Digitized by the Internet Archive

in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/mtulliiciceronis10cice

CLAVIS CICERONIANA:
S
I

V E

N D I G E S RERUM et VERBORUM
I

PHILOLOGICO-CRITICI
I

N

OPERA CICERONIS.
ACCEDUNT GR^CA CICERONIS
NECESSARIIS OBSE RVAT ION IBUS

ILLUSTRATA.

O X O N
E

I

I,

TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO,
M DCC
LXXX
III.

THE

5TUD,ES

^H 00

INDEX LEGUM,
QJJARUM IN LIBRIS CICERONIS
NOMINATIM MENTIO
proprie nihil aliud eft, nifi fcrmula qucedam <verborum, a Graeco Xty»v. Nam quis credat efle a ligando, aut, ut Cicero exiftimat, de Leg. I. 6. a k^endo? Eaque fignificatio in multis lo-

FIT.
quam cum apcum rejicitur,
noftri

LE X

qua

res aliqua juberi polfit:

probat populus, lex jubetur,
antiquatur lex.

Hujufmodi formulam
:

vocare poftunt

einen

Vorjchlag

Gefetz oder Verorduung.

Nam

zu einnn populus ro-

quendi formis permar.fit.

Lex carminis eft

formula, modus edidli Liv. I. 26. minis verbum,quod ipfum pro formula verborum dicitur,verbi caufa pro Muren c. 1 z. hoc
carloc. eft

Nam

verbum verborum

ipfum regis edi&um, legis adjeclum fignificat formulam modumque
:

ut in muficis lex c-arminis eft
legis

mo-

dus. Si lex eflet hoc loc. ediSlum,

carmen

dicendum

erat,

non

lex carminis. Leges

Ma58.

? &c. aut, ut <veht, jubeat. Leges omnes, quse ad jus civile aut publicum pertinent, dici poflunt : Vorfcblirge zu Gefetzen: in quibus autem de fingulis rebus, aut hominibus conftituitur, tanquam Lex de Ckerone re<vocando ad Att. IV. 1. lex Manilia, qua fuafit populo Manilius, ut Pompeium bello Mithridatico praeficeret ; ese profeclo non funt Vorfchleege zu

gatur

:

Velitne, juheatne

nilian<v <venalium <vendendorum

de Orat.

I.

Gejetzen, fed
Befehle.

zu

einer

Amrdnung, zu einem

quid funt, nifi formulse a ICto conceptae, quibus uti in emendis vendendifque rebus
liceret.

Lex padionis,

velfederis, veljuris

jurandi porro, quae dicitur, eft formula verborum, quibus concepta pa&io eft, aut fcedus, aut jus jurandum. Lex Cenforia in Vernifi rinis I. c. 51. 55. nihil aliud eft, feu relocationis, ex manceps qua formula demptor aedis, extruere et tradere aedem debebat. vid. Leges Cenforia : unde et leges antiquarum adinm ap. Plin. H. N. XXXVI. 23. antiqus locandarum aedium formulas. Ipfa deinde lex Verris loc. citat. c. 55. init. erat formula, quac continebatmodum conditionefque, quibus locari columnas volebat, unde lex pro conditione dicitur. Hoc cum non fatis intelligeret Hotomannus, perperam fcripfit ad Orat. de Prov. Conf. c. 51.

regCs noftri verbi caufa Imperatorem belli conftituunt, non appellatur«#Gi?/?/%. Oratio ergo Ciceronis pro lege Maniiia non eft defenfio aut fuafio, des
Gefetzes des Manilii, uti vulgo interpretantur,
lius

Nam edi&um,quo

Lex apud lCtos fape pro paclione ufurpatur. Lex Mancipii de Or. I. 39. eft formula venditionis. Cum ergo Lex ferlur f promulgatur a magiftratu quocumque ad populum, quse et rogatio dicitur, non fit, quod putant, qui interpretantur,
es <vjird

ein Gefetz

gegeben

:

fed ibrmula

proponitur populo,

fed defenfio des Vorfchlages, den Manigethan hat, de Pompeio imperatore conftituendo. Contra hx Domitia eft ein Vorfch* lag zu einem Gefetze, quia eft juris publici. Cum autem legemferre centuriatam curiatamque dicunt Latini ; nihil aliud dicunt, nifi, e formula folemni interrogare populum, quem velit magiftratum creare l velitne alicui, rei militaris adminiftrationem committere, necne ? velit (in lege curiata) adoptionis faeultatem dare &c. in quibus nullo modo vocabulum noftrum ein Gefetz locum habet. Jam quia, quae his legibus rogabantur, cum a populo jufla eflent, tenebant populum, propterea faftum eft, ut lex diceretur deinde, quicquid tenet populum. Et hoc eft, quod nos dicimus, ein Gefetz. Illud etiam attinet dicere, cum Imperatores Romani aut Reges de jure civili publicoque conftituunt, nou leges proprie dici,

Tom. X.

A

INDEX LEGUM.
fed edifia, conjl/tuticnes, ut e libris Juris Ci-

ftatim poft utram dicit

:

opinor illam veter.jn-

Codicc Theodofiano &c. intelligi potcft ; cum autem alicui concedunt aliquid muneris vel beneficii, eam legem appellari pofle. V. c. pro vulgari : ex Privilegio Caf. MajeJIatis, aut Regis, dicetur Latine : ex Lege Cajarea, Regia, aut, quam dixit Cafar •vel Rex. Nam quod, audlore Pomponio, aiunt legem efle Patricii magiftratus tantum, plebeiorum, i. e. tribunoram, plehijcita, id ufus omnis antiquitatis refellit, quaj de utrifque promifcue legem dicit. Hasc prsefari placuit, quod intelleximus ufu, noftris hominibus hjec vulgo fatis nota non efle, neque Sein lexicis vidimus fatis diftin&e tradi. quitur deinceps ipfarum Legum commevilis,

Sed hanc veterem paulo poft appellat mitierem\ quod qua formam judicii in Aciliam convenit. ltem, fumpto hoc, illam veterem molliorem efle, fubjungit: Atqui ego tibi iilam Aciliam re/Iituo, ut non fit, quod conquerare. Manifeftum eft, illam 'veterem, et

eandem efle. quod Graevius per njeterem aliam fuperiorem Ser<vilia
illam Aciliam

Nam

non vero fimile eft. Dicit enim illam veterem. Pronomen iilam neceflario ad aliquid, de quo jam dittum, pertinet. Sed de nulla alia diftum, nifi de Acilia, ad quam referri poffit. Haec expliet Acilia intelligi putat,

regulis Grammatices et naturali verborum confecutione ita certa mihi videcatio ex
tur, ut

moratio.

nemo

dubitare

poffit.

Itaque vel ex

ACILIA
Tribuno

Acilio Glabrione plebis, ejus patre, qui in caufa
lata a

Manio

hoc mihi videtur
lia

confici, Aciliam efle Ser<vi-

priorem.
tribuit.

Acilia legi

Verrina A. U.

DCLXXXIII.

quaefitor fuit

confului, de hac lege fcriptores,

nemo horum, quos annum cer-

AdL

I.

in

Verrem

DCL XXXVI.
licuit,

c. 17. et Cof. A. U. Fuit de pecuniis repetundis, qua

tum
nat,

pofteriorem?

Unde igitur conftat, Servilia Nec tempus, nec ratio repug-

femel dicla caufa, condemnare reum, aut abfolvere, nifi ampliarent judices, in Verr. I. 9. Ceterum in hoc loco hasfit Hotomannus Obf. I. 14. qui negat, Aciliam hic locum habere ; in cujus rationibus refellenOm7nx.1v ad 1. c. dis longus eft Grasvius nis Hotomanni difputatio hoc uno concidet, fi probare poterimus dodlis, falfum efle, quod vu go omnes fumunt, Aciliam efle pofteriorem Serviha : quae opinio negotium
nobis in loco
iJlo faceflat necefle eft.

quo minus Acilia prior Scr<vilia fit. Ipfa autem forma judicii, quas acerbior eft in Servilia, vero fimile etiam facit. Lex
Servilia lata eft
lia Lex.
tulit,

A. U. DCLIII.

v. in Servi-

Filius Acilii ejus, qui

hanc legem

conful fuit A.

U.

DCLXXXVI. Tum

Nam

paraphrafis Graeviana

non

tribuit fenten-

temporis ad minimum quadraginta et tres annos natus erat. Inter hunc confulatum ergo et annum legis Servilia interjecti funt anni omnino XXXII. Quid impedit quo minus Acilius pater, ante hoc tempus, Trib. PI. eflet ? Nam tribunitiam hanc le-

naturalem. Duas leges Aciliam et Serviliam, cujus caput de comperendinatione in Corneliam tranflatum erat, quod acerbiora judicia cfficeret ; quod fane non feciflet, fi acerbius eflet, femel dicla caufa, pronuntiare. Aceruti conftare poterat bitas autem legum, Graevio, non folum pofita eft in pcenis, fed etiam in forma judicii, qua arttius conftringitur reus ; quod ex multis legibus intelligi poteft, in quibus fola forma judicii mutata eft et feverior conftituta. Jam, pergit Cicero, utram putas molliorem? quod ita intelligatur necefle eft, Aciliamne putas an Serviham molliorem ? Neque enim de alia dixerat.

tiam

facilem

et

gem

efle,

non dubitant, quod fciam.

Quod

commemorat Cicero,

Cicero Aft.

L

in Verr.

c.

17. ex ea lege,

ufum populum, ipfamque legem jeverijjimam appellat Afconius : fuit fevera, quando feveritatem Calfurnia? et Junia auxit. Sed quod hanc rationem addit Afconius, ut qua ne comperendinari quidem liceret reum : nonne potuit accidere Afconio, quod multis Grammaticis accidifle dodi fciunt, atque etiam Afconio, (v. leges Sacrata) ut in rationibus reddendis aliquando aberraret a vero ? et aequumne eft, propter hanc expiicationem Afconii, vim facere legibus Grammatices in explicando loco Ciceroniano, quem locum, nifi
dicit, feveriffimis judicibus
ita interpretarentur,

Ex quo
rantur.

illud

na, illam,

illa,

llla

ut pronomiad has duas leges refeergo cum ad AciLam pertineat,

quoque cogitur,
hac,

tenebras ofFunderet locus Afconii, omnes ut, femel caufa dicla,

bac ad Serviliam referatur necefle eft, non ad Corneliam, nifi, quatenus hoc caput commune habuit cum Servilia. Jam Cicero

pronuntiari pofle, mitius fit comperendinatu, atque ut adeo ipfa Acilia mitior fit,

quam

Servilia;

quando

in

omnibus

aliis le-

gibus comperendinatio majus reo periculum

INDEX LEGUM.
creat.
dicit: erepticm

Cicero, ut hoc etiam addam, non ejje lege Acilia comperendinatum,

ferendis pertinet.
tratibus creandis
nifi quis

Nam
non

in comitiis magif-

licet fervare

de

ccelo,

ac neceffario, primum caufa dicta, pronuntiatum efTe, non licuiffe ampliare ; fed primum caufa ditta, licuijfe pronuntiare. Quod feverifi poft Serviliam Acilia lata effet, et tatis caufa comperendinatus ademptus reis,

ante oftenderit, fe fervaturum, ut e Philippica fecunda conftat. Deinde Jer-

mare de ccelo, ut mea fert opinio, non ad omne aufpiciorum genus pertinet, fed ad unum certum. Jove fulgente non poflunt
fieri

dicendum

fuiffet

neceffario,

oportebat

pri-

comitia.

haque Jervare

de

caelo,

eft cce-

Ceterum caufa pronuntiari. juventutis caufa illud monendum etiam eft, quod in Lexico Fabri dicitur lex Acilia effe eadem, quas Aquilia, de qua apud Cic. de OfF. III. 14. id falfum effe, neque Acilii iidem, qui Aquilii. ACILIA CALPURNIA. vid. Calpurnia
dicta
Acilia.

mum

lum contemplari, Ji qua parte Julgur exijiat aut tonitru. Cum Coiful in aufpicio eft, v. c. no&e, quaj eft ante diem, qua procedit,

non dicitur de ccelo Jervare, fed aujpicart, neque de ullo aufpicii genere invenies, nifi de hoc uno, dici Jerwre de cczlo. Jam, quia, qui fervabat de ccelo, oftendebat, fe
:

ACILIA DIDIA
quam cum
Cascilius.

pre Sext. c. 64. NunDidio Acilius Conful fuit, fed

impedire comitia, et quia, fi vellet, poterat, nuntiato five vero five ficlo aufpicio; eo ipfo comitia tollebantur, quod quis,
velle

Itaque docli viri ibi legendum redle cenfent : Cacilia Didia. Nam leges jElia, Junia, Licinia, Cacilia, Didia, fuere de comitiis habendis et legum ferendarum modo. Itaque faspe apud Ciceronem junguntur. vid. v. c. ad Att. II. 9. et fic hoc loco junguntur Cezcilia, Didia, Liciniafjunia. AEBUTIA: lata eft ab ^Ebutio, incercertum quo, et quo tempore. Cavit, ne quis fibimet ipfi aut collegis poteftatem aut curationem ferret. Ejus mentio in Agraria
II. 8.

de ccelo fe fervare, aut fervaturum, dicebat. Itaque nunquam fervatum de ccelo, quin comitia tollerentur. Cic in Vatin. c. 7. Num quem poji urbem conditam Jcis tribunum pl. egije cum plebe, cum conjiaret Jer-vatum ejje
de
ccelo.

Phil, II. 32. quijquamne di-z/inare po<vilii

tejl,

quid
caelo

in

aujpiciis

qui de

Jernjare conjiituit

conftituit, eo

animo

facit,

Juturum Jtt, niji ? Nam qui hoc ut impediat co-

mitia, unde facilis divinatio. conf. p. Dom. 15. Hasc confirmantur egregio loco Dionis
p. 66. extr. (ed. Reide lege a Clodio lata, qua folutus eft a lege ^Elia. Yoxxo Jervare de caelo, eft magiftratuum, et, fi magiflratus jubeat, augurum: unde male nonnulli primum caput legis JEYids fic concipiunt, ut augures de c/r/o Jernjarent. Itaque et tribunus pl. Sextius de ccelo fervaffe traditur. Sext. Augures porro nuntiare vitium aufpi37. ciorum poffunt magiflratui, fed non obnun-

Caff. Lib.

XXXVIII.
init.)

AELIA ab auftore Q^ yElio Confule A. U. C. DLXXXVI. de Comitiis, ad Tribunorum
tat

mar. p. 160.

feditiofas

comparata.

A U.
ccrlo

legum lationes coercendas Pighius autem tribunitiam puDXVI. latam : quod per locum
Pifon. credi
ut, quoties
liceret
:

orationis in

non

poteft.

Ea

cautum
de

eft,

comitia eflent, 1)
ejfet :

Jervare

2) obnuntiare liceret,

obnuntiationique cedere necejfe
dere magijlratus pares et

3) interce-

Tribuni pojjent : ut intelligitur ex Or. pro Sext. c. 15. et de Ejus mentio porro pro Prcv. Conf. c. 19. Sext. c. 53. Red. in Sen. c. 5. Har. refp.

tiare h. e. dicere alio die

:

hoc

eft

magiftra-

tibus proprium. Phil. II. 32.

AELIA SENTIA.
Jiduo -vindicem ajfiduum

Topic.
ejfe,

c. 2.

h. e.

jubet aj. locupletem

27. Vat. 9. Pif. 4. ad Att. II. 9. Eam in Pifon. 5. centum annis ante Pifonis et Ga-

Confulatum latam ait Cicero quod non ad literam accipiendum, tamen non multo longius tempus interceflifle clabinii
:

locupleti, ex interpretatione yElii. Lex AElia Sentia de manumiflionibus fatis nota fed ea eft Confulum A. U. eft ICtis ;

etfi

DCCLV.

rum eft idque convenit fatis cum anno, quem nos pofuimus. Nam locus ad Att. I. 16. ubi Lurco cum Lege JEHa inifle ma:

adeoque poft mortem Ciceronis, tempore Augufti, lata. Porro, Confules JElium et Sentium quendam fimul, ante Topica fcripta,
pl.
fuiffe,

aut prastores, aut tribb.

giftratum dicitur, haud dubie

eft

corruptus,

de eoque alibi dicemus. Sed de primis duobus legis capitibus aliquid monendum. P-rimo, haec lex tantum ad comitia legibus

duobus tribb. pl. leges nominari, lex Carbonis et Silvani docet) non repeiimus. Itaque cum a melioribus Codd. nomen hujus legis abfit, eaque lex, qua; affiduo jubet afliduum vindicem efle, fit e
et a

(nam

A

z

:

INDEX LEGUM.
XII. Tab. pctita, hoc lcgis nomen non puCorrtiptioni locum tainus eflc a Cicerone. dedit nomen vElii, quod apud Ciceronem flatim fubjicitur. Nam quod Norifius Cen. Sentiam efle putat a libraPif. Difl". lll. g. rio, sE/iameffe jus JEUanum ; quod valde placebat Heineccio id probari propterea non poteft, quia le.x commcmorata eft vera
:

Majefate. Cic. de Orat. II. 25. 49. A. U. DCLl. lata, occafione motuum, qui Romae exorti funt, cum Cimbri fuperatis Alpibus, Q__ Catuli exercitum invafiflent, et equites

Romani
qua
re

reliclis praefidiis

Romam

fugiflent,
vi-

imminuta populi Rom. majeftas debatur. v. Pighius ad hunc ann.

APULEIA,
Ea

ejufd. L. Saturnini trib. pl.
c.

lex e XII. tabulis.

A. U. DCLIII. pro Corn. Balbo.
Flaminii, Sempronia, ThoPlotia,
tulit de coloniis in Siciliam,

zi.

AGRARIAE.
ria,

Rulli, F/avii, Ph/lippi,

Cafaris
eft,
:

Julia

de quibus

fuis loc.

ANNALES

funt,

quibus conftitutum

quo anno cuique magiftratus petere liceret quo fl quis creatur, v. c. Conful, anno Juo Conful factus efle dicitur vid. Agr. IL 2.
Eas leges
petitionis.
attulit ambitio, ut

gradus eflent

Tubt primus

accuratius Vihius,

tribunus pl. A. Poftumio Albino et Q^Fulvio Flacco Cofl". qui inde Anna/is diftus eft, quod nomen familiae haefit. Liv. Lib. XL.

Achaiam, Macedoniamque deducendis, fimul detulit Mario, ut in fingulas colonias ternos cives crearet, hoc confilio, ut eo minus huic rogationi C. Marius Conful refifteret. Sed ea lex perlata non eft, ut e Cicerone I. c. intelligi poteft, de ceteris legibus Apuleii popularibus, jam a Gracchis promulgats v. Flor. III. 16. Cic. de Leg. II. 6. Nieuport Hift. Rom. VII. 8.

APULEIA FRUMENTARIA. vid. Frumentarice.
(forte C.Aquillii Galli Trib. damno injuria dato. Ea eft, quam Cic. in Bruto c. 34. extr. appellat de Juf~ titia : pro quo quid.m, non probante Grupl.)

Nam etfl c. 44. et Manut. de Legg. c. 6. Livius loc. citat. primum ab eo de ea re latum efle dicit : tamen idem, jam ante eum de
tempore honorum petendorum leges fuifle, flnit XXV. 2. Sed anni fingulorum non definiti erant, ut lege Villii, verum univerfe, quae aetas matura eflet honoribus petendis. Vid. Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus.ad Liv. locis citat. Anni audubitare nos non

AQUILLIA
de

tero, legunt,

injuria, vel injujlitia.

Omni-

bus, de damno injuria dato, legibus, qua? ante erant latae, derogavit, ut ait Ulpianus

tem

c mftituti funt Villia lege, quaefturae 31.

Lib. XVIII. ad edidtum. Ejus reliquias a Caio et Ulpiano fervatas illuftravere Balduinus, Noodt, et dofti viri ad Caium in
Schultingii Jurifpr. Ante-Juftin. p. m. 179. AQUILLIA C. Aquilhi Galli, Ciceronis _
familiaris, de
dolo
al

37. praeturae 40. confulatui 43. his annis Cicevo hos magiftratus geflit, qui, fuo fe quemque anno geflifle, praedicat : nec audiendi, qui autannum 27. ut Zamofacdilitati

Nam

malo,

quem tum

teneri

puubat, cum

cius de Senat. pag. mitio 25. aut

annum 25. ponunt, ut Dodwell. Praelett. Camd. Dicur.tur hae leges etiam Annaria: apud Feftum
et

fimulatum, aliud adtum. Omnium malitiarum everriculum hanc legem appellat Cicero de N. D. III. 30. conf. de Off. III. 14. De hac lege eft
eflet

ud

Lamprid.
de Or.

in

Commodo

c. 2.

Anna-

Comm.
M.

J.

Suarefii
II.

Mendozae

in

Thef.
efle

lem tulit etiam
vid. Cic.

M.

Pinarius Rufca Trib. pl.

Meermanni T.

qui putat

au&orem

II.

65. ex qua nihil reftat

nec aetas ejus fatis certa. de AMBITU. Ca/pumia, Cacilia, Tabia,
'jfitlia,

IJcinia, Tullia.

ANTONIAE ad Fam.XII.14.fi

vera lec-

tio ; de iis legibus loquitur Cicero,de quibus multa dicuntur in Philippica prima et fecunda, quas in Coniulatu fecundo per vim

et contra aufpicia tulit ; item quas e tabulis Ca:faris dicebat fe proferre, quod convenerat in

Senatu, quietis cauia, acla Caefaris

rata habe.e.

aaria,
Ph.l.

quam
<;.

in

Noniinarim memoratur_/W/Confulatu cum Caefare tulit
L. Satumini, tribuni pl.
de-

V.

Aquilium Conf. A. U. DCXXV. Sed hic Ciceroni familiaris efle non potuit. ATINIA in Verr. Lib. I. c. 42.^ rehus furto furreptis non ufu capiendis: cujus haec verba fuerunt, quod jurreptu?n trit, ejus aterna aucloritas eflo. v. Gell. XVII. 7. Verbamfurreptum explicat Gothofredus ad XII. tabb. et Jurreptum latius efle re furti-va, cui jam in XII. Tab. aeterna audtoritas tribuitur. Tulit Tribunus quidam Atinius. Ejus in Inftitutionibus et Pandecle aliqnoties fit mentio. Vid. Menardus ad Cicer. 1. c. Quaeftio fuit inter JCtos veteres, auftore Q. Scacvola, utrum ea lex in praeteritum etiam,

AFULEIA,

an in futurum tantum valeret. vid. Gellius

INDEX LEGUM.
c. Balduinus Jurifpr. Mucian. p. 281. 282. Menardus 1. c. Cicero quidem diferte, loco citato, eam his legibus annumerat, qure in pofterum ftatuunt, ex iifque docere
I.

reus faclus condemnatufque eflet, adeo Jegrc tulit eam poenae acerbitatem, quae fratn perferenda erat, ut de ea Iege mitiganda cogitaret. Itaque videbatur ea Iege res

fufcipit,

non

poffe a Prastore edici in praj-

judicatas refcindere velle.

Sed,

quantum
eft

e

teritum.

AULI Lex. ad Att VI. 2. vid. Gabinia. AURELIA eft judiciaria L. Aurelii Cotta.
a primis temporibus judiciorum, ea penes fenatum fuiffent, C. Gracchus ( v. Sempronia lex) tulit, ut propter avaritiam fenatorum ad equites transferrentur. Hi ita fevere judicabant, ut ipfo Cicerone tefle in Verr. A£t. I. c. 13. nunquam eques in judicium aut fufpicionem captae pecunias propter rem judicandam vocatus fit. Sed erant tamen iniquiores Senatui, et reos fenatores nimis cupide condemnabant, in primis, ii quem conftabat, aut Senatu, aut in magiftratu provinciali, publicanis impudentibus non fatis induliiffe. Itaque cum fruftra Iege Livia et Plautia latum effet, ut equitibus et fenatoribus eflent communia

Cicerone colligere licet, pro Sulla c. 22, 23.

non
lata

perlata.

Cum,

a £, Cacilio A. U. DCLV. utiliflima civitati Rom. unde inter remedia Reip. refertur a Cic. ad Att. II. 9. Ejus duo capita apud Ciceronem invenio, alterum, de tnodo legum promu/gandarum. Phil.
Metello et T. Didio Vivio CofT.

CAECILIA DIDIA

V. 3. Tribuni num etiam hanc

tulerunt de Provinciis legem populus Rom. accepit ? quidP promulgat a fuit ? quid? nonne ante lata
pl.

quam fcripta? nonne ante faclum vidimus, quam futurum quifquam efl fufpicatus? Ubi lex
Didia ? ubi promulgatio, trinundide duabus rebus non una lege conjungendis, quod dicebatur, per jaturam ferre, pro Domo c. 20. £>ua? ejl quafo alia
Cacilia
et

m

num? alterum

vis,

qua fententia

legis

Cacilia

et

Didia,

niji

judicia; C. Sulla

bus judicia.

tandem reftituit Sed ne tum quidem,

fenatoriut e Ci-

cerone, in primifque Verrinis, intelligi poteft, refte judicabant. Itaque, cumdiu plebs

ne populo neceffe ft in conjunclis rebus compluribus, aut id quod nolit accipere, aut id quod velit, repudiare? Manutio autem de

hac,

de

judiciis

effet,

conquefta ; et verendum ne feditiofus Trib. aliquis inde fedieffet

Legg. placet duas fuiffe Ieges, quod non abfurdum eft, ceterum conf. h. 1. ACILIA

DIDIA.

tionis

movendae occafionem

arriperet

;

le-

judiciariam tulit Cotta, Praetor Pompeio et CrafTo II. CofT. in qua hoc temperamento ufus eft, ut omnibus ordinibus fatisfaceret, quod nulli judicandi poteftas eriperetur. Itaque ex illa lege judicarunt Senatores, Equites, et e plebe Tribuni ararii. Nam quod Velleius II. 32. duobus ordinibus judicia a Cotta data dicuntur, id fit,

gem

CAESARIS LEGES vid. Julia. CAEPIONIS judiciaria lex de Inveat.
49.
eft

I.

Servilia judiciaria.

L. Calpumii Pifonis trib.. pl. Verr. IV. 25. Off. II. 21. Ea primum

CALPURNIA
eft

latum

A. U.

DCIV.

de pecuniis repetundis,

ut fi quis provincialis magiftratus contra leges pecuniam in provincia. cepiffet, ab eo
repeti eaj judicio poffent..
quseftio perpetua conftituta eft.

quia tribunorum ordo non

numeratur, ut

Hac lege prima Ea ergo fuit
Cic.

fexta Claflis cenfus Tulliani. v. Interpretes

de pec. repet. quara
in Bruto.

alia? fecutaj funt.

ad 1. c. Ejus legis faspe mentio apud Ciceronem. v. c. Phil. B 8. Agrar. I. 2. Corn. Fr. Tom. VI. p. 479.

CALPURNTA
fonis,

alia fuit C.
eft

Calpumii Pi-

deambku. Lata

A. U.

DCLXXXVI.

AURELIA
I.
3.

lex

extr.

qua; videtur,
licet,

commemoratur ad Q^Fr. quantum e conde

eo et
tu,

M*

Acilio Glabrione Coff. auftore fena-

textu

judicare

umbitu

fanxiffe
1.

:

quod eo anno magnus ambitus apparebat, et C. Cornelius Tr. Plebis de ambitu
ferebat, graviorefque jufto pcenas ei confti-

quod etiam videbatur Manutio ad
cujus Aurelii fuerit,

c.

Ea

nondum
C.

reperi.

AURELIAE,
vid. C. Cottee
fule

fratris

Aurelii

Cottar.

leyes.

Pleb. Conambitu Cicerone A. U. DCXC. legem, qua ejus pcena imminueretur, et ea conftitueretur, quae ante proximam legem
Carcilius trib.
tulit de
fuiffet.

CAECILIA.°L.

Tom. VI. p. 481. Ejus mentio pro Mur. c. 23. In eadem oratione c. 32. hsc dicuntur : Senatus ConJultum effe faclum, /i mercede corrupti obvieim
tuebat. v. pro C. Cornelio
candidatis
ijjent,

f conducli feclarentur, fi glaet

diatoribus vulgo locus tributim,

item prandia

Ji <vulgo effent data

;

contra legem
:

Calpumiam
fc,

Nam cum

frater

eju<

de ambitu

faftum

vidtri.

Et

poft

fifaclumft,

hu-

INDEX LEGUM.
jufmodi quid,
quitt contra

legem fit dubitare

CalDicitur etiam nemo potejl. fimpliciter Calpumia, fed apud Ciceronem pumia. Senatus Confultum fa&um eft paullo poft, quo lex Calpurnia abrogaretur, pro

ACILIA

conditiones, quibus locabantur, continebat, ut etpopuloet redemptoribus profpiceretur.
Sigui, fc. Publicanus, publico non potuit per frui hofttm, tegitur ipfa lege Cenforia. conf. ad Q^Fr. I. 1 c. 1 2. Verr. II. 7.
: .

Hinc Cicero

Corn. I. p. 480. ad q. I. vid. Afcon. ea intelligendus SalluiHus B. Cat. 18. primis accurate de ea narrat Dio

De
InCaff.

pro
6.

lege Cenforia eft locatio Cenforia

Hoc

fenfu

Verr. III. etiam in libris Juris Civ.

occurrit, et fragmenta legis
foriae

XXXVI.
Cafaris,

p. 18.

funt in

Pandefte. vid.
p.

ad Att. II. 18. efl julii Confulatu tulit de agro Campano dividendo. vid. Agraria JULIA. CARBONIS tnbunitia: ut populo eundem tribunum creare liceret, quoties vellet. Ei reftiterunt Scipio et Laelius. Lsel. 21. Eft C. Carbonis trib. pl. de quo v. Ind. Hift. CARBONIS (ejufdem) et SILVANI lex tribunitia A. U. DCLXIV. lata de civitate,

CAMPANA
quam

cujufdam CenBald. de Ju-

rifpr.

Mucian.

m. 114.

feq.

CENSO-

in

RIAE

leges funt 3) conftitutiones et edi<5ta

Cenforum, de cerario et vecligalibus Pop. Rom. de adifciis publicis, de populi in tribus et centurias defcriptione, et fimilibus rebus. In his erat etiam conftitutio, qua cautum erat, ne

qui fcederatis civitatibus adfcripti effent, cum haec lex ferretur, in Italia domicilium haberent, et fexaginta diebus apud praetorem profiterentur, ii cives Rom. optimo jure effent. pro Archia c. 4. Dicitur etiam Plautia vel Plotia a Silvano qui e faut, et,

mentio ad quem locum vid. Turnebus. Hinc caufae etiam ad Cenfores agi dicuntur, ex his fcil. legibus Varr. R. R. I. 7. extr. Ipfa etiam Lex Clodia de notis Cenforiis, docet caufas quafdam apud
pro Rabirio Perd.
c.

carnifex in urbem ingrederetur, cujus
5.

eos aflas effe.

milia Plotia

fuit.
.

Agr. II. 11. diquicquid in comitiis centuriatis ad populum fertur, etiam de Magiftratibus
citur,

CENTURIATA LEX
1.

Tabellaria leges. CASSIA, de fenatu : quae populi judicia firmajfe dicitur, laudatur in Cornelianae I.

C A RBONIS tabellaria vid

creandis, ut

c.

fragm. p. 482.

Eft ejufdem

L.

Cajjii

Lon-

gini trib. plebis, a

quo

tabellaria profecla

Tr. PI. A. U. DXLIX. Cornelio et Sempronio CofT. lata, fuafa autem a Q^ Maximo, Cic. de
Seneft.
4.

CICERONIS vid. Tullia. CINCIA a M. Ctncio AUmento
Fuit
de donis

C. Mario Afconius ad I.
eft,

C. Flacco Coff. lata, ut c. tradit, propter fimultates cum Q^ Caecilio, cui populus imperium, ob res male cum Cimbris geftas, abrogaveNam ea lege fancitum eft, ut, quem rat. populus damnaffct, cuive imperium abroet
is

et

muneribus, ne

gaffet,

in fenatu

non

effet.

CASSIA

tabellaria vid. Tabellarite leges.

CASSIA
Frumentaria?.

TEREN T 1A frumentana
de <vi vid. Lutatia.

V.

in Verr. I. 55. funt 1) formulae, quibus Cenfores veteres templa,

CENSORIAE

Q_ CATULI

caufam orandam caperet, quas funt Taciti verba Annal. XL 5. unde a Plauto Muneralis dicitur. Ejus mentio ap. Cic. de Orat. II. 7. ad Att. I. 20. Notus eft doctus Fr. Brummeri Lipf. de hac lege Commentariolus, conf. Schultingii Jurifprud. Ante-Juft. p. 561. feq. De CIVITATE Licinia, Papia, Gellii, Carbonis, Silvani, Calia &c. CLODIAE funt P. Clodii trib. pleb. Coff. Gabinio et Pifone Iatne, de quibus eft locus claflicus pro Sext. 25. 26. In his pluquis ea ob

aut alia opera publica, aedificanda locabant, ut ex iis a rederoptoribus extruerentur et traderentur. Ex eo loco intelligi poteft, iftas formulas femper retentas fuiffe, fed ita, ut e re ipfa quae^am Cenforibus corrigere liceret. h. e. addere
:

rimum turbarum
ceroni

dedit ea, qua tulit, ut Ci-

effet, et ne inlra quingenta millia paffuum ab Italia teclo reciperetur : ac ne quis de eo revocando mentionem

aqua

et

igni interdiclum

ria.
legibus

Quid enim ?
:

Corriguntur Leges CenfoVideo in muhis veteribus

neque in Senatu neque ad populum faceret. De qua lege multa in Or. pro domo, de Har.

Cn. Domitius, L. Metellus &c. addiderunt tiiV. 2) De Provinc. Conf. c. 5. autem Lex Cenforia eft formula, qua publicanis a Cenforibus vedtigalia locata funt,

Refp. pro Sext. ad Quir. et in Senat. poft redit. in Pifonem &c. Aliam improbiflimam tulit de Cypri rege Ptolem&o, ut bona
ejus publicarentur,
et

Cyprus in provincice forc.

mam

redigeretur, eaque res Catoni mandaretur,

quae et vettigalia ipfa, quse locabantur, et

de qua Cic. pro Sextio

26.

Ejus legis

:

; :

INDEX LEGUMhrec caufa fult, ut primum regem ulcifceretur, qui fibi a piratis capto olim pecu-

C O R N E L IA

judidaria

ej

ufdem

:

qua
refti-

niam, qua

fe

redimeret,

negarat,

deinde

judicia equitibus adempta et Senatui tuta funt. Afcon. in Divinat.

Catonem & repubiica removeret, ne ab eo impedirentur conata fua, v. Dio XXXVIII.
Ei fimilis, p. 79. Jacerdotium ademit,

CORNELIA
fuit.

pro Cluent.

c.

Sullre eft de •veneficiis, quae

56. ejufdem ante Sempronia

qua

Sacerdoti PeJJinuntio

melior ea, qua Gabinio et Pifoni provincias Syriam et Macedoniam dedit : quod illi pacti erant, ne ipfum in Cicerone relegando impedirent. De frumentaria v. Frumentaria. Tulit etiam,
ibid.

Nec

eft primo de ficariis, deinde de coitionibus, de falfo, &c. ut quasftiones capitales haberentur, et pcena

Ea cautum

de

veneficiis,

his conftituta eft et deportatio et

bonorum
II.

profcriptio. vid.
p.

Sigon. de Judiciis
de profcriptis,
eft,

31.

m. 664.

fervaret, quo cum populo agi pojfef, nec intercederet quifquam tribu-

ne quis eo die de

ccelo

quo Cicero legem vEliam Fufiam fublatam dicit pro Sext. 1. c. quod tamen

norum

:

Tunftallus Ep. ad Midleton. p. 68. exiftimat tantum pertinuiffe eo, ut ipfe ea lege
folutus eflet,
ut faclum in

Lurcone; ad

ejufdem: qua ne quis profcViptum juvaret, vid. in Verr. Lib. I. c. 47. ut profcriptorum bona venirent ad Kalend. Junias et in Tabb. publicas ad serarium pecunia redacla referretur ; pro Rofc. Amer. c. 43. In eadem, ut opinor, 44. Agr. III. 3.
inter alia

CORNELIA

cautum

Alia fuit de collegiis no<vis injiituendis: (qua; deinde Cajfar fuftulit. Sueton.
Att.
I.

16.

lege fuit, ut

iis,

qui fuas partes in bello fe-

cuti eflent, honores ante

tempus legitimum

C. 42.)

Denique

tulit ne Cenjores in

Senatu
ejjet
'.

le^endo praterirent, ni/i qui
et Cenforis utriufque fententia

apud

eos acatfatus

capere liceret. Lucul. 1. Sed aliis placet, peculiarem legem de magiJJratibus fuiffe

condemnatus

quod ipfum non abfurdum.

quam legem

fuftulit Seipio,

Pompeii

focer,

CORNELIA
tamentorum
Verr.
falfi

ut patet e Dione Caff. XL. p. 147. vid. in Pifon. c. 4. et ibi Afcon. orat. pro domo. de Har. Refp. pro Sextio paftim. eft L. Aurehi Cotta judiciaria.

Teftamentaria, contra Teffubjeclores et corruptores. in

I.

42.

complexa

Sed eadem item alia genera eft, unde et defalfo laudatur.
recept. fententiarum Lib.

COCTIA

v. Jul. Pauli

ad

Att. IV.

»6.

v.

AURELIA.

Neque

Tit. 25. et ibi viros
p. 513.
f.

V. do&os ap. Schulting.
eft,

vero erat, quare Malafpinaeus dubitaret, a Nam eodem Cotta poffe Coftiam fieri. pars dicitur Alpium Cottio modo a Regulo Tac. Hift. Cocliana ap. Alpes Cottiana et in Sueton. Ner. IV. 68. add. Varias LecL
18. Liv.

CORNELIA
ne quis privatus

nummaria, qua cautum

nummos

adulterinos faciat,
nobilius, aut alio
I.

infufo deteriori zere in

modo quocumque.
tinebatur
fed

in Verr.

42.

Confalfo

XXIX.

38. Cic. Off. II. 17.

Sed

hoc
nil

inufitatum hoc, nomen ducitur;

quod a cognomine legis quanquam etiam Afconius
de repetundis vocat Glau-

quod

genus lege de peftilentius eft Reip.
falfi

quam

adulterari
vinae

legem

Serwiliatn

lege peculiari de hoc crimine fanciendum putavit Sulla. v. Gra-

nummos,
p. 45 1.

ciam ad A&. I. in Verr. et eft Lex Metella ap. Plin. XXXV. 17. ubi tamen corrigunt
Metilia. v. Harduin.

O.

CORNELIA
njiliam,

J.

de repetundis fecuta eft Ser-

ad

1.

c.

ex qua

cum
ut,

alia,
fi

COELIA
ad A.
occurrunt

'Tabellaria. vid. 'Tabellaria leges.

tranftulit

Sulla,

tum hoc in fuam ex bonis rei con-

CORNELIAE
CORNELIA
tiaferenda.
iretur,

Leges de

his

v.

Pighius
hae

DCLXXII.

Apud Ciceronem

L. Cornelii Sulla de fentenerat,
ut,

Ea cautum

antequam

caufa cognita, in confilium, Quasreum, palam an per tainterrogaret fitor fententias ferri. Ex Cluentiame bulas vellet c. 20. intelligitur, cam legem valuiffe ad-

demnati non tantum redigeretur, quantum sflimata effet, perfequi ab iis liceret, ad quos ea pecunia, quam cepiffet is, qui damnatus effet, perveniffet. Ex quo legis capite accufatus eft, damnato Gabinio, L. Rabirius Poftumus. vid. Or. pro Rab. Poft.
ei lis

c

CORNELIA
Hujus
perio:
lice

4.

de pro-vinciis

ordinandis.

legis capita

apud Ciceronem

haec re-

huc tempore celebris

illius judicii

Juniani,

Sumptus

definiebat, quos liceret civi-

paullo poft autem, cum Cicero Cluentium defenderet, obfoletam fuiffe, neque amplius obfervatam.

tatibus provincialibus facere in legatis

pub-

Romam

mittendis,

ut eos

in

Senatu

laudarent, qui provincia? praefuiffent. ep. ad

INDEX LEGUM.
Fim.
Sanciebat, ut, qui proIII. 8. 10. vincias ex S. C. lege Sempronia haberent, imperium retinerent, quoad in ur <em lntroiflent.

perferretur, Sed quis

unquam

legit ita dici,

ihtercedere contra legem aliquam ?

Latinitai

Quod

fine

dubio non hanc vim

habebat, ut ex lege hac imperium haberent, et rem militarem attingere pofient praetores, quod e Curiata lege habebant ; ied ut, fi per Curiatam legem imperium haberent, id non tam diu haberent, quoad
c provincia decefliirent, fed,

quidem haec verba non aliteraccipi patitur, quam, intercedere vetante lege, aliter, quam lex jvfferit, intercedere. Res autem fic fe habet Lex Cornelia ademerat tribunis in:

tercefiionem, non tamcn omnino, fed ut in caufis quibufdam relinqueretur, aut iis finibus circumfcriptus effet ejus ufus, ut raro

bem

introiflent.

quoad Ceterum quomodo

in ur-

in hac

intcrcedcre liceret. Locus Caefaris videtur indicare, licuifte intercedere, fi quis fua
fponte intcicederet
:

lege calumniatus fit Appius, vid. ep. ad Fam. I. 9. conf. Sigon. de A. J. P. III. 11.
circa
fln.

natum, qui
fuftulerit
fi
:

tal-em

Reprehendit enim SeAntonii interceflionem

Ut

tricefimo die,

poftquam

in

in provinciam vcniffet fucceflbr, de provincia praetor decederet. ibid. III. 6.

non cum appellatus effet. Nam omnis dignitas adempta eft, etiam haec
:

CORNELIA de civitate. Ea lege Volaterranis jus civitatis Rom. ademptum eft, ita
tamen, ut nexa atque hereditates non
fent, et per
tol-

ablata fuerit necefle eft, ne appellari poffent tribuni in quo maxima dignitas.

lerentur, h. e. ut et hereditates capere pof-

nexum

f.

per

aes et

libram aba-

lienare, quae vellent.

Hanc legem negat
fit

Cicero valere pofTe, quia

contra jus Rof.

manum, quo
poflit.

civitas

nemini invito adimi

Pighius ad A. 672. tradit, cautum lege Cornelia fuifle, ne appellantibus opem ferrent, nifi juraffent, fe aliter aequo jure uti non poffe. Id unde hauferit, nefcio : non tamen cft abfurdum. Illud certum eft, culpam ab Opimio commifiam eo, quod alieno loco interceflerat.

v. pr. Caecin. c. 33.

Cn.
L.

CORNELII

et

L.

GELLII,
qui

vid.
trib.

CORNELIA
Div.
v.

de facerdotiis. ap. Afcon. in
majejlatis, in eos,

Gellii et

Cn. Corne/ii.

Lex Domitia.
qui

CORNELIA
jeftatem pop.

ma-

plebis A.
tionis

CORNELIAE C. Cornelii, U. DCLXXXVI. fuit,
pro Cornel.
et

Rom.
c.

in Pifonem

educere e provincia exercitum, et bellum fua fponte gerere, in regnum injuflu populi et fenatus et pro Cluentio c. 35. Legiones accedere follicitare; in Verrem Lib. I. c. 5. vivos dimittere hoftes populi Rom. accepta pecunia. Ep. ad Fam. III. 11. ne in quemvis Quicurnque impune declamare liceret. populi Rom. amplitudinem dignitatemque laefiffe convinci poterat, is majeftatis conviclus putabatur, ut docet auclor libr. ad
:

minuifient. 21. vetare haec

Ea

dicitur

tur ab Afconio Pediano in
mittitur,
in
ipfis

memoranArgum. Orapraeiis

quod fragmentis
fragmentis.

In

legibus

Herenn.
multa

II.

12.
tribunitia,

CORNELIA
petita eft a

Q^Opimio,
legis faepe ejus,

— quod,

Verr.

I.

60.

cum

turbarum ortum efiet, intercefiio collegae neglecla, fafces confulis frafti, &c. majeftatis reus fadlus eft, Praetore Cicerone defendente. v. inpr. Dio Caff. XXXVl. p. 18. In duabus, quae perlatae funt, fuit 19. haec ut Pratores ex editlis fuis perpetuisjudicarent h. e. edido annuo, nifi quis malit legere perpetuo, i. e. fine varietate, quod vaide probabile facit J. A. Bachius, V. Cel. in Hift. Jur. p. 208. Sed praetoribus videtur licuifle etiam ex tempore quaedam
:

ferendis,

quum multum

tribunus plebis
Ccrneliam.

effet, intercefiit
fit

contra legem

mentio.
pertinet,

Hujus Caput
fuit

apud veteres ad quod hic locus

edicere, cujufmodi edidlum commemoratur, fed provinciale, Verr. III. 14. Saltem id fibi videntur quidam arrogafle, cui generi

de interceflione tribunitia.

Ex

videatur colligi pofle, tribunis ademptam fuifle poteftatem intercedendi, quam tamen unam reliclam diferte tradit Cicero de Leg. III. 9. Caefar B. Civ. I. 5.
h.
1.

perpetua opponuntur. Ejus lcgis quae vis fuerit v. ap. Perizon. de Lege Vocon. p. 1934 fratiis L. Aur. Cotta?,' C. leges memorantur in tragmentis Cornelianae I. p. 479. de iifque ipfe abrogandis ad fe-

COTTAE

Eam

difficultatem

fic

tollere tentat

Manu-

natum

retulifle dicitur.

Eae

quorfum per-

putet oppofuifle fe legi tius, ut abrogata lcx C. Aurelii Corneliae, ut ea

Opimium

Cottae

de refbtuenda tribunitia poteftate

ad 1. c. qui commemorat hanc, qua tulit, ut iis, qui tribuni plebis fuiflent, alios quoque
tinuerint,

non

conftat. v. Aicon.

INDEX LEGUM.
magiftratus capere liceret, quod L. Sulke Eam autem legem non lege nefas erat. contineri putat iis, de quibus abrogandis
nati effent,
Iegeret.

Eam

confirmavit

C

ad Senatum retulerit. C. COTTAE ejufdem dejudiciis privatis

donec M. Antonius lege lata collegiis jus fuum reilituit. v. Guther. de Juf. Pont. 1. 8. P. Manutius de Legibus et ad Epift. ad Brut. 5.
Julius Casfor,

memoratur 1. c. eamque abrogavit Cotta, anno poftquam lata eft.

frater

M.

CRASSI
Curiatis ad

de Civitate vid. Licinia.
dicitur,

TABB. LEGES a Decemviris Confulari poteftate ex lege Terentia ktse funt A. U. CCCIII. et CCCIV. de
qua
re

DUODECIM
non
f.

CURIATA
fent Curiata

populum
(vid.

fertur.

quicquid in comitiis Sed tempore

eft

ut multa dicamus. vid. Liv.
J. et

III. 31.

Pomponium de O.

ad hunc
et

Ciceronis, induclis tributis,

cum

obfolevif-

Cujacium, (ad calcem Obfervatt.)

Bync-

Gron. Obferv. IV. i. Agr. II. ii.) per liftores in duabus caufis habebantur, primo de re militari, deinde, de
adoptione.

Nam,

ut Cicero ait in Agraria II.
attingere, fine lege curia-

12.

rem militarem continebant, neque cuilicebat

kerfhcekium in Opufculis: ut ceteros mittamus, qui juris Rom. hiftoriam fcripfere. Ipfarum Tabb. fragmenta e libris veteribus. multi collegere, quos omnes vicit Jac. Gothofredus in prseftantiffimo libello de quafontibus juris. Has tabulas fontem omnis cum publici tum privati juris Romani rec"te appelles, iifque infigne pretium

quam
ta.

eam

tuor

cf.

Lex

Cornelia de prov. ord.

Hinc

lege
tiis

Curiata omari ibidem c. io. eft, comiCuriatis accipere imperium, et poteftarei militaris adminiftrandae.

Cicero

ftatuit.

Eas,

fi

quid ex

iis

definiri

adoptione autem, exemplum extat P. Clodii, qui comitiis curiatis a plebeio adoptatus eft.

tem

De

non pofte videbatur, fupplere poterant Prajtores ediclis, e quibus Jus honorarium or-

tum

eft,

uti

appeliatur v.

c.

in

Inftitut.

DIDIA
Lex

et

CAECILIA vid. Cacilia Didia.
ep. 5.

de DOLO malo vid. Aquillia. DOMITIA de Sacerdotiis ad Brut.

Supplementa fecere Juftin. L. II. 4. 10. etiam Trib. Plebis aliique magiftratus legibus

de Jure Civili ferendis.

Cujufmodi

Eam

tulit

Mario

et

A. U. DCXLIX. Confulibus C. C. Fimbria, Cn. Demitius Aheno-

funt Voconia, Furia, Falcidia, Aquillia et omnes, quse juris privati fun-t.

barkus, trib. pl.
Pontifices,

Ex

ea lege facerdotes, h. e.

EBUTIA
FABIA
giariis,

vid. jEhutia.
f.

Augures, Quindecimviri facr.fac. qui ante a collegio quique fuo cooptabanlur, comitiis pcpuli

de fer<vis alienis retentis

depla-

Rom.
illo

elecli funt, ut ita

facerdotia

hsec

ab

teropore

beneficia

ut in veteribus Juris libris citatur. vis fuit, ne quis aut ingenuum, hsec Ejus aut libertinum, aut fervum alienum, invi-

pop. R. fafta fint. Pontifex M. Curio

qui jam ante, ut M. et alii a popuk) creati fuerant, (Liv. XXV. 5. XXVII. 8.) ad eos

Nam

tum fecum

haberet, aut invito, aut infciente domino, venderet, aut emeret fciens. Ejus

non pertinebat. v. Gruch. de Com. II. 2. 3. Sed quod religio obilare videbatur, quo minus populus hos facerdotes faceret, eamque ob caufam eadem lex

Lex

hasc

mentio apud Ciceronem pro C. Rabirio Perd. c. 3. ad quem locum vid. Turnebus. cf. Paullus Sent. Rec. V, 30. 6. Gravina Orig. Jur. p. 462.

FABIA
C. 34.

de numero fcdaterum, pro

Murena
Quin-

antiquata

effet,

cum eam Q^Maximo,
Mancino
c.

fratre

Seclatores qui dicantur vid. ap.

Scipionis, et L.
religionis

CofT. tuliffet

Licinius CrafTus, de Amicit.

25

;

C. hanc

tum
Ei

Fr.

de petitione Confulatus, ubi ab

Salutatoribus et Deduiloribus diftinguuntur.
rei,

calumniam ut
adjecit,

vitaret Domitius,

quoniam ad ambitum pertinere vide-

hoc
forte

legi

tantum tribus ductaa facerdotes crearent. v. Agr. II.
ut

XVH

batur,

modum

ftatuere

vifum

eft

FabiOj,

hujus legis

latori.

eft hsec lex

7. qui eft locus de hac re clafficus. Sublata a Cornelio Sulla, lege Comelia de
nobilitatis

Sacerdotiisy

amore

lata,

a

quo
Sed
pl.

jnultas alise ejus leges profe&ae funt.

hasc
eft.

quoque paulo

poft a

Labieno Trib.

A. U. DCXCI.

fublata et Domitia reftituta

E Phil. II. 2. autem patet, hoc temperamentum adhibitum effe, ut duo e collehis,

gio nominarent, populus ex

qui nomi-

Sulla aclis vid. Valeria. de agro Gallico et Piceno. Lucul. 5. aliquot annis ante fecundum Punicum bellum, invito fenatu, a C. Fla?ninio Trib. Pleb. lata, de Agro Piceno et Gallico viritim dividendo. in Bruto c. 14. cf. de Invent. II. 17. ad h. 1. alludit Cato in Origg. ap. Varr. R. R. 1. 2. ubi male in vulgg. nonnullis legitur: jubente Ca-fare.

FLACCI de FLAMINII

Tom. X.

B

INDEX LEGUM.
ager din ante Cxfarem hac lege diGullicus autem ager qui fit, V. Ind. Geogr. Ccterum hanc legem initium et caufam corruptae plebis fuifle docet Polybius, L. II. p. 152. L. FLAVII Jgraria ad Att. I. 18. 19. qui tribunus pl. eam tulit Metello Celere et Afranio Cofl". auftore Pompeio, fed non pertulit. Nam de agris dividendis Pomt<

Nam

vifus

eft.

cerone de Legg. II. 6. memoratis. conf. Afcon. in Cornelianam, et Flor. III. 17. Hac lex ipfa Sempronia erat, qua; jam aliquandiu intermifla erat Non eft perlata.

CASSIA TERENTIA,
Cofl".

lata

a

C.

CaJJio

et

M.

Tertntio

duobus A. U.

DCLXXX. confenfu
cnri

Senatus, qui aliter pla-

peii

militibus

&c. ferebat,
fuit.

maanorumque

motuum
inprimis,
tio

caufa

Videndus Dio Caflius
p. 52. funt, quibus largi-

XXXVII.

FRUMENTARIAE
pofita

frumenti plebi ex acrario facienda proet fancita eft, de iis vid. Lipjium Elecl. I. 8. qui tamen non omnes leges frumentarias commemoravit ; et Vincentii Co?itareni de Frumentar. Rom. largitione li-

plebem, in coortam, non pofle intelligebat. Ea quini modii fingulis in fingidos menfes conftituti videntur. vid. Sall. Hift. p. 974. ed Cortii. nifi id ipfum e Sempronia repetitum eft. Caput ejus invenio hoc in Cicerone in Verr. III. 70. ut quotannis ex aerario pecuniae fumma decerneretur SCto, qua frumentum in Sicilia, frumentaria pop. Rom. provincia, a praetore emeretur, et quidem eodem

Senatum nimis vehementer

omnibus annis
tertiis

pretio,
tritici

nempe

quaternis fef-

brum,

in

quo Lipfiana examinantur
1
.

:

qui-

bus addas

licet collefta Hortenjii in ed.
f.

Ciha;

ceronis Olivetana p. 43 funt :

Ex

autem

SEMPRONIA C. Gracchi trib. pl. qua fancitum eft, ut inopi plebi finguli modii venderentur a fenatu triente cum feniifle, idque frumentum, plebi dividendum, ex aerario emeretur. Ejus ficpe mentionem facit Cicero, v.c. pro Sextio c. 48. Tufc. Difpp. IIl. 20. Brut c. 62. ubi M. O&avius Cn. F. eam populi frequentis fuftVagiis abrogafle dicitur, (qui locus

Lipfium fugiebat)

de
efte

Oft".

II.

21.

Eam

inftaurare

conatum

m^dii, duobus autem hordei. vid. Argument. Lib. III. in Verr. Ceterum, utrum ad Siciliam folam iftud caput pertinuerit, an vero alias etiam provincias complexum fit, de eo non convenit inter eruditos. Illud nobis videtur e Ciceronis loco laudato colligi pofle ; hoc contendit Contarenus 1. c. Atque hoc caput, cum nonnullis aliis fortafle, de modo comportandi diftribuendique frumenti, Semproniae additum eft. Mam uti in ceteris rebus, de quibus aliquoties ad populum latum, tanquam de ambitu, de repetundis, femper fumma primae in eo genere legis fervata eft,
finguli

aliquem de tribunis C. Marii A. U. DCXXXIV. collegis, colligo e Plutarcho in Mario p. 407. ed. Sylb. qui dicit, C. Marium opinionem popularitatis, lege de ambitu lata concitatam, perdidifie, repug-

ut agi in hominem poflet, ut poena crimini conftituta, cetera autem de perfonis, de modo judicii, de genere pcenaj mutata funt : fic in frumentariis legibus fcmper illud e Sempronia fervatum eft, ut

nempe
eflet

nando
batur.
femijfes

fortiter legi frumentarias, quae fere-

femiflibus et trientibus

Ceterum
et

tironcs notent, in lege dici

modii

finguli, in ceteris

populo venderentur autem rebus quae-

trientes

pro dextantibus

:

quia

dextantes nummos non habebant, ut bene docet Gronov. de Seftert. IV. 12. Fruftra Chapmannus ap. Pearcium ad Cic. OfF. II.

addita funt aut mutata. Id ex eo inpoteft, quod a Clodio remiflbs efle populo trientes cum femiflibus tradunt auctores rerum Rom. Ceterum ex diclis inteltelligi

dam

21. corrigit femifle aut triente, interpreta-

ligitur,
efle,

Semproniam legem

faepe

intermifLm

turque viliflimo pretio.

APULEIA
quaj non fuit,
tio Sempronire

Saturnini ad
nifi

Herenn.

I.

12.

inftauratio aut confirma-

repetitam autem vel rogationibus tribunorum, auram popularem captantium, vel ab ipfis optimatibus auctoritare fenatus,

Ei fe lata. Senaurbanus, Cscpio, oppofuit tumque docuit, aerarium tantam largitionem ferre non pofle. Itaque perlata non eit. Haec continetur legibus Apuleiis, qtue memorantur de Legibus II. 6. LIVIA M. Livii DruJI, A. U. DCLXII. lata, quae continetur legibus Liviis, a CiQua.'ftor

A. U. DCLIII.

cum

intereflet fenatui,

ut

fe

populo gratiopoflet. v.

fum redderet, eoque
tiofas

facilius tribb. pl. fedirefiftere

leges

rogantibus

Plutarch. in Catone et Civil. monitis.

At-

que de hac

ipfa lege, aut certe

de Clodia,

fermo eft ap. Cic. ad Att. II. 19. ubi Csefar minatus efle dicitur legi Rojcia et Frumentariis,

quod mortuo plaufu

in

theatro

ab

INDEX LEGUM.
equitibus ac plebe acceptus erat, Curio au-

tem filius funimo, quod unus Caffaris et Pompeii nimiam potentiam libere infeclaretur.

Ejus legis defenfor fuit Hortenfuis, quod a rogatione Confulari folo genere judicum
difrerret,

Nam
in

fic

ulcifci

honorem

XIV.

putabat, fi fcdendi adimeret, plebem
equites

abfolvi, et vel

putaretque, nullis ilium judicibus plumbeo gladio jugulari pofle.
14. 16. in
f.

ad Attic.
ceptus
eft,

I.

quo vehementer de;

autem, fi frumentum, quod exiguo prctio e Sempronia lege a Terentio et Caflio ac paulo ante a Senatu Catonis auctoritate in confuetudinem et ufum revocata acciperent. Manutius.ad eum locum non fatir. accuratus
eft.

eft.

FURIA

FUSIA

nam idem

nomert

et Furii

iidem

et Fufii funt appellati. v.

Liv. III, 4. Quintil. I. 10. et Hotomann. ad Verr. I. 42. ubi siale vulgo leount Furias Fufias.

Ea

eft

de tcjlamentis,

unde

tefia-

CLODIA
DCXCV.

P.

Clodii

trib.

pl.

A. U.
benefi-

Hac Sempronia:

legis

mentaria appellatur. Ex legibus duodecim tabularum licebat legata facere de re fua,

cium audlum eft. Tulit enim, ut gratis darctur frumentum, quod antea femiffe ac
trieme dabatur. Sext. 25. Afcon. in I if. 4. OCTAVIA, M. Oflavii Cn. F. qui legem frumentamm, incertum quando, tulit, ex qua modica largitio et illis temporibus neceffaria fiebat, quod, ut Pighio videtur, dios fingulos ftatuebat. majus pretium in

m

Ad eum pcrtinet locus Cic. Off. II. 21. Brut. 62. unde patet, atate M. et L. Luculli floruifTe.

quot quis vellet. Uti quijque legajftt fua rei, itajus ejlo. Sed cum fa;pe tantum legaretur, ut aut non fufHceret res mortui, aut faltem abfumeretur ita legatis, ut heredi nihil relinqueretur ; noluerunt multi hereditates cernere. Quare, cum interfit reip. valere voluntates morientium, cceperunt quidam Itaque de modo legatis confiituendo cogitare. tulit ad populum primus C. Furius, ut non
liceret flus,

quam

mille ajfes legati nomine ca-

pere, ifque

L.

PHILIPPI

tribuni A.
perlata.

U. DCXLIX.
1.

perniciofa, (ed

non

c.

FRUMENTARIA
HIERONICA
FUFIA
faluberrima
fuit.

Siculorum,

qu«

et

quadruplum Jolveret, qui plus cepijftt. Menardus ad Cic. 1. c. Theophilus ad InEjus legis mentio eft ap. ftit. L. II. c. 22. Cic. in Verr. I. c. 42. pro Balbo. c. 8.

dicitur. vid. Hicronica.

FURIA ATILIA,
Rom.
Atilii tribb. pl.

eft

L. Furii et Sext.

lex juris publici et reip.

A.U. DCXVJI. de Mancino

Male

in plerifque vulgatis

hoftibus dedendo,
tus et p^puli

In Gra:viana quoque hic varietas eft, et interdum, v. c. in Vat. 7. 9, Fujia errore operarum expreflum eft. Tulit eam tribunus quidam Fufius. Eft autem, ut AZlia et C<ecilia Didia, de modo
libris Fujia dicitur.

quibufcum injuffu Senapacem fecerat. Off. III. 30.

GABINIA eft A. Gabinii tribuni pl. ejus, qui poftea Conful cum L. Pifone fuit, unde etiam Auli Lex dicitur ad Atticum VI. 2.
Ea cautum
mere
:

eft,

ne prcvincialibus liceret

Roma:

comitiorum

et

cum

iis

faepe

legum ferendarum ( unde apud Ciceronem conjungitur)
furorum tribunitiorum re-

•verfuram facere h. e.

pecuniam

fcenori fu-

et inter remedia
fertur.

9. bus fajiis legem ferri liceret, de prov. Conf. c. 19. pro Sext. c. 15. Ejus etiam mentio ad Att. IV. 16. Har. R. 27. in Pifon. 4. FUFIA lex, Iata a Sc\ Fufio Caleno (non Fufio, nam ap. Dionem dicitur C>*<p<a;) tribuno pleb. M. Meflala et M. Pifone Coff. A. U. DCXCII. Ei occafionem dedit CIodius.
effet,

in Sen. p. Red. c. 5. in Vat. c. 7. Sancitum erat hac lege, ?ie omnibus dte-

quodfi qttis pecuniam provincia/i dedijJet, ne ex Jyngrapha ejus rei cauja Jacla jus redderetnr a magifiratibus proijincialibus. Hoc clariflime apparet ex ep. ad Att. V. 21. VI. 2. Nihilo minus in hac lege explicanda doc"liflimi viri P. Manutius, Jac. Cujacius
aliique errarunt. conf. Differtatiunc. noftr.

de negotiatoribus.

GABINIA GABINIA
non

tabellaria vid. Leges
alia eft

Tab.
in

ejufdem

trib. pl.

Or. pro L. Manilia

c. 19.

Ibi conqueritur,

et de ea re e

Qui cum facra Bonae Deae polluiffet, SCto Confularis rogatio fadla ex qua a praetore in judicio Clodiano

licere Pompeio per obtreclatores, A. Gabinium fecum inter legatos educere in

bellum, adeoque expertem

effe

gloria; ejus

judices legerentur, amicufque Clodii Fufius videret, ea Iege perlata, asgre fervari poffe Clodium ; tulit ipfe, ut judices forte ducerentur, quod ita facilius putaret judices

imperatoris atque exercitus, qui ejus confilio, periculo, ac lege conftitutus fit. Ex

ejufmodi fore,

qui

fe

corrumpi finerent.

quo intelligi poieft, Gabinium pertuliffe legem de Pcmpeio Piratico bello praficiendo t quod c. 17. diferte dicit. Clarius de hac

B

2

"

INDEX LEGUM.
lege Plutarcluis toquitur in Pompeio p.631. ed. Wechel. "E^x-^/i i)t YxVtvm «j ruv riew7n)tis

ovvv>%iv vof/sv,

»'

vou/iig^ixv,
>c

c/.vnxov;

oi (A3-

vxg^iXv uvtco ototvru,
fpct)7rns

&vvxutv t7n

TJUviffA ecv-

tamen arare expedireti funt jura decumano, ut tamtn ab invito aratore plus decuma non poj/it auferri. Cum igitur Rupilius prae;

num

qua

lege Siculis

Nam

ita diligenler confiituta

u'/V7revJuvov.

Ejt&a yug v.gy^u
^y,/\i)v

vo^j
>]7ret(>tt

tor Siciliam in provincije

formam

redigeret,
et arato-

uvra

tyis

ivn$

Woxnhetm

JuXuoxris,

ei fuohxs Ttroxn<)<n!fs utto Ju?.£<xrr,s
vxtois £Asc&«/ mvTtKut&tt^.
77J5 /6iA>Jf
ITTt
.,

eam de

confilii fententia retinuit,

izc&i

o\
\x.

nv%i<r%ivw.i
v

kvnv
\

publici dedit, ejus aequitatem perfpexerat.
ribus agri

Romanorum

quod

Ttt.%

V^.TU [AtpO$
'

i)yt(J3VtX4*
jcj

(AUtv.

et

jv>

o

I

ax^.ox'ich'1
oozc

tv.

~ tuv
j^

>f"

HIRTIA,
A.
Hirtio,

lata juflu

Caefaris
eft,

a praetore

~

Tcc{/.etc*v

zrxocf, tojv
y.vptov

qua fanclum

ne quis

Pom-

Tthavav,

/3j?A«<tt>,

vv.vi

chxn^otooi
tu

o»7K arA»)f»5 x^ vtuTU 7\iya toxthcM

ztXyi^oj {Acf,-

peianus, qui vivat, teneat dignitatem. Phil. XIII. 16.

Ei legi fe Catulus, Rofcius, aliique, fcd fruftra, opponebant, et tandem,
tuv Igmxav.
invito fenatu, perferebatur. vid. inpr.
Caff.

HOSTILIANAE ACTIONES.
Hiftor.

v. Ind.

Dio

JUDICIARIAE
tur,

funt,

XXXVI.
Pupi/e
eft,

p. 10.
alia

penes

quem ordinem

judicia

quibus conftituifint, Sem-

GABINIA
Iegi

fimilis,

ejufdem J. Gabinii eft, de qua fuo loco. Ea

pronia, Plotia, Cornelia,

de quibus

fancitum
h. e.

ut tnenfe toto Fekruario quotidis,

omnibus diebus, quibus Senatus haberi poffet, Senatus legationibus daretur ad Qu. Fr. II. 12. L. GELLII et Cn. CORNELII lex A. U. DCLXXXI. tempore belli Mithrid. de fenatus fententia fanxit, ut ci-ves Romani Jint
optimo jure, quos Cn. Pompeius Imperator de
Conjilii bellici (ut Cic. appellat in

Pompeia, Jurelia ; vide inprimis Jurelia Lex. Sigon. de Antiqu. Jur. C. R. II. 18.
fuis locis. in Pifon. 39.

JULIAE LEGES,
23.

de Harufp.

refp.

c.

memorantur
vid.

leges Julia?

contra aufpicia
p. 713.
ed.

lata;.

Ea; funt, quas in Confulatu primo
Plut.
in
Csefare.

tulit.

Wechel.

Vat. c.i

5.)

fcntentia figillatim civitate donarit. Or. pro

AGRARIA JULIA, primo confulatu, quem cum Bibulo geflit, lata, qua Campanum agrum et Stellatem XX. millibus ci-vium,
quibus temi plurefve liberi
effejit,

Balbo.

c. 8. 14.

divifit

;

ei-

GLAUCIA v. Sernjilia de repetundis. C. GRACCHI frumeutaria V. frumentarifC.

C.

GRACCHI
v. c.

Iex de judicio capiiis civis

Rom.
datur.

v. Semprouitg leges.

qui maximos honores gefliflent, unde etiam Ciceroni is honor, fed fruftra, oblatus eft. Ep. ad Att. II. 2. 19. ceterum conf. Fr. Fabric. in vita Ciceronis, de hoc XXviratu. Ei cum
rei

que

XXviros

conftituit ex

iis,

a nonnullis e Cicerone lauNizoliano lexico, eft AELIA. de qua fuo loco. Heliam gentem nullam Romae fuifie docet Perizonius de num. Conin p. 235. in

HELIA, qux

Bibulus obnuntiaret, quam poteftatem lex JElia dabat, armis foro expulfus eft. Suet. in Ca:f. c. 20. de ea conf. ad Att.II. 16. 1 8.

ful.

Triga

HIERONICA
fuit

DiiT. p. 151. ftepe in Verrinis memora-

Ea lex ut valeret, hoc adje&um habebat capur, ut candidati fe ipfi jure jurando exfecrarent,
giftratu,
fi,

impetrato,

quem

pcterent,

ma-

tur v. c. II. 13. III. 7. 51.

IV. 22.

Lex

Siculorum, ex qua inter aratores (h. e. qui agros publicos pop. Rom. hac conditione ac lege tenerent, ut decimas quotannis darent pop. Rom.) et decumanos (h. e. publicanos, qui decumas redemerant) judiEam dederat cia fierent. Verr. II. 13. Hiero rex, pop. Rom. amicus, fuis aratoribus et decumanis. Similis autem erat leo-ibus locationum paftionumque Cenforiis. Nam ea conftitutum erat, qutbus conditicniIns
III.

de agro Campano aliter pofiidendo atque ex hac lege ; unde Laterenfis eo anno tribunatum petere deftitit. vid. pro Planc. c. 5. et ibi Manut. Hac iex etiam memoratur Phil. V. 19. ejus fragm. vide apud Gcefium in fcript. R. Agr. p. 350. Ceterum multa ad hanc legem, et Cicuonis ad eam pertinentia loca, inprimis de XXviratu, illuftranda habet Mazochius de Amphith. Campano p. 14. E veteribus inprimis legendus Dio fqq.

mentionem

fecifient

aratores

Siculi

agros
cfi,

Regis
ait

obtinerent.

Caft.

XXXVIII.

init.

Soipta
8.

ita diligenter

Cicero, Verr.
ut

JULIA

de prcvinciis ordinandis, lata

in
eft

ut

eum

fcripfffe appareal, qui alia
ita fcvere,

>vccliea!ia ncn haberei,

tyran-

primo Confulatu, qua repetita et aucta Corr.dia, de qua fupra. Jubebat duas

ra~

r
tiones in provincia

N D E X L EG U
JULIA,

M.
lata,

apud duas civitates deponere, eafdemque totidem verbis ad aerarium referre. Ep. ad Fam. V. 20. II. 17. ad Att. VI. 7. ne praetoria: ultra annum, confulares ultra bier.nium obtinerentur. Phil.

de facerdotiis

in

qua lex

Domitia repetita, et ei quaedam addita funt. Ex ea licebat etiam abfentis rationem habere in creandis facerdotibus. ad Brut.
ep. 5.

Qua? autem lex Julia Phil. III. 15. commemoratur, ex qua Brutnm, Plancum,
I. 8.

JULIA
Diclatore

Sumptmria, ad Att. XIII.
Caefare
lata.

7.

a

Quanquam enim

aliofque, provincias obtinere placebat Ciceroni, privilegium fuit, quo his provinciae
iftae

data:

funt, contra

legem Semproniam,

qua? SCto decerni C01T. et Praett. defignatis provincias jubebat.

P. Manutius ad Cic. ep. ad Fam. VII. 26. plane vocat in dubium hanc legem, atque etiam Gellius II. 24. OcTaviano tribuit Juliam fumptuariam tamen ex 1. c. fatis appa•.

JULIA

de

repetundis, lata in

primo Con-

lulatu, poft Calpurniam, Aciliatn, Ser<viliam,

Corneliam, acerrima et juftiflima. in Pif. c. 16. pro Rab. P. c. 4. in Vatin. c. 12.

Aufus

cji

Gabinias, mitio exire de provincia,

educere exercitum,

(quod olim lege prohibi-

tum non fuifle docent Duker et Drakenb. ad Liv. XXVII. 43 ) bellum fua fponte gerere,
in regnum injuffu populi aut fenatus accedere, qua cum plurimtz leges -veteres, tum lex Cornelia majejlatis, Julia de pecuniis repetundis p/aniffime aietant CSr.

Lex

Cornelia vetat,

qua-

tenus majeftas pop. Rom. his rebus minuitur : Ju/ia, quia talia iieri folent, pecuniae
acceptae caufa. conf.
Poft.

fumptuarias leges ab eo repeNam propterea ex Hifpania fcripfit, fe poftea Roms: manfurum, ne leges fuae negligerentur, ut neglefta eflet illa, qnam de fumptibus faciendis tuliflet. Si ab alio lata fumptuaria neglecla eflet, ut placet Manutio, unde timet Ca;far, ne fua; quoque contemnantur ? Aliorum leges fa;pe negleclas fcimus (vid. V. c. frumentaritc leges) fed non facile, vivo latore, in primis eo, qui potens eflet, et legem fuam confervatam vellet. Itaque Caefar non putaflet, hoc in his Iegibus aufurum quemquam, et propterea in Hifparet, fuperiores
titas et feverius fancitas fuifle.

niam
et

abiit.

Nunc cum

aliter videt evenifle,

argum. Or. pro Rab.
etiam locus in Pifon.

De

hac lege

eft

jam initium negligendarum legum fuarum faftum efle in fumptuaria, Romae manere vult, ut prsfentia fua abfterreat homines a tali re audenda. Denique fl alius legem negleclam dicere voluit, cur fumptuariam potius nominat, quam quamcumque aliam ? De hac lege Casfaris intelligendus fine dubio eft etiam locus ad Fam. IX. 15. nam ea epiftola fcripta eft paulo ante, quam
Caefar in

c

21.

Eadem
et in

c. 37.

nominatur univerfum ex hac oratione plulex eft, quae ibi

rimum

lucis capit, quod in ea objiciuntur Pifoni et Gabinio, qua: contra hanc Iegem fecerant. Conftitutum erat ea lege, quid

et

a quo accipere in provincia liceret, ad Att. V. IO, et 16. Scito non tnodo nos fcenum,

aut, quod lege Julia dari folet, non accipere,

fed ne ligna quidem, nec prater quatuor leclos et teclum quemquam accipere quicquam &c. Jubebat etiam poft Serviliam et Corneliam, fi e bonis, de repetundis condemnati, non tantum redigeretur, quanti ei lis a:ftimata eflet, reliquias ab iis perfequi, ad quos ea pecunia perveniflet; ex quo legis capite
Rabirius Poft. condem ato e Lege Julia Gabinio, accufatus eft. vid. c. 4. Ea autem oratione oftendit, hoc capite legis equites, ut tota lege, non teneri. Ceterum multa hujus
legis
epift.

canum.
ceret.

Hifpaniam iret poft bellum AfriCeterum is neglecTus legis eum
c,

rnovifie videtur, ut poftea fevere

vid. Sueton

eam exer43. et ibi Torrent.

JUUA
rei caufa,
tis

gationes dicuntur,

de Legationibus liberis. Libera; lecum Senatoribus, privatae

tanquam voti folvendi, hereditaaut fy ngraphae perfequenda;, extra Italiam abeuntibus, jus nomenque legati pop. Rom. SCto datur, ut eo majori cum dignitate,

fecuritate

Harum tempus

&c. ubique verfari olim inflnitum fuit.

poffint.

Nam-

capita fuifle

intelligi poteft

e Ccelii k

ad Fam VIII. 8. qua unum et centeflcaput laudatur qua^ epiftola multum facit ad hujus legis rationem cognofcendam. Ex iis legis capitibus multa fervata funt in Pandecle L. XLVIII. tit. 11. v. .de hac lege Lipf. ad Tac. A. XIV, 28, ct Interpp. Suetonii ad Ca:f. 43.

mum

;

que hanc ipfam ob caufam libera; dici videntur, quod exire et redire liceret, cum placeret. Sed quoniam multi nimis abutebantur legationis nomine ac jure, Cicero Conful retulit ad Senatum, de tollendis legationibus
liberis

Senatus

Con/ulto.

In

quo cum
cefliflet,

ei trib.unus plebis

quidam

intcr-

efFecit

tamen, ut annuum tempus

INDEX LEGUM.
eflet,

quod antca infinitum

erat,

dc Legib.

Julius Csefar pollca dc his legationibus tulit, ut quinquennium tantum durarent. ad Att. XV. ii. Ceterum de legationibus
III. 8.
liberis,

funt p',puli, explicanda etiam nunc crrare do6lo viros invenio,
i

JUNIA
grinis^

de peregriuis,

V.

Penni de pere-

flatuendi,

Nam

mihi vidctur fancitum potuit lcgis dc provinciis caput
nulla
neccflitas

efle
efle.

JUNIA LICINIA,

peculiari

lege

LAETORIA
Pletoria,

v. Licinia Junia. (pro quo in multis vulgg.
eft

efle,

Ciceronis libris male

Plecl',ria,

Lecloria,

de legationibus liberis, quod eae in primis ad provincialium injuriam pertinebant.

folenni librarioum aberratione v. Djakenb. ad Liv. XXXIV. 45.) contra circumfcriptiones adclefccntum.

JULIA
tu,

de publicanis tertia parte pecunia
lata eft in

de

Oft". III.

15.

debita? relevandis,

primo ConfulaCic. pro

quam primus
c.

fcivit Plancius.

Plancio

dinem

Ea lege flbi equeftrem or14. Caefar adjunxit; cum Cato contra,

publicanis nimis acerbus quod erat, a Senatu equites abalienaret. JULIAEjudiciaria?. Phil. I. 8. His abrogavit Aureliam de judiciis cum tribus civitatis ordinibus communicandis, fublatis e numero judicum Tribunis asrariis. Sueton. c. 41. deinde de judicibus legendis, eorum cenfu, astate, fanxit eadem lege. JULIA de <vi et majeftate. ea fancitum eft, ut de vi et majeftate damnatis aqua et
igni interdiccretur. Phil.
I.

Manut. ad Cic. locis infra citatis, Salmaflum ad Capitolinum in Anton. p. 330. et Gruterum lbidem. Ea minorennitatis, ut vocant, anni definiti funt. Ea enim cautum eft, ne XXV. annis minores Jiipulari
vid.
poffent,

audtore Sueton. L. IV. Rhetor. ap. fragmenta Suetonii unde ^uinavicennaria Plauto dicitur in Pfeud. I. Hac lege rei privatae judicium, 3. 68.
Prifcian. et intcr
:

publicum faftum eft, ut Cic. ait de Nat. Deor. III. 30. Alia ejus capita collegit Heinecc. H. J. C. p 84. in quo non videtur

Nam
tos

locum in Capitolini Marco infpexifle. V. CI. dicit, ibi tradi, minoribus pe-

c.

£a non

eft

tentibus, caufa cognita, datos

confundenda cum Julia altera de majeftate, cujus fragmenta funt in libris juris
civilis.
•vi

lege hac.

curatores e Capitolinus dicit : Curalores daex ea prcpter lafciwiam et dementiam, An-

Nam

ea

eft

Augufti.

De

lege de

vid. Jul. Paull. Sentent. Rec.
f.

V. 26 ap.

Schulting.

Juris Prudent. Ante-Juflin. p.
L. Julii Cafdris, qui conful fuit

520.

tonium autem ftatuifie, ut omnibus adultis curatores darentur, non redditis caufts. Sed dudum ante Heinecciurn fparfa legis hujus capita collefta funt a Gothofredo ad /. 2.
Cod. TheodoJ. de donat. Tulit M. Latorius Plancianus Trib. Pl. A. U. CCCCXC. cf. dodlos viros ad Caii Inftit. I. 8. de Curationibus.
^

JULIA

cum P. Rutilio Lupo, bello Sociali DCLXJII. de ci<vitate cum Sociis et

A. U.
Latinis

Cucommunicanda. pro Corn. Balb. c. 8. jus legis hoc caput erat, ut ad eos tantum populos hoc beneficium pertineret, qui fundi (ei legi fc.) fa&i eflent, h. e. ut liberum cu>que civitati fociorum Latinorumque eflet, utrum vellent hoc beneficio uti, necne ? Itaque etiam Heraclienfium et Neapolitanorum multi hoc beneficium repudiabant, h. e. ei Iegi fundi fieri nolebant. Nam, quemadmodum donatio nullam vim habet, n W is, cui fit, ei donationi fundus fiat, f. uti loquuntur JCti, accipiat donationem. Sic nulla lcx Romana, qua beneficium fociis aliifque populis tribuitur, rata efle poteft, et ex ea lege beneficio
quifquam
h.
e.
uti,
niil
fit,

LICINIA MUCIA,

lata

a

L.

Licinio

Craffo Oratore et

^. Mucio

Sca?<voIa

A. U.
cii'e t

DCLVJII.

de cfvitate, ne quis ftt pro

qui non fit civis. de Oftic. III. 1 1 . pro balbo 21. 24. pro Cornelio majeftatis reo, ubi lcx de civibus regundis dicitur, ad qu. 1.
v. Afconius. Licebat autem ex quorum civitate erat, qui eiie haberique voiebat, eum et lege Papia licebat quod e Brut. c. 16. Hanc Iegem
:

ex ea lege his, pro cive Rom.
repetere,

quod

intelligi poteft

caufam

praeci-

eam legem
fe

probaverit,
uti
aliis,

profeflus

beneficio legis

velle.

Haec quanquam jam ab
Graevio, di&a funt,

tan-

Cicero de OfF. III. 1 1. atque hac flne dubio de caufa perniciofam appellat in Corneliana: I. fr. Ceterum de hac lege vid. in primis Balduini Jurifpr. Muc. p. 100. ubi de toto hoc legis genere, quod eft de civitate, agit.
belli
Italici

puam

fuifle

tradit

quani

tamen placuit
et

LICINIA JUNIA,
D. Junio
Silano

a L. Licinio

Murena

repctere,

quod

in hac formula, fundi faiii

CoiT.

A. U.

DCXCI.

INDEX LEGUM.
lata.

lex

Lege Cacilia Didia fancitum erat, ut ferenda per trinundinum promulgaretur. Hoc legis iliius caput novis feverioribufque pcenis fanxit Liciuia Junia, unde utraque lex faepe iungitur a Cicerone. Phi!. V. 3. pro Sext. 64. ad Attic. IV. 16. II. 9. Vatin. c. 14.

Aufidio Lurcone,

Iex de ambitu lata eft ab unde Aufidia dicitur, A. U. DCXCII. Pifone et Melfala Coff. qua? qualis fuerit, cognofcitur ex Ep. ad Att. I. 1.
vel lata <£. Lutatio Catulo et M. ^Emilio Coff. A. U.

LURCONIS

LUTATIA

LUCTATIA,

DCLXXV.

LICIMA
ti<z,

qua

CraJJi Oratoris, fimilis jEbucautum eft, ne ei, qui de aliqua

curatione ac poteftate ferret, collegis, cognatis, affinibus, eam poteftatem curationem-

ve mandare
20.

liceret.

Agr.

II.

8.

pro

Domo
de fioda-

LICINIA
litiis,

lata

de amhitu, Cn. Pompeio
vid.

et et

quidem

M.

Craffo CofT.

de w, acerbior Plotia, qua fancitum eft, ut etiam feftis diebus ludifque, quibus judicia nulla erant, (vid. Act. I in Verr. 10.) de vi quaeri poffet. pro Ccelio c. 1. i.ubi Pighius ad A. DCLXIV. legi vult retulit pro tulit) et 29. Propterea autem adeo fevere de vi fancitum eft, quod eo tempore arma in ipfa urbe verfabantur civilia, adeoquefeveriffimis legibus coercen-

A. U. DCXCVIII.
Plancio.

Argum. Or. pro

da

vis eiat.

1.

c.

ex ea lege accuiatus eft a Laterenfe Planciu-. Erat autem lex feveriffima, et editicios judicts concedebat, h. e. eos, quos accufator edidiffet, cum in ceteris
judiciis, qui praeerat judicio, fortiretur ju-

Nam

MAEMA,
CCCCLXVIL
lo fuffragia

lata a

Manio

trib. pl.

ut patres ante inita a

A. U. popu-

fierent audlores ejus rei,

quam

dices, reus et accufator, quos vellent, reji-

populus juffurus effet, neque adeo reprehendere comitia, h. e. irrita facere, poffent. in Bruto c. 14. Ad hanc legem refpicit Livius I. 17. Decrcverunt, ut, cum populus regemjujfijfct, id fic ratum ejfiet, fi Patres audores fiereut, bodieque in legibus magifitratibufique ro?andis

cerent,

fenatus, cujus
eft,

quod multo aequius videtur. Sed bona voluntate haec lex lata

propterea in hac caufa editicios judices edi volebat, quod exiftimabat, fi reo judices

ab accufatore ederentur, accufatorem eos
iis tribubus, quas reus largitione devinclas haberet. Ita fore, ut iidem et teftes et judices effent. Neque vero cui-

editurum ex

ufiurpatur idem jus, vi Prnijquam populus fi/ffrag.um ineat in incertum comiticrum eventum patres audores

adempta.
fiunt.

Ceterum
et repetiit

lex

Mamia

confirmavit tanin

tum

legem Pulliliam

eandem

quam
poffe,

melius

quam

de largitione facta conftare tribulibus. Itaque Cicero La-

fententiam jam A.U.CCCCXIV. a Q^Publilio Philone Diftatore latam. Liv. ViJI. 12.
vid.

terenfem reprehendit, qui, cum 1'Iancium ex hac lege accufaret, non eas tribus edidiffet, quas maxime clamaret corruptas effe, fed longe alias : ex quo intelligatur, eum non tam legem de fodalitiis, quam editicios judices fecutum effe. vid. pro Plancio. c. i^. 16. feqq. ex quo loco, aut oratione, hujus legis ratio unice cognofcenda eft. De hac lege capit etiam P. Manutius locum Ccelii
ep. 2.

Gronov. obf. I. 25. qui locum ilium Ciceronis egregie illuftrat.

Lex MAJE.-.TATIS, Corn. Sulls, in Pifon. c. 21. v. Comelia de majefiate. Praeter eam de majeftate laudantur apud Cicero-

nem
locis.

Apuleia, Faria,

Juha, de quibus

fuis

MAMLTA
e.

de regundis finihus agrorum
eft,

h..

fundorum

finibus
Ieges,

qua conftitutum agrorum, quinque pedes
;

ut in

in latitu-

LIVIAE
de Legg.
tioft

quarum mentio

ap. Cic.

dinem relinquerentur,

ut Legg. XII. tabb.

II. 6. et in Cornelianje I. fragmentis, funt Livii Drufi Trib. plebis fedi-

conftitutum effet, et finguli arbitri regendis finibus darentur, cum e Legg. XII. tabb.
fi de finibus orta controverfia de Legg. I 21. Hunc locum non vidit Cl. Heineccius H. J. C. R. p. 85. 86. ubi pluribus de hac lege (ex Gcefio) diffe-

A. U. DCLXII. non perlatse. Tulit autemy rumcmariam, de qua fupra, judiciariam, qua judicia communia effenc fenatolibus et equidbus, item
niis

tres

efient,

effet.

Agrariam de Colodeducendis per Italiam et Siciliam, et Cicero autem loc. cit. dicit has leges alias. et Apuleias Titiafque uno Stnatus verficulo
fublatas elfe h. e. permiffa Coff. republica,

quod a paucis lntelligatur. Nihil igitur de arbitris. Ceterum de hac lege vid. Gcefius ad lcript. Agrim. p. 339. et in not. p. 182. 191. &c. Primus fragrere inftituit,

hac formula: Videant Confules, ne quid
detrimenti capiat refpublica.
cf.
1.

mentum
Lata
eft

ejus

protulit Lipfius Eledt,

I.

15.

c. c.

12.

A. U. DCXLII.

INDEX LEGUM.
"MAMILIA
in

Bruto

c. 33. 34.

In edd.

^ e Legg.

III.

17. ne quis

fcil.

infpicere ta-

vulgg. eft Manilia, quae duntur frepiflime in libris. Eft rogatio ea, de qua Salluft. B. Jug. c. 40. Inter ea C. Mamilius Limitanus trib. pl. rogationem ad
populum promulgat, uti qucereretur in
eas,

nomina confun-

bellam poffet, ne rogare de fuffragio, aut appellare ferentem. Ea lex, quia potentise procerum oppofita erat, a Cotta et Metello
Coff.

oppugnata SCto

eft,

fed

fruftra.

vid.

quo-

rwn
Jet,

Jugurtha Senatus decreta neglexifquique ab eo in legationibus aut imperiis
conftlio
;

pecunias accepijfent

qui ele/hantos,

qui perfu-

Plutarch. in Mario. p. 407. ed. Wechel. quae ex Orat. pro S. Rofcio laudatur, re&ius Remmia dicitur, de qua fuo loco.

MEMMIA,

gas

tradidijfent,

item,

qui de pace aut bello

MUCIA
32.

LICINIA.

vid. Licinia Mucia.

optimi Codd. et plerique habent Mamilius ; fed Item nonnulli tamen Manillius et Mallius. apud Gellium VI. 11. Mamilius defendit etiam Pighius Annal. T. III. p. 123. vid. plur. ap. Cortium ad Salluft. 1. c. de nominum illorum confufione vid. et Gruter. ad Cic. de Or. 1. 58. Interpp. ad Liv.

cum

hojlibus pacJicnes fecijfent.

Ibi

MILITARES LEGES,
fuijli,

pro

Flacco

c.

Si juflas inimicitias putabas, cur, cum trib. mil. Elaccus ejfet, in ejus legione miles

cum

tibi

per

leges militares effugere lice-

ret iniquitatem Tribuni.

Ap. Lipfium de Re

milit.
tur,

agifed de legibus furti tantum, nihil de

XV.

15. de legibus militaribus

ceteris, aut

de ea, ad

quam
fi

XXVII.
et a

35. et

mox

in Manilianis

Legg.

Ea autem
fibi

hasc fuit, ut,

refpexit Cicero. quis forte in ejus

a Trib. pl. C. Manilio lata Praetore Cicerone defenfa, qua Pompeio Mithridat. beili reliquia? perjequenda? tra-

MANILIA,

tribuni legionem miles alleftus effet,

quem

putaret inimicum, eamque rem plane facere poffet, ut is, inquam, ex ea legione
in aliam tranfire poffet, ne iniquitati inimici

dita funt. vid. Arg. Orat. pro Lege Manil. Orat. c. 29. Plutarchus in Pompeio. p.

obnoxius

eflet.

634. ed.

Wechel.

NUMMARIA,
nelia

Cornelii Sullse. vid. Cor-

MANILIA de fujfragiorum confufone, pro Mur. c. 23. a C. Manilio trib. pl. A. U. DCLXXXVII. lata. Haec eft eadem, quac in Corneliana dicitur, de libertinorum Juffragiis. Ea enim lege, cujus ei audtorem Cornelium fuiffe dicebat accufator, fancitum
eft,

nummaria.
lex, quse laudatur pro

OTHONIS
rena
c.

Mu-

19.

eft Rcjcia.

PAPIA,
v.

lata a C. Papio trib. pl.

DCLXXXVIIL
Dio
Caflius
locis

Cotta

et

A. U. Torquato Coff.

XXXVII.

p. 33.

Eam

plu-

omnibus tribubus fuffragium effet, ut Afconius in Milonianam Ante enim libertini omnes in prodidit.
ut libertinis in

ribus
5.

commemorat

pro JJalbo 23.
ii.

Cic. pro Archia c. ad Attic. IV. 14. Offic.

III.

tribubus quatuor urbanis fuffragia ferebant, in quas cum reliqua fece conjedti erant a Cenfore Fabio, qui hoc falubri inItituto Maximi cognomen meruit.

tur, et Jccii

Sanxit, ut peregrini urbe pellerenLatini nominis in fuas civitatcs

redigerentur.
fint,

Peregrini ea aetate qui dicti docet Spanhem. in Orb. Rom. p. m.

MANJLIANAE

Leges njenalium

<venden-

jufli funt,

dorum, in Lib. I. de Orat. c. 58. erant formulae, quibus uti poffent in rebus vendendis emendifque, qui fe decipi nollent unde
:

Acliones vocantur a

Varrone R. R.
fuiffe

II.

5.11.

unde

et

verbofiores

difcimus.

Ex-

emplum talis legis eft apud eundem II. 3. Au&orem habebant Manium Manilium, 5. JCtum eum, qui A. U. DCIII. conful cum
L. Marcio Cenforino fuit. de Scriptura, utrum Manil. an Mamil. v. Vi&or. ad Varr. 1. c. variant enim libri.

MARIA
ambitum
Jicrent,

lata a C. Mario trib. pl. eo, qui

capite legis ex urbe exire pro civibus Rom. gererent, quod a multis fiebat, ut olim Gracchorum temporibus a Penno jam fancitum erat, tefte Cic. de Off. III. 1 1 qui hanc crudelitatem valde improbat. Alterum caput fuit, ne focii Latini Romae effent, ne urbes fociorum Latin. vaftae fierent, quod jam ante A. U. DLXXVI. lex Claudia Confularis rogatu ipforum fociorum fanxerat, neve fe pro civibus Romanis gererent. v. Liv. XLI. 8. 9. et paulo poft L. Poftumius Conful ut fervaretur edixerat. ibid. XLII. 10. Itaque ex hac lege Mamertini M. Craflum quen-

363.

Hi primo
ne
fe

.

poftea faepe Conful fuit.

A.U.DCXXXIV.
ut pontes anguftiores

dam

repetere fufceperunt, a

quo tamen

in-

coercet et libertatem fufTragii feJuflit

rendi auget.

enim

quos fuffragium ferentes tranfibant,

cepto poftea receffere. pro Balbo c. 23. In hujus legis tempore graviter errat Sigonius, qui eam latam effe paulo poft Claudiam

INDEX LEGUM.
de J. Prov. III. i. eumque fecutus Balduin. Jurifpr. Muc. p. 101. aliique, cum plus centum annis inter utramque interfit. Itaque Cicero de Off. III. II. a Penno, qui
ait,

et fenatoribus

communicata

funt,

quod Q-

Servilius Caepio et L. Drufus fruftra tentaverant. tum e Sempronia lege equites

Nam

poft

legem Claudiam

vixit, et

legem fuam

promulgavit, peregrinos exterminatos dicit apud patres noftros, a Papio nuper. Quidam vero duas leges putant latas a Papio. v. Manut ad Agrar. I. 4.

A.U. DCXXVII.

PAPIRIA,
lit,

C. Papirii Carbonis, qua tu<vellet„

ut eundem trib. pleb. toties creare liceret,

quoties

popu'us

Eam
eft.

diffuafere

P.

Africanus, Laelius,

alii.

Nodte fequente ob
Cic. in Laslio, Liv. L. CIX.

hanc legem interfedtus

judkabant. vid. Afcon. ad 1. c. PLOTIA, ejufdem trib. de vi armatis hominibus, ut de ejus capite quaereretur, qui vim fecifiet. Ejus faepe mentio apud Ciceronem. v. c. pro Mil. c. 13. ad Fam. VIII. 8. ad Att. IV. vid. Sigon. de Jud. II. 33. Sed ibi graviter errat vir dottus, cum eam legem aucloritate Catuli latam dicit, adeoque duas leges confundit et pro una habet, quae apud Ciceronem faepe diftinguuntur. Lex Lutatia Catuli, de qua
foli

c. 25. et aliis locis. cf. Epit.

fupra, feverior fuit Plotia, et fanxit praeter-

PAPIRIA,
qua fancitum
confecraret.

lex tribunitia incertas aetatis,
eft,

ne quis ades aut quamcun-

que rem, terram, aram, lignum, injujfu populi Cic. pro Domo c. 50.

PEDUCAEA
III. 30. lata

de inccfiu,
fruftra

a Sexto Peducao

de Nat. Deor. trib. pl. A. U.
audet e legum
I.

DCXL. Hanc

legem

numero eximere Bohierius ad

c.

cum

quibufcunque diebus, etiam feftis, quibus nulla exercebantur judicia, de vi quaeri poflet ex Plotia lege. Itaque non de Plotia, fed de Lutatia capiendus eft Cicero pro Ccelio ab init. cum legem effe dicit, qua3 quotidie quaeri jubeat de vi armatis hominibus. Ceterum quid fit <vis, docet Cicero pro Caecina. Ccelius ep. 8. Lib v III.
ea, ut
fcribit,

Cicero diferte dicat, rogationem de inceftu : quae verba interpretationem Viri fummi plane refpuunt. Nam adtio Peducaei in Metellum, de qua hunc locum ex Afcon. in Milonianas c. 12. interpretatur, non fuit rogatio de inceftu, fed rogatio potius, ut, quoniam Metellus male judicaffet, extra ordinem judex Caflius conftitueretur. Ne-

Sempronium Rufum tulifle accufatori fuoTuccio calumniam, eumque reum feciffe
vi.

lege Plotia de
peio in

POMPEIA judiciaria
qua lege
adjicitur,

lata,

ab Cn. Pom-

Confulatu fecundo A.U.
fervatur

DCXCVIII.
hoc

quidem

Aurelia, fed

ut ampliflimo ex cenfu, e centu-

que

hasc rogatio

tantum indicat corruptio-

riis, aliter quam ante, judices legerentur. vid. Afcon. ad Pifonianaj c. 39. E us men-

nem humani
ex qua

ingenii,

quam

illa

de inceftu,
efle

tio

apud Cicer.

in Pifon.

1.

c. Phil.

I. 8.

intelligitur,

etiam pcenis

homi-

Ex

his intelligitur,

quomodo capienda
p.

funt

nes a tantis fceleribus abfterrendos.

Plutarchi verba in Pompeio.

350. ed.

C. Gracchi A. U.

M. JUNII PENNI trib. pl. temporibus DCXXVII. quam tulit
ejicier.dis.

Wech.
\ofAH

T«!j

dix.xs 5T-eg/«^» cu/$rt; «'; t*t; l?c7tixi

f&iTectptpop.i)ixs'

nempe

ita

:

Non modo

de peregrlnis ex urbe

Hanc legem

non adverfatus

intermiflam inftauravit Papius. v. lex Papia.

rogationi Aureha, qua equites in focietatem judiciorum vocantur ;
eft

deOfF.

III.

11.

PHILIPPI

lex Agraria

Off

II. 21.

Eit

fed deinde etiam eodem confulatu confirmavit, lata lege in eandem fententiam, fed

in tribunatu A.

L. Marcii Philippi, qui legem talem tulit U.DCXLIX. fimilem Gracchanae. Sed cum ei refifterent optimates, facile vinci fe et antiquari legem paftus eft.

adjedto capite de cenfu.

POMPfilA
tio confulatu

de

<vi,

elt

Cn. Pompeii in terlata,

A. U. DCCI.

qua fan-

citum
tra

eft,

ut de cade in <via

PISONIS
repetundis.

de repetundis. vid. Calpurnia de

ordinem quareretur. nofcas licet e Miloniana et Afconii

Appiafafia exEam legem cog-

ArguPom-

PLAUTIA
Iiitia

vel

PLOTIA

agraria, tribu-

mento.

incertae aetatis, fed

paulo ante Flavii
fimilis fuit, audtore

POMPEIA
peii tertium

de ambitu ejufdem Cn.

rogationem lata, quae ei Cicerone ad Att. I. 1 8.

Confulis, ad Att. X. 4. qua gravior poena et breviora judicia conftituta
funt.

cujus mentio pro Lata eft a M. Plautio Silvano, Strabone et Catone Coff. A. U.
judiciaria,
Cornelio maj. reo. I.

PLOTIA

Nam

ternaa

tantum horae ad dicenut
ne

dum datae funt, in Bruto c. 94. PORCIA, M. Porcii Catonis Cenforii,
exiitimat P. Manutius,

DCLXIV.
Tom. X.

Ea

lege judicia

cum

equitibus

qua cautum

eft,

C

;

INDEX LEGUM.
quis civem
necaret,

Rem.

<vinciret,

pro

Rab
/i

4.

aut wrberaret, aut Verr. V. 63. cf. Liv.

Servilia, Cornelia, Julia,
cis agitur.

de quibus

fuis lo-

X.

provocatione laudatur,

eft eadem, qua: de quod mihi fit vcrifimile, quando utrumque ad libertatem civium pertinet, non Catonis eft ea lex, fed Porcii Lecc<v tribuni pl. A. U. DLVI. quod

g.

Sed

hasc lex

ROSCIA
wtrib.
CofT.
pl.

tbeatralis, lata a L. Rofcio

A. U.

DCLXXXVI.

OtboC. Cal-

purnio Pifone et Manio Acilio Glabrione

tum

eft,

fautore equeftris ordinis. Ea fancine quis in quatuordecim gradibus

Pighio ad h. a. Sigonio, et Ant. Auguftino. An hzec lex Imperatoribus jus in capita civium ademerit in bello, quaeri poteft. Sed recte negant Sigonius et Dukerus ad Livii Epit. 57. PUPIA, a Pupio quodam trib. pleb. nomen habere videtur. Ejus haec capita apud Ciceronem reperio. Primum, ne Jenatus de
placet etiam
ulla re toto menje

orcheftra;, in

qua fenatores fedebant, proxinifi

mis federet,
fu eflet.

qui eques et equeftri cen-

Januario habeatur,

niji

aut

perfetlis aut rejeclis legationibus, ad Fam. I. 4. cui poft lege Gabinia adje&um eft, ut

fi quis cenfum decoxiflet eques, non Iicebat ei inter equites federe. Cic. Phil. II. 18. Nam decoftoribus cujufcunque ordinis, ut ex eodem loco conitat, certus Iocus aflignatus in theatro erat, neque folum his, qui fuo, fed etiam qui fortunse vitio decoxiflent. In Or. pro Muren. c. 19. bis diciturlex hasc equitibus digni-

Itaque

ne Februario quidem, ut fupra diclum ad Q^Fr.
16.
II.

:

al-

tatem et voluptatem utitur etiam Velleius
Intt.)

refiituiffe :

quo verbo
(ubi
vid.

II.

32.

terum, ne Jenatus diebus comitialibus babealur,
13.
Iex,

Ex quo

colligere licet, equites

jam

De RELIGIONE
memoratur,
eft

qure ad Att.

I.

Fufia.

antiquioribus teraporibus feparatim a plebe fedifle ; nifi quis velit rejlituere intelligere, prajlarc, ut fepe eft in legibus. v. GlofT.

habent,

quo vulgg. edd. Memmia etiam Remniam dicunt, wtrumque male, et repugnantibus Codd. melioribus, cum Ciceronianis, tum Digeftorum, in quibus de hac lege eft XLVIII. Quo auctore et quo anno lata fit, non 1 6.) Hoc ex Cic. pro S. Rofcio Amer. conftat.
(pro

REMMIA

Nomic. Cod. Theod.
derit,

in h. v.

Ceterum

quidam

quas turbas hasc lex, Confule Cicerone, de-

cum

plebi in

mentem
efle,

veniflet, fibi

eam legem ignominiae

et

quomodo

ea^

a Cicerone oratione aliqua, quae intercidit

c. 19. intelligi poteft,

fuifle

pudentias calumniatorum,

oppofitam imne fcil. liceret

(ad Attic. II. 1.) compofitae fint. v. ap. Plutarch. in Vit. Cicer. et Plin. VII. 30. ubi v. Harduin. eam fecuta eft Lex Julia

de eadem

re.

Plin.

quemvis vel innocentem impune accufare,
eique moleftiam creare, fine caufa.
20. autem
colligitur,

RUPILIA Lex
quod

XXXIII. 2. apud Siculos dicebatur,

Ex

c.

decretum potius dicere

more Romano

calumniatorum fronti fuifle inuftam. Quse autem inuri literam folita fit, de eo non fatis certo conftat.

Nam etfi valde probabilis eft eorum opinio, qui K. inuftam putant, quod ea prima litera
eft

debebant, ut facit Cicero Verr. II. 13. Nam Rupilia lex continebat jura, quas P. Rupilius Practor vidis Siculis de decem Iegatorum fententia, ut moris erat, dederat,

cum

Siciliam in provinciae formulam redi-

vocis calumnia, e veteri fcribendi

ratione, qua; kalumnia fcribebat. v. Voflius

Ariftarch. I. 17 : tamen non eft omni ex parte certa, fed conjedlura tantum nititur

Fruftra ad

quando nemo vett. eft ejus rei auclor. Paulum provocat Voflius. Nihil

de litera dicit. Hoc pcenae genus fuftulit vid. Menard. ad deinde Conftantinus Cicer. 1. c. Extat Brencmanni eruditus de hac lege libellus. De REPETUNDIS leges, quibus tenen-

M

Ejus faepe fit mentio Verrinarum fecunda et tertia, quod Verres eam in jurifdiclione et re frumentaria neglexerat. De SACERDOTIIS, eft lex a C. Licinio CraJJo lata, fed non perlata. (vid. Lex Dovutia) de Amicit. c. 25. LEGES SACRATAE hae dici putantur
geret.
in

primis,
ipfi
illi

quae

in

monte

facro

A. U.
funt,

CCLX.
unde

feceflione

populi fadla,

latas

tur magiftratus et fenatores, qui in provinciis, aut propter rem judxandam, contra
leges, pecunias cepere.
c.

33. in primis in

monti nomen hjefit. Liv. II. Earum mentio apud Ciceronem faepe,
iis

orationibus, in

quibus in

Cic. pro Cluent.

Clodiam legem, contra fe latam, invehitur, quod ea legibus facratis vim attulerat. pro
Sext.
30. pro

37. 54.

funt Calpurnia, Acilia,

Junia,

Domo.

c.

17. de OfF. III»

INDEX LEGUM.
31. de Legg. II. 7. &c.
illuftris eft in

Locus in

priniis

Condianae I. fragm p. 4-z. Tanta igitur in illis, (nempe vett. Rom.) ntirtus fuit, ut anno XVI. pofi reges exacles,

32. concedunt patrbus pleber de decemvins, m< do ne lex Lilia de A-ventii.o ai>eeque facratce leges abrogarentur. Ex quo inte ligitur, etiam Iciliam facratam fuifle.
C.

L. VII.

propter nimiam dominationem potentium, Jecedcrent, leges jacratas fibi ipfi reftituerent, duos tribunos crearent, montem illum trans Anienem,

41

.

Lex quoque Jacrata

ne cujus militis Jcripti nomen,
dekretur.

militaris lata efi t nifi ipjo 'vohnte,

qta hodie mons facer nominatur, in qw, armati
confederant, eeterna

rent.

memoria caufa confecraAd q. 1. male Afconius, iri monte facro primum facratas latas, dicit, et verba Ciceronis follicitat, ut ex fequentibus patebit. Leges autem facratas apud Livium
reperimus, f. legis facratae in monte facro latae tria capita potius ;Jacratam enim legem dicit, I. c. etfacrata? leges per enallagen pro facrata dici poflunt. v. Leges Titres

Memorat idem legem Jacratam Hetrufcorum, aliorumque populorum, qua milites legebantur. vid. L. IX.
Vclfcorum,
c. 39.

unde/«f/-tf/7 milites. ibid. c. 40.

Irt

eandem fententiam Perizonius,
verfionibus,
claflicus

in

Animadtradidit.
ille

de legibus
praecipuus

facratis

Eft locus c. 10. p. 418.
et

Ceterum locus
ex
Oratione

pro

tia.

1

,

ut

fribuni quotannis quinque de plebe
:

crearentur, qui auxilio plebi adverfus cenfuhs
effent
:

Balbo et Gorneliana fugiebat tum fummum virum : item alter ille Livianus de facrau militari. Illud unum addam, Legem Valeriam eadem formula fanciri, qua facrau tribunitia, ap. Dionyf. L. VI. p. 410.

2, ut iidem tribuni pl. JacroJanSli ejfint

SCATINIA
enim
pl.

vel

SCANTINIA,

(mire

3,

titjoli p'ebeii tribuni fierent.

: J. C. R. I. capite civis nifi centuriatis comitiis ageretur

Sigonius de 6. duas alias addit 1. ne de
:

in

hoc nomine variant Codd. vid.
in molles ct efiizmi-

Ferrar. ad Phil. III. 6.) lata a Scalinio trib.

A

U. dubium quo,

2. ne privilegia h. e.

iingulos, ferri liceret. cratae leges apud Cic.

rogationes in homines Et dicuntur fane fa-

natos, qui nefanda Venere uterentur,
ipfi

pro

Dom.

et

pro

Sext. Sed capita illius legis facratce fuifle, quac in facro monte lata eft, non videntur.

Decepit virum do&iflimum multofque

alios,

h. e. aut muliebria paterentur, aut pueris vim facerent, quibus paena decem millium nummorum ftatuebatur ; ex qua fibi inimicos accufationem minari fcribit Ccelius ep. 12. Ex eo Ioco intelligitur, cf. Phil. III. 6.

quod

facratas

leges a facro

nullas praeterea alias

monte dici, et putarunt. Mihi anti-

legiflatorem Aricinum fuifle. vid. plura ap.
Jur. R. p. 433. ed nov. inprimis Chriftium v. Cel. de Lcge Scatinia.

Graan. Origg.

quiores hse duae leges videntur, et forte, aut capita legis Vahria de provocatione, aut

tamen ab eodem

figillatim lata?, ac

in XII. tabb. tralatae. catione ipfa eft facrata, ut e Liv. II. 8. intelligitur, et illud,

Nam

deinde lex de provo-

SEMPRONIAE LEGES
I.

laudantur Phil.
Plutar^h.
in

7.

de quibus

legendus

Gracchis.

de capite civis, diferte ad legem de provocatione refertur a Dionyflo. L. V. p. m. 334. Leges autem hae

facratae dicuntur propterea, quod caput ejus, qui ccntra fecit, confecratur. Ha:c enim eft una e tribus facrandarum fan&ionum mo-

Agraria Sempronia, ne TIB. quis agri plus quam D. jugeia poflideret, quod jam lege Licinia Stolonis cautum fueet ut tres viri rat, fed neglecSlum jam diu tributis comitiis crearentur, qui agros di:

GRACCHI

viderent, quos divites praeter
pofliderent.

qui apud Ciceronem pro Balb. c. 14. et in Cornel. Fragm. commsmorantur. de quibus vide interpretes et Schwarzii Differt. de Deteftatione Sacr. Nam hanc ipfam ob caufam etiam Tribb. pl. facrofandti funt, quod ejus caput facrum eft, qui eos violavit, ut e Rabiriana intelligi poteft. cf. Budams ad Pandett. p. m. 334. Itaque etiam illa Valeria Horatia ap. Liv. III. 55.
dis,

hunc modum non eft. vid. Plutarchum in Giacchis. de motibus agrariis inde a lege Licinia, in primis de Sempronia, vid. Appian. B. C. II. 2. 1. p. 604. ed.

Lex

perlata

Toll. Vell. II,

2.

Dux. Fragmenta
Scr.

Epit. Liv. 58. et ibi ejus Iegis habet Goefius,

facrata lex

eft.

Nam

alias facratas

hgcs,

praeter eas quinque, quas Sigonius facit, in

monte

facro perlatas,

fuifle,

nemo negare
L.
III. c.

Agr. p. 349. Sigon. de A. J. I. II. 2. Frumentaria C. v. in LL. Frum. C. GRACCHI de prcvirciis. de ea vide Argument. Or. de Provinc. Conf. ipfamque orationem. Laudatur pro Balbo c. 27. ad

GRACCHI

:

poteft, qui

Livium

attente legit.

Fam.

I. 7.

proDomo

c. 9.

Ex

ea provincias

C

2

;

INDEX LEGUM.
magiftratibus

nondum

creatis a fenatu

de-

cernebantur
fuit.
III.

De
6.
ejl,

idque praecipuum ejus caput ea capio etiam illa verba Verr.
:

Vecligalibus
ut

cenjoria

locatio

conjii-

aut paulo poft abrogatam fuiffe, ex Sigonii fententia, inde intelligitur, quod paulo poft idem tulit M. Livius Drufus, et quidem incaffum. vide Leges Livias. Sed certiori

tuta

AJia

lege

Sempronia.

Hotoman-

argumento decidi ea

res

poteft.

C.

nus aliter. C. GRACCHI de libertate Ci-vium Rom. qua cautum eft, ne de capite civis Romani
injufTu populi

Servilius Glaucia dicitur ap. Cic. in Bruto

certo

Rom.

judicaretur.

Idem jam

XII. Tabb. fancitum erat, et Valeria f. facrata lege, in monte facro, ut Sigonio placere vidimus, pro Rab. c. 4. Verr. V. 63.
Catil. I. ii

confulatum, anno poft praeturam, quod lege rogaverat trib. pl. Saturninus, A. U. DCLIII. confecuturus fuiffe, nifi interfeclus efTet, quod equeftrem ordinem
beneficio
legis
obftrinxifTet,

Qua autem
altera de

alia potuit, nifi judiciaria ?
repetundis, nihil

Nam

IV.

5.

ad

commoda eqnitum, qui
Itaque

C.
retur.

GRACCHI,
pro Cluentio

ne quisjudicio circumTjenic.

hoc genere legum non tenentur.

nelia de falfo,
poteft,

56. ei fucceflit Corut ex eodem loco intelligi

quem

vide.

certiffimum puto, Serviliam Caepionis Servilia Glauciae abrogatam effe, et, quas communicata cum Senatu judicia erant, ea
folis equitibus reftituta eo ipfo anno, quo illam alteram de repetundis tulit, qui eft decimus annus a Ser-vilia Caepionis. Huc per-

C. Gracchi judiciaria, ju_ dicia a fenatu ad equites tranftulit. v. Lex Aurelia. Appian. Bell. Civ. I. p. 618. edit.
Toll.
^

SEMPRONIA

SERVILIA,
eft.
:

C. Servilii Glaucia preto-

tinet illud, quod in reliquiis Or. pro Scauro commemoratur, caufam Caepionis e Scrvilia

ris,

A. U. DCLIII. quo ipfo anno interAlii
fuit.

lege accufati de repetundis, ad equites ac-

fedtus

annum XLVIII.
quod eo anno

ei

tri-

tam

et

judicatam
et

effe.

buunt
bior

fed

errant,

in

mapoft

SILVANI
et Si/<vani.

CARBONIS.vid.

Carbonis

giftratu

non

De

repetundis fuit, acer-

fuperioribus.

Sanxit,

ut

reus

primam actionem comperendinaretur, cum
antea, ex

SUMPTUARIA Julia. vid. leges Julias. TABELLARIAE quatuor funt de qui;

lege Acilia liceret, femel caufa dicla, pronuntiare, nifi ampliarent judices. Verr. I. 9. fiepe apud Ciceron. laudatur,
v. c. pr.

bus vid. Cic. de Legg.
c. 12.

III.

16. in Laslio

GABINIA,
nio

a tribuno plebis
et fordido

$K Gabi-

e fcriptoribus veteribus

Capita hujus legis collegit Sigonius de Judiciis II. 27. ubi etiam extat infigne fragmentum ex P. Bembi mufeo editum. An fit prior Acilia pofteriorve, vide in

Rab. P. 1.4.

homine ignoto

A. U.

DCXIV.
non voce

lata, ut, in magijiratibus

creandis,

fed tabellis, uterentur, ut libere fuffragia, fine inimicitiarum metu, ferre poffent unde Cic. Agr. II. 2. tabellam, vindicem
cives,

Acilia.

tacita libertatis, vocat.
2)

ejufdem Glaucia?, de ci*vitate, eodem anno A. U. DCLIII. lata, quod, ut mihi videtur, ftatuerat, omni ratione equitum et plebis benevolentiam captare. Hujus quae vis fuerit, ex Or. pro Balbo c. 24.
intelligi
poteft.

SERVILIA

CASSIA, L.

Caffii

Longini trib. pl.

(qui fcopulus reorum in Praetura diclus eft, cujufque ob feveritatem, judices feveri dicli funt Cafliani) de popuii

A. U.

DCXVI.

judicio,

Nempe,
reum
ei

Latinis fenatorem

quis e fociis feciffet, ifque confi

Ea

lege fancitum

ut Cicero vocat de Legibus 1. c. eft, ut tabella etiam inju-

demnatus
tur,

effet,

ut civitatis jus tribuere-

eumque

inter cives

locum

is

occuparet,

praterquam injudipro Sextio c. 48. Sed cio perduellionis. conf. videntur mulmihi in hac lege intelligenda
dicio populi adhiberentur,
ti

quem condemnatus

habuifTet.

docli

homines non

fatis

vim verborum
fere

SERVILIA
ria
:

^. Servilii Capionis, judiciaquam fuafit populo Crafius. Brut. 43.
II.

86. de Orat.

55. pro Cluent. 51. lata

ab eo

in

Confulatu

A.

U. DCXLVII.

Sanxit enini, utjudicia, quae XVII. annis ante, lege Sempronia, a Senatu ad equites tranflata efTent, utrique ordini communia Sed eam legem aut non perlatam, efTent.

accipeie hanc legem, ut de his judiciis lata fit, quae in Comitiis populi fiant, quod dicatur de populi judicio ; quod eft falfum. Nam in his etiam judiciis tabellae adhibentur, quae a feleclis judicibus exercentur, atque id ex lege CaJJia fadtum, atque ante, voce prcnuntiapercipere.
ita

Nam

video

tum

effe

puto

j

quod etiam poitea

fanxit

INDEX LEGUM.
de fententia ferenda, ut libepro Cluent. c 20. homines vox pcpuli ; neque do&os Decepit judicia dici, non folum popnli intellexerunt, populo in comitiis univerfo ea, quoe ab h. e. in quibus pubiica. fed omn\n aguntur, quae vocrimina publica, caufee publtcee, aut repetanquam de cantur, judicari folent, majeftate &c. tundis, de ambitu, de vi, de Hasc autem judicia populi judicia appellantur, primo, quia oliin ipfe populus exerCornelia,
effet reo, poftulare.

Lex rum

TERENTIA
tarirf.

Frumentaria. vid. Frumen-

Cornelia, Furia, Voconia: de quibus v. fuis locis. THORIA, Jgraria, Sp. Thorii trib. pl.

TESTAMENTARIAE,

DCXLVI. qua fancitum eft, ne quis, qui agrum publicum in Italia a certo tempore poflideret, vecligal penderet publicanis. in Brut. c. 36. Sp. Thorius agrum - A. U.
vecligali
levavit.

Appianus de bello Civ.
ita
:

L

I.

c.

623. de hac lege

Boyct (leg.
r»v u\* yv\i

cum poftea, quaeftionibus perpetuis A. U. DCIV., adeoque ame legem CaJJiam,
cuerat,
conftitui ccepth, omnia a fele&is judicibus exercerentur, praster unum perdueliionis juditium, quod lege excipitur, et ufque ad legem Juliam de vi, populi univerfi fuit. v.

©og/aj) oy.uxp^iiii UTriyvio-XTe yiuev,
jt*j)ȣT<

Ju$.iiuetv, es*. tinnf

T

t^ovruv, xa/ <p0£»S

ikrfg #ut>Js

nl

frqua,
iis

tycTXTlJiB-S-af, xctf Tctfo

%£y\uc£\x %»pih

2J#..>cuKi

fc.

tJ Uuu

Hotom. ad Verr.

1.

5. et

Orat. pro Rabir.

Per. deiiide, quia juftu, legibus populi, et lcco populi, a judicibus adminiftrabantur. Cic. Verr. V. 48.

&c. Cautum eft etiam ea lege de pafcuis nonnihil, ut colligere licet e Cic. de Or. II. Ejus duo fragmenta infignia edidit 70. Sigonius de Ant. J, I. L. II. c. 2.

Quo

confugient focii ?

TITIA,
Pighio ad
efte

quae pro

Muren.

c. 8. laudatur,

ad po'ulum Romanum confugient ? facilis efi Legem enim Je JocUrum cauja tauja populi.
ac 'vindices prapotenenda funt tironibus, Haec {uiffe cum leguHt, quae Sigonius de Judiciis L. Neque III. c. 1.2. de popult judicio dixit. enim fatis diftinde rem tradidit, et ea tempora, quibus omnes caufae publicse ad populum agebantur, folxque controverfiae privatae ad magiftratum fiae coufilio judicum agebantur, ab his diftinxit, quibus publicae
juffijje et •uos ei legi cujiodes

dicet.

videtur C. Titii trib. pl. qui illo anno legem tulit, de quaeftorum numero duplicando, et provinciis quasftoriis fortiendis, e SCto. qua opinione nihil fe probabilius a quo-

A.

CCCCLXXXVIII.

quam

dici vidiffe,

ait

Graevius ad h.

1.

TITIAE
de Or.

leges, quae de

Legg.

II. 6.

di-

cuntur, funt Sext. Tiiii, feditiofi tribuni

A.

U. DCLIV. Tulit agrariam legem
II. 11.

v. Cic.

Titia, quae

memoratur de

caufae

omnes ad judices
perdueliionis
et

fele&os,
aclas

praeter
funt.

unum

crimen,

ejufdem. Nam eodem modo, ut c. 6. jungitur Liviis. Atque ex eo loco mihi fit verofimile, Titias leges per enallagen dici pro Titia lege,

Leag.

II.

1

2. fine

dubio

eft

Nam

peculatus et majeftatis caufae, quas populj propnas fuiffe dicit, ad judices adlae Infunt. vid. v. c. Acl. I. in Verr. c. 13. primis clarus locus eft Verr I. 42. Cornelia
tefamentaria, nummaria, cetera complures ; in quibus nonjus aliquod novum populo confituitur,

TRLiUNITIA
quod omnes
fed
illud

Lex,

dicitur

faepiflime,
j

fciunt, quae a tribuno lata eft

neglexerunt omnes, quos vidi, animadvertere, Tribunitiam legem dici etiam

eam, quam Pompeius
Sylla ademerat. Adl.
dent adhuc pnfi

tulit,

de Tribunis reiis

ficiendis potefiate prifiina,
I.

quam

Corn.
Vi-

Jtd Janci/ur,
it,

ut,

quod femper malum fa-

in Verr. c. 16.

cinus fuer

ejus qucefiio

ad populum

perlineat.

Atqui

hae caufse ap. felecljs judices adtce.

3) PAPiRIA C. DCXXII. lata eft,
bellis uteretur.

Carbonis tiib, pl. A. U. eaque fancitum, ut in

legem tribunitiam (quam fc. Pompeius tulit) unum fnatorem vel tenuifjimum efie damnatum. Sic judicium Junianum fignificare poteft non folum, qur d exercuit,
fic eft in Cluentiana ; etiam quod fuitdejunio, in .quo reus fuit Junius, ut faepe judicia apud Ciceronem a reis vocantur. v. c. judicium Verris,

legibus jubendis et antiquandis popuius ta4)

cui praefuit Junius, et

fed

COELIA.

A. U.

DCXLVI.

lata eft,

eaque cautum, ut

quod unum judicium lege

perduellionis, id CaJJia exceptum effet, quoque tabeilas cum reliquis judiciis communes haberet. Caufam hujus legis ferendae hanc habuifte dicitur apud Liceronem, ut opprimeret C. Popilium iuiinicum. de Legg. III. 5.
1

Cluentii.

A. U.

TULLIA, a M- Cicerone DCXC. memoratur

de ambitu lata

in Vatin.

15.

pro Sext. 64. pro Mur. c. 32. f. ex quo loco accuratius cognofcere hanc legem licet. Nam ambitus genera ab Sulpitio objecla

INDEX LEGUM.
Murenx commemorantur
et

refelluntur.

Galliam ulteriorem attribuerat, etiam
rior

citefti-

Poena etiam acerbior ea conftituta efle dicitur, qux in Calpurnia fuit, nempe exilium

cum

Illyrico et tribus legionibus
in

pendiique

quinquennium data

eft,

in

idque decem annorum, ut tradit Dio Caff. XXXVII. p. 42. Morbi quoque excufationi pcena conftituta eft &c. v. pro
c. 13.

Mur.

Vatin. cap. 12. De hac lege etiam capie: dus lccus videtur c. 15. ubi reprehcndit Cicero Vatinium, quod Jua lege faclus Jit legatus C/tJaris in Gallia. Nam quod Manutius putat, legem ab eo latam, ut legati provinciales a populo crearentur, nullo idoneo teftimonio demonftrari poteft.

Agr. III. 2. pr. S. Rofc. 43. JL. I. de Legg. &c. eft L. Valcrii Flacci Interregis A. U. DCLXXL qua L. Cornelium Syllam diftatorem creavit, tulitque, ut omnia, quae feciffet, rata effent, poffetque impune, quem vellet, indicta caufa interficere.

VALERIA

VATINIA
memoratur
in

alia rogatio, fed

non perlata,

Vat. c. 9. f. qua latum eft, ut qusftio haberetur de iis, quos L.Vettius, qui in fcnatu confeffus effet, fe cum telo
fuiffe et

^. Vario Hybrtda trib. pl. A. U. DCLXII. de majeftate ; qua fancitum eft, ut quaeftio haberetur de iis, quorum opera confiliove focii contra populum Rom. arma fumpfiffent. Nam eo anno Cof.
lata eft a

VARIA,

Cn. Pompeium occidere
et Lutatia.

voluiffe,

participes illius confilii fuiffe diceret.

de VI leges, Plot a

L. Julio Caefare et P. Rutilio Lupo ortuin eft bellum in Italia, quod Sociale, Marficum, et Italicum appellatur. Hujus legis frequens mentio ap. Ciceron. v. c. pro Mil. c. 36. in Brut. c. 56. 89. Quaeft. Tufc. II. Sed in loco poftremo Boherius, 24. &c. Vir fummus, intelligi vult aliam legem Variam de incejiu : quod Valerius M. III. 7. M- Antonium de inceftu accufatum tradit, eumque locum huc retulere interpretes. Sed temporum ratio facile arguit hanc fenCicero dicit fe <vidife Antonium caufam lege Varia. At acfe dicentem pro inceftu facla eft anno quaefturae de cufatio quam provincialis, Pighius refert ad A. U. DCXL. quo Cicero natus nondum erat. Neceffe igitur eft, ut idem poft etiam accufatus fit de majeftate e lege Varia, cum Cicero jam forum attigiffet VATINIA, P. Vatinii Trib. pl. A. U.
tentiam.

Curione, Paulo et Marcello Coff. A. U. DCCIII. ae vih muniendis, non diflimilis Agraria» Rulli. CceIius ep. 6. Ad hanc ferendam legem quid Curionem impulerit, docet Appianus B. C. L. II. p. 732. ed. Toll. Nempe quod aere
!ata

VIARIA

a

C.

alieno oppreffus
fare,

pecuniam acceperat a Caetribunatu
adverfaretur.
accepiffe

ne

fibi

in

Hanc
tur,

mercedem

ne

fruftra

et

Pompeianis aliqua ratione adverfari videre-

quod

facile intelligebat,
effe
:

eos huic legi
fioigvTa.T«.s ofrd»

repugnaturos
t--i~a,Tr,v

E<«-)!y«Ta

•xoKKosv i7rttrx.iva.? te y.xi x.on3t~y.ivctc,

kx\ ecvTOt

LvTmv h~?'i ~-iitxit\? tireu ; quae verba fimilitudinem ejus cum Servilia Agraria Rulli fatis demor.ftrant. Sed fortaffe etiam

eadem ornamenta

poteftatis,

eandem

potef-

comule Caefare lata, de repetunrepetundarum judicio liceret alterna confilia rejicere, unde ipfa lex de alurnis
dis
;

DCXCIV.
ut

conjiliis

rejiciendis

dicitur in Vatin. c.

11.

tatem in provinciis dedit, quam lex Ser-viEx ep. ad Att. VI. 1. &c. mihi videlia. tur colligi poffe, conftitutum fuiffe veiftigal aerario folvendum, in vehicula, effeda, ihedas, le&icas, equos, &c. quibus in itineribus uterentur, ut ea pecunia in viis muniendis confumeretur. Nam cum Vedius Ciceroni obvius faclus effet cum duobus effedis et rheda, equis jun&a, et leftica et
familia

quos praetor eos omnes ex hac lege femel fortitus eft rejicere licet reo, femel accufatori ; cum antea nonnullos tantum rejicere liceret ex
Confilia
;

funt judices omnes,

magna

;

horum

caufa dicit Cicero,

eodem

conillio

utrique,

quorum

loca fub-

fortitione praitoris replebantur.
Jilia rejicere
confiiia
:

Alterna cou-

ergo eft idem ac alttrius rejicere Verr II. 13. cum alterms ci<vipro akernis, femel ab t-ates rcjeclce rjfent ; accufatore, fer/jel ab reo. VATINIA ejufdem tribuni, qua Csfari, Cui jam lege Sempronia de provinciis Senatus
ut

fi perId vefligal fimiie fuiffet ex parte ei, quod nos dicimus, Geleite, quod in vias muniendas impenditur, hoc certe fub titulo exigi folet. Quidam hanc legem male Vivariam aut Vinariam aut Vineariam appellant. v. Contarenus de Frum. Larg. c. 9. Lipf. El. I. 8.

Vedio folvendum ex lege Curionis,
feratur, feftertia centena.

VILLIA,

v. Annales.

VOCONIA, lata a ^. pl. A. U. DLXXXIV.

Voconio

Saxa Trib.
Catone.

fuadente

INDEX LEGUIVL
de mulierum hereditatibus : qua fancitum eft, ut, qui pojl A. Poftumium et J^ Fukdium Cenfores cenfuz effet, ne
Eft tejlamentaria,

non deferebant,

et propterea fe tegs

Vocoeffent.

nia teneri negabant,

quod

incenfi
cenfus

Atque hac calumnia verbi

eludebant

heredem i)irginem, neue mulierem, faceret. Cic. in Verr. I. 42. neve mulier legati nomine plus caperet, quam heres. ibid. 43. Eadem lex laudatur pro Balbo c. 8. de Fin. II. 17. de Senett. c. 5. Cenf e Voconii mc-nte fine dubio erant ci<ues, quod nemini licebat deferre ad Cenforem rem fuam, nifi qui civis Rom. effet. Sed in hoc verbo calumniabantur, qui rem fuam ad uxorem aut filiam transferre cuperent. Nam cum illis temporibus, lex cenfus Serviana, de
tis

legem, Prretoribus facilibus in re dura. Nam ex Verrinaj 1. c. intelligi potefl, prastores ante Verrem omnes ex hac calumnia decreviffe, et hereditates hoc modo ad filias mulierefque tranfire potuiffe. Qui autem cenfi erant, adeoque legem eJudere calumniando non poterant, heredem fiduciarium faciebant, h. e. qui hereditatem cerneret quidem, fed deinde filia^, aut cuicunque
teflator voluiffet, redderet,
fi

honeftus

effet.

Nam
tem

fi

quis perfidus negabat fe heredita-

vendendis incenfis non acerbe aut fevere fafervaretur, et multi cives Rom. incenfi
effent,

(caufas vid. ap. Perizon. libro

mox

memorando dem facere

p. 129 ) hi, qui feminam herevolebant, rem fuam in cenfiun-

filias redditurum, cogi non poterat. v. de Fin. II. 17. De hac lege multi, in primis Balduinus, fed omnium optime Jac Perizonius in Diff. de lege Voconia, qui primus hujus legis vira accurate perfpexit.

I

N D

E

X

GEOGRAPHICUS.
A.
liae,

effe

aut cujufcunque regionis, memorata Geographis antiquis, aut aliis aucloSi
r,il

Democriti patria. Roma Abdera ad Att. IV. 16. dicitur, propter ftuporem fenatorum. v. Ind. Gr. &&foptriKov. Unde Abderites, de Nat Deor. I. 23. ABYDUS, oppidum Troadis, ad Hellef-

ABDERA,

urbs Thraciae, craflb coelo,

ribus.

variant

MSS.

mel.ores, aut

ipfa ratio
vincit, nil

manifafte vitium leftionis con-

tentandum.
l

bic judicat etiam

Drakenb. ad

iv.

VIII. 12.

ACMONENSES,
Synecdemo

pr. Flacc. 15. incolae Acmonite Phrygiae magnae. In Hieroclis
a.x.pwoc.

pontum,

e regione Sefti.

dicitur.

ad
eft

q.

1.

v.

ACARNANIA,
finum

pars Graeciae verfus occi-

dentem ad mare lonium inter Ambracium et Acheloum fluvium.
et

Weffelingius, V. Daciaj Trajani.

C.

Alia

Acmonia

ACRADINA,

vel Achradina, in Verr. lib.
v.

ACHAEI

populi Graeciae, proprie qui Achaiam incolunt in Peloponnefo. ACHAICUS, Aft. I. in Verr. 2. ACHAIA, provincia Romana, Peloponnefum et Graeciam proprie fic di&am cum Proprie circumjedtis infulis continens. pars Peloponnefi, ifthmo vicina. ACHERINI, L. III. in Verr. 43. Sicilis populus, exiguae civitatis, fed ignotae veteribus auftoribus. Itaque Cluverus Sic. Ant. II. 2. vocem vitiatam putat, et, probante Harduino, legendum conjicit Scberitri a Scbera, urbe Sicilias mediterraneae verfus feptentrionem, inter Hypfam "et Crimiflum fluvium. Ap. Silium VIII. 269. memoratur j>ubes liquentis Acbeti, pro quo Dan. Heinfius fcribebat, Pubes ingetitis Acbeti ; qui ipfe fluvius aut locus ignotus eft : unde illud nomen varie tenPubes Acheti poffunt dici Achetini. tatur.
Cicero. Sed nil definio. Ceterum femel hic dixifle furflciat : Non valere hanc rationem, qua in hujufmodi nominibus Geographi et Cri-

ACHIVI,

IV. 53. pars Syracufarum.

ACRAGIANAE,

Awagian*.
Iocus

ACRONOMA,
incertus.

ad Att. XIII. 40.

Pithosus in margine libri fui

fcripfityi.*-* Acherontia,

quod,

five

ex in-

genio, five ex libro eft, non abfurdum puto. Nam Acherontia urbs Apu''je in alto faxo jacebat, unde tiidum Acherontia appellat Horatius.

ACTIUM,
niae

urbs et promontorium Acarnaprope finum Ambracium, pugna inet

ter

Octavium

Antonium nobilitatum.
ad Att. VII. 2.

ACTIUM CORCYRAE,
Locus
adjicitur, ne

infulse Corcyrae, cui infulae

nomen cum Adio Acarnanis conad Att.XVI.
2.

fundatur.

ACULANUM,
idem cum
Hirpinis.

putant

effe

sEcu/a>:o,

fanum effe, non longe
Anton.

quod eft oppidum in Sed Manutius r.egat, locurn et conjicit Herculanium, quod

Et

fortafle fic

fcripfit

abeft a Pompeiano. pro AEculanum dicitur et Eclanum, in Itmerar.

ubi

vid.

Weffelingiurn.

conf.

Gcefii Ind. in fcript.

R. Agr.

ADRIANUM MARE,
ADRAMITENUS,
vera le&io
eflet,

tici faepe

utuntur

:

Hoc nomen

in nullo alio
et in

auftore occurrit, ergo vitiatum
tutn

efl,

no-

ad Att. X. 7. quod vulgo Adriaticum dicitur. Sic etiam dicitur in Pifonem, et apud Horatium. Or.
p.

Quis enim contennomen tnutandum. exigua omnia loca et obfcura Sicidat,

Flacc.

13.

fi

eflet

ab

Adramitis,

:

INDEX GEOGRAPHICUS.
parte Sabaeorum, in Arabia
felici.

vid.

rocl. p.

634. ubi plures de auftore urbis

Bochart.

G.

S. P. I. L. II. c. 13.

Sed

fcriptores laudantur.

dubium, quin, audtoribus doftis legendum fit ADRAMYTTENUS, ab Adramytteo f.

non

eft

AEOLIA,
AEQUI,
Romae,

viris,

regio Afiae minoris maritim3, quae a Lydia ufque ad Hellefpontum, at-

que Propontidem adeo,
populi Latii
confines.

pertinet.

ADRUMETUM,
fricae propriae,

Adramyttio, nobili Myfiae urbe in maritima ora. pro Flacc. oppidum A-

Sabinis et

Maifis

AEQUIMELIUM,
fic

Byzacenae provinciae caput. Sed non eft dubitandum, quin cum Graevio recipiendum fit e Canvrarii, Urfini, Qu;d conjeclura Adramyttium. Sylvii enim Adrumetum Africae ad Praetorem Afiae eufque legatum ? Ceterum in nomine Adramyttii ita variant veteres libri, ut non mirum, fi hujufmodi error in Ciceronem irrepfit. v. Duker. ad Thucyd. V. 1. et Weffeling. ad Anton. Itin. p.

de Div. II. 17. locu» di&us, quod Melii domus ibi aequata folo eft. Liv. IV. 16. AESERNIA vid. Efemia. AETNENSES, in Verr. III. 18. ad montem ^Etnam, populi urbis JEtn<e. Gr. ximtnici, qui occurrunt in nummis. v. Go-

tham Nummar. V.

AETOLIA,
am
et

pars
et

4. Graeciae inter Acarnani-

Locrin

finum Corinthium; unde

JEtoli.

335-

AEDUI,

populi in Gallia Lugdunenfi.
inter

..

AGERENSIS
.

,

AEGAEUM MARE,
AEGINA,
nefum.
infula in

Afiam et EuMacedoniamque, ropam ; hinc Graeciam illinc Cariam et Ioniam, adluens.
finu

ager, Or. de Leg. Agrar TL 19. in Afiae regione fuit, quse a P. Servilio Ifaurico imperio Rom. adjuncta eft;
fi

Saronico,

inter

infulas Graeciae

minores, circa Pelopon-

quidem fana le&io eft. Sed Turnebus, Graevius, aliique legi volunt Sagalaffenfis vel Agalaffenfis , a Sagalaflb, ui be Pifidiae, in ea regione, quam lub Rom. poteftatem Servilius redegit.
:

AEGINETAE,
fulae

de ofF. III. 11. incolae invEginae. AEMILIA, ad Fam. X. ep. 30. Via in Gallia Cifpadana a Placentia ad Ariminum, ita difta, quia ab vEmilio Lepido
ftrata eft.

AGRAGIANAE
V.

f.

Acragian* port<z, Tufc.

23. portae Syracufarum, quae imminebant viae, quae Agrigentum ferebat.

AGRIGENTUM,
oppidum
Siciliae,

in Verr.
in

lib.

II.

26.

AENARIA,

ad Att. X. 13. infula oppofita Campaniae, quae et Pithecufa dicitur. Bochart. G. S. P. II. L. 1. c. 33. mavult Enaria fcribi ab enaribus, i. e. fimiis, quod et Salmafio placebat, reprehenfo a Voflio ad Melam. p. 519. qui a fodinis aerariis diftam putat. Plinius H. N. IIL 6. a figlinis doliorum Pithecufam dictam
putat.

maritima ora verfus meridiem. Dicitur Acragas et Agragas, de Graeco. Ejus urbis accuratiflima defcriptio eft ap. Polybium L. IX. p. 779. ed. Gr. Unde.

AGRIGENTINI, in AGRINAE, in Pif.
Theflaliae.
tio ap. Liv.

Verr. II
c.

37.

50. funt populi

Sed pro Gen. Agrinarum Turnebo Agrianum placet, cujus populi men-

XXVIII.

5.

ubi v. Sigon. et

AENUS,

ex emend. Turnebi Adverf.

XX.

Gron. item ad XXXIII. 18. mallem, fi quid mutandum.
pius accedit ad vulgatum,

A^riarum

Nam

proiderrt

28. pro Flacco 14. Thraciae urbs antiquiflima, Homer. II. t. 520. laudata, ad oftium orientale Hebri. Locis de hac

et eft

urbe a Cellario G. A. T.
allatis

I.

p. 1061.

addendus hic

Plinii

H. N. XVII.

- - JEnos fenfit admoto HePro JEno ap. Ciceronem olim lectum JEmo, et inde Hamo, non eft mi-

4.

Vites aduri

bro.

populus. v. Stephan. in uy^e^. in Verr. III. 27. oppidum Siciliae prope fl. Symaethum. AGYRINENSIS, in Verr. II. 9. III. 1 8. Scc. f, Alabandus, de Nat. D. III. 15. urbs Carise prope flumen Mae-

AGYRIUM,

ALABANDUM,
ALABANDEIS,
eft

andrum. Unde.
ad Fam. XIII. ep. 56. qui ex Alabundeus (ix«quod eft in Brut. 95. ex quo fioithus) male quidam fecere Alabandctns. itcm
pluralis Graecus
:

rum

;

cum

facilis

confufio

fit.

In Adlis

Concil.

Conftantinop. II. Coll. 8. p. 240. fubfcribit Paulus epifcopus AZmorum pro JEniorum. v. Weifeling. ad Hie-

Tom. X.

Alabandenjes.

D

INDEX GEOGRAPHICUS.
ad Att. VIII. 12. eft Alba Fucentis, ad Lacum Fucinum, colonia Rom. Nam ea eft non procul Sulin Marfis. snone, cui 1. c. a Cicerone jungitur. conf. IX. 6. et ibi Malafp. ALBANA, Or. pro lege Agrar. II. 34. vicus, vel forum Capuae, ubi unguentarii venales merces habebant. aoua, de Div. I. 44. eft lacus Albanus in Latio prope Albam Longam ab Afcanio conditam, de qua Liv. I 3. ad Att. IV. 11. praedium Pompeii in agro prope Albam Longam. ALBANUS tnons, nomen habet ab Alba Longa. In eoquotannis feriae Latinae celebrabantur a Rom. et Latinis in memoriam fcederis, olim inter eos icYi. Curatio facri erat Confulum. vid. de Div. I. 1 1 pro Milone Albani tumuli dicuntur. ALBANUS lacus, de Div. I. 44. ALBENSES, ad Herenn. II. 28. Varro de L. L. VII. p. m. 91. Cum duarftnt Albte, ab una dicuntur Albani, ab altera Albenfes.

ALBA,

AMANUS,
liciae

a

ad Fam. II. ep. 10. Tauro procurrens et
t.

Mons Ciejus

quafi

raiius, ab oriente Ciliciam claudit, et a

Syria dirim
incolae

AMANIENSIS,
montis

ad Fam.

lib. II.

ep.

10.

Amani

in Cilicia.

AMANTIA,
Illyricana.

Phil. XI. 11.

oppidum

in ora

ALBANA

ad Brut. 6. urbs Thefprotias ad finum Ambracium. Unde, AMBRACIOTA, Tufc. Q^I. 34.
in Epiro,

AMBP.ACIA,

ALBANUM,

AMERIA,
Amerini.

municipium

in

Umbria. Unde
lib. III.

AMESTRATINUS,
V.
51.

in Verr.
f.

39.

ab Amaftra

Siciliae,

Ameftrato oppido mare verfus, ad Halefum flu8.

vium.

AMISUS,
Ponti.

Leg. Man.

oppidum nobile
inv. II. 23.

.

AMPHICTYONES,
mune
Graeciae

de

comfaepe

concilium,

cujus

nempe ab

ea, quae eft

ad lacum Fucinum.

Or. pro Cluent. 16. ab oppido Aletrio Latii in Hernicis. ALETRINENSIS, pro Corn Balb. 22. ALGIDA, Or. 45. terra, circa Algidum montem et urbem in Latio ALIFANUS ager, Or. de Leg. Agrar. circa
Alifas,

ALENTINUS, ALETRINAS,

vid. Halentinus.

mentio apud Demofthenem. v. van Dalen Difl". de Concilio Amphicl:yonum. AMPHILOCHIA, in Pifon. 40. ager circa Argos, Amphilochorum urbem in Acarnania.

AMPSANCTUS,
peftilentis

de Div.
in

vaporis

I. 36. Lacus Hirpinis. de quo

vid. Virgil.

iEn. VII. 565. fqq. et ibi
dives urbs in Hernicis.Virgil.
Philip. II. 41. et

Interpretes.

ANAGNIA,

oppidum Samnitium,

inter

Ve-

^En.VIL 684. Unde,

nafrum

et Sabati confluentem, fupra Ise-

ANAGNINI,

vam Vulturni

ALIPHERA,
Achaiae.

ripam. ad Att.VI. 2. urbs maritima

ANAGNINUM,
ANCON,

ad Att. XII.

1.

praedium

in agro Anagniae.

ALLIENSIS, ad vio, ad quem

Att. IX. 5. ab Allia fluinfelix cum Gallis pugna facla, de qua Liv. L. V. 38. unde Alnefafti.

ad Att. VII. 11. eadem quae vulgo Ancona, urbs maritima in agro Pi-

lienfes dies difti infelices,

populi Gallis Narbonenfis : quorum caput Geneva. ALSIUM, ad Att. XIII. 50. oppidum in ora Etruriae. ALSIENSE, ep. 6. ad Fam. lib. IX. prajdium dictum ab Alfio. ALYZIA, ep. 2. ad Fam. Lib. XVI. oppidum Acarnaniae, citra Leucaden a Patris

ALLOBROGES,

ANCONITANUS, ANDRIA
infula.

ceno. Ancon autem eft ufitatius veteribus. v. Oudendorp. ad Caef. B. C. I. 12. hinc Or. pro Cluent. 14. Terentii, ab Andro Cycladum

ANIO, fluvius Sabinorum. ANIENSIS, ad Fam. VIII.
canae

8. tribus rufti-

nomen.

ANTILIBANUS, mons

AMALTHEA,

ItaHam verfus. ad Att.

I.

13. villa Attici
fit.

in Epiro, cujus faepe

mcntio
I.

AMALTHEUM,
Graecum.

ad Att.

16.

gymna-

flum in Amalthea

fuifle videtur. vid. ind.

fupra mare Sidonium, qui cum Libano, cui exadverfum fitus eft, ubique fere aequalibus disjunctus fpatiis, Ccelefyriam compleclitur. ad Att. II. 16. v. Strabo L. VI. p. 1096. ANTIOCHIA, ad Att. V. 18. caput Syriae. Hinc Antiochinus. Phil. XI. 7. ANTIUM, urbs veteris Latii ad mare, ce-

INDEX GEOGRAPHICUS.
lebris olim re navali,
nat. libro.

templo Fortunae

et

ARGENTEUS FLUVIUS,

ep,

34.

ad

Sortibus, de quibus in utroque de Divi-

Hinc dicuntur
ad Att.
Att.
II. 6.

ANTIATES, AONIUS, ad
Bceotia.

Fam. lib. X. in Gallia Tranfalpina ad Forum Julium. ARGENTEUS PONS, ad Fam. X. 34.
locus vel vicus genteo.

V.

21. ab

Aonia

i.

e.

cum ponte
Unde

in fluvio

Ar-

APAMEA,
cero,

ad Att. V. 16. urbs Phrygise majoris ad Marfya; et Ma:andri confluentes. De hac femper intelligendus eft Ci-

ARGI,

urbs Argolidis.

ARGIUS, Tufc. O^I. ARGIVUS. Brut. 13.

47. Argia Sacerdos.

cum
ipll,

de ea in Epiftolis loquitur,
Ciliciae Proconfuli,

ARGOLICUS,

qus
fuit.

attributa

ARGiLETUM,

APOLLONIA,
Siciliae

ad Brut.

2.

urbs

Mace-

doniae maritima, literarum ftudiis nobilis.

APOLLONIENSIS,

in Verr. III. 43. ab oppido Apollonia. APOLLONIS, pro Flacco 21. oppidum Lyciae, quae et Apollonidea et Apolloni-

dia dicitur.

Unde,
f.

APOLLONIDIENSIS
Q^Fr.
I. 2. c. 3.

Apellonidtnfis.

ad

de Fin. V. 18. ad Att. XII. 32. mons urbis Romae, ubi Ciccrones domum aut tabernas habuiie videntur ; uude ArgileUinus, ad Att. I. 14. ARGINUSAE Off. I. 24. infulsetres prope Lefbum, ad quas Lacedarmoniorum dux Callicratidas ab Athenienfibus in bello Peloponnefiaco victus eft. oppidum Latii fub Albano monte.

ARlClA,

ARIMINUM,

Umbriae

APENNINUS, mons

fum, paene v.c. de Or. III. 19. Phil XII. 11. APPIA, ad Att. II. 12. via celeberrima et Regina viarum, uti Statius appellat, Roma Capuam, et Capua Brundufium ferens, ab Appio Caeco Cenfore ftrata magnifice. Liv. IX. 29. APPIANI, ad Fam. III. ep. 7. incolas oppidi Appia in Phrygia. Laudantur etiam apud Plinium, et ipfa ia-i* f. potius a,7T7rix in Hieroclis Synecdemo p. 668. v. Forum Appii. APPII APULIA, pars Graeciae magnae extrema, unde Apuli dicuntur. AQUILEIA, oppidum et Colonia in regione Tranfpadana in Venetis.

Italiam, veluti dortotam percurrens, laudatur

Apenninum ad mare

fitum.

oppidum, Unde,
Lib.
I.

trans

ARIMINENSES, in Verr. ARMENII, populi Afiae.
ARNIENSIS,
bus

14.

de Lege Agrar. II. 29. triRegio Etruriae. ARPI, ad Att. IX. 3. oppidum Apulias. ARPINUM, ad Att. II. 11. urbs Italise et municipium, duobus civibus C. Mario et M. Cicerone nobilitatum, unde Arpinates dicuntur et Arpinas, ad Att. I. 6. V. 1. de praedio. ARRETIUM, adFam. XVI. ep. 12. op-

Rom.

et

:

FORUM

unde Arretini dicuntur. 33. pr. Mur. 24. &c. ARTEMITANI, ad Att. I. 19. Sed legendum videtur cum Grasviana Arretini. Artemita enim nulla eft in Italia, quod
Etruriae,
c.

pidum

pro Caecina

AQUINUM,
ARCADIA,
ranea.

urbs Latii novi, unde Aquiregio

conftet.

nates dicuntur.

ASCULUM,
Peloponnefi
mediterPiceno,
<ulani.

Brut. 46.
et
cia-y.^e?.

oppidum

in

Agro

quod

Hieroclem

ARCANUM,

Afclum dicitur et ap. unde pro Syll. 8. AfI.

ad Att. V. 1. et multis aliis locis, in primis ep. ad Q^Fr. fuit praedium Q^Fratris prope Minturnas. ARADUS, ad Att. IX. 9. urbs Phcenices
in infula parva, continenti jundta.

ASPENDUM,
Pamphyliae.

in

Verr. Lib.

20. urbs

ASSORINUS AGER,
Agyrium
et

in Verr. Lib. III. 18. circa Afforum, Siciliae oppidum inter

ARDEATES, ab Ardea, AREOPAGUS, ad Att.
Mars
I.

Latii urbe.

Ennam, Verr. IV. 44.
ultra

judicatus
;

Athenienfium
25.
:

mons ubi deinde judicium unde Areopagita, de Div.
V.
11.

ASSYRIA,
grin,

pars Afiae majoris,
Affyrii dicuntur.

Ti-

erat

;

unde

ASTURA,

ARETHUSA,
racufas

celeber fons Sicilise ad Syde quo vid. Intt. ad Virg. Eclog. X. et Ovid. Metam. V. 567. fqq.

ad Fam. VI. ep. 19. ad Att. XII. 40. flumen Latii, in quo infula ejufdem nominis, ubi Ciceronis villa.

ASTYPALENSIS,

de N. D.

III. 18.

ab

D

2

INDEX GEOGRAPHICUS.
AJiypalaa infula maris Cretici, unde rectrus
lenjis

AXIA, Cacin.
quinienfi.

7. caftellum

in

agro Tar-

dicitur AJlypalaenJis
ct fic eft in
f.

quam

Ajiypa-

Davifiana.

ATANDRIUS
Qu.
Frat.
I.

ANTANDRIUS,
c. 2.

2.

ad ab oppido Myfice

B.

Atandro f. Antandro, ut Strabo appellat, et vulgo laudant ; idque rectius videtur Cel. Wefielingio ad Hieroclem p. 661. qui «Tfld»^« 5 habet. ATELLA, de Lege Agrar. II. 31. oppi-

BAIAE,

Iocus amcenifiimus in

Campania,

dum Campania;
lim.

inter
et

Capuam

et

Neapode

Dicitur Atellanum municipium, ad
Fr. II.
II.

prope mare, et frequens hominibus, qui eo propter aquas calidaj veniebant. BALEARILUS, de Divin. I. 2. a Balearibus infulis, prope Hifpaniam. Cogno-

Q^

14.

Atellanius verfus,

men

Metelli.

Div.

10. e fabula Atellana.

BARGYLETAE,
incolae

ATHAMANUM GENS,

ad Fam. XIII. ep. 56.
:

in Pifon. 40. po-

pulus Athamania:, regionis Grsecia;, de cujus fitu difputant, aliis ad Ulyricum, aliis ad Theflaliam, aliis ad yEtoliam, ad Epirum denique aliis referentibus. ATHOS, mons Macedoniae, a Xerxe perfofius. de Fin. II. 34. ATINAS, ad Att. XV. 3. ager circa Atinam, urbem Latii. ATLAS, mons Mauritaniae Tingitanae in Africa altiflimus. ATTALENSES, Or. de Leg. Agrar. I. 2. II. 19. populi Attalea, urbis Lyciae,

fixpyviitTM.

oppidi in Caria Gr. Bargylieta malunt fcribi Viri dofti. v. Duker. ad Liv. XXXVII.
Bargyli,

Unde

17.

BAULI,

Lucul. 40.

villa

Hortenfii inter

Lucrinum lacum

et Baias in

Campania.
Samnitium.

BELLOVACI,
Unde,

populi in Gallia Belgica.

BENEVENTUM,
BESSICA

oppidum

BENEVENTANUS,
BIDIS, liae, non longe a

Verr. I. 15. gens, in Pifon. 34. in Thracia. Verr. II. 22. oppidum tenue SiciSyracufis.

Unde,

quanquam alii alio referunt. AULIS, Tufc. Qu. I. 48. portus

BIDINUS,
Bceotiaj

Verr.

II.

22.

BITHYNIA,
Pontica.

regio Afiaj minoris, in ora

ad Euripum, unde claflis Graecorum Troiam profettura folvit.

BLANDENONA,
men

AURELIA VIA,
illas,

Phil.

XII. 9. per mari-

tima Etruriae ducens Pifas verfus, vel ad ut ex Peutingeriana tabula et Itinerar. Anton. intelligitur, in quibus etiam trattus ejus commemoratur. AURELII GRADUS, pro Flacco 28. v. Aurelium tribunal.

ad Q^Frat. II. 15. nourbis prope Placentiam, ut ex ipfa epiftola intelligitur, cujus nulla in reliquis omnibus libris mentio. Sed cor:

ruptum nomen videtur. P. Manutio legendum videbatur Laude, nonis. Laus
enim
eft

oppidum prope Placentiam.

In

Itinerario

AURELIUM TRIBUNAL,
nomen
habet, incertum a

in Pifon.

5.
;

Blandona.
illud
tionis

Antonini p. 272. occurrit Sed nec loca conveniunt, nec
eft.

quo Aurelio

ipfum nomen a fufpicione corrupliberum

exftrudtum faxo, cum vulgo lignea et mobilia tribunalia magiftratuum effent, circumdatumque gradibus, qui inde AuCeterum e locis relii gradus dicuntur. Ciceronis, in quibus tribunalis Aurelii et graduum Aureliorum mentio fit, intelligi

regio Graeciae, Euripo, Attica, Phocide, et Locride, cinfta. Unde Baeotius, Div. II. 26. BONONIA, urbs Gallis Cifpadan-e.

BOEOTIA,

BORIA

poteft,

ibi

verfari

folitam fuifle
et

multitudinem hominum plebeiorum perduorum, inter hos etiam )uda:os.

AVENTINUM,
urbis

ad Att. XII. 32. mons Romae, in quo Cicerones domum

vel BOREA, ad Attic. XVI. 4. urbs Africae, forte ad promontorium Boreum in Cyrenaica, ad Syrtirp majorem. Plin. V. 4. Procopius sn^i rav KTic-^uTut VI. 2. memorat urbem Borium, ultimam Pentapoleos verfus occidentem, quae et

AVERNUS,
iu

aut tabernas hal u:ffc videntur. Tufc. Quasft. I. 16.

Lacus

memoratur in Itin. Anton. p. 66. ubi vid. Suritam. et Cel. Wefleling.

Campania

peftilens.

BOSPORUS, Mur,

15. fretum,

quod Pro-

INDEX GE0GRAPHICU9.
pontidem et Pontum Euxiimm committit. A quo dicuntur.
Siciliae poft

Halefam. unde Calaclini.Verr.
ad Att. XVI.
8.

Hi. 43.

BOSPORANI,
porum
nitium.

L.

Man.

4.

populi ad Bof-

CALATIA,
Campani.

urbs agri

Afiatici.

EOVIANUM,
BOVILLAE,

Cluent. 69.

oppidum Sam-

CALES,

ad Att V. 13. oppidum non procul a licu Albano ad viam Appiam, ad quod Clodius a Milone interfeclus eft, quam csedem ^.icero pugnam Bovillam vocat. ap. Front. de Colon. p. 103. eft etiam Bovilla. BOVILLUSadj. ad Att. V. 13. BOVILLANA vicinitas, pro Planc. 9. BOVILLANUS FUNDUS, ad Q^Fr. III.
I. c. 2. ab ignobili loco in Arpinati, non Bovillis illis, quae funt ad Appiam.

CALENUM
CALENUS,
CALPE,

ad Att VII. 14. oppidum mediterraneum Campaniae. municipiuro, Agrar. II. 31.
ad
Att. VIII.
3.
intellige,

idem oppidum.
ager, circa Cales.

ad Fam X. 32. mons praaltus Hifpano litori ad fretum Gaditanum adjacens, de quo Plin. 111. 1. Ad id fuit urbs ejufdem nominis, ut contra Bochart. Geogr. S. L. L c. 34. oftendit Cel.Wefl feling. ad Itin. Ant. p. 406. quae dicitur
Carteia hodie, ut docet Valef. ad Exc.
Peirefc. p. 72.

BRUNDUSIUM,

portu in Grseciam. BRUTII, populi magnae Graeciae. BULLIENSES, in Pifon. 40. fine dubio a Bullide Macedonise (proprie Illy rise) urbe et Caefari de B. C. III. 40. memorata, unde F. Urfinus refcribebat, Buliidenfes, ut habet idem Csefar 1. c. c. 12. item Plinius major. IV. 10. Phil. XI. 11. dicitur Byllis. ad Fam. XIII. 42. Bulliones.

oppidum in Calabria, piimis nobili, e quo trajectus in

CAMERINUM,
dum
in

ad Att. VIII. 12. oppimontibus, qui Picenum ab Um-

bria dirimunt. De variationibus, quae in hoc nomine occurrunt ap. Veteres, v.

Gcefii Jnd.

Geogr.

in Scr.

R. A.

CAMfcRS AGER,

pro Syll. 19. circa op-

pidum Camerinum.

CAMERTIUS, pro Corn. Balb. 20. CANDAVIA, ad Att. III. 7. regio montibus

BUTHROTUM,
Atticus

oppidum
habuit.

Epiri, in

quo

Macedoniam ufque

afpera, quaj ab extrema Epiro pertinebat.

ad

domum

BUTHROTUM,
:

ad Att. IV. 8. adjedtive. BYLLIS, Philip. XI. 11. oppidum in ora maritima Macedoniae, f. lllyriae, quod et Bullis dicitur unde in libris Bulhenfes f. Bullidenfes et Byllidenfes. vid. Var. Lec~L ad Csef. de B. C. III. 12. 40. et viros dodtos ad Liv. XXXVI. 7. inpr. Drakenb. ad XLIV. 30.

.

Tufc. Qu. I. 37. vicus Apulis, bello Punico II. nobilitatus. CANUSIUM, ad Att. VIII. u. arbs Apuliae, unde Canufnus, ad Att. I. 13. CAPENA PORTA Romana, a qua via Appia ducebatur. ad Att. IV. 1. origo nominis dubia eit. CAPENAS, ad Fam. IX. 17. Agr. II. 25. a Capena oppido Etruriae inter Veios et
clade

CANNAE,

Rom.

Tiberim in ripa fuum, quod apud Frontinum et Capenus dicitur p. 121.

CAPITINA,
Capitium
eft

in Verr. III. 43. intell. urbs.

urbs mediterranea

Siciliae.

CAPPADOCIA,

ad Att. V. 18.

et propria et

CAESENA,
CAiCUS, CAIETA,

ad Fam. XVI. 27. oppidum in Gallia Cifpadana Senonum.
Flacc. 29. amnis Myfiae. ad Att. I. 3. portus celeber

quidem, regio Afiae inter Taurum titaurum, propinqua Ciliciae.

An-

Italiae, ad mare inferum, prope Formias, ubi erat Ciceronis Formianum. Cafaubono h. 1. et ep. 4. videbatur Caieta pro Ciceronis Formiano dici. Nihil opus, fi locum inpexeris. Expofita dicit figna in portu Caietano, feque mifTurum, qui pro veclura folveret et auferret figna. CALACTA, in Verr. III. 43. oppidum

ad Brut. Ger. 3. locus ignotus veteribus.Geographis et reliquis audoribus. Urfinus et Ortelius conjiciebant legendum, Dyrrhacbium. CARIA, Or. 8 regio Aliae minoris, a qua Carica dicuntur fc. iicus, quod optimum
gen'is
eft.

CARACHIUM,

CARINAE,
Romx,

ad Qu. Fr. II. 3. locus urbis ubi Cicero aedes habebat ab avis

hereditate acceptas.

INDEX GEOGRAPHICUS.
ad Att. XV. 20. urbs Hifpaad promontorium Calpen, de qua vid. Cellar. G. A. T. I. p. 69. fqq. de ejus fitu difputant Hifpani. Cel. Weffelingio ad Ant. Itin. p. 407. videtur effe, qune hodie Rocadillo. CASILINUM, ad Att. XVI. 8. urbs agii Campani, Colonia Romana ad Vulturnum. unde Cafilinenjes, de Invent. II. 57. CASINAS, Agrar. II. 25. III. 4. ager circa Cafinum oppidum Latii in Volfcis.
niae Bceticae

CARTEIA,

pag. 417. ed. Almel.
fic ftcpius.

KitTo^i7rn k^vtuj, et

Hinc
in Verr. II. 58.

CENTURIPINUS,
CEOS,
nidis.

ad Att. V. 12. infula celebris e Cycladibus ; dicitur et Cea. patria Simoin Verr.
II.

CEPHALEDUM,
dum
Sicilise.

52. oppinomi"is varia fcriptura et terminatione vid. Interp. ad Strab L. VI. 1. c. et Wefieling ad Ant. It. p. 92.

De

Hinc

CASSIA VIA,

Philipp. XII. 9. per
:

meinter

CERAMJCUS,

Cephaleditani, in Verr. II. 52. ad Att. I. 10. locus celeber

diam Etruriam ducebat Fiaminiam et Aureliam.

media

Nomen

habet

CASSINAS,

a CaJJio, incertum quo. fundus, Philipp. II. 40. M. Varronis, de quo vid. de R. R. III. 5.

prope Cafinum, unde Cafinas et Caffinas Quanquam et CaJJium pro Cafenum invenitur ap. Frontin. 1. c. p. 134. pro quo tamen forte legendum CaJJinum. CASTULONENSIS faltus, ad Fam. X. ep. 31. in Hifpania Tarraconenfi prope urbem Cafiulonem ad ripas Baetis iitam.
fit.

Athenis duplex, alter in urbe, alter extra urbem, cujus fspiflime apud Graecos mentio. De utroque dodte fcripfit Meurfius in libello de Ceramico Getnino, qui extat Thef. Gronoviani T. IV. CHALCEDONIUS, a Chakedone urbe Bithyniae.

CHALCIDICUS EURIPUS,
III. 10.

CATINA,
unde

in

Verr.

II.

75. urbs Sicilise.
10.

Catinenfes, Verr. II. 49.

de Nat. D. fretum inter Eubceam et Graeciam continentem, quod nomen habet a Chalcide, Eubceae urbe, fepties die ac nodle reciprocans de vulgari fama. Plin. II. 97. Mela II. 7. ad q 1. vid. Voffium 510. 511. inpr. Liv. XXVIII. 6. qui p.
illius

CAUCASUS,
Iberiam et
dens.

Tufc.

II.

mons

Afias,

freti

naturam breviter fed accurate
regio Epiri.
2. eft

Albaniam a feptentrione claude
Offic. III.

defcribit.

CAUDIUM,
Cato
12.

30. oppidum Samnii, a quo furca Caudina?, pax Caudina dicuntur, item Caudinum prcelium,

CHAONIA, ad Att. VI. 3. CHERRONESUS, ad Brut.
Cherfonefus, unde

Thracia?

CHERRONRNSES, in Pifon. CHERSONESUS, ad Att. VI.
CHIUS,
talem,
infula Afiatica, ad
in

35.
1.

Taurica.
;

CAUNII,

ad Q^Fr. I. 1. 11. cives Cauni, de Div. II. 40. urbis Cariae maritimae, Ficus Caunea? in ubi et eft Cauneus.

oram occidenunde

qua urbs cognominis

Chii, pro Arch. 8.

magno pretio in
enim
h.
1.

Italia erant. vid.

1.

c.

funt

CHRYSAS,
liae

Caricae optimse.

Fruftra

malebat Caunia,

Gron. ad item Duk. et

in Verr. IV. 44. fluvius Siciper AfTorinorum et Agyrinorum afluens.

grum
ab

Drakenb. ad Liv. XXXIII. 20. nam utrumque redlum eft, ut Alexandria et
Alexandrea
:

CIBYRA,
aliis

et e Cauneus

(Cauneas) mene easj

lius intelligitur

omen (cave

quam

e Caunius. De urbe Cauno dignus eft qui conferatur Cel. Weffeling. ad Hieroclis

fynecdemum

CELTIBERI,
niae

p. 685. Tufc. II. 27. populi Hifpa-

in Verr. IV. 13. oppidum, quod ad Pifidiam, ab aliis ad Phrygiam refertur quia eft fere in confinio. Hinc CIBYRATAE, in Verr. IV. 13. ad Att. V. 21 qui venatus ftudiofi et periti erant, pantherafque capiebant, unde Ctbjrata? panthera- Item CIBYRATICUS, ad Att. V. 21. et aliis
:
.

Tarraconenfis, a
Phil. XI. 5.

locis.

CELTICERIA,

regione Hif-

CIMBRI,

paniae Tarraconenfis.

CENTURIPAE,
Siciliae

Verr. IV. 23. oppidum XII. m. p. ab ^Etna, ut eft in Sed ibi eft CentuItiner. Anton. p. 93. ripa, quod Weffelingio neutrum pl. videtur. Refle. Nam fic Strabo L. VI.

pro L. Manil. 20. populi Germania; in Cherfonefo ab Albis oftio in feptentrionem longe procurrente, quae Cimbria ab iis dicitur, hodie Jutland. De iis, eorum migratione et bello cum Rom. accurate egit Cellarius DifT. de Cimbris
et Teutonis, inter Diff.

Acad.

p.

488.

:

INDEX GEOGRAPHICUS.
CJMMERII,
Lucul. 19. funt populi faab oppido Cimerio, quod ad Baianum et Avernum finum fuiffe diFabula eft ap. Homer. Odyff. A. citur. Ab iis Cimmeria tenebr<e dicuntur. CINGULUM, ad Att. VII. 11. oppidum in Piceno, belli civilis Caefariani tempore Sed fuit praeaedificatum a T. Labieno.
bulofi Italiae

COLOPHON,
Cohpbcnii.

urbs Ionis celebris, undc

COMENSIS,
alpina;.

ad Att. V. 1 1. a Como f. Afovocomo, colonia Tranfpadana Galliae Cif-

COMMAGENE,
Syriae,

terea

aliud
ut

Cingulum,
Atr.

quod Florentinum

dicitur,

ab hoc Piceno diftinguatur.
XII. 19. urbs

CIRCEII, ad
paludi.

cum

pro-

montorio Veteris Latii, fubjecla Pomtinae

ad Fam. VIII. 10. pars et Euphrati interjec~la : unde Commagenus,zd Qu. Frat.II. 1 2. COMMORIS. ad Fam. XV. ep. 4. vicus vel caftellum Ciliciae in Arnano monte. CONSENTINI, de Fin. B. I. 3. cives oppidi Confentia in mediterranea Bruttio-

Amano monti

rum.
Cittio,

CITTIAEUS, a CITARINI, in
legendum
urbe
Siciliae

Cypri urbe.
III.

CORCYRA,
Cetaria,

infula nota Gracca a parte oc-

Verr.

43.
a

Cluverius

cidentali, cujus populi Corcyr<ei.

cenfet,
inter

Cetarini,

CORDUBA,
B«etica.

urbs in Hifpania ulteriori

f.

Segeftanorum emporium et promontorium. Et fic eft ap. Plin. III. 8. Graev. ad 1. c. CIVARO ad Fam. X. ep. 23. locus in finibus Allobrogum, fi ledlio recta eft. Nam Mff. quidam habent Cujaro : unde Scaliger, Sirmondus, et alii legi volunt Cularo, quae eft Gratianopolis, hodie Grenoble quos bene fequitur Graevius. Vulgatam defendit Dionyf. Salvagnius Boeffius :
fed ei refpondit Valef. Notit. Gall. p. 165. et poftea pluribus et accuratius Bi-

CORFINIUM,

ad Att. VIII. 3. &c. municipium in Pelignis, cum bello Italico, tum civili Csefaris nobilitatum. v. Caef de B. C. L. I. unde Corfinienjis ad Att. VJII. 5. CORINTHUS, urbs Achaiae, ad Ifthmum ;.
a

Mummio
:

ftaurata

a

deleta et a Jul. Caefare inqua dicuntur Corinthia >vafa 3

mardus de originibus Cularonenfibus in Muvatorii Thef. Nov. Infcr. T. 1. CLARIUS Br. 51. a Claro urbe Colophoniorum.

Rofc. Amer. 46. Tufc. II. 14. et Corinthium ees, ad Att. II. 1. &c. faclitium, e variis metaliis artificiofe miftum et ante Corinthum a Mummio deletam notum.. v. Dukerus ad Flor. II. 16. Bochartus Hieroz. II. 6. 16. Forte poft eam diru-

tam primum Romae
Tufc. Qu. IV. 22. vicus

CLASTIDIUM,

Galiiae Cifalpinae.

innotuit, cum in praeda Corinthia figna et vafa ex hujufmodi aere facla Romam perlata effent.

CLATERNA,

ad Fam. XII. ep. 5. oppiin Gallia Cifpadana, dum juxta amnem ejufdem nominis. CLAZOMENAE,Tufc. I. 43. urbs Ioniae. CLITERNINUS, ad Fam. IX. 22. a Cliterno, ^Equorum oppido. CNIDUS, pro L. Manil. 12. urbs Cariae, unde Cnidius, in Verr. IV. 60. &c. CNOSII, de Legg. I. 5. incolse urbis Cnoji

CORIOLANUS,
Ciliciae.

Lingonum

ad Att. IX. 10. a Corioiis urbe Latii ad viam Appiam. CORYCUS, ad Fam. XII. 13. oppidum

COSANUM,
COUS,
in

ad Att. IX. 6. ager urbis

Cofce in Etruria.

in Verr. IV. 60. ab infula Co, in-

ter Afiaticas fita

ad oram occidentalem, qua urbs eodem nomine.

in Crera.

CRABRA AQUA,
pro Font.
et
III.
5.

Agrar.

III.

2.

aquse
ur-

COBIOMACHUS,
nobilis inter

vicus ig-

duftus

Romae ex agro Tufculano ad
:

Tolofam

Narbonem.
17. fluvius
in

bem

deduclus

fed poft Tufculanis

COCYTUS,
ap. inferos.

de Nat. D.

Crabra

relifta

fub

Augufto. v.

aqua de ea

COELIMONTANA PORTA,
23.

Pifon.

CRANNON,
1.

Romana

porta, didla a Ccelio monte,
litus orientale

Frontin. de Aquaeduct. n. 9. de Or. II. 86. urbs Theffaliae : melior fcriptura eft Cranon, ut docet

in cujus clivo erat.

Drakenb. ad Liv.
Ponti
fic fcribi tradit

XXXVI.
in

10. qui et h.

COLCHIS,

regio ad

Euxini notiffima, cujus populi Colchi. COLLATIA, Agrar. II. 35. oppidum Latii non procul ab urbe Roma.

Cod. Trajedlino. CRETA, infula Graeca inter ^Egaeum et Cyrenaicum mare. CRETES, Tufc. II. 14. incola: Crefce.

INDEX GEOGRAPHICUS.
CRODUNUM,
alii

pro Fontei. Crodimum legunt locus
:

provincia Gallia, Tolofa. CROMMIU-ACRA, ad promontorium Cypri,
in
ciae. v.

pro quo obfcurus forte non procul
5.

Nam

fuit

Fam. XII.
x.^«fjty.iis

ep. 13.

«xgo*

Gr.
Cili-

contra Anemurium, promontorium
Viclor. ad h.
1.

in Hieroclis Synecdemo Cyzicus Hellefponti metropolis eft, quemadmodum v. c. Lampfacus, quod ap. Cic. Verr. I. 24. oppidum in Hellefponto dicitur, quod ab aliis ad Myfiam refertur. v. in Hellefpontus. In bello Mithridatico nobili obfidione inclaruit, et hoc nomine
faepe

CROTON,
tiis
:

CRUSTUMINA
CUMAE,
31.

ad Att. IX. 19. urbs in Bruunde Crotoniata, de Invent. II. 1. tribus Planc. 16.

Ciceronem Inde Cyzicenus.

apud

commemoratur.

urbs Campaniae

incolae urbis, et

unde Cumani, ; Cumanus ager, Agr. II.

D.

DALMATIA,
10. praedium

regio Europse,

Illyrico

et

CUMANUM,
CUMANUM,
ronis.

ad Att. IV. Pompeii prope Cumas.

Mcefiae confinis.

DANAI,
praedium Varet

Graeci, a

Danao.
43.
incolae

Acad.

I. 1.

DARDANI
DELUS,

Sext.

Dardaniae,

quae eft pars Mcefiae fuperioris, Illyrico

CURES,
norum
cuntur.

ad Fam. XV. ep. 20. urbs Sabiprinceps, unde Cures Sabina di-

Macedoniae finitima.
infula

celebris

propter Latonae

CYBIRATAE, v. Cibyratae. CYBISTRA, ad Fam. XV. ep.
dum
Cappadociae.

partum, et rebgionem, in mari JEgxo, unde Deliacus Orator. 70. et Delius, de
2.

4. oppi-

Divin. I. 54. 46. Verr. IV.
II. 72. v.

1.

Deliaca <vafa, Rofc. Am. Deliaca fupellex Verr.

CYDNUS,
CYPRUS,
liciae

flumen Phil.

II.

11. in Cilicia.

CYMAEUS FUNDUS,
ciae afperae,

pro Flac. 20. ad

DELPHI,

Harduin. ad Plin. urbs Phocidis.

XXXIII.

11.

Cymen, iEolias oppidum.
infula Afiatica e regione Cili-

DELPHICAE MENSAE,

unde Ciceronis provinciae Cipro Planc.
5.

attributa erat.

CYRENAE,
Qu.
I.

urbs Cyrenaicae

Verr. IV. 59. genus abaci, vel menfae e marmore, quod primum Pelphis faclum et inventum. Plin. XXXIV. 5. ubi v. Harduin. add. Ruben. ElecT:. I. ult. Salmaf. ad Jus R.

regionis in Africa, unde Cyrenaus, Tufc.

CYRRHESTICA,

43. et Cyrenaicus, Lucul. 42. ad Att. V. 18. pars

et A c. 23. DENSELETAE,

Syriae, confinis Ciliciae, nomen habet a Cyrrbo urbe. Plin. V. 23. quae non confundenda eft cum Cyrrho Macedoniae, a

DERTHONA,

qua Cyrrhejiica Minerva dicitur, quod in ea urbe templum Minervae Alexandri M. juffu exftruftum eft. vid. Diodor. Sic. L. XVIII. p. 584. fed ibi pro '« y.i^im 2e
tks A&sjv2$
fc. templum exftrui juflit, legendum, auctore Weflelingo ad Itiner.

Hierof. p. 606. e» xdpp». Inde autem, ut hoc addamus, cultus migravit in Syriam,

in Pifon. 34. Thracisc etiam Denteleta dicuntur. ad Fam. XI. ep. 10. urbs Liguriae, inter Genuam et Placentiam fita, Coionia Romanorum. DIANiUM, in Verr. Lib. I. 34. V. 56. oppidum in Hifpania Boetica maritima, diftum a Diana, praecipue ibi culta. DIONYSIPOLITAE, ad Q^Fr. I. 2. c. 2. pro quo Urfinus, Diowfopolttse, a DionyJbpoH Phrygiae urbe, quae ad Ciceronis provinciam Ciliciam pertinuit, de qua

populi

;

ubi templum
rat Strabo

Cyrrbejiica Mhicrvcg

memo-

DODONA,
templum

loquitur Cicero. urbs Epiri, in cujus querceto
Jovis et oraculum,
I.
I
.

L. XVI. p. 1090. Ipfa urbs Cyrrbus Syriae ab altera Macedoniae notraxifle videtur, ut plures aliae urbes

quod dicitur

Dodonawn, de Div.

men

DOLOPES,

populi Epiri.

cognomines urbibus Macedoniae et Theflaliae invenias, qund iis Theflali et Macedones fuarum urbium nomina triSyriae

DOMITIA
Cof.
geflit.

VIA, Or. pro Font. 4. in Gallia provincia, quam nomen tulifie putat Hotomannus a Cn. Domitio, qui Pro

buere. v. Voflius ad

Melam.
f.

p. 448.

cum

Gallis et Allobrogibus bellum
Graeciae,
in

CYZICUM
nqris,

et

CYZICUS,

urbs Myfiae miHellefponti.

ad Propontidem,

DORES,

populi

^Etolia,

a

INDEX GEOGRAPHICUS,
Doro
filio

Hellenis,

qui

terram illam
17.
incola:

primus occupavit. DORYLENSES, pro Flacc.

DYRRHACHIUM,
erat.

oppidi Doryltei, quod erat in Phrygia. DREPANITANUS, in Verr. II. 57. a Drepanv Siciliae oppido et promontorio. DYMAEI, ad Att. XVI. 1 a Dyma urbe Achaiae, in quam Pompeius bello piratico magnum numerum piratarum locaverat, ut, quoniam ea urbs mediterranea elTet, a rapinis maritimis abftraherentur. celebris urbs in Ulyrico, ad mare, unde in Italiam trajedlus
.

ad Attfc V. 20. ad Fam. XV. 4. populi (Jilickc liberi, Gra:cis etiam iXivSifJritf di&i, de quibus vid. Spanh. in OrbeRom. Exerc. II. c. 1 I. p. m. 231. f. de Ufu et Pr. Num. p. 785. ubi de toto hoc genere populorum Imp. Rom. liberorum agir. ELIS, ad Fam. XIII. 26. urbs Peloponnefi,

ELEUTHEROCILICES

qua et ipfa regio Elis dicitur, undc EUi, de Div. II. 1 2. ELORINI, in Verr. lib. III. 43. ab oppido Ekro Sicilia;, juxta fluvium cognomia

nem.

ENGYNI,

in Verr. III. 43. IV. 44. it. V. 72. incolae oppidi Engyi in Sicilia mediterranea. Dicitur et fcribitur etiam Enguium et Enguini.
in Verrinis faepe,

ECBATANA,

L. Manil. 4. Mtdia caput, quod Tigranes Rex Armeniae tenebat. Armenii enim Medis aliquot provincias

ENNA,

oppidum

Siciliae
eft,

eeleberrimum, prope quod nemus

ex

eripuerant, atque

cum

his etiam

tanam, totius Mediae h. I. multa de hac urbe le&u digna habet Bochart. Geogr. S. P. I. L. III. J4. ubi inter alia docet, nomen habere a diverficoloribus pinnis feptem murorum, quibus
caput. v. Graev.
cindta fuit.

Ecbaad

quo rapta Proferpina dicitur. vid. III. 48. Ovid. Metam. V. 385. unde Ceres
ibi

praecipua religione colitur. v. Verr»

IV. 49. quae propterea Ennenjis Ceres dicitur. Ejus mentio ap. Calhmachum in Cererem, ad q. 1. Spanhem. cum de fcribendi ratione, num adfpiratione fcribenfit, necne, tum de ipfa urbe multis diflerit. conf. Heinf. et Burm. ad Ovid. 1. c. Ab Enna dicuntur Ennenjes in Verrinis et Ennenfts ager.

dum

EDISSA, in Verr. lib. V. 54 urbs Sicilias cum portu, cujus nemo prater Ciceronem mentionem fecit. Sed Cluverius ex
conjeclura legit, Graevius autem e Ccdd.
Mfl*.

ENTELLINI,
colas

in

Verr.

lib.

III.

43.

in-

Franc. et Reg. reftituit, Odyjfeee, quae urbs fuit ad promontorinm Odyfle-

um

poft

Pachynum

in

auftrali

latere.

Sed Bochartus Geogr.

S. P. II.

L.

I. c.

29. oftendit, Edijfam efie Phcenicum coloniam, idque nomen a Graecis mutatum in Odyjfeam, non intelligentibus vim nominis, quod locum myrtis frequentem fignificat, et putantibus, ab Ulyfle dictam, qui prope eam Hecubae cenotaphi-

oppidi Entella in Sicilia ad Crimiflum. EPICTETUS ad Fam. III. ep. 10. dicitur Phrygia min. Sed Manut. et Lamb. illud verbum cum duobus antecedentibus deletum volunt.

EPIDAURUS, urbs Argolidis. EPIPHANEA, ad Fam.XV. 4. oppidum Ciliciae ad Amanum montem, diverfum
Arethufam et Lariflam V. 23. EPIRUS, regio Graecise, ad mare Ionium. Unde Epiroticus, ad Attic. I. 5. EPOREDIA, ad Fam. XI. 20. colonia Romanorum in Tranfpadana Gallia, Sibyleo,

ab

quod

inter

um erexit. EDUI v. jEdui.

Syriae fuit. Plin.

EGGYNA
Sic.

fc.

civitas,

in

male pro Engyna, quod vide.
Antiq.
f.

Verr. III. 43. cf. Cluver.
I.

II. 11.

ELEUSIS,
ad Att.

Eleujin,

de Nat. Deor.
Atticae

42.

III. 1.

oppidum

Mega-

ram
I.

verfus, ad dextram ripam Cephifi, celeberrimum initiis f. myjieriis. Nat. D.

Libri quidam fcripti et edd. ha42. bent Eleufinam, ut aliis veterum fcriptorum locis : fed eam terminationem Ciceronis aevo jam ufitatam fuilTe merito dubitat Drakenb. ad Liv. XXXI. 25.

EPHESUS,
brata.

libris a pop. Rom. condijufla, irt faucibus Salaflbrum vallis inter Vercelles et Vitricium. Dediverfa fcribendi ratione v. Viros dodlos ad Anton. Itin. p. 345.
linis

nobiliflima

lonia?

et

totius

Afiae urbs, Diana;

templo

in primis cele-

EQUUSTUTICUS,

ad Att. VI. u urbs exigua Apuliae in colle fita, dicitur etiam

Tom. X.

E

INDEX GEOGRAPHICUS.
JEquum Tuticnm, item Tuticum
ter. v.

fimplicip. 105.

EUXINUS PONTUS,
pam
et

mare

inter

Euro-

Wefleling. ad

Itin.

Anton.

Afiam, fupra Propontidem.

ER ANA,
Amano.
Eubceae.

ad Fam.

XV.

4. vicus Ciliciae in

ERETRIAS,
urbe.

Lucul. 42. ab Eretria, urbe

F.

ERETRICUS,

Tufc. Qu. V. 39. ab eadem

FABRATERIA,
Volfcorum ad
Fal%>atera.

ad Fam. IX. 2+, oppidum amnem Trerum, hodie

ERYCUS
rum

mons, in Verr. lib. II. 8. 47. celeberrimus Veneris Erycinee religione, quae fiepe in Verrinis memoratur. Cetehic

FALERNUS,
fici

in

Campania, vino

ager ad radices montis Mafnobilis. v. Gaurus
Phil. XIII. 5. praedium in

potius nominatur et Erycus : unde Viri do<fti reponunt, auftore etiam Afconio, Erycinum vel Erycium. In aliis tamen etiam

mons Eryx

tnons.

Erycinus

quam

FALERNUM,
agro Falerno.

FALISCUS

fc.

ager, circa Faterios Etrurias

libris

interdum

haec

forma

invenitur.

Salmafius ap. Flor. II. 2. in Nazariano Cod. invenit Eryco pro Eryce, idque retinendum putat. Item Graevius in Ryckiano. Begerus ita etiam edidit. Sed rejiciunt eam lecKonem N. Heinfius et Cel. Dukerus. Defendit contra J. Gron. ap. Tacit. A. IV. 43. ubi eadem fcriptura.

Et

funt

alia

quoque nomina

diverfas

incolae Falifci. de eo v. Heinf. ad Ovid. Am. III. 13. init. FERENTANI, Cluent. 69. incolae oppidi Sic Ferentii in Apulia, vicini Venufiae. vulgo. Sed Graevius bene cenfet legendum Frentani, qui funt vicini Marucinis, quibufcum 1. c. junguntur. Nam, non modo nullum eft Ferentium aut Ferentum in Apulia, quod vulgo putant, fed ne

oppidum, cujus

fcripfurae, ut

VII. 605.
Intt.

Arabs etdrabus. Virg. JEn. Ovid. Her. XV. 76. ubi v.

Ferentani
ulli

quidem,

funt.

ut mea fert Apud Horat. Carm.
Mfl*. et

opinio,
III.

4.

pro Ferenti legendum e
rentani Apuliae,
funt, ut vidit

Edd. qui-

ERYMANTHIA

bellua, Tufc. II. 9. ab Erymantbo monte Arcadiae, Erymanthius aper. Tufc. IV. 22. 4 ERYTHRAE, Verr. I. 19. oppidum Ioniae. ESERNIA, f. JEfernia, ad Attic. VIII. II. oppidum Samnitium ad laevam Vulturoi. ESQUILIAE, de Nat. Deor. III. 25. mons,

bufdam cum Cuningamio Forenti : et Feapud Livium, depravati
I. Fr. Gronovius, legenForentani e Mff. IX. 15. et alio

dumque

loco Forentum pro Ferentum ib. c. 20. ut etiam Dukero et Drakenb. placet. Ferentini funt in

Latio et Etruria.

Aliter taI.

in

quo Romae pars

pofita, a

quo diceba13.

men

ftatuit Cellar.

G. A. T.

p. 714.

tur Efquilina porta, Cluent. Pifon. 23. &c.

item in

FESULAE,

Catil. II. 9. III. 6.

oppidum

EUPHRATES,
perii

fluvius Afiae, terminus

im-

olim Etruriae ad Apennini radices prope Florentiam. Sylla coloniam ibi conftituit.

Rom.

ultra

quem

EURIPUS,
boicum

pro Mur.

Parthi habitabant. 17. dicitur in genere

Unde
24.
II.
1.

pro freto longiori
eft,

et tenuiori,

quale Euin

FESULANI, Mur. FIBRENUS, Leg.

fluvius, qui

per

Taurominitanum

Sicilia

Arpinatem Ciceronis fundum ferebatur.
ad Att. XII. 34. praedium prope viatn Ficulenfem, quae nomen habuit a veteri urbe Ficulea f. Ficulnea (unde et Ficulnenfe fcribitur) in Sabinis, ultra facrum montem. FIDENAE, Agrar. II. 35. oppidum Sabinorum. FIRMUM, ad Att. VIII. 12. oppidum in agro Piceno. Unde Firmani, Phil.VII. 9.

EUROTAS,

&c. de Euboico v. Cbalcidicus Euripus. ad Att. XV. 9. fluvius Laconiae prope Spartam, nobilis certaminibus et exercitationibus, quae a Spartanis ad eum habebantur ; v. Tufc. V, 34. ubi memoratur curfus ab Eurota. Ad fluvii ripam fedebant fpedatores. hinc proverbii vim habere dicunt, ad Eurotam federe, ut fit, aliorum miferias et labores otiofum fpeftaie. Sed Eurotam Brutus appellabat rivum, qui villam
bat.

FICULENSE,

FLAMINIA VIA,
berrima,

antiquiflima,

et

cele-

Lanuvinam
eft

riga-

Roma
:

ferebat

Itaque ad Eurotam federe otiofum verfari.

in villa

Ariminum ufque Cenfor A. U. DXXXIII. unde nomen

per Etruriam ftraverat C. Flaminius

INDEX GEOGRAPHICUS.
fortita.

Strabo L. V. p. 333. cd. nov.

liis

oppido

Latii, fere

medio

inter

Ro-

et Bergierius de Viis

Rom.

qui Strabonem fequitur. 2. dicit a Bononia ad Arretium a L. Flaminio ftratam efie viam, fed ea alia via eft. Nam illa a Cenfore, haec, ut Livius diferte tradit, a Confule Flaminio
ftrata eft.

publ. III. 21. Liv. XXXIX.

mam et Praenefte loco. GADES, Infula cum oppido
minis,
in

ejufdem noHifpania Bxtica, ad oftium fluvii Bastis, quod oppidum celebrem portum habet, hodie Cadix : inde Gadipopuli Phrygiae confines, cuolim pars fuit Galatia. A Gallis poftea occupata eft, quibus dein et Grarci
funt,

tanus.

GALATAE,
Roms, ad
Att.

FLUMENTANA PORTA
VII.
3.

jus

FORMIAE,

municipium Latii

in Aruncis.

FORMIANUM,

ad Att. I. 4. prasdium Ciceronis in agro Formiano prope Caietam. it. ep. 10. ad Fam. lib. XVI. FORMIANUM, ad Att. XV. 13. praedium Dolabellae prope Formias. APPII, ad Att. II. 10. oppidum De Latii veteris, prope tres Tabernas. hoc genere oppidorum, quae Fora dicuntur, agit Sigonius Ant. Jur. Ital. II. 15.

admifti cuntur.
25.

unde

et

Gallo-Graci

di-

GALLICANUS
GALLICUS
R. R.
c. 2.

faltus,

Or.

pro

Quint.

FORUM

FORUM CORNELIUM,ad
5. feu
Corne/ii,

Fam.XII.ep. oppidum Lingonum ad

viam Flaminiam, didum a L. Cornelio
Sylla.

FORUM GALLORUM
milia.

ad Fam. X. 30. oppidum in Gallia Cifpadana in via JE-

FORUM FORUM

JULII, adFam. X.

Julii Caefaris in Gallia

17. colonia Narbonenfi.

VOCONII,

ad Fam. X. ep. 17.

oppidum

Galliae Narbonenfis prope fiu-

14. Varr. I. de Ager Gallicus Romanus 'vocatur, qui 'viritim cis Ariminum datus ejl t ultra agrum Picenum. Sic autem didtux eit ager ifte, quod inde expulfi funt Galli Senones. Atque fic capiendum vocabulum, ubi Gallicus Picenufque junguntur, ut fit Catil. II. aliquoties. Itaque ap. Caef. B. C. I. 29. ubi Gallia Picenumque junguntur, eodem modo intelligendum Galliae nomen. Dicitur etiam Gallia queejloria. de qua v. ad Sueton. Claud. 24. GALLINARIA Sylva, ad Fam. IX. 23. i* Campania inter oftia Vulturni et Literni juxta littus. GARGETTIUS, ad Fam. XV. 16. a Gar-

ager, Brut.

men Argenteum.

getto ^t&i
in

f.

pago Athenienfi.
II.

FREGELLAE,
tio

oppidum Volfcorum

La-

GAURUS
pania,

mons, Agrar.
vino
nobilis.

14. in

Cam-

ad ripam Liris.

Unde

Fregellani et

Fregellanus ager.

FRETENSE MARE,

ad Att. X. 7. eft fretum inter Italiam et Siciliam. v. TurNam fretum neb. Adverfar. XVIII. 10. dicitur pro Siculo, ap. Flor. ng.T i%ow* I. 26. extr. Cic. ad Att. II. 1. ad q. I. v. Graevium. item Interpr. ad Caef. B. C. I.
26.

GEDUSANUS

FRUSINAS,

ad Att. XI. 4. praedium non procul a Frufmo, Latii oppido. FULGINAS, Fragm. Or. II. pro L. Varen. a Fulgino oppidulo in Umbria ad

continui funt, quorum occidentalis pars Gaurus, orientalis Majjicus, feptentrionalis Falernus dicitur v. Flor. I. 16. et ibi Intt. Gaurani faltus memorantur ap. Flor. II. 6. 28. ad q. 1. v. Graevium. ager, Agrar. II. 19. memoratur inter loca a P. Servilio Ifaurico fub imperium Rom. redafta. Graevio corrupta vox videtur.
:

Montes

GELENSES,
oppido Gela

Verr.

III.

Siciliae,

43. IV. 33. ab juxta fluvium, qui
3.

Gelas dicitur.

Tiniam amnem.

GERMALUS,
urbis Romae.

ad Att. IV.

mons

et pars

FUNDANUS,
oppidum

Or. de leg. Agrar. II. 25. ager circum Fundos, ad Att. XIV. 6.
Latii novi, inter

GETAE,
ciae

ad/Attic. IX. 10. populi
Phil.

Thra-

Tarracinam

et

Dacis vicinae.

Formias fitum.

Ab

eo et lacus Fundanus,

GORTYNIUS,
Cretae urbe.

V.

5.

a Gortyna,
:

GRAECIA

dupliciter dicitur

1)

Iatius,

GABINA

vicinitas,

pro Plancio 9. a Ga-

duas provincias Macedoniam et Achaiam complexa. 2) anguftius de parte ea, quae E 2

INDEX GEOGRAPHICUS.
inter

ifthmum Peloponnefi

et

Thefialiam

effet,

fi

Jocus fanus

eflet.

Sed

fine

dubio

interjacet,

quse Graecia proprie dieitur.

in hac voce corruptus
git
:

eft.

Graevius lein

GRAECIA MAGNA,
liae,

pars inferioris Ita-

ad Chaoniam fugam

intendis,

qua

Coloniis

Graecorum occupata. de
et

nominis ratione vid. p. 512. GRAECOSTASIS, ad Qu. Fr. II. 1. locus Rornae in foro ante curiam, ubi legati externorum populorum et regum confiftere folebant et expe&are, donec refponfa acciperent a fenatu. v. Varro de L. L. IV. 32. Ccelius Rhodigin. X. 5. aliique laudati Cortio ad Sall. Catil. c. 40. GYARUS, ad Att. V. 12. afperrima inejus

terminis, Cellar. G. A.

prasdia Atticus habcbat ; quae lectio fenfum certe commodum habet.

T.

I.

HERA,

ad Att. II. 1. urbs Siciliae, quae et Hybla notiori nomine dicitur. HEKACLEA, Verr. II. 50. oppidum Siciliae, circa oftium fluvii Halyci. A qua
dicuntur,

HERACLIENSES,

fula in ^Egeo.

Verr. III. 43. ad Fam. XIII. 56. incolae urbis Heracleae in Caria. HERBITA. in Verr. III. 32. oppidum Siciliae mediterraneae ad Heraeos montes :

HERACLEOTAE,

GYTHEUM,
tanorum.

de Off. IU.

1

1.

navale Spar-

unde

HERBITENSES,
aliis locis.

in Verr. lib. II. 65. et
f.

H.

HERCULANUM
VII.
Verr. III.
;

Herculaneum, ad Att.

HALENTINUS,
quo
eft

in

43.

pro
fic

3. oppidum non procul Pompeiis. Gr. ^oiicXetot., a quo dicitur,

in

Grsviana Aknthms
vel Aluntto,

quod

HERCULANEA

VIA, Agr.

II. 14.

inter

efle in

nummis

oftendere viri dofti.

Eft

oppido maritimo inter Lilybajum et Pelorum. Sed idem tamen Graevius IV. 23. reliquit Haluntinus : cujufmodi negligentiae exempla plura funt in Graeviana. Cui enim non in hoc genere hujufmodi quid ac-

autem ab Alento

laeum Lucrinum et mare in Campania, via multarum deliciarum. HERCULANENSIS, ad Fam. IX. 25. ab eodem oppido.

HERNICI,

populi Latii.
Flacc. 28. urbs fufpiciofa

HIEROSOLYMA

et maledica dicitur.

cidit

?

HIEROSOLYMARIUS,
folymis captis.
in Verr. Lib. II. 7.

HALES,

ad Fam. VII. ep. 20. flumen in Lucania. add. Heles.

ad Att. II. 9. per jocum Pompeius dicitur, ab Hieroin Verr. IV. 33. urbs et fluvius

HALESA,
Siciliae
;

oppidum

HIMERA,
Siciliae.

rinis

unde Halefini, qui memorantur.

faepe in

V er-

HALICARNASSUS, princeps urbs Cariae. HALICYENSES, Verr. II. 33. ab Haliciis
Lilybaeum verfus. HALUNTINUS, Verr. IV. 23. v. Halen-

HIRPINI, de Div. I. 36. populi Italiae. HISPALIS, ad Fam. X. 32. Hifpaniae Basticae urbs,

hodie Scviila.

oppido
tinus.

Siciliae

HISPANIENSIS, de Nat. D. III. ic. HISTER, fluvius, Orator. 45. Danubii

HALYS,
goniae.

de Div. IL

56. fluvius Paphla-

HYBLENSIS,

ad Fam. VII. 1«. v. JEdui. ad Att. XVI. 7. fluvius nobilis prope Veliam. vid. ad Fam. VII. 20. HELIOPOLIS, de Nat. Deor. III. 21. urbs ^gypti, nobilk templo Solis. HELLESPONTUS, fretum Europam ab Afia dividens. Dicitur etiam de tota ifta Afiae parte, quae eft ~ad Hellefpontum. Hinc in Verr. I. 24. Lampfacum Hellefponti oppidum dicitur. ad Fam. XIII. 53. Pariana civiias in Hellefponto. HEMONIS, ad Att. VIII. 15. loci nomen

HAEDUI,
HELES,

etis,

ea pars, quae in Ulyrico eft. in Verr. III. 43 ab Hybla urbe. Sed tres Hybla: funt. Major prope Centuripas : parva quae et Megara dicitur, unde Hyblaa apes : et minor, quae et Hera dicitur. Dequa Cicero loquatur,

non

fatis

capio.
untis,

HYDRUS,

ad Att.

urbs Calabriae
breviffimus in

cum

XV. 21. XVI. 5. portu, unde trajettus
:

Graeciam

dicitur

etiam

Hydruntum.

HYMETTUS,

de Fin. B. II. 34. mons Attics melle et marmore nobilis. HYPANIS, Tufc. Qu. I. 39. fluvius in regione ad Bofporum Cimmerium.

INDEX GEOGRAPHICUS.
HYPERBOREI,
Sauromatiae

de N. D.
in

III.

23. populi
majori,.

Italia faluber juxta

Numicum amnem,
cft

a

maxime
regio
f.

boreales.

HYRCANIA,

Afia

ad

Juturna Nympha, de qua lium in ^Eneide ultima.

ap. Virgi-

marc Hyrcanium

Cafpium.

L.
r.

LABICI, Agrar.

II.

35.

oppidum

Latii».

JANICULUM,
Romae

Agr.

I.

5.

mons,

in

quo

pars pofita.

JAPIDES,

pidite in ora Italiae maritima,

pro Balbo 14. funt populi Jacum ex II-

Labicum dicitur, a qua via Labicana XV. m. p. ab urbe. Unde Labicanum. Paradox. VI. 3. ager circa oppiet

quod

dum.

lyride in Italiam venitur.

LABRO,

ad

Q^

F. II. 6. urbs et portus

ICONIUM,
IDAEA,

caput Lycaoniae. de Leg. II. 9. ab Ida, notiflimo

Etruriae.

LACONICUM,

monte Phrygiae.
ad Att. VII. 13. oppidum ad viam Flaminiam ; hodie Eugubium, Gubio. v. Manut. ad hunc locum. Oudend. ad Caef. B. C. I. 12. ILLYRICUM, Manil. 1 2. regio mari Adria-

IGUVIUM,
Umbriae

ad Att. IV. 10. fudatorium in balneis, in haemifphaerium aedificatum, quo utebantur crudi. Inventum eft hoc genus a Lacedaemoniis inde nomen. v. Intt. ad Vitruv.V. 10.
:

LACAENA,
Spartana
fiae f.
;

Tufc. Qu.
in Verr.

I.

42.

fcemina

ut Laco de viris.
I.

tico adjacens,

Italiae

oppofita.

LAMPSACUM,
ab oppido,

IMACHARENSIS,
Imachara
f.

in

Verr. III. 42.
Sicilias

Machara,

Herbitam

verfus.

24. urbs MyCicero : Lampfacum ejl urbs in HeUefponto. Hellefpontus autem compleclitur etiam Myfiam. v..

Hellefponti.

Nam

ad Fam. XI. 4. populi, qui in Alpibus habitant. INDUS, de Nat. Deor. II. 52. fluvius in
Itidia.

INALrTNI,

Hellefpontus.

LANUVIUM,
Latii
pitae
;

pro Muren. 41. oppidum municipium, cultu Junonis Sofcelebre. Unde Lanu-vini, de Nat^
29.

INSUBRES,
Cifpadanae.

pro Balb. 14. populi Galliae
ad Fam. VIII. 15. urbs
f.

D.

I.

LANUVINUM,
circa

de Divin.

I.

36.

ager

INTEMELIUM,

Lanuvium.

citra Alpes, Plin. III. 5.

INTERAMNAE
eft

INTERAMNA,

quod

ap. Frontinum, urbs Umbriae.

ad Att. IX. 9. praedium Lanuvino. LAODICEA, ad Att. V. 15. quss et Lauin agro ut Laodiceni et Laudiceni, dicitur ; urbs Phrygiae majoris, ad fluvium Lycum, non procul ab Apamea. De hac capiendus eft Cicero, quoties de Laodicea provinciae fuae attributa loquitur.
dicea,

LANUVINUM,

IONIA,

IONIUM MARE,

regio Afiae niinoris. de Orat. III.
:

19.

eft

vocat enim Juperum, Alias fic dicitur mare omneinter Italiam, Siciliam, et Graeciam. IRPINUS fundus, Agr. III. 2. Hirpinus.
et opponit infero.

mare Adriaticum

LAPITHAE,

ISARA, ad Fam. X.
Tranfalpinae.

15.
2.

flumen Galliae
populi Ifauriae.
zi.

LARINUM,
XV.
ad Att. V.
ab I/auria,

in Pifon. 10. in Thefialia populi, fabulis celebrati. ad Att. IV. 12. VII. 13. mu.

ISAURI,
quae
eft

ad Fam.

ISAURICUS,

regio interje&a Pifidiae,

Pam-

phylise, Ciliciae, et Lycaoniae.

ISSUS, ad Att. V. 20. urbs Ciliciae ad Pinarum amnem et fmum lflicum, qui ab
ipfa urbe

nomen

tulit.

ITHACA, ITHYREI

infula Ulyflis ad
et

Leucadiam pePhil.

ninfulam in mari Ionio

fita.

ITURAEI,

XIII.

8.

funt populi Syriae, artis fagittariae periti,

JUTURNA,

ex quibus fervi gladiatores &c. Cluent. 36, lacus vel fons in

nicipium ad fines Apuliae in Ferentanis, ad dexteram Tiferni ripam. Inde Larinus et Larinas, pro Cluent. 5. 6. LATERIUM, ad Att. X. 1. fundus Q^ Cicercnis in Arpinati agro. conf. IV. 7. ad O^Fr. III. 1. c. 2. LATlARIS, pro Milon. 31. cognomen Jovis, qui Latio praefidet, in Latio colipro quo fcribunt alii, Latiahs. fed tur in Gronov refertur ad montem ; quod merito reprehendit Graevius. Mons enim, de quo ibi fermo, eft Albanus, non Latiaris, de fcriptura v. Viros do&os ad
:

s

INDEX GEOGRAPHICUS.
Sueton. Cai. 22. Duker. et Drakenb. ad
Liv.

LEPTIS,
eft,

XXI. 63.
Italiae, incolae Latii.

LATINI, populi LATINIENSES,
iidem.

de Harufpic. Refp.
I.

28.
in

LATMUS,

Tufc.

38.

mons

Cariae,

quo Endymion obdormivit.

LAVERNIUM,
loci aut fani a

ad Att. VII. Laverna Dea

8.

nomen
Sed

dicti.

hsec

eft

leclio Grasvianae editionis,

quam

59. duplex Leptis magna, prope Syrtim majorem, altera minor, prope Adrumetum. De qua I. c. fermo fit, conjcftura colligendum. Civis Rom. dicitur Lepti negotiatus efte. Fuit ergo ea Leptis in provinciaRom. Atqui Lcptis eft inter Adrumetum et Tifdram, qui funt conventus Rom. ap. Hirtium de bello Africo. Ideoque in hanc mihi convenire videtur.
in

Verr. V.

altera

vulgati et codd. habent, Junius, Popma, Sed in Gronoviana eft aliique probant,

Memoratur eadem Leptis minor ap. Hirt. L c. c. 7. et libera civitas appellatur.
Sed
in ea licebat negotiari.
I.

L. Avernus, quod Bofius interpretaba; fi modo Lacus Avernus eflet propinquus Formiis, quod fequentia verba poftulant. LAVICANUS, pro Planc. 9. ab Lavico.
tur Lacus Avernus
v. Labici.

LESBIACI, Tufc. Qu.
fulae Lefbi.

31. incolae in-

LETINI,
quod

LAURENTUM,
LEBADIA,
ad

oppidum
I.

Latii.
;

de Divin.
et

34. urbs Bceotiae

Nulli funt, Itaque dodli conjecere legendum Jetini. conf. Harduin. ad Plin III. 8. Legi etiam pofiet Netini, qui ipfi Ciceroni in Verri-

in Verr. III.

43.

conftet, in

Sicilia

Letini.

antrum Trophonii. Gracca in mari vEgaeo. LEMNUS, infula Unde Lemnium Saxum, de Fin. B. II. 29.

quam fanum

nis

LEUCADIA,
LEUCAS,

memorantur. Tufc. Qu. IV. 34.

penin-

fula Acarnaniae.

LEMONIA tribus, Planc 16. LEOCORION de Nat. D. III.
plum Athenis.

19.

tem-

LEONATICUM,

v. Suidas in KitVKopto», in primis JEYian. V. H. XII. 28. de Nat. Deor. III. 19. videtur a Cicerone fa&um vocabulum, ut A£&>«og<u» exprimeret ; pro quo Leopardus et Lambinus, Leo natarum, con^iciebant, probante nuper Bohierio. LEONTINI, in Verr. II. 66. urbs Sicilia; in ora matis Siculi inter Catanam et Syracufas ; dicitur et Leontium, a qua dicitur,

LEONTINUS CAMPUS,

Philip. II. 17.

Tufc. Qu. IV. 18. promontorium peninfulae Leucadiae ; fed v. Leucata, LEUCAS ad Fam. XVI. ep. 1. oppidum ejufdem peninfulae. LEUCATA, ad Att. V. 9. celebre Leucadiae promontorium, unde amoribus irretiti fe praecipitare folebant in mare, ut amore bberarentur. conf Tufc. IV. 18. et ibi Davifium, qui oftendit, non elTe Jegendum Leucade fed Leucata. LEUCOPETRA TAR^NTINORUM, ad Att. XVI. 6. ignota eft Geographis. l.eucopetra autem P.heginorum e Ciceronis Phil. I. 3. et Att. XVI. 7. nota, unde
Cluverius in Ital. Vet. pro Tarentinorum legebat Rbegincrum. Alii aliter hunc lo-

publicus populi Romani, mire fertilis, qui propterea aeque ac Campanus a Cicerone inter patrimonia reip. Rom. refertur : qui et Leontinus ager, de Div. I.

cum

tentarunt

LEUCTRA,
Bceotiae,

LEPREON

et

LEPREOS,

ad Att. VI.
efte

2.

urbem maritimam Arcadiae

cenfuit

Tufc. Qu. I. 46. oppidum ad quam celebrem viftoriam a Spartanis Thebani, duclu Epaminondae, retulerunt ; unde Leuclricus. v. c. ad Att.
regio Africae maritima inter
et

Dicaearchus in libris de defcenfu in TroSed eft urbs maritima phonii antrum. Arcadia eft mediterranea. Pro Achaiae. Arcadia legendum fufpicarer Achaia, nifi Paufanias quoque L. I. c. 5. referret, nonnullos Lepreon ad Arcadiam referre,

VI 1. LIBYA,

Cy-

renaicam

Africam provinciam.
de Nat D.
II.

LIGUR,

e Liguria Galliae Cifalpinae.

LIGUSTICUM BELLUM,
23. a Liguribus,

cum

fit

Elidis.

Achaia

et Elis confines

LILYBAEUM,

quibufcum geftum eft. promontorium biciiiae, unde

eadem urbs ab aliis ad Achaiam, ab aliis ad Elidem referri
funt, itaque facile

Lilyb&tanus, Div. in Caecil. 17. LINDUi, urbs infulae Rhodi.

potuit

:

cujus confufionis multa exempla

LINTERNUS,

cxtant.

oppido Campania?,

Agrar. II. 25. ab Linttrno, f. Literno. unde Lin-

INDEX GEOGRAPHICUS.
terninum
f.

Literninutn praedium, ad Att.
in Verr.
III.

X. 13.

iEgeum, inter Ioniam, JEoWzm, et Phrygiam magnam, unde dicuntur Lydi populi,

LIPARENSIS,

37. a Lipnra

pro Flac.

2. et Lydius,

de Div.

I.

12-

infula, quae et

urbem hoc nomine habet,

principe infularum inter Siciliam et Italiam medio mari pofitarum, quae dicuntur .<3£oliae, eaedemque Vulcaniae et Liparaeae.

M.

MACEDONIA, modo
Latii.
v. Linterninum. ter

eft

pars Graeciae in-

LIRIS, amnis

LITERNINUM,
LOCRI,

ad Att. VI. 1. urbs in Bruttiis, finum, qui ab urbe Locrenjjs dicitur, ad nobilitata legiflatore Zaleuco. LOCRI, de Nat. D. II. 2. populus. LUCA, ad Fam. I. 9. oppidum Etruriae.

LUCANI AGRI,

Phil. XIII. 5. in
;

Graecia, aut certe confines ei

Magna nam non

Theflaliam, Thraciam, Acarnaniam &c. modo provincia Romana Proconfularis, Graeciam inde ab Illyride ad Graeciam proprie fic diftam continens. MACHARENSIS, in Verr. III. 18. a Machara. vid. Imachara. MAECIA, ad Att. IV. 15. tribus pop. Rom. al. Metia. MAEOTIS, palus f. lacus in Sarmatia ultra

convenit inter au&ores, utrum Lucania fit Magnae Graeciae necne. LUCANJ, Tufc. Qu. I. 37. populi. LUCEIUM, pro Dejot. 6. caftellum Dejotari in Galatia.

MALEAE,
ciliae,

Ifthmum Tauricum. ad Fam. IV.
Laconicae.

12.

promontorium

MAMERTINI,

LUCENSE MUNICIPIUM, ad
ep. 13.
12.
eft

Fam.XIII.

in Verr. II. 5. populi SiMeflanae incolae, quae civitas Mamertina 1. c. vocatur. Mamertini olim

Luca.
15. ad Att. VII. Apuliae, infra Teanum, ad

Campaniae populi fuere,

fed

Meflanam
urbs Ar-

LUCERIA,

ad Fam.

XV.

deinde occuparunt.

oppidum

MANTINEA,
cadiae.

de Fin. B.

II. 30.

fluvium Cerbalum colonia Romanorum. LUCRETINUS, ad Att. VII. n.aiacreto vel Lucretio in Sabinis, ubi Atticus praedium habebat. Horatius Lucretilem
appellat.

MARATHON,

urbs Atticae prope mare Euboicum, ad quam nobilem vi&oriam

MARATHONIUS TAURUS,
lacus,

LUCRINUS
Campania.

ad Att. XIV. 16. in

LUCRINENSES,

ad Att. IV. 10. oftreae, quae in lacu Lucrino capiuntur. ad Fam. VII. 20. locus Pani
facer.

Miltiade duce Athenienfes confecuti funt. Tufc. Qu. IV. 22. a Thefeo comprehenfus. v. Plut. in Thefeo. Ovid. Met. VII. 433. MARSI, populi Latii, a quibus Italicum f. fociale bellum Marjicum de Div. I. 44.
dicitur,
re,

LUPERCAL,

quod ejus praecipui auclores fueapud eofque bellum ortum eft.

LUSITANIA,

pars Hifpaniae veteris, cujus populi Lufetani. LUSJUS, de Nat. D. III. 22. fluvius Arcadiae, a Cellario omifTus. Eum defcribit Paufan. in Arcadic. c. 28. qui circa fontes ita appellari dicit,

MARTIUS CAMPUS,

locus patens prope Tiberim, in quo comitia populi Romani centuriata habebantur. Marti confecratus eft a Bruto, ne Tarquinio, cujus agri
fuerant, reddi poflet.

natus in eo lotus fit, fonte recedat, Gortynium ab urbe Gortyna
appellari.

quod Jupiter recens qua vero longius a

MARUCINI,
niae

Cluent. 69. populi Campaad mare Adrianum, Ferentanis et

Pelignis confines.

MASSICUS,
v. Gaurus.

vino nobilis mons Campaniae.
urbs nobilis in Gallia Narbo-

LYCAONIA,

ad Att. V. 15. regio Afiae inter Ciliciam, Piiidiam, Pamphyliam, et Cappadociam ; unde Lycaones dicuntur. LYCEUM, de Orat. I. 21. locus Athenis, in quo Peripatus Ariftotelis erat. LYCIA, regio Afiae minoris, ad mare mediterraneum, Cariae et Pamphyliae inter.

MASSILIA,

nenfi, hodie Marfeille.

Quanquam

Voflius

ad Melam p. 477. docet, M.tfliliam veterem non fitam fuifle, ubi hodierna eft, fed longe ab ea ad promontorium, ubi et nunc ejusrudera fint, et faepe nummi eftbdiantur.

jefta

:

unde

Lycii.

LYDIA,

regio Afiae minoris verfus mare

MAURITANIA,

pars Africce maritima.

INDEX GEOGRAPHICUS.
MAURI,
taniae.

ad Fam. X.

30. incolac

Mauri-

MONS

MOLOSSI, populus Epiri. SACER, poft ^nienem
ita diclus a legibus facratis. v.

in Sabinis,

MEDI,
dem.

populi Afiae majoris,

ultra Tigri-

Ind. Legg.
8.

in facrates Legg.

MEGARA,
lorum

urbs Megaridis, Atticae confinis, atque adeo ejus, ex veterum nonnulfententia, pars.
in

MOPSUHESTIA,
(regis

ad Fam.

III.

ftty*

Argivorum) W:k, oppidum

Cilicia;,

MEGARIS,

Verr. V. 25. urbs Sicilis prope Syracufas ad mare, quae et Hybla minor dicitur. Liv. XXIV. 35. et alibi Megara vocat in plurali. Secl feminino genere etiam Plinius dixit H. IV. 7. MEGARICI, Lucul. 42. philofophi ex Euclidis fchola.

MULVJUS PONS,

MURGENTINUS
MUTINA,
Mutica

N

mare. ad Att. XIII. 33. qui Tiberim jungit, prope Romam. de quo v. Tacit. A. XIII. 47. AGER, in Verr. III. 18. qui eft ad Murgentium, oppidum Sicilise, fupra cftium Simaethi, prope mare.

ad

Pyramum amnem prope

oppidum

Galliae

Cifpadanae,

MEGARICA SIGNA,
Megaris e lapide, qui
rata.

ad Att.

I. 8.

id eft,

hodie Mcdena.

ibi nafcitur,

elabo-

MUTYCENSIS,
Sicil.

Statuae Megaricae valde celebres.
1.

vid. Corrad. ad h.

et

Junium.

MELITA,
Malta
Verr.
Sicil.

infula maris Siculi, quae hodie

dicitur.
II. 72.

Unde Mclitenfs -vefis, e goffypio fadta. v. Cluver.
III. 43. incolae oppidi

in Verr. ]ib. III. 43. a oppido f. Muticenfs. alii Mutyenfs. v. Harduin. ad Plin. III. 8, Graev. ad 1. c. In Anon. Ravennate L. V. p. m. 804. eft Mutaca.
:

Ant. p. 436. MENENII, in Verr.
Sicilix

MYCENENSES, a Mycenis in Argolide. MYLASA, Phil. V. urbs Caria: unde
7".
;

Mylafei,

ad Fau;.

Mena

dicli,

quod fubjacebat

lacui

urbs, in

quam

XIII. 56. Ha?c eft cum Stratonicus venifiet,

Palicorum.

MESSANA,
rinis.

urbs

Siciliae

ad fretum pofita,

quae et Mamertina civitas dicitur in Ver-

MESOPOTAMIA,
ter

regio Afiae majoris in-

Tigridem. METAPONTUS, de Fin. B. V. 2. urbs Magnae Graeciae prima a Tarento ad mare fita. METHYMNAEUS, Tufc. Qu. II. 27. a Metbymna, urbe infulae Lefbi, cujus vites et uvae celebrantur apud Virgilium.
Euphraten
et

MYNDUS,

propter templorum mnltitudinem clamaFer fimplex f. fcrivit : audiie templa. defendit bendum Cel.Weflel. ad Hieroclem p. 688. pluribus Cel. Drakenborch ad Liv. XXXVIII. 39
ejus cives.

oppidum ad Fam.

Cariae.
III.

8.

Myndenfes, ubi tamen
:

Manutius
terius ap.

legi volebat Synnadetfes

QuarFuit

Olivetum Midaenfes, ab oppido
Midaio (Graece M<^a««v)

Phrygiae

MILETUS,

urbs Ioniae, a qua Milefii. Celebrantur etiam ap. Ciceroaem in Verrinis lance Milefee.

enim ea pars Phrygiae fub Procof. Cilia qua longe aberat Myndus Cariae. ciae MYRINA, ad Fam.V.ep. 20. urbs ^Eoliae. MYSIA, regio Afiae min. ad mare /Egeum et Hellefpontum, unde
;

MILYADUM COMMUNE,
rum montem.

in Verr. I. urbs Lycia ad Tauregiuncula et in 38.

MYSORUM GENS,

Or. pro Flacco 2.

MINTURNAE,
MINUCIA

oppidum

in

Auruncis in

N.

confinio Campaniae et Latii ad Liris oftia.

unde Minturnenfes. VIA, ad Att. IX. porta Minucia Brundufium

6.

Roma

a ut

NARBO, caput NAR, ad Att.

Galliae Narbonenfis.

ferebat,

Appia, fed alio traclu, nempe per Sabinos, ftrata a L. Minucio eo, de quo ap. Liv. IV. 16. v. Intt. ad Horat. Ep. I. 17. MISENUM, promontorium, portus et oppidum Campaniae.

MITYLENAE
rectum
efle

f. Mytilena, docet Voff. ad

nam utrumque Melam p. 502.

urbs Leibi.

IV. 15. fluvius Lucaniae prope lacum Velinum. NARONA, ad Fam. V. ep. 9. 10. oppidum Dalmatiae. in Graev. Ccd. erat Narbcna. Et hoc Scaliger ad Eufebium Plinio, Itinerariis reftituere volebat, quod etiam vulgatas Ptolemasi edd. obfidet. Sed rectum eft Narcna, quod etiam H. Surita Ptolemaeo reftituit ad Itin. Ant p. 338. ed. novilT. ad q. 1. vid. etiam Weflelin-

INDEX GEOGRAPHICUS.
glum.
cet

In

MSS. confundi

haec verba do-

Ocriculum,

oppidum
inter

in

Umbria
et

cis

Apen-

Burm. ad Sueton. Tib. c. 4. NEAPOLIS, Campanice oppidum.

ninum.

OETA, mons
ad
Att.

Theflaliam
II. 8.

Macedo-

NEAPOLITANUM
vir. 2.

Pompeii,

niam

;

unde

Oeta^us.

NEAPOLIS,
rum
mea
ager.

Verr. IV. 53. pars Syracufaleo,

OLBIA, Unde
ibi

ad Qu. Fr.
Olhienfis,
i.

urbs Sardinins.
II.

ad Qu. Fr.

3.

fc.

novifiima.

epiftola,

e.

Olbise fcripta.
efle,

Nam

de ea

NEMAEUS

Tufc. Qu. IV. 22. a Nead
Att. VI.
1.

fermonem

ex ipfa epiftola facilc

loco in Argolide.
intellige

inteliigitur.

NEMORENSIS,
Lucus
;

OLYMPENI,
lias,

erat in agro Aricino Dianae

a P. Servilio Ifaurico capta.

ab Olympo, urbe PamphyAgr. I.
III. 32.

ei adjacentem agrum, Nemorenfem dicebant. NEMUS, ad Att. XV. 4. lucus Dianae facer in agro Aricino. Unde Nemorenjis. NERVII, populus Galliae, e Casfare r.otus. NESIS, ad Att. XVI. 1. infula Campania: objedta, in qua Lucullus filius villam ha-

facer

2. II. 19.

OLYMPIA,
30.

bebat.

NETUM,
ciliae.

in Verr.

IV. 26. oppidum Siin Verr.

NETINI
NICAEA,

f.

NETINENSES,

V.

51. II. 65.

ad Att. XIII. Peloponnefo, juxta Alpheum in Pifseo agro, celebri-» ludis Olympicis. OLYMPUS, de Div. I. 12. &c. mons inter ThefTaliam et Macedoniam. ONCHESMITES, ad Att. VII. 2. ventu$ ab Onchefmo Epiri portu flans. OPUS, ad Att. VI. 2. urbs Locridis, metropolis Opuntiorum. ORESTIS, Har. Refp. 16. pars Macedourbs
Elidis in
niae libera.

de Orat.

ad Att. XIV. 1. urbs Liguriae prope mare hodie Nizza. NICAEENSES, ad Fam. XIII. ep. 61. in:

ORINDICUS AGER,
tius Orondicus

Agr.

II. 19.

f.

po-

Nica?* in Bithynia. fluvius iEgypti. NOLA, urbs in Campania unde Nolani, et Nolanus ager, item Nolanum, piaedium prope Nolam, ad Att. XIII. 8. NORENSIS, Fragm. Or. pro M. JEm. Scauro. p. 492. a Nora, oppido Sarcolae

aut Orondius, ab Oronda, urbe inter Pifidiam et Ifauriam.

NILUS,

OROPUS,

ad Att. XII. 23. urbs Bceotiae

:

in finibus Atticae.

OSTIA, celebris colonia ad oftium Tiberis. Unde OSTIENSIS PROVINCIA, pro Mur. 8.
quaeftoria: et

dinias.

12.

quod experti Rom.
claflis

de Orat. II. 66. fc. tabernae argentariorum in foro Rom. exornatae fcutis Cimbrorum, ut Veteres Samnitium. Livius IX. 40. NOVOCOMENSES, ad Fam. XIII. 35. incolae oppidi Novi Comi in Infubria ad

NOVAE,

Oftiam

0/?iV«/^incommodum, Man. funt, cum ad Rom. a piratis capta et op-

prefla eft.

P.

PACHYNUM,
rium
niae,
Siciliae.

Verr. V.

34.

promonto-

lacum Larinum.

NUCERIA,

Agrar. II. 31. eft oppidum Campaniae, quod Itin. Ant. XVI. m. p.
dicit.
c.

PAESTUM,

a Nola abefle

Ceterum plures

efle

Nucerias ad

1.

NUMANTIA,
nenfis nobilis
:

obfervat Surita. urbs Hifpanias Tarraco-

ad Att. XI. 17. urbs LucaGr. PoJJidonia, a qua finus Peefanus dicitur. ad Att. XVI. 6. Paflana pr<efeclura memoratur ap. Front. de Colon.
p. 109.

unde Numanti?ium fadus,
XIII.

de Fin. B.
pidi

II. 17.

NYSAEI, ad Fam.
Njfa

64. incolae op-

in Mceonia Lydia.

his, in quibus mons Palatinus. : PALATINA, tribus populi Romani urbana. PALATINAE BALNEAE, pro Rofc. Amer. 7. quia fuere ad Palatinum montem

PALATIUM,
extrucla
eft

mons unus ex

Roma

vel in monte.
TIu.xtv*;,

ad Fam. XII. ep. 13

oppidum pronurt

pe Laodiceam.

OCRICULANA
Tom. X.

villa,

pro Milon. 24. ad

PAMPHYLIA,

regio Afias minoris ad

F

:

INDEX GEOGRAPHICUS.
medlterraneum
ejus pars, qua;
tur) inter

(unde mare

Pamphylium
dici-

PERRHAEBIA,
faliae
;

Pamphyliam alluit, Lyciam et Ciliciam.
urbis

alii

in Pifon. 40. pars Theftamen ad Macedoniam, item
r<

ad /Etoliam

ferunt.

PANORMITANI,
quae
ell

Panormi, cives urbs Siciliae celebris et portus in
regio
inter
Afiae

PERSICE, ad

Att.

XV.

9. porticus celefuit,

berrima Lacedaemone

parte occidentali.

mine appellabatur, quod
min. ad Bithyniam et

e

quae hoc nomanubiis Per-

PAPHLAGONIA,
Pontum
Pontum.

Euxinum

urbs Cypri notiflima propter cultum Veneris, quae inde Paphia. PARIANA CIVITAS, ad Fam. XIII. 53. Pariorum in Hellefponto urbs, Paros. PARMA, urbs Galliae Cifpadanae, unde
Par?nenfes.

PAPHUS,

farum a;dificata erat. Vitruv. I. 2. Ad hanc alludens Brutus in villa Lanuvir.a porticum Perficen appellabat. v. Eurotas, PESSINUS, urbs Gallo-Graeciae f. Galatiae, unde Pejfmuntius.

PETRINI,

in

Verr. III. 39.

Petrae oppidi

in Sicilia cives.

PETRINUM,
fano.

a vico Petrino, qui

ad Fam. VI. 19. prsedium fuit in agro Sinuef-

PARTHI,

proprie populi Perfiae, ultra Eu: deinde omnes, qui olim Peria.*. PARTHINI, in Pifon. 40. populi in Illy-

phratem

PHAEACES,
liflimi
;

Br. 18. populi Corcyrae

mol-

quorum mollitiem jam Homerus
eft

rico. v.

Oudend. V. C. ad

Suet.

Aug.

19.

in OdyfTea celebravit.

PATARANI.
in

pro Fiacc. 32. urbis Patar*

PHALEREUS,
rhetoris,
erat.

cognomen
in

Demetrii

Lycia cives.
urbs notiflima Achaiae.

a pago Attico,
a

quo natus
Theflalia?

PATRAE,

PEDANUM,

ad Att. IX. 18. praedium in agro Pedano h. e. prope Pedum, oppidum inter Praenefte, Tibur, et Tufculum. PELASGI, populi Graeci&\ PELIGNUS, e Pelignis, populo Italiae, Marfis, Marrucinis, et Ferentanis confini. PELION NEMUS, ad Heren. II. 22. in

PHARSALICUS,
urbe.

Pharfalo

PHASELIS,
Pamphyliae.

urbs ultima Lyciae, ad fines

PHASELITAE,
bis Phafelidos.
neo,

Agrar.

II. 19. incolae ur-

PHENEATAE, de

monte

Peiio in Theflalia.

PELIUS MONS, defat. 15. PELLA, ad Att. III. 8. caput
unde
reges

Macedoniae,

Macedonias, Philippus et

Alexander Pell&i dicfti. Philippum Demofthenes de Corona contemptus caufa appeiiat av zrl».») ie,v.<pifm et cum contemptu de ea urbe loquitur. de qua re vid. Weffding. ad Ant. Itin. p. 319.
,

Nat. D. III. 22. a Pheoppido Arcadiae. PHERAE, de Divin. I. 25. urbs Theflaliae ; unde Pherai, de Invent. II. 49. PHILOMELUM f. PHILOMELIUM, ad Att. V. 20. ad Fam. III. 8. in Verr. III.
83. urbs Phrygias majoris. melienfes, in Verr. III. 83. PHINTIA, in Verr. III. 83.
ciliae.

Unde

PhiloSi-

oppidum
urbs

PELOPONNESUS, magna
liquae Graeciae

peninfula, re-

PHLIUS,
unde

ad

Att. VI.

2.

Achaiae,
ta-

PELORUM,
tum.
Pentelicus

Ifthmo Corinthio adhaerens. promontorium ad Sicilias fre-

Phliafei et Phliuntii.

Sed illud
Phocidis.

men ufitatius. Tufc. V. 3. PHOCII, in Pifon. 40. populi

PENTELICUS,
eft

ad Att.
ftatua ejus

I.

Hermes generis, quod
8.

PHOENICE,

Hermas vocabant,
praeftantiflimum e

fadta e

marmore, quod
Atticae PenteliI.

monte

co, auclore Paufania L.

19. 32. VII. 23. 25. 26. excidebatur, inventore Byze Naxio. Pentelici marmoris mentio eft etiam ap. Strabonem L. IX. p. 619. ed.

Aimelov.

et

apud Plutarchum

in

Vario

Publicola. p. 105. ed. Wechel. PERGA, urbs PamphyKae.

Lucul. 20. pars Syrise etfi interdum ab ea diftinguitur propter nobilitatem et magnitudinem. Phil. XI. Cellarius aliique negant latinum 13. efle Phcenicia Cl. Schvvarz adduxit contra locum Varronis de L. L. IV. 6. Sed etiam de Fin. IV. 20. editiones quaedain habent Phaenicia. InGronoviana autem cft: e Phoenica, pro e Phcenice : quod utrumque refte dici poteft. Nam multae voces
:

PERGAMUS,

urbs Myfiae majoris celeberrima, unde Pergamcni.

apud Latinos, poetas tamen maxime, et Grsecam et Latinam formam habent.
Sic Penelope et
Penelcpa, Ciice, Circa. V.

'

INDEX GEOGRAPHICUS.
de Anal. II. 2. et Heinf. ad Virg. 386. ubi ttiam cxempla e profaicis. Librarii, qui hoc nefciebant, e fhznica fecere poetica, unde Manutius fecit phasnicia, quem deinde alii fecuti funt. PHRYGES, populi Afiae minoris. PHRYGIA, regio Afiae min. ad Hellefpontum et ^geum mare.
Vofl*.

PRETIUS LACUS,
ria

JEn.

III.

pro Mil. 27. in EtraGraev. Prelius. quod probat Ccllar.
Paradox.
I.

G. A.

PRIENE,
pontum

1.

urbs Ioniae.

PRIVERNAS, a Pri-verno, oppido Latii. PROPONTIS, mare inter duo freta Helefet

Bofporum Cimmerium

inter-

PHTHIA,
tis.

urbs Phthiotidis, Theflaliae parPhthiota, Tufc.
in Italia,
et

Unde
Qui

Qu.

I.

10.

PICENUS AGER,
iinis.

Umbrix con-

Picens ager, de Seneft. 4. v. Graev. et viros doclos ad Flor. I. 19.

item Picentinus. Att. VII. 26.

Picentes,

pro Syll.

8.

ad

PINDENISSAE,
Fam.

ad Att.V. 20. urbs Eleutherocilicum, expugnatione Ciceronis nobilitata, quae et Pindenijfus dicitur, ad
II.

jeclum, quafi veftibulum Ponti Euxini. locus Athenis, ubi bene meriti de rep. publice alebantur. de Fin. V. 1. gymnafium Athenis. PTOLEMAIS, ad Fam. I. ep. 7. oppidum ./Egypti Alexandriae propinquum. PUNICANUS pro PUNICUS, pro Mur. Punicatta triclinia, humilia et vilis 36. materiae. v. Scalig. ad Varr. R. R. III. 7. ubi tamen feneftras Punicanas non refte

PRYTANEUM,

PTOLEMAEUM,

10.

interpretari videtur. Plin.

XXXIJI.

11.

PIRAEEUS,

portus Athenienfis et pagus. PISAURUM, oppidum Umbriae mariti-

Punicana commemorat, fed ita ut in iis fpecies magis quam materia fpe&ata videatur.

mum, quod

prseterlabitur fluvius

cogno-

minis Pifaurus. Pifaurenfis, ad Att. II. 7. PISIDIA, regio Afiae min. Pamphyliae et Ifauriae confinis a qua Pifidte dicuntur. PLACENTIA, urbs Gallise Cifalpinae, hodie Piacenza, in confluente Padi et Tre:

PUPINIA,
',

Agr. II. 35. Ager Romae propinquus verfus Etruriam, Livio Pupinia quo tribus Pupinia nomen habet. enfis PUTEOLI, locus celebenimus in veteri hiftoria, in Campania, hodie Pozzuolo ;

biae

:

unde

Placentini.

PLATAEAE,

urbs Bceotiae nobilis.

unde dicuntur Puteolani : ad Fam. V. 15. praedium
lano.

et

Puieolanum,

in agro Puteo-«

PLUTONIUM,
Nyfam.

de Div. I. 36. templum Plutonis in Lydia, et quidem in pago Acharaca, qui eft in via inter Tralles et

PYRAMUS,
ciae

fluvius Ciliciae.

PYRGENSIS,
urbe,

de Or.

II.

71. a Pyrgo TufIII. 17.

POLLENTIA,
6.

ad Fam. XI. 13. Phil. XI.

PYRIPHLEGETON,
fluvius igne ardens

de Nat. D.
inferos.

oppidum

Liguriae fupra

Albam, haud

apud

POMPEIA VIA,
lia poft

procul Tanari ac Sturae confluentibus. Verr. V. 66. via in Sici-

urbem Meflanam.

POMPEIANUM,
:

ad Att. I. 20. praedium Aliud eft Ciceronis in agro Pompeiano.

QUIRINA,
banse

Pompeianum, ad Fam. VII. 3. prfcdium Marii et ad Att. V. 3. Panfie praedium. Dicuntur a Pompeiis, oppido Campaniae.

ad Fam. VIII. nomen.

8.

tribus Hr-

R.

POMPTINUM,
POMPTINA,
num.

campus

Latii in Volfcis

:

item praedium in illo agro. ad Att. IV. 15. tribus pop. Rom. ruftic. quse ttPontina, ad Att.VII.5. PONTUS, regio Afiae ad Pontum Euxi-

RAVENNA,
Adriaticum

colonia et portus
in Gallia Cifpadana.

ad mare

REATINA PRAEFECTURA,
Deor.
II. 2.

de Nat. ab Reate oppido Sabinorum,
Reatini faepe

POPILIA, ad Fam.
canae

VIII. 8. tribus rufti28.

amceniflima urbe. rantur a Cicerone.

memo-

nomen.
Har. Refp.
locus
in

RECENTORICUS, SICILIENSIS AGER,
Latii non procul

POTENTIA,
agro Piceno.

PRAENESTE, oppidum
Roma.

de lege Agr. paflim. v. c. I. 4. II. 21. fuit publicus populi Rom. REGILLUS LACUS,de Nat. Deor. II. 2.
lacus in Lario.

F

2

INDEX GEOGRAPHICUS,
REGIUM
ad Att. XVI. 6. urbs et promontorium in ora maritima Bruttiorum, unde trajeclus in Gra;ciam ;
vel

RHEGIUM,

SALAPINI,

Agrar. Apuliae Salapina;.

II.

27. incols oppidi

SALARIA,

unde Rhegini.

de Nat. D. III. 5. Via a porta Collina in Sabinos, a fide didla, per eam
46.
incols

RHEGIUM
9.
lia
;

LEPIDI, ad Fam. XII.
tulit

5.

XI.

urbs Galliae Cifpadanae in via iEmi-

Romam deve&o. SALENTINI, Rofc. Amer.
oppidi Salentia in Calabria.

ab iEmilio Lepido, qui cum C. Flaminio Conful fuit ab ea dicuntur Regienfes, ad Fam. XIII. 7. cf.
:

nomen

Plin. III. 15.

RHENUS,

fluvius Germaniae.

RHODANUS, fluvius Galliae RHODUS, infula Afiatica in
mari, celeberrima fludiis
lofophiae, et rei navalis
;

Tranfalpins. mediterraneo eloquentiae, phiin

qua

et

urbs

cognomims.

RHOSIACUS,
Cilicias, in

ad Att. VI.

1.

a Rhofo urbe
ficl:i-

finu Iffico, celebri vafis

unde Atticus, vafa Rhofaca ut fibi mitteret, Ciceronem rogarat. ROMILIA, tribus pop. Romani.
libus
;

Herenn. IV. 51. oppidum Picentinorum, pop. in Magna Graecia. SAMNITES, populi Samnii item, SAMNIS, genus gladiatorum, quod armis Samniticis utebatur. v. Liv. L. IX. 40. SAMNIUM, regio Italiac inter Volfcos, Pelignos, Campanos, Apulos, Lucanos. SAMAROBRIVAE.ad Fam.VII.11. oppidum Galliae Belgicae in Ambianis. SAMOS, infula Afiatica in mari JEgzeo, cum urbe ejufdem nominis, unde Samii, Samia <vafa, pro Mur. 36. ficlilia et vilia. SAMOTHRACIA, infula una ex iis, qua:
:

SALERNUM,

circa

Thraciam

jacent.

ROSIA
campi
ipfi,

vel

ROSEA,

an Att. IV. 15. funt
illi

SARDI,
SARDIS,

incolae Sardiniae, infulae in

mari

fertiliffimi

agri Reatini, forte

Liguftico.

qui in hac ipfa epiftola tea*^ Reativ. Varr. R. R. I. 7. 10 et ibi Interpp. Heinfius et Burman. ad Virg. JEn. VII. 712.

de SenecL

17.

urbs

praecipua

norum vocantur.

qua Sardiaui. ad Fam. XIII. 55. SARDONIUS, ad Fam. VII. 25. a SarLydiae, a
dinia.

RUDINI,
in

de Orat.

III.

42. incolae oppidi

SATRICUM,
piam viam.

urbs Latii antiqui ad
Phil.
II.

Ap-

Calabria Rudiarum. pro Arch. 10. Rudius eft. Sed hic quoque Ant. Auguftinus et Urfinus refcribi volebant Rudi~

SAXA RUBRA,
Cremoram
locis
:

31. locus inter

et Veios.

Aufonius quoque Ennium Rudinum appellavit, non Rudium. Item ap. Frontin. de Colon. p. 127. Rodinus.
nus.

SCANTIA SYLVA,
in

Campania

Rom. quam ^qua fcantite
107.

Agrar. I. 1. et aliis publica filva pop. Cenfores pecuariis locabant.
fuit

funt ap.

Plin.

H. N.
a

II.

SCEPSIUS, Tufc. Qu.
Myiise oppido.

I.

24.

Scepft,

SACRA

SABINI, populus Latii. VIA, ad Att. IV. 3. via urbis Romae, quae nomen habet a fcedere, quod in ea inter Romulum et Tatium ic~lum eft.
de Nat. D. II. 2. fluvius Bruttiorum inter Locros et Cauloniam in
Graccia.

SCYLLA, SCYRUS,
^Egaei.

Syrtis ad fretum Siculum.

ad Att.

V.

12.

infula maris

SAGRA,

SCYTHAE, SCYTHIA,

populi Sarmatiae.
pars Sarmatiae Europaeae.

SEBUSIANI,

Magna
nenfis
;

SAGUNTUM,
SAITAE,

urbs

Hifpaniae

Tarraco-

III. 23. a Sai urbe ^Egypti, et quidem in Delta. SALAMIS, de Off. I. 18. una ex infulis Gnecis circa Peloponncfum, nobilis clade

unde Saguntini. de Nat. Deor.

Quint. 25. populi Galliaa Lugdunenfis, ^Eduis et Allobrogibus interjefti, ut intelligitur ex loco Cicer. et Caef. B. G. VII. 64. Aliis dicuntur SeHotomannus ad gufani, item Secujiani. Caefarem probat Segufiani ; ad Ciceronem Sebuftani. Oudendorp. V. C. ad
Caef. B. G. I. 10. praefert Segufani, cum interim fateatur, plerofque MSS. et Vett. Edd. habere Sebufiani. Ap. Ciceronem nil variant, nifi quod Drefd. habet : Se~

Xerxis.

SALAMIS,
Unde
Arch.
8.

ad Att. VI. 1. urbs Cypri. Salaminii, ad Att. V. 21. pro

baginnos*

INDEX GEOGRAPHICUS.
SEGESTA, oppidum
Verr. IV. 33
gejienfes. III.
Sicilia?,

de quo vid.

XII. 20.
Latii
in

SinueJJa,

oppidum

et

colonia

unde
36.

Segejiani II. 65. et Se-

finibus

Campanias trans Lirin
Graecis Sipus,

amnem.

SEJANUM,

ad Fam. VII. ep. 1. nomen praedii, quod ab obfcuro aliquo oppidulo nomen habet, in agro Etrufco. SELEUCEA PIERIA, ad Att. XI. 20. urbs Syriae ad Euphraten. de qua vide Polyb. V. 59. et Cellar. G. A. III. 12.
26. feqq.

SIPONTUM,
ad Att. VI.
fia

urbs Apuliaj.
2.

SIPYLUS, mons
altera.

Lydias, ad

quem Magne-

SISAPO,
eam

Phil. II. 19. urbs Hifpaniae, cujus verus fnus non fatis certus eft. Ad

miniaria metalla, quae focietates pub-

SEI.EUCIA, ad Fam.
thorum.

VIII. 14. regia Par-

SEMURIUM,
tia

Phil.

VI. 6. ager a Larenlegatus. 10.
v.

pop.

Romano
I. c.

Macrob.
Etruriae

Saturn. Lib.

SENENSES,
oppido.

Brut.
in

18.

a

Sena,

SEPLASIA,
ubi
II.

Pifon.

11.

locus Capuae,
cf.

licanorum exercebant. v. Plin. XXXIII. Unde proverbium : Tenes cum fociis, 7. tanquam Sijkponem. v. Suritam et Cel. Wefleling. ad Ant. Itin. p. 444. Sed in primis Turneb. Adv. X. 16. SMYRNA, urbs Ioniae, unde Smyrn&i. SOLENTINI, in Verr. lib. III. 43. incolaa oppidi in Sicilia, quod eft Solentum
vel Solus
;

unguenta vendebantur.
34.

Agrar.

unde

et Soluntini dicuntur.

SEPTEM AQUAE,
cus agri Reatini.

ad Att. IV. 15.

La-

SOI.I, oppidum Ciliciae. SOLONIUM, ad Att. II. 3. campus agri Lanuvini. item de Divin. aliquoties.

SEPYRA,

ad Fam.

XV.

ep. 4. vicus Ci-

Hciae, in ea

Amani

parte, fub cujus ra-

SORANUS, a Sora oppido Latii. SPARTA, urbs Peloponnefi qua?
cedaemon, caput Laconicse
tiatee.
;

dicibus Arae Alexandri erant.

et Launde Spar-

SERIPHUS,

de Nat. D. I. 31. infula in mari JEgxo, inter Cycladas ; unde Seriphius. de Sen. 3.
S. Rofc. 32.

STABIANUM,
dium ad
cives

ad Fam.

lib.

VII.
lib.

1.

prse-

Stabias, oppidtim Campaniae.

SERVLLIUS LACUS,
fuit.

Romas

STATIELLENSES,
Vada
tiellce

ad Fam.

XI. 11.
et

urbis Liguriae, inter
feu Aquee Statiellonum.

Dertonam

SETINUS AGER,
tio,

Agrar.

II.

25. in La-

Sabatia, quae dicebatur,

dqua

Sta-

frugum et vini fertiliflimus, ab Setia, oppido non ignobili. SICILIENSIS, de Nat. Deor. III. 10. Agr. 1.4SICYON, ad Att. I. 13. una de feptem civitatibus veteribus Grsecia: in Peloponnefo prope Ifthmum. Celebrantur calcei Sicyonii apud veteres. vid. de Or. I. 54. et oli"jte Sicyonia? apud Virgilium in
Georgicis.

STELLATIS CAMPUS,
33- <q-

Agrar. I. 7. in mediterranea Campania, de quo adeundus Camillus Campan. Fel. DifT. II. c. Agrar.
II.

SUBURANA,
bana.

29.

tribus

ur-

SUCRO,
SUESSA,

Balb. 2. fluvius Hifpanise.

Phil. III. 4. Aurunca in pania prope Minturnas.

Cam-

SIDA, ad Fam.
phyliae.

lib.

III.

6.

urbs

Pam-

SULMO, urbs in Pelignis. SUNIUM, promontorium,
Atticae.

urbs et pagus

SIDICINUS,
lonia agri

ad Att. VI.

1.

a Sidicino, coet

SIGEUM,

Campani. promontorium, oppidum

por-

tus Troadis.

SILA SILVA

Br. 22. picariis celebris filva

in Bruttiis, prope Mamertinam urbem. v. Fabric. et Heinf. ad Virgil. JEn. XII. Fabricius ait, fe primum illum 715.

Ciceronis locum e

MSS.

reftituifle.

SILVA SCANTIA,
SINOPE,
urbs Ponti.

v. Scantia filva.

plur. ad Att. V. 9. infulaj prope Corcyram. Schol. Thucyd. ad I.47. SYNNADA, plur. urbs Phrygiae magnae. item Synnas, ad Att. V. 16. difta. SYRACUSANUS PORTUS quoties occurrit, intelligendus major: nam minor dicebatur Laccius : v. Dorvillius ad Charitonem p. 282. SYSPIRA, ad Att. II. 4. locus in Armenia
tres
:

SYBOTA,

SINUESSANUM

diver.oriura,

ad Fam.

celebiis Aurifodinis.

INDEX GEOGRAPHICUS.
T.

TANAGRA,
Bceotiae.

pro

Dom.

43.

oppidum

Tempja. Unde Temfanum inco?n?nodum, in Verr. V. 15. direptio Temfie a fugitivis. JEs Temefrum, v. Intt. ad Ovid. Metam.

XV.
urbs Calabrix celeberrima,
ad

init.

TARENTUM,

TENE,

veftibus, lanis, &c.

TARICHEA CASTRA,
ad Tarichca?n, oppidum

Fam. XII.

11.

ad Att. VI. 2. pro quo alii, probante Graevio, legunt Tenea, eft vicus maritimus Achaia;, inter Corinthum et
Tenea, Mela, Strabo, Plinius

Judaea: munitifliin

Mycenen.

mum.

Atene, manifefte pro Tenea.

TARPEIUS, mons
lium.

Romae,

quo Capito:

TENEDICA SECURIS,
11. proverbio dicitur
in

ad Qu. Fr.
iis

II.

rebus,

qus

TARQUINII, oppidum

Etruriae

unde

Tarquinienje ?nunicipiu?n, pro Caecin. 4. et
Tarquinienjis agcr, de Div. II. 23.

praeciduntur et plane celeriterque auferuntur. Originem proverbii vide in Adag.

Erafm. p. m. 1451.

f.
:

In

nummis Teneli-

TARRACINA,
ad mare, nomine.

5. urbs Latii quae et Anxur dicitur Volfco

ad Att. VII.

diorum

eft

Securis

de quibus extat
Securis.

bellus. v.

Index

Iat. in

TENEDUS,
pofita

caput Cilicia?. TARTESSIUS, ad Att. VII. 3. a Tartejf, qua? eft urbs Baeticae Hifpania? ad ipfa Baetis oftia, alio nomine Carltia, ut vulgo Geographi tradunt. Sed Valefius ad Exc. Peirefc. p. 72. docet, Carteiam efle Calpen : Tarteflus quae fuerit, non liquere. TAURI PYLAE, ad Att. V. 20. anguftiae, per quas iter patet ex Cappadocia in Ciliciam, Curt. III. 2. TAUROMINIUM, urbs Siciliae, unde Tauromi?iita?ms, in Verr. II. 66. it. III. 6. &c. de qua legendus Diod. Sic. XVI.
p. 411.

TARSUS,

Verr. I. 19. infula Afiatica ad oram occidentalem Trojano agro op:

unde Tenedii in qua urbs ejuf; nominis. Nat. D. III. 15. TERENTINA, ad Fam. VIII. 8. tribus

dem

rufticanae

nomen.
Tufc. Qu.
I.

TERINAEUS,
urbe
tus eft.

48. a Terina

in Bruttiis, a

quo Jinus Terinaus dic-

Gr. T^ettx.

TERRACINA, urbs Latii. THASUS, infula Graeca ad

Thracis oram.

THEANUM,
THEBAE,
liae
;

v.Teanum.

THERMAE,

urbs Bceotia;. Verr. II. 35. oppidum Sici-

TAURUS,

mons Afiam pene totam me-

THERMOPYLAE,

diam percurrens.

TAYGETUS,

mons Graeciae, a mari per totam Laconicam procurrens, ad ufque Arcadiam.

ibid. 43. &C. anguftus tranfitus per praeruptos montes, filvis impervios, ex Theflalia in Boeotiam et Locridem.

unde Tberm:ta?ius,

THESSALONICA,
THESPIAE,

TEANUM

SIDICINUM.adAtt.VIII.

11.

urbs Macedonis. urbs Bceotiae fub Helicone ad finum Crifleum, Mufis facra, qua? inde

diverfum a Teano Apulo pro Cluent. 69. De Sidicino capiendus eft locus Phil. XII. 11. quod non procul abeft a Calibus. it.

Tbejpiades dicuntur.

Agr.
bis

II.

35.

TEGEATAE,
Tegeae

de Divin.
de Divin.

I. 19.

incolae ur-

in Arcadia.
I.

TELMESSES,
mejji.

42. cives Tel-

regio et urbs Epiri, ad finum Ambracium. THEUTONI, Manil. 20. populi Germaniae veteris ad finum Codanum, et in infulis ejus finus, de quibus vid. Cellar. Difl*. de Cimbris et Teutonis.

THESPROTIA,

a Telmcjfo, de Divin. I. 41. urbe Cariae. Drakenborch. ad Livium XXXVII. 16. Telmijfus fcribendum

Gr.

TiX/Aie-ets.

THRASIMENUS LACUS,
clade
II. 8.

in

Etruria,

Romana

nobilitatus,
II. 7.

de

Divin.

cenfet.

THREICIUS,

de Off.

TEMENITES

Apollo. Verr. IV. 53. a Temeno, loco prope Syracufas, cujus incola; Temenita. v. Interpretes ad Sueton.

THRECIDICA
turae genere.

arma Fgladiatorum, qui Threces vel Tbraces dicebantur, ab armaet

Tiber. 74. TEMNUS, pro Flacc. 18. oppidum iEoliaj. TEMSA, Verr. V. 16. oppidum primum Bruttiorum, Scribitur etiam Temefa et

THURIUM,
eft

THURII

(nam utrumque

IX. 19. 5. urbs Calabriae, olim Sybaris difta, quo nomine propter fummas incolarum voap.
Cic.) ad Att.
III.

INDEX GEOGRAPHICUS.
De fcriptura nominis Duker. ad Liv. XXXVIII. 9. THYAMIS, ad Att. VII. 2. fluvius Epiri
luptates innotuit.
v.
ris Paullini mentio fit ; ad quem diverti viatores et cibo vinoque fe reficere poterant.

nobilis.

TRIOCALINUM,
oppido
Siciliae

THYREUM,
dem.

ad Fam. XVI. 5. oppidum Acarnanis prope mare et urbem Leucaad Fam. XV. f. TIBARENI, populi Eleutherocilicibus finitimi, a
Latii ad

Verr. V. 4. a Triocalis, mediterranece inter Hime-

ram fluvium

TRITIA,
Achaiae.

et CrimifTum. ad Att. VI. 2. urbs maritima

TIBARANI
4.

TROEZENE,
TROGINI,

Cic. vifti.

TIBUR, oppidum
nem.

Anienem am-

Unde

Tiburs, de Or. II. 65. ager

Tiburtinum Lepidi ad Att. Tiburtinum Scipionis, Phil. V. VIII. 14. 7. praedium in agro Tiburtino. TIGURINUS AGER, pagus Helvetiorum.
circa Tibur.

TIRENUS PONS,
forte in fluvio Liri.

ad

Att.

XVI.

13.

Codd. in hoc nomine variant. Sed haec Fuit Minturnis, eft optimorum leftio.

Nam

is

Minturnas

pneterlabitur.

TISSENSIS,
pido

in Verr. III. 38. a Tiffa, op-

urbs Argolidis. de Divin. II. 37. Troginorum tetrarchia dicitur Dejotaro a Caefare erepta. Sed nemo veterum Troginos memorat unde J. Gronovius, Trocmorum conjiciebat. v. Cellar. G. A. III. 4. Davies ad h. 1. TROGLODYTAE, de Divinat. II. 44. populi Africa; varii, in fpeluncis habitari foliti. Errant enim, qui unum certum populum hoc nomine dici putant. TROJA, urbs Troadis in Afia minori. TROMENTINA, ad Att. IV. 16. tribus populi Rom. rufticana, a campo Tromen:

Sicilias,

TMOLITES,

juxta ^Etnam. pro Flacc. 3. qui habitat in

to.

Feftus.

TROPHONIANUS,
phoniana narraiio
fuit.

Tmolo, pro Flacc. 19. ribus celebri.

monte

Lydiae, odo-

eft

ad Att. VI. de eo, qui

2.

Tro-

in

an-

trum Trophonii defcendit, quod

in Bceotia

TOLOSA,
Unde

oppidum

Galliae Narbonenfis.

TaJc/anum

aurum,

N. Deor.

III.

TRUENTINUM CASTRUM,
VIII. 12. in agro Piceno,
oftium^fluvii Truenti,

ad Att.

30. eft, quod Q^ Servilius Caepio e templo Tolofano fuftulit. de Orat. II. 47. ea de caufa a C. Norbano reus faftus et

oppidum ad unde nomen accepit.

TUSCI,

condemnatus

dicitur.

TUSCULANUM,
Maeculum
ris,
eft

TRALLES,
feiing.
liani.

urbs Lydiae nobilis, ad

iidem qui Etrufci. pradiurn Ciceronis in agro Tufculano, faepe memoratur. Tufurbs Latii.
II.

andrum fluvium, ex vulgari opinione, quam dubiam reddidit nuper Cel. Wefad Hieroclem p. 659. unde Tral-

de Orat.

3.

Tufculanum, CasfaTufculanum, Crafli,

TRASIMENUS LACUS, v. Thrafimenus. TREBULANUM, ad Att. V. 2. praidium
Pontii in

ad Att. IV. 16. Tufulanum, ad Att. I. 14. praedium CL_Fratris. TYBA, ad Fam. XV. 1. trans Euphraten,
five vicus, five

urbs fuerit, ignotum

eft.

agro Trebulano a Trebula, urbe Campaniae, citra Vulturnum. Primo de urbe Campaniae, non de Trebula Sabinorum capiendum effe, intelligitur ex fe cogitaffe eo ipfo Cicerone, qui dicit die, quo ifta fcripierit, tantum ex Pompeiano ad Trebulanum Pontii ; reliquis diebus fe jufta itinera fadlurum. Epiftola fequens eft eTrebuIano. Quomodo autem tam exiguo tempore potuiflet Trebulam
: :

TYCHA, Verr. IV. 53. pars Syracufarum. TYNDARITANI, ad Att. XV. 2. a Tyndari
f.

Tyndaride, urbe

Sicilise

ad Heli-

conem amnem.

TYRRHENA GENS,
TYRUS,

eft Etrufca, Etruria etiam Tyrrhenia dicla eft,

quod

urbs Phcenices prima.

V.

Sabinorum venire ? Alterum citra Vulturnum fuiffe, docet Liv. XXIII. 39.

VADA,
erat
enfi,

TREBULANUS AGER,
circa Trebulas Sabinorum.

Agrar.
I.

II.

25.

Sabatia,

ad Fam. XI. ep. 10. funt vada Sabata f. Sabatorum. Sabata

TRES TABERNAE,
in via

ad Att.

13. locus
itine-

Appia, cujus in defciiptione

in ora Genupraicipuum, non longe Savona diftans, cui adjacent campi paluftres, qui

oppidum maritimum,

INDEX GEOGRAPHICUS.
Vada
dicuntur et vada Sabatiorum feu
I. 8.

VIENNA,
gum,
in

Sabatia. Cluver. Ital. Ant.

ad Fam. X. 9. urbs AllobroGallia Narbonenfi.

VALENTINI,

Verr. V. 16. a Valentia, oppido Bruttiorum, quod et Vibon et Vibo Valentia dicitur : municipium fuit illis

VISCELLINUS,

de Amic. 11. zViJcellis, opp do Norici, quae eft Provincia Romana inter Jjanubium amnem et alpes Noricas.

VARDAEI,

VATICANUS
Romam.
VEII, urbs
Veientes,

temporibus. v. Vibo. ad Fam. V. ep. 9. populi Dalmatiae. ager, Agrar. II. 35. circa montem Vaticanum trans Tiberim juxta
Etruriae.

VITULARIA VIA,
fuit in Arpinati.
tris

ad Q11. Fr.

III.

1.

2.

Nam
in

e

Manliano

fra-

praedio,

quod

Arpinati erat, refta

in

Fufidianum Vitularia via profeftus eft; quod in eodem agro erat. cf. Manut. ad
h. Epift.

Unde

Veiens ager

;

et

populus

Etrurias,

cujus

caput

VOCONTII,

Veii.

Galliae Tranlalpinae,

ad Fam. X. ep. 23. populi quorum caput Fo-

VEIENTINA,

ad Att. IV. 16. tribus pop.

rum Vocontiorum.

Rom. VEIJA, oppidum

VOLATERRAE,
Volaterrana

oppidum Etruris. Unde
in

Lucaniae, proximum fluvio Haleti : ad quod eft portus Velinus. VELIA, ad Att. VII. 13 regio editior Romae, Palatino monti propinqua. VELIENSES, pro Corn. Balbo 24. incolae

iiada, Quint. 6.

Etruria,

non procul a Volaterris.

VOLGAE,
8.

VELINA,
Rom.

oppidi Veliae. ad Att. IV.

15.

tribus pop.

f. VULGAE, or. pro Font. pro quo Graevius repofuit Volca, populi Allobrogibus confines. Eos commemorat Crefar B. G. VII. 7. ubi item in omnibus bonis edd. Volca. lt. ap.

Melam.
Att. IV. 15. prope

II. 5.

VELINUS LACUS,ad
Veliam urbem.

VOLSCI,

populi

Italiae in

Latio.

VOLTINIA,
incolas

proPlanc. 16. Tribus Rom.

VENAFRANI,
quod
eft

oppidi

Venajri,
in fepten-

VULCHALON,

extremum Campaniae
nobile oleis.

Font. 5. locus ignotus in provincia Gallia Tranfalpina.

triones,

VENUSIA, oppidum
Lucaniae,
Venujini.

in finibus Apuliae et

patria Horatii

Flacci

;

unde

U.

VERCELLAE,
pium

ad Fam. XI. 19. munici-

ULUBRAE,
populus, ib.

Gallia: Tranfpadanae.

Latii in agro Pomtino.
1

ad Fam. VII. 18. oppidulum Unde Ulubranus
2.

VESCIANUM,
cendum

ad Att. XV. 2. praedium non procul a Minurbem, Vejciam prope tamen Vejcinum potius diqua turnis : a bene notat J. F. GronoNam et Vejcinus (Agrar. II. 25.) vius. ager circa Yefciam, dicitur.
fuiffe

UMBRIA,
UTICA,
pria,
f.

regio Italiae ad

mare fuperum

Etruriae ex

adverfum

fita.

urbs et conventus in Africa proin Zeugitana ejusparte; a qua Cato Uticenfis diftus eft.

VESERIS,

locus in

Campania fub monte
X.

Vefuvio. VIBO, ad Att. III. 3. oppidum Bruttiorum, hodie Monta-Leone. v. Graev. ad h. 1. olim Hippo diftum. cf. Strabo L. VI. p. 393. ed. Almel. et ibi Vir. doc~t. item Plin. III. 5. cujus haec verba funt : Hippo, quod nunc Vibonem Valentiam appel-

XENIAE BALNEAE,
alii Seniar,

Coel.

25. pro

quo

pars Baiarum.

Z.

lamus. v. Valentni. nus, ad Att. XVI. 6.

Hinc

Vibonenjis Ji-

ZEUGMA,

ad

Q^

Fr. II. 12.

oppidum

f.

VICENTINI,
Vincentia,

f.

VICETINI, ad Fam. XI.

19. incolae oppidi Vicentia, (dicitur etiam unde incolae Vincentini) quod
fuit

potius traclus plurium oppidorum in Ccelefyria ad Euphratem, nomen habens a ponte, quo Euphrates ibi jungitur.

fitum

in

regione Tranfpadana,

in

ZOSTER,

ad Att. V.

12.

promontorium

Venetorum

finibus.

Atticae et portus

cum

oppido.

TRIBUS ROM.
£\^Em.
vel ASmi. JEmilia.. Cicero.

XXXV.

Pop. Poplilia. f. Popillia. Pol. Poblilia. Pub. Publ. et Publil Publilia. item, Puf.
Pupl. et Puplil. Puplilia.
Pol. Pollia.

Ani. Anienfis. Cicero.

Arn. vel Arnien. Arnienfis. Cicero.
Cla. Claudia.
Clu. vel. Cluji. Cluftumina.
f.

Pom. vel Pomp. Pomptina. Pontina Cicer».
Cruftum. CiPup. Pupinia. Cicero.
2>ui. vel Quir.

cero.
Col. Collina.

Quirina. Cicero.

Rom. Romilia. Cicero.
Sab. Sabatina. Sca. vel Scap. vel Scapt. Scaptia. Cic. Ser. vel Serg. Sergia.
Stel.

Cor. Cornelia.
Efq. vel Exq. Efquilina.

Fab. Fabia.
Fal. Falerina. Gal. Galeria. Hor. vel Horat. Horatia. Lem. Lemonia. Cicero. Mac. Maecia. Cicero.

Stellatina.

Men. Mentina. Cicero.
Ouf. Oufentina. Pal. vel Palat. Palatina. Cic«fo.

Sub. Suburana. Cicero. Ter. Terentina. Cicero. Tro. vel Tromen. Tromentina. Veien. Veientina. Cicero. Vel. Velina. Cicero.
Vet. Veturia.
Vol. vel Volt. vel Voltiru Voltinia, Cicero.

Pap. vel Papir. Papiria.

Tom. X»

I

N D

E

X

HISTORICUS,
A.

ABSYRTUS,
:

Nat. D. III. 19. apud Pacuvium JEgialtus f. JEgialus diciMedeae frater, de cujus casde eft tur pro L. Manil. 9. de Nat. D. III. 26.
Ovid.
tetici,

ACHANTO,
mater

qui accufavit Aulum Cluentium. Hermagora; prascepta didicerat. de N. D. III. 21. Rhodia,

Rom.

Solis.

ACHILLES,

de Divin.

I.

30. ei propin-

Trifi. III. 9.

ACADEMICI,
Offic.
i.

Veteres iidem qui PeripaIII.

4.

et Stoici.

ibid.

I.

licentiam habent, quodcumque probabile eft, defendere. Off. III. 4. to2.

tius philofophiae

Academicse veteris de-

fcriptio, conftitutio et ratio, in

compen-

de Fin. IV. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acad. I. 4—9. Academicae philofophias hiftoria a Socrate ad Arcefilam, Acad. I. 4—12. ab Arcefda ad Carneadem, quae
dio,
cft no<va Academia. ibid. 12. Academici opinari poffunt, et fapienti opinari licere contendunt. Lucul. 35. fqq. ACASTUS, ad Fam. XIV. 5. XVI. 5. ad

denunciat. &c. Arch. 10. fepulcrum ejus in Sigeo. ACIDINUS,adFam. IV. 12. legatus,ut opinor, Sulpicii Pro Cof Achaia &c. cognomen gcntis Manlia. ad Att. IV. 3. eft C. Manlius Acidinus, princeps Catilinarii belli. Agrar. II. 24. eft L. Manlius Acidinus, qui Conful fuit cum Ful<vio Flacco. Li<v. XL. 43. E Fafiis Capitolinis apparet, fuiffe fratrem Germanum Fulvii, adoptatum in familiam Manliam. ACILII, familia plebeia, cujus praenomen Manius, cognomen Glabrio. vid. in Glabrio, et Balbus.

quam mortem Hector moriens

L.

Attic. faepiffime. Ciceronis fervus.

ACILIUS, de Leg. II. 23. JCtus, Commentarios fcripfit in XII. tabulas. Vocem Leffus non intellexit, et veftimenti

L. ACCIUS,

infinitis aliis

Heren. I. 14. et Controverfiam habuit praetore P. Mucio. Heren. II. 13. Famif.

ATTIUS,

genus fufpicatus

eft.

locis.

ACILIUS,

Off. III. 32. hiftoricus. Scripfit

D. numenta
liaris

Bruti, Brut. 28.

D. Bruti mo1

verfibus ornat, Arch. 9. annales

fcripfit,

qui Iaudantur. Brut.

8.

Hi an~
La-

hiftoriam graece. Vojfius putat efife C. Acilium Glabrionem, qui A. U. DLI. quafior et A. DLVI. trib. pl. fiuit : quod negat Chapmannus ap. Pearcium ad h. I. eumque

nales carmine ficripti fiuerunt, itaque de Leg.
I. 2.
tiiios

centum annis juniorem

fiacit,

putans

fiu'J/i

ubi cornmemoratur inter hifioricos
prcfaicos, pro Accius
alii legunt

Gracum

natione et

a Romano nomen

acce-

Macer,

quod ex Codicibus firmat Davifius. Fuit autem pceta Latinus Tragicus circa annutn U. DC. ejus fabulte fapifjime laudantur a 'veteribus, quarum Jragmenta a Stephanis, Delrione, et Scriverio colleclafunt.

piffe, quod Cicero in Bruto commemorans omnes hifioricos Romanos, in his Albinnm, qui et ipfie grace ficripfit, ejus nullam mentionem
fiecit.

Ejus opus Claudius latinumfecit, ut

patet e Li<v.

XXV.

39. ubi

<v.

Dukerum

et

f.

ACCIUS
&c.
eft

feu Attius et Atius,

Lig. 2.

Varus, de quo in Varus. De varietatefcriptura v. Burm. ad Sueton. Aug. c. 4. et Virg. JEn. V 568. T. ACCIUS,"Pifaurenfis, Brut. 78. Eques
.

Drakenb. de hoc Acilio. Sed nil magnopere prater conjeiluras afferre licet. ACRION, Fin. V. 29. Locrenfis, Pythagoreus, Platonis tempoiibus. Nemini prater Ciceronem mcmoratur, quod ficiam, nifi
Valerio

M,

ex hoc ipfo Ciceronis kco.

Sed

INDEX HISTORICUS.
Arion. Sed Codd. quam plus tribuo Ciceroni, ejufque Nomen Arion, notius ccmpilatori Valcrio. quam Acrion, quod corruptioni locum efi,
ibi

Codd.

et

edd. praferunt

L.

AELIUS,
libros
efl

ad Her. IV. 12. Satirarum infcripiit,
e

ei

Ludlius
h.
I.

<verfus

prolatus

libro primo, ncque affertur

a

fecit.

ACTIUS

f.

ATTIUS DIONYSIUS,

ad

30. pro Attius Corradus et Manutius malebant, Atticus : ut fu M. Pom-

Fam. XII.

ponius Atticus Dionyfius, fer<vus Ciceronis, in Attici gratiam libertate donatus. C. ACULEO, de Orat. I. 43. eques Rom. acuto ingenio et Juris civilis peritiflimus. ibid. II. 1. propinquus Ciceronis, quocum erat Cic. matertera ; unde filios ejus confobrinos fuos vocat. ibid. II. 65. a Craflb defeaditur. Brut. 76. pater C. Vifellii

Doufa. Brut. 46. Caepionem defendit contra T. Betucium, &c. orationes fcripfit tantum, non egit. Brut. 56. eques Rom. eruditus Gra;cis literis et Latinis, Stoicus, antiquitatis et fcriptorum veterum literate peritus, M. Varronis praeceptor, etiam a Cicerone adolefcente perftudiofe auditus. Orator non fuit, fed
fcripfit

2.

tantum orationes aliis. Acad. I. de antiquitate Romana fcripfit. de Leg. II. 23. fcripfit in XII. tabulas.
Ccgnomir.e ditius duplici,
Stilo et Prseconinus. de eo *v. Sueton. de Grammat. c. 3. <v. de eo Carrion. Letl. ant. I. 8. et colletla

Varronis.

ACUSILAS,
hiftoricus

de Orat.

II.

12.

Argivus,

non

indifertus.

Vixit ante bel-

L.

lum Peloponnefacum, autlore Dionyfo Halicarnajfo, de Thuc. Charati. Dioge?ies Laert.

Caba? f. Scabra filiinn facit, et a adnumeratum feptem fapientibus tradit. <vid de eo Jcnfium defcript. H. P. I.

/.41.

Harduino in Ind. Autcrum ad Plin. H. N. AELIUS, Pif. 27. &c. &c. Lamia cognomine, quem Pifo et Gabinius confules urbe exire juflerunt. Infgnis amicus et defenfor Ciceronis, eques Rom. qui cum ceteris
equitibus cli<vum Capitoliniim objederat,

nonnullis

cum

de Catilinariis delikeraret Senatus.

SeepiJJi-

1.6.

Menag. ad Laert. p. 24.
1. 2.

Voff.

de

IV. 2. ACUSIUS, ad Att. XI. 23. Rhodius. ACUTILIUS, ad Att. I. 4. AEACIDES, de Div. II. 56. Off. I. 13. eft Pyrrhus.

Hif.Gr.I.

P.

Lamia? Ciceroni commemoratur. Cluent. 59. tefbrnento CIuentium" heredem facit. Larinas <videtur Alium ab hcc effe P. JElium, Sexti fuiffe. jfclii fratrem, ex temporis ratione intcliiginc?nine

me

AELIUS,

tur.

M. AEBUTIUS,
Caecinae.

Flacc. 37.
Cscc. 1. accufator

Qi.AELIUS,
S.

Br. 28.
fuit.

Pastus, qui

SEX. AEBUTIUS, pro

Penno conful

(A. U.

cum M. DLXXXVII.)

AELIUS
22.

AEETAS,
III. 19.

Tufc.
et

III. 12.

Medeas pater,

et

Catus, Brut. 20. ad Fam. VII. JCtus et eloquens de Orat. I. 45.

Solis filius.

AEGIALUS
fus
:

AEGIALEUS, N. D.
efl:

apud Pacuvium

Abfyrtus.
38. libidino-

propter juris civilis fcientiam appellatur. de Orat. I. 56. commentarios fcripfit de jure civili. de Or. III. 3 3. omnibus civibus
confilii
fui

AEGISTHUS, N. D.

III.

copiam

fecit.

Top.
eii,

2. II.

quo23.

Agamemnonis interfetlcr. AEGYPTA, ad Att. VIII. 15. ad Fam. XVI, 15. fervus et deinde libertus Ciceronis.

modo
XII.
Leffus

locuphs explicat.

de Leg.

tabulas

interpretatus

vqcem
genus

non

intellexit, et veflimenti
eft.

fufpicatus

AELII, pro Cluent.

26. familia Rpm. ple-

AEMILIA,
Pauli.

Div.

II.

40,

filia

Amjlii

Catus, Pastus, Tubero, Lamia : neque plura in nummis aut aliis monumentis. Opinionem Pighii, Norifi, et aliorum, nomtn hoc deri<vantium ab allio, unde primum Allii, deinde Ailii, et tandem JEAufatlifnt, bene refellit Duker. ad Li<v. XXXII. 7. Defamilia ^Eliorum <v. Reinef. Ep. ad Hofm. et Rup. ep. 48. et Rupert. ad Pompon. Euchir.
beia, cujus cognomina ap, Ciceronem,

AEMILIANUS
cii

Scipio, Phil. XIII. 1. LuJEmilii Pauli filius a P. Africani Ma-

joris fil. adoptatus. <vid. Scipio.

AEMILIUS
L.
Paidus.

Alha. inVerr.

III.

62. fcurra,
4.

Verris familiaris.

AEMILIUS,

Phil. XIII.

vid.

L.

M. AEMILIUS
21. negotiator.

Avianus, ad Fam. XIII.

III. 4.

AELIUS,

pro Sext. 43.

Ligur. (Pifonis

M. AEMILIUS

Lepidus Porcina, Br. 25.

focer) v. Ligur.

orator bonus, orationes reliquit.

G

z

INDEX HISTORICUS.
M. AEMILIUS M. AEMILIUS
Lepidus, vid. Lepidus. Scaurus, vid. Scaurus.
fulfuit cum Metello Celere A. U. DCXCIII. Ejus res gefia cum Petreio contra Ctefarem
nota? funt e

AESCHINES
orator,

Mikfius* Brut. 95. Afiaticus aequalis Ciceronis, quo genere orationis ufus (it Memoratur etiam Strabo-

L.

I.

Cafaris de

bello

Ci<vili.

Dio L.
P.

XXXVII.

p. 50. dicit, eum melius
res gerere.

faltare potuiffe,

quam

m

L. XIV.
<vidit

et

Senec<e Contr. I. 8. quos locos

AFRICANUS

major,

Lucul.

2.

Pa-

Menag. ad Laert. II. 64. AESCHINES Socraticus, de Inv.
induttionis

jam

I.

31.

Rhetoricae

exemplum ab eo

petitum.

AESCHINES,
III. 56.

de Or. II. 23. Orator. de Or. Athenis cedit Rhodum, Iaudat

Demofthenem. Ejus oratio contra Ctefiphontem fape commemoratur apud Ciceronem. AESCHINES, de Or. Lu, Academicus cum Carneade Clitomacho Academiam
Neapolitanus fuit, Melanthii Rhcdii difcipulus, Laert. II. 64. AESCHRIO, in Verr. II. 14. Syracufanus.
obtinuit.

AESCHYLUS,
ricus.

Acad.

I.

aliifque pluribus locis.

3. Tufc. II. 10. Poeta et Pythago-

naetium fecum habet. Offic. II. 22. ejus abftinentia a Panaetio laudatur. de Or. III. 7. in dicendo gravis. Har. Refp. pro Corn. I. in fecundo Confulatu 1 2. cum Ti. Longo Senatoria fubfellia a populi confeftu feparat in Megalenfibus, et Senatui primum locum dat. de Or. II. Cenfor. Offic. I. 33. ejus filius (P. 67. Afr.) L. Pauli filium adoptat ; propter infirmitatem valetudinis non potuit patris fimilis e(Te. add. Brut. 19. Fuit tamen cum patre legato fratris L. Scipionis in be/la Syriaco in dfia, Liv. 37, 7. et Augur. 40, 42. ubi v. Sigon. Habuit et alterum filium Cnaum, ut appellat Valer. M. IV. 5. 3. quem Pighius ad A, U. 579. putat effe eum,
qui ap.

Cnidius, Brut. 91. Rhetor, quocum fuit in Afia Cicero adolefcens. AESCHYLUS Tyndaritanus, in Verr. IV. 22. AESCULAPIUS, N. D. III. 22. plures
^Efculapii.

AESCHYLUS

Liv. 41. 27.
<v.

L.

Scipio dicitur t
I.

prator.
P.

Torren.

ad

Val.

M.

c. I.

32. L. Pauli fil. 1/. L. Paulus Macedonicus, a quo jQLmilianus dicitur, quia familia? AEmiminor, Offic.
li<e fuit.

AFRICANUS

AESERNINUS,
toris

Opt. gen.

dic. 6. gladia-

nomen ab

AESERNINUS,
I. 2.

^Efernia urbe. Brut. 36. cognomen

ibid. eloquentia cumulat belii gloriam. Brut. 21. Divinat. in Caec. 21. accufat L.Cottam. de Or. IL 67. Brut. 87.

M.

Bg»v dictus
Fat. 7. &c.
4.

eft

Claudii Marcelli, Filii Marci Marcelli. AESOPUS, de Or. I. 6 1 . Sext. 5 8. Qu. Fr.

a Fannio in hiftoria. de Carthaginem capit. Verr. L

Carthagine capta Siculis monumenta

c.4. Tufc. II. 17. hiftrio nobilis. ad Fam. VII. 1. hiftrio, male agit in ludis Pompeii II. confulis. Divin. I. 37. familiaris Ciceronis, laudatur. OfF. I. 31.

fua reftituit Mil. 3. Ti. Gracchum jure interfectum pro concione interrogatus
refpondet.
Offic.
I.

25.

aQ.

Metello,

non

facile agit

Ajacem.
XI.

AESOPUS, tragadi filius, ad Att. 15. focius Dolabellae in adulteriis
pellicibus Tulliae.

cum

AETIDENUS, Flac. AETION, Brut. 18.
aliquoties mentio eft

22. Trallianus.

piclor. Hujus piSioris apud Lucianum in Ima-

(Macedonico) fine acerbitate difienfit. Q^ Fr.I. i.c.8. Xenophontis Cyropaediam noa ponit de manibus. Mil. 7. domi noctu interficitur. de Or. II. 40. in qua caede focius fuit Carbo. Sed de eadem re tantum tanquam de fufpicione hominum loquitur ad Fam. IX. 21. et auclores cadis

C

plane

incerti.

<v.

Vellei.

II. 4.

Valer.

M.

ginihus, cujus locos attulit Junius in Catal. Sed hunc locum Ciceronis non Piclor. &c.

Alius iEtion fiatuarius efi, qui mevidit. moratur ap. Theocritum epigramm. J. L. AFRANIUS, poeta, Brut. 45. imitatur

IV. 1. Plutarchus in Romulo. ad Heren. IV. 13. memoratur Scipionis nomine, item in Lalio et paucis aliis locis, quod res facile
indicabit.

C

AGAMEDES,
nio fratre

Tufc.

I.

47.

cum Trophoaedificat.

Titium. Fin. I. bat convertere &c.

3.

Menandrum
18. 19. 20.

fole-

templum Delphicum
Homericus
ille,

Ejus votum.
I.

L.

AFRANIUS,
filius

Att.

Auli

AGAMEMNON,
memoratur.

fape com-

dicitur. ad Fam.

XVI.

12. Iegatus

Pompeii in Hifpania. Nomen ejus eft etiam ad Fara. I. 1. Phil. XIII. 14. Con-

AGAMEMNON,
ad Atticum.

nomett fervi efi in Epifi.

INDEX HISTORICUS.
AGATHINUS,
tanus.

inVerr.

II. 36.

Thermi-

<valde
fit

auxiffe.

^uam

autem accommodatum

AGATHOCLES,

AGATHOCLES,
toria

in Verr. IV. 55. NotifJimus Sicilia Rex, de quo <vid. Poljb. lib. X. p. 918. inprimifque Diodor. Sic. qui L. 19. 20. A^athoclis late commemoral. de Div. I. 24. ejus Hif-

hoc nomen, ex eo intelligi poteft, quod Plinius tradit, qtiia olim <ve£ligalia in folis

pafcuis fuerint, propterea fer<vatum efife a cenforibus, ut omnia <vettigalia reipubl. pa~

fcuorum nomine in
Cenfiores

tabulis, et in paclionibui

compleclerentur.

Veftigal enim *

commemoratur.

Agathocles hifiorici

paficuis fcriptura dicitur, et Alabarches, ut

duo

fiunt, Babylonius, qui et Cyzicenus dici;

Samius, qui Sed hunc de Rep. Peffinuntiorum fcrip/it. locum de Babylonio accipiendum putat Vofjius de Hift. Gr. L. III. p. 158. T. IV. Opp.
et

tur, qucd de Cyzico fcripjit

hanc <vocem Ciceroni redVIII. 37. dicitur ab ct\$t/i* t atramentum, eftque adeo magifter ficriptura. Sed alii praferunt Arabarcha, ut in hoc Cidocet Cujacius, qui
didit,
Obfi.

Utrum

ea

Hiftoria,

quam

Cicero affert

ex

tratus mentio

ceronis loco, ita in aliis, ubi bujus magifi: in bis nuper Wefifelingius V.

Cyzicenorum rebus, an <vero ex alio fumptaft, non dixerim. Quatuordecim boc nomine <viros ex antiquitate collegit Fabric. B. G. III. II. p. 273. quibus adde decimum quintum Agathoclem, Archontem Athtnienfem Olymp. CV eo ipfo tempore, quo Delphici Apollinis fanum diripere aggrejji
libris de
.

C. de Archontibus Judaorum c. 8. diftum putans ab JEgypti Nomo Arabia. £>ua? reLibri quiftant pro priori opinione. C. ALBANIUS, Att. XIII. 31.
fiel/ere longioris eft difputationis.

dem

et res

SEX. ALBEDIUS,
C.

Phil.

XI II.

13.

Sena-

tor beneficio Antonii.

funt Phocenfes.

<v.

Paufan. X.

2.

AGESILAUS, adFam.V.
jumentis

12.

Spartiates,

ALBINUS, ad P. Sextii frater.
tifex minor.

Fam. XIII.

8.

Senator,

neque pictam, neque fiftam imaginem fuam extare voluit. Offic. II. 5. fine ad-

P.

ALBINOVANUS,

Har. Refp. 6. pon-

hominum magnas
II.
eo,

res

efficere

ALBINOVANUS,
A.

non potuit.

(M. Tullius) Vatin. 1. accufator P. Sextii de vi.
Lucul. 45. Brut. 21. M. Marcello CofT. Conful cum L. Lucullo, ejus, qui Mithridaticum bellum geffit, avo, (DCII.)
Praetor P. Scipione et
fcripfit hiftoriam

AGIS,

OiF.

di<verfus

ab

23. rex Lacedaemoniorum, qui <vixit tempore Lyfandri,

ALBINUS,

quo duce Athenienfes
fiunt.

ad ftumen JEgos
III.

<vi£li

AGLAOPHON,
excellens.

de Orat.

7.

piftor

Graece, literatus et di-

Duo
;

Aglaophontes piclores funt,
Artific.

fertus.

Ejus jocus in Carneadem,

qui

pater
gtfjit

et filius

de quibus <veterum locos con-

ipfo praetore

Romae

fuit.

De

hiftoria

Al»

Junius Catal.

bini v. Polyb.

Exc. de Vit. et Virt. p,
Sat. I. praef.

L. AGRIUS, Flacc. 13. eques Rom. AGONIS, in Caecil. 17. Lilybaetana mulier, Veneris liberta. T. AGUSIUS, ad Fam. XIII. 71. Ciceronis

1482. ad.

Gron. Macrob.

comes in
ubi

exilio.

AHALA,
II. II.

cogno/nen Ser<viIiorum. v. c.
eft fermo

Phil.
capite

de C. Servilio

Ah. qui

qui fumpfit e Gellio XI. 8. A. ALBINUS, Brut. 35. poft Red. ad Quir. 5. Conful cum M. Antonio Oratore (DCLIV.) Latine dixit. ALBINUS, Brut. 35. flamen, difertus. C. ALBINUS, Sext. 3. Senator, filiam P.
Sextii patri collocat.

Melium
ait
:

interfecit.

Shiod

in

eodem

Quid duos Servilios, Cafcas an Ahalas dicam &c. id ita inteliige Ser<vilios, facinore hoc promeritos, ut Ahala potius quam Cafica dicenntur : ut re£ie Ma:

Sp.

ALBINUS,
ALBIUS,

Brut. 25.

it.

34. Lege
eft,

Mamul-

nilia poft

Confulatum oppreflus
Sext.

tas orationes reliquit.

L.

nutius

et

Weffelingius V. C. obf.

idem
32.

<videtur,

fil. Quirina. Quint. 6. qui memoratur de Orat. II.

AIUS LOQUENS,
Dei, ara ejus.

de Div.

II.

nomen

ALABANDUS,
Alabandi
et

Nat. D.
urbis.

III. 15.

conditor

Deus

ALABARCHES,

17. eft Pompeius, quijaiiabat fe <vettigaha pop. Rqm.

ad Att.

II.

Valens in nummis Fam. Rom. p. co. 70. pro Quirina conjicit Carinas. male. non <vidit, Quirina h. I. efife nomen tribus, quod fiape apud Ciceronem adjicitur nominibus propriis, non cognomen. Statius ALBIUS Oppianicus, Cluent. 4.

.

.

INDEX HISTORICU
Larlnas, eques Rom. a Cluentio veneficii accufatus et condemnatus. Ejufdem vitricus. vid. in Oppianicus. judicium, Crec. 10. dicitur ab hoc Albio. ALBIUS, Sabinus, Att. XIII. 14. T. ALBUTIUS, Brut. 35. Athenis adolefcens fuit, perfedtus Epicureus evafit, et pene Grascus fuit, orationes reliquit. Fin. I. 3. Athenis Gra:cis Kteris operam dat ; Scsevols in eum jocus, Orat. 44. apud Lucilium reprehenditur nimium
to;m?n p. 160,
dici,

S.
teclo
l.

Balbum majorem
e- qv.i

nsming
.

ut cx

Arredio, h.

?wn

ALBIANUM

batbufiendo Jit Alledius, ut i 1 Hirro Hilius. Sed nomen hoc occurrit etiam
alibi.
<vult

loquitur,

Lipfius

ad
et

Tacit. A.

I.

10,

legi

Atedius,
:

ibi ittcntio

eum, cujus ejfe cui opinicni favet I. Fr. Gro~

putat

novius.

L.

ALENUS,

publicas tranfcribit, primorurn imitatus.

de N. D. III. 30. tabulas chirographum fex
III. 21.
filius

ALEO,

de N. D.

Atrei.

fludium in collocatione verborum. Div.
19.
Praetor Sardinias. in
fufcipit

ALEXANDER,
ALEXANDER,

ad Her. IV. 30. qui et

eum

accufatioquaef-

Paris dicitur, raptor Helense.

nem
tor,

Cn. Pompeius Strabo
ei

38. in Sardinia ipfe triumphat. Prov. Conf. 7. e Sardinia triumphum petit, qui ei negatur. Brut. 26. de rep. pecuniis accufatur a Mutio augure. Tufc. V. 37. Athenis aequo animo exul philofophatur. Memoratur etiam de Orat. II. 70. it.
III. 43.

neque

permittitur. in Pif.

ALEXANDER PHERAEUS,
II. 7. infidias

ad Fam. V. 12. ab Apelle tantum pingi, et a Lyfippo fingi vult. de Div. I. 23. Ei Calanus mortem propinquam prsdixit. de Div. II. 66. ejus fomnium. Tufc. IV. 37 Clitum interficit.

Inv. II. 49. In ThefTalia tyrannidem occupat, de Off.
uxoris,
II.

caverit.

de Inv.

Thebes, quomodo 49. ab ea interficitur,

ALCAEUS,

de N. D.

I.

28.

Deleftatur

fcil.

Tufc. IV. 33. Vir fortis, tamen de amoribus fcribit. ALCAMENES, de N. D. I. 30. Statuarius, cujus Vulcanus Athenis laudabatur. v. Val. M. VIII. 1 1 vixit Phidia temporibns. Opera ejus, quec apud Veteres commemorantur, enumerat funius in Catal.
naevo in articulo pueri.
.

commemorat Diodor.
Rhodo?;i.

adjuvantibus fratrilus. Rcm totam L. XV. Sic. p. 517. ed.
Vixit circa Olymp, CV.

ALEXANDER,
Ptolc?na:i

Agr.

II. 16.

RexiEgypti.

Piffor. et Jiatuar. in quibus inprimis nobilis

Venus Hortenjis : cujus meutio ap. Lucian. Imagg. ittit. ALCIBIADES, Or. II. 22. fcripta ejus extiterunt Ciceronis temporibus, de Div. II. 69. ejus fomnium, Tufc. III. 32. flens Socratem rogat, ut fibi virtutem
tradat.

Alexandri filius ALEXANDER, Att. II. 20. 22. poeta Graecus, Geographus, et Aflrologus, negligens homo et non bonus poeta, fed tamen non inutilis et indoclus. Efl Alexa?ider Epbefius, cognomine Lycbuus, que?n Sirabo aliique tradunt Cofnographiam ^verfilus fcripfeffe. <v. Grav. ad h. I. Alexander Poljhijior Jcripfit quoque Geographica ?nulta. <v. Harduin. in Ind. Nomin. Pliniano, Jed
i?i

proja.

ALEXION,
Tufc.
et

Att. VII. 2.

Medicus Cice-

ALCIDAMUS,
tiquus
mortis.

nobilis,

Bentleius

48. Rhetor anfcripfit laudationem corrigit Alcidamas :
I.

ronis. Att. XIII. 25.

ALEXIS,
dus.

Att.

V. 20.

fervus Attico jucun-

quod

recle

exijlimaiis etiam ap. Quintil. III. 1.
XJrfenu?n et

probat Buberius, Jic refcribendum adde

ALEXINUS,
Megaricus
de
Laert. II. 109.

Lucul. 24. Thihjophus Schola Eubulidte, de quo
1

ALCMAEON,
Is,

DaviJ. ad Cic. Tufc, III.

I.

c.
fit.
\

10. et ibi

5. furiofus
ejl

Stoico itiprimis advcrjarius erat,
tis

Menag. Ze?ioni quem tnvl-

qui parricidium fecit, ut
I.

infabulis

fophifnatibus <vexabat.

Ex

l.

c.

Cic,

ALCMAEON,
N. D.
et

Lucul. 17. Crotoniates, Pythagoricus, fideribus 11.

intelligi potefl,

eum contra fenfus

difputaj/e t

animo divinitatem tribuit. de eo et fcriptis ejus <vid. Menag. ad Laert. VIII. 83.

C.

ALEDIUS

f.

ALLEDIUS,

Att. XII. 4.

Alii 24. 27. amicus Casfaris et Attici. futant, Cafarem, Tunjiallus Ep. ad Midk-

qucrum certiludinem Z,eno defendebat ALFIUS, Vat. 16. in petitione prasturae repulfam fert. Planc. 17. Pnetor, Quaefitor in caufa Cn. Plancii. Vat. 16. laudatur a Csefare. Bomen ejus eft etiam ad

Qu.

Fr. III. 1. c. 7. et ep. 3.

INDEX HISTORICUS.
ALLIENUS,
A.
Trebonii
a

Div. in Ca?cil. 15.
Phil. XI.

homo

a

ANAXAGORAS
de Or.
III.

Clazomenius,

Phyficus.
eft.

fubfelliis, rabula.

34. Brut. II.

Periclis prae-

ALLIENUS,

12. legatus C.
interfe<fti,

ceptor. de Or. III. 15. otium fecutus

Dolabella
p. legiones

ad

Fam. XII. II. et 12. Vahns de nu;n. Lagid.
Dolabellae,

Lathyri nepos. u. legatus 1 3 1 .

IV.

ex

iEgypto

educlas tradit C. Caffio in Syria. Att. X.
15. pia;tor Lentulo et Marcello confuli-

Tufcul. V. 39. patrimonium fuum relinquit difcendi ftudio. Tufc. III. 14. quomodo mortem filii tulerit. Lucul. 31. nivem albam efle negat, quia aqua nigra, unde concreta eflet. Lucul. 37. Homceomerias. Contra has egregie difputat Lucret.

bus.

L.

I.

de N. D.

X.

II.

primus mun-

SEXT. ALPHENUS,
C.

Quint. 5. it. 24. a SylJa profcriptus. Ejus bona emerant P. Quintius et Sext. Naevius.

AMAFANIUS
Fam. XV.

feu

AMAFINIUS,

ad

Acad. I» 2. 19. Epicureus. malus auttor de philofophia Latinus. Phyfica Epicurea fcripfit, Tufcul. IV. 3. Ejus libris commoventur homines, ut Philofophiam Epicuream difcant. AMIANUS, Att. VI. 1.

ANAXARCHUS,
cocreonte.

mentis infinitas vi defignatum efie dicit. In quo quid defideraverit Socrates, et multa alia digna leclu de Anaxagora i>id. np. Beelium in Lexic. <v. Anaxagore. Acad. I. 12. confitetur ignorantiam, ut Socrates. Tufc. I. 43. Lampfaci moritur. Democriticus. Tufc. II. 22. fortitudo in fubeunda morte a NiAbderita, Democriticus
:

dum

Apud

AMMONIUS,
caufa.

ad

Fam.

I.

1.

legatus

Ptolemaei Auletas, Romam miflus, auxilii contra feditiofos Alexandrinos petendi

AMPHIARAUS,
D.
II. 3.

ad Fam. VI. 6. de N. augur. de Divin. I. 40. augnr

Alexandrum M. gratiofus fuit, cujus menfe cum ejfet una cum Nicocreonte, Cypri pra?feclo, adhibitus, eum acriter perfirinxit, quem deinde dolorem mortuo Alexandro fic ultus efi Nicocreon. <vid. Philo p. 881. Laert. IX. 58. Jufiin. XII. 13. P/in. H. N. VII. 23.

clarus et prasftans.

ANAXIMANDER
DRUS,

feu

ANAXIMAN-

AMPHILOCHUS,

AMPIA,
Balbi.

de Divin. I. 40. Argivorum rex et augur. AMPHION, ad Herenn. II. 27. de Divin. II. 64. Jovis et Antiopee filius, eodem Lyrar cantu muros tartu cum Xetbo editus. Thebanos tedificaffe fertur &c. ad Fam. VI. 12. filia Ampii

de Divin. I. 50. phyficus, praedicit Lacedasmoniis terrze motum. Lucul. 37. Omnia gigni ex infinitate naturae dicit. de N. D. I. 10. Nativos et mortales Deos facit. ANAXIMENES, Lucul. 37. Ex aere omnia fieri. de N. D. I. 10. Aera Deum facit, eum gigni, immenfum et femper
in

T.

ad Fam. I. 3. praetor Cilicis ante Lentulum. ibid. II. 16. X. 29. quae tota epiftola ad eum fcripta eft. VI. 12. tuba belli civiJis Att. VIII. 1 Pompeianus, delectum habet. De ejus tribunatu et lege de Pompeio v.
1
.

AMPIUS BALBUS,

motu

effe.

ANCARIUS, Cluent. 59. paftor. Qu. ANCHARIUS, Q^F. Sext. 53.
pl.

Trib.

Caefare et Bibulo

Confulibus,

quo

ufus Bibulus in impedienda C.

Caefaris

VelJei. Pat. II. 40.

AMYNOMACHUS,
Epicuri.

de Fin.

II.

31. haeres

cf. Laert. IX. 16, 17.

AMYNTAS,

Att. XII. 9.

Philippi Regis
fiiius h.
I.

Macedonia; pater. Amyntse L. Marcius Philippus.

ejl

AMYNTAS, Flacc. 30. Apollonidienfis. ANACES feu ANACTES, N. D. III. 21.
Jovis et Proferpinss filii, Diofcuri, Tritopatreus, Eubulcus et Dionyfius.

ANDROMACHA,

Agraria hge. in Pifon. 36. ad Fam. Macedonias proconful poft Pifonem ex pra;tura. ANCHIALUS, ad Fam. XIII. 45. fervus L. Egnatii equitis Rom. ANDRICUS, ad Fam. XVI. 14. fervus Ciceronis, qui et Menander dicebatur. Att. IV. 15. de Div. I. 1 3. Ennii fabula.
XIII. 40.

ANACHARSIS,
ejus uuja^xtM
;

Scythes,
epiftola

Tufc. V. 32. ad Hannonem.
Ejus poefis

ANDROMEDA, N. D. II. 43. fidus. ANDROMENES, Att. XIII. 24. ANDRON, Verr. III. 45. ^Etnenfis
nator.

Se-

ANACREON,

Tufc. IV. 33.

ANDRON,
filius,

ad Fam. XIII. 67.

Artemonis

tota eft amatoria.

Laodicenfis.

INDEX HISTORICUS.
C.

ANDRONICUS,
15.
farniliaris

Puteolanus.

Att. V.

Ciceronis.
III.

ANTHERUS, ad Fam. XVI. 21. fervus; ANTHROPJNUS, in Verr. V. 34. ApoL
lonienfis.

ANEMO,
:

N. D.

20. (pro quo

Davi-

Almo.) Deus Romanorum ; proprie Jius fluvius prope Romam. ANICATUS, Att. II. 20. amicus Attici. L. ANICIUS, Brut. 83. a quo Anicianum vinum, Aniciana nota. Conful fuit A. U.

ANTICLEA,
Ulyflis.

Tufc. V. 16. fuit mater Sed hoc leco Cicero ancillam nominare voluit, qu<£ Euriclea dicebatur, auctore Homero. Nifi vero lihrariorum error
efi,

ut placet Buheric.

DXCIII.
C. ANICIUS, ad Fam. VII. 26. XII. 21. Senator legatione libera in Africam legatur.

ANTIGENIDAS,

Br. 50. tibicen, qui difcipulo frigenti ad populum dixit : mihi cane et Mufis.
tari

ANTIGONUS,

ANNALIS,

ad Fam. VIII. 8. cognomen Villiorum, unde ? v. in Lex Anna/is.

Brocchus, Verr. III. 40. Senator Panormitanus. C. ANNEIUS, ad Fam. XII. 26. M. ANNEIUS, ad Fam. XIII. 55. XV. 4. legatus Ciceronis in Cilicia. ANNIA, in Verr. I. 43. ANNICERII, philofophi. Off. III. 33.

ANNEIUS

Dejot. 15. legatus Dejoad Caefarem. ANTIGONUS, ad Fam. XIII. 33. libertus Cn. Otacilii Nafonis. ANTIGONUS, OfF. II. 14. Macedonias Rex, ejus epiflola ad Philippum filium. Eft Antigonus II. Soter, qui mortuo Demetrij II. tutor impuberis filii fuit, dufta matre et diademate fumpto, ita tamen ut privigno regnum confervaretur.

Nomen habent ab
gefia?,

Cyrenaici Pbilofopbi ab Arifiippo profeEli. Anniceride, difcipulo Hequi
efl

ANTIMACHUS,
fuum, (quod
baida)

Brut. 51. poeta,

Ciceronis atate extitit,

poema The-

Arifiippi difcipulus.

ANNIUS
C.
h.

Saturninus, Att. V. 1. ANNIUS Bellienus. Font. 4. legatus
Praetoris Galliaj.
I.

Marci Fonteii,

cum recitaret, omnes praster Platonem eum reliquerunt. Obfcuritas hujus hominis pane in proverbium abiit. v. Voffius ad Catull. p. 323.

ANNIUS,
Annii
nus, a C.

Verr.

41. propinquus P.

ANTIOCHUS MAGNUS,
Syriae rex,

de Or

II.

18.

Afelli, et heres fecundus,

Hannibalem

recipit. Verr. I.

M. ANNIUS

Appius, Balb. 20. Camerticivitate donatus.

Mario

tra

21. a L. Scipione vincitur. Sext. 27. inTaurum regnare jubetur: Afia, qua

M. ANNIUS, M. ANNIUS,

Verr. I. 5. civis Romanus. Verr. V. 29. homo fplendidiflimus, eques Rom. qui teftimoninm contra Verrem dixit. M. ANNIUS, Att. V. 4. legatus Ciceronis. P, ANNIUS Afellus, Verr. I. 41. civis Rom. Sacerdote praetore urbano mortuus. T. ANNIUS Lufcus, Brut. 20. Q^ Fulvii Nobilioris collega in Confulatu A. DC. Gracchi agrariam ferenti. adverfarius Ti. Epit. Liv. 58. ubi v. Drakenb.

ille

mulftatur,

13.

ablatam

Attalo donatur. Dejot. a Romanis Afiae partem

aequo animo

fert.

ANTIOCHUS

T. ANNIUS, ad
Milo, Trib.
pl.

Quirit.

poft

redit.

6.

Epiphanes M. F. PhiJ. VIII. 8. a Popillio jubetur abfcedere Alexandria. ANTIOCHUS, Phil. IX. 2. Antiochi magni nepos : ad eum Cn. Oftavius mittitur, ut eum clafles habere et elephantos alere prohiberet. Ef Epiphanis fl. cf. ad h. 1. Polyb. Legat. 107. Antiochi X. Pii et Selenet

ANTIOCHUS
(v.

eo anno, quo Cicero revocatus eft. vide plura in Milo. T. ANNIUS Cimber, Phil. XI. 6. Lyfldici Graeci hominis filius, Antonianus. Phil. XIII. 12. praetorius, de beneficio Casfaris.

inf.) Jllius,

Seleuci

Cybiojailis frater.

T.

ANNIUS

Velina. Brut. 48. in concio-

Verr. IV. 27. Romam venit, regni JEgypti petendi caufa, et per Siciliam tranfiens a Verre expilatur. EJi is, qui vulgo Afiaticus dicitur cui Pompeius regnum Syria ademit, et Jolam Commagenen, cum
:

de N. D. III. 23. filius Veneris ex Marte. ANTEROS, Att. IX. 14, XI. 1. fervus vel lihertus Attki.

ANTAEUS, ANTEROS,

nibus tolerabilis orator. Att. XIII. 44.

particula Mejopotamia? reliquit,

unde

Rex
1.

Commagenus

vocatur ad
ut

Nam
leuc.

eundem

ejfe,

Fam. XV. Valenti de Nummis
eji

Se-

videtur, temporum ratio arguit.
libellui

De

regibus Commagenis

Maffoni in

Haymi

Thef. Britann. T, I,

INDEX HISTORICUS.
ANTIOCHUS
Afcalonita, Acad. I. 3. 4. magifter M. Varronis, e nova Academia remigrat in veterem, fcribit contra Phi-

ANTIPATER CYRENAICUS, ANTIPATER DERBETES.ad
73. familiaris Ciceronis.

Tufc. V.

38. ccecus fuit. de eo vid. Laert. II. 86.

Fam.XIIL

lonem. Br. 91.

Academia; nobiliffimus,
Lucul. 5 — 18.
Dif-

auditur a Cicerone.
putationis ejus contra

Academiam novam

compendium, Cap. 19--22.

inconftantia ejus in fentiendo, 43. germaniffimus Stoicus, fi pauca mutaffet. Lucul. 4. librum

contraPhilonem

fcribit

nomine

Sofus.

Lu-

cul. 9. quomodo oftenderit concedendum effe ab Academicis, perceptum effe hoc :

Or. III. 50. de Fato 3. poeta, qui poterat verfus hexametros, aliofque variis modis fundere ex tempore. Hujus Antipatri epigrammata funt qua?dam in Antholcgia, qute fuggeret Index Autlorum Anthcl. fubjeiius. ANTIPATER, Offic. II. 24. Tyrius, Stoicus,
Ciceronis
efi,

ANTIPATER SIDONIUS,

temporibus fioruit

et

paulo

Iibrum Ab eo dicuntur Antiochinx partes, ad Fam. IX. 8. Ex his patet vere Sextum Empir. Hypot. Pyrrh. I. 33. extr. fcripfijfe : O Aviio^oi t^* &av
nihil percipi pojfe. Nat. fcribit ad Balbum.
I.

D.

7.

ante mortuus

quam

filius

M.

Ciceronis

Athenas
tefi,

<ve>/ifjt't.

Ex

eodem loco

intelligi

po-

eum de

ojficiis fcripfiffe.

Dicitur enim

reprehendiffe Pantetium, quod in utilitatum pr&ceptis qurtdam omiferit.

ANTIPATER TARSENSIS,
ANTIOCHUS, ANTIOCHUS,
Caecin. 8. fervi

Lucul.

nomen.

Flacc. 36. libertus.

ANTIOCHUS

Gabinius, Att. IV. 16. libertus Gabinii. ANTIOPA, Nat. D. III. 21. uxor Pieri, mater Pieridum. Fin. I. 2. et ahbi tragcedia Pacuvii. ANTIPHON, Att. IV. 15. fervus, hiftrio. ANTIPHON, Orat. II. 59. nomen comi-

quod contra Academicos (in primis Carneadem) difputet. de Divin. I. 3. duo libros edidit de Divina6.

reprehenditur,

tione. de Divin. I. 52. II. 15. ftatuit ad hoftiam deligendam ducem effe vim quandam fentientem atque divinam, quae toto confufa mundo fit. Offic. III. 12. Diogenis Babylonii difcipulus, quaedam

magiftri
ftfpe a
'v. c.

reprehendit.
doclijfimis

Hi

tres

Antipatri
brcvis

cum.
Socratis

»

hominibus permifcentur.
nitnis hic

ANTIPHON RHAMNUSIUS,
aequalis,
fcripfit
:

Brut. 12.

Stanleio p.

655. qui
Ofiic. II.

fophifta,

locos

com-

efi,

a Gra?z>. ad

munes
oravit.
nufii.

optime

capitis

caufam

ratius difiinxere

Fabric.

AccuB. G. III. 15.
24.

&c.

Ab

hoc boni rhetores diili

Rham-

fonfius
niae.

/.13.

Hic efi, qui a Socrate ap. Platoncm in Menexeno et Xenopb. Memor. Socr. I. 6.
perffringitur.

ANTIPATER,

Offic. II. 14. rex MacedoEjus ad Caff.ndrum filium epiftola.

ANTIPHON,

70. conjeclor quidam fomniorum. de Divin. I. 51. ejus artificiofa fomniorum, oraculorum, et vaticinationum, interpretatio.
I,

de

Divin.

20.

II.

Dicitur rex, quia potefiate regia ufus efi, pofi Alexandri M. mortem, rege Philippo
Arida:o.

Cafjander

demum diadema fumpfit.
I.

ANTISTHENES,
unum Deum

Nat. D.

13. ejus li-

ber, qui Phyficus dicebatur.
facit.

Naturalem

Athenienfis fuit', impeKplrtis, qui et libros de
Interpretatione

fomniorum

fcripfit,
I

qui in

Onirocriticis Artemidori II.

4.

et

ab

aliis

memorantur. v. Fabric. B. G. II. 26. ubi Antiphontes plures commemorantur.

dialogus Iaudatur. quam eruditus. Orat. III. 17. patientiam et duritiem maxime in Socraticis adamarat,

Att. XII. 38. ejus homo acutus magis,

ab eoque Cynici
Rofc.

et Stoici orti funt.

L.

ANTIPATER,
Craffi magifter.

(Ccelius) Brut. 26. fcripcivilis

ANTISTIUS,
civili

32.

accufator, bello

tor luculentus, juris

peritus,

L.

Syllano casfus.

Orat. II. 1 2. L. Crafii Oratoris familiaris, fcripfit belli Punici II. hiftoriam, difertius quam fuperiores, etfi non plane probetur. Legg. I. 2. hiftoricus Latinus, Fannio aequalis, accuratius
tore.
«t/.

C. ANTlSTIUS.Verr. III. 71. eques Rom. magifier publicanorum in Sicilia. L. ANTISTIUS, Balb. 21. Oratcr. M. ANTISTIUS, Or. II. 71. Pyrgenfis. equum ei ademit Lepidus cenfor.
P.

fcripfit

fuperioribus,

tamen

fine ni-

ANTISTIUS,
probabilis
leges
reftitit

Brut.

De

compendio ejus a

M.

Bruto faclo
de

49. 63. rabula C. Julio L. F. contra
petenti, i»

in

M.

Brutus.

de eo vid. fcf/ium

(Villiam)

Confulatum

Hift. Lat. I. 8.

tribunatu A. U.

DCLXVI.

Tom. X.

H

.

INDEX HISTORICUS.
T. ANTISTIUS, ad Fam.XIII.
20. Qu.xftor Macedonix" initio belli civilis. Corcyrae moritur. Pater, ut opinor, Confulu-

ns, quem laudat Velleius II. 43.

eufando nobilitatus eft. Brut. 36. qualh Orator. Tufc. II. 24. ejus in dicendo contentio. Cluent. 50. quare nullas orationes edident. Or. II. I. omnis erudiexpers putatus eft. Verr. I. 23. putatus eft nullas tabulas conficere. falfo. ad Quir. poft Red. 5. Conful cum A. Albino. Or. II. I. Ciliciam Proconful rexit.
tionis

ANTISTIUS SEVERUS,
tribunus pl. A. tius pro Severus
Jit

ad Q^Fr. II. i. U. DCXCVll. Manulegi vult

Vetus,

ut

idem

cum

fequente, qucd placuit etiam

A. Au-

gufiino, <vel S. Antiftius

Vetus, quam fententiam ornat Spanhem. de V. et P. N. Dijf. VI. Jac. Gronovius retinet <vulgatam leilionem,
et

ibid.

banum

M'. Aquillium et C. Nor45. Cenfor de defendit. ibid. 68.

tamen de eodem
et

num,
docet.

qui

intelligit, pcfi Urfihoc Antijiia gentis cognomen

ambitu reus factus eft. ad Fam. VI. 2. bellum civile pnsdicit, Or. III. 3. interfedus in Mariana profcriptione, caputque in roftris pofitum eft. ad Her. IV. 5. v. in
Bruto. Or. I. 7. de hoc Antonio, ut et de C. Cic. Collega, et Triumviro egregia congejfit, et nummis illufira-vit Valens in Famii,

ANTISTIUS

Vetus, ad Brut. 11. libertatis vindex et defenfor, M. Bruto cariflimus. Vir adilitius, cum illa epifiola Jcriberetur, petiturus mox praturam, ut ex illa epifiola

Rom.T.

patet

;

et legatus

M.

Bruti.

M.

ANTONIUS M.
fcil.

Sp.

ANTIUS, Phil. IX. 2. in legatione a Larte Tolumnio occifus. Sed ap. Plin. H. N. XXXIV. 6. efi Sp. Nautius : quod hic reponendutn putat Harduinus ; idque -verum puto.
Brut. 25. tribunus L. Caflii legi tabellariae. M. fil. ad Fam. V. 5.
Ciceronis
collega.

91. qucd

p. jg.fqq. F. in Verr. II. 3. III. prjetor. infinitum imperium ejus,

I.

faclione Cethegi

in omnes oras maritimas gratia Cotta Conjulis A. U. DCLXXIX. avariflimus homo, Siciliam depopulatur. EJi cratoris filius t
efi

naBus

et

M. ANTIUS BRISO,
pl. reftitit

Triumviri pater, qui in expeditione Cretenji, a qua Creticus efi appellatus, periit.

C.

ANTONiUS
Flacc.

M. ANTONIUS, M.
Oratoris
tini

Antonii Cretici F.

38.

quandam infamiam.
Catilinae

Ejus fepulchrum floribus

Habuit damnatione ornatum et

N.

Phil.
ducit.

II. 2.

Q^

Fadii liberfil.

filiam

Cum

C. Curione

libidinem exercet. ad Fam. III. 6. prae-

Dom. 16. a Cicerone defenditur de majeftate reus. Vat. II. reus faclus eft de repetundis et de majeftate. Ccel. 31. accufatur a M. Ccelio. ad Fam. V. 6. Procos. Macedoniae minus
epulis celebratum.
officiofus eft in

Pompeius

Ciceronem. ad Att. I. 2. Macedonia fucceflum vult. Dicit Ciceroni partem pecuniae quaeri in Macedonia. M. Antonii Oratoris
1

ei

in

Jilius.

C.

ANTONIUS, Phil. VII. 6. frater M. Antonii Triumviri. Phil. III. 10. (qui ibidem L. Antonius dicitur, male tamen, ut
omnes fatentur)
fortiente

evocatorum in Cilicia. Phil. U. In Quasftura fine SCto, forte, lege, egeftate coactus, ad Casfarem in provinciam proficifcitur. 21. In tribunatu C. Marcello et L. Lentulo CofT. SCto contra Casfarem intercedit, et ad Caefarem fugit. Mil. 15. P. conf. Caf. B. Civ. I. 1. Clodium interficere conatur. Att.VII. 8. ejus tribuni pl. concio in Pompeium. ad Fam. VIII. 14. augur fit. Phil. II. 14. a C. Trebonio fevocatur, dum Caefar infeftus

20.

Macedoniam
Phil.

fortitus

eft,

M. Antonio

Cof. fratre.

L.

ANTONIUS,
dicitur.

V.

7.

frater

M.

Phil. I. 1. ftatim poft caedem Optimatibus favet, et Diftaturam in perpetuum tollit. ibid. 2. Amatium Pfeudo-Marium interficit in ConfuCaefari ftatuam latu. ad Fam. XII. 3.
terficitur.

Caefaris

Antonii Triumviri,
Phil.

gladiator

Afiaticus

ponit in

roftris,

et infcribit

:

PARENTI
DoPhil.
1

V. 3. a M. Antonio creatur VII vir agrorum dividendorum. Phil. VI. 5. ejus ftatua in foro. ad Fam. X. 15. eum perfequitur poft pugnam Mutinenfem Plancus cum fratre. ad F'am. X. 33. poft pugnam Mutinenfem Alpes occupat.

OPTIME MERITO.
labella evertit)

(hanc deinde

Att.
1

X.

13. ejus leones

(add. Pliu. VIII.
II.

6.) Att.

X.

o.

Cytheridem fecum leftica 24. 25. aperta portat. ad Fam. X. 30. et 1 1 ad Mutinam vincitur, quod praelium defcribitur.

Phil.

V.

9.

Mutinam

obfi-

M. ANTONIUS,

Offic. II. 14, orator. ac-

det. &c.

INDEX HISTORICUS.
Nat. D. III. 21. Mufa, ex primis quatuor, natis Jove altero. APELLA, ad Fam. X. ep. 17. APELLA, ad Fam. VII. ep. 25. libertus M. Fabii Galli. APELLA Chius, Att. XII. ig. columnarum artifex. Hunc Apellam non comtnemora<vit funnis : fied habet alium Apellam ftatuariur.i e Plin.

AOEDE,

idoneos noluit docere. ib. 17. ab eo rhetoricam didicit aliquando Cicero quo nomine fiepe ap. Ciceronem commemora/ur. Cognomen ejus efi Molo <vel Molonis. Vixit in Rhodo infula.
:

APOL LONlUS.Drepanitanus.Verr.I V.
tus P. Craffi

1

7.

APOLLONIUS, Verr. V. 7, Panormitanus. APOLLONIUS, ad Fam. XIII. 16. liberM.
F. doftus.

XXXIV.
18.

8.

APELLES,

Brut.

piftor.

ad Fam.

I.

APOLLONIUS,
APPIO,

Att.

IV.

7.

homo Gracus.

ep. 9. Venerem imperfc&am reliquit. de Off. III. 2. nemo eam abfolvere fe poffe
confifus
eft.

ad Fam. V. 12. apud Alex-

(fic enim Latini fcribunt ; <v. infcriptio ap. Scaligerum ad Eufeb. p 154. reclius tamen foret more Greccorum Apio)

andrum
voluit.

gratiofus, qui ab eo folo fe pingi

Agrar.
cit. v.

II.

19.

Ptolemsus, Rex Cyre-

narum, qui pop.
ad Att. IV.
Brut. 48.
judiciis.
III.

Romanum heredem

fe-

APENAS,
APHILIA,
orator,

8. fervus.

aptior concionibus

quam

Liv. Epit. 70. APPII, funt Claudiae familias, vid. in Claudiis.

de quibus
fcedus,

APOLLO,
mionem

23. Arcades Noappellant. ib. 16. cum Hercule de tripode certat. ib. 23. cum Jove de Creta. Lucul. 28. crinitus. Tufc. IV. 34. Sanclus. Verr. IV. 53. Temenites.

Nat. D.

APRONIUS,

Verr. de cohorte Verris.

II.

44.

homo

Q^ APRONIUS, Verr.
cumanorum.

III. 9.

princeps de-

APOLLINIS
Att.
Li<v.
II.

APOLLINARES
19.

operta, de Div. II. 55. ludi. Phil. I. 15. II. 13.

APRONIUS, Milon. 27. iuvenis. L. APULEIUS Saturninus, Brut.

De eorum

origine tirones legant

12. ubi auclcres de his ludis laudat Dukerus. Aclos ejje IV. Id. Jul. e
Cicerone, Macrobio, et Dione demonjlrat
rifius in

XXIV.

No-

62. feditioforum poft Gracchos eloquentiflimus. Hujus tribuni pl.figpe mentio eft ap. Ciceronem. De legibus ejus <v. in Ind. Leg*. de ipjo autem Plutarch. in Mario. Appiam B, C. L. I. &c. Appul. non Apul.fcribenSuet. Aug. c. 100. populi, Att. IV. 11. dicitur P. Clodius, propter feditiones et libididocet

APOLLODORUS

Cenotaph. Pi/. p. 137, 138. Pyragrus, Verr. III. 31. Argyrinenfis.

dum

Burman. ad

APULEIA,

APOLLCDORUS,

Nat. D. III. 33. Tyrannus Caffandreae. de eo lege AElian. V.

nes. Tunftallus Ep. ad Midlet. p. 98. ma<vuh intelligi Clodiam : ceterum locum <vitio-

H. XIV. 41. XV. 15.

fum
L.

putat.

APOLLODORUS, Att. XII. 23. ad ejus Chronica refpicitur. Ea funt Apollodori
Athenienfis,

APULEIUS,
fcriptor

Div. in Cscil. 15.
Planc.
11. Prjetor

fub-

Q^

Cascilii, nullo ufu forenfi.

cujus

nobis

Bibliotheca fola e
eji.

L.

APULEIUS,
tor in Afia

Mace-

fcriptis pluribus

reliqua

de eo

et

ejus

donia; Quasftore Cn. Plancio.

fcriptis v. Fabric. B. G. III. 27. de

Chroerant,

APULEIUS,
P.

ad Fam. XIII. 45.

Proquaef-

nicis autem, quce iambis confcripta
et

accurate temporis rationem defgnabant ; unde Romani iis libenter utebantur, et Laertius in defniendis <etatibus philojophorum
crebro ufus
eft
;

Q^ Philippi Proconfulis. APULEIUS, Phil. VI. 1. trib. pl.
et

tio

HirPanfa Coff. Ciceronem producit,

et de
6.

<vide

etiam

Menag.

ad

M. Antonio interrogat. Phil. XIV. Ciceronem a fufpicione fafcium ad
liberat.

Laert. I. 37. IT. 2. Bofius ad Cic. I. c. tum confundit cum Epicureo Apollodoro, qui xynoTvptcvtos diclus eji, et <vitam Epicuri
fcripfit.

populum
augur.

Att. XII. 13. 14.

fic

APULEIUS,
di-verfium

prardiator, Att. XII. 14. 17. putant ab Apuleio augure, qui in

APOLLODORUS,

Nat. D.

I.

34.

Eft

eadem

ep.

nominatur.
:

Academicus, Zenoni Epicureo aqualis, a quo
malediclis, ut Cicero ait, ftgebatur.

additur, prafdiatcr

Et fic <videtur quid quod diftinclionis caufci
eft.

APOLLONIDES, Flacc. 21. Temnites. APOLLONIUS, Alabandenfis. Or. I. z8. mercede docuit rhetoricam, fed minus

AQUILA,
peliit.

faclum, <veriftmillimum Phil. XI. 6.
fioribus Cajaris, L.

Pontius, de percufi-

Plancum Pollentia ex2

H

INDEX HISTORICUS.
Q.

AQUILLIUS GALLUS,
mirifice

Cccc.

JCtus fummus, 42. paratus in agendo et celer in refpondendo. de Offic. III. 14.. Tulit formulas de dolo malo. Quint. I. &c. faepe nominatur. ad Att. I. 1 non vult Conf. petere propter valetudincm ct regnum julaudatur.
.

27. Brut.

facerdos. gener

Ptolemai,

regis j£gypri,

qui Alexandriam, Ptolemao Aulete pulfo, occuparat : de cujus genere v. Strato XII. p.

334. add. Norif Cenotaph. Pif. p. 225.
Eji autem filius Archelai ducis Mithridatici contra Syllam in Gracia, ut ille docet.

ARCHIAS,
1.

diciale.

Top.

7.

quomodo

litns definierit.

MANIUS AQUILLIUS,
bello fugitivorum,
Siciliae.
liae.

Agrar.

II.

30.

liberalis in

civitates

in Verr.

III.

Br. 62, de Offic.

54. Proconf. SiciII. 14. accufatur

diligenter a L. Fufio. p. Flacc. 39. abfolviturpropter memoriam belli cum fugitivis. Div. in Caecil. 21 accufatur a P. Lentulo, principe fenatus. Orat. If. 45. eum defendit Antonius orator. Tufc. V. 5. crudeli morte periit. EJl enim a Mitbri.

Aulus Licinius, Poeta, Arch. Antiochenus, civitate donatus a Craffo, Ciceronem ad ftudia cohortatur et in iis juvat. ibid. 3. ejus fama, amicitiae, infignis facultas poetica, libri. ad Att. I. 16. Lucii Luculli Mithridatico bello geftas res fcribit. Sufpicatur Cicero res Metelli Numidici fcripturum. Div. I. 36. ejus verficuli quidara Latine
feqq.

converfi.

Epigrammata quadam hominis
Gr. Lucul. 47.
Dialeftide eo vid.

rejlant in Anthol.

ARCHIDEMUS,
cus,

date,

auro liquefafro in

os infufo,

necatus.

Stoicus.

Tarfenjis fuit.

AquilCeterum bunc Aquillium alterius qui a P. Lentulo accufatus eji, Jilium putat Manutius ad Div. in Ca?cil. c. 21.
lii,

M\

VIL 40. 68. 84. 88. Auftores, qui de eo egerunt, multos laudat Fabric. B. G.
Laert.

L.

III. c. 10.

Mihi non

liquet.

AQUINIUS,

Tufc. V.

22. malus Poeta,

ARCHIDEMUS, Flacc. 22. ARCHILOCHUS, Tufc. I.
Romulo
vixit.

Trallianus.
1.

regnante

ARATUS,

qui etiam a Catullo notatur, ep. 14. Nat. D. II. 41. ejus carmina a Cicerone admodum adolefcentulo convertuntur. de Or.
I.

Ab

eo

Archilochium
acerbum. 33. Tufc. I.

ediftum Bibuli. Att

II. 20. i. e.

ARCHIMEDES,
<uid.

Orat. III.

16. Lucul. 20.
II.

ARATUS
tur.
rat.

Sicyonius, Offic.

23. lauda-

25. Nat. D. II. 35. ejus fphaera. de qua etiam Sext. Empir. adv. Math. L. IX.

Patriam a tyranno oppreffam libe-

Eji auclor foederis Achaici, cujus vitam luculenter fcripfit Plutarchus : add.
Polyb. L. II.

ARBUSCULA,
qua
ejl

ad Att. IV. 18. Mima, de apud Horat. ARCESILAS, de Or. III. 18. Polemonis difcipulus. Fin. V. 31. Podagrae dolores foititer fert. Acad. I. 12. negat quicquam fciri pofTe, illud ipfum quod Socratcs
tio in

p. 57"J. et ibi Fabricium to> 7ra.1v. Fin. V. 19. patriam captam prae ftudio non fenMarcellus ejus morfit. Verr. IV. 58. tem molefte fert. Tufc. IV. 23. ejus fepulcrum a Cicerone Quaeftore repertum. ARCHONIDES, Verr. III. s 6. IV. 26.
Elorinus.

ARCHYTAS

reliquerat.

cum Zenone

certat.

Lucul. 24.

Zenonis
vertatur.

et Arcefilae difputa-

Tarentinus, de Orat. III. Pythagoreus, Philolai praeceptor. 34. Fin. V. 29. Platonis tempore vixit. Fin. II. 14. Platonis ad eum epiftola, nona inter epifolas Platonis. Tufc IV. 36. iros
potens.
Att.

quo

ARCHAGATHUS,
IV. 23.

Haluntinus, in Verr.

AREUS,

V.

9. libertus.

ARGANTHONIUS,
Tarteffiorum,

ARCHE,

Nat. D. III. 21. Mufa ex primis quatuor, natis Jove altero. ARCHELAUS, Div. II. 42. fummus Aftrologus tempore Panaetii. ARCHELAUS. Tufc. V. 4. Anaxagorae
difcipulus, idemque Socratis prarceptor.

de Seneft. 19. rex qui ocloginta annos reg-

navit, centum et viginti vixit. add. Plin. h. n. rii. 48. ARIARATHES, ad Att. XIII. 2. Ariobarzanis filius. ad Fam. XV. 2. alius,

Ariobarzanis frater.

ARCHELAUS,
filius,

Tufc. V.

12.

Perdiccae

ARION
bula.

Methymnaeus, Tufc.
ejl

fortunatiffimus

putatus.

De
I.

boc
et

tharcedus, de quo nota

II. 27. C/ex Herodoto fa-

Macedonia; rege <y. Buherius ad b. Spanhem. de V. et P. N. T. 1. p. 376.

ARIOBARZANES,

ARCHELAUS,

Rab.

Poft. 8.

Comanorum

Manil. 2. rex Cappadociae aMithridate regno expulfus. focius

INDEX HISTORICUS.
populi Romani.

Eufebes et Philoromaeus dicitur. qtti tituii etiam in nummis cccurrunt. Cilicia: Proconfuli Ciceroni commendatur a Senatu, et ab eo magno periculo liberatur, laudatur. conf. ad Fam. XV. 2.4. Attic.V. 20. Prov. Conf. 4. Gabinio
in ulcifcendis inimicis utitur.

ubertatem complexus. Acad.

I. 7.

quine

tum genus elementorum

ftatuit,

quo

ARISTAEUS,

Nat. D.
filius.

III. 18.

oliva; in-

ventor, Apollinis

ARISTAEUS,
lius.

Verr. IV. 57. Verr. V. 42. Dexionis
III. 4.

fi-

ARISTIDES,
tus
eft.

de Offic.
11.

JuJIus dic-

Themiftoclis confilium utile, quia injuftum, non probat. ARISTIPPUS, Socraticus. de Orat. III. Cyrenaicas philofophia; au£tor. ad 17. Fam. IX. 26. ejus didum de Laide. Lucul. 42. voluptatem fummum bonum facit. Offic. I. 41. licentia ejus contra morem confuetudinemque loquendi non eft imitanda.
ibid. III.

mentes et fidera. Tufc. I. 10. hTiXi^iix, de mente fententia. de Fin. V. 4. primus inftituit exercitationem de omnibus rebus in utramque partem diflerendi. Fin. V. Duplex fcribendi genus Ariftotelis, 5. populare et fubtile, caufa eft, quare interdum non idem dicere videatur. Ejus libri de moribus, utrum ipftus an filii ? Nat. D. I. 13. Scripfit libros de philofophia, quorum btc tertius laudatur. In fententia de Deo inconftans. de OfF. III. 8. honeftatem omnibus rebus praefert. de
Inv.
I.

5.

plurimum

Oratoriae profuit.

de Orat.

eloquentiam profeflus eft, quod videret Ifocratem in eo genere frequentari. ad Fam. I. 9. ejus ratio oratoria omnis libris de Oratore CiceroniaIII. 35.

nis
eft,

continetur.
1.

ibid.

Ariftotelius

mos
ad
e. or-

cum fcribimus

in fermone ac dialogo.

ARISTO, adFam.

II.

18.

Att. II.

Ariftotelia

pigmenta h.

AR

S Fin.
I

TO
II.

Cbius,
11. 13.

Stoicus.

Lucul.
I.

42.
in

namenta orationis ex

Arfftotelis praceptis.

fummum bonum
14. ejus

ARISTOTELES,

A. Licinius, Melitenfis,

de natura Deorum fententia. Ccmmemoratur etiam Arifto quidam Tufc. V. 8. qui Bruto perfuaferat, virtute effici vitam
ithxQoplu. ponit.

Nat. D.

beatam non beatilfimam, et quocum Ciceroni hoc nomine difputatio fuit : fed
ibi

ad Fam. XIII. 52. hofpes Ciceronis. ARISTOXENUS, Fin. V. 19. Muficus. Att. VIII. 4. Or. III. 33. Tufc. I. 10. quid de anima fenferit. ibid. 18. fententia de anima reprehenditur. Ariftotelis
difcipulus.

Ariftum legendum docent Dwvfius
Maflilienfis, a

et

ARISTUS,
_Acad.
I.

Academicus,
3.

Buherius.

frater

Att. Antiochi,

V.
ejus,

10.
qui

ARISTO,

Balb. 22. civitate donatus.

Sylla
fer-

au£ior ef quinta

Academia, de quo fupra ; quocum conjungitur. Tufc. V. 8. Sic enim
;

ARISTOCRITUS,

ad Fam. XIV. vus aut libertus potius.

3.

ibi legendum non Arifto

ut docuere

ad

illum

ARISTODAMUS,
V.
6.

Apollonidienfis. Verr.
II.

locum Davifius et Buherius. gifter. Plutarcbus in Brut.
et o-vfAJZimTw Hjocat.

M.
init.

Bruti
adeo

ma(plXot

Brut. 97.

Academia;
Panormita-

ARISTODEMUS, ad Att. ARISTOGITON, Tufc. I.
qui

7.

heres, hofpes et familiaris Ciceronis.

cum

Harmodio

49. Atbenienfts, Pfifrati tyrannidem

ARISTUS,
nus.

in Verr.

IV. 12.

evertit.

ARQUUS,
Tufc.
Phil.

f.

ARCUS,

Arqui.

Nat. D.

ARISTOMACHE,
Dionyfii tyranni.

V.

20.

uxor

III. 20.

Thaumantis

filius.

C.

ARISTONICUS,
CofT.

XI. 8. cum eo bellum geftum L. Valerio et P. Licinio

Agr.

II.

33.

ARISTOPHANES,
lij.

Comicus.

Legg.

II.

poeta facetiflimus. Or. 9. ARISTOPHANES, Or. III. 33. maticus infignis. Fin. V. 10.

Gram-

ARRIUS, ad Att. II. 14. 15. &c. amicus Ciceronis et vicinus ejus in Formiano. ad Q. Fr. I. 3. fummam amicitiam cum Cicerone fimulans, eum infidiofe tradlat. Sed fortaffe etiam hoc alterum ad £>. Arriuin Jtl. referri poteft, quem ipjum. Vat. I 2 famtliarem fuum appellat.
.

0^_

ARRIUS,
copia
et

ARISTOTELES,

Tufc. III. 28. fperat philofophiam brevi tempore abfolutam fore. Acad. I. 4. Socratis dubitationem et diflerendi genus relinquit, Platonis

rum

fuit,

Br. 69. grata populo verboqua, infimo loco natus,

pecuniam
Verr.

honores confecutus
et

efl.

&c.

II. 15.

IV. 20. prastor

Sicilias

defignatus, non fuccejjit Verrj, quod exorto

,

INDEX HISTORICUS.
iello fierrvili

mijfus

ejl

contra

Crixum

et

quorum illum projligavit, ab hoc 'viclus eji. Li<v. Epit. 96. Q^ARRIUS, ad Att. II. 5. deftituitur in petitione Confulatus a Caefare, quem ipfe ante juverat. Vat. 12. epulum dedit in
:

Spartacum

ASCLEPIADES, ASCLEPIADES,
amicus
Cocchius

Flac. ij. Acmonenfis.

de Or.

I.

14. medicus,
loco

Crafli, eloquens.

Hoc

induBus

Medicus
ejfe,

Florentitius

ClanJJimus

negat 'verum

quod
3
.

'vulgo, auclore s^ltnio

H. N. XXVII.
Cn. Pompeio
fius

Jiatuunt, eum tequalem
in
notis

honorem
efi etiam,

patris,

C/eJare et Bibulo Cojf.
njocat, p.

Is

fuifife,

ad

ficriptores

quem amicum fuum
Videtur autem
Siciliee defiignati,

Mi-

Chirurg. Grtecos p. 154,

lon. c.

17.

effe filius

£K Ar-

2>uod enim Crafde eo loquitur, majorem Pompeio effe de-

rii Pratoris
dediffe

et

hoc epulum

eatn ipfam

ob caufiam, ut populi au-

ram

cuptaret, confulatum petiturus.

Mag-

Quaji nott buiffe, et Plinium adeo errajfe. fotmrit Craffi tempore paulo junior fiuifife ; aut probabile fit, Plinium, diligentem ficrip.
torem, in re errajje, qu<e non

nificum

hoc efulum

futfife

'vel

Horatii locus

muhum a fiuit

indicat Satir. II. 3.

temporibus

abefifet.

ARSACES,
thorum
Cilicia.
alio loco
;

ad Fam. VIII. 14. Rex Parquocum Cicero bellum geflit in

M. ASELLIUS, Clu. 61. Larinas. ASELLIUS, de Legg. I. 2. hiftoricus Latinus languidus et infcitus.

EJi Orodes, Phraatis III. fil. ut a Cicerone iiocatur. ARSINOA, Nat. D. III. 22. Arfippi uxor. ARSIPPUS, Nat. D. III. 22. Arfino<e vir, jEfculapii cujufdam pater.

ASELLUS,
ASINIUS,
ficio

Or.

II.

64.

Phil. XIII. 13.

tarius, qui fe ipfe fecit

Senator volunSenatorem, bene-

Antonii.

ARTAVASDES,
ARTAXERXES,

Att. V. 20.
filia

Rex Arme-

niorum. V. 21. ejus filio. ad Fam. XV. 2.

nubit Dejotaro

ASINIUS ASINIUS
primi

Larinas, Cluent. 13. Dento, Attic. V. 20.
exercitu Bibuli.

Centurio

pili in

Att. X. 8. Xerxis filius, ad quem Themiftocles confugit. ARTEMIDORUS ^tnenfis.Verr. III. 44.

ASINIUS

Polho, ad Fam. X. ep. 33. amicus Antonii. ibid. 31. et 32. 33. ex Hifpania, cui a Csefare prsefettus erat, ad

ARTEMIDORUS
ARTEMIDORUS
plum
expilavit.

Cornelius, Verr. III. 49. medicus Verris. Pergseus, Verr. III. 21. quo adjutore Verres Diana? Pergasas tem-

Ciceronem

fcribit,

et

libertatis fe
epiftolce fiu,:t

dum
egit

oftendit

&c.

Ejus

cupiLib.

ARTEMIDORUS,

Verr.

I.

31. quifit ne-

fcio, et widetur ibi locum non habere.

Neque

X. 31. 32. 33. De eo diligenter et accurate P. Manut. ad l. c. ep. 31. locis 'veterum de eo congejiis. cfi. Intt. ad Horat. Carm. II. 1 de ejus pojieris v* Lipfi. ad Tacit. A. III. 75. inprimis Rykium ad Ta.

de ullo Artemidoro fermo, fed de Philodamo : quod nomtn etiam Pantagathus reponebat. ARTEMISIA, Tufc. III. 3 1 Maufoli regis Cariae uxor. fepulcrum magnificum
.

cit.

p. 112.

ASPASIA,
celebris,

de Inv.

I.

31. Sophijiria Milefiia

Socratis in eloquentia Jiudio magifi-

Maufolo

Halicarnafli extruxit.

tra, Periclis tandem uxor : de qua *vide in primis Plutarch. in Pericle p. 165. ed. Wechel. ubi accurate de ejus natalibus,

ARTEMO, Verr. III. 87. Entellinus. ARTEMO, ad Fam. XIII. 67. Laodicenus.

artibus,

*vita genere

&c.

agit.

ARTEMO
nator.

ARTEMO,
ARUNS,
P.

Climachias, Verr. II. 51. Cephaleditanus. Verr. III. 45. ^tnenfis Se-

ASTARTE, N.
ASTERIA,N.

D.

III.

23.

Venus

Syria,

qua; Adonidi nupfit.

Tufc. IV. 22. filius Tarquinii Sup. qui cum L. Bruto fimul interiit. L. ARUNTIUS, ad Fam. VII. 18.

D. III. 16.18. Latonae foror, ex qua Hercules Tyrius. ASTYAGES, de Div, I. 49. eo regnante,
quae Solis defeftio fadta
eft,

eam

praedicit

Thales.

ASCITIUS, Ccel. 10. in fufpidonem interfe&i Dionis, Alexandrinorum legati, contra Ptolemaeum, vocatur.
Patrenfis,

ASTYANAX,
C.

Att. IV. 15. tragcedus.
I.
1

ATEIUS
fum
in

Capito, de Div.

6.

Craf-

ASCLAPO
XVI.
9.

ad Fam. XIII. 20.

ASCLEPIADES,

medicus. Tufc. V. 39. Eretricus fhilofophus. Cascitatem aequo animo fert.

p:ovinciam abeuntem diris profequitur, et propterea ab Appio Cenfore tanquam ementitus aufpicia fubfcribitur.
Origines inimicitiarum lege
aj>,

Dion.

Caffi.

XXXIX p.io$.

INDEX HISTORICUS.
C.

ATEIUS
mcmoratur
inimicos.

Plaguleius, ad Att.

X.

8.

com-

dici putant pro nus.

inter

Caifarianos

Ciceronis

Atta, qui fuerit poeta Lati^ Sed cum Abramio Gravius tnterpreSenes

tatur

:

philofophos

Graculos.

quos

L.

ATEIUS,
Fam. VIII.

L. F. Anienfis Capito. ad
8.

•vide.

ATTALUS,
ei

ATHAMAS,

Har. Refp. 18. furiofus poft matricidium faclus. Tufc. III. 5. furiofus. ATHAMAS, Pif. 36. faltator, L. Pifonis in Macedonia comes.

Rex Pergamenus. Sext. 27. Afia AntiochoM.adempta condonatur. Dejot. 7. in P. Africanum liberalis fuit : ubi tamen aut Cicero lapfus efi, Attalum pro Antiocho ponens, aut Antiochus (M.)
reponendus.
<v.

ATHAMAS, Attic. ATHENAEUS, ad
Ariobarzanem

XII. 10. fervus.

Fam. XV.

4.

apud

gratiofus.

ATHENAGORAS,
ATHENAIS,

Cymsms,

Flacc. 7.

ad Fam.
Veir.
II.

XV.
54.

4.

nomen

fce-

minas, uxoris, aut matris Ariobarzanis.

Drakenb. Stem$j. mate <v. Rupert. ad Befold. c. 1 2. Spanhem. de Ufu et Pr. N. Diff. VIII. p. 511. ATTALICA, in Verr. IV. 12. in peripetafmata auro intertexfa, ab Attalo rege inl.

Urfnus ad

c. et

ad

Li<v.

epit.

De Attalorum

ATHENIO,
cum
dius,

Harufp. Refp. 12. dux fugitivorum et Siculorum, qui
fugitivis
1

'venta et ufurpata.

ATTALUS
ATTALUS

Attic. II.

2.

conjunxerant. Hinc Athenio dicitur Sex. Clofe

ATHENODORUS
14.
lius,

quiafuit dux fernjorum Rom<e tumultuantium, ut Aihenio fugitivorum. Lalvus, Att. XVI. 11.
Tarfenfis,

ATHENODORUS,

Sandonis

fi-

Q^Fr. I. 2. C.4. Quinti provincia. Netinus, Verr. IV. 26. ATTICUS, Attic.XII.23. annalis ejus:y?» liber, qui laudatur. Brut. 3. ad Att. III. 20. adoptatur ab avunculo. II. 1. fcripfit de Confulatu Ciceronis. Brut. 45. ejus ftilus. de Fin. II. 21. colligit hiftoriae theIphemeneus, ad

homo Grscus de

ad Fam. III. ep. 7. (Cafaris Oclauii praceptor.)

Philojophus,

fauros.

Videtur de

ex

eo colligitur,

Hiftoria peritijjimum fuiffe etiam quod in epiftolis fape a Ci-

"NohiMt&te fcripfijfe. de
1
.

eo Sueton.

Claud. 4.
III.
c.

cerone de rebus hijioricis confulitur.

Epicu1.

Fabric. in Catal. Stoic.

B. G. L.

rtumfuffi, opinio

eji.

v.

ad Fam. XIII.

ATHERIANUM jus,
Aterio potius.
mifcue
effe

5 de eo extant conjeclanea Cl. Harkenrothi in Obf. Mifcel. No<v. Vol. I. p. 49.

tontra d.fputat Tunftailus Ep.

ad Midleto5. filia

num p. 171
ci
;

ad Fam. IX. ep. 18. ab Atherio quodam tcl Hatherio JCto, tel

ATTICULA,
A.
C.
Cascinam.

fq.

ad Attic. VI.

Atti-

quce et Csecilia dicitur.

Aterium

et

in libris docuit
I. 7. 8.

C/.

Haterium proTorren. ad
effe

ATTILIUS,

pro Caxin. 10.
Rofc.

teftis

in fua
le-

Valer.

M.

Jus Aterianum non

ATTILIUS,
gati.

Am.

18.

cibum, inde patet, quod, ft cibus effet, ambiguitatis lufus et jocus tollentur. Neque

manu femen fpargentem
de eo
Valer.

conveniunt

IV. 4. de Paupertate
I. init. Plin.

tamen de

lege

Ateria cum Cortio capiendum
temporis JCto.
eo tempore fuiffe,

;

Columella de
5.

R R.L.
F.

XVIII.

fed de
equites

illius

Aterios autem

Hic

eft,

qui primus

Serrani cognomen

Rom.

ex

loco

Vale-

accepit

M.

rii colligi poteji.

495. et 503.

M. N. Corful fuii A. U. Non autem fuit fiiius illius
Paenis capius
eft,

ATIDIUS,
fec~lus.

Verr. III. 32.

C. Verris praj19.

Reguli, qui

a

uti 'vu/go

putant.

ATILIUS,
ceronis.

ad

Att.

V.

debitor Ci-

et multos <vulgares errores refellit Ptrizon. Ani-.

De fami/ta
c.

Attilia optime egit

mad<v. Hift.

1.

Labeo, pro Dom. 47. a Q^ C. Metello Cenfore e Senatu ejicitur, et poftea ejus, Metelli Macedonici, bona confecrat in tribunatu. ( Plin. Hiji. Nat. VII. 47.) idem Cn. Lentulo Cenfori facit. L. ATRATINUS, Ccel. 1 filius L. Atratini ejus, qui a M. Coelio de ambitu accufatus erat ; accufat Ccelium de ambitu. Patrem defenderat Cicero. ATTAE, Sext. 51. quidam per Enallagtn
.

ATINIUS

L.
L.

ATTILIUS,
teftis in

pro C<ec. 10.
ad
Att. II.
3.
:

A.

filius,

Caec.
ubi tamen
qui
eft

ATTILIUS,
Afranius p. 40.

Tunftallus legi hjult

A.

filius

L.

M. ATTILIUS REGULUS,

F-in.

V. 28.

Sext. 59. &c. de Oftic. III. 26. bis Conful fuit. de Senecl: 20. Carthaginem redit

ad fupplicium.
CaUtinuty Nat.

M. ATTILIUS

D. IL

23.

INDEX HISTORICUS.
tator

Fidem dedicat. Ccnful A. 495. 498. DicA. 504. A. F. C. N. Ejus eliam
mentio

C. Avianus F.vander
23. ftatuarius.

dicitur.

ad

Fam.VIL
Flaccus.

M.

pro Planc. 2,. de Soucl. 17. ATTILIUS, Acl. I. Verr. 13. de
cji

C.

AVIANIUS,

vel

A\ IANUS

ma-

jeitate

damnatus.

ad Fam. XIII. 35. 75. C. AVIANUS Philoxenus, ad Fam. XIIL
35.
Siculus, a Caefaie in
relatus, Ciceronis
ujus erat,

Sex.
5.

ATTILIUS,
Cof.

cum

Off. III. 30. Attic. XII. Furio, legem fert de fcedere

bencficio.

Novocomenfes Nomen afdebuiffet

Numantino.

fumpfet Flacci Aviani, quod eo familiarij/ime

ATTILIUS,
Rom.

ad

Fam. XIII.
I. z.

62.

eques

cum

Tullii nomen

afumere

ob beneficium.

ATTILIUS,
tram
S.

de Fin.

Sophoclis Elecqualis
fcriptor
?

AVIDIUS, Leg.
et

II.

3.

dicitur a

Pompeio

Latinam

facit,

confer Att.

XIV,

20.

Gavianus, Sext. 34. tribunus plebis, qui Ciceronis reftitutionem impedierat : Serranum fe ferebat adoptatus in familiam Atiliam. de eo et de hoc
:

ATTILIUS

Cicerone defenfus effe. pro quo Dai/is, cum Manutio et Lamb. Balbus. AVILIUS Larinas, Cluent. 13. AVITUS, Or. 14. efl Cluentius, pro quo eji
Oratio.

AVIUS,
eji

loco nj.

Perizon.

/. c.

vel AULUS, Att. XII. argentarius, Att. XIII. 4.
f.

5. forte

ATTIUS
cotem

Navius, de Div.

I.

17.

augur,

M. AULANUS,

AULIANUS,
Capua
eji
eji.

Sext. 4.

tentatur a Tarquinio Prifco.
praecidit.

Novacula

Tribunus militum C. Antonii, Catilinarius, a P. Sextio

expellitur.

C.

ATTIUS
mone
civili.

Pelignus, Att. VIII. 4. Sulportas aperuit Antonio in bello

AULETES, AULUS,

Poftum. 10.
2.

cognomen Pto-

lemaei, qui regno pulfus

ATTIUS Poeta. vid. Jccius. M. ATTIUS Balbus, Phil. III.
L.
rius.

Att. VI. Auli Lex.
filius,
eji

eji

Gabinius. vid.

6.

Praeto-

AULI
16.

Att. I. 20. Afranius, Att. I. idem L. Afranius.
:

P.

ATTIUS,
entii.

T. ATTIUS,

Att. VII. 13. v. in P. Varus. Cluent. 23. accufator Clu-

AURATA,
infra.
cianis

Or. I. 39. eji Orata de quo Cur hic fcribatur Aurata, lepidam rationem affert Chapmannus in notis Pear-

ATTIUS,

AUCTUS,
torius,

ad Fam. XV. 17. pigmer.tarius. ad Fam. XIII. 50. (Acilius)

ad

Off.c.

III.

16.
16.

Proconful, Sulpitii fucceffor.

AURiiLlANUS, Att IV. AURELIUS, Att. XIV. 9.
XVI.
C.

CN. AUFIDIUS,
tum
tamen

Tufc. Qu. V. 39.

Prae-

Cicerone puero, caecus, in Senavenit,

ab Hirtio Germanis praepofitus. AURELIUS, ad Fam. XVI. 24. ad Att.
15. creditor Ciceronis.

hiftoriam Graecam Fin. de V. 19. Dom. 13. adoptat Oreften, SEXT. AUFIDIUS, ad Fam. XII. 26. 27.
fcripfit. cf.

AURELIUS,
Fam. XIII.

Verr.

I.

U. DCLXXVIII. cum
L. et C.

50. Conful A. L. Oftavio.

AURELII,

T. AUFIDIUS,
tii
lii.

Br. 48. JCtus,

T. Juven-

et P.

Orbii aemulus, frater M. Virgildem ejfe videtur, qui Flacc. 19.
:

M. AURELIUS SCAURUS,
Latine dixit,
in

L. filii, Orefia, ad 40. orationes reliquerunt. Brut. 35.

Praetor Afiae vocatur

ut placet etiam Cor-

rado

ad Brutum.
Att.
I. I.

AUFIDIUS,
opinio erat.

inter eos ponitur,

quos competitores Ciceroni in Confulatu fore

Diwrjus

eji

ab Lurcone, qui
Forte
eji

(Conjul A. U. DCLVI.) 19. Quaeftor L. Flacci, Flaccum ei accufare non permittitur, Verr. I. 33. Ephefi prohibitus eft fervum e templo Dianae abducere. L. AURIFEX, Orat. II. 60. eques Ro-

Q^

Caecil.

eo fere tempore tribunus plebis fuit.

manus.

T.

Aufidius, de quo ante.
Att. VI. 1. amicus Ciceronis.

AUFIUS,

AURIUS, M. AURIUS,
A.

Cluent.

8.

Larinas.

Melinus, Cluent. 5. Larinas.
ibid. 7. Larinas.
Pif. 36.

AVIANUS,
C.
nius,

Lucul. 25.
vel

Puteolanus, ami-

duxit Cluentiam.

cus Ciceronis.

Num. AURIUS,

AVIANIUS,

AVIANUS
M.

HammojEmilii

AUTOBULUS,
nis in

faltator,

L. Pifo-

ad Fam. XIII. 21. Avianii libertus, idem eji,

Macedonia comes.
Brut. 68.

qui ep.

27.

P.

AUTRONIUS,

orator fola

.

INDEX HISTORICUS.
voce probabilis.
tus
tur,

Syll. i. conful defigna-

cum
cum

P. Sylla de

ambitu condemna-

BALBUS, BALBUS,
lii.

Att. III. 2. 7. exulat. pojlea conjuraCtitilina.

Syll. 19. Faurti libertus. p. Ccelio 11. accufator M. CceForte e/i P. Oclavius Balbus.

vit

BALBI

duo, Orat.

III.

21.

Stoici. vid.

iri

AXIUS,

Att. IV. 15. fenator, qui in Rofcis villam habuit, ad Att. III. 15. de hoc
interpretantur Sueton. Jul. Caf. 9. Idem inducitur ap. Varr. R. R. III. 2. ubi et

Lucilius.

BALBUTIUS, Cluent. 60. Larinas. BALEARICUS, de Div. I. 2. Metellus.
v. Metellus.

'villa ejus

in Rofcis commemoratur

BALLIO, Q^
X.
lenonis.

Rofc. 7.

nomen Comicum
II. 36. e/i

Q^AXIUS,
1 1
.

Att.

I.

12. fcenerator. Att.

forte idetn cum/uperieri.

M. BAMBALIO, Phil. dius, M. Antonii /ocer,

Q. Fa39.

patcr Fulvia.
III.

B.

BANOBAL, Venerius. Verrin. BARBA Ca/fius, Phil. XIII. 2.
faris et

amicus Caeamicus Cae-

Antonii.
Phil. XIII. 2.

BABULLIUS,

BACCHUS,
chi.

Att. XIII. 48. Nat. D. III. 23. multi BacI.

BARBATIUS,
faris et

Antonji.
Offic. II.

BARDYLIS,
Bceotius,

BACIS,

BAEBIUS,

de Div. Att. IX. 14.

18. augur.

homo

obfcurus,

propter sequabilem magnas opes habuit.

IUyricus latro, pranla; partitionem„
1

1.

fed non infans.

BARNAEUS,
L. Pifonis in
nator.

Att.
f.

XIV.

19.

M. BAEBIUS,
Macedonia
gatus

Pif. 36. juftu

M. BASILIUS,

Bafilus, Cluent. 38. Se-

interficitur.

Q^BAEBIUS,

Tampilus, Phil. V. 10.

LeSa-

Romanorum ad Hannibalem
Cognomen
et

guntum obfidentem.

Tam-

BASILIUS, ad Fam. VI. 1;. Casfarianus, qui poftea in eum conjuravit. BASILIUS, Phil. II. 41. gladiator de grege

philnsfcribitur in Fafiis Cap. v. Duk. et Drakenb. ad Liv. XL. 17. In nummo gentis Babiee eft Tampilus. add. Grav. ad l. c. P. BAGIENNUS, ad Fam. X. 33. Legatus aut Prafeclus Antonii fui/fe videtur.

M. Antonii. BASILUS. Att. VIL

9.

buftum

Bafili,

hv

cus in via Appia Iatronibus infeftus. BASILUS Minucius: v. in Minucius. BASSUS, ad Fam. VII. 20. vid. Cacilius.

BALBILIUS,

Att. XV. 13. amiciffimus Ciceroni, qui eum fubfidium feneclutis Mongaltus intelligit Balbum fuas vocat. minorem probat Olivetus V. C. BALBINUS, ad Att. XIII. 21. Cajfarianus. BALBUS, cognornen Ampiorum, Luci/iorum, OcJaviorum, et Thoriorum : ubi vid. major, Att. VIII. 9. pro quo eft oratio dejure civitatis. Fuit Gaditanus, a Cn. Pompeio civitate donatus, rogatu Lttc. Cornehi Leutuli, unde ab eo nomen a/Jumpftt. de e» vid. argumentum orationis. Fuit gra:

BASSUS

Lucilius. v. in Lucilius.

BATTARA,
Vacerra
:

ad Fam. VII.

9. pro

quo

alii,

BATTONIUS,
et Ciceronis.

videtur familiaris Trebatii fuiffe. Att. VI. 8. amicus Attici

M. BEBRIUS,
C. Annius

Cluent. 16.

Senator

Rom.

BELLEROPHON,

Tufc.

III. 26.

BALBUS

BELLIENUS, Font. c. 4. Hunc a C. Billieno (v. infr.J pudiver/um non tet Triftarus Comm. T. 1. p. 90. quod mihi temporum ratio pertnittere non vidtiur. Nec
verum

Att. VII. 3. Tartefiius dicitur. ibid. VII. 7. a Theophane Mitylenseo adoptatur. ibid. II. 12.
tiofijfimus

apud Cafarem.

eum habuif/e duarum gentium eft, Bellienus e/t cognomina per adoptionem. nomen. Nec denique Betilienus reponendunt
etfi

pro Bellienus,

in

nummo

occurrit, et

Quindecim-Vir.

In orat. pro Balbo inter-

Seneca reddendum videtur.
nornen in libris occurrit.

Nitnis fape hoc

dum L.
Plin.

Cornelius fmpliciter dicitur.

Ad
L.

con/ulatum fervenit gratia Ca/aris. de eo v.

BELLIENUS,
nus,

Phil.

II. 36.

PompeiaCajfarii

H. N. VII. 43.
e/l

BALBUS,

e

/ratre nepos Corn.

Balbi

;

cujus domus pofl caedem incenfa eft et deflagravit.

unde minor Att. VIII. 9. dicitur.
Pollionis quzeitor fuit in Hifpania
flagitia

Afinii
:

ejus

BELLIENUS, ad Fam. VIII. Demetrii. Cum prcefidio eft

ij. verna
Intemelii.
alter

commemorantur. ad Fam. X. 32. eo v. Plin. H. N. V. 5. dt Tom. X.

quo forte non diverfus eft Fam. XVI. 22. homo peffimus,

A

ad

flagitio-

INDEX HISTORICUS.
fus.

Quidarn
eji.

:

Bilietius

:

quod idem

tio-

BITON,
c
2.

Tufc.

I.

tnen

mors placida.
Nat. D.
e
III. 16.

47. pietas in matrem, Cleobis frater.

BELUS,
cules.

Indorum Her34.

BLANDENIUS ZEUXIS,
2.

ad

Q^

Fr.

I.

L.

BESTIA

Ca/purniis Brut.

bonus

BLESAMIUS,

tribunus Plebis,

Popilium a C. Graccho

Dejot. 12. Dejotari legatus.
II.

Gallo-Graecu»,
nobiles

expulfum fua rogatione reitituit, poft confulatum oppreffus efl lege Mamilia.

BLOSSII, Agr.
bello Punico

34.

Campani

II.

Calpamix fami/ia. XIII. 12. Ccel. II. accufatur de ambitu, in petitione praeturae. defenditur a Cicerone. Qu. Fr. II. 3. Phil. XII. 8. et Phil. XI. 5. confulatum in Bruti locum petit. T. BETUCIUS, Barrus Afcu/anus. Brut. 46. aliquot orationibus Afculi habitis, et una Romae contra Csepionem, nobilis, cui Ccepionis ore refpondit ^Elius. BIAS, Parad. I. I. Priene patria : deAmic. 16. e feptem Sapientibus. M. BIBULUS, Att. I. 17. Caefaris amicitiam quarit, a^dilitate et praetura omiffam, ut confulatum eo facilius confequaHar. Refp. 23. Casfare Collega in tur. Confulatu leges ferente femper fervat de
Beftia
eft

cognomen

C

BLOSSIUS, Cumanus, de Amic.
Pbi/ofophus
Sloicus,

BESTIA,

Phil.

Roma

auditor,

II. Antipatri Tarfenjis de quo vid. Plutarch. itl

Graccbis p. 827. ed. Wech. ubi dicitur incitaffe Ti. Gracchum ad legem Agrariam ferendam ; de qua re poft accufatus, fe amicitia fumma 77. Gracchi defendit* Cie. I. c. BOETHUS, Verr. IV. 14. caelator etftatuarius,

laudatus
8. ubi

Plinio

XXXIII. 55.
dicit.

XXXIV.
quam

argento me/iorem fuiffe,

cetero genere

materia

Cartha-

ginienfisfuit, tefie Paufan. L. V* cap. 17.

BOETHUS,

de Div. L 8. II. 21. Stoicus, prognofticorum caufas elicere conatus eft. Sed eftecit tantum, ut earum rerum rationes paterent, quae in mari ccelove fierent. de eo et a/iis hujus nominis v.

Menag.

ccelo.

15. Caefar de adoptando Clodio legem Curia-

Dom.

fervat de

ccelo,

cum
pl.
tri-

ad Laert. VII. 143. Laertioi. memorantur libri de Natura et

e.

148. 149.

de Falo, in

tam fert. Vatin. 9. Vatinius trib. Confulem in vincula ducit, reliquis
bunis mitti jubentibus. Att.
edictis, quae
II.

quibus forte libris de prognofticis egit.

BOGUDES,
taniae

ad Fam. X. 32.
:

Res Mauri-

19. ejus

norutn

quod
tur,

domo abditus (vim Cafariatimens) dat, irafcitur Pompeius, iis Iaceratur. 21. In Caefarem acerba

mentio fape ap. Hirt. Be/l. Afr. 23. 25, 59. 60. a quo
cujus

Tingitanae

edidla dat, quae inde Arcbilochia dicuncenfet, ut pontifices de

Dom. 26. domo Ciceronis Proconful ftatuant. ad Fam. XV. 1. Syriae. XII. 19. quam diu Parthi in propopulo vehementer grata.

Bogudis et MauritaniaBogudiaa/ias Tingitana. BOIUS, ad Herenn. IV. 3. nomen curforis. v. Gronov. ad b. I. M. BOLANUS, ad Fam. XIII. 77. amicas

Regnum
na
:

qua

forma

vincia ejus funt, Antiochia fe tenet, urbe

BONA

munita. VIII. 6. contra Parthos male pugnat. II. 17. Ciceroni Proconfuli Ciliciae invidet. Brut. 77. fcriptitavit accurate.

A/ii fcribunt BoIIanus : qua: etiam ap. Horatium. eft DEA, Dom. 40. &c. Ejus faera habita in adibus Pontif. M. a matronis pro

Ciceronis.

fa/ute pop.
temp/is

Rom. De Bona Dea Sacris, &c. prac/are obfervata funt ap.

Bello civili periit. 22. idtm qui

BILIENUS, ad Fam. XVI.
Bellienus, ubi v.

BRENNUS,

C.

BILIENUS,
ti

Brut. 47. aequalis JCti. laudatur. v. ibid.

M.

Bruvia

Brouhhufium adTibull. p. 124. 125. 333. de Div. I. 37. cum Gallicis copiis fano Apollinis bellum intulit. Pythiae de ea re refponfum.
Att.

BRINNIUS,
heredem

XUI.

12. 14.

Ckeronem

A. BINNIU5, Cluent. 59.
Latina.

Caupo de

facit.

T.
III. 26. ejus

BION,

apophthegma. BITHYNICUS, ad Fam. VI. 16. Cafarianus e gente Pompeia, fil. Q. Pompcii
Bitbynici, A. N. a Bitbyt/ia diclus, devitla

Tufc.

Lig. 4. 11. avunculus Farixfami/ia cognomen. BROGITARUS, Gallo-Graecus. Har. Refp. 13. 27. Ei Clodius facerdotium

BROCCHUS,

Q^Ligarii.

Peflinuntium vendidit, expulfo jufto facerdote, et regis

a patre.
turfuit.

Poft mortem Cafaris Sici/ia

pra-

nomen
III.

dedit.

BRULLA,

de Or. vehementius talis.

23.

deleftabatu*

:

INDEX HISTORICUS.
BRUTTIUS,
ad Fam. XVI. 21. homo jucundus, qucm M. Cic. fil. fecum Athenis habuit ; a quo diverjus videtur, L. BRUTTIUS, ad Fam. XIII. 38. eques

Romae

erfe,

ut tuti

fint,

idem liberam
fuis.

le-

gationem poftulat 21. in Decemviris
rent.

et reliquis
eft,

ibid.

cieatis, ut

ab An-

tonio rationem gefti

confulatus repete-

Romanus.
L.

Siculus.
e familia

Junia. Brut. 14. Planc. 25. Romam regio dominatu liberavit. de OfHc. III. 10. Collega» Collatino imperium abrogat. Tufc. IV. 22. interiit cum Arunte. Brut. 14. Phil. I. 6. princeps nobilitatis Brutorum. Hoc dicitur tantum ex opinione vulgari, quce tum erat, cui, faventi Brutis eorumque glorice, non refragatur. Nam ipfe Brutus inde ducere originem videri volebat : unde ejus imaginem in atrio babebat. Atticus etiam fiemma Brutorum fecerat, in quo a L. Bruto paternum, ab Ahala maternum genus duxerat. v. Weffeling. V. C. ObJ. 11. 16. Sed Brutos illos, qui dcinceps commemorabuntur, plebeios fuifife, nec a "Junia illa familia patricia originem duxiffe, docet accurate P. Manut. ad Ep. 1 ad Brutum. Et Plutarchus in Bruto. init. jam tum negatam efije illam a L. Bruto,
.

BRUTUS,

patricia

M. BRUTUS,

pater, ad Fam. VII. 22. Brut 47. JCtus. Brut. 62. juris publici ct privati peritus, a forenfi eloquentia abfuit. Or. II. 33. libri de jure laudantur. pro Cluent. 51. initia librorum dc Jure Civili. Fin. I. 4. Negat partum ancillse in fru&u habendum &c. De et
confulere licet autlores Hiftoria juris

Rom.

M. BRUTVS,///w,

Or.

II.

54.

filius ejus,

qui Iibros de Jure Civili fcripfit, Cn. Plancium accufavit, defenfore Craflb, qui cum ab eo Iaceflitus eftet, in illa accufatione egregie eum ultus eft. cf. Cluent. 51. Brut. 34. accufationem facliravit, nullos magiftratus petivit, dedecus familia; vocatur. Cluent. 51. Orator vehemens, bona paterna effudit Font. 13.
accufat Scaurum.
vilis peritus,

OfF. II

14.

Juris Ci-

regum

expulfore, originem, ab bis, qui eis
effent.

ob Cafaris cadem infefii

Quid?

fi

a Bruto orti funt eo, qui apud Dio?:yJium memoratur, ubi de fecejfione in Halic. montem facrum agitur : qui fuit plebeius L. VI. p. 396. qui et ipfe L. Junius dictus eft, pritnum ipfio fibi boc nomen Bruti arrogante, tanquam alteri libertatis ajfertori,
quod
T>.
ei

propter multas accufationes accufator cognominatus eft. Hunc quidam patrem Tv^xtnojcTotn faciunt. Male. Non ita de eo ad filium fcripfffct in Bruto 34. M. BRUTUS, Quint. 20. Tribun. pl. A. U. DCLXX. Scipione et Norbano Conftilibus,

Hotomanno

et

Manutio videtur
Syllano necatus.

efie

M.

Bruii, qui

Cafarem
bello

interfecit, pater,

a Cn. Pompeio II. 33. Trib.

Agr.

pl.

qui coloniam Capu-

deinde manfit.
filius,

am
colkga

JUNIUS BRUTUS, M.

.

Africani min. in Confulatu DCXVl. Brut. 28. Gnece doftus. de Leg. III. 9. a Trib. Curiatio in vincula conjicitur. pro Balb. 17. in Hifpania ulteriori feliciter pugnat et de Galbecis triumphat. Arch. 11. Attii verfibus monumenta fua infcripEjufdem etiam mentio fit in Bruto fit.
22.

ferre voluit. Alium M. Brutnm, ad quem hoc refcram, non reperio : neque tamen pro certo ajfrmare aufim, ad M.

Ap.

Velleium

11.

-.

dicitur

Aulus

:

v. interpretes et Sigon.

ad A. U.

DCXV.

D.

BRUTUS, Brut. 47. pro Rabir. 7. Graece et Latine doctus. Att. XII. 22. Conjul fuit cum Mamerco JEmilio Lepido
5?. Phil. III. 1. provinciam Galliam a Caefare ipfi datam
I.

Bruti percufforis Cajaris patrem pertinere deducenda colonta confilium. Ceterum con~ cum eo, quod Cicero dicit, tnirari fe, Jentit cur Rullus ejus Bruti exitum non perborrefcat. Idem mecum Jentire poftea vidi Mazocbium de Amphitheatro Camp. p. <). qui inprimis de boc Bruto videndus. Sed quod eum negat tribunum pleb.fuiffe, quodTurrtebus ad l. c. fine auclore dixerat, quia non probabiie, Brutos, qui genus fuum a L. Bruto patricio duci vellcnt, tribuncs fieri
voluijfe,

Liviano.

quo

eam rem
e

refuiajfent ipfi, id ni-

D.BRUTUS,
eripere

Verr.

bili eft,
tio.

ut patet

loco

Ciceronis pro

^uin-

audet Antonius.

Ejus edidtum

M. BRUTUS,
cap. 4.

Phil. I.

3.

Ejus et Caflii

cap. 4. ad Fam. XI. 10. exercitum alit fuo fumptu. ibid. 1 1. obfidione liberatur.
ibid.
to,

pnetorum edictum
feclo Ca:fare

poit

ca?dem Ca;faris.
II.

nrbe cedit. Phil.

12. interet

XI.
Caflio

1.

poftulat,

ut fibi et

M.

Bru-

cum

publico prsfidio liceat

pugionem extollit, ronem nominatim exclamavit.
I 2

Cice-

Phil. II.

INDEX HISTORICUS.
13..

ei

provincia datur poft cacdem Caifa-

CAECILIUS TRYPHO,
CAECILIUS,
Cxlius
L.
:

ris

et quxftores.

Cn. Ponipeii
prxficitur.

M.

ad Fam. III. 4. gener VI. 6. a Caefare Galliae

Dejot. 8. feu, ut
in

Att. III. 8. aiii babent

;

nefcio quis.

XIJ. 15. XIII. 10. Att. XII.

CAECILIUS,

Sen.

p.

Redit.

9.

5. epitomen Fannianam fcripfit, i. e. biftorix a Fannio fcripta?. XIII. 8. ejus epitome Ccelianorum. Acad. I. 3. de philofophia Latine fcripfit. audivit Athenis Ariilum. Fin. I. 3. Liber de virtutibus ad M. Tullium. Tufc. Qu. V. I. ejus avunculus eft Cato Uticenfis. Q^CAEPIO BRUTUS, Phil. X. n. eft idem M. Brutus, qui ita dicitur, quod a
?natris Servi/ia fratre adoptatus erat.

Milon. 14. prxtor P. Lentuio Spinthere Confule. Sed alii malunt Caelius, ut eft apud Afto.iium. Harduinus putat effe eum, qui ap. Phnium H. N. VII. 49. memoratur. Sed ibi pranomen ejl M. «t libri quidam, prafertim edd. babent Ccelius qua
:

leclio fit probabilis

Cccliorum.

qua efi Et fuit M. Ccelius Rufus
cognomine Rufi,
de quo infra.

Orator aqua/is Calvo, qui exitum non bo-

num
L.

babuit

;

M. BUCCUJ.EIUS,
Rom. homo

39. BUCTLIANUS, Att. XV. 17. XVI. 4. BULBUS, Verr. II. 32. Cluent. 26. Senator

Or.

I.

fordidus.

Syll. 22. Trib. pl. legem Cxciliam fert. vid. Lex Cacilia .-23. legi Agrarix Rulli fe interceffurum profitetur. L. CAECILIUS, ad Qu. Fr. I. 2. c. 2,ne-

CAECILIUS,

Orat. 48. Ennius dixit pro Pyrrbus. v. Vittor. V. L. XIV. 3 P. BURRIENUS, Quint. 6. prxtor urbanus A. U. DCLXX. Scipione et Norbano
.

BURRHUS,

gotiator in provincia

Qu.

Ciceronis.

M. CAECILIUS,

Divin. in Cascil. 9. frain quem eft divinatio, pro Corn. I. p. 480. Junio Silano. Eft Me-

ter Q^Caccilii, ejus,

:

Q^ CAECILIUS, Conful cum M.
tel/us

T.

BURSA,
VII.
z.

damnatur
111.

(Munatius P/ancu<) ad Fam. poit tribunatum, PomConfu/e gcftum.

Numidicus.

CL, CAECILIUS, Q^F.
pio.

peio

M.

BUSRENUS, Q^Fr. II. 12. iUSSENNIUS, Att.VIII. 12.

Pompeianus.

Metellus Pius SciVIII. adoptatus a <^Mead Fara 8. telle Pio, Numid. fil. ante P . Scipio, ut appellatur pro Domo. Socer Pompeii Magvi, ejufdem co/lega in confulatu.

Hic

eft ille

Scipio, qui contra

Cafarem

in Jfrica

beUum

Q^ CAECILIUS BASSUS,
€.

CACURRIUS,
Rom.
I.

in Verr. IV. 17. civis

Lilybaei.

Att. II. 9. Quaeftor Caefare et Bibulo CofT. ad Fam. XI. 1. eum fperabat Brutus firmiorem

CAECILIA,
3

Metelli Balearici filia. de Div. ex ejus fomnio Junonis Sofpitne templum refe&um. de Div. I. 44. II. 40. S. Rofc. 50. Nepotis (majoris) foror : jed fuia cadctn fanina, ibid. c. 10. Nepotis filia dicitur, Viri docli, aut bic legendum putant foror, aut c. 50. delendum, BaleaNam aut Balearici jilia rici et fororem. tft et Nepotis majoris Joror, aut Nepotis

fore,

nuntio

de morte Caefaris

allato.

Phil. XI. 13. exercitum in Afia privatus habet. ad Fam. XII. 11. et 12. in Syria

legionem habuit, quas ad C. Caffium venit, invito BafTo. ad Fam. XII. 18. Dejot. 8, 9. vid.

De

turbis ab eo in Syria motis

Jofepb.XIV. 11.
Att. I.
1.

Q^CAECILIUS,
Q^CAECILIUS,
ticus.

12.

fcenerator,

avunculus Attici.
Q^fil. Pomponianus AtAtt. III. 20. eft T. Pomponius Atticus, qui ab avunculo Q. Cacilio teftamento

filia,

non Balearici.

Ea qua

c.

50. de ea

dicuntur, Balearici filia magis conveniunt, fuam Nepotis. Nepotis fi/ius tum nondum
ernatiftit/ms fuit,

necpatrui c/arijf/mi

junior quippe Cicerone : nifi de Macedonici fHiis y
eft filia

adoptatus erat, quod

ei

Cicero gratu/atur.
2.

Q^CAECILIUS,
nomine Niger,

Div. in Cxcil.

cog-

Ba/earici fratribus, intel/igi poffunt.

Sicu/us, Verris quaftor, qui
eft

CAECILIA,
tici.

Att. VI. 2. et 4.

At-

accufationem Verris petebat, in quem
vinatio. vid.

Di-

Jp/e enim Atticus Caecilius, dicitur% quia a Cxcilio avuncu/o adoptatus erat.

Argum.

Afconii.

T. CAECILIUS,
ante adoptionem,

Eutycbides, Att.

C. CAECILIUS, Flacc. 36. eques Romanus. CAECILIUS, Or. II. 10. Infuber Gallus,
pcfta comicus.

libertus Attici, qui

IV. 15. pranomen babet Attici
adoptio-

et novien ejus poft

nem.

INDEX HISTORICUS.
A.

CAECINA,
epiftola lib.
tiatus eft in

ad Fnm. X. 2;. cujus eft VI. 7. ibid. Xlil. 66. negoAfia.

VI. 5—8. exul, quod
librum Cice-

contra Csefarem fcripferat.
roni mittit.
it.

ep. 9. in Sicilia exul.

De

Etrujca difcipiina librum fcripfit, qtti laudatur ap, Plinium. v. Harduin, in Ind. Aut7. ad quem alludit Cicero in epifio/a ea, qu.im ad eum fcripfit , VI. 6. De boc Cacina v. Demfierum Etrur. Regal. I. 2. 59. ubi et alios Cacinas col/igit, docetque nunc quoque banc familiam Vo/aterris fiorere. cf. Fr Marianum de Etruria Metropoli c.
.

Apulem frum. App. Bcll. Civ. L. I. p. 626. cd. To/I. de Inv. I, 50. Hunc effe cundem, qui ante A. DCXLVII. Conjul cum Ati/iofuerat, Tigbio plaeet : itaque ad eundem bac retuiimus. Legem judiciariam fruftra tulit de judiciis, quaj ex le^e Gracchi apud equites erant, cum fenatu communicandis. (unde PatronusSenatus efl
appel/atus) Brut. 56. Br. 62. equeftri ordini nimis deditus. Hunc diverfum putat

Corradus ab

eo, qtii

legem judiciariam tulit
:

:

quod

is

equitibus adverfus fuit

fed potuit

odio Drufii

15. 16.

A.

CAECINA,

Csecin. 1.

(Licinius)

Voc.
c.

laterranus, pre quo

efl oratio.

Hunc eunet
1.

ad equitum partes tranfiffe. Bmt. accufatur a T. Betucio Barro Afcu46. lano, et fe defeodit. Dom. 46. M. Druli inimicus. Unde inimicitia orta, docet PHnius
Servilius

dem cum fuperiori putat Demfierus I. Pajferatius not. ad Qr. pro Cacin.
tiec ipfe

Qi

abnuerim.
Att.

CAECINA,
C.
pio

XVI.

8.

Volaterranus

:

diverfus ab utroque fuperiori.

CAELIUS,/. Caciu; Att. IX. n. ab Apcum mandatis ad Ciceronem mittitur. M. CAELIUS, vid. M. Calius. M. CAEPARIUS, Catil. III. 6. focius Catilinae,

Fin. III. 2. avus Luculli pueri. magni eum fecit Cicero. Nam L. Lucullus Serviliam Capionis babuit in matrimonio, quem P. Manutius ad h. I. putat ejfefilium ejus ^. Ctepionis, qui
bel/o Jociali periit.

XXXIU. 1. CAEPIO,

Eum fane

Cicero dicit,
:

pojfe ejfe in principibus fi viveret

quod in

bunc non
nis.

cadit.

apud Sallufiium Qu.

dicitur, Cat.

Q; CAEPIO, Fin.

III.

2.

amicus Cicero-

46.

C.

et L. CAEPASII, fratres. Brut. 69. ignoti homines, oppidano et incondito ge-

Efifilius pracedentis, frater Servilia Luculli : qui M. Brtitum adoptavit.

Q^ CAEPIO, ad Fam.
far interfeftus eft.

nere dicendi, quaeftores facli funt. CN. CAEPIO, Att. XII. 20. Servilke Claudii pater, vivo patre naufragio perierit, an mortuo ? de Fin. II. 16. Ei decernitur quaeftio in Tubulum.

VII. 21. efi M. Brutus, adoptatus a <%. Capione, de quo ante. Pra?tor urbanus eo anno, quo CeeAtt.
cerr.

pio Brutus, Grav.

II. 24. Cn. CaeQ^Csepio Brutus.

CAERELLIA,
faria

ad Fam. XIII. 72. necefftudio

CAEPIONES
ler.

duo, CN. et QTJ. Brut. 25. Font. 7. eorum teftimonium in Q^ Pompeium rejicitur. De pranomine vide VaVIII. 5. de tefiibus, ubi in nonnuliis edd. Caius.

Att. XIII. 21. Philofophiae flagrat. XII. 51.

Ciceronis.

C. Julius Catuli omnes.
II.

CAESAR,
frater.

L. F. Or. II,
I.

3.

Q^
vicit

OfF.

37.

facetiis

Q^Servi/ius CAEPIO, Brut. 43. collega C. Laelii in Confulatu (A. DCXIII.) Is, qui in Lufttania bcilum gerens Viriatum per infdias interfecit. Ejus filius videtur effe,
qui Jequitur.

Off. I. 30. ejus fermones multo lepore conditi erant. Itaque etiam de Or.

58. inducitur de jocis

et ridiculis

dif-

C. Julius. C. Julius CAESAR, Balb. 19. in Hifpania praetor, quae Gaditanis beneficia tribueferens. add. infr. in
rit.

CL

Servihus

CAEPIO,
I.

Davis. ad Her.

Tufc. V. 5. vid. 14. fufus a Cimbris,

Att. II. 21. concionem in Bibulum concitare non poteit. Dom. 9. gratulatur P. Clodio

caufam

decem annis poft reus factus a Cn. Junio Norbano. Balb. 11. damnatus de repetundis poft praeturam Galliae ex confulatu (quem cum Atilio
dixit,

remotum ex urbe Catonem.

Att. II. 3. de conjungendo Pompeio et Craffo laborat. ad Fam. IX. 16. volumina
i>.7rti(p§iry{*,a.Tuv

Serrano geffit)
I.

Smyrnae

vixit.

ad Her.

tentia ejus de

cum
tur,

quaeftor urbanus, (A. DCLIV.) Apuleiu: Saturninus legem frumentariara. ferret, perfecit, ut ea antiquare-

12.

Cat. IV. 4. tenCatihnariis. ad Fam. VI. 18. legem, qua prohiberet efie in Decuconficit.

cum

aucloritate,

tum

vi,

vid.

Lex

facemn praeconium, ferre de Div. I. 15. Dejotarum te* trarchise regno multat. ad Fam. XIJI. 4.
rionibus, qui
cogitat.

.

INDEX HISTORICUS.
in lege Agraria Volaterranos libcrat. Br. 72. qualis in dicendo. de ratione latine loquendi accuratifli ne fcripfu. Marcel I. beneficium in M. Marcellum laudatur. Att. XIII. 10. in fufpicione eft, ejusjuffa M. Marcellum interfectum efle ; fed defenditur. Att. X. 4. prope jub?t occidi Metellum.tribunum pl. de Divin. I. 52. cum immolaret, in extis bovis opimi cor non fuit. Top. 24. fcripfit contra Catonem Ciceronis. (Gel/. IV. 16.) ad Att. XII. 41. de Catone et contra Cato-

recu avit. add.
pretes
eft.
:

r

Vell. II.

68. ubi v. interCiceronis ufus

quorum

nulius

locis

P.

CAESETIUS,
Venis.

Verr.

V. 25.

legatus

CAESIUS, Q^Fr. I. 1. c. 4. de cohorte prastoriaQ^Ciceronis in Ada.add. I. 2. c.z. M. CAESIUS, Verr. I. 50. Praetor cum C. Annio Sacerdote.
L.

M. CAESIUS,
Arpini.
P.

ad Fam. XIII. ti. ^EdiKs
Balb. 22. eques

CAESIUS,

Romanus a
ad

nem

fcribit.

de Div.

II.

9. in

Curia Pomtrucidatus
15. ad Phil.

Cn. Pompeio patre
.

civitate donatus.

peia ante
jacet, &c.

nmulacrum Pompeii

Fam. XIII. 5 1 ad eum fcribitur. SEX. CAESIUS, Flacc. 26. eques Romanus.

C.

CAESAR
Senatus

Oilavius, Phil. III.
fe

au&oritatem

confert.

CAESONINUS Calventius, poft Red.in Sen.
fuit.
6. eft L. Pifo, is, qui cum A. Gabinio Conful v. in L. Pifo. Cafoninus cognomen

XI. 8. adolefcentulo imperium extraordinarium Cicero fententia fua tradit. ad Fam. XI. 20. diftum Ciceronis aegre fert.

adFam.
L.

XII. 23.

Pifonum fuit, ante quam Frugi dicerentur. add. Prov. Conf. 4.

CAESAR, L. F. Tufc. V. 19. juflu Cinnae interficitur. Eft is, qui cum P. Rutilio A. U. DCLXIII. conjul fuit : C. frater. adde in L. Julius. L. CAESAR, Planc. 21. iEdilitiam repulfam tulit. Cat. IV. 6. fororis virum P.
Lentulum focerum Catilinse interficiendum cenfet. Muren. 34. (et Att. I. 2.)
Conful

M. CAESONIUS, AcL
iEdilis

I.

in Verr.

10.
I.

cum

Cicerone.
Flacc.
Br.

add.

Att.

1.

XII.

1 1

C.
L.

CAESTIUS,
Att.

13.

eques

Rom.

V.
;

13.

CAESULENUS,
plebe
Br.

34. accufator de
belli.

tempore Jugurthini

CALAMIS,
dem
nis

i8."ftatuarius, dura qui-

cum

C. Figulo (A.

DCLXXXIX.)
de numero
aegrotat
14.

figna fecit, fed
vid.

SCtum

facit fimile legi Fabiae

Canachi

fectatorum.

ad Fam.

IX.

Hujus fororis filius M. Antonius fuit. ad Fam. X. 28. optime fentit, fed in Antonium non acriter dicit, quia ejus avunculus eft. Phil. VI. 5. agrorum aflignationem Antonianam fententia fua diflblvit, et juvante Cicerone VII ViNeapolir

XXXIV. 19. fan. p. 9. 53.
Kuhn.
et

tamen molliora figPlinium Hiftor. Natural. Quinlilian. XII. 10. Pau-

1

34. 443. 447. 479.
/.

&c ed.

laudatos Harduino ad

c.

CALANUS,
23.
ticinatur.

iuntate vivus

Tufc. II. 22. Indus, fua vocomburitur. de Eiv. I. Alexandro propinquam mortem vaAgrar.
II.

rum
L.
Att.

CAESAR,
De

afta fuftulit. Syll. 19. L. F. (Caf. B. C.

CALATINUS,
I.

24.

eft

M. At-

8.)

ti/ius Calatinus,

de quo in Attilius.

VII. 13. Caefare habet,
lutae.

mandata abfurdiflima a non homo, fed fcopae foquibus p/uribus epp. [eqq. ad

CALCHAS,
belli

Orat. 22. vates Grascorum in obfidione Trojana. Nat. D. II. 3. Augur. de Div. I. 33. ex pafterum numero

7. Eft idem Proquarftor Africa, cui Catone interfeclo Carfar vitam eoncejfu.

Fam. IX.

Trojani annos auguratus
Inv.
II.

eft.

CALDUS,
buitur.

v. Cafar.
nalis.

I. c.

et Hirt.

SEX. CAESAR, Harufp.

B. Afr. c. 89. 6. flamen Quiri-

temerarii et callidi

cognomen, quod confilii hominibus tri9.

CALDUS,
nus.

Att. VI. 5. cognomen C. Ccelii

CAESENNIA, Cascin. 4. Tarquinienfis. P. CAESENNIUS. ibid. 4. Tarquinienfis.

Quseftoris.

M. CALENIUS,
L.

Att. VIII. 12. Pompeia8.

C.

Lig. 11. eques Rom. Ligarii advocatus. Phil. XIII. 15. trib. pl. a Caefare ab rep. remotus. Phil. III.
10.

CAESETIUS,
provinciam

CALENUS, Verr. II. CALENUS, Phil. X. 1.

civis

Rom.

(Fufim) Brutos non probat, fed Antonium, et propterea
a Cicerone reprehenditur.
Att. I.
14.

iibi

ab Antonio datam

INDEX HISTORICUS.
trib. pl. P.

Clodio favet. vid. Lex Fufia
Verr.

CALVINUS,
tias.

efi

cognomen familia

Domi25. ad Phil.

et in i£. Fttfius.

Cn.

CALIDIUS,
in
Sicilia

IV.

20.

eques
filius

C.

CALVISIUS,
Fam. X. 25,
III.

ad

Fam. XII.

Rom.

negotiator, cujus

26. reipubl.

amans.

fenator fuit.

M. CALIDIUS, Q^
9.

F. in Sen.

p. Redit.

io. Africam quam ante jam obtinuerat, (nunc autem Cornificius obtinebat)

Praetor

def.

P.

Cof.

Br.

79.
i.

orator

Lentulo Spinthere prope fingularis.
28. 29.
fit

fortiente

CALVUS,

Quintil.

X.

Q^ CALIDIUS,

Planc.

lege

Q^

Metellum Numid.

reftituit.

fupplicante populo Metello. 25. a Q^ Lollio accufatur. fc. e Pratura Hifpanienfi : quanquam Afconius id a Gallio

prstor, Verr. III.

a Cicerone laudatur. v. C. Licinius Calvus. CALVUS, Att. I. 16. appellatur M. Crafquod aliquando fub Cahi nomine irt fus, auclione Nonneii quadam emerat. CALYPSO, mulier, cui infervit Ulyfles.
Off. I. ji.

M. Antonio fortitur. ad Fam. XV. 21. orator,

fuclum putat

:

ccquebat.

AcL

I.

quod Menardus non conin Verr. 13. Planc. 29.
Off.
I.

C.

condemnatur.

ad Fam. IX. 20. XIV. &c. poft Atticum amiciffimus Ciceroni. ad Fam. V. 20. juris praediatorii
5. 14.

CAMILLUS,

CALLICRATIDAS,
lio

24.

Lacedaj-

peritus.

moniorum dux, cum multa feciffet egregie, ad extremum vertit omnia, np. prcead Arginufa?. de re v. Diodor. Sic. XIII. p. 217. f. de OfF. I. 30. impatiens. CALLIDAMA, Verr. II. 36. Agathini fil.

L.

CAMILLUS, SenecT;.
Claudio Conful
e familia Furia.

1

2.

fuit (A.

qui cum Appio U. CCCCIV.)

IX.
h. a.

1

1.

fed

alii

Eofdem Confules edit Ge/L P. Claudium. v. Sigon. ad
is

Thermitana.

CALLIMACHUS,
CALLIPHANA,

Orat. III. 33.
I.

GramIege

M. CAMILLUS, Tufc. I. 37. Romam a Gallis captam refiituit.

efi,

qui

maticus et Poeta. Tufc.
a C.Valerio Flacco lata

34. 39. Veiienfis, Balb. 24.
fit

CAMIRUS,

Nat. D.

III.

21. conditor

Ca-

miri, oppidi

civis

Romana.
Lucul.

CAJLLIPHO,

Fin. II. 6.

11.

CAMULA, M. CAMURTUS,
nefcio quo, in

Rhodiorum. Att. V. 21. centurio.
Ccel.

30. de crimine,

42. voluptatem et honeftatem bonum effe dicit. Fin. V. 25. in hanc fententiam inciderit.

fummum
quomodo

Vettium commiflb, conKana,
filia

demnatus.

CANA,
Olyn-

Att. XIII. 41. Grav.

CALLIPPIDES,
de eo.
thius,

Att. XIII. 12. proverbium

Gellii Cani,

quam

<£. fil.

collocare

cogita-

add. Sueton. Tiber. 38.

bant, fi ei placeret.

CALLISTHENES,
Ariftoteli-s

Orat. II.
difcipulus,

14.

CANACHUS,

Brut.

18.

ftatuarius. ejus

Alexandri comes, fcripfit hiftoriam pene rhetorum more. Tufc. III. 10. mors a Theophrafto peculiari libro deploratur. Rab. Poftum. 9. ab Alexandro necatur. ad Fam. V. 12. fcripfit Troicum bellum. de Div. I.
34. II. 25.

figna rigidiora funt,

veritatem. Plin. cyoniusfuit. Ejus opera quadam comtnemorat etiam Paufan. p. 134. 472. 483. 570.

quam ut imitentur H. N. XXXIV. 8. Si-

730. CsV.

ed.

Kubn.

gens, in Pif. 23. eft Pifonum, Befiiarum, Bibu/orum, Cafenninorum. CALPURNIUS, Att. X. 8. efi L. Cal-

CALPURNIA

purnius Pifo, famiiiariffimus Antonii. £>ui nominatur pro Casc. 2. nejcio an idemfit. L. CALPURNIUS, Verr. IV. 49. P. Mutii collega in Confulatu, A. DCXX. P. CALPURNIUS, Lanarius, Offic. III. 16. Sed P. Manutius legi volebat, Ca1

Verr. IV. 3. dicebantur qus in facris Cereris caniftra ferebant in capitibus. Statu<e hanc Jiguram referentes h. I. Canephora; dicuntur. de Canephoris v. Spanh. ad Caliim. H. in Cererem. CANIDIUS, ad Fam. X. 21. legatus Lepidi Illviri, aut trib. aut flmile quid.
virgines Athenis,

CANEPHORAE,

CANIDIUS,

/. potius,

ut putant, Calidius,

furnius.

ad Fam. VIII. 9. difertus. Canidius etiam quidam de Lepidi exercitu memoratur ad Fam. X. 2 1 qui legati aut tribuni mu.

CALVA,

CALVENA,

Att. XV. 3. Att. XIV. 5. 9.

nere

fundus
milites

videtur,

quo ufus
ut

et

Lepidus
fiagita*-

XVI.

1

1. efi

ad

incitandos,

pacem

Matius, Ccefaris amicus.

rent.

.

INDEX HISTORICUS.
€.

CANINIUS,
Athenis

Gallns,

cum Cicerone.VII.

defenditur. IX. z. 6. et Ciceronis. ad Fam.

ad Fam. II. 8. i. a Cicerone amicus M. Varronis
I. z. trib. pl.

Caprarii in eonju/atu collegam.
tore Cicerone,
l.

Ejus, auc:

c.

tresf/ii hifunt

CN. CARBO,
ter

Mar-

Aft. I. in Verr. 4. Proconf. Galliae, quxftore Verre. de Or. III. 3.

cellino et Philippo CofT. ibid.

tempus Ca-

Confui

fuit.

ad Fam. IX. 21. a Cn.
eft.

ninianum. ubiv. Manut.

Pompeio

Lilybaei interfe&us

Homo

T. CANINIUS,

Att. XII. 37. legatus Caefaris in Gallia. ad Fam. VII. Conful prid. Kal. Jan. anno ante 30. tnortem Cafaris.
Rebilus.
Satrius, Att.
I.
1

CANINIUS
C.
facetus
et

improbiflimus. In edd. vulg. olim crat P. pro Cn. quee res Mc turbas qunfdam dedit, ut apud Manut. ad hanc epift. p. 33. ed. Grav. et Valentum T. 11. p. 205. in Nummis Famil. Rom.

CANIUS,
caufa

Off. III. 14. eques
literatus.

Romanus
otiandi

U. CARBO,
Sicilia.

Syracufas
II.

ad Fam. IX. 21. accufante condemnatur. Fur

P. Flacco

magnus

e

fe contulit.

de Or.

69.

CANULEIUS, Att. X. 5. L. CANULEIUS, in Verr.
Syracufano publicanus.

C.
II.

CARBO,
Or.
34. Brut. 25.
I.

70. in portu

Brut. 27. 43. eloquentiffimus. ejus exercitationes oratoriae.

M. ^Emilium Lepidum
Or.
I.

PorJuris

M. CANULEIUS,

CANUS
P.

f.

Br. 9 z. Kanus. Att. XIII.
Br. 56.

cinam
31.
eft

ftudiofe audivit.
et

10.

Civilis

morum majorum
effe

Gellius Canus.

nam

ibi

pro Cn.

ignarus fuit. legendum C. res ipfa

CANUTIUS,
tiones. Cluent.
fat. ib. 10.

homo

difertus.

loquitur

fubjecilTe dicitur P. Sulpitio

mortuo ora-

et MSti Lambini probant. vid. Pearcius adhunc locum. Or. II. z^.trib. pl.

18. Scamandrum accuaccufator Oppianici.
(trib. pl.)

eo anno, quo Tib. Gracchus caefus
feditiofus fuit nior,
;

eit,

in confulatu autem

fa-

Ti.

CANUTIUS,

ad Fam. XII.

nam L. Opimium,

qui C. Grac-

Ciceronem producit. ibid. 23. Phil. A. H. t.z. CAPHO, Phil. X. 10. XI. 5. veteranus. VIII. 3. de grege Antonii nebulo, cen3.
III. 9. v. Periz.

turio.

C.

CAPITO, Att. XIU.
Fam. VIIL
8.

33. Caefarianus. ad XIII. Z9. cognomen familia

Ateite. v. Ateius.

L.

CAPITO, Q^ Fr. III. 1. c. 5. cum C. Memmio trib. pl. Gabinium poftulat. CAPIUS, Cipius ad Fam.VII. 24. hiftrio.
f.

Sed /egendum puto Catius, e
qui babent Citius.

veftigiis

MSS.

CAPRIUS,

Nat. D.

III. 23. pater Dionyfi,
'

interfecerat, ad populum defendit. Mil. 3. trib. pl. P. Africanum interrogat in concione, quid de caede Ti. Gracchi fentiat. Or. II. 40. ad Fam. IX. zi. in csede P. Africani focius fuiiTe putatus eft. Brut. 27. 43. Verr. III. 1. ad Fam. IX. zi. a L. CrafCojob feditionem Gracchanam accufatus, cantharidas fumpfit et fe judicio ita fubtraxit. de Amic. z$. legem fert de tribunis pl. ut, quoties vellet plebs, eos reficere liceret. Arch. 4. legem fert cum Silvano de civitate. C. CARBO, C. Fil. Cn. N. Brut. 62. parum acutus orator.

chum

feu Bacchi cujufdam.

D.

CARFULENUS,
XV.
4.

Phil. IFI. 9. Senator.

CARBO,

ad Fam. IX. 21. cognomen fami/ia

Papiriae p/ebeia.
illa clajjica eft.
gejffit

De

De

bac fami/ia epiftola Carbonibus egregia con-

ad Fam. X. 33. legatus Panfae, interiit in prcelio Mutinenfi duce Panfa. Att.

Va/lantus de

Num. Fam. R. fed
e . 3.

v,

CARNEADES,

Or.

I.

11.

Cyremeus,

inpr. Periz.

A. H.

C.

CARBO, Arvina. ad Fam. IX. 21. a L. Damafippo praetore occifus eft. Unus Pighius e Carbonibus bonus civis fuit. ad A. DCLXIX. putat effe filium Caii, qui

auftor Academiae tertiae. Tufc. IV. 3. Academicus Cyrenasus. Acad. I. iz. quartus ab Arcefila, in Arcefils ratione manet. Lucul. 30. Dialefticus. difcit
a Diogene Stoico. Fin. III.
ledlicis exercitatus et
1

z. in

Diafta-

a CraJJb accufatus eft. et ejus frater, fcurra, CN. feu C. ad Fam. IX. 21. homines improbi. CN. CARBO, ad Fam. IX. 21. a M. An-

fumma

eloquentia.
fenten-

CARBO

Lucul. 42.
tuerit.

quod fummum bonum
45.
Calliphontis

ibid.

tiam
ibid.

de

fummo bono

tonio accufatus atramento futorio fumpto moritur. P. Manutius putat effe Metelli

31. ejus

Quomodo

valde defendit. de vifis fententia. ib. 9. Antipatro Stoico refponderit,

.

INDEX HISTORICUS.
qui
efie
:

fibi

concedi volebat hoc perceptum Nihil percipi pofe. Att. XIII. 21.
pugilis et retentionem aurigaj
facit
\tt»yjf..

auttum
foris

DXCIX. Nam prarcedit
Marcii,
qui

mentio Ccn-

£>.

decem

annis

an/c,

•x%o&o\yiv

fi-

DLXXXIX. Cenfor fuit.Alius
fuit A.

Cajjius cenfor

milem

N. D.

I.

2.

diflerit

contra eos, qui omnia hominio caufa nata efle dicunt. Divin. II. 3. quaerit, qua-

C.

DCXXVII. CASSIUS, Planc.

21. in petitione

tri-

bunatus repulfun
C.

tulit.

Confal cum Cn.

rumne rerum

divinatio

fit,

earumne, quaj
fingit, in

fenfibus percipiuntur. ib.

I. 13.

Chiorum
tunam
dio

lapidicinis faxo diffifib extitifle
ib. II.

caput Panifci.
rifit.

41

.

Praeneilinam for-

ib. I. 30. concertationis ftu-

Domitio Ahencbarbo. A. U. DCLVII. CASSIUS, Varus, qui Conful fuit cum M. Tcren/io Varrone Lucullo, non L. Gellio, Ut Manutius ad Or. prc Rabir. Perd. cap. 7 tradit. nam Gellius anno poji conful fuit.
.

hoc, modo illud. N. D. II, 65. libenter in Stoicos invehebatur. de Div. I. 4. multa acute et copiofe contra Stoicos difputavit. Att. VII. 2. Ejus diftum fpurcum Bene eveniat &c. Graece ; ry^vj ayx^ srcufoTTeiufAi]! in re
ait
:

modo

L. Manil. 23. Legi Ivlanilia: favet. Cluent 49. Verr. I 23. Verr. III. 41. conful A. U. DCLXXX. piimo anno praiturae Siculaj Verris. Forte hic ejl pater trium Cajfiorum C. L. et i?. qui diferte
non tractitur.

Venerea. Tuic. V. 41. arbiter inter Stoicos et Peripateticos. Or. II. 37. legatus
Verr. II. 70. publicanus in Sicilia pro magiftro. T. CARRINAS, ad Att. XIII. 53. (gentis Albia.) L. CARTEIUS, ad Fam. XII. 11. aliquid muneris in exercitu Caflii in Syria tenuifle videtur.

C.

CASSIUS, /™/<?>- ^CaJfii, Att.V. zi.ad quemjunt epifnla Ciceronis adFam. L. XII.
et ipfius

L.

Romam miflus. CARPINATIUS,

dua? ibid. II. 12.

is,

qui Crfjarem

interfecit.
ris.

ad Fam. VI. 6. legatus Cef.iVII. 33. declamat apud Ciceronem.

VIII. 10. quaeftor M. Crafli contra Parthos pugnantis Craflb interfefto reliquias exercitus collegit
Crafli.
cero

XV.

14.

Proqux>ftor VI,
fit.

XV.

16.

Epicureus

Nam

Ci-

Epicureos appellat ejus
19.

ntfvos

amicos.

CARVILII,
linae.

Petit.

Conf.

3.

amici

Cati-

XV.

propter

malum
acri

Ciceronem, Epicureum Catium dicendi genus ridenttm,
epiftola.

SP.

CARVILIUS,

de Or.

II.

61. fatui/ia
II.

ulcifcitur

Att.

VII.

21.

Car<vilia plebeia, Jed equefris tamen

trib. pl. initio belli civilis Caefariani

Ca-

CASCA,

CQgnomen Serviliorum, Phil.

11.
\.

puam

venit ad

Confules,

qui ex urbc

fuit inter percuflbres Caefaris.

Att. XII

fugerant, ut

Romam

redirent, et pecu-

44. librum fcripfit. XVI. 15. ejus tribunatus. <v. Seivilius. CASCELLIUS, Balb. 20. prxdiator actate auguris Q^ Scaevolse. <vid. Vakr. Max. Hoc nomen VI. 2. 12. et VIII. 12. I.
<vindicant contra eos, qui Csefellius legi <vo-

niam de fandtiori arrario auferrent. L. Cx-\SSIUS, Planc. 24. adolefcens, fubfcriptor Laterenfis, contra Plancium, familiaris Ciceronis.
Phil.
II.

13.

ei

pro-

Harduin. ad Plin. VIII. 6\. ubi praceptor ejus Volcatitts traditur ; Fupert. ad Pompon. Enchirid. III. 1 I ubi de A. Caflunt,
.

datur poit cacdem Caefaris et Quxftores. Frater C. Cajfii, qui Ca>farem Phil. III. 9. interfecit. Ei tribuno pl. mortem denunciat M, Antonius, fi
vincia

m

Senatum
L.

veniifet.

cellio

yCto

agit, cujus et Horatius mentio-

nem fecit. Ceterum huic familia? hereditarium quodammodo Jurifprud. fudium fuit

I. 55. Cenfor, pater ejus, qui lcgem iabellariam tulit : con--

CASSIUS

Ravilla, Verr.

ful A. U.

DCXXVI

M. CASCELLIUS, Qu.
gotiator in provincia

Fr. I. 2. c. 2. ne-

L.

CASSIUS,

cum L. Cinna. ad Her. IV. 35. auclor lefeveriflimus in judiciis

Qu. Ciceronis.

gis Tabellaria: et

de Div. II. 42. fummus Aitrologus tempore Pana:tii. CASSANDRA,Or.II. 66. &c. Priami filia. C. CASSINIUS SCHOLA, Mil. 17. Interamnas, familiaris P. Clodii. CASSIUS BARBA, v. Barba.

CASSANDER,

exercendis, S. Rofc. 30. unde ab eo judices Cajjiani dicli Junt. Brut. 25. 27. legem tabellariam tulit Lepido ct Mancino
Coff. Sext.

48.

legem tabelJariam

iert.

C.

CASSIUS
Hujus C.

50. Cenfor. CaJJii Longini Cenjura incidit ia
Longinus,

Dom.

de Leg. III. 16. legem tabellariam fert, auram popularem captans. L. CASSIUS, Clu. 38. Senator, etjudcx
in caufa Oppianici.

Tom. X.

K

INDEX HISTORICUS.
L.

CASSIUS, Catil. III. 4. pro Syll. 13. focius CatUinae. Fuit competitor Ciceronis in
confulatu.

Confulatum

in judicio cogitat Cicero. I.

16. bis abfolvitur de inceftu et de repetundis. Flac. 38. ejos fepulcrum damnato C. Antonio floribus ornatur et epulis

An

idem fit cum prrrcedente,

nefcio.

Q^CASSIUS,
Joris Cafaris.

Longinus. frater Caii, percuf-

Att. VI. 6. qua;ftor Pomad Fam. Hifpania in fine forte. XVI. 11. Trib. pl. Lentulo et Marcello Coff. cum Antonio et Curione ad Crefarem proficifcitur. add. ad Att. VII. 3.
peii

celebratur. Ccel. 5. virtutis fimulacra in eo erant multa. De ejus proavo efi infignis locus ap. Plin.

CATILIUS,
Dalmatia.

H. N. VII. 28. ad Fam. V. 10. pirata

in

16.

Phil. III.

10.

Hifpaniam

fortitur,

CATIUS,

Infuber, ad

Fam. XV.

16.

Epi-

M. Antonio. SP. CASSIUS, Vifcellinus. Lael. II. Balb. Cum Conful cum Pofthumio Comi23. nio eflet, fuedus fattum cum Latinis. Is Nam efl confulatus fecundus, A. U. CCLX. ter conful fuit. Dom. 38. ejus domus ob
fortiente

cureus Ciceronis temporibus,

a quo fpeftra

Catiana. Nam cpa#Tu<rlois Epicureorum et «Ax« Latine dixerat fpe&ra. ad Fam.

C.

XV. 19. CATIUS,
tonii.

Vejiinus,

ad Fam. X. 23.

Tribunus niilitum in exercitu

M. An-

regnum appetitum

evertitur,

et

in

eo

Lco
cell.

aedes

Telluris exftruitur.
eji epijiola

add.Wi-

CATONES,

de Catonum gente

eft infignis lo-

cus ap. Plinium
cujus
e

H. N. VII. 14. ubi Jiemma

CASSIUS,
XII.
I

3

Cypro.

ad Ciceronem Fam. Quaeftor <vocatur in inclaf-

Catonum propofuit Harduinus. C. CATO, Verr. IV. 10. 28.
Cenforii et L. Pauli nepos,
P.

M.
filius

Catonis
fororis

fcriptiont epifiol/e.

Mari perfequitur

fem Dolabellae &c.

Videlur ergo C. CaJJii
ie-

quteflor fuiffe, aut polius Trebonii in Af.a.

CASSIUS,
git,

Craffus,

Balb. 17. pro quo Manutius et intelligit de P. Craffo

M.
de

patre, qui conful cum Cn. Lentulo fuit,
Lufitanis triumpha<vt.

et

Macedonia de repetundamnatus eft. Balb. 11. damnatus, exul Tarracone vixit. Brut. 28. mediocris orator. Brut. 34. Lege Mamilia poft confulatum (quem gefjit anno U.
Africani, ex
dis

CASTORIS,
detur e Verr.

fc.

ardes.

pecnnias depofitas effe Sed hoc nil ad rem.
I.

Quint. 4. hi ea ccmmnuorat Graiiius.
Locus explicandus
<vi-

CASTOR,

43. asdes Caftoris Tufculi. Dejot. 1. nepos regis Dejotari, qui avum apud Casfarem accufavit de infidiis. Ejus pater quoque Caftor fuit, qui
I.

dem Div.

49. de ea ade multa in eaVerrina. ejus et alibi crebra mentio. de

chronologica fripfet laudatus Eufebio,Suida? t
,

et aliis. 'u.

Scalig.

ad Eufeb. p.

18.

M. CASTRICIUS,

Verr. III. 80. Eques Rom. Flacc. 23. Att. II. 7. videtur negotiator in Afia fuifie. XII. 28. creditor Ciceronis.

oppreflus eft. ad Fam. I. 2. Tribunus plebis Marcellino et Philippo Cofl". it. ep. 4, 5. legem fert de imperio Lentulo Spintheri in Cilicia abrogando. ad Q;_Fr. I. 2. c. 5. Gabinium de ambitu accufare voluit, in quo prope occifus eft. ad Att. IV. 15. et 16. Lege Junia et Licinia abfolvitur. Fufia etiam reus : cum Milone et Cicerone in gratiam redit, Pompeio iterum Confule. L. CATO, pro Rabir. Perd. 7. pro Font. 15. Conful fuit cum Cn. Pompeio Strabone

DCXXXIX.J

C.

CATO,

DCLXIV.
641.

tempore

belli focialis

;

in
l.

quo

periit. de quo <vid.

App. B. C.

1.

pag.

L. L.

CASTRINIUS PAETUS,
VIII. 2.

ad

Fam.

M. CATO,

ls,

qui fapiens et Cenforius diclu:

CASTRONIUS PAETUS,
XIII. 13. princeps

ad Fam. municipii Lucenfis.
alteroue locus

Tufculanus. Mur. 8. hoefi. Planc. 8. mo novus, et deinde Conful et Cenfor. SenecL 4. praetor. ibid. 10. tribunus mil.
in bello

Idem cum prcecedente
ex altero corrigendus.

<videtur,

cum Antiocho M. affiiit prcelio ad Thermopylas idem tradunt Plutar:

T.
L.

CATIENUS,
CATILINA,
*vid.

Qu. Fr.
e

I. 2. c. 2.

queritur
II.
1.

chus, Appianus, Frontinus, Aurelius ViSlor.

de Q^Ckerone.
Sergiis.

V, Sigon.
Catil.

et

Drakenb. ad Li<v.

XXXVI.
l.

17.
<v.

Li<vius autem legatumfacit,

c.

ubi

Argument. Catilinar. Cce!. 4. poft pra?turam Africaj caufam de repetundis dicit. Att. I. 2. eum defendere ante

Dukerum. Mur. 14. cum Scipione profedus in bellum contra Antiochum. Memorics lapfu Scipionem pro Glabrione poni t

INDEX HISTORICUS.
felingius V.
(nift librariorum peccatum efi) tnonet WefCel. Obf II. 26. in Carcil.

20.
2.

Conful

in

Hifpania
fenex

fuit.
difcit.

Grsecas literas

Lucul. Or. I.

Orator et JCtus. Orat. II. 37. IIi. 33. 33, libri ejus de jure laudantur. OfF. I.
29. apophthegmata collegit. Or. I. 53. ejus Origines. dixit in Qu. Sergium Gal-

Cimbrica; vi&oriae gloriam communicat. 38. porticum in area Flacci de manubiis Cimbricis fecit, qute inde porticus, et monutnentum Catuli fiepe dicitur. Orat. III. 3. a Mario profcriptus fe ip-

Dom.

fum

interficit.

Brut. 35. doftus et difer-

bam. Brut. 15, 16, 17. ejus orationibus antiquiores non extitere, laudantur. OfF.
Carthaginem delendam fuadet, 23. in quo et mortui valuit auftoritas. ad Fam. IV. 6. filium fummo ingenio et
1.

de confulatu fuo et de rebus geftis ad A. Furium poetam, Xenophonteo genere fermonis. OfF. I. 37. exquifito judicio utitur literarum. ibid.
I.

tus, fcripfit

30.

in

fermonibus quamvis pra;potens unus de multis ^-idebatur.

effet,

Q^CATULUS, Q.F.QN.
diflentit

Catil. III. 10.

virtute

amifit.

Brut.

20.

exceffit

annos

85. natus. Livius XXXIX. 40. uonagenario majorem facit, a/ios auSlores fecutus.

Conful (DCLXXV.) a collega Lepido, qui afta Syllae refcindenda putabat.
fcederis

Drakenb. laudatur plurimis locis ejus nomen, ut Inv. I. 4. de Div. I. 15. II. 24. OfF. I. 11. II. 25. &c. Tirones kgant locum Livii cit. M. CATO, M. fil de OfF. I. it. 23. in exercitu Pompilii in Liguria tiro militat. Macedonico bello interfuit. vid. Plutarch. in ^Emilio Paulo. ad Fam. IV. 6. patre vivo obiit. laudatur. M. CATO, M. F. M. N. de OfF. III. 16.
<z/.

ibi

Balb. 17. auftor eft cum Lepido Marciani confirmandi. Verr. IV.
dedicavit,
dicitur. Pif. 3.

31.

Capitolium

monumentum

unde ejus Ciceronem

patrem patriae pronunciat. OfF. I. 22. Cn. Pompeio par judicatur. Ccel. 29. Iegem de vi tulit, et quare ? ad Fam. IX. 15. ejus conftantia. Manil. 17. 20. Legi
refiftit. Ceterum pluribus aliis lonominantur et pater et filius, in yuibus facile ratio tempcrum agnofcere quemque do-

Maniliae

cis

M. CATO, M.F. M. N. M. PRON. Mur. 2. accufat L. Murenam. Dom. 8. bello
Cyprio praeficitur lege Clodia, ut de rep. ablegaretur. Att. I. 14. vehementer contra P.
confer.

cebit.

CAUDINUS, Cluent. 38. Senator. <og. nomen familite Cornelia?. L. CAULIUS MERGUS, Cluent. 38. SeC.
nator.

Clodium de religione reum agit. Ciceroni ep. 13. ad Fam. I. 9.
II. honorifice locutus de

invidet. VIII.

CECROPS, Leg. II. CELER, Att. X. 1.
fapiens,
Celer.

25. &c.
difertus magis,

quam

Cicerone, fupplicationem non decernit. Siciliam tenere non poteft, Att. X. 1 6. in quam miflus fuerat, cum tenere potuifTet. de Div. I. 32. homo do&us, perterretur vaticinio

amicus Attici,

non

^. Metellus

cujufdam Rhodii remi-

Att. VI. 3. Ejus oratio conServilium. vid. in Metdlus. C. CENSORINUS, Brut. 67. Graece doctra

Q^CELER,
M.

gis. OfF.I. 3 1 . in Africa Caefari fe non tradidit. de Div. I. 14. quaedam eum fefel-

tus^inimicus
L.

fori.

lerunt. Fin. III. 2. legendi aviditas. OfF.

31. ad incredibilem a natura faftus eft Paradox. I. eolJ. Mur. 29. feveritatem. Stoicus, ea fentit, quae non perfe&us probantur in vulgus. Orat. 10. deDiv.II. 1. de ejus laudibus fcribit Cicero. Att. Cazfaris liber contra Catonem. XII. 41.
I.

Brut. 27. Lucul. 32. Manilio. Brut. 90. Orator, bello civili Syllano pei iit. v. L. Marcius. CENSORINUS, Phil. XI. 5 de Antonii

CENSORINUS,
cum

Conful

.

partibus.

CENTAURUS, CENTAURUS,
tolio,

N. D.

II.

44. fidus.

de Div.

I.

43. in Capi-

de ccelo idus.
Orat. II. 71. difluafit legem

Q^

Lutatius CATULUS, N. D. I. 28. amat Rofcium puerum, municipem fuum. ejus in Rofcium epigramma.

C.

CENTO,
parius.

Cinciam. cognomen famiiite Claudia. M. CEPARIUS, ad Fam. IX. 23. v. Ca?.

QiCATULUS, Q^
in bello civili.
taris.

F. Font. 15.

legatus
rei mili-

Scientia

magna

CEPASII, Cluent.
Capafii.

20. fratres, Oratores. v. 25.
forte

Mur. 17. vincitur in petitione con/iilatus a Cn. Manlio. Tufc. V. 19. pene alter Lselius. cum eo Marius collega

CEPHALIO,
Attici.

Att. VII.

fervus

K

2

INDEX IIISTORICUS.
CEPHALUS,
CEPHEUS,
3.

Athenienfis, Att. IV. 16 qui inducitur in Platonis 7tbX;t««.

CHARIDEMUS,
CHARISIUS,

cum

N. D. IL 43. fidus. Tufc. V. uxore, genero, et filia in ftellas
I.

Verr. I. 20. Chius. Brut. 83. Orator Atticu-, multas orationes aliis fcripfit, Lyfiam volebat imitari.
vel

relatus.

CHARMIDAS,
38.

CHARMADAS,
auditor
;

Lu-

CERCOPS, N. D.
cui

Pythagoraus.

Pythagorrd carmen Orphicum tribuebant. De hac re -v. Clemens A/ex.
I.

Strom. L.
P.

p. 333.

et

Suidas in 'Qpfavs.

CERVIUS, Verr. V. 44. legatus Verris. CESENIUS LENTO, Phil. XII. 9.' Septemvir.

eloquens, 'vu/go : Carneades, confer de Orat. I. et ibi Pearcium. add. Valef Emend. /.29. et ibi Pet. Burmannum V. C. Orat. 16. e Carneadis judicio eadem eodem modo docuit femper. Orat. II. 88. Tufc. I. 24. divina memoria fuit.
cul.
6.

Carneadis

C.
C.

CESTILIUS,
pl. P.

in Sen. p. redit. 8.

Trib.

CHARONDAS,
Verris.

Leg.

I.

22. legiflator

Ca-

Lentulo Spinthere
<v.

C

f.

CESTIUS,
Lentulorum
e

Ctjlius.

tanenfium et aliorum Siculorum. CHELIDON, Verr. I. 40. &c. meretrix

CETHEGUS,

cognomen fami/ia? cujufdam gente Corne/ia.
ejl

CETHEGUS,

Syll. 25. Metellum Pium vulnerat in Hifpania. in Senat. p. Red. 4. eft confobrinus L. Pifonis CaTonini. Catilina; focius in conjuCatil. III. 3.

CHELYS, de N. D. II. 44. fidus. CHERIPPUS, ad Fam. XII. 22.
cum
.

it.

30.

Cornificio in Africa fuit. Att. IV. c. 4. de cohorte pras7. V. 4. Qu. Fr. 1. 1

toria

Q^Ciceronis

in Afia fuit.

ratione.

M. CETHEGUS, M.

F.

Suada? medulla didtus etiam fenex in dicendo iludiofiflime fe exercet. Brut. 1 c. primus fuit, qni eloquens Romce fuit et habitus eft. Belli Punici II. tempore vixit, P. Tuditani Coll. in Confulatu. &c.

de Seneft. 14. eft ab Ennio.

CHILIUS, Att. I. 9. CHILO, Q^Fr. III. I.

12. poeta.
c. 2. <vid. etiam,

Ciio.

CHRESTUS,
fcurus.

ad Fam. II.
Brut.

8.

homo

ob-

CHRITILIUS,
cufatur.

74. a C. Rufio ac-

CHRYSES,
ap.

Orat. 46.
Iliad.
a..

Apollinis facerdos
I.
1

CETHEGUS,

Homer.

Prretor

(

A.

U.

CHRYSIPPUS,

DCLXXIX.)
rum
V.
3.

Br. 48. remp. cognorat et tenebat. in fenatu confuiarium audoritatem aflequebatur; in publicis caufis pavalebat, in privatis veterator. Parad. Ei homini non probatiflimo homines

ampliflimi ferviunt,

munera mittunt &c. provinciarum ejus auctoritate confequencaufa.
%>.

1. Solenfis Cidicendo exilis et jejunus, Lucul. 23. Stoicus. de Fat. 7. difcipulus Cleanthis, a quo diifentit. ad Fam. IX. 4. ejus de poifibilibus fententia. Lucul. 24. contra fenfus difputat, fed ea etiam diflblvit. 27. armat Carnea-

Orat.

lix, acutiflimus, fed in

dem. 29. quomodo
I.

Soritse

occurrendum
Fin.

darum
tnllum.

Refpicit inprimis

ad

L. Lu-

putarit. in eo ridetur a Carneade.
ii. ejus fcdentis ftatua porrecla in

Wechel.

Plutarcb. in Lucullo. p. 495. ed. De eodein Cethego capio locum pro

manu

C/ueut. 31.

CHAEREA,
Comicum.

pro

Q^

Rofcio fape,
S.

eft

C.

Fannius Chrerea.

Ceramico quid fignificet ? III. 20. omnia hominum caufa effe nata dixit. Tufc. I. 45. in omni memoria curiofus. N. D. I. 34. a Zenone Epicureo Chefippus dicitur.
64. porcis animam pro de Div. I. 19 collegit innumerabilia oracula, nec ullum fine loII.

CHAKRESTRATUS,
CHAERIPPUS.

Rofc. 16.

nomen

fale efle dicit.

vid. Cherippus.

Gracus, qui inducitur in Dicxarchi libro, <v. in Dicsearchus. Gra?<v. Ch?eron. CHARES, Her. IV. 6. Lyndo oriundus,
Att. VI. z.
Jlatuaiv.s,

CHARON,

Lyfppi difdpulus,

qui ctlebrem
inter Jep-

cuplete audtore, aut tefte. II. 15. ftatuit ad hoftiam deligendam ducem eife vim quandam fentientem atque divinam, quae toto confufa mundo fit. Fat. 4. ejus laquei. ibid. 10. omnes nervos contendit,

illum Solis coloffum

Rbodium, qui

tem

miracula
8.

numeraiatur, fecit.

Phn.

XXXIV,
rum

Junius in

Catakgo Piclo-

omne kXiu^ aut verum aut falfum. OfF. Ili. 10. ejus fcite diclum. N. D. I. 15. ejus libri duo de
ut perfuadeat,
efle

&c

natura

Deorum, quales

fint

de Diis fen-

INDEX HISTORICUS.
tentix. de Div.

tione

am

;

I. 3. totam de divinaduobus libris explicavit fententiuno de uno praeterea de oraculis
;

CINEAS,
fumma
libri

Tufc.

I.

24.

Pyrrhi legatus,
25. ejus

mernoria. ad

Fam. IX.

65. libcr ejus. Fin. IV. 3. fcripfit Rhetoricam, feu potius obmutefcendi artem. CHRYSIPPUS, Att. VII. 2. libertus Ci-

Somniis.

II.

de rc miiitari. L. CINNA, Font. 15.
ciali.

Phil.

I.

14.

M. Antonium

Legatus bello foOrato-

rem
ful.

ceronis literatus, difcedit a
ne,
in
2.

filio

Cicero-

Tufc. V. 19. qu".ter CdnCollega Gn. Odavii et Publ. Crafli. L. Crcfarem, M. Antonium, et C.Caefarem
interficit.

fervitutem

propterea
Verr.
I.

retraJtus.

interfici jubet.

XI.

L.
36. fervi nofepe. eft libeitus
Plin.

CHRYSOGONUS,
gratiofus Syllae. de
18.

CINNA, 1'hil. III. 10. provinciam ab Antonio datam recufavit.
Perfeidis
OfF. I
31.

fibi

men. pro Rofc. Am.

eo <vid.

XXXV.

CIRCE, N. D. III. 19. quam Circeienfes colunt.
lier,

filia,

mu-

cui infervit Ulyffes.

CICERONES,
Shfsejiura,

de

his

legendus

Corradus in

CISPIUS

Leevus, ad
Sext.

Fam. X. 21.

qui eos accurate per/equitur.

M. CISPIUS,

Att. I. 16.. ita appellabat plebs aiiquando Cn. Pompeium, quod nimis Ciceronem diligeret. L. CICERO, Or. II. 1. M. Ciceronis patruus. Ejus /lius L. Cicero efi, Att. I.
5. patruelis Ciceronis,

CN. CICERO,

35. trib. pl. (Lentulo Spinthere Cof. in Senat. p. R. 8.) vi de. foro depellitur, rogatione C. Fabricii de

Cic. fadta. Planc. 31. judicio, defendente Cicerone, condemnatur.

CLASSITIUS,
Antonii.

Phil.

V.

6.

gladiator

M.

Eum

appellat fra1.

trem,

/c.

patruelem
e/)e

:

item Fin. V.

Eum
illo

CLAUDIA GENS,
Pulchrorum.
de

extinclum

A.

DCLXXXV.
'

docent ex

(Att. I. 5.) loco Mongaltius ad l. c. ct Tunfallus Ep. ad Midleton p. 7-- 12. M. CICERO Senex. Or. II. 66. M. Tullii Cueronis ?to/iri avus : ut docet Corradus in
Shietflura.

M. CICERO, M.

filius,

Att.

I.

2.

natus

patricia e/ Appiorum et Claudla /amilia videatur Suetonius in Tiberio. c. \ de ea <vid. Spanhern. de V. et P. N. T. II. p. 48. CLAUDIA, Ccel. 14. Harufp. 13. Appii Caeci progenies, pudicitiam probat. Filiam non /ui/je docet e temporum ratione Abramius ad Or. pr. Calio 14. Veftalem non
.

ex Terentia L. Casfare et C. Figulo CofT. Phil. X. 6. legatus Bruti. ei legio fe tradidit, quam legatus L. Pifo Antonii ducebat. ad Fam. XIII. 11. iEdilis Arpini.
l£c.
filius.

fuiffe,

ut noniiulli tradidere vel exiftima-

vere, docet

Dukerus ad Liv. XXIX.
Ccel.
14.
Veftalis,

14.

CLAUDIA,
laffis

patrem

Appiura Claudiam tiiumphantem de Saamplexa, a Trib. curru detrahi non fmit.
<i:id.

pl,

Q^ CICERO, O^
Fam. XIII.
8.
fat,

Phil.

III.

7.

ad

inimico de Frairem <vocat

11. yEdilis Arpini.

Att. XI.

Sueton. Tib. 2. ubi

Intt.

M. Ciceronem apud Cacfarem accunefarie cum eo agit. CILO, five CHILO, ad Fam. VI. 20. libe tus Torannii, aut cliens.

CLAUDIA,
et P,

f. CLODJA, ad Fam. V. 2. uxor Q^, Metelli Celeris, Appii Claudii

Clodii foror. de ejus /ada hbidine

et

/celeribus v. in primis Ccelianam.

CIMBER. vid. CIMON, OiT.
pitali-, fuit.

Tiilius
II.

Cimber.

App.

CLAUDIUS,

Decemvir, Fin.
<v.

II.

20.

18. in ftios curiales hof-

cognomine Crajfnus.

Pighius

ad

a.

302.

App.
vid. L.

CINCINNATUS,
cinn.

Quintius Cin-

Ca:cus, (ante cacitatem CrafTus) abavus P. Clodii. Ccel. 14. Tufc.
in cascitate
nulli

CLAUDIUS

V. 38.
Att.
1.

muneri publico
difluadet.
bis

L.

CINCIUS,
Attici. adJe

L
II.

1.

7. 16. procurator

aut privato deeft. conf. Senedt. 6. fwdus

20.

cum Pyrrho faciendum
71. legem de donis
conful. Cenfor ante
in

M. CINCIUS,
et

Or.
fert.

primum

ccnfulatunr,:

muneribus

v Lex
20.

Cincia.

P.

ClNCIUS,
pro quo
Cort.

Syll.

eques

Romanus,
<v.

in codd.

nonnullis
2
1

eft Sicius.

ad

Sal. C.

.

ubi docet <verum

lec-

tionern e//e Sitius,

-vel Sittius,

deque bomine

diligenter agit. v. ctio.m in P. Sitius.

qua cenjura /bi via Appia jtrata et in urbem ducla maxiinam Seinvidiam natus canfavit. v. Diod. S. XX. p. 773, 774. Brut. 14. interrex comitia nabens, de plebe conlules non accipit. <v. injr. in M' Curius,

aqua Appia

INDEX HISTORICUS.
App.
gere

CLAUDIUS,
licet,

Brut.

28. volubilis et qui de Salaffis
II.

App.

CLAUDIUS,
dicitur

C.

filius,
is

ejus,

qui P.
alter

fervidus orator.

Ex
cffe

temporis ratione colli-

Clodii frater fuit.

Nam
locum

duos filios cedem

fermonem

de

eo,

nomine habuit,

quorum
minoris

alter

triumphavit.

minor
major, de Or. 60.

:

tnentio fit
<vid.

major, ad

Fam.

App.

CLAUDIUS

VIII. 8.

ad quem
22. fe

Manut. ad

et 70.

dicax. dicitur major, qttia fratrem

eodem nomine habuit minorem, P. C/odii patrcm. Filius eji C. Claudii.

App. CLAUDJUS,

minor, P. Clodii pater,

filius C. Claudii. vid. pro Planc. 21. de Harufp. R. 12. cum ludos fecit, fervos

de cavea exire
trem, puto
no, quo
effe

juflit.

Hunc, aut

certe

fra-

eum,

qui Prator fuit, eo anefl,

conjunxit propter patris reftitutionem, fed deinde cum optimatibus fecit. £>ut utrum majcr, an minor fuerit, parum dixerint. A. CLAUDIUS, Verr. II. 57. Siculus, a Claudio qusdam civitate donatus, fi<ve a majoribus accepto nomine, qui jus ci-vilatis per Claudium aliquem accepifjent.

Fam. XI.

cum Antonio

Lex Plautia Papiria data

Arch.

C.

CLAUDIUS,
Brut. 18.

f.

CLODIUS,

Cacifilius.

5.

Conful fuit cnm P.

Ser-vilio Ifaurico,

Planc. 21.

App.

CLAUDIUS PULCHER,
Clodii fratcr,
is,

App. F.

Tuditani collega in confulatu(A.U. DXIV.) Tufc. I. 1. C. CLAUDIUS, P. Chdii avus, Appd
Claudii maj.
et

M.

C. N. P.

ad quem funt

min. pater,

Planc.

21.

Cic. epifida. de Div. II. 35. Ciceronis collega in auguratu : ad quem etiam librum
fcriffit

cum M. Perperna (A. U. DCLXI.) Rabir. Perd. 7. homo potens,
Conful
fuit

de jure augurali, ut ex epifiolarum
ccmftat. Att.

Jibro III. 4.

IV.

16.

poft

C.

confulatum, quem cum L. Dcmitio gejfit, in Ciliciam fine lege curiata cogitat. Quomodo fe in provincia geflerit, et de fimultate, quam cum Cicerone fucceflbre
exercuit, Jegenda cpifiola Ciceronis ad Familiares, et ad Atticum ex Cilicia fcripta li-

mediocris orator. Brut. 45. CLAUDIUS, P. Clodii patruus, App. F. Har. refp. 12. Oft\ II. 16. ejus magnificentiffima aedilitas fuit. Verr. II. 49. IV. 4. praetor L. Licinio Craftb et Q^

Mucio
C.

CofT.

CLAUDIUS,
Verr. II. 43. Verrina.

homo

C. F. e tribu Palatina, plebeius de cohorte
refp. 6.

ad Fam. VIII. 6. accufatus a Dolabella fpem triumphi abjicit. pro eo Pompeius laborat. Brut. 64. defenditur ab Hortenfio. ad Fam. VIII. 6. abfolbro III.
vitur. 12. 14. ejus cenfura, qualis fuerit.

L.

CLAUDIUS,
facrorum,

de Harufp.

Rex

de Div.

I.

16. notat C.

Ateium.

<vid. in

C. Ateius. Att. II. 22. Pompeio promittit, P. Clodium nihil periculi Ciceroni creaturum. VIII. 1. inconftans, quod fciPompeio, mox Cafari fa<vebat. licet mox Nam hunc locum de eo capiendum efife, ex eo intelligitur, quod L. Domitio jungitur, ut Phil. XIII. 9. ad Fam. III. 4. ejus filia

qui cum ceteris pontificibus domum Ciceronis religione liberavit. Pranomen Lucii duos tantum e familia Claudia gejfijje et ujurpatum ab ea amplius non ejfe, quod de criminibus capitalihus damnati
effent,

tradit Suetonius in Tiberio.

c.

t.

TJnde dubitare quis pofftt de hoc
ficut Drakenb.

pranomine :
1 .

ad Liv. XLI.

2

haret in

Sed id non de cmnibus Claudiis intelligendum, <verum tantum de
L. Claudio AJeHo.
patriciis.

nubit Cn. Pompeii

filio.

Brut. Jj. focer

M. CLAUDIUS,

Bruti, Orator, antiquitatis, juris auguralis et publici peritiflimus, bello civili in-

de Div. I. 58. fortibus, hariolationibus, et pfychomantia utitur. Tufc.I. 16. necromantiae ftudiofus, &c. ad Fam. V. 10. ei Vatinius in auguratu fucceflit. homo impudens. Manutius de alio Appio
teriit.

ad Fam. VIII. 4. a repulfa poftulatur a duobus fratribus Gallis M. et Qu. E Marcellis fuit, fed <v<ri dotli legunt M. Calidius. de Div. I. 16. L. Junii in Appii Cttci filius, Confulatu bello Punico primo ( A. U.
Pulcher,

P.

CLAUDIUS

collega

DIF.)

claffem

maximam
N. D.

perdidit,
3.

cum
33.

nefcio

quo,

iutelligit,

fed

ratio

ejus

nihil

vitio navigaffet.

II.

propterea
II.

tres forores habet. At ap. Varr. R. R. III. 16. dicit fe pauperem reJiclum a patre cum duabus fororibus et
n/alet. ibid. 9.

condemnatus
P.
P.

eft.

confer de Div.
Brut. 15.
eji
'

CLAUDIUS,
Porcii Cof. A. U.

collega

L.

DLXIX.

duobus fratribus. de quo <vid. P. Manutius

CLAUDIUS,
Sed
ibi

ad Cic.

/.

c.

de Div. I. 47. augur. Appius legendum effe, et auguris no-

INDEX HISTORICUS.
men et res ipja docet, ut viderunt Manutius, Lambinus, Da<vijius. S. CLAUDIUS, quare in Clodiis.

num. Lucul. 31. quatuor Hbros

fcripfit

de fuflinendis affenfionibus. Tufc. III. 22. confolatio ejus fcripta ad Carthaginienfes

T.

CLAUDIUS,

Centumalus.

Off. III. l6.

Sed Tib. legendum monet Langius ad h. I. idque probat Drakenb. ad Li<v. XL. 59. quod T. pranomen in Claudia gente njitatum non fuerit. T. CLAUDIUS, Vatin. 1. P. Sextium de
vi

everfa Carthagine. nomen occurrit etiam Lucul. 4. Orat. 16.

ejus

CLITUS,
ab eo

Tufc. IV. 37.

Dux

Alexandri,

interficitur.

CLODIA GENS, Dom.
Claudia.

44, eadem, qusc

accufare

voluit,
:

communicato cum

CLODIA,

Att.

XII.

22.

Decimi Bruti,

Vatinio confilio abjecit confilium, M. Tullius Albinovanus accufare
tueret.

cum
infti-

(qui Conful fuit

cum M. ^Emiiio Ma-

merco) mater.

CLODIA,
Stoicus. Fat.
telli,

Att. IX. 6. et 9. focrus L.
Att.
I.

Me-

CLEANTHES,

Lucul. 23. 7. magifter Cbiyfippi. de Div. I. 3. ea, quas Zeno in fuis commentariis de Divinatione tradiderat, uberiora facit. Lucul. 41. Solem Deum putat. Fin. II. 21. ejus tabula de voluptate et virtute. Fin. IV. 3. fcripfit artem Rhetoricam f. potius obmutefcendi. CLEOBIS, Tufc. I. 47. mors ejus et
pietas.

trib. pl.

CLODIANUS,

19. efl Cn. Corn. U. DCLXXXI. cum L. Gellio Poplicola. Sigon. hifafiis Rom. CLODIUS, Leg. I. 2. hiftoricus Latinus, ianguidus et infcitus. cognomen habuit Licinii. «y. Periz. An. H. p. 349. Ejus

Lentulus Conjul A.

menlio fit etiam ap. Li<uium, ut

XXIX.

22.

CLODIUS CLODIUS
libertus.

Patavinus, Att. XII. 44.
Philet<erus,

ad Fam. XIV. 4.

CLEOMBROTUS,

Lade Off. I. 24. cedfemoniorum dux, invidiam timens, cum Epaminonda temere conflixit. CLEOMBROTUS, Ambraaota, Tufc. I.
34. Phjedone.
in mare
fe

A.

CLODIUS, Verr. IV. 17. Drepanitanus, ante civitatis jus Apollonius, Niconis filius.

abjecit
eji

lefto

Platonis

C.

De

quo

epigramma CallimaII.

chi elegans.

Att. III. 17. frater P. CloMilonem accufavit et Qu. Fratrem accufare voluit.
dii.

CLODIUS,

ejus filius

CLEOMENES,
nus.

Verr.

14.

Syracufa-

CLEON,

CLEOPHANTUS,
citur

Brut. 7. Athenienfis, civis turbulentus, fed eloquens. de quo <videndus Diodor. S. XII. p. 108. rniris modis perJiringitur ab Arijlopbane in Equitibus. Cluent. 16. Medicus. CLINIAS Cretenfis, Leg. I. 5. qui indu-

CLODIUS PHILO, ad Fam. XIII. 32. Halefinus, civis Romanus. L. CLODIUS, Cluent. 14. Anconitanus, pharmacopola circumforaneus.
C.

L.

CLODIUS,
dium.

ad Fam.
v.

III. 4. praffeclus

fabrum Ciceroni,

notata

ad L. Clauad Fam. Romanus.

M.
P.

CLODIUS

Archagathus,

apud Platonem

in dialogo

de legi-

XIII. 32.

Halefinus, civis

bus.

CLISTHENES,
Samia?.

Leg. II. 16. Athenienfis, dotes filiarum deponit in templo Junonis
P.
Brut. 7.

CLODIUS, de Div. II. 8. Conful cum L. Junio. vid. P. Claudius Appii Cacifilius.

CLODIUS,

Ap. F. C. N. de hujus homi-

CLISTHENES,
enfis
:

Orator Atheni-

nis moribus, Jceleribus, tribunatu, legibus t

qui pojl Solonem et Pififiratum foruit,

morte, agitur in orationibus poji red. in Sen.

paulo ante Themifioclem.

CLITARCHUS,
Grascus,
r,on

CLITOMACHUS

Leg. I. 2. hifloricus optimus, Brut. 11. non magnae fidei eft, de morte Themiftoclis quid tradiderit. ad Fam. II. io. Alexandri comes. Panus. Lucul. 6. Or. J. 11. Carneadis auditor et fucceffor in Academia. Lucul. 32. ejus liber ad C. Lucilium poetam. item ad L. Cenfori-

pro Dom. de Har. rejponj. pro Sext. in Vatin. pro Milone l$c. Att. I. 12. Domi Caefaris deprehenditur vefte muliebri. Dom. i^. contra jus adoptatur. Att. I. 18. 19. ad plebem traducitur a C. Herennio. Har. refp. 22.
Caefare,
fe nihil

Craffo,

cere. Att. II. 22,

fimulat, fe omnia Pompeio auftoribus fa23. promittit Pompeio,

Dom.

Ciceroni periculi creaturum. pro 5. incitat plebem, ut propter an*

INDEX HISTORICUS.
nonx caritatem lapidationem
P.
faceret. Att.

COCTIUS,

ad Fam. IX.

4.

IV. ii. Apuleia populi dicitur.

CODRUS,
M.

CLODIUi,

Cael.

i

i

.

amicus Ciceronis a
intcr accufaloret

Clodia fratre divofus,
Ca-lii. difertus.

Fin. V. 22. Tufc. I. 48. Nat. D. III. 19. confervat morte fua Athenas. COELIUS, Att. VII. 3. XII. 6. trapezita.

COELIUS,
Att.
I.

Samnis, Cluent. 99.
Caldus. C.fil.ut pattt ex

SER. CLODIUS,
rii

20. frater Papi-

C.

COELIUS
13.

Pati.

ad Fam. IX. 16. literatiflimus
10. ejus
fcedi-

fcriptione antiqua ap.

criticus.

Mur.

SEXT. CLODIUS, Dom.
tas
ci

rem frumentariam

P. Clodius lege

homo U. DCLIX.) cf

Murafcr. Her. II. Or. I. 25. in Verr. V. 70. novus ad Confulatum pervenit (A.
8.

Petit.

conf.

3.

et

ibz

frumentaria permittit. Sext. 64. leges Clodio fcripfit. SEXT. CLODIUS, Rhetor. Att. IV. 15.

Palerm. Planc. 21. in quxfturre petitione repulfam tulit. Urut. 45. mediocris orator.

quo
II.
1

ufus eft Atticus, et Antonius Phil.
7. deeo

Eflne hic, qui, ut Sylla tyrannidem impediret, bellum in Italia excita<vit ? ad

v. Suetcn. de

ltlujlr .

Rhet.

c.

5.

quem
1

refpicit

Cicero Att.

X.

12. 14.

15.

SEXT. CLODIUS
gentarius.

Phormio. Caec. 10. arC.

6.

ubi

nj.

Corrad.

CLOELIUS,
Attici.

Att. X. 8. Ca»farianus, cliens
Sext. Rofc. 23.

COELIUS, ad Fam. VIII. 8. trib. pf. M. Marcello et Sulpicio Cojf. ut ex ea epifto/a intelligitur. Eum dizerfum effe a C.
Calio,

T. CLOELIUS,
nenfis

Terraci-

quafore
trib.

Ciceronis,
eo
ejl.

res

ipja

docet.

quidam, homo non obfcurus.

Hac
C.

Nam
ille

pl. fuit

ipfo

anno, quo alter

<videntur pugnare.

Fuit obf urus Roma?, non
8. it.

qucrflura funclus

obfcurus in patria.

CLUATIUS,
tio

Att. XII.

i

36.

Mauu-

Architeclus -jidetur, qui Ciccroni
defcripjerat,

frmam

fani

quo Tullia cc/fecraretur.
I.

CLUDITAE,

de Div.

41.

harufpices

F. C. N. Att. ad II. Qurcftor Fam. 15. 5. Ciceronis, ab eo pracficitur provincia;, cum ex ea decederet. Att. VI. 6. ejus vitia. Ad eum eft epiftola ultima L. II. ad

COELIUS
2.

Caldus, L.

VI.

6.

in Peloponnefo.

Fam.
L.
Autipater, Or. Att. XIII. 8. de Div. ricus. vid. in Antipater.

CLUhNTIA, Cluent. 5. foror Cluentii. A. CLUENTIUS AVITUS, Clu. 1. Larinas, pro quo ejl oratio.

COELIUS

II. 12.
I.

Orat.

69.

24. hiftoin

Num. CLUENTIUS,
Romanus.
C.

Cluent.

60.

eques

L.

CGELIUS,
nam.

Caxin.

9.

teftis

CaeciCa>-

CLUVIUS, Qu. Rofc. 14. Judex in caufa Fannii contra Flavium. CLUVIUS, Puteolanus, ad Fam,. XIII. 7. a Caefare praefeclus agro in Gallia Cifalpina dividendo. M. CLUVIUS Puteolanus, fcenerator. ad Att. VI. 2. ad Fam. XIII. 56. Fortajfe idem eft cum pracedente. CLUVIUS 1ULLUS, v. Tullus.

M. COELIUS RUFUS.
lius,

Hic

eft

ille

pro quo

efl oratio.

Ex

ea libido horni-

nis

et /ajci-via

apparet, qute etiam ex eo inipfe

commemorat, fbi adili Scatima parari. Ejus funt Epijiola? Lihri VIII. De ejus
telligitur,

quod

def accujationem ex le^e

vita, moribus, et faclis accurate dixit P. Mai.ulius in praj^. ad Cotnment. in EpiJ/clas Ccrlianas.

CLYTAEMNESTRA,
darei.

Fat. 15.

filia

Tyn-

COCCEIUS,
qui dein

M.
et

Att. XII. 13.18. Videtureffe, Antonii Triumviri quajior et
inter

In tribunatu favit Miloni et Ciceronis audoritati paruit. Mil. 33. Att. VII. 1. Brut. 79. C. Antonium de majeftate accufavit et L. Atratinum de

legatus proquaflore fuit, auclor pacis

ambitu. Ccel. 31. unde ab ejus fil. L. Atratino poftea de vi accufatus eft, defier.dente

Antonium

Qcla-vianum. dc quo Appian.

Cicerone, Ccel.

i.

V.p. 1122 fqq. ed. Toll. Prammen ejus ap. Appianum ej} Lucius, in nummo apud Valentem de Num. Fam. T. I, p. 288. Marcus. COCLES, Legg. II. 4. OiF. I. 18. Parad.

B.

C. L.

M. COEL1U3 VICINIANUS,

ad Fam.

I. 2.

fortis.

pontem contra vim hoitium

VIII. 4. alii, Vinicianus. ^.dilitatem cum Ccelio Rufo fruilra petit, quod olim de Diclatore promulgaiTet. M. COELIUS, Veir. IV. 17. eques Rom. qui Lilyba;i habitabat.

obtinuit iolus.

M. COELIUS,

Fiacc. 4. eques R.

,

INDEX HISTORICUS.
P.

COELIUS,
Verre.

Verr.

I.

50. prstor

cum C.

Q^COELIUS LATINIENSIS,
trib. pl. et

Manil. ig.

qua occafione et tempore artem rhe1 2. toricam fcripferit ? L. CORDUS, Verr. IV. 20. negotiator
Siculus.

anno

p.

ft

legatus.

Q^COELIUS,
for Antonii.

Phil. XIII. 2. et 12. collu-

L.

CORFIDIUS,
opinor,

pro Lig.

n.

Ligarii advocatus.
de
cujus

<vid. Curfid.

eques Rom. Hic ef, ut
in
<vita?n,

SEX. COELIUS, Q.

Sed nomen Fr. II. 6. corruptum ejfe <videtur, fi<ve, Sex. Clodius legendum cum P. Manutio et Lambino, five Sex. Clcelius cum Grutero. T. COELIUS, Balb. 23. Senator a Coffinio accufatus et damnatus. N. D. II. 24. Saturni pater ab

opinaio redilu

lepidatn fabulam e Vairone narrat Plin.

H.

N. VII. 52.

CORICUS,
•volunt,

Phii. XIII. 1 2. five, ut quidam C. Oricus. yEdilis Cjefaris beneficio, a Cicerone defenfus efie videtur.

COELUM,

CORIOLANUS, MARCIUS,
cum Themiftocle

Brut.

10.

co cxi^£tus,

COLLATINUS,

Off. III. 10. fuit in re-

gibus expellendis Bruti focius. ei collega Brutus imperium abrogavit. P. et L. COMINII, Cluent. 36. equites

comparatur. CORNELIA gens. Leg. II. 22. ex ea nemo crematus, fed omnes humati funt. primus ex ea familia, et quidem patricia,
Sylla voluit cremari.
Brut. Brut. 58. epiftolae ejus. de Div. II. 29. Inv. I. 49. CORNELIA, ad Fam. V. 6. uxor P. Sextii, Corn. Scipionis filia.
27.
filios

Romani
P.

diferti.

CORNELIA,

mater Gracchorum.

COMINIUS

Spoletinus. Brut.

78. eques

docuit

Rom. accufavit C. Cornelium Cicerone defendente. pro C. Corn. I. SEXT. COMINIUS, Verr. IV. 10. eques Rom.

CORNELII,
ad Fam. IX. 22.
eft

CONNUS,
C.

fidicen,

quo

pro Corn. I. p. 482. tam multi fuerunt, ut etiam collegium confti-

magiftro ufus

Socrates.

tutum

fit.

Lig. 1. Pnctor Afrioe proximo anno ante ortum bellum civile. L. CONSIDIUS, Agrar. II. 34. Duumvir Capuas. M. CONSIDIUS Nonianus, Att. VIII. 11. propraetor. ad Fam. XVI. 12. ei Gallia citerior obtigit. Hunc locum Manutius de Confldio Gallo capit, Urjinus de Caio. Q^ Sed Manutius idem ad Att. VIII. 1 1. rctie

CONSIDIUS,

CORNELIUS,
proqusftoris.

Verr. III. 11. medicus C. Verris in Sicilia.
Verr.
I.

CORNELIUS,
CORNELIUS,

26. liaor Verris

Culleolus, de Div. I. 2. ejus Oclaviano bello furibundam prasdicTio-

nem audiendam

putavit Senatus.
I.

CORNELIUS, Att. I. 12. A. CORNELIUS, de Div.
cum M. Valerio U. CCCCX.
C.
in

24.

ad M.

refert, qui ibi diferte pr.ztor <vocatur.

bello Samnitico,

Conful A.
18.

QU. CONSIDIUS
26. Verr.
I.

Gallus, ad

Fam. XII.

Cluent. 38. Senator. Att. II. 24. fenex fortiffimus timorem Senatorum de morte a Casfaris militibus
7.

CORNELIUS,
Conful

(Cethegus)

Brut.

cum Q^Minucio A.

U.

DLVI.

C.

CORNELIUS,
eft

(qui a Cicerone dejenjus

Att. I. 12. fcenerator. de ejus fa(ilitate et aquitate <vid. Valer. Max. IV. 8.
tollit.

de vi.) Brut. 78. a P.

Comminio SpoCorn.
I.
tri-

letino de majeftate

accufatur.

C.

COPONIUS,

de Div.

prudens atque doftus. Marcello et Lentulo Coff. praetor M. COFONIUS, Or. I. 39. II. 32. Brut.

32. homo Att. VIII. 12.
I.

reus majeftatis. Vatin. 2. defenditur

bunatus ejus.
C.

C

CORNELIUS,
ceronem

Syll.

Catilinas focius, qui

2. 6. eques Rom. cum Vargunteio Ci-

52. a Qu. Scasvola defenditur contta M' Curium. T. COPONIUS, Balb. 23. Tiburtnus, damnato C. Mafione civis Rom. faftus Nepotes habuit T. et C. Coponios. eft.

in lectulo interficere voluit.

C.

CORNELIUS,

Syll. 18. filius

C. Cor-

nelii ejus y qui inter Catiltnarios Juit.

T.

et

C.

COPONII,

Ccel. 10. adolefcentes

do&iffimi.

CN. CORNELIUS, Agr. II. 14. eft Cn. Dolabella, qui Conful cum M. Tullio DecidaJuit,A. U. DCLXXIl. pro Corn. I. £N. CORNELIUS, Balb. 8. legem de ciex SCto tulit, eft Cn. Cornelius LenJu/us, qui A. U. DCLXXXI. Conju/Juit.
,vitate

CORAX,

Siculus, Or. I. 20. III. 21. fcriptor de rhetorica antiquiffimus. Brut.

Tom. X.

.

INDEX HISTORICUS.
CN. CORNELIUS,
cus Trebatii,

ad Fam. VII. 9. amiobfcurus.

M.

et P.

CORTIUS,
Romani

f.

Cottius Verr.V. 64.

homo

equites

in agro Taurominitano.

L. L.

CORNELIUS, CORNELIUS,
2. libertus L. Chryfogonus.

Balb. 17. efl Balbuu Chryjogonus, pro S. Rofc.
Syllae

CORUMBUS, Balbifervus. Att. TI. CORUNCANTUS, Planc. 8.

XIV.
Syll.

3.

gratiofiflimus.

<v.

M. CORNELIUS,
Marci
P.
filius,

Cethegus,

Brut.

15.

vid.

M.

Cethegus.

M. CORNELIUS,

CORNELIUS
rus, fed fortis.

Att. I. 13. Rufinus, Or. II. 66. ava-

Tufculanus. Dom. 54. Nat. D. III. Pontifex Max. primus e plebe. Or. III. 33. omr.ibus civibus confilii fui copiam fecit. Br. 14. ex pontificum commentariis ionge plurimum ingenio valuiffe videtur. add. Cato 9. L<el. 11. N. 66. Hunc fuiffe nepotem Tufculani
fajlis Capitol.

7. 2.

D. ad

II.

pervenit

ad Confulatum (fecundum) opera C. Fabricii. anm U.

illius e

appnrere ait Pighius

a.

CCCLXXH. P. CORNELIUS,
P.

396.

ad Fam. XIII.

6.

vide-

tur publicanus efle, focietatis Africame.

CORNELIUS,
Rom.

ad Fam. XIII. 14. civis
r.

in Gallia Cifalpina negotiat;

P.

CORNELIUS,
eji

ad Fam. XIII. 36. dielus Demetrius Megas Siculus, quod ei P.

Cornelius Dolabella civitatem rogatu Ciceronis

P CORNELIUS, j>l M. Marcello
P.
fricanus minor.

a Ctvfare impetraverat ad Fam. VIII.
Brut. 22.
efi

8.

Trib.

et Ser. Sulpicio CofT.
Scipio

CORNELIUS,
JCtus. VII. 8.
batius.

A17.

Nat. D. III. 23. Oceani filia, Minervas Coriae e Jove mater. C. COSCONIUS, Syll. 14. prator Confule Cicerone. Vat. 5. Proconful Hifpania? ulterioris, pofl praeturam. habuit Vatinium legatum. Att. II. 19. VigintiVir agris dividundis lege Caefaris ; in cujus mortui locum invitatur Cicero. C. COSCONIUS CALIDIANUS, Cluent. Orator clamofus. Brut. 69. nullo 35. acumine, fed grata populo verborum copia.

CORYPHE,

CLCORNELIUS,
Qj,

ad Fam. VII.

M. COSSETIUS,
Rom.
L.
to

Verr. III.

22.

eques

ab eo didicit jus Tfead Fam. V. 6. Har. Refp.
(feu
aflinis

qui in Sicilia verfabatur.
civis

COSSINIUS
T. Coelio
eques R.
23.
efi

CORNELIUS,

Tiburs, Balb. 23. damnaRom. fattus. Ejus fiAtt.
I.

P. Sextii.

lius

fuit.

Q^CORNELIUS,
minor.

6. pontifex

L.

COSSINIUS,
XIII.

20. II. 1. ad

Fam.

tribulis

CORMCINUS,
Att. IV. 2.
ris
efi

CORNICEN)

ad
L.

cognomen Cn. Oppii.
Verrin. 1. 57. fcriba Ver-

II

^4n hic l ?

Ciceronis et amicus. collocutor, ap. Varron. R. R.

CORNIFICIUS,
Prat. Urb.

COSSINIUS-ANCHIALUS,
XIII. 23. libertus L. Coffinii.
Fratres,

ad Fam.

Q^CORNIFICIUS,
judex
facris juftiflimus.

Aft.
Att.

I.
I.

in

Verr.

10.

COSSI
27.

Or.

Senatu mentionem
fecit.

13. primus in de violatis a Clodio

COSSUTIANAE
Coffetius.

II. 23. tabernx, ad

Fam. XVI.

ib.

1

.

cornpetitor Ciceronis
17.

M. COSSUTIUS, Verr.
C.

III. 80. idem qui

in Confulatu. ad
fuit,
toles,

Fam. XII.

Cicero-

nis collega in auguratu.

Vir doclus hic

COTTA,
ful

ex Jureliis. Lucul. 26.

Con"Jidga
e

ad quem funt

Ciceronis qutedam epif-

cum

P. Servilio
legitur.

Gemino. male
edidit

Proprator Africa, viijo adhuc
F.

CaC.

fare.

M. Cotta MSS.

C. bene

Davies

Q^CORNIFICIUS, Q^
7.

ad Fam. VIII.
Pfeudo-

C.

CORNUTUS,
Cato.
h.
e.

XII. 25. Caefaris Quasftor. Att. I. 14.

M. frater, Corn. I. de fuis legibus abrogandis refert. Pif. 26. nimia
triumphandi cupiditate flagrat. N. D. I. 6. Academicus. Brut. 49. feqq. qualis

COTTA,

imitator Catonis. trib. pl.

M.
L.
L.

Pifone et Meffala Coff. in Sen. poft Red. 9. praetor P. Lentulo Spinthere Cof.

orator. Caec. 33. Att. XII. 20. Pratorius. Brut. 36. qualis

COTTA,

M. CORNUTUS,
lo fociali.

Font. 15. Legatus bel-

orator.

COTTA,

M. CORNUTUS,Phil. XIV. 14
Coff.

ad Fam. urbanus Hirtio et Panfa pnetor 12. X.

fricano minori.

Brut. 21. accufatur a P. Adefenfus a Q^ Metello

Macedonico, abfolvitur. veterator habi-

INDEX HISTORICUS.
tus
eft,

Exemplum
Valer.

h. e. callidus in caufis agendis. calliditatis in tribunatu hahet

37. Pif. 26. triumphi e Gallia nimis cupidus. Or. II. 1. putabatur non practer
pucrilis astatis

M.

fert Pighius. cf. Q^Caecil. 21.

VI. 5. quem ad A. DXCIX. reMur. 28. Font. 13. in

modum

qualis orator.

Verr. III.

doftus. Br. 38. fq1. eum pceni-

L.

COTTA,
ferente,

Or.

II.

47.

pl.

A. U. DCLIX.

47. Trih. cum T. Didio et C.
III.

Norhano, quo rogationem in Caepionem

tuit C. Carbonem in judicium vocaffe. Font. 7. ejus teftimonium in M. Marcellum nil valet. Dom. 19. de pluribus rebus fimul ferre aufus eft contra legem

cum una cum Didio

intercedere

Didiam
vim

vellet, vi

e templo pulfus eft. Orat. III.

et Caxiliam. ad Fam. IX. 21. accufat C. Carbonem eum, qui Africano

11.

Q^

Catuli fodalis, gaudebat gravi-

tate linguae et fono vocis agrefti.

L.

M.frater. Audor legis Aurelia judiciaria. Catil. III. 8. Agrar. II. 17. L. Torquati collega in confulatu, A. U. DCLXXXVIII. de Div. I. 1 2. eo et Torqoato Confulibus Jupiter Capitolium petiit et ignes in ecit. ad Fam. XII. 2. defperatione in Senatura non venit. Dom. 26. negavit legem de Ciceronis reditu ferendam efle, quod lex Clodia jure lata non eflet. de Div. II. 21. Att. XII. 23. M. COTTA, Verr. V. 13. L. Luculli collega in confulatu, A. U. DCLXXIX. M. COTTA, Att. X. 16. XII. 22. Praetor Sardiniam tenet Marcello et Lentulo Cofl". ex SCto in bello civili. COTTUS, Pif. 34. rex Beflbrum, L. Pifonem Macedoniae proconfulem pecunia corrumpit, ut legatos Beflbrum interfi;

COTTA,

attulifle exiftimatus eft. GfF. I. 30. in eo multus lepos erat. I. 37. uberior ejus oratio nec minus faceta. II. 13. 14. maximam fibi peperit gloriam ex illa accuiatione Carbonis. II. 18, orationem
fcripfit, in

qua eft de redimendis captivis de locupletandis tenuioribus. III. n. legem tulit, ne eflet pro cive, qui civis non fit. Or. I. 55. jus civile didicerat.
et

II. 55.

contra

M. Brutum ulcifcitur. 56. oratio Cethegum in Cenfura dida laudatur. III. 1. ejus mors. OrF. II. 16. magnificentiflima sdilitate cum Q_ Mucio funclus eft. Eunc Mutium in omnibus ho-

norum gradibus collegam habuit pra;ter cenfuram, auclore Cicerone in Bruto. L. CRASSUS, Br. 58. P. Nafica? et Licinias, C. Laelii neptis, filius, a L. Craflb, avo materno, teftamento adoptatus. cf,
Plin.

ciat.

L.Papirius
Phil.

XXXIV. 3. CRASSUS, ad Fam.
Or.
Fin.
rifit,

IX. 21.

L.

VARIUS COTYLA,
fert.

V.

2.
fe

ad

vide in Papirius.

Antonium Mutinam obfidentem
Phil. VIII. 10.

con-

M. CRASSUS,
DCXLVIII.
femel in vita

I.

36.

prsetor

A. U.

V. 30.

«ysA«?s?, quia
cit.

CRANTOR,

Or. III. 18. Acad. I. 9. Academicus e vetere Academia, nil ab
Lucul. 44. Tufc. I. 48. Ejus Confolatio eft liber ejus de luctu,
qui laudatur.
cf.

auftore Lucilio. Plin.
rifffe,

H. N. VII.

19.

nunqnam
P.
fil.

Ariftotele diflentit.

M. CRASSUS,
Triumvir. ad

M. *yi\«w
1.

nepos.

Att. XII. 21.
I.

CRASSIPES, ad Fam.

7.

Att. IV.

5.

Brut. 64, 65. feq. qualis orator. Verr. V. 2. contra fugitivos in Italia mittitur impediit, ne
I.
:

Fam.

Ciceronis filiam ducit. 5. 6. ad Fam. XIII. 9.
ftor.
efi

cf.

Fr. II. Bithyniae quae-

Qu,

Att. IX. 1 1 . Caefarianus. Craffipes cngnomen gentis Furiae. M. Furius Craf:

Meflanam tranfire poflent. Balb. 7. Balbum defendit. Muren.23. L. Murenam defendit. Har. refp. 6. pontifex.
fugitivi

fipes

i$c

Piator eft quod etiam
I.

ap.

Liv. XXXVIII.

42.

docet

Fam.

7. ubi negat,

Manut. ad Cic. ad fe pranomen hujus
Dejponja
ei ejl

eo multae Ciceronis conI. 14. laudat in Senatu Ciceronis confulatum. 17. impellit publicanos Afianos, ut locationem induci
Phil. II. 3.

cum

tentiones fuere. Att.

Crajftpedis reperire potuiffe.

poftularent.
furdafter

Tuliia ante profeclionem in Ciliciam, Jed dimijja mox. Cicerc tamen cum eo pojiea ami-

IV. 13. nulla dignitate paludatus abit in Syriam. Tufc. V. 40.
fuit.

de Div.

I.

16. quid ei

citiam

coluijje <videtur.

<v.

Tunfiaiii Epijiola

ad Midiet.

p. 187, 188.

acciderit dirarum cbnuiiciatione negledta. II. 9. trans Euphratem cum ignominia
et dedecore perit.

CRASSICIUS, Phil. XIII. 2. L. LICINIUS CRASSUS, ad Her.
3. Or.
I. 7.

ibid. 40.
eft.

omen, quod
Off".
I.

IV. 2.
11.

ei

Brundifii

Rab. Perd. 7. Orator. Inv.

Syllse

oblatum defervit, ut quod

30.

velit confequatur,

L

z

:

INDEX HISTORICUS.
ibid. 8.

eam demum pecuniam magnam
cujus
fruftibus

ris

divinationi fidem tribuit, reliqua reji-

judicat,
poffit.

exercitus

ali

M. CRASSUS,
tini

Balbin.

23.

eum Mamer-

ex Iege Papia repetere inftituunt ; quia ex Mamertino aut civis JaHus erat

Rom. aut /e pro
P.

ci<ve

gerebat.

CRASSUS,
maj. conful
1/.

Brut.

19.

fuit.

nempe A. U.

cum Africano DXLVIIf.

idem Pontifex

Max.
I
.

cognomine Dives diclus.

P.

XXX. ubi ejus injigne elogium. CRASSUS, Mucianus Dives. Brut. 26.
Liv.

Orator valde probatus, adoptatus a P.
Crajfo Divite. P.
et

Mucii

filius

naturalis,

P.

Scaevolae

frater,
I.

domi

jus

civile

cognoverat. Or.
tia

37. eju6 de eloquen-

ibid. 32. ftatuit animos hominum quadani ex parte extrinfecus effe traftos et hauilos, reddit rationem vaticinationum et fomniorum. M. CREPEREIUS, Aft. I. in Verr. \o. Trib. militaris fa&us.^.L/.DCLXXXIIL CRESPHONTES, ad Her. II. 24. Arijhtnacli flius ex Herculis genere, Rex Mejfnia fruudibus Jafius, duxit uxorem Meropem Cypjeli Arcadis fliam tffr. <v. Paujatiias p. 151. 285. Jeqq. ed. Kuhn. Vlygin. Jab. 148. de eo eji Crefphontes Euripidis falula, quee laltdatur. Tufc. I, 48. Q_CRISPUS, e Marciis. ad Fam. XII. 11. et 12. Imperator et Proconful Afiaj
cit.

et juris ftudio

Brut. 57. JCtus
ebir.
<.

cf. 1.

conjungendo fententia. 1 3. Rupert. ad En-

ejus dignitas

commendatur.

Pompon. III. 6. Perizon. Animad^v. Phil. XI. 8. Porrtifex M. multam dicit Collega? Confuli L. Valerio Flacco flamini Martiali, fi a facris difceffiffet, (A. U. DCXXII.) quod nolebat
9.

CRITTAS, Tufc. I. 40. de XXX. Tyrannis, Theramenem ad mortem redigit. Or.
II. 22. ejus fcripta

&c

non

extitere Ciceronis

tempore. CRITO, Tufc. I. 43. Socratis difcipulus. de Div. I. 54. non paret Socratis monito. I. 25. dicit.
ei

eum ad bellum cum Arijionico profcifci, cd quod ipfe prafeclusfaede pcriit. Vell. II. 4. P. CRASSUS, Font. 15. Legatus L. Csefaris in bello fociali. cf.

S.crates

fuam mortem

pras-

Appian. B. C.

I.

CRIIONIUS, Att. XIII. CRITOLAUS, Nat. D.
Achaeorum,
enim
caufa
evertit
belli

21. Caefarianus.
III.

38.

Dux

Mariana interficit. Arch. 5. Cenie ipfe fua manu for cum L. Julio Csfare nullam populi partem cenfet, (A. U. DCLXIV.) Conful fuit A. DCLVI. cum Cn. Lentulo Clodiap. 635. Or.
III.
3. in feditione

Corinthum.
quo

Achaici,

Fuit Corinthus

e-verfa eft. -v. Fler. II. 16. Polyb. Excerpt. legat. c. 144.

CRITOLAUS,
Or.
II.

Fin.

V.

5.

Ariftotelicus.
et

In htEfi M. CraJJi Illviri pater. Jcriptione antiqua ap. Muratcrium ad h. a.
no.
eft

37.

cum Carneade
legatus

Diogene
irrogatae

Stoico

Romam

Athenienfium

pranomen

M.
Att. Xll. 24. Venuleia? fivivo adhuc patre, P. Craffo,
Illviri

venit, mulctae propter

Oropum

P.

CRASSUS,
lius,

utrum

deprecandae caufa. Tufc.V. 17. ejuslibra. CRITOLAUS, Verr. IV. 26. ^Etnenfis.

an mortuo
P.

interierit.
fil.

CROESUS,
ad
81.

CRASSUS, M.
XIII.
fuerit,

Fam.
qualis

de Div.

16.

laudatur.

Brut.

cum

14. IV. 12. ejus filius, 56. 53. effet infans, loquitur.

Fin. II. 27. III.
19.
II.

I.

quem exitum

habuerit.

£>uo

cum

Q^CROTO,

Rabir.

perd. 11. ejus fervus

hco ccnfer Plutarch. in CraJJo p. 551. 559» De hgationc ejus ap. C&Jarem Imp. in Gallia,
n>.

Scaeva occidit Saturninum.

Dic,

XXXIX. /.105.
Sen. p. Red. 9. prsetor P.
13,

P.

CRASSUS,

Lentulo Spinthere Confule.

CRATERUS,

Att. XII. Ciceronis aetate.
I.

14.

medicus
nil

CRATES, Acad.
CRATIPPUS,
16.

9.

Academicus,
I.

mu-

tat in veteri difciplina a

OfF.

Platone tradita. ad Fam. XII. 1.

Ciceronis filii praeceptor, cum eo, volente C. Trebonio, in Afiam abit. de Div. I. 3. familiaris Ciceronis, par

M.

fuir.mis Peripateticis,

fomniorum

et furo-

Or. III. 56. Athenienfis, pro quo extat Demofthenis oratio. CULEO, Att. III, 15. VIII. 12. famiiiariffimus Pompeii, ut Theophanes. CULEO, ad Fam. X. 34. Trib. Mil. in exercitu Lepidi, qui ab Antonio ad eum tranfierat, cum ante a Lepido contra ejus voluntatem ad Antonium iffet, add. inf. Q^Terentius Culeo. CULLEOLUS, ad Fam. XIII. 41. Illyrici ante C&farem pr&tor Juiffe 'videtur. CULLEOLUS, Att. VI. 3. homo <vilis fgnifcari videtltr.

CTESIPHON,

KL

.

INDEX HISTORICUS.
CUPIDO,
plures.

Nat.

D.

III.

23.

Cupidines

L CURFIDIUS,
men
quibus Li<v.

Att. XIII. 44. hoc noex Ligariana tollitur, monitu Attici. CURIATII, Inv. II. 26. tres fratre*, de

ad Fam. VIII. 2. ejus theatrum, quo vid. Plin. H. N. XXXVI. 1 5. CURIUS, de Inv. I. 43. Orator quiJam, e cujus oratione pro Fulvio verba quceperiit.

De

dam
C.

L.

/.

2\.fcqq.

CURIUS,
Poft. 2. 17.

laudantur. Sed. <v. in Ser. Fufoius. pater Rabirii Poftumi. Rab.
Br.
14. trib.

C.

Leg. III. 9. Trib. pl. V. annis ante Ti. Gracchi tribunatum primum, Confules, P. Naflcam et D. Bru-

CURIATIUS,

M'CURIUS DENTATUS,
pl.

interrege

Appio Ca^co, coegit
fieri.

patres

tum, in vincula conjecit. C. CURJO, avus, Br. 32. ejus orationes.

ante comitia auctores

qua de

re <vid.

Confulatum non odeptus

eji.

Prator fuit,

A.
C.

U

DCXXXII.

CURIO, Pater. Brut. 60. Conful fuit cum Cn. Oclavio A. U. DCLXXVII. Rab. Perd. 7. in caede Satuniini eft cum Confulibus. Manil. 23. legi Manilix favet. ad Fam. I. 4. vir Confularis. Pifon. 19. de Dardanis triumphat e Macedonia rediens. Or. II. 23. Coffos fraScribonius

Pighium ad a. 455.. Grono<v. Qbf /.25. Drakenb. ad Li<v. X. 11. Muren. 8. homo novus ad confulatum pervenit. ibid. 14. de rege Pyrrho triumphat. Att. IV. 15. emittit Iacum Velinum. Planc. 2.5. Syll.
7. Fin. II. 10.

M' CURIUS, M. Coponio

Br. 53. controverfiam cum habet. Or. I. 39. II. 32. Curiana caufa. II. 6. a&a a L. CrafTo Oratore, qua; qualis fuerit. vid. I. 39.
II. 19.

tres defendit contra M. Antonium Oratorem. Att I. 14 P. Ciodium in Senatu juvare fruftra ftudet. Har. Refp. 6. Pontifex. ad Fam. VIII. 1 1. negat fe permiffurum ut Ciceroni fupplicatio decernatur. Vat. 10. laudatur, ei infidiatur Vatinius.

M' CURIUS, ad Fam.

confobrinus

Br.

32.

Brut.
Off. II.

60.

memoria

deftituitur

C. Ccelii Quaftoris. Flacc 13. Quaftor urbanus Silano et Murena Coff. Sen. poft Red. 8. trib. pl. P. Lentulo Spinthere Cof. Ejus patri quseftor fuit Cicero. Fuit autem Quaflor Sex. Peducai in Sicilia. Eut.dtm ejje puto, qui ad Fam. XIII. 49.
Procoi:ful njocatur.
erat.

17. dicebat fe omnia, ampliffima, ftne ullo haberentur quas effe. ad Fani. II. 2, momunere adeptum ritur Calvino et Meffala Coff. Aft. I. in.
fubito.

Propraetore dicendum

ln qua pro<vincia fuerit , nondum rePhil.

W CURIUS,
M' CURIUS,
tor Patris
tici et
:

peri.

V.

5.

M.

Antonii fa-

Verr. 7. Corn. L Br. 49. 60. in libris, etiam, quae dixit, oblivifcitur. C. CURIO, C. fil. ad quemfunt epiJioU libri II. aaFam.ad Fam. VIII. 4. tribunatum
petit. ejus facilitatem

miliaris, diffolutus.

ad Fam. XIII. 17. negotiacujus efi epifola VII. 29.

At-

Ciceronis amiciffimus.
in

homines metuunt.
8. fe

Q^CURIUS,
Catilinarios,

Tog. Cand. homo quaeConf.
efl

eum

C<efar valde contemnit. ib.

ftorius. Petit.

3.

Socius Catiiinae.
Sallufiium inter

parat contra Cse&rem. ib. 6. in tribunatu nihil agit, de inte.calando non obtinet, fit
popularis, et pro Csefare loquitur,

Ejus mentio etia?n

ap.

legem

CURSOR,
Papirii.

B. C. 23. ad Fam. IX. 21. cognomen L.

Alimentaiiam fert. II. 13. Csfarem defendere incipit, quod ante fufpicatus eft Cicero. VIII. II. negat fe permiffurum, ut Csefar de provincia decedat, Pompeium id cupientem male accipit, et cjus II. confulatum exagitat. <v. de bis narrantem Dionem, XL. p. 148. _/". ad Fam. VIII. 10. trib. pl. de agro Campano ante Caefaris adventum e Gallia dividendo ex ejus lege laborat, ne

Viariam

et

Rofc. Am. 32. accufator, bello Syllano interfeftus. CURTIUS, Verr. I. 39. civis Rom. qui C, Verris pecunias extraordinarias tractabat. Sed Manutius ibi pro Q^ et Cn. Poftumiis, Curtiis, legit Q^ et Cn. Poftumiis Curtiis, ut £K et Cn. ad Curtics recivili

CURTIUS,

feratur, fintque Pofiumii a Curt.is non di<verfi.

Caefar dividere poffit. Att. I. 14. filiola Curionis dicitur. Phil. II. 2. 18. fcortum

CURTIUS, Q^
C.

Fr. I. 4. binio et Pifone Coff.

trib.

pl.

Ga-

M.

Antonii Trium-Viri.

Br. 81. natu-

CURTIUS,
quus Rabirii,

Rabir.

Perd.
alii

3.

propinle-

ram habu.t admirabilem ad dicendum;
plane eruditus. temeritate in bello Civili

quanquam

aliter

gunt. Vulgatam defendit Turneb.

Adv. X.

23

INDEX HISTORICUS.
Peducjeanus, ad Fam. XIII. A. DCCIII. C. CURTIUS Poftumus, Att. IX. 2. Cacfarianis partibus favet. ad Fam. II. 16. auguratum petit. Att. XII. 49. dubitat an confulatum petat necne. C. CURTIUS MITHRES, ad Fam. XIII.

C.

CURTIUS

CYTHEPIS,
tat.

Att.

59. prsetor,

eam Antonius

leftica

X. 10. Philipp. ir. 24. aperta fecum porv. in Volumnia.

ad iam. IX. 26.

D.

69. libertus Poftumi.

C.
P.

CURTIUS,
familiaris.

ad Fam. XIII.
Csefare in

5.

Ciceronis
legitur.

D AW\ A$\?¥\5S cogncmen Liciniorum,z.& Fam.
VII. 23. ftatuas amat, de quo eji apud Horatium. Serm. II. 3. Att. XII. 29. 33. ab eo hortos emere vult Cicero.

A

Senatum

CURTIUS,
Salafli, juflu

ad Fam. VI.

18. frater

Q^
L.

Pompeii
Verr.

fil.

interficitur.

Q^CURTIUS,
eft.

I.

61. judex quajf-

DAMASIPPUS,
tor,

torius in caufa Verrina, fed

quod

fodalis

qui C.

ad Fam. IX. Carbonem occidit.

21. prx<y. Vellei.

ejus eflet, vi populi et convitio rejeclus

II. 26.

DAMIO

Tertius. Att. IV. 3.

CUSINIUS, ad Att. XII. 38. 41. P. CUSPIUS, ad Fam. XIII. 6. eques Rom. magifter focietatis in Africa. it.
XVI.
L.
pinas.
17.

DAMOCLES,
Dionyfii.

Tufc. Qu. V. 21. aflentator

DAMON,

Off. III. 10. Tufc. V. 22. vera amicitias fpecimen. Pythagoreus. Or. III.
3. muficus.
1.

CUSTIDIUS,
M.
efil,

ad

Fam. XIII.
V.
5.

58. Ar-

DANAUS, Parad. VI.
Cretenfis, Phil.

ejus quinquaginta

CYDAS

homo audax,
II.

filias.

Amc-nii familiaris. Phil. VIII. 9.

DAPHITAS,
ir.
Tehr.ijjlnfis,

CYLONIUM SCELUS,

de Leg.
:

de Fat. 3. ex equo cadere, atque
Sophifla

Ei fatum
ita perire.
et

fuit,

Fuit

quod Athenienfes eommlferunt , Cylonis fociis fupplicibus interfeclis ad aram. de quo wid. Thucyd. L. l.fecl. 126. add. Scalig. ad Eufeb. Graca p. 427. Suidas : KvKa-

acerbus

mordax

etiam in Artalum Pergamenum. Verficulos in eum habet Strabo L. XIV. p. 958. ed. Almel. unde eum de faxo, cui equi nomen t
frac':pitari jujjit.

Rem
I.

narrant
8.
et

Suid.

in

CYNICI,

35. reprehendunt eos, qui ea, qua? re turpia non funt, nominibus ac verbis flagitiofa ducant. ibid. 41.
OfF.
I.

Aaiipifas. Valer.

M.

fed paulo

difcre-

pat a
loco

ceteris

Strabo, qui

Grammaticum
Thorace,

vocat, et in crucem aclum dicit in

eorum

ratio eft rejicienda.

CYPSELUS,

Tufc. V. 37. Corinthi tyrannus, Demarati Tarquinii patris temporibus. add. Fat. 7.
III. 13. 22. eorum de fententia refellitur. Lu-

quodam, juffumque ab craculo, ut Jibi a thorace ca<veret. Utrum Daphitas an Daphidas fcribendum, <v. Torren. ad Valer.
I.

c.

CYRENAICI,Tufc.
origine doloris

DARDANUS,
Furnii.

Lucul. 22. Stoicus, tempore Antiochi Academici.

cul. 7. in folo tacliu doloris et voluptatis

DARDANUS,
DARIUS
eft,

ad Fam. X. 25. libertus

judicium veri efle dicunt. ibid. 46. nihil putant efle judicii praeter permotiones intimas. add, 24.

Codomannus, Tufc. V. 34. in fuga

CYRSILUS,

OfF. III.

1 1

.

fuadens, ut

thenienfes in urbe manerent, et reciperent, lapidibus obruitur.

AXerxem

aquam turbidam fuaviter bibit. C. DECIANUS,Rabir. Perd.9. condemnatus
quod
in concione

de morte Saturnini
VIII.
1.

queftus

eft.

<vid. Valer.

CYRUS
nium
Fr.
1.
:

major, de Div.
.

I.

23. ejus fom-

DECIDIUS
DECIMIUS,

Saxa.

Phil. XIII.

13.

<v.

in

1

quamdiu regnarit et vixerit. Q^ c. 8. Xenophon de eo non ad fifcripfit. <v.

Att. IV. 16.
defignator,

dem
Leg.
litia

hiftoris
II.

etiam Brut. 29.

DECIMUS,
3.

22. &c.

Dom. 19. Att. IV. focius et aCecla P. Clodii et fuafor le1 1
.

minor, de Div. I. 25. cum eo miperfungitur Xenophon. CYRUS, Att. II. 3. architesftus. Mil. 17. moritur. Ab eo dicuntur Cyrea Att. IV. 10.

CYRUS

gum illius. DECIUS, Pif. Campanus. DECIUS, ad Fam. V. 6. librarius
tii

P. Sex-

quarftoris.

INDEX HISTORICUS.
Cn.
P.

DECIUS
ig.

Samnis, Clu. 59. profcriptus
fil.

DEMETRIUS,
-

a Sylla.

Att. IV. 11. libcrti nomen. fed ad Fam. XVI. 17. et 22. honao
fervus

DECIUS, Qu.
II.

de Div.

I.

24

Fin.
et

improbus.

Ciceionis.

ad Fam.

Deciis conful fuit, primus e Deciis fe devovit.
e

primus
P.

VIII. 15. &c.

DEMETRIUS,

Po/iorcetes, OfF.

N

7.

eum

P.

DECIUS,

F. item, ut pater, fe devo-

<vit. utriufque devoliotvs f&pe fit mentio apud Ciceronetn, N. D. III. 6. Sext. 21. Rab. Poftum. 1. Senecl. 13. Heren. IV. 44. Off. I. 18, et III. 4. Duolus auttm in locis etio.m Nepotis Decii pro pa-

Macedones reliquerunt, Pyrrhum contulerunt.

et le

omnes ad

DEMETRIUS

Magnes, Att. IV. 11. VIII. fsrgi 'o^ovoitn. xqualis Ciceronis et amicus Attici. Bunc tibrum cave ccr.fundas cutn altero Demetrii Magnetis <zfe*
11. liber ejus
ou.uvtjpm, cujus fiepe mentio ap. Laertium.
<v. c.

tria fe devoventis metttio

efi,

in

Tufc

Qu.

I. 37. et Fin. II. 19. pater, inquit, decertans cum Latinis, cum Etrufcis filius, cum Pyrrho nepos fe hoftium telis obje-

DEMETRIUS
9.

<vid. Menag. Megas, ad Fam. XIII. 36. Siculus. vid. P. Cornelius.

I

38. ubi

cerunt. Parad. tantum nominat.

I.

2.

patrem

et

filiurn

DEMETRIUS

P.

DECIUS

Mtts,

Erut. 28. vita et oratio-

ne turbulentus. M. Fulvii Flacci xmulus. Or. II. 30. Tiib. pl. qui Opimium de cxde Gracchi accnfavit. add. Or. II. 31. 62. reus de pecuniis contra leges
captis fadus.

Phalereus, Atbenienfis. Br. Fin. V. 19. Theophrafti difcipulus. Or. II. 23. omnium oratorum politiffimus. Or. 27. in mediocri genere princeps Grxcix. OfF. I. 1 difputator fub.

tilis,

orator
III.

parum vehemens,

fed dulcis.

Leg.
Fin.

V.

6. de rep. et legibus fcripfit. 19. patria pulfus ad Ptolemxum

P.

DECIUs,

Phil.

XI. 6.
II. 8.

Antonianus xre

alieno oppreflus,

DEJANIRA,

Tufc.

Oenei

filia.

DEjOTARUS/^r,

Dejot. 1. vid. argw me.itum orationis. Phil. XI. 12, 13. laudatur. Att. V. 17. rex a Senatu appellatus eft. Flar. refp. 13. fideljftimus imperio Rom rex, a Senatu regis nomine dignus judicatur, leye Clo 'ii regis nomen accipit. de Div. II. 37. fugit e prcelio cum Pomucio. Brut. 5. a M, Bruto defenditur apud Cxfarem, quod a Pompcianis partibus fteterat.
et 37.

multa in otio fcripfit. R. Poftum. 9. in iEgypto, afpide ad corpus admota, necatus eft. DEMETRiUS, Syrus. Brut. 91. non ig. ncbilis dicendi magifter, quo Cicero Afe confert,
theni:. ufus t?i.

DEMOCHAF.ES,

Or.

II.

23. Orator

A-

thenienfis, filius fororis Demofthenis. ge-

nere dicendi molli et remifliore ufus eft, Brut. 83. fcripfit orationes aliquot et ea-

rum rerum
non

hiftoriam,

qux

fuis

terapori-

bus Athenis erant geftx, oratorio genere,
hiftorico.

de Div. I 15. a Cxfare tetrarchix regno multatus. ibid. II. 36.

DEMOCRITUS

multum

aufpiciis tribuit.

ex Cice-

rone augurii Romani difcipiinam percun&atur. ejus augurii difciplina differt a Romana vehementer. DEJOTARUS/&ff, Dejot. 1. patrem accufat apud Cxiarem. DELLIUS, Att. VIII. 12. Pompeii faniiliaris ; nififorte, ut videtur, cum Gravio legenhm, D. Lxlius. Nam Dellius/a// Cafartanus, p r Jl Antonianus ; D. Lxlius Pompeianus. de Pompdano autem fermo eji. DEMADES, E/ut. 9. Or. 26. orator Athenienfis, Demofthenis temporibus, prxter
ceteros

Tufc. V. 39 . Phyficus, patrimonium fuum reiinquit difcendi ftudio. ibid. cxcus fit, cxcitatem utilem efle dixit. Or. I. 11. ornate dixit. Or,
11. 46. de Divin. I. 37. negat, fine furore quemquam poetam magnum efle

Or. 20. ejus dictio, cur nonnullis videatur. Acad, I. 2. ejus phyfica recepit Epicurus. ad Fam. XV. 16. ante
pofle.

poema

Epicurum

<p«*T*(7i« aJliAx dixit.

Acad.I.
ftatuit,
j

12. confitetur ignoiantiam, ut Socrater.

Lucul. 17. innumerabiles mundos et quidem multos abfolute pares

item

homines
tioribus
I. 6.

;

qux

fententia cap. 18. a polirefellitur.

Atticos
lit

oratorcs

facetus

:

nulla

phyficis

fcripta reliq

de pieno ct inani

omnia

gigni,
facit,

Lucul. 37. de Fin.

DEMARATUS,
DEMEA,

Tufc V. 37. pater Tarquinii Prifci, Corintho fugit Tarquinios.
Att. XIII. 30. fervus.

fententia ejus-de fole et atomis.
et

N.

D. I. 12. imagines Deos ram eas fundentem et

natuintelligentiam

:

.

INDEX HISTORICUS.
noftram. Inccrtus in toto loco eft. vid. c. 43. ibid. 24. atomi reprehenduntur. de
Atxygxffi

Gracia nnn

convenire.

<videlvt.

Div. I. 3. II. 13. prxfenfionem rerum futnrarum comprobat, in quo non infcite nugatur. de Fat. io. audtor atomorum
ffatuit neceflitate

Att. XIII. 31, 32. libri A">y}>s e t nff-txZcis-tai et TprroAirif&s et epiftola ad Arif-

&&

omnia

fieri.

DEMOCRITUS,

Gymnafiarcha, Verr. IV.
Att.

toxenum. Lucul. 39. Tufc. I. 10. tres libros de animo fcripfit, in quibus animum nihil cfie difputatur. Tufc. I. 31. tres libros fcripfit contra immortalitatem
animi, qui Lefbiaci dicuntur, quod Mitylenis fermo habetur. de Div. I. 3. et
50.
cetera divinationis
gener.i
fuitulit,

42. Tyndaritanus.

DEMOCRITUS
tici

VI.

1.

fervus At-

DEMOCRITUS,

Sicyonius.

ad Fam. XIII.

probat fomnia et vaticinia per furorem.
51. ejus magnus liber eft, nefcire ea, quaj eventura fint, melius efie, quam
II.

78. hofpes Ciceronis et familiaris.

DEMOSTHENES,

Pktonis frequens auditor. 26. minus facetus. Tufc. III. 26. ab yEfchine reprehenditur, quod nimis filiani luxerit. V. 36. mulierculas Rho laudibus capitur. de Div. II. 46.
Or. 4.
dicere cum nequiret, exercitatione efFecit, ut planiflime diceret. II. 57. Pythiam dixit <p<X</j-7n£«v. &C. &C. ad Fam. XIII. 33. libertus Cn. Oftavii Nafonis. vel DEXIPPUS,

Off. II. 5. magnum et copiofum librum de hominum interitu fcripfit. &c. De eo <vid. Reinef. V. L. III. 3 P. DIDIUS, Font. 15. legatus L. Caefaris
fcire.

in bello fociali.

Appian. B. C. L.
eji

I.

p.

635.
Veil.

De
II.

ejus rebus geftis in bello fociali <v.

16. fed ibi pranotnen

T. quod

DEMOSTRATUS,
DESIPPUS
XIV.

e fafiis
repofuit

Capitolinis etiam in loco Ciceronis

P. Manutius. Reile.

ad

Fam.

T. DIDIUS, Planc.

3. fervus Ciceronis.

DEXIO, Tyndaritanus, DEXIUS, ad Fam. VII.

Verr. V. 42. 23. L. DIADEMATUS, ad Quir. p. redit. 3. £>u. Metelli Macedonici fi/ius. v. iu Metellis.

25. Pif. 25. ex Macedonia triumphat, fcilicet, de Scordifcis, ex Pratura. Fuit Prator Illyrici, fed <vic7o Macedonia Pro C. Catone, propter <viciniam aggreffus eji Macedoniam. <v. Pigh. ad a. 639. 640. Eft is, qui conjul tum £c\ Metello legem Caciliam Didiam tulit, A. U.

DIAGONDAS,
omnia

Thebanus.

Leg.
I.

II.
1.

15.

DCLV.
T.

facra nofturna fuftulit.

DIDVJ S, ferte fi/ius
47. Trib. pl.

fuperioris.

Or.

II.

DIAGORAS,
Deos
tollit,

Melius,

N. D.

DIANA, N. D.
difcipulus,

ideoque Atheus III. 23. Dianas plures.
Peripateticus,

et 23. dicitur.

cum L.

Cotta, A.

DCLIX.
Dac-

vide in L. Cotta.

DIGITI IDAEI, N. D.
tyli,

III. 16. five

DICAEARCHUS,
liber Dica;archi

Arifiotelis

Att. II. 2. ejus libros diligen-

funt Jacerdotes mairis Dettm. DINEA, Larinas. Cluent. 7. iocrus
pianici.

Op-

ter legit et admiratur Cicero. HiXMvixiav

de populis Pellanaeis. item KogitSlav et Ajnvaiav. Libros Geoin

DINON,
Eft
is,

de Div. I 23. Perfica fcripfit. quem laudat et fide dignum judicat
Fuit pater C/iqui

graphicos

multis

reprehendit

Polybius,

Cornelius Nepos in Conone.
tarchi,

auclore Strabone Gecgr. II. p. 107. qui et ipfe ei non ftmper fidendum monet, inprimis
in occidentalibus et Jepientrionahbus
II.

<vid. Vcff.

Akxandri M. tempore fioruit. de H. Gr. L. IV. c. 8. ubi recle
appe/landum
effe,

Eurapa

oftendit,

Dinonem

non
8.

vitam praclicam partibus. Att. anteponit. ad Att. VI. 2. ejus theoreticae laudantur. fcripfit tabuk Geographica:
16.
TTift

Dionem.

DINOMACHUS, Tufc.
OfHc.
III.

V. 30. Fin.V.

tvs

ti?

T^a<p»vin

>.etTci/icirt<»{,

in

quo

nem

Calliphofequitur, et ita controverfiam com-

34. de

fummo bono

Chsron quidam

inducitur, narrans, qua;

poni pofle putat.

in Trophonio viderit. laris fuerit, an pars
Avxy^x<p*>v
'EAici^os

Utrum
libri

liber fingu-

DIO,

majoris,

quem

infcripfit,

dijputant

Syracufiuf. Or. III. 34. Platonis difV. 35. Piatonis ad ejus propinquos epiftola. Eji Jeptima inter
cipulus. Tufc.
P/atonicas, poft mortem Dionis, patria liberatoris, Jcripta. de ejus rebus prater Nepo-

hcc tamen prcbabi/ius

V. Cel. ad non eji probabile, quia e loco Cicercnis patet, in dialogo fcriptum fuiffe illum libsl/um, qitod

videtur Hemjlerhufio Lucian. T. 1. 339. quod mihi

tem

ieg.

Diodor. S.

XVI.
III. 5.

DIO,

Stoicus.

Leg.

de magiftrati-

INDEX HISTORICUS.
bus
fubtiliter
fcripfit.

Ante Panatium

tus

efi,

et eloquentia

non minus
I.

quam

phiii-

ex b. I. colligo. DIO, philofophus, ad Fam. IX. 26. eo utitur Papirius Paetus. Nffcio quis ; niji forte Academicus, de quo pofiea, aut Epicuretts quidam. Patus enim Epicureus fuit. DIO, Verr. I. 10. Halefinus. DIO, Flacc. 30. Apollonidienfis. DIO, Verr. II. 7. a Q^Metello civis Rom. faftus. unde Q^ Cscilius Dio dicitur.
Jcripfit, ut

fopbia valuit,

DIOGENES,
matum
Tufc.
III. 34.
III.

Cynicas. Tufc.

43. inhu-

fe projici jubet.

Memoratnr ctiam 23. V. 32. Mur. 36. Nat. D.

&c.

DIOGENES,
30. Fin.

Baby/onius, Stoicus. Lucul. Carneadis in Dialeclica prareptor.

II. 8. eum Laslius audivit. III. 10. ejus definitio boni probatur. Tufc. IV. 3.

c. 9.

Seneft. 7.

Romam

legatus mittitur.

N.

DIO,

Ccel.

10.

legatus

Alexandrinorum,

qui Ptolemasum Auletem Romas accufaret. interfeftus eft Romaj, eaque casdcs in M. Ccelium collata. Academicum appellat Str&bo L.

D. I. 15. ejus liber de Minerv-a, in quo partum Jovis ad phyfiologiam traducit.
de Div. I. 3. Chryfippi auditor, unum librum edidit de Divinatione. II. 43. prasdidionem eam concedit, qualis quifque natura et ad quam quifque rem maxime
aptus futurus
fit.

XVII.

p.

1

147. ubi tota res

de Ptolemao et legatione accurate commemoratur. Hic eji Dio Academicus, qui Lucul. 4. memoratur. DIOCHARES, Att. XI. 6. C. Csfaris libertus.

DIOCLES,

DIOCLES
40.
cus.

Verr. IV. 16. Lilybsetanus. Phimes Panormitanus,Verr.III.

DIODORUS,

de Fat. 6. valens DialeftiEtiam Sextus Empir. ^txXix-ny.eDiwnv appellat. ad Fam. IX. 4. poflibile aliquid De hoc Dioefle putabat, etfi non fieret. doro, qui Cronus dicitur cognomine, difci.

Gracus. ad Fam. II. 12. it. VIII. 8. M. Ccelii Rufi amicus. DIOGENES, Cluent. 16. fervi nomen. DIOGNOTUS, Venerius. Verr. III. 38. qui decumas Tiflcnfium a Verre emerat. DIONA, N. D. III. 23. mater Veneris. DIONYSIA, Q^ Rofc. 8. faltatrix. vid.
Gell. 1. 5.

DIOGENES,

DIONYSIARCHUS,
agorus Catincnfis.

Verr. IV.
III.

23.
filius

proJovis

DIONYSIUS, N.
DIONYSIUS,
Div.
I.

D.

21.

pulo Apollonii Croni Dialeclici vid.

gium ad Laert. II. 1 1 1 pudore, cum Stilponi ad quafiionem ludicram refpondere non potuijfet. Plin. H. N. VII,
53-

MenaMortuus eft pra

et Proferpinse. vid. Anaces.

Syracufanorum tyrannus.

de

eum
rifle

20. ejus mater, cum praegnans alvo contineret, fomniavit, fe pepe-

DIODORUS,
Fin.

Or.

I.

11.

Peripateticus.

lautumise. ad

Lucul. 42. Fin. II. 6. honeftatem cum vacuitate doloris fummum bonum facit. Lucul. 24. DIODORUS, Melitenfis, Verr. IV. 17. &c.
5.

V.

Critolai auditor.

dum

Satyrifcum, &c. Verr. V. 55. ejus Fam. IX. 18. dicitur luCorinthi aperuifle. N. D. III. 34.

facrilegus.

de Div.

I.

33. II. 31. often-

tum equi
ejus
feria.

ejus. Off. II. 7.

Tufc. V. 20.

tyrannis,

uxores,

crudelitas,

mi22.

DIODOTUS,
Luculli.

adQ^Fr.I.

2. c.

4. libertus

DIONYSIUS,
Stoicus, Brut.

Heracleotes.

Lucul.

DIODOTUS,

90. ad Fam. XIII. 16. prasceptor Ciceronis in dialecticis, domi Ciceronis mortuus eft. conf. Att. II. 20. Lucul. 36. Antiochea contemnit. Tufc. V. 39. ca?cus fa&us, non modo literis utitur, fed etiam geometri-

Zenonis

Cittiei difcipulus. Fin.

V. 31.

propter oculorum dolorem a Stoicis defcifcit, et fit Epicureus f. Cyrenaicus, unde
fx.iTX$t[Aiv»s diclus efi.

DIONYSIUS,

am

docet. fidibus utitur

Pythagoreorum
o\>vk-

Stoicus. Tufc. II. 11. Ciceronis asquaiis, verfus orationi nullo delectu admifcebat. Dionyfium Stoicum lau*

more. ad Fam. IX. 4. Dicdori wi(i rm opinionem non concoquebat.

dat Laert. VI. 43.

DIONYSIUS,
12.

DIOGENES, aera Deum

Apolloniates.

N. D.

I.

facit. de eo Lacrt. IX. 57. Patriafuit Apollonia Creta, ut e Stepbano de Vrb. ad eum locum docet Menagius. Vixit Anaxagora temporibus. Pbyficus dic-

Magnes. Brut 91. rhetor temporibus Ciceronis, qui cuin eo in Afia adolefcens multum fuit. DIONYSIUS, ad Fam. V. 10. fervus Ciceronis, anagnoftes, ad Fam. XIII. 77. qui bibliothecam Ciceronis traftavit, fusit.

Tom. X.

M

.

INDEX HISTORICUS.
DIONYSIUS,
roi

m

pr:.ceptor.

bello civili

VI. i.VIII. 4. CiceIX. 12. Ciceronem defcrit, quamvis valde apud
Att. toto

CN. DOMITIUS
\.)

eurn honoratus fueiat.

DlONYSIUS,
Dionyfius.

nomine M.
8. 11.

Pornportius

Cn. F. (v. Sueton. Ner. Con "ul cum C. Fannio fuitf^. U. DCXXXl.) Font. 12. Arvernos et Allobroges vicit. Verr I. 5;. pro Cluent. 42. cenfor cum L. Metello.
Brut.
26.

15. ad Fam. XII. 24. fervus aut libertus Attici, quo Cicero ufrs eft inflruenda bibliotheca. DIONYSODORUS, Verr. II. 21. Syracu-

Att.

IV.

A. U. DCKXXVIII. CN. DOMITIUS JEnoi.
antiqu. ap. Murator.

Cn. F. (v. infcr.

ad A. 657.) Cn. N.

fanus.

DIONYSUS, N.

D.III. 23. multi Dionvfi.

DIOPHANES
Tib. Gracchi

Mitylena:us, Erut. 27. rhe-

tor fuo tempore
fil.

Grascorum
pra-ceptor.
III.

difertiflimus,

7. in tribunatu de facerdotiis Lex v. Domitia. Corn. II. Csecil. 20. M. Silanum vexat. Or. II. c6. Brut. 44. Dejot. 11. Conful cum CaJJio Longino A. U. DCLHL cenfor cum L. Craffo
II.

Agr.

tulit.

DIOSCURI, N. D.
DIFHILUS,
leftor.

zi.

quot modis
fcriptor et

oratore fuit. difTenfio inter ipfos. Pontifex Max. Trib. pl. M. Scaurum accufat.

apud Gnecos nominentur.
Or.
I.

De

contentionihtts

Dornitii

et

Crajft

30.

Crafli

cenforum, locos auciorum collegit Sigonius in faftis ad A. U. DCLXl. eji etiam locus
tnemorabi/is
ipjo v.

DIVITIACUS,
Druidis.

de Div.

I.

41.

unus

e

apud

Plin.

H. N. XVII.

\ .

de

Sueton. Ner. 2. et ibi ihterpretes.

DOCIMUS, Verr. III. 34. CN. DOLABELLA, Pif.

Siculus.
19.

CN. DOMITIUS

triumphat

Cahintts. Dejot. 5. a Dejotaro pofl bellum civile recipitur et
fuftentatur. Ccel.

ex Macedonia rediens. Conful fuit cum M. Tu//io Decula A. DCLXXIl. Brut.
92. accufatur a C. Caefare adolefcente, defendentibus C. Cotta et Hortenfio. CN. DOLABELLA, Quint. 8. praetor urbanus Cn. Dolabella et M. Tullio Coff. ad quem caufa Quintii atla ejl. Verr. aft. I. 4. Verr. I. 15. feqq. 37. 38. praetor Ciliciae, Verre legato, a quo deinde, cum a M. Scauro de repetundis accufa-

13.

et et

Q^

Fr.

II.

13.

praetor

Cn. Lentulo

L. Marcio Coff.

Sext. 53.
et

Q^Fr.

I.

2. c. 5. trib. pl. Casfare

Bibulo Loff. quo ufus Bibulus in impedienda Caefaris agraria. Flacc. 13. legatus L. Flacci in Afia. Conjul tandem cum Meffala A. DCC. CN. DOMITIUS, L. JSnob. F. Phil. II.
1 1 de Caefaris percufforibus, Catonem Uticenfem avunculum habuit. Phil. X. 6 ei fe exercitus, qui ad Dolabellam in Syriam ducebatur, in Macedonia tradit. ad Fam. VIII. 14. Cn. Saturninum reum fecit. v. Manut. Ad eurn efi epifl. 22. L. VI. ad Fam. de eo q. Sueton. Ner.
.

condemnatur. Bos ad Div. in Cacil. c. 7. et Corradus in Quaflura t proptcrca rcprebenfi a Pcrizonio Animadv.
retur,
eft,

oppugnatus

duos Do/abel/as confundunt Afconius

Hift.

c.

2. p.

54.
II.
i

CN. DOLABELLA, ad Fam.
16.

s.

et

c.

3.

Ciceronis gener. libertate fua moleftias fibi contrahit. VII. 33. declamat

L.

apud Ciceronem. II. 13. Appium Pulchrum accufat. Att.VII. 8. haeres fit Livia? cujufdam. ad Fam. IX. 14. ejus confulatus laudatur, ob everfam columnam C<s-

Verr. V. 3. prstor Sicianimadvertendo durus. Ejr is, qui~ cum C. Ccelio Ca/do Confulfuit A. DCLIX. frater Cn. Domiiii Cenforis cum Crajfo ma~
liae

DOMITIUS,
in

jore.

L.

DOMITIUS, ^nobarbus
Cn. pron.
is,

farianorum inforo,
Phil.
I.

et feditiones

compreffas.

qui

conju/ fuit

Cn. F. Cn. N. cum Appio

2.

a&a

in confulatu poft Caefaris

proconful Syriae C. Trebonium interficit. ad Fam. XII. 14. ab Antiochia exclufus Laodiceam fe contulit. ibid. 1 2. cum exercitu fuo ex Syria in Ciliciam tranfit. Brut. 92. P. DOLABELLA, Caecin. 8. Pra;tor urbanus, ad quem efl acta caufa Caecinae. V. DOLABELLA, ad Fam. VIII. 4. Quindccimvir fit. Nefcio an idtm %
Phil.
1.

mortem.

XI.

Att. I. 1 Confulatus juvat. Mil. 8. qua:fitor in caufa Milonis. ad Fam. VIII. 14. repulfam in petitione auguratus aegre fert. XVI. 12. ei ulteiior Gallia decernitur a fenatu, ut Caefari fuccedat. Att. VIII. 1. et 8. Corfinii fe tradit Caefari. flultus dicitur. Vatin. 10.

C/audio Pulcbro A.

DCXCIX.

Ciceronem

in petitione

libertate,

laudatur. Brut. 77. latine multaque cum fed fine. arte dicebat, bello

INDEX HISTORICUS.
civili interiit. v. Cajar. B. C. III. 99. memoratur etiatn feqq. /ocis.Ven. I. 53. ad Fam. VI. 21. VIII. 1. 8. 12. &c. DOMITIUS, Appulus. Phil. XI. 6. Septcmvir Antonianus. ad Fam. VIII. 15.

argumento ut opinort quod trilus
confu/faelus
e/f,

ar.nis po/f

quo

ille fape in
eft.

digerendis
:

Pratorum
ip/e

annis ujus

Si recle

eji ille

hofpes Casfaris Intemelii. Dejot. 15. legatus Dejotari ad Csefarem. DORIS, Locrenfis. Tufc. V. 20. uxor

DORILAUS,

Pairtnus Sens.ius. Nam tribunatus Graccbi Jeamdns cadit in A. V. DCXXXI. Cjfr. Obtinuit a/iquot c>:nis pof. Macedoniam ex Confulatu A. DCXLI. gefto, el Sccrdifcos
vicit.

v.

F/or.
I.

III

4.

et

Falcntem

Dionvfii Tyranni.

Kum. Fam. R.T. M. DRUSUS, M.

DOROTHEUS,Verr.
legiflator.

II.

36. Thermitanus.

DOTFRIO, Att. I. 16. hifirio. DRACO, Or. I. 44. primus Athenienfium
DPvUIDAE,
r?s in

p. 51, c2. Fil. Dom. 46. trib. pl. et Pontifex, Q^C:i;p!on s inimicus. unde inimicitia ortee docet Piin. XXXIII. i.
:

Mil. 7.

M.

Catonis Uticenfis avuncu-

de Div.

I.

41. vates et

augu-

lus. Br. 49. 62. Orator gravis cum rep. diceret. Offic. I. 30. feveritas

de
eo

m

Gallia.

de quilus eoniulant tirones

CaJar.B.

Gall. V. 13. 14.

C. Livius DRUSUS, Brut. 28. ejus filii duo C. et M. Pronepos eft Drufi, qui primus cognomen boe ab interfetlo Draujo Ga/lorum duce tulit. ad quem Popma rcjert locum ad Att. VII. 2. Sed Pigbius ad A. 637. refert adM. Drufum C. F. qui Her.
II. 13. preetor dicitur. de quo, totaquefa-

adolefcente fuit. v. in M. Drufus, C. F. Cluent. 56. Podum. 7. eos, qui res judicarunt, equites, tentavit quaMlionibus
conftitutis in juuicium vocare. Eae rejiciuntur. Mii. 7. Senatus propugnator ac paene patronus. Or. III. 1. reiert ad Se-

C.

milia v. Sucton. in Tiber. 3. C. Fil. Brut. 28. qualis ora-

DRUSUS,

natum de conviciis L. Philippi Confulis, quibus in concione in Senatum ufus erat. &c. Dom. 16. 19. de pluribus reius ftmul ferre aufus eft contra legem Crcciliam et DiJiam. Senatus decernits ne eas
Ieges

tor fuerit. Tufc.

V. 38. JCtus, qui etiam,
eft.

cum cscus

faftus effet, de Jure diligen-

ter refpondit, et a multis confultus

Hunc Drufum
ponius.

vu/go in veterum JCtorum commemoratione pratermittunt, etiam Pom-

valeant v. Lcges Livice. Kabir. Perd. 7. Confulibus adeft contra Saturninum. Mil. 7. domi fu?e interficitur in tribunatu. Nat. D. III. 33. ejus percuffor fuit

Q^Varius.

de eo v. inpr. Fc/iei. II.

M. DRUSUS,
C.

C. Fil. Brut. 28. tribunus Gracchum iterum trib. pl. fregit.
ita

13- / DRUSUS,

Nam

legendum

effe,

non fecit, viri dotli

«d unum omnes eft ille Drujw,

cenfent, et ret poftu/at.

Hic

qui bant ipjam ob rem, quod

Senatus caujam contra Gracebum egit, Patronus Senatus appellatus ejl. Sueton. I. c. Ad hunc Drujum rejerunt etiam illud de Offic. I. 30. In M. Drufo adolefcente magna fuit feveritas. Sed mibi ad ejusftlium referendum videtur. Ipfa verba Ciceronis id docent. Primo ponuntur L. CrafTus
et L. Philippus, quo Confule dein tribunus M. Drujusf/. fuit : deinde C. Ca;far, L.

ad Fam. VIII. 14. homo turpibus Iibidinibus deditus, judex eft inter reos de lege Scatinia. Ad eum referenda fortaffe funt etiam bac : Att. II. 7. ubi Pifaurenfis vocatur. ad Fam. XI. 19. Att. IV. 15, 16. a Cicerone defenditur, accufatus a Lucretio.

F. Iifdem temporibus dicitur muita feveritas
fuijfe in

K. DUILLIUS, ad Fam. IX. 21. Conful A. U. CCCCXVII. C. DUILLIUS, M. F. Or. 45. dicitur et Duellius et Bellius. Item Billius. v. Ciactmium ad Columnam Rcftraiam et Pighiunt adA. U. CCCCXCIII. Senedt. 13. Pcenos primus clafie vicit. in Planciana c. 2;. eft P. Duellius. Sed quia ex contexto intelliCxfoi~.
gitur,
be/lo

M.

Scauro

et in

M. Drufo

adolef-

de

boc Due/lio
I.

effe

fentionem,

qul

cente. Pater autem il/is cens nonfuit. Item M. Drufus J/itis et M. Scaurus, ut hic, junguntur Dom. 19. ad Herenn. II. 13. prastor urbanus judicium reddidit, quod cum herede manHunc M. Drufum Pidati ageretur.

temporibus adolef-

Punico

primus mari Cartbaginienfes

vicit, recle

viri docli cenfuerunt t legendunt

effe C. Duellius. DURIS Samius, Att. VI. 1. homo in hiftoria diligens. Vixit Ptolemai Phi/adelphi

temporibus.
de
Hift.

De

efus Jcriptis

confule

Voff.

ghius refert ad A. U.

DCXXXVII.

boc

Gr. /.15. quetn compilavit Har* 2

M

:

INDEX HISTORICUS.
iuinus in Indic. Autt. Plinian. add. Diodor. S. XV. p. 373, 374.
tia

magna habentem

:

alterttm,

qui Rufi,

tertium, qui

Maximi cognomen
effe

habeat.

Nam

C.

DURONIUS, Att. V. 8. M. DURONIUS, Or. II.
Cenforis

utrumque cognomen ejufdcm

non putem.

68. accufator Antonii Orat. de ambitu. Hic Duronitts pofl a Cenfore M. Antonio et collegn L. Flacco de Senntu motus efi, quod

L.

EGNATULEIUS,
tor legionem
tit

M.

Phil. III. 3. Qu*fquartam ab Antonio averad Odlavium Cacfarem.
in Gecil.

EGRITOMARUS,

20. Gallus,

in tribunntu legem de coercendis convivioruvt

fumptibus
II. 9.
c.

latttrn

abrogaverat.

v. Valer.

M.

5.

Cn. Domitii hofpes &c. ELISIUS, Terinaeus, Tufc. I. 48. filium nimis lugens, in pfychomantio quid refponfi acceperit, e Crantoris confolatione.

DYRRHACHINUS,

Verr. III. 56, princeps Centuripinorum.

ELESIODOLUS,
horte

Font.

5. videtur

de

co-

M.

Fonteii fuiffe.

Nomen Romanum

non

videtttr.

E.

EMPEDOCLES,
V.
29.
ditos

Or. I. 50. Agrigentinus, phyficus diftus. egregium poema fecit.
I.
1

ECHECRATES,
minis,

Fin.

Pythago-

Nat. D.
cul.
crates.
fcriptis
II.

2.

elementa Deos
difcipulus,
alios

facit.

LuSocujus

reus, Locrenfis, Platonis requalis.

Eum
c.

13. confitetur ignorantiam, ut

etiam Jamblichus, alicfque
Vit. Pytb. et Laert. VIII.

ejufdem noult.

Pytbagor<e
vid.

de

ccmmemorat inter Pytbagoreos

pr<zter

Fabric.

B.

Gm

ECHION,
efi

48. pi&or. Parad. V. 2. Ejus mentio

12.

EMPIRICI,

etiam in B; uto. in Paradoxis olim legebatur Aftsjon. Emcndavit Lambinus : quod

mirum

efi

nefcijfe

Harduinum ad Plin.

XXXV. 7. EGERIA, Leg. I. 1. Nympha, quacum Numa collocutus eft. EGESINUS, Lucul. 6. Evandri auditor,
Academicus. Pergamenus, in quo media Academia dcfiit. Laert. IV. 6c. EGILIUS, de Or. II. 68. feftivus homo. Hunc hcum laudat Nonius in v. Colus. Sed
ibi

Lucul. 39. Genus Medicorum, quod opponitur \oyix.ais iongois ap. Sextum Emp. adv.Logic.fee7. 156. 191. Nibil anatomi<£, nibil femiotica tribuit, omnia in ufu et experimentis ponit. vid. Celfus L. I. praf. ubi primum Strapionem fe Empiricum
profeffum
cffe dicit.

EMPLATORIUS,
minis obfcuri
;

ad Fam.
20.

I. 8.

nomen boejfe.

non videtur

Romanum

ENDYMION,
Tufc.
I.

Fin. V.

ejus fomnus.

38.

edd.

vett.

omnes babent
13. putat
efi

Decilla.
:

Ap.

ENGONASIS, Nat. D. II. 42. fidus. M. ENNIUS, Att XV. 26. Jed Jufpeclum
efi

Livium XLI.
Drakenlorch,

Egilius fed legendum jEmilius

L.

Corrado boc nomen.

O^ENNIUS,
Calabria,

quem

vid.

CN. EGNATIUS,

Cluent.

48.

Senator.

Filium Cn. Egnatium exheredat, quod in judicio Juniano pecunias cepiflet. EGNATIUS MAXIMUS, ad Att. XIIL
34-

ad Herr. II. 22. Rudius e poeta fuo tempore prasftans, Scipionique Africano propterea diledtus. v. p. Archia 9. Fulvium contra ^Etolos bellum gerentem comitatus eft. Lucul. 27. fomniat fe vidifle Homerum. Lucul.
16. ejus Epicharmus. de Div.
I.

13. ejus

EGNATJUS,
L.

Sidicinus.

ad Att. VI.

1.

Andromacha. &c.

debitor Ciceronis.

EPAMINONDAS,
X.
15. fcenerator.
hic forte idem

ad Fam. V. 12.

apud

EGNATIUS,
IV. 12. VII. 18.
43.
b.
1.

Att.

Mantineam moritur.

cumfeq.

EPHORUS,
51. 57. hiftoriam

h.

EGNATIUS RUFUS,
&c.
Viri docli,
habent.
et alibi intelligo,

ad Fam. XIII.

Or. II. 13. 23. Brut. 56. Or. Cumaeus, Ifocratis difcipulus,
fcripfit. de eo -vid. Vojf. de Hift.

eques Romanus, negotiator. quantum ex obfcrvationibus ad
hos omnes pro ecdcm

Ego ad minimum tres difiinclos bomincs puto ; unum Sidicinum, qui debebat Ciccrom, nomcn, neque optimum ncque pefjimum, quod in illum Rufum non convetrit, hominem divitem et in provinciis nego-

Cave confundas cum Epnoro Cumano, item biflorico, fed recentiori. EPICHARMUS, Tufc. I. 8. Siculus, poeta acutus. ad Att. I. 19. Stculus dicitur,
Gr.
I.

7.

quia vix irimcftris e patria in Siciliam venit.

Ejl enim in infula Co natus.
et Jimul

Pytba-

gericus fuit

comicus poeta et quideta.

INDEX HISTORICUS.
veteris comcedia.

Vixit tempore Hiercnis
v.
c.

EPIGONI,

famb/ich. Vit. Pytb. 29. £s7. Laert. VIII. 78. Lucul.
tyranni.
de
eo

vid.

chy/i et Accii.

opt. gen. dic. 6. Tragadia JEfTufc. II. 24. OfF. I. 31.

EPJMENIDES,
citatione

Cres, de Div.

I.

18. con-

16. Epicharmus

eft liber Ennii.

quadam animi

et foluto libero-

EPICLERUS,
EPICR.4TES,

de Amic. 26. fabulce nomen.
Att.
II. 3.
eft

PompeiusM.

EPICRATES,
EPICRATES,

ad Fam. XVI. 21. princeps Athenienfium.
Verr.
II.

9.

Agyrinenfis,

praefentit. Leg. II. 11. atate non conjentiunt veteres. Tempore feptem Japientum vixiffe, plerique confcntiunt. de eo v. Laert. 1. 109. fqq. et ibi Viros docfos, fcriptores de eo multos laudat

que animo futura

De

ejus

frater Sofippi.

Fabric.
II.

B.G.

1.

6.

EPICRATES, Verr. EPICURUS, Fin. I.
fententia de
I.
1.

21. Bidinus.

M. EPPIUS,
ejus

7.

non eruditus.

fummobono

explicatur. Fin.

Brut.

9--21. refellitur toto libro II. hftmlm Socratis reprehendit. Lucul. 42. cum Cyrenaicis de voluptate
c.

85.

confentit. ibid. 30. Diale&icos contemnit et ridet. N. D. I. 16. ejus liber de regula et judicio, ejus prolepfis. totus locus de diis ex ejus fententia explicatur

non

ad Att. VIII. 11. Pompeianus. laudatur. cf. Hirt. B. Afr. 89. EPPULEIA, ad Fam. VI. 12. uxor T. Ampii Balbi. Eppuleia eft etiam in infcriptione ap. Fabrett. p. 310. Eppuleius ap. Murator. Infcr. p. 315. n. 2. Inter Appuleius et Eppuleius variant libri in Servio ad Virg. JEn. VIII. 275. ap. P.

Burmannum.

EQUUS
Livii..

Trojanus, ad

Fam. VII.
ad Att.

1.6.

fabula.

cap. 16. feqq. et refellitur eodem libro. I. 3-0. videtur nonnullis nullos deos crsdere. II. 23. monogrammos deos facit.

ERATOSTHENES,
graphica
fuerat,
fcripfit.

II. 6.

Geo-

Ea

fibi

Cicero propofcribere lufci-

de Div.

I. 3.

balbutit de natura deorum.

cum Geographica

25. de atomis quomodo a Democrito diffentiat. Acad. I. 2. ejus phyfica funt Democritea. N. D. I. 26. in Phyficis omnia a Democrito habet. ad Fam. XV. 16. ejtis «J»x« falfe ridentur. Fin. I. 5, 6, 7. ejus Philofophiae per omnes Lucul. 32. negat partes reprehenfio. pofTe aliquid percipi, fi ullum fenfibus vifum falfum fit. Tufc. III. 13. ejus de origine doloris fententia refellitur. N. D.

N. D.

I.

peret

valde reprehendebatur a Scrapio; ne et Hipparcho : de cujus dijputatione adverfus Eratcftkenem v. Strab. I. p. 15. Cyrenaus fuit, difcipulus Ariftonis Chii,

inftgni eruditione vir. Vixit Alexandrice tempore Ptolemai Euergeta?. Ejus Geographica in magno pretio apud Romanos fuifje,

etiam ex Cafare colligas, qui eum potifftmum e Gra-cis nominat, ubi de fylva Hercinia agit. de B. G. VI. 24. Cenfuram totius
operis Geographici agit

I. 33. difienfus impatiens. libros fcripfit contra Timocraten. ad Fam. VII. 26. ma!e accipitur a Stoicis, quod fe refor-

Strabo L. I. et II.
occidentales etfep-

ubi inprimis monet,
tentrionales
habuiffe.

eum

Europa partes parum

cognitas

midare dicit zrcij» ctvxxp/xcf. ?£ 2Wsme/.««. de Div. II. 50. eurn. hebetem et rudem dicere folent Stoici. de Div. I. 39. nul^ratuitam effe virtutem. de lam feritit O Div. I. 30. fentit nihil unquam elegans, nihil decorum. N. D. II. 37. in jocis
frigidus. Fin. II. 3. fapientem fc profitetur. N. D. I. 41. ejus libri de fandtitate

Melius de eo judicat L. XVII. vid. Cafaub. ad Strab. /.15.
vel

ERECHTHEUS,
N. D.
Athenis
bent.
III.

ERICHTHEUS,

Sext. 21. rex Athenis, cujus filiae vitam pro patriaeTalute contempfere. Fin.V. 22.
19.
habita:,

quapropter Dea; funt ibique delubrum ha-

et pietate adverfus deos. Fin. I. 20.
citias recte coluit. II. 30. ejus

ami-

ERETRICI,

morientis

ad Hermachum. de Fat. 9. fatum extimefcit, et ab atomis petit prafidium. &c. Sententia ejus de fato. moritur LXXII. annos natus, Archonte Pytharato. ad Fam. XII 1. 1. teftamento
epiftola

vel ERETRIACI, Or. III. Lucul. 17. 42. genus Philojophorum Socraticorum a Menedemo Eretriaco ortum t
vel

qui e Schola E/iaca fuit.

ERIPHYLA,
18. bula nota
eft.

ERIPHYLE,

Verr. IV.

Amphiarai uxor.

de cujus monilifa-

Inv. I. 50. auro vitam viri

fuccefToribus fuis Epicureis
et aedes

hortum fuum

vendidit.

legavit, quas deinde C.

Mem-

EROS,

Att. X.

mius emit, repetente Patrone Epicureo.

libertus.

Phihtimi fervus aut. 15. ad Fam. XII. 26. Eros Turius

INDEX HISTORICUS.
quidam nominatur. Q. Rofc. \\.
comcrdi, e difciplina Rofcii.
cjl

notnen

C. C.

ERUCIUS, S. Rofc. 13. ESERNUS, Ccel. 30.
eft

accufator.

qui

cum M.

EUMENIDAS

47. Sevinutn Dijf. de Euemero in Comntent. Acad hfcr. ?. XI. EVIUS, Flacc. 25. Bacchus. Halicyenfis, Vcrr. V. 7.
III.

condemnatus proptcr faciCamurtio Vettium commiflum. in nus quoddam

EUME-NIDES, N D. num eft Athenis.

18.

earum

fa-

ETEOCLES,
gis
ter,

de Offic.
eft

III.

21. Oedipi refra-

Theba.iOrum

filius,

et Polynicis

EUMOLUS, N. D EUPHORION, C

ITI

21.
!,

filius

Atrei.

quorum nota

fabula.

EVANDER. v. Avianus. EVANDRUS, Lucul. 6.
Egefini do&or. media Acadetnia.

Lacydis auditor,
et

Academicus,

quidem de

de Div. II. 64. poeta Trfigicus nimis obfcurus. Vixit temporibus Ptolemai Euergeta. Tufc. III. Euphorienis cantores. de eov.Sal19. maf. ad Solin. p. 601. b. Cafaub. ad Sueton. Tib. 70.

EUBULEUS,

N. D.

III. 21. filius Jovis et

EUPOLEMUS,
EUPOLIS,
ta.

Proierpinas. vid. in Anaces.

CalaSlinus. Verr. IV. 22. Brut. 9. veteris corncedise poe1.

EUBULIDA, EUBULIDES
turipinus.

Verr V. 42. Herbitenfis. Grofpbus, Verr. III. 23. CenPif.

Att. VI.
fit.

an ab Alcibiade

in

mare

deje&us

Brut. 15. Periclem laudat.

EUCHADIA,
cedonicDc.

36.

nomen fcemins Ma-

EUCLIDES,
tis,

Lucul. 42. difcipulus Socraa quo Megarici et Dialetlici orti funt.
dicit, quod idem femper.
efiet

folum bonum
fimile et

unum

et

Tufc. III 74. Anaxagor* Tufc. IV. 29. tres primos verfus Oreftis ejus valde probat Socrates &c. &c. EUROPA, Verr. IV. 60 in tauro fedens. EURYDICA, de Div. I. 20.
difcipulus.

EURIPIDES,

EURYPYLUS,

EUCLIDES, de Or. III. 33. Geometra Alexandrinus Ptolcmai Lagida temporibus:
nobilis

Tufc II. 16, 17. DuxPergamenorum ad Trojam. EURYSTHENES, de Div. II. 43. geminus frater Proclis, rex Lacedsmoniorum. Lucul. 28. filios ejus interficit Hercules. Tufc. H. 8. ad Fam. XIII. 56. Lphefus fhijfe vidctur. EUTHYNOUS, Tufc. I. 48. EUTRAPELUS, Phil. XIII. 2. vide in

Elementis G.

EUDEMUS,

de Div.

I

25.

Cyprius, fa-

EURYSTHEUS,

miliaris Ariftotelis, qui in dejuncli hono-

rem Dialogum fcripfit Evhf^a « <&&* "tyvxfni cujus mentto eji ap. Plutarchum et a/ios, quorum lccos notat Jonfius de fcript. H. P.
I.

EUTHYDEMUS,

15.

c.

3.

EUDOXUS,
ditor, in

de Div.

II.

42.

Platoms au-

Volumnius.

aftrologia facile princcps, c n-

EUTYCHIHF.S,
tici,

temnit Chaldsorum pradi&iones. EUEMERUS, de N. D. I. 42. expreiTus ab Ennio. v. Columnam ad fragm. Ennii p. 312. ed. Wetfi. Hifloriam Deorum ccmpofuit

Att. IV. 15. libertus AtT. Creciiius Eutychides di&us. EUTYCHUS, pro S. Rofc. 16. nomen

Comicum

EXECJ^
ter,

I

US,

ex babcbantur a/iijque locis, inprimis Panchaia lndia, fitlitia tamen haud dubie. Nam qua Diodortts S. V. p. 318. de ea habet, ex Euemero fumpta junt, ut bene monet Wcffelingius V. Cel De ea re nctus eft locus Lactant. J.w. Atheus diclus eft, quod ut reinfcriptionibus,

qua

in

templis

EXITIUS,

36. Macedo quidam. XIII. Phil. 13. Philadelphi fraPif.

Antonianus.

F.

fert p/utarch. de Ifid. et Ofirid. p. 360. Deorum, qui putabantur, vomina ad veteres Imperatsres, rcges, navarcbos retulit. Locos

L. Rofcius FABATUS, Att. VIII. 13. cum L. Ca?fare conditiones pacis fert a C. Caefare. ad Fam. X. 33. interiit in prcelio Mutinenfi, duce Panla, cujus erat legatus.

veterum tnu/tos de eo attulere Davifins et Buherius ad Cic. /. c. Famtliaris fitit Rigis Caffandri, ut ex Eufebio demonftrat Vcjjius de Poet. Grac. c. 8. ex quo atas ejus colligi potejl. add. Cafaub. ad Strabm. 1. p.

Q^FABERIUS,
FABIUS,

Att. XII. 21. XIII. 8.
II.

de Divin.

34. de Fat. 6, 7.
iis

boc nomine utuntur vetcres in

rcbus,

qua

hominum funt, cum neminem nominart vo/unt, uti jCti fere nomine Caii
liberalium

INDEX HXSTORICUS.
ct Titii
bic,
ir.fra in

Utuntur.

Ccterum

plures,

quam
cjf

diferte

appellat

Pauli

nepotem.

PUn.

e Cicerone commcmorar.tur.

Fabios vid.
in-

XXXIII.
cat
:

11. fratrem
effe

Miximis.
Att. II.
i.

Maximus enim
adultcr Clodiaj,
I.

quod

Africani min. vonon potefi, Ji rfi Pauli nepos.
firmatur.

tcr cognomina Fabiorum.

Vet/eii aucloritasfafiis

FABIUS,
C.

cum
fuit,

Q,

FABIUS
4.

\ irgilianus. ad

Fam.

III.

3,

Metelli uxor

e/Tet.

FABIUS, Tufc.
toris cognomcn tulit

2.

Ei laudi
et

legatus Appii Pulchri in Cilicia. Att. VIII. 11. Pompeianus.
Juris et antiquitaris peritus.

quocl pingere potuit.
v. Plin.

Unde
Pinxit

primus PicSaluiis.

Q^ FABIUS LABEO,
21.
I.

adem

CunHatoris nepos. Br. Confui

B. N.

XXXV.
3.
I,

7. add.

Fof. de

A. U.
10.

DLXX.

Hifi. lat. I. 3.

cum Marco Marcello. OfF. arbiter Nolanis et Neapolitanis de
eft.

C. C.

FABIUS, EABIUS,
colligcre

Ait. VII. ad Q. Fr.

Qefaris legatus.
2.
c. 2.

finibus a Senatu datus

quantum

Q^F.ABIUS

licct,

fuit prafeclus, aut minijler

Saguntinus, Balb. 22. a tello Pio civitate donatur.
Brut.
et antiquitatis peritus.

Me-

quidam ^. Cieerenis in provincia. Font. 12. fubfcriptor M. Plaetorii contra M. Fonteium. M. FABIUS GALLUS, ad Fam. VII. 24. Epicureus, librum fcripfk de M. Catone. Att. VIII. 12. ad Fam. II. 14. VII. 23. M. etQ^FABII. ad Fam. XIII. 59. XV. 14. fratres. ibid. IX. 26.

SER. FAEIUS PICTOR,

M. FABIUS,

Hifi. Lat. 1. pro Servio malebat Servilianus. Bcne. Navi Servilianus genus duxit non a Piclore, a Gurg;Ite.

21. Juris hoc vid. Vcjf. 3. qui refellU Corradum, qui

De

fd
le-

C.

FABRITIUS,

Br.

14. ad

Pyrrhum

Numerius
fit.

FABIU5 PICTOR,
I.

C. Piclcris

F. de Div.

21. Graecos Annales fcrip-

Hutic Conjulem exbibent Fafii Catit.

A. 487. ad cjuem a. v. Pighium. add. Voff. I. c. qui f/ium ejus, C. nepotem mavu/t intelligi

ap.

Ciceronem, jed Jine
in

argumer.to.

De Pranomine Num.
v.

denariis antiquts

Spanhem. de V. et Pr. N. T. 11. p. 26. qucm Cicercnis hcusfugiebat. add. Duker. ad Liv. XXXVII. 47. bcne dijputanlem adverfus Spanhemium de loco Liviano. Q^FABIUS, Agrar. II. 33. Conful (quartum) cum Fulvio, quibus Cofl". Capua capta eft. i. e. A. DXLIV. v. infr. Q^

gatus miffus de recuperandi; captivis. Balb. 22. Conful Pyrrhi tempore cum Heracleenfibus fcedus facit. Off". III. 22. perfugam, qui regi venenum fe daturum promiferat, Pyrrho dedit. 4. juftus nominatur. Tufc. III. 23. paupertatis tolerans. Leg. II. 23. in urbe fepultus eft, quod in XII. tabulis prohibetur. add. Orat. II. 66. III. 15. Planc. 25. C. et L. FABRITII, Cluent. 16. Aletrinates,

Oppianici familiares.
Sext.
35.
trib.

Q^FABRITIUS,
mus

pl.

pri-

Maximus.

Q^FABIUS PICTOR,
cus,

C. F. C. N. hiftoriOr. II. 1 2. de tempore bclli Pun. II. Div. I. 26. Vixiffe Ejus e Li-vio clarum ejl XXI. v. Voff l. c. nos Polybium in rebus Rom. adverfus fidem

VIII. Kal. Febr. P. Lentulo Spinthere Cof. rogationem fert de Cicerone revocando. cf. in Sen. poft Red. 8. FADIUS, ad Fam. X. 32. miles quidam Pompeianus, a Balbo minore crudeliter
-

annalium

fcriptor.

traclatus.

Q^FADIUS,
filiam duxit

Phil. II. 2. libertinus, cujus

M.

Antonius Triumvir.
Fin. II.
17. ejus

Q^FADIUS GALLUS,
filia

peculiari

libello

defendimus.

Fadia. ibid.

Q^ FABIUS,
1

Allobrogicus (v. Plin.

XXXIII.

SEX. FADIUS, ad Fam. VII.
medici difcipulus.

20. Niconis

Or. II. 66. Ac"l. I. in Verr. 7. ejus fornix. Fornix Fabianusy>^ commemoratur, extrutlus a i^. Fabio Maximo Cenfore, qui Conful cum L. Opimio A. U. DCXXXII. Allobroges vicit, (v. Plin. VII. 50.) e quorum manubiis fornix extrubfus Ejus reliquia adefi. vid. AJcon. ad l. e. buc vijuntur. v. Gravius ad Flor, III. 2.
1.)

T. FADIUS,

Io Spinthere Cof.

Att. III. 23. trib pl. Lentupoft Redit. in. Sen. 8.

Quscftor Cicerone Cof. iuit. ad
18. e::ul.

Fam. V.

FALCIDIUS,
plebe.

Flacc.

37.

civis

Rom. de
pl.

C.
C.

FALCIDIUS,
anno

Manil.

19.

tiib.

ct

ad ann. hunc Fabium non
Sigonius

DCXXXII.
ejfe
efi.

dijputat,

poft legatus.

iEmilianum, quod
Scd
Vellei. II, 10.

FANNIUS,
fociis ct

C. F. Brut. 26. Oratio dc

pkrifque pcrjuajum

nomine Latino contra Gracchum

INDEX HISTORICUS.
Conful cum Domitio fuit A. DCXXXI. cf. Or. III 47. C. FANNJUS, M. F. Brut. 26. Lslii gener, hiitoriam non inelegantem fcripfit. Br. 21. Or. II. 67. fcripfit annales. conf. Tufc. IV. 18. Leg. I. 2. Brut. 87. Att. IV. 16. de compendio hiftoria: Fanniaan ejus
fit ?

10.

Senator. Cluenr. 37.

Mircr

Cl.

Gt-

riitm fiuniliam Fidiculaniam,
dibtis

qua

in lapi-

Donianis occurrit, inter eas referre de

qui : ,us Aiaiquariis

nondum ante
13.

confiiterit.

C.

FIDULUS,
Scipionis
fulatu.

Vat.

vidttur Jenator
II. 4.

fui/fe,

aut eques certe.

C. Marcius

FIGU! US,
collega
in

Nat. D.

na.%

quod M. Brutus, percuflbr
vide in Bruto.

Crcfaris,

fecit,

De

Fannio vid. VoJ-

confulatu Graccho vitiofe creatus, abdicat

a
fe

P. Ti. con-

fium de Hifiorieis Latinis I. 7. C. FANNIUS, C. F. Sext. 53. trib. pl. Caefare et Bibulo CofT. quo ufus Bibulus in impedienda Agraria Cajfaris. Har. Refp. 6. pontifex. Att. II. 24. fubfcripfit in P. Clodium. VII. 15. in Siciliam
pofl
lis.

de Div. II. 35. Br. 20. cum Lentulo Conful fuit. A. U. DXCVII. C. Marcius FIGULUS, ad Att. I. 2. Conful cum L. Csefare A. DCLXXXIX. de Leg. II. 25. fepulcrum ejus fumptuofifli-

mum.
P. Nigidius

FufFanum

mittitur, initio belli civi-

FIGULUS.
FIMBRIA,

v. in

Nigidius.

VIII. 15. prator Sicilia;. Phil. XIII. Pompeium Cn. F. hortatur, ut cum 6. fuis copiis ad Mutinam eat. Ap. fofeph.

C. Flavius

Brut. 4;. accufatus a M. Gratidio de repetundis. Font. 7. Scauri teflimonium in eum nil valuit.
II. 22. qualis Orator fuerit. Br. 34. bonus auftor in Senatu, tolerabilis patronus, nec rudis in jure civili. Planc. 21. in petitione Tribuiratus pl. repulfam tulit. Rabir. Perd. 7. cum C. Mario Cof. fuit A. DCXLIX. adde Off. III. 19. vid. colletla Corrado ad Brut. 34.

A. XIV.
rei

10.

15.

ujtoto;

dicitur
:

:

cujus

Or.

nujpiam

aiibi

veftigium
I.

nec

verum

puto.

C.

FANNIUS,

Verr.

49.

eques

Rom.
1.

forte idem.

C.

FANNIUS CHAEREA, Q^

Rofc.

homo Gracus, ut Charea nomen indicat. fed civitate donatus, aut e fervo Ubertinus
faclus, a Fannio quodam.

C. Flavius

M. FANNIUS, Brut. 26. Orator bonus. M. FANNIUS, S. Rofc. 5. Prator A. U. DCLXXIII. et Quafitor in caufa Rojcii. M. FAUCIUS, M. F. ad Fam. XIII. n. eques Rom. decurio Arpinatium.

FIMBRIA, Brut. 66. M. Craffi inimicus. qualis orator. S. Rofc. 12. homo infanus, Q^Scasvolam in funere Marii

L.

FIMBRIA,
citiis

vulnerari curat. add, Corrad. I. c. Verr. V. 70. multis inimiet laboribus
eft

M. FAVONIUS,

Att.

II. 1.

accufat Nafi-

cam, Cn. Pompeii focerum. Moloni operam dedit. ad Fam. VIII. 9. in petitione praeturse praeteritur. Att. I. 14. cum Catone comitia Clodii de facris rei diffolvit. ad Fam. VIII. 11. Ciceroni fupplicationem non decernit. Mil. 9. 16. Nempe quia Cato non decernebat, cujus fimius erat. de ejus morte v. Sueton. Aug. 3. Faonius an Favonius fcribendus fit v. Manut. ad l.
1

ad honores pervenit. vitium in pranomine, corrigendumque C. ut jam monuit Manutius. Eft confularis ille Fimbria. jungitnr enim Mario :
Sed
nec
ullus

L.

Fimbria honoratus
Att. IV.
8.

in libris

antiquis occurrit.

FIRMANI,
Garius.

fratres,

vide L.

FIRMIDIUS,
rarum dux.
C.

Sext. 52. Clodianarum opee Valeriis.

FLACCUS,
perator
et

Praetor
e.

Gallia;

Quint. 7. ImScipione et

froxime

c.

Urfin. in not.

ad

Cic. p,

94. et

Norbano
C.
de
ejus

Coff. h.

A.

U.

DCLXX.
III. 4.

Cafaub. ad Suet. I. c. FAUSTA, Att. V. 8.

FLACCUS,
amicus
et

L.

Fil.

ad Fam.

fuit
11.

FAUSTUS,
la.

Syll. 19.

T. Milonis uxor. eft L. Comelius Syl-

cohorte Jppii in Cilicia,

certe

jummus
Ap-

familiaris.

Itaque ep.

Et ejus filius Cluent. 34. Vat. 13. Att. IV. 10. Agrar. I. 4. Att. IX. 1.

dicitur curajfe, ut tefies mercenarii in

de quibus vide in Sylla.

pium u Juis civitatilus notarentur. C. et M. FLACCUS Aviani, fratres. ad

FERALIA,

Sacra placandis Att. VIII. 14. Manibus, menfc Febr. M. FERIDIUS, ad Fam. VIII. 9. eques

Fam. XIII.
L.

79.
e

FLACCUS,
ciano,

Valeriis.

Phil.

XI.
i?i

8.

Conful (DCXXII.)

cum

P. Licinio
Jtaque

Muejus

Rom. C. FIDICULANIUS

Flamen
et

Martialis.

FALCULA,

Cscin.

nummis Mars

apex cernuntur, Ei Liciniu*

INDEX HISTORICUS.
multam dixit, fia facris difcederet ad belIum cum Ariflor.ico in Afia gerendum. fed Pontifici Populus multam remifit
;

Lieinio parere juflit. Etiam de Div. I. 46. commemoratur flamen Martialis L. Flaccus. fed is a collega Muciani di-verfus fit neceffe eji, quod ex eo fe audifie dicit Quititus frater, qua commemorat D? boc Flacco accipio locum in Cxcil. 19. ubi quaeftori ejus M. Scauro accufatio ejus non conceffa efle dicitur. Ad eum locum nil interpretes, prater unum Menardum, qui de L. Fiacco, pro quo eji oratio, accepifie videtur, qwd ejl aifurdum, quando Di-vinatio
.

cufavit, quod Ti. Gracchum perculiflet. dom. 38. add. M. Fulvius Fl. P. FLACCUS, ad Fam. IX. 21. accufat M. Carbonem. Q^Fuhius FLACCUS. W. Q^Fulvius. Q_ FLACCUS, Att. IV. 3. Clodianos quofdam, Ciceronem perfequentes interfecit.

T.

FLAMININUS,
Muren,
14.

e Quintiis.

Verr.

I.

21.

gem
T.

Philippum Macedoniae revincit et de eo triumphat. De ejus
Brut.
28. 74.
is

rebus late Li<vius.

FLAMININUS,
cutus
7.
eit,

qui

in Cacilium longe ante fcripta eft, qiiam bic Flaccus in Galiiafuit M. Sccurus eji pater, qui A. U. DCXXX. adilis fuit poft

cum QJVIetello Conful fuit, A. DCXXX. quem puer Cicero vidit, bene Latine loliteras nefciit.

FLAMINIUS

Circus, in Sen. p. Red. 6,
olitormtn. Afcon.

quafiuram, et L Fiacci aut ex pratura aut ex confulatu quajior fuit. L. FLACCUS, e Valeriis. Brut. 62. Conful cum C. Mario VJ, Cof. Planc. 36. Saturninum opprimit cum Collega Mario A. U. DCI.IIf. quarto anno pcji Cenfor cum
.

&c. fuit extra portam Carmentalem prope

adem Apollinis, et forum ad Cic. Or. in Tog. cand.
C.

M.

Antonio oratore.

<v.

Vaier.

M.

II. 9. c.

5. Att VIII. 3. in bello Mariano arma capere noluit. Flacc. 25. ei Confuli tota Afia portas claudit, cum Mithridatem reciperent ; nempe cum fuffeclus a Cinna

Mario mortuo A. U. DCLXVII. et in Afiam mifiiis effet, ubi periit, auclore Appiano de B. C. L. 1. pag. 664. add. Vell. II. 23, 24. Hunc a Fimbria Confdem, ncn
Confularem, ut Velleius tradit,
interfeclum
contendit Contarenus Var. Lefl. 7.

.Brut. 14. 19. is, qui de agro Gallico et Piceno viritim dividendo tulit, etConful ad Trafimenum interfedus eft, ad populum dicendo valuit. Ab alio C. Flaminio Cicero hunc dijiingui voluit, nempe ab eo, qui A. U. DlXVI. Confulfuit. de lnv. II. 17. cum legem fert, a pa:re de templo deducitur. de Leg- III. 9. feditiofls tribunis annumeratur. N. D. II. 3. de Div. I. 35. II. 33. bis Conful fuit A. DXXX. et DXXXVI. in fecundo Confulatu negleclis
trib.

FLAMINIUS,
pl.

aufpiciis perit.

C.
Intulit,

L.

FLACCUS,
terrex

e Valeriis.

Agr.

III. 2.

(A. U.

DCLXXI.) Iegem

FLAMINIUS, Cluent. 45. 53. ^Edilis Curulis cum M. Plaetorio, et Praetor cum Cicerone, et quidem inter ficarios.

ut rata eflent,
Valeria lex.

quae L. Sylla feciffet. v. Eadem rogatione, jufju Sylla

L.

FLAMINIUS
Seneft. 12.

e

Quintiis,

Titi frater.

ob

libidines a

Catone Cenfore

facla, etiam Diclator perpetuus faclus eji Sylla. «. Appian. de B. C. L. I. p. 686.
ed. Toll.

e fenatu ejeftus feptem annis poft,

Co

ful fuiflet.
ejus
et

Conlul fuit A.
nota
cenjbria

quam DLXI. de

libidine

adde Li<v.

L.

Flacc. 26. Planc. 11. Q_Metelli Cretici legatus &c.

FLACCUS,

L. Cenforis
1.

fil.

XXXIX. 42. T. FLAMINIUS,

Praetor Cice&c. rone Confule, qui ejus opera in deprehendendis Allobrogum legatis ufus eft. Att. I. 19. mittitur ad Galliae civitates, ne fe cum Helvetiis conjungant. Ceterum de eo plura difce ex oratione Ciceronis pro eo a D. Lalio de repetundis ex Pratura Afia accufato, ex qua intelligifur, eum cum P. Servilio trib. m/l. in Cilicia, cum M. Pifc-

Cat. III. 2.

Hacc.

Flamma. Att. XII. 52. Etiam ad Fam. XVI. 24. nominatur Flamma, debitor Ciceronis. Nomen hoc eji etiam
ap. Saiiujt. in Bell. Cat. 36.

C. C.

FLAVIUS,
Rom.

ad

Fam. XIII.

31. eques

FLAVIUS, Planc. 42. quaefitor in caufa Plancii ab accufatore, Laterenfe, editus.
Sed hic pro Flavius Urfinus reponi -voiebat

C.

Alfius,

qui

c.

17. quafitor in ea cauja

ne quajiorem in Hifpania fuiffe. v. Pifon. C.

dicitur, et eo

23. &c.

anno prator fuit. Ant. Auguftinus autem et Manu*ius ibi potius C. Fla-

M. FLACCUS, Tom. X.

Or.

II.

70.

Naiicam ac-

vius pro Alfius legi <volebant.

^jod Mame-

N

INDEX HISTORICUS.
tius putat
is

C. Aljium non commode

legi,

quod

FONTEIA GENS, Dom.
quam

Prator ejfct, et fuam jam haberet pro-vinciam ; fape conflat extra ordinem datas cjfe pratoribus prcvincias pra?ter eam, quatn fortiii ejjlnt. Cicero appellat hunc quajttorem, Confiliorum fuorum in Confulatu focium, periculorum participem, rerum gertarura adjutorem. b'a?c ulrum in C. Alfium, an in C. F/avium qucndam reclius ton-veniant, ntidtndum, fi qua ratione ex hiftoria
erui pojfit.
jnultis
ei
lccis

FONTEIA,
C.
Fonteii.

adoptatus eft Font. 17.

44. pkbtia, \n Clodius.
foror

M.

Fonteii,

virgo Veftalis.

FONTEIUS,
feqq.

pro Font. 4. legatus
Att. IV.

M.
1.

M. FONTEIUS,

15.

Font.

pranor Galliae per triennium e prxtura, pro quo eft tota oratio. Filius
ejus,

qui Servilii legatus AJculi interiit. atid.
c

Mihi

nil certi fuccurrit.

Appian. B. C.
P.

I. p.

633.
13. et

Hoc ex

Ciceronis difco, Fiavios

FONTEIUS, Dom.
plebeius, qui P.
<vtus

29.

homo

nonnullos

conjuncliffimcs fuiffe.

Si con-

Clodium adoptavit.
Att. I. 6. pro quo Grar-

jeflura? locus, cptime midentur in

C. Flaamicijfii/.

M. FONTINUS,
Fonteius.

vium mum,

cowvenire,
totittfque

Bruti

et

Attici

caufa? cptimatium. in

Nepos
ubi

FORTUNA,
eft

in Attic.

8.

Plutarch.

Brut.

extr.

quam graviter
commemoraiur.

cjus intcritum tuhrit

Brutus,

Pramefte. vel hujufce diei, vel refpiciens, fors, vel primigenia.
tis

de Div. II. 41. ejus templum ejus oraculum. Leg. II. 11.
vel

C.

FLAVIUS

Pufio,

Cluent.

56.

eques

FRANGONES,
capiebatur.
II. p.
<v.

Romanus, qui M. Drufo
equites legibus fuis,

trib. pl. reftitit,

de quasftionibus habendis in eos, qui ob rem judicandam pecuniam cepiftent, in periculum vocanti.

Att. XIV. 10. nomen miliveterani in plurali. Olim in libris non~ nullis crat Francones, et de populo quodam
c.

Rhenano Rer. Germ. L.
qtti

m. i86._/.

e

Cod. Laurifkemenfts

CN. FLAVIUS,
Grav. Cn.
1.
eft

Cn.

an

ap. Plin.

H

M.

fil?

<vid.

N. XXXIII.

qui inprimis 'v.dendus. Vccatur ibi etiam
filius
:

Annii

uli ap. Gell.
fil.

3ib. <vocat

Cnei
qui
1.

<v.

inpr.

VI. 9. Liv. X. Drakenb. ad

Vangiones. FUFFANUS, Att. VII. 15. prsetor Sicilise, pro quo alii <vo/unt, Furfanus. C. FUFICIUS, Verr. II. 12. L. FUFIDIUS, Br. 29. mediocris patro<veftigtis corrigelat

nus.

Liv.
ci)

I.

c.

Jtt. VI.

pranomen Cn prafert. ad fcriba, aedilis Appii (fc. Caset

Q^FUFIDIUS,

mum
tjl.

qui faftos publicavit, et adtiones priedidit. v. Or. I. 41. Muren. 11. Att. VI. 1 ab e Jus Flavianum diclum
.

Ea

re meruit, ut

ufque
<v.

ad

adilitatem

negotiator in Macedonia L. Pifone proconfule. ejus forte ft/ius eft Q^Fufidius, Q^F. ad Fam. XIII. 1 1. A. FUFIUS, ad Fam. XIII. 3. Ciceronis intimus, homo eruditus.

Pifon. 35. eques

Rom.

pronjeheretur Jludio populi.

Li<v.

IX.

ult,

L.

FUFIUS,
fat. cf.

Brut. 49.
II. 22.

6z. Offic.

II.

14.
locis

L.

FLAVIUS,
5.

eques
fratre
3 1.
1

V.

7. 59.

Romanus, Verr. I. ldem eft, qui commendaAcilio
Siciliae

qualis Orator.

Manium Aquilium
III. 13.

accu-

Or.
eft

Sed his

tur
ille.

cum C.
Att. XII.

Procof.

plerijque

Fufius.

ad Fam. XIII.
L.

An

ex his
18,

eft faenerator

monuit Pearcius ad

Recle antem poft alios de Or. II. 2 2. Cicero-

7

?

nis temporibus nullos FutiosfuJ/e,

FLAVIUS,
Metello
et

Att. I.

19.

trib.

pl.

riam

Afranio Ccff. rogationem Agrafert, fed non perfert. Dio. <v.
52.

fed in<vanemo Valefius dicebat, aul Papifius, Jed Valerius et Papirius. Fufius autem et Fufius in libris Ciluijfe, ut Furii dicercutur, ut

XXXVII.
X.
1 .

C^

Fr.
et

I.

2.

c. 3. Cojf.

Pr<e-

cercnis Jeepe conjitndi, fciunt omnes, qui <vel
le-viter

tor defignatus Cajare
ei

Bibuh

Att.

Ciceronem traclarunt.
Ca/enus.

a Caefare legio et Sicilia defti-

Q^FUFIUS,
pl.

ad Fam. V. 6. Trib.

natur.

M.

Pifone et

Q^FLAVIUS, Tarquinienfis. Q^Rofc. 11. FLORA, Mater. Verr. V. 14. ejus ludi
Romae.

FLORIUS, Cluent. 59. Larinas. FONS, Leg. II. 2z. fontis ara prope Rojnam.

VIII. 4. patre ejus Cicero ufus eft adolefcens. repreheuditur. Att. I. 14. legem de religione fert pro Clodio. <vid. Lex Fufia.
ibid.
cufat.

M. Mefiala CofT. Phil. pacem cum Antonio fuadet,

IX. 2. Pompeium et Senatum acv.Jupra in Calenus.

.

INDEX HISTORICUS.
C.

FULCINIUS,
manorum
terfe&us.

a

Phil. IX. 2. legatus RoLarte Tolumnio Fidenis in-

Fulvio de inceflu ; quam extitiffe fuis tcmpO' Cic. in Brut. I. c. dicit, nobilemque habitam efe.
ribus

M. FULCINIUS,
nienfis.

pro Caecin. 4. Tarquiad Att. XII. 44. imireclius

C.

FUNDANIUS, Qu
cus Ciceronis.
tur

Fr. I

2. c. 3.

ami-

Socer Varrcnis, qui induci-

FULVINIASTER,
tator

R. R.

I. 2.
fr.

Fulvinii.

Jed

efet fortaffe,

M. FUNDANIUS,
Petit.

Or. pr.

M. Fund.

Fid-viafter,

a

Ful<vio Pojihutnio Cafariano.

Conf.

5.

FULVII,

municipio

pro 1'lanc. 8. originem ducunt e Primus fuit L. Tufculano.
eji

FUNISULANUS,'f.
it.

Fefulanus. Att. V. 4.

Fulvius, de quo
.

locus difticilis ap. Plin.
<vid.

H. N. VII. 43 de quo
VIII. 37.

Duker. ad Liv.
ejl

Stemtna Fulviorum

ap. Sigon.

X. 15. debitor Ciceronis. T. FURFANIUS, Milon. 27. judex in caufa Milonis, laudatur. ad Fam. VI. 8. cemmemoraturT. Furfanus Poitumus,^r^rtor Sicilire poji

ad

Li<v.

XL.

41
Nobilior,

bellum

ci<vile

Ctrfarianum,

M. FULVIUS
./Etolis

Muren.

14.

de

triumphat. Prov. Conf. 9. cenfor A. U. DLXXIV. Tufc. in iEtoliam Ennium fecum duxit, I. 2 quod ei exprobratum eft a Catone. Arch. Mufis et Herculi templum dedicat e I I

cum M. Lepido

Furfanus quidcm aut idem an idem. ejje quod Furfanius, aut hoc illi fulftituendum effe non dubito. Sic Fidiculanus et Fidiculanius in<venitur. Eft tamen alterum
nefcio
ufttatius.

.

FURINA,
Fr. III.
reg.

Nat. D.
i. c. 2.

III.

18. lucus ejus.

Q^
in

manubiis. Mufas pinxerat Zeuxis, eajque ademerat Ambracienftbus. <v. Plin. H. N. XXXV. 10. de ipfo templo <v. Harduin. ad
Plin.
I.

templum. Ap. Vi: crem
et

XIV.

ponitur templum
injiila.

tucus Furina-

rum cum
Infcript.

Eft etiam
1.
I.

apud Gruter.
nctulam
in

c.

CCCXXXIII.
ad
q.

ara Forinarum
<v.

M. FULVIUS

Flaccus, Catil.

I.

12.

con-

pro

Furinarum,

fularis, interficitur

cum

liberis,

quod a

Grar-j. ed. adjeiiam.

C. Graccho triumvir in locum Ti. fiatris nominatua erat. Dom. 38. de fenatus
fententia interficitur, domus evertitur et publicatur, et in area porticus Catuli exftruitur.

A. FURIUS, Poeta, Brut. 35. familiaris Q^CatuIi patris, qui ei iibrurn infcripfit de Confulatu et de rebus geftis fuis Abfurde bic a Pruftio lauaatur Macrob. VI. I . ubi de Fisrio quodamfermo, qui diu poft Virgilium -z/ixit. C. FURIUS, Balb. 8. Iegem de teftamcn-

Brut.

28. ejus fcripta extitere,

fed ut ftudioii literarum.

smulum
Flaccus.

P.

De-

cium habuit. add.

in

M.

M. FULVIUS
P.

Ncbilior. Att. IV. 16. condemnatur, App. Claudio PuLchro L. Do-

L.

mitio Ahenobarbo Coff.

FULVIUS Veratius. Flacc. 20. Q^FULVIUS Flaccus. Agrar II. 33. Conful IV. cum Q. Fabio V.A U. DXLIV.
quibus Coff. Capua capta eft Verr. I. 41. Cenfor cum A. Pofthumio A. U.

DLXXIX. Q^ FULVIUS
AEtolos

U.DC. cum Triumvir coloniam deduxiilet. SER. FULVIUS Flaccus. Brut. 21. mediocris orator.

Nobilior, Filius Marci, qui conful cum T. Annio Lufco A. Brut. 20. Ennium civitate donavit,
<vicit.

de qua vid. Lex Fnriaf. Fu'.a. Philus. Off. III. 30. rogationem fert cum S. Atiiio de fcedere Numantino et C. Mancino. Brut. 28. perbene Latine locutus eft et literatius quam ceteri. Or. II. 37. eruditiflimos homines ex Graecia palam femper fecum habuit. Idetn eft, qui memoratur. Arch. 7. Att. II. 19. Amic. 4. Conjul fuit cum Sext. Atiilio Serratw A. DCXVII. Att. XII. 5. Et hcc pra?nom:'ne etianz diciturY". Furius.
tis tulit,

FURIUS,

laudat CaJJiodorus.

<v.

Sigon.

ad

h. a.

M. FURIUS

Camillus,

Dom.

32. in

exi-

a C. Curione defenfus. Ex
Ciceronem de Inv.
fertur his <verbis
:

Brut. 32. de inceflu reus, hoc loco emendo
I.

lium mittitur ; is, qui poftea Diclator Gallos <vicit, ab urbe deleta <venientes, et tutic
Jolus primujque hoc ncmcn obtinuit, ut ojiendit
c.

43. ubi exemplum afut Curius pro Fulvio :
prse-

contra Sigonium
1.

Periz. Animad<v. Hijl.

Nemo

poteft

uno adfpe&u, neque
incidere.

Vahns citat etiam M. Furium Camillum ex ep. ad Fatn. VII. 5. fed in me~

teriens in

amorem

Pro Curius

lioribus edd. eft

M.

Orfius.
III. 23.

enim maniftfum ejl, legetidum efe, Curio. H*ec <verba funt ex Curionis oratione tro

Num. FURIUS.
cantandi

Or.

eques

Rom.

artis peritus.

N

z

INDEX HISTORICUS.
P. P.

FURIUS, FURIUS,

Att. XII. 5. v. L. Furius. Rabir. Perd. 9. a C. Deciano

P.

GABINIUS,
tilinarius.

Cimber. Catil.
effe

III. 3.

Caauc-

accufatur et condemnatur,

homo

turpifli-

Q^GABINIUS,
C.

njidetur,

Arch.

5.

mus. tribunus pl faclus
'

eji

ex libenino, de

tor Jegis tabellarix.

quo i>. Appian. de B. C. L. I. p. 629. Ceterum in hac hftoria <videntur inter Je pugNam tw.re Cicero et Valerius M. VIII. 1 Cicero damnntum dicit, Vcderius a Deciano non damnatum, fcil. antequam condemnari
.

GALBA,
Or.
I.

Ser-v.

Galbte Oratoris

filius.

56.

Muciani
preffus

Brut. 26. 33. et 34. P. Craffi gener. rogatione Manilia op-

eft.

pro

fe ipfe dixit.

U. C.
eft

e collegio

primus poft facerdotum damnatus
7.
I.

a plebe ciferptus ef, ut proprie quidem Hon damnalus fet judicum fententiis, fed pcenam tamsn dedertt, tanquam damnatus. <v. Pighius ad A. DCLIV.
pcffct,

judicio publico.

P.

GALBA,

Verr.

I.

Senator.
1.

Har.

P.

FURIUS, Cat. III. 6. focius Catilinae e colonia Fefulana, quo Catilina ufus eft in foliicitandis Allobrogum legatis. Q^FURIUS, f. Fufius, Phil II. 16. eqnes
Rom.
tum
hereditate a

M

Antonio everfus.
cui

FURIUS,

Falb.

20.

prsediator,

tan-

pro Mur. 8. petit confulatum cum Cicerone fine fpe. SERV. SULPICIUS GALBA, de Or. II. 65. Rabir. Perd. 7. Orator, is, qui Conful elofuit cum M. ALmilio Scauro. Brut. 2 quentia praftitit. Or. I. 1 o. 56/valde Jaudatur ejus dicendi ratio. primus ex Latinis rem augere, ornare, movere, delecrefp. 6. pontifex. Att.
1

.

tribuit

Q^

Scasvola, ut

cumdejure
hunc amicos

tari

ccepit.

III.

7. aliquid afperitatis in

prscdiatorio confuleretur, ad
fuos rejiceret.

Ejus nullamfere mentionem

Juris fcriptores, cum tamen Cafcellio hic jungaiur. FURIUS, Verr. V. 43. Heraclienfis navarchus.
faciunt
hiftorite

C.

FURNIUS,
ceronis. VIII.

ad Fam. X.

1.

amicus Ci-

Ciceronis fupplica18. ad Fam. VIII. so. trib pl. L. Pauli cupiditati provincise occurrere fe veUe minatur. X. 25.
tione Iaborat. Att

11.de

V.

dicendo habuit. Mur. 28. a M. Catone proavo Uticenfis fruftra accufatur. Or. I. 53. poft prasturam Hifpaniam obtinuit. In eum poft reditum quasftionem tulit L. Scribonius, quam minus graviter deprecatus a populo et fic liberatus eft. <vid. Sueton. Galb. 3. et ibi Interpr. Idem eft qui nominatur ad Her. IV. 5. SERV. GALBA, (proa<vus Imperatoris) ad Fam. VI. 18. fponfor fit pro Pompeio
filio. Phil. XIII. 14. ad Fam. X. 30. de percuflbribus Caefaris, epiftola ad Ciceronem de pugna Mutinenfi. ad Fam. XI.

prrepropera feftinatio ad prsturam, anteqitnm fc. adilts fuiffet, reprehenditur.
ejus

X. 6.

8. legatus

Planci &c.
Flacc, 20. equites

18.

<v.

Sueton.

I.

c. et

Intt.

C
L.

et

M. FUSIUS,

Ro-

GALEO,
nem

Att. XI. 12.

hsredem CiceroI.

mant.

facit.

FUSIUS,

orator. v. in L. Fufius.

GALEOTAE,

de Div. portentorum in Sicilia.

20. interpretes

Pcarcius putat

effe

G.
A.

GABINIUS,

pr.

Corn.

I.

in tribunatu

ex hebr. <verbo nVj, revela-vit, explica<vit. C. GALLIUS, Verr. III. 65. Senator. M. GALLIUS, Q^F. Phil. XIII. 12. pratorius,

collegae abrogavit tribunatum.
Trebellius,
tico

is fuit L. qui legi Gabinia? de lello Pira.

Antonianus. ad Att. X. 15. XI.
Interpr.

20.

<v.

ad

Sueton. Tib. 6.

Pompeio committendo, intercedebat pofl Redit. in Sen. 7 ejus mollities. Dom. 9.
#

lege Clodia Syriam accipit. leg. Man.17. legem de Pompeio ferenti refiftit Qu.

M. Calidio reus de ambitu, defenditur a Cicerone. <v. Torr. ad Aug. 27. P. GALLONIUS Praco, Quint. 30. Fin.
Brut. 80. a
fit

QiGALLIUS,

Hortenfius. Phil.

XIV.

8.

ei

uni contin8.

IT. 8.

homo

luxuriofiflimus, cujus

menfa
aci-

git, ut fupplicatio

ob remp. bene geftam
Fr. II.

omni genere deliciarum,

in primis

fed de eo orationes Ciceronis plena? fint poft reditum ab exilio habita.
negaretur, cf.

Qu.

penfere infa.nis, propterea notatus Lucilio poetas. ejujdem rei mentionem facit Horatius Serm. II. 2. 47.

P.

GABINIUS,

in

Caecil. 20. accufatur

a

L. Pifone de repetundis poft adminiftra$am Achaiam.

GALLUS GALLUS

Herennius.

<v.

Herennius.

Cornelius. ad

Fam. X. 32. poeta

eft nobilis

fub Auguflo, ut putat Ma?iutivs.

.

INDEX HISTORICUS.
Nec <video, quid ohfiet. <v. Burman. ad Suet. Aug. 66. et Ovid. A. III. 9. 64. C. GALLUS, ad Fam. IV. 6. de gente Sulpicia, conful Ligures vicit A. DLXXXVII. Senedl. 14. aftrologia; peritus. <v.
Sulpicius,
de quibus
alii
<vid. Voffium de hifior. lat. 1. 8. de uno Cn. capiunt. Fabric. in B. Lat.

Indic. citat

L. Gellium
III. 34.

e Cic. de

Lcgg.

GELO, N. D.
fanus.

Tyrannus Syracu-

GEMINUS,
liorum.

Tufc.

I.

37.

cognomen

Servi-

C.

GALLUS,
31.
eji

Brut. 23. Top. 12. Mur. C. Aquillius, de quo <vide fupra.
4. quan-

GALLI
quam

duo funt ad Fam. VIII.
alii

habent Gallii. nomen. Fin. II.

GAMALA, Act. XII. 23. GAMELEON, menj.s graci
GAVIANUS
L.
3
1
-

Curvus, ad Fam. XIII. 53. in Hellefponto negotiator. C. pro Cluent. 42. e Senatu ejectus a L. Metello et Cn. Domitio CofT.

L.

GENUCILIUS

GETA,

cenfor ipfe pofl fa&us

eft.

M' GLABRIO,
Evandrus, ad Fam. XIII. 2.
legis Acilife.

ex

Aciliis,

fiiius

aucloris

ftatuarius, libertus

M.

^Ennlii.

Brut. 68. avum habuit Sca> volam, tardus ingenio. Aft. I. in Verr.
2. prastor et qusfitor in caufa C. Verris. Manil. 9. partem exercitus a Lucullo accipit. Harufp. refp. 6. pontifex. De prarnomine Glabrionum <v. H. Rtland. pra-

Firmanus, Att. VI. 1. negotiator, ei pnefefturam rogatu Bruti Ciceio detulit. ib. 3. contumeliofus eft in Ciceronem. P. Clodii canis. Fratrem babuiffe colligo, quod Att. IV. 8. appellatur Firmanus, et co?nmemorantur Firmani fratres.

GAVIUS

fat.

adP.

Relandi Fafios Conf ***2.
u.xor

GLAUCE, N. D. III. 23. C. GLAUCIA, e Ser<vi/iis,
Rab. Perd.
et

P.

T.

Verr. 61. Att. V. 20. locupks et fplendidus honio. Alii pranomen faciunt Sext. qucd probat Perizon. Anim. H.
cap.
1

GAVIUS Cofanus, GAVIUS Csepio,

V

Upis. de Or. II. 61. et 65. III. 41. harufp. refp. 24. Marium alio tempore laudat, alio vituperat,
7. praetor feditiofus Loff.

Mario

GAVIUS

Olelus,

Sext.

33.

Hoc nomen

<varie tentarunt <viri docli.

Maxime autem

piobatur dcffis viris, <v- c. Gra?<vio, conjectura Perizonii, qui legebat, Gavius Caspio. V.

L.Valerio. Catil. III. 6. prator interflcitur; Verr. I. 9. legem de repetundis tulit, de qua <v. Ind. Legg. GLAUCIPPUS, Agrar. I. 4. exceptus lege Papia, qua peregrini ejiciebantur.
P.

GLOBULUS,
Afias
:

Flacc.

32.

34.

prator

Animadv.
in

Hifi.

c.

I. /.

30.

e gente Servilia.

L.

Brut. 27. contubernalis C. confulatu. ibid. 47. qualis orator fuerit. L. Crajfi et M. Amonii tem-

GELLIUS,

GORGIAS
mus

Lecntinus, Inv. I. c. antiquiffi-

Carbonis

poribus fioruit.

L.

GELLIUS,
tulit

Balb. 8. legem de civitate
<v.

ex Senatus confulto. Cluent. 42. cenfor cum

Ind.

Legg.

de omnibus rebus oratorem optime dicere pofle exiftimavit. Orat. I. 22. III. 32. Fin. II. 1. primus in conventu aufus eft pofcere, qua de re quifque vellet audiie. ei Delphis a tota
fere rhetor,

Cn.

L.entulo

Grascia
pofita

non inaurata,
eft.

fed

aurea ftatua

tempcre judicii Cluentiani, biennio pofl confulatum, quem cum Cn. Lentulo ^ejfit A.

Brut. 12. rerum

fingularum

ad Qjjir. p. redit. 7. a Cicerone remp. confervatam in concione Ciceroni civicam deberi dixit. Pifon. 3. cicit. Ejus mentio fit etiam Verr. I. 48. in Verr. II. 39. forte etiam ad Fam. X. Leg. I. 20. ex prastura Athenas vel 7. niens, pacem inter philofophos facere fufcipit et proptcrea ridetur. hujus frater
fuit,

DCLXXXl.

laudationes vituperationefque fcripfit, locos communes. Ab hoc nomen habet Platonis dialogus contra fophiftas. Or. I. 1 1.

GORGIAS,
nomen.

ad Heren. IV. 52. pediflequi

GORGIAS,
M.

GORGO, C. GORGONIUS,

ad Fam. XVI. 21. rhetor, quo Cicero fil. Athenis initio ufus eft, fed paulo poft, juflu patris, dimifit. Verr. IV. 5 6. Medufa.
Br. 48.

eques

Rom.

GELi.IUS, Harufp.

refp. 27. Att.
2.

IV.

3. fe-

qualis in dicendo fuerit.

Clodianus. Sext. 51. Vatin.
ditiofus et popularis.

homo

GELLII, Cn.
I. 2.

et Sext.

de Div.

I.

26. Leg.
et infciti,

hiftorici Latini languidi

Ti. GRACCHUS, Inv. I. 30. Pater. Lxl. 27. Scipionis Afr. min. focer. Brut. 20. P. fil. bis Conful et Cenfor. ejus oratio Graeca apud Rhodios, vir difertus. Prov.

INDEX HISTORICUS.
Conf.
8.

in tribunatu L. Scipioni Afiati-

Ciceronis avus.
tonii

Hujus

foror fu!t

co, etfi inimico,
de quo lege Li-v.

tamen

folus auxilio efl,

ceronis oratoris avia. Brut. 45.

M. CiM. An-

XXXVIIE. 57. Nat. D. de Div I. 17. &c. vitio e confules creat, P. Scipionem et C. Figuium. ex Confulatu Sardiniam obtinet. Or. I. 9. Cenfor libertinos et reliquam fecem populi in uibanas tribus conjicit. Aliter
II. 4.
;

Or
ibi

familiaris et praifeftus in Cili-

na,

interfe&us

cft.

Fimbriam.
naturalis.

M. Marii

Accufavit C. Gratidiani pater
literis,

Dcctus Grscis

faclus
Fr. I.

ad dicendum.

M. GRATIDIUS,
1.

Flacc. 21. ad

Q^

Liv

15. de Viris illuflr. Inv. I. 30. iterum Conful quod in Cenfura nil fecit infciente fit,

XLV.

Ciceroni confentit Auclor

c.

3. legatus

Qi

fratris

in Afia.
et

Eum
ipfe

Quintus dicitur

ui

fratrem amaj/e,

collega.

de Div.

I.

18. II.
ei

29.

prodieft.

gium anguium, quod
Ti.

oblatum

fraterno in Cicerones emimofuijfe. Eum puto aut hujus fuperioris Qri\t\d:. f.i./m, Gratidiani Jratrem, aut, quando tcmporum ratio

Ti. fil. P. N. Africani ex filia nepi.s. Brut 27. prazceptorem habuit Diophanem MitylenEeum. caufa tribunatus ieditiofi, de qua vid. Veli. II. 2. Brut. 25. a M. Odtavio patientia frangiBrui 27. eloquentia ejus, et oratiotui nes. OfF. I. 22. a P. Nafica interemptus eft. cf. ad Her. IV 55. C. Gix ACeHUS, Ti. F. P. N. Har. Refp. 20. mo te fratris Tiberii excitatur ad ieQua^fturam peditiones. de Div. I. 26 Cluent. tentis fomnium. 54. lex, ne quis II. 21. larOff". circumveniatur. judicio exhaurit. Tufc. III. gitionibus a;rarium 20. patronus asrarii haberi vult. Dom 9.
.

GRA^CHUS,

non plane

confeutit, n.pote.r.. Memor.-tur etiam Gratidius, trib. pleb. J^intulo St intbere ei Mrteilo CofT. ad Q^ Fr. I. 4. fed

quando nujquam inter ejus ui tribun >s a Cicercne Gratidius ncminatur, M^nuiius Fabricius legi 'volebat, probaate Lambino ; Grutcrus autem Fadii cognomen putat efife> qui eo loco proxime untecidit Gratidium.
,

M

GRATIDIANUS, M.
ris fil

adopiatus a

M. Mario,
II.

Gratidii fuperioecque auL C.
ut

Marii fipties
firatre,

conjulis pattuo.

I

/"'.

Gro-

no-vio placebat

Obf.

6. aui

tjus potius

ut multis docet
c

Perizon.
i

^mm^d^v.
III

<v.

lex de provinciis. de Legibus ejus et fratris Ina. Legum. Oiat. If. 67. pro ejus

egg 98. fqq. homo tu bulentus. Or. II. 05 leone accufatur, defenditur ab
Hifi
3.
/>.

16.
n.

ab Acu-

L

.\o

capite

add. Plin. tionem contra

aurum repenfum eft Septumuleio, H N XXXIII. 3 Br. 26. ora-

Lamia. Oft". III. 20. de re nummaria cum
trib. pl
et

in prsetura

tdicium

ceteris

prauoribus et

commune
1

iolus pr 'ponit callide,
fit.

eum

habuit C. Fannius.

ea re gratiofifhmus
8
3.

Br. 33 eloquentiflimus. Or. J II. 60. in dicen o utus eft homine, qui eburnea fiftula inflaret fonum, quo illum aut revocaiet a nimia contentione, aut remif-

Senec. de Ira III.
extr.

et

Plin.

De hac re add. XXXIII. 9.
Luca^. II.

Petit

Conf
:

a Catiiina crudelirejpexit

ter
c

interficitur
'V-

quo

175.
l.

Intt. et qu:demjuj]u SyLa?. Senec,

fum

excitaret.

GRACCHUS,

Rabir. Perd. 7. fervus, poftea libertinus, qui, quia fe pro Fi. Gracchi filio gerebat, artibus Saturnini tnbuet

GRATIUS,
tius

Arch. 4. accufator Archia?. Oiim legebatur Gracchus, quein P Matiuputabat
efije

Numerium Quintium
.jpinthere

nus pl. cnm ipfo fa&us eft, Capitolium occupavit. GRAECEIUS, ad Fam. XI. 7.
P.

cum

eo

Gracchum.
tribunus

qui Lentulo

Confide

pl.jit.it.

12.

midetur

T.

GUTTA,
homo

Cluent. 26.

Senator

Rom.

in exercitu Bruti aliquem locum tenuifje.

GRANIUS,
Sicilia.

Verr. V. 59. negotiator in
prseco,

36. reus de ambitu. c. 45. notatur a Cenforibus propter judifordidus. c.

cium Junianum,

in

quo pecuniam

cepifTe

Q^ GRANIUS,
rum,
Craffi,

hominum fummo-

putabatur.

Catuli, aliorumque propter

GYGES,

Offic. III. 9. ejus annulus.

qui nec fummis viris pepercit, fed eorum vitia libere perftrinxit et impune. v. Brut. 43. 46. Or. II. 60. 70. Planc. 14. M. GRATIDIUS, Arpiaas. Legg. III. 16. fert legem tabellariam Arpini, cui refiiiit
dicacitatem familiaris,

H.

HADRIANUS,
36.

C. Fabius. Verr.

I.

27.

V.

Pxstor Africae,

impune

Uticae in

INDEX HISTORICUS.
prretorio vivus ab Uticenfibus combuftus, quod de principum nece confpiraffet cum
fervis.

HAGESARETUS
HALIENUS

ad Fam. Larijfaus. XIII. 2$. hofpes Ciceronis. Pelignus. Tufc. IV. 22. M. ab Africano minori fcuto prote&us morti
eripitur.

moratLaert. VII. 87. 90. 101. UO. 124. 172. HECUBA, Fat. 15. uxor Priami, peperit Alexandrum. de Div. I. 21. vifa eft in fomnis Priamo facem ardentem parere. Tufc. III. 26. in canem converfa propter
luc~lum.

Davijhis e Codd. et lapidibus repcjuit, M. Allienus. HALIENUS, ad Q_Fr. I. i. c. 3. legatus Sed tnc quoque Urjinus A\Q__ Ciceronis. Allieni ahi, Alienus. lienus malebat.
etiam fupra commemorati funt.

HALIMETUS, Att. IV. 12. HAMILCAR, Carthaginienfis,
I.

de Divin.

de Div. I. 30. Homericus, moriens propinquam Achilli mortem denuntiat. &c. HEGESIAS, Cyrenaicus, Tufc. I. 34. ejus iinxxpTcpaiv. a Ptolemaco prohibetur de> miferia vitx humana differere, quod homines ad mortem fuis fermonibus redigebat. Philadelphum inielligi e temporum
rationt colligit Buberius

HECTOR,

24. ejus

fomnium,

in

obfidione Syra-

ad

b.

I.

cufarum. a Syracufanis vivus capitur in
eruptione aliqua.

HAMILCAR,
balis.

Off.
Phil.

III.

26. pater

Hanni-

Eo impeiatore
leo-ati

HANNTBAL,
Saguntini

capitur Regulus. V. 10. in obfidione

L.

Rom. ad eum venerunt Q^ B?ebius Tampilus. de Div. I. 24. columnam auream in fano |unonis Lacinis conatus tollere mo-

Magnefius, Brut. 83. orator Athenienfis puerilis, Charifium imitari voluit, et fe folum Atticum putat. Att. XII. 6. utitur dicendi genere concifo ; eum valde probat Varro. cf. Orat. 67. C. HEIUS, Verr. II. 5. IV. 2. Mamertinus.

HEGESIAS,

V alerius

Flaccus et

Cn.

HEIUS,

Cluent. 38.
Phil. II. 22.
II. 3.

HANNO,
eum

netur a Junone, ne faceret neque id negligiu ibid. ejus fomnium, quo jubetur Off. III. 32. RoJtaliaj bellum inferre. mam mittit de captivis redimendis. I» 12. crudelis. I. 30. callidus. Or. II. 18. exul apud Antiochum &c. Tufc. V. 32, Anacharfidis ad
:

HELENA, Or. 49. HELENUS, N. D.
Div.
lius.
I.

Legg. II. 13. de augur Trcjanorum, 40. PriamifAtt.

HELENIUS,
clicns

V.

12.

Grammaticus,

Aitici, cognomine Acro, Jcripfit ccmin

menlarios

Terentium,

qui apud Veteres

epiffola.

HARMODJUS,
HARPALUS,

Tufc.

I.

49. patriam,

A-

thenas, tyrannide liberat.

N. D.

III. 34.

prsdo

felix

Grammaticos interdum citantur. vid. v. c. p. 95. IOI. 105. 173. &c. ed. Putjch. HELICO, ad Fam. XVI. j8. HELLANICUS, Or. II. 12. hiftoricus minus difertus. EJl Mitylenxus f. Lefbius,
Herodoto
antiquirr,
aliquot

tempore Diogenis Cynici, diclum Diogenis de eo. Ap. Laert. VI. 74. dicitur apud Suidam cx-IptxAc,; im.tP7mXoz HARPALUS, ad Fam. XVI. 24. fervus
;
.

annis.

Gell.

XV.

27.

Fuit

ct alius
.

Milefius. de

illo <vid.

Ciceronis.

HASDRUBAL,
Poenorum
Polyb.
1.

Verr.

III.

54.
bello

qui
fuit.

cum
Eji
I.

exercitu

in

Sicilia

Gr. I. 1 de utroque IV. 5. Or. 49. a qua Heilejpontus dicitur. HELMIUS MANCIA, Or. II. 66. homo deformis, fed orator tamen. L. Csfaris diclum in eum. Hoc diiium L. Crajfo triVojf. Hiji.

HELLE,

Jlannonis fil.

Dux

Cartbag.

Pun.

v.
P.

buit Plinius

30.

XXXV. 4. HELVIDIUS RUFUS,
Rom.

Cluent. 70. e-

HASDRUBAL,
ginem
evertit.

Nat. D.

III. 38.

Carthainbello

ques

Dux Carthagincnfium
unde natum

HELVIUS,

adverjus

Majinijfam,

bellum

Punicum tertium : de quo v. yippian. in Punic. /.63. fqq. HASDRUBAL, Balb. 22. Gaditanus, a Cn. Pompeio civitate donatur. HECATO, Off. III. 15, Rhodius quidam,
difcipuius Panxtii, libros de Ofikiis fcripfit

Lamia. Or. If. 65. pro quo Pighius legendum putat ^Elius, quod recepit Lamia enim ef cognomen JSA\QPearcius. rum non Helviorum. orator deformis contra Aculeonem adfcit Gratidiano

HEPHAESTVS,

ad Q^Fr.

I. 2.

c. 2.

A-

pamenfis, de Q^Cicerone queritur. HLRACLEO, Verr. V. 37. archipirata,

Q^

Tuberoni.

Alios ejus libros comme-

qui pranore Vexre Siciliarn vcxavit.

INDEX HISTORICUS.
HERACLIDES
HERACLIDES,
Temnites. Flacc.
Ponticus.
i

8.

nomen, qui portoria Rhodiorum redemit.

Tufc. V. 3. de Div. I. 23. vir in primis do&us, auditor et difcipulus Platonis. Nat. D. I 13. fabulis libros referfit,

HERMAGORAS,

modo mundum, moet ccelum, Deum de repuMica fcripfit.
II.

do

ftellas,

modo terram
III. 6.

Inv. I. 6. et 51. Brut. 76. rhetor celeberrimus. pracepta fcripfit expedita ad inven envlum, fed tenuia ad r.mandurn. Inv. I. II. conftitutionis
:

facit.

Leg.

tranflativae auctor

eft.

de eo

-v-

Interp.
eft.

ad
qui

HERACLIUS, HERACLIUS,
14.

Centuripinus. Verr.

27.

Quinttl III.
<verfus
eft

1

.

Nam
et

tumfecutus

Di-

Syracufanus. Verr. IJ. 5. et

ab

Hermagora Temnite,
eft,

Carion

diclui

Romee Augufti ttmpori-

HERACLIUS, Verr. III 39. Ameftratinm. HERACLITUS, Ephefius. Tufc. V. 36.
Phyficns.

hus ifixit, cujus
in 'Ef^^sges*.
ftnito
bello

omma
tus eft
11.

gigni.

Lucul. 37. ftatuit, ex igni de Fin. II. 5. o-i$hv\s dicIII.

libr cotn cmoat Suidas Pompeius decedens ex Afta, Mithridaticr, Rhodi ntra eum
1

dijputavit tCi' rvt

tfff^

i

..

<^Y>Tv><rcu;,

quam

de

N. D.

14.

eum non om-

nes interpretantur uno modo. de Div. 64. valde obfcurus. et quiiem, de Nat. U. 1. 26. confuko. HERACLITUS, Tyrius. Lucul. 4. auditor CHtamachi et Philonis, laudatur.

difputathntm dejcrip, t PofJonius. P/utarch. iu Pompeio p. 641 ed. Wechel. HERMETEb, Herenn. F. tl. in hoe ncmine
.

HERCULES,
et

N. D.
I.

III. 16.

fex Hercules

inveniuntur. OfF.

32.

Prodicius. dici0.
cft

tur fabula Herculis

ccloquentis

Voluptate auclore

Prcdi
eadc?n

cum Vtrtute ad Fam. V.

Pall. enimfere Hermes et Hermeftes, quod exhib.t etium r ipf. Longolius et Lambinus reponunt Hermagoras, non improbabi Nam quod Jicit mjtilura. doctorem noftrum, de in-ventione accipiendum, in qua plerique evm fccuti fuvt et in his ipfe $>uintilianus, [11. I. quod de ft.

•variant Codices

12.

Xenophoi
Prodico

tius

fabula, quam

ea opt'?ne om,-iu?n jaipjeri
in Bruto
c.

t,

auSlore Cicercne

ex

Socr. II. 1

C.

HERhNNIUS,

fumpfit Xenopbon. Memorab. ro Dom. 52. facra docuit. AcL I. in Verr. 13. peSexti
fil.

76. 78.

HERMIA,
15.

vel

HERMIAS,
I.

ad

Q^

Fr.

2.

c.

4. fervus

ad Fam. XVI. Cice-

culatus damnatus.

ronis.

C.

ad Att. I. 18. Trib. pl. Metello et Airanio ColT. fert de tradutendo ad plebem Clodio. Verr. V. 59. argentaL.

HERENNIUS,

HERMIPPUS,
tarum.

Flacc. 19. legatus
I.

TemniDionyfi-

HERM'PPUS, Q^Fr.
polita, queritur de

2.

c.

2.

HERENMUS,

Q^Cicerone.
iervus.

rius

Leptitanus. Verr. I. 5. negotiator Africanu- a Verre fecuri percufTus.

HERMO,
tonis

Att. V. 21

L.

HERENNIUS,
accufat

M.

pro Ccel. 11. difertus, Ccelium de vi cum Atratino.

HERMO IUS, Flac. i8.Temnites. HERMO ORUS, Att. XIII. 21. qui
libroo
K

Pla-

iolitus eft
'

divulgare,

unie

M. HERENNIUS,
L. Philippum

Brut. 45. Muren. 17. mediocris orator, in confulatus pctitione
vicit.

proverbium: \opitn* E^uoJhipot
toc\.

fc. tfinrtgiui-

-v.

uidas in

hoi

pro<verbio,

qui eum
*£eX

Conful

A DCLX.
rhe-

auditorem

Platonis appdlat.
7np't

Scripftt

HERENNIUS,
torici.

ad quemjunt Ubri IV.
eft,

Ylhc&Tutat, et

/^a.Jn/xa.Tuv,
<v,

de (juious li-

incertum
I.

quisftt. <vid. Fabric.

B.

bris et i/fo

Hermodoro
C.

Jonf
I.

dejcript.

H.

L. Vol.
enfis,

p. 97, 98.

P.

I.

IO.

2.

HERILLUS,

Carthaginide Or. III. 17. a quo dicuntur Herillii. Lu.ul. 42. Fin. II. fl. 13. Zer.onis Stoici auditor, in fcientia

HERMODORUS,
HERMODORUS,

de Or. navalium architedus.

14. cehber

fummum bonum

ponit.

Orat.

1.

c.

Herillii dicuntur Socratici.

HERMACHUS,
Epicureus,
fcripfit.
res.

Lucul. 30.

Fin. II. 30.

Epkeftus. Tufc. V. 36. quare civitate ejeftus fit ? Hic eft, quem Pompcnius in Enchir. dicit Romam veniffe et leges gracas Decemviris exp/icnffe. ^ua de
re qui dubitant, adeant Pliti.

ad

eum

epiftolas

Epicurus

XXXIV.

Mity/enaus, teftamento Epicuri beLaert. X. 21.
Chius,

qui ejus ftatuam prspterea dicit in
publicc dicatam fuiffe.

5, comitio

HERMACHUS,
16.

de Harufp. refp.
I.

HERMOGENES, HERMOGENES,
Ciceronis.

Att. XII. 31. Att. XII. 25.

debitor

HERMACREON,

Inv.

30.

portitoris

INDEX HISTORICUS.
HERODES,
bonus
Att.
fcriptor,

Athenienfis, non II. 2. Ciceronis jetate. Vidctur

cum

liberali,

tum

illiberali,

quod

ipfe ne-

fciret. conf. Brut. 8.

85.

de Ciceronis confulatu fcripfifje aliquid, qucd
'vebementer contemnit Cicero.

HIPPIAS,

Pififrati filius.
fert,

Att.
in

IX.

10.

arma contra patriam
rathonia cadit.

pugna Ma-

HERODES,
corum
caret.

Att. VI.

1.

&c. videtur liber-

tus Attici efle.

HIPPIAS,
Or.
II.
.

Pbiloxeni filius. ad
Phil.
II.

Fam. XIII.

HERODOTUS,
de Div.

13. primus Grrepahiftoriam ornavit. Leg. I. t

37. Calaiftinus.

HIPPIAS,

25.

mimus. Plutarch.

ter hiftoriae, fabulofus.
I.

Or. 55. numero
52.

in Antcnio.

53.
II.

CLHIPPIUS,
Cephaledi-

ad Fam. XIII. 76. vide C.
Cous. Or. III. 33.
III. 12.
filius.

HERODOTUS,
tanus.

Verr.
I.

Valgius Hippianus.

HIPPOCRATES,
14.

HESIODUS, N. D.

Eft

quomodo Theo-

medicus

ille

celeberrimus.

gonia ejus a Zenone et Stoicis explicetur. HIEMPSAL, Agrar. I 4. rex Mauritania: populi Rom. amicus. II. 21. foedus cum eo per C. Cottam confulem a pop. Rom. noneftjuflum. Vatin. 5. HIERAS, Dejot. 15. legatus Dejotari ad Caefarem. HIERO, Verr. II. 14. Syracufanus, N. D.
I.

HIPPODAMIA, HIPPOLYTUS,

Tufc.
Thefei

Hcren. IV.

34. Tufc. IV. 11. odium ejus in mulieres. OfF. I. 10. ab equis Neptuni difcerptus eft.

HIPPONAX,

22.

de Diis. Ejus ftemma
Liv.

Tyrannus Simonidem interrogat v. ap. Drakenb. ad
26.

Nat. D. III. 38. Iamhographus, qui iambis mordacibus Anthermum et Bupalum ad rejlim redegit, a quo in Orat. 56. pes Hipponaileus et ad Fam. VII.
24. prasconium

Hipponafteum

dicitur.

XXIV.
dicitur,

HIRRUS,
ceiorum.

ad Fam. VIII. 8. cogncmen LucAtt. VIII. 11.
dixit.

HIERO,
cum
tor

Verr. IV. 13. Cibyrata, per joquia Verri tanquam venafuit.

C.

HIRRUS,
quem
10.

vaforum

Ca:far Uhillam

Pompeianus, ad Fam. II.

HIEROCLES
neclis

Alabandeus. Or. II. 23,
frater.

Me-

a

M.

Alaband.

HiERONYMUS,
invenit.
et 6.

celeberrimus, floruit fi oratoris et M. Ciceronis pueri. Brut. 95. argutus et fententiofus. cf. Or. 69. Rbodius. Or. 56. Peripateticus. in Ifocratis libris

Orator tota Afia temporibus L. Craf-

vincitur. ad

Ccelio in petilione asdilitatis Fam. VIII. 9. contra Caefa-

Lucul.

multos verfus 42. vacuitatem doloris
Fin. II. 3.

fummum bonum

efle dicit. cf.

HILARUS,
ronis.

Att. XIL 36. XIII. 19. eft fervus et librarius, deinde libertus Cice-

Att. I. 12. fugit ad C. Antonium Macedoniam. Alius Hilarus eft ad Fam. XIII. 33. Iibertus Cn. Otacilii Nafonis. et Att. XVI. 4. libertus Libonis. in

fententias dicit poft repulfam et tomutatur. ad Fam. VIII. 2. adde irt Lucceius. A. HIRTIUS, ad Fam. VII. 33. declamat apud Ciceronem. Phil. XII. 4. Phil. I. 15. ejus confulis defign. recuperata valetudine populus gaudet. Phil. VII. 4. Ciceronis collega fc. in aiiguratu. ibid. ad bellum contra Amonium proficifcitur. ad Fam. X. 33. Antonium vincit, fed in oppugnatione caftrorum perit. HISMENIAS. Verr. IV. 42. Tyndaritanus nobilis.
tus

rem

HISPO,

vel

HIPSO, ad Fam. XIV.

1.

HIPPARCHUS,

Att. II. 6. fcripfit contra

Geographica Eratofthenis.

Afirologia celeber, circa Olymp.

Nicenus fuit, CLX. Ejus

centurio fuifle videtur, miflus a Cofl". vei Tribuno pl. Clodio, ut Ciceronem exulem perfequeretur.

commemorat librum contra Eratofihenem Strabo L. I. p. 14. L. II. p. 133. eum

HOMERUS,
fiftratus.

L. II. p. 149. autem diferte dicit, eum non tam Geographica fcripfffe, quam Eratojihenis Geographica
Eratofiheni iniquiorem putat.
reprehendiffe.

Arch. 8. de ejus patria quas urbes contenderint. Or. III. 34.. ejus libros lic, ut nunc habemus, difpofuit Pi-

Fin. V. 18. ejus fabula de Sirenibus explicatur. Tufc. V. 39. cscus
fuifle

dicitur.

I.

16. ejus

>=xJ;«.

V.

•?.

HIPPIAS
ber

Eleus. Or. III. 32. Sophifta cele-

Socratis
.u?n.
*

temporibus.

t<id.

Platon.

H

;*

gloriatus

eft, nil efle

in ulla arte

Lycurgi aequalis. I. 1. ante Romam vixft. de Sen. 15. multis feculis ante Hefiodum. de Div. II. 10. fententia de fato,

Tom. X.

O

INDEX HISTORICUS.
HORATIA,
rum,
de Tnv.
Inv. II.
II.

26. foror Horatio-

bus agere vellet,

utc-etur,

quibufque quaji
agere •vel/enl,
v.e

de qua Livius I. 26.

cautum erat
tergemini
iit

his, qui lege

HORATII,

26. fratres

ipja aclione,

quam

ItX daret, peccarent,

Romani, de quibtis eft apud Liv. L. I. 24. feq. Marcus, qui fororem interfecit, populi comitiis liberatur. Mil. 3.

atque ita Jua cu/pa perdereni litem.

Ex

lcco

M.

Pulvillus. Dom. 54. Capitolium conftanter dedicat. V. Li<v, II. 8. HORATIUS, ad Fam. XII. 30. HORATIUS, Balbin. 17. nomen corruptum
efi,

HORATIUS

aut Jupewacnum.

Manut.
togno-

autem Ci.ercnis intelligi 'videtur, formulus itlas tanuan ccrtarum caufarum fwjfe, nominatim, quibus de hereditate agitur. Sed tamen non negaverim in ifo libro etiam formulas rerum emendarum "vendendarumque Nam et Manilian<e fuijfe, item aliarum. le^es 'vocantur Attiones, ap. Varron. R. R.
>

T.

HORDEONIUS, Att. XIII. 46. HORTALUS, Att. II. 25. IV. 15.
men cf
Hortenfii. qtio notus
eji

II. 5

,

II.

Male hu

nonnulli Iegem Hofti-

inprimis nepos

liam defurtis commemorant. Nam ailio non efi lex, fed lex dat aclionem, et ex lege fit
aclio.

Sed e locis Ciceronis patet, etiam avum patremque hujus Ccrneliani Itnque non neccffe erat CaJic appellatum. tulli epigr. 66. a Vojfw aliifque ad iiepotcm referri : nec tcmporum ratio fnit credere, Catuliianum Hortalum ejje nepotem potius,
oratoris e Tacito.

Simili fsre modo Manilius formulas

confcripfit,

quibus in -vendendo
II. 3.

et

emendo ca-

feretur hominibus.

HOSTILIUS, N. D.
guriis Attii

Rex Rom. auI.

Navii

utitur.

C.

HOSTILIUS
ditionem in
civis
fit,

Mancinus. Or.

56. de

quam

nepotis

avum.
5.

controverfia ejus,
argentarius.
16.
III.

num

ei

liceret poft de-

HORTENSIUS, Att. XII. L. HORTENSIUS, Verr.
Q^Hortenfii.

pater

Senatum venire, et utrum necne. add. in Mancinus.
D.
II.

HYADES, N.

Q^HORTENSIUS,
mortuus. OfF.
II.

L. F. Br. 64. annos XIX. natus caufam primam egit L. Craffo et Q^ Scaevola CofL C. Marcello Cof.
16. ejus
sedilitas.

HYDRA,
notatus.

N. D.
et

II.

HYPERBOLUS,
improbus

43. fidus. 44. fidus. Athenienfis, Brut.

62.

feditiofiflimus.

A
<v.

Comicis
1301.

Fam.
14.

III. 8.

Ciceronis

collega

in

ad augu-

<vid. Arifioph.

Equit.

HYPERIDES,
ejus

Or.

I.

13. Or. 26. fatis in

ratu. Att. II. 3. defendit Valerium. Mil.

orationibus facetus. Or. III. 7. Or. 31.

pame fervorum manibus interficitur, cum Ciceroni adefTet. ad Fam. VIII. 2.
qui fine

ad feneclutem pervenerat, tandem in Curionis theatro vehementer exilbilatur. Q^Fr. I. 3. amicum Cicerofibilo

HYPERION, HYPSAEUS,
fuit.

acumen &c. N. D.
Or.
I.

III.

21.

fol.

36. abfurde defendit
civilis.

aliquem ignoratione juris
videtur ejus, qui A.
P.

Filius

DCXXVIII.
Flacc.

Conjul
9.

nis fe

fimulat, et
II.

eum

infidiofe

traftat.

ad Fam.

16.

gloriatur,

quod nunCoecil.

Plautius

HYPSAEUS,
Pompeii M.

ad

quam
tatur.

bello civili interfuerat. in

Fam.

I.

1.

quaeftor in bello

7. dominatio in judiciis et cupiditas noAtt. I. 16. legi Fufiae in Clodii
latae

Mithridatico et poftea Milonis competitor in confulatu. ad Att. III. 8.

gratiam
aliqua.

non adverfatur imprudentia Lucul. 1. Philofophiam contemnit, fed a Cicerone de fententia deducitur. Lucul. 1. ejus memoria. Brut.
88.
laus

J-

eloquentiae, et vita.

Brut.

I.

JACCHUS,

ejus mors, laus.

HORTENSIUS,
ceronis, in

de Div.

II. 1.

Ilber Ci-

quo ad Philofophiae ftudium
Q^fil. Phil. X. 5, 6.

Verr. IV. 60. E marmore, apud Athenienfes in primis colebatur. JALYSUS, Verr. IV. 60. Herculis filius, N. D. III. 21. Solis nepos. a quo Jahfus
urbs apud Rhodios. Or.
2.

adhortatur.

Att.
Plin.

II.

21.

O^HORT.INSIUS,
praetor Maccdoniae,

pi&ura Phodi, audlore Protogene, de qua
<v.

M. Brutum dele&u

Gell. Noc7. Att.

XV.

ult.

XXXV.

juvat.

10. add.

Martini Var. L. IV. 20.

HOSTILIANAE ACTIONES,

Orat. I. 57. funt formula a JCto quodam Hofilio txccgitatc? et ccncepta, quibus, qui ex Lgi-

JAMBLICHUS, adFam. XV.
cerami
filius,

1. SampfiPhylarchus Arabum, amicus Romanorum. Phylarchi funt reguli

INDEX HISTORICUS.
f. dynafia. <vid. quem Gravius jam laudaStrab. XVI. p. 1092. et ibi Cafaub. <vi'
,

JAMIDAE,
JASON,

de Div. Peloponnefo.
<v.

I.

41. harufpices in
III.

Pheraus, Nat. D.
Dicdcr. S.

28. cafu
p.

fanatur. de eo

XV.

373.

IBYCUS
fcripta.

Rheginus, Tufc. IV. 33. ejus amoribus deditiflimus. Ejus etiam

Strabo bis mentionim facit L. I. p. 102. L. VI. p. 417. Fuit Simonide antiquior, ex
cujus libris
refiant.

pauca fragmenta apud
quos

<veteres

<vide

laudat

Fabric.

B. G.

II.

15.

ICADIUS,

Fat. 3. praedo, qui faxo, quod ex fpelunca in e]us crura inciderat, periit.
Phil. III. 10.
III. 19.

M. ICCIUS,

Siciliam forti-

tus eft, fortiente

M. Antonio

Confule.

L. F.frater praccdenfis. Font. cum Collega in Confulatu P. Rutilio Lupo praficitur. ejus legati qui fuerint. v. Appian. B. C. L. I. p. 634. uii perperam Sextus dicitur. Rabir. Perd. 7 v. L. Cajar. L. JULIUS, L. F. Or. III. 3. cum fratre C. Julio interficitur. L. JULIUS, ad Fam. XIII. 6. videtur publicanus efie focietatis Africans. S. JULIUS, Cornel. I. Confui cum L. Marcio Philippo. Dom. 53. Herenn. II. 13. praetor urbanus T. Flaminino et Q. Metello Cofl". judicium mandati, cum herede ejus, qui mandarat, non reddit. JUNIA, gens patricia, ex qua L. Junius Brutus, plebeia, ex qua reliqm Bruti. <v.
15.

L.

JULIUS,
bello

fociali

IDYIA. Nat. D.
dese mater.

JEetx uxor, Me-

in

L

Brutus,

JUNIA,
patris.

ad Fam.

XV.
I.

8.

uxor

C

Marcelli
20.
in

ILIONA,

Lucul. 2j.flia Priatni. INDUTIOMARUS, Font. 8. Gallus, Trevirorum dux, quo auctore Galli Fonteium accufarunt, pofiea a C. Cafare <victus et interfetlus.

C.

JUNIUS,
judex

Verr.

6. Cluent.
aedilitate

&c.

INO,

Tufc.

I.

12.

Cadmi

filia,

Graecis

Leucothea, Latinis Matuta dicitur.

IPHIGENIA,
I.

ad Herenn.

III.

21. Tufc.

cauia Cluentii contra Oppianicum, a quo judicium Junianum dicitur, quod tam fape in ea oratione et aliis commemoratur, cujufque invidia periit. C. JUNIUS, Cluent. 49. filius.

quarftionis

ex

48. &c. tur pro civibus.

Agamemnonis
I.

filia,

immola-

L.

JUNIUS, de
Nat. D.
II.
3.

Divl I. 16. II. 8. 33. Conful cum P. Claudio,
claflem perdit et fibi

ISIACI, de Div.
facerdotes.

58. conje&ores, Ifidis

neglettis aufpiciis

mortem
Att.
<v.

confcifcit.

A. DIV. ad quem a.

ISIDORUS,

Verr. III. 34. mimus. XI. 4. autem eji, Hbertus quidam.

Pigbium.

M. JUNIUS,

ISOCRATES,

Or. II. 3. eloquentiae pater. Brut. 12. negat efle artem dicendi, aliis
2.

Leg. III. 20. fcripfit ad patrem Attici Iibros de Poteftate. Cicero di-

orationes fcribit. Inv. II.

ejus ars rhe-

torica quse fuerit, ignoratur. ad

Fam.

I.

9. tota ejus ratio libris Ciceronis de Oratore continetur. Or. 13. laudatur a Pla-

tone in Phsedro.

JUBA, Agr.
Mauritania

II.

regis,

Hiempfalis 22. Capillatus.

filius,

JUBELLIUS

Taurea, Pif. 11. JUBELLII, Agr. II. 34. nobiles Campani bello Punico fecundo. JUGURTHA, Manil. 20. bellum cum eo

cit, fibi magiftratibus lege conftitutis dicendum de Poteftate, tum de jure. Id fe breviter ait faclurum, natn pluribus <verbis Jcripfiffe ad patrem Attici M. Junium Sodalem, perite Juo quldemjudicio, et diligenter. At de jure (natura addita <vox mihi fufpecla efi, ut totus ab hoc quidem <verbo locus) fe cogitare et dicere debere &c. Viri docli confeutiunt, quantum fcio, indicari

Mario committitur.
C.

Junium, qui ob fummam cum C. Graecho familiaritatem Gracchanus diclus Jit, cujus apud Plinium XXXIII. I mentio. <vid. lnd. Aucl. Harduini. Sed hujus librum de»
.

JULIUS, L.
hemens
fed

F. Br. 48. Orator non ve-

Orationes et Tragcedias reliquit. in Csecil. 19. contendit cum Cn. Pompeio Strabone de accufando Albucio. cf. Off. II. 14. Or. III. 3. proditus ab Etrufco hofpite (jujfu Cinna) interficitur, et caput in roflris ponitur. v. eliam C. Cafar L. F.
feftiviflimus.

Vlpianus L. I. de quafi. Commentarii, quos Turnebus rejpici putabat, ad quos pro<vocat Varro de L. Lat. p. 50. ed. Steph. altique, hifiorici fuere, neque huc pertinent. £>ucd autem SoOjfic.

Poteftatibus memorat

dalis dcitur, id Turnebus interpretatur ita y ut fit patris Attici fodalis, aut ut a Grac-

chana amicitia abfolute

fodalis

O

dtcatur ;

2

:

INDEX HISTORICUS.
illam autem

huic expJicationi prafert.

Si

Urius,

i.

e.

auclor

bonorum

mentorum

nomen appeJiativum efi, non dubito quinjit de amicitia cum Attici patre capiendum. Sic

Eum
<v.

Laiini Imperatorem 'vocarunt. Verr.

Mur.
fc.

27.

Servius Sulpicius Spdalis

filii

IV. 57. nuJJa Graci 'verbi ralione habita. Grau. ad Verr. I. c. de Div, I. 10.

Murena.

Nifi quis forte dignitatis no-

Summanus

1/.

in

Summanus.

meti putare <velit,
dalis fuerit,

a

coJJegio aliquo,

cujus fo-

tanquatn Epulonum.

M. JUNIUS,
tii

qui caufam Quinlegatione aliqua Gracchano avocatur. de illo Pnfferatius inratione interpretatur, qua Junio nefcio duclus. Temporis quidem rationi non repugM. Junius quidam etiam eft Verr. nat. I. 51. fed nec de hoc dixerim, an idem fit cum Quiniiano. Tertius ejl M. Junius pnetor Cluent. 45. cujus mentio etiam ap.

Quint.

I.

Brut. 18. Dea. Att. I. 18. ejus facra anniverfaria. JUVENTIA, Planc. 8. familia confularis

JUVENTAS,

aliquoties

egerat,

ex municipio Tufculano.

JUVENTIUS,
tor juftiffimus.

Planc. 24. primus de plebe
eft.

^Edilis Curulis fadlus

M. JUVENTIUS
T.

Pedoy Cluent. 38.

Sena-

JUVENTIUS,
do,
fcientia.

Br. 48. lentus in dicen-

fed callidus et

magna

Juris

civilis

PhniumXXXV. M. JUNIUS, pro
cum £K C&ciJio
A. U.
P.

10.
MtteJJo

Corn. I eji SiJanus, qui Numid. Conful fuit

K.

DCXLIV. JUNIUS, Verr.

KANA
I.

et

KANUS,

v.

Cana

et Canus.

50. frater

M.

Junii,

Pranomen P. omnes libri de quo ibidem. praferunt. Sed tamen Dukerus ad Li*v.
quod P. pranomen alienum videatur a familia Junia.
1 .

L.

XXXIV.

dubitat an fit potius

D

.

LABEO,
praetoris

ad Q^Fr.

I.

1. c. 4.

de cohorte

Q^

Ciceronis in Afia.

Verr. I. 7. fenator. T. JUNIUS, L. F. tribunitius Br. 48. accufavit de ambitu P. Sextium pranorem defignaturn et vicit. laudatur. JUNIUS, ad Fam. VII. 23. familiaris quidam Avianii ftatuarii. Alius Junius efi
Att. XII. 14.

Q^JUNIUS,

D. LABERIUS, ad Fam. VII.
18.

11. XII. poeta clarus et mordax. Eques Rom. a C. Cafarejuffus in theatrum prodire. de quo <v, Macrob. Saturn. II. 7. Apud eundem ubi fragmentum ejus infgne.

mimus,

aliquot ejus dicleria.

M. LABERIUS, ad Fam.
1.

JUNO, N. D.

29.

Argia.

Romana,

T. Attius LABIENUS, Rabir.
trib.

Lanuvina, diverfa figura, ad quem Jocum confer nummutn gentis ProciJite ap. JJrJinum et MoreJJium, qui plane confentit cum defcriptionc Ciceroniana. de Div. I. 24. Lacinia,
lere

pl.

XIII. 8. Perd. 2. Cicerone Confule C. Rabirio

perduellionis crimen intendit,

quod Sa-

turninum

interfecilTet.

Fam. XVI.
«z>.

Att. VII. 11. ad 12. difcedit a Caefare, cujus

columnam
:

in ejus fano vult tol-

legatus fuerat, et

ad Pompeianos

tranfit

quod fanum erat ad promoniorium Lacinium. <vid. Grono<v. ad Li<v. XXIV. 3. Verr. I. 19. Samia. Mur. 41.

Hannibal

inpr.

Diodor. S.

XLI.

p.

154.

Att.

Sofpita.

JUPITER, N. D.

III. 21. Tres Joves numerantur. Fin. III. 20. Salutaris, Hofpitalis. ad Fam. VII 12. Lapideus. c. 58. ejus tria in orbe figna celebrabantur. ad Fam. IX. 16. Minianus. quia quotannis minio pingendus Jocabatur. Verr. IV.

VIII. 2. propterea parum dignitatis habet. de Div. I. 32. e pugna Pharfalica fugit. Att. VII. 7. dives, qui etiam urbem condidit. De ejus exitu 1/. VelJei. II. 78. Dio. XLVUI.p. 381. Q^LABIENUS. Rabir. Perd. 7. T. patruus ; cum Saturnino Capitolium occupat.

LACHES,

53.

Olympius,

ejus

templum

Syracufis.

de Divin. I. 54. praetor Athenienfium, fugit cum Socrate poft pugnam
Offic. II. 18.

de Div. II. 41. puer laclens cum Junone Fortunse in gremio fedens, mam-

apud Delium.

LACIADAE,
nis.

curiales

Cimo-

mam
I.

appetens, caftiflime colitur a

ma35.

tribus. ejus

templum

Prsenefte.

de Div.

LACO,
M.

35.

ftator.

ejus fignum.

in Pif.

Anagninus. Phil. II. 41. unus de Antonii gladiatoribus.

INDEX HISTORICUS.
LACYDES,
LADAS,
tull. ep.

ex

Academia II.

Lucul. 6.

nobile,

quo

et Ariftippus ufus efh

Ejus

retinet Arcefilae rationem. Tufc.

V. 37.
celebris

dictum de

ea.

peregrinatur.

ad Heren. IV.
:

3.

nomen

L.

LAMIA, Verr. LAMIA, ex
in

IV. 26. femina Segeftana. JEltis. ad Fam. XII. 29.

curforis in Olympicis

cujus mentio ap.

Ca-

negotia in Afia habet. Sen. p.
Sext. 12. eques

50. ubi<v. Muret.

Rom.

C. F. Brut. 58. fermo ejus paduas filias tris elegantia tinclus erat, Mucias et duas neptes Licinias habuit. C/LAELIUS, fapientis pater. Phil. XI. 7. Conful cum L. Scipione Afiatico, A. DLXIII. Socius cme rerum gejiarum ab
Africano.

LAELIA,

exilium

ire

Red. 5. a Gabinio Conf. jubetur, quod, tnani-

fejiata conjuratione Cati/ina?, in primis fenatum defenderat et in clivo Capitolino Jieterat.

petit

ad Fam. XI. 16, 17. praeturam Antonio et Dolabella CofT. quam et

C LAELIUS,
femel
fuit,

Jequente anno gejfit : unde Prauorius dicitur Piinio VII. 52. et Vaier. M. I. 8.

C. F. Tufc. V. 19. Conful
et

LAOMEDON,
pater.

Tufc.
II.

I.

26.

Ganymedis
idem

DCXIII.
Ofiic. II.

quidem cum repulfa A. Hunc locum pertinere ad Leelium
Viriatum Lufitanum
II. 8.

LARGIUS,

Or.

59.

e Scriboniis,

Sapientfm docet Corrad. in quaji. p. 38 z.
11.
vicit

nomen, quod Largus.

LARGUS,
LARTES,

ad Fam. VI.

8.

ex pratura. Fin.

Diogenem
II.

Stoi-

cum

audivit et

Panaetium. Or.

84.

fcripfit

num
2.

Tuberoni orationem, qua Africaavunculum laudavit. Nat. D. III.
33. augur.

Phil. II.

Or.

III.

7.

in

feu potius Lar Tolumnius. Phil. IX. 2. rex Veientium, qui quatuor Rom. legatos Fidenis interemit. LARTIDIUS, Att. VII. 1. nomen, quo utitur ad Milonem reprchendendum.

&c. fapiens dicitur OfF. I. 30. in eo multa hilaritas. I. 26. in omni' vita aequabilis. Att. IV. 16. generi ejus Q^Scaevolaet C Fannius. &c. D. LAELIUS, Or. II. 6. orator, L. Craffo adolefcente floruit, vir bonus et mediocriter doctus. Hinc diilum Lucilii Or. II. 6. Perfium non curo legere, D. Laelium volo. Ap. Plin. H. N. I. 1. Hardicendo
lenis!

Offic. II. 11. III. 4.

M. LATERENSIS,
18.

e

Jwvenciis.

Att.

II.

tribunatum non petit, Casfaris legem Agrariam.
Agraria.
Planc.
1.

ne juret in v. Lex Juiia
Ciceronis,

fludiofus

Plancium de ambitu accufat, quod ipfe in ea petitione repulfam tulerat. ad Fam. VIII. 8. praetor Marcello et Paulo Coff!
Att. XII. Legatus M. Lepidi qui J'e ipje interfecit, cum Lepidus Antonium clatn Je in cafra recepifjet. ad Fam. X. 23. fides ejus et animus in remp. Vatin. 11. ei infidias Vatinius fa-

ignorantiflimus juris

Civilis.

17. augur. ad
:

Fam. X.

21.

duinus

e libris fcr. edidit

Junium Congum.

quem vid. Emend. IV.

D. LAELIUS,

cum
lum
C.

Flacc. 1. accufat L. Flacde repetundis. Att. VIII. 11. a Pompeio cum mandatis ad Cofl". Marcelet

cit.

laudatur.
in Ajrica, qui

LATINUS,
Cafaijii

Lentulum Capuam
e

mittitur. curat. al.

ad Fam. XII. 30. cum
e

Legatus C.
dttobus aiiis,

LAENAS,
P.
<vid.

PopHUis, Balb. 11. patria

abjente Calvijio, provinciam obttnebat.
.

pulfus, Nuceriae

civem

fe fieri

M. LECCA,
Catilinae.

Porciis,

Catil. I.

4.

focius

P. Popillius.
Att. XII. 13, 14. augur.
v. Lenius.

LAENAS,
C.
et

M. LAENII,

LEIUS, ad Att. V. 20. C. et M. LENII, fratres. ad Fam.

LAETUS,
cium,

Att. IV. 9. amicus

Ciceronis,
:

qui Neapoli
Paetus.

domum
Nam

habuit

'niji legen-

XIII. 63. Planc. 41. Sext. 63. Ciceronem expulfum Brundifii in hortos fuos recipiunt, contemptis Clodii minis. ad Att. V. 20,
21.

LAEVUS,

Cifpius.

ad Fam. X. 18. Planci
cp. 21. dicitur omnihus

legatus fuit.

Plunci rebus gejlis interfuiffe, et difceffus legatorum non poteji intelligi taf de Lavo
et

LAIUS,
pater.

Nerva. Tufc. IV.

Lcnius, qui primus lp„Jz<v. Varro R. R, III. 5. 8. ubi male Urfinus e Plinio X. 50. corrigi <vult Lslius, cttm ibi potius Lamius ftt reponendum.
eji

Hic

M.

lioCpiim invenit

Brundifii.

33. Fat.

13.

Oedipi

LENTIDIUS, Dom.
e Clodianis operis.

33. Sext. sj.pkbeiu;-

LAIS, ad Fam. IX.

26. fcortum Athenis

,

INDEX HISTORICUS.
LEMTO,
Cn.
II.

Casfenius, Phil.

XII.

9.

Anto-

Cn.
L.

LENTULUS,
anno

L. Manil. 19. tribunus
Brut. 20.
is,

nianus Vllvir.
Cornelius

pl. et

poft legatus fuit.

LENTULUS, Clodianus,,Verr.

LENTULUS,
cum
difertus fuit.

qui Conful

Conful cum L. Gellio A. DCLXXXI. Verr. V. 7. Cluent. 42. Cenfor cum L. Gellio. Flacc. 19. Temnitarum patronus. Dom. 47. bona ejus a C. Atinio Labeone trib. pl. confecrantur. Ejus nomen T3r. 64, 66. qualis Orator. eji etiam pr. L. Man. 23. Vatin. II. <um
39.
<vulgo

C. Marcio Figulo fuit A.

DXCVII.

L.

LENTULUS,
quo lex Carbonis
efl, i. e.

Arch.
et

5. praetor eo anno, Silvani de civitate lata

DCLIV.
Har.
10.

L.

LENTULUS,
Martialis. Vat.

Refp.

6.

flamen

legeretur, Cn. Lentulum et Q^ Claudium, viri docli e MSS. repnjuerunt Cn. Lentulum Clodianum, Urjimis, Gruterus,

Fr. Fabricius, alii : quis autem Jit De boc ille Lentulus Clodianus, tacenf. tiojiro quidem Lentulo capi non poteji, qui diu ante conful fuerat, quam C. Antonius
accufaretur.

Competitor Gabinii in Conjulatif ; cujus (Gabinii) juvandi caufa Vatinius eum opprimere ftudet, jujjb Jc. Vettio eum in concione nominare inter conjuratos. Hunc diverjum ejje a Jequente
L. Lentulo, inde clarum eji, quod ille compeGabinii in Confulatu, hic prator Gabinio Confule. Crus, Pifon. 31. prstor L. Gabinio et Pifone Coff. ad Fam. VIII. 4. repulfam fert in petitione Confulatus, poji Conjulfit cum C. Marcello A. DCCIV. ad Fam. XII. 14. in fuga Pharfalica a Rhodiis non recipitur. ad Fam. VI. 21. bello Civili interiit. Brut. 77. qualis orator fuerit. Multis aliis Iocis nomen ejus invenitur. v. c. ad Fam. X. 32. Att. XI. 6. &c. L. LENTULUS, L. F. ad Att. IV. 16. prasvaricator putatur in judicio Vatiniano. Att. XII. 7. P. LENTULUS, Brut. 19. is, qui A. U. DXVII. Conjul fuit. Dicitur enim grandior natujuijje cum Catone Cenjorio Ccgnomine Caudinus. P. LENTULUS, is, qui frinccps Senatus fuit. in Carcil. 21. accufiu Manium Aquillium. Agr. II. 30. mirtitur a Senatu in Campaniam, ut agros privatos, qui in publicum incurrerent, emeret. Brut. 28. fatis eloquentiaj habuit, quod ad remp. opus eflet. Or. I. 48. Catil. III. 5. lautitor fuit

In altera autem

expedita funt.

Nam
qui
eo

Cn.

Marcellinus,
fuijje,

letlione omnia Lentulus erit anno pnetor poteji

LENTULUS

de quo fermo,

cum

biennio pojl Conjul

fuerit.

Cn.

LENTULUS,

Marcellinus.

Patrem

Claudium Marcellum plcbeium habuit. ad Fam. XV. 10. AJcon. in Divinat. c. 4. Debebat Je appellare Claudianum, fed maManut ad Cic. ad luit Marcellinum. Fam. I. I propterea feciffe putat, ut intel.

qua familia Claud; orum effet : tnalim, ne cum Cn. Clodiano confunderetur. Dukerus ad Li<v. XXXIX. 23. e Cicerone ad Fam. XV. 10. intelligi putat, eum natum A. U. DCXCVII. quo ille anno Sed :bi Ccnfulis <verbum exciConful fuit. II. 42. Verr. Patronus Sividetur. diffe
ligeretur, e
cilise
;

:

cuia

e

2. c. 5. praetor

Marcellis fuit. ad Q^ Fr. I. C. Catjare Cof. Har. Refp.

10.

Pontifex.

Brut.

70
fe

primis in Confulatu autem L. Marcii PhiLppi colleqa. A. U. DCXCVII. Har. Refp. n. dicitur ejus
pra?ftitit.

difertum, in Fuit

avia
runt,

manibus accepifle matrem Deum.
et

datur.

Sed F. Fabricius
ejji

P. Manutius rflendeatavi,
i.

cum
P.

( n.

Conful fuit A. DXCI. Juffettus Domiiio P. Scipioni Nafica? et C.
P. principis Senafus

legendum,
in

e.

Naficae.

Marcio Figulo.

Tumultum
I.

Megalenfibus auctore Clodio ortum fedat. Idem memoraiur ad Fam.
I,
2.

LENTULUS,

Ne-

in cauja
;

Lentuli Spiniheris, cui
ei

pos, CDgtmmine Sura, quod unde traxerit, <v. Plutarch. in Cicerone p. 868. Brut. 64,
66. quahs orator fuerit. Att.
i-Lfblvitur.
I.

adverjabatur
cil. 4.

erat enim

inimicus. in Ca;-

16.

bis

&c
Vaccia
f.

Cat. III.

2.

follicitat

Allo-

Cn.

LENTULUS

Vatia.

Nam

brogum
abdicare

legatos. prsetor, Cktrone Conjule,
>e

idem tfi nonun. *u Schott. Suppl. Annal. Pigh. T. III. /.566 ad Q^ Fr. II. 3. editur inter confcios corruptarum per P. Sextium tribuum.

pra;tura cogiiur.

jam Ccjul
Sed, ob infae

fuerat A. U.

DCLXXXII.
tt

miam, quarn duobus judiciis contraxerat,
Jenaiu motus erat a Lenlulo

Galio Cenjori-

INDEX HISTORICUS.
bus.

liaque prcetura petenda recuperare
in fenatu
<voluit,
.

h-

LENTULUS
fiiallus

cum

pratura, recupera<vit cercne p. 868. Fuijfe autem
principis Senatus
Catil. III. 5
Aficorr.us

eumque, impctrata <v. Plutarch. in Ci-

ep.

puer. Att.Xfl. 28. 30. Tunad Midlelon. p. 184. putat ejfe
ullimo marito P. Lentulo,

filium Tullia ex

P.

Lentuii

quem
init.

ei

tribuit

Afcsn. ad Or. in

Pijon.

nepUem Ciceroni credimus,
et htc,

Itaque

ut ficepc, errat
1
.

ad Di<v.

in Ceecil. c . 2

ubi fi-

Plutarchus dicit, eam mortuam 7ra§i AevrAai : quod Ttthjialius de marito inteliigit, r.on de dumo. Mortua enim eji in Tufculano

lium

illius

Lentuli facit.

Httnc etiam puto

patris.

effe cttm,

qni qucejior urbanus

cum L. Tt ia-

Ncrbano Ccff ut cpimr. Verr. I. I 4. Nam inter eum annum et confulatum ejus interjecli funt anni XII.
rio fiuit, Scipione et

LEON, LEON,

Verr. V. 6. Megarenfis. Tufc. V. 3. Phliafiorum princeps, tempore Pythagorae. Hujus cum eo de philofophia fermo.
//,

P.

Marcellinus, filius Marcelli, patris ^Efernini. Brut. 36. Spinther, ita diclus P.

LENTULUS

M.
ab

LEONIDAS,
Thermopylas.
19. 30.

qui pro patria occubuit
I.

ad
II.

Tufc.

42. 49.

Fin.

LENTULUS

quodam, propter Jimilitudinem. OfF. II. 16. Confule Cicerone aedilis, fplendore vincit omnes. aci Quir. p. Red. 5. ad Senatum de Cicerone revocando refert. de ejus opera in Cicerone revocando in hac oraticne, et ea in Senat. p. R. aliijnue fiafe commemcratur. ad Fam. XIII. 48. CiJiciae Proconlul legem Cilicise conftiad Fam. I. 1. fqq. Ptolemxum tuit. reduceie cupit in regnum. ad Fam. XII. 1 4. in fuga Pharfalica a Rhodiis non recipitur. VI. 21. in bello civili perit. Brut. 77. parum natura valuit, fed difhiflrione

LEONIDAS, LEONIDES,

Verr. V. 5. Lilyb^tanus. ad Fam. XV. 21. princeps Athenienfium tempore Ciceronis. Att. XIV. 16, 18. XV. 16. de Cicerone fil. ad patrem fcribit, eumque mediocriter laudat.

LEONTIUM,
Epicurea,
eleg;anter.

Nat. D. I. 33. meretricula contra Theophraftum fcripfit

M. ^milius LEPIDUS, Or. II. 71. Prov. Conf. 9. Cenfor A. DLXXIV. cum M.
Fulvio Collega ftatim redit in gratiam. Bis Conful et Pontifex M. Hic ejl, qui
princeps Senatus pajjim dicitur. v.
bir. Perd. 7. Ilic ejl etiam,
c.

ciplina.

Ra-

P.

LENTULUS
7.

Spinther, fil. ad Fam. t. laudatur. VII. 26. augur. Sext. 69.

qui pro
dicitur.

53.

M

Dom.

.

JE mili us fimpliciter

augur fit ecdem anno, quo togam virilem accepit. XII. 14, 15. qua? Junt ipfitus epijiclce ; ex quibus intelligitur, eum proqucejiirem Trebonii in Afici fuiffie,

M. LEPIDUS Porcina, M. Fil. Brut. 27. Conful cum C. Hoftilio Mancino, A. DCXVI. fummus Orator. Brut. 25. legi
Caflise refiftit.

poft ejus

Or.

I.

10. ignarus

legum
de

mortem fe Propranorem appellat, praeturam Afiae a Senatu petit, et de rebus
geftis fuis exponit. In
fiicat,

et juris.

de hoc capio etiam ilium jocum

Or.

II.

71.

eadem

epijiola Jigni-

M. LEPIDUS,
til.

Rabir. Perd.

7.

Conful

ad

fe participem cadis Cecfiariance fuijfe. Att. XII. 52. divortium facit cum

cum Q^Catulo//. A.U.
III.

DCLXXV.
intercedente

Ca-

10. inimicus L. Syllae, de ejus
tulit,

Meiella. Adcptatum effe a Manlio TorquaVI II. /-99. docet Mato, e Dicne nwiu! ad ep. ad Fam. I. 7. extr. LENTULUS, de Har. Refp. 17. orator gra.is et difertus P. Ciodium accufat religionibus violatis. £>ui Jit intellide

aftis refcindendis

XXX

Q^

Catulo ; unde magna lum ortum eft. Verr.
cilia?

Jeditio et civile belIII.

91. praetor Sia

ante

M. Antonium,

quo graviter

:

vexati funt Sicuii.

M' LEPIDUS,
I. 6.

gtndtts,

nejcio.

Freinjbemius

Suppl.

Li<v.

Conful cum L. Vokatio Tullo A. DCLXXXVII. Att. VIII. 6. Catil.

CIII. 30.
pl. <vocat
ec,
:

P. L.entulum Spinthei em trib. quod re<3e Cre<vierius refellit ex

ad Att. VII. 12.

Pompeium

extra

Italiam

fequendum negat.

non potuere.
diftrte

qucd Spinthercs patricii tribuni plebis effe Tribunum pl accvjatorem fuifije
tradit
'

M. LEPIDUS,

lufarch. in Cccfare

:

fed no<vi-

tnen

ncn addit.

igitur

Lentulus aliquis eo
efii,

Triumvir. Har. Refp. 6. pontifex. Phil.V. 14, 15. Pontifex Maximus. Mil. 5. ejus acdes a Clodianis, occifo Clodio, oppugnantur. Phil. V. 14,
15. reip.
et optimatibus favet, ct Sext.
reftituit,

anno tribunus fuerit
dit Fighius.

necejfe

quod non

Pompeium

unde

ei ftatua equef-

INDEX HISTORICUS.
tris

ponitur. III. 9. fupplicatio ei decer-

LICINIA ATRIA,
L. Licinio

Quint.

3.

Dicuntur *

nitur. ad

Fam. X.

6.

Phil. XIII. 4.

ad

Craffo, qui ea

in adilitete ex-

pacem cum Antonio

hortatur. ad

Fam.

truxit et ornavit. ibi aucliones babita.

X.

20.

ejus fides incerta.

21. perfidia
fuiflet.

LICiNlAE,
fiiia

ejus. XII. 10. hoftis

a Senatu judicatur.

Brut. 58. neptes C. Lxlii e L. Licinio Craflb collocata. Dom.

Inftaurat bellum,

quod conreclum

53. Brut. 43.

ad Ciceronem, Lepidi dua ad £>. Fam. X. 34, altera ad S. P. R.funt cutn C. Cafare A. DCCConful fuit 35. VII. Magifter equitum Diclatore Cafare A. DCC V III. Conful II. A. DCCXI. &rV.
epiftola, altera

LICINIA, ad Fam.
fed non germyina.

VII. 23.
60.

Caflii foror.

LICINIUS, Or.

III.

fervus

literatus

LEPISO,

Flacc. 22. Trallianus.

C. Gracchi, poft cliens Q. Catuli. LICINIUS, Mil. 24. popa. LICINIUS, Phil. II. 23. de alea condemnatus a
tur.

Q^ LEPTA,
18. ejus

ad

Fam.
Lepta.

III.

7.

prafeftus

M. Antonio

in tribunatu reftitui-

fabrum Ciceronis in
filius

Cilicia.

ad Fam. VI.

LICINIUS, Q^

Or. 31. Athenienfis, contra quem eft Demofthenis oratio. LEPTINES, Phil. IX. 2. percuflbr Cn. Oclavii legati ad Antiochum. LEPUS, Nat. D. II. 44. fidus. LETILIUS, Verr. II. 26. tabellarius L.
Metelli in Sicilia.

LEPTINES,

Fr. II. 1. libertus quidam aut negotiator, qui in provinciam Afiam
2. c. 4,

proficifcebatur.

LICINlUS,Q^Fr.I.
nis lervus.

^Efopi hiftrio-

LICINIUS, Q^

Fr.

I.

2. c. 2. plagiarius in

provincia Q^Ciceronis.

Nat. D. 24. ejus atomi reprehenduntur. Lucul. 37. de pleno et inani omnia gigni ftatuit. LEUCOTHEAj Nat. D. III. 15. Ino, Dea marina. Tufc. I. 12. quae fit > IV. 34. Turpilii fabula. M. LEVINIUS, Verr. III. 54. prstor Siciliae. v. Pighius A. DXLIV.
I.

LEUCIPPUS,

LICINIUS, Macer. v. Macer. C. LICINIUS Calvus. Brut. 81.
tio et

ejus dic-

ingenium. ad Fam. VII. 24. Tigellium acri carmine perftrinxit. ad Fam. XV. 21. amicus Ciceronis j cum ante inimicus fuiffet, propterea quod patrem ejus Licinium Macrum prator de repetundis damnaverat. vid. Valer. M. IX. 12. 7. Ejus mentio etiam de Fin. I. 2. v. Calvus
Orator.

LIBANUS,
micum. XVI. Kal.
fumebant.

Herenn. IV. 50. namen CoAtt. VI. 1. dies feftus a. d. quo ingenui pueri togam

LIBERALIA,

April.

LIBERTAS, Dom.
LIBERA,
L. LIBO,
annales.

42. ejus ftatua a Clodio in area Ciceronis pofita et confecrata.

Verr. IV. 49.
e Scriboniis,

Proferpina.

Att. XII I. 30. ejus
1.

A. LICINIUS, Archias v. in Arcbias. A. LICINIUS Ariftoteles, Melitenfis. ad Fam. XIII. 52. C. LICINIUS Nerva, Brut. 34. in tribunatu et tota vita improbus. Corradus ad b. I. putat, eundem effe, qui ap. Varr. R. R. 11. 4. fed is pranomen A. babet. Ap. Livium XLV. 45. eft C. Licinius Nerva
prator
:

fed ab boc diverjum

effe

Ciceronia-

L. LIBO, ad Fam.

VII. 4. XI. 7. Att. VII. 12. focer Sext. Pompeii, M. F.
I.

num
ejus

temporis ratio docet,

qttee

fatis indicat

L. LIBO, Brut. 23. tribunus

pl. rogatio-

Gracchorum temporibus fuijfe. Tribunatum A. DCXXXII. alligat Ptgbius, argu-

in Ser. Galbam fert, propter Lufitanos contra interpofitam fidem interfectos. Non infans fuit, ut ex orationibus

nem

mento incerto.

C. LICINIUS, Sacerdos. Cluent. 48. in equitum cenfu a P. Africano contumelia
afncitur.

ejus colligitur.

Att. XII. 5. quibus conaccufarit.

fulibus

Libo Galbam

Male

L. LICINIUS, Verr.
Mucii
P. P.

II.

49.
II.

Crajfus,

%.

Celibris T. praenomen eft. friori teri aufrores omnes L. vocant, Di re ipfa v, Dukcr. ad Liv. Epit. 49. Voffto idem videtur cum autlore Annalium, de tlft. Lat. Sed mirum eft Ciceronem nonfacere I. 6. eorum mentionem, ubi de ejus dicendi ratione judicium fcru
loco in

collega in confulatu.

LICINIUS Varus. LICINIUS, Ccel.
fratres;

Or.
25.

61.
a/ius vi-

Manutio

detur a P. Licinio Crajfo,

LIGARII,
et tertius,

M. fil. ad Fam. VI. 13. Q.T.

cujus cognomen ignoro.

exulat, fed

Quintus fpem reditus habet. de eo v\

:

INDEX HISTORICUS.
argum. orationis pr. Ligario et ipfam orationem. Titus quasitor urbanus fuit, Lentulo et Pbilippo CoJ/. Ligar. 12. cf. Att.
XIII. 44.
f. LIGUS, eft cognomen ^Eliorum. Cluent. 26. Apud Ciceronem occurrunt L. LIGUR, Verr. I. 48. Att. VII. 1 8. &c. frater M. Oclavii Liguris, et SEXT. LIGUR, trib. pl. qui (anno Clodiano) fibi Liguris cognomen fumpferat, ut ex

Q^LOLLIUS,
dium

Q^fil. Verr. III. 25. accufavit ; occiditur.

Cali-

LOLLIUS,

Att.

II.

2.

videtur nonnullit

fcriptor fui(Je.

LIGUR

LONGILIUS, Q^Fr.

II. 6.

redemptor.

JSXxz.

familia videretur.

32.

LIGUS,

Dom. 19. Sext. pater Att. XII. 23. utrum
an
alius, nefcio.

cognomen Cajfiorum. Or. I. 60. amicus Antonii Oratoris, hiftoria;, juris publ. et antiquitatis peritiifimus. De eodem intellige Planc. 24. Ji fanus ejt locus. C. CaJJius Longinus. Ti. Corn. I. Conful cum P.
eft

LONGINUS,

LONGUS,

fit de fratribus illis duobus,

A.

LIGURIUS, ad Fam. XVI.
faris familiaris. Att.

18.

Cs-

LINDUS, Nat.D.
in

XI. 9. Q^Fr. III. 7. III. 21. conditor Lindi

Africano maj. A. DLIX. C. LUCCEIUS, C. F. Hirrus Pupinia, ad Fam. VIII. 2. Coelii competitor in aedilitate v in Hirrus.
.

Cn.
L.

Rbodo infula. LISO, Verr. IV. 17. Lilybactanus. LISYTO, Nat. D. III. 16. mater Herculis cujufdam. LIVIA, Att. VII. 8. femina, quae Dolabellam heredem fecit, ea conditione, ut nomen mutaret. LIVINEIUS, Att. III. 17. M. Reguli libertus.

LUCCEIUS, Att. XVI. LUCCEIUS, Q^Fr. Att.

5.

peio familiaris, apud auftoritatem. Att. I.
tici.
I.

1. Pomeum magnam habet

IX.

inimicus fit At1 1. animo habet confulatum petere. ad Fam. V. 12. hiftorica ejus facultas laudatur et ab eo Confulatum fuum
17. in
fcribi vult Cicero.
vili fcripfit.

XIII. 41.

de beilo Italico et CiIdem nomen occurrit ad Fam. Ccel. 10. Ejus epifiola efi ad

L.

LIVINEIUS Trypho,
60. L. Reguli libertu;.
liberti, nifi Att. 111. 17.

ad Fam. XIII. Duorum fratrum

Fam. V.
P.

14.

L. pto M.

lcgen-

dum, ut
Senecl.

nonnullis vifum.

ad Fam. XII. 25, 30. ubi Luccius. Q^LUCCEIUS, Verr. V. 64. argentarius

LUCCEIUS,
libri,

quidam

L. LIVIUS,

Andronicus, poeta.
I.

Brut. 18.

Rheginus.

14. Tufc.

1.

fabulam docuit

LUCCEIUS,
Laelii

A. U. CCCCX. aut, ut alii et Davif. babet, CCCCCX. L. Clodio, Caeci fil. et M. Tuditano Coff. In Bruto 1. c. eit
Et fmt jam tum de numero annorum controverfia &c. Ab eo dicuntur Liviani modi. Leg. II. 15. LIVIUS Salinator, Or. II. 67. Tarento amiflb arcem retinet. v. Salinator. Alios
Livios v.
in Drufus.
c.

DXIV.

Flacc. 33. fubfcriptor D. contra Flaccum. LUCCEIUS, M. F. ad Att. V. 21. P. LUCCIUS, ad Fam. XII. 25. efi P. Lucceius. LUCILIUS, Or. II. 70. nefch quis. Pigbius e vet. Cod. legit Lucullus, et capit de patre illius, qui belium Mitbrid. gefifit. LUCILIUS Baftus, Act. XII. 5. malus
auftor.

de gente

Livia v.

Sueton. in Tib.

dam
tur
8.

Salinatori in quibufCiceronis exemplaribus prcenomen addi3.
:

C.

facit

Marcus Caium.

ut ap. Livium.

Sed Po/yiius

vid. Interpr. Livii

ad

XXV.

Wejfelingius autem V. C. Obf. II. 5. ofiendit, quod de Tareuto dicit Cicero,

f

poeta. Or. II. 6. nec docnec indottiifimis fe fcribere dicit. ibid. I. 16. inimicus Q^Mucio Scsevolie, homo dottus et perurbanus, neminem oratorem ftatuit, qui non fit omnibus liberalibus artibus imbutus. ad Fam. XII.
tifiimis

LUCILIUS,

Livium fequamur, non ad Salinatorem, Jed ad Livium Macatum pertinere. C. LOLLIUS, Att. XII. 21. quidam Lolius, ut Att. II. 2. ubi vid. Intt.

16. libertas ejus in perfiringendis hominibus. L. LUCILIUS Balbus, Brut. 42. doclus, Corradus fraSer. Sulpitii pncceptor.

LOLLIUS, M. LOLLIUS,
L.
eft

ad Fam. VIII.
Verr. III. 25.

8.

trem putat ^uinti,
fil.

et

patrem L. ad Fam,
III.

Q^

aUus
L.

111. 5.

M.

Lollius Clodianus.

Dom.

5, 6, 33.

LUCILIUS,
ittter

ad Fam.

5.

videtur

Q^LOLLIUS,
in Sicilia.

Verr. III. 25. eques

Rom.

Q^

Appii Pulchri comites in Cilicia fuiffe. LUCiLIUS Balbus, Nat. D. I. 6.

Tom. X.

V

INDEX HISTORICUS.
Stoicus, Graecis par.
iuducitur
e

ltaque etiam L. II. Stoicorum difciplina explicans lo-

dam

cum
Sext.
vii

de Natura Deorum.

legem, fi qui efient, quorum opera faftum effet, ut judiciuin Junianum corrumperetur, non tulit. Sext. 27. L. Ma-

LUCILIUS,
fil.

ad Att. V. 20. T. Gatrib.

Caepionis Bibuli.

mil. in exercitu

LUCILIUS, ad Fam.
labellae

XII. 13. Clafli DoAfia poft Caefaris mortem. Sed quia Appianus L. Figulum bunc prafeclum fuijje dicit, corruptum locum viri docli Jufpicantur. Manutius e Codd. legi volebat, Lucius. Pranomina enim interdum pro nominibus aut cognominipraefeclus in

Muren. 15. res in Afia geftae poft Conjulatum A. DCLXXIX. Brut. 62. a forenfi eloquentia ali&nus. Fin. III. 2. Bibliotheca, quam filio reliquit. Leg. III. 13. quomodo magnificentiam villae defenderit. Att. I. 19. hiftoriam graece fcripfit. diclum Luculli de hoc libro. lnnil. 8.

telligendus

liber

de

bello

Marfuo,

grace

fcriptus, cujus tnentio ap.

Plut. in Lucull.

Inepte

bus ponuntur.

ejus collega

Urfinus de Lucullo avo f. potius de AlLino intelligit. Nam Cicero
eft,

LUCRETIA,
Leg.
II. 4.

Lucretii

Tricipitini

filia.

Lucullum, quod ibi

Attico dixiffe ait.

de Fin. II. 20. M. LUCRETIUS, Verr. I. 7. Senator. Q^LUCRETIUS Vefpillo. Brut. 48. Juris
peritus.

Verr. IV.

66. uxorem Numidici fororem.
filius.

habuit

Metclli

LUCULLUS
M.
Cato.

Cv

LUCRETIUS,

Att. IV. 16.

accufat

Drufum. VIL 24, VIII. 4. Sulmone fugit.

25. familiaris Caffii.

Fin. III. 2. ejus tutor Varr. R. R. III. 2. 17. cf. Phil. X. 4. Att. XIII. 6. Nefcio, an hic eft Cn. Lucullus, de quo ante, itafufpicatur Corradus.

T.

LUCRETIUS
ejus

Carus.
Att.

Q^

Fr. II.
1.

11.

M.

poemata laudantur.

CN.LUCULLUS,
Ciceronis,

XV.
:

familiaris

matrem

efFert

in funere adefl

Cicero.

L.

LUCULLUS,
i^j/is

Quint. 16.
Probabilis

Jurifperitus.
efi

fuerii nefcio.

conjeclura
:

de Manutii corrigentis, L. Luciliuquo fupra. Ni/i tamen eft is, qui in Tog. Cand. accufator Catilinas commemorstur :
P.

quem Jfconius paratum eruditumque vocat. Sed Crevierius V. C. ad Freinjh. Suppl. et intelLiv. CIl. 19. corrigit Lucceius ligit eum, ad quem eft pulchra Ciceronis epif:

L. fil. L. N. de Off. II. ukifcendi caufa accufavit, et aedilitate magnifica cum fratre funclus eft. Cluent. 49. Conful cum C. Caflio, anno Verr. II. 8. Macedoniae poft fratrem. Proconful. Pifon. 19. e Macedonia rediens de Dardanis triumphat. Att. I. 18. uxor ejus a C. Memmio ftupratur. Brut. 62. a forenfi eloquentia abfuit. Dom. 52. Har. refp. 6. &c. pontifex. Att. XIII. 6. legatus fratris. Varrone adoptatus eft, unde lex frumentaria, quam cum
16.

LUCULLUS,

A

Cnffto tulit,

Terentia Caffta dicitur.
Phil. II.

LUPERCALIA,
LUPERCI,
junt
I.

33. III.

5.

tola.

Nam

Q^

1

)

accufator

ille fuit

eruditus,
:

2)

paulo

poft

fruftra

Confulatum petiit
3)

Fr. II. 13. folemnia in honorem Panis menfe Februario.
hi, qui

quee bene conveniunt Lucceio.

Afconiu-s

faulo poft Catilinam.

commemorat Lucceii Orationem in
ltaque
e

Phil. II. 34. VII. 1. Ccel. 11. Lupercalia agunt. vid. Phil. II.

valde probo
Liciniis

Crevierii

c.

correttionem.

LUPUS,
plebeiis.

Nat. D.
/.

I.

L.

LUCULLUS,
21.
latu A.

Brut.

rum.

h.

inlelligitur

23. cognomen RutilioP. Rutilius Lupus,

A. Poftumii Albini Collega in eonjuDCII. Lucul. 45. L. Luculli
P.

qui Confulfuit
e Luci/io, qui

A. DCLXIII. Verficulus eft eum in carminibus Juis acriter
I.
1.

avus.

perftrinxit. v. Horat. S. II. 1. 68.

L.

L. F. L. N. Off. II. 16. Lucul. 1. ulcifcendi caufa accufavit Servilium augurem, qui patrem de peculatu De ejus laureum fecerat, Plut.p. 491.
dibus et rebus geftis
lege in primis

LUCULLUS,

LUPUS,
cellino
et

ad Fam.
Phi/ippo

trib.

pl

Mar12.
Coff.

IX. 1. ad Fam. XI.
et

Att. VIII. praetor C. Marcello et Levtulo
Coff.

5, 6, 7, 12. familiaris C^ffii

Lucul.

fqq. quaeftor
II.

I.

ibid.

Antiochum philofophum

et imperator. OfHc. magnifica aedilitate cum fratre funftus efl. Cluent. 49. ex SCto feren-

fecum habuit

16.

D. Bruti ad Hic eft, qui bello civi/i Pompeiano Achaiam juffu Pompeii obtinuit. Caj. B. C. 111. 55.
Bruti.

Videtur legatus

Mutinam

fuiffe.

M. LURCO,

tx Auftdiis, Flacc. 4. Att.

I.

INDEX HISTORICUS.
16. trib. pl. Pifone et Mejfa/a Cojf. legem de ambitu fert. Hic cjl qui e pavonum pafiu, quem primus infiituit, LX. millia

fcriptam dedit, qua uteretur ad judices. Brut. 12. primus profeflus eft, efle artem
dicendi. Or. 26.
fatis in orationibus facetus. cf. de Or. II. 22. Brut. 9.

Varrcni R. R. III. 6. quanquam Vitlorius non audet definire. cf. P/in. X. 20. LUSCIENUS, Att. VII. 5. LUSCINUS, Agrar. II. 24. ejt C. Fabricius Lufcinus, de quo in C. Fabricius. C. LUSCIUS Ocrea, Q^Rofc. 14. Senaquotannii
redegijfe

dicitur

LYSIAS,

Fin. V. 5. Stratonis difcipulus, Sluia nullus Stratenis difcipulus boc notnine notus efi, Viri docli legunt Lyco, de quo
Phil. VIII. 9. unus de grcge M. Antonii Hlviri. Muretus pro Lyfiade legebat Lyfide. Ea nomina inter Je confundi
docent viri doSii

Jupra.

LYSIAS,

tor.

Tog. Cand. condemnatur.
Or.
II.

Q,

LUTATIUS,
&c.
v. Catu/us.

40.

Phil. II. 5.

ad Nepot. Epam.

2.

LYSIDICUS,
Diodorus. Verr. IV. 17.

Phil. XI. 6.

Q^LUTATIUS,
Lilybactanus,

LYSIMACHUS,

Rom.

Catuli a Sylla fa&us.

Q^

beneficio civis

Tufc. I. 43. V. 40. Rex (Tbracia ,ante Dux Alexandri.) Theodoro Cyrenaeo philofopho fruftra crucem mi-

LYCO,

Tufc.

III. 32. philofopbus Pcripate-

ticus, fuccejfor Stratonis

naclis fi/.

Troadenfis,

Lampfaceni, Jfiyade quo legendus efi

h.

natur. v. Tbeodorus Cyrenaus. Buberius.ad I. reprehcndit Aldobr^ndivum, qui ad Laert. II. 102. regem Macedonia vocat,

Lacrt. V. 6$.Jeqq.

LYCOMEDES,
lemum
fruftra.
alit,

de Amicit. 20. Neoptoet a bello Trojano abfterret
Scyri.

Ma/e, Nam et Macedoniam fibi vindicavit. LYSIPPUS, Sicyonius, ~Statuarius nobiliffimus.
fibi

Brut.

86.

Doryphorum

Polycleti

dcbillem Cicero Jcribere debuit, non Neopto/emum.

Rex

LYCURGUS,

Holegifiator. Tufc. V. 3. meri tempore vixit. de atate Lycwgi v. qu<e co/lecla MeurJ. in Mijc. Lacon. II. 5 ad Flacco proderunt kcu?n Or. p*~o 26. de Div. I. 43. leges fuas auctoritate Apollinis Delphici confirmat. OfF. I. 22. laudantur leges. Lucul. 44. Stoici negant fcripta Lycurgi efle leges. De legibus Lycurgi ademptis Spartee et redditis v. Drak.
.

magiftrum fuifle dicebat. ad h. /. confer Plin. H. N. XXXIV. 8. ad Fam. V. 12. Alexandro unice probatur. Or. III. 7. Herenn. IV. 6. &c. LYSIS, Tarcminus. Or III. 34. de Off. I. 44. Pythagoreus, Epaminondai praeceptor. v. Ncpos in

LYSONES,
Fam.

Epan:. 2. et ibi Intt. pater et filius, Lilybaetani, ad XIII. 34.
Patrenfis, ad

LYSO,

Fam. XIII.

19. hof-

pes Ciceronis.

adLiv.XXXVUL

35.
:

LYCURGUS,
nienfis

9. 34. orator Athetempore cujus extat eiegantijfima contra Leocralem Oratio. LYSANDER, de OfF. I. 30. Lacedaemo-

Brut.

./Efchinis

M.
C.

MACER,
Perd.
pater,
2.

e Liciniis.

Brut. 67. pro Rab.

nius verfutiflimus et patientiflimus.

I.

22.

qualis orator fuerit. Calvi oratoris

Lacedaemoniorum imperium dilatat. de Div. I. 43. leges Lacedajmoniorum mutare prohibetur ab Apolline Delphico.
I.

repetundis

34. in ejus ftatua; capite Delphis fubito corona extitic ex afperis herbis.

Att. I. 4. de condemnatur, prajtore Cicerone. vid. C. Licinius Calvus. Verbum condemnatur, quomodo hic intelligendum, difces ex Va/er. Max. IX. 12. 7. Leg.
I. 2.

C

Rabirii inimicus.

LYSANDER.
vixit
:

Off. II. 23 propter injuftitiam urbe pulfus eft. Epborus fuit, diverJus a Juperiore, prope 150. annis pofi illum
de quo vid. P/utarcb. in Agide.

hiftoricus Latinus, arguta loquaci-

tate, fed

quo

loco, et ipfo in I.

non ex Graeco fonte ducla ; de primis Macro v. Vojf. H.

Lat.

10

LYSANIAS,

Flacc. 18. Temnites.

LYSIADES,
LYSIAS,

Athenienfis.

Phil.

V.

5.

MACRO, Att. IV. 12. MACULA, Pompeius,
fert.

Phaedri philofophi filius. orator Athenienfis. Brut. 16.
thenis natus et mortuus
racufiis
eft.

ad Fam. VI. 19. Ciceroni diverforium in Falerno fuo ofAtt.

A-

Timseus Sy-

MADARA,

XIV.

2.

eum

vindicat. plurimas orationes

ca/vitie fic ditlus. add. in

efi Matius, Calvena.

a

veras reliquit. Or.I. 54. Socrati orationem

MAEANDRIUS,

Flacc. 22. Trallianus.

P

2

INDEX HISTORICUS.
C.

MAECENAS,

Cluent. 56.

eques Roi.

MALLEOLUS,
terficit,

Heren.

I.

13.

matrem

in-

manus. SP. MAECIUS Tarpa, ad Fam. VII. juJex et cenfor fabuhrum Ejus mentio
.

propterea culleo infuitur. £>uis fuerit non traditur. Accidit autem res
et

ap.

A. DCLIII. eaque prima
dio fuit,

Horat. Serm.

I.

10. et Art. Poet. v. 387.
claritate

ut

tradit Orofius

quajiio de parriciV. 16. Epit.

De fami/ia Macia

fub Cafaribus

MAENIA

v. Perizon, de num. Conful.p. 277. Columna, Sext. 58. &c. nomcn babtt a Manio, qui, cum ades fuas in f»ro
venderet,

MALLIUS GLAUCIA,
bertinus, cliens

Liv. 68. v. Pigbius ad h. a. Rofc.

Am.

7.

li-

T. Rofcii Magni.

MAMERCUS,
32.
fator.

columnam excepit,
feu

ex qua

ipfe

bello civili

ex jEmiliis. Sext. Rofc. Syllano occifus, accu-

C

cum fuis fpeclare foffet ghdiatcres.

MAENIUS,
LUS,
nis, in
tat

MEMMIUS GEMELcivis Patrenfis, et

MAMERCUS,
D. Bruto
fuit,

Brut. 47. qui Conful cura

ad Fam. XIII. 19. cliens Ciceroexilio
fit

A. U.

DCLXXVI.
homo
divitiffi-

adop-

MAMERCUS,

OfF. II. 17.

Lyfonem Patrenfem.
75. fcriba Verris.

MAEVIUS, Verr. III. MAGI, de Div. I. 23.
do&orum

mus, praetermifla repulfam tulit.

acdilitate,

confulatus

genus fapientum et congregantur in fano commentandi caufa, atque inter fe cclloquendi. Tufc. I. 45. non fepeliin Perfis. ib. 41.

Q^MAMERCUS,
II. eques

O^. F. ad Fam. XIII. decurio Arpinas. Trib. milit. fuit Ciceronis in Cilicia.

Rom.

OCTAV. MAMILIUS,
tator Tufculanus, qui
prcelio dimicavit.

N. D.

II. 2.

Dic-

untur,

nifi beftiis laniati.

cum A. Poftumio
78. fcriba Ci7.

MAGIA,
rinas.

pro Cluent. 7.

filia

Dineae, La-

L.
Agrar.
II. 34. Pif. 11. nobilis bello Punico II. II.

MAMILIUS,

Verr.

III.

MAGIUS, MAGIUS,
Gallia.

ceronis quseftoris.

Campanus

MAMURRA,
feilus

Att. VII.
:

dives,

pra-

Or.

66. prafeaus Pifonis in

fabrum Cafaris
6.

quem faedt per-

firingit Catullus in noto epigr. conf. Plinius

CN. MAGIUS, CN. MAGIUS,
fe&us fabrum.

Cluent. 7. Larinas. Att. IX. 7. Pompeii pra>

XXXVI.
C.
Hofiilius
III.

MANCINUS,

Or.

I.

40. OfF.

L.

fe poft

Verr. I. 34. Marianus, qui ad Mithridatem contulit, et ad Sertorium miflus eft. habitavit finito bello Myndi, prodito Mithridate ab eo vid.
L. Rabius.

MAGIUS,

30. auftor fcederis turpis cum Numantinis, deditus iis, improbato Romae Brut. 27. fcedere, fed ab iis rejectus.

Conful
tini

cum

Lepido.

Caec.

34. retinet
fi

civitatem, e Ciceronis opinione,

Numan-

P

MAGIUS CHILO
IV. 12. patriam
poft.
cerit.

vel CILO, ad Fam. M. Marcellum, rediturum in
et
fe

non recipiunt. cf. de Orat. 1. c. C. MANILIUS, Leg. Manil. 24. auftor legis Maniliae. Corn. I. auftor legis de
libertinorum fuffragiis. de quibus vid. Ind. Legg. Laudatur etiam C. Manilius, M.

interfecit,

ipfum

fiatim
interfe-

Att. XIII.
Brut.

10. quare

eum

P.

MAGIUS,
Virgilii

48. Tribunus pl. collega. A. U. DCLXVII.
I.

M.

M' MANILIUS,

JEbaui gener. Flacc. 37. ftrte idem. ad Fam. VII. 8. et 22.

MAGO,
fit

Carthaginienfis, Or.
libros

58. fcrip-

XXVIII.

de

re ruftica,

Punice

;

qui capta Carthagine e Senatus confulto in

Latinam linguam

con-verfi Junt,

in quo plu-

rimum opera

D. Silanus. Varro ie R. R. I. 1. Plin. H. N. XVIII. f. 3. Converfi funt etiam in Gracumfermonem a
praftitit

Dione

Cajfio Uticenfi.

Cscin. 24. Orat. I. 48. JCtus. Brut. 27. Lucul. 32. Conful cum L. Cenforino, A. U. DCIV. Brut. 28. prudens in dicendo. Or. III. 33. omnibus civibus confilii fui fecit copiam. Brut. 15. v. Buherius ad Somn. Scip. init. Hic efi de quo Plin. VII. q. ubi v. Harduin. qui recle pranomen dat Manius, non M. ut alii (vid. Viros dotlos ad Liv. Epit. 49. ) etiam Zofimus II. 4.
qui
et

CN. MALLEOLUS,
Verrem,

e Pub/iciis, Verr. I. 15. quaeftor Cn. Dolabellse in Afia, ante

Mallium

vocat. de varietate librorum

in tiomine Manilii notavimus in Lege
nilia.

Ma-

occifus. quod interpretatur AfcoI.

jhus, mortuus. Verr. Vetie tutore expilatur.

36.

filius

a C.

Q^MANILIUS,
vir LarinaSo

pro Cluent. 13. Triura-

INDEX HISTORICUS.
T. MANILIUS, Q^Rofc.
C.

MANLIUS,
Manutius
ci :

Catil.

I.

3.

14. Senator. pro quo Lipfius,

Sicilias.

ad Fam.

XV.

8.

de Div.

II. 35.

Ciceronis collega in auguratu.

et alti,

Dio, Piutarchus,
Sall.

Mallius. fic enim Gra?Appianus. Ita hav. Cor24. focius Catilina?.

C.

bent etiam quidam Ccdd. Saliuflii.

tium ad

Catil.

C. F. ad Fam. XV. 8. 64. ad Fam. VIII. 4, et 5. L. Pauli collega in confulatu. De his duobu: intellige iocum pro Sylla 6.
Brut.

MARCELLUS,

v. Acidinus.

C.
5.

MARCELLUS
42.

Atfcrninus,
filius.

Verr. IV.

CN. MANLIUS, Mur. 17. Planc. mo ignobilis, vincit Q^ Catulum
tione.

hoC.

M.

Marcelli

in peti-

Or.

II.

tonio,

cum

28. defenditur a M. eum, viclum a Cimbris

Ancum

Capione, Sulpicius accujajfet. v. Vell. 11. 12. Drakenborcb. ad Livii epit. 67. nos ad
Tacit. Germ. 38.

MARCELLUS, Marcell. 4. frater M. Marcelli exfulis, qui conful fuit cum Cn. Lentulo initio belli civilis, diverjus ab eo, qui cum L. Pau/o conful fuit. nam is fuit tantum ejus patruelis. vid. Manut. ad Fam.
XV.
7.

L.

MANLIUS,

A.

fil.

Off. III.

31. poft

C.

MARCELLUS, M.
narius.

diftaturam accufatus a M. trib. pl. per filium liberatur.

Pomponio

Capua

F. Sext. 4. Catilia P. Sextio expellitur.
F.
Offic.
1.

M. MARCELLUS, M.

18.

L.
L.

MANLIUS
Acidinus.

Acidinus, Or. II. 64. vid.

MANLIUS.
nenfis, civis

ad Fam. XIII. 30.
ejus

Cati-

Rom. faftus. M. MANLIUS, Dom. 38.
evertitur
Phil.
I.

magnitudine animi excellit. de Div. II. 36 quinquies conful, imperator et augur optimus, augurium ex acuminibus totum omittit. Brut. 3. Hannibalem ad Nolam
vicit.

domus
gens

Verr.
Siculis

1.

4.

is,

Pcenis viftis, refli-

et

duobus

lucis

conveftitur.
fcelus

tuit

13.

propter ejus

Sicilit?,

unde patronus idem qui Syracufas cepit, cujus
fit. v.

monumenta.

Manlia neminem e familia fua Marcum nominari voluit.

ftepe in Verrinis mentio

in quinto confulatu, Beili

c. I. 51, 55. Punici lldi anno

O^ MANLIUS,
bunus
focius
pl.

Aft.

I. in

Verr. 10.
Catilin.

Tfi6.

XI. A. U.
ceicbrata

DXLV.

in prcetio

contra

Han-

A. U.

DCLXXXIV.
III.

nibalem periit. in ejus honorem a Sicuiis

Q^ MANLIUS CHILO,
Catilinae,
Sailuftius appellat

funt
II. 21.
et
.

follicitat

Allobroges.

MARCELLEA, Verr.
ea

&c. qua
II.
1 .

pojl.

fed Ciceronis leclio verior propter cognomen, quod eft Manliorum, non Anniorum. P. Manutius. Ceterum in pluribus nominibus difcrepat a Cicerone Sallufiius. vid. Ca-parius.
Cortius adSalluft. Cat. 46. 3.

M. Annium,

Verres fujlulit,

Verrea fubjiituit.

Wejfelingius tamen V. C.

Obf

ad C^

Marcellum
Pifon.

pertinere putat.
filius

qucm

vid.

M. MARCELLUS,
19.

quinquies confulis.
5. Fat.

de Div.

II.

14. ter

T.

L. F A. N. Off. III. 3.1. Pomponio tr. pl. accufatum liberat Gallum e provocatione vincit Torquatus primus diftus in tertio Con-

MANLIUS,
a
:

patrem

:

:

fulatu Latinos ad

Veferim vincit

:

feveI.

Conful, naufragio perit, in legatione ad MafinJJam A. U. DCV. Liv. Ep. 59. M. MARCELLUS, C. iEfernini pater, Brut. 36. qualis in dicendo. filius ejus naturalis P. Lentulus Marceilinus. Font. 7. L. Craffi teflimonium in eum nil vaIuit.

rus eft in filium.

T.
T.

MANLIUS,
MANLIUS,
liae.

ad Fam. XIII. 22. Att.
Verr.
II.

M. MARCELLUS,
iinae,

Catil.

I.

8.

pater C.

16. negotiator Thefpiis. ;o. prxtor Sici-

Marcelli, Catiiinarii. et ipfe fodalis Cati-

ad quem

is

vitandse

fufpicionis

Agrigentum exoppidis Siculorum
civis

T.

ducit coloniam. MANLIUS, Verr. II. 8. nus.

Roma-

MARCELLINI.
C. Claudius
nep.

de his vid. in Lentulis.
fil.

MARCELLUS, M.
Ajcon.
1
.

M.

M.

pronepos.

ad Verr.

11. 3.

Jive, ut placet Wejfel. Obf. 11.

abnepos.

caufa migravit. v. Muret. ad b. I. M. MARCELLUS, Quint. 17. fuit juris magis quam eloquentia? fiudiofus, ut Afcon. ad Div. in Carcil. c. 4. tradit, ideoque Aquillio aliifque jungitur juris peritis. Videtur frater illius C. Marcclli, qui ibi nominatur. M. MARCELLUS, Or. I. 13. sedilis curulis dicitur ejft eo ipfo tempore,
itie

pater ejus Caii, qui
fuit, in

cum L. Paulo
Verr.
II.

conful

quo fermo
et

Caxil. 4.

3.

prstor

babetur,

adeoqut

Pbilippo

Caffir&

.

INDEX HISTORICUS.
Cojf.

M.
M.

Drufo autem tribuno
Craffi

pl.

Dicitur

M.

Cicero in Mario, tragoedia, mentioner*.

porro amicns

patrem

M.

MARCELLUS,
Conjul cum
8.

Hunc ScsvoIjc. Marcelli puto, pro quo efi oratio. M. F. pro quo eft oraet

fecerat.

MARIO,
nis.

ad Fam.

XVI.

1.

fervus Cicero-

tio,

Serv.

Sulpicio.

ad Fam.

MARIUS CALVENTUS,
Q^Fr.
fone
III. 1.
c. 4. alii

VIII.

ejus

SCtum de

provinciis
eft.

Con7.

f. Calventius. P. Manutius de Pi-

fularibus,

cui

interceffum

IV.

intelligit.

conjiciunt,

Calvenus

non vult Romas effe, poft bcllutn civile. Marc. 1. a Caefare reitituitur. ad Fam. IV. 12. a Magio Athenis interficitur. v. Magius Chilo. ad Fam. VIII. 10. tardus

homo

et

parum

efficax.

Catil.

I.

8.

vir

fortiffimus.

Manutius de pntre

accipit,

quod
qui

vir dicatur, quaji non pojjit vir dici,

XII. annis

poft Conjttl fuit

MARCELLUS
pigmentarius.
videtur

Mindius, ad Fam.
(Tullius)
filio

XV.

17.

MARCIANUS,
Att. XII. 17.

Att.

cum Cicerone

XII. 53. Athenis JuiJJe.
54.
III.

Matius. v. in Matius.fed non video, quare Matius contra Ciceronem fcripferit. MARIUS, de Leg. I. 1. de Div. I. 47. carmen et tragcedia M. Ciccror.is. MARIUS, Sext. Rofc. 32. accufator bello civili Syllano interfe&us. MARIUS, de Leg. III. 16. vid. Gratidius. C. MARIUS, Planc. 21. bis asdilitiam repulfam tulit. Font. 15. legatus Rutilii bello fociali. Appian. L. I. B. C. 635. Tufc. V. 19. cum collega Catulo Cimbrici

bello
II.

vidoriam belli communicat. civili autem eum interfici jubet. Tufc.
varices
fecari

M. MARCILIUS, ad Fam. XIII. MARCII REGES, ad Herenn.
qui de Remulo et

15.

foluto

fibi

vult,

21.

unde poftea
tis

Remo

interpretantur, abcelebris

Brut. 45. hofa fenatu judicatur. Pif. 19. a Minturet

et alii. c. 22.

furdi
'

funt.

Marciorum familia
qui

nenfibus fervatur. Quir. p. Red. 8. ejus

Roma Juit,

Regum

Pinguntur Marcii ; ii nomen habent, facile Reges in mentem veniunt.

cognomrn habuere. quoniam Regum cog-

exilium

confervata.

Leg.

II.

magnitudo animi in exilio ab exilio revocatur. 22. ejus reliquias apud Anieibid. 3.

nem
Divin.
I.

fitas diffipavit Svlla.

&c.
et

MARCII,

40. 50. fratres, funt augures et vates. v. Davif. Liv. XXV. 12. unum facit, et Macrob. Sat. I. 17.

C.

MARIUS,
III. 2. poft

C.
C.

fepties

Conjulis F.

Marium

Agr. Cn. Papirium

L.

MARCIUS
cum
55. cenfor

Phi/ippus, Corn.

I.

Sext. Julio. A.

DCLXII. cum M. Perperna A. U. DCCenjorinus.

conful Verr. I.

np. A. DCLXXI. Utrum naturalis an adoptivus filius fuerit, incertum eft. Hoc placet Sigonio ad h. a. De eo lege Vellei.

Coffi

II.

26.

LXVII.
L.

C.
Brut. 15. conful

MARCIUS
cum M'

L.

Manilio. A. U. DCIV. Balbin. 15. primi pili centurio, qui cum Gaditanis fcedus populi Romani fecit, extin&is in Hifpania Cn. et P. Scipionibus, unde Marcianum fce-

MARCIUS,

dus.

c.

17.

De

eo v.

Liv.

XXV.

37.

L.

MARCIUS,

I.ig.

11. eques

Rom. Q.

Ligarii advocatus.

Q^MARCIUS

Rex. Pifon. 4. L. Metelli collega in confulatu, A. U. DCjlXXXV. Dom. 50. Cenfor. adde in Rex.
Philippus. Brut. 20.

Q^MARCIUS
cum Cn.
Pifonis in

Conful

Servilio, A. U.

DLXXXIV.

Q^MARCIUS
am
et

Cri/pus, Pif. 23. legatus L. Macedonia. Phil. XI. 12. proconful Afias, jubetur C. Caffio provinci-

exercitum tradere.

C. F. C. N. Att. XII. 49. rogat Ciceronem, ut fe defendat, fcihcet ab his, qui ei dubiam a Mario originem faciebant. Fuit enim equarius, nomine Erophilus, qui fe C. Marii nepotem ejfe dicebat ; propterea a Cafare ex Italia puljus, poft ejus cadem autem interfeclus, quod de fenatu intcrficiendo cogitarat. 'RIUS, Verr. V. 16. homo difertus M. et nobilis apud Valentinos. M. MARIUS, ad quetn Jtint epiftolte quatuor prima libri Jcptitni ad Familiarcs. Corradus putat ejfe M. Marium Gratidium, ^. Fratris in Afia legatum, quod effe /„//um Nam Marii et Gratidii vidit Manutius. Junt diverfirum Jatniliarum, et il/e lcgatus Quinti Grdt;dius/>«V, non Marius. Manutius putat ejfe M. Marium Gratidianum, propinquum Ciceronis. Sed eum Ca-

MARIUS,

M

MARIANA QUERCUS,
batur
ea,

Leg.

I.

1.

dicc-

tilina

interfecerat

in Syllana

viftoria
c.

ad
3.

qua

crat in Arpiuaii, et de qua

Catuli jepulchrum, v. de petit. conjul.

INDEX HISTORICUS.
epiflo/a autem mulio poft futit Jcripta. Videtur mibi efife is, qui ad Fam. L. II. 17. putatur fuccefjor Bibuli an Salluflii ? in Syria futurus. Ex eo autem. quod pradiafua in Catnpania babuit, colligo, non effe ex Mariis Arpinatibus, Jed ex Sidicinis aui

ba

lib.

XI.

ln

Epiftolis

ad Atticum Jape
in

Calvena
III. 6.

dicitur.

vid.

Calvena.

etiam nonnulli Jignificari putant ad
4.

Hunc Q. Fr.

Va/entinis, inter quos
conftat.

nobiles

Marios fuijfe
Brut. 45.

M. MARIUS GRATIDIANUS,
filius

De eo vid. etiatn Lipfium ad XII. 60. MATO, Or. 48. ad Fam. IX. 25. \ Pomponia gentis cognomen. Sed etiam in Nasviis funt Matones : ut ap. Liv. XXXIX. 33.
Tacit. A.

38.

M.

Gratidii, in

Cilicia interfecti,

MATRINIUS,
litius

ad Fam.

II.

15. fcriba aediIII.

vide Jupra in Gratidius et Or. I. 39. Off. III. 16.

Gratidianus.

M.

Ccelii.

C.
15. legatus

MATRINIUS,
Rom.
in Sicilia.

Verr.

24.

eques

SEX. MARIUS, ad Fam. XII.
Dolabellae in Afia.

D.
Phil. III. 3.

MATRINIUS,
litius,

T. MARIUS,

ad Fam. V. 20.

alius

Cluent. 45. fcriba ?edia fuperiore M. Ca/ii, ut ratio
Speletinus.

MARTIA
tonium
lici

LEGIO,

M. AnL.

temporis facile docet.

deierit.

MATRINIUS,
Tufc.
cothea.

Balb. 21. a.

MARTIALES,

Cluent.

15. miniftri

pub-

C. Mario civitate donatus.

Martis, Larini.
Epidius. Phil. XIII. 15. Tri-

MATUTA,
ei

I.

12.

Graecorum Leu-

MARULLUS

bunus pleb. a Caefare a rep. remotus, ob intempeftivam adverfus eum libertatem.
v. Vell. II. 68. Suet. Caf. 79.

MAUSOLUS,

Tufc. III. 31. Rex Caris. magnificum fepulcrum uxor aedificat.
Att. XIII.

MAXIMUS,
Africae,

34. cognomen

Eg-

MASINISSA,
ejus religio.

Verr.

IV. 46. rex

natiorum.

de Seneft. 10. nonaginta annos natus adhuc valens eft animo et
de
ejus Jenetlute

Q^ Fnbius MAXIMUS,
Cunclator.

corpore.
vier

v.

Appian.
24.

in

Verrucofus, Ovicula, Brut. 19. Or. II. 67. Brut. 18. quinquies conful bello Pun. 11. Ta-

Punic.p. 39.

Weffeling. Obf. I.

Cre-

rentum
eft.

Drakenb. ad epit. De liberis ejus v. Buhcrius ad Scmn. 50. Scip. i.ftemma ejus babes ap. Sponium iit Mifcell. Ant. p. 145. MASO, ad Fam. IX. 21. cognomen familice

ad Epit. Liv. 48.

recipit. Brut. 14. orator habitus Verr. V. 10. ejus fapientia laudatur. Offic. I. 24. verfibus Ennii laudatur. ad

Fam. IV. 6. filium confularem ($>. F. Max. qui cum Ti. Graccbo conjul fuit)

Papiriae patriciae.

M.
ejfe

perdidit. add. Senect. 4. ubi filio pranomen tribuitur. Sed e duobus fihis conjularibus

MASO,
C.

Att. V. 4. Papirium Patum.

Corradus putat

L.

MASO, Balb. 23. fenator, accufante T. Coponio Tiburtino damnatur. C. MASO, (C. F. L. N.) N. D. III. 20. fontis deiubrum ex Corfica dedicavit. de
ejus fatis v. Liv. XXIX. 29. Btrgeri Echgarrum Corficum Diff. III. p. 11, 12. L. MASO, ad Fam. IX. 21. aedilitius. MA.VTANESOSES, Vat. 5. ejus regnum. £>uan>um e l. c. colligi potejt, fuit Numidia fin'thnum, Mauritania, opinor, pars. P. MATlNlUS, Att. V. 21. nepotiator, qui Salarainiis pecuniam credidit, et

M. pranomen fuit. Itaque aut de/endum, ut Langius vw/t, aut Q^ reponendum. vid. Drakenb. ad Liv. XXX. 26. Q^Tabius MAXIMUS, Servilianus. Or. I. 26. in familiam Fabiam e Servilia a ^.
nulli

Fabio dEmiliano adoptatus. conjul fuit. A. DCXI. nobilemque confulatum gefftt A.

DCXXVII. Qi Fabius MAXIMUS,
Pauli nepos.
Brut. 28;

uEmiliani Font. 12.

fi/.

L. Allo-

broges

vicit.

conful fuit

A.

DtXXXI.

vid. Fabius.

Q^MAXIMUS
in petitione

ELurnu!. Muren. 17. vincit

Scaurum.

propterea VI. 1.

contioverfiam

habuit.

add.

Q^Fabius

C.

ad Fam. VII. 15. homo dottiffimus et fuaviffimus. VI. 12. Caefarianus, Ciceronem diligit. Att. IX. 11. laudatur. auclor pacis. ad Fam. XI. 27. de eo cognofci poteft ex ep. 27. et 28.

MATIUS,

MAXIMUS, ad Fam. VII. 30. conful eflet cum Trebonio Jujfeclus Cafari ex Hijpania redeunti A. DCCVIII.
cum

C

mcritur prid. Kal. Januar.
quo in Vatin*.
1

Idem

ejl,

de

1.

Q.

MAXIMUS,
vivit. Incertum

Balb.
eft,

11.

exul Nucericc

quifuerit.

INDEX HISTORICUS.
Q.

MAXIMUS,

Verr. IV.
:

20. pro quj in

litcris,

fed

Graecis, faftidit Latinas, ar-

Gravian. hgitur
ranty?. equulei.

quinque maximi fue-

gutiis et dulcis orator, fed

parum
18.

ftudii

eloquentiae tribuit.

Att.

I.

M. Lu-

MECULONIUS,
Rornana
Gorio
;

20. homo de pltbe Maelonios et Mellonios invenio in lapidibus Donianis a Cl.

Flacc.

Jifana

lettio.

Cn. Pompeii uxores flupravit. MeneJaus, Pompeius Agaefi memnon. Balb. 2. Pompeii quaeftor bello
culli

et

Lucu/lus

editis.

fed

Meclonium Proculum

ap. Gruterum.

Seitoriano. ad Q^ Fr. I. 2. c. 5. Bibulo et Cafart Cnff. Vat. 14.

praetor

praetor
in

MEDEA
MEDUS,

Palatina, Ccel. 8. eft Clodia. OfF. I. 31. tragoedia Pacuvii.
:

Vatinium adefle jubet, quafiiontm

eum

MEGABOCCHUS,
interpretantur

Att. II. 7. de Pompeio fed Gronovius legebat, Megabacchus, quem P/utarchus, in Pompeio, infufpeftis conjurationis Catilinaria commemorat.

habiturus e lege Licinia Junia. Att. IV. 16, 18. enunciat paftionem, quam ipfe

MEGALENSIA, ad Fam II. 11. item, MEGALESIA, Harufp. refp. 11. de eorum
origine v.

Liv.

XXIX.
54.

I

4. ubi

o».

Duker.

adde

XXXIV.

MEGARICI,

Or. III. 17. Socratici philofophi, ab Euclide Megarico orti. Lucul.

42. eorum princeps dicitur Xenophanes : hac de caufa, quod Dialefticorum laqueorum, quomm erant fludiojifjimi, auftorem habebant Xenophanem, Eleatica fchola conditorem. MEGARISTUS, Qu. Fr. 1. 2. c. 2. que-

competitor Domitius cum CofT. Appio Ahenobarbo de Confulatu fecerant. ad Fam. XIII. 1. Athenis exulat de ambitu damnatus. Att. VI. I. de eo reftituendo Curio cogitat. De eo i>id. qua collegit Manut. ad ep. I. L. XIII. ad Fam. Cognomine Gemellus diclus,Ji eji is, qui XIII. 19. Patris exulaffe dicitur, quod 'videtur Manutio et Corrado. C. MEMMIUS, Q, Fr. III. 3. tribunus pl. fubfcribit P. Syllae accufanti A. Gabinium de repetundis et Pofiumum de rejiduis. P. Syllae privignus fuit. de eadem acet

et

cufatione

v.
3.

ep.

1.

cf.

Syll.

19.

pr.

Rab.
fuiffe.

Poft.

de Q^Cicercne propraetore. MEGILLUS, Lacedaemonius, Leg. I. 5. qui inducitur loquens cum Socrate apud Platonem in dialogo de legibus. MEGISTUS, Verr. IV. 26. Elorinus. MELA, Phil. XIII. 2. Antonii collufor.
ritur

intelligitur,

Ex eo, quod trib. pl.fuit, Memmiam fatniliam plebeiam
altero illo
I.

L. F. confunor. pr» Rabir. c. 3. accurate diflinguat. Ceterum filius C. Memmii, fratris L. Memmii, effe
dere 'uidetur

fed hunc cum

Manut.

c.

cum ad

<videtur.

MELAMPUS,
Leg.
II.

Atrei 13. Melampodis praedi&a.
III. 21.

N. D.

filius.

L.
P.

C.frater, Brut. 36. orator mediocris, accufator acer.

MEMMIUS,

MELANTHIUS
vitatis fuit.

Rhodius, Lucul.

6. dif-

MEMMIUS,
nam.
dia.

Caecin. 10.

teftis in

Csci-

cipulus Carneadis, in quo plurimum fua-

MENALIPPA,
N. D.
III. 21.

de Off.

I.

31. Accii tragce-

MELETE, de
MELISSUS,

Mufa ex

pri-

mis quatuor, natis Jove altero. Lucul. 37. Hoc infinitum et immutabile femper fuiffe et fore. Samius fuit, non philofophia magis quam rebus geftis clarus, Parmenidis difcipulus. v, Laert.

MENALIPPUS,
la.

Tufc. III. 9. Accii fabufed Bentleius legebat, Melanippus, Buherius autem Menalippa.

MENALIUS,
ni, ejus,

IX. 24.
SP.

et ibi

Metiag.
I.

MELIUS,

Catilin.
cf.

Ahala
8. 11.

interficitur.

a Q^Servilio Dom. 38. Amic
1.

N. D. III. 22. pater Vulcaa quo Vulcania; nominantur. T. Ampius ad Fam. XIII. Ampii libertus T. Balbi. 70.

MENANDER,

MENANDER,
Ciceronis.

ad Fam. XVI. 13. fervus

de Seneft. 16.

regnum

appetit.

C.

L. Memmii, Or. II. 59. Brut. 36. homo mordax, orator mediocris, accufator acer et acerbus. Or. II. 70. accufat Beftiam. Font. 7. de reScauri teftimonium petundis accufatur. in eum nihil valet. Catil. IV, 2. a Saturnino interficitur.

MEMMIUS, frater

MENANDER,

de cptim. gener. orat. 2. Fin. I. 2. poeta Comicus, notif/imus illet cujus praclara fragmenta extant. MENECLES Alabandenfes, Orat.. II. 23. Brut. 95. Orat. 69. Orator et rhetor Afiaticus celeberrimus, quem tota Alia imitabatur. Audivere ipfum L. Craflus orator et Cicero puer. Fratrem habuit

€.

MEMMIUS,

L.

Jil.

Brut. 70. perfeftus

INDEX HISTORICUS.
Hieroclem, ejufdem Iaudis oratorem. argutus et fententiofus fuit.
ruit
7.

de
.

quo

-v.

Brouih.

ad

Tibull.

MENEDEMUS,
omne bonum
cernitur.
eo <vid.

f

Eretricus.

Lucul.

42.

MESSIDIUS, Qu.
P.

in

mente

ponit,

qua verum
Eliacus. de

MESSIENUS,
Rom.

Fr. III. i.c. 1. ad Fam. XIII. 51. eques

Phadonis

dificipulus,

MENEDEMUS,

Laert. II. \z$. fiqq.
I.

C.
Athe-

Or. nienfis, tempore L.

19. rhetor

Crafli.

MENEDEMUS,
MENELAUS, ad
Agamemnonis

Phil. XIII. 16.

Gneculus
&c. &c.

civitate donatus.

Herenn.

III. 2t.

MESSIUS, Att. VIII. 11. familiaris Pompcii. Sen. p. redit. 8. Trib pl. P. Lentulo Spinthere Cof. legem tulit de Ciceronis falute. Att. IV. 1. legem fcribit, qua Pompeio claflem, exercitum, pecuniam, et majus imperium in rrovinciis dedit,

frater.

ac ipfi pra:torcs et proconfules

MENELAUS

Marathenus, a Marafho antiqua Phcenicum urbe. Brut. 26. rhetor Gr*cus, cujus opera C. Gracchus in orationibus fuis uti putabatur. MENELAUS, Verr. III. 85. Entellinus. MENIPPUS Stratonicenfis. Brut. 91. princeps oratorum Afiaticorum, tempore Ciceronis.

habebant. ib. 15. legatus Caafaris, e legatione revocatus et accufatus, a Cicerone defenditur. METELLA, Att. XI. 23. Bofio et Corradt
<videtur fellex Dolakella: et JEfopi.

METELLINA,

Att.

I.

13.

eft oratio

Cire-

ronis contra i^. Metellum Nepotem.

METELLI
Acad.
I.

cognofiien
<vid.

Ca^ciliorum. de Stem-

MENIPPUS,
pea:

2. is,

a quo MenipA.

mate Metellorum

Burm. ad

Vcll. II. 3.

Satyra dicuntur. de quo <vid. Gell. XIII. 39. Macrob. /.7, II. &c. eum imitatur Cicero.

Flacc. 40. Ita Grutervs e Codd. Pall. dedit, cum ante in <vulgg. ej)~t

METELLUS,

Q^
efje

Et mamftflum

efl

ex contextu, Jermonem

Verr. III. 87. MENOCRITUS, ad Fam. I. 9. Grascus, Lentuli Spintheris libertus. MENOECEUS, Tufc. I. 48. oraculo edito mortuus eft pro patria. Creontis fi/ius, ap.
Eurip. in
Phnettifjis.

MENISCUS,

de Metello Cretico.

EJus autem pr<v-

nomen
C.

Q^

eft,

non A.

METELLUS,
DCLI.
pro

Q^Macedonici quartusfiJ.

Caprarius. Quirit. p. R. 3. in Senat. I 7. Cenforius. Fuit Cenjor cum Numidico A._

MENON,
Attici,

Q;
Or.

Tufc.

I.

MENOPHILUS,
bibliotheca.

24. Iiber Platonis. ad Att. IV. 8. fervus
eft

intercedit.

II.

Metello Numidico exule 66. ei tarditatem in-

genii objicit Scipio.

quo Cicero ufus

in inftruenda

L.

MENTOR,
Gr<e<v.

Verr. IV. 18. fculptor et cseI.

lator, cujus Theric/ea <vafa laudantur. <v.

ad h.

inprimis Plin.

XXXIII.

12.

MENULA Anagninus,
MERCURIUS, N.
plures.

Dom.

30.

D.

III. 22.

Mercurii

Calvus, Macedonici frater. teftimonium in Q^ Pompeium nil valet. Confulfuit A. U. DCXI. L. METELLUS Diadematus, Maced. fil. Sen. p. Red. 15. ad Quir. 3. pro Numidico intercedit. Conful fuit cum j^. Sc<s<vola $j F. A. U. DCXXXVI. Diadema-

METELLUS
7.

Font.

ejus

tus diclus
<v. itt

eft

a diademate, quo caput

obli-

MERULA,
L.

Corneliis.

Rufus. ad Fam. V. 19, 20. XIII. 26, 28. XVI. 4, 9. Att. VI.
3, 4. quasftor Ciceronis.

MESCINIUS,

gare folebat, ulceris alicujus tegendi caufa : Gr. Atfftptw. Plin. XXXIV. 8. et Dia-

dematum
rum
huttc

et

Diadumenum

appellat.

Cete-

ca<veant tirones,

ne audiant eos,

qui

M.

Valerius

MESSALA,

tor.

eeronem confulfuit. Syll. 14. prxtor. Harufp. refp. 6. pontifex. Att. I. 13. vehementer fevere

qui biennio poft CiBrut. 70. qualis ora-

Diadematum cum DalmaticO
et

confunfiit

dunt

pro uno habent, cum Dalmaticus
Macedonici
filios

t)ia.dematifiraterpatrue/is. Scio Plin. VII.

44.

inter

commemorare

contra Clodium agit. ib. 14. valde laudatur. ad Fam. VIII. 4. abfolutus de ambitu, paulo poft condemnatur. de eo intelligendus eft locus pro S. Rofcio 51.

Dalmaticum : fied ibi reponenda eft leclio, quam fiere omnes libri habent Diadematis pro Dalmaticis. <v. Harduin. adh. I. et C/.
Gefiner.

Chreft.

Plin. p.
et

M. MESSALA

Niger, Syll. 6.

Dalmaticis
habent.

retinent,

217. qui tamen pro uno utrumque

MESSALA,
laudatur.

ad Brut. 15. juvenis, eximie Eft is, qui fub Augufto incla-

An

Cenjor fiuerit, dubitari <video.
Cenfior fuit

L. Metellus quidam

cum

Ctt,

Tom. X.

0.

:

INDEX HISTORICUS.
Domitio A.
tiius

DCXXXVIII. ad
ejje

h. a.

Sigo-

Q.

METELLUS,
Brut. 74.

Baharicus,

putat,

Metelli Calvi filium, qui
conful fuit.

A.

cum T. Flaminio

Maced. F. Conful, A.

reat.fed qucd negat Dalmaticum Cenforem fuijfe, ejus caufa b<rc eft, quod Dalmaticum a Diade-

U.

DCXXXIV.
ncn
.

DCXXX. de Div. I. 2. ejus filia Ci-cilia. Q^METELLUS, L. Cal<vi fil. Numidicw,
a
<vidoriis de

fugurtha

reportatis.

Brut.

mato
1I. 3

di/cemebat,

ut

Burm. ad

Vell.

35. de republ. dicebat fatis bene. ful cum M. Silano, A.

ConSext.

DCXLV.

L;

METELLUS
Conf.

lius,

XXXIV.
e

Dalmaticus, L. Calvi ficum L. Ccrta, A. U. DCVerr. I. 59. de ejus manubiis

IV. 57.

Dalmatis, Cailoris aedes extrudta. Metelli porticus. Verr.

Verr.
I.

55.

Cluent. 42. Cenfor cum Cn. Domitio. v. in Diademalo. add. Valer. M. VIII. 5. I.

L.

METELLUS,
LXXXIII.)

Pifon. 4.

Q^Marcii

col-

lega in Confulatu A. DCLXXXV. Att. I, in Verr. 9. pranor Siciliae (A. DCteites

in

Verrem

retinet, et

accufationem impedire conatur, de quo multa in Verrinis quere/ee, in primis L. II.

M

Efi pater Cretici. fratres ejus funt Q^ et Aft. I. in Verr. 9, 10. Q^ Conful

(A. U.
anno.

DCLXXXIV.) M.

prxtor eodem

L METELLUS,
pl.

Att. IX. 6. X. 4. trib. pene interfe&us efl juflu Cxfaris, quod ei fape intercederet. Ejus focrus

Clodia.

47. L. Saturninum a cenfu prohibet. Cluent. 35. Dom. 31. Sext. 16. lege Saturnini ejicitur, quod in ejus legem jurare Quir. p. Red. 3. in Senat. 15. nollet. &c. revocatur, deprecante filio et tota familia, et quidem Planc. 28. lege Q^. Calidii. ad Fam. I. 9. poft exilium fraclo animo fuifle dicitur. Balb. 5. de repetundis accufatus, quantum fidei habuerit. Att. I. 16. ejus tabulas judices nolunt infpicere. Verr. IV. 66. noluit laudatione fua juvare fororis virum, L. Lucullum. Arch. 3. Or. III. 18. &c. Qi METELLUS, %. Numidici filius, Pius. Or. II. 40. Quir. p. R. 3. in Sen. p. R. 15. patris .exilium pie luxit, et pro eo populum deprecatus eft ; unde tt Pii nomentulit. Balb. 2. 17. contra Sertorium bellum gerit. Syll. 25. in profeclione in Hifpaniam a C. Cethego vulneratur. Planc. 29. gratus animus in Q^ Cali-

M. METELLUS, AcL
prxtor,
ejus ludi gladiatorii.

I.

in Verr. 9,

10.
1.

dium.

A. DCLXXXIV.

Att.

II.

C^ METELLUS Scipio, de Har. Refp. Pontifex. De eo cape ad Fam. XII. 2.
Metelli Pii filius ado/tivus.

6.
eft

Q^METELLUS,
cum

L. fil. Brut. 14. Conful L. Veturio Philone A. DXLVTI. et Diiiatcr anno Jequcnte. De ejus oratione in laudem Pattis, et de patre ipfo t vid. Plin. H. N. VII. 43. Q^METELLUS, £. fil. L. nep. Macedonicus, Murcn. 14. de Pfeudophilippo triumphat. Dr. 21. quatuor filios Confulares habuit, nempe Quinturn Balearicum, qui cum Flaminio Conful fuit, L. Diadematum, Marcum collegam Scauri in Confulatu, et Caium Caprarium, qtii candidatus Ccnjulatus erat, eum moreretur pater <vid. Plin. VII. 13. et 44. add. Harduin. Em. L. et duasfilias, non tres <v. Perizon. Hifi. Atiim. c. 15. Dom. 47. avus P. Servilii Ifaurici, et proavus P. Scipionis. Ejus bona a C. Atinio Labeone trib. pl. confecrantur, fine fraude ejus. Font. 7. in Q^Pompeium fruftra teitimonium dicit. cf.

Q.

METELLUS
Afcon.

Nepos, Balearici F.

<v.

ad Cornel. I. Rab. Perd. 7. Att. ll. 6. legem Caeciliam Didiam fert. Con~ fulcumT. DidioA.U. DCLV. Quir. p.
R.
nut.
3.

Sen. p. R. 15. de cognomine
Corn. L.

<v.

Ma-

ad

Q^ METELLUS Creticus, Calvi abnepos. A&. I. in Verr. 9. Conful cum Hortenfio. A. U. DCLXXIV. Flacc. 13. Cretam
vincit.
<v.

Dio
29.

Cajf.

XXXVI.
19.

Sallufi.

B. C.

Att. I.

/. 8. legatus

mittitur ad Gallias civitates, ne fe

cum

Helvetiis jungant.

Q^ METELLUS
nep.

Celer,

Nep.

fil.

Balear.
orator,

Brut.

89.

non

ille

quidem

tamen non infans, trib. pl collegis C. Curione, Q. Vario, C. Carbone &c.
fed

auditus a Cicerone juvene. Celer. Celeris Q.

METELLUS
ad
c.

fil.

major.

de Amie. 21.

Oflic. I.

25. inter
inimicitise

*um

et

Atricanum minorem
I.

Afcon. pro domo.
<v.

Cornel. 7.

et

Manut. ad Or.

fine acerbitate.

56. Ox.

Ejus etiam 48. &c.

fit

mentio Br.

Metelli fis/nmate

47. ubi tamen turbat in hujus : ad Or. pro Sext. 62.
23. prcetor, Ci-

Catil. 1. 8. II. 3. Syll.

INDEX HISTORICUS.
cerone Confole, deleftum habet contra Catilinam. Pif. 4. Conful defignatus, cum
Fin. II. 3. fapientem fe ab Epicuro appellari patitur. Tufc. II. 3. ejus libri no«

L. Afranio, privatus auttoritate fua ludos Compitalitios fieri prohibet, et rem obtinet. Att. I. 17. Conful defignatus reftftit publicanis, Afiaticam Iocationem induci poftulantibus. ad Fam. V. 1. cum Cicerone expoftulat de fratre Nepote tribuno ab ipfo in Senatu oppugnato. Galliam provinciam obtinet ex pratura. Att. VI. 3. ad Fam. VJII. 8. accufat M. Servilium. Coel. 14. Clodiam uxorem habet. c. 24. ejus mors, venenum accepiffe indicat. laudatur. Brut. 70. qualis orator.

METRODORUS,
METUSCILIUS,
peianus.

Jeguntur, nifi ab Epicureis. quare Lampfacenus diclus ft, cum Athenienfs ejfet, <v. Jonfium I. 2. 6. Menag. ad Laert. X. 22.

ad Fam. XVI. 20.
Att.

VIII.

12.

Pom-

MIDAS,

Tufc. I. 48. pro Sileni capti mifftone quid muneris acceperit. de Div. J
36. II. 31. puero formics tritici grana in os congerunt.

MILO,

Crotoniates. Seneft. 9, 10. Fat. 13.
15. poft tribunaLentulo Spinthere et Metella

ejus vires.

T. Annius MILO, Mil.
Nepos,
trib.

Q^

METELLUS
1, 2.

Celeris min.fr.

ad
;

tum, quem
Cojf.

gejjit

Fam. V.
Coff.

pl. Silano et

Muretia
<vid.

in Senatu

oppugnatur a Cicerone
/. 48,

quem
Dio

ante ipfe oppugnaverat. de guo

49. Br. 70. qualis in dicendo fuerit. fuit Conful cum Lentulo Spitttbere. Sen. p. R. 10. inimicitias cum Cicerone deponit, neque interCajf.

XXXVII.

cedit Lentulo, atque etiam de Cicerone refert et fert. Dom. 47. ejus avus effe di-

P. Clodius de vi. ad a Cn. Pompeio defenditur. Att. IV. 3. ejus cum Clodio contentiones. Off. II. 17. ei honori fuit, gladiatoribus emptis reip. caufa Clodii furores comprimere. ad Fam. II. 6. confulatum petit. Hoc ipjo tempore Clodium interfecit. de quo <vid. argum. or. pr. Milcne. De
facit

reum
I.

Fam.

;.

ejus exitu -v. Vellei. II.

68.

Dio XL. p.

Macedonicus, qui tamen ejl aba<vus. METO, Att. XII. 3. et 51. fuit debitor Ciceronis, quod ex altero loco ep. 51. fatis clare apparet, fed quia i/iud tardum nomen
citur

141./

MILTIADES,

Fin. II.

21. Tufc.

IV. 19.

ejus tropaja. Sext. 67. ejus calamitas.

MINDIUS

annum Metonis appellat. Dicebatur enim annus Metonis per pro<verbium pro hngo tempore. proprie autem annus Metonis eji cyclus unde<viginti annorum, qui Metonem aj-

erat, ludit in nomine, et diem Jolutionis

M. MJNDIUS,

Marcellus, ad Fam. XV. 17. ad Fam. V. 20. XIII. 26. frater Mefcinii Rufi. negotiator.

MINERVA,
nerva;.

Nat. D.

III.

23. plures
ibid. 24.
I. 5.

Mi-

ibid.

Coria,

Arcadibus

culta,

quadrigarum inventrix.
logia.

etymoII.

tronomum auclorem habebat. *o. Diodor. S. XII. p. 94. add. Manut. Quarf per epiji. 1.6. METRA, ad Fam. XV. 4. homo apud

MINOS,

rex Cretee. Tufc.

41.

14.
i.

Offic. I. 28.

MINOTAURUS,
Cal<vifius et

ad Fam. XII. 25

e.

Ariobarzanem
18.

gratiofus.

Taurus, qui hoc nomine perfrinI.

METRILIUS PHILEMO,
libertinus <videtur,

ad Fam. VII. pro quo Manutius conjiciebat, M. j^milius, cujus tnentio eji apud Afconium in Milonianam. Rutgerjius autem Var. Lecl. III. 2. ma<vult Metilius. Or.
I.
1 1
.

guntur.

MINUCIA MINUCIA

gens, Verr.

45.

porticuf, Phil. II.
qui de Scordifcis

34.7?/-«^
triumphavit .

a Minucio,
Vell. II. 8.

METRODORUS Scepfus,

Car-

MINUCIUS,

Verr.

I.

45.

neadis auditor. Orat. II. 88. Tufc. Qu. I. 24. divina fuit memoria. de qua add. Plin. VII. 24. ad quem locum <v. Harduin.

MINUCIUS

Em. 80.

ubi
1 1
.

et

de <etate ejus.

Idem

Plin.

Magius, Att. IX. 13. a Pompeio de pace mittitur ad Cxfarem. Cn. MINUCIUS, ad Fam. XII. 25. in Africa out apud i^. Comfcium aliquid muneris tenuit,

XXXV.
L. Pauli

excellentem picloretn Juijfe, et

aut proprium imperium habuit.
Bafilus.
Offic.
<v.

liberos trudi<vijfe tradit.

L.
ini-

MINUCIUS,
Qui cum Cafare
VI. 29.
<vtd.

III.

18.

METRODORUS
tium
et

Chius.

Lucul. 23.

in Galliajuit.
Bafilus.
18.

de

B.G.
A.

libri

de natura.

Democriti dijcipulus
Atbenienfis,

etiam,

Hippocratis magijier.
Epicureus,

Q^ MINUaUS,
DLVI.

Brut.

Conful,

METRODORUS,

INDEX HISTORICUS.
Q^MINUCIUS,
31. eques
in

Rufus. Verr.

II. 28.

IV.
teftis

duodecim
Off.
2.
II.

fcriptis lufit.

Lattdatur praterta

Rom.

in Sicilia negotiator.

MITHRIDATES,
Flaccum.

Flacc. 17. Phryx.

MITHRIDATES,
poft

rex

Ponti,

Lucul.

1.

Alexandrum maximus, quid de L.

Lucullo judicarit. Verr. II. 65. ejus ftatuam etiam, cum bellum contra ipfum gerunt, Rhodii non dejiciunt. de to multa in Or. p. L. Manilia C5r. de familia Mitbridatis <v. Reinef. Epijl. ad Hofm. tt Rupert. ep. 21, p. 65.

4. Nat. D. III. Topic. 4, 8. ad Fam. VII. 10, 22. &c. Hic eji is, qui, ut Pomponius ait, pri~ mus jus Civile fundauit, qui primus banc fcientiam infamiliam Muciam intulit. Duos fratres habuit ite/n JCtos, P. Craffum Mucianum, Or. I. 37. Brut. 26. et Q^augurem : Jed hunc tantum patruelem : quod tenendum ef legentibus notam Gr&iiii ad de Hujus P. fil. Q^Afa? ProOffic. II. 13. etiam conful JCtus fuit. de eorum Jurijpru13.

Att.

XII.

MNASISTRATUS,
tinus.

Verr. III. 46. LeonIII.

dentia

MNEMOSYNE,
MNESARCHUS,

Nat. D,
Stoicus.

21.

mater
P.

et opinionibus extat Balduini libellus de Juris Prud. Muciana. <vide de iis ttiam Pompon. Orig. Jur. £. 39, 41. tt ibi Rup.

novem Mufarum.
Or. I. 11, 18. Panaetii auditor, neminem oratorem putabat, nifi fapientem. cf. de Fin. I. 2. Lucul. 22. M. MODIUS, Verr. II. 48. eques Rom. MOERAGENES, Att. V. 15. VI. 1. Afianus, quocum Attico controverfia fuit de
fervo.

MUCIUS, P. F. %. N. P. Pron. Brut. 56. frater P. Craffi : ejus libri. Eji P. Craffus Mucianus, de quofupra, frater P. Murii naturalis, <vid. Brut. 26.
Sext.
21.
folus

O^ MUCIUS,
tur.

in

Caftra

Porfenaj venit,

eumque

interficere cona-

Q^MUCIUS,
26.

Rhodius, Br. 19. Att. II. 1. Scc. Apollonius Molo, de quo fupra. MONETA, Nat. D. IIL 18. Dea, Jmo. de Div. I. 45. quare Juno fic appelletur. Att. VIII. 7. MOPSUS, Nat. D. II. 3. de Div. I. 40. Arj;ivorum augur. ad Fam. XVI. 18. Manuiius vtahbat, Matho f. M. Otho.
eji

MOLO,

F. ^. N. P. Pron. Brut. de repet. contra T. Albucium dixit. Amicit. 1. gener Laelii. ad eum fenem deducitur Cicero puer, qui nunquam ab ejus latere difceffit. Conful fuit A. DCXXXVI. Balb. 20. de jure
<£.

augur.

praediatorio
10.

non refpondet. Phil. VIII. Marfico yalde fenex et infirmus, tamen quotidie, fimulatque luceret,
bello

MOTHO,
MUCIA,

conveniri poterat,
erat.

et

primus
fcfr.

in

curia
I.

Verr. II. 21. fejius dies in Afia infitutus in honorem J^, Mucii, qui Afiam
aquifjimo imperio rexerat.

C^MUCIUS,

P. F. P. N.

Offic.

32. in jure civili excelluit. II. 16.

om-

nium moderatiflimus, cum L.
Att.
I.

Craffo aedi-

MUCIA,

ad Fam. V.

2.

12. Cn.

litate funftus eft, et reliquis

magiftratibus

Pompeii uxor, qui cum ea divortium fecit. Nepotis et Celeris Metellorum foror. quare ita dicatur, difputat Manut. ad ep. z. ad Fam. L. V MUCIAE, Brut. 58. Lxlix C. F. filis?, C.
.

prater tribunatum
10.

et

Ctnfuram. Verr. II.
Att.

Africam
folos

juftiffime lexu.fed,
v.

V.

Laelii neptes.

Mucia. ad Fam. I. 9. Planc. 13. publicanos inimicos habet, quod eos in provincia coercuerat. Div. in Caecil. 17. pro praetore juf17.
tiflimo
tifex

novem menfes.

P.

MUCIUS
PRON.
ferr,
5.

Scavola,
II.

P.

F.

Q^ N.

P.

nomen
Or.

ejus dicitur.
I. 3.

Amic.

1.

Pon-

Herenn.

13. Or. II. 6. 12.

M.

Fin. II. 16. Trib.

pl.

Confule Caspione

ut de

Tubulo

quaeratur. Att. XII.

quentiflimus et fimus. cf. Brut.
in

peritorum eloeloquentium juris peritifjuris

39.

Offic. III. II, 15.

quibus Coff, tribunus fuerit. praetor fuit P. Furio et Sext. Atilio Coff. Dom, 53. PGntifex M. Brut. 28. acutus et coL. Calpurpiolus orator. Verr. IV. 49. nii Collega in Confulatu A. U. DCXX. Dom. 34. fegnior in republ. gerenda putatur. Naficre faftum SCto probat. cf. PJunc. 36. Or, I. 48, 50. optime pila et

Confulatu cum Craffo, A. DCLVIII. legem Muciam Liciniam tulit. <v. Ind. Legg. Biut. 89. Ciceronis in Jure Civ. praeceptor. S. Rofc. 12. in funere Marii a C. Fimbria vulneratur. Nat. D. III. 32. ante fimulacrum Veft.c trucidatur,
fc.

in curia Hoftilia a

Damafippo

prae-

tore. Vell. II. 26.

INDEX HISTORICUS.
Q^ MUCIUS, Q^
Fam.
III.

5. Att.

Ahenobarbo et tium partium defenfor.
3. II. ult.
<v.

Q^N. de hoc cape ad IV. 16. tribanus pl. Appio Pulchro Cojf. optimaF.
cf.

L. Luculli. ib. 1. Conful cum D. Silano creatus, ambitus accufatus a Servio Sulpicio et Catone, defenditur a Cicerone
Confule.
P.

Q^
an.

Fr. III. 2,

Pighius

ad

DCXCIX.
poie<v. c.

MURENA,
fed

Brut. 67. mediocri ingenio,
<v.

Ex
rit,

his facile

Muciorum Jietmna confici quod digejjit retle, cum a multis,
tnale

magno

ftudio, literarum ftudiofus.

MURENA
Varro.
farum.

Varro, ad Fam. XIII. 22.

Pighio,

digejiutn

ejfet,

Rupertus

ad

III. 7. Hic eji etiam ad lefiio. Jana g. Ji Q^MUCIUS Mancia, Offic. I. 30. in fermonibus effecit, ut unus de multis vide-

Pcmpon. de O. J.

MUSAE, N.

D.

III. 21. tria

genera

Mu-

Fam. IV.

MUSCA,

MUSTELA
C.

retur.

MULCIBER,
L.

Tufc.

II. 4.

MUMMIUS

Att. XII. 40. Numijius, Anagninus, dejfcariis M. Antonii triumnjiri. Phil. II. 4, 41. V. 6. XIII. 2. Att. XIL 5, et 44.

VII. Verr. I. multas Achaiae et Bceotia; urbes fubegit. Att. XIII. 6, 30, 32, et 33. qui ejus decem legati fuerint. Brut. 22. Cenfor cum Africano minori A. DCXI. Brut. 25.
orationes reliquit. Off. II. 22. abftinentiffimus.

Achaicus, Conjul, A. DC21. Corinthum delevit, et

MUSTIUS,
nus.

Verr.

I.

51. eques
<vid.

RomauElian.

MYRMECIDES,
V. H.
1.

Lucul. 38.

17.

MYRO,

Herenn. IV. 6. Or. III. 7. ftatuarius pra;ftans. Verr. IV. 60. ejus bucula. 43. ApoIIo. 3. Hercules &c.
Nat. D. III. 38. ejus mors vindicatur. Oenomai auriga a Pelope inter<v.

MYRTILUS,
Quadratus, Sext. II. Tricum P. Clodio. de falute Cicerofeclus,

L.

MUMMIUS
lunus pl.
nis ad
1 1
.

Hygin.Jab. 84.
Att.

Senatum refert. Manutius ad Sext. Ninnius legendum cenjet, et ita habet
:

MYRTILUS,
vi

XV.
N.

13.

XVI.

11. fer-

nomen.

Dio XXXVIII. p. 79
aliis Ciceronis
locis.

ita appellatur etiam

vid.

in L.

Ninnius

;

/^MUMMIUS
num
confecrat Cereri.

dejendit

Pighius ad an-

DXCV. Dom.
et

48. P. Clodii bona

NAEVIUS
tor,

Turpio, Verr. II. 8. quadrupla-

M,
P.

MUMMIUS,
M.

Pompeio
pori

MUMMIUS,
homo.

Verr. III. 53. prastor Cn. Craffo Coff. Orat. II. 67. cuivis temFrater

Rom. de conventu Mamertino. SER. NAEVIUS, Brut. 60. a Curione decivis

fenditur.

SEXT. NAEVIUS, Quint. 1. &c. praco, cui cum P. Quintio controverfia. gratiofus

SP.

MUMMIUS,
Achaici.

Achaici.

Brut.

apud Syllanos, ad quos a Marianis

25. orationes reliquit. Stoicam Philofophiam tenuit. Att. XIII. 6. legatus fratris

defecerat.

NAEVIUS,
quemjape

T.

MUNATIUS, ad Fam. X. 12. eft Plancas Burfa. Catil. II. 2. focius Cati*linae.

Orat. II. 63. poeta comicus, Brut. 15. de tempore mortis ambigitur.
citat Cicero.

NANNEIUS,
Sylla.

Att.

I.

16.

profcriptus a
16.

L.

MURCUS,
2.

ad Fam. XII. 11. Att. XII. Imperator et proconiul in Afia. <v.

NANNII,
L.
I.

Pet. Conf. 2.
legity

Manut.ad ep.

ad Att.

Nanneii.

Statius.

C.

NASENNIUS,
Brut. 8.

municeps Sueffanus. ad

C.

Liciniafamilia plebeia. Mur. 7. ubi de majoribus C. et L. Murense <vicfendum. Jrater ejus, pro quo eji
e

MURENA,

L. F.

oratio,

Mur. 41.
Pater. Verr.
I.

L.

MURENA,

NASICA, <vide in Scipio. L. NASIDIUS, Att. XI. 17. Pompeianus. CN. Otacilius NASO, ad Fam. XIII. 33.
eques Romanus.

35.

naves
3.

civitatibus Afiaj imperat.

Manil.

de

L. Oftavius

NASO, Q^Fr.

I. 3.

c.

3. ne-

Mithridate triumphat, a Sylla revocatur. Brut. 90. bello civili Syllano periit. L. L. F. Mur. 7. ejus avus et proavus praetores fuere. ibid. 9. legatus

gotiator in Afia.Jui//e •uide/ur. P. NASO, Phil. III. 10. provinciam a

M.

MURENA,

Antonio affignatam recufavit. Att. XII.
»7«

.

INDEX HISTORICUS.
Q^NASO.

NATTA,

Cluent. 53. practor, qui eaufie Cluentii praefuit. Flacc. 21. praetor Afiae. Hos duos Nafones P. et £>. prtftermifit HeinJius in Catalogo Nafonum, ad Ovid. Epifi. l e Pinariis, de Div. I. 12. it. II.

NICETAS,
veii.

ftare dicit,

Lacul. 39. omnia folam terram circa axem moPythagoreus, quem alii Hicetam iioSyracufius,

cant.

NICIAS

20. ejus fimulacrum ex aere. Mur. 35. laudatur. L.

NATTA,

Idem

poftea Pontifex, quo praeeunte domum -Ciceronis confecravit Clodius. Dom. 4$.
de eo intellige Att. IV. 8.

Ad

hunc

refert

Curtius, ad Fam. IX. 10. Att. VII. 3. it. XII. 26. Grarnmaticus, quem Cicero in Cilicia fecum habuit. Att. XIII. 28. a Dolabella arceflitur ; ad eum, auclore Cicerone, proficifcitur. De loc» ad Fam. VII. 23. dubitat Broukhuf. ad
Sueton.

Urjinus nummos, in qufbus Natfa? cognomen.

de

ill.

Gramm.

c.

\\.

an ad Gramttif\

NAVIUS,

de Fav.il. R. p. 207. Attius. v. Attius.

maticum pertineat. NICO, ad Fam. VII. zo.
Naucratites,
difci-

medicus,

NAUCRATES,
Orat.TI. 23.
rt.

Erythraus
III. 44.

•nzXvpxyleK fcripfit.

Ifocratis

NICO,

pulus, hiftoricus.

Hic

ejl,

qui

cum Theo-

Verr. V. 30. nobiliffimus pirata, a P. Servilio captus.

pompo

et Theodeile interfuit agoni de laudibus Maufoli dicundis ab Artemijia infiituto.

NICOCLES,
in Arato.

Tjrannus.

Off. II.
eft. <v.

Arato Sicyonio oppreifus

23. ab Plutarch.

njid. UJfer.

ad

a.

3652.
Teius, Democriteus,

NAUSIPHANES
D.
I.

N.

NICOCREON,
V. Anaxarchus.
'filius.

Tufc.

II. 22.

Rex Cypri.
Ariftotelis

26.

Epicuri magifter, ab eo con-

temnitur. Pyrrhonis auditorem <vocat Sext. Empir. adv. Math. init. Laertius Democriti proocm. Sext. I 5. <v. Fabric. ad Sextum l. c.
cf.

NICOMACHUS,

Fin. V.
Brut.
18.

5.

NICOMACHUS,
v. Plin.

piftor.

de eo
in

Menag. ad Laert. X.

8.

H. N.

XXXV.

10. et

Junium

NEOCLES, N.
nici pater.

D.

I.

26. Pamphili Plato-

NEOPTOLEMUS,
NEPTUNUS,

cognomen Pyrrhi, Achilttsfilii. Or. II. 37. Tufc. II. 1. philofophari ait fibi neceffe effe, fed paucis. OfF. I. 10. Thefei precibus commotus Hippolyto equos immifit. N. D. I. 23. Neptuni filius dicitur de homine

NICOMEDES, NICOMEDES,
niae.

Catal. Artific. |
'Temnites, Flacc. 18.

Verr. I. 24. Rex BithyPrufia filius et parricida. NICOSTRATUS, Cluent. 62. fervus Oppianici.

P.

NIGIDIUS
5.

Figulus,

Syll.

14.

petit
c.

praeturam Cicerone Cof. Qu. Fr.
prsetor.

I. 2.

immani, fe<vo,
h.
I.

latrone.

<vide

Da<vies.

ad

C. NERO,
TIB.

Verr.

I.

Claudius

NERO,
c.

19. prator Afiae. Livia? ante Augufium

maritus. ad
lafpina

Fam. XIII. 64.
<v.

Att. VI. 6.
et

Att. II. 2. judices adeffe cogit. VII. 24. a Domitio Corfinio Capuam mittitur. ad Fam. IV. 13. exuli fpem Cicero facit redeundi Romam. de eo <v. Rutgerf Var. L.lll. 16.

petit Ciceronis filiam.

Manut.

Ma-

NILUS,
nomcn,

ad l.

De

eo <v. Sueton. in

Tib. 4.

Att. XI. 12, 23. fervi aut liberti nifi <vox corrupta eji.

Orat. II. 61. diftum cujufdam. Neronis NERVA, ad Fam. X. 18. vid. Lavus Cifpius. Nernsa futit e Liciniis : de quibus
fupra.

NERONIANUM,

NIOBE,
L.

Tufc.

III. 26.

Quadratus, Att. X. 16. Sext. 31. poft redit. in fen. 2. Kalend. Juniis de Cicerone revocando retulit nullo diffentiente,
illo

NINNIUS

ipfo anno,

quo expulfus
v. L.

NESTORIUS,

ad Fam. VI. 11. pro quo

eft.

alii

legunt,

Mummius.
II. 21.

Mum-

Gra<v. Veftorius^ familiaris Ciceronis.

mius Quadratus.

NICANDER
bus

Colophoniusy

Or.

I.

16.

de

re-

NIPTRA,

Tufc.

fabula Pacuvii et
23. pater Bacchi

Rejpkit ad yivfytxk, qua ab Eufiathio ad Homer. et Scbol. Ariftoph. laudantur. <v. Fabric. B. G. III. 26. NICANOR, Att. V. 3. fervus Attiei. NICASIO, Verr. IV. 51. Ennenfis Senator. NICE, Verr. V. 31. uxor Cleomenis Syraf ufani, Verris meretrix.
rufticis lcripfit.

Sophoclis.

NISUS, de N. D.

III.

cujufdam ex Thyone.

Q^NOBILIOR, M.
ftudiofus,

F. Brut. 20. literarum
civitate donavit, curo,
<v.

Ennium

Triumvir coloniam deduxiffet.
•vius

iiKFul-

Nob.

INDEX HISTORICUS.
NODINUS, N.
norum
XVI.
;

D.

III.

20.

Deus Roma-

NUMITORIA,
uxor patris

Fregel/ana,

Phil.

III.

6,

proprie fluvius prope

Romam.
ad Fam.

M.

Antonii.

Q, CONSIDIUS NONIANUS,
tatus. ei

C.

NUMITORIUS,
Roman.
in

12. e gente Nonia in Confidiam adop-

Verr. V. 63. agro Taurominitano.
Pullus.

eques
II.

decemit Senatus Galliam citeriorem, Caefari adimendam.
Suffeiias.

Qi NUMITORIUS
Fregellanorum

Inv.

34.

M. NONIUS
et

Att.

VI.

i.

Cretse

Cyrenarum proprator.
e

C.

NORBANUS,

Juniis. Orat. II.

21,

25, 47, et 48. qui tribunus pl. Q^Servilium Caspionem a Cimbris viftum omni-

conjurationem contra Romanos prodidit.cum ad caufam apud L. Opimium praitorem dicendam evocatus efTet. v. L. Opimius. NYMPHAE, Milon. 27. earum aedes, in
princeps

qua erant

tabula? cenforias.

bus modis vexavit, ideoque accufatus
a P. Sulpicio

eft

NYMPHO,
I. 2.

Verr.III. 21. Centuripinus.

Rufo Tribuno
Oratore,

pl. defenfus

a

M. Antonio
Hic
eji,

cujus

quseftor

fuerat.
civis.

OfF. II. 14. feditiofus

et inutilis

ad Q^ Fr. de Q^Cicerone queritur. NYMPHODORUS, Verr. IV. 22. Agric. 2.

NYMPHO COLOPHONIUS,
gentinus.

qui poji Confubcum L.. Sci-

pione A.
II. 25.

DCLXX.

a

Sylla <viclus

rji.

Vell.

NYMPHODORUS,
ripinus.

Verr.

III.

23. Centuinterflci-

C.

NORBANUS,
Siculus.

Verr.
4.

Verr. V.

49. prator Siciliam otiofam
III.

NYSA, N. D.
tur.

III. 23.

aBaccho

habuit.

NYSIUS,
ad Fam. XIII.

Flacc. 25.
;

cognomen Bacchi,y^

L.

NOSTIUS ZOILUS,
Or.
II.

Graviana habet

Dionyfus.

NOVIA,

46. libertus L. Noitii. Cluent. 9. uxor Oppianici.

NUCULA, NUCULA,

62.
5.

O,

NUMA

VIII. 9. XI. 6. XII. 8. de Septemviris Antonii. POMPILIUS, Leg. II. 22. humatus eft, ubi. Tufc. IV. 1. Pythagoreus male exiftimatur. Or. II. 37. ante Pythagoram vixit. Or. III. 51. dottiflimus.
Phil. VI.
Syll. 7.

SERV. OCELLA,

ad Fam.
ad

II. 15. VIII".

7. Att. X. 13. et 15.

OCTAVIANUS,
XV.
12.

Fam. X.

XVI.

8,

n,

14.

eji

33. Att. C. Oclavii

rex peregrinus.
eji

Macedonia pratoris fil. naturalis, pofi Octavianus appellatus, cum eum C. Cajar adoptaffet.

NUMERIUS

pratnomen Auriorum, Clu-

Dicitur etiam interdum Oclavius,

entiorum, Fabiorum, Furiorum csV. <v. in Num. Fabius Piftor. NUMERIUS, Verr. III. 23. Centuripinus. NUMERIUS Aurius, <v. Aurius.

ut

ad Fam. XVI. 24. v. C. Cafar Ocla-

<vius.

CN. OCTAVIUS, Cn.

NUM. NUM. NUM.

Cluentius. <vid. Cluentius.

F. Off; I. 39. quoniam praeclaram asdificarat in Palatio domum, honorem confecutus eft. ibid; pri-

Fabius Piflor,
Furius.
<vid.

<v.

Fabius.
artis peritus.
II.

Furius. de Or. III. 23.
Att.

eques Romanus, cantandi

mus ex ea familia Conful. Phil. IX. 2. homo novus. in legatione ad neppteni Antiochi regis, a Leptine quodam Laodiceie interficitur
:

Num. NUMESTIUS,
24. amicus
Attici.

20,

22, et

eique propterea ftatua

in roftris pofita. add. Plin.

XXXIV.

6.

NUMERIUS Quintius, NUMERIUS Suffucius,
Ti.

v.
<v.

Qu.
Suff.

qui tamen

faclum

Popillii

Antiocbum

M.

NUMICIUS, NUMINIUS, Verr.
nator.

Off. III. 30. trib.

pkb.

IV. 51.

Ennenfis Se-

NUMISIUS Tiro, Phil. II. 4. XII. 6. NUMISIUS Mujiela, v. in Mujida. NUMIUS, Or. II. 63. divifor. NUMIUS, Font. 5. de cohorte M. Fonteii,
aut portitor.

cum hujus legatione Hard. ex h. I. Ciceronis. Ein. I. 7. Conful (A. DLXXXVIII.) cum L.Manlio Torquato. CN. OCTAVIUS, M. F. Cn. N. Brut. 62.
<virga circumfcribentis

confundit, frujira defendente

NUMITOR,
avus.

Herenn. IV.

34.

Romuli

eloquentia abfuit. ibid. 60. Curione, A. DCLXXVII. II. 28. ejus dolores. Fin. CN. OCTAVIUS, Cn. F. Nepos Cn. ejus t qui cum Torquato Conf. fuit. Pater Conful
a
forenfi.

Conful cum C.

fuit cum T. Annio A.

DCXXV.

pro Planc:

INDEX HISTORICUS.
21. acdilitiam repulfam tulit. Brut. 47. in confulatu A. DCLXVII. fe eloqucntem praeftitit. Harufp. R. 25. cum Cinna collega diflentit. Catil. III. 10. Cinnam collegam ex urbe ejicit. Tufc V. 19. caput praeciditur juffii Cinna; colleg*.
pl.

A.

DCLXXII.

frater L. Oflavii Li-

guris.

M. OCTAVIUS,
III.

4.

fectus.

Cn. F. M. N. ad Fam. Appii Pulchri legatus aut praead Fam. VIII. 2. petit acdilita-

Ab

hoc
I.

O&avianum bellum
2.

dicitur

de
7.

tem cum Coelio, minime gratiofus fuit. Att. V. 21. aedilis curulis, M. Marcello
et

Div.

Nat. D.

II. 5.

&c.
I. 1.

CN. OCTAVIUS, Qu.
quomodo
2. c. 2.
liftores

Fr.

c.

M. OCTAVIUS,
dam,
P.

Servio SuJpicio Coff. Phil. XI. 2. Marfus qui-

Quinto Fratri ad imitandum proponitur:
et accenfos coercuerit,

quo Dolabella legato

ufus eft in

Syria vexanda.

cum Macedoniam
Att. II.
cap,
3.
1 •

regeret, ex pratura. it. ep. vocatur vicinus Ciceronis. add.

Suetonii codices multi in Augujio

Balbus, Cluent. 38. Senatorjuris peritimmus. Vereor, ne in pranomine 'vitium ftt, P. pro L. <vid. L. Oftavius.

OCTAVIUS

appellant

Caium, quod preenomen

etiam infcriptio exhibet ap. Gruter. p. 225. a Pighio ad annum DCXCIV. allata, in qua dicitur C. F. C. N. C. PRON. pater Augufi. Nempe, ut pojleri ejus Oilavii
qui primus Conful fuit

OCTAVIUS
OEDIPUS,

Mamilius, Att. IX. 10. a Tarquinio expulfo contra Romam excitatur. de quo vid. Livius II.

iS.fqq.

Fat. 13. &c. Laiiflius.

Cnei

dicli, fic qui

a

OENEUS,
ter.
1

Tufc. Qu.

II. 8.

Dejanir* paIII.

fratre Caio

Caii appellati videntur, ut difcernere familias in promptu effet. Et ut Drakenb. ap. Liv. XXXIII. 23. pro
orti Junt

OENOMAUS,
2
.

ad Fam. IX. 16. Tufc.

fabula

Accii.

C. Ottavius

reponit

Cneus, quod

is

fuit e

A. OFFILIUS, ad Fam. VII.

Caius familia confulari ; fc quia ex equefiri famirefcribendum videtur, Fuit ex familia Oclavia equejiri, liafuit. qua a Caio, Cneii Confulis primi fratre, originem repetebat de tota familia <vid.
in hoc noflro
:

21. Att. XIII. 37. JCtus, cujus etiatn Ulpianus mentionem facit Digefi. LV. \. de eo vid. Dodweilus in Append. Pra?l. Catnden. p.

780.

OFILLIUS, ad Fam. XVI.
ceronis.

24. treditor Ci-

Sueton.

I. c.

Forte idem

cum pr&cedente.
I.

CN. OCTAVIUS,
homo

ad Fam. VII. 9. et 16.

obfcurus, familiaris Trebatii. L. OCTAVIUS, Cn. F. Cn. N. Verr. I.

OILEUS, Tufc. OLYMPIAS, de

III. 29. Ajacispater.

Div.

23. peperit Alex-

50. Conful A. U. DCLXXVIII. cum C. Aurelio Cotta. L. OCTAVIUS Balbus, Verr. II. 12. juris
peritiflimus.

andrum ea nocte, qua Dianae Ephefiae templum conflagravit. Magorum de ea
re refponfum.

ONASUS,

Segeftanus. Verr.

V. 45.

OPAS, N. D.

Ligur, M. fiater, Verr. I. 48. trib. pl. cumfratre A. DCLXXII. L. OCTAVIUS Nafo, ad Q^Fr. I. 2. c. 3. L. OCTAVIUS Reatinus. Br. 68. audax magis, quam paratus in dicendo, adolefcens mortuus eft.

L.

OCTAVIUS

Davies, Phthas, Vulcanus ^Egyptiorum nomine, Nilo natus, cuftos ^Egypti. <v. Jablonjiy Pantheon jJZgypt. L. I. c. 2. p. 45.
III. 22. pro quo recJe

OPHIUCHUS,
L.

M. OCTAVIUS
pl.

cum Tib. Graccho,
I.

Cecina. Brut. 25. Tribun. eique adverfatur
<u.

42. fidus. 34. eo pra> tore de conjuratione fufpeclis Fregellanis caufam apud eum dixit princeps eorum Numitorius Pullus, qui cum feditionem
II.

N. D.

OPIMIUS, £.

F. Inv. II.

in tribunatu et poft. ubi

Corradus.

N.
a

prodidiflet,
natae,

ab Opimio Fregellae oppugacceptae et dirutae
II. extr. et Vellei. II.

D.

38.

ei

abrogatur

tribunatus
et

in deditionem
cf.

Graccho.

funt.

Agrar.
2.

6.

M. OCTAVIUS, Cn
Luculli.J
Br. 62.

F. (aqualis L.

M.
elo-

Catil. I.

ei

refp. permittitur in fedi-

legem frumentariam
a
forenfi
II.

tione C. Gracchi. Br.
folutus

Semproniam abrogavit.
quentia abfuit. OfF.

34. a populo abde caede Gracchi. a Gracchanis

21. largitio ejus

modica

et reip. tolerabilis et plebi necef<v.

judicibus fublatus eft, cum contra ftudium populi ftetiflet. cf. Pianc. 28. Or.
II.

faria fuit.

Leges Frumentaria.

25. C.

Graccho

interfetto,

cum congeffii t

M. OCTAVIUS,

Ligur, Verr.

I.

48. trii.

fulatum, quem A.

DCXXXIII.

de-

INDEX HISTORICUS.
pofuiffet, reus fadtus eft ad

populum

a P.

ORESTES, Tufc
20. &c. amici

III.

5. furiofus.

Fin.

1.

Decio tribuno pleb. defendit C. Carbo conful. Brut. 83. ab eo vinum Opimia-

exemplum.

CN. ORESTES,

num
litore

dicitur. Sext. 67. fepulcrum ejus in

Dyrrhachii.

ex Aureliis, pro Planc. 21. in petitione tribunatus pleb. repulfam tulit. Off. II. 17. ei prandia in feraitis

O^ OPIMIUS, Orat. II. 68. conful DXCIX. O^ OPIMIUS, L. F. Q. N. Verr. I.
fenator,

A.
60.

accufatus

eft

apud C. Verrem

honori fueadoptatus. unde Cn. Aufidius Oreftes diclus eli. Con~ ful fuit cum P. Lentulo Sura, A. DCLre.

decums nomine magno Dom. 13. a Cn. Aufidio

praetorem, quod in tribunatu interceffiffet contra legem Corneliam. Hic Qpimius is efi, qui trib. fuit L. Oclavio et C. Cotta
Ccjf.

XXXUL
L.

A.

DCLXXIX.
Veientina,
Trontentina,

OPIMIUS,
SP.

Antius.

Att. IV. 16. judex. v.

Grav.
P.
fibi

OPIUS, five, ut Gravius vult, OPIUS. Phil. III. 10. provinciam
XIII. 28.

ab Antonio datam recufavit.

OPPIA, ad Fam.
uxor.

M.

Mindii

ORESTES, Brut. 28. Conful cum M. Lepido, A. DCXXVII. De L. et C. Ortfte L. F. v. in Aurelius. ORESTILLA Aurelia, ad Fam. VIII. 7. Catilinae amica. M. ORFIUS, ad Fam. VII. 5. nomen hominis Cafari in Gallia commendati. ORION, de N. D. II. 44. fidus. ORITHYIA, Leg. I. 2. ab Aquilone fublata
:

Frechthei, Athenienfis Regis, filia.

OPPIANICUS,
cognomen.

Cluent. 4.

eft Statii Albii

ORODES,

ad Fam.

XV.

1,

Att.

V. 18.

rex Parthorum. v. Arfaces.
13. VIII. 7. X. 4. fce-

OPPII, Att. VII.
ueratores.

OROETES, ORPHEUS,

Fin. V. 30. Praetor Darii.

CN. OPPIUS,

Quir. p. redit. 5. generum Sex. Atilium Serranum tribun. pl. P. Lentuli relationi de Cicerone revocando intercedentem ab interceffione revocat. L. OPPIUS, M. F. Flacc. 13. eques Romanus. ad Fam. XIII. 43. negotiator Philomelii.

D. I. 38. eum negat fuiffe carmen Orphicum a Pythagoreis Cercopi cuidam tribuitur. ORPHEUS, ad Fam. XIV. 4. fervus CiAriftoteles
:

N

ceronis.

ORPHICA,
chi.

de N. D.

III.

23. facra Bac-

OSACES,

M. OPPIUS, M.
VIII. 8.
P.

F.

Terentina.

ad Fam.

Or. pro P. Oppio. Fuit Cotta, qui cum L. Lucullo Conful fuit, Bitbyniant obtinuit, et bellum adverfus Mithridatem male gejjit. <v. Patricius
Fr.

quafior

OPPIUS, M.

Att. V. 20. dux Parthorum (Pacori nomine, nondum ephebi. v. Dio Caff. XL. p. 133.) magna auftoritate, vulnus accipit a Caffio, ab Antiochea fugatur, quo vulnere paulo poft periit. CN. OTACILIUS Nafo. v. Nafo.

L.

OTHO

e

Rofciis,

Mur.

19.

Iex ejus

ad Fr. Or. pro Oppio. OPPIUS, ad Fam. II. 16. magiftratus fpem habet. Att. V. 1. Caefaris amicus. C. Sergius ORATA. Fin. II. 22. Off. III. 16. emit a M. Mario Gratidiano aedes.
Or.
P.
I.

grata equitibus. Att. XII.

37, et 38. v.

Lex Rofcia.

OVIA, Att. XII. 21, et OVIUS, Att. XVI. 1.

24. C. Lollii uxor.

39. fcribttur Aurata.

ORBIUS,

Brut. 48. auditor

T. Juventii
magiftro.

P.

in jure civili, non inferior Flacc. 31. praetor in Afia.

T. PACAVIUS, Mil.

27. eques
16.

Romanus.

ORBONA,
credita.

N. D. templum Romae fuit

III.
:

25.

Dea, cujus

M. PACCIUS,
tici.

Att.

IV.

hofpes At-

orbitatem avertert
et

C. C.

ORCHINTUS,

p.

Cluent. 34.

53.

L. Junius PACIAECUS, ad Fam. VI. 18, Hifpanus, civitate donatus, Oefarianus.
vid. Hirt. de Bell. Hijpanico. 16.

collega Ciceronis in praetura.

ORCININUS,
M.
Ciceronis.
et

Petit. Conful. c.

amicus

PACIDIANUS,
M. PACILIUS,

nomen fit cum pracedente. Cod. Palat* Corchivius :
Verecr, ne idem

de optim. gen. orat. 6. Tufc. IV. 21. gladiator apud Lucilium.
Verr.
II.

38, et 40.
I.

Forte

ejufdem hominis.

PACILIANA

domus. Att.

14.

Tom. X.

R

.

INDEX HISTORICUS.
PACONIUS, Q^Fr.
fcurus, qui
I. i.

de

Q^

c. 6. homo obCicerone propraetore

26.

C. Fannii. Or.

I.

11.

Mnefarchi.
eft.

Off. II. 22. laudat Africani abftinentiam.

queftus erat

PACORES, XV. i. Att.

W

Att. IX. 12.

apud eum honoratus
7.

de

PACORUS,

ad

Fam.

Div.

I.

3. et

item

V. 18. Orodis regis Parthorum filius. ad Fam. XV. 3. cum eo nupta regis Armeniorum filia. *\ Orodes. Hic cft, qui pojl a Ventidio viclus A. DCCXV. periit. Dio Cciff. XLlX.p. 464. M. PACUVIUS, ad Herenn. II. 23. Poeta tragicus, Jioruit poji Ennium. cujus nepos
fuit. de Amic. 7. Lalii amicus et hcjpes.

doftor,

difcipulus

42. Antipatri,
II.

Pofidonii
a

Stoicis
;

degeneravit in

PAEAN,

Verr. IV. 57. nomen Apollinis. Orat. I. 59. hymni genus in Apollinem. Verr. IV. 57. ejus fignum in templo JE-

de divinatione rifit enim avium j^ntum, et aftrologorum praedi&a. Off. II. 14. ei placer nonnunquam verofimile, etiam fi minus fit verum, defendere. Tufc. I. 32. animum mortalem fta*uit. Nat. D. II. 46. dubitat, an mundus fit igni interiturus. Offic. I. 2. III. 2. de officiis accuratiffime difCe. itentia

putavit, in
ditur.

fculapii.

quo tamen aliquid reprehenpraetermifit locum de duobus honeftis, utrum honeftius. OfF.
Offic. I. 43.

SEXT. PAEDUCEUS, vide Peduceus. PAEONIUS, Q^ Fr. III. 3. rhetor valde
exercitatus et bonus,
Jies filii.

quo

ufi

funt Cicero-

PAETUS,

ad

Fam

IX. 16. cognomen famiet

opinione populari Iocupopularibus et ufitatis. de Off. II. 5. negat ducem belli aut principem domi magnas res et falutares fine hominum ftudiis gerere poffe.
II.

10.

cum de

tus eft,

ufus eft verbis

lia Papiria. Cluent. 26.

./Eliorum.

Off.

II.

17.

theatra,

porticus,

nova

PAETUS,
eji,

Phil.

XIII.

16.

Graeculus, a

Caefare civitate donatus. in vulgatis edd.
Petrus.

PALAEMON,
cothese
:

N. D.

III. 15.

filius

Leu-

Deus marinus. PALAMEDES, ad Herenn.
20.

II.

19.

Top.

M.

Lollius

PALICANUS,
pl. Cn, Lentulo et

Verr. II. 41.

Tribun.

L.

Gellio Ccjf.

Att. I. 1. et 18. Brut. 62. concionibus turbulentis aptiffimus. De cognomine <u. Burman. ad Quintil. IV. 2. PALLA, Ccel. 10. nomen hominis, cui M.
Ccelius bona eripuifie dicebatur.

templa, non probat. Fin. IV. 9. ad Q^ Tuberonem de dolore patiendo fcribit. Att. XIII. 8. ejus liber de providentia. Leg. III. 6. de magiftratibus. PANISCUS, N. D. III. 17. de Div. I. 13. Panifci caput extitifie faxo diffiffo fingit Carneades. C. Vibius PANSA, C. F. C. N. ad Fam. VIII. 8. Trib. pleb. M. Marcello et Serv. Sulpicio Coff. ad Fam. XV. 17. in Gallia citeriori M. Bruto fuccedit. Phil.
19. Conful cum Hirtio. ad Fam. X. 33. exercitus ejus ad Mutinam conciditur, et ipfe ex vulneribus moritur. cf. ad

V.

PALLAS,

antis,

N. D.

III. 23.

pater

Mi-

nervae cujufdam, a

filia

interfettus.

PANURGUS,
men.
eft.

Brut. 3. Phil. XI. 9. laudatio ejus. p. Q^Rofcio 10. fervi no-

PAMMENES,

Brut. 97.

longe eloquen-

tiffimus Graecias,

quo M. Brutus ufus

PAPIA, ad Fam. XVI.

Or. 30. Demofthenis ftudiofiffimus. men//oPammenis quoqueft ad Att. V. 20. VI. 2. nefciot an ejujdem, PAMPHILUS, LiUbatanus, Verr. IV. 14.

24. femina e gente Papia plebeia. PAPIA, Cluent. 9. uxor Oppianici. PAPIRII, ad Fam. IX. 21. olim Papifii
difti.

de familiis Papiriis patriciis et plein

PAMPHILUS, N.D.
ditor,

I.

26.

Platonis

au-

beiis tota epiftola,

qua illud

notabile, ip-

quem Epicurus Sami

audivit, et

fum Papirium Patum

ignorajfe,

patricios

tamen magnifice contemnit.

PAMPHILUS,
Hujus

Orat. III. 21. rhetor Graelaudant etiam Ariftot. cus. et Quintil. III. 6. add. Ind. Rhet. II. 23.
Tt^nijv

Papirios fuijje CN. PAPIRIUS,
L.

Verr. I. 12. eft Cn. Carbo, proconful Gallias quaeftore Verre, it. Agrar. III. 2. vide in Cn. Carbo.

Lat.

in infula.

PAPIRIUS
diftator

Crajfus,

PAMPHILUS, PANAETIUS,

Att- VII.

2.

fervus

Attici.

A.

CDXV.

ad Fam. IX. 21. et deinde Confol
IX. 21.

Off. I. 26. •prseceptor. et Brut.

Rhodius, Stoicus. Or. I. 11. Scipionis Africani majoris
30.
Rutilii.

cum Duillio, A. CDXVII. L. PAPIRIUS Curfor, ad Fam.
magifter equitum A.

Brut.

CDXV.

I

NDEX

HISTORICUS.
T.

L.

PAPIRIUS Fregellanus, Brut. 46. Tib. Gracchi P. F. astate difertiffimus Latii. orationem in fenatu habitam reliquit pro
Fregellanis ccloniifque Latinis.

PATINA,

Milon. 17.

Lar.uvinus, P.

Clodii famiiiaris.

PATISCUS,
XII. 15.
tor

Cilix. ad Fam. II. 1,1. ejus opera utitur Ciccro Proconful. VIII. 9.

L.

Conful A.

PAPIRIUS Muoillanus, ad Fam. IX. 21. CCCIX. et Cenfor fuit cum

cum

Claffi in Afia praeeft. proquaefLentulo, Spintheris filio, et Tu-

terum Pigbius
ratn.

L. Sempronio Atratino A. CCCXII. Cead A. CCCX. refcrt cenfu-

rulio,

miffus a fenatu, quod interfefto Casfare conjuratos in Capitolium profecutus erat.
<v.

Pi<rhium

Patus, Att. I. 20. donat Ciceroni libros Serv. Claudii fratris. Ad etimfiant epijiola Lib. IX. ex quibus intelligitur, eum Epicureum, et bomimm doclum facetumque fuiffe. L. PAPIRIUS, Verr. IV. 21. eques Romanus, negotiator in Sicilia. L. PAPIRIUS, Potamo, Verr. III. 66. fcriba Verris. cf. III. 60. M. PAPIRIUS, Mil. 7. eques Romanus a P. Clodio in via Appia interficitur, pro Dom. 19. frater Sext. MX\\ Liguris, tribuni plebis.

L.

PAPIRIUS

PATRO,

Epicureus, ad

ad A. DCCIX. Fam. XIII. I.

ceroni familiariffimus. Att. V. ii. &c.

CiPhasdro fuccedit.
16. 17.

PATROCLUS,
•vult legi,

Tufc.
e

II.

Davftut
fuit
pofi
II.

Patrocles,

Q^ PATULCIUS, Quaftor A. DCCIV. Humfc.
putcm.

Codd. MSS. Att. XIV. 18.
ir.telligi

L.

PAULUS,

Macedonici Pater.

Orat.

87. qui ad Cannas male rem geffit. Di vin. II. 33. cecidit pugna Cannenfi cum exercitu. Offic. III 32. Conful cum Var-

rone A.

O^PAPIRIUS, Dom.
au&or
C.
legis Papiriae.

49. Tribunus pleb.

enim fuerat A. DXXXIIII. cum <vio. Habuit tres filios. L. M. i£.

DXXXVII. fcundum, primum M. Li<v.

Li<v.

PAPIUS,

Off. III. 11.

male

fecit,
<v.

qui

XXIII. 30. de
49.

ejus morte <v.

eundem XXII.

peregrinos urbe uti prohibuerit.

lndd.
tri-

LL. PARALUS,
thenienfes

L. ^Emilius
Verr. IV. 60. heros, qui
ftruxit. ejus

PAULUS,

cani minoris pater naturalis. Brut.
fertus.

Macedonicus, Afri20. di-

remem primus
H. N. VII. 56.

imaginem Ade eo
<v.

magni

faciunt.

Plin.

PARHEDRUS,
hedri nomen
Gruter. p.

ad Fam. XVI. 18.
etiam
in 7.

Par-

eji

Infcriptione ap.

CMLXIX.
0<vid.

PARILIA,
dicuntur.

Att. IV. 10. de Div. II. 47. Solemnia in honorem Palis, unde et PaMia
<vid.

ad Fam. IV. 6. Tufc. III. 28. duos feptem diebus filios amittit. Brut. 19. ejus filium adoptat Africani majoris f. de Div. I. 46. II. 40. Conful iterum, omen, quod ei a filia iEmilia offertur, cum ei bellum Perficum mandatum effet. Off. II. 22. omni Macedonum gaza potitus eft.

Verr.

I.

Fafi. IV. f 21. fiqq.
I
.

te fuperavit.

Mur.

Drakenb. ad

Li<v.

XL.

phus. Tufc. V.
derit,

21. Perfen vi ac virtu14. de Perfe. trium40, quid Perfae refponnollet.

PARIS,

Orat. 49. Nat. D. III. 38. Att. I. 18. Paris <vocatur Memmius, quia Luculli et Pompeii uxores Jiuprwverat. PARMENIDES, Lucul. 23. negat fciri
poffe aliquid. verfus ejus
ibid. 37. ex igni

cum

in

triumpho duci

L.

F. Vatin. 10. qusftor Macedoniai, laudatur. Mil. 9. Calvino ct Meffala Coff. prxtor, competitorem P.

PAULUS, M.

non boni funt.

Clodium habuit. &c. ad Fam. VIII.
Conful

4.

omnia

gigni.

N. D.

I.

Deum effe continentem ardore lucis 1 1. orbem, qui ccelum cingat. Lucul 5.

PARRHASIUS, PARRHASIUS,
liffimus.
cet.
<v.

Flacc. 22. Trallianus. Tufc. I. 2. piftor nobitt

Marcello. ibid. 10. provincia; nimis cupidus. 11. C. Curionem habiturum comitia impedit, fervando de ccelo. Phil. XIII. 6. Pompeium, Cn. filium, hortatur, ut cum fuis copiis ad

cum C.

Junius in Catal. Ptitorurm
III.

Artif.
19.

Mutinam eat. ejus Fam. VIII. 8. XI.
lbid.
reficit,

19. ad

mentio fit quoque ad A«. IV. 13.

PASIPHAE, N. D.
de Div.
L. Junius
I.

Perfeidis

filia.

17.

43. ejus fanum in agro Laconico propter urbem.

novam

bafilicam ^Emiliam veterem iocat. de quo add. Lipfi ad

PATIETUS,

ad Att. XII.

2.

v.

Tacit. A. III. 72. et 15. ubi <v. Harduin.

Plm. H. N.

XXXVI.

Paciacus.

TAULUS,

Pif.

17. per ludibrium appellatitr

R

2

INDEX HISTORICUS.
L. Pi/o, Macedoni/c procon/ul ab silmilio illo Paulo Macedonico. PAUSANIAS, Lacedtemonius. Top. 20. Off. 1. 22. rebus geftis imperium Lacedaemoniorum propagafle putatur. PAUSANIAS, Aiabandenfis. ad Fam. XIII.
illa

propylaea conjecerit. Off.

I.

30. auculla

toritatem
hilaritate.

fummam
Verr.
I.

confecutus

eft fine

PERICLES,

33. Ephefxus nobilis,

Romam

evocatur.

PE^IPATETICI,

64.

PAUSANIAS,
Q^PEDIUS,

fuiffe videtur. ibid. III. 7.

ad Fam. VIII. 8. libertus Lentuli Spin-

theris libertus.

Tufc. IV. 17, et 19. &c. eoruin de affettibus fententia refellitur. Off. I. 25. laudant iracundiam, Cicerone improbante. N. D. I. 7. Fin. III. 2, 12, et 13. re, an verbis, a Stoicis difcrepent.

Att. IX. 14. Caefaris legatus. Planc. 7. aedilitatem cum Cn. Plancio petiit. Hic eji fine dubio, qui a Ca/are coheres Oclaviano /criptus, legem Pediam contra Ca/aris percufibres /cripfit, de qus Sueton. Cte/ 83. Ner. 3. fcsV.

PERSA, PERSA,

de Div. II. 40. v. Per/es. de Div. I. 46. catellus L. Pauli,

PERSAEUS, N.
tor.

ex quo omen accipit L. Paulus. D. I. 15. Zenonis audiIII. 19.
filia

C.

PEDUCAEUS,
in praelio

ad Fam. X. 33. Mutinenfi, duce Panfa,
Flacc. Att.
I.

interiit

PERSEIS, de N. D.
mater Pafiphaes.

Perfei,

fuit le-

gatus Panfae.

PERSES,
28. eques

Verr.
fil.

I.

21.

rex

Macedoniae,

L.
S.

PEDUCAEUS,
manus.

Ro-

Philippi II.
tur,

a quo Perficum bellum dici-

PEDUCAEUS,

SEXT. PEDUCAEUS,

4. Sexti pater. Sext. F. Verr. I.

7. Senator. ad Att. VII, 13, 14, et 17. Sextus, nude dicitur. ad Fam. VIII. 14. abfolvitur. Verr. II. 56. praetor cenfet Siciliam. Fin. II. 18. praetor Sicilia.-,

quod efi Macedonicum /ecundum. Tufc. V. 40. Paulum precatur, ne i» triumpho ducat. N. D. II. 2. ejus viftoria nunciatur a Tyndaridis.
II.

PERSEUS, N. D.
ejus
filia.

44. fidus. III. 19.
6. orator do&iflifloruit,

C.

PERSIUS,
<vid.

Orat.

II.

cgregium ejus facinus.

mus, qui temporibus Gracchanis
Brut. 26. ei tributa

PELEUS, Orat. III. 15. pater Achillis. PELIAS Rex, ad Herenn. II. 22.
PELIAS,
Orat.
III.

efl oratio,
I.

quae
3.

fub C. Fannii nomine erat. Fin.

58.

Theffaliae rex, a filiabus

Neptuni filius, Medeae fraudi-

M. PERPENNA,

fi<ve potius

PERPERNA,
nam
fic in

ut habent Manutius, GrcT-vius.

bus interfe&us. PELOPIDAE, ad Fam. VII. 28. filii Pelopis, h. I. Cte/ariani, mali ci<ves. PELOPS, Tufc. II. 27. equos a Neptuno
obtinet.

nummis, et /afiis Capitol. <vid. Grav. ad Rofc. Com. 1. et Drakenb. ad Liv.
27. Or. II. 65. judex in judicio Aculeonis a Gratidiano accufati. Con/ul A. DCLXI. Verr. I. 55. Cenfor. Q^ Rofc. 1. inter judices fedet in caufa Q^ Rofcii comoedi. PESCENNIUS, ad Fam. XIV. 4. Ciceroni in exilio bene facit. M. PETILLIUS, Verr. II. 2g. eques Romanus, negotiator in conventu Syracufano.

XLIV.

PENELOPA, N.
rii,

D.

III. 22.

uxor Mercu-

Panis mater.

M. PENNUS, M.

F. Brut. 28. in tribunatu agitavit C. Gracchum, pater fuit Conful cum Q^iElio. Off. III. 11. peregrinos exterminavit eamque ob caufam
reprehenditur.
12.

{'KRDICCAS, Tufc. V.
ni<r,

Rex Macedofilius,

Q^ PETILLIUS,
Milonem.

pro Mil.

16.

judex in
bonis

Archelai pater.
Brut.
11.

PERICLES,
Anaxagorae

Xanthippi

PETISSIUS
fuis effufis

Urbinas.

Phil. XII. 8.
fe

difcipulus,

do&rinam cum

ad

Antonium

applicuit.

eloquentia forenfi prinius conjunxit. Orat. II. 22. orationes cjus extiterunt Cicero40. collegam nis reprehendit. Orat. praetura in Sophoclem oratoribus przeftiterit. Off. ceteris 4. cur Demetrio PhaleII. 17. reprehenditur a

ibid. XIII. 2.

M. PETREIUS,
tus,

temporibus.

Off.

I.

Catilinam

Sext. 5. C. Antonii legaperfequitur. ad Fam.

XVI.

12. legatus

Pompeii in Kifpania.

Att. VIII. 2.

PETRUS,

Phil. XIII. 16.

W*/»P;etus.
de Div.
I.

reo,

quod tantam pecuniam

in prjeclara

PHAEDRUS,

Or.

I.

7.

37.

:

INDEX HISTORICUS.
&C
Platonis Dialogus
;

qui

a Phadro
ama<vit,

PHIDIAS,

dicitur,

quem

<vehementer

Plato

Laert. III. 29.

Or. II. 17. Tufc. I. 15.' Or, 71. &c. fignum Minervae fecit, in cujus clypeum inclufit fimilem fpeciem fui,

PHAEDRUS,
moriens

ad Fam. XIII. 1. Epicureus, Patronem, ne «edes Epicuri alienari finat. M. Ciceroni puero, ut philofophus, poft, Philone cognito, ut vir bonus et iuavis probatur. Carus
obteftatur
eft

quod nomen

infcribere

non

liceret.

PHIDIPPUS, Dejot. 6. medicus Dejotari. PHIDITIA, Tufc. V. 34. convivia Lacedxmoniorum,
curgo.

de quilus

<v.

Veterum

loca de iis <vide

Suidam in Lyapud Meurf.
nomenfervi

Attico.

Att. XIII. 39. ejus libri quiI.

Mifc. Lacon.
Attici.

I. 9,

10,

dam. Laudatur ttiam Fin. V. 1. N. D. 33. Phil. V. 5. ejus fil. Lyfiades. PHAETHON, Att. III. 8. ad C^Fr.I.

PHILADELPHUS,

Att.

I.

n.

4.

PHILADELPHUS
PHILARCHUS,
nus.

Annius. Phil. XIII. 12.

nomen
pinus.

fervi.

pra?torius, beneficio Cacfaris.

PHALARGUS,
PHALARIS,
Div.
I.

Verrin.
III.

V. 40.
6.

Centuri-

Offic.

tyrannus. de

23. matris fomnium. Verr. IV. Pif. 18, &c. ejus taurus : (a Tima-o 33. inter fabulas relatus ; male : ut docet Dio-

Verr. IV. 12. CenturipiV. 34. Haluntinus. PHILARGYRUS, ad Fam. VI. 1. libertus A. Torquati. Att. IX. 15. fervus aut
libertus Attici.

PHILEROS, nomen
Fam. IX.
15.

fervi.

pro Corn.

I.

ad

XIII. p. z\\.) Offic. II. 7. Agrigentini in eum impetum faciunt. PHALEREUS, de Div. II. 46. v. Demedor.
Sic.

PHILINUS, Verr. III. 34. Herbitenfis. PHILIPPUS, Alexandri pater, Offic. II. 14,
15. ejus
epiftola ad

trius Phalereus.

filium, ut oratione

PHAMEA,
gellii

ad Fam. VII. 24. libertus, Tia<vus. Att. IX. 9. moritur. ad Fam.
1. libertus

multitudinem
nibus.
I.

fibi conciliet,

non

largitio-

IX. 16. Att. XIII. 49. PHANIA, ad Fam. II. 13 III.

26. filium fuperat facilitate et humanitate, a filio fuperatur rebus geftis

Appii Pulchri.

PHARNACES,
nat

cum Csfare

Dejot. 5. contra eum pugDejotarus. cf. Att. XI.

21, 22. ad Fam. XV. 15. de btllo hoc Cafaris cum Pharnace <v. Hirtius de Bell.

V. 14. Lacedzemoniis minatur per literas. Att. I. 16. omnia caftella expugnari pofie dicebat, in qua: afellus auro onuftus afcenderet. de Fat. cavere in capuio 3. jubetur oraculo,
et gloria. Tufcul.

quadrigulas.

PHARNACES,
librarius.

Alex. ^i^.fqq. Eji Mithridat.s filius. Att. XIII. 30. 44, fervus

PHILIPPUS,
Maced.
I.

rex Macedcnia, quocum bellum
efi.

I.

gefium
II.

Invent.

I.

12. Verr.

21. a Flaminino vincitur. cf. Phil. XI.

PHEMIUS,
ficus,

Att.

V. 20,

zi.

VI.

1.

mu-

Ejus etiam mentio apud Quzdium Amor. III. 7. 61. PHERECRATES, Phthiota, Tufc. I. 10.
cornicen.

19, 33. Offic. II. 14. AnFilii <vocem qui non concoquebant, quod fciebant, hunc Philippum, De7.

Agrar.

tigoni

filius.

metrii

efji,

non Antigoni _/?/?'««>, ejecerunt

inducitur in Dicaearchi libro de animo. PHERECYDES, Tufc. I. 16. Syrius, »0»

fed

refiituerunt pofi e Manut. ad h. I. Fuit

MSS.

viri docli.

<v.

autem Philippus Ana<i-

Syrus, ut efl in edd. plerifque. de Div. I. Pythagora: magifter, haufta de pu50. teo aqua terrae motum praedicit. Tufc. I.
16. primus dixit animos efie fempiternos. Vixit regnante Ciceronis gentili Servio Tullio. Hic efi phyfecus Pherecydes, is, qui primus Tkeologus ejl appellatus. PHERECYDES, Or. II. 12. Hiitoricus antiquior Herodoto ; qucm cave cum phyHijioricus, Athefico et theologo confundas.
nienfis fuit,

tigoni ejus, qui Dofon dicitur, filius pri<vig-

nus.

Nam
effet

mortuo Demetrio, cum puer
efi ejus

huc

Philippus, tutcr facius

An-

tigonus Dofon. Is paido pofi matrem Philippi duxit, et tulelam Pkiiippi Japienter gejfit

&c.

<vid.

Jufiinus

XXVIII.

3.

PHILIPPUS, Verr. III. 34. Herbitenfis. PHILIPPUS, Flacc. 18. Temnites. PHILIPPUS, ad Fam. XIII. 28. Lacedamonius.

Darii Hyfiafpida temporibus.
et

L.

de utriufque atate,

Jcrtptis accurate dif-

putat

Voff. de

Hifl.

Gr. IV. 4. de Phyjico
Laert. I.
\

e Marciis. Off. II. 17. Q^filius. Sext. 51. vitricus Gellii, feditioii hominis, fratris Confulis L. GeJlii.

PHILIPPUS,

inprimis Menagius

ad

\b.fqq.

Planc.

21. in petitione

tribunatus

mil.

INDEX HISTORICUS.
repulfam
cile
tulit.

Offic.

II.

21.
ejus

tribunus

plebis fert legem Agrariam, fed

eam

fa-

antiquari patitur.

in

fuafione

quaedam nimis populariter et perniciofe dixit. Muren. 17. Brut. 45. in petitione Confulatus a M. Herennio vincitur. RaConful cum Sext. Julio Conful tribuno M. Ca:fare. Or. I. 7. Drufo adverfatur, et ab equitum partibus Or. III. 1. graviter in Senatum ftat. Conful in concione invehitur, et propterea a L. CrafTo objurgatur, referente ad fenatum Drulb. Dom. 32. avunculum fuum Cenfor in recitando fenatu prseteBrut. 64. pro Cn. Pompeii bonis rit. dicit fenex. Att. VIII. 3. in Cinnaj dominatione arma capere noluit. Manil. 21. de Cn. Pornpeio dictum honorificum. Brut. 47. optimus fua; astatis Orator poft L. Craflum et M. Antonium. Or. II. 61.
tir.

Acad. I. 4. contra eum Antiochus. Tufc. II. 10. verfibus loco utitur. ibrd. 3. alio tempore philofophiam, alio rhetoricam docebat. Acad. I. 4. magifler Antiochi. Tufc. V. 37.
4. ejus libri duo.
fcribit

peregrinatur.

Perd. 7.

PHILO,
fibus

Architeilus,

Or.

I.

14.

Athenien-

armamentarium fecit, cujus mentio frequens antiquis. Loca <veterum calletla <vid. ap. Junium de Piclura in Catal. Artif. PHILO, ad Fam. II. 12. VIII. 8. libertus
L.

M. CceliiRufi. PHILO, e Veturiis.
tor

in Caecil. 19. qusefeft

C.

Servilii.

Ei negata

accufandi

Servilii poteftas.

Offic.

I.

30. facetus. ibid.
fe fine ullo

II.

17. fole-

bat gloriari,
efle

munere adeptum

omnia, quse ampliffima putarentur. de eo cape Agr. II. 16. quem locum male Lauredanus de Cn. Lentuli Colhga interprede Or. II. 54 Quint. 22. n>ide tabatur etiam L. Marcius.
:

ad Her. IV. 30. Tufc. Paantis filius, cui Hercules moriens fagittas tradidit &c. Memoria lapfum Ciceronem, pro Paeante pofuiffe Paantis filium, putabat Viclorius Var. Lecl. II. 15. fed defenditur a Ciofano ad Ovid. M. IX. 229. ubi eadem dicuntur de Pceantis filio. PHILODAMUS, Verr. II. 44. Opuntius. PHILODAMUS, Verr. I. 25. Lampfacenorum princeps, a Verre vexatus et tan-

PHILOCTETES,
IV. 30.

dem

occifus.

PHILODEMUS,

L.

L. F. %. N. Phil. III. 10. vitricus Octavii. Har. Refp. 6. ad Fam. I. 9. Conful cum Cn. Lentulo Marcellino. Phil. III. 10. provinciam

PHILIPPUS,

Fin. II. 35. Epicureus, quem nonnulli Philodamnm mocant, minus recle. <v. Menag. ad Laert. X. 3.

PHILODORUS, Flacc. 22. Trallianus. PHILOGENES, Att. V. 13. VI. 3. fervus
aut libertus Attici.

ab Antonio datam recufavit. Phil. VIII. 10. ad Fam. XII. 4. legatus a fenatu Mutinam ad M. Antonium flagitiofe facit. ad Att. V. 12. X. 4. XII. 16,
iibi

PHILOGONUS, O^
Ciceronis.

Fr.

I.

3. libertus

Q^

PHILOLAUS,

18.

Q. PHILIPPUS, Balb.
vixit.

11. exul Nuceriaj

Or. III. 34. Crotoniata, Pythagoreus, Archytas difcipulus. PHILOTES, Alabandenfis, ad Fam. XIII.
56

An

is,

qui bis Conful fuit ?

A. DL~

XVII.

DLXXXIV.

PHILOTIMUS,
Fam.
III.

ad Fam. XIII. 73, 74. Manutius intelligit Proconful 'voratur. Afiae : quod probat Gravius. PHILISTUS, Syracufius, de Div. I. 20, 33.

Q^ PHILIPPUS,

Att. II. 4. IV. 10. ad 9 &c. libertus Ciceronis. PHILOXENUS, Att. IV. 6. PHILUS, Att. IV. 16. cognomen L. Fulvii.

Amic.

hifloricus doclus et diligens, sequalis Dionyfii tyranni. Or. II. 13, 23. familiaris

PHINTIAS,

4, 7, 19. laudatur. Offic.lII. 10. Pythagoreus.

PHOENIX,
difertus.

Or.

III.

15. 18.

comes

Achillis,

Dionyfii,

imitatur Thucydidem. Brut. amatores. Br. 85. Q^ Fr. habet 17. non 11. 13. v. Diodor. Sic. XIII. p. 222.

PHORMIO,
qui Ephefi

Or.
vixit,

II.

Peripateticus,

PHILO,
III.

Lucul. 6. Clitomachi auditor. Or.
in

et ridetur. c.

ab Hannibale auditur Phormiones dicuntur, 19.
et differunt,

28.
89.

Academia maxime

floret.

qui de re pracipiunt,
intelligunt.

quam non

Brut.

princeps

Mithridatico bello thenienfium domo fugit, et Romam veCiceronem auditorem habuit. ad nit. Fam. XJII. j ei valde probatur. Lucul.
.

Academix Shtarta cum optimatibus A-

PHORONIS,
PICTOR,

Nat. D. III. 22. Valentis uxor, Mercurii cujufdam mater.

Or. U. 12.

v. Fabius Piclor.

INDEX HISTORICUS.
PIERIDES etPIERIAE,
Mufaj ex Antiopa
Nat. D.
III.

21.

et Piero.

PIERIUS, f. PIERUS, ibid. dum novem ex Antiopa. PIETAS, de Div. 1. 43. ejus

pater Pieriaedes

Annalibus laudatur : peni deditos effe. Ccnfulfuit A. DCXX. L. PISO, L. fil. Verr. IV. 25. Praetor in Hifpania continentiflimus, ibi interficitur.

Romae.

PILIA, Att. IV. 4. &c. uxor Attici. M. PILIUS, Att. XIII. 31. ad Fam. VIII.
8.

L. PISO, Verr. IV. 25. L. F. L. N.
tor fuit.
et

pra.*-

neceflarius Attici,

M.

Servilium de

repetundis reum facit.

Q^PILIUS,
tici.

Att. IV. 17.

neceflarius

At-

quidem Verr. I. 46. cum Verre. in Caecil. 20. P. Gabinium de repetundis accufat noirine Achaiae. L. PISO, Casfoninus, Dom. 9. Jege Clodia

Macedoniam
Nattse, de Div. II. 21. nobiles.

accipit. ad

PINARII
<v.

Caefaris focer,

Fam. IV. 4. C. m<ntionem facit in Senatu

L. Natta.

T. PINARIUS, ad Fam. XII.

24. Att. VI. 1. VIII. 15. amicus Ciceronis.
v. Rufca.
1.

de M. Marcello. Phil. I. 4. liberrimam orationem in fenatu contra Antonium

M. PINARIUS,

PINDARUS,
&c.

poeta, Or.

Fin. II.

34.

PINDARUS,
tuit.

ad Att. XVI. 1. decumanus. T. PINNIUS, ad Fam. XIII. 61. Cicero-

nem heredem fecundum
PIPPA,

ec

tutorem

infti-

PISISTRATUS, homo dottus et
libros

Verr. III. 33. iEichrionis uxor. tyrannus, Orat. 111. 34. eloquens, primus Homeri

eum pauci ftquuntur. ad Fam. XII. 22. non audet in Senatum venire timore Antonii. Phil. VIII 10. X. 5. ad Fam. XII. 4. legatus ad Antomuin ad Mutinam, flagitiofe fecit. Hit ej< Gabinii in confulatu col/ega, de quo difce ex Or. in Sen. p. Red. j.et tota Pifoniana. M. Pupius PISO, Calpurnianus, Dom. 13. adoptatur a M. Pupio. Verr. I. 14. Quaeftor L. Scipionis Afiatici, pecuniam publicam non attingit, quod a Scipionis parhabet, fed
tibus diffentiebat. Planc. 21. in aedilitate

fic difpofuit, ut nunc habemus. Comtnemomtur etiam Brut. 7. SenecL 20. Att. VIII. 16. Nat. D. III. 33.

petenda repulfam
niae praetor.

fert.
1.

Flacc. 3.

HifpaClodii
14.

Att.
ferret,

13. amicus

PISO,

Att. XIII. 2. argentarius.

operam

dat, ut

Rogatio de

facris violatis,

C. Calpurnius PISO, Cscin. 12. aftor JEbutii contra Caecinam. ProAtt. I. I.
conf. Galliae. ibid.
I.

quam

ipfe

antiquetur. ibid.

13, 14. pacificator

Allobrogum. Flacc. 39. a Cicerone defermonis plenus orator. M' Glacum Conful fuit brione A. DCLXXXVI. an Nefcio bic efi arbiter in caufa Q^ Rofcii et Fannii, Q^ Rofc. 3. C. PISO, in Pifon. 6. ad Quir. p. Red. 3. in Senat. 15. gener Ciceronis, Ponti et Bithyniae quaefturam pro foceri falute negligit. Brut. 78. ingeniofiflimus, orator
fenditur. Brut. 68. ftatarius et

valde reprehenditur. ibid. 16. Ciceronis opera Syriam provinciam amittit, quam fpe jam praeceperat. Phil. III. 10. provinciam fibi ab Antonio attributam recufat. Or. I. 22. eloquentiaj fludiofus ; fecum habet Stafeam Peripateticum. Brut. 64, 67. qualis orator. Fin. IV. 26. Stoicos facete ridet. ibid. V. 1. Nat. D. I.
Peripateticus. Itaque inducitur utro7. que loco explicans rationcm Peripateticam de

fummo

botio

et

Natura Deorum.
Phil. II. 25.

De

eodem

imellige locum

Cof. fuit

A.

bonus aliae ejus laudes. Cn. PISO, Syll. 24. Muren. 38. in Tog. Cand. Catilinae focius, quocum caedem optimatium facere voluit. L. PISO, qui primm Frugi diilus eji. Brut. 27. Verr. III. 84. OfF. II. 21. primus legem de repetundis tulic, Cenforino et
:

CDXCTI.

PITHARATUS,
enfis,

Fat. 9. Archon. Athenifub quo Epicurus mortuus eft. PITTACUS, Sapiens. Or. III. 15. Leg. II. 26. PITUANIUS, Att. IV. 15. homo pereru.
ditus, et Graecis literis deditus, familiaris

Manlio Confulibus, A. DCIV. multarum legum auftor et difluafor. Font. 13. a C. Graccho multa turpia in eum dicta. Annales fcripfit Brut. 27. Or. II. 12.
et orationes.

Attici.

L.

PLAETORIUS, Cluent. 60. Senator. M. PLAETORIUS, M. F. Ce/lianus, Font.
M. Fontcium accufat. Cluent. 45. iEdilis curulis cum C. Flaminio. ibid. Dt hoc fortt 53. prsstoj cum Cicerone.
5.

ad Fam. IX.

22.

ex ejus

INDEX HISTORICUS.
capiendum Plajtorianum incendium h. e. damnatio, quo etiam Seius ambuftus eft, prcpterea, quod de rejiduis in judicium <vocatus
ejfet.
ejfe

obfequia
vellec

promittit,

fi

remp.

refpicere

De

hoc Planco ejufque dubia Jide tt

inconjlantia, cognojct potejl ex mutuis ejus et

Ex

quo colhgo, de repetundis
;

dam-

Ciceronis epijlolis Lib. X.

ad Fam.

Nejcio

quod in hunc optime convenit, qui pojl precturam potuit provinciam obtinuijfe. Nummi hujus Prtetorii eedilitii obvii Junt. <v. Valens in famil. Pla-

natum

Plretorium

quomodo acciderit, ut in imlgatis epifolte L. X. injcriberentur Cn. Planco. Ccnjul deinde fuit cum M. Lepido A. DCCXI. De
ejus

nbus agit
1.

Schcepflinus

V. C. Aljat.

il-

toria.

lujir. II.

54.
Phil. XI. 6.

PLAGIOSIPPUS,
antes
LeSliones
in

Herenn. IV. 31.
hoc ncmine dccent,
Interpretes

Vari-

L.

PLANCUS,
cus.

W. T.
et

Plan-

quam
quidem

in eo h/tjerint librarii.

T.

PLANCUS

Burfa, L. F. Cn.

L. Plan-

L. Phi/ippum Oratorem Jignijicari putant hoc
nomine.

PLAGULEIUS, Dom.
e Clodianis operis. Cn. PLANCIUS, Att.

33. plebeius

homo,

I. 12. tribunus miAntonio eam obMacedonia, C litum in Red. 14. quaeftor Macetinente. Sen. p. deponit, ornamenta donias, provincialia Planc. 1. reus fit et Ciceronem tuetur. de ambitu a competitore aedilitatis Laterenfe. <v. argum. orat. ad Fam. IV. 14. exuli fpem reditus facit Cicero. Planc. 8. familia Plancia ex Atinati municipio

curiam incendit polt caedem P. Clodii, cum tribunus pl. ipje ejfet A. DCCI. <v. Argum. AJconii in Milonianam. Phil. XI. 6. cum Antonio facit. Pollentia expellitur ab Aquila, et
cijrater. Phil. XIII. 12.

quidem crure
habcnt L. pro
fententiis

frafto.

ibi

male <vulgatee

T. VI. 4. omnibus maximo plaufu condemnatus,
Phil.

de Vi, legt Pompeia, propter incenjam curiam. cf. ad Fam. VII. 2. rediit Romam ;

fuit.

a Ceejare <vic7ore. Jed hic quoque perperam exhibet Graviana L. pro T. Ex libello Var. Lecl. apparet, operarum id 'vitium ejfe. ad Fam. VII. 2. XII. 18.
rejiitutus videlicet

Cn.

PLANCUS, Or. II. 54. a L. Crafib defenditur. Cluent. 51. accufat M. Brutus. Jed in Cluentiana ejl L. Plancius.
Apud
Quintilianum vero VI. 3. Cn. Plancus, «0« C. quod Hotomannus in editioPlancus et Planne, nejcio qua, reperit.
cius permutari docthunt Var.
Phil. VI. 4.
liges exjequentibus.

inimiciflimus Ciceronis, a quo et accujatus de <vi, damnatus ejl. Phil. X. 10. id agit,

ut contra rempubl. reftitutus efie videatur. ad Fam. IX. 10. ejus ignorantia literarum ridetur. M. PLANIUS, ad Fam. IX. 13. eques

L. Greev. ad
idem
intel-

Romanus.

De pr&nominibus
e

PLATO,

de Div.

I.

36. apes in pueri Ia-

bris confident.

Fin.

V. 29. Tufc. IV.

Cn.

PLANCUS,

Munatiis,

L.
11,

F.

ad

19, 25. ./Egyptum et

Magnam

Gra?ciam
I.

Fam. X.

6. laudatur. ibid.

17. eo

utitur L. Plancus interprete ad

Lepidum.

peragravit fcientias caufa. Acad. philofophije Platonicac defcriptio et

5.

com-

&c. Ad hunc Jcriptas putat Pighius ad A. DCCX. quo Cn. Plancus Pnetor fuit, duas epifolas,

de republ.

defendenda

pendium. Lucul.
terram.
ibid.

39. in Timaeo putatur dicere, fed obfcurius, nil moveri praeter

queejunt Att. XVI. 1 6. quod injcribuntur Pnstori deiignato. Recle. Nam L. Plancus jam <vi<uo Cajare delignatus Conful
^rat.

mundum
de
I.

a
et

Deo

37. ex materia aeternum. Tufc.
fententia. Nat.

fadum
I.

17.

mundo
12.

mente

Deor.

in fententia

de

Hte autcm

epijlolee
ipjis

Jcripttejunt pojl

modo corporeum

facit,

Deo inconftans, modo incorpo-

intelligitur. Jed L. Planco. L. PLANCUS, L. F. ad Fam. VIII. 1. a Csefare donatur magna pecunia. Phil. pra;tor Gallia» tranf lpinae ex III. 15. lege julia, Conful defignatus. ad Fam. X. 1. Conful defignatus cum D. Bruto. ibid. 15. L. Antonium perfequitur. ibid. 18. ad Lepidum fe confert rogatu Latejrenfis 11. Lepidi inimicus. omnia ei

mortem Cajaris, ut ex

in vulgatis injcribuntur

reum. ib. 10. rotundam figuram pulcherrimam putat. ad Fam. I. 9. jubet in republica contendere, quantum probare polfis, fine vi, &c. Leg. III. 14. mutatis muficorum cantibus, mutari civitatis ftatum putat. Or. 3. quid de ideis ftatuat. Or. I. 11. oratorem a reip. gubernaculis removet. Tufc. II. 11. poetas e civitate fua ejicit. Att. VII. 13. ejus numerus obfcurus. Or. 20. ejus didio

INDEX HISTORICUS.
cur nonnullis poema videatur. Off. I. 44. Dionera Syracufium inftituit. Att. XIII. 21. libri ejus ab Hermodoro vulgantur. Rabir. Poft. 9. ejus periculum apud Dionyfium. PLATO, Sardianus, ad Q^Fr. I. 2. c. 4. Epicureus. Pifon. 34. Har. Refp. 16. Dyrrhachinus, a L. Pifone venis incifis interfettus, accepta a Dyrrhachinis peIncunia. Nobiles in Macedonia Platores

POLES,

Leg. II. 13. augur. fed Davijiatt* habet Po/yidus. Polles quidam commcmoratur apud Suidam in Tlofoys. Polyidus

PLATOR,

:

ter duces Pbi/ippi regis

eji

Plator ap.

Lro.

xxrui.
A.
Cajare

6.

apua Homerum 1/iad. L 148. et de Div. I. 40. FOLLA, ad Fam. XI. 8. efi raleria Paula^ D. Bruti uxor. POLLEX, ad Fam. XIV. 6. Att. VIII. 5. XI. 4. fervus Ciceronis. POLLIO, ad Fam. I. 6. IX. 25. XI. 9. &c. cognomen Afinii, de quo jupra. POLLUX, de Div. I. 43. ejus azdes Tufculi. ibid. 34. ejus ftella aurea Delphis
pofita.

PLAUTIUS,
tor Bithynias
II.

et

ad Fam. XIII. 29. praePonti. A. U. DCCr.

POLYAENUS,
Geometra
Epicuro
falfam eRe.

Fin.

I.

6.

Lucul.

33.

Confule.

infignis,

Epicuri

familiaris,

Poeta, Offic. I. 29. ad jocanurbane et ingeniofe aptus. Brut. 15. quando mortuus fit. PLAUTUS, Att. I. 16. judex in judicio Clodii de facris violatis rei, abfolvit Clodium. ndetur non verum fed fitlum ad tontume/iam ncmen ejje. v. Cafaub. ad b. I. Forte ita appellat Lentulum Crus, quem inter judices conjlat fuijfe, qui Clodium ab-

PLAUTUS,
dum

affenfus eft,

totam Geometriam

POLYBIUS,
cum bellum

ad Fam. V. 12.
fcripfit.
cf.

NumantiIII.

Offic.

32.

Att. XIII. 30.

POLYCHARMUS,
Athenienfium.

Att.

V.

11.

praetor

POLYCLETUS,
tuarius.

Verr. IV.
16.

3. nobilis ftafinxit.

Or.

II.

Herculem

folverur.t.

Brut. 86. ejus Doiyphorus. Tufc. I.
Pif. 34.

2.

PLEURATES,
juffu Pifonis.

Macedo,

Platoris,

piclor et ftatuarius. v. Davies l$c.

de quo ante, comes, cum eo interfettus Regulus Pleurates eji ap.
Liv.

POLYCRATES
amifit.

Samius, Fin.
eft,
nifi,

adverfi expertus

V. 30. nihil quod annulum
Priami ex

xxrii.

30.

A.

PLOTIUS
tatem

cum

Sihanus, Planc. 7. iEdiliCn. Plancio petit. Att. V.

POLYDORUS,
gil.
init.

Or.
49.

III.

58.

Hecuba minimus
jEn.
111.

filius,

de cujus Jatis rir-

15. praetor, Marcelio et Sulpicio Coff. Forte idem ejl cum eo, qui paulo pofi Bitbyniam obtinuit. v. A. Plautius.

et

Ovid. Met. XIII.
18.
pifter,

C PLOTIUS,
C.
L.

POLYGNOTUS,
Jius, vixit circa

Brut.

Tba-

Flacc. 21.

Senator, Lega-

tus in Afia fuit.

PLOTIUS,
Romanus.

Fin.II. 18. Nurfinus, eques

PLOTIUS,
jucundus.
Servius,

Arch. 9.

poeta C. Mario

POLA,
fator.

ad Fam. VIII. 12. accu-

O/ymp. XC. Phn. XXXV. 8. v. jfunius in CatrL Picl. &c. injupertiliis pingendis exce/luit. Lucian. Imagg* T. II. p. 6. POLYIDUS, de Div. I. 40. Corinthius, augur, filio mortem praedicit. Hcmer. lliad. i. 148. POLYPHEMUS, Tufc. V. 39. Cyclops
Siculus.

POLEAS,

POLEMARCHUS,
POLEMO,
Acad.

Verr. IV. 42. Tyndaritanus. MurVerr. III. 23. gentinus.
I.

POMPEIA,
uxor.

ad Fam. V. 11.

P. Vatinii

9.

Academia» veteris

POMPEII,

Parcennii, Verr. IV. ii.

Mahorao
vide-

philofophus, in difciplina Platonica nil Xenocratis auditor, jnutat. Or. III. 18. Lucul. 42. nil ab Ariftotele diffenfit. cjus fcripta. de Fin. IV. 6. fummum bo-

mertini, civitate donati.

POMPEIUS
POMPEIUS
tur Pompeii

Phrygio, Of.

II.

70.
1.

dives, cujus heres Scaurus fuit.

Vindullus, Att. VI.

num

putat,

fecundum naturam

vivere.

M.

/ibertus

ejfe.

POLEMOCRATES,
dienfis.

Flacc. 30. Apolloni-

A.
Cn.

POMPEIUS
cus.

Bithynicus, v.

Bithyni-

POLES, Flacc. Tom. X.

18. Temnites.

POMPEIUS

Bafilifcus, Verr.

IV. II.

S

INDEX HISTORICUS.
Mamertinus, a Cn. Pompeio
natus.
civitate do-

prehenduntur modefte
20.
et

Cn.

POMPEIUS
POMPEIUS

Philo.

Verr.

IV.
II.

22.

Tyndaritanus.

Cn.
Cn.

Theodorus, Verr.
Strabo,

42.

Siculus.

v. Tacit. A. XIV. ad Fam. VIII. 11. ejus fiicundus Confulatus exagitatur a C. Cunone, trib. pl. Att. IV. 1. Dom. 7. ei Ciceronis fententia res frumentaria committitur cum imperio. ad am. VIII. 8.
:

ibi

Lipf.

1

(de cognominis caufa v. Plin. H. N. VII. \z.) Sext.f.l. in Caccil. 19. T. Albucium, cujus quaeftor fuerat in Sardinia, accufare vult, fed ei non permittitur. Verr. III. 16. praetor Sicilias. Font. 15. Baib. 22. bellum fociale gerit, in Confu/atu
triutnpbat.

POMPEIUS,

de provinciis Caefaris ftatuere non vult. Att. X. 8. Themiftocleo confilio utitur. ad Fam. VIII. 13. ftomacho ita faftidiofo et languente eft, ut, quod fibi placeat, reperire non poflit. Att. VII. 1 repre1
.

A.

DCLXIV.

et

XII. 11. In ejus exercitu tiro fuit Cicero. Brut. 47. mediocris orator. Cornel. I. homo diis nobilitatique invifus. v. Plutarcb. in Pompeio init. caufam lege Varia dixit. Cn. POMPEIUS Magnus, Cn. F. Sext. N. Aft. I. in Verr. 10. Iudos votivos dat.
Phil.

quod Caefare adveniente urbem reliquerit. ad Fam. IV. 7. copias ejus et genus exercitus non probantur M. Marhenditur,
cello
et

Ciceroni.

Att. VIII.

3.

initio

btlli Civi/is nil

agit fapienter et fortiter,

omnia contra Ciceronis confilium. Caefarem aluit, auxit, et armavit. Att. IX. 13.
de pace mittit ad Caefarem. Tufc. III. 27. fuga poft pugnam Pharfalicam. ad Fam. XII. 14. in fuga non recipitur a Rhodiis. de Div. II. 9. in folitndine yEgyptiorum trucidatur, et quidem ad montem Cafium, ubi ejus iumulus fuit. P/in. H. N.V. 12. ubi v. Harduin. de Div. I. 14. multa eum fefellerunt. Phil. II. 42. ejus domus et horti ad Antonium venere. Brut. 68. majorem dicendi gloriam confecutus eflet, nifi gloriae cupido eum ad
res

Manil. 4. bellum Sertorianum conficit. Verr. V. 2. dux contra fugitivos in Sicilia. Acl. I. in Verr. 15. de poteftate tribunitia reftituenda fert. pr. Manilia Leg. tot. eum omnes perfetli Imperatoris numeros
implere oftenditur,
agitur.
et

de rebus geftis ejus
ipfi

Lege Manilia
lenitas.
nil

bellum Mithri-

daticum committitur.

Tigranem

Sext. 27. ejus in HierofoFlacc. 28.

lymis captis

ex fano attigit.

Att

I.

bellicas

abftraxiflet.

Offic.

I.

22.
nifi

14. prima redeuntis e bello Mithridatico concio nemini probatur. ibid. 12. ejus

fruftra fe tertio

triumphaturum

dicit,

Ciceronis

beneficio

triumpharet.

&c.

divortium cum Mucia probatur. ibid. 19. ad rogationem Flavii agrariam incumbit. Phil. II. 10. eum a conjun&ione cum Caefare revocat Cicero Att. II. 16. dicit fe Csefaris leges probare, a&iones ipfum
prseftare
edi<ftis

Milon. 25.

Magnus

vocatur. de quo cog-

oportere.

ibid.
I.

19.

laceratur

Bibuli. ibid.

16. a plebe

Cneus

Cicero dicitur, quod eum nimis diligeret. 14. laudibus Ciceronis invidet. II. Alabarches 3. Epicratesdicitur.il. 17. vocatur. II. 9. Hierofclymarius. II. 12. Quindecimvir. Har. Refp. 23. a Clodio vituperatur ad populum. Toto pene tribunatu ejus publico caruit. Quir. p. Red. 7. ejus in Cicerone revocando infignis opera. ad Fam. I. 1. creditur Ptolemaeum reducere velle. ibid. 5. Milonem defendens convicio popult jaftatur. Offic. II.
ibid.

nomine quando datum v. Scalig. ad Eufeb. De rebus geftis in compendio p. 154. b. agit Plin. H. N. VII. 26. De liberis autem v. Bimardum Dijf. I. c. 2. T. /. Ibefattr. Infcript. Murator. p. 6.fqq. Cn. POMPEIUS, a/ter Magnifl. Att. XII. 37. fugit. Phil. XIII. 4. per Lepidum adducitur ad pacem. O^POMPEIUS, Auli F. Brut. 68. Bithynicus diclus eft, quod cognomen fami/ia 7nanfit. de filio /4. Pompeio Bitbynico v. in Bitbynico. biennio major Cicerone. doctus, laboriofus, aftione parum jucunda. Q^ POMPEIUS Nepos, A. F. Brut. 25. Muren. 7. Verr. V. 70. homo novus, fummos honores confecutus eft. Fin. II.
17. OfF. III. 30. inficiatur Numantinum fcedus, quod injuffu fenatus populique fece-

munera ejus in fecundo Confulatu. ad Fam. VII. 1. ejus
16. magnificentifiima
ludi magnifici, in dedicatione theatri dati,

rat an.

DCXIII.

pofi Confulatum anno ante

defcribuntur et contemnuntur.
ejus theatra, porticus,

OfF.

Cenfor cum Metello gefium. Brut. 76. Macedonico. Font. 7. a Caepionibus accufatus abfolvitur.

II. 17.

templa re-

Amic.

%\. ab eo capitali

.

.

INDEX HISTORICUS.
Laelii caufa, diflidet P. Scipio Afr. quod cum promififfet Scipioni, fe C. Leelii petitionem Confulatus adjuturum, fe-

odio, C.

POMPILIUS,
filius.

Offic. I.

n.

cujus exercitu

tiro fuit

Impcrator. in Catonis Cenforii
Popilius
j

Sed

alii hic legunt,

quam

metipfum Confulem fecerat, ut commemorat Plutarcb. in Apophth. p. 200. ex quo etiam

hunc Pompeium tibicinis fi/ium^ Adde de eo Vel/ei. II. 1 Q^POMPEIUS, $. F. A. N. Rufus. Or. I, 37. praetor urbanus A. DCLXIII. familiaris Crafli et Antonii. Agr. I. 15. Conful cum L. Sylla, A. DCLXV. Amic. 1. capitali odio a P. Sulpicio trib. pl. ejufdem anni diflidet, (a cujus emiffaintelligitur,

fuiffe.

Gravius, et capiunt aut de C. Popilio Lamate, qui Confu/fuit bel/i Maced. II. anno primo, aut de M. Popilio, qui liguriam biennio ante be/lum Maced.
leclionem recepit
II. obtinuit,
tius

et ibi betie res gejftt.

Manu;

pater autem lcgebat, Paulus ^Emilius quod probat fil. Aldus

POMPILII,

Petit.

Conf.

3.

amici Catiiinse.
Attici.

POMPONIA, Att. I. 5. foror Cn. POMPONIUS, Brut. 49,
III. 13. qualis

riis
lei.

etiam filius ejus interfeclus eft. v. VelII. 19. ) cum ante amiciflimi fuiflent.

orator fuerit.
Offic.

57, 62. Or. Brut. 90.

bello civili Syllano interiit.

Brut. 56. orationibus ^Elii utitur. Q. POMPEIUS Rufus, hujus Quittti, £. F. A. Nepotis, nepos ex L. Sy!la filia, ejus 4J. Pompeii fil. quem a Sulpicii emiffariis interfetlum diximus. Syll. 19. Att. IV. Meffalam tribunus 16. Q^ Fr. III. 2. pleb. A. DCC. et DCCI. reum de ambitu facit. ad Fam. VIII. 1. inimicus Ciceronis, qui in caufa Nli/onis diem dicete Ciceroni voluit. v. argum. Mi/on. Pediani.

M.

POMPONIUS,

III.

31.

L.

Manlio Diclatori, Torquati
dicit,

patri,

diem

fed aclionem abjicit, jure jurando motus, quod filio coadlus dederat. M. POMPONIUS, de Div. II. 29. Ad eum C. Gracchus librutn fcripfiffe, ex h. I.

Plutarcbus in Gracchis p. Gracchi bujtts amicum fuiffe Z^z.fidijfmum dicit Pomponium, qui eum rtvocavit, cum
colligi

poteft.

Jibi tnanus afiferre ve/let.

unde fama orta eft, Ciceronem itinere in Ciliciam ab eo exule interfe&um efle.

M. POMPONIUS,
1.5.

Dionyfius,

Att.

IV.

^uod

comitiis Conf. perpetuo obnuntiaret, in

libertus, jundlus ex Attico et Cicerone.

carcerem conjeclum commemorat Dio Cafftus Lib. XL. p. 141. Anno pojl tribunatum de vi condemnatus ejl cum T. Planco. ad Fam.

T.
C.

POMPONIUS,

ad Fam. V. 4. &c.

eji

Atticus.

VIII.

1 .

Baulis exulat, in

fumma

pau-

pertate, qua

eum M.

Cae/ius

accufaverat, liberat,
deret.

cogendo

idm, qui ante matrem Corcommiffa red-

POMPTINUS, Catil. III. 2. Flacc. 40. praetor Confule Cicerone. Prov. Conf. 1 3 Allobroges ex Praetura vincit.
.

v.

Dio

XXXVII.
III.

neltam, ut pradia fidei

fua

Q^Fr.

4.

triumphum

p. 50, 51. Att. IV. 16. petit ex Allo-

Valer. M. IV. 2. boc dicit Cce/ius : ufque eo embaeneticam facit, ut ego mifererer ejus efuriei. v. Perizon. de L. Vocon. p. 141. Q^ POMPEIUS, Sext. F. ad Fam. XIII. 49. Curio commendatur.

brogihus viclis,

impetravit.

24.
15.
nis

quem tandem per S. Galbam Dio XXXIX. p. 120. Pif. neceflarius Ciceronis. ad Fam. II.
3.

SEXT. POMPEIUS,
Fr. Brut. 47. et Stoicus. cf.
S.

S.

F. Cn.

Stralonis

fummus JCtus, geometra,
Or.
I.

legatus Cicero4. Att. VI. 3. In hujus nominis orthographia magna ejl varietas in Gronoviana et Graviana. de prov. Conf. 13. Jcribitur Pontinius, qua Jcriptura
III.

XV.

in

Cilicia.

15. III. 21. Offic.

etiatn in

Fajiis

occurrit.

1.6. Phil. XII. 11.

DCXC.
II
2.

et in /apidilus, v.

POMPEIUS,
37.
fugit in
I.

Cn. Magni fil. Att. XII. Hifpaniam citeriorem. ad

IV. 16. Att. VI. 3.

Pigb. ad A% Grav. ad Att. Pomptinius. ad Fam.
v.

Fam. XI.
firmior

nuncio de

Caefaris

morte

1;. Att. V. 1. Pomtinius. Cat. III. Pomtinus &c. v. eiiam Cortium ad Salbis,

futurus putatur.

Phil.

XIII. 6.
ire

luft. Catil.

exercitu

cum Maflilhe verfatur, ac Mutinam veteranorum propter timet,

venio
tra
efi

In lapidibtts Donianis in45. Pomptinius. in Gruterianis conAtt. XII. 44.

Pontinius.

odium. Phil. V. 15. a
reftituitur.

M. Lepido

civitati

PONTIANUS,

SEXT. POMPEIUS
civis

Chlorus. Verr.

II.

8.

PONTIDIA, Att. V. 21. VI. 1. M. PONTIDIUS, Or. II. 68.
S 2

Brut. 70.

Rom. de conventu Mamertino.

INt>EX HISTORICUS.
Arpinas, vehemens orator et volubilis, fed nimis ftomachofus. PONTIUS Samnis. Offic. II. 21. Eft imperator Samnitium, tujus dutlu Romani •coatli funt fcedus Caudinum fatere. L. PONTIUS Aquila. ad Fam. X. 33. legatus D. Bruti perit ad Mutinam. Atj.

C

Befiix trib. pl. Brut. 25. non indifertus. Hunc putarunt Viri dotli quidam intelligi pro Balbo e. II, ibique pro C. Laenas ejfe legendum P. Lamas, ut habet Manutius,
irtptimis
ton/itiret.

cum de C. Ptpillii Neque abfurda eji

exilio nil ipfis
ifta eonjetlura.

V.

2,

3,

4.

ejus

villa

in

Trebulano.

etiam Att. Aquila.

Fuit de percufforibus Ceejaris, eujus mentio Phil. XIII. 2. vid. etiam I. I.

et C. in Popilliis, atque eodem hoe ex Cluent. 35. intelligitur, ubi olim C. legebatur pro P. Neque tamen C. rtjeterim. Poteft enim intelligi de eo, qui *

I\am P.

tonfundi

Ccelio opprejfus

eft,

et fine dubio exulavit. v.

T. PONTIUS,

PONTIUS
tranfit.

Fin. I. 3. Seneft. 10. Centurio robore infignis. Titinianus. Att. IX. 19. a Caefarianas Pompeianis partibus ad
gens. Leg. II. 22.

C. Popillius C. F. P. POPILLIUS, Cluent. 36. reus de ambitu,

damnatur.
Att.

PORCIA,

XV.

11.

M.

Catonis Joror t

POPILIA

POPILIA, Or.

II. 11. mater Q^ Catuli, cui primae mulieri hoc contigit, ut pub-

Domitii Ahenobarbi uxor. ibid. XIII. 37, 48. ejus laudatio. PORCINA, Herenn. IV. 5. orator. eft C.

JEmihus Porcina.
Font. 5. de cohorte M. Fonaut portitor. L. PORCIUS Litinus. Brut. 15. Conful cum P. Claudio, A. DLXIX. Licinus Jtribendum effe, non Licinius, reele monent
teii,

lice laudaretur
filius.

mortua.

Laudavit autem

PORCIUS,

C.

POPILLIUS, P. F. is, qui Conjul bis fuit. A. DLXXXIII. DXCV. Phil.VIII. 8. ad Antiochum M. regem Alexandriam obfidentem mittitur. v. Liv. XLV.
12.

Viri dotli ad Liv.

XXXIX.
eum
II.

32.
II.

C,

POPILLIUS,
Her.
I.

Lanas, C. F. C.

N

L. ad

PORCIUS
natur

Nafica, Or.

64. ejus fa-

cetum refponfum Catoni Cenfori datum.

15. a Gallis obfidetur, ita difcedit, ut impedimenta relinqueret, exercitum educeret, cum legatus ejfet L. Cajjii
Cof.
lio

PORSENA,
portu diclus.

Sext. 21.

interficere co-

Q^Mucius.
Nat. D.
26.

PORTUNUS,

Deus, a
II.

A.

DCXLVI.

Leg.

III. 16.

a Cae-

legis tabellarise

v.

C.

C Lanas et infra, P. Popillius C. POPILLIUS, P. F. fjus fcilicet,
ejeelus
eft.

auftore opprimitur. F.
qui a

POSIDES Matro, Solentinus. POSIDONIUS, Offic. III. 2.
cipulus.
ronis

Verr.

42.

Panaefii dif-

Att. II.

1.

commentariis Cice-

Brut. 25. non indiHunt autem, aut filium, puto effe fertus. eum, qui Adl. I. in Verr. 13. de pecu-

Gratcho

Graecis de Confulatu fuo abfterretur a fcribendo de eodeni. Tufc. II. 25. dolores fortiter fert. Nat. D. I. 44. liber

Iatu

damnatus
P.

dieitur.

Hotomannus

refert

ad

Male.

Popillium, de quo in Cluentiana. Is de ambitu damnatus ef, tion de

quintus de natura deorum. de Div. I. 3. quinque libros de Divinatione edidit. ibid. II. 21. prognofticorum caufas perfequitur. ibid.
II.

peculatu.

15. ftatuit

homines ad
fenfufa.

L.

POPILLIUS,

dicio Juniano. quin fit, P. Popillius, legendum, ut

Cluent. 47. judex in juSed mihi dubium non eft,
eji
c.

hoftias deligendas deduci vi
tiente et divina per
ib. I. 30. II. 15.
tat.

quadam

totum

mundum

morientes divinare pu-

36.

Nat. D.
3.

II.

M. POPILLIUS, M.
Conful A.
talis,

F.

L*nas,

Brut. 14.

I.

inftituit

CCCXCIV. Flamen Carmenfit ?

Rhodi

vivit.

34. ejus fphaera. ibid. Att. II. 1. Fat. 3. ejus fententia de

Ciceronem.

feditionem auftoritate et oratione

fato reprehenditur.

fedat.

unde Laenas dictus

POSSIDORUS,

Verr.

III.

42.
Att.

legatus

P.

C. F. P. N. Verr. IV. 50. P. Rupilii coliega in Confulatu, A. DCXXI. v. Vell. II. 7. Cluent. 35. Dom. 31. a C. Graccho lege lata in exilium mittitur. Quir. p. Red. 3. Sen. p. R.
15.

POPILLIUS,

Thermitanorum. POSTUMIA, ad Fam. IV.
Servii Sulpicii uxor.

2.

V. 21.
Csefaris
2.

POSTUMIUS,

ad Fam. VI. 12.

familiariffimus. Att.

V.

21.

XV,

prc»

Brut.

34.

reitituitur

rogatione L.

.

INDEX HISTORICUS.
curator ludorum Odtavii, fed
ibi

Poftu-

apud Cafarem gratiofus

et Ciceronis

amicus,
aliat.t

mus
ful

dicitur.

Nomen
Cominius, Balb. 23.

indicat,

e

gente

Precia

in

POSTUMIUS
cum

ConL.

tranfiffe adoptione.

Sp. Caflio A.

CCLX.
homo

voluptuofiflimus. Davifius recepit ex emendatione Sca/igeri C. Hirrius Poftumius. A. POSTUMIUS Albinus, Verr. I. 41. Cenfor cum Q, Fulvio. A. DLXXIX.
Fin. II. 22.

POSTUMIUS,

PRETIUS, Verr. V. 62. eques Rom. negotiator Panormitanus. PROCILIUS, Att. IV. 15, 16. reus condemnatur.
8. q.
effe.
I.

Idem memoratur ad Q^ Fr. II. negat Manutius Prociliamfarniliam

A.

Didator in bello cum Tufculanis, A. CCLVIl. quo anno et Conful cum T. Virginio fuit.
II. 2.

POSTUMIUS,

Nat. D.

fed recliora edoclus ab Urfino, mutavit v. Urfin. ad Att. I. c. Fuit quaftor. A. DCXCII. tribunus pleb. A. DCXCVII.
dein fententiam,

C. POSTUMIUS, de Div. I. 33. harufpex. Cn. POSTUMIUS, Verr. I. 39. Civis

PROCILIUS,

Att. II.

2.

Hifioricus,

qui

multafcripfit, et Attico in pretio fuit.

Ei
colii-

Rom.
Cn.

qui Verris pecunias extraordinarias

Cicero prafert
gas,

Dicaarchum

:

ex quo

traclavit. v. Curtius.

POSTUMIUS,

Muren.

27.

fubfcrip-

etiam apud Varron. de

eum Geograpbica fcripfiffe. Ejus mentio L. L. IV. et Plin.

tor Sulpicii
petit

contra Murenam, praeturam Cicerone Confule.
Verr. II. 18. qu<eftor
II.

VIII. 2. v. Voff. de Hift. Lat. I. 12.

M. POSTUMIUS,
Verris.

P.
P.

POSTUMIUS
v.

Tubertus, Leg.

23.

de Div. II. 43. Euryfthenis geminus, rex Lacedaemoniorum. PROCULUS Julius, Leg. I. 1. ei Romulus apparet, et fe Quirinum nominari ju*
frater

PROCLES,

Tubertus.

bet.

POSTUMIUS,
liaris

ad Fam. IV. 12. fami-

M.

Marcelli.

Q^POSTUMIUS,

Verr. I. 39. Civis Rom. qui Verris pecunias extraordinarias tractabat. v. Curtiut.

Q^ POSTUMIUS, Dom.
efi in

44. /. potius, ut

II. 44. fidus. Chius, Nat. D. I. 42. fententia de Diis Deos tollit. Or. III. 32. de natura rerum fcripfit. de Hercule Prodicio v. in Hercules. PROMETHEUS, ad Heren. IV. 6.

PROCYON, PRODICUS

Nat. D.

prima Manutiana et Graviana, Q^ Seius Poftumus. Conful SP. POSTUMIUS, Seneft. 12. cum T. Veturio, A. CCCCXIX. T. POSTUMIUS, Brut. 77. bonus orator,

SEXT. PROPERTIUS, Dom.
infunt gentis Aurelise.

19. Proper-

PROTAGORAS,
tes,

bellator acerrimus, juris publici pe-

ritiflimus.

Prator fuit, A.

DCXCVI.

v.

Poftumus.

Nat. D. I. 23. AbderiAthenis ejicitur, et libri ejus comburuntur. Brut. 12. rocos communes fcripfit, et rerum fingularum laudationes vituperationefque. Or. III. 32. de natura rerum fcripfit. Nat. D. I. 1. de diis dubitat.

POSTUMULENUS,
cognomen
familise

POSTUMUS,
radus
ante.

ad Fam. VI. 10. Romanae. Att. VII. 15. ei Sicilia de-

PROTOGENES,
cit.

Att. II. 21.
piclor.
fioruit.

Jalyfum
vid.

fe-

Brut.
10.

18.

Cauneus,
de
eo

cicca

cernitur a Senatu initio belli civilis. Corde T. Poftumio intelligit,. de quo

Olymp.

CXII.

Plin.

XXXV.

Pigbius ad A.

DCXCVI.

PROTOGENES,
rii leftor.

ad Fam. VII.

1.

M. Ma»

POSTUMUS,
rum. <£c.

cognomen Rabiriorum, CurtioCaecil. 9. fcriba

PRUSIAS, Rex
in

Bitbyniat. de Div. II. 24.

POTAMO,

Q^

Caecilii

quxftoris in Sicilia.

apud eum Hannibal exulat. Negat fe andere, quod exta prohibeant. de eo v. Liv.

P POTITIUS, Verr. I. 51. Senator. PRAECILIUS, ad Fam. XIII. 15. pater
et filius.

XLV.

extr. Epit. 5

1

PSEUDOPHILIPPUS,

PRAXITELES,
ibid. II.

24.

de Div. I. 36. cxlator. Praxitelia capita. laudatur

praterea ad Herenn. IV. 6. Verr. IV. 2.

&c.

PRECIANUS,

ad Fam. VII.

8.

JCtus,

Agrar. II. 33.^cum bellum Macedonic. III. geftum e/l. PTOLEMAEUS, Lagifl. de Div. II. 66. Dux Alexandri, venenato telo ictus, cum ex doloribus moreretur, radicula Alexandro fomno oblata fervatur. PTOLEMAEUS, Oflic. II. 23. AlexandrU

INDEX HISTORICUS.
nus, hofpcs Arati Sicyonii.
ladelphus.

Eft rex Pbi-

PTOLEMAEUS, Dom.
Sext. 26.

7.

rex Cypri, re-

gis Alexandrini frater minor, lege Clodia per Catonem regno ejicitur. Flacc. 13.

PTOLEMAEUS,

Tufcul. V. 34. laudat cibarium panem. Rex Aigypti, nefcio qui.

eum Macedones univerfi Demetrio reliclo. ad Fam. V. 12. bellum Pyrrhi fcripfit Timasus. Parad. VI. 2. Fabricio pecuniam fruftra offert. Amic. 8. ab eo propter probitatem non alieni funt Rom. animi. Senect. 6. a fcedere cum Pyrrho abftrahit Romanos Appius Caecus.
Offic. II. 7.

ad

fe conferunt,

PTOLEMAEUS

Rab. Poft. 2. Auletes, regno pellitur. pecunias fumit a Rabirio Poitumo. ad Fam. I. 1. feqq. ab A!exandrinis regno pulfus, a Senatu R. reftitationem in regnum petit. Cui id negotii detur magna controverfia fuit. cf. Dio
Alexandrinus.

PYTHAGORAS,
Numa

Tufc.

I.

16.

Pherecydis

difcipulus. Or. II. 37. Tufc. IV. 1. junior eft Pompilio. Fin. V. 29. Tufc. IV. 19, 25. ^Egyptum peragravit,
et

Q_

Fr. II. 10, ejus ledtica

Magos Perfarum adiit. Lucul. 37. ex numeris et Mathematicorum initiis omnia efle putat. Nat. D. I. 11. Deum efle

Aniciana.

animum
Q_Fr.
I. 2.

Q_PUBLICENUS,
illo.

Ei Dignus honore decernitur in Afia. ftatua
c. 4.

per mundum permeantem ejufque particulas animos noftros. ibid. III. II. ad harmoniam canere mundum ftatuit.

Divin.

I.

3.

magnam audoritatem

PUBLICIUS, de Div. I. 50. vates. PUBLICIUS, Catil. II. 2. focius Catilinae. C. PUBLICIUS, Or. II. 67. ejus diftum de P. Mummio. Cn. PUBLICIUS, Menander, Balb. 11.
Grascus, libertinus, qui cum legatis Romanis in Graeciam miflus eft, lege lata ita civitatem habuit, ut civis eflet, fi do-

tribuit divinationi. Offic. I. 17. ultimum in amicitia putat, ut flat unus e pluribus.
I. 25. fumma: fapientiae credit imponere rebus nomina. Offic. I. 30. fine ulla hilaritate fummam au&oritatem confequitur. Tufc. V. 3. cum Leonte de philofophia fermo. Nat. D. III. 36. Mufis bovem immolavit, inven-

Tufc.

fuifle,

mum

rediflet, et

inde

Romam

revertiflet.
f.

to

L. PUBLICIUS, Quint.

6. venalitiarius,

in triangulo retliangulo

tbeoremate de ratione quadrati fubtenfa ad quadrata re/i-

mango.

Q_PUBLICIUS, Clu. 45. praetor. PUBLILIA. Att. XII. 32. Ciceronis
Terentiam uxor.

poft

PUBLILIUS,

PUBLIUS
PUBLIUS,
creditore

Syrus, ad

Att. XII. 7. focer Ciceronis. Fam. XII. 18. mimus. ad Fam. XVI. 22. quidam de
de in quo jocus

quorum laterum. Sic etiam tradit Vitruv. IX. 2. alii autem hecatombem immolatam dicunt. v. c. Laert. VUI. 12. v. Intt. ad Laert. et Davif. ad b. I. Fin. V. 2. Metaponti moritur. &c. Tufc. IV. 1. ejus
philofophias

Romae

veftigia.

PYTHAGOREI,

Clodio intelligunt, jed retlius Corradus,

Ciceronis,
e/i

eft

;

fed

Att.

II. 7.

Clodius.

PULCHELLUS,

PULLUS

Att. II. 1. &c. Clodius. Numitorius, Fin. V. 22. Fre-

gellas prodidit.

Cn. PUPIUS, ad Fam.
focietatis Bithynicas.

XIII. 9. in operis

M. PUPIUS, Dom. 13. adoptat Pifonem. PURRUS, Orat. 48. pro Pyrrbus. PYLADES, Fin. II. 24. amicus Oreftaj, a
quo
c.

de Div. I. 30. quare fabis abftinuerint. Tufc. I. 17. fententiarum fuarum rationem reddere non folent ; ab iis Plato fententiam de animorum immortalitate haufit. ibid. IV. 2. V. 39. iidibus utuntur et cantu. Nat. D. I, 5. eorum, Ipfe dixit. de Senec~t. 11. vefperi commemorant, quid interdiu egerint, audierint, dixerint. &c. PYTHIA, de Divin. I. 19, 36. eam terras
vis concitabat.

PYTHIUS,
racufanus,
venit.

Offic.

III. 14.

argentarius Sy-

26.

Pyladea amicitia.
Fin. II. 11, 13. Offic.
fententia.

Canium equitem R. circumFlacc. 22. Traliianus.

PYRRHO,

I. 2. de Tufc. II. 6. fententia de dolore. Fin. IV. 16. virtus. ab eo dicli Pyrrhonii. Or. III. 17. PYRRHUS, de Div. II. 56. ^Eacides. ad Fam. IX. 25. ejus libri de re militari. Muren. 14. de eo triumphat M' Curius.

fummo bono

PYTHODORUS,

QUERELAE,
cince,

ad Fam. VI. 6. liber Cs-

laudatur.

INDEX HISTORICUS.
QUINQUATRUS,
ad Fam. II. 12. XII. 25. Jokmnia in honorem Minerva, majora menfe Msrtio, minora Idibus Jttnii. v. Ovid. Fajl. VI. 651. C. QUINTILIUS, Cluent. 62. eques Roman. in agro Falerno. P. QUINTILIUS Varus, Quint. 17. Juris civilis peritusfuit, ut ceieri, quibus jungitur. Pighius ad A. DCLX. putat ejfe eum, qui in Cluentiana commemoratur v. in P.

R.

RABIRIUS, Acad.

malus auftor phihoc fine dubio diverfus eft praftans poeta C. Rabirius, qui etiam Ovidio laudatur : magni Rabirius
I.

2.

lofophiae Latinus.

Ab

oris. v. Vojftus Hift. Lat. I. fortaffe medicus, ap. Plin. H.

21.

et

alius,

N.
2.

XXIIX.

7.

Quintius Varus.

C.
p. Red. in Senat.

SEXT. QUINTILIUS,

RABIRIUS, num trib. pl.

Rabir.

Perd.

Saturni-

interfecifle dicit

Labienus,

9. pranor P. Lentulo Spinthere confule. C. QUINTIUS, Quint. 3. et 49. frater P.

et propterea accufat. Pifon.

2. a Cicero-

ne defenditur. Att.
habet, vendit.

I. 6.

domum
1,

Neapoli
2.

Quintii, pro quo

ejl oratio.

L.

QUINTIUS, Cluent. 27. Tribun. pl. L. Lucullo et M. Cotta CoJJ. A. U. DCLXXIX. patronus Oppianici, qui concionibus invidiam judicio Juniano conflavit. Brut. 62. in concionibus turbulentus. idem videtur, qui Att. VII. 9. appellatur
familiaris Ciceronis.

C.
,

RABIRIUS, Rab.
Rom.
filius

Pofl.

eques

C. Curtii naturalis, Rabirius per adoptionem. Accufatus de refiduis, damnato Gnbinio, a Cicerone defenditur.

L.

RABIUS, Verr. I. 34. Marianus, transfugit ad Mithridatem. ab eo cum L. Magio
mittitur

L.

Cincinnatus, Seneft. 16. aranti nunciatur, eum diclatorem efle fa&um. Ejus juflu magifter equitum C. Servilius Sp. Melium interficit. Num. QUINTIUS. Sext. 38. tribunus
plebis
ibid

QUINTIUS

Clodianarum partium,

Lentulo
caufa

ad Sertorium, prodito deinde Miad Romanos rediit, et Romte et Myndi habitavit. Afconius habet Phanius j unde Fannius edidit P. Manutius. a/ii Fabiu$. Appian. Bell. Mithrid. p. 364. ed. Toll. Auo Avkioi, Mccjios n. (non Mummius, ut Hotomannus profert ad Cic. I. c.J ^ <bxthridate,
»iof

Spinthere Cof. una
33.

cum
:

Attilio Serrano.

Mi5{ite7?i

i7ret%v

av^f.fj{cf-y^oiiu\

til "Etc-

eum omnes

irridendi

Tcoglu).

&C.

Gracchum vocabant
vi,

vel,

quod popularis
vid.

RABOCENTUS,
tis eft.

videri vellet, vel quod filius Gracchi infiti-

Pifon. 34. Beflica? genprinceps, a L. Pifone fecuri percuflus

ut Abramio videtur

:

quem

P.

Varus, Cluent. 19. homo fumma religione et auttoritate. Sed Lambinus, Merula, aliique vclunt lcgi, QuintiEtiam Pigkius ad A. DLLX. hunc lius.

QtTNTIUS

Verr. I. 50. <edis Caftoris &c. L. RACILIUS, Verr. II. 12. ad Fam. I. 7. Tribunus plebis Marcellino et Philipfarta tetta tuetur.

L.

RABONIUS,

Quintiliorum, non eft Qiuntiorum. SedCodd. nil variant. P. QpINTJUS, pro quo ejl oratio, ex qua de
cognomen
eo cognofci potcji.

locum Varus

refert

ad £>uintUium,

de quo fupra.

po

Coff.

RARIUS,

T.

QUINTIUS
Conful
nonr.ullis

cum M'

QUINTIUS
prafeclus
conf.

Flimininus, Att. XII. 5. Acilio, A. U. DCIII. Gallus, ad Fam. XIII. 43.
Philippi

etiam Gallius. Videtur hgatus aut
ijj.

Afia
ei

proconfulis.

commendatur, qui negotiatur tbilomelii, qttod ejl oppidum mag73,
et

74.

Nam

XII. 21. Ranii nomen occurrit in lapide apud Gruterum, REBILUS, vide T. Caninius Rebilus. REGILLUS, cognomen JEmiliorum. Att. XII. 24. filius Lepidi, qui cum Qu. Catulo conful fuit, A. DCLXXV. REGINUS, Att. X. 12. mari infero pra> fe&us, a partibus Pompeianorum eft. Corrado videtur effe L. Minutius Bafilus, quem hoc muneris habuijfe Orojius tradit L.
vel

RANIUS,

Att.

forfan libertus aut fervus Bruti.

na

QUIRINUS,

Phrygia?, conf. ep. 49. Offic. III. 10.

VI.

c.

15.

Romuks.
«-«>><*«{

Att.

L.

REGULUS,
neis
:

XII. 45. XIII. 28. Quirino

Cacfar.

(unde

ejus libertus

ad Fam. XIII. 60. e LiviTrypho L, Livifamiliariffimus Ciceronis.
OfF. I, 13,

QUIRINALIA,
11.

ad Q^ F*. II. 3, 13. Solemnia in honorem Romuli, v. Otid, Faji.
513.

neius

dicitur)

Att. III. 17.

M. REGULUS,

Punico bello

;

INDEX HISTORICUS.
primo captus a Pcenis de commutandis
captivis

P.

RUBRIUS,
hoftis

Verr.

III.

57. eques Rom."

Romarn

mittitur. Pifon. 19. cjus

in Syracufano conventu.

REMORA,
lus et

fupplicium. cf. M. Attilius. de Div. I. 48. dubitant

Q^ RUBRIUS
Romumens

cum Mario
accufator.

Varro. Brut. 45. a Senatu judicatus, acer et veheVerr.
III.

Remus, urbem ab

le

conditam Ro-

an Remoram appellent. REMUS, de Div. I. 48. aufpicium capit.

mam,

Q^RUBRIUS,
natur.

80. a Verre in
et

Sicilia, torque,

phaleris,

corona do-

II. 20.

cum

fratre

Romulo

et altrice bel-

Q^REX,
tia
II.

lua vi fulminis idtus concidit. ad Fam. XIII. 52. e fatniha
qui in caufa

RUFJO, adFam.
Marlis :

Pompeii

fuit.

Sed Orat.

28.

eft

Conful A. U.
Att.
:

DCXXXVI.

RHINTON,
Tarentinus
terpretes.

I. 20. poeta Comicus ex eo verfus Graecus. v. in-

VII. 20. Trebatii gentiManutius ex infcriptione. RUFIO, Att. V. 2. XIV. 14. ejt Sempronius Rufus. Rufio eft diminutivum a Rufus. amabatur autem a Cicerone, ut ex epiftola Ccelii intelligi poteft. de Sempronio
ut docet

Rufo
ad Fam.
de Div.
I.

vid. infra.

RHODO,
Thermi.

II.

18.

amicus

Q^

RUFUS,
Rufus.
ep.

ad Fam. V. 19. eft L. Mefcinius cogitat ad Pompeium tranfire.
queritur,

ROMULUS,
Remo
ibid.
I.

II.

20.

cum

fratre

20.

et

altrice bellua vi fulminis iftus
ibid.

provinciae fe
detulifle.

Ciceronem rationes non expeftato ad aerarium
1

concidit.

17. II. 38. ejus lituus.
fratre.

XIV.

4.

eft

M.

Ccelius Rufus,

2,

48. augur cum

Nat.
I.

D.

III. 2.

aufpicia conftituit.

Leg.

1.

dixit Julio Proculo, fe Deum eiTe. 13. Sabinos recipit in civitatem.

Balb.

L.

ROSCIUS,
feflus.

Phil. IX. 2. legatus

Romainter-

norum, a Larte Tolumnio Fidenis

aut Mefcinius Rufus. RUFUS, ad Fam. IX. 24. amicus Paeti, dicitur de falute Ciceronis laborafle. RUFUS, Orat. II. 69. vide in Rutilius. RUFRENIUS, ad Fam. X. 21. legatus Lepidi Triumviri, aut Tribunus, aut fmile
quid.

Q^ROSCIUS,
ciae

Quint 24. Q. Rofc. 7. eximie laudatur. de N. D. I. 28. perverfis oculis eft. de Div. I. 36. amores et deliCiceronis. in Solonio circumplicatur ferpentis amplexu. harufpices augurantur claritatem ejus. Leg.
I.

P.

RULLUS,
Cicero
tribus
Servilits.

Agrar.

I.

5.

Trib.pl. Confule
tulit,

Cicerone, qui legem

Agrariam

quam
Eft
e

orationibus

diffolvit.

De

patre ejus vid. P/in. H.

N.

fenex tardiores fecit tibias. Arch. 8. ejus mors. de Div. II. 31. &c. SEX. ROSCII, Sext. Rofc. 6. ex Amerino municipio municipes. pater et filius. vid. argum. orat. OfF, II. 14. filius a Cicerone contra L. Syllae dominantis potentiam defenfus eft. T. ROSCII, Sext. R. 6. Capito et Magnus,
4.

VIII. 51. Q^ Fabius RULLUS, Phil. V. 17. admodum adolefcens conful fit. vide Manut.

RUPA,

ad Fam.
Off.

II. 3.

Iibertus Curionis.

A. RUPILIUS, Cluent. 63. medicus.

RUPILIUS,
fibi eligit.

I.

31. hiftrio,

Antiopam

P.

RUPILIUS,
U.

Verr. IV. 50. Lad. 11. P.

Popillii Laenatis collega in confulatu.

A.

municipes

Amerini,

propinqui

Sexti,

pater S. Rofcius interfectus, et filius accufatus eft. C. RUBELLINUS, ad Fam. XII. 26. pro
quo Gravius e MSS. repo/uit, Rubellius quodjam Urftno in mentem venerat. RUBRIA, ad Fam. IX. 21. Carbonis cujufdam, Ciceronis amici, mater.

quoium opera

DCXXI. quseftionem exercent in eos, qui cum Gracchis feciflent utuntur confilio Laelii. De ejus acerbitate in ea
:

quaftione vid. Vell. 11. 17. Verr. II. 13. Conful in Sicilia, a quo lex Rupiliay^*

Leges Rupilis. bellum v. Sigon. et Pigh. adb.
lius

fervile oppreflit.
a. v. in

P. Ruti-

Rufus.

P.

RUBRIUS,

Verr. I. 25. minifter Verris proquaeftoris. Idem videtur cum Q^ Rubrio, III. 80.
Cajfinas.

RUPILIUS, P. F. Menenia. ad Fam. XIII. 9. eques Rom. magifter focietatis Bithynicae, Craflipede Quasftore.

L. RUBRIUS,
teftameiuum

Phil.

II.

16. ei

M. RUSCA, Or. II. 65. e Pinariis, Trjb. pl. (A. U. DCXXII.) tulit legem annalem.

fubjicit

M,

Antonius.

INDEX HISTORICUS.
RUSCIO,
Mil. 22. fervus.
bcc accipiendum
effe

puto.

Nam

Lsl. 20'
tulijfe

C. RUSIUS, Brut. 74. accufator vetus, Sifennam ridiculum facit. C. RUSTICELLUS, Bononienfs, Brut. 46. exercitatus in dicendo et natura volubilis. RUTILIA, Att. XII. 20. C. Cotta: mater,
Publii Rutilii foror.

L.

Rutilius Publ.frater repulfam

di-

citur.
fuijfe,

Alium autem P, Rvtilivm ei fratrem qui, quod Publius peteus cum Scaufa
tulijfet,

repuljam

mortuus

ftt,

ut

<videtur

Davifo, vix mibi perfuadeam. Scd Ma>:utius legit P. Rupilius. Etiam L/el. L c.
Rupilius pro Rutilius legunt Viri docli. 'v. Pighius ad A. DCV. DCXXI. qui et bic
et

C,

RUTILIUS
Scaevolae.

Rufus. Brut. 40. familiaris
Cascil.

in

21.

fubfcriptor P.

Lentuli principis fenatus in accufatione

alibi hunc locum Jemper ita projert, tan-

M'
L.

Aquillii.
La;l.

RUTILIUS,
efficere Scipio

20.

non

poteft,

eum Confulem cum fratrem
legendum

quam Rupilius kgatur. P. Rupilium Africani amicitia ad Confulatum pevjenijfe, cunt
tenui loco natus
ejfet,

de eo convenit.

Ea

ipja

Publium
L.

feciflet.

nifi <vero

Ru-

res facit jrobabile, ibi legtndum Rupilius.

pilius. vid. in

RUTILIUS. M. RUTILIUS,
dividendo.

P. Rutilius. Cluent. 65. ad Fam. XIII. 8. a Caefare prasfe&us agro in Galiia Cifalpina

Nam

Rutilium

Africani

Scipionis

opera

Confulatum
poterit.

confecutum,

nemo

deminfrare
et

Itaque mibi valdeft •vcrofimile,
et
c

in Tujculanis

in Lrtlio Rupiiios efe re-

P.

RUTILIUS Lupus, Font. 15 L. Julii Collega in Confulatu A. DCLXIII. bellum
fociale gerit, in

ponendos,idque placet etiam Buherio I. c. et pluribus defendit Drakenb.
Epit. 59.

ad T;tf. ad Ltv.
Oeci-

quo

perit.

P.

RUTILIUS,
nam, horao

Cfficin.

10

teftis in

P.

RUTILIUS
Orator,
fcripfit,

Rufu?, M. F. Brut. 29, 30.

nuliius fidei.

de Jure refpondet. orationes etdejure. Panaetii auditor, prope perfectus in Stoicis. repulfam in Confulatu fert. pro fe ipfe dixit a Scauro accufatus. Or. II. 69. a Scauro competitore ambitus accufatus, a quo viftus in petitione erat, eundem ipfe accufat. Offic. II.

S.

SABAZIA, N. D.
SABAZIUS,
phanes

11L 23. facra qui ipje Sabazius dicitur. de Leg.
vult,
II. 15.

Bacchi,
Arifto-

eum

13. adolefcens innocens, juris pe-

ejici

tanquam peregrinum

habitus eft, quia Planc. 21. in natus pl. repulfam tulit. bunus pl. eo anno, quo
ritus

frequentabat P.
petitione tribu-

Deum.
L.

Mucium.

SABELLIUS,

Or.

I.

40.

tri-

ex lege Aquillia de

Brut. 34. a L. Caefuleno juftitia accufatur.

fcedus

Mancinus

cum Numantinis

fecit.

Rabir. Perd. 7.

contra Saturninum ftat. Offic. III. 2. Panaetium de prastermiffis non reprehenfum dicit, propter eorum, quae perfeciffet, praeftantiam.

SABIDIUS, petit. Conf. 2. homo obfcurus, quem competitor Q^Ciceronis in prastura ad tabulas pofuerat, cum alium amicum
honeftum non haberet. Sabidia eft etiam ap. Donium in lapide I. 164. et Sabidius
in Gruterianis lapidibus non unus.

Fin. I. 3. libros edidit,

Att. IV. 16. inductus a Cicerone in libris de republica. Or. I. 53. Brut. 30. damnatur, quia nimis tenuiter fe defendi voluit et a fe aliifque defenfus eft. Balb. 1 1. damnatur ab equitibus, quod in Afia quaeftor provinciales a publicanorum injuriis defenderat. Smyrnae in exilio vixit. cf. Nat. D. III. 32. et Tacit. A. IV. 43. Font. 13. injufte damnatus eft. Rabir. Poft. 10. crudelitatem Mithridatis effugit, mutato habitu Romano et Graeco affumpto. Laudatur 1. c. Pifon. 39. Scaur. fr. 2. Si <vera ejl lettio, Tufc. IV. 17. ubi dicitur P. Rutilius leviter aegrotans mortuus effe ob fratrii repulfam ; dt

SABINIUS
Clodianis,

Reatinus,

Sext.

37.

ex operi»
intcr-

a quibus P. Sextius pane
e

feclus

eji.

C.

SACERDOS,
prsetor
Sicilias

Liciniis.

legatus
petiit

Q.

ante Verrem. Metelli in Creta.

Verr. I. 10. Planc. 11.
Conjulatum.
or. in
et

cum Cicerone. <v. Ajcon. argum. Tog. Cand. De ejus prestura urbana

5;-

multa Junt in Verrinis. SADALA, Verr. I 24. rex Tbracia ad eum a Cn. Dolabella mittitur C. Verres. SAFINIUS, Cluent. 25. Atellanus. SALACO, ad Fam. VII. 24. Nomen hocilienfi
:

viims cujujdam in paupertate Juperbi

:

unde

Tom. X.

INDEX HISTORICUS.
h.
1.

Hermogenes Tigellius

Salaco diP.

Q^SANGA,
gente.

Pifon. 31.

Senator, de Fabta

citur.

Q^ALASSUS,
nuit e

ad Fam. VI. 18.

Cur-

SANNIO,
fervi.

ad Herenn. IV.
petit.

50.

nomen

gertii frater, e getite Po/lumia, fi quidem obtimanus Curtii frater fuit. Provinciam

SAPALA,
pracco.

Conf. 3. amicus Catilinae,
ejus
ftatua in

pratura A. U. DCC. GALII, de Div. I. 17. Sacerdotes Martis. in

SAPPHO,
SARA,

Verr. IV. 57.

eorum
teger,

curia fitus lituus inventus

eft

inte-

Prytar.eo Syracufano.
v. Siregius.

cum

V.

9. dicitur Saliaris opiparis et magnificis.

ea deflagraviffet. ab iis Att. modus, de convwiis

SARDANAPALUS,
Q^ V.
35.
ridet

Fin.
eo

II.

32.

Tufc.
efi

SALINATOR,
in cenfura

Or.

II.

67.

eft

Livius, qui
hoc cognomen

epigramma Ariftoteles. De

in fepulchro ejus
rege erudita

A. U. DXLIX.
Liv.

difputatio Buherii adfin.

notarum in Tufc.
10. filius Jovis.
13.

primus
amiflb
Li-v.

accepit.
bello

XXIX.
II.

37. Tarento
retinuit.

Punico

arcem

SARPEDON, de Div. II. SASERNA, Phil. XIII.
tonii. Att.

amicus Anet Poftuinftitu-

25. t/. in Livius. Brut. 18. Senenfi praelio ludos Juventuti vovet. C. Crifpus. Att. XI. 20.

XXVII.

XV.

2.

cum Matio

mio ludos procurat, ab Octavio
tos,

SALLUSTIUS
Ciceronem,
et

in honorem Cesfaris. 5.

ei Caefar ignovit. de inimicitiis inter
et

ipfum

SASSIA, Cluent.

orationibus, quas contra

fe

SATRIUS,
nii.

ad Brut.

mater Cluentii. 6. Iegatus C. TreboI. I.

in-vicem dixiffe putantur, v. Corrad. ^u^fi. p. II 3. fqq.

SATRIUS
putat
claris
cit.
effe

Caninius. Att.
equitem Rom.

Cafaubonux

SALLUSTIUS

Caninius. ad Fam. II. 17. proquaeftor Ciceronis, ad quem efi epifiola. Docli <viri legendum exifiimant, Cneus, pro Caninius, ut fit P. Sallufiii propinquus, de quo paulo pofi i>. Pighius ad A. U.DCCII. fed Codd. nil jwvant. CN. SALLUSTIUS, ad Fam. XIV. 11. Att. XI. II. aniicus fummus Ciceronis. In animo Cicero habet cum eo mittere filium ad Caefarem, cum exularet. P. SALLUSTIUS, Att. XI. n.frater aut propinquus Cnei. CN. SALLUSTIUS, de Div. I. 28. Ciceronis Ubcrtus. ad Fam. XIV. 4, 11. lau.

cujus, in libello de

Grammaticis, Suitonius mentionem faeum appellat fratrem P. Varii. Corruptum locum putant cum alii, tum LanCicero

M. SATRIUS, de

gius adCic. de Ofiic. III. 18. Oflic. III. 18.

M. Mi-

nucii Bafili fororis

filius,

et heres.

SATURNALIA,

Cat. III. 4. Att. V. 20. XIII. 52. folemnia in memoriam aurea atatis celebrata A. D. XIIIl. Kal. Jan. Saturnalia fecunda
et tertia,

cape de die fecun<u.

do

et

tertio

Saturnaliorum.

Grono-v.

ad

Li-v.

XXX.

36.

CN. SATURNINUS,
laudatur.
ejus

datur. Att.
vir Capuae.

I.

3, et 11.

Planc. 8, et 12. pater primus ex Atinati
et

SEXT. SALTIUS,

Agrar. II. 34.

Duum-

municipio ^Edilis

prstor faftus

eft.

ad

Fam. VIII.
tio.

SALVIUS,

ad Fam. IX. 10. ad Att. IX. 7. Iibertus Attici. ad Att. X. 18. liberfilii.

14. accufatur a Cn. XII. 26. heres O^Turii.

Domi20.

L.

SATURNINUS,
Sext.

de

Har.

refp.

tus Hortenfii

SALUS,
erat

Att. IV. 1.

Dea, cujus templum
Attici in colle Quiri-

17. Quasftor Oftienfis, in annonae caritate a procuratione rei frumentariae

prope

domum

amovetur
til.

nali. de quo vid. Plin.
I.

XXXV.

4.

de Div.

SAMIARIUS,
bellae.

47. Salutis augurium. Phil. XI. 2. exul, a quo interfe&us eft C. Trebonius, juflu DolaAtt. II. 14, 16, 17,

et propterea popularis fit. CaIV. 2. C. Memmium interficit. Sext. 47. a Q_. Metello cenfore notatur. Dom. 31. Q^ Metellum lege ex urbe ejicit. Rabir. Perd. 3, 6. ejus caedes, de qua tota
c.

oratio legenda.

11. a fervo interficitur.
I.

SAMPSICERAMUS,
23.
efi

Harufp.

refp.

ad Her.

12.

it.

IV. 22.
etymoload occi-

Pompeius.

Ceterum

efi

nomen Emep.

&c,

tjfc.

fenorum Reguli. ed. Amel.

Strabo

L. XVI.

1092.

SATURNUS,
tur a Jove

Nat. D.

III. 24.

gia. II. 20, 46. ftella. III. 17.
III. 7. pater

SANDO, ad
Stoici.

Fam.

Athenodori

dentem maxime cultus
filio.

eft. III.

24. vinci-

.

INDEX HISTORICUS.
P.

SATURIUS, Qu.
comcedum

Rofc.

i.

patronus

SCATINII,

Phil. III. 6. funt ex Aricia.

Chsereae, qui pro eo contra
dixit. Cluent. 38.
1

Q^

Rofcium

SCATO, Dom.

SATYRI, Nat. D< III. SATYRISCUS, de Div.

7.
I.

44. homo obfcurus, Clodianus, e Marfis, fub cujus nomine Clodius aedes Ciceronis emit.

20.

M. SCAURUS,

SATYRUS,

ad Att. XII. 22. Attici fervus.
Rabir. Perd.

C.SAUFEIUS,

7.cum Satur-

ex jEmiliis, Or. II. 64.humili genere ortus. Muren. 7. memoriam generis fui intermortuam renovat. Brut. 29. ejus orationes et libri.
fuit.

nino Capitolium armatus occupat. L. SAUFEIUS, Att. I. 3. it. IV. 6. amicus Attici, Epicureus. II. 8. in ftudiis
laboriofus. cf.

Stoicus

Offic.

I.

30.

fingulari

feveritate

XIV.

18.

XV.

4.
it.

XVI.

3.

XI. 5. e Celtiberia, a Caefare civitate donatus et deinde Tribun. plebis fa&us. Phil. VIII. 3. de grege Antonii, nebulo, Centurio &c. add. XIII. 3 SCAEVA, Att. XIII. 23. Caefarianus, CaJJius Sca<va. alii de Trebatio intelligunt. y. F. Grono<vius ne Janutn quidem locum puDecidius.

SAXA,

Phil.

X. 10.

fuit. Muren. 17. a Q^ Maxhno in petitione Confulatus vincitur. Brut. 30. cum P. Rutilio confulatum petit, eumque vincit, et de ambitu accufat Rutilium, ab eoque de ambitu accufatur fruftra. conf. Or. II. 69. Oftic. I. 22. non cedit C. Mario. Sext. 47. omnibus feditiofis a Graccho ad Q^Varium refittit. Flar. refp. 20. procuratio rei frumentariae ei mandatur, remoto Saturnino. v. L. Saturninus. Dejot. 1 1. a 'trib. pl. Cn. Domitio Ahenobarbo accufatur. «y. Afon. adfr. Or.pr.

i

tabat

: emendare tentat Tunftallus ad Midletonum pag. 63.

epift.

SCAEVA,

Rabir. Perd. 11. fervus Q^ Crotonis Saturninum interficit et propterea libertate donatur. SCAEVOLA, eji cognomen Muciorum. ltaque Scaevolas in Muciis quare.

Scaur.fil.

Dom.

mul

ferre

19. de pluribus rebus ficontra legem Didiam aufus,

SCAMANDER,
Rom.
tnine

non obtinuit. Nat. D. II. 23. Mentem et Fidem in Capitolio dedicat. fr. Or, pr. Scaur. accufatur a Cn. Domitio, Q^
Servilio Caepione, et Q^Variu trib. pleb. ubi <vid. Jfion. ibid. princeps Senatus. «y.
Weffeling. V.

Cluent. 16. libertus Fabriciorum Aletrinatium. P. SCANDILIUS, Verr. III. 58. eques
Syracufis.

C.

Obfi. I.

ll.

Conjul

fiuit

SCANTIA,
Sanflia,

femina. Milon. 27. In hoc no:

A. U. DCXXXVUL princeps Senatus lectus a L. Metello et Cn. Domitio a. eodem.
pojl idem Cenjor et iterum Conjuljuit.

libri <valde <variant

alii

Sentia, alii

quorum

illud probat Schottus in

M. SCAURUS,

M.principis Senatus fil. de
<v.

Nod.

Cic. III. 13.

Scantiae nomen frequen-

Oftic. II. 16. imitatur P. Lentuli

ter occurrit in lapidibus Gruteri.

&c.
negotiator

ficentiam sedilitatis, de qua

Plin.

magniH. N.

M. SCAPTIUS,

Att. VI.

1.

XXXVI.

15. ubi privignus Syllae <vocatur.
Scauri, principis
efii

Cappadociae, frater ejus, quocum Cicero controverfiam habuit in provincia. Ei praefe&uram defert Cicero. SCAPTIUS, Att. V. ult. VI. 1, 2. &c. negotiator, frater Marci, prafieclus Appii in Cilicia, contro<verfiam fecuniariam cum Salaminiis habet, et multum Ciceroni Procofi.

Nam
in

Sjlla duxit <viduam

Senatus, Metellam, ut autlor
Sylla
;

Plutarch.

quam
:

proficriptionum

Jedricem
illfe

Plinius appellat

unde

huic

Scauro
et

tanta

di<vitia. cf. pr. Sext. 54.

Pigh,

ad A. U.

DCXCV.

Sext. 47. ad

eum

moleftitf ajfert

;

qua

res

his epijlolis

narratur.

praetorem caufa P. Sextii afta eft. Offic. I. 39. Cn. Oftavii domum demolitus, ei acceflionem adjungit. repulfam in Conjulatus petitione tulit.

P.

Quint. 4. fcenerator. Scapulae cujujdam horti commemorantur. Att. XII. 37. Scapulae autem funt e Quintiis.
v. Harduin. ad Plin. VII. 53. Itaque Scapulse, quibufcum decidit Quintius, gentiles
ejus <videntur Juijfie.

SCAPULA,

Att. IV. 15. de repetundis accufatus e Pratura Sardinia; a Cicerone defenditur. v. fr. Or. pr. Scauro, et

Afcon.
e

Argum.
ex Aureliis

M. SCAURUS,
C. SCIPIO,

SCAPULA,
tionis in

ad Fam. IX. 13. auftor fediHifpania ulteriori, confirmatae a
filio.

Pompeio

de ejus interitu <vid.

Uirt.

Bdl. Hijp. 33.

<v. in Aurel. pro Sext. 3. focei P. Sextii, vir optimus, in exilio Mafiiliae vixit. Sed Caius ejl ex editionibus primis et MStiSy pofieriores receperunt Lucius tt 2

Corneliis.

T

.

INDEX HISTORICUS.
interpretantur de Afiatico nep.
<vid.

Manu24, ct

ad hunc locum. CN. SCIPIO, Calvus
tius

omnibus civibus fui copiam fecit. Pontifex Max. Conful fuit A. U. DLXII. collega

L. F.

Planc.

M\
24.
P.

Acilii Glabrionis,
et

v.

Liv.
;

XXXV.

25.

Off.

I.

18.

is,

qui cumfratre Publio
gejfit,

jurifprudentia celeber

de quo <vid.

in Hijpania

cum Punis bellum
<vir

pater

Rupertum ad Pompon. III. lum,

3.

P.

Scipiouis Nafica;, qui

optimus judi-

SCIPIO, P. F. CN. N. Nafica. Corcuhoc efi Japiens ; vid. Tufc. I. 9. Brut. 20, et 58. bis conful, nempe A. U. DXCI. cum C. Figulo et A. U. DXCVllU cum C. Marcello. et cenfor fuit A. U. DXCIV. N. D. II. 4. C. Figuli collega

Balb. 15. in Hifpania occiditur cum fratre. cf. Tufc. I. 37, 46. Nat. D. III. 32. L. SCIPIO Afiaticus, P. F. L. N. Mur. 14. de Antiocho triumphat, unde Afiaticus
catus ef, de quo infra.
diclus
eji :

de

quo

triumpho

vid.

Plin.

XXXIII.
eft

11. provinc. conf. 8. ei auxilio

Tib. Gracchus pater trib. pl. cum in carcerem duceretur. Brut. 47. non imperite dixit. Phil. XI. 7. collega C. Lselii fapientis in confulatu, ad quem cum Senatus deferret provinciam Afiam, quse Scipioni obvenerat, frater major P. Africanus
fe ei

a Ti. Graccho patre vitiofe creatus, abdicat fe magiftratu. cf. Divin. II. 35. P. SCIPIO NASICA, P. F. P. N. CN. PRON. Planc. 21. aedilitiam repulfam fert. Br. 22. cum D. Bruto Conful fuit,

A. U.

DCXV.

Leg.

III.

9.

a

Tribuno

pl. Curiatio in vincula conjicitur. Planc.

eam ignominiam deprecatur,
ei fore pollicitus,

et

legatum

provinciam

Rabir. Poftum. 10. ejus ftatua in Capitolio cum chlamyde et creconfervat.
ejus,

Granio prxcone reprehendiPontifex Max. Ti. Gracchum interfecit. Dom. 34. ejus fadlum SCtis probatur. Lael. 12. vexatur ab ami14. conful a
tur. Catil. I. 1.

cis

Gracchi.

Off.

I.

pidis.

multum
ut opi-

profuit reip.

quam Africanus

22. privatus aeque in

L. SCIPIO, Afiaticus, L. F.
nor, cujus

quafiura efl L. N. Rabir. Perd. 7. Verr. I. 14. Collega C. Norbani in Confulatu A. U. DCLXX. ad Herenn. III. 2. legibus folvitur propter bellum Italicum, ut ante

ap. Liv.

XLV, 44.

exfcindenda Numantia. Flacc. 31. Pergami moritur. Off*. I. 30. in fermonibus ejus nulla comitas fuit. hic Serapio diclus eji a fmilitudine Jttarii cujujdam negotiatoris, five alius -vilis hominis primum ab irridente tribuno plebis. Liv. epit. 55. deinde
'vulgo.
<v.

annum fuum Conful

fieri pofiit.

Plin.

VII. 12. ejus facete dicII.

M. SCIPIO,
cepit,
h.

Brut.
e.

20. ejus, qui facra acfilius,

tum
P.

eft

de Or.

70.

P. Nafica,

eloquens
dicEJfe

habitus

eft.

M. SCIPIO,
lidetur

tum de L. Manlio Acidino

Maluginenfis, Or. II. 64. confule.

SCIPIO NASICA, P. F. P. N. P. PRON. CN. ABN Brut. 34. in confulatu mortuus A. U. DCXLII. collega L.
de Off. I. 30. fermone effecit, ut unus e multis videretur. duxit Caciliam
Beftire.

M.

Scipio, qui inter Pratores no-

minatur ap. Li<v. XLI. 14, et zj. M. Cornelius Maluginenfis dicitur. Sic placet Sigonio de Nomin. c. 5. dijputanti contra Robortellum qui ap. Ciceroncm Caspio legi
•volebat.

AUquid lamett Dukero ad Li'V. I. c.

dubitationis remanet

V. SCIPIO, L. F. Off.

I. 18. pro Planc. 25. laudatur propter res in bello fortiter occiditur in Hifpageftas. pro Balbo 15 nia cum fratre Cnso, de quo Jupra. Phil. XI. 7. pater L. Afiatici et P. Scipionis

ejus pojieris vid. in

majoris. de Lucio Jupra. de Africano et P. Africanus.
har. refp. 13. optimus de toto populo Rom. judicatus,
facra matris

Macedonici filiam SCIPIO, P. F. P. Serapionis Nepos. Br. 58. gener L. Crafli. Hic efi, qui pro Sext. Rofc. 28. memoratur, P. SCIPIO NASICA, P. ex Licinia Cratfi Filius. Att. II. 1. a Favonio accufatur de ambitu ; Jed eripitur ei adjumptus a Pompeio Collega in Conjulatu tertio. Dio Cajf. XL. p. 144. Adoptatus efi a Metello Pio, unde Q^, Caecilius Metellus Pius Scipio, et modo P. modo ij\ dicitur : <v. quos laudat Oudendorp. V. C. ad Sueton. Tib. 4. PomP.
peii
cer
:

M.

P.

SCIPIO, CN. F. L. N.

collega A. U. DCCI. et ejujdem Jode quo <vide Jupra in Metellis. memo-

ratur etiam ad

Fam. VIII.

9.

Verr. IV.

Deum manu
14.

fua accipit.
10.
et

1/.

Liv.

XXIX.

XXXV.

tamcn

bis

36, Verris advocatus, reprehenditur. SCOPAS, Or.II. 86. ThefTalus, a Simonide

repulfam

tulit.

rlin. VII. 34. Or. III. 33.

vi&or laudatus, fordidum

fe prsebet.

;

INDEX HISTORICUS.
SCOPA3,
V. Plin.

de Div.

I.

13. eximius fculptor.

Q^ SELICIUS,
liciana

C.

XXXVI. SCRIBONIUS,
8.
eji

5.

Fam. VIII.
quo fupra.

C. F. Pop. Curio. ad C. Curio fil. trib.pl. de

ad Fam. IX. 16. a quo Sead Att I. iz. foenerator. ad Fam. I. 5. amicus Lentuli Spintheris, quocum Cicero confilia de caufa Lentuli
villa.

contulit.

L.

Libo, Or. I. 53. tribunus pl. quxftionem fert in Ser. Galbam praetorem Hifpanise. add. de Or. II. 65.
Att. V. 4. cognomen Cn. Tremellii.

SCRIBONIUS,

32. malus Orator. C. et P. SELII, Lucul. 4. familiares L. Luculli, docli homines, qui Philonera

SELIUS, ad Fam. VII.

SCROFA,

Roms

audierant.
I.

SEMELE,
de Div.
II.

SCYLAX,

42. HalicarnafTeus, familiaris Pansetii, excellens in aflrologia, idemque in civitate fua princeps repudiat Chaldaicum prsdiclionis genus. SCYLLA, Verr. V. 56. Har. Refp. 27.

Tufc. mater Bacchi.

12.

Nat. D.

II.

24.

SEMIRAMIS,
ejus notet.

Prov. Conf. 4. ita A.

Ga-

binium Syria ProcoJ.
Ti.
et

appellat, ut mollitiem

Nat. D.

I.

38.

7nonJirum, de

quo plen<£

C. SEMPRONII, Or. I. 9. &c. funt fratres Gracchi, de quibus <v. in Gracchis.

fabulce funt.

SCYRON,
Ciceronis.

<v. Ovid. Met. XIII. Lucul. 33. Epicureus, tempore

A.

SEMPRONIUS,
II.

60.

Mufca quxflur* Or. Candidatus a Vargula male ac-

SEBOSUS,
liaris.

Att. II. 14, 15. Catuli famiHarduinus ad Plin. IX. l^.putat efje Statium Sebofum, cujus ibi mentio. SEDULIUS, Dom. 30. dux fervorum, quorum opera P. Clodius ufus eft. SEGAVIANUS, ad Fam. X. 17. fed pro hoc eji in Gra?<viana : Sext. Gavius. SEGULIUS, Labeo, ad Fam. XI. 20, 21. homo nequiflimus. Octavianum Ciceroni iratum dicit. SEIUS, Att V. 13. libertns aut procurator
Attici.jungitur Philogeni, qui Attici liber-

cipitur.

C.

Rufus, ad Fam. VIII. amicus Ciceronis : cujus feepe mentio. v. c. Att. VI. 2. ad
8.

SEMPRONIUS
calumniam

fert.

Fam. XII. 22,
L. IX. 21.

SEMPRONIUS,

25. <vide etiam Rufio. Atratinus. ad

Fam.

Alius eji ad Fam. VII. 12. fed Gronoviana legit Titius. Cn. SEIUS, Cluent. 38. Senator. M. SEIUS, L. F. Ofnc. II. 17. in caritate annonam aflibus populo vendit in tedilitate A. DCLXXX. Plin.XV. 1. Planc.
tus erat.
ibi

Conful et Cenfor fuit cum L. Papirio Mugillano A. U. CCCXII. M. SEMPRONIUS, Or. II. 60. A. frater. C. SENTIUS, Saturninus. Verr. III. 93. Pifon. 34. prastor Macedonias A. DCLXXI. a Denfeleto defenditur. permagnam e cibariis pecuniam, propter carita-

tem frumenti, deportat. homo innocentia
fin^ulari.

SEPTIMIA,
11.

ad Fam. IX. 10. Att. XVI.
Att. II. 24. fcriba Bibuli

C.
C.

SEPTIMIUS,
Confulis.

5. judicio

condemnatus tamen M.
7.

Pifo-

nem
tefi

in petitione vincit. de boc inteliigi po-

SEPTIMIUS,

Sen. p. Red. 9. prator,

ad Fam. IX.

Idem, aut

fiiius efi,

.

fuiffe <videtur,

qui XI. 7. 7ne?noratur, et legatus it. Att. XII. 11.

D. Bruti

P. Lentulo Spinthere Confule. Att. XII. 13, 14. augur. Pighius Sca^volae cognomert
de conjeclura
dedit.

Mihi tidetur
8.

idc7/i effe

Q^SEIUS,

Poftumus, Dom. 44, 50. Har. refp. 14. eques Rom. cujus aedes P. Clodius emere voluit, domino repugnante. SELENE, Verr. IV. 27. uxor regis Antiochi, primo Grypi, deiude Pii, ex yEgypto,
qute
et

cum

eo,

qui ad

Fam. VIII.
eos

in

SCto

M.

Marcelli inter
affuerunt
:

nominatur, qui fcribendo C. Septimius T. F. Quiriua.

P.

Cleopatra dicla

eji.

Ejus
et

filii

duo

fuere,

Antiochus

Afiaticus,

Seleucus

Cybiofacles, de quibus Juo lcco videndu/n. Eorum mentio in Verrinis IV. 27. add. JoJiph. Ant. XIII. 29.

Scjevola. Aft. I. in Verr. Cluent. 41. Senator, de repetundis 13. accufatur, propter judicium Junianum, Hortenfio prxtore. Ab hoc di<verfum putem P. SEPTIMIUM teftem in L. Flaccum,

SEPTIMIUS

Flacc. 4.

Q^ SEPTITIUS, Verr.
arator in Sicilia.

III. 14.

eques

Rom.
II.

SELEUCUS,
Lept<e.

ad Fam. VI. 18. fervus Q,

SEPTUMULEIUS,

Anagninus.

Or.

INDEX HISTORICUS.
6y. interfecit C. Gracchum, et pro ejus
capite
nit.

Domeftici nomen

reperies etiam in la»

aurum

accepit.

Poftea praefeftuSi fana
letfio,

pide apud Gruterum

DCCCIX.
II.

9.

ram

in Afia a Scsevola petiit.

SEPRULLA,
gendutn
de quo

Att.

I.

12.

Cn. SERTIUS, Verr. manos.

48. eques

Ro-

nomen eji fer-vula, qua P. Clodium emifit ex adibus Cafaris. Sed Gra-v. ofiendit effe le:

Q^SERTORIUS,
cendo
fuerit.

Brut. 48. qualis in di-

Servulae.

SERAPIO,

Att. VI.

1

.

efl

Scipio Nafica,

15. lbllicitatur a Mithridate, ut fe cum eo conjungat. t/. L. Rabius et Magius. Manil. 4. a Cn.

Muren.

atite.

SERAPIO, SERAPIO,
telligit

Att. X. 17. Jer<vus Attici. Att. II. 4. libros ejus non inibid.
6.

Pompeio vincitur. Hic notijjimus Romanorum in Hijpania hofis, et bellum cum eo
gejium fape memoralur <v. c. Agr. II. 30. Verr. V. 28, 56. Pbil. XI. 8. SERVAEUS, Fontei. 5. de cohorte M. Fonteii, aut portitor.

Cicero.

Eratofthenem

valde reprehendit. Fuit Antiochenus, qui Commemoratur etiarn Geographica fcripfet. a Plinio in Elencho fcriptorum L. IV.

SERVILIA

SERAPIS, de Div.

II. 59.

Nat. D.

III. 19.

Claudii, Att. XII. 20. Caepionis qui naufragio periit.

filia

Q^

&c. Deus ^Egyptiorum.

SERVILII, Lucul.
<£;

C. SERENUS, Planc. 5. praefertur Q. Catulo. Grav. Seranus, quodjam P. ManuNam C. Serranus A. DCtio placuerat. XLVI. proxime Conful ante Catulum et Cn. Manlium, cujus proxime mentio. Serani f.
Serrani funt ex
Attiliis,

18. fratres gemini, fimillimi, ut dignofci vix poffent. Hi funt
et

P. £K Capionis Filii, Cn. Nep. a quibus deinde Geminorum cognomen ufurpatum et ad pojieros propagatum eji. P. Conjul
fuit A. DI.
et

DV.
1 1
.

de quibus fupra.
I.

SERVILII,
<vilius

Cafcse, Phil. II.

<v.

P. Ser-

SERGIUS, Phil. II. 25. mimus. C. SERGIUS, Aurata f. Orata. Or.
Off. III. 16. Prator

Cafca.

39.

C.

SERVILIUS
lium mira
tus,
interficit.
efl

Ahala, de Sen. 16. juffu

A..DCLVI. CN. SERGIUS, Verr. III. 43. decumanus
in Sicilia. Venerius.

diftatoris L. Quinctii Cincinnati Sp.
in Codd.

Me-

Sed in hujus pranomine

MSS.

et

edd. Ciccronis in1.

L. SERGIUS,
L.

Verr. III. 78. fcriba CiceP. CloP. Clo-

conjiantia.

Nam

Catil. I.

dicitur

Quin-

ronis quaeftoris.

ibique monuerunt Muretus et

Pighius

SERGIUS, Dom. 5. familiaris dii, qui Q^ Metellum Confulem
endum
obtulit.

314. legendum Caius. Dom. 32. dicitur Marcus ; ubi nihil Manulius aut reli-

ad

a.

dii fratrem lapidibus appetivit et percuffit, eique fe ad Cn. Pompeium interfici-

qui Intt. in ed.

Graviana. Dom.
eft.

1.

c.

in

exilium miffus

C.
Senator, inter
Sext. 33,
eft.

SERVILIUS
19.

Vatia,

M.

F.

in Caecil.

Q^ SERGIUS,

Cluent. 7.

ikarios damnatus

SERRANUS,
39, 43. &c.

ab aratro
<v.

diftator.

in Attilius.

C.

SERRANUS,
Q.
leilione

Rab. Perd.
<v.

7. eft

Collega

Caepionis. de eodem accipe Planc. 5. ex

L. Veturius accufare vult, fed ei non permittitur. Hic Ser<vilius ejl pater P. Servilii Ifaurici, prator provincia, nefcio cujus, fuit A. U. DCXL. C. SERVILIUS GLAUCIA, Brut. 62. peracutus, callidus, cumprimifque ridiculus.
Catil. I. 2. interficitur.
<v.

eum

Gra-viana.

C. Serenus.
Att. IV. 2.

in C.

.Sext.

SERRANUS

Ga<vianus.

Glaucia.

tribunus pl. Spinthere et Metello Coff. intercedit SCto, de aedibus Ciceroni reftituHar. endis, fed paulo poft concedit. inaedificat. hoc facella De accipe Refp. 15. etiam Sext. 33. Serranus non ab aratro,
fed &c.
Hijl.
c.
i/.

C. SERVILIUS, Verr. V. 54. negotiator
Panormitanus.

Cn.

SERVILIUS

Capio,

Cn. F. Cn. N.

20. is, qui Conjul fuit A. DLXXXIV. cum ^. Philippo, quibus confu-

Brut.
libus
h. a.

de hoc Ieco Perizon. Animadv.

Ennius mortuus

eft.

<v.

Pighius

ad

1.

SERRANUS
ejus
filius

Domefticus, ad Q^Fr.

III. 8.

Cn.

moritur. Laudat pater fcripto Ciceronis. Ex quo intellige di<verfum effe
illo

for,

SERVILIUS Capio, Verr. I. 55. CenA. DCXXVIIL ante cum ®. Pompeio
DCXII.
Ejl Jupenoris flius.
in fajlis dicitur

Conftd A.

ab

Sexto, de quo diiluv:, inimico Cicera'

Nam

Cn. F. Cn. N. Fra-

1

INDEX HISTORICUS.
tot anni funt inter utriufque Confulatum intetjeSi. L. SERVILIUS, Vcrrin. III. 71. eques Rom. magifter publicanorum in Sicilia, praetore Verre. L. SERVILIUS Poftumus, ad Fam. XII. 26. M. SERVILIUS Ahala. Dom. 32. <o. C. Ser-vilius Ahala.

trem <vix putem:

uti refte citant viri docli.

Viros doclos
nibus.

ad

Sueton. Cafar.

Q^ SERVILIOS

Sed hoc obiter. ef. c. 82. Caspiones v. in Ca-pio-

SERVIUS SERVIUS
SERVIUS,

Galba. v. Galba.
Sulpicius v. Sulpicius.

M. SERVILIUS,
gem annalem
lata
efi.

Rufcas,

Or. II. 65. difluafit lequ& A. DCXXII.
Geminus,
8.

ad Fam. VIII. 4. defignatus tribunus pl.de ambitu accufatus condemnatur ; ejus locum petit Curio. SERVIUS Pola, ad Fam. VIII. 12. accufator.

SERVIUS
Att.

Tullius, de Div.
Brut.

I.

53.
10.

ei

dor-

M. SERVILIUS
cf.

3. a Metello Celere de repetundis accufatur.

VI.

mienti caput ardet.
Pififtrati.

sequalis

ad Fam. VIII.

Fuit tribunus pleb.

SERVIUS

A. DCXCIII.

Claudius, Att. I. 20. ejus Hbros Ciceroni donat L. Papirius Paetus,
fc. patruelis

M. SERVILIUS,
nus
pl.

ad Fam. XII. 7. tribuPanfa Coff. producit Ciceronem in concionem, quo tempore Philippicam XI. dixit. Phil. IV. 6. cum collegis de reDubl. refert ad Senatum.
Hirtio et

ad Fam. IX. 16. frater
confobrinus

aut doftus, qui facile diceret, qui verfus Plauti efiet,
Papirii
Paeti,

homo

qui

non.

Grammaticus ergo fuit,

cujus

P.

SERVILIUS
Rullus.

Rullus, Agr.

II.

20. v,

etiam ap. Sueton. de claris Grammat. Gell. XIII. 21. Plin. XXIII. 4. mentiofit. Ex
ep.

ad

Att.

I.

c.

colligere licet,
effe.

eum Afranio

P.

SERVILIUS
N.

Vatia, Jfauricus, C. F. Manil. 23. legi Maniliae favet.

grar. II. 19. agri ab ipfo imperio adjetti. Verr. I. 21. Olympum vi cepit.

M. ARom.

et

Metello

Cofif.

mortuum

SESTII,
imperio.

v. Sextii.

SETENAS,

Att. VIII. 15. Dicitur

effe

cum

Red. in Sen. 10. Q^Metellum Confulem Ciceroni placat. ad Fam. I. 1. negat Ptolemaeum reftituendum efie. Conful fuit cum Appio Pulchro. P. SERVILIUS, P. Ifaurici F. qui Confiul cum C. Cafarefiuit. Att. IV. 15. praetor Pompeio II. Confule. ad Fam. XIII. 66. Afiam obtinet. ibid. 69. Ciceronis collega in auguratu. ibid. X. 12. Ciceroni adverfatur in caufa Antoniana. ad Fam. XII. 2. metu Antonii, in quem invectus erat, non audet in Senatum venire &c. Att. II. 1. Catonis imitator. laudatur etiam Att. I. 19. XI. 5. &c. P. SERVILIUS, Cafca, Phil. II. 11. Att. XVI. i^. Phil. XIII. 15. unus de percufibribus Caefaris, qui ei primum vulnus Trib. pleb. A. DCCX. v. Pluinfiixit. Sed Cic. Phil. tarch. in Cafiare p. 739. duos Cafcas ceedi interfuiffe dicit. II. 1 Plutarchus etiam l. c.fratretn hujus Cafcae commemorat. Is eji C. Servilius Cafca, quem Appianus commemorat, nife quidem ibi V.legendum, de B. Civ.II.p. 813. Mi~ rum enim fi C. potius quam hunc P. nomiIbidem etiam naffet, qui inter principes fuit.
.

L. Lentulo et C. Marcello Ccfif. Setenatem autem fiafii et omnes libri veteres ignorant. Pighius ad A. DCCIII. legendum cenfiebat Sufenas, et capiebat de M. Nonio Sufenate, qui eo anno Cretam et Cyrenen obtinuit, et ?nemoratur Att. IV. 15. SEXTIA tabula, Quint. 6. &c. efii Sextii argentarii cujufidam. Sextiorum autem argentariorum fiape efi apud Ciceronem mentio.
epifiola ficripta efi

Ea

Ad
A.

eam

aucliones et a/ia? res
et tefiibus opus.

agebantur, in

quibus tabulis
tiator

Flacc. 15. videtur negoAcmonenfis fuifle. SEXTILIUS Andro, Flacc. 34. Pergamenus.

SEXTILIUS,

C.

SEXTILIUS
praeeft clafli

C.

Rufus, ad Fam. XII. 13. Caflii. XIII. 48. Quasftor

C.
P.

primus in Cyprum miflus a Romanis. SEXTILIUS, Flacc. 36. M. Lurconis
fororis filius.

SEXTILIUS,
nus, Silano et

Flacc.

1.3.

Quaeftor urbaII. 17.

Murena

Cofl".

P.

SEXTILIUS

Rufus, Fin.
pater.

heres
Efi

fiduciarius, hereditatem
fortafifie fiuperioris illius

non

tradit.

Q^ SEXTILIUS,
Milonis
:

ad

Q.

Fr. II. 1. amicus

tnale Servilius

Galba, pro Servius Galba,

in

eum

et ceteros

Milonis ami~

INDEX HISTORICUS.
faciunt operae Clodianse, Milone cum a de vi accufatus Clodius effet. SEXTIUS, Verr. V. 43, 45. liftor C.Ver-

cos

impetum

fus

in fano

dcpofuerat,

aufert

;

ex quo
<v.

inteltigitur,

eum
7.

Ciliciam

obtinuiffe.

ris in Sicilia.

Grarv. ad ep. fuit A. DCC.

L. VIII.

ad Att. Prator

C.

SEXTIUS Caivinus, Brut. 34. orator bonus, fed incommoda valetudine. Pighius eum putabat, qui ex preetura, quam
geffit,

T.

SEXTIUS

Gallu?, Mil. 31. ante facra-

rium Bonae Deae, quod in fundo ejus fuit, primam plagam accepit P. Clodius.

A. DCLIV.
Pifon.

Macedoniam

obtinuit.

SEXTIU3,
cus, h. e.

Att. XIII.

2.

parochus publi-

Sed ibi in melioribus libris non 34. Sextius, fed Sentius legitur, ques nomina etiam in Codd. Catulli permutantur. Vqff. ad
Catull.p. 103.
faris

qui publico ncmine excepit Ariarathen Ariobarzanis filium, Romam ve-

nientem.

Quafor

circa tempus,

quo

hac

Or.

II.

60.

C. Julii Cae-

epiflola fcripta efi,

familiaris,

lufcus.

dictum ejus in

fuit L. Scxtius, qui M. Bruti pofi proquaflor in Macedonia, et A.
Ccfijuljuit, forte P. filius, de

Appium.
L.

DCCXXX.
pater

SEXTIUS,
Sext.
noluit.
3.

P

.

Sextii de <vi accufati.

quofupra.

trib.

pl. fuit, altius

afcendere

SIBYLLA, de

Div.

I.

18.

Erythraea

II.

L. L.

SEXTIUS,
L. F.
filius

SEXTIUS
poftulationi
tor.

ad Fam. XIII. 8. P. Sextii ex Albini fiiia. Panfa, ad Q^Fr. II. n. ejus
refiftit

54. ejus verfus. Verr. byllini &c.

IV. 49.

libri Si-

SICA, adFam. XIV.
diverfatus
eji

4, 15. Att. VIII. 12.

XII. 23. &c. fervi nomen.

In ejus pradio

Q^Cicero

Afia? prae-

Cicero, abiens in exilium, Att.

P.

SEXTIUS. SEXTIUS,
ulat.
pojl adilis.

A. DCLIII. damnatus eft;
P.

Brut. 48. praetor defignatus accufante T. Junio L. F.

III. 2. add. Plutarch. in Cicer. p. 877. ubi Vibius Siculus vocatur. Si tamen de eadem re utrobique Jermo ejl+

P. F. ad

Fam. V.

17. exet

Quatftor fuit A.

DCLXXXXV.
confolatur.

gi

potefl,

Habuit emm, ut ex l. c. intelliannona curam, qua eji adilium.
cit.

SICINIUS, Brut. 76. Q^Pompeii, qui Cenfor fuit, ex filia nepos. quaeftorius mortuus eft. probabilis Orator. Cn. SICINIUS, Brut. 60. homo ridiculus, malus orator. feditiofus trib. pl. fuit, A.
C.

Eum
tii,

Cicero epijiola

P

.

Sex-

DCLXXVII. Cum
ret,

de

quo Jiatim,

patruelem, propinquum

M.

omnes magijlratus texaCraffum tamen non attigit, quia

ex eadem epijiola apparet. P. SEXTIUS, L. F. Sext. 3. C. Albini et deinde C. Scipionis uxorem duxit. Catil. I. 8. ad Fam. V. 6. proquaeftor C. Antonii in Macedonia. ad Quir. p. R. 6. in Senat. 8. Att. III. 20. tribunus pl. Lencerte fuiffe,

SICINIUS,
memorat,
is

metuebat. Plutarch. in Craffo p. 547. Att. V. 4. Nejao qui. Sicinius
eji

in Craffo Plutarchi, quem Corradus hic cotn-

Cn. Sicinius, de quo
interfeclus
eji.

in

tribunatu

ante. fed Manutrus

putat, peritum fuiffe confcribendorwn ediclo-

tulo Spinihere

confule,

cogitat de Cicerone

neque nominatim, neque fatis diligenter de bonis publicatis. ad Fam. I. 9. accufatus de vi a Cn. Pompeio laudatur. defenditur a Cicerone oratione, qua? extat. ad Fam. VII. 32. difta Sextiana, i. Nam de hoc e. frigida et parum acuta. ambigam : quod ex Sextio locum capere non ep. ad Fam. V. 6. qua <valde jocofe ef ad P. Sextium Jcripta, conjicere licet, euin faferre, fed

SILANIO,
lis.

rum provincialium. Verr. IV. 57.
de quo Plin.

ftatuarius

nobi-

XXXIV.

8. qui «H/Wi'JWro»

fuiffe tradit.

D. SILANUS, e Juniis. Fin, I. 7. adoptat T. Manlii Torquati filium, et pecunia-

rum captarum conviclum
venire vetat.

in confpedura

D. SILANUS, M. F.
rice aedilitate
til.

Off. II. 16.
eft.

funftus

Pifon. 24.

magniCa-

cetum aut fuiffe, aut 'videri 'voluiffe. Att. VIII. 15. quia cum imperio eil, poteft

IV. 4.

Flacc. 13. &c.
fatis

Ccnful

cum

cum Pompeio
XI.

in

Grseciam

tranfire.

ibid.

Murena. Brut. 68. Acuminis et orationis

vitricus

M.

Bruti.

habuit.

7. Ca;far permittit, ut iifdem,
etfi

quibus

D. SILANUS,
tio accufatur,

in Caecil. 20. a

ante, liftoribus uteretur,

SCtum im-

Cn. DomiSed Marcus legendum efje,

probaret,
tribb. pl.

quo ipfe aliique poft fugam imperium acceperant. ad Fam.

M. SILANUS,

V.

20. pecuniam,

quam

Mefcinius

Ru-

exfeqq. patebit. Brut. 35. C^Metelli Numidici collega, A. U. DCXLV. de re-

<viri docli <viderunt, et

INDEX HISTORICUS.
publica fic fatis bene dicebat. Verr. II. 47. Cornel. II. fr. a Cn. Domitio trib. pl. vexatur, cum Confularis efFet, accufaturque propter Egritomari injuriam. M. SILANUS, ad Fam. X. 34. tribunus militum in exercitu Lepidi lllviri, qui ab Antonio ad eum tranfierat, cum ante a Lepido contra ejus voluntatem ad Anfermonis ufitati itaque inufitati* verbis ufus eft. a C. Rufio ridetur. de Div. I. 44. difputat, fomniis credi non oportere. Corn. I. in praetura bonorum
confeftatur.

Brut.

74.
;

emendator

efle

voluit

Cn. Cornelii pofieflionem editto P. Scipioni dat. de hac Pratura et ediclo efi difputatio Guil.

tonium
docet

iflet.

SILENUS,

Tufc.

I.

48.

Comes

Bacchi,

Midam, quid fit optimum homini. SILF.NUS, de Div. I. 24. ejus Hiftoria
Grsca. Calatianus,
certa? atatis, cujus et
et multi alii

Ott. Reizii Excnrf. IX. ad Theophilum. Verr. II. 4;. defenfor C. Verris. et Brut. 74. Chritilii. Verr. IV. 15. vir primarius et dives. de eo v. Corrad.
p. 344.

bijioricus

Gracus, in-

P.

ad Bmt. SISER,

Att. XI. 13. liberti nomen.
r

Li<vius

XXVI.
1

49.
89.

menlionem fecere, quorum loca

vid. ap. Vojf. de Hifi. Gr. L. III. p.

A. SILIUS, Att. XII. 24. P. SILIUS.ad Fam.VII. 21. IX.

16. XIII.

Tufc. I. 41. prudentia ejus. faxum. SITIUS, Att. XV. 17. Sittiana fyngrapha P. Sitium reperiet efi ad Fam. VIII. 2. ap. Hirtium B. Afr. 36. v. fupra in P.
ibid. 5. verfat

SISYPHUS

Proprsetor Bithynite et Ponti A. 62, 63. U. DCCII. poft praturam A. DCXCIV. SILVANUS, Arch. 4. auftor legis Plautiae.
v. Ind.

Cincius.

SOCRATES,
fuerit.

Offic. I. 26.

Tufc. IV. 37. qualis natura eodem femper vultu,

LL.
Att. VI.
\.

eademque

Grati. Silius. Adminiftratio ejus provincias laudatur. Ejl P. Silius, de quo ante. SILUS, Or. II. 70. Efifortafe M. Sergius

SILVIUS,

XXX.
Div.

fronte fuit. Att. VIII. 2. cum tyranni eflent, Athenis manfit. de
54. poft

I.

pugnam apud Delium
non
I.

eadem, qua

ceteri, fugere

vult,

quia

deterreatur a Deo.

Off.

Orata Silus qui A.
provincia/is fuit.

DCXLVIII.
confirmatur

qua-fior

mores confuetudinemque
Tufc.
11.
1.
I.

41. contra civilem fecit.

Efi enim cognomen Serdifputatio

giorum.

Hoc

loco

29. quare abfolvi noluerit. Fin. parens Philofophiaj. Tufc. I. 41.

Drakenb. ad Liv. XXXIl. zj. docentis, cognomen Romanum ejfe non modo Silo, fed etiam Silus. Ap. Tacitum A. XV. 59. efi Domitius Silus in MS. Flor. SIMONIDES Ceus, Or. II. 86. Fin. II. 32. memorise artem invenit. Nat. D. I. 22. de diis l^-s^a. de Div. I. 27. ignotum quendam mortuum fepelit, et ab eo monetur in fomnio, ne naviget. Tufc. I. 42. ejus verfus duo. Tufc. I. 24. ejus

ejus ad judices oratio. Acad. I. 4. eju» philofophiaj genus quale? de Div. I. 25. apud Platonem Critoni praedicit fuam

mortem. Ejus fomnium ea de V. 4. primus philofophiam de
cavit. OfF.
III. 3.

re.

Tufc.

coslo vo-

folebat eos exfecrari,

qui natura cohsrentia, utilitatem et honeftatem, opinione diftraxiflent. de Div.
I. 3.

manet

in

antiquorum phijofopho.
OfF.
II.

rum
1

fententia de divinatione.

memoria
Afranii.

infignis.

2.

proximam ad gloriam viam
fi

dixit

SIMULANS,
SIREGIUS,

Sext. 55.

nomen Comcediaj
17.

efle,

quis id

ageret, ut qualis haberi

vellet, talis eflet.

Att.
:

XV.

J. Fr.Grono:

fepultura

fententia.

vius conjiciebat
mentio ep. 15.

Sira regius

Sirae

Is A^gyptius fuit,

enim quod res
Cete-

mundanum
Zenone
30. afut. ufus eft.

Tufc. I. 43. ejus de Tufc. V. 37. fe appellat. Nat. D. I. 34. a
OfF. I. 10. induttione

fcurra Atticus vocatur.

ipja docet, Cleopatra fortaffe legaius.

Top.

plurimum

rum

in edd. non Sira,

SIRENES,
cantibus,

fed Sara legitur. Fin. V. 18. fabula de Sirenum

SOCRATICI,

quomodo
e

intelligenda.

L.

64. docgnarus reip. loquens, tus, bene Hortenfii et Sulpifacetus, inter aetatem cii interje&us. In hiftoria vincit fuperiores, fed abeft tamen a fummo. add. Vell.
Comeliis. Brut.
latine
II. 9.

SISENNA,

de Div. I. 3. manent in antiquorum philofophorum fententia de divinatione. OfF. I. 37. fermone ufi funt leni minimeque pertinaci, et cui immiftus fuit lepos.

SOLON,
Att. X.
iit

OfF.
1.

I.

ejus lex

30. verfutus et callidus. ne quis in feditione :
I.

Leg.

I.

2. puerile

quid in hiftoria

neutrius partis. de Div.

49. orien-

Tom. X.

V

INDEX HISTORICUS.
tem tyrannidem multo ante profpexlt. Sex. Rofc. 25. cur nullam legem in parricidas ftatuerit. OfF.
conftituit.
I.

SPINO, N. D.

III.

20.

Deus Romano-

22.

Areopagitas

Leg. de fepukuris.

II.

23, 25, 26. ejus lex

rum. proprie fluvius prope Romam. SPONGIA, Att. I. 16. judex in judicio Clodiano de religione. nomen fiftum. SPURINNA, ad Fam. IX. 24. de Div. I.
52. harufpex.

SOPATER, Verr. II. 28 Halicienfis. SOPATER, Verr. IV. 39. Tyndaritanus. SOPHOCLES, Verr. III. 88. Agrigentinus.

C.

homo

difertus et doftus.

40. a Pericle collega in pnetura reprehenditur, quod pulchrum puerum admiraretur. de Div. I. 25. poeta divinus. in fomnis vidit Herculem dicentem, quis pateram fuam auream furripuiffet. Ex Or. 1. intelligi Ciceronem Sopboclem pro principe poteft, Tragicorum habuiffe. SOPOLIS, Att. IV. 16. piftor celeber tempore Ciceronis. Bujus etiam mentio Sed ibi 'vulgo Socipud Plin. XXXV. I I pylus dicitur etjic laudat Junius in CataOff.
I.
. :

SOPHOCLES,

Cluent. 7. pro quo et alii , Staienus. Senator, judex in judicio Juniano, apud quem pecunia depofita eft, qua Oppianicus judices corrumpere voluerat.

STALENUS,

optavit,

Cluent. 24. Brut. 68. fe ipfe adet de Staleno JEliumJecit. furiofus et petulans in dicendo. Top. 20. Verr. II. 32.

STASE AS^NeapoIitanus,
V.
3, et 25.

Or. I. 22. Fin. Peripateticus, qui multos

annos Romae apud

M. Pifonem

vixit.
hiftrio-

STATILIUS, Q.
L.

Rofc. 10. nis non adeo boni.

nomen

STATILIUS,
linas.

Cat.

III.

3. focius

Cati-

logo p. 21. l£c.

L.
II.

STATILIUS,
14.

Taurus, Att. XII. 13, et

SOSIPPUS,

Verr.

9

Agyrinenfis, fra-

augur.
Cluent. 62. colonus

ter Epicratis.

STATIUS ALBIUS,
Verr. III. 87. Entellinus. Att. I. 12. fervus anagnof6.

SOSITENUS, SOSITHEUS,
tes Ciceronis.

in Falerno.

STATIUS,
STATIUS,
L.
e

C. SOSIUS, Att. VIII.
et

prsetor Lentulo

ad Fam. XVI. 16. Att. II. 18. it.V. 1. Q. Fr. I. 2. c. 1. e fervo Qu. Ciceronis libertus gratiofiflimus.
Or.
II.

C. Marcello

Cojf.

Fuit Quasftor
III.

M' Le-

64.
Phil.
Afiae,

pidi.

Q^ SOSIUS, Nat. D.
man.
dit.

30. eques Rotabularium incenPiceno, a?ro ex

SOSTRATUS,
nus.

Verr. III. 23.

Centuripi-

XI. 12. jubetur C. Caftio provinciam et exercitum tradere. adde Vell. II. 70. de ejus exitu, ibid. 77. quem etiam Appian. Civ. Bell. et Dio CaJpreetura

STATIUS MURCUS,
proconful

fius tradunt. add. Wejfeling. ObJ. I. 12.

SOSUS, Lucul. 4. liber Antiochi contra p hilonem.

SEXT. STATIUS,
fiat.

Att. VI.

1.

commen-

datur a Pompeio Ciceroni, ut prxfe&us

SOTERICUS MARCIUS,
burtinus.

Balb. 25.

Ti-

Sotericum malum artijicem laudat Seneca ap. Gell. XII. 2. SPARTACUS, Har. Refp. 12. &c. Dux

STESICHORUS,
Himera;
ejus.

pofita.

Verr. II. 35. ejus ftatua Fuit enim Himera patria
<v.

de eo et carminibus ejus

Fabric.

B.

SPHAERUS,

fugiti<vorum, qui bellum Jervile commo<vit. Tufc. IV. 24. Stoicus ; ejus
definitiones laudantur, et
dijcipulus non ultimus.

G.ll. 15.

STHENIUS,
STILPO,

Verr. II. 34. Thermitanus.

ab ipfo CiceroCittiei
<v.

ne adhibentur. Bojporanus, Zenonis
de eo

Laert. VII.

177. Torrent. ad Suet. -Aug. 89.

Megarenfu, Fat. 5. philofophus acutus et probatus : natura ebriofus et mulierofus. naturaj vitium corrigit. cf. Lucul. 24. Zenonis Cittiei praceptor, de
quo
njid.

SPEUSIPPUS, Acad.

I. 4. Platonis ex foAcademicae philofophiae quaft nepos. rore Or. III. 18. a Platone. relinquitur heres

Laert. II. 113.

STOICI,

nil

ab Ariftotele
effe

Deum
tem,

difTenfit. Nat. D. I. 13. vim animalem, omnia regen-

I. 35. pene Cynici. III. 8. folum, quod honeftum, ftatuunt bonum. Legg. I. 20. a veteribus Academicis

Off.

verbis difcrepant,

non

re.

Off. III.

3.

ftatuit.

fummum bonum
naturas
vivere.
fententia de

SPINTHARUS,

Att. XIII. 25. fervus aut libertus Ciceronis.

convenienter add. Fin. III. 4. eorum
bono explicatur toto libro

dicunt,

Jummo

INDEX HISTORICUS.
III. et refellitur Peripateticorum ttwre libro
Plin.

H. N.

II.

12.

et

quos ibi laudat
c. et

IV. Fin.

III. 2, 12, et 13. it.

V.

8.

N.
C.
P.

duinus. cf. Pigh.

ad

a.

inprimis

Harad A.

D.
an

I.

7. a Peripateticis verbis difcrepent,
?

re

Fin. III. 2. ex omnibus philofo-

DLXXVI. SULPICIUS,

Catilin.

III.

3.

pranor
19.

phis Stoici plurima verba novaverunt. de Div. I. 3. Lucul. 33. omnia fere divina-

Ciceione confule.
Trib.
Julio

genera defendunt. Tufc. I. 32. animos putant diu poft mortem manfuros, non femper. Top. 2. dialecticen et judicandi vias diligenter perfecuti funt. Off. I. 7. in verborum etymologiis diligentes. Fin. V. 25. furcs. Or. III. 18. ad Fam. XV. 19. Brut. 31. inopes in dicendo. ad Fam. IX. 22. quamque rem fuo nomine
tionis

SULPICIUS RUFUS, Har. refp. pl. A. U. DCXXV. ibid. 20.
confulatum
contra
leges

C.

petenti

longius refiftens, fit popularis. Off. II. 14. hujus eloquentiam accufatio illuftravit C. Norbani, Catil. III. 10. a L. Sylla ejicitur. Br. 51;. qualis orator ? 56. nullas orationes reliquit, qua; extant
•P.

appellant.

SEXT. STOLA,
L. Flacci.

Flacc. 20. judex in caufa
P.

Canutius poft mortem fcripfifie fertur. Or. III. 3. mors ejus. conf. ad Her. I. 15. IV. 2. Orat. I. 7. add.. Vellei. II.
18, 19.

STRABO,
lio

Att. XII. 17. augur fuiffe <videtur, quod Ciceronem excufa<vit, qui in ccena Ea excufiaaugurali Apuleii non adfuerat.

SULPICIUS,
pleb. A. U.

Aft.

I.

in Verr. 10.

Trib.
filius

DCLXXXIV. Q^SULPICIUS, Gal/us, Or.
C. Sulpicii Galli.

I.

53.

autem non <valebat,
tres fieret.

minimum
effe

nifi per augures ad Corradus putat ep. 14.

SER. SULPICIUS,
decimo
S.
picia. de

Br.

16.
;

M. Lenium Strabonem,
Lamp/acenus, Acad.
effe.

de quo fiupra
9. Theonegat munI.

poft exaflos reges

conful anno Unde gens Sul7.

in Leniis.

qua

<u.

Cic.

Muren.

STRATO,
dum

SULPICIUS, Q^
v.

F. Lemonia,

Rufus.

phrafti auditor.

a Diis

Lucul. 38. &c. Fin. V.
I.

5.

phyficns
in

effe voluit.

N. D.

13.

vim divinam

7.IX. 1. Mur. 3. accufat L. Murenam, cujus competitor fuerat, de ambitu. ad Fam. VIII. 6. ConPhil. VIII.

natura ponit.

STRATO, STRATOCLES,
finxerit.

Cluent. 63. fervus medicus.
Br. 11. hiftoricus Gracus

aut rhetor, de Themiftoclis morte quas

Marcello. ibid. 10. cunftator Achaiae proconful. 3, 4. Ejus eft elegans epiftola 5. qua Ciceronem ds obitu Tu/liar confolatur. Att. IX. 19. filium mittit contra Cn. Pompeium, cum
ful
eft.

cum M.
ibid.

IV.

STRATONICUS,
facetus,
ejus

N. D.

III.

19.

homo

Caefare facit.

Phil. I.

1.

diftum in Alabandenfem.
dicla multa collegit

decretum poft

Idus

Martias

nullum Caefaris figendum

Citharifta, cujus facete

Athenaus L. VIII. c. S.fiq. STRATORIUS, ad Fam. XII. 23. videtur cum Cornificio in Africa fuiffe quaeftor aut legatus. C. SUBERNIUS, Calenus. ad Fam. IX.
13-

cenfet. Brut. 40, 42. in jure civili pra;ceptoribus ufus eft L.Lucilio Balboet C.

Aquillio Gallo. Mur. 7 JCtus. Phil. IX. 1. in legatione ad Antonium Mutinam obfidentem obiit ; de cujus honoribus tota oratione fententia dicitur, in quam

SCtum fattum
tionis,

eft.

Fragmentum
eft,

infcrip<vid. <v.

SUETIUS, Verr. I. 5. SUFENAS, Att. IV. 15.
L.
de quo <vid. in Setenas.

qua

ei

pro Roftris poftta

cognomtn Nonii,
II.

c.

ap. Reinef. Infcr. p. 504.

Nomen Servii

Num. SUFFUCIUS.
neftus

de Div.

41. hoI.

De quofngufapifjime eft apud Ciceronem. lis locis intelligendum Jit, res et temporis ratio facile docebit.

homo

et nobilis. ejus

fomnium.
Verr.

C. C.

SULPICIUS OLYMPUS,
civis

48.

S.

Romanus.
Gallus.

SULPICIUS, fil. Att. IX. 19. contra Pompeium mittitur. ad Fam. XI. 7. confobrinus
fophiaj

SULPICIU3,
Brut. 20. eloquens.

de Or.

Graecis Hteris et

I. 53. eruditus et

Confulfuit A. U.
<v.

cum M.
I.

Marcello.

Liv.

DLXXXVII. XLV. 44. Off.

ram

liberalibus ftudiis opedat. Trib.pl. fuit A. U. DCCVI.

D. Bruti. etomnibus

ibid.

IV.

3, 4.

philo-

SUMMANUS,

6.

de Sen. 14. aftrologias ftudiofus et

peritus. Li<v.

XLIV.

3. tt ibi Interpr. add.

de Div. I. 10. Deus, cujus fmulacrum infaftigio fo<vis Capitolini pofttum erat. de coelo iftus. Caput ejus ex

V

2

INDEX HISTORICUS.
refponfo harufpicum in Tiberi inventum. de Summano,^. Q-vid. Faji. VI. 731. negat
focius.

primo Romanorum, deinde Carthaginienjium Vitlus in triumpho duclus ejl. Liis.

fe fatis, qui ft, fcire.
ithis,
Tl^efxyi^-tug.

tribui dicit

Glfpe Sumanus, H. N. II. 52. ei noilttrna fulmina : quem fequitur
Plinius

XXX.

extr.

SYRO,

Fin. II. 35. ad Fam. VI. cureus, amicus Ciceronis.

n.

Epi-

Augujiin. IV.
n. I.

23.

C.

D.

et

alii

:

eoqne

SYRUS,

Att. XII. 22. Attici fervus.

pertinet infcriptio ap.

Gruterum p. CXXI.

Lapis antiquus, in quo Jupiter

Sum-

manus
diclini

exhibetur, illuftratur in Iibro Bene-

T.
P.

Monachi

:

Explication de di-vers mo-

numens Jinguliers, p. 334.

TADIUS,
Sicilia.

Verr.

I.

39. Videtur negotia-

SURA, ad Fam. V. 1. nomen liberti. D. SYLLA. ad Fam. XV. 17. alii P. Sylla.
1

tus effe Athenis, poft Verris legatus in

Pighius

ad A. DCCII. putat legendum

ejfe,

Sed quando IX. 10. iifdem pene 'verbis de P. Sylla res eadem narratur, non dubito, quin P. Sylla legendum fit. L. SYLLA, e Corneliis, Fontei. 15. Legatus L. Caefaris bello fociali. de Div. I. 33. Hiftoria ejus. Scripjit Commentarios rerum fuarum, <v. Plutarcb. in Syl/a. Off. I. 30. cuivis defervit, ut impetret, qua? vult. Cat. III. 10. P. Sulpicium et C. Marium ejicit. Leg. II. 22. in C. Marii cineres fxvit. primus e Corneliis cremari
Silanus.
voluit.

D.

Verr. V. 25. Q^TADIUS, Verr. I. 49. propinquus Verris. Teflis contra Verrem. Hic fortaffe eji Tadius, cujus mentio Att. I. 5. TAGE8, de Div. II. 23. auftor difciplinae Etrufcs, qui repente terra, cum araretur, editus, agricolam totam illam difciplinam docuit. De eo <vid. Demjier. Etrur.
Regal. III.
§. 17.
I
.

ubi etiam de ejus libris, qui
:

Acherontici didi

et

Bonarotam

in

Addend.

TALNA,
verat.

Att. I. 16. judex in judicio CIodiano de religione, qui Clodium abfol-

Leg.

III.

9. ejus lex tribunitia

;

Videtur

effe

nomenficlum, ut cetera,

qua nihil tribunis pr&ter nomen reliilum eji. Off. II. 8. ejus viftoria noxia Rom. imperio, quod difciplinam perdidit. Phil. IX. 6. ei primo ftatua equeftris inaurata
pofita
eft.

qua

ibifunt.

TALNA,

Att. XIII. 29. jut Jwvenciis. venis philologus, a Nicia Grammatico laudatur, Cornificiam Q^ filiam petit.

Dom.

30.

Volaterranis civita-

Melior fcriptura
Capitol.

efi

Thalna,

ut

eji

in Faji.

de Div. II. 30. ei immolanti ferpens apparuit. Q^ Frat. 1. 1. c. 11. Rhodiis infulas quafdam attribuit &c. de Legibus Sylla v.
potuit, etfi jufferit.

tem adimere non

TAMISIUS
v.

Muftela. Phil. II. 4. XII. 6.
Fin.
I.

Mujiela.
18.

TANTALUS,
IV. 16. &c.

Tufc.

I.

5.

Ind. Legg.

P.

eji oratio, L. Syllas Conful defignatus cum Autronio, de amlitu condemnatur, et poft a L. Torquato de conjuratione accufatus, a Cicerone defenditur et abfolvitur. Off. II. 8. L. Syilje in profcriptionibus admi-

SYLLA,

pro quo

TANUSIUS,

propinquus.

petlt. Conf. 2. in bello Syllano interfeftus. Palermus conjiciebat legendum Tantafius : quod Afconius inter eos,

quos in profcriptione Syllana interfecerat
tilina,

Ca-

L. Tantafium quendam commemorat.
1/.

TARASO,

Tharafo.

nifter.

Q. Fr.

III.

3. accufat

de majeftate. Att. IV. 16. ambitu poftulat. ad Fam. IX. 10. ejus mors.
Ser.

Gabinium Gabinium de

TARCONDIMOTUS,

ad Fam.

XV.

1.

Regulus in quadam Cilicia parte, quem Cicero fideliiiimum focium populi Rom.

SYLLA,

Syll.

2.

P. frater, Senator,

Catilinae focius.

amiciflimumque trans Taurum appellat. Tarcondimctus autem fcribendum effe, non Tarcondomotus, confirmat nummus, nuper a
Maffeo editus in Antiquitat. Aquitanicis.

SYLLUS,

Nat. D. I. 34.. Pythagoreus hoc Sed is hujus loci ?ion eji. Eji enim de Academias fermo. Sed de Syllo Aca~
nomine fuit.
demtco nil reperio.
opt. g. d. 6.
II.

TARQUINIUS
L.

Prifcus.

Legg.

I.

1.

ei

ab

aquila apex imponitur. Tufc. V. 37. Deniarati filius. Syll. 7. rex peregrinus.

SYNEPHEBI,
nandri.

Comcedia McNumidarum,

SYPHAX,

Inv.

34.

rex

Superbus, de Div. I. portendens exfilium. Lcg. 22. fomnium II. 4. eo rege, nulla erat lex Romae de

TARQUINIUS,

.

INDEX HISTORICUS.
flupris.

Tufc.

III. 12.

Cumis

fenio con-

M.
tio

Lucullus, de quojupra. de

feclus

eft.

Varrone,
Varro.

doilijfimo illo

M. TerenRomanorum, v.

L.

Att. VI. 8. Popma pueum, cujus ap. Plinium in Catal. Auclor. Li. II. libri de dijciplina Etru/ca
tat
ejje

TARQUITIUS,

M.
P.

Att. IV. 7. XI. 10. eques Romanus, publicanus in
Afia.
Culeo.

TERENTIUS HISPO,

commewrantur
L.

TARUTIUS
famiiiaris

Firmanus, de Div. II. 47. Ciceronum> homo in primis
rationibus
eruditus,
repetit

Q^TERENTIUS

Harufp. refp. 6.

Chaldaicis

natalem Romse a Parilibus, quibus a Rornulo condita dicitur. Romam conditam dicit, cum in jugo luna eflet, et ejus
fata praedicit.

pontifex minor. Hic eft tribunus Culeo, qui privilegium ferre de Ciceronis reditu •voluit A. U. DCXCV. Att. III. 15.

TEREUS,
cii,

Att.

XVI.

2,

et 5. fabula

Ac-

de Tereo, rege

Thracum fceleratifjimo.

v. Ovid. Met. VI.

T. TATIUS,
gejfit l£c.

Her. IV. 12. rex Sabinorum, qui ob raptas Sabinas bellum cum Romulo
Or. diclum laudatur.
III.

TERMINALIA,
I
.

^$.fqq.

M.
59.
1
.

10. Att. VI. Deo Termino facer. TERPOLIUS, Corn. II. Trib. pleb.
Phil. XII.
dies fejfus

TAURISCUS,

aftor.

ejus

D. Bruto et M. Lepido CoJJ. mum nomen inter tribunos.

contemptifli-

M. TAURUS, Q^Fr.
hil mihi prazter hoc

III.

c. 2.

de hoc ni-

TERTIA,

confiat,

quod fundum
is,

TAURUS,
putant,
•vifii

haluit confinem fundo £K Ciceronis. ad Fam. XII. 25. eji

quem

A. V. DCCXVI.

T.

confulem fufeclum fuijfe Statilius. Videtur legatus Cal-

Verr. III. 34. Ifidori mimi filia. tirones, quod njulgo putatur, Terejje nomen ordinis <vel numeri filiarum, id aque faljum effe, ac, fiquis diceret, Quintum, fignificare quintum numero
Obfervent tia nomen

filium.

Sabini fuijje, qui ex Jortitione Antonii Africam petebat, cum jam Cornifcius ex SCto oblineret. cf. Minotaurus. Cum autem prc-vinciam Cal-vifius tum non obtinere poffet, ejus legatus

TERTIA,

de Div. I. 46. Sed ad Brut. Germ. 3, 4.

filia
efi

L. Pauli.

foror Bruti,

qua? Cajfio nupfit. De cujus morte v. Tacit, III. yb. ubi <v. LipJ. Eadem efi :

tamen Taurus fuit A. U.

TERTULLA,
Caftii

Att.

XIV.

20.

XV.

11.

DCCXV. TEBASSUS,

uxor

:

abortum

fecit.

Viri docli

Att.

XIV.

10.

nomen

vete-

quidam
efi

rani Cafariani.

confiat CaJJii

TELAMO,
eft.

Or.

II.

Tufc. III. 18. patria pulfus 46. Nat. D. III. 32.
Flacc. 29. rex Myfiae,

legere, Tertia : quam uxorem fuiffe. Sed Tertulla diminuti<vum a Tertia, ut vidit Manu-

<volebant

tius.

TELEPHUS,
oftendit

viam

TESTA,

ad Fam. VII. 13.
Penarius,

eft

Trebatius,

Agamemnoni.

de quo infra.

TELXIOPE,

Nat. D. III. 21. Mufa ex primis quatuor, natis Jove altero. TENES, N. D. III. 15. conditor Tenedi, et Deus urbis. conf. Verr. I. 19.

TESTIUS,
bat. P.

Or.

qui in dicendo

mentum
I.

II. 66. orator, intorquere fole-

TESTIUS,
Neronis
auditor.

Verr.

28.

accenfus C.

TERENTIA,
tpifdce libri in Quirjiura.

Ciceronis uxor,

ad quam funt
Corradum

praetoris in Afia.

XIV.

de qua <vide

TETRILIUS ROGUS,

Lucul. 4. Philonis

TERENTIUS

Vefpa, Or. II. 62. TERENTIUS, Poeia. Lsd. 24. familiaris Lselii &c. A. TERENTIUS, Caxin. 9. teftis in Csecinam. Eundem effe puto, qui ad Fam. XVI. 12. A. Varro duitur, quem A.

TEUCER
nium
appellat.

TEUCRIS,

Pacwvii, Orat. I. 58. tragcedia. Att. I. 12, 13, 14. C. Antocollegam in Conjulatu ficlo hoc vomint
Milefius, Orat. III. 34.
II.

THALES,
vixit.

Leg.

in otio 11. ejus diftum de Diis.

L.

quafiorem fuiffe reperio. Att. XI. 17. Ex Africa, tempore belli civilis, clam emittitur per Na-

DCXCI.

TERENTIUS,

fidium Pompeianum.

Lucul. 37. ex aqua omnia efle dixit. N. I. 10. Deum ex aqua cuncla fingere. de Div. I. 49. animadvertit olearum ubertatem fore,prredicit defectionem Solis.

D.

M. TERENTIUS, cum Caflio. legis

Verr. I. 23. conful frumentariae audlor. eji

THALLUMETUS,

Att. V. J2. fervus aut

libeuus Attici eruditus.

INDEX HISTORICUS.
THARASO,
Curionis
qiiYS

ad Fam.

II.

7.

libertus

C.
:

fanus.

Theora&us

dicitur

contumeliae
et

Filii.

caufa. Verr. IV. 66.
III. 20.

THAUMAS,
inde

N. D.

Iridis pater iiocatur.

THEOPHANES,
Pompeii
donatus
nomine VI. 8.
eft.

Mitylensus, fed
10.

Lef-

Thaumantias a poetis

bius dicitur, Arch.

Att. II.

5. res

THEBE,
rum

THEMISTA,

Inv. II. 49. Alexandri Pheraeotyranni uxor. Fin. II. 21. Pif. 26. tft Epi-

fcripfit verfibus.

Ab

eo civitate
Pompeioruni

Unde

poficri ejus

qua <vid. Mcnag. ad Laert. X. 5. et Hifi. Mul. phil. p. 498. THF.MISTAGORAS, Verr. I. 33. Lampcurca, Lampface?ia. de

v. Rjkius ad Tac. A. Balb. 25. Att. VII. 7. Balbum Gaditanum adoptat. ibid. II. 5. familiarifiimus Pompeio particeps confiliorum
ib.

Roma fuere.

facenus.

ejus.

V.

11.

plurimum apud PomII.

THEMISTOCLES,
men
Solonis

Off.

I.

22.

ejus
1.

noejus

peium

valet. cf. ib.

12, 17. &c. item
in

illuftrius.
I.

Lucul.

Plutarch. in Pompeio.

Manutius

Argum.

memoria. Off.

30. taciturnus, diffimulator, infidiis aptus. ib. II. 20. quid re-

Or. pro Balb. libertum Pompeii facit, refutatus a Fabretto ad Infcr. ant. p. 478. <v.

fponderit interrogatus, utrum bono viro pauperi, an minus probato diviti filiam
collocaret. ib. III. 11.

Burm. adVellei.

II. 18.

THEOPHILUS,
bertus
19.

ad Fam. IV. 9, 10.
Arifiotelis auditor.

li-

quid dixerit

poft

M.

Marcelli.

vi&oriam ejus

belli,

quod cum
Attic.

Perfis ha-

THEOPHRASTUS,
tam theoreticam

Or. Nat. de

buit. Brut. 11.
buitur
teneat,

mors

ejus fabulofa.

The8. tri-

unde nomen habeat. Att.
I.

II. 16. vi-

miftocleum confilium.

X.

prafticae anteponit.
eft

Pompeio, qui exijlimabat, qui mare

D.
effe

13. inconftans

in fententia

eum

necejfe ejje

rerum

potiri.

Diis.

THEODECTES,

Pbafelites,

Or. 51, 57.
Laert. V. 24.

Ariftotelis auditor, in arte in primis oratoria,
et ibi

itemque IJocratis.

<v.

Menag. Valer. M. VIII. 14. 3. et Suidas in b. <v. Tufc. I. 24. ejus infignis memoria. Sfuintil. Inji. Or. XI. 2.
cifr.

Acad. I. 9. negat in virtute fola beate vivere, propterea reprehenditur Tufc. V. 9. Inv. I. 35. Syllogifmum oratorium quinquepertitum facit. Brut. 46. ab anicula hofpes vocatur. ibid. 9. praeceptor Demetrii Phalerei. ib. 31. Tufc. V. 9. elegans et fuavis. ibid. 37. peregrinacus eft. ibid. III. 28. moriens
<sfe<

THEODORUS,

Byzantius, Brut. 12. So-

phifta Socratis temporibus. in arte fubtilis, in orationibus jejunus. Scripfit aliis

orationes. Orat. 12. a Socrate in Platonis Phasdro appellatur Xo^^a^uKc,. v.
Quintil. III. I.
ci<vilibus

Att. II. 3. liber ejus pro quo Tunfiallus Ep. ad Midleton. p. 141. facit -srg* m>/\iTHct4 qualem fcriptum ab eo tejiis Laertius V. 45. eoque tum opus erat Cictroni de Republica fcri<pt>\oTiftlebS
,
:

naturam accufat.

Apud Laertium
ejl

oratiombus clarus dicitur.

hoc nomen rejiituendum
13. pro Thucydides.

104. Ceterum Ciceroni Orat. c.
II.

THEODORUS,
i.

Deos

tollit.

Cyrenaicus, Nat. unde Atheus diftus,

D.
et

I.

cum

benli. Vulgatum efi e conjeclura Viilorii. Tufc. V. 9. Fin. V. 5. de vita beata. Off. II. 16. de divitiis. Tufc. III. 10. Callifthenes. h. e. de lutlu, quo luget mortem Callijibenis amici Jui cifc. Nat. D. I. 33. Leontium meretricula Epicurea con-

Athenis tum Cyrenis

ejeclus eji. <v, Laert. II.

tra

eum

fcripfit.

86, ioi. /. Tufc. I. 43. mortem crudelem contemnit, quam ei rex Lyfimachus minatur propter libertatem linguae. Ad eum mijfus erat a Ptolemteo, Lagi filio, apud quem diu moratus eji. Laert. I. c. 102. Ab eo dicuntur Theodorii. Ca<ve confundas cum Theodoro Cyrenaico, Geometra, quo Plato
preeceptore ujus
eji,

THEOPOMPUS,
nius, qui

Leg.

III. 7.

Laced<emo13.

Ephoros

inftituit.

THEOPOMPUS,
bris

Orat. II.

Chius,
defiit,

Ifccratis difcipulus, fcripfit hiltoriam //-

XII.

initio failo,

ubi Thucydides

complexus annos
p. 305.
eft.

17. v. Diodor. Sic.
11.

XIV.

OfF

II.

Leg.

I.

1.

fabulofus

Xenopbon facit

in

THEODORUS,
Senator.

cujus mentionem etiam Memorabil. Verr. IV. 51. Ennenfis

Att. XII. 40. liber vel epiftola ad

Alexandrum M. ibid. II. 6. Theopompinum genus, efi mordax fcribendi genus,
quo ufus
efi

Tbeopompus.

eo fe dicit Cicero
1

Har. Refp. 16. Chius. THEOMNASTUS, Verr. II. 21. Syracu-

THEODOSIUS,

ufurum in «vsid^™?. Brut. 7. officit Philifto. ibid. 56. acerrimo ingenio fuit.

INDEX HISTORICUS.
THEOPOMPUS,
Att. XIII. 7.

Cnidius,

<v.

L. Turius. L. Thorius fuit
Balbus,
Brut.

trib. pl.

A.

familiaris Cxfaris. EJine hic, quem C. Tre-

DCLXXVIII.
SP.

bonius Afia expulijfe dicitur Phil. XIII. 1 6. Alius, ni fallcr, eji ad Q^Fr. I. 2. c. 3.
fcrte de cchorte

THORIUS,
<v.

36. valuit

in populari genere dicendi.

Auftor legis

£K

Ciceronis in prcvincia.

Thoriae.

THEORACTUS,
nafius.

Verr. IV. 66. v. Theom-

THOTH,

Ind. Legg. Nat. D. III. 22. ^Egyptiorum Mercurius, quo nomine et primus menfis

THERAMENES,
mortis

40. in ipfo Critiam, cujus opera ad mortem damnatus erat. <v. Xenoph. Or. II. 22. ejus Hifi. Gr. L. II. &c fcripta Ciceronis setate nulla extitere. ibid. III. 16. faciendo dicendoque faI.

Tufc.

apud eos appellatur.

articulo ludit

in

THRASYBULUS, Att. VIII. 3. THRASO, Verr. IV. 22. Tyndaritanus. THRASYMACHUS, Or. III. 32. Chalcedonius,
16.

de natura rerum fcripfit. ibid. Sophifta celeberrimus. Or. 12. pri-

piens.

mus
Verr. IV.
18.

cum

Gorgia
Or.
1 1
.

arte

quadam verba
12.

THERICLEA,

ex haione Grorvii : funt pocula, qua nomen habent a Therich, figulo Corinthio, qui certum genus poculorum excogita<vit : neque folum figlina, fed etiam ex alia materia. Nam <v. c ap. Jofeph. A. XI. 1. funt ^l^y.hetoe. ^ue-ax
.

vinxit. Abftinet a republica.

THUCYDIDES,
fcripferit.

II.

quomodo

Brut.

fummo

loco natus.

&c.

THYESTES,
nepos. ib.

Tufc.
44.

I.

III. 12, 18. Jovis proBrut. 20. fabula Ennii

inter <vafa, qua? Cyrus

Judais

reddidit.

fed

&c.

quidam eum Top<sbT>jv faciunt. Ejus mentio apud Lucian. Lexiph. c. 7. Athenceum IX. 470. E. v. inpr. Benthius de Phalaet

THYONE,

Nat. D. III. 23. uxor Nifi\ mater Bacchi, quarn Semelem interpretantur. TIBERIUS, Att. V. 21. amicus Attici, C.
Strabo, ad Fam. XII. 6. ad C. Cafiium in Syriam fe confert, Cafare inttrfedo. Manut. mahbat Titius ut efet L. Titius Strabo, de qm> ad Fam. XIII. 14. C. Tidium Strabonem inter pro<vincia/es pratores refert Pighius A. DCC. M. TIGELLIUS, Hermogenes. ad Fam. VII. 24. a Licinio Calvo acriter perftringitur. Att. XIII. 49, 51. De hoc
:

ridis

Epifiolis.
<v.

Vixil tempore Arifophanis Catal.
Piiior. cffr.

Ccmiii.

Junius in

Q^ Volufi TIDIUS

focer.

fed inprimis
734-

Salmafium ad Solinum
e Minuciis,

p. m.

A.

Flacc. 39. bis, Cicerone defendente, abfolutus eft mag-

MTHERMUS,

no populi gnudio,

poji

praturam.
II.

Q^ THERMUS,
prastor
viffi

ad

Fam.

17.

Afue
curator

A. DCCI. fqq. Att.

I. I.

Flaminiae. Phil. XIII. 6.

Cn. F. hortatur, ut ad Mutinam
fuis copiis.

Pompeium eat cum
duar II.

homine, Sardo, libertino,
I.

eji

ap. Hcrat. Serm.

Ad

eum funt
Att.
III.

epijlclte

18.

THESEUS,
lius.

XIII. 53. conf. Nat. D.
Ofric. I.

18.

V. 13, 21. &c. Neptuni fi-

Neptuno
tur
flat.

petit, ut

filius.

Pater Hippolyti, a ab equis ejus lacereNeptunus quae promifit, pne10.

Omnibus hoc vitittm efi l$c. TIGRANES, Manil. 2. rex Armenia», gener Mithridatis. Sext. 27. a L. Lucullo vincitur. Cn. Pompeius in fuis caftris fupplici infigne regium reftituit et regna2.

re

eum

jubet.
fuperioris.

Leg. II, 2. Atticos ex agris in urbem compulit &c. THESSALUS, Verr. I. 33. Lampfacenus. THEUDAS, ad Fam. VI. 10. libertus Trebiani. L. THORIUS, Balbus, Sp. F. Fin. II. 20, 22. Lanuvinus (unde in nummo ejus quaftorio Juno Sofpita) voluptuofifiimus. Pighius ad A. DCLXXIII. eundem putat, qui Brut. 67. L. Turius dicitur, parvo ingenio, fed multo labore, cui paucae centuSic etiam rise ad Confulatum defuere. pag. Valetii infamilia Thoria 471. T. II.

TIGRANES, filius
P. Clodius, qui

eum captivum
non
tt

Att. III. 8. e cuftodia

furripuit et dimifit,

pur.itur. /» cufic-

diam conjecerat Pompeius : Dio
facinore Clodii

Rcmam

XXXVI,
eundem

p.

perduxerat Cn. 27. De hcc

<v.

XXX VIII. /.78.

L.

TILLIUS

Cimber,

Phil. II. 11. de per-

cuftbribus Casfaris : cum antt acerrimus partium Cafarianorum propugnator fuiffet. Senec. de lra III. 30. ad Fam. XII. 13. claftem in Bithynia comparat, paulo fefi mortem Cajaris. Eam prcvinciam a Cajare adhuc <vi<vo acceperat, in eamque, interfc3<k

INDEX HISTORICUS.
Vulgo appellabatur quod Tullius ; prafert Oudendorp. V. C. ad Cafar. B. C. III. 42. De eo vid. prarter Manut. et Grav. ad l. c. Periz.
Ctefare,

clam

abiit.

olitn,

TIMAEUS,

43 1 .fq. Or. II. 14. Tauromenites, regnante Agathocle vixit, eruditiflimus
Hifl. p.

Anim.

plures quam feptem nervos in fidibus haberet, Lacedaemonii eos demi jufferunt. rem paulo alitcr narrat Atkenaus L. XIV. c. 9. ex Artemone *£& &oiv7ikx.x IwjrnV-^T»?. cf. Leopard. Emend. VIII. 14. ubi decretum Lacedamoniorutn in bunc Timotbfum emendatur et explicatur.

cum

et eloquentiflimus hiftoricus. N. rationem concinne reddit, 27.

D.

II.

T. TINCAS,

Placentinus. Brut. 46.

homo
I.

quare

dicax et facetus.

Dianae Ephefiae templum deflagraverit. £>uod Ciceroni hic concinnum videtur, id Longinus frigidum et puerile judicat. ad Fam.V. 12. Pyrrhi bellum fcripfit : Timoleontis res geftas prodidit. Ejus acerbitatem in alios bifloricos et errores notat Diodorus Sic. XIII. p. 21 1. TIMAEUS, Fin. V. 29. Locrenfis, Pythagoreus, Platoni aequalis. Lucul. 25. Epicureus,

TIRESIAS, Tufc. V.
II.

39. de Div.

40.

3.

augur clarus

et praeftans, fed oculis

captus.

TIRO,

ad Fam. VII. 29.

fervus, deinde

Ciceroni et filio et fratri cariflimus. ad eu?n funt epiflolae L. XVI. ex quibus de fumma bominis gratia fatis cognofci
libertus
potefi.

TIRO,
ro,

Phil. II. 4.
ficariis

V.

6.

efi

Numifius Ti-

TIMAGORAS,
negat,
fibi

de

unquam duas flammulas
vifas,

efle

TISAMENUS,

Antonii triumviri. Att. XII. 10. fervus.
Inv. II. 2. Siculus, prifcripfit.

ex lucerna

cum oculum
18. pidor.

torfiflet.

TIMANTES,
tetn,

Brut.

Cythnius,

TISIAS, Or. I. 20. mus rhetoricam

auclore ^uintiliano, II. 13.
autlore

Sicyonius au-

De

Iliad. »'. 163. Cicero in Orat. eo etiam capiendus

Eufiathio
v.

ad

TITHONUS,
TITINIA,
Ser.

Brut. 12. qua occafione et quo tempore fcripferit. Seneft. 1. Laomedontis flius, Aurora maritus, de quo nota eft fabula.
Cottse. Brut. 60. pro ea contra
dicit

22. ad q.

I.

2>uintil,
Pic~i.

l.

c.

et alios ap.

Junium

in Catal.

Leopard. Emend.

Naevium

M.

Cicero.

XX.

19.

TIMARCHIDES,
TIMOCLES,
nis in

Verr.

II. 28.
:

&c. liber-

tus et accenfus C. Verris ribus multa in Verrinis.

de cujus fcele-

Pifon. 36. faltator, L. Pifo-

TIMOCRATES,

I. 33. Metrodori Epicurei frater, quia, nefcio quid,

Macedonia comes. Nat. D.

Cn. TITINIUS, Cluent. 56. eques Romanus. Q^TITINIUS, Verr. I. 49. eques R. frater germanus C. Fannii /. e. ex eadem matre. v. Weffeling. V. C. Obf /.13. Att. V. 21. commendat Ciceroni L. Tullium, ut legatum fumat. Att. IX. 6. filius eft
:

cum
VII.

Casfare.

Hunc Titinium fcenus
ex ep. 4. L.
II.

exer-

ab Epicuro diflentit, totis voluminibus ab eo conciditur. ibid. 40. a fratre reprehenditur, quod dubitet vitam beatam
ventre metiri,
fcil.

cuiffe intelliges
1

ad Att. et

8.

TITINII, a
interfecli

Catilina in profcriptione Syllana

in libris, quos

contra

eum fcripfit. Laert. X. 23. Eundem tamen
Epicurus inter heredes fuos fcripft. v. de Fin. II. 31. Lampfacenus an Atbenien(is
fuerit, <eque, ut de fratre, difputatur ap. Jonfum I. 20. 3. et Menag. ad Laert. X.

22.

TIMOLEON,
TIMON,

geftae proditae funt a

ad Fam. V. 12. ejus res Timaeo. Tufc. IV. n. Amic. 23. Athe-

nienfis, fugit congreflus

hominum.
Athenienfis

TIMOTHEUS,

Tufc. V. 31.

commemorantur pet. Conf. 2. TITIUS, Dom. 9. Har. refp. 27. Sext. 52. e ducibus operarum Clodianarum. C. TITIUS, Brut. 45. eques Rom. qui primus eo pervenit, quo pervenire poteft Latinus Orator fine Graecis liieris. Orationes fuerunt acutae. facetae item tragcediae, fed parum tragice fcripta;. Vixit L. Crafli temporibus. C. TITIUS, L. F. Rufus, ad Fam. XIII. Praetor uibanus Paulo et Marcello 58. Cofl*. ib. XII. 15. legatus Dolabellae in
Afia.

imperator ccenas Academicorum laudat. Or. III. 34. Cononis filius, Ifocratem praeceptorem habuit. Offic. I. 32. belli
gloria patre

L.

TITIUS,

Verr. IV. 26.

Civis

Rom.

in

Sicilia habitans.

non

inferior,
Milefitfs.

L.

TJMOTHEUS,

Leg.

II.

15.

eques

TITIUS, Strabo. ad Fam. XIII. Rom. Hunc Manutius putabat

14. eun-

.

.

.

INDEX HISTORICUS.
dem ejfe, qui XII. 6. Tidius appelhtur • Sed quoniam is five Tidius v. C. Tidius.
Jive Titius in magifiratu fuit, ante quam b<ec epijiola Jcribebatur, ut ibi diximus,
idetn

TLEPOLEMUS,

28. Grsais, IV. 13. Cibyrata dicitur per jocum, quia Verri tanquam
III.

Verr.

pittor, de cohorte Verris.

vcnator vaforum fuit.

cum hoc

quod hunc Non autem puto moris fuiffe, qui
equejlri ordine* eos,
effent, fimpliciter

Titio effe non pote/I, propterea Cicero equitem Rom. appellat.
effent

TONGILIUS,

Catilin. II. 2.

de conjuratis

Catilinariis fuit, et Catilinae fcortum.

ex
ufi

TORANIUS,
nus, exul.
tus,

cum

magiftratibus

ad Fam. VI. 20. PompeiaPratorius fuit, quem pofiea

equites appellare.

P.

TITIUS, ad Fam. X. :z. tribunus pl. (A. DCCX.) intercedit SCto in Ciceronis fententiam fa&o, rogatu Servilii. de eodem efi ep. 21. Hunc etiam Corradus putat ejfe eunu, ad quem epifiola 16. L. V.

Triumvirum partesfecuTriumviris prodidit, a quibus interfec* tus efi. v. Valer. M. IX. 1 1 TORTORIUS, Att. VII. 2. efl nomen corruptum.
filius C. Toranius,

A.

TORQUATUS,
Africa: prator

e Manliis, Planc. 11.

Ex epifiola intelligitur, illum fcripta fit. Titium bene de rep. Jenfiffe, et Pompeianis
fartibus faviffe : quod nefcio an in P. hunc conveniat, qui in toto tribunatu Ciceroni,
aliifque hujus fecla adverfatus efi, P. Cafca? tollega tribunatum abrogavit, et legem per

(A.

DCLXXVI.)

mirifice

vim
A.

tulit,

de triumviris reip.

conftituenda?

in quinquennium creandis

&c.

v. Pighius

ad
ad

DCCX.

Ceterum hic
8.

efi

Titius, qui

Appium minorem reum
Fam. VIII.
Servilii.

fecit

de

vi.

Ejus frater patruelis eft T. Torquatus T. F. de quo infra. A. L.F. L. N. Fin. II. 22. amicus Ciceronis fummus. Att. V. 1. vir optimus. ad Fam. VI. 1. Athenis exulat, quod contra Caefarem fteterat. Pratorfuit. A. U. DCCl. A. Leg. II. 22. De quo fermoftt , ex re non Jatis certo judicari polaudatur.

TORQUATUS,

TORQUATUS,
Forte
is

nam
II.

vocatur emiflarius
11.

tefi.

efi,

qui Cenjor A.

DVI.

et

deinde bis Conful fuit

Sext.

tribunus pl. feditiofus, A. U. DLJV. Antonio Oratore et Albin» Confule, a quo leges Titia dicuntur.
fiftit

TITIUS, Or.

L.

Multa contra remp. fecit, ei reAntonius. Idem in eum teftimonidixit,

um

cum

poftea reus fattus eflet.

Brut, 62. loquax et acutus, fed mollis in geftu. Ab eo faltationis genus molle nomen Titius accepit. Or. II. 66. fe Caffandram dicit, quod vera diceret, nec fidem inveniret. Rab. Perd. 9. condemnatus eft, quod Saturnini imaginem domi fuae haberet. Nefcio an hic fit, qui Or. II. 62. III. 23. nimis ftudiofe pila iufifle, Non et figna facra nodtu fregifle dicitur. dubitat Corradus ad Brut. p. 341 T. TITIUS, T. F. ad Fam. XIII. 75. Legatus Pompeio rei frumentaria? prsefefto.
hic eftfortaffe,
perfcripta
eft.

L. F. Cat. III. 8.. Conful cum Cotta, A. 17. &c. U. DCLXXXIX. Pifon. 3 1 pro Cicerone apud L. Pifonem intercedit. ibid. 19, Macedoniam Cicerone referente obtinet, et Imperator a Senatu appellatur. ad Brut. 68. elegans in dicendo, prudens &c. L. TORQUATUS, L. F. L. N. Syll. 2. accufat adolefcentulus P. Syllam de ambitu, et ita facit, ut pater Conful fiat. Att. IV. 16. de accufatione Gabinii cnm P. Sylla contendit. VII. 12. negat Pompeium extra Italiam fequendum. IX. 8. Agr.
II.
.

TORQUATUS,

fequitur
titur
eo

cum
libro

fratre

Pompeium

extra Ita-

liam. Fin.

I. 5.

Epicureus. itaque indu-

dijputans

Triario de finibus. Brut. 76.
tor,

cum Cicerone et non tam rhe-

ad quem

epiftola 16.

L. V.

quam

jr«*/T/>c»'?.

in eo literae interio-

cf. P. Titius.

res et reconditae, divina

memoria. Prator

TITIUS,

Epicureus, Manutius, Sed a/ii, leclio ut efi. Jl fana malunt, Titus, h. e. Atticus : alii, quod

ad Fam. VII. 12.

fuit A.

DCCIV.

T.

Gravius

recepit, Seius.

L. F. Tufc. IV. 22. qui primus Torquatus diftus eft. v. Liv. VII. 10. v. Manlius.
Fin. I. 7. collega Cn. Oftavii in Conjulatu A. DLXXXVllI. ejus filius, a D. Silano adoptatus, cum in Prauura Macedonix pecunias cepifle diceretur, pater, re cognita,

TORQUATUS,

TITURIUS,

Font. 5.

Vidctur de cohorte

T.

TORQUATUS,

M. M. TITURNIUS
39.
eft.

Fonteii fuijfe, aut portitor ToloJanus.

Rufus, ad Fam. XIII. unus ex Titurnia familia reliquus

eum

vetuit ra

Tom. X.

X

:

INDEX HISTORICUS.
confpe&um
vii 54.

venire. Ma/e editur L. Torquatus. Naiit Fafti babtnt T. ut Epit. Li-

Cn.

T. TORQTJATUS, T.
Africaj

proetoris frater

F. Planc. 11. Auli Brut. patruelis.

TREMELLIUS, Screfa, Adl. I. in Verr. 10. tribunus militaris defignatus, judex in caufa Verrina, homo fumma religione et diligentia. Pigbius ad A. DCLXXVI. putat effe eum, qui prator poft
2. Unde Scrofae cognomen, quod hujus avus primus tulit, a/iam rationem ex ejus perfona Varro /. c. II. 4. a/iam Macrob. Sat. I. 6. commemorat. Utraque lepida fabella eft.

70. doctus vir ex Rhodia difciplina Moad dicendum habuit quam voluntatis. Ad confulatum veniffet fublato ambitu, fi vixiffet. TRABEA, ad Fam. IX. 21. poeta Comicus. Tufc. IV. 31. ejus verficuli. Fin.
lonis, plus facultatis
II. 4.

fuit, et de re ruftica fcripfit : cujus villam, atque ipfum, valde laudat Varro de R. R. I.

O^TREMULUS,
Tefla, ad

e

Marciis.

Phil. VI.

5.
et

C.

Fam. VII. 12. Epicureus fit. ibid. 5. commendatur Caefari Galliae proconfuli. Top. 1. Topica
iibi

TREBATIUS

Hernicos
Is,
qtti

vicit. ftatua ejus in foro pofita.

conful bis fuit

A. CCCCXLVII.

CCCCLV.
C.
Fin. I. 5. amicus Ciceronis, vir gravis et doftus, minus deleftatur Epicuro, quod ornamenta
e Valeriis,

ad

a Cicerone explicari vult. JCtusfuit, quem mu/ta et faceta funt L. VII. epif-

TRIARIUS,

Tribunus p/. A. U. DCCVI. de eo v. Menag. Amcen. J. C. c. 14. L. TREBELLIUS, Phil. VI. 4. Antomanus, antea adverfarius in tribunatu, ( A. U. DCCVII.J cum de tabulis novis ferretur. ad Fam. XI. J3. cum equitibus fuis ad occupandam Pollentiam venit. Phil. XIII. 12. &c.
to/a.

M. TREBELLIUS,

TREBIANUS,

Quint. 5. ad Fam. VI. 10. Pompeianus, poft pugnam Pharfalicam ab armis
I. 3.

non deceffit. A. TREBONIUS, ad Fam.
eques Rom.
negotiator.

XII. 12.

A.

Verr. I. 47. profcriptus a Sylla, frater P. Trebonii. C. TREBONIUS, Phil. XIII. 10. eques Rom. C. Trebonii, de quo mox, pater. C. TREBONIUS, C. F. ad Fam. XV. ult. quseftor legi, de Clodii adoptione, adverfatur, et tribuno Herennio non paret. Fhil. II. 11. e percufioribus Caefaris, laudatur. ibid. 14. ad Fam. X. 28. fevotfat Antonium, ante curiam, dum in-

TREBONIUS,

Att. XII. 28. ejus liberis tutor eft Cicero. Brut. j6. ejus plena fuit literatae fenectutis oratio, gravis : bello civili periit. bunc locum ma/e refert ad L. Triarium Pigbius ad A. DCLXXII. Videtur eum verbum feneftutis moviffe. Sed additur in illa anate. Deinde quod cum Torquato jungitur, id ipfum docet, de C. Jermonem effe. v. de Fin. I. c. Tribunus plebisfuit A. DCCIl. et a Cn. Ptmpeio in be/lo civi/i clajft prafeclus. C<cf. B. C. III. .5. ad Fam. VIII. 7. ejus foror Paula Valeria divortium facit et D. Bruto nubit. Manutius adb. /. ma/e appe/lat P. Triarium.

Platonis, Ariftotelis, &c. neglexit.

Nam
dunt,
ifta

loci

Ciceroniani,

quos profert, often-

eum

de Caio loqui voluiffe.
locos
il/os

Nififorte

fuit P. foror, et

ma/e de eo

accepit.

L.
P.

TRIARIUS,
banus. A.

Verr.

I.

14. quaeftor ur-

DCLXXII.
L. F. Att. IV. 16, 17.
accufat

TRIARIUS,
ad

Q^F.

III. 2.

M, Scaurum,

de-

XI. 1. praetor Afia.% a Dolabella Smyrna? amicitiae fimulatione interficitur. ejus mortem lamentatur Cicero. ad Fam. XII. 16. ejus carmen ad Ciceronem milTum, forte in Avtonium et Antonianos. Hic legem Treboniam tulit in tribunatu A. DCXCVIII. ut Pompeius duas Hifpanias, M. Craffus Syriam in quinquennium, et Cafar Galliam in
terficitur

Casfar.

Phil.

fendit Cicero. v. Afcon. arg. Or. pr. Scauro.

M.
4.

TRICIPITINUS,
Lucretia pater.

e

Lutretiis,

Leg.

II.

TRIETERIDES,
Bacchi e Nifo
.

Nat. D.

III.

23. facra
I.

et

Thyone
notus

nati.

TRIPTOLEMUS,
4 1 Verr. IV. 49. ventor agrkultura
fabu/is.

Her. IV. 6. Tufc.
i/Ie

auclor et ineft

in Gracia, de quo

in

aliud quinquennium obtinerent. Poft legatus Cafaris in Ga//ia } et A. DCCVIII. Confu/
fuffeclus

TRITANNUS,
20. So/in.
c.

Cafari.

Dio Caf.
Ver*.
I.

XXXIX.

p.

Fin. I. 3 . Centurio viribus infignis. de quo v. P/in. H. N. Vlh
4.

105.
P.

TREBONIUS,

47. A. frater..

INDEX HISTORICUS.
TRITOPATREUS,
et Proferpinas

Nat. D.
II.

III.

21. Jovis

filius.

TRITON, Nat.
rinus.

D.I. 28.

35.

Deus ma-

TROAS,

ad

Q^

Fr. III. 6.
I.

tragcedia

Q^

pecunjas capit ob res judicandas» de ea re quaeftione fugit. cf» Fin. IV. 28. V. 22. Nat. D. III. 30. I. 23. fr. or. p. Scaur. &c. Perizon. Triga Di/f. p. 152. extr. credit ejfe nepotemQ.
et decreta
Hoftilii

DCXI.

Ciceronis.

Tubuli,/r*/«vj urb. A. DXLIV.

TROILUS,
tis

Tufc.

39.

Priamiftlius ab
III.

cujusfrequens mentioap. Livium

L. XXVIL

Achille interfeclus.

TROPHONIUS,
curio ex his

Nat. D.

22. Valen-

W TUCCIUS,
difertus.

et Phoronidis filius,
ei

idem cum Mergenito. de Div. I. 34. prope
facra fiunt
;

Lebadiam
illud
*fl%

antrum Tropbonii fuit.
Tufc.
I.

ubi fc. notum Alius ab boc

ad Fam. VIII. 8. accufat C. Sempronium Rufum, et ab eodem accufatur. v. Drakenb. ad Liv. epit. 20. Cn. TUDICIUS, Cluent. 70. Senator. C. TUDITANUS, e Semproniis, Brut. 25.

TROPHONIUS,
TRYPHO,

47.

asdificavit

templum Delphicum.

ejus votum.

Fam. XIII. 60. nomen fervile. eft L. TUBERO, ex Mliis. Ligar. 7. cum Cicerone una domi eruditus, poft affinis, in omni vita familiaris &c. Planc. 41. ad Q_Fr. I. I. c. 3. legatus Q^Ciceronis in Afia. Lig. 8. Sortitus belli civilis initio ex SCto Africam provinciam, quam Confidius obtinuerat, cum eam a Varo
Att. III. 8. ad

De Tuditamrum gente <v. Ru~ ad Valer. M. IX. 5. p. 542. M. TUDITANUS, Brut. 18. Tufc. I, 1. Conful A. DXIIl. P. TUDITANUS, Brut. 15. M. Corn. Cethegi Collega in confulatu (A. DXLIX.J deinde etiam in Cenfura.
pertus

TUDITANUS,
uxoris
et ibi
;

Lucul. 28.

affinis

Catuli,

infanus. Phil. III. 6. avus Fulviae Antonii
ejus infania. v. Valer.

M.

VII. 8.
ei

Perizonii/m.

M. TUGIO,
parti fe

Balb. 20.
dedi/Je,

Videtur

juris

jam occupatam
peium
tutus

inveniflet,

ad Cn. PomReftiQuitito, de

maxime

qua

eft

de jure

in

Macedoniam
a Cafare

fe contulit.

aquadutluum.
P.

eft poft

cum filio

TULLIO,
Clodii.

Syrus, Har. Refp.

1.

amicus
Legatus

quo tnox.

£. F. P. N. Or. II. 84. Africanum avunculum laudavit, fcripto C. Lcwlii. Q^TUBERO, 4J. fc P- <#• Muren. 36.
P.
Africani fororis filius, ejus perfapientiam in funere Africani asgre fert populus, proptereaque praetura excidit. Brut. 31. !n triumviratu judicavit contra avunculum Africanum. ejus orationes in Gracchum. ex h. I. colligit
Stoicus.

TUBERO,

L.

TULLEIUS,

ad Fam.

XV.

4.

verfam

Ciceronis in Cilicia. qui omnibus aliis locis fcribitur Tullius. idem cumfequente. L. TULLIUS, Verr. IV. 11. frater M. Ciceronis patruelis, quem fecum in Sicilia habuit, cum in Verrem inquireret. Att.

V.
L.

TULLIUS,
22. ad

4, 21. legatus Ciceronis in Cilicia. Montanus, Att. XII. 52.
filio

cum Cicerone

M. TULLIUS

Athenas proficifcitur. Laurea, Att. V. 4. XIII.

Pigbius, eum tr. pl. A.

DCXX. fuiffe.
M.
IV. 4.
1.
f.

cf.

de Or.

III. 23.

utriufque,

ad Att. IV. 16. De patre L. Pauli genero, v. Plinium H.
11. Val.

M. TULLIUS am repulfam
cum
putat
effe

N. XXXIII.

20. fcriba Ciceronis. Decula, Planc. 21. zedilititulit. Agr. II. 14. conful Cn. Cornelio, A. DCLXXII. Hunc
Sigonius,
:

Fam. V.

QiTUBERO,
tus.

L. F. Ligar.
In
eft, poft

accufat

quem Cicero defendit

Ligarium de vi. cum patre fecutus

bello civili

Pompeium a Cafare reftitu-

reum de vi

ex qua oratione pauca frag»

menta reftant.

Cum

in caufa Ligariana non viciffet,
contulit.

M. TULLIUS,

ad

O^

Fr. II.

3. poftulat

adjus Civile je
P.

TUBERTUS,
primo

e Poftumiis,

Leg.

II.

23.

W

Sextium de
ful

vi.

Ipje Cicero nefcit, quijit.

TULLIUS,
cum

Valerii Poplicolae, et deinde

Meeft,

Brut. 16. patricius, Con. Sulpicio A. X. poft reges exIII. 71. magifter publica-

nenii Collega fuit.

In urbe fepultus

aftos.

ejufque pofteri hoc jus tenuerunt. L. TUBULUS, ex Hefttliis, Fin. II. 16. Praetor, et quidem, ut eft Att. XII. 5. L.

TULLIUS.Verr.
norum

in Sicilia,

amicus Verris.
I.

TULLUS,

Catil.

6. Att. VIII.

15. eft

Metello

et

Q^ Maximo

Cofl*.

b. e.

A. V.

X

2

:

INDEX HISTORICUS.
TULLUS
:

Volcatius Tullus, qui M. ^milii Lepidi collega in Confulatu fuit. Cluvius. Phil. IX. 2. unus e Iegatis Rom. qui a Larte Tolumnio interfefti funt. Sed Pighius legendum cenfet L. qui A. CCCIIJ. decemvir fuit Julius non C. Julius, qui trib. mil. fuit A.

TURULIUS,
Tillii
c. 2.

ad Fam. XII. 13. Cimbri in Bithynia.
ad Q^Fr.
I.
1
.

Qmeftor

TUSCENIUS,
homo
queftus erat.

c. 6. et I. 2.

obfcurus, qui de

Q^ Cicerone

TUTIA,

Att.

XVI.

2.

fcio cujus.

Nam

Tutia

nomen femina, neVefialis, de qua efl
in libris fere ejl

CCCXV. XXXIV.

a. Apud Plinium Hard. vocatur Tullus Clcelius, e MS. Edd. alia habent Tullus Caelius. v. Harduin. et not. Gruteri ad

v.
6.

ad

h.

ap. Vtler. VIII. 1.

qua

ed.

Tuccia, huc non pertinet, quod temporis ratio facile indicat. Cetcrum valde arridet
Corradi conjeclura, qui Julia legendum fufpicabatur, eamque intelligebat, de qua eft L.

Cic.

I.

c.

TULLUS HOSTILIUS,

Phil. XIII.

iz.

XV.
cile

ult.

Tutiam familiam autem fuiffe faOr.
II.

tribunus plebis defignatus.

concedam. v. Drakenb. ad Liv. epit. 20.

TULLIUS Cimber. v. Tillius. D.TURRANIUS, Att. 1.6. homo^r.^*9->k ,

TUTOR,
oppido

64.

nomen mimi

veteris,

ridiculi.

tibus

cum Q^ Cicerone in praediis Arpinaeft. VI. g. cum Cicerone in CiliEundem hominem
ejfe,

TYMPANIS, N. D.

cia aliquandiu fuit.

res ipfa fufpicari facit, eifi priori loco Jit

III. 35. Tympanidis Locus dubio corruptus, in quo rogus. fme fruftra adhuc viri docli defudarunt. vid. Daviftus et Buherius ad h, l,

Turranius, altero Turannius. Nam hac nomina eadem funt, ut et Turanius. Eadem varietas etiam in lapidibus deprehenditur. Forte eft ille ipfe % qui commemoratur ap. Plin. H. N. III. i . IX. 8. v. Harduin.

TYNDAREUS,
pater.

Fat.

15.

Clytamineftra;

TYNDARIDAE,

W
L.

Ind. Auclor.

TURRANIUS,
fibi

Phil.

III.

io.

pro-

Nat. D. II. 2. Perfen viftum nunciant. ibid. III. 5. eos Lacedaemone fepultos tradit Homerus. &c. TYRANNIO, Att. II. 6. XII. 2. &c. Grammaticus et Geographus, qui Ciceronis
temporibus vixit.
fuifje

ab Antonio datam recufat. TURDUS^ ad Fam. IX. 21. cognomen familiae Papiriae plebeiae. C. Papirius

vinciam

Acrem

in reprehendendo

ex

ep.

6.

L. II. intelligitur. ibid.

Turdus

irib. pl. eft ap.

Liv.

XLI.

6.

Brut. 67. parvo ingenio, fed Ei paucar centuriae ad confulatum defuere. O/im hic legtbatur Thorius. unde viri docli ceperunt de L. Thorio Balbo, de quo Jupra. Nefcio an in- hominem illum volttptuofifftmum cadat multus labor,
ftudiofus.

TURIUS,

IV. 4, 8. reliquias Bibliothecae Ciceronianae difponit et collocat. XII. 6. argumenta fcriptorum Tyrannionis, vocat tenues JiMqlea : ad Q^Fr. II. 4. docet Cicerones
pueros.

TYRUS,
Syriae.

Nat.

D.

III.

23. mater Veneris

quem huic L. Turio Cicero tribuit. Turius apud veteres nen unus occurrit. Q^Turius ap. ipjum Ciceronem, alius Turius ap. Horat.

V.

M. VACCUS,
domus

e

Vitruviis.

Dom.

38. ejus

Sat.

II.

1.

49.

ubi vid.

Schol.

et

everfae area Vacci prata dicla, quod

Bentleium. L. Turius a

M.

Catone contra

Cn. Gellium defenfus commemoratur apud Gellium Nscl. Att. XIF. 2. ut lapides taNam apttd Donium IV. 93. efi L. ceam. Turius L. F. &c. Q^TURIUS, ad Fam. XII. 26. negotiator Africanus. TURIUS Eros, ad Fara. XII. 26. iibertus

Privernatium et Fundanorum dux contra Romanos fuijfet, A. U. CCCCXXIV. v . Liv. VIII. 19, 20. VACERRA, ad Fam. VII. 8. JCtus tempore Ciceronis. Cogitabam aliquando per

Jocum

VALENS, N.
A.
C. Verris in

Valerium JCtum. III. 22. Mercurii cujufdam e Phoronide pater.
ita dici

D.

Q^Turii,

VALENTIUS,
tur
fiffe

Verr.

III.

37. interpres

TURPILIA, ad Fam. VII. 21. TURPIO, Att. VI. 1. futorius. L. TURSETIUS, Phil. II. 16. ei jum M. Antonius fubjicit.

Sicilia.

VALERIA
teftamen-

tabula, Vatin. 9. ab

eadicun-

tribuni plebis, Vatinii collegae, jufmitti

Bibulum, quem Vatinius in

;

INDEX HISTORICUS.
vincula duci juflerat. ad Fam. XIV. 2. ad eam exulis Ciceronis uxor, contumelits caufa deducitur, conf. Sextia tabula. VALERIA, Flacc. 34. uxor Andronis Sextilii.

fuit, bis diclatcr, femel cenfor, fexies prator, quater tedilis. Corvi nomen primut

unde ? omnibus notum VII. 26.
tulit
:

tfi,

vid.

Liv.

P.

VALERIUS
urbe fepultus,
harufp. refp.

Publicola,

Leg.

II.

PAULA VALERIA,
tirones

25. in

ad Fam. VIII. 7. foror Triarii, difcidium facit, et D. BruObfervent to nubit. vid. in C. Triarius.

8.

idque pofteri tenuerunt. pro meritis in remp. do-

mum
P.

in publica villa accepit. in

^uomoda

Paulae nomen, eeque ut Pauli, qua cognomina proprie funt, interdum ejfe etiam

viri docli verba,
rint, docebit

publica
h.
I.

villa, tenta-

Gravius ad

pranomina, ut hoc
animadv.

loco.

vid.

Pcrizon. in

VALERIUS
tus

Flaccus, Phil.

hifl. cap. 3, p.

VALERIUS, VALERIUS,

Verr. III. Orat. III. 23. fcenicus, quotidie cantabat. VALERIUS, Att. II. 3. abfolvitur, incertum utrum Valerius Flaccus, an Valerius MefTala, an Valerius JCtus.

130. 21. prseco Verris.

Romanorum ad Hannibalem
cum primum

V. 10. Iegain Hif-

pania.
P.

VALERIUS,
nis,

Phil. I. 3. comes Ciceroiter in Graeciam poft

mortem Caefaris inftituilTet. ibid. et Att. XVI. 7. villam habuit ad Leucopetram, in quam tum Cicero divertit. Att. V.
tici.

VALERIUS,

ad Fam. V. 20.
Att.
I.

nefcio

quis,

tnanceps pecuni<e publica cujufdam.

21. a Dejotaro fuftentatur, debitor Atidem efi, quem ad Fam. XIV. 2. no-

VALERIUS,
tonii
ipfo

12. interpres C.
nifi

Anin

tninat

hominem

officiofum. v. Valerius in-

in

Macedonia,
ef)e

forte

Roma

terpres..

Senatu,

quod Cafaubono placebat. pu-

CL VALERIUS,

tant quidam

eum y

de quo

ad Fam. XIV.

Soranus, Br. 46. doflus Grascis literis et Latinis. Or. III. 11. lipoft

2. de quo iubito.

VALERIUS Flaccus,. urbanus. A. DCLV. D. VALERIUS Soranus,
C.
ronis»

Balb. 24. praetcr
Brut. 46.

teratiffimus omnium Latinorum. Q^ VALERIUS, Qi F. Orca, in Sen.
redit.
9..

prstor P. Lentulo

Spinthere

do&us

Graecis literis et Latinis, familiaris Cice-

Cof. ad Fam. XIII. 4. legatus propraetore Czefare praepofitus agris dividendis poftea proconful Africas, non confulatu

a

L.

VALERIUS
men
nico,
frufira

Flaccus,

Phil.

XI.

8.

fla-

gefto. cf. ep. 6.

Martialis. bellum gerit

cum

Arifto-

C.

contra nitente collega P. Licinio CrafTo. v. L. Flaccus. L. VALERIUS Flaccus, pro Rabir. Perd. 7. collega, C. Marii, arma capit contra

Saturninum.
L.

v.

L.

Flaccus.
qui prartor

ad Fam. XIII. Hippius in eadem Q^ epijlola appcllatur. C. Valgius diclus efl a patre, qui eum adoptavit. C. Valgium quendam, qui de ufu hcrbarum ad Jugujium fcripfit, commemorat Plin. XXV. z.
Hippianus,
qui

VALGIUS

76. idem

efl,

VALERIUS

Flaccus, Pifon. 23. legatus
is,

VALGIUS,
parat.

L. Pifonis in Macedonia,

Agrar. III. 1. P. Rulli gener, qui multos agros tempore Syllano occuet

Cicerone Cof.fuit. v. L. Flaccus. Potitus, Brut. 14. legibus L.

VALERIUS

C. Cn.

L.

VARENI,

Fr. Or. pro

Vare.

et concionibus

populum

poft decemvira-

lem invidiam
L.

placat.

De

hoc Valerio v.

qui defcnfus eji a Cicerone, reus inter ficarios, quod Caium occid[[fet, Cneum vul:

no

Liv. III. 39, 49, 55.

neraffet.

ad Fam. I. 10. III. 1. VII. 11. XII. 7. JCtus mediocris. M' VALERIUS, Brut. 14. Diftator. populum in monte Sacro fedavit, indeque Maximus di&us eft, quod nomen familia hafit. A. U. CCLIX. adh. a. v. Sigonius,

VALERIUS,

VARGULA,
C.

Or.

II.

60. dicax homo, C.

Julii Ca:faris, ejus, qui in libris his in-

ducitur, amicus.

VARGUNTEIUS,
focius Catilinas, qui
interficere voluit.

Syll.

2.

Senator,
ia lettulo

Ciceronem

M. M. VALERIUS, M. F. Corvus, de Div. I. 24. conful cum Aulo Cornelio Coffo in
in vulgatis male
efi

P.

bello
ejus

Samnitico.^.t/.CCCCX. qui confulatus fuit, nam quinquics

tertius

conful

VARINUS, Flacc. 19. prxtor Afia?, A. U. DCLXXX. Jppian. Cknl. B. I. p. quod 205. appellat Varinium Glabrum cognemen ei abjudicat Sigonius ad a. 680. Bimardus ex antiqui tnonumenti ajferit
:

INDEX HISTORICUS.
fragmento, in quo bijloria belli fervilis defcriptafuit ap. Murattr. Tbef. ntv. lnfcr. T. I.p. 4.

far de bello civil. /.31. Hic ejl P. Attius, Att. VII. 13. SEXT. VARUS, ad Fam. X. 32. Hifpania:
proconful. incertum efl, qui fit ; quar.di Sext. Quintilium Varum Hifpania procon-

M. VARISIDIUS,
eques Romanus.

ad Fam. X. 7, et 12.

L.

VARIUS
et
1 1
.

Cotylas, Phil. XIII. 12. colu-

men amicorum
P.

Antonii. Phil. VIII. 10, legatus Antonii ad Senacum.
Att.
I.

fulem ad h.
P.

fuiffe,
I.

nemo

prodidit.

vid.

Manut.

VATINIUS,

Vatin.

i.

fqq. in qua ora-

VARIUS,

1.

videtur fcenerator
Sucronenfis,

tione pleraque ejus fce/era, in primis in tri-

fuiffe.

Q^ VARIUS

Hybrida,

47. feditiofus. ei reftitit M. Orat. I. 25. homo vaftus et foedus, fed eloquentia magnam gratiam confecutus. Brut. 49, 62. bonus orator. Brut. 89. fua lege damnatus eft, de qua vide InJ. Le~ gum. N. D. III. 33. Drufum ferro et

Sext. Scaurus.

bunatu C. Cafare Cof. fufcepta commemorantur. Phil. X. 5,6. Imperator et pnetor Illyrici, Dyrrachii portas aperit Bruto, et ei exercitum tradit. ad Fam. V. 10. augur fit in locum Appii. V. 9. Imperatoris epiftola ad Ciceronem, qua petit, ut fe defendat, et fupplicationem
conficere ftudeat. ibid. I. 9. a Cicerone defenditur et quare.

Metellum veneno
tu ipfe periit. p.

fuftulit,

fummo
fr.

crucia-

M.

Scaur.
fruftra.

rum principem
cat lege
fua,

in proditionis

M. Scaucrimen voValer.

VECTENUS,
XV.

Att. X. 5, 11. amicus Cice-

ronis, Monetalis appellatur.

fed

conf.

Max.

III. 7.

quem reprebendit Weffelingius
Verr. II. 48.
teftis

cf. XII. 3, 13. argentarium fuiffe ex /ocis his, aut fceneratorem faltem, intel/igitur.

V. C. Obf.

I.n.

T. VECTIUS,

Q^ VARIUS,

m Ver-

P.

VEDIUS,
ris,

rem. an hic eft, qui inter judices Milonianes fuit ? Mil. 27. Murena, e Terentiis, ad Fam. A. XVI. 12. amantiflinms Ciceronis. idem occurrit ad Fam. XIII. 22. poftea conful fuit A. U. DCCXXX. C. VARRO, e Terentiis, Brut. 19. qui in praelio Cannenfi cum Paulo collega imperavit, A. U. DXXXVII. v de eo Liv.

homo

Flacc. 34. Senator. Att. VI. I. Pompeii familianequiflimus.

M. VEHILIUS,
fibi

VARRO

Phil. III. 10. provinciam ab Antonio attributam recufat accipere. Ex boc nomine quidam Velleius/>cere, quod nomen hoc notius effet : eftque ita
in nonnul/is editionibus.
bil de hoc Vebi/io ufpiam

Vehilii etiam in

.

XXII. 25./.
•C.

VARRO, e Vifelliis, prov. conf. confobrinus Ciceronis, Verr. I. 28.
bunus militum
rone,
cf.

17.
tri-

in

Afia, praetore

C. Ne-

C. Vifellius Varro. e Terentiis. Brut. 56. L. JEM. lium praeceptorem habuit. ad Fam. XIII. 10. Quseftor M. Bruti, prastoris Galliae

VARRO,

Ceterum nimemini. VEIENTO, Att. VII. 3. a decedente Bibulo, provincia: Syrise praefeftus. P. Manutius qutfftorem putat fuiffe. Sed conftet Sal/uftium quteftoris /ocum apud Bibu/um obtinui/fe, ad Fam. II. 17. Itaque magis piacet cum Pighio ad A. DCCIII. legatum putare quem enim, nifi quaftorem prafi/apidibus antiquis reperiuntur.

me

legere

:

vid. Corrad. et

XI. 10. ejus thefauri, Manut. ad b. I. Att. XIII. 13, 16, et 18. cupit aliquid a Cicerone ad Fam. fibi infcribi, src>.v^oi<peo7uroi. IX. 13. legatus Pompeii in Hifpania ulteriori. de Div. I. 32. doclus homo, perterretur vaticinio cujufdam Rhodii reCifalpinae,
ibid.

nifi /egatum aliquem. v. ad Fam. II. 15. Sunt autem e Fabriciis Veientones. Et fortaffe hujus neposfuit aut pronepos A. Fabricius Veien-

ceret,

prajicere poterat,

migis. Phil. II. 41. ejus villam occupat M. Antonius. &c. de eo v. P/in. H. N. VII. 30. P. VARUS, Attius. Lig. 2. Africse praetor, Africam initio belli civilis privatus

praturam A. DCCCVII. a Nerone in exi/ium miffus eft. de eo Xiphi/inus in Nerone et Tacit. Ann. XIV. 50. C. VELLEIUS, Or. III. 21. Epicurea: philofophiae addittus, L. Crafli oratoris familiaris. Nat. D. I. 6. Senator, ad quem tum Epicurei primas deferebant. Hic eft, qui trib. p/. fuit, A. U. DCto, qui poft

LXIII.

Q. VELOCIUS, Or.
didicit

III. 23.

--occupat,

cum

Italia profugiffet. vid.

Ca-

puer

;

fed

adultus

gladiatoriam plus oper<e

INDEX HISTORICUS.
foro, amicis, et rei familiari tribuit. Per-

peram ex h, l. colligit Peta<vius ap. Oli<vetum ad h. 1. eum laniftam et aclorem caufarum eodem (empore egifife. VELUINUS, ad Q^Yx. III i. c. 2. nomen
hominis olfcuri,
qui

abfente Calvijio adminiftrart audebat, obtinente e SCto provinciam Cornificio. Ei lictoresy ut ceteris, ademerat Cornificius, quod probat Cicero. ^uafiorem provincialem fuijfe Jl. DCCII. reperio, eodem anno, quo tt La-

fundum

habebat,

non

tinus et

Horatius, ejufdem Cal<vifii legati,

procul a fundo

£K

Ciceronis.

quajiores fuere.

VENONIUS, Vindicius. C. VENNONIUS, Att.
XIII. 72.
ut
efl

Balb. 25.

VENUS,
res,
cil.

VI.

1.

ad Fam.

Apellis. Nat.
17.

Vojfius de Hift. Lat.
ejfe

226. putat, non
fc.
II. cc.

L. III. p. Vennonius fcribendum,

deDiv. I. 13. Or. 2. &c. Coa D. III. 23. plures VeneNat. D. II. 23. Lubentina. in Cse&c.
Erycina.

Ah

hac dicuntur

et

Att. XII. 13. Leg. I. 2.

VENEREI.
cina?

ibid. b. e.fer<vi Veneris Ery-

fed Venonius, quia ducatur a Venox. Et exhibent omnes Codd. et edd. hanc fcripturam, pro Balbo l. c. Mihi <vero reclius Vennonius <videtur, uti ejl in lapidibus femel apud Donium, fcspe apud Gruterum (quali-

f.fani

ejus in

Erycino monte.

C. C.

quam

et ibi

Venoniam

reperio) ducique puto
efi

a nomine Venno, quod ibidem Sext. VENNONIUS, Verr.

291.

39. de Verris cohorte fuiffe apparet, una ex manibus, quibus pecuniam aliis extortam capiebat.

III.

VENNONIUS,

de Leg.

I.

2.

hiftoricus

Latinus, exilis et jejunus. Att. XII. 3. ejus libris segre caret Cicero. Hunc Vennonium ab omnibus his alium effe, et Cicerone longe antiquiorem, mihi fatis certo <videor ex loco de Leg. I. 2 . colligere. Ponit enim primo annales Pontificum, deinde Fabium, Catonem, Pifonem, Fannium, Vennonium, Antipatrum. Poji, fucceflere huic, inquit, Gellii, Clodius, Afellio &c. P. VENTIDIUS Bafifus, Phil. XII. 9. ei amicus Cicero fuit, antequam fe cum inimicis reipublicze conjungeret. ad Fam. X. 24, 33. poft praelium Mutinenfe fe cum tribus legionibus conjungit. XI. 18. fe cum Antonio conjungit ad Vada Sabatia.

C. F. Verr. I. 13. qu^ftor Cn. Carbonis, in Gallia, eum deferit, et pecuniam publicam avertit. ibid. 17. fq. Cn. Dolabellse legatus in Gilicia, ec, quaeftore Malleolo mortuo, proquseftor. Furta et fcelera in legatione perpetrata. ibid. 36. f. Malleoli pecuniam avertit, nec pupillo reftituit. ibid. 38. contra Cn. Dolabellam a M. Scauro accufatum teftimonium dicit, eumque prodit. ibid. 40. f. pra?tor urbanus A. U. DCLXXIX. pneturze flagitia. ibid. 49. in praetura ex SCto de fartis teftis judicat. De triennio pratura Sicu/a? difcendum e L. III, IV, V.
de artibus, quibus elabi, adjutore Hortenfio,
et

VERRES, VERRES,

pater. Verr. II. 39. Senator.

judicio
f.

accufatori <voluit. v. A£l*

L

6, 7;

De

tota caufa lege

rum. Ab &c. ipfius juflu, fublatis Marcelleis, in
*,

argumenta Verrinahoc diBa Verrea. Verr. II. 2 1

Sicilia inftituta. de exitu ejus efi ap. P/i-

nium H. N.

XXXIV.
Aft.
I.

2.

X.

10.

Mulio

dicitur.

ejus caftra

Antonii Idem pluribus aliis locis memoratur. Nefcio utrum ad locirm ex epijiolis ad Fam. rejpiciat Plin. H. N. VII. 42. ubi Ciceronem auclorem effe dicit, hunc Ventidium mulionem caftrenfem fuffarraneum fuiffe, an <vero ad alium ex Oratione, aut libro deperdito. De ejus natalibus, miraque
defpicit Plancus.
Phil. XIII. 2.

amicus.

8. e tribu Romilia, C. Verris propinquus. VERRIUS, ad Fam. IX. 20, 26. amicus Pseti et Ciceronis. ibid. XII. 14. amicus Lentuli Spintheris fil. Manut. ad IX. 20. putat effe Verrium Flaccum illum, juris Pontificii

Q^ VERRES,

peritum,

cujus libertus fuit

Verrius

Flaccus Grammaticus.

C.

VERRUTIUS,
titmta Verre,

Verr.

II.

76. nomenfic-

fub quo

ipfe latebat.

VERTUMNUS,
VESTA,
audita.
hufius

fortuna

*vid.

pra?ter
4.

Plin.

I.

c.

Gellium

Verr. I. 59. Deus, qui in omnes figuras fe <vertit, aut <vertere potefi. •v. Propert. IV. 2.

Nocl. Att.

XV.

De

ejus rebus gejiis in

de Div.

I.

45.

Ex

Ajia Dionem Coff. XLVIII, XLIX. VENULEIA, Att. XII. 24. Craffi. VENULEIUS, Verr. Iil. 42. de Verris cohorte. VENULEIUS, ad Fam. XII. 30. legatus

De

hoc luco, qui Jub

ejus luco vox Commodo comI. c.

eft,

<vid.

Herodian. L.

14.
8.

C.

VESTORIUS,
Att. IV. 6. VI. 2.
rius.

ad Fam. VIII.

ad

Puteolanus, argenta-

Cahifi, qui cum

aliis

auibifdam rffricam

L.

VETECILIUS,

Ligur. Verr. II. 8,

INDEX HISTORICUS.
M. VETILIUS,
Phil. III.

10. v. Pighius

VICEPOTA,
vincendo ria nomen
iffe

Leg.

II.

11.

nomen habet

a

adA. DCCIX. P. VETILIUS, Caec.

et potiundo, adeoque ipfius <vic7oeft.

9. teftis in
eft

Caecinam.

jJLdem
II.

ejus infra

Veliamfu'

Chryfippus, ad Fam. VII. 12. Cyri architedti libertus. <v. Seius. VETTIUS, Ccel. 30. unus de ftupratoribus Clodiae, quem, cum ortae inter eos eflent inimicitise, ulta eft per Camurtium quendam et Efernium &c. L. VETTIUS, Vat. 10. in Senatu confeffus eft, fe

VETTIUS, VETTIUS,

Att. II. 4.

Cyrus architeclus.

conftat e Livio,

7.

Viri doclifcri-

bendum cenfent Vicapota. <vid. not. doclorum Virorum ad L.i<v. I. c. L. ViCINIUS, ad Fam. VIII. 8. pro qut
Gra<vius repofuit Vinicius. Tribunus pleM. Marcello et Su/picio Coff. Permutanturfere in libris fcriptis Vicin. et Vinic. <v. Interpr. ad Sucton. Aug. 65. VICTORIA, de Div. I. 43. Capu<e fudat. M. VIGELLIUS, Or. III. 21. a Panaetio Stoicam philofophiam didicit. L. VILLIUS, L. F. Pomtina, Annalis, ad Fam. VIII. 8. Senator. unde Annales Villii dicli. <v. Ind. Legg. Leges Annales. S. VILLIUS, ad Fam. II. 6. Milonis fabis
miliaris.

cum

telo fuifle
in Senatum,

interficiendi caufa.

Att. II.

Cn. Pompeii 24. index a
ut diceret, fe

Cafare induclus

interftcere principes <voluiffe,

invidia? inimicis

Cafarianis faciendce caufa
curate ibi narratur.
cf.

.

Sed mendacium
<vi.

reprehenditur, et reus ipfe ftt de

res ac-

Sext. 63. Adde de ejus indiciis in caufa Catilinaria Dionem Caff, XXXVII. /. 48. de ipfo interpretes
Suetonii

ad Caf.

1

7.

L. VINICIUS, <v. Vicinius. VINIUS, ad Att. II. 2.
S.

P.

VETTIUS
Romanus,
cilia.

Chilo, Verr. III. 71. eques magifter publicanorum in SiScato, Phil. XII. 11.

VIRBIUS,

Cluent. 8. Larinas.
<v.

VIRGILIANUS,
C.

Q^Fabius.

P.

VETTIUS

Dux

Marforum. Cum eo Cn. Pompeius colloquium inter caftra habet. <i/. Interpretes ad Vellei. II. 1 6. P. VETTIUS, Verr. V. 44. quseftor Verris.

Planc. 40. Praetor, Q^ Ciceronis Collega. Siciliae praetor eo anno, quo Cicero exulavit. noluit eum, quamvis amicum, Clodii minis territus,
recipere.

VIRGILIUS,

ad

Q^ Fr.
eft.

I. 2.

c. 2. in

magna

q. VETTIUS
fus, vir

Vettianus, Brut. 46.

Mar-

ad Fam. II. 19. propinquus Coelii. Att. XII. 51. XIII. 26. C. VIRGILIUS, Prov. Conf. 4. <v. C. Virexiftimatione
ginius.

prudens et in dicendo brevis. VETTIUS, Att. IV. 5. homovilis, a quo villam Catuli Cicero emit, is Jine dubio, qui VI. I. manceps dicitur.

M. VIRGILIUS,
fidii

L.

VETURIUS
hello

Philo,

Brut. 14.
££.

Conful

Punico

II.

cum

Metello

A. U.

Brut. 48. frater T. AuL. Syllae Imperatori diem dixit.y?. in tribunatu A. U. DCLXVI. ut eum a profeclione ad bellum Mithridaticum Sed Sylla, negletlo Virgilio, abftraheret.
trib.

pl.

DXLVII. T. VETURIUS, Offic. III. 30. Conful cum Sp. Poftumio. C. VIBIENUS, Mil. 14. Senator, quomodo interierit. C. VIBIUS Capax, Cluent. 60. Larinas. L. VIBIUS, Verr. II. 74. eques Rom. T. VIBIUS, ad Fam. XI. 12. C. VIBIUS Panfa, ad Fam. VIII. 8. <v.
Panfa. de eodem forte capiendus ad Att.
20.
II.

abiit, ut eft ap. Plutarch. in Sylla p.

458.

ubi male Verginius
rone Virginius et

C.

VIRGINIUS,

In ipfo CiceVirgilius permulantur. Prov. Conf. 4. legatus,
dicitur.

impedit Pifonem Calventium, ne Byzantio omnia figna auferat. Sed Codd. habent Virgilius, quod recepit Gravius. Quis autem ille Virgilius ftt, nefcio. Nam prator
ille Sicilia?

anfit, dubito, quod vix

Romam

L.

VIBULLIUS Rufus, ad Fam. I. 9. Pompeii familiaris. Att. VII. 24. e Piceno, quo miflus erat a Pompeio, redit, v. Cafar. B. C. L. /.15. Att. VIII. I. ejus res geftae laudantur, de Pompeio parum honorificc fentit. ad Q^ Fr. IL 9.
211. 1. c. 5.

provinciam abiret, ftquidem rediit, et non eo quoque anno Siciliam obtinuit. C. Virginium autem reperio tribunum plebis A. DCXC. A. VIRGINIUS, Lsel. 27. ejus adolefcentis familiaritate dele&atur Laelius, ut P. Rutilii. Fuit ergo P. Rutilii aqiialis. Ceterum hanc leclionem e MSS. re<voca<vit
rediiffe potuit,

cum Pifo

in

INDEX HISTORICUS,
Langius
Gulielm.
h.
:

qui <valde hic variant, et de kclio<viri

P.

UMBRENUS,
Catilinae focius.

Catil. III. 6.

libatinus,

xe <vehementer docli
et

dijjintiunt.

<vid.

Grut.

ad

h.

I.

item Pigh. Annal.
ut hie,

UMMIUS,

DCXXXIV.
I.

Mihi omnem dubitationem de
quod
ita,

ad Fam. XVI. 14. Ad hanc fcripturam cotifrmandam Ummidiam affert
ex lapide Viclorius.

junguntur ap. Pomponium de Orig. Jur. §. 40. P. Rutilius Rufus, et Paulus, quod ejt <vitiofum pro Aulus, Virginius, ut eorundem preeceptorum in Jure Ci<vili, inprimifque P. Mucii, difcipuli. cf. C. Langius ad l. c. et Rupert. ad Pompon. L. III. c. 6. L. VIRGINIUS, Fin. II. 20. filiam fuam interficit, ne Appii Decemviri libidini
tollere <videtur,

tium Serm.
v. Bentl. et
III. 13.

I.

EJi etiam ap. Hora96. Ummidius, ad q. I. Viros doclos ad Varr. R. R.
1.

dedatur.

Rem

narrat Li<v. III. 44. fqq.

Saxa, Verr. I. 42. Balb. de mulierum hereditatibus. v. Ind. Legg. Verr. I. 42. male pro Q^ habent editiones Gron. et Grr?v. C. Q^VOCONIUS, Cluent. 54. judex qu*itionis in caufa Cluentii fuit. Ex quo in8.

Q.

VOCONIUS
legem

tulit

VIRGINIUS,

VIRIATUS,

Att. XII. 5. argentarius. Offic. II. 11. Lufitanus,

tellige,

eum

tedilitium fuiffe. v. Ind. Latin.

propter prsedae aequabilem partitionem magnas opes habuit, quibus exercitus imperatorefque ceflerunt. Brut. 21. Viriati

Male Sigon. Ant. Jur. Ci<v. Rom. II. 18. pratorcm facit, et judicem quajiionis pro qu<efitore dici contenin

Judex

qua'ftionis.

dit.

Ab

hoc di<verjus

eji

mea Jententia,
15. dicitm

bellum cum Romanis.
Lael. 11. efi Sp. Caffius,

VOCONIUS,
eft,

qui Att. VIII.

VISCELLINUS,
qui pofl tertium
crimine damnatus
eji.

initio belli ci<vilis

conjulatum appetiti regni
et

qui A.

cum imperio fuifie. Hic DCXCII. quafor, et A. DCC.

de Saxo Tarpeio dejecius

prevtor urbanus fuit, et deinde

<v.

in Caffius.

De Jcriptura
et

<vocis

uil

certi dici poteft,

quando

Latini

et

Gr&co:

Pompeium in Macedoniam Jecutus eft. Ceterum illnd addendum eft ex Phil. III. 6. Voconios ex
Aricia fuifie ortos.

rum

hijloricorum libri mire variant

Vif-

celinus,

Vulfelinus,

Becellinus,

UfceliVifcelli-

C.

nus, Vitellinus, Betillinus &c.

nus

eji

in Faftis Cujpiniani, quos fequitur
:

Sigonius

quem v. ad A. CCLI. itemque
L.

Corn. I. fr. vir honefCn. Dolabella communi et quotidiano jure privatur. Nejcio, an is, de cujus Jubita morte Plinius H. A. VII.
tiffimus,

VOLCATIUS,
a

Pighium.

53. tradit.

VISEIUS, Phil. XIII. 12. tribunus plebis defignatus Antonii beneficio, antea Pifauri
balneator fuerat.

VOLCATIUS
asdilitate

TuIIus,

Planc.
f

21.

in

VISELLIA,
C.
nis filius,

Att.

XV.

13.

VISELLIUS

Varro, Brut. 76. Aculeoconfobrinus Ciceronis, ad a;di-

petenda repuifam fert ; pofiea tamcn Conlul Juit cum JEmilio Lepido A. U. DCLXXXVIl. Tog. Cand. fr. confilium habet, an petentis Confulatum

M

Catilinae ratio
eft,

habenda

eiTet,

negatumque

litatem pervenit. Juris peritus. Att. III. T. Fadio tribuno plebis iegem 23. fcripfit, quam ferret, de Cicerone revo.

poteftatem petendi concedendam effe. ad Fam. I. 1. Pompeio cenfet reftitutionem Ptolemasi committendam.
ei

cando,
Varro.

eamque probat Cicero.

<v.

C.

L.

VOLCATIUS
XIII.
is,

Tullus,

L. F. ad

Fam.

L. VISIDIUS, Phil. VII. 9. Eques Romanus, qui Ciceronem in confulatu diligenAntonio Mutinam obfiter cuftodivit.
dent«, vicinos cohortatus eft, ut milites fierent, et fui.s eos facultatibus fublevavit.

ULYSSES,
novit

Offic. I. 31.

omnibus jucundus
10. rediens cog-

DCCXX. ad Marcello offenfus, Casfari non agit gratias, eo reftituto. VOLCATIUS, Verr. II. 10, 23, &c. e comitibus C. Verris. VOLUMNIA, ad Fam. XIV. 16. minus officiofa eft in Terentiam, cum Cicero
Fam. IV.
4.

14. pra;tor urbanus A. qui poftea Conjulfuit A.

DCCVII.

M.

et affabilis.

ad Fam.

I.

exularet.

Nonfacile dixerim, utrunt Sena-

fuorum neminem. ibid. X. 13. de Offic. III. 26. apud Tragicos jactatur in eo, quod Homerus tacuit, eum militare noluifie. &c. &c.
5j-TeA«Ve/>&o,'.

toris Volumnii, quocum magnus ufus Ciceroni Juit, forcr aut filia, an nota illa liberta

fuerit.

VOLUMNIA,

Phil. II.

24.

liberta

Vo-

Tom. X.

.

INDEX HISTORICUS.
lumnii Eutrapeli,
theris
;

mimico nomine Cy-

VULCANUS,

v. Cytberis.

L.

VOLUMNIU-,
nator,
fuit.

ad Fam. VII. 32. Sequocum magnus ufus Ciceroni

de pratnomine confiat e Varrcne R.
EJine kic

R.

N. D. I. 30. Alcamenis, Athenis claudus. III. 21. Niii filius. III. 22 Jovis et Junonis filius. L. VULTEIUS, Verr. III. 66. de comitibus L. Metelli in Sicilia.
T.

II. 4, 12.

Volumnius Flaccus,

VULTURCIUS,
Catilinse.

Catil.

III.

2.

focius

qui cum mandatis ad Senatum a Bruto Mutina? objcfifo mittitur, Bruti legatus, ad Fam.

XI. 12, 18
P.

?

X.
Cluent.
70.

VOLUMNIUS,

Senator,

qui inter judices in Cluentiana caufa fuit.

XANTHIPPE,
uxor.

Tufc.

III.

15.

Socratis

P.

VOLUMNIUS
2.

Eutrapelus.

Phil. XIII.

Antonii amicus. ad Fam. VII. 32, ad eum fcripta funt. Ex epijtola autem 32. colligere licet, urbanitatem hominis non infignem adeo fuifje fed ficurrilem potius et mimicam. <vid. Ind. Grac. in
33.
epijiolrv
,

XANTHIPPUS,

Offic. III. 26.

Lacedce-

monius, quo duce captus efl.

M.

Attilius

Regulus

XENO, XENO, XENO,

tV1QK7rt\l&.

Att. V. 10. Epicureus Ciceronis temporibus, ab ipfo et Attico diligitur. ab hoc alius efi

VOLUSIANUS,
C. Verris.
lufius
;

ut

Vcrr. III. 21. harufpex Idem ibid. c. \\. dicitur Voaut locus aler ex alttro ccrrigenfit,

Menenus, Verr.

Apollonidienfis, Att. V. 13. III. 22. Centuri-

pinus.

dus, aut potius ita accipiendum

ut in ea-

XENOCLES,

idem dicitur Hippius et Hippianus ad Fam. XIII. 76. L. VOLUblENUS, Cluent. 70. eques Ro-

dem

epiflola

Adramytenus, Brut. 91. rhetor Afiaticus, quocum Cicero fuit adolefcens.
nius,

XENOCRATES,
Or.
1

manus.

III. 17.

ChakedoAcad. I. 4. Academiae nomen ob-

VOLUSIUS,
Vclufianus

Verr. III.
Att.

11.

harufpex.

<v.

Cn.

VOLUSIUS,
comites

V. n.

Ciceronis
<vide.
efi.

quafiorem fuifife
Inter

putat Manutius, quem

Ciceronis fuifie,

certum

Ncn autem

negare poffum, ctrtam mihi <videri Ccrradi opinionem, qui pro Cn. cenfiebat
21.
10.

Ugendum Q^ut hicfit, Q. VOLUSIUS, Att. V.
Ciceronis in Cilitia,

de comitibus

prisfeilus, puta,

aut

tribunus mil. ad

Fam. V.

a Cicerone

de eodem eft ibtd. 20. ad Fam. XVI. 12. qu:eftor ex Afia rediens Ciceroni literas affert Htc efi, qui pojiea <edilis plebis a Tirone. pfofcriptus a trium-v:ri> fingulari fallacia genere percuf/ires evafit, ut comrmmorat Valer. Max. VII. 3, 8. VOPISCUS, Julius Cafar. Phil. XI. 5. defendente Cicerone quinquies abiblutus
difcit.

eloquentiam

ab Ariftotele nil diffenfit. Off. philofophorum et prop30 terea clarus et magnus. Att. I. 16. eum jurare non permiferunt cives, quod ej, non jurato, crederent. Tufc. V. 32. Alexandri dona magna contemnit. N. D. I. 13. fcripfit de natura Deorum, Deos odlo facit. Lucul. 46. multos libros fcripfit de ratione loquendi. Tufc. I. 10. quid de animo fenferit. Acad. I. 4. Platonis ubertate completus non relinquit Socratis dubitationem et differendi getinuit.
8.
I.

feveriffimus

M. VOLUSIUS,

nus.

XENOMENES,
XENOPHANES,
caiur, <vid.
in

ad Fam. XVI.

5. hofpes

Ciceronis Thyrei.

Colophonius. Lucul. 42. princeps Megaricorum, quod quojenfu di-

Megarici nam proprie efi audor jeclce Eleatica, ibid. 23. negat fciri aliquid pofie ejus verfus non boni, ibid.
: :

eft,

fexta vice

autem accufatus, damna-

39.

Lunam

habitari

dicit.
1

ibid.

37.

tus eit. rejiitutus a Catfare atdilis failus,
pofiea

confulatum petit, Antonii cafira ad
Jequitur.

unum efie omnia. N. D I. 1. infir.itum com mente Deum facit. de Div. I. 3.
divinationem funditus
fuftulit.

Mutinam

Hunc

effe

arbitrcr, cu-

jus mentio apud Varronem R. R. I. J. extr. III. 23. pater Dianas cujufUPIS, N.

XENOPHON,
libellus

Socraticus.

Orat. III.
12.

34.
ejus

D

Agefilai praeceptor. ad

Fam. V.

dam, a quo
dicitur,
<v. c.

et

ipja

Diana Upis Graas

URIUS

Callimacho H. in Dian. 204. Jupiter, vid. Jupiier.

12. inconftans in fententia de
II.

de Agefilao laudatur. N. D. I. Deo. Tufc. 26. ab Africano femper in manibus

INDEX HISTORICUS.
Cyrum. ad Qu. Fr. I. 1. c. 8. Cyrum non ad fidem hiftorias fcripfit. ejus Cyropaediam Africanus minor non ponebat de manibus. dc Div I. 25. in ea militia, qua cum Cyro minore perfunttus eft, fua fcribit fomnia, quohabetur. de Div. tem, an fequatur
I.

54.

confulit Socra-

gat

efle aliquid pofle, quod non fit corpus. Tufc. IV. 6, 7, &c. ejus de perturbationibus doitrina. Off". III. 8. putat

nos ad honeftatem natos efle, eamque fo~ lam eflc cxpetendam. Lucul. 24. in quo
ejus

cum

Arcefila difputatio vertatur.

N.

rum
fuit,

eventus mirabiles.

14. ejus fententia de Diis quomodo Hefiodi Theogoniam interpretetur. Orat.

D.

I.

XERXES,
qui
II.

Tufc. V.

7.

praemium

ci

propo-

novam
10.

inveniret voluptatem. de

32. manu dialefticae et rhetorica; difterentiam demonftrat. de Div. II 58. ejus
fit dormire ? Lucul. 6. quomodo definiat emoirei\y,?rTot ? ibid. 47. geftu manus vifum, aflenfum, et comprehenfionem, et fc entiam explicat. Ejus quoque metitiojit. ibid 42. Tufc. III. 17. de Fat. v 4- et mu-lis aliis locis. Tufc. II. 22. ne Eleates.

Leg.

Graeciae templa,

toribus, inflammavit,

Magis aucqua de caufa.

fententia de fomno, et quid

Z.

ZALEUCUS,
crenfium.
fcripferit,

Leg.

I.

zz.
1.

legiflator

Lo-

ZENO,

m

Att.

VI.

necne ? Timaeus. ZENO, Cittieus, Acad. I. 9, 10, 11. auditor Polemonis. corrigere conatur difciplinam Academicam. in quibus difcefle-

an leges Locris Leg. II. 6. negat ul-

fummis quidem doloribus indicat confcio» proditionis. Nat. D. III. 33. Eleas a
conftantia.

lum

fuifle

tyranno necatur. ejus in doiore et morte" Tyrannus ille fuit Nearchus.
in eo nctnine dijcrepant <veteres.

quanquam

ZENO,

Epicureus.

Fin.

I.

5.

Ciceronis et

rit ?

philofophiae ejus

compendium.
veteris

ib.

12. ejus philof phia eft potius correclio,

quam commutatio Academicae

opinione Antiochi. ad Fam. IX. 22

ex de

deNat. D. I. 21. Epicureorum coryohxus appellatur a Philone. ZETHUS, ad He.enn. II. 27. de Or. II.
Attici prajceptor. 37.

Jovis

tt

/i'ntiop,-c

flius

eodem partu

obfcenitate verborum pugnat cum Academia. Mur. 29. ejus philofophia ride-

cum Amphioite

editus.

Hyginus fab.
.

76,

non tam rerum inventor, quam verborum novorum. Tufc. II. Socratem vocat fcur21. N. D. I. 34.. ram Atticum. de Div. I. 3. manet in antiquorum philofophorum fententia de divinatione. ibid. in fuis commentaiiis quafi femina quaedam fparfit divinatiotur.

Fin. III.

2.

ZETHUS,
ZEUXIS,

ad Fam. IX. i ? libertus. ZEUXIS, Blaudenius. ad Q^Fr. I. 2. homo e provincia Q^Fratris,
Heracleotes, Juv.
II.
r.

c. 2,

piftor
ir.

;

de quo lacos •veterutn via. ap 'Juniiim
talog. fi£l.

Ca-

ZOPYRUS,
mon,
ejus

Tufc.

IV.

57.

Phyfiogtio-

num. Lucul. 41.
efle

aethera

fummum deum
9.
I.

putat mente prsditum. Tufc. I
putat.

ZOSIPPUS,
nobilis.

de Socrate judicium. Fat. 5. Verr. IV. 42. Tyndaritanus

animum ignem

Acad.

11.

ne-

Y

z

I

N D

E

X

ARTIFICUM, GRAMMATICORUM, HISTORICORUM, GEOGRAPHORUM, POETARUM, MEDICORUM, JURECONSULTORUM, RHETORUM, ORATORUM, MATHEMATICORUM, PHILOSOPHORUM, QUORUM NOMINA IN CICERONIS LIBRIS OCCURRUNT.
ARTIFICES.

GRAMMATICI.
L. JEYws.
Arifiophanes.

AETION,

piftor.

Aglaophon, piclor. Alcamenes, ftatuarius.
Antigenida?, tibicen. Antipho, onigoKnty;. Apella, Architeclus. Apelies, piftor. Arion, muficus. Ariftoxenus, muficus. Avianius, ftatuarius. Boethus, ftatuarius et c^elator. Calamis, ftatuarius.

Callimachus. Daphitas. Helenius Acro.
Nicias.

Servius Claudius.

Tyrannio.

M.

Varro.

HISTORICI GRAECI.
Acufilas Argivus.

Canachus,

ftatuarius.

Chares, ftatuarius. Cluatius, archite&us. Cyrus, architectus. Damo, muficus.

Agathocles. A. Albinus. Apollodorus. Cn. Aufidius.
Callifthenes.

Gavianus Evander, ftatuarfus. Lyfippus Sicyonius, itatuarius. Mentor, caelator.

Clitarchus.

Demochares»
Dicasarchus.

Myron,

ftatuarius.

Nicomachus,

pidlor.

Parmenides, pi&or. Phemius, muficus.
Phidias, ftatuarius.
Philo, architectus.

Dinon. Duris Samius. Ephorus Cumaeus. Euhemerus.
Hellanicus Lefbius. Heraclides Ponticus.

Polycletus, ftatuarius.

Polygnotus, pidlor.
Praxiteles, ftatuarius.

Protogenes, ftatuarius et pi&or Scopas, fc«lptor.
Silanio, ftatuarius.

Herodotus. Naucrates. Pherecydes.
Philiftus.

Polybius.
Silenus.
Stratocles.

Sopolis, piftor.

Stratonicus, muficus.

Timanthes, pi&or. Timotheus, muficus.
Vettius, architeftus, Zeuxis, pi&or.
eji

Theophanes Lefbius. Theopompus,

Cyms.

Thucydides. Tima?us.

Zopyrus, phyfiognomon.

Xenophon,

INDEX ARTIFICUM, GRAMMATICORUM,
HISTORICI LATINI.
L. ^Elius. L. Antipater. L. Atius.
Atticus,

&c.

Menander.
Nicander. Orpheus. Rhinton. Simonides.
Stefichorus.

M.

Brutus.

Theophanes.

Q\_ Catulus pater. Clodius.

L. Coelius,

eji

Antipater.

POETAE LATINI.
L. Accius. L. Afranius. Afmius Pollio.
Attilius.

Q^ Fabius

piclor.

C. Fannius. Cn. et Sext. Gellii. L. Lucceius. C. Macer. L. Pilb.
Procilius.

Cxcilius. C. Calvus.

<z/.

Licinius.

C. Salluftius Crifpua. L. Sifenna. L. Sylla. Vennonius.

Corn. Gallus. ad Fam. X. 32.
Ennius.

A. Furius.

D.

Laberius.

GEOGRAPHI.
Alexander. Dicxarchus.
Eratofthenes.

L. Livius Andronicus. C. Lucilius. T. Lucretius Carus.
Narvius.

M.

Pacuvius. Plautus.

Hipparchus.
Serapio.

Tyrannio.

L. Plotius. P. Syrus. P. Terentius. C. Titius. Trabea.

POETAE GRAECI.
Alcaeus.

MEDICI.
Alexion. Artemidorus. Afclapo. Afclepiades. Hippocrates.

Alexander.

Anacreon. Antimachus.
Antipater Sidonius. Aratus. Archias. Archilochus. Ariftophanes. Callimachus. Daphitas.

Nico.
Philippus, A. Rupilius.

RHETORES,
jtfchyiuE Cnidius.

Epicharmus. Euhemerus. Euphorion.
Eupolis. Euripides. Hefiodus.

Alcidamus. Antipho Rhamnufius. Apollonius Alabandcnfij» Apollonius Molo.
Afpalia.

Hipponax. Homerua.
Ibycus.

Corax. Demetiius Phalereus,

INDEX ARTIFI. GRAMMATICO. HISTORICO.
Demetrius Syrus. Dionyfius Magnes. Diophanes Mitylenaetjs. Hermagoras. Hermetes.
Ifocrates.

&c.

C. Aquillius Gallus.

T.

Aterius f. Haterius. Aufidius. M. Brutus. C. Camillus.

Cafcellius.

Menecles Alabandenfis.

M.

Cato.

Menedemus.
Menelaus Marathenus.
Pamphilus. Theodeftes.
Tifias.

Q^ Corneliu3.
Ti. Coruncanius.
P. Craflus Mucianus,

C. Drufus.

Q^Fabius Labeo.

Xenocles.

Q^ Fabius
Furius.
Hoftilius.

pittor.

ORATORES
./SEfchines Milefius.

et

SOPHISTAE.

M.
T.

Junius. Juventius.

iEfchines Athenienfis.

P. Mucius.

Q^Mucius Q^F.
C^.

M.

Antonius.

Mucius P.

F.

Calidius.

L. Oclavius Balbus.
P.
S.

Calvus.
Charifius.

O&avius Balbus.
Pompeius
S.

Offilius.

L. Craftus.

F.

Demades.
Demetrius Phalereu*. Demochares. Demofthenes. S. Galba. Gorgias Leontinus.
Gorgias, alius. Hierocles Alabandenfis. Hippias.
Q\. Hortenfius.

Precianus. P. Quintilius Varus. P. Rutilius Rufus. Serv. Sulpicius.

Trebatius Tefta.

M. Tugio.
Q^Tullius Cicero.
Vacerra.

L. Valerius. A. Virginius.
C. Vifellius Varro.

Hyperides. Lycurgus.
Lyfias.

Menippus
Pericles.

Stratonicenfis.

.

MATHEMATICI.

Philippus. Prodicus Chius. Theodorus Byzantius. Thrafymachus Chalcedonius.

Alexander, Aftrologus. Archelaus, Aftrologus.

Archimedes.
Caflander, Aftrologus. Euclides, Geometra.

JURECONSULTI.
L. Acillius. C. Aculeo. L. ililius.
S. iElius Catus.

Eudoxus, Aftrologus. Hipparchus, Aftrologus. Meto, Aftrologus. Polyamus, Geometra. S. Pompeius, Geometra.
Scylax, Aftronomus. C. Sulpicius Gallus, Aftrologus. L. Tarutius, Aftrologus.

L. Antipater.
Apuleius.

I

N D

E

X

PHILOSOPHORUM
I

N

SECTAS REDACTORUM.
Ionici.

Pamphilus.

ANaxagoras.
Anaximander. Anaximenes.
Archelaus. Thales.
Socratici.

Polemo.
Speufippus. Xenocrates.
b) medi^e. Arcefilas.

Egefinus.

^fchines.
Antifthenes.
Ariflippus.
Crito.

Evander. Lacydes.
c) novaj.

Euclides. Phaedo.
Plato.

iEfchines Neapolitanus. Carneades.

Charmidas

f.

Charmadas.

Xenophon.
Cyrenaici.

Clitomachus. Meianthius Rhodius.

Metrodorus Scepfius.
d) quarts.

Anniceris. Antipater. Hegefias.

Cicero.

Dio.
Heraclitus Tyrius.
Philo.

Theodorus.
Megarici.

Alexinus.

Tctrilius Rogus.
e) quintae.

Diodorus Cronus.
Stilpo.
Eliaci
et

Antiochus.
Eretriaci.

Ariflus.
Peripatetici.

Afclepiades.

Menedemus.
Cynicus.

Ariftoteles.

Ariitoxenus.
Callifthenes.

Diogencs.
Academici.

Vetcris Acad. Platoni^ie. Crantor. Crates. Hcraclides Ponticus.
a)

Cratippus. Critolaus.

Demetrius Phalereu». Dicsearchus.
Diodorus.

INDEX PHILOSOPHORUM,
Hieronymus Rhodius.
Lyco.
Lyfias.

&c.

Philolaus.
Phintias.

Timaeus.
Heraclitei.

Phormio.
Theophraflus.
Stafeas.

Heraclitus.
Eleatiei.

Strato.
Stoici.

Democritus. Leucippus.
Meliflus.

L. iElius. Antipater Tyrius. Antipater Tarfenfis. Archidemus.
Arifto.

Metrodorus Chiu-s. Parmenides.
Protagoras.

Xenophanej.

Athenodorus. C. Bloffius. C. Boethus.

Zeno.
Democritici.

M. M.

Brutus. Cato.

Anaxarchus. Naufiphanes.
Sceptici.

Chryfippus. Cleanthes.

Pyrrho.
Epicurei.

Dardanus. Dio. Diodotus. Diogenes Babyl.
Dionyfius Heracleotes. Dionyfius, alius. Hecato Rhodius.
Herillus.

T. Albucius. Amafanius.

Amynomachus.
Apollodorus.
Atticus.

C.

Cafiius.

Catius.

C. Laelius. C. Lucilius Balbus. Mnefarchus.
Sp.

Dio. Epicurus. M. Fabius Gallus.

Mummius.

Pansetius.

Hennachos. Leontium. Metrodorus Lampfacenus.
Patro.

Perfxus.
S.

Pompeius.

Phsedrus.

Poflidonius.

Philodcmus.
Plato Sardianus.

Sphasrus.

(£.Tubero.

M. Vigellius. Zeno Cittieus.
Pythagorei

L. Saufcius. Scyron.
Syro.

f

Italici.

Acrion.
yfcfchylus.

Themifta. Timagoras. Timocrates.
Titius.

Alcmseo. Archytas.
Callipho.

Grav. Seiu8.

Cercops.

L. Torquatus. Trebatius Tefta. C. Velleius.

Damo.
Dinomachus.
Echecrates.

Xeno. Zeno.
Barbari Pbilofophi.
Anacharfis. Calanus.

Empedocles.
Lyfis.

Nicetas.

Epimenides.

T A
Thaletis
et

B.

I.

PHERECYDES
Prteceptor

Phyftcu*

Pythagorae.

THALES a quo IONICI

PYTHAGORAS
Tab.
II.

SOCRATES
ANTISTHENES.
fe

EUCLIDES.
a quo

PLATO.
a

PHAEDO.
a quo

ARISTIPPUS.
a quo

quo

quo
«)

CYNICI STOICI
Zeno.

MEGARICI

ELIACI

CYRENAICI
ANNICERII
I

ACADEMIA

ERETRIACI

HEGESIACI

THEODORn.
2.

VETUS
Speufippus.

MEDIA
Arcefilas.

NOVA
Carneades. Clitomachus
/3)

QUARTA
Philo.

QUINTA
Antiochus.

Xenocrates

Polemo
Crates

Lacydes Evander
Egefinus

Crantor

LYCEUM

f.

PERIPATETICI.

Ariftoteles.

T A B. II. PYTHAGORAS.
a quo
I
I. 2.

TA LI

C

I. 3-

PYTHAGOREI.

HERACLITEI.
Heraclitus.

ELEATICI.
Xenophanes.

SCEPTICI.
Pyrrho.

DEMOCRITICI.
Democritus.

EPICUREI.
Epicurus.

Tom. X.

I

N D

E

X

LATINITATIS.
B. pro qooad ekganter adje&ivis J jungitur. ad Fam. X. 15. ab equitatu firmus. ib. 8. ab omni re fumus paratioBrut. 16. ab omni laude felicior. Att. VIII. 14. tempus mutum a literis. Rofc. A. 30. ab innocentia clementiflimus. *item verbis. ad Fam. I. 4. a vi praeftare nihil poffum. Vi excepta &c. Rofc. C. 1 2. a Fannio fe judicio abfolvit. * Rofc. Am. 29. a quibus occidebantur i. e. quorum juflu, qui iicarios immittebant. * Rabir. Poft. 10. impunitas a judicio et fermone. * Verr. II. 28. malle pecuniam accipere a falute. h. e. ob falutem, ut legit Grsvius, ab ea parte, quas falutem petit. * pro apud. Mil. 35. res honori fuit a fuis civibus. * pro ex. ad
res.
.'

AA

ria pariter

Cicero habet.

Loculi

illi

funt e

Sidonio.
I.

An fint antiquiores, vix dioam. ABDICO, ere. verbum augurale. de Div. 17. cum tres partes aves abdixijfent.

dere.

Arch. 6. qui ita fe literis abdiqui nullam partem reipubl. capeffunt, et vitam in otio literarum confumunt. ABDUCO, ere. pro diftinguere. de Div. II. 5. animadverti ab iis rebus, quas fenfibus aut artificiis perciperentur, abducere divinationem. * abduci dicuntur fervi, uxores,
de
his,

ABDO.

re.

10. a certo fenfu et vero judica* Att. XVI. 7. Antonii edittum legi a Bruto, i.e. communicante Bruto mecum, acceptum a Bruto. * Att. V. 21. dare ab
attributione. ib.
i. e. per alium, XII. 25. repraefentabimus * Eft etiam ubi fignificat, pro n Faberio. quo, cujus caufa aliquid fiat. Rofc. Am. 36. ut ea dedita opera a nobis facere videamini. Lectio Facciolati a vobis i. e. veftra fponte, huc non quadrat.
:

Fam. XI.

cum aut vi aut pretio facimus, ut deferant eos, quibufcum funt. Quint. 6. abducere fervulum. Dejot. 1. fervum abduxit a legatorum pedibus. Verr. III. 34. Tertia vi abdutta a Rhodio tibicine. Phil. X. 4. qui abducit ab illo exercitum.
milites,

alio. ibid.

folvere ab alio,

Cascin. 7. abiturum eum non interfedtum iri. * Verr. III. 64. ne res ab eo abiret : de au&ionibus in quibus abire res ab eo dicitur, qui a plus licitantibus vincitur, ut pervenire ad ipfum res non
effe.

ABEO.

poffit.

ABHORREO,
9. a

pro difcrepo. ad Fam.

I.

communibus praceptis
I.

abborret liber.

* Or.
tio
:

18. abhorreat a fenfibus noftris ora-

menfa, in qua exponuntur in conviviis cum ad ufum, tum ad magnificentiam vafa argentea &c. hinc Verr. IV. 16. abaci vafa. ibid. cum aliquot abacorum faceret vafa aurea. De abaco multis agit Salmaf. ad Jus Att. et Rom. c. 23. fola potcria vafa attribuens abaco eaque paria
:

ABACUS.

de difputatione philofophi Stoici, quam non concoquebat. * abeffe. Ccel. 4. abhora
fufpicione.
(i.

rere

*minus idoneum

effe.

noftra aetas

fenilis)

a caftris abhorret. Att.

XIV.

19.

ABJECTUS.
abjecla

de

iis,

qui in

magno metu

funt, perculfi terrore.

plumbo

revinfta, et in loculis abaci velut
et in

Catil. III. 5, recitatis literis debilitatus et abjeclus. ib. IV. 2.
funt,
1.

defoffa. Cicero

commemorat,

Farad.V. 2. matulam in abaco Verr. quarta alia etiam vafa in abaco reperiuntur. Scyphorum pa-

ut

metu filia. * de his, qui metuendi non fint. Sic.

ita

fra&i

Catil. II.

Catilina abjeflus dicitur. IV. 10. abjetla

INDEX LATINITATIS.
multitudo inimicorum.
rtarii

* Comicorum fe-

abfoluta: funt preces tuae.

i.

nil

amplius ta-

funt abjecli,

magna ABJICIO, Or.
tus,

negligentius et licentia compofiti. Or. 55.
i.

e.

cum

lent.

Sed Graev. cum Manutio malebat,

obfolettf.

non

59. ponendus eft ambialjiciendus. ponitur, cum eft nuabjicitur,

merofus,

cum non
in

eft,

fed

ut

ABSOLUTE. Or. 51. abfolute concludere orationem. i. e. quam numerofiflime finire. Fin. III. 7. abfolute vivere. i. e. bea*tiflime.

quodque verbum primum
ita pronunciatur.

buccam
5.

venit,

* Att.

XVI.

ea judices
bet

ABSORBEO.

Sext. 6. tribunatus abfor-

illum

abjecijfe. intell.

depofuifle, de vitiis.

* Att. III. 19. vitam abjicere, int. interficere fe. * reprimere, refellere. ad Fam. X. 12. quanta contentione interceflbrem abjecerim.
add. in frango.

orationem meam. non finit me de ceteris rebus loqui. Brut. 81. a/forbuit eam xilus gloriae. i. tranfverfum egit, ad confilia prava et violenta impulit.

ABSUM.
Aft.
I.

Syll. 5. abeffe alicui,

i.

e.

non

ABJUDICO.
res tur.

in Verr.

5.

nulla

ab eo abjudicaretur. i. judicio auferre* Or. II. 24. ubi plus mali quam boni reperio, id totum abjudico atque ejicio, fc. ex oratione mea. ABLUO. Tufc. IV. 28. perturbatio ani-

mi

placatione abluatur.

ABNUO.
commiflum

nego. Leg.

I.

14. abnuit a fe

efle facinus.

ABRADO.
nil fe abradere

ab Caecina
artibus

Caecin. 7. pofteaquam videt, pofle. i. e. precinil

bus aliifque
pofle.

pecuniae auferre
etiamfi natura a

* Somn. Scip. 2. defendere caufam ejus. abfens eft, non petens magiftratum. Nam Africanus, de quo ibi fermo, interfuit Co« mitiis iftis, fed non petiit. v. Pigh. ad a. 619. et Drakenb. ad Liv. IV. 42. 1. X. 22. * Or. 68. tantum abejl, ne enervetur 9. oratio, ut &c. ABSURDUS. de Div. 1. 9. abfurdus fonus, de ranis. Or. II. 20. de oratore malo. Or. II. 35. III. 14. abundanter dicere. i. e. copiofe. Top. 10. aliis difputationibus abundantius occurrunt, aliis

ABUNDANTER.

anguftius.

ABRIPIO.

Verr. V.

1

2.

ABUSUS. Top.
Iegatus
eft,

parentis fimilitudine abriperet. ABRUPTIO. Att. XI. 3. dedivortio. are. dicuntur magiflratus

quo

res

3. Ufus, non abufus, confumitur, ut vinum,

cleum.

ABROGO,
ut,

Rom. cum agunt cum populo
populum,

et ferunt

ad

quod ante
II. 3.

jufTerat, rogatus

lege, tollat.

Q^Fr.

Cato legem pro:

illud

mulgavit de abrogando Lentuli imperio. hinc h. e. habenabrogare fidem alicui : dam non putare et fimilia.

AC. ad Fam. XV. 11. poft cum, pro tum. * fequente vocali, aut alia litera durius fonante. Mil. 12. ac inftrumentum. fed Burm. in MS. Leidenfi reperit atque. y. ad Suet. Caef. 26. Nat. D. III. 33. ac Apollodorus : fed meliores edd. at. Verr. III. c. ac criminum. ad Fam. XII. 7. ac gloriae.

ABSCISSIO. figura rhetorica, qua, cum ccepimus aliquid dicere, praecidimus. Herenn. IV. 54. ABSOL VO. Verr. II. 8. abfohit eum Veneri, fibi condemnat. i. decernit, hereditatem Veneri non efle commiflam, fed cogit tamen fibi dare, ne condemnet. * Rofc. C. 1 2. a Fannio judicio fe abfohat. i. e. curet, ne poflit in judicium vocari, propterea, quod cum eo non deciderit. ABSOLUTIO. Inv. I. 22. quid fit ? ibid. 30. ut ad inventionem argumenti, abfolutio etiam argumentandi adjungeretur. ABSOLUTUS. Inv. I. 1 1. abfoluta conftitutio eft, quae ipfa in
fe

ACCEDO.
accedere.
I.
fit

Or.

I.

9.

ad rempublicam

magiftratus petere. HincVerr. 12. ad magiftratus remque publ. accedere.
i.

e.

autem prima

acceflio

ad rempubl. peti-

tione quaeftura».

Graecis, fignificat
fieri,

vel initium

Ubi autem fermo eft dc vel ducem belli primum facere apud populum de

rep. dicendi. v. refpublica. * dicitur etiam

de febrili paroxyfmo. Att. VII. 2. accedere alteram leviorem, intell. febrim. v. Cuper. Obf. II. 15. * Verr III. 40. accedere ad
vedligalia,

dicuntur, qui ea redimere vov.

lunt,

quod faciunt publicani.

Gron. ad

continet juris et
III.

49. abfoluta converfio, plena periodus omnibus partibus &c. Part. Or. 26. caufa abfoluta, eft conficiens fine alterius adjumento. * Planc. 31.
injuriae

quseftionem.

Or.

Sen. ep. ioi. cui fimile eft illud Phil. II. 26. accedere ad fcelus fectionis. * Verr. III. 28. accedere ad conditiones ejus et pactiones. ea conditione pacifci, qua ipfe voluit, quamvis valde iniqua. * Verr. II. 38. accedere ad

caufam, fufcipere, de aclore.

Z

2

:

INDEX LATINITATIS.
Verr. I. 28. &c. publicus magiftratuum fimilis Viatori. de quo genere vid. Salmaf. Mil. Rom. c. 14, Fabrett. Infcr. c. 6. p. 453. 15. ACCESSIO. Rabir. Poft. 1 1 accejjio decumae, pro compendio. * Verr. II. 53. acminifter
.

ACCENSUS.

mihi illum
vel, in
in

irafci

feram, patiar. * aceeptum

acceptum ferre et referre alicui, eft tabulis fcribere, nos aliquid ab aliquo

accepijje

pecunis.

v.

Verr.

1.

36, 37. &c.

ACCLAMATIO.
bonam,
Fr. II.
fed etiam in
1.

dicitur

non folum
i.

in
e.

malam partem. ad Qu.

cejjiones

dicuntur, cum quis tanquam interpres et internuncius cie&ro ad homines accedit, h. 1. pretii poftulandi caufa, et de pretio cum iis agendi. * Lucul. 35. aecejjio
ut recentiores
fit

maxima

acclamation$ fenatus,

reelamante fenatu, ACCOLA. pro vicino, qui in eodem agro, oppido habitat. Verr. IV. 50. accolee
Cereris.

definitionis, eft determinatio,

vocant, quse adjicitur, ut abfoluta nitio. cf. Fin. II. 13.

defife

ACCOMMODO.
:

OfF.

I.

21. accommodart

ACCESSUS.
cepta erat oratio.

ad Fam. IX.

ad caufam» eft ratio, qua fim aggredimur agere id, cujus caufa

14. acceffus in oratione fenfuf-

acuo. Or. I. 25. praeclare enim fe res habeat, fi haec accendi aut commoveri poflint : de ingenio et memoria, qusc dari arte non poflunt, fed

ACCENDO.

pro augeo,

acui et augeri.

ACCIDO.
i.

e.

Prov. Conf. 14. res accifa tenues, imminutse calamitatibus.

ad rempubl. i. e. accedere ad remp. Orat. 7. accommodare vim fuam ad eloquentiam ftudere eloq. Rofc. Am. 35. accommodare jusjurandum fuum ad alicujus teftimonium de judicibus invidiofe, cum teftibus incertis et nullius fidei credunt, et ex eorum teftimoniis pronunciant. Verr. III. 82. ex liberalitate atque ex accommodatione magiftratuum confuetudo aeftimandi introducla eft. quod commodis aratorum noluerunt adverfan, cum id fine fuo incommodo fieri
:

ACCOMMODATIO.

ACCIDO. Verr. IV. 1. ad animum oculofque aicidit. Vatin. 2. honorificum ad aures accidit cf. Sext. 50. Vetr. IV. 60. mirum quendam dolorem accidere iis. Mil.
22, 36.
Si quid ipfi accidat,
\v$r,uioii*
i.

poflet.

ACCRETIO.
minutio luminis.

Tufc.

I.

28. accretio et di-

ACCURATE.
accurate
fcriptae

e.

fi

con

literae

ad Fam. XIII. 10. &c. dicuntur, quibus

demnetur, per

Att.

I.

14. accidere

alicui ad pedes.

ACCIO,
tatem

ire.
i.

Fin.

V.

31. nifi ea volupefficeret.

aliquem valde, multis rationibus commemorandis, commendamus. ACCURATIO. Brut. 6j. accuratio veteratoria.

acciret.

e. afFerret,

ACCIPIO.
fenfum
oculis

pro capere.

Verr. III.
accipere.
cf.

18.

ACCURATUS.
ligenter

Att. XIII. 45. ad

quem
di-

animoque

ad

accuratijjimas literas dedi. h. e. cui

rem

Fam. XV. 21. * intelligere. Nat. D. III. 1. quae parum accepi. * trattare. Tufc. IV. 36. quo te modo accepiffem, nifi iratus eflem.
opponitur * Verr. ci, qui fatifdat. v. in Satifdare. III. 22. accipere judicium. ffcj) Cfnlaffcn, velle cum eo, qui nos provocat, et adducit in judicium, experiri, et fuam caufam defendere. * difcere. Or. I. 25. et fi quis eft, qui haec arte accipi pofle putet. * exigere.
folvi
fatis

mandavi

literis.

ACCUSATIO.
et conftituere

Verr.

I.

1.

comparare

accufationem.

h. e. ea

omnia

*judicatum

accipere,

facere,

quae ad accufationem firmam perti-

nent.
eft proprie in caufa publica, in privata autem petitor. Quint.

ACCUSATOR.

Verr.
cipere

III. 30.

jubet magiftratus Siculos acfignificat fere in

decumas. * probare
* Brut.
14.

13. diferte accufator opponitur petitori. Sed interdum tamen etiam pro petitore dicitur. Partit. Or. 32. accufatori hasc duo prima funt Sed accufatorem pro omni adlore et petitore appello. * Verr. II. 1. firmus accu:

rogationem. &c. v. Appius confules de plebe non accipiebat, quod dicitur ap. Liv. IX. 46. accipere nomen, et elt, judicare alicujus petitionem legitimam, et ad petendum admittere. *de Div. I. 46. accipio omcn. eft formula, qua utebantur, omine bono oblato, * Att. VI. 1. accipiam dolorem
his. Att. I. 14. accipere

Jator

;

qui nil timet. Rofc.

Am.

19. accufa-

rogatio.

lor certus. v. certus.

ACER.
e.

perfpicaciflimus.

Brut. 72. acerrimus aeftimator. i. Off. I. 4. fi acres ac

volumus - - magna faepe intelligemus ex parvis. Rofc. Am. 5. acria ac fevera judicia. ib. 20. acrts canesj qui
diligentes efle

:

omnes

allatrant.

INDEX LATINITATIS.
ACERBE. Verr. II. 19. acerbe ciiripere bona. h. e. ita ut nihil relinquatur. Tufc. J. 39. ab hoc acerbius exegit natura, quod dederat. Phil. I. 5. acerbe cogebar in fenatum : i. e. vi, minis. Att. XI. 1. acerbijjime afflictor de rebus domefticis.

ACRITER.
re confilium.
i.

Att. X. 16. acerrime adferva.
e. diligentiffime tegere.

ACROAMATA.
22. mentio

tu, dictis exhilarant convivas

Sunt homines, qui can&c. Iis coex Verr. IV.

rollaria data in conviviis patet

eorum
Suet.

Sext. 54. ubi v.

Manut.

ACERBITAS. adQ^Fr.I.
bitas naturae,
tas.

i.c. 13. acer-

Arch.

9. cf.

Aug.

74. ubi v. Excur-

de iracundia. * nimia feveride Sen. 18. Severitatem probo, acerbitatem nullo modo. * odium. Off. I. 25.
diffenfio fine acerbitate. * miferia, calamitas.

fum noftrum.

ACROASIS.
sut<*«Js fcriptae,

Att. XV. 17. liters fic ut eas vel in acroaji audeam

legere. h. e. in coetu

hominum doftorum.

ad Fam. II. 16. acerbitas hasc omnibus impendere videtur. ibid. acerbitatem a rep.
privatis

incommodis redimere.
meae,

accrbitates

de

exilio.

Planc. 42. * crudelitas.

commemorantur inter inftrumenta voluptatis, propter earum amcenitatem. Ccel. 15. Att. XIV. 8. in ac7is effe.
i.

ACTAE

e. in praediis

maritimis,
pofitis,

Verr.
fari.

27. in tanta vi atque acerbitate verArch. 12. de judicibus, qui innocenI.

litore

amceno

f. in territoriis in ut Verris in litore

Siciliae.

tem
11.

et

indignum condemnant. Phil. XII. cujus acerbitas morum immanitafque
eleganter

ACTIO.
fenfu

magiftratuum acliones funt,

natura;.

aut leges, ad populum latae, aut SCta, quae iis referentibus ad fenatum facta funt : Hoc

ACERBUS.
exigendo labore,

de eo,

qui in

commemorantur
c.

actiones
I.

tribunitias,

uiura, mercede, aut alia

confulares &c. v.
13.

ad Fam.

9.

Dom.

9,

nimis durus eft, nihil neque de tempore, neque de re remittit. Att. VI.
re
I.

quacunque

acerbijjimi

fcenerutores.
v.

bijjima diligenua.

Balb. 5. acerin acerbe. * crudelis.

58. acerba natura.
cerba.
pacataa.
i.

Verr. V.

mors acerba.
* Prov.

Cluent.

15.

e.

nondum plane
Leg. U. 24. de Div.

Conf. 14. res acompofitae et
eft

Senatorum autem adliones funt fententi:e in fenatu dicla?, in quas SCta facla funt, aut quibus impugnare aliquid vel impedire conantur unde etiam orationes fic dicuntur, quibus populo lex vel fuadetur vel diffuadetur. Talis eft adtio Ciceronis ad Fam. X. 28. * In fenfu forenfi actio eft 1) accufatoris vel petitoris, qui ex lege in ali:

ACERRA.

thuribulum.
4.

quem
1

agit, accufando, petendo. Rofc.

Com.

ACERVALIS.

II.

Soriten

2.

integram

atlionem

alicui

relinquere.

interpretatur acei<valem.

Or. 25. acervatim multa frequentare, fc. in eadem complexione verborum. eft generis dicendi ampli et
magnifici.

ACERVATIM.

Casc. 11. quaero, fitne hujus rei atlio nonnnlla. Hinc prator dicitur, aclionem dare,

cum permittit accufatori vel petitori in aliquem ex lege aliqua agere. in Caecil. 5. Civibus cum funt ereptae
v. c. Verr. II. 27.

ACIPENSER.
pifcis,

Fin.

II.

8.

&c.

genus
Intt.

pecuniae, civili fere ailione repetantur.
ea,

i.

e.

quod

in deliciis

Rom.

erat,

magno-

qua

civis

utitur in

eum, qui pecunias

que pretio vendebatur. de eo multa

eripuit, et eft juris civilis vel privati. cf.

Horat. II. 2. 47. Salm. Solin. p. 940. add. Plin. IX. 17. ACQUIESCO. gaudeo, deleftor. Mil. 37. qui morte ejus acquiefcunt. Lael. 27. Senes adolefcentum caritate acquie/cunt. Fin. III. 4. genus vafis vinarii, cujus mentio etiam ap. Varr. R. R. I. 85. v. Pollux. VI. 6. ACREDULA. de Div. I. 8. eft ulula, ut oftendit Salmaf. ad Solin. p. m. 972. B.

de utroque genere aclionum Salmaf. de mod. ufur. c. 3. p. 108. fqq. 2) eft formula, qua adlor utitur in intendenda reo lite, qua; a
JCtis fere petebatur. Caecin. 3. qua aclione illum uti velit. ad Att. VI. 1. Cn Fiavium fcribam ailiones compofuiffe. cf. Top. 17, Orat. I. 36, 41. Non multum diverfae fuere

ACRATOPHORUM.

A&iones

Hoftilianre

&c. de quibus v.
I.

Ind. Hift. 3)
in

cum

adtio prima, altera, tertia

commemoratur. ut Verr.

30. 11. Ac~t.

I.

alii

ranam putant.
Tufc.
III.

ACRICULUS.

17. acricnlus

Verr. 18. &c. fignificatur, quoties ea caufa ad judices tota ac~ta fit. Sic, duae
funt acliones in Verrem,

fenex Zcno, qui facile irafcebatur. ACRIMONIA. Adt. I. 17. in acrimonia patris ad refiftendum.

quarum
altera

in

prima
illa

Verr.

folis teftibus

ufus eft Cicero, altera perpe:

tua oratione

quanquam

adio

INDEX LATINITATIS.
Verrina fcripta tantum
rhetores
iit

eft. eft.

* quid apud

ib.

I.

20.

ea memoratur Or. III. 26. confumere, et exhaurire aclionem. i. e. ab initio ftatim nimis vehementem effe, ut ad linem attio durare non pofattio,
lit. cf.

notum

cf. ibid. 25.

intelligendi prudentlam aeuere. * cautiorem reddere, monendo
acuere, hos
falle-

&c. Rofc. A. 38. illum
re.

* intendere ingenii,
II.

prudentia; nervos.

Att.

7.

acuerarn

me,

ad exagitandam
21. acute
I.

Tufc. IV. ig. Dejot.
eft

2.
is,

&c.
qui altelege in

ACTOR.
rius

in fenfu forenfi

ACUTE.
vebatur.
i.

ad Fam.
e.

XV.

mo21.

nomine accufat aut
hiftriones.

petit, h. e.

infigni ingenio erat, crebris

aliquem

agit. v. c. in Caecil. 1.

* in fcena
1

et acutis fententiis abundabat. Or.
acute dicere, refertur

autem

ad Q^Fr.

I,

1

.

c.

6. aclores

induftrii. in

Caecil. 15. aclores

fecundarum

aut tertiarum partium.
.

ad fententias, et eft philofophorum ; fubtiliter &c. ACUTUS. Or. I. 25. acutus ad excogi-

ACTUARIA

fc.

navis.

attuariolum. X.

11.

Att. V. 9. et &c. inde diftum hoc

tandum

:

i.

e. folers, celer,

fubtilis.

ACUTULUS.

Nat. D.
i.

III. 7.

Zenonis

genus, ut ait Nonius, quod celeriter agi remis poffent. Duo autem erant earum navium genera, minus et majus, de quibus v. Scheffer. de Re Nav. II. 2. ACTUOSE. Or. III. 26. cum vehemente aftione oratoris.

acutul<z conclufiones,

e.

contortae, exiles

ACTUOSUS.
orationis,
eft
I.

Orat.

36.

aauofa pars
verfatur.
:

&c. quae cum audiuntur, nihil contra dici poffe videtur,ceterum animum non movent. v. Tufc. V. 5. AD. eleganter poft adje&iva. v. c. Nat, D. II. 62. ad rationem follertiamque praeftantior. Dom. 32. illuftrius ad laudem.
Catil.
I.

ea, quae in «u|«'cr«
eft acluofa

5.

quod

eft

lenius

ad

feveritatem.

Nat. D.

40. virtus

opponi-

ad Fam.

III.

11. viri infignis

ad laudem.

tur otiofo.

ACTUS. Verr. I. 12. adus primus vitae. Marcell. 9. hic reftat attus. e fcena petita loquendi ratio. Nam partes fabulae dicuntur aclus.

Catil. III. 4. annus fatalis ad interitum. item poft fubftantiva : Tufc. III. 5. mentis

ACULEUS.
tatis,

Cluent. 55. aculeus feveri-

de judicibus. Att. I. 18. aculei follicitudinum. Syll. 16. noli excuflbs aculeos orationis meae arbitrari. Or. III. 34. aculeos relinquere in mentibus de oratore, qui ea dicit, quae defcendunt in animos, <juas urunt homines, neque finunt quiefcere, donec faciant ea, quaj fuafit orator. * fal:

* in comparatione. Leg. I. 2. nihil ad Ccelium &c. * in. ad Fam. XI. 18. ad omnia templa fupplicatio. Verr. I. 1. adeffe ad judicium. * apud. Att. X. 4. fuit ad me diu. * erga. Rofc. A. 40. ad alienos teclum effe. * ad Fam. X. 8. certans ad officia. i. e. officiis. * Att.

ad

omnia

ca»citas.

XVI.
bere,

6.

ad diem
II.

folvere.

die conftituta.

* Qu. Fr.
i.

13. «(/

numerum

judices haLael.

e.

numerum juftum judicum. *
4.

laces conclufiunculas,

fophifmata. Lucul. hinc ibid. contorta et aculeata fo31. 24. phifmata. Dialetticorum fophifmata dicuntur acumina. Or. II. 38. * Or. II. 29. acumen orationis, eft fubtilitas, qua in explicando et ratiocinando orator utitur. * Nat. D. II. 3. de Div. II. 36. aufpicia

5. non * Quint

fuiffe fapientes

quid

iis
fi

ad eorum normam. ad denarium folvereperegrini

tur.

i.

e. denariis,

nummi

cum

denariis compararentur, de re vid.

Gron.

ACUMEN.

Pec. Vet. III. 10. * contra. ad Fam. II. 46. animus obduruit ad dolorem novum. * quantum ad. Cluent. 70. nihil ad fimili-

tudinem hominis pneter formam

refervavit.

*

ex acuminibus, quae

fint,

fatis

non

conftat.

Davifius nos ablegat ad Scaligerum ad Feftum in Peremnia. Ibi nil eft praeter locum Ciceronis. Sententias et conje&uras fuppeditabunt auctores laudati in Lexico Fabri
in v.

Cluent. 40. annos ad quinquaginta natus. v. Gronov. de Pec. Vet. I. 7. * Fat. 2. ponere, ad quod te audiam, i. e. de quo. *Q;_Rofc. 4. HS 1000 ad libeliam fibi deberi. neque plus neque minus, quam looo, ut nec libella defit nec fupcret.
circiter.

Acumen.
pro impello, cohortor. ad Fam.
in acuendo
1.

ADAEQUO.
plurimum
3.

Qu. Fr.

II. 6.

Senatorum

ACUO.
XV.
21.
Off. III.

valet.

cf.

urna copiofe abfolvit, equitum adttquavit ; i. e. pares abfolventium et condemnantium
fententias habuit.

* exercitatione, aut alia ratione aliquid augere, meOr. III. 30. acuere linguam. Jius reddere,

Or. 41. Ligar.

ADDICERE.in
bus
eft ei

auctionibus et emptioni-

tradere rem, qui ceteros licitatores

:

JNDEX LATINITATIS.
viclt.

Verr.

I.

5;. Rabir. Poft. 17. addici

harefcit

argumentum.

cf.

Dom.

24.

5-.

nummo feftertio velit. Ceterum nummo addicere vulgo de his venditionibus dicebant, quae inftar donationis efient, ut oftendit

* oratio dicitur adhaerefcere, (uti aqua, cum, in flumine ad faxum aut aliam injettam rem
offendit)
fluens.

Salmaf. de ufur. c. 13. p. 360. * de debitoribus, qui cum folvere non poflunt, creditori traduntur. Sext. 17. Pifon. 35. hinc cupiditati addicere aliquem, Quint. 30. eft condemnare, pro lubidine petitoris aut accufatoris. Sen. p. Red. 7. addicere fortunas civis optime meriti, fc. libidini Glodii, poteftati ejus permittere, ut ea funt in poteftate noftra, qux a nobi3 empta funt, aut potius, ut eft debitor judicio nobis addictus. de quo genere addictorum v. Salmaf. mod. Ufur. c. 18. ADDICTUS. Rofc. Com. 14. addiclus
erat tibi h. e. condemnatus, ut tibi folveret

afpera eft, hiulca, non leniter 79,93. * orator autem adhacum lingua non eft fatis foluta et refcit, incitata. Brut. 93. * in memoria manere. Or. I. 61. faftidiis adharefcunt. * de iis,
Brut.

cum

qui ad aliquem doctorem fe ita conferunt, ut in omnibus fequantur eum. Lucul. 3^ * convenire, confentaneum efle. Or. III. 10. non ad id genus adharefcit. * Sext. 8.
adharefcere ad
tiones

Columnam.

v.

Columna.
I.

ADHAESITATIO.
atomorum.

Fin.

6. adhafita-

ADHIBEO.
filium,

elliptlce,

ut intell. in con7. *

Phil.
1.
1
.

V.

9.

ad Fam. XI.

ad

Qu.

Fr.

c. 7. fic fe

adhibere in tanta po-

pecuniam quam petieras. Flacc. 20. cum judicatum non faceret, addiclus Hermippo et ab hoc duftus eft. ad Fam. VII. 24. additfus Hipponacteo praeconio, h. e. infamia; addictus traditufque eit, Calvo quafl pra> cone, eoque ejufmodi, qualis Hipponax
fuit,

teftate, i. e. gerere. * Cluent. 52. adkiberi ad leges dicuntur patroni caufarum, a quibus poftulatur, ut ex legibus caufam defendant. * Arch. 3. qui aures adhibere pof» fet, h. e. audire verfus et de iis judicare. * Nat. D. I. 2. Diis cultum, preces adhibere.

qui

Anthermum

et

Bupalum

verfibus

fuis

infamiae tradidit. Verr. II. 32. pretio addiclam habere fidem, i. e. corruptum
cfle.

ADHINNIO.
hinniijfe

Pif. 28. Pifo dicitur adad orationem Epicurei, qui volup-

Phil.

II.

21.

vendita atque addicla
1.

tatem

fententia.

fummum bonorum dixerat. ADIGO. Top. 10. adigere arbitrum

fi-

ADDICTIO.
tio

Acl.

in Verr. 4.

addic-

bonorum

;

cum judex

petitori ejus

bona

poflidenda tradit, unde petitur. rei dicuntur adduci fc. in judicium. v. Ac~t. I. in Verr. 2. * Verr. III. 61. adduci in fermonem et vituperationem. * de arcu cum intenditur. de Div.

nibus reg. v. Arbiter. * poftulare, cogere. Att. X. 9. adigit ita Poftumia. ADJICIO. Verr. II. 15. adjicere oculum
alicui rei
:

ADDUCERE.

cupidum

ejus

fieri.
:

Nat. D.

II.

57.

voces adjeila auribus

audita;,
ele-

ADIPATUS.

de dictione, opponitur

ganti et polita;. Orat. 8.

I.

54. item

eodem modo de tormentis
II.

et

balliftis.

Tufc.
:

24.
Off.
I.

ADDUBITATUS.
dubitata
omifla.

24. res adet

pro incerta habita,

propterea

ADEO.
ADEPS.
mine molli
confumpta
cili

Sen. p. Red. 9. injus adire. Caflii adeps Cat. III. 7. de hoet

ADESUS.
:

ignavo. Quint.

12.

adifa

pecunia,

opponitur abundanti. ADHAEREO. ad Fam. VIII. 5.

ADITUS. Manil. 1. aditus laud*, dicuntur roftra, ex quibus ad populum agitur ; quia ibi laudem popularem confequi licet. Dom. 1. aditum ad aures habere. Cr. 15. aditus ad caufam. cf. Syll. 2. eft in oratione, cum de ipfa caufa dicere incipimus. Dom. 47. dare religioni aditum, fuperftitionis genus probando facere, i. e. ut ufurpari ab aliis poflit et in ufum confuetudinemque venire. Att. VI. 2. aditus ad
me minime
provinciales ; non quales efle in provinciis apud praetores folent, nempe per

omnia adhaferunt.
extremus adhaft
:

in invid. Incile. * Vatin.

5.

vix

ultimus quseftor
I.

cubicularium.
eft.

faftus eft.

ADHAERESCERE.
refctre
juftitiae.

25. adha* adharrefcere dicuntur,

Or.

Dialefticum verbum Tufc. V. 25. fequentia adjungere. i. e. quid ex quoque confequatur, videre. *Acad.
I.
1 1
.

ADJUNGERE.
adjungebat

quae

vim eam habent, quam volebamus fumptum genus a facibus ja&is in urbes,
telis.

non omnibu3

vifis

fidem.

munimenta, item, a

Or. II. 53. ad-

* Rofc. A. 31. fufpicionem ad pnedam adjungere : de iis fufpicari qui pnedam habent.

.

INDEX LATINITATIS.
*in
Gaecil.
4.

Marcellorum nomini tota
eft
:

ADSCISCO. Dom.
dem, fapientiam.

36.
I.

adfcifcere lau-

provincia adjunila nio eft.

in

eorum

patroci-

ADSCRIBO.
conditio, exceptio. Inv.
fcribat ad
Phil.
II.

de Leg.

6.

me quoque

ADJUNCTIO,
II.

adfcribe fratris fententiae. Rabir. Poft. 1. ad-

ceflitudines,

quafdam effe cum adjundione nequafdam fimplices et abfolutas. &c. * oratoria quaedam exornatio. Heren. IV. 27. ADJUNCTUM. vox Dialeftica, de qua
57.

fuum judicium meam fententiam.
32.
adfcribere
perfidiae

alicujus

fuam voluntatem.

ADSCRIPTIO.
id,

Caecin.
eft.

33.

fignificat

quod adfcriptum

vid.

partem deteriorem * AdPhil. III. 7. admirabilis impudentia. mirabilia. Fin. IV. 27. vru^ih^oe Scoica. ADMIRARI. in partem deteriorem. Off. II. 16. qui has pecuniarum effufiones non
in

Top 1. ADMIRABILIS.
1

ADSCRIPTICIUS. N. D.
et adfcripticii cives.

III. 15.

novi

ADSCRIPTOR.
fcriptor in

me

reftituendo.

Sen. p. Red. 4. adqui auftori i. e.

adfcriptores

admiremur.
calore admijlus
II. 10. aer multo add. admixtus. ADMISSARIUS int. equus. Pif. 28. Pifo admiffarius dicitur propter libidines. v.
efl.

meae affenfus eft. Agr. II. 9. approbatores e collegio tribunitio, qui una cum Rullo ferenreftitutionis
legis, funt

ADMISCERI. N. D.

dam

ftatuerant.

ADSPERGO.
adfperfus.
i.

ad Fam. VI.
alicui.
i.

6.

leviter

e.

perftriftus.

Caecin. 6.
e.

adre

fpergere fextulam

dare, de

Budaeus ad Pand. p. m. 293. ADMIXTUS. Tufc. I. 29. nihil eft in animis admixtum. opponitur fimplici. v. in Simplex.

parva.

ad Qu. Fr.

II. 10.

epiftola

hoc ad-

fperft moleftiae.

ADSPIRATIO. Nat.D.
tio aeiis
:

II. 33. adfpirj-

ADMODUM.
rum admodum
fcis

plane.
fciebat.

Brut.

58.

litera-

* Leg. III. 1 1 frater, folere in hujufmodi fermone, ut
nil

pulmonibus et ore, ut capit etiam Heinf. ad Virg. ^En. X. Sic adflatus dicitur Ovid. Her. 12, 291.
emiflio aeris e

tranfiri alio poflit,

ADMODUM dici.
addit Quintus
54.
:

ver-

bum

affentientis.

Nam
Brut.
i. e.

Non
ora-

equidem
tionem

affentiar.

ADMOVEO.
fenfibus.

admovere

V. 5. in equuleum non adfpirat vita beata. Syll. 18. qui tum dicat adfpiraffe in campum Syllam. * N. D. II. 55. pulmones fe contrahunt adfpirantes.
i.

44. v. et in adfpiro. ADSPIRO. pervenio. Tufcul.

facere, ut

vim

fentiant

e. aera emittentes.

auditores.

ADSTIPULATOR.
de homine 40. anno-

Pifon.
fe

9.

qui

ifto,

ADOLESCENS.
rum
in Caecil. 9.

non modo propugnatore

M.

Caecilium

fratrem

tuum, le&iffimum atque ornatiflimum adoErat autem praetor defignatus. lefcentem.
de confulatu
Phil. II. 46. fe adolefcentem vocat, loquens fuo.

ADOPTARE.
rem Scipionem

Brut. 19. qui hunc a Paulo adopta-vit.

mino-

tutiorem, fed advocato aut adjlipulatore paratiorem fore putaret. cf. Quint. 18. Eft autem adftipulator, qui in re praefenti eft, et una idem pro eodem ftipulatur, cum quis fibi ftipulatur aliquid, v. Salmaf. Mod. Ufur. p. 709, 710. * Lucul. 21. Stoicorum adflipulator Antiochus. metaphorice.

ADOPTATUS.

ad Fam. XVI. 21. adRofc. A. 9.

ventus adoptatifjimus.

ADSTRINGO. Att. X. 6 pater nimis indulgens, quicquid ego adjlrinxi, relaxat.
Tufc.
III. 6. breviter adjiringere argumenta. Fat. 14. arftius adjiringere rationem, h. e. ita proponere, ut plus valeat. Quint. 5.

ADPROMITTO,
futurum T. Rofcius
mitteret, futura
p. 709.

cum
i.

ita

adpromitteret.

e.

promitteret infuper, quae Chryfogonus prounde ap. JCtos adpromif; fores, de quibus v. Salmaf. de mod. ufur.

adjlringere

aliquem

fuis conditionibus,

i.

e.

facere,

ut

conditiones

accipere

cogatur.

ADREPO. Verr. III. 68. adrepere ad amicitiam. paulatim fe infinuare in amicitiam. &c.
ADSCENSUS.
m

Off. III. 32. fraus adjiringit perjurium, non diffolvit, i. e. auget. Planc. 30. officii fer-

vitutem

adjiringere

teftimonio
Brut.

fempiterno,
adjiridior
I.

Syll. 29. adjiringere fcelere.

Planc. 25. multis

eft in

ADSTRICTUS.
oratio Stoicorum.

31.

virtute adfcenfus.

i. e.

concifior. Or.

16,

numeris

adjiriclior

poeta oratore.

INDEX LATINITATIS.
ADSUEFACERE. cum
10.
ablat.

Or. III.

quorum fermone qui
II.

Catil.

adfuefa/ti erunt. exercitatione adfue5. fcelerum
et

fatlus. v.

Gron.

Duker. ad Liv.

XXIV.
1

48.

XLVIII.

31, 35.

ablat. Or. III. ;. homines labore adfueti. v. Gron. et Drak. ad Lijr. XXXI. 35. ADSUM. de advocatis, et caufarum patronis
11.

ADSUETUS. cum

de lite, quo fenfu adQuint. 14. dicuntur. 2) rogare aliquem, ut in confilio nobis adfit. Sic Quint. 2. quos tibi, Aquili, advocafti. 3) amicus actoris aut rei dicitur ad-vocare, cum convocat, quibufcum de caufa deliberet, ut juvare partes amici poffit. Clu. 19. Oppianicus in judicio Scamandri aderat frequens, ad<vocabat, omni ftudio gratiaque pugnabat.
re aliqua, in primis
njocati

17.

utriufque partis. Verr. II. 29. Fin. * ad Fam. IX. 25. adefje ad impei.

A D V O C AT 1 O,

ccetus

ad<vocatoru?n.

imperanti pareamus. nos perveniens, non noftrum, aut noftro labore partum &c. Fin. V. 21. adjumenta externa et adventicia. Manil. 9. ad<venticiis multorum Regum et nationum copiis. Verr. IV. 37. adventicium auxilium. Rab. Poft. 17. adventicia pecunia. Att. I. 19. pecunia ad<venticia dicitur, qua? ex novis vettigalibus redit. Or. III. 33. do&rina ad<venticia i. e. ab alio populo inventa. de Div. II. 58. vifio ad-venticia. a fenfibus profecta. ADVENTUS. ad Fam. VI. 20. advene. ut

randum.

ADVENTICIUS. extrinfecus ad

Quint. 14. Rofc. C. 5. Verr. I. 49. Ca?cin. 15. Syll. 29. &c. * Certum temporis fpatium, quo opus eft, ut ad<vocare poffimus, eine Frift. ad Fam. VII. 11. ad<vocationes
binas poftulare.

ADVOCATUS.
vocamus ad
contfoverfiis

dicitur amicus,

nos,

ut

quem eum confulamus de

noftris,

in judicio in fubfelliis noftris fedet, aut

quique honoris caufa no-

bifcum in rem praefentem venit. vid. Off. I. 10. Quint. 8. Or. II. 47. * Philipp. I. 7. armatos homines, quos in Senatum induxerat Antonius Conful, ad<vocatos vocat vellem adeffet fine ad<vocatis.
:

tibus fe offerre.
ire.

i.

e.

advenientibus

obviam

ADUSTUS. Att. V. 20. adufius incendio Plajtoriano dicitur, qui in alterius judicio notam aliquam abftulit, tanquam, qui judicio de repetundis ex hoc capite legis

ADVERSARIA.

funt libri, in quos fine

ordine omnia conjiciuntur, ita dicti, quia tanlum in adverfa parte fcribitur. Rofc. C. 2. nomen in adwrfariis patet. vid. SaJmaf. de Ufur. p. 147. ADVERSARIUS, qui contra nos licetur in au&ionibus et emptionibus. Att. XII. 43. XIII. 31.

accufatur

:

AD
1 1 .

QIJOS EA PECUNIA
ad hoc anno esdilem filium me- is enim eft magiftratus in
Brut.
Fr.
I.

PERVENERIT.
AEDILES.
Fam. XIII.
magiftratus municipalis.
-

um

fieri

volui

nollro municipio.

ADULATIO. N.
amans dominorum

D.

II.

63.

canum tam

AEDILITIUS.
^Edilis fuit. ad
jEdi/itiorum.

28.

dicitur,

qui

adulatio.

Qu.

1. c. 9.

veftigal

ADUMBRARE.

pro inchoare. Fin. V.

22. a natura adumbrantur. * fingere. 30. auctorem meliorem adumbrare.

Dom.
Syll.

fc. luJorum, pecunia, quas in provinciis pro ^Edilibus exigebatur. v. in.

Veftigal.

ADUMBRATUS,
fpeciem alicujus
rei

falfus,

fiftus.

18. adumbratum indicium. Fin. V. 24. adumbrata opinio. *Adumbrata dicuntur, quae

AEGRIMONIA. Att. XII. 38. agritudt. AEMULUS. Verr. V. 31. pro rivali,
adultero.

habent, neque tamen Dudta metaphora ex pictoria et ftafunt. tuaria. Tufc. III. 2. adumbrata imago gloCcel. 5. non expreffa figna, fed adrias. umbrata virtutum. Verr. III. 33. adumbratus vir Pippae, fc. quia Verri uxorem fuam permittebat. N. D. I. 27. adumbrati Dii dicuntur, Dii Epicurei, quia non corpus habent, fed quafi corpus. * inchoatus. Leg. 22. adumbrata intelligentia: dicuntur, I.
notitiae innatae, srpoA»^*?.

AEQUABILIS,

qui

eandem ubique
eft

ra-

tionem tenet, femper

Tufc. II. 27. * Jus aquabile, in quo omnes ejufdem conditionis funt, nihil gratiae, divitiis, &c.
tribuitur. Inv.
I.

idem.

AEQUABILITAS,
42. * Or. II. 85.
i.

11. 53. jus

aequum. Or.
prasftare.
eft

I.

cum

aquabilitate facerc.

e.

aquabiLm

fe

hominibus
Lael.
5.

AEQUALiTAS.

ea virtus,

quae et civilitas dicitur, cum aequo jure cum omnibus vivimus, omnes nobis aequales pu-

ADVOCARE.
Tom. X.

eft

in fenfu

forenfi

1.)

rogare amicos, ut nobifcum deliberent de

tamus, nihil nobis prascipuum petimus. AEQVALITER. Orat. 58. aqualittr a

A

INDEX LATINITATIS.
ingredi et conftanter, dicitur oratio numerola,

AESTJMABILE. quod
dignum
eft. v.

ajiimatione aliqua

quas

non mox
eft.

fluens et

Ienis,

mox

in ajiimatio. Fin. III. 6.

hiulca et afpera

AESTIMATIO.
ajiitnatio

AEQUARE. fortes aquare. v. in fortes. AEQUILIBRITAS, eft Epicureorum
ia-ttoplx,

frumenti.

cum

prsetores,

Verr. III. 92. remiffior jEjiimatio fr. dicitur, legati, quaeftores pro fru-

N. D.
eft

I.

39. v. Ind.
faftis

AEQUIPARARE.
17.

Gr. in \™op\oe. pro aquare. Tufc. V.

mento, quod in eorum cellam imperatur (v. Cella. Cibaria) pecuniam accipiunt ab aratoribus, et
fit,

nemo

qui

me

aquiparare

poflit.

Sic et Livius dixit XXXVII. 55. Verr. II. 15. aquo jure difceptare h. e. ut judex nihil adverfarii gratia

quidem tantam, ut ipfis utilius pecuniam accepiffe, aratoribus, dedifle.
Or.
I.

AEQUUS.
AER.

* ajiimatio pccnae.
ne,

54.

eft,

cum

ac-

cufator (more Athenienfi) in ipfa accufatio-

faciat.

quam pcenam

reus meruerit, ajiimat. v.
:

nulla efle

pro homine, quocum confuetudo poteft, Att. I 18. Metellus non
Quint. 4.
diverfae

Xenophon Mem. Socr. I. 1. * Haec autem ad Fam. V. 20. accipere ajiimationem. XIII.
8. accipere in

homo,
hu e.

fed littus, aer, folitudo.

ajiimationem, capienda funt
aes

AERARIUS.

ratio

araria,

de ratione, qua Julius Caefar

ratio pecunia;

in

Gallia et

Romae. * Cluent. 43. in ararios referri h. e. in ultimam claflem, cui adfcripti fuffragio carebant, et tantum aera tributi loco pendebant. Erat autem haec nota cenforia, quam plebi quidem in primis, fed interdum tamen etiam fenatoribus et equitibus fenatu
et

alienum, quo laborabat civitas, diflblvi juffit : cujus haec vis erat, ut debitores darent creditoribus in folutum praedia, fed non eo pretio,

ordine

equeftri

motis,

inurebant,

ut

quo tum erant, poft bellum Civile, fed eo, quo ante bellum fuerant unde ajiimatio pro jactura eft ad Fam. IX. 16. et ajiimationes pro prasdiis pecuniae loco acceptis. ad Fam. IX. 18. ajiimationes tuas vendere non potes.
:

oftendit
1. p.

Gronov. de pecun. veter. lib. IV. 263. Or. II. 66. ex arariis eximere.

* ararii Tribuni. v. tribunus, et aratus. AERARIUM. Att. VII. 21. ararium fan&ius, erat, ex quo fumptus ordinarii non petebantur, fed ad fummum reip. tempus refervabatur. v. Man. ad Att. VII. 15. cf. Liv. XXVII. 10. AERATUS, pecuniofus. Att. I. 16. Tribuni non tam arati, quam ut appellantur aerarii, i. e. non tam erant ii, qui efle debebant, h. e. qui pecuniam habebant, fed pauperrimi, et in ararios referendi, adeo-

Att. XII. 25. v. Cx{. de Bell. Civ. III. * ajiimationem Cicero interpretatur Stoicorum a.%leui ; cum dicerent, folam quidem
cf.
1.

effe bonum, fed efle tamen pra;terea res dignas ajiimatione aliqua, h. e. ut prasponerentur aliis, ac fumerentur, tan-

virtutem

quam valetudinem re&am,
res &c. Fin. III. 10. 6.
III. 13.

divitias,

honoFin.

Acad.

I. 10.

AESTIMO.
&C.
v. ajiimatio.

Fin. III. 3.

magno ajiiman-

da. Fin. IV. 23. nonnihilo ajiimandum fit. * ajiimare frumentum. Pif. 35. Verr. I. 38.

ad corrumpendum. *ex are factus. Verr. IV. 26. lecTli arati. i. e. aratis pedibus. v. Manut. ad h. 1. AES, Att. II. 1. as circumforaneum,

que

faciles

pro adolefcentia. Off. II. 13. tua tamen atas incidit in id bellum. Sic interpretatur Broukh. ad Prop. I. 6. 21. AFFECTIO. Fat. 4. aftrorum afftffio.

AETAS.

quod

circa

datur. Verr.

forum apud argentarios V. 13. Dirui are, i.
effe.

foenori
e.

de Div.
tio

fol-

II. 47. cceli affettio conftellationem vocamus. *

eft,

quam vulgo
18. affec-

Top.

banquerouttiren. fed eft Nam are elegans jocus in hac formula. diruti, proprie dicuntur, milites, quibus ignominia: caufa ftipendium non datur, aut pars ftipendii adimitur. v. Sigon. ad Liv.

vendo non

XL. 42. Bud. ad Pand. p. m. 130. quia igitur caftra aleatoris dixerat, eleganter
eum, qui
alea everfus erat bonis, are diruPhil.
.

tum
ara
tera,

dicit.
1

XI.

6.

exire are alieno.

Att. VI.

pra ave vendere. * Verr. V. 13.
dicuntur crimina veperfohita
eft.

vetera, eleganter

comparandis rebus cernitur, et eft hujufmodi; principum commoda majora quam reliquorum ; quse jucundiora,qu3e pluribus probata &c. *Inv. I. 25. ajjeftio eft, animi, aut corporis ex tempore, aliqua de caufa, commutatio, ut *Fin.III. laetitia, cupiditas, morbus &c. de dicitur naturali illa 20. affeclio auirni, ratione humani animi, qua bene aliis confulendum, fuos amandos putat, folitudinem fugit &c,

quaedam ad

res aliquas, in

quorum pocna nondum

INDEX LATINITATIS.
AFFECTO.
iter, videbis,
i.

Rofc.
e.

AFFECTUS,
fectio, ftatus.

Am. 48. quod affiiaet qua ratione uti velit. us. Tufc. V. 16. qualis
eflet
:

cujufque animi affiaus

habitus, ad-

AFFLICTO. ma!c me habeo, ut fit in nimio luftu. Tufc. III. 32. cum fe Alcibiades affiiaaret. ibid. 27. affiiaari lamentarique ccepifle. * Har. Refp. 19. affiiaatur
rcfp.

AFFECTUS. Div. II. 47. quomodo
coelo &c.
i.

* affiaum
et

affiao conftellatione. v. Affiaio. dicitur de eo, quod cceptum efl
e.

qua

AFFLICTUS. Quint. 30. ab affiiaa, amicitia transfugere ad florentem. i. e. cum
homine
Div.
affiiao.

parte profligatum. Prov. Conf. 8. affeaum bellum et paene confedlum. * dicitur etiam quicquid affli&um, debilitattJm eft &c. Or. I. 45. Verr. IV. 43. aetas affeaa.

jam ex

Or.

III. 18. affiaus feneftute.

Verr. III. 18.

affiaa Sicilia. ad Fam. V. 13. ita ajfiaum, ut deletum extindtumque fateare. ibid. 20. nunc fic affiai funt &c. * de animi perturbationibus. Att. XII. 32. graviter affeaus.

idem, quod affiiaare. dnec afflixi me. * Sext. 41. caufam fufceptam affiigere. i. e. pra;varicari. * Brut. 12. affiigere rem vituperando= opponitur, augere rem laudando. AFFLUO. Fin. I. 12. prasteritas voluptates affiuere patiatur int. ad animum, recordetur. Q. Fr. III. 3. nihil ex iftis locis non modo literarum, fed ne rumoris quidem
II.
2.

AFFLIGERE.

Verr. IV. 67. ut abs te affeaa animatam videmus. * fignificat ftatum rei quemcunque. Fin. I. 1 1. manus tua fic affeaa, de manu extenfa. Tufc. III.
traftatus.
eft, ita in te

*

affiuxit.

AFFLUENS.
nere dicendi.

Or. 24. de mediocri ge-

AGGREGO.
fuam ad

ad Fam.

I. 9.

voluntatem

9.
2.

manus

refte affiaa. Part.
fic

Or. 23. quidam

alicujus dignitatem aggregare. h. e.

animi habitus
res, quae

affiai et conftituti.
e.

*Top.
ad

fufcipere defenfionem dignitatis alicujus.

quodammodo
i.

affea<e funt

id,

de quo quaeritur.
fimile,

ad eam referuncontrarium,
cf. c.

AGILITAS natura. Att. I. 17. AGITO. Att. I. 19. agraria lex
menter
agitatur, auctore
legiflatore

tur aliqua ratione, eijunftae, ut conjugata,

Pompeio. h.

vehee. a

genus,

difFerens,

ad-

junttum, antecedens, &c.

3.

AFFERO.
natui.
efle. v.

Phil. II. 7.

v.

Vis.

vim afferebam feQuint. 27. manus allatas

III. 31. hic mihi af* mediocritates. defero. ad Fam. VII. ferunt 1 7. quae ad te ultro attulerim.

Manus. Tufc.

habeo. OfF. I. 23. obedire confilio rationique poflit. *Tufc. II. 7. dolorem iis verbis afficias, quibus Epicurus voluptatem. i. e. appelles. * de perturbatione. Rofc. A. 24. fua quemque amentia afficit h. e. ad furorem redigit. *OfF. II. 10. admiratione afficiuntur ii, qui anteire ceteros virtute putrafto,

AFFICIO.

ad * vexare, reprehendere &c. accufando, difteriis &c. Or. IT. 58, 59. Balb. 25. * agitari etiam dicuntur, de quibus crebro deliberatur, ut de Offic. I. 24. rebus agitatis, i. e. exploratis, deliberatione facla. Cluent. 32. agitata res fc. in judiciis. * Quint. 2. jaftata
et crebro agitur

veherm nter

populum,

ut lex accipiatur.

Corpus

ita afficiendum eft, ut

et agitata aequitas,

dierunt,
tineretur.

i. e. omni ratione impequo minus, quod aequum erat, ob-

pcenis.

i.

* Verr. I. 2. agitari fcelerum e. perturbari ita, ut furor confe34. orationem in mee domeftica exercitain judicio caufas dicere.

quatur.

AGMEN.
tione.
i.

Or.

I.

dium agmen deducere
e.

tantur.

huic generi malorum non affigitur ea opinio. Sed in Davifiana eft affingitur, ut eft c. 33. AFFINGO. Tufc. III. 33. qui nihil opiIII.

AFFIGO.

Tufc.

28.

nione
29.

affingit

:

addit, auget.
Offic.
III.

AFFIRMATE.
quod

jurejurando. promiferis. affirmate
religiofa.

Or. I. 57. agnafcendo teftamenta rumpi. fi quis poft teftamentum natus eflet, ad quem, fi nullum teftamentum eflet, hereditas perveniret, neque teftamento eft exceptus quod valet etiam de adoptionibus. v. de variis agnafctndi modis Caium lnftit. II. 3. et ibi Intt. in Schul:

AGNASCOR.

AFFIRMATIO

Offic. III. 29.

ting. Jurifp. Antejuft. p. 100. fqq.

AFFLO. Att. XVI. 5. rumoris quid affianjerat. i. e. ortum erat.
furoris. Or. * N. D. II. 66. rum, dicitur de cura D.
ivStsrixo-ftif.

nefcio

AGNATIO. Leg. I. miliarum diflinouuntur
guuntur
fainiliae

7. agnatio>iibus fa-

ftatus.

h.

e.

ferie

AFFLATUS

II.

46.

cft

gencris, per perfonas generis virilis, diftin--

affiatus

Deo-

patricis et plebche.
iis

AGO.

dicitur de

rebus,

de quibus

A

a

INDEX LATINITATIS.
attio

magiftratuum,
et petitorum. v.

fenatorum,

accufatoi.

ro,

qui multos agros habebat,

e

quibus
agrah. e.

rum
I.

Actio. Manil.

Or.

fructus percipiebat.

30. in Caecil. 5. lege agere i. e. ex lege, permittente lege accufare vel petere. Or. I. 38. agere in hereditatem. i. e. petere h.

AGRIPETAE.
rii.

Att.

XV.

ult. funt

de quibus fupra.
Att. IV.
?

AIO.
eftne,

5.

VI.

1. ain' tu ?
?

Quint. 9. ex fponfione agere, fc. Or. I. 48. etiam JCtus dicitur agere,
acYiones fuppeditat.

caufam.

ut dicis

vere ita fentis

Mur.

1

7.

agere

cum cum

ALA.
tum ex
fingulis

OfF. II. 13.

cum

te alteri

ala praeala equiloco

fecijlet. v. Alarii.

populo tanquam ex fyngrapha. v. Syngrapha. Act. I. in Verr. 1 2. agere de rep. cum populo. Lael. 25. in forum verfus agere cum populo. i. e. converfo ore verfus forum,
ubi plebs
eft,

ALARII. ad Fam.
Italia et

II. 17. funt

provinciis colleclae, quae

legionibus addebantur,

30.

cum

folerent magiftratus ho-

turmarum, quae olim ex ordine equeftri addebantur. de variis ala difcriminibus pro
ratione temporis vid.
vius,

noris caufa convertere os ad fenatum et co-

mitium. v. lntt. ad h. 1. ad Fam. I. 9. quae ego agelam fc. in fenatu. * Brut. 92. agens
orator dicitur, cujus vehemens eft aftio, pene ut hiftrionum, ut res non narrari, fed agi, videatur. *Arch. 7. haec ftudia (humanitatis) adolefcentiam agunt. i. e. fubigunt, acuunt ingenium adolefcentum, quod et
alere dicitur
;

Schelium ad

quem hic laudat Hyginum p. 66.
ut Livius
ii;

Grae-

ALBATUS.
tus,

Vat.

13. vefte alba induait,

hoc

eft,

qui,

addidit

qui honores petebant, faciebant, et qui epulis folemnibus intererant &c.

cretam in veftem, quod et

ALBUM.
alia

tabula alba, in qua edicta et

unde eodem fenfu legitur in

cdd. nonnullis alunt. vid. de hac fignificatione Muret. Var. L. XII. 15. fic eft etiam agitare ap. Quintil. I. 10. In Geometria fatentur efle partem utilem teneris aetatibus. stgitari namque animos, et acui ingenia, et celeritatem percipiendi inde venire &c. * Notandae funt etiam has formula; ad Fam. III. 6. agere forum. v. Forum. Verr. IV. 66. agere fpumas in ore. Att. XIV. 9.
:

hujufmodi proponebantur. Or. II. 12. item omnes libelli, tituli proponendi in pubJico. Salmaf. mod. Ufur. p. 678* ALEA. de re incertaet a cafu pendente» de Div. II. 1 5. non perfpicitis, a/eam quan-

dam

inefle hoftiis deligendis. fortuitum efle, quibus extis hoftia deligatur. Eadem formula ufus eft Ovidius A. A. I. 376. ALIAS. interdum. Cato 15. alias--ple-

rumque.

agere rimas. ib. XIII. 52. ipirtKw agere. v. Jnd. Gr. Tufc. III. 21. aclum habebo,

ALIENATJO.
ferantur.

Or. 42.

alienatio

faCKH

quod

egeris.

Verr.

L

3.

agunt praecipitem

rum. cf. Leg. III. 20. cum nos ramus, ut aut intereant, aut ad

facris libe-

alios trans-

pcenae civium

rum
ita

in cives

Rom. i. e. confcientia fceleRom. pcenas ab eo exigit, eum

furiofum effkit, ut ad infana confilia ruat. * agere animam ad Div. VIII. 13.

morti propinquum efle. de qua forma. di* cendi v. Gron. ad. Sen. Controv. 1 1. AGRARII. Catil. IV. 2. Gracchus agrarios concitare ftuduit, i. e. eos, qui agros legibus agrariis confequi cupiebant. de
Agrariis Legibus v. Ind.

multo, longe. Verr. I. qui aliquanto plus cogitaflet. Quanto ? Decifio fafta erat HS. Verres autem poft accepit DXLM. ad Fam. IX. 26. extr. epulamur non modo non contra legem - - fed etiam intra legem, et
54.
ifte,

ALIQUANTO.

CCM

quidem
et

aliquanto. Et fic femper et aliquanto aliquantum dicitur. v. notam noftram ad

LL.

AGRESTIS.
folet.

qui non commovetur his

rebus, quibus animus

humanus commove»i

Arch.

8. agrejiis

agreftis

raotus

animus. * Or. I. 25.. corporis reprehenditur in
3.

oratore- * Or. II.

agrejies libri,

i.

e.

je-

juni, exiles,
ricis.

non elegantes, de

libris rheto-

* Orat. 3. agrejliores Mufae, dicuntur Jurifprudentia et ceterae artes, quae non comprehenduntur humanitatis nomine, nec elegantiae quicquam aut fuavitatis habent. AGRICOLA, Dejot. 9. de rege Dejota-

Sueton. Caef. 87. ALIQUIS. Tufc. III. 18. fi vero etiam ahquid. per iv$y)[xlxi, de re Venerea. Similis liKpvplx eft ia his fi quid ei acciderit^ et: flquid acciderit,de morte, clade bellica. * pro alius quis. Off. I. 7. aut ira, aut aliqua turbatione incitatus. cf. Or. II. 42. et ibi Pearc. * Dicitur etiam aliqui pro aliquis. vid. v. c. Lucul. 26. annularius aliqui. ALITER. Tufc. III. 30. aliter ferunt atque ut aliis auftores fuerunt. ALJUS. Att. XVI. 14, aliitd ex «/;e.fcri.
:

INDEX LATINITATIS.
bere
II.
;

ut

quodque
alio

in

mentem

venit. Phil.

appetens litoribus

alludit.

Orat.

I.

56. allu*

formula, qua utebantur 33. qui comitia obnunciatione dirimebant. Or. 22. eadem res alio atque alio verbo elata. * diverfus. abhorrens. ad Fam. XI. 2. nec quicquam aliud a libertate communi ubi
die.
:

omittunt a. * pro altero, fecundo. ad Quir. p. Red. 5. et ibi Graev. ALLEGO. Rofc. Am. 9 allegat iis homines nobiles. i. e. fubmittit ad eos, qui cum iis agant. Not Publice legantur homines, qui inde legati dicuntur ; privatim

tamen nonnulli

libri

aliquem variis rationibus aggreditur, ut aut de fententia dedu» cat, aut in fuam fententiam adducat. ALSUS. frigidus. Qu. Fr. III. 1. c. 2. nil cnrolfvTvipiu aljius. cf. Att, IV. 8. ALTER. in numerando interdum primum, interdum fecundum fignificat. ad Fam. XII.
dere varie, dicitur, qui

25. altero vicefimo die. Manut. Graev. Cortius interpretantur fecundo. v. Duker. ad Liv. Epit. 49. init. Off". II. 13. alteri
alae eft uni. vid.

:

not.
difputatio, quas inter-

ALTERCATIO.
rogando
et

allegantur,
hgationibus
navit.

unde
illam

allegati.

refpondendo conftat, in fenatu

ALLEGATIO.

Verr.
fibi

I.

16. quibus al-

legationem

expug-

Nerius II. 3. &c. Manut. interpretatur, practer eos, quos jam ediderat, nominaverat. quo fere fenfu Plin. Pan. 70. hoc fenatui allegandum putavi. i. e. fignificandum. fed dubito, an aurei feculi fit ifta notio verbi. Et Nerius unum Seftium edi-

ALLEGATUS,

Qu. Fr.

index edidit ad

allegatos

aut judicio. Gloff. Philox. ctf^ittuos Xopt. particulam hujufmodi altercationis vid: Att. I. 16. Clodium fregi in fenatu altercatione ejufmodi. cf. IV. 13. ad Fam. 1. 2. Brut. 44. *difputatio quaecumque. Nat. D.
I. 6.

oritur

mihi magna de re
de
alternis

altercatio

cum

Velleio.

ALTERCOR.
neminem.
v.

a&orum

inter-

rogationibus et refponfionibus in judiciis Brut. 43. CrafTus altercando invenit parem

non plures. F. Junius reftius allegatos effe dicit eos, quos vulgo deputatos vocant, quibus mandatum fit, adire indiderat,

cem,

fcil. ad allegates ut ad judices. v. in ad. fic efl etiam Cluent. 13. vid. inpr. Gron. ad Liv.

et indicia audire.
efl,

di&um

Budasus ad Pandect. p. m. 48. Vat. 1 1 . alterna confilia rejicere. v. Ind. LL. Lex Vatinia. Verr. II. 13. alternes civitates. Planc. 15. alterni judices. ibid. Arch. :o. a/terni verfus. i. e.

ALTERNUS.

generis elegiaci. v. Gronov. in Stat.

c.

8.

XXXVI.
I.

11.

ALTITUDO.
minuo. Inv.
I.

Rab.

Poft. 16.

mentis Iuanimi, qua?

ALLEVO.
ALLIDO.
eft,

42. * Att. VII.
Servius allifus
in

minibus
* OfF.
I.

oftlcit

altitudo

fortunae et gloria?.

alle-uaturum corpus fc. a febri.
Cmi. Fr. II. 6.
i.

25. facilitas et altitudo
Eft
8.

dicitur.

periculum venit, quod evafit, ceteri condemnantur. vid. Gron. ad Sen- Nat. Qu. II. 44. ALLIGO. dicitur de omnibus rebus, de quibus obligare dicitur. Cluent. 56. Rabir. Poft. 7. lege alligari. Cluent. 55. Rab. Poft. 6. qusuftione nova alligari. Rofc. Com. 2. ftipulatione alligare. Tufc. II. 17. vulnus alligare. de Div, I. 54. oculus alligatus. quem locum et formam loquendi vindicat Gronov. ad Liv. VII. 24. cf. ad Sen. ep.
ceteri

conciduntur.

e.

Gr. Mil.

eadem quae /3*$Jtij?. v. Ind. mens alta, i. e. quae res humanas

contemnit. * Fin. II. 16. ut altior interdum fieres. dicitur de his, quibus ipfa magnitudo rerum, quas dicunt, videtur animi magnitudinem afferre, ita, ut, qui audiat, fentire
poffit.

1

ALTUS. Servius adVirgil. ^En. VIII. 395. profert e prirno ad Brut. fi Pompeius
non ex
periori
alto peteret.
i.

e.

multis caufis e fu-

vita

repetitis,

ut Cicero in

petendo
1.

facere folet. vid. Pierium ad Virg.

c.

94. 33.
II.

17. alligare fe fcelere. Planc. beneficio alligari. v. Obligare. * Leg.

Flacc.

AMANDARE.

avertere.

Nat. D.

II.

56. amandwvit a fenfibus.

20.

Sacris alligari, dicuntur, qui facra

hereditate aut quacunque ratione-accipiunt. * Or. III. 44. alhgare verba certa lege ver24. ne fine frudtu alligatus fis fc. amico. * Cluent. 64. alligatutn nuptiis haberet in poteftate. *Att. VIII. 16. alligari atque impediri re aliqua.
fus.
II.

AMANDATIO. relegatio. Rofc. A. 15. AMARUS. morofus. Att. XIV. 21. amame fene£tus facit, ftomachor ad omad Att. XVI. 13. via amara. fed Gra?v. habet inepta. AMBIGUUM. Or. II. 24. qua: fit caufa ambigui i. e. ejus rei de qua CQntroverHa
riorem
nia.
: :

*Fin.

ALLUDO.

Nat. D. II. 39. mare terram

eft.

INDEX LATINITATIS.
AMBITIO. petitio honorum honefta,Or.I.
I. ad

Fam. VII.

i.

Att.

I.

i.

ambitio noilra

qui de crimine capkali accufatus vix evafit, et infignem tamen tur-

AMBUSTUS,

nititur &c.

* ambitio dicitur de omnibus

pitudinem

abftulit.

Mil.

5.

Har. R.

3. v.

rebus, quae aut gratise colligendaj caufa facimus, aut ut nos gratiofos efle oftendamus apud hos, a quibus petimus aliquid. Verr. II. 55. 40. ad Fam. V. 20. tuas a??ibiticni
refervata efle, h. e. tibi relifta, ut gratiam

Gronov. Diatr.
amentata hafta
;

quibus hoc beneficii tribuas. Brut. 69. ambitiom labi. fc. in laude, cum laudamus indignos, ut gratiam ineamus. ad Fam. XIII. 5. ambitione mea, i. e. precibus meis, quibus utor, ut impeinire

ab

aliis

poflis,

a?nbitio

rebus, gratiofus videar. Cluent. 28. judicum &c. vid. de hac vi verbi Gron. ad Liv. XLV. 36. * OfF. I. 30. in
tratis

Scipione ambitio
<npvoTyis

major,

vita

triftior.

eft

qusedam

et gravitas in cultu et ha-

bitu.

AMBITIOSE fieri dicuntur, quse gratia caufa fiunt. ad Fam. XIII. 69. Att. XV. 1. ut concionem non ambitiofe corrigerem h. e. non leviter, tacens vitia, ut gratiam a te inirem. * quia quse gratia? caufa facimus, folemus ftudiofius facere, ambitiofe dicitur etiam pro ftudiofe. ad Fam. III. 7. ambitioJius

Or. I. 57. Brut. 7 S ab amento, quod eit lorum in media hafta, cujus ope majori vi projicitur hafta ; unde metaph. amentatae haftae comparatur crimen, quod ita impingitur alicui, ut facile in eo hasrere pofiit. AMFRACTUS. Cluent. 56. Vita remota a procellis invidiarum et judiciorum amfraclw, eft eorum, qui Senatores fieri nolunt, ne fibi judicandum flt. * Leg. II. 8. amfraclus annuus. pro anno. AMICTUS. Or. II. 22. amiBus oratoris, eft compofitio togas, cum ad dicendum furgit, v. Gefner ad Plin. Ep. II. 3. AMOR. Att. VI. 1. eft mihi in amoribus. * Fin. III. 20. Amores fancli, funt amores pudici, non quicunque, ut Davifius interpretatur, fed puerorum pulcrorum, quos licitos efle Stoici dicebant. v. Tufc. IV. 33. Nam primo dicit Cicero, fapientem uxorem adjungere et velle ex ea liberos ; hi funt amores cafti. deinde addit ne amores qui:

AMENTATUS.

in Statium c. 33.

facere foleo,

quam
qui

dignitas
gratias

mea

pof-

dem

fanftos

alienos efle

a fapiente arbi-

tulat.

trantur.

AMBITIOSUS.

hominum

magnos videri vult. Cluent. 38. Verr. III. 84. Qu. Fr. I. 2. c. 2. ne me in Graecos tam ambitio/u?n fadlum mirere. Flacc. 18. ita eft ambitio/us, ut omnes vos nofque falutet quotidie. ad Fam. VI. 6. cedit ambitio/is voluncaptat, aut gratiofus apud homines
ibid. 12. rogationes ambitio/a ; quas fiunt, non quod oflicium amicitise, propinquitatis poftulet, fed ut gratiofos nos efle

tatibus, et

menfura, de cujus magnitudine non fatis convenit. Volufius Msecianus et Feftus tribuunt 48. fextarios. ad Fam. XII. 15. eft a?npborum ; quod alii dicunt efle pro amphorarum. vid. Manut. Victorius, formari ab ««<po§sy;. Similiter Plin. H. N. VI. 22. magnitudo navium ad ter millia a?nphorum. ubi vid. Harduin.

AMPHORA.

AMPLE

dicere.

Brut.

55.
II.

in

genere

magnifico et fublimi.

apud eos oftendamus, quos rogamus,
et

fi

ab
i.

AMPLECTOR.
idem interdum
e.

Tufc.

13.

quod

gratiam iis rogata impetramus, noftras amicitiae ambiineamus. Att. I. 18. forenfi. fplendore ad tio/ce funt in quodam
fimul

virtutis

nomine

amp!e£li?nur.

Fam. XIII. 1 homo minime ambitiofus, minime in rogando moleftus. AMBITUS. crimen quod admittitur, cum minime legitimis modis magiftratus
.

exprimimus, fignincamus. * ampledi dicimus eos, quos omni ratione colimus, quibufque ftudemus. Mil. 27. a?nphdi ple-

bem, quod faciunt populares.
ampletti equites.

Phil. VII. 8.
8.

ad Fam. IV.

a?npledi

nobilitates et dignitates
II.

hominum. Qu. Fr.

impetrare ftudemus, h. e. iis, quos leges de ambitu prohibent, ad Qu. Fr. II. 3. de ambitu poftulatus eft. * Or. III. 48. Brut. 44. &c. verborum ambitus, eft G&ofoi. AMBROSIA. Or. II. 57. ambrofia alendus, dicitur de eo, qui in aliqua re praeter ceteros excellit, cujufmodi hominem divinum et Deum adeo Latini appellant. v,

ampletti

totum aliquem amplefii. Flacc. 18. remp. eft ainbigue diiftum ; nam eft curare remp. eiqne confulere, et pecu* laudare, niain publicam ad fe rapcre.
12.

probare. Phil. X. 4. amplecli virtutem. * Att. XII. 35. cogitationem toto pe&ore
ampletti.

* Catil. IV.

4.

Ciefaris fententia

ampleflit ur

omnes

acerbitates ceterorum fup1

Deus.

pliciorum.

* Rofc. Com.

2.

quod ego

INDEX LATINITATIS.
argumcntum pluribus
non
alia certiora

verbis ampleclerer,

fi.

et

clariora

teftimonia in

caufa haberem.

AMPLEXARI,
H.
g.
tius.

mus. Eft genus gladiatorum, quod ex equts galea frontem oculofque tedtum pugnabat. de quo genere vid. Lipf. Saturn. Serm. II.
12.

laudare,

probare.

Fin.

voluptatem amphxari fsepe vehemenAcad. I. 9. fpecies, quas mirifice

ANGULUS.
gulis incifum.

Nat. D.

II.

18. nihil an-

Plato erat amplexatus. AMPLIARE. Verr. I 9. eft verbum forenfe, quod fignificat, judices non decernere, fed pronunciaffe amplius. vid. Amplius, unde ampliatio. formula ampliandi erat :

ANGUSTE.
corum more.
Dialedtici qui
gujie dicere.

tenuiter, exiliter, DialeftiPart. 40. angufte diflerere, ut

appellantur.
II. 8.

Brut. 84. anangujie conclu-

Nat. D.

Non

liquet.

AMPLIFICARE

rem. de Or.

III. 26. eft

dere, de fubtilibus et brevibus ratiunculis Stoicorum. Mur. 13. nihil eft tam angufte fcriptum. de formulis JCtorum. * Tufc.

rem dicendo aut majorem aut deteriorem
facere pro confilio oratoris. hinc

V. 31. habere fe anguftius ficultatibus urgeri.

i.

e.

pluribus dif-

AMPLIFICATIO.
vior

Partit.

15.

eft

gra-

ANGUSTIA.
guftias petitionis

quxdam

affirmatio, quae

motu animoII.

incidifiet,

Brut. 47. nifi in eas anquae fc. fuerc

rum
*

conciliat in dicendo fidem.

AMPLITUDO
hominum
oritur ex potentia,
piis. v.

animi.

Tufc.

26.

amplitudo, de

qua fjepe Cicero, aut majeftate, aut coI.

temporibus Marianis, cum pauci ad Confulatum pervenire poffent, quod Marius ei femper imminebat &c. * Nat. D. II. 8. anguftia conclufionis
e.

de Inv,

II.

AMPLIUS.
amplius. fc.

55. Verr.
effe

29.

pronunciare
et deli-

non facile fe tutatur. i. brevitas. v. angufte. * Pif. 1 1. an^uftia peftoris, tribuuntur homini humili,
fubtilitas,

rem
cf.

cognofcendam

abjefto,

tanquam invido, avaro &c.
periculofus,

berandam.

AN,
nandum V.9.

Brut. 22. v. Ampliare. fequente nonne redundat Arch.
aliquid iegit. Att.
I.

ANGUSTUS.
1

mifer.

ad

2.

Fam. X.
guftis.

16. in rebus

tam

fubitis

ANAGNOSTES.

fervus, qui inter cce-

12. ad

Fam.

ANAPAESTUS. Or. 56. Ariftophaneus, genus verfuum, diclum, quod eo ufus eft inprimis Ariftophanes. * Or. 56. anapafta. Tufi:. IFI. 24. illud anap^ftum regis. i. e.
Defendunt contra anapafticum. Lambinum Davifius ad h. 1. et Hemfterhuf.
ad Lucian. Prometh. T.

*humilis, abjeclus. mines minuti et angufti. * fubtilis, exilis, jcjunus. Or. II. 14. angufta difputationes. * Acad. I. 10. cum ea contraherent, in anguftumque deducerent i. e. modum adhiben-

atque anFin. I. 18. ho-

dum

dicerent.

carmen

Or. III. 11. verba. vitium in pronunciando.

ANHELATUS.

anhelata

ANIMA. adFam.VIII.
Com.
8.
fi

13.

ANATOCISMUS.
V.
21.

p. 32. ufurse ufurarum. Att.
I.

animam agebat. morti proximus
tu hos

erat.

Hortenfius Rofc.

quaeftus recipere pofles,

anatocifmus anniverfarius,

cum

fol-

vuntur ufuraj uiurarum, fed earum tantum, qua; fingulis annis fiolutae funt pro forte, non pro ufuris. Tanquam fi quis accipiat niille florenorum ufuram pro forte, anniverfarius anatcciftnus eft, cum poftero anno, adjectis mille florenis ad caput, capiuntur 50. floreni amplius, 1050. tertio 1100. quarto 11 50. &c. nulla autem ufura folvitur anno tertio pro illis 50. florenis, qui ad caput pro ufuiis ufurarum accefferant. ANCEPS. Or. III. 36. viae ancipites, funt rationes Academicorum in utramque partem de re difputandi. de Nat. D. I. 37. ancipites beftise, funt geminam naturam habentes.

non eodem tempore et geflum et atiimam ageres. jocofe de homine nimis cupido pecuniae.

ANIMADVERSIO.
34.

turas et animadverfto peperit artem.

Or. 55. notatio naOr. II.

eft five artis, five animadnjerftonis, five confuetudinis, nofle regiones, intra quas venere et perveftiges,

atque

hoc totum

quod

quseras.

Offic.

I.

29. animadverfio et

* Cxcin. 12. adloris notio et animadvcrfto &c. de hoc loco multa funt difputata, quibus nil expeditum eft : quae vid. in ed. Graeviana. Si verba haec funt a Cicerone, non capienda funt ita, ut
diligentia

excitanda.

notio

et animadverfto fit acloris cognofcentis et animadvertentis

tanquam
:

pra-tor

ANDABATA.

ad Fam. VII. 10. quem

ne Audabatam quidem defraudare potera-

enim habet notionem ct animadverftonem, non aftor j fed ut vindicandi acloris e:

INDEX LATINITATIS.
ilicifcendi

et

defendendi juris ejus caufa
29.
reip.

eft

practor cognofcat et animadvertat. Sic Rofc.

aureus annulus, unde Verr. III. j6. nulum invenit. i. e. eques fa<£tus eft.

An-

Am.

24. parentum pcenas. Ccel. pcena. Flacc. 38. Lentuli pcena,
luit propter parentes,

quam

quis
v.

remp. Lentulum.

Rofc. Am. 32. ego in grege annumeror. Male hanc formam reprehendit Heinf. ad Ovid. Her. :6. 328. ie6le
defendit Burmannus.

ANNUMERO.

Punire. Condemnare.

ANIMADVERTO.
dignitas tua facit,

ad Fam. XI. 27. ut animadvertatur, quic-

ANNUO.
quid. Quint.

nutu fignificare velle nos
5

ali-

fimul ac annuiffet, numeiaIII.

quid facias. i. e. latere non poflit, fed in fermones hominum veniat. Rofc. Am. 40.
animadvertere peccata. i. e. punire ; quia puniuntur peccata, cum animadvertuntur et cognofcuntur, cum contra, non punire, fit, negligere peccata. ANIMABILIS natura. Nat. D. II. 36.
eft aer.

turum
litate.

fe

dicebat.

ANNUS.

Verr.

93. annus

eft in

vi-

Agr. II. 2. Mil. 9. annus fuus. eft is, quo cuique per leges annales petere magiftratum aliquem licet. v. Leges Annales in Ind. LL. Nat. D. II. 20. annus magnus; qui dicatur v. ibid. de Leg. II. 12.
anni compofitor.

ANIMALIS.
eft, fpirabiles.

Tufc.

I.

17.

animales, id

ANNUUS.
ANQUIRO.
ibi Intt.

ad Att. XII
Off.
II.
I. 3.

3.

annua die
I.

folvere. v. Dies. et

Gronov Obf
13. in
et

16.

ANIMATIO.
"

de univ.

§. 10. eft

i^imagno

Lsel. 21,

23. et

*
;

Off.

ANIMOSE
ANIMUS,

vivere.

OfF. I.

26.

Sed Pearcius e Vidlor.
quiritur

eum anquiritur. MSS. repofuit in-

animo.

vincere animum.

pro cupiditate. Att. XII. 46. cf. Marcell. 3. * Cluent.
i.

Davifiufque negabat dici pofle anquirere in aliquem. Si anquirere eft ubique
quaerere,

aptum
Lael.

eft

verbum
i.

h.

I.

42. vis animi.
daret.

e.

magnitudo. *fuperbia,
11.

ANSA.

16. anfas dare
;

alicui

ad

temeritas. in Csecil.

ammos

ejus retar-

reprehendendum

ANNALES,
menta folum

funt libri,

quibus monu-

occafionem, materiem &c. Sext. 10. fermonis anfas dare. i. e. in fermones hominum fua culpa incure.

temporum, locorum, hominum, geftarumque rerum continentur. Or. II. 12. Annales maximi autem dicebantur, quos Pontifex M. coniiciebat et in album
efferebat &c.
liber annalis.
ibid. *Att. XII. 24. eft etiam
:

rere.

ad Fam. III. 6. te, atiteaquam fucceflum eflet deceflurum fuifle.

ANTEAQUAM.

Hic

Off. I. 4. rebus prasfentibus annettit futuras i. e. e praefentibus colligit futuras.

ANNECTO.

Top.

13.

quod annexum

eft

;

eft unus locus, in quo bona: edd. hanc leclionem habent omnes : in cetexis locis, e quibus vulgo laudatur, fere habent aut ante quam aut ante cum. Sed ibi quoque MS. ap. Grasv. habet ante quam : quod prasfert Duker. ad Liv. XXXV. 25.

dicitur confcquens in enunciatione conditionali.

ANTcCEDENS.
antecedentihus,
fc.
eft

Top.

12.
e

locus

ex
quae

pretium frumenti, quod e copia aut paucitate frumenti oritur, quod anno quoque provenit. item ipfum fiumentum, quod provenit. Verr. III. 92. ratio frumenti e temporibus et annona eft confideranda. ibid. 93. annona fimilis. Dom. 6. annona durior. Phil. VIII. 8. perfugia annona. i. e. in caritate an-nonee. Oecon. init. annotaret, quid cuique dediflet. quando et ANNULARIUS. Lucul. 26. an tibi quaerendus erit annularius aliqui, quoniam gallinarium invenifti Deliacum illum, qui ova cognofceret ?

ANNONA.

conclufio effeftum antecedunt.

caufis,

ANTECEPTUS.
cepta

Nat. D.
;

I.

16. ante-

animo

rei

informatio

eft

gj&M^s

Epicurea, notitia mfita.

ANTECESSIO. Top.
Sic
Offic.
I.

13.

pro caufa.

4. antecefiones eft caufas intelligere.

rerum videre,

ANNOTO.

ad Fam. V. 16. confilio aliquid anteferre, i. e. praecipere, ante quam veniat, dolorem v. c. minuere, ante quam
tempus, dies,
antefertur dies.

ANTEFERRE.

eum

Ieniat

5

nam

fic

quali

ANTEQUAM
Quint, 17.

devenire, pro deveniatur.

ANNULUS,

fignum equeftris dignitatis

ANTESTARI.

Mil.

25.

te

tamen,

.

INDEX LATINITATIS.
Magne,
anteftaretur h. e. teflcm innocentine

quae tabulis tegebantur, ut fub hcc veluti
teflo flare propugnatores
et in

fux citaret. E foro petitum verbum. vid. de vi propria locum Horat. Serm. I. 9. 79. Salmaf. ai Jus A. et R. c. 30. ANTICIPATIO Deorum. Nat. D. I. 16. eft <zz*3M-^ai Epicurea, notitia infita de
Diis.

hoftcm

tela

mittere poflent. de utroque genere vid. Scheff. de Re Nav. L. II. c. 5.
tutius

APISCOR.
Leg.
I.

adipifcor.

ad Fam. IV.

5,

20. cujus apifcendi caufa. Att. VIII.

14. &c.

ANTICIPO.

Att. VIII.

14.

anticipare

moleftiam alicujus.

ANTIQUITAS,
iis,

de moribus fimilibus

in Arat. Navibus a fumptis fluitantia quaerere apluftra. Aphiftrum vel apluftre autem eft ornamentum na-

APLUSTRUM.

qui apud antiquos erant, de candore, fide &c. Rabir. Poft. 10. Sext. 3. graviflimae

vium in puppi, de quo poft Schefferum de re nav. II. 6. et alios v. Heinf. et Drakcnborch. ad Silium. X. 32$. Loca, ubi hac forma occurrit, fuppeditabit Salmaf. ad Solin.

antiquitatis vir.

Leg. 17. non recipere, rejicere. Verbum inde natum, quod in tabella fcriptum erat : A. P. i. e. antiqua probo.
legem.
III.

ANTIQUARE
II.

Off.

21.

i.

e.

pag. 404.
in

APODYTERIUM. vid. Ind. Grsc. APOTHECA, cella ubi reuonuntur
futuros ufus v.
tin. 5.
c.

ANTIQUUS.
mines.
alios
i.

Rofc.

Am.

9.

antiqui ho-

vinum, frumentum. Va27.
II. 3.

e.

fimplices, qui ex fuo ingenio

Philipp.

II.

alios judicant, et

quoniam

ipfi

honefti funr,

APPARARE.
APPARERE,
forte

Qu. Fr.

apparaban-

putant. Quint. 22. antiqui * Verr. IV. 4.6. officii homo. v. antiquitas antiquum opus. Acl. I. Verr. 5. artificium
tales

etiam

tur in Seftium crimira.

jubeatcr.

prafentem efle, fi quid de licloribus, viatoribus,

antiquum. de ftatuis et vafis, in quo genere
antiqui proeftabant
artifices

eorum tempo-

rum. * ad Fam. X. 35.
dicavi. de Div.
I.

nihil antiquius ju-

ij. antiquior mihi poflef-

fionibus gloria. * prior, dignior. Verr. V. * fuI 4. o.ntiquior locus dicendas fententias.
perior, fed brevi tempore.

fcribis &C. Cluent. 53. aptarere quseflioni, dicuntur fcrib:v, lidlores &c. hinc de Leg. II. 8. appanre Diis, dicuntur miniftri faCrorum. * Phil. II. 34. ubi merces apparet ? i e. oftende, quid pro tanta mercede didiceris.

Q^Fr.

III. 1. c. 3.

antiquior dies erat adfcripta.

tempore IV. 458.

dici,

de brevi docet Burm. ad Virg. JEn.

Nam

Verr.

qui apparet magiftratui, 78. ita appellatur Verris fcriba. APPARITIO. Qu. Fr. I. 1. c. 4. quos vero ex necefiariis apparitionibus tecum efle
III.

APPARITOR,

promitto. ad Att. V. 1. init. Or. 33. aperire notitiam, fc. communem notionem obfcurioiem ad definitionem perfpicuam revocare. * Verr. V. locum aperire fufpicioni. * aperiri di71

APERIO.

voluifti,

qui quafi ex cohorte prsetoris ap-

* explicare.

pellari folent. v. cohors praetoris.

.

cuntur provincias, a quo primo exercitus in Manil. 8. Lucullus dicitur eas du&us. Pontum aperuiffe. vid. de hac forma Broukh.

APPELLARE. pronunciare. Brut. 35. appellandarum literarum fuavitas. *auxilium petere. Quint. 7. appellantur tribuni. Verr. IV. 6$. appellatur prsetor. * agere cum aliquo. ad Fam. I. 2. quod fingulis appellanrogandifque perfpexeram. Verr. I. 41. appellat Annium - - docet hominem quid fieri poflit. * de debitoribus. Phil. II. 29. appellari de pecunia. cf. Quint. 11.* Offic. I. 25. ne iifdem de caufis alii pleftantur, ariine appellentur quidem i. e. objurgentur. * rogare, hortari &c. ad Fam. XII. 28. Senatus pro tua dignitate appel/aretur, h. e.
dis
:

adTib.

I. 3.

APERTUS.

36. Cluent. 17. quis apertiorva.
eft. fc. reus, de quo ma* apcrta naves. Verr. V.

judicium adduflus
gis apertum effet.

40. opponuntur conftratis. v. aphradtus. APEX, fummum ornamentum. Cato. 17. apex fenectutis eft auftoritas. * Leg. I. 1

Tarquinio apicem ab aquila impofitum.
pileus futilis in Guther, Jur. P.
imbecillitas.

Eft
v.

Senatum

hortarer, ut decerneret,

quod

eflet

medio virga eminente.
I.

dignitatis tuee augendas.

APHRACTUS.
Eft

V. 13. aphraacrum genus navium, quod opf.

29. Att.

APPELLATIO.
auxilii caufa.
fine re.

provocatio ad trib. pl. Vatin. 14. * titulus. Att. V.
eft

20. appellatio inanis, de titulo imperatoris

ponitur cataphra&is

conftratis,

h. e.

iis,

Tom. X.

pro quo alias nomen. Sic etiam ap. Suet. Ca:f. 77. B b

tamen

INDEX LATINITATIS.
APPELLATOR,
IV. 65.
qui
provocat.
d. 5.

Verr.

APPENDERE.
merare le&ori

Opt. g.

non annufed

putavi

oportere,

tan-

quam

appendere.
caufae, Rabir. Poft. 4.

APPENDICULA
repetundis
rit
;
:

dicitur adtio in aliquem ex capite legis de

ad

quem

qualis eft Rabiriana.

ea pecunia perveneNam cum ex

bonis Gabinii non tantum coadlum effet, quanti ei lis aeftimata erat, agebatur in Rabirium, quafi ad eum pars pecuniae perveniffet, quam Gabinius a Ptolemaeo acce«
perat.

APPLICARE,

conjungere.

Fin. II.

12.

ut ad honeftatem applicetur voluptas. fc. in fententia de fummo bono. * de difcentibus,

qui magiftrum deligunt. Brut. 91. applicwvi me ad Molonem. * Or. I. 39. fe ad ali-

quem
catio.

quafi

patronum apphcare.

v.

appli-

APPLICATIO.
applicatio animi,

cum quodam
I.

conjunftio. Lael. 8. (9) fenfu amandi.

atque abfolute. de numero eo, qui cernitur in vincicnda oratione. v. aptus. APTUS. aptum dicitur quodcunque ex alio pendet. Tufc. V. 25. caufse aliae ex aliis apt<e et nexai. Lucul. 10. ex qua re una vita omnis apta fit. Caecin. 18. non ex verbis aptum pendet jus. Tufc. V. 12. ex fe ipfo ei apta funt omnia ; de eo cujus animi tranquillitas non pendet a rebus externis, fed ab internis perpetuifque bonis. Off. III. cui pinnae apta funt. 29. apta pinnis, pro sflipaiorx. Sic Virgil. JEn. XI. 242. coelum ftellis fulgentibus aptum. add. IV. 482. Sic faepe etiam Lucretius. * apta dicuntur etiam, quas recle inter fe junfta funt. Or. 52. apta oratio, eft numerofa, in qua ita apta omnia inter fe funt verba, ut numerofe cadat. Or. 70. ex aptis diffoluta. v. Vintta Scopae diffolutas. * apta videntur oratio. etiam pro perfeclis dici. Nat. D. II. 18. Perfe&iffimam formam dixerat effe rotundam. Defcripta autem fphaerae ratione, ad:

dit

:

Quo

nihil fieri poteft aptius.

39. applicationis jus. Peregrini vel inquilini, Athenis lege, Romae confuetudine, fibi deligebant aliquem, quem
fibi

de amicitia. * Or.

AQUA.
sere,

eadem

Lucul. 26. Lyfippus temperatione, eodem

eodem
caelo,

adoptarent

quem

ita fe, ut clientes

patronum, (^««-«tj^) ad Romani, habebant.

aqua, ceteris omnibus centum Alexandros ejufdem-modi facere non poffet ? aqua au-

tem

in ftatuis et vafis

cum

ferreis

tum

aeneis

Jus applicaticnis igitur eft, quod habet patronus in eum hominem, qui fe ad eum applicuit, in ejus bona, hereditatem &c. an
poflit v. c. ei heres eiTe,
fit,
ti

colori infervit, et aqua aqu<c in
praeftat,

hoc genere
demonftrat
14. et ibi

ut ex Plutarcho ad h.

1.

Petr. Faber. add. Plin.

XXXIV.

intsftato

mortuus
fortaffe

Harduinum.
JEr\. XII. 91.

Hinc explico locum

Virgil.

necne &c. fed de hoc alio loco plura dicemus.

* Aqu<e inter voluptatis mol-

litiaeque
I.

APPONERE.

fubornare.

Verr.

10.

genera commemorantur v. c. Coel. 20. et intelliguntur Baia;. * de re Venerea.
:

calumniatores e finu fuo appofuit. ib. IV. 9. &c. APPOSITE. ad perfuafionem. Inv. I. 5.
apte.

Ccel. 14. de Clodia

ut ea tu incefte uterere

egone aquam adduxi, Att. I. 16. de ea r

dem

:

Arpinates aquas concupivit.

locum tamen de praedio Baiano Ma.ii
fed
lus Epift. ad

quem a M.

APPOSITUS, idoneus. Verr. I. 11. APPRIMO. Fin. III. 9. pro apprime.
:

Davifius et Walkerus malebant a primo. recle. Eft autem, quod paulo poft dixit;
in

Craflb appetito ingeniofe explicat TunftalMidletonum p. 3Z. cf. Lipf. Lett. Ant. I. 12. *Fin. II. 22. fandamenta

prima fufceptione.

APPROBARE.
Inv.
I.

confirmare argumentis.
a conductoribus

34.

ductum

operum

qui dicuntur approbare opus fuum, cum eft ex legt cenforia factum, ut oftendit Gron. ad Sen. N. Q^II. 16. APPROBATIO aflumptionis. Iny.J. 34. i. e. confirmatio.

publicorum,

tanquam in aqua ponitis ; int. de fundamentis lubricis et iniirmis. * Qu. Fr. II. 8. in hac caufa mihi aqua hasret. unde dufta fit haec loquendi ratio, v. ap. Salmaf. in Solin. p. 717. * aqua et igni interdicere. i. e. in exilium ejicere. ad Fam. XI. 1.
caufae

AQUARIUS,
bem

qui aquas publicas in urdeducit, curator aqu&ducluum et aqua-

APPULSUS.

acceflus.

Nat. D.

I.

10.

I. 30. Deorum apfomniare. fomniis de a Deo obje&is. fulfu APTE. Or. 68. fententia apte expofita

appulfus folis. * de Div.

rum publicarum. Ccel. VIII. 6. ad quem locum v. Manut. Polenus ad Frontin. de aquad. p. 42. putat effe fervos omnes, ad. quos pertinebat aliquid agere in aquarum duclibus. Nifi vero obftat apud Frontinum,

INDEX LATINITATIS,
adjudicare. Sed id ironice capit Polenus. * Vatin. 5. provincia aquaria, eft Oftienfis, quae cum obtigiifet quaeftori Vatinio, propterea acclamabatur a populo, quod libidinibus erat infamis, *qu<e autem in Venere ufus, et aquam gerere effet miniftri lenonum, ut ait Lampridius in Com-

verbum

ARATIONES
que arat. Verr.
Phil.
II.

dicuntur agri, quos quif53. defertae
aratior.es.

III.

39.

arationes

grandi

fcenore

et

fructuofae.

modo,

c. 2.

citur. vid.

cujufmodi homo aqnariolus diCafaub. ad Lamprid. 1. c.

AQUILENTUS.

humidus. N. D.

II.

19. aqu/Ienta regio et auflralis.

Or. II. 39. feclufa aliqua aquula, dicitur ars, a ceterarum artium orbe
divulfa.

AQUULA.

perfugium, afylum. Nat. D. III. tanquam in aram confugitis ad Deum. Verr. V. 48. ara fociorum eft lex de repetundis. ara et foci cum junguntur, cave
10.

ARA.

putes,
illo

aras

de templis,
:

focos de

aedibus

privatis intelligi, ut vulgaris opinio fert, in

ARBITER eft, in fenfu forenfi, qui aut honoris caufa deligitur ab his, qui controverfiam habent, aut a praetore datur, ut, non quemadmodum judex e certa formula, quae definiat, quid et quomodo fit judicandum, a qua ei difcedere non licet, fed ex fide bona, ex aequo et bono, controverfiam dirimat. vid. de difcrimine arbitri et judicis, arbitrii et judicii, pr. Rofc. Com. 4, 5. Off. III. 16. Top. 10. arbitrum adigere aliquem. i. e. agere, cogere ad arbitrum. Caecin. 7. arbiter familise hercifcundae i. e. rei, hereditatis inter coheredes dividendae. Hinc metaphorice eleganter Chryfippus Fat. 17. arbiter honorarius inter duas fectas dicitur. * Sed eft tamen interdum pro judice, ut
arbitriutn projudicio.

proverbio pro aris et focis pugnare : errorem etiam erravit Cl. Dukerus ad Flor. III. 13. cum eum locus ille docere meliora potuiffet, quem fruftra tentat. Sed utrumque dicitur de privatis aedibus, in quibus ara erat Deorum Penatium, patriorum, in impluvio, (v. Impluvium) focus

Nam

Rofc.

quem

Am.

39. arbiter dicitur judex mandati, quia

in atrio, ifque Larium erat. Dom. 40. uniufcujufque veftrum fedes, aras, focos &c. ibid. 41. extra de domo hic ara, hic foci, hic dii penates. Dejot. 3. te amicum et placatum Dejotari ara focique viderunt. Phil.VIII. 3. templa--penar.es, aras, focos. Nat. D. III. ult. diftinguuntur, ar<e focique, templa et delubra Deorum &c. cf. Sext. 42. init. Philipp. II. 30. Liberi Cn.

autem

etiam injudicio mandati additur ; ex fide bona. * teftis. Flacc. 36. quis eft decifionis arbiter ? qui interfuit, eamque factam effe, et quomodo fa&a fit, teftari poteft ? hinc Verr. V. 31. ab arbitris remotus locus. cf. Cortius ad Salluft. Catil. 20. 1.

ARBITRATUS. Qu
tu fuo

Fr. II. 4. arbitra:

:

aliquem concidere pro lubitu. ARBITRIUM eft judicium ex aequo et bono, ex bona fide. vid. Arbiter. Rofc. Com. 4. judicium eft pecuniae certae, arbitrium incertae. Vid. locum ipfum. haec arbitria dicuntur honoraria, Rofc. C. 8. quia
arbitris

honoris

caufa

defertur arbitrium.

Pompeii repetebant Deos
cos, larem

patrios, aras,

fo-

Sed

eft

tamen etiam interdum pro judicio.

fuum familiarem,

in quae tu in-

vaferas. v. Penates. Lares. Vidit

jam aliqua

ex parte, fed obfcurius,
reddidit, cur
luft.
fic

neque rationem
at perfpicue

locuti fint, Cortius ad Sal3.

Catil.

52.

Breviter,
II.

dixit Meurf.

Auftar. Philol. c. 8.
dicuntur,

* Sidus
habent,

quoddam. Nat. D.

ARARE

44. qui

Nam Quint. 3. arbitrium pro focio, eft judicium focietatis. Vocatur autem propterea arbitriian, quia fimile eft arbitrii. Nam praetor iu formula, in quam judicium dat, addit ex fide bona. Judicium autem elfe, ex eo patet, quod Praetor certam formulam dat, quod in arbitriis non fit. * arbitrium
:

agros

rei uxoriae,

quibus colendis vitam fuftinent et rem quasrunt. Verr. III. 5. &c. ARATOR. qui arat. Verr. I. 37. II. Sunt autem aratores 13. 64. III. 20. &c. non folum provinciales fed etiam cives Rom. qui agros publicos colunt, et pro iis

Off. III. 15. Top. 17. eft de dote, poft divortium v, dies annua. bima, * Dom. 37. arbitria funeris. trirna. Sic

v.

lege etiam Sen. poft Red. 7. non arbitraria. Gron. ad Liv. XI. 9. qui docet arbitrium

pecuniam, quam focii h. e. publicani folvunt pro redimendo jure monopolii, quod
effe

decumas
Verr.

III.

folvunt, ut e Verrinis clare patet. 20. aratores diripere. ibid. 27.

vocant

fummi
bent.

aratcres,

qui magnas arationes ha-

ad quem h. 1. provocat Graevius. Sed quomodo ad arbitria funeris haec fignificatio traniferenda fit, non oftendit. Hotomannus interpretatur pecuniam vefpillonibus
:

B b

2

INDEX LATINITATIS.
datam, aliifque funus juvantibus. Arbitria funt omnes impenfae, qure in funus fiunt. Ita cepit etiam Gutherius de Jur. Pont.
II. 9.

ARBOR
cf.

infelix.

C. Rabir.
fint,

Liv.

I.

26.

Ceterum

lices a

Rom.

dictae

4. eft crux. infearbores quse notus locus docet

ap.

Macrob. III. 20. ARCA. Qu. Fr.

II. 12.

arcee noftrae

fi-

i. e. argento ornata ; ut gemmea vagina ap. Ovid. Met. eft gemmis diftincta. Verr. IV. 20. argentum bene faclum. i. e. pulchra vafa argentea. Vcrr. IV. 22. purum, opponitur cselato, in quo nulla funt emblemata f. figilla. de quo gencre vid. Salmaf. ad Solin. p. 736. Rofc. Am. 46. v. cadatum. Fin. II. 8. Corinthium. v. Ind. Geogr. Corinthus.

fcena.

ARGENTUM.

ducia. i. e. pecunirc. * Mil. 22. Servi in arcas conjiciuntur, ne quis cum iis colloqui
poffit.

ARGUMENTATIO,
I.

fyllogifmus.
i. e.

Inv.

34. argumentationis

fumma

propofitio

ARCERE,
R.
lis

continere,

coercere

:

Har.
vincII.

3. arceri otii linibus.

Tufc.

II. 21.

prope

et cuitodiis arceamus. arcet,

Nat. D.

54. alvus

quod

recipit.
II.

ARCESSI
judicium.

crimine. Verr.

46. int. in

ARCESSITUS.
gatu
arcejjituque-

Nat. D.

I.

6. ipfius ro-

major. Sed Partit. 13. eft argumenti expli catio. et fic pluribus locis. fabuls genus, de quo Invent. I. 19. * genus ornamenti, in valvis &c. quod exhibebat hiftorias, ut in noitris tapetibus fieri folet. Vcrr. IV. 56. Sic Virgil. JEn. VII. 791. digitorum. Or. 18. affectatio in motu digitorum inter dicendum,

ARGUMENTUM.

ARGUTIAE
Sic

ARCHITECTARI
16. excogitare.

voluptates.

Fin. II.

molliori.

Plin.

XXXIV.
in

tribuit argutias

operum,

ARCHITECTUS,
I. 10-

auftor, inventor. Fin.

cuftoditas. v. c. in capillis.

8. Lyfippo minimis rebus Paulo poft vo-

architeftus beatae vit3S dicitur

Epicu-

cat elegantiam. add. inargutus.

rus. cf.

Rofc. A. 45.
I.

ARGUTULUS.
gutuh
libri

ARCTE.' de Div. 28. arcle dormire. ARCTIM. dubia vox. Att. XII. 44. ARCULA. Att. II. 1. meus liber arculas difcipulorum Ifocratis confumpfit. h. e. rn eo omnia ornamenta adhibita funt ex prasceptis Iiocrateorum. arculas vocat ftv^oSvijax, Xrixu^ns &c. Off. II. 7. eft de fcrinio, quo veftes muliebres fervantur. ARDENS. Sext. 54. ardens tribunatus
i. e.

ad Att. XIII. 18. ardicuntur Academici Ciceronis,

argute fcripti.

ARGUTUS. arguta dicuntur omnia, e quibus argui aliquid et colligi poteft. Sic ad Att. VI. 5. argutijjima literae. de Div.
II.

12.

his, quiE

exta argutijjima, quas opponuntur muta dicuntur. v. Heinf. ad Si-

lium

I.

arguti,

138. Leg. 1. 9. nam et oculi quemadmodum animo affe&i

nimis iimus

feditiofus.

Att.
i.

XIV.

10. ardentes in

eum

literas mifit.

e.

vehementes, iracun-

das. Fin. III. 11. avaritia ardens.

ARDOR

cceli.

Catil. III. 8. vifas ab oc-

cidente faces ardoremque cceli. Nat. D. II. 15. aftra, quae oriantur in ardore ccelefti, qui
aether vel ccelum nominatur.

AREA

fcelerum,

eft

in edd.

quibufdam

Att. IX. 18.

ARGENTARIA
in vendendis h.
e.

eft genus negotii, quod permutandis cum com:

loquuntur. Sic dixit et Ovid. A. III. 2. 83. Tibullus eodem fenfu dixit oculos loquaces II. 7. ubi v. Broukh. * elaborata arte et polita. Sic Or. 12. ambitus verborum arguti, funt concinni paene nimis et elaborati ; cum v. c. paria paribus refpondent, qualia funt in nobili illa p«V« in Rofciaua. hinc * argutum dicitur, quod nimium eit in re ceterum bona, ineptum. ad Fam. VIII. I. arguta fedulitas. Or. III. 59. iirguta manus, quse fcenicorum more verba
adjuvat. v. argutite. et Gell. ARIDUS. Rolc. A. 27.
eft-

pendio nummis verfatur quod qui exercent, argentariam facere dicuntur, Verr. V. 59. Caecin. 4. ut fagariam facere eit fagis vendendis rem quasrere. Ab ea didti argentarii, quorum non femel apud Ciceronem mentio, iidem cum menfariis,nummulariis, trapezitis, collybiitis. v. inprimis Salmaf. de Ufur. c. 17. Budaeum ad Pand. p. m. 197. Cujac. Obf. X. 14.

N. A.
viitus

I. 5.

aridus,

ruiticorum,

poft
vita

quem

qui raro cibum fumunt, manus lavandae fint; unde ipfa
arida dicitur Quint.

ruitica

30.
3.

cf.

Burman.

p. 134. quj vulgarem cibum intcrpretatur. * Or. II. 38. aridum genus orationis, eit
tate,

ad Quintil. Inft.

Or.

II.

fubiile,

ARGENTEUS.

Muren. 19.

argtntca

quale

jejunum, fine ornamentis et fuavieit Diale&icorum et reliquo-

:

INDEX LATINITATIS.
rum, qui
neca
vocat,
artis prsecepta tradunt.

Sic Searicios

arripere

pofTunt. ad

ficpe rhctores

et

eodem
efl

fenfu.

declamatores v. Gron. ad

omne genus &c.

Fam. XI. 10. arripere de cogendis militibus.
ad Fam. XI. 13. arhoftem. i. e. ani-

Sen.

* accufare Planc. 23.

Contr. 34.

ARROGANTER.
roganter fuftinent,

machina bellica, qua muri percutiuntur et rumpuntur. Offic. I. II. quamvis murum aries percufTerit. v. Lipf.
Poliorcet. III.
1.

ARIES.

int.

hinc transfertur ad argu-

et cum contemptu hoflis. ARS. Or. II. 11. ad artem revocare quod quomodo fiat, ibidem docetur.

mofe

menta, et cetera, quibus contra aliquem utimur. Top. 17. ex quo aries ille fubjicitur in veftris aclionibus. Gefnerus V. Cel. ad Varron. R. R. p. 329. putat du&am

ARTICULUS.

Cato.

15.

articuli

far-

mentorum, funt, qui et nodi vocantur, item genicula, neque modo in farmenti?, fed etiam in flagellis arborum et culmis. v.
Graev. ad h. 1. * Quint. 5. in ipfo articu/o temporis. * articuli orationis v. Or. II. 88. ad Herenn. IV. 19.

metaphoram
los fulciunt.

e re ruitica, ubi arictes capreo-

ARISTOLOCHIA. de Div. I. 10. eft herba, qus ex eo nomen invenit, quod parturientes juvet, ut tradit Diofcorides III. 4. cf. Salmaf. ad Solin p. 504. Con tra ferpentum morfus valere, ut tradit Cic. I. c. alii ctiam ex veteribus docuerunt, quos laudat ad h. 1. Davies. omnia in Arateis caute annamenta locans tuto labere fub undas. inftrumenta navium et alia. v, Graev.

ARTIFICES
dis
et

fcenici,

tragccdis.

Arch. 5. de comceEgregia obfervatio eft
22. anifices fimpli: ubi vid. Sed

Dukeri ad Liv.
citer

XXXIX.
eft

dici

de hiilrionibus

etiam de aurigis
et gladiatores

ap. Plin. VII. 53. extr.

ARMAMENTA,
3.

:

p.

n^i-mi in Chron. Alexandr. 660. ed. Merc. v. Wefleling. V. C. ad
p.

Diodor. IV.
lioris.

214.

ad Flor. IV.

76.

navale, et eft locus ubi armamenta, arma reponuntur. C. Rab. 7. ex armamentariis pop. R. arma dantur. Or. I. 14. Philo architeftus, qui

ARMAMENTARIUM

Athenienfibus armamentarium

fecit.

&c.

ARMARIUM.
quo

eft

fcrinium, loculus, in

veites, vafa, aurum, libri, pecunis reponuntur. Verr. IV. 12. Cluent. 64. &c. levis. Phil. X. 6. &c. eft

ARMATURA
:

velitum,
et

quorum arma erant gladius, parma ceterorum militum eft

haftaa,

gravis

armatura. Lipf. de Re Mil. III. I. de Div. II. 10. Sed hsec nobis fuerit, tanquam levis armatura, prima orationis excurfio ; nunc cominus agamus &c. quo loco levis armatura pro ipfis vclitibus ponitur.

ARMILLAE, ornamenta militaria. de Rep. IV. ap. Prifcian. Armillee quae brachialia vocantur.
v.

Graev. ad Flor.

I.

1.

12. ubi docet, eas proprie viriolas dictas,
et

Gron. ad Gell.

II. 11.

ARRIDEO. Opt. derideantur. Nam
ipfum Atticorum
:

g. d. 4.

Cum

adhibiti
eflet

genus placente viad Fam. IX. 20. AS, proprie aeneus nummus Rom. qui pendebat libram pondo, et erat ipfa seris libra. Ejus partes hae funt uncia, fextans, quadrans, triens, quincunx, femis, feptunx, beffis, dodrans, dextans, deunx. Itaque as habet 1 2. uncias, 6. fextantes, 4. quadrantes, 3. tricntes, 2. femifles, unum dextantem, unum dodrantem, unum beffem, unum feptuncem, duos quincunces. De unciae partibus v. in Uncia. de diitributione affis v. Volufium Mecianum ap. Gron. de Pec vet. p. 395. Aflium valor varius fuit. Olim librales erant, in quos cadit definitio fupra pofita. hujufmodi ajjlm exhibere fe putat Spanhem. de Ufu et Pr. Num. DifT. I. p. 22. Belli Punici I. temporibus, autcm propter penuriam pccuniae, fadti funt fextantarii, h. e. qui iextantcm aj/ls libralis aequarent. Bello Punico II. Unciales, et poft, lege Papiria Semiunciales, ut quartam et vicefimam libralis partem aequarent. v. Plin. XX.XlII. 3. JJis
:

ARTOLAGANUS,

fi

arrideantur,

id 11.

libralcs
v.

intelliguntur

aeris

gravis
p.

nomine.
25.

ARRIPIO
quod
ipfe

probentur. difco, probo. Rofc. C.
arripuit, id

Perizon.

de

vEre

gravi.

fqq.

Quoniam autem commoditates multas habct in computationibus tctius in 12. partes
diitributio, ttiam alias res ad ajfis
diilributas

celeriter

cum
I.

tarde

percipi videt.
pl-icita)

Mur.

30. haec

(Stoicorum
27. arri-

modum

Cato ampuit. Nat. D.

pere

rem nullo modo probabilem. Cato. 18. non cani, non rugae repente aucloritatem

inprimis hereditates. v. Caecin. 6. ad Fam. XIII. 29. Haec tironum caufa de ajft adderc placuit.
funt
;

1

.

INDEX LATINITATIS.
ASCISCO,
III. 5.

arrogo.

Or.
-

I.

19.

* Fin.
fe afcif-

rerum cognitiones

proper

cendas arbitramur. ibid. quae naturas primo afcita funt. ibid. V. 7. primum afcitum eft

vocabulum philofophiae
utitur de rebus
iis,

principia
tura;,

naturae,

quo Cicero prima naturae, commendatio prima naStoicae,

quae et

dicuntur h. e. de iis, quas homo prinatura appctit et diligit. et mas, ASINUS. Att. IV. 5. me afinum germanum fuiffe i. e. ftupidum, qui quae fuafifti, non feci, nec falutaria effe intellexi. ASOTUS. Fin. II. 8. nolim mihi fingere nfotos, ut foletis, qui in menfam vomant, et qui de conviviis auferantur, crudique fe rurfus poftridie ingurgitent &c. ASPERITAS judicialis. de Or. II. 15. cernitur in sr«!hs-/, fententiarum aculeis et omni illa contentione, quae judiciali elo:

qui ct foli apud Ciceronem affeclatores dicuntnr. Scd ut gcnerale cft affettari, neque de tenuibus folum, fed principibus etiam dicitur (v. etiam fic affeclctio affeclari) utrique generi communis eft. Teftis locus clafficus de Petit. Conful. 9. Et quoniam affeilationis mentio fadla eft, id quoque curandum eft, ut quotidiana cujufque generis, et ordinis, et aetatis utare &c. Hujus autem rei tres partes funt una falutatorum, altera deductorum ; tertia ajfeiiatorum, &c. Quor:

fum autem

hae ajjrflationes pertinuerint, ibi:

docetur his verbis Nam ex ea ipfa copia conjectura fieri poterit, quantum fis in ipfo campo virium et facultatis habitu-

dem

rus.

ASSENTIOR. ad Fam. temporibus. pro, infervire.
ASSERERE.
liberali,

I.

9.

affentiri

quentiae propria

eft.

eum

Fiacc. 17. Cum in caufa qui afferebatur, cognatum

ASPERNOR.
fcriptionem
nifi

Rofc.

Am.
ad

53. hanc proa vobis rejicitis

fuum
is,

effe diceret. Jfferere in foro dicitur et

hoc judicio

et afpernamini. Cluent. 68.
aris afpernatos effe. add.

Deos

- 1.

a fuis
.

Q^

Fr.

c.1

1

Cluent. 63. afftcla dicitur fcrvus Stratonis. Sic Verr. I. 25. Rubrius comes et minifter in provincia Verris legati, dicitur legati affecia. * Att. VI. 3. qui potentiffimorum contumelias non tuli, ferrem hujus affecUe. * in Salluft. 8. omnium

AbSECLA.

menfarum affecla, i. e. parafitus. Sunt autem ap. Cic. ajfecla femper vilioris generis; affeilatores, de quibus ftatim, non item. Sed dicitur tamen ap. Nep. Att. 7. legatus,
praEtoris affecla.

qui eum, quem quis fibi, tanquam fuum fervum, vindicat, liberum efle teftatur, et ab eo, qui vindicat, defendit, et, qui in fervitutem vindicat. Utriufque eit affertio, et vindiciae, utriufque afferere et vindicare, uterque affertor : fed alter in fervitutem, alter in libertatem : quod patet e Livio III. 44. f. qui locus eft clafficus. h. 1. eft ejus, qui vindicat in libertatem. * in Lexico Nizoliano ex Offic. III. 13. affertur, ut
illi

ajferunt

:

fed

non
cf.

eft

neque in

bonis codd. neque edd.
p. 17.

Borrich. Vindic.

ASSERTIO.
probare.
fione.

dicuntur, qui aliquem ho noris et gratiae caufa in comitia, curiam,

ASSECTARI

Acad. I. 12. affertione apSed Davifius refte repofuit affen-

forum,

domumque

deducunt.

Sic Or.

I.

56. dicitur Ser. Galba confularis P. Craf-

fum quod

aedilitatem
Craffi filiam

petentem

affeclatus

effe,

C. filio fuo defpondiflet. ASSECTATOR, qui affe8atur. Verr. II.

11. Africani vetus affettator. Balb. 27.

cum

ASSERVIO. Tufc. II. 24. toto corpore contentioni vocis ajfervire. i. e. cum voce una totum corpus contendere. ASSESSIO. ad Fam. XI. 27. Oblitumne me putas, quae tua fuerit affefjio, oratio, confirmatio.

ducibus
bufque

ipfis,

non cum comitatu
Petit.
1.

ajfetlatori-

confligant.

Conf. 9.
:

affidua

ajfeiJatorum copia. h.
et

diftinguuntur clare

a falutatoribus et deductoribus

quanquam
Eos autem

ASSEVERO. Verrin. II. 10. utrum affeueratur in hoc, an tentatur ? h. e. utrum ferio ifta dicuntur, an tantum periculi faciendi caufa, fi forte hujufmodi defenfionem probare poffit ? ASSIDUUS, locuples. Top.
tabb.
ajffiduo

horum

ajfeilatio dicitur, ibid.

diftribuit in voluntarios, et eos, qui id de-

2.

e XII.

bent.

vindicem afjiduum

effe,

id eft,

ASSECTATIO,
ren.

opera affe8andi.

Mu-

noftris petitionibus

tenues homines habent hanc in operam atque afjetlationem. ex quo loco colligas affetlationem de tenuibus hominibus, clientibus dici tantum,

34.

locupletem locupleti. quia fc. fit ab aere dando, ut ait Quintil. X. 5. cf. Gell. VIII. 8. XVI. 10. Sed haec notio verbi poftea
obfolevit.
1.

Ciceronianae notiones hae funt

:

qui

perpetuo in loco aliquo verfatur.

:

INDEX LATINITATIS.
Rofc.

Am.

7. ajfiduus in praediis effet. ibid.

ASSIGNARE,

dare, tribuere.

Att.

X.

29. ajfidui erant Romse. ib. 16. qui liberos fuos ajjiduos agricolas effe volunt. h. e.

neque praediis qui ruftico opere, arando, fbdiendo, funguntur, fed de dominis prsdiorum, quorum praefentia tantum opus eft Clare Cato. 16. femper boni ajfduique domini referta cella vinaria &c. eft. Sed his ajjiduis agricolis opponuntur ajjidui urbani ap. Plaut. Trinum. I. II. cf. Gronov. Pec. Vet. IV. 9. Pifon. 26. in hac Hinc quotidiana aj/idua urbanaque vita. eleganter Or. II. 39. ajftdui dicuntur rhetores, et quicunque in una arte pcrpetuo verfantur. Ab hac fignificatione fluxit altera, qua 2) ajjidui dicuntur, qui aliquem ubique fedtantur, afleclatores. v. ajfduitas. ad quem modum A. I. in Verr. 12. dicitur
femper in enim de
agris
eil*e,

et in

;

iis

fermo

eft,

nec patruo, nec mihi, autem notanda ea ratio, cum de agris diftributis, muneribus, honoribus dicitur. Sic Pifon. 36. quid ? per tuum fervulum ordines ajjignati. Chargen, in re militari. v. Ordines. Somn. Sc. 3.

4. nihil ajftgnabis, fc. culpae. inprimis

munus

ajjigtiatum defugifle.

Agr.

III.

3.

ajjignare agros colonis.

ASSIGNATIO.
nationes Syllanae, fc

&c. vid. ajjignatio. ad Fam. XIII. 8. ajftgagrorum. Diftinguun-

tur autem hic et aliis locis a vcnditionibus,
ut ajjignare ct vendere agros.

Agr. III. 3. ad Fam. XI. 20. ubi forte dicuntur agri legionibus ajjignari. ajjignatio fit per leges Agrarias, coloniis deducendis, venditio au-

tem auctione.

ajftduus

accufator et odiofus, qualis ille cft Memorab. Socr. II. 9. c. 6. ix ct7m».a.T]iTc, tas &c. Rofc. A. 24. hae *s