http://www.annahl.

org

Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl.org

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Abdurrahman Ahmad. berikut. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. harta kekayaan yang kamu usahakan.org . Hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. saudara-saudara.A. Hak Bersama Suami Istri . perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q. (Ar-Rum: 21) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.S. kaum keluargamu.S. Al-Hujuraat: 10) “Hai orang-orang yang beriman. adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan- Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl. Ar-Rum: 21) Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. (An-Nisa’: 19. garis besar hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam yang di nukil dari buku “Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap” karangan H.S. An-Nisa’: 19) “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata]. .Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. (An-Nisa’: 19) Hendaknya saling menasehati dalam kebaikan. (At-aubah: 24) “Katakanlah: "jika bapa-bapa. (Q. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. dan tempat tinggal yang kamu sukai. supaya kamu mendapat rahmat”. (Muttafaqun Alaih) Adab Suami Kepada Istri . Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. anak-anak.Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam Sebagai bahan referensi dan renungan bahkan tindakan. (Q. AlHujuraat: 10). isteri-isteri. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu.Suami istri.

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Menggaulinya dengan baik." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”. (b) Pisah kamar. (At-Taghabun: 14) “Hai orang-orang mukmin. maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. - - - - Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah. ialah: Membayar mahar. dan pukullah mereka. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. tempat tinggal). oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Hendaknya senantiasa berdo’a kepada Allah meminta istri yang sholehah. (AI-Ghazali) Jika istri berbuat ‘Nusyuz’ (Kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah). Allah tidak memikulkan beban Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl. oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).org . yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya/keluarganya. pakaian. Berlaku adil jika beristri lebih dari satu. Memberi nafkah (makan. (c) Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami). dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah clan Rasul-Nya. Sebab itu maka wanita yang saleh. (An-Nisa’: 34) … “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Diantara kewajiban suami terhadap istri. sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (AI-Furqan: 74) “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami. dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Kemudian jika mereka mentaatimu. maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berurutan : (a) Memberi nasehat. maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. (Tirmudzi) Suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya.(Ath-Thalaq: 7) “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.- Nya. ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.

tiga atau empat. tidak menghinanya. dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Al-Ahzab: 34) “Hai orang-orang yang beriman. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka.org . dll.kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. An-Nisa’: 19) Suami wajib memberi makan istrinya apa yang ia makan. (AI-Ghazali) Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Dengan penuh kasih sayang. Umar bin Khattab ra. tidak memukul wajahnya. Muttafaqun Alaih) “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). keras.S. memberinya pakaian.S. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265]. (An-Nisa’: 3) “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui”. istihadhah. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya..S.). (Al-Ahzab: 34. (An-Nisa’: 19) “Hai orang-orang yang beriman. dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. (Tirmidzi) Hendaklah jangan selalu mentaati istri dalam kehidupan rumah tangga. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. maka (kawinilah) - - Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl. tanpa kasar dan zhalim. At-Tahrim : 6. (Baihaqi. (Q. (Q. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata]. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. At-Tahrim : 6) Suami wajib mengajarkan istrinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum-hukum haidh. bimbingan agama kepada istrinya. Suami wajib selalu memberikan pengertian. (Q. Dalam menyelisihi mereka. (Abu Dawud). (Abu Ya’la) Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Hasan Bashri) Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk istrinya. ada keberkahan. dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Sebaiknya terkadang menyelisihi mereka. Suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Hendaknya istri menyadari bahwa hak (kedudukan) suami setingkat lebih tinggi daripada istri. (An-Nisa’: 34) “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. (Nasa’i) Apabila istri tidak mentaati suami (durhaka kepada suami). mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Adab Isteri Kepada Suami . (AIGhazali) Jika suami hendak meninggal dunia. jika ia meninggalkan harta yang banyak. (AI-Baqarah: 180) “Diwajibkan atas kamu. walaupun secara paksa. berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.org . oleh karena Allah telah memelihara (mereka). ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. dan pukullah mereka. (An-Nisa’: 39) “Apakah kemudharatannya bagi mereka. jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.[266] - - Suami tidak boleh membuka aib istri kepada siapapun. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Istri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. Sebab itu maka wanita yang saleh. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami. kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl. dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut.Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum lakiIaki adalah pemimpin kaum wanita. maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada istrinya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Kemudian jika mereka mentaatimu. maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. (Al-Baqarah: 228) “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Istri yang meninggal dunia dalam keridhaan suaminya akan masuk surga. maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.: “Seandainya dibolehkan sujud sesama manusia. dan pukullah mereka. (Muslim) Istri hendaknya mendahulukan hak suami atas orang tuanya. (Muttafaqun Alaih) - - - - - - Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl. Kemudian jika mereka mentaatimu. Diantara kewajiban istri terhadap suaminya. (Timidzi) Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. mengampuni dosa-dosa seorang Istri yang mendahulukan hak suaminya daripada hak orang tuanya. (Tirmidzi) Yang sangat penting bagi istri adalah ridha suami. (Hasan AlBashri) Wanita Mukmin hanya dibolehkan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. (Thabrani) Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami(Thabrani) Istri wajib menjaga kehormatan suaminya baik di hadapannya atau di belakangnya (saat suami tidak di rumah). Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami e. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. TIrmidzi) Kepentingan istri mentaati suaminya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.diberikan Allah kepada mereka ? Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka”. (Al-Ghazali) Istri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya. (An-Nisa’: 34) “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. telah disabdakan oleh Nabi saw. walaupun sedang dalam kesibukan. oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Tidak keluar rumah. Mentaati suami. oleh karena Allah telah memelihara (mereka).. maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. yaitu: (1) Banyak anak (2) Sedikit harta (3) Tetangga yang buruk (4) lstri yang berkhianat. ialah: a. maka penduduk langit akan melaknatnya sehingga suami meridhainya. b. kecuali dengan ijinnya. (Nasa’ i. Muttafaqun Alaih) Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk menggaulinya.org . Menyerahkan dirinya. . (Ibnu Majah. c. d. Allah swt. Sebab itu maka wanita yang saleh. Ada empat cobaan berat dalam pernikahan. Menggauli suami dengan baik. lalu sang istri menolaknya.

dan mentaati suaminya. yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. (Al-Ahzab : 33) “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat. - Diadaptasi dari beberapa sumber Convert pdf oleh anNahl." (Q. hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. dan kemaluannya.Apabila seorang istri. (An-Nur: 30-31) “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya. Sehingga terjaga dari fitnah. menjaga shalat lima waktu. atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. atau putera-putera mereka. An-Nur: 31) Ciri Isteri Sholehah . dan sangat jarang ke luar rumah. (lbnu Hibban) Hendaknya menjadikan istri-istri Rasulullah saw. atau ayah suami mereka. Istri sebaiknya melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumahnya. (Ibnu Hibban) . wajib menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya.org . atau putera-putera saudara lelaki mereka. dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. berpuasa pada bulan Ramddhan.S. kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Shalatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalat di masjid. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. sebagai tauladan utama. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur: 30) “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya. akan memasukkannya ke dalam surga. tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. dan memelihara kemaluannya. niscaya Allah swt.Istri sholehah itu lebih sering berada di dalam rumahnya. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. (Q. atau putera-putera saudara perempuan mereka. atau wanita-wanita islam. dan shalatnya wanita di kamarnya lebih utama daripada shalat di dalam rumahnya.S. atau budak-budak yang mereka miliki. atau puteraputera suami mereka. atau saudara-saudara laki-laki mereka. atau ayah mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.- Wanita dan laki-laki mukmin. memelihara kemaluannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful