You are on page 1of 13

Dyfed Powys Dyfed Powys

Trefniadau Aml-Asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd Multi-Agency Public Protection Arrangements


Adroddiad Blynyddol 2002-03 Annual Report 2002–3
GWASANAETH PRAWF CENEDLAETHOL GWASANAETH PRAWF CENEDLAETHOL
dros Loegr a Chymru dros Loegr a Chymru

NATIONALPROBATION SERVICE NATIONALPROBATION SERVICE


for England and Wales for England and Wales
Rhagair Foreword

Gan Paul Goggins, Is-Ysgrifennydd Seneddol dros y ddarpariaeth Gymunedol a By Paul Goggins, Parliamentary Under-Secretary for Community and
Charchariad yn y Swyddfa Gartref. Custodial provision in the Home Office

A minnau newydd fy mhenodi yn Weinidog â chyfrifoldeb dros y Drefniadaeth As the recently appointed Minister with responsibility for the MAPPA, I am
Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA), mae’n bleser gennyf gyflwyno ail pleased to introduce this, the second, annual MAPPA report. It is clear that in
adroddiad blynyddol MAPPA. Mae’n amlwg bod y trefniadau aml-asiantaethol er the last year (2002/3) the multi-agency public protection arrangements (the
diogelu’r cyhoedd wedi parhau, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2002/03), i chwarae rhan MAPPA) continued to play an important role in what remains one of this
bwysig yn un o flaenoriaethau pennaf y Llywodraeth, sef diogelu’r cyhoedd rhag government’s highest priorities – the protection of the public from dangerous
troseddwyr peryglus. offenders.

Fel rhywun sydd â sawl blwyddyn o brofiad ym maes diogelu plant, rwy wedi fy nharo gan As someone with many years experience of working in the field of child
gyfraniad pwysig MAPPA o ran cadarnhau’r cydweithrediad rhwng yr asiantaethau ar lefel protection, I am particularly impressed by the important contribution the
leol lle mae’r ffocws yn bendant ar y troseddwr peryglus. Fodd bynnag, mae’n hanfodol MAPPA are making to strengthen collaboration between agencies at a local
bod y gwelliannau hyn yn cael effaith ar ddiogelwch plant. Fel a welwyd yn dilyn level where the focus is on the dangerous offender. These improvements
marwolaeth drasig Victoria Climbie, mae partneriaeth aml-asiantaethol effeithiol yn must, however, impact on the protection of children. As the tragic death of
hanfodol ac mae’r trefniadau aml-asiantaethol er diogelu’r cyhoedd yn elfen bwysig o hyn. Victoria Climbie showed, an effective multi-agency partnership is crucial and
the MAPPA are an important element.
Er mwyn sicrhau cysondeb yn y trefniadau aml-asiantaethol er diogelu’r cyhoedd ar draws
y 42 Ardal ledled Cymru a Lloegr ac er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno mesurau’r Mesur To ensure greater consistency in the MAPPA across the 42 Areas of England
Cyfiawnder Troseddol, cyhoeddwyd Canllawiau Trefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r and Wales, and to prepare for the implementation of measures contained in
Cyhoedd ym mis Ebrill. Gan adeiladu ar ymarfer da, mae’r canllawiau yn egluro strwythur the Criminal Justice Bill, we published the MAPPA Guidance in April. Building
y trefniadau gweithredol yn ogystal â phwysigrwydd proses adolygu a monitro ffurfiol y on good practice, that Guidance clarified the structure of the operational
mae’r adroddiad blynyddol hwn yn rhan hanfodol ohoni. Bydd y Mesur Cyfiawnder arrangements as well as the importance of formal review and monitoring – of
Troseddol yn cryfhau’r Trefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd mewn dwy which this annual report is a vital part. The Criminal Justice Bill will
ffordd. Yn gyntaf, bydd yn gwneud asiantaethau eraill yn rhan o’r fframwaith strategol. strengthen the MAPPA in two ways. First, it will make the involvement of
Yn ail, bydd yn cyflwyno ymglymiad pobl leyg - sef pobl nad ydynt yn gysylltiedig â other agencies part of the statutory framework. Second, it will introduce the
gweithrediad beunyddiol MAPPA - yn y broses o adolygu a monitro’r Drefniadaeth Aml- involvement of lay people – those unconnected with day-to-day operation of
asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd. Mae’r Adroddiadau Blynyddol ac ymglymiad pobl leyg the MAPPA – in reviewing and monitoring the MAPPA. Annual reports and
yn brawf o ymrwymiad y Llywodraeth i ddangos sut yr ymgymerir â’r gwaith o ddiogelu’r this new lay involvement show the Government’s commitment to explaining
cyhoedd sydd, yn aml, yn waith sensitif a chymhleth. how the often sensitive and complex work of public protection is undertaken.

Mae’r Llywodraeth yn atgyfnerthu ei hymrwymiad i ddiogelu’r cyhoedd trwy nifer o fesurau The Government is also strengthening the protection of the public with other
eraill a gynhwysir yn y Mesur Cyfiawnder Troseddol. Mae’r rhain yn cynnwys dedfrydau measures in the Criminal Justice Bill. They include new sentences for
newydd ar gyfer troseddwyr peryglus a fydd yn golygu na’u rhyddheir nhw tra’u bod yn dal dangerous offenders to prevent their release if they continue to be
i fod yn beryglus. Yn ogystal, bydd y Mesur Troseddau Rhywiol yn cryfhau’r drefn ar dangerous. Additionally, the Sexual Offences Bill will tighten up sex offender
gyfer cofrestru troseddwyr rhyw, yn ei gwneud yn drosedd i ‘baratoi dioddefwr’ ac yn registration, introduce a new offence of ‘grooming’, and enable sex offender
galluogi gorchmynion troseddwyr rhyw i gael eu gosod ar droseddwyr treisgar a allai orders to be imposed on violent offenders who pose a risk of causing serious
achosi niwed rhywiol difrifol – gan olygu bod yn rhaid iddynt gofrestru fel troseddwyr rhyw. sexual harm – thereby extending sex offender registration to them.

Rwy’n cyflwyno’r adroddiad hwn i chi gan longyfarch yr holl asiantaethau ac unigolion I commend this report to you and congratulate all the agencies and
sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd yn individuals who have contributed to the achievement of the MAPPA locally in
eich Ardal leol chi. your local Area.

Paul Goggins
Paul Goggins
Y Darlen Cenedlaethol The National Picture

Yn y rhan hon o’r adroddiad, tynnir sylw at weithrediad a datblygiad This section of this report draws attention to wider context of the operation
ehangach y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd (MAPPA). and development of the Multi-Agency Public Protection Arrangements (the
MAPPA).
Cyflawnir gwaith pwysicaf y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r
Cyhoedd yn lleol, dan arweiniad yr heddlu a’r gwasanaeth profiannaeth, sy’n The most important work undertaken within the MAPPA is done locally, led by
gweithredu ar y cyd fel yr ‘Awdurdod Cyfrifol’yn eich Ardal chi ac ymhob un the police and probation – who act jointly as the ‘Responsible Authority’in
o’r 42 o Ardaloedd ledled Cymru a Lloegr. Cychwynnodd y profiad a’r your Area – and in each of the 42 Areas of England and Wales. The
ymarfer da sy’n sail ar gyfer y gwaith hwn yn y 1990au – yn benodol, o experience and good practice upon which this work is based, began in the
ganlyniad i’r berthynas waith agosach a wnaed yn ofynnol gan Ddeddf 1990s – most significantly as a result of the closer working relationship
Troseddwyr Rhyw (1997). Ffurfiolwyd y berthynas honno ac ehangwyd y required by the Sex Offender Act (1997). The Criminal Justice and Courts
profiad oedd eisoes wedi’i ennill gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a’r Services Act (2000) formalised that relationship and built upon the existing
Gwasanaethau Llys (2000) trwy ei gwneud yn ofynnol i’r heddlu a’r experience by requiring the police and probation services to establish
gwasanaeth profiannaeth i bennu trefniadau (sef Trefniadaeth Aml-yletswydd arrangements (the MAPPA) for assessing and managing the risks posed by
ar yr Awdurdod Cyfrifol i gyhoeddi adroddiad blynyddol yngl?n â gweithrediad sexual and violent offenders. The Act also required the responsible authority
y trefniadau hynny. Yr adroddiad hwn, sy’n cwmpasu’r cyfnod o Ebrill 2002 i to publish an annual report on the operation of those arrangements. This
Fawrth 2003 yw ein hail adroddiad blynyddol. report, covering April 2002 to March 2003, is the second annual report.

Pwysigrwydd Partneriaeth The importance of partnership

Mae cyswllt agosach yr asiantaethau eraill, megis tai, iechyd a Key to the development of the MAPPA in the past year has been the closer
gwasanaethau cymdeithasol sydd wedi bod yn cydweithio ochr yn ochr â’r involvement of other agencies, such as housing, health and social services,
heddlu a’r gwasanaeth profiannaeth wedi bod yn allweddol i ddatblygiad y working alongside police and probation. The truly multi-agency nature of the
Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd. Bydd natur wirioneddol MAPPA and the collaboration which underpins it, is to be strengthened further
aml-asiantaethol y trefniadau a’r cydweithrediad sy’n eu tanategu yn cael eu by the Criminal Justice Bill. The Bill will place a ‘duty to co-operate’on a wide
hatgyfnerthu eto gan y Mesur Cyfiawnder Troseddol. Bydd y Mesur yn gosod range of organisations including local health authorities and trusts; housing
‘dyletswydd i gydweithio’ar amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys authorities and registered social landlords; social services departments; Job
awdurdodau ac ymddiriedolaethau iechyd lleol; awdurdodau tai a landlordiaid Centres; Youth Offending Teams; and local education authorities. In addition,
cymdeithasol cofrestredig; y gwasanaethau cymdeithasol; Canolfannau the prison service will join the police and probation services and become part
Gwaith; Timoedd Troseddu Ieuenctid ac awdurdodau addysg lleol. Yn of the MAPPA ‘Responsible Authority’.
ogystal, bydd y Gwasanaeth Carchar yn ymuno â’r heddlu a’r gwasanaeth
profiannaeth fel aelod o ‘Awdurdod Cyfrifol’y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Supporting and co-ordinating the development of the MAPPA throughout the
Er Diogelu’r Cyhoedd. 42 Areas of England and Wales, is the National Probation Directorate’s
Public Protection Unit (PPU). This Unit acts as a central point for advice and,
Mae gan Gyfarwyddwyr y Gwasanaeth Profiannaeth Cenedlaethol Uned increasingly, involvement in the management of difficult cases. These
Ddiogelu’r Cyhoedd sy’n cefnogi a chydlynu datblygiad y Drefniadaeth Aml- include, for example, UK citizens who have committed serious offences
asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd ar draws y 42 Ardal ledled Cymru a abroad and return to this country without anywhere to live. The Unit is also
Lloegr. Yn ogystal â bod yn ganolbwynt ar gyfer darparu cyngor, mae’r Uned able to provide financial support when the risk management plans make
hon bellach yn ymwneud fwyfwy â rheolaeth achosion anodd. Mae’r rheiny exceptional demands upon local resources.
yn cynnwys, er enghraifft, dinasyddion y DU sydd wedi cyflawni troseddau
difrifol dramor ac sy’n dychwelyd i’r wlad hon heb unlle i fyw. Gall yr Uned Involving the public
hon hefyd roi cymorth ariannol mewn achosion lle mae’r cynllun rheoli risg yn
gosod pwysau eithriadol ar adnoddau lleol. MAPPA developments in the next 18 months will also include the
appointment by the Home Secretary of two ‘lay advisers’to each Area. The
Ymglymiad y cyhoedd eight Areas of England and Wales which have been piloting these
arrangements since January (Cumbria, Greater Manchester, Durham, South
Ymhlith y datblygiadau yn y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Wales, Dorset, Hampshire, Surrey and West Midlands) report that they add
Cyhoedd dros y 18 mis nesaf, bydd yr Ysgrifennydd Cartref yn penodi dau real value. Lay advisers will contribute to the review and monitoring of the
‘ymgynghorydd lleyg’ar gyfer bob Ardal. Adroddodd yr wyth Ardal yng MAPPA which is undertaken by each Area’s Strategic Management Board –
Nghymru a Lloegr (Cymbria, Manceinion Fawr, Dyrham, De Cymru, Dorset, the work of which you can read more in this report.
Hampshire, Surrey a Gorllewin Canolbarth Loegr), sydd wedi bod yn treialu’r
trefniadau hyn ers mis Ionawr, bod yr ymgynghorwyr lleyg wedi bod yn The purpose of appointing ‘lay advisers’is to ensure that communities
ychwanegiad gwerthfawr i’r trefniadau. Bydd yr ymgynghorwyr lleyg yn understand more of what is done to protect them, and that those involved
cyfrannu at y broses o adolygu a monitro’r Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er professionally with the MAPPA are aware of the views of the community.
Diogelu’r Cyhoedd a weithredir gan Fwrdd Rheoli Strategol bob Ardal. Gellir The lay advisers will not ‘represent’the community in the way, for example,
darllen rhagor am waith y Bwrdd Rheoli Strategol yn yr adroddiad hwn. that local councillors do, nor will they be involved in operational decision-
making. And, given the sensitivity of much of what the MAPPA does,
Pwrpas penodi ‘ymgynghorwyr lleyg’yw sicrhau bod ein cymunedau yn deall especially with the few offenders who pose a very high risk of serious harm
mwy am yr hyn a wneir er mwyn eu diogelu a bod y bobl broffesiynol sy’n to the public, it is not practicable for the general public to be involved. Lay
gysylltiedig â MAPPA yn ymwybodol o safbwynt a barn y cyhoedd. Ni fydd yr advisers will however, ensure an appropriate and a practical level of
ymgynghorwyr lleyg yn ‘cynrychioli’r ’ gymuned yn yr un modd ag y mae community involvement.
cynghorwyr lleol yn ei wneud nac ychwaith yn ymwneud â phenderfyniadau
gweithrediadol. Ni fyddai hynny’n beth ymarferol o gofio sensitifrwydd llawer MAPPA Offenders
o waith y Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd, yn enwedig
mewn achosion lle’r asesir bod risg mawr y gallai’r troseddwr achosi niwed This year the annual report provides a more detailed breakdown of the
difrifol i’r cyhoedd. Bydd yr ymgynghorwyr lleyg, fodd bynnag, yn sicrhau bod number of sexual and violent offenders who are covered by the MAPPA in
ymglymiad y gymuned yn cyrraedd lefel addas ac ymarferol. your area. As last year, the figures include the number of registered sex
offenders. Because sex offender registration is for a minimum of 5 years
Troseddwyr MAPPA (and generally for much longer) the figures are cumulative. This is why they
have increased – by 16 per cent in England and Wales. Only a very small
Eleni, mae’r adroddiad blynyddol yn rhoi dadansoddiad manylach am nifer y proportion (about six per cent throughout England and Wales) are considered
troseddwyr rhyw a threisgar sy’n ddarostyngedig i’r Drefniadaeth Aml- to pose such a high risk or management difficulty that they are referred to the
asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd yn eich Ardal chi. Yn yr un modd â’r highest level of the MAPPA – the Multi-Agency Public Protection Panels (the
llynedd, mae’r ffigyrau’n cynnwys nifer y troseddwyr rhyw cofrestredig. Gan MAPPP).
fod troseddwyr rhyw yn gorfod cofrestru am gyfnod o bum mlynedd (ac, fel
arfer, am gyfnod llawer yn hwy) mae’r ffigyrau’n gronnus a dyna pham y Figures alone do not of course, tell the whole story. The anonymised case
gwelir cynnydd o 16% yng Nghymru a Lloegr. Dim ond canran bach iawn o studies illustrate the practical work of the MAPPA, and demonstrate the
droseddwyr (tua 6% ar draws Cymru) sy’n cael eu hystyried yn ddigon preventative action which can be taken. Prior to the MAPPA, action of this
peryglus neu mor anodd i’w rheoli fel y bo angen eu cyfeirio at lefel uchaf y kind was mainly taken by one agency alone, with the effect that on occasion
Drefniadaeth Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd – sef Y Paneli offenders’behaviour which might have triggered preventative action went
Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd. unnoticed. The multi-agency approach of the MAPPA helps ensure that if an
offender does breach the condition of the licence under which they were
Wrth gwrs, ni all ffigyrau’n unig gyfleu’r darlun cyfan. Mae’r achosion released from prison or a court order prohibiting certain activities, then action
enghreifftiol dienw yn yr adroddiad yn amlygu’r gwaith ymarferol a wneir gan to enforce the condition or order and protect the public can be taken more
MAPPA a’r camau ataliol y gellir eu cymryd. Cyn cyflwyno’r Drefniadaeth swiftly.
Aml-asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd, arferai’r asiantaethau weithredu ar eu
pen eu hun, gyda’r canlyniad nad oeddynt bob amser yn sylwi ar ymddygiad
amheus gan droseddwyr, a allai fod wedi arwain at fesurau ataliol. Mae If you are interested in reading the reports of other areas, they will be
dulliau gweithredu aml-asiantaethol MAPPA yn sicrhau, os yw troseddwr yn published on the National Probation Service’s website
torri amodau’r drwydded sy’n rheoli ei ryddhad o’r carchar neu orchymyn llys www.probation.homeoffice.gov.uk (under the public protection section) with all
sy’n gwahardd gweithgareddau penodol, y gellir gweithredu’n gyflym er mwyn of them being available once the last area has published its annual report in
diogelu’r cyhoedd. September.

Os hoffech ddarllen adroddiadau’r Ardaloedd eraill, fe’u cyhoeddir ar safwe’r


Gwasanaeth Profiannaeth Cenedlaethol www.probation.homeoffice.gov.uk (o
dan Diogelu’r Cyhoedd). Byddant ar gael siwrnai y bydd bob Ardal wedi
cyhoedd eu hadroddiadau blynyddol ym mis Medi.
1. Cyflwyniad 1. Introduction

Sefydlwyd trefniadau lleol yn ardal Dyfed Powys ar gyfer asesu a rheoli’r risg Local arrangements to assess and manage the risk posed by sexual violent
sy’n gysylltiedig â throseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus eraill i gyd-fynd and other dangerous offenders commenced in the Dyfed Powys area to
â chyflwyniad Deddf Troseddwyr Rhyw 1997 a chanllawiau cenedlaethol coincide with the introduction of the Sex Offenders Act 1997 and other
eraill. O ganlyniad, gwnaed trefniadau ar y cyd gan Heddlu Dyfed Powys a associated National guidance. This led to the Dyfed Powys Police and the
Gwasanaeth Profiannaeth Ardal Dyfed Powys i asesu a rheoli troseddwyr Dyfed-Powys Probation Area making joint arrangements for the assessment
rhyw cofrestredig a throseddwyr peryglus eraill. and management of registered sex offenders and other dangerous offenders.

These joint arrangements included the development of a protocol between


Fel rhan o’r cyd-drefniadau hyn datblygwyd cyd-brotocol ar gyfer ardal Dyfed
the Police, Probation, and Social Services Departments within the area, and
Powys gan yr Heddlu, y Gwasanaeth Profiannaeth a’r Gwasanaethau it is these agencies that formed the core members of the public protection
Cymdeithasol a’r asiantaethau hyn yw aelodau craidd y broses er diogelu’r process. This was supported by other agencies that included the Health
cyhoedd. Cefnogwyd y protocol gan asiantaethau eraill sy’n cynnwys yr Authority, Education and Housing.
Awdurdod Iechyd, a’r Awdurdodau Addysg a Thai lleol.
This protocol was formally launched in September 1998 and was amended in
Lansiwyd y protocol yn ffurfiol ym mis Medi 1998 ac fe’i diwygiwyd ym mis December 1999 to take into account the developments of the Thornton Risk
Rhagfyr 1999 gan gymryd i ystyriaeth datblygiadau proses asesu perygl assessment process and the change in legislation introducing Sex Offender
Thornton a’r newid yn y ddeddfwriaeth sy’n cyflwyno gorchmynion yn erbyn Orders.
troseddwyr rhyw.
This was further revised in October 2002 to incorporate the requirements of
Section 67 & 68 of the Criminal Justice and Court Services Act 2000, which
Fe’i diwygiwyd eto ym mis Hydref 2002 i gynnwys gofynion Adran 67 a 68 o
provide for a robust framework for the effective assessment and
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau’r Llysoedd 2000, sy’n
management of sex offenders and other dangerous offenders.
cyflwyno fframwaith cadarn a fydd yn sicrhau effeithiolrwydd y trefniadau ar
gyfer asesu a rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus eraill. In April 2003, Multi-Agency Public Protection Arrangement (MAPPA)
Guidance was issued by the Public Protection Unit, this will require a further
Ym mis Ebrill 2003, cyhoeddodd Uned Diogelu’r Cyhoedd Ganllawiau review of the protocol.
Trefniadau Aml-Asiantaethol Er Diogelu’r Cyhoedd sy’n golygu bod angen
adolygu ein protocol unwaith eto. In order to understand the public protection process and thereby evaluate the
statistics presented later within this report in the correct context, it may help
Er mwyn deall y broses er diogelu’r cyhoedd a, thrwy hynny, werthuso’r to firstly explain the meaning of the terms sex offender, violent offender and
ystadegau a gyflwynir yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn yn eu cyd- dangerous person.
destun cywir, dylid yn gyntaf, esbonio’r termau troseddwyr rhyw, troseddwyr
treisgar a phobl beryglus.
Troseddwyr Rhyw Sex Offenders
Yn aml caiff gwir natur troseddu a perthynas â mathau penodol o troseddwr rhyw yn bedoffilydd. The nature of sexual offending and Within this definition, the process offenders who have raped adult
throseddwyr rhyw ei lliwio gan droseddau rhyw, gan gynnwys those responsible for it is often caters for offenders who are females, teenage boys who have
stereoteipiau poblogaidd sy’n ein cyfathrach rywiol anghyfreithlon, Dengys ymchwil genedlaethol bod obscured by popular stereotypes required to register under the Sex had unlawful sexual contact with
harwain i gredu mai dieithriaid yw’r trais rhywiol neu droseddau yn cymaint â 80% o droseddau rhyw yn which portray the primary danger as Offenders Act 1997 which includes teenage girls under 16yrs of age
prif berygl. Mewn gwirionedd, nid erbyn plant. Felly, bydd yr digwydd mewn sefyllfaoedd lle mae’r being strangers. In reality, this is not everyone who has been convicted or and of course those male and
felly y mae yn y mwyafrif o ystadegau a gyflwynir yn nes troseddwr yn adnabod y dioddefydd, the case in the majority of instances. cautioned for certain sexual offences female adults who have abused
achosion. ymlaen yn yr adroddiad hwn yn er enghraifft aelod o’r teulu neu National research indicates that as ranging from unlawful sexual children. Therefore it is important to
Dengys ymchwil cenedlaethol bod cynnwys troseddwyr gwrywaidd 18 gydnabod. Mewn 32% o much as 80% of sexual offending intercourse to rape and offences remember that when looking at the
cymaint â 80% o droseddwyr rhyw oed a throsodd sydd wedi treisio lofruddiaethau a 36% o droseddau occurs in known relationships such against children. Therefore, the number of registered sex offenders,
yn adnabyddus i’w dioddefwyr a’u merched 18 oed a throsodd, rhyw, nid oedd gan y troseddwr as family or other acquaintances. statistics presented later in this not all sex offenders will be
bod yn aelod o’r teulu neu’n bechgyn yn eu harddegau sydd wedi euogfarnau blaenorol. O ystyried report will include those adult male paedophiles.
gydnabod arall. cael cyswllt rhywiol anghyfreithlon troseddwyr rhyw a oedd wedi eu
gyda merch o dan 16 oed ac, wrth heuogfarnu o’r blaen, dim ond 7%
O fewn y categori hwn, ceir gwrs, dynion a menywod 18 oed a oedd wedi eu heuogfarnu am
troseddwyr sy’n gorfod cofrestru o throsodd sydd wedi cam-drin plant. droseddau rhyw.
dan Ddeddf Troseddwyr Rhyw 1997, Mae’n bwysig felly, wrth edrych ar
sef unrhyw un sydd wedi cael ei niferoedd y troseddwyr rhyw
euogfarnu neu’i rybuddio mewn cofrestredig, i gofio nad yw bob Violent Offenders
These include those persons more. The definition can therefore people convicted of murder or
convicted of a violent offence such include those who commit offences manslaughter.
as assault who have received a term of domestic abuse or other violent
of imprisonment of 12 months or crimes. A proportion of these will be

Troseddwyr Treisgar
Mae’r rhain yn cynnwys pobl sydd 12 mis neu fwy. Gall y diffiniad felly canran o’r rhain yn bobl sydd wedi’u
wedi eu heuogfarnu am droseddau gynnwys pobl sydd wedi cyflawni heuogfarnu am lofruddiaeth neu
tresigar megis ymosiadau ac sydd
wedi cael eu carcharu am gyfnod o
camdriniaeth ar yr aelwyd neu
droseddau treisgar eraill. Bydd
ddyn laddiad. Dangerous Offenders
A person is classified as dangerous potential to cause serious physical, levels of risks will be posed
if they are assessed as presenting sexual or psychological harm. dependant on the type of offender,
an abnormally high or potentially offences and behaviour being
unacceptable level of risk to other From the categories identified assessed.
people. This risk can include the above, you will see that differing
Troseddwyr Peryglus
Diffinnir person peryglus fel un sydd potensial i achosi niwed corfforol, amrywio, yn ddibynnol ar y mathau
yn cynrychioli lefel uchel iawn o rhywiol neu seicolegol difrifol. o droseddwyr, troseddau ac
berygl neu un a allai gynrychioli lefel ymddygiad dan sylw.
annerbyniol o berygl i bobl eraill. Gan ystyried y categorïau a nodir
Gall y perygl hwn gynnwys y uchod, gwelir bod lefel y perygl yn
2. Pwy sy’n Gyfrifol am Reoli Troseddwyr yn ardal Dyfed Powys? 2. Who is responsible for managing offenders in the Dyfed-Powys area?

Mae gan Heddlu Dyfed Powys a’r monitro’r peryglon ac maent yn un o gwasanaethau seiciatrig lleol hefyd The Dyfed - Powys Police and agencies involved in the Multi- the MAPPP processes.
Gwasanaeth Profiannaeth lleol asiantaethau craidd cyfarfodydd y yn gysylltiedig â phrosesau’r Paneli Probation Area have statutory Agency Public Protection Panel
gyfrifoldebau statudol i asesu a Paneli Aml-asiantaeth er Diogelu’r Aml-asiantaeth Er Diogelu’r responsibilities to assess and (MAPPP) meeting process. Housing authorities can assist in
rheoli’r peryglon sy’n gysylltiedig a Cyhoedd (MAPPP). Cyhoedd erbyn hyn. manage the risk posed by sexual, placing an individual in appropriate
throseddwyr rhyw, troseddwyr Gall yr awdurdodau Tai gynorthwyo violent and other dangerous Agencies, such as Health, accommodation where available and
treisgar a throseddwyr peryglus Mae asiantaethau eraill megis offenders. The local Social Service Education, Housing and other Local Health can provide a range of
trwy ddodi unigolyn mewn tai
Departments have a wide range of Authority Departments contribute to Mental Health Services and make a
eraill. Mae amrywiaeth eang o Iechyd, Addysg, Tai ac Adrannau preswyl addas a gall yr awdurdodau
resources available which include the risk assessment and monitoring major contribution to the risk
adnoddau ar gael i’r wasanaethau eraill yr Awdurdodau Lleol hefyd yn Iechyd ddarparu amrywiaeth o services for vulnerable groups both and are invited to MAPPPmeetings, assessment process in order to
Cymdeithasol lleol, sy’n cynnwys cyfrannu at y broses sy’n asesu a Wasanaethau Iechyd Meddwl yn for adults and children. They also as appropriate. In addition to these prevent harm occurring.
gwasanaethau ar gyfer grwpiau monitro’r perygl ac fe’u gwahoddir i ogystal â chyfrannu at y broses play a key role in assessment and agencies, the local psychiatric
bregys - oedolion a phlant, fel ei gyfarfodydd y Paneli Aml-asiantaeth asesu risg er mwyn atal niwed. monitoring and are one of the core services are now also involved in
gilydd. Mae ganddynt hefyd ran Er Diogelu’r Cyhoedd, fel y bo’n
allweddol i’w chwarae o ran asesu a addas. Yn ogystal, mae’r

3. How does this work?


3. Beth yw’r Drefn? Dyfed-Powys Probation Area staff available information held by them. further assessed at a Multi Agency
conduct a risk of harm assessment In assessing risk, consideration is Public Protection Panel. (MAPPP)
Mae Gwasanaeth Profiannaeth Ardal Dyma fan cychwyn yr asesiad risg perthnasol o asiantaethau eraill ac, on all offenders they supervise. This given to the nature and pattern of In addition if the risk is identified as
Dyfed Powys yn cynnal asesiad risg aml-asiantaethol, yna bydd y Ditectif yn dilyn hynny, cytunir cynllun rheoli includes all those convicted of a previous offending including any being directed solely towards a
mewn perthynas â phob troseddwr y Arolygydd lleol yn cysylltu â’r a seilir ar farn broffesiynol ac sy’n violent or sexual offence. In cases predatory behaviour, compliance with specific child, vulnerable adult or
maent yn ei oruchwylio, gan asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â gymesur â’r angen i ddiogelu’r where an offender is sentenced to a previous sentencing and orders, the family, the local child or adult
gynnwys pob troseddwr a euogfernir phroses y Trefniadau Aml-asiantaeth cyhoedd. year or more for a violent or sexual probability of further offending and protection procedures will be
am droseddau treisgar neu rywiol. Er Diogelu’r Cyhoedd er mwyn offence, or in other cases when the the harm such behaviour would followed.
Os ystyrir bod y risg yn un uchel, a
Mewn achosion lle y caiff troseddwr casglu’r holl wybodaeth sydd individual is assessed as posing a cause. The potential subjects of such
bod y troseddwr ymhlith y nifer fach MAPPP meetings are chaired by the
ei ddyfarnu i flwyddyn neu fwy yn y ganddynt. very high risk (designated as harm e.g. children or other vulnerable
tyngedfennol hynny sy’n cynrychioli’r local Police Divisional Commander.
carchar am drosedd dreisgar neu dangerous) of causing serious harm persons are also assessed.
Wrth asesu’r risg, ystyrir natur a risg uchaf, asesir yr achos eto mewn The Probation Divisional Manager
rywiol, neu lle’r asesir bod risg mawr to others, the local Probation
phatrwm y troseddu blaenorol gan cyfarfod Panel Aml-asiantaeth Er Following the completion of the attends along with the relevant
iawn y gallai’r unigolyn (a Divisional Manager shares this risk
gynnwys ymddygiad helwriaethol, lle Diogelu’r Cyhoedd. Yn ogystal, os collection of data, a further Social Services Manager and other
ddynodwyd yn beryglus) achosi assessment with the local Police
mae’r troseddwr yn gyson yn chwilio penderfynir mai un plentyn, un complementary assessment of risk is agency representatives who hold
niwed difrifol i eraill, y Rheolwr Detective Inspector. (Dyfed-Powys
am gyfle i droseddu, ufudd-dod oedolyn diymgeledd neu un teulu completed. This may include the use information about the offenders. The
Profiannaeth Lleol ar y cyd â Ditectif Probation Area fully implemented the
mewn perthynas â dedfrydau a penodol sydd mewn perygl, of Risk Matrix 2000, another protocol contains information on the
Arolygydd yr Heddlu fydd yn asesu’r Offender Assessment System
gorchmynion blaenorol, y gweithredir y trefniadau lleol ar gyfer nationally approved assessment tool format for recording the MAPPP and
risg. (Cafodd y System Asesu (OASys) on 1 st April 2003 which is a
tebygolrwydd o gyflawni troseddau diogelu plant neu oedolion. particularly useful in assessing developing a multi-agency risk
Troseddwyr [OASys] ei chyflwyno’n national system and will provide a
pellach a’r niwed y byddai’r fath sexual offenders. management plan.
llawn gan Wasanaeth Profiannaeth Caiff cyfarfodydd y Paneli Aml- more comprehensive assessment of
ymddygiad yn ei achosi. Mae
Ardal Dyfed Powys ar y 1af Ebrill asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd eu the risk of harm to others posed by
gwrthrychau potensial y niwed e.e. The results of this further This risk management plan is
2003. Mae hon yn system cadeirio gan Gomander Rhanbarthol an individual).
plant neu bobl ddiymgeledd eraill assessment are shared with the completed and signed by the
genedlaethol a fydd yn darparu lleol yr Heddlu. Mynychir y
hefyd yn cael eu hasesu. Probation Divisional Manager and participants at the MAPPP meeting
asesiad mwy cynhwysfawr o’r risg y cyfarfodydd hyn gan y Rheolwr The Police identify registered sex
Ar ôl casglu’r holl wybodaeth the relevant staff from other and will include details on how the
mae’r unigolyn yn ei gynrychioli o Profiannaeth Lleol ynghyd â offenders and other agencies also
cynhelir asesiad risg pellach i agencies, following which, risk is to be managed. It could also
ran niweidio eraill). Rheolwr y Gwasanaethau identify offenders who they assess
ategu’r asesiad cyntaf. Gall hwn agreement is made on a include a request for community
Gall yr Heddlu ac asiantaethau eraill Cymdeithasol perthnasol a as posing a high risk to others. management plan which is based on notification. This is explained in more
gynnwys defnyddio Matrics Risg chynrychiolwyr asiantaethau eraill
hefyd gynnal asesiad risg a These are also referred to the local professional judgment and matches detail later in this report. Community
2000, sef offeryn asesu arall a sydd â gwybodaeth am y
phenderfynu bod troseddwyr yn Police Detective Inspector. the public protection need. notification is only requested in
gymeradwywyd yn genedlaethol sy’n troseddwyr. Ceir cyfarwyddyd yn y
cynrychioli risg uchel i eraill. Yr arbennig o ddefnyddiol wrth asesu cases where it is believed that
heddlu sy’n ymwneud a throseddwyr protocol ar gyfer cofnodi cyfarfodydd This is the starting point for the If the risk is deemed to be at the notifying individuals or groups will
troseddwyr rhyw. y Paneli Aml-asiantaeth Er Diogelu’r
rhyw cofrestredig. Caiff y rhain hefyd multi-agency assessment of risk and higher level and the offender is assist in managing the risk posed by
eu cyfeirio at y Ditectif Arolygydd Rhennir canlyniadau’r asesiad Cyhoedd a datblygu cynllun rheoli the local Detective Inspector will assessed as being amongst those the offender. The MAPPPalso
lleol. ategol pellach hwn â’r Rheolwr risg aml-asiantaethol. then contact other agencies involved critical few offenders who pose the agrees appropriate review dates.
Profiannaeth Rhanbarthol a staff in the MAPPA process to collect all highest risk, then the case will be
3. Beth yw’r Drefn? (Parhad) 3. How does this work? (Cont’d)
Caiff y cynllun hwn, a fydd yn Mae’r ystadegau ar ddiwedd yr ddata hon gryn wahaniaeth i allu’r The protocol relies on the parties level of risk but who do not meet the offenders. This database is part of a
cynnwys manylion am sut y bwriedir adroddiad hwn yn tanlinellu’r ffaith Heddlu i storio, cyrchu a rhannu involved being able to pass Home Office criteria for assessment national development programme
rheoli’r risg, ei gytuno a’i lofnodi gan bod 27 cyfarfod llawn o’r Paneli Aml- gwybodaeth ac mae i fod i gael ei information freely and quickly in by the full MAPPP. Therefore of the and will eventually form part of a
y rhai sy’n bresennol yng asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd hestyn yn ddiweddarach y flwyddyn order that local managers can react 199 offenders considered under the national register allowing for
nghyfarfodydd y Panel Aml- wedi’u galw er mwyn cynnal asesiad hon i gynnwys troseddwyr treisgar. to changing circumstances and MAPPA process 97 were subjected monitoring throughout the UK with
asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd. risg o’r troseddwyr hynny sy’n Mae’r gronfa ddata hon yn rhan o implement or adapt existing to a full MAPPPmeeting. access to both the Police and
Fe all hefyd gynnwys cais am cynrychiolir risg mwyaf. Fodd raglen ddatblygu genedlaethol a protection plans to incorporate Probation Service.
hysbysu’r gymuned, sy’n cael ei bynnag, o fewn ardal Dyfed Powys, fydd yn y diwedd yn ffurfio rhan o public protection needs. In January 2003, the new Violent
esbonio’n helaethach yn nes ymlaen estynnwyd swyddogaeth cyfarfodydd gofrestr genedlaethol a fydd yn and Sexual Offender Register The aim of the risk management
yn yr adroddiad hwn. Ni wneir y y Paneli Aml-asiantaeth Er Diogelu’r caniatáu i’r Heddlu a’r Gwasanaeth The statistical section contained (VISOR) computerised database process is to reduce potential harm.
ceisiadau hyn oni chredir y byddai Cyhoedd ac ymdriniwyd hefyd â 70 Profiannaeth fonitro’r sefyllfa ar within this report highlights the fact became fully operational in the Managers are tasked with making
hysbysu unigolion neu grwpiau yn o droseddwyr yr ystyriwyd eu bod yn draws y DU. that a full MAPPPmeeting was held Dyfed-Powys Police area. This the most appropriate decisions
gymorth o ran rheoli’r risg sy’n cynrychioli risg sylweddol ond nad on 27 occasions to risk assess currently allows for the management possible given all the information
gysylltiedig â’r troseddwr. Mae’r oeddynt yn cyrraedd meini prawf y Nod y broses asesu risg yw lleihau’r those offenders who pose the of registered sex offenders. This available to them at that time. It is
Paneli Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Swyddfa Gartref ar gyfer asesiad potensial am niwed. Gofynnir i’r highest level of risk. However within database has made a considerable important to note, however, that
Cyhoedd hefyd yn cytuno dyddiad gan gyfarfod llawn y Paneli hyn. rheolwyr wneud y penderfyniadau the Dyfed Powys area the full difference to the Police’s ability to even the most diligent efforts of
priodol ar gyfer adolygu’r achos. Felly, o’r 199 o droseddwyr a mwyaf addas posib ar sail y MAPPP meeting has been extended store, access and share information practitioners cannot always prevent
ystyriwyd gan y broses Panel Aml- wybodaeth sydd ganddynt ar y pryd. to cover a further 70 offenders who and is scheduled to be extended serious harm occurring.
Mae’r protocol yn ddibynnol ar allu’r asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd, Mae’n bwysig nodi, fodd bynnag, are considered to pose a significant later this year, to include violent
asiantaethau cysylltiedig i cafodd 97 eu hystyried gan nad yw hyd yn oed ymdrechion
drosglwyddo gwybodaeth yn gyflym gyfarfodydd llawn y Paneli. mwyaf dyfal y gweithredwyr yn
ac yn rhwydd fel y bo modd i’r llwyddo bob tro i rwystro troseddwyr
rheolwyr lleol ymateb i Ym mis Ionawr 2003, daeth Cofrestr rhag achosi niwed difrifol.
amgylchiadau newydd a gweithredu Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr
cynllun diogelu neu addasu’r cynllun Rhyw (VISOR), sef cronfa ddata
cyfredol i gynnwys y gofynion ar gyfrifiadurol newydd, yn llawn 4. Who monitors this progress?
gyfer diogelu’r cyhoedd. weithredol o fewn ardal Heddlu
Dyfed Powys. Gwnaeth y gronfa Within the Dyfed Powys area there This group maintains a positive
is a strategic management group ownership of multi-agency working
that meets twice a year. This group and supports the MAPPPprocess
was set up in January 1999 and on a divisional/local authority area
consists of senior representatives of basis.
the Police, Probation, Health
Authority and Social Services How are
4. Pwy sy’n Monitro’r Broses Hon? Departments within the Dyfed assessments reviewed?
Powys area. Minutes of MAPPPmeetings are
O fewn ardal Dyfed Powys mae a phennu unrhyw ddiffygion a allai Cyhoedd gan y Ditectif Arolygydd reviewed by the Detective Inspector
grwp rheoli strategol yn cyfarfod olygu bod angen newid y polisïau. sydd â gofal am Uned Diogelu’r This group maintains a strategic in charge of the Public Protection
ddwywaith y flwyddyn. Sefydlwyd y • Derbyn adroddiadau am yr holl Cyhoedd a rhydd gyngor fel y bo’n overview of the public protection Unit and advice is given where
grwp hwn yn Ionawr 1999 ac mae’n achosion a aseswyd yn unol â briodol. Caiff y broses adolygu ei work within the Dyfed Powys area appropriate. The review process will
cynnwys uwch swyddogion o’r thelerau’r protocol. hestyn yn ystod y flwyddyn sydd and has the following terms of be expanded over the coming year
Heddlu, y Gwasanaeth Profiannaeth, ohoni i gynnwys aelodau allweddol reference: to involve other key members of the
yr Awdurdod Iechyd a’r Mae’r grwp hwn yn cadw rheolaeth eraill o’r Grwp Rheoli Strategol a Strategic Management Group who
Gwasanaethau Cymdeithasol o fewn gadarn dros y gwaith aml- fydd yn adrodd eu casgliadau i • To develop and implement will report their findings to the
ardal Dyfed Powys. asiantaethol gan gefnogi prosesau’r gyfarfodydd y Grwp Rheoli relevant policies and protocols. Strategic Management Group
Paneli Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Strategol. • To review and identify any meetings.
Mae’r grwp hwn yn cynnal arolwg Cyhoedd o fewn y rhanbarthau ac procedural or system failings,
strategol o waith diogelu’r cyhoedd ardaloedd yr awdurdodau lleol. Yn y gorffennol, mae’r Grwp Rheoli which may necessitate policy In the past, the Strategic
sy’n mynd yn ei flaen yn ardal Dyfed Strategol wedi bod yn brysur yn changes. Management Group has been fully
Powys ac mae ei Gylch Gorchwyl fel Sut y caiff yr asesiadau eu datblygu protocolau lleol gan sicrhau • To receive an account of all employed in developing local
a ganlyn:- hadolygu? eu bod yn cael eu gweithredu’n cases assessed within the protocols ensuring their effective
• Datblygu a gweithredu polisïau a Adolygir Cofnodion cyfarfodydd y effeithiol o fewn bob un o’r terms of this protocol. implementation and including all
phrotocolau perthnasol. Panel Aml-asiantaethol Er Diogelu’r asiantaethau perthnasol. relevant agencies.
• Adolygu’r trefniadau a’r systemau
5. Hysbysu’r Gymuned 5. Community Notification
As part of the wider risk A MAPPP meeting recommended Following his release from prison,
Fel rhan o’r broses rheoli risg asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd y cyswllt agos rhwng y ddau heddlu management process, one of the community notification to there was very close liaison and
ehangach, un o’r strategaethau a dylid hysbysu rheolwyr y maes a’r gwasanaeth Profiannaeth a strategies that can be adopted to management at the residential monitoring by the two police forces
gaiff ei gweithredu er mwyn lleihau’r carafannau. Cadwodd y ddau chafodd ei fonitro’n gyson. reduce risk is to make a community caravan site. Regular contact was and the Probation Service. A
risg yw datgelu gwybodaeth i Heddlu a’r Gwasanaeth Cynhaliwyd cyfarfod Panel Aml- notification to individuals, groups or maintained between the two Police MAPPP meeting was held to
unigolion, grwpiau neu rannau o’r Profiannaeth mewn cysylltiad asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd i sections of the community. This is Forces and the Probation Service in determine the risks he posed to a
gymuned. Ni wneir hyn oni ystyrir ei rheolaidd a’i gilydd mewn ymdrech i benderfynu’r risg i ferch yr oedd only considered if it is felt that this is an attempt to monitor Mr.A’s female he had developed a
fod yn gyfiawnadwy, yn gymesur â’r fonitro gweithgareddau Mr A. Trwy wedi ffurfio perthynas â hi. O proportional, justifiable and will activities. As a result of the joint relationship with. As a result of
risg ac yn debygol o leihau’r risg. gydweithio a monitro yn y modd ganlyniad i’r broses fonitro, cafodd reduce the risk posed. working and monitoring sufficient monitoring, this case culminated in
hwn, casglwyd digon o wybodaeth i Mr C ei arestio am fygwth lladd ei information was collated to obtain a Mr. C being arrested for making
Ni wneir hysbysiadau cymunedol sicrhau Gorchymyn Troseddwr gariad. Cafodd ei gadw ar remand a Community notifications are only Sex Offender Order. Mr. A has been threats to kill his girlfriend. He was
onid oes gwir angen amdanynt a Rhyw. Arestiwyd Mr A ddwywaith ac llwyddodd y Gwasanaeth made where there is a pressing arrested twice and given a custodial subsequently remanded in custody
rhaid cyfiawnhau pob penderfyniad fe’i carcharwyd ddwywaith am dorri Profiannaeth i gael ei drwydded need and each decision, on whether sentenced twice for breaching his and the Probation Area successfully
p’un ai i ddatgelu ai peidio ar sail y amodau ei orchymyn. Mae Mr A yn parôl wedi’i diddymu. or not to disclose, has to be justified order; he is currently in prison. requested that his licence be
tebygolrwydd o niwed y gallai peidio y carchar ar hyn o bryd. on the basis of the likelihood of the revoked.
â datgelu ei achosi. Achos D harm that non-disclosure might Case Study B
Achos B Dynodwyd Mr D yn berson peryglus otherwise cause. Mr. B was in his late forties and was Case Study D
Tra’i bod yn rhan o rôl y Paneli Aml- Roedd Mr B yn ei bedwardegau a oedd yn destun Gorchymyn released from custody following a Mr. D was classified as a dangerous
asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd i diweddar pan rhyddhawyd ef o’r Ysbyty ar ôl iddo gael ei ganfod yn Whilst it is the role of the MAPPP to sentence for offences of indecent person and had been made subject
archwilio’r holl wybodaeth a rennir carchar yn dilyn dedfryd am ymosod euog o drywanu perthynas iddo. Ar recommend community notifications, assault against children. After a of a Hospital Order, after being
yn y cyfarfodydd yn fanwl ac, ar sail yn anweddus ar blant. Yn dilyn ôl cwblhau ei ddedfryd a threulio based on the careful and rigorous period at a Probation hostel, a found guilty of stabbing a relative.
hynny, i argymell gwneud cyfnod mewn hostel Profiannaeth, nifer o flynyddoedd mewn ysbyty examination of all information MAPPA meeting was convened and Following completion of his
hysbysiadau cymunedol, mae’r cynhaliwyd cyfarfod Panel Aml- seiciatrig diogel, fe’i rhyddhawyd yn shared at the meeting, the ultimate agreed to him being accommodated sentence he was released into the
penderfyniad terfynol p’un ai i asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd a y gymuned. Yn fuan ar ôl ei decision to make the disclosure in a small town in rural Wales. community after spending a number
ddatgelu ai peidio yn gorwedd gydag chytunwyd iddo fynd i fyw mewn tref ryddhau, daeth yn amlwg ei fod yn rests with a Chief Police Officer Information available suggested his of years in a secure psychiatric
un o Brif Swyddogion Heddlu Dyfed fach yng nghefn gwlad Cymru. cael ysbeidiau o yfed yn drwm. within the Dyfed Powys Police. The offending behaviour was planned hospital. Shortly after his release, it
Powys. Mae Prif Swyddogion Roedd y wybodaeth a oedd ar ar Chief Officers of Dyfed Powys Police and that in the past he had groomed became evident that he was ‘binge’
Heddlu Dyfed Powys wedi gael amdano yn awgrymu ei fod yn Yn ystod y cyfnod hwn, bu’r have authorised 18 Community vulnerable families. drinking.
awdurdodi 18 hysbysiad cymunedol cynllunio ymlaen llaw cyn troseddu heddlu’n cydweithio’n agos iawn â’r notifications in the period under
yn ystod y cyfnod o dan arolwg. gan baratoi teuluoedd bregus a’u tîm iechyd meddwl oedd yn review. A MAPPP meeting, in this area During this time, the police worked
cael i ymddiried ynddo. gysylltiedig ag achos Mr D a daeth agreed that the police should closely very closely with the mental health
Dros y blynyddoedd diweddaf, yn amlwg bod ei gyflwr yn Over recent years community monitor him and for limited team involved with Mr. D and it
gwnaed hysbysiadau cymunedol i Cytunodd cyfarfod y Panel Aml- gwaethygu. O ganlyniad i notifications have been made within community disclosure to the became apparent that his condition
nifer o gyrff, asiantaethau a asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd wybodaeth a gasglwyd gan yr the Dyfed Powys area to a number ‘warden’of the estate, on which he was deteriorating. Owing to
sefydliadau o fewn ardal Dyfed lleol y byddai’r heddlu yn ei fonitro’n heddlu, galwyd Mr D yn ôl i’r ysbyty, of bodies, agencies and would be living. This action resulted intelligence obtained by the police,
Powys. Roedd y rhain yn cynnwys agos ac y dylid cyfyngu’r datgeliad a thrwy hynny, ei atal rhag peri organisations. These include in evidence being collected that Mr. D was recalled to hospital,
ysgolion, canolfannau hamdden, cymunedol i’r ‘warden’ar yr ystâd lle niwed difrifol posib i eraill. disclosures to schools, leisure indicated he had placed himself in a thereby preventing the potential
sefydliadau adloniant eraill, y byddai’n byw. O ganlyniad i hyn, centres, other recreational areas, situation that could lead to him re- serious harm to others.
wardeniaid tai, staff rheilffyrdd ac casglwyd tystiolaeth i’r perwyl ei fod Achos E wardens of housing complexes, offending. There was close liaison
achubwyr bywyd, i enwi ond wedi ei roi hun mewn sefyllfa a allai Euogfarnwyd Mr E am droseddau yn railway staff and lifeguards to name between all the agencies involved, Case Study E
ychydig. roi cyfle iddo droseddu eto. Cafwyd erbyn ei gymar ac, yn dilyn ei but a few. and as a consequence of the Mr. E was convicted of offences
cyswllt agos rhwng yr asiantaethau euogfarn, rhyddhawyd ef ar evidence obtained, a Sex Offender against his partner and following his
Dyma rai esiamplau o’r yn yr achos ac, o ganlyniad i’r drwydded a dychwelodd i’w gartref Examples of disclosures are as Order was successfully obtained. conviction he was released on
datgeliadau a wnaed: dystiolaeth a gasglwyd, llwyddwyd i teuluol. Tra bod Mr E yn y carchar, follows: licence returning to his family home.
Achos A sicrhau Gorchymyn Troseddwr roedd y dioddefydd wedi symud i During the period Mr E was in prison
Euogfarnwyd Mr A am geisio Rhyw. ffwrdd i dref gyfagos yn ardal heddlu Case Study A the victim had moved away to a
herwgydio bachgen tra’n teithio ar arall tra’n parhau i weithio i’r un Mr. A was convicted of attempting to Other Case Studies nearby town in another police force
drên. Pan rhyddhawyd ef o’r Achos C cwmni a oedd hefyd yn cyflogi eu abduct a male child. The offence area but continued to work for the
carchar symudodd Mr A i gyfeiriad Roedd Mr C wedi’i ddynodi’n berson mab. Un o amodau trwydded Mr E was committed whilst travelling on a Case Study C same company, that also employed
yn ardal heddlu cyfagos ond peryglus ac fe’i rhyddhawyd o’r oedd na ddylai gysylltu â’i gyn- train. On his release from prison Mr. Mr. C. was classed as a dangerous her adult son. There was a
gwyddys ei fod yn teithio’n rheolaidd carchar ar ôl cael ei ddedfrydu i 10 gymar, ond yn fuan ar ôl ei ryddhau, A moved into an address in an person and was released from condition in Mr. E’s licence not to
i faes carafannau preswyl yn ardal mlynedd dan glo am geisio llofruddio drwgdybiodd yr Ardal Profiannaeth adjoining force area but was known prison after being sentenced to 10 contact his ex-partner but soon after
Dyfed Powys. ei wraig, ymosodiad a oedd wedi lleol ei fod yn defnyddio eu mab i to regularly visit a residential years imprisonment for attempted his release the local Probation
cymryd lle yn ardal heddlu arall. Ar geisio gwneud cyswllt. caravan site in this police force area. murder of his wife, this attack Service suspected he was using his
Argymhellodd cyfarfod Panel Aml- ôl ei ryddhau o’r carchar, cafwyd occurring in another police area. son to make contact.
5. Hysbysu’r Gymuned (parhad) 5. Community Notification (cont’d)
Trwy gyfrwng y Trefniadau Aml- Achos F gwasanaeth profiannaeth, y Tîm Through the MAPPA process the Case Study F probation, Community Mental Health
asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd Roedd gan Mr F, a oedd yn byw Iechyd Meddwl Cymunedol, y two police forces and probation Mr. F lived with his parents and had Team, Education Services and Mr.
roedd y ddau heddlu a’r ardaloedd gyda’i rieni, anawsterau dysgu a Gwasanaethau Addysg a gweithiwr areas shared information and the mental health and learning F’s key worker. Mr. F and his
profiannaeth yn gallu rhannu phroblemau iechyd meddyliol. allweddol Mr F, er mwyn asesu’r police and probation jointly visited problems. He had previously been parents were invited to the meeting
gwybodaeth ac ymwelodd yr heddlu Roedd eisoes wedi cael ei risg. Gwahoddwyd Mr F a’i rieni i’r the victim to offer support. She convicted under the Harassment Act and the concerns about the risk he
ar y cyd â’r gwasanaeth ddedfrydu o dan y Ddeddf Aflonyddu cyfarfod a gwyntyllwyd y pryderon y eventually informed her local police of offences against four different posed to women was shared. As a
profiannaeth â’r dioddefydd er mwyn am droseddau’n erbyn pedair o gallai Mr F fod yn risg i ferched. O of the continuing harassment and women, and was re-convicted of consequence, his parents better
cynnig eu cefnogaeth. Yn y diwedd, ferched a chafodd ei euogfarnu eto ganlyniad, roedd gan ei rieni gwell involvement of her son. Mr. E was similar offences. The court understood the situation and were
aeth y dioddefydd at yr heddlu lleol am droseddau tebyg. Gofynnodd y dealltwriaeth o’r sefyllfa ac roeddynt subsequently recalled to prison for requested a Pre-Sentence Report supportive of the risk management
a’u hysbysu am yr aflonyddu parhaol Llys am Adroddiad Rhag-ddedfrydu yn gefnogol o’r cynllun rheoli risg a’r breach of his licence conditions, and and during the interview he admitted plan and of the application for a
a chyswllt ei mab â’r mater. Yn sgil ac, yn ystod y cyfweliad, cais am Orchymyn Atal sydd bellach the son warned about his behavior. that there was a sexual element to Restraining Order. This has now
hynny, galwyd Mr E yn ôl i’r carchar cyfaddefodd fod elfen rywiol i’w wedi cael ei awdurdodi gan yr This would not have been possible his offending. been authorised by the Magistrates.
am dorri amodau ei drwydded a droseddu. Ynadon. without the close co-operation and
rhybuddiwyd y mab yngly^n â’i sharing of intelligence between the A MAPPP meeting was
ymddygiad yntau. Cynhaliwyd cyfarfod Panel Aml- two police forces and the probation subsequently held to assess the
asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd, service. risk, which involved police,
oedd yn cynnwys yr heddlu, y

6. Gweithio gyda Dioddefwyr 6. Victim Work


Mae Adran 69 o Ddeddf Cyfiawnder bwrpas y cyswllt rhagarweiniol hwn Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Section 69 of the Criminal Justice include the approximate date of Victim Support Dyfed and Victim
Troseddol a Gwasanaethau’r Llys yw esbonio’r broses ddedfrydu a Cyhoedd er mwyn cyflwyno and Court Services Act 2000 places release and possible licence Support Powys serve the Area:
2000 yn gosod dyletswydd statudol chanfod os yw’r dioddefydd yn safbwynt y dioddefydd a chyfrannu a statutory duty upon the National conditions.
ar y Gwasanaeth Profiannaeth dymuno cael gwybodaeth bellach at y broses asesu risg. Bydd yr Probation Service, to contact victims Victim Support Dyfed
Prydeinig i gysylltu â dioddefwyr er am yr achos. Gallai hyn gynnwys agwedd hon o waith y Swyddog and ask if they wish to be kept During this 12-month period, the C/o Police Station,
mwyn darganfod p’un ai ydynt am i gwybodaeth am amcan ddyddiad cyswllt dioddefwyr yn cael ei ehangu informed and consulted about the Victim Liaison Officer has contacted Waunlanyrafon,
ni ymgynghori â nhw a’i hysbysu am rhyddhau’r dioddefydd ac amodau’r yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. release arrangements for violent and a total of 164 victims who live in the Llanelli,
y trefniadau ar gyfer rhyddhau drwydded barôl, os yw hynny’n sexual offenders sentenced to 12 Dyfed - Powys area, 70% of whom Carmarthenshire.
troseddwyr treisgar neu droseddwyr berthnasol. Gwasanaethir yr ardal hon gan months custody or more. wished to be kept informed and SA15 3AD
rhyw a ddedfrydwyd i 12 mis neu wasanaethau Cymorth i Ddioddefwyr consulted about the progress of the
fwy o garchar. Yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, Dyfed a Chymorth i Ddioddefwyr On 1 st May 2002 the Dyfed-Powys sentence imposed. Victims are also Tel: 01554 775187
cysylltodd y Swyddog Cyswllt Powys: Probation Area appointed a provided with information about
Ar y 1af Mai 2002 penododd Ardal Dioddefwyr â 164 o ddioddefwyr designated Victim Liaison Officer Victim Support, SAMM (Support
Profiannaeth Dyfed Powys Swyddog oedd yn byw yn ardal Dyfed Powys Cymorth i Ddioddefwyr Dyfed who undertakes the majority of work After Murder and Manslaughter),
Cyswllt Dioddefwyr Penodedig (a ac roedd 70% o’r rheiny am i ni d/o Gorsaf yr Heddlu with victims (based at the Cruise and other local support Victim Support Powys
leolir yn Swyddfa Brofiannaeth ymgynghori â nhw ac yn dymuno Waunlanyrafon Carmarthen Probation Office). services. Sefton House,
Caerfyrddin) sy’n ymgymryd â’r rhan cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr Llanelli Middleton Street
fwyaf o’r gwaith a wneir gyda achos. Yn ogystal, rhoddir Sir Gaerfyrddin The Victim Liaison Officer collates If appropriate, the Victim Liaison Llandrindod Wells,
dioddefwyr. gwybodaeth am Gymorth i SA15 3AD the information from the Probation Officer will attend Child Protection Powys
Ddioddefwyr, SAMM (Cymorth ar ôl Ffôn: 01554 775187 Service, police and courts and Case Conferences or Multi-Agency
Mae’r Swyddog Cyswllt Dioddefwyr Llofruddiaeth a Dynladdiad), Cruise contacts the victims of sexual or Public Protection Panels to provide Tel. : 01597 825699
yn casglu gwybodaeth i’r a gwasanaethau cefnogi lleol eraill Cymorth i Ddioddefwyr Powys violent offences or their families a victim perspective and contribute
gwasanaeth profiannaeth, yr heddlu i’r dioddefwyr. Sefton House within 8 weeks of the offender being to the risk assessment process.
a’r llysoedd ac yn cysylltu â Stryd Middleton sentenced. The main purpose of This aspect of the work will be
dioddefwyr troseddau rhyw a Lle y bo hynny’n briodol, bydd y Llandrindod this initial contact is to explain the developed further over the coming
throseddau treisgar neu eu Swyddog Cyswllt Dioddefwyr yn Powys sentence process and ascertain if year.
teuluoedd ymhen 8 wythnos ar ôl i’r mynychu Cyn-drafodaethau LD1 5DG the victim wishes to be kept
troseddwr gael ei ddedfrydu. Prif Achosion Diogelu Plant neu Baneli Ffôn: 01597 825699 informed of progress. This could
7. Gwybodaeth Ystadegol Nif y Troseddwyr 7. Statistical Information No. of Offenders

i) Nifer y troseddwyr rhyw cofrestredig ar 31 Mawrth 2003 199 i. The number of registered sex offenders on 31 March 2003 199

Nifer y troseddwyr rhyw cofrestredig y 100,000 poblogaeth 41 The number of registered sex offenders per 100,000 population 41

ii) Nifer y troseddwyr rhyw sydd yn rhaid iddynt gofrestru a rybuddiwyd ii. The number of sex offenders having a registration requirement who
neu a euogfarnwyd am fethu â chydymffurfio â’r gofynion cofrestru were either cautioned or convicted for breaches of the requirement,
rhwng 1 Ebrill 2002 a 31 Mawrth 2003 13 between 1 April 2002 and 31 March 2003 13

iii) Nifer y Gorchmynion Troseddwyr Rhyw a geisiwyd ac a gyhoeddwyd iii. The number of Sex Offenders Orders applied for and gained between
rhwng 1 Ebrill 2002 a 31 Mawrth 2003 1 April 2002 and 31 March 2003

(a) Nifer y ceisiadau am Orchymyn Troseddwr Rhyw 1 (a) The total number of Sex Offenders Orders applied for 1

(b) Nifer a ganiatawyd 1 (b) The total number granted 1

(c) Nifer a wrthodwyd - (c) The total number not granted n/a

iv) Nifer y Gorchmynion Atal a gyhoeddwyd gan y llysoedd rhwng 1 Ebrill iv. The number of Restraining Orders issued by the courts between
2002 a 31 Mawrth 2003 mewn perthynas â throseddwyr oedd yn 0 1 April 2002 and 31 March 2003 for offenders currently managed 0
ddarostyngedig i Drefniadau Aml-asiantaeth Er diogelu’r Cyhoedd within MAPPA

v) Nifer y troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill a ystyriwyd o dan v. The number of violent and other sexual offenders considered under
Drefniadau Aml-asiantaeth Er diogelu’r Cyhoedd yn ystod y flwyddyn 1 199 MAPPA during the year 1 April 2002 and 31 March 2003 (as defined 199
Ebrill 2002 a 31 Mawrth 2003 (fel y’u diffinnir gan Adran 68 (3), (4) a (5) by section 68 [3], [4] and [5])

vi) Nifer y ‘troseddwyr eraill’y deliwyd â nhw o dan y Trefniadau vi. The number of "other offenders" dealt with under MAPPA during the
Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd yn ystod y flwyddyn 1 Ebrill 2002 a year 1 April 2002 and 31 March 2003 as being assessed by the
31 Mawrth 2003 ac a aseswyd gan yr Awdurdod Cyfrifol fel rhai oedd yn 45 Responsible Authority as posing a risk of serious harm to the public 45
cynrychioli risg o achosi niwed difrifol i’r cyhoedd (ond nad oeddynt yn (but who did not fall within either of the other two categories, as
syrthio o fewn un o’r ddau gategori arall, fel y’u diffinnir yn A.67(2b)) defined by s.67 [2b])

vii) Nifer y troseddwyr y deliwyd â nhw o dan y Trefniadau Aml-asiantaeth vii. For each of the three categories of offenders covered by the MAPPA
Er diogelu’r Cyhoedd fesul dosbarth (“troseddwyr rhyw cofrestredig”, ("registered sex offenders", "violent and other sex offenders" and
“troseddwyr treisgar a throseddwyr rhyw eraill” a “throseddwyr eraill”): "other offenders"), identify the number of offenders that are or have
been dealt with by:

a) Panel Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd – troseddwyr rhyw cofrestredig 13


(a) MAPPP- registered sex offenders 13
b) Panel Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd – troseddwyr treisgar a
throseddwyr rhyw eraill 13
(b) MAPPP- violent and other sex offenders 13

c) Panel Aml-asiantaeth Er Diogelu’r Cyhoedd – troseddwyr eraill 1


(c) MAPPP- violent and other sex offenders 1
viii) O’r achosion a reolwyd gan y Paneli Aml-asiantaeth Er Diogelu’r viii. Of the cases managed by the MAPPPduring the reporting year what
Cyhoedd yn ystod y flwyddyn, nifer y troseddwyr: was the number of offenders:

a) A ddychwelwyd i’r carchar am dorri amodau’u trwydded barôl 4 (a) who were returned to custody for breach of licence 4

(b) A ddychwelwyd i’r carchar am dorri amodau Gorchymyn Atal neu 0 (b) who were returned to custody for breach of a Restraining Order or 0
Orchymyn Troseddwr Rhyw Sex Offender Order

(c) A gyhuddwyd o drosedd ryw ddifrifol neu drosedd dreisgar 1 (c) charged with a serious sexual or violent offence 1
Cysylltiadau Contacts

Ardal Brawf Dyfed-Powys Cyfeiriad Ffôn Dyfed-Powys Probation Area Address Phone

Cymdeithas Prif Swyddogion Prawf Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys 01267 221567 ACPO Dyfed-Powys Probation Service 01267 221567
Diogelu’r Cyhoed Heol Llangynnwr Public Protection Llangunnor Road
Caerfyrddin Carmarthen
SA31 2PD SA31 2PD

Heddlu Dyfed-Powys Dyfed-Powys Police Address Phone


Cyfeiriad Ffôn
Ditectif Arolygydd Detective Inspector Dyfed-Powys Police 01267 226370
Heddlu Dyfed-Powys 01267 226370 Public Protection Unit
Uned Diogelu’r Cyhoed Blwch Post 99 Llangunnor Road
Llangynnwr Carmarthen
Caerfyrddin SA31 2PF
SA31 2PF