1

PODACI: Proračunati radijalni klizni ležaj prema zadanim podacima: Radijalno opterećenje F=40 [KN] Prečnik rukavca d=D= 160 [mm] Konstrukcioni karakter ležaja φ=l/D=1,0 Broj okretaja rukavca n=1600 [min-1] Vrsta obrade rukavca : kaljen i fino brušen Materijal posteljice ležaja : bronza Dozvoljena radna temperatura ulja tlež=82[°C] Temperatura ulja na ulazu u ležaj tulaza=38[°C] Dozvoljeni površinski pritisak na posteljicu ležaja pdoz= 3 [KN/cm2] Srednja specifična toplota c=β=1,9[KNm/kg*stepen] Najmanja debljina uljnog filma hmin=5[μm] Relativni ekscentar rukavca ε=05,-0,7. RJEŠENJE: 1. Dužina rukavca l : Dužina rukavca l se izračunava iz jednačine konstrukcionog karaktera :
ϕ=
l = 1,0 ⇒ l = 1,0 * 160 = 160[ mm] D

l =160[ mm]

2. Površinski pritisak na posteljicu ležaja : Površinski pritisak p na posteljicu ležaja računa se po formuli :
p= F 40 = = 0.16 KN 2 cm D * l 16 * 16

[

]
Br.indeksa: 157/07 Pregledao:

Radio: Lazarević Danilo

2

Površinski pritisak p zadovoljava uslov dozvoljenog površinskog pritiska pdoz jer je:

p = 0,16 KN

[

] ] ≤ p = 3[ KN cm cm
2 doz 2

3.Napon na savijanje u kritičnom presjeku : Napon na savijanje u kritičnom presjeku za Č.0545 se računa po formuli :

40 *16 2 2 = 0,78125 KN σs = = 3 cm 2 0,1 * d 0,1 *16 3

F* l

[

]

σ s = 0,78125 KN

[

cm 2

]

Izračunati napon se poredi sa dozvoljenim naponom koji se računa po sljedećoj formuli:
σs
= Rm S =

σm
S

doz

Najmanji stepen sigurnosti je Smin=3 , a Rm ,odnosno σm se čita iz tabele (Tabela 2.1;str.18;“Konstruisanje“- Spasoje Drapić-Beograd 2002.) i za Č.0545 iznosi : σm=5060 [KN/cm2]. Uvrštavanjem sada svih poznatih podataka u prethodnu formulu dobija se:
σs
=

σm
S

doz

=

50 − 60 = 16,7 − 20 3

σsdoz=16,7 - 20 [KN/cm2] Izračunati napon na savijanje u kritičnom presjeku σs zadovoljava jer je : σs=0,78125 [KN/cm2] < σsdoz=16,7 - 20 [KN/cm2] 4. Izbor nalijeganja rukavac-ležaj : Za posteljicu od bronze relatini zazor ψ se bira na osnovu radnih uslova i materijala posteljice, a za posteljicu od bronze relativni zazor iznosi : ψ=0,002-0,003 (Uputstvo za izradu grafičkog rada br.2). Usvajamo ψ=0,00207 Ovaj podatak se uvrštava u sljedeću formulu:
ψ=
D − d Z sr = = 0,00207 d d

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

3

Iz prethodne formule se izrazi srednji zazor: Zsr=0,00207*d=0,00207*160=0,3312 [mm] Zsr=331,2 [μm]

Ovaj podatak se uvrštava u sljedeću formulu :
Z sr = Zg + Zd 2 = 331,2

[μm]

Iz ove formule dobije se sljedeći izraz :
Z
g

+Z

d

= A −a + A −a
g d d

g

= 662,4

[μm]

Ako se za φ160 usvoji tolerancijsko polje H7, biće : Ag=40 [μm] Ad=0 [μm] Iz ovog slijedi: -ad-ag=664,2-40 -ad-ag=622,4 [μm] Izborom φ160 b8 imamo sledeće podatke : ag=-280 [μm] ad=-343 [μm] (Vrijednosti tolerancija su uzeti iz : Tabela 2.11; str.84: „Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva“-dr Miloš Sorak, dr Perica Gojković; Banja Luka 2002). Uvrštvanjem gornjih vrijednosti u sljedeću formulu dobijamo : ag+ad=-280+(-343) ag+ad=-623 [μm] Možemo zaključiti da sklop φ160 H7/b8 odgovara i da je dobro izabran.

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

4

5. Izbor maziva : Izbor maziva se vrši na osnovu dinamičke viskoznosti maziva i računa se po sljedećoj formuli :
η=
3,66 *10 9 * p *ψ * h d *n
0

Vrijednost debljine filma ulja h0 za trenje okvašenih (trenje potpuno odvojenih površina) površina iznosi: h0=0,003-0,005 [mm], pritisak je poznat p=0,15 [KN/cm2] . Usvojićemo h0=0,004 [mm]. U Uvrštavanjem svih poznatih vrijednosti u formulu dinamičke viskoznosti, dobijamo :
η=
3,66 *10 9 * p *ψ * h0 3,66 *10 9 * 0,15 * 0,0025 * 0,0004 = d *n 16 *1600

η = 0,021445 [P]

ili

η = 0,0021445 [Pa*s]

Na osnovu dobijene vrijednosti dinamičke viskoznosti određujemo da se za podmazivanje treba koristiti srednje mašinsko ulje, koje ima dinamičku viskoznost η = 0,0214 − 0,0386 [Pa*s] i relativnu viskoznost : °E[50]=3,5-6,0 (Tabela 3.1 Uputstvo za izradu grafičkog rada br.2). 6. Koeficijent trenja u ležaju : Koeficijent trenja u ležaju se računa po sljedećoj formuli:
µ=
1 η *ω * 1000 p

Vrijednost ugaone brzine ω se računa po sljedećoj formuli:
ω= π * n 3,14 * 1600 = 30 30

ω=167,46[s-1] Sada sa ovim poznatim vrijednostima se vrši izračunavanje koeficijenta trenja u ležaju :
µ=
1 η*ω 1 * = * 1000 p 1000 0,0021445 * 167,46 = 0,001 * 2,39 = 0,001 * 1,546 0,15

µ =0,001546

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

5

6.1. Količina ulja potrebna za hlađenje : Količina ulja potrebna za hlađenje se računa po formuli : Q= β(t
60 * F * µ * v −t )
lez . ulaza

Nepoznata veličina brzine klizanja rukavca v se izračunava po sljedećoj formuli :
v= d * π * n 0,16 * 3,14 *1600 803,4 = = 60 60 60

v=13,4 [m/s] Sa poznatom veličinom brzine klizanja rukavca v=13,4 [m/s], zadatkom zadate veličine srednje specifične toplote c=β=1,9[KNm/kg*stepen],dozvoljene radne temperature ulja tlež=82[°C] i temperature ulja na ulazu tulaza=38[°C], pristupa se proračunu količine ulja potrebnog za hlađenje : Q= β (t
60 * F * µ * v 60 * 30 * 0,001546 * 13,4 37,28952 = = 1,9(82 − 38) 83,6 lez . − t ulaza )

Q=0,446 [kg/min] 6.2.Količina ulja potrebna za podmazivanje : Količina ulja potrebnog za podmazivanje se računa prema sljedećoj formuli : Q= 3 * 10 −7 * d 2 * l *ψ * n Q= 3 *10 −7 *160 2 *160 * 0,0025 *1600 Q=4,913 [l/min]

7. Najmanja debljina uljnog filma :
Radio: Lazarević Danilo Br.indeksa: 157/07 Pregledao:

6

Debljina uljnog filma računa se po formuli : h0=hmin-h1-h2

Najmanja debljina uljnog filma računa se po formuli : hmin=
d * ϕ * (1 − ε ) 2

Relativni ekscentritet rukavca se usvaja ε = 0,5 (zadat je zadatkom i iznosi 0,5-0,7). Uvrštavanjem svih poznatih vrijednosti izračunava se najmanja debljina uljnog filma : hmin=
d 160 * ϕ * (1 − ε ) = * 1,0 * (1 − 0,5) 2 2

hmin=40[μm] Visina neravnina rukavca h1 i visina neravnina za posteljice ležaja h2 zavise od vrste materijala i vrste obrade površine, tako da u ovom slučaju za kaljene i fino brušene rukavce od čelika visina neravnina rukavca iznosi: h1=0,003-0,004 [mm] ; a visina neravnina za posteljicu ležaja od bronze iznosi h2=0,004-0,020 [mm]. Usvajaju se vrijednosti : h1=0,0035 [mm] i h2=0,0012 [mm] Sada sa svim poznatim vrijednostima moguće je pristupiti izračunavanju debljine uljnog filma : h0=hmin-h1-h2=0,040-0,0035-0,0012 h0=0,0353 [mm] h0=35,3 [μm]

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

7

TEHNIČKI OPIS: Ležište je pokretni spoj dva ili više dijelova mašine ostvaren klizanjem, a služi za prenošenje opterećenja, za oslanjanje i vođenje drugih dijelova mašine. Ako se neki dijelovi u odnosu na druge kružno kreću, pokretni spoj se naziva ležište,a ako se dijelovi kreću translatorno, spoj se naziva vođica. Ležišta se prvenstveno koriste za pokretne spojeve kada se od mašine zahtijeva tihi rad, ako se u njihovom radu javljaju vibracije i udari kada su velike brzine, a naročito ako se zahtijeva razdvojena montaža koja omogućuje radijalnu ugradnju. Ležišta se mogu primjenjivati za sve standardne prečnike, dok su mjere ležaja (kotrljajnih) standardizovane po posebnom postupku. Prema pravcu djelovanja opterećenja ležišta mogu biti radijalna,aksijalna i radijalno-aksijalna. Kod radijalnih ležišta opterećenje djeluje upravo na geometrijsku osu ležišta, kod aksijalnih-uzduž geometrijske ose, a kod radijalno-aksijalnih ležišta istovremeno djeluje i radijalno i aksijalno opterećenje. Maziva služe da smanje otpor trenja i habanja i da odvedu dio stvorene toplote iz ležišta. Osim toga, maziva prigušuju šumove i udare, štite dijelove od korozije i odvode čestice materijala koje se stvaraju u procesu habanja i one koje prodiru u ležišta. Zato je za ispravan rad ležišta veoma značajno izabrati odgovarajuće mazivo koje optimalno odgovara vrsti ležišta i radnim uslovima. Ležne čaure mogu se ugrađivati neposredno u noseće dijelove mašina ili mogu biti u posebnim kućištima. Kao primjeri za prvo rješenje mogu poslužiti ležišta u motoru sa unutrašnjim sagorijevanjem, ležišta vratila alatnih mašina ili ležišta parnih turbina. Ležišna čaura se obično pod pritiskom ubacuje u ležište. Posebne kućice su neophodne ako osovine ili vratila sa elementima na njima čine posebnu cjelinu. Radijalna ležišta mogu biti jednodijelna i dvodijelna.

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

8

LITERATURA: [ 1 ] „MAŠINSKI ELEMENTI II“ Dušan J. Vitas-Milan D. Trbojević; Beograd, 1972. [ 2 ] „MAŠINSKI ELEMENTI“ Spasoje Drapić; Beograd, 2001. [ 3 ] „KONSTRUISANJE“ Spasoje Drapić; Beograd, 2001. [ 4 ] „TEHNIČKI ELEMENTI“ (skripta) dr Boško Mišić; Doboj 2006.

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

9

SADRŽAJ: Podaci……………………………………………………………………………………………… 1 1. Dužina rukavca………………………………………………………………………………….1 2. Površinski pritisak ležaja………………………………………………………….1 3.Napon na savijanje presjeku………………………………………………………...2 4. Izbor nalijeganja ležaj………………………………………………………………….2 na u posteljicu kritičnom rukavacIzbor u za za uljnog

5. maziva…………………………………………………………………………………….4 6. Koeficijent trenja ležaju……………………………………………………………………….4 6.1. Količina ulja potrebna hlađenje…………………………………………………………….5 6.2.Količina ulja potrebna podmazivanje……………………………………………………….5 7. Najmanja debljina filma…………………………………………………………………6 Tehnički opis……………………………………………………………………………………….7

Literatura…………………………………………………………………………………………... 8

Radio: Lazarević Danilo

Br.indeksa: 157/07

Pregledao:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful