5.

1 Universul şi coordonatele principale ale doctrinei liberalismului clasic
Perioada cuprinsă între sec.17-18 a fost marcată de prefaceri importante în planul gândirii economice. Astfel, la mijlocul sec. al 18- lea, fiziocraţii iniţiază teoria unui “capitalism agrar”, inspirat din experienţa engleză şi care nu exista la acea dată în Franţa decât în mod excepţional. Cu două secole în urmă, mercantiliştii elaboraseră, la rândul lor, teoria unui “capitalism esenţialmente comercial”, “a unei economii care este în serviciul puterii, servindu-se în acelaşi timp de putere pentru propriile scopuri”[7,pag.24]. Revoluţia industrială din Anglia secolului al 18-lea va reprezenta însă ocazia şi suportul unor reflexii fundamentale pentru constituirea ştiinţei economice ca disciplină autonomă. Încă înaintea acestei perioade se înfiinţaseră o serie de manufacturi care acum prosperă, dezvoltând la rândul lor, economia de piaţă. Maşinismul ia amploare şi se substituie muncii manuale. Descoperirile de ordin tehnic – suveica zburătoare, maşina cu aburi etc. – vor dota industria engleză cu un potenţial uriaş de producţie faţă de cel existent până atunci[18,pag.17]. Ştiinţele exacte, ştiinţele naturii cunosc o mare dezvoltare: mecanica, fizica, matematica şi filozofia progresează. În domeniul ştiinţei economice se fac paşi importanţi în vederea surprinderii şi analizei fenomenelor şi proceselor din realitatea de zi cu zi. Se încearcă găsirea a o serie de metode care să poată oferi posibilitatea construirii unei teorii economice coerente şi pertinente. În acest sens, Francisc Bacon (1561-1626), filozof şi om de stat englez, se relevă drept creatorul metodelor experimentale. În lucrarea sa “Instauraţio magna”, el demonstrează necesitatea independenţei cercetării ştiinţifice de “principiul autorităţii” şi al “metodelor deductive”, el fiind considerat “părintele teoriei inducţiei”[19,pag.52]. “Pentru a cunoaşte natura, spune Francisc Bacon, trebuie să pornim de la legile ei şi nu să-i impunem legile noastre, trebuie să sesizăm şi să examinăm interdependenţele dintre diferite fenomene şi procese, fapte ce trebuie observate, sesizate legăturile lor interne, realizate generalizări”[2,pag.34]. Dacă Francisc Bacon este considerat “părintele teoriei inducţiei”, William Petty (1623-1687), prin lucrările sale, îndeosebi “Aritmetica politică”, “anunţă” economia politică clasică, fiind considerat ulterior de Karl Marx - şi nu fără argumente valabile – “părintele economiei politice”[19,pag.54].

Folosind metoda abstractizării, William Petty, a formulat idei importante despre valoarea mărfii. Potrivit lui, valoarea este produsul muncii, dar aceasta din urmă apare limitată la extragerea şi prelucrarea metalelor preţioase. Avuţia apare ca rezultat al conlucrării omului cu natura, căci potrivit celebrei sale formule, “munca este tatăl şi principiul activ al avuţiei, în timp ce pământul este mama”[5,pag.53]. Prin urmare, William Petty este şi tributar concepţiilor mercantiliste. Trebuie menţionat că, deşi liberalismul economic s-a născut ca o reacţie critică faţă de teoriile şi politicile mercantiliste, istoria înregistrează cazuri când, o serie de gânditori mercantilişti au evoluat spre liberalism. Teoria rentei şi a dobânzii se află, de asemenea, între preocupările lui Petty. El consideră renta, surplusul ce rămâne după scăderea cheltuielilor de producţie, cheltuieli alcătuite cu precădere din costul seminţelor şi al salariilor. În ceea ce priveşte dobânda, William Petty o denumeşte “rentă bănească” şi o consideră un preţ al împrumutului, o “remunerare” a lui. “Când cineva dă banii săi cu împrumut pe o anumită perioadă, el nu se poate folosi de ei în acest timp, de aceea are dreptul să ceară o remunerare pentru această situaţie incomodă cu care a căzut de acord. Această remunerare e numită de obicei, procent”[8,pag.70]. Dobânda (procentul) continuă Petty, nu trebuie reglementată legal, ci în funcţie de raportul cerere-ofertă. Tocmai dintr-o asemenea perspectivă Petty încearcă să stabilească “preţul natural al pământului”. Pământul, deoarece asigură renta funciară, înseamnă că la vânzarea lui are loc vânzarea unui venit anume, deci el trebuie asigurat pe altă cale, prin dobânda la un capital pus. În acest context, Petty are în vedere ca renta anuală a pământului să fie înmulţită cu 21 de ani, interval calculat pe baza unor date statistice referitoare la traiul concomitent a trei generaţii – “bunicul, tatăl, nepotul”[19,pag.55]. Analiza efectuată asupra preţurilor, îi relevă lui Petty două categorii: “preţul natural” şi “preţul politic”. “Preţul natural” al mărfii este determinat de cantitatea de muncă cheltuită pentru producerea mărfii respective, idee ce corespunde în fapt, definirii valorii mărfii în accepţia “teoriei obiective a valorii”, elaborată ulterior de Adam Smith. Tributar ideilor mercantiliste Petty consideră însă că “preţul natural” este influenţat direct de productivitatea muncii cheltuită pentru producerea argintului. În consecinţă, Petty determină nu valoarea mărfii, ci “valoarea relativă” a ei. “Preţul politic” este practic, preţul ca atare al mărfii. În ceea ce priveşte impozitele, William Petty consideră necesară perceperea lor, ele fiind un instrument necesar creşterii avuţiei. Petty intuieşte şi necesitatea repartizării “proporţionale” a impozitelor asupra populaţiei. De aceea el scrie: “oricât de mari ar fi impozitele, dacă ele sunt însă proporţional repartizate asupra tuturor, de pierdut nu va pierde nimeni”[11,pag.34]. Concepţia lui Petty privind rolul statului în economie ca sprijinitor al acesteia, cunoaşte în mod evident şi nuanţe mercantiliste. El este adeptul, în plan politic, a puterii absolute a statului, chiar dacă va încerca ulterior o corelare a acesteia cu concepţia ordinii naturale în economie[5,pag.53]. Un veritabil teoretician al statului se vădeşte a fi John Locke (1632-1704). Având la bază concepţia ordinii naturale, Locke elaborează o serie de norme

fundamentale care să stea la baza unei noi ordini economico-sociale. Statul ordinii naturale este acela care precede în mod logic şi istoric societatea civilă. Societatea civilă este chemată să asigure libertatea, egalitatea şi independenţa cetăţenilor ei şi să statueze dreptul la proprietate al acestora. Funcţionarea legilor şi categoriilor economice era concepută de Locke în cadrul ordinii naturale. Contribuţiile sale la teoria economică sunt legate de reducerea ratei dobânzii pe calea autorităţii de drept şi remonetizarea argintului. Ele i-au dat prilejul să-şi expună ideile despre valoare, monedă, credit şi comerţ exterior. Potrivit lui, valoarea apare ca un dat obiectiv dependent de o serie de factori, legaţi de activitatea oamenilor şi a naturii. Valoarea de schimb nu depinde numai de valoarea intrinsecă a mărfii, ce este o relaţie marfă – nevoi de satisfăcut, ci şi de proporţia dintre debit (vânzare) şi cantitatea mărfurilor schimbate sau, altfel spus, dintre fluxuri şi cantitatea disponibilă. Prin urmare, spune John Locke, la o cantitate cunoscută dintr-un bun, preţul creşte direct proporţional cu fluxurile bunului respectiv[29,pag.40]. Locke consideră că banii de aur şi de argint îşi au originea în nevoia păstrării avuţiei deoarece, ei au o valoare relativ constantă, nu se deteriorează şi, sub un volum mic, reprezintă o avuţie mare. Ei nu au valoare intrinsecă, valoarea lor ar fi dată numai de cantitatea de masă monetară aflată la un moment dat în circulaţie. Prin aceste consideraţii asupra domeniului monetar, putem considera că John Locke a făcut paşi importanţi în teoria cantitativă a banilor, dezvoltată mai târziu de David Ricardo şi de alţi economişti. Nu putem omite nici teoria sa cu privire la comerţul internaţional. Sunt de reţinut consideraţiile potrivit cărora: “trebuie să existe o anumită proporţie între monedă şi comerţ. Argumentul pentru aceasta este că pentru a menţine comerţul fără pierdere (pagubă), preţul mărfurilor trebuie să se menţină la un nivel egal sau aproape egal de cel care precumpăneşte în ţările vecine”[29,pag.40]. Liberalismul economic nu a avut ecou doar în Anglia, cu toate că aici, el îşi va găsi expresia maturităţii. Încă din 1789 Revoluţia franceză crease cadrul propice afirmării concepţiilor liberale, la care aderă şi Pierre de Boisguillebert, Richard Cantillon, Etienne Bonnot de Condillac, etc. Spre exemplu, Pierre de Boisguillebert (1646-1714) a condamnat mercantilismul şi etatismul specific acestuia, fiind susţinător al dezvoltării agriculturii, dar nu în forma exacerbată de fiziocraţi, ci în strânsă interdependenţă cu dezvoltarea manufacturilor şi a comerţului. El a înţeles că economia unei ţări nu este o sumă de ramuri dezvoltate întâmplător şi independent. Trebuie să existe interdependenţe la diverse niveluri, între ramuri şi profesii, între interesele individuale şi cele generale. Meritul lui Boisguillebert constă şi în a demonstra, încă din perioada mercantilistă, că avuţia unei ţări nu poate fi apreciată numai după stocul monetar, ci ea apare formată din totalitatea bunurilor de care dispune la un moment. Richard Cantillon (1697-1734), irlandez de origine, bancher în Franţa, a enunţat principii economice dintre cele mai sistematice. Contribuţiile lui Cantillon

El este adeptul teoriei cantitative a banilor unde masa monetară aflată în circulaţie reglează nivelul preţurilor. monedă. Statul se cere a fi creat ca un protector pentru cultivatori. utilitatea respectiv valoarea sunt rezultatul aprecierii umane. are calitatea de măsurătoare a valorii[12. deoarece fiecare individ schimbă nu ceea ce îi este necesar. ci bunul care-i prisoseşte. Spre deosebire de Richard Cantillon. factor de producere a avuţiei. pe împrumutători şi împrumutaţi. În teoria banilor. Asemenea lui William Petty. După Condillac. a cererii şi ofertei de monedă. a situaţiei populaţiei şi a ocupării mâinii de lucru. Deşi Cantillon a fost printre primii gânditori ce a măsurat valoarea prin muncă totuşi.pag..vizează concepţia despre avuţie şi factorii ei. Prin urmare şi veniturile obţinute din muncă sunt diferenţiate. dar care este util altui individ. înainte de toate. Pentru el. este determinată ca valoarea oricărei alte mărfi. Prin aceste idei. Perspectiva macroeconomică este aşezată în acest caz pe fundamente microeconomice. Cantillon acordă un rol important proporţiei în care se află pământul faţă de munca înglobată în mărfurile exportate şi cele importate. deoarece. consumatori. fiind influenţată de condiţiile de lucru şi risc. lucrătorii din diferite domenii trebuie să se afle în raport bine determinat cu propriile produse şi servicii realizate. ci o dovadă a ei. La el. interregionale şi internaţionale integrează pe producători. meseriaşi şi negustori. Valoarea ar ţine de domeniul schimbului şi nu al producţiei. dând muncii un statut şi un rol nou în analiză căci. ce trebuie să se abţină de la ingerinţe în treburile economice . Cantitatea de masă monetară aflată în circulaţie este determinată de volumul schimburilor şi de viteza de circulaţie a banilor. Adam Smith este cel care va marca ruptura cu tradiţia fiziocrată. Cantillon determină valoarea intrinsecă prin doi factori: munca şi natura. iar această deosebire s-ar întemeia pe argumente naturale. Cantillon s-a arătat preocupat de efectele asupra creşterii avuţiei. munca nu este o cauză a valorii. Condillac (1714-1780) respinge teoria valorii create de muncă şi pune bazele teoriei valorii întemeiate pe cantitate şi raritate. Munca. “Cantillon a reuşit o primă sinteză a funcţionării economiei globale. priceperea lucrătorului. pentru Smith. Cantillon promovează ideea exportului de mărfuri ce înglobează mai multă muncă naţională deoarece acesta ar duce la protejarea pământului. valoarea intrinsecă a monedei din metal preţios. clasele sociale ale epocii”[1. contribuţiile lui Cantillon vizează analiza valorii lor. respectiv materii prime. În acest context. comerţul exterior şi efectele sale asupra creşterii avuţiei. considerată ea însăşi ca fiind marfă. Pentru el. banii şi rolul lor în economie. importul trebuie să cuprindă îndeosebi acele mărfuri care încorporează multe elemente naturale. munca este ireductibilă şi. Prin urmare. ele ţin de domeniul psihologic şi nu de cel material.pag. Faţă de comerţul exterior. Analiza schimburilor locale. adică pe analiza comportamentului agenţilor economici luaţi în interdependenţa lor. Condillac face primii paşi spre ceea ce a fost numită ulterior “teoria subiectivă a valorii”. ar da de lucru populaţiei şi ar valorifica în mod superior resursele naturale ale ţării.302]. ci diferă în funcţie de cantitatea. nu este egală.72.

John Stuart Mill şi economistul francez Jean Baptiste Say. aceasta are la bază un ansamblu de reguli şi norme ce decurg din dreptul natural.al societăţii. de cea mercantilistă. precum şi: salariul. cât şi viitorul. susţinută cu argumente multiple. Ele nu se integrează însă unei concepţii complexe. Prin urmare. David Ricardo.pag. Se încearcă explicarea bazelor formării preţurilor.307]. argumente şi stimulente vitale pentru dezvoltarea producţiei şi a comerţului. abordate relativ unitar şi vizând atât prezentul. Liberalismul clasic. la rândul ei. . Prin urmare este cercetat rolul economic al muncii. ceea ce conduce la o problematică diferită de cea a gândirii economice premoderne şi îndeosebi. Robert Thomas Malthus. Concepţia clasicilor asupra economiei şi a societăţii este aceea a ordinii naturale. fundamental în analiza economiei şi a mecanismului de funcţionare. acesta din urmă derivând din ordinea naturală a societăţii ce se realizează în condiţii de libertate şi de factori endogeni. şi statul este bogat în lucrări pentru toţi”[6. un alt mod de înţelegere a economiei şi a societăţii. libertatea economică. Toţi subzistă. sub deviza: “laissez-faire”. liberalismul economic se ghidează după o serie de percepte: omul este o fiinţă eminamente socială care trăieşte. Din toate cele prezentate mai sus se întrevăd câteva elemente raţionale şi riguroase ale gândirii economice aparţinând perioadei de început şi de afirmării a liberalismului clasic. obiectul ştiinţei economice vizează cauzele înavuţirii naţiunilor. liberalismul economic. legea valorii şi a surplusului de valoare. importanţa diviziunii muncii şi a celorlalte mijloace de sporire a productivităţii ei. renta – ca venituri ale claselor sociale[29. Ele trebuie să rămână apanajul liberei iniţiative.38]. este considerat pe bună dreptate. Statul se cere a fi creat după regulile dreptului natural şi cerinţele societăţii naturale. aşează pe fiecare pe locul său. Ordinea naturală se reflectă în plan economic prin libertatea de acţiune a agenţilor economici. El reprezintă un salt.pag. Sfera de investigaţii vizează producţia şi nu circulaţia mărfurilor. “ concurenţa este cea care repartizează ocupaţiile. “prima mare paradigmă a istoriei gândirii economice”. adică a acelei ordini considerată a răspunde în mod corespunzător cerinţelor şi aspiraţiilor fireşti ale oamenilor. prin modificările esenţiale pe care le aduce atât în teoria. Prin excelenţă. deoarece. Metoda de cercetare folosită are la bază tehnica abstractizării. scrie el. O concepţie închegată va fi elaborată în perioada de maturitate a doctrinei liberaliste prin concepţiile celor mai străluciţi gânditori ai vremii: Adam Smith. munceşte şi creEază în societate. menită să înlăture elementele de importanţă minoră spre a se ajunge la ceea ce este esenţial. profitul. vor constitui deopotrivă impulsuri. în conformitate cu principiul armonizării spontane a intereselor particulare cu interesul general al societăţii. Sub aspect doctrinar. cât şi în practica economică.

fiind bun cunoscător al enciclopediştilor şi fiziocraţilor francezi. s-a format sub influenţa ideilor lui David Hume. jurisprudenţă şi politică. Smith a reuşit să sintetizeze cele mai importante cunoştinţe acumulate până la el în domeniul economic.pag. În consens cu fiziocraţii. unul asupra literaturii engleze şi altul asupra economiei politice. A creat un fundament teoretic mai solid liberei concurenţe şi politicii liber-schimbiste.24]. Pe urmă. influenţa fiziocraţilor asupra economistului scoţian a fost profundă căci doctrina fiziocrată i-a întărit convingerile în materie de liberalism economic. şi criticându-i vehement pe mercantilişti. lucrare fundamentală pentru ştiinţa economică.84].pag. până la un punct. În 1751 este numit profesor de logică la Universitatea din Glasgow. în munca anuală a fiecărei naţiuni care poate produce aceste bunuri”[27. una din cele mai renumite universităţi ale vremii. Dintre lucrările publicate de Adam Smith menţionăm: “Teoria sentimentelor morale” (1759). “Avuţia naţiunilor” cuprinde în cinci volume. ca şi al diferitelor curente economice dinaintea lui – mercantilismul şi fiziocratismul[27. Adam Smith readuce în discuţie o vastă problematică economică la a cărei soluţionare şi-a adus o contribuţie substanţială. Smith consideră avuţia naţiunii ca fiind formată din “totalitatea bunurilor materiale de care dispune pentru a-şi satisface nevoile şi. În “Avuţia naţiunilor” denumită şi “biblia liberalismului clasic”. ulterior. “s-a aşezat de la început în centrul fenomenelor în punctul cel mai înalt. Dând dovadă de un înalt spirit critic şi analitic. urmând ca. cât şi pe studiul comparativ al diferitelor sisteme de organizare a economiei. stabilit mai ales de producerea bogăţiilor era cea mai largă şi cea mai întinsă”[8. aşa cum reiese şi din titlul ei. dar mai ales. o constituie definirea noţiunii de “avuţie” sau “bogăţie” a naţiunilor şi analiza factorilor sau forţelor de producţie ce concură la crearea şi sporirea ei.2 Doctrina economică a lui Adam Smith Adam Smith (1723-1790). care exacerbau rolul agriculturii în cadrul sistemului economic. cu multiple preocupări ştiinţifice de factură filozofică şi economică.pag. Ideea centrală a lucrării. . implicit. prin trecerea sa la catedra de filozofie morală să se ocupe de etică.5. Spre deosebire de fiziocraţi. iar celelalte trei volume evidenţiază aspectele normative pe care le implică aceasta. gânditor de origine scoţiană. În acest context a făcut paşi importanţi în definirea mai clară obiectului şi metodei de studiu ale economiei politice determinând consacrarea ei drept una din cele mai importante ştiinţe moderne. Adam Smith. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei” (1776). Ca profesor universitar a predat la Edimbourg două cursuri libere.58]. “Avuţia naţiunilor. teologie naturală. inclusiv o serie de comparaţii de istorie economică. Prin urmare. Smith pare a fi “împrumutat” de la fiziocraţi o serie de idei. cum ar fi cele referitoare la distribuirea venitului anual între diversele clase sociale. bazându-se atât pe studierea materiei şi comportamentului uman. dintre care primele două pun accentul pe teoria economică.

este adevăratul izvor al progresului şi bunăstării[25. timpul de lucru redus. întrece propria lui consumaţie. a nevoilor fiecăruia. Smith nu ignoră însă. Smith este de părere că extinderea diviziunii muncii pentru orice industriaş nu se poate realiza. Smith propune înfiinţarea şcolilor primare plătite. îndeosebi pentru cazul manufacturier caracteristic timpului. Politica economică este interpretată de Smith nu ca expresie a unui interes partinic. ca urmare a evitării trecerii de la o ocupaţie la alta şi investiţiile şi perfecţionările pe care. Smith porneşte de la ilustrarea avantajelor diviziunii muncii. Diviziunea muncii. decât în măsura în care “capitalurile sunt tot mai puternice”. cooperarea tuturor membrilor societăţii în vederea satisfacerii. mobilul psihologic al producătorilor reprezentându-l dorinţa de a-şi îmbunătăţi situaţia economică. mai arată Smith. fiind aferente altor segmente de muncă. contra produselor altor oameni de care are nevoie”[25. derivă din: abilitatea lucrătorului lăsat mereu să producă acelaşi fel de lucru. Smith priveşte “universul economic ca un vast atelier creat de diviziunea muncii. aprecia Smith.pag. El riscă astfel să devină ignorat. deoarece. nimeni nu-i încurajat să se consacre în întregime unei ocupaţii. Importanţa diviziunii muncii. deoarece vor determina o extindere a pieţei produselor industriale. Din această perspectivă. Dealtfel. Iată aici.pag.pag. deci de a face troc. însuşi .pag. relevând chiar şi unele soluţii pentru înlăturarea lor. Pentru a înlătura excesul de specializare.60]. al unei clase sau alteia ci ca pe expresia interesului cel mai general al comunităţii”[19. limitele acesteia sunt extinderea pieţei şi acumularea prealabilă a capitalului. are drept rezultat restrângerea posibilităţilor celorlalţi industriaşi de a se dezvolta şi de amplifica în mod corespunzător diviziunea muncii. industriei şi comerţului. Astfel el oferă o analiză intercorelată a agriculturii. în parte. consideră el. Însă la nivelul societăţii procesul acumulării prealabile de capitaluri în unele uzine.58]. Diviziunea muncii are şi o serie de limite scrie Smith. în accepţiunea sa. din bugetul statului. numai comerţul cu străinătatea şi coloniile sunt în stare să sporească avuţia. nici dezavantajele pe care le presupune diviziunea muncii. Cartea întâi a “Avuţiei naţiunilor” constituie miezul teoriei elaborate de Adam Smith privitor la valoare şi la repartiţie. se consideră că. confuză şi a fost deseori criticată de exegeţii lui Smith. sistemul economic nu poate fi privit decât ca o reţea vastă de interrelaţii dintre producătorii specializaţi pe obţinerea unui anumit produs şi reuniţi ulterior de “tendinţa schimbului în natură şi în bani”.6]. ea reprezintă “instituţia” prin care se efectuează fără sforţare şi în mod natural. scrie Adam Smith. În ceea ce priveşte acumularea prealabilă a capitalului.19]. în produsul muncii sale.În “Avuţia naţiunilor”. consideră Smith. lucrătorul nu are prilejul a-şi exercita inteligenţa şi puterea de invenţie în a găsi mijlocul de înlăturare a unor greutăţi care nu-i apar niciodată. exercitând doar un anumit gen de operaţiuni. pe cât posibil. Ideea este inexactă. “Când piaţa este prea mică. În analiza valorii. din cauza imposibilităţii de a schimba tot ceea ce. “faptul de a fi absorbit într-o singură muncă oarecare le sugerează în mod natural celor ce o execută zilnic”[19. se întrevede doar o excepţie de la regula pe care Smith a urmărit-o consecvent în doctrina sa. Astfel. derivă din înclinaţia omului de a schimba unele mărfuri cu altele.

ci în jurul a ceea ce el a numit “preţul natural” al mărfii. sub formă de mărfuri. În acest sens el scrie: “Cuvântul valoare trebuie să observăm că are două înţelesuri: uneori exprimă utilitatea unui anumit obiect. Atunci când trece la examinarea raportului dintre valoare şi preţ. la baza valorii oricărei mărfi se află munca. pe care aceasta le consumă în fiecare an “şi care constau întotdeauna. prin urmare. Una poate fi numită valoarea de întrebuinţare. contrazicându-şi propriile idei emise anterior. că. determinată de puterea pe care o marfă o are de a cumpăra alte mărfuri.3]. problema mărfii ca formă socială istoriceşte determinată a produsului muncii nu numai că nu o înţelege. alta. iar teoria sa obiectivă asupra valorii mărfii conţine ideea determinării valorii de schimb prin cantitatea de muncă cheltuită sau încorporată în produsul cu care se schimbă mărfurile respective. el nu ajunge nici la surprinderea şi analiza dublului caracter al muncii producătoare de marfă şi nici nu pune problema condiţiilor sociale în care cheltuiala cu munca creează valoare.135].36]. Prin urmare. cu munca obţinută în schimbul ei şi elaborează o teorie unitară a valoriimuncă”[17. Smith nu observă legătura dialectică dintre valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb şi. este problema numită “a gravitaţiei preţurilor”[7. preţul de piaţă oscilează în jurul preţului natural.pag.economistul scoţian remarca într-un alt pasaj din opera sa. determină specializarea lucrătorilor pentru obţinerea în final a bunurilor destinate vânzării-cumpărării pe piaţă. producţia de mărfuri este o formă eternă şi naturală a producţiei. Măsura muncii încorporate în marfă este plătită prin intermediul banilor. iar alteori puterea de cumpărare a altor bunuri. Pentru această idee el va fi criticat ulterior de David Ricardo care “curăţă teoria valorii de o primă confuzie existentă prin identificarea muncii cheltuite pentru producerea unei mărfi. preţul normal. . exprimată cu ajutorul utilităţii şi valoarea de schimb. Pentru Smith. că volumul de capitaluri care poate fi întrebuinţat într-o industrie depinde esenţialmente de cantitatea de muncă ce poate fi întrebuinţată. Munca este cea care stă la baza aprovizionării societăţii cu “bunurile necesare şi utile vieţii”. confuziile lui Smith se înmulţesc. Smith relevă munca drept “adevăratul izvor de bogăţie”.pag. Ceea ce îl preocupă pe Smith este valoarea de schimb şi eforturile sale sunt îndreptate spre aflarea regulii care determină proporţiile în care o marfă se schimbă pe o altă marfă. valoarea de schimb este echivalentul “preţului natural” sau “preţului real” al mărfii. De aceea. Pentru Adam Smith. deseori redusă numai la conţinutul muncă. rezultă că. fie din produsul imediat al muncii. preţurile mărfurilor nu oscilează direct în jurul valorii determinate de muncă. dar nici nu-l interesează. fie din ceea ce se cumpără cu acest produs de la alte naţiuni”[25. pe care o dă posesiunea acelui obiect. diviziunea muncii. Efectuând această distincţie. valoarea de schimb”[25.pag. Totuşi el are meritul de a fi sesizat. Trebuie făcută de la început precizarea că. Adam Smith distinge clar cele două forme ale valorii: valoarea de întrebuinţare. în condiţiile procesului de producţie capitalist.pag. şi cum bogăţia este alcătuită dintr-o serie de mărfuri menite a satisface nevoile de consum ale societăţii. “Schematizând puţin. esenţialul teoriei clasice smithiene poate fi rezumat la două propoziţii: valoarea unui bun este determinată prin costul său de producţie”.22].

preţul central în jurul căruia gravitează continuu preţurile tuturor mărfurilor”[25. realizându-se sub forma preţului de piaţă. care se modelează pe piaţă. în care cererea este mai mare decât oferta. Prin urmare. împotriva legiferărilor guvernamentale ce au drept scop protejarea industriei autohtone faţă de concurenţă şi împotriva cheltuielilor guvernamentale cu destinaţii neproductive.pag. dar şi posibilitatea de a le procura. Smith nu a descoperit piaţa: alţii înaintea sa arătaseră în ce mod interacţiunea intereselor şi a concurenţei asigura bunul mers al societăţii. adică pentru care cumpărătorii au nu numai dorinţa. când oferta este egală cu cererea. a construit un edificiu al ordinii sociale”[9. în procesul vânzării-cumpărării.73]. clase şi categorii de produse. deci.pag.Având în vedere problema oscilaţiilor preţurilor pe piaţă în jurul preţului natural.77]. precum şi pe domenii de activitate. un guvern este cu atât mai bun. Smith a fost primul care a formulat schema de ansamblu într-un mod cuprinzător şi sistematic. Smith este împotriva imixtiunii statului în mecanismul pieţei. mecanismul “impersonal” al pieţei va purta cel mai bine de grijă societăţii. toate luate la nivelul mediu al domeniului sau al regiunii. preţul de piaţă oscilează. . ci este adeptul intervenţiei acestuia atunci când spune el. cu ajutorul concurenţei preţurile reale şi alocă prin intermediul lor resursele şi asigură distribuirea factorilor de producţie pe produse. adică preţul natural sau valoarea determinată de munca cheltuită şi care stă la baza celor trei forme de venit: salariul. adică aproximativ valoarea mărfii apare drept o categorie determinată social.73].43]. pe temelia acestei înţelegeri. ca urmare a influenţelor modelatoare ale ofertei şi cererii concurenţei manifestate între vânzători şi cumpărători ca şi între membrii fiecărei categorii în parte. sau cum spune Smith: “Preţul natural este. profit şi rentă[28. De bună seamă. Smith evidenţiază faptul că aceste oscilaţii sunt datorate raportului cerere-ofertă de mărfuri. Când cererea este mai mică decât oferta. El a fost omul care a oferit Angliei şi întregii lumi occidentale posibilitatea de a înţelege cum anume realizează piaţa o coeziune a societăţii şi primul care. În ochii săi. “dacă este lăsată să funcţioneze nestigherit. Strâns legat de teoria obiectivă a valorii se află şi teoria repartiţiei veniturilor factorilor de producţie şi a venitului naţional. ca să zicem aşa. preţul de piaţă scade sub cel natural şi se ridică peste acesta. În cazul invers. “mâna invizibilă” reglează. Cu toate că sistemul smithian a suferit ulterior ample amendări. în jurul unei mărimi obiective. După părerea lui Smith. Acesta este raţionamentul care se află la baza principiului “mâinii invizibile” drag autorului “Avuţiei naţiunilor”. “are drept scop şi promovarea bunăstării generale”[9.pag. deci are loc punerea în practică a doctrinei “laissez-faire-ului”. cu cât se implică mai puţin în viaţa economică.pag. Preţul de piaţă poate fi egal cu cel natural. Adam Smith nu se opune în mod absolut oricărei acţiuni. “marea panoramă a pieţei rămâne o izbândă remarcabilă. Prin intermediul “mâinii invizibile” a pieţei se tinde spre realizarea armonizării intereselor particulare cu interesul general al societăţii. Preţul natural. din partea guvernului.pag. Este împotriva restricţiilor la importuri şi a stimulentelor pentru exporturi.60]. altfel încât legile evoluţiei să ducă societatea la răsplata făgăduită”[9. Totuşi.

Adam Smith porneşte de la evidenţierea componentelor preţului natural. şi celelalte venituri primare – profitul şi renta funciară – ce sunt considerate scăzăminte din valoarea nou creată. el fiind creat în toate ramurile producţiei sociale de către muncitorii salariaţi.63]. valoarea acestuia se compune şi/sau descompune în: salariu. pe baza repartiţiei veniturilor factorilor de producţie ce concură la realizarea produsului muncii. produsul muncii trebuie să se împartă între muncitor care primeşte salariul. În concepţia sa. considerat singurul venit care se bazează pe munca proprie a beneficiarilor săi. acestea aparţinând în totalitate individului. Jean Baptiste Say pe baza metodei exoterice va formula teoria factorilor de producţie şi a veniturilor acestora. iar raportul dintre aceste venituri şi interesele generale ale societăţii diferă foarte mult de la un venit la altul[27. l-au determinat pe Smith să consemneze o serie de generalizări teoretice şi aspecte practice în ceea ce priveşte explicarea naturii respectivelor categorii economice. îndeosebi cu privire la repartiţia venitului naţional. venitul naţional este acea parte cu care sporeşte anual avuţia unei ţări. deci însuşire de muncă străină. capitalist. . profit şi rentă. în condiţiile proprietăţii private. Această definiţie dată valorii mărfii a rezultat din folosirea metodei exoterice bazată pe analiza practică aşa cum apărea la suprafaţa economiei şi a societăţii. aproximativ valoarea. Prin urmare. profit şi rentă. procesul de ansamblu la repartiţiei venitului naţional. Smith are meritul de a fi formulat câteva principii generale pentru înţelegerea proceselor manifestate la nivel macroeconomic. ea va deveni punct de plecare şi sursă de inspiraţie pentru o serie de economişti. Faţă de precursorii săi liberali. precum şi legea debuşeelor. el se împarte între cele trei clase sociale specifice economiei de piaţă (muncitori. sub denumiri distincte: salariu. dar în acelaşi timp. inclusiv a creării şi repartiţiei venitului naţional. precum şi după o serie de reguli diferite. Dacă în condiţiile economiei naturale. care încasează profitul şi proprietarul funciar.Deşi a fost preocupat cu precădere de analiza microeconomică. Adam Smith face distincţia între salariu. Adam Smith are meritul de a fi prezentat o viziune nouă de ansamblu şi de a fi încercat să identifice specificul fiecărei forme de venit în parte. insistând asupra raportului dintre interesele particulare ale diferitelor grupuri sociale şi interesele generale ale societăţii. Adam Smith a efectuat şi unele reflecţii cu privire la macroeconomie – avuţia naţională. precum şi regulile sau “legile naturale” care coordonează mişcarea lor. venitul naţional. ce abordau fragmentar problemele repartiţiei venitului naţional. având la bază următoarea explicaţie. căruia îi revine renta funciară.pag. interesul general al societăţii. capitalişti. De exemplu. În analiza teoriei repartiţiei veniturilor factorilor de producţie. inexistenţa proprietăţii private asupra pământului şi capitalului făcea necesară repartiţia veniturilor obţinute. Ulterior. Vastitatea subiectului şi diversitatea intereselor la nivel macroeconomic. proprietari funciari).

În ceea ce priveşte renta funciară. determinată de necesitatea asigurării mijloacelor de subzistenţă necesare muncitorului şi familiei sale. Adam Smith a identificat profitul propriu-zis ca un “mobil al activităţilor lucrative”. El oscilează în ceea ce priveşte sursa rentei: uneori o consideră drept scăzământ din valoarea creată de muncitori. Atunci când încearcă a-i defini natura. că cei ce sunt avantajaţi cel mai mult. iar alteori îl explică drept “recompensă pentru riscul în afaceri” la care este supus întreprinzătorul[27. fără a arăta însă în virtutea cărui fapt sau argument. El afirmă că. respectiv a venitului naţional şi mişcarea celor trei venituri primare. în acest caz. Smith a considerat că dacă fiecare agent economic îşi urmăreşte propriul său interes şi dacă este lăsat să ia în mod liber decizii economice.440-441]. profitul apare sub două accepţiuni: în sens general ca un plusprodus sau surplusul total din valoarea creată de muncitori peste salariul încasat de ei (ceea ce va numi ulterior K. Din acest punct de vedere interesantă este încercarea sa de a surprinde anumite tendinţe pe termen lung în ceea ce priveşte raportul dintre creşterea avuţiei. concepţia lui Smith este destul de ambiguă. mărimea lui depinde de mărimea capitalului de care dispune patronul. dincolo de măsurile luate de indivizi şi stat există o “ordine naturală în economie”. atunci se va realiza “binele general”. Profitul exprimă venitul proprietarului de capital şi el nu trebuie confundat cu salariul. iar alteori. la o sporire a avuţiei naţionale. cresc salariile şi renta. La Smith. precum şi “realizarea armoniei generale” la scara societăţii[26.Salariul este preţul muncii pe care lucrătorul o vinde capitalistului. iar profitul scade. Smith formulează. deşi aportul lor la creşterea avuţiei este nul. cât şi în sens restrâns beneficiu sau profitul propriu-zis al patronului şi. ca urmare a migraţiei capitalurilor dintr-o ramură în alta. renta funciară intră în alt mod în structura preţurilor mărfurilor decât salariul şi profitul. alteori ca un “ca un dar al naturii”.pag. nu fără oarecare nemulţumire. Convins fiind că izvorul bogăţiei fiecărei ţări se găseşte în interiorul ei şi că. şi unele idei referitoare la dinamica economică.pag. iar evoluţia profitului are loc în sens invers: când creşte avuţia. el semnalează tendinţa de egalizare a ratei profitului la scara întregii economii naţionale.64].Marx “plusvaloare”). căci ea se plăteşte pentru că pământul se află în proprietate privată. sunt proprietarii funciari. El susţine că evoluţia salariului şi rentei are loc în acelaşi sens cu creşterea avuţiei. deoarece. Smith constată. . ca urmare a manifestării concurenţei. echilibrată a economiei naţionale. în treacăt. o consideră un venit justificat ce revine proprietarului de pământ. care să determine “funcţionarea normală”. deci şi de numărul lucrătorilor pe care îi poate folosi. Smith arată că renta prezintă anumite particularităţi faţă de salarii şi profit. Smith consideră că există două tipuri de salarii: nominal şi real şi susţine că salariile mari sunt o dovadă a prosperităţii societăţii şi nu un stimulent pentru muncitori de a lucra mai bine. El este o mărime variabilă în timp. Chiar dacă analiza sa este cu precădere statică.

cu o parte din produsul activităţii noastre. Pornind de la avantajele diviziunii muncii între indivizi şi ţări îndeosebi creşterea productivităţii muncii nationale. Smith consideră comerţul ca fiind “reciproc avantajos” pentru parteneri.441]. Dacă balanţa va fi echilibrată. iar condiţia esenţială de realizare a acestei reciprocităţi este “deplina libertate economică”. utilizate într-un mod din care am putea trage oarecare folos”[25. Însă este mai probabil că ea va cumpăra mai ieftin când. În acest sens el scrie: “comerţul între două ţări. pentru aceleaşi motive. făcut fără restricţii şi cu regularitate. cu condiţii diferite de producţie sau care au dobândit specializare mai mare în combinarea. ci aceea a valorii de schimb a producţiei anuale a pământului şi muncii ţării sau sporirea venitului anual al locuitorilor săi (. iar comerţul între cele două ţări va consta în întregime în schimburi de produse . deşi nu întotdeauna egal de avantajos pentru ambele. Adam Smith se delimitează net de mercantilişti şi în ceea ce priveşte comerţul internaţional. În acest context.pag. respectiv absenţa restricţiilor comerciale şi a monopolurilor de orice fel. ea va încuraja toate naţiunile să-i aducă ei mărfurile pe care are nevoie să la cumpere şi. pe baza legii valorii. utilizarea şi valorificarea acestor factori.scrie Adam Smith despre agentul economic – el deseori promovează interesul societăţii mai efectiv decât atunci când intenţionează să-l promoveze el e condus de o mână invizibilă ca să promoveze un scop ce nu face parte din intenţia lui”[25. Prin avantaj sau câştig nu înţeleg mărimea cantităţii de aur sau argint. Schimburile de mărfuri au loc.. fiind adeptul liber-schimbului şi oponent al protecţionismului vamal.305].310]. indiferent dacă avem de-a face cu comerţul interior sau exterior.305-306]. “Interesul unei naţiuni în relaţiile ei comerciale cu alte naţiuni. apreciază Adam Smith. “pe baza comparaţiei mărimii absolute a acestor costuri” între producătorii autohtoni sau străini”[26.“Urmărindu-şi interesul său . Adam Smith recunoaşte că utilitatea practicării comerţului exterior pentru fiecare ţară şi consideră că la baza operaţiunilor sale comerciale stă “principiul avantajului absolut”. printr-o libertate cât mai completă a comerţului. de a cumpăra cât mai ieftin şi de vinde cât mai scump. nu poate furniza bunuri mai ieftine decât le-am produce noi.). pentru aceeaşi marfă produsă în ţări diferite. adică în “economia de cheltuieli de producţie” pentru marfa dată.pag. “Avantajul absolut” al schimburilor constă în “diferenţa de costuri. comparând costurile de producţie pentru o marfă dată. Prin urmare. În viziunea smithiană. de preţ.. scria el. “Dacă într-o ţară străină. “avantajul absolut” în comerţul exterior decurge din diferenţa de cost şi respectiv. potrivit concepţiei smithiene. “teoria avantajelor absolute”. este ca şi al unui comerciant faţă de persoanele cu care face comerţ. este întotdeauna avantajos. e mai bine să le cumpărăm de la ea. pare a fi mai probabil că va vinde scump. atunci când pe piaţă se va afla un număr cât mai mare de cumpărători”[25. Adam Smith elaborează “teoria diviziunii muncii între ţăRi şi a comerţului dintre ele” sau altfel spus.pag.pag.

54]. înapoierea. implicit. în cele mai multe cazuri. consideraţiile istoricului Fernand Braudel rezultate din urmărirea dezvoltării istorice a lumii pe baza unui orizont larg de timp. El consideră că teritoriile colonizate au de câştigat de la naţiunile civilizate deoarece. cu toate că participă la ele: aceasta este o zona strălucirilor de gradul al doilea.pag. reprezintă. Pentru Smith a constituit o problemă importantă şi studierea avantajelor şi dezavantajelor schimburilor dintre metropole şi colonii. dar ambele vor câştiga egal sau aproape egal”[25. dimpotrivă arhaismul. Adam Smith s-a străduit să demonstreze că inegalitatea avantajelor nu poate conduce decât la fenomene negative în practicarea comerţului internaţional şi. care au dus la impulsionarea producţiei maşiniste.pag. Prin urmare.pag. Totodată. reuniuni de ordinul al doilea dezvoltate şi zonele marginale sau periferice. iar decalajul între avantajele absolute ale unor grupuri de ţări au crescut până la a se transforma pentru unele. Ei aduc obişnuinţa unei discipline. Inelul următor nu are decât o parte din aceste avantaje. Acest adevăr va fi reluat ulterior de o serie de reprezentanţi ai statelor ce sau confruntat cu efectele negative ale practicării acestui comerţ exterior dezavantajos. ştiindu-se faptul că Anglia timpului său era o mare putere colonială. exploatarea lesnicioasă de către alţii”[4. care i-a permis să constate că în economia lumii se schiţează cel puţin “trei arii” cărora se circumscriu trei categorii de ţări: un centru restrâns. Nu putem omite. ţările sărăcite devin clienţii insolvabili ai ţărilor bogate sau furnizorii săraci care nu mai pot oferi mărfurile de care aceştia din urmă au nevoie[30. “coloniştii aduc cu ei pricepere în agricultură şi în alte îndeletniciri. la sărăcirea sau rămânerea în urmă a unor ţări faţă de celelalte ţări mai prospere.pag.indigene. iar societatea progresează mai rapid spre avuţie şi putere. Avantaje vor obţine şi statele colonizatoare ca urmare a lărgirii pieţei pentru produsele proprii excedentare. . în dezavantaje relative.327]. ele nu numai că vor câştiga ambele. o concepţie de guvernare organizată un sistem de legi pe care să se sprijine guvernarea şi principiile unei bune administrări a justiţiei…”[30. Totuşi inegalitatea avantajelor va spori pe măsura accentuării diferenţierilor de nivel şi structură ale economiilor lumii.53].53]. teorii ale schimbului inegal între ţări. mai slab populată. Periferia uriaşă. din colonii puteau fi obţinute mari cantităţi de materii prime. fiind formulate în acest sens. Este elaborată astfel “teoria cercurilor concentrice” unde. spune Braudel: “Centrul reuneşte tot ceea ce există mai avansat şi mai diversificat. În aceste condiţii s-au accentuat interdependenţele de tip colonial.

Astfel.) le colorează cu un colorit propriu care va da. aveau să-i dea o direcţie nouă”[8. “pesimiştii” în raport cu optimismul lui Adam Smith. circulaţia şi consumul avuţiei. este adept şi promotor al ideilor liberalismului clasic. Putem să reţinem drept justă această idee a lui Say. Potrivit concepţiei lui Say.257].5. scrie Say. Jean Baptiste Say reia concepţia economică a lui Adam Smith. îi relevă principiile generale ale căror consecinţe “aproape că se deduc singure”. economiei politice franceze (a lui Say.pag. ci toate muncile care amplifică capacitatea lucrurilor de a răspunde nevoilor noastre şi de a satisface dorinţele noastre”[23. economia politică este ştiinţa care studiază producţia.pag.) caracterul ei original faţă de economia politica engleză. În lucrările sale. Prin urmare. îl face pe Say să renunţe la ideea potrivit căreia aceasta ar fi rodul muncii şi ea ar presupune raporturi sociale bine determinate. repartiţia.79].pag. prin “fonds de terre” Say înţelegând tot ajutorul pe care “o naţie îl are direct de la puterile naturale. Say face abstracţie de ceea ce fiziocraţii au intuit în mod primar şi care mai târziu s-a numit “monopolul asupra pământului ca obiect al economiei” şi “monopolul asupra pământului ca obiect al proprietăţii private”[19.3 Jean Baptiste Say continuator şi sistematizator al doctrinei smithiene Jean Baptiste Say (1767-1832).pag. în acelaşi moment. cum remarcau Gide şi Rist. Admiraţia sa pentru ideile cuprinse în lucrarea “Avuţia naţiunilor” a lui Smith şi influenţele exercitate de acesta asupra oamenilor de ştiinţă l-au determinat pe Say să încerce sistematizarea ideilor smithiene în lucrările: “Tratat de economie politică”(1803) şi “Curs complet de economie politică practică” (1828-1829). în contextul utilizării corespunzătoare a celor trei factori de producţie – munca. Este criticată lipsa de consistenţă a unor idei fiziocrate care se bucurau de recunoaştere în epocă. nu numai muncile din agricultură ci toate muncile care creează utilităţi şi sunt productive nu numai muncile care creează. explicaţiile lui Say depăşesc cadrul trasat de Adam Smith. Sistematizarea teoriei smithiene despre valoare.158]. economist de origine franceză. n. Say arată că. nu numai în agricultură ci pretutindeni “natura este forţată să lucreze împreună cu omul”. El nu realizează o distincţie clară între valoare şi avuţie. natura şi capitalul – precum şi pe baza raporturilor cerere-ofertă stabilite pe piaţă.”[8.155]. căreia. la fel de valoroasă: “Sunt productive. respectiv din forţa vântului. El consideră productive toate muncile care concură la obţinerea unui rezultat util societăţii şi membrilor săi. Aflat sub . Ideea este corectă deşi. Malthus şi Ricardo. Ea este o ştiinţă cu un pronunţat caracter normativ ce stă la baza constituirii în mod spontan a ordinii vieţii economice.. din curenţii de apă etc. o sistematizează şi o ordonează logic..n. direct bunuri materiale. “cerne întrucâtva ideile lui Smith (. mai ales că ea poate fi coroborată cu o alta. Say. multă vreme.

preluate ulterior de Adam Smith.pag. Say are meritul de a fi făcut distincţie între remunerarea capitalului de cea a întreprinzătorului. Prin urmare. omul de afaceri îndrăzneţ. Say consideră valoarea ca sumă a utilităţilor imprimate bunurilor de cei trei factori de producţie şi prin aceasta s-ar justifica şi modul de repartiţie a veniturilor celor trei factori de producţie. valoarea produselor se repartizează între diferite servicii productive şi diferitele servicii se repartizează între industrii. dar erau convinşi. îl va determina pe Say să întreprindă o analiză atentă a vieţii economice şi îndeosebi a industriei.influenţa teoriei utilităţii a lui Condillac. “agentul principal al progresului economic este omul industrial. Omul. Dezvoltarea rapidă a Franţei după 1789. agricultori. mai mult decât capitalistul propriu-zis. care dă banii şi încasează redevenţele. dobânzilor.81]. că prin manifestarea libertăţii de acţiune a agenţilor economici şi funcţionarea nestingherită a concurenţei. Era un punct de vedere înaintat comparativ cu concepţia fiziocrată. profit sau contra unei dobânzi sau rente. mai mult decât proprietarul funciar relativ pasiv. prin folosirea noţiunilor de “ordine naturală” şi “legi naturale”. pot apărea neconcordanţe între cererea şi oferta totală de mărfuri. încă de la începuturile ştiinţei economice. agricultor inventiv. salariilor) cât şi preţul produselor. arăta Say. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Acestei idei îi vor da consistenţă fiziocraţii. acel om care se implică în toate în măsura în care se fac descoperirile ştiinţifice şi se extind debuşeele.şi combinate în aşa fel încât să satisfacă cât mai deplin cererea de produse exprimată de consumatori. această concepţie a cunoscut două forme concrete de răspândire şi anume: “teoria mâinii . El este acela care.259]. idee relativ confuză la Adam Smith. Un merit important în această direcţie constă în surprinderea “întreprinzătorului” ca personaj central al vieţii economice. La baza acestei concepţii s-a situat convingerea economiştilor liberali în autoreglarea spontană a economiei de piaţă prin mecanismul preţurilor. instruit. “Mulţumită întreprinzătorului. în mod accidental. Quesnay şi Turgot.pag.63].pag. Ele sunt cerute de întreprinzătorii industriali – inclusiv de negustori. iar agenţii economici. stimulaţi de aceste semnale vor lua măsurile necesare restabilirii echilibrului (sporirea sau scăderea ofertei din bunul respectiv). Serviciile aduse pe piaţă se schimbă contra unui salariu. Pentru Say. piaţa emite semnale adecvate. inventator ingenios. capitalurile şi pământul sunt cele care aduc servicii productive. unde produsele se schimbau de la o clasă socială la alta şi nu de la individ la individ. respectiv prin aportul pe care aceştia şi-l aduc la crearea valorii – utilitate[29. Totodată. Ideea unei ordini fireşti în cadrul economiei de piaţă a fost prezentă în gândirea tuturor economiştilor liberali. manufacturieri . Teoria distribuţiei se coordonează astfel cu teoria schimbului şi a producţiei”[8. sub imperiul revoluţiei industriale. legea cererii şi a ofertei reglează atât preţul serviciilor (procentul amenzilor. conduce producţia şi domină distribuirea bogăţiilor”[19. activ. Ei recunoşteau că. mai mult decât lucrătorul care primeşte ordinele asupra a ceea ce are de făcut.

Say trage concluzia că. nu ar exista pericolul unor dereglări de durată sau al unor dezechilibre mai ample şi contestă posibilitatea apariţiei şi manifestării crizelor economice specifice economiei de piaţă. adept al ideii “menţinerii bogaţilor trândavi ca supapă pentru supraproducţie”. Departe de a minimaliza contribuţiile lui Say la dezvoltarea ştiinţelor economice. Say considera că nu poate fi vorba decât de “o supraîncărcare parţială” a pieţelor. Mărfurile. ne alăturăm opiniei formulate de Gide şi Rist că în acest cadru “trebuie căutate nu lămuriri asupra fenomenului crizelor. care dacă ar fi reprimat “libertatea industrială ar suferi”[19. faptul se explică prin aceea că se produce prea puţin. căruia Say a vrut neajunsul să-i dea o formulă ştiinţifică nepotrivită”[8. în acest sens. Ideea “supraîncărcării” este deci o absurditate. Say declară optimist că aceste păreri sunt eronate.51]. În aprijinul afirmaţiilor sale.invizibile” enunţată de Adam Smith. totul părea absolut verosimil. economistul francez le-a privit doar ca pe un fenomen trecător. formulată de Jean Baptiste Say[27. Cu toate că se semnalează o posibilă supraîncărcare a pieţelor cu mărfuri. egale deoarece cererea totală nu este altceva decât masa totală a produselor create. prin urmare. conchide Say.64].pag.166].pag.pag. Aceasta are drept consecinţă faptul că. ca urmare a unei cereri insuficiente. încetinirea procesului industrial şi oprirea invenţiilor. dacă la un moment dat se constată greutăţi în vânzarea mărfurilor pe piaţă. la care se adaugă ulterior şi David Ricardo şi “teoria pieţelor sau a debuşeelor”. autorul însuşi apreciind că “teoria debuşeelor va schimba politica lumii”[29. căci nu se vor găsi.82].pag. Totuşi. cât şi la ideile lui Sismonde de Sismondi care considera drept remediu al crizelor.. trebuie remarcat că. ci expresia unui sentiment just în fond. bogăţii de care naţiile sunt tot atât de puţin stânjenite ca şi particularii”[24. “interesul unei ţări care produce mult este ca şi celelalte ţări să producă tot atât”[24. întrucât pentru producerea mărfurilor oferite au fost cerute pe piaţă factorii de producţie corespunzători. respectiv . Forţând în mod evident raţionamentul. printre altele. o creştere nepermisă a cantităţii dintr-un produs sau altul. Economistul francez aplică “teoria debuşeelor” la analiza crizelor de supraproducţie.. în mod necesar. fenomen considerat îngrijorător pentru mulţi economişti ai vremii. În consecinţă.pag.) Această “supraîncărcare” echivalează numai cu o abundenţă mai generală a bogăţiilor.74]. îşi servesc reciproc ca debuşee şi deci. Teoria debuşeelor porneşte de la ideea că “produsele se schimbă pe produse” dacă se face abstracţie de rolul banilor ca mijlocitor al schimbului de mărfuri. Corolarul practic al autoreglării economiei de piaţă îl va constitui promovarea politicii liber-schimbiste sau a liberei concurenţe.pag. orice ofertă de mărfuri îşi crează în mod automat cererea corespunzătoare. Se referea. Dintr-o asemenea perspectivă.(.178]. atât la părerea lui Malthus. Say a fost acuzat că a negat existenţa crizelor. fenomen rezultat dintr-o posibilă conducere eronată a procesului de producţie şi. Say pretinde că. În planul abstract al ideilor sale. el pretinde că “oferta totală a produselor şi cererea totală sunt.

Fără cunoştinţele temeinice în domeniul ştiinţelor naturii. mineralogiei. originale şi coerente. era greu de conceput pătrunderea în tainele revoluţiei industriale.77]. confirmate ulterior în timp. teoria rentei funciare. şi nu puţine. fiindu-i de folos şi discuţiile îndelungate purtate cu o serie de oameni instruiţi din cercurile pe care lea organizat şi subvenţionat[28. Ricardo şi le va căpăta prin autoinstruire. unele. care vor fi reluate într-o perspectivă modernă. În domeniul ştiinţei economice. Principala operă a lui David Ricardo.pag. pe care Ricardo a avut-o cu o serie de economişti. precum şi implicaţiile ei asupra dezvoltării ulterioare a societăţii engleze. După doi ani Ricardo revine la Londra unde se lansează în lumea afacerilor. va dobândi destulă experienţă şi prestigiu spre a obţine de la băncile londoneze creditele necesare deschiderii unui birou propriu. [peste 500 de scrisori]. La 11 ani tânărul este trimis de părinţi la şcoala “Talmud Tora” de pe lângă sinagoga portugheză din Amsterdam spre a-şi ridica instruirea. Ricardo i-a contact întâmplător cu lucrarea “Avuţia naţiunilor”. Este momentul care-i va marca destinul şi-l va încadra în perimetrul gândirii economice ca un deschizător de domenii în cel puţin patru direcţii esenţiale: teoria valorii. Ricardo străbate întregul perimetru al ştiinţei economice.4 Contribuţiile lui David Ricardo la dezvoltarea gândirii economice David Ricardo (1772-1823) se numără printre continuatorii cei mai de seamă ai ideilor “Avuţiei naţiunilor” a lui Adam Smith. apărut pentru prima dată la Londra. potrivit exegeţilor operei sale. la 21 de ani. 5. după ce a acumulat o avere considerabilă. altele infirmate. Stagiul şi-l face în cadrul biroului de schimb al tatălui său. iniţial agent de schimb la Bursa din Amsterdam şi stabilit ulterior. Ricardo face primii paşi în această direcţie. De astfel. evreu spaniol. deoarece îl preocupă mersul revoluţiei industriale din Anglia timpului său. mecanicii.respingerea categorică a intervenţiei statului în economie şi critica vehementă a protecţionismului şi dirijismului. el nu a ajuns la publicistica economică . Simţind nevoia unei instruiri temeinice. ce înmănunchează concepţia sa economică este volumul intitulat “Despre principiile economiei politice şi ale impunerii”. politicieni. în a doua jumătate a secolului XX. Interesant este că. teoria repartiţiei şi teoria costurilor comparative şi avantajelor relative în schimburile dintre ţări. pe la 1760 în Anglia. gânditori de seamă ai timpului. El consideră necesară cunoaşterea acesteia nu numai sub aspect practic cât şi teoretic. sesizând şi relevând repere solide. chimiei. bancheri. la vârsta de 27 de ani. fizicii şi economiei. în aprilie 1817. unde ocupă un loc fruntaş în activitatea bursei londoneze ca şi în viaţa comunităţii evreilor spanioli de aici. dar şi ca urmare a studierii bogatei corespondenţe. dar folosite ulterior ca puncte de referinţă de economiştii teoreticieni. A fost al treilea din cei 17 copii a lui Abraham Israel Ricardo.

84-85]. Ţinând seama îndeosebi de ideile smithiene. Aşa cum aprecia şi Costin Murgescu. ci se poate spune că studiul procesului repartiţiei l-a considerat esenţial pentru înţelegerea mecanismului vieţii economice şi deoarece îl considera mai puţin studiat şi lămurit faţă de segmentele producţiei.78-79]. David Ricardo este primul economist care înţelege că “teorema valorii bazată pe muncă are însemnătatea unui principiu metodologic” sau cum ar spune în alţi termeni Thomas Kuhn “este o componentă paradigmatică” necesară explicării tuturor celorlalte probleme studiate de economia politică.pag.pag. El nu este un economist al repartiţiei prin excelenţă. decât să expună. primul capitol din lucrarea sa se deschide cu analiza valorii. Tocmai de aceea Ricardo mai mult încearcă să demonstreze. Repartiţia şi legile ei sunt explicat greu.pag. David Ricardo a considerat că ceea ce reprezintă bogăţia sau avuţia societăţii este explicată destul de bine şi convingător. În acelaşi timp se delimitează de amibiguităţile şi contradicţiile lui Smith şi critică interpretarea subiectivă a valorii mărfii surprinsă de contemporanul său francez Jean Baptiste Say.136].n. şi deduse în mare parte din producţie şi schimb[28. schimbului şi ale legilor care le guvernează.68]. consideră că principalul obiect de studiu al ştiinţei economice ar trebui să-l constituie repartiţia venitului naţional. ca şi natura şi oscilaţia preţurilor.) o noţiune aparte. Un argument convingător este şi acela că deşi plasează problematica repartiţiei în centrul atenţiei ştiinţei economice. pornind de la problema preţurilor şi oscilaţiilor lor[27. “valoarea este pentru el (David Ricardo -n. Folosind metoda abstractizării îmbinată cu cea deductivă. David Ricardo aderă la teoria obiectivă a valorii şi a preţurilor şi continuă ideile smithiene susţinute pe baza metodei exoterice.pornind de la considerente economice. ca şi modul în care aceasta este creată şi ce rol joacă capitalul în cadrul ei. În mare măsură animat de dorinţa de a contribui la găsirea unor soluţii problemelor practice din domeniul economicofinanciar care se ridicau în faţa Angliei în primele decenii ale secolului al 19lea[17. Lui Ricardo i se relevă mai puţin clare şi convingătoare ideile predecesorilor săi faţă de venituri şi raporturile dintre ele şi din această cauză. ea condiţionează înţelegerea celorlalte categorii economice şi a legilor de dezvoltare ale producţiei capitaliste”[17.pag. Ricardo limitează considerabil drepturile istorice şi elimină amănuntele nesemnificative.86]. Ricardo distinge două categorii de bunuri sau mărfuri ce fac obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă: bunuri rare.pag. imprimându-le un caracter de monopol şi bunuri . ale cărui rădăcini îşi trag seva din procesul productiv. al căror volum depinde de anumite împrejurări excepţionale. Esenţa concepţiei ricardiene se concetrează în primele şase capitole ale lucrării sale fundamentale şi întregit cu unele precizări interesante rezultate din studiul “Valoare absolută şi valoare de schimb” (1823) scris în ultimul an al vieţii sale. emiterea judecăţilor sale economice având la bază o multitudine de exemple cifrice[19. cum circulă şi cum se schimbă mărfurile.

. Datorită raporturilor dintre cererea şi oferta de mărfuri reproductibile pe piaţă. dar nu va produce întotdeauna aceeaşi bogăţie. Din explicaţiile lui Ricardo rezultă un punct de vedere clar: nu se poate confunda valoarea cu bogăţia.reproductibile. David Ricardo continuă să aprofundeze teoria valorii bazate pe muncă. mărimea şi dinamica preţurilor bunurilor reproductibile. instrumentele. Astfel. dar ţinând cont de legile pieţei.. Valoarea este privită ca un produs al muncii. scrie el. “Principiul că valoarea relativă a mărfurilor este determinată de cantitatea de muncă depusă pentru producerea lor este considerabil modificat prin întrebuinţarea maşinilor şi a altui capital fix şi durabil”[20.. deoarece valoarea fiecărui lucru creşte sau scade în raport cu uşurinţa sau cu dificultatea de a-l produce. dar ea nu poate fi considerată izvor al valorii. cu alte cuvinte. Ricardo nu se ocupă amănunţit de preţul lor. arată Ricardo.72].112].pag. sau. în timp ce bogăţia. preţurile lor oscilează continuu în jurul unui nucleu. J. ele trebuie să fie utile.111]. Prin inventarea de maşini. aducând în discuţie aspecte noi mult mai complexe şi astfel. Prin urmare. ci doar. ci de dificultatea sau uşurinţa producţiei. . că. Pentru ca mărfurile să aibă preţ. pe măsură ce sunt consumate şi-o transferă pe a lor asupra produsului. chiar dacă surprinde raritatea ca element hotărâtor în determinarea preţului acestora. prin perfecţionarea îndemânării.pag. Deoarece bunurile rare sunt o excepţie. face o distincţie clară între valoarea de întrebuinţare şi valoarea de schimb a mărfii. deoarece valoarea nu depinde de abundenţă. Acest nucleu este reprezentat de valoarea lor. Condillac şi ulterior. printr-o mai bună diviziune a muncii sau prin descoperirea de noi pieţe unde schimburile pot fi făcute în condiţii avantajoase.pag. reuşeşte să depăşească multe din amibiguităţile şi inconsecvenţele lui Smith.B. cum au susţinut Turgot. precizând totodată. uneltele nu crează valoare. El cercetează pe larg natura. “Valoarea unei mărfi sau cantitatea din oricare altă marfă cu care poate fi schimbată depinde de cantitatea relativă de muncă necesară pentru producerea ei şi nu compensaţia mai mare sau mică ce se plăteşte pentru această muncă”[20. adică acele bunuri al căror volum poate fi sporit după voia agenţilor economici.pag.iar prin aceasta nu vor adăuga nimic la valoare.81]. Say. respectiv valoare. El arată că valoarea de întrebuinţare nu se poate considera a fi măsurătorul valorii de schimb. este rezultatul conlucrării omului cu natura şi cu mijloacele de producţie pe care le utilizează[28. în raport cu cantitatea de muncă întrebuinţată pentru producţia sa”[20. se deosebeşte în mod esenţial de bogăţie. Totodată Ricardo. “Valoarea. un milion de oameni pot produce dublu sau triplu sumei bogăţiilor. David Ricardo elimină teoria valorii de o primă confuzie existentă la Smith şi care consta în identificarea muncii cheltuite pentru producerea mărfii cu munca obţinută în schimbul ei. Ricardo înlătură eroarea comisă de Smith atunci când acesta reducea valoarea mărfii doar la munca directă cheltuită (munca vie) pentru producerea ei. Utilitatea devine o condiţie necesară a valorii mărfii. Munca unui milion de oameni în fabrici va produce întotdeauna aceeaşi valoare.

exprimată ca valoare de întrebuinţare a produsului”[15. acesta explică evoluţia finală a societăţii spre starea staţionară. David Ricardo pune teoria valorii-muncă la temelia teoriei repartiţiei factorilor de producţie şi a veniturilor acestora.pag. continuă Marx. mai precisă. În acest sens scrie: “A determina legile care guvernează această distribuţie constituie principala problemă în economia politică”[20.pag. Atunci când încearcă să demonstreze modul în care legea valorii acţionează în capitalism. că marele economist englez este preocupat nu numai modul în care se creează bogăţia. chiar dacă nu este prezent în teoria ricardiană[19. “Repartiţia venitului naţional între aceste clase sociale este de altfel determinantul esenţial. în domeniul formării preţurilor. David Ricardo recunoaşte că de vină este doar neputinţa lui de a explica teoria valoriimuncă şi de a o pune de acord cu existenţa ratei generale a profitului. Sismonde de Sismondi. capitaliştii şi muncitorii.94]. capitalistă. Era mai limpede. desemnând drept caracteristică a progresului economic. Trebuie menţionat că Ricardo nu a urmărit să evidenţieze o astfel de antiteză şi nici dinamica ei. Ricardo precizează că obiectivul său este modul cum se împarte produsul naţional între cele trei clase ale societăţii: proprietarii funciari. explica mai bine modul de producţie capitalist şi a lăsat o amprentă puternică asupra ştiinţei economice. ci şi de modul în care se distribuie bunurile create în procesul muncii. Ricardo arată că această lege este valabilă şi pentru economia “avansată”. deşi pare că se apropie puţin de distingerea dublului caracter al muncii producătoare de marfă. care considera legea valorii determinată de munca valabilă doar pentru stadiile precapitaliste. Semnificativ este şi faptul că. Cauza eşecului ricardian în soluţionarea acestor probleme s-a datorat în mare măsură modului confuz de a tratare a profitului în raport cu valoarea şi a identificării preţului de producţie cu valoarea mărfii. aşa cum aprecia ulterior Karl Marx.Spre deosebire de Smith. totuşi Ricardo ca şi întreaga economie politică clasică “nu face nicăieri în mod clar şi deliberat deosebirea între muncă. David Ricardo priveşte problema repartiţiei în strânsă legătură cu producţia. având influenţă fundamentală asupra ei.90]. aspect predilect al cercetării economice din vremea sa. Multă vreme relaţia producţie-repartiţie sesizată de economistul englez a fost redusă la simpla antiteză profit-salariu de către exegeţii săi. Trebuie remarcat. aşa cum se exprimă ea ca valoare. teoria valorii-muncă a marcat un mare pas înainte faţă de teoria valorii a lui Smith. “primitive” ale societăţii. Asemănarea cu un anumit număr de teze susţinute în anii `70 de Clubul de la . Abia mai târziu. Cu toate carenţele ei. efortul lui Ricardo nu reuşeşte să învingă dificultăţile. va sublinia caracterul specific al muncii creatoare de valoare de schimb. Cu o admirabilă probitate ştiinţifică. şi aceeaşi muncă. conchide Gilbert Abraham Frois.57]. faptul de a reduce mărimea valorii la timpul de muncă necesar.pag. Este de remarcat şi faptul că. spre ceea ce azi numim “creştere zero”. spre a înţelege astfel manifestarea preţului pe piaţă.

Spre deosebire de Adam Smith. Ricardo se referă şi la mecanismul creării rentei funciare. pornind de la analiza creşterii preţurilor produselor agricole.88].tocmai prin legea care spune că orice valoare vine prin muncă”[8. când fermierii au cultivat terenuri de calitate superioară. înseamnă că stabilirea preţului de vânzare al produselor agricole pe piaţă va fi determinat de această valoare. Ricardo susţine că renta funciară nu este izvor al valorii.. Astfel el va elabora o teorie originală asupra rentei. nu este întâmplătoare. deosebirile de fertilitate şi poziţie ale diferitelor loturi de pământ. care este însă însuşită gratuit de proprietarul funciar. Izvorul rentei funciare este valoare creată de muncitorii agricoli. În cadrul teoriei repartiţiei. niciodată. “Renta implică mai mult zgârcenia decât dărnicia pământului.. energie.pag. “Este de admirat în asemenea judecăţi. cât şi de taxele vamale la importul de cereale în Anglia. Dovada o găsim în faptul că fertilitatea nu poate fi. chiar dacă volumul de muncă prestat este mare (legea randamentelor descrescânde în agricultură).pag. El porneşte de la ideea că. faptul că atragerea în cultură a pământurilor de fertilitate scăzută duce la randamente mici. de volumul de muncă mare pe terenurile cu fertilitate scăzută atrase în agricultură. din vânzarea produselor ei vor obţine un . Ea nu trebuie confundată cu profitul şi nici cu dobânda de capitaluri împrumutate.50]. cu o cheltuială de muncă redusă pe unitatea de produs. scriu Gide şi Rist. deci preţul produselor agricole tind să înregistreze creşteri drept urmare a faptului că sunt atrase în producţie terenuri mai puţin fertile şi se cere relativ mai multă muncă. Iată pe scurt conţinutul teoriei ricardiene a rentei funciare: renta funciară reprezintă acea parte din produsul pământului care se plăteşte proprietarului funciar de către arendaş. ceea ce este de temut este penuria de materii prime (petrol.240]. stipulate în “legea cerealelor” (corn law) din 1815. afirmă Ricardo. deoarece măsura mărimii valorii tuturor bunurilor reproductibile este dată de timpul cel mai îndelungat respectiv. tot nu ar renta (. într-unul din cazuri. fenomen datorat atât volumului sporit de muncă cerut de cultura loturilor cu fertilitate scăzută. Cauza apariţiei rentei funciare o constituie caracterul limitat al pământului arabil. şi într-un caz şi în celălalt raritatea resurselor naturale se află la baza analizei. În mod evident.Roma. chiar dacă ar fi extrem de fertil.). Ricardo porneşte cu analiza de la renta funciară. ca “plată” efectuată de arendaş pentru permisiunea de a folosi terenul respectiv. de exemplu pământul este în cantitate superioară nevoilor populaţiei. metale diverse). Renta apare numai când creşterea populaţiei sileşte să fie defrişate terenurile de o calitate inferioară sau mai puţin bine situate. Practic.pag. în optica clasică. în condiţii favorabile. subtilitatea dialectică prin care Ricardo reuşeşte să explice un venit independent de orice muncă -ca renta. ea singură cauza rentei. iar sacul de grâu produs în condiţiile mai puţin favorabile face legea pe piaţă”[19. ci consecinţa faptului că valoarea. dacă se denunţă zgârcenia naturii aceasta se face în legătură cu penuria de grâu”[7. pentru folosirea forţelor originale şi indestructibile ale solului. Dacă într-un ţinut.

deoarece. a produselor obţinute pe terenurile cu fertilitate ridicată. ci potrivit înţelegerii cu proprietarul funciar sunt nevoiţi să-l cedeze acestuia sub forma rentei. economistul englez distinge şi un “preţ de piaţă al muncii”. afirmă clar Ricardo. salariul nominal şi salariul relativ. Efectul este cel al limitării progresului societăţii.108]. David Ricardo nu a scăpat din vedere nici ultimele două forme de venit. profitul scade iar renta creşte doar relativ. Aceasta va determina o creştere a preţurilor produselor agricole. la nivelul societăţii. Privind în ansamblu. precizând că nu peste tot în lume s-a trecut de la terenurile fertile la cele sărace. iar unele afirmaţii sunt discutabile. potrivit concepţiei sale. creştere datorată. Pe lângă creşterea preţurilor şi implicit a rentei funciare. Ricardo trage concluzia că. El va surprinde salariul sub trei ipostaze: salariul real. datorită creşterii populaţiei. salariile trebuie lăsate la concurenţa liberă şi loială de pe piaţă şi nu trebuie niciodată să fie rezultate din amestecul legislaţiei”[20. cum am arătat. Renta nu reprezintă un adaos la avuţia naţională. să limiteze posibilităţile de acumulare şi investire de capital. Totodată el “nu a putut să explice teoretic renta funciară absolută”. Salariul este considerat “preţul natural al muncii”. ci situaţia s-a petrecut invers. la fel ca pentru orice tip de marfă. având drept consecinţă directă micşorarea profitului. Profitul apare ca un scăzământ din valoarea creată peste salariul muncitorului şi care serveşte proprietarului de capital. mai arată David Ricardo.profit suplimentar. Explicaţia dată de Ricardo rentei funciare are şi merite dar şi lacune. categorie care ar reflecta. ci un simplu transfer de valoare. precum şi de legea randamentelor descrescânde în agricultură. mai mică. raportat la profit. care implică cheltuieli de producţie mari.pag. Deoarece produsul muncii se împarte între clasele sociale sub forma celor trei venituri: renta funciară. . ci doar se realizează o rată generală a profitului. Prin atragerea în cultură. Prin urmare. “ca toate celelalte contracte. dar pe care nu-l pot reţine. noutatea constând în legarea acestor venituri de analiza rentei funciare. salariul şi profitul. se va înregistra o cerere necontenită de produse agricole. avantajos pentru landlorzi şi dăunător pentru consumatori. Adam Smith. Deoarece. Semnificativ este că economistul englez va aprofunda linia de gândire a predecesorului său. nu se poate spune că se plăteşte o rentă funciară. renta funciară se exprimă ca diferenţă dintre preţul produselor agricole pe piaţă şi valoarea individuală. Legea cererii şi ofertei este cea care va funcţiona şi pentru factorul muncă. şi atragerii în circuitul agricol a terenurilor cu randament scăzut. urmaşii săi vor critica ideea potrivit căreia valoarea producţiei este determinată în toate ramurile economice de cantitatea cea mai mare de timp cheltuită în procesul productiv. Deci. Renta tinde să absoarbă treptat profiturile. rentă ce se plătea pentru terenurile cu fertilitate cea mai scăzută şi cu cele mai mari costuri de producţie. preţul plătit în mod real pentru muncă conform raportului dintre cerere şi ofertă. De exemplu. se va înregistra şi o creştere a salariului nominal. prin care se înţelege valoarea forţei de muncă determinată de valoarea mijloacelor de subzistenţă necesare producerii şi reproducerii ei. a terenurilor cu fertilitate scăzută.

Dacă s-ar fi efectuat o analiză pe termen lung. urmărinduse ca aceasta să fie atât de ancorată în realitate şi fără proiecţii sociale fanteziste.pag. În această accepţiune. “să încurajeze o asemenea dispoziţie în sânul populaţiei şi să nu pună niciodată asemenea impozite. . fiecare impozit trebuie perceput şi plătit atunci când şi în felul în care se presupune că ar fi mai convenabil pentru contribuabil. procedând astfel. aceasta constituind “o binefacere generală”[29. Scăderea profitului se poate frâna numai prin creşterea rolului maşinilor.pag. iar avuţia naţiunii scade. privind doar la orizontul acestui termen scurt. Ulterior.pag. în consecinţă vor micşora pe viitor producţia ţării”[28. în conformitate cu posibilităţile lor. Veniturile analizate mai înainte se obţin în cadrul bine determinat al societăţii reprezentată de stat ce-şi are propriile cheltuieli.241]. Impozitele plătite de individ trebuie să fie sigure şi nu arbitrare. sau din venitul realizat de către ţara respectivă. impozitele percepute asupra capitalului îl reduc şi astfel. tendinţa firească a agenţilor economice este să plătească impozitele din venit chiar şi în condiţiile în care statul impozitează capitalul.pag. în sfera asigurării unei traiectorii echilibrate a dezvoltării. ci este în conformitate cu principiile corecte ale economiei politice”[19.84]. Strângerea acestor venituri la bugetul statului are loc printr-o serie de mijloace şi căi. fără a avea veniturile corespunzătoare propriilor activităţi. cea mai importantă-impunerea veniturilor. în contextul economisirii muncii.85]. alături de cele ale altor economişti. fiecare impozit trebuie astfel perceput în cât să ia cât mai puţin posibil din veniturile populaţiei. şi. a capitalurilor sau proprietăţii funciare[78. În consecinţă. ne conduc la reflecţii şi în zilele noastre. “înscriindu-şi preocupările. Numai în acest mod cetăţeanului îi rămâne un venit mai mare de cheltuit. capacitatea de absorbţie şi utilizare a forţei de muncă se micşorează. nu este bazată pe prejudecată sau eroare. iar venitul este suma veniturilor factorilor de producţie la nivelul ţării. în mod inevitabil.de aici rezultând şi pesimismul ricardian. sub efectul gravelor probleme sociale create de introducerea maşinismului în Anglia revoluţiei industriale. O politică raţională a guvernului ar trebui.69-70].85-86]. după Ricardo. Ricardo va scrie: “Părerea împărtăşită de clasa muncitoare.pag. Cele patru maxime cu privire la impozite. formulate de Smith şi preluate ulterior de Ricardo. ele vor reduce fondurile pentru întreţinerea muncii. Supuşii fiecărui stat trebuie să contribuie atât cât este posibil la susţinerea statului. cât şi benefică pentru toată lumea”[17. care.91]. aceasta se reduce şi implicit scad şi posibilităţile de creştere a avuţiei naţionale. Impozitul asupra rentei funciare afectează la rândul său mărimea şi interesele proprietarilor funciari. Impozitele sunt definite de Ricardo ca acea parte din produsul pământului şi al muncii dintr-o ţară ce este pusă la dispoziţia guvernului şi sunt plătite întotdeauna sau din capital. potrivit căreia întrebuinţarea maşinilor este adeseori în detrimentul intereselor sale.pag. Dacă impozitele sub percepute la nivelul capitalului. în mod sigur Ricardo ar fi revenit asupra acestor afirmaţii. capitalul apare ca sumă a tot ceea ce s-a acumulat. Prin urmare. vor cădea asupra capitalului. deoarece. iar agenţilor economici nu li se reduc posibilităţile de acumulare[28.

Ricardo apreciază drept justă ideea smithiană că. Noţiunea de cost comparativ este utilizată pentru prima dată. precum şi principiile alocării raţionale a resurselor şi câştigul ce poate fi obţinut prin practicarea comerţului internaţional de către statele participante. .126]. cât şi la rezultatele acestor activităţi. fiecare ţară îşi consacră în mod natural capitalul şi munca acelor genuri de activităţi care îi sunt cele mai avatajoase. respectiv criteriul alocării raţionale a resurselor productive (avantajul relativ). Acest sistem distribuie munca în mod cât mai folositor şi mai economicos. “Aceeaşi regulă care reglementează valoarea relativă a mărfurilor într-o ţară nu reglementează şi valoarea relativă a mărfurilor schimbate între două ţări sau mai multe ţări. Această urmărire a avantajului individual este admirabil legată de binele universal al tuturor. Răspunsul la aceste provocări l-a constituit teoria costurilor comparative şi a avantajelor relative în comerţul internaţional. Din opera lui rezultă că schimbul de mărfuri este generat de o serie de legi economice sau principii diferite. cu doi ani înaintea lui David Ricardo. la orice nivel. respectiv acela al costurilor comparate şi al avantajelor relative reciproce. Ricardo se referă atât la cauza ce determină diviziunea internaţională a muncii şi a comerţului internaţional. Într-un sistem de perfectă libertate a comerţului. Preluând noţiunea de cost comparativ.pag. David Ricardo va elabora ulterior o teorie coerentă asupra comerţului internaţional cunoscută sub denumirea de “teoria costurilor comparative de producţie şi a avantajelor relative în comerţul internaţional”. Prin urmare. menită să explice cauzele şi consecinţele diviziunii internaţionale a muncii. ce consideră acestă lege universal – valabilă pentru orice fel de schimb. au adus în atenţia economiştilor timpului şi problemele comerţului internaţional şi ale politicii comerciale. unde autorul urmăreşte să demonstreze că practicarea comerţului exterior este avantajoasă chiar şi în cazul în care mărfurile importate au fost obţinute în ţara de origine cu costuri mai mari decât ar putea fi obţinute în ţara importatoare[26. David Ricardo susţine că. Acesta este principiul (costurilor comparative şi al avantajelor relative) care face ca grâul să fie cultivat în America şi Polonia şi ca obiectele de metal şi alte bunuri (industriale) să fie fabricate în Anglia”[20. de către Robert Torrens (1780-1864) în lucrarea “Eseu asupra comerţului exterior cu cereale” (1815). în funcţie de cadrul respectiv de nivelul la care se desfăşoară acesta. spre deosebire de Smith. un alt principiu. presupuse a fi reciproc avantajoase în condiţiile liberalismului economic. Persistenţa unor restricţii în calea liberei circulaţii a mărfurilor şi rezistenţa unor ţări faţă de tendinţele expansioniste ale Marii Britanii constituiau veritabile provocări.Amploarea crescândă a comerţului exterior al Marii Britanii în perioada revoluţiei industriale ca şi preocuparea ei pentru întărirea legăturilor ei cu coloniile deţinute pe alte continente. la nivelul pieţei interne a unei ţări schimbul de mărfuri se bazează pe legea valorii dar.pag. David Ricardo continuă linia de gândire a predecesorilor săi liberali. elaborată de David Ricardo. pe piaţa mondială schimbul de mărfuri are la bază o altă lege.445].

220 U.Este reafirmată. cheltuiala de muncă este mai mică decât cea a Angliei. Urmaşii lui David Ricardo vor denumi acest fenomen “imobilitatea internaţională a factorilor de producţie”[26. Teoria ricardiană a comerţului internaţional porneşte de la constatarea că nu este nici necesar şi nici posibil ca fiecare ţară să producă toate tipurile de mărfuri de care are nevoie. pentru care dispune de anumite avantaje. 390 U. în cazul ambelor produse. Este mai raţional. Atât pe piaţa internă cât şi la nivelul pieţei mondiale.M. iar cele două produse ce vor face obiectul schimbului sunt stofa şi vinul.m.M. exprimat în unităţi de timp de muncă sau pe baza legii valorii întemeiată pe munca cheltuită pentru producerea mărfurilor respective. de natură obiectivă şi pot fi determinaţi cantitativ. Existenţa a două legi sau principii care guvernează cele două tipuri de pieţe sunt explicate de Ricardo prin dificultăţile mari existente în mişcarea internaţională a capitalului şi muncii. deoarece. Timpul total de muncă cheltuit pentru aceste produse.M. . ANGLIA 120 U. în sensul că. comparativ cu mişcarea lor liberă în cadrul economiei naţionale.M.446]. < 90 u. David Ricardo dă un exemplu cifric ipotetic. pag. Anglia cheltuia 120 de unităţi de muncă pentru a produce o unitate de vin şi 100 unităţi de muncă pentru a produce o unitate de stofă. pe ansamblul celor două ţări este de 390 unităţi de muncă.) şi Anglia în producţia de stofă (100 u. rezultă că avantajul reciproc al celor două ţări se va manifesta prin economia de timp muncă cheltuit pentru producerea cantităţii de mărfuri obţinute comparativ cu perioada dinainte de specializare. factorii determinanţi ai schimbului – valoarea mărfurilor şi costul lor comparativ – sunt. devenit ulterior celebru şi cunoscut sub denumirea de “modelul ricardian de comerţ internaţional” cu două ţări şi două produse. într-o formă mai elevată.M. 90 U. < 120 u. Potrivit teoriei smithiene a comerţului internaţional. Criteriul specializării trebuie să fie “avantajul comparativ”. 170 U. care impune specializarea lor în producerea uneia din cele două mărfuri şi anume: Portugalia în producţia de vin (80 u. fie dobândite.m. 100 U.) aşa cum rezultă şi din următorul tabel: PRODUSUL/ ŢARA VIN STOFĂ TOTAL TOTAL MONDIAL PORTUGALIA 80 U.M. Înainte de specializare. După specializare. Ambele ţări au un “avantaj relativ”. spune Ricardo.m. Cele două ţări luate în analiză sunt Anglia şi Portugalia. cât şi internaţională. ideea autoreglării economiei de piaţă şi a armoniei sociale între parteneri atât la scară naţională.m. Pentru a uşura înţelegerea teoriei sale. Portugalia ar avea un “avantaj absolut” în producerea ambelor mărfuri. după părerea lui Ricardo. ca fiecare ţară să se specializeze în producerea anumitor mărfuri.M. se constată că Portugalia cheltuia 80 de unităţi de muncă pentru a produce o unitate de vin şi 90 unităţi de muncă pentru a produce o unitate de stofă. fie naturale.

poziţia unei ţări faţă de cealaltă. instrumentarul analitic al ştiinţei economice cu o serie de termeni cum sunt: costul de producţie. După logica teoriei ricardiene. iar Anglia 20 de unităţi de muncă şi pe total mondial se vor economisi 30 de unităţi de muncă. Meritoriu este şi faptul că a intuit complexitatea pieţei mondiale şi s-a străduit să-i descopere trăsăturile. fiecare ţară obţine avantaje relative din schimburile cu cealaltă ţară. totuşi aceste reflecţii merită a fi luate în considerare de către specialiştii contemporani.pag. În acest context. explicat cu ajutorul timpului de muncă necesar pentru producerea mărfurilor. avantajul relativ poate asigura. legile care-i guvernau mişcarea ca şi unele abateri ale ei de la legile economice şi principiile ştiinţifice. Spre exemplu. în mod spontan şi automat. costul relativ sau comparativ de producţie raportat la costul altor mărfuri. ceea ce va conduce la realizarea unei “armonii universale” a intereselor acestora.446]. presupunerea nerealistă a lui Ricardo potrivit căreia productivitatea muncii este mai ridicată în ţările agricole. faţă de cele industriale. nivelul productivităţii muncii. avantajul relativ ca expresie a celui mai mare avantaj absolut sau a celui mai mic dezavantaj absolut[26. condiţia esenţială a manifestării principiului avantajului relativ în comerţul internaţional. David Ricardo a realizat progrese substanţiale în teoria economică.Portugalia economiseşte 10 unităţi de muncă. diferenţele de ordin natural. scrie el. legăturile ei durabile. cât şi avantajul reciproc al tuturor partenerilor. El a îmbogăţit incontestabil.449]. În realitate este tocmai invers: productivitatea medie a muncii naţionale este mai ridicată în ţările[26. dezavantajele dintre acestea în comerţul internaţional. conţinutul şi particularităţile comerţului internaţional. Aceasta este influenţată şi de o serie de factori cum ar fi: gradul de dezvoltare industrială. ceea ce nu se întâmplă. de regulă la nivelul pieţei interne a unei ţări. Pentru a ne putea clarifica asupra aportului real al lui Ricardo la elucidarea problematicii comerţului internaţional din epoca pre modernă este necesar să raportăm modelul şi concluziile acestuia la realitatea istorică a timpului şi să ţinem seama de consideraţiile critice ulterioare făcute la adresa lui. Unele premise pe care s-a constituit edificiul acestei teorii sunt destul de discutabile. Practicarea unei politici liber-schimbiste reprezintă.pag. Cu toate că nu a reuşit să rezolve consecvent şi ştiinţific toate aspectele legate de originea. Această problemă este deosebit de importantă pentru a determina avantajele reale dintre ţări şi eventual. Ricardo recunoaşte că pe piaţa mondială au loc adesea schimburi de mărfuri ce înglobează cantităţi neechivalente de muncă. atât alocarea optimă a resurselor în producţie. dar mărimea lor nu este egală. În comparaţie cu predecesorii şi contemporanii săi. . după Ricardo.

75]. el are o optică aparte în ceea ce priveşte analiza realităţilor economico-sociale existente la acea dată.122]. “Avuţia naţiunilor” a lui Smith va reprezenta şi pentru Malthus opera de referinţă de la care a plecat în dezvoltarea propriilor postulate. factori de natură biologică”[3. cu funcţii practice bine definite şi a căror împlinire implică într-o anume măsură şi participarea statului. îl hărăzeşte foamei. La Smith. Francis Place şi John Stuart Mill. aceasta din urmă fiind . Prin evidenţierea destul de rigidă a dependenţei creşterii populaţiei de rezerva de hrană.pag. În “Eseu asupra principiului populaţiei” Malthus s-a străduit să vadă în “geneza şi desfăşurarea unor fenomene economice. Unele idei sunt comune cu cele smithiene în ceea ce priveşte teoria avuţiei. ştiinţa economică are un caracter preponderent abstract. la Malthus acest proces este însoţit de o accelerare a creşterii numerice a populaţiei sărace şi. a privaţiunilor. La Malthus ea apare ca o ştiinţă. cleric şi profesor de colegiu. Malthus consideră că echilibrarea automată a cererii cu oferta nu se realizează.pag. aceasta din urmă fiind precedată de numeroase studii privitoarea la legea grâului.pag. Lucrarea care l-a consacrat drept reprezentant marcant al liberalismului clasic este “Eseu asupra principiului populaţiei”. Spre exemplu. şi mai ales la David Ricardo. vor face uz de concepţia malthusiană în ceea ce priveşte controlul asupra naşterilor. Este vorba de faptul că.17]. deoarece ea este subminată de procesul acumulării de capital[8. dacă la Smith creşterea avuţiei naţiunii este calea spre îmbogăţirea unora şi bunăstarea tuturor membrilor societăţii. mult timp după ce “viziunea” sub care a fondat-o Malthus a fost lăsată la o parte[24. la 32 de ani publică lucrarea “Eseu asupra principiului populaţiei” iar în 1820 îi apar şi lucrarea intitulată “Principii de economie politică”.5.5 Robert Thomas Malthus şi teoria sa demo-economică Robert Thomas Malthus (1776 .1834). Malthus oferă o bază de pornire a salariilor de subzistenţă şi pregăteşte terenul pentru David Ricardo în analiza influenţelor exercitate de utilizarea fondului funciar asupra progresului economic. a valorii şi repartiţiei veniturilor. Teoria malthusiană asupra creşterii populaţiei a avut consecinţe analitice ce au făcut-o să devină parte integrantă a economiei clasice. morţii şi viciului”[25. Ulterior. paralel cu încetineala relativă a cantităţii bunurilor de subzistenţă. prin explicarea sărăciei în termenii unei adevărate “curse” dintre populaţie şi mijloacele de subzistenţă. considerând-o “firul roşu conducător al programelor de reforme sociale”[24. În acest cadru el releva pericolul imediat al creşterii cu repeziciune a populaţiei. Chiar şi modul de concepere a economiei politice este diferit. Faţă de gânditorii vremii. a rentei şi a săracilor.pag. La Smith. de aici. a concretului istoric.pag.122]. dar până la un punct. dacă-i lăsat în voie. În 1798.95]. îşi desăvârşeşte studiile la Universiatea Cambrige. El a căutat să sublinieze că “natura a pus în om un instinct care. creşterea producţiei de bunuri şi a ofertei este însoţită de sporirea automată a cererii în aceeaşi măsură. a urmărit să surprindă impactul pe care-l poate avea asupra societăţii creşterea populaţiei.

95]. “limita economică” a pământului. orice rată plauzibilă de creştere poate fi imaginată pentru mijloacele de subzistenţă[3. deducând consecinţele acestora. unde nu se observă o constantă sforţare a populaţiei de a creşte peste mijloacele de subzistenţă. Prin urmare. Faţă de această situaţie. (3) ultima piedică a capacităţii de reproducţie rezidă în limitarea rezervelor de hrană.pag. că o înmulţire nestânjenită a fiinţelor umane poate conduce la impas. spune el. mai ales în perimetrul păturilor .102-103]. că populaţia se înmulţeşte totdeauna până la limitele rezervelor de hrană. Putem spune că Malthus pune în evidenţă aici. Creşterea în progresie geometrică a populaţiei are drept cauză segmentul cel mai sărac al acesteia. Ca remediu sunt propuse: războaiele. este vorba de o creştere în progresie geometrică a populaţiei şi de sporire în progresie aritmetică a hranei şi a altor mijloace de subzistenţă. fie cele preventive. Discutabile sunt însă atât cauzele.pag.95].pag. Este sigur. tinde tot aşa de constant să cufunde în disperare clasele inferioare ale societăţii şi se opune la orice îmbunătăţire a stării lor”[8. generată de costurile sporite. nu are o conduită castă. se rezumă în esenţă la trei propoziţii: (1) capacitatea biologică a omului de a se reproduce depăşeşte capacitatea sa fizică de a creşte rezervele de hrană. tot ceea ce a realizat Malthus a fost de a strânge la un loc o serie de fapte familiare. continuă Blaug. creşterea deliberată a mortalităţii la popoarele mai puţin civilizate. solicitate de creşterea în ritm rapid a producţiei şi care însă nu pot fi acoperite eficient. Malthus are o serie de soluţii pe care statul este chemat să le înfăptuiască. Prin urmare. conchide Blaug. în sensul de a da acestora dimensiunile 256 la 9[5. Dintre remediile preventive amintim: rata scăzută a mortalităţii la popoarele civilizate. conflagraţiile. constantă în acţiunea sa. cât şi remediile propuse de Malthus pentru soluţionarea problemei. generată de sărăcirea şi deteriorarea acestuia[19. Potrivit lui Mark Blaug. scrie Malthus. (2) totdeauna acţionează fie piedicile pozitive.reflectată în dimensionarea puterii de producţie a unui pământ dat. deoarece.175]. El surprinde şi o “limită fizică” a solului. Această sforţare. schimbarea analitică a lui Malthus ce stă la baza propriului “Eseu asupra principiului populaţiei” ar arăta astfel: CAPACITATEA DE CRESTERE PIEDICI IN CALEA CRESTERII PREVENTIVE: SCĂDEREA NASTERILOR RETINERI MORALE POZITIVE: CRESTEREA MORTALITĂTII INDICELE REPRODUCERII VICII VICII MIZERIE MIJLOACE LIMITATE DE SUBSISTENTĂ Teoria malthusiană. “Sunt foarte puţine ţări.pag.

Malthus se află în opoziţie faţă de teoria ricardiană de aceeaşi factură. Malthus adoptă concepţia.pag. la problema supraaglomerării pieţelor cu mărfuri şi crizelor prin intermediul teoriei demo-economice. După îndelungi căutări şi oscilaţii. ca substanţă socială. Thomas Malthus respinge ideea că renta ar fi acel impozit asupra societăţii pe care aceasta îl plăteşte. natură şi mărime. Malthus face distincţie între capitalul constant. consideră Malthus. În ceea ce priveşte valoarea şi avuţia. apare şi lucrarea malthusiană. sursele acesteia. în ciuda marii sale utilităţi şi marii sale importanţe nu poate intra în estimarea avuţiei naţionale”[14. avuţia trebuie să crească continuu şi în acelaşi mod să se consume.pag. ajutat de capital.sociale sărace care sunt apte să-şi creeze mijloacele materiale necesare unui trai minim considerat decent. “Principii de economie politică” (1820). În abordarea teoriei repartiţiei veniturilor factorilor de producţie a raporturilor dintre ele şi clasele sociale ce şi le însuşesc. dar nu orice muncă este creatoare de avuţie. de reproducere şi sporire. ca toate celelalte venituri. utile sau plăcute omului care au solicitat un efort al activităţii umane pentru a fi apropiat”[14.293]. potrivit căreia. cum spune însuşi autorul. prin acumularea accentuată de capital pot apărea şi se pot manifesta o serie de nepotriviri între creşterea cererii şi cea a ofertei. Malthus recunoaşte meritul lui Ricardo de a fi arătat că valoarea. modul de întrebuinţare. ba chiar cu funcţii mai importante decât ele. Munca productivă poate fi estimată prin cantitatea şi valoarea obiectului produs.pag. Malthus sesizează că.257]. Criticând legea lui Say. El va susţine ca economia politică a devenit ştiinţă atunci când a putut fi în măsură să explice avuţia naţiunilor. acele “obiecte materiale necesare. este creată de muncă. în contextul realizării . Malthus. El caută să explice şi să găsească posibile soluţii la problema sărăciei şi a lipsei de locuri de muncă în condiţiile creşterii avuţiei şi a capitalului. Acumularea accentuată de capital stimulează oferta generală de mărfuri şi servicii. La numai trei ani de la publicarea “Principiilor” lui David Ricardo. avuţia cuprinde acele bunuri şi servicii materiale şi imateriale care pot servi omului şi care au valoare de schimb sau.96]. în timp ce avuţia este rezultatul conlucrării omului cu natura. logica malthusiană socoteşte renta drept un venit justificat şi meritat. Malthus le consideră a fi categorii economice intim legate între ele şi totuşi diferite ca origine.pag. va adera la teoria ricardiană a considerării muncii drept izvor al valorii mărfii. ca să întreţină o clasă parazitară. autorul susţinând că “economia politică are mai mult relaţii cu morala şi politica decât cu ştiinţele matematice”[28. Pornind de la ipoteza. concomitent cu limitarea cererii solvabile. Potrivit concepţiei malthusiene. “capitalul care este comandat”. Crearea avuţiei presupune efort uman. Aici Malthus încearcă o tranşare a disputei privind legăturile ştiinţei economice cu o serie de domenii înrudite.91]. substanţă. Din contră. Avuţia este creată de către munca productivă. fapt care pregăteşte terenul pentru crize şi şomaj[5. numit capital “care comandă” şi capitalul variabil. potrivit căreia. Serviciile personale “sunt acel gen de muncă sau de activitate care. precum şi raporturile ce se stabilesc între acestea. în accepţiunea sa. capitalul este considerat muncă acumulată.

“Despre principiile economiei politice şi ale impunerii”. În 1822 întemeiază un club al tineretului. că prin menţinerea acelei clase parazitare se asigura un consum permanent de bunuri în societate. o serie de probleme şi anume: influenţa progreselor industriei şi ale populaţiei asupra valorilor şi preţurilor. Mill va începe să studieze sistematic şi lucrarea lui David Ricardo. cazurile în care intervenţia guvernării este necesară[29. Paralel cu activitatea ştiinţifică Mill a lucrat timp de 30 de ani ca angajat al Companiei Indiilor. În 1848 tipăreşte lucrareab sa economică fundamentală “Principii de economie politică”. din perspectiva staticii şi dinamicii economice.78]. monopolurilor. ceea ce determina reluarea procesului reproductiv. profiturilor şi salariilor. rezumatul unor lecţii de economie politică. cu accent special asupra viitorului clasei muncitoare.6 John Stuart Mill sau ultimul cuvânt al liberalismului economic clasic John Stuart Mill (1806-1873). În această lucrare sunt evidenţiate. funcţiile guvernării. legile împotriva coaliţiilor muncitorilor). Se ridica însă o mare problemă: de ce să se reducă posibilităţile de acumulare a capitalului pentru întreţinerea clasei parazitare. Ideea malthusiană era. Ulterior va mai publica lucrările: “Despre libertate” (1859) şi “Utilitarismul” (1861). unde se întâlneşte cu economistul Jean Baptiste Say.pag. asupra rentelor. fiu al profesorului de economie James Mill s-a format într-un mediu propice studiului gândirii economice clasice. “considerată un gen de sumum al economiei clasice”[1. precum şi cu Saint-Simon. Se instruieşte temeinic în filozofie şi economie. Stuart Mill face o veritabilă sinteză a economiei clasice.reproducţiei. urmând ca în 1843 să îi apară lucrarea de factură filozofică “Sistem de logică”. La 15 ani. “Utilitarism Society”. unde îşi expune ideile şi iniţiază o serie de dezbateri pe probleme de morală şi politică. . viitorul probabil al celor trei forme ale veniturilor şi ale claselor ce le obţin. Influenţat de concepţia utilitaristă a filosofului Bentham. căreia îi adaugă şi propriile contribuţii. intervenţia guvernării în economia bazată pe teorii eronate (doctrina protecţiei industriei naţionale.217]. 5. bazele şi limitele principiului “laissezfaire-ului” sau al non-intervenţiei guvernării. În “Principii de economie politică”. publică sub numele tatălui său. încercări de reglare a preţurilor mărfurilor. concepţie publicată în lucrarea “Catechism of Parlamentary Reform”.pag. O dată cu anul 1829 publică lucrarea “Eseuri de economie politică”. ale evoluţiei societăţii spre o stare staţionară. În 1820 Stuart Mill vizitează Franţa. În 1831 publică o serie de articole saintsimoniene în cotidianul “Examiner” sub titlul “The Spirit of the Age”. când foarte bine s-ar fi putut spori veniturile celor săraci şi ridicarea standardului lor de viaţă? La această întrebare Malthus răspunde că orice îmbunătăţire a nivelului de trai al populaţiei sărace nu ar determina decât stimularea înmulţirii ei naturale şi prin aceasta s-ar ajunge într-un “cerc vicios” – la viitorul sumbru preconizat omenirii de teoria malthusiană a creşterii populaţiei.

precum şi al cauzelor morale şi psihologice. intră în categoria celor neproductive. limitele creşterii producţiei trebuie să fie determinate. şi anume: legătura indisolubilă dintre om-tehnicănatură şi raporturile dintre acestea. cum spune Mill. din punctul de vedere al instituţiilor şi relaţiilor sociale.118]. Condiţiile producţiei sunt sociale şi naturale. constituie un al treilea factor de producţie. În evoluţia lor. social şi ecologic. Munca este considerată un factor de producţie important. Mill pune în evidenţă o serie de probleme importante. de limitele fixate de aceste legi”[16. obiectul ştiinţei economice îl reprezintă studiul “naturii şi legilor producerii şi ale distribuirii avuţiei”[5. iar aceasta depinde de modul în care acţionează legea acumulării capitalului.219]. Legea populaţiei. creator de utilităţi fixate şi încorporate în obiecte materiale.98]. consideră Mill. Mill a studiat şi implicaţiile pe care factorii de producţie le au asupra creşterii productivităţii muncii. Dar nu numai de stadiul avuţiei trebuie să se ocupe ştiinţa economică. Din aceste stări staţionare se poate ieşi numai atunci când apar stimuli pentru motivaţia acumulării de capital. condiţia de bază este să se creeze suficiente locuri de muncă. care se refac şi epuizabili. natura şi capitalul. cu ajutorul elementelor constitutive ale capitalului sau altfel spus. cei care se consumă în procesul de producţie.În concepţia lui Mill şi a predecesorilor săi. Ieşirea din starea staţionară este însoţită de consolidarea poziţiei agenţilor economici puternici şi abili în lupta de concurenţă şi . legea creşterii sau acumulării capitalului. indiferent de cum se ajunge la aceasta. concretizate prin intermediul acţiunii conjugate a celor trei factori de producţie: munca. Mărimea şi modul de utilizare a capitolului poate lărgi sau diminua crearea avuţiei. Funcţia capitalului în procesul productiv este “în realitate funcţia muncii sub o formă indirectă”. legea creşterii producţiei pământului. Capitalul apare definit ca fiind acea parte din avuţia acumulată creată prin intermediul muncii şi utilizată în producerea şi reproducerea avuţiei.pag. pe fundalul manifestării legii creşterii producţiei. tehnic. iar menirea capitalului este să fie utilizat. Celelalte munci. aceasta din urmă fiind considerată “o consecinţă a utilizării legilor ce guvernează aceşti factori. Prin această clasificare. Meritoriu la Mill este faptul că împarte agenţii naturali în două categorii: reproductibili. respectiv materiile şi forţele motrice furnizate de natură. precum şi raporturile ce se stabilesc între mediul economic.pag. atunci când profiturile obţinute diminuează dorinţa de acumulare din partea agenţilor economici.37-38].pag. sau. şi nu conservat. ştiinţa economică este chemată să studieze avuţia creată de oameni în procesul de producţie. spune Mill. ci şi de investigarea condiţiilor economice ale naţiunii şi indivizilor. Agenţii naturali.pag. deşi utile. prin mijloacele şi obiectivele în care ea s-a materializat[30. al naturii umane. Ele sunt: legea populaţiei. nu frânează modalitatea de manifestare a legii creşterii producţiei căci populaţia are mari posibilităţi de sporire. muncă productivă. economiile pot atinge stări staţionare. “stocul acumulat al produsului muncii se numeşte capital”[27. scrie Mill. Numai munca care participă la crearea utilităţilor este în accepţiunea lui Mill.

dacă regulile gestionării ei şi ale împărţirii rezultatelor sunt bune. contribuţia lui Mill pe acest segment al gândirii economice constând în adâncirea analizei structurii claselor sociale şi a formelor de venit ce şi le apropie fiecare dintre acestea [5. Rata profitului este considerată a fi proporţională cu costul muncii. este adus în prim plan şi viitorul societăţii. Legea creşterii producţiei având la bază folosirea agenţilor naturali se izbeşte de legea randamentului descrescând al atragerii în circuitul economic a unor categorii de agenţi din ce în ce mai greu. La baza mărimii salariilor se află raportul cerere-ofertă de forţă de muncă.eliminarea agenţilor economici sărăciţi şi ale căror active vor alimenta ulterior procesul de centralizare a capitalurilor. pot reduce din dificultăţi. După Mill. Potrivit lui Stuart Mill.pag.pag. În concepţia lui Mill. Contradicţiile. care să ducă. singurul lucru ce ar fi trebuit realizat era transformarea ei într-o teorie operaţională. prin instruire vor ajunge să găsească soluţia concilierii individului cu societatea. În ceea ce priveşte teoria valorii. atunci şi ştiinţa economică devine confuză. distorsiunile din societatea capitalistă i-au îndreptat paşii spre acest socialism sui-generis. eforturi şi costuri.pag. Rezolvarea ei era lăsată pe seama tuturor oamenilor de bine care. Viziunile prospective ale lui Mill îl determină să oscileze între libertate şi socialism. iar proiectul său despre socialismul liberal vizează schimbarea repartiţiei şi nu a producţiei sau a circulaţiei[5. Aşa se explică de ce problema repartiţiei avuţiei debutează cu proprietatea. tehnologie. ea este puternic ancorată în planul socialului şi evident legată de manifestarea raporturilor sociale. avuţia creată cu bunăstarea tuturor. realizările din ştiinţă. şi cu participare a tuturor la profiturile muncii în comun”[16. . aceste limite nu pot fi considerate drept o barieră de netrecut ci. În contextul demersului teoretic pe care Mill îl întreprinde faţă de problemele repartiţiei şi proprietăţii. În ceea ce priveşte teoria repartiţiei avuţiei. asigurare şi salariul conducerii. lucru cu care ulterior unii economişti nu au mai fost de acord. producţia este privită dintr-un unghi mai mult tehnico-economic.235].100]. Dacă teoria valorii este confuză.99]. Proprietatea individuală este socotită bună. mai costisitor de exploatat şi al investiţiilor succesive. Repartiţia se realizează sub forma împărţirii veniturilor claselor sociale. măcar parţial. Marea majoritate a operaţiunilor economice bazate pe piaţă implică manifestarea teoriei valorii. Teoria despre valoare prezentată de clasici este considerată de Mill ca fiind completă şi desăvârşită. în principiu. marcând o tendinţă de scădere a salariilor căreia se opun diverşi factori cu acţiune contrară. profitul apare divizat în dobândă. problema socială a viitorului constă în “a concilia cea mai mare libertate de acţiune a individului cu dreptul tuturor asupra proprietăţii materiilor prime oferite pe glob. Mill o analizează în contextul schimbului ţinând seama de importanţa ei pentru acest moment al procesului de producţie. la rezolvarea problemelor sociale. Renta apare definită ca “rezultat al unui monopol natural şi care nu face parte din cheltuielile de producţie ale agriculturii”. tehnică. dimpotrivă.

Faţă de comerţul internaţional primele contribuţii ale lui Stuart Mill sunt formulate într-o lucrare din 1844. El susţine că.464]. dar luând în considerare posibilităţile şi disponibilităţile de factori de producţie. între toţi partenerii. Ducând la extrem acest raţionament. În ceea ce se va numi “teoria valorilor internaţionale”. Avantajele directe rezultate din tranzacţiile internaţionale au în vedere obţinerea de produse cât mai ieftine. în timp ce.pag. El exclude ipoteza în care unul din parteneri ar avea de pierdut. ce îi poartă numele. exprimate uneori în timp de muncă cheltuit. respectiv de cantitatea de produse indigene cu care se schimbă mărfurile importate[22. John Stuart Mill are o atitudine ambiguă şi contradictorie. ar avea raporturi de schimb dezavantajoase[3.pag. pornind de la costul lor exprimat în timp de muncă. respectiv a creşterii productivităţii muncii asupra preţurilor din tranzacţiile internaţionale. pe piaţa internaţională. Mill porneşte de la teoria ricardiană a comerţului. pe piaţa internă. în timp ce Ricardo este consecvent şi ia în considerare numai oferta de mărfuri atunci când explică preţul lor. ce se axează pe analiza legităţilor ce stau la baza efectuării schimburilor dintre ţări şi repartiţia avantajelor dintre ele. alteori în veniturile agenţilor economici. schimbul de mărfuri depinde de raportul dintre cererea şi oferta de mărfuri. Mill recunoaşte că nu se poate explica valoarea mărfurilor care constituie obiectul tranzacţiilor internaţionale înainte de desfăşurarea lor. sunt plătite cu exporturile pe care ea le face în ţara cu care efectuează aceste tranzacţii. Deci. Concluzia la care se ajunge este că. ci numai după ce a avut loc operaţiunea respectivă. El aduce în discuţie noi aspecte ale schimburilor economice internaţionale cum ar fi: rolul cererii de mărfuri în explicarea valorilor internaţionale. chiar dacă nu în mod egal. în timp ce ţările bogate. “Paradoxul Mill” constă în ideea că cel mai mult ar avea de câştigat din comerţul internaţional ţările mici. Împărţirea avantajelor se face. potrivit lui Mill.pag. .239-242]. această teorie nu face decât să rezume constatarea empirică a agenţilor economici din care rezultă că mărfurile pe care le importă o ţară. Mill ajunge la un “paradox”.67-68]. schimbul de mărfuri are loc în funcţie de costurile de producţie. nedezvoltate şi sărace. raportul de schimb este cu atât mai avantajos cu cât cererea pentru mărfurile ei este mai mare. În ciuda denumirii ei pretenţioase. problema repartizării avantajelor relative între parteneri şi influenţa progresului tehnic. depărtându-se de teoria ricardiană a valorii-muncă. ce au o cerere mult mai mare de mărfuri. deoarece cererea lor este mai redusă. John Stuart Mill are în vedere două feluri de avantaje în comerţul internaţional: avantaje directe şi avantaje indirecte. în aceste condiţii ar realiza un raport de schimb mai avantajos. iar cererea proprie pentru mărfurile străine este mai mică [26. “Teoria valorilor internaţionale” încearcă să dea o explicaţie plauzibilă principiului pe baza căruia se desfăşoară schimbul de mărfuri dintre ţări şi să determine raportul de schimb dintre ele.

465]. care pune accentul pe abordările analitice. . ∗ ∗ ∗ Deşi liberalismul clasic a reprezentat o revoluţie în ştiinţa economică. realizarea principiului “laissez-faire-ului”. ca şi al răspândirii culturii în lume. cum sunt acumularea primitivă a capitalului. creşterea mişcărilor sociale. presupoziţiille folosite. într-o lume cu diferenţe mari în ceea ce priveşte distribuţia bogăţiei şi a veniturilor[10. progresul tehnic permite ieftinirea produselor şi aceasta favorizează cererea mărfurilor respective pe piaţa mondială. Spre exemplu.pag. inegali dezvoltaţi [26.Avantajele indirecte se referă la propagarea progresului tehnic. consolidarea şi sporirea rolului marilor firme în controlul pieţei şi al economiei. declanşarea crizelor economice. totuşi premisele avute în vedere. diametral opuse: una. iar alta ce va îmbrăţişa calea doctrinară în care primează aspectul ideologic. dar nu are în vedere şi consecinţele pe termen lung ale acestor schimbări tehnico-economice în ceea ce priveşte competitivitatea diferitelor ţări şi rezultatul schimburilor internaţionale pe termen lung pentru toate categoriile de parteneri.31]. Mill recunoaşte faptul că. Faţă de asemenea neajunsuri între teorie şi realitate se vor manifesta ulterior două categorii importante de reacţii. ca şi unele teorii au devenit nesafisfăcătoare în ceea ce priveşte explicarea unor fenomene şi procese economico-sociale. proletarizarea rapidă şi forţată a micilor producători. devine cu totul inadecvată şi nerealistă încercarea de susţinere şi dezvoltare pe mai departe a temelor şi conceptelor vechi cum sunt: individualismul economic. în condiţiile desfăşurării unor procese economice şi sociale existente în faza de ascensiune a capitalismului. apariţia şomajului cronic şi a inflaţiei.pag.

1996 Le commerce et le gouvernement considéré respectivement d’un a l’autre. Editura Economică. Editura Continent. 4. Bucureşti. Bucureşti. Tome II. 14. 5. Condillac R.I. Barrere A. Editura Calman-Levy. Beaud M. Frois G. Editura Humanitas. apud I. Popescu Gh. 1926 Filozofii lucrurilor pământeşti. Cluj-Napoca. Iancu A. Gide Ch. 3. A. Rist Ch. Bucureşti. 8.Văleanu Economie politică. Modèle économique et sociales nr. . Bucureşti. Histoire de la pensée économique contemporaine.N. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Ciulbea T. Bucureşti. 2. Vieţile. 9.. 10. pag. 1969 13. 1993 Istorie economică. 7. Paris. 11. Editura Meridiane. 1991 Les Principles d’Economie politique. Lallement J. 1985 Bucureşti. Doctrine economice. Bucureşti. 6. epocile şi ideile marilor economişti. Blaug M. Malthus Th. Editura Casei Şcoalelor. Braudel F.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ŞI NOTE 1. vol. 1993 12. Editura Academiei. 1994 Istoria doctrinelor economice de la fiziocraţi până azi.. Heilbroner R. Ionescu T. 1994 Tratat de economie.72 Eseu asupra principiului populaţiei. Bucureşti. Histoire de la pensée ou archéologie du savoire ? În Economies et sociétés. 1992 Jocurile schimbului. Paris. 1777. 1974 et analyse Histoire du capitalisme de 1500 à nous jours apud Dan Popescu Teoria economică în retrospectivă.2/1984. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Humanitas. Malthus Th.

Ediţia a VI-a. 23. Armand Colin. 25. 16. Traité d’économie politique. 1957 Principes d’économie politique avec quelques-unes de leurs application à l’économie sociale. Al XIX-lea. Sandretto R. Editura Eficient. Bucureşti. Bucureşti. Capitalul.S. Ch. 1992 Liberalismul în teoria economică şi politică clasică (I şi II). vol. 1988 Le commerce International. Marx K. vol. . Smith A. Presse Universitaires de Grenoble. 21. Văleanu Ivanciu N. Ediţia a II-a.I. Editura Continent.B. SutăSelejan S. Bucureşti. 19. 28. 24. Paris.15. Văleanu Ivanciu N. 22.Gide. 29. 1981 Istoria gândirii economice din antichitate până la începutul sec. Editura Albatros. Tema 3. 1993 Corespondenţa cu Malthus. Editura Ştiinţifică. 1992 Doctrine economice. 1996 Curente de gândire economică.1. Popescu D. Samuelscon A. Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică. 1996 Istoria gândirii economice. Editura Ceres. vol. apud Ch. 27. Say J. Editura « Fundaţia România de Mâine ». Œuvres diverses. 26. Bucureşti. Murgescu C. Lito ASE. Mill J. 1990 17. 18. Paris Avuţia naţiunilor. 20.I. Bucureşti. Editura de stat pentru Literatură Politică. Sută N. Bucureşti. Bucureşti. Tome1. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei.B. Ricardo D. Editura Academiei. 1972 Civilizaţie şi industrie. Say J. Bucureşti.Rist. 1994 Despre principiile economiei politice şi ale impunerii.1965 Curs de comerţ internaţional şi politici comerciale. 1962 Les grandes courants de la pensée économique. 30. Bucureşti. 1873 David Ricardo în Anglica revoluţiei industriale. Paris. Sibiu. Văleanu Ivanciu N. Bucureşti. Popescu D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful