George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1998. 1-20. Vol.(George Orwell: The Complete Works. London. (A szerkesztő) -(4)- . Ed.

E. már csupán arra van esély. 1940. mégis azt remélem: a B. a másik fele pedig arról tudósít. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. így aztán csak találgatni lehet. V.. RÉSZ 1940. alighanem súlyos veszteségek árán. (. 28. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. meg hogy királyuk velük maradt. május 28. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Mindez nyilván a papírhiány jele. augusztus 28. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. mi is történik valójában. A franciák. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. kapituláljanak.F.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. hogy a mieink átvágják magukat délre. ha tehetnék. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . kivárva amíg az magától kifullad. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.-1941. hogy képesek lesznek kitartani. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.. Ma először történt meg. hogy a belgák hősiesen helytállnak. saját híradásaik szerint.I.

V. magát. Mint eddig is.nyilván a keserű pirulát megédesítendő .fog felmorzsolódni. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. -(6)- . és úgy tűnt. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. hogy a 9 órai hírek előtt . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. az író első felesége. mi történt aznap. Ha mi nem kérjük. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Tegnap este lementünk E. 1940. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. rajtunk kívül senkit sem izgat. 29. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. ha rádiót akartak hallgatni. Churchill bejelentette. író. diplomata.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. a szemenszedett hazudozás helyett. (. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Eget ostromló baromság. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Egyetlen érdekessége. VI. amit az újságokban is olvasni. hogy már kezdem elhinni. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy nincs elég puskánk. ez éppen tízzel több. nem gondolom-e. mint a reggeliek.. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Ez persze részben amiatt is van így. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.. Meglepő. 1940. 8. azt hiszem. hogy ezrek esnek el naponta. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. (. Károly szobránál a Trafalgar téren. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. szinte bizonyos.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.. Az esti lapok ugyanazt írják. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. és váltig nyugtalanít az érzés.1940. inkább csak elhallgatják a tényeket. könnyen belátható: micsoda -(10)- . így I. a Csendes kocsmát. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. 31. V.) Annyi helyről hallottam. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.

miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését.Spender azt állítja: ő 1929. sem a népfrontosok színlelt aggálya. ami történt. Annak nyitja pedig. -(11)- . mégis amikor bekövetkeztek. ma még nem tudható. óta! -. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Én minden esetre már 1931. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. nem holmi látnoki képesség. akkor igen. Már 1934-től számítottam rá. miféle forradalmak jönnek. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy ha nem is éppen az.. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hisz mindig is éreztem.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. (. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. És lám most mégis. Cripps a moszkvai nagykövet. hanem egyszerűen az a tény. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. egyáltalán nem leptek meg.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. miféle háborúk. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy valami katasztrófa készül.. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. óta sejtem . Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Cripps zárta ki őt a pártból. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. miféle világban élünk.

A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. 12. s különben se sok hasznunk lenne belőle.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. az pedig kiváltképp dühít. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. hogy képtelen vagyok rá. csak hogy meggyőződjünk róla. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Úgy tűnik. és készültem is írni róla a naplóban. bár a sajtó még nem közölte.. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. (.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. ám most olyannyira letörtem. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. 10. Azt hiszem. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. mint 1936-ban. Az egész világ széthullóban van.. hogy Norvégia föladta semlegességét. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Így volt ez a spanyol háború idején is. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hisz azok után. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. tudom. mint ahogy a lapok írták. 1940. amit korábban Párizsban. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. VI. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy félrevezessem az orvost.1940. VI. Most is úgy érzem magam. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. többé nem érdekel majd a politikai aréna. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. E. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. -(12)- . Kész gyötrelem. csak elég ügyes legyek. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. Most vettem a hírt. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról.

amelyről feltehető. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. az éppoly szentségtörés. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. 1940. Tegnap az L. hogy a klub tagja vagyok. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. mivel az angolokat. VI. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.) Bármi viszolyogtató is. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. június 12-én lépett a szervezetbe. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. mintha egy templomban levizelném az oltárt.V. Mussolini álnok. felkészülve az eshetőségre. mármint azt a fajtát. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Gyanítom.„britesítették”.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. 13.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. maga a jelenség igen érdekes. hogy szükség lehet rájuk. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele.D. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Orwell 1940. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. hogy valójában svájci. tudatván. Akkortájt úgy éreztem. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.. hogy ez valami bűncselekmény volt. (. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. (. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. -(13)- . 1922-ben... Úgy tűnik. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.

egy nappal korábban. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. akik majd támaszpontként használják. hogy átengedik az olaszoknak. azzal a nyilvánvaló szándékkal. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. ismert egykori pacifista. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). mert ez volt Lansbury18 választókerülete. mint vártuk. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. hogy kormányunk végre tanul is valamit. A részvétel amúgy igen alacsony volt. a rikító színektől. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Már csaknem bizonyos. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. -(14)- . Ez negatív rekordnak számít. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és egyáltalán.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. 14. a mohó 17 Kelet-londoni. Az ember lassan gondolni se mer arra. „Taposd szét!” hirdette a felirat. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a bambán réveteg arcoktól. 1940. Miért nem aknázzák alá. VI. és röpítik levegőbe az egészet. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. igaz. A németek elérték Párizst.

hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. W. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). kinek a nevére nem emlékszem. Holott a legésszerűbb. Csak a nyár végéig húzzuk ki. mint a civilizált élet fonákja. Orwell írásainak lelkes híve. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Elképesztő. utazó és mecénás. 15. most gyereket vár. de az ügylet végül meghiúsult. és kiderült. Erre egy ráncos képű emberke. így rikoltott: . mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Nemrég E.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. -(15)- . hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti.20 említette. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. máris 30 fontot vesztettem. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy Unity Mitford21. 16. VI. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. és értékálló árut vásárol rajta. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). miután 1934-ben találkozott vele. Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. hogyan vehetne részletre varrógépet. akkor majd meglátjuk. Ha így van. VI. A ma reggeli lapokból világos. utánajárt. amit valaki tehet.igyekezettől. Az jutott eszembe.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.

hogy megállítsák a német tankokat. és elég jól mehet neki. úgy nem marad más.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. pedig ha valahol. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik.. D. hogy nem tudták megvédeni Párizst. szerint ez forradalomhoz vezetne.. -(16)- . Már-már képtelenség végiggondolni. az L. Ha a flottát nem éri kár. sem elég munkáskéz nem lesz. Új-Zélandból vagy Kanadából. ha a németek tényleg megszállják Angliát. M. egy darabig még azután is.-mel22. én nem fogok elmenekülni. (. s én azt mondtam neki. hát ott lett volna esélyük rá. mindenki erről beszél. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. szakaszom egy zsidó tagjával. mihez is kezdjünk.holott maga is gyáros. Tegnap beszélgettünk M. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. V. sőt már abból is. A franciák letették a fegyvert. VI. 1940. ő legalábbis ebben reménykedik . és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. amiről viszont még semmi hír. hogy Amerika hadba lépett. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. fegyverrel a kézben. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. mint harcban meghalni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. 17. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. akár egy koncentrációs táborban is. Egy biztos. de okvetlen harcban.

újságíró. 20. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott.a lényeg. mondván.Hál’istennek. ekkoriban a New Statesman munkatársa. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . írógéphez ülök. hogy az több veszéllyel. Újabban. ami látható tetszést aratott az utasok körében. mivel G. hogy megtudjam.hallani mindenütt. csak már nem érdekel annyira . Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. hogy megjelenjen. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. a könyveimet pedig háromszor. és sose hittem. első világháborús érmekkel a mellén. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. amit korábban írtam.23. legalább kétszer másoltam le. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését.. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. baloldali politikus. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. -(17)- . hazafias szónoklatot tartott. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Az esetben. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. mint haszonnal jár. 1940. kivéve a gyerekes anyákat. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. C. VI. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. hogy valaha is képes leszek rá. Mindent. ha kritikát írok. nyilván olyan barbárságokat követnének el. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). aki most is. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták.

megkérdeztem Bevant és Strausst . Persze. mire közölték. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. hogy erre nem túl sok esélyt lát. (. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Kérdésemre C.) C. hogy az teljes képtelenség. Biztosra veszem. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. ahol. brit munkáspárti képviselő. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. -(18)- . akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. függetlenség Indiának stb. 25 Aneurin Bevan. könnyen lehet. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. azt felelte.). mindenki eliszkolt. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. szintén munkáspárti képviselő. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. szerint Churchill. a Tribune társigazgatója. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. melyben elődjének. hogy mentse az irháját. A helyzet szerintem annyiban más. Én viszont még jól emlékszem. mint mi. G. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. öttagú kabinetben.. R. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. május 10-én mondott le. Ugyanezen megfontolásból C. ám azt mégse hinném. Strauss. És lám.. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Brit Gyalogdandár 1940. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. akik éppen az Alsóházból jöttek. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez.

ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. Ha a vészhelyzet rákényszerít.D. Ámbár. azokat viszont eddig még nem közölték.) Ami engem illet. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. vajon mennyi az igazság benne. baloldali újságíró. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. hogy a magunkfajtát kiirtsa. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy Cyrill Conollyról.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. C. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. akkor lesz modernizáció .ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. (. mondván. H. ami igencsak aggasztó jelenség.. és sosem tudni.27 meséli. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall.Mindinkább terjed a gyanakvás. így az a mérhetetlen ostobaság. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.-re is. hogy vezetőink sorában árulók vannak. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. bár az egész a modernizációtól függ. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. úgy vélem. R. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. egy percig se habozik majd. de az is lehet. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Ugyanez áll az L. -(19)- . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.V.

mondja. igaz-e. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások.) Azt hiszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. hogy visszavonul a Hebridákra. 1945 nyarán ez meg is valósult. Egyelőre nem tudni. sőt talán még csak nem is láthatom újra. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. ami olyannyira elterjedt nézet. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Compton Mackenzie meséli. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Felteszem. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. amely nyomban átállna Hitlerhez. és állítólag hét német gépet lőttek le. ami aligha lesz az enyém. Tizennégyen haltak meg. mihelyt győzelmét biztosra veheti. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. R. hogy elkerülje a légitámadást. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. most mind pánikszerűen arra jutottunk. valójában nem történik más. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. (. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. és nem lennék meglepve. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. de békeidőben csak minden tizedik lakott). VI.. Nem tudni. -(20)- . 1940. 22. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. a hír tehát feltehetően igaz. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Pétain és társai a másikon.. és hosszas tárgyalásokra van kilátás.rendőrség az a testület. és váltig azon tanakodnak. legfeljebb a francia kormány révén. H.

mára mennyire kiürültek.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. 1940. bevenném Gibraltárt. A kommunisták. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. Avagy micsoda komisz paradoxon az. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . (. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. Sajnos semmi remény rá. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. VI. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. hogy az afféle hajdani erények.) Az egészben az a legfurcsább. (.. most mindazok. és még azt is igen furcsállták volna. könnyen mozgatható haderejük. kitűzve a köztársasági zászlót. mint az várható volt. ami később antifasiszta jelszóvá lett. S lám. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. mondjuk negyedmilliós. 24. ha átdobnák Francia Marokkóba... visszatértek az antináci álláspontra.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. úgy tűnik. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. mint a becsület.. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. hogy bármi ilyesmi megeshet. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. Ha a briteknek lenne egy. a hűség stb. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. a legcélszerűbb taktika az lenne..

korántsem biztos. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. hogy Churchill nem így látja. egyeznének ki szívesen vele. Lavalnak32. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. hogy ő a kisemberek szövetségese. hogy megpaskolja az orcánk. nagyiparosok stb. a Pétainkormány külügyminisztere. semhogy fölvegye a harcot. Y. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Sokkal inkább a bankárok. Pétainnek. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. tábornokok. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. Nyilvánvaló. feltételezhető. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. (. Az egyetlen haszon az egészben. hogy esélytelenül. uralkodók. 1934-35-ben miniszterelnök. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. aki a tőkés osztályhoz tartozik. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Ha arról van szó. az egész háború nem volt más. Z pozícióban van.. és mindaddig.) Hitler nem más. akár stratégiai távlatból. amíg például X. 1945 után eltiltották a közügyektől. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. -(22)- . és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. francia politikus. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). A 32 Pierre Laval (1883-1945). Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. váltig arra a következtetésre kell jusson. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. mint esztelen gyilkolászás.. Bármerre néz is az ember. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy félig vagy egészen áruló lesz. bárkiről. püspökök.számítanak. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. francia politikus. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. (.

tévednek. A ma reggeli News-Chronicle írja. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy baloldali kormányunk lesz. azt hiszem. ha forradalmi kormányunk lenne. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen.kérdés csak az. hogy Anglia elkerülje a megszállást. akkor minden rendben. Félek. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Oroszország. Ami végül is csak azon múlik. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. (. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. amikor késő lesz.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. és bizonyos. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Ha Anglia megszállása elmarad. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy eltörli a tisztelgést.. Azok viszont. akik arra tippelnek. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. mint bármely korábbi uralkodó osztály. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy már csak akkor. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Kérdés.. -(23)- . eszmei robbanókeverékéből tör ki. ahol valódi forradalom megy végbe. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak.

V. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Nem mintha vágynék a halálra. Elképesztő félreértések születtek. akik csak heti 5 fontból élnek. Menekült vagy emigráns újságíró. Azt hiszem. biztosan mennék is. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.és sógornője. hisz annyi minden van még. idegen kenyéren élni céltalanul. s ott megbíznának valamivel. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. akárcsak a rádióbeszédek. Ha bármi feladatom lenne. hogy csupán arról van szó: nem akarják. -(24)- . miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget.Az L. Ámbár lehet. E. 34 Az író felesége: Eileen . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. amiért szívesen élnék. noha beteges vagyok és gyermektelen. ha a helyzet rosszabbra fordulna. főleg Duff-Cooper üzenetei. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Ha a sors úgy hozza.. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. és G.D. ugyanakkor nem lennék soha . mint külföldön.34 arra biztat. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. elmesélte. még mindig jobb meghalni. hogy menjek át Kanadába. jól jellemzi a brit hadsereget. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. hogy mindenképp életben maradjak.. mint a revolver. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. aki a biztos távolból jártatja a száját. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. Gwen O’Shaughnessy. parancsot kapott.

makacsul állítja. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Ezzel szemben E.35 is kedveli Churchill beszédeit. Anderson. A. Természetes. hogy az ember felkel.Annak. mint odaát. A puszta tény. Felkeltünk. ha valami egyenes beszédet hall. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. de ha nem hall fegyverzajt utána. Később alábbhagyott a divatja. már ami Londont illeti. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. akiknél nem volt. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. restell lemenni a pincébe. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. egy lépés az egyenruha felé. mindenképpen hatásosnak érez. amit ha nem is képes egészen felfogni. de nem mentünk le az óvóhelyre. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. fizetni kell érte. ha meghallja a szirénát. hogy valaki hord-e gázálarcot. Tegnap egy lap azt írta. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. szörnyen ostoba helyzet volt. VI. A házban mindenki így tett. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. első jele az lesz. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Később kiderült. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. felöltöztünk. hogy téves a riasztás. Például Mrs. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 35 Valószínűleg Mrs. és szerintem is van abban némi igazság. 25. Végül. Holott ez az. igaz. 1940. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. -(25)- . csak álldogált és csevegett. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. hogy Angliában valami változóban van.

amint megindulnak a komolyabb légitámadások. félkegyelmű veterán végezte. Akárhogy is. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és ma úgy nézem. ha valaki megmutatná az M. amíg csak 37 Ministry Minisztérium.. Tekintve. a követelmények nem lehetnek túl magasak.ahogy szaporodtak a rossz hírek.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . s lám. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. és bárki meggyőződhet róla. VI. Talán nem ártana.O. 27. bár néha még most is megnézik. minden ötödik ember magával hordja. a németek nem használnak harci gázt.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. mi a teendő légitámadás esetén. -(26)Tájékoztatásügyi . hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. Ma délután elmentem a toborzóirodába. holott ki tudja. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. hányszor elmagyarázták. 1940. levonultak a pincékbe. Persze. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. of Information. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. (. a gázálarcdivat is újraéledt. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra..még akár a Francoféléket is. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. még ma is megtörténhet ilyesmi. aki írni is alig tudott . Éppen tíz hónapja tart a háború.

külügyminiszter-helyettes. -(27)- . miszerint csak azért foglalták el Tangert. (. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.tehát biztos. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. majd külügyminiszter. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. ez idáig csak egyszer tévedett. 40 L. valójában mi történt. minden ítélete helytállónak bizonyult.M. hogy a szélesebb tömegek felismernék.) L. A németek érdeke szerinte az lenne..) L. úgy véli. Butler (1902-1984). Megjegyzem. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő... Orwell barátja.. egykori brit nagykövet Madridban.. M. 39 Sir Samuel Hoare. a télen még nem történik semmi. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. mindaddig. hányan lehetnek a tudatos árulók. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.40. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. (. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. L. semhogy sok szót érdemelne. híján van a legelemibb hazafiságnak is. ami mostanra valószínűtlenné vált. amikor úgy vélte. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. hogy tényleg ezt teszi. aki ismeri ezeket az embereket. H. De hát az oroszok 38 R. Myers regényíró. M. A.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . amióta a háború kitört.. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. később pénzügy-. Már csak az a kérdés. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.) A ma reggeli lapok cáfolják. Inkább az a kérdés. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Azt mondja.

41 A Független Munkáspárt hetilapja. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták..P. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. holott elég csak egy pillantás a térképre.L. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. ha sikerül nekik. (. mint mi Münchenben. amikor az I. Bármit tesznek vagy mondanak. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. jó ideje mást se tesz. -(28)- . Érdekes. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. semmi hatása az eseményekre. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Ha Hitler elfoglalná Angliát. hogy szövetséget kössön. Nagy kérdés. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.. Ezek a mozgalmárok.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Jó példája lesz ez annak. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. éppúgy átejtik majd Oroszországot. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. 42 Independent Labour Party . De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Amúgy Pétain és társai. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.Független Munkáspárt.maguk sem gondolhatták. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.

ha tényleg arról lenne szó. mint bíráló volt .. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát.ellentétben a heves közfelháborodással. az ennek épp az ellenkezőjét látja. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. méghozzá C besorolással. (. némi szépségfolt ezen. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk.. amit sikerült elcsípnem. elutasítottak. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. 1940. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.. és továbbra is őrzi függetlenségét. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. VI. inkább jóváhagyó. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. (. de különben kutyabajuk sincs. azt ugyanis nem deklarálta. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. 29. hogy a sajtó -(29)- . hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek.még csak egy múlik rajtuk. Nem hiszem. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Az még csak megbocsátható volna. 28. Mindenképp biztató. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.) Ijesztő. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.) Igaz. VI. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. az a néhány megjegyzés. és az.. 1940.

akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. C. és eltekintve attól. C. ami elvben tizenkét. nem is olyan hitvány kompánia. amit valaha is hallottam. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.-vel és M. vajon próbálkoztak-e már azzal.V.. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak.D. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 30.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. hisz maguk is a csokoládé. hogy abbéi még bármi lehet. 1940.-t és engem felvidított a gyászhír. Kíváncsi vagyok. (. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. -(30)- .„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.. Ma délután az L. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. és nagy éljenzés fogadta a hírt. mindjárt elmondta. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Így aztán mindazon lapok. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hogy 43 Orwell.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Tegnap C. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Az emberek azért így is lelkesedtek. hogy végre a puskák is megérkeztek. Főként kiszolgált katonák voltak. VI. egyenként hatvan fős szakaszt jelent.

igaz. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. majd kidobták a gépből. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. szintén örült. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. VII. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. és nem mozdult. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Később. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. (.-ék is rosszallották a dolgot. E. -(31)- . s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért.. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. amin végül is kievickélt. hogy már azon is örülni tudunk. holott ők már-már radikális békepártiak. Ott hagytuk egy félórára. 1. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. aztán E. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Az újságok már csak hat oldalból . Az ilyesmi persze semmiségnek számít. 1940..három lapból állnak. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Még M.vagyis a lap közel egyharmada. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. a szöveget apró betűvel szedik. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.

aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 49 Buenaventura Durutti. a spanyol anarchisták vezetője. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 1940. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. hogy a kormány tehetetlen. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.F. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. -(32)- . a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk.50 közlemény. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. látván.A. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. Franco közeli munkatársa. régimódi német vezérkari tiszt. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. VII. ha valami ismert személy hal meg. Mind többen vélik úgy. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. bár nő a félelem is. 3.

hogy csupán a francia flotta feléről . hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 7. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Az a tény. 1940. VII. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére.1940. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. a napló írása idején liberális publicista. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. holott nyilvánvaló.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 2 cirkálót. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. politikai író. VII. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 10. 52 1940. Arról persze egy sort sem írnak. a News-Chronicle -(33)- . avagy ha mégis. Oranban és Mersel-Kébirben. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. használhatatlannő tették. nem sok meggyőződéssel tették. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 2 csatahajót. A francia Richelieu csatahajót. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. elég egyértelműen sugallja. mennyire helyénvaló volt e lépés. hogy egyiket sem őrzik túl erősen.lehet szó. 8 rombolót.

talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Edward néven 1936. január 20-án lépett trónra. amerikai Mrs. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Újabban viszont minden országban más és más. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. semeddig. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. úgy veszik. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Számomra hihetetlen. Sokan vélik úgy. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. az ember sohasem tudhatja. meddig ér el a kommunisták keze. Még az is lehet. 16. a rendkívül népszerű walesi herceg. Windsor hercege (1894-1972).) Gollanz új könyvét. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. -(34)- . VII. Napok óta nincs semmi hír. Persze. Simpsont és Franciaországba települt át. de amikor feleségül akarta venni az elvált. (. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel.. mint azt korábban én is feltételeztem. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. VIII. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Nemrég még úgy tűnt. hogy csak azért hagyják nekik. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát.békeajánlatot tesz nekünk. Ez után feleségül vette Mrs. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba.. ha csak az nem. mi több. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. mint a cukrot. hogy Angliában akadnak csoportok. Wallis Simpsont. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. 1940. 54 Edward. a Bűnös embereket. hasonló feltételekkel.

ahogy előre megmondtam: eljátssza. A legfőbb esemény. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. alighanem Tosco Fyvelről van szó. F. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Még most sincs semmi érdemi hír. és már csak a fegyverletételt várja. helyzetünket reménytelennek látja. (..küld hadi utánpótlást Burmán át. a sok szájhős mind maga alá rondít. 1940. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. ami egyértelműen németellenes lépés. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. így azt. Mégis. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. alighanem Frederick Warburg. -(35)- . hogy Anglia felé hajlik. bármilyen 55 Bizonytalan. talán nem. a világ pedig már rég nem hiszi. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Spanyolország bármit. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. W.) Holott pontosan úgy tesz. Ez persze nem olyan ígéret. 56 Bizonytalan.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. nyilván a németek számára. és ha kudarcot vall. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.56 azt mondja. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. 22. hogy összeült a pánamerikai konferencia. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést.. VII. ami egy következő kormányt is kötelezhet. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Mindez előre látható volt már akkor is. és mi semmit se teszünk ellene. Talán így lesz. és elnézzük neki.

Az L. azaz Polgárőrség lesz. VII. -(36)- . VII. mivel utálta Chamberlaint . Ha tényleg így van. 1940. 25.mennyiségben importáljon. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.V. Az olasz sajtó is ezt írja. 1940. felhagyott a toborzással. azzal. és új neve: Home Guard.000 tagja van.57 Én legalábbis nem hiszem. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Persze meglehet. Sokan rebesgetik. hogy összeállna a Tory klikkel.300.-t. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. melynek állítólag már 1.. csak féltékenységből és intrikából dacol. 28. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. 58 Azonosíthatatlan személy. G. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. majd a németeknél. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.V.58 is ugyanezt mondja magáról. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. bár az is lehet. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. hogy csak tartanak tőle.) Sokan már bánják.D. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. ám az. hogy L. rendre visszautasította az ajánlatot.D. D. (. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.

csakugyan nácikollaboráns lett. 60 Sir Oswald Mosley. Az apró emberke. Amerikában született. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. aki utóbb .és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. bár senki se tudja. majd fasiszta politikus. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. kis baloldali pártokról. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. akit később internáltak. valójában miért. hisz jól tudom. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. szélsőjobb. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Furcsa. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. 62 Gaston Bergery.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Emberem azt állítja. kinek a nevét folyton elfelejtem. noha egész életét Angliában élte le. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Így tesz a francia sajtó azon része is. -(37)- . 59 William Joyce (1908-1946). jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. amely német befolyás alatt áll. 61 Jacques Doriot (1898-1945). brit állampolgárságot sosem szerzett. Szélsőséges nacionalista.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . aki szerint Hitler nem igényli. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kommunista. a Brit Fasiszta Unió vezére.

alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Wells. de a pénz nem érdekli. ami talán arra is fényt vet. Mindig is úgy élt. G. ahogy egy szovjet komisszár. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Úgy véli.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része.1940. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . (Sajnos elég gyatra volt. Wells jól ismeri Churchillt. H. de az újságok azt sejtetik. vagy hogy karrierista lenne. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. VIII. Eddig még semmi hír. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. nem hinné. hogy csak a maga hasznát lesi. ha elveszítjük. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. és különös gyengéje. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. hogy ezek az emberek. és nem igaz. szerinte rendes fickó. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. mit miért csinál. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. 8.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Megindult az olasz támadás Egyiptom. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Úgy látja. a franciákat viszont eléggé leszólta. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. s azon a feltevésen alapul. Megkérdeztem. Perim most a legfontosabb. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

ez pedig igen veszélyes lehet. nem kétlem. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Hajnali három körül légitámadás volt. hacsak nem akarjuk. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Hosszan beszélt a polgárőrségről. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. tábornok tartott. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. VIII. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Ez nem csupán azzal jár. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. 23. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. 1940. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Azzal kérkedett. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. s azzal szépen visszaaludtam. amit mielőbb meg is kell tenni. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában.másokat kapok rajta. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel.nyilván az -(42)- . Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hagyják félbe a munkájukat. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Azt mondják. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. átszervezik a légiriadók egész rendjét. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. amit . mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Megvetően mondta... hogy ő bizony nem sok hasznát látja.

sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy valami nincs rendjén. (Greenwich) Azt hiszem. egy életre megtanítva arra.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. Ettől talán észre térne a jónép. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. VIII. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. kik miatt. -(43)- .. hogy ízlik neki vagy sem. hogy a trágya nem ennivaló.. Tegnap azon tűnődtem. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy az ország végromlás előtt áll. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és megpendítette azt is. 26. (. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. és azt is: miért. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Ahogy elnézem. 1940. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Az oktalan pára nem képes eldönteni. kivénhedt hadfiak. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. s hogy milyen szánalmas ez az egész. Legfőbb ideje.

amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. hogy a házak beleremegtek.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Hallottam. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. A -(44)- .először igazán közelről a bombák hangját. 29. A bejárati ajtóból néztük. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. azt álmodtam. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. (. Világos. Máig emlékszem arra a kettőre. amit Huescánál dobtak le. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Talán egytonnás bomba lehetett. VIII. ám azért nem annyira rettenetes. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. (. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. E. s ahogy eddig is. és halálra váltan nyomban felriadtam. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. és mindaddig. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. de olyan pokoli robajjal.. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. amibe a föld is beleremeg.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt... próbálják eltussolni. Ma reggel mégis. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. 1940. hogy egy bomba robban mellettem.) Elég nagy robbanás volt. míg ezek jó ha feleakkorák. asszonyság.

a nácizmus. E. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. márpedig az emberek itt is. hogy nyílt mezőn fekszem. (. 23.P. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. XI. minden fedezék nélkül. erős robbanást hallottunk. régóta ezt várják. Akkoriban rendre azt álmodtam. Sosem gondoltam volna. 1940. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. a . tábori szalmaágyamon elnyúlva.. szerkesztőjével. Félálomban. hogy hidegen hagy. s nemigen látja. 1940. s én feküdnék kényelmes. -(45)egy ha . H. s lám. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H.. A monoton fegyverzaj. 1940. Általános a vélemény.. 16.-vel. lidérces emlékeim. Amerikában is. hogy nem érdemes sokat törődni velük.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. könnyen álomba ringatja az embert. azzal a megnyugtató tudattal. és máris aludtunk tovább.. 24 órára rendszerint 5-6 esik.) Tegnap lefekvéshez készülve. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. ha elég távoli. hacsak az ember nem sejti. A légiriadók egyre kimerítőbbek. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. mégis így lett. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . és aknagránátok robbannak köröttem. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. vagy túl közeliek a becsapódások. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. XI. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. fegyverzajt hallok. VIII. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.-vel éppen csak megjegyeztük. 31.P.

úgy tűnik. P. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. H. -(46)- . brit tájékoztatási miniszter. hisz minden a tálaláson múlik.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. Halifax és Simon védelmére kel. egyébiránt biztosra veszi. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.P. Európa Kiadó. A második világháború című művében Churchill 1940. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.-t. kulcsfontosságú. Habár a . igaz is lehet.. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. kijelentését. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. H. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.71 és társai titkon alkura készülődnek.. bárki képes könnyedén elhitetni.” Ami. tartok tőle. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.. öt éven át tartó küldetést. vagy inkább próbáljunk békét kötni. ám ekkorra már mind a szűkebb. még nem cenzúrázzák.” 72 Alfred Duff-Cooper. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. és „becsületszavát” adta nekik. az összes brit lapot figyelmeztették. májusi kormányát tárgyalva Hoare. Ld. Mindaddig. szerint.P. válasza: „Ugyan már. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. hogy nincs más hátra. ha tényleg igaz. mint vállalni a Hitler elleni harcot. hogy . kényes. 2000.békeajánlatot a mostani helyzetben? H.P.. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. amikor Franciaország elesett.

74-vel. szerint. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Különben C. 76 Lásd az 1940. francia újságíró. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.utóbb VIII. egyetlen európai se hitte volna. Meglepően jókedvű volt. Mindig is azt hittem. úgy tűnik. mégsem váltak be. C. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Persze itt. korábban diplomata. Olaszország viszont valódi erő. 1940. 74 Piene Comert. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Nos. mint azt itt képzelik. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. jóslatai. Laval 1935-ben azt mondta neki.. a sajtóosztályt vezette. VI.felesége volt. Edward végül is Mrs. XI. Edward . hogy államformája királyság.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. C.. angolbarát. és úgy véli: Anglia nagy előnye. melódiája: monoton Tegnap C. Azt mondja. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Wallis Simpson. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Franciaország eleste után Angliába emigrált. aki ekkor már a windsori herceg . és eszébe se jutott panaszkodni. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Laval kormányzása76 idején C. C. S. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. a France szerkesztőjével ebédeltem. Angliában mindenki tudja. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. 75 Mrs. jól ismeri Angliát. Szerinte VIII. és élt már nálunk korábban is. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. 28. igaz. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. bármi tehetséges politikus Laval.

a sebesülteké ennél jóval több volt. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.. villany stb. november 14-én szenvedett légitámadást. XII. amelyben 500 repülőgép vett részt. (. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.) Beszéltem egy férfival. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. -(48)- . XII. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Ugyanúgy örülünk neki. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. (. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. bár azt nem árulta el.000 gyújtóbombát dobtak a városra... 8. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. mindenki amiatt aggódik. A német források szerint mintegy 30. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Meséli. és ami még rosszabb. 1. 1940. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van.. a tüzérségi tűz elől. miként sikerült átszöknie. s legalább negyed részük földig rombolódott. víz.) Azt mondja. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. A közüzemek. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. a halottak száma 550. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. teljesen tönkrementek. mint korábban Balbo halálának. aki nemrég érkezett Lengyelországból.

állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. akár a manna. nappal közrendre felügyel. 2. Az esszében azt írtam. Több mint mulatságos. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Idézet egy újságcikkből bombák.segítségükre sietnek. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. 29. Az a hír járta. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Az a múlt heti újsághír. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. A bombázás legszörnyűbb. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. rendre azon kapom magam. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. hogy hibbant kis versikéket faragok. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. s a csengő sem ép. XII. 1940. kezdeti szakaszában. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . nem annyira a bombáktól rettegve. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. amíg a bombázás alább nem hagy. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. inkább a félbeszakított alvás. I. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát.” 1941.

A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.. de nyilván erre sem kell várni sokáig. 1941. . Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. tényleg örülök. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. 22. hogy ezegyszer tévedtem. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. majd 1942-ben beszüntette működését. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.” 79 Büntetés. Így azután én lettem nevetséges. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. I.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. nem sokkal a franciaországi események után. magasabb béreket.hogy nincs valami nagy véleményem róla. 1941 júliusában. és Orwell úr aligha sejthette. úgy véli. német. és minden érintett szíves elnézését kéri.Isten látja lelkemet. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. -(50)- . olyan időszakban. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. s talán joggal. aminek igen örül.. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. bár .

Az utca tele van a plakátjaikkal. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. de normális helyzetben eszembe se jutna. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. E. És lám. Úgy tűnik. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. A helyért ugyan nem fizettek. és meggyőződésem. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. akik nem képesek átlátni. 1931-66 között Canterbury érseke. hogy „hagymáztam”. Az ügyeskedés menten beindul. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy „Éljen a POUM!”. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). hogy támogatta a Népi Konvenciót! . először tettem ilyesmit életemben. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. nyomban megérezte rajtam. újabb defetista manőver. A minap. vagy valami hasonló). ahogy megcsókoltam. aki amellett.csak arra való. már az is erősnek tűnik. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. hogy „Chamberlainből elég!”. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. teljes szívemből kívánom. spanyol köztársasági párt. Igaz. hogy tudja mindenki. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Barcelonában pedig. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. -(51)- . Mindenesetre tény. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ezrével vannak ilyenek. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. pedig több mint hat órával azelőtt történt. a POUM82 betiltása után. Szovjet erő.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Keresztények és a kommunizmus. Művei.

s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. -(52)- . és 1942. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. amint két nő arról társalog. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941.2 sor. stb. J. 26. június 21-én foglalta vissza. és betiltották a Daily Workert84. mivel érezni. A Daily Worker és a Week85 betiltása . J. mire Mrs.000 hadifogoly! ) . A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. Másnap reggel Mrs. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. s a többinek is hasonlóan felment az ára.108 sor. I. Erwin Rommel tábornok vezetésével. között volt betiltva.az ébresztőóra. 84 A lap 1941. hogy „már nem tart soká” stb. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. január 22-én vették be a brit csapatok. boltjába betérve megjegyeztem. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. és megütötte a fülem. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. 1941. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. szeptember 6. január 22. A német Afrika Korps 1942.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

A krókuszok már kihajtottak mindenütt.bár jól tudom. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. 14.. G. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Az elmúlt napokban az a hír járta. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. III. 1941. Én mindenesetre váltig állítom . kevesen értenek egyet velem -. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. néhány téli viola bimbózni kezdett. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. hogy „valami készül” a Balkánon. Az altemplom nem egyéb. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 4. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. hogy visszatérhetnek Londonba. legalábbis ezen az éjszakán nem. -(56)- . Tegnap este G. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Korábban ugyanis épp azért gondolta. hogy még mindig sokkal rosszabb. ha elég meleg lesz). A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. s ilyenkor látja. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. még a lapok is pedzegették. III. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy.küszködött. Wallington. Bár dúl a háború. 1941. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. homályos és rossz szagú. 3. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül.. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. és a többiek mondták is. s a hóvirág is most a legszebb. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . III. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941.

amit az olaszok elvesztettek. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. mi történne. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Ahhoz. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy küldjenek tíz hadosztályt. a német támadás már április elején megindult. 95 A szövegből nem derül ki. elhárította a segítséget. 1935-től görög miniszterelnök. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. -(57)- . hogy Orwell vajon melyik szorosra utal.van. Mindenki ezen tépelődik. egyben meghagyva neki. Katonai diktatúrát vezetett be. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. de alighanem inkább a Szueziről van szó. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Elképzelni is szörnyű. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Túl veszélyesnek tűnik. attól tartva. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. miközben támogatta a királyság intézményét. előbb ismernie kellene. arra kérte az angolokat. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). vagy legalábbis azok jó része. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy milyenek a szállítási eszközök.

hacsak azzal nem számolunk. éppúgy.hadisikerekkel. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. egész Európa rajtunk röhög. Másrészt viszont. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Mint írja. Ugyanakkor. Az a baj. Ő maga nem volt zsidó. amiért hagyjuk. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. mint az. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. 97 Stefan Haffner. antifasiszta újságíró. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. csakúgy. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Én mégis azt tartom. hogy nem tudunk. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. akivel beszéltem. mint Norvégiában. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Sok német. csak a felesége. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. -(58)- . Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. ha netán tudjuk. mivel annak bizonyságát láttuk benne. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. elképedt azon.

melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést.itthon és Amerikában egyaránt. III. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. végre pompás alkalmunk lesz rá. mint az indiai rádzsák körül. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. ami azután a bombázókra tekeredik. 20. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”.98 1941. Kérdés. s a szóbeszéd holmi új. de tetszetős érveket máris hallani. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. aminek használatát a brit légierő 1941. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ijesztő lenne. úgy hírlik. Greenwichre igen sok bomba hullott. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. de csak egy gépet lőttünk le. éppúgy. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. titkos fegyvert is rebesget. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . június 17-én jelentette be. Ez hát az európai nézőpont. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. minden előzetes propaganda nélkül. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ám a szokásos álszent. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. -(59)- . amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével.

csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.csapódott be. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. hogy megtartsák a búzát. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.-vel99 telefonáltam. mint azelőtt. amit küldünk.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. A németek ugyan engedik. ami megingatná a Pétain-kormányt.. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. ez akkor sem jó így a franciáknak. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Fölöttük tombolt a tűz. szakadt a víz a nyakukba. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Úgy tűnik. de senki sem mozdult. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. semmi jele annak. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. amit persze nem engedhetünk meg. A Greenwich templom lángokban állt. és társaik tényleg árulók. Bárcsak tudhatnánk. és kevesebb közéleti eseményt említek. Úgy tűnik. hogy ...: „Betört az ablak. avagy csak elképesztően ostobák. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. látom. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. majd nagy csörrenést hallottam. Visszalapozva e naplóban. az író nővére. És miközben mi mindent megteszünk. -(60)- . például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Én: „Mi volt az?” E.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. mondjuk. amikor E.

De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy igenis vannak. Még szerencse. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. kényszerítő intézkedések híján. Miként lehet ezt elfogadtatni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. akik Churchillért meghalnának. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Angliában. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . valahányszor azt látom. éppúgy élnek. mi a célja a háborúnak. elfogadjuk a háborút is. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Ha elfogadjuk az államot. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. 23. hisz ez idő szerint még az sem világos. nemigen számít. a légierős kadétok. ez pedig az éhínség. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. 1941. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Még ma sem képesek felfogni. Számomra nem volt újdonság. stb.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk.általában olyanok. III. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. a gazdagok pedig. mint eleddig. hogy gyermekei azért éheznek. s ha így teszünk. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. a Női Légierős Tartalékosok stb. akkor biztos. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. amit mi tényleg nem ismerünk itt. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. sokan ezt teszik . akik érzésem szerint nem valódi hívők.A legrosszabb még hátra van.

így aztán helyénvaló. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. Talán az a félelem diktálja mindezt. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. add. a keresztény meggyőződés azt tartja. és segíts. 1941. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . mert mi jobb emberek vagyunk. 24. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Persze az is lehet. mint a németek. Azért várjuk el. Egy szó sem esik arról. mint egy.az ezredzászlókat. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ha az emberek látnák. III. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. és jó útra térhessenek”. hogy megbánják gonosz tetteiket. Eddig úgy tudtam. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak.ami éppoly hatásos lehet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. -(62)- . hogy netán csökkenne a harci elszántság. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Holott bizonyos helyzetekben. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy Isten bennünket segítsen.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. úgymond. Az egész azon az elemi érzésen alapul. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy imádkozunk érte.

. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. Ám ennek nincs közvetlen. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. 7. így valószínű. hogy egy sikertelen megszállás 100. a műszaki leírások alapján. s így szükséges. hogy nincs az az erő. és ma jelentették be először hivatalosan. IV. bár ezt már akkor sejthettük. Tehát megoldódott a rejtély. Tegnap Belgrádot bombázták. hisz általános a vélekedés. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére.000 főnyi brit sereg állomásozik. bár Hitler még így is jól járna. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Azt hiszem.csatahajókat. Közben hallani. érzékelhető hatása. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. hogy Görögországban 150. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából.000 vagy akár 500. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. mikor kivonultak Bengáziból. mindenesetre nehéz nem észrevenni. mint akár több ezer légitámadás. hogy valamivel ellensúlyozzák. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Felteszem. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.. és legalább három hétig kitart. ez alighanem így is van. nincsenek például fegyvereink. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. 1941.000 ember életébe is kerülhet. Rajzok készülnek majd.

Persze. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.helyzet.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. (. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.... Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. A legjobb esetben talán még szűken vett. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Nem tudni. katonai szakíró.) Egyre kevesebb a munka. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. )Immár világos. Etiópiát mindenesetre elvesztették. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. ha az ember 2-3 évre előre gondol. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. -(64)- . most hirtelen rájönnének. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.elsüllyesztették a Zara. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.. A britek-minden veszteség nélkül . Mulatságos lenne. hogy beleszorítják őket a tengerbe. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Szinte látom. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.

hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. csak sajnálom. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára.O. Például az. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. 8. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Emlékszem. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. tényszerű ismertetőt. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. s ez rendre azt igazolta. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. de tudván. hogy nem volt annyi eszük. Állítólag Francis Beeding. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy pár napig nem is lehetett kapni). a regényíró állította össze. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. elszalasztották az esélyt. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. . of Information -(65)Tájékoztatási . s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. „hősies” stb.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.103 bestsellerét.I. pontos. Rosszabbat vártam. 1941. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. s igen nehezemre esett. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. IV. mint „dicső”. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. ez szeptember 7-én volt). Most olvastam épp az M. hogy ejtőernyők.

miután a németek láthatóan elálltak attól. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Kimentünk a tetőre. Hugh Slater.Ez volt Trafalgar. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. egyszer csak megszólalt: . hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Én mindenesetre nem így éreztem. Most jön Austerlitz.A kapitalizmusnak vége. egy darabig onnan néztük a tüzeket. -(66)- .Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. . Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. majd így szólt: . de az óriási tűz engem is megbabonázott. Rajtunk az ítélet. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. hogy győzelmet arat. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. lángol-e még. még ki is mentem megnézni. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. hogy felébresztettek a robbanások. de más fronton még várható. Később. azt mondtam Fyvelnek: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.Akárcsak Madrid. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. aki az ablakban ült. Aznap éjjel. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt.

106 Ma este igen rossz hír érkezett. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. legalább kettő jut minden századnak. IV. A tegnapi lapok megírták. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. A közlemény súlyát az mutatja. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Csak erről beszél mindenki. 11. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . hogy kivontuk csapatainkat. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak.gondolom. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. -(67)- . amikor rosszul áll a szénánk. 9. a Balkánról alig esik már szó.persze nem volt egy darab se -. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 1941. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. hogy egyáltalán kiadták. 1941. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. kapunk-e gépfegyvert. Hol van már az az idő. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. IV. A nagyokosok szerint ahelyett. és Görögországba küldtük őket. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Ez is igen baljós előjel. ha a görögöket cserbenhagyva. s amikor megkérdeztem. amíg lehetett. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó.

és megszilárdul a helyzet. most is zajlanak. IV. 13. amely még ezeknél is pesszimistább volt. se Líbiáról. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mint gondoltam. Akivel csak beszéltem. Nem hinném. mind lehetségesnek tartja.. amely alig különbet. Lehet. Az egyetlen. abbahagyom a naplóírást.se Görögországról. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . a köznapi ember számára kevésbé érthető. Úgy látszik. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. amelyekre számítottam. hogy még mindig érvényben van az utasítás. csak éppen nem adhatják tovább. de ez más lesz. mely igen sötét képet fest a jövőről.1941. azok a forradalmi változások. ami némi reményre jogosít. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. és a Sunday Express. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. vagy legalább egy részük. 1941. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla.. -(68)- . IV. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. azt látom. Semmi hír . csak sokkal lassabban. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál.. 12. Az a két újság. hogy a politikai helyzet javulni fog. Isten tudja. de mégis. francia hajókkal. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét..márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be.

míg december 4-én megérkezett az erősítés. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. D. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. de Tobruk kitartott.Olvasom a bejegyzést.. Connolly mondta egyszer. Azt hiszem. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. amit a reklámokról írtam. bár ezt Kairóban107 még tagadják. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. hogy létszámuk aránylag csekély. micsoda szedett-vedelt társaság ez. mint a középosztálybeliek. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. aki jól ismeri Dél-Afrikát. arra számítva. csak éppen a tempóját nem. az utóbbi a valószínűbb. Mindjárt feltűnik. 1941. Megrázó hírek. és elvágták a tobruki angol csapatokat. nem tűntek el. 14. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. döbbenten láttam. -(69)12-én hamar akció végül . s az is erősen hihetőnek látszik. mások azt állítják. de már sokkal kevesebb van belőlük. IV. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Persze. Nagyon igaz. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról.

hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó.Jaj. igen nehéz elképzelni. tudja. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. IV. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. és mivel kissé késtem. mi is történik. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. hanem azért. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. anélkül. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak.úgy tartja. melyben az oroszok megígérik. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. 15. éppúgy. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt.persze csak fokozatosan. drága uram. hogy kivonulnak Kínából . Ha nem így lenne. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Mindez akkor. 1941. Görögországról semmi hír. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . akkor máris megérte. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le.. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. ha én nem kérem. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mit mondtak be korábban. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. A másik pultnál meg szól a gramofon. nem figyel rá senki. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. hogy beismernék. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. . leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. megkérdeztem a tulajdonosnőt.

és miután hallottam a hírt. Igaz. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát.is 108 „Mondja csak. Barnsleyben voltam éppen. betértem egy kocsmába. ez képtelenség..Én még csak le se hunytam a szemem! .vidéket. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. IV. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Az ember már-már úgy érzi. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. . 17.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. francia) . Egy másik a St.. és a mentők is ott várakoztak. Emlékszem. 1941. -(71)- . Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.bizonygatja mindenki. 1941. Persze. Ma reggel.. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. A szombat éjjeli „blitz” még ide . de azért E. és E. Ez volt az egyetlen reakció. aki rendesen tudott volna aludni. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.70 km távolságra! . és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. IV. Persze.” (Parlez vous. John’s Wood-i temetőt találta el. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.. többeknek megjegyezve. Az utcát mindenesetre lezárták. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 22. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Két-három napja újra Wallingtonban. amitől már régóta tartok. Senkivel sem beszéltem. is ugyanezt mondja. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. hogy egyszer bekövetkezik.

A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. nem így lesz -. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. fanina felé. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mint a kéve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Churchill a minap azt mondta. rádiójegyzetemet stb. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. -(72)- . ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. hogy 109 Orwell gyanúja. hogy a németek nem hullanak úgy. is beleértve. Még nem tudni. vajon azt teszik-e.. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Churchill kezd úgy beszélni. Athéntől kissé északra.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. minden bizonnyal hamarosan várható. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. stb. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve.” Kíváncsi vagyok. Ha az újságok híradásai igazak. minden még ezután megírandó cikkemet. amit kell. Olyan ez. Gibraltár megtámadása. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. mi pedig lekaszáljuk őket. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Engem legfőképp az zavar. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy sikerül majd.elhallatszott. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Amióta itt vagyunk. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb.. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. megalapozott volt. Furcsa lenne.

110 Mindaddig. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. -(73)- . s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hogy ellenállnak-e a németeknek . Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hány emberünk van ott. és így tovább. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.1%-a Ausztráliából és 19. 25. 23.8%-a származott az Egyesült Királyságból. milyen hadállásokban. Eszerint az elesettek 55. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.55% . 24.mindez még hasznos is lehet. hogy mennyire tudják tartani magukat. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.1% Új-Zélandból. 1941. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy a görög hadsereg.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.Ausztrália: 13. 1941. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. A Daily Express burkoltan arra célozgat. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.a hülyébbnél elháríthatnád. IV.ÚjZéland: 13. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. IV. hogy ne álljanak ellen.55%. Különben sejtelmünk sincs. a görögök visszavonulóban vannak. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Mindössze annyit lehet tudni. Az oroszoknak dönteniük kell.

ami tényleg magával ragadta az embereket. avagy tétlenül elnézik. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. Milyen kár. hogy nem képes. de bármelyiket választják is. IV. Tegnap eljött hozzánk egy ember. 1941. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak kutyaeledelnek.111 Gondolom. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. IV. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. körülbelül 30. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 28. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. V. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. bár azt hiszem. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. vagy esetleg a harmadik. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. nem akar. C. -(74)- . mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 2. most mindenféle hússal üzletel. 1941. mert nem volt mivel etetni őket. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre.. 25.az ára -. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.

mindenféle volt közöttük. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. és hét-nyolcezren estek fogságba . Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. ügyvéd.000 embert. úgy látszik. valójában 55.. Mint mondja. V.112 Azt mondják. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. aztán egyszer csak halljuk. 8. 113 Sir Percy Spender (1897-1985.000 körül. miután bejelentették.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban.. mert folyton csak fegyvertokokat szab. A hajókról nem esett említés. amiben mindent odaígérünk nekik.000 ember.tisztes ábrázatú. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. Persze az is lehet. A veszteség állítólag 3. majd elnöke lett. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. politikus. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. Hátrahagyták összes tankjukat. s úgy hagyjuk el a porondot. az is ugyanúgy készül.000-re teszik. 3. újabban az egész cég erre állt át. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. mint a bútorhuzat. az ausztrál kormány egyik minisztere. nyilvánosan kijelentette. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Mesélte. mint az íj és a nyílvessző”.ez egybevág a német hadijelentésekkel. Spender113. -(75)- . Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. Katasztrofális. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. ahogy a tűpárnát tartotta. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. mivel úgyis megegyeztünk. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. de ez számunkra nem gond. 1941. hogy kevesebb katonánk volt ott. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 járművet vesztettünk. gondolom. felszerelésük jó részét és 12. mint arról korábban tájékoztattak. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.

mert hiányzik az akarat. Érdekes. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . ám biztosan valami rosszat jelez. pusztán azért. Valahányszor csak elképzelem. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. V. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. amiben igazán hiszünk. ha csak a puszta harcról van szó. csak annyi bizonyos. 6. apa. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. a kicsik sorban fekszenek. ami nem túl jó jel. anya. akár a nyulak. folyton az az érzésem. A semleges államok megtámadását illető aggályok . hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. mit fognak tenni. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. s menten elgyámoltalanodunk. Békésen alszik mindenki -(76)- . Főleg a fiatal házasok ilyenek. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. hogy balul üt ki. Ha olyan ügyért harcolunk. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Iránban mozgósítás van. meglepő látvány tárul a szeme elé. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.csupán azt jelzik. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Előre látható. Sosem tudni előre. nincsenek fenntartásaink. Itt-ott nagyobb családokat is látni. gyerekek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. A tiszta.és azt hiszem. A törökök felajánlották. 1941.

Lefelé menet közölték velünk. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. ez az első eset. V. de úgy tűnt. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. kintről valaki kiabált. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Felkapaszkodva a tetőre. Immár bizonyos. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy épp benne voltam egy házban. Az elmúlt napok legfontosabb híre . 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. ez az első diplomáciai lépés. Nyilvánvaló. 1941-ben leváltották. tőlünk nyugatra. az egyik. hogy az oroszok bejelentették. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Az éjjel komoly légitámadás volt. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. E. Az ablakok épen maradtak.az erős lámpafényben . valami raktárépület lehetett. mintha viaszbábuk lennének. égre szökő lángokkal. kiváltképp nagy volt. melynek üzenete nem egyéb. meredek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. Gondolom. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy mindez német nyomásra történt. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. -(77)- . A füst csak igen lassan oszlott el.a kicsik hanyatt fekve. amikor találat érte. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. s a szobában sem keletkezett kár. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. külügyi népbiztos. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. 1941. hogy a mi házunkat találták el. de megmaradt alelnöknek.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. felkelt és kinézett az ablakon. netán mindkettő ellen. 11. 114 Vjacseszlav Molotov.

sebtében összeszedtünk néhány dolgot. mire ő visszakérdezett: . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. -(78)- . hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. hogy menjünk ki. hogy a folyosón nem lehetett látni. akik teával kínáltak. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. milyen sötét lett az arca. csupa korom vagyok én is. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Ilyenkor az ember azt viszi magával.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy tényleg ég a ház. Később kiderült. és talán nem lesz módunk visszajönni. amit a legfontosabbnak tart. Magunkra kaptuk a ruháinkat. amint kiabál valaki: . Hallottuk. Később megjegyeztem E.Igen.nek.-ékhez. Elmentünk D. amit hónapok óta őrizgettünk.Talán azt hiszed. s én csak utólag döbbentem rá. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. s láttam. és a bent lévő autók kiégtek. gondolván.

1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 13. Utóbb többször is felmerült. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Spanyolország. a Führer helyettese. továbbá mindazon térségek neveit. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Még csak ötletem sincs. Szíria. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Franco . 1941. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Rashid Ali117. és Rashid Ali 1941. iraki nácibarát miniszter. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. remélve. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült.1941. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Churchill nem akart tárgyalni vele. Irak. Hitler közeli barátja. Csak azt tudom. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. május 30-án Iránba menekült. Egy hónappal később rövid harc. bejelentvén hogy Hess megőrült. Darlan116 Sztálin. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Alfred Hornként mutatkozott be. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Az egész ügy merő rejtély. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942).mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. V. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. aki 1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni.

Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. hadihajók stb. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Úgy tűnik. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt.és fegyverhiány (repülők. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. mikor Franciaország a háborúból kilépett. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ember. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. már akkor. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. mi biztosan el is toljuk. a lakosság fele pedig éhezni fog. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Az egész világ ellenünk van. hogy ez történik majd. Az ember kezdi azt hinni. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. hogy ez már-már törvényszerű. a Kanári-szigeteket. ha kiderül. -(80)- . talán még Amerika is. legalábbis szerinte . hogy nem fog sikerülni. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. lesz titkosrendőrség. Persze. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. vannak még emberek. Ezzel szemben a valóság az. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. a Kanári-szigetek. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hogy mindent veszni hagyunk. Szíria. nincs esély arra. Tanger. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. amikor még megtehettük volna. amikor nem vettük be Dakart.könnyedén be lehetett volna keríteni.) miatt Dakar.tolni. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Tangert és Szíriát akkor.

légvédelmük szintén gyenge volt. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 24. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Három csatahajó. (Liddell Hart szerint összesen 28. 21. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. V. és milyen a fegyverzetük. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A brit -(81)- . V. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Irakról semmi hír. V. így azt. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. egy repülőgép-anyahajó. Ezt az arcátlan. Úgy tűnik. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.540 ausztrál. hogy így van. még úgy is.1941. ha Kréta csakugyan próba. szervezetlenek voltak. 25.700 új-zélandi és 6. 1941. mint Angliában. 10. Lehet. 7.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Ha csak 10-20.300 görög. 1941. hét cirkáló. csak végre ismernénk az alap tényeket.600 brit. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. A német légitámadás május 20-án indult. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 17. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Mindenki Krétára figyel. Szíriáról. majd ejtőernyősöket vetettek be. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. új-zélandi és ausztrál. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Darlan nyilatkozott. és majdnem ugyanannyi görög volt.960 brit. Valaki megsúgta. hogy hány ember védi is a szigetet.

Kivonulunk Krétáról. 1. bár rideg. 122 A 42. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.500 Krétán szolgáló katonából 16.000 görög volt. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. 1941. -(82)- . hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. Az. 1941. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. V. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. annak tagadása. és csak utána az etiópot.bár még jobb lenne azt hallani. ebből 2. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Arra sincs magyarázat. hogy hányról is van szó. VI. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.500-at mentettek ki. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. 31.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. a mentegetőzés. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.olvasni. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. 13. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. A brit csapatok Bagdadban vannak . és 14 gép védte Szuezt. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

márpedig ennek semmi jele. tank és repülőgép. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. S mindez teljesen hiába. 124 Szíriába. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy Kréta kiürítése megtörtént. A teljes veszteség várhatóan 10.996 új-zélandi). 20.000 brit tengerész esett áldozatul. Ebből nyilvánvaló. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Összességében a szövetségesek 16.200 brit. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.000 embert kellett elszállítani. VI. aminek vagy 2. Student tábornoknak. abból legalább kiderülne. azt mondják.714 halott és 2. Szíriára.. Hitler eleinte habozott.000 ember.. Most. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Ma reggel jött a hír. 3. valamint a Greyhound. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.500 sebesült. mint azt a sajtóval tudatták. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A német veszteség: 3.583 embert vesztettek (ebből 8.376 ausztrál és 2. 1941. hogy semmi értelme Ciprust védeni. számos légvédelmi ágyú. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Pár nap 123 A Calcutta. -(83)- . hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. A britek arra számítottak. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Fiji és Gloucester cirkálókat. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. 3. Hereward. Miként K. hány kereskedelmi hajó. A híradás nem felelt meg a valóságnak.

ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. úgy lehet. hogy talán az egész manőver nem más. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. 8. ha csak elkerülheti. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. VI. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. nem fog háborúba keveredni a németekkel. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. amelyről. 1941. mint puszta blöff.múlva már nyilván késő lenne. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. történetesen az Anglia elleni invázióról. -(84)- . 14. A közeljövőben. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 125 Stafford Cripps. 1941. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. VI. úgy tűnik. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. s eddig még senkivel se futottam össze. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza.

hogy ez „jól jön nekünk” . amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni.ámbár azt hiszem.persze csak akkor. Íme. -(85)- . és ezzel.126 1941. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Nyilvánvaló. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Napok óta rendkívüli a hőség. Mindez nyilvánvalóan jelzi. VI.1941. Rendkívül izgatott mindenki. 19. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. 20. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. ha nem is tudják megállítani. s megállítottak három finn hajót is. hatalmas közönség előtt. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. 1941. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. VI. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. ha az oroszok komolyan ellenállnak. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Általános a vélekedés. ez a jutalom. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. VI. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. 22. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Az jutott eszembe.

A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. Churchill. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. 1941. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A legrosszabb az az egészben. sőt magukat az oroszokat is. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. a légierő és a flotta legénységét. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. akik nem bánnák. bár lesz annyi eszük. bár igen meggyőzően hangoztatta. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. VI. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. Mit gondolnak vajon ezek. mint a baloldali pártokat. ha nem lennének biztosak benne.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. amíg leszámolnak Angliával.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy gyorsan véghez tudják vinni.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. miként hatna. úgy találtam. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. ma igen jó beszédet mondott. úgy vélem. csak úgy. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy őszintén ajánlja a segítséget. 23. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. Persze akadnak néhányan .

az esetben érdekük. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Meglátja. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Három éve még az évi 1. s újra támogatják a nácikat. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. mint az első háborúban. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. hogy ennek maga Sztálin a feje. és ne folyjék ellene belső aknamunka. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. mi több. úgy hiszem. Orvos (külföldi. Egykettőre hazavágják a nácikat. Persze nyomban hangot váltanak majd. a kommunisták. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Tíz -(87)- . az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. elfogadnák Hitlert vezérüknek. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. éppúgy összerogynak majd. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal.000 font jövedelemből élők. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Azon múlik minden. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Kétségtelen.

Már egy hét múlt el. itt most nem állnak fenn. hogy szamovárt áruljon.. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. többféle magyarázata is lehet. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. 1941. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Akárcsak az emigráns fehérek. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Állítólag túlszárnyalták Minszket. E szerint bevették Lemberget.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. hogy a németek azért kiváló katonák. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Mindenki arról élcelődik. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . -(88)- . ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. (. Nem tudni. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Az esetben. ereszd meg” -. Hisz azok a politikai viszonyok. VI. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.még ha lesz is némi „húzd meg. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. 30.

-(89)- . 1941. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Churchill beszédének méltó párja. melyben egyértelművé tette. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. A felek vállalták. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. amelynek nincs angol megfelelője. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. legalábbis e pillanatban. s mint ilyen. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. jóllehet formális szövetség még nem létezik. VII. 3.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. szögesen ellentmond mindannak. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Sztálin rádióbeszéde nem más. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. mint az a tény. kvázi szövetségesnek tekintve őket128.

lám. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. és azt sem tudni. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- .oldalunkra. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Ha most. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. s arra sem utal semmi. s ettől. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. 1941. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Több lap is türelmetlen. de ha semmivel nem próbálkoznak. amíg be nem bizonyosodik. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. ha majd netán ők is átállnak végül. VII. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Azt aligha hiszem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. mire is használnák e tankokat. hiszen őt úgymond a „lélek”. Nem tudom. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Ha a németek helyzete megengedné. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. 6. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. legalábbis Angliából nem. a belső meggyőződés hajtja. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. nem indítunk szárazföldi támadást. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért.

A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy az belépett a háborúba. hogy az a „semlegesség”. -(91)- . A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Ha ez tényleg mérvadó. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. ám azt nem tudni. Végignéztem a katolikus lapokat. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. jelentése: igazság. Nyilvánvalóan az az „irány”. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Az oroszok azt állítják. Kíváncsian várom.számíthatunk rájuk. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. visszatértekor meglepve konstatálta. ahol kommunisták üléseztek. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. és alighanem ez a jövőben sem várható. mégis hasonlóan ír. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. úgy tűnik. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Az az anekdota járja. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. A németek már átkeltek a Pruton. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. nyíltan szimpatizál a nácikkal. most. Néhány ír katolikus lap mostanra. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy a németek vesztesége már 700.mindezt két héttel azután. megtiltván számukra. ha a német támadást netán már visszaverték. A frontokról sincsenek megbízható hírek.000 emberre rúg. vajon elérték-e már a Beresinát. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. egyikük. hogy lássam. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. és a Truth129 néhány példányát is.

-(92)- . Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ezért itt be is zárom e naplót.bár azért összeomlani sem fog. mára véget ért. Már csak egy hónapunk van arra. amely Dunkerque-kel kezdődött. Az a félforradalmi időszak. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Úgy sejtem.1941. de ezek egyre gyengülnek. hogy belefogjunk valami európai akcióba. 28. mint amit elszenvedett. miként azt terveztem. az irániak már menekülnek. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. VIII. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. hogy bármit is terveznének. egy új korszak kezdetéhez érve. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A keleti front. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. de nem hiszem. Ugyanakkor semmi jele.

hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Akik netán tudják. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. rész 1942. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. -(93)- . 14. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. E percben az is nagy talány. mint a sír. akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Gyakran hallani a megjegyzést. Így például. III. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy csak azért küldték el. Kósza találgatásokat hallani minden felől. azok is hallgatnak róla. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. de alighanem már elment.II. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Sokan azt gyanítják. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. miután a háború új szakaszába ért. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Azt.

] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. maradok. különben valószínűleg nem. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mivel nem látom be. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. bár annyi azért igaznak tűnik. bár nem tagja a pártnak). hogy Beaverbrook távozik. mint mí az angliai csatában . és csupa haszontalan. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket.még ez évben különbékét köt. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. [Azt hiszem. de azért még nem dőlt el semmi. -(94)- . [Másfelől viszont vannak. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. egy balti orosz. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. hogy az esetben.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke.a teljes vereség ugyan elmaradt. miként is tudnának akár a németek. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. egy kompromisszumos békekötés reményében. majd közellátási miniszter. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. akik úgy vélik (például Abrams. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél.

ha az ember történetesen igazat mond. A propaganda merő hazugság. március 11-én terjeszteni kezdtem. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. hogy azt korábban el se hitte volna. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. 1942.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. mert a japánok félnek az oroszoktól. -(95)- . hogy így lenne. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. akkor „mi már előre megmondtuk”.. akkor mi. sajnos. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. úgy látszik. s az ember olyan dörzsöltté válik. nem. kíváncsi vagyok. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot.. mennyire hatékony a suttogó propaganda. még akkor is. mit teszünk és főként. ha legalább tudjuk. nyitva a bejárat. nem lehet tesztelni.katonainál is kiábrándítóbb. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. b) Ha az oroszok támadnak először. azt mondhatjuk. 1942. hogy csak azért nem. úgy tehetünk. május 30. Mégis úgy vélem.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mindez mit se számít. Persze én sem hiszem. mikor ér hozzám vissza. hogy miért. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben.

1942. amíg a légiriadót le nem fújják. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. s nyilván így van ezzel mindenki. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. A termelés akadozik. III. Azt mondja. 22. de nem követte se bombázás. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Empson mondja. 1942. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. később munkáspárti képviselő. 15. se légvédelmi tűz. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. aki most tért vissza Amerikából. a britellenesség százféleképp virít. mivel Harold 133 William Hickey. III. baloldali politikus. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg csak lehet. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. és még csak utalást sem teszünk rá. -(96)- . Eddig még nem jöttek rá. Orwell későbbi.

A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. 1941-ben Mexikóban telepedett le. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. óva intve mindenkit. örökbefogadás útján lett francia.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. 135 New British Broadcasting Station . hiszen az emberek jó része tudatlan. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. újságíró. akik 134 Harold Nicholson. 137 Victor Serge (1890-1947). szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. ugyanakkor a BBC felkért. életrajzíró.angol nyelvű német propagandaadó. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. majd Leningrádba ment. Az októberi forradalom után Moszkvába. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. kritikus. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. parlamenti képviselő. később Berlinben indított lapot. Alfred Duff-Cooper. mindez ijesztően hatékony. egyenjogúságot a kaffereknek. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. -(97)- . részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. diplomata. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. mivel legalább tudatosan az. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. író. életrajzíró.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából).

az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy Oroszország különbékét akar. vagy legalábbis azok egy részét. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. mert erkölcsileg viszolyogtató. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mindenütt legyőzték a fasiszták.] -(98)- . mind egy kedvezőbb békealkura. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Általános a gyanú. kiutasításukat követelve. ehelyett inkább dél felé.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.Franciaországból érkeztek. Mindez jórészt azért van így. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. de nem folytatná a támadást. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Az egyik lehetséges fejlemény. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mint a franciaországi hadjárat idején . mert folyton újságot olvasok. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Ugyanaz az ócska taktika. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha itt új kormány állna fel. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Nem is annyira azért. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Nekem úgy tűnik. Így aztán mi. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. [Csupán akkor lenne esélye. márpedig a Kominternt eddig mindig. meg kell támadnunk Európát.nincs semmi hír. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Mindez persze. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Én mégis azt hiszem.

Shelvankar. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Egy megrögzött ellenségünk. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. 139 Közkedvelt baloldali lap. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről.S. valahogy kiszimatolták. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt.S. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . úgy tűnik. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. 141 Herbert Morrison. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. III. Állítólag holnap kiderül végre. 1942. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyek szintén a Daily 138 Dr. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. 140 Aqneurin Bevan. Krishna S. valamennyi hihető. ez idő tájt brit belügyminiszter. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. munkáspárti képviselő. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. K. világháború idején írt. A leginkább elterjedt változat az volt. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 27. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. melyeket az 1.

A ember már-már [H. Mindenki azt jósolja. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ezt a vádat utóbb visszavonta. -(100)- . ha két szocialista esik egymásnak. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.a konzervatívok nem kis mulatságára. Tom Jonesnak. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. aki azt Sir Jas. igaz. aligha vettek volna tudomást róla. Erről feljegyzést küldtem Dr. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. miután a Horizonban megjelent „Wells. és további egy órába telt. a az krókuszok. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. hogy három hónap se telik bele. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. 144 A vita Orwelltől indult. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. G. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Azt hiszem. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Hitler és a Világállam” című írása. és visszatér az újságíráshoz. Cassandra142 bejelentette. szétosztani a muníciót. A késlekedés fő oka az volt. Griggnek143 továbbította. káros hatással volt a brit közvéleményre. vagy ha mégis. ám azt mindig is élvezik.Mirrorban jelentek meg . hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni.

noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Rossz jel ugyan. s megkért. [Akárhogy is.Tokióval. akik nem harcolnak. az üvöltés. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.eggyel sem. már csak a közvélemény nyomására is. a szövetségesek közül . amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. aki úgy véli. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.. s úgy látom. „eszi . az igaz -(101)- . hogy nem mi. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. a katonák mocskolódnak. „(. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. remélem. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.] 1942.) Minden harcolnak. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.ha jól tudom . az indiaiak sem örülnek neki. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. az háborúban újságírók így van. 1. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Azt hiszem.] Akad persze. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. IV. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.nem eszi” ajánlatától. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. hogy a hadipropaganda.

hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. 94-96. hogy sokan szentként tisztelik. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. nem egészen öt évvel azután. 1999. ha a németek megtámadnák. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. augusztus 19-én. Ha majd eljön egy újabb háború. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. az esetben. Cartaphilus. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. harcias britellenes indiai nacionalista. Azt hiszem. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy a hír nem igaz.] Lehetetlen megállapítani. Arra biztatta az indiaiakat. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. itt vagyok a BBC-ben.] Nem tudom. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy e sorokat leírtam. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.hazafiak pedig. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945).: Betlen János és Tóth László. Jó jelnek veszi mindenki. IV. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. -(102)- . hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy mi a tét ebben a játszmában. Ellenfelei úgy tartják.”145 S lám. s annyi igaz is. 145 Hódolat Katalóniának. o. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Ford. 1942. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Mármár vigasztaló a gondolat. minthogy hiába remélte. 3. messze elkerülik a lövészárkokat. majd üdvözlő táviratot. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Gandhi készakarva keveri a bajt. amikor kiderült. és sikertelenül vezette a britek ellen.

hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. kiváltképp a kommunisták között. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. mindezzel Anand is egyetértett. Egyszerűen elképesztő. s elég balga ahhoz. nemigen tudja azt elképzelni. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Mondtam is A. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. folyvást arról lármáznak. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. író. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. ügyvéd. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. újságíró. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. [Már csak mennyiben az a kérdés. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. így szólt: . indiai államférfi. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével.-nak. a fájdalommentes mártíromsághoz. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. igehirdető és propagandista.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy nem számít a függetlenségre. -(103)- . s hogy voltaképp nem is akarja.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy azt higgye. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. 148 Krishna Menon (1897-1974). mire A. George. aki ez idő szerint Angliában élt. Megjegyeztem. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Legnagyobb ámulatomra.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mert ha megengednék maguknak. hogy 1940 táján. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Persze. -(107)- . [E. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. A hatás inkább lélektani. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. mondja. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. felszínes Amerika-ellenességre is. 19. az író nővére. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Eileen Blair. ha mindkét fél megerősíti. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. egy indiainak ezt kell mondania. hogy „persze.] Mind több szó esik egy európai invázióról. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy mindenki hazudik. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Útban visszafelé több gép megsérült. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mire Pritt közölte velük. 1942. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mikor ez ellen E. s igen meglepődött. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. no meg azért is. Most már csakugyan azt kell hinnem. Fyvel meséli.áll a nálunk dívó. Ekként még az sem okvetlen igaz. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. tényleg készül valami. IV. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hisz 153 1942. Tokiót bombázzák. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mintsem hadászati jelentőségű volt. tiltakozott. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mintha mi sem volna természetesebb.

hogy különbékét kössenek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. mely javíthatna helyzetünkön . annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. 25.aligha kockáztatnák meg. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. másrészt. valamint Spanyolország megszállása -. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. ahol internálták őket. -(108)- . 1942. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Csak kevesen érik fel ésszel.] Ami pedig a második feltevést illeti. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. akkor nincs többé indok. [Ha ez így van. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. IV. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. amiért derekasan küzdöttünk. sokan úgy beszélnek. hogy ekkora bakot lőjenek. Mégis meglep.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. lásd Amerikát. hiszen e tranzakciót korábban leállították. az a két józan és gyakorlatias lépés. Ugyanakkor. hogy a hála politikai fogalom. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. akkor ez valami új fejlemény.

mint bármely más irányba. ám azért ez sem lehetetlen. mindenesetre arra vall. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. teljesen alaptalan. -(109)- . jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. Indiában. az máris sokat elárulna arról. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Bósz Japán területen van. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Németországban viszont. kormány bejelentette. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. felségterületen tartózkodik. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 7. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy támogassák.Amit tudni lehet: 1. mintha Berlinben volna. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. ahol 1943. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. mire ez a nagy felhajtás. majd onnan dekódolva sugározták. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Az olasz rádió bemondta. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Afganisztánon át. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy úgy tüntessék fel. 2. A vichyi közlemény. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. 6. de elhárították. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. megsúgták-e ezt nekünk is. 5. hogy ha az oroszok átengedték. február 8-ig tartózkodott. 4. hogy a vichyi körök is úgy vélik.

Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. avagy bátorítás az oroszoknak. 1942. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Annál pompásabb alkalom. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. mint rendesen. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. melyek mostanában hülyébbek. hogy azután gúnyolódhassanak. valószínű. [Semmi hír. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. IV. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . mikor az mégsem indul meg. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. hogy nem hagyjuk őket a pácban. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Hónapok semmitmondóak alapok.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. 27. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde.

akikkel nem értünk egyet. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. ha tényleg senki nem veszi be őket. mindenki egyforma. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. s a szellemi tisztesség. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Ugyanígy -(111)- . hol elzárva. kiváltképp azok. akiknek határozott véleményük van. és mitse törődik azokkal. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. váltig az a benyomásom. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát.hol megnyitva. Fuldoklunk a mocsokban. még akkor sem. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. ahogy a részvétet adagolják . így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Ha szót váltok valakivel. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. hogy becsapták. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. de az igazat megvallva. Bátran lehet hazudozni. [A legtöbb balos. A legmegdöbbentőbb mégis az.” Az ember azt hinné. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. mi több. pusztán a politikai célszerűség alapján.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. csillagászati árak fejében. akár egy csapot -. a hallgató is könnyen ráébred. Ez leginkább akkor tűnik fel. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Mindenki becstelen. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. és csak a saját érdekeit nézi. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha pedig ez mégsem történik meg. Mindenki folyvást ítélkezik. vagy az írását olvasom. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha olyanokkal állunk szóba. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Cukrot már alig lehet kapni.

hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hogy telt ház van. szitkozódnak. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Cripps beszédét leszámítva. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. alighanem nagyon is sokan vannak. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mindegyre az jutott eszembe. miközben a képviselők felsorakoznak. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. 29.] Avagy tényleg nem akad senki. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. Most a felsőházban gyűlnek össze. IV. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. hanem arra. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos.viselkedtek azok.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. csak épp nem hallani a hangjukat. hogy csak mintegy 250-en voltak . hogy megtöltsék az üléstermet.esküdni mernék. akik 1941.még így is elegen. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . elég gyengécske műsor volt. hogy ez valaha mind plüss volt. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. 1942. Tegnap elmentem az alsóházba. -(112)- . de megszámolva a képviselőket kiderült. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.

157 Az a hír járta. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. hogy részben tényleg így történt. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. hogy 1941. mikor néhány hete megjött az utasítás . 1643-ban -(113)- . mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Annál inkább elkedvetlenedtem. nyomban megírtam. mi készül”. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Amennyire megítélhetem.1942. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. V. mint a szíriaiakat157. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. egyikük igazi keménykalapot viselt. mint egy újabb imperialista hódításról. [Sok a találgatás. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket.alighanem a külügyminisztériumból -.] Mihelyt kiderült. még az is lehet. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. 6. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.

író. egy rombolót. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. újságíró.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Mindenesetre abból. elérik céljaikat. egy romboló. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.-a között zajlott. 160 Frederic Warburg. 8. -(114)- . hogy ő lett volna. olyan elképesztően nagy számokkal. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. Szerintem ez kacsa. de nem hinném.] 1942. rádiós személyiség. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. W. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. több mint 80 repülőgép és legalább 1.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. kinek higgyen. 1648-ban csatában esett el. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna.Frank Owenre159 tippelnek. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.000 ember. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy úgy látják. 74 repülőgépet és 543 embert. arra következtetek. hogy az ember nem tudja. 159 Frank Owen (1905-1979). V.

hogy találkozzék vele. csak az tudja igazán. s mégis.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Szerdán találkoztam Cripps-szel. hogy mennyire igaz ma is. hogy Bósz német területen van.] 1942. már azt is tudják. ez volt az első alkalom. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. mint gondoltam volna. hogy ő volt. A falakon régi metszetek. és „reszkettek az előszobában”. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. Felteszem. mint a „minden követ megmozgat”. „sötét alaknak” -(115)indul a német . hogy mi a véleménye Bószról. hogy az emberek pártfogójukra vártak. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. ám én fenntartom. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Kérdésemre. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. az „előszobai reszketés”. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. V. 11. Bár az orra kissé túl borvirágos. 15.1942. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. aki közel jut a politikához. 30. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. századi életrajzokban olvashatunk arról.] Cripps biztos benne. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Wintringham ugyan tagadja. akit igen jól ismert. 18. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy érdemben beszélhettem vele. V. V. 1942. a japán kormány úgy döntött. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. mi több. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy ő írta volna e cikket. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.

Állítólag Molotov nemcsak. Bár így lenne. V. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. -(116)- . Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. amit mond. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Cripps vitatta ezt. vagy sötéten borúlátó. mivel sehol nem történik semmi. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. V. hasznos lehet számára. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. V. úgy ez váratlan ajándék. 1942. Cripps csupán annyit mondott. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. május 26-án írták alá. amiről úgy véli. csak az orosz fronton. Molotov állítólag Londonban van. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Nyilván az jönne ki belőle. Bármit megtenne. és folyvást valami küszöbönálló. Megjegyzésemre. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. 1942. összevetve egymással őket. hogy Londonban van. akár orosz.nevezte. akár német forrásból származnak is. Ha igaz. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. 22. világrengető eseményben hisz. hogy miről is írjak.162 A hír persze Warburgtól származik. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. 21. ami még csak ezután fog felpuffadni. aki felváltva túlzón optimista. Jól jönne most egy hét szabadság. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. 19. Képtelenség! 1942.

az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. amivel nap mint nap elárasztanak. akinek olyan az arca. se pedig beosztottaikra. ami nem más. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. akár egy -(117)- . 30.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. mint a rábízott legénység kiképzése. 27.” Ezt lehozták a lapokban. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hétfő. hogy ma senki sem teheti meg. 1942.végeztek. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. erősen sárgás bőrű. hogy tényleges dolgával foglakozna. . még a rádióban is beolvasták. V. mi több. 1942. hogy mindez önökre nem vonatkozik. tegyenek arról. gondoskodni fogok arról. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. de kérem. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. de a legfontosabb tanulság mégis az. V.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. idősebb japán férfit.

ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. L. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. s egyben összegyűjteni. s most csupán azzal van elfoglalva.béketűrően szenvedő majomé. az Astor család. jobboldali újságíró. Azt mondja. aki ellenezte. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Az egész képtelen manővernek tűnik. mára elfeledte az egészet. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Úgy véli. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Garvin. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. rendkívül intelligens a maga módján. hogy a rendőr azért kíséri-e. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. ebből következik Churchill-(118)- . forradalmi értelmet is adni. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. főleg Lady Astor. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. annak oroszbarátsága miatt. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. valós alapja van a dolognak. ami számára értékes. vagy inkább. Állítólag csak azért. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Épp csak azt nem tudni. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. és úgy véli. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. a lap tulajdonosával. minden. Warburg. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. tudatosan venne részt ilyesmiben. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Alighanem a követség munkatársa. Természetesen oroszellenesek. elvész.165 163 J. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. mintha ő lenne a csali. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek.

mely újabban „a királynál is királypártibb”. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. gyötört. 166 Desmond Hawkins. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a francia haditengerészet főparancsnoka. 167 Francois Darlan tengernagy. A háború sötét Poklába vont. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Ezzel egyetértek. ellenességük is. a láb. Azt is hozzátette. a kedves. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Volt egy időszak. „ha tudna járni”. szabadúszó újságíró. És fogtad őt. a Labour’s Northern Voice-ot is. hanem a szakszervezet hetilapját. Darlan167 admirális érdemeit. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. mivel azt hittem. A szív. gyönge lányt. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. már ami a szovjet szövetséget illeti. mint ismert antifasisztát. szerinte még az sem kizárt. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. amikor csakugyan arra készültek. Már fáj minden tagunk. a kéz. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. hogy sült halat vett. -(119)- . s a lélek jajgat és sikolt. Megzaklatott.

. magad Kezével jobban vérzed. hogy tárgyaljon a szerződésről. Hogy meg ne illethesse más. Feltűnően kevés az autó is. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- .169 1942. szelíd ma is. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Különben furcsa. Az újságok még a nevét sem említik. Még mindig Molotovról szól a fáma. nézegetik a galagonyabokrokat. 6. 4. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ember.) Állítólag itt járt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. VI. Úgy látszik. azt. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. lebzselnek a parkokban. Ó. Ennyi. ím a sárba húztad őt. ki szép. majd hazatért. Nincs rohanás. oldja. hazád. benzint még feketén is nehéz szerezni.. kinek haját A szél bogozza. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. őt. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Ne tiltakozz. (.nézd. hogy milyen normális minden. Nagy a forróság. Mert azt kívánta durva háborúd. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Csak itt-ott látni egyet. ember.A rózsaarcút. Eisenhower 1942. tennen magad Csak őt imádtad. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. VI. alig látni egyenruhát. teljesen békés. 1942. tolják a babakocsit. aki A kedvesed. ocsmány zűrzavar Királya . szennyezed.

baloldali újságíró. Úgy tűnik. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan.Berlinbe. és így tovább . nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. az is csak Észak-Afrikában. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. november 8-án nyílt. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy nyissák meg. miután egy éve maga is azt követeli. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Kingsley Martin171. -(121)- . a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.mindezt épp ő mondja. Hazugságok hálójában élünk. most egyszerre visszariadt tőle. újabb front csupán 1942.Hová utazol? . hogy már döntés született az invázióról. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. akik a vonaton találkoznak: . mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. A BBC megbízhatatlannak tartotta.lehetőségéről. 7. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. VI. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. aki a háború kezdete óta mindent megtett. 171 Kingsley Martin. és többnyire az a verzió az igaz. Akárhogy is. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. Azt mondja. biztosra veszem. 1942. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.

mivel a németek addigra kifulladnak. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akik úgy képzelik. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Rajtam kívül ott volt még Empson. mintha nem értené a megjegyzésem. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. akinek nem értettem a nevét. 173 William Empson: költő. Guy Burgess: a BBC producere. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. micsoda lényegi különbség. Azt mondta.174 172 1942. -(122)- . Jack Common. hogy vannak befolyásos emberek. Orwell barátja. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. ha egyszer a háborút megnyertük. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról.Hazug alak. hogy kém. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Norman Cameron. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. David Owen: Cripps titkára. azt hiszed. miközben te. a másik kommunista. és láthatóan mindenre odafigyelt. David Owen. például azt. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Úgy tűnt. akiről utóbb kiderült. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. én azt hiszem majd. valójában Lipcsébe tartasz. kritikus. Norman Cameron: költő. Mikor azt mondtam erre. mintha nem is érzékelné. június 2-án. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. úgy tűnt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). ha Berlint mondasz. Jack Common: író. a háború októberre véget ér. hitvány gazember. A szokásos hiábavaló szócséplés.

Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. de az az érzésem. VI. 1942. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. Himmler helyettese. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. leülnek a portánál. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. 11. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. 10. [A német adó bejelentette. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. és eközben oly élénken csivitelnek. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. szintén egyetértett Cripps-szel.[David Owen. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. VI. és a férfi. várva. Cripps tartását valami belülről kikezdte. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek.000 lakosából alig maradt -(123)- . hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. mint egy pondró perspektívája. hogy egy ponton túl. inkább talán a felelősségtudat. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. hogy ki-ki megkapja partvisát. s 2.] Láttam. mindenki azt szeretné. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. akit nem ismertem. és képtelen belátni. [Az ilyen emberek azt feltételezik. 1942. Népes rajokban egyszerre érkeznek. Nem a pénz. szükségképp beszűkül a látóköre. Emellett. 1942. akár a verebek. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. s az a legfontosabb. a hatalom vagy a hízelkedés. majd június 4-én belehalt sebeibe. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm.

Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A helység összes épületét lerombolták. miként az is. -(124)- .] néhány túlélő. JÚNIUS 6.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a nőket koncentrációs táborba küldték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. minden férfit agyonlőttek . a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Megőriztem a jelentés egy példányát. ahogyan a BBC közreadta. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a férfi lakosságot agyonlőtték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. úgy. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Ezáltal bebizonyosodott. s a nevét megváltoztatták. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A falut földig lerombolták. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.

kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. bolsevik atrocitások. Sokkal inkább az izgat. Ezt a BBC 1942. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. -(125)- . vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s a lemezek mind fennmaradnak. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Talán nem telik bele sok idő. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. amerikai atrocitások Nicaraguában.Valójában nem lep meg e gaztett. török atrocitások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. japán atrocitások Kínában176]. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. brit atrocitások Indiában. sőt rögzítették gramofonon is. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. még az sem. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. akik nincsenek közvetlenül érintve. hogy mások. mi több. február 26-án közvetítette.

a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hanem ostoba lépés is volt. (A fordító jegyzete. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. -(126)- . ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920-21-ben. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. (A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen.) 179 A túlzott félelmek miatt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. amikor hasonló félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.

hogy a németek még csak nem is sejtették. 1937től a Tribune főszerkesztője. arra juthatunk. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hogy Molotov itt van Londonban. 06. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. író. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). azt nem hagyják szó nélkül. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 12. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Híven tükrözik szocialista nézeteit. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. -(127)- . amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. baloldali újságíró. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. ejtőernyővel dobták le őket. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. hordozható adóvevőjük volt. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. 13. 1942.1941(és később) Japán atrocitások 1942. januári indulástól. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Nyilvánvaló. VI. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.

A munkásmozgalom döntés előtt áll. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Ha tétlenek maradunk. itt van köztünk nap mint nap. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.” 1942. hisz régóta elkezdődött már. Olyan egységet.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. ami mozgalmunk éltető eszménye. amely leteríti az ellenséget. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.: „Most. azok keresik ezt. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. február 28. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. február 24. november 10. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. A mi gyengénk az ő erősségük. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. azzal a vereséget választjuk. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. Nem akarunk társadalmi konfliktust. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Történelmi válaszúthoz érkezett.” 1942. Szocializmust akarunk. a mi vitáink és kétségeink táplálják.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. június 21. 1941. amely épp attól nyeri valódi erejét. Haladni ma nem más. 1942.és edenjeink sem tehetik meg. Még egy 1931. nem hagyhatom el a főhadiszállást. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. március 15. mint bátran előretörni. november 3. egész létét ennek köszönheti.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. vagy egy 1935.

hogy a haditerv kivihetőe.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. mekkora fába vágták a fejszét azzal. mint a mi vezetőink bennünk. azon egyszerű okból. VI. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. június 6. 1942. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. Akárhogyan is.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. alatta az író megjegyzéseivel. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy a britek. Persze éppoly kétséges az is. inkább harci riadó. amely arra szólítja a nemzetet. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. s ugyancsak kétséges .tömegekkel találja szembe magát.” 1942. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. 15. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .Tribune. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Az persze még majd ezután derül ki. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. vajon tisztában vannak-e azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti.

mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. -(130)- . Aki viszont nem így cselekszik.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. ami egy cseppet sem érdekel. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. folytassa csak. kezdetben még biztatják. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. majd lepöckölik. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. ha ezen információ 1942. VI. Aki az utasításnak eleget tesz. Majd azzal állnak elő. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra.tartalmazza a napló. feltéve. hanem az az állandó kudarcélmény. 19. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. és arra kérnek. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. [Elhangzott Prágában. hogy a téma „nem időszerű”. melyek becsúsztak. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. azt családjával együtt főbelövik”. hozzátéve. csehül. megfelelő jutalomban részesül.] 1942.00 órakor. június 11-i keltezéssel. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. „túl korai” stb. Végül. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot.és ez nyilván így van a többi osztályon is . [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. s a féltékeny. Nálunk a BBC-nél . 21. Később ismét azt mondják: persze.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. mondván. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti.

és nincs mögötte semmi elgondolás. ami fenekestül fölforgatta a terveket. mert ha valami már félig kész volt. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mert a tervek folyvást változtak. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. szinte biztosra veheti. mert amit elkészített. és így -(131)- .] Csak most derült ki. Bármibe kezd is az ember. hogy jön egy új parancs. hogy valójában már senki se tudja. Minden mással ugyanez a helyzet. mindig jött egy új parancs. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. az túl értelmes lett. A szervezeti rendet. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. nem dolgoztak ki stratégiát.mindezt azért nem. majd még egy. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Hogy csak egyetlen példát említsek. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Európát kivéve. hogy úgyse hallgatja meg senki. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. és máig sem sikerült tisztázni. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy voltaképp miért is vagyunk. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. akinek van rövidhullámú készüléke. a Polgárőrséggel is. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. nyomban ránk nehezedik a tudat. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. nem építettek bunkereket . egy módosítás. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy (két évvel azután.

mint Lord Haw-Haw. és a Worcesterből 181 William Joyce. 26. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. -(132)- . meg vannak elégedve velük. hogy ez többé-kevésbé odaát. 1942. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Már csak abban lehet bizakodni. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. VII. mint a konzervatív jelölt. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Semmi sem halad a maga rendes útján. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 1. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. kétszer annyi szavazatot szerezve. a németeknél is így van. melyet 8 hónapos ostrom után. A madarakat. Ez már csak azért is különös. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 1942. Megütközve hallottam. VI. teljes a fejetlenség. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Ez most nem Joyce181 volt. VI. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 182 Tobruk elestéről van szó. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Persze biztató. 24. 1942. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Úgy tűnik. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hanem egy másik.tovább a végtelenségig. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Callow End. kelet-londoni kiejtésű alak követte. majd őt egy másik.

mint Hore-Belishát183. mi lesz. láthatóan a rosszindulat vezeti. Churchill beszédében második frontra. Időnként furcsa dolgokat is látni. szinte magában is elég. Isten tudja. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. hisz senki sincs. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. -(133)- . s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót.] 1942. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. Nem tudom. libát és pulykát lehet itt látni. hogy most újra kezdik. Minden étkezéshez van tejszín. 3. meddig folytatható még ez a cirkusz. 1937-40 között hadügyminiszter.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. VII. hogy bírálóit. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. aki Churchill helyébe léphetne. majd három évvel később ugyanő menesztette. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Régi trükk ez . 1940-45 között független parlamenti képviselő. A kormány helyzetét megkönnyíti. melyet csak megnyerni lehet. hogy az a tény. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. 183 Leslie Hore-Belisha. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. de már biztosan nem tart sokáig. szárnyast. Churchill már nem vette be a kormányába.

mikor még tartott a „blitz” London ellen. A legkézenfekvőbb magyarázat. 4. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). -(134)- . mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. VII. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Holott ez itt komlótermő vidék volna. s a gazdákat külön kérték. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 10. és Gloucester csupán a bábja lenne. Az is szembetűnő. VII. Phillips185 karalábéföldjét. Nem tudni. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. persze csak az alkalmas minőségűt. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. Mindig is Churchill ellenfele volt. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. fehér pólós férfiakat. hogy folyvást olyasmit csinálnak. 1942. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített.Érdekes. stb. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. vajon a felesége is vele volt-e. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. 1942. Például már egy ideje azt mondogatják. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. akik pár óra alatt kigazolták Mr.

s hogy milyen áldásos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Hipwell ellenében. egy önkéntes szervezethez tartoznak.] Mr. Néha tartalékosokat küldenek.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. hogy jelöltesse magát.hallatszott mindenünnen.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . csupán azért. mert nincs mozi. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. mint államilag szervezett sztrájktörés. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Ám az. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . ugye.. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Persze. tudják. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. amihez nincs. Mint kiderült. [Ezek a fiúk meg. -(135)- . de nem sok hasznát látjuk. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. máskor tengerészeket.Tudja. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. megcsinálják. voltaképp nem egyéb. s még az sem kizárt.inkább egy radarkutató központ. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Phillips így magyarázta: . s az azt követő iszogatást a kocsmában. aki a Reveille szerkesztője. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. Bárhol indul ez a szélhámos. mindig örülünk nekik. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. azt hagyják. hogy tényleg pénzelik. Nyilván hálásak neki. ahol egyben kiképzés is folyt.

hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. később elnöke. cimbora. VII. Ha fogytán a sör.] 1942. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. próbálom beosztani valahogy. ha mindennap kapsz egy korsóval. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. a hátsó ajtón át. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában.Én aztán nem hagyom.kocsmák. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. ugye. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. 22. a régi Delhi egy jellemző darabja. annak kell ám a sör. amint a belső helyiségben iszogatnak. Sokszor. ha bezárok pár napra. csak a helyiek tudják a járást. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. fiúk. [Ha némelyik zárva is tart. szorosan együttműködve Gandhival. másnap hárommal. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme.” Szóval. -(136)- . Mert úgy tartom. Mondom: „Idehallgassál. ha valaki kinn dógozik a fődeken. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). pláne a mai hitvány koszt mellett. hogy az ebédet lenyomasd vele. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. gondoltam. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. „Sajnálom. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.

s amit csinálok. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. nem is csak azért értelmetlen. holnap ellenkezőjét. mert a háború eleve az. Újabban ritkán írok e naplóba.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. A legtöbb műsor. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. teszek-veszek értelmetlenül. mit ordibálnak a rikkancsok. VII. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Úgy látszik. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. azt mondja: . és hallgatja. Amint látom. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. és hallom.Képtelenség eligazodni rajta. Szörnyű ez a frusztrált állapot. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Különben is: kit érdekel. A minap beülök egy tongába.”] 1942. 23. ha az ember lemegy a bazárba.Hékás. pusztán az öncélú. ha érdekel. ha nincs túl nagy hőség. és tovább ordít: . mint Hitler! . amit elkészítünk és a -(137)- . Azzal megint elfordul. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. ne hőkölj.Ez annyit tesz. ezzel küszködik mindenki. Amikor kérdőre vonom a fiút. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Egy másik rikkancs.s egy jóízűt káromkodik hozzá. épp az Mondanom sem kell. baromságokon piszmogva. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .” [„Igen mulatságos az is. Ma támogatja a brit kormányt. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Még mesélek majd.

főként a minisztériumokban. Erről jut eszembe egy történet. elszáll az űrbe anélkül. amit még David Owen189 mesélt. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. ha hallgatná is valaki. és azt kérdezte: . utóvégre Kínában köt ki. hogy nem. csak ülnek a kis kuckójukban. s azt hiszem. azt hiszem. tényleg elengedték). hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. kérte az alkirályt. miután Indiába érkezett. és biztosra vettem. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Viszont Hsziao Csiennek. igen tetszett. nagyon magasröptű lett. és fontoskodva úgy tesznek. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. S ez így van minden hivatalban. hogy bármi visszhangja lenne. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy kevesebb kenyér fogyjon. -(138)- . talán Kínát kellene megcéloznunk. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd.De honnan kommunisták? tudhatnánk. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Gondolom. akik ennyit se csinálnak.BBC-ben leadunk. Ehhez jönnek még a többiek. Cripps. a kínai diáknak. még nem vettem bele a naplóba. de később inába szállt a bátorsága. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Ki tudja. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. mintha dolgoznának.

izé. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. -(139)- .] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . mintha jelezni akarná. ugyan megérkezett. és milyen durva volt az arcuk. ami egészen .és hogy az feléljük. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. Tudod. mint a kicsattanó fizikai egészség. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. 27. mint egy gesztikulál) -. De azért a is ki tudom venni belőle. Az arcuk durva és mogorva volt. . Sultanával. VII. Hála Mussolininek. hogy a két hajóraj közül. ugyanakkor nem gonosz. Mondja. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mely hadianyagot szállított. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. de a másik. amely élelmiszerrel volt megrakna. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Meséli. az egyik máltai bemondóval beszéltem. az angol.Ma reggel is olyan. Nem volt ez más. [Azt gyanítja. 1942. nem ért célba. 27. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Megvonta a vállát. az egyiptomi. a cenzor szót kivág belőle. és nagyon rossz a helyzet odahaza.kérdeztem. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy is mondjam (közben mint egy szita. 1942. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. melyet nemrég Máltába indítottak. Érdekes. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Mind frissek és fiatalok. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. VII. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.

mindenesetre azok. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. de ez nem túl valószínű. amely a második front ellen foglalt állást. VII. 1942. Douglas S. hogy igaz. ami. augusztus 12-én Moszkvában. mint én. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. Gondolom. hogy Vorosilov190 Londonban van. látszott rajta. azt makacsul tagadják. 191 Sir W. aki . igen nyomasztja. és úgy kalkuláltak. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség.A kormány utasította őket. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. amelyeket elolvastam. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. -(140)- .] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. 28. Alighanem csak találgatnak. Ha mégis kiderülne. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Brownrigg altábornagy (18861946). 1940-ben visszavonult. hogy tartsák a szájukat. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.[A német adók arról számoltak be. Kémeim jelentették. kivéve a News-Chronicle-t.

Úgy látom. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. de már jó tempóban haladunk efelé. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. hogy benne vannak a pácban mondtam. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. vagyis 1933 és 1941 között. egy év múlva. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Emlékszem. rakétaágyúkkal szerelték fel. Ez volt az első eset. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Helybenhagyta. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek.Meglásd. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. A rakéták nem voltak túl pontosak. politikailag és katonailag egyaránt. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Visszatekintve látom. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. -(141)- . hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. mihelyt szorult helyzetbe került. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt.

A. -(142)- . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. akivel együtt szerepelt az adásban. 1942. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . Mindenesetre. D. [És könnyen lehet. hogy vegyen neki még egy jércét. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. D. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. azt is meséli. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. 3. VIII. majd Teheránon keresztül utazott tovább. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Mondja azt is. K. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. szerint Churchill Moszkvában194 van.ellenkezőleg: úgy érzem. Azt is hozzátette. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. éppen D. A. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Ardaschirt. megerősítette ezt. 1. VIII. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy nem lesz semmiféle második front. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy elhitesse az ellenkezőjét. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. ha terveznék is a megnyitását. A. Ha a számok igazak. Szemernyi bűntudatom sincs. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. mint bármely más.1942.

de végül 1942. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. hogy Churchill Moszkvában van. 196 John Macmurray (1891-1976). 5. 1942. de zárt körben már szó volt róla. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nyilván azért. hogy helyreállítsa a rendet. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Bár hallottam olyat is. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. razziát tartott a Kongresszus központjában. hanem elrejtőznek. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. mit fog utána csinálni. A kormányban általános a megdöbbenés. már ami Cripps politikai terveit illeti. -(143)- . erről nyilvánosan még nem beszélhet. Nyilván parancsuk van rá. már azt is tudja. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több.] D. 4. 1942. VIII. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében.deszantosok. VIII. nem bocsátkoznak harcba. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. A. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Persze. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. [Ahogy már lenni szokott. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. a University of London filozófiaprofesszora.

Azt mondja. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nem tudom. miért.] Az egy Warburgot kivéve. ha csak annyit akarna mondani. ez valahogy összefügghet azzal. ha belegondolunk. és talán Oroszországban és Kínában is.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. miként vonultak vissza az oroszok. -(144)- . hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. . miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.hangulatot keltett Amerikában. de az az érzésem. VIII. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. mint annak idején Kitchenerét197. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Nemzeti hősként tisztelték. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. 1942. ahogy jelentették. [Persze az is lehet. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. s az 1. 7. amiket állítólag a japánokkal forralt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. lehetetlen. a szokásos stílusban. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.Miért menne Churchill Moszkvába. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Mindenki egyetért velem. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.

1942. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. VIII. Amery200 rémes beszédet mondott. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. elég halk. -(145)- . hogy ezt megtegye. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Ha valami komoly baja van. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Lelki szemeimmel látom. 1942. konzervatív képviselő. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mindössze 18]. 10. 200 Leo Amery.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198.sajnos csak kevés sikerrel. VIII. és számos letartóztatás. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. az ember egyszerűen eldobja. 9. Nehru. Gandhi.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 2. melyet azért kényszerültek gyártani. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. A legviccesebb az egészben. Mondanom sem kell. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). indiai iszlám nacionalista vezető. s csak annyit kellett tennem. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . az indiai is. India nagy részében zavargások vannak. Nem rúg. nem ráz. hogy ezt az összes brit rádió átvette. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. és kap egy másikat. és aránylag pontos. Azad199 és még sokan mások börtönben.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. több haláleset volt. ahogy korábban hittem. Az ára nem 50 shilling. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. azzal nagyot lépnénk előre.

A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). egészen belesápad és igen furcsa képet vág. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. mindenki együtt érez velük. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal.. stb. és kezd a helyzet olybá tűnni. 1942.. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. és azon töri a fejét. A zavargások jelentéktelenek. mint egy katonai vereség. [Ma délután. Sok indiai.] Furcsa. 12. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. amikor ilyesmit hall vagy olvas. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. VIII. [Még 201 Bokhari.. hogy az ifjúság: bolondság. nem is történt annyi halálasét. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója.. „Tudjuk.keseredve. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. szigorúan bizalmasan. aki India felosztását követelte. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. -(146)- .” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. urai vagyunk a helyzetnek.

18. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. ezúttal is úgy konferáltuk be. VIII. akiknek már többször is írtam.újjáépítést. Isten óvjon attól. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. éspedig. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. nem szalonképes. és mint ilyen. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. VIII. orosz születésű belga. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. Még az is lehet.] 1942. Ha nem javul a helyzet. mint korábban. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. mivel épp börtönben ül. kénytelen leszek egy másik. amit nagyon nem szeretnék. már amennyire azt innen tudni lehet. -(147)- . és mint mindig.. 14. 1942. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. ugyanolyan feltételekkel. Horrabin beszélt ma a rádióban.. majd ezeket írja: „. de egyáltalán nem biztos. hogy tényleg el is kezdem. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. és a nagy brit cégek újra megalakulnának.ott tartok.

22. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. A németek 297 halottat. és úgy véli. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.000-ren estek fogságba. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. A támadásban több mint 6. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. bár nehéz elhinni. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.fogni [talán emlékszel. 1942. legalábbis rövid távon. VIII.” Mindez érthetően: „Félek. A rádió figyelmeztette a franciákat.” 1942. hogy Angliába meneküljek. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. és 34 hajó elsüllyedt. mindent megteszek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.000 elesett vagy fogságba került. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. zömmel kanadai katona vett részt. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. ezek közül 2. vagy csak az első lépés főpróbája. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. VIII. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Ez most vagy az invázió első lépése. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). és legalább 2. még a háború előtt]. az egész akció teljes kudarc. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. a légierő 70 gépet veszített.000 ember vett részt a támadásban. a támadás még az este is folyt. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Minden ötödik meghalt. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. amit egyébként a mieink nem terveztek. -(148)- .000. 19.

Amikor minden hajó odaért. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Churchill későbbi könyvében fenntartja. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. és úgy lőtték a partot. 205 Gyanították. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A többiek nem jutottak messzire. csatasorba fejlődtek. Azok az újságfotók. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. hogy takarékoskodjanak erőikkel. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. s mind ott is maradt. hogy nem szivároghatott ki információ. és roppant betonfedezékek takarták őket. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. -(149)- . Alig 20-30 tank ért partot. nyomban kiadták a felszállási parancsot. A védelem igen erős volt. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. szándékosan megtévesztők voltak. Egy hajót elsüllyesztettek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. többségük ki sem jutott a partra. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. de úgy tűnik. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Mindenki azt feltételezi. Mihelyt megkezdődött a támadás. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak.

1942. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. VIII. Bósz helyett. C. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . A német rádió feltételezi.Phenacetin. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. B. VIII. valójában miért is mondta ezt. Bósz Penangban van. VIII. ugyanazon a napon. még így is komoly teljesítmény. háborús idegbántalmak. 27. a szüleit ismerve. Íme. sosem tudhatni. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy S.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. 25. hogy Nehrut. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 1942. de nekem mégis az az érzésem. fejfájás.] 1942. Ismét engedélyezték a Daily Workert. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. -(150)- . Más jelek viszont azt valószínűsítik. [Persze. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 28. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.] Nem tehetek róla.

stb. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. csak az a bökkenő. Szíriában komoly lehet a baj. 7. Más szóval. így aztán még az is lehet. idegzsába. álmatlanság. 1942. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. És ajkán ott az elfojtott röhej. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. -(151)- . a szírekkel nem kötnek szerződést.fogfájás. hogy . hol segge elhever. 206 Hardy darabjában. de a milánói katedrálisban.. Míg áldja azt. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . hogy ez a szervezet már megszűnt). s ezért a mi kis bábunkra. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .stb. nem Rómában. Orwell 1942.. és ezért lehetetlen bármilyen. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia.mindenki alig állta meg. IX. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. nem tudom miért.állítólag most szökött meg. hogy Szíria francia mandátum. reuma és kedélybetegség ellen. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja.

15.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . [Csupán egyetlen nő. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó.Többnyire arra hivatkoztak. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Churchill beszédeiből úgy tűnik. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. körülbelül 50 csoport alakult. hogy a lapot ismét engedélyezzék. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. az ember könnyen becsapja magát. IX. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. havonta egy könyvet adtak ki. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Hiába. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. 1942. és csak a papírt pazarolják. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. emelt szót a Daily Worker védelmében. Lásd Münchent 1938-ban. A klubnak kisebb csoportjai voltak. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. -(152)- . Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. láthatóan kommunista. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. IX. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. 9. mint a harsány követelést. 1942.

és sosem veszi a fáradságot. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). 1942. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. hogy a hagyományos. Az is rémes. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. ám egyúttal szeretné. hogy Anglia kezdte! ).] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt.a régi vágású katonáknak. -(153)- . mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. író. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. és nem gyengíti meg Németországot. s úgy láttam. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Úgy véli. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. 21. nem ér el semmi hatást. nincs értelme az egésznek. mi az igazság. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. később a gránátosoknál szolgált. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Etonban tanult. Meglepően defetistának tűnt. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. ha felhagynánk a bombázással is. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. költő. tudván. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. IX. hogy kiderítse. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. és ők követték el a legtöbb atrocitást.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.

Az ima 209 Lásd az 1942. A zenekar nagyszerű volt. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. március 24-i naplóbejegyzést. Új. -(154)- . A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Azt hiszem. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. szellő se rebben. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. IX. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hanem milliméterben adták meg. IX. főként a karmester.jegyeztem meg epésen. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. úgy gyártották le a fegyvereket. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. amelynek kaliberét nem hüvelykben. könnyű pára. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Így ráadásul még az az előnye is megvan. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Mire Sitwell: . hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . 28. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. augusztus 9-i naplóbejegyzést. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.ami maga a júdáscsók.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 22. kutyák kergetőznek a gyepen. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.

író. és mindenki készen áll.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Műsorain sokat dolgozott. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. hogy ki lesz az. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Szerinte híreken és Laurence Brander. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. s azok mindenkor kiválóak voltak. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. X. mint azt itt bárki is képzelheti. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Jézus Krisztus nevében. de aligha változik bármi. Hosszan beszéltem Branderrel is. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy elviseljék. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. később a BBC munkatársa lett. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. amivel másoknak is segített. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Hamar ráérzett. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. elszabadul a pokol. Sejtelmem sincs. 5. sokat beszélgettünk a problémákról. hogy leírni is alig bírom. Ez persze nem érintette hivatástudatát. a pap végszavára: „a mi Urunk.” -(155)- . a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Helyzetképe annyira lesújtó. Ha a japánok megtámadják Indiát. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Mindig is hálás voltam neki. hogy nem adja be a derekát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mivel senki sem hallgatja őket. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. egyetemi tanár. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják.”] 1942. mivel a kormány eltökélte. a karmesterpálca a magasba lendül.

odajött hozzám.376 hadifoglyát. azzal. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. igen értelmes. Nehéz hindi tolmácsot találni. hogy a háborús kormány csak porhintés. Ma. 1942. 10. Az egyik rejtélyes testület. 11. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy szabaduljunk meg tőle. 15. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. és részt vett a diákmozgalomban. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. [D. Pár hét múlva az egyik munkatársam. és bizalmasan elmondta. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. X. Egy darabka India van most itt Angliában. és politikailag megbízható volt. éppen fordítva. mint ahány britet a németek. hogy Kothari kommunista. Ezt mondom én is már régóta. amiért korábban bebörtönözték. azt állítván. aki az India Házban dolgozott. X.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. vagy legalábbis az volt. szerint Cripps hamarosan lemond. Miss Chitale. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Kothari kissé kövérkés. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. X. A.] 1942. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. jött hát a parancs. -(156)- .

Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 1942. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Nem volt túl bántó . 211 Az El Alamein ellen 1942.is Kothari írja. 17. Annyi mindenesetre biztos. Jatha ugyan jól olvas hindiül. de írni már nem tud úgy. X. június 6-án. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában.egy zsidó mesélte. Újabb találgatások a második frontról. hiszen az is keddi napra esik. 1944. de még így is volt némi antiszemita éle. s ezért Kothari a titkos famulusa. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. XI. de jóval később. 15. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. -(157)- . ami elég valószínűtlen. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. a gázsin pedig szépen megosztoznak. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1942.

Légitámadás ..alulnézetből. önismereti gyakorlat. * E nagy múltú. izgalmas meglepetés. hiúság. mint egy nem várt vészhelyzet. Amerika még nem szállt harcba. A második világháború könyvtárnyi napló. de az egész világ jövendő sorsára. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. kitapintható ok. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Nos. máig élő hagyománynak.. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Kérdés. arra nem túl nehéz a válasz. George Orwell magyarul csak most. hazai olvasók számára. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. az élményidézés hitele. vajon ez esetben mi a legfőbb.. Hogy miért. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. önigazolás. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. nem túl gyakori konstelláció.. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Mi tagadás. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. május végén. meggyőző eredetiséggel. aligha más. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár.

Légitámadás . kiváltképp az első hetekben.. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. már képzelni se lehet. Vérbeli dokumentátor. a „tények megszállottja”. gyilkos csapásaival. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. -(159)- . küszködést és könnyet.alulnézetből.” . Ismert és számos kortársa által becsült író. „Nem ígérhetek mást. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. sőt éveken át.) Friss házasember.akár egyedül is. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni... „Lesújtóbb” kilátást. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit.. regényterveit feladva. hónapokban. Harminchét éves. Azt. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . vélnénk. a végsőkig. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .” stb. hogy nincs más választás. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. verejtéket. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Majd szétveti a tettvágy – s lám. állástalanul. csupa keserű csalódás éri mégis. kipróbált férfi. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. csak vért. sok mindent megélt. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. („Még mindig semmi hír. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. hogy meddig bírja. a kortársak közül még senki se tudta.őt. hogy behívják. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. mely azóta szállóigévé vált. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. Érezni szinte minden során.

Mussolinit . keserves próbatételét. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. megszállás. A napló első felében . amint azt Orwell is rendre kiemeli.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Orwell láthatóan erre törekszik.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. hogy a brit hadvezetés. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. kérdés. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Churchill. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Ami a hadihelyzetet illeti.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Oswald Mosley. meglepő. Halifax. képmutatás. (Háborúban persze minden híreket követő. (V. abban egész biztos van valami” stb. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.ö.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. jobb híján a hadipropaganda.) Így például kezdettől tisztán látja. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. „Ha valamit makacsul tagadnak. menekülés. és háború utáni ellentmondásos következményeit. a defetista toryk. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Csupa bizonytalanság: gyanú.

legalábbis a háború első két évében . illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- .amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. és jól látja azt is. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. ideologikus önámítás volt csupán. Balítéletektől. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. november közepén. Olaszországban.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Észak-Afrika. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. mi több. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. mikor e napló véget ér. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. hogy mindez vágyfantázia. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. illúzióktól persze ő sem mentes.jócskán kerültek ingadozó. defetista. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. sőt fasisztabarát elemek. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Csupán a háború vége felé látja be . olyanok. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. mint Churchill vagy de Gaulle .” * 1942. Spanyolország.kezeli. mint ahogy abban sem téved. az ellenálló mozgalmak.

Halifax. Zsukov stb. Cyrill Conollytól. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Herbert Readtől és másoktól. Koestler. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Churchill. de Gaulle. Eisenhower.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio.sokkal inkább mindaz. Faludy és Márai. Chamberlain. újságírók. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Montgomery.). Dönitz. Guderian. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Gandhi. Djilas. kiadók és politikusok népes táborával. Goebbels. Evelyn Waugh. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Horthy. Hull. mint Thomas Mann. Pownell. ismeretségi körét. Rommel. tisztes jövedelme van. és nemcsak friss hírekhez. Lássuk tehát. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Paulus.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Byrnes. Schellenberg. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Patton. Hoare. Politikai pártnak nem tagja . (Nevesítve: Frederick Warburgtól. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Ironside. Emiatt van. Hemingway. fegyverek diktálta világára. főként egy háborús szükséghelyzetben. Beneš. Virginia Wolf. Rauschning. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Eden. Malinovszkij. Sztálin. Victor Gollancztól. Rokoszovszkij. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Ciano.

Hol arról tudósít.lajstromozza hosszan.ez a napló. kifülelt kocsmai párbeszéd. Nincsenek esztétikai skrupulusai. mint a Komintern megszűnése. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. írógép. Sűrűn váltogatott pozícióját . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. cukor. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .benzin.. csak még rosszabb lenne. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). vagy éppen felkeresni falusi házát. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.” ) Kint és benn. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.ha tetszik: elegyes . folyvást figyelne. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Az öldöklő káosz kellős közepén. karóra stb. . hogy tyúkólat fabrikáljon. hol a hiánycikkeket . mert nincs mivel etetni őket. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és mi magunk is tudjuk. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.és naplóírói nézőpontját! .jól jellemzi.míg pár sorral odébb arról. s a főnökeivel. ha -(163)- . whisky. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .csalódnia kell.” Színielőadás.. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. keresne a helyét. hogy miközben parlamenti vitákra. Coventry és Lidice. és nem baj.az általános pusztulás elől. India és Palesztina sorsa. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . mint a bombázások. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. ha hallgatná is valaki.akár egy „virtuális óvóhelyre” . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.

ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). e gazdag élmény. Anthony Powell. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . alkalma azonban már nem jutott rá. japán és francia hadijelentések. (Köztudott. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. töredékesen. a háború kellős közepén. újságkivágások. Mindez megannyi apró. megsemmisültek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). hogy Orwelléknek.) Mindenesetre . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. röplapok. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. otthonukból kibombázva. Kenneth Clark és mások. versek. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Persze máig se tudni.így nagyon is meglehet. viccek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.. avagy az író netán még folytatta azt.mindez kuszán keveredik.ha némileg más műfajokban is . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. s a háború végére az író feleségét. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Ugyanilyen érdekes.s hogy milyen kicsik a nagyok. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. ideje. Eileent is elvesztette . az egymással feleselő német és brit..

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók. Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. már nem kell sokat várni.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. S. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. (Idézetes könyv.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful