Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr.

Emilia Gogu

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
FACULTATEA MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIALMANAGEMENTUL PROIECTELOR
IN AFACERITitular curs:
Conf. univ. dr. Emilia GoguBucurești 2013


Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu


TEMA 1. DEFINIREA NOŢIUNII DE PROIECT. CARACTERISTICILE
PROIECTELOR ........................................................................................................................... 3
1.1 Caracteristici ale unui proiect ....................................................................................................... 4
1.2 Procesele din cadrul unui proiect ................................................................................................. 5
TEMA 2. MANAGEMENTUL TIMPULUI .......................................................................... 7
2.1 Importanţa şi componentele managementului timpului ....................................................... 7
2.2 Programarea derulării proiectului prin metode clasice ........................................................ 7
2.2.1 Graficul Gantt ................................................................................................................... 8
2.2.2 Graficul calendaristic al reperelor importante în executarea proiectului ......................... 9
2.3 Elementele graficului reţea ............................................................................................................10
2.3.1 Grafice reţea cu activităţile reprezentate pe săgeţi ......................................................... 12
2.3.2 Grafic coordonator pentru programarea lucrărilor de construcţii-montaj la un combinat
siderurgic ................................................................................................................................... 12
TEMA 3. MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................................................. 14
3.1 Determinarea necesarului de resurse materiale pentru proiect ........................................14
3.2 Programarea resurselor materiale ..............................................................................................14
3.3 Îmbunătăţirea programării resurselor: alocarea şi nivelarea folosirii resurselor .......15
TEMA 4. MUNCA ÎN ECHIPĂ ............................................................................................ 19
4.1 Construirea unei echipe ..................................................................................................................19
4.2 Stabilirea sistemul de recompense. .............................................................................................20
4.3 Dezvoltarea echipei de proiect ......................................................................................................20
TEMA 5. PLANUL DE AFACERI ....................................................................................... 24
5.1 Elaborarea planului de afaceri ......................................................................................................25
5.2 Ghidul dumneavoastra practic .....................................................................................................29
5.3 Organizare si management ............................................................................................................29
5.4 Și daca tot sunteti manager.... .......................................................................................................31


Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu


Curs adaptat după:
Prof.univ. dr. Cezar Simion-Melinte
Phd formator Anghel Florin
TEMA 1. DEFINIREA NOŢIUNII DE PROIECT. CARACTERISTICILE
PROIECTELOR
Managementul proiectelor este o ramură specializată a managementului apărută în anii
1950 pentru coordonarea şi controlul activităţilor complexe din industria modernă. Apariţia şi
dezvoltarea sa sunt legate îndeosebi de iniţierea şi derularea programelor spaţiale ale N.A.S.A.,
de concurenţa între naţiuni pentru supremaţie în domeniul militar, de presiunea clienţilor care
doreau ca proiectele lor să fie realizate cât mai repede, astfel încât să poată să-şi recupereze cât
mai rapid investiţiile.
Apărut în S.U.A., managementul proiectelor a fost preluat rapid şi în Europa, primele
încercări de standardizare a practicilor în domeniu datând din 1979 şi aparţinând unui institut din
Marea Britanie - The Chartered Institute of Building. Acesta a devenit în prezent, alături de alte
organizaţii, cum ar fi Institutul pentru Managementul Proiectelor (The Project Management
Institute), un organism care certifică atât managerii de proiect, cât şi programele de instruire în
domeniu din întreaga lume. De asemenea, la nivel european, s-au elaborat proceduri privind
calitatea în domeniul managementului proiectelor, proceduri înscrise în standardele Organizaţiei
Internaţionale de Standardizare (I.S.O.). Deşi din punct de vedere al ştiinţei
managementului, managementul proiectelor este o achiziţie relativ recentă, abordarea specifică
are o istorie milenară. Astfel, cele mai vechi proiecte sunt considerate a fi piramidele egiptene şi
spunem asta deoarece structura organizatorică utilizată era una specifică managementului prin
proiecte şi anume existau supervizori din partea faraonului care nu erau cuprinşi în structura
obişnuită a statului şi care jucau rolul managerului de proiect în timp ce lucrătorii erau atât
permanenţi cât şi temporari, angajaţi doar pentru aceste proiecte.
Noţiunea de proiect îşi are originea în limba latină din cuvântul „projectus” care însemna
a propulsa, a arunca înainte. În limbajul comun este asimilat ideii de plan conceput pentru a
realiza ceva şi care are un caracter provizoriu urmând a fi definitivat.
Există mai multe definiri ale noţiuni de proiect ca obiect de studiu al managementului
proiectelor.
Astfel ,proiectul este un efort temporar întreprins în scopul creării unui produs, serviciu
sau rezultat unic. (PMI PMBOK, 2004)
Demersul în care resursele umane, materiale şi financiare sunt organizate într-un mod
specific pentru realizarea unor lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu specificaţii date, cu
restricţii de cost şi timp, urmând un ciclu de viaţă standard pentru a realiza schimbări benefice
definite prin obiective cantitative şi calitative. (Asociaţia Project Management Romania, 2002)
sau
Organizaţie temporară, creată şi organizată într-un mod nou, pentru a executa procese
de care depinde realizarea unor obiective cantitative şi calitative, prin controlul şi coordonarea
resurselor umane, tehnice, logistice şi financiare, cu restricţii de cost şi timp, urmând un ciclu de
viaţă standard. (Asociaţia Project Management Romania, 2002)
Uniunea Europeană, în contextul unor ample programe de dezvoltare regională si nu
numai, a iniţiat de asemenea un demers propriu în cristalizarea şi cumularea principalelor
cunoştinţe necesare derulării proiectelor derulate în cadrul acestor programe. Prin finanţarea de
către Uniunea Europeană, acest efort s-a concretizat într-un manual îndrumar de managementul
ciclului proiectelor cunoscut în practica managementului de proiect sub acronimul PCM –
Project Cycle Management Guidelines.
O definiţie dată în acest este:
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Proiectul reprezintă o serie de activităţi orientate spre realizarea unor obiective
specifice într-o perioadă de timp limitată şi cu un buget definit. (EU - PCM, 2004)
Complementar faţă de alte abordări pentru un proiect trebuie să se mai aibă în vedere, în viziunea
UE:
- părţile interesate în realizarea proiectului denumiţi stakeholderi şi care trebuie să fie
identificaţi clar;
- aranjamente clare de coordonare, management şi financiare;
- un sistem de monitorizare şi evaluare;
- analiză economică şi financiară ce demonstrează că beneficiile întrec costurile.
Pe baza celor de mai sus definim noţiunea de proiect ca fiind:
Proiectul – un proces temporar ce cuprinde o serie de activităţi şi care trebuie să se
înscrie într-o perioadă de timp bine definită, o sumă de resurse alocate şi care trebuie să atingă
un obiectiv clar definit.

1.1 Caracteristici ale unui proiect
Din toate aceste abordări desprindem patru caracteristici majore ale unui proiect:

a. O perioadă de derulare bine definită O primă caracteristică ce diferenţiază activitatea
curentă de un proiect este încadrarea într-o perioadă de timp ce are un început şi un
sfârşit. Intervalul temporal cuprins între aceste două repere poate fi de ordinul minutelor
(de exemplu: un proiect şcolar), de ordinul zilelor şi/sau lunilor (de exemplu: pregătirea
unui eveniment) sau chiar de ordinul anilor sau zecilor de ani (de exemplu: construcţia
unei clădiri de mari dimensiuni).

b. Obiective clar definite
Obiectivele clar definite constituie cea mai importantă premisă a unui proiect şi a
desfăşurării managementului proiectului. În afara obiectivului major, a scopului
proiectului în categoria obiectivelor trebuiesc incluse şi termene intermediare de
realizare, rezultate aşteptate sau ieşiri ale proiectului şi cerinţe pe care trebuie să le
îndeplinească privind aspecte diverse inclusiv consumul de resurse.

c. O sumă de resurse allocate
Un proiect are anumite resurse alocate pentru atingerea obiectivelor preconizate. Aceste
resurse sunt de obicei bine precizate sau sunt cuprinse între nişte limite în care trebuie să
se încadreze. Resursele alocate unui proiect pot fi: financiare, materiale, umane,
informaţionale etc.

d. Unicitatea
Un alt aspect important legat de ceea ce diferenţiază proiectul de alte activităţi
desfăşurate este unicitatea. Unicitatea însă trebuie privită sub două aspecte:
a. în primul rând este vorba despre scopul proiectului – proiectul îşi propune să
realizeze ceva ce nu a mai fost făcut până atunci;
b. modul de realizare, modul de combinare al resurselor, tehnicile folosite etc. sunt
unice.

Dacă la începuturile managementului proiectelor acestei caracteristici i se acorda o
importanţă deosebită astăzi ea este nuanţată iar unii autori chiar au renunţat la ea în
caracterizarea mediului în care se manifestă managementul proiectelor.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Dacă ar fi să reprezentăm relaţiile necesare în managementul de proiect atunci ar trebui
să apelăm la următoarele figuri geometrice
1.2 Procesele din cadrul unui proiect
Proiectele sunt formate din procese. Un proces reprezintă o serie de acţiuni caracterizate
prin intrări, ieşiri, instrumente şi tehnici utilizate pentru obţinerea acestor ieşiri. Procese în
cadrul unui proiect se grupează în următoarele categorii:
- Procese de iniţiere;
- Procese de planificare;
- Procese de execuţie;
- Procese de control;
- Procese de încheiere.

Figura 1. Procesele în cadrul unui proiect

Procese de iniţiere cuprind procesele ce dau naştere proiectului şi aici includem:
 procesul decizional la nivelul managementului organizaţiei legat de stabilirea
obiectivelor proiectului şi a specificaţiilor generale a proiectului;
 în unele cazuri se stabileşte bugetul maxim al proiectului;
 se numeşte managerul de proiect şi modul în care proiectul se integrează în
organizaţie;
 se defineşte abordarea utilizată la nivelul proiectului – metodologia proiectului.
Procesele de planificare cuprind definesc detaliat proiectul şi componentele sale:
 planificarea sferei de cuprindere a proiectului, a rezultatelor pe care le va furniza
proiectul;
 definirea activităţilor;
 secvenţierea activităţilor;
 estimarea duratelor activităţilor;
 elaborarea planului calendaristic;
 planificarea resurselor necesare;
 estimarea costurilor resurselor necesare pentru realizarea activităţilor;
 bugetarea costurilor;
 elaborarea costurilor;
 planificarea calităţii;
 planificarea organizatorică;
 recrutarea personalului;
 planificarea comunicării;
 identificarea riscurilor li a implicaţiilor asupra proiectului;
Iniţiere Planificare

Control Execuţie
Încheiere
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

 planificarea achiziţiilor.
Procesele de execuţie sunt cele care duc nemijlocit la atingerea obiectivelor proiectului
şi aici includem:
 executarea planului;
 asigurarea calităţii;
 managementul resurselor umane – construirea echipei de proiect;
 furnizarea rezultatelor aşteptate;
 comunicarea cu stakeholderii proiectului.
Procesele de control măsoară realizările proiectului comparativ cu specificaţiile iniţiale
şi pot implica reluarea proceselor de planificare a proiectului. Includem în această categorie:
 gestionarea schimbărilor;
 controlul sferei de cuprindere;
 monitorizarea atingerii obiectivelor;
 monitorizarea şi auditarea consumului de resurse;
 controlul calităţii;
 comunicarea stării proiectului stakeholderilor, în principal proprietarului proiectului.

Procese de închidere sunt în general de natură administrativă şi cuprind:
 arhivarea documentaţiei proiectului;
 dizolvarea echipei de proiect.

Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

TEMA 2. MANAGEMENTUL TIMPULUI
2.1. Elementele componente ale managementului timpului unui proiect şi
realizarea programului de execuţie al acestuia;
2.2. Programarea unui proiect prin metode clasice;
2.3. Programarea execuţiei unui proiect prin intermediul graficelor reţea
(elementele graficelor reţea, calculul acestora, graficele reţea cu activităţile
reprezentate pe săgeţi).

2.1 Importanţa şi componentele managementului timpului
Managementul timpului include ansamblul activităţilor necesar a fi desfăşurate în
vederea asigurării realizării proiectului conform termenelor de execuţie prevăzute prin contract.
Timpul este, aşa cum s-a mai arătat, unul dintre cele mai importante criterii ce poate caracteriza
un proiect.
Importanţa realizării obiectivului managementului timpului este dată de efectul direct pe
care eşecurile în acest domeniu le au asupra costurilor şi credibilităţii contractantului. De regulă,
depăşirile termenului de execuţie, imputabile executantului, sunt amendate prin penalizări
reprezentând un anumit procent (0,5 - 10% din valoarea proiectului) sau o sumă fixă pentru
fiecare zi de întârziere. Pentru beneficiar (investitor) întârzierile înseamnă amânări ale punerii în
funcţiune a proiectului, creşterea riscurilor de piaţă asociate proiectului, întârzieri în recuperarea
investiţiei, reducerea profitului aşteptat.
Managementul timpului cuprinde următoarele procese:
- Descompunerea proiectului în activităţi componente simple şi stabilirea succesiunii lor.
Definirea activităţilor necesare pentru realizarea proiectului presupune identificarea activităţilor
specifice care vizează realizarea elementelor identificate în cadrul descompunerii orientate pe
scop a proiectului (organigrama sarcinilor). Definirea activităţilor şi stabilirea succesiunii lor este
realizată de către ingineri, proiectanţi şi membrii echipei de proiect, stabilindu-se atât
condiţionările între activităţi, care ţin de natura lucrării executate (tehnologice), cât şi cele care
ţin de organizare sau factori externi (de exemplu, furnizori sau laboratoare de expertiză tehnică şi
testări);
- Realizarea programului de execuţie a proiectului, prin apelarea, în funcţie de complexitatea
proiectului, la metode clasice sau moderne de programare;
- Monitorizarea şi actualizarea programului pe măsura executării lui, care include măsurarea
şi raportarea progresului în executarea programului şi utilizarea resurselor, adoptarea de acţiuni
de corecţie, actualizarea şi ajustarea programului.

2.2 Programarea derulării proiectului prin metode clasice
Metodele clasice de programare se pot aplica cu succes în cazul proiectelor de complexitate
redusă, care sunt formate dintr-un număr mic de procese simple de lucru (aproximativ 30 - 40 )
şi folosesc resurse puţine.
Succesul unei astfel de programări este condiţionat, în mod hotărâtor, de pregătirea celor ce
elaborează şi urmăresc îndeplinirea programului.
Principala metodă clasică de programare se bazează pe reprezentarea proceselor simple de
lucru, la scara timpului, în cadrul graficului calendaristic (Gantt) într-un sistem de axe, în care
pe abscisă se înscrie timpul, iar pe ordonată procesele simple de lucru. Fiecare proces simplu va
fi reprezentat printr-o paralelă la abscisă. Lungimea segmentului care reprezintă procesul simplu
de lucru va fi dată de durata programată pentru executarea acestuia, iar începerea procesului
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

simplu de lucru va fi stabilită în funcţie de succesiunea tehnologică proiectată, de restricţiile de
durată şi de nivelul resurselor disponibile. Elaborarea graficului calendaristic se face ţinând
seama de precizările din fişele tehnologice, în următoarele etape:
- împărţirea proceselor complexe de lucru în procese simple şi determinarea volumelor de lucrări
ale acestora;
- stabilirea celei mai bune succesiuni tehnologice, pentru a elimina nesincronizările şi a asigura
executarea în paralel a unor lucrări;
- coordonarea termenelor de realizare ale fiecărui proces de lucru, pentru încadrarea în durata de
execuţie propusă.
Uneori, în graficele calendaristice pot fi înscrise date referitoare la resursele necesare
executării proceselor simple de lucru programate (forţă de muncă, materiale, utilaje şi mijloace
de transport, prefabricate etc.). Graficul se prezintă astfel:

EXEMPLU:Programarea derulării unui proiect de înfiinţare a unui laborator de cercetare
ştiinţifică
N
r
.

C
r
t
.

D
e
n
u
m
i
r
e
a

l
u
c
r
ă
r
i
i

U
n
i
t
a
t
e
a

d
e

m
ă
s
u
r
ă

C
a
n
t
i
t
a
t
e

N
r
.

n
e
c
e
s
a
r


d
e

o
mz
i
l
e

N
r
.

n
e
c
e
s
a
r


p
r
o
i
e
c
t
a
n
ţ
i

D
u
r
a
t
a

l
u
c
r
ă
r
i
i

(
z
i
l
e

l
u
c
r
ă
t
o
a
r
e
)

D
u
r
a
t
a

l
u
c
r
ă
r
i
i

(
z
i
l
e

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
e
)

Eşalonare calendaristică
(în trimestre şi luni)1 2 3 4 5 6 8 9 I II III IV V
1
Identificare
spaţiu
Ore-
om
64 8 1 8 10

2
Proiectare
laborator
Ore-
om
352 44 2 22 30

3
Elaborare
documentaţie
atribuire
Ore-
om
352 44 2 22 30

4
Organizare
licitaţie
Ore-
om
928 116 2 58 70

5
Amenajare
spaţiu
Ore-
om
352 44 2 22 30

6
Contractare
şi recepţie
echipamente
de calcul.
Ore-
om
224 28 2 14 20

7
Montare
calculatoare
Ore-
om
280 35 5 7 10

8
Probe,
recepţie
Ore-
om
224 28 4 7 10


2.2.1 Graficul Gantt

Acest grafic calendaristic poate fi îmbunătăţit prin evidenţierea rezervelor libere sau
totale de timp ale activităţilor necritice (aceste concepte vor fi prezentate ulterior).
Folosirea graficului Gantt asigură următoarele avantaje: este simplu şi se elaborează uşor;
poate fi interpretat şi de către personalul fără pregătire specială; asigură cunoaşterea termenelor
minime de începere şi de terminare a lucrărilor etc. Poate fi utilizat cu succes şi pentru realizarea
graficelor de eşalonare a investiţiilor - activităţile fiind exprimate în termeni financiari, sau
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

pentru o programare la nivel de macroactivităţi cum este programarea execuţiei unor obiecte în
cadrul obiectivului de investiţii.Eveniment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terminare săpături în spaţii largi x
Lansare comandă prefabricate x
Lansare comandă confecţii metalice
x
Terminare săpături în spaţii înguste x
Finalizare transport x
Recepţie prefabricate x
Recepţie confecţii metalice x
Finalizare turnare beton x
Finalizare uscare beton x
Terminare montaj x

2.2.2 Graficul calendaristic al reperelor importante în executarea proiectului
Principalele dezavantaje ale programării lucrărilor cu ajutorul graficului Gantt sunt: se
aplică greu la lucrările complexe, deoarece nu redă legăturile tehnologice şi organizatorice dintre
procesele simple de lucru; este rigid şi nu poate fi reactualizat (în cazul nerespectării duratei unei
activităţi, necesitând refacerea sa completă); nu evidenţiază toate posibilităţile de suprapunere în
timp a unor procese simple de lucru; nu permite cunoaşterea posibilităţilor de decalare a
începerii unor procese de lucru ce nu influenţează durata totală de execuţie etc.
Se poate utiliza şi graficul calendaristic al reperelor importante în executarea proiectului.
Acest grafic evidenţiază termenele maxime de apariţie a evenimentelor-reper din cadrul
proiectului.
Dezavantajele metodelor clasice de programare a lucrărilor, corelate cu sporirea
permanentă a complexităţii proiectelor (aero-spaţiale, construcţii, cercetare, industria navală
etc.), au stimulat dezvoltarea rapidă a modelelor de cercetare operaţională. Acestea asigură o
programare elastică, dinamică şi permit refacerea uşoară a programului.
Între aceste modele s-a înscris, din 1957, metoda drumului critic (C.P.M.- Critical Path
Method) elaborată şi folosită în S.U.A. pentru îmbunătăţirea planurilor calendaristice la lucrările
de construcţii-montaj din industria chimică. Metoda drumului critic calculează câte o singură
dată de începere şi terminare, minimă (cel mai devreme) şi maximă (cel mai târziu), pentru
fiecare activitate pe baza unei logici secvenţiale a activităţilor în cadrul reţelei, cărora li se
ataşează durate stabilite în mod determinist. Accentul în cadrul acestei metode se pune pe
determinarea rezervelor de timp, pentru a determina care sunt activităţile cu cea mai redusă
flexibilitate din punctul de vedere al programării.
Din cauza rigidităţii şi dificultăţilor de calcul a duratelor activităţilor în metoda C.P.M. în
1958 s-a elaborat tehnica pentru evaluarea şi revizuirea programului (P.E.R.T - Program
Evalution and Review Technique). Aceasta utilizează o logică secvenţială a activităţilor în cadrul
reţelei, cărora li se atribuie durate stabilite în mod probabilistic. PERT a fost iniţial creat pentru a
corespunde necesităţilor “epocii tehnologiei vaste”, în care tehnicile elaborate de Taylor şi Gantt
erau inaplicabile. Din aceste două metode principale bazate pe teoria graficelor reţea, au derivat
şi altele în care, din 1961, se urmăresc - în afara termenului - nivelul resurselor şi costul total.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

2.3 Elementele graficului reţea
Principalele elemente ale unui grafic reţea sunt: activitatea, faza şi drumul
Activitatea poate fi reprezentată pe săgeţi sau în nodurile reţelei (în funcţie de cele două
modalităţi de reprezentare a unui grafic reţea). Pot fi considerate activitate: un proces simplu de
muncă (programare, achiziţii tehnică de calcul, zidărie din cărămidă, etc.) care consumă timp
şi resurse pentru realizarea sa; un proces natural (maturarea brânzeturilor, uscarea scândurilor
pentru mobilă, întărirea betoanelor etc.); o aşteptare, care consumă timp, dar nu consumă resurse;
o condiţionare tehnologică sau una organizatorică (activitate fictivă), care nu consumă nici timp
şi nici resurse, dar condiţionează începerea activităţilor următoare de terminarea activităţilor
anterioare acesteia.
Faza sau evenimentul reprezintă un anumit stadiu de realizare a lucrărilor şi delimitează
începutul şi sfârşitul uneia sau mai multor activităţi. Faza nu consumă timp şi nici resurse. Într-
un grafic reţea există câte o singură fază iniţială şi finală şi una sau mai multe faze intermediare.
Numerotarea fazelor se face în ordine strict crescătoare de la stânga la dreapta, astfel încât nici o
activitate să nu plece de la o fază cu număr mai mare decât cel al fazei în care ajunge. Fazele se
reprezintă prin cercuri.
Drumul, într-un grafic reţea, este o succesiune de activităţi şi faze între faza iniţială şi
faza finală a reţelei. Lungimea drumului în programarea derulării lucrărilor unui proiect se
referă, de fapt, la durata acestuia şi se calculează prin însumarea duratelor activităţilor ce
formează drumul respectiv.
Drumul critic, într-un grafic reţea, este drumul cu durata cea mai mare, obţinută ca sumă
a duratelor activităţilor cuprinse între faza iniţială şi faza finală.
Durata critică reprezintă durata minimă în care se poate executa întregul proces
complex, fiindcă ea cuprinde înşiruirea activităţilor cu duratele cele mai mari (activităţile
critice). Deoarece depăşirea duratei unei singure activităţi critice duce la mărirea duratei de
execuţie a întregului proiect, echipa de proiect trebuie să acorde o atenţie deosebită acestor
activităţi.
Calculul elementelor graficului reţea
Calculul duratei activităţii se realizează determinist (în cazul metodei C.P.M. ) sau
probabilistic (în cazul metodei P.E.R.T.). Deci, metoda C.P.M. poate fi folosită mai eficient la
lucrări executate pe bază de proiect-tip, pentru care s-au calculat norme de muncă exacte, iar
metoda P.E.R.T. la lucrări unicat (proiectare, cercetare, construcţii etc.) unde factorii perturbatori
ce acţionează în anumite domenii de activitate nu permit determinarea exactă a duratei activităţii.
Calculul determinist se face cu ajutorul formulei:


d
aij
reprezintă durata activităţii "i-j";
ij
Q = volumul de lucrări pentru activitatea i-j;
ij
Np = norma de producţie pe unitatea de timp (oră, zi, lună);
ij
Nm = numărul de muncitori repartizaţi să execute activitatea i-j;
ij
pi = procentul de îndeplinire a normelor pentru activitatea i-j.
Calculul probabilistic se face cu ajutorul formulei:


în care:
a
ij
reprezintă durata optimistă, cu o probabilitate de realizare de 1/100;
ij
Nm x x
ij ij
ij
aij
pi Np
Q
d =
6
4
ij ij ij
aij
b m a
d
+ +
=
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

b
ij
= durata pesimistă, cu o probabilitate de realizare de 1/100;
m
ij
= durata probabilă, apreciată de personal cu experienţă în execuţie.
Termenul minim al fazei "i" (t
i
m
) este termenul cel mai apropiat (de faza "0") în care se
încheie toate activităţile ce ajung în faza "i", sau din care încep activităţile ce pleacă din faza "i".
Termenul maxim al fazei "i" (t
i
M
) este termenul cel mai depărtat (de faza "0") în care
se încheie toate activităţile ce ajung în faza "i", sau din care încep activităţile ce pleacă din faza
"i".
Termenul minim de începere a activităţii "ij" (t
ij

) este termenul cel mai devreme la
care poate începe activitatea şi corespunde cu termenul minim al fazei "i" (din care porneşte
activitatea).
Termenul maxim de începere a activităţii "ij" (t
ij

) este termenul cel mai târziu la
care poate începe activitatea şi corespunde cu termenul maxim al fazei "i" (din care porneşte
activitatea).
Termenul minim de terminare a activităţii "ij" (t
ij
mt
) este termenul cel mai devreme la
care se poate termina activitatea şi corespunde cu termenul minim al fazei "j" (în care se încheie
activitatea).
Termenul maxim de terminare a activităţii "ij" (t
ij
Mt
) este termenul cel mai târziu la
care se poate termina activitatea şi corespunde cu termenul maxim al fazei "j" (în care se termină
activitatea).
Sintetizând, avem:
t
ij

= t
i
m
= drumul maxim de la faza "0" la faza "i";
t
ij
mt
= t
ij

+ d
aij
;
t
ij

= t
ij
Mt
- d
aij
= t
j
M
- d
aij

t
ij
Mt
= t
j
M
= valoarea minimă de la momentul final la momentul "j", calculată prin scăderea din
durata critică a duratelor activităţilor.
Când sunt respectate toate termenele minime, programul se numeşte minorant, iar când se
lucrează cu termenele maxime, programul se numeşte majorant. Prima posibilitate este greu de
realizat, fie datorită unor factori perturbatori, fie datorită unor vârfuri neeconomice în folosirea
resurselor.
A doua posibilitate se realizează uşor, însă face ca programarea să devină rigidă,
deoarece majoritatea activităţilor devin critice.
Pentru asigurarea unei eficienţe economice sporite, este recomandabil să se aleagă o
soluţie intermediară, care să permită o bună folosire a resurselor, concomitent cu o durată de
execuţie acceptabilă.
Diferenţa dintre termenul maxim şi cel minim al fazei reprezintă rezerva de timp a
fazei (R
i
). Când diferenţa dintre termenele minime şi maxime ale unei faze este "0", atunci faza
este critică:
R
i
= t
i
M
- t
i
m
Activităţile pot avea, în funcţie de termenele minime şi maxime ale fazelor ce le
delimitează şi în funcţie de durata lor, următoarele rezerve de timp: totală, liberă, independentă,
intermediară şi interferentă.
Rezerva totală de timp (R
tij
) este timpul maxim cu care se poate întârzia o activitate
fără a depăşi drumul critic.
Consumarea acestei rezerve duce la pierderea rezervelor de timp ale activităţilor necritice
următoare (până la nivelul rezervei consumate).
R
tij
= t
j
M
- (t
i
m
+ d
aij
) = t
ij
Mt
- t
ij
mt
Rezerva liberă de timp (R
lij
) este timpul cu care se poate întârzia (prin mărire sau
decalare) o activitate, astfel încât să nu conducă la depăşirea timpului minim al fazei următoare
(şi, deci, să nu întârzie timpul minim de începere a nici uneia dintre activităţile următoare).
R
lij
= t
j
m
- (t
i
m
+ d
aij
) = t
ij+1

- t
ij
mt

Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

2.3.1 Grafice reţea cu activităţile reprezentate pe săgeţi
Dacă se proiectează graficul reţea pentru programarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor
necesare realizării unui combinat siderurgic, acesta se va prezenta ca în figura 3.6.

2.3.2 Grafic coordonator pentru programarea lucrărilor de construcţii-montaj la un
combinat siderurgic
Denumirile activităţilor sunt notate pe grafic. Pentru determinarea drumului critic, se
ataşează fiecărei faze un dreptunghi format din două căsuţe în care se trec, în stânga, termenul
minim şi, în dreapta, termenul maxim al fazei, calculele făcându-se direct pe grafic. Drumul
critic va uni activităţile ce încep şi se încheie în faze al căror termen minim este egal cu termenul
maxim. Se înscrie, mai întâi, termenul minim care este "0" pentru faza iniţială, iar pentru
celelalte faze este timpul celui mai lung drum de la faza iniţială până la faza considerată. Dacă
într-o fază sosesc mai multe activităţi, se alege activitatea de pe drumul cel mai lung.Se observă
că în faza 8 sosesc patru activităţi: (4-8) - care are termen minim de începere 4, plus durata 4,
egal - termen minim de terminare 8 luni (duratele sunt exprimate în luni), (5-8) - care are termen
minim de începere 7, plus durata 8, egal - termen minim de terminare 15 luni, (6-8) - care are
termen minim de începere 6, plus durata 3, egal - termen minim de terminare 9 luni şi (7-8) -
care are termen minim de începere 7, plus durata 2, egal- termen minim de terminare 9 luni.
Conform regulii enunţate mai sus termenul minim al fazei 8 va fi 15 luni.
La fel se procedează pentru toate fazele şi se obţin 18 luni în faza finală 10. Termenul
maxim se stabileşte în sens invers, de la faza finală la faza iniţială. În faza finală, termenul
minim este egal cu termenul maxim, deoarece atât faza iniţială, cât şi faza finală fac parte,
obligatoriu, din drumul critic. Pentru celelalte activităţi, termenul maxim al fazei "i" se stabileşte
scăzând din termenul maxim al fazei "j" durata activităţii "ij". Când din faza "i" pornesc mai
multe activităţi, termenul maxim de începere a activităţii "ij" se stabileşte ca fiind cea mai mică
diferenţă între termenul maxim al fazei următoare şi durată.

EXERCIŢIU
Să se calculeze durata drumului critic, cea mai mare rezervă de timp totală şi cea mai mare
rezervă de timp liberă (şi să se precizeze, în această ordine) pentru următorul grafic reţea:

0 - 1 2 zile
0 - 2 4zile
0 - 3 6 zile
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

1 - 4 2 zile
2 - 3 3 zile
2 - 4 5 zile
3 - 4 6 zile


Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

TEMA 3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
3. 1. Determinarea necesarului de resurse materiale pentru un proiect;
3. 2. Programarea resurselor materiale;
3. 3. Îmbunătăţirea programării resurselor materiale prin alocareaşi nivelarea
resurselor;
3. 4. Managementul achiziţiilor şi procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie
publică.

3.1 Determinarea necesarului de resurse materiale pentru proiect
În vederea asigurării resurselor pentru realizarea unui proiect, trebuie să se determine
resursele necesare realizării activităţilor din cadrul acestuia. Dacă notăm cu "n" numărul
resurselor analizate şi cu "Rip" cantitatea de resursă de tip "p" necesară activităţii "i", cu "p" de
la 1 la n, atunci:
ip i ip
N Q R × =
Unde: Q
i
= cantitatea de lucrare corespunzătoare activităţii "i";
N
ip
= norma de consum pentru activitatea "i" şi resursa "p".
Intensitatea resursei de tip "p", sau cantitatea de resursă de tip "p" care se consumă în
unitatea de timp este dată de relaţia:
( )
ip i
ip
ip
T
R
I
q ×
=
Unde: I
ip
= intensitatea resursei "p" corespunzătoare activităţii "i"
T
i
= durata de realizare a activităţii "i"
q
ip
= randamentul de utilizare al resursei "p" pentru activitatea "i".
Pentru materialele folosite în cantităţi foarte mici (acestea nu permit stabilirea de norme)
se foloseşte denumirea de "material mărunt" şi se calculează în procente faţă de valoarea
materialelor explicitate.

3.2 Programarea resurselor materiale
Resursele necesare pentru realizarea unei anumite lucrări se reprezintă, de regulă, sub
forma unor histograme de resurse. Pentru fiecare resursă în parte se folosesc: profilul resurselor
disponibile normale, profilul resurselor disponibile excepţionale şi profilul resurselor necesare,
care corespund programului de lucru adoptat şi care se obţin pe baza graficului de eşalonare
calendaristică.
Scopul elaborării histogramelor de resurse constă în punerea de acord între profilul
resurselor necesare cu profilul resurselor disponibile. Pentru exemplificare prezentăm situaţia de
mai jos:Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia GoguEşalonarea calendaristică a consumului zilnic de materiale pentru un proiect
3.3 Îmbunătăţirea programării resurselor: alocarea şi nivelarea folosirii resurselor
Practica demonstrează că programarea activităţilor unui proiect, utilizând drept criteriu de
bază timpul, conduce la obţinerea unor histograme de resurse care pot prezenta variaţii destul de
mari (vezi şi situaţia prezentată anterior). Faptul că resursele sunt limitate în timp impune
realizarea programelor de execuţie astfel încât să se optimizeze consumul de resurse. Deoarece
nu toate resursele intervin cu aceeaşi pondere în desfăşurarea lucrărilor apare necesitatea
stabilirii unor priorităţi în acţiunea de optimizare.
Îmbunătăţirea programării resurselor se face prin alocarea şi nivelarea folosirii resurselor.
Alocarea resurselor urmăreşte obţinerea unor programe având durata de execuţie
acceptabilă, ţinând seama de cantităţile de resurse existente (disponibile). Aceasta presupune
repartizarea resurselor existente astfel încât profilul resurselor necesare să nu depăşească profilul
resurselor disponibile, proiectul menţinându-se ca durată în limita drumului critic. Pentru aceasta
se modifică duratele de execuţie ale activităţilor ce deţin rezerve libere de timp (se măresc)
având ca efect modificarea (reducerea) intensităţii resursei.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Pentru alocarea resurselor se pot folosi metode analitice (programare liniară bivalentă)
sau euristice. Metodele euristice presupun repartizarea resurselor fiecărei zile a calendarului
lucrării şi a fiecărei activităţi a acesteia, ţinând seama de următoarele condiţii: respectarea
disponibilului de resurse şi a necesarului fiecărei activităţi; satisfacerea relaţiilor de succesiune
între activităţi; urgentarea maximă a lucrărilor.
Când nu este posibilă alocarea resursei într-o anumită zi, pentru o anumită activitate,
activitatea respectivă se amână cu o zi.
Acest mod de lucru permite o alocare a resurselor pentru toate activităţile, indiferent de
importanţa lor în graficul reţea. Pentru a aloca resursele în funcţie de importanţa activităţii
(critică sau necritică) se stabilesc următoarele criterii de preferinţă:
- rezerva totală; se acordă prioritate activităţii cu rezerva totală cea mai mică. Deci,
activităţile critice au prioritate maximă şi, ca atare, intervin în primul rând în procesul de alocare,
în defavoarea celor necritice;
 durata; se acordă prioritate activităţilor cu cele mai mici durate, avându-se în vedere
restabilirea disponibilului de resurse nestocabile într-o perioadă cât mai scurtă;
 termenul minim de începere, cel mai mic;
 termenul maxim de începere, cel mai mic;
 termenul maxim de terminare, cel mai mic;
 rezerva totală plus durata, ceea ce permite cumularea primelor două criterii.
Deoarece nu pot fi aplicate toate criteriile în acelaşi timp (fiind un număr foarte mare de
variante) se aleg, în funcţie de lucrare, un criteriu principal şi unul sau două criterii secundare,
care se vor utiliza atunci când criteriul principal nu este suficient în fixarea priorităţii de alocare
pentru două sau mai multe activităţi de importanţă egală.
Vom considera, pentru exemplificare, situaţia următoare, în care nivelul resursei
disponibile este de 8 unităţi iar necesarul rezultat din programul iniţial, de 12 unităţi:Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Alocarea resurselor conform programului iniţial

Nivelarea folosirii resurselor urmăreşte obţinerea unor durate normale de realizare a
proiectelor, în condiţiile uniformizării consumului de resurse pe întreaga durată de execuţie a
proiectului, sau pe intervale de timp cât mai mari. Ea constă în stabilirea unui program de lucru a
cărui durată să nu depăşească lungimea drumului critic dar care să prezinte un profil îmbunătăţit
al consumului de resurse.
Pentru nivelarea consumului de resurse se poate apela fie la prelungirea duratelor
activităţilor necritice, în cadrul rezervelor lor libere de timp, fie prin întârzierea declanşării
acestor activităţi, tot în cadrul rezervei libere de timp. În prima modalitate activitatea A (din
exemplul următor) se va realiza într-un timp dublu faţă de programarea iniţială, intensitatea
resursei reducându-se la jumătate, de la 4 la 2 unităţi. În mod asemănător se va proceda pentru
activitatea C, intensitatea resursei reducându-se de la 8 la 4 unităţi. În urma realocării resurselor,
graficul calendaristic şi histograma consumului îmbunătăţit se prezintă astfel:Aplatizarea nivelului resurselor prin prelungirea duratelor activităţilor necritice în
cadrul rezervei libere de timp.

A doua modalitate de nivelare este exemplificată în graficul următor. Activitatea D va fi
reprogramată în datele de 5 şi 6, în loc de 3 şi 4, iar activitatea E va fi reprogramată în intervalul
7 – 9, în loc de intervalul 5 – 7 (activităţile îşi vor păstra duratele iniţiale).
Să considerăm următorul exemplu, în care nivelul disponibil zilnic al resursei este de 100
unităţi iar necesarul maxim (înregistrat după alocarea resurselor, este de 140 de unităţi şi se
înregistrează în a patra zi a programului):

Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu


Alocarea resurselor conform programului iniţial
În urma nivelării resurselor, graficul calendaristic şi histograma consumului îmbunătăţit se prezintă
astfel:


Aplatizarea nivelului resurselor prin întârzierea activităţilor necritice în cadrul rezervei libere
de timp.

Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

TEMA 4. MUNCA ÎN ECHIPĂ
Odată ce sistemul de responsabilităţi pentru activităţile proiectului este complet definit
urmează etapă de identificare a resursele umane care să le ducă la bun sfârşit. Practic aceasta
înseamnă alcătuirea echipei de proiect sau operaţionalizarea planificării resurselor umane de la
etapa anterioară.
4.1 Construirea unei echipe
Construirea unei echipe reprezintă arta de a armoniza diferenţele unor oameni proveniti
din medii diferite, cu interese şi perspective diverse, în interesul realizării unei echipe cu minim
de conflicte posibile şi o orientare către un scop comun.
Punctele de plecare în construcţia echipei sunt reprezentate de: planificarea resurselor
umane, sistemul de responsabilităţi definit, politica de resurse umane a organizaţiei şi lista de
personal. Disponibilitatea resurselor umane trebuie prezentată sub forma unor liste detaliate care
să prezinte tipurile de persoane, abilităţile şi experienţa lor, obiectivele şi interesele dar şi
costurile asociate atragerii lor într-un viitor proiect.
Rezultatul acestei etape este echipa de proiect în sine, evident însoţită de o documentaţie
specifică aferentă, care trebuie să includă cel puţin: prezentarea detaliată a fiecărui membru,
experienţa şi abilităţile deţinute, nivelele ierarhice asociate şi relaţiile specifice cu ceilalţi
membrii dar şi disponibilitatea fiecăruia, prezentată sub forma unor grafice sau programe.
Documentaţia elaborată pentru echipa are un caracter dinamic, fiind permanent modificată şi
corectată odată cu evoluţia proiectului. Anumite persoane se pot achita corespunzător de
responsabilităţile stabilite altele insă pot genera abateri ce trebuie corectate în timp util pentru a
nu afecta rezultatul final al proiectului..
Pentru constructia echipei de proiect se pot utiliza instrumentele imprumutate din
managementul general al resurselor umane dar şi cele specifice organizaţiei dezvoltatoare de
proiect.
Există însă o serie de factori asupra cărora procesul de construcţie a echipei trebuie să se
concentreze, dintre care putem aminti:
 orientare pe scop şi obiective, ce presupune o viziune comună asupra perspectivei
proiectului, un accent deosebit pe rezultate şi un sistem de prioritizare corespunzător;
 capacitate de comunicare dovedită prin abilităţi specifice care permit exprimarea
corespunzătoare a opiniilor, gândurilor sau sentimentelor dar şi capacitatea de a
contribui pozitiv la rezolvarea unor conflicte potenţiale;
 capacitate de asumare a responsabilităţilor, inclusiv a celor ce privesc managementul
echipei, în funcţie de sarcinile curente, nevoile echipei şi evoluţia proiectului;
 modalităţi de lucru eficiente, cunoştinţe legate de colectare, organizare, analiză şi
evaluare a resurselor, inclusiv cele informaţionale;
 aptitudine proactivă legată de creativitate, inovaţie şi asumare a riscurilor;
 nivel coresunzător de flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu sistemul de
responsabilităţi, evoluţia proiectului şi a mediului extern;
 dorinţă şi capacitate de invăţare continuă, în funcţie de experienţa acumulată,
tendinţele de evoluţie în piaţa resurselor umane;
Consecinţele directe ale ignorării aspectelor prezentate anterior se evidenţiază în ceea
redimensionarea contribuţiei managerului de proiect la toate activităţile desfăşurate. O echipă
slabă necesită intervenţii semnificative ale managerului de proiect, fapt ce îngreunează
dezvoltarea şi finalizarea proiectului, în timp ce o echipă bună termină munca la timp, se
încadrează în bugetul alocat şi are nevoie de puţine indicaţii din partea managerului de proiect.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

4.2 Stabilirea sistemul de recompense.
În faza de construcţie a echipei, o altă activitate cu rol semnificativ este legată de stabilirea
sistemul de recompense. Este bine cunoscut faptul că nimeni nu se angajează la o muncă fără a
cunoaşte in detaliu beneficiile rezultate de pe urma acesteia. Cu atât mai mult, în cazul
proiectelor, resursele umane caracterizate printr-o pregătire corespunzătoare, grad de implicare
superior pe o perioadă de timp limitată, privesc sistemul de recompense ca principal argument de
implicare.
Recompensarea membrilor echipei se referă la prezentarea succintă a beneficiilor
generate în funcţie de activităţile desfăşurate. În cele mai multe cazuri retribuţia financiară
trebuie completată cu abordarea unor probleme legate de structura salariului în funcţie de
competiţie, pachetele de beneficii, planuri de prime şi stimulente similare, participarea
salariaţilor la rezultatul final etc
Rezultatul final al etapei de construcţie trebuie să fie echipa de proiect cel mai bine
adaptată scopului şi obiectivelor propuse. Din această perspectivă, intervalul de timp alocat
pentru acestă etapă trebuie bine încadrat în ansamblul proiectului. Dacă se face prea devreme
există riscul necunoaşterii complete a tuturor cerinţelor şi responsabilităţilor şi atunci echipa va fi
inadecvată, iar dacă se face mai târziu intervine riscul depăşirii bugetului de timp alocat.
Apreciem că momentul optim al construcţiei echipei trebuie adaptat în funcţie de complexitatea
proiectului, dimensiunile viitoarei echipe şi procedurile utilizate.
Finalizarea construcţiei echipei evidenţiază faptul că aceasta poate desfăşura activităţile
propuse conform planificării proiectului. Pe parcursul proiectului, este necesar a se întreprinde o
serie de acţiuni ce vizează în principal dezvoltarea echipei, în raport cu anumite neconcordanţe
sesizate ulterior sau evoluţia mediului extern si intern al acestuia.


4.3 Dezvoltarea echipei de proiect
Dezvoltarea echipei de proiect se concentrează, în cele mai multe cazuri, pe două direcţii
distincte şi anume: dezvoltarea abilităţilor individuale şi creşterea capacităţii de lucru în comun
a persoanelor implicate.
Operaţionalizarea celor două direcţii menţionate se realizează în raport cu un document
ce evidenţiază problemele intervenite de genul rapoartelor de evoluţie, o planificare a
programelor de traning disponibile, în care pot fi integraţi anumiţi membrii ai echipei dar şi
bugetul de resurse, cu precădere financiare şi de timp, alocate pentru dezvoltarea echipei.
Dezvoltarea echipei de proiect trebuie realizată într-o succesiune de procese, eşalonate
în timp în funcţie de modul de construire, evoluţia proiectului şi managementul aplicat.
Succesiunea proceselor este prezentată în figura următoare:

Formare
Confruntare
Armonizare
Realizare
Transformare
Performanţă
Timp
Etapele specifice dezvoltării echipei de proiect
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu


Formarea presupune cunoaşterea reciprocă şi stabilirea primelor contacte pentru ceea ce
va urma, cu toate că fiecare membru are propria idee şi viziune legată de scopul proiectului.
Implicarea membrilor echipei este timidă dată fiind necunoaşterea şi conjuctura complet nouă.
Faza de confruntare este caracterizată prin aceea că oamenii încep să îşi exprime
propriile idei în legatura cu scopul proiectului, managementul şi intervin cele mai multe situaţii
conflictuale. Cel mai adesea, apare sentimentul că echipa nu poate lucra impreuna, datorită
diferenţelor mari de atitudine, idei sau pregătire.
Armonizarea este de fapt etapa critică a dezvoltării echipei, iar rolul decisiv îl are
managerul de proiect. Preocuparea esenţială a acestuia trebuie să fie orientată spre adoptarea de
către toţi membrii echipei a unei viziuni comune, cu scop şi obiective definite. Tot in aceasta
etapa se definesc regulile şi normele specifice echipei, modul de lucru în comun, regulile de
eficienţă şi eficacitate impuse.
Realizarea vine să confirme faptul că echipa lucrează în parametrii normali, membrii se
implică corespunzător, există viziunea comună, sistemul de încredere şi comunicare este corect
implementat, iar dezvoltarea personală a fiecăruia îşi evidenţiază contribuţia la performanţa
globală a organizaţiei.
Transformarea, ca ultimă etapă a dezvoltării, presupune demonstrarea capacităţilor de
adaptabilitate şi flexibilitate în raport cu modificările reale sau potenţiale. Toate procedurile sunt
complet definite, cele mai probabile situaţii de risc sunt cunoscute şi sunt dezvoltate strategii de
răspuns corespunzătoare.

Testul de echipa Belbin (Chestionarul 2. –Rolul in echipă)

Pentru a putea interpreta chestionarul trebuie mai întâi sa transferaţi punctajele de la
fiecare din afirmaţii in cusutele corespunzătoare din foaia de analiza . Un exemplu este dat mai
jos folosind cifrele din demonstraţiade la începutul chestionarului.

Secţiunea CO SH IM
P
PL RI ME TW CF
G - D 2 F 2 C 3 A 1 H 1 B 1 E -

Pentru a descoperi cum arata profilul tău de membru al echipei, transfera punctajul
pe care l-ai obţinut pentru fiecare din afirmaţii si trece-l în căsuţele corespunzătoare din
tabela de mai jos si adăuga-le in coloane .

SECŢIUNE CO SH IMP PL RI ME TW CF
1 G D F C A H B E
2 A B E G C D F H
3 H A C D F G E B
4 D H B E G C A F
5 B F D H E A C G
6 F C G A H E B D
7 E G A F D B H C
TOTAL
Va rog sa observaţi ca acest profil indica ce roluri preferaţi intr-o echipa . Ceea ce
realizaţi de fapt poate diferi pentru ca rolul sau rolurile pe care le aveţi sunt determinate de
interacţiunea cu ceilalţi membri ai echipei. Comportamentul rezultant este o consecinţa a
factorilor obiectivi (cum ar fi poziţia sau statutul, cunoştinţele si experienţa), dar si subiectivi
(cum ar fi personalitatea).
Coordonator CO
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Caracteristici : Matur, încrezător, bun conducător; clarifica obiectivele; promovează luarea
deciziilor; deleagă bine; ştie care sunt punctele tari si punctele slabe ale echipei si se asigura ca
potenţialul fiecărui membru este folosit la maxim.
Slăbiciuni tolerate :Poate fi văzut ca manipulativ ; fuge de munca personala.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebuie sa fie cea mai buna persoana pentru a coordona
eforturile echipei; sa se asigura ca fiecare are un rol folositor si ca echipa avansează către un scop
comun .
Formatorul SH
Caracteristici:Provocator, dinamic, lucrează bine sub presiune ; efort si curaj pentru a depăşi
obstacolele ; formează modul in care efortul de echipa este realizat, îndrumând atenţia înspre
obiective si priorităţi; caută sa impună o forma discuţiilor grupului si un rezultat activităţilor
grupului.
Slăbiciuni tolerate:Poate provoca; poate răni sentimentele.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa fie persoana cea mai buna pentru a depăşi
obstacolele ; creează un sens al urgentei si se asigura ca discuţiile sunt transformate in acţiune .
Creatorul PL
Caracteristici:Creativ, imaginativ, neortodox; rezolva probleme dificile; redefineşte probleme;
înaintează noi idei si strategii cu atenţie speciala către probleme majore si posibilele reuşite ale
problemei abordate de grup.
Slăbiciuni tolerate:Ignora detaliile;prea ocupat pentru a comunica eficient.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa facă cea mai mare parte a rezolvărilor de
probleme sau sa răspundă de generarea de noi strategii sau probleme si sa propună soluţii restului
echipei.
Monitor/Evaluator ME Caracteristici:Sobru, strategic, analitic;vede toate opţiunile; judeca
precis; analizează probleme; evaluează idei si sugestii pentru ca echipa sa poate lua decizii mai
bune.
Slăbiciuni tolerate:Nu are entuziasm si capacitatea de a motiva.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa fie responsabil pentru a se asigura ca toate
opţiunile care merita sa fie luate in considerare sunt luate in considerarea ; trebuie sa aibă un rol
cheie in planificare ; un arbitru in caz de controversa .
Investigatorul de resurse RI Caracteristici:Extrovertit, entuziast, comunicativ; explorează
oportunităţi, dezvolta legături; explorează şi promovează idei, evenimente şi resurse din afara
grupului; creează contacte externe care pot fi folositoare echipei; conducte negocieri.
Slăbiciuni tolerate :Prea optimist; pierde din entuziasm odată pe primul val de entuziasm a
trecut.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa fie responsabil pentru creare contactelor
externe si explorarea ocaziilor noi; are nevoie de o ocazie de a negocia , dar trebuie sa raporteze
grupului.
Lucrătorul in echipă TW
Caracteristici:Susţine membrii in punctele tari; ii ajuta in punctele slabe, îmbunătăţind
comunicarea in cadrul grupului si spiritul de echipă in general.
Slăbiciuni tolerate :Indecis in situaţii care necesita decizii rapide.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa joace un rol flexibil, folosind calităţile sale
pentru a ajuta cu laturi ale lucrului pe care alţii nu le pot realiza . Ar trebui sa folosească
abilităţile interpersonale pentru a evita conflictele.
Implementatorul IMP
Caracteristici:Transforma concepte si idei in metode de lucru practice ; asigura desfăşurarea
sistematica si eficienta a planurilor.
Slăbiciuni tolerabile:Relativ inflexibil. Reacţionează lent la noi posibilităţi.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa fie organizator, responsabil pentru proceduri si
paşii practici care trebuie luaţi înainte ca echipa sa ia decizii importante.

Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Finalizator CF
Caracteristici:Face sigur ca echipa este protejata de greşeli făcute prin comitere sau prin omitere
; caută activ aspecte ale lucrului care au nevoie de mai multa atenţie ; menţine un sens de urgenta
in echipa .
Slăbiciuni tolerabile:Are tendinţa de a lucra prea mult. Reacţionează lent la noi posibilităţi.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebui sa asigure ca termenele si standardele calitative
sunt respectate . Responsabile cu tratarea erorilor.
Specialistul SP
Caracteristici: Oferă informaţie tehnica grupului; face trecerea de la termeni generali la
termeni tehnici. Contribuie cu un punct de vedere profesional la subiectul care este discutat.
Slăbiciuni tolerabile:Contribuie pe un domeniu restrâns ; se afunda in detalii tehnice.
Alocarea recomandată a sarcinilor:Ar trebuie sa atragă atenţia asupra problemelor tehnice cu
care se confrunta echipa ; ar trebui sa ofere cunoştinţe si tehnici care nu sunt disponibile in
general.


Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu


TEMA 5. PLANUL DE AFACERI

În România modalitatea în care este pusa în practica „economia de piata” ne da, însa,
de furca. Vrem, nu vrem, ne-am familiarizat cu termeni precum: tranzitie, TVA, inflatie, crize
economice, somaj, privatizare etc.Chiar daca cei mai multi dintre noi prefera stabilitatea locului
de munca oferit de stat, nu putini sunt cei care, de voie, de nevoie, au trebuit sa aleaga calea
începerii propriei afaceri. Asa se face ca de 11 ani încoace, am fost asaltati de tot felul de
comercianti, care de care mai dornici sa ne sara în ajutor cu oferte cât mai variate.
Multimea de buticuri, dughene si „dughenute” de la începutul anilor ’90, ticsite cu ce
vrei si ce nu vrei, s-a transformat cu timpul în magazine cochete, încercând sa imite moda din
vest. Acesta este doar un exemplu a ceea ce cunoastem azi ca fiind IMM-urile, adica
Întreprinderi Mici si Mijlocii.
Un capital suficient, vointa si un strop de imaginatie au facut sa apara mici afaceri care
au reusit sa se mentina pe piata. De la florarii particulare la firme de software, cabinete
stomatologice si cabinete de cosmetica pentru patrupedul familiei, toate aceste afaceri au
pornit de la o idee, schitata si redactata într-un plan de afaceri.
Înainte, însa, de a începe elaborarea planului, trebuie sa aveti în vedere câteva elemente
care tin atât de contextul economic în care veti demara o afacere, cât si de motivatiile
dumneavoastra si ale familiei. În fond, familia este cea care suporta riscurile unui eventual esec
sau se va bucura alaturi de „omul de afaceri al casei”, de succesul ideii puse în practica.
Stiati ca...
Atunci când exista ideea unei afaceri, trebuie sa va gânditi daca:
?? Sunteti bine informat?
?? Va puteti planifica actiunile în mod logic?
?? Va place sa va asumati riscuri?
?? Sunteti perseverent?
?? Stiti sa luati decizii cu risc minim pentru afacerea dumneavoastra, fara a va implica afectiv?
?? Sunteti un bun organizator pentru a desfasura o activitate eficienta?
?? Aveti responsabilitate în gândire si putere de munca?
Daca stiti deja ce vreti sa faceti în viitor, puteti sa porniti la treaba.
Orice afacere este orientata catre crearea de profit, iar concurenta cu alti mici
întreprinzatori face parte integranta din lumea afacerilor. Succesul depinde de doua elemente
fundamentale: impactul afacerii asupra dumneavoastra si planificarea afacerii.
1. Impactul afacerii asupra dumneavoastra – trebuie sa cunoasteti exact consecintele si
exigentele afacerii pe plan personal. Afacerea s-ar putea sa va coste pierderea multor momente
petrecute în mijlocul familiei. Pentru a reusi, dumneavoastra, de exemplu, este nevoie de multa
daruire si de foarte multa munca. Va trebui sa examinati potentialul si posibilitatile de care
dispuneti, de exemplu punctele tari, dar si punctele slabe, limitele înainte de a abandona
serviciul dvs. actual pentru a porni propria afacere. Daca sunteti dispus la aceste sacrificii,
treceti la urmatoarea faza.
2. Planificarea afacerii – o idee, fie ea chiar, aparent, „o nebunie”, „o ciudatenie”, daca
nu este „pusa pe hârtie”, se pierde si puteti sa aveti neplacuta surpriza de a fi copiata si pusa în
practica de altcineva. De aceea, se impune elaborarea planului de afaceri, care va prezenta
schematic si logic pasii urmati în derularea activitatii gândite de dvs.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Planul va ajuta sa va organizati mai bine ideile – activitatea de concepere si elaborare a
acestui plan va obliga la analiza obiectiva, critica si nesentimentala a proiectului dvs., la modul
de functionare si la rezultatele estimate.
Cunoscând acum importanta acestui plan si responsabilitatile pe care trebuie sa vi le
asumati, puteti sa treceti la redactarea planului de afaceri propriu-zis. Desi este ideal sa realizati
propriul plan, iata care sunt elementele de baza de care trebuie sa tineti cont!

5.1 ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI
Succesul activitatii dvs. depinde, în primul rând, de întocmirea unui plan de afaceri
viabil. Iata care sunt pasii hotarâtori pentru viitorul afacerii dvs.:
1. Alegeti produsul pe care doriti sa-l realizati sau serviciul pe care vreti sa-l oferiti.
Stabiliti ce face ca produsul/serviciul dvs. sa fie deosebit fata de cele aflate pe piata la
momentul respectiv, cu alte cuvinte, diferentiati-va produsul/serviciul ofertat fata de
concurenti. Iata câtiva dintre factorii care asigura succesul produsului dvs.:
performanta în functionare;
produs în care poti avea încredere totala;
pret;
livrare eficienta;
noutate în materie de tehnologie;
accesibilitate;
calitate;
durabilitate;
usor de folosit;
siguranta în utilizare;
usor de întretinut;
pretul rezonabil al componentelor;
design atractiv;
flexibilitate si adaptabilitate de utilizare;
publicitate si promovare.
Daca optati pentru realizarea unui nou produs, trebuie sa fiti mult mai atenti. Pe de o
parte, firmele depind din ce în ce mai mult de aparitia unor noi produse care pot sa asigure
cresterea vânzarilor, pe de alta parte, exista numeroase produse care esueaza pe piata – ele nu
ating nivelul de vânzari anticipat si sunt retrase de pe piata.
Indiferent de tipul de produs ales de dvs., nu uitati ca evolutia acestuia presupune
parcurgerea a sase trepte de dezvoltare:
1. Cercetarea pietei
2. Pozitionarea propriului produs pe o anumita piata, tinând cont de cerere, oferta si
Concurenta
3. Analiza afacerii
4. Dezvoltarea
5. Testarea produsului/serviciului înainte de a fi introdus în productia de serie
6. Comercializarea
Atentie !
Acestea sunt câteva dintre motivele esecului unor produse noi pe piata:
Caracteristicile produsului
Probabilitate de esec
„Capcana pentru soareci” pe care 28% nimeni nu o mai vrea (produse originale, unice,
dar respinse de piata)
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Produsul care exista deja pe piata si 24% care se loveste de zidul concurentei (produse
similare celor care satisfac deja nevoile consumatorilor)
Produse unicat ce au de suferit de pe 13% urma introducerii ulterioare pe piata a unor
produse similare, mai competitive
Ignorarea conjuncturii (produse care nu raspund 7% nevoilor consumatorilor)
Produse noi care nu corespund 15% standardelor anticipate
„Socul pretului” (produse care se adreseaza nevoilor 13% consumatorilor, dar care au
preturi foarte mari
2. Efectuati un studiu de piata – culegeti informatii despre clientela potentiala. O astfel
de documentatie impune raspunsuri la cele 5 întrebari de baza cerute de oricare cercetare de
piata: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?.
CINE cumpara? Conform criteriilor demografice si socio-economice, precum:
vârsta, sex, venit, educatie, ocupatie, stare civila etc. (în ceea ce-i priveste pe cumparatori) sau
statut, autoritate, specializare etc. (pentru utilizatori).
CE anume se cumpara? În functie de varietate, design, calitate, performante si
pret, caracteristici tehnice sau beneficii?
DE UNDE si CUM se cumpara? Din magazine specializate? Din super-market-uri?
Prin comenzi telefonice? Prin posta? Din cataloage? Care este proportia dintre vânzarile directe
si cele prin intermediari, respectiv prin mass-media?
CÂND se cumpara? Achizitiile se fac sezonier, regulat, la întâmplare, în functie de
anumite activitati etc.?
CUM ? Din impuls, dupa ce cumparatorii s-au gândit în prealabil, se cumpara în
cantitati mici, mari, dintr-un singur magazin sau din mai multe centre etc.?
O a sasea întrebare, egala ca importanta, este DE CE? Spre deosebire însa de celelalte 5
întrebari, la aceasta nu se poate oferi un raspuns foarte exact. În orice caz, când cineva
(cumparator sau utilizator) nu achizitioneaza produsul ca atare, ci, mai degraba, marca, atunci,
chiar si o întelegere partiala a satisfactiei avuta în vedere se încadreaza în ceea ce se numeste
„comportament de cumparare” care se are în vedere.
3. Evaluati segmentul de piata pe care îl puteti ocupa cu produsul sau serviciul dvs.
Segmentarea are la baza trei principii:
Consumatorii sunt diferiti
Diferentele dintre consumatori se reflecta în diferente de cerere pe piata
Segmentele de consumatori pot fi izolate în ansamblul conturat de piata
Segmentarea se refera, de fapt, la adaptarea rationala si cât mai precisa a produsului si a
eforturilor de marketing, în vederea satisfacerii cerintelor cumparatorilor si utilizatorilor. Fara
segmentare, planul dvs. de afaceri nu poate fi pus în aplicare.
Pentru a întelege mai bine de ce este necesara segmentarea, dar si pentru a va dezvolta
aptitudinile de a segmenta si aplica diferite criterii de segmentare, este indicat sa urmati un
curs de specialitate în domeniul marketing-ului, cum este cel oferit de Centrul de Perfectionare
în Comunicare.
Retineti !
Segmentarea va ofera urmatoarele avantaje:
?? Va ajuta sa-l întelegeti mai bine pe consumatorul final.
?? Veti sti, astfel, cum sa-i satisfaceti mai bine cerintele.
?? Veti face fata mai eficient viitoarelor provocari.
?? Va veti cunoaste mai bine punctele tari, dar si pe cele slabe.
?? Veti aloca resursele în mod corespunzator.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

?? Obiectivele vor deveni mai clare – veti sti în ce context sa introduceti pe piata un
produs nou, competitiv, când sa retrageti unul care nu mai corespunde cerintelor pietei si când
este momentul sa promovati o noua imagine.
Segmentarea presupune si câteva criterii de clasificare a consumatorilor, de care
trebuie sa tineti cont în momentul redactarii planului de afaceri:
Similitudini – desi exista diferente între consumatori (sex, vârsta, venit etc.), ele
nu afecteaza drastic cumpararea anumitor produse. Un produs standard poate satisface nevoile
unui mare numar de consumatori.
Unicitatea – consumatorii sunt unici. Diferentele dintre ei fac un produs
standardizat inacceptabil. Ofertele pe piata trebuie, deci, realizate de asa maniera încât sa se
adreseze fiecarui segment în parte.
Diferente/Similitudini – sunt cele care permit gruparea omogena a
consumatorilor în segmente de piata, în functie de dorintele si trebuintele lor.
Ele va ajuta la adaptarea programelor de marketing pentru a putea realiza combinatii
între diferite segmente de piata.
Stiati ca...?
SAV COM – ambalaje de „milioane”
În 1992, sotii Dragana au deschis, ca tot românul, un butic. Dupa numai 8 luni, au dat
faliment. Situatia financiara le-a permis ca, 5 ani mai târziu, sa înceapa o noua afacere.
Ideea: ambalaje pentru cadouri.
Investitia initiala: 5 000 dolari.
Cifra actuala de afaceri: 1,5 miliarde lei. .
Testând piata, sotii Dragana au observat ca magazinele nu aveau ambalaje personalizate
nici macar pentru cadourile de lux; au exploatat aceasta situatie si au initiat o afacere mai mult
decât profitabila.
Au cumparat în rate o masina de tiparit de la o societate comerciala aflata în lichidare.
Dupa primul an a aparut primul profit în valoare de 20 milioane lei.
Din 1998, legislatia le-a permis sa obtina de la Ministerul Muncii un credit cu dobânda
subventionata, în valoare de 46 milioane de lei.
Au închiriat un spatiu de 100 metri patrati si au angajat câteva persoane.
Succesul le-a facilitat extinderea spre productia publicitara: mape si dosare de lux,
imprimate la cerere, cu numele firmei, tricouri si alte obiecte promotionale.
Acum, firma are 38 de angajati si un spatiu de productie de 800 metri patrati,
proprietate personala. Firma detine între 40% si 50% din piata de desfacere a ambalajelor,
tocmai datorita personalizarii produselor distribuite de SAV Com.
Cele mai utilizate variabile de segmentare sunt:
Criteriul geografic: regiune, tara, oras, densitate (urban, suburban, rural), climat
Criteriul demografic: vârsta, sex, familie, venit, ocupatie, educatie, religie, rasa,
nationalitate, statut social
Criteriul psihografic: stil de viata, personalitate
Criteriul comportamental:
- contextul în care se face achizitia;
- beneficiile obtinute („Economisesc”, „Este convenabil”, „Îmi confera prestigiu”);
- statutul consumatorului (nu foloseste produsul nostru, ex-consumator, potential
consumator, foloseste produsul pentru prima data, consumator fidel);
- rata de utilizare (consumatori ocazionali, întâmplatori, fideli);
- loialitate (deloc loial, moderat, loial, foarte atasat produsului);
- intentia de cumparare (nu constientizeaza nevoia de a cumpara produsul, este
constient,
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

informat, interesat, intentioneaza sa cumpere);
- sensibilitate la: pret, calitate, promovare, publicitate.

4. Stabiliti un amplasament al firmei si motivati de ce ea trebuie sa fie situata în acel loc
si nu într-altul.
Nu uitati sa mentionati resursele materiale, umane, financiare.
Terenul – ca sursa de materii prime, sau ca amplasament pentru activitatea de
productie si de conducere
Cladirile – pentru obiective generale sau specifice, destinate depozitarii,
asamblarii, conceperii produselor, sau liniilor de productie, caz în care sunt necesare anumite
cerinte legate de constructia cladirii respective
Accesul la: energie electrica, canalizare; mijloace de transport etc.
Echipamente adaptate produsului dvs.

5. Proiectati un plan general de exploatare a produsului, care sa cuprinda:
Un plan de forma organizatorica, în care descrieti functiile si structura
organizatiei;
Forma juridica optima - activitate independenta sau în asociere cu familia,
asociere cu alte persoane, societate cu raspundere limitata, societate pe actiuni;
Planul contabil – stabiliti conturile si modalitatea de evidenta financiar-contabila;
Un program de asigurare;
Planul de productie – identificati volumul productiei, tipul si structura spatiului
necesar exploatarii;
Planul de marketing – trebuie sa prezinte obiectivele pe termen scurt si masurile
prevazute pentru îndeplinirea acestora. Iata câteva dintre liniile generale ale unui astfel de
plan:
- Previziuni ale evolutiei pietei pentru o perioada de minimum cinci ani;
- Precizarea metodelor viitoare de cercetare pentru a masura performantele obtinute;
- Mentionarea politicii de produs;
- Politica de pret;
- Politica de livrari;
- Politica de promovare si publicitate;
- Politica de vânzari;
- Bugetul preconizat de venituri si cheltuieli – cum vor fi folositi banii pentru atingerea
scopurilor?
- Metode de finantare;
- Datele limita de implementare a variabilelor de mai sus.
Impactul planului de marketing va avea mult de suferit daca îi lipseste claritatea,
indiferent de cât de logica este argumentatia si cât de sofisticata este analiza. De asemenea, nu
trebuie sa neglijati sustenabilitatea (Se poate „autosustine” afacerea dupa implementarea
planului?)

6. Întocmiti un plan de finantare în care sa precizati costurile derularii pe etape; stabiliti
suma de bani necesara, de unde o puteti obtine si modul cel mai eficient de gestionare a
capitalului dvs.
Pentru a stabili nevoile financiare ale afacerii la care v-ati gândit, este necesar sa aflati
raspunsurile la urmatoarele întrebari:
De câti bani aveti nevoie?
Când îi veti folosi?
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Pentru ce scopuri anume îi veti folosi?
Ce tip de finantare v-ar conveni mai mult?
Veti putea restitui acest credit?
Atentie !
Creditorul trebuie convins ca face o afacere buna! Pentru aceasta, este indicat sa îl
informati corect, sa aveti încredere în dvs, sa va pregatiti corespunzator pentru negocieri, sa
clarificati eventualele neîntelegeri si, mai ales, sa va asigurati respectul reciproc.
Planul astfel construit va fi instrumentul dvs. permanent de lucru pentru organizarea,
conducerea, controlul, monitorizarea, implementarea si dezvoltarea afacerii pe care v-ati
propus-o. Mai mult, actualizat si adaptat permanent contextului economic, el va influenta
deciziile viitoare.
5.2 GHIDUL DUMNEAVOASTRA PRACTIC
Înainte de a prezenta planul dvs. de afaceri, amintitiva ca acesta nu numai ca va ajuta la
planificarea evolutiei afacerii, dar prezinta clar si concis când, cum, unde si de ce considerati ca
ideea dvs. va avea succes.
Regulile pe care va trebui sa le respectati sunt:
Prezentati planul într-un dosar separat, independent de propunerile de natura
tehnica!
Fiti concis! Nu depasiti 20-30 de pagini!
Prezentati clar toate sursele de informatie utilizate în estimarea evolutiei afacerii
dumneavoastra!
1. REZUMAT – prezinta elementele esentiale ale planului de afaceri în cel mult trei
pagini si maximum cincizece minute de sustinere orala a planului dumneavoastra:
Descrierea produsului si a pietei de desfacere;
Prezentarea echipei manageriale;
Rezumat al proiectelor financiare, de câti bani este nevoie si de ce resurse
(INTRARI) si care sunt rezultatele anticipate (IESIRI);
Scopul în care vor fi folositi banii.
2. AFACEREA DVS – sectiunea include urmatoarele date.
Forma de organizare (SRL, SA etc.);
Asociatii/Actionarii si rolul lor;
Intentii de derulare a afacerii,
- Diagnoza: în ce stadiu va aflati acum si de ce?
- Prognoza: încotro considerati ca va îndreptati?
- Obiective: încotro doriti sa va îndreptati?
- Strategie: care este cea mai buna cale pentru a ajunge acolo?
- Tactica: ce actiuni anume se vor urma, de catre cine si când?
- Control: ce masuri veti lua pentru a vedea daca activitatea are succes?
- Cine sunt consultantii interni si externi care se ocupa si de monitorizare?
- Cine implementeaza planul de afaceri?
Principalii concurenti;
Conditiile de ordin juridic, economic, tehnologic, social si evolutia lor.
5.3 ORGANIZARE SI MANAGEMENT

Proprietarii;
Sursele de finantare si capitalul existent;
Schema de organizare, care prezinta structura
firmei si posturile de conducere si de executie;
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Modalitatea de ocupare a posturilor cheie, tehnice si manageriale, precum si
utilizarea serviciilor de consultanta.
4. PRODUSUL - descrieti complet, dar concis produsul/serviciul proiectat. Mentionati
caracteristicile si planurile de dezvoltare viitoare. Precizati cheltuielile si timpul necesar pentru
patrunderea pe piata.
5. PIATA DE DESFACERE – aratati ca întelegeti mecanismele pietei si definiti:
Piata: prezentati clientii potentiali, descrieti interesul lor fata de produsul dvs.,
discutati planurile prezente si viitoare de prevenire a eventualelor reactii negative la acest
produs.
Dimensiunile pietei: prezentati marimea curenta, pe baza datelor din domeniul
de activitate pe care l-ati ales, a discutiilor cu potentialii distribuitori, intermediari si clienti.
Tendinta pietei, de exemplu, cresterea potentiala a acesteia, noile tehnologii si
schimbarile aparute în cererile clientilor.
Concurenta: identificati si analizati concurentii cunoscuti, mentionati avantajele si
dezavantajele pe care le prezinta produsele lor.
6. MARKETING – prezentati un plan realist de vânzari si de ocupare a segmentului de
piata, care sa cuprinda:
Strategia: identificati clientii potentiali si distribuitorii (includeti numerele lor de
telefon si adresele la care pot fi contactati);
Preturile: politica de preturi si compararea preturilor proprii cu cele practicate de
concurenta;
Vânzarile: descrieti modalitatile de vânzareplanificare si modul de functionare a
canalelor de distributie;
Politicile de service si de garantie;
Programati planurile de promovare a vânzarilor si de publicitate.
7. INFORMATIILE FINANCIARE – detaliate, în functie de scopurile pe care doriti sa le
atingeti si de perioadele de timp alocate realizarii acestor obiective.
Prezentati:
Bugetul de venituri si cheltuieli si vânzarile viitoare;
Proiectele financiare (3-5 ani) pentru vânzarea produsului dvs.
8. OPERATIUNI – descrieti cum este realizat produsul (inclusiv localizarea, instalatiile,
echipamentul si tehnologia), forta de munca necesara si prezentati:
Operatiunile pentru care este necesara cooperarea altor firme (daca este cazul);
Denumirea si localizarea furnizorilor;
Capacitatile de productie necesare.
9. PROGRAMUL DE REALIZARE – mentionati principalele etape ale planului de afaceri cu
punerea lor în practica si stabiliti datele limita pentru implementarea acestora.
10. RISCURI – identificati punctele slabe si potentialele probleme cu care v-ati putea
confrunta în derularea afacerii; descrieti planul de diminuare a impactului reactiilor negative ale
pietei la produsul dvs.
Asteptati-va la neasteptat.
11. ANEXE SI DIAGRAME – includeti desene sau planuri ale produsului, brevete,
contracte, prospecte, alte materiale care prezinta importanta pentru evaluarea viitorului
afacerii.
Stiati ca...?
Flamingo Computers – o AFACERE în adevaratul sens al cuvântului.
Marius Ghenea si Dragos Cinca au fost colegi la Facultatea de Electronica si
Telecomunicatii.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

În 1994 au pus pe picioare o firma care azi se numara azi printre cele mai importante din
tara în distributia de tehnologie computerizata. Principalii actionari sunt chiar cei doi colegi.
În 1995 se deschide primul magazin Flamingo, iar în 1997 firma se extinde la nivel
national.
Succesul afacerii i-a determinat pe cei doi sa se gândeasca la o acoperire regionala.
Astfel, au aparut reprezentantele din Moldova, Bulgaria, Ungaria, Croatia, Macedonia,
Iugoslavia si chiar Olanda. Politica agresiva de marketing a asigurat succesul firmei si pe aceste
piete.
Pentru 2001, estimarile indica un nivel al venitului de 52 milioane dolari.
Firma si-a consolidat cele doua activitati de baza: asamblarea de computere si distributia
de echipament informatic.
Una dintre conditiile succesului lor, declara Marius Ghenea, a fost politica de resurse
umane: „De la bun început am angajat oameni valorosi si foarte bine pregatiti. Rezultatele
acestei strategii s-au vazut în timp.”
Nu uitati ca principalele institutii si organisme implicate în autorizarea si functionarea
afacerii dvs. sunt: Notariatul, Judecatoria, Camera de Comert si Industrie, Monitorul Oficial,
Directia Generala a Finantelor Publice, Primaria, Bancile comerciale, Agentia Româna de
Dezvoltare.
Retineti ...
Sfaturi practice pentru întocmirea planului de afaceri!
?? Indicati clar ce asteptati de la viitorul partener (o simpla participare, consiliere, o
conceptie strategica etc.)!
?? Evitati sa-l aglomerati pe cititorul planului cu detalii – altfel se va plictisi!
?? Nu ezitati sa afirmati ca proiectul dvs. este cel mai bun în raport cu cele concurente!
?? Estimati (cel putin la modul general) principalele variabile: rezultate, cifra de afaceri,
costuri, pret, cerere etc.!
?? Puneti în evidenta punctele tari, dar nu le ascundeti pe cele slabe, oportunitatile,
riscurile si amenintarile, ci încercati sa indicati cum le-ati putea diminua!
?? Un plan de afaceri nu este fix: în functie de context, el poate fi reactualizat si
îmbunatatit!
?? Angrenati în elaborarea proiectului întreaga echipa de conducere: toti se vor simti
direct interesati de succesul afacerii!
5.4 SI DACA TOT SUNTETI MANAGER....
Amintiti-va ca, desi „Timpul înseamna bani!”, ar fi mai bine sa evitati sa faceti doua
lucruri în acelasi timp – în joc este chiar succesul afacerii dvs.
Nu va pripiti sa decideti la primul impuls! Aveti grija sa fiti bine informat si actionati în
consecinta! Numai o informatie corecta va duce la o decizie corecta, altfel „Cine nu deschide
ochii deschide punga!”
Recunoasteti greselile, atât pe ale dvs., cât si pe ale altora. Chiar daca aveti motive, nu
considerati ca sunteti perfect si, mai ales, fiti calm! Încercati sa nu va pierdeti usor cumpatul,
indiferent cât de grea ar fi situatia pe care va trebui sa o rezolvati.
Nu uitati sa zâmbiti! Colaboratorii dvs. vor sti ca sunt în prezenta unui adevarat om de
afaceri, stapân pe situatie în orice moment.
Si, daca tot suntem pe tarâmul comunicarii, aducetiva aminte ca trebuie sa vorbiti clar,
astfel încât sa va faceti înteles, sa fiti concis si explicit, spunând lucrurilor pe nume.
Cu alte cuvinte – KISS (“Keep It Short and Simple!”) Asa se comporta managerul ideal.
Încercati sa respectati aceste sfaturi si succesul va este asigurat.
Informati-va angajatii !
Ascultati si parerile celorlalti !
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Încurajati evolutia angajatilor !
Aveti încredere în oamenii dvs. !
Stiati ca...?
Exista doua tipuri de teorii ale atitudinii managerilor în legatura cu angajatii lor:
1. Teoria X: managerul considera ca angajatilor nu le place sa munceasca, sunt lipsiti de
ambitie, fug de responsabilitate, prefera un post sigur si „caldut” si trebuie supravegheati
îndeaproape pentru a-si îndeplini sarcinile. Acesta este managerul autocratic.
2. Teoria Y: managerul considera ca angajatii sai stiu sa-si îndeplineasca în mod eficient
îndatoririle, ca vor sa-si asume responsabilitati si sunt creativi. Un astfel de manager priveste
efortul fizic si mental la serviciu ca fiind la fel de natural ca si odihna sau distractia. Avem de-a
face cu un manager de tip democratic.
Nu uitati: Pretuiti-va oamenii!
Recrutati-i pe cei mai buni!
Fiti un bun instructor!
Faceti din fiecare un lider!
Implicati-va în afacere!
Recompensati performanta adevarata, nu doar rezultatele!
Sunt principii la care trebuie sa va gânditi chiar dinaintea elaborarii planului de afaceri.
Când va veni timpul sa le puneti în practica, vi se va parea normal sa va comportati asa.
Retineti !
?? Angajatii care se simt foarte atasati de firma vor ramâne alaturi de dvs., chiar si în
momentele cele mai dificile !
?? Adesea, cei dispusi sa plece din firma sunt si cei care nu au performante în activitatea
desfasurata !
O activitate de succes este sustinuta doar prin dorinta de a reusi, disciplina si foarte
multa munca – rezultatele nu se vor lasa asteptate. Printre factorii care contribuie la bunul
mers al activitatii dvs. se numara:
Tendinta spre actiune;
Obtinerea unor rezultate bune: realizati un produs calitativ superior si satisfaceti
nevoile unui anumit segment de consumatori;
Conducerea corecta si bazata pe valori;
Personalul dedicat si bine pregatit;
Controlul strict al activitatii.
Nu ignorati importanta atmosferei destinse la serviciu! Disciplina este o conditie a
performantei în aceeasi masura ca si lipsa stresului permanent sau ca buna întelegere între
membrii echipelor de lucru.
Stiati ca…?
?? La corporatia americana Digital Equipment a fost înfiintata „Patrula Morocanosilor”.
Daca cineva trânteste receptorul sau orice alt obiect deranjându-i pe cei din jur, colegii se
strâmba la respectiva persoana („fata de liliac” este chiar „numele de cod” al strâmbaturii). Cei
care au declansat aceasta adevarata moda au constatat cresterea productivitatii si reducerea
absenteismului în rândul angajatilor.
?? În cadrul companiei Eastman Kodak s-a amenajat „camera umorului”. Printre
ciudateniile camerei se numara hamburger-ii saltareti si dintii clantanitori. Directorii au fost
sfatuiti sa fluiere diferite melodii sau chiar sa urle precum lupii – asta pentru a ridica moralul
angajatilor.
Cei mai pretentiosi au putut opta pentru „miorlaitul creativ” sau pentru o metoda mult
mai simpla: „ridica-te, respira si zâmbeste”.
Managementul proiectelor Conf. Univ. Dr. Emilia Gogu

Daca aspirati sa deveniti managerul ideal, dorit în fruntea oricarei firme si apreciat de
toti angajatii, ar fi binevenita o trecere în revista a „Codului manierelor unui bun manager”:
Un bun manager se asteapta ca angajatii pe care îi conduce sa respecte aceleasi
reguli pe care le respecta si el!
Nu da numai ordine, ci îi si asculta pe angajati!
Se tine de cuvânt!
Mentine si coordoneaza buna comunicare în firma sa!
Îsi apara oamenii când acestia sunt acuzati pe nedrept!
Acorda încredere persoanelor care o merita!
Critica în mod constructiv si cu discretie totala!
Ia legatura cu persoanele care l-au cautat în aceeasi zi sau cel mult în doua zile!
Daca nu doreste sa ia personal legatura cu o persoana, deleaga pe altcineva sa o
faca în numele lui!
Acorda atentia cuvenita noilor angajati!
Nu se impune autoritar, ca un atotstiutor!
În sedinte îi mentioneaza pe cei care au avut rezultate deosebite si au asigurat
astfel succesul companiei!
Întretine o ambianta placuta la serviciu!
Nu cauta sa atraga atentia asupra propriilor sale merite!
Este punctual la toate întâlnirile!
Stie sa faca si sa primeasca complimente în mod elegant!
Planul dvs. de afaceri, chiar daca se bazeaza pe o idee exceptionala si este imediat
aprobat si pus în aplicare, nu va avea succesul scontat în lipsa unor astfel de considerente care,
desi tin de bunul simt al orcaruia dintre noi, sunt de multe ori ignorate. Asigurati-va, asadar, ca
aceste „legi nescrise” vor deveni pentru dvs. „reguli de aur”.
Afacerea dvs. va reusi cu siguranta.

BIBLIOGRAFIE
 Ceausu, Iulian, Memorator managerial, Ed. Tipografic. PIKA SRL, Bucuresti, 1995
(p.383 – 386, 342, 476, 485-486).
 Baker, Michael J. Marketing – An Introductory Text, 5th Edition, Published by
Macmillan Education Ltd, Printed in G.B. by Billing & Sons Ltd, Worcester.
 Dannely, Gibson Ivancavich, Prepared by Kim A. Stewart (University of Denver),
Fundamentals of Management Study Guide, 8th Edition, Irwin, Homewood,
Boston, 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful