Golwg Focus

on Ceredigion
/mark4ceredigion

ar Geredigion
Haf 2013 Summer 2013

@mark4ceredigion

www.markwilliams.org.uk
Yn ystod yr etholiad diwethaf, addewais i bobl Ceredigion byddai’r Democratiaid Rhyddfrydol yn torri £700 o dreth pobl gyffredin.

Gwneud addewid. Cadw addewid. Promise Made. Promise Kept.
Delive r
Llwydd iant

Dyna addewid rydym wedi’i chadw.
Doeddwn i ddim yn credu roedd hi’n deg bod rhywun yn gallu ennill ond £6,500 y flwyddyn ond dal yn talu treth incwm, ac roeddwn yn gwybod byddai pwysau ar gyllidau tai yn ystod amseroedd caled. Dyna pam roedd cyflawni ar y toriad treth, fydd yn gweld dros 26,000 person cyffredin yma yng Ngheredigion yn elwa, mor bwysig i mi. Dyma weithred go iawn fel hyn sy’n dangos gellir ond ymddiried yn y Democratiaid Rhyddfrydol i gyflawni dros Geredigion yn San Steffan. At the last General Election, I promised the people of Ceredigion that the Liberal Democrats would give ordinary people a £700 tax cut.

ed

That’s a promise we’ve kept.
Treth a dalwyd gan rywun ar gyflog £25,000 | Tax paid by someone on a salary of £25,000

£3,705
£3,505 £3,379

£700
llai o dreth | tax cut

I didn’t think that it was fair a person could earn just £6,500 a year and pay income tax and I knew that when times are tough, household budgets would be squeezed. That’s why delivering this tax cut, that will benefit more than 26,000 ordinary people here in Ceredigion, was so important to me. It’s real action like this that shows only the Liberal Democrats can be trusted to deliver for Ceredigion in Westminster.

£3,112
2010 2011 2012 2013

£3,000
by 2015

Argraffwyd, cyhoeddwyd a hyrwyddwyd gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Ceredigion yn 32 Rhodfa`r Gogledd, Aberystwyth, SY23 2NF.

Printed, Published & Promoted by the Ceredigion Liberal Democrats, all at 32 North Parade, Aberystwyth, SY23 2NF.

Buddsoddi yn nyfodol ein plant | Investing in our children’s future
Dylai ein plant dderbyn y cymorth gorau posib ar ddechrau eu bywydau. Dyna pam mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi sicrhau arian ychwanegol i helpu ysgolion godi safonau a helpu’r disgyblion sydd â’r anghenion mwyaf. sy’n derbyn cinio am ddim - ac mae pob ceiniog yn cyfri. Eleni mae ysgolion Ceredigion wedi derbyn £456,000 iddynt godi safonau a rhoi’r cymorth gorau posib i’n plant. Our children should have the best possible start in life. in things that will really make a difference to pupils in their school. Every school in Ceredigion is given £450 for every pupil who gets free school meals - and that soon adds up. This year alone Ceredigion’s schools have been given £456,000 to invest in raising standards in our schools and giving our children the best possible start in life. I weld faint mae ysgol eich plant yn derbyn, ymwelwch â’n wefan: To find out how much your child’s school is getting, visit our website:

That’s why the Gall yr ysgolion wario’r Liberal Democrats Gan | By: arian ar beth bynnag y have secured extra Ceredig Davies hoffent - er mwyn iddynt money to help schools wir fuddsoddi yn y pethau raise standards and help bydd yn gwneud gwahaniaeth the pupils who need it most. i’w disgyblion. Mae pob ysgol yng Ngheredigion yn derbyn £450 ar gyfer pob disgybl The schools can spend this money how they want - so they can invest

Go to: ceredigionlibdems.org/pupilpremium

ECONOMI GRYFACH. CYMDEITHAS DECACH. STRONGER ECONOMY. FAIRER SOCIETY.

Dem Rhydd yn ennill Brwydr Pysgod Plaid yn tanseilio cyfnewidiadau ysgol

Lib Dem win in Fish Fight
Mae’r cyflenwad pysgod ym Fish stocks around Britain have been declining for a hundred Mhrydain wedi bod yn gostwng ers canrif. Nid oes yna ffiniau yn y years. There are no borders at sea so countries must work together môr felly mae’n rhaid i wledydd to preserve fish for future gydweithio er mwyn diogelu generations of fishermen and pysgod ar gyfer pysgotwyr a consumers. phrynwyr y dyfodol. That’s why Lib Dem Dyna pam, ar ôl dwy MEPs voted to end the flynedd o frwydro dros wasteful practice of newid ystyrlon, throwing away healthy pleidleisiodd ASEau’r fish at sea - a major Dem Rhydd i ddod â’r victory after two years ymarferion gwastraffus battle to deliver o daflu pysgod iach yn meaningful change. ôl i’r môr i ddiwedd. Gan | By: These reforms should Dylai’r gwelliannau hyn ensure that Europe's Alec Dauncey sicrhau diogelwch fish stocks are cyflenwad pysgod preserved for future generations and Ewrop ar gyfer cenedlaethau’r that the long-term viability of the dyfodol, ac yn blaenoriaethu iechyd fishing industry is prioritised over tymor hir y diwydiant pysgota dros short-term profits. elw tymor byr.

Plaid undermine school exchanges
Gan / By: Cyng | Cllr Elizabeth Evans

Roeddwn i wedi synnu pan, heb sôn am y peth o’r blaen, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion dan arweiniad Plaid Cymru eu bwriad i wahardd disgyblion ar daith gyfnewid ysgolion i aros gyda theuluoedd.

I was shocked when, out of the blue, Ceredigion County Council, led by Plaid Cymru announced they were banning pupils on school exchanges from staying with host families.

Tra bod UKIP ar goll o’r ddadl | While UKIP are missing in action
Dywedodd Nigel Farage o UKIP bod polisi pysgota Ewrop yn “drychinebus”. Ond pan oedd ASEau yn pleidleisio ar y diwygiadau mwyaf ers degawdau, nid oedd ef yno I bleidleisio. Dim ond ceg yw UKIP nid oes modd ymddiried ynddynt ar gyfer gwir diwygio yn Ewrop. UKIP’s Nigel Farage said the the European fishing policy was a “disaster”. But when MEPs were voting on the biggest reforms to fishing policy for decades he didn’t turn up to vote. UKIP are all talk you can’t trust them when it comes to getting real reform in Europe.

Even the Cabinet Member for Mae hyd yn oed yr Aelod Education admits they’ve Cabinet dros Addysg yn banned family stays cyfaddef eu bod nhw despite there being no wedi gwahardd er evidence that our gwaetha’r ffaith nad children are more at oes tystiolaeth bod risk staying with host mwy o risg i’n plant families than in a aros â theulu nag aros Gan | By: hostel. mewn hostel. Elizabeth Evans These trips are Mae’r tripiau hyn yn educational and living with addysgiadol, a’r ymarfer gorau a family that speaks a language posib yw byw gyda theulu sy’n is the best practice you can get. By siarad iaith. Trwy wahardd aros banning family stays Plaid Cymru gyda theuluoedd mae Plaid Cymru have damaged our children’s wedi amharu ar addysg ein plant. education. Nid oes modd amnewid aros gyda theulu ag aros mewn hostel neu daith i EuroDisney. Dylai Plaid Cymru newid eu penderfyniad rhyfedd. You can’t substitute a stay with a host family for a stay in a hostel or a trip to EuroDisney. Plaid Cymru should reverse their bizarre decision.

Ewch i | Go to: ceredigionlibdems.org/exchanges

Rhewi Toll Tanwydd eto | Fuel Duty frozen again
Gan / By: Mark Williams AS/MP

Mae’r Dem Rhydd yn y Llywodraeth yn rhoi bargen fwy teg i fodurwyr drwy sgrapio’r codiadau toll tanwydd a gynlluniwyd gan y llywodraeth Lafur diwethaf. Mae tanwydd nawr yn 13 ceiniog yn rhatach na fyddai hi wedi bod yn ôl cynlluniau Llafur. Drwy rewi’r doll tanwydd dros y ddwy flynedd diwethaf, mae’r Glymblaid wedi arbed £187 y flwyddyn i’r teulu cyffredin. Byddai cynlluniau Llafur i godi’r doll tanwydd wedi effeithio’n wael ar deuluoedd a busnesau sy’n gweithio’n galed yma yng Ngheredigion. Dyna pam rwy’n falch bod y Dem Rhydd yn y Llywodraeth wedi cymryd camau ymarferol i helpu pobl yn ystod amseroedd caled.

Lib Dems in Government are delivering a fairer deal for motorists by scrapping fuel rises scheduled under the previous Labour government. Petrol is now be 13 pence per litre cheaper than it would have been under Labour’s plans. By freezing fuel duty over the last two years, the Coalition has saved the average family £187 a year. Labour’s plans to hike up fuel duty would have hurt hardworking families and businesses here in Ceredigion. That’s why I’m pleased that the Lib Dems in Government have taken practical action that will help people during tough times.

Unrhyw broblemau? Any problems?

Cysylltu â
Ysgrifennu / Write:

Soniwch amdanynt isod! Tell us below!

Mark Williams

Contacting

32 Rhodfa’r Gogledd Aberystwyth SY23 2NF
Enw / Name_________________________________________________________________________ Cyfeiriad e-bost / E-mail address________________________________________________________ Cyferiad / Address____________________________________________________________________ Rhif ffôn / Telephone number___________________________________________________________ Rydw i’n cefnogi’r Democratiaid Rhyddfrydol / I am a Liberal Democrat supporter q Hoffwn dderbyn pleidlais bost yn y dyfodol / I would like a postal vote for future elections q Hoffwn helpu’r Democratiaid Rhyddfrydol lleol / I would like to help the local Lib Dems q

Ffonio / Call: 01970 627 721 E-bost/ Email: mark.williams.mp@parliament.uk Twitter: @mark4ceredigion Facebook: facebook.com/mark4ceredigion

Dychweler i / Return to:

www.MarkWilliams.org.uk

32 Rhodfa’r Gogledd / North Parade, Aberystwyth, SY23 2NF Derbyn Newyddion | Keep up to date
Efallai bydd y Democratiaid Rhyddfrydol a’u cynrychiolwyr etholedig yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn cysylltu â chi am faterion fydd efallai o ddiddordeb i chi. Efallai bydd rhai o’r cysylltiadau hyn yn rhai awtomataidd. Fe allwch chi optio allan o rhai neu bob cyswllt ar unrhyw bryd drwy gysylltu â ni. The Liberal Democrats and their elected representatives may use the information you provide to contact you about issues you may find of interest. Some of these contacts may be automated. You can opt out of some or all contacts at any time by contacting us.

http://bit.ly/MarksMonth

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful