Tarikh Hari Kelas Bil.

Pelajar Masa Topik Sub topik Objektif

: 17 Mac 2009 : Selasa : 4 Maliki : 28 orang : 9.00 – 10.20 pagi (80 minit ) : Hadith Hukum : Syak Dalam Solat : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: - Memahami maksud syak dan khusyuk dalam solat - Memahami cara ulama mengistinbatkan hukum - Melakukan sujud sahwi dengan cara yang betul - Menjelaskan perbezaan di antara sujud sahwi dengan sujud-sujud yang lain

Strategi pengajaran Penerapan nilai ABM/BBM

: Pembelajaran Metakognisi (pembelajaran dilakukan di dalam Surau sekolah) : Sentiasa Menjaga Kesempurnaan Solat : Poster Solat, Papan Putih, Buku teks

Pengetahuan sedia ada: Pelajar mengetahui tentang terdapat gangguan semasa menunaikan solat sehingga mendatangkan syak di dalam solat

Perkembangan Dan Masa Pendahuluan (10 minit) Set induksi (10 minit)

Isi pelajaran Mengambil wudhu (P&P dalam Surau) • Solat Sunat Dhuha •

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR Pelajar akan mengambil wudhu beramai-ramai Guru memimpin solat sunat Dhuha Guru mengaitkan solat sunat • tersebut dengan isi pelajaran • Melakukan solat secara berjemaah Bersoal jawab bersama guru

Alatan/ Catatan

ABM: Poster solat

Langkah 1 (20 minit)

Guru menerangkan: • • • Hadith hukum Maksud syak dan khusyuk Istinbat hukum

• • •

Membaca petikan hadith Menjelaskan maksud hadith Menerangkan cara ulama istinbat hukum

• •

Menyatakan maksud hadith Menyatakan intipati yang terdapat dalam hadith

ABM: Buku teks

Langkah 2

Melakukan sujud

Guru menyuruh pelajar

Melakukan sujud sahwi di

(10 minit)

sahwi dengan betul

menunjuk cara sujud sahwi dengan betul • Menilai contoh-contoh yang •

hadapan pelajar yang lain

Langkah 3 (20 minit)

Penerangan mengenai perbezaan antara: • • • Sujud sahwi Sujud syukur Sujud tilawah

diberikan oleh pelajar • Memastikan bacaan yang betul ketika melakukan sujud sahwi dan sujud-sujud yang lain • Memberikan latihan pengukuhan kepada pelajar

Membaca betul

bacaan

sujudPapan Tulis

sujud satu persatu dengan • • Mengingati sujud Membuat P&P lafaz latihan sujuddalam LCD Manila Kad Papan Putih Buku teks

Penutup (10 minit)

Latihan pengukuhan

buku latihan di akhir proses

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.