Bincangkan peranan pendidik dalam mengurus pembelajaran 1.

0 Definisi pengurusan Di dalam bilik darjah, selain mengajar guru juga memainkan peranannya sebagai guru. Tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah, mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun meja kerusi,mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah, mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran, mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan, dan mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan secara teratur mengikut rancangan. Pengurusan bilik darjah melibatkan segala aktiviti yang dilaksana guru untuk membentuk dan mewujudkan sebuah iklim bilik darjah yang membantu keberkesanan dan kecekapan pengajaran (Weber,1999). Pengurusan bilik darjah ialah proses mengatur dan melaksana segala urusan bilik darjah bagi memastikan pembelajaran yang diharapkan itu dapat berlaku dengan sempurna (Moore,2001) 2.0 Definisi pembelajaran Pembelajaran merupakan suatu proses pengenalpastian tentang sesuatu yang boleh memberikan kefahaman kepada kita melalui proses mempelajari dan pengajaran yang berlaku samada secara formal atau tidak formal. Marton & Booth menyatakan bahawa pembelajaran ialah “learning is about how we perceive and understand the world, about making meaning”. Ini menunjukkan bahawa bentuk pembelajaran boleh merupakan sesuatu prinsip yang abstrak, maklumat serta fakta, pemerolehan kaedah, teknik dan pendekatan untuk melakukan sesuatu serta penaakulan. (Fry et al., 2003). Oleh itu, pembelajaran adalah perubahan yang berlaku dalam perlakuan pelajar yang di didik hasil daripada penglibatannya dalam suatu pengalaman pendidikan.1

1

Academic Staff Development Center (ASDC), KUKTEM 2005, 31 Januari 2009

1

Apabila ditakrifkan makna pembelajaran ini, skop perbincangan terlalu luas. Maka beberapa domain atau pengkelasan dilakukan. Terdapat tiga klasifikasi yang sering digunakan iaitu domain kognitif, domain efektif dan domain psikomotor. Domain kognitif merupakan pembelajaran yang berlaku menerusi pemikiran dan minda, manakala domain afektif merupakan pembelajaran yang berhubung kait dengan perasaan dan emosi sementara domain psikomotor merupakan pembelajaran yang melibatkan pergerakan anggota tubuh badan.2

2

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, Pedagogi Asas Pendidikan, Kayazano Enterprise, 2004, ms 152

2

3.0

Konsep mengurus pembelajaran Peranan guru sebagai pengurus bilik darjah adalah berasaskan elemen-elemen

pengurusan iaitu merancang, mengelola, mengarah dan mengawal. Ini bermakna guru sebagai pengurus bilik darjah memainkan peranan sebagai perancang, pengelola, pengarah dan pengawal3. Jesteru itu, untuk menjadi pengurus bilik darjah yang berkesan, guru hendaklah memahami elemen-elemen pengurusan bilik darjah serta berusaha menguasai kemahirankemahirannya. 3.1 Elemen dan kemahiran mengelola (mengurus) Tujuan utama mengadakan pengajaran ialah mewujudkan aktiviti pembelajaran. Malah, keberkesanan pengajaran bergantung kepada kebolehan menggunakan kemahiran mengajar yang Berjaya memudahkan aktiviti pembelajaran murid. Seharusnya segala usaha pengajaran adalah semata-mata ditumpukan untuk merangsangkan murid supaya menggerakkan mereka belajar. Oleh itu, pengajaran mempunyai dua fungsi utama iaitu merangsangkan pembelajaran dan mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan. Pembelajaran hanya berlaku atas usaha sendiri, mengikut motif atau motivasi tersebut. Oleh itu, di dalam bilik darjah tugas pengajaran ialah membekalkan motivasi tersebut sebagai rangsangan untuk menimbulkan minat dan menggerakkan mereka belajar. Disamping itu, segala aktiviti pengajaran adalah ditujukan untuk menghasilkan aktiviti pembelajaran yang berkesan. Dengan perkataan lain, objektif utama pengajaran ialah membawa hasil pembelajaran dengan membentuk perubahan tingkah laku dari satu tahap yang rendah ke suatu tahap yang lebih tinggi. Pengajaran tidak akan menjadi bermakna sekiranya ia gagal mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan. Sesunguhnya segala pendekatan, strategi, kaedah dan teknik Hal ini adalah mengajar adalah berlandaskan kepada segala teori dan cirri pembelajaran.

memastikan bahawa segala usaha pengajaran akan menghasilkan aktiviti pembelajaran dengan berkesan. Jesteru itu, kaedah demonstrasi serta strategi pembelajaran seperti strategi pemusatan
3

Mok Soon Sang, Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Di Malaysia untuk Kursus Diploma Perguruan, Edisi ke8, 2004, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Selangor, muka surat 41

3

murid dan bahan adalah berhubung rapat dengan keberkesanan mengurus aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. 3.2 Pengurusan persekitaran pengajaran-pembelajaran Organisasi bilik darjah KBSRdan KBSM mengandungi suatu ciri keistimewaan iaitu disamping ruang aktiviti pembelajaran secara kelas, ruang-ruang aktiviti pembelajaran yang lain, khasnya ruang digunakan untuk aktiviti kumpulan pula disediakan. Sehubungan ini, banyak aktiviti kumpulan adalah dijalankan dalam ruang-ruang pembelajaran seperti sudut Matematik, ruang Pendidikan Seni, ruang bacaan dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang biasanya dijalankan dalam sudut atau ruang pembelajaran ialah aktiviti pengayaan dan pemulihan, aktiviti sokongan, aktiviti bacaan tambahan, perbincangan, bercerita dan aktiviti jual-beli. Disamping itu, ruang-ruang pembelajaran juga digunakan untuk mempamerkan bahan-bahan pelajaran dan hasil kerja atau murid-murid dalam kelas. Dalam kerja pengurusan sudut dan ruang pembelajaran, guru harus memastikan bahawa sudut dan ruang itu adalah dikelolakan dalam keadaan yang kemas dan teratur serta dilengkapkan dengan bahan-bahan pelajaran yang sesuai digunakan oleh murid-murid yang menjalankan aktiviti pembelajaran. Untuk mencapai tujuan ini, guru boleh melantik seorang ketua daripada kumpulan murid untuk membantunya supaya menjaga dan membimbing rakanrakan sedarjah menggunakan ruang dan sudut pembelajaran dengan cara yang betul.

4

4.0

Fungsi-fungsi pembelajaran Di dalam memahami definisi dan konsep pembelajaran, kita dapati bahawa pembelajaran

merupakan suatu proses mengajar belajar tentang sesuatu yang perlu diamalkan agar ia menjadi sebahagian dari ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, dalam proses belajar dan mengajar terdapatnya fungsi-fungsi yang perlu ditekankan agar proses tersebut memberikan suatu hasil yang baik dan sempurna. Dalam konteks hari ini, guru mestilah berperanan dalam mencorakkan fungsi pembelajaran di dalam kelas berpusatkan tiga elemen penting iaitu berpusatkan akademik, berpusatkan pelajar dan berpusatkan ideal dan berwawasan. Berpusatkan akademik memberi maksud dengan proses pembelajaran yang berlaku dapat menghasilkan pelajar yang dapat menguasai sesuatu topik atau ilmu yang diajarkan serta dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Hal ini juga boleh disebut elemen intelek. Manakala berpusatkan pelajar pula adalah melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi serta kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Elemen yang terlibat adalah elemen rohani dan emosi. Berpusatkan ideal dan berwawasan memberikan impak bahawa pelajar yang dilahirkan dapat menghasilkan sesuatu yang atau memberikan idea-idea yang berkaitan dalam usaha penambahbaikan tentang ilmu yang dipelajari. Elemen yang terlibat pula adalah lebih kepada elemen jasmani.

5

Fungsi-fungsi pembelajaran boleh di huraikan menerusi beberapa prinsip antaranya ialah:-4 1) Perhatian Di dalam mengajar guru perlu dapat membangkitkan perhatian pelajar kepada pelajaran yang diajarkan oleh guru. Perhatian akan memberi impak yang lebih besar apabila pelajar mempunyai minat dan bakat. Bakat merupakan suatu kepribadian yang telah dipunyai oleh seseorang pelajar sejak kecil lagi namun ianya dapat berkembang kerana pengaruh pendidikan dan persekitaran. Perhatian dapat ditimbulkan secara langsung kepada pelajar kerana mereka sudah tahu tujuan dan kegunaan mata pelajaran yang diperolehinya. Manakala perhatian secara tidak langsung yang baru dapat dirangsang menerusi kaedah pengajaran yang menarik, ransangan untuk berfikir serta menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki. Apabila pelajar mempunyai perhatian di dalam kelas, maka dengan mudah pelajaran yang diajarkan dapat diterima, dihayati, diolah sehingga pelajar tersebut mampu menghubungkan antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Oleh yang demikian, menarik perhatian pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran diperlukan supaya guru dapat mengawal keadaan bilik darjah dengan baik dan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberikan perhatian di dalam sesuatu perkara yang penting dalam hidup mereka khususnya pembelajaran akademik di dalam kelas. 2) Aktiviti Dalam proses mengajar pelajar, guru perlu melakukan aktiviti samada berfikir mahupun melakukan atau melaksanakannya sesuatu aktiviti. Hal ini mampu memberi kesan yang baik kepada pelajar itu sendiri iaitu ilmu yang diajarkan tidak berlalu begitu sahaja tetapi dapat difikirkan, diolah kemudian dikeluarkan dalam bentuk yang berbeza.

4

Belajar dan Faktor-Faktor Yang Memepengaruhinya, Drs Slameto, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 1995

6

Melalui aktiviti juga membolehkan pelajar bertanya, mengajukan pendapat serta melakukan perbincangan dengan guru serta mematuhi arahan guru yang mengajar, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram serta maklumat yang diberikan oleh guru. Apabila pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti maka pelajar lebih mudah memiliki dan menggunakan ilmu itu dengan baik. Justeru, aktiviti perlu dilaksanakan dan diberikan perhatian dalam memastikan fungsi pembelajaran digunakan sepenuhnya agar tumpuan pelajar dapat dikumpulkan pada satu titik fokus utama. Dengan ini, akan lahirlah pelajar yang kreatif menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka seharian. 3) Integrasi Menghubungkan pembelajaran yang baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dapat menjadikan pelajar berfikir dengan kreatif dan kritis. Proses ini akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar serta membantu pelajar untuk memerhatikan pelajarannya dengan lebih baik. Hal ini sedikit sebanyak melahirkan pelajar-pelajar yang dapat mengadaptasikan pengetahuan yang mereka pelajari di dalam bilik darjah dengan kehidupan sebenar mereka diluar khususnya dalam menghadapi cabaran-cabaran kehidupan mereka di masa-masa yang mendatang. 4) Pengulangan Tidak semua pelajar mempunyai tahap yang sama di dalam proses mengingati tentang sesuatu pembelajaran yang diajarkan kepada mereka. Oleh itu, pembelajaran yang dibantu ulang untuk proses mengingati diperlukan untuk memberikan tanggapan yang lebih jelas dan tidak mudah dilupakan. Perkara ini boleh dinyatakan apabila kita mengulang dengan cara dan kaedah yang baik di dalam bilik darjah, semakin lama ia akan menjadi semakin jelas sehingga dapat digunakan oleh pelajar untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Pengulangan secara teratur, pada waktu-waktu yang tertentu atau setelah setiap topik itu diberikan, maka ia sangat membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

7

Hal yang demikian memberikan pengetahuan kepada pelajar bahawa pengulangan merupakan suatu proses pendidikan yang mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan mereka. Ini menjadikan bahawa proses pengulangan adalah suatu konsep bagi fungsi pembelajaran itu sendiri. 5) Sosialisasi Dalam diri seseorang pelajar, mereka perlu terdedah kepada pergaulan sosial yang bermanfaat bagi menjadikan diri mereka satu generasi yang mampu menjadi kebanggaan bagi sesebuah masyarakat, bangsa, negara dan agama. Ini adalah kerana, pelajar merupakan individu yang mempunyai segi sosial yang perlu diperkembangkan. Dengan itu, adalah suatu kebaikan jika para pelajar diberikan ruang dan peluang untuk menjalankan aktiviti bersama-sama dengan rakan sekelas mereka supaya pergaulan sosial dapat dipelajari secara tidak langsung melalui aktiviti berkumpulan bersamasama rakan mereka di dalam kelas. Perkara ini dengan sendirinya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang saling bekerja sama antara satu sama lain, saling bergotong royong dan saling tolong menolong. Penerapan sosialisasi ini dapat membuka pemikiran pelajar bahawa banyak permasalahan tidak dapat diselesaikan secara bersendirian tetapi boleh diselesaikan dengan bantuan orang lain. Selain itu, bekerja di dalam satu pasukan juga mampu meningkat cara pelajar itu berfikir sehingga dapat memecahkan masalah dengan baik dan lancar. Oleh yang demikian, sosialisasi atau pergaulan sosial dapat terbina dan menjadikan pelajar mampu untuk mengaplikasikan kewibawaan untuk menempatkan diri di dalam masyarakat kelak. Oleh yang demikian, melalui beberapa prinsip yang dinyatakan diatas dapat memberikan gambaran bahawa perhatian, aktiviti, integrasi, pengulangan dan sosialisasi dapat menjadi satu fungsi pembelajaran efektif yang berperanan bagi pendidik dalam menguruskan pembelajaran di dalam kelas.

5.0

Bagaimana mengurus pembelajaran yang efektif
8

Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif memerlukan syarat-syarat yang berikut: 5.1 Belajar secara aktif dari segi mental mahupun fizikal Di dalam belajar pelajar harus mengalami aktiviti mental. menganalisis, kemampuan mengucapkan pengetahuannya. 5.2 Guru harus menggunakan banyak method pada waktu mengajar Variasi method mengakibatkan penyajian bahan pelajaran lebih menarik perhatian pelajar, mudah diterima pelajar, dan kelas menjadi hidup. Kaedah persembahan yang selalu sama akan membosankan pelajar. 5.3 Motivasi Pengurusan kelas yang konvensional atau biasa, beranggapan bahawa pelajar-pelajar mestilah dimotivasikan melalui sesuatu selain daripada kandungan pembelajaran. Ganjaran luar berupa grades/pangkat, pujian, recognition, treats/belanja, dan kebebasan/privilege adalah faktor yang dikenalpasti sebagai prime/ perangsang utama dalam pembelajaran pelajar-pelajar. Sebaliknya, pengurusan kelas yang cemerlang menganggap pelajar-pelajar haruslah dimotivasikan melalui kandungan pembelajaran itu sendiri5. Sebagai contohnya, tugasan Matematik seharusnya menyeronokkan, tugasan membuat karangan seharusnya menarik perhatian, dan pembelajaran yang menggunakan bahasa asing merupakan sesuatu yang mengujakan. Bagi guru dan pelajar yang berkeadaan dalam pengurusan konvensional, matlamat seumpama ini adalah semata-mata tidak praktikal dan adakalanya mustahil. Manakala bagi pengurusan yang cemerlang, perkara ini adalah sebagai keperluan dan asas yang rutin dalam motivasi pelajar. Misalnya pelajar dapat

mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berfikir secara kritis, kemampuan

5

Carl H. Rinne, Excellent Classroom Management, 1997, Wadsworth Publishing Company, Belmont, muka surat 5

9

Hal ini sangat berperanan pada kemajuan, perkembangan pelajar selanjutnya melalui proses belajar. Bila motivasi guru tepat mengenai sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar. Dengan tujuan yang jelas pelajar akan belajar lebih tekun, lebih giat dan bersemangat. 5.4 Kurikulum yang baik dan seimbang
Proses pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada sistem yang digunakan dalam proses tersebut. Sistem atau kurikulum memainkan peranan utama dalam mencorakkan hala tuju pembelajaran yang berlaku. Kurikulum merupakan perkara atau tahap-tahap yang perlu dilalui dalam suatu proses pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah dalam mencapai matlamat tertentu dalam pendidikan.6 Justeru, sesuatu pembelajaran dapat diuruskan dengan sempurna

berdasarkan nilai tambah yang ada pada sesebuah kurikulum yang baik. Kurikulum ini pula diatur dan disediakan melalui kajian serta analisis yang dilakukan oleh jabatan-jabatan yang terlibat khususnya kementerian pelajaran Malaysia yang mencorakkan konsep kurikulum yang digunakan di sekolah. Selain itu, kesimbangan juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan konsep kurikulum yang diguna pakai di sekolah. Ini melibatkan keseimbangan kepada pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual serta spiritual. Keseimbangan kurikulum ini juga perlu dilihat dari aspek kebolehan pelajar mengikut tahap umur serta keupayaan sekolah dalam mengaplikasikan pembelajaran yang disediakan agar memberi peluang sama rata kepada semua pelajar di semua sekolah untuk mendapat pembelajaran yang baik menerusi kurikulum yang seimbang. Oleh itu, pembelajaran di dalam kelas mampu diuruskan dengan baik serta menjadikan aktiviti pembelajaran dapat diikuti dengan sempurna oleh semua pelajar.

6

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum, Quantum Books, 2008, ms 89

10

5.5

Guru perlu menimbangkan perbezaan individual Perbezaan individual seperti ini sudah disebutkan sedikit di bawah sub topik kurikulum

yang baik dan seimbang di atas. Namun, kurikulum yang disediakan oleh kementerian yang terlibat perlu diikuti oleh semua sistem persekolahan agar keseimbangan dapat diwujudkan di antara semua sekolah. Namun yang demikian, kurikulum yang seimbang belum menjamin pembelajaran dapat diuruskan dengan baik di dalam bilik darjah. Terdapatnya perbezaan bakat dan kebolehan antara pelajar di dalam sesebuah kelas di mana kecakapan dan ketangkasan pelajar berbeza secara individual.7 Ada di antaranya yang cerdik dan cerdas sehinggakan mampu untuk menerima dengan cepat ilmu pelajaran yang disampaikan kepadanya. Tahap ini merupakan tahap keboleh penerimaan yang tinggi. Namun, perlu diingat bahawa masih ramai pelajar yang mempunyai tahap keboleh penerimaan yang biasa dan rendah. Disebabkan tahap keboleh penerimaan yang berbeza-beza ini menyebabkan guru yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu menyeimbangkan kaedah, skop serta aktiviti pembelajaran agar semua pelajar yang mempunyai tahap penerimaan yang berbeza dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan cara ini, ianya dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan pelajar secara individual.8 Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai tahap keboleh penerimaan yang tinggi hanya perlu mendapat penerangan yang lebih ringkas kerana pengetahuan sedia ada serta kebolehan memahami yang cepat. Ini berbeza dengan pelajar yang berada pada tahap sederhana dan rendah yang memerlukan lebih penerangan dan kaedah yang lebih mudah difahami supaya mereka dapat mengikuti memahami pelajaran dengan baik. Oleh yang demikian, perbezaan individual perlu dipertimbangkan agar guru dapat menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai untuk semua pelajar dan memberi peluang sama rata kepada pelajar untuk mendapat ilmu pengetahuan yang diajarkan.
7 8

Drs Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 1995, ms 73 ibid, ms 93

11

5.6

Membuat perencanaan sebelum mengajar Dalam memastikan sesuatu pembelajaran dapat dilakukan dengan baik, maka sebuah

perencanaan perlulah dilakukan oleh guru yang mengajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar. Ini dapat dilihat dari sudut perencanaan yang terperinci dengan turutan perencanaan tersebut sebagai alat rujukan. Perencanaan sebelum mengajar perlu mempunyai objektif, teknik dan kaedah yang akan digunakan semasa, serta penanda aras kefahaman para pelajar terhadap penguasaan sesuatu topik pengajaran dan pembelajaran. Dengan persiapan mengajar, guru akan mantap di hadapan kelas, perencanaan yang matang dapat menimbulkan banyak inisiatif dan daya kreativiti guru sewaktu mengajar serta dapat meningkatkan interaksi belajar dan mengajar antara guru dan pelajar.9 Dengan adanya perencanaan sebelum mengajar ini, ia bukan sahaja memberikan suatu kemudahan kepada guru untuk mengajar dan mendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran, malah murid turut mudah mengikuti dan memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Perkongsian pemudahcara yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar ini mampu memberikan kesan yang lebih baik serta lancar kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, perencanaan sebelum mengajar adalah penting supaya para guru mempunyai satu rujukan yang jitu mengikut kebolehan guru dan pelajar yang diajarkan suapaya ilmu yang ingin disampaikan dapat diajarkan oleh guru dengan baik dan pelajar dapat menerima ilmu tersbut dengan baik juga mengikut objektif-objektif, teknik dan kaedah serta penilaian yang dilakukan terhadap pelajar.

9

Drs Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 1995, ms 93

12

5.7

Pada penyajian bahan pelajaran pada pelajar, guru perlu memberikan masalahmasalah yang boleh merangsang pelajar untuk berfikir
Semasa proses pengajaran di dalam kelas, guru sememangnya perlu

menyediakan kaedah-kaedah dan teknik mengajar dengan berkesan supaya pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik serta menerimanya sebagai sebuah bentuk pengajaran yang menarik.

Namun yang demikian, dalam menjadikan sesebuah kelas lebih menarik serta memberikan rangsangan minda pelajar, guru seharusnya menyediakan bahan pengajaran yang mampu memberikan permasalahan yang boleh menyebabkan pelajar berfikir serta merangsang daya kreativitinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja menerima pembelajaran secara pasif, tetapi juga dapat terlibat aktif secara rangsangan berfikir dalam mengikuti kelas yang dilakukan oleh guru. Di dalam belajar, pelajar seharusnya mengalami aktiviti mental seperti pelajar dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berfikir secara kritis, kemampuan menganalisa dan kemampuan mengucapkan pengetahuannya disamping mengalami aktiviti jasmani seperti mengerjakan sesuatu, menyusun intisari pelajaran, membuat peta dan lainlainnya.10 Hal ini secara langsung menjadikan pelajar tersebut memberikan fokus kepada proses pengajaran yang berlangsung dan guru mampu mengawal proses pembelajaran di dalam kelas dengan lebih baik dengan menjadikan permasalahan yang diberikan sebagai pokok utama pengurusan guru di dalam bilik darjah.

10

Drs Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 1995, ms 92

13

5.8

Semua pelajaran yang diberikan kepada pelajar perlu diintegrasikan, sehingga pelajar memiliki pengetahuan bersepadu iaitu tidak terpisah-pisah Kebiasaannya, pelajar hanya menerima proses pengajaran dan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru sahaja seandainya guru tersebut tidak menggunakan teknik dan kaedah yang bersesuaian dalam mengajar. Namun yang demikian, guru seharusnya memainkan peranan mengajar dan menghubung kaitkan diantara sesuatu topik dengan topik yang lain yang berkaitan agar para pelajar peka dan memahami serta dapat mengaplikasikannya dengan baik. Hal ini dapat menjamin penguasaan pelajar di dalam proses pembelajaran serta memberikan ruang untuk guru menggunakan kawalan yang minima di dalam kelas kerana pelajar itu sendiri sudah terdorong untuk fokus atau memberikan tumpuan disepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh yang demikian, guru perlu kreatif dalam mengajar supaya proses pembelajaran dapat dikaitkan antara satu konsep dengan satu konsep yang lain yang berkaitan agar minat pelajar dapat mendorong mereka menjadi pelajar yang berkeyakinan dan berjaya didalam kelas dengan mengintegrasikan pengetahuan yang baru dan sedia ada. Mata pelajaran yang diajar di sekolah seharusnya diintegrasikan berpadu menjadi suatu ilmu yang bersepadu. Pelajaran yang dipelajari bukan sekadar pengetahuan dalam bilik darjah sahaja, bahkan bermanfaat di luar kelas serta dalam kehidupan seharian mereka.

14

5.9

Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata dalam masyarakat Pengetahuan sedia ada pelajar dapat mengukuhkan kefahaman pelajar di dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Aspek kemasyarakatan tidak boleh dipandang remeh oleh guru. Dalam norma ketamadunan manusia, setiap individu pasti akan menghadapi, mendepani, berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat di sekeliling mereka. Oleh itu, guru sangat berperanan di dalam menyelitkan unsur dan pendidikan yang bercorakkan masyarakat. Guru bukan semata-mata mengajarkan sesuatu mata pelajaran tetapi juga mendidik pelajar khususnya dalam menyesuaikan diri di dalam masyarakat. Namun, perlu diingat bahawa, elemen kemasyarakatan mestilah berbudaya atau bercorakkan masyarakat setempat agar penerapan yang dilakukan oleh guru dapat diterima oleh pelajar dan ibubapa mereka serta masyarakat di sekitarnya. Dengan mengaitkan elemen pendidikan di dalam bilik darjah dengan kehidupan nyata di dalam masyarakat, para pelajar dapat membuka ruang untuk diri mereka sendiri merasai dan menghayati pendidikan yang sedang diajarkan oleh guru mereka. Ini adalah kerana pelajar itu sendiri biasanya sudah memiliki pengetahuan asas dalam kehidupan mereka, hanya mereka kurang berkemampuan untuk mengaitkan antara proses pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dengan kehidupan sebenar di luar sana. Justeru, perkaitan yang terbina di dalam kelas dengan menghubungkaitkan pembelajaran di dalam kelas dengan kehidupan masyarakat setempat dapat menjadikan agen kawalan bagi guru di dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

15

6.0

Carta-carta berkaitan

Mengurus aktiviti penilaian

Mengurus rutin bilik darjah

Mengurus aktiviti murid

Mengurus keadaan fizikal dan kemudahan

ELEMEN PENGURUSAN :

Mengurus bahabahan pelajaran

mengelola

Mengurus aktiviti kumpulan

Mengurus disiplin bilik darjah

Rajah 1: Perkaitan elemen pengurusan mengelola dengan pelbagai aktiviti pengurusan bilik darjah

Proses pengurusan Bilik Darjah
1

Tentukan suasana Bilik Darjah yang diingini
4 2

Pantau & nilai keberkesanan pengurusan

Analisis suasana Bilik Darjah semasa
3

Pilih & guna strategi pengurusan
Nota Kuliah Pedagogi: Encik Nasir

16

Pendekatan Pembelajaran Secara umumnya terdapat tiga pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan: Pendekatan Cetek (Surface Approach), Pendekatan Mendalam (Deep Approach) dan Pendekatan Strategik (Strategic Approach). Ciri dan hasil pembelajaran bagi setiap pendekatan ditunjukkan oleh jadual berikut: Pendekatan Ciri-Ciri Hasil

Pendekatan Cetek

• • • • •

Digerakkan oleh keinginan untuk hanya menghabiskan kursus Bergantung kepada menghafal fakta Tidak membezakan antara pengetahuan baru daripada pengetahuan sedia ada Menggunakan teknik hafalan Proses kognitif pada tahap minimum/rendah Digerakkan oleh minat yang mendalam terhadap subjek/kursus Mencari makna bagi sesuatu yang dipelajari Mengaitkan konsep dan pengalaman sedia ada dengan yang baru Membuat penilaian secara kritikal Mengenal pasti konsep dan tema-tema utama Menghubungkaitkan pengetahuan dengan pandangan sendiri Menggunakan logik dan urutan dalam menilai

Pemahaman secara am/umum bagi keseluruhan kursus/topik yang dipelajari

Pendekatan Mendalam

• • • • • • •

Pemahaman secara mendalam tentang subjek/ kursus/bahan yang dipelajari Penghayatan terhadap makna daripada fakta yang dipelajari

Pendekatan Strategik

• •

Digerakkan oleh keinginan untuk mendapat gred yang baik Mengaplikasi strategi daripada Pendekatan Cetek atau Pendekatan Mendalam sesuai dengan kehendak tugasan.

Pelbagai tahap pemahaman sesuai dengan kehendak kursus/ tugasan/ penilaian

17

7.0

Bibliografi

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman, Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum, Quantum Books, 2008 Academic Staff Development Center (ASDC), KUKTEM 2005, 31 Januari 2009 Carl H. Rinne, Excellent Classroom Management, 1997, Wadsworth Publishing Company, Belmont Drs Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, Januari 1995 Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz, Pedagogi Asas Pendidikan, Kayazano Enterprise, 2004 Mok Soon Sang, Siri Pendidikan Perguruan Pendidikan Di Malaysia untuk Kursus Diploma Perguruan, Edisi ke-8, 2004, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Selangor

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful