Caiet de practica Primaria comunei Puiesti

IAŞI, 2011

Caiet de practica ........................................................................................................................................... 4 Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 ...................................................................... 4 1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. .................... 5 1.2 Atribuţii, competenţe şi sarcini ale consiliului local........................................................................... 6 1.3 Funcţionarea consiliului local ............................................................................................................. 8 1.4 Prezentare generala .......................................................................................................................... 11 2 Obiect / domeniu de activitate ................................................................................................................ 11 2.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective:................................................................................................ 12 3. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului ................................................................................ 13 3.1 Structura organizatorica ................................................................................................................... 14 3.2 Organizarea internă .......................................................................................................................... 15 3.3 Atributiile primarului: ....................................................................................................................... 15 3.4 Atributii ale viceprimarului ............................................................................................................... 16 3.5 Secretarul ......................................................................................................................................... 16 4 Compartimente si servicii: ....................................................................................................................... 18 4.1 Compartimentul Agricol-atributii:..................................................................................................... 18 4.2 Compartimentulu Financiar - Contabilitate, Administrativ-atributii: .............................................. 19 4.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: ..................................................................................... 20 4.4 Compartimentul secretariat- atributii:............................................................................................. 21 4.5 Serviciul stare civilă-atributii: ............................................................................................................ 21 5 Procesul decizonal in activitatea administrativa..................................................................................... 24 5.1 Initierea proiectului de decizie......................................................................................................... 24 5.2 Pregatirea proiectului de decizie ...................................................................................................... 24 5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea .............................................................. 25 5.4 Adoptarea deciziei ............................................................................................................................ 25 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura ................................. 26 6.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ ...................................................... 26 2

6.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ .................................................................. 28 6.3 Activitati specifice posterioare adoptarii .......................................................................................... 29 7 Principii de organizare a instituţiei publice .............................................................................................. 30 7.1 Principiul autonomiei locale............................................................................................................. 30 7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice .................................................................................... 31 7.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale ..................................................... 31 7.4 Principiul legalitatii ........................................................................................................................... 31 8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice ....................................................................... 32 8.1 Cariera functionarilor publici ............................................................................................................ 32 8.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu .............................................................................................. 34 9 Controlul activitatii administratiei publice............................................................................................... 40 9.1 Notiunea controlului administrativ ................................................................................................... 40 9.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice .................................................................. 40 10 Contenciosul administrativ ................................................................................................................... 42 10.1 Tipuri de contencios administrativ................................................................................................. 42 11 Concluzii ................................................................................................................................................. 43

3

Caiet de practica Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011

4

pe de altă parte.Comunele. potrivit atribuţiilor ce le revin. treburile publice. după caz. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. oraşelor şi judeţelor. în condiţiile legii. consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate (agricultură . (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat. ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare. să încheie acorduri între ele. oraşului sau judeţului.Consiliile locale şi primarii. oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. la iniţierea şi la dezvoltarea unor programe de dezvoltare regională. Autonomia locală este numai administrativă şi financiară. în conformitate cu principiul autonomiei locale. inclusiv prin alocare de fonduri. să administreze sau. să elaboreze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor. învăţământ. precum şi gestionarea resurselor care. nu există raporturi de subordonare. precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor. aparţin comunei. Resursele proprii ale comunelor. Dupa constituire. activităţi economico-financiare . în condiţiile legii. de asemenea. să dispună de resursele financiare. în condiţiile legii. în limitele competenţelor lor.1 Organizare. să participe. oraşe şi judeţe. 5 . In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice. după caz. autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei publice locale. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct. Acestea au. precum şi între consiliul local şi primar. Aceste autorităţi sunt autonome. autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale. 3 alin. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. In art. funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. sub aspect administrativ. treburile publice. şi priveşte organizarea. oraşelor şi judeţelor sunt gestionate de autorităţile administraţiei publice locale. potrivit legii. funcţionarea. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate. activităţi social-culturale şi culte . pe de o parte. în condiţiile legii. competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru realizarea respectivelor responsabilităţi. precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează. în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. oraşelor şi judeţelor. în comune.In scopul asigurării autonomiei locale. Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. dreptul ca.

potrivit specificului şi nevoilor locale. stabileşte. zonală şi de cooperare transfrontaliera. 1. muncă şi protecţie socială . amenajarea teritoriului şi urbanism . organigrama. aprobă bugetul local. Actele juridice adoptate de consiliile locale poartă denumirea de hotărâri. în condiţiile legii. după caz. virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. în condiţiile legii. protecţie copii . întrucât nu posedă capacitate juridică proprie şi deci nu participă în nume propriu în raporturile de drept administrativ.sănătate şi familie . regională. în limitele normelor legale. precum şi taxe speciale. deoarece nu au calitatea de subiect de drept. avizează sau aprobă. precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului. îndeplinesc orice alte atribuţii care au legatură cu activitatea lor. administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului. Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate. ci în numele autorităţii respective Aceste autorităţi au initiativă şi hotărăsc. 6 . locale sau centrale. ale instituţiilor şi serviciilor publice.Serviciile publice nu au dreptul de a emite acte administrative. cu respectarea prevederilor legale în limita mijloacelor financiare de care dispune. inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană. statul de funcţii.2 Atribuţii. respectiv viceprimarii. aprobă statutul comunei sau al oraşului. precum şi ale regiilor autonome de interes local. studii. de organizare şi amenajare a teritoriului. aprobă. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. protecţie mediu şi turism . la propunerea primarului. numărul de personal din aparatul propriu. competenţe şi sarcini ale consiliului local Consiliul local are urmatoarele atribuţii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul. juridică şi de disciplina etc). în toate problemele de interes local. stabileşte impozite şi taxe locale. prognoze şi programe de dezvoltare economico socială. documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism. în condiţiile legii. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. împrumuturile. aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Serviciile publice înfiinţate de către consiliul local activează în principalele domenii de activităţi. dupa caz. în condiţiile legii.

aplică sancţiuni disciplinare. hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale. de sub autoritatea sa.hotărăşte darea în administrare. în condiţiile legii. în limitele competenţelor sale. dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. hotărăşte. norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local. pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă. persoanelor pe care le-a numit. 7 . hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice. după caz. în condiţiile legii. membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa. urmăreşte. după caz. sănătate. urmăreşte şi controlează activitatea acestora. controlează şi analizează activitatea acestora. apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. podurilor. înfiinţează instituţii publice. artistice. stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat. contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice. întreţinerea şi modernizarea drumurilor. în condiţiile legii. sportive şi de agrement. condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie. incendiilor. jandarmeriei. documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora. în numele unităţii administrativ-teritoriale. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului. hotărăşte vânzarea. exercită. numeşte şi eliberează din funcţie. precum şi a întregii infrastructuri aparţinănd căilor de comunicaţii de interes local. precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa. analizează activitatea gardienilor publici . asigură. în condiţiile legii. în condiţiile legii. culturale. asemenea facilităţti pot fi acordate şi personalului didactic. în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient. precum şi a serviciilor publice de interes local. apărarea ordinii publice. stabileşte măsurile necesare pentru construirea. în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie. numeşte şi eliberează din funcţie. tineret şi sport. aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor. aprobă. în condiţiile legii. potrivit competenţelor sale. potrivit legii. acordarea de stimulente în natură şi în bani. conducătorii serviciilor publice de interes local. documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. societăţi comerciale şi servicii publice de interes local. precum şi de alte facilităti. instituie. poliţiei. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului. cultură. hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local. în condiţiile legii. analizează şi aprobă.

care poate fi prelungit. titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului. în caz de razboi sau catastrofă. prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale. 1. aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. cu merite deosebite. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine. oboare. în condiţiile legii. în scopul creşterii calităţii vieţii. de pieţe şi de obiective de interes public local. în condiţiile legii. conferă persoanelor fizice române sau straine. locuri şi parcuri de distracţie. Convocarea consiliului local se face în scris. baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora. cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali. cu cel putin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. lucrări. înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări. în condiţiile legii. asigură protecţia drepturilor copilului. Sedinţele consiliului local sunt legal constituite 8 . Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale. în condiţiile legii. Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. hotărăşte. prin lege organică. conservarea. sprijină. servicii sau proiecte de interes public local. Consiliul local se întruneşte în şedinte ordinare.3 Funcţionarea consiliului local Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani. contribuie la protecţia. în condiţiile legii. înfiinţează şi organizează târguri. denumiri de străzi. potrivit legislaţiei în vigoare. asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă. la convocarea primarului. la cererea primarului sau a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului. atribuie sau schimbă.acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător. activitatea cultelor religioase. lunar. pieţe.

prin semnătură. Sedinţele consiliului local sunt publice. zonală sau 9 . zonală sau de cooperare transfrontalieră. In exercitarea atribuţiilor ce ii revin consiliul local adoptă hotărâri. Hotărârile privind contractarea de împrumuturi. la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. cu votul majorităţii membrilor prezenţi. pe o perioada de trei luni. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. regională. în condiţiile legii. semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. organizaţii neguvernamentale. Dezbaterile din şedinţele consiliului local. In legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum. împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă. fără motive temeinice. în condiţiile legii. cu excepţia cazurilor în care consilierii decid. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. Sedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier. persoane juridice române sau straine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică.dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.Prezenţa consilierilor la şedinţă este obligatorie. precum şi modul în care şi -a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal. ales ca preşedinte de şedinţă prin votul tuturor consilierilor. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului. Problemele privind bugetul local. precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului. ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Consilierul care conduce şedinţele de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. regională. cu majoritate de voturi. el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. In situaţia în care un consilier absentează de doua ori consecutiv.

In acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat. de la data comunicării. cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul în care consilierul ales ca preşedinte de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa două şedinţe consecutive. activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local. iar cele individuale. hotărârea consiliului local se semnează de 3 -5 consilieri. 10 . dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile. care va fi făcut public prin grija secretarului. dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat. Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. de îndată. de către secretar. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. în nume propriu. pentru legalitate. precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate. Hotărâile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Aducerea la cunosţinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect.Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunostinţă publică. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. cu excepţiile prevăzute de lege.de cooperare transfrontalieră. cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului. Fiecare consilier. consiliului local. In exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. potrivit legii. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun.Hotărârile privind bugetul local. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin. dupa caz. cu organizaţii neguvernamentale. precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

prin care se numara : construirea unei Sali de sport.Comuna Puiesti are o populatie de 4858 de locuitori.monumente istorice. construirea unei statii Peco.comuna Motoşeni şi Răchitoasa ce aparţin judeţului Bacău. 1. zootehnia.4 Prezentare generala Comuna Puieşti este situată în partea de vest a judeţului Vaslui.de 228 de gospodarii. din jud Vaslui are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice). în frunte cu primarul sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi au ca scop principal funcţionarea.Biserica din satul Puieşti şi Biserica din satul Fântânele . comertul. Primaria comunei Puiesti. pe principalele domenii de activitate. a treburilor publice. construirea unor noi scoli si gradinite si amenajarea unor spatii de recreere 2 Obiect / domeniu de activitate Consiliul local. construirea unei baze sportive.După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate. proiectele de investitii reprezinta si ele o atractie pentru firmele de specialitate deoarece primaria realizeaza in momentul de fata numeroase investitii pentru dezvoltarea locala . punerea la dispozitie a unor suprafete de teren in functie de tipul investitiei . soluţionarea şi gestionarea.Primaria Puiesti ofera o serie de facilitati investitorilor pentru atragerea de capital in zona .Principalele activitati economice specifice zonei sunt: agricultura. în condiţiile legii. în numele şi în interesul colectivităţilor loca le pe care le reprezintă. apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile.si un nr . Organizarea. 11 .Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate şi lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. cu excepţia viceprimarului.Comuna puiesti are in administratie un numar de 25 de institutii de invatamant . si un liceu. Principalele obiective turistice intalnite in zona sunt: Biserica de lemn din Cetăţuia. Comisiile de specialitate îşi aleg cate un preşedinte şi un secretar. la sud .Ghergheşti şi Iana. pentru a favoriza dezvoltarea activitatilor de natura economica.monument istoric . din timpul lui Ştefan cel Mare . Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. având ca vecini: la nord . construirea unui parc. la est .comunele Voineşti şi Ghergheşti. repartizate astfel: 9 gradinite. moraritul si panificatia. Pogana şi Coroieşti şi la vest . urmărind să devină un lider regional . 15 scoli generale. funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. moderrnizarea drumurior comunale. dintre care 839 ha de teren alcatuiesc „domeniul” intravilan al comunei iar restul de 11200 ha pe cel extravilan. reabilitare spital. a angajaţilor.Comuna Puiesti se intinde pe o suprafata de 12039 ha. „privilegiile” oferite de catre primarie investitorilor sunt urmatoarele: scutirea de impozite si taxe locale.Iana.

Acţionează in cadrul unui sistem de management. Managementul de vârf elaborează şi pune la dispoziţie POLITICA DE o o MANAGEMENT A PRIMARIEI COMUNEI PUIESTI o o Aprecierea aportului personalului se face conform realizării obiectivelor proprii stabilite. colaboratorii sunt direct responsabili de calitatea muncii lor şi deplin conştienţi de acţiunile lor. necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT. Urmăresc maximizarea competitivităţii lor. Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici). sunt decişi să implementeze sistemul de management actual pe baza ISO 9001: 2000 şi să obţină certificarea acestuia.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective: PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii. pe care îl implementeaza si il îmbunătăţesc continuu. În domeniul calităţii. 12 . clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora. cu perceperea dorinţelor. perspicacitatea. mai precis în domeniul administratiei publice locale. o o o Personalul. Cooperează în sistem de parteneriat cu clientii (persoane publice si juridice).2. încercând să obţină avantaje din valoarea. şi folosesc permanent efectul sinergetic. PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial. Satisfacerea aşteptărilor clientului PERSPECTIVA PROCESELOR INTERNE o Sunt integraţi in cadrul administratiei publice. o o o Responsabilitate / promptitudine. bazat pe standarde internaţionale. inteligenţa serviciilor acestora. Managementul îşi stabileşte propriile obiective utilizând politica CONTRIBUABILILOR.

cu acelasi specific. 13 . prin acte si operatiuni tehnice. In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu. Urmărirea păstrării echilibrului între tinereţea şi experienţa personalului. viceprimar si secretarul municipiului. servicii. servicii si birouri este asigurata de catre functionarii de conducere (functionari publici si personal contractual). birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre primar. indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor functionale strucurate ca directii. din administratia publica locala Îmbunătăţirea continuă a comunicării interne şi externe. potrivit organigramei aprobate de consiliul local. o Calificarea şi specializarea personalului pentru munca acestuia prin cursuri atractive. educare şi de responsabilizar e a personalului . trecând de la modul de lucru prin subordonare la cooperare şi colaborare internă. Conducerea.PERSPECTIVA ÎNVĂŢĂRII-DEZVOLTĂRII Primaria a demarat dezvoltarea unei strategii de formare. se realizeaza atributiile consiliului local si ale primarului. Compararea permanentă a performanţelor noastre cu cele ale altor institutii. economice si juridice. ele nu au capacitate juridica. o o o 3. numiti in condiţiile legii. INITIATIVA. CONSIDERĂ MOTIVAREA. Doresc să mărească autoresponsabilizarea acestora. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca: directii. gen training activ. administrativa distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza. SPECIALIZAREA SI CALIFICAREA personalului ca DETERMINANTE în cadrul politicii organizaţionale. în ideea atragerii lor permanente spre interesele societăţii. favorizând astfel reacţiile din cadrul organizaţiei şi uşurarea modului de aplicare în practică.

1 Structura organizatorica Structura organizatorica a Primariei comunei Puiesti cuprinde urmatoarele compartimente si functii de conducere:  Consiliul local  Primar  Viceprimar  Secretar  Compartimentul agricol :               Consilier ing. Agronom Consilier urbanism Consilier agent agricol Referent agent agricol  Compartimentul asistenta sociala: Consilier stare civila Consilier aut. Tutelara Referent asist.3. Director camin cultural Bibliotecar  Compartimentul administrativ-gospodaresc:   Guard ingrijitor 14 . Sociala Referent de specialitate Referent programator  Compartimentul contabilitate: Consilier contabil Consilier operator Consilier agent fiscal  Compartimentul cultura: Ref.

întocmeşte proiectul bugetului local si contul de încheiere aexercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local.precum şi punerea înaplicare a legilor. indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici.3 Atributiile primarului: asigura respectarea prevederilor Constitutiei. catastrofelor. in conditiile legii. precum şi a hotarâailor consiliului judetean. din oficiu sau la cerere. In acest scop poate mobiliza populatia. pompierilor si unitatilor de protectie civila. gardienilor publici. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunica de îndata consiliului local cele constatate. dispune masurile necesare şi acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice centrale. ia masuri pentru organizarea acestei consultatii in conditiile legii 15 . asigura aducerea la îndeplinire a hotararilor consiliului local. exercită functia de ordonator principal de credite.3. a decretelor Presedintelui Romaniei. agentii economici si institutii publice din comuna pentru a aplica masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre . epidemiilor sau epizotiilor. a hotararilor si ordonantelor Guvernului. asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. incendiilor. cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local.2 Organizarea internă Aparatul propriu al Primăriei comunei Puiesti este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legi inr. raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public şi domeniului privat al comunei .215/2001 privind administraţia publică locală şi este structurat astfel : 3. impreuna cu organele de specialitate ale statului. ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor. conform angajamentelor contractuale . in situatia in care considera ca hotararea este ilegala in trei zile de la adoptare sesizeaza prefectura propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum. prin intermediul politiei jandarmeriei. verifica. care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale. asigura ordinea publica si linistea cetatenilor.

4 Atributii ale viceprimarului . . le prezinta spre aprobare Consiliului local. cat si eliberarea autorizatiilor de constructii.3.asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.exercita atributiunile Primarului în lipsa acestuia din localitate.vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrat de municipiu. cu exceptia celor ce nu pot fi delegate. Serviciul Urbanism.urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar. Semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul verbal. 16 . Directia Servicii Publice.controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor. in termenul stabilit de lege Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local Aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintei consiliului local Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local si efectueaza lucrarile de secretariat Intocmeste procesul verbal al sedintei consiliului local. sesizarilor si cererilor cetatenilor în domeniul sau de activitate. Directia de Administrare a Patrimoniului. Birou Mediu si Dezvoltare Regionala. . potrivit prevederilor legale.solutioneaza operativ. iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora. în spiritul legii. .Directia Tehnica. Intocmeste pontajul prezentei consilierilor la sedinta. în conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului. 3. constatarile Corpului de control a disciplinei în constructii. Serviciul Cadastru. serviciilor si birourilor de specialitate care i-au fost încredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea primarului si anume . Viceprimarul coordoneaza si controleaza activitatea directiilor.are urmatoarele atributii principale conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale: Comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurind convocarea consiliului local. conform legii si specificului local.5 Secretarul In calitate de functionar public de conducere. . Direcţia de Investitii. Indeplineste si alte atributii delegate de Primar în conditiile legii. .indeplineste functia de Ofiter de stare civila. Amenajarea Teritoriului. .

de indata. potrivit competentelor si artibitiilor ce in revin potrivit legii.daca legea nu prevede altfel Rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului. stabilite de primar.dar nu mai tirziu de 3 zile de la data adoptarii Inregistreaza comunicarile efectuate intr-un registru special destinat acestui scop . pe care ulterior il va supune spre prezentare consiliului local Intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat. Coordoneaza si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate. 17 . pina la constituirea noului consiliu local. informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului de catre primari Aduce la cunostinta publica rapoartele de activitate ale consilierilor si viceprimarului Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului Urmareste rezolvarea corespondentei in termen legal Asigura comunicarea catre autoritatile. in termen de cel mult 20 de zile. in caz de dizolvare. semnat si sigilat. impreuna cu consilierul care conduce sedinta Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotariri si le avizeaza pentru legalitate Contrasemneaza pentru legalitate hotaririle consiliului local Comunica hotaririle consiliului local primarului si prefectului.Pune la dispozitie consilierilor in timp util procesul verbal al sedintei anterioare. la cererea acestora.Aduce la cunostinta publica hotaririle cu caracter normativ in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale de catre prefect Pune la dispozitia consilierilor. in absenta primarului si viceprimarului Indeplineste atributii de ofiter de stare civila daca acestea I s-au delegat de catre primar Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local. stabilit legii Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale. in conditiile legii. in termen de cel mult 10 zile. institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar. in afara celor cu caracter secret.

ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale. eliberează adeverinţe (păşuş) pentru vânzări de animale (la piaţă şi abator) întocmirea dărilor de seamă statistice (cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor în termenele stabilite prin lege. întocmeşte procesele verbale şi vizează trimestrial certificatele de producător. verificări în teren a veridicităţii datelor declarate în registru agricol. întocmeşte şi eliberează certificate de producător (pentru vânzări de produse agricole). succesiune şi burse. ajutor social. colaborează cu organele specializate privind combaterea şi prevenirea epizootiilor. moştenirii. handicap. conduce evidenţele persoanelor fizice sau juridice care au terenuri în arendă conform Legii 16/1994. eliberează adeverinţe de şomaj.1 Compartimentul Agricol-atributii: redactarea răspunsurilor la cererile adresate Compartimentului Agricol. comunicarea săptămânală la Direcţia Economică-Serviciul Impunere Persoane a modificărilor survenite la vechile proprietăţi înscrise în Registrul Agricol precum şi comunicarea noilor proprietari. vizează declaraţiile de impunere fiscală conform situaţiei existente în Registrul Agricol. înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu Legea Fondului Funciar şi legea 10/2001. deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale. 18 . donaţii.7 din HGR . transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale. schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor.nr. întocmirea tabelului nominal cu titularii de certificate de producător pentru anul agricol 2008-2009 şi afişarea pentru asigurarea publicităţii acestora conform art. conduce evidenţa asociaţiilor agricole cu personalitate juridică. verifică în teren reclamaţiile şi sesizările privind registrul agricol.4 Compartimente si servicii: 4.661/2201. operarea modificărilor în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor -cumpărărilor. eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol. potrivit evidenţelor pe care le deţin după o prealabilă verificare în teren.

centralizează toate datele înscrise în registrul agricol. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale. îndeplinirea oricăror altor sarcini. participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări. CAS. propune rectificări în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu . personal şi obiectivele de investiţii . întocmirea proceselor-verbale de predare-primire pentru arhivarea documentelor din cadrul compartimentului. verificări. organizează şi îndrumă inventarierea valorilor materiale şi băneşti în cadrul agenţiei.Contabilitate. potrivit Legii nr. etc. 500/2002 privind finanţele publice. asupra operaţiunilor stabilite prin decizia Directorului şi aprobată de ordonatorul secundar de credite.2 Compartimentulu Financiar . actualizează zilnic baza de date privind evidenţele de Registru Agricol. exercită controlul financiar preventiv propriu.. contribuţia la fondul de şomaj. urmăreşte asigurarea lunară a surselor de finanţare pentru materiale. care nu sunt cuprinse în fişa postului. efectuarea studiu individual şi documentare în domeniul legislaţiei aplicabile 4. proiecte. în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct. 82/1991-Legea contabilităţii republicată. asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie şi îl supune spre aprobare ordonatorului secundar de credite. organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile proprii. Legii nr. Administrativ-atributii: organizează şi ţine evidenţa financiar contabilă a agenţiei. efectuează calculul drepturilor salariale şi altor drepturi de personal cu aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate. relaţii cu publicul zilnic privind Registrul Agricol. 19 . reclamaţii. reflectă în contabilitatea agenţiei operaţiunile privind primirea şi utilizarea sumelor din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene şi cofinanţarea de la bugetul de stat.

asigură activitatea de achiziţii de bunuri şi servicii (dotări aparatură. organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţie i. prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala. conform prevederilor legale şi a modului de realizare a obiectivelor de investiţii. cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. pentru programul de investiţii al agenţiei. lunare. trimestriale şi anuale. întocmeşte situaţia privind cheltuielile cu organizarea twinning-urilor şi o transmite ordonatorului secundar de credite. procură. precum si a programelor de actiune antisaracie. materialele administrativ-gospodăreşti. de iluminat şi de încălzire. urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor. în limitele necesarului aprobat. aparatură şi dotări diverse şi le supune spre avizare conducerii agenţiei şi spre aprobare ordonatorului secundar de credite. aduce la cunoştinţa conducerii agenţiei. 20 . actualizează periodic. utilaje independente). a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. analizează şi urmăreşte cheltuiala cu eficienţă a fondurilor bugetare aprobate agenţiei. corelându -le cu datele contabile. echipamente. a echipamentelor de birou. definitivează lista de utilaje independente. întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă. răspunde de înregistrarea. casări de mijloace fixe. promovează investiţiile şi elaborează documentele privind aprobarea acestora. organizează şi răspunde de paza sediului. a instalaţiilor sanitare. echipamente. asigură distribuirea şi expedierea acestora şi ţine evidenţa timbrelor şi mărcilor poştale. lista cheltuielilor de capital.asigură monitorizarea cheltuielilor de personal. prezentarea acestora conducerii agenţiei pentru repartizare sau semnare. conform listelor aprobate. periodic. organizează activităţile de registratură: primirea şi înregistrarea tuturor documentelor interne sau din afara instituţiei. centralizează realizările fizice şi valorice. se ocupă de creşterea capacităţii instituţionale în conformitate cu cerinţele Aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului. aflat în derulare.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: de strategie. propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiei 4. prevăzute în bugetul agenţiei şi o transmite ordonatorului secundar de credite. o înaintează spre analiză şi avizare conducerii agenţiei în vederea trimiterii spre aprobarea ordonatorului secundar de credite. pe care le supune spre aprobare Consiliului Local. problemele deosebite şi rezultatele activităţii.

precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective. Asigura evidenta si distribuirea corespondentei primite prin posta cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Asigura stenodactilografierea sedintelor Consiliului Local. 4. Asigura convocarea consilierilor si a invitatilor la sedintele Consiliului Local. 4. precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu. de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie.4 Compartimentul secretariat. întreaga activitate de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă. inclusiv gestiunea certificatelor de stare civilă din judeţ. prin asigurarea mijloacelor umane. precum şi modul de soluţionare a lucrărilor de stare civilă întocmite. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. repartizeaza. Asigura reprezentarea si intocmeste programul conducerii institutiei pentru primiri vizite. urmăreşte modul de rezolvare a deficienţelor consemnate în procesul-verbal având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă.de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului. verifică şi distruge certificatele de stare civilă greşit completate şi anulate. cu serviciile publice locale de asistenta sociala. Viceprimar si Secretar. Asigura protocolul in cazul primirilor de vizite de lucru la Primar. materiale si financiare. Viceprimari si Secretar Tine evidenta. primeşte. de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie.atributii: Inregistreaza. de executie. distribuie si expediaza corespondenta intrata la Primar. patreaza si conserva documente cu informatii secrete.5 Serviciul stare civilă-atributii: îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr. 21 . 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. trimise de direcţiile locale de evidenţă a persoanelor. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale. în baza graficului aprobat de Secretarul General al Consiliului judeţean şi avizat de Inspectoratul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

cât şi de la serviciile locale. trimestrial şi anual de către serviciile locale de evidenţă a persoanelor. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege. spre aprobare. întocmeşte şi transmite situaţiile statistice..asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civilă. în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu. desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din primării. sesizate de serviciile locale ale primăriilor. la schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civilă sau când. întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate în dosarele de schimbare a numelui /prenumelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă preşedintelui Consiliului judeţean spre aprobare. precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lun ar. asigură sprijinul necesar soluţionării speţelor de stare civilă.P. verifică modul de întocmire de către serviciile locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate şi le înaintează I. din diferite motive. 22 . ofiţerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile. pe care le înaintează Inspectoratului Naţional pentru Evidenţă a Persoanelor. asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii.N. organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă pentru perfecţionarea pregătirii prof esionale atât din aparatul propriu. “în alb” şi participă la verificările şi cercetările ce se efectuează în cazul dispariţiei acestora. încredinţate de conducerea Consiliului judeţean.E. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii d e informaţii clasificate. pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor şi faptelor de stare civilă. avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă. atipice. colaborează cu serviciile de poliţie judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută. întocmeşte şi expediază întreaga corespondenţă de stare civilă. oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu personalul specializat în domeniul stării civile din primării. informează Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor cu privire la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special.

centralizează periodic rezultatele obţinute. depuse de serviciile locale după completarea tuturor filelor din registru. încredinţate de conducerea direcţiei. le operează în exemplarul II. parţial ori total. după care le trimite pentru operare şi la exemplarul I. poliţie.N. în alb. 23 . primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (C. notari publici. parchet. primeşte. primeşte cererile şi documentaţia necesară pentru acordarea dispensei de vârstă şi de grad de rudenie. urmăreşte punerea în legalitate cu certificatele de naştere a persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială. în condiţiile legii.P. actualizează. colaborează cu instituţiile Direcţiei de Sănătate Publică şi cu maternităţile. după care restituie exemplarul I. reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă distruse. aprobă. identifică actele de stare civilă vizate. verifică modul de completare a registrelor de stare civilă. modificarea codului numeric personal atribuit sau scris greşit în actele de stare civilă. asigurând securitatea şi conservarea acestor documente. comunicările fiind clasate în vederea arhivării. în vederea prevenirii cazurilor de dispariţie a unor registre sau certificate de stare civilă. asigură.) şi controlează modul de atribuire şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă. exemplarele I şi II. curentă şi specială. întocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul oficial al organelor în drept a le solicita (instanţe judecătoreşti. le analizează şi propune preşedintelui Consiliului judeţean aprobarea sau respingerea motivată a acestora. în condiţiile legii. după exemplarul existent. din documentele rezultate din activitatea de profil. soluţionează alte sarcini prevăzute de lege. pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor a căror identitate nu este cunoscută sau. păstrează şi gestionează registrele şi opisele de stare civilă exemplarul II de la oficiile de stare civilă locale. primării). asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului. pentru stabilirea cu operativitate a identităţii acestora. în cazul în care se constată acest lucru. înscrie pe marginea actelor de stare civilă menţiuni privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor. precum şi de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor pe care le înregistrează în registratura proprie. certificând exactitatea datelor înscrise.efectuează controale la serviciile locale pe linia asigurării securităţii documentelor de stare civilă cu regim special. primeşte comunicări de menţiuni de la serviciile de stare civilă locale.

Si acestea din urma pot initia elaborarea unor decizii in cazurile prevazute de lege sau cand activitatea lor ori a organului superior solicita o reglementare in care este necesar sa se implice. sesizari si reclamatii. initiative proiectului de decizie vine din afara institutiei publice. Initiativa poate apartine organelor legislative sau celor administrative ierarhic superioare. fapt care influenteaza strategia si mijloacele concrete de actiune.1 initierea iproiectului de decizie (identificarea problemei). Din acest motiv. 5. p. determina initierea unei decizii administrative iprin cereri. Cetatenii.5 Procesul decizonal in activitatea administrativa La elaborarea unei decizii se parcurg urmatoarele etape:1 5. 5. impulsul de la originea proiectului vine din exteriorul administratiei care este direct interesata in satisfacerea cerintelor actuale si mai putin a celor viitoare.1 Initierea proiectului de decizie In general. in general. fie ca activitate individuala a managerului. pentru ca aceasta etapa sa aiba loc administratia trebuie sa constientizeze existenta unei probleme. Ea are un caracter dinamic si intern. mecanismul administrative functioneaza lent si echilibrul care se stabileste intre elementele sale componente are un caracter static. suport curs. 5. 26 24 .4 adoptarea deciziei. In cele mai multe cazuri. 5. Cum orice tendinta de schimbare este neutralizata. La randul ei este structurata ipe mai multe etape: 1 Onofrei M. Administratie Publica. anul II. atat in cadrul unui proces de grup. organizatiilor nonguvernamentale etc. Decizia in Administratia Publica.3 evaluarea proiectului de decizie si deliberarea.2 Pregatirea proiectului de decizie Aceasta este probabil cea mai importanta faza a procesului decisional si poate avea loc. a carui executare implica sarcini sau masuri tehnico-organizatorice pentru institutiile subordonate. referindu-se la actiunea participantilor la procesul decisional. in vederea realizarii unui anumit scop. organelor emitente ori celor subordinate.2 pregatirea proiectului de decizie. In aceasta faza este precizat continutul deciziei. societatea civila.. Initiativa organelor superioare rezulta din adoptarea unui act normative. 5.

principiul identitatii. inseamna ca obiectivul proiectului de decizie n-a fost exact definit. care ia in considerare conditiile interne si externe. Adoptarea deciziei este rezultatul unui proces de o complexitate deosebita. procedandu-se la analiza critica a proiectului de decizie. In cazul in care se propun.determinarea obiectivului deciziei decumentarea sau informarea analiza materialului documentar elaborarea proiectului de decizie. O conducere eficienta se poate insela in adoptarea deciziilor sale. Pentru ca adoptarea sa fie fundamentata stiintific.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea Evaluarea si studierea variantelor proiectului de decizie revin in sarcina conducatorului institutiei. solutii total diferite. atunci cand o decizie este indispensabila pentru functionarea lor. In general. fie nu au fost elaborate norme metodologice de aplicare. ea decide cu orice risc si isi asuma aceasta raspundere. 5. principiul justificarii suficiente. precum si raspunderea ipentru aceste operatiuni. el trebuie planificat cu atentie si a se depuna toate eforturile pentru a castiga suportul celor implicate in reusita sa. practica experimentala si rezultatele anterioare. 5. impreuna cu cu materialele utilizate la intocmirea lor. Actul deliberarii este precedat de dezbateri. Sedintele in care se delibereaza trebuie pregatite si convocate in termen util. in care se apreciaza argumentele pro si contra. Sunt nenumarate cazurile in care programe si decizii importante nu si-au atins obiectivele. dar atunci cand imprejurarile o cer. Fara furnizarea la timp a documentatiei. Atitudinea de nehotarare a conducerii prejudiciaza activitatea subordonatilor. documentarea este nesatisfacatoare ori s-au strecurat interese personale sau de grup care influenteaza rezultatul deliberarii. este necesar sa se respecte urmatoarele principii: principiul definitiei. fie cei care trebuiau sa se ocupe de aplicarea in practica aveau prea putine 25 . pentru ca procesul de implementare a unei decizii sa aiba success. membrii forului nu cunosc continutul proiectelor de decizie si nu isi pot exprima pozitia in legatura cu acestea. transmitandu-se persoanelor implicate in aceasta activitate. pentru ca. textul proiectelor de decizie. pentru rezolvarea aceleiasi probleme.4 Adoptarea deciziei Adoptarea deciziei constituie un drept si o obligatie a conducerii.

In doctrina juridica toate aceste activitati sunt grupate pe 3 nivele de lucru: 6. Adoptarea sau emiterea actelor Administrativ se face in general. oricare din parti si chiar instanta de contencios administrativ din oficiu.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ Culegerea si prelucrarea informatiilor reprezinta activitatea care are cea mai mare pondere in desfasurarea etapei de pregatire a actului adm. Cea mai mare parte din personalul angajat in administratie intocmeste sau pregateste emiterea/adoptarea actelor si efectueaza. 26 . 6. monitorizarea aplicarii deciziei este si ea o etapa importanta. exceptia de necompetenta a autoritatii publice parate. 6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura Elaborarea actelor administrative Actele administrative pot fi emise/adoptate numai de personalul administrativ competent si in limitele competentei pe care legea o confera.3 activitati specifice posterioare adoptarii actului adm.motive sa o faca.2 activitati concomitente adoptarii actului. operatiunile administrative si tehnico-materiale potrivit atributiilor stabilite de lege. In dinal. Regulile care stabilesc competenta au caracter de ordine publica.1 activitati anterioare. intrucat informatiile culese satu la baza elaborarii solutiilor cuprinse in act. poate ridica in orice moment al procesului. dupa o procedura complexa care cuprinde mai multe activitati desfasurate atat de functionarii autoritatilor care adopta actul cat si a altor activitati care colaboreaza cu acestea. motiv de nulitate absoluta a actului administrativ atacat. 6. 6. ceea ce semnifica faptul ca in cadrul unui litigiu de contencios administrativ.. deoarece este dovadat certa ca problema respective si-a gasit sau nu rezolvarea. in acest sens. Aceste operatiuni sunt valabile numai daca s-au respectat conditiile de fond si de forma la intocmirea sau realizarea lor.

. le revin si unele sarcini in asigurarea aplicarii actului adm.La elaborarea proiectului de act. un titlu scurt. paragrafe. iar continutul bine sistematizat. ele reprezinta opiniile unei autoritati a adm. iar la sfarsit nr. are DREPT de a hotari sa ceara sau nu parerea altui organ si. de tehnica jurid.acetele adm. precum si ordine cu caracter normativ si instructiuni ale ministrilor: . . precum si stampila autoritatii emitente. de obicei. are facultatea sa tina cont sau nu de aceasta parere. capitole. in care. in chiar continutul actului. trebuie sa aiba un antet care cuprinde denumirea acutoritatii care il adopta (emite). se arata pe scurt scopul actului adm.avizele facultative . alineate. ale Guvern. In locul unde este indicata fct celui care emite actul se va aplica semnatura sa. precis si corect redactat. un loc important il ocupa avizele. conforme. In cadrul masurilor anterioare adoptarii actelor adm. . Avizele sunt de 3 tipuri: facultative.. evitandu-se notiunile cu mai ulte intelesuri. abilitate in acest sens. trebuie avuta in vedere si respectarea unor cond. structurat in parti. acesta este transmis spre avizarea autoritatii pub. sectiuni. Urmeaza cuprinsul actului.sunt acelea in care organul ce emite actul adm. articole. data emiterii.G. daca este cazul. pub. avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative este stabilita procedura pregatirii si elaborarii proiectelor de legi. Adoptarea sau emiterea actului fara acest aviz nu are nici o consecinta pe planul validitatii lui. pe baza caruia este emis. si temeiul jurid.textul trebuie sa sa fie clar. pt a nu produce confuzii si interpretari diferite in aplicarea sa concreta. carora de regula. la forma sa exterioara. un preambul. 27 . ordonante si hot. Dupa elaborarea proiectului de act adm. daca a cerut-o. localitatea.stilul folosit in redactare sa fie imperativ.. in legatura cu o anumita problema asupra careia autoritatea il solicita. solicitate de o alta autoritate pub.intelesul unor notiuni si termeni utilizati sa fie precizat. . consultative. Adm. de ordine.. referitoare la redactarea proiectului. pt aprobarea Metodologiei privind pregatirea. elaborarea.. Prin H. 390/1993.

2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ In cadrul acestui nivel se trece la adoptarea sau emiterea actului adm. cat si de a se conforma acestor avize. ca prin continut sa nu fie contrar manifestarii de vonita a organului emitent. respectiv. de aprobarea. are obligatia sa le solicite altui organ.avizele conforme – in cazul lor. acesta se semneaza de catre conducatorul organului respectiv. unele dintre ele strict reglementate de lege. In aceasta situatie. Acordul este de 3 tipuri: prealabil. Acordul prealabil produce el insusi efecte jurid. . in care se realizeaza o serie de activitati. emis nu poate fi contrar continutului avizului. In unele cazuri. organul care emite actul adm.in cazul acordului prealabil. 28 . ce se resfrang asupra validitatii si implicit a efectelor pe care le produce. legea conditioneaza emiterea actului adm. dar nu este obligat sa se conformeze acestora. care il emite. confirmarea sau autorizarea altui organ.avizele consultative – organul ce emite sau adopta actul adm. care este de fapt consitamantul la adoptarea sau emiterea actului. Nesolicitarea si neobtinerea acestui aviz duce la nulitatea actului adm. Avizele pot fi solicitate de la un organ subordonat sau de la un organ care face parte din alta ierarhie de organe si care se situeaza la acelasi nivel sau la un nivel inferior ori superior organului care il solicita. pub. a fost adoptat sau emis. . intrucat nu se respecta o cerinta a legii. 6. Dupa ce actul adm. cu cond. poate sa renunte la DREPT de a mai emite actul adm.. organul emitent nu poate stabili masuri contrare continutului acestuia. actul adm. Sunt situatiii in care legea prevede acordul unui organ – care reprezinta manifestarea de vointa a organului stabilit de lege. Aceasta procedura consta in dezbaterea proiectului intocmit de catre conducerea colegiala a organului care il adopta si adoptarea lui propriu-zisa sau in luarea deciziei conducatorului servic. are atat obligatia de a le solicita. Ele nu pot sa emane niciodata de la un organ ierarhic superior. concomitent si posterior..

facandu-se cu cele mai potrivite mijloace si cele mai reduse cheltuieli. Dupa semnare. fara a se confunda insa cu legalitatea care este intotdeauna sanctionata cu nulitatea actului respectiv.Validitatea actelor adm. sa conduca la rezolvarea eficienta a problemelor din domeniu.3 Activitati specifice posterioare adoptarii Aceste activitati privesc intrarea in vigoare is incetarea efectelor actelor adm. trebuie sa fie datat. In general. Actele adm. de regula. de timp si de loc. de ordine si mentionate ziua. de organele colegiale. Oportunitatea se apreciaza in mod concret in fct de atributiile cu care a fost investit organul adm. respectiv (fie dupa un anumit interval de timp de la publicare. adica actul adm. adica a emiterii lor. in cauza. astfel: 29 . difera. de oportunitate conduce la nulitatea actului adm. de pilda. pt. dat un nr. pt validitatea actului adm. CONDITIA DE OPORTUNITATE Actele adm. luna si anul.Judetean). intra in vigoare din momentul existentei lor legale. este necesar votul pt a 50%+1 din nr membrilor organului. intra in vigoare la o data ulterioara emiterii lor prevazuta in mod expres in actul adm. Sunt situatii in care acetele adm. adica votul a cel putin 2/3 din nr. in fct de natura actului si de organul emitent al acestuia. Sunt situatii in care se cere o majoritate calificata. actul adm trebuie sa fie stampilat. organul de la care emana si de la data aducerii la cunostinta lor. 6. este conditionata si de qvorumul intrunit. trebuie sa fie emise (adoptate) in cel mai proprice moment al eficacitatii lor. dar sa vizeze obiectivele si rezultate de interes. total al membrilor (ex: dezbaterea sia doptarea bugetului de Consil. fie de la o anumita data certa). de la cre emana. Nerespectarea cond. Momentul si modalitatea aducerii la cunostiinta a unui act adm.

normative emise de organele locale ale adm. 30 . eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale si consultarea cetatenilor in probleme de interes local. nu prezinta o modalitate obliagtorie ptaducerea lor la cunostinta. - actele adm. cu caracter normativ. 7 Principii de organizare a instituţiei publice Administratia publica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale. Aceasta trasatura a autonomiei locale reflecta raspunderea autoritatilor administratiei publice locale de a reglementa si a administra o parte importanta din treburile publice. o parte importanta din treburile publice. respectiv tinand seama de prevederile Constitutiei si ale altor legi.Of. reglementarea si administrarea treburilor publice are drept obiectiv principal satisfacerea cerintelor populatiei. in cadrul legii. in fct de organul emitent. Guvern. al Rom.1 Principiul autonomiei locale Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva pentru activitatile locale sa reglementeze si sa administreze in cadrul legii. Reglementarea si administrarea unei parti importante din treburile piblice se realizeaza sub propria raspundere si in beneficiul populatiei. Autonomia locala. in fct de continutul sau. pub. care este o instiintare scrisa. prin care cei interesati iau cunostiinta de existenta actului si de obligatia lor de a-l executa.- actele adm. Oeganul emitent al actului adm. 7. ele fiind considerate ca inexistente. in calitate de principiu de organizare si functionare al autoritatilor administratiei publice locale se poate manifesta numai in limitele prevederilor din Constitutia statului si altor reglementari fundamentale. al descentralizarii serviciilor publice. individuale sunt aduse la cunostinta printr-o notificare. In acelasi timp. Actele adm. Nepublicarea lor constituie o cauza de nevalabilitate pt asemenea acte. are deplina libertate de a alege modalitatea de aducere la cunostinta pub a actului. in raport de acele imprejurari de timp si loc. normative sunt aduse la cunostinta prin modalitati variate. sub propria lor raspundere si in favoarea populatiei respective. optand pt cea mai adecvata modalitate de aducere la cunostinta a actului. in fct de imprejurarile concrete. actele normative ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale ale adm. Dreptul si capacitatea de a reglementa si a administra treburile publice locale se exercita. de stat se publica in M. Hot.

in urmatoarele domenii : actiuni social culturale : invatamant.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale In constituia Romaniei se prevede numai ca primarii. consiliile locale sunt alese in conditiile legii. acest principiul imbraca toate aspectele organizatorice si functionale prin care se infaptuieste administratia publica in unitatile administrativ teritoriale Deciziile si hotarare care le i-au autoritatile administratiei publice locale pot viza urmatoarele domenii de interes local: organizarea elaborarii. datorita importantei lor. efectuarea de investitii si executarea de lucrari publice. Producerea acestor bunuri este de regula . in mod gratuit de bunuri si sercivii pentru populatie. O trasatura a institutii lor publice este cea a producerii si distribuirii. administarii si executarii bugetului local . actiuni sportive si de tineret.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice Serviciile publice care se manifesta ca activitate a autoritatilor publice pentru satisfacerea unei nevoi de interes general. trebuie sa functionze in mod regulat si continuu. Rolul acestor servicii este tocmai de a concepe si a asigura strategia guvernului in acel sector de activitate careia I se subsumeaza activitatile practice concrete realizate la niveluri inferioare. 7. Menirea lor este numai de a administra treburile unitatilor administrativ teritoriale in care sunt alesi in interesul locuitorilor. cultura si religie. avand la baza legea bugetara anuala. obiectul de activitate al unei institutii publice. in mod expres in competenta altor autoritati publice. 7. asistenta sociala. cu exceptia celor care sunt date. infiintarea de activitati economice si de aparare a dreptului omului. sanatate.4 Principiul legalitatii Aplicat in administratia publica locala. Institutiile publice pot produce bunuri publice. sistemul de protectie a copilului si a persoanelor cu handicap. 7.Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca in limitele legii sa aiba initiative in toate domeniile. actiuni privind ordinea publica alte actiuni economice 31 .

c) planurile de formare profesionala a functionarilor publici. 188/1999 privind Statutul Functionarului Public 32 . b) autoritatile si institutiile publice. motivarii si transparentei. prin elaborarea politicilor si instrumentelor interne de gestiune si planificare a resurselor umane. transfer si redistribuire.8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice 8. precum si prin monitorizarea si controlul implementarii acestora. 2 Legea nr. in cazul functiilor publice de conducere. dupa caz. Ocuparea functiilor . promovare. Functiile publice care se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute in planul de ocupare a functiilor publice pot fi ocupate prin recrutare sau.inpublice se face potrivit modalitatilor stabilite anual prin planul de ocupare a functiilor publice. n. Postul aferent unei functii publice reprezinta suma atributiilor stabilite unei pozitii din structura unei autoritati sau institutii publice. Instrumentele de planificare privind dezvoltarea carierei in functia publica sunt: a) planul de ocupare a functiilor publice. Posturile aferente functiilor publice si repartizarea lor pe compartimente se stabilesc pe baza: a) atributiilor si functiilor stabilite prin acte normative pentru autoritatea sau institutia publica respectiva. aplicarea principiilor egalitatii de sanse. b) instrumentele interne de gestiune si planificare a resurselor umane din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice. c) functionarul public. elaborat si aprobat in conditiile legii. in conditiile legii. organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica. denumita in continuare Agentia.1 Cariera functionarilor publici2 Managementul carierei in functia publica se asigura de catre: a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici. prin elaborarea cadrului legal. prin imbunatatirea performantelor profesionale si a perfectionarii continue in vederea dezvoltarii profesionale individuale. a politicilor si a instrumentelor necesare planificarii.

precum si in vederea stabilirii gradului de indeplinire a criteriilor de performanta. ca urmare a promovarii concursului sau examenului organizat in acest sens: a) unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii. organizat potrivit prevederilor prezentei hotarari sau potrivit regulilor stabilite pentru persoanele care ocupa. Fisa postului aferenta unei functii publice defineste si delimiteaza. in conditiile legii. in conditiile legii. atributiilor si obiectivelor institutiei. d) cerintele si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a ocupa postul respectiv. 33 . in vederea stabilirii gradului de atingere de catre functionarii publici a obiectivelor profesionale. c) activitatilor care implica exercitarea prerogativelor de putere publica. urmatoarele elemente: a) contributia la realizarea scopurilor. prin raportare la atributiile curente din fisa postului. Concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii unei functii publice pe perioada nedeterminata. Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea. c) unei functii publice de conducere. Evaluarea functionarilor publici se realizeaza. In situatia in care concursul de recrutare se organizeaza in vederea ocuparii. si prin transformarea posturilor ocupate in regim contractual in functii publice. pe o perioada determinata. in scopul cunoasterii activitatii si a obiectivelor autoritatii sau institutiei publice. in conditiile legii.b) structurii organizatorice aprobate. Intrarea in corpul functionarilor publici se face prin concurs de recrutare. precum si in scopul deprinderii abilitatilor specifice exercitarii functiei publice. in conditiile legii. o functie publica specifica de manager public. b) unei functii publice dintr-o clasa superioara. candidatului declarat admis ii va fi aplicabil regimul functionarilor publici debutanti pe intreaga durata a ocuparii functiei publice. c) limitele de autoritate aferente exercitarii functiei publice. Functionarii publici care intra in corpul functionarilor publici pe o functie publica de executie cu grad profesional debutant efectueaza o perioada de stagiu. in principal. functiilor. a unei functii publice de executie cu grad profesional debutant. b) continutul si rezultatele preconizate ale muncii care va fi prestata.

b) isi creste singur copilul minor.Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) graviditate. c) transfer. pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an. pentru o perioada de cel mult 6 luni.Functiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovarii functionarilor publici si care devin vacante se pot transforma. 8. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris. in functii publice cu grad profesional debutant sau asistent. in conditiile legii.Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: 3 Ibidem 34 . cazarii si al indemnizatiei de delegare. dovedita cu certificat medical. b) detasare. face contraindicata delegarea. iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului. e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an. Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. in functie de necesitatile identificate in cadrul autoritatii ori institutiei publice. c) starea sanatatii.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu3 Modificarea raportului de serviciu Modificarea raportului de serviciu are loc prin: a)delegare. d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice.Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public. Detasarea se dispune in interesul autorit atii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public.Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul.

a) graviditate. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care de face transferul. cel putin o data pe luna. cu acordul scris al functionarului public. c) starea sanatatii. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indepline ste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de functionarul public. in interesul autoritatii sau institutiei publice. b) la cererea functionarului public. dovedita cu certificat medical. functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera.Transferul la cerere se face intr-o functie publica echivalenta. . la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. el are dreptul la acest salariu. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporar a. e) este singurul intretinator de familie. al cazarii si al indemnizatiei de detasare. b) isi creste singur copilul minor. d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare. f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii. in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului. cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public. Transferul. pe durata suspendarii 35 . ca modalitate de modificare a raportului de serviciu. Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se aproba. pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice. Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza: a) in interesul serviciului. Daca salariul corespunz ator functiei publice pe care este detasat este mai mare. dus si intors. face contraindicata detasarea. Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului.Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere al carei titular este suspendat in conditiile prezentei legi se realizeaza prin promovarea temporar a. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate. de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public.

k) este disparut. l) forta majora. i) carantina. in conditiile legii. in termen de 5 zile. f) este arestat preventiv. in conditiile legii. daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca. in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente. a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.titularului. c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale. j) concediu de maternitate. In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept. Conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia sa asigure. Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. m) in alte cazuri expres prevazute de lege. iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila. precum si pentru insotirea sotului sau. conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public. in conditiile legii. Suspendarea raportului de serviciu Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica. pentru perioada respectiva. h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca. pana la implinirea varstei de 18 ani. in cazul copilului cu handicap. e) efectueaza stagiul militar. d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea. b) este incadrat la cabinetul unui demnitar. g) efectueaza tratament medical in strainatate. functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autorit atii sau institutiei publice despre acest fapt. pentru perioada respectiva. in conditiile legii. 36 . b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau.Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare. serviciul militar alternativ. in conditiile legii. este concentrat sau mobilizat. dupa caz. a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv. pana la implinirea varstei de 3 ani. functionarul public are dreptul la acest salariu. in conditiile legii.

in conditiile legii. ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementar a. Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public. de un functionar public din corpul de rezerva. c) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public. f) la data expirarii termenului pe care a fost exercitata. precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public. d) pentru participarea la greva. pe o perioada determinata. b) prin acordul partilor. cu caracter temporar. d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica. Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autorit atile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Raportul de serviciu inceteaza de drept: a) la data decesului functionarului public. c) prin eliberare din functia publica.Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea. Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. d) prin destituire din functia publica. respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu. de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva. functia publica. in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii. Ocuparea acestuia se face. 37 . e) prin demisie. Incetarea raportului de serviciu Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele conditii: a) de drept. In situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice. consemnat in scris. postul poate fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu.c) pentru participare la campania electorala. Actul administrativ prin care se constata. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. e) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei.

Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face. Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie.La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu. iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasci a atributiile corespunzatoare functiei publice detinute. prin reducerea postului ocupat de functionarul public. iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze. in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui. c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate. in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui. La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei. cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia. b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. notificata in scris conduc atorului autoritatii sau institutiei publice. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. pentru motive imputabile functionarului public. In perioada de preaviz conducatorul autoritatii sau 38 . b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare. constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala.Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ. care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere. in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate. pentru motive neimputabile functionarului public. in urmatoarele cazuri: a) ca sanctiune disciplinara. d) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public. Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv.

institutiei publice poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru. Redistribuirea functionarilor publici se face pe o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta. a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. la cererea functionarului public. c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioad a mai mare de 12 luni. Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza. iar functionarul public o refuza. pana la 4 ore zilnic. in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate. cu acordul scris al functionarului public. Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii: a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva. d) la cererea functionarului public. si cu celelalte drepturi de 39 . ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna. Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante. In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale. Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta.Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta. fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunz atoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale. astfel: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu. o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit. Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. majorate si recalculate.

de asemenea.1 Notiunea controlului administrativ Prin conceptul de control se are in vedere actiunea de descoperire si constatare a starilor de fapt negative. emise de organele inferioare. 9 Controlul activitatii administratiei publice Administratia. a unor sanctiuni sau a altor masuri prevazute de lege. sau ca prestatoare de servicii. cu prevederile actelor normative cu forta juridica superioara. controlul parlamentar vizeaza atat legalitatea. constituie una dintre cele mai utile activitati umane. 9. pentru realizarea permananta a conformitatii actelor administrative. decat tot prin mijioace politice. care cuprinde atat activitatea desfasurata in forma juridica. nu numai pe baza unor considerente juridice. urmata de aplicarea de catre organele competente. fiind o importanta latura a factorilor de conducere sociala. cat si oportunitatea actelor administrative. Sfera larga a acestui control se manifesta si prin aceea ca el nu se reduce numai la confruntarea actelor sau operatiunilor materiale tehnice cu dispozitiile legale in vigoare. si un important mijloc de realizare a functiilor de reglare si autoreglare a intregului sistem. contribuind la punerea in valoare a bogatiilor sociale. Necesitatea si insemnatatea controlului activitatii administrative rezulta din specificul acesteia. ci si pe motivatii politice.care ar fi beneficiat functionarul public. de prestari de servicii si chiar productive. Controlul este. Ca urmare. de a fi in continua confruntare cu realitatea. instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta. La solicitarea functionarului public. cat si cea realizata prin operatiuni materiale si tehnice. 9. ci 40 . dar prin aceasta forma de control nu se poate sanctiona ilegalitatea actelor administrative. ca structura prin intermediul careia se urmareste realizarea interesului general al societatii. Activitatea de control are rolul de a regla executarea deciziei administrative si a insasi actului decizional.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice In primul rand asupra activitatii autoritatilor administratiei publice se exercita un control parlamentar prin mijioace si metode specifice. Acest control are prin excelenta un caracter politic care se manifesta prin verificarea activitatii executive. a dereglarilor si neconcorcondantelor din activitatea controlata. Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a constata abaterile si a aplica sanctiunile ci si pentru a indruma activitatea administratiei si a trege invataminte din cele constate pentru perfectionarea muncii administrative. In al doilea rand administratia publica exercita un control asupra propriei sale activitati.

Cand controlul este efectuat ca urmare a unei sesizari sau 41 . inainte de aprobarea acestora. in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic. precum si la alte entitati publice cu risc ridicat. fiind exercitat de catre functionari sau organe din afara celor controlate. Totodata controlul intern include structurile organizatorice. stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale. eficient si eficace. la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat. b) Auditul financiar are ca object principal verificarea situatiilor financiare anuale ale agentilor economici iar auditul intern priveste cu precadere utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile sau institutiile publice. in scopul obtinerii celor mai eficiente rezultate. El poate imbraca forma controlului ierarhic. a controlului specializat si a controlului de tutela administrativa. Potrivit legii controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice. Controlul extern este efectuat de organisme specializate si exercita o deosebita influenta asupra controlului intern. realizat de catre controlori delegati ai Ministerului Finantelor publice. bugetului asigurarilor sociale de stat. a) Controlul financiar-preventiv este activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. si sub forma controlului delegat. cat si a oportunitatii. Ca forma de exercitare. in timp ce auditul public intern se realizeaza in cadrul structurii interne a entitatilor publice de catre persoane care au independenta functionala si care raporteaza conducerii toate constatarile facute si masurile propuse pentru eliminarea deficientelor existente. la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare. in care rolul esential il ocupa aprecierea oportunitatii acestora. inclusiv auditul intern. in apararea intereselor lor legitime. auditul financiar se desfasoara in mod independent de catre persoane care au dobandit calitatea de auditor financiar. El este o consecinta a principiului subordonarii ierarhice a organelor administratiei de stat si are un caracter general. Acest control se organizeaza si se exercita sub forma controlului propriu. Controlul ierarhic se declanseaza din oficiu sau la cererea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. metodele si procedurile de control. a) Controlul ierarhic nu este prevazut expres de lege si nici nu este legat de vreun termen de efectuare. vizand intreaga activitate desfasurata de catre autoritatea controlata atat sub aspectui legalitatii. la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar precum si asupra fondurilor publice si a patrimoniului public. precum si ai bugetului oricarui fond special.vizeaza activitatea organelor controlate sub multiple aspecte. contribuind la perfectionarea acestuia si la eficientizarea actului decizional.

iar activitatea lor priveste numai acele activitati ce sunt prevazute de lege si se incadreaza in sfera competentei lor materiale. Acest control priveste doar legalitatea actelor administrative si se infaptuieste prin atacarea actului ilegal.atunci cand judecatorul nu face altceva decat sa anuleze actul administrativ considerat ilegal . lupta de interese dintre doua parti . 10 Contenciosul administrativ Contenciosul administrative desemneaza conflictul. respective. au incalcat drepturi legitime si cei administrati . deoarece este infaptuit de organe ce nu se afla intr-o anumita ierarhie. printr-un act administrative ilegalsau refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri indreptatite . el poarta denumirea de recurs ierarhic. acestea fiind solutionate de instantele de drept comun. despagubiri. la instanta de contencios administrativ.caruia ii este specific faptul ca “ puterile judecatorului sunt mai largi si in decizia lui nu se limiteaza numai la a pronunta anularea a unui act ilegal.1 Tipuri de contencios administrativ contencios de anulare. b) Controlul extern specializat difera de controlul ierarhic. de a-si valorifica aceste drepturi. cum ar fi recunoasteri de drepturi subiective . asupra actelor administrative ale autoritatilor publice locale. componentele sistemului de administratie publica . 42 . in acest caz instant nu se poate pronunta asupra eventualelor despagubiri. constituite pe baza principiului autonomiei locale.reclamatii. restituiri. care . contencios de plina jurisdictie. 10. fiind o importanta cale oferita de lege celor vatamati in drepturile lor. actui fiind suspendat de drept.personae fizice sau juridice . reintegrari. inainte de a se adresa instantei de judecata. ci poate ordona si alte masuri . c) Controlul de tutela administrativa se exercita de catre prefect. cand cu alte cuvinte puterile lui sunt mai depline”. si chiar eventual unui act sau a unei deciziuni administrative . carora li s-au incalcat acele drepturi.

Primaria comunei Puiesti. precum si gestionarea resurselor care potrivit legii. in cazul nostru . a angajatilor si a societatii civile . scop în care adoptă acte juridice. si priveste organizarea . organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie. aceasta autonomie fiind exercitata in limitele prevazute de lege . competentele si atributiile institutiei primariei . au personalitate de drept public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau prestarea serviciilor publice in limitele legii. deducem ca autonomia locala de care beneficiaza .consta intr-o . organizare. are un caracter „pur” administrativ si financiar. al caror fond are la baza taxele si impozitele locale cat si veniturile din furnizarea de servicii . materiale si financiare in scopul obtinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. pe baza şi în vederea executării legii.activitate rationala si eficienta de utilizare a resurselor umane. procesul complex al adimistrarii-administratia. autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale. sub controlul direct al parlamentului. prin administraţie publica înţelegem ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice care realizează.Obiectivele primariei si ale intregului aparat organizatoric sunt bine evidentiate si delimitate avand ca interes primar utilizarea optima a resurselor financiare . a unor activitati publice sau particulare. apartin comunei. sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunei in conditiile legii. In sens material.Organele adimistratiei publice reprezinta acele verigi ale structurii organizationale care. si felul in care autoritatea raspunde 43 . Scopul principal al primariei comunei Puiesti este acela de a rezolva si de a raspunde prompt si cu profesionalism la cerintele si nevoile clientilor sai ( atat persoane fizice cat si juridice) . potrivit Constitutiei si legii. dirijare . functionarea . o activitate cu un anumit specific. In sens formal. Din modul de organizare si functionare a activitatilor publice . prin administraţie publică înţelegem activitatea de organizare a executării şi executarea în concret a legilor de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale. In scopul asigurarii autonomiei locale . Un alt obiectiv important dupa care institutia isi coordoneaza activitatile este reprezentat de modul de eficient de comunicare cu actualii si potentialii clienti . In orice compartiment al vietii sociale. In limbajul current.11 Concluzii Una din cele mai utile activitati umane care apare in toata complexitatea vietii sociale este administratia. aceatsa reprezinta actiunile de conducere.

Pentru a se evita si preveni abuzurile . raport care se exercita in baza unui act administrativ de numire . educare si responsabilizare a personalului in ideea atragerii lor permanente spre interesele societatii. incercand sa se obtina avantaje din valoarea.Controlul realizat asupra administratiei publice poate fi : necontencios( controlul parlamentar si administrativ) si contecios ( jurisdictional si judiciar). acesta trebuind sa se realizeze cu responsabilitate si promptitudine . fapt care se explica prin complexitatea vietii sociale si cerintele din ce in ce mai mari ale oamenilor si din acest motiv primaria a adoptat o strategie de formare . „functionarul public este persoana numita .necesitatilor societatii civile . Definit de „Statutul Functionarilor Publici” . perspicacitatea. sarcinile administratiei au sporit continuu. printr-un act de numire . Indispensabil administratiei . activitatea de administratie publica ) cu anumite valori. astfel ca functionarul public isi desfasoara activitatea in temeiul unui raport de serviciu si nu in baza unui contract individual de munca . realizat de structuri exterioare sistemului de administratie publica cu rolul de eficientizare a activitatii administrative . poate chiar elementul principal . persoana care trebuie sa fie cetatean roman si sa aiba domiciliul in tara.Activitatea de control a administratiei publice are ca obiect verificarea existentei . cat si un control extern . In perioada actuala .” Din legislatia aflata in vigoare si conform reglementarilor actuale . de regula precedat de un concurs si urmat de depunerea juramantului. notiunea de control . Conform Legii 188/1999. 44 . intrunirii conditiilor de valabilitate referitoare la actele administrative si la legalitatea intregii activitai desfasurate. realizandu-se o cooperare in sistem de parteneriat cu persoanele fizice si juridice si societatea civila . functionarii publici se afla in raporturi de serviciu cu institutiile si autoritatiile de care apartin . intr-o acceptiune larga semnifica o activitate de verificare a conformitatii unei anumite activitati ( in cazil de fata . a carui investire intr-o functie publica se face cu respectarea prevederilor legale . de regula cele instituite de normele juridice.Rezulta . nu si o persoana juridica . cu ajutorul caruia administratia isi exercita atributiile este functionarul public.deducem ca functionarul public nu poate fi decat o persoana fizica . persoana titulara de drepturi si obligatii chemata sa le exercite in scopul realizarii competentei autoritatii publice sau institutiei publice din care face parte functia publica. intr-o functie publica si investita in mod legal cu atributiile acesteia . se exercita anumite forme de control asupra acesteia . si a eficientiza activiatea administratiei publice .Asupra administratiei publice se poate realiza atat un control intern . inteligenta serviciilor acestora. cu rol autoregulator .

Astfel spus. inzestrate cu mijloace materiale si banesti. 45 .In concluzie administratia publica poate fi inteleasa ca un sistem de institutii administrative care realizeaza activitatea de organizare a executatii si de executare in concret a legii. cu personalitatea juridica si competenta de a actiona pentru executarea legii. administratia publica reprezinta un corp de functionari constituiti intr-un sistem de institutii pulbice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful