Mirjana Levanić, mag. inf.

OŠ Josipa Kozarca Vinkovci

CILJ: razvijanje vještina i sposobnosti potrebnih za uspješnu komunikaciju put do dobrog odnosa nastavnika i uĉenika je vaţan preduvjet za postizanje uspjeha.

2

što u prijevodu znači priopćavanje. 3 . Communicatio.Komunikacija dolazi od lat.

1. VERBALNA KOMUNIKACIJA Verbalna komunikacija se ostvaruje putem govora (jezika). 4 .

glasnoću te pauze u govoru. 5 . PARAVERBALNA KOMUNIKACIJA Paraverbalna komunikacija ukljuĉuje visinu i jaĉinu tona.2. brzinu izgovora rijeĉi. njegovu boju.

3. poloţajem i drţanjem tijela. pokretima. izrazima lica i sliĉno. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA Neverbalna komunikacija se ostvaruje putem “govora tijela”. 6 .

šutnja GESTIKULIRANJE.pogled. smijeh. brade.govor ruku DODIRIVANJE ODIJEVANJE 7 . oĉni mišići GOVORNO PONAŠANJE.       PONAŠANJE TIJELA.ĉela. MIMIKA. stajanju i dr. usta OĈNI KONTAKT. obrva. razni pokreti tijela pri hodanju. brzina i ritam glasa.jaĉina.drţanje tijela.

ton. kao izvori informacija: a) b) c) Njegove rijeĉi Glas (boja. jaĉina.…) Mimika. gesta i okolina ___% ___% ___% Pokušajte u postotku procijeniti koliko svaki od navedenih ĉimbenika utjeĉe na to koliko ćete Vi poruku razumjeti 8 .Procjena vaţnosti izvora informacija Kada s nekim razgovarate na raspolaganju su Vam.

GOVOR TIJELA TON GLASA RIJEĈI Verbalna komunikacija 7% Paraverbalna komunikacija 38% 55% Neverbalna komunikacija 9 .

10 . struĉnjaci su procijenili da je pribliţno 80% tih dojmova bazirano na govoru tijela.Prvi dojmovi stjeĉu se o osobi ĉim ju ĉovjek ugleda. Svojim istraţivanjima.

VJEŠTINA GOVORA VJEŠTINA SLUŠANJA VJEŠTINA PISANJA 11 .

Uspješan razgovor pretpostavlja meĊusobno slušanje. (Pavao Brajša) 12 . obostrano razmišljanje i naizmjeniĉno govorenje.

JEZIK BRZINA GLAS jasnoća. lokalni akcent 13 ELEMENTI: . visina. dikcija. uvjerljivost. boja. modulacija. emocije.

gledanje. praćenje verbalnih i neverbalnih elemenata poruke) PREDRASUDE (eliminirati) PRIJEM (prilagoditi prirodi poruke) SLUŠANJE (vrijeme za uĉenje) 14 .PAŢNJA (slušanje.

OSTAVLJA TRAG FORMA JEZIK UVOD. SADRŢAJ. ZAVRŠETAK POTPIS 15 .

EMPATIJA  osjetljivost za mišljenje i osjećaje drugih  razumjeti osjećanja i potrebe drugih  aktivno slušanje druge osobe  osjećati što druga osoba osjeća  zamisliti da sam JA .TI u tvojoj situaciji (postoji dva identiteta) 16 .

privlaĉnost. mogućnost prilagodbe. interpretacija osjećaja drugih kao npr.uviĊanje naĉina na koji sudionici primaju što im govorimo.kognitivna procjena nekoga ili neĉega. prijateljstvo i sl. 17  SAMOPRAĆENJE  KOGNITIVNA . promjene naĉina komuniciranja SLOŢENOST . SPOSOBNOST SAGLEDAVANJA PERSPEKTIVE shvaćanje naĉina na koji drugi vide odreĊenu situaciju i mogućnost predviĊanja tuĊeg ponašanja ILI SVIJEST O VLASTITIM REAKCIJAMA .

kako upravljati razgovorom PONAŠANJA .npr. govorljivi. dominantni.  FLEKSIBILNOST  STIL 18 . muĉaljivi. UKLJUĈENOST U INTERAKCIJU I UPRAVLJANJE INTERAKCIJOM .spoznaja o tome kada uzeti rijeĉ.sposobnost zadrţavanja uspješne komunikacije kod neoĉekivanih reakcija sugovornika KOMUNIKACIJE . kako prepustiti rijeĉ drugom. itd.

staviti se u njezin poloţaj. Aktivno slušanje (ĉuti drugu osobu. pazeći da ne izgubimo vlastiti identitet i da ne manipuliramo tom osobom) 19 . razumjeti njezine potrebe i osjećaje) Empatiĉko razumijevanje (doţivljavanje unutarnjeg svijeta druge osobe onako kako ta osoba sebe vidi i doţivljava.1. 2.

otvorenost za razliĉita mišljenja i stavove) 4. Uĉiteljevo ovladavanje vještinom komunikacije 20 .3. dvosmjernost i obostrano djelovanje. Interakciju (slobodni i ravnopravni odnosi u komunikaciji.

Uoĉavaju poloţaj tijela i svaku promjenu glasa. prate njegov pogled. prepoznaju prijeteću ili zaštitniĉku intonaciju. prate uĉiteljeve ruke i osjetljivi su na dodir. ĉitaju s lica. Uĉenici oĉekuju da ih se gleda u oĉi i ţele biti uoĉeni. 21 .Uĉenici paţljivo prate i dobro zapaţaju neverbalne poruke uĉitelja kojih ovaj ĉesto nije ni svjestan.

22 . slabiti pa i poništiti izgovorenu riječ. Neverbalne poruke mogu jačati.Neverbalne poruke mijenjaju ili potvrđuju značenje izgovorenog. dopunjavaju i proširuju verbalne sadržaje koje teže izražavamo.

naučiti i vježbati. Zbog toga učitelji moraju naučiti uočavati i prepoznati svoje neverbalne poruke pa i povremeno razgovarati s učenicima o tim porukama. 23 . Tu vještinu učitelji moraju učiti.Jedan od bitnih preduvjeta uspješnog odgoja i izobrazbe je iskrenost koja ovisi o usklađenosti verbalnog i neverbalnog dijela komunikacije.

Pronađite dobro u njemu i hvalite ga.” Latinska poslovica “Tražite ono najbolje u njima.” Twentier 24 . Razgovaram i slušam svojega učenika onako kako želim da on razgovara sa mnom i sluša me.“Razlog zbog kojega imamo dva uha. kako biste dobili najbolje iz njih. a samo jedna usta je da bismo mogli više slušati. a manje govoriti.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful