“ERZURUM YÂKÛTİYE BELEDİYESİ 2011 YILI KÜLTÜR HİZMETİ”

2

Müellif HÂCE MUHAMMED LUTFÎ

HULÂSATÜʼL-HAKĀYIK
VE MEKTÛBÂT-I HÂCE MUHAMMED LUTFÎ

EFE HAZRETLERİ VAKFI

3

HULÂSATÜʼL-HAKĀYIK ve MEKTÛBÂT-I HÂC E MUHAMMED LUTFÎ Yayın Kurulu Hüseyin Kutlu Hasan Mazlumoğlu İ.Hakkı Canat Hüseyin Doğru Esma Biçer Hat Abdülhâdi Erol Dönmez Tezhip Ersan Perçem Ebru Sadrettin Özçimi Grafik Düzenleme Merve Biçer Baskı ve cilt Elma Basım Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adres: Yalnız Selvi Caddesi Mehmet Çavuş Sk./Çıkmazı No: 4 Kat: 4 Çengelköy-İSTANBUL Tel : 0216 332 40 25 Fax : 0216 332 86 99 Web : www.efehazretleri.org.tr Damla Yayınevi Adres: Prof. K. İsma il Gürkan Cad. No: 8 34110 Cağaloğlu-İSTANBUL Tel : 0212 514 28 28 Fax : 0212 528 24 01 ISBN: 978-975-381-804-9 Sertifika No: 12582 5.basım Haziran 2011

4

İÇİNDEKİLER Önsöz.. ..................................................................... 7 Hâce Muhammed Lutfi (Efe Hazre tleri)?.................... 11 Mukaddime............................................................. 13 Bir Hâtıra............................................................... 18 Arabî Gazeller. . ....................................................... 25 Kasîde-i Celâliyye................................................... 37 Fârisî Gazeller........................................................ 40 Silsile-i Şerîfe (Aslî Harflerle)................................. 43 Silsile-i Şerîfe........................................................ 47 İlticâ-Nâme.. ........................................................... 55 Mîrâcü’n-Nebî......................................................... 61 Mevlîdü’n-Nebî....................................................... 75 Merhabâlar............................................................. 86 Salâtullah selâmullah erişe rûh-i pâkine................ 87 Hurmet eden rahmet bulur. . .................................. 88 DÎVANÇE. . ................................................................. 91 A (Elif) Kāfiyesi..................................................... 93 B (Be) Kāfiyesi..................................................... 118 T (Te) Kāfiyesi.. .................................................... 122 H (Ha) Kāfiyesi.. ................................................... 139 D (Dâl) Kāfiyesi.. .................................................. 140 Z (Zâl) Kāfiyesi.................................................... 144 R (Ra) Kāfiyesi..................................................... 145 Z (Ze) Kāfiyesi..................................................... 263 S (Sin) Kāfiyesi.................................................... 280 Ş (Şın) Kāfiyesi.................................................... 281 S (Sad) Kāfiyesi.................................................... 292 Z (Dad) Kāfiyesi................................................... 293 A (Ayın) Kāfiyesi.................................................. 295 K (Kaf) Kāfiyesi. . .................................................. 297 K (Kef) Kāfiyesi. . .................................................. 307 L (Lâm) Kāfiyesi................................................... 309 M (Mim) Kāfiyesi.. ................................................ 322 N (Nûn-i aslî) Kāfiyesi.......................................... 338 N (Kâf-ı nûnî) Kāfiyesi.......................................... 388 U (Vav) Kāfiyesi................................................... 410 A,E,H (He) Kāfiyesi.............................................. 414 I,İ (Ye) Kāfiyesi.................................................... 477

5

MES N EV Î L ER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 3 İlâh î- n âme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 5 Na‘ t- ı R es û lu llâh .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 8 Na‘ t- ı H ab îb - i Rah mân .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 0 A r ş - ı v ah d et g ü n eş i H az re t -i M u h t â r-ı H u d â .. . . . 5 7 1 M u h ab b et- n âme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 3 S abâ- n âme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5 Hid ây et- n âme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 7 Gülü n B ü lb ü l İ le Ş îv es i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 0 Bit lis Ziy âr eti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 2 O ş eh r- i B itlîs k i s u ltân d i y â rı .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 6 F ir k at- n âme. ...................................................... 587 E fr âd - ı Ü mmet- i M u h amme d ’e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 9 H id ây et- i H u d â r eh b er iz o l s u n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 0 İ lâh î H azr etin d en ilticâl a r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 1 Zâk ir in i B âr î H u d â mezk û r e d e r h e r d ü -s e râ .. . . . 5 9 3 Bezm- i mu h ab b etd e v ar n û r-i h ü d â n û r-i d i l .. . . . 5 9 3 DES TA N L A R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 7 Tev h îd D es tân ı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 9 Kıyâmet D es tân ı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 2 Dâs itân - ı Zemân .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 3 E rzu r u m D es tân ı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 7 M ERSİ Y E LER .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 Der-vefât-ı Şeyh Abdü’l-Bâkî Efendi Hazretleri...................6 2 3 S ezâ- v âr d ır cih ân cân e d â r o l s u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 3 Der- v ef ât- ı Veh b î Ef en d i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 4 Vehb i Ef en d i’ n in mezar taş ı k i t â b e s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 Der- v ef ât- ı M ak s û d Ef en d i. ................................. 627 Der- v ef ât- ı H acı F âr u k Ef en d i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7 Der- v ef ât- ı H acı İ b r âh im B a b a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 Der- v ef ât- ı K ır k lar İ mamı.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 9 Gönül mâh-ı Muharrem’dir amândır şâd olup gülme.......... 6 3 0 DUÂ- İ HU C C Â C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 3 MÂNİ LER , KI T ʼ A LA R , FE RDL E R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 1 HİDÂ Y E T B A HÇ ES İ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 9 LÜGATÇ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1 DÎVA N Ç E’N İ N A L FA BETİ K F İ H R İ ST İ .. . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 7

6

ÖNSÖZ
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ism-i celîliyle başlarız. Tâzîmle hamd ü senâlarımız; âlemlerin Rabbi, rahmeti herşeyi kuşatan Rabb’imiz Allah’a... Şevk ile salavâtlarımız, aşk ile selâmlarımız; âlemlere rahmet olarak gönderilen, mü’minlere Raûf ve Rahîm olan Efendimiz Muhammed Mustafa’ya... Ehl-i Beyt’ine, Ashâb-ı Kirâm’ına, ve ona tâbî cümle evliyâullah’a... Efe Hazretleri, âşıkāne, ârifâne, âlimâne ve mürşidâne söylemiş olduğu muhtelif konulardaki şiirlerini, kendisini seven dostlarına, kendisine gönül veren cânlarına ve her meşrepteki, her seviyedeki okuyucularına ledünnî bir armağan olarak sunmuştur. O, şiirlerinin çoğunu Dîvân Edebiyâtı tarzında yazmış olmakla berâber halk şiirimizin zevkıne de sâhiptir. Vezin olarak hem arûzu hem de heceyi kullanmıştır. Bizim Yûnus gibi İlâhî aşkın neşvesiyle kaleme aldığı ilâhîleri, halk şâirlerimizin tarzında şiirleri vardır. Çok beğendiği Fuzûlî’ninkiler gibi hisli, Nâbî’ninkiler gibi hikmetli şiirleri, halk şâirlerimizin neş’esini duyuran deyişleri vardır. Efe Hazretleri, eskilerin elsine-i selâse dedikleri üç dilde, Türkçe, Farsça, Arapça şiirler yazmıştır. Türkçe şiirleri Mesnevîler, Destânlar ve Dîvânçe olmak üzere üç ana bölümdür. Dîvânçe, kāfiyelerine göre tertîb edilmiş 722 şiirdir. Manzûm mektupları da Dîvânçe’de derc edilmiştir. İçinde bazen birkaç beyit bazen kıt‘a şeklinde şiirler bulunan mektuplarını ise ileride yayınlamak arzusundayız. Efe Hazretleri’nin şiirlerinin başta gelen husûsiyeti, mürşidâne oluşudur. Şem‘a-i nûr-i Ahmed’in, Nûr-cemâl-i Muhammed’in pervânesi olarak Muhammedî feyz ve nûrla; Abdülkādir’in devletini, Nakşibendîler himmetini, Mollâ-yı Rûm saltanâtını, derûnunda ve meclislerinde cem eyleyen Efe Hazretleri, şiirleriyle yüce pîrlerin feyizlerini âleme neşreder, gönülden tâliplere ikrâm eder. O, siyasî içtimâî iktisâdî hâdiselerin dışında kalmakla beraber; bu hâdiselerin topluma îtikad, amel, ahlâk, fakr u zarûret, mihnet ve meşakkat cihetiyle yansımalarını çok yakından takip etmiştir. İçinde yaşadığı topluma dâimâ yol gösteren rehber-mürşid, çâresizlerin çâre-sâzı, fukarânın ve güçsüzlerin hâmîsi olmuştur. Efe Hazretleri’nin şiirleri dikkatle inceleniğinde ele aldığı konular îtibâriyle bu muhtevâ zenginliği hemen göze çarpar. Rus işgāli, Ermenî mezâlimi, sel felâketi, kıtlık, dînî hayata yöneltilen siyasî baskılar, ahlâki çöküntü v.b gibi. Efe Hazretleri’nin “mevlid” i, Erzurum yöresinde kendine has üslup ve usülle mübârek gün ve gecelerde, husûsî meclislerde sıklıkla okunur.

7

Yine bir çok gazeli yöre ağzıyla “dâire” eşliğinde besteli olarak terennüm edilir. Efe Hazretleri’nin Türkçe, Farsça, Arapça şiirlerini, O’nun yegâne mahdûmu, mümtâz halîfesi Hacı Seyfeddîn Efendi Hazretleri, elinde mevcud yedi yazma nüshadan derleyip, yeni harflerle “Hulâsatü’lHakāyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adını vererek 1394/1974 yılında neşrettiler. Bu neşri tâkîben 1400/1979 yılında, mevcut yedi nüshadaki farklılıkları yeniden, titizlikle gözden geçirip; gerekli tasarruf ve tashîhleri yaparak, nesih hattıyle ilim ve gönül ehline sundular. Mevcûdu kalmadığı için, vakfımız 1416/1996 yılında Hulâsatü’lHakāyık’ı yeniden gözden geçirerek sonuna bir lügatçe ilâvesiyle birlikte üçüncü baskısını gerçekleştirmiş oldu. Aradan geçen on sene içinde mevcûdu kalmayan bu değerli eserin yoğun talep üzerine dördüncü baskısı yapıldı. Şimdi ise beşinci baskıyı gerçekleştirmek üzere bütün metinler bir kez daha baştan sona kadar titizlikle gözden geçirildi. Arapça, Farça şiirler ve silsiletü’z-zeheb nesih hattıyla yeniden yazıldı. Daha önceki baskılarda dikkatten kaçan bazı hatalar düzeltildi. Kitabın sonundaki lügatçe, ihtiyâca cevap verebilecek şekilde önemli ölçüde genişletildi. Bilindiği gibi Osmanlıca metinleri, yeni yazıya çevirirken Farsça ve Arapça asıllı kelimelerin yazılışında bâzı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İlmî metin neşrinde bu güçlükler transkripsiyon alfabesiyle giderilmektedir. Okuyucularımızın, her sınıftan geniş bir kitle olacağı düşüncesiyle transkripsiyon alfabesi kullanmayı uygun bulmadık. Kolaylık sağlamak düşüncesiyle imlâ konusunda kural dışına çıktığımız özel durumlar da oldu. Bunları kısaca özetlemek gerekirse: Arapça tamlamalarda harf-i ta‘rîfi (‫“ ;)ﺍﻞ‬zü’l-cenâheyn, yâ imâme’lharameyn” de olduğu gibi ayrı gösterdik. “Allah” lâfzının bulunduğu terkiblerde ise buna lüzum görmedik; “Resûlullah, kitabullah” şeklinde bitişik yazdık. Yer belirten türemiş kelimelerde “gâh ve hâne” ekini (-) işâretiyle ayırmadan yazdık; “ tecellîgâh, dilhâne, dergâh, dershâne” de olduğu gibi. Aynı şekilde “Zâr, şen, stân” ekleriyle yapılan yer isimlerinde de kökle eki ayırmak için araya (-) işâreti koymadık; “gülistân, sünbülistân, gülzâr, gülşen” şeklinde bitişik yazdık. Pây- mâl, müşg-bâr, dest-gîr, şuh-şeng kelimelerini okunuşu kolaylaştırsa bile pâyimâl, müşgibâr, destigîr şuhişeng şeklinde yazmayarak kökle eki (-) işaretiyle ayırmayı doğru bulduk. “Dil-firîb, dil-nişîn, dil-hâh’ı (-) işâretiyle ayırırken; “dilber, dildâr, dilrubâ”yı bitişik yazmayı daha pratik bulduk.

8

Farsça ve Arapça asıllı kelimelerin doğru telaffuz edilmesini, okuyucunun bilgisine ve kulak alışkanlığına bırakmakla birlikte aşağıda belirteceğimiz şekilde bâzı işâretlerle kolaylaştırmağa çalıştık: Farsça ve Arapça asıllı kelimelerdeki uzun ünlü harfleri (â-û-î), uzatma ( ^ ) işâreti ile gösterdik. Bazan vezin, bazan da lisan mûsıkîsine dikkat çekmek için kapalı hecelerde de gerek gördükçe ( ^ ) işaretini kullandık. (k) ve (g) harflerinin kalın okunması gereğini (kā) (gā) şekliyle (-) işâreti koyarak okuyucumuza yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca, ayın (‫ )ع‬harfi için ( ‘ ), hemze (‫ )ء‬için (’) işâretini imkân nisbetinde, doğru telâffuzu sağlamak niyetiyle kullandık. Her şiirin veznini belirttik. Eserdeki “Mukaddime-i Hulâsatü’l-Hakāyık” ve “Bir Hâtıra” başlıklı kısım ile “Hidâyet Bahçeleri” adlı bölüm Hâcı Seyfeddin Efendi Hazretleri’nin kalemindendir. Şiirlerin yazılışında dikkatsizlikler, gözden kaçan yanlışlar bulunabilir. Bunların niyetimizin hâlisliği ve okuyucularımızın hoş görüsü ile bağışlanacağını ummaktayız. Okuyucularımız lutfedip uyarırlarsa cidden memnûn oluruz… “Hulâsatü’l-Hakāyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî” adındaki bu kitabın dördüncü baskısı 1427/2006 yılında Efe Hazretleri’nin 50. Vuslat Yıldönümü vesîlesiyle gerçekleşmişti. Bu kutlu vesîle aynı zamanda “Efe Hazretleri Hayâtı, Şahsiyeti Ve Eserleri”, “Nazlı Niyazlar ve CD’si”, ile “Gülistân, Ah Gönül, Seyreyle Güzel CD’leri” nin yayınlanmasını da sağlamış oldu. Ayrıca yöre tavrında ve tasavvuf mûsikîsi formunda bestelenmiş şiirlerinin notaları ve içinde Efe Hazretleri’ne ait sözlerin bulunduğu elliye yakın hüsn-i hat levhası “Efe Hazretleri Hayâtı, Şahsiyeti ve Eserleri” adıyla yayınladığımız kitaba derc edilmiştir. “Kıyâmet Destân’ı ve şerhi”, “Duâ-i Huccâc CD’leri” ile birlikte yayına hazırlanmış bulunmaktadır. “Hulâsatü’l-Hakāyık’tan Seçmeler”, “Nât-ı şerîfler”, “Ramazâniyeler”, “Muharremiyeler” ve “Mevlîd-i şerîf”in müstakil olarak yayınlama ve seslendirme çalışmaları devam etmektedir. Elinizdeki bu beşinci baskı, Yâkûtiye Belediyesi’nin talebiyle gerçekleşmiş oldu. Bu vesîleyle Yâkûtiye Belediye Başkanı Sayın Ali Korkut Bey’e teşekkür ederiz. Bu çalışmalarda yardımlarını esirgemeyen gayretli, himmetli, hizmetli, fedâkâr, cefâkâr cânlara ebedi şükranlarmızı sunarız. Efe Hazretleri Vakfı Yayın Kurulu 1432/2011-Çengelköy

9

10

H Â C E M U HA M M E D L UT F Î (E fe Ha z r e tler i )
Hâce Muhammed LUTFÎ (Alvarlı Efe Hazretleri) 1285 / 1868 tarihinde Erzurum’un Hasankale’ye bağlı Kındığı köyün de dünyaya geldi. Pederleri Hâce Hüseyin Efendi, vâlideleri Seyyide Hadîce Hanım’dır. Tahsilini başta pederi olmak üzere devrinin şöhretli âlimlerinden tamamlayarak mücâzen 1307 / 1889’da Hasankale’nin Sivaslı Câmii’ne imam oldu. Aynı yıl pederleri ile birlikte Bitlis’e giderek Hâce Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nin huzuruyla müşerref oldu. 1312 / 1894 tarihinde seçkin bir halifesi olarak Hasankale’ye döndü. Bura dan Erzurum›un Dinarkom köyüne yerleşti ve orada 1. Cihan Harbi’ne kadar kaldı. Bilâhare vazifesini Yavi nahiyesine, ora dan da anavatanı olan Hasankale’ye nakletti. Kendisine tek lif edilen Hasankale Müftülüğünü kabul etmeyerek, Alvar köyü halkının istirhâmı üzerine oraya giderek bu köyde yirmi dört sene vazife yaptı ve “Alvar İmamı” olarak tanındı. 1939 yılın da tedavi için Erzurum’a geldi. Vefatına kadar Mehdi Efendi Mahallesi’nde kiraladığı bir evde ikāmet etti. 90 senelik ömrü nü insanlığa ve İslâmiyete adayan Efe Hazretleri 12 Mart 1956 tarihinde ebedî âleme intikal etti. Nâş-ı şerifi Alvar köyünde pederleri Hâce Hüseyin Efendi Hazretleri yanında sırlandı.

11

12

MUKADDİME
“Ol gün ki; Cenâb-ı Kādir-i Mutlak Hazret-i Allah, bizleri öldükten sonra tekrar ihyâ edeceğini ve Mahkeme-i Kübrâ’ya huzûr-i Rabbü’lâlemin’de cem’ edeceğini kelâm-ı İlâhîsi olan Kur’ân-ı Kerîm ile haber veriyor: “O günün dehşetinden yürekler hulkûme sıçramış, âkıbet endişesiyle her şahıs etrafından habersiz, azamet-i İlahiyyenin karşısında titrerken mâl ü evlad sana hiçbir fâide te’min etmez; illâ huzûr-i İlâhiyyeye götürdüğün küfr ü şirk ü şekk ü nifâktan sâlim ve müberrâ bir kalb-i selîm seni felâh u necâta eriştirecektir.” Mânâ-yı Hadîs-i Şerîf: “Siz âgâh ve mütenebbih olun ! Zîra vücûd-i insanda bir et parçası vardır ki; salâhı salâh-ı vücûdu, fesâdı, fesâd-ı vücûdu müstelzim olup o da kalb-i sanevberüyyü’ş-şekildir.” İşte Cenâb-ı Vâcibü’l-vücûd Allahü Teâlâ’nın bize işâret buyurduğu kalb-i selîm veyâhut gayr-i selîm ki, Cenâb-ı Hazret-i Resûlullah bizi tenvîren işâret buyuruyor: Herhangi mü’minin kendisinde bir kalb-i selîm yâni füyûzât-ı Rabbâniyye’nin nüzûlüne lâyık bir kalb-i selîm te’mîn etmesi, evvelen Cenâb-ı Hak Teâlâ’nın sıfât-ı bâ-kemâline şeksiz îmân etmesiyle ve şu altı sıfât-ı İlâhiyyeye îtikād-ı küllîsiyle mümkün olacaktır. SIFÂT-I İLÂHİYYE: Vücûd: Var olmak demektir. Yâni Allâhü Teâlâ Hazretleri bir faraziye ve bir hayâlî varlık olmayıp, hakîkaten yüce bir varlıktır.Varlığı, aklen ve naklen sâbittir. Kıdem: Evveli olmamaktır. Yâni Allâhü Teâlâ’nın varlığı ezelîdir. Hâdisâtın (sonradan yaratılanların) varlığı gibi değildir. Varlığının evveli yoktur. Bekā: Sonu olmamaktır. Yâni kâinatta her varlığın bir sonu vardır. Allâhü Teâlâ Hazretleri’nin varlığının ise sonu yoktur. Muhâlefetün li’l-havâdis: Yâni kâinatta var olan ve akıldan ve hayalden geçen hiçbir şeye benzemez. Kıyam bi-nefsihi: Yâni kâinatta her var olan bir yaratana muhtaçtır ve varlığı da o yaratanın varlığı iledir. Fakat Allâhü Teâlâ Hazretleri öyle bir varlıktır ki; varlığı, zâtı ile kāimdir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. 6. Vahdâniyet: Birlik, benzeri olmamak. İkinci olarak, mü’minin bilmesi ve inanması farz olan şey îman esaslarıdır. Bunları bilmezse veyâhut kalbinde yâni can evinde tamam tasdîki husûl bulmazsa Allâhü Teâlâ indinde mü’min sayılamayacağı nass-ı kat’î ile sâbittir.

13

ÎMÂNIN ESASLARI: Âmentü billâhî ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’lâhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi Teâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’lmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû. Üçüncü olarak, ubûdiyette üssü’l-esâs olan temel-i İslâmiyyet’in beş şartıyla amel etmek. Namaz, oruç, hacc, zekât ve kelime-i şehâdet. Şu halde bir mü’min her şeyden önce Cenâb-ı Hakk’ın zâtına mahsus sıfât-ı İlâhiyyesine, îmân şartlarına ve temel-i İslamiyyet’e tereddütsüz imân ederek onu kalbine iyice yerleştirmelidir. Küfr ü dalâlet ehlinden imtiyâz etmek üzere de fiilen icrâ-ı ubûdiyetle mükellef olduğunu unutmamalıdır. Ancak bu tereddütsüz kabûl ve itaatini isbât ile Cenâb-ı Hazret-i Vâcibü’l-vücûd’a arz-ı ubûdiyetle kâmil bir îmân sâhibi olacaktır. Böyle bir îmân sâhibi Muhterem Mü’min Kardeşim! Cenâb-ı Hazret-i Resûlullah yukarıda yazılmış olan hadîs-i şerîfinde, “Mü’minin kalbinin salâhı, salâh-ı vücûdunu; fesâdı, fesâd-ı vücûdunu intâç eder.” buyuruyor. Bu emr-i Resûlullah ile salâh-ı kalbin , ancak tezkiye-i nefse vâbeste olduğunu her zevi’l-ukûl, aklî muhâkemesiyle ve kuvve-i müdrikesiyle tefekküren anlayabilecektir. Tezkiye-i nefs dediğimizde yâni nefs-i emmâre ki, küffâr ve münâfıkların sıfât-ı mezmûmeleridir. Bunlar da şu yedi sıfât-ı mezmûmedir: Riyâ, ucüb, hased, buhl, kibir, hubb-i dünyâ, gaflet. Esâs-ı ahlâk-ı zemîmelerden fer‘îleri ise şunlardır: Buğz u adâvet, isti‘zâm-ı ağniyâ, istihkar-ı fukara, terk-i tevekkül, tûl-i emel, kıllet-i merhamet, zevâl-i hayâ ve terk-i kanâat. Bu ahlâk-ı zemîmeleri, Musannif Hazretleri’nin nazmen beyân buyurduğu vech üzere takdîm ediyoruz: Mir’ât-ı kalbe kıl nazar cânân cemâlin gösterir Vâriyyetinden et güzer cânân cemâlin gösterir Yüz yere sür sular gibi kurbân ol âhûlar gibi Rağbetde hûb-rûlar gibi cânân cemâlin gösterir Hizmete eyle gayreti hizmet ile al himmeti Her dü-cihân bul devleti cânân cemâlin gösterir Olur isen ehl-i edeb edeb seâdete sebeb Edeb ile ol müntehab cânân cemâlin gösterir Kibr ü riyâdan ol berî buhl ü hasedden kal geri Hak yoluna ver bu seri cânân cemâlin gösterir

14

Mahlûk-ı Hakk’a merhamet eyle bu halka menfaat Ol müsteîd bul mekremet cânân cemâlin gösterir Her rûz u şeb eyle niyâz niyâz ile ol ser-firâz Çâre kıla ol çâre-sâz cânân cemâlin gösterir LUTFÎ gibi olma alîl gönlünde bul nûr-i Cemîl Dest-gîrin olur Celîl cânân cemâlin gösterir Ey âzim-i râh-ı hidâyet olan Muhterem Kardeşim! Yukarıda Cenâb-ı Zü’l-Celâl Hazretleri’nin sıfât-ı zâtiyyesine kemâl-i îmânınla senin kalbinde merküz olan hidâyet ve seâdet kapıları açılarak her hâl ü kârında Cenâb-ı Hakk’ın tecelliyât-ı merhametine ve avn ü inâyet-i ulûhiyetine mazhariyyetin tahakkuk edecek ve senin kalbin bir mir’ât-ı hakîkat olacaktır. Sen o âyineye nazar kıldıkça kendini mazhar-ı lutf-i Rabbânî, şeytan ve dünya, nefs ve hevâ tasallutundan kurtaracak vesîlelerin sâhibi olarak bulacak ve ihsân-ı İlâhiyyeye nâiliyetle tezkiye-i nefse muktedir, itaat-i İlâhiyyede mukîm, emrullahe mutî bir insân-ı kâmil olacaksın. Ey Tâlib-i Seâdet Kardeşim! Kamu Cenâb-ı Hakk’a giden yol edeb ü hayâ ile gitmiştir. Bu sıfatlarla muttasıf olan yol almış ve hidâyet ü seâdet menziline vâsıl olmuştur. Cenâb-ı Hak Hazret-i Âdem’i yarattığında birer cevher olarak Hazret-i Âdem’in önüne aklı, hayâyı ve îmânı koydu. “Yâ Âdem ! Bunlardan birini ihtiyâr edeceksin” dedi. Hazret-i Âdem aklı ihtiyar etti. Hayâ dedi ki; “Yâ Rabbi, beni akıl cevherinden ayırma.” Cenâb-ı Hak kabul buyurdu. Hayâ cevherini, akıl cevherine teslîm etti. Îmân dedi ki; “Yâ Rabbi, beni hayâ cevherinden ayırma. Hayâ cevheri olmayan yerde ben kalamam, kalmaklığıma da imkân yoktur.” Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak îmânı hayâ cevherine teslîm etti. Muhakkak böyle olunca, akıl nerede hayâ orada olur; hayâ nerede îmân orada olur ki, Cenâb-ı Hazret-i Peygamber buyurmuştur: “Hayâ îmânın âyînesidir.” Her kimde hayâ varsa ; muhakkak onda îmân vardır. Her kimde hayâ yoksa, muhakkak onda îmân da yoktur. Musannif Hazretleri de buyurmuş: “Edeb ile ol müntehab.” Yani edeb ü hayâ ile indallah ve inde’n-nâs mahbûb olursun. Bunların dışında edeb ü hayâdan mahrum kalırsan; ulü’l-elbâb, ulü’l-ebsâr meyânında menfûr olursun. Hayâ ve edebsizlik şunlardır: Büyüklerine saygısızlık ve âdâb-ı muâşerete uymayan harekât u sekenâtında tab-‘ı selîmin kabul edemeyeceği ve nefretle karşılayacağı herhangi kavl ü fi‘l ü harekâtın… Bunlar seni “kemâlsiz” kelimesi altında nefretle itham edecektir. Meselâ: Büyüklerin ve küçüklerin yanında kahkaha ile şakır şakır gül-

15

mek buna benzer. Ehl-i kemâl ve ehl-i edeb insanlar sana, “kemâlsiz” numarası verecektir. Bunun gibi, kıyâfetinde âzâlarını gösterecek elbise giymek, sana hayâsız bir insan dedirtecektir. Hulâsâ senin meyân-ı ehl-i kemâlde edebli, hayâlı bir insan olman ancak kemâl ü edebinle; hâssaten, “Mâdem ki her an Cenâb-ı Hak beni görüyor, Cenâb-ı Hakk’ın manzarından hiçbir an ayrılmıyorum” inanç ve düşüncesiyle gerçekleşecektir. Bu şekilde her kavl ü fi‘l ü harekâtın kemâl ü edeb ü hayâ ile olacaktır. Bu sâyede seâdet-i ebediyyeye nâil olursun bimennihi-Teâlâ… Böylece, inâyetullah ile kibr ü riyâdan hıfz u emân-ı ilâhîde olacak kemâl-i ihlâs ve tevâzû haslet-i hamîdelerini elinde tutabileceksin. Buhl ü hased haslet-i zemîmesinden halâs bulma ise; niam-ı İlâhiyyeyi, rızâullah uğrunda sarf etmekle mümkün olacak ve böylece gönlünde bir zevk u safâ duyacaksın. Cenâb-ı zü’l Celâl Hazretleri’nin rızâsında canını fedâ etmekle, yâni nefsine herhangi bir şey ağır ve güç gelirse rızâ-yı İlâhiyyeyi tercîh etmekle rızâ-yı İlâhiyyeyi tahsîl edeceksin. Cenâb-ı Hakk’ın Hadîs-i Kudsî’sinde buyurduğu gibi: “Yeryüzündeki mahlûkuma merhamet et ki, biz Azîmü’ş-şân ve gökteki mahlûkum size merhametli duâlar etsinler.” Benî beşere menfaatli olan insanı, Cenâb-ı Peygamber Efendimiz şu Hadîs-i Şerîf’iyle şöyle vasıf buyurmuştur: “Nâsın hayırlısı, nâsa menfaatli olandır.” Âgâh ve nazariyyât sâhibi ol ve bu hisâl-i hamîde ile muttasıf, musteîd ol ki, indallahda Cenâb-ı z’ül-kerem Hazretleri’nin, “İkram sofralarına buyurun” hitâbına muhâtab olup O’nun in‘âm ü ihsânına nâil olasın. Her varlığın unutarak müflis, yolsuz bir çölde ne tarafa gideceğini tâyin edemeyecek kadar şuûru iflas eden bir merd-i garîb , o anda Cenâb-ı zü’l-Celâl Hazretleri’nden nasıl halâs ve kurtuluş temennî ve niyâzında bulunur ise, sen de bu vech üzere Cenâb-ı Hakk’a her gece ve her gündüz, sûzişli niyâzdâr olarak recâ ve niyâz sâhibi olacaksın. İşte ancak bu niyâz ve tazarru‘unla Cenâb-ı Hakk’ın merhamet ve rahmine nâil olacaksın. Herhangi müşkillerin çözmek üzere, “Cenâb-ı Hakk’dan meâdâ çâre-saz yoktur.” îtikad-ı tâmmınla Cenâb-ı Hakk’ın hıfz u emânına dâhil olacaksın. Sakın ve sakın gâfillerle teşrîk-i mesâî etme, Cenâb-ı Hakk’ın sâdık kullarıyla hem-bezm ol ki; Cenâb-ı Hakk’ın sâdık kullarıyla oturup kalkan sâdık olur, Cenâb-ı Hakk’a âsî kullar ile oturup kalkan âsî olur. İşte bu minvâl üzere ve yukarıdan aşağıya anlatılan Cenâb-ı Hakk’ın zât-ı ulûhiyyetine mahsûs akîdelerin, kâmil insan olmak üzere inanacakların ve nefs-i emmâre leşkerine karşı gayretlerinle kalbin kalb-i selim ve merkez-i nûr-i Cemîl-i Yezdânî olur. Bu kalbin sâhibine insân-ı kâmil ismi verilir. Nefs-i emmâre leşkeri ki -daha önce bahsettiğimiz ahlâk-ı rezîlelerdir- bu leşkere karşı gereğinde silahını kullanır, kalbin kapusunu bekler ve bu şeytan leşkerinin kalbe duhûlüne yol vermez isen kalbini salah üzere muhafaza etmiş olursun. Yok eğer

16

bu leşker-i şeytânın kalbe duhûlüne yol verir isen, o gün kalbin şeytan istilâsına uğramış; inzibâtını, kānun , idâre ve kâidesini, leşker-i şeytan eline almış olur. İşte o kalb o gün fesâda gitmiştir. Kalb, vücûd iklîminin pâdişahıdır. Cevârih-i a‘zâsı, onun askeridir. İşte Peygamberimiz sallallâhû aleyhi vesellemin buyurduğu gibi, “Kalb, fesâda giderse cevârih-i a‘zâsı fesâda gider.” O kimsenin nişânı şudur: Ulemâyı sevmez, yetîmlere merhamet etmez, miskînlere ihsân ve şefkāt etmez, fukarâyı gāyet hakîr görür, kalbi gibi katı ve galîz olur, nifâk ve dalâlet alâmetleri onda tam tezâhür eder. Eğer tevbe edip dönmezse, el-ıyâzen billâh îmânsız ölüm ile karşı karşıya kalır. Bir de insanlığın diğer iki şartı ki bunlar, insâf ve kıyâs-ı nefistir. Bu iki şartı kendisinde toplamayan kimseyi zevi’l-ukûl, insan saymamıştır. Peygamberimiz sallallâhû aleyhi vesellem buyurmuştur ki: “ İnsâf ve kıyâs-ı nefsi olmayan bir şahıs ehl-i nifâktır yâni münâfıktır.” Ey Azîz! Mâlum olsun ki, tarîk-i Muhammedî’de ahlâk-ı Peygamberî’yi kendisine şiâr edinmek her mü’min-i mükellefin borçlu olduğu bir vazîfedir. Bir mü’min ahlâk-ı Muhammedî’yi fener gibi önüne ışık edinmedikçe onun sonu husrân ve helâktir. Ahlâk-ı Muhammedî’yi kendisine şiâr edinen kimse, her zaman dünyevî ve uhrevî seâdet-i ebediyyeye mazhar olarak kalbi, mir’ât-ı hakîkat ve merkez-i tevhîd-i sırr-ı Yezdânî ve delîl-i kurb-i Subhânî olur… O kalbe nazar ettikçe, hakîkat-i râh-ı hüdâyı teayyün ederek kurbiyyet-i Hudâyı Lem-yezel ile feyz-i füyûzât-ı Samedânî, bütün cevârih-i a‘zâsını istîlâ edecek ve o âyîneye nazar ettikçe “Cânân cemâlin gösterir” sırrına mazhar olacaktır. Ve bi’n-netîce likā-yı İlâhiyyeye karşı teslîm-i ruh edip Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm’i ile va‘d ettiği cennet-i Firdevs-i a‘lâsında niteliksiz Cemâlullah’ı seyretmekle son ikrâm-ı İlâhiyyeye mazhar olacaktır. Cenâb-ı zü’l-Celâl Hazretleri, dergâh-ı ulûhiyetinde makbûl, mergûb, mahbûb ibâd-ı kirâmının hurmetine bizlere avn u inâyetini delâlet buyursun bi- mennihî-Teâlâ… Muhterem okuyucu kardaşlarım! Ben abd-i nâçiz, Musannif Hazretleri’nin mahdûmu, mukaddime-i kitâb olarak takdîm ettiğim risâlede zaaf ü sehv ü hatâlarımın ve kusurlarımın afvini istirhâm ederken edîb-i kâmilin şu beytini takdim etmeden geçemedim. Muhabbetle nazar her bir uyûbu setr eder görmez Adâvetle nazar kemlikleri ifşâ eder durmaz. Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullâhi ve Berekâtühû. El-Hâc Seyfeddin Mazlumoğlu Sultanahmed-1394/1974

17

..i M u h am m e d Bir b ezm k u r mu ş d u o zât. b a z ı de f a d a l g ı n d a l g ı n h a y re t l e r içinde m ü tefekkiren o tu r u rd u m. . 1 2 M a r t 1 9 5 6 . P e d e r i m Hazre tler i’ n in b iz e h itâ b ı m a hs û l ü o l a r a k a r z e d i y o r u m: 1 Hamd ü s en â H âlık ’ ıma lâ.i ked ere g ar k e t mi ş v e ş a ş k ı n a d ö n d e r miş id i. g û yâ Ped er im H a z retle r i ’n e mu h â t a b o l d u m. P e d e r i m Ha z re t l e r i ’n i n vefâtı n ı m ü teâ kıb en b ö yle b ir i n s â n -ı k â mi l i n v e f â t ı t e e s sürü.i d evl e t i m Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r 5 Hab îb .ı e m c e d E rv âh .B İ R HÂ T I R A T â r ih . Bu m eyâ n d a b en â ciz .i en b iy â r û h .ı Ş ir v ân î’ d ir r e’s . . İş te a ş a ğ ıd a ya z d ığ ım b i r h â t ı r a k i .i K ib r iy â h itâb ı o l ân 18 . o ğ l u o l a r a k b u a y r ı l ı k t a n o kadar m ü tees s ir id im ki.i lev lâk d e b u ld u k d ev l e t l e r Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r E m r.ı Teâ l â Âlem.i Ş er îf 2 9 … R a ma z â n -ı Ş e r î f ’d e n b i r kaç gü n a lm ış id ik.ı etk ıy â o k u r d u eb ced Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Her k es h ilk atin ce g iy d i h il‘a t l e r Kimi n eb î k imi v elî tal‘ atle r S âye. E m rediyo rd u ki: Ya z ! . cü m leyi b a h r.i er v ah d a k ıld ı mu allâ Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Vâlid .i ak d esi m Ş âh.i R es û lu llâh d u td u h il‘a t i m Giy d ir d i eg n ime p îr. P e d e r i m Ha z re t l e r i ’n i n vefâtı tâ r ih i Receb . Bir a kş a m y i n e h a s re t l e o t u r u r k e n b i r âlem k i.y u h s â Halk ey led i r û h u m Zât.

tâcım Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Hamdülillah v azîf emd e etmed im n o k s â n F edâ-yı cân etd im d ö n med im b ir â n Himmet etd i b an a o l ş âh .i min h âcım Hâcegân .ı izâm o ld u s er.ı d ev r â n Olsun pe d er b u f er zen d e o s u ltân Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Takdîr-i ezelî g eld i mu tâb ık E mr-i Re s û l’ ü n e o ld u mu v âf ık Hâce Hu s ey in ’ e g ö r ü ld ü m lây ık Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Ş âh-ı Ş i r v ân î k i o l p îr.i h er k es Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller E zele mu tâb ık n e g ü zel d ev r ân F eyz-i n azar ın a k av u ş tu m ey cân Başım Ar ş ’ a k en d im f er îd .Hâce Hu s ey in ’ d ir b ir ş âh .r âh ım S ahâbe-i k ir âm r âh .ı K er îm Hükmüy le emr ey le s en o lma elîm Gayret ü h immeten aliy y ü ’ l.i Rah mân zât.ı en âm melce.i ak d es Bâb-ı fey z.amîm Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller 10 İsr-i Res û lu llah o ld u ş eh .ı mu k ad d e s Kıblegâh .i d ev r â n Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Konuldu ö n ü me K u r ’ ân .ı d ev r ân Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller 19 .

i emr u llah câmi‘ ü ç a rş u Hid ây et s eâd et ak ıtd ım ço k s u Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Himmet ü g ay r etim ş er.b e -s û Teb lîğ .i Rah îm d âimâ v i rd i m Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r “İn n ek e mey y itü n ” tak d îr.‘ i ş e rî fd i Bülen d .i e z e l Dü n y âd a k almamış b ir mer d-i g ü z e l Böy le k u r mu ş b u çar h ın ı Le m -y e z e l Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r İrci‘ î n id âs ın g û ş .âv âz ile tar z.İ‘lâ.i cân ıma E riş d ir d i d eh ir k ıy d ı cân ıma Tab îb .i A h med ’ i ed er d im d i l e k Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r 20 .ı ecel d u tar d es tin d e f e l e k Ihtiy âr in tizâr ed er d i melek Ümmet.y ı ü mmet d er d .i h âzık ım g eçd i y an ım a Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Câm.i K u r ’ ân k alk d ı y an d ı b e rû n u m Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r 15 Ciğer p âr e p âr e y an d ım y ak ı l d ı m Bu ü mmetin h âli n ic’ o lu r d e rd i m M er h amet.ı f ü zû n u m Hü k m.y ı d în içü n g ezd im s û .i d erû n u m Isy ân tu ğ y ân ar tar âh .ı tar îk d i Râh .i h ak îk atd e s a’ y im h ar î fd i Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r F uk ar â.

ş ân ım Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Ş ehâdet ed er s iz ş ef k atimize E lbet nih ây ets iz r ah mim v ar s ize Cân baş ile k o ş d u z h izmetimize Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Hâtırız ho ş d u tu n cemî.i İ lâh î Kabûl olu p mu r âd ımız k emâh î Nezâre e d in d ik lik āu llâh i Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller 20 Allah Al lah h atm.O dem seb k at etd i emr.‘ i ih v ân Var ise ser mây em s izin d ir h emân Dört gözle g ö zler im s izler i h er an Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Bi-iznill âh g ö zler s izi h immetim Rabt-ı k alb in izi is ter g ay r etim Hatm-i H âceg ân ’ d ır b en im d ev let i m Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller 25 İhlâs ü m ah v iy y et p îş en iz o ls u n Gönlünü z en d û h u en în le d o ls u n O zeman h immetim s izler i b u ls u n Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller 21 .i n ef es ey led im Tefvîz-i emr ed ü p A llah s ö y led im L ikā-i R ab b ’ ime ş itâb ey led im Hükmullâh e r âzı o ls u n g ö n ü ller Hicrân âteş in e y an s ın g ö n ü ller Hudâ’ya emân et o ls u n ih v ân ım Toylasun mağ f ir et af le g u f r ân ım Dest-gîr iz o ls u n N eb î zî.

i mu h a b b e t Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r 11 ’l i he c e v e zni 22 .i mes erre t Bu b ağ çed en g elir b û y .Gazeliy âtım o k u d ik k at et e y c â n Terceme.i Ah m e d İhv ân ıma k ıl mer h amet y â S a m e d Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Ümmet.i ây ât d ü r ile mer c â n M ân â ed er h ad îs ler i k emâk â n Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r Yok d u r b ir mü r ş îd e ih tiy âcı n ı z Gö s ter ilmiş s ize h ak k ā r âh ı n ı z E l-h âs ıl tamâmd ır teb lîğ çâ ğ ı n ı z Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r S em iy y .i H âceg ân ’ d ır cü mle m e râ m ı m M er h ametler ed e s ize Rah m â n ’ı m Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r M ah d û mu m S ey f ed d în s ize e m â n e t İnd izd e ah f âd ım b u ls u n mek re m e t Had îk amız s ize cây .i âlem n âmım M u h a m m e d M ah las ım LU TF Î ’ d ir v ek îl.i mer h û me F âtih a g ö z l e r E lbette s izler e d er û n lar s ızl a r S el âmü n aley k ü m d er û n d a sö z l e r Hü k mu llâh e r âzı o ls u n g ö n ü l l e r Hicr ân âteş in e y an s ın g ö n ü l l e r 30 F ât ih a İ h lâs ’ lar h atm.i k elâ m ı m Hatm.i f ah r.

23 .

24 .

FARİSÎ GAZELLER SİLSİLETÜ’Z.ARABÎ.ZEHEB 25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

k ü n Habîbullah M u h a m m ed M u s ta fâ ’ dı r Veliyyul lah Aliyü ’ l.ı h immet E bu’l-Kā s ım .ı is m.ı Ekb er Anı tafd îl id er Zât.i R ah mân Resûlull ah d ed i S elm â n .ı  d em İlâhî ez.i M u h a m m ed g ü zeld i r İnâyâtı K er îm ü Lem.i ef lâk .k er em b er.i Bis tâ m Derecâtın ı A llah itd i itmâm Ş eyh Has a n H a r a kā n î n û r.İ Ş E RÎFE 1 Hudâven d â b e.i  zam Be-nûr-i s ey y id .ı d erg âh .i ad âlet İden izh âr.k ü n Kabûl-i b âb .i S â d ık h id ây et Güneş gib i v elây etd e n ih ây et Ârifler s u ltân ıd ır Pîr.S İ L S İ L E .âlem Be-nûr-i s ey y id .ı İ s lâm’ a d alâlet O Z innûreyn o lan H ak y âr i O s m ­ an Güneş gib i y ü zü n d e n û r.ı G ü rg â n î tar îk at Güneşid ir f ü y û zât.ı ş er îat 47 .mecâlis Radıyallah ü an h ü m h er d ü .i v ah de t Reşâdet n ey y ir id ir mâh .ı  d em O Kāsım ib n .i ev lâd .i h ar em.y ezel’ d ir 10 İmâm-ı C a ‘ fer.mâ k er em.h ak k .i ev lâd .M ü r tez â ’ d ır Velîler ser v er i S ıd d îk.ı P ey âmb er 5 Ömer ’di r ş ems .ı Fâ r is Benimdi r emr id er n û r u ’ l.

n û r.ı M u h ammed ’ i o h â m i l Mu h a m m ed Na kş ib en d î mih r-i v â l â Âlem.ı Â d e m 25 İlâh î ez.O P îr.i s ey y id .k er em b er.ı n e v i P îr.i h ü d â d ı r Cih ân a n âş ir.i vâ l â M u allâ ey led i k ad r in Te‘ âlâ 48 .i Râ m iten î p îr.ı kâ m i l F üy û zât.i ak d e s Hâ ce Ah m ed .i Ç eş tî k ad r.ı d erg âh .i b âb .H â lıku ’ l.i h i m m e t Hâ ce N ecm ed d în .i Fa ğ n evî o s u ltâ n Hid ây et b ağ çes in d e b ir g ü li s t â n A li yy.i n û r.i ir f ân mih r.i h ar e m -k ü n Öm er ü ’s .i İ n cîr.mâ k er em -k ü n Kab û l.i ir f ân Âr if.i Kü b r â m u k a d d e s O z ar f .i f ey z.i Fâ r a m ed î T û s î cân â n Reş âd et tah tın a o ld u o s u ltâ n 15 E b û Eyyû b H em ed â n î o s u lt â n Hid ây et mih r id ir h âzin .i tecel l â M u k ad d es G a vs .ı n û r v ü cû d u r û h .i Rivg erevî Reş âd et k u b b es in in mâh .i ir f â n Ş eyh Ab d ü ’ l.i ev lâd .S ü h reverd î b âb .ı R a h m e t Kü n û z.i H u d â’d ı r S eyy id Em ir G ü lâ l ü s tâd .i G eylâ n î se â d e t Gü n eş id ir o u mmân .i p îr ân An ın ş ö h r eti âlemd e “A zîzâ n ” 20 Mu h a m m ed S em m â s î n û r.ı in ây et Rad ıy allah ü an h ü m h er d ü .i İ s lâm’ a ş ems .G u cd e v â n î “Bek āb illâh F en âf illah ”d a f â n î Nû r.â l e m Be.

i câv id O A bdulla h .i ş er âf et Muhammed M u h s in is e cân e cân dı r Güneşdi r d iller e h u r ş îd .ı A h med 30 Hâce Ya‘ kû b .ı s ır r.ı tev h îd İderdi m ü r îd ân e f ey zi tecd îd 35 Muhamm ed Bâ kî Billâ h b ir d ilâr â Z emânes in d e s ân Ş âh .ı M u h ammed Muhammed M a ‘ s u m is e n û r.i ab â’ d ır Müceddid .i zeman H a z ret.i cemâle 49 .ı H ekâ r î n ev âle E rişdi dev let.i Attâ r M u h a m m e d Anı gark ey led i en v âr.i A h med Muhammed H â ceg î es r âr.i v ah d e t Yüzünde b er k u r u r ş ems .H is â r n û r Hisâr edü b an ı ey led i mes tû r E mîr-i E vliyâ H â ce.i Ç erh iyyü ’ l.i s ey r.ı Bu h âr â İmâm-ı R a b b â n î Fâ r û k.ı eb r âr Muhammed Z â h id id i mîr.ı d ev r ân F ütûhât s âh ib i D er vîş M u h a m m ed Vücûdun d an g elü r d i b û y .ı Â l.Hâce A lâ a d d în .i m a z h a r Güneş gib i y ü zü n d e n û r i ezh er Şâh-ı Deh levî g āy et d ilr u b âd ır S eyyiddir ev lâd .ı A h med 40 O Şemse d d in H a b îb u lla h .i Ah r â r O ummân .ı h ü d â s u ltân .i H â lid Hidâyet g ü n eş id ir f ey z.i mîr ân Z emânes in d e id i ş âh .ı Ah m ed S enâ eyl er o n a Zât.i cân d ır Bedevân î o g ü zel S eyyid M u h a m me d Derûnud u r k itâb .

ı Na kş ib en d î ’ ler mu k a d d e s İde es r âr lar ın ı A llah ak d es S âdât.i ev lâd .i b âb .câh d ı r Diğ er f er zen d i Ab d ü lb â kî câ n â n Reş âd et tah tın a o ld u o s u ltâ n Ş ey h N es îm ’ d ir n es îm.ı ev liy â k ad r i mu allâ O M a h m û d Veh b î cân mer d -i Hu d â ’d ı r An ın ilmi zü h d i H ak ’tan atâ d ı r Şeyh S eyfî.i h ar e m -k ü n S âdât.f eş ân d ı r Me y ân .ı Â d e m 55 İlâh î ez.ı h id ây etd e mu tah h e r 50 .n û r.ı Kā d ir î ’ ler h u r ş îd .ı s aâd e t Şey h Y û s u f.i Kô d î n u r.i ezeld i r Rad ıy allah ü an h ü m h er d ü .ı ced d id ir b âb .i h id â y e t Mi r ’ ât.i M a h d û m i g ü zel d i r Hid ây et n eh r i b ah ş îş .y ı h imem S eyyid T âh â ’d ı r Vel ây etd e mak āmı mü n teh âd ı r 45 Mu h a m m ed Kü frevî k ü n û z.â l e m Be.i h i m m e t Bu ü mmete d elil H âd i.Muallâ.ş ân d ır 50 Ged â î Ş eyh H u s eyn o l n û r c e m â l e Ş eh âd etle er ü p H ak k ’ a v is âl e Mu h a m m ed L u tfî ’ d ir b âb .i s ey y id .ı t e c e l l â Me y ân .k er em b er.ı ev liy âd a âlî.ı d erg âh .mâ k er em -k ü n Kab û l.i S ü h reverd î ’ ler mü n e v v e r Olu p r âh .i r ahm e t An ın f er zen d i Ab d ü lh â d î Ş â h ’d ı r Vel ây et r u tb es in d e âlî.i h i m m e t An ın d er v îş ler in e k ıl mu h abb e t Ric âl.

k ü n M e fâ ‘ î lün / Me f â ‘î l ün / F e ‘û l ün 51 .i h ar em.mâ k er em.k er em b er.ı Â d em İlâhî ez.ı d erg âh .ı mân ev îler 60 Tarîk-ı Ç eş tî ’ d e s âlik o lan lar Bi-emrillâh h id ây eti b u lan lar Kerâmet g ü n eş i Pîr.i Ru fâ ‘ î Hidâyet r âh ın a o ld u o r â‘ î Ricâlullah o lu b ev liy âu llah İderiz tar d ıy e v allah i b illâh Radıyall ah ü an h ü m h er d ü .i Kü b revî ’ ler Kemâliy le mak ām.k ü n Kabûl-i b âb .Muallâd ır g ü r û h .âlem Be-nûr-i s ey y id .i ev lâd .

52 .

İLTİCÂ-NÂME MÎRÂCÜ’N-NEBÎ. MEVLÎDÜ’N-NEBÎ 53 .

54 .

i h ü d â Gönderü p Ceb r âîl’ i Rab b .g āy e Ne keremler b ize k ıld ı o K er îm Nîmet-i îmân ı k ıld ı tak d îm S ebkat e td i h id ây et.s ek aley n Ola hem d ah î İ mâmü ’ l.i mu în Resûlullah o la M u h ammed Emîn Z emân-ı âh ir e p ey g amb er o la E hl-i îmân o lan a r eh b er o la 10 Kabz edüp k en d i n û r u n u O K ad îm Halk edü p Zât.i h id ây et zâtı 55 .y ezelî Nûr-i tev h îd ile mü n ev v er ed ü p Âb-ı tasd îk ile mu tah h er ed ü p 5 Gönderü p b ize Res û l’ ü r eh b er Habîbullah ’ ı b ize p ey g amb er Nûr-i vah d et g ü n eş i d o ğ d u b ize Görünüp n û r.i ezelî Oldu bize k er em.ı M u h ammed ’ i H a k î m Ol zemân o ld u Res û lü ’s .i K u r ’ ân ’ ı H u d â M uttakîl er e o lu r n û r.i eş y â s eb eb i Nûr-i Ha k Zât.i Lem.ı H u d â mü n teh ab i M atla-‘i ş ems .i s eâd et zâtı M e’haz-i n û r.h ar amey n Vücûdu h ilk at.İLTİCÂ-NÂME 1 Hamdü bî-had o Kerîm Mevlâ’ye Ne Kerîm’ d ir k er emi b î.i h id ây âtı g ö ze Gönderü p h azr et.

i eş y â s eb e b i Ulû m.ı K er îm’ d ir o Ke rî m Hik met.i Zât.i H ak h ilk at.i mü n zelen in mezk û r u Vü cû d u en b iy ân ın meş k û r u 15 Vâs ıf ı o la an ın M ev lâ’s ı Hab îb u llah o la n û r d er y âs ı M îr âc’ ın d a ş er ef ü ş ev k etini Hak b ilü r an cak an ın r if ‘ ati n i On a A h med ü M u h ammed Me v l â Ded i K u r ’ ân .ı K er îm’ d e a‘ l â Ker em.i ev v elîn in h âf ızıs ın Ulû m.i h ü d â “Rahmeten li’l-âlemîn” ki zâtıdır Enbiyâ evliyânın mir ’âtıdır Sen Resûl-i Kibriyâ’sın yâ Resûl Nûr-i Mevlâ olasın asl-ı usûl Ümmetin hâline eyle nazarı Verdi Mevlâ sana elbet haberi Sâilân zevk ile dergâhe gider Merîzân hakîm-i âgâhe gider 25 S en H ak îm.Kü tü b .i âh ir în in lâf ızıs ın Arz .ı h âl etmek aceb d ir zât ı n a M u ttali‘ s in ü mmetin ah v âlin e Hak s an a b ild ir ecek h âlimiz i Ne h âcet ar z ed ek ah v âlimiz i 56 .ı H ak îm’ d ir o H a k î m Nû r d u r en b iy ân ın er v âh ın a Rûh d u r ev liy ân ın eş b âh ın a 20 Ne K er îm’ d ir o K er îm n û r.i Hu d â Vü cû d u d u r K er îm’ in mih r.i M u tlak ’ ın mü nt e h a b i Nû r.i Zât.

i mu allâs ın s en Merhame t d er y âs ın a v ar mı k en ar Bu kapıd an f u k ar â b o ş mu d ö n er E y kerem.Çâr-nâ-ç âr ar z.i ed eb i b ilemez Ulu derg âh e g elir is e f ak îr Der-i derg âh an ı ed er mi h ak îr Hem Resû lü ’s .i ced îd Ola ki ker em ed e Bâr î H u d â Merhame t ed e meğ er n û r.s ek aley n s en o las ı n Habîb-i H ak b ize r es û l g eles in Bırakır m ı b u d âmân ı elimiz Kesilir mi b u r ecâd an d ilimiz S en iken en b iy ân ın mu h ter emi S en iken âleme H ak k ’ ın k er emi 35 S ana mu h tâc o lıcak b ây u g ed â Ümmetin r û h u o lu p s an a f ed â Keremin b ah r in e y o k d u r p ây ân Bize mer h amete s en s in ş ây ân Hak ded i mer h ametin p ek ço k d u r Vallahi g ay r i çâr emiz y o k d u r Kerîm’in k er emin e k ald ı ü mîd Doğa baş ımıza b ir mih r.y ı M ev lâ’s ın s en İnd-i Hak k ad r.ş ân K er îm’ in d erg eh in e Cem olur f u k ar â p îş e.ı h âl ey lememiz Bilürüz ay b o lu r s ö y lememiz 30 Velâkin s âile b u ay b o lamaz F ukarâ i lm.i h ü d â 40 E vvelâ m er h ametin mas r af ıy ız Ümem-i s âlif en in eş r ef iy iz Dergeh-i v âlâ.g eh in e 57 .

h a re m e y n 55 M ü ltecîd ir s an a ü mmet.i K er îm’ e mağ r û r d u r l a r Ş id d et.Vücûdun merhamet ummânıdır Vücûdun rahmet-i Rahmân’ıdır 45 S en ik en en b iy ân ın mu h ter e m i Cümle mah lû k u n a H ak k ’ ın k e re m i İlti câmız K er îm’ in k er emin e Biz i k ay d ey ley e d ef ter in e E y H ab îb .i d erg âh ın a y ü zü m s ü r e re m Derg eh in d e n e k ad ar b ây u g e d â Çok o la ey ley eler n azlı s ad â F ukar âd ır d er.i K ib r iy â ey le k ere m Der.i d erg âh e g i d e r Ker em.i ze l î l Gid e g id e n e o lu r b ö y le alîl Arş ile ferşi tutıcak şânın Ola mı enbiyâda akrânın Yâr-i gār ’ın Ebû Bekri’s-Sıddîk Sıdkını Mevlâ edüpdür tasdîk Dîn-i İslâm’a yâver oldu Ömer Ümmetin eflâkine oldu kamer 58 .i f ak r ile mecb û r d u rl a r Biz e r ah m et y â R es û le’s .i d erg âh ş er ef i S âi lân ile d o la h er tar ef i 50 O kad ar d erg eh d e o la f u k ar â Biri ala biri bulmaya sıra Ol zemân şâd olur erbâb-ı kerem Açılur gün gibi ashâb-ı kerem F ukar â f ak r ile if tih âr ed er Ne ş er ef d ir d er.s e k a l e y n Biz e r ah m et y â İ mâme’ l.

ı g ir ân o ld u b ize Nevbeti mer h ametin g eld i s ize Bâri Çâr.i h ü d â Me’haz.i h ü d â E s-salâtü v e’s .s er â y âr in d ir Yevm-i k ıy âmd a alemd âr ın d ır Haseneyn is e g ö zü n n û r u d u r Cümlesi k er âmâtın tû r u d u r Çâr-i yâr çâr.i k ü ll.i s eâd âts ın s en 65 Der-i de rg â h ın a s a r ıld ı g ed â
 Sen kabû l eyle b iz i n û r.i H u d â E vvelâ e td i s an a n û r.tar af ın ş eh p er id ir Cümlesi eh l.s elâmü y â R es û l Rûh-i pâk in e v e âlin e v ü s û l S alâtulla h s elâmu llah âlin e E rişe evlâd ın a as h âb ın a 59 .i y âr ’ e b ah ş ey le b izi N ’ ola Yâr.i îmân r eh b er id ir Bu kadar k ıy meti h u r met.i g ār ’ e b ah ş ey le b izi Ey kerem-rû bize imdâd eyle Ey Kerîm bizleri irşâd eyle Arş-veş a‘zam ola merhametin Vücûd-i ekrem ola mekremetin 70 Bu kadar zâr u zeb û n zü ll ü k ed e r Ümmetin h âlin e b ir ey le n azar Dehâlet etd i emân b ây u g ed â Der-i derg âh ın a ey n û r.i k er âmâts ın s en Matla-‘i k ü ll.i h ü d â Bu kadar b âr.Zi’n-nûreyn ise güzeller güzeli Ne azîmdir kerem-i Lem-yezelî 60 Ali ise d ü .

i İ s lâm’ a r ah met o l a Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lün ( Fâ ‘i l â t ün) (Fa ‘ lün) 60 .i k e l â m 75 Âb â ecd âd ımıza r ah met o la Cümle eh l.i îmân e r ah met o l a Ümm ü ced d âtımıza r ah met o l a Cümle eh l.i mer h û mey e h atm.T âb i‘ în e o la s alât ü s elâm Ümmet.

i r u s ü l Taht-ı rah met câlis i ş em.ı S amed İntihâb e td i an ı ilm.s a lâ tü ve’s -s e l â m) 1 Eşref-i ezmân olan leyle-i şân Ş eb-i Mî r âc.i ezelin Hâfızıdır k ü tü b .i ilm.i h ü d â as l.i zemân Arş-ı a‘zam g ib i b ir d âr u ’ l.‘ i s ü b ü l Mefhar-i k ev n ü mek ân h er d ü .M Î R Â C Ü ’N .i s eâd et k emer i S adrıdır d ef ter.i mü n zelen in Ya‘ni Ah med ü M u h ammed o r es û l Vücûdu n û r.f eş ân Ne seâdetli zemân d ır o g ice Keremin n eh r i r ev ân d ır o g ice L eyle-i K ad r i g ib i mîr.i H u d â n û r.i Zât.ci h â n Anı vasf etmeğ e k ād ir mi d eh ân 10 Kubbe-i A r ş .i g ü zel T âc-ı levlâk lâb is i mîr.i ezel Hilkat-i h alk a s eb eb n û r.ı N eb î f ey z.emân O gece â leme r ah met g ü n eş i Çıkacak ef lâk e v ah d et g ü n eş i 5 Ya‘ni Ha b îb .N EB Î ( Aleyh i’s .ı u s û l 61 .i h ü d â Yoluna o la n ’ o la r û h î f ed â Dergehe d a‘ v et ed ü p an ı Eh ad Oldığiçü n H ab îb .ı r is âlet k amer i Âleme m ih r.

y e n â m İstî zân ey led i Cib r îl.i H u d â’ y a h a b e ri M ek k e’ y e in d i b i.‘ i mih r.Z âtıd ır ş ems .ı es r âr.i H u d â İntih âb .ı ezelî n û r.i “mâ ev h â” şa fa k ı Kü tü b .i h ü d â Cibr îl’ e emr ed er A llah o g e c e Da‘ v et et H ab îb ’ imi v ar b u g e c e Do s t d o s tu n d a‘ v et etmek bi r u s û l Bârg âh .ı H azr et’ e v ar mak d i l e d i P erv ân e ş em‘ ay a y an mak d i l e d i 25 Gö zü u y u r id i k alb i u y u maz Kalb i b îd âr o la n ice d u y ama z Z ev k ile b îd âr o lu p H ay r u ’ l -e n â m M azh ar.i mü b î n Nû r u n a h ay r ân o la A r ş .f er mân .i Emîn Ben i g ö n d er d i s an a R ab b .e m â n Hâb g âh ın d a o lan n û r.ı ilm.i m u î n 62 .ı b er î n Hu zû r.ı y âr in e r û h î f ed â Buld u Ü mmü h ân ev in d e o z e m â n Gö r d ü u y k u d a u y u r d âr u ’ l.ı h ar eme ed e v ü s û l Hu r met ile zâir o l A h med ’ im i Vâs ıl ey le b ize M u h ammed ’i m i Azm ed er M ev lâ’ y a f er mân -b e r o l a n Ceb r âîl en b iy ây a r eh b er o la n 20 S id r e’ d en in d i b eş âr et g ü h e ri Ver e med ‘ u v v .i mü n zelen in mü ttef a k ı 15 E nb iy â s er v er i M u h târ.i h id ây et eb ed î O g ece Ü mmü h ân ev in d e id i M atla.i Lâ.ı H u d â Kıld ı r âh .

i d erg âh e b en i Kerîm’in şânı budur dedi Resûl Beni hem ümmetimi ede kabûl Cebrâîl dedi ki ey nûr-i basar Bârgâh-ı hareme eyle sefer Hurmetin le d ü .ı v u s lat içe Göreler s en d ek i n û r.s ek aley n Aynı tâzîm ile ced d ü ’ l.ı k er em O Kerîm’ in k er emin i d iler em Ne inâyet b ize k ıld ı o G an î Kabul etd i d er.i S amed ’ i 63 .i h ü d â Kulunu mih mân ed er Zât.s er â b u ld u n emâ S eni gözler b u g ece eh l.i s emâ 40 Kudûmu n mu n tazır ı cü mle melek Cemâlin mü ş tâk ıd ır A r ş u f elek Bu şerâfet s an a ş ây ân b u g ece Z ât-ı pâkin ş er âb .h as en ey n 30 E mr-i M ev lâ ile g eld im b u g ece S ürûrum o ld u b u ş eb b in d er ece S elâm eyler s an a Rab b ’ in y â R es û l Huzûr-i H azr etin e ey le v ü s û l Hurmet ü tâzîm ile ald ı s elâm Hamd ü s en â ile ey led i k ıy âm Okucıyam s an a b en mü jd e.i Eh ad ’ i Bulalar sen d ek i f ey z.i H u d â n û r.Cebrâîl e d eb ile v er d i s elâm Hurmet ü tâzîm ile etd i k elâm S elâmın ald ı R es û lü ’s .ı H u d â 35 Kerem e y ler d âimâ ş ân .r es ân Bu gece H ak k ’ a mis âf ir o las an Dedi mah b û b .

ı v âh id ed e K u d s .i v ah d et id i n û r.i k ir âm Ş eref .i teş r îf in e v ef k .i aş k ın id i iş b u B u r â k Ciğer in y ak mış id i n âr.i cân ân ın a ed e v ü s ûl Ân .ı u s û l Bur ak ’ ı h alk ay a b ağ lad ı Em î n Nûra gark oldu o dem rûy-i zemîn 50 E nb iy â er v âh ı h âzır lar imiş M es cid .i A k s â’ d a n âzır lar im i ş İsti k b âl ey led i r u s u l.i  d em a n ı S ad r.ı mih r âb a g eçir d i o câ n ı 55 Hu r ş îd .i A k s â’ y a er iş d i R es û l Ku d s ’ ü teş r îf b u y u r u p as l.ı f irā k Gö zler id i b u zemân ı y â R es û l Hizmetin d e ed es in an ı k ab û l 45 İncû mer cân s îm ü zer d ir eğ e ri S an a h izmet ed ecek v ar d eğe ri Ş eh s ü v âr o ld u B u r âk ’ ın a Re s û l Derg eh .i en cü me k u d r et k ame ri M ele.i a‘ lây a h ik met k emer i Ced d .i Cel î l Her b ir i mer h ab â tak d îm ede re k Kad r ü k ıy metin e tâzîm ed e re k M îr âc’ ın a b âr ek âllah d ed ile r Nû r.Hâmil.i Ş er îf ’e İnd i ev v elce o ar z.i p âk i H azr et.y ı ezelî f ey z.i C e m î l M u k ted â.i d îd âr ın a mü ş tâk id iler 64 .ı zar îf e M es cid .ı mer â m Kemâl.i h u r met ile v er d i s e l â m E nb iy â er v âh ı ey led i k ıy âm E flâk .

ı k er em P erim üz er in e almak d iler em Râkib ol d u p er.i Cib r îl’ e h emân Cebrâîl a ld ı an ı o ld u r ev ân 70 Yedi eflâ k i u çû b en g id er ek Mîkâîl İ s r âf îl h izmet ed er ek E nbiyâlar ı mâk āmın d a g ü zel S eyr edü p cü mles in i n û r.i h ü d â İki rek‘at n amazı etd i ed â Çün Resû lü ’s .y ı ezelîs in d ed iler İmâmetin i k ab û l ey led iler E s-salâh en b iy â ey led i k ıy âm İktidâ eyled iler o ld u imâm E nbiyâlar imâmı n û r.i ezel Âlem-i ef lâk i b ir b ir g ö r er ek Herbir etr âf ile b ir b ir b iler ek 65 .i h ü d â Muktedâ .i H u d â Habîb’im d ir s ize imâm.Ş eb-i Mî r âc’ d a o lan ş ev k etin i S elefi gö r med i b u d ev letin i Arş’dan f er ş e k ad ar g ö r ş er ef i Tenvîr etd i o g ece h er tar ef i 60 E nbiyâ m ecmû u n a emr.s ek aley n v er d i s elâ m Hayr duâ lar ile etd i temam 65 Himem-i en b iy ây ı k ıld ı taleb Ola himmetler i v u s lata s eb eb Bârekâll ah k ü n meallah d ed iler Cümlesi h ay r d u â ey led iler E nbiyâ e r v âh ın a v er d i s elâm İsm-i M ev lâ ile ey led i k elâm Dedi Cib r îl k er em et k ân .

ı s efe r Ceb r âîl b ak d ı H ab îb ’ in y ü z ü n e Âb .i n û r.ı P âk in h i­ dem ­ i 85 Ol zemân R ef r ef ’ i g ö n d er d i H u d â Ref r ef ’ e r âk ib o la n û r.i mü n teh â’ y a o ld u k ar î b Cibr îl’ in k o n ağ ın a in d i H ab î b 75 S id r e’ y e v er d i M u h ammed şe re fi Nû r.i h üd â Ker îm’ in s an a y etiş ir k er em i Ref r ef o lu r Zât.ı f ir k at d o lu p ik i g ö zü ne Yâr.i M u h ammed ’ i a y â n Gö r d ü ler n û r.ı Hu d â M u în in M ev lâ o lu r n û r.ı k er e m Bir k ad em iler i b as s am y ana ra m Buy u r u p Cib r îl’ e ey n û r.i ba s a r S en s iz âs ân o la mı r âh .Âsu mân o ld u mü zey y en o g e c e M elek û t b u ld u ş er ef b in d er e c e S id r e.ı K er îm’ e u laş alım 80 Ded i C eb r âîl ey â k ân .i h ü d â h ey b eti n i Bil d iler n e d er ece k ıy metin i E mr ed er Cib r îl’ e S id r e’ n ne g ü z e l Ne g ü zels in g ü zel.i v ah d et n û r ed ü p h er t a re fi Ku d s îler r av za.i h ü d â E mr ed er C ib r îl’ e ey n û r.i ez e l E mr ed er Cib r îl’ e y o la d ü ş el i m Bârg âh .i g ār ’ ın s en in eltâf .i S id r e’ d e b e y â n Gö r icek n û r.i ba s a r Bu f ir âk ımıza s en k ılma k ed e r Ka n d e v ar s am b er ab er d ir r û h u m u z Him metin ile o lu r f ü tû h u mu z 66 .

i Ceb r âîl’ i g ö r d ü N eb î Dedi ey H azr et.i H ak mü n teh ab i Cibrîl’e tah s în ed ü p n û r.ı k er em İlticâm v ar s an a med ‘ u v v .i h ar em İlticâmı k ab û l ey ley e H u d â S eferin hu r metin e n û r.i A r ş ’ ın k amer i Açılup m âh .ı H u d â 95 E mr eder R ef r ef ’ e p er v âz ed eg ö r Avn-i M ev lâ ile d âim g id eg ö r Aldı Refr ef R es û l’ ü y âr e g id er Azm edü p d erg eh .Dedi Ceb r âîl ey â k ân .i h ü d â Dedi nâs ır ın o la Zât.i d ild âr e g id er P er-i him met ile p er v âz ed er ek Z evk u ş ev k ile y o lu n a g id er ek Görünüp k u b b e.i k ıy âm Vücûdumu s ır ât ü s tü n e k o y am E hl-i îm ân b as alar p er ler ime Bir kede r o lmay a d ilb er ler ime S ırât’ı c ü mle s elâmet g eçeler Cennet-i a‘ lâd a K ev s er içeler Himmet.i h ü d â 90 Dilerim k i o lıcak y ev m.ı h id ây et k emer i F eyz-i F ey y âz b ü r ü d ü A h m ­ ed ’ in i Nûra gark ey led i M u h ammed ’ in i 100 Kerîm’in k er emin e mazh ar o lan E ltâf-ı K ad îm’ e mü y es s er o lan Dâimâ n u s r eti min allah o lu r Her zemân s ü lû k i ilâllah o lu r Nûr-i va h d et g ü n eş i d o ğ d u o d em Arş u fer ş lev h ü k alem o ld u ad e m 67 .

i v ah d et d o ğ d u cân g ö z l e ri m e Nû r.i mân â.i n û r.i gü ş â d 68 .i “mâ.i S amed î Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lün ( Fâ ‘i l â t ün) (F a ‘ lün) B ahr-i Diğe r 105 Gird i Ref r ef b ir azîm n û r ba h ri n e Dald ı o d em n û r.i F ey y âz d ö k ü lü p g ü lb e ri n e Kıy met.y ı v ah d et v e rd i d â d Dil d imâğ ı b u ld u lezzet.i K ib r iy â emr ey le d i Ker em.i R ah mân d o ld u n û r y üz l e ri m e 110 Kü h l.ı K ad îm’ i s ö y l e d i Hey b etu llah h ay r ete s ald ı b e n i Ku d r etu llah k u v v eti ald ı b e n i Ş em s .g eh ân y ü z bi n h i c â b Arş u f er ş lev h u k alem o ld u h u b â b Ol tecellî r û h u mu ş âd ey ledi Rav za.S âye.i h ik met n âzil o ld u s ö z ü m e Kād ir u K ay y û m o lan F er d ü E h a d Z âtı ile k āim A llah u ’s .i M u h ammed e b e d î Gö s ter ir âleme f ey z.S ame d Bir tecellî n û r u n a g ar k ey le d i Gû ş .i v ah d et n e h ri n e Her tar af d an b in n eh ir çağ la r g i d e r Ş eş cih etd en Ref r ef ’ i b ağ la r g i d e r Ol Res û l.i cân a “ü d n ü min n î” s ö y l e d i Ref ‘ o lu n d u n â.i Zât.zâğ al” çek ild i g ö z ü m e İlm .i “ellezî es r â” s er in e F eyz.i k alb imi ir ş âd ey led i 115 Kevs er.

i ş er îf in d en s ö y led i Hurmet ü mer h amet etd i k u lu n a Bülbül etd i mer h ametin g ü lü n e E mr edü p R ab b ’ im b an a s en s in H a b î b Bârgâh-ı izzete o l s en k ar îb Bârgâh-ı izzetim g ö zler s en i S arf ede s in r ah metim g ö zler s en i 125 Hil‘at-i lev lâk i s an a v er miş em Huzûr-i h âs s ıma lây ık g ö r mü ş em E nbiyâlar s er v er is in M ü cteb â E vliyâla r r eh b er is in mer h ab â Âlemi halk ey ley en K ād ir b en em Ru’yetimle s an a ik r âm ey ler em S eyr-i dîd âr ıma f er v er d im g ö zen Yed-i ku d r etimle n û r v er d im y ü z e n S ana mü ş tâk d ır “ev ed n â” g ü ller i S ana âşık melek û t b ü lb ü ller i 130 Kendi nû r u md an s en i h alk ey led i m Münzelâ tımd a s en i med h ey led im 69 .i b ir r in e Kerîm is min d en tecellî ey led i S elâm is m.ş ân Ol zemân cân g ö zler imd en p er d e y i Kaldırup cân ân y ü zü n d en f er d ey i 120 M azhar o ld u m “lîmeallah ” s ır r ın a Ol dem e r iş d im k emâl.Rahmet-i R ah mân er iş d i d em.b e-d e m Mâsivallah o ld u o d emd e ad em Kudret-i M ev lâ’ d an ald ık k u v v et i Kādir u K ay y û m’ d an ald ık k u d r e t i “Kābe k av s ey n i ev ed n â”d an n iş â n “Üdnü min n î” emr ed er d i âlî.

âlemîn ” k ıld ı m s e n i E vv elâ tev h îd ed en s en s in be n i Bârg âh .i ş er îf in e mazh a r o l S el âm ile r ah mete mü y es s er o l Rab b en â en te’s .s elâm min ke ’s -s e l â m E s-s elâm li’ l.mü ’ min în h ayru ’l -k e l â m İlti câm b u d u r h emân y â Rab b e n â Ümmetimi d iler em y â Rab b e n â 145 Ban a K er îm’ in k er emi y â Ga n î Ümmetim mes r û r ed er an cak b e n i 70 .i v ah d et tû ru n a Bu v ü cû d .“Rah meten li’ l.i k âin ât o ld u ad em “L â v ü cû d e illâ h û ” d u r d em -b e -d e m 140 S ey r k ıld ı k en d i n û r u n û r u nu Ken d i n û r u ten v îr etd i tû r u n u E m r ed er d i H ab îb ’ im ey le k e l â m Do s t d o s tu n a v er ir d âim s el â m S el âm is m.ı izzetim s ad r ın d as ı n Yâ M u h ammed r ah metim b a h ri n d e s i n Nîmet.i u zmâ cemâlimd ir s a n a Bu k er âmât h ep k emâlimd ir s a n a Her n e mu r âd ın v ar is e k ıl b e y â n Avn .i ilh âmım ile ey le ay ân 135 S en h id ây et b ah r in e d ü r d âne s i n E nb iy â mey d ân ın a mer d ân es i n Her n e d iler is en ey ler em k a b û l Her mu r âd ın k ab û l ed em y â R e s û l Ben i b en imle g ö r ü r s ü n A h m e d ’i m S eni s ev d im s en b en im M u h a m m e d ’i m Öy le g ar k o ld u m tecellî n û ru n a Çün er iş d im n û r.

y ı ü mmetim Ümmetime mer h ametd ir h immeti m Yüz yere k o y d u m ezeld en tâ eb ed Ümmetime mer h amet et y â S ame d Rahmet-i R ah mân er iş e d âd ıma Kerem-i K er îm g ele imd âd ıma Merham et k ıld ı y in e R ab b ü ’ l.âlemîn ’s in y â G an î Keremin mes r û r ed er an cak b en i 155 Âl ü evl âd ım f ed â.ı k er emin d en s en in Gözlerem k ân .ı k er emin d en s en in Bir avuç to p r ak o lan b u ü mmetim S en Azîmü ’ ş .r âh im o lan  mü r zig âr Kudretin âs âr ıd ır b u A r ş u f er ş Rahmeti n b ah r in d e h u b âb o lmu ş A rş 150 Huzûr-i izzetd e s âil ey led in Bu keremg âh e k i n âil ey led in Dilerem ş ân .y en âm Kendi nû r u md an s en i h alk ey led i m “Üdnü min n î” izzetimle s ö y led im 160 Bu kadar n azlı n iy âzın n e k ad ar Kerîm’e k ar ş u mü n âcât b u k ad ar 71 .ş ân ’ e b u d u r min n et i m Merham et en h âr ın a k ıld ım n azar Katre ile n e o lu r b ah r e k ed er S en Ganiy y ü ’ l.Ümmetim k ay d ı ciğ er im d ağ lamış Kayd-ı ü mmet ş eş cih etim b ağ lam ı ş Ümmetimin d er d in i v er d in b an a Merham etin n ev b eti g eld i s an a Kādir u K ay y û m o lan P er v er d ig â r E rhamü’ r.en â m Tebşîr etd i b en i o l d em Lâ.

i mah ş er ’ d e Liv âü ’ l.d es t an ı H u d â S en H ab îb ’ im h em mis âf ir o l a s ı n Da‘ v etimle d erg eh ime g eles i n M is âf ir e ih tir âm etmek g er e k Arz û s u y la y o lu n a g itmek g e re k Seni râzî eylerem emr eyledim Sûre-i Duhâ’da evvel söyledim 165 “Rah meten li’ l.i r ah met h âzin i k ıld ım s e n i Va‘ d ime s âd ık b u lu r s u n s en b e n i Nazar.Ker îm’ in d erg âh ın a v ar s a g e d â Red ed er mi teh î.ı r ah met ile k ıld ım na z a r Ümmetin e H ab îb ’ im çek me k e d e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün B ahr-i Diğe r Gö tü r b izd en s elâmımı H ab î b ’i m İki âlemd e d er d ler e tab îb im 170 S el âmım ü mmeten v er s ü n b e ş â re t Gö r eler cen n et için d e k er âm e t Ben i tev h îd s en i tas d îk ed e n l e r Yar ın F ir d ev s .ha m d i l e Ümmetin o ls u n b er ab er ce b i l e Bah r.âlemîn ” k ıld ı m s e n i Hab îb iy y ete lây ık b u ld u m se n i Yev m.i a‘ la’ y a g id e n l e r Ger ek b ir ar mağ an b izd en Ha b î b ’i m Gö tü r es in b u ü mmete tab îb i m Bu b eş v ak it n amaz y âd ig er o l s u n Taraf ımd an s ize b erg ü zer ol s u n Namazd a mü ’ min in mîr âcı va rd ı r Râk i‘ u s âcid in min h âcı v ard ı r 72 .

1 75 Benim far zım s en in s ü n n etin ile Tutarlars a b u ik is in i b ile Kitâbım Hazret-i Kur ’ân delîldir Reh-i müstakîme emr-i Celîl’dir Beyân eder size emr-i Hudâ’yı Ayân eder size râh-i hüdâyı Müyesser olalar merhametime Olalar vâsıl ulu rahmetime Risâlet h izmetin e v ar H ab îb ’ im Hidâyet f er mân ın s ö y le tab îb im 1 80 Huzûrum zev k ın e y o k d u r n ih ây et Nihâyets ize o lu r mu b id ây et Visâlim zev k ıd ir g ö n lü n d e s âb it Cemâlim ş ev k ıd ir k alb in d e n âb it Bu bezm.Bâtın s ıf âtı m Hemân v ar k u llar ımı d a‘ v et ey le Kemâl-i mer h ametle h immet ey le 1 85 Huzûr-i izzete v er d im s elâmı S elâm il e temâm etd im k elâmı Cenâb-ı K ād ir u K ay y û m b ir A lla h Yine kud r et ile g ö n d er d i v allah O dem Cibrîl’e emreyledi Mevlâ Kerîm ü Kādir u Kayyûm Teâlâ Getirdi merhametle bu cihâne Yetiştirdi o beyt-i Ümmühân’e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 73 .i v ah d et is e h er zemân v a r M uhabbe t.i İ lâh î d ild e d ild âr Hüve’l-E v v el h ü v e’ l. h ir k i zâtı m Hüve’z-Zâh ir h ü v e’ l.

ı A h m e d 190 E ğ er b ah s o ls a ev s âf .ı M u h ammed ’ i d u y a rs a Alu r an ı f ü y û zât.ı M îr âc’ ı f eh med en â d e m Olu r in d .p en â h i S eâ d et.E vsâf-ı Diğe r E ğer d o ğ s a d ile h u b b .ı M u h a m m e d Erişir halka eltâf-ı Muhammed Ne mir ’ât-ı hüdâdır nûr-i Ah­ m ed Ne rahmet-i Hudâ’dır bu Mu­ h am­ m ed Muhabbet-i Muhammed nûr-i Hak’dır Muhabbet ehline cennet durakdır Okunursa eğer Mî râc-ı Ahmed Görünür göze sertâc-ı Muhammed Bu s ır r.ı M u h amm e d Bulu r an ı s eâd ât.ı M u h amm e d Diler s en Y âr.i İ lâh î’ d e mü k er r e m 195 Cân e cân ân o lan n û r.i İ lâh î M u h ammed ’ d ir ik i âlem.i M u h a m m e d O k alb i g ar k ed er en v âr.i eb ed î k imd e v ar s a Bu M îr âc.i g ār ’ ın A h me d o l s u n Dilin d e d âimâ M u h ammed ol s u n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 74 .

i s elîm 10 Kudretin i g ö s ter ir b u k âin ât Birliğini b ild ir ir b u mü mk in ât S ebkat etmiş r ah m.i Rah mân k ah ri n e E hl-i İslâm d ü ş e r ah met b ah r in e Rahmet-i R ah mân ’ ı s ey r ey le g ü ze l Mahlûku n a n ice Râh im Lem.M E V LÎ D Ü ’N .y eze l 75 .i h ü d â Hâlik u V âh id ’ e mah lû k u d elîl Z î-basîret o l amân o lma alîl Bir Kerîm’ d ir b ir R ah îm’ d ir b ir H a k î m Birliğin tas d îk ed er k alb .h ad zâtın a y â M ü s teân Varlığınd ır mih r ü mâh d an mü s te b â n Hamde şây ân âlemi v ar ey ley en Akla sığ maz k u d r et ızh âr ey ley en Kudret ü ir âd etin k i etd i cû d “E mr-i kü n ”d en b u ld u mah lû k āt vü c û d Kādir u K ay y û m o lan P er v er d ig âr Hak’dan ay ân n es n e y o k d u r âş ik â r 5 Yokları v ar ey ley en K ād ir o d u r Mahlûku n a Râh im ü K āh ir o d u r İsm-i Z â t’ ı zik r ed elim ev v elâ Merhame t ed er H u d â zâk ir k u la Z âkirini zik r ed er B âr î H u d â Dillerine d o ld u r u r n û r.N E B Î (Aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) 1 Hamdü b î.

d es t Bâr î H u d â S ad âk atd ir ab d in e M ev lâ’ y a y o l S ıd k ile h er n e d es en ey ler k a b û l Der d e d er mân d ır M u h amme d s o h b e t i Nû r.i M u h ammed M u s t a fâ Âşık ı o lan r icâl.i b â.ı G ir d i g â r M u r âd .i p âk .Ku llar ın a ettiğ i ih s ân a b ak Ku llar ın ın ettiğ i is y ân a b ak Rah metin i âş ık etmiş ab d in e Kab û l ed er k im d ö n er s e k en d i n e 15 İlti câlar ed elim d erg âh ın a Gid elim emr ey led iğ i r âh ın a Ker îm’ in d erg âh ın a v ar s a ge d â Red d ed er mi teh î.i ezel Halk ed e k en d i n û r u n d an b i r g ü z e l 76 .i îmân e M u h ammed n âsi h â Kād ir u K ay y û m o lan P er v e rd i g â r Ken z.i R ah mân o lan n û r-i h ü d â Ah med ü M ah mû d M u h amm e d M u s t a fâ Dâr ey in d e H ak s izi man s û r e d e Afv ed ü p ıs y ân ımız mağ f û r e d e Her d ü .i R ah mân d iler s en e y k i râ m Ver M u h ammed M u s taf â’ y a ç o k s e l â m M ak s ad ımızd an mu k ad d em z î -k e re m Ol r ecâmı k ıl k ab û l ey mu ht e re m Rah met.s af â 20 Rah met.i mah f î id i Zât.ı zâtı id i ilm.i îmân d ır M u h ammed ü l fe t i M ev lid .âlem H ak o la s ize m u î n Rah metu llah i aley k ü m ecmâ î n 25 İlti câmız o k u n a b ir F âtih â E hl.

i M u h ammed h ab b ez â Ş ânına alleme’ l.i h ü d â 40 Cedd-i pâk i o la Zât.ı v ah d et s ö y led i Hazret-i  d em’ i h alk etd i H u d â Nesl-i pâ k in d en g ele n û r.b eş er Âdem’i a d emd en îcâd ey led i İlm-i esm â s ır r.i K ib r iy â Nûr-i pâ k in âleme v er ir zıy â Her dü-â lem en b iy âlar s er v er i Nûr-i Hak âh ir zemân p ey g amb eri Hikmet-i ik tizâ.i eş y â o la o l Hilkat-i eş y ây a d a as l.es mâd ır s ezâ Nûr-i Ah med k i er iş d i  d em’ e Hep mel ek ler s ecd e etd i  d em’ e 77 .ı k ad er P işrev ola zâtın a eb u ’ l.ı A h med ’ in Hâmil ola n û r u n u M u h ammed ’ in Hâmil-i n û r.i f ü tû h o la Vuslatım a s en in iled ir v ü s û l Ne dilers en an ı ey ler em k ab û l 35 Ş öhret ü ş ân ın H ab îb .âlemîn ” k ıld ım s e n i E vvelâ t ev h îd ed en s en s in b en i Nûr-i zâtın en b iy ây a r û h o la Hem vüc û d u n h ik met.Kendini ev v elâ tev h îd ey ley e Nûr-i tev h îd an ı te’ y îd ey ley e S ebeb-i h ilk at.ı u s û l 30 Kendi nû r u n k ab z ed ü p emr ey ledi S en Habîb ’ im A h med o l y â n û r d e d i İsm-i pâk in d ir M u h ammed mu h te re m E mr-i evv eld e s an a ed em k er em “Rahmeten li’ l.y ı s ır r.

Nû r.i n û r.z e m â n 50 Âd em’ e emr etd i C ib r îl.ı H av v â’ y a y o k s an a s e b î l Âdem’ i h ay r etd e k o y d u b u k e l â m Ded i n e o ls a g er ek âh ir mer â m Ded i C eb r âîl ey â ey b ah tiy â r Z evcen in zev c ü zer in d e meh ri v a r Ver s alâtı Zât.i a‘ lây ı s ey r ân ey led i Kim b en e y o ld aş o la y â Rab d e d i Ara r id i k en d is in e b ir r ef îk Tab.i a‘ lâd a s u ltân ey led i Bu ş er âf et H azr et.i a‘ lâ için d e mû teb e r 78 .‘ ı b eş er iy y etin e mü t­ t e­ fik Ol zemân H av v â’ y ı h alk etd i Hu d â Hav v â is e k an d îl.i M u h ammed M u s t a fâ Hav v â an a cen n ete ş ems .i M u h amm e d ’i n Bu k er âmet Zât.i Ce l î l Vus lat.i M u h a m m e d ’e Yok s a s ek iz cen n eti v er s en e ğ e r S an ma H av v â meh r in e o la de ğ e r 55 Hû r î g ılmân d ü ş d ü H av v â s e y ri n e Kim s e b ak maz o ld u H av v â g a y ri n e Ced d e.i A h m e d ’i n 45 Âd em’ i H ak g ö n d er ip cen n e t l e re Nâil etd i n ice b in n îmetler e Cen n et.i A h me d ’e Kıl mu h ab b et H azr et.i A h med  d em’ i g ö r n ’ e y l e d i M ele.ı P âk .ı P âk .i s a fâ Âdem ü H av v â k i o ld u mü ş t e h e r Cen n et.i h ü dâ Hav v â’ y ı g ö r ü n ce  d em n â-g e h â n Âşı k o ld u cân u d ild en d er.i p âk .

i H u d â’ d a k ıy meti Havvâ ile Cid d e’ d e cem o ld u lar Merhame t.Cennet-i a‘ lây ı s ey r ân etd iler Z evk u s af â ile d ev r ân etd iler E mr kıld ı Â d em’ e Rab b .i M u h ammed ’i Dutdular ş ef î‘ Cen âb .i K er îm ile d o ld u lar Havvâ an a Ş ît’ e o ld u h âmile Nûr-i M u h ammed ile d e k âmile 79 .ı A h med ’ i 70 Hak kab û l etd i M u h ammed h u r me t i Buldular in d .ı k ad er g ö r n ’ ey led i Anları dü n y ay a ir s âl ey led i Dünyaya in d ir d i Cib r îl an lar ı Dâim ist iğ f âr ed er d i d iller i Nice yıll ar âh u f er y âd etd iler Tarîk-ı tev b ey e d o ğ r u g itd iler Yâd ederek H azr et.i mu în Ş ecere-i h ın tay a o lman y ak în 60 Cümle nîmetler s ize o ls u n h elâl Görmeye s iz cen n et için d e melâl Ş ecere-i h ın tay ı k i g ö r d ü ler Husn ü elv ân ın a h ay r ân d u r d u lar Ne güzel d ir b u ş ecer e d ed iler E mrden g af let ed er ek y ed iler Hakîkatd e ş ecer en in h ik meti Dünyâya g ele M u h ammed H azr et i Cilve-ger o lu p meğ er g af letler i Âkıbeti y ü cele d ev letler i 65 E mr-i M ev lâ Â d em’ e o ld u ş ed îd Cennet-i a‘ lâd an o lu n s iz b aîd Hikmet-i s ır r.

i M en âf ’ d an H â ş i m ’e Kıld ı A b d ü lmu ttalib ’ d e h âti m e Rah met.b e.i R eceb ’ d e k i Zât.i A h me d ’i Gö s ter ir d i cemâl.i H u d â’ y a tû r i d i Ced .i mâd e re Nû r n ü zû l etd i o d emd e H âc e r ’e İsm âîl A r ş .i mü n ev v er  m i n e An a o lacak M u h ammed Emî n ’e Âmin e A b d u llah ’ ın âiles i Old u âh ir H azr etin h âmiles i 85 Hâmil o ld u n û r.i A b d u llah ’ a g elin ce n û r M ek k e o ld u o l zemân d âr ü ’s -s ü rû r Ol zemân mih r.i M u h amm e d ’i Nev b et ile N û h ’ a g eld i n û r-i p â k Gö r s e Y û s u f d er id i r û h î f edâ k 75 T â k i İ b r âh îm’ e er iş d i b u n ûr Kâin âta d o ğ d u b ir ş ems .i R ah mân d iler s en e y k i râ m Ver M u h ammed M u s taf â’ y a ç o k s e l â m Hazr et.i M u h amme d ’i o l S âh ib in e n û r u n u ed e v ü s û l Hâmil o ld u ğ u zemân M u h am m e d ’i Ş eh r.ced n ak l etd i n û r u A h m e d ’i n E şref id i ecd âd ı M u h ammed ’i n Her k ime u ğ r ad ı is e iş b u n û r Her k emâlât etd i an lar d an z u h û r 80 Âk ıb et A b d .i M u h târ.ı A h m e d ’i Ş eh r.i s ü rû r İsm âîl d ü ş ü n ce r ah m.i Ş ev v âl’ e g elin ce mü dd e t i Gö r ü r id i d ü r lü d ü r lü h ik me t i 80 .Ş ît v ü cû d a g eld i n û r.ı b er în b ir n û r id i Nû r.

i K ib r iy â’ n ın ân es i Bu gelen ş em.ı M ev lâ’ d ır b ili n Bu gelen mih r.E mr eder d i h amlin in es r âr ın ı Vasf ede r d i en b iy â en v âr ın ı Hurmetiy le en b iy â ey ler tav âf Haml-i p âk imi g iceler s aff u s af 90 Kâbetull ah ’ d an er iş d i b ir n id â Gûş-i câ n a g eld i b ir g ü zel s ad â Hamlin is e en b iy â mer d ân es i E y Habîb .i tecellâd ır b ilin 81 .ı h ik met mas d ar ı Mâder-i âh ir zemân p ey g amb er i Gözlerim d en d ed i r ef ‘ o ld u h icâb Doğdu san d ım h ân eme b ir âf itâb 100 Gûş-i cân e g elir id i b u s ad â Bu gelend ir âleme n û r.‘ i h ü d â p er v ân es i Deryâ-yı r is âletin d ü r d ân es i Bu gelen M u h târ.i h id ây et  min e Meşrık-ı ş ems .i r ah meti Ol Rebîu ’ l.i s eâd etd ir b i­ l in Bu gelen M u h târ.i s eâd et  min e Ol zemân es r âr.ı M ev lâ’ d ır g ü z e l Anı muh târ ey lemiş ilm.i h ü d â Bu gelen h atm.i r is âletd ir b ilin Bu gelen ş ems .i ezel Bu şerâfet s an a ş ây ân  min e Ana ki o ld u n M u h ammed Emîn ’ e 95 Çün karîb o ld u b u h amlin mü d d et i S eyrede âlem b u ş ems .ev v el ay ın d a h emân On ikinc i g ice id i o l zemân Matla-‘i mâh .

s af â 105 Der d e d er mân d ır M u h amme d s o h b e t i Nû r.i Rab b ü ’ l.i M u h ammed M u s t a fâ Âşık ı o lan r icâl.i h amlim b an a v er mez e m â n İlti câlar ey ler id im b î.k es k almış id im p ü r-k e d e r Gö r k er em.Bu g elen d ir en b iy âlar s er v e ri Nû r.ad ed Hazr et.ı g āib d en zu h û r etd i h e m â n Dö r t ad ed n û r.i H ak ’ d an d iler id im m e d e d Yâd u tezk âr ey ler em R ab b ’i m s e n i Ald ın A b d u llah ’ ı n ’ ey ler s in b e n i Çâr.âlemîn ’i s e n Kab û l ed er s ıd k ile A llah d e s e n 115 Bâb .etr âf ıma k ıld ık d a n azar Öy le b î.i Rah mân d iler s en e y K i râ m Ver H ab îb .i îmân d ır M u h ammed ül fe t i Rah met.i a‘ lâ g ü ll e ri Z ev k u s af â b ah ş ed er d i d ill e ri Cen n et.i p âk .i h ay r etd e k ald ım b ir z e m â n Cil v e.i F ir d ev s .i b â.i H ak âh ir zemân p ey g a m b e ri M ev lid .n ü m â 110 Âlem.i cân d an s elâmlar ve rd i l e r Nazlı n âzlı h âtır ımı s o r d u la r 82 .i mü ces s em o l z e m â n Cen n et.i K ib r iy â’ y a ço k s e l â m Bu b eş âr etler an ı ş âd ey led i M û cizâtlar b ö y le ir ş âd ey le d i S öy ler id i g ö r d ü ğ ü h ik metle ri Vas f ed er d i b u ld u ğ u h u r met l e ri Nû r a g ar k o ld u o d em ar z u s e m â Old u b ey tim âleme cih ân .

i H ay r u ’ l.i v ah d et mas d ar ı Mâder-i âh ir zemân p ey g amb er i Cân u dild en h izmet etd iler b an a Dediler k i h âd imey iz b iz s an a Biz bu h izmete y ü z ü s t ­ e g elmiş iz F ahr-i âlem k u r b in e y o l b u lmu ş u z 125 Çünki nazar etd iler b u h âlime Vâkıf old u lar o d em ah v âlime İkisi iki tar af d an d u td u lar Hurmet ile h izmete el atd ılar Müftehirân e b elimd en d iğ er i Dutdu gö zler o ld u o l n û r.i M u h ammed Emîn Âsiye de r d ü r r.ı h u r met etd iler Cân u dild en b an a h izmet etd iler 120 Havvâ ider h âmil.Biri Havv â b ir i M er y em b ir i H û r Âsiye’di r b ir is i d e zar f .âlem î n ” Mâderisi n is m.ı n û r Her biri b in ar z.p ey k er i Dîde-i d il b u ld u o l d em k u v v eti Kâinâtda s ey r ed er d im h ik meti S aldı bir n û r.v er â Nûr-i va h d et h u r ş îd .i K ad îr 83 .i n ü b ü v v et p er tev i Âleme âh ir zemân p ey g amb er i 130 Âlet-i kü f r.s er â Meryem id er “Rah meten li’ l.i k eb âir p u tlar ı Hep yere d ü ş d ü k ü f ü r âletler i Göklere g ö r d ü m d ö ş en miş erg av â n T âze güller d en g ü zel d ö ş ek r ev ân S ündüs is teb r ak mü n ev v er b ir s er î r Ne serîrd ir k u d r et.i h er d ü .i R ab b .

i H ak ü ç liv â g eld i n â-g e h â n Âlem.i Rah mân d iler s en e y k i râ m Ver M u h ammed M u s taf â’ y a ç o k s e l â m Gö n d er ip is tik b âle Rab b ü ’ l -e n â m E hl.i tecellâd ır b u ş e b Bu g elen S âh ib .Liv âd ır M u s t a fâ Bu d o ğ an mih r.i M ev lâ’ d ı r b u ş e b Bu d o ğ an ş ems .i hü d â Rah met.e m â n 135 Bu g elen h atm.i r is âletd ir bu ş e b Bu d o ğ an mâh .i Rah mân ile d o ld u A r ş ü fe rş Ku d û miy le if tih âr ey ley e A rş 145 F ey z.i s emâv âtı o l d em Lâ.y e n â m Nû r.i a‘ lâd an a‘ lâ b ir ze m â n Bah r.i F ey y âz âleme v er d i sa fâ Âlemi g ar k etd i n û r.Öy le tezy în ey led i ef lâk i Ha k Bah r.i M u s ta fâ Çün k ar îb o ld u g ele H ay r u ’ l -v e râ Kâin âtın s er v er i h er d ü .i h id ây etd ir b u ş e b Bu g elen M u h târ.i n û r a d ö n d ü b u k ev n ü m e k â n 140 E mr o lu n d u b ir i o ls u n meş r ı k a Birin i d e tezce alın mağ r ib e Birin i B ey tu llah ’ a emr.i melek û t o ld u b u cih â n Cen n et.i n û r a d ö n d ü b u emlâk-i H a k Bir mü n âd î emr ed er d i o l ze m â n Bu g ece g els e g er ek d âr u ’ l.s er â Bir h ar âr et âr ız o ld u cân ıma Bir s u ar zû s u y le b ak d ım y an ı m a 84 .i v ef âd ır p ür-s a fâ E m r.i H ud â M u n tazır o lu n g elü r n û r.

ş ân A r ş u f er ş g ö zler s e n i L eyle-i Es r â’ d a A r ş g ö zler s en i E y vücû d u âlemin mev cû d u n a S ebeb-i h ik met H u d â’ n ın cû d u n a Kenz-i fey zu llah v ü cû d u n d u r s eni n Kâinât h ep g ar k .i h an d ân o ld u lar 85 .i n ü b ü v v et ile Neşr olu p zev k u s af â d ild en d ile 160 Havvâ Mer y em ö y le ş âd ân o ld u la r Nûr için d e g ü l.ı f elek Câm-ı hik met ile ş er b et v er d iler Âşıkāne b âr ek âllah d ed iler 150 F eyz-i R ab b ân î er iş d i r û h u ma Reşk ede r A r ş ile f er ş f ü tû h u ma Ol zemân b ü r ü d ü b en i b ir g amâm E yledi v ü cû d u mu mes tû r tamâm E mr-i Hak ’ la k i k u r u ld u b ârg âh Teşrîf ed e tah tın ı o l p âd iş âh Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l ün Mahall-i K ıyâm ( Bu bölüm ayakta okunur ) Geldi bir mü rg .Öyle gör d ü m b er.h ev âd ır ço k me l e k Kâse-i kev s er g ib i çar h .ı cû d u n d u r s en in Doldu be y tim n û r.g eh ân Ş ehperiyle s ığ ad ı zah r im h emân Z evk ile “n as r u n min allah ” o k u d u Ş evk ile “f eth u n k ar îb ü n ” d ü r d e d i 155 Nûr-i Me v lâ k âin ât g ö zler s en i Kadr-i v âlâ mû cizât g ö zler s en i E y kerem .i s eâd et n â.

te.i K ibri y â Arş u f er ş o ld u o d em b ah r.i Ha k Ha y ru ’l -v e râ 86 .i izzet n û r.i v ah d et b u g e c e 165 Yek cih et eş y â b ü tü n v er d i s e l â m M er h ab â ey led i s an d ım Lâ-y e n â m Arş u f er ş e f er ş ü A r ş ’ a teb ş î râ t Âlem.s e r Âleme h ik metle er d i b u h ab e r Do ğ d u o l ş ems .s alâ t ü v e ’s -s e l â m M er h ab âlar y â M u h ammed A rş u fe rş d â rü ’s -s ü rû r Kâin âtın h er tar af ı teş r îf in l e d o l d u n û r M er h ab â H ay r u ’ l.ı ş ef â‘ at b u g e c e Do ğ d u o l h u r ş îd .i r ah met h u rş î d -i h e r d ü -s e râ Âfi tâb .i z ı y â Nû r u d u td u k âin âtı s er.i h id ây et b u g e c e Do ğ d u o l ş ân .i melek û t o k u r es .ı P âk in d ir mu k ad d es ş em -‘i c e m -‘i e v l i y â M er h ab â ey mih r.i melek û t ald ı tek b îr â t Tek b îr ey le s en d ah î A llah i ç ü n T âzîm ey le H ak R es û lu llah i ç ü n “S a llû aley h i v e s ellimû tes l î m â Hattâ ten âlû cen n eten v e n e ‘î m â ” Ra hme t -i R ahmân di l e rse n e y kir âm Ve r Muhamme d Must af â’y a ç ok s elâm Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün Merhab â la r 1 Teşrîfinle yâ Muhammed Arş u ferş dârü’s-selâm M ele.i s eâd et b u g e c e Do ğ d u o l mâh .v er â f âzıl -t e rî n -i e n b i y â Z ât.Do ğ d u o l s â‘ at H ab îb .ı mev c.

i cezâ H a y ru ’l -v e râ Derde der mân d ır M u h ammed s o hb e t i Nûr-i îm ân d ır M u h ammed ü lf eti Rahmet.i K ib r iy â’ y a ço k s elâm Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ‘ i lün 1 S alâtulla h s elâmu llah er iş e r û h .i v ü cû d u n d u r d ü .tek y ü z b in g e d â e y l e r n i d â E hl-i îmân g ö zler i g ö zler s en i h e r d ü -s e râ Dest-gîr o l s en b ize r û z.âlemîn ” âh ir zemâ n p e y g a m b e ri M erhabâ cû d .ı P âk in d i r s e b e b S en Hab îb .5 Hâzin-i es r âr.i p â k i n e Bizi bahş ey ley e M ev lâ an ın d erg â h ı h â k i n e S alâtulla h s elâmu llah H ab îb .ı “mâ ev h â” h id ây e t p e rv e ri “Rahmet en li’ l.i d î d â rı n a Bizi bahş ey ley e M ev lâ H ab îb ’ in Ç â r-i y â r ’ı n a S alâtulla h s elâmu llah o la H ay r u ’ l -v e râ ’s ı n a Bizi bahş ey ley e A llah A liy y ü ’ l.b ân d ır d âimâ b â y u g e d â Her taraf d an LU TF Î .k e v n e y n h i l k ­ a­ ti S ana giy d ir d i H u d â “lev lâk e lev lâ k ” h i l ‘a t i Hilkat-i âleme an cak Zât.âl e m m ü n t e h a b M erhabâ M u h târ.i K ib ri y â ’s ı n a Bizi bahş ey ley e A llah M u h amme d M u s t a fâ ’s ı n a S alâtulla h s elâmu llah an ın n û r.i H ak Ha y ru ’l -e n â m 10 Dergehind e d îd e.ı M ev lâ âleme a s l -ı u s û l Yâ Resû lallah k er em k ıl s en b izi e y l e k a b û l Hâmil-i tev h îd o lan g ö zler s en i ye v m ü ’l -k ı y â m E y şefâ‘ at mâd en i man s û r.i Rah mân d iler s en ey k ir â m Ver Habîb .Mü rt e z â ’s ı n a 5 S alâtullah s elâmu llah an ın ev lâd ü â l i n e Bizi bahş ey ley e M ev lâ s ah âb en i n h i s â l i n e 87 .i K ib r iy â’s ın h er d ü .

i s eâd et d allan ır Me v lid in e M u h ammed ’ in 5 Her k imd e v ar n û r.‘i e n b i y â s ı n a Biz i b ah ş ey ley e A llah g ü r û h -i e v l i y â s ı n a S al âtu llah s elâmu llah an ın üm m e t i n e o l s ­ un Biz i b ah ş ey ley e M ev lâ an ın h u rm e t i n e o l s u n Salâtullah selâmullah bu ümmet-i Muhammed’e Bizi bahş eyleye Allah bu mevlid-i Muhammed’e M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ ‘î lün 1 Hu r met ed en r ah met b u lu r Me v lid in e M u h ammed ’ in Rahmet.i H ak A r ş ’ d an in er Cib r îller p er v ân e d ö n er Z ev k ile k u d s îler k o n ar Me v lid in e M u h ammed ’ in Der y â.i îmân Îmâ n ile b u lu r emân M ü ş tâk o lu r o l b î.i mu h ab b et allan ır Nûr.i v ah d et içilir E hl .i H ak n âzil o lu r Me v lid in e M u h ammed ’ in Rahmet.i h id ây et s eçilir Me v lid in e M u h ammed ’ in Me clis .y ı r ah met açılır Bâde.S al âtu llah s elâmu llah cemî.i mev lid g ü llen ir Me y .g ü mân M ev lid in e M u h ammed ’ in Nice b elâlar d ef ‘ o lu r Der eceler i r ef ‘ o lu r Hizmet ed en ler af v o lu r M ev lid in e M u h ammed ’ in 8 ’ l i he c e v e zni D i l e r i s e n ş e fâ ‘a t i İk i c i h a n d a d e v l e t i D â i m â e y l e ra ğ b e t i M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n G ü l z â r-ı d i n g ü l l e r a ç a r M e y -i m u h a b b e t l e r i ç e r İs l â m ’l a r k u ş g i b i u ç a r M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n Enbiyâlar hep şâd olur Evliyâlar dilşâd olur Ü m m e t o l a n i rş â d o l u r M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n 1 0 K i m d e n û r-i i rfâ n o l u r M a l i l e c â n k u rb â n o l u r D e s t -g î ri R a h m â n o l u r M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n Mevlidini kim gûş eder B â d e -i a ş k ı n û ş e d e r U m m â n -ı ra h m e t c û ş e d e r M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n L U T FÎ b u g a fl e t d e n u y a n M e rh a m e t -i Ha k k ’a d a y a n O l ra h m e t -i H a k k ’a ş â y â n M e v l i d i n e M u h a m m e d ’i n 88 .

89 .

90 .

DÎVANÇE 91 .

92 .

i a ş k p e rt e v i Âsumân .i zemân Âşıklara d âr u ’ l.ı ey n e m â Müs t e f ‘i l ün / Müs tef ‘i lün 93 .ı ey n emâ E y sâkî-i d ev r.i v ah d et d ev r o l u r n û r-i h ü d â Devlet-i d âr ey n an cak h u b b .ı melâh at h u r ş îd .n is âr Doldur şer âb .i d î d e m D ilh ân e g ö zler d em -b e -d e m D o ld u r ş er âb .ı ey n emâ Nûr-i hidâyet matla‘ı Zât-ı füyûzât menba‘ı D ilde n d i l e n û r m e l m e ‘i D o l d u r ş e râ b -ı e y n e m â 5 Ey s â k î -i m e y -i v e fâ K al b e ş e râ b ı n d ı r ş i fâ Ey s o h b e t i b e z m e s a fâ D o l d u r ş e râ b -ı e y n e m â M es t â n e l e r d i l ş â d o l a D îv â n e l e r i rş â d o l a K ām e t l e ri ş i m ş â d o l a D o l d u r ş e râ b -ı e y n e m â LU TF Î ’ y e lu tf ey le b u d e m C ân ım f ed â n û r.emân E y himmeti âb .g îr imiz  f er în ’ d en m â a d â F eyz-i Mev lâ ile d o ls a o l o lu r mi r ’â t -ı H a k M etn-i h ik met ş er h ed er g û ş .i b û .ı ey n emâ Gözler s en i mes tân eler Olsun güş âd mey h ân eler P ervâne-v eş p ey mân eler Doldur ş er âb .ı ey n emâ E y nâşir.ı f ir d ev s s en d e d i r â g â h b u l u n Sırr-ı süveydâ ki dildedir sana verir zıyâ Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 2 1 E y sâkî-i k ev s er.A (E Lİ F ) K Ā F İ Y E S İ 1 1 M ârifetullahe mâlik kim olur havf-i Hudâ Bahr-i dild e d ü r r.ı k alb e u r s a mâs iv â o lu r c ü d â 5 L UT F İY cen n ât.ı r ev ân Doldur şer âb .b âr Doldur şer âb .i d il e n e y d e n s a d â M îr-i mey d ân .mü ş g .i M e v l â ’d ı r b i z e Kim olu r d es t.

ı h er d ü .âr â M er h amet k ıl y â R ab b en â 94 .y ı s âf î s ad r e b ah ş ed er e b rû -k e m â n d i l b e r O z ü lf .i v a h d e t l e r a ç ı l m ı ş d ı r S eh er b âd .i zer.r û leri k i m g ö rd ü â l e m d e Ned en d ir çâr.y ı n ây .ı v ah d eti n û ş ey ley en i rş â d o l u r c â n â Hid ây et b ağ çes in d e v er d .s er â Muhammed’dir Hayru’l-verâ Cemâlin d ir âlem.i M u h ammed ’ e M er h amet k ıl y â R ab b en â Bah ş ey le Zât.en g îz o lmu ş d u r b ug ü n b u m i h ri b â n g ü l b e r Olu r s a y in e A llah ’ d an b ize i m d â d o l u r c â n â Bug ü n LU TF Î k eb âb o lmu ş c i ğ e r-p â re l e ri n b i r g ö r Ş iv en g âh .ı A h med ’ e M er h amet k ıl y â R ab b en â 5 N û r-i d î d â rı n â ş ı k ı M u h a m m e d ’d i r m ü ş â v i k ı E n b i y â l a rı n fâ i k ı Merhamet kıl yâ Rabbenâ Nâm-ı Muhammed bizdedir E n v â r-i î m â n y ü z d e d i r E z k â r-i t e v h î d s ö z d e d i r Merhamet kıl yâ Rabbenâ Te v h î d i n t a s d î k ı d i l d e Îm â n i l e İs l â m e l d e Nû r-i h i d â y e t g ö n ü l d e Merhamet kıl yâ Rabbenâ Vü c û d u m u z p â re l e n s e He r b i r a ‘z â y â re l e n s e R û h b e d e n d e h â re l e n s e Merhamet kıl yâ Rabbenâ S ens in K er îm s en s in R ah îm S ens in K ad îm s en s in H ak îm S ens in A lîm s en s in H alîm M er h amet k ıl y â R ab b en â Ummân .f eş ân u ş ş âk ın a b î -d â d o l u r c â n â Vef âd âr ş û h .k ân i M u h ammed ’ d ir Rah îm’ in ş ân ı r ah metd ir M er h amet k ıl y â R ab b en â E y H âlik .3 1 Nev â.ı r ah met A h med ’ d ir Ker em.eb r û ler cef â m û t â d o l u r c â n â 5 Ne f itn e.ş en g meh .ı d ild en d in ley e n d i l ş â d o l u r c â n â Ş erâb .ı g ö n ü ld e n ice b in fe ry â d o l u r c â n â Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ ‘î lün 4 1 Biz ü mmet.ı s ab â mah b û b es i ş i m ş â d o l u r c â n â S afâ.

ı K er îm Ahmed Muhammed Mustafâ Nûr-i hid ây et ş eh p er i S adrı ris âlet k iş v er i Âhir zemân p ey g amb er i Ahmed Muhammed Mustafâ Bahr-i k er em d ü r d ân es i E nbiyâlar mer d ân es i E vliyâla r g ü ld ân es i Ahmed Muhammed Mustafâ H urş î d -i k u b b e -i k e re m N ûrâ n î Z â t -ı M u h t e re m M a h b û b -i M e v l â l â -c e re m Ahmed Muhammed Mustafâ N ûr-i h i d â y e t p e rv e ri En bi y â l a rı n s e rv e ri Ev l i y â l a rı n re h b e ri Ahmed Muhammed Mustafâ M ir ’â t -ı Ha k rû z -i e z e l Ey l e d i a n ı L e m -y e z e l Nurdan mürekkeb bir güzel Ahmed Muhammed Mustafa Mahşer y er in in s u ltân ı 1 0 A r ş -ı m e h â s i n b i r g ü n e ş Anın şefâ‘ at mey d ân ı D oğ d u g ü z e l h u rş î d -v e ş Merhame tin h ân ed ân ı D â ru ’ş -ş i fâ y ü z ü g ü l e ş Ahmed Muhammed Mustafâ Ahmed Muhammed Mustafâ 5 Rûz-i cezâ R ah mân an ı Râzî ede o s u ltân ı Olur şefâ‘ at u mmân ı Ahmed Muhammed Mustafâ Vücûdu H ak k ’ ın cû d u d u r Rahmet.Her pâre miz tev h îd ed er Her a‘zâ mız tas d îk ed er Yok şerî k in tah k îk ed er Merham et k ıl y â R ab b en â 1 0 I sy â n ı m ı z h a d d i n g e ç d i İ şi m i z ra h m e t e d ü ş d ü Mürg-i devlet serden uçdu Merhamet kıl yâ Rabbenâ Ey K er îm ü P er v er d i g â r K er emin g ü n d en âş i k â r LU TF Î s ö y ler ley l ü n e h â r M er h amet k ıl y â Ra b b e n â 8’li hece vezni 5 1 Ş ân u şe r âf âtı k ad îm Ahmed Muhammed Mustafâ Hulk-ı azîm Zât.i H ak v ü cû d u d u r Hakk’a d âim s ü cû d u d u r Ahmed Muhammed Mustafâ Teky e -g e h -i A rş -ı b e rî n Cem â l -i p â k i b i h t e rî n Zât -ı Ke rî m n û r-i m ü b î n Ahmed Muhammed Mustafâ K e v s e r-i c â n d ı r s ö z l e ri M ir ’â t -ı k u d re t g ö z l e ri H urş î d -i h i k m e t y ü z l e ri Ahmed Muhammed Mustafâ 95 .

i k ü b r â M u h a m m e d M u s t a fâ Mâ h itâb .ı ev r en g .v eş h ar em.ezel tâ b â.ı melâh atd ir M u h a m m e d M u s t a fâ Bülb ü lis tân .ı in ây etd ir Mu h a m m e d M u s t a fâ Arş.i r av zas ı me t â f-ı k u d s i y â n Hak k ā k i mih r.i n eh r.ı M ev lâ zâtıd ır Hilm ü h ay â s ıf âtıd ır Ku r ’ ân is e ây âtıd ır Ahmed Muhammed Mustafâ İl m -i a re f d e ry â s ı d ı r Ha b î b -i Ki b ri y â ’s ı d ı r Gü n e ş a n ı n z ı y â s ı d ı r Ahmed Muhammed Mustafâ 1 5 M û cizâtın a y o k a d e d M âd âm k i M u h t a ru ’s -Sa m e d LU TF Î d ile r s e n d e n m e d e d Ahmed Muhammed Mustafâ 8’l i he c e v e z ni 6 1 Gül.ı s elâmetd ir Mu h a m m e d M u s t a fâ Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 7 1 Âfitâb .ı b elâg atd ir M uh a m m e d M u s t a fâ Rûh .i Es r â M u h a m m e d M u s t a fâ Me v cû d .i mele.i mey d ân .ı tev h îd k u b b es in d e n eyy i r-i a ‘z a m d ı r o l M er d .i s eâd etd ir Mu h a m m e d M u s t a fâ 5 “R ah meten li’ l.i p âk i n û r.i ş ef â‘ atd ir M u h a m m e d M u s t a fâ Arş.i a‘ lâ ş em‘ i n i n p e rv â n e s i İlm ü ir f ân mah zen .ı Ley le.M u h târ.i d er y â M u h a m m e d M u s t a fâ 96 .i h id ây etd ir M u h a m m e d M u s t a fâ L U TF Î s ü r y er ler e y ü zler r a h m e t -i R a h m â n h e m â n Z îr.ı M e v l â b i r o d u r M e’ h az.eb ed M u h târ.g ü lis tân .i M ev lâ’ d an m ü re k k e b b i r g ü z e l Ayn .i d âmân .ı n ü b ü v v etd i r M u h a m m e d M u s t a fâ E z.âlemîn ”d ir h e m H a b î b u l l a h o d u r Ş âh .i u mmân .ı k u b b e.

b as ar ” zîv er.i b â.ı en b iy âd ır mih r âb .i n û r-i d î d e s i Hâk-i pây .i lâlâ M u h amm e d M u s t a fâ Cûd-i vü cû d u s eb eb b u mev cû d ât v ü c û d u n a Hayât-ı d ü n y â v e mâ.i v ah d et n û r.ı ş ef â‘ at fe t h i n e E nbiyây a d erg eh .i mân â M u h am m e d M u s t a fâ Çâr-i yâr.i Rah man ’ d ır H a b î b -i Ki b ri y â 97 .i cezâ b âb .ı eb rû l e ri Neyyir-i a‘ zam.i “ev ed n â” M u h a m m e d M u s t a fâ Hil‘at-i lev lâk i Zât.i Tâh â M u h am m e d M u s t a fâ 5 “Ve’d-duh â” v as s âf o lu p ilm.i ez e l v a s s â fı n a Münzelâ td a memd û h .E nbiyâlar s er v er i âh ir zemân p ey g a m b e ri Gülbün-i g ü lş en .i H a k H a y ru ’l -v e râ Her dü-â lem r ah met.i n û r-i h ü d â Ol sebeb le k ev s er.i lü ’ lü ’ .i is tiğ n â M u h ammed M u s t a fâ Hurşîd-i k u b b e.i M ev lâ M u ha m m e d M u s t a fâ “Kühl-i mâ zâğ a’ l.ı P âk in e v er d i Hu d â Metn-i neş r.i M ev lâ M u h a m m e d M u s t a fâ Gözlenir r û z.i ş âr ih .ı is ti‘ lâ M u h amm e d M u s t a fâ 10 Kudsiyân ın ilticâg âh ı ezeld en tâ e b e d Melce-i b ây u g ed â me’ v â M u h am m e d M u s t a fâ Arş u fer ş lev h u k alem b ir d ef te ri d i r v a s fı n ı n Câlis-i k ü r s î.s af â cân v er d i İ s lâ m y o l u n a Âb-ı hidây et ile ih y â M u h ammed M u s t a fâ Kıblegâh .f îh â M u h am m e d M u s t a fâ 15 E nbiyâlar ev liy âlar mu n tazır f er m â n ı n a LUTFİYÂ ezel kerem-fermâ Muhammed Mustafâ Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 8 1 Mâşâallah ayn-i Kur ’an’dır Habîb-i Kibriyâ Bârekâll ah r ah m.i v âlâ M u h amm e d M u s t a fâ “L î meallah ” r av zas ın d a ş em‘ a.

ı Yezd an ’ d ı r H a b î b -i Ki b ri y â Ş âh.i k er emd e K er îm’ in v a ‘d -i k e rî m i Teb ş îr.i H ak ’ d ı r l u t f-i Ha k ’d ı r â l e m e Hak b u d u r k i lü b b .i H u d â mü f teh ar.i cezâ k â n -i ş e fâ ‘a t Gülzâr.i azîmd ir s a­ n a “Rab b ü k e fe t e rd â ” E y r eh b er.i ir f an d ır H a b î b -i Ki b ri y â Nû r.i mü lk .i r is âlet ş ems .âlemîn ” h al k e t d i b i l M e v l â a n ı Teâ lâllah k en z.i H ak ’ d ır f ey z.i b u rc -i e n b i y â E vliy ây a mih r.“Rah meten li’ l.i melek û t cü m l e h a l k -ı k â i n â t Bildiler ki emr ü fermandır Habîb-i Kibriyâ Oldur Ahmed ü Muhammed Mustafâ Mahmûd odur Der-ezel Muhtâr-i Sübhan’dır Habîb-i Kibriyâ LUTFÎ’ye lutfet eyâ sultân-ı kevneyn hak Resûl Bilmişem ben mahz-ı ihsandır Habîb-i Kibriyâ Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 9 1 Ey her dü-serâ hurşîd-i eflâk-i tecellâ Mu h târ.i îman d ı r Ha b î b -i Ki b ri y â On s ek iz b in âlemin îcâd ın a o l d u r s e b e b E m r.i Arş -ı m u a l l â L ey le.i r ah ş an d ır H a b î b -i Ki b ri y â Ş em s .i lev lâk ile s u ltan d ır Ha b î b -i Ki b ri y â 5 Hak an ı s ev d i ezel h alk etdi m u h t â r e y l e d i Vas f o lu n maz s ır r.i k ü l r û z.ş an d ır Ha b î b -i Ki b ri y â “K ü n tü k en z” es r âr ın ı âleml e re i fş â k ı l a n Z âh ir u b âtın d a b ü r h an d ır H a b î b -i Ki b ri y â E nb iy ân ın s er v er id ir ev liy â n ı n re h b e ri Hak r es û lü in s ile can d ır H a b î b -i K i b ri y â 10 Âlem.i v ah d et o ld u n û r c e m â l i n e y g ü z e l Ak l er iş mez âlî zî.ı ev r en g .ı “d en â” b ü lb ü l.i b ezm.i b e z m -i “ fe t e d e l l â ” 98 .

e v h â ” “Ve’ş-Ş ems i” ş eh â mir ’ ât.i “H â.i H ak ş ân u ş e râ fe t Yüzün su y u h u r metin e “mek ân en a l i y y â ” Hurmetin ile N û h .ı tem e n n â Câm-ı m ey .i M û s â’ y a y e m -i N î l Urdu asây ı h immetin ile y ed .i leb in n eh r.i N û h ’ a em v â c -ı d e ry â Ş ân u şer ef ü ş ev k etin e B âr î Teâl â Z ünnûn’e ed ip b atn .Vasfın n e g ü zel v âs ıf ıd ır s û r e.i “ M ü d d e s s i r” S ultân-ı r u s ü l b ârg eh in b âb .d u h â” h em “s û re -i T â h â ” 10 Verdi şer ef in  d em’ e b u ş ev k et ü ş â n ı S eâdeti tâc.ı M es îh â Mir ’ât-ı H u d â n û r.v eş b er.i ş er âf etd e “e v e d n â ” E y şân-ı k er em la‘ l.es m â ” İdrîs’e v er ü p H azr et.i n û ru n Olduğu içü n İ s mâîl’ i ey led i ih y â 15 Yol verdi h emân H azr et.ı “mâ.i lev lâk e “le u m rü k ” “İnşirâh ” ile “Ve’ d .mu râ d o l d u Nâib ola lı d erg eh in e Zât.i h ü d â n ey y ir.i es r âr.i a ‘z a m Cân verd i cemâl g ö r meğ e Yah y â Z e k e ri y y â 99 .ı d îd âr-ı ş e rî fi n Men­ z il-g eh in iz ş eb .i N ecî b u ld u n e c â t ı F ermân-b er o lu p emr.i liv â.mîm” ile K ev s e r-i “ M ü z z e m m i l ” Verdi ha y âtı d iller e ey led i mü zek k â Gönderd i s an a h il‘ at.g û ş er ef ü ş ö h re t ü ş â n ı n Arş’a er iş ir h âzin .i b e y z â S erîr-i Sü ley mân ’ e es âme mi b ır a k d ı Cebrâil o la h âmil.ı s er in i “alleme’ l.y ı “f etah n â ” Yûsuf ’u b u lan Ya‘ k u b .ı h û ti M es cid -i A k s â İbrâhim’ e n û r o ld u n âr ı h âmil.i “ Ve ’n -Ne c m ” “Yâsîn” s en â ey ler s an a h em “s û re -i A ‘l â ” 5 “Ve’l-L ey li” k as em.

i mah ş er d e v ü cû d u n m ü t e m e n n â E fr âd .M es cû d .i b e v â t î n E y h âtem.i mu k ad d es h u r ş îd -i â l e m -â râ Gey s û ler in mu h ammes eb r û l e ri n d i l â râ Z ü lf ü n telin e k ıy met o lmaz c i h a n s e râ s e r Neş r ey lemiş d ü .i r is âlet ey matla-‘i t e c e l l â 100 .ı s elâtîn ey âlim.i îm â n s a n a k u rb â n Ferdâ düşe bu başımıza sâye-i Livâ Deryâ-yı keremden n ’ ola bir katre-i ihsân LUTFÎ kuluna eyleye ikrâmını Mevlâ Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü / Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün 10 1 E y ş âh id .i p ây in k ı y m e t i o l m a z Bah ş o ls a n e v ar h âk .i h id ây et ey d erg e h -i m u a l l â E y s u ltân .i melek o ld u o d em H a z re t -i  d e m Nâş ir.i H ak M u h ammed s û re -i “ Ve ’d -d u h â ” d a Vasf ey lemiş s en i H ak târ îf e d e r Te â l â Âyât.ı ü mem h âk .i n û r u n o ld u ğ ıçü n  d e m ü H a v v â 20 E y n û r.k ev n e mû y i n a n b e r-i s â râ E y n û r.i p ây i n e b ü t ü n e ş y â 25 E l-y ev m b u lu n an h âmil.ı a‘ zamı Yesri b ü B a t h â Na‘ l.i ş er î fi n Ah m e d Bü tü n âleme r ah met g ö n d erd i Z â t -ı M e v l â 5 Bu mev cû d ât v ü cû d u mev cû d u n a s e b e b s i n E y me’ h az.i B u r âk ’ ın o ls a s ezâ s e b ‘a -i s e y y â r Ver d i k ad emin A r ş ’ a ş er ef L e y l e -i E s râ M ed d âh ın ik en H azr et.ı b ey y in âtd a is m.i h ü d â ş ân ın a ş ây ân b u ş e râ fe t Ten v îr ed e A r ş .i H ak i l m -i e z e l d e Kim v as f ın a k ād ir o la ey n ûr-i Te â l â Gö zler s en i h ep b ây u g ed â rû z -i c e z â d a M ecmû a.

i c â n d ı r b a n a E y kerem.i “ fe t e rd â ” LUTFÎ kapunda el-yevm bir bende-i alîldir Ey menba-‘ı merâhim merhametindir ibkā M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 11 1 Dilde hallar ın h ay âli n û r.g ehi n “ e v e d n â ” İlm-i ezeld e s âb it n âm.i mâ n â y a k i m Kelb-i k û y in le mü ş er r ef o ld u ğ u m ş â n d ı r b a n a 5 Kayd-ı ben d etd i b en i zin d ân .ş ân lu tf u ih s ân d ır k er î m l e r p î ş e s i Hâk-i pây in zer r es i h er d er d e d erm â n d ı r b a n a Hûrîler h ay r ân o la b ir ş âh id .i Teâlâ in d allah k ad r i v â l â Biz ümm et.ı zü l fü n d e s e n i n Kâkülün sevdâsı cânâ kurb-i cânândır bana Mısr-ı mâ nâda Yûsuf-i câne âşıkdır gönül Yûsuf olmazsa bu âlem ayn-i zindândır bana Yâri kim ağyâri kim fark etmez ise bir gönül Gafletinden zan eder ki dostu düşmândır bana 101 .E y hurşî d .i M u h ammed h alk o lm a d a n m u k a d d e m Va‘d eyled in ş ef â‘ at ş ef â‘ atin mü h e y y â 10 E srâr-ı “k āb e k av s ey n ” k ıld ı s en i m ü b e ş ş e r Kerîm is min e mazh ar men zil.ı p âk in M u h a m m e d E y mahmû d .i îmân d ı r b a n a Hayret-i h u s n in k itâb ı ilm ü ir f ân d ı r b a n a Ol kadar mes t ey lemiş cîm.i ş ef â‘ at g ö zler s en i h e r ü m m e t E y merk ez.i h id ây et mü r d ey i ey le i h y â Bu ümm et.i s eâd et s en d en b u d u r t e m e n n â Vîrânı m âmû r ey le mah zû n u mes rû r e y l e E y mâden .i M u h ammed ş ö h r etiy l e h a l k o l d u k Bu nâmı b izd en alma mü b eş ş er.i cem â l i n b â d e s i Gön­ l ü­ m ü etmiş g ü lis tân k ev s er.

Ey güzellere güzellik bahşeden mahbûb-i cân Lutf u kahrin cânıma bahşîş-i yeksândır bana Ey Kerîm deryâ-yı lutfundan n ’ ola bu LUTFÎ’ ye Katre-i ummân-ı cûdun yine ummândır bana Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F a ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 12 1 Zehî bahş-i hayât eyler leb-i kevserlerin cânâ Kız ıl g ü ller o lu r h ay r ân r u h -i a h m e rl e ri n c â n â S en in b âğ .i K ad îm âş ı k l a ra e d e r s a l â 102 .v eş f ey z.i m u g ā n ı n b â d e s i Her k atr es i b ir cân d eğ er d i l l e ri n e v e ri r c i l â Nûr.ı b en d etd in b en i e y g ö z l e ri â h û Mu s av v er d ir d er û n u md a p er i -p e y k e rl e ri n c â n â Aceb k im b ir v ef â g ö r mü ş c i h â n i ç re g ü z e l l e rd e n Bak an b u LU TF Î ’ y e b er r ak g ö z -i a h t e rl e ri n c â n â Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün/ Mefâ î lün 13 1 Devreylesün meyhânede peymâneler versün zıyâ Me y h ân ed ir mes tân ey e ey n û r-i d i l d â ru ’s -s a fâ Me y h ân ed e s er mes tler e p îr.i h id ây et b ah ş ed er câm -ı m e y -i rû z -i e l e s t Hur ş îd .ı İ r em’ d e g ü lş en -i s a d rı n k i t â b ı n d a Aceb tak r îr ed er b ü lb ü l h at -ı e z h e rl e ri n c â n â Hatın d an h âl.i h in d û ler s eh e r g o n c e l e ri n d e n h û b S alın d ık ça s ab â ile tel.i tev h îd e d e r â ş ı k l a rı n t a s d î k Oku d u r h alk a.i zü lf ü n d ile e z b e rl e ri n c â n â 5 Gü zel g ey s û ler in d ilb er s en i n h u s n -i h a t ı n d a n d ı r Cemâlin s ey r.i cen n et k āme t -i a r‘a rl a rı n c â n â E sîr.i an be rl e ri n c â n â Yüzü n d ü r g ü lş en .i k ay d .

ı çeş min mer d .ı H ak k alb e o la r eh -n ü m â 103 .i g ey s û l e ri n c â n â S enin ku r b ân ın am ey ş û h k er em kı l m e rh a m e t e y l e Yeter bu LU TF Î ’ y i y ak d ı g ö z.i mü jg â n d a n n a z a r k ı l s a Göreni g ü n g ib i o k lar zeh î h û b .i çîn çîn in ed er u ş şâ k ı n ı b e rd â r S iyah hin d û ler in k ev k eb g ö z.i hi d â y e t p e rv e ri Cânân il in e cân atar d ild en g id er h u b b -i s i v â L UT F Î d er in d er y âlar a s alma s ef î n e n g a rk o l u r Taht-ı S ü ley mân ’ ı d eğ er cân ân ci v â rı n d a b e l â Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 14 1 Zıyâ-yı şems-i ruhsârın döner dil-cûlerin cânâ Güzel ta s v îr ed er mâh .i câ d û l e ri n c â n â Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 15 1 Nûr-i ferâset ile eyle nazar dâimâ Dâimâ ilh âm.i âhû l e ri n c â n â S ana mâ n en d y o k d u r ey b ü tü n zîb â b u â l e m d e Olup şem s ü k amer ş ey d â g ö r ü p h û b -rû l e ri n c â n â 5 E ğer cel lâd .Dâru’l-emân d ır d âimâ h u mh ân ele r m e y -k e ş l e re Cennet-i cân d ır d ilr u b â v ecd e g e l i r z e v k -â ş i n â 5 Denn-i m u h ab b etd en n emâ als a g ö n ü l k a t m e rl e ri Dürd-i mey e cân ın v er ir h er k im o l u rs a m ü b t e l â Mihr-i h ü d âd an f ey z alan n û r.an b er-b û l e ri n c â n â Müselsel zü lf .h û l e ri n c â n â S enin hu s ­ n in h ay âlid ir temâş âg âh u ş ş â k a S abâ ile s eh er ler d e h u s n .ı n ev i eb r û l e ri n c â n â L ebin ha n d es id ir ey cân ed en g o n c e l e ri h a n d â n Benefşel er k ızıl g ü ller d ü r.

i d il g ü ller i s în ed e bu l s u n n e m â Dü n y ay a etme n azar r û z u şe b e y l e h a z e r İki cih ân d ev leti in ziv âd a in n e m â S oh b ete d ev am ed en k en z.ı d ilin ş âd ed e v ak t.Z ev k .h â h o l k ü l l e m â Dâm-ı dehande lisân bende çekilse bu dem Sohbet safâ bahş eder hikmet ile rubbemâ Devr-i kamer görmemiş elvân-ı asrımızı Hakk’a tevekkül edüp kûhda sen ol hümâ LUTFÎ’ye lutf eyleye Bârî Teâlâ meğer Hidâyeti yâr ola tevfîk ola reh-nümâ Müf te ‘i lün / Fâ ‘i lün / Müf te ‘i lün / Fâ ‘i lün 16 1 Âlem ler e r ah met o lan Ahmed Muhammed Mustafâ Hak’ d an b ize d ev let o lan Ahmed Muhammed Mustafâ D e rg â h ı d ı r fe v k a ’l -‘u l â D î d â r-ı e n v â r-ı Hu d â C e m â l i n e c â n l a r fe d â Ahmed Muhammed Mustafâ Burc-i h id ây et h u r ş îd i 5 Â l e m l e re v e rm i ş ş e re f İki ci h ân ın mü r ş id i N û r-i M u h a m m e d h e r t a re f E nbiy âlar ın ir ş âd i N e ş r e y l e m i ş d e rs -i a re f Ahmed Muhammed Mustafâ Ahmed Muhammed Mustafâ M ahb û b .i h i d â y e t o l u r S eyr ed er ek r eş k ed er k alb i n e ş e m s ü s e m â 5 S ev d iğ in ö ld ü r me s en s en â m e d â y i h i l e Ken d in e ey le k ıy âs b u h u s û s u s i y y e m â Yü z y er e k o y s u g ib i alçağ a v e r h a y â t ı M ü r d eler i zin d e k ıl h ay r.i M ev lâ’ d ır ezel M uhtâr ed ü p o Lem.y ezel İki cih ân d a b ir g ü zel Ahmed Muhammed Mustafâ O l d u r i m â m -ı e n b i y â H e m re h -n ü m â -y ı e v l i y â Â l e m l e re v e rm i ş z ı y â Ahmed Muhammed Mustafâ 104 .i s e h e rd e s e n i Gü lş en .

i d îv ân es in i âteş .i d ilâr â Çarpar di l.ı h amr-i v a h d e t i n M âşâalla h s ır r.i R ah mân ’ d ır ş e râ b -ı e y n e m â “Küntü ken z”in s ır r ın ı f âş ey ley e n â l e m l e re Nûr-i Ha k en v âr.ı e y n e m â 105 .ı Yezd ân ’ d ır ş er âb -ı e y n e m â Nûr-i îm ân n û r.i M e v l â 5 L UT F Î gib i âş ü f teler e r ah m ed e câ n â n Cânân yüzüdür âşıka mir ’ât-ı tecellâ M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü/ Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 18 1 Hamdü lillâh dîn ü îmândır şerâb-ı eynemâ Bârekâllah n û r.ı ir f ân d ır ş er âb .i K u r ’ ân ’ d ır ş er âb -ı e y n e m â Teâlâllah zü b d es id ir ay n .ı b e rî n k o n a ğ ı d ı r “K ābe k a v s e y n ” d u ra ğ ı d ı r H ak yo l u n u n ç e râ ğ ı d ı r Ahmed Muhammed Mustafâ LU TF Î k o y mu ş y er e y ü z ü n D erg âh e d u tmu ş d u r g ö z ü n Ş âm u s eh er o ls u n s ö z ü n Ahmed Muhammed Mustafâ 8 ‘ li h ece vez n i 17 1 Mecnûnları meftûn edicek kâkül-i Leylâ Gözüne g ü lis tân g ö r ü n ü r s în e.i İ s lâm n û r.g ed ele r Dest-gîr-i o la âş ık ın a k āmet.i b âlâ Kan yaş d ö k er ek elb et o lu r g ö zleri h û n -b â r Âşık belâ âş ık lar a b ir h ik met.i s a h râ Âteş-i mu h ab b et is e çâr.i ih s â n n û r-i d î n Nûr-i mi llet f ey z.Mihr-i tec ellâ zâtıd ır Hubb-i Hu d â s ıf âtıd ır Cemâl-i H ak mir ’ âtıd ır Ahmed Muhammed Mustafâ A r ş .tar af ın al m ı ş Ârâyiş-i cen n et d eğ er i zü lf .

5 “R ah meten li’ l.i e s râ r e y l e y e n M e v l â 106 .ı f ir âv ân ın ı a l m a Cân g âh ı y ak ar k o r k ar am âte ş -i s ü v e y d â 5 L UTF Î o s an em.i S ü b h ân ’ dı r ş e râ b -ı e y n e m â Bu şerâbın neş’esiyle Arş u ferş levh u kalem Devrederler âlî sultândır şerâb-ı eynemâ LUTFİYÂ bir lutf-i Hak’dır bu şerâbın katresi Tende cândır cânda cânândır şerâb-ı eynemâ Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 19 1 Bülbülleri feryâda salan gonce-i hamrâ Me cn û n lar ı s ah r ây a s alan kâ k ü l -i L e y l â Üftâd eler in d er d in e d er mânı s o ra rs ı n Nâz ile n azar ed e g ö r e d îd e -i ş e h l â E y zü lf .i s emen s â s ak ın âh -ı ş e re ri m d e n Yûs u f ’ lar ı zin d ân e atan âh -ı Z ü l e y h â Âşü f teler in âh .ş ân d ır ş er âb-ı e y n e m â Bu ş er âb ın zev k ın i s o r en b i y â l a r ş â h ı n a S ır r.âlemîn ” ik en M u h a m m e d M u s t a fâ E nb iy ây a ö zg e ih s ân d ır ş er â b -ı e y n e m â Bu ş er âb cü mled en ef d al H a b î b -i Ki b ri y â İçd iğ i içü n âlî.r û ler ile ey l e m e ü l fe t Elbette kopar hasret ile dilde vâveylâ Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü/ Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün 20 1 Bu cü mle k âin âtı k ü n d ey ü p v a r e y l e y e n M e v l â Hab îb i M u s taf â’ y a aş k ın ı y â r e y l e y e n M e v l â Hu d â h alk etd i A h med ’ i mu k a d d e m k e n d i n û ru n d a n M ü b âr ek k alb .ı M îr âc lu tf .i p âk in k en z.

i v u s lat mi h r-i v â l â s ı Kemâl-i izzet ü ik r âmla s er d âr eyl e y e n M e v l â 5 S enindir r u tb e.Muhammed ’ d ir n eb îler s er v er i ş e m s -i h ü v e y d â s ı Risâletle an ı s u ltân .k em â n b i r n e v -c i v â n Meyhâned e d ev r ey ley en p ey mân e l e r m e rc â n o l a Humhân ed e s er mes t o lan âş ık lar e y l e r i l t i c â S âzendeler n ağ me.ı eb r âr ey ley e n M e v l â Z ehî nûr.i İ lâh î y ev m.i lev lâk s en in d ir sı rr-ı “ m â e v h â ” Seni fevc-i risâletde alemdâr eyleyen Mevlâ Senin şem‘in zıyâsıdır bu mihr ü mâh ü encümler Senin nûrunla Arş u ferşi pür-nûr eyleyen Mevlâ Teâlallah seni sevdi beğendi eyledi muhtâr Seni ser-halka-i müştâk-ı dîdâr eyleyen Mevlâ Ezelden okunur husnin kitâbı cümle mahlûka Seni sırr-ı elest uşşâka dildâr eyleyen Mevlâ Seni tasdîk eder LUTFÎ iki âlemde bir sensin Seni sevmeyenin gözüne hâki eyleyen Mevlâ M e fâ ‘ î lün / Me f â ‘î l ün / Me f â ‘î lün / Me fâ ‘î lün 21 1 Mey-i muhabbet neşreder sâkî ki mihribân ola Vere şerâb .i s e h e r k a t m e ri n i n Nûr-i ce mâlin b ü lb ü lân s ey r ed ice k t a l a n o l a 5 Dilrubâ d ilb er g ü lb er in s ah n .ş in âs cân ân ile c e v l â n o l a Gülbün-i d il g ü ller açar v ak t.ı s în e s i d i r c i n â n Müştâk olan rûz-i ezel hurşîd-i âsumân ola Zülf-i siyâh sanemlerin LUTFÎ esîridir bugün Dergâhına dilberlerin cânlar vere kurbân ola Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 107 .ı ey n emâ iş r etg eh e d e rb â n o l a Muğbeçeler d ilk eş g ü zel eb r û .

22
1 Ne s eâd etli zemân cân o la c â n â n e fe d â S erimiz s er v - i r ev ân leb ler i m e rc â n e fe d â Nih âl- i g ü lb ü n - i d ild e açıla n g o n c e l e ri E yler em r u h ler i âl la‘ l- i k ız ı l c â m e fe d â Ş öhr et ü ş ân u ş er âf ât- ı k ad î m m i h r-i z e m â n S ey r- i d îd âr ın a d ild âd e ş er e f-ş â n e fe d â O kamer tal‘ ati g er g ö r s e g ö z ü n n û r-i b a s a r M ih r ü mâh o ls a n ’ o la b ö y le k e re m -ş â n e fe d â 5 L U TF İ Y Â f ey z- i s eh er g er de n i n i n g ü l l e ri n e İncû-veş dür dökerek zülf-i zer-efşâne fedâ
Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün ( F â ‘ i l â t ü n ) (Fa‘ lün)

23
1 Öyle bir yâre yetiş yârîn ola yâr sana Öy le b ir mir ’ âtı d u t g ö s ter e d i l d â r s a n a Öy le b ir d erg eh e v ar f eth o l a b i r b â b -ı k e re m İlti f ât ey ley e h o ş s ü h an le h ü n k â r s a n a Öy le b ir mîr- i zemân d âmen i n e e l a t a g ö r Der- âg û ş ey ley er ek k eş f ed e d î d â r s a n a Öy le b ir mey - k eş ile h em- d e m o l u p ş â m u s e h e r M ey - i v ah d et içer ek b ah ş ed e e n v â r s a n a 5 Öy le b ir n azlı n ezâk etli g ü z e l b e z m i n e v a r LUTFÎ derbend ede ol kâkül-i gülbâr sana
Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lâ tün / Fe ‘i lün ( F â ‘ i l â t ü n ) (Fa‘ lün)

24

1 Bir b âd e v er s âk î b ize Me s tân eler mü ş tāk o la Dold u r mey - i b âk î b ize Z ehr- i d ile tir y āk o la

B ü z r-i m u h a b b e t i e k e E m t â r-ı h i k m e t i d ö k e B u rc -i d i l d e n ş a fa k s ö k e G ü n e ş g i b i b e rrā k o l a

108

S âkî ker em ey le b ize S ırr-ı mey i s ö y le b ize Merhame t et b ö y le b ize Mâsivâmız ih r āk o la E y sâkî- i mey h ân emiz Doldur g etir p ey mân emiz P erde at a cân ân emiz E brûleri zer- tāk o la 5 Gözler sen i mes tân eler Açıla şer âb h ân eler Âkıl ola d îv ân eler Bay gedâ b er- s iy āk o l

S âk î ş e râ b -ı e y n e m â S en de b u l u n u r i n n e m â İ çen o l u r c i h â n -n ü m â S ey r a n -g e h i n ü h -t ā k o l a S âk î o l u r m e y h â n e d e M es t â n e l e r d e m h â n e d e M ey -i h a y â t p e y m â n e d e G ö n ül d e i ş t i y ā k o l a M es t m a k b û l -i d e rg â h o l u r H ak î k a t e â g â h o l u r Râh ı d a k ı b l e g â h o l u r D il- d î d e s i fe rrā k o l a

S âk î is e mîr- i zemân M ey h ân ed ir d âr u ’ l- e m â n LU TF Î o lu r k âmil îm â n P îş r ev ler i u ş ş āk o la
Müs t e f ‘i l ün / Müs t ef ‘i lün

25
1 Bir merd-i ferîd ile görüş devr-i zemânda Metn-i hik emi ş er h ed icek h âlî m e k â n d a Tenvîr ed e d il- d îd es in i ş ev k - ı k e l â m ı S eyr etd ir e d il h u r ş îd in i ar ş - ı îm â n d a Boş fikr ü h ay âlât ile ey y âm- g ü z e r o l m a Allah ile o lmak lığ a v er n ef s e k u m a n d a Cümlemizi eltâf - ı H u d â ey ley e m a z rû f Mevcûd o las ız cemiy et- i k er r û b iy â n d a 5 Bir merd - i mü n ev v er er iş e d âd ede A l l a h Hem zât-ı gayûr kalb-i metîn tîri kemânda Âlemleri var eyleyen Allah’ı seversen Sâbit olagör Kur ’ân gibi dâru’l-emânda LUTFÎ o kerem-kâni Hudâ Bâkî bir Allah Allah’dan ırak olma aman kalma ziyânda
Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü / Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün

109

26
1 Yâ Rab dilerim Hazret-i Muhtâr ’e bağışla E y Zât- ı K er îm d ild ek i d ild â re b a ğ ı ş l a S en âlemi v ar ey ley en A llah ü A l î m ’s i n Ash âb - ı k ir âm ey led iğ i zâr e b a ğ ı ş l a E y ş ân - ı k er em lu tf - i K ad îm K ā d i r u Ka y y û m Ricâl- i k ir âm zü mr e- i eb r âre b a ğ ı ş l a Der y â- y ı k er emd en b ize b ir k a t re k e re m k ı l Ma h mû d u M u h ammed n û r- i a h y â re b a ğ ı ş l a 5 Rah mân u R ah îm Zât- ı K adî m H a z re t -i M e v l â Sen Leyle-i Mî râc’daki esrâre bağışla LUTFÎ keremin muntazırı dâim ü bâkî Mele-i a‘lâda olan ezkâre bağışla
M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün

27
1 Halk eyleyen âlemleri ol Kādir u Kayyûm Besler seni elbette olan mûcid-i eşyâ Rezzâk u H ak îm o ld u ğ u âle m l e re m â l û m S en d en s en i ezy ed ce s ev er Z â t -ı Te â l â Ash âb - ı h ü d â n û r- i h id ây et i l e d o l m u ş Mu v ah h id e k u r mu ş H u d â d e rg â h -ı m u a l l â Alm ış d er ecât in d - i H u d â er b â b -ı h i m m e t Dil - d îd es in e zâh ir o lu p n û r-i t e c e l l â 5 Der y â- y ı k er em k atr eler i em t â r-ı h i k m e t Tev h îd ed en in b aş ın a y ağ d ı rs a d a M e v l â Ey nûr-i basar Hazret-i Mevlâ’ya tevekkül Eyle olasın ind-i Hudâ kıymet-i vâlâ Allah diyenin nâsırı elbette Hudâ’dır Boş dönmez o dergâhda vallahi gedâyâ

110

Bahr-i k er emin k en âr ın ı g ö r med i L U T FÎ Gark old u k er em b ah r in e er b âb - ı t e m e n n â
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe‘ û lün

28
1 Asl-ı zâtın n e d iy em n û r- i H u d â nû r-i Hu d â M ûcizâtın n e d iy em f azl- ı H u d â fe y z -i a t â Ne keremd ir b ize o l is m- i K er îm e t d i k e re m O risâlet g ü n eş i mih r- i v ef â mih r-i v e fâ S eni mes ‘ û d - i mu k ad d es k i o d em k ı l d ı H u d â Ne zemîn ü n e zemân k âf î k ef â k â fî k e fâ S eni Hallâk - ı H ak îm k u d r et eliy l e d ü z e l i Ne felek v ar n e melek d ü r r- i v elâ d ü rr-i v e l â 5 E nbiyâlar o k u d u h u s n - i k itâb ın e z e l î Z evk-ı s ey r in d e k alu p b âb - ı v elâ b â b -ı v e l â S eni yüz d ö r t k itâb ın cem‘ in e câm i k ı l d ı Ha k E nbiyâla r s er v er i ş âf î ş if â ş âf î ş i fâ S en hidâ y et tâcıs ın en b iy ân ın mü ft e h a ri E y velây et k amer i lü b b - i d ev â lüb b -i d e v â S eni med h ey led i H ak n e k ad ar ind i k i t â b L UT F Î’y i ey le k ab u l k ân - i atâ k â n -i a t â
Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün ( Fa ‘ i lâ t ün) (Fa‘ lün)

29
1 Devlet o ld u r d ü - cih ân d a d es t- g îr o l s u n s a n a Nîmet ol d u r aş k - ı H ak r û ş en - zam î r o l s u n s a n a M atlab-ı a‘ lâ o d u r k i H ak s an a k u l u m d i y e Ömr odu r r û z- i cezâ mih r- i mü n îr o l s u n s a n a Gülşen-i b âğ - ı mu h ab b etd en b u g ü n b i r g ü l k o p a r Cennet-i F ir d ­ ev s ’ d e mü lk - i k eb îr o l s u n s a n a

111

Bâd e- i b âl- ı h id ây et n û ş ede n m e rd â n e l e r E vliy âlar h immeti h er d em n a s î r o l s u n s a n a 5 L U TF İ Y Â y ar ın k ıy âmetd e M u h a m m e d H a z re t i Ümmetiy le r ah m- i R ah mân ’d a n b e ş î r o l s u n s a n a
Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

30
1 He r d er d in e d er mân o lu r E y n û r- i d il h er d ü - s er â E yl e s alât ile s elâm Des tin d u ta H ay r u ’ l- v er â Kes r et ile ey le s alât İnd- i H u d â b u l d er ecât S alât k ab û l- i mü n âcât S alât o lu r d er d en d ev â F ey z- i s alât ile v ar o l Âl-i M u h ammed ’ e y âr o l Nûr- i h id ây ete g ār o l Dil d e d o ğ a n û r- i h ü d â Yü z d u t C e n â b -ı A h m e d ’e Va r d e rg e h -i M u h a m m e d ’e Mâlik ol bâkî devlete Ka b û l e d e r B â rî Hu d â 5 E n b i y â l a ra v e r s a l â t İn d -i Hu d â a l d e re c â t Evliyâ ile bul hayât Şe rî a t e k ı l i k t i d â Di l d e n b ı ra k m a t e v h î d i Te v h î d l e e y l e t a h m î d i Nû r-i î m â n ı n t e c d î d i Te v h î d i l e d i r i h t i d â

LU TF Î M u h am m e d M u s t a fâ H as en H u s ey in M ü rt e z â H em Ç âr- i y âr-i b â -s a fâ S âh ib - i mâk ām -ı ‘u l â
8’li hece vezni

31
1 Ah med ü M ah mû d M u h amm e d M u s t a fâ d e rl e r s a n a E fd al- i mev cû d H ab îb - i K ibri y â d e rl e r s a n a E y r is âlet mâd en i f âzıl- ter în -i e n b i y â Arş- ı ir ş âd k u b b es in d e mü n t e h â d e rl e r s a n a Nû r- i v ah d et ş em‘ in i s en s in fü rû z â n e y l e y e n Ş âh - ı ev r en g - i ş ef â‘ at M ü ct e b â d e rl e r s a n a Nû r- i M ev lâ’ d an mü r ek k eb si n m ü k e rre m s i n g ü z e l E y k er îm- h ilk at k er em- ş ân M ü rt e z â d e rl e r s a n a

112

5 Ş âh-ı ev r en g - i ş ef â‘ ats in H ab îb - i K i b ri y â Rûz-i ma h ş er d e azîm S âh ib - Liv â d e rl e r s a n a “Kābe kav s ey n i ev ed n â” s ad r ın a s u l t â n o l a n Bezm-i vu s lat mah r emi h ak - âş in â d e rl e r s a n a Bu MUH A M M ED LU TF Î ’ y e lu tf e t k e re m k ı l y â R e s û l M uktedâ- y ı en b iy â S âh ib - Liv â d e rl e r s a n a
Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün

32
1 Yâ Rab ben i s en k âk ü l- i g ü lb âr e b a ğ ı ş l a Gerden h ar emi tu r r e- i tar r âr e b ağ ı ş l a Yâ Rab b en i o l r u h ler i âl ile g ö r ü ş d ü r Hâk-i ka d em- i d ilb er- i d ild âr e b a ğ ı ş l a Yâ Rab b en i o l eb r û - k emân mih r- i z e m â n l a Haşr eyl e y ar ın leb ler i g ü ln âr e ba ğ ı ş l a Yâ Rab o g ü zel ş ân - ı k er em mâh - c e b î n e Kişver-i melâh at meh - i h ü n k âr e b a ğ ı ş l a 5 Yâ Rab ker em et LU TF Î b u g ü n ab d -i z e l î l d i r S ultân-ı d ü - âlem r eh - i M u h târ ’ e b a ğ ı ş l a
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

33
1 Keşf olsa g er ek g ü n g ib i es r âr- ı m u a m m â Gözler gö r icek k amer- i k u d r et- i m ü c e l l â Kādir u K ad îm ad lin i izh âr ed er e l b e t Bu mihr- i mü n îr âleme o lu r mü te c e l l â F ermân- b er in e f er mân ın ı v er d i o Ka y y û m S ultân-ı k ü tü b H azr et- i K u r ’ ân n û r-i v â l â Yürütse g er ek f er mân ın ı Zât- ı Te â l â Bir Z ât-ı K er îm teb liğ ed ü p k ad r-i m u a l l â

113

5 L U TF Î y in e elb et b u lu n u r h â m i l -i î m â n M u v ah h id în in n âs ır ıd ır H az re t -i M e v l â
M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün

34
1 Nâzır- ı d erg âh - ı M ev lâ h alk a e t m e z i l t i c â Âri f - i âg âh e an cak zü ’ l- K ere m d i r m ü l t e c â Kes b - i y ed - i n ân - cû k ev s er- i c e n n e t d e n l e z î z M ü tev ek k il o lan a ik r âm- ı Me v l â c â -b e -c â Rız k içü n s er f ü r û etmek eş r e f-i n â s a b i l e Dû zeh - ı n âr e mi b en zer a‘ lâ e d n â y a b e l â S âi lân mes ’ û lü n ü n in d in d e h a m -g e rd e n o l u r Yed - i s ü f lâ mü r tecîd ir y ed - i u l y â m ü rt e c â 5 “E l - k âs ib ü h ab îb u llah ” emr e d ü p fa h r-i c i h â n Kâs ib - i s âd ık d ır elb et n âil-i fe v z ü n e c â Kimd e v ar h immet h id ây et k a n â a t g a y re t h e m â n T âcir- i g ay û r d u r an cak k er e m -i H a k k ’a b e c â Z âd - ı d âr ey n k es b ed er eh l-i s e â d e t h e r z e m â n L U TF İ Y Â ab d - i İ lâh î ab d e k ı l m a z i rt i c â
Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

35
1 S ultân - ı r u s ü l âleme r ah met s e n i M e v l â Gö n d er d i k er em ey led i A lla h ü Te â l â E y n û r- i h ü d â Zât- ı K er îm’ i n n e k e re m d i r M ah r em- i h ar emg âh - ı v is âl L e y l e -i E s râ Kim v as f ın a k ād ir o la K u r ’ â n s a n a v a s s â f E y men b a- ‘ ı mâd en - i k er em n û r-i t e c e l l â Hâk - i k ad emin d ân es in in k ı y m e t i o l m a z Ş em s ü k amer en cü mler ile c e n n e t -i a ‘l â

114

5 E y şâh-ı r u s ü l ş em- ‘ i s ü b ü l h u r ş î d -i k e v n e y n Ş ân u şe r ef in e b izi b ah ş ey ley e M e v l â Hâk-i ka d emin A r ş ’ a v er ü p ş ân u ş e râ fe t Nûr-i dü - s er â mes n ed - i ik lîm- i te c e l l â Takdîr m i o lu r k ıy met- i v âlâ- y ı Mu h a m m e d Rûz-i cezâ’ d a k eş f o la LU TF Î b u m u a m m â
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â î l ü / Fe ‘û lün

36
1 Ey şân-ı kerem Zât-ı Kadîm Hazret-i Mevlâ Kudretin eseri olıcak Arş-ı muallâ Ancak sana mahsûs bilesin zât-ı sıfatın Mahlûkuna muhtâc değil Zât-ı Teâlâ Ef‘âlini zarf-ı hikem eylemiş ezelden Tecellîleri eylemiş eşyâyı mücellâ Ummân-ı keremden erişe katre-i rahmet LUTFÎ’ye kerem eyleye Allahü Teâlâ
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

37
1 Bâd-ı sab â v ar cân ân ilin e Çâr-perler in s ar r av za g ü lü n e Ahmed M u h ammed M u s taf â’ d ır bu Ş efî‘u’l-mü zn ib în zü ’ l- v ef âd ır b u S abâ dut d âmen in M ü cteb â’ d ır b u Cibrîller mu n tazır h er f er mân ın a Bâd-ı sa b â v ar r âh - i h ü d ây a Cânlar k u r b ân et n û r- i H u d â’ y a Ahmed M u h ammed M u s taf â’ d ır bu Ş efî‘u’l-mü zn ib în zü ’ l- v ef âd ır b u S abâ dut d âmen in M ü cteb â’ d ır b u Cibrîller mu n tazır h er f er mân ın a

115

Hay r ân o l d âim s iv âd an s âim Derg âh e h âd im el at d alın a Ah med M u h ammed M u s taf â ’d ı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a M ed în e ş eh r i h id ây et b ah r i Cib r îller h ay r ân k ev s er b alı n a Ah med M u h amed M u s taf â’ dı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a 5 Rav za- i A h med k ab r- i M u h a m m e d Kad r u h û emced k u r b an âlına Ah med M u h ammed M u s taf â ’d ı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a Âleme s u ltân H ab îb - i R ah m â n M er k ez- i ih s ân d al n ev âlin e Ah med M u h ammed M u s taf â ’d ı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a Âleme r ah met h u r ş îd - i v ah d e t Z ât- ı M u h ammed n û r cemâl i n e Ah med M u h ammed M u s taf â ’d ı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a Rız âs ın d ad ır r ızâ- i Rah mân Hab îb ’ imd ir d ed i H azr et- i M e n n â n L UTF Î d iler is en H u d â’ d an i h s â n Cân u g ö n ü ld en u y f i‘ âlın a Ah med M u h ammed M u s taf â ’d ı r b u Ş efî‘ u ’ l- mü zn ib în zü ’ l- v ef â d ı r b u S abâ d u t d âmen in M ü cteb â’ d ı r b u Cib r îller mu n tazır h er f er mâ n ı n a
1 0 ' l u he c e v e zni

116

38
1 Der-i deryâ-yı kerem Hazret-i Muhtâr-ı Hudâ Onsekizb in âleme k amer- i en v âr-i h ü d â Ş eref ü şân - ı k ad îm h er d ü - s er âda o Ke rî m M ürtezâ o ls a g er ek r û z- i cezâ d âr-ı L i v â Vücûdu n û r- i h ü d â k u b b e- i v ah d e t g ü n e ş i E nbiyâ s er v er id ir p âd iş eh - i h er d ü -s e râ Hurşîd-i ar ş - ı r is âlet k amer- i h ikm e t -i H a k S ebeb-i h ilk at- i eş y â ş er ef - i A r ş - ı u l â 5 L UT F Î’yi ey le k ab û l ş ân u ş er âf â t -ı k a d î m Yâ Resû le’s - s ek aley n mü ltecâ- y ı b â y u g e d â
Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün

117

B (B e ) K ĀF İ Y E S İ
39
1 Ben i zen cîr- i zü lf ü n k ay d - ı b e n d e t d i n e d i r e s b â b Bu zen cîr- i cü n û n r ağ b etin e v a r m ı b i r e rb â b Cemâlin cân ıma cân â n e k e v s e r m e y -i a h m e rd i r Gör ü r s e g ö z d ilâr ây ı o lu r m u m â s i v â a h b â b Nic e âş ık lar ı çen g âl- i zü lf ü n d â rı n a m e rb û t E d en âh û b ak ış lı g ö zler in e y d i l b e r-i n â -y â b Rev â mı f itn e- i d ev r ân o lu p s u n â fe t -i e z m â n Olur mu ş âir- i ş ö h r et- g îr in h i ç b i r s ö z ü b î -b â b 5 M ü k ed d er o lma ey LU TF Î b u ç a rh ı n rû z i g â rı n d a n Rehâ-yâb olmadı hergiz bu gaddârdan ne şeyh u şâb
Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün

40
1 Bu d âr ı b en im b aş ıma d ar e y l e m e y â R a b Ağ y âr elemin g ö n lü me b âr e y l e m e y â R a b Ku r tar k er em et p âd iş eh im k a y d -i s i v â d a n Âzâd o lay ım k âr ımı zâr ey le m e y â R a b Dil- b es te o lam r iş te- i zü lf - i s e r-i y â re Hicr ân d ağ ın a s âk in - i g ār e y l e m e y â R a b Gü lş en - i g ö n ü ld e açıla v er d -i m u h a b b e t Cân b ü lb ü lü n ü ter k - i d iy âr e y l e m e y â R a b 5 Dil o ld u ü mîd - p er v er i ik r âm ı o y â ri n Cân ân g ö zü n e b ah tımı h âr e y l e m e y â R a b Ken z- i k er emin k i v ar ik en L U T FÎ-i z â re Ağ y âr g ö zü n e r û y - i g u b âr e y l e m e y â R a b
M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lü

118

41
1 Ehl-i îmânın efendim halka dîdârı garîb F i‘li fi‘lin e mu h âlif d ild e es r âr ı g a rî b Dâhil-i d âr u ’ l- emân o lan H u d â’ y a â ş i n â Olanın ehl- i zemân e n û r- i eb s âr i g a rî b Rabt-ı kalb etmiş C en âb - ı H azr et- i Al l a h ’ı n a S ecdede rû - b er- zemîn o lmak d a ızh â rı g a rî b Bir kerem - ş ân zât- ı zî- ş ân n û r- f eş â n i n s â n ı b u l Böyle bir zar f - ı s eâd et mer d in etvâ rı g a rî b 5 Çarh-ı ke ç- r ev d ev r ed er d ev r ân b o z u l m u ş ç â re y o k Hakk’ı bilmiş hak-şinâsın LUTFÎ inkârı garîb
Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

42
5 Dil tâlib-i ders-i aref 1 Beni benden cüdâ kılsan Esrâr-ı tevhîd her taref N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Dolsa gönül bulsa şeref Hak yoluna fedâ kılsan N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab Yağmaya versen vârımı Nâmûs u kibr ü ârımı Günde göstersen yârimi N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab Aşkın oduna dağlasan Çâr-etrafımı bağlasan Dilhânemi çerâğlasan N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksân olur yâ Rab Feyz-i Muhammed’le gö­ n ül Nûr-i muhabbetle gönül Dolsa meveddetle gönül N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab 8’li hece vezni Aşkın nârına yanayım Derdin ile boyanayım Keremine dayanayım N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab Kenz-i mahfî etsün zuhûr Hubbunla dil bulsun huzûr Mahv olunsun her bir kusûr N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksân olur yâ Rab LUTFÎ sana eyler niyâz Ağlar gözü her kış u yaz Bir çâre kıl ey çâre-sâz N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Neyin noksan olur yâ Rab

119

43
1 Kerem-kâni Perverdigâr Keremin günden âşikâr Kullar söyler leyl ü nehâr N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Var mı bir dergâh ki gidek Bâbında ilticâ idek Sana yalvarmayak n ’ idek N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Senden özge Rezzâk mı var Ya Kerîm ü Hallâk mı var Hâşâ gayri bir Hak mı var N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Âdem u Havvâ hurmeti 10 İbrâhîm Halîl himmeti Sen kıl bize merhameti N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab 5 Gökden yağdır yerden bitir Gāib hazînenden yetir Sen görünmezinden yetir N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Balalar nân içün ağlar Analar ciğerin dağlar Ölüm ister nice sağlar N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab 8’li hece vezni Balaların bağrı yandı Ciğerler kana boyandı Sızıltı Arş’a dayandı N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Muhammed hurmeti yâ Rab Peygamber kıymeti yâ Rab Evliyâ hurmeti yâ Rab N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Evliyâullahe server Hurmet-i Sıddîk-ı Ekber Yâr-i gār-ı hak-peygamber N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Nûr-i Cemâl’in hakkıçün İzz ü Celâl’in hakkıçün Amme nevâlin hakkıçün N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab Kullar derdli sızlar bugün Gaffâr ’ını gözler bugün Yerlerdedir yüzler bugün N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab LUTFÎ sûzişli nâz eyle Değerli bir niyâz eyle Yâ Rab kulların şâz eyle N ’ olur yâ Rab n ’ olur yâ Rab

44
1 Senden dilerim dâimâ ihsânımı yâ Rab Afv ey le b en i cü mle- i ih v ânı m ı y â R a b Bu zü mr e- i eh l- i îmân o lan s a n a k u rb â n S en ey le k ab û l lu tf ile k u r b â n ı m ı y â R a b E y ş ân - ı k er em af v ü k er em z â t ı n a m a h s û s S en ey le n ’ o lu r d er d ime d erm â n ı m ı y â R a b

120

Noksan m ı o lu r b ah r- i K er îm’ in ke re m i n d e n Bir katre k i ik mâl ed e n o k s ân ımı y â R a b 5 Ummân- ı k er em g ar k ed er âlemle ri v a l l a h Gözler g ö r emez d erg eh - i Rah mân ’ı m ı y â R a b L UT F Î gib i b ir b en d e- i mü cr im d a h î v a r m ı S enden d iler im tek mîl- i îmân ımı y â R a b
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

45
1 M uhabbe tin et d ild ek i ih s ân ımı y â R a b Hurşîd ed er ek zer r e- i ir f ân ımı y â R a b Ummân- ı k er em tak s îme g ir d ik d e İl â h î Bir katre v er es in n ’ o la d er mân ım ı y â R a b E y şân-ı k er em Zât- ı K er îm’ in k e re m i n d e n E lbet dil er im af v ime f er mân ımı yâ R a b Abdine R ah îm lu tf - i K ad îm Zât- ı Ke rî m ’s i n Kabûl ed e g ö r lu tf ile k u r b ân ımı y â R a b 5 Bu ümm et- i mer h û mey e LU TF Î o l a k u rb â n S en eyle k ab û l ih v ân - ı îmân ımı y â R a b
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

121

T (Te ) K Ā Fİ Y E S İ
46
1 Olup şems ü kamer hayrânın ey Dost S ür ü p eh l- i s emâ d ev r ân ın e y Do s t O k u d s îler k i mü ş tâk - ı cem â l i n Gözed ir ler g ü zel f er mân ın e y D o s t S en i s er- d ef ter- i u ş ş âk ed ü p Ha k Dağ ılmış n ü h - f elek d e ş ân ın e y D o s t Ker em- k ân i s en i d erg âh ed i n m i ş Dolu p C ib r îl ile d îv ân ın ey Do s t 5 S ana k ar ş u b ezen miş A r ş - ı a ‘l â Cemâlin g ö s ter e cân ân ın ey Do s t Har emg âh - ı v is âle mah r em o l d u n S en i mih mân ed ü p M en n ân ’ı n e y Do s t Hey û lan n û r- i H ak ’ d ır tâ ez e l d e n Mu h ammed n âm v er ü p S ü b h â n ’ı n e y Do s t Hab îb - i K ib r iy â M u h târ- ı M e v l â Ş ef â‘ at ş ev k eti mey d ân ın ey D o s t Gür û h - i en b iy ây a mu k ted âsı n Kelâmu llah s en in b ü r h ân ın e y Do s t 10 Ris âlet k u b b es in d e mâh - i tâ b â n Mu k ar r eb ler d e y o k ak r ân ın e y D o s t Mu h ak k ak “Rah meten li’ l- â l e m î n ” s i n Ker emu llah s en in u mmân ın e y D o s t Kon ağ ın “k āb e k av s ey n i ev e d n â ” Olup R û h u ’ l- emîn d er b ân ın e y D o s t

122

Kıyâmetd e b u ü mmete n e g am v a r S eni râzî ed e R ah mân ’ ın ey D o s t Cemâlin cîmin in mü ş tâk ı C ib r îl MUHAMM ED LU TF Î ’ d ir k u r b ân ı n e y Do s t
M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n

47
1 Ol gamz e- i câd û k i b ize v er d i iş â re t Nergis b ak ış ı g ü l g ü lü ş ü ay n - i b e ş â re t Ol mîr-i zemân eb r û - k emân s ey r e s e z â d ı r S ervi-i seh er s allan ış ı ş ân u ş er â fe t Günden d e g ü zel g ü l y ü zü n ü n h â l i h a y â l d i r Geysûler i g er d en d e d ö n er d ev r- i k ı y â m e t S eyr-i ce mâl- i h u r ş îd - v eş n û r- i b a s a rd a n Yûsuf-i zemân h u s n - i k emâl b u ld u n i h â y e t 5 S ular gib i eş y ây a v er ir ay n - i h ay â t ı Güneş g ib i n û r b ah ş ed iy o r b u n e z e k â v e t Güller g ib i h er v ak t- i s eh er cen n e t -i c â n d ı r L UT F Î’y e er iş e b u g ü zeld en b u l e t â fe t
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

48
1 Kemâlât eh lin e d er b ân o lan k âmi l o l u r e l b e t Veren câ n ân ın a cân s ır r ın a ş âmil o l u r e l b e t Kemân-eb r û g ü n eş - v eş r û cemâl- i c â v i d â n î d e n Açarsa p er d ey i u ş ş âk o lan n âil o l u r e l b e t Dökülmüş g er d en in e en cü m- i k u d re t h a y â l e y l e r Cinân-ı h ik mete n âzır o lan k āb il o l u r e l b e t E den câhiller i âlim d ah î âlimler i n â -d â n Kitâb-ı h ik met- i h u s n i g ö r en f âzı l o l u r e l b e t

123

5 Gö n ü l h âlî o lu r s a g er h ay âl -i m â s i v a l l a h d a n O sır r- ı v ah d eti M an s û r- v eş k ā i l o l u r e l b e t Diler s in k iş v er- i d ild e b u las ı n k a s r-ı c â n â n ı Ad em âlemin e cân at h icâb z â i l o l u r e l b e t Gel ey LU TF Î C en âb - ı zü ’ l-C e l â l ’e i l t i c â e y l e Der- i d erg âh - ı s u ltân ş ân ıd ı r s â i l o l u r e l b e t
M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün

49
1 Gel ey cân b ü lb ü lü f ân î k af e s d e z â rı m û t â d e t E zel d emler in i y âd ey ley ü p b i n â h u fe ry â d e t Vatan g ü lzâr ın ı ter k ey led in d i y â r-ı g u rb e t d e Bu h âr is tân - ı mih n etd e b elâ e m t â rı n ı y â d e t Bu b ir d âr- ı b elâd ır k i g elen a ğ l a r g i d e n a ğ l a r Belâ b ah r in d e f ir k at âlemind e t e rk -i a ‘y â d e t Gö zü n d en k an ak ar elb et o l u r a ğ d o n l a rı n g ü l g û n Bu zîr- i b âr- ı f ir k atd e o lu r m u y â g ö n ü l ş â d e t 5 Yık ar b ir d emd e b in g ö n lü n e d e r v î râ n e m â n v e rm e z Dü ş ü p y ü z ü s tü n e LU TF Î am a n A l l a h ’ı m i m d â d e t
M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün

50
1 S afâ g eld in ey â ş eh r- i ş ef â‘ a t Bu ü mmete d o ğ an mâh - ı h id â y e t Buh û r- i r ah met- i Rah mân k i s e n s i n Nü zû l ey ler b u g ü n emtâr- ı ra h m e t S afâ g eld in ey â k ân - i k er âm e t Bu ü mmete v er en ş ân u ş er â fe t Ker em n eh r is in ey mih r- i d i y â n e t Bulu r u z s en in ile y ü ce d ev l e t

124

i H u d â’ mız S ana kurb ân o la r û h .ı ezmân E rişdin ü mmete r ah met.i h ü d âmız Ki sende d ir b ize n û r.i h atâlar S ana hurmetle ey ler mer h ab âlar Bu ümm et.i te c e l l â Kāl ile k alan âlim.i tâmme ile ir f ân e n e m i n n e t E flâk-i g ö n ü ld e g ö r ü n ü r mih r.ı M ev lâ E den bu ü mmeti a‘ lâd an a‘ lâ Açılır sen d e d erg âh .ı atâlar Ki sende o lu n u r af v .ş ân e n e m i n n e t Ben dilber.i M u h ammed p ü r.ı mu allâ Hudâ’ya s en d e ey ler ler k ar âb et S afâ gel d in ey â ş ân .i mân âd a o k url a r M ahviyy et.i zî.S afâ gel d in ey â ih s ân .i u mmân e n e m i n n e t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 125 .i d ev r ân e n e m i n n e t 5 L UT F Î o s an em s ald ı s en i b ah r.i f ed âmız Ş efi‘ ol b izler e r û z.i b e l â y a Girdâbda d ö n en h ey b et.i Rah mân Alır İslâm o lan af v in e f er mân S ana hurmetd ir îmân a alâmet S afâ gel d in ey â n û r.s eâde t 5 S afâ geld in ey â s u ltân .i k ıy âmet S afâ gel d in b u ü mmete v er en n û r O cilveg âh .i d ev r ân ile v ar s am d e r-i g ā re Besdir b an a b u d âv er.ı r ah mete o lan Tû r Ki sensin ü mmete cen n ât h em h û r Kavuşduk LU TF Î M ev lâ’ y a n ih ây e t M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün/ F e ‘û l ün 51 1 Dilberle r e cân v er mek içü n cân a n e m i n n e t Cânân ile v u s lat o la îmân e n e mi n n e t Ders-i ar ef i mek teb .

i ib r etd e d îv ân eler i s e y r e t M ey h ân e.ı ş er îf ş ân u ş er âfe t Bu mâh d a açılır eb v âb .i K er îm’ d en o lu r k ere m l e r İnd allah d a İ s lâm alır k ıd em l e r Açılır d erg âh d e b âb .i tecel l â Gar k o lu r en v âr e A r ş .ı ş er îf mih r.i mu h a b b e t Ramazân .i R ah mân b u m â h d ı r M ah all.ı ş er îf k en z.ı h ar em l e r Ramazân .ı zü ’ l.i mak s û d a b ir ş âh .i mel â h a t E zeld en İ s lâm’ a r ah met min h â c ı Gü lb e.i k er â m e t S ıy âm ile o lu r ed n âlar a‘ lâ Gü n ah k âr lar ı af v ed er Teâlâ L U TF Î ’ y e lu tf ed e b u mâh d e M e v l â Ramazân mer h amet ş eh r.ı ş er îf n û r.C elâl ey lemiş i h s â n Ramazân .ı r ah met.ı ş er îf ş eh r.i v ah d etd e mes tân e l e ri s e y r e t 126 .i ş e fâ ‘a t 11 ’l i he c e v e zni 53 1 Bu âlem.i K ad ir ’ d e n û r.ı mu a l l â Taks îm ed er b ize n û r.i n ü zû l.i r ah met.i h id ây e t Ummân .i h im m e t L ey le.52 1 Me n zil.i mâr if etle f ey z.i R a h m â n Ramazân .i mü ltecâ a‘ lâ d erg â h d ı r Kâb e.i h id â y e t Nû r.i ş ef â‘ a t Cen âb .ı r ah m e t Neş r o lu r k alb ler e n û r.ı ş er îf k amer.i r â h d ı r Ramazân .i Teâl â Ramazân .i îmân ın n û r lu s ir âcı M ü ’ min o lan lar ın b aş ın ın tâ c ı Ramazân .ı ş er îf mü ’ min e d e v l e t 5 Ker em.

i h ik metd e d er s .i d erg âh .ı M ev lâ’ d a o l a n s â i l Derbânı o d erg âh ın s âile ed er h u rm e t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f ‘û l ü / Me fâ ‘î lü 55 1 Aklımı b aş ımd an ald ı d a g itd i Göründü g ö zü me b ir s er v .i h id ây etd i r Âşıklara ş ây ân d ır k im is ter is e h i k m e t Bu mekt eb .i k āme t Başım bir s ev d ây a d ald ı d a g itd i Ahvâlim n e o lu r b ilmem n ih ây et 127 .i mân âd a b aş ıma y ağ ar ra h m e t P eymâneler in s âk î cân b âz.ı zemâ n o l m u ş Güneş g ib i b er r ak d ır y eter mi an a k ı y m e t Ş erâb-ı ş er îatd ir b âd e.Gülzâr-ı g ü lis tân .ı d ild e açılan gü l l e r Gözlere v er ir h ay r et d ü r d ân eler i s e y r e t Meydân.i v ah d et s en d en o la b i r h i m m e t M eyhâne .ı mu h ab b etd e âş ık lar o lu r s e rb â z Kerrâr-ı zemân ı g ö r mer d ân eler i s e y r e t Deryâ-yı meâr if d e mâh îler i s ey r e y l e Cezbe-i İ lâh î’ d e r û h ân eler i s ey r e t 5 Dergâh-ı d ilâr âd a s âzen d eler in n â z ı L UT F Î’ye s af â v er miş s û zân eler i s e y r e t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f ‘û l ü / Me fâ ‘î lü 54 1 S âkî-i mey .i ar efi n b a h s i Dilden d ile n eş r o lmu ş b âk î eb ed î d e v l e t 5 Deryâ-yı mu allân ın mâh îler in i s e y r e t Bu bahr.i f ü y û zâtd a f ey z ile ed er ü l fe t L UT F Î d er.

i mân âd a b aş ıma k o n a r ra h m e t Demh ân ed e p ey mân e g ü n eş g i b i b e r­ rak­ dır Cân d îd es in e cân d ır y eter m i a n a k ı y m e t Ş er âb .i mu h a b b e t d i r E rbâb ı v er ir cân ı b ir cân e n e d i r m i n n e t Me k teb .i z e m â n Yâ ş ems ü k amer mi âf et.i mâçî n l e r Cemâlin e h ay r ân in s ile cin l e r Gü n eş mid ir alâmet.ı meâr if e ü s tâd ı ed er ş e fk a t 5 Der y â.i meâr if d e h ik met ok u n u r e l b e t Tul lâb .E ncü m.i a‘ zamı k im g ö rs e e d e r h u rm e t 128 .e n d â z Olmay an mü r d e.y ı mu ammâd ır b ir A r ş -ı m u a l l â d ı r Bu n ey y ir.i v ah d et ey ler s e e ğ e r h i m m e t M ey h ân e.i d ev r ân e b ir n azâr.i s ey y âr e ed en d e s ey râ n Gö zler in e b ah ş ey led i ş er âf e t Bir âl ile ald ı eld en v âr ımı Ref ‘ ey led i n âmû s u mu âr ım ı Bırak mad ı eld e ih tiy âr ımı Bil med im s ih ir mi v ey â k erâ m e t S eyr in e s ezâd ır âh û .i d e v râ n S eb‘ a.ı ş er îatd ir b âd e.i a‘ lân ın g ü ller i g ü l e r Gö r s eler cemâlin n ed ir h alâ v e t Dilb er.i k ıy âm e t 5 Kāmetin e k ıy âm ed er s er v il e r M ih r ü mâh en cü mler r u ’ y et i n d i l e r Cen n et.i s eh er mi s er v er.i mey .d il b u lmaz ç â re -s â z Cân ân ın y o lu n d a o lmay an se rb â z L UTF Î ed er k ıy âmetd e n ed â m e t 11 ’l i he c e v e zni 56 1 S âk î.y i Çîn ’l e r Bir h âli k ıy meti Ç în .

i k u d s î n ’ o la b ir ar z... . . . . . ... . .i r ân â y ı g ö z e t Kamer-i k u d r et o lan eb r û . . .. . ..r û ler s ald ı s en i s e v d â y a Yok elde d iğ er çâr e ş i‘ r ile ed er ü l fe t M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 57 1 . . ..k emân s e rv -i re v â n Güneşi r eş k e s alan r û y . . . . . ..ı zü lâl e t 5 Keremler ile zâh ir o lu r ş ân u ş er â fe t Bakma g ed ân ın n o k s ân ın a s etr. ..i g ü l zü lf . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .i mü cellâ y ı g ö z e t Çerâğ-ı r av za. . . . .. .ef ş â n ı m ı g ö r Kitâb-ı h ik met o lan k ad r. . . . . . . . .. . . . .L UT F Î b u k er em.y ı melâh at o lan ın kı y m e t i y o k Ona kıym et v er es in d ild ek i d er y â y ı g ö z e t 129 .. . . .. E y şân u ş er âf et ş er ef in g ö zler e gö s t e r E y şâhid . .i d il zü lf .i zer. . . .ı c e m â l e t Derdlere d ev â r û h a g ıd â k alb e ş ifâ d ı r Âşüftele r in h âlin i b ir k er r e s ü âl e t Deryâ-dil o lan d âimâ af v ü k er em e y l e r Üftâdeler in ş er b etin i âb . .i v e b â l e t Âşüftele r in d âd ın a f er y âd ın a b ir b a k İksâr-ı k er emler ile ih s ân ı f i‘ âl e t L UT F Î’y e h ü n er h er ik i âlemd e b u b e s d i r Tevhîd i le tas d îk ile mu h ab b et... . ..i â l e t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 58 1 Müşg-bâ r k âk ü l. . . . .i s eme n s â y ı g ö z e t Arş kada r a‘ zam o lan h u r ş îd . . .. . . .i mu allâ y ı g ö z e t Dürr-i d er y â..

i h ik metin metn i d ü ş ü p d ü r m ü m k i n â t Arz u s emâ mü lk ü melek ş e m s ü k a m e r m i r ’â t -ı Ha k Hâlik .5 L U TF İ Y Â n û r.i d il ey le n azar cân g ö z i l e b u k â i n â t Kitâb .i ib r et ile b ak s ey y âr v a r h e m s â b i t â t Bir K ād ir u K ay y û m k i v ar m â l i k -i m ü l k a n c a k o d u r M û cid in in v ar lığ ın a mev cû d -i e ş y â ş â h i d â t 5 Ş erîk i h em n azîr i y o k ev v el i y o k â h i ri y o k S ân i.ı s ü v ey d âd ak i b e d r-â y ı g ö z e t Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 59 1 E y n û r.i d i l d e Vü cû d ik lîmin e s u ltân mu h a b b e t Muh ab b et.i h id ây et k am e ri d i l d e d o ğ a O z emân s ır r.ı âlem v ar lığ ı o ld u ğ u n a y o k ş ü b ü h â t Ş em s ü k amer d ev r ân ın a enc ü m l e ri n s e y râ n ı n a Dîd e.i v ah d e t Bır ak ır d iller e ir f ân mu h ab b e t Kamu âlemler e ay n .Celâl zâ t ı n d a d ı r b â k î h a y â t L U TF Î b u eş y â n e k i v ar H â l i k ’ı n ı t e s b î h e d e r E der is e b u mah lû k at es r âr-ı H a k k ’ı t âl î m â t Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 60 1 Der û n u m d er d in e d er mân m u h a b b e t Dü.‘ i M u tlak zü ’ l.i İ lâh î n û r.âlem af v ime f er mân mu­ hab­ bet Muh ab b et b ir g ü n eş o b u r c.i h ay âtd ı r Ok u r d ild en d ile K u r ’ ân mu h a b b e t 5 Cemâlin cîmin e v er ir cilây ı Gözü yâre eder hayrân muhabbet 130 .ı ilm.

ı s eâ d e t 5 S avm ile s alât h acc ü zek ât ş âh id -i t e v h î d Ş ürûtu i le ey le tamâm emr e itâat Âlemleri h alk ey ley en A llah is e R a b b ’i m F ermânın a mu h âlif o lan eh l.i A llah ’ a e m â n e t Ol her dü .cih â n d a Tevfîkın ı r ef îk ed e h em d ild e h id â y e t S âbit ola ik r âr ile tas d îk n e k er em d i r Tamâm o la tev h îd ile en f âs n ih âye t Namâz is e îmân n û r u d u r h em r û h-i d i l d i r Namâzda o lan s ecd ed ir s ır r.i h ik metd e d ü r d ân eler i s e y r e t Üstâd-ı lev en d ân ı b u l k û ş e.i meâr i fd e Dershân e.i v ah d e t d e Her bir tar af ı mâmû r v îr ân eler i s e y r e t M etn-i ar ef e ş âr ih d ild ek i s ü v ey dâ d ı r O şem‘a.i ş ek ā v e t M üslümân o lan LU TF Î d u tar d âm e n -i ş e r‘i Abd ise eğ er mâb û d u n a ey ler itâa t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 62 1 E y dil yi n e mey d ân d a mer d ân eleri s e y r e t S ahrâ-yı mu h ab b etd e d îv ân eler i se y r e t E y dil yin e âr if ler mek teb .i v ah d etd e p er v ân eler i se y r e t 131 .MUHAMM ED LU TF Î ’ y e lu tf ed e A l l a h Derûnun a o la mih mân mu h ab b et M e fa î lü n / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ün 61 1 E y nûr-i d îd em H azr et.s er â av n ü in ây etle s elâ m e t Nâsırın o la H azr et.i A llah d ü .

ı R ah mân î mu h a b b e t Hay ât.i k u d s î n ’ o la b ir a rz -ı c e m â l e t Gü n eş g ib i âlemler e ızh âr.ı m e k ā l e t 5 Yûs u f g ib i âş ü f te p er âk en d e y e ra h m e t L U TF Î g ib i d er mân d eler e z â d u n e v â l e t M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 132 .ı mu h a b b e t Gö n ü ld ü r tah tg âh .5 L U TF Î d ü r r.ı ş if â k u r b -i c i v â rı n Üft âd eler in ey le k ab û l h âli s ü â l e t E y n û r.g ü lis tân .i ir f ân .ı m u h a b b e t 5 M U H A M M ED LU TF Î ’ y e y â R a b k e re m k ı l Ola y â Rab b i k u r b ân .ı mu ha b b e t Tec ellîg âh .ı M ev lâ’ d ır ezel d e n Gö n ü ld ü r r âh .i h ü d â f ey z.i Me v l â Gö n ü ld ü r mih r.i ir f ân ı b u l meh -v e ş o d e v râ n ı M ey h ân ed e d ev r ey ler p ey m â n e l e ri s e y r e t M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 63 1 Gön ü ld ü r g ü l.i g ö n ü ller d e mu h ab b e t i h a y â l e t O şems .i b as ar b ir n azar et h â l -i p e rî ş â n Üft âd eler e lu tf ile ih s ân .ı k e m â l e t E y mih r.i v ef â d âr.ı mu h a b b e t Gö n ü ld ü r b âğ u b o s tân .ı h u b b .ı câv id ân aş k .ı H u d â ’d ı r Gö n ü ld ü r H ak k ’ a d er b ân .i mu h a b b e t i l e d o l d u r Gü lb e.ı mu h a b b e t M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 64 1 E y ş âh id .

âlem ald ı l a r k ı y m e t 5 Niceler es îr.i ş ek āv ete d er û n lar ı d o l u p z u l m e t Niceler d îd e.ı y â re E ylese t av âf cân ile îmân a n e mi n n e t Ger dutsa eli d âmen .ı s âd ı k Derdine d ev â b u ld u ğ u d er mân a n e m i n n e t S abâ gib i s ev d â.k eş o lu r d iy âr.ı v a h d e t d e Nazar-dâ r o ld u lar alıp g ü zel g ö zl e ri n e i b re t Kerem-i K er îm’ e LU TF Î tev ek k ü l e y l e y o k s a k i Ne müm k in d ir h alâs o lmak meğ er M e v l â e d e n u s re t M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 133 .ı tev h îd i d er û n u n d a e d ü p i b k ā M uhabbe tle d er û n u n d a ib âd etle e d ü p ü l fe t Niceler b ah r.ı K ah h âr ’ ı k azan d ı b u l d u l a r z i l l e t Niceler s ır r.y ı n ef s i l e k a l d ı Düşüp b ah r.i ir f ân ile mir ’ ât.ı h ev â.i d âm.65 1 Cânân il e b ir cân o lan a cân a n e m i n n e t Dergâhın a k u r b ân o lan a k ān a n e m i n n e t Yâr ile yâv er o ls a eğ er âş ık .i cân ân ın ı bi rg ü n Kerem-i K er îm ettiğ i ih s ân a n e m i n n e t 5 L UT F Î’ye eğ er y âr.i k ad îm b ir n a z a r e t s e F irdevs g ib i cen n et ile R ıd v ân ’ a n e m i n n e t M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 66 1 Bugün bu d ev r.i H ak k ’ a d u tu p y ü z i l t i c â e y l e r Ubûdiyy et ile H ak k ’ a d ü .i ş eh v etd e o lu p g ar k b u l d u l a r h u s râ n Derûnun u ş ek āv etle mü lev v es ey l e d i g a fl e t Niceler d erg eh .i âlemd e n ice cân l a r b u l u p d e v l e t Niceler k ah r.

i tec e l l â Âfâ k .i M ev l â Kah r in i g ö n d er ir Zât.ı d în in s o ld u g ü lle ri Îm ân İ s lâm g itd i b u n e f elâk e t Hu r ş îd .i d iller d en s eâd et y it d i Ury ân o ld u b u h alk p er d ey i a t d ı Kimd en ed ek b ilmem k ime ş i k â y e t Ko p d u g elir k ah r u g azab s e l l e ri Âteş .b e.i k ıy âmet S ohb et.i s el â m e t Gay r etin g ö s ter ir V âcib ü ’ l-v ü c û d Ummân .i Zât.ı en f ü s i d u tar celâlet Gü n .i k a m e rd e n S ev k o lu r n eh ir ler b ah r.67 1 Tev h îd d e y o ld aş ım d in d e k a rd a ş ı m Z uh û r etd i alâmet.ı k āh ir d e k alır b u m e v c û d M âd em k i ter k o lmu ş r ü k û u s ü c û d L U TF Î r û z.ı R a h m â n ’a Gar k etd i d ü n y ây ı b ah r.i ş e k ā v e t Ad lin i g ö s ter ir k u d r et.i cezâ o lu r n ed â m e t 11 ’l i he c e v e zni 134 .ı h ir m â n a Dü ş mân o ld u k emr.i h id ây et zev âle er di S ah r â.g ü n g ö r ü n ü r d ev r.i v ah d etd e mah r em s ı rd a ş ı m M ah v o ld u d iller d en n û r.y ı îmân ın en h âr ı d u r d u İblîs b u f itn en in çar h ın ı k u r d u Gitd i b u milletd en ş ân u ş erâ fe t 5 İnk ıy âd y o k H ak ’ d an g elen fe rm â n a Öy le mi b o y an d ık n âr.i d alâlet d u td u iller i Gü lis tân .i k a h i rd e n Kan lı s u lar ak ar k û y ü ş eh e rd e n Ref ‘ o lu r âlemd en r û y .i hi d â y e t Hay â n âmû s âr p îr k almad ı g i t d i Der û n .ı Teâl â Celâlin d en d o ğ ar mih r.

ı s ev d ây a g ezer v a h d e t d i y â rı n d a Bu deryâ .b en d o l u r e l b e t O serv-i k āmeti s ey r ey ley en s ah r â -y ı g ü l ş e n d e Yanar câ n ı d ö k er k ān ı g ö zü b î.i Ley lâ’ y a o l u r M e c n û n Düşer vâ d îler e s erg eş te.y ı b elâ LU TF Î d alan lev e n d o l u r e l b e t M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 69 1 Âb-ı hay â y ü zü n d e Nûr-i irf ân g ö zü n d e Kâmil îmân ö zü n d e Ş ükrün d emid ir elb et Namaz n iy âz n âzın v ar Allah Allah r âzın v ar Aşk ile p er v âzın v ar Ş ükrün d emid ir elb et Deryâ-yı v ah d ete g ir Vahdetde v ar b ir emir Yıkan ol p âk .68 1 S eâdet-men d o lan d ild âr ın a d ilb e n d o l u r e l b e t Gören dild âr ın ı s ev d âs ın a d er b en d o l u r e l b e t Nazar-end âz o lan cemâl.i zamîr Ş ükrün d emid ir elb et H er ş â m u s e h e r g ö z l e H ak d e rg e h i n e s ı z l a Cân â n i z i n i i z l e Şükrün demidir elbet 5 Talan a v e re n v â rı n H em n â m û s i l e â rı n Y âr in g ö rü r o l y a rı n Şükrün demidir elbet A ma n fi rk a t d e k a l m a Bah r-i h i c râ n e d a l m a K en d i n b e l â y a s a l m a Şükrün demidir elbet D er s in is e men ar ef İ k i âlemd e ş er ef LU TF Î ş ü k r et h er ta re f Ş ü k r ü n d emid ir elb e t 7 ’ li h ece vez n i 135 .h a n d o l u r e l b e t Dökülmüş g er d en e g ey s û ler i b ir â fe t -i d e v râ n Gören gö zler g ü lis tân ı mu h ab b et -m e n d o l u r e l b e t 5 Düşenler d âm.i p â.

i ş er îf in e o l a n m a z h a r Ker em.y ı s e h â v e t 5 L U TF Î K er îm is m.i mü nî r k a t re d e d e ry â Âlem.i ir f ân a s e z â d ı r E lb ette g ö r ü r k imd e k i v ar n û r-i b a s î re t Her zer r ed e b ir ş ems .i v âl â -y ı s e h â v e t E y n û r.y ı cih ân d an g ö r ü n ü r ku d re t -i B â rî S ey r ey le g ü zeller y ü zü n ü k i t â b -ı h i k m e t 5 Mi r ’ ât.i g ö n ü ld e açıla g o n c e -i h a m râ Ol g o n cey e mü ş tâk o la er b â b -ı h i d â y e t E şy â.ı h ü d â d îd e.i b as ar d îd e.i in s âf i l e b i r b a k P ır lan ta o lu r g ü n g ib i k âlâ-y ı s e h â v e t S eh âv et ile H ak k ’ ın h emân h u b b i n e v â s ı l E lb ette ed er r if ‘ at ü b âlâ.ı d ilâr â g ö r ü n e man z a r-ı d i l d e Ol d il o zemân elb et o lu r r a v z a -i c e n n e t Gü lş en .i d e rg â h e k a râ b e t M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 71 1 Arş’ d an u r u lu r f er ş e k ad ar n â y -ı s e h â v e t Gü n eş g ib i g ö z d o ld u r a mîn â -y ı s e h â v e t Âlemler i h alk ey ley en A llah ’ı s e v e rs e n Kan d e b u lu n u r k ıy met.70 1 Kon d u y in e d il tah tın a s u ltâ n -ı m u h a b b e t Cân ân ile cân ey led i b ir cân g i b i ü l fe t Dild âr.i mey d ân-ı b e l â d a Kalma g ü zelim b u l d er.i K er îm g ar k ed e d e ry â -y ı s e h â v e t M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 136 .i ad em mer d in e mah s û s b u k e râ m e t L U TF Î g ib i âv âr e.

i h ik met Ârif-i âg âh e v er s en n as îh at L UT F İYÂ d iler s en d ü n y ad a d ev le t Râh-ı Mu h ammed ’ e ey le mu h ab be t 11 ’ li h e c e v e zni 73 1 Âşıkları v ecd e b ır ak ır n ây .y ı mu h a b b e t 137 .y ı muh a b b e t M eyhâne .h ân ed e Bak­ k al M u h ammed ’ e etmeli h izm e t Âkif gib i s ip er ler e s in memiş Cemâl g ib i k u r u k u r u g ü lmemiş Ağa gibi matb aad a k almamış Bu âlî himmete o k u n u r r ah met Bulmak is tey en ler b u ş er âf eti Arzu eyley en ler b u s eâd eti S eyr eyler f ar k ed er b u s eh âv eti S ehâvetdir v allah k ad îmî k ıy met 5 S ûret-i L u tf î’ y e s îr et.i b ezm.ı mu ha b b e t Hayât ol a âş ık lar a d er y â.i ezelî mes t.i mân âd a o lan b âd e.72 1 M isâfiri n k ad emler i k es ils e O evden b er ek et r ef ‘ o lu r elb et Gönülde s eh âv et g ü ller i s o ls a Hurmet-i ah b âb a k alır mı h immet Bereket is ter s en d ev leth ân ed e Da‘vet e t ih v ân ı b ir b ah ân ed e Hayr u b er ek eti b u l b â.y ı mu h a b b e t M estâne .i ez e l d e Bin zevk ile etd i n id â s alâ.i v a h d e t S âkî-i hü d ây a tâb i‘ k âlâ.i mü d â m d ı r Dünyâda d a u h r âd a d a v âlâ.y ı mu h a b b e t Dağıldı ş er âb .ı h id ây et b ezm.

ı ezel y âd ig er i k imd e k i v a rd ı r E lb et g ö r ü n ü r d ild ek i me’ v â -y ı m u h a b b e t L U TF Î n e k er emd ir s an a me y h â n e -i m ân â P ey mân e.i âlemd en n edi r m a k s a d n e d i r h i k m e t Aceb b u ib n .yı m u h a b b e t M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 74 1 Dilâ b u d ev r.ı mü k er r emd en n e d i r m a k s a d n e d i r h i k m e t 5 Ku lu n a v er d i is ti‘ d âd k ılıp h e m k ā b i l -i i rş â d Bu k itâb .ı a‘ zamd an n edi r m a k s a d n e d i r h i k m e t Biz e g ö n d er d i K u r ’ ân ’ ı b u y u ru p e m r ü fe rm â n ı Bu tek lîf .i  d em’ d en n e d i r m a k s a d n e d i r h i k m e t Ne içü n h alk ed en H âlık b iz i h a l k e y l e d i y o k d a n Biz e b u s ır r.b e.ı mu allimd en n ed i r m a k s a d n e d i r h i k m e t Bu mah lû k āt.5 İhsân .i mu azzamd an n edi r m a k s a d n e d i r h i k m e t Res û ller n ev .i aş k ı v er e mân â.ı âlemi ab es h a l k e t m e d i Al l a h Biz e târ îf ü tâlîmd en n ed ir m a k s a d n e d i r h i k m e t Umû r d a k āb iliy y et k u ld a te k l i fd e n m u k a d d e m d i r Gö r ey LU TF Î b u tef h îmd en n e d i r m a k s a d n e d i r h i k m e t M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 138 .n ev g eld i bu d ü n y a s e r-t e -s e r d o l d u Bu mah lû k .

n û r o lu r Cebel-i diller Tû r o lu r Gönül cin ân cân h û r o lu r E y sâkî do ld u r b ir k ad eh M ü s te f ’ i l ün / Müs t e f ’i l ün Zevk -ı d e rû n e y l e r z u h û r Ol dem gönül bulur huzûr M es t â n e l e rd i r k e n z -i n û r Ey s â k î d o l d u r b i r k a d e h Ol bâdenin mestânesi İrfân dolar dilhânesi M âm û r o l u r v î râ n e s i Ey s â k î d o l d u r b i r k a d e h Ol bâde ki ihsân olur H er k i m i ç e r i n s â n o l u r M ân â d a b i r s u l t â n o l u r Ey s â k î d o l d u r b i r k a d e h H er k i m g i d e r m e y h â n e y e Î mâ n d o l a r d i l h â n e y e Cân b a h ş e d e r p e y m â n e y e Ey s â k î d o l d u r b i r k a d e h 1 0 D er s -i a re fd e n k i m a l ı r Cân â n ı n ı c â n d a b u l u r M ey h â n e y i L UT FÎ b i l i r Ey s â k î d o l d u r b i r k a d e h 139 .H (Ha ) K Ā F İ Y E S İ 75 1 E vvel Hud â’ n ın aş k ın a E y sâkî do ld u r b ir k ad eh Nûr-i hüdân ın aş k ın a E y sâkî do ld u r b ir k ad eh Ol bâdeden h er k im içer Kayd-i siv âlar d an g eçer E flâk-i aşk a p er açar E y sâkî dold u r b ir k ad eh M ihr-i muh ab b etler d o ğ ar E srâr-ı aşk k alb e s ığ ar E mtâr-ı hi k metler y ağ ar E y sâkî dold u r b ir k ad eh E bvâb-ı rah met açılır E nvâr-ı ir f ân s açılır M ey-i mu h ab b et içilir E y sâkî dold u r b ir k ad eh 5 M estâneler p ü r.

i v ah d et s i râ c ı M u h ammed ’ d ir k er em.ı H u d â’ d ır r ah met.k ân i M u h a m m e d M u h ammed ’ e o ld u h itâb .ı h ik m e t M u h ammed ’ d ir k er em.k ân i M u h a m m e d 11 ’l i he c e v e zni 77 1 Gön ü l d iy âr.ı M îr âc ’ı Ku l k ef âd an o lmu ş b aş ın ın t â c ı M ih r.k ân i M u h a m m e d 5 Derg âh .k ân i M u h a m m e d S übh ân ellezîd ir s ır r.i R a h m â n Z ât.y ı meâr if d ü r d ân es idi r Ş em ‘ a.i b âr.i cemâlin p er v ân es id i r E nb iy âu llah ın mer d ân es id ir M u h ammed ’ d ir k er em.ı e fl â k M u h ammed ’ d ir k er em.ı mih n etd e ed e r fe ry â d ı n ı m û t â d 140 .k ân i M u h a m m e d Z âtın a k u r u ld u k ü r s î.k ân i M u h a m m e d Yü zü y er d e LU TF Î mer h am e t g ö z l e r Bu d erg âh e k ar ş u y er d ed ir y ü z l e r Aman y â M u h ammed d iller d e s ö z l e r M u h ammed ’ d ir k er em.ı em l â k Kald ılar h ay r etd e as h âb .k ân i M u h a m m e d Der y â.ı hi k m e t M u h ammed ’ d ir k er em.i izzet b ezm.ı M u h ammed ’ d ir mer k e z -i i h s â n Gö n d er d i b ir A llah âleme s ul t â n M u h ammed ’ d ir k er em.i Lev l â k Ku r u ld u k ü r s îd e s u ltân .D (D â l) K Ā F İ Y E S İ 76 1 Der s .ı h as r etd e ed er b ü l b ü l g i b i fe ry â d Bu zîr.i men ar ef e k itâb .

y ı M u h a m m e d L UT F Î y er e y ü z k o y o k er em.d âd e s er b âzlar ciğ er d en e y l e r i s t i m d â d Vere kur b .i h ik met o k e re m -k â n Arş ulaş amaz k āmet.y ı Mu h a m m e d Dergâh-ı H u d â mâd en .i azîm me’ ha z -i h i k m e t M ir ’ât-ı h ü d â v ech .Cüdâ düş mü ş d iy âr ın d an d û r o lm u ş n a z l ı y â rı n d a n Ciğergâhı âteş almış k er em.y ı M uh a m m e d 5 Bir zât-ı k er îm h u lk .ı s a b â d a n s o r Nice cân .r îz o lan g ö zü e d e r i rş â d Mükedder o lma ey LU TF Î b u çarh ı n rû z i g â rı n d a n Anadan b ab ad an er h am o lan A lla h e d e r i m d â d M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 78 1 Arş’da o k u n u r med h .i v âlâ.i civ âr ın d a o meh .i d er y â.ı d ild âr e v ar an b âd .i mu allâ.i as lı n e k er e m d i r Arş-ı me h âs in r û y .i mü cellâ.k ân ı n a y a l v a r P âyânı m ı v ar b ah ş îş .i M u h a m m e d M eddâhı k i A llah o la b ir Zât.y ı Mu h a m m e d Nûrullah o la h ilk at.i mu zay y â.ı Ke rî m ’i n Takdîr ola mı k ıy met.r û g ü l b e -i a h z â n S ebeb-i v u s lata h û n .y ı Mu h a m m e d M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 141 .y ı M u h a m m e d Kürsî-i K er îm’ d e çalın u r n ây .ş ân d a n u m a r i m d â d Meğer b ir mer h amet ed e k er em.i b âlâ.rû ş â h i d -i k u d s î Nazar-en d âz o la d ild âr aça b en d i n e d e â z â d Cemâlin cîmin i p er d e ed ü p cemâl i n e c â n â n Aça perdes in i y ü zd en ed e âş ık lar ı n d i l ş â d 5 Der-i derg âh .

i R ab b ân î Bahş ed er zik r.i H ak k ’ a ib âd ı Cân u d ilin d e mûtâd ı Allah V âh id Eh ad S amed K ā d i rî l e ri n e d â s ı A rş a ç ı k a r h e r s a d â s ı D a rb -ı z i k i rd i r b i n â s ı K e ş f o l u r m ü ş k i l m ân â s ı D e rv î ş l e ri n â ş i n â s ı A l l a h V â h i d E h a d Sa m e d 5 Pî r-i B a ğ d a d ’ı n g ü l l e ri D e rv î ş l e rd i r b ü l b ü l l e ri Sa l ı n d ı k ç a s ü n b ü l l e ri Z i k re d e r m e y ü m ü l l e ri B u d u r e z k â r-ı d i l l e ri A l l a h V â h i d E h a d Sa m e d E v l i y â l a rı n s u l t â n ı E t k ı y â l a rı n b u rh â n ı O k u d u r i l m ü i rfâ n ı N e ş r e d e r fe y z -i R a b b â n î E v râ d -ı Pî r-i Ge y l â n î A l l a h V â h i d E h a d Sa m e d 142 .i M u h ammed ile e y l e y e n ü l fe t Cen n etd e o lu r cân ın a d ild âr M u h a m m e d Her k im k i ed er cân ın ı M u h a m m e d ’e k u rb â n Gö n lü n d e b iter g ü l g ib i g ü l z â r-ı M u h a m m e d F ery âd a g elir v ak t.ı ezk âr ile k an Allah d e g af letd en u y an Kâmil o lu r d în ü îmân Allah V âh id Eh ad S amed Halka .i M u h a m m e d M u h ab b et.i n û r.h as teler e r ah m e d e M e v l â Kab û l ed e b u ü mmeti b â.i P îr.i s u ltân î Kâmil ed er p îr in s ân ı İkmâl ed er h er n o k s ân ı Allah V âh id Eh ad S amed Halka .i G ey lân î Mahzen .i B ağ d âd î Cem ed er eb d âl ev tâd ı Kurmuş ev r en g .ı tev h îd e b o y an E srâr.zâ r-ı M u h a m m e d M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 80 1 Dervî ş g el n âr.ı aş k a y an E nvâr.79 1 Her k im k i o lu r iş b u cih ân y â r-i M u h a m m e d E lb ette o lu r u h r âd a o l câr.i s eh er â ş ı k -ı d i l b e n d M âş û k u n a k ar ş ı cân o lu r g ā r-ı M u h a m m e d 5 L U TF Î g ib i d il.i ir ş âd ı Da‘vet.i P îr.

i mâr if et p îr im i z Tar îk atd e r eh b er imi z G ö n ü ller d e en v er im i z D ü .g îr im i z LU TF Î H ak ’ d an tez k î ri m i z A llah V âh id Eh ad Sa m e d 8’l i he c e v e zni 143 .Ş ems .cih ân d es t.

ı zev k d ir h er h u r û f u k â s e -i m e y d i r s ö z ü m S âf .i d il iç s en d e g ö r b ak â b -ı h a y v â n d a n l e z î z Gel h ay âl.Z (Zâ l) K Ā F İ Y E S İ 81 1 Ârif ân e k ıl n azar eş ‘ âr ıma b a l d a n l e z î z S ây e.ı d i l d e n y â ri g ö r Hâş â lillâh h iç o lu r mu câna c â n â n d a n l e z î z Cân g ö zü cân ân y ü zü n ü s eyr e d e r g ü n e ş g i b i L U TF Î ’ y e b ir lu tf o lu r mu b ö y l e i h s â n d a n l e z î z Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 144 .i M es îh â âr if e c â n d a n l e z î z Z arf .i lu tf .i h âme d ü ş me h er k e s e H a k ’d ı r v e re n Her h ü n er i ş ü b h es izd ir o lm a z i rfâ n d a n l e z î z Âdemin mik d âr ı mâlû md u r b u h i k m e t h â n e d e E h lin i b u ls a b ilir y o k d er d e d e rm â n d a n l e z î z 5 S en mu r âd ın ter k k ıl cân ân m u râ d ı n h â s ı l e t Z ev k .ı d ild e b u lmaz is en f e y z -i R a h m â n ’d a n l e z î z Ol d er û n d an âş in â mir ’ ât.

i ıs y ân iled ir 145 .i M u h tâ r ’e Kabûlümü z k âmil îmân iled ir Habîb-i K ib r iy â A h med .R (R a ) K Ā F İ YES İ 82 1 Hâlik-ı â leme b in h amd ü s en â Ş erîki yo k zâtı âlim ü d ân â Kudret-i K ad îm’ d ir b as îr u b în â Her anda o M en n ân b ir ş ân iled ir Âlemleri v ar ey ley en b ir A llah S ecdeler ey ler iz h as b eten lillâh F ânîdir m âs iv â B âk î’ d ir A llah Nûr-i tev h îd d ild e ir f ân iled ir Huzûr-i H azr et.i M u ’ în Nâzil old u an a K u r ’ ân .b e.d e m M ûcizâtı zâh ir b ü r h ân iled ir M uhamm ed ’ d ir “Rah meten li’ l.i h ü d â âlem e M uhamm ed ’ d ir f ey z.i G aff âr ’ e Yüz sürm emiz h âk .i d îd em Z ât-ı P ey g amb er ’ e o ls u n d em.âl e m î n ” E mr-i le v lâk ile memd û h .i M ev lâ d îd em e Bahr-i rah met n eh r.i M u h târ S ultân-ı s elâtîn zev i’ l.ı mü b în Risâleti s âb it K u r ’ ân iled ir M uhamm ed ’ d ir mih r.îtib âr Nûrullah d an mah lû k o ld u b ah tiy â r Nübüvve ti s âb it K u r ’ ân iled ir 5 S alevâtullah i Teâlâ h er d em Okuyun s alev ât ey n û r.i P er v er d ig âr ’ e M azhari y y etimiz is m.i p ây .i H u d â âd em e M uhamm ed ’ d ir n û r.

 b id în ’ d ir f ey z.ı tev h îd s ü r û r u v ar g ö z ü n d e Bu ş er âf et ş ân .i A h med ile o ld u mü n e v v e r Hâk .K ü b r â ü mmü ’ l.i M ü cteb â d ü r r.S erd âr.ı ş eh â d e t Z ey n e’ l.i Yezd ân ile d i r R ıdvâ n u lla h i a leyh im ecm e‘ î n Şân la r ı terd ıye ş â yâ n iled ir Had îcetü ’ l.i K e rrâ r Arslan ım d emiş d ir H azr et.ı v elây etd ir emîr.ı p ey g amb er H ak k ’ a fe d â d ı r Ağ lar g ö n lü g ö zü al k ān ile d i r Has en .mü ’ m i n î n Terd ıy eler i ş ân ş ây ân iled ir F ât ımetü ’ z.i zî.i eb r â r Nu s r etu llah ş îr.Zeh r â h ay r u ’ n .i s eâd e t Hu s ey n .ı ad âletd ir emr.i K u r ’ ân zâh ir s ö zü n d e Nû r.i M u h ammed ’ le m u t a h h e r S eâ d eti s âb ık g u f r ân iled ir Bâb .H as en ey n h em zar f -ı h ü d â d ı r E vlâd .i p ây .ı k i râ m Z ât.i  iş e ü mmü ’ l.i as h âb d ır H ay d er.ı in ‘â m Ş eref ü ş ân H amza ar s lan il e d i r 146 .ş ân iled i r 15 Z evi’ l.ih tir âmd ır as h âb .i n ü b ü v v e t Ş eref ler i ced d .ı ev liy â S ıd d îk .i r is âle t Ömer ’ e emr o ld u iş b u b eş â re t F âru k ile g eld i İ s lâm’ a n u s re t İzh âr.i Ga ffâ r Ş âh.m ü ’m i n î n E vv el o ld u r o lan İ s lâm’ a mu î n Hazr et.ı Ek b e r Nû r.ı İ s lâm’ d a b in cân ile d i r 10 Ha lâv et.n i s â d ı r Ümmü ’ l.ı O s man iled i r S erv er.ı M u h ammed ’ d ir an lar a i k râ m M in in d illâh o ld u a‘ zam.i Rah mân n ü mây ân d ır yü z ü n d e S ır r.i K er b elâ ş âh .

âr if în Eb â Yezîd ’ d ir Meyân-ı r icâld e ş ân ı mezîd d ir Huzûr-i M ev lâ’ d a mak b û l ab îd d ir E zel-i ez eld en ir f ân iled ir P îr-i Har ak ān î n â.i H ak ’ d a ems âl.h u zû r d u r S ırr-ı tevh îd eh lu llah a s ü r û r d u r Bu kerâmet h u b b .y ı ir f ân Neşr-i fe y z.y i S emmâs î n û rd u r E mîr Gü lâl s ey y id s âh ib .i u mm â n Câmiu’l-k emâlât ah lâk .i mâr if et Hâce Ali ây în e.i S ü b h ân iled ir Ş âh-ı Na k ş ib en d î d er y â.S elmân.i r ızâu llah d ır Matlûb-i memd û h .i meâr if P îr.mü ten âh î Kemâlâtı k âmil H ak ’ d ır p en âh ı Mir ’ât-ı M u h ammed ev liy â ş âh ı Tarîk-ı M ev lâ’ d a mer d ân iled ir 20 Merkez.i M en n ân iled ir Abdü’l-h âlık G u cd ev ân î lu tf u llah Bir abd-i ab îd d ir h as b eten lillâh İnkıyâd ed er ler b ü tü n eh lu llah F eyz-i M u h ammed ’ d en mey d ân il e d i r Ârif Rivg er ev î r ü k n .i G ü rg ân î Hâce F âr emed î zev k ın u mmân ı Nûr-i Hemed ân î cân ımın cân ı Hayatları zik r.ı ekre m Ca‘fer-i S âd ık ’s a zât.ı K u r ’ ân Dest-gîr.ı F âr is ’ d ir mak b û l mü k erre m Muhammed K ās ım’ d ır s ıd d îk .i ü mmet f er mân iled ir 147 .ı mu h ter em E vliyâullah d an emân iled ir İsmi Üvey s zâtı v eliy y u llah d ır S ultân-ı tâlib .i tar îk at Hâce Ma h mû d is e mih r.i h id ây et Bu merâtib k âmil in s ân iled ir Muhammed B âb â.i R es û lu llah ’ dı r E fdal-i t âb i‘ în f er mân iled ir S ultânu’l.

i ş er îat n û r.i av â ri f Üstâd .i A h r âr d âim s ey r ân iledi r 30 M u h ammed Zâh id ’ in ş ân ı vâ l â d ı r İlm .i İ lâh î ş ây ân iled ir M ev lân â U r v etü ’ l.i b âtın âlemin d e a‘ lâd ır Der v îş M u h ammed ’ in zik r i M e v l â ’d ı r M âs iv âu llah d an u r y ân iled ir Hazr et.i A r ab î ile mey d ân iled i r Ş ih âb ü d d in Ö mer S ü h r ev er dî ’d i r E vliy âu llah ın k âmil mer d idi r Necmü d d în .i meâr i f Cem o ld u Çer h î’ d e ilm.i es r âr tar îk ati ş ân d ır Bâk îb illâh is e k ad r i ay ân d ır Bir b âk î cemâle s ey r ân iled i r İm âm.i Çeş tî f ey z.ı M ev lâ ile o lmu ş zu h ûrâ t İbn .i K ü b r â g ö n ü l şe v k ı d i r Ş em s .ı M u h ammed b ah r.i R ah mân ile d i r S ey y id A h med R u f âî’ n in ş â n ı v a r İlm ü h ilm ü k âmil b in b ü r hâ n ı v a r Tarîk ati H ak ’ d ır cân k u r b ân ı v a r E m r.i h i m m e t E flâk .f ü tû h â t Aşk .i ş âmil p îr.ı k ü l s ır r.V ü s k ā M u h a m m e d S ey f ü d d în M u h ammed o ld u m ü e y y e d S ey y îd N û r M u h ammed f eyz -i m ü e b b e d Cân ı ev liy ân ın cân ân iled ir 148 .i H âceg î h ay ât.ı k ü l r îh .ı cân d ı r Hâmil.i f ü y û z â t Vâr id âtı k âmil s âh ib .25 P îr.i m âri fe t Üstâd .ı eş y âd a âr i f P îr.i Yezd ân i l e d i r Alâü d d in A ttar k en z.i p îr ân iled i r M o lla C elâled d in n eh r.ı R ab b ân î k itâb .i G ey lân î’ d ir k amer.i tar îk at M ir ’ ât.ı ar ef Bâk î M u h ammed ’ le b u ld u bi n ş e re f F üyû zâtı ile d o ld u h er tar ef Ker em.

i Rah mân iled ir 149 .i p îr ân d ır Avn-i Hud â ile d âr u ’ l.i k er em d i r Meyân-ı k âmild e M es îh â d emd ir Avn-i Hu d â ile s âh ib .i H ak ’ d ır d er b ân iled ir Muhammed K ü f r ev î k en z.ı mey .ı H ab îb u llah d ı r S eyyid A b d u llah k i D eh lev î ş âh dı r Mevlânâ H âlid k i b u d in d e mâh dı r S eyyid H ek âr î’ y le er k ân iled ir 35 S eyyid Tâh â zar f .ı u ş ş âk T ârik-i m âs iv â cemâle mü ş tâk Meczûb.i Rab b ân î Câm-ı hü d â mey .i K ô d î k ıb le.i cân d ır M akbûl.i İ lâh î b ah r.ı f ey z.k ad emd ir L okmân.i p îr.ı M ev lâ P erlikde ş eh âd et a‘ lâd an a‘ lâ Rahmete g ar k ed e B âr î Teâlâ Ümîdimi z r ah m.emân d ır Kerem-r û mak s ad ı D ey y ân iled ir Huseyn.i iş tiy āk Abdülhâ d î aş k .i mân â r ey h ân ı İnsan ol an ed er in s an h ay v ân ı Dest-gîr.Ş emsüdd in mazh ar.i G ed âî mu h tâc.i d erg eh .i h id ây et Ş eyh Ab d u r r ah mân cân ân iled ir Ş eyh Yûs u f .ı Rah mân iled ir Abdülbâ k î câm.i mân âd ır E hl-i dild ir zâh ir b âtın r ân âd ır Z arf-ı irf ân g ö n ü l g ö zü b în âd ır İlm ü hik met d ü r r ü mer cân iled i r Nesîm-i K ü f r ev î N es îm Ef en d i Âlim-i h id ây et âlem b eğ en d i Bâb-ı hi d ây etd e h immet k emen d i S a‘y-i b elîğ ler i d er b ân iled ir 40 Abdülhâ lık is e b âb .ı s eâd et Açıldı zâtın a b u ld u ş eh âd et Abdülbâ r î s ey y id n ecm.ı mân ev î d er mân iled ir Deryâ-yı mu h ab b et s u ltân .

i h ü d â y a Ku r b iy y et.i h ak îk at d ev r ân iled i r 45 An lar ile an ı H u d â h aş r ey le r E vliy ây a h er k im mu h ab b et e y l e r E vliy ây ı g ö r en H ak k ’ ı zik r e y l e r Had îs d ir b u emr ü f er mân il e d i r E vliy ây ı med h ey lemiş b ir A l l a h Ku r ’ ân ’ d a n azar et h as b eten l i l l â h E vliy â s eb eb d ir tev f îk min a l l a h Velîy e in tis âb K u r ’ ân iled ir Velî y ak în d emek o lu r H u d â ’y a Ku lak d u t K u r ’ ân ’ d an g elen s a d â y a E rmek is ter is en r âh .i d âr u ’ l.M u h ammed Lu tf î’ d ir k u r b ân-ı î ş â n E rv âh .emân d ev r â n e d e r p e y m â n e l e r E y s âk î.‘ i azîz â n Himmetler i b âk î b izler e h er a n F üy û zât.i ş er îatd e o ld u r ş eh s ü v â r Z üh d ü tak v â mah v iy y etd e nâ m d â r Âlim.ı cem.i R ah mân il e d i r 11 ’l i he c e v e zni 83 1 E y s âk î.ı cü llâs .i d ev r.n ev âd ır d iller i mey hâ n e d e d ü rd â n e l e r 150 .ı ân ân F ey y âz iled i r Hâce M ah mû d Veh b î d iller e d i l d â r Râh .i zemân g ö zl e r s e n i m e s t â n e l e r E y f âtih .i mey h ân emiz g ö zle r s e n i m e s t â n e m i z Ş em ‘ a y an ar p er v ân emiz aç ı l a ş e râ b h â n e l e r S âz en d eler in s âzın a b ak me s t l e ri n n i y â z ı n a M u ğ b eçen in h em n âzın a când a n g e ç e r d î v â n e l e r E ll er d e ş er âb g ü ller i g er d end e g ü l k â k ü l l e ri Nağ me.i M ev lâ in s ân ile d i r M U H A M M ED LU TF Î ’ n in ye rd e d i r y ü z ü Ümîd i H u d â’ d ır d erg eh d e g ö z ü An lar la h aş r ey le y â R ab b i b i z i Ümîd imiz r ah m.

d îv ân k u r mu ş d ö ne r ri n d â n e l e r Verir şer âb .men d im k ı l n a z a r M azhar.i A l l a h ’a d ö n m e k d i r Tasavvu f ıs tılâh âtı ile s an ma ö ğ ün m e k d i r Tasavvu f emr.i h an d i m k ı l n a z a r Her sehe r s ü n b ü ller in e la‘ l.g ü ş âd e s a‘ d .5 E brû-kemân b ir n ev .m e n d i m k ı l n a z a r Gör dehân .ı ir f ân ı d ö k mü ş g ü n eş-v e ş g e v h e ri Bahr-i h ik metd ir es er ler b ak ef en d i m k ı l n a z a r 5 Te’lîfât-ı ev liy â k ev s er.i mân â k â s e s i M ârifet.i b illâh ile d âim o l m a k e l b e t t i r Yalınız san ma elf âz u ib âr ât b eğ e n m e k d i r Tasavvu f h as b eten lillâh b u lu r s a e h l i n i s ö y l e r Nukûşâtı mak ālâtı mak āmât mı g ü v e n m e k d i r 151 .i k an d i m k ı l n a z a r Gör ne ib r et g ö s ter ir g ö ze mezâh i rd e ş u û n Dîde-i ir f ân .i s i y e h s e rv -i re v â n P îr-i mu g ān âlî.b ü l e n d i m k ı l n a z a r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 85 1 Tasavvuf s âf .i d i l l e r k a l b i n e Ş ebnem.i v ah d et ş îv e.ı es mâ o lan eş y â k itâb o l m u ş b i z e Z erreler h ep mih r.ı v ah d eti mes tân e ed e r h i m m e t i S ermest b u lu r b u d ev leti içer mey -i m î râ n e l e r E jder ed en as âlar ı mes t ey ley en Mû s â ’l a rı Ref‘eylemiş Î s â’ lar ı LU TF Î b u ş e râ b h â n e l e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 84 1 Men aref b ü lb ü ller in e v er d .n âme k i eld e k âf î p en d im k ı l n a z a r L UT F İYÂ d âr ü ’ l.emân g ir eh l.ı d ild en H azr et.âs â n âzik o l h immet.civ ân zü lf .

Do ğ ar h av f .ı İ lâh î’ y i g ö n ü ld en b î -d e h â n s ö y l e r E ğer A r ş .g ay b o lan âr if s an a s ı rrı n n i h â n s ö y l e r Bu es r âr.eh lin e n e ş re y l e y e n z â l i m Ver ip n âmû s u n u ağ y âr elin e k â re d ö n m e k d i r Tasav v u f n ü s h alar ı v ar y in e e rb â b ı n a m a h s û s Har amd ır mü b ted îler e h ar am i l e s ü rü n m e k d i r S abîler e tezev v ü c lezzetin s ö y l e y e n a h m a k l a r Hak îk atd e o lu p s âr ık zâh ir s â d ı k g ö rü n m e k d i r Gö r ü n mezd en mu k ad d em m i h r-i m ân â k a l b -i t â l i b d e Gü n eş d en b ah s i k ılmak lık ha y â s ı z l a rd a n o l m a k d ı r 10 Nic e y ü z b in mak āmâtı ter a k k î e y l e s e â ş ı k Tasav v u f n eş r in e me’ mû r o l u r m u b u n u b i l m e k d i r Bu d în in a‘ zam.i k u d r eti s ey r et g ü z e l c e a s g a r e ş y â d a n Azamet.i H u d â’ d an ilm-i h i k m e t k a l b -i â g â h e Gö n ü ld e in ziv â ey ler mu h ab b e t l e t ö k ü n m e k d i r 5 Bu y o ld a k etm.ı ş ar tı k ıy âs-ı n e fs ü i n s â fd ı r Yer in d e s âmit u s âb ir b u b a b d a râ h ı a l m a k d ı r M u tas av v ıf mü tev âzî o lu r k o r y e rl e re y ü z l e r Day an ıp LU TF Î M ev lâ’ y a î m â n i l e s e v i n m e k d i r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 86 1 L isân ü ’ l.ı tecellîd en d o ğ ars a h u rş î d -i v a h d e t Gö n ü l tah tın d a r û h s u ltân ol u r e m ri n a y â n s ö y l e r Gö r ü r s ü n d îd e.i İ lâh î’ d en k amu ze rrâ t re v â n s ö y l e r 152 .i d ild en b u e ş y â m i r ’â t -ı Ha k ’d ı r Bütü n eş y â o lu r n âtık ar ef d e rs i n b e y â n s ö y l e r Kemâl.i es r âr ey lem e k a ğ y â rd a n fa rz d ı r Ceh âlet p er d es in e zâh ir en va l l a h b ü rü n m e k d i r Tasav v u f s ır r ın ı n â.

ı ş e’ n d i l d e d i r M azhar.i d ü rr-i h ü d â L UT F İYÂ n azarg eh .s ezâ s ö y l e r Hâkimler e mu h tâc o lıcak âk ıb eti b u Kendüye tar af s ö y ley e ş âh id ler e z o rl a r F etvâya g id er g ö r s e eğ er k es r et.ı îmân di l d e d i r Âlemi va r ey ley en M ev lâ’ y a v er d i m g ö n l ü m ü Dest-gîrim h er d ü .ı v ah d et o l s a i s t i ‘d â d Nukûşât.i R a h m â n d i l d e d i r Ravza-i d ild ir ezeld en men ar ef de rs h â n e s i Hall-i m ü ş k il ey ley en ilh âm.i i rfâ n d i l d e d i r M âsivây ı k at‘ ed er en v âr.5 Güneşden âş ik âr d ır s ır r.ı e h l -i î m â n Hubb-i Mev lâ h âmilid ir k en z.âlem h u b b .i n e f‘i Ş erîatin ib k ās ın a o l b in s en â ey le r 5 Ger verm es e emr.i tecellâ s ad ef .i H ak emr ü fe rm â n d i l d e d i r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘î l â tün / Fâ‘îlün 88 1 E y mîr-i zemân ş ü p h e n e y er ler s e n i y e rl e r M usallây a k o r er k iş i n iy y etin e d e rl e r Terk eyled iğ in s er v eti tak s îme k oy u n c a Gavgā ed er ek v er es eler n â.i ih s â n d i l d e d i r 5 M enzil-i n û r.i ş er îat k es r et.i m â l ı Kahrile d ö n er k ān û n .i ced îd ey e fı rl a r Cân tend e ik en mâlın ı A llah y o lu n a v e r Yoksa ki v er es e b u mâlın ü s tü n e h ı rl a r 153 .ı cih ân LU TF Î b u es r âr ı d e v â n s ö y l e r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 87 1 S ırr-ı tevh îd n eş r ed er b ir mih r.ı is m.i K er îm’ d ir er v âh .

i ş er âf et n e k er âme t n e l e t â fe t E ll er er e a‘ lây a Ramazân b i z i g ö z l e r Çâr.i s ıy âm emr.etr af a çar p ar mı b u lan râ h -i h ü d â y ı Du tmu ş o la h ab lu llah ı s u ltâ n b i z i g ö z l e r 10 E y n û r.g îr imiz o la meğ er H az re t -i A l l a h M âh .i îmân en v âr.i R ah m â n g i b i g ö z l e r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 154 .i k er emd en o lan u mm â n b i z i g ö z l e r Allah ’ ı M u h ammed ’ i s ev en b e s t e -d i l o l m u ş F ermân ın a M ev lâ’s ın ın F u r k ā n b i z i g ö z l e r Bu ş eh r.i Ramazân ef d al.i İ lâh î n e k e re m d i r Isyân u v er em d er d ler e d er m â n b i z i g ö z l e r Ây în e.i ş er îate b ak s en s en i b i r g ö r E m r in e itâat ed e K u r ’ ân b iz i g ö z l e r 5 Ken d i n e K er îm’ d ir n e k er e m e y l e m i ş A l l a h İsl âm o lan ın ıtk ın a f er mân b i z i g ö z l e r Arş’ d an er iş ir f er ş e k ad ar ra h m e t -i R a h m â n E bh u r.i d îd em n û r.L UTF İ Y Â b u g ü n H âlik ’ a d ö n b a ş k a n e c â t y o k Ölen d e ay ân o ls a n e f âid e b u s ı rl a r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 89 1 Derg âh .ı H u d â r ah met.i M u h ammed ’ i i h s â n b i z i g ö z l e r Bu ş eh r.i h ü d â b u R a m a z â n ’d a Gö n ü l g ö zü n e er iş e b u ş ân b i z i g ö z l e r Des t.i ezm â n b i z i g ö z l e r L U TF Î y er e y ü z k o y o k er em -k â n ı n a y a l v a r Vallah i b u g ü n r ah met.ı ir f ân b i z i g ö z l e r M ed d âh ımız o lmu ş ezelî H a z re t -i M e v l â Biz ü mmet.i Rah m â n b i z i g ö z l e r E y eh l.

tar af in f ir âd ey ler Eyvâh İslâm bugün bozuldu gitdi Tarîk-ı dalâle düzüldü gitdi Îmân irfân ise süzüldü gitdi Dem-i gaflet kalbde incimâd eyler 155 .h âk imîn R ab b ü ’ l.âlemî n Demezle r g ö n d er miş K u r ’ ân .90 1 Belâ-yı g ir d âb a d ü ş en s ef în e Gökde uçan k u ş d an is timd âd ey le r Bahr-i k ah ir d o ls a r û y .ı mü b î n M ünkir-i k ıy âmet o lu r mu g amg în Gün-be-g ü n g af leti izd iy âd ey ler E deb ü hay âd an o lmu ş lar b er î Îmân u İ s lâm’ d an k almış lar g er i Bahr-i şe k āv etd e civ ân u p îr i Râh-i şe r îatd en is tib ‘ âd ey ler Kolay kolay İ s lâm n âmı s ö y len m e z E mr-i Ku r ’ ân n ed ir as lâ d in len me z Bu gaflet k ır atı g id er ey len mez Kitabdan b î.i zemîn e Amân Allah d iy e b in f er y âd ey le r Âteş aldı b u d ü n y ây ı alış d ı Kâfir İsl âm b ir b ir in e k ar ış d ı Kullar azd ı H ak ’ d an b elâ er iş d i Kebâir kü f ü r e is tin âd ey ler S ular gib i ak ar ak ar g id er ler Kebâiri g ö z ö n ü n d e ed er ler E vlâdınd an f âs ık ü mm ü p ed er ler Ş ehvet-i n ef s in e in k ıy âd ey ler Nisâ ricâl b ir b ir in e k ar ış d ı E hl-i şekā ıs y ân ile g ö r ü ş d ü İblîs mel‘ û n mu r âd ın a er iş d i Yürüdür tu ğ y ân ı i‘ timâd ey ler 5 Ahkemü’ l.

n âse M u h ab b et ey ler ler A llah .Âmirler verdiği emrine sâhib Elbette emrullah cümleye gālib Kādir kudretini eder mi gāib Gayretullah LUTFÎ gör neler eyler 11 ’ l i h e c e v e z n i 91 1 Kān û n .Celâl b ir A llah ş âh lar ş â h ı d ı r Cümle mah lû k ātın p âd iş âh ı d ı r İkr âm ih s ân is e an ın r âh ıd ır Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r Cen âb .ı zü ’ l.i g ü zel d e n Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r İlti câ ey ler ler k ir âmü ’ n .K er em cev âd ü ’n -Ke rî m Hâlik .i k ad îmd ir ezel ezeld e n Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r İhs ân ı u mar lar v ech .ı âlemd ir Rah mân u R a h î m Rezzâk u ’ l.mer zû k în f i‘ lin de Ha k î m Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r Ku llar k i k u llar a ed e ih s ân ı İhs ân ile g ö r e in s ân in s ân ı Z uh û r ey ler mer h amet.ş in â s e Îtibâr ey ler ler elb et es âs e Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r İkr amlar ey ler ler s ab î s ıb y â n e İhtir âm ey ler ler p îr ü civ ân e Bay r amd a g id er ler mîr.ı Rah m â n ’d ı r S eh âv eti o lan k âmil îmân d ır Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r 5 Z ü ’ l.i mî râ n e Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r S eh âv etd en s u k û t etme y am a n d ı r S eh âv et er b âb ı d o s t.i S ü b h â n î Ku llar ın a s u ltân b ay r amlık v e ri r 156 .

y ezel ’i Kādir Al lah k âin atı d ü zeli M ahbûbu md u r g ü zeller in g ü zeli Giderim cen n ete ik i b ir y o k d u r Husn-i zan n ım H âlik ’ ıma p ek ço k d u r Nûr-i bas îr etle g ö r d ü m cih ân ı S eyreyle d im âş ik âr e n ih ân ı Tevfîk-i H ak d ild e tev h îd b ü r h ânı Açıldı eb v âb .i R ah mân b u lan l a r Hakk’a k u llu k ed ü p n amaz k ılan l a r Kulların a s u ltân b ay r amlık v er ir L UT F Î d ir âz etme b u g ü n b u s ö zü Kur ’ân’d an ay ır ma b u ik i g ö zü Her kim A llah ’ ın a d ö n d ü r s e y ü zü Kulların a s u ltân b ay r amlık v er ir 11 ’ li h e c e v e zni 92 1 Meydân.y ı Rah mân o lan lar Anlardır r ah met.i ir f ân e İkrâr u tas d îk ım eld e d ü r d ân e Giderim cen n ete ik i b ir y o k d u r Husn-i zan n ım H âlik ’ ıma p ek ço k d u r S ebkat e td i s eâd et.i ezelî Tevhîd e ttim ezel b en Lem.i mer d â n e Ş em‘a-i îmân e o ld u m p er v ân e M âlik old u g ö n ü l n û r.r es te o lan Kulların a s u ltân b ay r amlık v er ir İki cihân d ev letid ir mu h ab b et Allah’a ey ler s e n e b ü y ü k d ev let Her kim d e v ar is e b u âlî h immet Kulların a s u ltân b ay r amlık v er ir 10 T âlib-i r ızâ.Dergâh-ı M ev lâ’ y e p â.b es te o lan Kerem-i K er îm’ e p ey v es te o lan Harem-i h u r mete d es t.i Rab b ân î Giderim cen n ete ik i b ir y o k d u r Husn-i zan n ım H âlik ’ ıma p ek ço k d u r 157 .ı tev h îd d e mer d .ı f ey z.

i S ü b h â n î Ak s etd i d imâğ a b û y .v eş mey d ân d a H ak k ’ ı n k i t â b ı E m r u llah ı d u tan g ö r mez itâb ı İrf ân tar îk ıy le ald ım h itâb ı Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n .i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r E riş d i g ö n lü me f ey z.i Ku r ’â n ’ı İnk ıy âd ey led im d u td u m f er m â n ı Namaz k ıld ım ald ım b û y .i Rah m a n î Ku r ’ ân is e b ize H ak k ’ ın b ü rh â n ı Hak k ’ d ır man s û r ed en eh l.i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r 158 .i R a h m â n î S ec d ed e s ey r etd im zev k .i H u d â’ d ı r Z iyâr et.i M ev lâ b u lm a k d ı r Îm ân is e K u r ’ ân ile k almakd ı r Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n .i h ü d â d ı r Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n .i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r Hacc is e b ir zıy âf et.i mü ’ min k en z.i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r S al ât is e H ak k ’ ı b ü y ü k b ilm e k t i r Z ek ât is e A llah içü n o lmak d ı r Oruç is e h u b b .i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r 5 Kab û l ettim cân d an emr.i n û r.i K âb e emr i ed âd ır İsl âm o lan emr u llah e f ed âdı r Kalb .i zan n ım H âlik ’ ıma p e k ç o k d u r Allah ’ ın b izler e b ü y ü k ik r âm ı M ü y es s er ey led i d în .i î m â n ı Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n . Ak lı o lan b ilir h atâ s ev âb ı Gü n eş .i İ s lâm ’ı Bu İ s lâm’ d ır s eâd etin i‘ lâm ı İsl âm’ lar ın s elâmetd ir en câ m ı Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n .ı îm â n ı Gid er im cen n ete ik i b ir y o k d u r Hu s n .

i d îd es i Hayder-i K er r âr ’ ın b er.i H u s ey n ’ i Halîl ağlar g ü lzâr ağ lar n âr ağ lar Deryâ-yı melâh at d ü r d ân es in i Ş em‘a-i M u h ammed p er v ân es in i Z ümre-i v elây et mer d ân es in i İshâk ağ lar Ya‘ k û b ağ lar Î y s ağ la r Gülzâr-ı n ü b ü v v et g ü l.10 Ş erîatle o lan d în in e mâlik İlm ü ha y â ile d u tan mes âlik Allah ile o lan o lu r mu h âlik E mr-i ta r îk atle g id en b ir s âlik Giderim cen n ete ik i b ir y o k d u r Husn-i zan n ım H âlik ’ ıma p ek ço k d u r M UHAM M ED LU TF Î ’ n in y er d ed i r y ü z ü Ümîdi Allah ’ d ır d erg âh d e g ö zü Hubb-i Hu d â s almış d er û n e s ızı Hudâ elb et s ev er n iy âz u n âzı Giderim cen n ete ik i b ir y o k d u r Husn-i zan n ım H âlik ’ ıma p ek ço k d u r 11 ’ li h e c e v e zni 93 1 Göründü h ilâl.i mâh .ı mü k er r em İdrîs ağlar S âlih ağ lar N û h ağ lar Habîb-i K ib r iy â k u r r et.ı M u h ar r em Âdem ağ lar H av v â ağ lar Ş ît ağ la r N ’ oldu K er b elâ’ d a zât.ceb în i Nasıl elvân etd in v ech .g ü zîd es i Bahr-i se âd etin d ü r.i ay n i Nice gül g û n etd in o g ü l.n is ân ın n û r.ı s ah r âs ı Kazâya r ızâd ır s ab r u s ev d âs ı Yûsuf ağ lar Y û n u s ağ lar Lû t ağ la r 5 Ol hayru ’ n .i h amr âs ı Kenz-i m eâr if d ir s ad r.f er îd es i M ûsâ ağ lar H âr û n ağ lar Tû r ağ lar 159 .

i v efâ d ı r Hak k ’ ı s ev en d âim H ak k ’ a fe d â d ı r Cib r îl ağ lar S id r e ağ lar R û h a ğ l a r S ahr â.i Hu d â S adr.i M u h târ ’ ın n ecm.y ı K er b elâ k an g ü lis t â n ı Bozu ld u r is âlet b âğ u b o s tâ n ı E hl.d il Eh l.i b ey t’ in s o ld u b ah âr is t â n ı Ah med ağ lar M ah mû d ağ lar H ı z r a ğ l a r 10 Deş t.i M ü cteb â n û r.i K er b elâ’ d a g ü zeller ş â h ı M ü lk .ı h ü d â E m r.i b ey t’ in g ö z l e ri Nerg is ağ lar r ey h ân ağ lar Ni l a ğ l a r 160 .i ab â ek ilmiş Ku d r et in cû ler i y er e d ö k ü lm ü ş Hay d er.i H ak k ’ a r û h u n ey led i fe d â Îsâ ağ lar M er y em ağ lar K u d s a ğ l a r Has en .i y etîm H u s ey n ’ in h er s ö z l e ri Derg âh .ı s af â zar f .i K er b elâ mir ’ ât.i h ü d â d ı r Hu s ey n .i M î râ c ’ı E nb iy âu llah ın b aş ın ın tâcı M ih r.ı H ak k ’ ad ır g ü zel y ü z l e ri Kan y aş d ö k er Eh l.Ah med .i h ar âr et k emâl E hl.ı en v âr.i K er r âr ’ ın k ad d i b ü k ü l m ü ş Rıd v ân ağ lar g ılmân ağ lar h û r a ğ l a r Teşn e.i v ef â b ezm.i Rab b ân î çâr e n ’ id erl e r Z emîn ağ lar zemân ağ lar g ö k a ğ l a r Ş id d et.i b ey t’ in d iller in e Risâlet b âğ ın d a g ü ller S eher ağ lar s ab â ağ lar b u lu n c a d o lu n c a s o lu n c a gül ağlar Dü r r.i melâh atd e ş eh âd et m â h ı Hu s ey n ’ e mu n tazır H ak k ’ ın d e rg â h ı S ıd d îk ağ lar M u h târ ağ lar g ā r a ğ l ­ar Ker b elâ’ y a  l.i b ey t f er y âd e d e rl e r Hu s ey n ’ in etr âf ın alu p g id e rl e r Cil v e.i K er b elâ d ü r r.i v ah d et si râ c ı Dâv û d ağ lar S u ltân ağ lar m û r a ğ l a r Hu s ey n .

b âr s ek în e g ü lb er S âdâte ç ek ilmiş ş imş îr ü h an çer P îr ü civân s ab î g ö r ü r b er âb er Nesîm ağ lar M an s û r ağ lar d âr ağ l a r E vlâd-ı p ey g amb er b ir b ir g itd ile r Derecât-ı ş eh âd et’ e y etd iler M eydânı H u s ey n ’ e tes lim etd iler M elek ağlar f elek ağ lar h âk ağ lar Hayderâ n e İ mâm mey d ân e g ir d i S eyreden ler Zât.15 Kerbelâ çö lü n d e cân b ü lb ü ller i Güneş p âr eler i C ib r îl g ü ller i Nice alk an o lmu ş g ü l g ey s û ler i S ûsem ağ lar s ü n b ü l ağ lar g ü l ağ l a r Alî E kber  l.g îr A b b âs Tarz-ı H ay d er tah s în ed er g ö r en nâ s Huseyn’ in h alâs ın ey ler iltimâs Ummân ağ lar tû f ân ağ lar cû d ağ l a r E vlâd-ı H as en ’ d en K ās ım n ev .i d ir ah ş ân Hatt u h âli k u d r et d ü r ile mer cân İncû ağl ar mer cân ağ lar d ü r ağ lar Bağlandı F ır at’ ın h er b ir tar af ı Bilinmedi Eh l.ı A h med ’ i g ö r d ü Ş îr-i Hu d âv âr î b ir n âr a u r d u Rüstem ağ lar Beh r âm ağ lar Zâl a ğ l a r Câme-i A h med ’ i eg n in e g ey miş Amâme.i b ey t’ in d ü r r ü mer câ n ı Kamer-i melâh at n û r g ü lis tân ı Kâkül ağlar g ey s û ağ lar tel ağ lar E vlâd-ı Alî’ d en o ş îr.i ab â r ey h ân ı Bahr-i E h l.civ â n Âfitâb-i zemân mih r.i b ey t’ in ş er ef i Bu hikm eti b ilir b ilen ar ef i L okmân ağ lar N u ‘ mân ağ lar d în a ğ l a r 20 Dîdeleri h û n .i P ey g amb er ’ i s ar ın mış Nûr-i Mu h ammed ’ i k at k at b ü r ü n m ü ş Îmân ağlar İ s lâm ağ lar d în ağ lar 161 .

ı ü mmetem b u g ü n Cem oldu ümmet gün-be-gün Aldatd ız b en i g û n .ı s ûz â n P îr ân ağ lar civ ân ağ lar cân a ğ l a r Bü­ t ü n eş y â k an y aş ağ lar d ı o l g ü n Neh r ü b ah ir k an lar çağ lar dı o l g ü n Bu d er d g ö n ü ller i d ağ lar d ı o l g ü n Hacer ağ lar ş ecer ağ lar b âr a ğ l a r M U H A M M ED LU TF Î ’ n in ba ğ rı d e l i n s i n P ârelen s in b ed en r û h u alın sı n M u h ıb b .i H ayb e r Ş imr o g er d an a s alın ca h an ç e r M er d ân ağ lar mey d ân ağ lar k a n a ğ l a r Hay meg âh d an g ö r d ü İ mâm’ ı a l k a n E hl.i h ân ed ân k imd ir b i l i n s i n Ged â ağ lar s u ltân ağ lar h ân a ğ l a r 11 ’l i he c e v e zni 94 1 İmâ m.â.i İ lâh î Bir A llah ’ d an g ay r i y o k d u r p e n â h ı Atın d an k i d ü ş d ü v elây et ş â h ı L ev h a ağ lar k alem ağ lar A r ş a ğ l a r Hu s ey n ’ i s ey r ed er ağ lar P e y g a m b e r Bu b âzâr a n âzır f âtih .Dîd e g ir y ân ciğ er b ü r y ân o b i r c â n E der d i eş r âr ı h âk ile y ek s ân Kan lar ak ar taş lar o lu r d u m e rc â n Ş öh r et ağ lar ş ev k et ağ lar ş â n a ğ l a r 25 O d emd e er iş d i emr.i b ey t ey led i aman b ir f i g ā n Arş’ ı d eler g eçer b u âh .g û n Bugün mâh-ı Muharrem‘dir Ravzad an b en i ay ır d ız Z âli m Yezîd ’ e d u y u r d u z Ker b elâ’ d a iş k ay ır d ız Bugün mâh-ı Muharrem’dir E y Kû fî ’l e r e y b î -v e fâ Şâ m î ’l e rd e ç o k d u r c e fâ Ye z î d ’e v e rd i n i z ş i fâ Bugün mâh-ı Muharrem’dir C e d d i m H a b î b -i Ki b ri y â İm â m -ı c ü m l e e n b i y â B a b a m s e rd â r-ı e v l i y â Bugün mâh-ı Muharrem’dir 162 .

v er â ağ lar Bugün ha y r u ’ n .ı b er în ağ lar Bugün rû y .emîn ağ lar Bugün mâh-ı Muharrem’dir Bu g ü n b i z i a ğ l a t m a y ı n Yüreğimiz dağlatmayın Yo l l a rı m ı z b a ğ l a t m a y ı n Bugün mâh-ı Muharrem’dir Bu g ü n b i z i â z â d e d i n Rız â u l l a h ı y â d e d i n Ced d -i a ‘l â m ı ş â d e d i n Bugün mâh-ı Muharrem’dir D o ku z k a rd e ş i m b e râ b e r Ü ç o ğ l u m v a r n û rd a n e s e r Birâ d e r-z â d e l e r s e rv e r Bugün mâh-ı Muharrem’dir G ar i b d ü ş t ü k b u i l l e re S ö yl e n d i k d i l d e n d i l l e re G ar k o l d u k k a n d a n g ö l l e re Bugün mâh-ı Muharrem’dir S âd â t l a r ş e h î d o l d u l a r Tâz e g ü l g i b i s o l d u l a r Bü t ü n c i n â n e d o l d u l a r Bugün mâh-ı Muharrem’dir Ş im d i b i z ş e h î d o l u n c a H aym e l e r â t e ş l e n i n c e Vel v e l e A rş ’a d o l u n c a Bugün mâh-ı Muharrem’dir İ mâ m k i k ā n e b o y a n d ı Bu z u l ü m Arş ’a d a y a n d ı G ayre t -i H u d â u y a n d ı Bugün mâh-ı Muharrem’dir LU TF Î d ir âz etme sö z ü Y ü r ek ler e u r ma k ö z ü H aş r e d ek çık maz bu s ı z ı Bugün mâh-ı Muharrem’dir 8 ’ li h ece vez n i 163 .n is â ağ lar Bugün nûr.n is â Bugün mâh-ı Muharrem’dir E vvel Hu d â’ n ın aş k ın a Nûr-i hüd ân ın aş k ın a İş bu nidâ n ın aş k ın a Bugün mâh-ı Muharrem’dir Da‘vet etd iz h ilâf ete Teklif etdiz ş er îate Yol göste r d iz ş eh âd ete Bugün mâh-ı Muharrem’dir E srâr-ı A h med b izd ed ir 15 Nûr-i Muh ammed b izd ed ir F eyz-i mu h ab b et b izd ed ir Bugün mâh-ı Muharrem’dir Kerbelâ’d a etd iz es îr Ahvâlime A llah b as îr Nusret-i Rab b ’ im mü s ten îr Bugün mâh-ı Muharrem’dir 10 Bugün Ha y r u ’ l.5 Ceddim ben im n û r.i H u d â Z ehrâ anam h ay r u ’ n .i zemîn ağ lar Bugün Rû h u ’ l.i h ü d â ağ lar Bugün mâh-ı Muharrem’dir Bugün Arş .i h ü d â Hayder b ab am ş îr.

i îmân y ü zü n d e Ber k u r u r g ö r en i h ay r ân ed e rl e r S ehâv et ş ecâat g ay r et tev ek k ü l Hid ây eti k alb d e mih mân ed e rl e r Derv îş ler cü n d u llah o lmu ş b â t ı n d a “Na s r u n min allah ”d an ih s ân e d e rl e r 164 .i led ü n n î n âş iri H a s s â n g i b i Gâh ter k .i h id ây et matla.i H u d â s ır r.n û r ed er l e r Derv îş ler in v ar d ır âlî h imme t i Derv îş ler g ed ây ı s u ltân ed erl e r Derv îş ler A llah ’ ı s ev er g ö n ül d e n Hal k a.g ü l i s t â n g ö s t e ri r Vak t o lu r k i içi cen n et d ış ı z a rf-ı n â r o l u r Ârifin n û r.‘ i c â n g â h ı d ı r Gâh o lu r k i zîr u zillet k âr ı â h ü z â r o l u r 5 Gâh o lu r ilm.ı meâr i f y â r o l u r Ârifin g ö n lü g ö zü men zil.i zik ir d e mey d ân ed er l e r 5 Derv îş ler in n û r.i i rfâ n v a r o l u r Ârife av n .i fe y z u l l a h v e l î E kser î h ik met.i H ak k ’ a d o ğ r u g id erl e r Gönü ller i H ak k ’ ın n û r iy le d o l m u ş Vüc û d u zik r ile p ü r.i H ak n âs manz a rı n d a h o r o l u r Ârife b ir v ak t o lu r k i g ü l.i cân içü n A llah ile b â z â r o l u r L UT F İ Y Â âr if ler in er k ân ı akl a s ı ğ m a m ı ş Gâh u zlet g âh izzet d iller e d i l d â r o l u r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 96 1 Z âk ir ler zik r ile ü lf et ed er le r Tarîk at.95 1 Ârifin cân g ö zler in d e n û r.

i K ib r iy â’ n ı n g ü l l e ri Kerbelâ s ah r âlar ı k an lar ak ar g ü l z â r o l u r Âl-i abâ gülleri günden güzel gül yüzleri Nûr-i Mevlâ gösterir herbiri bir dildâr olur LUTFİYÂ derd ü belâ ummânıdır bu Kerbelâ İlm-i hikmet ehline dilden dile ihbâr olur Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 98 1 Seyreyle gü­ z el kudret-i Mevlâ neler eyler Allah’a s ığ ın ad l.i Teâlâ n eler ey l e r E lbet yü r ­ üd ­ ü r f er mân ın ı K ād ir u K a y y û m Herkese lây ık s ır r.i ir f ân ed er ler Dervîşler in g ö n lü g ö zü mâr if et Nûruyla d o ld u r mu ş d ev r ân ed er ler 10 Dervîşle r i LU TF Î ço k s ev er A llah Yolunda cânların kurbân ederler 11 ’ li h e c e v e zni 97 1 Mâcerâ-yı Kerbelâ’dan bahs eden dil nâr olur Bahr-i derde gark olunca kalbi âteş-bâr olur Nûr-i dîdâr-ı Huseyn’e âşık idi mihr ü mâh Gün gibi bu Kerbelâ Va k‘ ası iştihâr olur Hânedânın serveri Zât-ı Huseyn’dir zarf-ı nûr Mâh-ı mâtemdir gözü âşıkların hûn-bâr olur Kurret-i ayn-i Alî cân-pâre-i Zehrâ Huseyn Âl ü evlâd-ı Muhammed katline bâzâr olur 5 Gül-gülis tân .ı H ab îb .T âlib-i sâ d ık ı b u ls a d er v îş ler Gönlünü mer k ez.ı tecellâ n eler e y l e r 165 .

ı H ak î m ’d i r Ker emi K er îm’ d en is tik r âm e y l e Rah mân u Rah îm’ d ir Zât.i îm â n a M ü ’ min ler mek ân ı d âr.i cezâ r ah met u m m â n ı Ne k er emler ey ler mer h ame t k â n ı Âlemi g ar k etmiş H ak k ’ ın i h s â n ı Day an b ir A llah ’ a lu tf u azîm d i r M er h ameti âş ık eh l.i mev cû d ât ak la b ey â n d ı r M er h amet.i M ev lâ h alk a am î m d i r Ko p ar r û z.i K er îm ş ems .i ıs y ân a Ummân .ı K ad îm r ah m.ı âlemd ir h alk a ay ân d ı r M û cid .i A zîm B â rî Te â l â Ker em.i mu all â n e l e r e y l e r E lt âf .ı mer h amet g elü r tuğ y â n a Ne g am v ar d ır y ar ın eh l.ı n e‘î m d i r 5 Pişrev-i mü’minîn Muhammed olur Elbette o ümmet necâtı bulur Aliyyü’l-Mürtezâ livâdâr olur Allah’ın keremi bâkî kadîmdir LUTFİYÂ tarîk-ı tevhîdde sâbit Ol ol ki olasın bu bağda nâbit Ehl-i îmân yazmış ezelde kâtib Tevhîdimiz dilde Allah Alîm’dir 11 ’ l i h e c e v e z n i 166 .ı K e rî m ’d i r Hamd ü s en â b ir ş ân ın a ş âyâ n d ı r Hâlik .i mü ce l l â n e l e r e y l e r 5 LUTFÎ der-i dergâh-ı İlâhî’de sebât et Nazlı niyâz et Hakk’a temennâ neler eyler Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü / Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün 99 1 Rah meti R ah îm’ d en is tir h âm e y l e M er h ameti K ad îm Zât.Âlemler i v ar ey ley en A llah ü Al î m ’d i r Gö zler g ö r icek mih r.

i H ak Nûr-i hi d ây et s iy ak Cennet.cih ân â b â d o l u r 167 .i h ü d â Afv ola b ây u g ed â Bayram o b ay r am o lu r Ganîler ed e k er em Ref‘ ola d er d .g îr Bayram o b ay r am o lu r 5 M erhametin k ân ıd ır Afv u ker em ş ân ıd ır Hep anı n ih s ân ıd ır Bayram o b ay r am o lu r Hakk’ı sev en d il ü cân Aşkı ede h ey ecân F eth ola b âb .i a‘ lâ d u r ak Bayram o b ay r am o lu r Hakk’ı s ev en mer d .i v er em S ahî ola mu h ter em Bayram o b ay r am o lu r 7 ’ li h e c e v e zni M e rh a m e t e d e R a h î m D e rm â n ı v e re Ha k î m Lu t fe d e l u t f-i Ka d î m Ba y ra m o b a y ra m o l u r N ûr-i h i d â y e t d o l a Dilde hidâyet bula N â s ı rı n A l l a h o l a Ba y ra m o b a y ra m o l u r 1 0 Tev h î d e d e z e v k i l e H a k k ’ı s e v e ş e v k i l e Ta s d î k i n e rs e d i l e Ba y ra m o b a y ra m o l u r El d u t a k i t â b ı n ı Dil duta hitâbını Câ n d u t a ş i t â b ı n ı Ba y ra m o b a y ra m o l u r M e v l â ’y ı c â n d a n s e v e n Rız â -y ı H a k k ’a i v e n Lut f-i H u d â ’y a g ü v e n Ba y ra m o b a y ra m o l u r Dildeki Rahmân olur D e rd l e re d e rm â n o l u r  z â d e fe rm â n o l u r Ba y ra m o b a y ra m o l u r LU T FÎ’y e l u t f u k e re m D â h i l -i b â b -ı h a re m D â i m â Al l a h d i re m Ba y ra m o b a y ra m o l u r 101 1 Âdem ol d u r h ak k elâmı d u y d u ğ u nc a ş â d o l u r Kendinin h ak k ın d a d o ğ r u s ö zler e d i l ş â d o l u r Hayır-hâh b ir d o s tu n a ey ler tev âz û d â i m â Hak kelâ mı k im d u tar s a d ü .100 1 M evlâ b izi af v ed e Gör ne gü zel ıy d o lu r Cürm ü h atâlar g id e Bayram o b ay r am o lu r F eyz-i mu h ab b et.ı cin ân Bayram o b ay r am o lu r Bahr-i k er emd en H u d â Gark ede n û r.i ş îr Kalbi ol u r mü s ten îr Allah ol a d es t.

i y ed iy le mey ân .d îd eler i n eh r.i ş e rî a t Han g i k alb d e k ald ı mih r.Kes b .i cezâ mey d ân k u ru l u r Def ter ler elin d e h er k es s ü r ül ü r Allah h âk im o lu r h is âb g ö r ü l ü r Z âlimler zu lmü n e p eş îmân o l u r 11 ’l i he c e v e zni 168 .ı K er îm’ d en y ü zler ç e v ri l d i Diy ân etin h is âr lar ı d ev r ild i İsl âm o lan ateş ler d e k av r u ld u Kıy âmetd e s ey r et n e d ev r ân o l u r 5 L U TF Î r û z.i g ay r etin o lu r mu k ims e y e b i r m i n n e t i Her k es in y an ın d a k ad r ü k ıym e t i î c â d o l u r M er d .ı n âsd a ş î r-i n e r g i b i S er.i M ev lâ’ d a g id er h em e m ri n e m ü n k ā d o l u r 5 E h l.b ü len d o l eh l.i b as îr etle d ev r i g ö r en l e r Ölü md en b in b eter p er îş ân o l u r Kalmad ı g ö zler d e n û r.i k an o l u r Nû r.i b as î re t Gu r û b etd i b u g ü n ş ems .i g ay r et h a y r i l e ç o k y â d o l u r Ah y er o lan d ır ib âd et ey ley e n Al l a h ’ı n a Râh .C elâl r û z.i cezâd a n e g ü z e l b i r â d o l u r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 102 1 Bu ah v âle âg âh o lan er en ler Her d ü .i m âri fe t Bu zin d ân için d e b ir b u h r ân o l u r Kıb tîler g ö r s eler h ay r et ed e rl e r Bu ah v âlimize v ah ş et ed er le r Âk ıller d e ş aş ar d eh ş et ed erl e r Bu g id iş d e g id en ten b ü r y ân o l u r Ku r ’ ân .i b attal d âimâ y er h er k e s i n b i r d a rb ı n ı Dar b y iy ü p s ö z iş id er ek h er g ü n ü b e rb â d o l u r L UTF Î ’ y i h aş r ey ley e as h âb-ı g a y re t l e r i l e Z ü’ l.

b âr b û .v elâ ey l e r 11 ’ li h e c e v e zni 104 1 Burc-i m er h ametd en b ir g ü n eş d o ğ a r Bu âlem ten v îr ü mü n ev v er o lu r E brû-yi r ah metd en emtâr lar y ağ a r İslâm’lar tath îr ü mu tah h er o lu r Görünür r ah met.i f âik a Verirler h ed iy e elb et lây ık a S adr-ı esr âr ın a âş in â ey ler 5 Herbir d er d in elb et d er mân ı v ar d ı r Dermân is e d er d e d âimâ y âr d ır E rbâb-ı d er d o lan b il b ah tiy âr d ır Derd ile k u r b iy y et in tih â ey ler Derd odu r k i k u lu b ah tiy âr ed er Derdi de r mân o lu r v er emler g id e r Derdliye M ev lâ’s ı mer h ab â ed er L UT F Î b u d er d ab d i zü ’ l.i Rah mân g ü lleri S evk eder f er y âd a g ü l b ü lb ü ller i Raksa sa lar b ü tü n mo r s ü n b ü ller i Cihân hep mü ş g .an b er o lu r 169 .i M ev lâ d o s tu n a S evdiği k u lu n u mü b telâ ey ler Alınca ab d in i k er em d es tin e Anı bir der d ile ib tilâ ey ler S abr ile s elâmet b u ld u er en ler Belâları b ald an tatlı g ö r en ler Her ne g els e H ak ’ d an lezzet b u la n l a r Dergâhın d a an ı ictib â ey ler Ne kadar M ev lâ’s ı v er ir s e d er d i Dergâh-ı M ev lâ’ y a mü ltecâ k en d i Her ne v er s e H u d â k u d r etin k an d i Hudâ’da n g elen e mer h ab â ey ler M âşûkun d an h er n e g els e âş ık a Kevser-i cen n et’ d ir r û h .103 1 E zelden âd et.

g îr d ü .i M u h ammed î g ö zler d e n g i t d i Kalb ler d en tev h îd in es r âr ı y i t d i Hid ây et d iy ân et s eâd et b itd i E ks er.i h immet v ar d ır b a‘ zı b i r m e rd d e An ın d a elin d e mey d ân ı y o k d u r 170 .ı mü ’ min ân mü ş ek k er o l u r Yok lar ı v ar ed en b ir A llah K ā d i r E lbette k i alır y er in mek ād i r M er h amet k ân id ir k u llar a G ā fi r Hak k ’ a k u llu k ed en mu zaff e r o l u r 5 Âle mi g ar k ed er u mmân .em â n ı Z âh ir d e tâmîr e imk ân ı y o k du r E bn â.i K er îm’ d en o lu r me rh a m e t Açılu r İ s lâm’ a eb v âb .ı d ü n y â d a Kalmad ı r âh atı mü lk .ı r a h m e t M ü ’ min e âş ık d ır ezel mer h a m e t S arf o lu r d âima ü mmete h u rm e t Âk ıb et b u d ev let mu k ar r er o l u r L UTF İ Y Â an ad an b ab ad an e rh a m Olan A llah b ize v allah i ek re m Bir mer h amet ed e eltâf ı ak de m Des t.âlem p ey g amb e r o l u r 11 ’l i he c e v e zni 105 1 Bir mar az.y ı Â d em’ in d âr.Ker em.ı r ah m e t E nb iy â ev liy â ed er ler h imm e t E fr âd .i f en âd a Her k es h elâk in e o lmu ş âmâ d e Bug ü n s elâmetin n iş ân ı y o kd u r Nû r.i İ s lâm’ ın ir f ân ı y o k du r Îm ân İ s lâm k ald ı b in d e b ir fe rd d e O da g ar k o lmu ş d u r b u b ah r-i d e rd d e Dü r r.ı mü h lik s ar d ı ci h â n ı Bu d er d in âş ik âr d er mân ı y o k d u r Vîr ân o ld u h alk ın d âr u ’ l.

n is â ağ lar b u g ü n e y y â m -ı m â t e m d i r O şâhın d er d in e y an d ı b u âlem k ā n a b o y a n d ı Bu­ g ün âh A r ş ’ a d ay an d ı b u g ü n ey y â m -ı m â t e m d i r Cinânın h û r u g ılmân ı b u g ü n ağ la r o s u l t â n ı Melekler ey ler ef g ān ı b u g ü n ey y â m -ı m â t e m d i r 5 Görünce ş ems .ş ü mâr Îtibâr bu lmu ş d u r r ezîl cef âk âr Ş eytân o lan n âs ın ş ey tân ı y o k d u r Bin üç y ü z o tu z b ir târ ih .d e m Mü’mine ö lmen in ziy ân ı y o k d u r 11 ’ li h e c e v e zni 106 1 Habîb-i Kibriyâ ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir Aliyyü’l .i h i d â y â t ı Eder eşyâ münâcâtı bugün eyyâm-ı mâtemdir Huseyn evlâd-ı Zehrâ’dır mukarreb ind-i Mevlâ’dır Zehî kadr-i muallâdır bugün eyyâm-ı mâtemdir Bu hikmethânede sultân olunca kān ile elvân Bugün ağlar zevi’l-îmân bugün eyyâm-ı mâtemdir 171 .ı h imme t Hele füt û h âtın d er b ân ı y o k d u r F akîr ha k îr s ıb y an p ây .i h icr et Kalmadı İ s lâm’ d a ad âlet g ay r et Tard ü teb ‘ id o ld u er b âb .mâl o ld u Z ulm ü hak ār etle âs u mân d o ld u Gülistân .s iy âh d ır âş ik âr F ısk u fe s âd ile d o lmu ş b î.M ü r tezâ ağ lar b u g ü n eyy â m -ı m â t e m d i r S emâvât ü zemîn ağ lar b u g ü n âle m k a ra b a ğ l a r Bugün hay r u ’ n .ı d în in g ü ller i s o ld u Tarîk-ı K u r ’ ân ’ ın k u r b ân ı y o k d u r L UT F İYÂ d er y an d ım y ak ıld ım n ’ i d e m Bu bahr-i lân etd e n er ey e g id em Îmân gid er k ü f ü r g elir d em.5 Rûy-i zemîn r û .i s âd âtı cih ân n û r.b e.

i s iyâ h ı g i z l i d i r Cân atar cân ân ilin e g er çi â ş ı k h e r z e m â n Kâk ü l.i d ild âr is ter is en d ilde râ h ı g i z l i d i r Z îr.i v ah d et g ü ller in açmış g ö n ü l d e k ı l n a z a r Dilb er in v ech in d e n û r u n tah t g â h ı g i z l i d i r 5 Nüs h a.i eles t g ö zle r s e n i b â d e -p e re s t S ermes tler e o l d âd .i âh ı g i z l i d i r Nû r.ı d ile n ey zen l e ri o l s u n b i l e Gö r ü lmemiş b ir d em o la y ü z g ö s t e re c â n â n e l e r 172 .i mân ây a v a r e y l e n i y â z M ü lk ü k iş v er.âv er d es in mâmû r o l a v î râ n e l e r 5 Bü lb ü ller i g ü l d alın a r u h s âr-ı g ü l ü n â l ı n a Kan d ır mey in zü lâlın a g ö zl e r d ö k e d ü rd â n e l e r S âk î g ü lis tân .ı d ev â âk ıl o l a d î v â n e l e r E y s âk î.i zü lf ü n d e an ın h âl.b ar lar ın k ıy k āc k ü l â h ı g i z l i d i r Gö zler in d en k an ak ar d er d e h l i n i n v a k t -i s e h e r Âşık .i r eş âd et p âdi ş â h ı g i z l i d i r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün /Fâ ‘i lün 108 1 Bir b âd e d o ld u r s âk ıy â v ecde g e l e p e y m â n e l e r Câmlar cilâ v er s in zıy â r aks a g e l e m e s t â n e l e r Gö s ter ş er âb .ı s âd ık o lan ın d û d .i cân n er d es in k ald ı r b a s î re t p e rd e s i n S âk î ş er âb .r es p ü r-n û r o l a d i l h â n e l e r E y s âk î.Hudâ’nın LUTFÎ ihsânı olur dostları kurbânı Yere dökülür al kānı bugün eyyâm-ı mâtemdir Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 107 1 S ey r.i g ö n lü n d e h er d em tâ z e m â h ı g i z l i d i r L U TF İ Y Â mey h ân e.i b ezm.i k ü b r âd ır âd em b ils e e ğ e r h i k m e t i n E flâk .i g ü l.ı ey n emâ b ah şe t h a y â t -ı i n n e m â M ey h ân ed ir d âr.

‘ i s eâd et Nûruna g ar k o lmu ş mer d ân eler va r Gülbe-i g ö n ü ld e mâh .i n az a rd a n b i r n a z a r Kenz-i dile ş ây es ted ir îs âr ed er d ü rr ü g ü h e r M eyhâne .Bir zülf-i zer r în n âzen in k amer.i d il d ü ş me b u k e s re t i l i n e Gel âkıb et.f îh â d eğ er eh l.ı mer âm içer ş e râ b ı h e r s e h e r 5 L UT F Î g ib i ey n û r.n ü mây ı Keşfeder es r âr ı ş eh .en d îş i o l g eçer g id er d e v r-i k a m e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 110 1 Kubbe-i h id ây et ş em.d ân eler v ar Gözlerin d o ld u r mu ş mâr if et n û r u Bulmuş mâr if etle b âk î h u zû r u Cennet-i âcild ir zev k u s ü r û r u M ârifet b ah r in d e d ü r d ân eler v ar M en aref k itâb ı d ilh ân es in d e İlm-i led ü n .i m ü d â m e y l e r k ı y â m Kevser gib i v ef k .ı v a h d e t a n d a d ı r İlm-i led ü n n î b ah ş ed er b âd e.i cân b âzı b u l g ö n lü n d ed i r n û rd a n n e h e r Demhâne.n ü m â y i ş m e h -c e b î n Sâkî olan olur emîn LUTFÎ güzel meyhâneler Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 109 1 Dünyâ v e mâ.k eş e n û r-i b a s a r Gir berg .y i mân ây a v ar ş er âb .i d ile h er s eh er g ü ller d e k i ş e b n e m g i b i S en sâkî .d ân ın d er s h ân es in d e M ey-i va h d et d o lmu ş p ey mân es in d e S ermest-i p ey mân e r in d ân eler v a r 173 .i d ild e d ev âm mes t.ı mu h ab b et Yüzünde b er k u r u r g ü ld ân eler v a r E nhâr-ı tev h îd d en almış n emây ı T ûr-i hit âb ın d a g ö r mü ş h ü mây ı S ırr-ı süv ey d âd a cih ân .

i d ev r ân n e l e r e y l e r S ah r â.5 Bah r.i M ev lâ b u d u r k ul u n a Dü n y a mu h ab b etin v er mez d i l i n e Âşık ed er h ik metin in g ü lü ne Nû r.i mâr if etin k en âr ı y o k d u r Vüs û l.i d ev r â n n e l e r e y l e r O â f et.i h û b â n o l u r e l b e t M ecn û n lar ın a d ilb er.i s eh er.âs â g ö r ü n ü r h a l l a rı h a n d e Gü l g ib i g ü ler r u ’ y et.i cân â n n e l e r e y l e r L U TF Î ’ y e v er ir zev k u s af â d i l b e r-i d i l b â z Ku d r et k amer i g ö zler e s ey r â n n e l e r e y l e r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 112 1 Mü k ed d er d il o lma ey n û r.k emân r û y -i n û r-e fş â n Üft âd eler e y azd ığ ı f er mân n e l e r e y l e r 5 Necm.i v u s latın men zili ço k d u r S âd ık lar a s an ma b u y o l ır ak d ı r L U TF Î v âs ıl o lmu ş mes tân e l e r v a r 11 ’l i he c e v e zni 111 1 Dil b en d eler e cân ile cân ân n e l e r e y l e r Üfg en d eler e âf et.i d ü n y â iz i n e S en i k en d i g ib i mu k ah h er e y l e r M u h ab b et.y ı zemân s er v er.i mâr if etler v er ir g ö zü n e Aman d ü ş me eh l.i h id ây etle mu tah h er ey l e r 174 .i d î d e m M ev lâ s ev d iğ in i mü k ed d er e y l e r Belâs ı b al o lu r âk ıb et D ed e ’m Kar a taş lar ın ı mü cev h er ey l e r Ko n d u r u r d ü n y âd a g u b âr y ü z ü n e Nû r.ı f ir âv ân n e l e r e y l e r L ey lâ.y ı mu h ab b ete d ü ş en â t e ş e y a n m ı ş Cân g âh ın a b ak âh .i cân eb r û .

g ân e alîl g ö s ter ir İllet kıll et ile melû l g ö s ter ir Gınâ-yı k alb ile mu zaff er ey ler 5 Gören eh l.i R ah mân y atır 5 S el â t î n l e r t a h t e ’t -t ü râ b Taht g â h l a rı o l m u ş h a râ b H ân ü m â n l a rı g ö r s e râ b N ic e ş â h -ı d î v â n y a t ı r Yer y e m i ş k a ra g ö z l e ri n K at ‘ e t m i ş ş î rî n s ö z l e ri n K an a b u l a m ı ş y ü z l e ri n S er v -i k ā m e t c i v â n y a t ı r G ü nd e n g ü z e l n e v -re s t e l e r Zü l f-i s i y e h g ü l -d e s t e l e r D il d â rı n a d i l -b e s t e l e r D îde l e ri g i ry â n y a t ı r D er c e y l e m i ş d i l b e rl e ri F er ş e y l e m i ş g ü l b e rl e ri K âk ü l l e ri a n b e rl e ri H er b i ri d ü r m e rc â n y a t ı r 175 .emân y atır S üleymân İ s k en d er h an i Dillerde k ald ı b ir ş ân ı İki cihân ın s u ltân ı Ol Habîb .Kulların g ö zü n e zelîl g ö s ter ir Akılsız b î.i d ü n y â d îv ân e d er ler Miskîn fakîr denî efsâne derler Hüner-i san‘atdan bî-gâne derler Sabr ile sadrını münevver eyler Bilmezler indallah kıymetdâr olmuş Zillet ü kılletle bahtiyâr olmuş Nûr-i mârifetle dürr-i bâr olmuş Muhabbet-i Mevlâ muammer eyler LUTFÎ miskinlere merhamet eyle Hizmet eyle cândan hurmetle söyle Amandır incitme n ’ eylersen eyle Uyûbun muhâsib müsetter eyler 11 ’ l i h e c e v e z n i 113 1 Z âir olun k ab r is tân ı Nice yüzb in emv ât y atır M ü’minle r in n û r is tân ı Îmân ile mer d ân y atır Bu ümmet b ah tiy âr o lmu ş Habîbu’l lah ’ a câr o lmu ş M erhamete civ âr o lmu ş Avn-i Ha k ’ la h an d ân y atır Kabristân mü ’ min ler r âh ı M erhametin k ar arg âh ı Açıla Hak k ’ ın d erg âh ı Olmuş dâ r ü ’ l.

i n âr ın cân g âh ım a c i n â n d ı r Yârim b an a y âr o ls u n d er d i d i l e n â r o l s u n Cin ân e g ir em y âr s ız cin ân câ n e n î râ n d ı r 5 Darb ed er is e d ilb er g ü lb er e d ö k e r g ü l l e r Ol serveri bir görsem ol ne şeh-i devrândır Üftâdelere rahm et elbet keremin gözler Bu LUTFÎ perîşândır sultânı kerem-şândır M e f ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 115 1 Lutf u kahri yâd edince nâdimân ağlar güler Havf u recâ âleminde tâibân ağlar güler Kud r et.i v ah d et g ö zü m s a n a h a y râ n d ı r Dild âr.ı d ilâr âs ız d il mü r d e o l u r e l b e t Kurb ân o lacak cân â an cak s a n a b u c â n d ı r Cân ân ım ile cân â n âr.i n û r.ı cah îm e v a rs a m Herb ir ş er er.i M ev lâ ad âlet mer h a m e t l e r g ö s t e ri r Gâh y ağ ar g âh açılır b ak âs u m â n a ğ l a r g ü l e r 176 .Dök ü lmü ş in ci d iş ler i Çürü mü ş k ar a k aş lar ı Alla h ’ a k almış iş ler i Ciğ er ler i b ü r y ân y atır 10 Dağ ılmış h ep maf s allar ı Taşlar altın d a eller i S olmu ş y ü zü n ü n g ü ller i Cân g ö zler i h ay r ân y atır Unu d u lmu ş d u r ad lar ı İşid ilmez f er y âd lar ı Hak’ d an o la imd âd lar ı Her b ir i b ir k u r b ân y atır 8’li hece vezni Ge re k z â i r o l a n i n s â n E d e b i r “ Fâ t i h â ” i h s â n Ok u y a “ Yâ s î n ” i y e k s â n He p m u h t â c -ı K u r ’â n y a t ı r M e rh a m e t e y l e y e A l l a h Hi m m e t e d e R e s û l u l l a h Gö z l e rl e r “ Fâ t i h â ” v a l l a h De rd l e ri n e d e rm â n y a t ı r L UT FÎ m e d e d e d e M e v l â R a h m e d e Z â t -ı Te â l â Aç ı l a c e n n e t -i a ‘l â Ni c e p î r ü c i v â n y a t ı r 114 1 Kurb ân ın o lam cân â cân ım s a n a k u rb â n d ı r Hurş îd .

ı r ev ân a ğ l a r g ü l e r Derd ü g am d er y âs ın a g ar k o lmu ş e b n â -y i z e m â n Görse mih ­ n eth ân ed e h er mih r ib ân a ğ l a r g ü l e r Devr-i d er y â.mu r âd o l m u ş v e l î Havf-i fir k at âteş iy le r ây g ān ağ la r g ü l e r Kâinâtı d er d e s almış h er k es in b ir y â ri v a r Yâr-i dil n û r.i y âr e y an mış âş ü f t e l e ri n Gözlerin d en k an g id er d âim d ev â n a ğ l a r g ü l e r 5 F erd-be-f er d s ey r et cih ân ı d er d s i z e ş y â v a r m ı d ı r Gâh yağar g âh açılır g ö r âs u mân a ğ l a r g ü l e r Z ülfi tel ler in e b er d âr ey lemiş âş ı k l a rı n Dildârın d âr ın a d ü ş mü ş âş ık ān ağ l a r g ü l e r Yâr ile yâr ân o lan d il b er.Dillere hay r et v er ir b u d ev r.i zemân a ğ l a r g ü l e r Bahr-i u mmân ı g ö r ü r âb .y ı b elâ g ir d âb a s alm ı ş â l e m i M ihmân h ân e için d e mîzü b ân ağ la r g ü l e r Âteş-i has r et.ı y âr d a âş ık ān ağ l a r g ü l e r 5 Nev-civâ n lar b er.mu r âd o lmak d i l e rl e r d e m -b e -d e m Dâimâ sû r h itâmın d a ar û s ân ağ la r g ü l e r Dâr-ı firk atd e o lan ü f tâd eler âş ü ft e l e r Bezm-i v u s latın d emin d e v âs ılân a ğ l a r g ü l e r Men a­ r ef mey h ân es in d e mu ‘ tek if m e s t â n e l e r Mey-i vah d et n û ş ed in ce âr if ân a ğ l a r g ü l e r Âkıbet L U TF Î s ır âtı k im g eçer r û z -i c e z â E hl-i îm ân o l zemân d a ş âd ü mân a ğ l a r g ü l e r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 116 1 Âlem-i mah lû k ile d ev r.i âle m g ü n -b e -g ü n Herbiri b ir g û n â g ö r p îr ü civ ân a ğ l a r g ü l e r S ahrâ-yı s ev d âd a cân â n ice M ecn û n ’l a r g e z e r Ru’yet-i d îd âr.i mu h ab b et zıy aân a ğ l a r g ü l e r 177 .

i K er b elâ’ y ı k an ile e l v â n e d e n g ü n d ü r Bug ü n A r ş .i k ah r île o g ad d âr b u g ü n d e v r-i z e m â n a ğ l a r Ris âlet g ü l.ı mu azzam’ d a o l a n â l î -d î v â n a ğ l a r Bug ü n  l.i H ay d er h em d a h î a h fâ d -ı Pe y g ­ am­ ber Dö k ü ld ü g ü l g ib i y er ler y ü z ü n e â s u m â n a ğ l a r Gü lis tân .i zemân a îti b â r o l m a z b u g ü n Der d in e d er mân ar a d âr.i mu g ān ımd an d il -i t e ş n e m ş e râ b i s t e r Ş er âb .i r en g ile y in e g ö n l ü m k e b â b i s t e r N ’ o lu r ey s âk î.ı la‘ l.i h ân ed ân a LU TF İ Y  k u rb â n o l a c â n ı m İlâ y ev mi’ l.ı mâtemd ir b ug ü n â b -ı re v â n a ğ l a r Hu s ey n .k ıy âme cân ile e h l -i î m â n a ğ l a r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 118 1 Bug ü n p îr.L UTF Î b u d ev r.i mân â ş er âb -ı e y n e m â d a n v e r S ivâ ile b u mâmû r g ö n lü mü z s e n d e n h a râ b i s t e r 178 .ı M u h târ.ı ci n â n a ğ l a r g ü l e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 117 1 Bu g ü n mâh .i ab â’ n ın g ü lş en in i n g ü l l e ri s o l d u Dü ş ü p b ir âteş .ı M u h ar r em’ d ir m u h ı b b -i h â n e d â n a ğ l a r Bug ü n ey y âm.g ü lis tân ı n ü b ü vv e t b â ğ u b o s t â n ı Hu s ey n î o l n û r is tân ın g ö r en p î r ü c i v â n a ğ l a r Gü r û h .b âr o lu r elb et g ö z ü H a y d e r-i K e rrâ r ’ı n Gö r ü r Zeh r â’ y ı h û n .ı M u h ammed ’ in g ü l -i h a m râ l a rı n d e rd i Yed.ef ş ân R e s û l -i â l î -ş â n a ğ l a r Bug ü n ev lâd .ı H u d â ’y a b i r h a z â n e s d i Z emîn e d ü ş d ü v âv ey lâ f elek d e k e h k e ş â n a ğ l a r 5 Bu g ü n h û n .i d ils û z k am u e h l -i î m â n a ğ l a r Bug ü n g ü lzâr.

Ş erâb-ı vu s lata v âs ıl o lan lar b u ld u l a r d e v l e t Aceb ser mes t ü s ek r ân d ır n e çen g ü n e rü b â b i s t e r Mey-i vah d et s er ây ın d a o k u r lar m e n a r ­ e f d e rs i n O deryâ-y ı h id ây etd e mu h ab b etd e n h u b â b i s t e r 5 Der-i derg âh .emân d erg eh .i d ev r ân Âhûlar g ö r s eler o lu r lar k u r b ân Geçer cân d an g id er d er y ây â d ü ş e r 179 .i zemân b ö y lece c â n b â z ı a c e b L UT F Î’y e d âr u ’ l.i s eh er d e n d e g ü z e l Neyyir-i n ü h .i g ü l.i n ev -re s t e s i d i r P erî-veş p er v âz ed er ş ev k ile ş eh p e rl e r i l e Reşk eder ş ems ü k amer s ey r in e ş â y e s t e s i d i r Hurşîd-i b u r c.f eleğ in p er v er.ı s eh er zü lf ü n ü n âş ü ft e s i d i r 5 Görmemiş d ev r.i melâh at n e v ah îdd i r o s a n e m Nesîm-i b âd .i b as îr etd en n i k ā b i s t e r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 119 1 Gül-i gü lzâr.de s t e s i d i r E ncüm-i d îd eler i h allar ın ın h as te s i d i r O kamer.tâb .ı f elek n ecm.ı cân ân e y ü zü n s ü r k e l b -i k e m t e r-v e ş E ğerçi L U TF İ Y Â n û r.i zemâ n Yûsuf-i K en ‘ an ’ d ır âf et.civ ân M ecnûn g ib i y o lu s ah r ây a d ü ş er Bu sevda âş ık a v er mez h iç emân Gün-be-g ü n d er d ile g av g āy a d ü ş e r Görünmü ş g ö zü n e Ley lâ g ü ller i Dağılmış g er d en e zü lf ü n teller i Gerdenind e d ân e d ân e h allar ı Gören gö zler b ö y le s ev d ây a d ü ş e r S erv-veş s er v er d ir lev en d .i h a c e s t e s i d i r Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 120 1 Bu sevdâ s er in d e o lan n ev .ı İ r em k âk ü l.

i a‘ lây ı s ey r ân ed e n e rl e r v a r 180 .i H ak k ’a d a y a n m ı ş Ciğ er ler in b ü ry â n e d e r 8’l i he c e v e zni 122 1 Me y d ân .ı mu h ab b etd e mey d â n e d e n e rl e r v a r Cân g âh ın ı cân ân e k u r b ân ed e n e rl e r v a r Necm.i ta n n â z Cil v eli n âz.en d âz meş r eb .ı g af letd e n u y a n m ı ş Rah met.b e.ây a d ü ş e r 5 Ben d ey lemiş n ice p îr ü civ â n ı E si r etmiş g ad d âr v er mez e m â n ı Üft âd eler k es miş cân d an g üm â n ı Bu in tizâr LU TF Î f er d ây a d ü ş e r 11 ’l i he c e v e zni 121 1 Kab r is tân ı g ö r d ü m b u g ü n Nice cân lar cev lân ed er Rah met u mar lar g ü n .i s eh er in ş ev k ı h âlın d a h a y â l o l m u ş Bu cen n et.ı cin ân ed er G ö rü n ü r m e z a r t a ş l a rı Ü s t ü n e k o n a r k u ş l a rı D o ğ a r ra h m e t g ü n e ş l e ri M e rh a m e t i R a h m â n e d e r Sâ i l d i r i k i e l l e ri İs t i rh â m e d e r d i l l e ri Z â i r o l a n e m v â t l a rı D e rt l e ri n e d e rm â n e d e r 5 G ö z l e rl e r e h l -i h a y â t ı Yâd eyleyeler emvâtı E d e l e r b i r m e rh a m e t i B i r Fâ t i h a i h s â n e d e r N ed âmet o d u na y a n m ı ş H âb .i c â n b â z Gö r memiş b ir zemân b ö y le b i r d i l b â z Bu ş er âf et b ö y le b ed r.g ü n Gö zler in i g ir y ân ed er Nic e civ ân n ice p îr ler Nic e ar s lan g ib i er ler Yerler id ir k ar a y er ler Hep h âk ile y ek s ân ed er Mâ h cemâller o lmu ş tü r âb S ar ay lar ı o lmu ş h ar âb Def ter in d e o lan s ev âb Gü zel zev k .Bulu n maz ems âli d ilb er.

ı d ilâr â d ı r O dilberi d ev r in d e cân ân ed en er l e r v a r L UT F Î n e k er emd ir b u s ah r â.b e n d e l e r 5 Dilde ki d ild âr o la d îd es i b îd âr ol a Yâr-i vefâdâr ola âzâd olur bendeler Şerbet-i aşk şevketi katresi cân kıymeti İki cihân devleti buldu bu pûyendeler LUTFÎ bu incûlerin celb ede Hak-cûlerin Âb-ı hidâyet olur kim içe bu bâdeler Müs tef ‘i lün / Fâ ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Fâ ‘i lün 124 1 Deryâlara d ald ır s a âş ık y in e âb is t e r M eyhâne ler e v ar s a g ü l r en g i ş er â b i s t e r 181 .i k u d s î k i d ild âr.b e s t e l e r Meyhâned e ş âd o lu r ş ev k ile p â.y ı s e â d e t d e Mecnûn’ lar ı Ley lâ’ y a h ay r ân ed e n e rl e r v a r M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 123 1 Mest-i müdâmdır bu dem âşık-ı şûrîdeler Âlem-i h ay r etd ed ir d ilb er e d ild âd e l e r Nûr-i hidây ât.i d ild e o l a Kurbân olu r zev k ile d erg âh e ây e n d e l e r Z ülf-i san em teller i b en d e çek er k u l l a rı Câm-ı m ey ü mü ller i n û ş ed er ü f t â d e l e r S âkî-i nev .ı mu all â d a Âşüfteler e d âim ih s ân ed en er ler v a r 5 Ol şâhid.ı H ak d îd e.Ş ems ü kamer e h ay r et v er miş o k e m â n -e b rû Meşrık-ı meh âs in d e cev lân ed en e rl e r v a r Matla-‘i tecellâd a d erg âh .r es teler d emd e k emer.

i s û zâ n i s t e r M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Mefâ î lün 182 .Âşık lar o lu r s er h o ş mes tân e o l u r m e y -n û ş Dild âd eler i d ild âr ciğ er i k e b â b i s t e r M ey h ân ed e mey .i h ay r etd e d er man de o l a n â ş ı k L UTF Î k er emi h ak k ı b ir b âd e -i n â b i s t e r M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 125 1 Deryâlara daldırsa dil âb-ı revân ister Der.ı mu h ab b etd e d ilb e r-i d e v â n i s t e r Her d ev r.i zemân ed e b ir âf e t -i d e v râ n v a r Âfet ile ü lf etd e b ir h ay li ze m â n i s t e r Âşü f te p er âk en d e âş ık lar o l u r e l b e t Derg âh d a g ö r y âr i s û ziş li ş i v â n i s t e r 5 Dev r ân o lalı d ev r ân d ilb er e v e ri r m e y d â n F as lın a b u d âv ân ın b ir âlî.i h u b a b i s t e r Bu âlem.i mu h ab b etd e k ān û n -i k a d î m î d i r Hev â.d î v â n i s t e r Âşık lar a b u d eh ş et d ilb er lere b u v a h ş e t Bilmem k i n ed ir h ik met f etv â -y ı a y â n i s t e r L U TF Î o s an em.âg û ş ed e g ö n lü m b ir tâ z e c i v â n i s t e r Cân g âh d e o cân ân ı cân g ö zl e ri s e y re t s e Me y d ân .r û ler o l k âk ü l -i g ü l -b û l e r Âşık a v er ir âteş âteş .y ı mu h ab b etd e zev k i l e ş i t â b i s t e r Der d eh lin e d er mân d ır d er d-i d e rû n u h e r d e m Der d in i s o r a d ild âr d ild âd e h i t â b i s t e r 5 Bu r âh .y ı h ar âr etd en v ü cû d .n û ş lar s er m e s t ü p e rî ş â n d ı r Der y â.

i zemân e g eld i Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er E r olanlar mey d ân ald ı g itd iler M erdâne ler mak s û d u n a y etd iler Hak yolun d a s er v i g ib i b itd iler Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er Dünyâya mey l etmez eh l.tâb ân o lan p ey r ev ler Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er Nice pîr ü civ ân emân e g eld i Nice yüz b in k âf ir îmân e g eld i Her ne k ad ar d ev r.i h id ây et Görürler M ev lâ’ d an lu tf u in ây et Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er 183 .r û ler Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er Nice şeh zâd eler ş îr în ed âlar Nice yüz b in ler ce b ây u g ed âlar Nice yüz b in ler ce r û h î f ed âlar Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er 5 Nice İsken d er n ice H u s r ev ’ ler Nice şeh s ü v âr lar n ice p iş r ev ler Nice şer ef .y e­ z el’ d e n Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er Nice selâtîn ler tah tın ü s tü n d e Nice S üley man ’ lar mü h ü r d es tin d e Nice evl iy âlar ir ş âd p o s tu n d a Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er Nice zül f .i r ev ân n ice meh .i s an em k emân .eb r û ler Nice mîr.126 1 Bir kâru b ân k o p mu ş ezel ezeld en Bir kapıd an g elir b ir in d en g id er E mr olun mu ş ezel o Lem.i s eâd et Hak’dan ay r ılır mı eh l.i zemân meh .tâb ân r û le r Nice ser v .

i d ü n y â b ilmez ağ u k ara y ı Dâr.i zü lf .ı d ilb e re Gey s û ler s açar s a s ad r.ı r u h ın g ü l d â n e l e rd e n s o r 184 .i mu h ab b etd e ü f tâd e ol a n Âhın d an âteş ler âş ik âr o lu r S ev d â.i Ley lâ’ d an alır n em â y ı S ah r â.g ü zâr a g e l d i n Bir k ap ıd an g elir b ir in d en g i d e r 11 ’l i he c e v e zni 127 1 Dîd âr.ı f ed âk âr târ u mâr o lu r Bah r.ı b ek ā b ilü r d âr.i M e v l â ’y ı Bir k ap ıd an g elir b ir in d en g i d e r 10 L U TF Î b u âleme b âzâr a g el d i n Bu b âzâr d a d er d .k eş s er mes tin o lmaz m e k â n ı Der d in s ak lamağ a y o k d u r im k â n ı S an cılmış b ağ r ın a s ev d â d ik e n i S ûziş li s ö zler i mân îd âr o lu r Cemâl.i d ilb er i d ü rd â n e l e rd e n s o r Gü zel g ü lb er ler in âl.i h ezâr a g e l d i n Bir b ak n ey e b u r eh .ı an be re Nazar.y ı h ay r etd e g ö r ü r h ü m â y ı Cemâli g ö r en ler g ö r mez s em â y ı Âle m.ı d ilb er e d ild âd e o lan Âşık .i v ah ş etd e n âmd âr o lu r Me cn û n g ib i o lu r d er d in d e ry â s ı Me ş h û r d u r âş ık ın o lmaz p er v â s ı Me ğ er imd âd ed e g ü zel M ev l â ’s ı Gözü n d e al k an ı mü ş g .en d âz o lma amân g ü l b e re E vr âd ü ezk âr ın âh ü zâr o lur 11 ’l i he c e v e zni 128 1 Dilâ zen cîr.b âr o l u r 5 L UTF İ Y Â ald an ma âl.E hl.ı f en âyı Gö n lü n d e g ö r memiş h u b b .

ı câmı g ü lb e.i k er em mecma.i M ah mû d u M u h a m m e d E mr etdi b ize memd û h .i m e s t â n e l e rd e n s o r Ş ifâhâne.i k u d s î o l a n g ö n l ü m Karîn-i k u r b .ı tec e l l â Dil cenn etin in k as r ın a Rıd v ân Ra m a z â n ’d ı r M ü’minl er e âş ık d ed iler r ah met.ı v is âle ş âh id .Olup sermes t b u g ü n cân â mey .i ir f ân R ama z â n ’d ı r Câmileri cen n et g ib i n û r ey led i e l b e t Dergâh-ı h ü d â f eth in e d er b ân R am a z â n ’d ı r L eyle-i K ad ir ’ d e açılu r b âb .i S ü b h ân R a m a z â n ’d ı r 5 Dilden dile n eş r etd i b u mâh n û r-i h i d â y e t Cân gözler in e en v âr.ı ş er âb ı âk if .i cân ân ım o lan d îv â n e l e rd e n s o r Aref ders h ân es in d e b âd ey e d ild âd e l e r v a rd ı r Cilâ-yı câm.i mey h ân el e rd e n s o r 5 Haremgâh .i R a h m â n Ol bahr.i k ad îm ey led i i h s â n Derdliler içü n mü ’ min e Lo k mân R a m a z â n ’d ı r Gülzâr-ı g ü lis tân .‘ i g u f r ân R a m a z â n ’d ı r 185 .i K u r ’ ân Ra m a z â n ’d ı r M ahbûb-i H u d â H azr et.i h ik met d er d ler e mey h â n e d i r d e rm â n Ş ifâ-yâb .ı g ö n ü l n û r o lu r e l b e t Hurşîd-i h ü d â men zil.ı h amr ây ı v er en cân â n e l e rd e n s o r MUHAMMED LUTFÎ’y i y â R ab ay ı rm a b â b -ı ra h m e t d e n O rahme t b ah r in i d ild e b u lan r in d â n e l e rd e n s o r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 129 1 Ummân-ı k er em r ah met.i R ah mân R a m a z â n ’d ı r Isyânımızın af v in e f er mân R amaz â n ’d ı r Ol şân-ı k er em lu tf .i m ân â -y ı a h m e rd e n Kadeh-b âzân mey ân ın d a d ö n en pe y m â n e l e rd e n s o r Gürûh-i âş ık ān mü ş tâk o lu p d u r be z m -i m e s t â n e Güneş-v eş ş ev k .

ı es r âr ı p ek ay ân s ö yl e r Ger d en .zeb ân s öy l e r Bir g ü ls e âş ık ın y ü zü n e g ü l l e r Açılu r g ö n lü n d e g ü lis tân s ö y l e r Bir n îm.i cân ân d an k ev s er g ö re n l e r İçen lezzetin i h er zemân s öy l e r Ruh s âr.i d ilb er d en b û s e ala n l a r Z ev k ı b aş d an aş ar b î.i zî.ı tev h îd d en n iş ân g ö s t e ri r O gü lş en d e h ik met o k u r b ü l b ü l l e r İlm ü ir f ân n û r.ı âş ık ān s ö y le r Do ğ u n ca b ir k alb e en v âr.n azar ile d ilb er.i c â n ı E srâr.i h ü d â Kitâb .i M e n n â n R a m a z â n ’d ı r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 130 1 Gü lzâr.y ı d er û n d an in cû mer c â n ı Çıkar tezy în ey le g er d en .ş ân g ö s t e ri r Der y â.k eş ân g ö s teri r 186 .ı d ild e açılan g ü ll e r E srâr.Arş’ d an d ö k ü lü r f er ş e k ad a r e m t â r-ı ra h m e t Tak s îm ed ecek r ah meti s u lt â n R a m a z â n ’d ı r 10 L U TF Î g ib i mu h tâc o lan ı af v e d e Al l a h Rah mân u R ah îm r ah met.ı d îd âr e b ü lb ü l.g ü mân s ö y l e r 5 Baş ı A r ş ’ a d eğ er el v er s e câ n â n Âşık ı f ân ey ler b î.i ş eyd â Bak ın ca es r âr.i ta n n â z Nice LU TF Î g ib i d ü r d ân e s ö y l e r 11 ’l i he c e v e zni 131 1 Gü lis tân .ı aş k ile b u l h ey ecân ı Bu es r âr ı b âd e.

Men aref d er s in d e ilm.i s e m e n s â Âşıkı ed er ş em‘ in e p er v ân e g ü ze l l e r Bir āl ile ald ı b en i o l eb r û .y ı R û m ş âh .i led ü n n î Ârif-i billâh lar b ilü r metn in i Mâmûr e td i K u r ’ ân in s ile cin n i Tarîk-ı tev h îd d e n iş ân g ö s ter ir Ashâb-ı tev h îd e n û r.d ân e g ü zeller E y nûr-i b as ar ten d ek i cân ım s ana k u rb â n Kabûl ed eg ö r s en b en i k u r b ân e g ü z e l l e r 5 Mevlânâ .ı B u h âr â n a z a rı n d a n F eyz-i eb ed î d o p d o lu p ey mân e g ü z e l l e r Âzâr-ı g ü zeller is e âş ık lar a ih s ân Nâz ile a tar âş ık ı cin ân e g ü zeller Bahr-i k er emin zev r ak ın a k eş tib â n o l m u ş S âhil-i s elâmete g id er ş ân e g ü zel l e r Güzeller e p ey r ev o lan elb ette g ü z e l d i r Ş âdâne alu r p ey r ev i ş âd ân e g ü zel l e r 187 .f eş ân g ö s ter ir 5 M UHAM M ED LU TF Î ’ y i d ilş âd e y l e y e Kayd-i mâs iv âd an âzâd ey ley e Cümle ihv ân ımı ir ş âd ey ley e Her anda b ir A llah n ev .k emân l a r E sîri ede r âş ık ı ş eh .i tecellâ E rişdi old u lar n û r.ş ân g ö s te ri r 11 ’ li h e c e v e zni 132 1 Bir âteş-i cân s û z d ü ş ü r en cân e g üz e l l e r Âşıkları ey ler d eli d îv ân e g ü zelle r Cân-dâd eler i d âr e çek er zü lf .i mü cellâ S ırr-ı tevh îd k alb e v er in ce cilâ Hubb-i M ev lâ n û r.

g ü ş â mey h ân eler d e zev k e d e p â -b e n d e l e r 188 .ı r is âletd e g ü l.L UTF Î g ib i âv âr eler e r ah m e d e M e v l â E zeld en eb ed g eld iler ih s âne g ü z e l l e r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 133 1 Gel ey b âğ .ş ân cân ın a c â n â n o l a n d i l b e r Gel ey A h med M u h ammed Mu s t a fâ M u h t â r-ı M e v l â ’s ı n Ş eb .ı k ü l s en d en u m a rl a r fe y z -i R a b b â n î Bütü n er v âh .i b es âletd e ş îr.i h a n d â n o l a n d i l b e r Gel ey r âh .i Es r â’ d a b ezm.ı mih r i b â n o l a n d i l b e r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 134 1 Nâr.i m e y d â n o l a n d i l b e r Gel ey h û r ş îd .i mân â k u b b e -i i rş â d d a b î -h e m t â Gel ey n û r.ı h as r etin d e y an d ı âş ık -ı c û y e n d e l e r Dilb er in d ev r in d e cân d an âh u v â h g û y e n d e l e r Kay s .i ş ef â‘ at ş ev k ın e z î -ş â n o l a n d i l b e r Ayağ ın to zu n a k u r b ân o lan L UT FÎ’y e ra h m e y l e Usât.ı ü mmetin e zât.i s ev d âd a y an mış âte ş e b u b e n d e l e r S erv i.âs â in ce l i r c â n ri ş t e s i F ân û s .i h id ây etd e meh-i t â b â n o l a n d i l b e r Gel ey ü s tâd .i v ah d e t e ş â y â n o l a n d i l b e r 5 Gel ey memd û h .i M ev lâ v âsı fı n Pe rv e rd i g â r o l m u ş S an a v as s âf o lan k imd ir r îh -i R a h m â n o l a n d i l b e r S en i âlemler e r ah met h emân g ö n d e rd i b i r A l l a h Gel ey mih r.v eş s ah r â.i zü lf .y ı aş k a k im d ü ş e r m e c n û n o l u r Gü l g ib i s o lmaz o lu r mu d il b e re d i l b e n d e l e r M û y .ı zî.i d ilb er.v eş b ir s ây e s almış s e rv e r-i h û b â n l a ra Dil.

i cân ân s an a c â n d ı r Cemâl-i cân ân cân ın a en v âr.tal‘ at g ü n eş .ı ak d es mih r.i ra h m e t d i r Ş erâb-ı ey n emâ ih y â ed er mü r d e o l a n m e rd i Verir bâk î h ay âtı âş ık ān e n e ş er â fe t d i r Kerem-r û ler k er em.i y a m â n d ı r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 136 1 E zel mey h ân es in d e b âd e.5 Bir kamer.v eş âl ile a l d ı d i l i Bî-karâr etd i ef en d im cân ımı g ü l -h a n d e l e r L UT F İYÂ b ah r.k eş mest -i m u h a b b e t d i r Düşüp ser mes t h ay r etd e k alan n â i l -i d e v l e t d i r Ş erâb-ı v ah d eti r û z.p ây ân îd e g ar k o ld u h ep e fg e n d e l e r F â ‘i lâ tü n / Fâ ‘ i lâ tü n / Fâ ‘ i l â t ü n / F â ‘i l ü n 135 1 E y nûr-i d îd em h azr et.ş ân d ır K er îm i s m i n e m a z h a rd ı r Tecellî h il‘ atin g iy miş s er e ş ems-i s e â d e t d i r 5 Bu mevcû d ât v ü cû d u g ö s ter ir mûc i d i n i v â h i d Kamu eş y â o lu r ş âh id o v âh id d e b u k u d re t d i r 189 .ı îmâ n d ı r M evlâ’y a emân et o las ın h er d ü .i r ev â n ı m F eyz-i S amed ân î d o la k alb in h al e c â n d ı r Derd-i der û n u n d er mân ıd ır zik r.i mu h ab b etin k en â rı v a r m ı d ı r Bahr-i b î.g eh in iz d âr u ’ l.se râ d a Âkıbeti mes k en .i eles t tak s îm e d e r s â k î Gürûh-i âr if ân e zât.i M ev lâ is e d iller d e r e v â n d ı r 5 Hâfızın o la h er ik i âlemd e b ir A l l a h Âgâhlar içü n LU TF Î b u b ir d ev r.em â n d ı r Dest-gîrin A llah o la ey r û h .i İl â h î M uhabbe t.

i r ev ân s er d âr ece l ş e rb e t i n i i ç d i Kalem ter k îmd e âcizd ir h is â b ı n i k t i s â r e y l e r 5 Kemân .r u h ler sî m î n -g e rd e n g ü n e ş -rû l e r E cel d âmın a k ay d .ı b elâ d a â h ü z â r e y l e r Gü lis tân .i ten d e c â n ı m y a n d ı rı r Terk .Çalar mih r.i S ettâr ’ e d ay an e l t â f-ı Ga ffâ r ’e İnan ma mek r.i mek k âr e v ü c û d u n t â r u m â r e y l e r S en i h er d ü .i es r âr ı cemâlin d e n n e c e n n e t d i r E der ler d er d e d er mân ı b u hi k m e t h â n e d e L U T FÎ Bütü n s âil o lu r n âil k er emis t â n -ı h i k m e t d i r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 137 1 Gar ib b ü lb ü l h âr is tân .i h ü zü n d e d em.eb r û k amer.i k a h ri n d e l e rz â n d ı r Nice İ s k en d er ü D âr â’ lar ı e c e l ş i k â r e y l e r S ığ ın p er d e.i M u h ammed ’ i bu d i n d e p â y -d â r e y l e r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 138 1 Bu n e âteş tir d er û n .i h id ây et d îd e.i b en d o l u p t e rk -i d i y â r e y l e r Nice p îr ü civ ân cân p en çe.i n e m rî z h û n -fe ş â n g ö z l e r Bu d er d mey h ân es in d e cân a l u r b a ş ı n fi râ r e y l e r Nice s er v .ı b ek āy a v u s latın ı i n t i z â r e y l e r Gezü p g u r b et elin d e âş in am y o k g a m -g ü s â rı m y o k Gid in ce ak r ân u ems âl h ay â t ı n d a n g ü z â r e y l e r Bu g ü lb e.i cân ets em g er ek cân ı m b e n i u s a n d ı rı r 190 .i d i l l e r o l u r p ü r-n û r Açar p er d e.cih ân cân â Cen â b -i z ü ’l -Ke re m A l l a h Ker îm is min e mazh ar b il k e re m i n â ş i k â r e y l e r M U H A M M ED LU TF Î d âîd i r k a b û l e d e k e re m -k â n i Bu ü mmet.

i tev h îd ile ter k îb o l a d i l L UT F İY Â tâlib .âlem âd eme d ev le t y e t e r Devlet ise izzet.Bu ne de r d d ir k i ciğ erg âh ımı ald ı g ü n -b e -g ü n Bir âh-ı cân s û z ile b in h u f tey i u y a n d ı rı r Bu ne dü ş v âr y ar ad ır k i k ad d imi d â l e y l e d i Rûhumu h u lk û me b in k ez mih n eti d a y a n d ı rı r Bu ne ka ttâl.i eh l.cih ân d a b u s an a i z z e t y e t e r Gayretin cem ey le cân â r âh .i n ef s in k itâb ile g ö z e t İzzet ise is tik āmetd e b u lu n k ıy me t y e t e r Kıymet is e d ef ter.i s eâd etd e n â m ı n Kayd olu r s a d ü .i H ak k ’a d ö n b u g ü n Hubb-i M ev lâ ile ü lf et ey le k i s e rv e t y e t e r 5 S ervet ise n û r.te k b i n b e n d e s i Hûn alur zîr.i d ili k ıld ı m ü n e v v e r Dergâh-ı İ lâh î’ d ek i d er b ân b ize be s d i r 191 .i R ah mân b i z e b e s d i r Her iki cih ân k er em.i M en n ân b iz e b e s d i r Mevlâ’ya tev ek k ü l ed en in y âv er i H a k ’d ı r Cânân yo lu n a k u r b ân o lan cân b i z e b e s d i r E zkâr-ı İlâh i ile d il b u ls a h alâv et Tevhîd ile tas d îk ile imân b ize b e s d i r Hurşîd-i h ü d â mü lk .i H ak k ’ a b u k ad a r ş e fk a t y e t e r Fâ ‘ i lâ tün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 140 1 E y nûr-i b as ar r ah met.i zemân d ır LU TF Î .i zemîn d e âş ık ın ı k a n d ı rı r Fâ ‘ i lâ tün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 139 1 Dâreyinde d ev let is ter s en s an a iffe t y e t e r İffet ise h er d ü .

i mu h ab b etd e k i d ü r d â n e l e ri n v a r E sr âr.i k ad îm s âilin i ş âd ede r Al l a h Cân ımız o lan d erg âh a k u r b â n b i z e b e s d i r Ol ş ân .yı m u h a b b e t Bâd e.ı ar ef d ild e led ü n .ı mu h ab b etd e k i m e rd â n e l e ri n v a r Riş te.y ı mev ed d etd e Ummân e g elir er ler Vah d et g ü lü n ü d er miş Dil b ağ çes in i g ö r mü ş Nef s in b elin i k ır mış M er d ân e g elir er ler Dild âr.ı mu h ab b etd e Dev r ân e g elir er ler Der y â.i h ak îk atd e led ü n .d ân e l e ri n v a r Hik meth ân e.5 Âd et.i k u b b e -i h ü d â d a n Der s .i eles t.i H azr et.ı m u h a b b e t Bah ş îş .i ar ef i f eh m ed eg ö r g e l b u n i d â d a n Halk a.ı K er îm k ı l d ı h i d â y e t Tevf îk ın i ey led i r ef îk ş ân b i z e b e s d i r L U TF Î k er em.k eş ler e mes tân e l e ri n v a r Gü n d en g ü zelim g ü l y ü zü n e n û r-i H u d â ’d a n Urmu ş o g ü n eş mer k ez.i ezeld ir d ile mîn â.ı k er em zât.d â n e l e ri n v a r Arş ’ d an u r u lu r f er ş e k ad ar n â y -i m u h a b b e t E re n ler eliy le çek ilir y ây .d â n e l e ri n v a r 192 .i ir f ân b i z e b e s d i r M ef ‘û l ü / Me f â ‘ î l ü / Me f â ‘ î lü / Fe‘ û lün 141 1 Me y d ân .i M e v l â ’y a n i h â y e t Vallah i b u lu n maz n û r.ı d ilâr âd an M ecn û n g ib i Ley lâ’ d an Has r et d il.i zev k d e mü l.i ş ey d âd an Dîv ân e g elir er ler M ef ‘û l ü / Me f â ‘ î l ün Gâ h m e s t -i m ü d â m d ı r d i l Gâ h a ş k d a a d e m d i r d i l Gâ h s ı rr-ı Â d e m ’d i r d i l M e s t â n e g e l i r e rl e r 5 Cânân ile cân olmuş Gö n l ü n d e c i n â n b u l m u ş Rûhuna îmân dolmuş Pe y m â n e g e l i r e rl e r L UT FÎ y i n e b u d e m d e Se y re t n e v a r â l e m d e Sı rr-ı Hu d â Â d e m ’d e C â n â n e g e l i r e rl e r 142 1 M ey d ân .

i H ak k ’ ı g ö n ü ld e n Z âkirlerd en g ü zel g ü ld ân eler v ar Tecellîhân ed ir h alk a.ı H ak ’ d a n Bu dîvân d a y in e d îv ân eler v ar M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ün 193 .Meyhâned e b u l b âd e.i H u d â’ d an h âlî o lmaz Gedâlar s âh ib i ş âh ân eler v ar Ayırma L U TF Î g ö z d erg âh .ı H u d â d ilh ân eler v ar 5 Hidâyet ş em‘ i y an mış d ır ezeld en O şem‘a n ice b in p er v ân eler v ar M uvahhi d ler alu r f ey z.i H u d â’ d a n Olur mâmû r n ice v îr ân eler v ar Gönül mek teb .i H ak ile n û r o lmu ş İçerler b âd e.ı aş k k u r u lmu ş Giren bu b âzâr a mer d ân eler v ar Gönüller zik r.i ir f ân d a o k u r d er s Bu şehr-i aş k d a ço k d er s h ân eler v a r Cihân şî r.i r û h ân eler v ar S everler H azr et.i h âlis i mey â n d a S âkî-i zemân ile g ö r ü ş d o ğ r u ay â n d a İhlâs ile d âmân ın ı d u t H ak k ’ a d a y a n d a S ermestler ile d o p d o lu mey h ân el e ri n v a r 5 Cânân ile cân ın ile cev lân e g id er s i n Hâk-i pây in e b aş ile k u r b ân e g ide rs i n L UT F Î g ib i b ir k atr es in u mmân e g i d e rs i n Âteşe at ar cân ın ı p er v ân eler in v a r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 143 1 Ne devle td ir b âzâr.i tev h îd Nazargâh .

i ş em‘ in d e y an d ı d ilb e ri n p e rv â n e l e r Bü lb ü l.ı İ r em’ d e d izi l e n k â ş â n e l e r Yak d ı aş k p er v ân ey i f er y âda m e y d a n v e rm e d i Berg .ı aş k a d û ç â r e y l e y e n Gülş en .i a râ z î n i n g ü l i s t â n ı M u h ab b et ş er b etin n û ş et k a m u d e rd e d e v â l a rd ı r Tec ellîg âh .b e -d e m b î -g â n e l e r Ger d iler s en LU TF İ Y  makb û l -i d e rg â h o l m a ğ ı Cân u b âş ın d an g eçer ler s âd ı k -ı c â n â n e l e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 145 1 Gö n ü l âlemin i ten v îr ed en şî rî n n e v â l a rd ı r Vü cû d ik lîmin i tâmîr ed en â b u h e v â l a rd ı r Gü n eş d en f ey z alu r v ech .i K u r ’ ân î’ d e n c â n â n e d i r h i k m e t M u h ammed p ey r ev i o lmak re h -i  l -i a b â ’l a rd ı r 194 .ı aş k d an as la p er v â etm e y e n p e rv â n e l e r Râh at u âs ây iş is ter d em.i b ağ .ı k alb d en s o r s o r u l m a z b î -n e v â l a rd ı r Cüh elâ s o h b eti s emd ir k i d ü n y â y a g ö n ü l v e rm i ş Olan b u lmaz f elâh ı s ev d iğ i ş e y m â s i v â l a rd ı r 5 Mu h ab b et r av zas ın d a h azr et -i c â n â n ı s e y re y l e Yü zü n k o y y er ler e s ızla k ab û l ü n e d e v â l a rd ı r Nü zû l.i ş ey d ây ı n âr.i k ah r ın d a ler zân me rd ü m -i ş î râ n e l e r 5 Nâr.144 1 Bülb ü lü f er y âd a s ald ı g o n ce -i h a n d â n e l e r Ş û‘ le.ı M ev lâ’ d an g ö n ü l d e b i r s ü v e y d â v a r An ı er b âb .i g ü lü n ş eb n emin d en d i z i l e n d ü rd â n e l e r Her s eh er âteş ley en b ü lb ü ll e ri n c â n g â h ı n ı P en çe.i H azr et.

i mu h ab b et.ı M ev lâ’ d a n ice ş eh z â d e l e r v a rd ı r E zilmiş ez.k eş ân s er mes t o lu r e l b e t b u â l e m d e O meyin k atr es in e n ice b in cân .ı tecellâ n eş r o lu r n û r-i h ü d â Dillere f ey z.i b ü len d k āmetler i d al e y l e d i b u d e rd Bu sahrâ.i M ev lâ n âil.i mân âd a n ice b in b âd e l e r v a rd ı r 5 E zelden mey .i mân âd a b i r b â d e O meyhâ n e.i d ild e ş â n v e ri r Verd-i ah mer.i g u frâ n o l u r Açılur b âb .ı d ild âr e n ice d ild âde l e r v a rd ı r Niyâz-men d ân g ö zü alk an n ice ü ft â d e l e r v a rd ı r Nice ser v .v eş y ü zü s âimler in h a n d â n o l u r Rahm ed er B âr î Teâlâ ü mmet.i mü d âm mey h ân ed e â z â d e l e r v a rd ı r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 147 1 Ş ehr-i ra h met g eld i ey d il mer h am e t u m m â n o l u r Ümmet-i M u h târ.y ı mu h ab b etd e mu h ab b e t -z â d e l e r v a r­ dır Kemân-e b r û ler in k âk ü ller in g er de n d e b e n d e t m i ş Der-i de rg âh .ezel mey h ân e.d â d e l e r v a rd ı r E ğer kāl eh li b u ls a o mey in metni n d e e s râ rı Görürsün ş ö h r et ü ş ân ın atar ü f tâ d e l e r v a rd ı r M UHAM M ED LU TF Î ’ y e Bâr î Te â l â ’d a n o l a i h s â n Olan me s t.i M u h a m m e d ’e Dergeh-i M ev lâ’ y a an cak Ramazâ n d e rb â n o l u r 195 .i H u d â m i h m â n o l u r Nûr-i vah d et g ü ller i g ü lb ü n .MUHAMM ED LU TF Î ’ n in cân u c i ğ e rd e n â h u fe ry â d ı Kerem-i K er îm’ e mazh ar o lan ehl -i h a y â l a rd ı r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 146 1 Der-i derg âh .

ı d ilâr âd a mer d ân e n e l e r e y l e r Ol s er v .i mân âd a p ey mân e n e l e r e y l e r 5 L UTF Î b u p er î.r es te civ ân eb r û -k e m â n p e rv â n e -v e ş Dev r ân ed er mey h ân ed e h ay re t e d e r ş e m s ü k a m e r 5 Cis min h ay âtı cân is e r û h u n h a y â t ı b â d e d i r L U TF Î b u b âd ey i içen ik i c i h â n g ö rm e z k e d e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 196 .p ey k er.r û ler g ey s û l e ri s a rk ı t m ı ş Kâk ü ller i g er d en d e d ü r d ân e n e l e r e y l e r Dil b er.i n ev .i s eh er.i h id ây etd e p er v ân e n e l e r e y l e r S ah r â.i z e m â n m e h -rû Me y h ân e.y ı mu h ab b etd e d îv ân e n e l e r e y l e r L ey lâ y ü zü n ü g ö r mü ş M ecnû n ’u g ö re n v a r m ı Me y d ân .i k emân .i u ş ş â k a o l a n re h b e r Vîr ân ey e s ev k ey ler v îr ân e n e l e r e y l e r M ef ‘û l ü / Me f â î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ î lün 149 1 Âşık lar ın iş r etg eh i d ilh ân ed i r v a k t -i s e h e r Bâd e.ı m i h ri b â n o l u r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 148 1 Ş em ‘ a.emân d ır m i h r-i ra h m e t d i r b u m â h Baş ımıza s ây e s almış mâh .i v ah d et k atr es i k alb e d ö k e r d ü rr ü g ü h e r M ih r.i mu h ab b et p er tev i s â z e n d e l e re b a h ş e d e r Bir v âr id ât.5 L U TF İ Y Â d âr ü ’ l.ı mân ev î zev k a g e l ü r e b u ’l -b e ş e r P ey mân eler i s âk ıy ân d ev r e s a l a r m e y h â n e d e Cân lar f ed â ets e g er ek mes t â n e v a r h e r n e k a d a r S âk î.eb r û âf et.

eb r û elb ette k i n â z i s t e r Üftâdeler in g ö zler âş ü f teler in h er d e m P erde-i p er îş ân d a d erg eh d e âv âz i s t e r Dildâdeler e d er mân k atlin e v er ir fe rm â n Âzâdelere cân ân ar za.i v îr â n e m i z v a rd ı r Nazargâh .i zî.i tan n âzın ald an ma âlın a s e n Bu sahrâ.ı İ lâh î’ d ir tecellîh ân em i z v a rd ı r 197 .i d ild âr e b ir s û z ü g ü dâ z i s t e r 5 L UT F Î o s an em.i d erg âh g ö zler s en i b i l h e r g â h Kurbiyy et.i b âz i s t e r M e f ‘ û lü / Me f â î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ î lün 152 1 S erây-ı lî.i d ir âz is te r Derbân-ı d er.ş ân âş ık lar ı p erî ş â n Kānûn-i k ad îmd ir b u h ay r ân e n el e r e y l e r M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 151 1 Nâz-end âz o lan d ilb er s û ziş li n iyâ z i s t e r Ol serv.b âze ş îr ân e n eler e y l e r 5 L UT F Î ş âh id .150 1 M estâne ler i b ir g ö r mey h ân e n ele r e y l e r S ermest-i s er.en d âze d emh ân e n e l e r e y l e r S ahrâ-yı f elâk etd e mecn û n lar ı b i r s e y r e t Kûşe-i k ü d û r etd e v îr ân e n eler ey l e r Ol dilber.me‘ a’ l.M ev lâ d il.y ı s ev d âd a p îr ân e n eler e y l e r Z ülfü telin e b er d âr ed er âş ık ın h e r b â r Uyma o k emân .i k emân .r û ler b en d ey ledi g e y s û l e r Âşıkları n ı aş k d a mu k ted ir.

i tev h îd i h âmil o lan la r Bu b ah r.v eş k û y .i M u h târ ’ e zelâlet m i v a r Dü r r e.‘ i cân ân e y an a r p e rv â n e m i z v a rd ı r Gezer s ah r â.i tev h îd ile mü n ev v er o l a n Ümmet.ı h id ây etd e y in e m e rd â n e m i z v a rd ı r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 153 1 Gö r ü n d ü h ilâl.Gö n ü l b ir mü rg .i d î v â n e m i z v a rd ı r Gö n ü ld ü r d erg eh .i mân âd ır u ç a r â l e m -i v a h d e t d e Cemâl.ı mân ev îd en f er âg at m i v a r Olu r r û z.i h ik metd ir ar e f d e rs h â n e m i z v a rd ı r Ş erâb .i cezâ k o p ar k ıy âm e t S ey r o lu r o d emd e azîm alâm e t E hl.i r ah met içe r rû z -i e l e s t e l b e t E der mey h ân ed e iş r et g ezer p e y m â n e m i z v a rd ı r Ged â.i R ama z â n Rah met.y ı Ley lâ’ d a o lu r M e c n û n -v e ş s e rm e s t S abâ.i îmân o lan b u lu r s elâm e t Hâmil.i ş em.i K er îm’ e b id ây et m i v a r Yâ Rab n e s eâd et n e k er âme t d i r Arş’ d an f er ş e k ad ar n e ş er â fe t d i r Nû r.i R ah mân ’ a n ih ây et m i v a r Tem ev v ü c etmed e d er y â.ı âr if ân o lmu ş mu k ad d e s b e y t -i M e v l â ’d ı r Kü n û z.i tev h îd d e d ü r r i b u l a n l a r Kemâl.ı v ah d et.y ı G u frâ n Ker em.y ı d erg eh .i îmân e mâlik o lan l ­ar Z ev k .i M ev lâ o la n e m î r-i â l e m d i r M ey ile mü r d ey i ih y â ed er m e y h â n e m i z v a rd ı r Ad em âlemin e cân at y ü zü n s ü r y e rl e re L UT FÎ Bu mey d ân .i d ild âr k u ra r t a h t ı n d i l i s t â n d a Hü k ü mr ân h azr et.i ilm.i cân ân m î r-i m î râ n e m i z v a rd ı r 5 Me tâf .i tev h îd e h acâlet mi v a r 198 .i d ild âr e d il.i mâh .

câh d ır S âim-i l illâh e n ed âmet mi v ar 11 ’ li h e c e v e zni 154 1 Âkıl isen ey bahtiyâr Dîvâneye etdirme zâr Dünyâyı uhrâyı yıkar Edince zârını hezâr Dîvâneler âh eylese Derd ile Allah söylese Âkıller anı anlasa Âhı eder Arş’a güzâr Dîvâne bir muammâdır Renksiz renksiz müsemmâdır Ölçülmez ka‘r-i deryâdır Deryâ ile olmaz bâzâr Dîvâneye yokdur kalem Kork Allah’dan verme elem Dîvâneye eden zulem Râh-i hid âyetden azar 5 Dîvâneye kahr-ı Hudâ Aklını ba şından cüdâ Âkıl ana etmez nidâ Dîvâne sanki bir mezâr Dîvâneye ülfet eden Elfâz-ı küfür söyleden Envâ-ı küfür öğreden Ke ndi îmânından bî-zâr Dîvâne ile anlaşan Gülüp söyledip uğraşan Arsız kemâlsiz söyleşen Nâ r-ı cehennemde kızar Lutf ile kahri bilmeyen Ha vf-i Hudâ’ya gelmeyen Emr-i Kur ’ân’da olmayan Dîvâneden beter azar Bilmeye seni ver nânı Allah içün doyur anı Zararsız yere iskânı Eyle Hudâ rahmet yazar 10 Zikr eyle gel bir Allah’ı Tefekkür hik­ m e­ t ullahı Dîvâne olma vallahi Mecnûn ile olmaz bâzâr D îv ân eler d eğ il h âlî LU TF İ Y Â o lmak d an v e l î Zâh ir d e g ö r ü n ü r d el i D er d ler e d er mân lar y a z ­ ar 8’l i he c e v e zni 155 1 E y zâir-i eh l.i R ah mân LU TF Î b u mâh d ı r İftâr sof r as ın d a s âim âg âh d ır M ağfiret mer h amet n e âlî.5 Z ıyâfet.i k u b û r g el k ab r ime k ı l b i r h u z û r Z evk-ı d il ed in ce zu h û r g ö r n icedi r c e n n â t u h û r 199 .

s af â k ıld ı ş e fâ ‘a t d o ğ d u n û r Ben d e.i v îr ân eyi t â m î r e d e r Nîm .ı cen n etdi r d i l -i ş e y d â l a ra Dil d e d ild âr ın h ev âs ı s ö y led i r e z k â r-ı y â r Âşık ın f ey z.i ef en d iy em k a b ri m o l u r d â rü ’s -s ü rû r Yer ler d e p ü n h ân o lmu ş am R a b b ’i m e m i h m â n o l m u ş a m M azh ar.i h icr ân ın d ev âs ı r u ’ ye t -i d î d â r-i y â r Âşık ın s ad r.i Ş âh .n ig âh la b ir g ü ler s e o l e b -i g ü l n â r-ı y â r 5 Der d .ı g u f r ân o lmu ş am R a b b ’i m e d ü p a fv -i k u s û r 5 L U TF Î ’ y e lu tf ets in H u d â d o l s u n d i l e n û r-i h ü d â Hak y o lu n a r û h u m f ed â tah t e ’t -t ü râ b a b d ü ’l -Ga fû r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 156 1 Der d .Ah med M u h ammed M u s taf â Ha s e n Hu s e y i n M ü rt e z â Hem Ç âr.ı M uî n Hamd ed en h âmid i mü câzât e y l e r 200 .i y âr.i d ilb er izd iy âd ı d er d .ı N ak ş î’ y em Kı t m î r-i d e rd -m e n d i y e m Çün mak b û l.i d ilb er zev k .i h i c râ n a ğ l a m a k Gün o lu r k i g ö n lü n e g ü ller a ç a r g ü l z â r-ı y â r Rah m k ıls an s en s an a r ah m e y l e r o l c â n â n s a n a Me r h ametd en g ay r i y o k d u r â ş ı k a b i r k â r-i y â r L U TF İ Y Â ald an ma d ilb er â l ı n a c â n ı n g i d e r Z ü lf ü n ü n h er b ir telin d e v ar n i c e b e rd â r-ı y â r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 157 1 Bir k ed er h alk ets e R ab b ü ’ l -â l e m î n M ü ’ min ü mu v ah h id e mü k âfâ t e y l e r Her n e d iler is e Cen âb .i mu h ab b et n û r-i î m â n a rt ı rı r L eb .ı ş if âs ı ço k ed e r â z â r-ı y â r S ey r.leb d o ld u k ça g ö n ü l s ı d k i l e e fk â r-ı y â r Iyd .b e.i b â.i ek b er d ir d il.

i îmân ı Gören İslâm b ö y le ş eh âd et ey ler Vâlidesi b u ls u n b u d er d d e r ah me t Bu derdin e M ev lâ ed e mer h amet Cennet-i a‘ lâd a b ir b âk î d ev let Hazret-i P ey g amb er ş ef â‘ at ey ler Mevlâ ihs ân ets in s ab r.ı M ü r tezâ F irdevs r av zas ın a mü lâk at ey ler Her ne g els e M ev lâ’s ın d an k u lu n a Hamd ü ş ü k r ü ezk âr ets e d ilin e Mağfiret f er mân ın alu r elin e Rahmet-i R ah mân ’ a mu zâf ât ey le r Mü’mine n e g els e Zât.Celâl b eş âr et ey ler 5 Bulsun e v lâd lar ı in d .ı M ev lâ’ d a n Ayırmaz s a k alb in H ak Teâlâ’ d an Ayırmaz M ev lâ’s ı tah t.Belâya sab r ed en k azây a r ızâ Cennet-i a‘ lâd ır s ab r ın a cezâ F âtımetü’ z.i h ü d âd a Rahmet o k u r k u llar b ây u g ed â d a Mübârek r û h u n u k er âmet ey ler Nûr-i îmân ile mü n ev v er ev lâd Âdâb-ı İ s lâm’ la o lmu ş d u âb âd Merham et.ı cemîller Hurmet b u lu r elb et d er d li alîller Cennet-i a‘ lâd a zâd .i H u d â’ d a Merham et mağ f ir et n û r.i M ev lâ ey ley e d ilş âd Dergâh-ı R ah mân ’ d a b er âet ey ler Gönlünd e g ö r ü n d ü f ey z.Zeh r â câr.i R ab b ân î Kalbinde v ar id i h u b b .ı k alîller L UT F İY Â M ev lâ’s ı zıy âf et ey ler 11 ’ li h e c e v e zni 201 .i Rah mân î Yüzünde es er.i n û r.ı liv âd an Cenâb-ı zü ’ l.

y ı zemân n an ay o yn a rl a r Taraf tar af b elâ is tîlâ ey ler Kah r u llah g azâb a is tin âd ey l e r Kan lar ak ar y er d e in cimâd e y l e r Hu mek ā.i k ü b r â h emân k av u ş d u Hu mek ā.y ı zemân n an ay o yn a rl a r Âr ile n âmu s d a k almad ı g it d i Yü zler s iy ah o ld u h ay â d a b i t t i Dü n y âd a y aş amak k emâle y e t d i Hu mek ā.i mu h ab b et g ü lü n b i r z e m â n ı v a r Gü lzâr.158 1 E y b ü lb ü l.k eş ân d ilb er in b ir tî r-i n i h â n ı v a r 1 4 ’l ü he c e v e zni 159 1 E l eld en ü zü lmü ş y âr eld en g i t m i ş Hu mek ā.y ı s în e g ü zerg â h -ı d i l b e râ n M ü jd e o s ah r ây a k i meh .r û ler in d er d in e d ü ş m e z î râ Kemân .i k ıy âmetd ir târ ih d e b i t m i ş Hu mek ā.i m i h ri b â n ı v a r Ger g er d en e b ır ak s a s an em z ü l f-i d i l k e ş i n Hay r et ed er s ü r ey y â h u r ş îd i n n i ş â n ı v a r M ân en d .y ı zemân n an ay o yn a rl a r 202 .ı g ü l b ağ ın a s ab ân ın re v â n ı v a r Ols u n s ah r â.y ı zemân n an ay o yn a rl a r Ku r b .y ı zemân n an ay o yn a rl a r Avr etler er in e îtib âr etmez E rler in av r ete s ö zü k âr etme z E vlâd b ab a ile if tih âr etmez Hu mek ā.i b ed r.y ı zemân n an ay o yn a rl a r 5 E rk ek d iş i b ir b ir in e k ar ış d ı Her k es ar zû s u n u b u ld u g ö r üş d ü Alâmet.i b er r ­ ak d ân e d â n e h a l l a rı Ger d en r u h ın d a p er tev çalar e rg a v â n ı v a r 5 L U TF Î s an em.

y i zer-n i ş â n ı İrfân-nümây iş o l cân îmân g ib i vâ rı v a r Dilbâz b ir d ilâr â p er v er d e tu r f ­ a­ sı­ dır Ş ems ü k amer d en ah s en d ev r in d e d i y â rı v a r 5 L UT F Î o n ev .i d er b âz e d e n k i m d i r 5 Olan ser mes t.i ezelî g ö n ü ld e ş ik âr ı v a r Ken‘an g ib i memâlik Y û s u f g ib i y â ri v a r Dildâr -ı d ilr u b âlar s er in d e s ây ebâ n d ı r Dergâhe s er.i v a h d e t Meyhâne.r es îd e mir ’ ât.i v ah d et g ö n ü ld ü r d e rg e h -i M e v l â O dergâh .i s erg er d ân ezel b ez m i n d e e y L UT FÎ Bu dürr.i h ü d âd a câm.L UT F Î’yi af v ed e H azr et.g ü lis tân g ey s û .ı tecellây a d il.i h ay r etd e s en i cân b âz e d e n k i m d i r O sahrâ-y ı s eâd etd e s en i s er b âz e d e n k i m d i r Bu âlem d ev r iy âtın d a o k u r lar d ers -i i rfâ n ı Bu dersh ân e.i s ü v ey d âd a h ü n er ib r âz e d e n k i m d i r Tecellîhân e.i A llah Merham et b u y u r a v allah i b illâh Korkaram tecellî ed e ad lu llah Humekā.ı d ü r er.i tev h îd e cân â ezel en b âz e d e n k i m d i r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 203 .ı n û r.y ı zemân n an ay o y n ar lar 11 ’ li h e c e v e zni 160 1 Hidâyet.b â rı v a r M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 161 1 Dilâ âlem.i h ik metd e s en i d ilb â z e d e n k i m d i r Görenler cân g ö zü y le b u n u k û ş ât ı b u e ş y â y ı Bu nokta.n ih âd e h er d em if tih â rı v a r Gözlere g ü l.

i d ild âr ın a âş ı k -ı s e rb â z M ecn û n o lan a Ley lâ’ y a k u r b â n n e g ü z e l d i r M ecn û n lar ı s ah r ây a s alıp âl e m -i s e v d â L ey lâ y o lu n a cân ile k u r b ân n e g ü z e l d i r Derg âh .i d ilin âlemi v ar aş k ile Âh ed er ek r û z u ş eb i zâr o l u r 204 .i M u h tâ r o l u r 5 E hl.i d ilin matlab ı d îd âr o lu r E hl.i s eh er k an d ö k er ek n â r o l u r E hl.ı d ilâr a s en i g ö zler d ü -s e râ d a S âi ller in e ü lf et.i tecellâ o l a L UT FÎ Âri f o lan a d îd e.i d ev r ân n e g ü z e l d i r 5 Âlemler i ten v îr ed icek ş ems -i m ü n e v v e r Dîd âr.i d ilin aş k .i d ilin mak s ad ı d ild âr o l u r E hl.ı d ilâr âs ın a h ay r ân n e g ü z e l d i r Cân g ö zler in e mir ’ ât.162 1 Der d li o lan ın d er d in e d er mâ n n e g ü z e l d i r M ü ’ min o lan ın af v in e f er mâ n n e g ü z e l d i r Derg âh .ı d er.ı v ah d e t g ö rü n ü n c e Âşık lar a o l d emd ek i s ey r ân n e g ü z e l d i r Gü lş en .ı H u d â’ d an g ö z ü Vak t.i d ile g ü n g ib i ızh âr o lu r E hl.i d ilin k alb in in ây în es i E hl.i ir f ân n e gü z e l d i r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 163 1 E h l.i d ilin f ey zi H u d â’ d an g e l ü r Teslîm ed en A h med .i mu h ab b etd e o lan g o n c e -i h a m râ Hu r ş îd e v er ir ş a‘ ş aa r ah ş ân n e g ü z e l d i r Cân g ö zler in e n û r.

i d ild âr ımı b i r g ö r Yerlere kap an h u r ş îd .i d îd âr ımı b i r g ö r Ol tab-‘ı latîf d en er iş ir tab ‘ a letâ fe t Ol ârif-i H ak d îd e.i N ig âr î’ y e m u h a b b e t M îrâs-ı p ed er im b an a g ü lb âr ımı b i r g ö r M erkez-i f ü y û zât.ı es r âr o lu r 10 E hl-i dilin s ır r ın ı if ş â k ılan Binde bi r in M an s û r.k âr o lu r E hl-i dilin d er d .i b îd âr ımı b ir g ö r Ol mürşi d .‘ i en v âr ımı b i r g ö r 205 .i d in M îr.i H ak b ilin Hakk’ı b u lu r v âk ıf .E hl-i dilin lu tf .i b er d âr o lu r E hl-i dilin k ad r.ı ilâh î o k er em -rû Yüz sür h âk in e matla.i mu allâs ı v ar E hl-i rızâ aş k ı taleb .i d er û n u d eğ er Her dü-c ih ân mü lk in e s er d âr o lu r E hl-i dilin d er s i o lu r men ar ef İlm-i led ü n n îs in e as târ o lu r E hl-i dilin ş em‘ as ın ı LU TF İ Y Â Yakdı Hu d â âleme en v âr o lu r M ü f te ‘ i l ün / Müf t e ‘i l ün / F â ‘i lün 164 1 E y dil yi n e s en d ilb er.i g ü lzâr o lu r E hl-i dili ây în e.i H u d â y âr id ir Der-dü-cih ân d ev leti b îd âr o lu r E hl-i dilin ş ems i g ö n ü ld en d o ğ ar Tahta geçer âleme h ü n k âr o lu r E hl-i dilin g ö n lü g ö zü mâr if et Nûru ile cen n et.

i îmân k an a b o y and ı M ev c.i d ü n y ân ın n ih ây eti d i r 5 Ha y âd an âr îd ir n is v ân .y ı f itn ey e g ar k etmiş d e v râ n Ku r b .i k ıy âmetin b id ây etid i r E şy ây a b ır ak mış d eh ş et h ey e c â n Celâl.i h ün k â rı m ı b i r g ö r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 165 1 Der y â.i Bârî M ü n âf ık b aş ın a tan ımaz Tan rı Ku r ’ ân ’ ı ter k etmiş ş ey tan dı r y â ri E hl.i K er îm’ d e k almış d ı r g ü m â n Mü ’ min e r ah mey le aman y â R a h m â n L U TF Î b u zemân ın n ih ây eti d i r 11 ’l i he c e v e zni 166 1 Birg ü n o lu r H azr et.i M ev lâ s e n i M er h amet ü h u r mete ş ây ân e d e r Afv ed er ek Zât.ı îm â n Ker em.i ş er âr es id ir Me v lây a s ığ ın mış as h âb .i d er y â g ib i f itn e u y a n d ı M ü d d et.y ı zemân ın k ab âh atid i r M u v ah h id o lan ın ciğ er i y an d ı Nice eh l.ı zem â n Kalmad ı h er k es d e îmân d a g ü m â n Kalmad ı d ü n y âd a b ir d âr ü ’ l -e m â n Ş er îr in âteş .ı Teâlâ s en i İkr âm u in ‘ âmın ı ay ân ed er 206 .i ş ek āv etin d alâletid ir Bah r.i u mmân g ib i tu ğ y ân k a b a rd ı Hid ây et mah v o ld u y ü zler ka ra rd ı Bos tân .ı s eâd et s o ld u s ar ar d ı E bn â.5 Derg âh ın a ü f tâd eler i ey led i i h y â L U TF İ Y Â y ü r ü man s û r.i C elîl’ in celâletid ir Âsu mân d an in er lân et.

Kulların ın k u s û r u n a k almad an Kulların ı k ah r ed ici o lmad an Kîyl ü kāli îtib âr e almad an Kerem-i H ak g ö r n e g ü zel ş ân ed e r Afv eden i af v ed er o l p âd iş âh Merham ete iş te b u d u r ş âh .ı s els eb îl İkrâmı b u l Cen âb .ı Zât.i s u l t â n b i z d e d i r Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 207 .i K u r ’â n b i z d e d i r N ’ ola ey d er d li g ö n ü l H ak k ’ a n iyâ z n â z i l e s e n Öyle All ah d iy es in âh ir i mey d ân b i z d e d i r Kuludur Rab b ’ ıs ıd ır k en d i K er îm e rh a m o d u r Cûş eder b ah r.i r âh Afv eden e lu tf u k er em.i k er em lu tf ile ih s â n b i z d e d i r 5 İsmimiz LU TF Î b u g ü n ü mmet.i Mu h a m m e d i k e n Buna kıymet mi y eter h u r met.i cin ân ed er L UT F Î size h âd im o la n û r.i R ah mân ed e r Kusûrunu mû ter if o lan k iş i Yüz yere k o r ö zr ü ed er s e k iş i Özrü kab û l ed en o lu r er k iş i İhsân eden e H u d â ih s ân ed er 5 Bakma ku lu n k u s û r u h is âb ın a Bakmaya H ak k u s û r u n k itâb ın a S ebeb ol ma b ir k u lu n itâb ın a Menzilin H ak r av za.i d il İhsân ede H ak ş er âb .i İ lâh Mutlak o lu r r ah met.ı C elîl Mevlâ bizi R es û l’ e cîr ân ed er 11 ’ li h e c e v e zni 167 1 Müjde ey nûr-i basar rahmet-i Rahmân bizdedir Hurrem ol kılma keder aşk ile fermân bizdedir S eni Allah u K er îm h alk ed icek ehl -i î m â n Dâmen-i lu tf e y ap ış ş ef k at.

ı M ev lâ’ d ır b u b i r k a d r-i m u a l l â d ı r Bu men zil.i tecellâd ır k ad îm î re h n ü m â d e rl e r 5 Bütü n âlemler e r ah met o d u r e b v â b -ı m e rh a m e t Bulu r d ev let o lan ü mmet k e re m -k â n i v e fâ d e rl e r Ku lu n LU TF Î b u d erg âh d a se n i g ö z l e r o h e r g â h d a Kalır mı b u p en âh g âh d a s ana d â rü ’ş -ş i fâ d e rl e r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 169 1 E y n û r.i e v l i y â d ı r b u E zel n û r.M ü r tezâ’ d ır b u ez e l ş î r-i Hu d â d e rl e r İm âm.ı K ad îm d âimî b îd âr s e n i g ö z l e r S en d en s en i ziy âd e s ev en H a z re t -i H a k ’d ı r Rah met n azar ı ile o h er b âr s e n i g ö z l e r Tevh îd i k i tâ r û z.168 1 M u h ammed M u s taf â’ d ır b u H a b î b -i Ki b ri y â d e rl e r Aliy y ü ’ l.i h ü d âd ır b u d ü .i M u h ammed ’ e h âd i m L UT FÎ o l u rs u n Bu d ev let.i b as ar d ild ek i d ild â r s e n i g ö z l e r Ol Zât.d em o lan ağ y âre ü l fe t m i e d e r Ah y er ile y âr o lan eş r âr e ü l fe t m i e d e r 208 .i H ak lu tf ile S et t â r s e n i g ö z l e r S en ü mmet.âle m m u k t e d â d e rl e r Hu d â’ n ın n û r u A h med ’ d ir H a b î b u l l a h M u h a m m e d ’d i r Bu ü mmete n e d ev letd ir k am u d e rd e d e v â d e rl e r Der.i d îd â r s e n i g ö z l e r 5 Ümmet.i b âk î o la eb r âr s e n i g ö z l e r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 170 1 Yâr ile h em.i d erg âh .ı en b iy âd ır b u emîr.i M ah mû d u M uh a m m e d k i b u l u n d u n M u h ammed ile h azr et.i ezel ey le m i ş i h s â n M u v ah h id .

i h an d ân M u h a m m e d ’d i r O bostân .i f er âs e t g i z l i d i r M üsteîd metn in d ek i ş em.i ir f â n e b a k Herkesin mer d ü m.ı h ü d â H ay d er.‘ i h id ây e t g i z l i d i r S en edeb d âir es in d e d ü r b în .i y âr e civ âr e ü lf et m i e d e r Mîr-i me y d ân .i zıy âs ın d a n n ü m â y i ş d i r S udûr-i tah t.ı r is âletd e g ü l.y ı ezel mes ti mü d âm g ö z l e ri n i Vakfeder d âr.i çeş min d e d irâ y e t g i z l i d i r 209 .i m u a l l â d ı r Harem-i “kābe kavseyn”de olan mihmân Muhammed’dir 5 MUHAMMED LUTFÎ mü s ter h im ke m â l -i m e rh a m e t i n d e n Usâtın d er d in e r û z.ı S ü b h ân î o d u r mer ha m e t u m m â n ı Cemâl-i zü ’ l.i cezâ d er mân M u h a m m e d ’d i r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 172 1 M ü’mini n k alb in d ek i n û r.ı h ik metd e o lan s u lt â n M u h a m m e d ’d i r Künûz-i s ır r.ı s er b âzl a rı n Cânı cân ân a g id er d er b ân e ü lf et m i e d e r Mey-i sa h b â.Celâl’ in i ed en s ey r â n M u h a m m e d ’d i r O bir nûr.ı İ lâh î’ d e mü lâzim o l a n ı n Rızâsın g ö zlemey ü p b ir k âr e ü lf e t m i e d e r Cemal’ım cân ile cân ân y o lu n a v a rm a l ı d ı r Cânâne k u r b ân o lan cân ın a ü lf et m i e d e r L UT F İY Â cân ile d ü ş y âr.i k ad îm d e rg â h ı n a F akr u fen ây ı b u lan s u ltân e ü lf et m i e d e r Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 171 1 Gülistân .Der-i dil d âr ı b u lan âş ık .i mü cellâd ır o b ir n û r.i K e rrâ r v e l î Z ülfikār ’ ı b ır ak ıp k ü ff âr e ü lf et m i e d e r 5 Der-i derg âh .ı h id ây etd e g ü l ü r ey h â n M u h a m m e d ’d i r Güneşler y ü zü n ü n n û r.

i H u d â y â r-i g ā r o l m u ş E sm â.i mu h ab b et.i d îd em âlemi s ey r et g ü n e ş -v e ş h i k m e t i F ehmed ip an la k i s en d e ilm -i h i k m e t g i z l i d i r T âlib .i h id ây et d o ğ a ten v î r e d e k a l b i Bu n îmet.s elâmd ır e h l -i d i l l e r s o h b e t i An lar ın meclis ler in d e b ah r.i u zmâ is e b ir lu tf -i Ke rî m ’d i r Kamer.i b a s a rı m d ı r Hu r ş îd .y ı k a d e ri m d i r Dil r av zas ın a f ey z.ı îmân h er d ü .i H u d â di l d e m ü n e v v e r Tevh îd .i h u b b .cih ân t â c -ı s e ri m d i r Allah ’ ı s ev en s ev g ili n û r.i r ızâ.i ra h m e t g i z l i d i r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 173 1 İhv ân .i İ lâh î d ile ş îr ü ş ek eri m d i r 5 M ah mû d ’ e er iş e k er emi Zât -ı Ke rî m ’i n M u h ammed is e g ö n lü me n ûrd a n e s e ri m d i r Kâzım’ ı h id ây et n û r u n a g ark e d e Al l a h Der û n .Nû r.i ed eb d e o la s ır r.çâr ey e r ah me t e d e B â rî M ev lâ’ y ı s ev en d ild ek i d ü r r ü g ü h e ri m d i r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lü n 210 .y i R ah mân H ak­ k ’ı m e ş h û d e y l e m i ş Terk .ı H u d â Tev f îk ’ a h ay r-ı h a b e ri m d i r Cemâl’ ı civ ân ey ley e aş k ı i l e Al l a h M u s taf â’ y a ed e k er em h imm e t i k a d î m d i r Ümmet.ı k e re m i m d i r Ş âd ey ley e n ’ o la b er ek et to r b a s ı n ı H a k Tevf îk .i mâs iv âd a zevk -ı c e n n e t g i z l i d i r 5 L U TF İ Y Â d âr ü ’s .i İ lâh î k i k azâ.i M u h ammed ’ e ed e m e rh a m e t Al l a h E lb ette ed er mer h ameti Zât -ı K e rî m ’d i r 10 L UTF Î g ib i b î.

174 1 Âlemleri v ar ey ley en A llah K er îm ’d i r E lbette e d er mer h ameti Zât.ı Rah î m ’d i r Hurşîd-i k er em meş r ık ıd ır ş eh r.ı te c e l l â Rahmet n azar ıy le n azar ı lu tf .b âr ey l e r 211 .i d il mü ş g .i ş e râ fe t Derdlere d ev â ey ley en A llah H akî m ’d i r Kenz-i ker em.çâr eler in d er d in e d e rm â n Âlemleri v ar ey ley en in zâtı K er îm ’d i r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 175 1 S erinde s ev d âs ı o lan n ev .civ ân S ahrâ-yı cü n û n u ih tiy âr ey ler Tarîk-ı sev d âd a o lan lar r ev ân M ecnûn-v eş n âmın ı iş tih âr ey ler Bünyâdı mah v o lu r âş ık .i H azr et.ı zâr ın Bî-hûş-v eş s er mes t b ilmez k ar âr ı n S evdâ-keş ler b ilmez âr ile v âr ın Cûd-i vü cû d u n u târ u mâr ey ler S olar gü l cemâli o lu r n âtü v ân Bahr-i m u h ab b etd e o lu r k eş tib ân S evdâ ku r mu ş d ild e b ir âlî.i H ak mü ’ min e eltâf .d îv ân S înesind e o lan zâr ı n âr ey ler Âşıkın gö zü n e g ö r ü n mez cân ı Kâbe-ve ş g ö zü n d e k û y .i M ev lâ R a m a z â n ’d a M erhamet.i d il h ey ecân ı Vücûdun d er d .i az i m ’d i r 5 M ü’min o lan ın af v in e f er mân Ram a z â n ’d ı r Ahvâlim ize r ah med er A llah A lîm ’d i r L UT F Î g ib i b î.ı K a d î m ’d i r Bu şehr-i s ıy âmd a açılu r b âb .i cân ân ı E sîr etmiş d er d .

ı g ö n ü l g ü ller açar o l d e m d e s e y r e y l e Ş ükû f eh â.ı mu h ab b etd e n ice ş î râ n e l e r v a rd ı r Gir er mey d ân e H ay d er.y i g ü lş en d e g ü l.i d ild âr e cân v er miş k a d -i t û b â n e l e r s ö y l e r E den ler cân ı cân ân e b u g ü n k u rb â n o l u r v â s ı l O L ey lâ’ y ı o d em LU TF Î g ö re n ş e y d â n e l e r s ö y l e r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 212 .5 Dilb er in y ü zü n d e zü lf ü n tel l e ri Dân e d ân e g er d en in d e h alla rı Bezetmiş k āmeti g ey s û d all a rı Âşık ın d er d in i s ad .i d ev r â n Âşık lar ın ey ler d er d in f ir âv â n Cân g âh e b ır ak mış âteş .ı şe y d â n e l e r s ö y l e r Do ğ ar k alb in d e b ir h u r ş îd d i l -i d e ry â n e l e r s ö y l e r Gü lis tân .i s û z â n Ces ed ler d e cân ı b î.i cân v ar ci n â n e b e n z e m e z a s l â An ı s ey r ey ley en âş ık k amu d e rd e d e v â s ö y l e r M u h ab b et b ir ş îr.i k ıy âmet âf et.ı s er b âzân b u m e y d â n -ı m u h a b b e t d e Der.v eş y e d -i t û l â n e l e r s ö y l e r Nice s er d âr.i h a m râ n e l e r s ö y l e r Gö n ü ld e cen n et.i n er d ir s e r-i m e y d â n ı a l m ı ş d ı r S al â ey ler k amu h alk a o b î-p e rv â n e l e r s ö y l e r 5 Bu b âzâr.k ar âr ey l e r L U TF İ Y Â b en d o lma zü lf ü n t e l i n e E sîr o lma d ilb er ler in âlın a Kon ma s eh er ler d e g ü lü n d a l ı n a S on r a d u tar s en i y âr ş ik âr e y l e r 11 ’l i he c e v e zni 176 1 Mu h ab b et âlemin d e âş ık .h ezâr ey l e r Kāmet.

i s â râ Z ülfüne s ezâ r eş k ed ecek h û r.i ab â’ y ı Velî kılmad ılar ah d e v ef ây ı Huseyn’ e etd iler cev r ü cef ây ı Gül ağlar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r Risâlet b ağ çes in in g ü ller in i Boyadıla r k an a s ü n b ü ller in i Uçurdu r av zad an b ü lb ü ller in i Gül ağlar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r 213 .i ci n â n d ı r L UT F Î o k amer.r û ler i n a m m â Hasretle r i ü f tâd eler e s û z.i r ev â n d ı r Akmış g id iy o r âş ık o lan âb .i n îr ân d ı r Hurşîdi temâş â ed en in d îd es i n em l i Hurşîde d e h ay r eti v er en eb r û .177 1 Dergâh-ı d ilâr ây a f ed â r û h .ı n azar ey lem e k o l m a z Herbir nazar ın k ıy meti ald ık lar ı c â n d ı r Cennet g ib id ir s ey r i s an em.i îmân b u d er d e k ay n a r Yezîd Âl .ı r ev â n d ı r M eh-veşler e en d âz.ş ân ş er ef i v as f ede b i l m e m Âşıkları n ın g ö zü n e h u r ş îd .n âr Gül ağlar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r Ayırdı rav zad an  l.i zemâ n d ı r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 178 1 Huseyn’ in s erg ü zeş tin g er d u y ar sa Gül ağlar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r Bu derd eh lin e h er k im k i u y ar s a Gül ağlar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r Duyan eh l.k e m â n d ı r 5 S abâya v er ir g ey s û ler i an b er.i ab â k an ıy le o y n ar Bu a‘dân ın o la er v âh ı f i’ n .

i H u s ey n f er y âd ed e r s u Gü ler b u n lar a o k av m.i cef â -c û Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r 10 F elek ler d e melek ler âh ed er l e r Gö zü n ü n âzır.s a l â d ı r Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r S el âtîn K er b elâ’ d a v er d iler c â n Kızıl k an lar ed er taş lar ı me rc â n Bütü n âlemler e d ü ş er h ey ec â n Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r F ât ıma d ân e d ân e g ö zler in d e n Dö k er k an y aş ak ar g ü l y ü zl e ri n d e n Çıkar âteş ler i d ils û zler in d e n Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r S ab îler teş n e.i n ig â rı Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r Nig âr is tân e k u d r et g ü ller ind e n Gö tü r d ü b û s ab â s ü n b ü ller in d e n Hab er ald ım b u g ü n b ü lb ü lle ri n d e n Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r 214 .i d il h er g âh e d e rl e r Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r Gü l.k e m â n l a r Cemâl.i M ü cteb â n û r.ı d erg âh ed er l e r Bu d er d i d er d .i b e l â d ı r Bug ü n h ep eh l.en d âm s îm.leb is ter ler âb ı An alar b aş ın a s açar tü r âb ı M eğ er k i er iş e K ev s er ş er âb ı Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r Aman b ir âteş .b ed en eb r û .i v el â d ı r Hu s ey n s u ltân .ı ev r en g .i n û r ü zr e g ey s û s aç a n l a r Bak ıp etr âf a is ter ler emân la r Gü l ağ lar b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l a ğ l a r Nü b ü v v et b o s tân ın ın b erg ü b â rı Risâlet b ağ çes in in g ü l‘ izâr ı M elâh at mü lk in in mih r.i d er d e es .5 Hu s ey n .i d ils û zd u r b u O e tf âl.

i v er em d er d imi z e d e rm â n g i d e r 5 Ş ems-i hü d â ed e g u r û b k alb ler o l a b a h r-i k ü rû b Z âhir ola k ah r.b âr ey ler 215 .ı p ey g amb er F ır at’ ı Gül ağla r b ü lb ü l ağ lar s ü n b ü l ağ l a r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 179 1 E mr-i şer îat ter k o la b in ler ce b in â n l a r g i d e r Kitâb-ı H ak metr û k o la s eller g ib i k a n l a r g i d e r Yerde ka la emr.i cezâ c i n â n g i d e r İslâm’a h u r met o lmas a îmân k em â l i n b u l m a s a Kur ’ân k alb ler d e k almas a in d .i g u y û b af v imize fe rm â n g i d e r Yüzden h ay â g its e eğ er k almay a î m â n d a n e s e r Dünyâ olu r s a mû teb er r û z.ı s ab âd an Dolaşsa teller i g els e h ev âd an Gönül ze v k alın ca o d ilr u b âd an Âşıklar s ad r ın ı mü ş g .i H u d â cin ân e m ü s l ü m â n g i d e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 180 1 Dîdâr-ı d ilb er e n azar.en d âz o lma S eyf-i celâlin i âş ik âr ey ler Z ülf-i zer.Hudâ’dan is te LU TF Î b u b er âtı Ne mümk in s u y a s ü r mek an d a atı Görür ev lâd .i H u d â b ü rh â n g i d e r E mr-i Hu d â’ y a o l f ed â LU TF Î d o ğ a n û r-i h ü d â Cândan azîz emr.b âz o lma S eni bir b ak ış la târ u mâr ey ler Cemâl-i cân ân e d il.ef ş ân e b âd .i H u d â o lmay a K u r ’â n ’l a n i d â S eddoluna b âb .i R a h m â n g i d e r S ecde-i Rah mân o lmay a f etv â y e ri n i b u l m a y a İslâm kitâb a u y may a eld e o lan ih s â n g i d e r Kesile eller d en k er em tah k îr o lu n a m u h t e re m Kesret b u la d er d .ı h ü d â mer h amet.

i tan n âzın s er v .i k ām e t i n Ku r b .i Rah mâ n n e k a d a r v a r L U TF Î n e s o r ar s ın k i b u g ü n h a l k -ı c i h â n ı Ara k i b u las ın ö zü in s ân n e k a d a r v a r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 216 .b es te civ ân lar o lmu ş k u l l a rı M ü rg .i s eh er k ār î.i h ev â A llah ’ a ıs y ân n e k a d a r v a r F ıs k ile f es âd mev c.Dilb er.k ar âr ey l e r Çâk er ey ler İ s k en d er ü D âr â ’y ı Kim g ö r s e cân v er ir b u d ilâ râ y ı L UTF Î f ar k ey lemiş ağ u k a ra y ı Bed en d e cân lar ı b î.i âf e t i n Cemâlin e b ak ma mih r.i ar ef o k u r cân b ü lb ü ll e ri Des t.i h ay â k ald ı mı n is v â n d a ri c â l d e Yü zler in e b ak tâlib .h ezâr e y l e r S ahn .i r û h u d u tar y âr ş ik âr e y l e r 5 Kamer.y ı zemân a h ele ib r et i l e b i r b a k Ş ey tân y o lu n a cân ile k u r b â n n e k a d a r v a r Hay r ât ü h as en ât ile meş g û l o l a n ı g ö r M ağ lû b .i K u r ’â n n e k a d a r v a r 5 Hâmil.i b as îr et i l e b i r b a k Âlemd e o lan zillet.i b ah ir g i b i z i y â d e Her v ak t.i b as ar n û r.v eş eb r û ler k emân k u ru l m u ş Ş em s ü k amer cemâlin e u r u l m u ş Gü n eş .v eş b ir g ü zel k an d e g ö rü l m ü ş F el ek d e h u r ş îd i b î.k ar âr eyl e r 11 ’l i he c e v e zni 181 1 E y n û r.i h u s r ân n e k a d a r v a r E bn â.ı s în es in d e h ik met g ü l l e ri Der s .i k ıy âmetd ir r û y .i k u d re t i n Der û n u n d er d in i s ad .

i M ev lâ’ y a H u d â’ d a n m e rh a b â l a r v a r Huccâca r îh .ı K er îm ab d in i i s t e r T âlib ola r ızâs ın a k ab û l ed e n âzır 5 Dergâh-i H u d â g ö zlemed e eh l.i h ü d â d ild e b u l u n s u n Birgün o la k i k alb in e b âtın o la zâ h i r Ol şân-ı k er em Zât.ı enb i y â o l m u ş Çâr-etrâf ın d a med f û n n e k ad ar en b i y â l a r v a r M elekler zü mr es in e C ib r îl.182 1 E y nûr-i b as ar H azr et.i İ lâh î’ d ir metâf .i M u h ammed ’ d e n ice y ü z b i n d u â l a r v a r Bu bir b ey t.ı s âd ık d u tu p as târ-ı Kâ b e ’y i Ciğerden ar z.i M u h ammed ’ d en b u sı rra â ş i n â l a r v a r 217 .i H ak k ’ a aman A l l a h n i d â l a r v a r 5 Kerîm H ak k ’ ın k er emin d en Rah îm ’i n m e rh a m e t i n d e n Umarlar o lalar mak b û l n ice n azlı s a d â l a r v a r M elekûtd an in er s af s af melek ler b î -n i h â y e t d i r Bu ümmet.i A llah s ana n â s ı r Teslîm-i u mû r ey le H u d â h er ş ey e k ā d i r Allah’a d ay an b u l k er emin h er d ü -c i h â n d a Nîmet-i îmân e n e k ad ar o lmalı ş â k i r Hikmet.i H u d â n û r.ı M ev lâ’ d a n iceler y ü z y e re k o y m u ş Dönüp B ey tu llah ’ a k ar ş u n ice y üz b i n re c â l a r v a r Nice bin âş ık .i R ah mân ’ ı v er en b â d -ı s a b â l a r v a r Der-i derg âh .i n i y â z ı L UT F Î n iy âzın ş ar tı b u d u r k alb o l a t â h i r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 183 1 Z üvvâr-ı b ey t.ı h âl ey ler n e k ad ar i s t i d ‘â l a r v a r E ğer a‘l â eğ er ed n â n ice b ây u g e d â l a r v a r Yapışıp d erg eh .i Emî n m u t a v v i fd i r Bu ümmet.

ı tecellâd ır g er ek z â h i r h a fâ l a r v a r Bug ü n ezy âf .ı r ah metler d ö k ü l ü r b e y t -i M e v l â ’y a Olu r tak s îm o d erg âh d an b u ü m m e t e n e v â l a r v a r Tec ellîg âh .Bulu r d ev let o lan zâir metâ f-ı k u d s i y â n d ı r b u M u k ar r eb ler k ar arg âh ı n ice b i n e v l i y â l a r v a r 10 Ak ar en h âr.i H ak ’ d an b u ü m m e t -i M u h a m m e d ’e Bu LU TF Î k emter i k u r b ân e d e M e v l â a t â l a r v a r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 184 1 Me v lâ ile ey le b âzâr Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Tev ek k ü lü n ey le h ezâr Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Veren alan o ld u r h emân Ne h alk ed er s e h er zemân Rezzâk-ı merzûk bî-gümân Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Da lma d er in d er y âlar a 10 Da h î teh î s ev d âlar a Dü ş me u lu g av g ālar a Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver İns âf ile mer h ameti M ah lû k a ey le h u r meti Har am h elâle d ik k ati Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver 5 Tesb îh ile b âzâr a v ar Tevh îd ile ey le g ü zâr M ev lâ ile o l y âr.ı M ev lâ’ y ız m u z î fi m i z h e m â n A l l a h Ümîd g âh r ah met.ı M ev lâ’ d ır b u b i r b e y t -i m u a l l â d ı r F üy û zât.i R ah mân k ı y â s d u t m a z b e h â l a r v a r Diler im H azr et.i g ār Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver E k s e r-i a ‘z a m k a n â a t K a n â a t d e b u l b e re k â t K a n â a t l e e t h a re k â t Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Dünyâ içün etme cedel  h i re t e v e rm e h a l e l Allah içün eyle amel Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Te v e k k ü l ü n d e n i y e t i M e v l â rı z â s ı h i m m e t i A l l a h i ç ü n k ı l g a y re t i Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver A l l a h i ç ü n t i c â re t i Et bu güzel ibâdeti Ve r s a d a k a v ü z e k â t ı Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Evlâd iyâlin şâd ola Ha k ’d a n s a n a i m d â d o l a Nâ rd a n t e n i n â z â d o l a Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver 218 .

i Teâlâ’ y ı g ö s te ri r 11 ’ li h e c e v e zni 219 .p en âh ı S âiller g ö zler ler H ak k ’ ın d erg âh ı L UT F Î mer h amet.i h ü d â Görünür g ö zü n e n û r.ı s ü v ey d â Doğunca g ö n lü n e h u r ş îd .ı mu zay y ây ı g ö s ter ir Güzelim s ab r ile g ö zle d erg âh ı Nâsır olu r s an a âlem.ı tev h îd Bu seyr ile o lu r k u v v et.i mu allây ı g ö s ter ir M utahher o lu n ca s ır r.Kitâb ile ey le ş itâb Doğru sö z ile k ıl h itâb Bahr-i H u d â’ d a o l h u b âb Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Alanda s atan ı g ö zet S atanda alan ı g ö zet Kârinde k alan ı g ö zet Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver 15 Kullukla r ın d a d âim o l Amelleri n d e k āim o l E deb ile b ir h âd im o l Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver A k r a b â l a ra n h u rm e t e t M ü ’m i n l e re m u h a b b e t e t İ h ti y a rl a ra h i z m e t e t Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver A ta n a n a n g e r v a r i s e Tâl i ‘i n b a h t i y â r i s e D ev l e t i n s a n a y â r i s e Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver F enâ y a k ı l m a ît i b â r Bek ā d a y a p â l î d i y â r H er d ü -s e râ o l b a h t i y â r Mevlâdan al Mevlâ’ya ver LU TF Î g ib i o lma al î l Bu d ü n y â zemân ı k a l î l G elen g id er s an a d e l î l Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver 8 ’ li h ece vez n i 185 1 İbret nazar ıy le b ir n azar ey le Bu kâinât b ir M ev lâ’ y ı g ö s ter ir Hubb-i m âs iv âd an s en h azer ey le Bu nukû ş ât b ir n ak k āş ı g ö s ter ir S ûret-i e ş y âd a es r âr.i tas d îk Gönülde ir f ân ı ed er s en tecd îd Dilde mi h r.i tecellâ Dilde mâ h .

ı S ü ley mân ’ ı v îr â n g ö rm ü ş d ü r i n s â n l a r 220 .i A lla h Bah îller d e y o k tu r mu h ab b et u l l a h S ah îler açar lar b âb .i H u d â v allah i b i l l â h M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 187 1 Dilâ g ü lzâr.ı in s ân ı es îr.ı d ü n y ây a g ö n ül v e rd i n i c e c â n l a r Gö r ü n d ü g ö zler e eş y â g ü zel c e d ü rr ü m e rc â n l a r Nice ef r âd .i k a y d -ı b e n d e t d i Nih ây et y er ler e s ü r d ü y ü zü n e y l e d i y e k s â n l a r Nice b ir s altan at s er v etler i m a h v e y l e d i y ı k d ı Nice tah t.186 1 S ah îler cû d ile mak b û l o lu r l a r Bah îller b u h l ile melû l o lu r l a r S ah îler cû d ile mah mû d o lu rl a r Bah îller b u h l ile mer d û d o lu rl a r S ah îler cû d ile âb âd o lu r lar Bah îller b u h l ile b er b âd o lu rl a r S ah îler cû d ile s u ltân o lu r la r Bah îller b u h l ile h u s r ân o lu rl a r 5 S ah îler i s ev er H azr et.i ş ek āv e t S ah îler d ir h ab îb u llah âlemd e Bah îller d ir ad ü v v u llah âd em d e 10 S ahîler i s ev er LU TF Î b ir A l l a h Bud u r h u k m.i H ak k ’ a d aya n m ı ş Bah îller b u h lü n ü n n âr ın a y a n m ı ş S eh âv etd ir k u la H ak ’ d an h i d â y e t Bah îller d ir o lan eh l.ı cen n et i Bah îller d e y o k d u r H ak k ’ ın ra h m e t i S ah îler k er em.

‘ i ş er îf i cân d a c â n e y l e r Kimin k im k alb in i n û r.i u ş ş âk ı â g â h e Kulûb-i eh l.i âleme g ü zelce ç e ş m -i i b re t l e Bakanlar LU TF İ Y Â b u n d a g ö r ü r l e r m i h r-i i rfâ n l a r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 188 1 Rızâ-yı B âr î’ d e ş er.i İ lâh î’s i g ö n ü ld e f e y e z â n e y l e r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 189 1 Ulûm-i z âh ir in is m.i zev k ın n û r.‘ i ş er îf e cân u d ild en s a ‘y e d e r L U T FÎ Hakk’ın lu tf .ı M u h ammed h as s as ın da n b i r e s e r o l s a Kamu kâf ir o lu r mü s lim ceh en n e m i c i n â n e y l e r E ğer şer.i mu allâd ır b u s ı rr-ı a ş k Nevâkısı ed er ik mâl b ü tü n v ar lığ ı fâ n e y l e r E ğer sırr.ı s ü v ey d ây ı s o r ar s an ehl -i d i l d e n s o r Velî ketm ets e b ir y ü zd en d iğ er y ü z d e n a y â n e y l e r Cenâb-ı H azr et.i y ek tâs ı ş e rî a t d i r Ş erîat şer h ed er aş k .i M ev lâ’s ın n i h â n e y l e r E ğer nâm .ı h u b b -i M e v l â ’d ı r Tecellîhân es in d e f ey z.ı d il.i mu h ab b e t â l î -ş â n e y l e r Teâlâllah zeh î tû r.i eles td en tah tg âh .i h ü v ey d âs ı ş e rî a t d i r Bi-külli k âin âtın d âim ih y âs ı ş erî a t d i r Ş erîatdir ik i âlemd e s u ltân ey leye n a b d i Bu İslâm milletin in eld e liv âs ı ş e rî a t d i r Ş erîat ons ek iz b in âlemin cân ın da c â n d ı r Bi-külli k âin âtın d ü r r.i M ev lâ ’s ı ş e rî a t d i r 221 .i Bâr î y er e g ö ğ e s ı ğ m a z i k e n Derûn-i d il.Nice İsken d er ü Cemş îd d ah i F ir ‘a v n ü Ne m rû d ’l a r Yer altın d a d u r u r mes tû r k ar a y erl e re m i h m â n l a r 5 Bugün b u d ev r.i d in d âr d a mek ân s ız b i r m e k â n e y l e r 5 Gönül be zm.

i s ır r.‘ i m ü c e l l â s ı ş e rî a t d i r Ş erîat en b iy ây a zâh ir ü b âtı n d a b ü rh â n d ı r Gö n ü ller d e v elîler in d ilâr âsı ş e rî a t d i r Ş erîatd ir ed en h er d ü .ı v âl â s ı ş e rî a t d i r 10 Ş erîatle o lu r man s û r b u İ s lâ m s e r-t e -s e r m â m û r Tarîk .ı n u s r etin g ây etle k ü b râ s ı ş e rî a t d i r Ş erîatd ir p en âh .ı mu z a y y â s ı ş e rî a t d i r Ş erîatd ir b u mü lk .i İ lâh î ’s i b u m a h l û k a Hu s û s en ü mmet.i m i l l e t -i İs l â m Bu k eş f .ı mü s tak îme H ak k ’ ın i h d â s ı ş e rî a t d i r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 190 1 Ned ir aş k ın d emi ey d il g ö z ü a l k a n o l a n d a n s o r Keb âb ın zev k ın i cân â ciğ er-b ü ry â n o l a n d a n s o r Ned ir s ev d â.i M u h a m m e d e m r e d e r K u r ’â n Hü k ü md âr e H u d â emr in in ic râ s ı ş e rî a t d i r Ş erîatd ir H ak k ’ ın n û r.i A h med ’ in i h y â s ı ş e rî a t d i r Ş erîatd ir b u mih r ü mâh u e fl â k d e v ri n e m e ’m û r Bu İ s lâm h ü k mü n ü n v allah i i b k ā s ı ş e rî a t d i r 15 M eğ er LU TF Î ’ y e b ir A llah m e d e d e y l e y e l u t fu n d a n Tarîk .ı ş if â s ı ş e rî a t d i r Ş erîat tâc.i îmân ın s ad r.5 Ş er îat n û r u n u n ak s i ih âtâ ey l e m i ş A rş ’ı M ü k er r em k ü r s în in ş em.ı tev h îd in mu a m m â s ı ş e rî a t d i r E m ân etd ir b u ü mmet.d âr ân ı cih ân ın tâ c -d â rı d ı r Hilâf et b u r cu n u n mâh .cih ân d a k â m i l i n s â n ı Belî eh l.i meâr if d e h ü n er.i d în zah îr.i milleti d â i m k ı l a n s â b i t Ad âlet tah tın ın s u ltân .d â râ n o l a n d a n s o r 222 .i v ah d et içü p b ezm.y ı s ır s âk î g ö nü l d e i ş t i ‘â l e y l e r M ey .ı d iller ş eh s ü v â rd ı r râ h -i m â n â d a M ey âd în .i e l e s t re y y â n o l a n d a n s o r Ned ir er b âb .

i d er d s eb eb .i Rah mân g u f r ân .i es mâ mân ev î Lo k m â n o l a n d a n s o r Nedir ey LU TF Î b u cû d .i mân â n ed ir y â bâ d e -i s â k î Girüp dilh ân e k ü n cin d e g ö r ü p h a y râ n o l a n d a n s o r 5 Nedir L e y lâ’ d ak i câzib ed er âk ıll e ri m e c z û b Tecellî b u r cu d u r d ilb er g ö r ü p ş âd â n o l a n d a n s o r Bu eşyâ k im mezâh ir d ir n ed ir h ik m e t i z â h i rd i r Vukûf-i ilm.ı d er û n mes e rre t i o l u r fü z û n Vermiş b u zev k ı k âf u n û n Ey y û b g i b i i h s â n s e v e r Derdliler b ir d ev let b u lu r tecellî.y i R a h m â n o l u r L UT F Î b u d ev leti b u lu r h âmid leri K u r ’â n s e v e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 192 1 M erhamet.ı eh l.Nedir m ey h ân e.i h i k m e t -i E h a d E nîsini s ev er S amed s âb ır lar ı H a n n â n s e v e r Derd bah ş ed er zev k .ı M e n n â n İhtiyârı elb et ih tiy âr ey ler Kerem-i K er îm’ i ar ar s an h er an İhtiyâre d âim îtib âr ey ler 223 .i ir f ân o l a n d a n s o r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 191 1 Derd ehl in in f er y âd ın ı mer h amet-i R a h m â n s e v e r Üftâdeler imd âd ın ı d erg âh .ı H ak d e rb â n s e v e r Derdiyle b u lu r d er mân ı af v in e al u r fe rm â n ı Z evka ge tir ir Lo k mân ’ ı d er d lileri L o k m â n s e v e r Derdliler in âh v âh ın ı s ey r ey le g ö r d i l -h â h ı n ı Dutmuş r ecân ın r âh ın ı ilticây ı S üb h â n s e v e r Derdden büyük dermân mı var bir sebeb-i gufrân mı var Derd gib i b ir k ıy met mi v ar mar î z l e ri M e n n â n s e v e r 5 Nâz u ni y âz.i v ü cû d un d a o l a n h i k m e t Aref ders h ân es in d e n âş ir.

b e -d e m ç a ğ l a r g i d e r Kān û n .i h ü d âd a g ö zleri n s a ğ l a r g i d e r Bah r.d âr eyl e r 11 ’l i he c e v e zni 193 1 S u g ib i a‘ mâr.i mu h ab b etd en alır n e m â y ı Kāf .i v âlâ Ol zemân d ev leti p ây .ı âd em d em.v eş s âil.ı cih ân -n ü m â y ı Gü lş en .i aş k a b o y an m ı ş E srâr.i k ad îm b u d u r ağ lar g e l i r a ğ l a r g i d e r Ş erâb .i v ah d etd e if tih âr ey l e r Terk etmiş s iv ây ı H ak k ’ a d a y a n m ı ş S eher v ak tin d e k i k alb i u y a n m ı ş Gü n eş g ib i n û r.ı v ah d eti âş ik âr ey ler 5 L U TF Î .M ü ’ min ü mu v ah h id ih tiy âr â d e m Hâlik ın ı zâk ir o lu r d em.i d erg âh .ı s eâd etd e g ö r ü r h ü mây ı N ’ ey ler o d em câm.ı Teâl â Kab û l ed e b izi d erg âh .de m Hak y o lu n d a v âr ın ey lemiş a d e m S ahr â.ı g af let ile tek eb b ü r ü s e rm e s t e d ü p P erd e.i zu lmet g ar k ed ü p mi l y o n l a r i l e â d e m i Bu f elâk et s ey lâb ıd ır n ice b i n d a ğ l a r g i d e r 5 Var s elâmet s ef în es i r âk ib o l e y n û r-i d i l Kab d ân ı N û h N ecî’ d ir çar h ı n ı y a ğ l a r g i d e r Her zemân h er d ü .y ı g ö n lü n ü g ü l‘ ızâr e y l e r Neh r.i R ah mân g ü n -b e -g ü n g ö z l e r s e n i Âşık o lan mâş û k u n a s u g ib i ç a ğ l a r g i d e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 224 .tar îk mes d û d d e ğ i l z â h i b l e re Her k ās ıd mak s û d u n a ciğ er l e ri n d a ğ l a r g i d e r L U TF İ Y Â r ah met.i ş eh v et aceb d ir g ö zl e ri n b a ğ l a r g i d e r Bu temâş âg âh d e âr if ler ilm-i h i k m e t i Ok u y u p r âh .â.ı M e v l â M er h amet ey ley e Zât.

i k ü b r âd a alan mey d ân M u h a m m e d ’d i r Bu L UT FÎ k emter in y â Rab b u b a h r-i m e rh a m e t i n d e n N ’ ola bir k atr e ih s ân ı azîm u mmâ n M u h a m m e d ’d i r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 195 1 Cân zinde o ls a elb et ces ed d e d evrâ n e y l e r Dil zevk ı b u ls a elb et cemâli s ey r â n e y l e r M uhabbe t.i R ah mâ n M u h a m m e d ’d i r Kamu âlemler e r ah met v ü cû d .194 1 Der-i derg âh .i cân v er ir s e s an a c â n â n Gönülde d ü r r ü mer cân p îr ler i civ â n e y l e r 225 .ı M ev lâ ’d a e d e b d â r o l Gürûh-i en b iy ây a b il mîr.i M u h târ.i H u d â y âr o lu r s a d ilde d i l d â r Nûr-i hid ây eti v ar g ö zler i h ay r ân e y l e r Cânânı cân ed er s e y âr y o lu n a g id e rs e Bu derd ile y ed er s e cân ın ı cân ân e y l e r Bu bâde.i emir d e b il n û r.ı M ev lâ’ y a o lan s u l t â n M u h a m m e d ’d i r Bu dergâ h .i cû d -i A h m e d ’d i r Kütüb-i mü n zeles in d e o lan ay ân M u h a m m e d ’d i r M elekûttan in en h er g ü n d e y etmi ş b i n m e l â i k d i r Rîh-i Ra h mân ’ ı b ah ş ey ler g ü l ü r e y h â n M u h a m m e d ’d i r E ğer old u n is e zâir tecellîg âh .i mîr ân M u h a m m e d ’d i r Bırak ma l ile ev lâd ın mâs iv âd an o l u p t â ri k Ki evvel .i M en n â n M u h a m m e d ’d i r İmâm-ı en b iy â o ld u o d em Ley le-i E s râ ’d a O mecm û a.ı Me v l â ’y ı Huzûr-i k alb e mâlik o l âlî s u ltân M u h a m m e d ’d i r 5 Huzûr-i H azr et.ı İ lâh î’ d e n û r.i h ay âtı içen g ö r mez me m â t ı Afvolur s ey y iâtı d âr ey n i cin ân eyl e r 5 Bâde-i v ah d et.

ı cen n etd en d eğ er li d i l b e ri n g ü l b e rl e ri Katl ed er LU TF Î ’ y i elb et b u k ı l ı n c -ı h â re l e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 226 .i c â n p â re l e r 5 Z ev k .ı b â k î b u n d ­ a­ dır Dev r ed er eld en ele câm.ı m e y -i e s râ r-ı Ha k Ol ş er âb .ı f en âd ır b u d ü n y â mü l k -i b â k î b u n d a d ı r Cen n et.i mü jg ân b i r u ru r b i n p â re l e r Yâr g ü len d e g ö n lü me g ü ller a ç a r g ü l p â re l e r Ş öyle b ir eb r û .i d iller e d âim tir y âk .i âcil g ö n ü l u ş ş âk a s â k î b u n d a d ı r Öy le b ir mey h ân ed ir k i zev k -ı t e v h î d b a h ş e d e r Z eh r.ı cân ân ım o lmu ş ş îş ed e s a d p â re l e r Gö zler in âf et.i led ü n n î s ad r ı n ı n b a ş k â t i b i L U TF İ Y Â cân g ö zler iy le b a k re v â k ı b u n d a d ı r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 197 1 Ş ûh u ş en g im tîr.i d ev r ân k aş la rı n t î ğ -ı k a z â İhtiy âr s ız âş ık ın b in câme.i cân ey ler g ö r en d e âşı k -ı â v â re l e r Bezm.i d ev r âne h i k m e t b a h ş e d e r Âşık .i mey d e s âk î.i ilm.Aşk ın d emi cin ân d ır b ir cenn e t -i c â n â n d ı r S eâ d ete ş ây ân d ır ik r âmı Rıd v â n e y l e r S erin d e v ar s a s ev d â d ild e ol d u y s a p e y d â Bu LU TF Î g ib i ş ey d â cân ını k u rb â n e y l e r M ü s t e f ‘i l ün / F e ‘û l ün / Müs tef ‘i lün / Fe ‘û lün 196 1 Dâr.ı ey n emân ın h o ş m e z â k ı b u n d ­ a­ dır Nice ş âh lar tâc ü tah tın d an g e ç ü p M e c n û n -v e ş Old u lar s ah r â.k emân mih r-i z e m â n m e ft û n i y e m Terk .n iş în Ley lâ n i t â k ı b u n d a d ı r 5 Def ter.

b e.198 1 Birgün ol u r p er d ey i y âr k ald ır ır S eyr-i cemâl ile s en i g ü ld ü r ü r Birgün ol u r n azlı n ezâk et y ap ar Birgün ol u r câmın ı mey d o ld u r u r Birgün ol u r k ah r u s item cev r ed e r Birgün ol u r y âr h ar eme ald ır ır Birgün ol u r k atlin e f er mân ed er Birgün ol u r la‘ li ile k an d ır ır 5 Birgün ol u r d ar b ile u r y ân ed er Birgün ol u r b û s ed en u s an d ır ır Birgün ol u r k û y in e k o y maz s en i Birgün ol u r n âz ile u y an d ır ır Birgün ol u r d âr e çek er b en d ed er Birgün ol u r lu tf u n a d ay an d ır ır Birgün ol u r s er zen îş ey ler s an a Birgün ol u r b û y in e b o y an d ır ır Birgün ol u r çâh e atar LU TF Î ’ y i S onra Mı s ır ş ah lığ ın a ald ır ır Fâ ‘ i lâ tü n / F â‘i l â t ün / F â‘i l ün 199 1 Tevhîde b u y u r u n b u g ü n Yarın kop ar k ıy âmetler Z ikredin H ak k ’ ı g ü n .g ü n Kesbeyley in s eâd etler Allah Allah d âim d ey in Derûnu zik r ile y u y u n Allah yol u n a b aş k o y u n Olsun Ha k ’ d an in ây etler D e rû n -i d i l d e b i r h u z û r Muhlisâne etsün zuhûr K a l m a s u n b e d e n d e fü t û r Makbûl ola ibâdetler H a l k a -i t e v h î d e g e l i n Le z z e t -i t e v h î d i b u l u n Cân u d i l d e n z â k i r o l u n H a k k ’a e d ü p i n â b e t l e r 227 .

5 Hak k ’ ı s ev en zâk ir o lu r Râh .‘ i K u r ’â n o l a n d a n s o r Gön ü ld e in tizâmı câmi.k u lû b l a r s e y re d e r n â s ı Nazar d an s û r eti d û n s îr eti in s â n o l a n d a n s o r Bu d il mih r.yâ b o l m a k i s t e rs e n Aref tıb h ân es in d e LU TF İ Y Â L o k m â n o l a n d a n s o r M e fâ‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 201 1 Gön ü l b âğ çes in in b âr ı mu h a b b e t -i İl â h î ’d i r Muh ab b et.i en v â.ı tev h îd h er tar ef Z âk ir ler e b eş âr etler Z â k i rl e r k e n z -i i rfâ n d ı r M e rk e z -i n û r-i î m â n d ı r Kābil-i feyz-i Rahmân’dır Ol u r Ha k ’d a n s ı y â n e t l e r Z â k i rl e r z a rf-ı n û r o l u r M a k ā m â t -ı â l î b u l u r Te v h î d m e y d â n ı n a g e l ü r B u l u r z â k i r ş e râ fe t l e r 1 0 Gü n â h l a rı m a ğ fû r o l u r Gö n ü l l e ri m e s rû r o l u r He r d ü -â l e m m a n s û r o l u r Ol u r m a ‘d û m k a b â h a t l e r Zâk ir ler i en b iy â l a r S ev er ler h em e v l i y â l a r I s lâh o lu r eş k ı y â l a r LU TF Î b u lu r r e ş â d e t l e r 8 ’ li h ece vez n i 200 1 Tarî k .ı mü s tak îmi tâb i.i meâr if cen n et-i â c i l d i r e y z â h i d Adem âlemin e ş ây ân k amer-t â b â n o l a n d a n s o r 5 Der û n u n d er d in e cân â ş if â.i İ lâh î’s e k u lu n p ü ş t ü p e n â h ı d i r 228 .‘ i ir f â n o l a n d a n s o r Ned ir b u s ey r.i M u h ammed ’ i alu r E der elb et ş ef â‘ atler Halk a.ı n ev âk ı ş rû y -i e ş y â d a Mezâh ir s ır r ın a âg âh g ö zü ins â n o l a n d a n s o r Mün ek k ir ân e câs û s u ’ l.i tev h îd e b at E hl-i tar îk a k en d in k at Tev h îd d ed ir k er âmetler Halk ad ad ır d er s .i ar ef Bu d er s d ed ir h er b ir ş er ef E srâ r.i h id ây eti b u lu r F eyz.i b ah r.i p îr ân e el at Nûr.

i d erg âh ın a k ar ş u zu afâ l a r E y nûr-i b as ar mîr.i zemân ş ö h r e t ü ş â n ı n M uhtâc zelîl r û y .i a‘ zam g ü n eş le r i k t i b â s e y l e r Kamer-v eş p er tev in n û r u b u LU T FÎ’n i n k ü l â h ı d ı r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 202 1 Gül-gülis tân .i g u b âr k ald ı g e d â l a r 229 .i k er em d er d e d e v â l a r E şref olan ın ş ân u ş er âf âtı k ad îm d i r S ızlar de r.i m e rd â n m ı v a r Arz-ı hâ li H azr et.i v ef â o lan r icâl an k ā o l u r Hasb-i h âl ey ley ecek b ir k ad r ü kı y m e t d â n m ı v a r L UT F İYÂ k ah r.i â‘ lâ’ d ır g ü zeller h â b g â h ı d ı r Gönül tû r.Dil-i dild âr e mer b û t o l s an a ak s e y l e y e h â l i Gönül fir d ev s .ı d il u r s a mak ā m -ı i ş re t i Ş erheder h er n ef h as ın b ir ilm.i tecellîd ir f ü y û zâtın m a h a l l i d i r S ana sırr.ı ar ef s ö y ler b u es r âr ın â g â h ı d ı r Gönül dîv ân .i c â v i d â n o l m u ş Husûl-i v u s lat.ı s ü h an d e d ü r d ö k en d e n d â n m ı v a r Bezm-i m ey d e n ây .ı M ev lâ’ d a n ed îm.i A llah ’ a v er me k fa rz b u g ü n Başka bir y o ld an u laş ır n u s r ete m e y d â n m ı v a r 5 Matla-‘i mih r.i k ad er ad l.i le d ü n -d â n m ı v a r Kişver-i mü lk .i H u dâ ’d ı r H a k k ’a d ö n Ş iddet-i d ar b .ı g ö n ü ld e b ü lb ü l.i h a n d â n m ı v a r S ünbülis tân .ı H u d â’ y a k ar ş u b ir s i n d â n m ı v a r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 203 1 E y şân-ı k er em p âd iş eh im v a‘ d e v e fâ l a r E lbette e d er eh l.ı y âr e mü cer r eb ş â h -râ h ı d ı r 5 Gönül bi r n ey y ir.ı zemân e b ir ş eh .i ad em s ey y âh ın a s o r s ö y l e s i n S ahn-ı m ey d ân .

i ar ef d îd emi s ey r ân a y e t i ş d i r 230 .i v îr ân emi k ıl âh u e n î n g â h L utf u n la g ö zü m s û r et.ı h id ây etd e n û r.ş ân cân ın a c â n â n o l a n d i l b e r Hab îb .i âh ın a si p e r o l m a z E lbet y ü r ü d ü r ar zas ın ı n azlı s a d â l a r 5 L U TF Î ’ y i h ele zîr.ı K er î m ’i n k e re m i n d e n Ver n û r.M azlû m o lan ın tîr.ı ir ş âd k u b b es in d e h u rş î d -i m â n â Bu ef lâk .i M ev lâ v âs ı fı n Pe rv e rd i g â r o l m u ş S an a v as s âf o lu p A llah r îh .i n ü b ü v v etd e meh .ş â n o l a n d i l b e r MUHAMMED LUTFÎ ’y e lu tf e t a m a n e y ra h m e t -i R a h m â n O ş ev k et.i R ah m â n ’a y e t i ş d i r Yâ Rab b u k ad ar Zât.i en b iy â s en d en alu rl a r m e n a re f d e rs i n Kamu er v âh .i K ib r iy â mu h târ.ı r is âletd e g ü l.i h a n d â n o l a n d i l b e r O m ey d ân .i Ye z d â n o l a n d i l b e r M u allâ ar ş .i cezâ zî.i Es r â’ d a b ezm.i ş ef â‘ at tah tın a s u l t â n o l a n d i l b e r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 205 1 Yâ Rab k er em et d er d imi d e rm â n a y e t i ş d i r Bu y o ld a b en im ‘ ıtk ımı f er m â n a y e t i ş d i r Yâ Rab d er û n u m d er d in i b in d ü rl ü fü z û n e t E y ş ân .ı zî.i t â b â n o l a n d i l b e r Gü r û h .ı k er em k atr emi u mm â n a y e t i ş d i r Yâ Rab d il.i zemîn li k d e b ı ra k d ı n Kan d e k ala b u y an g ın a ağ la r b ü d e l â l a r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 204 1 E zel b âğ .i v ah d e t e ş â y â n o l a n d i l b e r 5 S en in memd û h .i R a h m â n o l a n d i l b e r S en i âlemler e r ah met h emân g ö n d e rd i v a ‘d e t d i S en i r âzî ed e r û z.ı M e v l â Ah m e d ü M a h m û d Ş eb .

i mu azzam Ş ecâatde ş er îk i y o k mü s ellem Âl-i abâ g ü r û h u n d a mu k ad d em Kerem neh r in d e b ir zât.ı r is âletd e mu attar Cihânda d ö r t v elî h ak k ā v elîd ir E bû Bek ir Ö mer O s man A lî’ d ir 231 .ı îmâ n Ne devletd ir k u lu med h ed e K u r ’ â n Cihânda d ö r t v elî h ak k ā v elîd ir E bû Bek ir Ö mer O s man A lî’ d ir Ömer dî n in meh .ı s eâd etd e mu k ar r er Huseyn ş ân .ı mü k er r e m Cihânda d ö r t v elî h ak k ā v elîd ir E bû Bek ir Ö mer O s man A lî’ d ir 5 Hasen nûr.i ev liy âd a Yüzünde n û r.i etk ıy âd a Yed-i tû lâs ı v ar h ilm ü h ay âd a Cihânda d ö r t v elî h ak k ā v elîd ir E bû Bek ir Ö mer O s man A lî’ d ir Alî zâtın d a b ir n û r.i mü ces s em İlim bahr in d e b ir h û t.i r is âletd en mu tah h e r Hasen ta h t.i M ev lâ’s ı ziy âd e Anın med h i H ab îb .i K ib r iy â’ d a Güneş gib i g ü r û h .i n ü b ü v v etd ir mü n ev ve r Huseyn f ey z.i n û r ân es id ir Adâlet b ah r in in d ü r d ân es id ir Hidâyet ş em‘ in in p er v ân es id ir Ş erîat şe h r in in mer d ân es id ir Ş ecâat d eh r in in y ek d ân es id ir Cihânda d ö r t v elî h ak k ā v elîd ir E bû Bek ir Ö mer O s man A lî’ d ir Nedir Osman d er û n .ı ş eh âd etle mu zaff er Gülistân .5 Yâ Rab ne d iy em b en s an a ey âli m ü d â n â Bu L UT FÎ k u lu n lu tf ile ih s ân a y e t i ş d i r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 206 1 E bû Bek r ’ i s o r ar s ın b en d en ey câ n S adâkat k iş v er in d e ş âh .ı d ev r ân Velâyet r u tb es in d e k âmil in s ân Muhammed ü mmetin d e b âb .

i k alb .S eg.i k âmild e b u l u n ş e b n e m g i b i Bî-tar af o l mâs iv âd an ş âh .i v âr iy y eti k at‘ et ş âh-ı m e rd â n l ı k b u d u r S u g ib i alçak lar a ey le ten ez z ü l v e r h a y â t Yü z y er e k o y H ak k ’ a k ar ş u a b d -i R a h m â n ’l ı k b u d u r Gü n g ib i g ü ld ü r f ak îr ler y ü z ü n ü i h s â n i l e Du t s eh âv et s an cağ ın s en h a l k a h â k ā n l ı k b u d u r Gir d er û n .i n ef s o lmak is ter H ak k ’ı b i l m e k i s t e y e n Tah t.i g ār ’ d ır Hid ây etd en es er k imd e k i v a r­ dır Velîler in k ad emin e g u b âr d ır M u h ib b .i mah v iy y ete r âk ib o l k i i n s â n l ı k b u d u r Hab l.i s âd ık d ır H ak k ’ a y â rd ı r Cih ân d a d ö r t v elî h ak k ā v el î d i r E bû B ek ir Ö mer O s man A lî ’d i r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 207 1 E sb .i ezelî Y âr.ı ey n emâd an iç k i s u l t â n l ı k b u d u r Ârif .ı d ild e LU TF Î s u ltân o l Sü l e y m â n ’l ı k b u d u r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 208 1 Hak k ’ a g el y âr o l Z âk ir o l zâk ir Hak ile v âr o l Z âk ir o l zâk ir Fe y z -i H u d â ’d ı r Hâ d î n i d â d ı r Nû r-i h ü d â d ı r Zâkir ol zâkir 232 .i h id ây et k en z -i k a l b d e b u l a n ı Hay d er ân e n ef s i k atlet mîr-i m e rd â n l ı k b u d u r M en ar ef mey h ân es in d e me y -i m ân â d o l u d u r Bir ş er âb .i d erg âh ı LU TF Î Ç âr.ı d e v râ n l ı k b u d u r 5 S en d ed ir d ü r r.y â r ’d ı r S eâ d et.

b û ler e b ak ma g ö n ü l e l d e n g i d e r 233 .cû ler e b ak ma g ö n ü l el d e n g i d e r Âhû-yi Ç în b ed eli k ar a g ö zü n s ü r m e l i s i Kâkül-i g ü l.i d ev râ n g ü z e l Bakışı cân .b er e k ar ş u g ö r ü n m e z â fi t â b Berkıyâ meh .i h i d â y e t M ih r-i s e â d e t Bâb -ı re ş â d e t Zâk i r o l z â k i r K ân-ı Ş ân u Bâb -ı Zâk i r LU TF Î ’ y i A llah Ey ley e lillâh Tû b û ilallah Zâk ir o l zâk ir 5’l i he c e v e zni k e râ m e t ş e râ fe t ş e fâ ‘a t ol zâkir 209 1 M âh-ı ne v eb r û ler e b ak ma g ö n ü l e l d e n g i d e r Halları h in d û ler e b ak ma g ö n ü l el d e n g i d e r Gerden-i s îmîn .r û ler e b ak ma g ö n ü l e l d e n g i d e r S erv-i kad h û r î k ıy âf et âf et.Çal nây-ı aş k ı Öğren bu meş k ı Hak sever aş k ı Z âkir ol zâk ir Ders-i ar ef d en Bul bu ş er ef d en Al her ta r ef d en Z âkir ol zâk ir Dergâha y ü z d u t S ivâdan g ö z d u t Hak sözü g el d u t Z âkir ol zâk ir 5 Gül-gülis tân d ır Bâğ u bo s tân d ır Bir nûris tân d ır Z âkir ol zâk ir Mürşid-i cân d ır Z evk-ı c in ân d ır Bezm-i cân ân d ır Z âkir ol zâk ir G eç h e v â l a rd a n M âs i v â l a rd a n A l ne v â l a rd a n Zâk i r o l z â k i r Rîh -i R a h m â n ’d ı r D âr ü ’l -e m â n d ı r K âm i l î m â n d ı r Zâk i r o l z â k i r 1 0 D er d e d e rm â n d ı r  lî fe rm â n d ı r Emr-i K u r ’â n ’d ı r Zâk i r o l z â k i r N û r.

i k ıy âmet n e ş er âf et n e m e l â h a t M ü jg ân lar ı tîr d îd e.i v ah d etin k u r b i y y e t i R a h m â n o l u r 5 Bir ş âh id .ı cen n et d eğ er i k ev s er-i c â n d ı r g ü z e l i m S ark ılan g ey s û ler e b ak ma g ö n ü l e l d e n g i d e r L U TF İ Y Â n ecm.i k u d s î k i v ar p îr-i m u g ā n d a n s o r a n ı Gö r s e eğ er cân g ö zler i mü lk -i d i l e s u l t â n o l u r 234 .i s eh e r â fe t -i d e v râ n Cân g ö zler ile âleme h ü n k â rı m ı b i r g ö r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 211 1 Gü n d en g ü zel g ü l y ü zler e şe m s ü k a m e r h a y râ n o l u r Nerg îs b ak ış lı g ö zler e âh û .i b as ar d ild ek i d ild â rı m ı b i r g ö r Ol k ân i.i s eh er mül k -i m e l â h a t d e v a h î d Yü zü k ev s er s u lar a b ak ma g ö n ü l e l d e n g i d e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 210 1 E y n û r.i h ay âl k âk ü l.ı v ef âd ârı m ı b i r g ö r Ol r u h ler i al h âs ılı cen n etd e b u l u n m a z Ol h âl.i d il mü ş g -i T â t â r re y h â n o l u r M ir ’ ât.ı sa b â v a k t -i s e h e r Değ s e eğ er k iş v er.i h u n h ârı m ı b i r g ö r L U TF Î o s an em n ecm.y i Ç î n k u rb â n o l u r Gey s û ler in e d ilb er in b âd .i s iy eh âh û .ı v ah d et.k er em y âr.i câm g ü lb ü n -i g ü l z â rı m ı b i r g ö r 5 Kāmet.v eş çalar en v â rı n ı d i l d e n d i l e Cân ân cemâlin g ö s ter ir g ö r ül m e m i ş d e v râ n o l u r Aşk ın g ü n eş in i g ö n ü l g ö r d ü i s e rû z -i e l e s t E lb et o n û r.i Tâtâr la‘ l.i g ü lb â rı m ı b i r g ö r Ol çeş m.5 S ad r.i g ü h er-b â rı m ı b i r g ö r Ger d en d e d ö k ü lmü ş s an as ın e n c ü m -i k u d re t Ben g ler mey .y i Çîn ’d e n d e g ü z e l d i r Ol mü ş g .

ı y âr çâr.L UT F Î d er.çeş m i l e â ş ı k l a rı n Vuslatın ı g ö zler g ü zel k en d i y in e d e rb â n o l u r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 212 1 Ez-ezel sermest olan bâdesini ballandırır Mey kızıl s âk î g ü zel mey h ân ey i a l l a n d ı rı r Dilberi d ilh ân es in d e s ey r ed en mü ş t â k o l u r T âze mey s âk î civ ân mes tân ey i g ü l l e n d i ri r Mürde d iller e d ilâ mey h ân eler v e ri r h a y â t Gülbün-i d il n em alu r mu h ab b eti d a l l a n d ı rı r S âkıyâ r ah m et b u d em v er b ir ş e râ b -ı e y n e m â Mey-keş ân s er mes t o lu r mey h ân e y i s a l l a n d ı rı r 5 Men a­ r ef câmı ile humhânede bir bâde var Lâle-renk eyler yüzü gerdenleri hallandırır Mâsivâ bilmez nedir bezm-i elest mestânesi Öyle hayret bahşeder nâtıkları lallandırır LUTFİYÂ bu bâdedir mesteyleyen Mûsâ’ları Zevk-ı rûhânî verir kāl ehlini hallandırır Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 213 1 Bir râha kudûm et ki hüdâsız demesünler Bir gāra d ü h û l et k i s ad âs ız d eme s ü n l e r Cân bahş ile cân ân e f ed âs ız d eme s ü n l e r Ş âhâne rev îş o l k i ed âs ız d emes ün l e r Bir sohb eti g û ş et k i s af âs ız d em e s ü n l e r Bir şerb eti n û ş et k i ş if âs ız d eme s ü n l e r Gülzâr-ı cemâl.i cih ân ı ey le temâ ş â Bir güle mey il v er k i o g ü l s o lma y a h â ş â Bir devl ete y etiş g ü zelim b aş a u l a ş a S evdâ-yı s iv âd an f âr iğ o l d ü ş me t e l â ş a Bir sohb eti g û ş et k i s af âs ız d em e s ü n l e r Bir şerb eti n û ş et k i ş if âs ız d eme s ü n l e r 235 .i d erg âh .

i âlem d o lu d u r cev r-i c e fâ k â r Bin d er d ile g itd i n eb îler n e rd e s a fâ v a r Bö y le b u cih ân içr e n e zev k u n e ş i fâ v a r Bir b ezme d ev âm et k i s af â s ı z d e m e s ü n l e r Bir ş er b eti n û ş et k i ş if âs ız d e m e s ü n l e r 236 .Bel b ağ lama cân â b u g ü n ebn â -y ı z e m â n e Her g ö r d ü ğ ü n ü s an ma mâlik k â m i l î m â n e Uzlet tar îk ın d u t v ar ag ö r d â rü ’l -e m â n e Hâtif .y ı s iv âd an f âr iğ o l dü ş m e t e l â ş a Bir b ezme d ev âm et k i s af â s ı z d e m e s ü n l e r Bir ş er b eti n û ş et k i ş if âs ız d e m e s ü n l e r Bel b ağ lama cân â b u g ü n ebn â -y ı z e m â n e Her g ö r d ü ğ ü n ü s an ma mâlik k â m i l î m â n e Uzlet tar îk ın d u t v ar ag ö r d â rü ’l -e m â n e Hâtif .i g ay b b ö y le d ed i d ü şm e g ü m â n e Bir s o h b eti g û ş et k i s af âs ız d e m e s ü n l e r Bir ş er b eti n û ş et k i ş if âs ız d e m e s ü n l e r An k ā g ib i en d er b u lu n u r y â r-i v e fâ d â r Çâr.k û ş e.i âlem d o lu d u r cev r-i c e fâ k â r Gö s ter g ü zelim b ir b an a k im n e rd e s a fâ v a r Bu câm.ı cemâl.i cih ân ı ey le t e m â ş â Bir g ü le g ö n ü l v er k i o g ü l s o l m a y a h â ş â Bir d ev lete y etiş g ü zelim b a ş a u l a ş a S ev d â.ı f en â içr e n e zev k u n e ş i fâ v a r Bir s o h b eti g û ş et k i s af âs ız d e m e s ü n l e r Bir ş er b eti n û ş et k i ş if âs ız d e m e s ü n l e r 5 L U TF Î n e r ev âd ır b u k ad ar d e v r-i z e m â n ı n Cev r in e teh ammü l ed es in o l b î -e m â n ı n L utf u n a k er emin e y in e v ar m ı g ü m â n ı n Ald an ma âlın a y eter o l k ah r-i y a m â n ı n Bir s o h b eti g û ş et k i s af âs ız d e m e s ü n l e r Bir ş er b eti n û ş et k i ş if âs ız d e m e s ü n l e r M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 214 1 Gü lzâr.i g ay b b ö y le d ed i d ü ş m e g ü m â n e Bir d âmen e y ap ış k i v ef âs ız d e m e s ü n l e r Bir s o h b eti g û ş et k i s af âs ız d e m e s ü n l e r Ank ā g ib i en d er b u lu n u r y â r-i v e fâ d â r Çâr.k û ş e.

ı î m â n ı n Cünbüşü n e b ak ib r et ile d ev r.‘ı k e s â n d a Hâlik’a tev eccü h ed eg ö r h alk d an u s a n d a Câme-i ed eb g iy k i h ay âs ız d eme s ü n l e r Ş em‘a-i h ü d â o l k i ziy âs ız d emes ü n l e r 5 Gönlünd e eğ er v ar is e b ak zev k .i K u r ’ ân a n d a d ı r M en aref b âd es in i n eş r ey ley en d i l d e n d i l e S âkî-i ke v s er.i îm â n a n d a d ı r Ayn-i ummân .ı h id ây et eh l.i mân â h u b b .i îmân k a l b i d i r Ârif-i bi llâh o d u r k i ilm.e m â n ı n Allah’a s ığ ın h âf ız O ’ d u r k es me g ü m â n ı n Bir bâde y i n û ş et k i f en âd ır d eme s ü n l e r Bir hizmete d û ş v er k i ‘ an âd ır d e m e s ü n l e r Ten-perv er o lu p b aş ın ı taş tan taşa ç a l m a Miskîn ü d en î mu h tâc o lu p k ö ş ed e k a l m a Hurmet ile o tu r u p d ü n y ây a d alma Bu nefs ü h ev â b ah r in e s en k eş tin i s a l m a Bir dâmen e y ap ış k i v ef âs ız d em e s ü n l e r Bir sohb eti g û ş et k i s af âs ız d em e s ü n l e r Var hırkan ı b aş ın a çek u zlet tar îk ı n d u t Bu dîni tâc et r e’s in e h u r met tar î k ı n d u t Kur ’ân’a itâatd ek i g ay r et tar îk ın d u t L UT F Î h id ây et almağ a h immet ta rî k ı n d u t Bir bezm e d ev âm et k i s af âs ız d e m e s ü n l e r Bir şerb eti n û ş et k i ş if âs ız d eme s ü n l e r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 215 1 Ol görür k i mâv er ây ı çeş m.E rbâb-ı h ü n er zîr ü zeb er y a b ir hı s a n d a Kalmadı h ü n er.i ze m â n ı n Uzlet evid ir ş imd i s en in d âr ü ’ l.i R ah m â n a n d a d ı r 237 .ı S ü b h â n a n d a d ı r M ir ’ât-ı K u r ’ ân ile g ö r ü r g ö r en h i k m e t n e d i r İlm-i hik met mek teb id ir n û r.i ir f ân a n d a d ı r Ol bilür k i mâcer ây ı s ır r.men d i s o r ar d ev r-i â s â n d a Buhl ise k emâl b u ld u b u g ü n tab .

i Ç în ’ d e mü ş g .ı g ü zellik d e g ü n eş-v e ş i ş t i h â rı n v a r O m ih r in zer r es in e ter k .5 Bir eman g âh y o k cih ân d a il l â M u h t â r-i Hu d â L U TF İ Y Â d âr u ’ l.i d ilb er d en a t ı l m ı ş t î r-i b â rı m v a r Nice u ş ş âk ı cem ü celb ed es i n î t i b â rı n v a r Ben im d e g ü lb e.g ü zâr ın d a f ed â b i r c â n -n i s â rı m v a r 5 Yolu n d a ş âh id .i h as r etd e b a ş ı m d a g u b â rı m v a r S en in âlem.fe ş â n â h û l a rı n v a r Ben im d e r eh .i câ n e i n t i z â rı m v a r S an a h ay r ân o lu r ş ems ü k am e r b i r g ü l ‘i z â rı n v a r Ben im d e h âk .i k u d s î v er en c â n ş â h -v â rı n v a r Ben im d e d es t.emân d ır d e rd e d e rm â n a n d ­ a­ dır Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 216 (Şe y h A bdül bâk i E f e ndi’ye ithâf) 1 Gön ü l.zen i g ö r s e o l s an ır ş i fâ z a rfı b u d u r Her çen d b ils e çâr e y o k d er d i n i e y l e r â ş i k â r Bah r e d ü ş en h ay r et.i p ây in d en s î n e m d e m ü ş g -b â rı m v a r S en in ik lîm.i z ü l fü n d e ş i k â rı n v a r M u allak b u tel.i mân âd a n ice yü z b i n d i y â rı n v a r S an a LU TF Î o la k u r b ân mu h a b b e t g i b i v â rı m v a r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 217 1 Bir h as te k i zâr u zeb û n elbe t o l u r b î -i h t i y â r Cân d an b î.i d âr e b en im d e b a h t i y â rı m v a r Gü lis tân .tek d ilb er â çen g âl.f ezâ k ö p ü ğ e e y l e r i l t i c â Z ü b âb ı g ö r s e b er.zâr o lan mer îz ka v l i n e o l m a z ît i b â r Arar tar ar d er d eh lin i s o r ar s ü â l e d e r o c â n Gö r mez y o lu er k ân ın ı g ö zle ri n e d o l m u ş g u b â r Her p îr e.h ev â n u s r e t i e y l e r i n t i z â r 238 .

ı H u d â d ilh ân eler v ar 5 Hidâyet ş em‘ as ı y an mış g ö n ü ld e O şem‘a n ice b in p er v ân eler v ar Gönüldü r mer k ez.i H ak k ’ ı g ö n ü ld e n Bu gülzâr d a g ü zel g ü ld ân eler v ar Tecellîhân e.i f ey z.lân eler v ar Gönül mek teb .i İ lâh î Ş erâb-ı aş k ile mes tân eler v ar Gönül şah b âzıd ır b âzâr.i n û r d ü r d ân eler v a r S everler H azr et.i M ev lâ g ö n ü ld ü r Nazargâh .i H ak ile n û r o lmu ş Gönüldü r b ah r.k ân i K er îm’e M ey-i va h d et v er ir mey h ân eler va r M e fâ ‘ î lün / Me f â ‘î l ün / F e ‘û l ü n 239 .i H u d â’ d an h âlî o lmaz Bu dîvân d a y in e d îv ân eler v ar 10 Ş ükür L U TF Î k er em.5 Bulmaz is e b ir âş in â k û h .ı aş k ın O mürg.i ir f ân d a o k u r d er s Bu şehr-i aş k d a ço k d er s h ân eler v a r Cihân şî r.s âr e s öy l e r d e rd i n i Bî-ihtiyâr d er mân ar ar cân ı ten in d e b î -k a ra r Dermande vü derd-mend olan hekîm sanar her gördüğün S orar tar îk .ı s ıh h ati is ter ed e ter k -i d i y â r L UT F Î y an ık lar d an s ü âl ey le h arâ re t l i d i l i Ten-perv er ân g û ş .ı aş k k u r u lmu ş Bu bâzârd a y in e mer d ân eler v ar Gönüller f ey z.i d ir âz elb et o l u r ş i k e m -ş i k â r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 218 1 Ne devle td ir b âzâr.i aş k a âteş .

ı K âb e.i A ll a h ’a e t m e z i n k ı y â d Nû r.mâl o l u rl a r s e rb e s e r Nice b in ey v ân u k ö ş k elv ân n a k ı ş l ı h â n -k ā h Dev letin b u lu r zev âl h ar mân e d e r e m r-i k a d e r 5 Riş te.ş ik es t o lma amân s ö yl e m e b i r fe rd e y a m â n İncid ir s en h alk ı h emân f em d e z e b â n ı n i n c i n i r 240 .mü lk H azr et.i îmân a ş er îat h er d ü .emân d erg â h -ı M e v l â ’d ı r y i n e E hl.i cân d ır s an a b u g ü n sü p ü rg e t e l l e ri S îm ü zer d en s ev g ili ev lâd l a rı n e l d e n g i d e r Gü n o lu r o ğ lu n k ızın h ep h â d i m -i a ğ y â r o l u r E ll er elin d e o lu r lar h âk .i tev h îd y o k mu d u r k al b d e a c e b z e rre k a d a r 10 Hac zek ât s o h b eti g āy et p ek s a k î l o l m u ş b u g ü n P ut lar ı ten zîl ed ü b d ü r eld e o l a n s î m ü z e r L U TF İ Y Â d âr ü ’ l.s âr z î r ü z e b e r Bir f ak îr i g ö r s e g ö zler in k a ra s u i n d i ri r Gû y a ejd er h ây ı g ö r d ü n âlem e v e ri r z e h e r Teneş ir tah tas ın a k o r lar k i s o l m u ş g ö z l e ri n S ey r ed er k an d e v ar acak d er b u g ü n râ h -ı s e fe r M âlik ü ’ l.v eş m e t â f o l m u ş s a n a Al y eş il eld en g id er p â.ı d ü n y ây a s e n i k a b re g ü d e r Cân g id er ces ed d ü ş er y er le rd e o l u r d e rb e d e r Gāf il o lma âk ıb et n ev b et g e l i r b i rg ü n s a n a Yap d ığ ın y ap d ır d ığ ın v îr ân e d e r d â r-ı k e d e r Çul çu v al es târ.âl e m re h -g ü z e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 220 1 Cân ân ı in citme cân â ten d ek i c â n ı n i n c i n i r Kims ey e r en c etme cân â d ürr ü m e rc â n ı n i n c i n i r Hâtır.219 1 P ek g ü v en me d âr.

i cemâl g ö s ter ir 5 Birgün o lu r h em.i R a h m â n ’ı n i n c i n i r Râh-i Hak ’ d an d û r o lma s en g ö zl ü i k e n k ö r o l m a s e n Merkeb g ib i h o r o lma s en p îr ü c i v â n ı n i n c i n i r Terk ede r s en ş er îatı r ed d ed er s en t a rî k a t i Bulamaz s ın h ak îk ati LU TF î îmânı n i n c i n i r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 221 1 Birgün o lu r y âr cemâlin g ö s ter ir Ş efkat ed er ay n .ı cân ân ile Tezyîn e d er d ü r ile mer cân ile Hurşîd-i cân r u h ler in al g ö s ter ir 241 .i îmân ç ı k a r d i l d e n Mahvolu r ir f ân g ö n ü ld en r ah m.d em o lu r y âr ile Bahri gezer zev r ak .i k emâl g ö s ter ir Ş ân u şe r âf âtı k ad îm b ir g ü zel S ohbetiy le âb .ı zü lâl g ö s ter ir Birgün o lu r âş ık a n zlar s atar S ahn-ı sîn es in g ö zed ir o k atar Derdliler in d er d in e b in d er d k ata r Resm-i s av âb lar ı v eb âl g ö s ter ir Birgün o lu r eld en alu r ezb er in Birgün o lu r k ar a ed er d ef ter in Birgün o lu r p ü r.Z ulmeyl eme b ir f er d e s en g elmey e s i n b i n d e rd e s e n Olur isen zu lme r es en r û h .n û r ed er g ü lb er in M ihr-i siv â d âr e zev âl g ö s ter ir Birgün o lu r d ef ter e is min y azar Birgün o lu r s û r etâ b o zar y azar Çünkü o lu r d ild ek i d er d in h ezâr Cân gözü n e ay n .i r ev ân ı n i n c i n i r E ğri yol a g id er is en leh v ü la‘ ib e d e r i s e n Kebâiri y ed er is en s en d en cin ân ın i n c i n i r 5 E deb hayâ g id er eld en n û r.

Birg ü n o lu r LU TF Î ’ y e ey ler k e re m Kal‘ o lu n u r d ild ek i d er d .ı ey n emâd an d ır Z ev k .i v e re m E lde o lu r is e o b âb .ı mu h ab b et y ağ ar Ş erâ b .ı ey n emâd an d ır Hur ş îd .ı ey n emâd an d ır Men ar ef d en d er s in alan M âr if ete tâlib o lan E srâ r.ı h ar em P îş eg âh ın A r ş ’ a mis âl g ö s te ri r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F a ‘i lün 222 1 Ş evk u tar âb ed er ef lâk Ş erâ b .ı ey n emâd an d ır Z e h i rd e b a l ı z e v k e d e n Z u l m e t d e n û ru fa rk e d e n M a ğ ri b i d i l d e ş a rk e d e n Şe râ b -ı e y n e m â d a n d ı r Cânândan ki hitâb olur De rû n -i d i l k i t â b o l u r R e h -i a ş k a ş i t â b o l u r Şe râ b -ı e y n e m â d a n d ı r Arş -ı k a l b i n m e l e k l e ri Gö s t e ri rl e r fe l e k l e ri Ka b û l o l u r d i l e k l e ri Şe râ b -ı e y n e m â d a n d ı r Ol u rs u n n â z ı ra m i r ’â t E ş y a d a n g ö rü rs ü n â y â t Ve ri rl e r d e s t i n e b e râ t Şe râ b -ı e y n e m â d a n d ı r 10 Şerîat tâcın olursa Tarîkat pâcın olursa Gönül m î râcın olursa Şerâb-ı eynemâdandır LU TF Î ’ y e lu t fe d e B â rî Rızâu llah o l a y â ri Ter k ed e k a m u a ğ y â ri Ş er âb .i k a d î m m e y h â n e d i r 242 .i A d en Ş erâ b .ı k alb i b u lmu ş emlâk Ş erâ b .ı ey ne m â d a n d ı r 8’l i he c e v e z ni 223 1 Âk if ân .ı ey n emâd an d ır Dür r.ı b ezm.ı ey n emâd an d ır 5 Ned ir eş y ây ı s ey r ed en S ivân ın g ay r in e g id en Kim d e k i v ar d ü r r.i F ey y âz k alb e s ığ ar E mtâr.i d er û n u n a âr if Olan lar eh l.p e re s t m e s t â n e d i r M es tler in mes k en ler i d ev r.ı tev h îd i b u lan Ş erâ b .i mey ây în .i meâr if d o ğ ar F ey z.i meâr if Hak îk at n ef s in i k âş if Ş erâ b .

d il g o n ces in e cân ın ı k u r b â n e d e r L UT F İYÂ meh .ı f erz â n e d i r 5 Arş-ı dild e n ey y ir.i cân ân ed en k i m b î -h a b e r Oldu ise mü n k ir.ı d ir ây et âş ık .zen d e m h â n e d e Nev-civâ n s er mes tler is e zev k ile d e v râ n e d e r Dilber-i h u r ş îd .v eş R ü s tem ’e m e y d â n e d e r M ey-keşân n ey zen ler iy le d es t.i h ü d â g ö n lü n d ek i d ü rd â n e d i r Z evk-ı h u b b .ke ş â n b î -h û ş o l u r Kâbe-i u ly âs ı mes tin d ild ek i d em h â n e d i r Gülbün-i d il n em alu r f ey z.k emân ş imş âd .n ü mây iş n âz.i cân e d ev r ed en p e y m â n e d i r Kim dutar cân an y ed iy le câm.i ş er â b -ı a ş k d a n Cân verir g o n ce.i mey s er mes tler i ş â d â n e d e r S ervi-ve ş s allan d ır ır mes tân ey i m e rd â n e d e r Raksede r k âk ü ller i g er d en d e ş eh p e rl e r g i b i S eyf-i eb r û ler k amer.ı m e y -i v a h d e t i Mîr-i me y d ân .k ām e t n e v -re s î d S eyr-i dî d âr ın a mü ş tâk âs u mân s e y râ n e d e r Çarh-ı g er d û n b u k ad ar n azlı n ez â k e t l e r i l e P erveriş.v eş ler in h ay r ân ıd ı r s e y y â re l e r Nazar-end âz âş ık ān ı d iller e d es tâ n e d e r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 243 .p er d â z c i l v e -g e r Gül-ruhi p ey mân ey i g ü n eş g ib i e l v â n e d e r 5 Z ülf-i zer eb r û .emân d er s h ân e.i r û h â n e d i r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 224 1 S âkıyân-ı b ezm.g â n e d i r L UT F İY Â d âr u ’ l.i i rfâ n ı b u l P erde-ke ş d îd âr.Mey-für û ş s er mes t o lu n ca mey .i h azr et.i a‘ zam mu h ab b e t ş e m ‘i d i r Kandîl-i n û r.ı y âr d an b âd e.i r âh .i h ü d â b î.

ı cemâl ets e âf et.i d ev râ n S öyletmez ö ld ü r ü r cev r i y am â n d ı r L U TF Î n er d e b u ld u n mîr.ı cin â n d ı r Kâk ü ller d ağ ılmış g ü lis tân y ü z ü Hallar ı g er d en d e mih r.i cân ân ey e p er vâ n e l e r p e rv â z e d e r Dâr ü ’ l.emân mey h ân ey e me s t â n e l e r â v â z e d e r Demh ân ed e s âzen d eler h u m h â n e d e e y l e r n i y â z M ey .cû ler in f er mâ n ı n ı i b râ z e d e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 244 .i h ay r ân Bir n azar.k ed ed e s âk îler e s er mes t o l a n l a r n â z e d e r Bir ş û h meş r eb mu ğ b eçe all a r g i y ü b m e y h â n e d e Z ülf .i s iy eh s îm.ı n ev çâr.i d ilb er ler e o lu r s a ş ây â n Cân ân mer h ab âs ı zev k .g er d en e tel l e ri n i y e l p â z e d e r İklîm.‘ i r u h .eb r û n azlı civ â n d ı r Dîd eler g ö r memiş âf et.i d ild âr e d îd e.225 1 Dîd e.i cân d ı r 5 Z ümr e.i zem â n d ı r Gü n eş .i Çîn ’ d e âh û lar mü ş tâ k o l u r v a k t -i s e h e r S ab â s an em.i k a l l â ş ı M ü jg ân lar tîr eb r û ler i k emâ n d ı r 11 ’l i he c e v e zni 226 1 Ş em.i câ n d ı r Bezm.i h û b ân ın s er d âr ıd ır b u M âh .v eş y ü zü n e k amer b a k a m a z Arz .en d âzı cen n et.r û d ilb er e p er le ri n i e n d â z e d e r 5 L U TF Î ş er ef ş ân lı g ü zel âş ı k l a rı n k a n ı n d ö k e r Katlin e v u s lat.

i h ay r ân e y et i ş d i r 5 L UT F Î o la k u r b an n ’ o la o l d erg eh -i y â re Hâk-i pây .h as teler e r ah m ed e M e v l â Derdimi n ’ o la n azlı n iy âz.d âd e o lu p ih tir âm i l e Arz-ı hâ limi d îd e.i b îd âr e y etiş d i r Derdlere d ev â d er d i y in e ey lemiş Al l a h Derd ehlin i d er d i ile d îd âr e y etişd i r 5 L UT F Î g ib i d il.i mân âd ak i mes tân e y et i ş d i r Hem teşn e.i d ild âr ın a ş âd ân e y eti ş t i r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 229 1 Deryâ-yı k er emd en b ir k atr e y â R a b İhsân bu y u r d er d imize d er mân d ır M ihr-i m er h ametten b ir zer r e y â R a b Kerem b u y u r af v imize f er mân d ır 245 .i h id ây et o la d e rm â n Gönlüm g ö zü n ü h u r ş îd .i ezel d îd e.i v ah d e t e h e r d e m M eyhâne .d âr e y e t i ş t i r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 228 1 Yâ Rab ker em et d er d imi d er mân a y e t i ş d i r E y şân-ı k er em h as temi Lo k mân ’ a y e t i ş d i r Derd-i dilime n û r.i ir f ân a ye t i ş d i r Garkeyle b izi b ah r.i mey te’s îr ed e r iş te -i c â n e M ahmûr.i g ü lb ü n i y â ri n Rahm ey le s ab â b ü lb ü lü g ü lzâr a y e t i ş d i r Cemâline cân .i mey .227 1 E y bâd-ı s ab â al s elâmım y âr e y e t i ş d i r E nvâ-ı n ezâk et ile d ild âr e y etiş d i r Ş ebnem g ib id ir b erg .i g ü l.

ı eş y â zar f .i r is âletd e M u h ammed h â t e m Tev h îd etmek b ir A llah ’ ı îm â n d ı r 5 Hâtemü ’ l.i b ed .i mev cû d a ay n .i A h med o p er v e r-i M u h a m m e d Hu s ey n .ı K er b elâ’ y a açu p g i t t i b â l ü p e r 246 .ı ir f ân d ı r Âri f ân e n azar ets e b ir in s ân Bu mah lû k mir ’ ât.ı âle m M ü k er r em h alk o lmu ş eb n â-y ı â d e m Des t.ı k u d r et.ı Zeh r â n û r.i Mu h t â r Hab îb .ı ebrâ r Gö n d er d i zâtın a K u r ’ ân ’ ı G a ffâ r Ash âb .i k er emin d e g ü n eş b ir z e rre Bu k âin ât o ls a n ice b in k er r e Ku d r etin b ah r in d e o lmaz b i r k a t re Nu k û ş ât.i s ey y id in k as d ı n a d ü ş ü p Yezîd .i b ü r hâ n d ı r Âlemi h alk ed en H allâk .M ih r.emâ n d ı r Bu M U H A M M ED LU TF Î d e rg â h ı g ö z l e r Bu d erg âh a k ar ş u y er d ed ir y ü z l e r Aman A llah aman d iller d e sö z l e r E rh amü ’ r.i âs u mân ın mey ân ı â t e ş -k e m e r S er.i h ü d â mâ d e n -i k e re m M ey d ân .ı M u s taf â’ y a ed er mi y d i k e fe r Ciğer.d îd e -i Pe y g a m b e r 5 E vlâd .k û ş e.en b iy â A h med .ı M u h ar r em o ld u ş af ak t a n ç ı k u p k a m e r Ku b b e.i s eâd et.r âh imîn Zât.ı R ah m â n ’d ı r 11 ’l i he c e v e zni 230 1 M âh .i R a h m â n Gö zü n d e v ar is e en v âr.men îş in d er û n u d o l u p z e h e r Gü lis tân .i K ib r iy â s u ltân .ı ir f â n M û cid .ı tev h îd e d âr ü ’ l.i K er b elâ’ d ır d ü .ı r is âlet g ü lü n e o la n c e fâ E vlâd .

i cân k a n b o y a n ı r Olma ısy ân a es îr f itn e.âlemîn ’s in e y Ke rî m Bir kerem ey ler s in elb et d ild e mu ’t â d ı m g e l ü r 5 L UT F İYÂ d âr u ’ l.Âl-i abâ r is âlet g ü lis tân ı g ü ller i Döküldü h âk e d ü ş d ü k an a b o y an d ı g ü l b e r Haremgâ h .emân mü ’ min le re t e v h î d o l u r Bahr-i te v h îd k alb imizd ir zev k il e ş â d ı m g e l ü r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 232 1 Basma tu ğ y ân e k ad em câme.i ab â f er y âd ed er H u se y n ’e Bir su ye tiş mez is e g id er cân d ak i g ü h e r 10 F eryâda d ü ş d ü o d em f elek ler d e m e l e k l e r L UT F Î d eh r g ö r med i k ims e zu lmü b u k a d a r 1 4 ’ lü h e c e v e zni 231 1 Dâd u fer y âd ey led ik çe d âd u f ery â d ı m g e l ü r Dâd u fer y âd ıma k ar ş u H ak k ’ d an i m d â d ı m g e l ü r Öyle bir zâr u zeb û n âş ü f te.ı H u s ey n ’ i d iler leş k er-i Ye z î d P ây-mâl ey ley eler Yezîd ’ e g id e h a b e r Ş ehzâdeler b ir ik d i H u s ey n ile g ö rü ş d ü Niyâz ed e A llah ’ a H ak ’ d an o la bi r z a f ­ er E vlâd-ı Â l.h âl o l d u k b u g ü n Bu dil-i v îr ân emi tâ‘ mîr e ü s tâd ım g e l ü r Derd gezer d er mân g ezer elb ette e m r-i k a t ‘î d i r E y Kerîm ey le k er em s en k alb d e b ü n y â d ı m g e l ü r Hâliku’l.i âlem u y a n ı r Z ulm ile k ü f r ü b er âb er d u tan ın â k ı b e t i Âh-ı mazlû m g id er ek g ay r et.eş y â İ lâh e’ l.i H a k k ’a d a y a n ı r 247 .

i M u tlak s en s in k e re m -ş â n E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r E y H âlik .i M u h ammed o ld u pe rî ş â n E şrâf ı mah v o ld u k almad ı zî -ş â n E y V âh id .g îr o l a n m e rd -i ş e rî r Kav m.d îd e g ib i cem ed iy o r m â l -i h a ra m S ayy âd .i M u h t â r S erv er.ı n îze.i M u h ammed o lan e frâ d a E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r Hızır ile İ ly âs ’ ı g ö n d er imd â d a E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r M u h ammed h u r meti emân v e r b i z e Kâmil îmân ile zemân v er bi z e Cen n et.ı r ah metd en s ed d etm e b i z i Ağ y âr zü mr es in d en ad d etme b i z i E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r Hab îb ’ in d ir s en in A h med .i b î.i en b iy â zâtın d a d ild â r S en b izi af v ey le amân y â G a ffâ r E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r 248 .k eş ân d ar b es i i l e t a l a n ı r 5 L U TF İ Y Â ey le n azar d o ld u c i h â n ş e r i l e ş o r Hak k ’ ı n âs î b aş ın a k ah r.ı âlem emân el.i F ir ‘ av u n g ib i b ah r i g ö ri c e k i n a n ı r M û ş .Gaf let ü ş eh v et ü ş ö h r et.i a‘ lâd a mek ân v er b i z e E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r Ümmet.em â n S en d en ö zg e y o k d u r b ize b i r g ü m â n Yâ Rab b ize g ö s ter b ir d âr ü ’l -e m â n E y k er emler k ân i mer h amet b u y u r 5 M u h ammed h u r meti r ed d etm e b i z i Derg âh .ı İ l â h î d o l a n ı r Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 233 1 Ümmet.

ş iâr âteş .y ı K er b elâ’ d an b ah s ed en b i n l e rc e v a r Böyle âteş .i h ik m e t d ü rr-i b â r 5 Böyle bir zât.ı mu azzamı ş eh îd e t d i Ye z î d Kahr-ı Mevlâ’ya müyesser nârda olsun pây-dâr Hazret-i Muhtâr-i Mevlâ pek severdi zâtını Hurmet-i Huseyn’i dâim eylemişdi ihtiyâr 249 .i zelîld i r Muhtâc-ı mer h amet g ö zü alîld ir S ebkat-i r ah metin eld e d elîld ir E y keremler k ân i mer h amet b u y u r 11 ’ l i h e c e v e z n i 234 1 Mâcerâ.i v ah d e t z â t -i p â k Hazret-i H u s ey n ’ e âş ık k ad emin d e b i r g u b â r M ir ’ât-ı Zât.ı meh âs in b ed r.ı M u h ammed ’ d ir cem â l i c â n -fe z â S ırr-ı vah d etd en d er û n u ilm.b âr d er û n etmiş F u zû l î â ş i k â r Öyle bir ş ö h r et.f eş ân m e rs i y y e -g û Hadîka’s ın d a n ü mây ân h er s ö zü b i r m ü ş g -b â r Gül-gülis tân .Bi-hurmeti yâ Rab nûr-i peygamber Enbiyâ evliyâ cümleye rehber Yâr-i gār ’i güzel Sıddîk-ı Ekber Ey keremler kâni merhamet buyur Enbiyâ evliyâ hurmeti yâ Rab Etkıyâ asfiyâ hurmeti yâ Rab Şürefâ urefâ hurmeti yâ Rab Ey keremler kâni merhamet buyur Bi-hakkı yâ Rabbi zât-ı izzetin Esrârı yâ Rabbi ilm-i hikmetin Bi-hakkı yâ Rabbi şân-ı kudretin Ey keremler kâni merhamet buyur 10 L UT F Î b u g ü n y â R âb ab d .

LUTFÎ’ye lutf ü keremdir bahs-i şâh-ı Kerbelâ Rûz-i haşr ede şefâ‘at bize sâhib-Zülfikār Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 235 1 Ş em ‘ a.ı tev h îd k u r u lu r Tar z.i A h med ’ e Cib r îller p er v ân e d ö n er Nûr.cemâl.ı es mâ k alb e s ığ ar Z âkir ler p er v ân e d ö n er Feyz-i Muhammed’den almış Der y â.i M u h ammed ’ e Kud s îler p er v ân e d ö n er Z ik r et A llah ü Ek b er ’ i Yâ d ey le g el P ey g amb er ’ i Reh b er ey le s en H ay d er ’ i De r v îş ler p er v ân e d ö n er Me y d ân .ı h ik met y ağ ar S ırr.i h ü d â k alb e d o ğ ar Vâr id ât.i n û r.ı G ey lân î v u r u lu r Bo y u n lar H ak k ’ a b u r u lu r S âd ık lar p er v ân e d ö n er Ab d ü lk ād ir ’ in d ev leti Nak ş ib en d î’ ler h immeti Mollâ.y ı Rû m s altan atı S âlik ler p er v ân e d ö n er 5 Âşık o lan d ö n er elb et E der A llah ’ a mu h ab b et Z âk ir ler e in er r ah met S aî d ler p er v ân e d ö n er Ş ems .y ı tev h îd e d almış Z evk ile h ay r etd e k almış Hay r ân lar p er v ân e d ö n er Al l a h Al l a h M û s â d ö n e r Elindeki asâ döner Âs u m â n d a Îs â d ö n e r M e l e k l e r p e rv â n e d ö n e r De rv î ş l e r k i o k u r e s m â Merhamet eder müsemmâ De v râ n e d e r A rş -ı a ‘l â Fe l e k l e r p e rv â n e d ö n e r 1 0 De rv î ş l e r k i d e v râ n e d e r M u k a rri b l e r s e y râ n e d e r K u d s î l e ri h a y râ n e d e r M u h l i s l e r p e rv â n e d ö n e r Z i k ru l l a h d e m i n i b u l u r M ü n k i rl e r d e m u h l i s o l u r K â fi rl e r î m â n a g e l ü r D e rd l i l e r p e rv â n e d ö n e r M ü n k i rl e re ç o k g ö rü l m e z Hayvan olanlar bal yemez Ya ra s a g ü n e ş i g ö rm e z B a s î rl e r p e rv â n e d ö n e r Cân gözüyle cânânı gör Kimde kâmil îmânı gör Hak’dan gelen fermânı gör M ü ’m i n l e r p e rv â n e d ö n e r H e r k i m s e v e r b i r A l l a h ’ı Z i k re d e r e s m â u l l a h ı G ö rü n c e d e rg â h u l l a h ı T â l i b l e r p e rv â n e d ö n e r 250 .

i eş y â o l a n d a n s o r Kemâlât eh lin e mu h tâc o lu r cân g ö z l e ri b î n â Nukûş-i zev r ak .i d er y â o l a n d a n s o r Cemâl-i h u r ş îd .y ı v is âle mây e.i S ü ley m â n ’ı a l a n a ş k d ı r Acebdir mü lk .i d er v î ş â n L UT FÎ Nazargâh .v e ş d a l a n a ş k d ı r S ikender H u s ­ r ev ü D âr â g u lâmd ır d e rg e h -i a ş k d a Gidüb kā f d an k āf a mü lk .i v îr ân e g ir er s e aş k o l u r m â m û r Yıkan mâmû r lar ı elb et ed en v âr ı t a l a n a ş k d ı r 5 S alıp Me cn û n ’ lar ı s ah r âlar a Ley l â c e m â l i n d e n Koyan âteş .i mu azzam.i k alb i âr if .i mân ây a âş ık en c ü m -i e fl â k Z uhûr-i zev k .i ih lâs o l a n a ş k d ı r Girüp Hay d er g ib i mey d ân için d e n â m a l a n a ş k d ı r S ipihrin çar h ın ı çev r e çev ir en k uv v e -i s e v d â Belâ gird âb ın a h û t.ı v ah d etd e g ar îb ân e o l a n h e m -d e m İçüp mey .i v eh b î k âş if .i f ir k atd e b u d er d ler e s a l a n a ş k d ı r Diyâr-ı d âr.i mu s aff ây ı g ö n ü ld e n â y ç a l a n a ş k d ı r Tecellîhân e.ı h ik meti d ö k e r G ü n eş g u r û b f ec i r s ö k e r Y ıld ızlar p er v âne d ö n e r 8’l i he c e v e zni 236 1 Temennâ.ı eş y â o l a n d a n s o r 251 .ı zev k ı d il.1 5 LU TF Î k alb e in c û e k e r Emtâr.i M ev lâ o l a n d a n s o r F ütûh-i ilm.ı İ lâh î’ d ir b u tu h f ey i b u l a n a ş k d ı r M e fâ ‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 237 1 Ş ürûh-i metn .ı d ild e v âk ıf .y i M ev lâ k u lû b .

n ig âh ey ler s e cân ân câ n b u l u r c â n h â n e l e r Gü l.i v ah d et ile b ezm.i g ar îb i s en g a rî b s i n o g a rî b Bu k ad îmd ir tâ ezeld en d er d l e re d e rm â n o l u r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 239 1 Dilr u b âlar g er d en in d e g ö r ü n e n h a l h â n e l e r S av t.ı a ‘l â d a n m u a l l â d ı r An ı in d .i H u d â’ d a k ıy met.en d âm n e v -c i v â n e b rû -k e m â n Nîm.ı d ev leti v ar mes t.i b as îr et ile s en b ir n az a r k ı l â l e m e Hak k ’ a d ilb en d o lan ın ciğ erl e ri b ü ry â n o l u r 5 L U TF Î d u t d es t.ı İ r em h ay r e t a l u r g ü l h â n e l e r Ş em s .i H ak k ’ ın mu h ab b et-d â rı n a n ’ e y l e r b u h a l k Hâmil.i d es tân is e H ak ’ d an b ir e m â n e t d i r s a n a Hâlik ’ ı d ü ş ü n s e in s ân k u lla ra k u rb â n o l u r Hazr et.i v â l â o l a n d a n s o r M U H A M M ED LU TF Î d er y â -y ı k e re m d e n i l t i c â e y l e r Ş efâ‘ at ş ev k etin A h med M u h a m m e d M u s t a fâ ’d a n s o r M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 238 1 S u g ib i y er ler e y ü zler k im s ü re r i n s â n o l u r Yer d ek i y ü z d âimâ ş ây es te-i i h s â n o l u r Z îr.i b î -p e rv â o l a n d a n s o r 5 Are f mey h ân es in d e is ter is e n b â d e -e n d â z l ı k M ey .i H u d â A llah i ç ü n g i ry â n o l u r Nû r.i h u b b .i k u d r et ş u ‘ les i en d âm ı d ı r k a n d î l -i n û r Bir g ü ler s e g ü l y ü zü y le cân v e ri r h â k ā n e l e r 252 .i cân ân n aza rg â h ı o l a g ö n l ü n Tarîk .ı s er mes t n a‘ r as ıy la g ü l l e n i r m e y h â n e l e r Nâz s atar n âzik s îm.b ey az r en k r u h ler i al le b -k ı z ı l b i r s e rv -i k a d Reş k ed er b âğ .i eze l ş e y d â o l a n d a n s o r Gö n ü l mir ’ ât.Diler s in h azr et.ı M ev lâ A r ş .

i k a d î m i b u d u r Dilberler e d ild âd eler cân ın d an ü m m î d i n k e s e r E brû-kem ân d ilb er ler in âf et.i cân o l d u ğ u n u Âlem bil ü r ey le h azer ey ler h azer ş e m s ü k a m e r L UT F Î amân d îv ân eler d erg âh ın a k ı l i l t i c â Bu tîr-i aş k .i aş k g ü lb er in e g ü l l e r d ö k e r Âteş-i âh ın s û ziş i cân g âh ın a in cû e k e r Z ülf-i si y eh s an emler in k ān û n .ı meh â s i n d i l ru b â P erde-en d âz o ls a meh .ı d ilb er ân âk ıller in ba ğ rı n d e l e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 253 .5 L UT F İY Â o l mih r.i h ü d â d îd eler im r âh ın ı g ö rs ü n S en eyle n azar k alb ime mih mân ım ı g ö n d e r Gülzâr-ı g ü lis tân .i mir ’ ât.d es time ih s ân ımı g ö n d e r M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 241 1 Âşıkları n âteş .ı g ö n ü l s ır r ın a v â k ı f Olsam n ’ o la îmân ıma ir f ân ımı g ö n d e r 5 Dünyâ ise d in d ü ş men id ir r ağ b eti m i k e s Aşkın ile d ilh ân eme s u ltân ımı g ö n d e r L UT F Î gib i âş ü f teler in h âlin e r ah m e t Yâ Rab bu teh î.v eş n û r d o l a r d i l h â n e l e r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ü / F â ‘i l â t ü n / Fâ ‘i lün 240 1 Yâ Rab k er em et d er d ime Lo k mân ’ı m ı g ö n d e r E y şân-ı k er em af v ime f er mân ım ı g ö n d e r Âlemleri v âr ey ley en A llah u K erî m ’s i n E y Z ât-ı K ad îm cân ıma cân ân ımı g ö n d e r Ver nûr.

n û ş me y h â n e l e r e l d e n g i d e r M ey k ev s er.b er.i h ay at.i tev b ed e b u lu n S ettâr ’ı g ö r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün 243 1 E y s âk î aç mey h ân ey i mes tâ n e l e r e l d e n g i d e r Hu mh ân ey i âb âd k ıl p ey mân e l e r e l d e n g i d e r M ey d ir h ay ât.ı âş ık ān ey s â k î -i c â n ra h m k ı l M ey s iz k alır s a b âd e.zemîn o l d â i m a Der.ı d ild e o lan d ild âr ı g ö r M ih r.ı d il b a k z e v k -ı c e n n e t d e n g ü z e l S ermes t mey b u lmaz is e em n ü e m â n e l d e n g i d e r M ey f er v er ir d er d eh lin e d e rd d i r d e v â e y n û r-i d i l Der d eh li b u lmazs a d ev â tıbh â n e l e r e l d e n g i d e r 5 Bir cân n ed ir mey h ân en in yo l u n d a o l m a y a fe d â Cân lar f ed â o lmaz is e cân ân e l e r e l d e n g i d e r M ey h ân ey i k ap ar is en h u mh â n e y i y ı k a r i s e n M es tân eler h ar b e çık ar b ü th â n e l e r e l d e n g i d e r S ey r et g ö n ü l iller in i g eç mâ s i v â ç ö l l e ri n i Kes b et g ö n ü l h aller in i d ilh â n e l e r e l d e n g i d e r 254 .n ü mâ ây în es i Bîdâr o l v ak t.i a‘ zamd an a‘ zam y â ri g ö r 5 Z ey d ile A mr ile u ğ r aş ma s a k ı n Z ey d ü A mr ’ ı s ev k ed en G affâ r ’ı g ö r L U TF İ Y Â r û .i s eh er b îd âr ı g ö r Âri f o l s ey r ey le h er b ir zer re d e n Ney y ir.i M u h târ ı g ö r M ir ’ at.i v ah d etd en açılmış g ü l l e ri Gü lş en .i d ild e g ö zet d îd âr ı g ö r S en d ed ir âlem.242 1 Her f iild e f âil.

i ir f ân g ö n ü ld ü r Dil-i der y â o lan b ir mer d .s er âlar Dilemez k ims ed en n ân u n ev âlar Bulur der d in d e d er d in e d ev âlar Bu zevk ile s ü r en d ev r ân g ö n ü ld ü r 5 Gönül mâh .ı r ah metin k atr es i b es d ir Kimseden med ed y o k amân y â A l l a h Ş ems-i m er h ametin zer r es i b es d i r 255 .i d ev r.i mu h ab b et als a b ir cân Yanında h âk .i mey dâ n E der himmeti âleme o s u ltân Dutarsın emr i mû cib in ce f er mân Bu L okmân ’ d an alan d er mân g ö n ü l d ü r E ğer bûy .i d il h ay r ân g ö n ü ld ür Cemâlin cîmin e k u r b ân g ö n ü ld ü r O mihr-i h ik meti s ey r ey ley en d il Bu dersd e tâlib .i A llah Ummân.Cismin h ay âtı r û h is e r û h u n h ay â t ı b â d e d i r Mey zev k ı d ild e o lmas a r û h ân ele r e l d e n g i d e r E y sâkî.i zemân mey h ân ed i r d â rü ’l -e m â n L UT F Î d iler b ir mey h emân d emh â n e l e r e l d e n g i d e r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 244 1 S ana ey n û r.ı mu zay y âd ır v ü cû d a Gönül ile g elü r LU TF Î s ü cû d a Bütün âlem o lu r h ay r ân b u cû d a Bu meydân d a ed en d ev r ân g ö n ü ld ü r M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 245 1 E y kerem ler k ân i H azr et.v eş d ir d ü r r ü mer cân Gelür ce zb e d ü ş er cân e h ey ecân Hakîkatd e o lan k u r b ân g ö n ü ld ü r Görünmez g ö zü n e h er d ü .

i îmân ın g ü ller i s o l d u Ku b b e.g ü lis tân .ı h immetd ir H ay d er.i Ke rrâ r Ş âh.i M ev lâ’ d an mü r ek k eb h i m m e t i n d e ry â m ı d ı r 256 .i K e rrâ r Bir mer h amet g ö s ter aman yâ G a ffâ r Dü ş mân ın a d o s tu n er r es i b e s d i r E lded ir k itâb .emâ n y o k Kamer.Çâr emiz k es ild i d izd e d er m â n y o k İnk ır âz er iş d i eld e f er mân y o k Kar ar.ı zemân e mey d ân ı al d ı M ezellet.i r e’ f etin s ü r r es i b esd i r Ş err âr.ı mu tlak b ir s en i b i l d i k L eîmler k ah r ın d a y â Rab b i o l d u k Bu k ad ar eş r âr ın d ev r es i b e s d i r 5 Hab îb ’ in d ir M u h ammed ’ in h u rm e t i M u h ammed ’ d ir d ü .ı r is âlet k atme r-i v a h d e t l e ri n S ah n .ı ad âletin tu r r es i b es d ir 11 ’l i he c e v e zni 246 1 Kamer.ı en b iy â A h med .ı s în en d e açılmış cen ne t -i a ‘l â m ı d ı r E y k emân .i ah y âr k emâlin b u l d u Gü lb ü n .eb r û k amer.ı A h med .ı v elây etd ir H ay d er.i h ik met cemâlin mi h r-i m ü c e l l â m ı d ı r Der y â.g îr o lacak d âr ü ’ l.i g ay r etin çev r es i b e s d i r Amân y â R ab b en â emân a g e l d i k Biz n âs ır.v eş â l e m e v e rd i n z ı y â Arş u f er ş o ld u mü n ev v er hu rş î d -i e c l â m ı d ı r E nb iy âlar s er v er i âh ir zemâ n p e y g a m b e ri Nû r.i M u h t â r Ş âh.i M uh t â r Dild ed ir LU TF İ Y Â h u b b .cih ân ın r a h m e t i E nb iy ân ın ev liy ân ın k ıy met i Hilâl.y ı r ah met k emâlin A rş -ı m u a l l â m ı d ı r Gü l.i Ç â r-i y â r S erd âr.i h immetin g u r r es i b e s d i r S ul tân .

âlemîn ”s in ey H a b î b -i Ki b ri y â Ş evket ü ş ân ın ş ef â‘ at f ey z.f eş â n o l s u n d a g ö r Aşk u sev d âd an mü r ek k eb d ir g ö nü l d e ry â -y ı d e rd S ahrâ-yı s în emd e s ü r û r u m r ev ân o l s u n d a g ö r 5 Bak kamer.i K ibri y â m ı d ı r Ahmed ü M ah mû d M u h ammed M u s t a fâ d e rl e r s a n a Rûz-i ma h ş er d e liv âd âr s an a M ü r t e z â m ı d ı r Bu MUH A M M ED LU TF Î ’ y e ey le ş e fâ ‘a t y â R e s û l Kıl kabû l ey n û r.ı melâh at f itn e.ı g ü lb e r s î m -b e d e n Z ülf-i dilb er g er d en in d e zer.5 “Rahmeten li’ l.civ ân o l s u n d a g ö r İhtiyârsı z ih tiy âr ım eld en ald ı b i r g ü z e l P erî-veşler âf et.i âh i r z e m â n Dil-nüvâzd ır cilv e.i cân p er îş ân o ls u n d a g ö r Kâkül-i g ü lb âr.en d âz.i H ak b u d erg eh -i fa d l â m ı d ı r Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 247 1 Ru’yet-i d ild âr ile d il ş âd ü mân o l s u n d a g ö r Cânânım âğ û ş .i d î d â rı a n ı n Hurşîd-i k u d r et g ib i g ö s ter e d îd â r â ş i k â r 257 .ı d ilb er d en d ağ ı l m ı ş g ö n l ü m ü Kāne boy an mış b u LU TF Î ’ y i zem â n o l s u n d a g ö r Fa ‘ i lâ t ün / F a ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fa ‘i lâ tün 248 1 Öyle bir d ild âr e b en d e o l k i o ls u n y â r-i g ā r Bir dilârây a g ö n ü l v er zü lf ü o ls u n m ü ş g -b â r Bâkî bir cân b ah ş ed e r u ’ y et.i cân d a n ev .tal‘ at k emân .b âzım mih r ib â n o l s u n d a g ö r Nâveg-i mü jg ân .eb r û ler i n i n t â k ı n a Hurşîd-i âs u mân âş ık d ır ay ân o ls u n d a g ö r M îr-i mey d ân .ı g ü l.

i zâil n ev m.ı Ha k ’d ı r b u c i h â n S ır r.ı cih ân a v er me d i l s e m l e r s e n i Ş âh g ed â o lmu ş d eğ ild ir b u fe n â d a p â y -d â r 5 Dev let.i u mû r et H ak k ’a t e s l î m o l b u g ü n Ba‘ d eh û d âr ü ’s .s elâm o lan c i n â n d a k ı l k a râ r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 249 1 Gaf let ş er âb ıy la s ar h o ş o lan l a r Îm ân u İ s lâm’ d an b î.h ab er o l u r E m v âl ü eş y âd an lezzet b u l a n l a r Azâb ü h is âb d an b î.k ed er o l u r Yalın ız b ir b ilü r n âm.i n âim h iç o l u r m u ît i b â r Âri f ân e k ıl n azar mir ’ ât.ı İ s lâm ’ı Celb .ı v ah d et b ah ş ed er eş y â s a n a h u rş î d -v â r L UTF Î tef v îz.i d ü n y a is e İ s k en d er ’e y â r o l m a d ı Z ıl l.tar af a g ay r eti p e k s e rt Yed iğ i içtiğ i h ep zeh er o lu r 5 Cân ın f ed â ed er d ü n y â mâlı n a Gö r en ş aş ar b u âd emin h âlin e Bak maz ş er îatin k îy l ü k āli n e Bu g af let b âd es i ş îr ş ek er o l u r 258 .Olas ın mak b û l.i d ü n y âs ın a ey ler d ev â m ı Bil mez k i b u ö mr ü n g elü r h ı t â m ı Yan ın d a b ir ak çe d ü r g ü h er o l u r M alı ço ğ ald ık ça y ü zü allan ı r Vas f etd ik çe malı ağ zı b allan ı r S erv i g ib i d ü n y âs ıy la d allanı r Gö zü n d e b ir etmek A r ş k ada r o l u r Gö r d ü k çe k en d in d en ziy âd e b i r fe rd Der û n u n a d o lar âteş d en b in d e rd Çar p ar çâr.ı d ef ter in d e is min k ay d e d e o l n â m d â r Bu n u k û ş ât.i d erg âh .ı h i d â y e t -p e rv e ri n S adr.

k âr ı b u ls a Gönlünd e s ü r û r u b in n eh er o lu r Kalbine d ü n y âs ı v er miş h alâv et S eâdete g ālib o lmu ş ş ek āv et E vlâd ıy âl eş y â g ü zel tar âv et Ne bilsü n âk ıb et b âr ı k ah r o lu r Bir fakîri b irg ü n etmez mis âf ir Mâldârla r ı s ev er o ls a d a k âf ir Olur mu Ceb b âr ’ ı K ah h âr ’ ı zâk ir Der ki in s an lar d a b u h ü n er o lu r Torundan to r u n a k u r ar b in âlar Kendi ems âlin e ed er s en âlar Z annede r k i ö mr ü b u lmaz f en âlar E lbet bu d ü n y âd an b ir s ef er o lu r 10 E vlâdına târ îf ed er b u h âli Aman sak la g elen y ıla b u mâli Bu dünyân ın v ar d ır d ü r lü ah v âli Olur da k i n o k s ân b ir d eh er o lu r Âdâbı er k ân ı târ îf ey lemez İslâm’ın ş ar tın ı k o lay s ö y lemez E mrullahı k en d i d o ğ r u d in lemez Düşünmez âk ıb et d er b ed er o lu r S en seyr ey le b u âd emin h âlin i Bu gayretd e cem etd iğ i mâlin i Beline b ağ lamış g af let ş âlin i Z annede r b in ler ce mu ammer o lu r Birgün olu r v ar mâlın ı b ö ler ler Vereseler ü zer in e g ü ler ler Mihneth ân es in e b ir b ir d o lar lar Nice bin âd emler mu zaff er o lu r E nişteler g eçer s ed ir b aş ın a Oğulları n ağ u k atar aş ın a Bir akçe k ıy mazlar mezâr taş ın a Meyânda s ö zler i mu g ay y er o lu r 259 .ı b er.Yüz senelik er zâk y an ın d a o ls a Herbir en v â‘ ıy le y ığ ıls a d o ls a T âzeden tar îk .

i s û zân g ö s ter ir Âşık n azar ets e r û y .i K āh i r ’e Yan lar ın d a b u mal mü n ek k e r o l u r L U TF Î d er k i aman ö lmezd e n u y a n Ş erîati d u t b ir A llah ’ a d ay a n Îm ân İ s lâm n û r.i cân ân e Her h ali b ir d ü r r ü mer cân gö s t e ri r 260 .i tev h îd e b o y a n Ol zemân h er ş ey in mu tah he r o l u r 11 ’l i he c e v e zni 250 1 Dîdâr.15 Bu d am u taş lar ı b ir b ir b ö l e rl e r Her b ir i b ir in e g id er d o lar la r Har âmîler g ib i g elü r talar la r Her b ir taş g ö zler e mü cev h e r o l u r Gazab ile b ü y ü k d amı s ö k erl e r Ku ş atlar ı y er y ü zü n e d ö k er l e r Kalan y er ler in e ar p a ek er ler Ver es eler b ir b ir b er âb er o l u r Neler çek er h er k es teb d îl ta ğ y î rd e Her b ir i ö len e tâzîr tek d îr d e Hiçb ir is i r âzı d eğ il tak s îmd e Yü zler i to z ile mu g ab b er o l u r Biri g id er h ızar cıy ı g etir ir Dü lg er ler i y an lar ın d a o tu r u r Her b ir is i iş ler in i b itir ir Ver es eler y in e mü k ed d er o lu r M as r af lar g ö s ter ir o d em b i n â l a r Ne y ap s ın lar eld e y o k d u r g ı n â l a r Üstad lar ed er ler iş i f en âlar Her b ir i k ah r ile mu k ah h er o l u r 20 Ne b ir ih s ân n e b ir in ‘ âm za h î re Ne F âtih â n e b ir h ay r ât h âtı re Uğ r amış lar g û y â k ah r.ı d ilb er ler d îd e.i câne S în ed e âteş .

i mü c e l l â l a rı v a r S înesi sî m mâh .i k u d r et b ir g ü zel Bezetmi ş k u d r etle g ü zel Lem.i v âl â l a rı v a r Geysûler i âf et.i t û b â l a rı v a r Gerdende h allar ı h ay âl la‘ l.i k u d r et r u h i al r û y .v e ş d â rü ’l -e m â n Âşıkları n a mih r ib ân k ıy met.i h ü mâ Gören kâ f ir ler e îmân g ö s ter ir L UT F Î b u mir ’ ât.ı h ik mete b ir b a k Bu hikmetd e b âk î d ev lete b ir b ak Böyle bi r k amer.n ü mâ Keşf olm az ef en d im mü ş k il mu am m â Kāf-ı me h âs in d e o l mü rg .i leb i â b -ı z ü l â l Katmer.i cân cân lar a s alar h e y e c â n Râhında âş ık lar h icân ö y le tecell â l a rı v a r 261 .Kâkül dö k ü lü n ce g ü l g er d ân ın a Keder ve r ir g ü n eş ler in ş ân ın a Girmiş n ice âş ık lar ın k ān ın a Cihâna â f et.i v ah d ete b ir b ak S ırr-ı sü v ey d âd a ir f ân g ö s ter ir 11 ’ li h e c e v e zni 251 1 Âhû bakış lı d ilb er in zü lf .i d ev r ân g ö s ter ir Hâline h ar acd ır Cemş îd ’ in tâcı Kamer-v eş r u h ler i d îv ân min h âcı Güzeller b ezmin d e k u d r et s ir âcı Taht-ı m eh âs in d e f er mân g ö s ter ir Kemân e b r û ler i mih r âb .i zemân h u r ş îd .y ez e l Ş ânına lây ık d ır b ö y le b ir g azel Âşıklar d er d in e d er mân g ö s ter ir Âhû gözler i v ar b ir cih ân .ı k u d r et S ûreti âf itâb s îr eti h ik met Ş âh-ı dev r ân g ö r s e ey ler mu h ab b e t Cemâlin cih ân a s u ltân g ö s ter ir 5 Kāmeti k alem.i s emen s â l a rı v a r Kudret n ak ış lı g ü lb er in k āmet.

r û lar g ib i cân â n c e m â l i n g ö s t e ri r Hizmete ey le g ay r eti h izme t i l e a l h i m m e t i Her d ü .ı H ak k ’ a mer h amet e y l e b u h a l k a m e n fa a t Ol mü s teîd b u l mek r emet câ n â n c e m â l i n g ö s t e ri r Her r û z u ş eb ey le n iy âz n iy â z i l e o l s e r-fi râ z Çâr e k ıla o l çâr e.g îr in o lu r C elîl cân ân c e m â l i n g ö s t e ri r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 262 .cih ân b u l d ev leti câ n â n c e m â l i n g ö s t e ri r Olu r is en eh l.i k u d re t g ü z e l i Gö r k er em.ı ezelî cemâl.i ed eb ed eb s e â d e t e s e b e b E deb ile o l mü n teh ab cân ân c e m â l i n g ö s t e ri r 5 Kib r ü r iy âd an o l b er î b u h l ü h a s e d d e n k a l g e ri Hak y o lu n a v er b u s er i cân â n c e m â l i n g ö s t e ri r M ah lû k .i Lem.ı k alb e k ıl n azar cân â n c e m â l i n g ö s t e ri r Vâr iy y etin d en et g ü zer cân â n c e m â l i n g ö s t e ri r Yü z y er e s ü r s u lar g ib i k u r b â n o l â h û l a r g i b i Rağ b etd e h û b .5 Ş em s ü k amer h ay r et ed er ru ’y e t i n e g a y re t e d e r Nâzır lar ın ak lı g id er d ild e d i l â râ l a rı v a r Ş ev k et ü ş ân .y ezel’ i f e y z -i Te â l â ’l a rı v a r Kaş lar ı k u d r et k alemi r u h le ri z î n e t a l e m i L U TF İ Y Â H ak k ’ ın k er emi c e n n e t -i a ‘l â l a rı v a r Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 252 1 M ir ’ ât.s âz cân ân c e m â l i n g ö s t e ri r L U TF Î g ib i o lma alîl g ö n lün d e b u l n û r-i C e m î l Des t.

i ş ey d âlar a s ı ğ m a z M ecnûn’lar ı s ah r âlar a s ev k ey ledi L e y l â Ol câzib e k i k âk ü l.ş ân o l m a y a n b i l m e z Gülistân .i k u d s î o c â n â n ı Güneş-v eş k u b b e.ı cân ân ı ar ef .i h amr âlara s ı ğ m a z Gülşen-i g ö n ü l g ü ller in in zev k ı s e h e rd e Bahşolsa d ile b ü lb ü l.ı meh âs in ş âh id .i d erg âh .ı mu allâlar a s ı ğ m a z Bir dil ki d er.i ş eh lâlar a s ı ğ m a z 5 S ultân-ı mu h ab b et k u r a tah tın ı g ö n ü l d e Ol vakt o g ö n ü l A r ş .Z (Ze ) K Ā F İ YES İ 253 1 Bir âteş.ı M e s n e v î d e rs i n S udûr-i s ad r.şâ n o l m a y a n b i l m e z Ne bilsü n h âce.ş ân o lm a y a n b i l m e z 263 .i b illâh d e L U T FÎ Bast olsa eğ er v ar o lan eş y âlar a s ı ğ m a z M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 254 1 P erîşânı b u g ü n cân â p er îş ân o lma y a n b i l m e z Cevâhir k ad r in i cev h er.i h o d b în k itâb .i cân s û z k i b ü lb ü ller e d üş d ü Ol vakt.i mey h âne l e rd e n s o r Ş eref ü şev k et.f ü r û ş ân ol m a y a n b i l m e z Cilâ-yı c âm.i a‘ lâlar a s ı ğ m a z Bir zevk k i o lu r âr if .ı aş k ı s âk î.i d ild âr e y e t i ş m i ş Cânânsız o cân cen n et.i Ley lâ’ lar a s ı ğ m a z Bir an g ö r ü n ü r M ecn û n ’ a Ley lâ c e m â l i n d e n Bu seyr ü s af â d îd e.i h amr i ş er ef .i aş k d a k amer.i s eh er g o n ce.

i âh ı âş ık ın cân ân civ âr ı n d a k a ra r E yler is e ar z.ş â n o l m a y a n b i l m e z Tec ellîh ân e.zemîn ü f t â d e -i m e y h â n e m i z S âk ıy â b ir b âd e v er b u d er de d e rm â n i s t e m e z Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fa ‘i lün 256 1 Her s er v .5 Niyâz.ı melâh atd ir c e m â l i d i l b e ri n Bah r.i t â b â n i s t e m e z L U TF İ Y Â r û .ı a ş k o l m u ş b u g ü n İlti câ etmez emîr e d âd e f er m â n i s t e m e z 5 T îr.i v ah d et g ü ller i g ö n lü n d e n û r-p e rv â z i k e n Âlem.ı k er e m -ş â n o l m a y a n b i l m e z Dilâ zev k ın n ih ây âtı b u lu n m a z b a h r-i u m m â n d ı r Gö n ü l k iş v er in e ş âh ân e zî.ı h âle k âtib .i z î -ş â n i s t e m e z İftir âk .i d ev râ n e y e t i ş m e z Dil kâbesini bilmeyen gufrâne yetişmez Erbâb-ı dilin cilve-gehi zülf-i dilârâ Bu esrâr ise sîret-i hayvâna yetişmez 264 .i c â n i s t e m e z Nû r.i ağ y âr ı as lâ mer d .i ş eh b âz.i p en çe.g ü lis tân .i d ild e mâh .i f ey ze g ar k o lan lar d ü rr ü m e rc â n i s t e m e z Kim es îr.b er.v eş d ilb er in v u s la t ı n a t â l i b o l a n S ey r ü s o h b et etmeğ e mer d -i d i ra h ş â n i s t e m e z Gü l.i ef lâk .ı r eh b er i f er d .i r ev ân âf et.i k er em -ş â n i s t e m e z Ol k amer.i M ev lâ g ö n ü ld ü r h u rş î d -i m ân â Bu s ır r ı LU TF İ Y Â d ild e n ûr-e fş â n o l m a y a n b i l m e z Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 255 1 Ülf et.d âr ân a mah s û s d u r efe n d i s i n e n â z e t m e k Ker emin k ıy metin zât.

ı d er û n u m S eng-dil d ilb er ler mih r ib ân o lma z Başdan b aş a âteş ald ı b er û n u m S öndürm ez s ev d iğ im mîzü b ân o lm a z Geysûler d ağ ılmış ağ g er d ân ın a Hûrîler ku r b ân d ır ş îr în cân ın a Ş ems ü k amer h ay r ân o lmu ş ş ân ın a Dîdede k an ıma d îd e.i Rah mân ’ e k ald ı LU TF İ Y Â ü m m î d b u g ü n Kâinâtı h alk ed en A llah ed e imd â d ı m ı z Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 258 1 Dağları d ağ ıd ır âh .r û y e d eh âlet çâr e y o k d u r n ’ e y l e y i m Âteş-i d er d .i d ir ah ş ân e y e t i ş m e z 5 L UT F Î y in e o l k âk ü l.i eles t b âd e -k e ş i n d e n Bî-behre o lan âlem.b ân o lmaz Devr-i k amer ems âlin i g ö r memiş Bâd-ı hazân g ü l y ü zü n e u r mamış Cemâline k ar ş u g ü n eş d u r mamış Bu şöhrete ş ây ân h er civ ân o lmaz 265 .i ir f ân e y etiş m e z Gülşen-i g ö n ü l v ar is e Rıd v ân s a n a m ü ş t â k Cân gözler i y o k mih r.Z evk-ı m ey i s o r b ezm.i g ü l n âze m i ç e k d i Dilber n âzın ı çek mey en ih s ân e y e t i ş m e z M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 257 1 Derd eli n d en d âd e g eld im âh ed e r fe ry â d ı m ı z Derd ile mû tâd e g eld im g elmed i i m d â d ı m ı z Hazret-i Lo k mân ’ e ar z.r es g ö r med im k i ş âd o l a n â -ş â d ı m ı z 5 Rahmet.i d er û n u m y ak mad a b ü n y â d ı m ı z Çâr-taraf f er y âd k ıld ım k û h s âr lar a ğ l a d ı Bir meded .ı h âle n ev b e t b u l m a d ı m Ne kadar y an d ım y ak ıld ım v er me d i b i r â d ı m ı z Bir kerem.

i d ev r ân d ır k emân .ı âs u mân d a s er k eş ân ol m a z 5 Âfet.ı g ü le k o nm a s a M âs iv â g ü ller i k alb d e s o lma s a Cân ın v er mey in ce y âr ş ik âr o l m a z Z ür r a‘ o lan y o la to h u m ek e r m i Ku r u mu ş ağ açd a b ü lb ü l ö te r m i Hak y ap tığ ı b ir b in ây ı s ö k e r m i Gö n ü l k ır an âd em b eh r ed âr o l m a z 5 E r o lan er k iş i ö ğ er mi k en d i n M âld âr o lan âd em s ö y ler m i n a k d i n M ü r ş id .F ir d ev s .i tâb ân g ö r s e b ö y le h ü m â y ı S ahn .n ü m â y ı M âh .i d ile d ol m a s a M ü rg .i H u d â metn .i g ül -b û l e r S abâ.d âr o l m a z F ey z.ı eş y ây a n azar.i s er v et en d âmın a b ü r ü nü r Âk ıb et mâr g ib i y er d e s ü r ü nü r Bu s ıf atlı âd em b ah tiy âr o lm a z 266 .i mu h ab b eti k alb d e b ul a n l a r Aslâ mâs iv âd an h ab er d âr o l m a z Bir âd em b u lu r s a d er d .i h ü d â b âğ .eb r û l e r F itn e.i a‘ lâ’ d an almış n em â y ı Cemâli k ald ır mış cih ân .i mu h ab b etd e g av v âs o l a n l a r E lv ân .y ı s eh er d e es en g ey s ûl e r L UTF Î b ö y le d ilb er h er zem â n o l m a z 11 ’l i he c e v e zni 259 1 Bah r.men di n i Âri f ân e g ö zler k en d i k en d in i E ğer f ar k ed er s e d ild e r en gi n i Ş öhr et ü ş ân ile n âmd âr o lm a z Hu b b .f eş ân o lmu ş zü lf .i k âmilin d u tmay an p e n d i n An ın d âv âs ın a îtib âr o lmaz M ü f lis o lan âd em g an î g ö r ün ü r E hl.

i mer d â n e Olan Hak ’ d an g ay r i b ir y an a b akm a z 11 ’ li h e c e v e zni 261 1 Hevâ dâmın d a k ay d .i r ah ş ân a b ak ma z Âgâh olsa eğ er n û r.L UT F İY Â g ar azk âr o lma y amân d ı r Mürüvvetli in s ân d âr u ’ l.i mey d â n e Kalbinde tev h îd i o lmu ş d ü r d ân e M eydân-ı tev h îd d e mer d .ı y âr e Kubbede h u r ş îd .i ek v ân a b ak maz M uhabbe t o lu r s a g ö n ü ld e r eh b er Z evk-ı d il es r âr ı o k u d u r ezb er Güneşden g ü zeld ir cemâl.i d ilb er Cemâli s ey r ed en cin ân a b ak maz M ey-i mu h ab b eti o lan zâık ler Bezm-i i r f ân îd e o lan f âık ler Destûr-i mü k er r em alan âş ık ler Vuslat-ı d erg âh e d er b ân a b ak maz L UT F Î k u r b ân o ls u n mer d .emân d ır Allah’a s ığ ın d ım b u n e zemân d ır Bu cihând a K u r ’ ân g ib i y âr o lma z 11 ’ li h e c e v e zni 260 1 Nazâr-en d âz o lan d îd âr.ı b en d o lan e ş râ re p e n d o l m a z Yabanda mü r d o lan h ar d en zü b âb ı n p â y i b e n d o l m a z Hevâ-yı n ef s e tâb i‘ h er cih et ıs y â n e d a l d ı rm ı ş E sam a‘m â leîm f er d e n as îh at s û d -m e n d o l m a z Yüzün per d es in i y ır tmış îmân in c î s i n i s a t m ı ş Kızışmış ş eh v ete b atmış n er ar s la n a k e m e n d o l m a z Denâet der û n u d o lmu ş r ezâletd e k e m â l b u l m u ş Hamâkat h âmili o lmu ş s iy ah merk e p s e m e n d o l m a z 267 .i d îd âr e Âlemde n u k û ş .

i c â n â n ı m ı c â n e Gö r ü r ef lâk e y etmiş d û d .n âme.i â h ı m d a n g ü z â r e t m e z 5 S el âm.p er es t ş âd an o z â l i m d e rd -m e n d o l m a z Z emân eş r âr ın ı ir ş âd ed er im d e y ü z a n n e t m e Öğ ü d ü n y u v ad a almış ek e ş e y t â n a fe n d o l m a z Bu d ü n y â b ah r.i ş ey d â h ay âl.i mü ş g în cihâ n ı m ü ş g -b â r e t m e z Vis âl.i y âr s ız bi r a n k a ra r e t m ­ ez M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 263 1 Bu k ad ar f elâk et b u k ad ar g a fl e t Her k av m.g ü lis tân ı y ık ıl s a t â r u m â r o l s a Olu r k ü ff âr.i d ild âr ı d ile L U T FÎ b i l e n t u h fe Dil.ı H ak k ’ ı b u lmay an d ü -k e v n e y n b e h re -m e n d o l m a z M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 262 1 Aceb d ir mâd en .i teş n es in e r ah med ü p ü m m î d v â r e t m e z Ker em.i k ü ff âr d a tas av v u r o l m a z Bu k ad ar mih n etler b u k ad a r z a h m e t E l-y ev m h içb ir i tezek k ü r o l m a z Bin b u k ad ar k ah r ey les e H u d â ’m ı z Gö k ler d en çağ r ıls a g els e n i d â m ı z M ah v o lmu ş g ö n ü ld en n û r.5 Hay â ed eb d iy ân ets iz n âmû s u y o k h i d â y e t s i z M ü r ü v v et mer h amet b ilmez z e h e r p a rç a s ı k a n d o l m a z Bu d în in g ü l.v eş a d û v s u n ş e rm -s â r e t m e z M u r âd d ild âr ın ı âş ık g ö n ü lde g ü n g i b i g ö rm e k Ki tas v îr d e o lan s û r et cemâ l -i c â n e y â r e t m e z Keb û ter g er g etü r s e n âme.r û lu k ed ü p d ü ş mân la rı n a k a h re d ü p d o s t a Ne h ik metd ir o meh .r û .i h ü d â m ı z Âh ir et âk ıb et tef ek k ü r o lma z 268 .i h ay r u ş er o l u b d u r L U T FÎ b î d â r o l Tarîk .

Gözler k ö r o lmu ş d u r h ak k ı g ö r me k d e n Diller lâl o lmu ş d u r h ak s ö y lemek d e n Kulaklar s ağ ır d ır h ak d in lemek d e n Hakkı kab û l etmek tah attu r o lmaz Kitâbullah ile y o k d u r h ar ek et Ref‘ old u İ s lâm’ d an g itd i b er ek e t Kesbetmiş tev h îd d e lis ân r ek âk et Tarîk-ı tâlîmd e teğ ay y u r o lmaz 5 Namaz f ar zd ır mes cid ler e v ar maz l a r Kur ’ân ned ir emr u llah ı s o r mazlar L UT F Î u lemây ı âd em s ay mazlar Nîmet-i îmân e teş ek k ü r o lmaz 11 ’ li h e c e v e zni 264 1 Ey sâkî rahmeyle bize Biz Muhammed ümmetiyiz İhsâne ge ldik biz size Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî zikret Ahmed’i Zât-ı pâk-i Muhammed’i Doldur bir bâde sermedî Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî şâh-ı enbiyâ Oldur Habîb-i Kibriyâ Verir şerâb-ı pür-safâ Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî zikret rehberi İns ü cinnin peygamberi Doldur şerâb-ı kevser ’i Biz Muhammed ümmetiyiz Sâkî bilirsin Ahmed’i Hak îkat-i Muhammed’i Lutfet şerâb-ı vahdeti Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî gel eyle kerem Sensin mahremi bu harem Bir bâde doldur lâ-cerem Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî feyz-i Rahmânî Sendedir ilm-i Rabbânî Lutfet bâde-i irfâni Biz Muhammed ümmetiyiz Ey sâkî bahr-i keremsin Sâhib-i lutf-i himemsin Sen sâkî-i bu ümemsin Biz Muhammed ümmetiyiz 10 Ey sâkî ihsân sendedir 5 Ey sâkî sırr-ı Çâr-i yâr Derdlere dermân sendedir Verildi sana bahtiyâr Mey doldur meydân sendedir Doldur ver câm-ı aşk-ı yâr Biz Muhammed ümmetiyiz Biz Muhammed ümmetiyiz 269 .

ı h ik meti b u h i z m e t e k ı l h i m m e t i İki cih ân ın d ev leti ey n û r.v eş d ilb er.i d i l v â b e s t e m i z M ey .i cân d ır k elâ m ı d ü rr ü m e rc â n d ı r Bu cân g âh e h ey ecân d ır g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z Bezetmiş g er d en in h aller âş ı k d ı r h â l e h a y â l l e r L a‘ l.ı h ay ât içen a n ı g ö rm e z m e m â t Bu mey ile b u k âin ât b u lmuş h a y â t h e r h a s t e m i z Bâd e.i h amr â g etü r ey sâ k î -i n e v re s t e m i z Vak t.i a ‘z a m s ı n S ır r.ı zev k o lu r mü d âm d e m h â n e d e s e rm e s t e m i z Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 266 1 Gün eş .ı mu k ad de s e k re m s i n Bu LU TF Î ’ y e s e n e rh a m s ı n Biz M u h amme d ü m m e t i y i z 8’l i he c e v e zni 265 1 Bir b âd e.i mu h ab b et.i d il b u ls u n cilâ g ö st e r c e m â l i n c î m i n i Cîm .i leb in d e zü lâller g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z 270 .i cemâlin ş ev k ın e cân g ö z l e ri p e y v e s t e m i z Do ld u r ş er âb .i s eh er s ah b â g etü r me y h â n e y e d i l -b e s t e m i z M ir ’ ât.eb r û ler i k u d r et k ale m i n d e n n e d i r h i k m e t Cinân s ey r in e n e min n et g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z Cemâli cen n et.Ey s âk î g av s .k eş ân mey h ân ed e d ilşâ d o l u r v a k t -i s e h e r Cân ân d îd âr ın g ö s ter ir b u bâ d e -i h a c e s t e m i z L U TF İ Y Â cân ân ile cân me y h â n e d e b u l u r h a y â t Z ev r ak .i d ild âr g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z Gö r en g ö zler o lu r b îd âr g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z Kemân .i H u d â v eri r d i l e n û r-i h ü d â M ey h ân ey e cân lar f ed â o ls u n b u m e y e re s t e m i z 5 Her k atr es i âb .

i b as îr etd en ese r-y â b Ol bak ki b u cân ar ş a y eten ellere k a l m a z L UT F Î b u g ü zel ş i‘ r.i tan n âz g ece g ü n d ü z e d e r b i n n â z Gören gö zler g elü r mi v az g ö n ü l e y l e n m e z e y l e n m e z M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 267 1 Revnak-ı g ü lis tân d emi b ü lb ü llere k a l m a z S abâ-yı s eh er zev k ı d e s ü n b ü llere k a l m a z Günden d e g ü zel mih r.mu r âd etmez b u b ir k i m s e y e y â r o l m a z 271 .i S ü ley mân ’ e y e t i ş s e E mri emîr in s ö y led iğ i d iller e k al m a z E y nûr-i b as ar n û r.i d ilâv îz ile â n d ı r Bu fânî cih ân k u llar a s u ltân lar a k a l m a z M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 268 1 Bu menz il b ir mü r û rg âh d ır mü r û rg â h d e k a râ r o l m a z Bu düny â b ir g ü zerg âh d ır g ü zerg â h d e d i y â r o l m a z Bu bir cân b âz.d âr ın a n âz ile g ö rü n d ü Her vakt.5 Gülistân .ı mek k âr d ır v ef âs ı z b i r c e fâ k â rd ı r M ürîdin b er.ı melâh atd e b âğ u b o s tâ n -ı h i k m e t d e Bu vusla t.i s eh er n azlı n iy âz g ü lle re k a l m a z 5 E mîr-i z emân mü h r.ı ş er âf etd e g ö n ü l ey len m e z e y l e n m e z Gören gö zler o lu r h ay r ân âleme â fe t -i d e v râ n Nice cân lar o lu r s ey r ân g ö n ü l eyl e n m e z e y l e n m e z L UT F Î’y e d ilb er.i r ev ân âf et.i d ev r ân lar ı g ö rd ü m Ne hûrî k ıy âf et n e çiçek h âllar a k a l m a z Bunca k i n iy âz.i d ir ah ş ânl a r ö l ü rl e r Gerdenle r i s îm h âllar ı f ü lf ü ller e k a l m a z Çok serv .

s û b en d ey lemiş d ir âf et -i d e v râ n ı m ı z Ne k ad ar tâb ü tü v ân .g ü lis tân .ı p e rî ş â n ı m ı z L U TF İ Y Â d âr ü ’ l.ı melâh atd e ed e r z e v k u s a fâ Ne v er ir d er d ime d er mân n e ç ı k a rı r c â n ı m ı z Böy le b ir cân s û z ciğ er.i i b re t i l e d o l d u r Bas îr etle n azar ey le b u misk î n p â y -d â r o l m a z 5 Bu b ir k ān û n .i Rah man is tey en ler d ü rr ü m e rc a n i s t e m e z Der d in i d er man b ilen ler d er d e d e rm a n i s t e m e z 272 .i tıb h ân es in d e ey ledi m y ü z b i n n i y â z Ver med i g er çi s ataş d ım k atl i m e fe rm â n ı m ı z 5 Bu n e çar h b u n e çemb er f it n e -g ü s t e r d i l -fi rî b Çâr.d û z t î ri n e o l d u m h e d e f Ne k ad ar y an d ım y ak ıld ım du y m a d ı e fg ā n ı m ı z Derg eh .Aceb b ir av ile av lar k iş in in b a ş ı n ı t a v l a r Aceb â g eld i mi b ir er b u s a y y â d a ş i k â r o l m a z Gö zü n p er d es in i k ald ır n û r.i k ad îmd ir g e l e n g i t m e k i ç ü n g e l m i ş Bu b ir k azâ.ı r ıh letd ir ikā m e t e b â z â r o l m a z Nice LU TF Î g ib i d ild âd eleri n n â -m u râ d e t m i ş Vef âs ızın v ef âs ın ı g ö zetmek a k l a k â r o l m a z M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 269 1 Der d elin d en d âd e g eld im ka n d e d i r L o k m â n ’ı m ı z Rûz u ş eb f er y âd k ıld ım em re d e d e rm â n ı m ı z Gü l.d âr lık e d e rs e m s û d y o k P ek p er îş ân ey led i eb d ân .emân d ild â rı d e rl e rd i e z e l E tm ed i d er mân ımız b ir mer h a m e t s u l t â n ı m ı z Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 270 1 Hub b .y ı elb ettir b u de rd e h i ç t i m â r o l m a z M is âf ir h ân ed ir elb et g elen g i d e r k o n a n g ö ç e r Bu d âr b ir d âr.

i tû b â g ö r ü n mez 5 Âteş-i has r etle d ağ lan mış cân ı Z ülf-i an b er g ö zü ş eh lâ g ö r ü n mez Hasret d iy âr ın d a o lmu ş p er îş ân Dîde-i cân ın a d ü n y â g ö r ü n mez Kaplamı ş v ü cû d u n âteş .ı cin â n i s t e m e z Bu fenâd a s îm ü zer ler o d s alar c â n g â h l e re Mâh-i tâ b ân is tey en ler n ecmi s ey râ n i s t e m e z 5 Öyle bir d ilb er e el v er d âd .ı cih ân ı n ak ş ed en n ak k ā ş ı g ö r İlm ü irf ân is tey en ler g ü l ü r ey h â n i s t e m e z Mir ’ât-ı h ik mete b ak LU TF Î ar ef d e rs i n o k u Cânı kurb ân is tey en ler cân e k u r b â n i s t e m e z Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 271 1 M ecnûn k i s ah r ây ı s ey r etd i ammâ Hayıf ki cemâl.i Ley lâ g ö r ü n mez Bu seyrân .i s ev d ây ı Gözüne k āmet.r es o l s u n s a n a Bâkî bir cân is tey en ler f ân î b ir c â n i s t e m e z Bu nukûş ât.i s ev d â N ’ eylesü n h u d û d .ı s ah r â mü ş k il mu amm â Katre bulu n u r mu d er y â g ö r ü n me z S evdâ âş ık lar ı s erg eş te ey ler M âşûk n er d e k ald ı s ah b â g ö r ü n m e z Dûçâr olan b ilü r d er d .Derd ise b ir d ü r r ü mer cân g er d en -i c â n c e v h e ri L übb-i i r f ân is tey en ler ş ö h r et ü ş â n i s t e m e z Ş ehper-i zen b û r i d eğ mez b u cih ân k â ş â n e s i S eyr-i cân ân is tey en ler k as r.i s ev d â g ö r ü n m e z 273 .

g ü n g i d e r Bu d ü n y â b in d er d e mü b telâ e d e r Bin k er r e ö ld ü r ü r ö lü me k a d a r Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z 274 .i k ā m e t e Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z M ağ r û r o lma s ak ın mâle d e v l e t e Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z Nice b ây u g ed â b u y er y u tm u ş d u r Nice tâc u tah tlar y er e b atm ı ş d ı r Nice p âd iş ah lar y er d e y atmı ş d ı r Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z Al y an ağ ın s o lar k ad d in b ü k ü l ü r Birg ü n o lu r k o n ak lar ın s ö k ü l ü r M alın eld en g id er y er e d ö k ül ü r Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z E vlâd lar ın b irg ü n b aş an taş o l u r E tm eğ i ço k y ed in ço k s av aş o l u r Baş ın s an a b ir b elâlı b aş o l u r Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z 5 S en in g ib i ak r an lar ın f ân o l u r Bir f er d y ü zen b ak maz b ağ rı n k a n o l u r Var d ığ ın meclis ler p er îş ân o l u r Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z Gelin ler in d er k i y in e mi g e l d i Ölmez itmez b itmez n e b elâ o l d u E vimizin içi mu s îb et d o ld u Gid er b u g ü zellik s an a d a k a l m a z Civân lık zemân ı g ü n .i r eh â g ö r ü n m e z L UTF Î b u d er y ây a d ü ş en ler b i l ü r Der y âd ad ır ammâ d er y â g ö rü n m e z 11 ’l i he c e v e zni 272 1 Gü v en me civ ân ım s er v .b e.M u h ab b et b ah r in e s ef în e s a l m ı ş Hiçb ir tar af r âh .

i ter leb ler i h an d ân e ye t i ş m e z Ol çeşm .i s iy eh âh û .ı h ab îb i ş âh .i led ü n d e men ar ef e s râ rı n ı M ûsil-i v as l.r âh e s öy l e m e z Nûr-i îm ân h u b b .i s iy âh e s ö y l e m e z 5 L UT F İYÂ s er mes t o lu r b ezm.i d ev r ân e ye t i ş m e z Her gonce.ı m u h a b b e t M uhabbe t is e s îr et.Ş erâfet-i d ü n y â n ev m.i el e s t m e y -k e ş l e ri P erver-i aş k .ı H u d â g ed ây e ş âh e s ö y l e m e z Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 274 1 Her rûy-i k amer âf et.y i Çin ’ d en d e g ü z e l d i r Gerdende h âli d en g in e d ü r d ân e y e t i ş m e z Her dîde s i b ir k ıb le.i h ay v ân e y et i ş m e z 5 Z evk-ı mey i s o r b ezm.i a ş k a Aşk kâb es in i b ilmey e Rah mân ’ e y e t i ş m e z Dil beyt.i n âimd ir Dünyâ ib tilâs ı d âim k āimd ir L UT F İY Â zan n etme d ü n y â d âimd i r Gider bu g ü zellik s an a d a k almaz 11 ’ li h e c e v e zni 273 1 S eyr-i d ild âr ın ı âr if d ild e âh e s ö y l e m e z Âlemi ten v îr ed er h em mih r ü mâ h e s ö y l e m e z M ekteb.ı v ah d etin b ü lb ü ller in a n l a r o l u r Gerden-i d ilb er ö p er zü lf .i H u d â d er û n u mih r âb .n ü mâ k âb e.i ilm.i eles t b âd e -k e ş i n d e n Katre-i m ey i içmey en u mmân e y e t i ş m e z 275 .i Rah mân ’ d an te fe y y ü z e y l e m i ş Dîde-i b âtın ed er s ey r ân n ig âh e sö y l e m e z Gülsitân .

ı eb r û .y ı mu h ab b e t u re fâ d ı r L U TF Î o k er em.ş ân ı g ö r en n â re g ö rü n m e z M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 276 1 T âk.ı s er d â re g ö rü n m e z 5 Me y h ân e.ı h alın câm.i b îd âr e g ö rü n m e z Gü lzâr.ı cih ân tâlib .i la‘ l.ı civ ân R ıd v ân .i p îr.i d ü r.i mu h ab b et d i l b e r-i m e h t â b ı m ı z Hatt.i mân ev î cen n e t l e ri g ö rs e Ol cân .i b illâh e meğ er d il v e re L U T FÎ E rd en d û r o lan mey d ân .ı mey d ir nû ş -i h a m r-i v a h d e t i E td iler b ezm.i d ir a h ş â n e y e t i ş m e z Bir âr if .i d îd âr e g ö rü n m e z M es tey ley e g er d iller i b u ş e rb e t -i t e v h î d E lb ette o cân man zar.i g ö n ü l g ü ller in i eyl e t e m â ş â Cân g ö zler i y o k mih r.i mih r.b â re g ö rü n m e z S ermes t.i mu g ān d ır k âbe s i â ş ı k l a rı n M ah r em.Gü lş en .i mân â.i v ah d e t d e b u l u n s a Bes d ir b u ş er ef s û r et.y ı d en î d îd e.i mey .ı me rd â n e y e t i ş m e z M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 275 1 Dü n y â.ı ağ y â re g ö rü n m e z Cân ân ile cân g ü lb e.i leb in d ir b âd e -i n â -y â b ı m ı z On s ek iz b in âlemi h ay r etd e k o y d u n e y g ü z e l Aşk ile d o ld u g ö n ü ller k alm a d ı b o ş k a b ı m ı z Derg eh .y i k emân ın d ilb e râ m i h râ b ı m ı z Kev s er.i eles td e mü s t e îd e rb â b ı m ı z 5 M âş âallah h iç ay ılmaz b u m e y i n m e s t â n e s i Hamd ü lillâh h aş r o lu r lar r in d -i ş e y h u ş â b ı m ı z 276 .

i mu h ab b et y âr o lu r a h b â b ı m ı z Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 277 1 S ahrâ-yı s ev d ây a d ü ş en n ev r es te Civânın b aş ın d a ak lı b u lu n maz S evdâ-yı Ley lâ’ y a o lan p ey v es te Âlem-i hay r eti târ îf o lu n maz Âteş-i se v d ây a d ay an maz d iller F eryâdın o d u n a y an ar b ü lb ü ller Devre gelü r s eh er ler d e s ü n b ü ller S evdâ-keş âş ık ın ö n ü alın maz Dâne dân e k an y aş ak ar g ö zü n d en Revîş-i a ş k b elli o lu r y ü zü n d en Neş’e ve r ir d ü r r ü mer cân s ö zü n d e n Gûş-i cân e b u es r âr d ır b u lu n maz Gören gö zler ed er h ay r et y ü zü n ü L ezzet alır iş id en ler s ö zü n ü Dergâh-ı d ild âr e d u tmu ş g ö zü n ü Aşk olm azs a b u d er y ây a d alın ma z 5 Dilberin b u lu n maz mis l ü men end i Gören gö zler g ö r d ü cân d an b eğ en d i Âşıklar b o y n u n d a aş k ın k emen d i L UT F Î b u s ah r ân ın h ad d i alın m ­ az 11 ’ li h e c e v e zni 278 1 Derdin san a d er mân d ır Özge der mân is temez Cennet-i cân îmân d ır Kasr-ı cin ân is temez M atl û b u Al l a h o l a n H as b e t e n l i l l â h o l a n  r if .i s e rh o ş z i n d e l e r Açılur n û r.i H ak ’ d a n b â b ı m ı z L UT F İY  lu tf ets e H ak b ir k ö h n e c â m ı n c ü r‘a s ı n Z evk-ı d il n û r.i tecellâ lu tf .Bâdenin d ü r d in çek in ce mes t.i b i l l â h o l a n Hûrî ğılmân istemez 277 .

ı tev h îd LU TF Î d ild e s i l i n m e z 11 ’l i he c e v e zni 278 .tar ef Dü r r ü mer cân is temez Îm â n İs l â m s e n d e v a r Kitâbullaha ol yâr Gönüldedir o dildâr E l d e fe rm â n i s t e m e z K e s m e ü m î d ra h m e t d e n Ay rı l m a m e rh a m e t d e n Ol gör âlî himmetden Şö h re t ü ş â n i s t e m e z Dermek dînârı nârdır Dirhemde belâ vardır Kimin ki bahtı yârdır Kurb-i sultân istemez LUTFÎ Hudâ’dan iste M er h amete ş âye s t e M ev lây a o l d il -b e s t e Mihr-i zemân istemez 7’l i he c e v e zni 279 1 M er h amet b ah r in in k en âr ı o l m a z M er h ametin n ih ây eti b u lu n m a z Ümmet.i g ö n ü ld e n û r.ı mu allâ L ey le.Aşk .i M u h ammed g ar k o l s a g e re k Bah r.i Teâl â İftih âr ey led i A r ş .i M îr âc’ ın h ad d i b ilin m e z Gü lb e.i h id ây e t Tevh îd .i Bâr î’ d en o ld u r b id â y e t S eâ d etle ö mü r b u lu r n ih ây e t Nak ş .ı M u h ammed ’ d ir d erg âh -i M e v l â Vü cû d .i M u h ammed ’ d en d o y u l m a z Z ât.i g ār d ır Bâk î d ev letin v ar d ır Ş ekk ü g ü mân is temez Der d in d er û n d a k als ın Gö n ü l g ö zü n û r o ls u n Cân ın cân ân ı b u ls u n Bâğ u b o s tân is temez 5 Âri f in d er s i ar ef Bu d er s d ed ir h er ş er ef S iv âd an o l b î.ı H u d â k i y âr d ır Gö n ü ld e y âr.ı M u h a m m e d Âh ir zemân p ey g amb er i o Ah m e d Âlemler e r ah met g ö n d er miş E h a d M u h ab b et.i mer h ametin ö n ü alın m a z Hu r ş îd .i mev cû d u n û r.i mer h amet Zât.

ı d ilb er aş k d âm.ı h û n .ı tü r âb d a y ı z b i z T îr-i kaz ây a b en zer mü jg ân .ı aş k a y an ma g ö r ü n ce ş ûh u ş e n g i Hâşâ ki tâk at o lmaz ah d .280 1 Âh odu ten d e ik en b ü r y ân k eb âb da y ı z b i z Aşk yâr cân d a ik en r en g în ş er âb d a y ı z b i z Hasret-i d ilr u b âd an âteş d ü ş ü n ce g ö n l e Başdan b aş a y ık ılmış ş eh r.i h ar âb d a y ı z b i z Ger fâriğ o lmaz is en meh .ı m e h l e k e d i r Âlem-i hay r et içr e g û y â k i h âb d a y ı z b i z Nâr nûr u aş k mu h ab b et cem o ld u y â r ru h i n d e Gâhî gül er g âh ağ lar zev k .â b d a y ı z b i z Z ülf-i si y âh ı ey d il zu lmet b ır ak d ı c â n e Cân ermes e cân ân e tah t.ı k ara g ö z l e r Gel L UT F Î ’ y i s en ö ld ü r h âzır cev â b d a y ı z b i z M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 279 .i h u b âb da y ı z b i z Gel nâr.p âr eler d e n e y d i l Olmaz bize k ar arg âh zîr.i ş eb âb d a y ı z b i z 5 M ühlikd ir âl.

men d ân .i h ik metd e mer d â n e l e r o k u rl a r d e rs Niy âz.v eş zik r.i i l â h î h e r n e fe s 5 Kalb e d o la n û r.h îzân d âim fe ry â d e d e r c e re s S iv â.i îm â n d a n h a b e rs i z d i r Ş ek āv et zu lmeti almış g ö n lü n e d o l m u ş h â r u h a s Gü l.S (Sin) K Ā F İ Y E S İ 281 1 Dîvan h ân e.ı tev h îd d e g ö n l ü g ö z ü p ü r-n û r o l a n Dev r ed er âs iy âb .ı es mâ f âil.i h ü d â cân a t a r c â n â n i l i n e Cân ân s ız âş ık a cân â cen n et o l u r c â n e k a fe s Bu eş y â mazh ar.i m u h t â r m ü s e m m â Gö r ü n en g ö s ter en H ak ’ d ır k a y d -ı s i v â d a n k a l b i k e s L U TF Î d er in d er y âlar ın d ald ı rm a k a ‘ri n e h e rg i z Hâlık h alk ın a er h amd ır A lla h ü b e s b â k î h e v e s 1 6 ’l ı he c e v e zni 280 .ı r ah metd e e rh a m o l u r fe ry â d -re s Der.i d ild âr ı mer k ezd en er b â b -ı n â z ı s e y re y l e Yol ald ılar s eh er.g ü lis tân .p er es t o lan n îmet.

ı y âr ı S eyreden b ah tiy âr o n û r.d âr o lmu ş 281 .i h ü ş-y â r k a l m a m ı ş Gül gider b ü lb ü l g id er s ü n b ü l g id e r g ü l ş e n g i d e r Bu zevâl in s ü r ‘ atin e f er d .h â r k a l m a m ı ş M ihr-i e f lâk .ı d iy ân et k âf î mik d â r k a l m a m ı ş S ürh-ren k s eller g id er g ay r et.ı s elâmet âş ik âr etm i ş g u rû b Âkıbet-en d îş o lan b ir f er d zin h âr k a l m a m ı ş Hurmeti v âcib o lan eş y â b u g ü n ta h k î rd e d i r Cân vere cân ân y o lu n d a mîr.i Ha k e y l e r z u h û r Kıl nazar A llah içü n b u n âs d a h iç â r k a l m a m ı ş F ânî fi’d.b âr o lmu ş Dîde-i cân ile d îd âr.i M u h ammed Âşıklar g ö zü n e âş ik âr o lmu ş Güneşler d en g ü zel cemâl.i g am.d îd âr ı S ahrâ-yı s ev d âd a k ılmış k ar âr ı Râh-ı hid ây etd e p ây .i A h me d Ârifler g ö zü n d e mü ş g .d ü n y â o lan eş h âs h ay v â n d a n b e t e r L UT F İYÂ n u s r et ed er s an ma k i di n d â r k a l m a m ı ş Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 283 1 Güzeller g ü zeli n û r.i n âm d â r k a l m a m ı ş 5 Rûz-i haş r e d ek mu h ak k ak ev liy â n o k s a n d e ğ i l Ş îr-i mey d ân .i b îd â r k a l m a m ı ş Bu melâh at ş em‘ in e b ir g û ş .Ş (Şın) K Ā F İ Y E S İ 282 1 Bu felâk et s ey r in e b ir çeş m.

i îmân ı n û r u b e r-k â m e y l e m i ş Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 282 .i ezel o lmu ş tev h îd ş ikâ ri Nû r.Cemâl.i h id ây et âl e m i t e n v î r e d e r Z ümr e.h ezâr o lm u ş Z âk ir ler g id er ler r âh .n ü m â y ı Gü n eş .ı r ah metd e n b i z e v e rd i n n a s î b M er h ametin y â K er îm n o k s â n l a rı t â m e y l e m i ş Nû r.‘ ıy âr o l m u ş 5 Gö n lü n d e g ö r ü n ü r r ızâ.i d er û n u s eâd et g ār i Rûz.i h id ây etle g ü l‘ izâr o lm u ş M ev lâ’ y a k u r b ân d ır âş ık .i mu h ab b etd en almış n e m â y ı S abâ g ib i g ezmiş g ö r mü ş h ü m â y ı Kalb in d e s ey r etmiş cih ân .ı h immetd e n âmd âr o l m u ş Neh r.r es te l e r v a r Bu zen cîr e d âim p ey v es tele r v a r M ey d ân .b es teler v a r Cân ın k u r b ân ed er n ev .v eş âlemd e zer.ı h ü d â y a M ü ş tâk o lmu ş tev h îd d ek i s a d â y a L UTF Î k u r b ân o ls u n H ak k ’ a fe d â y a M er h amet.ı Teâlâ Âşık lar ın âh ı s ad .i tev h îd A r ş ü f er ş i zî r-i i k râ m e y l e m i ş 5 L U TF İ Y Â ş ems .i Rah mân ile v âr o l m u ş 11 ’l i he c e v e zni 284 1 Bir n azar la âleme r ah metin i â m e y l e m i ş M er h ametiy le n ice ab d in i b e r-k â m e y l e m i ş Kıl k er em ey âlemi v ar ey le y e n Al l a h ’ı m ı z Ken d i f azlın d an b izi îmân i l e n â m e y l e m i ş E y K er îm u mmân .i cân ân e d il.i eh l.i v ah d etd en er iş d i mü r şi d i m u v a h h i d i n F ey z.y ı B â rî Gü lb e.ı M e v l â Z âk ir ler i s ev er Zât.ı M e v l â Derg âh a k u r b ân d ır âş ık .

i d il en h âr.i d iller v ezn i îc â d e y l e m i ş Dillerinden f ey z.285 1 Ş i‘r ise âş ık lar ı d âimâ d ilş âd ey l e m i ş Ş i‘r ile Sıd d îk .ı s e l î s Aşk demin d e eh l.i yâ r ’i n ş i ‘ri v a r Na‘t-i P ey g amb er is e eş ‘ âr ı d ü r.ı p âk H as s ân ’ ı s er d âr e y l e m i ş 5 Arş-ı a‘z am’ d an alu r lar v âr id âtı â ri fâ n Ârifân so h b etler in i ek s er eş ‘ âr eyl e m i ş Nem alur s a g ü lb ü n .i H ak en h âr.v eş a k a r g i d e r Ş i‘r ile â ş ık o lan mer d d âd e f er yâ d e y l e m i ş 5 Hâfız-ı Şîr âzî’ d en almış F u zû lî fe y z i n i Bu muha b b et n eh r i ile d iller i ş âd e y l e m i ş L UT F İYÂ d er y â.lu tf ik y â İ lâh î men leh û z â d ü n k a l î l ” Bu münâ câtın d a mev zû n aczin ız h â r e y l e m i ş Kıl nazar M ü n eb b ih ât’ d a Ç âr.ı Ek b er h alk ı ir ş âd e y l e m i ş Z evk-ı ş i‘ r âb .i Ek b er ş i‘ r i tek râ r e y l e m i ş “Cüd bi.b â r e y l e m i ş Bu Muha mmed ü mmetin d e n ice b i n Ha s s â n v a r Ş âirâne zât.ı e ş ‘â rd a n L UT F İYÂ b u zev k .ı eş ‘ âr k alb i g ü l z â r e y l e m i ş Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 283 .y ı r ah metd ir k el â m -ı e v l i y â M iftâh-ı r ah met ile d erg âh ı g ü ş âd e y l e m i ş Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fa ‘i lün 286 1 Z evk-ı d ild en d û r o lan lar ş i‘ r i in k â r e y l e m i ş S ıdk ile S ıd d îk .ı h ay âtd ır mü s teîd o l s a n e ğ e r E hl-i der d e d âimâ eş ‘ âr imd âd ey l e m i ş M ûteber d ir âr if ân in d in d e eş ‘ âr.

i mu h a b b e t M u h ab b et.ı h ü d â d ı r Hu b b .b û ler in b âd .i h id â y e t Her ik i cih ân d a b u d u r s elâm e t Îm ân ı İ s lâm’ ı ih s ân ey lemiş 5 Gam y eme cih ân ın g er m ü se rd i n e Gö n ü ld en f en ân ın d ü ş me d e rd i n e E bn â.i M ev lâ n e b ü y ü k ra h m e t Der d imize d er d i d er mân ey l e m i ş Ömer ’ im ö mr ü n d e d ü r r.i K er îm’ d en azîm m e rh a m e t Biz i M ev lâ eh l.i îmân ey lem i ş Gö n d er miş b izler e A h med ’ i ra h m e t E hl.i Rah mân e y l e m i ş Hak k ’ ı s ev en g ö n ü l zar f .i g ü l.i s e â d e t Bulas ın g ö n lü n d e n û r.i ir f ân ey le m i ş Nû r.i îmân ile k ılmış mü n ev v e r S ır r.287 1 Ker em.ı s a b â ş â n e y l e m i ş 284 .ı d ild e câlis n û r.ı M ev lâ’ d a s âil o lan l a r Ku r b .i d ü n y â h er d em H ak ’ d a n c ü d â d ı r Hak y o lu n d a b u lu n f er mân e y l e m i ş Derg âh .ı mîr ân d a d ev r ân ey l e m i ş 11 ’l i he c e v e zni 288 1 Ol p er î.i M ev lâ g ö n ü ld e d e v l e t M u h ab b et.v eş g ö r n ice zü lf ü n p e rî ş â n e y l e m i ş Kâk ü l.i M ev lâ d ild e H ak k ’ a fe d â d ı r E hl.y ı zemân ın b ak ma f erd i n e Dild e k ar âr f ey z.ı tev h îd ile etmiş mu tah h e r İkr âr u tas d îk le o ld u k mu za ffe r Baş ımızd a tâcı K u r ’ ân ey lem i ş Taht.i tev h îd eh l.i İ lâh î’ d e d ev let b u lan l a r Bu d erg âh d en LU TF Î n as îb a l a n l a r S ey r ân .

i v ah d ete o lan câm.Celâl’ in e k emâlâtı hi c â b o l m u ş Aman gû y .end e r-t ü râ b o l m u ş M eallah âr if ü n b illâh o lan er b âb -ı t e c rî d d i r Görünmez h u r ş îd .en d er-h a râ b o l m u ş Görünce ş ev k ı ş ems .ı M ev lâ’ d ır d il.i d îd âra y e t i ş 285 .i v ef âd âra y e t i ş Anberistân a v ar u p k âk ü l.r û ler ile zü lf .i d ir ahş â n e y l e m i ş Verd-i vah d et b âğ ı s ad r ın d a g ü n e ş -v e ş â ş i k â r Hak anı mah lû k için d e b ir k er em -ş â n e y l e m i ş 5 Bu mehâ s in s aff .n âme y azmış İ s k e n d e r ’l e re Gerdenin d e h allar ı âlemd e b ir ş â n e y l e m i ş Dilrubâl ar d erg eh i tah tın d a s u ltân b i r g ü z e l Gözlere h ay r et v er ir mih r.y ezâlî’ d en içen ler teş n e -y â b o l m u ş O meyhân e.i ş e râ b o l m u ş Tecellîgâh .i K er r âr b u d er y â d a h u b â b o l m u ş M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 290 1 E y sabâ al s elâmım y âr. h ir h ü v e’ z -Z â h i r h ü v e ’l -B â t ı n Cemâl-i zü ’ l.i mân â b eş er iy e t n i k ā b o l m u ş 5 Hüve’l-E v v el h ü v e’ l.Her teli b ir Ş âh .i d il cemâl.ş â n e y l e m i ş Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 289 1 Ş erâb-ı L â.ı s ad r ın d a mu k a rre rd i r b u g ü n L UT F İY  b u d ilb er i M ev lâ’s ı zî.i s emen s âl a rı g ö r Kameri r eş k e s alar h u r ş îd .i g ü lb âr a y e t i ş O sanem.i v îr â n e -i u ş ş â k S ivâ ser ây ın ı y ık mış h ar âb .i z ü ’l -C e l â l î ’d e n Yüzünü y er ler e k o y mu ş tü r âb .ân ile LU TF Î y ü zü n s ü r y e rl e re y a l v a r Nice bin H ay d er.

r îz g ö zü b î d â ra y e t i ş Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 291 1 M u h ammed ü mmeti h er d ü -c i h â n d a b a h t i y â r o l m u ş E zeld en r ah met.i d ev r.i zemân d ev râ n e g e l m e s t â n e -v e ş E y f âtih .i K er r âr ’ ı g ö r k i i ft i h â r o l m u ş M U H A M M ED LU TF Î ’ y i y â R a b k a b û l e y l e b u ü m m e t d e Ker em.ı ef lâk i d u âh ân e y l e m i ş A l l a h M u h ammed ü mmetin e r ah m -i R a h m â n y â r-i g ā r o l m u ş Nice y ü z b in melek ler v ar b i z e i s t i ğ fâ r e d e rl e r M u h ammed ü mmeti in d .i R ah mân ’ e l â y ı k i h t i y â r o l m u ş M u h ammed ü mmeti memd ûh -i M e v l â h e r k i t â b ı n d a Reîs i S ıd d îk .ş em s h ü v e y d â d ı r d ü -â l e m d e M u k ar r eb ler mey ân ın d a ş erâ fe t i ş t i h â r o l m u ş L iv â.i ş ân b ah ş ed e d i l -d î d e s i n e Nû r.i M e v l â rû z -i m a h ş e rd e L iv âd âr H ay d er.i d ev r.i v ah d et g ü n eş i g ö s ter i r b i r y â ra y e t i ş Kān û n .i k ad îm âş ık ın o l m a z k e d e ri Cân g id e y âr y o lu n a cân ile d i l d â ra y e t i ş 5 L U TF İ Y Â n azlı n iy âz ey le k e re m -ş â n o l a n a Nazar ı o la k er em.i Hu d â ’d a m ü ş g -b â r o l m u ş 5 Mu h ammed ü mmeti k e’ ş .P erî.ı Ek b er ile ş ö h re t -ş i â r o l m u ş Bütü n ef r âd .i h amd ile mah b û b .k ân i K er îm A llah k e re m i n ît i b â r o l m u ş M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 292 1 E y s âk î.v eş ş eh p er.i d âr ü ’ l.emân meyd â n e g e l p e y m â n e -v e ş M ey h ân eler o ls u n g ü ş âd me s t â n e l e ri e y l e ş â d Z âh id ler o lalar ir ş âd mes t.i m ü d â m ri n d â n e -v e ş 286 .

i g a m ı d a ğ ı d ı r Ravza-i cân çer âğ ıd ır cân e cân d ı r c â n â n e -v e ş L UT F Î t ar âb h ân ey e v ar ey le tar âb o l b a h t i y â r T âribler o lu r mü ş g .S âzendeler u r s u n s âzı s er mes tler e t s ü n n î y â z ı Mey-keş ler in çâr e.i d ilb e rd e ş â n e -v e ş Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 293 1 Nûr-i ây in e.i cemâl.i k emâli Bâkî dev let b u lmu ş y o k d u r zev âl i Kamer g ib i k alb in mu tah h er etmi ş Hayret e d er g ö r s e h û r ile g ılmân Dehşet alu r b ils e âf et.i cân ân Gönül ik lîmin i mü n ev v er etmiş Hurşîd-i mâ n âd an almış d ır in an Z ıyâ-yı mân ev î mu k ar r er etmiş P ertev salmış k alb e n û r.i d ev r ân M islini g ö r memiş mih r.b âr zü lf .s âzı o l b u ş em ‘a p e rv â n e -v e ş Z î-zevk o la d ilh ân eler v ecd e g ele p e y m â n e l e r Ş evk vere ş er âb h ân eler g er d en ler e d ü rd â n e -v e ş 5 Neyden h ev â mey d en n ev â ter k o l a h u b b -i m â s i v â S âkî kıl b u d er d e d ev â ş ef îk o l ş i fâ h â n e -v e ş Mey ki mu h ab b et b âğ ıd ır leş k er.ci v â n T âli-‘i d ev leti mu zaff er etmiş 5 L UF İYÂ d ilb er in k u r b i âf etd ir M ücerre b an lar ın b u ‘ d i r âh atd ır Tasavvu r a s ığ maz b u n e tâk atd ır Âşıklar k ad d in i mü d ev v er etmiş 11 ’ li h e c e v e zni 287 .i cemâli Güneş-v eş p ar lamış ilm.i d ir ah ş ân Hikmetu llah b ö y le mu k ad d er etm i ş E brû-kem ân ş îr.i mey d ân n ev .i zemân b î.g ü mân Katleder âş ık ı h iç v er mez emân Ş ûh-i ka llâş mîr.

k eş ân d a b u m e y -i m â n â y a k ı y m e t y o k Are f d er s h ân es in d e ilm.i mân âd a o d em c â n â n e d ü b fe rm â n M u k ad d em o l mey e s âk î M u h a m m e d i n t i h â b o l m u ş Bu mey in k atr es i s er mes tler e b i r b a h r-i u m m â n d ı r Ne d ev let LU TF Î s er mes tler o u m m â n d a h u b â b o l m u ş M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 295 1 Ad em s ah r âs ın a cân â ö mü r â b -ı re v â n o l m u ş Dir ah t.d ân h alk as ı n d a d e rs -i i rfâ n ı Gö n ü l âlemin e aş k .i led ü n .ı İ s lâm’ ın y er i d â r-ı c i n â n o l m u ş M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 288 .i led ü n .i v a h d e t ş e râ b o l m u ş Gö n ü ld e o ş er âb ın k atr eler i d ü rr-i n â b o l m u ş M ey ân .ı k āmet.294 1 E ze l mey h ân es in d e b âd e.i s e v d â i k t i s â b o l m u ş Alu p ilm.i in s ân o s ah râ d a k e m â n o l m u ş E ğer s ek s en eğ er d o k s an ak a r g i d e r s u l a r g i b i Açar g ö zler in i b irg ü n g ö r ü r h a t m -i z e m â n o l m u ş Ne ev lâd ü ıy âlin d en er iş ir b i r m e d e d o l g ü n Gö tü r ü r k ab r e k o y ar lar y a n â r u y a c i n â n o l m u ş Kamu emv âl ü eş y âs ın s ü âli n e k a l u r m â rû z Ned âmet o d ın a y an ar g ö r ü r k i n e z î y a n o l m u ş 5 M U H A M M ED LU TF Î ’ y e M e v l â k e re m e d e d ü -â l e m d e Bütü n ef r âd .ı mey .d ân h alk as ı n d a d e rs -i i rfâ n ı Ok u r b ir s û r e k i h er b ir h u r û fu b i r k i t â b o l m u ş E dü p ilm.ı İ lâh î z ü ’l -h i t â b o l m u ş 5 O d emh ân e.

i k ad er b ö y l e i m i ş 5 L UT F Î cân ân ı g ö zet cân g ö z ile b i rg ü n o l u r Rahmeder h âlimize y an ımıza b el k i g e l ü r Dâimâ eh l.i k u d s î g ö n ü ld ü r â ş ı k -ı ş e y d â M uhabbe t h ay ât.ı cân d ır g ö n ü l nû r-â s u m â n o l m u ş M uhabbe t r û h .i a‘ zam g ö n ü l se b -‘i s e m â v â t d ı r M uhabbe t h u r ş îd .g ed emiz y an d ı e m â n N ’ idelim n ’ ey ley elim emr.i k ad er b ö y l e i m i ş Gözlerim k an d ö k er ek y o lu n a o ld u m n i g e râ n Kûy-i cân ân e g id er v ak t.ı cân ân ı b u l u r N ’ idelim n ’ ey ley elim emr.i k ad er b ö y l e i m i ş Yâr ile y âr ân o lan ağ y âr ı g ö r mek d e n i s e Iyd olur y ev m.i k ad er b ö y l e i m i ş Bu kadar zâr.i k ad er b ö y l e i m i ş Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 297 1 Muhabbet b ir S ü ley mân ’ d ır g ö n ü l t a h t -ı re v â n o l m u ş M uhabbe t M ıs r.i mân â g ö n ü l n û r-â s u m â n o l m u ş M uhabbe t ş âh id .296 1 E y gönül k ad d imi h am etd i n ’ id e m fi rk a t -i y â r Çâre ne s ab ır g er ek ağ lama g el e y l e m e z â r S en gibi b ağ r ı y an ık etd i n ice âh -ı h e z â r N ’ idelim n ’ ey ley elim emr.âlem â l î -ş â n o l m u ş 289 .i memât çâr e b u d u r k i m n e d e s e Ne tehammü l n e s ab ır k imd e k alu r b ö y l e i s e N ’ idelim n ’ ey ley elim emr.i b âtın d ır d ü .ı âteş .i s eh er r û h -i re v â n Âteş-i aşk ı ile d il.n âk ile f er y âd e d e y i m Cân-nisâr r û h u f ed â ey ley er ek y â d e d e y i m Yâr yolu n d a b u k ad ar v âr ımı b erb â d e d e y i m N ’ idelim n ’ ey ley elim emr.i a‘ zamd ır g ö n ü l vü c û d u d u r a n ı n Gönül bi r mih r.i s eb ât v u s lat.ı K en ‘ an ’ d ır g ö n ü l Yû s u f c i v â n o l m u ş M uhabbe t n ey y ir.

i tev h îd o lan ı H ak m u z a ffe r e y l e m i ş Ker b elâ g ir d âb ın a mân en d o l u r b u i b t i l â Âl.i d i l l e re v e rm i ş h a y â t Nû r.i r ah met eh l.i Zeh r â b u b âzâr d a s ab r ı re h b e r e y l e m i ş 5 Z ümr e.r û ler is e d â m -ı b e l â d ı r Der y â.ı s ü v ey d ây ı e n v e r e y l e m i ş M ih r.i ir f ân s ır r.y ı s an em.y ı s er b âz e b ü rü n m ü ş Dîd âr.i H ak k ’ a n e m u k a d d e r e y l e m i ş Hak y o lu n d a s er b âz o lmak m î r-i m e rd â n k â rı d ı r S ır r.i cân s ab â.i mer h amet ak ar k albi m u t a h h e r e y l e m i ş Z ev k .i ab â’ n ın p ey r ev i y i z b i z b u g ü n Teslîmiz H azr et.i p er dâ z e b ü rü n m ü ş S ev d â.i r ev ân t â z e b ü rü n m ü ş Ol âf et.i  l.ı s ab â n âz e b ü rü n m ü ş 290 .i îmân ı m ü n e v v e r e y l e m i ş Neh r.r âz o lay ım d er d i g ö n ül y â r i l e a m m a E l mi y etiş ir b âd .i g ü l s er v .ı aş k a âş in âlar r û h u cev h e r e y l e m i ş L U TF İ Y  s âd ât d âr ın d a n ic e b i n M a n s û r v a r Bu s eâd et b âb ın ı H ak g ü n d e n e z h e r e y l e m i ş Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 299 1 Ol k âk ü l.i mey d ân d ır g ö n ü l â l î -d î v â n o l m u ş M e f â ‘î l ün / Me f â ‘î l ün / Me fâ ‘î lün / Me fâ‘ î lün 298 1 Ş em s .ı d ilâr âs ı g ü zel h u r ş î d -i e m l â k Ku d r et k amer i p er d e.5 Mu h ab b et LU TF İ Y  h er d ü -s e râ d a d e s t -g î r o l m u ş M u h ab b et mîr.ı h u b b .i v ah d et âş ık o lmu ş d u r e z e l d e n t â e b e d Hâmil.i H ak d er û n .y ı ad emd e o s an em râ z e b ü rü n m ü ş Hem.

ı cih ân d an u s a n m ı ş 5 Ârif-i Hu d â n û r.i h ü d â zar f ı o lanl a r L UT F Î g ib i d er d eh lin e d er mân d a n u s a n m ı ş M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 301 1 Bu derd mey h ân es in d e k imi g ö r d ü n ş â d ü m â n o l m u ş Bu gamhân e.i cân b âze b ü rü n m ü ş Dilberler e d ild âd e o lan âteş e y anm ı ş L UT F Î is e b u âteş .i r ev ân cân lar n ice g ü l y ü z l ü s u l t â n l a r Nice Cem ş îd g ib i h ân lar b ü tü n b u d e ry â y a d a l m ı ş Hüner H ak k ’ a k u l o lmak d ır h ü n e r i rfâ n ı b u l m a k d ı r Hüner bir ib r et almak d ır b u g af le t â l e m i a l m ı ş 5 MUHAMM ED LU TF Î ’ y e lu tf et a m â n e y H â l i k -ı â l e m Belâ-yı ek b er o ld u r k i ö zü n ü g af l e t e s a l m ı ş M e fâ ‘ î lün / Me f â ‘î l ün / Me f â ‘î lün / Me fâ‘ î lün 291 .ı k er emd ir d edi Ku r ’a n E bnâ-yı zemân A llah ’ a îmân d an u s a n m ı ş Deryâ-yı k er em k atr es in e tâlib o l a n v a r Binde bir âd em h ay ât.5 Gülbeng ed er ek g ey s û ler i s er v .i d e v râ n P eyker-i p er î câme.i âv âze b ü r ü n m ü ş M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 300 1 E nder bu lu n u r A llah içü n cân d an u s a n m ı ş Gayret-i îmân mâlik i cân ın d an u sa n m ı ş T âbi-‘i h ev â n û r.i h ü d â b âtın ı s a t m ı ş T ârik-i îmân r u ’ y et.ı g ad d âr d ır g ö zü g ö rd ü ğ ü n ü h e p y e r Ne şâh u n e g ed â b u n d a n e b ir f e rd p â y -d â r o l m u ş Nice ser v .i K u r ’ ân ’ d an u s a n m ı ş Allahü K er îm ş ân .i re v â n ı n S abâ-yı s eh er p er ler in e tâze b ü r ün m ü ş Ş ems ü k amer i r eş k e s alan âf et.i mih n etd e b elâd an k i m e m â n b u l m u ş Bu bir d ev v âr.

i M ev lâ ü mîd g âhı m ı z Hak ’ d an g ay r i y o k d u r b ir p e n â h ı m ı z Ş er.‘ i ş er îf id i ş âh .i çar h ı d üz e l t m e k M eh d î âl.i k ıy âmetd e d îv ân e m a h s û s Hak k ā İ s lâm o lu p r âh ı g ö ze t m e k Kitâb u llah ile d în i b ezetmek L U TF İ Y Â çen b er.i an k ā o lmu ş cih ân d a î m â n Kād ir ü K ay y û m’ d an f er mâ n e m a h s û s M er h amet.S (Sa d ) K Ā F İ Y E S İ 302 1 Der d .k û ş ed e y o k d u r b ir d âr ü ’l -e m â n M ü rg .r âh ımız Yev m.i Res û l s u ltân e ma h s û s 11 ’l i he c e v e zni 292 .g îr lik an cak Rah mân ’ e m a h s û s Âteş ald ı cih ân zâh ir ü n ih â n Çâr.i d er û n d aş d ı u mmân e d ö n d ü Bu d er d in d er mân ı Lo k mân ’e m a h s û s E cel y ak ın b u cân k u r b ân e d ö n d ü Des t.

i h u k m.i r â n â d a n g a ra z 293 .i h a m râ d a n g a ra z Âşıkān h er çen d mü ş tâk ı cemâl.i es m â d ı r g a ra z İlm-i esmâd an mü cer r ed b ir mü s e m m â d ı r g a ra z Hikmet.Z (D a d ) K Ā F İ Y E S İ 303 1 Hilkat-i  d em’ d en an cak ilm.i d i l b e ri n M ihr-i bâk î g ö r mek is ter r û y .i led ü n n îd ir b u âlem s e r-t e -s e r L UT F İY  n û r.i tecellâd ır g a ra z Ârifâne cân g ö zü y le k âin âtı s ey r k ı l Kalb ola mir ’ ât.i h ü d â H ak k ’ ı tem e n n â d ı r g a ra z Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 304 1 Hubb-i M ev lâ b u lmak is ter s ey r-i L e y l â ’d a n g a ra z Hûş-mend ân o lmak is ter K ay s .i k itâb d an zev k .i Me v l â ’d ı r g a ra z 5 İmtihân mey d ân ın a mer d ân e g ir d i m e rd o l a n Z evk ile s ab r ın d a s âb it âl.i Zeh r â ’d ı r g a ra z İhtiyârın eld e v ar k en d u t ş er îat d â m e n i n Hikmet.ı v ah d et n û r.i h u k m.ı m ân â d ı r g a ra z Mekteb-i ilm.ı ş e y d â d a n g a ra z Âb-ı hay v ân mü r d ey e cân v er meğ e o l m u ş s e b e b Dem-i Îs â almak is ter mü r d e ih y â d a n g a ra z Ârifin g ö n lü g ü lis tân d ır g ü lis tan i s t e m e z Bûy-i cân ân g elmek is ter v er d .i mu a m m â d ı r g a ra z Katreler d er y â o lu r h er zer r ed en b i r g ü n d o ğ a r Arş-ı dild e âr if e mih r.i H ak îm’ d en mem n u ‘ o l m u ş d u r s ü â l Hall-i m ü ş k il ey ley en f eh m.

ı d il b u lmak tır an cak k e s b -i i rfâ n d a n g a ra z Bu K itâb u llah b ize b ild ir d i Ha k k ’ı n e m ri n i Bir h ay ât.emân mey h â n e d i r d e rg â h ı m ı z M ey .5 L U TF İ Y Â d âr ü ’ l.i mâs iv ây ı ter k et lü b b -i i h s â n d a n g a ra z Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 294 .i zemân y âh u t C ü n e y d -i â l î -ş â n Yü z y er e k o y mak g er ek d ir şâ h -ı d e v râ n d a n g a ra z 5 L U TF İ Y Â g er d ilb er i d ild e d i l e rs e n ç e k e l i n Hu b b .ı tev h îd s ey r id ir b ak m e v c -i u m m â n d a n g a ra z Z ev k .ı câv id ân d ır emr ü fe rm â n d a n g a ra z İhtiy âr s ız g ö n lü mü v er d im g ü z e l l e r ş â h ı n a Kim ed er b u zev k ı ih s ân s eyr-i h û b â n d a n g a ra z Ya B ây ezîd .i mân â içmek is ter h am r-i m ân â d a n g a ra z Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 305 1 S ır r.

i ü l fe t e l v e d â Cennete b en zer b u g ü n câmiler i bu ü m m e t i n S ende gü llen d i g ö n ü ller n û r.i v u sl a t e l v e d â S endedir f ey z.i ş ef k a t e l v e d â 10 Herkes î mân ın ca cân â ih tir âm ey l e r s a n a Kenz-i i r f ân zar f .âlemîn ” d e n y â d i g â r İndi Kur ’ ân s en d e h atmo ld u r is âl e t e l v e d â Ş ehr-i R amazân g id er eh l.i H azr et.i cen n e t e l v e d â E y Rama zân k ıy metin tak d ir ed er K u r ’â n s e n i n Ümmet-i M u h ammed ’ e s en k ıl ş e fâ ‘a t e l v e d â 295 .i etk ıy âs ın mâh .i H a k k ’a v ü s û l Cân gözü cân ân e k ar ş u ş eh r.i M u h ammed ik tibâ s e y l e r k i râ m M edhede r K u r ’ an ’ d a Rah mân mâ h -i ra h m e t e l v e d â S ende af v o lmazs a b ir k u l d ev let.i h id âye t e l v e d â S ensin ik r âm.i h id ây et g itd i n îmet e l v e d â E lvedâ ey “R ah meten li’ l.i r âh .A (Ay ın) K Ā F İ Y E S İ 306 1 E lvedâ şeh r.ı K u r ’ ân ş eh r.ı s ır r.ı H u d â k ad r in b ilen b u l u r h ü d â S ende ok u n d u k itâb .i d â re y n i y o k E hl-i İsl âm’ a R amazân ’ d ır g an îm e t e l v e d â Sendedir Leyle-i Kadr ’in kadri Kur ’an’da ki var E vliyâlar g ü lş en is in mâh .ı v ah d e t e l v e d â 5 E lvedâ ey ş âh .i îmân a ğ l a r b u g ü n E hl-i dil ler g ö n lü n e mih r.i h imm e t e l v e d â Ümmet-i M u h ammed ’ e s en n îmet -i u z m â -y ı Ha k Nûr-i çeş m.i s eâd et g itd i d ev let e l v e d â E lvedâ ş eh r.

cih ân d a in d .i H ak k .i Rah mân ’ e k ar ş u k ı l d a l â l e t e l v e d â Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 296 .ı ş e fâ ‘a t e l v e d â Hazr et.i H ak ’ d a b ul d u k ı y m e t e l v e d â S en y ar ın v ar ır is en elb et h u z û r-i H a z re t ’e Kıl k er em aç b izler e b âb .i H ak k ’ ın H ab îb ’ i o l M u h a m m e d a ş k ı n a Bu g ü n ah k âr ü mmete s en k ı l i n â y e t e l v e d â 20 Rû .ı s ev er s en Ha k k ’a ş e k v â e y l e m e Hak b u y u r d u h ak k ımızd a ş e h r-i ra h m e t e l v e d â Hu r metin v âcib b ilü r h er k i m d e î m â n v a r o l u r Cân u d ild en ey ler elb et b in m u h a b b e t e l v e d â 15 Mâ l ile cân ın ı cân ân ın y o lu n d a s a rfe d e r S end e s ah îler b u lu r lar b âk î n î m e t e l v e d â Açılu r g ü ller s ah îler g ö n lü n e e y m â h -ı d î n F eyz.s iy eh b ir LU TF Î s ö y ler b u d e r-i d e rg â h d e Rah met.Hazr et.i Rab b ân î d o lar d iller e d e v l e t e l v e d â E y R amazân cân u d ild en âş ı k ı n a ğ l a r b u g ü n Dü .

ı d er û n elv ân ıma bi r b a k M ecnûn’lar ı s ah r âlar a s ev k ey led i L e y l â Ta‘n etm e men i âf et.i g ā rı m d ı r Cennet çer âğ ı zü lf .i mey h ân ey e v a r g ö r M eyden f er alan âh .ef ş ân ıma b i r b a k 5 E y nûr-i b as ar d erg eh .i zer.ı ciğ e r-s û z Nem gös ter emez d ild ek i s û zân ım a b i r b a k L UT F İYÂ n azarg âh ın o la mih r.i m u h a b b e t Cân gözler ile cân d ak i cân ân ıma b i r b a k M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 308 1 Rahmet-i R ah mân ’ ı d iler ler amm â E mr-i Hak k ’ a k ar ş u ıs y ân e b ir b a k Bugünkü b u d emd e g ü ler ler amm â Kur ’ân’ın v er d iğ i f er mân e b ir b a k Kur ’ân’a in an d ık mü ’ min iz d er le r Helâlden d atlıca h ar âmı y er ler Bütün dü n y a.K (K a f) K Ā F İ Y E S İ 307 1 E y nûr-i d îd em d îd ed e al k an ıma b i r b a k L âle gibi d âğ .ı f ir âv ân ıma b i r b a k Deryâlara d ald ır s a eğ er âh .i p er îş ân ıma b i r b a k S âkin-i sîn em aş k .i d ev r ân ıma b i r b a k Âlemleri v âr ey ley en A llah ’ ı s ev e rs e n E y şân-ı k er em h âl.p er es t civ ân lar p îr le r Nerde var İ s lâm îmân e b ir b ak 297 .ı s an em y âr.

ı d alâle İ s lam d ü zü ldü Kal‘ a.i M u h târ ’ e ü mmetiz d e rl e r Ş âyes te.i K u r ’ ân k alb d e zıy â k a n d e d i r İlm e amel ah d e v ef â k an d ed i r Ne g id iş d ir emr.i Rah mân ’e b i r b a k S ûretimiz s îr etimize d âld ir Hâlimizi b ey ân ey ley en k āl d i r İbr etle n azar et b u g ü n n e h â l d i r Ref ‘ o lmu ş d iller d en ir f ân e b i r b a k 10 Mu h ammed ü mmeti b ö y le o l u rs a Kitâb s ız s ü n n ets iz h âld en ka l ı rs a Nef s ü h ev âs ıy la b ir y o l b ul u rs a Her b ir ş ey e K ād ir S u ltân ’ e b i r b a k Nef s .i b ah r.i ş er.i emmâr en in emr i d u y u l d u S eve s ev e ş ey âtîn e u y u ld u E m r.i d în îtik ad lar b o zu ldu Kimd e k ald ı h u b b .ı îmân ed eb h ay â k an d e d i r Nû r.i r ah metiz d e rl e r Biz İ s lâm’ ız âlî h immetiz d e rl e r M ey ân d a mah v o lan er k ân e b i r b a k 5 Z arf .i d in d âr ı d ı r Osman A li mü ’ min ler d ild ârı d ı r Kimler d en iz b u g ü n zemân e b i r b a k Her k es imâmın a ik tid â ey le r Gece g ü n d ü z s ev d iceğ in i s ö y l e r Ker îh g ö r d ü ğ ü n ü b ir âd em n ’ e y l e r Neler d ir mû teb er ezh ân e b ir b a k Kitâb .Ş eyâtîn eller e v er miş b er âtı Gaf let çek miş altlar ın a k ır a t ı Gü ler o y n ar s an k i g eçmiş sı râ t ı F ıs k u f es âd ile d ev r ân e b ir b a k Ah med .‘ i ş er îf d ild en s o y u l d u S eâ d ets iz p îr ü civ ân e b ir b a k 298 .ı M ev lâ’ d an eller ü zü l d ü Tarîk .i K u r ’ an ’ e b i r b a k E bû B ek ir M u h ammed ’ in y â rı d ı r Ömer F âr u k k u v v et.

i K er îm’ e k ar ş u n e y a p d ı k 299 .i tu ğ y ân e b ir b a k Vallahi b illâh i b u b ize k almaz Yer göğü n k ıy âmı K itâb ’s ız o lma z Allah bi r k ah r ed er mis li b u lu n ma z Âlemlere d o lmu ş ıs y ân e b ir b ak Muhâlefet k emâlin e er iş d i Herkes s ev d iğ in i b u ld u g ö r ü ş d ü Halletdi mü ş k ilin s o r d u s o r u ş d u Hudâ ızh âr ed er b u h r ân e b ir b ak Âlemleri h alk ey ley en b ir A llah Âkıbet i n tik ām ed ecek v allah L UT F Î sö y le b u d em h as b eten lil l â h Dünyâda k o p acak b u h r ân e b ir b a k 11 ’ li h e c e v e zni 309 1 ………… … … … … … … … … … … … … ………… … … … … … … … … … … … … Yâ Rab b u k ad ar ey led ik ıs y ân s a n a a m m a Ummân.ı k er em.Mihr-i seâd eti ald ılar eld en S eherde ay r ıld ı b ü lb ü ller g ü ld en Bırakdılar b ah s .i K u r ’ an ’ ı d ild e n Derûnu kap k ar a p îr ân e b ir b ak S ırr-ı selâmeti k ald ır d ı b aş d an S ürmeli cey lan ı b ır ak d ı taş d an Aldı alacağ ın k u r u d an y aş d an Kedilere mağ lû b ş îr ân e b ir b ak E renler er id i y ağ g ib i g itd i Arslanlar ın mey d ân zemân ı b itd i İnsân sıf atın d a o lan lar y itd i Hayvând an b in b eter b u tlân e b ir b a k 15 Bülend-â v âz ile ş ey tân b ağ ır ır Bölük bölü k İ s lâm’ lar ı çağ ır ır Gayret ed er ş ek āv ete k ığ ır ır Binlerce b in eh l.

i n ef s in tar a fd â rı b a h â d ı r y o k Ned ir izzet n ed ir zillet n e fa rk e t s ü n z e k â v e t y o k 300 .i h ezârd a n h a b e ri n y o k M ü mk in mi o la H ak k ’ a âs î d ü n y â d a b i r k u l Cen n etd e cemâl n û r.ı k er em.i d erg âh e n iy âz y ü z ü n ü y â R a b E y ş ân .u y û b ay b ımızı s et re d e re k s e n Ker îm s en i b ild ik s an a y â R a b b i d a y a n d ı k 5 S en K ād ir ü K ay y û m ü Rah î m b i rs i n İl â h î M as r af .ı k er em b iz d ah î ih sâ n d a n u t a n d ı k S et târ u ’ l.ı k er em mer h amet et ş i m d i u y a n d ı k L UTF Î g ib i p ejmü r d eler i af v e d e Al l a h Gay r id e med ed y o k b ize M e v l â ’y a d a y a n d ı k M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 310 1 E y s av m u s alât târ ik i n âr d a n h a b e ri n y o k Yan ın y er e y ü zü n y ar a d âr d a n h a b e ri n y o k Hacc ile zek ât emr.i d îd âr d a n h a b e ri n y o k 5 L U TF Î g ib i g el s en d e b âb -ı t e v b e y e b i r g i r Uh r âd a o lan d âr u d iy âr d an h a b e ri n y o k M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 311 1 Ned en d ir h alk .Rah met.i Rah îm mü ’ min ed i r m i h r-i m u a l l â E y ş ân .i K er îm ıs y â n e b o y a n d ı k Du td u k d er.i H u d â d e m e d i n s e n Her d ü r lü azâb ü ik āb ü n ârd a n h a b e ri n y o k Allah ’ a k u l o lan d u tar emr i n i Hu d â ’n ı n Nâr d a g ö r ecek d er d .ı âlemd e b u e ş râ rd a n ş i k â y e t y o k Ned ir k ü f r ü îmân b ilmez de rû n u n d a d i râ y e t y o k Ned en d ir izzet.

i eb k ār e g ö mü lmü ş h i ç t e n e ffü s y o k Nedir şe h d ü ş ek er b ilmez tab îatd e t a h â re t y o k 5 Nedendi r âr u n âmû s .i s eh er cân g âh e v ar mış h a b e ri n y o k 301 .i H ak k ’ a âteş i e l d e n b ı ra k Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 313 1 Cânâ yine cân ân s en i s o r mu ş h ab e ri n y o k Cân câmı o lan s ad r ın a s ar mış h ab e ri n y o k E nvâ-ı in ây ât ile b es ler s en i cân â n Her vakt.i ıy âlin p ây -m â l e t m i ş Nedir şî r ân e.v eş iff et b ilir mi h û k h a y re t y o k Nedendir mâl.cih â n d a h a y fd ı r Teslim o l H azr et.i îmân ş ev k ı n ed en g ö r s ü n b a s î re t y o k Nedendir g ü l.i ib r e t i l e b a k F âide ve r mez s ü k û t et k en d i çer â ğ ı n ı y a k E vliyânı n s ü n n eti d ilin k es er ler de r-d e h â n Her ne emr ey ler is eler f er mân ı b o y n u n a t a k Geç bu h ik met k ö p r ü s ü n d en s es ç ı k a rm a â ri f o l Her işi y er in d e H ak k ’ ın n eh r.g ü lis tân .Nedendir h u r ş îd .tar af d an ay n .a‘l â d a n a ‘l â d ı r Nedir nû r.i d ü n y âs ı h ü b e’ l.ı îmân ın gü l l e ri s o l d u Nâm-ı İslâm’ ı v er mez H ak b ize L UT FÎ ş e rî a t y o k M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 312 1 Her cihetli çâr.i h i k m e t l e rd e a k Deli kuş g ib i b aş ın u r ma tu zağ a c â n g i d e r Halkı ver H âlik ’ a an cak ey le v ü s’a t d e d u ra k 5 L UT F Î-veş o lma h acîl h er d ü .i îmân cemâlin e t a ‘a ş ş u k y o k Nedir in s ân n ed ir h ay v ân n ed en bi l s ü n n e c â b e t y o k Cü‘al-ve ş r ev s .

i b as îr et l e n a z a r k ı l S end e s en i cân g ö zler i g ö r m ü ş h a b e ri n y o k Cân ân s en i s ev mezs e eğ er c â n d i y e m e z s i n Bir emr in e k ar ş u s an a d u r m u ş h a b e ri n y o k 5 Ol mih r.d îd em b u re v î ş i n râ h ı n a b a k Öy le b ir r eh b er e el v er k i o l a ra h m i a n ı n Rah med e b en d eler e ş ef k at.i zemân âlem.i H u d â d ef ter i d ü r mü ş h a b e ri n y o k L UTF Î k i n ’ o la y âr.i b as ar n û r.i eş yâ y a n a z a r-d â r Gö n lü n d e g ü zel matla‘ i k u rm u ş h a b e ri n y o k E y mîr.i k û y .i cû d u n d a an ın h imme t -i n â -g â h ı n a b a k Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 315 1 Biz i h alk ey led in k etm ü ad e m d e n S an a h amd ü s en âlar ş ây ân a n c a k E dü b eh l.ı d i l i n ş â h ı n a b a k İncid ir d ân e.i d ü r in cû g ib i g e rd e n i m i Kan d ö k er h er d ü .i s an e m i n m a n z a rı n a Had d .i d i l -h â h ı n a b a k 5 Yü r ü LU TF Î s er.i mü n îr cü mle.i h ay r e t d e m i d i r b u Tak d îr.i k ad îm d e s t -g î r o l s u n Dilh ân ed e d ild âr ın ı b u lmu ş h a b e ri n y o k M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 314 1 Âh ım âteş i y ak ar âteş imin â h ı n a b a k Gö zü mü z y âr e b ak ar g ö n lü m ü z ü n râ h ı n a b a k Nâr ile y âr o lalı aş k d a y âv e r o l a l ı Gü l açar d er d ile g am tah t.E y n û r.i îmân lu tf u k er e m d e n S an a h amd ü s en âlar ş ây ân a n c a k 302 .

S eâdet-men d ed ü p b izi ezeld en E rişdi bu in ây et Lem.M ü r tezâ’ d ır Yedimizd e ş er î’ at mu k ted âd ır S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak 5 Bizi Kur ’ ân ile k ıld ın mü n ev v er Mâ-i tev h îd ile o ld u k mu tah h er Îmân İslâm ile o ld u k mu zaff er S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Kitâbullah y ed imizd e h ü d âd ır Muhammed b ah r.y ezel’ d en Ayırmadın b izi b ezm.i g ü zeld en S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Bizi kıldın M u h ammed ü mmetin d e n Bizi dûr ey lemed in r ah metin d en Bize verd in h id ây et ş er b etin d en S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Bizim pe y g amb er imiz M u s taf â’ dı r İmâmım ız A liy y ü ’ l.i H u d â ’d ı r Muvahhid ler H u d â’s ın a f ed âd ır S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Bizi zikr ey led in y ü z d ö r t k itâb d a Bizi vasf ey led in r e’s .i h itâb d a Ş erîat emr iy le o ld u k ş itâb d a S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Bizi ayır ma y â R ab b u h ü d âd an Bizi dûr ey leme b u mu k ted âd an S ükût etmey e d il b u mu k ted âd an S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak Bu Arş u f er ş âs u mân İ lâh î Numûne k u d r etin d en ş ems ü mâh ı Ş erîkin y o k Eh ad ’s in y â İ lâh î S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak 10 MUHAMM ED LU TF Î g ib i b in g e d â l a r Der-i de rg âh ın a ey ler s ad âlar Bu dergâh d a b ay o lu r f u k ar âlar S ana ham d ü s en âlar ş ây ân an cak M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 303 .i r ah met.

ı p îr.v eş azh er ü eb y en o l a n b u d î n -i İs l â m ’ı Tarîk .i K u r ’ ân ’ d a s ebâ t e y l e y e ü m m e t y o k 5 Gö zü n d en k an ak ar elb et s e â d e t -m e n d o l a n m e rd i n Ne y ap s ın b ö y le b ir h alk a ha y â g i t m i ş h i d â y e t y o k Har am.i mu g ā n d ı r Kû ş e.i h azr ete mak b û l o lac a k i s t i k ā m e t y o k Bütü n âlemler i h alk ey ley en Al l a h K i t â b ’ı n d a Buy u r d u ğ u s eâd etd en g ö ze ç a rp a r i ş â re t y o k Gü n eş .i H u d â’ y a b i r b a k 304 .k eş ler e f ey z.i zu lm i l e s e l â m e t y o k M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 317 1 S ah r â.ı zemân d a mu tlak a a d l e l i y â k a t y o k Ş urû tu y la r iây et etmeğ e îmâ n e t â k a t y o k Ş erîat emr in e cân d an o lan t â l i b o l u p a n k ā Hu zû r.i z â t ı n d a s e â d e t y o k Hay â g itmiş ed eb b itmiş k em â l â t d a n m ü n e z z e h d i r Ned en eh l.i k an âatd e g ö r mü ş h ü m â y ı Âşık n ’ ey ler câm.zâd e d en î k eç.i d erg âh .ı emr.i îmân o ls u n d er û n u n d a k i g a y re t y o k M ü r ü v v et mer h amet y o k s a de rû n -i n â s d a e y L U T FÎ Yak ar lar b ir b ir in âteş .em â n d ı r Dâh il.r ev o l a n â l ü ft e m e ş re b d i r O m er d û d .ı mu h ab b etd en almış n e m â y ı Kāf .316 1 Bu ef r âd .i mey h ân e emn ü emâ n d ı r M ey .ı cih ân .y ı cü n û n d a k â’ b e.i H u d â’ d ır h ad d .n üm â y ı Dild e tu lu ‘ etmiş b ed r.i s e v d â Ku r u lmu ş k u r d u r an Ley lâ’ ya b i r b a k Tavâf ey ler an ı n ice b in ş eyd â M ecn û n ’ lar la d o lmu ş s ah r ây a b i r b a k Âb .ây e b i r b a k Bir k u l k i v âs ıl.ı d âr ü ’ l.

i H ak âş ık a v er i r s e b a k İctihâd-ı mü cteh id f etv âs ıd ır mü t t e fa k Ümmü’l.i A l l a h ’d ı r Hâl diliy le tev h îd i tak r îr ed er h e r v a ra k Küngüre .ı aş k is e âş ık a y ü zb in t a b a k P erver-i aş k .emân e S ermest.ı H azr et.Kāf-i kan aâtd e ay n ü ’ l.i H ak LU TF Î o la re h -n ü m a Devlet-i u zmâ b u d u r f etv â b u d u r m ü t t e fa k M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i lün / Fâ ‘i lün 319 1 Ayrılık S izlere Taksîm S izlere n id âs ı g eld i H u d â’ d an e lv ed â b iz g id er o ld u k bö y le imiş r û z.ı H u d â h u r ş îd .i s eh er d e ş a fa k Aşk ile mü mtâz o lan âş ık a ey le n a z a r Rîh-i hidây et v er ir aş k ile çık an a ra k 5 Nûr-i M u h ammed ’ e y âr aş k id i il m -i e z e l M akāmâ t.i ezeld en e lv ed â b iz g id er o ld u k 305 .i ezeld ir d u tmu ş p ey mân e L UT F Î l u tf ey ley en M ev lâ’ y a b ir b a k 11 ’ li h e c e v e zni 318 1 Aşk u mu h ab b et.h ay âtı Âb-i hay ât içen g ö r mez memâtı Bâb-ı itâatd e ey ler s eb âtı S erinde cem o lmu ş s ev d ây a b ir b a k 5 Bahşetmiş ezeld en cân ı cân ân e E l atmış h alk a.i b ey tü ’ l.‘ u lû m ilh âm.i a‘ za m o d u r Aşk u mu h ab b et ile s u ltân o lu r b i r ‘a l a k Aşk u mu h ab b et.i k âin at ş âh id id ir S ân i‘ i n Kudretin i g ö s ter ir v ak t.

ı S ü b h ân o ls u n k alb lere h e r â n S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k Büy ü k k ü çü k cü mle H ak k ’ a e m â n e t Bulas ız cih ân d a izzet ş er âf e t Ah d ü zr e s âb itim k ılmam n e d â m e t S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k L UTF Î Y Â H ak s ize o ls u n em â n d a r E hl.i tev h îd o lmaz as la g ü m â n d a r Ah v âlin ar zed er b u ab d .i A l l a h Kalb d en d u âcızım v allah i b i l l â h Ş efâ‘ atcin izd ir H ak R es û lu l l a h S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k 5 Had d en ef zû n o ls u n n ân u n î m e t i z Hak îk at y ü cels in ş ân u ş ev ke t i z Ku s û r b en d e is e âlî h immet i z S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k S adr ızd a o tu r d u k b iz ş âd u h a n d â n E vv el mu k îm id ik ş imd iy s e m i h m â n S ır r.i k e m t e r S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k 11 ’l i he c e v e zni 306 .Kalmaz k u s û r u ma mü k r im ol a n l a r Afved er s u çlar ım mü n ‘ im o l a n l a r Bulas ız H u d â’ d an emn ü em â n l a r S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k Yed ik n îmetin iz h ad d en ziy â d e S ayamaz ço k k âtib o ls a âmâ d e Tak s îm b ö y le imiş h ey ağ az â d e S izler e elv ed â b iz g id er o ldu k Des t.g îr iz o ls u n H azr et.

i îmân g i d e re k Kaynadı b ah r.i ş ek āv et d u tu b en y e r y ü z ü n ü Olacak neh r.i Z e h râ ’y ı h e m Yakdı âteş .i H u d â g a y re t -i Ha k Z uhûra g eld i g elü r b ir u lu b u h r ân g i d e re k Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 321 1 Z ehr-i n âb içd i elin d en ş âh .K (K e f) K Ā F İ Y E S İ 320 1 Hâlimiz o ld u b u g ü n d iller e d es tâ n g i d e re k Reşk eder f i‘ limize b ü t.i ciğ er ey led i b ü r y ân e y fe l e k 307 .i d alâl h ey ’ et.ı merd â n e y fe l e k Yâ rehâ b u ld u mu s en d en mer d .i K u r ’â n g i d e re k 5 L UT F Î sen çek me elem ad l.i p er es tâ n g i d e re k Öyle bir s ims iy âh r en g e b o y an d ı b u c i h â n Kalmadı b in d e b ir i k âmil.i h id ây e t i k e n E yledin g er d en ler in i lâle.v eş k an e y fe l e k 5 E vlâd-ı p ey g amb er i s ald ın b elâ d e ry â s ı n a L eşker-i eh l.i m e y d â n e y fe l e k Kāne gar k etd in s itemle K er b elâ s u l t â n ı n ı Gül-gülis tân o ld u k an d an mih r.i tû f ân g i d e re k Ced-be-c ed İ s lâm ik en b u d er ece k e ç -re v o l a Böyle kalır s a n ’ o la H azr et.i ş ek ā ed er d i s ey r ân e y fe l e k M ürtezâ’ y ı M ü cteb â’ y ı H azr et.i ef lâk .i d e v râ n e y fe l e k Bahr-i h û n e k eş tib ân etd in H u s ey n ’i c e v r i l e Âl-i abâ g ü ller i h âk ile y ek s ân ey fe l e k Her biri b ir h u r ş îd .

i tâ b â n g i d e re k Kay s .i K er b elâ’ y ı d ü r.i z î -ş â n g i d e re k 5 L U TF İ Y Â d ilb er e d ild âd e ol a n b a h t -ı s i y â h Gö zler i k an d ö k er ek o ld u p e rî ş â n g i d e re k Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 323 1 T îşe.g ü lis tân .i k a n s e y l â n e d ü p L U TF İ Y Â b u d er d i çek mez s ö y l e ş e h p e ri m fe l e k Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 308 .i cân o ls a n ’ o la b ö y lec e s e y râ n g i d e re k E y s an em k atlime f er mân b i z e m i n n e t m i b u g ü n Gü n d e b in k atled iy o r âf et.i cev r ile k i d er d in v e rd -i a h m e ri m fe l e k Gü lb ü n .i k ah r ile k ır d ın çar h .i y ev mi’ d .i ş âh .i ab â g ü l.i b e y â b â n g i d e re k Hay r ete s ald ı men i n û r.i cem â l i n c î m i n e Terk .v eş sü rh -i m e rc â n e y l e d i Dem.v eş s ah r a.L UTF İ Y Â b u d er d e d er mân d ü n y â d a i m k â n ı y o k Hâk im.i d e v râ n g i d e re k E y g ö n ü l k aş lar ı k allâş a n a z a r e t m e d e d i m Cân g eh in âteş ed er d ilb er.ı ç e n b e ri m fe l e k Des t.i p ey g amb er i ev lâd iy le Ha y d e r ’i m fe l e k 5 Ger d en .ı mehâ s i n k e n b u g ü n Bah r.ı r is âlet g o n c e -i h a m râ l a rı Ker b elâ s ah r âs ı d o ld u b û y .d în ey ler a d l e fe rm â n e y fe l e k Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 322 1 Âl ile ald ı men i o l mâh .n iş în s ey r.i a n b e ri m fe l e k Âl.ı cih ân ı n eh r.i b âğ .i h û n a g ar k ed ü p H u s e y n ’i s e rv e ri m fe l e k S en g .

i âlemin k atr es i d eğ il Haccâc-ı Zâlim’ in cev r in i b ir g ö r Bugünkü b u zü lmu n zer r es i d eğ il E lvân nak ış k an a b o y an d ı d ü n y â Dehşet ald ı g ö r d ü g ö k d e S ü r ey y â E l-amân a g eld i b ü tü n b u eş y â Bir âh-ı mazlû mu n s ü r r es i d eğ il İbn-i Âd em g iy d i âteş g ö mleğ i Z âlimler elin d e zimâm ilmeğ i Bu cevir çev ir d i çar h .L (Lâ m) K Ā F İ Y E S İ 324 1 Kûy-i cân ân e g id er b âd .ı s ab ây a g u b â r o l S arf edü b âr u v âr ın g ü n g ib i s âd e g ü z e l o l Dürr-i v ah d et h âmili d âimâ altu n a y â r o l 5 L UT F İYÂ çar h a çek er âş ık o lan ı b u fe l e k S abrda ey le s eb ât h immet atın a sü v â r o l Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 325 1 Belâ-yı g ir d âb ın d ev r in i b ir g ö r Bu devr.ı mu h a b b e t e b u g ü n Hurşîd-âs â mâs iv âd an y ü r ü ter k .ı f eleğ i Çevrilen b u çar h ın çev r es i d eğ il 309 .ı s ab ây a s ü v â r o l S âye-veş y er ler e d ü ş zer r e g ib i s e n b î -v â r o l Ş em‘a-v eş y ak v ü cû d u n n âr.i d i y â r o l S eni sen d en d ah î ar tık s ev er o l n û r-i c e m î l Der-i derg âh e g id en b âd .

i d iy âr etd in g ö n ü l Gü l y ü zü n b ö y le g u b âr etd i n g ö n ü l Der d .y ı zemâ n ı Âk ıl o lan k es d i cân d an g ü m â n ı L UTF Î H ak s ak las u n b u g ü n î m â n ı Geçd i y aş aman ın d ev r es i d e ğ i l 11 ’l i he c e v e zni 326 1 Yâ n ed en ter k .i cân ın d an g ü zâr etd in g ö n ü l Der d o cağ ın a k ay ılmış s ın m e ğ e r Âh ın o k u h er s eh er A r ş ’ a d e ğ e r Bu r ev îş in d iller e âteş ek er Her k es i cân d an b î.Âh .i d er d LU TF Î mah v et d i t e n i m Yâr d iy o r k i men s en in em s e n m e n i m S en y in e d er d in h ezâr etd in g ö n ü l Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün 327 1 Gü lis tân .i d ilb er mi zeb û n etd i s e n i Âlemi b aş ıma d âr etd in g ö n ü l Bu k ad ar y an d ın y ak ıld ın y â r i ç ü n Ya s en i h alk etti mi H ak n âr i ç ü n Yok s a g eld in âleme b u zâr i ç ü n M ü lk .zâr etd in g ö n ü l Aşk ın o d u y ak d ı cân u b ed e n i m Te’s ir.ı mu h ab b et b ü lb ü l ü n d e n d e rs i n a l e y d i l S erin d ek i s eâd et s ü n b ü lü n d e n d e rs i n a l e y d i l Kamu âlemler i v ar ey ley en Al l a h ’a t e s l î m o l Gö zü n d ek i h id ây et g ü lb ü n ü n d e n d e rs i n a l e y d i l 310 .ı mazlû m âs u mân e y etiş d i Âteş ald ı A r z u s emâ d u tu ş d u Yed i d er y â b ir b ir in e b itiş d i Bu zu lmet tîcin in b eh r es i de ğ i l 5 Bir s el ald ı b u eb n â.

i celîd en çek me g er d en s â b i r ü s â b i t Olup pey r ev .i ced î d d i r o g ü z e l 311 .ı r u s ü l ş ems .i K er b elâ’ n ın s erg ü zeş tin h â t ı ra b i r a l O meydâ n .i k er emin f ü lf ü lü n d en d e rs i n a l e y d i l S ana cevr ü cef â ed en ler i me’ mûr e d e n Ha k ’d ı r O mihnet.k eş A lî’ n in d ü ld ü lü n d e n d e rs i n a l e y d i l 5 Huseyn.Rızık me r zû k a âş ık d ır s an a tâlib -i c â l i b d i r Bu gerden .tâb .ı melâh at n e v ah îd di r o g ü z e l Dür-i der y â.i r ev ân e y l e r g ö n ü l Kat‘ ede r ef lâk ilin es b in r ev ân e y l e r g ö n ­ ül Cân atar cân ân civ âr ın d a k ar arg â h ı b u l u r Bâkî bir h ay ât v er ir cân ın civ ân e y l e r g ö n ü l Bezm-i v ah d etd e ş er âb .i H ay d er K an b er ’ in d e n d e rs i n a l e y d i l MUHAMM ED LU TF Î s ö y ler s ö y l e d e n Ha k ’d ı r h a k î k a t d e Hudâ’nın h er b ir an d a h ik metin d e n d e rs i n a l e y d i l M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 328 1 Gün olur A r ş ’ a k ad ar r û h .ı ey n emâd a n n û ş e d ü p Hurşîd-â s â s ev d iğ in s an a ay ân ey l e r g ö n ü l S ad-hezâ r an p er d eler in r ef ‘ in e o l u r s e b e b Men a­ r ef d er s h ân es in d e âr if ân ey l e r g ö n ü l 5 L UT F İY Â mey .i d ild en f ü y û z â t n e ş ro l u r Bezm-i v u s lat âlemin d e ş âd ü mân e y l e r g ö n ü l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 329 1 Gül-i gü lzâr.ı cih ân âleme f er m â n v e re re k M îr-i mey d ân .ı b elây â r eh b er in d en de rs i n a l e y d i l Bu cilve.y ı h alâv et n e f er îd d i r o g ü z e l Bu kame r.k ed e.

i Cib r îl.i r e s î d d i r o g ü z e l Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 330 1 Bir âteş yandı cânımda 5 Mey-kedeye verdim revân N ’ etdinse sen etdin gönül İster beni pîr-i mugān Te’sîri var îmânımda Doldu kalbe nûr-i îmân Netdinse sen etdin gönül N ’ etdinse sen etdin gönül Beni saldın bu sevdâya Perde çekdin dilârâya Şekvâ eylerem Mevlâ’ya N ’ etdinse sen etdin gönül Mey-i vahdetden içirdin İki âlemden geçirdin Aklım başımdan uçurdun N ’ etdinse sen etdin gönül Orucumuz demhânede İftarımız meyhânede Bayramımız büthânede N ’ etdinse sen etdin gönül 8 ’ l i he c e v e zni İşretgehe basdım kadem Mey nûş ederem dem-be-dem Nâmûs u âr oldu adem N ’ etdinse sen etdin gönül Bu yolumuz Hak yoludur Pîrimiz hakkā velîdir Himmeti Arş’dan âlîdir N ’ etdinse sen etdin gönül LUTFÎ okur ders-i aref Meyhânededir bu şeref Esrâr-ı tevhîd her taref N ’ etdinse sen etdin gönül 331 1 Bâzâ r.ı aş k a M eyd ân e g el g el Dâim b u meş k ā M erd ân e g el g el Bâd e.i m e z î d d i r o g ü z e l Nûr.i b â k î A r z ed er s â k î İ ç b u tir y â k ı M es tân e g e l g e l Meyden al sadâ Ki m e d e r n i d â E m re d e r H u d â İrfâ n e g e l g e l 312 .ı r eş îd d i r o g ü z e l L UTF Î s en y ü z y er e k o y H a z re t -i Al l a h ’a s ı ğ ı n Kop ıcak r û z.ı r is âletle d u tup y e ry ü z ü n ü Dold u r u p n û r.i âleme b ir illet.i cân emr.i g āi y y e o d u r E nb iy â r eh b er id ir zât.i h ü d â f ey z.i cezâ r ah m.i M ev lâ g ü n eş i mü n teh a b -i Z â t -i H u d â Ş eh p er.Öyle b ir ş ân .i se d î d d i r o g ü z e l 5 Hilk at.

d e m o l Râh-ı rızâd a b u lu n g itmey e r ü s v ây a d i l M ihr-i m u h ab b etd e s en zer r e.i k emter ân e tîğ ın i k eş ân d e ğ i l 313 .i H u d â b il O l b ir n eh r.i âr if ân d eğ il Ağyâr ile ced el.i er ler ile h em.i N i l U mmân e g el g e l Ta h t -ı s u l t â n ı Dilde gör ânı Se y re t o ş â n ı Pî râ n e g e l g e l L U T FÎ’y e l u t fe t E y B â rî Hu d â Ve r n û r-i h ü d â İn s â n e g e l g e l 332 1 Rûh-i rev ân ım iş it v er me b u d ü n y â y a d i l Nazlı civ ân ım iş it b ağ lama ed n ây a d i l Âdem ise n zü mr e.cû r eh .i mîn â y a d i l Tesbîh u s eccâd ey i tâc ile h ır k ay ı s a t Katre-i d ü r d .i âş ık ān d e ğ i l Rüstem g ib i b ah âd ır o lu r s a d a eh l -i d i l M erdüm.‘ ı v u s latd ı r o l Bâde-i câ n n ây ı çal v er mey .i v âlâ y a d i l M ü f te ‘ i lün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i l ün / Fâ ‘i lün 333 1 İhsâr-ı kin ş iâr.i H ak ’ d ır d i l Bey t.v eş o l s a n a d e m M aksad-ı ak s â b u d u r g itmez o lu r z â y e d i l Aşkı delîl ey les en v âs ıl.i mey e b ağ la b ir a‘ lâ y a d i l Gün gibi g el aç g ö zü n LU TF Î n ig â rı g ö z e t Hâlisâne b en d ed ü b h immet.Âr u vârın d an Kâr u zârrın d an Cân diyâr ın d an Cânâne ge l g el 5 Aşka şâki r o l Hakk’ı zâk ir o l Cem-‘i hâtır o l İhsâne gel g el 5 ’ li h e c e v e zni M en ar ef d er s in K im ed er b ah s in H ak k ’ a g id er s in K u r b ân e g el g el K en z.ı d il.ı d îd âr o l u r Kays izin i izley ü p b ağ la o Ley lâ’y a d i l 5 Nâmûs u âr ı b ır ak mân i.

i mü tû n .i k ıy âm en b iy âlar in ti h â b e y l e rl e r s e n i Bâb .ı ş ef â‘ at f eth in e n iy âzın e y l e r H a k k a b û l 314 .v er â s en s in h emân e y n û r-i Ha k a s l -ı u s û l Yev m.i cezâ mev c û d -i m a h ş e r y â R e s û l Hayr ü ’ l.ar s l a n d u y a n d e ğ i l Ölü m zu lü m b u d u r k i k elb bo ğ a a ç a rs l a n ı Bu tah k îr in h u d û d u zemân d a b e y â n d e ğ i l L UTF Î b u d er d i çek mez en v â -i c i n s -i Âd e m Ş er h .ş ev k et o lan lar g ö r d ü ğ ü c e v r ü c e fâ Ş âh u s u ltân .i h âlin d en h ab er ald ım G a rî b ’i m g a m d e ğ i l Dün y ây a mey l ey ley en ler d ü n y â d a â d e m d e ğ i l Âde m ü H av v â’ d an al d a g el b e rû b â y u g e d â Cümles in in g ö r d ü ğ ü g ü n ler d a h î b i r d e m d e ğ i l Hayf zî.ı b elâd a zev k b u l a n b i r fe rd y o k Z ev k v ar d iy en o ah mak ak l i l e h e m -d e m d e ğ i l Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 335 1 Göz ler s en i r û z.ı zemân e mak tû l o l u rs a b i r fe rd Ş er âf etiy le ş ân ı ar tar k i n ih â n d e ğ i l 5 Ş îr ş îr ile g er ek d ir y a d o s t ol a y a d ü ş m â n Ner.İske n d er ile D âr â elin d e p âr e l e n s e Ger r îze r îze o ls a v ü cû d a ziy â n d e ğ i l Kah r amân .ı zemân ın h içb i ri h u rre m d e ğ i l Rüs tem ü D âr â v ü H u s r ­ ev K e y k u b â d C e m ş î d g i b i Görmed iler b ir in i k i g ö zler i h û n -n e m d e ğ i l 5 L UTF Î b u d âr.ar s lan ın d ar b ın ı n er.i d er d im k ilâbe ş â y â n d e ğ i l 1 4 ’ l ü he c e v e zni 334 1 Hasb .

Rehber-i r âh .i h ik m e t g ü l l e ri M esnevî’ d ir âr if ân a mir ’ ât.ı d ev râ n d ı r g ö n ü l 315 .ı E k b e r d e d i Arz-ı hâ lin d e b u y u r d u “in n eh û abd ü n z e l î l ” 5 Ş i‘r-i M ü r tezâ lezîzd ir k ev s er.lu tf ik y â İ lâh î” S ıd d îk .i d il o lu r d iller d e n eh r.s e râ ş e m -‘i s ü b ü l İstirhâm ey ler ü mmetin mer h ame t i n m â d e n i s i n L UT F Î’ye lu tf et y â Res û l b iz ü m m e t i n e y l e k a b û l Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 336 1 Ârifâne k ıl n azar eş ‘ âr ıma ey n û r-i d i l Ş i‘r-i eh l.i c e n n e t g i b i Ş âiri P ey g amb er ’ in H as s ân b ize b e s d i r d e l î l Câm-ı mey .i h ik metd ir an cak ş i‘ r i eh l -i d i l l e ri n E hl-i dil ler in k elâmı h er b ir i b ir n e h r-i N î l Ş i‘r ile her d em açı­ l ır ilm.i v a s l a v ü s û l Âhir zemân p ey g amb er i ev liy âları n re h b e ri Nûr-i hidây et d ilb er i h alk o ld u n û ru n d a n ru s ü l 5 Âleme h u r ş îd .i h id ây et k ıld ı s en i o z ü ’l -k e re m Vâsıl olan lar s en ile b u ld u r eh .i mu h ab b e t -i C e l î l M ürde diller h ar g ib i b ald an alır m ı l e z z e t i L UT F Î o g ö r mez g ü n eş i g ö zler i o l m u ş a l î l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 337 1 Kubbe-i A r ş ’ d a b u lu n maz in cû m e rc â n d ı r g ö n ü l Küre-i fer ş d e b u lu n maz ş âh .i h ü d â H ab îb .i v ah d et o lmu ş d u r mu h a b b e t ş i ‘r i l e Celb olur âs ân d ile f ey z.ı n û r-i C e m î l “Cüd bi.i Zât -ı K i b ri y â Rûz-i kı y âmet mu k ted â h er d ü .i s e l s e b î l Gülbün.

i ş ev k .Böy le b ir h u r ş îd .i Ke n ‘a n ’d ı r g ö n ü l Her k es in g ö n lü n d e mek tû m i s m -i a ‘z a m s û re t i Her k es e mef tû h o lu r mu k en z -i s u l t â n d ı r g ö n ü l Âri f ân b ezm.i R a h m â n ’d ı r g ö n ü l 5 Bir temâş âg âh d ır b u Ceb r âî l h a y râ n o l u r L UTF İ Y Â h er d ü .i ş eff âf v a r m ı d ı r C i b rî l ’l e ri S id r e’s in d en in d ir ir Y û s u f .i b erd â re n a z a r k ı l E y n û r.ı lâ.i tecellâ k û y .f elek d ev râ n e d e r a ş k ı n i l e Âleme h ay r et v er en zev k .i b as ar d ild ek i d ild â re n a z a r k ı l Var g ir h ar eme d ild ek i d ildâ re n a z a r k ı l Cân ân s an a cân ın d an aziz c â n d i y e c e k d i r Ter k ey le cân ın cân içü n o l y â re n a z a r k ı l E v lâd ü ıy âl p er d e çek er h u s n -i c e m â l e Ter k ey le v âr ın M an s û r.ı h a y â l i n y â R e s û l On s ek iz b in âlemin es r âr ın ı t âl î m e d e n Neş ’ e.‘ i mih r.i s eh er d ild ek i h ü n k â re n a z a r k ı l 5 Yer ler e y ü zü n f er ş ed eg ö r d i l b e re y a l v a r L U TF Î g ib i g ö r d îd e.i ezeld e h âmil-i e s râ r-ı d i l M atla.i b as îr etd e n e s e r-y â b Ol v ak t.cih ân d a c â n e c â n â n d ı r g ö n ü l Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 338 1 E y n û r.ı ş er âb .i b îd âre n a z a r k ı l M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 339 1 M ih r ü mâh b ir zer r es id ir n û r-c e m â l i n y â R e s û l Bu n ü cû m ey ler tav af h ep h a t t -ı h â l i n y â R e s û l Arş u f er ş ü n ü h .y e z â l i n y â R e s û l 316 .i b as ar n û r.

i in s â n ı e ğ e r Ş erhede as h âb .i p ây .ı d ilâr â d ı r m ü d â m S eyreder k en d i y ü zü n k en d in d ek i s u l t â n e g e l L UT F Î’dir mah las b an a is mim M u h a m m e d ’d i r g ü z e l L utfedüb Tan r ı Teâlâ ey g ö n ü l ş ü k râ n e g e l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 341 1 Ârif-i bi llâh o lan b ir f er d ile etm e z c e d e l Dünyâ m âlı g er g id er s e g ö n lü n e g e l m e z h a l e l 317 .cen âh ey n o lmak i s t e rs i n g ö n ü l S ıdk ile tes lîm ü te’ d îb .ı ir f ân d er y â.i h u b b .i in s â n e g e l Rûh-i pâk i d er.ezel k âmil id i âş ık l a rı n Ten gılâf ın d a tamâm tek mîl o lan m e rd â n e g e l Nûr-i Ha k k ’ ı H azr et.i H ak r e s û l o l d u n b i z e Halk için d e h iç b u lu n maz b ir misâ l i n y â R e s û l Rutbe-i lev lâk in e LU TF Î d ay an d ı y â N e b î Âsıyân-ı ü mmete g ö s ter cemâlin y a R e s û l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 340 1 Dü-cihând a zü ’ l.Hak seni med h ey led i lev h u k alem h a y re t d e d i r Haşre dek y azmak n e mü mk in h a s b -i h â l i n y â R e s û l 5 Hâk-i pâ y .y ı u m m â n e g e l E hl-i zevk ın g ö n lü mir ’ ât.i Cân ân g ö z ü y l e g ö z l e y ü p Öz gözün a‘ mâ k ı­ lu­ b en b ir azîm s e y râ n e g e l 5 Defter ü d îv ân e s ığ maz metn .i H az­ r et’ e etmezd i A zr â i l n ü z û l İnd-i Ha k ’ d a g āy et.cih ân r u h s âr.âlemîn ” s i n n û r-i H a k M atla‘id ir d ü .i h azr et.i v is âl i n y â R e s û l M aşâalla h “R ah meten li’ l.ı âlin y â R e s û l Hamdü lillâh s en H ab îb .v âr o lu p p î râ n e g e l İlm-i tev h îd s ır r ın ı n eş r ey ley en d i l d e n d i l e Diler ise n h âk .

emân d erg â h -ı M e v l â ’d ı r b i z e Bâb .i mey d ân .b âr etd in gö n ü l Der d o cağ ın a k ay ılmış s ın m e ğ e r Âh ın o k u h er s eh er A r ş ’ a d e ğ e r Bu r ev îş in d iller e âteş ek er Her k es i cân d an b î.g ü n o d lar a s ald ın s e n b e n i Hiç r âh at ettir med in cân u t e n i Der d .i ir f ân ile k ıl s en n aza r i b re t i l e Dü n y ây ı g ar k ey lemiş d ir k a h r i l e b a h r-i z e l e l Har k ad ar ak lı o lan r û h .i k er k es .i d ilb er mi zeb û n etd i s e n i Âlemi b aş ıma d âr etd in g ö n ü l F ir k at.i y âr s în eme d ağ lar ç e k e r Dîd eler im r û z u ş eb k an y aş d ö k e r Yâr eler d en ılg ıt ılg ıt k an g i d e r Cân g âh ımı b î.b e.i r ızâ.ı d erg âh .zâr etd in g ö n ­ ül Gü n .k ar âr etd in g ön ü l 5 Ol k ad ar y an d ın y ak ıld ın y â r i ç ü n Ya s en i h alk etd i mi H ak n â r i ç ü n Yok s a g eld in âleme b u zâr i ç ü n M ü lk .ı h id ây et ey l e m e z t û l -i e m e l Dîd e.M ü rg .v eş o lu r mu l â ş e -h â r ü ft â d e s i M er d .ı İ lâh î h iç y ık ı l m a z b i r t e m e l Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün /Fâ ‘i lün 342 1 Der d elin d en âh u zâr etd in g ö n ü l Âk ıb et ter k .i y âr i mü ş g .y ı H ak k ’ a iş te b u h a y ru ’l -a m e l 5 Gö zed ir g ü n d en g ü n e ev lâd ‘ı y â l i n m e v t i n i Îm ân İ s lâm ile H ak k ’ a v ar a l a r b i l â -ı l e l L UTF İ Y Â d âr ü ’ l.i r e v â n ı s e v k e d e r Tah s îl.i cân ın d an g ü zâr etd in g ö n ü l 318 .i d iy âr etd in g ön ü l Ol k ad ar y an d ın y ak ıld ın r û z u ş e b Z ülf .

i g ār ım k almad ı L UT F Î’yi s en târ u mâr etd in g ö nü l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l ün 343 1 Nûr-i hid ây etd en es er h er k imd e v a r e y n û r-i d i l E lbet bu lu r mer d .i h idâ y e t e d e l î l Hubb-i Hu d â cân g âh ın a h u r ş îd .i M ev lâ is e k alb e ş er â b -ı s e l s e b î l Dergâh-ı H ak k ’ a k ıl n iy âz n iy âz i l e b u l ç â re -s â z Vakt-i se h er s û z ü g ü d âz ed en b u l u r n û r-i C e m î l Nûr-i hü d â y âr in o la d ild ek i d ildâ rı n o l a Dergâh-ı mak s û d u b u la g ö s ter e c e m â l -i C e l î l 5 Cân gözü n e cân ân y ü zü n g ö s ter e h e r v a k t -i s e h e r Nûr-i cemâl.i s aîd r âh .i d ilb er i k an d e g ö r ü r m e rd -i a l î l Deryâ-dili âr if ler in A r ş .i d i l o l s a e ğ e r Güller açar b âğ .b û y .i g ü lg û n u m g i d e r Gül-ruhi n d e g ü ller e k ar ş u k ıy âm e t d i n g ü z e l 319 .i leb in r û h u mu f âm e t d i n g ü z e l Gülşen-i g ü lzâr.Aşkın od u y ak d ı cân u b ed en im Te’sîr-i d er d mah v k ılmış d ır ten im Yâr diyo r k i men s en in em s en me n ­ im S en yine d er d in h ezâr etd in g ö n ül Ağlamak d an ö zg e k âr ım k almad ı E lde ise ih tiy âr ım k almad ı Âr u vârım y âr.ı aş k a eş k .ı h ü d â LU TF Î ak a r e n h â r-ı N î l Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 344 1 Ver şerâb .ı b er în i g e z d i ri r Hayât-ve ş d ev r ân ile elb ette o lu r m ü ş t e i l Âb-ı hid ây et p er v er i g ü l.v e ş e y l e r t u l û ‘ M uhabbe t.ı ey n emâ cis mimi câm e t d i n g ü z e l Teşne-i l a‘ l.

ı eş ‘ âr ım alu p h ay r etde k a l d ı n e h r-i n î l Ş i‘ r.i eles td e ş ev k i l e a l d ı g ö n ü l Ol zemân r û h .i B elâ’ d a H ak k ’ a s e c d e l e r k ı l d ı g ö n ü l Hid ây eti s eb k at etmiş eh l.i d ild en g ün e ş -v e ş p e rt e v i Gö s ter in ce k alb e b ah ş ed er s a fâ -y ı s e l s e b î l Ver d .i r ev ân s er me s t -i h e m -d e m l e r i l e Me s cid .d em hi d â y e t b u l d u g ö n ü l 5 T âb i.ı ilh âm âr if -i b i l l â h d ı r F üy û zât.i b âd e.i âğ û ş .i v ah d et zar f .i g ö n lü m o lmaz i s e n s e n b u g ü n L utf u k es d in LU TF Î ’ d en k a h re d e v â m e t d ­ in güzel Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 345 1 M ir ’ ât.â.en g îz g ö n lü mü n zevk ı n t e m â m e t d i n g ü z e l Kû ş e.i t e v h î d l e r i l e Tev h îd ed er ek d em.ı tev h îd k ev s er iy le h am d o l a d o l d u g ö n ü l S âk î.ı h ik met e h l -i d i l e ş ‘â rı d ı r Nâs ır id i H azr et.i H as s ân ’ a b u n d a C e b râ î l Hay d er.i âş ık v ezn .ı h ik mete n âzır h amd o l a o l d u g ö n ü l S ır r.i K er r âr ile S ıd d îk -ı E k b e r ş i ‘ri v a r S ünn et o ld u ğ u n a eş ‘ âr ş ü p he y o k e l d e d e l î l 320 .Cân ıma cân b ah ş ed er d er d in d e rû n u m d a b u g ü n Hay r et.i b âk î mey .ı M ev lâ’ ya y ü z ü n d u t d â i m â İlticâd a ih lâs ile b er.ı K u r ’ ân ile M ev lâ ’y ı b i l d i g ö n ü l L U TF İ Y Â d erg âh .‘ i f er mân .i v a h d e t c u r‘a s ­ ın Z evk ile b ezm.mu r âd o l d u g ö n ü l Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 346 1 Âri f ân e k ıl n azar eş ‘ âr ıma e y n û r-i d i l Z ev k .

5 E nverî F ir d ev s î S a‘ d î n ice b in em s â l l e ri Kevser-i cen n ât.ı r âh .i H ak ey ler n iy âz e ş ‘â r i l e L UT F İYÂ in k âr ed er h u r ş îd i g ö z l e ri a l î l Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 321 .ı âcil s ö zler i v ird -i c e m î l Rûha ku v v et b ah ş ed er v er ir h ay ât -ı c â v i d â n Z evk-ı eş ‘ âr d an alu r âş ık b u lu r a ş k a s e b î l S âlikân.

en d âzlık ile m e y e b o y a n d ı m E ld en g id icek ih tiy âr ım p îr-i m u g ā n ı S er.i k ad emin d e g ü zelin b ir ç u l o l a y d ı m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 322 .i s iy eh k âk ü l.i r u h .i g ü lb â r s a n e m i m v a r Bil lû r.y ı c ü n û n d a M ecn û n g ib i r en g .y ı s eh er s allad ığ ı s ü n b ü l o l a y d ı m Bir zü lf .i d ild â rı m a y a n d ı m Gü l.M (M im) K Ā F İ Y E S İ 347 1 Dilb en d o lalı h azr et.ı mey .tâc ed er ek b aş ıma âteş i n e y a n d ı m 5 L U TF Î g ib i âv âr e.i s ah r â.tek i g ü l g er d en in e f ü l fü l o l a y d ı m Der d .i Le y l â ’y a b o y a n d ı m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 348 1 Cân ân b ağ ın ın g ü ller in e b ü l b ü l o l a y d ı m S ab â.i iş r etg eh in e b ir k u l o l a y d ı m 5 L U TF Î n e r ev âd ır b u k ad ar ç a rh a ç e k i l d i n Z îr.r u h ler in in âlın a g ü ller o l a m ü ş t â k Dü ş mez mi b u cân g âh ıma ât e ş l e re y a n d ı m M ey h ân ed e mey .d emi mes t â n e g e re k d i r Câm.r u h ler in i g ö z g ö r eli d erd e b o y a n d ı m Gü l.i s er.f ü r û ş ile b â d e -k e ş o l d u m S ermes t.h ar emi g ey s û s in e b i r t e l o l a y d ı m Me s tân eler in h em.i d er û n u m y âr ile y âr â n o l a n ’ o l s a Ger d en .

i h ü d âd ır s ü ha n i m Gûş-i cân k u v v e.i mü d âmân e cezâd ı r s ü h a n i m S û-be-sû k û y .ı d e l î l i m Vâ nefsî s ad âs ı k o p ıcak y ev m.i d il ş ev k .ı k a l î l i m Yâ Rabbi b en i H azr et.i c e z â d a Bir katrey i ah z etmey e mu h tâc.i H u d â âb .ı v ef â b âd .ı k er em s ar f o lıcak r û z.i liv âd ır s ü h a n i m Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 350 1 Yâ Rab n ’ id ey im zâr u zeb û n ab d -i z e l î l i m Ammâ n e k er emd ir d er.i d erg âh e d a h î l i m E y kân-i k er em lu tf .349 1 Verd-veş b ü lb ü l.i cân d ır d ağ ıl u r l e ş k e r-i g a m Bezm-i vah d et es er i r en g în ed âd ı r s ü h a n i m Bülbül-i b âğ .ı s ab âd ır s ü h a n i m L UT F İYÂ b âk î h ay ât b âd es in i n ûş e d e g ö r Ş uarâ leş k er in e mîr.i kı y â m d a Olmazsa in ây et b u lamam k u r b .i s em‘ iy y es in i ve rs e e ğ e r M araz-ı mân ev îy e lü b b .i K ad îm H az re t -i A l l a h Rahm ey le b an a zîr â k i b ir mer d .i a l î l i m Ummân.i d ev âd ır s ü h a n i m 5 Z evk-ı mey cen n et.ı ezel n ağ mes in i ş er h e d e y i m Gül-gülis tân .ı f ezâ d ı r s ü h a n i m Bâde-veş mes t.i d ilâr ây ı s ey âh at e d e re m E mr ü fer mân ın a d ild âd e r ızâd ır s ü h a n i m Nehr-i n û r f ey z.ı r ev ân-v e ş d ö k ü l ü r Dil-i âgâh îler e r âh .i M u h târ ’ e b a ğ ı ş l a Her iki c ih ân d a k i o d u r n û r.i s e b î l i m 5 Ş ân u şer ef ü ş ev k etin e ey led im üm m î d Defterimi f eth ey leme k i zâd .i cem î l i m 323 .

i h ü d â g ö s ter ir r u h ler ini n â l ı v a r Arz .i cemâl.i d il n em alu r en h âr-ı t e v h î d d e n g ü z e l Bir n ü mây iş g ö s ter ir n û r.i d e v râ n g ü z e l S ey r.i c e n n e t d e ğ e r M âh .ı mu zay y â g ib i d ev r.s iy e h L U T FÎ g i b i fe rd S et r ey le b en i g ö r mey e h alk ö y l e h a c î l i m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 351 1 Z ü lf .ı d ild e m i h m â n e y l e y e n Arş.i ş i fâ d ı r b u d e m Nû r.i aş k ı âş iy ân .i cân b âzı g ö r s ey r.i zer.r îz o lu r s er v -i re v â n d i l b e râ n Old u K er îm’ d en k er em b âd -ı h e v â d ı r b u d e m M ü s t e f ‘i l ün / F â ‘i l ün / Müs tef ‘i lün / Fâ ‘i lün 352 1 Hak k ’ ı d o s t etmek d iler s en m a z h a r-ı i s m -i K e rî m Ol k i o las ın ef en d im v âk ıf -ı s ı rr-ı H a k î m M en ar ef mey h ân es in d e me s t o l a n i n s â n o l u r Bâk î b ir cân b ah ş ed er mes t â n e y e Z â t -ı K a d î m Gü lb ü n .i d e v v â rd ı r b u d e m 5 Böy le ş er ef .r es ân d ır s ab â k âk ü l-i g ü l l e r d ö k e r Ger d en in e d ilb er in d er d e d e v â d ı r b u d e m Gü lb er i d ilb er ler in k ev s er.i civ ân ter k .i b illâh o lan g ar k o ld u b a h r-i h a y re t e M u ‘ tek if o lmu ş mü f er r ah m e s c i d -i d i l d e m u k î m 5 M ü rg .M ah ş er d e b u lu n maz r û .ef ş ân e b ak zev k u s a fâ d ı r b u d e m Dîd e.ı h âli v a‘ d in e ah d e v ef â d ı r b u d e m M ü jd e.i s i v â d ı r b u d e m L U TF Î k er em.ş ân g ü zel âf et.ı ir f ân ı g ö r en ler is teme z d â r-ı n e ‘î m 324 .i t e c e l l î d e n R a h î m Âri f .

ı ey n emâ b âk î h ay ât b a h ş e t b i z e Dîdeden r ef ‘ et h icâb ı ar z.ı d îd ârd ı r b u d e m Nûr-i vah d et g ü ller i g ü lş en .i d e rg â h e s e n Kuluna e r h am o lan A llah ’ ı g ö zle r g ö z l e ri m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 354 (Di nark om k öy ünde i ftârdan önc e i nşâd buy rul mu ş tur.i d ild e a ç ı l a M en a­ r ef d er s h ân es in d e k eş f .i â c i l o d u r M est eder p ey mân ey i b u l b ezm.ı b elâd an p ek ş ed îd d i r râ h -i a ş k Yine aşk ile b u lu r s u n cen n et.i esrâ rd ı r b u d e m Z evk-ı d il h âs ıl o lu n ca cen n et.i d ilâr âd a b u lu r s u n d e v l e t i Bülbül-âs â d ilb er e ammâ g er ek ol m a k n e d î m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 353 1 Hazret-i A llah ’ d an h ak r âh ı g ö zle r g ö z l e ri m L utf ede B âr î H u d â d erg âh ı g ö zle r g ö z l e ri m Yokları v ar ey ley en M ev lâ b izi a fv e y l e y e Bir kerem.h âl zâr u zeb û n p e j m ü rd e y i m Dilbere te’s îr ed er b ir âh ı g ö zler g ö z l e ri m İhtiyârım g itd i eld en îtib âr ım k al m a d ı Kubbe-i ef lâk .Devr-i g ir d âb .ş ân zât.i d ild e mâh ı g ö zler g ö z l e ri m 5 L UT F İY Â s u lar g ib i y ü z s ü r d er.i h ü ş -y â rd ı r b u d e m 325 .) 1 S âkıyâ d o ld u r ş er âb ı v ak t.i if târ dı r b u d e m M âmûr ey le b u h ar âb ı lu tf u ızh ârd ı r b u d e m Ver şerâb .ı s u ltân ş âh ı gö z l e r g ö z l e ri m Öyle bir âş ü f te.i d il d e a z î m L UT F Î sen k û y .

r û n ice b ir n âr.i b as ar s ey r et S ey r ân d emid ir b u d em İbr etle n azar ey le İrf ân d emid ir b u d em Geş t ey le b u s ah r ây ı Gö r k u d r et.v eş s allan ış ı eb r û .i M ev lâ’ y ı Bul d îd e.ı h id ây et g ü ll e ri n e ş e b n e m o l Ol zemân tah k îk b il k i d ü r r-i ş e h -v â rd ı r b u d e m L U TF İ Y Â n û r.ı fi râ k ı n d a y a n a m Dilb er in v ef âs ı y o k h an g i s ö z ü n e i n a n a m S erv i.v âr o lamam ş er b e t -i v a s l ı n a k a n a m Reh .i h id ây et ş u ‘l e s i k a l b d e o l a S en f er âmû ş o lma h ak k ı ş âh -ı e z k â rd ı r b u d e m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 355 1 E y n û r.i p ây in e f ed â d erg eh e L UT FÎ d a y a n a m Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 326 .i s ev d âd a o lan cev r ü c e fâ k e v s e r o l u r İst er im d ilb er imi emr ed e ka n a b o y a n a m 5 Ne g ü zel g ü n d ü r o g ü n g ö züm e c â n â n g ö rü n e Hâk .5 Gü lb ü n .k em â n t â z e c i v â n O kıy âmet âf eti h er iş in i d o ğ ru s a n a m Va‘ d ed er v u s latın a âf et.i de v râ n b u g e c e P ek ü mîd .i h ik metd ir Hay r ân d emid ir b u d em M ef ’ûl ü / Me f â î l ün He r k i m d i l -i â ri fd i r Kü n û z -i m e â ri fd i r M e y d â n -ı m u h a b b e t d e Ku rb â n d e m i d i r b u d e m 5 Cângâhına cânânı Mihmân ede sultânı De rg â h -ı d i l â râ d a De rb â n d e m i d i r b u d e m Yâ r y o l u n a m â i l o l L UT FÎ g i b i s â i l o l E l t â fı n a n â i l o l İh s â n d e m i d i r b u d e m ­ 356 1 E y s an em.i b âğ .i b în ây ı Cev lân d emid ir b u d em Bu eş y âd an al d er s i Tevh îd d en ed er b ah s i Bir mek teb .

i cân ân ım 1 0 ’ lu h e c e v e zni 358 1 N ’ olayd ı h ar îm.d em o l a y d ı m 327 .i mîr ân ım 5 E y kerem .i câv id Bahş ede cân a mîr.i r âh ed ü p Her sehe r g id er tîr.357 1 E y çarh-ı k eç.g ü lis tân ı Gönlümü v îr ân ey ley en d ilb er M ey-i la‘ lin d en âb .p îş e mer h amet ey le Der-i derg âh ın âs itân ın a Yüz yere k o y u p in tizâr ed en Afv eder elb et ş ân .i k an d es in in b û s eleri n d e n Bir bûses in in zev k ı ile h o ş .ı zü lâlin Câmını v er miş n azlı civ ân ım Dûd-i âh ımı ey lemiş h em.i h ar eme mah r em o l a y d ı m Yâr ile b er ab er g ö r ü ş ü p h em.ı s u ltân ım M etn-i d er û n u m ş er h in i y aza Z er-kale m ile n ice b in k âtib L UT F Î’y e y â Rab o lmaz mı b irg ü n P erde kald ır a r û y .r ev b es d eğ il mid ir Yere bat ır d ın ş ö h r et ü ş ân ım T âr u mâr ed ü p âr u v âr ımı Harâb ey led in h ân u d ü k k ân ım Gülbün.f em o l a y d ı m N ’ olaydı g ö n ü l y âr e d ü ş ü p zü lf ü t e l i n e Kalaydı y âr in h allar ın a d ir h em ol a y d ı m N ’ olaydı leb .i g ü zel g ü l.r âh Rûz u şeb d âim zâr u g ir y ân ım Arş-ı a‘l ây a azm.i ef g ān ım Cân atar cân ım cân ân ilin e Dâmen-i cân ân d ü ş e elin e M ilk-i ad emd e d ev let.

ı tev h îd d e mer d .d âr o l u r Gâh î mes t.i l a ‘l i n e y â ri n Her ş âm u s eh er LU TF Î g ib i b î -g a m o l a y d ı m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 359 1 Cân u d ild en k u r b ân o lam o fe rd e Gö n ü l v er miş M ev lâ’s ın a efe n d i m M u h ab b et.i s eh er in cû g ib i ş e b n e m o l a y d ı m 5 N ’ olay d ı g ö zü m ş âh ın a h âk-i k a d e m i n d e n Bir s ü r me ile d er.h â r o l u r Gâh î ley l ü n eh âr ş u g li zâr o l u r Dalmış aş k ın d er y âs ın a ef en d i m 5 L U TF Î tah s în ey ler b ö y le m e rd â n e Kalb in d e tev h îd i o lmu ş d ü rd â n e M ey d ân .N ’ o lay d ı g ü zeller b âğ ın ın g ü l l e ri n e b e n Her v ak t.cih ân h u rre m o l a y d ı m N ’ o lay d ı k o y ay d ım y ü zü mü y â r e ş i ğ i n e Derg âh d a o lan g ü lb er ile h e m -d e m o l a y d ı m N ’ o lay d ı g ö n ü l k âs es in e âl.i M ev lâ b ır ak mış d e rd e Dü ş mü ş b u d er d d er y âs ın a e fe n d i m Gö n lü n d en n ef y etmiş ş u g l.d ü .i Ley lâ’ y ı M ecn û n o lmu ş Ley lâ’s ın a e fe n d i m Gâh î mah zû n o lu r g âh î ş âd o l u r Gâh î tü r âb o lu r g âh î b âd o lu r Çâr.ı ru h i n d e n Gü l g ib i k ızıl ey ley er ek p ü rg e m o l a y d ı m N ’ o lay d ı b u d il k an s a mey .ı u n s u r u n v ân ıy la y âd o l u r Dü ş mü ş ad ü v g av g ās ın a ef e n d i m Gâh î mey h ân ed e ş er âb .i s i v â y ı Cân içr e cân etmiş h u b b .i mü d âm b âd e.i m e rd â n e Âşık o lmu ş Ley lâ’s ın a ef end i m 11 ’l i he c e v e zni 328 .i M e v l â ’y ı Ây în e ey lemiş r û y .

i h id ây etd ir k ıy met d emi d i r b u d e m Deryâsı d er û n u n d a k āf lar b aş ın a ç ı k m ı ş Bin bahr.i h an d ân e e fe n d i m Gülberler i g ö r cen n et.ı r ah metd ir r ah met d e m i d i r b u d e m M eydân-ı mu h ab b etd e b ir d ân e yi n e d i l d i r Bu dürr.i s eh er g ü lş e n e g i rm i ş Kim bak s a g id er âf et.i mu h ît o lmu ş h ay r et d e m i d i r b u d e m Cân gözler in e cân ân cev r ile çeke r p e rd e S eyr ile s en i s ö y ler k ü lf et d emidi r b u d e m 5 E y kân-i k er em b es d ir LU TF Î ’ y e Hu d â h a k k ı Hâk-i ka d emin b ir b ak ş ef k at d em i d i r b u d e m M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ ‘î lün 361 1 Gözler b ak amaz mih r.ı cin ân âş ık .i g ü l mü ş g .i k amer v ak t.i d ir ah ş ân e e fe n d i m Hayretde g ü n eş r u h ler i r ah ş ân e e fe n d i m Bir rûy.i f ir d ev s le b e râ b e r Dil zevk .ı R ah mân ’ e e fe n d i m 5 Ol serv.i d ev r ân e e fe n d i m Kudret g ü lü n ü n b ü lb ü lü n e zev k .i h ik metd ir h ik met d e m i d i r b u d e m Dil matlab .bâ rı g ö z l e ri m 329 .i r ev ân h û r.i mü ces s em y er e in miş m i s o ra rs ı n L UT F Î b u ş er ef o ld u b u h ak ān e e fe n d i m M e f û lû / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 362 1 Nice müd d etd en b er i d îd âr.i k ıy âf et n e kı y â m e t E yler ise âş ık ın a f ettân e ef en d im Hiç nûr.360 1 Dil mekteb .ı y âr i g ö z l e ri m Z ülf-i sün b ü l k âk ü l.ı g ü l i s t â n Baktıkça v er ir g o n ce.

i d ild âr ı g ö z l e r g ö z l e ri m Taht.âlemîn ”d ir e fe n d i m Hab îb .âlemîn ”d ir e fe n d i m 330 .i d ilb er d en d er û n u m dâ ğ -ı l â l e d â ğ ı d ı r Ger d en .i cen n et g ib i n û r y â ri g ö z l e r g ö z l e ri m 5 Kay s .i g ü lb âr ı g ö z l e r g ö z l e ri m Ol k emân eb r û ler i mih r âb .i ar ş .k er em h ü nk â rı g ö z l e r g ö z l e ri m T âc.g ü lis tân .ı M ah mû d M u h a m m e d “Rah meten li’ l.v eş d ilb er.Der d .i p ây in d en g ö zü me b ir g u b â rı g ö z l e ri m 5 Bö y le b ir zât.i mân â cu r ‘ as ıy la mes t -i m e d h û ş b i r g ü z e l Katmer.ı k er em.i mak ām.i s îm h âl.ı k i ş v e r-i z e m â n Hâk .v eş s ah r âlar a s ald ı s a n e m -rû l e r b e n i Cân v er ü p cân ân y o lu n d a k â rı g ö z l e r g ö z l ­e­ rim L U TF İ Y Â n âz.ı d ild e zü ’ l.ı k u d re t m â h -ı n e v Dü r r ü mer cân leb ler i g ü ln â rı g ö z l e r g ö z l e ri m M ey .i mer cân z e r-‘ı y â rı g ö z l e ri m Gü l.ı meh âs in n û r d î d â rı g ö z l e ri m S âye s ald ı b aş ıma o l ş âh .b â rı g ö z l e r g ö z l e ri m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün 364 1 S âh ib .ı melâh at b ir k a m e r-t a l ‘a t g ü z e l Hu r ş îd .ı d ev letin d e K ıtmîr ’ i o l s a m n ’ o l a Yü z y er e k o y LU TF İ Y Â s en i ft i h â rı g ö z l e ri m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 363 1 Ol p er î.b âz o lan d ilb e r s e n i k a t l e y l e s ü n Cân ıma k as t ey ley en d ü r r.ş ân â l e m e h u rş î d -v e ş Ol d ü r ü r mâh .i K ib r iy â zâtın d a A h m e d “Rah meten li’ l.ı zer k ıy k âc s er in d e s erv -i k ā m e t b i r l e v e n d Ger d en in d e k âk ü l.ı mu zay y â y âr-i g ā rı g ö z l e ri m Âsitân .

Z ât-ı Muh ammed ’ d ir mih r.ı ef lâk Nûrullah d an mü r ek k eb d ir zât.âlemîn ”d ir ef en d i m 5 Nûr-i tecellî.i pâ k “Rahmeten li’ l.i Lev lâk Cemâlin e âş ık as h âb .i k ü r s î.ı İ lâh î Vücûdun d a cû d .i M u h târ Hidâyet g ü n eş i zâtın d a d ild âr E hl-i îm ân o lan o lu r f ed âk âr “Rahmeten li’ l.i d e rû n u m Bir katre d e k almaz k u r u d u r n âr.âlemîn ”d ir ef en d i m Muhammed LU TF Î ’ y e lu tf ed e Al l a h Ş efâ‘at e y ley e H ak Res û lu llah Hak Res û lu llah d ır v allah i b illâh “Rahmeten li’ l.i H ak k ’ ın d erg âh i S eyrun i lallah ı g ö s ter ir r âh i “Rahmeten li’ l.i Zât.ı fü z û n u m 331 .âlemîn ”d ir ef en d i m E nbiyâlar g ö zler ş ef â‘ atin i E vliyâla r g ö zler iş âr etin i Yüz dört k itâb n âtık r is âletin i “Rahmeten li’ l.âlemîn ”d ir ef en d i m 11 ’ h e c e v e zni 365 1 Deryâlara d ald ır s a eğ er d er d .âlemîn ”d ir ef en d i m Ş öhret ü ş ev k eti A r ş ’ d an a‘ lâd ır Muhtâr-ı K ib r iy â n û r.i s eâd et Âlem-i melek û t ey ler ş eh âd et “Rahmeten li’ l.âlemin ”d ir ef en d i m S erver-i en b iy â A h med .i h id ây e t Vücûdu mev cû d e ş ems .i M ev lâ’ d ır E vvel med d âh o lan H ak Teâlâ’ d ır “Rahmeten li’ l.âlemîn ”d ir ef en d i m S ultân-ı s er îr.âlemîn ”d ir ef en d i m İmâm-ı e n b iy â o ld u âş ik âr Kamer-i ilm ile meş h û r iş tih âr Rûz-i kı y âmetd e o ld u r liv âd âr “Rahmeten li’ l.

i s ev d â o lan ın b aş ın a t a ş l a r Yağ s a n ’ o la y âr k ıb les in e dö n s e b e rû n u m Bir mîr.i d ild âr e y an aş m a k n e b e l â d ı r Ded im s an a ev v elce d ed in k i z û -fü n û n u m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 366 1 Ne k ad ar cev r u cef â ey les e n e y n û r-i b a s a r M ih r d e zer r e g ib i men s en i n e m s e n d e m e n i m M ih r.Bu b âr.i r u h ın g ö n lü m e p e rt e v s a l a l ı Ku b b ed e zü h r e g ib i men s eni n e m s e n d e m e n i m Âh û g ö zlü m o k ar a g ö zler il e b i r b a k ı ş ı n Kamer e g u r r e g ib i men s en i n e m s e n d e m e n i m Bu g ö n ü l g ü l y ü zü n e b ü lb ü l -i n â l â n o l a l ı S ad ef e d ü r r e g ib i men s en in e m s e n d e m e n i m 5 L U TF İ Y Â k es me n azar r û y .i zemân ş îr.i d ev ân d â m ı n a d ü ş t ü m Kan y aş d ö k er ek k almad ı y a s a b r u s ü k û n u m L UTF Î d er.i d i l â râ g ö rü n ü r Bah r d e k atr e g ib i men s en in e m s e n d e m e n i m Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 367 1 Hâmil.v eş n û r.i îmân o lan ef r âd .i g îr ân çek med e b en s e v r i l e n û n u m L ey lâ’ lar ı g ö r zâr u zeb û n e y l e d i d e rd i m M ecn û n ’ a s alâ s ö y led i s ah r â -y ı c ü n û n u m 5 Âv âr e.ı b elâ k āmet.i k āf lar ı d â l e t m i ş Der d im er id ir s en g .ı İs l â m ’a s e l â m E yler em cân u g ö n ü ld en h ayr d u â l a r t e m â m 332 .s âr ı b ö y l e z e b û n u m Âşık lar ın ı d âr e çek er d ar b i l e d i l d â r E skāl.

g îr imiz o la P er v e rd i g â r Celb ede r û z.i s eh er g ü l g ö n lü n e k o y m a z s a b â Yâr ile yâr ân o lan ağ y âr a v âk ıf d i l b e ri m M ûcib-i tah s în b u g ü n ir f ân e mâli k b i r g ü z e l Cennet-i d il d âh ili ezh âr a v âk ıf di l b e ri m İhtiyârsı z cân ces etd en k u ş g ib i p e rv â z e d e r Âhû-yi Ç în ’ d en g ü zel en zâr a v âk ı f d i l b e ri m 5 L UT F İYÂ h er b ir zemân b ir d ilb e ri n d e v râ n ı d ı r T âlib-i fey z.Hıfzede H âf ız Teâlâ h er b elâlar d a n s i z i Hatmede en f âs ımızı tev h îd ile ih t i t â m Dâreyind e d es t.i H ak k ’ a h izmete e d e k ı y â m Dâmen-i ş er.ı ef k âr a v âkı f d i l b e ri m Ş ebnemi v ak t.i cezâd a b izler i H ay ru ’l -e n â m Z ü’l-kerem ik r âm ed e n û r.i mu h ab b et s âk î.i h id ây e t d i l l e re Himmet ed eler g ö n ü ld en b ize r ic â l -i k i râ m 5 Bâde-i f ey z.i g ö n ü l es r âr a v âk ıf d i l b e ri m L übb-i mak s ad h âs ıl.i âr ı g ö z l e ri m 333 .i H u d â eb r âr a v âk ıf d i l b e ri m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 369 1 Yâr yolu n d a y âr elen s em y in e y âri g ö z l e ri m Baş açık y alın ay ak b en ter k .ı ir f ân r âzı o la Lâ -y e n â m Nûr-i ba s îr et ile cân g ö zü cân ân ı g ö re T âlib ola emr.ı s elâmet k âmil îm â n v e ’s -s e l â m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 368 1 Ş ârih-i m etn .i v a h d e t v e ri r Dil dola en v âr.‘ i ş er îf d en el çek en h u s râ n o l u r L UT F İY Â d âr.

i M u h ammed g itg ide b i t d i E y H âlik .ı âlem b u k ad ar y e t d i Gelmed i mi y â Rab v ak t.b er i y y e F az l u k er emin d en ed e ih tirâ m 5 F ân i d ü n y â g āy et f en ây a g it d i Ümmet.ı g ö n ü l d e g ü z e l Gü lş en .ı mer â m E kr amü ’ l.i g ö n ü ld e d în s ir âcın ı İhs ân .ı İ lâh î b u v ef k .i a‘ lâd ır mü lk .i d ild e civ ân ı b u l ş i k â rı g ö z l e ri m 5 Gö r s e g er d âğ .emân mey h â n e -i p î r-i m u g ā n Der.ek r amîn H azr et.i M e v l â E lt âf .ı k ad îmd ir Zât.y ı M ü teâl tev h îd tâcı n ı Baş ımıza k o y mu ş n û r min h â c ı n ı Gü lb e.Ver d .i i n t i k ā m 334 .ı k er emd ir b ir d i y â rı g ö z l e ri m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 370 1 E y h âmil.i tev h îd d e b ü lb ü l ile z â rı g ö z l e ri m İhtiy âr s ız d ilr u b â y an d ır d ı c â n g â h ı m b e n i m Âteş i âlemler i y ak mış n ig ârı g ö z l e ri m Ol k emân .ı Teâlâ M ü ’ min in k alb in d e n û r.i te c e l l â Ümmet.i d erg âh .eb r û b ize b ir f itne -i c â n d ı r b u g ü n Cen n et.i îmân ev lâd .i a‘ lâd a b u r ad a a‘ lâm M ev lâ.i k i râ m M ü r û rg âh d ır b u d ü n y â.i ş er îf in d en tece l l î Cen n et.i s en i y y e Biz i k ab û l ed e H ay r u ’ l.i v ah d et açılu r g ü lzâr.i M u h ammed r icâl.y ı d e n i y y e Cen n et.ı İ s l â m Vâr id o la h er d em M ev lâ’ d a n s e l â m S el âm is m.ı d er û n u m lâ l e e y l e r i ş t i y â k Cân g id e cân ân ilin e in tizâr ı g ö z l e ri m L UTF İ Y Â d âr ü ’ l.

i zemân e k aldı k Îmân İslâm ile emân e k ald ık Âkıbet rah m.en âm Rahmân.i îmân ı Kur ’ân’ı g ö n d er d i d er d in d er mân ı Ş erîatle âlem b u ld u in tizâm 10 L UT F İY Â b u d ev r.ı k al­ b in n azlı civ ân ım 335 .y en â m Dünyâya g eld ik d e lu tf .i M u h ammed o ld u k Z evk-ı t ev h îd ile o d emd e d o ld u k Bezm-i ev v el b âk î d ev leti b u ld u k Bezm-i mer h amet Rab b ü Lâ.i zemân ım Kurulsa b ir mah ald e aş k b âzâr ı Nişân-ı cin ân d ır y âr in d îd âr ı Vuslat-ı ah b âb d ır âlemin v âr ı Bezendi g ö n ü ld e cân g ü lis tân ım Gülşen-i tev h îd d e o k u r b ü lb ü ller S eherlerd e r ak s a g elü r s ü n b ü ller Bezm-i m u h ab b etd e d ağ ılu r mü ll e r Getür câ m.ı R ah îm’ d en ald ık h itâb ı E lest bezmin d e v er d ik cev âb ı Rabbü’l-âlemîn ’ e ce­ v ab s ev âb ı Belâ yâ Rab b en â ik r âr ı temâm Z ümre-i ü mmet.i R ab b ân î Bize yâr ey led i n û r.i R ah mân ’ e k ald ık E lbet Me v lâ ed er ü mmete ik r âm 11 ’ li h e c e v e zni 371 1 S afâlarla s af â g eld iz g etü r d ü z Güllendi g ö n ü ld e r û h .Kevser-i tev h îd d e s âk î M u h amme d Ş efâ‘ati d âim b âk î M u h ammed S erver-i ü mmete h ak k î M u h amme d Dest-gîr d ir b ize o H ay r u ’ l.i r ev ân ım Bu haste g ö n lü me ş if â g etü r d ü z Güzellen d i g ü zel d ev r.

ı meâr if d e v a h î d o l Kalb in d e h id ây et s en i is ‘ âd e d e h e r d e m E nv âr.i ir f ân la d o l s u n Her f er d in iz H ak ’ d an k er em l e r b u l s u n P erv er d e ey les ü n f ey z.i D in a rk o m Gü llen d i b ir zemân b âğ u b o s t â n ı m 11 ’l i he c e v e zni 372 1 Yû s u f s en i o l R ab b ü ’ l.i d u ây ı s izler e mûtâd e d e h e r d e m M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 373 1 Ciğer im p âr es i N û r u llah P a ş a Z ü’ l.g îr iz lu tf .i r ab b ân î o ls u n Gö n ü l g ö zü n û r.i H ak k atr es i âb â d e d e h e r d e m Gü lş en .i D i n a rk o m Âb .i İ lâh î d o l a g ö n l ü n M u h ab b et.K er em’ e s en i emân et v e rd i m 336 .i R ah m â n î 5 L U TF Î n e g ü zeld ir k û y .K er em’ e s en i emân et v e rd i m Allah ’ a emân et cü mle ih v ân ı n Ker îm’ d en er iş e d âim ih s ânı n Himmeti u laş a ş âh .ı mer d ân ı n Z ü’ l.en âm ş â d e d e h e r d e m Ol k ân .i g ü lis tân .ı h ay at ak ar s û .i k er em lu tf ed e d ilşâ d e d e h e r d e m Her s u b h u mes â f ey z.K er em’ e s en i emân et v e rd i m Hak y o lu n d a b aş ın çal taş ta n t a ş a Z ü’ l.i H u d â di l d e k i d i l d â r Ols u n d a b u ih s ân s an a imd â d e d e h e r d e m 5 L U TF Î s ize h âd im o la h er ik i c i h â n d a Hay r.y i D in ar k o m S afâlar b ah ş ed er b û y .Des t.ı h ü d â h u b b .

emân ım L UT F Î î mân ımd ır d er d e d er mân ım Z ü’l-Ker em’ e s en i emân et v er d im 11 ’ l i h e c e v e z n i 337 .ı mâr if et Kalbin ola cân â d er y â.Ummân-ı azîmd ir H ak k ’ ın k er em i Nasîb ol a Bey tu llah ’ ın h ar emi S eni tebş îr ed e k u d r et k alemi Z ü’l-Ker em’ e s en i emân et v er d im F ethola g ö n ü ld e b âb .y ı h immet Cümlemize ed e M ev lâ mer h amet Z ü’l-Ker em’ e s en i emân et v er d im 5 Nûr-i muh ab b etd en mih r.i h id ây e t S eni tenv îr ed e ş ems .i s eâd et Dâreyind e M ev lâ v er e s elâmet Z ü’l-Ker em’ e s en i emân et v er d im Mülk-i k ad îm o la cen n et d iy âr ı Rabbim r ef îk ed e g ü zel Tay y âr ’ ı S iz de k ab û l ed in b u ih tiy âr ı Z ü’l-Ker em’ e s en i emân et v er d im Yâ Rabb i k ab u l et cü mle ih v ân ım Nûr-i îmân ımd ır d âr ü ’ l.

i mân â d il tah tı d i l e r s u l t â n Ey şân-i kerem-râ nâ kurbânın ola bu cân E y n û r.k er em A llah s e n i â l e m l e re ra h m e t E dü p g ö n d er d i K u r ’ ân ’ ı y ed i n d e e y l e d i fe rm â n M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lu t f-i İl â h î ’d i r b u m e v z û n â t Ola k i k u lu n u k u r b ân ed e m e m d û h i n e H a n n â n Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 375 1 E y p âd iş eh .N (Nûn-i aslî) KĀFİYESİ 374 1 Hab îb .ı v is âle ey led i Ce b râ i l ’i d e rb â n Ko ­ n a­ ğ ın “k āb e k av s ey n i ev e d n â ” e y l e d i A l l a h Ş erâf etle b eş âr etle v er ü p ey l e d i â l î -ş â n Ker em.i H azr et’ e v ar d ı ş eb .i e s râ b i -e m ri l l â h Har emg âh .i K ib r iy â A h med .i Mu h t â r h a z re t -i c â n â n M u h ammed M u s taf â M ah mû d i k i â l e m d e b i r s u l t â n Hu zû r.i b as ar r ah m et ü f tâd e l e ri n h â l i P ejmü r d e p er îş ân d ır d ü ş er m i s a n a b u ş â n E y k ân .ı zü ’ l.i k er em g ö zle y ü z y e rd e o l a n l a r v a r Kan y aş ı r ev ân o lmu ş cân d î d e l e ri g i ry â n E y mâh .ı mu zay y â g el g ö s te r d i l e d i l d â rı Dil h ân emizi r û ş en ey le o lal ı m ş â d â n 338 .i k u d r et ile s u n d u mü ke rre m e y l e d i R a h m â n 5 M elek û td e mu k ar r eb ler s en i i s t i k b â l e y l e rk e n Cemâlin n û r u n a âş ık o lu p he p e y n û r-i Ye z d â n Cen âb .k ân i K er îm A llah ş e râ b -ı l â -y e z â l î d e n Yed .

i m e râ m a Kur ’ân-ı azîm b aş ımıza tâc.ı H u d â’ d an h ab e r o l s u n Mef ‘û lü / Me fâ ‘î lü / Me fâ ‘î lü / Fe ‘û lün 377 1 E y seher s ö y le s ab ây a zü lf .s âr e d eğ m e s ü n S eyreder cîm.i aş k .ı İ lâh î’ d e tem e n n â E yle ned îm.5 Deryâ-dil o lan âr if is ter mi d ah î t â rî f L UT F Î’y e k er em ey le ey p âd iş eh -i d e v râ n Mef ‘û lü / Me fâ‘ î lün / Mef ‘û lü / Me fâ‘ î lün 376 1 Gönlünd e g ü lü m h u b b .i y âr e d e ğ m e s ü n Kâkül-i g ü lb er ler in d e mü ş g .i g ü l i s t â n e y l e m i ş De temâş âg âh ı o lan k û h .i H u d â A rş k a d a r o l s u n Havf ile r ecâ d ev leti ü mm ü p ed e r o l s u n E lvân nak ış ın a s ak ın ald an ma s iv â n ı n Gaflet-i H u d â’ d an is e g āy et h aze r o l s u n Dildâde o lu p H azr et.i r ev ân azm.i rı z â d a n Tevfîk-ı H u d â k alb in e k en z.i h ü d â d o ğ s a d ile b u r c.ı lik ā o lmalı cân â Bülbül g ib i zev k ın d emi v ak t.b âr e d e ğ m e s ü n S erv-i kad s er v .i g ü h e r o l s u n L UT F Î d er.i d erg âh .g ü list â n -ı İre m Dîde-bân.i cemâlin g ü l.i M ev lâ’ y a n i y â z e t Allah’a ib âd et s an a ş îr ü ş ek er o l s u n Ş ûrîde-i g ü lzâr.i s e h e r o l s u n 5 Gerek ise er mek b ize men zil.ı d ilb er o lan s ö y le h âr e d e ğ m e s ü n Nâveg-i mü jg ân ın a d o k u n mas u n fi t n e -fe ş â n Z ülf-i zer g ev h er.n is âr d ır g ü l‘ îzâ re d e ğ m e s ü n 339 .ı s er o l s u n Bir mihr.

i câ n ı m s a n a k u rb â n Ç o k e y l e d i e fg ā n Gö n lü m g ö zü n e g ö r ü n eli s e n m e h -i t â b â n Ol d u m s a n a h a y râ n Hu r ş îd .M ü r tezâ’ n ın h em c i ğ e rl e ri o l u p b ü ry â n 340 .ı mâtemd ir H a b î b -i Ki b ri y â a ğ l a r Aliy y ü ’ l.i K er b elâ ş âh .5 Kâk ü l.i ab â’ y a cân v er ir â ş ı k -ı s e rb â z â n Hu s ey n .ı cemâl e y l e s e c â n â n B i r m â h -i n û r-e fş â n 5 L U TF Î y er e y ü z k o y o k er e m -ş â n e n i y â z e t Ni y â z i l e n â z e t Yerd ek i y ü zü n s âh ib in e ço k ç ı k a r i h s â n M â m û r o l a v î râ n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün Mef û lû / Fe ‘û lün 379 1 M u h ar r em’ d ir y in e d ü ş d ü c i h â n a â t e ş -i s û z â n Reh .i ş eh â d e t a z m -i râ h e t d i M u h ar r em’ d e ş eh âd et ş eh r in e ş â h e y l e d i d e v râ n M u h ar r em mâh .ı c i n â n d ı r B i r m i h r-i z e m â n d ı r Gü n g ib i g ü zel ar z.i târ ın a r ab t ey le d ilâ c â n ri ş t ­e­ sin L U TF Î ’ y i b er d âr ed en d e tîl -i d â re d e ğ m e s ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 378 1 Gü l y ü zlü g ü zel b ü lb ü l.i  l.i r u h ın p er tev in e tâk a t o l u r m u Misli bulunur mu E y f itn e.i r ev ân â fe t -i d e v râ n Âş ı k l a ra s e y râ n Gü l k âk ü lü n ü n b û y i g ü zel m ü ş g -i T â t â r ’d a n Z â t ı n d a k i b â rd a n Gü ller d ö k ü lü r g ü lmeler in d e n g ü l -i h a n d â n E y z e v k -ı g ü l i s t â n Hû r î g ü lü ş ü s allan ış ı zev k .i cân s er v .

ı M ev lâ ’y a n i y â z e y l e Niyâz ey ley e A llah ’ a b ü tü n y an dı s a b î s ı b y â n Huseyn ağ lar d ö k er k an y aş d ed i s a b ı r s e â d e t d i r Alî’dir sâk î.i Zeh r â’ y ı ed ü p b ir k a n g ü l i s t â n ı Giyüp bir câme.ı P ey g amb er H u s ey n ’i n b â ş ı n a g e l d i Dediler k i aman y an d ık y ak ıld ık b ö y l e t e ş n e g â n O cedd-i p âk imiz M u h târ.ı ceh en n emd e çâr.ve ş b i r d i l â râ d ı r Huseyn b ed r.i H ak ’ d an b ize k e v s e r-i a h m e rd i r Haremgâ h .etr âfı h i s â r o l s u n 341 .i ab â’ y a b ak cilâ v er d i k ı z ı l k a n l a r Düşünce h âk e s ey y îd ler k an etd i t a ş l a rı m e rc â n Bütün ev lâd .i g ü lg û n ş eh âd etd e m e h -i t â b â n Bugün Âl.i K er b elâ’ n ın b as d ığ ı y erl e re c â n k u rb â n Yezîd nâr.i d er û n u âşi k â r o l s u n Huseyn.i tecellâd ır o lu p ş em s ü k a m e r k u rb â n 5 M uharre m  l.ı v is âle v u s lat o ls u n bo y n u m u z a l k a n MUHAMM ED LU TF Î ’ y i y â Rab b u h â n e d â n a b a h ş e y l e Gedâlars ız o lu r mu y a cih ân d a b i r ş e h -i d e v râ n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 380 1 M uharre m’ d ir b u g ü n d iller d er û n u b â r-ı n â r o l s u n Dökülsün y er ler e g ö zler b ü tü n y ü z l e r g u b â r o l s u n M uharre m’ d ir b u g ü n  l.ı Zeh r â’ d ır g ü n eş .i ah mer ler cih ân a mü ş g -b â r o l s u n M uharre m’ d ir b u g ü n d er d eh lin e d e rm â n y i n e d e rd d i r Yakılsun o d lar a d er d .i k ev s er b izi g ö zler b u g ü n R ı d v â n 10 Kamu enb iy â ev liy â b izi is tik b âl e g e l m i ş Cemâlin g ö s ter ir g ö ze atar p er d e s i n i c â n â n Rızâ-yı B âr î k i b aş ımıza tâc H ak k ’a t e s l î m d e Meyân-ı en b iy âd a ced d imizi ey le y e n ş â d â n Ne gelse H azr et.i ab â’ n ın k a n g ü l i s t â n ı Açar gon ce.Huseyn ev lâd .

ı M u h târ.i mü jg ân ın a h er çen d s a n c ı l d ı g ö n ü l Ş âd iy ân e n ev .b er.emâ n â l e m d e b i r m e l ‘û n O su ltân .i A llah v ü c û d u d ü rr-i b â r o l s u n Hu s ey n s er.i d ilb er d i l d e m i h m â n ı m b u g ü n 342 .ı İ lâh î g e rd e n e h a n ç e r Çek en mel‘ û n .i M uh a m m e d ’d e m u a l l â d ı r Velây et k u b b es in d e n û r g ü n e ş -v e ş p â y -d â r o l s u n Ş îmr.r û ler k er em.ı M u h ammed ’ i k ır a n l a r t â r u m â r o l s u n Hu s ey n ar ş .i f ir k at cân ıma te’s îr e d e r c â n â n b u g ü n Dağ lamaz mı d er d .ı d e s t e m b u g ü n Ol k er em.ı s elâtîn e n as ıl k âfi r k ı y a r o l s u n O bû s eg âh .ı meh âs in d ir b e z e n m i ş n û r-i v a h d e t d e n Yar atmış H azr et.zemîn em mu t t a s ı l -b e s t e m b u g ü n 5 L U TF İ Y  g er d âr ey in d e is t e r i s e n d e v l e t i Yü z y er e k o y H ak k ’ a k ar ş u s ö y l e m e h e s t e m b u g ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 382 1 Der d .g ü mân d ır b î.i k u d s î o lan d ild âr e d i l -b e s t e m b u g ü n Nâv eg .civ ân b ir tâze n e v -re s t e m b u g ü n Dilr u b âlar d erg eh in d e g er çi k i m h a m g e rd e n i m Halk a.i  l.ş ân d ı r ü m î d i m k e s m e z e m Z îr.i p â r û .i ak d âmı mah a l l i n d e g u b â r o l s u n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 381 1 Hamd ü lillâh o l d ilâr â y âr e p e y v e s t e m b u g ü n Ş âh id .d ef ter.5 Hu s ey n ’ in n û r g ü lis tân ı cem â l -i b e d r-i k u d re t d i r O m ir ’ ât.i b ed .i b ed .i b âb .ı emân e v âs ıl.ah ter d ü -â l e m ş e rm -s â r o l s u n 10 Dö k er k an g ö zler i Zeh r â b e râ b e r Ha y d e r-i K e rrâ r M u h ammed M u s taf â ağ lar b u g ü n s a b r i h t i y â r o l s u n M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lu t fu o l u rs a H a z re t -i H a k k ’ı n Hu s ey n ’ in zîr.

i ar ef d ir mek teb .i H ay b er g ö n ü ldü r Bir neyy ir.n â k M âh-ı mu zay y âd ır r û y .i d ir ah ş ân E brû-kem ân d ilb er g ü lb er g ö n ü ld ü r Dergeh-i d ild âr e r eh b er g ö n ü ld ü r Hayder-veş f âtih .i ef lâk Kemâlin e tah s în ey lemiş emlâk Bu cânân ı g ö r en o lu r mu g am.‘ i mih r.İhtiyârsız if tir âk ın o d s alar cân gâ h ı m a Dil-nişîn im b u f ir âk ın b o zd u d ev râ n ı m b u g ü n Kābil-i d er s .i d ev r ân 11 ’ li h e c e v e zni 384 1 Nûr-i vah d et g ü ller in g ö n lü n d e h a n d â n e y l e s ü n Hubb-i Hak n û r.i mu g ān d ır r û h .i led ü n -d â n e y l e s ü n Gül-gülis tân .i r ev â n ı m b u g ü n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 383 1 Ş ems-i vah d et b u r cu g ö n ü ld ü r D e d e ’m S eyret o g ü n eş i s en d e ey d îd em S eni göz ler g ü n eş s en d e d em.b e-d e m S endedir matla.i n û r.ı ir fâ n ı m b u g ü n L UT F İY Â d âr ü ’ l.emân mey h ân ed e n a l b i r h a b e r Hâdim-i p îr.ı h id ây et b ü lb ü lü o l z e v k i l e Rûh-i pâk in d âimâ u ş ş âk a mey d â n e y l e s ü n M ey-i tev h îd cu r ‘ as ın d an n û ş ed e n m e s t â n e l e r Gülbe-i mey h ân ed e b ir mer d .ef ş â n L UT F Î s ey r etd in s e d ild âr ı d ild e Devlet-i d âr ey n i ey led in eld e Bu zevk ı ald ın s a mey ile mü ld e Reşk eder f ar k ets e emîr.i irfâ n e d e Halkamızd an d ev r i k es d i câm.i me y d â n e y l e s ü n 343 .i h ü d â ilm.i a‘ zam f ey z.i f ir âv ân Cemâline h ay r ân en cû m.

v eş o lma M u h ammed â ş ı k -ı e ş y â b u g ü n Âşin â.i ş e fâ ‘a t Iyd .Der.i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n Do ğ a d ild en d ile b ah ş .ı zü ’ l.i K er îm’ d en o la mer h a m e t E nb iy â ev liy â ey ley e h imme t Gar k ed e d iller i f ey z.i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n Kat‘ o la g ö n ü ld en h u b b .i v ah d et ile k albi n i ş â d e y l e s ü n 5 Des t.y ı H ak o lu p eş y ây a n â -d â n e y l e s ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 385 1 M er h amet ey ley e mer h amet k â n i Iyd .i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n 11 ’l i he c e v e zni 386 1 Hu b b .i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n 5 Ker emler er iş e o l k er em.i m â s i v â Kab û l ed e s izi H azr et.i d erg âh .ı Teâ l â Iyd .i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n Ker em.i R ah m â n ’d a n L U TF Î ’ y e er iş e k atr e u mmâ n d a n Iyd .i mu h a b b e t Iyd .g îr in h u b b .ı İ lâh î’ d e n iy â z -m e n d â ş ı k ā n Câm.i ir f ân i Iyd .i u d h iy y en iz mü b âr ek ol s u n Bah ş ed e k alb ler e n û r.k er em ey ley e ra h m e t M u h ammed M u s taf â ş ems .i H ak f ey z-i M u h a m m e d h e r z e m â n M âs iv allah d an g eçir s in mîr-i m e rd â n e y l e s ü n L UTF Î .i h id â y e t Cen âb .ı mey .k â n d a n Gü n eş ler g ö s ter e is m.i d ü n y âd an mü n ezzehd i r v e l i y y u l l a h o l a n M âs iv ây a mey led er mi âş ık -ı Al l a h o l a n 344 .i M evl â M er h amet b u y u r a Zât.

i â g â h o l a n Kāl ile k almak o lu r mu n û r.k er em h ü n k âr ı g ö rd ü m b e n b u g ü n T âc-ı zer k ıy k âc s er in d e s er v .eb r û ler i mih r âb .ı k u d re t m â h -ı n e v Dürr ü mer cân leb ler i g ü ln âr ı g ö r d ü m b e n b u g ü n M ey-i mâ n â cu r ‘ as ıy la mes t.ı b elâd ır d ü ş me d â r-ı d i l b e re Cânıma k as d ey ley en b ir y âr i g ö r d ü m b e n b u g ü n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 388 1 Bir vücû d mev cû d u ile d ef ‘ o lu r i l l e t h e m â n Öyle bir mih r.i b eş âş et b ah ş i d o ğ s u n b i r z e m â n Ger diler s e s en g .i ş eh-râ h o l a n 5 M en aref d er s h ân es in d e ilm.Der-i de rg âh .i h âr âd an çık ar â b -ı h a y â t Nâr olur cen n et g ib i d ü n y â ev i d â rü ’l -e m â n 345 .i g ü lb âr ı g ö r d ü m b e n b u g ü n Ol kemâ n .rû l e r b e n i Cân verü p cân ân y o lu n d a k âr ı g ö rd ü m b e n b u g ü n L UT F İYÂ b âr.me n d â ş ı k ā n Cennet-i a‘ lây ı b ilmez d âh il.i d e rg â h o l a n S ırr-ı tevh îd n û r.i kā m e t b i r l e v e n d Gerdenind e k âk ü l.i d ild âr ı g ö r d ü m b e n b u g ü n Taht-ı di ld e zü ’ l.i v ah d et n eş r ede r d i l d e n d i l e Cenneti g ö n lü n d e b u lmu ş âr if .i ledü n -d â n i l e Tahsîl-i ilm etmey en LU TF Î o d u r g ü m râ h o l a n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 387 1 Ol perî-veş d ilb er.i me d h û ş b i r g ü z e l Katmer.i s ah r â g ib i d ü r.b âr ı g ö r d ü m b e n b u g ü n 5 Kays-veş s ah r âlar a s ald ı s an em.ı İ lâh î’ d e n iy âz.i mân â v a r i k e n Hızr-veş ey ler s ef er o l s âlik .

i h i k m e t d i r b u g ü n 5 Kes r et.ı s e â d e t d e b u g ü n Cân v er ü p cân ân y o lu n d a b u l s e l â m e t b î -g ü m â n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün /Fâ ‘i lün 389 1 Hâmil.i h ilk at is e H ak k ’ a i b â d e t d i r b u g ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 346 .i mâl ile o lmaz v ü s ‘a t -i rı z k ı n s e n i n Her d ü .i tev h îd zü mr es i p ek âlî h i m m e t d i r b u g ü n Hik met.i es b âb a teş eb b ü s b ir i b â d e t d i r b u g ü n L U TF İ Y Â Â k if ’ e M ev lâ n û r-i v a h d e t b a h ş e d e Hik met.ı tev h îd i b u lan ın r û h u ra h m e t d i r b u g ü n Âk if â ced v el.ı ra h m e t k a ‘ri n e Âşık o lan h er zemân d a s an a ra h m e t d i r b u g ü n S en i h alk etmezd en ev v el erz â k ı n c e d v e l d e d i r Cüz.i men a­ r ef d ­ en f e y z a l u r e rb â b -ı d i l Cân g ö zü cân ân y ü zü n ü g ö r s e o l u r ş â d ü m â n L UTF İ Y Â in s âf ed ü p b âb .i d ü n y a is e b ir b âk î d e v l e t d i r b u g ü n Z âh ir e k ıllet v er ir b âtın d a rı z k a k e s re t i A‘z am.i h ü d â âr if yü z ü n d e n g ö s t e ri r İhtiy âr eld en g id in ce k âf ir o l u r m ü s l ü m â n Katr eler u mmân o lu r h em ze rre l e rd e n g ü n d o ğ a r Z âh ir o lu r b ir tecellî câh il o l u r â l i m â n 5 Mi h r.P ertev in ş ems .i tev h îd o lan ın k alb i c e n n e t d i r b u g ü n S ır r.ı er zâk g ö n ü ld e ilm.i b u r c.cih ân ağ n iy âlık d în e ra ğ b e t d i r b u g ü n Âk if â k atr en b ır ak u mmân .i H ak k ’ ın b u h û r u n a n i h â y e t v a r m ı d ı r Kıllet.i k u d r et k ay d e d e r i l m -i e z e l E hl.

ı k elâm İcrâ-i sü n n etd ir n etîce mer âm Iyd-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n 5 İslâm’la r ı terg îb ed in s ü n n ete S ünnet olan s ab îler e h u r mete Nâil olun H ak ’ d an b ü y ü k r ah met e S ûr-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n S ünnet e d en ü s tâd h ü n er d e mâh ir Olsun eh liy eti h immeti zâh ir E rbâb-ı d iy ân et h em r û h u tâh ir Iyd-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n Ş âd ü han d ân o ls u n ü mm ü p ed er l e r Ref‘ olsu n mey ân d an g amlar k ed e rl e r İslâmlar ev lâd ın s ü n n et ed er ler S ûr-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n S ünnet olan s ab î tâze b ir g ü ld ü r Gönül ba ğ çes in d e y eş il s ü n b ü ld ü r Ümm ü ped er ler i g ü lle b ü lb ü ld ü r Iyd-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n 347 .i R ah mân b u lu n s u n Iyd-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n M uhamm ed M u s taf â A h med .390 1 Gözler ay d ın o ls u n b u g ü n ef en d im Iyd-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n Ş erâfetli cemâatı b eğ en d im S ûr-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n Okunsun s alâv ât meclis k u r u ls u n Cemâatın g ö n lü g ö zü n û r o ls u n Bu hitând a f ey z.i M uh t â r Bu sünneti b ize k ıld ı y âd ig âr Alâmet-i İ s lâm b u d u r âş ik âr S ûr-i sün n etin iz mü b âr ek o ls u n E nvâr-ı îmân d ır s alât ü s elâm S alât ü selâmd ır s u ltân .

g ü lis tân d ır meclis h ıtâm ı Iyd .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n Üstâd ın a ey ler k iv r a ik r âmı Her k es cev h er in ce ey ler ın ‘â m ı Gü l.Kiv r alar meclis e v er ir ş er âfe t Bezm.âlem b u ü m m e t S ûr.i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n 10 Ş ek er ş er b et b allı b ö r ek k at m e rl e r Tat lı çay lar k ızıl camlar k a m e rl e r S ün n et o lan b ağ lar g ü mü ş ke m e rl e r Iyd .ı A llah ’ d an b ü y ü k in ‘â m d ı r Iyd .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n E lvân n ak ış d ü r lü taâm g ö r ül ü r E m îr ân e s emâv er ler k u r u lu r Dâir eler u r u r mah lû k d i­ r i­ l ir S ûr.i h itân g ü zel o lu r muh a b b e t S em âv er ş âh ân e k u r u lu r elb e t S ûr.i R ah mân ’ e g ar k o l s u n h u rm e t E yley en s ü n n ete g ü zel r iây e t M es r û r o ls u n h er d ü .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n Ok u n s u n F âtih â meclis h ıtâm d ı r M ü s lü mân a LU TF Î K u r ’ ân i m â m d ı r Cen âb .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n 11 ’l i he c e v e zni 348 .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n Ümm ü p ed er in e mer h ametu l l a h E riş ir o r ah met g ö r en e v alla h Her k imler d e g els e h as b ete n l i l l â h Iyd .i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n 15 Rah met.i s ü n n etin iz mü b âr ek o l s u n Kiv r alar mey d ân e mer d ân e g e l ü r S ün n et o lan al y eş ile g ar k ol u r S on u n d a k iv r ay a b ir at v er i l ü r S ûr.

i h â n e d â n ı m m e n 349 .i v âlâd a mu h ıb b .i M ev lâ’ d ı r Kulları b es ley en H ak Teâlâ’ d ır Nûr-i hü d â d ild e b ir tecellâd ır Dergeh-i M ev lâ’ d ır âş ık lar k u r b â n Ganî kal b o lan lar b u ld u lar d ev let Kur ’ân’a h âd imler ald ılar h imme t Hâfız-ı K u r ’ ân ’ a o lu r mer h amet Dest-gîri o lu r r ah met.i h â n e d â n ı m m e n Gönül gü lzâr ın a g ü ld ü r mu h ab b et m ü rg -i b ü l b ü l d ü r M uhabbe t d ild e d ü ld ü ld ü r mu h ıb b -i h â n e d â n ı m m e n M uhamm ed âleme r ah met A lî’ d ir d e ry â -y ı h i m m e t Hasen’d ir meş r ık .âr âd ır mu h ­ ıb b .i h â n e d â n ı m m e n E zelden b ezm.i R ah mân 5 Gülbe-i g ö n lü n d e b u lan cân ân ı Gözü gön lü d o lar f ey z.i h â n e d â n ı m m e n Hidâyet p er v er i p er v âz ed er mu ha b b e t i n i b râ z Güneş g ib i ay ân b u r âz mu h ıb b .i Rab b ân î L UT F İYÂ d iler s in H ak ’ d an ih s ân ı Hakk’ın k u llar ın a s en ey le ih s ân 11 ’ li h e c e v e zni 392 1 Der-i derg âh .ı Zeh r â’ d ır H u s ey n g o n c e -i E s râ ’d ı r Huseyn b ir âlem.ı ş ef k at mu h ıb b -i h â n e d â n ı m m e n 5 Huseyn ev lâd .391 1 Dergâh-ı M ev lâ’ y a n âzır o lan g öz Gözleme z mah lû k d an as la b ir ih sâ n Dergâh-ı M ev lâ’ y a d ö n er s e b ir y ü z Gedâlara b ak maz b en d e.ı M ev lâ’ d a mu h ıb b .i s u ltân Kerem-i K er îm’ d en k er em g ö zley e n Hak yolun d a d er û n u n u d ü zley en Hakk’ı sev ip s eh er ler d e s ızlay an Harem-i K er îm’ e o l o lu r mih mân Derdi de r û n u n d a h u b b .

. . . . . . .i h as r et g u b ârd ı r Vü cû d u n u alan âh . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .i s eh e rd e Çek ild i k âr u b ân g itd i b u ilde n Bu r ıh let d âimî k û y ü ş eh erd e Gelen g itd i k o n an g ö çtü b u i l d e n Nih ây et b u ld u h u d d âm. . . .. . .i meâb id Acep v ar mı b u d er d e b ir m ü ş â h i d O ser v iler y er e d ü ş tü b u ild e n Gö n ü ld e n û r. .. . . . . . . . . . . . . . .y âr ler mü b eş ş er d ir s a h â b e h e p m u t a h h e rd i r M u h ab b et b ir mü cev h er d ir m u h ­ ı b b -i h â n e d â n ı m m e n Bütü n b u ü mmet.ı s eâd etim s ad r ım s ü r û ru E hl. . . . . .. . . .. . .. .i tev h îd o lan cân e cân k u rb â n T âc. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .i d în in çer â ğ ı Bu d er d d er y âs ın ın y o k d u r k ı ra ğ ı Olu r mu d er d li d er û n u n d u r a ğ ı F erîd d în in alu p k açd ı b u il d e n 5 . . . . . . . . . ... . . . . .i ir f ân k imd e v a rd ı r Baş ın d a âteş . . . . . . . . .i me s â c i d Tehî k ald ı men âb ir.i tev h îd o lan cân e cân k u rb â n 350 . . . . . . . . . . . . .. M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 394 1 Ciğer im p âr es i g ö zü mü n n ûru E hl.ı h ezâr d ı r O â h û lar b u g ü n aş d ı b u ild e n S önü b d ü r g ü lb e. . . . .. .. . . . .i A h med m u h ­ ı b b -i Z â t -ı M u h a m m e d E riş e LU TF Î ’ y e r ah met mu h ­ ı b b -i h â n e d â n ı m m e n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 393 1 Cer es f er y âd ed er v ak t. . . . . . . . . . . . .Çih âr.. . . . .. . . . . . .

i îmân a E hl-i hay â lây ık o lu r g u f r ân a Kurbiyyetler b u lu r Zât.i R ah mân î Gözünde g ö n lü n d e h av f .i p er îş ân ımı c â n â n Var mı a ceb â b en g ib i b u d er d e d a y a n a n 351 .F ermân-ı M ev lâ’ y a itâat ey ler E mroldu ğ u g ib i ib âd et ey ler Nefsini r û h u n u h id ây et ey ler E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân Ta‘dîl-i er k ân la k ılar n amazı Huzûr-i k alb ile ey ler n iy âzı P er-i mu h ab b etle ed er p er v âzı E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân Cân ü dild en s ev er v er ir zek âtı Kur ’ân e mr iy led ir h ep h ar ek âtı Îmân ile b u lmu ş b in b er ek âtı E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân 5 Ş ehr-i Ramazân ’ d a d u tar s av mın ı Cenâb-ı A llah ’ d an d iler k av min i Tevhîd ile ter k ey lemiş n ev min i E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân Beytulla h ’ ı zâir o lmak mu r âd ı Muhabbetu llah d ır d ild e îr âd ı “Allâhüm me y es s ir len â” f er y âd ı E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân S adrını d o ld u r mu ş en v âr.i R ab b ân î L UT F Î o ls u n b ö y le k u lu n k u r b ân ı E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân 11 ’ li h e c e v e zni 395 1 Bir gör hele ah v âl.ı tev h îd Tevhîd ed er h er d em ezeld e s a‘ îd Kamer-i h id ây et g ö n lü n d e ced îd E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân Z ıyâ verir h ay â eh l.ı R ah mân ’a E hl-i tev h îd o lan cân e cân k u r b ân Derûnun d a d âim h u b b .

i d erg âh ın a k ar ş u n ice ü ft â d e l e ri n v a r S er.i k û y in d e k u r b ân ın mu h a b b e t -â ş i n â l a rd a n Te­ r ah ­ h u m ey le d ild âr ım b ır a k m a d â r-ı h a s re t d e Kes ilmez h as teg ân ın g ö zleri d â r-ı d e v â l a rd a n 5 Bu k ān û n .y ı n ây .ı f ir k atd ir g ö n ü l d e rb e n d -i h a y re t d e Alu r d il b û y .k ân e y ak ış ır mı k er e m k e s m e k g e d â l a rd a n E sî r.i k ad îmîd ir ezelde n t â e b e d c â n â Ki v a‘ d ey e v ef âd âr lık u mar l a r z ü ’l -v e fâ l a rd a n Dü ş ü p y ü z ü s tü n e s ızlar g ö r e d î d â r-ı c â n â n ı E riş e mer h amet elb et s izin d e v l e t -s e râ l a rd a n Civâr.i d e v râ n 5 Gö r s em o s an em leb ler i g ü l b â rı n ı b i r d e m Gü ld ü r s e b u mah zû n y ü zü m ü e y l e s e h a n d â n L UTF Î o k amer.tâb .i zü lf ü n d en s e h e rl e rd e s a b â l a rd a n Der.i d âm.i d ile mâlik o lan h ü n k â re c â n k u rb â n 352 .S erg eş te b u âş ü f teler in âh ın ı a l m a S el ler e v er ir b ey tin i b ak d îde -i g i ry â n Dild âd eler in d âimâ g ö r g ö z l e ri k a n d ı r P erv â mı ed er y an s a eğ er âş ı k -ı u ry â n Bir âteş .i cân s û z ile y ak d ın d i l ü c â n ı Âfe t o lu r elb ette o lan âf et.ı y âr e k u r b iy y et b u lu rs a â ş ı k -ı s e rm e s t Uman lar v u s latı LU TF Î çek i n i r m i c e fâ l a rd a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 397 1 Nev â.ı zemân b i r n a z a r e t s e Rah met g ö zü y le cân ım o lu r ra v z a -i R ı d v â n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 396 1 Ker em k ıl k es me s u ltân ım k e re m i n b î -n e v â l a rd a n Ker em.ı d ild en d in ley e n d i l d â re c â n k u rb â n Bu ik lîm.

v eş d ilb er i k o y k ı y l ü k ā l o l s u n Güzeller g ü l.i İ lâh î m a n z a r-ı R a h m â n Yetiş ol men zili k at‘ et eğ er r âh -ı c i b â l o l s u n Kerem-k ân i eğ er LU TF Î k er em ed e rs e b i r fe rd e Bulur bir d ev let.âr â s en d e b ir mi h r-i m ü c e l l â v a r O nûr-i dü r r.i f ey z.ı h u s n .i d îv â n e c â n k u rb â n 5 Gel ey L U TF Î y ü zü n s ü r y er ler e b i r Al l a h ’a y a l v a r Anadan b ab ad an er h am o lan b ir y â re c â n k u rb â n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 398 1 Dilâ mir ’ ât.ı mes tân e l e rd e n s o r E riş ol b ezm.i d ild âr ı d er.i b âk î b u f ân îy e z e v â l o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 399 1 Uçup mü rg .i p ây in b û s ed en o l l e b z ü l â l o l s u n Nevâ-yı n ây .d em o lmağ a lây ı k k e m â l o l s u n Kemân-eb r û ler ile ü lf et etmek âf e t -i c â n d ı r Der-âgûş et p er î.i n û r ey ler o mih r-i c â n o l a n c â n â n Hayât-ı câv id ân cân e v er en d îd âre c â n k u rb â n Kemâlât eh lin e k âf î d eğ ild ir cen n e t -i R ı d v â n Muhabbet zen cir in d e M an s û r.i tev h îd i g ö n ü ld e b ul k i m â l o l s u n Gönül bi r men zil.ı aş k ı âş ık .Güneş-v eş b ah ş .i r in d ân e v ü cû d u n p e rr ü b â l o l s u n 5 Güneş-v eş âlem.i d ilb er e k ar ş u c e m â l o l s u n O cânân ile h em.ı b e rd â re c â n k u rb â n Cemâlin cîmin i cân ân ed er s e cân g ö z ü n e c â m Görürsem k û y .g ü lis tân ı o lan b ir h u rş î d -i râ n â M ukadde s h âk .i ak ıl ey v âh k u lû b u n â ş i y â n ı n d a n Değil vâk ıf k o lay h al b ir k iş i k ârı z i y â n ı n d a n 353 .

i îmân g ö n lü m se n i n a ş k ı n s a fâ s ı n d a n E dü b en zev k .i ce z â H a k k ’ı n d î v â n ı n d a n Nazar k ıl mağ r ib ü meş r ık b e l â b a l ı y l a d o l m u ş d u r Aceb âg âh iy ân v ar mı n âs ın p î r ü c i v â n ı n d a n 5 Belâ b ah r in e g ar k etd i g aza b i l e Te â l a l l a h Gazab ı f ar k ed en k imd ir b u d e v ri y â t re v â n ı n d a n Çocu k lar g ib i ağ zımız s ö zü k a l b i m i z e g i rm e z Ku lak is ter es er als ın mü k e d d e rl e r ş i v â n ı n d a n M eğ er n âzır o la ş ems .ı r û h ân î b u lu p ş e v k ı n ş i fâ s ı n d a n Z eh î d ilb er s an a n is b et n ice Y û s u f ’l a rı n h u s n i Olu r mev h û m h u zû r u n d a H ud â ’n ı n e n b i y â s ı n d a n S en i ey ş âh .Ne h ay r etd ir g ü n eş .i r is âle t b i r Hu d â s e v d i Bi-k ü lli âlemin h alk ı s en in n û ru n z ı y â s ı n d a n Bu mih r ü mâh u en cü mler o l a m a z m i h ri n e z e rre Du r amaz cü mles i k ar ş u u tan ı rl a r z ı y â s ı n d a n 5 Gü r û h .ı ev r en g .i en b iy ân ın s er v er.v eş h er b e l â g ü n d e n a y â n o l m u ş Ne n ık metd ir b u g af let b u f e l â k e t l e r d e v â n ı n d a n Bas îr et ü b as ar y o k mu b ü tün b u a ‘y ü n -i n â s d a Ked er y o k mu y ar ın r û z.i h id â y e t n û ri l e g ö z l e r E yâ LU TF Î meğ er M ev lâ ede î k ā z ı ş â n ı n d a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 400 1 Gel ey n û r.i s e rd â rı s ı n e k re m S en i h alk ey led i A llah o n ûr-i Ki b ri y â ’s ı n d a n S en in h u s n ­ in k itâb ın ı o k u r l a r Arş -ı a ‘l â d a Bulu r lar izzet ü d ev let o lu b e n â ş i n â s ı n d a n E lâ ey cü mlen in ş âh ı r is âlet b u r­ cu­ nun mâhı Bütü n g ö zler b u d erg âh ı ü m e m ü e n b i y â s ı n d a n S en in k ad r in mu allâd ır Liv â ü ’l -h a m d i l e fe rm â n Yed in d ed ir k ıy âmetd e o lu p H a k k ’ı n a t â s ı n d a n 354 .

i cân ş û h .i l â l e Sa n d o l u p i y â l e Bir leble r i k ev s er g ü l.i p er s er v .i câd û h aller i h in d û k ad -i b â l â G ā y e t c e d i l â râ Bir kebk eb .S eni sev d i v e s ev d ir d i ö v er K u r ’ â n ’d a b i r A l l a h S ana kurb ân o lu p cân ım g eçü p r û h î fe d â s ı n d a n 10 İlâhî kem ter.i k ı y â fe t Gör ki ne kıyâmet Bir nûr-i ezel h u lk .i h û r k u d r et-i R a h m â n D i l b e rl e re s u l t â n Bir âfet.i atâ âleme ih s â n Eyledi o Mennân 355 .ı H ay ş em ‘a -i ri n d â n H o ş m e ş re b -i m e s t â n Bir rûha g ıd a k alb e cilâ câm.i ah mer b ûy -i re y h â n D e rd l i l e re d e rm â n Bir sîm-b ed en d ü r r.i g ü l i s t â n Bağbân ile bostân Bir ruhler i al lâle mis âl r û y .i zemân h û r.i A d en tâze g ü l -e n d â m G ö k d e n b i z e i k râ m Bir sâkî-i mey mazh ar.i g ü lçîn teli zîn r û y .i n û r-e fş â n Cennât ile Rıdvân Bir çeşm .i fi râ v â n Ammâ yine insân 5 Bir kirpiğ i o k g ö zler i n erg îs r u h .i r ev îş ey le d i d e v râ n K ı l d ı b i z i h a y râ n Bir mâh-ı mu zay y â g ö r ü n ü r v ech -i m ü d e v v e r Gün gibi münevver Bir sîret .ı mü c e l l â Pe k k a d r-i m u a l l â Bir sırr.i n û r s û r et.i g ü zel h u s n .i mü z­ n ib b u LU TF Î ’ y i b u s u l t â n a Bu kadr ü k ıy mete b ah ş et g eçü p c ü m l e h a t â s ı n d a n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 401 1 Bir kâkül.ı H u d â n û r.

i d îd âr e cânâ n Cen n etd ir cân ıma d âr u d iy â ri Gö zler e g ö r ü n mez g ü lzâr.b es te g ir y ân d ır d er.i k ā m e t i Kim g ö r s e mah v o lu r b u k ıy â m e t i Hû r u g ılmân g ö r s e b u k ıy âfe t i M ir ’ ât.ı yâ ri P erd e çek d i n û r.i d ild âr e g id er ler k u rb â n 11 ’l i he c e v e zni 356 .i s û zân Dîd e.r û l e r Bu mih r.i mü n ev v er o lu r mu s e y râ n S ab â ile o y n ar g er d en d e tel l e r Bağ .i d ev r ân d ır b u p er î.i d il g ö r ü r LU TF Î d ilb e ri Ken z.ı cemâlin d en lal o lmu ş d i l l e r Gö r s e tâc b ır ak ır emîr.i r ev ân m e rk e z -i î m â n L U T FÎ s a n a k u rb â n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün M ef ‘û lü / Fe ‘û lün 402 1 Gö zler im g ö r ey im d îd âr.i d ilb er d ir r av za.i d ev râ n 5 Gey s û ler b ezetmiş s er v .ı s în es in d e açılmış g ü l l e r Vas f .i R ı d v â n Nazlı cilv elid ir k emân .ı h ik mete o lu r lar h a y râ n Des t.r û l e r Gü n eş e ş a‘ ş aa v er ir h û b .i cân r û h .i mu h ab b etd ir k imin g ü l b e ri Aşk o lmu ş d u r âş ık lar ın r eh b e ri Derg eh .eb r ûl e r Âfe t.Bir n azlı n ezâk etli g ü zel m i s l i b u l u n m a z Onsuz hiç olunmaz Bir b ü lb ü l.ı c i n â n Ne h ik metd ir mu h ab b etin il l e ri Gö zler d en ak ıd ır h as r et s ell e ri Nev .i d e rg â h d e Âşık lar âş ü f te o lu r h er g âh d e Yan ar ü f tâd eler b u âteş g âh d e Cen n etd ir âş ık a âteş .r es te d ilb er ler k u d r et gü l l e ri Ger d en .

i ş e k ā v e t d e n Güneş-v eş âş ik âr o lmu ş s eâd et.m e n d o l a n e frâ d Ş eref ü şân u ş ev k etler g elü r b âb-ı s e â d e t d e n E deb nû r.s iy ah g itd i o lan eh l.403 1 E sîr-i ne f s .i d ile h a k î m d i r Himmetde mü s tak îmd ir ed er d er d i n e d e rm â n Kurbân o lam o cân a h âmil o la îm â n a Girmiş d âr ü ’ l.i emmâr e f elâh b u lma z fe l â k e t d e n Hevâ-yı n ef s is e âteş o lu r n âr.ı n e d â m e t d e n Kanâat i ff et ü ıs met s ad âk at mih r-i i z z e t d i r Nihâyet r û .ı H u d â’ y a k u r b ân o la s e r ü c â n Hâk ol kad em zîr in d e s âb it o l y âr d e ri n d e E lde vâr ın f ed â k ıl cân ân o la s ana c â n Kerem-r û ler k er îmd ir d er d .i H u d â’ yı h e r a n M evcûdâ t.emân a mü lk in d e o l a n s u l t â n 5 L UT F Î’y e y âd ig âr ım y âr o la y âr-i g ā rı m S înemde k i ş ik âr ım r û z u ş eb is m -i R a h m â n M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 357 .i İ lâh î’ d en s eâd et tâcıdı r b a ş d a Tarîk-ı i s tik āmetd e s eb ât etmek hi d â y e t d e n 5 Kerem-k ân i K er îm A llah b ize g ö n d e rd i Ku r ’â n ’ı Ş erîat-i M u h ammed men ‘ ed ü b d ü r h e r k a b â h a t d e n Dilersen zîy n et ü zîv er v er es in s a l t a n a t c â n â Bulunmaz b ö y le b ir d ev let ş er îat l i s e h â v e t d e n M UHAM M ED LU TF Î ’ n in y â R ab re c â s ı z â t -ı p â k i n d e n Amân dû r ey leme b u ü mmeti r âh -ı s e l â m e t d e n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 404 1 L utfî eğer d iler s en lu tf .

v eş âg âh g ü zell e r z ü l fü n e c â n â Dağ ıd ır g er d en e teller b u la b u d i l ru b â l a rd a n 5 S ab â cis m.i zemân lu tf et n ak ş -ı c e m â l i n g ö s t e r Gü n d en g ü zelim b ed r.b ahş n e d i r c â n â n e v â l a rd a n S ab â en h âr.âlemd e b î.i lâtîf îd ir g ö r ü n m e z g ö z l e re a m m â Gü lis tân g ü ller in e r û h v er ir L U T FÎ h a fâ l a rd a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 406 1 Der y âlar ı d o ld u r mu ş d er d im e g e re k d e rm â n Yâr eli ş if âd ır y a k atlime ya z a fe rm â n Ummân .ay r ev â m ı o l a p ü n h â n L U TF Î d er.i h âli s o r ar s ı n s o r s a b â l a rd a n Gezer âlem.ı ar z ı d î d e -i c â n d a n Gö r ü r d ilk eş mu h ab b et.v eş câr î s ü r er y ü z y e rl e re h e r d e m Bulu r n ed ir b u âlemd e o lan d e rd e d e v â l a rd a n Olu r h u r ş îd .b en d e k a l a s u l t â n M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 407 1 E lâ ey cü mlen in ş âh ı r îs âlet b u rc u n u n m â h ı Bütü n g ö zler b u d erg âh ı ü m e m ü e n b i y â s ı n d a n 358 .ı b elâ cân â b ir b ize m i â ş ı k d ı r Ya k u r tu lu ş o lmaz mı cân ım o l a l ı k u rb â n 5 E y mih r.i eş y ây ı alu r d e rs i h e v â l a rd a n E der s ey r ân k amu ak târ.405 1 Has en ’ im ah s en .i b as ar ım r ah m et b es di r b i z e b u h i c râ n E nv â.ı d ild âr ı n a k u rb â n d ı r Olu r mu d ü .i d erg âh .ı mu h ab b etd en b ir k a t re d ü ş e d i l d e Her k atr es i b ir u mmân o ls a o l a m ı p â y â n Üft âd eler in h âli p ejmü r d e p e rî ş â n d ı r Nû r.

i d er û n âleme l e rz â n Çâr-kûşe .i mü zn ib b u LU TF Î ’y i b u s u l t â n a Bu kadr ü k ıy mete b ah ş et g eçü p c ü m l e h a t â s ı n d a n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 408 1 Bir âteş-i cân s û z k i d er û n u md a f ü rû z â n Bıraksa n ’ o la d er d .S enin kad r in mu allâd ır Liv â.i g ö n ü ld e o lan b âr.i d e v râ n Bîmâr ol an ın h âlin i s o r mak g er ek o l s u n Üftâdeler e y ar d ım ed er zât.i f irâ v â n Kande gö r ü n ü r r âh .ı b el â d ı r Hûn-rîz ciğ er.ı k er e m -ş â n 5 E y nûr-i b as ar H azr et.i r eh â b izler e c â n â Tebşîr ed e d il.s û z iled ir d er d .i A llah içü n o l s u n L UT F Î g ib i as h âb .ı îmân o ld u p e rî ş â n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 409 1 Aceb bir k âr u b ân h ân e b u d ü n y â Gelen gi d er k o n an g ö çer b u ild en Vefâsı yo k s af âs ı f ân î h u ly â Gelen gi d er k o n an g ö çer b u ild en 359 .h as teler i h id met.i h a m d i l e fe rm â n Yedinded ir k ıy âmetd e o lu p H ak k ’ı n a t â s ı n d a n S eni sev d i v e s ev d ir d i ö v er K u r ’ â n ’d a b i r A l l a h S ana kurb ân o lu p âlem g eçip r û h î fe d â s ı n d a n S enin vas f ın amân ey H ak H ab îb ’i y i n e s e n s ö y l e S ana me d d âh o lan k imd ir H u d â’ n ı n m â a d â s ı n d a n 5 İlâhî sen b ilir s in o l H ab îb ’ in k ad ri n i s e n d e n Kelâmınd a b u y u r mu ş s u n H ab îb ’ in p ü r-b a h â s ı n d a n İlâhî kem ter.

r es te l e ri Cem âl.r û s âk în in d ev r i cemâ l -i b î -n i k ā b o l s u n 360 .g ü z â ra Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n Nice s er v .b es teler i Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d ­ en Am an LU TF Î g ib i g āf il b u lu n m a Ölümd ü r âk ıb et f er ah s alın m a Muh ak k ak s en d e ö lü r s ü n alı n m a Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n M e fâ‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 410 1 Ş erâb .ı n âb ile cân â g ü zel r e n g î n k e b â b o l s u n Bu b ezm.i zamî r Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n Yıkar tah tlar ı ş âh lar ın b aş ın a Çal ar y er e ağ u k atar aş ın a Yaz ar h as b ih âlin mezar taş ın a Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n Gör ü lmemiş v ef âs ızın v ef âs ı E ce l ş er b etin in y o k d u r ş if âs ı Bu d âr.d es te l e ri Yüzü h an d ân g ü l.i y âr in e d il.i r ev ân cân lar ö lü rl e r Gider k ab r is tân a mih mân o lu rl a r Küçü k y av r u lar ı y etîm k alu r l a r Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n Yüzü g ü ld en g ü zel g ü l.ı mih n etin o lmaz s af â s ı Gelen g id er k o n an g ö çer b u i l d e n 5 Nice al y eş ili s ü r er b âzâr a Dûçâr ey ler b ü y ü k âh .i n ev .ı h ezâ ra Nazar ey le b u g ü n b u r eh .i ay ş u iş r etd e g ü ze l m ü ş g î n ş e râ b o l s u n Kızıl p ey mân eler memlû s u na r s â k î -i n e v -re s t e Kerem.Civ ân lar ı cef â ile ed er p îr Ne g ed âlar g ü ler b u n d a n e em î r Misâf ir h ân ed ir o l p âk .

i mân âd a o lan s er m e s t -i s e rg e rd â n E zel dim.Güneş-v eş câm.i er b â b -ı i rfâ n d ı r Gözet m ey .d âr o lan mes tân d iler b â d e -i n â b o l s u n 5 Aref esrâr ın ı mey d en alu r zev k n e fh a -i n e y d e n Görür bi r âlem.ı v ah d eti d er-d e s t e d e n b u l d u Gönülde zev k .i p îr.i ciğ er âb .i Ge y l â n Deryâ-dil o lu r mey .k eş l e r o l u r b î -h û ş E zelde o lan s er h o ş k ıb le.ı g ö n ü ller b a h r-i k a n o l s u n Vücûd iklîmin e h û n .i v ah d et b ü tü n d ü n y â h a râ b o l s u n Bu dâr-ı d il.g ü ş â mey h ân e.ı d ile s u l t â n L UT F Î y in e mey d an d a er ler b u lun u r a m m â Cân gözler in e cân ân d es tû r u ed e i h s â n M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 412 1 M uharre m’ d ir g ü lis tân .k ed e.ı re v â n o l s u n 361 .i k ad eh -h â râ n 5 Bir bâde k i b ah ş o lmu ş p ey mân e-i k u d re t d e n Kim içse o lu r mah r em p er d ey i at a r c â n â n Bir nûr-i İ lâh î’ d ir d ild en d ile n eşr o l m u ş Tevhîd-i Teâlâ’ d ır er b âb .n û ş mey .ı g ü lg û n u v er e p e rv â n e y e h a y re t O seyrân g âh .ı r û h ân î k ad îmî f ey z -y â b o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 411 1 Devrân o lalı d ev r ân tev h îd iled ir h e r â n Bâzâr-ı mu h ab b etd e âş ık lar alu r m e y d â n Aşkın âteş i b ald ır âş ık lar a zü lâld i r Derd ehli o lan d er v îş d er d in e o lur k u rb â n E smâyı mü s emmâd an g ay r i g ö r em e z â ri f E srâra o lu r v âk ıf d er v îş .i mu s aff ây ı h emân r ef-‘i h i c â b o l s u n Bil ey LU TF Î ş er âb .i cân ân ı g ö r en âş ık h u b â b o l s u n Bu mey.

i M u h t â r-ı İl â h î ’d i r Ne y ap d ı b aş lar ın a o l Yezîd l â n e t -m e k â n o l s u n Gü lis tân .ı d ilâr â ile d ilb âzlığ a g i rm e Yan d ı b u o d a LU TF Î âs u mâ n i l e z î -c â n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 362 .i v ah d etd e g ö r e m e y d o l a fi n c â n Ol zü lf .i ş ü h ed âd a o g ü n e h l -i î m â n o l s u n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 413 1 Cân ân ile cân o lmağ a cân ın d i l e r o l c â n Cân ân ile cân v er mek o la dü r i l e m e rc â n Dilb er ile g ü l d ev ş ir icek g ü l o l u r e l l e r Cân ân n azar ı ile d ü ş e cân e h e y e c â n Hu r ş îd .i h ar e m k â k ü l -i g ü l b â r Gü lb e.Çözü ls ü n maf s al.i k āmetler k ı y â m e t d e n n i ş â n o l s u n M u h ar r em’ d e mu h ­ ıb b .i İ lâh î m ü b t e l â e t d i Velây et ş âh ın a b ald ır b elâla r â l î -ş â n o l s u n 5 Bu g ü n ev lâd .ı eb d ân d ö k ü l s ü n d î d e d e n k a n l a r Dal o ls u n s er v .i h u b b .i ab â’ y a k e v s e r-i m ân â Bütü n eh l.i h ân e d â n ı n k a l b i â t e ş -b â r Diler im k i k ıy âmetd e Yezîd ’i n â r-fe ş â n o l s u n Hu s ey n ’ i cilv e.ı Zeh r â âl.i H ak ’ d a Ye z î d d e s e rk e ş â n o l s u n Ş ehâd et ş er b eti  l.i g ö n ü ld e o la o lu r mu h a l e c â n 5 Dild âr.ı k ir âmın ş ü he d â s ı n a re h b e rd i r Hu zû r.i îmân e cü mles i d â rü ’l -e m â n o l s u n M U H A M M ED LU TF Î ’ y i r û z -i c e z â d û r e y l e m e y â R a b M aiy y et.i s an em v er d .i H azr et.ı r is âletd en d ö k ü lü r h â k e b ü l b ü l l e r Nü b ü v v et g ü ller i s o ld u n ed i r h i k m e t a y â n o l s u n Hu ­ s ey n s âd ât.i lik ā g ö s ter e en v âr-ı c e m â l i n M ey h ân e.

i İ s lâm iled ir emn ü e m â n Kuvvet-i eh l.414 1 Ş eref ü şev k et.i îmân ile d u r u r k ev n ü m e k â n Yağar el b ette b elâ b aş ın a s er k eş o l a n ı n Ş er-‘i şer îf y o lu n a g itmez is e eh l -i î m â n Hâtemü’l.en b iy â M ah mû d u M u h a m m e d g e t ü rü p Bize Ku r ’ ân .r û h d a tecemmû ed icek h e r i k i s û Ola bir m îr.ı ar ef d e n Görmem iş o lan d ild e ö ten s âzı n e b i l s ü n 363 .i ef lâk e n azar k ı l h e r d e m Kendi tab ‘ iy le o la y a k u l îcâd ede h e m â n Rahm-i z î.ı K er îm h er d ü .i celî r âzı n e b i l s ü n Ol zâğ-ı s iy eh mezb eled e y âzı n e b i l s ü n Cân-gûşin e cân ân h itâb ı o lmamış a s l â Hâtif-i g ay ıb d an g elen âv âzı n e b i l s ü n E srâr-ı d er û n d er s in i er b âb .i zemân in k âr ed er m i i n s â n Bir avuç to p r ağ ı âd em ed emez m i A l l a h Rûz-i ma h ş er d e b ize k u d r etin i ed e a y â n 10 Bir çekir d eğ i H u d â ey ley e b ir cism -i k e b î r Yevm-i kıy âmd a o lu r mu LU TF İ Y Â ş ü b h e a m â n Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 415 1 Kāl ile k alan ceh l.cih ân d â r-ı e m â n Nazar et k âin âtın k âtib in in d ef teri n e Kalem-i k u d r et ile y azd ığ ın a v ar m ı g ü m â n 5 Bu kadar s altan atı g ö s ter icek Zât -ı Hu d â Var mı t eb d îl ile tağ y îr b u k ad ar d e v r-i z e m â n Berr ü bah ir d e o lan ek l ile ş ü r b m u h t â c ı Herkesin r ızk ın ı v er meğ e K ād ir ’ d i r R a h m â n M ihr ü m âh en ­ c ü m.

Decâce g ib i tâlib .i d ân e o la n a n c a k M ü rg .i d ild e o la b ir d ü r re -i h i m m e t Z ülf .i p ey m â n e -i i h s â n İhs ân ed en in mu h s in i h er d e m d e H u d â ’d ı r Gü lis tân o lu r k ab r in e h er dâ n e -i i h s â n 5 Ger k û ş e.i H u d â h er d ü .i K er îm mü ş tâk zâk i rl e re d i r t i ry â k Tevh îd o k u o l u ş ş âk y ağ madı r a l a n a l s ı n 364 .i s er.âb ile b ah r ey led iğ i n â z ı n e b i l s ü n 5 Bu k āl ü k îlin lü b b ü n ü b u l L U T FÎ k i y o k s a Kar ad a k alan N il­ ’ d e o lan r â z ı n e b i l s ü n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 416 1 Cen n eti alu r d âimâ b ir d ân e -i i h s â n Ya n âr d a y an ar mı p er.i p erv â n e -i i h s â n İns ân o lan ın k ıy meti ih s ân ı k a d a rd ı r T âmîr ed er elb ette k i v îr ân e y i i h s â n İn‘ âmlar ı ih s ân lar ı h ep cem e d e r Al l a h Cen n etd e v er e k ev s er.cih â n e h l -i s e h â d ı r Arş’ a er iş ir ş ev k ile k âş ân e -i i h s â n L U TF Î ’ y i H u d â b ah ş ed e er b â b -ı s e h â y a Rûz.ı k er em y ağ mış y ağ m a d ı r a l a n a l s ı n Gü lş en .i ezelî v ar id i mey h ân e -i i h s â n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 417 1 Tevh îd g ü n eş i d o ğ mu ş y ağ m a d ı r a l a n a l s ı n E m târ.i H ay d er ’ d e o lan ş â n e -i i h s â n M emd û h .i mu h ab b etd e g ü ller a ç ı l u r d â i m Bülb ü ller o k u r tev h îd y ağ m a d ı r a l a n a l s ı n Ker em.

ı r ah metler b ize d âr ü ’l -e m â n o l s u n Kerem-k ân i ed ü p f er mân b u ü mm e t e i n e r ra h m e t Nüzûl-i r ah met.i mu h ab b etler açılu r b â b -ı h i m m e t l e r Bulurlar y ü ce d ev letler b u ü mme t m i h ri b â n o l s u n S ehâvetl i ş ecâatli Ramazân ’ d a b u l u r k u v v e t S eâdet e h lin e k ıy met v er ir b u mâ h a y â n o l s u n 5 Ne devle t s en i A llah s ev e if târ.i c â n â n E y nûr-i d il âg âh o l y ağ mad ır ala n a l s ı n L UT F Î se­ r i s ev d âd a s âb it o lan âşü ft e Vuslata o lu r ş ây ân y ağ mad ır alan a l s ı n M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 418 1 Ramazân ’ d ır b u g ü n cân â mü ’ minl e r ş â d ü m â n o l s u n Açıldı bâb .k âtib în b ilmez n e y azd ı H a z re t -i A l l a h S âimler d ef ter in e b ak k ıy âmetd e b e y â n o l s u n Ayırma bâb .i R ah mân Ramazâ n ’a ş â y â n o l s u n Doğar m ih r.en d âz v ar y ağ mad ı r a l a n a l s ı n Dildâr-ı d ilâr âd ır d ild e g ö r n û r.i h i k m e t v a r F eyyâz’da b u h u l y o k d u r y ağ mad ı r a l a n a l s ı n 5 E y nûr-i b as ar s ey r et mey h ân e.i s er.Deryâ-yı mu h ab b etd e d ü r d ân e.ı r ah metd en b u LU TFÎ k e m t e ri n y â R a b Buhûr-i mer h ametin d en v er ü p b ir k a t re ş â n o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 419 1 Nevâ-yı n ây ı g û ş ey le b u g ü n ş îr în e d â l a rd a n M uhabbe t d er s in i an la g eçü p r û hî fe d â l a rd a n 365 .ı R a m a z â n ’d a Kamu ısy ân ı af v ey ler in ây âtı ay â n o l s u n Kirâmen .i v a h d e t d e S ermest.

r ev ân .i h ak îk at ile s ey r ed en b u â l e m i Kalb in i cân â o d u r mir ’ ât.i H ak k ’ a L U T FİY h e m -râ h o l a n Ken d is in n â.ı mâtem g eld i ey d il d î d e l e r k a n e y l e y e n Kan d ö k en cân lar s ö k en mâ m û ru v î râ n e y l e y e n Bir b elâ d er y âs ıd ır âlemd e m i s l i g e l m e m i ş Ker b elâ g er m.i H ak k ’ ı b u l s eh er g ü l l e rd e k i ş e b n e m g i b i Nû r.b în lik ile cü ml e h a y v â n m ü ş t e re k M ak s û d a er iş d i H ak k ’ ı H ak’l a s e y râ n e y l e y e n F ey z.b û d ed er v u s lat -ı c â n â n e y l e y e n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 421 1 M âh .ı i rfâ n e y l e y e n Yok s a zâh ir.ı A li’ y le s en g i m e rc â n e y l e y e n 366 .i b er d âr ı n ed i r d e rm â n ı b u d e rd i n S oru n an cak b u es r âr ı h âtif -i g a y b n i d â l a rd a n ‘Am â âlemin e cân at ad em m ü l k i n k a ra rg â h e t İşi t ezk âr.i k ah r ile d er en  l.i a b â g ü l l e ri n i Hû n .Gö r ü n M an s û r.i ev lâd .d er d o l u p k a l m a b u z u l m e t d e Yar ın o lu r H u d â’ d an d û r o la n b u g ü n c ü d â l a rd a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 420 1 Cân ân ı cân d a b u lu p cân ın ı k u rb â n e y l e y e n Dâr.ı f en âd a b u g ü n d er d in e d e rm â n e y l e y e n Dîd e.i b elây a emr ü fe rm â n e y l e y e n Des t.i v ah d et g ö rü p ş e m -‘i h ü d â l a rd a n 5 Am an LU TF Î g ib i b î.ı g ü li s t â n -ı h a k î k a t v a r Gü n eş .ı eş y ây ı g eçü p s ît ü s a d â l a rd a n Gö n ü l b âğ ın d a g ü lzâr.i b as îr etle b ak âlemd e d e v râ n e y l e y e n 5 Reh .v eş âlem.i r âh .

ı cin ân v a r Bülbüller için d e âh u f ig ān v ar Terk etm ez b u h âlin n e o lu r o ls u n 367 .ı b î -ç â re d e n E l çeker cân u b ed en d en ak lı s erg e rd â n o l u r Cismi fa r k o lmaz o d em mir ’ ât.ı d ild e b ü lb ü l.i cân v ar Cennet-i g ö n ü ld e zev k .i h ân ed ân ı ten d en u r y â n e y l e y e n 5 E y felek g ü n d en g ü zel n û r.i s e y y â re d e n 5 L UT F İYÂ d ü r d ân e.i g ü l.tek ey cef âk âr zâr u g i ry â n e y l e y e n E hl-i bey t’ in b as tığ ı y er ler e LU T FÎ y ü z s ü re r Hâlis İslâm’ d ır b u g ü n d e âh u ef g ā n e y l e y e n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 422 1 Âh-ı câns û z çek mes in mi d û r o la n m e h -p â re d e n Hayf bud u r k i ay r ı d ü ş d ü m b ö y le b i r g ü l p â re d e n Bir sane m.i H u s ey n ’ i k ān e g al t â n e y l e y e n Hâdimi Cib r îl o lan tah t.ı ş eh âd et ş â h ı n ı Var mı s en .r û k âk ü l.v eş b er r âk o lu r d i l b e rl e ri n L a‘l-i le b in d e k elâmı k ev s er etmi ş y â re d e n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 423 1 Bülbül a y r ılır mı n azlı g ü lü n d en S eyr eyler cemâlin n e o lu r o ls u n S abâ da ay r ılmaz b ak s ü n b ü lü n d e n İstemez zev âlin n e o lu r o ls u n Gülistân .i s iy eh eb r û .k emân d i l b e rl e ri n Gerdenind e h allar ı s an s eb ‘ a.b û ler i g ü l b e rl e ri n Gerdenind e k im g ö r ü r s e âş ık .i M u h a m m e d ’d e n e s e r Gösteren n û r.ı p â re p â re d e n Böyle bir zü lf .Hayder-i K er r âr ’ ı s av d ın ey f elek n e t d i n b u g ü n Rûh-i pâ k .

i g ü lş en i F ark ed er meâlin in ced en in c e zev k a g eli n c e b ü lb ü l b ili n c e n e o lu r o ls u n Bülb ü ller in zâr ı d er û n u n d a ğ l a r Bülb ü ller in d er d i k en d in i ağ l a r Ağ lar b ü lb ü ller i b ağ çeler b a ğ l a r L UTF Î ter k et k ālin n e o lu r o l s u n 11 ’l i he c e v e zni 424 1 Gö n ü ld e d ilr u b âlar y ap d ığ ı re n g î n ş e râ b o l s u n Kızar mış âteş .ı mu h ab b et b ilü r b u b â b ı O b ab d an içer u aş k ın k eb âbı Bah r.i mu h ab b et b ah r.i H u d â ’d ı r Gü lis tân .ı g ö n ü l b û y .i âh la ciğ er le rd e k e b â b o l s u n Gö n ü l âlemin in v ar d ır g ü lis t â n ı a ç a r g ü l l e r O gev h er.i d i l d e d ü rr-i n â b o l s u n Diler s en h azr et.i h ü d â d ı r S öy ler b u mek ālin n e o lu r o l s u n Diy âr.i y âr e mu h ab b e t l e ş i t â b o l s u n Gö n ü l mey h ân es in d e s âk î.i h azr et.i v a h d e t m e y i n n û ş e t S an a s ır r.ı meâr if d e v ü cû d u n b i r h u b â b o l s u n 368 .i y âr i b ır ak m a d i l d e a ğ y â ri Hu zû r.ı ad emd e b ir g ü lis tân v a r An ı g ö r mü ş meğ er b u b ü lb ü l -i z â r O g ü lş en d e h erg iz b u lu n maz a ğ y â r Almış d ır n ev âlin n e o lu r o l s u n 5 E rbâb .ı ar ef s ö y ler b ü tü n e ş y â k i t â b o l s u n 5 Yetiş b ir n û r.ı aş k ı s ö y ler S eyr ey le b ü lb ü lü Hik met.i mu h ab b etin b ü lb ü l h u b â b ı Kes miş d ir mecâlin n e o lu r o l s u n S ır r.i ir f ân e ay ır u p a ğ ı k a ra d a n Bu u mmân .Bülb ü ller in cân ı g ü le f ed âd ı r Gü ller d en ald ığ ı f ey z.

i cân ân ed ir d ârü ’l -e m â n Nûr verir k u b b e.i ah zân o lu b d u r e h l -i î m â n e Belâlar b al o lu r b irg ü n k er em o lu r k e re m -k â n d a n Kazâ üm mü ’ r.ı v ah d etd en b u LU T FÎ’y e h i t â b o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 425 1 Iyd odur cân ân ile cân h em.ı v e l â y e t d i r Belâ evv el g elü r ab d e er îş ir r ah m -i R a h m â n ’d a n 369 .ı tev h îd d e g ö n ü l n û r-i m ü c e s s e m d i r N ’ ola ki s ır r.âsâ s o h b e t i Âb-ı kev s er.d em o l a b i r z e m â n Cilvegâh .i mân ây ı h ab er d âr o l d u c â n â n d a n Ş ular ki y ü z y er e k o y mu ş g ö zetm i ş e m r-i d i l d â rı S ivâdan g ö zler in y u mmu ş o lu p er b â b -ı u ry â n d a n E ğer ser.ı aş k ı d in ley en d ille r g û ş -i c â n d a n Görenler mih r.ı h azr et.d ef ter.r ızâ o ld u b elâ b âb .v eş ed e s îr.i d ild âr d a d il k ay d ı n i s t e rs e n T ürâb-ve ş zîr.âb o la h e p t e ş n e g â n S âkî-i de v r ân ile ü lf et ed er mes tâ n e l e r M ey-i va h d et câmı ile f er b u lu r nû r-i î m â n Gülşen-i mey h ân ed e açmış h id ây e t g ü l l e ri S eyreder s in k u d r et.S erîr-i sad r.i H ak h er b ir i b i r n û r-i c â n 5 L UT F İYÂ s âzen d eler v ar d ild ed i r z e v k -ı t a râ b Görse R ıd v ân r ak s ed er Ceb r âil ol u r ş â d ü m â n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 426 1 Nevâ-yı n ây .i ak d âm o l mü n ezz e h c i s m -i c i h â n d a n Bu dâm-ı k îy l ü k āld e k im k alu r sa k a l d ı h ı rm â n d e Kenarsız b ah r.i k alb e h u r ş îd .i ceh l ­ i b u l mu r âd d ı r i l m ü i rfâ n d a n 5 Bu düny â g ü lb e.

ı r is âlet ets ü n Der y â.ı d ild e h u r ş îd .i ke re m u m m â n ı n a Z ü’ l.Aman LU TF Î g ib i d er y â.i ir f ân ı g ö n ü ld e mih r.y ı g a fl e t d e p e râ k e n d e Olu p k alma ciğ er.i mih r.i v ah d et.i a‘ lâd a d âim d u r s u nl a r Ş efâ‘ atı zât.ı M ev lâ d âim o l a rû z u ş e b Nû r.k er em A llah b u LU TF Î a b d i n i c â r e y l e s ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 428 (E f râd-ı ümme t -i Muha m m ed yâ Rab Zât -ı Ke rî m sana e mânet ols un ) 1 M er h ab â.i k alb ile tev ek k ü l e y â r e y l e s ü n İkr âm u ih s ân .d âr ımız o lan zev ât ı Cen âb .ı R ah îm’ d ir mer h am e t e t s ü n S el âm ile s elâmete er s ü n ler Bir M ev lâ’ d an k er âmetler gö rs ü n l e r Cen n et.y ı k er emd en n e n o k sâ n o l u r Ker îm’ d en mu h tâca h er ih s â n o l u r Bir k atr e mer h amet b in u mm â n o l u r Yok lar ı v ar ed en h id ây et ets ü n 370 .k er em mağ f ir e t e t s ü n Yed ler in e v er s ü n âzâd b er ât ı Rah mân .i M evl â g ö n ü l d ü r s e n d e v a r Âsu mân .k ö ş em ır a k d e rg â h -ı i h s â n d a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 427 1 Âlemi v ar ey ley en M ev lâ b i z i a fv e y l e s ü n Bir g ın â.ı zü ’ l.i R ah mân is e âş ık o l u p i l m -i e z e l M ü ’ min ü mis k în ler e ik r âm ı i k s â r e y l e s ü n Bur c.ş ân e e d e n a z l ı n i y â z Bu k er emd e cü mleten ih v ân ı b â z â r e y l e s ü n Ş âk ir ’ i g ar k ey ley e b ah r.i zıyâ -d â r e y l e s ü n 5 Yü z y er e k o y u p k er em.i d i l d â r e y l e s ü n Rah met.

âlemd e d âr ın d âr ü ’l -e m â n o l s u n S ana rah m ey ley e M ev lâ melek le r ş â d ü m â n o l s u n Kerem-i K er îm’ e mazh ar o las ın h e r z e m â n h e r d e m F üyûzât-ı İ lâh î k alb in e âb .i d il ek d â r-ı e z m â n d a n Görürsün d ev let.ı muh a b b e t d e n Gülzâr-ı g ö n ü l v ar d ır cen n et o n a m ü ş t â k d ı r Ârifler o lu r âg âh b u n âb .i s eâde t d e Verd-i d ile n em d ü ş mü ş g ü lâb .i m â n â d a P eymâne.ı mu h a b b e t d e n Bir âb-ı h ü d âd ır mey mây e.i s ab r ı h ele âlî.ı mu h a b b e t d e n Dil cenn etin i s ey r et çal n ây .ı mu h ab b e t d e n Var bâde .es r âr y o k s an a mek tûm S enden gay r i b ize k im n u s r et etsü n 5 L UT F Î d erg âh ın a ilticâ ey ler Kerem-i K er îm’ i mü ltecâ ey ler E hl-i îm ân o lan h ep r ecâ ey ler Allah en câmımız s elâmet ets ü n 11 ’ li h e c e v e zni 429 1 Dilerim h er d ü .ı r ev ân o l s u n S akın en d îş e k ılma n û r.ı m u h a b b e t d e n 371 .i v ah d etle iç âb .dî v â n o l s u n Der-i derg âh .ı M ev lâ’ d an y ü zü n d ö n d ü rm e d ö n d ü rm e Gönülde n âz u n iy âzın g ü zel zevk -ı c i n â n o l s u n 5 Olupdur LU TF Î ’ y e eltâf g ö n ü l ş e h ri n d e h e m -s â y e Yıkılsın d ev r i d ü n y ân ın s elâmetde î m â n o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 430 1 E y tâlib-i M ev lâ g el g ir b âb .E y Hâlik.ı âlem K ād ir u K ay y û m Ahvâlimiz n ed ir h ep s an a mâlû m E y Âlimü ’ l.f ü r û ş u g ö r mey h ân e.

k eş ler o lu r mes tân p erd e y i a t a r c â n â n Hay r etd e k alu r cin ân d er b ân -ı m u h a b b e t d e n L U TF Î n e k er emd ir b u meyh â n e d e m e y -n û ş l a r Bir cân .i g ü lb er le ri d i l d â d e l e rd e n s o r Ned ir es r âr ı u ş ş âk ın o g ev h e r d i l d e m â l o l s u n 372 .d em o lmağ a m u t l a k k e m â l o l s u n Kemân .K er em A llah a ç a p e rd e c e m â l i n d e n Gö r ü n e g ö zler e cân ân o r avz a -i v i s â l î d e n 5 MUHAMMED LUTFÎ’y e y â Ra b H a b î b ’i n h u rm e t i m u t l a k E riş d ir s en h id ây âtın emîn e y l e m e l â l î d e n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 432 1 Bu g ü n mir ’ ât.ı zü ’ l.eb r û ler ile ü lf et etm e k â fe t -i c â n d ı r Der.ı r û h ân î ş er âb -ı L â -y e z â l î ’d e n Cen âb .ı M ev lâ h ar âb .i d ilb e re k a rş u c e m â l o l s u n O su ltân ile h em.i m ân â z ü ’l -C e l â l î ’d e n Gö r es iz âlem.g e rd e n d e h a l l a rd ı r O katmer r u h ler in d e b û s eg â n l e b -i z ü l â l o l s u n Gü n eş .i lâh û t g ü lis tâ n ı n b u g ö z l e rl e Bulas ız zev k .ı h u s n .âg û ş et p er î.v eş d ilb er i k o y k ı y l ü k ā l o l s u n Gü zeller in g ü lis tân ı s îmîn .ı b âk î b u lmu ş er b âb -ı m u h a b b e t d e n M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 431 1 Açıla mir ’ ât.ı l â -ü b â l î d e n Ker emu llah o la s âk î v er e b i r b â d e -i b â k î Bulas ız zeh r e tir y âk mey .5 M ey n ey ile b ir d emd e âş ık l a rı m e s t e y l e r Dev r ân ı alu r âş ık tu llâb .ı m u h a b b e t d e n M ey .ı d îd âr cemâl.i z ü ’l -C e l â l î ’d e n Olas ız âş ık .v eş d ilb er.

b en d ler i Dilberler d in lemez n u s h u p en d le ri Âh u zâr b ilmez mi âf et.i ezel ezeld en Âteşler âş ık a g elü r g ü zeld en Gösterm ez cemâlin s an a tez eld en Olmadık ça b âb .p er v er o lmu ş d u r o mey i l e o l a n s e rm e s t Künûz-i d ü r r.i g ir y ân Gösterm ez cemâlin d ilb er.ı h i d â y e t d e n 373 .ı r û h ân î alu p b âb .i meâr if o lu p zât.ı cân ân e ed er cân gö z l e ri n h a y râ n Nevâ-yı zev k .i h ay r ân 11 ’ li h e c e v e zni 434 1 E zel bezmin d e b âd e.ı s er b âz Gözleri y o ld ad ır g ö n ü ld e n iy âz S ûret ü zâh ir d e o lmaz mih r ib ân Gözlerler k ān û n .i tan n âz İştiyâk a r tır ır âş ık .men d ler i Dâm-ı m u h ab b etd e k ay d .ı m u h a b b e t d e n Hidâyet.ı d erg âh e k u r b ân 5 L UT F Î b ed en in d en cân ay r ılmazs a F edâ olm u ş cân ın cân ân b u lmazsa Yâr yolu n d a v âr ın f ed â o lmazs a Görür m ü cemâli d îd e.5 Belâlard an v elâ ey ler tev ellü d LUT FÎ’y e m u t l a k Bu cân c ân ân e v u s latd a v ü cû d u p e rr ü b â l o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 433 1 S eyr-i d îd âr is ter d îd e.i d ev r ân Gösterdik çe n âzın d ilb er.i d ev r â n Nazar-end âz o lmaz âş ü f tes in e Kûşe-i h as r etd e k almış p er îş ân Güzeller g ö zlemez d er d .n û ş o lan s âkî -i v a h d e t d e n Aref der s h ân es in d e g ö r o k u r o ilm -i h i k m e t d e n Der-i derg âh .

i Rah m â n ’d a n 5 L U TF Î ’ y e lu tf ed e Bâr î Teâl â S et r ed e ıs y ân ın H azr et.i K er b elâ’ n ın s erg ü z e ş t i n s ö y l e re m e y d i l Dö k ü ls ü n d ân e.i Me v l â M ü n ev v er ey ley e n û r.k âtib i s âğ u s o lu n d a M ev lâ’ n ın k itâb ı v ar d ır elin d e Ne d ev letd ir k i zik r u llah d i l i n d e Der û n u n mü n ev v er n û r.i s iv â d a n Te­ t ah ­ h u r ey les e k ib r ü r iy âd a n Buls a eh l.i h ik meti o k u eş y â d a Ayr ılma b u lu r s u n eh l.i tece l l â Ş efâ‘ at er i­ ş e d âr ü ’ l.emân d a n 11 ’l i he c e v e zni 436 1 M u h ar r em’ d ir b u g ü n cân â g ö n ü l l e r h û n -fe ş â n o l s u n M ü k er r emd ir o cân .i ir f ân d a n Râh .i b ut l â n d a n Kir âmen .ı d ü n y â d a Râh .v eş g ö nl ü n e g i rm i ş o c â n â n ı n Olu r mu LU TF İ Y Â b ö y le g üz e l e rb â b -ı h i m m e t d e n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 435 1 Dû r o lma Y û s u f ’ u m d âr.g er dâ n o l a n Bah r.i h immet k ims e h e v â d a n Ayr ılmaz eb ed î emr.i ş eh v etin e g ar k o lu p k a l a n An lar d ır k alb ler e ş ek āv et s a l a n Irak o lmak f ar zd ır k u r b .d âd e b u y o l d a â l î -ş â n o l s u n Hu s ey n .i h id ây etd e o lan ih v ân da n Bak ilm.d ân âr if ân e h em.d em o l m u ş a l m ı ş o l h i m m e t Bür ü n mü ş n û r.i v ah d et p er de s i n e b a k i n â y e t d e n 5 S eh er v ak tin d e n em.i M ev lâ’s ın d an r û .L ed ü n .â l e m d e n i ş â n o l s u n 374 .i îm â n d a n Gö n ü l f âr iğ o la h u b b .i d ü r ler d ü .

Bugün derg âh .i g ü l g û n i l e g ö rs ü n Huseyn-i g ü l.d âr o l­ sun E renler r âh ın a v er miş s er in i Dergâh-ı p îr ân d a b u lmu ş y er in i S atmış y âr y o lu n d a âr u v âr ın ı Çâr-taraf b u d ü n y â târ u mâr o ls u n Verenler d ü n y âd a cân ı cân ân e M eyl ey lemez as lâ in cû mer cân e Düşünce âş ık lar b u h ey ecân e İster M an s û r g ib i o b er d âr o ls u n 5 S ular gib i y ü zü n k o y mu ş y er ler e Gubâr olmu ş âs itân .i mu v âf ık M uhabbe ti d ild e mü ş g .i Lev lâk ile memd û h b i r M u h a m m e d ’d i r MUHAMM ED LU TF Î ’ y e lu tf ey le y o l d a ş ı î m â n o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 437 1 Dergâh-ı M ev lâ’ d a s âil.ı n ü b ü v v et g ü ller in in b a ğ rı k ā n o l s u n Huseyn H ay d er.b âr o ls u n Bâğ-ı hid ây etd e g ü ller d ev ş ir miş Nâr-ı muh ab b etd e k alb in p iş ir miş Dergâh-ı d ild âr e g ö n lü n d ü ş ü r müş Himmeti h u r meti p ây .b ed en tû f ân .i n er ler e Rû-ber-zemîn liğ i mü ş teh âr o ls u n 375 .ı p îr ler e E sîr olmu ş ezel ş îr.ı M u h târ ’ e r ev âd ır e n b i y â v a rs u n Verüp ef lâk e h ay r etler melek ler ga m -k e ş â n o l s u n Bugün Hay r ü ’ n .ı p ey g am b e rl e ri g ö rü p Gülistân .i s âd ık Nihad Ef en d i’ y e y âd ig âr o ls u n Hidâyet.ı k an d a k e ş t i b â n o l s u n 5 Hasen ağ lar H u s ey n ağ lar A lî v ü Fâ t ı m a a ğ l a r F elek ağ lar melek ağ lar g er ek in s i l e c â n o l s u n Kevâkib s ey r ed er ev lâd .n is â b ir câme.i g ü zel y âr.i K er r âr ’ e ş ecâat d e m u â d i l d i r Muhammed mazh ar ı o l ş ân n ed ir h i k m e t a y â n o l s ­ un Muattar emr.

i mu h a b b e t â ş i k â r o l s u n 5 Gö r ü n ü r âr if ân g ö zler in e h e r z e rre d e n h u rş î d Gö n ü ld e n û r.i İ lâhî n â m d â r o l s u n 376 .i es r âr k eş f .ı h id ây et k a‘ r.i v ah d et ile s er mes t o l a s ı z h e r d ü -â l e m d e Bu es r âr.i k a l b d e d ü rr-i b â r o l s u n Gö r ü n e ş ems .i ir f ân ile b u elv ân ı s ey râ n e y l e y e n Dîd es i d ü r b în .ı mân ev îd e çâr.i in âye t -i İl â h î ’d e Cinân .civ âr ı z Ç â r-i y â r o l s u n M ey .L UTF Î g ib i o lma es îr.i İ lâh î y âr ü y âv er p â y -d â r o l s u n M u tah h er o las ız b ah r.i d ü n y â Dü n y â es îr in d e b u lu n maz h a y â Tev h îd ile d âim v er k alb e z ı y â Nâmın in d .i e s râ r e y l e y e n Ne aceb n ak k āş d ır men k û ş e l â y ı k n a k ş e d ü p Tahs în ey ler s ey r ed in ce k esb -i i rfâ n e y l e y e n İktid âr ın g ö s ter ir s ey r ey le h e r s a n ‘a t ­ı­ nı P ek y ak ış mış s er p û ş i s er p û şe a k râ n e y l e y e n Ş ev k et ü ş ân ı ş er âf et b ah ş e d e r â ri fl e re Ay n .i v ah d et p er te v i fe c r-i t e c e l l â d a n Gö n ü l mir ’ âtın a mih r.i M ev lâ b ah tiy âr o l s u n 11 ’l i he c e v e zni 438 1 Nûr.i v ah d et.i h ik metd ir f i‘ âli ş ev k e t ü ş â n e y l e y e n 5 L utf u n a y o k d u r n ih ây et k ah rı n a y o k d u r a d e d Tas d îk ey ler tah k îk ey ler zâ t ı n i n s â n e y l e y e n Ço k emek is ter H u d â’ n ın em ri n i n t a h s î l i n e Kah r o lu r mu LU TF İ Y Â k ab û l -i fe rm â n e y l e y e n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lûn 439 1 Der û n .i d ild e d ild âr ın n azîr i y â r-i g ā r o l s u n Hid ây et.

ı Rab b â n î s ü v e y d â y a Bu L UT F Î ü mmet.h am d a l t ı n a Cem ola r û z.i g ön l ü m g ü l l e ri Kat-‘ı en zâr etmek o lmaz v allah i d i l d â rd a n Nîm-nig âh .i ş e h -v â rd a n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘î lün 441 1 Her dü-âlem s izi M ev lâ ş âd ü h an d â n e y l e s ü n Hikmet.i M u h ammed il e b a h t i y â r o l s u n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â î lün / Me fâ‘ î lün 440 1 M ansur-âs â âş ık o l k açma b u d em s e n d â rd a n Cândan ay r ılmak o lu r ay r ılmak o l m a z y â rd a n Gül döke r g ü lp âr eler g ü lb ü n .i Rab b ân î d ild e d er d e d e rm â n e y l e s ü n Dâreyinde d es t.g îr o la C en âb .b e.ı z ü ’l -C e l â l Hak yolun d a cân lar ın cân ân e k u rb â n e y l e s ü n Hubb-i Mev lâ d ild e d âim b ah ş ed e z e v k u s a fâ Cezbe-i Rah mân g ö n ü ld e d ev r ü c e v l â n e y l e s ü n Kara Hâce h âceler le Liv âü ’ l.i İ lâh î d iller in e mü ş g .ı v ah d eti v er s e g ö n ü lde s â k ı y â Âşıkān s er mes t o lu r h alâs b u lu r a ğ y â rd a n 5 L UT F İYÂ d ilb er ler in d ev r in d e d e v râ n e y l e k i Gerden-i d ild e g ö r es in cev h er.ı tev h îd im emân et ol a M e v l â ’y a Muhabbet.ı R ıd v ân e y l e s ü n 377 .ı d ilb er ile âş ık ān b u l u r h a y â t Hayât-ı b âk î b u lu r k im f ey z alu r e s h â rd a n Ger şerâ b .i îmân ı cem ed e Bâ rî H u d â Cennet-i a‘ lâ için d e câr.Kamu en b âz.d em ilh âm.i cezâd a M ev lâ mih m â n e y l e s ü n 5 Cümlete n eh l.b â r o l s u n E rîşe dem.

S âc id ü r âk i‘ o lan ef r âd .i M ev lâ d erg e h i n d e b i r g u l â m L UT FÎ Aceb g eçmez mi b ir A llah b u ü m m e t i n h a t â s ı n d a n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 443 1 Yâ Rab n e ş er ef d ir b ize b u d e v l e t -i î m â n E y ş ân .i ezel v er d i b ize ş er b e t -i t e v h î d E riş d i b ize r û z.men d o lan o ld u H ab î b u l l a h h ü d â s ı n d a n Gel ey Ahmed gel ey Mahmûd Muhammed Mustafâ sensin S an a med d âh o lan k imd ir H u d â ’n ı n m â a d â s ı n d a n Gel ey mih r.i h ü d â s en d en a l u p h e p e n b i y â fe y z i S eâ d et.ı k ü l b ezm.i H u d â d iller s en i n a ş k ı n s a fâ s ı n d a n E der ler zev k .i meâr if mer h a m e t k â n i k e re m n e h ri Bütü n âlem s an a k u r b ân g eç ü p rû h î fe d â s ı n d a n 5 Gel ey ş ems .i eles t r ah m e t -i R a h m â n 378 .i v âlâs ın g ü z e l H a k k ’ı n a t â s ı n d a n Gel ey v a‘ d .ı r û h ân î b u lu p ş e v k ı n ş i fâ s ı n d a n Gel ey ş ems .i r i s â l e t d e d i l â râ s ı n Bulu n maz mih r.i ezelî g ü zel d er d le re d e rm â n S âk î.ı k er em f azlın ile ey l e d i n i h s â n Yâ Rab n e k er emd ir b ize b u n î m e t -i b â k î Hid ây et.i k er îm.ı İ s l â m z ü m re s i L UTF Î mü s t ­ er ­ h im b u g ü n M e v l â s i z i h â n e y l e s ü n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 442 1 Gel ey n û r.i r is âlet b u r cu na b a h ş e y l e y e n n û ru Kamu A r ş ile f er ş d o lmu ş s e n i n n û ru n z ı y â s ı n d a n Gel ey ü s tâd .i H ak i l e t e b ş î r o l a n c â n â n S en i r âzı ed e A llah y ar ın ş â n -ı ‘u l â s ı n d a n Gel ey mah b û b .

i ezel s âb it ü s â b ı k E vvel ü  h ir es r âr ı b ir n o k ta.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.i k er emd e n E zelden tâ eb ed Zât.M ü r tezâ’ d ır Gül-i gü lzâr ımız  l.i k er emd e n Verüp ka lb imize n û r.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.i k er emd e n Bizi kıld ın M u h ammed ü mmetin d e n Verüp dü n y âd a îmân d ev letin d en Ümîdi k es mey iz mer h ametin d en Kerem ey le k er em.i k er emd e n 5 Bizi kıld ın ş er îat ile me’ mû r Hidâyet h il‘ ati ile d e mes r û r M uvahhi d ler o lu r elb ette mağ f û r Kerem ey le k er em.i k er emd e n 379 .ı K er îm’s in Rahîm’sin Ev v el ü  h ir K ad îm’s i n İlâhî ahv âlimizi A lîm’s in Ke­ r em ey le k er em.i k er emd e n Bizim pey g amb er imiz M u s taf â’ dı r İmâmımız A liy y ü ’ l.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.Olmuş olacak ilm.i f e rm â n 5 L UT F Î o k er em.k ân i k er emd en Neyin nok s ân o lu r b ah r.ş ân e d ay an h er dü -s e râ d a Ne nâr o la k alb in d e v e n e cen n et -i R ı d v â n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 444 1 Bizi halk ey led in k etm ü ad emd e n Verüp evr âk ımız b ah r.i k er emd en Bu dîn-i İ s lâm’ a g eld ik h id emd en Kerem ey le k er em.i h id ây et Hidâyet b ah r in e y o k d u r n ih ây et S eâdetle mü y es s er et s elâmet Kerem ey le k er em.i ab â’ d ır Kerem ey le k er em.

ı mü s tak îme k ıl h id ây e t Hid ây ete b ize s en v er d ir ây e t Ker em ey le k er em.i k e re m d e n Ker îm’ in k er emin e y o k n ih â y e t Tarîk .M ü r tezâ ’y a Dah î h em Ç âr.b ân .i k e r ­ em­ den M e f â î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 445 1 …… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … E y K er îm u mmân .i b â.i k e re m d e n 10 Dil er LU TF Î k er em k ân i K e rî m ’d e n Diler d er mân ı H allâk .ı lu tf u n k a t re s i ü m m î d i l e Dîd e.i î m â n h e r z e m â n M ü ’ min e k ah r in için d e n ice l u t fu n v a r b i l e Der.eb ed k er emin o l m u ş m i h ri b â n 5 Bu k ad ar u b b âd .k ân i k er e m d e n Ney in n o k s ân o lu r b ah r.i d erg âh ın d a g ö zler k ere m i n e h l -i î m â n S en K er îm b ir K ād ir u K ay y û m u R a b b ü ’l -â l e m î n E z.s af â y a Ker em ey le k er em k ân i k er e m d e n Ney in n o k s ân o lu r b ah r.i k e re m d e n Biz i b ah ş et H ab îb ’ in M u s ta fâ ’y a İm âmımız A liy y ü ’ l.Ker îm’ in s ev d iğ i lu tf u k er e m d i r Delîlimiz n eb iy .ı mü s lim d e rg e h i n d e v râ n e d e r E y k er em.y i mu h ter e m d i r Bu d erg âh e k amu âlem h id e m d i r Ker em ey le k er em.k ân b o ş d ö n er mi b ö y l e d e rg â h e v a ra n Kıl k er em âlemler i v ar ey le y e n R a b b -i R a h î m S en Rah îm’ d en g ö zler im g ö z l e r k e re m i n e l -a m â n 380 .i y âr.ezel tâ b â.k ân i k er e m d e n Ney in n o k s ân o lu r b ah r.ı H ak î m ’d e n Diler ler mer h amet elb et Rah î m ’d e n Ker em ey le k er em k ân i k er e m d e n Ney in n o k s ân o lu r b ah r.ı d erg eh in d ir eh l.

S en bizi h alk ey led in y o k d an g et i rd i n â l e m e L UT F Î-veş o lmad ı âlemd e g ü n ahk â r a b d o l a n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 446 1 S elâm ism.z e m î n s e n i g ö z l e r E der mi mu n tazır lar ın n ev âs ız b a h r-i b î -p â y â n 5 M UHAM M ED LU TF Î ’ d ir cân u c i ğ e rd e n k u l u k u rb â n ı S ana kur b ân o la cân ım k er em ey l e ş e h -i d e v râ n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 447 1 Ş ifâhâne .i ş er îf in in tecellîs is in e y k u rb â n M uallâ d erg eh .i eb d ân ed er Y û s u f g i b i s u l t â n Anadan b ab ad an er h am o lan H all â k -ı â l e m d i r Verir bir d ev let.i h ik metd en er i­ ş e d er d l e re d e rm â n Bula derd li d ev âs ın ı Cen âb .i b âk î b iter d ild e g ü l ü re y h â n 5 Gel ey nû r.b er.ı M ev lâ’ d a o la mer h a m e t e ş â y â n Dilerse Kād ir u K ay y û m ed er mürd e l e ri i h y â Verir âfiy et.i B âr î Teâlâ ş ân ü hû e k b e r Der-i derg âh .ı p âk in d en b izi r ed d e t m e k a p u n d a n E derler b en d es in âb âd o lan s âh ib -k e re m i h s â n Nice bin b en d eg ân ın v ar r û .i v âlâs ın a H ak ey l e d i m i h m â n Kulunam k u r b ân ın am ey k er em n e h ri k e re m -ş â n ı m E düpdür mer h amet k ân i s en i d ergâ h ı n a d e rb â n Dilerim zât.i d îd em d il v er s en i va r e y l e y e n H a k k ’a Her işin H ak k ’ a tes lîm et o la LU T FÎ s a n a k u rb â n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 381 .ı H ak e d e i h s â n Yetişe rah met.

ı d ild e mu h ab b etin g e v h e ri S el âm o ls u n s an a cân u g ö nü l d e n İsm in M u s taf â’ d ır r ah met p e rv e ri Bırak ma M ev lâ’ y ı as la d ilind e n Cen âb .ı M ev lâ’ d a c â n ı Gü n eş .ı r ah met.v eş g ö n ü ld e k ev s er î m â n ı Tevh îd d e b u lu r s u n d âr ü ’ l.ı ş er ‘ i elin de n Ku r b ân et tar îk .k er em mer h am e t k â n i Dild e d âim mu h ab b et.448 1 S elâmü n aley k ü m ih v ân .ı i h s â n Ker em.i K er îm’ d en emr o lu r h e r a n S âi ller e ed in ik r âm u ih s ân İhs ân .ı zü ’ l.i Zi’ l.i R ah m â n î Arş’ d an mu azzamd ır r ah me t u m m â n ı Bırak ma d âmân .i Rah m â n Bu ey y âmd a o lu r mer h amet u l l a h Taks îm o lu r b u mâh in ây etu l l a h E riş e mü ’ min e h id ây etu llah S arf o lu r b u ey y âm u mmân .ı e z m â n Bu g ü n ler d e ef d ald ir s ıy âm u k ı y â m Açılu r eb v âb .ı M ev lâ’ y a o las ız ş âyâ n Cen n et.em â n ı Himmet k emer in i açma b eli n d e n 382 .ı mü s limîn A r af ât’ d a d ı r Derg âh .i R ah mân âş ık d ır b i z e Ker em.h icce’ d ir s u ltân .ı M ev lâ’ d a ş er âf etd e d i r Nazlı n iy âz ile zar âf etd ed ir Afv ü mağ f ir ete y azılu r f erm â n 5 M er ­ h a­ m et.i a‘ lâd a b u las ız d ev râ n Hu ccâc.i İ lâh î lây ık tır b ize Îm ân İ s lâm d ild e f âık d ir b iz e M ü ’ min e mah s û s d u r LU TF Î b u g u frâ n 11 ’l i he c e v e zni 449 1 Kas r.ı îm â n Aşr.

İlm ü irf ân n û r.ı ir ş âd k u b b es in d e h u rş î d -i m ân â Bu eflâk.ı r is âletd e g ü l.i M ev lâ ed e imd âd Keremul lah an ı ey ley e d ilş âd Muhabbet.i ş ef â‘ at tah tın a s u ltân o l a n c â n â n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 451 1 M uhabbe t.i cezâ zî.i İ lâh î g ü lb e.i tâb â n o l a n c â n â n Gürûh-i en b iy â s en d en alu r lar f ey z -i R a b b â n î Mukarreb ler mey ân ın d a ş eh .i h âlin h âlin d en 11 ’ li h e c e v e zni 450 1 Gülistân .ş ân o l a n c â n â n MUHAMMED LUTFİ’ y e lu tf et amâ n e y ra h m e t -i R a h m â n O şevket.i h an d ân o l a n c â n â n O meydân .ı M ev lâ A h m e d ü M a h m û d Ş eb-i esr âd a b ezm.i Rah m â n o l a n c â n â n S eni âlemler e r ah met H u d â g ö n d e rd i v a ‘d e t d i S eni râzı ed e r û z.i Yezd â n o l a n c â n â n M uallâ ar ş .i n ü b ü v v etd e meh .i v u s lata ş ây ân o l a n c â n â n 5 S ana vas s âf o lan M ev lâ Teâlâ ş ân ü h û e k b e r Kerem-kân i v ef â ş ân ı r îh .i d ild e çe râ ğ o l s u n M uhabbe t mü rg in e s ad r ın mu h ab b e t l e d u râ ğ o l s u n Cenâb-ı K ād ir ü K ay y û m d u ta d e s t i n d ü -â l e m d e M ünevve r ey les ü n M ev lâ g ö n ü ld e fe y z -i s â ğ o l s u n 383 .ı h id ây etd e n û r.i M ev lâ g ö n ü ld e ş imş â d Nasîb ol s u n eh l.i K u r ’ ân d ild ed ir E mr-i M ev lâ K itâb u llah eld ed ir Himmet g ö n ü ld ed ir k u v v et k o ld a d ı r Tevhîd g ü ller in i d ev ş ir d alın d an 5 L UT F Î’y e lu tf .i d evrâ n o l a n c â n â n Habîb-i K ib r iy â M u h târ.

i R a h m â n Ker îm’ d ir b ir A llah N u s r et E fe n d i Arş’ d an mu azzamd ır k er em -i M e n n â n Bu mâh d a ab d in e ih s ân .ı zü ’ l.ı u s ât o ld u r ah met.i R ah mân g elü r i m d â d e L U TF Î b u d erg âh ın k u lu d u r k u rb â n 11 ’l i he c e v e zni 384 .ı mer h amet ed er Teâl â S âa t.ı M e v l â Nazar.b e.i Ke rî m İkr âm ed er elb et ih s ân .K er em ed er ih s â n ı Derg âh .ı K a d î m Der d ler e d er mân ı ed er O H a k î m Ker em.k ân i k er em ed e d âr ın k u rb -i h a re m e d e Hid ây et ey ley e A llah s eâd et d i l d e b â ğ o l s u n 5 Bü tü n ih v ân .E ri­ ş e r ah met.i g ö n ü ld en o ls a s ev d â d e M er h amet.i H ak ’ d a y üz ü i h v â n ı n a ğ o l s u n M u h ammed M u s taf â h ak k ı k e re m e d e Ke rî m Al l a h Bu LU TF Î ’ y i ed e mağ f û r g a z a b u l l a h ı râ ğ o l s u n M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 452 1 Ummân .i D e y y â n Derg âh .i îm â n Taks îm o lu r b u mâh k er em.i K er îm’ d en b u d er d e d e rm â n 5 Cen âb .ı mer h amet mâh .d em d ö k ü lü r emtâr-ı i h s â n M ev lâ mes r û r ed er s âim o la n ı M ağ f û r ed er mu tlak k āim o l a n ı Râh .i if tar d a n û r.ı İ lâh î g ö zler d er b ân ı F et h ed e tâlib e o k er em.i R a m a z â n Gar k .k ânı İkr âm ed e b izzat H azr et.i H azr et.ı r ızâs ın d a d âim o lan ı Gö n ü ld e f ü r û zân ş em‘ a.ı M ev lâ’ y a o lan d ild â d e Der û n .ı îmân la Liv âü ’l -h a m d ’i n a l t ı n d a Hu zû r.i tecellâ Dem.i Rah mân o la d e s t -g î ri n Ku r ’â n Alas ın af v in e f er mân k ed er s e n d e n ı râ ğ o l s u n Ker em.

i d e v râ n E y dil yin e o l câh id o lmu ş y in e m ü c â h i d Âşıkları n ı ey ler f ir k at r âh ın a k u rb â n E y dil yin e o l cân ân ağ y âr a ed er i k râ m Dergâh-ı h ar emg âh e r ak îb i ed er d e rb â n 5 L UT F Î y in e o l meh .i h id â y e t S adrında y an ar d eh ş et ile âteş .i R ı d v â n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 385 .453 1 E y dil yi n e o l d ilb er mey d ân d a ed e r c e v l â n E msâlini k im g ö r mü ş d ev r ân o lal ı d e v râ n E y dil yin e o l ş âh id v u s lata o lu r â h i d Va‘dine v ef â etmez mâlû m âf et.i p er v âz ile g i t d i Hayâ ile in s âf id i k ar arg âh .i sû z â n 5 Akl ile zek âv et p er.i b as îr et ile s e y re t Hayvân o lan a d ü n y â o lu r s ah r â.ı îmân M evlâ’y a tev ek k ü l n e d iy em K ād i r ü Ka y y û m M erhamet ed e mü ’ min e o l H azr et -i R a h m â n L UT F Î’y e k er em ey ley e H ak h er d ü -s e râ d a Dillerde d âim tev h îd imiz r av za.i ir fâ n Ârif olu r elb ette o lan zü mr e.i cân d a v ar is e n û r.i in s â n Hayvânl ar ı s en n û r.y ı c e v l â n Kanlar yu d ar elb ette b u g ü n âlim ü d â n â E rbâb-ı zek ây a g ö r ü n ü r k an lı b u d e v râ n Ger dîde .r û g er d en d e d ö n e r g e y s û Cemâle çek er p er d e âş ık lar a y o k s e y râ n M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 454 1 Âdem olan a lâzım o lan d îd e.

i k an d i m s a n a y a n d ı m Ga fl e t d e n u y a n d ı m E y s er v .455 1 …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … Aşk ın âteş i b ald ır d er d eh li n e z ü l â l d i r Der d eh li o lan d er v îş k ab û l e o l u r ş â y â n E sm ây ı mü s emmâd an g ay r i g ö re m e z â ri f Âri f o lan ın g ö n lü mer k ez.i n û r-i i rfâ n Her v ak t.i ar e fi n b a h s i Ol âş ık a mah s û s k i ezeld en o l a m e s t â n Her k im k i b u lu r r âh ı y â Ra b n e s e â d e t d i r L U TF Î meğ er A llah ’ d an er i ş e s a n a i h s â n M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 456 1 Gü l y ü zlü g ü zel b ü lb ü l.i k a d e h -h â râ n 5 Bir b âd e k i b ah ş o lmu ş p ey m â n e -i k u d re t l e Kim içs e o lu r mah r em p er d e y i a t a r c â n â n Me k teb .r u h ın atd ı ş iv en g âh ı m a b i r g ü rz Ke s i l d i k a m u s ö z E y k aş ı k emân k ir p iğ i p ey k â n l e b -i h a n d â n B i r â fe t -i d e v râ n E y h allar ı h in d û leb .i h ır âm â n m e h -i t â b â n Gö n l ü m s a n a m i h m â n 386 .i câ n ı m s a n a k u rb â n Ç o k e y l e d i e fg ā n Nerg îs g ö z ile b ir b ak ış ın te ’s î ri y a m â n Pe k d e rd -i fi râ v â n Ol lâle.i s eh er âş ık mey h â n e -i m ân â d a Demk eş ler ile d âh il h alk a.i meâr if d e d er s .i r ev ân n ah l.

i an b er b û y-i re y h â n Di l b e rl e re s u l t â n Âlemde g ö zü m g ö r med i b ir s en g i b i d i l b e r E y ru h l e ri a h m e r E y nazlı civ ân r û h .E y nûr-i b as ar r u ’ y et.i r ev ân s ö zü d ü r-e fş â n Âl e m s a n a k u rb â n L utfen k er em et h âk .i h u s ü n Y û s u f-i s â n î Ya k d ı n d i l ü c â n ı E y tâze g ü lü m k âk ü l.i p ây in LU T FÎ k u l u n d u r Bezminde bulundur M üştâk s an a in s ile cin cân h û r î g ı l m â n Cennât ile Rıdvân M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün Me f ‘ û lü / Fe ‘û lün 387 .i zemân h u lk .r ev iş r in d e g id iş g ö n lü m ü ç a l d ı Âh d a h î n e k a l d ı M ürg-i dili h ap s ettiğ içü n o l ş âh .ı h û b â n Gö r k i b u n e i h s â n E y şems.i d îd âr ın ı a n d ı m Başdan başa yandım Âşıklara mâş u k lar ın ın k u r d u ğ u e rk â n B i r â t e ş -i h i c râ n 5 Mestâne.

g ü lis tân LU TF Î r eh .g ü z â r o l s u n Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in 11 ’l i he c e v e zni 388 .h ezâr o l s u n Ârâ mg âh ın g ü zel s eb zezâr o l s u n Gü l.N (Kāf-i nûnî) KĀFİYESİ 457 1 İster allan g ü ller g ib i h er s e h e r Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er o ls u n h azîn en d e d ü r g ü h e r Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er C emş îd g ib i b aş ın d a z e r-t â c Ols u n k âk ü ller in g er d en d e k ı y k â c İst er s e d ev letin tar îk .ı zemân h ep emr in d e b u l u n s u n Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er ö mr ü n is e s ad .ı r evâ n Ş âh ân e ü s tü n e k u r u l n ev .ı min h â c Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er elv ân .v eş o ls an d ah î b ah t i y â r Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er s e b u d ü n y â h ep s en in o l s u n Ş ân ü ş ö h r et ş er âf etin le d o l s u n Halk .civ â n Hu s r ev g ib i h erg ü n ey le b ir d î v â n Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in 5 Had em h aş em ile s ey r ân g âh e v a r E vlâd lar ın etr âf ın d a g ü l‘ izâ r İsken d er.n ak ış ey v ân lar ı y a p Kü r k ü n elmas altu n k emer d ü rr-i n â b İst er r ızk ın o ls u n g ü l r en g i ş e râ b Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld es in İst er emîr ân e k u r tah t.

ı ecd âd ı n Âhiri ölü md ü r n e h ay âld e­ s in İster Cemş îd g ib i zer.emân o l İsterse kamer.tâcın o ls u n İster Rüs tem g ib i min h âcın o ls u n İster gün eş g ib i s ir âcın o ls u n Âhiri ölü md ü r n e h ay âld e­ s in İster Hu s r ev g ib i g ü n d e b ir d îv ân İster Kis r â g ib i y ap âlî ey v ân İster Kay s er g ib i s ü r s en d e d ev râ n Âhiri ölü md ü r n e h ay âld e­ s in İster Hâlid g ib i ü s tü v âr o ls an İster Hamza g ib i ş eh s ü v âr o ls an İster M ık d âd g ib i n ev .v eş ş eh .458 1 İster İsken d er o l s er îr ü s tü n d e Âhiri ölü md ü r n e h ay âld es in İster S ül ey mân o l mü h ü r d es tin d e Âhiri ölü md ü r n e h ay âld e­ s in İster Hay d er g ib i zü lf ik ār tak ın İster Îsâ g ib i d ü ş mân d an s ak ın İsterse sef în e b ah r e b ır ak ın Âhiri ölü md ü r n e h ay âld es in İster alla r g iy in mih r.civ ân o ls u n ah f âd ı n Dünyâya ş ân v er s in n âm.civ ân o ls an Âhiri ölü md ü r n e h ay âld es in 389 .i ş âd ân o l Âhiri ölü md ü r n e h ay âld e­ s in İsterse dev letin H âr û n ’ e d ö n s ü n İsterse hazîn en K ār û n ’ e d ö n s ü n İsterse ser v etin H âmân ’ e d ö n s ü n Âhiri ölü md ü r n e h ay âld es in 5 İster tâze g ü ller g ib i o ls u n ev lâd ı n S erv-i kad n ev .i zemân o l İster gün eş g ib i d âr ü ’ l.

ı mu allâs ın H a b î b -i K i b ri y â Kims e b ilmez H ak ’ d an ö zg e h a d d -i e s râ rı n s e n i n M ek teb .i H ak f ey z.ş ân y o k m u i k râ rı n s e n i n 5 Kıl k er em s âh ib .ı b elâd a b u k a d a r t a h k î r o l a Bu f elâk etd en ziy âd e v ar m ı e fk â rı n s e n i n Böy le b ir b âr.i n e r t â b e y l e m e z Bak k i b ir as r a s ığ ar mı ad l e g i rd â rı n s e n i n Bu k ad ar s ık leti s en k āf lar a u rs a n i n l e d i r Hak b u d u r b u id d iây a v ar m ı i n k â rı n s e n i n Bah r.b en d d âm.i zu lmet k ap lad ı f er y â d -re s v a r m ı b u g ü n S en d en ö zg e ey k er em.zemân b iz ü m m e t -i M u h a m m e d ’i z Gü ld ü r e s o lmu ş y ü zü mü z m i h r-i d î d â rı n s e n i n Nâmımız mu zâf d ır M u h târ-ı M e v l â ’y a b u g ü n L U TF İ Y Â v ar g av s e s ö y le n e rd e d i r y â ri n s e n i n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fa ‘i lün 460 1 Mi h r.ı b elây a ş îr.i led ü n n îd ir d e rû n u n n û r-i H a k Katr e.i tev h îd g ö s ter ir mir ’ â t -ı d î d â rı n s e n i n Hu b b .ı ilmin is ter a h y â rı n s e n i n Nû r.âlemîn ”d ir z â t -ı h ü ş -y â rı n s e n i n 390 .i ef lâk e çık d ı k ah r e ı s râ rı n s e n i n Kay d .i İ lâh î n û r-i d i l v â rı n s e n i n Hu r ş îd .i u mmân .İst er H as en g ib i ev lâd .ı N e b î İst er H u s ey n g ib i s u ltân çel e b î L UTF İ Y Â h iç g ezme Ş âm u H â l e b ’i Âh ir i ö lü md ü r n e h ay âld e­ sin 11 ’l i he c e v e zni 459 1 Dilb er â cân a y etiş d i zu lm.i M ev lâ’ d an mü r ek k eb di r v ü c û d u n fe y z -i H a k “Rah meten li’ l.i A r ş .i â z â rı n s e n i n Ku b b e.i ilm.

h ev â Güneş gib i v er ir zıy â Neşr olsa teller in s en in  r ifl e ri n i rfâ n ı n a K ar ş u b ı ra k m ı ş ş â n ı n a Cem e y l e m i ş d î v â n ı n a D est -b e s t e k u l l a rı n s e n i n 5 D ildâ d e l e r g i ry â n o l u r Ciğ e rl e ri b ü ry â n o l u r D îv â n e l e r u ry â n o l u r G ö r ü n s e i l l e ri n s e n i n P er v â n e -v e ş ş e m ‘a y a n a r K ebâ b g i b i y a n a r d ö n e r Bu ls a e ğ e r K e v s e r s a n a r La‘ l i n d e b a l l a rı n s e n i n 391 .i h i k m e t n e ş re d e r F eyz-i Fey y âz iled ir b il s o h b eti â ri fl e ri n Ârifân a k mâr.ı k ıy âmets in ş ef îu ’ l -m ü z n i b î n Kıl şefâ‘ at y â M u h ammed g ö s ter e t v â rı n s e n i n Bu MUH A M M ED LU TF Î ’ d ir zâr u z e b û n g ö z l e r s e n i Bahr-i rah met.i İ lâh î v ar mı mi‘ yâ rı n s e n i n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 461 1 Her dü-âlem mü r tef i‘ d ir k ıy meti â ri fl e ri n Âleme şems ü k amer d ir h immeti â ri fl e ri n Gül-gülis tân ı melâh at g ü ller id ir h e r z e m â n Arş’dan f er ş e k ad ar d ır h u r meti âri fl e ri n M en aref d er s h ân es in d e lü b b .5 Ahmed ü M ah mû d M u h ammed M u s t a fâ d e rl e r s a n a L eyle-i Es r â’ d a A r ş .ı s âb â Kaldırsa ets e b er.ı a‘ lâ g ü lzâr ı n s e n i n S en emen g âh .ı r ah metd ir d ü .âlem L U T FİY Bahr-i u mmân d ır g ö n ü ld e ş ef k ati â ri fl e ri n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 462 1 Âşıkların ak lın alu r Gerdend e h allar ın s en in Bülbüller h ay r etd e k alu r Açılsa g ü ller in s en in Hûrîleri r ak s a s alar Gözlerin d en s ü r me talar Ş âhların tâcın ı çalar Dür döken d iller in s en in Geysûlerin b âd .

i s ad r ımd a s âb it n ak ş-ı e ş k â l i n s e n i n Olm u ş o ld u ey d ir îğ n âmım m e k ā l i n d e n b e rî Kim g ö r ü b d ü r men d en ö zg e b ö y l e b i r h â l i n s e n i n Ak l ile aş k ı b er âb er al d a g e l fe rm â n i s e Kim d e cem o ld u y s a g ö s ter e m r-i m u h â l i n s e n i n 392 .i h u rş î d d i l d e d i r Gü l.i cemâlin cân ım a c â n e y l e s e n Rû h .i aş k d ild e e ş k â l i n s e n i n L U TF Î ’ d ir zâr u zeb û n p ejm ü rd e -h â l m i s k î n g a rî b Der d in e d er mân d ır an cak h â k -i n i ‘â l i n s e n i n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 464 1 Bah r.i âlemd ir g ö zü md e n û r-i c e m â l i n s e n i n 5 Bir g ö r ey d im k elb .v eş b er r âk ed er h ay âli m i h â l i n s e n i n Gü n g ib i ey ler g ü zel ah v âli m i h â l i n s e n ­ in Ne s eâd etd ir s er imd e s er v .n is âr ets em y o lu n d a d il ru b â m â l i n s e n i n Dâm.i k alb e mih r-i i k b â l i n s e n i n Âl-i la‘ lin p er tev i mân en d .g ü lis tân .ı h u s ü n d e v ar m ı e m s â l i n s e n i n Dil b er â n û r.ı aş k a mü rg .i h ay r ete s alar g ü n eş le ri h â l ı n s e n i n Gö n lü m ey ler n eh r.p îş e n iy âzd âr ın y ü z ü y e rl e rd e d i r L evh â.i d il o ld u g i ri ft â r ç â re y o k Tes b ît etd i k âtib .i k a d d i n s â y e s i Nû r v er ir k u b b e.D er d liler e d er m â n e d e r K atr eler i u mm â n e d e r LU TF Î ’ y i zü ’ l -fe rm â n e d e r H ik met mek āl l e ri n s e n i n 8’l i he c e v e zni 463 1 Ber k .i k û y in le m ü ş e rre f o l d u ğ u m Cân .i n û r d ol u n c a h a y â l i n s e n ­ in E y k er em.

ı cemâlin d ir ed en b ü lb ü l l e ri s e rm e s t E der bahş .i h ay ât u ş ş âk ın a d âr ü ’ ş -ş i fâ z ü l fü n Dağılmış g er d en in d e d ân e.i h alla r h a y â l e y l e r Ş eb-i be y zâd a mih r.k emân ı n t â k ı n ı Âl ile eld en alay d ı v âr ımı âlın s e n i n L UT F Î-tek v ar mı aceb b ir k âb e-i k û y i n d e y â Dest-bes te g ö n lü h as te h âk .âs â v er e cân a ş i fâ z ü l fü n S eni ey ş âh id .d il d ilb er k er em k ı l L UT FÎ’y e l u t fe t Cemâlin cilv es in g ö s ter ed e d er de d e v â z ü l fü n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 466 1 Birgün olu r y âr e b ak ar g ö zler in M ergûb o lu r y âr e ş îr în s ö zler in Birgün o lu r cân e d ü ş er h ey ecân Bahr-i n û r a g ar k ed er y âr y ü zler in Birgün o lu r s ad r.i cân ân ı v er ir cân a sa fâ z ü l fü n Gülistân .i k u d s î g ö r ey d i h u rş î d -i K e n ‘â n Anı dilşâd ed er d i ah d in e elb et v e fâ z ü l fü n 5 Kamer-t al‘ at n eh r.i n i‘ â l i n s e n i n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 465 1 Dokunur teller in e h er s eh er ler d e s a b â z ü l fü n Getürüp b û y .i h û b ân d a v er e k a l b e c i l â z ü l fü n Amân ey s en g .i h immet k er em -rû ş â n ı n a ş â y â n Güneş-v eş b ezm.5 Z evk-ı d il zâil o lu n ca r û h h ay âtın d a n d ü ş e r Bu hayâtımın h ay âtı n û r.ı s af ây a alu r S înesine y âr i çek er n âzlar ın 393 .i d il mâl i n s e n i n Bir görey d i g ö zler im eb r û .

i Ö mer ile O s man A l î ç u l -p û ş i d i L U TF İ Y Â A r ş ’ d an y ü ce k ıy m e t l e ri ç u l -p û ş l a rı n Fâ ‘î l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 468 1 E y k er em.i k e re m S eni alu r s ah n ın a en b âzlar ı n L UTF Î g ib i k alma zeb û n n û r-i d i l Ş ev­ k a s alar g ö n lü n ü d em.i pü n h â n g i z l i d i r Hu r ş îd .y ı en b iy âs ın Ley l.i H u d â ü lf etl e ri ç u l -p û ş l a rı n Arş.i E s râ ’s ı n d a s ı n 394 .âs â er iş ir h immetleri ç u l -p û ş l a rı n 5 Hazr et.i k u d r et k u r alı n ey y i r-i a ‘z a m s e n i Gö s ter ü p d ü r en b iy ây a tâk .i mu azzam h u b b -i d e ry â s ı n d a s ı n Ken ­ d i n û r u n k ab zed ü p H all â k -ı â l e m d e n e z e l Ol H ab îb ’ im y â M u h ammed e m r-i v â l â s ı n d a s ı n Ku b b e.s â z l a rı n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün 467 1 Dü r d ö k er d ild en d ile s o h b e t l e ri ç u l -p û ş l a rı n Bah ş ed er f ey z.i A llah s ev er y ü z y e re k o y m u ş k u l l a rı Bah r.ı R ah mân ’ d an in er s er m â y e s i k a l b l e ri n e Dağ ılu r ih v ân lar a r ah metler i ç u l -p û ş l a rı n Hazr et.ı m i h râ b ı n d a s ı n Yed .Birg ü n o lu r v u s lata v âs ıl ede r Kab û l ed er n âz ile n iy âzlar ı n 5 Birg ü n o lu r zev r ak .ş ân ım K er îm’ in ba h r-i e l t â fı n d a s ı n M is li y o k h û t.i k u d r etle v er ü p f er mân -ı m u h t â ri y y e t i n M u k ted â.i u mmân a d ö n er ş ef k a t l e ri ç u l -p û ş l a rı n Dâimâ v îr ân eler d e k en z.ı b ah r.

ı “mâ ev h â” k u r b .r û ler Kurulmu ş âş ık a âğ ı d il­ b e­ r in 5 Dağılmış d ev r ân e ş ân u ş ö h r eti Kamer-v eş b ir d ilb er H ak k ’ ın k u d re t i Okumuş eles td e d er s .i v u s l a t m a h re m i Vâkıf-ı sır r.r û ler d âr ın a d ü ş me Âteş-feş ân eld en b âd ey i içme Dilbere d il v er ü p âteş d e p iş me Âteşlidir tâze çağ ı d ilb er in 11 ’ li h e c e v e zni 395 .i leb ler i Güller d ö k er g ü l y an ağ ı d ilb er in Hurşîd-n ü mây iş d ir Cib r îl ş eh p er i M âh-tâb ân s îm.5 Ş âh-ı evr en g .‘ i m i h r-i h ü d â Hurşîd-i r û z.i ş ef â‘ at matla.i h ik meti Verd-i v ah d et açar b âğ ı d ilb er in L UT F Î s an em.d âd ed ir h û b .i m ân â s ı n d a s ı n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 469 1 Gonce-i h an d ân d ır la‘ l.i an b er ler in e Kâküller d ö k ü lmü ş ş eh p er ler in e Cemâlin d e cân çer âğ ı d ilb er in Arş’a şö h r et v er ir tâk .i Me v l â ’s ı n d a s ı n Hâzin-i k en z.r es Verd-i ah mer d ild e d âğ ı d il­ b e­ r in Güneşler r eş k ed er g ü lb er ler in e E brû-kemân zü lf .b u k ağ ı d ilb er in Allara g ar k o lmu ş g ü l.en d âm n ev re s Hâl-i hay âlin d e f er y âd d a cer es Nîm-naz ar ı âş ık lar a d âd .ı liv â s ı n d a s ı n “Kābe kav s ey n i ev ed n â” b ezm.ı eb r û ler Cemâlin e cân .i f ü y û zats ın M U H A M M E D L U T FÎ’y e Bir nazar k ıl k i K er îm’ in in d .r û ler Kemâlin e h ay r et ed er meh .i k ıy âmet tah t.

ı zemân ın z e v â l i v a r Âl e m e b u h â l v a r Gü l g ib i g ü zel n û r y ü zü n e ba k i ç i n â rı n Si l rû y -i g u b â rı n E f‘âl.ı H ak o la d er d -i h e z â rı n Al l a h o l a y â rı n Bir mer d .i k u d s î y in e cev lâ n e m i g e l d i n Ya n û r.i h ik emd ir d e d i Ku r ’â n M ü ’m i n l e re fe rm â n Nâs ır ı Cen âb .i H u d â ay n .i h ü d a ş em‘ in e p er v â n e m i g e l d i n 396 .i s ah î ş ân .ı g ar îk .470 1 Kan y aş d ö k er ek n âme y ü r ü y a n ı n a y â ri n Ol s â k i n -i g ā rı n Me b h as in i zik r etme g ü zel t e rk -i d i y â rı n Aç m a d i l -i z â rı n Gü lzâr.ı k er em z â t i d i h â l â Al l a h e d e a ‘l â Hak y o lu n a s ar f ey ler id i ek s e r-i v â rı n M ü ş t â k -ı d î d â rı n 5 Gar k .ı r ah met ed e H â l i k -ı â l e m R e ş k e y l e y e Âd e m Hıfzetd i k emâl ile g ü zel n â m û s u â rı n De n s e v e fâ d â rı n All ah ’ a emân et o la ev lâd .ı k i ra m ı B e r-v e fk -ı m e râ m ı Kar d eş ler in e g ö s ter e cemâl-i k i b â rı n C e n n e t d e d i y â rı n L U TF Î k u lu y am k u r b ân ıy am k i m s e v e r H a k k ’ı Fa rk e d e r e h a k k ı Gö n d er d i H u d â lu tf ile f ir de v s e ş i k â rı n R a h m e y l e d i t â rı n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün Mef ‘û lü / Fe ‘û lün 471 1 E y ş âh id .ı g ü lis tân .

i d ev r ân e mi g e l d i n L UT F Î k er emin teş n es id ir mih r.v eş n eş r ed er b û y .i h an d ân ş e h -i d e v râ n Meh-pâr eler in g er d en in e d ân e mi g e l d i n E y şûh g ü lis tân .b âr ı n a d i l b e rl e ri n Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 473 1 Bağla nû r.ş in âs d ild âd ed ir d ü r.i h idâ y e t p e rv e ri Kıymet.i v is âl ey le d i n a m m â E y şân-ı v ef â v a‘ d in i ih s ân e mi g e l d i n E y nûr-i n ü mây iş g ü l.i c i n â n ı d i l l e re Bâd-ı sa b â mü ş tâk o lu r ş eh p er in e d i l b e rl e ri n Dilrubâlar d îd âr ıd ır âş ık lar ın cân c e n n e t i Cennetde Rıd v ân r eş k ed er g ü lzâ rı n a d i l b e rl e ri n 5 Hayât-ı cân d ır s ö zler i mih r.i cân d ır s an a s ev d âs ı s erv -i k ā m e t i n Değer ise b âd .i n a z a rı n 397 .i d i l â râ Dildâdel er e cev r ile mey d ân e mi g e l d i n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 472 1 E y dil nazar.i b as ar ım mey ân e h imm e t k e m e ri n Olasın m ü n teh ab .i eh l.i man zû r.i mu h a b b e t g ö z l e ri Cânın ver ü p cân atag ö r d ü ş d âr ın a d i l b e rl e ri n Cevher-i cân h er k imd e v ar g ü zel l e re k u rb â n o l u r S eyyâreler âş ü f ted ir ezh âr ın a d ilb e rl e ri n L UT F Î o d ilb er k i d ed in n û r.ı melâh atd e v ah î d s i n Dildâr-ı d ilâv er ler e ş âh ân e mi g e l d i n 5 E y nûr-i b as ar mer h amet et p îr ü c i v â n e E y mîr-i zemân âf et.S en bezm .i eles t v a‘ d .b âz o lma g el d îd âr ın a d i l b e rl e ri n Her kim b ak ar s a cân g id er g ü lb er i n e d i l b e rl e ri n Bir âfet.ı s ab â d îd âr ın a d il b e rl e ri n M üşg-i Tâtâr.

i d er û n u ma d er mân ara rd ı m Ded iler k i d er d d ir d er mân ın s e n i n Derg âh .ı mu h ab b etd e e d e r a rz -ı c e m â l Gö ze g ö s ter e g ü zel d ild ek i d ü rr ü g ü h e ri n 5 Gü lb e.i R ı d v â n ’ı d e ğ e r O z emân LU TF Î b ilir s in n e k a d a rd ı r d e ğ e ri n Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 474 1 Der d .i n az a r m ü rd e d i l e Bir h ay ât b ah ş ed e k i k alma y a h e rg i z k e d e ri n Dili d ild âr e f ed â ey le k i d il d â r s a n a Des t.g îr in o la o l h ay r o la d â i m s e fe ri n S ana mir ’ ât.etr âf ıma ey led im n azar Gö r d ü m eş y â o lmu ş d ü r ile g ü h e r M ah all.ı d ild âr e k u r b ân ar a rd ı m Ded iler k i cân ın k u r b ân ın s e n i n Bir med ed g ö zler d im b ây u g e d â d a n Ded iler k i d in le emr.i mân âd a b u lu r b in ş e re f Bir g ö r tev h îd ed er eş y â h e r t a re f L U TF Î h ü ccetin d ir îmân ın s e n i n 11 ’l i he c e v e zni 398 .i g ö n lü n is e r av za.Bir n azar ets e eğ er eh l.i mer k ezd en v er d ile r h a b e r Ded iler tev h îd d ir b ü r h ân ın s e n i n 5 Kim o k u r s a d ild e d er s .i me n a r ­ ef Âle m.ş ân d a Var is e b u lu r s u n iz‘ ân ın s en i n Çâr.i n id âd a n İhs ân o lmay ın ca Zât.ı H u d â ’d a n Bay g ed â ed emez ih s ân ın s e n i n S ord u m er en ler in d erg âh ı k a n d a Ded iler k i d erg âh o lu r h er y a n d a S en in ar ad ığ ın b ir âlî.

ı mu h ab be t Verd-i h ik met g ü lis tân .ı d ild e h an d ân e mis in 5 L UT F Î’y e lu tf ey le d îd es i f ettân M erhametin g ö zler b u d er d .i zemân E y Husr ev .i d ev r ân Ş ems ü k amer en cü m cemâlan h a y râ n S ana kullu k ed er emîr.475 1 Mecma-‘i meh âs in r av za.i s ü n b ü lle r Herkesin elin e v er d i h immetin Ş ân u şe r âf eti d ü n y ân ın k an d ır Âdemler ö ld ü r ü r k an lı mek ân d ır Devleti s er v eti âb .i k u d r e t Gerden-i h av r âd a d ü r d ân e mis in L a‘l-i le b in k ev s er câm.ı melâh at S ana mah s û s b u ş ö h r et ü ş er âf et Hayder-veş mey d ân d a mer d ân e m i s i n S ana kur b ân o lam âf et.i cen n et Güzeller için d e b ir d ân e mis in E brû-kem ân d ilb er k amer.i d ev r ân y ek d ân e mis i n S erviler s eh er d e k āmetin g ö zler Âşüfte âş ık lar y er d ed ir y ü zler Üftâdeler ağ lar ciğ er ler s ızlar Gülistân .men d â n E r bulun u r amma b u lu n maz mey dâ n Darb-ı uş ş âk ile s in d ân e mis in 11 ’ li h e c e v e zni 476 1 Güvenm e g ü zelim mâle d ev lete Birgün o lu r eld en g id er d ev letin Ömrün h eb â ed ü p d ü ş me zah mete E llerin e lin d e k alu r s er v etin Bu düny ây a h izmet ey led i b in ler Cânlar f ed â etd i n ice y ü zb in ler Kara gün ler g ö r d ü zü lf .ı r ev ân d ır Boş yoru lma b o ş a g id er g ay r etin 399 .

d âd eler i Dîd âr.ı v e l â y e t Allah ’ ın ar s lan ı mih r.i cân ân e cân .g îr in o la H azr et.i P ey g amb er ’ d e mes r û r o l a s ı n M er h amet b u y u r a H azr et.ı d ilb er e d ild âd eler i Bir av u ç to p r ak d ır d ed i k ıym e t i n L UTF İ Y Â mis âf ir h ân ed ir b u h â n Ald an ma v er s e d e d ü r ile m e rc â n E m ân etd ir s an a ten d ek i b u c â n On a g ö r e iş d u t an la mü h let i n 11 ’l i he c e v e zni 477 1 S el âm o ls u n s an a g ü zel n ev-c i v â n Bah r.i h a v râ etd i g itd iler ş ân u ş ö h re t i n 5 S emây a u çar d ı tah t.i R a h m â n Her n e k ad ar v ar s a ih v ân .i K er r âr k i ş âh .ı tev h îd d e meş h û r o l a s ı n 400 .i A h m e d İnd .Nice Nice Nice Terk b in R ü s t ­ em’ ler H u s r ev ü Dâ râ b in İ s k en d er r û y .g ü lis tân y ü zlü ş eh zâd el e ri Cemâl.i ş ecâ a t E nb iy â ev liy â çek d iler zah m e t Du tar mı b u g ad d âr s en in hu rm e t i n Gü l.i mer h ametd e math û r o l a s ı n Des t.i M e n n â n Der d ler e d er mân d ır r ah met.i Lo k m â n Bak d ılar k i d eğ il b u d âr ü ’ l-e m â n Bırak d ılar s altan at u ş ev k et i n Hay d er.ı S ü ley m â n Yü zler ce y aş ad ı H azr et.i d ilâ râ b in Y û s u f ’ lar cemâl.ı î m â n Ber âb er ler in ce mağ f û r o lası n Açıla g ö n ü ld e tev h îd g ü lleri O gü lş en d e ö ter cân b ü lb ü ll e ri Rak s a g elü r o l d em d în s ü nb ü l l e ri M ey d ân .

i Rü s tem s er v .ı eceld en ö zg e d e rm â n k a l m a d ı Câlis-i s er.g ü s t e r z î -z e v â l Nice Hus r ev C emş îd ’ in tâcın ı b e rb â d e y l e d i n Gül-gülis tân y ü zler i s o ld u r d u n ey g a d d â r fe l e k Haccâc’ı mef k û d ed er âlemd e b ir â d e y l e d i n Ol kadar mân en d .i n em y etîme s en d e b i r d â d e y l e d i n Ş îr-nerler d es t.i k ah r ın d a o lu r lerz â n b u g ü n Ahyârı z îr u zeb er eş r âr e imd âd e y l e d i n L UT F İYÂ câm.ı d ild e g o n ce.i h amr â Tevhîd-i B âr î’s e d ild e d ilâr â Kalbin olu r o l d em cen n et.b er.i k a d l e r k ā m e t i n Kahr ile r û .Gülistân .ı tu ğ y ân f itn e.i M e’ v â Huzûr-i h azr etd e mezk û r o las ın 5 E lbet mak b û l o lu r y er d ek i y ü zler Muhtâc o lan d âim d erg âh ı g ö zler Cânânın ı g ö zler cân g âh ı s ızlar Bu der-i d erg âh e mecb û r o las ın MUHAMM ED LU TF Î ’ y i h ay r ile y â d e t Hayır du â ile k alb in âb âd et Bir F âtihâ o k u r û h u n u ş âd et Her iki âlemd e man s û r o las ın 11 ’ li h e c e v e zni 478 1 Cevr dev r in d e f elek s ö y le k imi ş â d e y l e d i n İzz ü nazla b es ley ü p v âr ımı b er b â d e y l e d i n Bahr-i k an en h âr.s ad r ımız çü n k i h ar am-z â d e y l e d i n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 401 .i d ar b ı n d a s e n i n Kangı çe ş m.zemîn k ān û n u îcâ d e y l e d i n 5 Ş ah gedâ f er y âd ed er ler zîr.

i H ak k ’ a d alâlet.i r u ’ y et.i k emâlât.479 1 Kur b ân o lay ım b en s an a ey K ā d i r u Ka y y û m Isyân ıma b ak maz b an a ih s â n l a r e d e rs i n Ne ar z ed ey im âlim ü d ân â s a n a m âl û m Me r h amet ed ü p d er d ime d erm â n l a r e d e rs i n Ah v âl.ı d il e y l e y e n y i n e s e n s i n Kemâl.i d il e y l e y e n y i n e s e n s i n 402 .ı mak āmât.u y û b d âimâ k itmâ n l a r e d e rs i n 5 L U TF Î g ib i âş ü f te alîl ab d -i h a k î ri n Isy ân ın ı af v ey ley er ek ş ân la r e d e rs i n M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü/ Fe ‘û lün 480 1 E cel y eli cân mü lk in e E ser b o zar g ü lis tân ın Cân mü lk i g eçer h ü k mü n e Kes er b o zar g ü lis tân ın Gir y ân ed er b ü lb ü ller in Dü ş ü r ü r h âk e g ü ller in Hâs ılı y ık ar iller in Bas ar b o zar g ü lis tân ın Har b es in alu r elin e Hü cû m ed er cân ilin e Çalar s ağ ın a s o lu n a E zer b o zar g ü lis tân ın 8 ’ li he c e v e zni Bâğ-bânı bağdan ayırır Âvâzın bâğa duyurur Bir harâbistân kayırır Keser bozar gülistânın 5 E s i rg e m e z c i v â n l a rı N e p î r-i â l î -ş â n l a rı Y ı k a r â l î -d î v â n l a rı Hezâr bozar gülistânın B i rg ü n e s e r b u i l l e re L U T FÎ o d s a l a r d i l l e re O g ü n e l v e d â g ü l l e re Eder mezâr gülistânın 481 1 Dil â v as f .ı d il e y l e y e n y i n e s e n s i n Tem âm ş er h .i eş y â s an a m a h s û s d u r e y d i l Reh .i p er îş ân ıma o ld u m s e b e b a m m â Üm mîd ed er im ş ân ın a g u f r â n l a r e d e rs i n S etr ey le b en i g ö r mey e h alk rû z -i c e z â d a S ettâr u ’ l.

ı d il ey ley en y i n e s e n s i n Huzûr-ı H azr et.i b ed .ı d il ey leye n y i n e s e n s i n 5 Z ehî ayn .ı K ev s e r s e n d e d i r e y d i l Güzel te zy în .ı s ı rr-ı H a k k ā n î Cezebât u k er âmât.i m u t l a k Bu L UT F Î ’ y e s eâd ât.i f ü y û zât.ı d il ey ley en yi n e s e n s i n 10 Dilâ bez m.ı d il ey ley en y i n e s e n s i n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 482 1 E y nefs.ı d il ey ley en y i n e s e n s i n Nazargâh .i R ab b ân î mak ām.ı İ lâh î’ d ir tecellîh ân e.ı d il ey le y e n y i n e s e n s i n Z ehî bir zev k e mâlik d ir zemîn ü â s u m â n d i l d i r Deverân u h ar ek ât.ı ây ât.ı d il ey ley en y i n e s e n s i n Mahall-i f ey z.Cemî-‘i en b iy ây a ev liy ây a zâh ir ü b â t ı n Vukûf-ı s ır r.i h ay âts ın h av z.ı d il ey leye n y i n e s e n s i n S enindir zev k .ı c e m î l s e n s i n Temâm n eş r.ı d il ey ley en y in e s e n s i n Derûn-i d ild ed ir cân â H u d â’ n ın Arş -ı R a h m â n ’ı Cemâl-i H ak k ’ a mir ’ ât.i eles td e s en mu h âtab m ü n t ­e­ hab oldun Yerinde h er h u r û f ât.i B âr î’ d e ev s âf .ter b es d eğ il mid ir Bu kadar k ib r ü in âd ın s en in Yüz yere k o y mak h o ş d eğ il mid ir Kara taş mıd ır b ü n y âd ın s en in Dâimâ bir ş ir k açu p açar s ın Benlik şer âb ın h er d em içer s in F ir‘avun g ib i H ak ’ d an k açar s ın Ş eytân m ı o ld u ü s tâd ın s en in Hakk’a ib âd et as lâ y o k s en d ­e Âbid olan a ey ler s in h an d e Nefs ü şey tân e o lmu ş s u n b en d e İblîs’den eş ed f es âd ın s en in 403 .ı r û h ân î ö zü n d ü r m a h z e n -i e s râ r İşârât u îzâh ât.i cen n ât.

i M ev lâ b âd es i âş ık la rı n g a rk e y l e m i ş Kim d ü ş er f ân î o lu r ef k âr ın a d i l b e rl e ri n Ger çalar s a g ö zü n e ş ems .i âteş mü r d e d ilin d e Her k es e zu lü m etmek elin d e Ceh en n emd ed ir f er y âd ın s en i n M U H A M M ED LU TF Î s ö y le r b u s ö z ü Kimin k i mü n ev v er o lmu ş s a g ö z ü M ü ’ min o lan ın u tan ır y ü zü M ev lâ’ d an o ls u n ir ş âd ın s en i n 1 0 ’l u he c e v e zni 483 1 Âşık o lan cân v er ir d îd âr ın a d i l b e rl e ri n Bülb ü l.i zıy âd a n İnk âr mı o ld u g ü ş âd ın s en in S evmed in b u n d a s av m u s al â t ı Ver med in h an i mâlin zek âtı Nas ıl g eçer s in y ar ın s ır âtı İsl âm’ d ır an cak b ir ad ın s en i n M ah lû k .i cân ın b ah ş ed er ezk âr ı n a d i l b e rl e ri n Hu b b .F arzı s ü n n eti lâ.v eş cân atar g ü lzâr ın a d i l b e rl e ri n Cân v er ir cân d an g eçer cânâ n ı n a â ş ı k o l a n Gû ş .i b âtıla g id er u y ar s ın İbr âh îm’ ler i n âr e k o y ar s ın Nemr û d mu o lmak mu r âd ın s e n i n 5 Teb er r î etd in ed eb h ay âd an Geçmed in as lâ k ib r ü r iy âd a n Nas îb in y o k mu n û r.i m u h a b b e t ş u ‘l e s i Bin cân ın k u r b ân ed er d ü r.b â rı n a d i l b e rl e ri n 404 .ı H ak k ’ a mer h ameti n y o k M u âmeled e mü r ü v v etin y o k Dîn .ş ey s ay ar s ı n Râh .i İ s lâm’ a mu h ab b etin y o k Kü f r ü k eb âir îcâd ın s en in Bir h izmetin y o k tev h îd y o l u n d a Âfe t.

i h id ây etd ed ir Gönülded ir g ü l.5 Gül-güli s tân .i h an d ân ın s en in 405 .i mu h ab b etd e d i r Ravza-ı cân tîg .b â r Aristo E f lâtu n v er d iler k ar ar Terk-i cân d ır eld e f er mân ın s en in Z evrak-ı zev k b ah r.ı s eâd et âş ık a d iy âr-ı y â r L UT F İYÂ cân ın atag ö r d âr ın a d i l b e rl e ri n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 484 1 E y şâh-i zemân b irg ü n o lu r tah td a n u ç a rs ı n Giryân o lar ak âk ıb eti k ab r e g ö çe rs i n Bu fânî cih ân b ây u g ed â ş âh ı d a u ry â n E yler de k ar a y er ler e el­ b et­ t e g eçe rs i n Bu mâl ü men âl ev lâd ıy âl f âid e v e rm e z Hisâb gü n ü ö z y av r u lar ın d an d a k a ç a rs ı n İncû ile elmas a zer ü s îme d ay anm a Hasret ile s en b âb .i ş eh âd etd ed ir M ihr-i irf ân b u r c.ı n ed âmeti aça rs ı n 5 Z ekât nâ mın ı v er med in ey mü n k i r-i m e n h û s Z annetm e k i cen n etd ek i K ev s er ’ d e n i ç e rs i n F akîrlere k ar ş u y ed iğ in d ü r lü ta‘ â m ı Yarın san a H ak k ’ ın b u s u âlin d e n â -ç â rs ı n Her kim k i b u g ü n n ef s in e b ir mer h a m e t e t m e z L UT F Î g ib i b in d ü r lü n ice d er d e d û ç â rs ı n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 485 1 Derd-i der û n u ma d er mân ar ar d ım Dediler k i d er d d ir d er mân ın s en i n Dergâh-ı d ild âr e k u r b ân ar ar d ­ ım Dediler k i cân ın k u r b ân ın s en in Âşıkları n iş i o lu r âş ik âr Kimde v ar d ır mâlû m o lu r mü ş g .

i d ilb er ler s e n i Diller e d es tân o lu p ad ın s en i n L U TF Î .ı v ah d etd ir cih ân mü z d â d o l a d i râ y e t i n İlm .i ar ef k itâb ıd ır b u mü m k i n â t e y l e n a z a r M ev cû d mû cid i g ö s ter ir k u vv e t b u l a fe râ s e t i n 406 .i d îd âr ı mı g ö zler g ö zle ri n Âteş .i an b er ler s e n i Dev r e s ald ı çar h .i aş k mecn û n lar ı b ağ l a m ı ş S evd â.en g îz o ld u d ild e s ö zle ri n Te’s îr ed er cân a b u âv âzlar ı n Gö r med im âlemd e d ilş âd ın s e n i n Kar a g ö zler zü lf .ı t e v h î d h e r t a re f M ir ’ ât.y ı aş k ciğ er ler i d ağ la m ı ş Rak îb ler s e k ılıçlar ı y ağ lam ı ş Alk an o lu r b irg ü n g er d ân ın s e n i n 5 S an ma LU TF Î b u d er d s en i ö l d ü rü r Hak K er îm’ d ir ağ lay an ı g ü l d ü rü r E rh am A llah d ü ş mü ş ler i k al d ı rı r Birg ü n o lu r g elü r Lo k mân ’ ı n s e n i n 11 ’l i he c e v e zni 486 1 E y g ö n ü l âh ile f er y âd ın s en i n Nâle v ü zâr o ld u mû tâd ın s e n i n Cân g eh e âteş d ü ş mü ş d ü r b ug ü n Arş’ ı tah r îk ey led i zâr ın s en i n Nû r.i îmân İ s lâm ile h ay r e y l e m i ş n i h â y e t i n E şy âd an o k u r s a ar ef es r âr.ı çen b er ler s e n i Od a y ak mış s ey r.k emân lar dâ rı n a Bir n azar la d ilb er in d îd âr ına Âşık o lan k u r b ân o lu r y âr ın a Böy le mi emr ed er ü s tâd ın se n i n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lün 487 1 M ev lâ s en i h alk etmed en b a h ş e y l e m i ş h i d â y e t i n Nû r.v eş eb r û .Z en cîr.

. . . . . E mr ü fer mân ın İ lâh î ezelin d en e z e l î F ukarâ zü mr es in i ş âd ed en i ş âd e d e s i n Arş’dan a‘ zam ik en mer h amet.. . .. . .i k er em o lan ı âb âd e d e s i n 407 . . .. .E vvel sen i mezk û r ed er ilm.i d ilb âzı m ı g ö rd ü n O zülf-i s an em g ü lb er. . ...i L e m -y e z e l î Dilerem eh l. ...men d ân lar ın p ey r evi o l k e s b e t h ü n e r Dâimâ eh l. ..b âzı mı g ö rd ü n 5 Nev-rest e g ü zeller g ö ze b ir f itn e-fe ş â n d ı r L UT F Î o s ab â g ü lş en . . . .. . . . .. .. . . .i an b er n e k ı y â fe t Ol âfet-i cân eb r û . . . . . .. . . . . .i h immete h izmet v er i r ş e râ fe t i n Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 488 1 E y dil yin e s en d ilb er. .. .i eze l d e z ü ’l -k e re m S eâdeti s eb k at ed en s aîd imiş b id â y e t i n 5 E y nûr-i d il H ak k ’ a d ay an âh es te -re v y o l l a r k e s e r Z ikr-i m ü d âmı d il b u lu r b u d u r y üc e k e râ m e t i n E şkin gid en es b .. . . . .. . .b âzı mı g ö rd ü n Yerlere salu p s er v . . .i cân b âzı m ı g ö rd ü n Âşüfte p er îş ân y ü r ü y o r s u n y in e e y d i l Geysûler i g ü lb âr s ab â. .k emân . .. .... . .i g ü lb âzı m ı g ö rd ü n M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 489 1 .. . . . . .i k āmetin n e m e l â h a t M eh-pâreler in etd iğ i n âz.b âzı mı g ö rd ü n Gerdende g ezer k âk ü l. . .i s ef er r âh ın a b ul u r t i z z a fe r İstikāmetd e d ev âmın s eâd ete alâm e t i n L UT F Î h ü n er. .. .. . . . .

n i s â r k â rı n s e n i n 5 Bah r.i F ey y âz’ d an ala n û r ç e ş m -i b î d â rı n s e n i n Gü lb ü n .emân h alk o la h er b ir z e m â n g ā rı n s e n i n İlm ü ir f ân d an n as îb i o lmay a n z a h m e t ç e k e r Gü lb e.i u mmân a ey l e n a z a rı O u mmân a n e zev âl k u llar ı i rş â d e d e s i n Bu k âin ât k u d r etin d e b ir h u b â b d ı r y a Ga n î Z er r e.i mer h ameten LU TF Î ’ y i â z â d e d e s i n Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 490 1 Z ev k .ş ân s an a ş ây ân b u k a d a r l u t f u k e re m Cen n et.s âr e eld ek i d â rı n s e n i n Kād ir ü K ay y û m o lan P er v e rd i g â r d e s t i n d u t a Her u mû r u n d a mu în in o la Se t t â r ’ı n s e n i n Dâimâ mes r û r o lu r M ev lâ’ d a n i s t i m d â d e d e n Dâr ü ’ l.i d ild e y an a LU TF İ Y Â ç e râ ğ ı n s e n i n Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 491 1 E y aş k b en i s en d er d ile g av g ā l a ra s a l d ı n Ak lımı alu p s o n u cu s ev d âla ra s a l d ı n 408 .i tu ğ y ân e s alan s ef în e s i n k a p t a n l a rı n Urm ay a b ir s en g .i M e‘ v â ile ih v ân ım ı ş â d e d e s i n 5 Yâ İ lâh î k er em.i d il n em ala âb .i v ah d etd en aça d ild eki g ü l z â rı n s e n i n Bu d ev ir d e b ö y le b ir u s lû b .s erâ e y n û r-i d i l F ey z.ı h i d â y e t d e n g ü z e l Ver d .i i l h â m l u t f-i H a k Âri f ân e k ıl r û ş en r ah met.ı r û h a b ah ş ed er ah s en -i e t v â rı n s e n i n Halk a mer h amet g ö n ü ld e d â i m e fk â rı n s e n i n Nâs ır ın A llah o la h er d ü .E y k er em.

b âzı b aş ımın tâcı Kamer-v eş d ilb er im s en s af â g eld i n Z arf-ı za r âf etim d ü r r.i p e rî ş â n L UT F Î’yi b u g ­ ü n f ik r ile h u ly âlara s a l d ­ ın M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 492 1 Gözlerimin n û r u g ö n lü m s ü r û r u S evdiğim s er v er im s en s af â g eld i n Rûhumu n ş âh .i r ah me t d e E y çarh-ı çen b er im s en s af â g eld i n 5 Belâgat b âğ ın d a n û r çer âğ ın d a S eâdet gü h er im s en s af â g eld in Câm-ı mey elin d e h u b b .Bir hâle b ır ak d ın b en i n ’ o ld u ğ u m u b i l m e m Dîvâne ed ü p s en b en i s ah r âlar a s a l d ı n P ek bilm ez id im h u s n ­ ü­ n ü b u r u tb e n i g â rı n Gözden ak ıtıp s el g ib i d er y âlar a s a l d ı n Âkıller i le ü lf et ed er d im ed eb ile Anlardan alu p aş k ile r ü s v âlar a sa l d ı n 5 Gelmezdi h ay âlime h em o l zü lf .i r ah metim Hidâyet ş eh p er im s en s af â g eld in Bezm-i m u h ab b etd e b ah r.i H ak d il d e L UT F Î’y e g ü zelim s en s af â g eld i n 11 ’ li h e c e v e zni 409 .

i aş k a p er açın Câzib e.mu r âd ed er Gö n ü ller i âb âd ed er İsm .i b as ar g ö zle Derg âh .i h id ây etd ir Bir ik lîm.i cân ân d ır b u 8 ’ li he c e v e zni 5 C â n b a h ş e d e r z â k i rl e re Nûr-i tevhîd şâkirlere Bak zikirde mâhirlere Yüzünde nûr ayândır bu Taht-ı tevhîdi kur dilde Fırsat ganîmetdir elde Tevhîd ile ol her halde Ezkâr içre sultândır bu Te v h î d i l e H a k k ’a d a y a n E n v â r-ı t e v h î d e b o y a n E l t â f-ı H a k k ’a o l ş â y â n Zâkirlere emândır bu Âriflere irfân olur Âşıklara fermân olur Muvahhid âlî-şân olur LUTFÎ emr-i Kur ’ân’dır bu 494 1 E y n û r.i meâr if d e Der y â.i mu h ab b etd ir E flâk .i v ah d etd ir S ah r â.i Rah mân ’ d ır b u Tevhîd kalbe verir safâ Emrâz-ı bâtına şifâ Tevhîd eder ehl-i vefâ Îmânına bürhândır bu Bâd e.y ı ad emd ir b u D e rd e h l i n e c e n n e t d i r R a v z a -i s e â d e t d i r D e rs h â n e -i h i k m e t d i r M â k ā m -ı k ı d e m d i r b u B i r m e n z i l -i ra h m e t d i r R a h m e t i l e ü l fe t d i r B i r d â r-ı ş e râ fe t d i r G ü l z â r-ı h a re m d i r b u 410 .i mâs iv âd an g eçin E flâk .i tev h îd Gü lis tân .i p âk .y ı h ik emd ir b u Hu r ş îd .ı îmân d ır b u Îm ân lar ı ed in tecd îd S eâ d etli zemân d ır b u Tevh îd d iller i ş âd ed er Z âk ir i b er.ı k er emd ir b u M ek teb .i tev h îd i için Kay d .U (Va v ) K Ā F İ Y E S İ 493 1 Buy u r u n h alk a.

5 Bu Küfr ev î d erg âh ı Kabûl ed er âg âh ı E bvâb-ı h id ây etd ir Deryâ-yı h imemd ir b u

Meşrık-ı tecellâdır Matla-‘i muallâdır Bir dergeh-i vâlâdır Metâf-ı hidemdir bu

Âl e m -i m uha bbe t di r

Mâkām-ı mukarrebdir Âgâh ola gör LUTFÎ Ricâl-i kirâmdır bu
Me f ‘û l ü / Me f â‘ î l ün

495
1 Bâzâr-ı aş k a g ir d i er en ler M eydân için d e mer d ân e y â H û Bu zevk - ı aş k ı s ü r d ü er en ler Devrân ed er ler mer d ân e y â H û Bezm-i e les td e içmiş ş er âb ı Tasdîk ed er ek d u y mu ş h itâb ı L evha-i d ild e o k u r k itâb ı Olmuş d er û n u d er s h ân e y â H û Almış nemây ı âb - ı h ü d âd an Bulmuş h ay âtı h u b b - i H u d â’ d an Ayrılmaz as lâ o l mu k ted âd an Kemâl-i k âmil f er zân e y â H û Deryâ-yı v ah d et mâh îler in d en E rbâb-ı h immet ş âh îler in d en Görsen e ğ er s en g âh îler in d en Dersin o mer d e d îv ân e y â H û 5 Âşüfte cân lar s er mes t ü h ay r ân Derûnların d a d er d - i f ir âv ân Her dem ler in d e n âlen d e g ir y ân Ş em‘a-i d er d e p er v ân e y â H û Kubbe-i d er d e s ey y âr ed ir ler Herbiri ka‘ r- i d er y âd ed ir ler Derd-i ver emle d ev v âr ed ir ler L UT F Î o lu r mu h an d ân e y â H û
M ü s te f ‘ i l â t ün / Müs t e f ‘i l â t ün

411

496
1 Rah met g ü n eş i d o ğ mu ş mâh -i R a m a z â n ’d ı r b u Kerem-i Kerîm yağmış mâh-i Ramazân’dır bu Âlem-i melekûtda bir şân u şerâfet var Arş’ı bürümüş nûru mâh-i Ramazân’dır bu Meydân-ı hidâyetdir menzil-i seâdetdir Bu ümmete devletdir mâh-i Ramazân’dır bu Bir bak ki Hudâ n ’ eyler sâimleri seyreyler İftâr sâatında Hak mâh-i Ramazân’dır bu 5 Gülzâr- ı h id ây etd ir d ü r- b âr-ı s e â d e t d i r E nh âr- ı k er âmetd ir mâh - i R a m a z â n ’d ı r b u M emd û h - i İ lâh î’ d ir mü ’ min l e r p e n â h i d i r Ş er- ‘ i ş er îf r âh id ir mâh - i R a m a z â n ’d ı r b u Rah met n azar ın d âim h er g â h d e a l u r s â i m Hu s û s î Ramazân ’ d a mâh - i R a m a z â n ’d ı r b u E zân - ı M u h ammed î g ö r cem â l -i A h m e d ’i Bul r ızâ- y ı Eh ad ’ i mâh - i Ra m a z â n ’d ı r b u Cen n etler i b ezetmiş R ıd v ân b i z i g ö z e t m i ş F ir d ev s - i âlâ içr e mâh - i Ram a z â n ’d ı r b u 10 Yetimler i ş âd ey le f u k ar ây ı y â d e y l e Âlemd e b ir ad ey le mâh - i R a m a z â n ’d ı r b u L U TF Î n ice n âd imd ir b u ü m m e t e h â d i m d i r Rah met ed e M ev lâ’s ı mâh - i R a m a z â n ’d ı r b u
Mef ‘û lü / Me fâ‘ î lün / Mef ‘û lü / Me fâ‘ î lün

497
1 İşr etg eh - i mey h ân e g ü zel ça l m a l ı ç a l g ­u Gûş-i dili ver nûr-i dîdem perdeye doğru Sâzendeleri seyredegör hâne-i dilde Hayrân bu tarab tarzına Çîn’de olan âhû

412

Gülzâr-ı melâhatde olan gül-ruhe müştāk Bülbüller olur sâzıyla sözünde be-yâ Hû Nev-sâkî mey-i la‘li kızıl muğbeçe cânbâz Halları hayâl gerden-i sîm müşg ola geysû 5 Devrân ed icek çalg u ile eb r û - k em â n l a r Ol bezm - i mey - i v ah d ete R ıd v ân o l a d i l -c û Gül-ruhler in in g ü ller in e ş ems ü k a m e rl e r Hayret-zed ed ir s âz ile s âzen d e k i h û b -rû Allar giy in ü p n ağ me- n ev â d ilb er- i g ü l b e r Devr ols a n ’ o la LU TF Î ’ y e o l b âd e -i g ü l -b û
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

413

A, E, H (He) KĀFİYESİ
498
1 Der d liler in d er mân ı L â ilâh e illallah M ağ f ir etin f er mân ı L â ilâh e illallah Ş em s - i h ü d â d ilin d e Hu ccet o lu r elin d e Himmet o lu r b elin d e L â ilâh e illallah Nû r d er y âs ı g ar k ed er Gö n lü n n û r u f ar k ed er M ağ r ib ler i ş ar k ed er L â ilâh e illallah Ker em- i K er îm o lu r F ey zu llah s en i b u lu r Hu b b u llah k alb d e k alu r L â ilâh e illallah 5 Mi f tâh ı cen n etler in Kev s er i n îmetler in Der y âs ı r ah metler in L â ilâh e illallah Gü l -g ü l i s t â n -ı d i l d i r Fe y z -i H a k n e h r-i N î l d i r Ha k k ’a g i d e n s e b î l d i r Lâ ilâhe illallah Te v h î d e e y l e d e v â m Ol a s ı n s e n d e k i râ m B u l i n d a l l a h i h t i râ m Lâ ilâhe illallah Nû r-i h i d â y e t d o ğ a r E m t â r-ı h i k m e t y a ğ a r Sı rru l l a h k a l b e s ı ğ a r Lâ ilâhe illallah Nâ z i l o l u r ra h m e t l e r Hâ z ı r o l u r n î m e t l e r Ehlullahdan himmetler Lâ ilâhe illâllah 10 Melekler nâzil olur Rahmete nâil olur Mü’minler kāil olur Lâ ilâhe illâllah

N û r- i ir f ân ın b u d u r Tû r- i îmân ın b u d u r LU TF Î ih s ân ın b u d u r Lâ ilâh e illalla h 7’li hece vezni

499
1 Nû r- i h id ây et d ild e L â ilâh e illallah Der s - i s eâd et eld e L â ilâh e illallah B a h r-i ra h m e t -i R a h m â n Z â k i re d â rü ’l -e m â n K a m u d e rd l e re d e rm â n Lâ ilâhe illallah

414

Gönül gö zü n û r o la S ıdk ile h u zû r b u la Karargâhın d ev r o la Lâ ilâhe illallah Nûr-i hüd âd ır d ile Afv ü fe r mân d ır ele Kalbe m u h ab b et s ala Lâ ilâhe illallah 5 M erhamet n âzil o la Melekler hâzır ola Zü’l-Celâl nâzır ola Lâ ilâhe illallah Bâb-ı hik met açıla M ey-i saf â içile Ağ karad an s eçile L â ilâhe illallah Ders-i men ar ef b u d u r Kemâl-i ş er ef b u d u r Rızâya tar ef b u d u r L â ilâhe illallah
7’li hece vezni

M u h a b b e t -i Sü b h â n ’d ı r F ü y û z â t -ı R a h m â n ’d ı r M âri fe t -i u m m â n ’d ı r Lâ i l â h e i l l a l l a h G ül -g ü l i s t â n -ı d î n d i r G ül b e -i n û r-m ü b î n d i r Va l l a h A rş ’ı y ü rü d ü r Lâ i l â h e i l l a l l a h 10 Mukarrebler şânıdır Kâinâtın cânıdır İslâm’ın îmânıdır Lâ ilâhe illallah Hakk’ın bahr-i rahmeti İki cihân devleti Enbiyâlar rif‘ati Lâ ilâhe illallah Budur dînin esâsı LUTFÎ sen olma âsî Merhametin deryâsı Lâ ilâhe illallah

500
1 Derûn-i g ö n ü ld e g ü n eş - v eş tev h î d E nvârı lemeân elh amd ü lillâh M erkez-i tev h îd d ir k ar âr u tas d îk E srârı fey ezân elh amd ü lillâh Hâlik-ı âlemd ir C en âb - ı A llah M erhamet ey lemiş b izler e v allah Bizler ku l o lalım h as b eten lillâh Dilde nû r- i Rah mân elh amd ü lillâ h İslâm halk ey lemiş k e­ r em­ l er k ân i Kalbimiz e v er miş n û r- i îmân ı Îmân İslâm b izd e H ak k ’ ın ih s ân ı Ne büyü k b u ih s ân elh amd ü lillâh

415

Bu d ü n y â f ân îd ir g elen ler g i t d i Ş âh u g ed â b ü tü n tü r âb d a y a t d ı Hak k ’ a k u llu k ed en mu r âd a y i t d i Ku r ’ ân eld e b ü r h ân elh amdü l i l l â h 5 L U TF İ Y Â ald an ma d en î d ü ny â y a E dn â o lan g ö n ü l v er ir ed n âya Kazan d ı k alb in i v er en M ev l â ’y a M an s û r o lu r h er an elh amd ü l i l l â h
11 ’l i He c e v e zni

501
1 E y ş ân - ı k er em is m- i K er îm Ha z re t -i A l l a h Ka p a n d ı m ı d e rg â h Yâ R ab b i b izi ey le k ab û l v a l l a h i b i l l â h Yo k g a y ri p e n â h g â h Âle mler i s en h alk ed eli ey G a n î G a ffâ r Yâ H a z re t -i Se t t â r Muh tâc o lan a d âimâ mef tû h d u r o d e rg â h Elbette ki her gâh Um mân - ı k er em ar ş ı h u b âb -v â rî ç e v i rm i ş Nü h -t â k ı d e v i rm i ş Ger k o p s a b u âlemler e b ir k a t re s i n â -g â h Ge d â y ı e d e r ş â h E y d âim ü B âk î d er- i eltâf ın a g e l d i k Rahmân seni bildik E y Zât- ı R ah îm g ay r i d ah î va r m ı re h â g â h Maktu‘ ola her âh 5 M ev cû d - i cû d u n zer r es in i ta k s î m e k o y s a n B u b â z â ra u y s a n Ma h ş er y er in i d o ld u r a g ö r ü n m e y e e ş b â h M e v c û d o l a d i l -h â h E y B âr î Teâlâ s an a k ar ş u n e m i z o l s u n De rg â h e m i d o l s u n S en K ād ir ü K ay y û m ü Eh ad ’e o l m u ş u z â g â h Fâ n î b u g ü z e rg â h

416

L UT F Î’ye k er em- k ân i H u d â mer ha m e t e y l e Aşkın ile toyla Ş erîat-i M u h ammed î’ d ir b izler e şe h -râ h Fe rd o l m a y a g ü m râ h
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün Me f ‘û lü / Fe ‘û lün

502
1 Nush u p en d s û d v er e mi b u d il- i d î v â n e m i z e S âkıyân mey - i h ü d â d o ld u r a p ey m â n e m i z e Dil-i dil d âr e f ed â cân ımı k u r b ân e d e y i m Nem-i la ‘ lin d e ed e meze- i mes tân e m i z e Cilve-i t âze civ ân eb r û - k emân n â z ı n a b a k M üjgânı tîr d er û n - i âş ık - ı f er zâne m i z e Hurşîd-i b u r c- i melâh at n e f er îd d i r o s a n e m Kamer-i k u d r et- i H ak r av za- i mey h â n e m i z e 5 L UT F İYÂ b u cemâlin d âr ın a d ild â re y e t i ş Âb-ı hay at- ı k ad îm n em v er e g ü ld â n e m i z e
Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün

503
1 Âşıkān e s r âr ın ı Ş âh - n âme s ö y ler s ö y l e s e Bezm-i m ey d e b âd e- i g ü l- f âme s ö y l e r s ö y l e s e M îr-i mey d ân - ı k er âmetd ir ş er âb -h â râ n -ı a ş k Defter-i mey h ân ed e zer- h âme s ö y l e r s ö y l e s e Ş evket ü ş ev k - ı ş er âb - ı v ah d etin s e rm e s t l e ri Ş erh-i m etn - i zev k ın ı b ir câme s ö y l e r s ö y l e s e M ihr-i vah d et p er tev in d en g ü lş en -i d i l n e m a l u r Gülbün- i g ö n lü n d e v er d - i f âme sö y l e r s ö y l e s e 5 L UT F İYÂ d âr ü ’s - s af âd ır g ü lb er- i m e s t â n e l e r Z evk-ı mey d en f er alan en d âme sö y l e r s ö y l e s e
Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün

417

504
1 Nây - i d il es r âr ın ı k û h - s âr e s ö y l e r s ö y l e s e Bülb ü lân v ak t- i s eh er g ü lzâ re s ö y l e r s ö y l e s e Âşık ān d er d eh lin e is ter k i k e ş f-i râ z e d e E hl- i d iller d îd e- i b îd âr e s ö y l e r s ö y l e s e Aşk ile ak lın r ef âk ati mu h a l d i r m u t l a k a E hl- i d il d il zev k ın ı b er d âr e s ö y l e r s ö y l e s e Gü lb e- i g ö n lü n d e âr if mu ‘ te k i f o l m u ş m ü d â m Taht- ı d ild e câlis - i h ü n k âr e s ö y l e r s ö y l e s e 5 M en ar ef d er s h ân es in d e s ır r-ı v a h d e t d e rs i n i Bezm- i mey d e ş îş e- i s ad - p â re s ö y l e r s ö y l e s e M ih r- i mân â matla- ‘ i d ild en d o ğ a r â ş ı k l a ra Vah d et âlemin d ek i g am- h âre s ö y l e r s ö y l e s e L U TF İ Y Â eh l- i n iy âzın n âz ı n â z i k d i r g ü z e l Nâzın ı eh l- i n iy âz d ild âr e s ö y l e r s ö y l e s e
Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

505
1 Cibr îl âş ık d ır v ak t- i s eh er de Der d li d er û n u n ilticâs ın a Z î-r û h ât b ü tü n b er r ü b ah ir d e Niy âz- men d o lmu ş mü ltecâsı n a Gü lş en - i v ah d et g ü ller in açm ı ş Gü l- g ü lis tân - ı r av za- i d ild e Go n celer d ild âr b ü lb ü lân ca n -b â z M ih r ü mâh âş ık ir ticâs ın a Neh r- i v ah d etd en n emâs ın a l m ı ş Gü lb ü n - i h ik met v er d - i mu ha b b e t Katmer- i k amer r u h ler i ah m e r Himmeti âlî in ticâs ın a Âl- ı r u h in d en h u r ş îd - i âlem İktib âs ed er n û r- ef ş ân o ls u n Bu ş er âf eti s er v - i b ü len d in Âfâ k ı almış câ- b e- câs ın a

418

5 Bezm-i e zeld en b u k er em- r û ler Kenz-i m eh âs in cemâl- i celî M ihri-veş tâb ân ş ân u ş ev k eti Kevser-i cen n et mer h ab âs ın a Nîm-naz ar iy le k amer- i k u d r et Âlem-i e n cü m ey lemiş h ay r et Âşıklar is e ü f tâd e s er mes t Î tibâr ol maz h er r ecâs ın a S eyr-i ce mâlin zev k ın ı zâık Ders-i ar ef d e ak r ân a f âık L UT F Î’y e b ir s o r k im o lu r lây ık Kuvveti v er en ilticâs ın a
1 0 ’ lu h e c e v e zni

506
1 Hidâyet-b în o lan g ö zler cih ân d a Hudâ’ya d il v er ir zâh ir n ih ân d a Nukûş-i eş y ây a o lmaz n azar- b âz Yapar mı k ö ş k s ar ay f ân î mek ân d a Nice bin cân d ö k ü p g itd i k ü n û zu Hezârân âş ik âr d ev r- i zemân d a M isâfirhân ed ir d ü n y â s er âp â Kimi gö r d ü n b ek ā b u ld u b u h ân d a 5 Ş erâfet ş er b eti h u b b - i H u d â’ d ır M üyesse r o la mı âh ir zemân d a Amân L U TF Î g ib i o lma p er îş ân M ünevve r o las ın n û r- i îmân d a
M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n

507
1 Derd elin d en d âd e g eld ik g elmed i L o k m â n b i z e Rûz u şeb f er y âd k ıld ık v er med i d e rm â n b i z e Bâğ u bo s tân - ı melâh atd e ed er ze v k u s a fâ Arz-ı hâ limiz o k u maz is temez im k â n b i z e

419

Böy le b ir cân s û z ciğ er- d û z t î ri n e o l d u k h e d e f Derg eh - i tıb h ân es in d e k ald ı b i r e fg ā n b i z e Ne k ad ar y an d ık y ak ıld ık m e rh a m e t g ö s t e rm e d i Ko r k ar am âh ir içir ir b u ş er â b -ı k a n b i z e 5 Bö y le n âz s atmak n iy âz- me n d â n e k i m s e g ö rm e m i ş Kalmad ı b ir cân ces ed d e ey l e d i b u c â n b i z e M îr- i mey d ân - ı s eâd etd en m e ğ e r i m d â d o l a Yok s a âteş ler v er ir cân cân ı n a h â k ā n b i z e L UTF İ Y Â d âr ü ’ l emân d ergâ h ı n a e y l e n i y â z E riş e b âb - ı k er emd en r ah me t -i R a h m â n b i z e
Fâ ‘i l â t ün/ F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün/ Fâ ‘i lün

508
1 E y d il n e r ev âd ır b u d ild âr ı m a v a r s ö y l e Böy le mi o lu r y â h û h ü n k ârı m a v a r s ö y l e F ir k at o k u n u atd ı cân g âh ım a b ı ra k d ı Ciğerg âh ımı y ak d ı b ir y âr im e v a r s ö y l e Bir âteş - i b âr im k i n e K ay s i l e Fe rh a d ’d a Rûh u m o la f er y âd d a g am- h â ri m e v a r s ö y l e Ş em ‘ a- i ş eb im cân â p er v ân e l e ri i s t e r Der y ây ı y ak ar zâr ım g ü lb âr ı m a v a r s ö y l e 5 E y y ü zü n û r- ef ş ân ım r ah m e y l e d i l -i z â re E tm ezs e y ü r ü ey d il b u zâr ı m a v a r s ö y l e L U TF Î k i n e s û d b u cân cân â n e y e t i ş m e z s e Yü zü n y er e k o y s ızlan S ettâ r ’ı m a v a r s ö y l e
M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün

509
1 E y k er em- k ân i b es d eğ il mi d i r Bu k ad ar ad l ü itâb ın b ize Recâmız s an a h o ş d eğ il mid i r E m r ed er r ecâ k itâb ın b ize

420

Rahmeti n s âb ık g azab ü s tü n e Herkes y ü z d u tar k en d i d o s tu n a Al bizi yâ R ab r ah min d es tin e Olmasun k ah r e ş itâb ın b ize Nâm-ı M u h ammed b izd e y â Eh ad S ana sığ ın d ık amân y â S amed Kendi rah min d en s en ey le med ed İsm-i Ker îm’ d en h itâb ın b ize Var mı b ir d erg âh ilticâ id ek Gayrı emen g âh o r ay a g id ek Yâ Rabb i s en s iz b izler n e id ek Ş ânına lây ık cev âb ın b ize 5 Kulların s en d en mer h amet is ter Yâ Rab sen b ize mer h amet g ö s ter Var mı b ir ö zg e mer h amet- g ü s ter Merham etin d ir s ev âb ın b ize Hallâk-ı âlem s en s in illallah E y kerem- k ân i ey K er îm A llah Dönmeziz s en d en v allah i b illâh Bahr-i k er emd en h u b âb ın b ize L UT F Î’ye lu tf et ey k er em- k ân i F etheyle b ize b âb - ı Rah mân ’ i Gözlere g ö s ter ş ems - i g u f r ân i Arş-ı ihsân d an aç b âb ın b ize
1 0 ’ lu h e c e v e zni

510
1 Ru’yet-i eş y â- y ı âlem ilm- i h ik m e t d i r b i z e S ırr-ı tev h îd s ey r o lu r b u b ah r- i r a h m e t d i r b i z e Nûr-i îm ân ile İ s lâm k alb d e mü s t a h k e m o l u r Hubb-i Hak f ey z- i M u h ammed b â k î d e v l e t d i r b i z e Hazret-i M u h târ- ı M ev lâ’ y a mu zâ fı z b i z b u g ü n Nâmımız ü mmet- i A h med g ö r n e ri f‘a t d i r b i z e S ahrâ-yı v ah d etd e s ey y âh ü mmet -i M u h a m m e d ’d i r Kaydımı z eh l- i îmân d ır n e s eâd et d i r b i z e

421

5 Âlemi v ar ey ley en A llah b iz i e t m i ş k a b û l T âb i- ‘ i K u r ’ ân o lu p emr- i ş e rî a t d i r b i z e S ey r- i k âin ât k itâb - ı v ah d et i n b i r ş e rh i d i r Her tar af d an g ö s ter ir H ak k ’ı h i d â y e t d i r b i z e Hilk at- i eş y â H u d â’ n ın b ir li ğ i n e b i n d e l î l Gö r ü n ü r h er zer r es in d en H a k ş e râ fe t d i r b i z e L U TF İ Y Â s en d îd e- i cân d an n a z a r k ı l â l e m e Gö s ter ir mev cû d v ü cû d - i H a k k ’ı i b re t d i r b i z e
Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

511
1 Ş efâ’ at tah tın a s u ltân o lan y e v m -i k ı y â m e t d e Kemâlâtı k emâle er miş o land ı r ri s â l e t d e O ki s er- d ef ter- i s ır r- ı “ev e d n â ” d a b u l a n ş ö h re t M ü n ev v er n ey y ir- i a‘ zam d o ğ a n a rş -ı s e â d e t d e Tec ellîh ân e- i H ak ’ d ır mu k a rre b l e r m e t â fı d ı r E zeld e k ās im- i f ey z- i İ lâh î’ d i r h i d â y e t d e Ker em- ş ân mih r- i n û r- ef ş ân m e y â n -ı e n b i y â z î -ş â n An a ems âl o lan k imd ir b u g ün ş â n u ş e râ fe t d e 5 Od u r n û r- i İ lâh î’ d en mü r ekk e b e fd a l -i m a h l û k E zeld en tâ- eb ed d âim o lan d ı r b u h i l â fe t d e Bu b ir M u h târ- ı M ev lâ’ d ır m u k a d d e m d e m u a h h a rd e Vü cû d a g elmemiş mev cû d b ö y l e a h s e n k ı y â fe t d e MUHAMMED LUTFÎ’ d ir zâr u z e b û n d e rm â n d e b i r k e m t e r Ku lu n d u r k u r b ân ın d ır d îd e- b â n b â b -ı i n â y e t d e
M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün

512
1 Gör ü n ce g ü lb er in g ö n lü m dö n e r e l b e t g ü l i s t â n e Gü l- i h an d ân o d ilb er i d eğ iş m e m b â ğ u b o s t â n e Cemâlin d en eğ er cân ân atar s a p e rd e s i n b i r â n Nazar- b azlık ed er s em k emte ri m m ü l k -i Sü l e y m â n ’e

422

Cemâl-i cîm- i cân ân ın o lan lar s ır rı n a â ri f Görenler ş âh id - i k u d s î b ak ar mı rû y -i h â k ā n e O şeb ki y âr ile h em- b ezm o lu r s a â ş ı k -ı s e rm e s t S ürûr-i s ey r- i s er v i- k ad g elü r mi h a d d -i i m k â n e 5 Ruh-i dild âr d ır d ild e temâş âg âh ı u ş ş â k ı n Görünse p er d es iz meh - r û n e n o k sâ n o l a o l ş â n e MUHAMMED LUTFÎ’ y e lu tf et M uh a m m e d M u s t a fâ h a k k ı Bu kānûn - i k ir âmîd ir çık ar ih s ân p e rî ş â n e
M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün /Me fâ‘ î lün

513
1 E y bâd-ı s ab â tîz- r ev o l o y âr ime s ö y l e Ahvâlim i g ö r n âz ile d ild âr ime s öy l e Ol rûy-i k a­ m er- tal‘ atı g ö r d ü g ö züm a m m â Ârâm-geh in i s o r s ab â s ey y âr ime s ö y l e Bir nazlı n ezâk etli ş er âf et- ş iâr ım v a r Cângâhımı âteş ley en eş ‘ âr ime s ö y l e Ol ebrû-k emân mîr- i zemân s ey r e s e z â d ı r P ırlanta g ib i p ar p ar alı zâr ıma s ö y l e 5 Yakdı der- i d iv âr- ı d ili n âr- ı mu h a b b e t S abâ-yı s eh er ş ev k ı h em- es r âr ım a s ö y l e Deryâ-yı d er û n u mu y ak ar âteş - i c â n s û z Kānûn-i k ir âm b ö y le mi d ild âr ım a s ö y l e L UT F Î d er- i d erg âh - ı d ilâr âd a s eb â t e t Rahm ey ley e b elk i o k er em- k âr im e s ö y l e
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

514
1 Verd-i te r- v eş d ild e h u b b in y âd ig â r o l d u b e n e Asl-ı usl û b - i cemîlin b er- g ü zâr o l d u b e n e

423

Âlemi h alk ey ley en A llah s e n i g ü l s a k l a s u n Ülf et ü ü n s iy y etin h o ş mü ş g -b â r o l d u b e n e Dev let- i b âk î d iler s in H ak k ’ı n â s î o l m a s e n L üb b - i mân â- y ı mu h ab b etin ş i k â r o l d u b e n e Berg - i g ü l ş eb n em ile h ay ât b u l u r v a k t -i s e h e r Res m- i âd âb - ı k emâlin y âr- ı g ā r o l d u b e n e 5 Mi r ’ ât- ı H ak ’ d ır g ö n ü l r û ş e n -z a m î r â ri fl e ri n Kû ş e- i k alb in d e LU TF Î g ü l‘ i z â r o l d u b e n e
Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün

515
1 Aman d ır ey mü ’ min k ar d eş Rız â- y ı B âr î’ y i g ö zle Îm ân o la s an a y o ld aş Rız â- y ı B âr î’ y i g ö zle Kar a y er ler s en i y er ler Kiş i n iy etin e d er ler S üâ l melek ler i g ö zler Rız â- y ı B âr î’ y i g ö zle S orar lar h as b - i h âlin d en Har am h elâl b u mâlin d en Azâb o lu r v eb âlin d en Rız â- y ı B âr î’ y i g ö zle E ğer h ay v ân eğ er in s ân Alu r lar h ak k ın ı y ek s ân Değ ild ir b u h is âb âs ân Rız â- y ı B âr î’ y i g ö zle 5 Cen âb - ı zü ’ l- C elâl A llah Hu zû r a celb ed er v allah Ok u d u r d ef ter in b illâh Rız â- y ı Bâr î’ y i g ö zle Îmân İ s lâm n amâz ile Kāim o lu r n iy âz ile Bu g ü n b ir çâr e- s âz ile Rızâ- y ı B âr î’ y i g ö zle Fa k î r m i s k î n l e ri Al l a h Sa n a m u h t â c e d ü p v a l l a h Z e k â t v e r b u l k e re m u l l a h R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e Ka b û l e t d i n s e K u r ’â n ’ı Kâ m i l e t d i n s e î m â n ı Du t a rs ı n e m r ü fe rm â n ı R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e Se n i h a l k e y l e d i A l l a h Îm â n İs l â m i l e v a l l a h Pe y g a m b e ri n re s û l u l l a h R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e 10 H e v â -y ı n e fs i n e g i t m e Ki t â b ı n e m ri n i a t m a Bu dîni dünyâya satma R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e Hâ k i m -i y e v m i ’d -d î n A l l a h Bizi ihyâ eder vallah Gö rü r h i s â b ı m ı z b i l l â h R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e O günde hakkı hak ede He rk e s m a h a l l i n e g i d e O günde âsîler n’ide R ı z â -y ı B â rî ’y i g ö z l e

424

Tarîk-ı hak k ı K u r ’ ân ’ d a Beyân eyled i f er mân d a Kulu kalmay a n îr ân d a Rızâ-yı Bârî’ y i g ö zle

D e r-i d e rg â h ı n ı Al l a h Biz e fe t h e y l e d i v a l l a h Olur tevbe kabûl billah Rız â -y ı B â rî ’y i g ö z l e

1 5 M U H A M M ED LU TFÎ’y e d e rm â n Ver e af v imize f er mâ n O la y o ld aş b ize îmâ n Rızâ- y ı B âr î’ y i g ö zl e
8’l i he c e v e zni

516
1 Bir selâm g ö n d er d im mer d - i mer d â n e M erhabâ ef en d im la‘ l- i d ü r d ân e Burc-i h id ây etd e g ü n eş g ö r en ler Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ e Ne renkler e d ü ş d ü b u d ev r- i zem â n Kalmadı b ir y er d e b ir d âr ü ’ l- emâ n Her kimd e v ar is e v allah i îmân Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ e Ümmet-i M u h ammed h âmil- i îmâ n Hazret-i K u r ’ ân ’ d ır îmân e d er mâ n Her kim is ter is e r ızâ- y ı Rah mân Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ e S irâc-ı n ey y îr eh l- i îmân d ır M uallim- i K u r ’ ân d âr ü ’ l- emân d ır Her kim k i tâlib - i d âr- ı cin ân d ır Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ 5 M uallimin k ah r ü s itemi cân e Verilmez v allah i d ü r r ü mer cân e Her kim âş ık is e Zât- ı S ü b h ân ’ e Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ e İsteyenle r s eâd et- i eb ed î Gözleyen ler d ild e n û r- i Eh ad ’ i Her kim s ev er is e Zât- ı S amed ’ i Kurbân o lu r mu allim- i K u r ’ ân ’ e

425

Gö r mez mis in M ev lâ b izleri n e t d i Kâf ir ler elin d e ter b iy e etd i Nice mü s lim k âf ir eller in ö p d ü Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e T âlîm- i K u r ’ ân ’ d ır ef d al- i a ‘m â l Ku r ’ ân ile b u lu r b u îmân k e m â l Her k im is ter is e b u lmay a z e v â l Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e Ne k ad ar o ls a d a âlim- i âmi l Ş öh r eti o lu r s a âleme ş âmil T âlîm- i s ıb y ân e o lmas a mâi l Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e 10 İst er is e o ls u n âlemd e f âık Bu ü s tâd - ı k âmil f etv ây a lây ı k Tak d îr ets e k emâlâtın a lây ı k Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e M u allim- i s ıb y ân d âr ü ’ l- em â n d ı r M u allim- i s ıb y ân n û r- i zem â n d ı r Des t- g îr- i ü mmet r ah m- i R a h m â n ’d ı r Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e S eâ d et- men d o lan d u tar h ak s ö z ü T âlîm- i K u r ’ ân ’ d an ay ır maz g ö z ü L UTF İ Y Â h ak s ö zd en u tan ı r y ü z ü Ku r b ân o lu r mu allim- i K u r ’ â n ’e
11 ’l i he c e v e zni

517
1 Gözü m g ö r eli g ü lb er in i d âr-ı h a re m d e Bir d ah î mü y es s er o la mı b e y t -i k e re m d e Gü lzâr- ı melâh atd e g ü l- en d â m o k a m e r-v e ş Gey s û ler i zeh ir s an emin tel l e ri n e m d e Gö r n ev - k amer i eb r û ler i eyl e d i t e m s î l S ûretin i s er- s atr- ı ş er ef b âğ -ı İre m ’d e Âh û lar a âf et o lalı o l k ar a gö z l e r Çîn ik lîmin e f itn e- f eş ân o ld u k ı d e m d e

426

5 L UT F Î g ib i âş ü f teler in h alin i s ey r e t Odlara yan ar s u b h u mes â b ah r- i v e re m d e Mef ‘û lü / M e fâ ‘ î lü / M e fâ ‘ î l ü / F e ‘û l ü n

518
1 Ağla ey d il cân s ö k en k an lar d ö ke n g e l d i y i n e E hl-i îmân k alb in e âteş ek en g eldi y i n e Bu Muha r r emü ’ l- h ar amd e mâcer â -y ı K e rb e l â Z ahr-i İs lâm’ ı k ır u p b eller b ü k en g e l d i y i n e Ol kame r- tal‘ at H u s ey n ’ in k âk ü l’ i g ü l b â rı n ı Dâne dân e y er ler e ey v âh ek en g e l d i y i n e E hl-i eflâk ü ar âzi cü mleten eş y â b u g ü n Dağlanu r lar h ân ed ân e d âğ çek en g e l d i y i n e 5 L UT F İYÂ d âr- ı f en â b ây u g ed ây ı a ğ l a d ı r Doğduğu g ü n d e d e k i d ev let- f ü k e n g e l d i y i n e
Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün

519
1 E y bâd-ı s ab â zü lf - i s emen - s ây em e d e ğ m e Ol serv- i r ev îş eb r û - k emân y ay ım a d e ğ m e E y bâd-ı s ab â k âk ü l- i g ü l mü ş g - f e ş â n ı m Gülşene v er ir ş a‘ ş aa b ed r- ây eme d e ğ m e E y bâd-ı s ab â r û y - i n û r ef ş ân e n a z a r k ı l Dîdârına b ak mih r ü meh - âr ây ime d e ğ m e E y bâd-ı s ab â d ilb er e d ild âd es in a m m â M eyhâne d e mey - k eş ler i g ö r p ây i m e d e ğ m e 5 L UT F Î’ye ter ah h u m ed e o l p îr- i m u g ā n k i E mr eyle y e d il- b es te r ev îş n ây im e d e ğ m e
M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün

427

 b id în ’ d ir d ü r r.ı ş ü h ed â o l k u r r et.i K u r ’ ân ile o lmu ş n ü m â y â n Amân A llah amân amân v er b i z e Bi-h u r meti y â R ab H azr et.ı P ey g amb er h ak k ā b i r v e l î Ş âh .i M u h t â r E y k er emler k ân i ey G an î S e t t â r M u h ammed h u r meti amân y â Ga ffâ r Amân A llah amân amân v er b i z e Bi-h u r meti s ıd k .i Os m a n Yü zü n d e b er k u r u r en v âr.i Ö m e r M âd en .ı P ey g a m b e r Bi-h u r meti y â R ab n âmû s .i v e l â y e t Üv ey s .ı S ıd d îk .i H u s e y n S erd âr.i A l l a h Amân A llah amân amân v er b i z e Yü z d u td u k d erg âh e h as b ete n l i l l â h Amân A llah amân amân v er b i z e Hab îb ’ in d ir s en in A h med .i a y n S ev er d i H u s ey n ’ i s u ltân .i e k b e r Amân A llah amân amân v er b i z e Bi-h u r meti y â R ab H azr et.i A l i Dâmâd .i K ar ân î mih r.520 1 E y mer h amet k ân i H azr et.h u r meti y â R ab H azr et.i r eş â d e t Amân A llah amân amân v er b i z e 428 .ı v elây etd ir n azlı cilv el i Amân A llah amân amân v er b i z e Bi-h u r meti y â R ab H azr et.ı E k b e r S ev er d i S ıd d îk ’ ı Zât.i s eâd e t P îr.i H a s e n Hilm ü s ab r ı in d allah d a muh a s s e n Nû r.i G ey lân î’ d ir ş ems .i h ü d â k ad r i âli mü s tah s e n Amân A llah amân amân v er b i z e Bi-h u r meti y â R ab H azr et.ı k e v n e y n Amân A llah amân amân v er b i z e Z ey n e’ l.ı K u r ’â n F ey z.i ad âlet b elin d e k em e r E hl.i îmân o lan mer h amet u m a r Amân A llah amân amân v er b i z e 5 Bi.

i g u f r ân Ram a z â n ’d a 429 .i R ah mân Ram a z â n ’d a E nvâr-ı h ü d â d iller e K u r ’ ân Ram a z â n ’d a Bu rahmet ay ı H azr et.k ân ı n a y a l v a r E lbette e d er d er d in e d er mân R am a z â n ’d a L eyle-i K ad ir ’ d e açılu r b âb .i H u d â lü b b -i m u h a b b e t Allah’a ed er cân ın ı k u r b ân Rama z â n ’d a 5 E y nûr-i b as ar n û r.10 E nbiyâullah ın ş ef â‘ atin e E vliyâul lah h ın k er âmetin e Gavs-i zemân en in mer h ametin e Amân Allah amân amân v er b ize S en Kerî m’s in s en Rah îm’s in İ lâh i S en hakîm’s in s en H alîm’s in İ lâh i Yüzü yer d e LU TF Î g ö zler d erg âh i Amân Allah amân amân v er b ize 11 ’ li h e c e v e zni 521 1 Arş’da o k u n u r s û r e.ı te c e l l â Cân gözler in e g ö r ü n e cân ân R am a z â n ’d a Hak sâat .i b as îr et ile b i r b a k E nvâr-ı M u h ammed o la s u ltân R a m a z â n ’d a Cibrîl-i emîn emr.i H u d â ile g eti rd i Ahmed’e n ü zû l ey led i F u r k ān R a m a z â n ’d a Dergâhe y ü zü n d u t O k er em.i k er em İ s lâm’ a ih s ân R a m a z â n ’d a İstiğfâr ed er mü ’ min e b u mâh d a m e l e k l e r Gün gibi d o ğ ar k alb ler e ir f ân R am a z â n ’d a Her kimd e k i v ar h u b b .i K u r ’ ân il e M e m d û h Bu kenz.i if târ d a ed er s âime h u rm e t Rahmet n azar ıy la b ak a Rah mân R a m a z â n ’d a 10 Allah’ı sev en mâl ile cân ın a n e m i n n e t S ahîler a lu r cen n et.

i mu h ab b etd e k āf o lu r z ü b â b Bu âf et s ığ ar mı k ev n ü mekâ n e 5 M ecn û n ’ u s ah r ây a s ald ı o L e y l â Kâk ü l.i g ö n ü ld e y an mış s ir â c ı Gö s ter miş mu h ab b et r âh .y ı g i rd â b Bah r.i H ak k ’ a b u l i m k â n R a m a z â n ’d a Bir k er e tef ek k ü r ed eg ö r r û z -i c e z â y ı Al ih s ân ile af v in e f er mân R a m a z â n ’d a Allah s ah îd ir s ah îy i h em s e v e r A l l a h Kalmay a f ak îr aç y etîm u r y â n R a m a z â n ’d a Bu malı s an a v er d i H u d â em ri b u d u r k i Ver y in e H u d â y o lu n a b u l ş â n R a m a z â n ’d a 15 L U TF Î ’ d e n e v ar te’s îr in i h a l k e d e A l l a h L utf ey ley e b u ü mmete Rah m â n R a m a z â n ’d a M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 522 1 S ey r.en d âzı cen n et.i mu h ab b etd e o lmaz b i r h u b â b Z îr.emâ n e Gü lb e.i Ley lâ’ d an o ld u tece l l â Dîd âr.k e m â n e Bir n azar.i câ n d ı r Gü n eş ler d en g ü zel n azlı civ â n d ı r Bir b ak ın k i d ild e n e h ey ecâ n d ı r Bu k ad ar ca h as r et s ığ maz im k â n e Ne k ad ar d ev r ets e b elâ.i m i n h â c ı Her n e emr ed er s e b aş ımın t â c ı Ku r b ân o ls u n cân ım eb r û .Bir k er r e d ü ş ü n cân ın emâne t b e d e n i n d e L utf u k er em.i d îd âr is ter b u h as te g ö z l e r Bir h ab er g ö n d er in mih r.ı Ley lâ’ d ır M ecn û n ’ a s a h râ O sah r âd a d ü ş d ü g ü l g ü lis tâ n e 430 .i z e m â n e Dild âd e d ild âr d an mer h ame t g ö z l e r Kab û l ed e d ilb er d âr ü ’ l.

i d erg e h -i Ha k k ’a E lbet lâz ım eh l.i h id ây et çala h e r g â h Dest-gîr o la H âd î.i R ah m â n ’e 11 ’ li h e c e v e zni 523 1 E y nûr-i b as ar n û r.i M u tlak d ü .i b as îr et v er e A l l a h Dil-dîde s in e mih r.i n iy âza n iy âzı he m -râ h 5 Allahü K er îm lu tf u k ad îm r ah met i v â s i ‘ F ettâh u H ak îm d erg eh i f eth ey le m i ş h e r g â h L UT F Î g ib i v îr ân e ile h em.i M ev lây e ’d e b i r â h Her dem d e n iy âz ey le d er.i mu h ab b et il e m â m û r Olsun sa n a mü r ş id r eh .Nice bin g ü n eş v ar h er b ir zer r ede Mâh-i tâ b ân g izli tâze g u r r ed e Dürr ü m er cân v ar d ır k ö h n e s u r r e d e Cihân-nümâ d ild ir s en d e d ü r d ân e L UT F İY Â k er emi K er îm’ d en is te Merham eti d âim R ah îm’ d en is te Derdine d er mân ı H ak îm’ d en is te Bu kerem mah s û s d u r r ah m.s e râ d a E srâr-ı h ak îk ate s en i ey ley e âg âh Gülbe-i g ö n ü l f ey z.n iş în o l m a M âmûr g ö n ü l mü lk in i v îr ân ed er n â -g â h M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 524 1 Gûş-dâr o l h û ş .men d im ş er îat akv â l i n e “E s-sahi y y ü h ab îb u llah ” b ak h ad î s m e â l i n e M en-yet ev ek k el alâllah s ır r ın a s e rd â r o l u p Bul kanâat k en zin i y ap ış s eh âv et d â l i n e F akr içind e b u l g ın â mü s tağ n î o l e y m e rd -i ş î r Âb-ı rûy in k atr es in v er me cih ân ın m â l i n e 431 .

i h â l e f‘â l i n e Rağ b et etmez er o lan k er k e s g i b i b i l c î ‘fe y e An k ā.i ezeld en tak s îm i n n e v â l i n e 5 Bâb .Derg eh .i aş k d a mâlik o ld u k ça g ö n ü l d ü rd â n e y e S ey r ed in ce k as r.ı mey i n â y -ı d i l i Ol b ilü r k i cân u d ild en cân v e ri r c â n â n e y e Dâimâ aş k zev k ın ın b u A r ş u fe rş m u h t â c ı d ı r Bah r.âlemd e f ak îr d ir b ak R e s û l ’ü n k ā l i n e S âi lân mey ân .civ âr an k ıl n azar n o k s â n -ı c î râ n ı g ö z e t Allah içü n n âzır o l h er g ü n g e d â l a r h â l i n e 10 Ku ş g ib i d er ü p d eş ü r ü p k en d i y a v ru n b e s l e m e İns âf ın v ar is e b ir b ak eh l.r û bi r s e â d e t d â l i n e Aç y atar çu l.b âd e k ızıl r u h u n v e ri r d e m h â n e y e Îyş ü n û ş i iş r et.v eş k o n ar o meh .i d ü n y â s en i ta’ k îb e d e rs e s â y e -v e ş Ol zemân ızh âr.ı n ef s in ter k ed er ek s o r fa k î rl e r h â l i n i Hay d er ü F âr û k g ib i b ak ey t â m ı n a h v â l i n e Çâr.ı ab d i d ak ed en s âil o lur d â i m fa k î r Her d ü .ı n âs d a h o r h a k î rd i r d â i m a Kes g ö zü n k ılma n azar s en b i r e h a d e m v â l i n e Dev let.i zev k .p û ş g ezer etme z t e n e z z ü l m e rd -i ş î r Ağ zın ı v u r maz s ü âlin b u ze h i rl i b â l i n e P ek mü r eccah d ır y an ın d a evl i y â n ı n L U T FİYÂ F akr ile ey ler tef ah h u r b ak m a z e d n â y â l i n e Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 525 1 M ey içü p mah b û b s ev en cânı n v e ri r m e y h â n e y e S âk î n ev .i y âr i ızz ü n âzla d o ld u ru r c â n h â n e y e 432 .ı d ild e mih r-v e ş c â n â n ı n ı Cev r.i M ev lâ’ y a d ild en kı l m ü n â c â t a rz a v e r Râzı o l ilm.i n îmet et H u d â e b d â l i n e Z ev k .

5 Kim sev er s e d ilb er i cân ın d an el ç e k m e k g e re k Aç gözün b ir k er r e b ak ağ lar g ü le r m e s t â n e y e Nâr-ı aşk ı b ü lb ü le s o r ma g ü lü n d a l ı n d a d ı r L UT F İYÂ s o r ş id d et.i di l d â d e s i n e 433 .i n âr d a y an a n p e rv â n e y e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 526 1 Cânân yolunda cânım giderse cânıma minnet “el-hukmü lillâh ” Yârin eliyle şem‘am yanarsa devlet-i bâkî “fazlun minallah” Dîdâr-ı yâri kılan temâşâ ağyâr yüzüne bakar mı hâşâ Nûr-i tecellâ menzil-gehidir mir’at-ı hikmet “min-kudretillâh” Hurşîd-i mânâ mihr-i dilârâ şevk-ı cemâli kamer-i garrâ Enzâr-ı rahmet kân-i kerâmet şems-i seâdet “min-rahmetillâh” Enhâr-ı irfân sadrında cârî ezkâr-ı Rahmân leyl ü nehâri Feyz-i feyezân dârü’ş-şifâdır fermân-ı dâim “tûbû ilallah” 5 Burc-i Küfrâ’da mah-i münevver doğdu o meh-rû hurşîd-i ahmer Mürşid-i ümmet ummân-ı rahmet nûr-i mücessem “rûh-i meallah” Pîr-i Küfrevî emîr-i ebrâr nûr-i mâ nevî sultân-ı ahyâr Şems-i hidâyet necm-i seâdet hâdî-i ümmet “min-keremillâh” Nâm-ı Muhammed sırr-ı mukaddes emîr-i aktâb bir Zât-ı Akdes Serdâr-ı pîrân râh-ı hüdâde Lokmân-ı devrân “li-hikmetillâh” Tavâf ederdi ricâl-i kirâm asrında olan âlim ü allâm Dergâh-ı Mevlâ idi o sultân ihsân ederdi “hasbeten lillâh” LUTFÎ letâfet şânına şâyân hurşîd-i vahdet güneşden ayân Nâşir-i feyz-i feyyâz-ı mutlak ehl-i îmâne “lillâhi fillâh” Müs tef ‘i lâ tün / Müs tef ‘i lâ tün / Müs tef ‘i lâ tün / Müs tef ‘i lâ tün 527 1 Rahm ed er mîr.i zemân g ö r d ü ğ ü ü ft â d e s i n e Kerem etmez mi K er îm b en d e.

emân d âr ı d ı r e h l -i k e re m i n O k er em.i ş e rm e n d e s i n e E r o lu r er b âb .y ı mu h ab b etd en b ir ka t re d ü ş e d i l d e O nû r.ı zemân s en s in d er d l e ri n e d â d e y l e E rb âb .i ş âf î v er d erg âh ı g ü ş â d e y l e M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 529 1 Der y â.ş ân n e y ap ar d âr ın a p â -b e n d e s i n e Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 528 1 E y ş ân .h as teler in g ö zler ş er b et -i ş i fâ s e n d e n L ok mân .ı k er em r ah m et mah z û n l a rı ş â d e y l e Bu d erg eh .i h id ây etd en b ir zer r e o l a e l d e 434 .ı d il h immeti â l î n e k a d a r Ols a mü ltecîler i b in v er e h e r b e n d e s i n e Der.y ı k er em H ay d e r-i Ke rrâ r-ı v e l î İhs ân ed er d i aceb b en d e.Dü r.ı k er em h er d em ü f tâ d e l e ri n g ö z l e r Ah v âl.i p er îş ân e ik r âmı murâ d e y l e Ş erâf eti eş r âf ın ih s ân iled ir d â i m Der mân d ey e k ıl h u r met âlem d e b i r â d e y l e 5 S âi ller i mes r û r et h ar âb lar ı m â m û r e t E sî r ler e k ıl ih s ân d er b en d i â z â d e y l e L U TF Î ’ y e k er em ey le p ey m â n e -i h i m m e t d e n Bir ş er b et.i d erg âh ın ı tâif o lıcak b â y u g e d â Gü n g ib i ik r âm ed er g ö r d ü ğ ü e fg e n d e s i n e 5 Ne s eâd et n e h id ây et b u ş er â fe t n e s e h â Cân v er ir cân d iy er ek d âr ına â y e n d e s i n e L UTF İ Y Â d âr ü ’ l.i v âlâd a g ed âlar ı y â d e y l e Dil.i d er y â.

ı h e r d ü -d î d e Cânım size f ed âd ır d ilb er.g ü z î d e E brû-kem ân d ilâr â s er v er i d ilb er â n ı n Böyle cân b âz.Bu âb-ı h id ây etd en n em ala g ö n ü l v e rd i S eâdet-i s er med î b u mey ile b u m ü l d e Gözler s en i o d ild âr b ils en n ed ir o l e fk â r E yleye sen i b îd âr ir ş âd ed e b u çö l d e E y nûr-i b as ar k u r b ân cân ım s ize d i r h e r â n Bir bûy-i h id ây et v ar b u b ağ d a o l a n g ü l d e 5 Bu verd-i h id ây et k i s u ltân .i h icr â n b i z e S ervi-rev ân s er v i.i atş ân b i z e M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i lün / Fâ ‘i lün 531 1 Nev-reste n ev .ı r ey â h î n d i r S ahrâ-yı h ak îk atd ir b u lu n mad ı h e r i l d e L UT F Î n e ş er âf etd ir mey h ân e.i b er.civ ân âteş .i d ev r â n b i z e E brû-kem ân d ilb er ân d iller e âteş a t a r Ol perî-veş n ev .tâb â n b i z e Nazlı nü v âziş ed er leb ler i h an d ân b i z e F itne-i cân s û zd u r d ilb er.âş ık ān r e m î d e 435 .r û ler in âd etid ir h er z e m â n Herkese k ev s er v er ir ciğ er.ı d ilb er ez.civ ân ım en v âr.v eş k āmet.i ş im ş â d d ı r S eyr ü saf â âleme v er med i mey d â n b i z e 5 L UT F Î p er î.i tan n âz o l a n Gör ki ne n âzlar s atar âf et.i v a h d e t d e L utfî’ye ed e ik r âm H ak d u ttu ğ u ha k y o l d a M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 530 1 Gör ne hev â g ö s ter ir b u meh .

i Rah m â n ’e b a ğ ı ş l a Ümmîd .i d eh ir d e cân â b ir âf et -i z e m â n d ı r Üft âd eler elin d en d âd etmede re v î d e L UTF Î o mih r.i se h e r d e m î d e Gö r ü lmemiş cih ân d a ems âli ş û h u ş e n g i n Hu r ş îd .i D u h â teb ş îr.i r û y ân s ald ı s e n i b e l â y a Âteş o cağ ı o lmu ş ciğ erg âh ı m k a d î d e M ü s t e f ‘i l ün / F e ‘û l ün / Müs tef ‘i lün / Fe ‘û lün 532 1 Yâ Rab b i b izi ş ân ın o lan ş â n e b a ğ ı ş l a Hu r ş îd .şâ n e b a ğ ı ş l a 436 .i k ā m e t l e v e n d i n S eyr in e tâk at etmez âş ık ān -ı ş û rî d e 5 Z ü lf .i s ab ây a mü ş g .i âh .ı k er em mer h ametin b a h ri n e b a h ş e t Derg âh d e o lan n azlı p er îş ân e b a ğ ı ş l a L utf u k er emin b ah r in e k ena r m ı o l u r y â E zeld en eb ed n û r.v eş n ü mây ân h alk et m i ş â fe rî d e Dev r.i ter v ak t.ı K adî m Ha z re t -i M e v l â S ûre.i u mm â n e b a ğ ı ş l a Yâ Rab b i b u d em d erg eh e k a rş u y ü z ü m ü z y o k M u h târ ın o lan zât.i h ü d â d o ğ d u b ize Z â t -ı M u h a m m e d Ol zât.i Tâtâr ’d a n h û b -t e rd i r Gü lis tân .ı k er em r ah met.i h ü d â Res û l.ı k er em.i zî.ı d er û n u m imd âd ım a re s î d e Gey s û ler i d ağ ılmış s er v .i K u r ’ ân ’e b a ğ ı ş l a 5 Hu r ş îd .y ı k er em k atr e.ş ân e b a ğ ı ş l a Rah mân u Rah îm Zât.i k av îmiz b u d u r ey Hâ l i k -ı â l e m Kamer.ı g ü l.ş ân e b a ğ ı ş l a E y ş ân .i âlî.i h ü d â h u r ş îd .Nazar ı tîr k emân .b âz ciğ erg â h ı m d a ğ ı t d ı Dû d .i r ah ş â n e b a ğ ı ş l a Yok d an b izi v ar ey ley en ey Kā d i r ü Ka y y û m Der y â.

ı c i h â n e Güneş g ib i g ö r ü n mey e h iç v ar mı b a h â n e Kitâb-ı K er îm h âk ile y ek s ân o la b i r fe rd Hurmetdâr ı v ar mı d ah î b ak p îr ü c i v â n e E lbet bu g id iş zîr ü zeb er etmes e h a l k ı M uhâlif o lu r îtik ād .i cen n et.ı ra h m e t i n L U T FÎ Alursa y etiş ir elb et o mih r.î y n ü h a v râ y e E ğer şef k at y ü zü n d en b ir n azar.ı cemâl ets e d ö n er Ley le -i E s râ ’y e E yâ şâhlar ş âh ı cân ân s en in d ev ri n d e k i i h s â n Z ülâl-i vas lın a k ar ş u n e min n et c â m -ı h a m râ y e L eb-i la‘ lin d en ak s etmiş k ızıllık c â m -ı c i l â y e Kızıl güller o lu r h ay r ân ş eh â s en y ü z -i t u ğ râ y e 5 Cemâl-i b â.i âlem -â râ y e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 534 1 Dikkatle h ele ey le n azar h alk .k emâlin d en tecellî n ûru n u n a k s i M üsellem d ir s an a cân ân n e İ s k en d e r ü Dâ râ ’y e E ğer hus­ n in k itâb ı b ir o k u n s a h al k -ı â l e m d e Ne zikr.i k û y .S ensin bize an cak İ lâh î er h am ü e k re m Dergâhe f ed â LU TF Î ’ y i k u r b ân e b a ğ ı ş l a M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 533 1 Yolun uğ r ar is e ey d il s er.i M e’ v â n e h û r î.ı eh l.‘ i r u h s âr e y an ar p er v â n e -v e ş u ş ş â k E ğer arz .i îmân e Kahhâr-ı K ad îm v er d iğ i f er mân e m u h â l i f Kendisi o la etmey e emr in i r ev ân e 437 .i d i l â râ y e Gider el d en g ö n ü l cân â o la k u r b â n o b e d r-â y e Z ehî ol ş em.

b er.i s eh er b ü lb ü l -i z â re s ö y l e m e 438 .ı en b iy âd ır ev v el.etr af ın d a med f û n d u r g ö rü n ü r d â r-ı u k b â d e ­ Ger ek p îr ü g er ek civ ân g er e k c i n n ü g e re k i n s â n Olu r lar h âk ile y ek s ân alu r l a r z e v k m ân â d e Cem o lmu ş ak târ.zemîn o lmu ş di l e rl e r ra h m e t -i R a h m â n Teâlâ ş ân u h û ek b er o k u r lar d e rs i e ş y â d e Neb îler s er v er i n û r.i em i rd e â d e m d e Çâr.i H u d â g ü n g i b i c â n â Gaf let ile ey LU TF î b u g ü n d ü ş m e z i y â n e M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 535 1 Neler v ar d ır eğ er g ö r s en h uz û r-i b e y t -i M e v l â ’d e Neler v ar d ır eğ er b ils en o d e rg â h -ı m u a l l â d e Nice Cib r îller in er s id r eler i n d e n o l u r t â i f Niceler g ar k o lu r g id er o m e h -rû â l e m -â râ d e M etâf .ı aş k ı zü lf .ı âle m d e k i ş â n e Tiz d en g ö r ü lü r ad l.i Rah mân g ü n e ş d e n a z h e r e y L U T FÎ Hid ây et g ü n eş i d o ğ mu ş amâ n d ı r k a l m a a m â d e M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 536 1 E y s ab â es r âr.i h ü d â a n c a k M u h a m m e d ’d i r Alı r ­ d ı f ey z.ı ar zd an d a h î b i l â d -ı ş e t t â d e n E d er ler b âb .i y â re s ö y l e m e Ki s ak ın v ak t.ı K âb e’ d e n iy âz ı d â r-ı v â l â d e 5 Kamu r û .5 Ger çık may a b u h âle d ah î g a y re t -i M e v l â Dü ş mez b u s ıf at H âlik .i Rab b ân î o lu r d u g a rk b u d e ry â d e Nisâ r icâl s ab î s ıb y ân n iy âz b a h ri n e g a rk o l m u ş Ak ar g ö zler in in y aş ı v er ele r c â n o e s n â d e Gö r ü n ü r r ah met.

i y â re s ö y l e m e Gül-güli s tân .ı melâh at s er v er id ir s e v d i ğ i m İklîm-i Ç în ’ e v ar ır s an mü ş g .k ü lâh h u r ş îd .b âr e s ö y l e m e 5 Nâzını meh .i s eh er şe b n e m g i b i Kûh-sârlar çev r es in d e lâlezâr e s ö y l e m e Gülbe-i g ö n lü n d e g ö r s en s âf s âf g ü l l e r g ü z e l Ş evk-ı if tih âr ile çig n in d e câr e sö y l e m e S erfürû et s er v er.i d ilb er e v ak t.b e.i d â re s ö y l e m e O kemân .p âr eler in eh l.i mu h ab b e t ç e k e r S akla bu cev h er i can d a b ir n ig âr e s ö y l e m e Gir derû n .ı d er û n î g ö n l ü m ü Z evrak-ı d il zev k ın i M an s û r.İhtiyârsız ey lemiş zev k .d em M üddet temâm b u ld u ad em Yetmez m i b u n o k s an b ize Çarhı temâm çev ir d iler Yerli yer in d ev ir d iler Harman g ib i s av u r d u lar Yetmez m i b u n o k s an b ize Din yolu n u s ed etd iler Bid‘atlar ı med h etd iler E hl-i hak k ı r ed d etd iler Yetmez m i b u n o k s an b ize Em re d l e r â m i r o l d u l a r S ad r-ı d î v â n e g e l d i l e r Bir y e ri n e b i n d o l d u l a r Yet m e z m i b u n o k s a n b i z e 5 A r s ı z e d e b s i z i l e ri Eh l -i k e m â l k a l d ı g e ri D in d â rl a rı n y o k d u r y e ri Yet m e z m i b u n o k s a n b i z e Bir d â m -ı d î n o l d u g ü ş â d Bid ‘a t l a rı k ı l d ı â b â d G it d i k u l û b d a n ît i k ā d Yet m e z m i b u n o k s a n b i z e 439 .eb r û ler in tâk ın a k u r b ân d ı r b u c â n Z ülf-i ze r k ıy k âc.ı h ar emd e y âr.i h û b ân e ey le il t i c â Dil-nişîn o l d er d in i h er g am.i g āra s ö y l e m e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 537 1 Âhir zem ân d ır ey d îd em Bozuldu âlem d em.k ü s â re s ö y l e m e Ketm-i es r âr ey le LU TF Î b âr i ağ y â r d u y m a s ı n Der-i de rg âh .

i f as lın ı Yetmez mi b u n o k s an b ize İrf ân ı îmân ı o lan E ks er ö lü p o ld u r ev ân F âsık lar a k ald ı cih ân Yetmez mi b u n o k s an b ize E hl.i mu h ab b et n eş ’ e s i n d e n b i r k a d e h -b â z e Dü ş er s e ar tır ır zev k ı u y u n ca t e l -i y e l p â z e Dö n er p er v ân e.i ş e y d â -y ı c â n b â z e Gö n ü l ef lâk in in ş ems .i A h med n er d ed ir Ş er.‘ i M u h ammed n er d ed ir Kur ’ ân .ı O s mân î er iş ir z e v k -ı m ü l -b â z e 440 .i ilimd ir h er zemân Ş em .Bir h izmetin b in mis lin i Almış o f er ‘ î as lın ı Bil mez k ıy met.ı an k āy ı eğ er k o k n û s -i Hi n d î ’l e Ne b ir k atr e n e b ir zer r e o m ü rg -i ş â h -ı ş e h b â z e 5 Ne tâc u tah t.i h ü v e y d â s ı m u h a b b e t d i r M u h ab b etd en o lu r imd âd h a d î s -i a ş k -ı d i l b â z e S imü rg .‘ i h alây ık d ır cih ân Boş k ald ı ek s er ş em‘ ad an Yetmez mi b u n o k s an b ize 10 Ku l o ld u lar âmir ler e 15 Bu ğ z etd iler f ak îr ler e Dold u s iv â zamîr ler e Yet mez mi b u n o k s an b ize S ün n et.i k āf .tek camlar le b -i g ü l n â r-ı u ş ş â k a Ver ir ler b âd e.ı K ey h u s r ev ne n a k ş -ı c â m -ı C e m C e m ş î d Ne s altan at.i g ü lg û n d il.ı Eh ad n er d ed ir Yet mez mi b u n o k s an b ize M ü s t e f ‘i l ün / Müs t e f ‘i l ün Hu b b -i ri y â s e t â l i m e B a ş e ğ d i ri r ç o k z â l i m e Ol a m ı h u s n -i h â t i m e Ye t m e z m i b u n o k s a n b i z e T â c i l e h ı rk a d ı r n a z a r De rv î ş i m i ş d e y û g e z e r Bir menhîden kılmaz hazer Ye t m e z m i b u n o k s a n b i z e Ha k k ’ı k a b û l d e n t a ş ra d ı r İl m -i t a s a v v u f b a ş l a d ı r Şe r‘i n h i l â fı n i ş l e d i r Ye t m e z m i b u n o k s a n b i z e H a ra m h e l â l d e m e z y i y e r Kılıçsız kalkansız soyar Kustuğu gününde doyar Ye t m e z m i b u n o k s a n b i z e Cem eylemiş LUTFÎ hemân N a z m u ş i ‘ri n d e b i l a y â n H u l k -ı re z î l e y i b e y â n Ye t m e z m i b u n o k s a n b i z e 538 1 E ğer mey .

ı n û r.y ı a ş k -ı g ü l b â z e Gönülde n r û z u ş eb LU TF Î tazar ru ‘ e y l e M e v l â ’y e Ş erâb-ı a ş k ın ih s ân ı s ezâd ır o l b î -e n b â z e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 539 1 Bülbül-i ş ey d â g ü l b u d ağ ın a M ecnûn-i s ah r â Ley lâ d âğ ın a Kûhken F er h âd b ü lb ü l.Ne gül-i g ü lş en .ı d ilin e Cân u dild en k o y y ü z ay ağ ın a Aşkı meş k ey le d er û n .ı İ r em’ d e b e r-k a râ r e y l e r Değince zü lf .i f ey z.i b âğ .i cân ı S aldı fery âd a Ş îr în b âğ ın a Kurdu cân g âh e tah tın ı cân ân Bahşetdi cân e zev k ın i cin ân Husn-i cemâli s ey r etd i cân ân M ihr ü m âh k u r b ân al y an ağ ın a M ihr-i m u h ab b eti çald ı g ö n lü me E kmel-i îmân d o ld u g ö n lü me İlm ü hik meti g eld i g ö n lü me Olalı hud d âm p îr o ca­ ğ ı­ na E vliyâullah k en z.i g ü ld e Kurbân e d eg ö r g o n ce çağ ın a İlm-i ezeld e âş ık a ezv âk E ylemiş A llah aş k ın ı er zâk Cem olu p u ş ş âk ald ılar ev r âk Dermeye g ü ller tev h îd b âğ ın a 441 .i d ild e Z evk-ı gü li b u l h o ş mey ü mü ld e Bülbül-i cân ı mev s im.i d ild âr ın s ab â.i Yezd ân ’ d ır Kalbi kā b il.i ir f ân d ır Mazhar-i n âm.i Rah mân ’ d ır Dürr-i şe h v âr d ır al k u lağ ın a 5 P îr-i tarîk ın el v er elin e S eni ilet s ü n lâh û t ilin e Merham eti b u l r âz.

i mü n zelen in memd û h i M u h t â r-i Hu d â Üm meti h ay r u ’ l.i n e re b e n z e m e z Cev r ü cef â s en d e g el ey lem e s e v d â d i l e Bâr.i s iy ah emv âc ı g a rk e t d i b i z i Nâzır ân h ay r et ed er b aş d ak i n i ş â n ı m ı z a Kü tü b .i d er d in g ö n lü m ilâcı L UTF Î g ö n lü n d e y ak d ı s ir âc ı P erv ân e o lu p d în çer âğ ın a 1 0 ’l u he c e v e zni 540 1 P ek k ed er o ld u b u g ü n b u u l u v v -i ş â n ı m ı z a M er h amet ed e H u d â h âl.d em o lan âş ık o l u r m ü n ‘a d i m S ağ lığ a s ah r â g er ek mef tû n-i L e y l â d i l e 5 Kāid e.ı ş e y d â d i l e Âh û lar ağ lar g ezer mecn û n .ı cemâl ey les e d ilb er.i g ü l i s t â n ı m ı z a Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 541 1 Gel g ü zelim r ah m k ıl âş ık .i rü s v â d i l e P en çe.ı aş k ş îr.i aş k d ır âş ık ı cellâd e d e r Arz .r e s o l s a n ’ o l a k i Bizi b ah ş ey ley e H ak R es û l-i z î -ş â n ı m ı z a Ne aceb b ah r.Hu b b u n ed ü p d ü r âd emi n âcî Z er r e.i k ā f o l s a e z e r L utf ü k er em ey ley e H azr et -i M e v l â d i l e Yâr ile h em.i Zât.i b u k ah r.i p e rî ş â n ı m ı z a Ker em.i mu h ab b et eğ er k û h .i rân â d i l e 442 .ı K er îm d âd .ü mem H ak b u y u ru p ş â n ı m ı z a 5 Bu f elâk et v ar ik en g ay r i k e d ­ e r­ ler ne imiş L UTF İ Y Â es d i h azân d în .

ı s ü lû k Sultân-ı mülûk Etdiler dülûk Âlem-i aşka Gör ehl-i nâzı Eyler niyâzı Çaldılar sâzı Âlem-i aşka Pîr-i tarîkat Ehl-i hakîkat Etdiler dikkat Âlem-i aşka M ey cân .F eyz-i mu h ab b et.i h ü d â d i l d e d i r Bezm-i ezel b ah ş o lu p b u d ü r r.re s e y d i l S abâ-yı s eh er k âk ü l.i g ü lzâr ım a s ö y l e Ahvâl-i p er îş ân ımı d ild âr ıma s ö y l e Cângâhıma b ır ak d ı âteş âf et.i tar r âr ıma s ö y l e S ahrâ-yı s ey âh atd e k i g ö r d ü m o l e v e n d i L UT F Î b u g ir ân .i M evl â d i l e M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i lün / Fâ ‘i lün 542 1 Hızr ile M û s â M eryem ü Î s â Urdular as â Âlem-i a ş k a Yûsuf u Ya‘ k û b S âbır-ı E y y û b Kurdular u s lû b Âlem-i aş k a Çâr-i yâr i H ak E yledi mü lh ak Oldular ilh ak Âlem-i aş k a E tdiler s ey r ân Kıldılar d ev r ân Oldular h ay r ân Âlem-i aş k a 5 ’ li h e c e v e zni 5 Er b âb .i aş k a Ol merd-i kâmil Şer‘ ile âmil Olasın kāil Âlem-i aşka 1 0 E v v e l ş e rî a t Bilmek mârifet Dutmak tarîkat Âlem-i aşka Ey nûr-i basar Vahîd söz keser Er bayrak asar Âlem-i aşka LUTFÎ’ye Bârî Lutf ede Tanrı Lutf ola yâri Âlem-i aşka 543 1 E y nâme y ü r ü v ar g ü l.i b îd âr ıma s öy l e Bilmem n e tar af d an g ö r ü n ü r d âd .i ye k t â d i l e L UT F Î sö zü n ey leme s âd e g ü zel ra h m k ı l Kendine ey le n azar n u s r et.i d e v râ n E y nûr-i b as ar d îd e.b âr ımı b er d âr ıma s ö y l e M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 443 .ı când ı r S âf î îmân d ır M ey r ây g ân d ı r  lem.i H ak n û r.

ı s elâmet v ar mı k en ar sı z b u b a h i rd e 5 Âd em g ö r ü n en âd eme d ik k a t l e n a z a r k ı l Bil mez k i k er âmetd e mi y a z î r-i k a h i rd e Z ev k ıy le g ezer y er içer h ay v â n e n e m i n n e t Gü lb an g o k u n u r ş eh v et ile k û y ü ş e h i rd e N ’ o ld u n ’ o lis er âk ıb et.i H ak k ’ a d aya n k i y i n e v a rd ı r M ev lâ’ y a s ığ ın an b u lu n u r de v r-i d e v i rd e M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 545 1 Bu b ağ çe n e mü zey y en k u d r e t -i M e v l â ’y ı s e y r e y l e Gö r ü n ü r s ır r.i k ü l ka ‘r-i k a b i rd e Baş d an ay ağ a s el g ib i ş eh v e t l e re b a t m ı ş Cây .i ra ’n â y ı s e y r e y l e Ok u n u r h er v ar ak lar d a “Teâ l â ş â n ü h û e k b e r” Açılmış v er d .i ced î d n e v a r e s e rd e Baş lar d a g ezer ş îr.i b as îr et b u b e ş e rd e Kāf lar g ib i v ar meh lek eler d â r-ı k e d e rd e Oy n ar g ü ler eb n â.544 1 Yok mu aceb â n û r.ı v ah d et cen n e t -i M e ’v â ’y ı s e y r e y l e Nazar k ıl g ü l.y ı zemân m e s t -i fi râ v â n F eh m ey lemez o l mer d .i ah mer ler r u h-i L e y l â ’y ı s e y r e y l e Olu r b ü lb ü ller i n âlân ed er sü n b ü l l e ri d e v râ n Gö r en g ö zler o lu r h ay r ân r û y -i s a h râ y ı s e y re y l e 444 .g ü lis tân ı ed erl e r t e v h î d -i B â rî Bezetmiş d âr u d iy âr ı g ü l.i H u d â g ö z ü b ı ra k m ı ş E yles e g er ek g ay r et.en d î ş i a ra rs a n Kab r is tân e v ar b elk i b u lu r su n b u d e h i rd e Hay r et ed er elb ette b ize ecn e b î e l -y e v m Ak mış g id iy o r n âs k i b u s ey l â b -ı n e h i rd e L U TF Î k er em.

i mey h ân e g ö zler s en i m e s t â n e P eymâne.ı h ü d â e y l e r Kim bak s a o lu r ma‘ d û m ây în e.i îmân Kahr-i Hu d â’ d an b u l emân Z ikr eyl e H ak k ’ ı h er zemân Gel halkay a g ir h alk ay a Ra h m e t -i R a h m â n i s t e y e n M e v l â ’d a n i h s â n i s t e y e n Esrâ r-ı K u r ’â n i s t e y e n Gel halkaya gir halkaya 5 D e rv î ş l e ri n d e ry â d i l i H a k k ’a g i d e r z i k ri n y o l u D e rg â h e e ri ş i r e l i Gel halkaya gir halkaya N û r-i h ü d â d o ğ s u n d i l e F e y z -i Hu d â g i rs ü n e l e Rız â -y ı H a k k ’a y o l b u l a Gel halkaya gir halkaya 445 .y ı elv ân ı mü n ak k aş h ik m e t -e fz â y ı Bırak L U TF Î mâs iv ây ı âlem.i cemâl Kesb edes in ilm.i h ak î k a t d i r S ûzişli n iy âz ey le te’s îr ed e cân â n e M e f ‘ û lü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û l ü / Me fâ‘ î lün 547 1 E y tâlib-i f ey z.i v ah d et s en d en s açılu r ra h m e t Bir katre d ü ş e d ild e g en cîn e.i ir f â n e 5 Cânân cemâlin cân â mir ’ ât.5 Ş ükûfehâ.i h immetle g els en n ’ o la m e y d â n e S âkîlere emr ey le s âf î d o lu câm v e rs ü n Bir zevk ile d o ld u r s u n v ecd e g ele p e y m â n e Bî-câm dağ ılu r s âk î g ü l r en g i ş er â b v a r m ı Hak aşkı n a b ir b âd e is ter d il.âr ây ı s e y re y l e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 546 1 E y emîr.i h ü d â Gel halk ay a g ir h alk ay a Diler isen s ey r.i H u d â Gel halk ay a g ir h alk ay a E y âşık-ı n û r.i R a h m â n ’e Var kûy-i tecellâd a g ö r tû r.i h id â y â t ı Ş em‘a-i M u h ammed ’ d e r û h lar o la p e rv â n e Vallahi gö n ü l LU TF Î K âb e.i d î v â n e S âkî-i mey .i k emâl Bulmaya îmân ın zev âl Gel halkay a g ir h alk ay a Kalbe do la n û r.

d em k ıl k ar âr â ri fl e ri n s o h b e t i n e Gö n ü l g ö zü n aç et f ir âr âr ifl e ri n s o h b e t i n e İrf ân h azîn es in e s en mâlik o l u rs u n b i l m i ş o l Der s .i ir f ân b u n d ad ır Gel h alk ay a g ir h alk ay a M ü s t e f ‘i l ün / Müs t e f ‘i l ün L U T FÎ d i l e r m e y -i v a h d e t İç e d o l a d i l e h i k m e t A ç ı l a e b v â b -ı ra h m e t Gel halkaya gir halkaya 548 1 E y d il d em.i h ü d âd ır b ize b u ş e h r-i ş e râ fe t Dil tah tın a s u ltân o la K u r ’ â n R a m a z â n ’d a 446 .i p îr ân b u n d ad ır İkmâl.i b as îr etd e n e s e r-y â b Ol b ak k i d o ğ ar en v âr.i ar ef o k u y as ın âr if leri n s o h b e t i n e Âri f ler in d ilh ân es i âş ık lar ın m e y h â n e s i Der s i alan d ü r d ân es i âr if leri n s o h b e t i n e Dild âr ı d ilin d e b u lan âr if le re k u l l u k k ı l a n Dev âm ed en in s ân o lu r âr ifl e ri n s o h b e t i n e 5 Gü n eş k i g ö n ü ld en d o ğ ar f e y z -i m u h a b b e t l e r y a ğ a r Var g ö r n eler k alb e s ığ ar âr i fl e ri n s o h b e t i n e Ah med M u h ammed M u s taf â H a s e n Hu s e y i n M ü rt e z â Her d em ed er ler b in atâ âr ifl e ri n s o h b e t i n e Cen n ât.i ir f â n R a m a z â n ’d a Do ld u k d a mu h ab b et n û r ile d î d e -i d i l -y â b Diller e d o lar r ah met.ı h û r a b en zemez g ü n e ş t e n û ra b e n z ­ e­ mez Her b ir h u zû r a b en zemez âr i fl e ri n s o h b e t i n e L U TF Î ’ y e lu tf u n ey H u d â âri fl e rd e n k ı l m a c ü d â Her r û z u ş eb o lu r n id â âr ifl e ri n s o h b e t i n e Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 549 1 E y n û r.i Rah m â n R a m a z â n ’d a Bir mih r.i b as ar n û r.â.Cemâli s ey r ân b u n d ad ır Kemâl.

i f ü r û zân Rama z â n ’d a Dergâh-ı İ lâh î b ize mah s û s v e mü h e y y â Derd ehl in e d er b ân v er e d er mân R a m a z â n ’d a Çâr-çeşmile g ö zler b izi ş ef k at.i ağ y âr e g ö n ü l ald an m a a l d a n m a 447 .i S ü b h ân R am a z â n ’d a 5 Kur ’ân ile âmil o lan ın n û r u n ü mâ y â n Vechinde H u d â âş ık ı s ek r ân R am a z â n ’d a Cânân il e cân câme.i k e v s e r F eyzulla h ile r û h lar ı r ey y ân Ram a z â n ’d a 10 Bu mâhd a b u lu r mer h ametu llah b ü t ü n â l e m Güneş gib i d o ğ mu ş o la îmân R am a z â n ’d a L eyle-i Kad ir ’ d e g ö r ü n ü r mih r.i k er em b izle ri g ö z l e r L utf u ker emi mü ’ min e mih mân R a m a z â n ’d a İslâm ol an a ş eh r.i t e c e l l â Ş em‘a-i H u d â n û r.i mu h ab b eti g i y m i ş Dil-dîdes i d ild âr ın a s ey r ân Rama z â n ’d a Ümmet-i M u h ammed ’ e âş ık r ah m e t -i R a h m â n E mtâr-ı k er em ü mmete u mmân R a m a z â n ’d a Vallahi b u g ü n n eh r.ş ân Ram a z â n ’d a M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe û lün 550 1 Bu düny â câd û .i H u d â’ d ır an ı v er H azr e t -i Ha k k ’a Cânhâne y e câlis o la cân ân Ramaz â n ’d a 15 Yerlere y ü zü n LU TF Î b u g ü n s ü r k i g a n î m e t Arş’dan er iş ir f er ş e ş er ef .mek k âr e g ö n ü l al d a n m a a l d a n m a S eni salar b in ef k âr e g ö n ü l ald an m a a l d a n m a Hevâdan ey lemiş tezy în s an a b ir d i l b e r-i z î b â Z ıyâ-yı zü lf .Herbir g ü n ü b ir cen n et.i M e’ v â.y ı h i d â y e t S âimlered ir s o h b et.i Mu h a m m e d Civârına câr ey ley e s u ltân R amaz â n ’d a Dil beyt .i s ıy âm k âs e.

ı zeh er in âd eme h er k â ri h a t e rd e E nv â.k eş o l k a l m a k e d e rd e E lv ân n ak ış ın a s ak ın ald an m a fe n â n ı n Z ar f .k âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a 5 S en i taş d an taş a b ir lu ‘ b ile b i n k e z ç a l a r d ü n y â Yolu n d an ey ler âv âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d ­ an­ ma Bu b ir mâr.i mâl.k âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a S en i H ak ’ d an ed er g āf il çık a rm a z c â h -ı g a fl e t d e n Hay âl.i d ü n y ây ı H u d â s e v m e z H u d â s e v m e z Yık ılacak b u d iy âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a 10 Gel ey d il s ev b ir A llah ’ ı s e n i h a l k e y l e d i y o k d a n Amân d ır ö zg e d ild âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a Hu d â h ak k ı H u d â h ak k ı M uh a m m e d M u s t a fâ h a k k ı Rız âd an g ay r i b ir k âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a İlâh î LU TF Î ’ y e lu tf et k u lu nd u r k e m t e r-i m ü z n i b Bu y âr.‘ i g am içü n b âd e.ı b eliy y es i zemân ın tük e n i r m i Bir cây .i âlem b o zu lu p d ah î d ü z e l m e z Hay ât mı o la h âş â k i d er y â.i h âm b o ş ef k âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a M u h ıb b .y ı z e h e rd e 448 .F enâ b âğ ın d a b ü lb ü ller ş ak ı rs a g ü l l e re k a rş u Hak îk ats iz b u g ü lzâr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a T âc u tah tın n ih ây et zab t ed e r b a h ş e y l e r a ğ y â re Vef âs ız b u d en î.i b î.e n d e r-s e râ b d ı r o l Nazar k ılma b u b ed .ı mü n ak k aş d ır s a k ı n a l d a n m a n a k ş ı n a Atar s ın s en s en i n âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a Ş if â s an ma ş er âb ın ı s er âb .v ef âd âr e g ö n ü l a l d a n m a a l d a n m a M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün /Me fâ‘ î lün 551 1 Bir meş r eb .i mes t ile g ö r ü ş ş â m u s e h e rd e Def .ı s ü r û r v ar mı b u g ü n b e rr ü b a h ­ i r­ de Âsây iş .

i d erg âh .ı İ lâh î’ d e b u l u rs u n Devlet-i h id ây ât.i f ir ‘ av n î’ d en A llah ’ a s ı ğ ı n d ı m T â rûz-i k ıy âmet k ü f ü r ü n n âmı ka l e m d e 5 E yvân-g eh .i ke fe rd e L UT F Î n e b ak ar s ın k i g ü n eş b atd ı k a m e r h e m Z ıyâ mı u mar s ın y in e çık mış b u b a s a rd e M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 552 1 Âzer değ ilem s âcid o lam b ey t.i sa n e m d e Ş eddâd d eğ ilem zev k id ey im b âğ -ı İre m ’d e Cemşîd g ib i zer.tâc o lan ı h âtır a a l m a m E mvâlim i k imd ir g ö r e h ân e.ı k e re m d e Besdir b ize b u n îmet.i r ak a m d e Kârûn gib i mal cem id emem y er y u d a â n ı Görmem eb ed î g ö n lü mü mis k âl ü d i re m d e Tekebbür.ı n is â o ld u r icâl ş ek l.5 E bnâ-yı zemân d a b u lu n an ak lı m î z a n e t Bir per-i s in ek d en d e h af îf k û y ü ş e h e rd e E rlik ese r i k almay alı h ay li zemând ı r Huddâm.i r ızâ s ah n -ı h a re m d e L UT F Î d er.ı îmân tâcı s er im d e M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 553 1 Haste dilân ın d er d in e d er mân ed e r Al l a h T âib ola n ın af v in e f er mân ed er A l l a h Tebşîr id er em eh l.cih â n d a S evdikler in i d erg âh e k u r b ân ed er Al l a h S âdâtda o lan ib tilâ k imler d e g ö r ü l m ü ş Derd ehlin i g ö r d âimâ s ey r ân ed e r Al l a h 449 .i K is r â’ y ı g ö r ü r s em na z a r e t m e m Buldum ş ân u ş ev k eti b u g ü n b âb .i İs l â m Cân terk ed ey im k u r b .i b elây ı d ü .i îmân d în .

ı tev h îd ak ar M elek ler A r ş ’ d an b ak ar Der v îş A llah d ed ik çe Arş’ a d ü ş er v elv ele F erş e d ü ş er zelzele Aşk u llah k alb e g ele Z âk ir A llah d ed ik çe Nû r.i cemâl ile ih s ân ed e r Al l a h Ker em.ı a‘ zam s allan ır Z âk ir A llah d ed ik çe L ev h u k alem allan ır Z âk ir A llah d ed ik çe Z âk ir i n âr mı y ak ar E nh âr.i h id ây et d o ğ ar E m târ.i ar ef Mâ lûm olur her taref Tevhîddedir bu şeref Zâkir Allah dedikçe Feyz-i Mevlâ yâr olur Zikrullah dildâr olur Târik-i ağyâr olur Dervîş Allah dedikçe 7 ’ li he c e v e zni M i h r-i h i d â y e t z â h i r N û r-i h i d â y e t b â h i r Z i k i rd e o l u r m â h i r Zâkir Allah dedikçe N â s ı rı Al l a h o l u r K e re m u l l a h ı b u l u r D â rü ’l -e m â n d a k a l u r D e rv î ş Al l a h d e d i k ç e Zâkire mezkûr imdâd Eder olur gönül şâd Zikrullah eder irşâd Zâkir Allah dedikçe 10 İner Hakk’ın rahmeti Evliyâlar himmeti İki cihân devleti Dervîş Allah dedikçe Zikreyle Hakk’ı dilde Fırsat var iken elde Hakk’ı bulur bu yolda Zâkir Allah dedikçe L U T FÎ’y e H a k ’d a n k e re m D e rd i n e b u l a m e rh e m Fe t h o l a b â b -ı h a re m D e rv î ş Al l a h d e d i k ç e 450 .Bin cân ile s en d âimâ d erg â h e y ü z ü n k o y Do s tlar ın ı b ak d âimâ g ir y ân e d e r Al l a h 5 E n câmı açılu r n e g ü zel b âb -ı t e c e l l â Ru’ y et.ı h ik met y ağ ar Hu b b u llah k alb e s ığ ar Der v îş A llah d ed ik çe 5 Hikmet.i K er îm’ e d ay an an L U T FÎ k a z a n d ı Ku llu k d a o lan k u llar ı g u f r â n e d e r Al l a h M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 554 1 Arş.i d er s .

i k i b e ri m d e L UT F Î k er em.i mezîd k almad ı k û y ü ş e h e ri m d e E rlik ese r i ef r âd .ı k ad e ri m d e Gark old u ş ek ā b ah r in e ef r âd .555 1 Görmem o ş îr.i n er ler i d ev r.ı mü h lik b u k i ems âli b u l u n m a z Kāflar g āib o ls a n ’ o la b ah r.y ı Âd e m Bilmem n e d iy em h âs ılı tah t.ı n a z a rı m d a 5 Bir mara z.i H ak k ’ a d ay an h er d ü -s e râ d a Z ehr-âbe k ar ış mamağ a ş îr ü ş ek e ri m d e M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 556 1 E y şân-ı k er em s âk î b ir d em b izi y â d e y l e Bâde-i mu h ab b etle mah zû n d ili şâ d e y l e M estâne ler in g ö zler ş er b et.i k am e ri m d e Terkîm ed ey im n âmın ı zîr.ı v ah d etle d er d eh l ­ i­ ne dâd eyle E rbâb-ı k er em d âim ü f tâd eler in g ö z l e r Âşüftele r e r ah m et ik r âmı mu r âd e y l e Ş erâfeti eş r âf ın ih s ân la o lu r zâh i r Ş öhret ü ş er âf etd ir d erg âh ı g ü ş âd e y l e 5 Kānûn-i k ad îmîd ir er b âb .ı âd emd e h ü mâd ı r E mvâtde ar a v ar y ü r ü b ah r ü b er e ri m d e İnsân sûr etin d e g ö r ü n ü r eb n â.i k ede ri m d e Bu mevc û d o lan âf eti ta‘ d âd ed eb i l m e m Ne olsa g elü r b aş ıma k ay d .i ş if â s e n d e n Bir şerâb .i es er i m d e E ncüm-i s eâd et d o lan ıp g itd i g u rû b a Bir merd.ı k er em ş â n ı Gedâlara v er h il‘ at es îr i âzâd ey l e 451 .ı m ü k e l l e f Rahm ey ley e M ev lâ b ize h âl.

ı mey .L UTF Î n e s eâd etd ir h immet i n o l a â l î Har âb lar ı mâmû r et v îr ân ı â b â d e y l e M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 557 1 E zeld en b âd ey i d o ld u r d u câ m e Dağ ıtd ı mes tler e b ır ak d ı v â m e Bu câmın mey in in k ıy meti c â n d ı r Alan lar d ü ş d ü ler âteş li d âm e Bu b âd e s âk îs i f itn e.k eş ân g elmiş k ı v â m e 5 O z ü lf .ı h ik metd ir âşı k d ı r l a ‘l -i h a n d â n e 452 .f eş ân d ı r Aman y ü z v er mey in o l la‘ l-i fâ m e M ü n ev v er ey lemiş p ey mân e y i m e y Der û n .ı u ş ş âk cilv e.d âr d ü r d ü r v ele v k i ç ı k s a b i r h â k d e n O c âm.ı ş i‘ r i ş âir ân alu r lar g ü l b e -i c â n e O m ir ’ ât.i mey .ı k â m e M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 558 1 M ezâk .i b âğ .i h âme Tem âş âg âh .b e.ı âb .i zer n ü mây iş cilv e.m e n d â n Yazar h er b ir teli b ir Ş âh n âm e Gü zeller câ.ı mu h ab b etd en b ak a rl a r rû y -i c â n â n e Kelâm.en d â z S eh er ler d e g elü r cân ân h ır â m e Bu LU TF Î ’ y i zeb û n etmiş o h ü n k â r E riş mezs e n ’ o lu r en câm.câ n ecm.i b e l â d ı r Dü ş ü r ü r âş ık ı h ay âl.i mân âd ır y ak ı ş ı r b e z m -i s u l t â n e S ez âd ır âr if e eş ‘ âr ile h o ş h a s b -i h â l e t m e k O ver d .

i g o nc e -i v a h d e t v a r O câm-ı mey .ş ân h em f azî l e t -m e n d o l a n z â t d a n Kabûle ş ây ân o lmazs a k ab û l et at m a y â b â n e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 559 1 Gül-gülis tân .i k alb in n ev âlin d en h a b e r s ö y l e 453 .ı h azr e t -i c â n â n Ş ecer-i rav za.‘ ı mak āmâ t e d e re k P er-i perv âz.ı d ilâr ây ı g ü zel s ey r k ı l a n Terk eder b en liğ in i n ef s i b içer te v h î d i l e Yetişir mak s û d u n a k at.ı M ev lâ b ârg âh .i f er âs et îmân ın ş u ‘l e s i d i r M ey-i mân â.ı mu h ab b et d e rs i n i fe t h e t F üyûzât-ı İ lâh î’ n in zü lâlin d en h a b e r s ö y l e Aref mey h ân es in d e g ü lb ü n .g ü lis tân .ı g ü h e r Hakk’ı b âtılı g ü n eş .ı mu h ab b etle u çar te v h î d i l e S ırr-ı tev h îd i s er in d e ed in en tâc.Güneş-v eş p er tev in s almış k u lû b-i â ri fe e ş ‘â r S afâ bahş ey lemiş h er d em s u d û r-i e h l -i i rfâ n e 5 Diler L U TF Î k er em.i cân ın la‘ l ü âlın d a n h a b e r s ö y l e S üveydâ metn in i ş er h et mu ammâ -y ı d i l i h a l l e t S ivâ aky âd ın ı k at‘ et zev âlin d en ha b e r s ö y l e 5 Tecellîgâh .y ı İ lâh î’ d en içer tev h î d i l e Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 560 1 Gel ey v âiz b u g ü n cân ân cemâlin d e n h a b e r s ö y l e Ubûdiyy etd e g āy âtın k emâlin d en h a b e r s ö y l e Gönülde g ü l.ı g ö n ü l g ü ller açar t e v h î d i l e Yedi eflâk i g eçer A r ş ’ a u çar tev hî d i l e Nûr-i dîd âr.v eş o s eçer te v h î d i l e 5 L UT F İYÂ n û r.

i P ey g a m b e r ’e ü m m e t Olan lar ed er s av mın a d ik k a t R a m a z â n ’d a 454 .meallah d an cemâ l -i c î m -i c â n â n ı Gö r en p ey mân e meş r eb lâ.ı v ah d etin meâl i n d e n h a b e r s ö y l e M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 561 1 Bu d ü n y a f ân îd ir f ân î Gö n ü l ald an ma ald an ma İsken d er S ü ley mân h an i Gö n ü l ald an ma ald an ma Ah d in d e h iç v ef âs ı y o k Ş erâb ın d a ş if âs ı y o k Vis âlin d e s af âs ı y o k Gönül aldanma aldanma Do s tlar ın ın b ağ r ın y ü zer T âlib in in k an ın s ü zer M u h ıb b in i k ab r e d ü zer Gö n ü l ald an ma ald an ma Ş âhlar ı tah td an in d ir ir Bir cân s ız ata b in d ir ir Kar an lık k ab r e k o n d u r u r Gö n ü l ald an ma ald an ma 8 ’ li he c e v e zni 5 M â m û rl a rı e y l e r h a râ b Su y e ri n e v e ri r s e râ b G ü l y ü z l e ri e y l e r t ü râ b Gönül aldanma aldanma B i ra z m ü d d e t g ü l e r y ü z e Datlı datlı dutar söze Av ı n ı i n d i ri r d ü z e Gönül aldanma aldanma Se n i b i r s e v d â y a s a l a r Îm â n i l e d î n i n t a l a r Şe y t â n g i b i y ü z ü n y a l a r Gönül aldanma aldanma H e r k i m k i m e k ri n e d ü ş e C i ğ e ri d ü z ü l ü r ş i ş e L U T FÎ â g â h o l b u i ş e Gönül aldanma aldanma 562 1 Kes r etle g elü r s âime r ah me t R a m a z â n ’d a S âi m b u lu n u r A h med ’ e ü mm e t R a m a z â n ’d a Bu r ah met ay ı H azr et.ı s ır r.ü b â l î d e n h a b e r s ö y l e Bu âlem içr e LU TF Î cen n et-i c a n d a n g ü z e l v a r m ı Kitâb .ı lî.S erây .i K u r ’â n i l e s â b i t P ey g amb er ed er ü mmete ş efk a t R a m a z â n ’d a İst iğ f âr ed er s âime cân ile m e l e k l e r Hak ’ d an er iş ir mü ’ min e d ev l e t R a m a z â n ’d a Allah ’ ın a k u l H azr et.

i îm â n e 455 .i A h med ile ü lf et Ram a z â n ’d a S âim kulu n u n ecr in i A llah v er ir a n c a k Kurbiyy et.ı fe n â y a S erveti ser âp âk ıb eti tah t.i H u d â elb et a s e l d i r Z âhir u b âtın ü mmete n îmet Ram a z â n ’d a Îmânı ka v î emr.ı tü r âb d ı r Aldanma s ak ın mâr.5 Hak emr i ile açılu r eb v âb .ı mer â h i m M uhabbe t.i Rah îm âş ık id i eh l.i H u d â’ y ı k ır ab il m e z E lbette e d er s av mın a d ik k at R am a z â n ’d a 10 Bu rahmet ay ın ı b ize b ah ş etd i H u d â ’m ı z Rahmeti b u la k u llar a k es r et R ama z â n ’d a Kur ’ân o k u n u r v a‘ z o lu n u r LU TFÎ b u e y y â m Allah’ı s ev er cân ile ü mmet Ram a z â n ’d a M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 563 1 Meyl eyleme d ü n y ây a aman d ü ş m e b e l â y a Kim verd i g ö n ü l o ld u h ar âb d âr.i îmâ n ı n Cânânı ile cân ın a min n et Ramazâ n ’d a Hakk’ı b ilen e emr.ı s i v â y a Bu dâr-ı b elâ b ây u g ed ây ı y ed i g i t d i Ş erbet-i ş er îat ile b ak d er d e d ev â y a S ultân-ı s elâtîn ler i h ep ey led i b e rb â d Çend-rûz y ü zü n e g ü ld ü v er ü p d es t -i v e b â y a 5 L UT F Î b u k ad ar s ey r.ı r ı z â y a M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 564 1 Ummân-ı k er em s ar f o lıcak h alk -ı c i h â n e Rahmet.i H ak ’ d a b u la r if ‘ at Ra m a z â n ’d a Güller açılu r k alb ler in e eh l.i mü n ak k aş .i s er âh atle b i r i b re t Aldın m ı d ö n es in g id es in r âh .

Ker em.i K er îm b ah r in e p ây â n b u l u n u r m u S arf .n azar ey les e d ilh ân em o l u r Arş -ı b e rî n Ne d iler is e y ap ar r âzı o lu r a m y a z ı m a Ben i o l s er v .ı ş er âf etle d er b ân e ş â y â n s ö y l e S ohb et d emid ir cân â d ild e a ç ı l a g ü l l e r P ey mân eler i d o ld u r cemâl.i d ilâr ây e mer d ân e o l a n g e l s i n Cân ân cemâlin g ö r s ü n b u ze v k ı re v â n s ö y l e 5 Um mân .ı k er eme h alk ed er A ll a h b a h â n e Ney y ir.i aş k ı o lu r cân g âh ıma z e v k -ı c i n â n Dild âr ım b en i d âr e çek s e h a y â t d ı r ö z ü m e Nîm.i s eh er s ây es il e p e rv e r e d e Niy âzım k ab û l ed e mer h am e t e d e n â z ı m a 456 .i c i v â n s ö y l e Bu b ezm.i m ü c e l l â d ı r E lfâz.i mey h ân e r av z ­ a.i g ö n ü ld e d o ğ a en v âr-ı m u h a b b e t M u h ab b et ile er iş e h u r ş îd .i n i h â n e 5 L U TF Î g ib i p ejmü r d e p er îş â n e d u â k ı l M ev lâ s en i id h âl ed e lu tf u yl e c i n â n e M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 565 1 Âle m.i mu h ab b etd e ey r û h -i re v â n s ö y l e Âşık lar o la s er mes t es r âr ı a y â n s ö y l e İşretg eh .i mu azzam g ib i d ild e o l a h i m m e t Himmeti ile d âh il o la d âr ü ’l -e m â n e Gü lb e.i t e c e l l â g ö z ü m e L utf u mer h amet ile y âr b akı y o r b u y ü z ü m e Âteş .ı mu h ab b etd en b ir k a t re d ü ş e c â n e Cân g ö zü n e n û r v er s in LU T FÎ’y e h e m â n s ö y l e M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 566 1 M ü jd e ey d il g ö r ü n ü r k û y .

i îmân ım ı z a Kara su in d i meğ er d îd e.5 Bu kerem ş ân u ş er âf âtın a elb ette s e z â L UT F İYÂ b u n e k er em b ak k er em -i d i l b â z ı m a Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 567 1 Z îb ü zîv er.i ir f ân ım ı z a Atdı küf ü r k ü p ü n e r iş temizi etd i s i y â h Bu felâk et d ü .i r ev ân â y e n d e Cilve-i p er.ı cef â e d i n c e Âşıklara n e d ev let d er in d e o la b e n d e 5 Dilber o lu r k er em.i îmân g ir d i b ü tü n h â n e m i z e 5 Deryâ-yı mel‘ an etin k a‘ r in e d aldı rd ı b i z i Âsumân âteş atar n îmete k ü f r ân ım ı z a Arş-ı vah d et g ü n eş in d en k ö r o lan fe rd l e ri m i z Ş irki de ş er îk o lu r mak s ad .i ş er er in âteş atar cân ım ı z a Öyle kal ‘ o ld u h ay â v ü cû h .ş eh p er s er v .ı h û b ân k as d .ı ş ey t â n ı m ı z a Kişi ken d i elile y âr in i ağ y âr mı e d e r S eyr ede ü lf etin i zev k v er e v icd â n ı m ı z a 457 .i d alâl g ü lb e.i d ilb er la‘ l.i leb ü r u h i n d e Geysûler i d ü .i r û y ân h u r ş îd .i eb n â -y ı z e m â n Görmem iş eh l.s er âd a d o k u n u r k ān ı m ı z a E şnâ-ı etv âr ile s ey r ed eg ö r mer d ü z e n i Bu şürûr.r û n azar ed in c e h e r s û Yâ Rab n ’ o lu r o d emd e LU TF Î o l a re v e n d e M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 568 1 Düşdü âteş .v eş mü n e v v e r M eh-veşler in d îd âr ın âş ü f teg ân g û y e n d e E brû-kem ân g ü zeller f itn e s alar z e m â n e Diller bu lu r g ü lis tân h er ey led ik ç e h a n d e M îr-i mîr ân .

y ı k er em.i âlî -ş â n ı m ı z a Her y ü z için d e H u d â v a‘ d .i Zât.i zemân d ev let.i Ku r ’â n ’ı m ı z a Ker em.ı K er îm h ik me t -i R a h m â n u R a h î m Âk ıb et n u s r et ed er d în .‘ i ş er îf R es û l.i îmân d erg eh -i K u r ’â n ’ı m ı z a 10 S an ma k i K ād ir ü K ay y û m bi z i a h z e y l e m e y e Kah r ile k ān y ığ ılır mey d ân -ı b u h râ n ı m ı z a Kah r.Bu d en âeti k ab û l k elb ü h ım â r e y l e m e d i E bâlîs p ar mak atar ağ zın a t u ğ y â n ı m ı z a Vallah i g itd i g id er b u f elâk e t t â k ı y â m e t Dü ş mes e eh l.m â y e g ü v e n m e 5 İsken d er ü D âr â’ lar ı h em Rü s t e m -i Z â l ’i E yled i h elâk men zil.i z î ş â n ı m ı z a L UTF Î d er y â.i d alâle g id er s u g ib i e b n â -y ı z e m â n E zelin d en îmân ı y o k r eh .i K e rî m ’e e y l e n a z a r Bak ar ak g ö zler imiz r ah met-i R a h m â n ’ı m ı z a Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 569 1 E y mîr.i mev tâ y a g ü v e n m e Dev r ân e s alar d âimâ d ü n y â s e n i e l b e t M ah v ey ley e ö mr ü n y ık an iğ v â y a g ü v e n m e L U TF Î g ib i zâr u zeb û n ey le r s e n i b i rg ü n S eâ d eti s er d en ata s ev d ây a g ü v e n m e M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 458 .i d ü n y â y a g ü v e n m e Ş erâb ı s er âb b u k u r u g av g ā y a g ü v e n m e S erv eti zev âl d âimâ k es r eti z i y â n d ı r Gaf lete g id ü p b a‘ d eh û f er d â y a g ü v e n m e E lv ân n ak ış ın a s ak ın ald an m a fe n â n ı n Gir me d er in e b u k ar a d er y â y a g ü v e n m e Binler ce b in er d âr e çek ip e y l e d i b e rb â d S erd en ed ecek b u d en î b ed .i C e l î l ’i c e l î d i r Nu s r et.i ş er.

i d ilim ş er h ey les e n s â z e n d e -v e ş L UT F İYÂ n âr o la d er d im y âr e A l l a h a ş k ı n a Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 571 1 Kûy-i cân ân e y ü r ü d erg eh .ş ân e v u s la t y o l u d u r Nâmımı zik r et g ü l.i zer.v âr e A ll a h a ş k ı n a E y sabâ metn .r u h ler i n i n â l ı v a r Vâkıf ol b ir s en d ah î es r âr e A llah a ş k ı n a Derd-men d ân âş ık .i A l l a h k e re m i E yledi c ân v er elim g ö zler in in k ā re s i n e Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 459 .i g ü lzâr e A lla h a ş k ı n a 5 E y sabâ g ü n d en g ü zel g ü l.i d ild â re s i n e Rahm ed er ş ü p h e mi v ar âş ık .ç â re s i n e Dil-i dil d âr e f ed â cân ın ı cân ân e da h î E yleyen elb et alu r d er mân ı h er y â re s i n e 5 Kuluyam k u r b ân ıy am b en d eler in k e m t e ri y e m Çâr-pâ d îd e.i s eh er cân ân ıma ey l e n i y â z Nâzır ol am b ir d ah î d îd âr e A llah a ş k ı n a E y sabâ zü lf .i g ü l p â re s i n e Ne seâde tli zemân y âr s en i y âr ân e d i n e Bir nazar ey ley e y âr b en d e.ı p ejmü r d eler fe ry â d e d e r S öyle şev k ım h allar ı ş eh .ı âv â re s i n e E y civân cân p er ile p er v âz ed ü p y â re y e t i ş S abâ-veş v u s lat ed ü p k âk ü l.570 1 E y sabâ s ö y le s elâmım y âr e A llah a ş k ı n a Arz-ı hâ lim tak d îm ey le y âr e A lla h a ş k ı n a İhtiyârım eld e v ar k en cân ımı k u rb â n d e d i m Al beni g ö tü r d er.i d ild âr e A llah a ş k ı n a E y sabâ v ak t.i K ad îm H azr et.b ân em ü s tü h ân ın p âre s i n e L UT F İYÂ lu tf .i b î.i zî.

ı h ay v â n e Nah l.i r e v â n e Râh at.d îd em ay r ılma s ö z d e n S ah îler h âş â k i d ü ş er mi y ü z d e n Gü n eş .ı g ü lş en i b ilin ce b ü lb ü l S arf .ı H ak s en i s en d en g ü z e l c e Bil ü r h alk ey lemiş an la eze l c e Gü zel b u lu n r ızâ.i mu all â Biz i af v ey ley e B âr î Teâlâ Yü zü ağ o lar ak çık ak d îv âne M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 573 1 Yâr.y ı Lem.em â n e E zeld en H ak b ey ân etmiş k i d o s t u m Od u r k i r ah m ed e eh l.i ih lâs ü zr e açıls a b ir g ü l Diller e n eş r o lu r b û y .v eş s ev g ili p îr ü civ â n e Cen âb .ı zü ’ l.i mey ü m ü l E srâr.572 1 Z ıy âf et v er d in iz ih v ân .i d îd âr is ter b u h as te gö n l ü m Rah m ey le s er v er im r û h .i zemâ n e 5 S en i h alk ey lemiş er h am b i r A l l a h S an a s en d en d ah î er h am o va l l a h E ğer o lu r is en lillâh i f illâh Ker emu llah s ığ ar mı y a b ey â n e M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lu t f e d e M e v l â Ş efî‘ o la g ü zel k ad r.ı zeman d a p ey v es te g ö n l ü m Ren cû r elb et b ak ar âb .ı cân e Gö tü r d ü z cân lar ı d âr ü ’ l.i d il d ev r.y e z e l ’c e Âri f o l n û r.C elâl’ i n âs î o l m a S ak ın b u g af letin d er y âs ı o l m a Bug ü n k ü h izmetin f er d âs ı ol m a Velî te’ h îr ed ü p d ü ş me ziy â n e Cen âb .ı v âr id âtı s ığ maz b ey ân e 460 .i îmâne M u h ammed B ak k al’ ı d û r etm e g ö z d e n Amân d ır d ü .

i tecellî lu t f e d e Al l a h Olasız âş in â cân â s izi d er s .i tev h îd d ir o mü ’ m i n H a k k ’a y â r o l m u ş M utahher ey lemiş r û h u n g ü zelce b a h r-i ra h m e t d e 5 Bu L UT F Î k emter in y â Rab s an a e y l e r m ü n â c â t ı Kerem-k ân i K er îm A llah b ır ak ma d â r-ı m i h n e t d e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 575 1 Îyd odur cân ân ile cân ın b er âb er c â n o l a Z evk-ı tev h îd ile cân ın b ir tâze c i v â n o l a 461 .i ş er î a t d e Bulasız lü b b .i mân ây ı ar ef d er s h â n e s i n d e s i z E rişe kâb e.ı c e n n e t d e Karar-gî r ey les ü n A llah s izi f ey z -i m u h a b b e t d e Görünsü n g ö zler e n û r.i r ev ân d ö k ü lü r Tahsînler o lu n u r b ö y le mer d ân e Bir derd i v ar d er û n u n u d ağ lamış Z encîr-i aş k etr âf ın ı b ağ lamış Gözden o lmu ş cân ân içü n ağ lamı ş L UT F Î g ö r mü ş d eğ il b ö y le f er zâne 11 ’ li h e c e v e zni 574 1 S elâm ve r e s ize Bâr î Teâlâ d âr.İhtiyârı g id er elin d en elb et Âteşler saçılu r d ilin d en elb et Merhabâlar o lu r g ü lü n d en elb et Âşıklar b ah ş ed er cân ın cân ân e F enâ-en­ d er.f en â o lu r y âr ın d a Ne devletd ir k almış y âr d iy âr ın da Nâm u niş ân k almaz âr u v âr ın d a Merham et ed er ler b ö y le civ ân e 5 Ş erâb olu r k ad eh ler e d ö k ü lü r Z îr-i mu h ab b etd e k ad d i b ü k ü lü r Gözlerind en eş k .i mak s û d a k alb iz b u ha k î k a t d e Ne kim v ar eh l.

i k alb d e d ü r i l e m e rc â n o l a 5 Îyd o d u r M ev lâ k u lu n a “en t e a b d î ” e m r e d e L UTF İ Y Â tev f îk .i M er h amet M ak āmâtı M er h amet cin ân o lan et f ak îr ler e âlî o lan et f ak îr ler e D i l e rs i n ra h m e t -i R a h m â n Y â r-i k a d î m o l a î m â n D ü ş m ü ş l e re e y l e i h s â n M e rh a m e t e t fa k î rl e re H a l â s ı n i s t e rs i n n â rd a n C â n ı n k u rt a ra s ı n v â rd a n D i l e rs i n s e y r-i d î d â rd a n M e rh a m e t e t fa k î rl e re M er h amet ed en e M ev lâ M er h amet ed er o a‘ lâ İst er s en k ad r in mu allâ M er h amet et f ak îr ler e 462 .âr â.ı M ev lâ d e rg e h e d e rb â n o l a Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 576 1 Yâ Rab b ize b ir er g er ek Gö n ü ller e n û r b ah ş ed e Bu h ald e ş îr.i M ev lâ k a‘ r.Îyd o d u r d ild âr ile d il d âr.i meâr if o k u n a Hik meti k alb e d o k u n a Her k es ed eb in tak ın a T âlib e h u zû r b ah ş ed e B a h s -i a re fd e n d e m u ra Ha y râ n o l a g ö re n n û ra Sa n k i M û s â ç ı k m ı ş T û r ’a Âl e m e m â m û r b a h ş e d e B i r b â d e -i b â k î v e re C e m â l -i c â n â n ı g ö re C e z b e -i R a h m â n ’e e re He r d â re M a n s û r b a h ş e d e 5 LU TF Î k emâli n b i r t a k ı n D er y âlar a g ir m e s a k ı n Ef ‘ âli g ü zeld i r H a k k ’ı n D iller e s ü r û r b a h ş e d e Müs t e f ‘i l ün / Müs tef ‘i lün 577 1 E y tâlib .v eş d ile m i h m â n o l a Îyd o d u r h u b b .ı v a h d e t s a d rı n a Dilr u b âlar ile meclis v u s lat a ş â y â n o l a Îyd o d u r cân ân cemâlin p er d e s i n i k a l d ı ra Âfi tâb .i s iv âd an f âr i ğ o l a g ö n l ü m ü z Hu b b .i n er g er ek M û s â’ lar a Tû r b ah ş ed e Der s .ı âlem.

h amd ’ i Nûr-civâr.k ân Nân-ı az îzi b o l ey le Kabûl et b izi k u l ey le İzz ü Celâl’ in h ak k ıçü n Nûr-i Ce mâl’ in h ak k ıçü n Amme nev âlin h ak k ıçü n Nân-ı azîzi b o l ey le Kabûl et b izi k u l ey le Habib’in A h met h u r meti O’dur âl emler r ah meti Güşâd et b âb .ı M u h ammed ’ i Devlet d iler s in s er med î M erhamet et f ak îr ler e 8 ’ li h e c e v e zni Mal Allah’ındır sen dahî Hâlik’ı düşün ey ahî Olur mu düşün bir dahî Merhamet et fakîrlere LUTFÎ maldâr oldu çoklar Anlar hani şimdi yoklar İns ü cinni ölüm oklar Merhamet et fakîrlere 578 1 Kerem-k ân i P er v er d ig âr Keremin g ü n d en âş ik âr E y rahmeti b o l k er em.5 Dilersin y ü zü n ağ o ls u n Kabrinde n û r çır ağ o ls u n Cennet s an a d u r ağ o ls u n M erhamet et f ak îr ler e İstersin Liv âü ’ l.ı ş ef k ati Nân-ı azîzi b o l ey le Kabûl et b izi k u l ey le Âdem pe y g amb er h u r meti İbrâhim H alîl h immeti S en kıl b ize mer h ameti Nân-ı azîzi b o l ey le Kabûl et b izi k u l ey le 5 E vliyâullah a s er v er 10 Yâr-i gār-ı hak peygamber Be-hakk-ı Sıddîk-ı Ekber Nân-ı azîzi bol eyle Kabûl et bizi kul eyle H i m m e t -i Pî r-i Ge y l â n î Eh l -i t a rî k ı n s u l t â n ı Ş â d e y l e e h l -i î m â n ı N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle Gökden yağdır yerden bitir Gayıb hazînenden getir G örü n m e z i n d e n s e n y e t i r N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle Yâ Rabbi biz kusûr etdik Bü y ü k b e l â l a ra y e t d i k Ra h m e y l e y â R a b b i b i t d i k N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle Sebeb bizim kusûr idi Bir ç o k İs l â m k a n ı y e d i Ce h e n n e m d i r a ç l ı k o d ı N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle K ö rp e l e r a c ı n d a n a ğ l a r A na l a r c i ğ e ri n d a ğ l a r Ölüm ister nice sağlar N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle 463 .

ı r eş âd et b âzi Ab d ü lk ād ir ’ d ir g av s u llah Nû r.i h ü d âd ır d iller e Nû r v er ir mey ü mü ller e Rîh .i Rab b ân î mer k ezi S ır r.ı azîzi b o l ey le Kab û l et b izi k u l ey le Z îra Raû f u R ah mân ’s ın Azîmü ’ ş .ı azîz.ş ân .ı v elây et me’ h azi M ey d ân .ı azîzi b o l ey le Kab û l et b izi k u l ey le S end en ö zg e R ezzâk mı v ar Ya K er îm ü H allâk mı v ar Hâş â g ay r ı b ir H ak mı v ar Nân .ı M en n ân ’s ın E rh amü ’ r.i r ah met ey ler s em Ş ânın a lây ık s ö y ler s em Nân .ı azîzi b o l ey le Kab û l et b izi k u l ey le 8 ’ li he c e v e zni 15 Var mı bir dergâh ki gidek Bâbında ilticâ idek Sa n a y a l v a rm a y a k n ’ i d e k N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle Se rv e r-i e n b i y â b i z i m E fd a l -i e n b i y â b i z i m R a h m e t -i K i b ri y â b i z i m N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle E m ri n h i l â fı n a g i t d i k Büyük bir belâya yetdik D e rg â h e d e h â l e t e t d i k N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kabûl et bizi kul eyle L U T FÎ d e ğ e rl i n â z e y l e Sû z i ş l i b i r n i y â z e y l e Y â R a b k u l l a rı n ş â z e y l e N â n -ı a z î z i b o l e y l e Kâbûl et bizi kul eyle 579 1 F eyz.i b o l ey le Kab û l et b izi k u l ey le Ku s û r u mu z o lu r ad em Nis b et.r âh imîn s en s in Nân .i R ah mân ’ d ır g ü ller e Ab d ü lk ād ir ’ d ir g av s u llah Necm.S abî s ıb y ân s ızlar b u g ü n Rezzâk ’ ın ı g ö zler b u g ü n Yer ler d ed ir y ü zler b u g ü n Nân .i h ü d âd ır h ü v ey d â M u h ıb ler i b u lu r h ü d â S aî d o lan o lu r f ed â Ab d ü lk ād ir ’ d ir g av s u llah He r k i m d i l e r h i d â y e t i Va r i s e g e r s e â d e t i Ha k k ’ı n b â b -ı re ş â d e t i Ab d ü l k ā d i r ’d i r g a v s u l l a h 5 Al m ı ş fe y z -i M u h a m m e d ’i Ka z a n m ı ş â l î h i m m e t i Ha k k ā k i t â b -ı h i k m e t i Ab d ü l k ā d i r ’d i r g a v s u l l a h Ve l î l e ri n s e rd â rı d ı r M e ş â y i h i n d i l d â rı d ı r M i h r-i h ü d â e n v â rı d ı r Ab d ü l k ā d i r ’d i r g a v s u l l a h 464 .

ı h u s n -i h û b â n e 5 E ğer bez m.Arş-ı ber în ey ler n id â Geylânî’y i s ev er H u d â Melekler d er cân lar f ed â Abdülkā d ir ’ d ir g av s u llah S ever Hab îb .d em a ş k m e y i n i s t e r Anın ile er iş d iler er iş en k u r b .i eles td en d em u r u r s a b i r d i l -i ş e y d â Bulur ol âteş .ı teallu k d a s elâm.s âz e y l e y e n a ş k d ı r M uhabbe tle n azar ets e k itâb .i g o n c e -i t e v h î d Tecellîhân ed ir es r âr mü s ellem eh l -i i rfâ n e Gönül lâh û t ilin d e âş iy ân .i s u l t â n e M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 581 1 S elâm ver s in s ize cân â cin ân için d e b i r Al l a h Dahî kurb .ı M ev lâ’ d a n iy âz.ı f e rz â n e E ğer nây .ı ezel s ır r ı zu h û r a g els e b i r d i l d e Yerinde o l k ar âr ey ler o lu r mes tâ n -ı m e y h â n e Gönül LU TF Î İ lâh î’ d ir d em.i K ib r iy â S everler cü mle en b iy â Tahsîn e d er h ep ev liy â Abdülkā d ir ’ d ir g av s u llah 8 ’ li h e c e v e zni S eâ d e t i s e b k a t e d e n Tar î k -ı h ü d â y a g i d e n G e y l â n î ’y i k a b û l e d e n A bd ü l k ā d i r ’d i r g a v s u l l a h 10 LUTFÎ y e re k o y s e n y ü z ü n Ayı rm a i z i n d e n g ö z ü n Hak tasdîk etdi bu sözün A bd ü l k ā d i r ’d i r g a v s u l l a h 580 1 Mezâk-ı ş i‘ r i ş âir ân u r u r lar r iş te-i c â n e Ki zarf-ı mey d ir h er h ar f i d ü zü lm ü ş rû y -i c â n â n e Gönül va h d et s er ây ıd ır mah all.i civ âr ın d a k ab û l ed e R e s û l u l l a h Der-i derg âh .s âz mü rg g e re k d i r S ürûr-i d ân e.i aş k ı d ü zer h u s n ­ in ­ d e m î râ n e Ki ol kay d .â.m e n d â n o l a n a h b â b Bizi de s izler e b ah ş ey ley e R ab b ’i m Te â l â l l a h 465 .i aş k ı o lu r âş ık .

i h immete b ağ la k em e ri E flâk .i îmâ n e Âk ıb et g ö n d er s in d âr.i Hu d â ’d ı r Hay ât.âlem ş âd u h an d ân e y l e y e Cen n et.ı mer d ân ey leye Ne k ad ar v ar is e ih v ân .Cen âb .ı H âlık er h amd ir b iz e m e rh a m e t e t m e z m i Amân A llah d iy en ab d e amâ n v e rm e z m i o l Al l a h Hu d â’ n ın r ah meti âş ık o lu pd u r e h l -i î m â n e Hu d â b ir d ir M u h ammed H ak re s û l c i n â n d a d ı r b i l l â h 5 MUH A M M ED LU TF Î ’ n in za n n -ı g ā l i b i b u d ü rü r m u t l a k Bu tev h îd tâcın ı b aş ımıza b â k î e d e r Al l a h M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 582 1 Cen âb .i h id ây et ilm.ı îm â n M er h ametler ed e H azr et.i a‘ lâd a v er e mek ân i L iv âd âr ı ş âh .ı r û h u mu z n û r.ı cin â n e Kay d ey ley e s er.i i rfâ n d ı r b i z e Bu h ay âtımız h ay ât.i h ü d â d ı r M u v ah h id in r û h u H ak k ’ a f e d â d ı r Afv imize M ev lâ f er mân ey l e y e 5 Kāmet.i R a h m â n Her ik i cih ân d a H ak v er e em â n Cemâli cîmin d en ih s ân ey le y e M ev lâ n âs ır o ls u n eh l.i g u frâ n e Her b ir d er d imize d er mân ey l e y e Her b ir d er d e d er mân h u b b .i g ö n ü ld e r ah met k am e ri M ev lâ’ y a tev ek k ü l ab d in h ü n e ri L U TF Î mer h ameti Rah mân e y l e y e 11 ’l i he c e v e zni 583 1 Ş er b et.ı zü ’ l.ı h u b b -i R a h m â n ’d ı r b i z e 466 .k er em mer h am e t k â n i Her d ü .i ş eh d .d ef ter.

b er o lmak emr.ı a‘ za m e m r-i H a k E mrine fer mân .ı b ev âtın d ır ş er îat l â -c e re m Ş ürût-ı İ s lâm’ a d ik k at emr.i î m â n b i z l e ri z Nûr-i tev h îd d ir g ö n ü ld e d er d ler e d e rm â n b i z e Rahmet.i K u r ’â n ’d ı r b i z e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 584 1 Ş ehr-i rah met mâh .i led ü n d e men a­ r ef d e rs i k i v a r İstikāmet et u b û d iy y etd e f er mân d ı r b i z e E mr olun d u ğ u n g ib i s en h izmetin d e d â i m o l E mre fermân .y ı eh l.b er lik etmek k âmil î m â n d ı r b i z e Muktedâ .r âh imîn ’ d ir M ev lâ b ir k e re m e d e r Cümle mev cû d at mu h taç H u d â’ n ı n h ü d â s ı n a Hudâ’nın âd etid ir s ev d iğ in e d er d v e ri r Derd ise s eb eb o lu r k en d i mer h ab â s ı n a Derdine mih mân o lu r M ev lâ’s ı ed e r k e re m E nvâ-ı d er d i v er ü p çü n k i M u s taf â ’s ı n a 467 .i M ev lâ eh l.i Ku r ’â n ’d ı r b i z e 5 L UT F İYÂ d erg âh .Mekteb-i ilm.emân d ı r b i z e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 585 1 Derdlile r d er û n u n u b ağ lamış H u dâ ’s ı n a Kerîm’i g ö zler g ö zü mu n tazır n id â s ı n a E rhamü’r.ı ş er îat d âr ü ’ l.i M ev lâ h er ze m â n g ö z l e r s e n i Dergeh-i d âr.i M ev lâ’ y a mas r af ev v el â n e v b e t b i z i m Kayd edü p d ü r d ef ter e ilm.i ezel i h s â n b i z e Dîn yolu n d a is tik āmet f ar z.i h immet h u r şî d -i e z m â n b i z e M âh-i mer h amet için d e r ah m ed e r R a h m â n b i z e Ümmet-i M ah mû d .i îmân d ır M u h am m e d M u s t a fâ İktidâ et mek an a h er d er d e d er mâ n d ı r b i z e 5 L UT F İY Â zar f .

k eş o l mey d ân e g ir p îr-i m u g ā n e s ö y l e m e L U TF İ Y Â s er mes tler in s ır rı n a â g â h o l b u g ü n M ey .d il o l d âmen .e m â n e s ö y l e m e Dilr u b âlar d erg eh in d e âş iy â n -s â z o l m a l ı S erv .i g ü l.k eş ân e h em.d e s t e e y l e i l t i c â M ey .ı âlem.k e m â n d i l b e ri n e Gü n g ib i d o ğ s a g ü zel mah b û b -i m e h -p â re s i n e 5 L U TF İ Y Â lu tf .ş ân e s ö y l e m e Bes te.i k ad îm mihr-i v e fâ d â r o l a n a Kıl n azar d âimâ s en g ö zler i n i n k ā re s i n e Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 587 1 Dilb er â es r âr ın ı f itn e.i v ah d etler açar g ü lş en -i d i l d e h e r z e m â n Gü lb e.i k ad s er v .v eş d u r ma y etiş k âk ü l -i g ü l p â re s i n e Ne s eâd etli zemân y âr ile he m -d e m o l a s ı n Bir n azar ey ley e y âr b en d e-i b î -ç â re s i n e Dili d ild âr e f ed â cân ın ı cân â n e v e re Yâr d an elb et alu r d er mân ı he r y â re s i n e Ku l o lan k u r b ân o lu r eb r û .i g ü lb ârd a b e s d i r s a n a S erf ü r û et emr in e s en zer.f eş ân e s ö y l e m e P âd iş âh .d em o l f erd -i z e m â n e s ö y l e m e Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 468 .i g ö n lü n d ek i d âr ü ’ l.âr â âlî.f e ş â n e s ö y l e m e Ver d .i lev en d s erv -i re v â n e s ö y l e m e 5 Bezm.5 L U TF Î ’ y i k u r b ân ed e M ev lâ m u v a h h i d l e re Nu s r eti A llah v er e h izmetin e d â s ı n a 1 4 ’l ü He c e v e zni 586 1 Rah m ed er ş ü b h e mi v ar âş ı k -ı â v â re s i n e S ab â.i mey d e s âk î.

i s eâd e t d i l e 5 Nûr-i hid ây et b u la d îd e.r îz o lu r mu âk ılân p î ş -i h a re Asgar-i etf âle LU TF Î B âr î s ö y ler s ö y l e s e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 590 1 E y varak al s elâmım v ar y ü r ü cân â n i l i n e E deb erkân ile v ar tak d îm ed er ek e l i n e 469 .b âr ı s ö y ler s ö y l e s e Gerden-i k elb e as ar mı in cû mer c â n ı o l a n Bir aref-ş ân âr if e ah b âr ı s ö y ler sö y l e s e Gösterir g ev h er.ı mu h a b b e t d i l e Hak vere ey n û r.i d il LU T FİY Â Ölmeden ev v el ö le k o p a k ıy âmet d i l e M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i lün / Fâ ‘i lün 589 1 E hl-i der d d er d eh lin e es r âr ı s ö y l e r s ö y l e s e E hl-i aşk âteş .ı s ü v ey d âd a d ı r Bâde-i v ah d et is e ay n .i h id âye t d i l e Gülbe-i g ö n lü n d e k i ş em.i k er âmet d i l e Yâr ile hem.f eş ân eş ‘ âr ı s ö y ler s ö y l e s e E hl-i irfân âr if ân e s o h b etin d ü r dâ n e -v e ş T âlib-i dü r d ân ey e d ü r.‘ i h id ây e t y a n a r Z ikr-i H u d â’ d an g elü r ş ân u ş er â fe t d i l e Dürr-i seâd et is e s ır r.f ü r û ş a cev h er i ce v h e r-ş i n â s Bülbüle v ak t.i d il n û r.ı aş k mih r.588 1 Gör ne s af â b ah ş ed er zev k .i s eh er g ü lzâr ı s ö y l e r s ö y l e s e 5 İlm-i hik met b ah s ed er mi mer d o l a n m ü rd e d i l e Z îr-i bârd a ü ş tü r ân e h ân e s ö y ler s ö y l e s e Ş ehd ü s ü k k er.d em o lan ağ y âr e k ılm a z n a z a r Dilde olan ş ev k .

Yâr ü y âv er i o la h er d ü .cihâ n B â rî Hu d â Bâğ .i s eh er d ö k ü lü r b ü lb ü l â n e fg ā n ı m ı z a Gü l.me n d â n e k i m s e g ö rm e m i ş Kâs e k âs e zeh r i s u n d u âf et-i d e v râ n b i z e Bu cef â.i h as r et b û v er ir g ü lb e-i a h z â n ı m ı z a 470 .cû r ah m ed ü b b ir de m m e d e d -re s o l m a d ı Cân g âh ıma âteş o ld u d îd e.g ü lis tân .y ı n âs ın s en b a k m a k ı y l ü k ā l i n e Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F a ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 591 1 Der d elin d en d âd e g eld im r a h m e d e c â n â n b i z e Nîm.d û z t î ri n e o l d u m h e d e f Kû ş e.ı melâh atd e ed e r z e v k u s a fâ Arz .ı d il h ay ât.n azar la lu tf ed ü b d e b a k m a d ı L o k m â n b i z e Gü l.ı d ild e d iler im d eğ meye h a z â n g ü l ü n e Nû r.ı K e rî m h e r h â l i n e 5 Ülfet.i v ah d et g ü n eş in g ü lb e-i g ö n l ü n d e g ö re Z ev k .ı tev h îd .ı cân cân i s e h a y â t -ı b e d e n Nâs ır o la r û z u ş eb Zât.i d ile k o n may a g u b â r b â l i n e Z ev k .ı h âlimiz o k u maz is tem e z i m k â n b i z e Böy le b ir cân s û z ciğ er.i fe t t â n b i z e L U TF İ Y Â v ar mı eman g âh g a y ri b i r d e rg â h d e Der d imiz teş h îs ed er ek ey le y e d e rm â n b i z e Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 592 1 Vakt.i cân ân ile cân b u la b i r z e v k -ı k a d î m L UTF Î eb n â.i tıb h ân es in d e k ald ı b i r e fg ā n b i z e Ne k ad ar y an d ım y ak ıld ım m e rh a m e t g ö s t e rm e d i Ko r k ar am âh ir içir ir b u ş er â b -ı k a n b i z e 5 Böy le n âz s atmak n iy az.

i mân â d a S ergeşte o lu r elb et mey h ân ey e ü f t â d e 471 .r en g eş k .ter i çeş m i m i z i n E seri ver d i n emâ tâze g ü lis tân ım ı z a Dil-i târ ik imizi etd i r û ş en ş em‘ a-i â h E yledi b ah ş .i g iry â n ı m ı z a Güzelim n âz u n ezâk etler i az az e d e g ö r Korkaram k at‘ ed es in âteş o la câ n ı m ı z a Z evrak-ı b ah r.r en g .i s u l t â n ı m ı z a Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 594 1 M estâne ler i s ey r et mey h ân e.i h icr â n ı m ı z a Vuslat-ı ân .Dâne dân e la‘ l.i p er îş â n ı m ı z a Yâr ile hem.i h as r et -g e d e m i z Cân-nisâr ey ley elim cân ile mih m â n ı m ı z a L UT F İY Â cân ân ımız cân ımıza k a s d k ı l u p Yoluna ku r b ân o lu p ıy d ed elim câ n ı m ı z a Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 593 1 Yine kas d etd i b u g ü n teş n eler îm â n ı m ı z a Âsumân y an d ı y a­ m an h âl.i g ir y â n ı m ı z a 5 Ruh-i gü l.i g amın k ap tân ın a c â n k u rb â n Devr-i g ir d âb a d ö n er mev c v er ir y a n ı m ı z a 5 L UT F İY Â d er d .i d eh er cân e y etiş d i rd i m e n i Yüz duta m ağ lay ar ak d erg eh .i n ig âr ımızı b u s e y r ü s a fâ Mihr-veş çald ı o meh ş u ‘ les in i y a n ı m ı z a Yâr ile y âr ân o lu p d u r d il.ı v ef âd âr ımızı g ö r d ü ğü m ü z Âlem-i h âb mı d iy em d îd e.i çer âğ b u ş eb .d em o lu p ü lf ete y o kd u r d e s t û r Rahmi g elmez n ’ id elim d îd e.

i v ah d etd en tef ey y ü z e t m i ş ı rm a k l a rı v a r M atla‘ in d e mih r ü mâh ş âık Sö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e 5 Bir mes er r etg âh d ır âlemd e m i s l i a z o l u r Gö r s e med d âh ı o lu r V âmık Sö ğ ü t l ü K ö y ü ’n e M âh îler h av u z için d e cilv el i c e v l â n e d e r Hamd ile h âl d iller i n âtık S ö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e Hân ed ân ın a y ak ış ır h ân e eyv â n -g e h l e ri Hû b .i mu h ab b et cân ın a e d e r m i n n e t Ku r b ân o la cân ân e k atr e o la d e ry â d e 5 Bâzâr.r û ler âş ık la rı n ı d e rb e n d Kâk ü ller i zîr in d e etmiş s er i s e v d â d e Dîv ân e.ı mu h ab b etd e s er b âz o l u r â ş ı k l a r Bir cân ın a n e k ıy met b in câ n i l e d i l d â d e Tay y âr o la g ö r Tay y âr ef lâk -i m u h a b b e t t e E srâr ın ı tev h îd in s ey r et r û y -i e ş y â d e M ir ’ ât.ter o ld u ğ u n a tan ık S ö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e 472 .ı h ak îk atd ir d er s h ân e -i v a h d e t d i r L UTF Î d ü r r.i d ü n y â d es em lây ık Sö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e E trâf ın d a v ar mıd ır f âık S ö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e Bâğ u b o s tân b ir mes er r etg â h -ı d i l k e ş m e n z i l i Bülb ü lân v ak t.i s eh er âş ık S ö ğ ü t l ü Kö y ü ’n e M ü rg .i h ik metd ir b u m e v c û d -i â m â d e M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 595 1 Cen n et.L ey lâ’ y ı g ö r en g ö zler âv âr e -i s a h râ d ı r E lbette d ü ş er M ecn û n b ü lb ü l g i b i fe ry â d e E l-k ıs s a s an em.i zâr e b ir g ü lis tân n eh r-i k e v s e rd e n n i ş â n Gö s ter ir g ü lş en mi v ar s âb ı k Sö ğ ü t l ü K ö y ü ’n e Neh r.

E hlini A llah h id ây et ey les ü n h er d ü -c i h â n L UT F İY Â zev k eh lid ir zâık S ö ğ ü t l ü K ö y ü ’n e Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 596 1 E renler cem o ls u n er ler d ir ils ü n Bir gadd âr elin d en g eld ik emân e Bu yolda y u mu lan g ö zler k ö r o ls u n Kahrullah ı g ö r ü r g elmez îmân e Âteşe dö k ü lmü ş s ab î s ıb y ân lar S ahrâları d u tmu ş b û y .ı K u r ’ â n Bugünde ces etd e s ak lan ır mı cân M erkeb mâ lû m lây ık o lmaz k u r b â n e 473 .i b ü r y ân lar E şyâyı a ğ lad ır s av t.y ı zemân e Deryâlar b u d er d i g ö r s e k u r u r lar Ş ecerlere o ls a k ö k d en çü r ü r ler İslâm olan b u b elây ı g ö r ü r ler Gayret e d ü b b ir i g ir mez mey d ân e Kāflar k ald ır amaz b u ib tilây ı Gökler g ö r s e er ir b u mü b telây ı Kâfirler g ö r memiş b ö y le b elây ı Yakışır m ı b u teh ammü l in s ân e 5 S abîleri b ir b ir ş iş e d ü zer ler Ulemânı n b aş lar ın ı ezer ler Allah var d iy en in etin y azar lar M erhametler i y o k p îr ü civ ân e Îmânı İslâm’ ı o ls a b u n âs ın Çeker mi d er d in i b ö y le n es n âs ın Dutar mı b ir cân ın g id in ce y as ın Dönmez mi b u g ü n d e r âh .ı g ir y ân lar M eded e tmez b u eb n â.i R ah mâ n ’e Dinlerin d ü n y ây a etd iler k u r b ân Görünmez g ö zler e f er mân .

y i h ic râ n ı i n c i t m e S ab ır k ıl h er b elây a h ân e.yi R a h m â n ’ı i n c i t m e F elek d e h âs ılı in s â n i s e n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma fa h r-i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e E li n çek mey l.i g u r b et.ı d ert g ö n l ü n m i s â fi rk e n F elek d e h âs ılı in s â n i s e n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma fa h r-i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e 474 .Îtik ād .ı İ s lâm er id i g itd i Nû r.i tu ğ y ân s ığ maz h er b ir m e k â n e 10 Gay r etu llah b irg ü n mey d ân a g e l ü r Kah r.i n âlân o lan in s â n ı i n c i t m e Tarîk .H âk imîn H azr et-i Al l a h Hü k mü n ü y ü r ü d ü r ş ü p h es iz v a l l a h Kād ir k u d r etin i g ö s ter ir b il l â h L UTF Î o l g ü n h ep g elü r ler î m â n e 11 ’l i he c e v e zni 597 1 Hazer k ıl k ır ma k alb in k ims e n i n c â n ı n ı i n c i t m e E sî r.i H u d â elb et y er in i b u l u r Ad âlet ey ler H ak in tik ām al u r Nice y ü zb in g er d en b o y an ır k ā n e Ah k emü ’ l.çâr e.i zem â n e E rler es îr o ld u zen ân e b u g ü n S ever ek u y d u lar zemân e b u g ü n Îtib âr etmezler K u r ’ ân ’ e b ug ü n E hl.ı aş k d a b î.i d ü n y âd an e ğ e r â ş ı k i s e n y â re M u h ab b et câmın ı n û ş et as ı l M a n s û r g i b i d â re M is âf ir s in f elek b âğ ın d a k e n d i n s a l m a e fk â re Dü ş er s in b ir b elây a s ab r ı k ı l M e v l â v e ri r ç â re F elek d e h âs ılı in s â n i s e n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma fa h r-i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e Bulaş ma çir k .i d ü n y ây a v ü c û d u n p â k ü t â h i rk e n Gü v en me mâl u mü lk ü man s ı b ı n i fn â s ı z â h i rk e n Nic’ o ld u mâli K ar û n ’ u n f el e k b a ğ ı n d a v â fi rk e n Ned ir b u s en d ek i etv âr.i îmân k alb d en y ü r ü d ü g i t d i Gay r et ü ş ecâ‘ at çü r ü d ü g itd i Her k es tâb i‘ o ld u d ev r.

i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e Celîs-i meclîs .ı Sü l e y m â n ’ı n Yalınız âd ı k ald ı âlem.Hasislik d en elin çek s en cö mer d o l k â n -ı i h s â n o l Konuşma câh il ü n âd ân ile g el ehl -i i rfâ n o l Hakîr ol âlem.i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e Vefâsı v ar mıd ır g ö r k im s an a b u ç a rh -ı d e v râ n ı n E ser yel ler y er in d e h ân i y a tah t.i H a l l â k -ı e k v â n a Cihanda d atlı d illi o lmas ı lâzımd ı r i n s â n a F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e S ana bir f âid e y o k d u r b ilir s in h al k -ı g ı y b e t d e n Gözün aç âlemi b ir b ir g eçir s en ç e ş m -i i b re t d e n Z arar gö r d ü m d iy en g ö r d ü n mü s e n e h l -i m u h a b b e t d e n Yeme ku l h ak k ın ı k o r k ar is en r û z -i k ı y â m e t d e n F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.i zâh ir d e L o k m â n ’ı n Geçer bi r lah zad a r u ’ y â mis âli ö m rü i n s â n ı n F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e Ben irfân ım d ey û h er y er d e k en d i n a t m a m e y d â n a E l elden b elk i ü s tü n d ü r n e lâzım u y m a ş e y t â n a Yakîn olmak d iler s in H azr et.i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e 5 Ben insân ım d iy en in s ân a d ü ş me z ş â d u h a n d â n l ı k Düşen bî.i eh l.çâr ey i k ald ır mad ır âlem d e i n s a n l ı k Hakîkat eh lin in h âli d ü r ü r d âim p e rî ş a n l ı k Bir işi etme k im g els ü n s an a s o n ra p e ş î m a n l ı k F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e 475 .i h ak îk āt o l f i râ r e t m e Hevâ-yı n ef s in e tâb i‘ o lan y er d e k a râ r e t m e Tekebbür lü k ed en in s ân a as lâ îtib â r e t m e S ana cevr ü cef â ed er s e b ir k es ink i s â r e t m e F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.i zâh ir d e s en mân â d a s u l t â n o l Karıncan ın d ah i h âlin g ö zet d eh re Sü l e y m â n o l F elek d e h âs ılı in s ân ise n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma f ah r.

i H ab îb ’ e ey g ö n ü l a z m -i Hi c â z e y l e Yü zü n d u t h âk .i M ev lâ d u r u r k en b ak m a L U T FÎ b a ş k a d e rg â h e F elek d e h âs ılı ins â n i s e n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma fa h r-i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 476 .i d o ğ mu ş k e n n e l â z ı m m i h r i l e m â h e Ne mü ş k il h âcetin v ar s a h em â n a rz e y l e A l l a h ’e Der.10 Hak îk āt b ah r in in g av v âs ı o l t e rk -i m e c â z e y l e Çıkar h a alma mazlû mu n ah ı n s e n i h t i râ z e y l e Çek il s emt.i p ây in e h em a n a rz -ı n i y â z e y l e F elek d e h âs ılı ins â n i s e n b i r c â n ı i n c i t m e G ü n ah k âr o lma fa h r-i â l e m -i z î -ş â n ı i n c i t m e Gö n ü l ây în es in s ilmek g er e k d i r k a l b -i â g â h e M u h ab b et ş ems .

ı d er û n u m k eş f .en d âz ile cân ân ed er s e m e rh a m e t Bahş eder h ay ât.i zemîn d o ld u z u l ü m â t Herkesd e k emâl ile îmân k almad ı g i t d i Îmân ile İ s lâm u mu lu r zât.ı k er em -ş â n M ülk-i ad eme o ld u r ev ân k almad ı g i t d i 5 E nvâ-ı r ezâletd e o lan etd i teş eh h ü r Ashâb-ı n âmû s p îr ü civ ân k alma d ı g i t d i N ’ oldu n ’ o lis er eh lin e mey d ân d a h ü v e y d â L UT F İYÂ b u g ü n H ak k ’ ı s o r an k a l m a d ı g i t d i M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 599 1 İftirâkın d ilb er â eh l.ı d ir âz ey l e r b e n i Hasretiy le k o r k ar am d ev r.tâb .i r âz e y l e r b e n i 5 Bir nazar.ı d er d e ş îr âz ey le r b e n i Ger erişmezs e eğ er ü f tâd es in e r a h m -i y â r Kays-veş âh .f ir âz e y l e r b e n i 477 .i n iy âz ey ler b e n i Bu niyâz cân g âh ıma b ir çâr e.i zemâ n d e v râ n e d e Gi­ d e gid e k itâb .n ü m â y i ş c i l v e l e r Od salar d ilh ân eme âh .I . İ (Ye ) K Ā F İ Y E S İ 598 1 İslâm’da ş er ef emn ü emân k alma d ı g i t d i İylik um u lu r d ev r.i zemân k alma d ı g i t d i Câhil ü cef âk âr elin e v er d ik u mû ru E rbâb-ı k emâl k es d i g ü mân k alm a d ı g i t d i Ref‘ old u ilim r û y .ı b âk î s er.s âz e y l e r b e n i E y kame r.ı zemân b u n âz.

L UTF İ Y Â d ilb er ler in cemâl i c e n n e t d e n g ü z e l Gö s ter ir s e g ü l y ü zü n ü n âz.r u h in d e g ü ll e re h a y râ n b e n i 478 .ar s lan lar y er.i p er îş ân ım f ar k o ld u g i t d i Bu zu lm ü zillete d ağ lar d ay a n m a z E hl.i k allâş k a t l i m i k a s d e y l e d i Bir k er em.ı d ild en d ö k ü ld ü d e rd i m Hâl.y ı d e rd i m Nice b in s ef în e g ar k o ld u g i t d i Gü lis tân .i man zû r e t m e ğ e y o k d u r m e c â l Öy le etmiş g ü l.tar af s ey lâb a v er d i ald ı â h i r k ā n b e n i T îğ .i h û n etd i b u g ü n b u d î d e -i g i ry â n b e n i Çâr.i imân o lan mah v o ld u g i t d i 5 Ker em.i g af let b u g af letd en u ya n m a z Gay r ets iz milletin çer âğ ı y a n m a z Cihân b aş tan b aş a h ar k o ld u g i t d i S ey f .i d er û n u md a d er y â.y er în k u ru d u E ren ler k o llar ı y er d e çü r ü dü Ş ark ı g ar b ı b ü tü n zu lmet b ü rü d ü E hl.ı tîz b ir mîr.i K er îm’ d en ü mîd k e s i l m e z Îm ân İ s lâm g ālib o lu r b as ılm a z L U TF İ Y Â cü n d u llah mu tlak b o z u l m a z Ad ü v v u llah o lan ş ak o ld u g i t d i 11 ’l i he c e v e zni 601 1 Neh r.b â z e y l e r b e n i Fa ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 600 1 Ka‘ r.ş ân is ter em k i ey l e y e p ü n h â n b e n i Özg e b ir mah b û b .b e.i izzet d ü ş d ü er ler elin d e n Himmetin k emer i d ü ş d ü b el i n d e n Bülb ü ller ay r ıld ı s eh er g ü lü n d e n S eâ d et g ü n eş i b er k o ld u g it d i Ner.

ı d er û nu m p e n b e s i Dîde-i ağ y âr h erg iz g ö r mey e u r y â n b e n i Âteş-endâz d iller e b ir ş û h u ş en g b e n d i n d e y i m L UT F İY Â s ey r et n e y ap d ı çar h .i cân y âr.i v ef âd â ra m e n i Ş erh edeg ö r h âlimi d îd e.Kâkül-i g ü lb âr ı k ıy k âc zer.i b îd âr e m e n i 479 .i d er û n u m Kāfları d ağ ıd ır âh .k ü lâh d ı r s e v d i ğ i m Kays-veş etd i b u s ev d â d iller e d e s t â n b e n i 5 Cismimi s etr ey lemiş d âğ .ı s e rg e rd â n b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 602 1 Gözlerim g ö r ey im cân ân ilin i Hayıf ki d ağ lar ı d u man b ü r ü d ü Koparmağ a y âr b âğ ın ın g ü lü n ü Daldan g ü l k o p ar an k o llar çü r ü d ü Çâr-taraf r ak îb ler g ö zler y o lu mu Bend etmiş ler ay ağ ımı elimi Devr-i fe lek b u g ü n k es miş d ilimi Hayat ba h ş ey ley en s u lar k u r u d u Bir emeng âh ar ar id im cân ıma Bir mihr ib ân g ö zler id im y an ıma T îğ-ı ağy âr s u s amış d ır k an ıma Yüreğimd e o lan y ağ lar er id i S arf olsa cih ân a d er d .ı f ü zû n u m P ârelend i b u s ey f ile b er û n u m Gam leşk er i b ö lü k b ö lü k y ü r ü d ü 5 S ahrâ-yı cü n û n u n M ecn û n ’ lar ın ı Cemâl-i Ley lâ’ n ın mef tû n lar ın ı Âşüfte ü f tâd e mah zû n lar ın ı Dilşâd e d en LU TF Î p îr ler v ar id i 11 ’ li h e c e v e zni 603 1 S öyle ey Cib r îl.

i d î d â re m e n i 5 Öy le cân s û z ciğ er.i h id ây et i l e d e v râ n E td ik çe v âiz g ö zler id i zev k-ı k e b â b ı M ek teb .d û z âh ım a ra h m e d e re k Ş ânın a ş ây ân o lan v âs ıl ed e y â re m e n i Bu k ad ar f ir k at o d u y ak d ı c i ğ e rg â h ı m ı z ı Bah r.i Rah mân o l a h e r d ü -c i h â n Hâf ız is min e emân et ey ley e M e v l â s e n i 480 .i eles t n û ş ed icek b â d e -i n â b ı M ü f tî o zemân mü n k ir id i se k r-i ş e râ b ı M în â.y ı eles t n û r.ı s ab â -v e ş g e z e re m Gö r emem g ü l y ü zü n ü ey led i â v â re m e n i Ku lu k u r b ân ı o lam s ö y le s it e m -k â re b u g ü n Diler em k u r b ân ed e r u ’ y et.i ar ef d e o k u n u r ilm -i l e d ü n n î M etn .ı ar ef h er b ir i g ö n lü n d e k i t â b ı M ef ‘û l ü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î lü / Fe ‘û lün 605 1 Des t.y ı s ev d âs ın ı b âd .i r ev ân s ald ı c ü n û n s a h râ s ı n a Ko r k ar am k ar d aş ed e M an s û r-i b e rd â re m e n i S ahr â.h âr is ter m i g ü l â b ı 5 M ey h ân ey e v ar LU TF İ Y Â se rm e s t l e ri b i r g ö r Ş ürr âh .i k ad îm d ilb e r-i d i l b â z î l e re E yley e n azlı n iy âz k ılmay a b î -ç â re m e n i Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün 604 1 Biz b ezm.i d ile b ak s en d e o k u rs u n b u k i t â b ı Z âh id â k u r u d il ile ü lf et n e re v â d ı r Ker k es tab îat lâş e.M en i o l s er v .g îr in r ah met.i eltâf ı ile y ak may a b u n â re m e n i L UTF İ Y Â k âr.

cih ân d a n û r.i v ü cû d u m k ıld ı n â ri s t â n b e n i Ol kemâ n .i Mu h a m m e d y â rd ı r F eyz-i R ab b ân î ed er h em a‘ lâd an a ‘l â s e n i 5 Bâğ-ı dild ir g ü l.eb r û s an em b ir s en g .k em â n d i l b e rl e ri M ey-keş ed ü p d emh ân ed e zî.i u lyâ s e n i Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 606 1 Bir tüken mez d er d e s ald ı âf et.ı M a n s û r ’d u r b i z e Dağladı y ak d ı d er û n u m k ıld ı d âğ ı s t â n b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 607 1 S âkî bug ü n mey h ân ed e eb r û .i M ev lâ’ y a s e n e y n û r-i d i l Huzûr-i H azr etler in d e ed e b î.p erv â s e n i Dut şerî at d âmen in b ır ak ma eld en d e m -b e -d e m Z ikr-i Mev lâ y âr.i tecel l â s e n i Kande v ar s an f ey z.zev k o l u p g ü l b e rl e ri 481 .v eş ey le H u d â ’y a i l t i c â Hak sever n azlı n iy âzı r ü tb e.g ü lis tân .i an b e r n e ş ro l u r Bâde-i l a‘ l.Yâr-i gā r ın zik r.i M ev lâ o lmalı z â h i r n i h â n Dâr-ı hid ây etd e k ıla Zât.i g ār ın ey ley e d e ry â s e n i Yüz yere k o y LU TF Î .ı Teâlâ s e n i Ahmed ü M ah mû d M u h ammed Mu s t a fâ ’d ı r re h -n ü m â Tenvîr ed e d ü .i d e v râ n b e n i Kays-veş etd i cih ân d a d iller e d es t â n b e n i İhtiyârsı z âteş ald ı b u v ü cû d u m d e m -b e -d e m M ahvede r cû d .ı mu h ab b e t Yû s u f ’u m Ş übhe yo k d u r k ab û l ed er d erg âh -ı M e v l â s e n i Kıl tevek k ü l H azr et.i leb iy le ey led i mes tâ n b e n i 5 L UT F İYÂ d âr ü ’ l.d i l d i r n ’ e y l e y i m Kan ile y u ğ u r d u b ağ r ım etd i g ü li s t â n b e n i Kâkül-i g ü lb er ler in d en b û y .i H ak n û r.emân b ir d âr.

i zemân f eth e y l e m i ş H a y b e r ’l e ri M ey b ah r in e d ald ır s alar p er d e l e ri k a l d ı rs a l a r P eymân eler d o ld u r s alar ş âh l a r v e ri rl e r s e rl e ri 5 Me y d o lar s a câm.‘ i mu h ab b et y ağ ın ı b u l y a k g ö n ü l ç e râ ğ ı n ı S or s âk în in d u r ağ ın ı b er âb e r a l re h b e rl e ri L UTF Î p îr.civ ân m e y h â n e y e o l u r re v â n Bu mey ile mîr.i tü r ab d a y it d i S erv iler y er in d e mu ğ ay lân bi t d i P et ek ler s ö n d ü ler b allar mı k a l d ı 482 .i ar ef s ır r ­ ıy l ­ a d o l mâmû r e y l e m i n b e rl e ri Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 608 1 Bâd .ı h immet mey d ed ir fe y z -i m u h a b b e t n e y d e d i r Hay ât.ı b âk î H ay ’ d ed ir H ay d e r e d e r K a n b e r ’l e ri Ş em .S âz en d eler in s âzın ın s û ziş l i s ö z l e ri g ü z e l Nağ me.n û ş o lan b ir n ev .i h âl ed ecek k āller mi k a l d ı Bozu ld u d ü n y ân ın b âğ u b os t â n ı Z âğ .ı s iy eh y ak d ı b u g ü lis tâ n ı Bülb ü ller o k u s u n d er d li d est â n ı E lv ân n ak ış k eş mir ş allar m ı k a l d ı E r o lan er id i y ağ g ib i g itd i Ş îr.i n er ler zîr.i h azân es d i b âğ lar b o z u l d u Gü lis tân d a k atmer g ü ller mi k a l d ı Ş ec er ler k ır ıld ı b âr lar ü zü ld ü E l atacak d ah î d allar mı k al d ı Bir s el ald ı s ah r âlar ı b ü r ü d ü Ağ açlar k u r u d u k ö k ler çü r ü d ü E rler y ü r eğ in d e y ağ lar er idi Has b .ş in âs mes tân en in p e rv â z e d e r ş e h p e rl e ri M ey .ı h ü d â n ây -ı a re f v e ri r s a d â Cân ân ed er o l d em n id â g ö rü n ü r d î d â r d ü rl e ri Ummân .i mu g ān ı b u l mey h â n e d e m u ‘t e k i f o l İlm .

i k iş v er o l m a l ı L a‘l-i le b i câm.ı celî meş r eb i o la c i l v e l i Gerdende h âli mü n celî zü lü f ler e j d e r o l m a l ı L UT F Î letâf etli g ü zel in tih âb .i cemâl i h û r o l a Güneş g ib i f eh û r o la ö y lece d ilb e r o l m a l ı M ahvola d ild e d er d ü g am k al‘ ol a h e m c ü n û d -i g a m M a‘dûm o la h u d û d .5 E bnâ-yı zemân ın g af let s er in d e Oynarlar g ü ler ler y er li y er in d e S eâdet hid ây et b in d e b ir in d e Helâki f ar k ed er h aller mi k ald ı E r olan ç ek ild i çık d ı ar ad an Herbiri m ah v o ld u g itd i s ır ad an Gazab etd i âlemler i y ar ad an M übtelâ o lmamış iller mi k al­ dı Dillerde k almamış h id ây et n û r u İslâm’ın k almamış k alb d e s ü r û r u Kurbân o lu r İ s lâm b u ls a k u b û r u L UT F Î H ak s ö y ley en d iller mi k a l d ı 11 ’ li h e c e v e zni 609 1 Dilber-i g ü lb er is ter em r u h ler i ahm e r o l m a l ı F âtih-i H ay b er is ter em y an ın d a Ka n b e r o l m a l ı S ahn-ı sîn es i n û r o la cîm.ı r û z -i e z e l Vasf edemez an ı g azel S a‘ d î g ib i e r o l m a l ı Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 483 .ı ş ehp e r o l m a l ı 5 Nazlı nezâk etli b ak a d iller e âteş b ı ra k a Âteşi cân g âh ı y ak a emîr.i m u z a ffe r o l m a l ı Hayrân o la k emâlin e ş ems ü k am e r c e m â l i n e Reşk ede h att u h âlin e âş ık .i g am mîr.

ı H ay b e r ’i Bu d er d in elin d en d âl o ld u g i t d i Dağ lan s u n âteş e k a‘ r.i d er û n u ma en b âz o lanı n S erv .i fü z û n u m Namlar ı d iller d e k āl o ld u g i t d i 5 L U TF Î âlem y an d ı o ld u p erî ş â n E ren ler mah v o ld u k almad ı z î -ş â n M eğ er k i A llah ’ d an er iş e b i r ş â n Yok s a cih ân b ö y le h âl o ld u g i t d i 11 ’l i he c e v e zni 611 1 S ef în em g ar k o ld u d er d d er y â s ı n a S ah r â.i k āmetler i d âl o ld u g i t d i M ey d ân .i d er û n u m Rîz e r îze p âr elen s ü n b er û n um E vlâd .y ı s în emi s el ald ı g itd i Has r et.ı d ild âr ı g ö r ey im d er d i m Nev b etim elimd en el ald ı g i t d i 484 .ı H ay d er ’ d ir d er d .i cân ân ıma v ar ay ım d e rd i m Bir zemân zev k s af â s ü r ey im d e rd i m Dîd âr.610 1 Der d .tek zâr ımı g ü l ald ı g i t d i Kû y .ı g amımd a s er b âz ol a n ı n Bil lû r g er d en ler i al o ld u g it d ­i Der d im d er y âlar ı emv âce s a l d ı Belâ.y ı g ir d âb ı âteş ler ald ı Ş em s ü k amer en cü m h ay r et d e k a l d ı İsken d er Rü s tem’ ler k āl o ld u g i t d i Yık ıls ın f eleğ in çar h ı çen b e ri Al k an a b u lad ı n ice ş eh p er i Han i f eth ey ley en b âb .k eş o lmu ş d u r d il Ley l â ’s ı n a Bülb ü l.

ı elîm Rahm ed ecek v ar mı b ir k alb .i H u d â’ y ı Yâd eder ler elb et r û z.S ahrâ-yı s în eme d ağ lar çek ilmiş Dâl olmu ş k āmetim k ad d im b ü k ü l m ü ş Yâr yolu n d a n ice ö mr ü m s ö k ü lmü ş Gönlümü zü lf ü n d en tel ald ı g itd i Yârelerim s ır a s ır a s în emd e Kan ağlar g ö zler im d âimâ n emd e Âşıklar d emiş ler d ev r.i cezây ı Kesbeden ler d ild e n û r.i k ad îmd e Aklımı ru h ler i âl ald ı g itd i 5 Bu derd d er û n u mu h er d em y âr el e r Rakîb ga d d âr ciğ er ler im p âr eler Ne felek d ir b en im b ah tım k âr eler Bâğ u bo s tân ımı s el ald ı g itd i L UT F İY Â ağ lama H u d â K er îm’ d i r Derdlini n d er d in e A llah A lîm’ d ir S ende de r d v ar is e M ev lâ H ak îm’ d i r S abr-i bî.i h âzık ü s tâd mı k ald ı Uryân gir y ân y etîm etf âl.i h ü d ây ı M ezar ta ş lar ın d a b ir âd mı k ald ı 485 .i mü s lim F akîrler çek er ler azâb .p ây ân ım N îl ald ı g etd i 11 ’ li h e c e v e zni 612 1 Z âr u gir y ân o lan eh l.i îmân e Dest-gîr o lacak b ir f er d mi k ald ı Derd eli n d en d âd e g elmiş emân e Bir hakîm.i s e l î m Derûn-i mer h amet mûtâd mı k ald ı Nice cân lar açlar ın d an ö ld ü ler Niceler f er y âd e d âd e g eld iler Ganîler n ef s in e meş g û l o ld u lar Allah içü n k u la imd âd mı k ald ı Arayanla r cân d an emr.

i ecel g eld i k ap u y u b a s d ı Ne lâzımd ır b ize n ef s in e d u y u r Bu g ü n d ü n y â b izd en p ey v end i k e s d i 486 .i H ak ile d o lmu ş h an d â n e d ö n e r s â k î Der s alu r men ar ef d en LU T FÎ a l b u ş e re fd e n İrşâd o l h er tar ef d en ir f ân e d ö n e r s â k î M ef ‘û l ü / Me f â‘ î l ün / Me f ‘û lü / Me fâ‘ î lün 614 1 P îr o ld u n ey d ed e mer h amet b u y ­ ur P ey k .i mü cer r ed d e İ s lâmız d e rl e r Hak k ’ a ib âd etd e d ilş âd mı k a l d ı Ilgıt ılg ıt ak ar k an lar cân la rd a n Ayr ıld ı g itd iler n âm u ş ân la rd a n Belâ n ü zû l ed er âs u mân lar d a n Recây a y ü z d u tmu ş ib âd mı k a l d ı L U TF İ Y Â v ar is e s en d e h id â y e t Kalb in d e v ar is e n û r.ı zev k o lmu ş d ery â s ı n a h e m d a l m ı ş S âk î y in e zev k almış zev k ān e d ö n e r s â k î Bezm içr e s af â b u lmu ş mey d â n -ı m u h a b b e t d e Cân câm.i v ah d et ş âd â n e d ö n e r s â k î 5 T âr ik .i s iv â o lmu ş lezzet.i mey ü mü ld e r ind â n e d ö n e r s â k î Dil zev r ak .i rû h u b u l m u ş F ey z.i mu h ab b etd e p er v ân e d ö n e r s â k î Do l­ m u ş ay ağ ı eld e zev k ı b u l u n u r d i l d e Bu b ezm.ı mey .i v ah d etd e mes tân e d ö n e r s â k î Ş em ‘ a.5 Yine iy iler v ar d ır y ü zler d e b i rl e r E ks er î s ims iy âh civ ân lar p îrl e r Kav l.i d ir ây e t Bu s eâd et zev âl b u ld u n ih ây e t Yer ler e d ü ş memiş ş imş âd m ı k a l d ı 11 ’l i he c e v e zni 613 1 Me y h ân e.

i âş in âlar a’ zamıd ır G av s -i G e y l â n î M ukarre b ler mey ân ın d a y ü ced ir h i m m e t ü ş â n ı Gürûh-i ev liy ân ın ek r emid ir G av s -i Ge y l â n î S er-i tâc.d emid ir Ga v s -i Ge y l â n î 5 O zât-ı z ü ’ l.ı âlî.f ezâil b er k u r u r n û r-i m u h a b b e t l e Cemâl-i b â.i k u d s î h â ri k u l â d e Nebîler s er v er in in h em.ı v is âlin mah r emid ir G a v s -i Ge y l â n î O bezm.ş ân d emid ir G av s -i G e y l â n î Ona ihsân ed ü p k u v v et.i k u d r etle y a p ı l m ı ş Uluvv-i ş ân .i A h med ’ in mîmid ir G a v s -i Ge y l â n î Der-i derg âh ın a LU TF Î o la k u r b â n b u â l e m d e M uhabbe t v er d in in d ild e n emid ir Ga v s -i Ge y l â n î M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 487 .Bir merh amet b u y u r ev lâd ıy âle S en ölen d e is min g els ü n h ay âle F eyz-i F âtih a ile d o ls u n p iy âle Ömrün t amam ecel y eller i es d i Amândır k ü s d ü r me s ak ın b ir f er d i Artırma b aş ın a b elây ı d er d i Hazret-i H ak s ev er b ir h alîm merd i E cel melek ler i k ap u y u b as d ı L UT F İY Â d ü n y âd an g ö çmek g er e k d i r E cel şer b etin i içmek g er ek d ir Korkulu b ir g eçit g eçmek g er ek di r E cel cân mü lk in e ey led i k as d ı 11 ’ li h e c e v e zni 615 1 Haremgâ h .k emâlin b il cîmid ir Ga v s -i Ge y l â n î O rûhâniy y eti an ın n eb îler s ır r ına v â k ı f Ol ism-i p âk .ı s eâd eti y ed .

‘ i M u h a m m e d Z âtın d a S ab û r ’ d u r A llah ü E h a d Bu d in d en in tizâm çek ild i gi t d i 5 Val lah i açık d ır tev b e k ap ıs ı Bu k âin ât b ü tü n H ak k ’ ın y a p ı s ı Afv o lu n u r g ü n âh lar ın h ep is i Tevb ey e ih timâm çek ild i g i t d i İtti b â.ı h elâl h ar âm çek ild i gi t d i Kal‘ o ld u k alb ler d en en v âr-ı î m â n Kes ild i d iller d en r ızâ.616 1 Bir n azar ey ley in d ev r.i tev h îd b u g ü n n e g ar îb k a l d ı Der d e ş if â v er en n e tab îb ka l d ı Hilm ü h ay â ile n e ed îb k ald ı Ulemâ.i zem â n e Kâr b ân .i îm â n e Hep r icâl.ı İ s lâm çek ild i g itdi Hak y ar d ım ey les ü n eh l.i A h m e d M ey ân d a mu n k atı‘ ş er.ı ş ey âtîn d u td u b er û n u Do ld u r d u k ar n ın a k an ı ir in i F ark .i k ir âm çek ild i g i t d i E hl.y ı R a h m â n İylik tar af ın a g ö r ü n mez g ü m â n S al ât ile s elâm çek ild i g itd i Nis âlar r icâle emîr o ld u lar Ric âl g ib i mey d ân lar a d o ld ul a r Ş ey âtîn in o cağ ın ı k u r d u lar Hak y o lu n a d ev âm çek ild i g i t d i 488 .ı h ev â ald ı d er û n u Tarîk .y ı ızâm çek ild i g itd i M ü ’ min ü mu v ah h id az az b u l u n u r Ş er.‘ i ş er îf b âzan s ü âl o lu n u r Gâh ı g âh f etv âd an h ab er alı n u r Kemâl ü ih tir âm çek ild i g it d i Han i y ü zü n u r lu ü mmet.

i k itâb a S eni bilmek içü n g eld ik ş itâb a S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Bizi Kur ’ ân ile k ıld ın mü n ev v er Ş erîat-i M u h ammed ’ le mu tah h er Îmân İsl âm ile ed ü p mu zaff er S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Hediyye.i k er emd en S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Bizi halk ey led in k etm ü ad emd e n E düp eh l.i H u d â’ d ır ih tid âmız E zelden d ild ed ir h u b b .i îmân lu tf u k er emd en M uhamm ed ü mmetin d en mu h ter e m d e n S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Ne devle t k i M u h ammed ü mmetin d e n Bizi kıld ın o zâtın milletin d en S eâdet bu ld u ğ u mu z d ev letin d en S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Bizi tekrîm ed ü p tâc.y ı âd em Artmada ş ek āv et h ay f â d em.â.L UT F Î g af let ile k ar ar d ı âlem Bahr-i g af letd ed ir eb n â.ı k er âmet Başımızda s eâd ete alâmet Verüp ahs en .i H u d â’ mı z M uhamm ed M u s taf â’ d ır mu k ted â m ı z S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î 489 .d em S ıyâm ile k ıy âm çek ild i g itd i 11 ’ li h e c e v e zni 617 1 Bize rah m ey le âlemler p en âh i Kerem k ıl p âd iş âh lar p âd iş âh ı Gazabın k atr ed ir b ah r.i tak v îmle k ıy âf et S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î 5 Bizi kāb il ed ü p y â Rab h itâb a Hem isti‘ d âd ımız f eh m.

ı r u sü l h u z b i -y e d î M u k ted â ey led i H ak M es cid -i A k s â ’d a s e n i E nb iy â zü mr es in e Ley le.s âlâr.ı “ e v e d n â ” d a s e n i Gö s ter ü p melek û te r u tb e.i ce z â m û t e m e d i S en d ed ir ü mmet.i a‘ zam.s âlâr.y ı h id ây et s an a h i m m e t m i y e t e r Ker em.i H ak s an a m u h a b b e t m i y e t e r M ed ed ey k āf ile.i H azr et.i ş ef â ‘a t m e d e d â M ed ed ey k āf ile.ı r u sü l h u z b i -y e d î Kü tü b .ı r u sü l h u z b i -y e d î Dü r.i E s râ ’d a s e n i Z ik r ed ü p H azr et.i f e y z -i Sa m e d î Yev m.i tev h îd o lan ın r û z.i d er y â.i Zât.i H u d â ş ems .y ı s eâd et s an a kı y m e t m i y e t e r M ih r.i en b iy â s er.i H ak mel e -i a ‘l â d a s e n i M ih mân ey led i H u d â s ad r.i mer h û me n i n a fv i s e n e d i M ed ed ey k āf ile.i K ib r iy â’s ın âleme d o l d u b u n i d â S erv er.i mah ş er d e o lan en b i y â n ı n m ü s t e n e d i E hl.n ih â y e t Diler iz r û z u ş eb b âk î h id âye t İnây et ey le A llah ’ ım in ây et S ana b in ler ce h amd o ls u n İl â h î Nice LU TF Î g ib i k emter g e d â l a r Der.âlemîn ” A h m e d ’e h u rm e t m i y e t e r M emd û h .Ker em.s âlâr.i d î v â n -ı h ü d â Ney y ir.d ef ter.ı ef lâk .ı K er îm d ev let e d e v l e t m i y e t e r “Rah meten li’ l.i mü n zeles in d e s en i m e d h e t d i Hu d â Ken d i n û r u n k ab z ed ü p H ab î b ’i m o l d e d i Hu d â Hab îb .i s e â d e t e b e d î E y h id ây et g ü n eş i n âş ir.i u l y â d a s e n i M ed ed ey k āf ile.k ân i k er emin b î.ı r u sü l h u z b i -y e d î 490 .i v âlâ.i d erg âh ın a ey ler r ecâla r Ker emin e s ezâd ır mü ltecâla r S ana b in ler ce h amd o ls u n İl â h î M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 618 1 Hey û lân n û r.s âlâr.

ı r u s ü l h u z b i -y e d î “Kābe kav ­ s ey ­ n i ev ed n â”d a o d em Z â t -ı C e l î l “Üdnü m in î” tâcın ı v er d i s an a n û r-i C e m î l O tâc old u h id ây et zü mr es in e ş em -‘i s e b î l Denilir mi s an a ü mmet o lan a zâd -ı k a l î l Keremin g ö zlemed e LU TF Î k u lu n a b d -i a l î l M eded e y k āf ile.ı r u s ü l h u z b i -y e d î S enden is tir h âm ed er b ây u g ed â h e r d ü -s e râ Keremin mâd en .i ş er ‘ î s ö y ley en t a h k î r o l a Kahr-i K ah h âr k ah r ed er ağ zın d a k u ru r d i l l e ri 5 Yâ Kelâmu llah ’ ı teb d îl etmeğ e s a ‘y e d e l e r Gayretul lah g ö s ter ir h âtır a g elme z h a l l e ri L UT F İY s en eb s em o l g eld i cel â l i n n e v b e t i Ş îr-i kud r et p en çes i k ır ar n ice b i n b e l l e ri Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 491 .i k er em k atr es i n o k s â n m ı o l u r Ş evket-i ş ef â‘ atin mecma.i h amd ’e g e l ü r M eded e y k āf ile.5 E y kerem .ı H u d â n û r-i v e râ M eded e y k āf ile.‘ i ş er î f g ü l l e ri Irk-ı âde md en ak ar mu tlak g id er k a n s e l l e ri Bu Kitâb u llah eğ er b aş ü zr e tâc i z z e t i l e Olmasa eld en g id er ten ler d e cân b ü l b ü l l e ri Ger mey ân .i d erg âh .i îmân d a d eğ er si z g ö rs e l e r E mr-i fetv ây ı y ık u lu r h ân ü mân ın ç ö l l e ri Yâ eğer k i emr.s âlâr.i mah lû k .‘ i mah ş e ri a l u r E nbiyâ ü mem ile h ep Liv â.ı eh l.s âlâr.ş ân k er emin b ah r in e k e n â r m ı o l u r Keremin s ah r âs ı âlemd e n ih ây et m i b u l u r S arf olsa b ah r.ı r u s ü l h u z b i -y e d î Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 619 1 P ây-mâl o ld u k d a elb et ş er.s âlâr.ı k ad îm -i fu k a râ Dâim istimd âd ed er cân ile s en d e n k ü b e râ Vücûdun mev cû d u n a o ld u b u cer â m â -c e râ S ebeb-i h ilk at.

‘ ı r e’s in k ās ıd ân ı âr eler b i rg ü n s e n i Boş y o r u lma Rü s tem ü Zâl’ l e r z e v â l e e rd i l e r Ş übh e v ar mı h âm tü r âb e s a ra l a r b i rg ü n s e n i Nâz ile p er v er d ig ân ın âk ıb e t m e v t i n a ra r Ka‘ r.ı k āmete b in d i Bir emen g âh v ar mı zar f .i n ef s e r âk ib o lma p âr e l e r b i rg ü n s e n i E m în o lma tîğ .ı h azân ş ik âr ın a y etiş d i Allı g ü llü v ar ak lar ı s o ld u r du L âle y an ak lar ı k ab r e d o ld u r d u Ş îr.i k ab r in h âb g âh .i d er û n taş d ı u mmân e d ö n d ü Bâr.i M ev lâ’ y a d ö n g aff â re l e r b i rg ü n s e n i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 621 1 Bü lb ü ller ağ las u n f er y âd ey l e s ü n Gü ller g itd i g ü lzâr ın a y etiş d i S ünb ü ller i s ab â ir ş âd ey les ü n Bâd .y ı âd em ş âh g e d â o l u r t ü râ b Kat.i îmân b ü tü n b ah r.i h immet g u rû b d a E hl.i k ü rû b d a Kan ı g ay r et k almamış d ır k u l û b d a Ah y âr o lan mezâr ın a y etiş d i 11 ’l i he c e v e zni 492 .ı g îr ân k āf .620 1 E sb .i n er.v eş er en ler i ö ld ü r d ü Bu ib tilâ h ezâr ın a y etiş d i Der d .ı rû h s ö n d ü Old u ad em d iy âr ın a y etiş d i L U TF İ Y Â k amer.ı ağ y âr y âr el e r b i rg ü n s e n i Dev r ed ü p eb n â.v eş çâ re l e r b i r g ü n s e n i 5 L U TF İ Y Â b u d er d e çâr e g a y r-i m a h l û k d u r v e l î Hazr et.

i s af â Nâmın Mu h ammed M u s taf â Güneş gibi d âr ü ’ ş .ş if â Nenni Muhammed’im nenni 5 Âmîne Hâ tu n an n es i Havvâ an ad ır d ây es i M eryem a n a p er v ân es i Nenni Muhammed’im nenni S idre’den in d i Ceb r âîl Cemâline o lmu ş mâil Dergehind e o lmu ş s âil Nenni Muhammed’im nenni M elekler s emâd an in d i Yer yüzü n û r u n la d o ld u Kâinât he p ş er ef b u ld u Nenni Muhammed’im nenni 8 ’ li h e c e v e zni  le m l e r g ü l d ü a ç ı l d ı Cih â n a ra h m e t s a ç ı l d ı Yeşi l h u l l e l e r b i ç i l d i Nenni Muhammed’im nenni D ü ny â y ı t e ş rî f e y l e d i n H er k ö ş e y i n û r e y l e d i n H al k ı fe y z i n l e t o y l a d ı n Nenni Muhammed’im nenni N û r d a n h a rî re s a rd ı l a r N û r-i h ü d â y i g ö rd ü l e r G eh v â re s i n e k o y d u l a r Nenni Muhammed’im nenni N û r u n l a d o l d u A rş ü fe rş Cem â l i n e k u rb â n g ü n e ş K am e r g i b i y ü z ü n g ü l e ş Nenni Muhammed’im nenni En b i y â l a rı n h â t e m i D ü .i s iy âh ım Hurşîd-i h âv er i d eld i d e g eçd i 493 .ı b er în ’s in Dü-âlemler in n û r u s u n Nenni Muhammed’im nenni Resûl-i K ib r iy â s en s in 10 S ultân-ı e n b iy â s en s in Rehber-i ev liy â s en s in Nenni Muhammed’im nenni Âlemlere ş ems .i K ib r iy â Nenni M u h ammed ’ im n en i Arş u fer ş e v er d in zıy â Nenni Muhammed’im nenni “Rahmete n li’ l.âlemîn ”s in Ş eref-i A r ş .c i h â n ı n m u h t e re m i  le m e Ha k k ’ı n k e re m i Nenni Muhammed’im nenni S en si n H u d â ’n ı n ra h m e t i H ak k ’ı n b â b -ı m e rh a m e t i K ıl b i z l e re ş e fâ ‘a t i Nenni Muhammed’im nenni LU T FÎ k u l u n rû -b e r-z e m î n Ü mî d i k a v î d i r e m î n K ıl ş e fâ ‘a t n û r-i m ü b î n Nenni Muhammed’im nenni 623 1 Top-ı dilden çık d ı g ü lle.i âh ım M âh-ı mü n ev v er i d eld i d e g eçd i Andan per tev ed ü p çeş m.622 1 S ensin Hab îb .

i s îm ü zer i d eld i d e g e ç d i 11 ’l i he c e v e zni 624 1 Bah r.g ü s t e r Gö zler i h ay r ân ets en o lmaz m ı Z ulmet ü zillet ley lin d e k al d ı k E td iğ imizi cü mlemiz b u ld u k Yâ Rab b i b ü tü n k ah r ile d o l d u k Âzâd e f er mân ets en o lmaz m ı 5 Rah metin s âb ık Zât.ı S ü b h â n î Âleme v âs i‘ r ah m.i d ergâ h e Dö n d ü r mü ş s ad r ın d o ğ r u b u râ h e Bah ş ey le b izi H ak k ’ a âg âh e M ih r.i g af letd e o lmu ş u z n âi m Bir k er r e y ak azân ets en o lm a z m ı Kād ir u K ay y û m k u d r etin gö s t e r Bu a‘ mâ g ö zler h ey b etin is t e r Keç.ı r ah met mev c u r u r d â i m Ku d r etin ile mev cû d ât k āim L ey l.i R ah mân î Arş’ d an a‘ lâd ır f ey z.‘ i f ü r û zân ets en o lmaz m ı L U TF Î y ü z d u tar d er.ı S ü b h â n î Bir zer r e ih s ân ets en o lmaz m ı Ummân .i d ir ah ş ân ets en o lmaz m ı 1 0 ’l u he c e v e zni 494 .Çen b er.i H ay b er ’ i y ık d ı âş ikâ r S edd .i R ab b â n î Ş em .i ef lâk i etd i b î.i lu tf u n d an ey k er em.k â n i Bir k atr e ih s ân ets en o lmaz m ı Ş em s .i k er emd en Zât.r ev ân lar a meh âb et.k ar â r Kal‘ a.ı İ r e m Bur c.ı mü cev h er i d eld i d e g e ç d i L UTF Î b u âh ın d an titr ed i âl e m Kıy âmet mi k o p d u y o k s a Mu h a rre m Z âr u zâr in led i g ü lzâr.i İ s k en d er ’ i k ıld ı târ u m â r Kāf .

âlemd e o s u l t â n ı İlâhî bu k ad ar eş r âr mey ân ın d a b i z i h ı fz e t S iyâh-rû ey leme y â R ab H ab îb ’ in h u rm e t -i ş â n ı İlâhî var mıd ır s en d en d iğ er b ir K ā d i r u Ka y y û m Ki yokdu r g ay r i b ir s en d en ed e b u d e rd e d e rm â n ı Der-i derg âh ın a k ar ş u g ed âlar ilt i c â e y l e r Gedâsız d erg eh in y â Rab o lu r mu ş ö h re t ü ş â n ı M UHAM M ED LU TF Î ’ y e y â R ab e ğ e r b i r k a t re -i ra h m e t Keremin b ah r in e n is b et ed er mi k a t re n o k s â n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 626 1 Bir havâ r ey ley in ild en iller e Gönül ra v zas ın d an civ ân ım g itd i Bir âteş-i cân s û z d ü ş d ü d iller e L a‘l ü mer cân eb r û .i M ah mû d M u h amme d b i z l e ri z a m m â Hidâyet n û r u ile et mü n ev v er eh l -i î m â n ı İlâhî bir K er îm’s in k i k er emin b a h ri n e n i s b e t Bulunmaz h alk .ı d ild en g ü ller d ö k ü ld ü Yâr yolu n d a y an d ım k ad d im b ü k ü l d ü S ahrâ-yı s în eme âteş ek ild i Güneş-v eş s er v er.ı S a m e d â n î İlâhî üm met.i h û b ân ım g itd i 495 .k emân ım g itd i Gülistân .i k ıy âmetd e ş ef î‘ ey le o Fu rk ā n ’ı 5 İlâhî Ahmed ü M ah mû d M u h amm e d M u s t a fâ ’y ı s e n Ş efîu’l-m ü zn ib în k ıld ın d ü .i K u r ’ ân ’ d an çer âğ ımız fü rû z â n e t Yarın rû z.ı âlemd e k u r u lmu ş Arş ’ı n e rk â n ı İlâhî nûr.625 1 İlâhî bu k ad ar b es d ir k er em ey le k e re m -k â n i E rişdir kalb ler imize f ü y û zât.

ç ok sevdiği bir inin Er z ur um ’dan baş k a bi r y e re t ây i ni se be bi y l e ayr ılış ından duyduğu üz üntüyü bu ş e k i l de t e re nnüm e t mi şl e rdi r.i h ü d â’ d a n “L â tak n etû ” g elü r y in e s adâ d a n S en zan n etme r ah m. Ne var ki bilâhare bu ins anın is ti k āme t t e n ay rı l dı ğı nı öğre nen Müellif H az retler i bu dur um a ç o k üzül müş v e bu gaze l i n bir daha huz ûr unda okunm as ına iz in v e rme mi şt i r.ı k āmetd e zer r în k em e ri Gü zeller için d e k u d r et k am e ri Bah r.emân ım gi t d i Gü lş en s er âlar ı d ü ş man b ü r ü d ü Kılın çlar k ır ıld ı k o llar çü r ü d ü E rler y ü r eğ in d e y ağ lar er id i Der d im azd ı eld en d er mân ım g i t d i L UTF İ Y Â s en k es me ü mîd H u d â ’d a n Ayır ma g ö n lü n ü n û r.i k ah r ın p en çes in d e zebû n u m Vâv ey lâd ır d âr u ’ l.g ü ş âd e d ev r ey l e d i k ç e s â k î Gamd an o lu r âzâd e v er d ik çe b â d e s â k î 496 .i tâb ân ım g i t d i Gitd i o y âr ile ü lf etin çâğ ı Gü lb e.ı f ü zû n u m Ş îr.i d il.i meâr if d e h ik met g ü h e ri Ş eb.ı d ild en mîr.ı d er û n u m Der û n u md a y an ar n âr.i v u s lat mâh .i v u s latın s ö n d ü çer â ğ ı Âteş almış g ö n ü l y o k d u r d u râ ğ ı Tah t. 627 1 O b ezm.M ey ân .i R ah mâ n ’ı m g i t d i 11 ’l i he c e v e zni N o t :Müe l l i f Hazre t l e ri .i d îv ân ım g i t d i 5 Yık ıld ı ef lâk in g ö n ü l k u b b e s i Yık ıld ı k almad ı zer r e h ab b e s i Âteş d ü ş d ü y an d ı f elek cü b b e s i S eâ d et b ah ş ed er zemân ım gi t d i Dağ las u n d iller i d âğ .

y ak în Ağlar gö zü g ü lmez y ü zü Havf-ı Hudâ’yı kâr eden Gönlünde hikmet var eden Aşkı özünde yâr eden Ağlar gözü gülmez yüzü Aşkdan olunca bir eser Mâsivâdan gönül keser Cânân iline yol keser Ağlar gözü gülmez yüzü 5 Nûr-i Hu d â’ y ı aş k g ö r ü r 1 0 Âşıkı zev k .i mu h ab b et v er ir r û h a h i d â y e t Nâzil ol u n ca r ah met ar tar d il iş ti y â k ı Ol dem bizi y âd ed in r û h u mu d ilş â d e d i n Gönlümü âb âd ed in r ef ‘ ed in if tir â k ı E y nûr-i d il k er em k ıl mâs iv ây ı a d e m k ı l E nzârı ber.i aş k d u r u r Ağlar gö zü g ü lmez y ü zü Boşdur bu dünyâ teşvîşi Terk eden olur er kişi Mest-i müdâm olan kişi Ağlar gözü gülmez yüzü D il k â b e s i a s t â rı n ı D u t a n g ö rü r e s râ rı n ı D ilde b u l a n d i l d â rı n ı Ağlar gözü gülmez yüzü Esrâr-ı tevhîdi duyan Şer-‘i Muhammed’e uyan Yârini görmese ayân Ağlar gözü gülmez yüzü A ş ka e re n l e r h e r z e m â n Er in c e b u l d u l a r e m â n Aşk ehline budur nişân Ağlar gözü gülmez yüzü D ildâ rı d i l d e b u l m a s a Cânânı cânda olmasa Yâri yanında bilmese Ağlar gözü gülmez yüzü 497 .ı aş k b ü r ü r Kalbinde n û r.i A h med ’ i Ş er-‘i şer îf .k ad em k ıl y ak ın ey le ı râ k ı 5 Gül vere b u g ü lis tân b âr v er e d ild e b o s t â n Nağme u r a n ey is tân LU TF Î b u la B u râ k ’ı M ü s te f ‘ i l ün / F e ‘û l ün / Müs t e f ‘ i lün / Fe ‘û lün 628 1 Dîn-i mü b în .i metîn Hakk’ı b ilen ay n e’ l.ı d în Olmuş b ize h ab l.Câm-ı m ey .i s er med î Tasdîk ed en M u h ammed ’ i Ağlar gö zü g ü lmez y ü zü Îmân ile İ s lâm.

i mu h ab b et m e s t o l u r b î -g â n e s i Ken z.i v ah d et s ır r ın ın cem i y y e t i n d e c â n v e re n Ol o lu r k iş v er.i d ild e tah tın ı n ş â h â n e s i L U TF İ Y Â b ir mîr.i ir f ân d ır d ilâ eh l.eb r û g ö r ü r s ü n âh ü fe ry â d ı m b e n i Nâr.ı aş k a tar z-ı î c â d ı m b e n i 498 .n ak ış d ilb âz -ı d i l d â r m i h r-v e ş S ey r.ı m û t â d ı m b e n i Al g iy ü p elv ân .i mân â k u v v eti er b âb .d û z o lu r âş ık lar ı n v a k t -i s e h e r Yâr ile h em.i ş eh v âr d an d o lu d u r an l a rı n v î râ n e s i M ey .ı h as r etin d e y ak d ı zâr.i ir f ân d ır d er û n u d er d i l e d e ry â o l a n Nû r.i s ev d â s ah r âs ın a atd ı ü s t â d ı m b e n i Bir k emân .ı k a l b i n s o h b e t i Neş r ed er lü b b .d em o lan ın n û r d o l a r c â n h â n e s i Bezm.Feyz-i muhabbet-i Hudâ Âşıkdan olur mu cüdâ Hak yoluna olur fedâ Ağlar gözü gülmez yüzü M ü s t e f ‘i l ün / Müs t e f ‘i l ün Âlemlerin rahmetine LUTFÎ’ye merhametine Kâmillerin himmetine Ağlar gözü gülmez yüzü 629 1 Bah r.i mey d ân b u l m a k i s t e r v e ’s -s e l â m Âk ıl o la b ir n azar la âlemin d î v â n e s i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 630 1 E y k emân .i d il i n d i l h â n e s i Dü r r.en d âz z ü l f-i y e l b â z n e v -c i v â n Ben d ed ü p îcâd .b âz cilv e.i tev h îd ş em‘ in in an lar o l u r p e rv â n e s i Kim k emâlât eh lin e p ey r ev o l a e l b e t o l u r Z î-s eâd et âk ıb et mer d ân eler m e rd â n e s i 5 Ş eh p er i zer.

i s e â d e t d e v l e t i  r ifâ n ı n c â n k ı y m e t i Bes d i r g ö n ü l m e y h â n e s i İ n d .Bir ka­ m er.ı is ‘ â d ı m b e n i 5 L UT F İY  d âr ü ’ l.v eş ald ı a k l ı m â l i l e S evdâ-yı zü lf ü n e s ald ı b ah t.emân M an s û r.ş â d ı m b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 631 1 Ş erâb-ı v ah d et içmeğ e Besdir g ö n ü l mey h ân es i Kayd-ı siv âd an g eçmeğ e Besdir g ö n ü l mey h ân es i M erdâne ler mey d ân ın a Âriflerin ir f ân ın a Âşıkları n r in d ân ın a Besdir gö n ü l mey h ân es i Gönüller in g ü lis tân ı E hl-i dil ler in b o s tân ı Âşıkları n d âs itân ı Besdir gö n ü l mey h ân es i S âliklerin s ey r ân g âh ı Âşıkları n n iy âzg âh ı Nazlıların cilv eg âh ı Besdir gö n ü l mey h ân es i 5 M ü rî d l e ri n m u râ d ı n a Emî rl e ri n î râ d ı n a D er v î ş l e ri n e v râ d ı n a Bes d i r g ö n ü l m e y h â n e s i D er v î ş l e ri n d e rm â n ı n a U lu l a rı n fe rm â n ı n a Er b â b -ı k a l b u m m â n ı n a Bes d i r g ö n ü l m e y h â n e s i M ü c â h i d l e ri n n u s re t i Eh l.tal‘ at g ü n eş .i Hu d â ’d a m û t e b e r K itâ b u l l a h ’d a v a r h a b e r M ü rg -i rû h a o l a n ş e h p e r Bes d i r g ö n ü l m e y h â n e s i S aîd ler e s eâd etd ir S âlik ler e s elâmetd ir LU TF Î H ak ’ d an in â y e t d i r B es d ir g ö n ü l mey h â n e s i 8 ’ li h ece vez n i 632 1 Ş ems ü k amer h ay r ân o lu r g ö r s e g ö n ü l e n v â rı n ı Âşık mâş û k u n âş ik âr d ild e g ö r ü r d î d â rı n ı 499 .i n â.v e ş d â rd ı r b i z e Ş âd eder y âr d er d i ile d il.

i h id ây etle o k u r e s râ r-ı e ş y â y ı Are f d er s in alan tâlib g ö r ü r d i l d e d i l â râ y ı Hid ây et h u r ş îd i d o ğ s a mu h a b b e t e m t â rı y a ğ s a Bulu r g ü lş en .M ir ’ ât.i meâr if ş i‘ re e y l e d i k k a t i 500 .v eş n û r h allar ı g er d e n d e g ö r ı z h â rı n ı Z ülf .i R ab b ân î ed e h a l b u m u a m m â y ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 634 1 E ks er.i H azr et.ı v ef â g ö r s â k î n i n d e v v â rı n ı Dilh ân ey i ten v îr ed er ek d âr-ı e z m â n h e p g i d e r Ver ir ş er âb .i er b âb .i k u d s î ed e tâl î m -i e s m â y ı 5 M U H A M M ED LU TF Î ’ y e M e v l â v e re b i r z e v k -ı rû h â n î E riş e f ey z.i ş er âf et r u h ler i mih r ü m â h e v e rm i ş z ı y â Dü r d ân e.i cemâli d ilb er in d ilş â d e d e r n e z z â rı n ı 5 Kıy âm.ı s er v .i s iy eh eb r û .i tev h îd d e g ö nü l m i h r-i m ü c e l l â y ı Tec ellîh ân e.i cân ân atar p e rd e -i v â l â y ı O dem d il b u la d ild âr ı u n u d a n â m -ı a ğ y â rı Gö r ü n e ş âh id .ı ey n emâ s ey r et g ö n ü l g ü l z â rı n ı Cân ân ilin e cân g id er cân ân i l e c â n z e v k e d e r S eyr.i k āmetin alâm e t i k ı y â m e t i n Âşık lar ı r ak s a s alar g ö r g ü l b e ri n e t v â rı n ı Ş em s .ı d il b u ls a s af â mey .i M ev lâ g ö n ü ld ü r L e y l e -i E s râ Cemâl.ı k alb in n azm i l e d i r ü l fe t i F et h o lu r k en z.i h ü d â v e rs e ş i fâ M ey h ân ed ir d âr.k emân b ir t â z e g ü l -n e v -re s t e ş â n Ver miş cih ân a LU TF İ Y Â k a l d ı r g ö z ü n a s t â rı n ı Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 633 1 Gö n ü l n û r.

ı tev h îd n eş r o lu r d i l d e n d i l e Kesbi pe k s ü r ‘ at b u lu r ev zân e ey l e ra ğ b e t i Metn-i i lm.i d ild e h e r m u a m m â y ı Kelâm-ı ev liy â ilh âm ile n âzil o l u r k a l b e Gerek şi‘ r i g er ek n es r i açar n eh r-i t e c e l l â y ı Dürer-i ş i‘ r i âr if ân d ü zer ler r iş te -i c â n e Gürûh-i ev liy â s ö y ler g ü zel ş i‘ r.i îmân d ır M es n ev î ’n i n s o h b e t i Nice E nv er î v ü S a‘ d î d ah î F ir d ev s î g i b i Gün gibi g ö s ter d iler ş i‘ r ile ilm-i h i k m e t i 5 M ey-i mâ n â.ı aş k d ır aş k a ey le h i m m e t i L UT F İY Â ilm.ı r ahm e t i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 635 1 Bu gaflet p er d es in k ald ır g ö zü n d e n s e y re t e ş y â y ı Kemâlât eh lin e p ey r ev o lan an lar b u m ân â y ı Dilâ erbâb .i led ü n n î k es b ile h â s ı l d e ğ i l L utf ede B âr î Teâlâ aça b âb .i h ik met o lmu ş d u r b u e ş ‘â r a ç g ö z ü n Nûr-i câ n f ey z.y ı h id ây et câmıd ır M o l l â -y ı R û m Kâbetull ah .i h ak îk at v âcib o ld u h u rm e t i T âlib-i d îd âr.ı M ev lâ aş k ı r eh b er e y l e m i ş Ş i‘r ise mir ’ ât.m u râ d s e n i 501 .i İl â h î ’d i r O sohbet h alled er n o k ta.ı d iller s o h b eti f ey z.i d i l â râ y ı 5 E derdi n u s r eti H as s ân ’ e n azm ü ş i ‘ri d e C i b rî l O gün mü f tî id i Cib r îl v er ir id i bu fe t v â y ı MUHAMM ED LU TF Î ’ y e lu tf et v e l î l e r s o h b e t i n b u l s u n Bilelim ey H u d âv en d â k emâh î s ırr-ı e ş y â y ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 636 1 Öyle bir d ild âr e d il v er ey ley e d i l ş â d s e n i Öyle bir d âmân ı d u t k i ed e b er.Nazm ile es r âr.

âs â h er zemân d a ey l e y e i rş â d s e n i Her k es in g ö n lü g ü lü n e ş eb n e m o l v a k t -i s e h e r Halk ed e B âr î Teâlâ ab d in e i m d â d s e n i Bir temâş âg âh d ır d ü n y â s erâ s e r k ı l n a z a r Âzâd ey le zîr.y ı y elb âz k amer.i b elây a s ald ı Gö r en g ö zler g eçer elb ette c â n d a n Gö r en ay r ılır mı n azlı civ ând a n Hû r îler g ö r s eler d âr.ı r ah metd i r e d e d i l ş â d s e n i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 637 1 Bir d ilb er.ı cin ân d a n F el ek d e k amer in ak lın ı çald ı 5 Gözler g ö r memiş d ir b ö y le l e v e n d i S ey r etmemiş s eh er b ö y le b ü l e n d i Âteş d en d ir âş ık lar ın k emen d i Bu âteş LU TF İ Y Â âlemi ald ı 11 ’l i he c e v e zni 502 .i d es ti H ak ede â z â d s e n i 5 Gel g ü zel k es me n azar d erg â h -ı M e v l â ’d a n b u g ü n L UTF İ Y Â b u mâh .i d îd âr ı cân a cen n etd i r Âşık lar ı b ah r.Öy le b ir y âr ile y âr o l y âr o l a h e r d ü -s e râ Hu r ş îd .i m ü m t â z Âl ile ak lımı b aş ımd an ald ı Gü ller k u r b an g ü l y ü zü n ü n â l ı n e S ab â k u r b ân k âk ü ller in telin e Ş em s ü k amer k u r b ân h ik me t g ü l ü n e Cîm .v eş s er ime b ir s ây e s a l d ı Bir s ab â.i cemâlin e h ay r etd e k a l d ­ı Gey s û ler i H in d is tân ’ e k ıy m e t d i r Ger d en d e h allar ı S în ’ d e ş ev k e t d i r Ru’ y et.i tan n âz b ir n azar-e n d â z S erv i.

i ş ey tân u y an d ı 11 ’ li h e c e v e zni 639 1 E y mü’m in ler g elin h ak k ı s ö y ley i n Namazsı z n iy âzs ız İ s lâm o lu r mu Gökden in en k itab lar ı d in ley in S alâtsız zek âts ız İ s lâm o lu r mu Îmân İsl âm eğ er s en d e v ar is e Kalbin îmân ile eğ er y âr is e Tevhîd t as d îk d ild e b er.i s er med Vallahi seâd et s er ây ı y an d ı Kamer-i k u b b e.ı K er îm’ e d ö n d ü S irâc-ı ü mmetî emr etd i A h med Ulemâ-y ı ü mmet d ed i M u h ammed Âlimlerle g itd i d ev let.d ân lar ı S eferleri d âr.âlem” b u y u rd u F ahr-i âl em ü mmetin e d u y u r d u Ümmet u lemâd an y ü zü n çev ir d i Adl-i Hud â âs u mân e d ay an d ı 5 İlm ü ulemâd an k es ild i r ağ b et E mr-i şe r îate k alu r mı h u r met Herkes hev âs ın ın y o lu n a h immet L UT F İYÂ d ev let.638 1 Gülbe-i v ah d etin ş em‘ ad ân lar ı Bir bir y er e d ü ş d ü çer âğ lar s ö n d ü Bu ümmetin b u g ü n led ü n .i s eâd et s elâm Alâmet-i îmân eld ek i a‘ lâm L ivâ-i İs lâm’ d ır mey ân d a s elâm S elâm gitd i İ s lâm k an a b o y an d ı “Mevtü’ l.k ar âr is e Namazsı z n iy âzs ız İ s lâm o lu r mu Hakk’ı t es b îh ed er d ö n er f elek ler Tevhîd e d er d âim s u d a s emek ler Namaz ile k ab û l o lu r d ilek ler S alâtsız zek âts ız İ s lâm o lu r mu 503 .âlim mev tü ’ l.

Namaz d în in d ir eğ id ir n û r u d u r S efîn e.i K ad î r ’e S al âts ız zek âts ız İ s lâm o lu r m u İsl âm o lan d u tar K itab emr i n i Cân u d ild en b ilir d în in k ad ri n i S eyr ed er d ü n y ân ın g ö r ü r de v ri n i Namazs ız n iy âzs ız İ s lâm o lu r m u Nice y ü z b in p âd iş âh lar k ab ri v a r Ölü m v ar d ır g ü n eş ler d en âş i k â r L UTF İ Y Â emr etmiş o l P er v e rd i g â r S al âts ız zek âts ız İ s lâm o lu r m u 11 ’l i he c e v e zni 640 1 S en M ev lâ’ y ı s ev en d e M ev l â s e n i s e v m e z m i Rız âs ın a iv en d e r ızâs ın ı v er m e z m i S en H ak k ’ ın k ap u s u n d a cân l a r fe d â e y l e s e n E m r in ce h izmet k ıls an A lla h e c ri n v e rm e z m i Ş er.i d în i n amaz y ü r ü d ü r Cümle ib âd etin n amaz p îr idi r Namazs ız n iy âzs ız İ s lâm o lu r m u 5 Z ekât f ar z.i Hu d â d i l i n d e E hlu llah ın h âlin d e A llah h â l i n s o rm a z m ı Vâr iy y etin mah v ed ü p K u r ’â n y o l u n d a g i d ü p Yâr ile y âr ân o ls an y âr in y â v e r o l m a z m ı 504 .ı a‘ zam emr ed er K u r ’â n Kab û l o lmaz n amaz zek âts ı z b i r a n Âd em’ d en H âtem’ e emr ed e r R a h m â n S al âts ız zek âts ız İ s lâm o lu r m u M alı v er d i âlemler i y ar ad an E m r etd i v âcib i f ar zı s ır ad an Kır k d a b ir d ir zek ât çık maz a ra d a n Namazs ız n iy âzs ız İ s lâm o lu r m u Kır k d a b ir k u r u ş u v er in f ak î re Nâil o lu n y ar ın mü lk .i k eb î re Râzı o lu n b u g ü n emr.‘ i Ş er îf y o lu n d a h av f .

i M ev lâ r ah m ey le y e Te â l â Allah dey u çağ ır s an K er îm k er em k ı l m a z m ı 1 4 ’ lü h e c e v e zni 641 1 S en M ev lâ’ y ı s ev en d e M ev lâ s eni s e v m e z m i Rızâsına iv en d e s en d en r âzı o lma z m ı S en Hak k ’ ın k ap u s u n d a cân lar f e d â e y l e s e n E mrince h izmet k ıls an A llah ecr i n v e rm e z m i Vâriyyet in mah v ey le es mâu llah ı s ö y l e Bu cânı k u r b ân ey le M ev lâ k ab û l e t m e z m i Ş er-‘i şer îf y o lu n d a P ey g amb er ’ i n h â l i n d e Allah des en d ilin d e b in k ez h âlin s o rm a z m ı 5 Derd ile cân g âh ın d an cân ân d iy e ç a ğ ı rs a n Derden d er mân ed er ler y ar an mer h e m u rm a z m ı S ular gib i çağ las an Ya‘ k û b g ib i a ğ l a s a n Ciğergâh ın d ağ las an ah v âlin i s o rm a z m ı Derde der mân d ır b u d er d d er d liyi s e v e r Sa m e d Dermând ır d er d e Eh ad f azlı s en i b u l m a z m ı Büyük n îmetd ir îmân b ize A llah ’d a n i h s â n Bu tevhîd in k ıy meti cen n etler i al m a z m ı L UT F İYÂ y âr i g ö zle cân u g ö n ü l d e n s ı z l a Dergâha d ö n d er y ü zü n d u ân k ab û l o l m a z m ı 1 4 ’ lü h e c e v e zni 642 1 Bir dîde.i f ettân d ilb er.5 Derd ile cân g âh ın d a âteş y an s a â h ı n d a Âh u fer y âd lar ets en d er d en d er m â n v e rm e z m i Cânın cân ân ilin d e cân ân cân ın d i l i n d e Yârelensen y o lu n d a y ar an mer h em u rm a z m ı L UT F Î’y e lu tf .i d ild âr Bir bakış la ald ı ih tiy âr ımı Taht-ı melâh atd e k u r u lmu ş h ü n k â r T âr u mâr ey led i âr u v âr ımı 505 .

ı F ir d ev s ’ d e s a n a o l s u n re fî k E sb o d u r r âh .i r ev â n ı m S end en g ay r i v ar mı d âr ü ’ l.i k a l l â ş Âşık ö lü r d ey u ey ler mi telâ ş Ham.i d ild e o l a b ü l b ü l s a n a Dilb er o ld u r r u ’ y etiy le ş ev k -b â z e t s ü n s e n i 5 M ey o d u r mey d ân .i s eh er eh l.ı s ır atd a tîz ce v â z e t s ü n s e n i E vlâd o ld u r g ü lş en .b es te g ö zü m d e k a n y a ş Gece g ü n d ü z alu r in tizâr ım ı 5 L U TF Î ’ y e lu tf ey le n azlı civ â n ı m S ana k u r b ân o ls u n r û h .i m â s i v â d a n k a t ‘e d e Bâd e o ld u r b âl.ı k u d r et g ü n eş cem â l i M ecma.i mü mtâz ş ân u ş e râ fe t Gö zler g ö r memiş d ir h û r î k ı y â fe t Gö r ü n ce g ö tü r d ü ik tid âr ımı E m s âli b u lu n maz b ir mîr.‘ i meh âs in k amer m i s â l i Dilb er ler için d e y o k tu r ems â l i M ecn û n .ı ev liy âd a imtiy â z e t s ü n s e n i M al o d u r cen n ât.ı v ah d etd en n ü v â z e t s ü n s e n i Ş erb et o ld u r k i ş er îat ş er h e d ü p d ü r â l e m e T âb i.i n i y â z e t s ü n s e n i Dîn o d u r k i g ö s ter e d îd âr.ı zar â fe t Bir mah b û b .g er d en d es t.s û z âh ile b ü len d .ı H ak o l i‘ ti z â z e t s ü n s e n i İlm ü ir f ân d an g ar az b ir s ırr-ı t e v h î d z e v k ı d i r Bir ciğ er.v eş mah v etd i îtib âr ı m ı Bir meş r eb i n azlı zar f .e m â n ı m Hâk .ı h u b b .i p ây en h as r et if tih âr ı m ı 11 ’l i he c e v e zni 643 1 Dev let o ld u r d âr ey in d e s er-fi râ z e t s ü n s e n i Kalb o d u r v ak t.â v â z e t s ü n s e n i 506 .‘ i f er mân .Gü lis tân .ı H a k k ’ı â k ı b e t Hem mey ân .

i s â râ re fa k ı Dilberin g ü lb er id ir k en z.i Tâtâr an b er.emân mah v iy y e t o l m u ş v e ’s -s e l â m T âlib-i n û r.i led ü n n î s e b a k ı E y kerem .i h ü d â o l n û r.ı r u h i d ef ter.ş ir âz ets ü n s e n i L UT F İY Â d âr ü ’ l.i cemâl f etv âs ın ın m ü t t e fa k ı Z îr-i zül f ü n o lev en d in alıcak b â d -i s a b â Reşk eder mü ş g .ı g ālib ’ d ir Rızâullah .y ı A h med ’ d ir Ş âh-ı mer d ân H ay d er A li E se­ d ulla h .i k u d r et a ra k ı 5 M ecma-‘ i b ah r.i h ik m e t v a ra k ı Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 645 1 Nûr-i ay n .i f ü y û zâ t -ı a t â L UT F İYÂ âl.Z înet old u r h il‘ at.i M u h ammed ’ d ir Ş âh-ı mer d ân H ay d er A li Dürr-i d er y â.i zemân me rd -i t a k î Ru’yet-i cen n et.i meh âs in zîv er.i tece l l â -y ı H u d â Ola bahşîş .i v e c h -i k a m e r Kütüb-i n û r.i cân k ev s er.ş ân b u r ev iş n û r.i f ird e v s d e ğ e ri T ıfl-ı di le o k u d u r ilm.i mu h a b b e t ş a fa k ı Görünür g ü n g ib i cân g ö zler in e nû r t a b a k ı Dili dild âr ın a b ah ş cân ın ı cân ân e fe d â E den elb ette o lu r mîr.ı tâlib d ir Hubb-i siv âd an tâib d ir Ş âh-ı mer d ân H ay d er A li Er e n l e ri n m e rd â n e s i Bah r-i i rfâ n d ü rd â n e s i Ş em -‘i h ü d â p e rv â n e s i Ş âh-ı m e rd â n Ha y d e r Al i Bez m -i s e â d e t ç e râ ğ ı M ih r-i h i d â y e t d u ra ğ ı Lü b b -i ri s â l e t k ı ra ğ ı Ş âh-ı m e rd â n Ha y d e r Al i 507 .d ir âz et s ü n s e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 644 1 Burc-i d ild en atıcak mih r.i ezel b u g ü l.i mân ev î g iy s ün rû h -i p â k Âsitân-ı âr if ân d a zer.

i H u d â’ d ır Hak k ’ ın y o lu n d a f ed âd ır Ş âh .5 Aliy y ü ’ l a‘ lâ h ar f id ir Has en H u s ey in zar f id ir Cemâl.cer em M ecn û n o lan b ir g ü n b u l u r L e y l â ’s ı n ı Âlem.ı mer d ân H ay d er A li Gü l.i h ü d âd ır E zeld e ş îr.p ây â n d u t u p d i l t â k ı n ı Kan g ı İ s k en d er g ezü p d ü r k a ‘ri y o k d e ry â s ı n ı L U TF İ Y  d âr ü ’ l.i M u h ammed ’ ler E din H ak k ’ a mu h ab b etler Olu n as h âb .v eş g id er b u âh u fe ry â d ı m m e n i m Bî-mu r âd d il b u lmay ın ca r u t b e -i u l y â s ı n ı 5 Der d o lu p u mmân .ı b î.mih an zarf-ı b e l â d ı r b u c i h â n Bir g ü l içü n ağ lad ır b in b ü l b ü l -i ş e y d â s ı n ı Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 647 1 E y ü mmet.i d ild e n ak ş ed ü p d ü r d e rs i n i n i m l â s ı n ı Bâd .ı K u r ’ ân ’ ı B u ü m m e t z a rf-ı h ü d â d ı r  ş ı k -ı n û r-i Hu d â ’d ı r H a k y o l u n a c â n fe d â d ı r Allah içün lillâh içün D u t u n fe rm â n -ı Ku r ’â n ’ı 508 .i cân ân zü lf ü d ü r Ş âh .ı s er s er.i g ü lb ü n .i ilm.ı mer d ân H ay d er A li 8 ’ li he c e v e zni Ve l â y e t g ü l -g ü l i s t â n ı İl m -i v a h d e t d e b i s t â n ı A l i ’d i r c e d d -i Ge y l â n î Şâ h -ı m e rd â n H a y d e r Al i LUTFÎ sür yerlere yüzler Bu yolda olsun bu gözler Kev­ s er ’in başında gözler Şâh-ı merdân Hayder Ali 646 1 Tak d îr ed en ler b u d în in k ıy m e t -i v â l â s ı n ı Hay d er ân e ş eh s ü v âr d ır k im g ö rü p p e rv â s ı n ı Cân atar s er d en g eçer elb et g i d e r c â n â n e y e L â.i led ü n n î ş âh ın ı n s ı r k â t i b i L ev h .ı h immetler Allah içü n lillâh içü n Du tu n f er mân .

ı K u r ’ ân ’ ı Îmân İsl âm mev cû d o la Küfr ü d alâl mef k û d o la Dest-gîrin mâb û d o la Allah içü n lillâh içü n Dutun fe r mân .ı mey .i Rah mân î Allah’ın b ü y ü k ih s ân ı Allah içü n lillâh içü n Dutun fer mân .ı K u r ’ ân ’ ı 5 İstersiz H ak ’ d an cen n âtı Kat‘ edes iz mak āmâtı E rişe Ha k in ây âtı Allah içü n lillâh içü n Dutun fer mân .i mü jg ân lar ın c â n g â h ı m ı Düzleyü p in cû .ı K u r ’ ân ’ ı Nûr-i Muhammed Mustafâ Kalbe do la v er e s af â Mü’min ey ler ah d e v ef â Allah içü n lillâh içü n Dutun fer mân .i d îv ân e k ıld ı g ö n l ü m ü E y kemâ n .i v a h d e t g ü z e l S eyr edin ce h er b ir in p ey mân e k ıl d ı g ö n l ü m ü Âr u vâr ım ih tiy âr ım îtib âr ım k al m a d ı Husn-i r û y in âf et.ı K u r ’ ân ’ ı 8 ’ li h e c e v e z­ ni K e re m -k â n i A l l a h ’ı m ı z N ûr-i R e s û l u ’l l a h ’ı m ı z Ele g i re d i l -h â h ı m ı z Allah içün lillâh içün D ut u n fe rm â n -ı K u r ’â n ’ı Hak yolu güneşden ayân K u r ’â n a n ı e t m i ş b e y â n K e re m -i Ke rî m ’e d a y a n Allah içün lillâh içün D u t u n fe rm â n -ı Ku r ’â n ’ı Â de m ’d e n H â t e m ’e k a d a r D î n -i İs l â m n û rd u r g i d e r D ü-c i h â n d a g ö rm e k e d e r Allah içün lillâh içün D ut u n fe rm â n -ı K u r ’â n ’ı 1 0 LU T FÎ Al l a h s e v d â s ı n a D üş R a h m e t i n d e ry â s ı n a G i r c e n n e t -i a ‘l â s ı n a Allah içün lillâh içün D ut u n fe rm â n -ı K u r ’â n ’ı 648 1 Nîm-nig âh ın d ilb er â v îr ân e k ıld ı g ö n l ü m ü İştiyâkın âteş i s û zân e k ıld ı g ö n lü m ü Halların h in d û ler in zar f .tek i d ü r d ân e k ıld ı g ö n l ü m ü 5 Ben seni n k u r b ân ın am ey ş û h u şe n g i m g e l y e t i ş Bilmezem k i ş em‘ in e p er v ân e k ıl d ı g ö n l ü m ü 509 .eb r û tîr.Mü’minin d ild e îmân ı Gönülde h u b b .

i cân Her k elâmın d ü r ü mer cân Âşık lar ey ler h ey ecân Cân lar ı k u r b ân d eğ il mi İl m -i h i k m e t d i r fi ‘â l i n A rş ’a ş e re fd i r n i ‘â l i n K e ş fo l u n s a ru h -i â l i n H u rş î d -i ra h ş â n d e ğ i l m i 5 Se n i v a s f e d i n c e “ Yâ s î n ” C e m â l i n ş e m s -i m e h â s i n Sı rr-ı Sû re -i “ T â h â ” s ı n B e y â n -ı “ Fu rk ā n ” d e ğ i l m i K ā m e t i n k ā f-ı s e â d e t V ü c û d u n m i h r-i h i d â y e t Şe v k e t ü ş â n ı n ş e fâ ‘a t Gün gibi ayân değil mi D er.T âr.i s âf M elek û td e o lan as n âf Cemâlan h ay r ân d eğ il mi L a‘ l.ı ih s ân d eğ il mi Kemâh î v as f ın d a v as s âf Hazr et.ı zü lf ü n târ u mâr etd i d i l -i p ü r-d e rd i m i Kay s .i K u r ’ ân n û r.i d erû n u m L utf ey le s u ltân ım ağ latma be n i Alış d ı d er û n u m y an d ı b er û n u m L utf ey le s u ltân ım ağ latma be n i S erv er.i d erg eh in d e C i b rî l D er b ân o lmu ş e y n û r-i d i l LU TF Î b ir ah k a r-ı s â i l M u h tâc p er îş â n d e ğ i l m i 8’l i he c e v e zni 650 1 Mü ş tâk .ı d îd âr ım d er d .i en b iy â A h med .i M u h t â r M u h ıb b .n iş în g ir y âne k ı l d ı g ö n l ü m ü Âh âteş .i R ah mân d eğ il mi Vü cû d u n d ak i o cû d u n Ummân .v eş s ah r â.k ân i v ü cû d u n Rah met.i M u h ammed o lu r ba h t i y â r Âşık mu h ıb b in i k ılar ih tiy â r L utf ey le s u ltân ım ağ latma be n i 510 .i leb in k ev s er.i y âr d an d o ld u v ü cûd u m ra h m k ı l L UTF Î ’ y e ey le k er em o d h âne k ı l d ı g ö n l ü m ü Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 649 1 E y K er em.

ı M ev lâ İslâm’ı af v ed e Bâr î Teâlâ Kalbimize d o la n û r. b id în ’ d ir h âzin .ı eb r âr Huseyn.i tecellâ Tevhîd-i es r âr a b ağ ış la b izi 11 ’ li h e c e v e zni 511 .Dâmâd-ı P ey g amb er H ay d er.ı P ey g amb er Ömerü’l.i A llah Ahmed-i M u h târ ’ e b ağ ış la b izi M erhametin h ak k ı amân y â G aff â r Hayder-i K er r âr ’ e b ağ ış la b izi S erdâr-ı ev liy â S ıd d îk .ı Ek b er Yâr-ı gār ey led i Zât.i s eâd et Kanlı ka n lı k ıld ı H ak k ’ a ib âd et L utfeyle s u ltân ım ağ latma b en i 5 L UT F Î k u r b ân o ls u n  l.i ab â’ y a Te’sîr ed er âh ım b âd .i eb r âr L utfeyle s u ltân ım ağ latma b en i S erver-i ev liy â ş âh .n û r ’ e b ağ ış la b izi Hasen-i M ü cteb â s u ltân .ı ş eh âd et Kamer-i h id ây et mih r.ı s ab ây a Nazlı ni y âzımı k o y ma h eb ây a L utfeyle s u ltân ım ağ latma b en i 11 ’ li h e c e v e zni 651 1 E y keremler k ân i H azr et.i K er b elâ zâtın d a d ild âr Z eyne’l.i K e rrâ r F âtih-i H ay b er ’ d ir s âh ib .i es r âr M uhamm ed Bâk ır ’ a b ağ ış la b izi E vlâd-ı R es û l’ ü n h u r meti y â Rab Ulemâ-y ı d în in k ıy meti y â Rab E vliyâul lah ın h immeti y â R ab E frâd-ı a h y âr a b ağ ış la b izi 5 L UT F Î’y e er iş e ih s ân .F âr û k ’ d u r İ s lâm’ a r eh b e r Osmân-ı zi’ n .Zü lf ik ā r Hasen-i M ü cteb â emîr.

ı mu allâs ın a A llah civ â r e t s ü n s e n i Bu d en î d ü n y â is e ş âh lar ı et m i ş p â y -m â l Rav za.ı âlem ad emd e n b u k â i n â t ı Bas îr et n û r u n a mâlik o lan g ö z c â m -ı i rfâ n d ı r Bu eş y â mazh ar.i h ik mete g ir b ak b u l u n m a z h i ç n i h â y â t ı 5 Bütü n ef ‘ âli h ik metd ir H u dâ ’n ı n k a h ri ra h m e t d i r E der as h âb .i H ak n û r.i M ev lâ’ d ır an lar ze r-‘ı y â r e t s ü n s e n i 5 Her n e ey ler is e Rah mân me rh a m e t ş e rb e t i d i r Âsitân .ı b âb .i M ev lâ’ d an mü r ek k eb di r H a b î b -i Ki b ri y â Kas r.i mu h ab b et m ü ş g -b â r e t s ü n s e n i Nû r.ı b elâ o l a b i d â y â t ı Hu d â s ev g ili ab d in i ed er müb t e l â d e rd i n e O der d LU TF Î n e d ev letd ir e d e r t e k m î l m a k ā m â t ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 512 .ı M ev lâ’ d ır g ö n ül h e r fe rd d e m e v c û d d u r Bu b ah r.ı es mâ mü s e m m â n ı n h i d â y â t ı E riş s e d îd e.ı v ah d et d âimâ e y l e r b e y â n â t ı Yar atd ı H âlik .y ı n ây .652 1 Dev let o ld u r d âr ey in d e b ah t i y â r e t s ü n s e n i F ey z.i b âk î için d e zü ’ l.ı k alb ey le v eliy y u llahe b u l râ h -i h ü d â Derg eh .ı tev h îd e lu tf .k a râ r e t s ü n s e n i Rab t.i d ild e g ö r ü r k u d re t -i M e v l â ’y ı Do ğ ar h er zer r ed en b ir ş em s b u e ş y â v a h d e t â y â t ı Tec ellîg âh .ı r ızây a g u b âr e t s ü n s e n i L U TF İ Y Â en d îş e etme er h a m Al l a h ’d ı r b i z e Hak k ’ a tes lîm o l g ö n ü ld en d ü rr-i b â r e t s ü n s e n i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 653 1 S ad â.i z a rf-ı b e l i y y â t ı Belâlar b al o lu r ev liy âs ın a Ha z re t -i H a k k ’ı n Bu k ah r için d e eltâf .

.. . .i v ah d et mih r in e k u v v e t v e ri r c â n â E der zarf . . .... .. . . .. . .k ad emd ir h ak k ā m ü ’m i n d i r Yüzünde g ö r ü n ü r elb et g ü n eş . . . . . . . .. . . .i î m â n ı Ramazân ’ d a h ay â ey ler H u d â’ n ın e m ri n e m ü n k ā d E deb ile d u tar s av mı g ö r ü r g ö n lü n d e i rfâ n ı M uhamm ed M u s taf â n û r.i İ lâh î’ d e n m ü re k k e b d i r Kitâbull ah ile ü mmet b u lu r elb et o s u l t â n ı Ramazân b âb . .ı İ lâh î’ n in k a râ rg â h ı Kulûb-i eh l. . . . . ..654 1 Ramazân ’ d ır b i.ı d erg âh . .ı f ü tû h ât.. . . . . . . . .. . . .i K u r ’ ân v er ir b âr b â ğ u b o s t â n ı M uhamm ed ü mmeti mü ’ min mu va h h i d l e r o l u r ş â d â n Ramazân ’ d ır b u İ s lâmın g ö n ü ller d e n û ri s t â n ı Cenâb-ı zü ’ l. . . .i îmân e er iş ir f ey z. . . . ..i cû d u n k e re m -k â n i M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 655 1 . .. . .. . . ..ı İ lâh î eh l.i îmân e d u talar b âb .. . . M eğer ken d i k er emin d en h id ây et e y l e y e A l l a h Kulûb-i eh l. . . . . . .emr illâh b u d în in g ü l -g ü l i s t â n ı Okunur H azr et.. . . . . . . .ı R a h m â n ’ı 513 . . . .i R a b b â n î 5 O ki îmâ n ile s âb it. . . . .ı İ lâh î’ d ir n i y â z e y l e Alırsın a f v in e f er mân ed er s in d er d e d e rm â n ı 10 Ramazân’ d a k er em n eh r i o lu r câr î b i -e m ri l l â h Ramazân ş eh r..i g u f r ân d ır H u d â’ n ı n e m r ü fe rm â n ı M UHAM M ED LU TF Î ’ y e lu tf et am â n e y Hâ l i k -ı â l e m Bu mevc û d u n v ü cû d u zer r e... . . ..C elâl A llah an ı K u r ’â n ’d a v a s fe t m i ş Kerem-k ân i K er îm A llah açu p eb v â b -ı i h s â n ı Ramazân ’ d ır f ü y û zât. .. . . . . . . . . . . . . .v eş n û r-i R a h m â n î Ramazân n û r. . . . . . . . . .

i K u r ’ ân ’ e itâat o l a R a h m â n ’e Dö n e y ü zler k er em.p er v er e b ağ ış la b iz i 514 .Kab û l ed e h id ây et n û r u ile d e rg e h -i v â l â Bas îr et d îd es i ile g ö r eler n û r-i i rfâ n ı E riş e r ah met.ı Ek b er ’ e b ağ ış la b i z i Hak y o lu n d a cân ın f ed â ey l e y e n Hak k ’ ı h ak b iler ek h ak k ı s ö y l e y e n Bah r.k er em A llah b i z e e rh a m d ı r o l v a l l a h S ever b izi Teâlallah d u tu ls a e m r-i Ku r ’â n ’ı Biz i h alk ey led i İ s lâm îmân ı e y l e d i i k râ m E der d âim b ize in ‘ âm K er îm ’d i r Z â t -ı Sü b h â n î Biz im p ey g amb er imizd ir k a m u â l e m l e re ra h m e t Od u r b ir u mmân .ı zü ’ l.k ân e g ö re l e r Ha k ’d a n i h s â n ı Cen âb .i K u r ’ ân ile mü n ev v er o l a n F ey z.i O s mân g ib i mü b ey y en o l a n Hid ây et.i G aff âr ’ e b ağ ış la b i z i Yâ Rab mu h ab b etin k alb lere d u y u r Ah med .i Rah mân b u la l a r d e rd l e re d e rm â n E deler cân lar ın k u r b ân alala r ı t k a fe rm â n ı 5 Dü ş eler r âh .i ad âlete d alu p b o y laya n Hazr et.ı h immet o d u r e n b i y â s u l t â n ı Bu ü mmet.i Ö mer ’ e b ağ ış la b iz i Nû r.i ir f ân ile mü zey y en o l a n Nû r.i M u h ammed ’ e k e re m e d e Ke rî m Al l a h M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lut f-i İl â h î e ri ş e h a n i M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 656 1 E y K er îm k er em k ıl mer h am e t b u y u r Ol is m.i M u h târ ’ e b ağ ış la b i z i S ev g ili H ab îb ’ in s ev g ili y âri Yolu n d a s ar f etd i o k ad ar vâ rı Dü n y âd a s ey r etd i o n û r d îd â rı S ıd d îk .

i G ey lân î Câmiu’l.5 Bahr-i şecâ‘ atd e d ü r r.i h ü d âd ır Huseyn.i âlem.ı h ecâd ır Z eyne’l.i r âzı Dinlemed i d ild e n âz u n iy âzı Cevr ü c ef âs ın ı mû tâd e g eld i 515 .amân E srâr-ı t ev h îd e b ağ ış la b izi 11 ’ li h e c e v e zni 657 1 Deli sell er d er eler i târ u mâr E yledi ta ş ağ aç f er y âd e g eld i S ahrâlar için d e k almad ı ş ik âr Bu âfet.i h id ây et Kemâl-i v elây et b u ld u n ih ây et M eddâh o ls a H as s ân etmez k if âye t Hayder-i K er r âr ’ e b ağ ış la b izi Hasen-i M ü cteb â n û r.tar af a etd i p er îş ân M ürüvve t etmed i b u âteş .k emâlât H ak k ’ ın ih s ân i Ş eb-i M îr âc M u h ammed ’ in k u r b â n i Ol Z ât-ı K er îm’ e b ağ ış la b izi L UT F Î k u r b ân o ls u n b u n lar a h er a n Bu ümmete s âh ib g ö n d er b u zemâ n M azlûml ar ed er ler amân el.âr ây ı Âteşe bır ak d ı u r d u y ar ay ı L eşker-i d er d ü g am p iy âd e g eld i Çal­ d ı çâr. b id în ’s e d âr ü ’ ş .i K er b elâ ş âh .i d ev r ân ziy âd e g eld i Yıkdı vîr ân etd i k ö ş k ü s er ây ı Karartdı h u r ş îd .f eş ân Görmedim b ir mu r âd ın a u laş an Bu dâr-ı b elây a ü f tâd e g eld i Devr-i fe lek u r d u s û z ü g ü d âzı Ciğergâh e etd i te’s îr.ş if âd ır S ultân-ı eb r âr e b ağ ış la b izi Ş eyhu’l-meş ây ih d ir p îr.

i k ad er b ö y le b u y u rd u Yan ar âteş g ib i s ah r âd a g eld i 11 ’l i he c e v e zni 658 1 E y ih v ân .i si v â y a Rağ b et ey lemed ik ah d e v ef â y a Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i 516 .i M u h ammed n e o ld u e n c â m Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i Cen âb .i f ir k ati cân e d u y urd u L U TF Î emr.5 Me r h amet y o k g ö zler imin ka n ı n a Âteş d ü ş s ü n b u g ad d âr ın câ n ı n a Bây u g ed â b ır ak mıy o r y an ı n a Belâ.ı îmân b u ah v âl il e Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i Ş erîate b ak ın b u ah v âl ile Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i Z ü’ l.Celâl b izler i h alk etd i İs l â m Îm ân ı ir f ân ı ey led i ik r âm Ümmet.i K u r ’â n F ermân .i ezel v er d ik v eliy y .i a h d i Kab û l etd ik o d em tak v ây ı z ü h d i E m r.ı M ev lâ’ d an n e b ü y ü k i h s â n Nâzil o ld u b ize H azr et.i ş er îatd e etmed ik ceh d i Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i 5 Bu v a‘ d .i k ameri Belin e b ağ lad ı zu lü m k emeri Bin âd em ö ld ü r s e etmez k ed e ri Gû y a emîr in d en ir âd e g eld i An alar d an k u zu lar ı ay ır d ı Bu d er d .y ı âs u mân âmâd e g eld i P erîş ân ey led i d ev r.i ah d ile g eld ik d ü ny â y a T âb i‘ o ld u k b u g ü n h u b b .ı K u r ’ ân ’ e ey led ik ı s y â n Aceb A llah b izi k ab û l ed er m i Rûz.

ı cin ân e L UT F İY Â s en b ir b ak d ev r.b ân ı Cennetde r av za.i Rıd v ân ’ e g itd i Dâr-ı seâd etin b u d em d er b ân ı Dergâh-ı K er îm’ e ih s ân e g itd i 517 .Kitâba sü n n ete y o k b izd e r ağ b et Cenâb-ı M ev lâ’ y a v ar mı mu h ab b e t Hevâ-yı n ef s in d e tâb i.i zem â n e Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi 11 ’ li h e c e v e zni 659 1 Bâğ-ı hi d ây etin h ay ıf b âğ .ı k ir âmı Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi Kör olm u ş d îd eler k alb ler d u tu lm u ş Deryâ-yı ş eh v ete n ef is atılmış Îmân İslâm b u d ü n y ây a s atılmış Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi Mevlâ nâs ır o la eh l.i îmân e Kendi idh âl ed e d âr.ı h ar âmı Günâh-ı k eb âir mak s û d mer âmı Z emmed er ler eh lu llah .ı min h âc ı Gülbe-i d iller d e s ö n d ü s ir âcı Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi İslâm’ın İ s lâm’ a mer h ameti y o k S a‘y-i şer îatd e mev ed d eti y o k S ırr-ı sü v ey d âd a h ak îk ati y o k Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi Nisâlar yü zü n d e h ay â k almad ı Vücûh-i r icâld e h ay â k almad ı Âhirete zâd ü n ev â k almad ı Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi 10 İçerler s u g ib i âb .‘ i ş eh v et Aceb Allah b izi k ab û l ed er mi Namaz i s e mü ’ min ler in mîr âcı F ermân-ı K u r ’ ân ’ d a r âh .

i tev h îd e n âzil r ah me t -i R a h m â n o l u r Bu s eâd et s ah r âs ın ın r ak s e d e r s ü n b ü l l e ri Her s eh er zâk ir o lan lar f ey z -i M e v l â ’d a n a l u r İklîm.g ü lis tân .i h üd â d ı r Ash âb .i k alb e d o lar ak ar h id â y e t s e l l e ri Gü l.ı M ev lâ’ y a d eh âleti m i z Reh b er i r ah met.i h as r etd e ağ lar b ü lb ü l l e r S eher ler d e k an y aş d ö k er s ü n b ü l l e r Ku d r et k atmer ler i h azân e g i t d i S erây .Gü lis tân .i h i k m e t g ü l l e ri Z ev k ile tev h îd o k u r lar b u g ü l ü n b ü l b ü l l e ri Halk a.i h id ây et ş er âf etimiz Derg âh .ı s u ltân e g i t d i 11 ’l i he c e v e zni 660 1 Bâğ .y ı ü mmet n ecm.i Rah mân ’ e g i t d i Ulemâ.i ah mer ler açar lar b u şe c e ri n d a l l e ri 5 Ş âh .i h âle mâlû m an cak eh l -i h â l i n h â l l e ri L U TF İ Y Â mey d ân .i İ s lâm H ak k ’ a k u r b ân e g i t d i 5 S eâd et.ı ev r en g .i R ah m â n M u h ab b et y o lu n d a ed er d i de v râ n Kab û l etd i an ı d erg âh .ı d ild en d ö k ü ld ü g ü l l e r Gü lb e.ı âlem ş e h s ü v â rs ı z k a l m a m ı ş Her zemân mey d ân ed er b u H a y d e r ’i n d ü l d ü l l e ri Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 518 .ı mu h ab b et g ü l b e -i g ö n l ü n d e d i r Ver d .i s eâd etimiz S ebeb .i v elây et H ay d e r-i K e rrâ r ’d ı r E hl.ı v ah d etd e açılu r ilm.men d id i tâlib .ı îmân ın r û h u f ed âd ı r Bu n û r u g ö r mey en H ak ’ d an c ü d â d ı r E hl.ı s er v et.ı D ey y â n L UTF İ Y Â civ âr.

‘ i tev h îd f ü r û zân P ervâney e b en zer çay ın camlar ı Bezm-i mu h ab b etd en almış b er ât ı Nefy ü i s b ât etmiş g eçmiş S ır ât’ ı S emâverd e v ar d ır aş k v âr id âtı Ârifâne b en zer çay ın camlar ı S emâver ezeld en d er d e b o y an mış Allah Al lah d emiş d er û n u y an mış Nûr-i îmân ile H ak k ’ a d ay an mış Dilhâneye b en zer çay ın camlar ı S emâver s er in d e b ir s ev d âs ı v ar Derûn-i g ö n lü n d e b ir Ley lâ’s ı v a r Cümle m ah lû k ātın b ir M ev lâ’s ı va r Muhlisân e b en zer çay ın camlar ı 519 .661 1 E mîrâne k u r mu ş s emâv er ö zü n Âşıkāne s ö y ler s ö y ler s e s ö zü n Mürşidân e b ak ar açın ca g ö zü n Dervîşân e b en zer çay ın camlar ı Merd-i zemân g ib i mey d ân e g ir m i ş Ş ecâ‘ati d er û n u n u d o ld u r mu ş S emâver aş k ile ak lın k ald ır mış F erzâneye b en zer çay ın camlar ı E rbâb-ı n azar d an b ir n azar almış Bahr-i aşk a d almış g ev h er ler b u l m u ş Halâvet-i câmlar g ö n ü l d o ld u r muş Güldâney e b en zer çay ın camlar ı S ızlar der û n u n d an b in n iy âz ey le r Huzûr-i k alb ile mü n âcât s ö y ler Bahr-i mu h ab b eti s emâv er b o y lar Âşıkāne b en zer çay ın camlar ı 5 Bezm-i m u h ab b etd e b âzâr ı k u r mu ş Cân u dild en y an mış cân ân ı g ö r m ü ş S emâver g ö n ü ld en s iv ây ı s ü r mü ş S âlikâne b en zer çay ın camlar ı Kerem-i K er îm’ d en ıtk ın a f er mân Almışdır H u d â’ d an b u lmu ş d u r em â n S emâverd e ş em.

i en v âr.d ân ey e b en zer çay ın ca m l a rı S em âv er s u ltan .i k ir âm Dü r d ân ey e b en zer çay ın cam l a rı S em âv er mer k ez.i mu h ab b e t o l m u ş M ey ân .ı d e rb â n S afâlar b ah ş ed er mis l.i â ş ı k ā n Dev r.i zemân ed e mif tâh .10 Yan ar d ö n er can d an b ir âteşi v a r Nû r.ı i rfâ n Hin d is tân h ar âcı d emliğ e ş â y â n Ş eh .ı ter k .i ed eb e zev k u ş e v k h e r â n b e n i 520 .i mu h ab b etd e h alled e r m e râ m Z îrâ emr ey led i r icâl.i g ü li s t â n Gü ld ân ey e b en zer çay ın cam l a rı Demliğ e ef en d im ey le ih tir â m Bezm.v eş s er.i s emâv er d e o lu r mu g a m l ı k S ez âd ır ş eh zâd e y ap s a h u d d e m l i k E m îr ân e b en zer çay ın camla rı Demlik d ed ir f ey z.i aş k ı d ild e o lmu ş b ah t i y â r S em âv er b ir d ev let etmiş ıht i y â r Bah tiy âr e b en zer çay ın cam l a rı Z âk ir ler zik ir d en f âr iğ o lu n c a Har âr et.i h âle b en zer çay ın cam l a rı 11 ’l i he c e v e zni 662 1 İhtiy âr ım h âr icin d e s ev k ed e r s e v d a n b e n i Tarîk .tâcı d e m l i k Bezm.i zik ir k alb e d o lu n c a Demli çay lar n û r s emâv er g e l i n c e Cân h ân ey e b en zer çay ın cam l a rı S eâ d et tâcıd ır b aş ın d a d eml i k Bezm.i mu h ab b etin s ir âcı d e m l i k Tiry âk î d er d in in ilâcı d emli k Demh ân ey e b en zer çay ın ca m l a rı 15 Demlik d en d ev r o lu r f ey z.ı Ye z d â n Böy le k ar âr v er miş er k ân .ı u ş ş ak d a mey d ân ı a l m ı ş L U TF İ Y Â k en ar s ız d er y ây a d a l m ı ş E hl.

eb r û k er em k ıl târ.i r ah met mu h ab b etd i r y ü c e d e v l e t S eâdet eh li zî.Ben seni n k u r b ân ın am k u r b ân o la y ı m b e n s a n a P ençe-i k ah r in e almış âf et.i R a h m a n s e n i Gark ede b ah r.ı zü l fü n t e l l e ri Bahş ede r b û y .i g ö n ü ld e g ü z e l L utf-i Hu d â er iş e ş âd ed e ih s an se n i Cümlete n ah b âb lar ın ile b u las ın k e re m Z ü’l-ker emu llah îd en h ıf z ed e M e n n a n s e n i Dergâhın a H ak k ab û l ey ley e ih v â n ı m ı z Cân u gö n ü ld en s ev e ih v ân .i d il r ah met.i s û z â n b e n i E y kemân .i v ah d etd e M u h amme d ’d i r o l a n s â k î Habîbull ah b ize tes lîm ed ü p g itdi b u d e rg â h ı Z ıyâfeth ân e.i d ev r â n b e n ­i P erde-i a y n imi f er ş .ı îma n s e n i 5 Her dü-s er â LU TF İ Y Â d es t.i r âh id er d ­ im y o k s a k i P erlerim y ak d ı b ır ak d ı âteş .h immet o lu r b u lu r h a re m g â h ı 521 .i n es îme k ab û l et s u l t â n b e n i 5 Bu MUHAMMED LUTFÎ’ y i b ah ş e t M u h a m m e d i s m i n e Ben sana k u r b ân o lay ım k ab û l et k u rb â n b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 663 1 Her dü-cih ân n û r.g îr in H a k o l a Derd-i der û n e ş if â ar ay a d er man s e n i M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün / Müf t e ‘i lün / Fâ ‘i lün 664 1 E zel mestân es i s er mes t o lu r d âim ç e k e r â h ı Yanar aşk âteş in e o d lan ır h er d em c i ğ ­ e rg â h ı Akar göz ler in in y aş ı cân ân y o lu n a k o r b a ş ı Verir cân ı g eçer s er d en b u d u r âş ı k l a rı n râ h ı O meyhâ n e.i k er em s etr ed e Sü b h a n s e n i Nûr-i hid ây et d o ğ a b u r c.

âlemd e an ı memn û n u m e s rû r e d e A l l a h ’ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 665 1 Yine b u d er d .i îmân h a l k d a n u s a n d ı 5 Üft âd eler e n âs ır o lacak y in e H a k ’d ı r All ah ’ a tev ek k ü l ed en elb et t e k a z a n d ı Hallâk .i cân s û z d er û n u md a k i y a n d ı Ol d er d ile b u d îd eler im k ān e b o y a n d ı Çâr.b er in d en Ölürü m g eçmem y âr imd en Geçer im b ü tü n v ar ımd an Dili tel.v eş n e aceb f i t n e u y a n d ı Tebş îr ed e d il.5 M U H A M M ED LU TF Î ’ n in d e s t -g î ri o l a R e s û l u l l a h Dü .h as teler i v ar y i n e L o k m â n Allah ’ a d ö n ­ en eh l.i d er û n u m Beni nâr-i zâre saldı Âteş aldı berûnum Zîrâ hicr-i yâre saldı Cân g ö ze g ö r ü n mez o ld u Dîdeler k an ile d o ld u Beden im g ü l g ib i s o ld u Bülbü lü mü h âr e s ald ı Gerd en .i r eh â m ü ’m i n e c â n â E m v âc.i s îmîn .ı H ak îm’ e d ay an an m a h z û n o l u r m u All ah ’ d an ed en k en d in i b il y a n d ı d a y a n d ı 522 .i d âr e s ald ı 8 ’ li he c e v e zni He r ş â m u s e h e r s a b â y a Ya l v a rı rı m z ü ’l -v e fâ y a Gö t ü re b e z m -i s a fâ y a Ga y ri b i r d i y â re s a l d ı 5 L u t fî n e g ü z e l g a z e l d i r O d a b a h ş î ş -i e z e l d i r M u î n i m k i L e m -y e z ­ e l ’d i r M e n i h u b b -i y â re s a l d ı LUTFÎ ne güzel yârin var Derûn-i dilde zârın var Âlem-i aşkda vârın var Seni hubb-i yâre saldı 666 1 Bir âteş .k û ş e.i âlem d o lu d u r zul m ü ş e k ā v e t Bu zu lm is e cân u ciğ er im Arş ’a d a y a n d ı Kan d e g ö r ü n ü r r âh .ı b ah r.

b âr e y l e r b e n i Âfet-i de v r ân o lan d ilb er ler e k ılm a n a z a r E y gönü l b ilmez mis in k i târ u m â r e y l e r b e n i Bir kame r.i h as r et d âğ .k ar âr eyl e r b e n i L UT F İYÂ d ilb er ler in s û zi cin ân dı r â ş ı k a Basdığı y er ler is e mü ş g în .i g ü l‘ izâr ın mü ş g .ı n ef s ile zu lm e t m e i n s â n e Revâ mı zu lm ile d âh il o las ın n âr-ı h ı rm â n e Aman zu lmetme b ir f er d e y itir me ra h m -i R a h m â n ’ı Z aîfe me r h amet ey le k er em ed e ke re m -k â n i 523 .v eş d ilb er in d ev r in d e d e v râ n e y l e re m M übtelâlar mey ân ın d a n âmd âr ey l e r b e n i 5 Derd-men d ân ı f elek h âk ile y ek s â n e y l e m i ş S evdâsın d a b u s an em ş îr e ş ik âr e y l e r b e n i Telleri g ey s û ler in âş ık lar ı d er b en d e d e r Dilrubâlar d erg eh in d e b î.E y nûr-i b as ar H azr et.g u b âr e y l e r b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 668 1 Dilersin H azr et.d âr ey l e r b e n i Z ülf-i L ey lâ teller i mecn û n lar ı be rd â r e d e r Dâr-ı zü lf .i H ak ’ d an b u las ı n l u t f u i h s â n ı Gönül ra v zas ın a cân â er iş e f ey z-i R a b b â n î Gözet he r b ir u mû r u n d a b u g ü n f er m â n -ı K u r ’â n ’ı Aman zu lmetme b ir f er d e y itir me ra h m -i R a h m â n ’ı F akîre m er h amet ey le k er em ed e k e re m -k â n i Adâlet mer h amet in s âf g er ek d ir e h l -i î m â n e M ürüvve t et k ıy âs .i A llah içü n o l s u n Allah’a d ay an LU TF İ Y Â iş H ak k ’a d a y a n d ı M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 667 1 Bir naza r la d ilr u b âlar lâlezâr ey l e r b e n i L âle-veş âteş .

i d e rg â h e y o k h â i l Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı F akîr e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i F akîr ler b âr.i k ıy âmeti g ü zel i n s â n g i b i s ö y l e Gece g ü n d ü z H u d â’ d an k o r k a n ı e v l â d g i b i b e s l e Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı Z aîf e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i 5 Yet îmi ağ lad an elb et o lu r nâ ru l l a h e d â h i l Z aîf i s ızlatan mu tlak ceh enn e m d e o l u r s â i l E riş ir mazlû mu n âh ı d er.ı zü ’ l.Cen âb .ı g ir ân b ir b elâ y a m ü b t e l â o l m u ş F akîr lik b ir ceh en n emd ir b u n â rı d ü n y â d a b u l m u ş Z elîl o lmu ş h ak îr o lmu ş b u g ü n k i k a p u n a g e l m i ş Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı Z aîf e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i F akîr in âh ın ın o k u n a v allah i s i p e r o l m a z Kiş i ey led iğ i zu lmü cih ân d a s a n m a k i b u l m a z M u h ak k ak in tik ām ey ler H u d â h a k k i m s e y e k a l m a z Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı F akîr e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i His âb g ö r mek y o la u r mak z e m â n ı n d a a d â l e t e t Bütü n âlemler i h alk ey ley end e n k o rk m ü rü v v e t e t Gö zetme n ef s in i A llah içü n a n a ş e fâ ‘a t e t Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı Z aîf e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i Diler s in cen n et.i H u d â ’y a m e rh a m e t e y l e Dü ş ü n r û z.i f ir d ev s .i a ‘l â d a M u h a m m e d ’i Gü zel d u t g ö zle h âtır ı b u g ü n ü m m e t -i Ah m e d ’i Ger ek d ir LU TF İ Y Â b u n d a b u l a s ı n b â k î d e v l e t i Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı F akîr e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 524 .Celâl A llah s e n i h a l k e y l e d i y o k d a n Aman mah lû k u n u ağ latma h a v f e y l e u t a n H a k ’d a n Kemâl.i k u d r eti s ey r et b u g ü n e n fü s ü â fâ k d a n Aman zu lmetme b ir f er d e y i t i rm e ra h m -i R a h m â n ’ı F akîr e mer h amet ey le k er em e d e k e re m -k â n i Dü ş er s e d es tin e ab d .

i âlem -â râ y ı Kelâm-ı ev liy ây a tâzîm etmek v â c i b o l m u ş d u r Kütübhâ n e.i led ü n le h e r m u a m m â y ı Gehî eş‘âr ile ş er h u b ey ân ey ler ş ü h û d â t ı Gehî soh b et ile açar o mih r.ı İ lâh î’ d en d o lan d il ke n z -i h i k m e t d i r Anı bul h alled er ilm.669 1 Kesâfet p er d es in k ald ır g ö zü n d en s e y r e t e ş y â y ı Kemâlât eh lin e p ey r ev o lan an lar b u m ân â y ı Bak ilhâm.ı H as s ân o lan d ır H az re t -i C i b rî l Bedir ’de v as f ed er d i n azm ile k a d r-i m u a l l â y ı Ş iir mey .i mu h ab b et câmıd ır zev k e h l i n e L U T FÎ Bilenler p ek s ev er ler cân u d ild en fe y z -i M e v l â ’y ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 670 1 Hâdise-i devr-i zemân Besdir g ö n ü l en d îş es i F itneleri âh ir zemân Besdir g ö n ü l en d îş es i Ş er-‘i şer îf d en k açd ılar Bid‘at yo lu n a d ü ş d ü ler Kānûn u n izâm açd ılar Besdir g ö n ü l en d îş es i Âr u nâmû s g itd i g id er İlm ile h ilmi k im n ’ id er Günden g ü n e y ev me’ l.i ar ef d e teh ar r î et b u fe t v â y ı 5 Ş iirde nâ s ır.b eter Besdir g ö n ü l en d îş es i Doldu ci h ân a ş o r u ş er Kâr u zar ar b ilmez b eş er E hl-i fes âd d izd en eş er Besdir g ö n ü l en d îş es i 5 Gü n d e n g ü n e i ş l e r a z a r Ed e rl e r ri ş v e t i b â z â r Kimler okur kimler yazar Be s d i r g ö n ü l e n d î ş e s i Ek s e r u l e m â -y ı z e m â n Te rk e t d i m e s l e k i n h e m â n D ü n y â i ç ü n o l d u re v â n Be s d i r g ö n ü l e n d î ş e s i Hakîmâne kin dutdular S e rfü rû e d ü p g i t d i l e r H u b b -i ri y â s e t e t d i l e r Be s d i r g ö n ü l e n d î ş e s i M ü rş i d m ü rî d i n k e s re t i G i t d i t a rî k ı n ra ğ b e t i D ü n y â y a v e rm i ş h i m m e t i Be s d i r g ö n ü l e n d î ş e s i 525 .

i f ak îr i ü zd ü ler Bü r y ân ı ş iş e d izd iler Bes d ir g ö n ü l en d îş es i M ü s t e f ‘i l ün / Müs t e f ‘i l ün Gi t d i n i s â l a rd a n h a y â Ka l m a d ı d i l l e rd e z ı y â Âb i d l e ri n i ş i ri y â Besdir gönül endîşesi İm d i b u ü m m e t d e r-c i h â n Ge re k d i y e y â M ü s t e â n Se n v e r b i z e t e k m î l î m â n Besdir gönül endîşesi L UT FÎ s ı ­ ğ ı n A l l a h ’a s e n Dâ i m â o l l i l l â h e s e n Di l b a ğ l a g e l Al l a h ’a s e n Besdir gönül endîşesi 671 1 Bizi h alk ey led in k etm ü ade m d e n S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î E dü p eh l.i H u d â ’d ı r Bütü n mü ’ min H u d â’s ın a f e d â d ı r S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î 5 Ramazân ’ d a g elü r H ak ’ d an n i d â l a r Ker îm’ d ir R ab b ’ ın ız ed in r i c â l a r Ramazân ’ d a k ab û ld ü r ilticâ l a r S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î 526 .i M u h târ ’ e ed üp y â r Ne k er emd ir b ize ey G an î S e t t â r Biz i ir ş âd ed er eb r âr u ah y â r S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î Kitâb u llah elimizd e h ü d âd ır Ramazân b ah r.M ü r tezâ ’d ı r Yed imizd e ş er îat mu k ted âd ı r S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î Biz i A h med .i îmân lu tf u k er e m d e n S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î Biz im p ey g amb er imiz M u s t a fâ ’d ı r İm âmımız A liy y ü ’ l.Ken d in d e ceh li b âk îd ir İlm .i r ah met.i tas av v u f o k u d u r İpliğ i y o k b ez d o k u d u r Bes d ir g ö n ü l en d îş es i 10 Yüzb in k o y u n b ir k u r d içü n Yü zb in k u zu b ir k ü r d içü n Bir h ab b e y o k b ir mer d içü n Bes d ir g ö n ü l en d îş es i Cü mle f ak îr i ezd iler Cild .

ı r ah met Ramazân ’ d a b u lan lar b u ld u d ev le t Hudâ sâimler e ey ler mu h ab b et S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Ramazân ’ d a o lu r H ak ’ d an tecellî Tecelliy le b u lu r k u llar tes ellî Gönüller f ey z.ı ir f ân Olur mağ f û r b u mâh d a eh l.i H ak ’ la mü tes ellî S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î 10 Ramazân ’ d a alan lar ald ı mey d ân Dağılur d iller e en v âr.i îmân S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Ramazân ’ d a b u lu r İ s lâm ş er âf et Ramazân ’ d a ed en mü ’ min s eh âv e t Bulur ka d r in ce n âil.i ş er âf et S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î S ahîler med h o lu r y ü z d ö r t k itâb da Bahîllerd ir k alan tah t.i h id ây et Ramazân ’ d a b u lu r r ah met n ih ây e t Ramazân ’ d ır b u g ü n b ize b eş âr et S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Ramazân ’ d a açılu r b âb .ı‘ itâb d a S ahîlerdir mu k ad d em h û b h itâb d a S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Kerem-i K er îm’ i d iler s in ey cân Yetîmler b aş ın a d ö k d ü r r ü mer câ n S ahîler cân ın a d ü ş er h ey ecân S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Bu ihsân lar k i ey ler s in b u g ü n s en Kıyâmetd e ed er s in b ir d ü ğ ü n s en Görürsün H ak ’ d an ih s an lar o g ü n s e n S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î 527 .Huzûr ile d u tu n d erg âh e y ü zler Kerîm’in k er emi b izler i g ö zler Ramazân ’ d a ağ o lu r k ar a y ü zler S ana bin ler ce h amd o ls u n İ lâh î Ramazân ’ d a d o ğ ar mih r.

i cân e d ü zen d ild ek i d ü rd â n e l e ri M ey d ân .i d ir â z e t Yine s en mer h amet k ân ın a n â z e t S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 672 1 S emiy y .i âlems in b u h û r-i fe y z -i R a b b â n î M u h ammed is min e mazh ar k ü n û z -i Z â t -ı Sü b h â n î S en i med h etmeğ e d iller n e m ü m k i n d i r a l e ’l -i c m â l Teâ lâllah zeh î d ev let latîf .i s ır r.men d o lan b u ld u s en i n l e râ h -i R a h m â n ’ı 5 M eâr if b ah r i g er k ıls a teme v v ü c g a rk o l u r â l e m E yâ mir ’ ât.ı A k d es b ezm.i a‘ zam ze m a n d a p î r-i Şî rv â n î Kamer.ı h ik met k u b b e -i s a h n -ı re ş â d e t d e M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lu t fe t o l a n d â i m k e re m ş â n i M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 673 1 Rişte.i l u t f-i R a b b â n î Vü cû d .ı H ak o b e d ri Ger ek d ir s âimin açıla s ad r ı S an a b in ler ce h amd o ls u n İ l â h î Yü z ­ ü n k o y LU TF Î y er ler e n i y â z e t Day an b ir A llah ’ a s û z.ş ând ı r ş ö h re t ü ş â n ı M eh âs in le ş ik âr etd in g ö n ü l l e r m ü rg i n i d â m e S eâ d et.i Zât.i v a h d e t ş e m ‘i n e h i k m e t Gü r û h .ı mey h ân ed e p ey mân e -k e ş â n m e s t l e r i l e Bırak ır mı aceb â eld ek i d ü r d â n e l e ri 528 .i k u d s iy ân d a âlî.ı Rab b ân î k i s en s i n Yû s u f-i s â n î Kemâlât.i f ah r.ı v elây âtın çü s en si n h â t e m i c â n â M ü n ev v er n ey y ir.15 Bil ir s in Ley le.ı mey d e g ö r en d âim a m e rd â n e l e ri S ah n .i K ad r ’ in n e k a d ri Bey ân etd i K itâb .

ı s elâmet Bulmak is ter is en zik r et Rah mân ’ı Hâlik-ı âlemd ir H azr et.i s er.Z evk-ı m ey b âk î h ay at b ah ş ed ice k rû h a o d e m Kâbe-veş tâif o lu r ş ev k ile mey hâ n e l e ri S âkî sermes t.k âr e b ak ma Hayrın i s ter is en eş r âr e b ak ma Dermân is ter is en b u l b ir Lo k mân’ı 5 L UT F İYÂ d ald ır ma d er in d er y ây a S üvâr ol zev r ak .ı d erg â h S eni göz ler d erg âh v allah i h er g â h Kerem is ter is en k es b et ir f ân ı M uvahhi d i tav âf ed er melek ler Tevhîd i le k ab û l o lu r d ilek ler Tasdîk ile k u v v et alu r b ilek ler Kuvvet i s ter is en h ıf zet îmân ı Yârin ister is en ağ y âr e b ak ma Kârin ister is en b ed .i M ev lâ’ y a İntizâr s ar f ey le r û y .i Rah mân ’ ı cân â d ü n y âd a in citme cân ı K er îm’ d en ih s ân ı cân â d ü n y âd a in citme cân ı 529 .r û n e ş e re f Muğbeçe tâze g ü zel zü lf ü n d e zer-ş â n e l e ri 5 L UT F İY Â b ö y le g an îmet k ad îmî e l d e i k e n Reşke sal k ad r in i b il celb ed e me s t â n e l e ri Fe ‘ i lâ tün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / Fe ‘i lün 674 1 Bahr-i seâd etd e d ü r r.en d âz k er em.i A llah Cibrîl-i Emîn ’ d ir b ev v âb .ây a Cemâl is ter is en b u l b ir cân ân ı 11 ’ li h e c e v e zni 675 1 Dilersin Bu dâr-ı Kerem-i Bu dâr-ı r ah met.i h id ây et Bulmak is ter is en o k u K u r ’ ân ’ ı Ş ehr-i şer âf etd e d âr.i b ed r.ı h u b b .

ı k emâle b u d u r b ir n i ş â n Bu d âr.S ul ar g ib i y ü zü n y er ler e k o y a k Tev âzu ‘ in cis in g er d ân ın a ta k Ku llar a k u r b an o l b u k ib r i b ı ra k Bu d âr.i M u h ammed âlem.ı d ü n y âd a in citme câ n ı Ş ân u ş ö h r et içü n aman ö zen m e E nzâr.S a m e d Yâ Rab M u h ammed ’ e b ağ ışl a b i z i Rav za.i M u h a m m e d Ne k er emler etd i A llah ü ’s .p er v er o lma z i y â n d ı r Râh .ı k ab r.ı d ü n y âd a in citme câ n ı 11 ’ l i he c e v e zni 676 1 Nûr u llah d an mü r ek k eb d ir M u h a m m e d F ey zu llah d an mü ed d eb d ir Mu h a m m e d İnd allah d a mu k ar r eb d ir M u h a m m e d Yâ Rab M u h ammed ’ e b ağ ışl a b i z i Ümmet.i r ah met g ü n eş ler d en a y â n d ı r Bu n as îh at k ad îmîd en b ey ân d ı r Bu d âr.ârâ d ı r Arş ile f er ş M u h ammed ’ e ga rrâ d ı r M u h ammed s u ltân .ı d ü n y âd a in citme câ n ı 5 Dil er s in k alb in i o ls u n ü r û ş â n E lbis en to z ey le b aş ın p er îş â n E rb âb .ı d ü n y âd a in citme câ n ı L UTF İ Y Â ten .ı h er d ü .s e râ d ı r Yâ Rab M u h ammed ’ e b ağ ışl a b i z i 530 .ı d ü n y âd a in citme câ n ı P eder ü mâd er en ey le mer h a m e t Hilm ü s ab ır g ü zel b ir b ü y ük d e v l e t Bağ la h il‘ at içü n k emer.ı n âs içü n s ak ın b eze n m e Ure f ân ın n ef r etin i k azan ma Bu d âr.i M u h ammed zâir.i A h m e d Old u lar k ās ıd .i h i m m e t Bu d âr.

cev ş en Yezîd ’ in emr in e m ü n k ā d o l u p Kerbelâ as h âb ın ın A llah iled ir ü l fe t i 5 Ol Husey n ’ in zât.leb d û ç â r e d ü p Ol Yezîd lân et.mek ân çek s ü n d ü .i ab â Ç ih âr.ı R es û l’ i teş n e.i M u h t â r-ı Hu d â Hazret-i Yah y â ed ü p an ı b u cilv e ri f‘a t i Âl ü evl âd .ı âl.s âzı Yâ Rab d elîl ey le b ir eh l.â l e m z a h m e t i L UT F İYÂ Â l.i h ayre t d e z e b û n T îğ-ı a‘d âd an çık ar H ak k ’ ın b ü y ü k m e rh a m e t i Ş imr-i zi’ l.Arş u fer ş r av zad an alu r en v âr ı Âlem-i melek û t ey ler ezk âr ı Muhammed ’ e s alev âtın es r âr ı Yâ Rab Mu h ammed ’ e b ağ ış la b iz i 5 M uhamm ed med d âh ı y ü z d ö r t k it â b d ı r Kur ’ân a n cak M u h ammed ’ e h itâbd ı r Bahr-i M u h ammed ’ d e A r ş b ir h u b â b d ı r Yâ Rab Mu h ammed ’ e b ağ ış la b iz i Medîne-i M ü n ev v er e’ y e ü mmet Doldular b u ld u lar A llah ’ d an r ah m e t Ne seâdet M u h ammed ’ e mu h ab b e t Yâ Rab Mu h ammed ’ e b ağ ış la b iz i Yüzü yer d e LU TF Î ey ler n iy âzı S enden özg e y o k d u r b ir çâr e.y ı âlem b ah r.ı p âk i ş eb .i Zeh r â h i k m e t i Kurdular k i b u ld u lar A r ş ’ d an y ü c e b i r d e v l e t i E hl-i eflâk er âzîy i cü mleten s ey r â n e d ü p Gördüler k i b u tar af d an d ır H u d â’ n ı n ra h m e t i İns ü cân eş y â.i n âzı Âl-i Muh ammed ’ e b ağ ış la b izi 11 ’ li h e c e v e zni 677 1 Kerbelâ’ d a b ârg âh .ı y âr ’ e b u ğ z e d e n Vallah an lar a ezeld en d ir H u d â’ n ı n l â n e t i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 531 .

. .. . .... . . . . ..i ş er îat v ar o l a n b î d â r o l u r Nû r.i Rah mân d i l -g ü ş â d e t s ü n s e n i Hu b b . . . . . . . . . . .i ir f ân ile d o l k i o l âb â d e t s ü n s e n i 5 Dâr ey in d e d es t. . . . ..ı k alb i tecd îd ey le y e m e y m ü l g i b i 5 İhtiy âr s ız ş er h ed er metn . . . . . .i v ah d etd en alu r emtâr-ı h i k m e t y a ğ d ı rı r Had r av ât. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ı ş er b et. . . . . . . . . . . . .i K u r ’ ân f ey z. . . .i M ev lâ n u tk . . . . . .i h ü n er. . . .s en c. .. .g îr in H azr e t -i Al l a h o l a L U TF İ Y Â lu tf . . . .mend â ri f-i c e v h e r-ş i n â s Rişte.i ezel v er miş şe râ b -ı e y n e m â M ey . . . . .i d il o lmaz is e y a k im o l u r h u rş î d -i n â s Gü ller e zev k b ah ş ed er v ak t-i s e h e r b ü l b ü l g i b i Bah r..ı eş y â z e v k -y â b e t s ü n s e n i S âk î. . . .i ilm. . .678 1 Nûr. . . . .i d e rû n u m ş e rh i n i S în e. . . . .i led ü n n î n âş i r-i d e rs -i a re f M en ar ef d er s h ân es in d e b er-m û ra d e t s ü n s e n i Câm. .i s âf ın d a es r âr s allan ır s ü n b ü l g i b i L U TF İ Y Â y ak mih r.i b as ar s e y r e y l e e k v â n ı Bu n ak k āş n ice n ak ş ı ey lem i ş h i k m e t l e b u e y v â n ı 532 . . .. Bir s ü h an .i b ezm. .i ş i‘ r im d u tar d es tin de t â z e g ü l g i b i E hl.i v ah d e t d e n m u h a b b e t ş e m ‘i n i Bu mu h ab b et f er v er ir H ay d e r ’l e re d ü l d ü l g i b i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 680 1 Bas îr et eh li o l n û r.i v ah d et n eş ’ es i g amd a n â z â d e t s ü n s e n i M ek teb . . . . .i H u d â d in d e i m â d e t s ü n s e n ­i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 679 1 .

ı H u d â mih r.i ay ân ey l e r b e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 682 1 S eâdet-m en d o lan ef r âd .y ı h id ây etd en alu r d i l z e v k ı n i M en aref mey h ân es i h ik met.Yakışmış n ak ş ı men k û ş e b u s er lâ y ı k b u s e r-p û ş e Yerindedir b u s er h ô ş a y o lu n d a f i‘l -i R a b b â n î Giderse b ü lb ü lân zâğ .i K u r ’ ân ’ ı Her kim is ter is e A llah ’ d an ik r âm Okur hem o k u d u r d er s .d em k a‘ r in e emv âcı r ev â n e y l e r b e n i P âre pâr e o ls am o mey d ân .civâ n e y l e r b e n i Kûy-i câ n ân cen n et.ı ey n emâda n L UT FÎ’y e Olsa ikrâm.i g ü l i s t â n d a n E derler zâğ ile p er v âz o men zild e c e v e l â n ı 5 E rişür fâs id ü s âd ık n e is e mak s û d u m a t l a b Gerek de y r ü g er ek K âb e n ey i d il e r b u l u r a n ı Kemâl-i ak le mâlik b ir n ecâb etlü s e l î m t a b ‘a İçirmek LU TF İ Y Â o lmaz h ay âtın d a i ri n k a n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 681 1 Dilrubâl ar d er d i d ild e n âtü v ân ey l e r b e n i Z evk-ı s ev d â d er û n u md a n ev .i d îv ân ey l e r b e n i 5 M ey-i mân â.y ı mu h ab b et zev r ak ı m g a rk e y l e d i Dem-be.ı cev lâ n g â h d e Bu seâdet r eh b er i mîr.i K u r ’ ân ’ ı 533 .b ey â n e y l e r b e n i Bezm-i vah d etd e ş er âb .ı r ev ân ey ler b e n i Derd-i der y â.i M e’ v â’ d an e l z e m d i r b a n a Âsitân-ı d erg eh e âb .ı s iy âh ın m e n z i l e s i n e Kemâl-i iş tiy âk ile ed er s e ter k g ü l i s t â n ı Yıkar kâş ân eler in b âğ b ân g ü l.ı İ s lâm Okur hem o k u d u r d er s .

Celâl ed er mer h a m e t Her k im d iler is e b âk î b ir d e v l e t Ok u r h em o k u d u r d er s .âlemîn ’ d en mer h am e t d i l e r Ku r ’ ân o k u y an ı af v ey le d er l e r Ok u r o k u td u r u r LU TF Î K u r ’â n ’ı 11 ’ l i he c e v e zni 683 1 Ko p d u b u g ü n k ıy âmet Yer y ü zü alk an o ld u Gö r ü lmemiş alâmet Kan d an b ir tû f ân o ld u İsl âm h ân ü mân ıy la Ku r tu lmaz b ir cân ıy la Her k es in ö z k an ıy la S aç lar ı elv ân o ld u L âle y an ak g ü l y ü zler Go n ce d eh ân d ü r s ö zler Han çer len d ik çe s ızlar Bed en ler i k an o ld u Yav r u lar ağ lad ık ça Ciğer ler d ağ lad ık ça Han çer ler b ağ lad ık ça Ces ed d e b î.ı a‘ lâ’ d an r a h m e t Cen âb .i K u r ’â n ’ı Gö k ler d e melek ler s u d a s em e k l e r Yer d e k ar ın calar d iler d ilek l e r Hâces in e d u â ed er melek ler Ok u r h em o k u d u r d er s .cân o ld u 5 İs l â m s ı z l a r Hu d â ’y a Arş s a l l a n u r s a d â y a Da ğ l a r g e l ü r n i d â y a İs l â m p e rî ş â n o l d u De s t e d e s t e g ü l y ü z l e r Dö k ü l d ü k a ra g ö z l e r Ka n a b o y a n d ı y e rl e r Ta ş l a rı m e rc â n o l d u Yi ğ i t l e r b a l t a l a n m ı ş Öz k a n ı n a b o y a n m ı ş Kö rp e k u z u l a r y a n m ı ş Ât e ş d e b ü ry â n o l d u Ka n l ı b â z â r k u ru l d u B o y u n l a rı b u ru l d u Ka n h a rm a n ı g ö rü l d ü Gö re n â d e m k a n o l d u 534 .i R a h m â n Ok u r h em o k u d u r d er s .i K u r ’â n ’ı Her k im o k u d u r s a s ıb y ân e K u r ’â n M ü f tî mü d er r is ler h ep o n a k u rb â n Her k im is ter is e r ah met.ı zü ’ l.i melek û t is tiğ f âr ey le r Rab b ü ’ l.Nâzil o lu r A r ş .i K u r ’â n ’ı 5 Âle m.

Ağladılar f elek ler E yler du â melek ler Kabûl olmaz d ilek ler Göz yaşı u mmân o ld u 7 ’ li h e c e v e zni 1 0 L U T FÎ fi ‘l -i Hu d â ’d a N o k s a n m ı y a i râ d e Te ’s î r y o k b u s a d â d e Âdem ki hayvân oldu 684 1 Rûy-i ze mîn i s ey r et alk an lar a b o y a n d ı F eryâd u âh .i İ s lâm b u g ü n d e k an d ı k a n d a n Kāfdan k āf a b u d ü n y â alk an lar a b o y a n d ı Başdan b aş a b u f itn e âteş len ü p a l ı ş d ı Yâ Rab n e s ö n mez o ld u y an d ık ça y a n d ı y a n d ı Amâmeler açıld ı âlemler o ld u g ü l re n k T îğ-i a‘d â b u k an d an k an d ık ça k a n a k a n d ı Baltaları çalar ak h ep k o llar ı u s and ı Ura ura k âf ir ler k ılın çlar ı ü ş en d i Câmilere h açlar ı k âf ir ler o g ü n a s d ı Çok köy ler i k âf ir ler b ü tü n b er âb e r b a s d ı 10 Nice cân lar ten in e k ılın çlar ın ı ça l d ı Anaların y an ın d a y av r u lar ın ı k es d i Dört kâfir o ld u k as ab b ö lü k b ö lü k d ü ş ü rd ü Yiğitlerin k an ın a p ar mak lar ın ı b a n d ı İslâm er iş mes ey d i b ir f er d k alır m ı y d ı y a L utf-i Hu d â er iş d i o r d u lar ı d ay and ı 535 .ı İ s lâm A r ş ’ a k ad ar da y a n d ı Haşre ka d ar b u d er d e y an s ın âd em o l a n l a r F elekde h ep melek ler b u d er d imi z e y a n d ı E brû-kem ân civ ân lar h âk ü zr e y e k s â n o l d u Günden g ü zel g ü l y ü zler o d lar iç i n d e k a l d ı P îr ü civ ân o g ü n d e k an lar d ö k er g ö z ü n d e n Nev-rest eler g ü zeller k ızıl k an a bo y a n d ı 5 A‘dâ-i e h l.

i n û r.‘ i H a k k ā n î Ub û d iy y et içü n h âlis n iy y et i E rb âb .i d ev r ân e min n et ey le m e m c â n â b u g ü n Ş âd u h u r r em.i  d e m ’d i r E zeld en mazh ar.ı s ır r.i aş k ın d ürl e ri Der v îş ân d ır y er in g ö ğ ü n n ûrl a rı Der v îş ân d ır g ü lş en ed en Tû r ’l a rı Der v îş ân e mah s û s s em.i p îr â n ı Z ümr e.ı d er û n ile M es îh â d em d i r Bah ş ed er ler mü r d e d iller e c â n ı 536 .ı zü lf ü n g ö n lü mü ten v îr e d e r h u rş î d g i b i P ertev .ı ir f ân e ey ler h izmet i Hak y o lu n d a H ak k ’ a b ağ lar h i m m e t i Bırak maz d âmen .v eş s e rfü rû o l b î d g i b i 5 L U TF İ Y  d âr.L UTF Î b u d er d d eğ er li b ir â h ç e k ü p d e rû n d a n S ızıltı çık d ı A r ş ’ a eh l.i p îr.i cemâlin d ild e d i r C e m ş î d g i b i Dâv er.ı H ât e m ’d i r Z ev k .i k u bû r u y a n d ı M ü s t e f ‘i l ün / F e ‘û l ün / Müs tef ‘i lün / Fe ‘û lün 685 1 T âr.i d er v îş ân lü b b .i b ü len d .ı d erg eh .i mes tân e s o r d u m ze v k -ı d i l d e n b i r h a b e r Ded i h as r et âteş in d e y ak d i l i s e n Şî t g i b i Âsitân .h âtır ım b ir b e n d e -i n û r-d î d g i b i S erv er.ı H ak ’d a E m r.ı b ek ād a d ev l e t i s t e rs e n e ğ e r Baş açık y alın ay ak d erg âh d e s ı z l a n s ı y d g i b i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 686 1 Ârif ân e y azd ım b u d âs itân ı Der v îş ler e o lu r H ak k ’ ın ih sâ n ı Der v îş o lan o lu r tar îk .i d ild âr e y üz k o y k ı l n i y â z Her s eh er s er v .i ş er îatin o lu r k u r b ân ı Der v îş ân d ır b ah r.

i ir f ân içr e ald ı k ı y m e t i 537 .ı d er v îş â n Nefesi k imy âd ır v ech i n û r.ı s ân î Tû s î F ir d e v s î g i b i Ş i‘r ile m eclis .ı K u r ’ ân Ârif-i Hak o lu r ilm.i mu allâ Kalbi sırr ı r û h u n ef s i mü zek k â Olmuş zik r ed er ek is m.i H u d â’ d ır İlhâm ile d er v îş ân e atâd ır Tarîk-ı d er v îş ân r âh .i ar ef o k u r d er v îş ân Keşf olu r s ır r ın a es r âr.ef ş ân Hakkā der v îş ân e b u d ü r ü r n iş ân Gelür vü cû d u n d an b û y .i led ü n d ân Olur mâr if etin b ah r ü u mmân ı Kıtmîr-i A s h âb .ı h id ây e t Neşrederler h alk a f ey z.ı mu h ab b et eh l.i R ah mân î Dervîşle r in g ö n ü l g ö zü mü cellâ E srâr-ı m u k ad d es k ad r.5 Dervîşân o lu p eb d âl ü ak tâb Dervîşân d ır H ak k ’ a eh ab b .i h ü d âd ır Dervîş o lan g ö r ü r mih r.i ir f ân ı 10 Dilde der s .ı h ik met ş i‘ r e ey ler ra ğ b e t i Nice bin H as s ân .ı K eh f d er v îş ân e E yledi m u h ab b et er d i emân e Tarîk bud u r LU TF Î d ü ş me g ü mân e S ığın bir A llah ’ a g ö zle emân ı 11 ’ li h e c e v e zni 687 1 Gül-güli s tân .i Rab b ân î E deb bir tâcd ır n û r.i h u b âb Cezb olu r mah v ed er n âm u n iş ân ı M ahzen-i h ik metd ir n u tk .i ah b â b Bahr-i te v h îd ü zr e ems âl.i d il l e r s o h b e t i Hâmil-i es r âr.v elây et Destûrla r ı v ar d ır ilâ.i S ü b h ân ’ı E zelden o lmu ş lar s âh ib .n ih ây et Câm-ı mu h ab b etd ir zar f .

. . . . . . .âs â k eş f o l u n m u ş h e r m u a m m â y ı Ub û d iy y etd en ö zg e k u r b . . . . .ı İ lâh î ’d i r g ö z ü n v a rs a Gö r ü r s ü n h u r ş îd . . ..s er h ik met k i t â b ı d ı r n a z a r-d â r o l Nice ş ü r r âh o lu r eş y â g ü n eş-v e ş c û d -i M e v l â ’y ı Cihân b ir zar f . . . . . . . .ı h ik met y ağ ın ca g ü l b ü n -i d i l g ü l a ç a r Gü l. . . .. . .ı M ev lâ h id ây et eh lin e k ı l h u rm e t i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 688 1 Bu ib r etg âh îd e cân â g ü zelce s e y r e t e ş y â y ı Gö n ü l mir ’ âtın ı ten v îr ed ü p g ö r s e n d e L e y l â ’y ı Bu âlem s er. .i İ lâh î mer k e z i d i r ş â i râ n Âşık . ..g ü lis tân . . . .ı M ev lâ LU TF İ Y Â y â r o l s a b i r fe rd e E riş ir f ey z. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .y ı “k āb e k av s ey n ev e d n â ” s e rî ri n e Dâ‘ v et ed ü p Teâlâ H ab îb ’ i M u h a m m e d ’i S ul tan ed e cin ân d a H ak mül k -i k e b î ri n e L îv âü ‘ l.i H a k k ’a b i r s e b e b y o k d u r Gü r û h . .. . . . . . . . . .ı meâr if ş i‘ r e v e ri r ş ö h re t i 5 L U TF İ Y Â f ey z.ı es r âr. .. . . . . . . . . . .. . .i ay n im n û r. . . .h amd ’ i ile tab îb i Mu h a m m e d ’i 538 . . . . . . . .i i rfâ n d a n b e î d o l m a Gö n ü ld e g ü n g ib i mu tlak g ö rü rs ü n s e n d i l â râ y ı E ğer tev f îk . . . . .i ev liy ây a lâh ık o lan g ö rd ü a ‘l â y ı 5 Aman ey n û r. . . .i Rab b ân î b u lu r n û r-i t e c e l l â y ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 689 1 . . .. . . . S ah r â. . . . . . . . . . . . . . .M en ar ef d er s h ân es in d e ş âi râ n m u h t â r o l u r Ş i‘ r ile ş er h ey lemiş ler met n -i s ı rr-ı v a h d e t i E m târ. . .te. .

ı zü lâller E derler g ü lzâr için d e k ar âr ı S eherlerd e g ü zel g o n ce.ı M u h a m m e d î E y nûr-i d il h id ây et d iler is en s eâ d e t Habîb-i K ib r iy â b il C en âb .i h amr â Gül-i han d ân g ü lis tân d a d ilâr â Bûy-i gü l b ü lb ü le an b er.i Es r â’sı n d a Cibrîl’e o ld u p iş r ev ş itâb .ı M u h am m e d î S erây-ı l î.i M u h a m m e d ’i 5 Hitâb-ı “ü d n ­ ü min n î” b ey ân etd i k ı y m e t l e Mecme-‘i en b iy âd a h atîb i M u h am m e d ’i Hil‘at-i lev lâk ile mü zey y en etd i M e v l â Câmi-i kü tü b o ld u k itâb .ı M u h am m e d î S âkî-i rû z.i cân h u b b .Ş eref ü ş ân u ş ev k et H ab îb .meallah Ley le.i h ik met d o ld u r d u m e v c -i ra h m e t Nûr-i mâr if etiy le h u b âb .i M u ha m m e d e y c â n Dillerde d ü r r ü mer cân h itâb .ı M uh a m m e d î 1 4 ’ lü h e c e v e zni 690 1 Görürsü n b ü lb ü lü g ü lzâr için d e E der fery âd g ö r ü n ce g ü l‘ izâr ı Yanar câ n u ces ed i n âr için d e Görünce g ü l‘ izâr ın d a g u b âr ı S eherde g ö s ter ir cemâli g ü ller E ser bâd .ı s ab â r ak s ed e d aller Vere bül b ü ller e zev k .i s âr â Dolar bü lb ü l ile g ü lü n civ âr ı 539 .ı M u h a m m e d î Deryâ-yı ilm.i eles t s aîd ler e d ağ ıtd ı İçen buld u h id ây et ş er âb .ı M u h am m e d î 10 Kevser-i cen n et.i K ib ri y â ’d e Ş öhret-ş iâr ed ü p d ü r k ıy met.ı M u h a m m e d ’i Her dem d er in e d er b ân o lan LU T FİY Â k u rb â n Tevhîd iled ir an cak b ev v âb .

i h i k m e t E der d âim g ü lis tân e mu h ab b e t Do lar can g ö zü n e n û r.i s ü n b ü l Gö r ü r g ü lzâr için d e n û r d îd â rı 5 Ola n g ü lzâr e âş ık h âr e b ak m a z Yâr e d ild âd eler ağ y âr e b ak m a z Diy âr.i a ‘z a m M u h a m m e d ’d i r Kıy âmetd e d u tar d es tin g ö r ü rs ü n b u R a m a z â n ’ı 540 .ı g ü lzâr ı b ü lb ü l b ır ak m a z S eher ler d e ed er zâr.ı g ü ld e d er s .Gü lis tân .i r ah met.i tev h îd b u lu rl a r d â r-ı c i n â n ı Diler s in H azr et.i M ah mû d b u l u rl a r fe y z -i R a b b â n î Ramazan b ah r.ı t e v h î d i c i l â s ı d ı r Olan lar h âmil.i H ak k ’ ın rı z â s ı n ı e d e b d â r o l E deb h ay â ile b u lu r b u lan la r k u rb -i Sü b h â n ’ı Ş efâ‘ at k u b b es in d e n ey y ir.i h id â y e t Gü le b ü lb ü l o lan ald ı ş ik âr ı Gü lü n âş ık ıd ır b ü lb ü ller ey c â n Gö r ü n mez g ö zler in e d ü r r ü m e rc â n Gele cezb e d ü ş e cân e h ey ec â n M ey ân d a LU TF Î ed e âh ü z â rı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 691 1 Yin e can g ö zler i cân â ed er s e y râ n o c â n â n ı Açar p er d e cemâlin d en g ö r ürs e s e n d e i rfâ n ı Ramazan ’ d ır h id ây et g ü lleri n i n â b -ı h a y v â n ı Açar g o n celer i b u mâh b u d î n i n g ü l -g ü l i s t â n ı S al âtu llah s elâmu llah M u h a m m e d M u s t a fâ ’s ı n a Ok u r b u ü mmet.ı h ezâr ı Ok u r ev r âk .i İ lâ h î ’d i r b u ü m m e t e Ramazan ’ a ed en h u r met b u l u r ra h m e t -i R a h m â n ’ı 5 Ramazan mü ’ min in mir ’ ât.ı melâh atd e o lan g ü l Dağ ıd ır b ü lb ü l o lan a mey ü m ü l Ver ir zev k b ü lb ü lân a d ev r.

i îmân o lmu ş s av u m rû h a h a y a t v e rm i ş Z ekâtdır s ed ed en y ar ın b ize eb vâ b -ı n î râ n ı MUHAMM ED LU TF Î ’ y i M ev lâ k e re m b a h ri n e g a rk e d e E rişe rah met.i d iller d e ş e b i s t â n ı Ramazan ’ d ır g elü r s âimler e F ey y â z -ı M u t l a k ’d a n F üyûzât-ı İ lâh î d il o lu r H ak k ’ ın n û ri s t â n ı Ramazan ’ d a s âime zü ’ l.K er em lut f u k e re m e y l e r Bu ümmet.i m u a m m â y ı Güneş g ib i mü cellâd ır g ö zü n d e m âri fe t n û ru O nûru bah ş ed er tev h îd d u r u p s eyre t b u e ş y â y ı 541 .i h id ây etd en g ö r ü r s ü n m i h r-i v â l â y ı Gözünde n û r.i R ah mân b u la d er d i n e d e rm â n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 692 1 Ramazan ’ d ır y in e g ü ller açar d ill e r g ü l i s t â n ı O sahrâ-y ı g ö n ü ller d e b ezed ir b â ğ u b o s t â n ı Ramazan ’ d ır d o ğ ar d ile y in e n û r.i M u h ammed ’ e o k u r lar a fv -i d e s t â n ı 5 MUHAMMED LUTFÎ’ y i y â R ab cü d â k ı l m a b u ra h m e t d e n Ramazan ’ d a b u ü mmete k er emin k a m e ri s t â n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 693 1 S eâdet-men d o lu p cân â g ö zet d erg â h -ı M e v l â ’y ı Doğar bu r c.Ramazan ’ d a mu v ah h id ler mü n âcâ t e y l e r A l l a h ’a Ş eyâtîn k ey d ü mek r in d en s elâme t o l a î m â n ı Okunur H azr et.i K u r ’ ân d ağ ılu r r a h m e t -i R a h m â n Bu ümm et r ah mete ş ây ân o lu r d u t a rs a fe rm â n ı 10 Namaz nû r.i ib r et v ar g ö n ü ld e n û r-i h i k m e t v a r Bütün eş y â mü d er r is d ir o k u ilm.i h i d â y e t l e r M ünevve r ey ley e k û ş e.

ı v ah d ­ etd ir b u e ş y â d a o l a n e ş k â l Bu mev cû d mû cid e d âld ir m ü n e v v e r k ı l s ü v e y d â y ı 5 Bu k âin ât mü k ev v in i ed er i s b â t d a h î Ku r ’â n Bütü n eş y âd an azh er g ö r k e re m -i Ha k Te â l â ’y ı Nice b ir K ād ir ü K ay y û m v e ri r e rz â k b u m a h l û k a E ğer k âf ir eğ er İ s lâm y iy er l e r rı z k -ı a ‘l â y ı Yar ın r û z.i M u h ammed b u l u r ra h m e t -i R a h m â n ’ı Ramazân ’ a ed en h u r met ik i c i h â n b u l u r d e v l e t Gö r ü r cen n et.i İ l â h î n e ş ro l u r b u m â h Do ğ ar b u r c.i v ah d et mu h ab b et.i a‘ lâd a o lu r mek ânı 542 .ı s ır r.i M e’ v â’ n ın y ü c e d i r k ö ş k ü e y v â n ı 5 M ey .ı r ah m e t fe y z -i Fe y y â z ’d a n Dö k er ü mmet.i h id ây etd en k a m e r-i fe y z -i R a b b â n î Gö r ü n ü r Ley le.i k ıy âmetd e v er ir h e rk e s e l â y ı k ı n M u h ammed ü mmeti LU TF Î b u l u r e v v e l c e m e ’v â y ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 694 1 Ramazân ’ d a açar g ü ller b u d î n i n g ü l -g ü l i s t â n ı Ramazân ’ d a v er ir b âr ı d iy ân e t b â ğ u b o s t â n ı Ramazân ’ d a ed er ih s ân Teâl â ş â n ü h û e k b e r Ramazân ’ d ır b u ü mmete h id â y e t i n n û ri s t â n ı Ramazân ’ d a açılu r b âb .i mer h ametd en mih r.i K ad r ’ in mu a l l â k ı y m e t ü k a d ri E der mü ’ min ler i man s û r k ere m i n d e n k e re m -k â n i MUHAMMED LUTFÎ’ y i y â R a b a y ı rm a b a h r-i ra h m e t d e n Ramazân ’ d a d u tar âlemler i m e rh a m e t u m m â n ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 695 1 Bur c.Kitâb .i ra h m e t i Gö s ter ir g ö zler e mer h amet k â n i Her k imd e v ar is e îmân d ev l e t i Cen n et.

d em Bula seâ d et s en i Gülbe-i d il n û r o la Hak ile h u zû r o la Dîn ile mes r û r o la Ala halâv et s en i Tevhîde ey le d ev âm Rızâ-yı H ak ’ d ır mer âm Îmân ile k ıl k ıy âm Bula şerâf et s en i Huzûr il e k ıl n amâz E yle Hu d â’ y a n iy âz Çâre ede r çâr e.b e.d îd em Bahr-i h id ây et s en i M evlâ’y a d ö n d em.i Rah îm İnâyetler ed er ih s ân .i R ab b â n î Muvahhid tev h îd d e s âb it o lu n ca Nûr-i tev h îd k alb ler in e d o lu n ca S ırr-ı tevh îd k emâlin i b u lu n ca Berk uru r d iller d e n û r.Kerem-i K er îm’ e n ih ây et mi v ar Kerem e d er h er d em o P er v er d ig â r Keremul lah g ü n eş g ib i âş ik âr Kesilmez İ s lâm’ d an f ey z.i R ah mân ’ ı mü ş tak d ır b iz e Rahmeti n g ü n eş i g ö r ü n ü r g ö ze İnşâd eyle LU TF İ Y Â s en b u s ö ze Bâb-ı mer h ameti açar d er b ân ı 11 ’ li h e c e v e zni 696 1 Gark ede h er d ü .ı K ad îm S en seyr et n iced ir lu tf u n u mmân ı 5 Rahmet.i K er îm Nâzil ol u r o d em r ah met.s âz Dilde dir ây et s en i M ü f te ‘ i l ün / F â ‘i l ün 5 İ bre t i l e k ı l n a z a r Hak ile eyle güzer Bu h e v â d a n k ı l h a z e r Ed e s e l â m e t s e n i D â i m â K u r ’â n ’a b a k Ve rd i ğ i fe rm â n a b a k Ra h m e t -i R a h m â n ’a b a k Ala inâyet seni Sözümüzü kıl kabûl Olmayasın sen melûl Ce n n e t e e y l e v ü s û l Bu l a ş e fâ ‘a t s e n i LU T FÎ’y e l u t f-i H u d â Ey l e y e n û r-i h ü d â K u r ’â n ’a e t i k t i d â A l a ş e fâ ‘a t s e n i 543 .i R ah mân î Ol zemân er iş ir k er em.

tar af çâr.i ke s b i i h t i y â r E yle emr etd i Teâlâ emr e k ı l i t â a t i E m r in e f er mân .i n û r v ü cû d u n d an g el ü rd i b û y -i R a h m â n î 5 Bu LU TF Î k emter in y â R ab k o y a r y ü z y e rl e re s ı z l a r Amân A llah amân A llah amâ n d ı r d i l d e d e s t â n ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 544 .i M ev lâ’ d ır o b i r k a d r-i m u a l l â d ı r O rav za.f îh â an ı n i n d i n d e m a ‘d û m d u r Bırak mış A r ş ile f er ş e u lu v v -i ş ö h re t ü ş â n ı O bir memd û h .b er o l s en r ı z k i ç ü n ç e k m e e l e m Art ır amazs ın mu h ak k ak tak s î m o l a n k ı s m e t i Bah r e d ü ş s en tak s îmin d en f a z l a b i r y u d u m s u y o k Her n e k ad ar cem ed er s en dü n y â d a ç o k s e rv e t i 5 Bir g ü zerg âh d ır cih ân ş âh u g e d â y a k a l m a d ı İbr et ile k ıl n azar âleme al b i r i b re t i Bu k itâb .i b as îr etle o ku b u h i k m e t i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 698 1 Vü cû d .697 1 Çâr.p er ile p er v âz e k ı l m a h i m m e t i Kes r et.i emv âl içü n b o ş y ere ç e k m e m i h n e t i Cüz.i ih tiy âr ile b ir cü z.ı A h med ’ d ir d ü -k e v n e y n g ü l -g ü l i s t â n ı Kamer is tân .ı r ah metd ir b ez e t m i ş b â ğ u b o s t â n ı Bütü n d ü n y â v e mâ.ı k âin ât b in ilm ü h i k m e t b a h s e d e r L U TF İ Y Â n û r.i Zât.i tecellâd ır n ü b ü v v e t i n n û ri s t â n ı Bütü n C ib r îl’ ler i h ay r etd e k o y m u ş d u r k e m â l â t ı O c û d .

i Ö mer Nûr-i Kur ’ ân ile O s man mü n ev v e r Ş ecâ‘atde A lî g ü n eş d en ezh er Biz seve r iz Çâr.ı b er în ’ d ir Biz seve r iz Çâr.ı M ev lâ’ y a d er bâ n Osmân’dır h ak k ıy la k âtib .i K u r ’â n Hazret-i S ıd d îk ’ d ir f âtih .i v elîy i E bû Bek ir Ö mer O s mân A lî’ y i Çâr-i yâr ’ e k u r b ân o la cân ımız Anları sev mek d ir d în îmân ımız Bu ümmet için d e âlî.699 1 Velîler ser v er i S ıd d îk .i y âr.i v elîy i E bû Bek ir Ö mer O s mân A lî’ y i S ıddîk’ı med h etd i H azr et.i y âr.emr ü f er mân Biz seve r iz Çâr.i y âr.i h id ây et L UT F Î s ah âb ey e ed en mu h ab b et Dâreyinde elb et etmez n ed âmet Îtikād-ı eh l.i s eâd et Herbiri fer d en .i K u r ’ â n L ivâdârd ır A lî b â.f er d n û r.i y âr.i îmân Ömer ’dir d erg âh .i y âr.i v elîy i E bû Bek ir Ö mer O s mân A lî’ y i S evenler S ıd d îk ’ ı H ak k ā v elîd ir Cehennem n âr ın d an o l zât emîn di r Ömer bu İ s lâm’ a n û r.ş ân ımız M ecme-‘i mah ş er d e n û r.i mü b în d ir Bu dîn-i İ s lâm’ a O s man mu în d ir Alî velây etd e A r ş .i v elîy i E bû Bek ir Ö mer O s mân A lî’ y i 5 S ahâbe-i g ü zîn n ecm.ı Ek b er S everdi S ıd d îk ’ ı A llah ü P ey g am b e r Adâlet g ü n eş i H azr et.i v elîy i E bû Bek ir Ö mer O s mân A lî’ y i 11 ’ li h e c e v e zni 545 .f eş ân ımı z E vliyâ iç in d e n û r.i îmân temâmet Biz seve r iz Çâr.ef ş ân ımız Biz seve r iz Çâr.

ı ıs y ân ı ş ey tân b u ld u r m u ş Bu r ezâlet d o ld u r mu ş d u r me y d â n ı Nis âlar d a zer r e h ay â b u lu n m a z Nis âs ız iş r ets iz meclis o lu nm a z İş k ar ış mış b u g ü n ö n ü alın m a z M eğ er k i er iş e k ah r.700 1 Baş d an b aş a s ey r et h alk .i İ s lâm’ ın g ü ller i s ol d u Gö r ü n n e g ö s ter ir h u k m.i S ü b h â n î M es cid ler e b u g ü n n ecâs et d o l d u E r o lan er en ler p ey d er p ey ö l d ü Bu d în .ı c i h â n ı M â lû m o la âş ik âr e n ih ân ı Ne r en g e b o y an mış ef r âd .y ı b e ş e r E ks er îs i b ir i b ir in d en eş er Bak ar b ize b u g ü n k âf ir ler ş a ş a r İsl âm’ lar g ezd ir ir tâze n is v â n ı Nû r u n u n âr etmiş k ü f ü r k em e n d i n Boy n u n a b ır ak mış k o lalı b e n d i n Alaf r an g ad a b eğ en miş k en d i n Kü f r ile d o ld u r mu ş İ s lâmis t â n ’ı 5 E rk ek ler i ır ak o lmu ş r ah me t d e n Diş iler i mü n ezzeh d ir iff etde n Ş erîati b ır ak mış lar zimmetd e n M u k ted â etmiş ler n ef s ü ş ey t â n ı Hu mar h amir mey d ân lar ı d ol d u rm u ş F i‘ l.i zin â y ü zler in i g ü ld ü r m ü ş E nv â.ı z e m â n Bir k er r e k eş f ey le d ev r.i R a b b â n î 546 .ı mak s û d a y i t d i Ay d u tu ld u g ü n ü n zıy âs ı b it d i Bulamazs ın b ir d u r acak mek â n ı Bir g ö r n e âlemd ir eb n â.i ze m â n ı Ulemâ s u leh â çek ild i g itd i Her b ir i mer âm.

i mü cellâ y ap a altu n o la h â rı Debbâğl ar a b ak cild i s ü r er y er ler e d â i m Bir şu‘le v er e g ö zler e mes r û r ed e c â n ı Hattât ise k ır tâs ın ı b ak mü h r eler h e r â n Üstüne y aza g ö s ter e en v âr.ı h u s r ân ı İki para etmez b ir f er d .p er es td ir F i‘l-i fücû r h u s r et o ğ lu mer es td ir T âmîr ey lemiş ler d âr.ı d îd â rı 5 Görmez mis in ü s tâzı d ö ğ er tâlib i h e r d e m M aksûde er e LU TF Î d e ah z ed e şi k â rı M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 547 .i K u r ’ ân ’ ı 10 Bu kadar b u n lar ı s ey r ed er b u n âs Bu nâsda n k u r u lmu ş elb et b u es â s Bunlar c emâatd ir k u man d an v es v â s Taşlarda mev cu td u r k ü f r ü tu ğ y ân ı Z ikr-i li s ân b u g ü n d ey y û s ter es d i r Cümlesi f âs ık d ır ş eh v et.i B â rî Görmez mis in h ad d âd ı d ö ğ er tey m û ri c â n d a n Bir seyf.ı n if âk Munkatı ‘ o lu r mu H ak k ’ ın ih s ân ı 11 ’ li h e c e v e zni 701 1 E y nûr-i d îd em s ab r ed eg ö r h ik m e t -i B â rî İkrâmlar ed er k u llar ın a s o f r a.i leîm Âmir-i m ah lû k a o lmu ş d u r ta‘ y în Küfr ü z u lmet d o lmu ş b u r û y .Uryan av r etler i if tih âr ile Gezdirir b er âb er îtib âr ile Gösterir h er y er in iş tih âr ile Aslâ kab û l etmez emr.i ze m î n Bu halde b ır ak maz H ak k ’ ın f er mâ n ı L UT F Î g amd âr o lma y ak ın d ır ş afa k Hak Kerîm’ d ir teb d îl o lu r b u s iy â k İnşallah k ah r o lu r ef r âd .

ezel tâ b â.ı H azr et.ı mu k ad d es d ir n a z a rg â h -ı İl â h î ’d i r E zel mir ’ âtıd ır H ak k ’ ın ma h a l l -i s ı rr-ı Sü b h â n î Gö n ü l âş ık ıd ır H ak k ’ ın ezel d e n t â e b e d a ş k ı Gü n eş g ib i ed er p er tev d u tu b e n râ h -ı c â n â n ı 548 .i lâ.i s ad r ın s ır r.m e k â n d a s e n y ü rü T âc.eb ed memd û h -i M e v l â ’s ı n g ü z e l Ken z.ı Lev lâk ile s u ltân mâm û r e t d i n m i n b e ri E z.i r ah metd ir M u h amme d e n b i y â l a r s e rv e ri “Rah meten li’ l.i mu h ab b et r av za -i p â k -i M u h a m m e d ’d e n E rer s e g ar k o lu r âlem H u d â ’n ı n b â b -ı i h s â n ı 5 Gö n ü l s ır r.i M e v l â p e y k e ri Nû r.i r is âlet n û r.ı ev r en g .i m e l â h a t d i l b e ri E vliy âlar r eh b er i âh ir zemâ n p e y g a m b e ri Yâ M u h ammed s en mu h ab b e t t a h t ı n ı n s u l t â n ı s ı n Kald ı Cib r îl S id r ­ e’ d e s en do s t a a ç ı n c a p e ri E y k er em.702 1 E y n eb îler s er v er i mü lk .k ân i k emâl.ı tev h îd C i b rî l a ç d ı g ü l b e ri 5 Kim s an a med d âh o lu r med d â h ı n A l l a h ’d ı r s e n i n Ş âh .i Bâr î Teâlâ ş â n ü h û e k b e r Gö n ü l d er d in e ib âd ın ed er b i n d ü rl ü d e rm â n ı Hu d â’ n ın aş k ıle s âb it o lan de rd e h l i d i r d i l d e Bulu r eltâf ın ı H ak k ’ ın g ö n ü l d e z e v k -ı rû h â n î E ğer f ey z.âlemîn ”s in L UT FÎ k o y m u ş y ü z y e re Kıl k er em ey le ş ef â‘ at ey ne b î l e r re h b e ri Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ’i lâ tün / Fâ ‘i lün 703 1 Tec ellîh ân ey i men zil ed er t e v h î d -i R a b b â n î M u tah h er ey ley en k alb i k o n a k l a r u l u s u l t â n ı Cen âb .i H ak H ay r u ’ l.v er â f âzı l -t e rî n -i e n b i y â Bah r.

Gel ey LU TF Î s iv âd an g eç s an a f e y z -i m u h a b b e t d e n Gelür tek mîl ed er tah k îk g ö n ü ld e n û r-i î m â n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 704 1 E y nûr-i b as ar s ey r ed eg ö r âb .â.i R ab b ân î açar r û y -i d i l â râ y ı 5 Kerîm ismin e mazh ar d ır k emâli gü n d e n e z h e rd i r Bu L UT FÎ ’ y i k ab û l ed e v er e r u tb e -i u l y â y ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 549 .ı M ev lâ’ d ır alu r f ey z-i Te â l â ’d a n Dağıdır f ey z.ı d i l s û z Ş em‘a-i cemâl âteş in e y an d ı n ih â n ı L UT F Î g ib i çâr.ı re v â n ı Yüz yere k o y u p y âr y o lu n a o ld u re v â n î Çağlar g id iy o r b aş ın ı taş d an taş a ç a l a r E lbette bu lu r g it g id er ek âlî.d îv â n ı Çölden çö le s ah r âlar a g eş t etd i o e n h â r Devr etdi d em.v eş âş ık .i h ay r etd e m i k a l m ı ş E lbette bu d em k almad ı k u v v eti t ü v â n ı M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü / Me f â ‘î l ü / Fe ‘û lün 705 1 S eherde b ü lb ü l.i d e rg â h -ı M e v l â ’d a O dergâh e o lan d er b ân k emâh î b i l ü r e ş y â y ı O bir zât.ı mu azzamd ır mu k ar r eb i n d -i M e v l â ’d a O bir derg âh .ı a‘ zamd ır alu r a‘ lâ y ı e d n â y ı Tecelligâh .k û ş e.d em o n eh ir g ö re a y â n ı S ahrâ-yı mu h ab b eti g ü zâr ey led i m e c n û n L eylâ’yı g ö r ­ i­ c ek d emi k o p ar d ı ş i v â n ı 5 E lbette dö n er p er v ân e.i v ah d et ed er ezk â r Te â l â ’y ı O ezkârd a o k u r h ik met açar mü ş k i l m u a m m â y ı E düp fery âd h emân s ö y ler d er.

i aş k me’ v âs ı Her r û z u ş eb f eh v âs ı M u h ab b et.i zer d e d ân e.b â re v e rm e m b e n s e n i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 707 1 Der v îş ler in g ü lzâr ı Nûr-i dîdâr-ı yârı Her rûz u şeb efkârı Nefy ü isbât ezkârı Bülbüllerden sor zârı Pervânelerden nârı Der v îş ler d ir ay n .706 1 Nû r.i h u zû r Z ev k .i M ev lâ’s ı Bülb ü ller d en s o r zâr ı P erv ân eler d en n âr ı 5 De rv î ş l e ri n y ü z ü n d e n Nû r d ö k ü l ü r g ö z ü n d e n Gü l l e r b i t e r s ö z ü n d e n Ne ş ro l u r fe y z ö z ü n d e n B ü l b ü l l e rd e n s o r z â rı Pe rv â n e l e rd e n n â rı De rv î ş i n y a n a r c â n ı M u h a b b e t -i R a b b â n î Ge l e y c â n d a n s u l t â n ı M e d e d p î r-i Ge y l â n î B ü l b ü l l e rd e n s o r z â rı Pe rv â n e l e rd e n n â rı De rv î ş l e r a ğ l a r g e z e r Fâ n î c i h â n d a n b e z e r Sı rr-ı Sü b h â n î s e z e r Z i k ri n i n c i s i n d ü z e r B ü l b ü l l e rd e n s o r z â rı Pe rv â n e l e rd e n n â rı De rv î ş l e r e k re m o l u r İn d a l l a h m ü k re m o l u r Aş k i l e h e m -d e m o l u r E s râ ra m a h re m o l u r B ü l b ü l l e rd e n s o r z â rı Pe rv â n e l e rd e n n â rı 550 .i d il M an s û r.ş ân d ilr u b â d ü r.i ağ y âr ey lemez Ken d in i v ar ey lemez Bülb ü ller d en s o r zâr ı P erv ân eler d en n âr ı Der v îş ler in h ev âs ı Cen n et.i R ıd v ân ’ d ak i g ü lzâr e v e rm e m b e n s e n i İhtiy âr ım eld e v ar k en h âk .ı d il ey ler zu h û r Bülb ü ller d en s o r zâr ı P erv ân eler d en n âr ı Der v îş ler âr ey lemez Gay r iy i y âr ey lemez M ey l.n âm b er d â re v e rm e m b e n s e n i Âteş .i n û r Ne cen n et is ter n e h û r Olu r lar eh l.i ş eh v âr e v e rm e m b e n s e n i L U TF İ Y Â y âr in y o lu n a v er v â rı n b u l d e v l e t i E y k er em.i âh ile y an s am n âr e v e rm e m b e n s e n i Âlemi v ar ey ley en A llah ’ a t e s l î m e t m i ş e m Rav za.i p â y i n b i r m e n e m Bah r.

r ev ân is t e r s e n i Kendi ne f s in g ö zed ir çâr.i h a l k Bü lb ü ller d en s o r zâ rı P er v ân eler d en n âr ı 7’l i he c e v e zni 708 1 Halk-ı âlem mer h ametle mih r ib ân i s t e r s e n i Bahş edü p b âk î h ay ât âb .ze b â n i s t e r s e n i Z ü’l-vef â s ad r.i emtâr ı in zâl e t m e d e Hurmeti n d e d âimâ s âb it.ı s af â n îmet.k eş ân i s t e r s e n i 5 Ârifâne k ıl n azar mîzân ile o l n ûr-i d i l E kserîsi h er cih etle p er îş ân is ter s e n i Dâimâ hu r met ü ik r âmın g ö r en efrâ d -ı n â s Bu müce r r eb d ir mu h ak k ak d er.ş ân i s t e r s e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 709 1 M ahlûku h alk ed en A llah Kitâb gö n d er miş d ir v allah Dâim de amen tü b illâh Her amelin o ls u n lillâh S akın in citme b ir cân ı Yıkarsın A r ş .ı mih n etin d e y âd .ı Rah mân ’ ı Bili rs i n k i A l l a h v a rd ı r İ s lâ m ’a î m â n ı y â rd ı r Bu d ü n y â fâ n î b i r d â rd ı r  h i re t d â r-ı k a râ rd ı r S ak ı n i n c i t m e b i r c â n ı Y ık a rs ı n A rş -ı R a h m â n ’ı 551 .ş in âs n o k s a n d e ğ i l L UT F İY elb et b u lu n u r âlî.LU TF Î ’ y e lu tf ed e H a k D er v îş e o la mü lh ak Er iş e tev f îk mu tlak A ş k d ır h id ây et.çeş mile e h l -i z e m â n Z îr-i bâr.ı r ev ân i s t e r s e n i Gün gibi g el y ü zler e u r p er tev in d e n d e m -b e -d e m S u gibi e mv âtı ih y â r ây eg ān is ter s e n i Âsumân-v eş k atr e.

Tasd îk ey led in K u r ’ ân ’ ı Tev h îd ey led in Rah mân ’ ı Nâr.f eş ân o lu r S akın in citme b ir cân ı Yık ar s ın A r ş .ü b âlî M ü ’m i n o l a n k a l b m i y ı k a r Terk ey le b o ş k ıy l ü k āli Boynuna lânet mi takar S akın in citme b ir cân ı Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yık ar s ın A r ş .ı R ah mân ’ ı Ad âlet et u mû r u n d a Namazın k ıl h u zû r u n d a Ş âkir.ı R ah mân ’ ı He rk e s e m ü n â s i b e m r e t L â y ı k o l m a y a n ı t e rk e t Gü c ü n y e t d i ğ i n e e m r e t Resûlullah yoluna git Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı Bil ir s in h ar âm h elâli 10 Ol fa k î r k i y ü z e n b a k a r Bil ir s in s ev âb v eb âli Gö z l e ri n i n y a ş ı a k a r Aman o lma lâ.ı R ah mân ’ ı 8 ’ li he c e v e zni Ki m s e n i n g ö n l ü n ü k ı rm a Sa k ı n h a ra m a e l u rm a B i r fe rd i n a y b ı n ı g ö rm e Gü n â h m e c l i s i n d e d u rm a Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı Ziyânkâr adüvvullahdır Z â l i m i n h a s m ı Al l a h ’d ı r İs l â m h a s b e t e n l i l l â h d ı r B u e m r-i R e s û l u l l a h d ı r Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı İh t i y â ra e y l e h u rm e t Sa b î l e re k ı l m e rh a m e t M i s â fi re s a rf e t n î m e t Al l a h ’d a n i s t e rs e n ra h m e t Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı Ko m ş u l a ra h a ­ y ı r-h â h o l Ah v â l l e ri n d e n â g â h o l İn s a n l ı k e y l e b i r ş â h o l L UT FÎ m a k b û l -i d e rg â h o l Sa k ı n i n c i t m e b i r c â n ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı 552 .ı R ah mân ’ ı Nis v ân e mer h amet ey le An lar a lu tf ile s ö y le E tfâl ile d e o l ö y le Ş erîatin y o lu b ö y le S akın in citme b ir cân ı Yık ar s ın A r ş .ı cah îme îmân ı Var d ır k ıy âmet d îv ân ı S akın in citme b ir cân ı Yık ar s ın A r ş .i d in s u d û r u n d a Râh at ey le k u b û r u n d a S a­ k ın in citme b ir cân ı Yık ar s ın A r ş .ı R ah mân ’ ı Ağ tü y ler in n iş ân o lu r Ölü mü n k eh k eş ân o lu r Vü cû d u n p er îş ân o lu r Gö zler in h û n .ı R ah mân ’ ı Yı k a rs ı n Arş -ı R a h m â n ’ı 5 Bu d ü n y â s en i ter k ed er Dev letin h ep eld en g id er Ölüm b irg ü n k ab r e g ü d er Bir i s ü r er b ir i y ed er S ak ın in citme b ir cân ı Yıkar s ın A r ş .

i R a b b â n î M eârif kân ı ş em.i âlems in v ü cû d u n s u n -‘i Ye z d â n î Vücûd-i p âk in ile k ıld ın âb âd b u g ü l i s t â n ı S eni med h etmeğ e d iller n e mü mk i n d i r a l e ’l -i c m â l Teâlâllah zeh î zât.i s ah n -ı re ş â d e t d e M UHAM M ED LU TF Î ’ y e lu tf et am â n e y ş â h -ı Şi rv â n î M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 553 .ı h ik met k u b b e.i cân ân s ı n k e m â l i l e M ehâmid s ah n .710 1 Derd ehlin e mü ş tâk o lu r M evlâ’sı n ın mer h ameti Üzerine n âzil o lu r Hazret-i H ak k ’ ın r ah meti Derd ehlini sever Hudâ Vakt-i kerem eyler edâ Kalbi dolar nûr-i hüdâ Zevk ile eyler ülfeti Derddir d ev â mü ’ min ler e M evlâ’sı n a âmiller e Yüz süre g ö r zemîn ler e Hamd ü s en ây a h izmeti M ü s te f i l ün / Müs t e f i l ün Birg ü n e d e r R a h m â n ’ı m ı z D er d i m i z e d e rm â n ı m ı z Elb e t g e l ü r L o k m â n ’ı m ı z Ey le r d e v â y a h i m m e t i 5 M ev l â K e rî m ’d i r e t m e g a m M ü b t e l â d ı r i b n -i Âd e m Zikreyle Hakk’ı dem-be-dem K ıl Me v l â ’y a m u h a b b e t i M ev l â i l e e y l e b â z â r M er ha m e t i h a d d e n h e z â r Elb e t g e ç e r b u rû z i g â r LU T FÎ e y l e m ü n â c â t ı 711 1 S emiyy.ı mey d ân ın d a s en si n Hu s re v -i s â n î M ehâsin le ş ik âr etd in g ö n ü ller m ü rg i n i d â m e M ezâhir le mer âs imle çü s en s in Y û s u f-i s â n î 5 M eârif bah r i g er k ıls a temev v ü c g a rk o l u r â l e m O bahrin h em d er û n u n d a çü s en s i n d ü rr-i g a l t â n î Z ebân-i h âl ile târ ih içü n n azm.ı n i s â r e t d i m Gamında n g eç çık u p d ed i b u eb yâ t -ı d i l i s t â n î Kamer-i s ır r.‘ i b ezm.i f ah r.ı latîf i lu tf .

ı d ile n ây i l e n e y v u rs u n b i l e Gö r ü lmemiş b ir d em o la LU T FÎ g ö re c â n â n e y i Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 554 .i mer h ametin y o k d u r k ı râ ğ ı E y K ād ir ü K ay y û m H azr et.i mey .âlem d er d e d er m â n ı L U TF Î n û r.i tev h îd y ü zü mü z â ğ ı 11 ’l i he c e v e zni 713 1 Bir b âd e d o ld u r s âk ıy â b î.i ah mer i s er h o ş e d e p e y m â n e y i S âk î cemâlin cîmin i cân g ö z l e ri n e g ö s t e re Âb .i Al l a h Dâim mef tû h d u r eb v âb .712 1 Nûr.i tev h îd d ild e o lmu ş m ü ş g -b â r Dâr.ı tev h îd mü ’ min ler in d u râ ğ ı Yâ Rab ih s ân ey le n û r.i mey .i g ö n lü mü n s en s in çe râ ğ ı S en b izi af v ey le K ād ir ü G a ffâ r Bah r.ı d e rg â h Hâlik .i î m â n ı Bulalım d ü .i h id ây etle ey G an î C eb b â r Gü lb e.i mân ây a d al v a r b â d e -i a ‘l â d a n a l Kald ır b as îr et p er d es in g ö s t e r g ö z e c â n â n e y i 5 Bülb ü ller i g ü l d alın a k o n d u r s e h e rl e rd e b u ş e b Cen n et o la cân g âh ımız mâm û r e d e v î râ n e y i Bül­ b ü l g ü lis tân .ı h id ây etd en içer âk ıl ed e d î v â n e y i Den n .ı âlems in s en s in b ir Al l a h M er h ametin o lmaz y ak ın ır â ğ ı S en b izi af v ey le ey P er v er d i g â r Birliğ in v ar lığ ın g ü n d en âş i k â r Bûy .i ir f â n ı Gö zü mü z s ey r ets in ş ems .h û ş e d e m e s t â n e y i Bir câm ile v er s ü n zıy â ten v î r e d e d i l h â n e y i E y s âk î v er mey h ân ed e s er m e s t o l a n m e y -k e ş l e re Kâs e.

âlemd e Cân ola cân ân k u r b ân i E rişe rah met.ı r ev ân ey ler s e n i Dergeh-i d ild âr d an k es me n iy âzın n û r-i d i l M eyân-ı mer d ân .i R ab b ân î Dola dil n û r.ş ân s âk in .i v ah d etle S eve Hak k ’ ı mu h ab b etle Gi­ d e râhe h id ây etle Açıla ken z.ş ân e y l e r s e n i Kevser-i ilm.i Rah mân î S eâdetdi r d ü .i h id ây et âş ık ıd ır â ri fâ n L UT F İYÂ es r âr.ı tev h îd n û r.emân e y l e r s e n i Yüz yere k o y d erg eh .f eş â n e y l e r s e n i Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l â tün / Fâ ‘i lün 716 1 Z ikr-i H ak h er d ü .ı d ild e âlî.i led ü n n îd ir mu h ab b e t h e r z e m â n Bezm-i vah d et ş er âb ın d a h âd imân e y l e r s e n i 5 Z evk-ı d il n û r.i d il v ef k .ı m e râ m e y l e r s e n i 555 .i d âr u ’ l.s er â âlî mak ām e y l e r s e n i Hubb-i Hak ey n û r.i cân ân e ey l e i l t i c â Vuslat-ı v is âlin e âb .i Rah mân Kuluna e y ley e ih s ân Kabûl ed e an ı M en n ân E de gark f ey z.ı İ lâh î ş âd ü mân ey l e r s e n i Ol kerem .714 1 Ne devle td ir g ö zü m n û r i Ala dil r îh .i ir f ân î M e fâ ‘ î lün / Me f â ‘î l ün Anı cezbeyleye Mevlâ H id â y e t e d e Te â l â G ö r ü n e d e rg e h -i v â l â K er e m -i Z â t -ı Sü b h â n î 5 Hudâ nâsır ola her gâh K ab ûl e d e s i z i d e rg â h D ile re m Ha z re t -i A l l a h Ed e h e r d ü rl ü i h s â n i O la h â fı z Te â l â l l a h Ş ef â ‘a t -i R e s û l u l l a h H em i m d â d -ı v e l i y u l l a h MUHAMMED LUTFÎ k u r b â n i 715 1 Der-i de rg âh .

i s eh er ey le r t a v â f g ü l b e rl e ri Ger d en .i d ilb er ler o lu r g ey sû l e ri n k â ş â n e s i 5 Olmaz s an em.i mey .n â m e y l e r s e n i Yâr e y âr o l cân ile ağ y âr e k ı l m a i l t i fâ t Bu h id ây et d âh il.v eş d ilb er ân â t e ş o l u r â ş ı k l a ra M an s û r ’ lar ın d âr e çek er h al l a rı n ı n h e r d â n e s i Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 718 1 Hud â’ n ın n û r.i cân .i b ah r.ı d ild âr d ild e m u s a v v e r i s e Nazar.i mân ev î ş em -‘i h ü d â p e rv â n e s i M ey h ân ed e d em.i d âr ü ’s .i M ev lâ s en i d a‘ v et e d e r d î d â rı n a F az lı ile n âil.i h ü d â d ü rd â n e s i Gü lş en .Dâimâ d îd âr.ı s ab â v ak t.i d il m ü rg -i h i d â y e t l â n e s i Tevh îd .i b ezm.i b ezm.i k i râ m e y l e r s e n i Hazr et.r û ler g ib i d ilke ş c i h â n d a b i r g ü n e ş Ol d ilb er in d ild âd es i âteş do l a r d i l h â n e s i M u k as s im.ı câv id ân b u s â k î n i n d e m h â n e s i L U TF Î k amer.i v ah d et g ü ller i ilm-i a re f b ü l b ü l l e ri S ermes t.b âz o lan d e v râ n e d e r p e rv â n e -v e ş S erây .b e -k â m e y l e r s e n i Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 717 1 Gön lü n g ü zel ey n û r.s elâm e y l e r s e n i 5 L U TF İ Y Â H ak ’ d an h id ây et k ı l t e m e n n î d â i m â S ıd k ıle n azlı n iy âzın h o ş .ı mer h ametiy le n îk .ı s ad r ın d a o lu r mes tâ n e n i n m e y h â n e s i Bâd .i Bâr î p er v er.i p âk in d en cihâ n a m u k t e d â g e l d i Cemî.i ezel etm i ş b u t a k s î m i b i z e Cen n et.‘ i en b iy ân ın s er v er id i r M ü c t e b â g e l d i 556 .

i d âm e t d i z b i z i Cevr ü c ef âlar çek d ir ip v ef k .s eâd et cü mled en f ev kâ ’l -u l â g e l d i Habîb nâmıy la tah s îs ey led i is m.i M er y em an ı H ak e y l e d i t e b c î l Z uhûr etd i an a İ n cîl b eş ik d e H ak s a d â g e l d i 5 Nice böyle n eb î g elmes in i H ak k ı l s a d a e v v e l Hele sâhib .i ş i fâ g e l d i M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ ‘î lün 719 1 E y dilrub âlar b u k ad ar es îr.i mah zın d an H u d â h a l k e y l e m e k ü z re Ne geldiy s e cih ân a cü mles i ay n .mâl d eh r e b e n â m e t d i z b i z i Gelmedi mi ây â b ize mer h ametin d e n n e v b e t i Böyle felâk etler ile mü ş g în h itâm e t d i z b i z i Her ne k ad ar k ah r u s item ets en d e s e n d e n d ö n m e z e m S enden tar af ey n û r.E velce her as ır d a b ir n eb î g elmiş i d i i h s â n Anın çün N û h n eciy y u llah M û s â-y ı z ü ’l -a s â g e l d i Ş ifâ buld u elin d en h as ta k ö r alac a l ı k i l l e t Dahî ölüler i d ir ilten o s âh ib .i m u a l l â s ı n Bu nâm ile f ak at A h med M u h amm e d M u s t a fâ g e l d i L UT F İY Â n û r.ı me râ m e t d i z b i z i Çekdiz çev ir d iz h er tar ef d er d ü b e l â v e rd i z b i z e Kahr ile ed ü p p ây .i d erg âh ın a k u r b ân o l a e y d i l ru b â Te’dîb ü ter b iy et ile k u r b .i d il h er s u b h u ş â m e t d i z b i z i 5 L UT F Î d er.i k ir âm e t d i z b i z i Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 557 .h ay â g e l d i O bir Îsâ b in .

i s e v d â y ı Hâtır lar ın d a y o k h av f .i Rah m â n ’ı Bah îller s ev er ler mâl.i Rab b â n î S ah îler in v ar d ır âlî h immet i Baş lar ın d a s eh âv etin d ev let i S ah îy e âş ık d ır H ak k ’ ın r ah m e t i S ah îler d ir açan b âb .i M ev l â ’y ı Atmış lar d ü n y ây a mey l.i h id ây et k emâl b u lun c a Açılu r eb v âb .ı f ey z.ı g ö n ü l g ü ller açın c a S eh er d e g o n celer b âd e için c e E şg āl.i s eâd etin y o k d u r k ır a ğ ı Bah r.i M ev lâ d ild e n ev â l i S ermes t.i mu h ab b etin o lmaz f e râ ğ ı L ey l ü n eh âr ey ler zev k .ı p âk .i y â re S ul ar g ib i ak ar g id er d iy âr e M ey l ey lemez LU TF Î d âr u d i y â re Bırak ır g ö n lü n d en ş ö h r et ü ş â n ı 11 ’l i he c e v e zni 721 1 S ah îler o k u r lar d âim K u r ’ ân’ı Bulu r lar g ö n lü n d e n û r.i aş k ın o lu r h immeti âlî M u h ab b et.i R ah m â n î Dild e y an ar h id ây etin çer âğ ı Bah r.720 1 Hur ş îd .i u m m â n ı Kamer.i ad emd e alu r mey d ân ı 5 Kur b ân o lu r d er.i Rab b â n î Gü lis tân .i mu h ab b et d ile d o ğu n c a S en s ey r ey le o d em b ah r.i d ü n y â y ı Un u tmu ş lar zât.i mâs iv â eld en g ö çü nc e Hâs ıl o lu r k u r b iy y et.i îmâ n ı Olu r lar d er d ile h av f ü r ecâ d e İlti câ ey ler ler r ah m.ı cin ân ı 558 .ı r û h â n î E hl.i s er b âzın y o k d u r s ü â l i Âlem.i d erg âh .

y ı n âs d ır S ehâvetli âlim d în e es âs d ır S ahî âlim s an ma n âs a k ıy âs d ır Merham etli âlim alu r mey d ân ı 559 .i M ev lâ’ d a h ab îb S ehâvetd ir h er b ir d er d ler e tab îb Âlim sah î o ls a s en g ö r s u ltân ı Âlim bah îl o ls a ed n â.ı n îr ân ı 5 S ahîler g ö zler ler ib âd u llah ı İhsânla bu lu r lar r ızâu llah ı S ahîler açar lar d erg âh u llah ı S ahîlerdir H ak y o lu n u n k u r b ân ı Bahîller f ak îr i mis k în i g ö r mez Uryânın y etîmin h âtır ın s o r maz Kullarda n u tan u p b o r cu n u v er me z S âil olan v allah s ev mez ih s ân ı S ahîlerdir n û r.i M ev lâ’ y a k ar îb S ahîlerdir in d .ı çö ld e Adüvvullah o lmu ş n âmlar ı d ild e Ş ekāvet k emer i b ağ lamış b eld e Hayâsı y o k s ö y ler h er h ezey ân ı Îmândan s eh âv et alu r k u v v eti E mr-i şer îate ey ler d ik k ati Tarîk-ı İ s lâm’ a g ây et h u r meti İki cihân s ah î b u lu r emân ı 10 Âlim olsa âd em b ils e M ev lâ’ y ı Cân u dild en s ev s e H ak Teâlâ’ y ı Z ât-ı Muh ammed ’ e v er s e s ev d ây ı F edâ ede r b ü tü n mâl ile cân ı S ahîlerdir k u r b .i ş em‘ ad ân eld e Habîbull ah o lmu ş n âmlar ı d ild e S eâdet k emer i s eh âv et b eld e Cennet-i a’ lâd a ed er d ev r ân ı Bahîllerd ir k alan y âb ân .S evilmez b ah îlin b ir h ar ek âtı Yetimler e v er mez mâlin zek âtı F akîre mis k în e y o k mer h ameti Dutmuşt u r tar îk .ı b âb .

L UTF İ Y Â v ar is e s ad r ın d a h i m m e t Ku r b ân o l İ s lâm’ a ey le merh a m e t Rah met b u lu r elb et ey ley en h i z m e t Hizmet ed en elb et alu r d er m â n ı
11 ’l i he c e v e zni

722
1 Yer ler d e g ö k ler d e h er n e k i v â rı n S en i zik r ü tes b îh ed er İ lâhî Ne k ims ed en d o ğ d u n n e d e d o ğ u rd u n Ş erîk s iz n azîr s iz b ir s in İ lâh î Ne ev v elin v ar d ır n e d e âh iri n Bir ş ey e b en zemez y o k d u r n a z î ri n E ld e d elîl " k ü llü ş ey " ’ in k a d î r" ' i n Hâzır n âzır h em H ak îm’s in İl â h î Hid ây et s en d ed ir k er emler k â n i Z îrâ s en h alk etd in âteş le câ n ı Nice millet b ilmez r âh - i Ra h m â n ’ı Rah îm s en s in Rah mân s en s i n İl â h î Z emân a mek ân a d eğ ils in mu h t â c Der mân s ız d er d ler e ey ler s in i l â c Namazı mü ’ min e ey led in m î râ c Biz d en b ize s en s in y ak în İ l â h î 5 Yâ Rab îmân ımı er d ir k emâ l e İlti câ ey ler em izz ü C elâl’ e L ây ık et r û ’ y et- i n û r- i C emâ l ’e Bu LU TF Î ’ y e R ah îm s en s in İl â h î
11 ’l i he c e v e zni

560

561

562

MESNEVÎLER
563

564

İ LÂ HÎ -N Â M E
1 İlâhî Kād ir u P er v er d ig âr ’ ım Keremin f azlın ad ır îtib âr ım Kerîm’sin K ād ir u K ay y û m İ lâh î Keremin d ir s en in âlem- p en âh i Keremin f azlın a y o k d u r n ih ây et Keremin a‘ zamıd ır b u h id ây et Bizi halk ey led in k etm ü ad emd en M ükerre m mu h ter em ib n - i  d em’d e n 5 Îmân İslâm ile k ıld ın mü ş er r ef Nûr-i tev h îd ile o ld u k mu ar r ef Bizi kıld ın M u h ammed ü mmetin d e n Bulundu k y a H alîl’ in milletin d en Bizim P e y g amb er ’ imiz M u s taf â’ dı r İmâmımız A liy y ü ’ l- M ü r tezâ’ d ır M uhamm ed ’ e ed e K u r ’ ân ’ ı in zâl M uhamm ed ’ i b ize ey led in ir s âl M uhamm ed p âd iş âh - ı en b iy âd ır M uhamm ed n û r- i çeş m- i ev liy âd ı r 10 S erinde d ü - s er âd a tâc- ı lev lâk Yüzü hur metin e h alk o ld u emlâk Bizim yed imize v er d in K itâb ’ ı Kitâb ile b ize k ıld ın h itâb ı Kerîm ü K ād ir u K ay y û m İ lâh î Kadîm k ıl b izler e b u ş âh - i r âh i Kerîm’in ş ân ı y â Rab b i k er emd ir Bu ümmet- i M u h ammed mu h ter em d i r

565

Biz i s en ey led in A h med ’ e ü m m e t M u h ammed ’ d ir k amu âleme ra h m e t 15 Biz i b as d ığ ı y er ler e b ağ ış la Yü zü h u r metin e b izi b ağ ış la Ker em- ş ân k er emin g er i alur m u Ker îm’ in ş ân ın a ş ây ân o lu r m u Îm ân ımız b u d u r k i ey k er em -ş â n Kad îmd ir k er emin s en in k er e m -k â n Biz i h ıf zey le k ü f r ân - ı k er em d e n Biz i s ak la İ lâh î b u v er emd e n Olalım n îmet- i îmân a ş âk ir Olalım r ah met- i R ah mân ’ ı z â k i r 20 Kılalım h amd ü b î- h ad s en K e rî m ’e Niy âz- h ân o lalım r ah m- i Ra h î m ’e Bu ik r âmlar b u ih s ân lar İ lâh î S enin f azlın d ır ey âlem- p en â h i Umar ız zât- ı p âk in d en k er em -ş â n Biz i g ar k ey ley e u mmân - ı g u frâ n Kemâl- i mer h ametin k u d r et i n v a r E der A r ş ’ ı h u b âb b in r ah me t i n v a r S anad ır y â İ lâh î ilticâmız Ki s en d en g ay r ı y o k d u r mü l t e c â m ı z 25 P en âh ım d es t- g îr im g ay r i y o k d u r İlâh î h u s n - i zan n ım s an a ço k d u r İlâh î r ah metin b ah r in i g ö s te r Der- i d erg âh d a s âil r ah met i s t e r O b ah r- i r ah mete b u A r ş u fe rş i n Hu b âb o lu r o b ah r için d e A rş ’ı n Cev âd u h em K er îm ü h em R a h î m ’s i n Kemâl- i mer h amet ile K ad îm ’s i n

566

S enindir h ep g ed âlar mü b telâlar S enin emr in iled ir ib tilâlar 30 Verir derg âh e ş er âf et g ed âlar Verir derg âh e ş ö h r et mü b telâlar Keremin b ah r in in k en ar ı o lmaz O bahr-i k er eme k en âr b u lu n maz Dileriz m er h ametin k atr es in i Bu hurşî d - i k er emin zer r es in i Bizi kıldın M u h ammed ’ e izâf et Muhammed ile v er ir s in zıy âf et Kerîm ü K ād ir ü P er v er d ig âr ’ ım Kerîm’in ş ân ın ad ır îtib âr ım 35 Bu L UT F Î ’ y i M u h ammed ü mmeti n e Bağışla s en M u h ammed h u r metine
M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n

567

NA‘T-I RESÛLULLÂH
1 M u h ammed âleme n û r- i mü b î n d i r M u h ammed “R ah meten li’ l- â l e m î n ” d i r Tec ellîg âh - ı M ev lâ’ d ır M u ha m m e d Kamu a‘ lâd an a‘ lâd ır M u h a m m e d İm âm- ı en b iy âd ır mu k ted âd ı r Kamu âlemler e n û r- i h ü d âd ı r S al âtu llah s elâmu llah d em- â -d e m Ola r û h - i p âk in e n û r- i d îd em 5 O derg âh - ı mu allâ- y ı İ lâh î M u h ammed ’ d ir b u d în in ş âh-i râ h i Uru b d erg âh - ı v âlây a y ü zü m ü z S al âtu llah s elâmu llah s ö zü m ü z Aley k e y â Res û lallah s ad âs ı Aley k e y â n eb iy y allah n id âs ı E bû Bek ir Ö mer ’ d ir Y âr- i gā r ’ı n Ref îk ler in mü k er r em h em- c i v â rı n Nü b ü v v et g ü ller i O s mân A l î ’d i r Bu Ç âr- y âr v elîler ev v elîd ir 10 Âl ü as h âb ın a o ls u n s alev ât M u h ammed cü mley e n û r- i h i d â y e t O derg âh - ı Teâlâ’ y a k i v ar d ı k O rav za- i R es û lu llah ’ ı g ö r d ü k E dü p tâzîmi h er k es b ild iğ inc e E der d i n iy âzı h er k es d ilin ce Ad ed i y o k r ecâlar ilticâlar O derg âh d a k ab û l o lu r r ecâl a r

568

E düp Hab îb ’ in i b ah r- i h id ây et O bahre k im d ü ş er b u lu r s elâmet 15 Kara yüz ler imiz y er e d ö ş en d i Recâ niy âzımız d ild en b o ş an d ı Bu ezyâf ın mu zîf i H ak Teâlâ Bu ezyâf ın câmii B ey t- i M ev lâ Muzîf ezy âf ın ı n ân s ız b ır ak maz Bu dergâh d e mu zîf ik r âms ız o lma z Muzîfimiz k er em- k ân i İ lâh î Açub derg âh ın ı âlem- p en âh i Ne şüphe v ar k er em- k ân i K er îm’d i r Keremler o lmay a Zât- ı R ah îm’ d i r 20 S öz encâ mı b ize r ah met- i Rah mân Keremler ey ley e o l Zât- ı M en n ân
M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n

569

NA‘T-I HABÎB-İ RAHMÂN
Envâ-ı derde dermân afv ü mağfirete fermân na‘t-ı Habîb-i Rahmân S a l l al l ahu t e âl â al e y hi v e al â âlihî ve as hâbihî ecm a‘in v e al â c e mi ‘i ’l -e nbi yâ-i ve’l- m ür s elîn v e al â âl i hi m v e as hâbihim e c ma‘în Yâdigârımdır sana ey nûr-i dil cennet-i a‘lâda zevk-ı selsebîl D â re y nde Hak si zi mansûr, e nv â-i ikr âm ile m es r ur ede

1 S an a k u r b ân o lam en v âr- ı v a h d e t E yâ ey matla- ‘ i mâh - ı h id âye t İm âm- ı en b iy â mih r- i s eâd e t E zel n ey y ir- i k u b b e- i r is âle t S eb eb - i h ilk at- i h er d ü - s er â s ı n Hey û lân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v e râ s ı n E zeld en câlis - i tah t- ı “ev - ed n â ” Ki s en s in k en z- i es r âr- ı “mâ -e v h â ” Vü cû d u n men zil- i n û r- i tece l l â S an a v as s âf o lu b Zât- ı Teâl â S eb eb - i h ilk at- i h er d ü - s er â s ı n Hey û lân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v e râ s ı n Hid ây et mâd en i cû d - i v ü cû d u n Bu k âin ât s en in es er- i cû d u n E zeld en tâ eb ed d âim s ü cû d u n Ub û d iy y etd e mü s tak îm v ü cû d u n S eb eb - i h ilk at- i h er d ü - s er â s ı n Hey û lân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v e râ s ı n Gü lis tân - ı r is âletd e g ü l- i te r Nü b ü v v et b ah çes in d e v er d - i a h m e r Hü v e’ l- ev v el h ü v e’ l- âh ir pe y g a m b e r Hü v e’ z- zâh ir h ü v e’ l- b âtın m ü n e v v e r S eb eb - i h ilk at- i h er d ü - s er â s ı n Hey û lân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v e râ s ı n

570

5 E zelden tâ eb ed meş r ık - ı en v âr L ivâ-i L ev lâk ile o l k er em- k âr Burak-ı n a‘ lid ir s eb ‘ a- i s ey y âr S ana des t- b es ted ir eb r âr u ah y âr S ebeb-i h ilk at- i h er d ü - s er âs ın Heyûlân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v er âsı n Bu mevc û d r û h u n a v er ir h ay âtı M uzayyâ ey led in b u k âin âtı Hudâ ver d i s an a b u mû cizâtı Yarattı h ü r metin e mah lû k ātı S ebeb-i h ilk at- i h er d ü - s er âs ın Heyûlân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v er âsı n M UHAM M ED LU TF Î d erg âh ın a s â i l Bu sâil ola mer h amete n âil Keremin g ö zlemek d e b u s âil Bu dergâ h ın ih s ân ın a o lmaz h âil S ebeb-i h ilk at- i h er d ü - s er âs ın Heyûlân n û r- i H ak h ay r u ’ l- v er âsı n
M e fâ ‘ î lü / Me f â ‘î l ü / F e ‘û l ün

Arş-ı vah d et g ü n eş i H azr et- i M u h t â r-ı Hu d â S ohbet-i zâtı v er ir d iller e en v âr- ı h ü d â Cûd-i vü cû d u o la h ilk at- i eş y â s e b e b i Rahmete n li’ l- âlemîn Zât- ı H u d â m ü n t e h a b i Der-i de r y â- y ı k er em âleme r ah m e t -i R a h î m Dest-gîr- i f u k ar âd ır d ü - s er âd a o K e rî m Hilkat-i as lı is e n û r- i H u d â mih r- i h ü d â Kevser-i ilm- i led ü n k ü n û z- i h ik m e t -i H u d â Reşk ede r en b iy âlar ü mmet- i mer h û m e s i n e Cibrîlân h ay r et ed er es r âr- ı mek t û m e s i n e Kütüb-i mü n zelen in memd û h i M u h t â r-ı Ha k î m Vâsıf-ı vas f ı o la çâr- k ü tü b d e O Ka d î m

571

Kim ed er ş ân ın a ş ây ân o la e v s â f-ı c e m î l S ana med d âh o lıcak ilm- i ez e l Z â t -ı C e l î l L UTF İ Y Â ş ân u ş er âf ât- i k a d î m d i r e z e l î O’nu h alk etd i g ü zel ö y le gü z e l l e r g ü z e l i
Fe ‘i l â t ün / F e ‘i l â t ün / F e ‘i lâ tün / Fe ‘i lün ( Fâ ‘i l â t ün) (Fa‘ lün)

572

M U HA B B E T-N ÂM E
1 Muhabbetd en d il alu r s a n ev ây ı Bırakır cân g âh ın d an mâs iv ây ı M uhabbe t n eş ’ e- i k ev s er- i cân d ır M uhabbe t b ir h ay ât- ı câv id ân d ır M uhabbe td ir n eb îler b aş ın a tâc M uhabbe t ev liy ây a r âh - i min h âc M uhabbe t âş ık ān a b âl ü p er d ir S eâdetde n h id ây etd en es er d ir 5 Muhabbet b âd es i b ezm- i ezeld en M üheyyâ o ld u emr- i Lem- y ezel’ de n M uhabbe td ir h ay ât- ı r û h - i âlem M uhabbe t b ah r in e g ar k o ld u  d e m Bırakdı cen n et- i a‘ lây ı eld en Hudâ’ya âş ık o ld u cân u d ild en M uhabbe t  d em’ i ald ı cin ân d an Çıkardı an ı mü lk - i câv id ân d an S erendib D ağ ı’ n a in d ir d i an ı Gözünde n s el ed ip âb - ı r ev ân ı 10 M uhabbe t zev r ek ın a b in d i  d em M uhabbe t b ah r in i g ezd i d em- â- d e m M uhabbe t zev r ak - ı n û r- r ah met o l d u M uhabbe tle M u h ammed ’ in i b u ld u Düşüp cân g âh ın a n âr- ı mu h ab b et Girüp dî d es in e n û r- i mu h ab b et Dutup sah r âlar ı f er y âd u âh ı Bula esrâr- ı h ik metin k emâh î

573

Hab îb u llah M u h ammed ’ i ara rd ı Kamu g ö r d ü ğ ü eş y âd an s o r a rd ı 15 M u h ammed y âd o lu n ca b û y - i R a h m â n Do lar d ı k alb in e es r âr- ı M en n â n Cemâlin d e id i n û r- i M u h am m e d Bil ü r d i n û r- i H ak ’ d ır r û h - i A h m e d M u h ammed ’ le b u la d er d in e d e rm â n M u h ammed ’ le ala af v in e f e rm â n Kamu âlemler i h alk etd i M ev l â M u h ammed h u r metin e H ak Te â l â Bil ü r H azr et- i  d em k ıy met i n i Taşır d ı cân ile mu h ab b etin i 20 Kuy û d - i mâs iv âd an u r y ân o l d u M u h ammed v u s latın a g ir y ân o l d u M u h ammed ile b u la H ak k ’ a v u s l a t M u h ab b etin e ey led i mu h ab b e t Ne k ad ar en b iy â k i g eld i ak d e m M u h ab b et- i M u h ammed ’ d ir m u k a d d e m Der û n - i d iller in d e h u b b - i A h m e d Nazarg âh lar ı mir ’ ât- ı M u h a m m e d Hu d â h alk ey led i er v âh lar ın ı M ü n ev v er ey led i eş b âh lar ın ı 25 M u h ammed ’ in n û r u d u r y ü zl e ri n d e M u h ab b et- i M u h ammed s ö z l e ri n d e M u h ammed ile b u ld u lar n ü b ü v v e t M u h ammed ’ d ir tu lu ‘ g âh - ı ri s â l e t M U H A M M ED LU TF Î ’ y i n ’ o l u r k i y â R a b M u h ammed k u r b in e ey le mu k a rre b S al âtu llah i s elâmü n aley h im Ve alâ âlih im v e as h âb ih im
M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün

574

SA B Â -N Â M E
1 S abâ gül b âr o lu r v ak t- i s eh er d e Dağıdır b û y - i g ü li h er d eh er d e S abâ bûy - i mu h ab b et n âş ir id ir Gül ü sü n b ü l ü r ey h ân n âs ır ıd ır S abâ ile d ö n er k âk ü l- i tar r âr S abâdan zev k alu r s eh er d e ezh âr Gülistân a s ab â v er ir tar âv et Gören gü lis tân ı b u lu r h alâv et 5 S abâ rev n âk v er ir g ü lzâr a h er d em Gülistân d a ed er cev lân d em- â- d e m S abâ zülf - i s an emler ile o y n ar S eherlerd e mu h ab b et ile k ay n ar M uhabbe td en s ab â alu r n emây ı S abâ zev k a s alar mü rg - i h ü mây ı S abâ ile g ezer g er d en d e teller S abâ ile açılu r tâze g ü ller S abâ hamd ü s en â ey ler H u d â’ y a S alât ed er d âim n û r- i h ü d ây a 10 Hû ismiy le o lu r M ev lâ’ y ı zâk ir Olur nîmet- i îmân ın a ş âk ir S abâ derg âh - ı M ev lâ’ y a n iy âz- d â r Görüne g ö zü n e cemâl- i C eb b âr S abâ dos t b âğ ın ı ey ler ziy âr et Dağıdır d iller e b û y - i h id ây et E zelinde n s ab â mü ş tâk - ı d îd âr Yanar şem‘ a o lan âş ık - ı d îd âr

575

S abâ b û y - i mu h ab b et n âş ir i d i r S eher d e âş ık ān ın n âs ır ıd ır 15 S ab â açar g ö n ü ld e g ü ller in i S al ar r ak s a s eh er s ü n b ü ller i n i S abâ g ü lb âz o lu r v ak t- i s ehe rd e Gezer âş ık ān e b er r ü b ah ir de S abâ d er d eh lin e d âr- ı d ev â d ı r Dev ân ın ef d ali b âd - i h ü d âdı r S ürer y ü zü n s ab â d erg âh - ı yâ re Gid er v ak t- i s eh er d e o d iy â re Tav âf ey ler s ab â b ey t- i H u d â ’y ı S eher ler d e alu r d âim n id ây ı 20 S ab â s ey y âh ıd ır ik lîm- i aş k ı n S abâ tâlib id ir r ızâ- y ı H ak k ’ ı n S abâ- v eş k ıl d ü - d îd em b ir s e y â h a t Cen âb - ı M ev lâ’ d an is te in ây e t S abâ- v eş d erg eh - i M ev lâ’ y a y ü z d u t S abâ g ib i s eh er v ak tin d e s ö z d u t S abâ g ib i d ö ş en y er ler e y ü z s ü r Yü zü n d erg âh - ı d ilâr ây a d üz s ü r S abâ g ib i tek âp û ey le y âr e Yü zü n s ü r zev k ile d âr- ı d îdâ re 25 S ab â- v eş v ar k û y - i cân ân e e y c â n S ana b ah ş ey ley e d ü r ile merc â n S abâ g ib i s eh er d e o l n iy âz-m e n d Bu cân g âh ı d er- i d erg âh e et b e n d S abâ g ib i s eh er ler d e s eb ât e t Cân ân ın y o lu n a ter k - i h ay ât e t Bu d erg âh e ed en n azlı n iy âz ı Bulu r d er d in e elb et çâr e- s âz ı Ker em- ş ân s âili b o ş d ö n d er i r m i Yolu n a b ir d ah î b o ş g ö n d er i r m i
M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün

576

ş er ef Dalâlet n âr ın d an etd in b î.y ı mer h ametin Bizi gark etd in b u k ad ar n îmete Bizi bıra k d ın b u b ah r.i h itâb ın d a b izi 10 E şref-i ü mem b izi h alk ey led in Nâmımız ı en b iy ây a s ö y led in Câmi-‘i k ü tü b o lan K u r ’ ân b izim E şref-i âlem o lan s u ltân b izim Rûh-i îm ân n û r.i İ s lâm’ d ır n amaz Ne büyük ih s ân u ik r âmd ır n amaz 577 .i r ah mete 5 Tarîk-i t ev h îd e s âlik ey led in Nîmet-i imân e mâlik ey led in İmân u İ s lâm ile k ılu b zî.HİDÂYET-NÂME ( H a k k ’ ı se v e n mü’mi nl e re y azdı m m uhabbet-nâm eyi H a k y ol una sâl i k l e re y azdı m hidâyet-nâm eyi) 1 Hamdü bî.tar ef Din-i İslâm ile mü mtâz ey led in Ne keremd ir K er îm ib r âz ey led in Bu hidây et r âh ın ı v er d in b ize E nbiyâla r ş âh ın ı v er d in b ize Z ikr edü b y ü z d ö r t k itâb ın d a b izi M edh edü b emr.h ad zâtın a y â Rab b en â Ş ükr ü h amd etmek s an a v âcib le n â S eni tev h îd ey ler iz y â Rab b en â M erhametin s ö y ler iz y â Rab b en â Haddi yâ Bâk î b u lu n maz n îmetin Kenarı yo k d er y â.

i d erg âh d an k es ilmez e l i m i z İlti câlar d an k es ilmez d ilimi z 578 .be -d e m Âşık o lmu ş d u r ezeld en r ah m e t i n E hl.g ü m â n 15 Hâmil.ı r ah met k a t re s i n Gö zler iz elb ette r ah met zer re s i n Ş ânın a ş ây ân d ır ih s ân ey lem e k S evd iğ in d ir af v .i tev h îd b izi s en ey le d i n E hl.i k er îmin d ir s en i n L utf is e ş ân .e m â n 20 E y K er îm u mmân .Namazı v ak tin d e ey ley en ed â Ol zemân d iy eb ilü r Rab b ’ im H u d â Kimd e v ar is e b u g ü n k âmil i m â n Râk i‘ ü s âcid o lu r o l b î.b e -d e m Rah mete n âili g ö zler d em.i ıs y ân ey le m e k Derg eh in s âili g ö zler d em.i imân d ey û b izi s ö y led i n İm ân ımıza ş eh âd etin s en in Ku r ’ ân ’ ın d a b u in ây etin s eni n Ker îm’ in k er emin e y o k d u r a d e d İst er iz y â Rab b en â s en d en m e d e d Bu is e v a‘ d .v eş b in mer h ametler s e n d e v a r M er h ametin mas r af ı d a b izd e v a r 25 Gü n d o ğ ar eş y ây ı g ar k ey ler h e m â n M er h ametin b izi k ap lar b î.i imân o lan a mer h ameti n Arş.gü m â n M er h ametin b ah r in e is y ân ım ı z Ger d ü ş er s e k ala mı n o k s ânı m ı z Der.ı k ad îmin d ir s e n i n Ker îm’ in k er emin e k ald ık h e m â n Ker îm’ in k er emid ir d âr u ’ l.

M ü r tezâ’ n ın h ü r me t i Çâr-i yâr.i ab â’ n ın h ü r meti Âşere-m ü b eş ş er en in h ü r meti Ashâb-ı mü tah h er en in h ü r meti Âdem ü H av v â’ y a b ah ş ey le b izi Dergeh-i v âlây a b ah ş ey le b izi 35 E nbiyâlar k ad r in e b ah ş et b izi E vliyâla r k ad r in e b ah ş et b izi S âcid ü r âk i‘ a b ah ş ey le b izi Z âkir ü ş âk ir e b ah ş ey le b izi Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i l ün 579 .s âf â’ n ın h ü r meti Bâ-husu s  l.E y Kerîm ü K ād ir u P er v er d ig âr E y M uîn u n âs ır u  mu r zig âr Ş ânına ş ây ân K er îm’ in d ir k er em S en Kerîm’ d en mer h ametler is ter e m 30 İsm-i A’ zam h ü r metin e y â G an î Merham etin le b izi ey le g an î Hem Hab îb ’ in M u s taf â’ n ın h ü r me t i Hem Aliy y ü ’ l.i b â.

i h i k m e t Cen âb .ı ar ef d e n Ok u d u r b ü lb ü le d er s h er tar e fd e n Bu mir ’ ât.ı v ah d et eze l d e n Z ur û f .i tev h îd i v ar ak lar ın d a 5 S eh er ler d e s ab â f ey z.ı aş k ı v ar d ilind e 580 .ı r ah m e t Do lar g ö zler in e n û r.i h ik met o lmu ş Lem-y e z ­ e l ’d e n Ok u r b ü lb ü l g ü lü n y ap r ak la rı n d a Bu ilm.ı h i k m e t S uvar ır g ü ller i b u âb .GÜLÜN BÜLBÜLİLE ŞÎVESİ 1 Gü lis tân d a ed er b ü lb ü ller âv â z S ab â g ib i açar lar p er.i mu h a b b e t Dağ ıd u r g ü l.ı h id ây ete b ak ar l a r Gü lis tân s ey r in e cân lar atarl a r Bil ü r ler g ü ller in b ir g ü lb ü n ü v a r Bu g ü lş en in n ice b in b ü lb ü l ü v a r Gö r ü n ü r b ü lb ü l o lan g ü l d al ı n d a Nev â.y ı n ây .g ü lis tân e ş er âf e t S eh er ler d e y ağ ar emtâr.i p er v â z Gö r ü r ler k u d r etin s an ‘ atlar ı n ı Bil ü r ler H âlik ’ ın h ik metleri n i Bu eş y â mir ’ ât.ı g ü l s ır r.ı H ak k ’ a y ü zb in h am d e d e rl e r S eh er ler d e g ü lis tân e g id er le r Gü lis tân d a g ö r ü r ler b ir tece l l î Tec elliy le o lu r lar mü tes ellî 10 Bütü n ev r âk .i b as îr e t Ok u r b ü lb ü l s eh er d e d er s .

i n ü b ü v v et S eherler d e açılu r v er d .i n âlân e cen n et E der güller e d âimî o zîn et Alur vak t.i s eâd et M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 581 .S eherde n em o lu r g ü ller d e in cû F edâdır o g ü le b ü lb ü l.i s eh er b û y .i d il.ı d ild âr ı b ü lb ü l E der dev r ân s ab â zev k ıy le s ü n b ü l Gülistân b ü lb ü l.i h ik met S abâ verir g ü lis tân e h alâv et Olur bülb ü ller e v ak t.ı mu h ab b et mey ü mü l d e 20 Görünce d îd âr.i d îd âr ı g ü ld e Bulur ze v k .cû 15 Görür bü lb ü l o lan g ü ld en cemâli Cemâli sey r ed en b u lu r k emâli S abâ sün b ü ller e v er ir s elâmı E der güller ile g ü zel k elâmı S abâ bül b ü ller e v er ir h ay âtı E der gülş en d e b ü lb ü ller s eb âtı Bahâristân ed er g ü ller i h an d ân Verir sey r ü s af â b ü lb ü le d ev r ân Görür bülb ü l n û r.

ı câv id ân âb u h ev âs ı M u h ab b et id i eh lin in n ev âsı Ulemâs ın d a v ar ş ân u ş er âf e t Ver ir d i s ö zler i r û h a h alâv et 10 Gü n eş .i ir fâ n S ez âd ır r eş k ed e cen n etd e R ı d v â n Hak îk at men zili r ah met.i F ey y âz’ d an ni ş â n ı Var id i Bitlis ’ in b ir âlî.i d âr ü ’ l.i Bitlîs id i v er d .i e ş c â r M u tan tan ey lemiş en v â.ı âr if ân mer k ez.i f ey z.v eş g ö s ter ir d i h er k e m â l i M ü zey y en ey lemiş k es r et.ı ez h â r Gü lis tân ın d a g ü ller i açılmış Nû r is tân ın a s ü n b ü ller s açılm ı ş S eh er ler in d e b ü lb ü ller ö ter d i Ben ef ş eler k ü lâh ın ı atar d ı 582 .B İ TLİ S Zİ Y Â R E T İ 1 Bin ü çy ü z y ed id e o ld u m r ev â n e E riş d im r av za.i ah m e r M ek în ile mek ân b u lu r ş er â fe t Ker îm ile g ö r ü lü r h er k er âm e t M ü b âr ek b ir zemân k ıld ım z i y â re t Z iy âr ete v ar id i b ir iş âr et 5 Ver ir d i f ey z.ş ân ı M ak ar r.i İ lâh î’ d e h er a n Hay ât.i Ra h m â n Nü zû l.i t e r O şeh r.emân e Cihân g ü lzâr için d e b ir g ü l.v eş b ah ş ed er d i n û r c e m â l i Kamer.

ı k ev s er Olupdur f ey z.men d ân h ey ecân e Düşerdi f er y âd a mü rg ān u eş câr Cemâlin g ö ze g ö s ter in ce ezh âr O dem e h l.i âr if ân id i o l Ricâlulla h es er ler i mü h ey y â Veliyyullah k ab ir ler i mu zay y â 25 Yüzü nû r ân î p îr ler i v ar id i Kamusu H azr et.i H ak k ’ a y âr id i Var idi ser v .i s ü n b ü ller in e 15 Nesîm-i f ey z.câ en h âr.i F ey y âz k û y .k emân lar Akardı câ.S abâ urd u k ca b erg .ı İ lâh î ile d o lu E derdi z âk ir ân ezk âr ı en h âr S abâ gib i o lu r d u d ild e tek r âr Metâf-ı er v âh .i tev h îd le memlû F üyûzat.âv er o lu r d u cân e Gelürdi d er d .ı âş ık ān id i o l Azîm kâb e.ı eb d âl ü ev tâd E derdi e b r âr ı ah y âr ı d ilş âd Der-i de rg âh .i d ilân ı ş âd ed er d i Muhabbet âlemin e cân g id er d i Z urûf-i f ey z.b e.i k āmetli civ ân lar Hilâl-i n ev g ib i eb r û .f ezâd ır 20 Dağ u bâ ğ n âle.i g ü ller in e S eherler d e p er.i İ lâh î mü y es s er S îmîn-m û ler i v er ir d i h ay âtı Gören gözler alır d ı f ü y û zâtı 583 .i cân â n Görünür d ü g ö ze ah câr ı mer cân Denilse r av za.i f ir d ev s s ezâd ır O kudsîl er mek ân ı cân .

i h id ây et Ric âlu llah için d e mîr.g îr âlimler o d e m d e Kalır d ı âlimin ilmi ad emd e Gü n eş y an ın d a en cü m g ö r ü n ü r m ü Gü n eş b ir p er d e ile b ü r ü n ü r m ü O d em k i o l d ü r.i a k d e s E zeld en tâ.i Rah mân o l u rd u O m er h amet mah allin i b u lu rd u 584 .câ eh l.i r ah met.M es âcid ler i mir ’ ât.i h id ây e t Rûh .i mer h amet d er y â.i p âk in e o lmu ş d u in ây e t Vü cû d .i d er y â.y ı es r âr a g id er d i 40 Nice ş ö h r et.ı mu k a d d e s Kar arg âh ey lemiş mü r ş id .i h ü d â en h âr.i c â n â n Hay ât.i mes ‘ û d i k û y .i mîr â n Gü r û h .i s eâde t 30 Câmiler d e cemâatin cemâli M u h ak k ak g ö s ter ir d i h er k e m â l i O m ecme.b e.ı K ü f r ev î zât.‘ i meh âs in k û y .y ı h i k m e t L ed ü n n iy âtın ı ey ler d i s o h b e t Nü zû l.i p ey ambe r Hid ây et tar îk ın e o ld u r eh b e r Kü n û z.ı r ah m e t O d em k i K u r ’ ân ’ ı tef s îr ed e rd i Velî d er y â.ı b âk î b u lu r d u g ir en c â n Cen âb .i tecel l â Bu âf âk n û r i ile mü tecellâ 35 Ver ü b İ s lâm’ a ş ev k et ü ş er â fe t Olan d iller e n âş ir.y ı h i m m e t O h u r ş îd .i ev liy ây a ş âh .eb ed n û r.ı h id ây e t Do lar d ı câ.i d ev râ n Bu ü mmete o n âib .

i y âr ’ e b en zer id i Görürdü n h er b ir in cen n et cemâli Cemâlin d en n ü mây ân d ır k emâli 55 Mukaddes r û h mu tah h er o lu r elb e t S eâdet-men d mü n ev v er o lu r elb e t Mukaddes ey lemiş M ev lâ ezeld en Bu ihsân s eb k at etmiş Lem.i r ah ş ân Güzergâh ey lemiş lâh û t ilin i Deşirmiş “ü d n ü min n î” g ü l­ l e­ r i­ ni Yanında b ir id i d ü r ile mer cân Ubûdiyyetd e ey ler d i h ey ecân 50 Berâberin d e ev lâd .ı k ir âmı E derdi e h l.y ı h id ây et Yanında h er b ir i mih r.i k âmil n û r.ef ş â n Reşâdet k u b b es in d e mih r.i R ah mân g ü ller in d e n Z urûf-i mey .i s eâd et Yanında h er b ir i b ir n û r p îr id i Yanında Ç âr.i mân â.i b illâh F enâfillâ h o lan o lu r meallah Bekābillâh o lan mü r ş id .y e­ z el ’d e n Radıyallah ü an h ü m v e an n â Radıynâ k ıs mete’ l.i îmân ih tir âmı O deryâ-y ı h id ây et d ü r ler in d en Alırdık b û y .ceb b âr i f în â M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 585 .i âlem Olur irşâ d o mü r ş id ile âd em Güneş-v eş mü r ş id .ı İ lâh î g ar k ed er d i Gönülde n h u b b .F üyûzât.i mâs iv â g id er d i 45 Hidâyet p er v er i âr if .

b er.i h atîr d e n 5 Bizim g ib i n ice k ö h n e g ed â l a r Diler ler d er.i d erg âh d e atâl a r Rû.i mân ây ı k eb îr de n E der ler h immeti p îr.ı h id ây eti g ö r en le r Hay ât b u ld u lar o zev k ı s ü r e n l e r Nes îm.i ak d es i N es îm ’d i r Nes îm’ in p er.i p er v âzı C es î m ’d i r Alan lar n û r.i k u r b .zemîn g ed â.ı yâ rı O m eş r ık .y ı b î.n e v â y ı m Diy emem k i b u ih s ân a s ezây ı m Ker îm is min e mazh ar d ır ef e n d i m Ben i b ö y le k ab û l ed er ü mîdi m M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 586 .i Bitlîs k i s u ltân d iy â rı Gö r en ler g ö r d ü ler d îd âr.1 O şeh r.

i Rah mân M eğer râzı o la mâh .ad ed ey n û r.i M u h ammed ’ e b u d ev l e t Nüzûl-i r ah met.i ş er âf et Gider el d en b u ezmân .ı r ah met Bulurdu k āimân n û r.i M ev lâ Bizi afv ey ley e Zât.i R ah mân î f ü tû h ât Olurdu sâimân g ar îk .i R ah mân d em.ı s eâd et 10 Bizi kabû l ed e H azr et.d e m Olurdu bî.i b ed r.i mâh .â.ı r ah me t Bu ümmet.F İ R K AT-N Â M E 1 S elâm ols u n s ize ih v ân .i d îd em 5 İnerdi A r ş .ı r ah met y ağ ar d ı M übârek Ramazân ş eh r.ı a‘ zam’ d ­ an f ü y û zât Olurdu rah m.i mu h ab b et Hudâ kullar ın ı âzâd ed er d i Cehennemd en H u d â ib ‘ âd ed er d i Tecellî n û r u h er d ü ş d e d o ğ ar d ı Dem-â-d em emtâr.k er emd en d ir h id ây e t Bizi bah ş ey ley e p ey g amb er in e Habîb’in e n eb îler s er v er in e 587 .i h id ây et Göründü g u r û b .ı Teâlâ Bizi kab û l ed e H ab îb .ı îmân Bu dem eld en g id er d er d ler e d er m â n Göründü f ir k at.ı Ramazân Kerîm’in k er emin ed ir d eh âlet Cenâb-ı zü ’ l.i s eâd et Nihâyet b u ld u b u ey y âm.

M ü r tez â ’y a S al âtu llah s elâmu llah d em-â -d e m Cemî.i d îd e m Bu f ir k at.i ab â’ y a Biz i b ah ş ed e n û r.g ü zer o l s ­ un M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 588 .n âmemiz y âd ig er o l s u n L UTF Î tar af ın d an b er.i d îd âre S al âtımız M u h ammed M u s ta fâ ’y a S el âmımız A liy y ü ’ l.i y â r ’e Biz i b ah ş ey ley e n û r.Biz i b ah ş ey ley e  l.‘ i en b iy ây a n û r.i M ü r tezâ ’y a 15 Biz i b ah ş ey ley e H ak Ç âr.

p en âh i 589 .s e lâmü A l e y k üm v e R ahme t ul l ahi ve Berekâtühû 1 Yürü ey n âme.i mu h ab b et.ı y âr e ey le ü lf et E desin c an ile s ar f .D e r û n .s er âd a Keremin d âimî ed e ar ad a 5 E de hânes i h alk ın a k er emler Ola ind.i H u d â’ d a mu h ter emler Gönül gü lb ü n in d e g ü ller açılmış Kamusu ay r ı ay r ıca s eçilmiş Derûn-i Er zu r u m’ d a ço k d u r ah b â b Olalar cü mles i h er d em s af â.y âb Cenâb-ı H ak k ’ a emân et o lalar Kerîm’d en k er emi h er d em b u lala r M uhabbe t ş er b eti d ild e ezilmiş Gönül de f ter in e b ir b ir d ü zü lmü ş 10 Berâberdir r û h u mu z h em tav âf d a Gezeriz cü mlemiz b ir lik d e s af d a F evallah i v e b illâh i d iler em Berâber h er b ir in ize g id er em O dergâh .ı mu allâd a İ lâh î Kabûl ed e b izi âlem.ı mu h ab b et Güzel ha y ır d u âlar ımı s ö y le Câna can b ah ş ed e s o h b etler ey le Hudâ hâf ız o la h er d ü .i dâi y âne mi zde Muhabbe t i Ka r ar-gîr O lan Efr âd-ı ÜMMET-İ MUHAMMED’E Es .âv er Gönül gü lş en in e o l b ir d ilâv er S arıl gerd ân .

i îmâ n d a n Nice can d an g eçü p f er y âd e d e rl e r Amân A llah amân d ey û g id e rl e r O b ah r.i tecellâ Olas ız n û r.ı K âb e’ y i can d a n E der ler n iy âzı n û r.i K er îm’ in h âh îler in i Du tar lar es târ.i îmân d a n 20 Bu d erg âh d an H u d â b o ş d ö n d e ri r m i Teh î.d es t k u lu n u y a g ö n d er i r m i Ker îm’ in ş ân ı d âimâ k er emd i r Bu ü mmet.i İ lâh î’ d ir ezeld e n S el âm o ls u n s ize o Lem.i M ev lâ’ y a c a n d a n Ko y ar lar y ü z y er e eh l.i H ak ’ la mü tecel l â 590 .g îr iz n û r.Cen âb .i r ah metin mâh îler ini Ker em.ı K ād ir u K ay y û m K e rî m ’d i r Ged â v ü b ây ın a h er d em Ra h î m ’d i r Biz i n azlı n iy âzlı k u llar ın a Bağ ış lay a o g ü zel h aller in e 15 Nice b in ler ce b in f er y âd ede rl e r Z elîlân e h ak îr ân e g id er ler Bak ar lar d erg eh .i M u h ammed muh t e re m d i r Du ân ın h izmetin d e b u zelîld i r Kab û l ed e C en âb .y e­ z e l ’d e n Rüf ek āmızla b er âb er s elâme t E der iz h amd ü s en âlar temâ m e t M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 1 Hidây et.ı H ak Celî l ’d i r S el âm is m.i h ü d â ş eh p er iz ol s ­ un Ola d es t.i H u d â r eh b er iz o lsu n M u h ab b et.

ı s eâd et o la g ār ın Nesîm-i f ey z.i Rah mân Bulasız d er d ler e h er d ü r lü d er mâ n 5 Çekesiz d es ti h u b b .i R ah mân d em.d e m Göre siz d en h id ây et ib n .i r ah met.i h ev âd an Tecellî b âğ ın a v ar mak g er ek d ir Tecellî g ü ller in d er mek g er ek d ir Aça gülb ü n .i v ah d et g ü ller in i Vere fey z.E rişe rah met.â.i  d em Olasız men zil.i mâs iv âd an Olasız d û r h emân eh l.i R ab b ân î er iş e Gözüz cân an cemâliy le g ö r ü ş e 10 O dem d ilb er y ü zü n d en ata p er d e Meyândan y ar ıla açıla f er d e Bu L UT F Î ’ n in d u âs ın ey le mak b û l Huzûrun d a b izi s en k ılma mes ’ û l Kamu ah b âb u ih v ân ımı y â Rab Ş ereflen d ir k atın d a ey le mak b û l M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û l ü n 1 İlâhî Hazr etin d en ilticâlar Kemâl-i mer h ametin d en r ecâlar Der-i derg âh d an r ed d etme y â Rab Bizi ağy ar d an ad d etme y â R ab Bizi bah ş et M u h ammed M u s taf â’ y a E düp pey r ev A liy y ü ’ l.ı h id ây et v er e b âr ın Gülistân .M ü r tezâ’ y a Kerîm’in k er emin e y o k n ih ây et Rahîm’in r ah min e o lu r mu g āy et 591 .i İ lâh î s eller in i Bu bostân .

i k ıy âm d a S ev er iz s ev d iğ in y â R ab b i v a l l a h Ker em ey le b ize ey K er îm A l l a h 15 Bu mâh .i s âlif en in h em k ir âm ı Biz i b u cü mled e h aş r et İ lâh î Ki s en s in p âd iş âh lar p âd iş â h ı Kiş i h er k imi s ev er b u cih ân d a An ın la h aş r o lu r r û z.i İ s lâm’ a y âv er Ö me r ’d i r Bu k u b b e.i r ah mete g ar k ey le b i z i Der.i d erg âh ın a b ây u g ed âl a r E der ler ilticâ h ep mü b telâla r Yâr o lan v ar o lu r s en g ib i y â re Bulu n maz g ay r id e v allah i ç â re Biz i k ıld ın M u h ammed ü mm e t i n d e n E der mis in b î.i eb râ r Kamu  l.i y â r ’d ı r Bu d ö r d ü k im s ev er s e b ah ti y â rd ı r 10 S ahâb e.ı r ah mete b ah ş ey le b i z i Bu b ah r.b eh r e r ah meti n d e n Bu d erg âh e v ar an lar b o ş d ön e r m i Bu d erg âh ı b u lan g ay r e k o n a r m ı M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün 592 .i d în e O s man k am e rd i r Has an H u s ey n ’ d ir emîr.ı h ü d âd a n Biz i d û r ey leme b u ih tid âd a n Biz e M u h ammed ’ i k ıld ın p e y a m b e r L iv âd âr.i k ir âma cân f ed âd ır S ah âb e tâb i‘ în h ep mu k ted â d ı r Bu ü mmet ü mmet.5 Biz i ay ır ma s en b âb .i ab â d iller d e d ild â r Hab îb u llah ’ e y âv er Çâr.ı îman S ıd d îk .ı Ek b e r Bu d în .i mer h û m e n â m ı Ümem.

i d il k alb e v eri r e l b e t z ı y â E yler müzey y en d iller i h u b b .i câ n s e l s e b i l Hâline s ab r ey le s en Y û s u f .i Rah mân d âimâ g ö zler se n i e y n û r-i d i l M esteyle y e cân u d ili zev k .i h ü d â n û r-i d i l Cennet-i g ö n lü n d ed ir k ev s er.i H ak k ’a g ü z e l Gör ne s ü r û r b ah ş ed er mer h amet-i L e m -y e z e l Hâmil-i îmân o lan d ü n y âd a g ö r m e z s a fâ Derd-i der û n a d ev â h u b b .1 Z âkirini B âr î H u d â mezk û r ed er h e r d ü -s e râ M uvahhi d i mu s ad d ik ı elb et s ev er h a y rü ’l -v e râ E nvâr-ı tev h îd n û r.i d âr ü ’l -e m â n Her emr d e tef v îz et H azr et.i H a b î b -i K i b ri y â Rahmet.i d ev r-i z e m â n M uhsin s ab ır d a o lu r g ü lb e.i H u d â’d ı r ş i fâ 593 .ı ş er â b -ı s e l s e b î l Ahmed M u h ammed M u s taf â H as e n H u s e y i n M ü rt e z â İntizâr ey ler ler s en i d es tin d u ta r û z -i c e z â 5 Ayırma c ân ân d an cân ı b ır ak ma el d e n d â m e n i S ular gib i y ü z y er e k o y k ab û l ede R a h m â n s e n i E lin ola ağ y âr ile k alb in d e o la y â r i l e Gözün gö r e eş y âlar ı g ö n lü n o la di l d â r i l e Hadd-i h u d û d u n d a k ar âr ey le s eb â t o l m ü s t a k î m Râh-i hid ây etd e h emân r ah m ey le y e Z â t -ı Ka d î m Ş ehperin o la ş er îat r eh b er in o la t a rî k a t F ermânın eld e mâr if et g ö s ter e k e n d i n h a k î k a t ………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün / Müs tef ‘i lün 1 Bezm-i mu h ab b etd e v ar n û r.

g îr in d ir H u d â g ay r i d e ğ i l i n n e m â 10 L UTF Î d iler d âimâ H azr et.5 An a b ab ad an Rah îm H azr et-i M e v l â K a d î m Ash âb .i K ad îm lu tf ed er ek d âr-ı k a l b i n g i d e r Hak k ’ ı b ilen k u llar a ilticâla r e y l e m e z E rh am o lan R ab b ’ ıd ır g ay r i y e d e rd s ö y l e m e z Hak k ’ a d ay an h er zemân g a y ri y e e t m e g ü m â n Derg âh .ı emr âzın a d er mân e d e r o Ha k î m Her n e d iler s e K er îm s eb eb i n i h a l k e d e r L utf .emân ey lem i ş i z b i z î m â n Dild ek i n û r.ı K er îm k u lu n a mer h am e t i b î -a d e d M ü s t e f ‘i l ün / F â ‘i l ün / Müs tef ‘i lün / Fâ ‘i lün 594 .i h ü d â s an a y et e r re h -n ü m â Des t.i Ha k k ’d a n m e d e d Z ât.i d âr ü ’ l.

595 .

596 .

DESTÂNLAR 597 .

598 .

i lâciv er d e b ak Âb u hav â g ü n eş mah lû k a tir y ak S eyretdi ğ in eş y â g ö zler e mü ş tâk Gördüğün eş y âd ır k itâb .i h id ây et ile S efîne lücce’ i s eâd et ile Varır men zilin e ed er if tih âr Kâinât g ö s ter ir v âcib ü ’ l.d in b izi m d i r Her bir âd em d er k i h ak .TE V HÎ D D E ST Â NI 1 Bir dâsitân ım v ar mü ’ min .v ü cû d Olmasa o lmazd ı mah lu k āt mev cû d Hudâ bir o ld u ğ u eş y âd a meş h û d Güneşden ay ân d ır o l çeş m.i b îd âr Bu mahl û k v ar lığ ı h âlik a d elîl Basîret e h li o l g el o lma alîl Tevhîdde n mâ‘ ad â y o k d u r b ir s eb î l M evcûdun mû cid i b ir d ir âş ik âr 5 Kurulmu ş k u b b e.s ö z s ö zü m d ü r Herkes der ış ık lı b en im g ö zü md ü r Hak göster ir k en d in s ar f ey le en z â r Devrâne eb ed î emîr h alk ed er Bir katre s u b ir ik lîme emr ed er Diğeri n as b ed er an ı k ah r ed er Arslanla r ı ed er d âr ın d a b er d âr 599 .ı es r âr P ervâz ed er u çar h av ad a k u ş lar Kullardan g ö r d ü ğ ü n g ar ib d er v iş l e r E bnâ-yı âd emd e ço k d u r g id iş ler Hak güneş d en ezh er ş aş ır ma zin hâ r Her bir millet d er k i h ak .i d ild âr Kâdir u K ay y û m’ u s ev er g ö n ü ld e n Gece gün d ü z s ö y ler aman y â G affâ r E hl-i tevh îd n û r.i f er âs et ile Görür gö zü mih r.i d in d â r Her kim etmiş is e tev h îd .

en b iy â A h med .Bir d ân e çek ir d ek o lu r b ir ş e c e r S er çek er p er açar ef lâk e k a d a r Bâr v er ü r g ü n .g ü lis t â n ı Vech .i s eâd ete s âlik d ir Gay r eti o lmay an âd em h âlik d i r Gay r etliy i s ev er H azr et.â.i es r âr d an as d â r Diler s e b ir k u la h ik met b ildi ri r Ş erh ed er s ad r ın ı r ah met d o l d u ru r Gö s ter ir g u y û b ât p er d e k ald ı rı r Gö zler in e v er ir k u d r et ik tid â r 600 .i Mu h t â r Diler s e in d ir ir tah tın d an ş âh ı Âsu mân e çık ar f er y âd u âh ı Yer ler e y ap ış ır altın k ü lâh ı Bin ler ce v u k û ‘ u o lmu ş âş ik â r Bir çir k in i v er ir g ü zel b ir f e rd e Gö r ü n ce o l g ü zel g elü r b in d e rd e Cân ın a ö lü m ar ar h er y er d e Z îr.i Ce b b â r S eyr ey le b ah ar d a g ü l.g ü n ems âl-i g ü h e r Bu k itâb ı o k u r k imd e ir f ân v a r 10 Vu h u ş tu y u r b ir g ay r ete mâ l i k d i r Tarîk at.i ib tilâd a ağ lar zâr ı zâr Diler s e g ed ây ı ey ler p âd iş â h S ürd ü r ü r s altan at etme iş tib â h Arslan ı k u y u y a b ır ak ır r û b â h Kāf lar ı k ald ır ır b ir k ah r etse K a h h â r 15 S ab îler r ah imd e r ızk ın n e de d i Do ğ mad an çık ar ır memed en s ü t ü E bev ey n s ad r ın a mer h amet k o d u E der ler h izmeti h ü r meti tek râ r Bir âd em h ıf z ed er y ü z d ö r t k i t â b ı Ş erh ed er ây etd e o lan h itâb ı Her k imi ed er s e H ak in tih âb ı Kald ır ır v ü cû d .i ar âzîd e k u d r et b o s tâ n ı S eher d e b ü lb ü ller o k u r d es t â n ı Hâtemü ’ l.

zâr 20 İhtiyâr o ld u k ça ed er g ay r eti Cem-‘i emv âl içü n çek er zah meti Kalbinde k almamış h iç mer h amet i F akirler y an ın d a o lmu ş b ir g u b âr İnsâniyy et ş er ef in i ş er b ilü r S ehâvetli o lan lar ı h ar b ilü r Cü‘âl-ve ş k en d is in i n er b ilü r Âdemiyy et n ed ir etmemiş if k âr Kendisin e b u g ü n mer h amet etmez İnsâf edü b r âh .d âr Bu dünyây a n ice b el b ağ lay an lar Malı çok o ld u k ça ço k ağ lay an lar Çürük eş y âlar ı h ep s ağ lay an lar Ölüm gelü r b ir g ü n o lu r ş er m.eş y âd ır âlem.p en âh ı Rûz-i ce zâ v ar d ır ey leme in k âr 11 ’ li h e c e v e zni 601 .Deryâlar d ev r ed er u mmân e g id er Katre katr e o lu r R ah mân ’ e g id er E hl-i ibr et g ö r ü r îmân e g id er Nûr-i mâr if etle k alb i zıy â.ı r ah mete g itmez Bu gafle t p er d es in g ö zü n d en atm a z ‘Âmâ fâr e g ib i ey ler id d ih âr L UT F İY Â s ey r ey le b u cev lân g âh ı Bu mahlû k u n mu tlak b ir d ir ilâh ı Hâliku’l .

d în k u r ar d î v â n ı Ku r b .i k ıy â m d a İhy â ed er A llah emv ât o lan ı Rûz.i Mu h t â r Hizmetin C eb r âîl etmiş ih ti y â r Ümmet o lan ef r âd o lmu ş b a h t i y â r M u h ammed ’ d ir ş ef â‘ atin u m m â n ı Ceb r âîl’ d en ev v el ü mmetin s o ra r E vlâd ın d an ev v el ü mmetin a ra r Hab er almay ın ca ey lemez k a ra r Gö s ter y â Ceb r âîl ü mmetim h a n i 602 .i k ü b r â r û z.i y ev mi’ d .i p âk i mah ş er y er in d o l d u ru r Gar k o lu r en v âr e mah ş er me y d â n ı S erv er.i en b iy â A h med .i cezâ h ak d ır k alma n iyâ m d a Hâk im.i k u b û ru M ev cû d o lu r o lan tü r âb d a f â n î Âsu mân d an me­ l ek ­ l e­ r i in d ir i r Bin b ir ay ak b ir ay ağ a b in d i ri r İsl âm o lan çer âğ ın ı y an d ır ır M ü ’ min in d es tin i d u tar îmâ n ı 5 Cib r îl’ e emr o lu r o l A h med’i m i Hu r met ile k ald ır M u h amme d ’i m i T âc u h u lle Bu r ak g ö tü r s erm e d i Dev let ü izzetin o ld u r h âk ān ı İzz ü n âzla M u h ammed ’ i k a l d ı rı r Ş ân u ş er âf etin h alk a b ild ir i r Nû r.i k ıy âmetd e çık ar r û zi g â r Kald ır ır d ağ lar ı k almaz k û h i s â r Gö r ü n ü r mağ r ib d en meş r ık â ş i k â r Dağ u taş eş câr ın k almaz n i ş â n ı Müdd ­ et h itâmın d a İ s r âf il s ûru Uru n ca k ald ır ır emv âtı g er u İhy â ed er A llah eh l.KIYÂMET DESTÂNI 1 Ma h k eme.

C elâl A llah E mr eder d ef ter ler v er ilir v allah Herkes k itâb ın ı o k u r lar b illâh Melekler y azmamış f azla n o k s ân ı Cibrîl’i ev v elâ is ter h is âb a Bir noksan ettin mi y ü z d ö r t k itâ b a Cebrâîl o l zemân g elir ş itâb a E nbiyâlar d an s o r ets ü n b ey ân ı 603 .i Rah mân ’ ı İns ü cin k ab ­ r in d ­ en k alk ar lar u r y â n Dökerler k an lı y aş g ö zler i g ir y ân Başlarınd a g ü n eş ciğ er ler b ü r y ân S iyah vü cû d o lu r H ak k ’ ın d ü ş mân ı Nisâ ricâ l b ir b ir in i g ö r mezler Yanındak i k imd ir an ı b ilmezler Birbirinin ah v âlin i s o r mazlar Ol gün h ey b et s ar ar cin n ü in s ân ı Gözlerinin y aş ı o lu r b ir d er y â Ol deryâd a k o p ar b ü y ü k v âv ey lâ İnsi cinn e k atar u r u n ca d alg a Bahr-i u mmân o lu r mah ş er mey d â n ı Taraf-ı R ah mân ’ d an b u y r u lu r f erm â n E nbiyâ e v liy â g ö r mes in b u h r ân Buyursu n lar A r ş ’ ın altın d a s u ltân Olsunlar g ö r s ü n ler r ah m.i A r ş .i k u b û r u Bir azîm mey d an d ır mah ş er in y er i Hayret ed er in s ü cin n in h er b ir i Derler b u ş id d etin n ed ir imk ân ı 10 Yevm-i k ıy âmetd e in s ü cin k alk a r Güneş kar îb o lu r b aş lar ı y ak ar Mü’min k âf ir b ir i b ir in e b ak ar İslâm bulu r zıll.i R ah mâ n ’ı 15 Arş altın d a v ar ır s af s af d u r u r lar E nbiyâlar ü mmetler in g ö r ü r ler Kâfir İslâm mah lû t d alg a u r u r lar Gözlerle r n e o lu r H ak k ’ ın f er mân ı Hâkim-i k ıy âmet zü ’ l.Kaldırın ca k u d r et eh l.

g ü s t e r E m r o lu r g etü r ü n âlim o lanı Ulemây ı b ir b ir ar ar tar ar la r E m r u llah ı s ö y led in mi s o r arl a r Câh ili âlime ş âh id d u tar lar S ize d ed iler mi emr ü f er mâ n ı 20 Ulemâ en b iy â ü men âs ıd ır Ümer â k itâb ın h u d emâs ıd ır Biri y ek d iğ er in ş ü r ek âs ıd ır E tm ey e h içb ir i h ak k ı k itmâ n ı E m r o lu r âmir ler g elü r h u zû ra Kitâb ile h ü k m ­ et­ t iz mi u mû ra İsb âtın ş âh id in g etir h u zû r a Ş erîate etmed izs e n o k s ân ı Olmu ş d u z k u llar a d ü n y âd a â m i r Var id i elin d e k itâb .i k ıy âmetd e K ād ir u K a y y û m His âb g ö r ü r etmez b ir h ak k ı m e k t û m Hak k ın alır o l g ü n zâlimd en m a z l û m Yü r ü d ü r ad âlet Zât.i ş er îat s a‘ y in d e k âmil Kitâb u llah h er b ir u mû r a ş â m i l M u k ted â ettin mi ilm ü ir f ân ı Ağ n iy ây ı is ter Cen âb .i R a b b â n î Yev m.mü lk ü l i l l â h E m r u llah a ey led in mi ey v al l a h Z ek ât v er d in is e b u ld u n em â n ı 25 F ukar âlar y ü zü n ü ze b ak ar d ı Gö zler in d en k an lı y aş lar aka rd ı Z ek ât v er d iy emez s en d en k o rk a rd ı Gö r d ü ler mi s en d e h av f .E nb iy ây ı b ir b ir h is âb a is te r Cib r îl’ d en ald ığ ın k itâb ı g ö s t e r E nb iy â o lu n ca s ad âk at.ı S ü b h ân î 604 .ı mü n îr Îm ân İ s lâm ile k alb in mü s te n î r Ku r ’ ân ile y ü r ü td ü n mü f er m â n ı Ad l ü mer h ametle o ld u n mu â m i l İcr â.ı A lla h Ded in mi d ü n y âd a el.

k ân i 605 .emân ı Derler k imd en o lu r b u d er d e d er m â n Kim olur b izler e o la b ir Lo k mân İstirhâm ey ley e R ah îm’ d en R ah m â n F eth eyley e F ettâh b âb .i h itâb a Gösterin g ö n lü zd e k âmil îmân ı S avm u s alât h acc u zek ât s o r ar la r Tevhîd u tas d îk d e s eb ât ar ar lar Hisâb gör ü r k ılı k ıld an y ar ar lar Mü’min is ter k u r tar mağ a b u cân ı Namazın k ıld ın mı y ü zü n y er ler d e E yledin mi n iy âz y a s eh er ler d e E ttin mi ib âd et b ah r ü b er ler d e Göster g ö n lü n d ek i n û r.E hl-i ma h ş er o g ü n g elir h is âb a Îmân eyl ed iz mi y ü z d ö r t k itâb a T âlib old u n u z mu f eh m.ı g u f r ân ı Giderler  d em’ e N û h ’ a ilticâ E derler M û s â’ y a H alîl’ e r ecâ Bugün der ler M u h ammed ’ d ir mü l t e c â E nbiyâu llah ’ ın p îr ü civ ân ı Derler g elin M u h ammed ’ e v ar alım “Rahmeten li’ l.i R ah mân ’ı Herkesin es r âr ı zâh ir o lu n ca Kişi etdiğ in i b ir b ir b u lu n ca Havf ü haş y et mah ş er y er i d o lu n c a Ararlar so r ar lar d âr ü ’ l.âlemîn ”i g ö r elim Nedir der d imize d er mân s o r alım Ne emre d er ş ef â‘ atin u mmân ı 35 Z âr u zeb û n ö y le g ir y ân g id er ler E man yâ M u h ammed f er y âd ed erl e r S ana kurb ân o ls u n ü mm ü p ed er l e r S eni ded ik g eld ik ey k e­ r em.i ir f ân ı 30 Kitâb’ı Sü n n et’ i tas d îk ettin mi Helâli h ar âmı tef r îk ettin mi Her umû r u n ş er ‘ a tatb îk ettin mi Tuttun mu d ü n y âd a r âh .

i n û r.ı m û t e b e r Aliy y ü ’ l.ı zi’ n .i K ib r iy â s en s in Y â A h m e d S ul tân .i Rah m â n ’ı S ağ y an ın d a ağ lar S ıd d îk .Zeh r â ciğ er.ı M u h am m e d Biz i k ab u l ey le b i.ı mer h ametin g eld i zem â n ı 606 .i k ir â m Neş r ed er mah ş er e r îh .ı Eh a d Her n e k ad ar ettik is e ıs y ânı Red d ey leme b izi k ü ff âr e k a rş u Terk imizi v er me ağ y âr e k ar ş u Biz mef r û r o lmu ş u z S ettâr ’ e k a rş u Bırak may ız b u g ü n b iz b u d â m â n ı Ümmetin g ö r ü n ce b u h ald e A h m e d Olu r b î.s â z ı S arf .n û r ey n zât.Hab îb .i ced d imiz b u ls u n e m â n ı E m r ed er v ar alım A r ş .h ak k .ı M u h am m e d M er h amet d er y âs ı med ed y â Sa m e d M er h amet g ö zler em mer h am e t k â n i Yer ler e y ü zü n k o r mah b û b .ı S ü b h â n ’e Diley elim H ak ’ d an eh l.ı Rah m â n ’e S ağın d a d u r alım n iy âz.‘ i mer k ez.M ü r tezâ H ak k ’ ın a rs l a n ı F ât ımatü ’ z.ih tiy âr Zât.i ıs y â n ı Yü z d u tar d erg âh e ey ler n iy â z ı Hu zû r.g ü s t e r Osmân .i izzetd e s ar f ed er n â z ı M ü ’ min o lan lar ın o l çâr e.h û n o l u r Has en ’ le H u s ey in ced d in i bu l u r Biz ler i f ed â k ıl y â R ab b i n ’ o l u r Ümmet.ı en b iy â Zât.mend â n e S ec d eler ed elim Zât.i M e v l â İnd allah ’ d a k ad r i ş ân ı mu al l â M atla.ı E k b e r Ömer b er âb er ce ad âlet.ı M ah mû d ’ d a ed in ce k ı y â m E nb iy â ev liy â ey ler is tir h âm Rik âb ın d a y ü r ü r r icâl.i tece l l â E zeld en eb ed e d ağ ılmış ş ân ı 40 Ma k ām.

C elâl n ed ir mu r âd ı n Kabul et d im ş ef â‘ atin ir âd ın İstediğin k ad ar v er d im ef r âd ın S ûre-i D u h â’ d a ettim b ey ân ı Cebrâîl k ald ır ır s ecd ed en b aş ın L utf u mer h ametle s iler g ö z y aş ın Der ki yâ M u h ammed n ed ir talaş ı n Allah af v ey led i mü ’ min o lan ı E mr eder Cib r îl’ e k ald ır Liv â’ y ı L ivâdarlık içü n b u l M ü r tezâ’ y ı Haberdâ r ey le g el h ep en b iy ây ı Görünsü n r is âlet g ü l.i îmân Kerem ed er K er îm k er emd ir ş ân ı 607 .45 Ağlar Hab îb u llah ciğ er ler y an ar Cebrâîl b aş ın d a p er v ân e d ö n er Gözleri y aş ın d an ceh en n em s ö n e r Yâ Rabb i v er ü mmetime cin ân ı E mr eder Zü ’ l.ı R ah mân ’ ı E bvâb-ı mer h amet açılır o l ân Rahmet.g ü lis tân ı E vliyâul lah ’ d ır ü s tâd .ı ü mmet Dünyâda etd iler ü mmete h immet Bugünde etmek d ir etmek mer h am e t Râhime r ah med er mer h amet k ân i 50 E nbiyâya ev liy ây a h itâb ı E der Hab îb u llah ey ler ş itâb ı E mr eder k i b u g ü n v er in cev âb ı Gözler d er mân d eler b izd en d er m â n ı Dünyâda b izler i s en â etd iler S alât ü selâmlar ile g itd iler Takdîs ü tar d iy e ter h îm etd iler Bugün lâzım mü k âf âtın imk ân ı E vliyâ e n b iy â b er âb er in ce İlticâ ey ler ler in ced en in ce Dergâh-ı izzete n iy âz ed in ce Dolduru r ilticâ A r ş .i R ah mân ’ a b u lu r lar meyd â n Ş âd u han d ân o lu r h ep eh l.

h u s û s g etir d i M u h ammed Ku r ’â n Hak zâh ir g ö r ü n d ü etmed iz î m â n Hiç ta‘ y îb etmey in mel‘ û n şe y t â n ı 608 .ı ş ey tânı Niçü n b izi h ev âlar d a g ezd ird i n Bâtıl iğ v â ile b izi azd ır d ın Kü ff âr d ef ter in e âh ir y azd ırd ı n Gö zü mü zd en ald ın n û r.i eh l.ı Rah m â n ’ı Bu k ad ar en b iy â k itâb .‘ ı ü mîd ed i n c e Z eb ân îler ceh en n eme y ed inc e Ah z ed er ler g ir îb ân .f eş ân ı 55 E m r o lu r ay r ıls ın k âf ir mü ’m i n d e n Tefr îk o ls u n b u g ü n h âin em î n d e n F ir k atey n çek ils ü n mah ş er y e ri n d e n Her k es i g ö zlü y o r k en d i mek â n ı Bu emr i d u y u n ca k âf ir ler b a k a r İsl âm’ lar y ü zü n e ciğ er ler ya k a r M ü n âf ık ın g ö zler in d en k an a k a r Gö r ü n ce d ev let.i k ev s er.ı k ev s er ak ar zîr in d e zü l â l E nb iy â ev liy â ey ler is tik b âl Alî’ d ir s âk î.i ir f â n ı 60 Kâf ir ler e v e­ r ir ş ey tân cev âb ı S iz e g eld i H ak k ’ ın y ü z d ö r t k i t â b ı E n b iy â u lemâ etd i h itâb ı Gö zler g ö r d ü g ü n d en ay ân b ü rh â n ı Gü n eş g ib i zâh ir id i H ak s iz e Gö s ter miş d i H ak k en d in i h e r g ö z e Res û ller g ö s ter d i mû cizât s i z e Biler ek ter k etd iz r âh .E m r ed er Liv âü ’ l.ı Rah m â n Bâ.i îmân ı Kü f r ile b ir lik d e îmân o lu r m u İsl âm k âf ir b ir h ân ed e k alır m ı İki ezd âd b ir ar ad a o lu r mu Her k es e lây ık d ır k en d i ak r â n ı F ery âd ed er k ü ff âr n âr e g id i n c e M er h ametd en k at.h amd ’ i zü ’l -C e l â l Âb .

ı S ü b h ân Ş âd u ha n d ân o lu r o l zemân S u ltâ n Cem eder b aş ın a ü mmet o lan ı F akr-ı hâle s âb ır o lan ü mmetler Ke­ r em-i K er îm’ d en b u l ­ u r d ev l ­ et­ ler Kazâya r ızây a ed en h immetler Verilir Fir d ev s ’ in b âğ u b o s tân ı Getürüp Liv âü ’ l.h amd ’ i k u r ar lar E hl-i İsl âm etr âf ın ı s ar ar lar Kâfirler d e ağ lay ar ak s o r ar lar Bize ne emr ed er mer h amet k ân i M akām mak ām en b iy âlar g elir ler E vliyâlar zü mr e zü mr e o lu r lar Cümlesi Liv âü ’ l.h amd ’ i b u lu r lar S eyr eder g ö r ü r ler S ır ât M îzân ı S ırât’ın b aş ın a v ar ın ca A h med Ümmetini g ö r ü r ağ lar M u h ammed E nbiyâ ev liy â d er ler y â S amed S en selâmet ey le eh l.k âni M uhamm ed ü mmetin almış d es tin e Nâr ne ed er M u h ammed ’ in d o s tun a S ırât sef în ed ir n âr ın ü s tü n e M uhamm ed ’ d ir s ef în en in k ap tân ı 609 .i Rah mân Mağfiret ey lemiş C en âb .Kâfirleri b ö lü k b ö lü k b ö ler ler Z ebânîler ceh en n eme s ü r er ler S ize resû l g elmed i mi s o r ar lar Derler tek zîb ettik r es û l o lan ı Kâfirler İ s lâm’ d an tef r îk o lu n ca Küffâr g id ü p ceh en n eme d o lu n ca Mü’min o lan b ir b ir in i b u lu n ca Gelir bu lu r ik i cih ân S u ltân ’ ı 65 Ümmetin i g ö r ü r H ab îb .i îmân ı 70 “S ellim s ellim” d u â ed er M u h amm e d Ümmeti ö n ü n ce g id er M u h ammed Ümmetim i s ak la aman y â S amed Kerîm’sin k er em et ey k er em.

E nb iy â ev liy â d u ây a b aş lar Gö zler in d en ak ar d ü r d ân e y a ş l a r Aman A llah s ö y ler cü mle yo l d a ş l a r S uk û t.y ı b e ş e r Hu lleler g iy er ler d ü r r ü merc â n ı L ivâ.i K ib r i y â Ümmetin i h ıf z ey ley e S ü b hâ n ’ı F et tâh u K ad îm’ d en f eth .h amd ile H a y d e r E hl.g ül i s t â n ı 80 E bv âb .i îmân ı 75 M u k ad d em Liv âü ’ l.ı cen n e t i Bir n eh r.i h ay atd a H ak k ’ ın h i k m e t i Çim er ler o lu r lar g ây et n û r â n î P îr ler civ ân o lu r o tu zik iş er Yaş ın d a b ir b âk î h ay âta d ü şe r Kev s er ler içer ler eb n â.y âb o lu r S el âmet g ö r ü r ler eh l.i M u h ammed mü s tecâb o l u r E nb iy â ev liy â k âm.i M u h ammed n û r.ı cen n etler açılmış g ö z l e r M u h ammed ’ e k u r b ân y er ler d e y ü z l e r E nb iy â ev liy â h ep an ı g ö zle r M u k ted âd ır ik i cih ân S u ltân ’ı 610 .ı îmâ n ı Ker îm ü K ad îm’ in lu tf u r ah m e t i Du tar lar tar îk .ı S ır ât’ d an d iler emâ n ı Açılır s an cak lar y ü r ü r en b iy â S ır ât ü zer in d e cü mle ev liy â Ağ lar g ö zle o H ab îb .ı b âb .i M u h ammed s ek iz cen n e t i Hay r ete b ır ak ır Liv â h ey b et i Gö r ü n ce ş er ef ü ş ân u ş ev k e t i Bûs ed er k ad emin A r ş ’ ın b e v v â b ı Gö r ü lü r liv âlar cen n et s ö k ü l ü r Cen n et eh li is tik b âle d ö k ü lür Kâf ir ler d e g ö r ü r k ad d i b ü k ü l ü r Cemâl.i s eâd ete p iş r ev g id er E m r ed er M u h ammed S ıd d îk-ı E k b e r Bu ü mmetin o ld u r b âb .i b â b o l u r Du â.

i f ey z.ı cin ân ı Melekler d e s af s af s elâm d u r u r la r T âzîm il e b ir b ir s elâm v er ir ler Mihr-i mâr if eti d o ğ mu ş g ö r ü r ler Rikâbınd a y ü r ü r cen n et R ıd v ân ’ ı L ivâlar day an ır b âb .ı cen n ete E rişirler k u r b .i K er r âr Z îr-i L iv â’s ın d a A h med .i M u h târ Cennet-i A d in ’ d ­ e ed in ce k ar âr Olur tah tg âh ı n û r.h amd ile H ay d er.Celâl eh l.i R ab b ân î S elâm ve r ir M u h ammed ’ e b ir A ll a h Müşterek s elâm d a en b iy âu llah Bu selâma d âh il mü ’ min .i b illâh S en seyr ey le b u k ıy met.ı r ah mete Müyesser o lu r lar b âk î d ev lete Habîbull ah açar b âb .ı cin ân ı Cennete M u h ammed d âh il o lu n ca E nbiyâ e v liy â v âs ıl o lu n ca Ümmet-i en b iy â b ir b ir d o lu n ca S afâ gel d in ed er mer h amet k ân i 85 Hûri gılm ân v ild ân h u d d âm.ı cen n e t Iyd-i ekb er o lu r cân lar a min n et Doğar di ld en d ile mih r.i M ev l â Muhammed ’ e f er mân ed er Teâlâ Miftâhı cen n etin s en d ed ir h âlâ F eth eyle H ab îb ’ im b âb .i R ab b ân î L ivâü’l.i d âr.i îmân ı E vvel ge lir C ib r îl ey ler ziy âr et T âzîm-i azîmle v er ir b eş âr et Her ne e mr ey ler s en ey le iş âr et Hâdimin Cib r îl’ d ir b u y u r f er mân ı Cenâb-ı zü ’ l.Bezenmiş cen n etler b â.i cen n eti Cennete d o ld u r d u etd i min n eti Bu merh amet M u h ammed ’ in h u r m e t i E rişir m ü ’ min e ile îmân ı 611 .emr.i mu h ab be t İçerler k ev s er.

i K u r ’â n ’ı M âb û d u m v ar d iy en ib âd et e y l e r Hâlik ım v ar b ilen itâat ey le r Allah d a o l zemân h id ây et e y l e r Bulu r s u n tar îk .ı R ah m a n î Îm ân İ s lâm ile mü ş er r ef o la n E srâr.ı tev h îd in zev k ın ı d u y a n Nû r.ı eh l.i îmân a Hed iy y e o lu n s u n eh l.i A d in ’ d e mak ām.90 Cen n et.v eş mey d ân d a M u h am m e d m e ş h û d Neş r.i İ s lâm ’a İkr âm ed en elb et er er ik r âm a Bah îller d ir v allah A llah d ü şm â n ı 95 M U H A M M ED LU TF İ ’ y e r ah m e d e Al l a h Des t.g îr i o la h em Res û lu lla h Rûh u n a “F âtih â” h as b eten l i l l â h Hed iy y e ey ley en b u ls u n ih s â n ı 11 ’l i he c e v e zni 612 .i b as îr etle b u d er s i alan Bu d în in y o lu n d a v er ir b u c â n ı Îm ân ey ley en ler b u g ü n K u r ’â n ’a Rab b ’ imd ir d iy en ler Zât.i zü v v âr ed er r îh .ı R a h m â n ’a İnk ıy âd ey lemek g er ek f er m â n a Baş d a g ezd ir meli emr.i îmân ı Ok u n s u n F âtih a eh l.ı Ma h m û d Z iy âr ete g elü r en b iy â mev cû d Gü n eş .

i D ey y ân Küfre tâ lib o ls an k ü f r ü v er ir ler Kayırma zlar k ü f r e lây ık g ö r ü r ler E mrullâh e r âzî o lu p d u r u r lar Teslîm alu r s en i M âlik .i n îr ân 5 Z evâl-i î mân d an h av f ey le amân Bölük bö lü k o ld u as h âb .i d îd em b u d âs itân ı F i‘lullahın as lâ o lmaz n o k s ân ı Herkes l ây ık ın ı b u lmas a o lmaz Hikmetu llah ad âletd ir k emâk ân Gece gün d ü z s a‘ y in n ey e o lu r s a Her ne g û n â f ik r in k ar ar b u lu r s a Âkıbet n iy y etin n er d e k alu r s a İstediğin alu r A llah ’ d an in s ân Îmân İsl âm is e âş ık d ır s an a Vallahi bö y led ir in an s en b an a S âdıkāne s ar ılır s an b u d în e Dest-gîrin o lu r n u s r et.ı îmân Revîş-i k ü ff âr ı tah s în ed er ler Görülme miş b ö y le y aman b ir zem â n Kāfdan k āf a b ay r ak açd ı ş ey âtîn Ş er ü şek āv etle d o ld u b ev âtîn M eydân ald ı u r y ân o ld u h av âtîn Böyle olmaz illâ îmân d an u r y ân T âbi-‘i K u r ’ ân ’ ı tah k îr ed er ler P eyrev-i ş ey tân ı tev k îr ed er ler Ahkâm-ı F u r k ān ’ ı tağ y îr ed er ler İstirâhat etd i h elelik ş ey tân F rengâne d es te d es te g ezer ler Bahr-i şe h v et zev r ak ın d a y ü zer le r Avrupa us lû b u g id iş d ü zer ler Ormân-ı k ü f ü r d e o lmu ş k ah r amân 613 .DÂSİTÂN-I ZEMÂN 1 Gûş et nû r.

y ı R a h m â n 614 .Ş eyâtîn in u lu lan mış o cağ ı Kalb ler in e d o lmu ş k ü f ü r s ıc a ğ ı Boy n u n a d o lan mış ş ey tân b a c a ğ ı Kızar mış g ö zler i k ü f r ü f ir âv â n 10 Nis â r icâl b ir b ir in e k ar ış mış Bacı k ar d eş b ir ib ir iy le g ö r üş m ü ş Her k es is ted iğ i y er d e b u lu şm u ş Yer y ü zü n ü d u tmu ş s iy âh b i r d u m a n Gelin in in s ü r melemiş g ö zü n ü E lvân çiçek n ak ış lamış k ızı n ı Ş enlen d ir miş s in eman ın y ü z ü n ü L ân et ed ek almış b aş ın d a ş ey t â n Çan talar k o lu n d a g id er b âzâ ra Ah b âb o lu r mel‘ û n ah lâk b o z a ra Hay â g id e y ü zü g ö zü k ızar a İst ed iğ i g ib i ala b ir mey d ân Îm ân ı y o k h ev âs ın a d ay an m ı ş S ever k âf ir ler i k ü f r e b o y anm ı ş Ş ehv et ile ş ek āv eti u y an mış Çen b er len miş ed er ıs y ân u t u ğ y â n Olan ca İ s lâm’ ı d ö n d ü r mey in c e Îm ân ı v atan d an g ö n d er mey i n c e Çer âğ .i îmân g ö zeler i b u lan mı ş S eâ d etin d ü k k ân lar ı talan m ı ş Diy ân etin b ar u tlar ı s u lan mı ş Kemâl b u lmu ş b u g ü n d er y â-y ı k ü frâ n Kas r.i teced d ü d ed emez d e v râ n 15 E hl.ı İ s lâm b in âs ın d an s ö k ü l m ü ş S em er taş ı h imler in e d ö k ü lm ü ş Kāmet.ı K u r ’ ân ’ ı s ö n d ü r mey i n c e Ric âl.i îmân ın k ad d i b ü k ü l m ü ş M eğ er k i A llah ’ d an er iş e em â n Nice p îr ler k ey f k ey f in e g ez e rl e r Dü n y â malı n er d e an ı s ezerl e r Gece g ü n d ü z d ü n y âs ın ı d ü z e rl e r Ner d e k ald ı k als ın r ızâ.

i K u r ’ ân Kur ’ân i le o lu r d er d ler e d er mân Kâmil îm ân eğ er s u d û r d a o ls a Ş erîat-i g ar r â y er in i b u ls a Başdan baş a d ü n y â k âf ir le d o ls a Hiç mağ lû b o lu r mu cü n d u llah b i r a n 25 Bâzı kez b o zu ld u ek s er.i îmân Allah ke lâmıd ır h azr et.g ü mân Helâl ha r âm en d îş es i k almad ı O var mıd ır h ar âm ile d o lmad ı Bugünkü b u y ü zler r en g i s o lmad ı Ş eytânı s ev en ler ş ey tân a ş ây ân 20 E lvân na k ış n is â s ey r u s o h b etd e Herkes s ev d iğ iy le o lmu ş ü lf etd e F ırsatını b u lmu ş ş ey tân g ay r etd e İcrâ-i şe h v ete v er ilmiş f er mân Bu zemân ş ey tân a p ar mak d iş letdi Ş eytân is e d ed iğ in i iş letd i Mel’ûnla r d a mer k eb in i k ış latd ı Buldu mey d ân etd i îmân ı ta­ l an Arş’dan f er ş e k ad ar b u n û r.S uladılar İ s tan b u l’ u n y o lu n u F ark etmezler k âf ir İ s lâm h âlin i Hiç sorm azlar b ir A llah ’ ın y o lu nu Gayretullah elb et çık ar b î.i as h âb Tez elden ey led i H u d â ş if ây ab Hikmet cilv e ed er ah b âb a ah b âb Nâsır be n em d ed i s ize o l M en n ân Mea’r-R ah mân o lan mü k ed d er o l m a z Mea’ş-şe y tân o lan h iç n ecât b u lm a z Bu dünyâ f ân îd ir k ims ey e k almaz Kudret-i H ak y ar ın k u r ar b ir d îv â n 615 .i tâb â n Güneşde n g ü zeld ir en v âr.i İ s lâ m Dutmuşdu v er miş d i âleme i’ lâm Îmân İslâm b ize A llah ’ d an ik r âm Beyân ey lemiş d i H azr et.i K u r ’ ân Bu dîn-i İ s lâm’ d ır b ir mâh .

ı ir f â n 11 ’l i he c e v e zni 616 .M U H A M M ED LU TF Î ’ y i af v e d e H u d â Do ld u r a g ö n lü n e en v âr.ı h üd â Hak y o lu n a o ls u n cân ımız f e d â S ever d es tân ımı er b âb .

i îmân ın M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m Gayret şecâatli er ler v ar id i Nisâsı ri câli h ay âd âr id i E debli e r k ân lı b ir d iy âr id i M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m Göl yeri n d e elb et s u lar b u lu n u r Yine var d ır d ey u ü mîd o lu n u r Yine bug ü n b in b ah ây a alın u r M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m Hamdü lillâh metîn İ s lâm’ lar ı v a r F akîre zaîf e ih s ân lar ı v ar Gülbe-i g ö n ü ld e îmân lar ı v ar M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m 5 Hayrât has en âtlı er ler i v ar d ır Hayr ü b er ek etli g ü zel d iy âr d ır S eyretsen âlemi b u âş ik âr d ır M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m M üşkil h alley ley en u lemâs ı v ar S afâ bah ş ey ley en f u zalâs ı v ar Ş öhret-şiâr y in e k ü b er âs ı v ar M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m S eherlerd e mü ezzin ler n id âs ı Halkalar d a mu v ah h id ler s ad âs ı Ne güzeld ir zik r u llah ın ed âs ı M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m Vâizleri k ü r s îler i b ezetmiş Cândan g eçmiş emr u llah ı g ö zetm i ş Allah içü n s o h b etin i u zatmış M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m 617 .ERZURUM DESTÂNI 1 E rzurum k ilid i mü lk .i İ s lâm’ ın M evlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m E rzurum d er b en d i eh l.

i h id ây e t S âbık o la s âb it o la s eâd et Ol zeman b u lu n u r b âk î s elâ m e t M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Bin ler ce b in med f û n ev liy âs ı v a r Z âh ir b âtın n îce as f iy âs ı v a r F eyz ü b er ek ât.ş ân ed erl e r O şeh r.i ir f ân d îd e m d e n Biz i h alâs ed e d er d .i s ıy âmı zî.i k er emd e n Kald ır may a n û r.ı mâr if et b u l a M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Bir k u l g ü n âh ın a tev b e ed er s e S âdık ān e o d erg âh a g id er s e Afvo lu r g ü n âh ı h er n e k ad a rs a M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Diler em d âimâ k ân .i M ev lâ’ y a g id e E nb iy â ev liy â b ir h immet ed e M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Do ğ a k alb imize n û r.Ramazân ’ d a b ir âlî.i K er îm’ d en e l b e t Rab b ’ im ed e Er zu r u m’ a merh a m e t Halk ey ley e R ab b ’ im b ir âlî h i m m e t M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m 15 İns af mer h ametle k alb imiz d o l a Gitd iğ imiz tar îk ş er îat o la Kalb imiz en v âr.ı K ib r iy â’s ı v a r M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Diler em k er em.ş ân ed er l e r F uk ar â g ö n lü n ü g ü lş en ed er l e r M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m 10 Civân lar p îr ler e h u r met ed e rl e r Du âs ın almağ a g ay r et ed er l e r Ramazân ’ a g ü zel h u r met ed e rl e r M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m Rab b ’ im b eld emize mer h am e t e d e Ah âlîs i r âh .i v er em d e n M ev lâ’ y a emân et o ls u n Er z u ru m 618 .

Hâfızları b in b ir h atim o k u r lar Nûr-i Ku r ’ ân en h âr ın a ak ar lar Nüzûl-i mer h ametg âh e b ak ar lar Mevlâ’y a emân et o ls u n Er zu r u m Binbir h atim n û r u A r ş ’ ı d o ld u r mu ş Belâ mus îb eti y er d en k ald ır mış Düşmanlar ı k ah r ey lemiş ö ld ü r müş Mevlâ’y a emân et o ls u n Er z ­ u­ rum 20 Kerem-i K er îm’ d en o ld u in ây et Binbir h atim b eld emizd e k ır âet Gönlümü ze d o ld u n û r.i R ab b ân î Ahâlîsi b u ls u n r ah m.i ş er îat Mevlâ’ya emân et o ls u n Er zu r u m Rabb’im h ıf zey ley e d ü ş man ş er r i n d e n Gazab g ö s ter mey e b er r ü b ah r in d e n Husûsâ k i Er zu r u m’ u n ş eh r in d en Mevlâ’ya emân et o ls u n Er zu r u m Kalbleri n e d o ls u n f ey z.i R ah mân ı L UT F Î E r zu r u m’ d an g ö r d ü n ih s â n ı Mevlâ’ya emân et o ls u n Er zu r u m 11 ’ li h e c e v e zni 619 .

620 .

MERSİYELER 621 .

622 .

i R ah mân zâir ân ı Hidâyet b ah ş ed er d i âş iy ân ı İ z h e b y â e y y ühe ’l -v e rak mi nnî i l e y hi bi’s -s elâm L illâ h i z âi rân l e hû k ün i nde hû bi ’l -ihtir âm M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / F e ‘ û l ü n 623 .b âr o ls u n Nûr-i eb s âr id i h u r ş îd .ı v âlây a ş ây ân Güneşden h û b .i lâh û tî f en ân ın âş i y â n ı n d a n Konup F ir d ev s .ş ân lar ı mis âli Bulur idi o s u ltân d a h is âli Alırdı bû y .y ı h immet Kelâm-ı k u d s îler in d en n ü mây ân M usaddak mak ām.ı Şeyh Abdü’l-Bâkî Efendi Ha z re t l e r i 1 Uçûben mü rg .i a‘ lâ’ y a cin ân ın â l î -ş â n ı n d a n Mukaddes ş âh id .ı İ lâh î n eş r o lu r d u h er hi t â b ı n d a n M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün 1 S ezâ-vârd ır cih ân cân e d âr o ls u n Dil-i ehl.i en v er y ü zler in d e n E ğer bir g ö zd e o ls ay d ı b as îr et Bî-ihtiyâr ed er id i mu h ab b et P eder-i â lî.i ih t i c â b ı n d a n O şems-i âlem.i k u d s î çık u p b e n d -i n i k ā b ı n d a n Güneş-v eş âş ik âr o ld u cemâl.âr ây ı b ilen n âd ir i d i a m m a F üyûzât.i v ah d et M îr-i eb r âr id i d er y â.ı k ev s er s ö zler in d en Görünüp mih r.Der-vefât.ter id i cemâli Kamerden ezh er id i h er k emâli 5 Akardı â b .i îmân âteş .

i İ s lâm’ ın b ağ ın d a Der û n u n d ak i ilmi v eh b î id i O i lmin cü z’ i is e k es b î id i Dağ ıd ır d ı ş er îatin ş er âb ın Ok u d u r d u h id ây etin k itâb ın Tarîk .i h immet ile etd i h iz m e t S el âmet b u la ü mmet.m e n d i Ker îm’ in k er emin e y o k n ih â y e t Ne d ev letd ir h id ây etd en b idâ y e t O ne mah b û b id i s ü n n et.i Ah m e d Yü zü n d e g ü n g ib i n û r.vefâ t.ı H ak k ’ ı d âim g ö s ter i rd i Kitâb u llah ile s o h b et ed er di E zeld en ald ığ ı ilm.i M u h a m m e d 5 Gezer id i k itâb ı k o ltu ğ u n d a Gü l id i d în .y ı h immet i d i E der d i if tih âr çu l.D er.i ir f ân s îr et i n d e 624 .p û ş g ezerd i Tevâzu b ah r in e d ü ş ü p y ü zerd i F ukar â mis k în ân e s û r etin d e Cem o lmu ş ilm.i M uh a m m e d Kemâl.v eş d er û n u b il ezh er i d i Yü zü y er d e eli h izmetd e id i Bu h izmeti ed â.ı Ve h b î E f e n d i 1 F en âd an b ek āy a Veh b î Ef en d i Gö çü p g itd i b u d în in d er d .i ar ef d en Gö r ü n ü r d ü H u d â’s ı h er tar e fd e n 10 Kamu h alk a ed er d i mer h am e t l e r Gö r ü n ü r d ü zâtın d a mek r eme t l e r M u h ammed s ır r ın a o l mazha r i d i Gü n eş .

y ı d erg âh Görünür r ü ’ y â.i h âli Nişânsız g ö r ü n ü r H ak âş in âlar Olur mes tû r d âimâ r û .i H ak ’ d a h âs ıl o lmu ş 625 .i r ah met.15 Cihânın ş ö h r etin d e y o k f i‘ âli Bilinmez d i an ın ek s er.i îmân y o llar ın ı S orar idi f u k ar â h allar ın ı S uların m ecr âlar ın ı açar d ı Dâimâ H ak y o lu n d a o l u çar d ı E derdi b u d în e b in d ü r lü h izmet Kemâl il e b u ü mmete mu h ab b et Cân u di ld en f ed â.y ı mü ’ min d e h er g â h Kerem-i K er îm’ e o l n âil o lmu ş M urâdı i n d .i Rah mân Bulanlar b u ld u lar h izmetle d ev le t Alanlar ald ılar h izmetle h immet O merhû m h izmeti ile k azan d ı Kerem-i K er îm ile h em b ezen d i Kabûl et miş an ı d er y â.ş iâr lık Dahî ben b ir âd emim if tih âr lık Gönülden h âk ile y ek s ân o lu r d u F akîrlere zev i’ l.b în o lan lar Olurdu ü s tü n e d ah î g ü len ler Yok idi an d a h iç ş ö h r ­ et.ş in âlar Görürlerd i an ı d ü r.y ı cân o lu r d u M ahall-i mer h ametler i b u lu r d u 25 İbâdullah a n âs ır o lan in s ân S ezâ-yı n âil.ih s ân o lu r d u 20 Düşüp y o llar a k ev elin g iy er d i P ınarları ak ıtmağ a iv er d i Yapardı eh l.

i M en n ân ’a m i h m â n ı m b u g ü n Ş üp h e y o k tu r mü s tah ak k ı r a h m -i R a h m â n o l d u ğ u m Kes r et.30 An ı g ar k ey ley e r ah met.i ce z â h â l i m n ’ o l a Ker em.k āh .g îr i H azr et.ı ih v â n o l d u ğ u m Gan iy y ü n k er îmü n leh û târ i h i m Bu b eş âr ettir b ize n âil.i â c i z b e n d e y i m Rah med e r û h u ma M ev lâ tend e n ü ry â n o l d u ğ u m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün / F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 626 .i H ak r û z.i K er îm’ e k ald ı af v e ş â y â n o l d u ğ u m Z âir ân i k ab r imi af v ey ley e B â rî H u d â F ât ih a ih d âs ın a mu h tâc.i R a h m â n Ola d es t.ı H azr et.i R ah îm h âk i l e y e k s â n o l d u ğ u m E hl.i M u h ammed ’ im tab i -‘i Ku r ’a n o l d u ğ u m Hân .i îmân h izmetin d e ter k .i M en nâ n M U H A M M ED LU TF Î ’ y e A l l a h Ke rî m ’d i r Kamu mü zn ib ân e A llah R ah î m ’d i r Ok u n a F âtih a r û h .i zen b im b en i mah cû b e d i p b e v v â b i d e n Ümîd im r ah m.i p âk in e Rah metu llah n âzil o la h âk in e M e f â i l ün / Me f â‘ î l ün / F e ‘û lün Veh b i Efen d i’ n in m eza r t a ş ı k i t â b e s i d i r 1 Hamd ü lillâh f azl.i c â n e t t i m s e d e Kab û l ed e d erg eh in d e k u lu k u rb â n o l d u ğ u m 5 Hu zû r.ı ek b er e h l -i î m â n o l d u ğ u m Ümmet.i g u frâ n o l d u ğ u m Veh b i H âce n âmı ile ab d .i izzet.

vefâ t.D er.ı H a cı Fâ r uk E f e n d i 1 Gülistân .f eş ân Mü’minler içün dert-keşân M aksûd Ef en d i H âcemiz Bu ümmete h âd im id i Hizmetin e d âim id i M âsivâd an s âim id i M aksûd Ef en d i H âcemiz 8 ’ li h e c e v e zni Cev h e ri d i l d e p â k i d i Eh l -i t e v â z u h â k i d i Ü m m e t i ç ü n g a m -n â k i d i M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z Gözlemedi nâsdan nevâ A n d a i d i t e rk -i h e v â H u b b -i H u d â d o l m u ş k u v â M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z M ev l â a n a ra h m e t e d e Res û l ’ü h e m ş e fk a t e d e Ev l i y â l a r h i m m e t e d e M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z 1 0 İ zze t b u l a i n d -i Hu d â G ar k e y l e y e n û r-i h ü d â H ak y o l u n a o l d u fe d â M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z Eh l -i î m â n e n û r i d i Muvahhidîne tûr idi D âi m e h l -i h u z û r i d i M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z LU T FÎ n e v a s f e d e m a n ı A lla h i ç ü n i d i ş â n ı Bu lm u ş d u k â m i l î m â n ı M ak s û d E fe n d i Hâ c e m i z D er.i ilmin çer âğ ı id i k i s ö n d ü Bezendi cen n et.i a‘ lâ an ın çü n v il d â n u h a v râ 627 .i Rah mân ’ a n âil M aksûd Ef en d i H âcemiz Ravza-i Rıd v ân ’ a d âh il M aksûd Ef en d i H âcemiz Dillerde b ir d ild âr id i Kâmil-îmân d in d âr id i Cân gözler i b îd âr id i M aksûd Ef en d i H âcemiz İlm ü am el lillâh id i Bu ümmete f illâh id i S a‘yi rız âu llah id i M aksûd Ef en d i H âcemiz Hilm ü t ev âzû y er ler i Kur ’ân id i r eh b er ler i Kenz-i i lim g ü lb er ler i M aksûd Ef en d i h âcemiz 5 Aramadı ş ö h r et ü ş ân Olmadı fazîlet.i ka m e r-i g a rrâ O zât bu r av za.vefâ t.ı h id ây etd en d ü ş ü p b ir g o n c e -i h a m râ Ne aceb b ir ziy ân o ld u g u r û b .ı M a ks û d E f e n d i 1 Rahmet.

k ân i K er îmü ’ ş .i F ir d ev s .ş ân e d e r e l b e t t e i h s â n ı M u h ammed meş r eb i ek s er o l u rd u m û s e v î b â z a n Do lar d ı g ü n g ib i ar za d er û n u fe y z -i R a b b a n î 628 .i a‘ lâ için d e o l a n û r-â râ 5 Ne ş ef k atle mu h ab b etle ed e rd i t â l i b e h u rm e t Ker âmetle ş er âf etle h u zû r.i H a z re t ’e v a ra MUH A M M ED LU TF Î ’ y i M e v l â k a b û l e d e k e re m i n d e n Mus ad d ak o la îmân ı er iş e d e rg e h -i y â ra M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün D er.i h id ây e t d e n y i n e b i r n e c m E riş d i k û y .ı H a cı İb r â h i m B a b a 1 Kıy âmet k u r b id ir mu tlak b u d î n i n g ü l -g ü l i s t â n ı S ol ar elb et b u d u r h ik met b oz u l u r b â ğ u b o s t â n ı Bu tev h îd g ü ller i b âğ .Celâl A llah k e re m b a h ri n e g a rk e d e Ker em.n âmd ır mu k a d d e s rû h -i n û râ n î M ü b âr ek is mi İ b r âh im H acı B a b a i l e ş ö h re t Ş i‘ âr o lmu ş id i o l zât v ü cû du h i m m e t u m m â n ı Cen âb .ı zü ’ l.Büy ü k b ir h immete mâlik id i t e d rî s i l m ­ in­ de O Er zu r u m’ u etmiş d i ilim n e ş ri n d e d i l â râ Hacı F âr u k Ef en d i’ y i mü k erre m e y l e m i ş A l l a h S er îr.vefâ t.ı h id â y e t d e n d ü ş e r b i r b i r Çek ild i ev liy âu llah K itâb u l l a h n û ri s t â n ı M u k ad d er ey lemiş A llah Te â l â ş â n ü h û e k b e r Bu d ü n y ây a g elen g id er b ek ā y a y o k d u r i m k â n ı Bu âlem f ân o lu r r û z.i cân ân e mu v ah h i d m î r-i m e y d â n ı Bütü n ö mr ü n ü s ar f etd i tar î k -ı Ha z re t -i H a k k ’d a Halîlu llah ’ e h em.i k ıy âm e t â k ı b e t v a rd ı r S eher v ak tin d e s û ziş le o k u r b ü l b ü l b u d e s t â n ı 5 S ükû t etd i b u ef lâk .

y ı M u h ammed ’ e ed er e l b e t H u d â ra h m e t Kamu ihvân u ahbâbına merhamet ede Mevlâ Gönülde yâr-i gārı hubb-i Mevlâ idi o zâtın Muhabbet hâmili elbet bulur bir devlet-i vâlâ 629 .i g u rû b -â s â Der-i derg âh .ı mân ev î ş ems .i i l m -i Ku r ’â n ’ı Doğunca mih r.i a‘ zam h u r û f .i âr if s en i h alk e y l e y e n Al l a h Kitâbull ah ’ ın a b ir b ak n ed ir g ö r e m r ü fe rm â n ı Güneş-v eş âş ik âr o lmu ş eğ er n û r-i b a s î re t d e n Görürsün n ey y ir.vefâ t.i ir f ân b u r c.ı H ak ’ d ır tev h îd i tek m î l i d e r e ş y â Olur şâh id ed er tas d îk k imin v ar n û r-i i rfâ n ı M UHAM M ED LU TF Î ’ y e lu tf et am â n e y H â l i k -ı â l e m Der-i derg âh .ı izzetd e mu k ar r eb l e rl e k ı l a n ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün / Me fâ‘ î lün D er.i A llah ’ a i l t i c â 5 Müsemm â.10 O zât-ı âlî k ad r e o l k ad ar ik r âm e d e Al l a h Olalım mazh ar.i cezâd a zü ’ l.i k alb i mü n ev v e r e y l e y e n h u rş î d Gurûb etd i o mâh .âlemd e tecellîg â h -ı Sü b h â n î 15 Bütün ây ât.C elâl h aş re y l e r e m v â t ı Verilir g âh î s ağ s o ld an o lu r ev r ak b e z i s t â n ı Bugün ey mü ’ min .ı K ır kla r İma m ı 1 Gülistân-ı hidâyetden düşüp bir gonce-i hamrâ Cinân-ı câv id ân ın ı b ezetd i r av za-i râ n â S eâdet sils iles in d en y in e b ir h alka -i t e v h î d Reîsi ter k ed ü p d âr.ı Rah mân n e k im v a r c ü m l e i h v â n ı Yarın rû z.ı M ev lâ’ d a g eçip s e k s e n s e n e ö m rü P enâhı des t.ı f en ây ı ey ledi i fn â Kamer-veş k u b b e.i d ild e n g ö s t e ri r H a k k ’ı Gönüldü r h er d ü .g îr i H azr et.

âb ed ü p d ü r â l -i Hu s e y n ’i F el ek ler d e melek ler âlem.i îm â n fe ry â d a g e l m i ş d i r Bu mâh d a  l.i M ah mû d ’ u b il e n l e r rû h -i v ü c û d u M U H A M M ED LU TF Î ’ y e lu t f-i İl â h î ’d i r e d e n c û d u M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 630 .Dilerim her dü-âlemde Cenâb-ı zü’l-Celâlî’den Bu ümmet-i Muhammed’e erişe hikmet-i mânâ MUHAMMED LUTFÎ’yi yâ Rab kerem bahrine gark eyle Derûn-i gönlünü âb-ı hidâyet eyleye ihyâ Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün 1 Gön ü l mâh .ı h az â n g ü l z â r-ı M u h t â r ’e Yan ar can lar d ö k er k an lar g ö z ü n d e n d â r-ı d i l d â re M u h ar r em’ d e b ü tü n eh l.i ab â g er d en i k a n a b o y a n m ı ş d ı r Hu s ey n ev lâd .ı Zeh r â’ d an g ü n e ş -v e ş k a m e r-i h i k m e t O hu r ş îd .i mu allây a er iş d i b â k î b i r d e v l ­et 5 O m ah b û b .i M u h ammed ’ d ir A l î ’n i n k u rre t -i a y n i Ş eh âd et ş er b eti s îr.i e ş y â e d ü p h a y re t Neler g ö r d ü b u g ad d âr ın eli n d e n m â d e n -i ş e fk a t S ev er ler  l.i Res û l’ ü s en b u d e h ş e t d e n g â fi l o l m a M u h ar r em’ d e es ip b âd .ı M u h ar r em’ d ir a m â n d ı r ş â d o l u p g ü l m e Dü ş ü n  l.

631 .

632 .

DUÂ-İ HUCCÂC 633 .

634 .

i B ey tu llah k al­ b e d o ld u Mü’minler zâir.i n û r.i A lla h Nasîb ol d u ziy âr et.ı Teâlâ Beytulla h matla.ı Teâlâ Beytulla h men zil.i tecellâ E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tacı af v e t Muhammed h u r meti H azr et.i Bey tu llah Hâzâ mi n .şâ n E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Hidâyet s en in d ir etd ik icâb et L âkin bi zd e v ar d ır b ü y ü k h acâlet Mağfireth ân ey e ey led in d a‘ v et E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t 635 .‘ i n û r.i tecellâ E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Z elîl hak îr mü zn ib g eld ik p er îş ân Bu dergâh a lây ık b izd e y o k n iş ân Amân Al lah amân s en s in k er em.i M u azzam Z âir-i sâ d ık lar o lu r mü k er r em İndallah d a h u ccâc o lmu ş mu h ter e m E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t 5 Beyt.f azlillâh in ây etu llah E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Kerem-i K er îm’ d en in ây et o ld u Muhabbet.i Muaz za m’dır de rgâ h-ı M ev l â Huccâca r ah med er Zât.i B ey tu llah o ld u E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Gözlere g ö r ü n d ü B ey t.D U Â -İ HU C C Â C 1 Binler ce ha md olsun Haz re t-i M ev l â Ne kerem ler etd i Zât.

i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t Ceb el.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t S en K er îm’s in s en Rah îm’s i n İl â h î An cak s en s in âlemler in p en â h i Biz ler e g ö s ter d in u lu d erg â h i E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i melek û td en melek le r i n e r Hu ccâc k i o zemân M in â’ y a d ö n e r M ağ f ir et f er mân ı b aş lar a k o n a r E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t Âlem.i v e h h â c E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i r â h d ı r E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t 10 Sen bilirsin anca k yâ R a bb i s en i S en zaîf h alk etd in b eş er in sâ n i Va‘ d ey led in ezel b ize ih s âni E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t 636 .ı ıs y an la o ld u k âv âr e Ümîd k ald ı an cak P er v er d ig â r ’e E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i r ah mete b ir ş âh .ı h âl i d e k S en b ilir s in y â Rab b izler n e i d e k E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t M ü zd elif e’ y e k i in in ce h u cc â c M ağ f ir et g ü n eş i h u ccâca mi n h â c Do ğ ar b aş lar ın a b u ş ems .i A r af ât mer h ametg âh d ı r M u h tâc u mü zn ib e u lu d erg â h d ı r Vü s û l.S arıld ık d erg âh e y ü zü mü z k a ra E nv â.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t Gay r i b ir d erg âh y o k o r ay a g i d e k S end en g ay r i k ime ar z.

ı cin ân lar E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Merham etle n azar ed er b ir A llah Kulların a o d em v allah i b illâh Dâ‘vet s âh ib id ir H azr et.ı d âr.15 Bi.i A llah E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Âlem-i melek û t d u â ed er ler Minâ’da n M ek k e’ y e h u ccâc g id er l e r O dem far zu llah ı ed â ed er ler E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Bu da‘vete d âî an cak A llah ’ d ır Huccâcın p iş r ev i r ah metu llah ’ d ır S ebeb-i s eâd et R es û lu llah ’ d ır E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t 20 Alîl zelî l b u y o llar a d ü zü ld ü k Hakîr fak îr d en î r âh e s ü zü ld ü k Hâlimiz n e o lu r y â Rab ü zü ld ü k E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Bahr-i mer h ametin k en âr ı o lmaz Merham etd en b ü y ü k u mman b u lu n m a z Yâ Rabb i d ü .âlem s en s iz o lu n ma z E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t 637 .emr illâ h şe yâ tînler taşla nır Huccâc olan b in zev k ile h o ş lan ı r Ş eyâtîni n y ü r ek ler i h aş lan ır E y keremler k ân i h u ccâcı af v et Rahmet-i R ah mân ’ e mu h tâcı af v e t Kesilir k u r b ân lar ak ar al k an lar Kurbanlar ten in d en çık ın ca cân la r Açılur eb v âb .

i M u h ammed ’ e b ağ ış la b i z i Vü s ‘ at.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t 11 ’l i he c e v e zni 638 .i r ah mete b ağ ış la b iz i E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t Halk ey led in b izi y â R ab ad e m d e n Beş er h alk ey led in ib n .i M u h ammed k ıld ın k a d î m d e n E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t 25 Hurmet-i Ahme d’e ba ğışla b i zi Âl.i izzetd e b izi n ed îm e t E y k er em­ l er k ân i h u ccâcı afv e t Rah met.Gö n d er d in H ab îb ’ in âleme ra h m e t S en ey led in b izi H ab îb ’ en üm m e t S end en ö zg e k imd en g ö r ek m e rh a m e t E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t Bu b âzâr d a k ar âr ımız k ad îm e t Hilâf ın ı b izim içü n ad îm et Hu zû r.i  d e m ’d e n Ümmet.i Rah mân ’ e mu h tâc ı a fv e t L UTF Î k u lu n y â R ab mu h tâc -ı ra h m e t L ey l ü n eh âr g ö zler s en d en m e rh a m e t Tev h îd o la en f âs ın d a n ih ây e t E y k er emler k ân i h u ccâcı a fv e t Rah met.

639 .

640 .

MÂNİLER. FERDLER 641 . KIT’ALAR.

642 .

MÂNİLER 1 Âşık der âh û g ö zler Avcılar âh û g ö zler Beni sah r ây a s ald ı Gördüğüm âh û g ö zler Âşık der ala gözler Güzeldir ala gözler Bir kanlı sevdiğim var Cânımı ala gözler Âşık der k ar a g ö zler Güzeldir k ar a g ö zler Bilmem d û çâr o ld u ğ u m Kan eder k ar a g ö zler Âşık der g ü zel g ö zler Güzeli g ü zel g ö zler Çirkini e jd er y u ts u n M âşûku âş ık g ö zler 5 Âşık der âş ık g ö zler Gözlerim güzel gözler Rakîb gözü kör olsun Bilmez ne âşık gözler Âşık der dağlı derûn Ağlıyor dağlı derûn Derdimi ol bilür ki Olmuşdur dağlı derûn Kan yaşım r ev ân ed ir Âşıklar d îv ân ed ir Yârimi y âr ey ley en Bilmezem s ev d â n ed ir Âşık der k ar a b ağ lar Irakdır k ar a b ağ lar Yârini kü s tü r en ler E lbette k ar a b ağ lar D e ğ m e b e n i m y â re m e Y â re u rm a y â re m e D os t e l i d e ğ m e d i k ç e M e rh e m o l m a z y â re m e 1 0 Bu g ö n l ü m ü z y â re l i Y â r e l i n d e n y â re l i G a y ri e l d e n e y l e n m e z O lm a y ı n c a y â r e l i  şı k d e r s â z e n d e l e r S az ç a l a r s â z e n d e l e r M ü rd e d i l l e r n e b i l ü r Ne çalar sâzendeler  şı k d e r g ü l l e r a ç a r G ön ü l v a r g ü l l e r a ç a r Zâğ -ı s i y e h n e b i l s ü n G ül i s t â n g ü l l e r a ç a r Âşık der tâze güller Tâz e d i r t â z e g ü l l e r S ehe r b ü l b ü l ü b i l ü r N ic e d i r t â z e g ü l l e r D e rd i m d e rd i m e d e rm â n Ver m i ş e l i m e fe rm â n D e rd s i z l i k b ü y ü k d e rd d i r D e rd l i d i r e h l -i î m â n 1 5 D e rd i m d e rd e d e rm â n d ı r K a b û l ü m e fe rm â n d ı r D e rd s i z l e r h a y v â n i m i ş D e rd l i e h l -i î m â n d ı r Y â ri m d e n y â re m m e n e m Y â ri m e y â re m m e n e m Y â re s i z l e r n e b i l ü r Y â ri m d e n y â re m m e n e m 643 .

Âşık d er y âr as ızlar Yâr a v ar y âr as ızlar Yâr as ızlar n e b ils ü n Yâr a v ar y âr as ızlar Bülb ü l g ü lü ağ lad ır Der û n u n u d ağ lad ır Bülb ü ls ü z g ü le b en zer Bah tım k ar a b ağ lad ır Âşık d er cân ım y an d ı Yâr u r d u cân ım y an d ı Kın amay ın ağ alar Ağ lar am cân ım y an d ı 20 Âşık d er d ağ lar b en i Ağ las u n d ağ lar b en i Ben d ilb er e n ’ etmiş em Dâimâ d ağ lar b en i Âşık d er d er d u cu n d an Du tmu ş am d er d u cu n d an Bu âteş e y an d ığ ım Yin e b u d er d u cu n d an Âşık d er k i g ü lü m men Gü lis tân d a g ü lü m men Hâr is tân ı s ey r ed en Tas d îk ed er g ü lü m men Âşık d er g ü zeller i S ev er im g ü zeller i Kü l o la o l b aş a k i Gö r memiş g ü zeller i Âşık d er g ü l eller i Gü l d u tar g ü l eller i Katlime f er mân y azar Gü zelin g ü l eller i 25 Âşı k d er cân ağ lad ı Ciğ er d e cân ağ lad ı Güzeller in b o y n u n d a İnc û mer cân ağ lad ı Âş ı k d e r v î râ n e d e Ha z n e v a r v î râ n e d e M â m û rd a h ü n e r o l m a z Hü n e r v a r v î râ n e d e Âş ı k d e r i rfâ n g e re k İs l â m ’a i rfâ n g e re k İrfâ n s ı z d i l m ü rd e d i r Ha y â t a i rfâ n g e re k Âş ı k d e r g a y re t g e re k Yi ğ i d e g a y re t g e re k Ga y re t i o l m a y a n ı n Ka t l i n e g a y re t g e re k  ş ı k d e r y â re y a n d ı m B e n g ö rd ü m y â re y a n d ı m G ö re n l e r a n l a r b u n u A c e b b i r z â re y a n d ı m 3 0 G ö z l e ri m d i r ş e h -d â n e Kan döker dâne dâne B e n i u ru c u u rd u D a y a n ı r m ı m e rd â n e  ş ı k d e r k a ra g ö z l e r K a n d ö k e r k a ra g ö z l e r D e ry â l a ra g a rk o l a n E l b e t t e k a ra g ö z l e r Âşık der incidenden İn c i n m e i n c i d e n d e n Kemâlde noksân imiş İn c i n e n i n c i d e n d e n Bugün akıl belâdır Âkıller mübtelâdır H a y v â n o l a n râ h a t d a Ne büyük ibtilâdır Ol m a z m ı b i rg ü n g ü l s e m Z e v k -ı d e rû n l a d o l s a m So h b e t e t m e k i s t e re m Ku l a k v e re n i b u l s a m 644 .

i t â b â n H id ây et ef lâk in d e h u r ş îd-i ş â n G u r û b etd i cih ân zu lmetd e k a l d ı Yer in e n as b o la ev lâd .ı z î -ş â n Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün / Fe ‘û lün 645 .35 Âşık der cân ım y an d ı E l urdu cân ım y an d ı Kınamay ın ağ alar Ağlaram cân ım y an d ı Bu deryâ lar s ö k ü lmü ş Girdâbın a d ö k ü lmü ş Derdimi n d en g i y o k d u r İşte kadd im b ü k ü lmü ş 7 ’ li h e c e v e zni K āf ta n k ā fa s ö k ü l s ü n G ir d â b ı n a d ö k ü l s ü n El k a l d ı rı n d u â y a Çar hı n b e l i b ü k ü l s ü n  ş ık d e r y â re y a n d ı m Ben g ö rd ü m y â re y a n d ı m G ü ze l g ö rm e y e n k ö rd ü r N e bi l ü r y â re y a n d ı m 1 Derd-men d ân g ed âlar E tmekde ilticâlar Bu dergâh d e k ab û ld ü r Yâ Rabb en â r ecâlar Perîşândır fakîrler Boynu buruk hakîrler Elbette merhamet eder Sağîrlere kebîrler Âşüfte nev-civânlar Râh-i derde revânlar Ağlayanı güldürür Olan âlî-dîvânlar 7 ’ li h e c e v e zni S ah r â l a rd a â h û l a r H ay r e t d e -b â d â h û l a r Elb et s u s u z k a l a n ı Bir m e rh a m e t l i s u l ­ar 5 Bu b a ğ d a b a ğ b â n a ğ l a r Ciğ erl e ri n i d a ğ l a r Birg ü n b i r d e rm â n e d e r H as te o l a n a s a ğ l a r G ü ze l l e r d ü rd â n e d i r  ş ık l a r v î râ n e d i r V îr ân e y i t â m î re G elen b i r m e rd â n e d i r S eâd et k u b b es in d e mâh .

i g af let zan n ed er k i y ığ d ı ğ ı m e ş y â b e n i m Bilmez o mağ lû b . K I T’A Fe n â Olur Eder Olur KIT’A fi ’d -d ü n y â o l a n ı n c â n g ö z l e ri a ’m â dünyâsını maksûd d ü n y â e m i r-fe rm â Gelen ler h ep s ab î g eld i Giden ler d en h ab er g elmez Bu b ir ah v âl.i g af let b i r k u ru g a v g ā b e n i m Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün/ F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün FERD Dil d ed ir d ild âr d âim d û r o la n s e n s i n m e ğ e r Hu r ş îd .i âlemd ir Gelen b ilmez g id en g elmez M e f â‘ î l ün / Me f â‘ î l ün Me fâ‘ î lün / Me fâ‘ î lün K I T’ A Öy le b ir y âr ile y âr ân o lag ö r b â k î s a n a Dev leti b ah ş ed e k im b âd e ve ri r s â k î s a n a Öy le b ir g ü ller e b ü lb ü l o lag ö r v a k t -i s e h e r Gü l cemâliy le v er e ş er b et.i t i ry â k î s a n a F â ‘ i lâ tü n / Fâ ‘ i lâ tü n / F â ‘i l â t ü n / F â ‘i l ü n K I T’ A Her kimin sadrında var ise îmân İnkırâz-ı ulemâyı ağlasun Her kimin gözünde var ise irfân İnkırâz-ı ulemâyı ağlasun 11 ’l i he c e v e zni FERD E h l.i âlem h ü v ey d â k ö r o l a n s e n s i n m e ğ e r Fâ ‘i l â t ün / F â ‘i l â t ün/ F â ‘i lâ tün / Fâ ‘i lün 646 .

ı s ev d ây a v er ir b ir ze v k s e v d â s ı O dâm iç in d e g ö r ü n ü r g ö zü n e r û y -i L e y l â ’s ı M e fâ ‘ î lün / Me f â‘ î l ün / Me f â‘ î lün /Me fâ‘ î lün FERD Ten-perv er o lan mer d .i d îd e m Rahmet-i R ah mân d iler s en d em.b e -d e m Fâ ‘ i lâ t ün/ F â ‘i l â t ün / F â ‘i l ün FERD E sîr-i dâ m.FERD Derdimin d er mân ı d er d d ir ö zg e d e rm â n i s t e m e m Kayd-ı b en d im d âm.i d en î h imm e t i b a t n î Bir merk eb e b en zer k i o f er d p ala n ı k u t n î M e f ‘ û lü / Me f â ‘î l ü/ Me f â ‘î l ü/ Fe ‘û lün FERD Her işin d e ey le in s âf k ar ş u y u g ö z l e h e m â n Hak sana h er d ü .ş ân h azr etin d en d er d e d e rm â n i s t e re m Mâh-i rah metd e K er îm’ d en af v e fe rm â n i s t e re m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün/ F â ‘i l â t ü n / Fâ ‘i lün 647 .ı cen n et af v e fe rm â n i s t e m e m Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün/ F â ‘i l â t ü n / Fâ ‘i lün FERD Mahlûka r ah m ey le ey n û r.cih ân d a v er e b ir d â rü ’l -e m â n Fâ ‘ i lâ t ün / F â ‘i l â t ün/ F â ‘i l â t ü n / Fâ ‘i lün FERD E y kerem.

648 .

HİDÂYET BAHÇELERİ 649 .

650 .

sağlam bir din olarak dîn-i İslâm’ı seçtinse. vazîfelerinin neler oldu­ ğunu bilmek ve mâlûmât edinmek endîşesi.” 651 .” Bir tefekkür âlemine geç ki. Ancak böylece sıhhatli bir din ve bir yol seçmiş olursun. dinler arasından sıhhatli..HİDÂYET BAHÇELERİ Bu eser sâhibi Hâce Muhammed Lutfî ( Efe Hazretleri ) kemâl-i merhamet ve şefkatle size şöyle sesleniyor: Bil geldiğini mülk-i vücûda ne içindir Sa‘y et olasın pâdişeh-i kişver-i irfân. semâvî kitablardan son gelen kitab ki. Peygamberimiz buyurmuştur: “Bir saat tefekkür. beyhûde mi zannediyorsun? Seni îcâd eden Mûcid-i Hakîkî senden acabâ ne istiyor. cevher-i akliyyeni ve kuvve-i müdrikeni çalıştırarak mümkün olacaktır. ulü’l-elbâb ve ulü’lebsâr tetkîk ve tasdîkinden geçmiş bir inanç ise onu seç­ mendir.. nukûşât-ı eşyâya ve nizâm-ı kâinâta basîret-i ibretle. Sana düşen vazîfe. bu endîşeden kurtaracaktır.” netîcesine varmak üzere. Bu Allah var diyen topluluk da şûbe şûbe ayrıl­ mış. Cibrîl-i Emîn vâsıtasıyla Hazret-i Muhammed sallallâhû aleyhi veselleme ve Hazret-i Muhammed sallallâhû aleyhi vesellem vâsıtasıyle bize gönderilen Allahü azîmü’şşan tarafından O’nun sözü olarak Kur’ân-ı Kerîm’e mürâcaatın seni. bir âlim-i sırr-ı hakāyık sana sesleniyor ey insan oğlu! Bu âlem-i vücûda gelişini.. insan oğlunu istilâ edecektir. bunları çalıştırmayı sana teklîf ettik. Sana bir akıl cevheri ile berâber bir de kuvve-i müdrike verdik. sıhhatli ve mâkul. Meselâ: Bir keşişin günah çıkarması. İşte bu buluşunla Allah’ını ârif olacaksın ve o zaman kendini Allah’sızlar safından çıkmış bulacaksın. Bu âlim-i hakîkiyi bulduğunda ondan şu cevâbı alır: “Oğlum! Allah’ını buldunsa. her zümre. Bir edîb-i kâmil.” Bu tefekküründe. bu şûbelerden hangi zümre ve kavmin dîni ve inanışları. her kavim bir îtikadla Allah var derler. mülâhaza-yı dikkatle bu kâinâtın ve bu mevcûdâtın tek bir yaratıcısı olduğunu elbette içinde bulacaksın. Kâinatta yaşayan insanlar Allah’ı isbât etmek üzere. ne istiyor?. bir sene tefekkürsüz ibâdetten hayırlıdır. mâkul ve sahîh bir dîn olabilir mi? İşte bunları seyrederken Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm’de buyurduğu: “Hemen ancak sıhhatli din. Diyor ki: “Seni biz yarattık. dîn-i İslâm’dır. Bu da. Ve bu hisle kendisinin bir âlim-i hakîkiye mürâcaat etmek zarûretinde olduğunu anlayacaktır. veyâhut gündoğusuna dönüb iki omuzuna ve bir alnına işâret etmesi ile Allah’ına taptığını sanması.

Aziz kardeşim! Yukarıda beyân edilen vecih üzere seni ulvî bir mevkîye yükseltecek vesîle. Rabim bize yer yüzünde eğer insan eğer hayvan nizam ve intizâmını te’mîn et­ mek ve hukûkî yönden her ruh sâhibinin hakkını müdâfaa etmek üzere. Bu mülâhaza ve şuûrunla sen cehâlet zulmetinden kurtulub ilim ve irfân ışığında. âlim-i hakîkî ve edîb-i kâmillerin eserlerini mütâlaa etmendir. Allah’ın kitabına riâyet etmek veya etmemek de aynı âkıbeti intâç eder. Sen bir müderris olarak Erzurum’da âlim yetiştirmek üzere vazifelenmiş bir kimse­ sin. Meşâhir-i Ulemâ-i Kibârînden HÂCE HUSEYN EFENDİ HAZRETLERİ Mûmâ-ileyh zâtın pederleri Hâce Huseyn Efendi nefs-i Hasankale’de Fâtıma Hanım’dan doğma ve Hâce Muhammed Efendi’den olma bu âlem-i dünyâya gelmiş ve beş yaşında iken pederlerinin vefâtı ile yetim olarak annesinin himâyesinde ilk tahsilini bitirmiş. dünyâ ve âhiret hayatımızı ve hürriyetimizi te’mîn edecek bir kitap göndermiştir. İkinci tahsilini. Vaktini zâyî etme ve vazifeni müdrik olarak hizmetine devâm et” tavsiyesinde bulunarak memleketine geri dönmesini sağlamıştır. 652 . İşte azîz kardeşim. bu zâtın târihçe-i hayâtını ve âilevî geleneğini. İşte bu eserlerden biri de âlim-i sırr-ı hakāyık ve edîb-i kâmillerden olarak zamânımızda yetişen. kemâl-i faziletini ve hüsn-i ahlâkını irâe eder bir yazı sunmak mecbûriyetini oğlu olarak kendimde hissediyor ve takdim ediyorum. Efe Hazretleri şöhretiyle Hâce Muhammed Lutfî Efendi Hazretleri’nin “Hülâsatü’l-Hakāyık Ve Mektûbât-I Hâce Mu­ hammed Lutfî” İsmiyle müsemmâ eserini mütâlaa etmeni tavsiye etmek üzere. Abbas Efendi bu müddet zarfında genç Hüseyin Efendi’nin ilmî derecesine hayran kalmış ve ona “Oğlum! Senin tahsîle ihtiyâcın yok. Erzurum’da büyük hocalar tedrisâtında tamamlamış ve mücâz olarak İstanbul’a gitmek üzere iken Of kazâsının Şi­ nek köyünden Abbas Efendi isimli âlimin nezdinde bir sene kalmış. O zaman gön­ lünde bir zevk-ı rûhânî te’mîn ederek dünyânın germ ü serdinden yâni.Sonra şu mülâhazaya varacaksın: Mâdem ki ben Allah’ımı bildim ve O’na inandım. sana irfâniyet cetvelini çiziyoruz. Nasıl ki bir kişi yaşadığı ülkenin kanunlarına riâyet etmemekle. hakk-ı hürriyeti elinden alınır ve bir cezâ evine gönderilirse ve itâat ve riâyet eden bir insan hiçbir mes‘ûliyyete mâruz kalmadan hakk-ı hürriyeti te’mîn edilmiş ve arzû ettiği zevk u safâ mahallerinde gezebilirse. gönlüne hoş gel­ mez herhangi hâdiselerden müteessir olmamak üzere genişce. seâdetle dünyâ hayâtını tamamlayıp mes‘ut olarak ebedî hayâta geçeceksin. fârigu’1-bâl olduğun halde yaşayacaksın.

Kendisi saf ve zamîr-i pâk bir insan olarak şân ve şöhrete geçmemek üzere. Ubûdiyyetde. Bilâhare 1950 târihinde bu kabristanda bir mekteb inşaası dolayısıyle oğlu Muhammed Lutfî Hazretleri tarafından oradan çıkarılarak Ha­ sankale’nin Alvar köyü kabristanında ikinci medfengâhına defnedilmiştir... hüsn-i ahlâkta ve zühd ü takvâda zamâ­ nında yaşayan hâss u âmmın takdirine mazhar olmuş. beş erkek çocuğu olmuş­ tur. Hasankale’de Mazlumoğlu Hacı Emin Efendi’nin kerîmesi Hadîce Hanım ile evlenmiş. bütün dünyâda şöhret yapmış. için­ de olan hilkaten ve rûhen bir zevk-i mânevî kendisini bir kûşe-i inzivâya ve bir mahall-i tenhâya götürmeye mecbûr etmiş. Hall-i müşkil etmek üzere zemânının ferîdi olarak uzak yakın maddî ve manevî hastaların bir tabîb-i hâzıkı ve bir vâsıta-yı şifâ. Müteâkiben Mîr-i Nigâri’nin vefâtı ile. Hasankale’nin cenûbunda. Bütün hâss 653 . beş kilometre mesâfedeki Kındığı köyünde imâmet vazifesi alarak tedrîsât-ı ulûm ile meşgul ve yanında yirmi ile otuz arasında talebe tahsîl-i ilim etmek üzere iken. eline geçen dünyâ varlığını tahsîl-i ilim eden tale­ belerinin ihtiyâcına ulaştırmış. kendisiyle herhangi varlıkla dolu kimseler görüştüğünde.Mûmâ-ileyh Huseyn Efendi annesine hizmet etmek üzere tekrar Hasankale’ye av­ det etmiş. kendilerinde nihâyetsiz boşluklar hissederek gözlerinden yaş gelircesine müteessiren nefislerindeki yoksulluğu hissederek. Memleketde annen intizâr ediyor. El-ân ziyâretgâh-ı hâss u âmm olarak devam etmektedir. Bu zât-ı mübârek. Bu zâtın vefâtını müteâkiben Amasya’da ilm-i ledünnî hocası seyyid mîr-i nîgâri ismiyle mâruf şöhret şiâr Hamza Efendi’nin ziyaretine gider ve orada o zâtın nezdinde tahsîl-i ilm-i mânevîsini tamamlamak gayesiyle iki erba‘in yâni seksen gün bir hücrede riyâzatla. dünyâ varlığından haz duymamış. ibtidâ-yı ömründen nihâyet-i ömrüne kadar dünyâ ile meşgul olma­ mış. Bu sırada esâsen kendisinde merkûz bir rûhânî iştiyak dolayısıyle Erzurum’da Tortum’un Kishâ Köyü’nde Tarîkat-i Nakşiye’den halîfe olarak âlim. kendisinden gayr-i ihtiyari duâ ve himmet niyâzında bulunmuşlardır. fâzıl ve kâmil Hacı Feyzullah Efendi Hazretleri’ne intisâb etmiş ve bu zâtın târifi üzere ilm-i ledünnî tahsiline ciddî bir sa‘y ü gayret göstermiştir. yâni yetişmemişsin. Erzurum’un düş­ man istilâsından kurtuluş günü Ermeni’ler tarafından şehîd edilmiş ve Kavak Kapısı Kabristanı’na defnedilmiştir. ubûdiyyetle meşgul olmuş ve ciddî bir ihtimam göstermiş ise de mûmâ-ileyh Mîr-i Nigârî: “Huseyn Efendi! Sen hâlâ puhte olmamışsın. Bitlis şehrinde Pîr-i Küfrevî Hazretlerî’nin ziyâretine gitmeyi seçmiş ve oğlu mezkûr Hazret-i Muhammed Lutfî Efen­ di ile birlikte. rûmî târih 1307’de Şehr-i Bitlis’e giderek bu zât-ı şerifin nezâreti ve himmetleri tahtında bir dahî erba‘in çıkarıp mücâzen halîfesi olarak oğlu Muham­ med Efendi ile birlikte mezkûr Kındığı köyüne avdet etmiştir.. Annene git hizmetini yap ve ben sana bir daha gelmen için mektub yazarım” buyurur..

Meşâhir-i Ulemâ-i. Bu beş çocuğunun da âlim. Şurasını da arzedeyim ki: Ruslar. nur-i mücessem. Erzurum’u istilâ ettiği müddetçe etrâfındakilerin. her­ kes kabul ve takdîr eder. “Rusların esâretinden ne zaman kurtulaca­ ğız?” suâline cevaben lihyesini aşağı doğru sığarmış. Lâkāb-ı Meşhûriyle EFE HAZRETLERİ Bu zât.u âmmın. Biz ancak bu kadarla iktifâ ediyoruz. diğer iki oğlu Muhammed Lutfî Efendi ve Mahmud Vehbî Efendi kendisinden geriye kal­ mışlardır.. Ancak inşâd ettiği şiirleri toplanmamış ve mecmua haline getirilmemiştir. Yine kendisinin müstağrak-ı tecellî-yi İlâhî olduğunu mübeyyen hatt u harekâtı: Nazar ber-kadem. yukarıda zikrettiğimiz vech üzere Hâce Huseyn Efendi’den 654 . Rusların ne zaman çekileceği sorusuna mübârek sakalını sığayarak mukabelede bulunmasının ne anlama geldiği böylece anlaşılmış olur. Yukarıda zikredilen beş oğlundan Hasbî Efendi kendi nezdinde diğer iki oğlu Ahmed Efendi ile Hacı Emin Efendi. birinci büyük harpte şehîd olmuş. Yüzüne bakan kimse kalbinde bir zevk-ı rûhânî ve iştiyâk-ı Rabbânî ile göz yaşını silerdi. bay-gedâ demeden her şahsın ve her tanıdığın gönlünü yapmak için fedâkârlıklar neler ise onları. müttekî ve sâlih insanlar olduğunu. herkesin yol kenarına çekilerek kendisi­ ni seyr ü temâşâ ve kendisine ihtiyarsız kemâl-i ta‘zîm ve hurmet-i mahsûsede bulunmayı bir ganîmet bilerek “Mâşâallah” demekten başka bir kelime bulamayıp hayranı olduk­ larını zaman zaman konuşurlardı.. kendisine şiâr edinmiş bir pîr-i rûşen-zamîr olarak dâr-ı bekāya irtihâl etmiştir. Neticede Ermeniler tarafından te­ pesine vurulan bir tüfenk dipçiği ile yaralanan başından akan kanla ıslanan sakalını yukarıdan aşağıya sığayarak şehid olmuştur. o zaman Ruslar sizin içinizden çekilirler” demek istermiş. Bu zâtın hayatını ve ahlâk-ı Muhammedî sıfatını tamâmen ifade için bir kitab neşredilse dahî yine kâfi gelmez. zamanının hattatı ve edebiyyât-ı şi‘riyyesi ile de mümtâz idi. Yani “Bu sakal ne zaman ka­ na boyanırsa. mütefekkir-sâkit olarak meclislerde ancak bir mir’ât-ı hüdâ bir nâşir-i feyz-i Hudâ. sağa sola bakmadan geçer. zamanında ya­ şayanların hüsn-i zannını kazanmış birer halef-i ferzend-i ercümend bulunduğunu. El-an da ellerde perâkende mevcût cihân-kıymet sözleri vardır. Bu zât-ı mübarek. Herkes bu âlim-i takî’nin zâhir ve bâtın ilimlerde yed-i tûlâ sâhibi olduğunu. Kibârînden Hâce Muhammed Lutfî. zâtına nihayetsiz ihtiramları dolayısiyle kendisinde ufacık bir varlık hissedilmemiş.

Ermenilerin katliâma başlaması üzerine. Ermeniler püskürtülmüş ve kendileri müfrezesiyle birlikte Oyuklu Köyü’nün yanıbaşında Rusların yığdığı kıyas kabul etmez bir depoyu teslim almıştır. Ermenileri takip etmek üzere kararlı olduğu halde maa’l-esef o deponun yağması­ na dalan müfrezeye ve etraf köylülere sesini işittirmeğe ve müfrezesini o yağmadan vazgeçirmeğe muvaffak olamamıştır. Bi’l-vesîle Hâce Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nin mümtâz bir halîfesi olarak mücâzen. kendisinin bir dahî köye dönemeyeceğini ve «he­ kimli bir yerde yaşayabileceği» mülâhazasıyla Alvar köyü halkından özür dileyerek ve köy halkından memnuniyetini belir- 655 . imâmetlik vazifesini deruhte etmek için Tercan’ın Yavi nahiyesine gitmiştir. Pederlerini kana bulanmış ağır yaralı bir halde bulmuş ve o günün ikindisine kadar pederleriyle meşgul olmuş. ulemâ ve fudalânın takdîrine mazhâr olmuştur.. imâmeti müddeti içerisinde hâss u âmmın. Yavi ve diğer köylerden topladığı altmış kadar müfreze ile Rusların karargâhının bulunduğu köye. Pederlerini. Hasankale’ye bir saat kadar uzak mesâfede olan Alvar köyü halkının istirhâmı üzerine Alvar kö­ yüne giderek bu köyde yirmi dört sene vazife yapmıştır. Böylece.. İki kişi ile Ermenler’i takip eder gibi yavaş yavaş Haydar Bağazı’ndaki Zergideler köyünde Türk ordusuna iltihak ederek ordu ile birlikte gün ışırken Erzurum’a girmiş ve hemen pederlerinin yanına koşmuştur. Bilâhere vazifesini Yavi Nahiyesi’nden anavatanı olan Hasankale’ye nakletmiş ve kendisine Hasankale Müftülüğü teklif edilmiş ise de kabul etmemiş. Tahsîlini. Erzurum’un Dinarkom Köyü’ne nakletmiş ve orada Birinci Cihan Harbi’ne kadar imrâr-ı hayat et­ miş ve Erzurum’u Ruslar istilâ ederken pederleriyle birlikte nefs-i Erzurum’a hicret et­ miştir. pederleriyle Hasankale’ye avdet etmiştir. Ak­ şama doğru vefât eden pederlerini Kavak Kapısı Kabristanı’na defnetmiştir. Erzurum’lu Hacı Receb Efendi isimli zâtın evinde bırakarak kendi­ si. 1285/1868 târihinde mezkûr Kındığı köyünde kadem-nihâde-i âlem-i dünya olmuştur. 1307’de pederleriyle beraber Şehr-i Bitlis’e giderek Hâce Pîr-i Küfrevî Hazretlerî’nin nazar-ı kudsîlerinde erba‘în-keş olmuş ve riyâzet eserleri kendisini ahlâk-ı beşeriyyesinden ahlâk-ı rûhâniyyete ve sıfât-ı melekiyete tahvîli ile bir insân-ı kâmil olduğunu herkes takdîr etmiştir. Rusların istilâsı müddetince orada kalmış. o gün Ermenî topluluğunun da burada bulunuşu dolayısıyle taarruz etmiş. Bir müddet vazîfeyi lafzî ve mânevîsini kemâliyle ifâ etmiş. 1939 yılında prostat hastalığından berâ-i tedâvi Erzurum’a gitmiş ve Erzurum’da Topçuoğlu Mustafa Efendi’nin evinde altmış dört gün süren hastalığı netîcesi.olma ve Seyyide Hadîce Hanım’dan doğma. pederleri Hâce Huseyn Efendi’den tamamlayarak mücâzen 1307/1889-1890’da Hasankale’nin Sivaslı Camii’ne imam olarak tâyin edilmiş ve bu câmi-i şerîfde.

hangi vâsıta ve imkân ile bu ümmet-i Muhammed’in bay. etrafındaki mahremleri şöyle düşünür idiler: “Bu zât yarın için hiç mi düşünmüyor. iki veya üç inek sağar. Gāyet temiz elbise giyer. Kemâl-i sehâveti o derece idi ki. yirmi iki ya­ şından doksan yaşına kadar yâni altmış sekiz sene sofrasına misâfirsiz el sunduğu ender görülmüş idi. ortakçıya yirmi-otuz kile zahîre ektirir ayrıca köylünün de kendisine vazîfesi mukābilinde verdiği elli-altmış kile zahîreden ibaretti.. (Geride bırakmıştır.. âlim. giderinden çok az olduğunu herkes bilir ve onun ahvaline akıl erdiremezdi. taşı taşın üstüne koymamış bir ev sâhibi olmayı dahî hatırlamamış. 656 . şu doksan sene ömrü hayatı içinde. on adamı kemâliyle doyurur ve biraz da artar idi. Ancak bu zâtın gelirinin. gedâ. kâmil insanlarına ve fukarâ-yı müslimîne ikrâm ve ihsanlarda bulunuyor. Hatırdan geçebilir ki.terek istîzan etmiş. Bu zâtın müddet-i hayatında peşpeşe vefât eden âileleri beş tane olup ikinci âilesi Esmâ Hanım’dan mütevellit bir oğlunu terk etmiştir. Erzurum’un Mehdi Efendi ma­ hallesinde müstecîren bir evde ikāmet ederek onaltı sene insanlığa ve İslâmiyet’e hiz­ met etmiştir.3. Bu meyanda gıdâvî her hangi he­ diyeleri misâfirlerine ikrâm eder ve kendilerine duâ ederek ikrâmını minnet bilir. Ve hattâ şunu da kasemle ilâve edeyim ki. Her zaman için ve hergün sofrasında sayısız insanlara ikramıyla misâfir-perverliğini herkes hayretle takdîr ederdi. ümmet-i Muhammed’in kendisine hürmet-i mahsûsaları var idi. dünya metâı ve malına mâlik olmayı hiç arzu etmemiştir. kemâl-i iltifatla misâfirlerini yolcu ederdi. Dünyası ve geçimi hâtırası için bay-gedâ hiç kimseye göz ucu ile veya îmâ ile dahî olsa tenezzül etmemiş ve dâr-ı maîşetini te’mîn etmek üzere hiç kimseden ufacık bir yardım hatırından bile geçmemiştir.) Bu zât. yerli yerince mahallini keşfe­ derek bir emâneti yerine tevdî etmek üzere ulaştırır idi. Bu zât. fâzıl. Türkiye’nin her tarafından minnet ve şükranla anılmış oluyor? Evet. mu‘tedilen her hareketi vakûr. çok şey ile darlığa düçar eylediğine” çok zaman şâhid olmuşuzdur. Son zamanla­ rında kendisine niyâz ve istirhamla hediye edilen neler ise. böyle de ikrâm ve ihsân olur mu?” Yalnız. Receb-i Şerif 1375 târihinde irtihâl-i dâr-ı bekā ile muvakkat hayata gözlerini yum­ muş. 12. Hal böyle olunca Cenâb-ı Hakk’ın insan­ ları “az şey ile bolluk içinde geçirdiğine. Geliri köylerde yaşadığı müddet içinde birkaç koyun. ebedî bir hayata intikāl etmiş ve nâş-ı şerîfi nefs-i Erzurum’dan iştirâk eden cemm-i gafîr ile Alvar köyünde pederleri Huseyn Efendi yanında defnedilmek üzere götürül­ müştür. kendisine ih­ tar etmeğe cesâret edemez idiler. müstağnî. acaba bu zât. sofrasına üç adama yeter yemek koyar.1956 /28.

Meclislerinde oturan ve ziyâretine gelen zâirlerin gönlündekileri veyahut kasdî veya maksadsız tuttukları niyetlerini. ilm-i ledünnî mevzûâtından bahseder ve nasîhat eder. sadrına şifâ bahşeder idi. tarîk-ı müstakîme gelmek üzere ya­ nından ayrılır idiler. yanından gözyaşlarıyla ayrılırlardı. Huzûrunda oturan insanlar vech-i mübârekesine bakınca kendilerinden geçer ve hatırlarında Allahü Azimü’ş-şân’ın varlığından başka bir şey kalmazdı. müşkil ve muammâlarını hall ü fasletmek üzere müşkil-güşâ sohbetleriyle her şahsın müşkillerini halleden fevkalâde bir kâşifü’l-kulûb insan-ı kâmil idi. Hadîs-i Nebevî’den. herkesin gönlüne safâ. Yanına gelen muzdariblerin ızdıraplarına çâreler aramak üzere maddî ve manevî onlarla beraber muzdarib olur ve çok kimseler yanından fârigu’l-bâl. Ziyâretine gelen herhangi yolunu şaşırmış kimseler. herkesi menziline oturtturur ve herkese lâyıkı ile teveccüh ve taltifleriyle onları memnun ederdi. Kendilerini öy­ le bir yokluk içinde bulurlar idi ki. Bu hali yaşayanların çoğu bilginlerden. “acabâ biz de insan mıyız” diyerek kendilerinin ihtiyaçlı olduklarını hisseder. Sohbetinde dâima Allahü Azimü’ş-şân’ın varlığından. dâima herkese hüsn-i zan etmeği. sâlih seçmez. Sözlerine itiraz etmek şöyle dursun gönüllerine zerre miktar şüphe dahi gelmez. müessir nasîhat ve tenbîhatlariyle onla­ rı tenvîr ve îkaz ederdi. Ziyaretçilerin. mürüvvetli olmayı tavsiye eder. Ancak bu tafsîlâtın. hiçbir ana ve baba evlâdına o derece şefkat ve merhamet edemez. hiçbir ferdi hor görmemeği ve alırken sa­ tarken insaflı. hiçbir kimseyi incitmemeği. kendisini ziyârete gelenlere. yanından bu memnuniyetle ve teslîmiyetle ayrıldıklarını zamanın hâss u âmmı tasdîk ve takdîr etmektedir. fâsık. Sarhoşları dahî huzûruna kabul eder. îzâhen ve işâreten bulunacağını 657 . ızdırablarına çâre ve dertlerine derman olunmuş halde huzur içerisinde ayrılırlar idi.. Bu zâtın kemâl-i fazîletini ve hısâl-i latîfesini tamamen yazmak ve kemâl-i mâneviyesini ve derece-i ilm-i ledünniyesini tafsilâtıyla neşretmek için bir kitap mütevakkıf oldu­ ğunu arzetmek isterim. Hulâsa. Mürüvvet ve fütüvvetlerine gelince. ahlâk-ı Muhammedî kendisinde tekemmül etmiş bir rehber-i seâdet ve bir mümessil-i Peygamber olduğunu devrinin hâss u âmmı tasdik etmiş idi.Şefkat ve merhametlerine gelince: Düşkünlere ve hastalara o derece merhametli idi ki. Müddet-i hayatında hiç kimseye taarruz etmemiş ve hiçbir ferdin kalbini kırmamış bir insan-ı kâmil idi. Kur’ân-ı Kerîm’den. kendi eserinde kemâliyle. Hatırları istilâ ederdi. ölmüş gönülleri ihyâ eder ve sohbetlerine herkes hayran olurdu.. tahsil sâhiplerinden ve kendisinde ilim ve marifet olduğunu kabul eden kimselerden olur idi.

Şöyle ki: Bu zât 1947’de Hacc’a teşrif etmiş ve ma‘iyyetinde bulunan onbir kişiylr Erzu­ rum’dan Haleb’e kadar trenle ve Haleb’den ve Şam’dan Beyrut’a kadar otomobille ve Bey­ rut’tan Cidde’ye kadar gemi ile seyr ü sefer etmiştir. Bu zât da aynı hey’et-i ilmiyye huzûrunda dokuz gün imtiha­ na tâbi‘ tutularak kâmil derecede 658 . Bu seferinde göstermiş olduğu keşf ü kerâmetleri yazmaktan hiç çekinmeyeceğiz. İstanbul’dan Cidde’ye uçakla seyr ü sefer etmiş. Lâkin makāmâtını neşretmeye niyetli olduğumuz için. ikinci delîli AnkavîZâde Abdülhamid Efendi olmuştur. sırası geldikçe ve sözü açıldıkça göz yaşlarıyle ve has­ retle dâima konuşurlar. Yine dönelim.. Bu sefer-i mübârekesinde ondört gün Haleb’de ikāmeti. Bu seferi yüz on gün olmak üzere yine aynı vasıtalarla ve aynı yollardan nefs-i Erzurum’a avdet etmiştir. Seyr ü seferinde göstermiş olduğu hüsn ü ahlâk. kendisinin kemâl-i fazîlet ve bir nâşir-i feyz-i Muhammed ve bir fâtih-i bâb-ı hidâyet olduğunu tasdîk ve takdîr etmiştir. Hicaz’da yâni Mekke’de ve Medine’de vazîfe-i menâsik-i hacc’ını îfa ederken huccâc-i müslimînin onun bir levha-i mümessil-i peygamberî oldu­ ğunu takdir etmiştir.. Her iki seferinde de yukarıda arzettiğimiz gibi bütün hâss u âmmın hüsn-i kabûlü ile herkes. Dillerde ve gönüllerde bırakmış olduğu mehabbetler. el-an ve bu günkü hacca giden Türk hacıları. kerem ü sehâ. kemâl-i edeble huzurundan ayrılmışlardı. Meşîhatden yâni o günün Diyanet İşleri Reisliğinden tertib edi­ len bir hey’et-i ilmiyye huzûrunda imtihan edilirdi. huccâc-i müslimîn bir heyecân içinde bırakır ve ellerini her makāmda duâya kaldırırken. onbir gün Şam’da ikāmeti. üçüncü haccı 1950 tarihinde. o günün kānûn-i askeriyyesi şöyle ki.yakînen bildiğimiz için fazla îzah ve tafsilâtı lüzumlu görmeyip bu kadarla iktifa ettik. târihçe-i hayâtın­ da yazmayı lüzumlu görmedik. teslîmen kemâl-i edeble oturmuş ve kendisine ihtiyarsız “Mâşâallah fetebârekallahü ahsenü’l-Hâlikîn” demişler. Cidde’den Paşa-zâde Muhammed Selim Efendi’yi delil ittihâz ederek misâfir olmuştur. herhangi bilgin. Bu zâtın vatanî hizmetine gelince : Askerlik çağında iken. İkinci haccı 1949 tarihinde. hangi milletten olursa olsun göz yaşlarıyla kendisine vâlehû hayrân olurlar idi. Yine bu sefer-i mübârekelerini yaparken Erzurum’dan İstanbul’a kadar trenle. üç gün Beyrut’da ikāmeti dolayısıyla bu memleketlerin ulemâ ve fudelâsı kendisini ziyâret ederek huzûrunda. duâ ve himmetlerini istirhâm ederek niyâz-mendlikle. mürüvvet ve merha­ metleri herkesi ve bilhassa Mekke ve Medîne halkını hayrette bıraktığını. O gü­ nün vaz‘ ettiği kānunun ilgili maddesine tevfîkān imtihan veren bilginler askerden muaf tutulurdu..

kemâl-i şefkat ve hocalarına ihtiram ve minnettarlıklarıyla birçok âlimin yetişmesine vesîle olmuştur. Bu onaltı sene içerisinde yâni 1939’dan 1956 târih-i vefâtına kadar Erzurum’un içinde ve dışında yetişen bugünkü vâizler ve müderrisler bu zâtın çerâğı ve yetiştirmiş olduğu bilginlerden olduklarını şükranla îtiraf etmektedirler. gün irtihâl-i dâr-ı bekā buyurarak Ebsemce köyü kabrista­ nında medfûndur. Târihçe-i hayâtını ve kemâl-i fazîlet ve makām-ı ulviyyetini. Kendisi tedrisât-ı ilmiyesine devam ederek bir çok talebe yetiştirmiştir. sayfada tanzîmen inşâd buyurduğu târihçe-i hayâtını okumalarını tav­ siye ediyoruz. İkinci oğlu Hasbi Efendi. vefâtını müteâkiben büyük kardeşi Hâce Muhammed Lut­ fi Efendi’nin 622. Hâlen türbesi ziyâretgâh-ı hâss u âmmdır. Dördüncü oğlu Hâce Mahmud Vehbî Efendi Hazretleri. Muhterem okuyucularımıza şöyle tavsiye ederim ki. hey’et-i ilmiyye tarafından ittifakla tasdîkiyle kendisine verilen bir belge ile silk-i askerîden muâf tutulmuştur.. 659 . Talebeyi tahrîk ve teşvikleriyle göstermiş olduğu hüsn-i teveccüh.. Erzu­ rum’da her ne kadar tâlib-i ilim var ise kendisine müracaatla olsun veya kendisinin istihbârı ile olsun.. Ahmed Efendi ve Hacı Emin Efendi harb-i umûmîde şehîden vefat etmiş oluyorlar. Bunlardan Hasbi Efendi pederlerinin sağlığında vefât etmiş. Ancak 1939’da Alvar Köyü’nden Erzurum’a nakli ile. her an için bu zâtın mehabbetini kûşe-i hâtırlarında taşıyarak Cenâb-ı Hakk’ın lutf ü ihsânına mazhar olsunlar. Cenâb-ı Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhû aleyhi vesellemin Livâ-i Şerif’i altında bu zevât-ı kirâm ile haşren berâber bulunsunlar. Meşâhir-i Ulemâ-i Kibârînden HÂCE MAHMUD VEHBÎ EFENDİ HAZRETLERİ Târihçe-i hayâtında arzetmiş olduğumuz vech üzere Hâce Huseyn Efendi Hazretleri’ nin beş oğlu olup birincisi Hâce Muhammed Lutfi Efendi’ dir.bir âlim olduğu. onaltı sene talebenin tamâmen lüzumlu ihtiyaçlarını karşılamıştır. 1365 Ramazan-ı Şerif 12. Âmin. üçüncü oğlu Hacı Emin Efendi. bi-hurmet-i Seyyidi’lMürselîn.. bugüne kadar hemen hemen tamâmen vefât ettikleri için elbette bizler de çok müteessiriz. Yalnız bu talebeleri. hüsn-i kabul.

660 .

LÜGATÇE 661 .

662 .

ezelî alâka ve irtibattan haberdâr olma. Kelime-i şehâdette. Âb-ı Kevser-veş: Kevser suyu gibi. Şeref. köle. anlamlı. *Âbâ ü ecdâd: Babalar. Abd-i abîd: İbâdet eden zâhidin kulluğu. Tasavvufta: Mârifet. Bu ifade “Hz. Âb-ı hayât: Cân suyu.A *Âb: Su. Sevgiliden ayrılığın meydana getirdiği mârifet. risâletten de nübüvvetten de önce gelir. utanma duygusu. dedeler. Abd-i âciz: Zavallı. haysiyet izzet-i nefs. Âb-ı hayâ: Hayâ. Tevazû ve mahviyet sâhibi kimseler kendilerinden bahsederken bu ve benzeri ifâdeler kullanırlar. Âb-ı zülâl: Berrak. çâresiz kul. Âb u heva: Hava ve su. Hızır ve İlyâs aleyhisselâm bu sudan içtikleri için ölümsüzlüğün sırrına ermişlerdir. Âb-ı hüdâ: Hidâyetin güzelliği. aşağı hakîr kul. Âb-ı hidâyet. Âb-ı harâm: Haram su. *Abd: Kul. Âb-ı hayât-ı kadîm: Ezelî hayat suyu. Âb-ı muhabbet: Muhabbet suyu. Cennetteki Kevser havuzunun suyu. Abd-i Hudâ. Âb-ı rûy: Yüz suyu. Âb-ı revân: Akar su. Abd-i hakîr: Kıymetsiz kul. üzgün kul. Mecâzen: Hüsn. Abd-i nâçiz: Değersiz. Tasavvufta: Evliyânın sözü. güzel. hoş. Allah Hz. bende. Sarhoşluk veren içki. İçene ebedî hayat veren su. Abd-i kemter: Çok değersiz. Âb-ı tasdik: Tasdik suyu. Tasavvufta: Hakk’a kul olduğu için başkasına kul olmayan. Abd-i İlâhî: Allah’ ın kulu. zarif. neşeli. anlamı güzel. köle. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen bababir kardeşidir. Peygamber Efendimiz’in en yüce makāmı. Abd-i alîl: Hasta. 663 . Âb-ı revân-veş: Akar su gibi. letâfet güzellik. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem önce Allah’ın kulu sonra resûlüdür” anlamına geldiğinden dolayı abdiyet (kulluk). ubûdiyyeti. tatlı ve soğuk su. Mâmûr. Kābiliyeti olanların kalblerini diriltir. Âb-ı firkat: Ayrılık suyu. Bu yüzden Peygamber Efendimiz’in bir ismi de “Abdullah” dır. Îman suyu. gönül rahatlığı. Ebû Tâlib) Hz. Tasavvufta: Ardarda gelen ferahlık. İnsanoğlunun sâhip olduğu mânevî mertebelerin en yükseği abdiyettir. Âb-ı kevser: Kevser suyu.ölümsüzlük veren su. İlâhî feyz. Muhammed sallallâhu aleyhi vesellemi “kul peygamber” ile “sultan peygamber” olmak arasında muhayyer bırakınca Resûlullah Eefendimiz hiç tereddüt etmeden kul peygamber olmayı tercih etmişti. Âb-dâr: Nükteli. öğüdü ve nefesi. bayındır. *Abbâs: (Abbas b. *Âbâd: Şen. Ali b. “ abdühü ve resûlühü” denir. mâsivaya karşı tam hür olmak demektir. Âb-ı hayvân: Hayat suyu. önemsiz kul. İlâhî feyz. hafif. Çünkü Allah’a tam kul olmak. cemâl. İçenleri ölümsüzlüğe kavuşturduğu söylenir. Bir kimsenin kendisi için kullandığı tevâzû sözü.

Yûsuf Hemedânî Hazretleri’nin soh­ bet ve dersleriyle kemâle eren Abdülhâlık Hazretleri Gucdevan’da vefât etmiştir. Abd-i Menâf). Şeyh Abdurrahmân) *Abdülgafûr: Gafûr olan Allah’ın kulu. sebeb-i necâtı Hızır aleyhisselamdır. Muhammed Küfrevî Haz­ retleri’nin oğludur. Abdülbâkî Efendi 1943 yılında İstanbul’da vefât etmiştir. Abdülmuttalib. Abdülhâlık: Muhammed * Küfrevî Hazretleri’nin zevceleri Şeyh Fatma hanımdan doğma dört oğlundan biridir. 1914 yılında vefât etmiştir. (Bkz. Peygamber Efendimiz’in babası. rüyasında aldığı işaretle kabrini açıp na‘ş-ı şerîfini gizlice Bitlis’e nakletmiştir. Şâh olarak da tanınır. Gavsü’l-a‘zam tabiri onun için kullanılır. Abdülmuttalib: Peygamber * Efendimiz’in dedesidir. *Abdurrahmân: (Bkz. Yirmi ya­ şında iken Hâce Yûsuf Hemedânî Hazretleri’ne intisâb etmiş olup. *Abdülkādir: (Bkz. amel işleyen. Hâcegân silsilesinin başıdır. Hâşim. *Abdülhâlık Gucdevânî: Yûsuf Hemedânî Hazretleri’nin halîfesi olup. *Abdullah: Abdullah b.. Buhâra’ya altı kilo­ metre mesâfede bulunan Gucdevan köyünde dünyâya gelmiştir. (Muhammed b. Bitlis’te makama define izin verilmediği için Eyüp Kabristanına defnedilmiştir. Kabri Bağdat’ta Bâbü’l-ferec Medresesi’ndedir. tâatta bulunan. İnsan­ lara doğru yolu gösteren te’lîf eserleri pek çoktur. b. Abd-i zelîl: Hor. b. Kabri de buradadır. Abdülbârî: Muhammed Küfrevî * Hazretleri’nin zevceleri Şeyh Fatma hanımdan doğma dört oğlundan biridir. *Âbid: İbâdet eden. *Abdülhâdî: Muhammed Küfrevî Hazretleri’nin zevceleri Şeyh Fatma hanımdan doğma büyük oğlu ve halîfesidir. 470/1077’de Hazar Denizi’nin güneyba­ tısındaki Geylan eyâlet merkezine bağlı Neyf köyünde dünyâya gelmiş­ tir. Abdulmuttalib. hakîr kul. Belli bir süre der­ gâhta kalan Abdülbâkî Efendi…. Büyük oğlu Nesim Efendi. Kaynak­ larda doğum târihine âit bir kayıt yoktur.Peygamber * sallallahu aleyhi vesellemin dördüncü kuşakta dedesi. İyi bir eğitim görmüş ve Bitlis’te Küfrevî dergâhında kemâle ermiştir. 664 . Abdülkādir Geylânî) *Abdülkādir Geylânî: Kādiriyye tarîkatinin kurucusudur. Abd-i Menâf: Hz. Gafûr) Abdülbâkî: (Şeyh Abdülbâkî * Haz­ retleri) 1872 târihinde Bitlis’te dün­ yâya gelmiştir. Hz. yılında İzmir’e oradan da İstanbul’da ikāmete mecbur edilmiş ve göz altında tutulmuştur. Abdullah. b. Bitlis’te babasının türbesinde medfundur.Abd-i Rahmân: Rahmân olan Allah’ın kulu.

Adlullah: Allah’ın adâleti. Adüvvullah: * Allah’ın düşmanı. Cebrail aleyhisselâm işlediği suçtan nâdim olan Âdem aleyhisselâmı Mekke ci­ varında Arafat’a götürmüş. Âfitâb-ı âlemâra-veş: Âlemi süsleyen güneş gibi.i İslâm: Müslümanların düşmanları. Tasavvufta: Halden anlayan. güzelliği ile fitneler koparır. Künyesi Ebu’l-Beşer (beşerin babası)’dir. insanı. Âfitâb-ı kubbe-i kübrâ: Büyük kubbenin güneşi. Gönül gözü açık. A‘dâ-i ehl. Âfitâb-ı zemân: Devrin güneşi. *Âgâh (Çoğul: Âgâhiyân): Bilen. Serendip (Seylan) adasına indirilmiş. tarafsızlık. Adl ü itâb: Adâlet ve azar. yasaklan­ mış ağaca yaklaşmasından dolayı cennetten çıkarılmıştır. Adl ü merhamet: Adâlet ve merhamet. doğru yolu göste- 665 . Âfet-i devrân: Aşkına tutulmak belâ sayılan. Tasavvufta: Sâlikin kendi varlığını yok etmesi. sevgilinin yüzü. güneşin ışığı. Âfet-i dîvâne: Aklı başında olmayanın âfeti. *Âferîn: Yaratan. gamze ve boyu ile birlikte fitne koparma özelliği âfettir. sevgili. *Âfâk: Ufuklar. Adl-i Teâlâ. Edebiyatta. Kur’ân-ı Kerîm’e göre. Mecâzen: Öfke ateşinin âfeti. Âfitâb-ı mevc-i izzet: Ululuk dalgasının güneşi. Dış dünya. *Âdet-i kadîm:Eski âdet. Beğenme ve övgü. İlk yaratılan insan ve ilk peygamber. hakkāniyet. Gözle görülebilen bütün varlık âlemi. doğruluk. Âfet-i zemân (Çoğul: Âfet-i ezmân): Zamanın âfeti. Adl-i Hudâ. *Adem: Yokluk. Havva’dan ayrı olarak ikiyüz yılını geçir­ miştir. *Âdem: İnsan. Âfâk u enfüs: Dış dünya ve iç dünya. *Adîm: Yok olan. Divan şâiri. uğruna ölünecek kadar aşk belâlarına düşüren güzeller için kullanılır. orada Havva ile buluşmuştur. *A‘dâ: Düşmanlar. sevgilisini çok zaman “âfet-i devrân” olarak tanımlar ve bu âfet. *Âfitâb: Güneş. başa belâ olan güzel. Kur’ân-ı Kerîm’de Al­ lah’ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan “Safiyyullah” ünvanıyla anılmaktadır. Âfitâb-ı âlem-ârâ: Âlemi süsleyen güneş. mahluk. *Âfet: Mûsîbet. Adâvet: Düşmanlık. *Âfiyet-i ebdân: Vücut sağlığı. Ayna misâli Hakk’ın tecellîlerini aksettirecek hâli kazanması. ya* ratık. Âferîde: Yaratılmış. Cenâb-ı Hakk’ın yeryüzündeki ilk halîfesidir. Adüvv: Düşman. Güzel. zarar. *Adl: Adâlet. Âfet-i âteş: Ateş âfeti. belâ.*Âdâb-ı muâşeret: Görgü kural- ları. uyanık. Ayrıca sevgilinin göz. haberli. güzel yüz. beşer. Âfet-i cân: Aşkına tutulmak câna belâ olan güzel. basîretli. *Adâlet-güster: Doğruluk yayan.

*Ahd-i şebâb: Gençlik çağı. Ahfâd-ı Peygamber: Peygamber Efendimiz’in torunları. Ahlâk-ı Muhammedî: Muhammedî ahlâk. *Ahcâr: Taşlar. “Ah” Allah demektir. Âh-ı