You are on page 1of 52

Joomla!

moliwoci
Rdzenne rozszerzenia Joomla!
Opracowanie wg James Ramsay: Joomla! Core Features Stefan Wajda [zwiastun]

Joomla! moliwoci

Komponenty Moduy

Dodatki

Szablony

Jzyki
2

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty
A. Reklama B. Kontakty C. Doniesienia D. Sondy E. Szukaj F. Zakadki

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty Reklama
Przeznaczony do prowadzenie kampanii promocyjnych, ale moe by dostosowany do innych celw. Reklamy porzdkowane s w kategoriach i przypisywane klientom. Na karcie Reklamy znajduje si lista reklam opublikowanych i nieopublikowanych. Moliwe jest dodawanie nowych oraz poprawa szczegw istniejcych reklam. Na karcie Klienci znajduje si lista zamawiajcych reklamy oraz dane kontaktowe. Karta Kategorie umoliwia porzdkowanie reklam i zmian stanu publikacji. Kad reklam zarzdza si indywidualnie za pomoc rnych parametrw, takich jak Wykupione odsony czy Adres strony

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty Kontakty
Umoliwia stworzenie ksigi adresowej osb, urzdw, instytucji, firm, organizacji, biur, ktra uatwi uytkownikom witryny kontakty za pomoc poczty elektronicznej albo klasycznych rodkw komunikacji. Na karcie Kontakty wywietlana jest lista kontaktw opublikowanych i nieopublikowanych. Moliwe jest dodawanie nowych oraz poprawa szczegw istniejcych kontaktw. Karta Kategorie umoliwia porzdkowanie kontaktw i zmian stanu publikacji.

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty
Doniesienia
Umoliwia zasilenie witryny streszczeniami wiadomoci z innych witryn (kanaami informacyjnymi RSS). Z caymi tekstami wiadomoci mona zapozna si na udostpniajcych je witrynach po poczeniu z nimi. Karta Doniesienia zawiera list opublikowanych i nieopublikowanych adresw rdowych , sygnalizuje ilo wiadomoci i czas przechowywania w pamici podrcznej. Karta Kategorie umoliwia porzdkowanie kanaw informacyjnych i zmian stanu publikacji.

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty
Sondy
Opinie uytkownikw na dowolny temat zbierzesz i zaprezentujesz w generowanym automatycznie atrakcyjnym zestawieniu danych zilustrowanych wykresem. Ankieta moe liczy 12 pyta lub 12 opcji odpowiedzi na jedno pytanie sondaowe. Na kadej stronie witryny mona opublikowa inn ankiet. Sondami atwo zarzdza dziki takim parametrom, jak Opcje, na ktre odwiedzajcy mog gosowa oraz Opnienie (czas midzy gosowaniami) .

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty
Wyszukiwarka
Dostarcza statystyk wyszukiwanych w witrynie sw i fraz. Wspdziaa z dodatkami przeszukujcymi. Komponent wywietla dane jako prost list szukanych fraz i iloci zapyta oraz zwrconych wynikw.

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Komponenty
Zakadki
Obsuguje gromadzenie, porzdkowanie i udostpnianie adresw stron i innych zasobw internetowych (dokumentw, plikw). Umoliwia zgaszanie przez zarejestrowanych uytkownikw nowych pozycji. Na karcie Adresy wywietlana jest lista opublikowanych i nieopublikowanych zakadek uporzdkowanych w kategoriach. Zakadki s grupowane w kategorie i konfigurowane za pomoc parametrw Otwrz, np. W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym, oraz Opis.

Polskie Centrum Joomla!

Joomla! moliwoci

Moduy
A. Archiwum B. Gocimy C. Doniesienia D. Kolporter RSS E. Logowanie F. Menu

Polskie Centrum Joomla!

10

Joomla! moliwoci

Moduy c.d
G. Migawki H. Obraz losowy I. Pokrewne i Nowoci J. Reklama K. Sekcje L. Sonda

Polskie Centrum Joomla!

11

Joomla! moliwoci

Moduy c.d
M. Stopka N. Statystyka O. Szukaj P. cieka powrotu Q. Tematy pokrewne R. Wasny kod HTML S. Wpinacz

Polskie Centrum Joomla!

12

Joomla! moliwoci

Moduy Archiwum
Wywietla odnoniki do stron z przegldami artykuw archiwalnych, ktrych publikacja wygasa automatycznie lub zostaa zakoczona przez operatorw. Odnoniki w module s list wyboru miesicy lat. Artykuy uporzdkowane s wedug daty stworzenia najpierw nowsze, potem starsze. W module wywietlane s jedynie odnoniki do tych miesicy, w ktrych znajduj si artykuy archiwalne.

Polskie Centrum Joomla!

13

Joomla! moliwoci

Moduy Gocimy
Moe wywietla ilo poczonych aktualnie z witryn anonimowych goci i zarejestrowanych uytkownikw oraz list uytkownikw zalogowanych.

Polskie Centrum Joomla!

14

Joomla! moliwoci

Moduy
Doniesienia
Odczytuje i wywietla nagwki wiadomoci ze wskazanego w adresie pojedynczego rda RSS innej witryny (kanau informacyjnego). Parametry moduu umoliwiaj ustawienie iloci nagwkw oraz zakresu prezentowanych treci ilustracje, tytuy wiadomoci, ilo sw w wiadomoci.

Polskie Centrum Joomla!

15

Joomla! moliwoci

Moduy Kolporter RSS


Modu Kolporter RSS [Syndykator] wywietla graficzny odnonik do generatora kanau informacyjnego z Twojej witryny. Modu wspdziaa ze wszystkimi rdzennymi komponentami Joomla!, generujc nagwki wiadomoci z kadej strony, na ktrej zostanie osadzony. Administrator witryny, ktry chce zasili wiadomociami swj serwis, albo uytkownik, ktry chce doda wiadomoci do swojego czytnika RSS, moe skopiowa adres kanau RSS, klikajc prawym przyciskiem myszki jego ikon.

Polskie Centrum Joomla!

16

Joomla! moliwoci

Moduy Logowanie
Modu umoliwia logowanie si na witrynie bez przechodzenia na specjaln stron, rejestracj oraz wysanie prb o przypomnienie nazwy lub ustalenie nowego hasa. Konfiguracja moduu udostpnia zmian rnych parametrw, np. wczenie lub wyczenie opcji Pamitaj mnie.

Polskie Centrum Joomla!

17

Joomla! moliwoci

Moduy Menu
Modu Menu wywietla rne menu witryny definiowane w Projektancie menu. Witryny Joomla! posiadaj co najmniej jedno menu gwne, ktrego nie mona usun. W odrbnych moduach menu mona wywietla nowe menu lokalne albo menu z pozycjami podrzdnymi do aktualnie wybranej pozycji jednego z menu, np. gwnego. Modu posiada rne parametry, m. in.: Nazwa menu, Styl menu oraz preferencje wywietlania pozycji submenu.

Polskie Centrum Joomla!

18

Joomla! moliwoci

Moduy Migawki
Przy kadym odwieeniu strony wywietla jedn lub wicej wiadomoci z kategorii wskazanej w konfiguracji moduu. Typowe wasnoci moduu pozwalaj okreli jego Szczegy i Przypisanie do stron/menu, a parametry ustali kategori, z ktrej bd wybierane artykuy, ilo wiadomoci oraz sposb ich prezentacji.

Polskie Centrum Joomla!

19

Joomla! moliwoci

Moduy Obraz losowy


Wywietla losowo grafiki wybrane spord umieszczonych w specjalnym katalogu. Wywietlane w module obrazki mog by odnonikami do dowolnego zasobu w Internecie (np. galerii zdj, repozytorium plikw). Dostpne s typowe wasnoci Szczegy oraz Przypisanie do stron/menu. Parametry moduu umoliwiaj m.in. okrelenie rozmiaru grafik.

Polskie Centrum Joomla!

20

Joomla! moliwoci

Moduy Popularne i Nowoci


Su promocji artykuw. Modu Popularne wywietla odnoniki do artykuw najczciej przegldanych. Modu Nowoci odnoniki do artykuw ostatnio dodanych i modyfikowanych. Parametry umoliwiaj ustalenie iloci wywietlanych odnonikw i ograniczenie zakresu do wybranych sekcji i kategorii Dostpne s typowe wasnoci Szczegy oraz Przypisanie do stron/menu.

Polskie Centrum Joomla!

21

Joomla! moliwoci

Moduy Sekcje
Wywietla list odnonikw do sekcji artykuw prezentowanych w ukadzie strony typu przegld artykuw w sekcji. Gdy w preferencjach globalnych wczona jest opcja Poka wszystkim cza, lista odnonikw ograniczona jest tylko do tych sekcji, ktre uytkownik ma prawo przeglda.

Polskie Centrum Joomla!

22

Joomla! moliwoci

Moduy Sonda
Wywietla formularz gosowania w ankiecie wskazanej w konfiguracji moduu oraz cza do pogldu wynikw i listy innych sond. Parametry moduu umoliwiaj wybr sondy, ktra bdzie prezentowana w module, oraz okrelenie stron, na ktrych modu bdzie wywietlany.

Polskie Centrum Joomla!

23

Joomla! moliwoci

Moduy Tematy pokrewne


Wywietla odnoniki do artykuw pokrewnych tematycznie z aktualnie przegldanym. Pokrewiestwo ustalane jest na podstawie sw kluczowych. Modu wywietla odnoniki do tych artykuw, ktrym przypisano cho jedno ze sw kluczowych, jakimi opisany jest przegldany artyku.

Polskie Centrum Joomla!

24

Joomla! moliwoci

Moduy Statystyka
Wywietla zestaw podstawowych informacji statystycznych: dane serwera system operacyjny, wersja PHP i MySQL, biecy czas, ilo artykuw, odson artykuw, ilo adresw w katalogu stron, ilo zarejestrowanych uytkownikw, wczeniu lub wyczeniu pamici podrcznej i kompresji GZIP.

Polskie Centrum Joomla!

25

Joomla! moliwoci

Moduy Stopka
Wywietla informacj o autorstwie, prawach wasnoci i licencji Joomla!. Mona w nim umieci wasne treci i odnoniki, np. do warunkw korzystania z witryny. Copyright YYYY [Nazwa witryny]. Wszystkie prawa zastrzeone. Joomla! jest wolnym programem wydanym na warunkach licencji GNU/GPL.

Polskie Centrum Joomla!

26

Joomla! moliwoci

Moduy Szukaj
Wywietla prost wyszukiwark, umoliwiajc przeszukiwanie witryny. Parametry umoliwiaj m.in. ustalenie wygldu moduu, tekstu wywietlanego w polu wyszukiwarki, ustalenie pooenia i etykiety przycisku uruchamiajcego wyszukiwanie. Modu eliminuje konieczno nawigacji na specjaln stron z wyszukiwark.

Polskie Centrum Joomla!

27

Joomla! moliwoci

Moduy cieka powrotu


Wywietla list odnonikw pokazujcych wzowe punkty porednie midzy stron gwn i aktualnie wybran. Uatwia nawigacj wstecz do stron umoliwiajcych wybr innych kategorii lub pozycji treci.

Polskie Centrum Joomla!

28

Joomla! moliwoci

Moduy Wasny kod HTML


Wywietla wasne treci tekst, grafiki, animacje lub inne obiekty osadzone za pomoc kodu HTML. Modu moe by potrzebny w wielu sytuacjach, np. gdy chcemy umieci na stronie mapowany obraz albo skopiowa kod z PayPal, Amazon czy innej witryny.

Polskie Centrum Joomla!

29

Joomla! moliwoci

Moduy Wpinacz
Modu Wpinacz [Wrapper] umoliwia wywietlanie treci innych witryn oraz niezalenych aplikacji internetowych nieobsugiwanych przez Joomla! w zwykym trybie np. stron dHTML, galerii, katalogw. W obszarze moduu prezentowana jest caa witryna lub aplikacja tak, jakby byy integraln czci witryny, ale z wasnym interfejsem umoliwiajcym nawigacj. Jeli strona w module jest szersza lub wysza ni modu, mona uaktywni paski przewijania.

Polskie Centrum Joomla!

30

Joomla! moliwoci

Dodatki

A. Uwierzytelnienie B. Obsuga artykuw: Koloruj skadni Maskuj email Nawigacja Ocenianie Podzia strony Wpinacz moduw

Polskie Centrum Joomla!

31

Joomla! moliwoci

Dodatki c.d

C. Edytory HTML: Prosty TinyMCE XStandard Lite D. Rozszerzenia edytorw: Przycisk Grafika Przycisk Podzia strony Przycisk Wicej Przycisk Przecz edytor

Polskie Centrum Joomla!

32

Joomla! moliwoci

Dodatki c.d
C. Wyszukiwarki D. Systemowe Dawne adresy [System - Backlink] Diagnostyka [System - Debug] Dziennik zdarze [System - Log] Pami podrczna [System - Cache] Pamitaj mnie [System - Debug] Proste adresy [System - SEF] Spucizna [System - Legacy] E. Uytkownik Joomla! F. XML - RPC

Polskie Centrum Joomla!

33

Joomla! moliwoci

Dodatki Uwierzytelnienie
Wczaj obsug sprawdzania tosamoci logujcych si uytkownikw. Uwierzytelnienie Joomla : obsuguje standardowe uwierzytelnianie. Uwierzytelnianie OpenID: obsuguje logowanie za pomoc konta OpenID Uwierzytelnianie Gmail : obsuguje logowanie za pomoc konta Gmail. Domylnie wczone jest tylko standardowe uwierzytelnianie Joomla!.

Polskie Centrum Joomla!

34

Joomla! moliwoci

Dodatki Koloruj skadni


Dodatek Artykuy Koloruj skadni [Content Code Hightlighter (GeSHi)] formatuje fragmenty kodu komputerowego wstawiane do artykuw. Dodatek wykorzystuje bibliotek GeSHi. W Joomla! formatuje w zrnicowany sposb 8 jzykw skryptowych - CSS, HTML4 (strict) JavaScript, PHP, PHP brief, SQL, XML oraz INI. Cytowany kod musi by objty znacznikiem <pre xml:lang=nazwa_jezyka> ... </pre>.

Polskie Centrum Joomla!

35

Joomla! moliwoci

Dodatki Maskuj email


Dodatek Maskuj email [Email Cloaking] ukrywa adresy poczty elektronicznej przed robotami wykorzystujcymi je do rozsyania niechcianych przesyek (spamu). Dodatek koduje adresy za pomoc JavaScript tak, e s poprawnie wywietlane na witrynie i interpretowane jako cza do programu pocztowego, ale niewidoczne dla robotw przeszukujcych kod HTML. Adresy mog by zapisane nastpujco: konto@mojadomena.com <a href=mailto: konto@mojadomena.com> konto@mojadomena.com </a> <a href=mailto: konto@mojadomena.com>napisz do administratora!</a>

Polskie Centrum Joomla!

36

Joomla! moliwoci

Dodatki
Nawigacja
Dodatek Nawigacja [Page nawigation] midzy kolejnymi artykuami na stronach wywoywanych z pozycji menu typu przegld bd lista artykuw umieszcza pasek nawigacji (Poprzedni Nastpny) Pasek nawigacji wywietlany jest tylko wwczas, gdy w konfiguracji globalne artykuw oraz w konfiguracji pozycji menu zostanie wczony parametr Nawigacja. Pasek nawigacji moe by umieszczony nad artykuem lub list artykuw albo poniej.

Polskie Centrum Joomla!

37

Joomla! moliwoci

Dodatki Ocenianie
Dodatek Ocenianie umoliwia odwiedzajcym ocen artykuw w skali od 1 do 5. Wyniki gosowania wywietlane s pod tytuem artykuu za pomoc 5 obrazkw gwiazdek sygnalizujcych redni ocen. Standardowo dodatek jest wyczony.

Polskie Centrum Joomla!

38

Joomla! moliwoci

Dodatki
Wpinacz moduw
Dodatek Wpinacz moduw [Load module] obsuguje osadzanie i wywietlanie w artykuach moduw. Moduy osadzamy w artykuach instrukcj: {loadposition xxxxx}, gdzie xxxxx to nazwa pozycji moduu. Pozycjom przeznaczonym na osadzanie moduw w artykuach nadajemy nazwy rne od pozycji umieszczonych w szablonach witryny. Parametry moduu umoliwiaj okrelenie stylu prezentacji moduw.

Polskie Centrum Joomla!

39

Joomla! moliwoci

Dodatki Edytory
Edytor prosty (zwyky, ang. No Editor): zwyky obszar tekstowy umoliwiajcy redagowanie tekstu i opisywanie go znacznikami HTML. Umoliwia take osadzenie np. kodu JavaScript Edytory wizualne: w niewidoczny dla uytkownika sposb osadzaj w tekcie kod HTML opisujcy struktur i wasnoci elementw treci. Uatwiaj umieszczanie artykuw i opisw. Od skrtu angielskiego zdania What You See Is What You Get, czyli co widzisz, otrzymasz nazywane edytorami WYSIWYG: TinyMCE: domylny edytor wizualny XStandard Lite: alternatywny, tylko w systemie Windows, wymaga dodatkowo instalacji w Widnows Domylny edytor ustawiany jest na stronie Konfiguracja globalna.

Polskie Centrum Joomla!

40

Joomla! moliwoci

Dodatki Rozszerzenia edytorw


Wzbogaca edytory o przyciski obsugujce dodatkowe lub alternatywne funkcje. Przycisk Grafika umoliwia osadzenie ilustracji w treci artykuw. Otwiera Bibliotek mediw, umoliwia wybr istniejcej lub wczytanie nowej grafiki i okrelenie wasnoci prezentacyjnych ilustracji. Przycisk Podzia na strony dzieli dusze artykuy na czci wywietlane na kolejnych stronach witryny oraz dodaje spis treci. Przycisk Wicej wstawia do artykuu znacznik podziau na wprowadzenie i tekst gwny oraz odnonik Wicej wywietlany na stronach przegldw artykuw. Przycisk Przecz edytor umoliwia zmian trybu pracy z wizualnego na HTML i odwrotnie

Polskie Centrum Joomla!

41

Joomla! moliwoci

Dodatki Spucizna
Dodatek Spucizna [Legacy] zapewnia obsug przestarzaych rozszerze zaprojektowanych dla Joomla 1.0. Domylnie dodatek Spucizna jest wyczony, ale moe by w razie potrzeby wczony. Zalecane jest jednak, aby korzysta przede wszystkim z rozszerze napisanych dla Joomla 1.5 (natywnych).

Polskie Centrum Joomla!

42

Joomla! moliwoci

Dodatki Pami podrczna


Dodatek Pami podrczna" [Cache] wcza moliwo przechowywania niektrych treci witryny w pamici podrcznej, zmniejsza obcienie serwera i czas wczytywania. W efekcie wczenia dodatku dynamiczne treci stron s chwilowo przechowywane w specjalnych plikach i wykorzystywane podczas serwowania stron uytkownikom. Zwikszenie wydajnoci serwera uzyskane dziki ograniczeniu iloci wykonywanych operacji jest zauwaalne w przypadku duego ruchu na witrynie.

Polskie Centrum Joomla!

43

Joomla! moliwoci

Dodatki Proste adresy


Dodatek Proste adresy [SEF] zamienia skomplikowane adresy internetowe generowane przez Joomla! na proste, atwiejsze do zapamitania i przyjazne dla wyszukiwarek indeksujcych strony internetowe. Dziaa bezporednio na kodzie HTML, nie wymaga adnych znacznikw.

Polskie Centrum Joomla!

44

Joomla! moliwoci

Dodatki
Wyszukiwarki
Wyposaaj komponent Szukaj w zdolno przeszukiwania konkretnych rodzajw treci gromadzonych na witrynie. Kady z dodatkw obsuguje przeszukiwanie innego rodzaju treci, np.: Szukaj Artykuy [Search Content]: obsuguje przeszukiwanie tytuw i tekstw Szukaj Kategorie [Search Categories ]: obsuguje przeszukiwanie tytuw i opisw Szukaj Kontakty [Search Contacts] : obsuguje przeszukiwanie nazw kontaktw, stanowisk, adresw, numerw telefonw i faksw oraz dodatkowych informacje. Szukaj Spinacz RSS [Search NewsFeeds]: obsuguje przeszukiwanie tytuw i opisy kategorii kanaw informacyjnych oraz nazwy i opisy rde RSS Szukaj Zakadki [Search Weblinks] ]: obsuguje przeszukiwanie tytuw i opisw kategorii zakadek oraz nazwy i opisy adresw internetowych. Dziki tej metodzie moliwe jest rwnie przeszukiwanie treci gromadzonych za pomoc dodatkowych komponentw po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku.

Polskie Centrum Joomla!

45

Joomla! moliwoci

Dodatki
Uytkownik Joomla!
Dodatek obsuguje synchronizacj kont uytkownikw z danymi w rozszerzeniach, ktre tego wymagaj (jeli synchronizacja jest moliwa). Standardowo dodatek jest wyczony.

Polskie Centrum Joomla!

46

Joomla! moliwoci

Dodatki XML - RPC


Umoliwiaj korzystanie w Joomla! z usug sieciowych: XML-RPC: (Rozszerzalny Jzyk Znacznikw Zdalne Wywoanie Procedur) rozszerza moliwoci korzystania w Joomla! z usug sieciowych! XML-RPC Blogger API: umoliwia zdaln obsug redakcyjn Joomla! (dodawanie, usuwanie, korygowanie, publikowanie artykuw) za pomoc zewntrznych aplikacji, takich jak Blogger czy Windows Live. XML-RPC Joomla! API: rozszerzeniom Joomla! korzystajcym z usug sieciowych obsug Joomla! za pomoc kompatybilnych aplikacji zewntrznych. Obsuguje interfejs oprogramowania XML-RPC w Joomla!

Polskie Centrum Joomla!

47

Joomla! moliwoci

Szablony

A.

Rhuk Milkyway Beez JA Purity Khepri

B.

C.

D.

Polskie Centrum Joomla!

48

Joomla! moliwoci

Szablony Rhuk Milkyway


Domylny szablon Joomla!. Prosty projekt tego szablonu czyni go lekkim i szybkim. W szablonie mona skonfigurowa trzy parametry: Wariant kolorystyczny, Kolor ta oraz Szeroko strony.

Polskie Centrum Joomla!

49

Joomla! moliwoci

Szablony Beez
Szablon Beez zosta zaprojektowany z przywizaniem szczeglnej wagi do standardw projektowania dla Internetu, dostpnoci i elastycznoci. Szablon jest przykadem zastosowania nowych wasnoci szablonw w Joomla 1.5. Moe posuy jako podstawa wasnych projektw i modyfikacji.

Polskie Centrum Joomla!

50

Joomla! moliwoci

Szablony JA Purity
Szablon JA Purity udostpniony przez JoomlArt jest projektem obrazujcym: pynny ukad strony (dostosowujcy si rozmiarami do wielkoci ekranu), wykorzystanie rozwijalnego menu (kaskadowego) opartego na CSS, wzbogacenie w uatwienia dla uytkownikw (zmiana rozmiaru czcionki). Walory szablonu: trzy wbudowane motywy kolorystyczne (czarny, zielony i niebieski) osiem formatek moduw (3 zalene od pozycji, 5 od zastosowania przyrostkw _red, _green, _blue, _black, _text) zwijane/rozwijanie moduw w prawym pasku czytelna typografia (wyrnienia!)

Polskie Centrum Joomla!

51

Joomla! moliwoci

Szablony
Khepri
Domylny szablon zaplecza administracyjnego. Elegancki, przejrzysty, szybki. Moe by zastpiony szablonem zaprojektowanym samodzielnie bd innych projektantw.

Polskie Centrum Joomla!

52