BAB 1.

0 : PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.1 PENGENALAN Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantu atau mengendalikannya. Walaupun perniagaan lain sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud.

Tujuan diwujudkan pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan dan mereka berupaya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Dahulu, sumber manusia dikenali sebagai ‘kos’ kepada organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi berbagai bentuk faedah dan cuti, bonus dan faedah kesihatan. Kini, mereka dikenali pula sebagai ‘aset’ kepada organisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah nadi utama dalam sesebuah organisasi agar ia dapat bergerak dengan lancar. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Pengurusan tertinggi organisasi juga memastikan tenaga kerja yang menerajui organisasi mereka mampu memanifestasikan misi, objektif dan saranan korporat, dengan kata lain‘making things happen’. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat organisasi.

Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan yang rapat sesama individu. Di samping itu juga, ia menumpukan terhadap pencapaian dan kehendak serta keperluan kepada pelanggan, di mana ia boleh membantu organisasi memberi kepuasan kepada keperluan luaran pelanggan. Pengurusan sumber manusia merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan sumber manusia yang merupakan kunci kepada kejayaan organisasi. Pekerja merupakan harta yang penting dan berharga berbanding dengan sumber lain dalam organisasi.

1.2 DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja). (2000). Noe et al. produktiviti dan juga pembangunan reputasi yang baik di kalangan organisasi lain. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia). memilih pekerja (pemilihan).  Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan. memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan). Fungsi Aktiviti .  Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan personalia yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal untuk penilaian.Menurut Bohlander et al (2001). Danaley dan Huselid (1996) amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dikaitkan dengan prestasi organisasi di mana ia boleh mempengaruhi kepuasan pekerja dan pelanggan. terdapat berbagai perspektif terhadap fokus pengurusan sumber manusia iaitu: Pengurusan sumber manusia dianggap pengurusan manusia yang mengurus pekerja sebagai aktiviti langsung dan interpersonal. pemilihan. dasar dan sistem yang mempengaruhi tingkahlaku.  Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan strategik yang menekankan pekerja sebagai harta dalam sesebuah organisasi. Amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dibentuk dan digunakan untuk membantu mencapai matlamat dan objektif perniagaan dan organisasi. Menurut Tsui dan Gomez Meija (1998). mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan). inovasi. pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. sikap dan prestasi pekerja. menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan). Jadual 1. latihan dan sebagainya. Manakala Ivencevich (2001) pula mentakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu. menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi).1 : Fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia. Di samping itu.

latihan keselamatan. struktur pampasan Latihan dan Pembangunan Pampasan Prestasi Mengurus prestasi. pemantauan pelaksanaan polisi. ujian kesihatan. ujian Orientasi. 2. penilaian prestasi. penyediaan peralatan perlindungan peribadi Pengurusan sumber manusia antarabangsa. rekod tentang pekerja Pekerja dan Hubungan Kajian sikap. disiplin. Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan kemahiran pekerja dengan menyediakan program-program latihan dan pengembangan. membentuk piawaian prestasi. maka prinsip pengurusan sumber manusia boleh dirumuskan seperti berikut: 1.Perancangan Perekrutan dan Temuduga. pembahagian keuntungan Program bantuan perkhidmatan pekerja. ramalan perancangan. pengawasan keselamatan. perekrutan. undang-undang buruh Keselamatan kesihatan dan Pembentukan polisi. pembangunan dan laluan kerjaya Mentadbir gaji dan upah. Proses ini meliputi perancangan. tindakan pembetulan. Perancangan strategik . pelan persaraan. penguatkuasaan. penghargaan dan pujian. Kemudahan Perkhidmatan Pekerja Rekod peribadi Sistem maklumat. pendidikan. orientasi dan perancangan berterusan. mempunyai kemahiran yang sesuai dan pada masa yang sesuai. pertukaran dan pengurusan kerjaya. penyediaan faedah dan elaun. gabungan dan perolehan Berdasarkan aktiviti di atas. Untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan melalui program insentif. pemilihan. bantuan pendidikan. Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi. temubual prestasi Insurans. bonus. peningkatan produktiviti. pengurusan cuti. hubungan pekerja. 3. pematuhan peraturan Komuniti/ Masyarakat dan polisi. kaedah penilaian. latihan. penilaian pekerjaan. pampasan eksekutif. perekrutan. pemindahan kerja. kemahiran. iaitu dengan jumlah yang cukup. kualiti kerja dan program pembangunan organisasi.

dan program bantuan pekerja.3 FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Fungsi pengurusan sumber manusia merujuk kepada tugas dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk memberi dan menyelaras sumber manusia. 2. Perekrutan dan Pemilihan Sumber Manusia Melakukan analisa pekerjaan bagi melakukan keperluan yang spesifik bagi tugastugas individu dalam organisasi. perhubungan majikan dan pekerja.4. di samping tidak merendahkan martabat pekerja tersebut di mata pekerja lain. ganjaran. Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana yang konsisten dengan matlamat organisasi. 3. kenaikan pangkat. Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan kekal dan setia kepada organisasi melalui program seperti pampasan dan kemudahan. 4.2 seperti berikut: Perancangan.  Merekrut dan mengambil sumber manusia bagi memenuhi tugas-tugas spesifik dalam organisasi.  Meramal keperluan sumber manusia bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. 6. Perancangan Sumber Manusia Pembangunan Sumber Manusia Pampasan dan Kemudahan Keselamatan dan Kesihatan Perhubungan Industri Penyelidikan Sumber Manusia Keenam-enam aktiviti tersebut boleh diperincikan seperti dalam Jadual 1. Byres dan Rue (1998) telah mengenalpasti enam fungsi pengurusan sumber manusia iaitu: 1. Fungsi-fungsi ini meliputi pelbagai aktiviti yang memberi signifikan kepada semua bahagian dalam organisasi. 5. 1.  Membangun dan melaksanakan rancangan bagi mencapai keperluan tersebut. 5.  Pembangunan Sumber Manusia  Orientasi dan melatih pekerja  Mengurus dan mengimplimentasi pengurusan dan program-program pembangunan .

..  Membentuk kumpulan yang berkesan dalam struktur organisasi.1 Perubahan Teknologi Teknologi yang serba canggih pada masa kini membolehkan pengurus sumber manusia menjadi lebih berkesan di samping dapat mempercepatkan perjalanan berbagai fungsian sumber manusia.  Bantu pekerja dalam membangunkan rancangan kerjaya mereka. perubahan teknologi memerlukan pekerja yang lebih berpengetahuan yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tentang bidang kerja mereka.  Mereka sistem bagi menilai prestasi setiap pekerja. Penyelidikan Sumber Manusia Mewujudkan asas maklumat sumber manusia Bentuk dan implimentasi sistem komunikasi pekerja     1. membuat organisasi lebih peka kepada persekitaran.  Memberi bantuan kepada pekerja yang mempunyai masalah peribadi yang boleh mempengaruhi prestasi kerja mereka. Di samping itu.organisasi. Merekabentuk sistem bagi mengurus disiplin dan bantahan. memperkenalkan dasar baru. Keselamatan dan Kesihatan  Reka dan implimentasi program yang memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin. Perhubungan Industri Sebagai orang tengah di antara organisasi dan kesatuan sekerja. Pampasan dan Kemudahan  Reka dan implimentasi sistem pampasan dan kemudahan untuk semua pekerja  Memastikan pampasan dan kemudahan adalah adil dan konsisten. Pengurus sumber manusia perlu membuat banyak perkara.4 CABARAN SUMBER MANUSIA Perubahan yang berlaku pada hari ini dari segi globalisasi. fleksibel dan terus bersaing di samping sentiasa memantau persekitaran organisasi. teknologi dan lain-lain menyebabkan pengurusan sumber manusia perlu menjadi agen perubahan. 1.4. membentuk budaya kerja sihat.

Bangladesh dan Myanmar. Selain itu. Sebagai contoh.4.1.2 Perubahan Trend Pekerjaan Lebih ramai kaum wanita memasuki pasaran kerja pada masa kini memerlukan perubahan kepada beberapa aspek fungsian sumber manusia. latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Ini merupakan sebahagian dari perubahan yang dihadapi oleh pekerja wanita pada masa kini. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. wujudnya organisasi yang memberi waktu kerja anjal untuk mengatasi masalah penjagaan kanak-kanak ketika ibu bekerja. mereka perlu menjalani dan lulus ujian kesihatan terlebih dahulu. Filipina. Fungsi sumber manusia seperti pampasan.3 Buruh asing Terdapat ramai pekerja negara luar terutamanya yang datang untuk bekerja di Malaysia seperti pekerja dari Indonesia. . perancangan dan perekrutan sumber manusia.5 KESIMPULAN Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi. 1. Antara aspek yang diubah ialah cuti bersalin 60 hari yang diberikan kepada wanita. pemilihan dan sosialisasi. Para pekerja dari kategori ini perlu mematuhi peraturan dan undang-undang buruh Malaysia di samping peraturan yang dikeluarkan khas untuk pekerja pendatang ini. 1. mereka perlu mendapat permit pekerjaan Malaysia sebelum bekerja di manamana syarikat di Malaysia. Ini adalah untuk mengekalkan tenaga kerja di kalangan wanita di sektor pekerjaan.4. di samping untuk membantu kaum wanita yang menghadapi maslah semasa bekerja.