การอ่านงบการเงิน

1

งบการเงิน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน)
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

2

“แบบมีเงื่อนไข” .ผู้สอบบัญชีพบความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายงานที่เกิดขึ้น 3.รายงานของผู้สอบบัญชี ประเภทของรายงานผูส้ อบบัญชี มี 4 ประเภท ได้แก่ 1. “ไม่ถูกต้อง” . “ไม่แสดงความเห็น” .งบการเงินของบริษัทจัดทาขึ้นถูกต้อง 2.ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ 4. “แบบไม่มีเงื่อนไข” .ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง 3 .

รายงานของผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ต่องบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 4 .

ความเห็นผู้สอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 5 .

หลักการจัดทางบการเงินปี 2554 • สภาวิชาชีพบัญชีประกาศให้กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ต้องจัดทาบัญชีโดย ใช้มาตรฐานการบัญชีของไทย (TFRS) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชีระหว่าง ประเทศ (IFRS) ฉบับปรับปรุงปี 2009 • มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรือ่ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ • ปี 2554 กบข. เริ่มจัดทางบการเงินรวม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ (Publicly Accountable Entities) 6 .

งบการเงินรวม • งบการเงินของกลุ่มกิจการที่นาเสนอเสมือนว่าเป็นงบการเงินของหน่วยงานเดียว > 50% .นาสินทรัพย์ หนี้สิน ผลการดาเนินงาน ของบริษัทย่อยทุกบริษัทมารวมกับงบการเงินของ บริษัทใหญ่ ให้เปรียบเสมือนว่าบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยเหล่านั้นเป็นบริษัทเดียวกัน • เพื่อสะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของธุรกิจ 7 .

00 งานทะเบียนสมาชิก 100. ต้องนางบการเงินของกิจการที่ กบข.00 8 .00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนตราสารหนี้ 100. มีอานาจควบคุมมาจัดทางบการเงินรวม โดยมีกิจการต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อบริษัท บริษัท • บริษัท ไทย แอดมินสิ เทรชั่น เซอร์วิสเซส จากัด • บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด • บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จากัด กองทุน • TAF1 .00 กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารทุน Private Equity 50.00 100.อาคารอับดุลราฮิม • TAF 2 – โครงการซัมเมอร์เซ็ท เลคพ้อยท์ • GPF(Thailand)Investment Fund–ตราสารหนี้ต่างประเทศ • GPF(Thailand)Investment Fund–ตราสารทุนต่างประเทศ • กองทุนเปิด ไทยทวีทุน ร้อยละที่ ลงทุน ลักษณะธุรกิจ 100.00 100.การจัดทางบการเงินรวม • กบข.00 บริหารอสังหาริมทรัพย์ 51.00 ที่ปรึกษาการลงทุน 100.

เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์สุทธิปี 2554 งบเฉพาะ กบข.451 3.31% กบข.กับงบรวม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 519. บริษัทย่อยต่าง ๆ รวม 0.055 99.00 กบข.604 523.69% 99.31 0. 9 .69 100.

5. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 .งบการเงิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. 4. 3. งบแสดงฐานะการเงิน 2.

งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หนี้สิน สินทรัพย์ ทุน 11 .

งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สินทรัพย์ สินทรัพย์ – หนี้สิน = หนี้สิน + ทุน = ทุน สินทรัพย์สุทธิ = เงินกองทุน สินทรัพย์ สุทธิ เงินกองทุน 12 .

28 485.สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม รายละเอียด หมายเหตุ 31 ธ. 54 31 ธ.88 681 86.818 8.515 ผลต่าง (%) 460. 53 สินทรัพย์ เงินลงทุน หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ .27 50 -2.00 27 94 -21.269 14 49 27 74 526.77 4.205 6.จากเงินปันผลและดอกเบี้ย .043 69.ค.38 .139 17.39 17.76 3.832 5.166 4.สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน .สุทธิ อื่น ๆ รวมสินทรัพย์ 2 3 13 7 8 12 13 13 13 16 17 508.จากการขายเงินลงทุน .34 11 27.413 -60.879 1.ค.จากการให้เช่าและบริการ อาคารและอุปกรณ์ .360 10.

62 - 27.46 12.518.27 47.72 .81 13.052.61 376.204.052.22 423.758.092.207.088.98 35.889.32 67.84 649.868.98 4.65 256.53 4.776.80 24.361.518.048.207.742. 4.868.625.048.842.22 15.321.00 39.32 67.14 9.78 11.16 23.202.84 12.74 14 131.81 13.073.22 291.581.61 272.14 131.80 649.886.092.98 27.842.80 131.90 104.377.868.80 17.534.383.81 13.960.963.64 32.842.585.98 - 35.69 71.46 12.หมายเหตุข้อ 7 : เงินลงทุน 31 2554 : .02 39.358.048.65 388.80 649.53 220.518.65 208.039.960.68 34.61 508.

ค.055 ผลต่าง (%) 937 163.50 158 -7.020 8.ค.06 .798 92.50 200 20.สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม หมายเหตุ 31 ธ. 53 หนี้สิน เจ้าหนี้จากการลงทุน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินที่สมาชิกไม่มสี ิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง เงินรอจ่ายคืนสมาชิก อื่น ๆ รวมหนี้สิน รวม สินทรัพย์สุทธิ 19 20 21 15 2.469 241 146 325 279 3. 54 31 ธ.44 484.460 523.09 279 1.59 224 45.

งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สินทรัพย์ สินทรัพย์ – หนี้สิน = หนี้สิน + ทุน = ทุน สินทรัพย์สุทธิ = เงินกองทุน สินทรัพย์ สุทธิ เงินกองทุน 16 .

ค.30 8.ค.173 401 90.656 659 523. อื่นๆ รวม สินทรัพย์สุทธิ 1.75 -38.94 69.068 484.055 237. 23 17 31 ธ.675 155.631 679 105.020 6.740 162. 54 31 ธ.01 9. 53 ผลต่าง (%) 253.79 4.102 0 327.277 1.33 17.สรุปงบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม หมายเหตุ สินทรัพย์สุทธิ เงินทุนที่รับเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล เงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ เงินสารอง เงินกองกลาง รวมเงินทุนที่ได้รับ รวมผลประโยชน์ของ กบข.427 3 359.06 .

งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 . 5.งบการเงิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. งบแสดงฐานะการเงิน 2. 4.

งบรายได้ค่าใช้จ่าย คือ งบที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ รายได้ – ค่าใช้จ่าย = ผลประโยชน์สุทธิ 19 .

344 113 4.460 12.461 14.235 14.693 1.40 -8.767 13.971 (611) 7.667) 4.84 -3.231 16.894 619 9.81 -181.119) (21.732 47 (8) 1.911 36.069 100 16.457 2.95 8.230 2.32 12.116 92 18.87 -58.88 -0.760 (12.125 851 380 1.31 30.299 (27.สรุปผลการดาเนินงานรวมอย่างย่อ หน่วย : ล้านบาท รายละเอียด รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ 1 (ข้อ 1) 1 (ข้อ 2) รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์ งบการเงินรวม ผลต่าง % 2554 2553 จานวนเงิน 2.99 .206 886 349 1.84 -201.208) 15.919 (35) 31 (4) 1.00 11.82 14.065 อื่น ๆ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า ค่าใช้จ่ายรวม รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไร(ขาดทุน)สุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุน กาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า ผลประโยชน์สุทธิ 20 1.923 1.92 1.

งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) 3. งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน 21 . งบแสดงฐานะการเงิน 2.งบการเงิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 4. 5.

613) (597) 523.020 28.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สทุ ธิ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินกองทุนในระหว่างงวด งบการเงินรวม 2554 สินทรัพย์สุทธิต้นงวด บวก : เงินรับจากสมาชิก เงินสารอง ผลประโยชน์สุทธิ หัก : เงินจ่ายคืนสมาชิก จ่ายคืนกระทรวงการคลัง สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 484.065 (19.855 15.325 15.055 22 .

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 23 . งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 4. งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) 3.งบการเงิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. งบแสดงฐานะการเงิน 2. งบกระแสเงินสด 5.

255) 23.043 5.847) 44.970 3.065 (36.225 (20.912) (21.งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในระหว่างงวด โดยจะแสดงถึง รายการที่มาและใช้ไปของเงินสด หรือ รายการที่เทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ หน่วย : ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน • ผลประโยชน์สุทธิ • สินทรัพย์สุทธิ (เพิ่ม) ลด เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน • เงินรับจากสมาชิกและอื่น ๆ • เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่น ๆ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 24 15.166 .

งบแสดงฐานะการเงิน 2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 . งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 4. งบกระแสเงินสด 5.งบการเงิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก คือ 1.

รายละเอียดของตัวเลขต่าง ๆ ในงบการเงิน .ภาระผูกพัน/หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต .มาตรฐานการบัญชี .อื่น ๆ 26 .หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ข้อมูลสาคัญอื่นทีเ่ พิ่มเติมจากที่แสดงในงบการเงิน เช่น .การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และลักษณะของกิจการ .

27 .

50 37 32 5 15.81 23 28 (5) -17.29 -3.89 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 42 29 13 44.95 ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอืน่ ๆ รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 28 .35 ค่าใช้จ่ายบริหารงานสมาชิก 12 13 (1) -7.Appendix 1 : รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม ผลต่าง % 2554 2553 จานวนเงิน 114 151 (37) -24.63 ค่าธรรมเนียมผูจ้ ัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูเ้ ก็บรักษาทรัยพ์สิน ค่าใช้จ่ายด้านลงทุนอื่น ๆ 62 34 28 82.86 34 851 56 886 (22) (35) -39.83 ค่าใช้จ่ายสานักงาน 487 496 (9) -1.69 ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ 40 47 (7) -14.

668) (12.832 14.461 หน่วย : ล้านบาท 2553 2.208) หน่วย : ล้านบาท 2553 719 6.Appendix 2 : Realized & Unrealized Gain กาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายเงินลงทุน (Realized) 2554 กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายตราสารหนี้ กาไรจากการจาหน่ายตราสารทุน รวม (349) 10.760 กาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (Unrealized) กาไรจากการปรับมูลค่าตราสารหนี้ กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าตราสารทุน รวม 29 2554 3.460 (15.911 .742 7.109 9.079 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful