George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . 1998. Ed. London.(George Orwell: The Complete Works. Vol. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20.

d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. hogy a belgák hősiesen helytállnak. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. hogy képesek lesznek kitartani. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.. saját híradásaik szerint. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. Ma először történt meg. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . kapituláljanak. RÉSZ 1940. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. május 28.E. mi is történik valójában. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. V.I. a másik fele pedig arról tudósít. alighanem súlyos veszteségek árán. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . 28. hogy a mieink átvágják magukat délre. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. (. 1940. meg hogy királyuk velük maradt. kivárva amíg az magától kifullad. Mindez nyilván a papírhiány jele.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. ha tehetnék. így aztán csak találgatni lehet..-1941. már csupán arra van esély. augusztus 28. mégis azt remélem: a B. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.F.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. A franciák.

Tegnap este lementünk E. az író első felesége.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. író. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 1940. és úgy tűnt. diplomata. -(6)- . Mint eddig is. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. 29. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. rajtunk kívül senkit sem izgat. magát. ha rádiót akartak hallgatni. Churchill bejelentette. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . Ha mi nem kérjük. hogy a 9 órai hírek előtt .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.fog felmorzsolódni. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. mi történt aznap. V. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Meglepő. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. VI. hogy nincs elég puskánk. hogy az egészről alig tudunk valamit. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. inkább csak elhallgatják a tényeket. a Csendes kocsmát. hogy már kezdem elhinni. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy bár 1940-ben játszódik. amit az újságokban is olvasni. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.. Károly szobránál a Trafalgar téren.. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Ez persze részben amiatt is van így.) Annyi helyről hallottam. Egyetlen érdekessége. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. ez éppen tízzel több. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Az esti lapok ugyanazt írják. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. azt hiszem. 8. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. nem gondolom-e. V. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. mint a reggeliek. szinte bizonyos. így I. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. 1940. (. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.. Eget ostromló baromság. (. a szemenszedett hazudozás helyett.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy ezrek esnek el naponta. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. 31.1940.

Cripps a moszkvai nagykövet. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. ami történt. (. óta! -. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hogy ha nem is éppen az. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. óta sejtem . egyáltalán nem leptek meg.. hogy valami katasztrófa készül. sem a népfrontosok színlelt aggálya. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. miféle világban élünk. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. mégis amikor bekövetkeztek. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Annak nyitja pedig. hanem egyszerűen az a tény. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. ma még nem tudható.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. mint az úgynevezett „szakértők”. Cripps zárta ki őt a pártból. És lám most mégis. Már 1934-től számítottam rá. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hisz mindig is éreztem. -(11)- . akkor igen. miféle háborúk. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra..Spender azt állítja: ő 1929. Én minden esetre már 1931.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. miféle forradalmak jönnek. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. nem holmi látnoki képesség.

) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. VI. és készültem is írni róla a naplóban. Úgy tűnik. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. mint ahogy a lapok írták. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. csak elég ügyes legyek. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Kész gyötrelem. Azt hiszem. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. 1940. 12. ám most olyannyira letörtem. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. amit korábban Párizsban. hisz azok után. hogy Norvégia föladta semlegességét. tudom. csak hogy meggyőződjünk róla. mint 1936-ban. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Az egész világ széthullóban van. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet..15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. az pedig kiváltképp dühít. hogy képtelen vagyok rá. többé nem érdekel majd a politikai aréna.. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. E. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Így volt ez a spanyol háború idején is. VI. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. -(12)- . hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. 10. Most vettem a hírt.1940. hogy félrevezessem az orvost. Most is úgy érzem magam.-vel elsétáltunk a Sohoba. (. bár a sajtó még nem közölte. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden.

de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. VI. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.V.. mármint azt a fajtát. felkészülve az eshetőségre. 13. június 12-én lépett a szervezetbe.) Bármi viszolyogtató is.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. maga a jelenség igen érdekes. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.D. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. tudatván. mintha egy templomban levizelném az oltárt.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy valójában svájci. Orwell 1940. az éppoly szentségtörés. 1922-ben. hogy szükség lehet rájuk. hogy a klub tagja vagyok. Mussolini álnok. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Gyanítom. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Tegnap az L. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. -(13)- . A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. Akkortájt úgy éreztem. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. Úgy tűnik. amelyről feltehető. 1940. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. (. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.. (. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. mivel az angolokat. hogy ez valami bűncselekmény volt..„britesítették”.

Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. akik majd támaszpontként használják. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. A németek elérték Párizst. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. a bambán réveteg arcoktól. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. mert ez volt Lansbury18 választókerülete.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. azzal a nyilvánvaló szándékkal. és egyáltalán. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a rikító színektől. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. 14. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Miért nem aknázzák alá. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Ez negatív rekordnak számít. „Taposd szét!” hirdette a felirat. 1940. amin egy csizma lép a horogkeresztre. egy nappal korábban. Az ember lassan gondolni se mer arra. -(14)- . a mohó 17 Kelet-londoni. igaz. hogy kormányunk végre tanul is valamit. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. és röpítik levegőbe az egészet. Már csaknem bizonyos. hogy átengedik az olaszoknak. mint vártuk. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. ismert egykori pacifista.

Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. így rikoltott: . 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). utánajárt. amit valaki tehet. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). Elképesztő. miután 1934-ben találkozott vele. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Erre egy ráncos képű emberke. 16. 15. Holott a legésszerűbb. hogy Unity Mitford21. és értékálló árut vásárol rajta. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Az jutott eszembe. A ma reggeli lapokból világos. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P.20 említette. kinek a nevére nem emlékszem. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. W. akkor majd meglátjuk.igyekezettől. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Nemrég E. -(15)- . 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. VI. VI. hogyan vehetne részletre varrógépet. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. de az ügylet végül meghiúsult. mint a civilizált élet fonákja. utazó és mecénás. és kiderült. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. Ha így van. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Csak a nyár végéig húzzuk ki. Redesdale második lordjának negyedik leánya. máris 30 fontot vesztettem. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Orwell írásainak lelkes híve. aki Hitler buzgó hívévé vált. most gyereket vár.

.holott maga is gyáros. sőt már abból is. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. egy darabig még azután is. VI..-mel22.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. mihez is kezdjünk. M. V. az L. A franciák letették a fegyvert. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. (. Tegnap beszélgettünk M. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. ha a németek tényleg megszállják Angliát. D. akár egy koncentrációs táborban is. pedig ha valahol. de okvetlen harcban. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. szakaszom egy zsidó tagjával. mindenki erről beszél. hogy Amerika hadba lépett. úgy nem marad más. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Egy biztos. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. Már-már képtelenség végiggondolni. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. 17. Új-Zélandból vagy Kanadából. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. és elég jól mehet neki. s én azt mondtam neki. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. ő legalábbis ebben reménykedik . hogy nem tudták megvédeni Párizst. -(16)- . amiről viszont még semmi hír. Ha a flottát nem éri kár. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. mint harcban meghalni. hogy megállítsák a német tankokat. fegyverrel a kézben. 1940. hát ott lett volna esélyük rá. én nem fogok elmenekülni. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. sem elég munkáskéz nem lesz. szerint ez forradalomhoz vezetne.

írógéphez ülök. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták.Hál’istennek. és sose hittem. a könyveimet pedig háromszor. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. amit korábban írtam. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. aki most is. C. ami látható tetszést aratott az utasok körében. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. 20. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). hogy megtudjam. Az esetben. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. mondván. VI. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy megjelenjen. kivéve a gyerekes anyákat. -(17)- . hogy valaha is képes leszek rá. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. ha kritikát írok. baloldali politikus. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. hogy az több veszéllyel. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Újabban. 1940.a lényeg. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. nyilván olyan barbárságokat követnének el. első világháborús érmekkel a mellén. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. mivel G. újságíró. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.hallani mindenütt. Mindent. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.23.. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mint haszonnal jár. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. hazafias szónoklatot tartott. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. legalább kétszer másoltam le. csak már nem érdekel annyira .

mindenki eliszkolt. (. Kérdésemre C. függetlenség Indiának stb. Strauss. R. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Biztosra veszem. Brit Gyalogdandár 1940. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. hogy az teljes képtelenség. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940.. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése.) C. akik éppen az Alsóházból jöttek. öttagú kabinetben. melyben elődjének. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. azt felelte. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat.. hogy erre nem túl sok esélyt lát. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. könnyen lehet. G. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. ahol. mire közölték. A helyzet szerintem annyiban más. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Persze.). Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. 25 Aneurin Bevan. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy mentse az irháját. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. szerint Churchill. És lám. ám azt mégse hinném. május 10-én mondott le. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. brit munkáspárti képviselő. Ugyanezen megfontolásból C. Én viszont még jól emlékszem. Chamberlain és társai védelmére kelt. szintén munkáspárti képviselő. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. mint mi. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. a Tribune társigazgatója. -(18)- .

azokat viszont eddig még nem közölték. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.-re is.V. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. egy percig se habozik majd. hogy a magunkfajtát kiirtsa. H. hogy Cyrill Conollyról. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. akkor lesz modernizáció . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Ámbár. úgy vélem.) Ami engem illet. R.Mindinkább terjed a gyanakvás. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját.. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. így az a mérhetetlen ostobaság.D. -(19)- . Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Ugyanez áll az L. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.. de az is lehet. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. baloldali újságíró. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . bár az egész a modernizációtól függ. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. C.28 szerint máris indult egy kezdeményezés.27 meséli. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. mondván. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy vezetőink sorában árulók vannak. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. és sosem tudni. vajon mennyi az igazság benne.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. ami igencsak aggasztó jelenség. (. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall.

1940. 1945 nyarán ez meg is valósult.rendőrség az a testület. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Felteszem. Nem tudni. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. és váltig azon tanakodnak.. H. ami aligha lesz az enyém. a hír tehát feltehetően igaz. legfeljebb a francia kormány révén.) Azt hiszem. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. 22. igaz-e. mondja. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. most mind pánikszerűen arra jutottunk. hogy visszavonul a Hebridákra. R. Compton Mackenzie meséli. és nem lennék meglepve. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. Egyelőre nem tudni. valójában nem történik más. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. hogy elkerülje a légitámadást. Pétain és társai a másikon. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. (. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. VI. sőt talán még csak nem is láthatom újra. de békeidőben csak minden tizedik lakott). -(20)- . és állítólag hét német gépet lőttek le. Tizennégyen haltak meg. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. amely nyomban átállna Hitlerhez. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. mihelyt győzelmét biztosra veheti. ami olyannyira elterjedt nézet. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet.. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. mindenesetre példázatnak nem rossz. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát.

A kommunisták.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. kitűzve a köztársasági zászlót. Ha a briteknek lenne egy. a legcélszerűbb taktika az lenne. mint az várható volt. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. most mindazok. 1940. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . (. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. mára mennyire kiürültek.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.) Az egészben az a legfurcsább. hogy bármi ilyesmi megeshet.. bevenném Gibraltárt. könnyen mozgatható haderejük. Sajnos semmi remény rá... visszatértek az antináci álláspontra. S lám. VI. ha átdobnák Francia Marokkóba. (. 24. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .. mondjuk negyedmilliós. ami később antifasiszta jelszóvá lett.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. úgy tűnik. Avagy micsoda komisz paradoxon az. a hűség stb. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. mint a becsület. és még azt is igen furcsállták volna. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. hogy az afféle hajdani erények.

. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. hogy Churchill nem így látja. hogy félig vagy egészen áruló lesz. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot.. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. az egész háború nem volt más. bárkiről. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy ő a kisemberek szövetségese. tábornokok. váltig arra a következtetésre kell jusson. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Z pozícióban van. Pétainnek. és mindaddig. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. -(22)- .számítanak. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. akár stratégiai távlatból. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet.. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. feltételezhető. aki a tőkés osztályhoz tartozik. Bármerre néz is az ember. Lavalnak32.) Hitler nem más. amíg például X. Az egyetlen haszon az egészben. hogy megpaskolja az orcánk.. (. Sokkal inkább a bankárok. Ha arról van szó. nagyiparosok stb. 1945 után eltiltották a közügyektől. Nyilvánvaló. amiért is előbb-utóbb mennie kell. mint esztelen gyilkolászás. a Pétainkormány külügyminisztere. 1934-35-ben miniszterelnök. uralkodók. hogy esélytelenül. francia politikus. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Y. korántsem biztos. egyeznének ki szívesen vele. (. semhogy fölvegye a harcot. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. francia politikus. A 32 Pierre Laval (1883-1945). uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). püspökök.

Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. -(23)- . ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. (. és bizonyos. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Kérdés. azt hiszem. Ha Anglia megszállása elmarad. Félek. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. ahol valódi forradalom megy végbe. Ami végül is csak azon múlik. Azok viszont. amikor késő lesz. hogy eltörli a tisztelgést.. Oroszország. hogy már csak akkor. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. akkor minden rendben. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy baloldali kormányunk lesz. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. A spanyolországi leckéből úgy vélem. eszmei robbanókeverékéből tör ki. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. tévednek. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést.. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. ha forradalmi kormányunk lenne. akik arra tippelnek. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy Anglia elkerülje a megszállást.kérdés csak az.

hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. 34 Az író felesége: Eileen . Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.. Ha a sors úgy hozza. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.V. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. ha a helyzet rosszabbra fordulna. idegen kenyéren élni céltalanul.34 arra biztat. ugyanakkor nem lennék soha . és G. Azt hiszem. Ámbár lehet. és részt vehessek a propagandamunkában. E. akik csak heti 5 fontból élnek. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).és sógornője. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. jól jellemzi a brit hadsereget. Elképesztő félreértések születtek. -(24)- . főleg Duff-Cooper üzenetei. Gwen O’Shaughnessy. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. mint külföldön.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. biztosan mennék is. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. még mindig jobb meghalni. Menekült vagy emigráns újságíró. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve.D.. hogy menjek át Kanadába. Ha bármi feladatom lenne. elmesélte. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. s ott megbíznának valamivel. amiért szívesen élnék.Az L. hogy csupán arról van szó: nem akarják. akárcsak a rádióbeszédek. hisz annyi minden van még. mint a revolver. parancsot kapott. noha beteges vagyok és gyermektelen. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Nem mintha vágynék a halálra. hogy mindenképp életben maradjak. aki a biztos távolból jártatja a száját.

igaz. hogy valaki hord-e gázálarcot. felöltöztünk. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. amit ha nem is képes egészen felfogni. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. már ami Londont illeti. Holott ez az. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. de nem mentünk le az óvóhelyre. Ezzel szemben E. Végül. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy Angliában valami változóban van.Annak. restell lemenni a pincébe. mint odaát. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. A puszta tény. akiknél nem volt. makacsul állítja. Természetes. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Tegnap egy lap azt írta. Például Mrs. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. ha meghallja a szirénát. 1940. ha valami egyenes beszédet hall. Anderson. Felkeltünk. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. de ha nem hall fegyverzajt utána. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. első jele az lesz. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. VI. Később alábbhagyott a divatja. egy lépés az egyenruha felé. A. mindenképpen hatásosnak érez. Később kiderült. hogy az ember felkel. fizetni kell érte. 25. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. -(25)- . 35 Valószínűleg Mrs. hogy téves a riasztás.35 is kedveli Churchill beszédeit. szörnyen ostoba helyzet volt. és szerintem is van abban némi igazság. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. A házban mindenki így tett. csak álldogált és csevegett.

(. Ma délután elmentem a toborzóirodába. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. Akárhogy is. ha valaki megmutatná az M.. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. a követelmények nem lehetnek túl magasak. of Information. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. levonultak a pincékbe. s lám. és bárki meggyőződhet róla. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. aki írni is alig tudott . a gázálarcdivat is újraéledt. hányszor elmagyarázták. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. 27. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. bár néha még most is megnézik.. a németek nem használnak harci gázt. 1940. és ma úgy nézem.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . mi a teendő légitámadás esetén. holott ki tudja. Talán nem ártana. félkegyelmű veterán végezte. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. VI. minden ötödik ember magával hordja.ahogy szaporodtak a rossz hírek. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. -(26)Tájékoztatásügyi . hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.még akár a Francoféléket is. Éppen tíz hónapja tart a háború. Tekintve. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.O. Persze. még ma is megtörténhet ilyesmi. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.

Azt mondja. De hát az oroszok 38 R. Megjegyzem. Inkább az a kérdés. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Butler (1902-1984). Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.) L.. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. miszerint csak azért foglalták el Tangert. 40 L. amikor úgy vélte. hogy a szélesebb tömegek felismernék. hogy tényleg ezt teszi. minden ítélete helytállónak bizonyult. ez idáig csak egyszer tévedett.) A ma reggeli lapok cáfolják. úgy véli. amióta a háború kitört. külügyminiszter-helyettes. aki ismeri ezeket az embereket. később pénzügy-.. mindaddig. A németek érdeke szerinte az lenne. semhogy sok szót érdemelne. hányan lehetnek a tudatos árulók. valójában mi történt. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. (. Már csak az a kérdés.) L. (.40. Myers regényíró.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. egykori brit nagykövet Madridban. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.tehát biztos. a télen még nem történik semmi. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . majd külügyminiszter. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. ami mostanra valószínűtlenné vált. M. -(27)- . híján van a legelemibb hazafiságnak is. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.. Orwell barátja. H. L. M. 39 Sir Samuel Hoare. A.M. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal..

Orwell 1938-ban lépett be a pártba. (. éppúgy átejtik majd Oroszországot.. semmi hatása az eseményekre. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Ha Hitler elfoglalná Angliát. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. mint mi Münchenben. jó ideje mást se tesz. vigaszképpen azzal áltatják magukat. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. holott elég csak egy pillantás a térképre. ha sikerül nekik. Érdekes. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. akiknek szemernyi hatalmuk sincs.L. Ezek a mozgalmárok. Amúgy Pétain és társai.Független Munkáspárt. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. -(28)- . Nagy kérdés. amikor az I. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.P. 42 Independent Labour Party . Jó példája lesz ez annak. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy szövetséget kössön. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.maguk sem gondolhatták. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.

. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. azt ugyanis nem deklarálta. és az. Mindenképp biztató.. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír.még csak egy múlik rajtuk.. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. (. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. 1940. 29. ha tényleg arról lenne szó. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. mint bíráló volt . hogy a sajtó -(29)- . árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. de különben kutyabajuk sincs. 28. némi szépségfolt ezen.) Igaz.) Ijesztő. ámbár csak némi burkolt fenntartással. inkább jóváhagyó. méghozzá C besorolással. Nem hiszem. amit sikerült elcsípnem. 1940. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. elutasítottak. és továbbra is őrzi függetlenségét. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. VI. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. VI.ellentétben a heves közfelháborodással. (. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Az még csak megbocsátható volna. az a néhány megjegyzés.

„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. VI. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.D. és eltekintve attól. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van.V. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. C. hisz maguk is a csokoládé. Az emberek azért így is lelkesedtek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Főként kiszolgált katonák voltak. amit valaha is hallottam.. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hogy abbéi még bármi lehet. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.. Tegnap C. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Így aztán mindazon lapok. ami elvben tizenkét. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. vajon próbálkoztak-e már azzal. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hogy végre a puskák is megérkeztek. Kíváncsi vagyok.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. nem is olyan hitvány kompánia. Ma délután az L. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. mindjárt elmondta.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. hogy 43 Orwell. -(30)- .és a selyemharisnya-reklámokból élnek. (. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. C. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.-vel és M. 1940. 30. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. és nagy éljenzés fogadta a hírt.-t és engem felvidított a gyászhír.

Később. szintén örült. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. E.-ék is rosszallották a dolgot. Az újságok már csak hat oldalból . Az ilyesmi persze semmiségnek számít.. igaz.vagyis a lap közel egyharmada.. VII. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. amin végül is kievickélt. a szöveget apró betűvel szedik. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. holott ők már-már radikális békepártiak. 1. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 1940. és nem mozdult. majd kidobták a gépből. (. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. aztán E.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét.három lapból állnak. Még M. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Ott hagytuk egy félórára. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. hogy már azon is örülni tudunk. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. hogy napokig még az étvágyam is elment -. -(31)- .

F. látván. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. bár nő a félelem is. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 1940. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 49 Buenaventura Durutti. hogy a kormány tehetetlen. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.A. ha valami ismert személy hal meg. Franco közeli munkatársa. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. a spanyol anarchisták vezetője. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). -(32)- .50 közlemény. 3. VII.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. régimódi német vezérkari tiszt. Mind többen vélik úgy. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).

Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 8 rombolót. 1940. 2 csatahajót. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában.1940. a News-Chronicle -(33)- . 2 cirkálót. avagy ha mégis. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940.lehet szó. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. VII. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. Arról persze egy sort sem írnak. mennyire helyénvaló volt e lépés. Oranban és Mersel-Kébirben. 10. nem sok meggyőződéssel tették. hogy csupán a francia flotta feléről . A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. elég egyértelműen sugallja. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 52 1940. 7. holott nyilvánvaló. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. A francia Richelieu csatahajót. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. a napló írása idején liberális publicista. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. politikai író. Az a tény. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. VII. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. használhatatlannő tették.

Újabban viszont minden országban más és más. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Napok óta nincs semmi hír. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. amerikai Mrs. mi több. meddig ér el a kommunisták keze. Wallis Simpsont.) Gollanz új könyvét. 16. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. hogy csak azért hagyják nekik. Nemrég még úgy tűnt. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. ha csak az nem. a rendkívül népszerű walesi herceg. az ember sohasem tudhatja.. január 20-án lépett trónra. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Windsor hercege (1894-1972). bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. 54 Edward. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Persze. (.békeajánlatot tesz nekünk. 1940. úgy veszik. Simpsont és Franciaországba települt át. hasonló feltételekkel. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. a Bűnös embereket. mint azt korábban én is feltételeztem. semeddig. Sokan vélik úgy. hogy Angliában akadnak csoportok. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Ez után feleségül vette Mrs. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Edward néven 1936. VIII. de amikor feleségül akarta venni az elvált. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól.. mint a cukrot. Még az is lehet. -(34)- . Számomra hihetetlen. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. VII.

és mi semmit se teszünk ellene. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. ami egy következő kormányt is kötelezhet. VII. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. és már csak a fegyverletételt várja.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. így azt. hogy összeült a pánamerikai konferencia. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Még most sincs semmi érdemi hír.) Holott pontosan úgy tesz. hogy Spanyolország bármit. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. 56 Bizonytalan.. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. ami egyértelműen németellenes lépés. W.küld hadi utánpótlást Burmán át. 22. alighanem Frederick Warburg. 1940. alighanem Tosco Fyvelről van szó. F. Talán így lesz. bármilyen 55 Bizonytalan. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. a sok szájhős mind maga alá rondít. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. talán nem. nyilván a németek számára. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Mindez előre látható volt már akkor is. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy Anglia felé hajlik. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Ez persze nem olyan ígéret. és elnézzük neki. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. a világ pedig már rég nem hiszi. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. (.. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. Mégis. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. helyzetünket reménytelennek látja. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. A legfőbb esemény.56 azt mondja. -(35)- . és ha kudarcot vall.

VII. Ha tényleg így van. majd a németeknél. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. 58 Azonosíthatatlan személy. 28. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. rendre visszautasította az ajánlatot. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. VII. (.58 is ugyanezt mondja magáról.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.mennyiségben importáljon.300. ám az. hogy L. ámbár ez nem is oly hihetetlen. bár az is lehet. D.. 25. melynek állítólag már 1. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.. 1940. azzal. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.) Sokan már bánják. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Az olasz sajtó is ezt írja.D. G.000 tagja van. 1940.V. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. felhagyott a toborzással. azaz Polgárőrség lesz. hogy összeállna a Tory klikkel. hogy csak tartanak tőle. -(36)- . mivel utálta Chamberlaint . és új neve: Home Guard.57 Én legalábbis nem hiszem. csak féltékenységből és intrikából dacol. Az L.-t. Sokan rebesgetik.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.V.D. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Persze meglehet.

aki szerint Hitler nem igényli. Így tesz a francia sajtó azon része is. Szélsőséges nacionalista. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. amely német befolyás alatt áll. 60 Sir Oswald Mosley. kis baloldali pártokról. Az apró emberke. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. 59 William Joyce (1908-1946). Amerikában született. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.csakugyan nácikollaboráns lett. kinek a nevét folyton elfelejtem. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. valójában miért. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. brit állampolgárságot sosem szerzett. bár senki se tudja. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. majd fasiszta politikus. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. a Brit Fasiszta Unió vezére. hisz jól tudom. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. -(37)- .krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Furcsa. akit később internáltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945). kommunista.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . noha egész életét Angliában élte le.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. 62 Gaston Bergery. aki utóbb . szélsőjobb. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Emberem azt állítja.

és különös gyengéje. szerinte rendes fickó. de a pénz nem érdekli. H. VIII. nem hinné. a franciákat viszont eléggé leszólta. ahogy egy szovjet komisszár. de az újságok azt sejtetik. mit miért csinál. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. 8. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek.1940. Wells. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Perim most a legfontosabb. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Mindig is úgy élt. hogy csak a maga hasznát lesi. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Megindult az olasz támadás Egyiptom. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy ezek az emberek. Úgy véli.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. ha elveszítjük. (Sajnos elég gyatra volt. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . G. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. és nem igaz. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . vagy hogy karrierista lenne. s azon a feltevésen alapul. ami talán arra is fényt vet. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Úgy látja. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Wells jól ismeri Churchillt. Megkérdeztem. Eddig még semmi hír.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Azzal kérkedett. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. 1940. nem kétlem. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. tábornok tartott.. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. amit .nyilván az -(42)- . hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Hosszan beszélt a polgárőrségről. Azt mondják. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Ez nem csupán azzal jár. Hajnali három körül légitámadás volt. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hagyják félbe a munkájukat.másokat kapok rajta. s azzal szépen visszaaludtam. átszervezik a légiriadók egész rendjét. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hacsak nem akarjuk. Tegnap este elmentem egy előadásra.. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. 23. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Megvetően mondta. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. VIII. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. amit mielőbb meg is kell tenni. ez pedig igen veszélyes lehet.

A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. (Greenwich) Azt hiszem. VIII. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Legfőbb ideje. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy ízlik neki vagy sem. és azt is: miért.. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy az ország végromlás előtt áll. Tegnap azon tűnődtem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval.. -(43)- . vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. Ettől talán észre térne a jónép. kik miatt. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. (. hogy a trágya nem ennivaló. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. 1940. s hogy milyen szánalmas ez az egész. egy életre megtanítva arra. kivénhedt hadfiak. 26. és megpendítette azt is. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. Ahogy elnézem. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy valami nincs rendjén. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.) Szánalmasak ezek a fontoskodó.

próbálják eltussolni. s ahogy eddig is.. (. 1940. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. 29. amit Huescánál dobtak le. és mindaddig. asszonyság. (. Máig emlékszem arra a kettőre. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Hallottam. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. hogy a házak beleremegtek. ám azért nem annyira rettenetes. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. Ma reggel mégis.először igazán közelről a bombák hangját. Világos.) Elég nagy robbanás volt.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt.. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. ha bármi fontos létesítményt találat ért. és halálra váltan nyomban felriadtam. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. míg ezek jó ha feleakkorák. A bejárati ajtóból néztük. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. de olyan pokoli robajjal. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. amibe a föld is beleremeg.. E. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. VIII. A -(44)- . Szerintem nem túl nagy bombák ezek. azt álmodtam.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. hogy egy bomba robban mellettem. Talán egytonnás bomba lehetett. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.

hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. vagy túl közeliek a becsapódások. hogy nem érdemes sokat törődni velük. minden fedezék nélkül. Sosem gondoltam volna. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.a nácizmus. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.. és máris aludtunk tovább. s lám. hogy nyílt mezőn fekszem. tábori szalmaágyamon elnyúlva. 1940. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.P. -(45)egy ha . hogy hidegen hagy. könnyen álomba ringatja az embert. Amerikában is. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. erős robbanást hallottunk.-vel éppen csak megjegyeztük.. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Félálomban. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó.-vel. 31. régóta ezt várják.) Tegnap lefekvéshez készülve.. s én feküdnék kényelmes. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. H. s nemigen látja. (.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere.. a . E. XI. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. márpedig az emberek itt is. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. szerkesztőjével. 16. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . hacsak az ember nem sejti. A monoton fegyverzaj. mégis így lett. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. VIII. 1940. Általános a vélemény. lidérces emlékeim. 23. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. A légiriadók egyre kimerítőbbek.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. XI. ha elég távoli. azzal a megnyugtató tudattal. 1940. és aknagránátok robbannak köröttem. fegyverzajt hallok. Akkoriban rendre azt álmodtam.

Ld.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Habár a . -(46)- . brit tájékoztatási miniszter. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. válasza: „Ugyan már. kulcsfontosságú. szerint. tartok tőle. vagy inkább próbáljunk békét kötni. az összes brit lapot figyelmeztették..P.P. Mindaddig. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. P. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. mint vállalni a Hitler elleni harcot.” Ami. ha tényleg igaz. és „becsületszavát” adta nekik. öt éven át tartó küldetést.71 és társai titkon alkura készülődnek. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. egyébiránt biztosra veszi. hogy . kényes. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. ám ekkorra már mind a szűkebb. Halifax és Simon védelmére kel. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. hogy nincs más hátra. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok.” 72 Alfred Duff-Cooper. kijelentését. májusi kormányát tárgyalva Hoare. amikor Franciaország elesett. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. bárki képes könnyedén elhitetni. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Európa Kiadó. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. H. A második világháború című művében Churchill 1940. H. hisz minden a tálaláson múlik. 2000. igaz is lehet.-t. még nem cenzúrázzák... úgy tűnik. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira..P.

C. Franciaország eleste után Angliába emigrált. melódiája: monoton Tegnap C. Meglepően jókedvű volt. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. a France szerkesztőjével ebédeltem. aki ekkor már a windsori herceg . hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. S. francia újságíró. VI.. Nos. és élt már nálunk korábban is. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást.utóbb VIII. 28.74-vel. Szerinte VIII. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Mindig is azt hittem. mégsem váltak be. igaz.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Wallis Simpson. jóslatai. C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Angliában mindenki tudja. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. és eszébe se jutott panaszkodni. Különben C. szerint. a sajtóosztályt vezette. Edward . Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Persze itt. Azt mondja. mint azt itt képzelik. C. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. és úgy véli: Anglia nagy előnye. hogy Sztálin Európa legerősebb embere.felesége volt.. jól ismeri Angliát. XI.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. 74 Piene Comert. úgy tűnik. Olaszország viszont valódi erő. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. bármi tehetséges politikus Laval. 75 Mrs. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Laval kormányzása76 idején C. Laval 1935-ben azt mondta neki. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . egyetlen európai se hitte volna. 76 Lásd az 1940. angolbarát. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. Edward végül is Mrs. korábban diplomata. 1940. hogy államformája királyság.

8. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. XII. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. amelyben 500 repülőgép vett részt. bár azt nem árulta el. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. A közüzemek. november 14-én szenvedett légitámadást. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Meséli. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. mint korábban Balbo halálának. teljesen tönkrementek. aki nemrég érkezett Lengyelországból. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.000 gyújtóbombát dobtak a városra. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. -(48)- . hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.) Beszéltem egy férfival. víz.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. miként sikerült átszöknie. a sebesülteké ennél jóval több volt. s legalább negyed részük földig rombolódott. és ami még rosszabb. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. XII. Ugyanúgy örülünk neki. (. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940.. 1940. villany stb. 1. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. a tüzérségi tűz elől.. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat.. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.. mindenki amiatt aggódik.) Azt mondja. A német források szerint mintegy 30. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. (. a halottak száma 550.

” 1941. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Az esszében azt írtam. nappal közrendre felügyel. I. kezdeti szakaszában. nem annyira a bombáktól rettegve. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. A bombázás legszörnyűbb. akár a manna. XII. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Idézet egy újságcikkből bombák. Több mint mulatságos. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog.segítségükre sietnek. s a csengő sem ép. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. amíg a bombázás alább nem hagy. Az a hír járta. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. inkább a félbeszakított alvás. 2. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. 1940. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. rendre azon kapom magam. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. 29. Az a múlt heti újsághír.

nem sokkal a franciaországi események után. és Orwell úr aligha sejthette. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. 22.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 1941 júliusában. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. . a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. -(50)- . A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. de nyilván erre sem kell várni sokáig.” 79 Büntetés. aminek igen örül. úgy véli. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. I. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett... bár . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. olyan időszakban. majd 1942-ben beszüntette működését. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. magasabb béreket. hogy ezegyszer tévedtem. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. tényleg örülök. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. német. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. Így azután én lettem nevetséges.hogy nincs valami nagy véleményem róla. s talán joggal. 1941.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és minden érintett szíves elnézését kéri.Isten látja lelkemet. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.

de normális helyzetben eszembe se jutna. Az utca tele van a plakátjaikkal. és meggyőződésem. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy „Éljen a POUM!”. Művei. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. Barcelonában pedig. pedig több mint hat órával azelőtt történt. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. vagy valami hasonló). többek közt: A világ szocialista egyhatoda. 1931-66 között Canterbury érseke. nyomban megérezte rajtam. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. ahogy megcsókoltam. hogy „Chamberlainből elég!”. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Mindenesetre tény. A helyért ugyan nem fizettek. aki amellett. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy tudja mindenki. A minap. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. újabb defetista manőver. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. -(51)- . Igaz. először tettem ilyesmit életemben. már az is erősnek tűnik. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy „hagymáztam”. akik nem képesek átlátni. a POUM82 betiltása után. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Az ügyeskedés menten beindul. spanyol köztársasági párt.a következőket írta: „Óhajtom. Keresztények és a kommunizmus. E. És lám. Úgy tűnik. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Szovjet erő. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam.csak arra való. teljes szívemből kívánom. ezrével vannak ilyenek.

január 22. és 1942. I. június 21-én foglalta vissza. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. s a többinek is hasonlóan felment az ára. szeptember 6. 26. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. között volt betiltva. mire Mrs. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. Erwin Rommel tábornok vezetésével. hogy „már nem tart soká” stb. amint két nő arról társalog. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. A német Afrika Korps 1942. A Daily Worker és a Week85 betiltása . hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. boltjába betérve megjegyeztem. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik.000 hadifogoly! ) . Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. 84 A lap 1941. -(52)- . s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. mivel érezni. stb. Másnap reggel Mrs. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). január 22-én vették be a brit csapatok. J. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941.2 sor. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 1941.az ébresztőóra. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. J. és betiltották a Daily Workert84. és megütötte a fülem.108 sor.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Az altemplom nem egyéb. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). III. Korábban ugyanis épp azért gondolta. ha elég meleg lesz). Az elmúlt napokban az a hír járta. Bár dúl a háború. hogy még mindig sokkal rosszabb. és a többiek mondták is. hogy „valami készül” a Balkánon. III. s ilyenkor látja. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 3. homályos és rossz szagú. 4. 1941.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.küszködött. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak.bár jól tudom. Tegnap este G. 1941. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Wallington. még a lapok is pedzegették. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. kevesen értenek egyet velem -. s a hóvirág is most a legszebb. 14. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. legalábbis ezen az éjszakán nem. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. hogy visszatérhetnek Londonba. Én mindenesetre váltig állítom . Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. III. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.. -(56)- . G. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere..

A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. elhárította a segítséget. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Túl veszélyesnek tűnik. a német támadás már április elején megindult. de alighanem inkább a Szueziről van szó. vagy legalábbis azok jó része. mi történne. amit az olaszok elvesztettek. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. miközben támogatta a királyság intézményét. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. arra kérte az angolokat. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. -(57)- . egyben meghagyva neki. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Elképzelni is szörnyű. előbb ismernie kellene.van. 95 A szövegből nem derül ki. attól tartva. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Ahhoz. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. 1935-től görög miniszterelnök. hogy milyenek a szállítási eszközök. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Katonai diktatúrát vezetett be. Mindenki ezen tépelődik. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy küldjenek tíz hadosztályt. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta.

-(58)- . egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Mint írja.hadisikerekkel. csakúgy. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. ha most veszni hagyjuk Görögországot. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. egész Európa rajtunk röhög. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Ugyanakkor. antifasiszta újságíró. hogy nem tudunk. amiért hagyjuk. Sok német. mint Norvégiában. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. ha netán tudjuk. elképedt azon. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Az a baj. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Másrészt viszont. éppúgy. Ő maga nem volt zsidó. hacsak azzal nem számolunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mivel annak bizonyságát láttuk benne. akivel beszéltem. csak a felesége. mint az. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. Én mégis azt tartom. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. akár egy súlyos vereség kockázatával is. 97 Stefan Haffner.

Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. június 17-én jelentette be. Kérdés. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. aminek használatát a brit légierő 1941. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. -(59)- . 20. úgy hírlik. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. minden előzetes propaganda nélkül. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.itthon és Amerikában egyaránt.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Greenwichre igen sok bomba hullott. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Ez hát az európai nézőpont. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Ijesztő lenne. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. s a szóbeszéd holmi új. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. végre pompás alkalmunk lesz rá. de csak egy gépet lőttünk le. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . de tetszetős érveket máris hallani. titkos fegyvert is rebesget. éppúgy. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. ami azután a bombázókra tekeredik. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. III. mint az indiai rádzsák körül. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek.98 1941. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Ám a szokásos álszent. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.

s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok.: „Betört az ablak. 99 Valószínűleg Eileen Blair. majd nagy csörrenést hallottam. látom. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. mondjuk. Bárcsak tudhatnánk. hogy megtartsák a búzát. semmi jele annak. mint azelőtt. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. szakadt a víz a nyakukba. amikor E. Úgy tűnik. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. ez akkor sem jó így a franciáknak.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt... A németek ugyan engedik. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.. ami megingatná a Pétain-kormányt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. -(60)- . Visszalapozva e naplóban.. Úgy tűnik. Fölöttük tombolt a tűz. Én: „Mi volt az?” E. amit persze nem engedhetünk meg.csapódott be. amit küldünk. és társaik tényleg árulók. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. A Greenwich templom lángokban állt. avagy csak elképesztően ostobák. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. És miközben mi mindent megteszünk. az író nővére.-vel99 telefonáltam. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy . Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. de senki sem mozdult.

akik érzésem szerint nem valódi hívők. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. 1941. Még ma sem képesek felfogni. akkor biztos. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Miként lehet ezt elfogadtatni. sokan ezt teszik . s ha így teszünk. a légierős kadétok. hogy gyermekei azért éheznek. amit mi tényleg nem ismerünk itt. mint eleddig. valahányszor azt látom. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. éppúgy élnek. Még szerencse. elfogadjuk a háborút is. nemigen számít. mi a célja a háborúnak. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. 23. a Női Légierős Tartalékosok stb.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. ez pedig az éhínség. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. a gazdagok pedig. Számomra nem volt újdonság. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Angliában. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. stb. hogy igenis vannak. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni.általában olyanok. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. akik Churchillért meghalnának. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hisz ez idő szerint még az sem világos. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik.A legrosszabb még hátra van. Ha elfogadjuk az államot. III. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. kényszerítő intézkedések híján.

így aztán helyénvaló. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. III. a keresztény meggyőződés azt tartja. Azért várjuk el. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. 24. add. mint a németek. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló.az ezredzászlókat. Eddig úgy tudtam. ha az emberek látnák. -(62)- .amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. és segíts. hogy valójában nem is gondolják végig. és jó útra térhessenek”. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. úgymond. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy megbánják gonosz tetteiket. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Egy szó sem esik arról. hogy netán csökkenne a harci elszántság. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mint egy. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. 1941. Talán az a félelem diktálja mindezt. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy Isten bennünket segítsen. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy imádkozunk érte. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Holott bizonyos helyzetekben. mert mi jobb emberek vagyunk. Persze az is lehet. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. az ellenségnek is vannak indítékai . csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben .ami éppoly hatásos lehet.

A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. mint akár több ezer légitámadás. Felteszem. hogy valamivel ellensúlyozzák. Tehát megoldódott a rejtély. Ám ennek nincs közvetlen. mikor kivonultak Bengáziból. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása.csatahajókat. 1941. hogy egy sikertelen megszállás 100. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.. bár ezt már akkor sejthettük. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. 7. és ma jelentették be először hivatalosan. Közben hallani. hogy Görögországban 150.000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. bár Hitler még így is jól járna. IV. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. nincsenek például fegyvereink. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. mindenesetre nehéz nem észrevenni.. hogy nincs az az erő. Rajzok készülnek majd. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. ez alighanem így is van. és legalább három hétig kitart. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Azt hiszem. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. s így szükséges. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hisz általános a vélekedés. érzékelhető hatása.000 vagy akár 500.000 ember életébe is kerülhet. a műszaki leírások alapján. így valószínű. Tegnap Belgrádot bombázták. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat.

. hogy beleszorítják őket a tengerbe. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. Persze. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. katonai szakíró.. (. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. most hirtelen rájönnének. Mulatságos lenne. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha az ember 2-3 évre előre gondol.helyzet. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. 102 A matapan-foki csatáról van szó.elsüllyesztették a Zara. )Immár világos. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Nem tudni.) Egyre kevesebb a munka.. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. (. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. A legjobb esetben talán még szűken vett. Szinte látom. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. A britek-minden veszteség nélkül . és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték .. -(64)- .

Rosszabbat vártam. s ez rendre azt igazolta. de tudván. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. pontos. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. „hősies” stb. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. IV. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Például az. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.I. s igen nehezemre esett. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Most olvastam épp az M. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Állítólag Francis Beeding. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy pár napig nem is lehetett kapni). az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Emlékszem. . hogy ejtőernyők.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. hogy nem volt annyi eszük. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. 1941. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. csak sajnálom.O. mint „dicső”. ez szeptember 7-én volt). tényszerű ismertetőt. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. 8. a regényíró állította össze. elszalasztották az esélyt. hogy olyasvalamit hozzanak létre.103 bestsellerét. of Information -(65)Tájékoztatási .

Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. -(66)- . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Kimentünk a tetőre. Én mindenesetre nem így éreztem. Hugh Slater. de más fronton még várható. Most jön Austerlitz. Aznap éjjel.Akárcsak Madrid. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Később. hogy győzelmet arat. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Ez volt Trafalgar. egyszer csak megszólalt: . lángol-e még. még ki is mentem megnézni. majd így szólt: . de az óriási tűz engem is megbabonázott. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.A kapitalizmusnak vége. azt mondtam Fyvelnek: . miután a németek láthatóan elálltak attól.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Rajtunk az ítélet. hogy felébresztettek a robbanások. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. . aki az ablakban ült.

IV. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. legalább kettő jut minden századnak. kapunk-e gépfegyvert. hogy kivontuk csapatainkat. A tegnapi lapok megírták.persze nem volt egy darab se -. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. amikor rosszul áll a szénánk. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Hol van már az az idő. 11. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. Csak erről beszél mindenki. ha a görögöket cserbenhagyva. A nagyokosok szerint ahelyett. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. a Balkánról alig esik már szó.106 Ma este igen rossz hír érkezett. 1941.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy egyáltalán kiadták. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. s amikor megkérdeztem. Ez is igen baljós előjel. amíg lehetett. A közlemény súlyát az mutatja. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . és Görögországba küldtük őket.gondolom. -(67)- . netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. 9. 1941.

Isten tudja. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. mint gondoltam. csak sokkal lassabban. csak éppen nem adhatják tovább. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. és megszilárdul a helyzet. amelyekre számítottam. Ahogy visszalapozok a napló elejére. se Líbiáról. hogy a politikai helyzet javulni fog. de ez más lesz. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. de mégis. Akivel csak beszéltem. IV. a köznapi ember számára kevésbé érthető. francia hajókkal.. IV. abbahagyom a naplóírást.. hogy még mindig érvényben van az utasítás.1941. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.se Görögországról. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Úgy látszik. Az a két újság. ami némi reményre jogosít. most is zajlanak.. amely alig különbet. Semmi hír . Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. 13. Lehet.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. -(68)- . mind lehetségesnek tartja. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. amely még ezeknél is pesszimistább volt. mely igen sötét képet fest a jövőről. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni.. azt látom. 12. Nem hinném. Az egyetlen. és a Sunday Express. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. vagy legalább egy részük. azok a forradalmi változások. 1941. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok.

de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. bár ezt Kairóban107 még tagadják. döbbenten láttam. Persze. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. micsoda szedett-vedelt társaság ez. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. csak éppen a tempóját nem. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. IV. az utóbbi a valószínűbb. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. amit a reklámokról írtam. mások azt állítják. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. 14. hogy létszámuk aránylag csekély. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. de Tobruk kitartott. A németek az egyiptomi határig nyomultak. 1941. -(69)12-én hamar akció végül . Connolly mondta egyszer. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. D. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Megrázó hírek. Azt hiszem..Olvasom a bejegyzést. míg december 4-én megérkezett az erősítés. és elvágták a tobruki angol csapatokat. Nagyon igaz. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. mint a középosztálybeliek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. de már sokkal kevesebb van belőlük. Mindjárt feltűnik. s az is erősen hihetőnek látszik. arra számítva. nem tűntek el.

15. megkérdeztem a tulajdonosnőt. IV. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk.persze csak fokozatosan. akkor máris megérte. tudja. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le.Jaj. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. drága uram. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. hanem azért. nem figyel rá senki. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.úgy tartja. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Ha nem így lenne. A másik pultnál meg szól a gramofon. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. 1941. hogy beismernék. ha én nem kérem.. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. melyben az oroszok megígérik. és mivel kissé késtem. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. anélkül. mit mondtak be korábban. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Görögországról semmi hír. igen nehéz elképzelni. hogy kivonulnak Kínából .. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. mi is történik. Mindez akkor. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. . amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. éppúgy.

John’s Wood-i temetőt találta el.70 km távolságra! . és E.Én még csak le se hunytam a szemem! .. de azért E.bizonygatja mindenki.. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Az ember már-már úgy érzi. és miután hallottam a hírt. francia) . valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.vidéket. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. A fegyverek egész éjjel lármáztak. és a mentők is ott várakoztak.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. Az utcát mindenesetre lezárták. IV. is ugyanezt mondja. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. -(71)- . Emlékszem. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Két-három napja újra Wallingtonban. Barnsleyben voltam éppen. . A szombat éjjeli „blitz” még ide . aki rendesen tudott volna aludni. 1941. Persze. 22. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. ez képtelenség.is 108 „Mondja csak. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Ma reggel. Senkivel sem beszéltem. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. 1941. betértem egy kocsmába. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Igaz. IV. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Ez volt az egyetlen reakció. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Persze. Egy másik a St. amitől már régóta tartok. többeknek megjegyezve. 17.” (Parlez vous. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. hogy egyszer bekövetkezik.

Olyan ez. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. is beleértve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni.. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Még nem tudni. minden bizonnyal hamarosan várható. Churchill a minap azt mondta. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. Engem legfőképp az zavar. vajon azt teszik-e. minden még ezután megírandó cikkemet. rádiójegyzetemet stb. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. Gibraltár megtámadása. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Ha az újságok híradásai igazak.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hogy a németek nem hullanak úgy. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. nem így lesz -.elhallatszott. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. Athéntől kissé északra. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. hogy 109 Orwell gyanúja. fanina felé. mint a kéve. stb. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. -(72)- . Churchill kezd úgy beszélni. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Furcsa lenne.” Kíváncsi vagyok. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Amióta itt vagyunk. hogy sikerül majd. megalapozott volt. mi pedig lekaszáljuk őket. amit kell.. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.

hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.a hülyébbnél elháríthatnád.1% Új-Zélandból. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . A Daily Express burkoltan arra célozgat. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Az oroszoknak dönteniük kell.ÚjZéland: 13. hány emberünk van ott. Eszerint az elesettek 55. hogy ellenállnak-e a németeknek . hogy mennyire tudják tartani magukat. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.55% . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.Ausztrália: 13.55%. Különben sejtelmünk sincs. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. 25. 24. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. -(73)- . Mindössze annyit lehet tudni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. milyen hadállásokban.1%-a Ausztráliából és 19. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. és így tovább. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .110 Mindaddig. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.mindez még hasznos is lehet. IV. a görögök visszavonulóban vannak. 23.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. IV. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. 1941. hogy a görög hadsereg. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.8%-a származott az Egyesült Királyságból. 1941. hogy ne álljanak ellen.

000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. avagy tétlenül elnézik. -(74)- . V. 2. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. Tegnap eljött hozzánk egy ember. nem akar. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 1941. körülbelül 30.111 Gondolom. Milyen kár. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. ami tényleg magával ragadta az embereket. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. bár azt hiszem. 28. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 1941. mert nem volt mivel etetni őket. 25.. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.az ára -. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. hogy nem képes. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. de bármelyiket választják is. C. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. IV. csak kutyaeledelnek. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. vagy esetleg a harmadik. most mindenféle hússal üzletel.

hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. és hét-nyolcezren estek fogságba . A veszteség állítólag 3.tisztes ábrázatú.000 ember. amiben mindent odaígérünk nekik. 1941. az ausztrál kormány egyik minisztere. valójában 55. Hátrahagyták összes tankjukat. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. gondolom. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. mint a bútorhuzat.112 Azt mondják. mint arról korábban tájékoztattak.ez egybevág a német hadijelentésekkel. Katasztrofális. 3. politikus. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. aztán egyszer csak halljuk. mint az íj és a nyílvessző”. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. nyilvánosan kijelentette. az is ugyanúgy készül. mindenféle volt közöttük. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. -(75)- .000 járművet vesztettünk. Mesélte.. újabban az egész cég erre állt át. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000-re teszik. Mint mondja. ahogy a tűpárnát tartotta. miután bejelentették. de ez számunkra nem gond. úgy látszik. s úgy hagyjuk el a porondot.000 körül.000 embert. felszerelésük jó részét és 12. A hajókról nem esett említés. Spender113. mivel úgyis megegyeztünk.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. hogy kevesebb katonánk volt ott. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. ügyvéd. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. 8. majd elnöke lett. V. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Persze az is lehet..

Sosem tudni előre. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk.csupán azt jelzik. mert hiányzik az akarat. anya. A törökök felajánlották. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. mit fognak tenni. pusztán azért. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. ám biztosan valami rosszat jelez. A semleges államok megtámadását illető aggályok . s menten elgyámoltalanodunk. Előre látható. hogy balul üt ki. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . V. folyton az az érzésem. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban.és azt hiszem. 1941. Főleg a fiatal házasok ilyenek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Érdekes. Itt-ott nagyobb családokat is látni. akik amúgy is féltve óvják otthonukat.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Ha olyan ügyért harcolunk. a kicsik sorban fekszenek. 6. Valahányszor csak elképzelem. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. gyerekek. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Iránban mozgósítás van. meglepő látvány tárul a szeme elé. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . amiben igazán hiszünk. ha csak a puszta harcról van szó. Békésen alszik mindenki -(76)- . Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. akár a nyulak. nincsenek fenntartásaink. A tiszta. apa. ami nem túl jó jel. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. csak annyi bizonyos.

ez az első diplomáciai lépés. 114 Vjacseszlav Molotov. tőlünk nyugatra. A füst csak igen lassan oszlott el. valami raktárépület lehetett.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Lefelé menet közölték velünk. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. V. Az elmúlt napok legfontosabb híre . külügyi népbiztos. hogy épp benne voltam egy házban. 1941. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. de úgy tűnt. netán mindkettő ellen. mintha viaszbábuk lennének. -(77)- . Immár bizonyos. az egyik.a kicsik hanyatt fekve. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Az éjjel komoly légitámadás volt. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. E. hogy a mi házunkat találták el. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. Felkapaszkodva a tetőre.az erős lámpafényben . amikor találat érte. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. hogy mindez német nyomásra történt. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. ez az első eset. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. meredek. s a szobában sem keletkezett kár. melynek üzenete nem egyéb. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Nyilvánvaló. kintről valaki kiabált. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. kiváltképp nagy volt. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. égre szökő lángokkal. felkelt és kinézett az ablakon. 1941-ben leváltották. de megmaradt alelnöknek. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy az oroszok bejelentették. Az ablakok épen maradtak. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Gondolom. 11.

amit a legfontosabbnak tart. s láttam. amit hónapok óta őrizgettünk. Később kiderült. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hogy a folyosón nem lehetett látni. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot.nek. s én csak utólag döbbentem rá. Hallottuk.Igen. gondolván. mire ő visszakérdezett: .Talán azt hiszed. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amint kiabál valaki: . hogy tényleg ég a ház. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Ilyenkor az ember azt viszi magával. -(78)- .Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.-ékhez. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és a bent lévő autók kiégtek. Később megjegyeztem E. csupa korom vagyok én is. Magunkra kaptuk a ruháinkat. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. és talán nem lesz módunk visszajönni. milyen sötét lett az arca. Elmentünk D. hogy menjünk ki. akik teával kínáltak.

Az egész ügy merő rejtély. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Még csak ötletem sincs. a Führer helyettese. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Rashid Ali117. Csak azt tudom.1941. remélve. bejelentvén hogy Hess megőrült. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Alfred Hornként mutatkozott be. Hitler közeli barátja. Egy hónappal később rövid harc. 1941. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. és Rashid Ali 1941. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Churchill nem akart tárgyalni vele. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. V. 13. Darlan116 Sztálin. iraki nácibarát miniszter. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Spanyolország. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Utóbb többször is felmerült. Irak. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Franco . és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Szíria. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. továbbá mindazon térségek neveit. aki 1941. május 30-án Iránba menekült. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942).

könnyedén be lehetett volna keríteni.tolni. lesz titkosrendőrség. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. legalábbis szerinte . néhányan bekiabáltak: „Szégyen. nincs esély arra. Szíria. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Tanger. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. akik meg tudnak lepődni azon. hogy nem fog sikerülni. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. mi biztosan el is toljuk. a Kanári-szigeteket. a Kanári-szigetek.) miatt Dakar. ha kiderül. Tangert és Szíriát akkor. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. szégyen!” Úgy látszik. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. talán még Amerika is. hogy mindent veszni hagyunk. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ez már-már törvényszerű. hogy ez történik majd. vannak még emberek. Persze. a lakosság fele pedig éhezni fog. Az ember kezdi azt hinni. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. amikor még megtehettük volna. hogy ember. hadihajók stb. mikor Franciaország a háborúból kilépett.és fegyverhiány (repülők. Churchillnek és társainak az lehet a terve. már akkor. Az egész világ ellenünk van. Úgy tűnik. Ezzel szemben a valóság az. -(80)- . A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. amikor nem vettük be Dakart.

A brit -(81)- .960 brit. 25. Úgy tűnik. 17. V. (Liddell Hart szerint összesen 28. légvédelmük szintén gyenge volt. hét cirkáló. mint Angliában. Irakról semmi hír.1941. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről.700 új-zélandi és 6. Szíriáról. Ezt az arcátlan. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. csak végre ismernénk az alap tényeket. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.300 görög.540 ausztrál. Valaki megsúgta. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. hogy így van. 1941. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 24. Ha csak 10-20. és milyen a fegyverzetük. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. V. Mindenki Krétára figyel. A német légitámadás május 20-án indult. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. így azt. 21. 1941. hogy hány ember védi is a szigetet. 7. Darlan nyilatkozott. még úgy is. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 10. új-zélandi és ausztrál. Három csatahajó. majd ejtőernyősöket vetettek be.600 brit. Lehet. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. ha Kréta csakugyan próba. V. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. szervezetlenek voltak. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. egy repülőgép-anyahajó. és majdnem ugyanannyi görög volt. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.

Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. és csak utána az etiópot. 1941. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.olvasni. 31. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Arra sincs magyarázat. bár rideg. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. ebből 2. a mentegetőzés.000 görög volt. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy hányról is van szó. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés.500-at mentettek ki. 1. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Az.bár még jobb lenne azt hallani. 122 A 42. Kivonulunk Krétáról. 13. VI. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. V. és 14 gép védte Szuezt. 1941. -(82)- . A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.500 Krétán szolgáló katonából 16. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. annak tagadása. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.

7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.714 halott és 2. 20. A teljes veszteség várhatóan 10. A britek arra számítottak. A híradás nem felelt meg a valóságnak.000 embert kellett elszállítani. hogy Kréta kiürítése megtörtént. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Most. Szuezre vagy Máltára csapnak le. Miként K. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Fiji és Gloucester cirkálókat. Ebből nyilvánvaló. VI. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Ma reggel jött a hír.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.376 ausztrál és 2. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 3. abból legalább kiderülne. Szíriára. 124 Szíriába. azt mondják. 1941. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. hány kereskedelmi hajó. hogy semmi értelme Ciprust védeni.. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 3. számos légvédelmi ágyú. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. mint azt a sajtóval tudatták. Hereward.000 brit tengerész esett áldozatul. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Összességében a szövetségesek 16. valamint a Greyhound. -(83)- ..996 új-zélandi). Pár nap 123 A Calcutta. Student tábornoknak. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.500 sebesült. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.583 embert vesztettek (ebből 8. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. tank és repülőgép.000 ember. S mindez teljesen hiába. A német veszteség: 3. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.200 brit. Hitler eleinte habozott. aminek vagy 2. márpedig ennek semmi jele. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.

2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. hogy talán az egész manőver nem más. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.múlva már nyilván késő lenne. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. mint puszta blöff. úgy lehet. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. 14. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. nem fog háborúba keveredni a németekkel. A közeljövőben. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. 1941. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. ha csak elkerülheti. amelyről. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. VI. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 1941. VI. -(84)- . Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. úgy tűnik. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 125 Stafford Cripps. 8.

inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Általános a vélekedés. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. s megállítottak három finn hajót is. Napok óta rendkívüli a hőség. -(85)- . VI. Az jutott eszembe. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett.1941. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Nyilvánvaló. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Mindez nyilvánvalóan jelzi. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni.persze csak akkor. 1941. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.126 1941. hogy ez „jól jön nekünk” . hatalmas közönség előtt. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Rendkívül izgatott mindenki. VI. ha nem is tudják megállítani. ha az oroszok komolyan ellenállnak. és ezzel. Íme. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. 22. 19.ámbár azt hiszem. 20. ez a jutalom. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. VI.

köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. VI. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. sőt magukat az oroszokat is. hogy gyorsan véghez tudják vinni. csak úgy. úgy vélem. a légierő és a flotta legénységét. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. bár igen meggyőzően hangoztatta. Mit gondolnak vajon ezek. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. akik nem bánnák. ma igen jó beszédet mondott. amíg leszámolnak Angliával. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. 1941. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Churchill. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. bár lesz annyi eszük. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók.ha nem is sokan – a gazdagok között. mint a baloldali pártokat. hogy őszintén ajánlja a segítséget. Persze akadnak néhányan . bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. úgy találtam. E pillanatban lehetetlen megbecsülni.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. A legrosszabb az az egészben.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. ha nem lennének biztosak benne. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. 23. miként hatna. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel.

mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. éppúgy összerogynak majd. Meglátja. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Tíz -(87)- . Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Orvos (külföldi. s újra támogatják a nácikat. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. a kommunisták. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Kétségtelen. hogy ennek maga Sztálin a feje. Persze nyomban hangot váltanak majd. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Azon múlik minden. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. úgy hiszem. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. s még azt is meg merem kockáztatni. az esetben érdekük. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Három éve még az évi 1. mi több. mint az első háborúban. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Egykettőre hazavágják a nácikat.000 font jövedelemből élők. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet.

Az esetben. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. hogy szamovárt áruljon. ereszd meg” -. Hisz azok a politikai viszonyok. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. VI.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. s alighanem elfoglalták Litvániát is.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Már egy hét múlt el. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Állítólag túlszárnyalták Minszket. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. 1941. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .. Mindenki arról élcelődik. itt most nem állnak fenn. többféle magyarázata is lehet. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. hogy a németek azért kiváló katonák. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek.még ha lesz is némi „húzd meg. (. 30. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Nem tudni. E szerint bevették Lemberget. Akárcsak az emigráns fehérek. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. -(88)- .

Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. A felek vállalták. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. VII. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Churchill beszédének méltó párja. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. legalábbis e pillanatban. 1941.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. s mint ilyen. mint az a tény. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. 3. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. szögesen ellentmond mindannak. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Mindenesetre elég sok időbe tellett. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. -(89)- . melyben egyértelművé tette. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. amelynek nincs angol megfelelője. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték.

melyben mindig is Sztálin lép elsőként. láthatóan nemigen készülnek támadásra. mire is használnák e tankokat. lám. hiszen őt úgymond a „lélek”. 1941. VII. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. Azt aligha hiszem. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s ettől. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. de ha semmivel nem próbálkoznak. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. Ha most. legalábbis Angliából nem. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Több lap is türelmetlen. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. amíg be nem bizonyosodik. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. és azt sem tudni. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák.oldalunkra. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. ha majd netán ők is átállnak végül. s arra sem utal semmi. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. nem indítunk szárazföldi támadást. Ha a németek helyzete megengedné. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Nem tudom. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 6. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. a belső meggyőződés hajtja.

Kíváncsian várom. Néhány ír katolikus lap mostanra. Az az anekdota járja. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. nyíltan szimpatizál a nácikkal. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt.000 emberre rúg. -(91)- . A németek már átkeltek a Pruton. vajon elérték-e már a Beresinát. ám azt nem tudni. visszatértekor meglepve konstatálta. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. ahol kommunisták üléseztek. Az oroszok azt állítják. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. úgy tűnik. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. egyikük.számíthatunk rájuk. Ha ez tényleg mérvadó. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. most. és a Truth129 néhány példányát is. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. és alighanem ez a jövőben sem várható. ha a német támadást netán már visszaverték. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy lássam. jelentése: igazság. megtiltván számukra.mindezt két héttel azután. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy a németek vesztesége már 700. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy az a „semlegesség”. hogy az belépett a háborúba. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A frontokról sincsenek megbízható hírek. Végignéztem a katolikus lapokat. mégis hasonlóan ír. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. Nyilvánvalóan az az „irány”.

de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Már csak egy hónapunk van arra. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. mára véget ért. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. Ugyanakkor semmi jele. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak.1941. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. amely Dunkerque-kel kezdődött. Ezért itt be is zárom e naplót. hogy bármit is terveznének. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Az a félforradalmi időszak. de ezek egyre gyengülnek. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. 28.bár azért összeomlani sem fog. miként azt terveztem. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. A keleti front. Úgy sejtem. az irániak már menekülnek. -(92)- . Mától a BBC alkalmazottja vagyok. egy új korszak kezdetéhez érve. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. VIII. de nem hiszem. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. hogy belefogjunk valami európai akcióba. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. mint amit elszenvedett.

hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy „ne menjenek túl messzire” vele.II. hogy csak azért küldték el. de alighanem már elment. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. mekkora jelentősége is lehet Indiának. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Sokan azt gyanítják. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Akik netán tudják. 14. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Így például. mint a sír. akik képtelenek felfogni. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. E percben az is nagy talány. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. miután a háború új szakaszába ért. rész 1942. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Gyakran hallani a megjegyzést. -(93)- . hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Azt. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. III. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. azok is hallgatnak róla. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott.

az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. majd közellátási miniszter. miként is tudnának akár a németek. hogy az esetben. de azért még nem dőlt el semmi. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. [Másfelől viszont vannak. egy kompromisszumos békekötés reményében. mivel nem látom be.még ez évben különbékét köt. bár nem tagja a pártnak). hogy Beaverbrook távozik. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. bár annyi azért igaznak tűnik. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. [Azt hiszem.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. -(94)- . c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. maradok. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek.a teljes vereség ugyan elmaradt. különben valószínűleg nem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. egy balti orosz.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. és csupa haszontalan. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. akik úgy vélik (például Abrams. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. mint mí az angliai csatában . Bár intézkedéseit sok bírálat érte. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke.

(tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. ha legalább tudjuk. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. mindez mit se számít. -(95)- . akkor mi. 1942.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. 1942. sajnos.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. Mégis úgy vélem. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. b) Ha az oroszok támadnak először.. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. úgy tehetünk. A propaganda merő hazugság. mert a japánok félnek az oroszoktól. május 30. mit teszünk és főként. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. még akkor is. kíváncsi vagyok. mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy miért. nem lehet tesztelni. hogy így lenne. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. s az ember olyan dörzsöltté válik. akkor „mi már előre megmondtuk”.katonainál is kiábrándítóbb. mennyire hatékony a suttogó propaganda. azt mondhatjuk. március 11-én terjeszteni kezdtem. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. ha az ember történetesen igazat mond. úgy látszik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. hogy azt korábban el se hitte volna. nyitva a bejárat. nem.. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mikor ér hozzám vissza. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy csak azért nem. Persze én sem hiszem.

és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. 1942. -(96)- . 22. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. A termelés akadozik. Orwell későbbi. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. III. 15.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. se légvédelmi tűz. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. a britellenesség százféleképp virít. mivel Harold 133 William Hickey. de nem követte se bombázás. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. Azt mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. amíg csak lehet. amíg a légiriadót le nem fújják. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. később munkáspárti képviselő. 1942. Empson mondja. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. aki most tért vissza Amerikából. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). és még csak utalást sem teszünk rá. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Eddig még nem jöttek rá. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. baloldali politikus. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. III.

később Berlinben indított lapot. egyenjogúságot a kaffereknek. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Az októberi forradalom után Moszkvába. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. majd Leningrádba ment. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. író. mindez ijesztően hatékony. örökbefogadás útján lett francia. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Alfred Duff-Cooper. újságíró. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. ugyanakkor a BBC felkért. 137 Victor Serge (1890-1947). diplomata. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. hiszen az emberek jó része tudatlan. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja.angol nyelvű német propagandaadó. akik 134 Harold Nicholson. óva intve mindenkit. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. 1941-ben Mexikóban telepedett le. életrajzíró.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. -(97)- . parlamenti képviselő. mivel legalább tudatosan az. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. életrajzíró. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. 135 New British Broadcasting Station . 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. kritikus. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg.

hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. meg kell támadnunk Európát. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Általános a gyanú. de nem folytatná a támadást. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Én mégis azt hiszem. márpedig a Kominternt eddig mindig. mert folyton újságot olvasok. hogy Oroszország különbékét akar. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Nem is annyira azért. vagy legalábbis azok egy részét. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Ugyanaz az ócska taktika.] -(98)- . és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Az egyik lehetséges fejlemény. Így aztán mi. ha itt új kormány állna fel. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Mindez persze. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. [Csupán akkor lenne esélye. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.nincs semmi hír. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mind egy kedvezőbb békealkura.Franciaországból érkeztek. Mindez jórészt azért van így. Nekem úgy tűnik. mert erkölcsileg viszolyogtató. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. mint a franciaországi hadjárat idején . Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ehelyett inkább dél felé. kiutasításukat követelve. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. mindenütt legyőzték a fasiszták.

hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 140 Aqneurin Bevan. világháború idején írt. K. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Shelvankar. melyeket az 1. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. ez idő tájt brit belügyminiszter. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. 1942. valahogy kiszimatolták. A leginkább elterjedt változat az volt. úgy tűnik.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. melyek szintén a Daily 138 Dr. munkáspárti képviselő. III. Krishna S. 141 Herbert Morrison.S. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről.S. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. 139 Közkedvelt baloldali lap. 27. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Állítólag holnap kiderül végre. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Egy megrögzött ellenségünk. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. valamennyi hihető. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. ha az indiaiak megkapnák a védelmi.

igaz. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Azt hiszem. a az krókuszok.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. ha két szocialista esik egymásnak. A késlekedés fő oka az volt. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Griggnek143 továbbította.Mirrorban jelentek meg . először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. ám azt mindig is élvezik. hogy három hónap se telik bele. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. káros hatással volt a brit közvéleményre. Erről feljegyzést küldtem Dr. vagy ha mégis. G. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. aki azt Sir Jas. hogy a lőszert nem osztották ki előre. -(100)- . és visszatér az újságíráshoz. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. miután a Horizonban megjelent „Wells. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. 144 A vita Orwelltől indult. szétosztani a muníciót. ezt a vádat utóbb visszavonta. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Cassandra142 bejelentette. aligha vettek volna tudomást róla. Mindenki azt jósolja. Tom Jonesnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Hitler és a Világállam” című írása. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. és további egy órába telt. A ember már-már [H.a konzervatívok nem kis mulatságára. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.

s megkért. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. remélem. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Rossz jel ugyan. s úgy látom. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. az üvöltés. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. hogy a hadipropaganda. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. a katonák mocskolódnak. már csak a közvélemény nyomására is. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.) Minden harcolnak. Azt hiszem. „eszi . még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. akik nem harcolnak. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.eggyel sem. az indiaiak sem örülnek neki.] 1942. 1. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. IV.] Akad persze.. az háborúban újságírók így van. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.ha jól tudom . [Akárhogy is. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre.nem eszi” ajánlatától. hogy nem mi. aki úgy véli. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. a szövetségesek közül . az igaz -(101)- . márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.Tokióval.. „(. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.

az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Ford. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. 145 Hódolat Katalóniának. hogy a hír nem igaz. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. o. harcias britellenes indiai nacionalista. augusztus 19-én. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy e sorokat leírtam. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Jó jelnek veszi mindenki. Cartaphilus. az esetben.: Betlen János és Tóth László. 1999. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy sokan szentként tisztelik. 3. 94-96. Gandhi készakarva keveri a bajt. 1942.”145 S lám. IV. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve.] Nem tudom. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. majd üdvözlő táviratot. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. s annyi igaz is. Arra biztatta az indiaiakat.hazafiak pedig. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. és sikertelenül vezette a britek ellen.] Lehetetlen megállapítani. Ellenfelei úgy tartják. ha a németek megtámadnák. hogy mi a tét ebben a játszmában. Azt hiszem. amikor kiderült. Ha majd eljön egy újabb háború. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. itt vagyok a BBC-ben. -(102)- . nem egészen öt évvel azután. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. messze elkerülik a lövészárkokat. Mármár vigasztaló a gondolat. minthogy hiába remélte. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.

Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. Mondtam is A. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. folyvást arról lármáznak. hogy azt higgye. Még mindig azzal áltatják magukat. a fájdalommentes mártíromsághoz. kiváltképp a kommunisták között. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. így szólt: . újságíró.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. s elég balga ahhoz. indiai államférfi. nemigen tudja azt elképzelni. George. s hogy voltaképp nem is akarja. igehirdető és propagandista. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy nem számít a függetlenségre. ahogy ma azt az angolokkal teszi. mire A. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Legnagyobb ámulatomra. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. -(103)- . hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Egyszerűen elképesztő. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy.-nak. [Már csak mennyiben az a kérdés. Megjegyeztem. ügyvéd. mindezzel Anand is egyetértett. aki ez idő szerint Angliában élt. író. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. 148 Krishna Menon (1897-1974).

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. egy indiainak ezt kell mondania. s igen meglepődött. Persze. tényleg készül valami. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Eileen Blair. -(107)- . mert ha megengednék maguknak. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mintha mi sem volna természetesebb. hogy mindenki hazudik. felszínes Amerika-ellenességre is. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mondja. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Most már csakugyan azt kell hinnem.áll a nálunk dívó. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Tokiót bombázzák. [E. A hatás inkább lélektani. 19. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy „persze. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. hisz 153 1942.] Mind több szó esik egy európai invázióról. no meg azért is. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. IV. tiltakozott. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. az író nővére. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy 1940 táján. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mikor ez ellen E. Fyvel meséli. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Útban visszafelé több gép megsérült. mire Pritt közölte velük. ha mindkét fél megerősíti. 1942. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett.

hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. az a két józan és gyakorlatias lépés. 25. mely javíthatna helyzetünkön . annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. 1942. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.aligha kockáztatnák meg. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy a hála politikai fogalom. Ugyanakkor. amiért derekasan küzdöttünk.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy különbékét kössenek. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. sokan úgy beszélnek. IV. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. valamint Spanyolország megszállása -. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. [Ha ez így van. ahol internálták őket. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Csak kevesen érik fel ésszel. akkor ez valami új fejlemény. hogy ekkora bakot lőjenek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. akkor nincs többé indok. másrészt.] Ami pedig a második feltevést illeti. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. Mégis meglep. -(108)- . lásd Amerikát.

hogy úgy tüntessék fel. Az olasz rádió bemondta. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. megsúgták-e ezt nekünk is. ahol 1943. teljesen alaptalan. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. 2. 6. mire ez a nagy felhajtás. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. mindenesetre arra vall. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Bósz Japán területen van. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. majd onnan dekódolva sugározták. kormány bejelentette. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Afganisztánon át.Amit tudni lehet: 1. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. -(109)- . Németországban viszont. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. mintha Berlinben volna. hogy ha az oroszok átengedték. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. február 8-ig tartózkodott. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. 7. 4. 5. A vichyi közlemény. hogy a vichyi körök is úgy vélik. ám azért ez sem lehetetlen. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A (német) Szabad azonosították a hangját. Indiában. de elhárították. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. az máris sokat elárulna arról. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy támogassák. mint bármely más irányba. felségterületen tartózkodik.

ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. 1942. [Semmi hír. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mint rendesen. mikor az mégsem indul meg. hogy azután gúnyolódhassanak. Hónapok semmitmondóak alapok. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. IV. hogy nem hagyjuk őket a pácban. avagy bátorítás az oroszoknak. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. 27. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. valószínű. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. melyek mostanában hülyébbek. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. Annál pompásabb alkalom.

Bátran lehet hazudozni. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. akikkel nem értünk egyet. akiknek határozott véleményük van. [A legtöbb balos. ha olyanokkal állunk szóba. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Fuldoklunk a mocsokban. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mi több. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Ugyanígy -(111)- . ha tényleg senki nem veszi be őket. de az igazat megvallva. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Mindenki becstelen. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. csillagászati árak fejében.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Ez leginkább akkor tűnik fel. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. mindenki egyforma. hol elzárva. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Cukrot már alig lehet kapni. Ha szót váltok valakivel. akár egy csapot -. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. és csak a saját érdekeit nézi. Mindenki folyvást ítélkezik. váltig az a benyomásom. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. ha pedig ez mégsem történik meg. és mitse törődik azokkal. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. A legmegdöbbentőbb mégis az. s a szellemi tisztesség. vagy az írását olvasom.hol megnyitva. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. a hallgató is könnyen ráébred. kiváltképp azok. még akkor sem. hogy becsapták. ahogy a részvétet adagolják . pusztán a politikai célszerűség alapján.” Az ember azt hinné. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti.

hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .esküdni mernék. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Most a felsőházban gyűlnek össze. hogy csak mintegy 250-en voltak . alighanem nagyon is sokan vannak. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. elég gyengécske műsor volt.] Avagy tényleg nem akad senki. mindegyre az jutott eszembe. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. -(112)- .155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt.viselkedtek azok. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. hanem arra. akik 1941. de megszámolva a képviselőket kiderült. Cripps beszédét leszámítva. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. szitkozódnak.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. 29. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. csak épp nem hallani a hangjukat. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. hogy telt ház van. Tegnap elmentem az alsóházba. hogy megtöltsék az üléstermet.még így is elegen. 1942. miközben a képviselők felsorakoznak. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. IV. hogy ez valaha mind plüss volt. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya.

Amennyire megítélhetem. 157 Az a hír járta. egyikük igazi keménykalapot viselt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mint a szíriaiakat157. [Sok a találgatás. hogy 1941. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy Szingapúr veszélyben forog. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. még az is lehet. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. V. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek.] Mihelyt kiderült. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 6. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. nyomban megírtam. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. 1643-ban -(113)- . amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mi készül”. mikor néhány hete megjött az utasítás . talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.1942. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mint egy újabb imperialista hódításról. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát.alighanem a külügyminisztériumból -. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Annál inkább elkedvetlenedtem. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy részben tényleg így történt. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy Madagaszkárt ne emlegessük.

161 A Korall-tengeri csata május 4-8. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).] 1942. egy rombolót. V. hogy úgy látják. 160 Frederic Warburg.Frank Owenre159 tippelnek.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. de nem hinném. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 74 repülőgépet és 543 embert. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. Mindenesetre abból. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.000 ember. több mint 80 repülőgép és legalább 1. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 159 Frank Owen (1905-1979). elérik céljaikat. Ez volt az első olyan tengeri csata. egy romboló. újságíró. író. 1648-ban csatában esett el. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. kinek higgyen. olyan elképesztően nagy számokkal. arra következtetek.-a között zajlott. Szerintem ez kacsa. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. rádiós személyiség. 8. hogy az ember nem tudja. hogy ő lett volna. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. W. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. -(114)- .

Wintringham ugyan tagadja. mi több. hogy mennyire igaz ma is. a japán kormány úgy döntött. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. 15. századi életrajzokban olvashatunk arról. 18. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. akit igen jól ismert. hogy ő volt. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy Bósz német területen van. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy mi a véleménye Bószról. ám én fenntartom. Szerdán találkoztam Cripps-szel. aki közel jut a politikához.1942. V. Felteszem. Kérdésemre.] 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy találkozzék vele. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. 11. és készséggel válaszolt kérdéseimre. mint a „minden követ megmozgat”. már azt is tudják. hogy érdemben beszélhettem vele. V. csak az tudja igazán.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. 30. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. „sötét alaknak” -(115)indul a német . s mégis. és „reszkettek az előszobában”. Bár az orra kissé túl borvirágos. A falakon régi metszetek. hogy ő írta volna e cikket. 1942. mint gondoltam volna. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. az „előszobai reszketés”. a székeken és a hamutálakon címeres koronák.] Cripps biztos benne. ez volt az első alkalom. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére.

Bármit megtenne. Molotov állítólag Londonban van.162 A hír persze Warburgtól származik. összevetve egymással őket. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. május 26-án írták alá. Nyilván az jönne ki belőle. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. úgy ez váratlan ajándék. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. és folyvást valami küszöbönálló. 22. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. -(116)- . V. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. akár orosz. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Cripps vitatta ezt.nevezte. mivel sehol nem történik semmi. V. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 1942. Állítólag Molotov nemcsak. ami még csak ezután fog felpuffadni. akár német forrásból származnak is. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Ha igaz. hogy Londonban van. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. hasznos lehet számára. és kizárólag a saját karriere érdekli. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. 21. Megjegyzésemre. V. hogy miről is írjak. csak az orosz fronton. Bár így lenne. Cripps csupán annyit mondott. aki felváltva túlzón optimista. Képtelenség! 1942. amiről úgy véli. amit mond. 1942. világrengető eseményben hisz. 19. vagy sötéten borúlátó. Jól jönne most egy hét szabadság.

akár egy -(117)- . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. hogy tényleges dolgával foglakozna. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. tegyenek arról. idősebb japán férfit.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. mint a rábízott legénység kiképzése. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hogy ma senki sem teheti meg. ami nem más. 30. V. hogy mindez önökre nem vonatkozik. erősen sárgás bőrű. gondoskodni fogok arról.” Ezt lehozták a lapokban. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. se pedig beosztottaikra. hétfő. amivel nap mint nap elárasztanak. de a legfontosabb tanulság mégis az. de kérem. .végeztek. mi több. 1942. V. 27. 1942. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. még a rádióban is beolvasták. akinek olyan az arca.

vagy inkább. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. főleg Lady Astor. Állítólag csak azért. és úgy véli. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Természetesen oroszellenesek. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. rendkívül intelligens a maga módján. az Astor család. aki ellenezte. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. a lap tulajdonosával. annak oroszbarátsága miatt. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. valós alapja van a dolognak. Garvin.béketűrően szenvedő majomé. tudatosan venne részt ilyesmiben. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Úgy véli. forradalmi értelmet is adni. s egyben összegyűjteni. Az egész képtelen manővernek tűnik. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. mára elfeledte az egészet. Épp csak azt nem tudni. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek.165 163 J. ebből következik Churchill-(118)- . s most csupán azzal van elfoglalva. Alighanem a követség munkatársa. hogy a rendőr azért kíséri-e. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. elvész. akik képesek a háborúnak egyfajta új. jobboldali újságíró. Azt mondja. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ami számára értékes. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. minden. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Warburg. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. s az Observer átalakítása is része e manővernek. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. L. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. mintha ő lenne a csali. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa.

a francia haditengerészet főparancsnoka. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 167 Francois Darlan tengernagy. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a kedves. És fogtad őt. -(119)- . 166 Desmond Hawkins. Ezzel egyetértek. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hogy sült halat vett. hanem a szakszervezet hetilapját. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. mint ismert antifasisztát. Megzaklatott. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. A szív. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. A háború sötét Poklába vont. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. gyönge lányt. már ami a szovjet szövetséget illeti. a láb. ellenességük is. amikor csakugyan arra készültek. Már fáj minden tagunk. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. szerinte még az sem kizárt. a Labour’s Northern Voice-ot is. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Darlan167 admirális érdemeit. „ha tudna járni”. Volt egy időszak. mely újabban „a királynál is királypártibb”. s a lélek jajgat és sikolt. szabadúszó újságíró. a kéz. gyötört. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Azt is hozzátette.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. mivel azt hittem.

tennen magad Csak őt imádtad.. tolják a babakocsit. ocsmány zűrzavar Királya . magad Kezével jobban vérzed. hazád. nézegetik a galagonyabokrokat. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. hogy tárgyaljon a szerződésről. 4. teljesen békés. ki szép. Mert azt kívánta durva háborúd. Ennyi. Eisenhower 1942. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . ember. (. Ó. Ne tiltakozz. azt. aki A kedvesed. majd hazatért. Úgy látszik. Csak itt-ott látni egyet. ím a sárba húztad őt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Még mindig Molotovról szól a fáma. kinek haját A szél bogozza. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. alig látni egyenruhát. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. szennyezed. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.A rózsaarcút. 6. ember. benzint még feketén is nehéz szerezni. Az újságok még a nevét sem említik.) Állítólag itt járt. szelíd ma is..nézd.169 1942. lebzselnek a parkokban. Különben furcsa. Nincs rohanás. hogy milyen normális minden. oldja. Hogy meg ne illethesse más. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. őt. VI. 1942. Nagy a forróság. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. VI. Feltűnően kevés az autó is.

hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. 171 Kingsley Martin.mindezt épp ő mondja. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. -(121)- . hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. A BBC megbízhatatlannak tartotta. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. VI. baloldali újságíró. Úgy tűnik. Azt mondja. biztosra veszem. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. most egyszerre visszariadt tőle. hogy már döntés született az invázióról. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. aki a háború kezdete óta mindent megtett. újabb front csupán 1942. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.Berlinbe. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. az is csak Észak-Afrikában. Hazugságok hálójában élünk. november 8-án nyílt. Akárhogy is. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét.Hová utazol? . és többnyire az a verzió az igaz. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak.lehetőségéről. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. 7. és így tovább . s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. Kingsley Martin171. 1942. miután egy éve maga is azt követeli. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. akik a vonaton találkoznak: . hogy nyissák meg. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt.

-(122)- .174 172 1942. akinek nem értettem a nevét. a másik kommunista. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. hogy kém. valójában Lipcsébe tartasz. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. én azt hiszem majd. Mikor azt mondtam erre. micsoda lényegi különbség. Norman Cameron. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat).Hazug alak. Azt mondta. és láthatóan mindenre odafigyelt. David Owen. David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). úgy tűnt. ha egyszer a háborút megnyertük. június 2-án. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. mivel a németek addigra kifulladnak. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. 173 William Empson: költő. mintha nem is érzékelné. Guy Burgess: a BBC producere. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Úgy tűnt. Jack Common. hogy vannak befolyásos emberek. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. miközben te. mintha nem értené a megjegyzésem. A szokásos hiábavaló szócséplés. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Orwell barátja. Jack Common: író. Norman Cameron: költő. például azt. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. akiről utóbb kiderült. hitvány gazember. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. ha Berlint mondasz. a háború októberre véget ér. azt hiszed. Rajtam kívül ott volt még Empson. akik úgy képzelik. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. kritikus. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem.

Nem a pénz. [Az ilyen emberek azt feltételezik. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. de az az érzésem. 10. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. leülnek a portánál. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. Himmler helyettese. Cripps tartását valami belülről kikezdte. VI. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították.000 lakosából alig maradt -(123)- . mint egy pondró perspektívája. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. és képtelen belátni. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. és a férfi. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. [A német adó bejelentette. a hatalom vagy a hízelkedés. Népes rajokban egyszerre érkeznek. inkább talán a felelősségtudat. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. hogy ki-ki megkapja partvisát. Emellett. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). akár a verebek. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. 11. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. s 2. s az a legfontosabb. 1942. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. szintén egyetértett Cripps-szel. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. és eközben oly élénken csivitelnek. VI. várva. hogy egy ponton túl. akit nem ismertem. szükségképp beszűkül a látóköre. mindenki azt szeretné.] Láttam.[David Owen. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. 1942. majd június 4-én belehalt sebeibe. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.

[Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. JÚNIUS 6. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A falut földig lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. A helység összes épületét lerombolták. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a nőket koncentrációs táborba küldték. úgy. Ezáltal bebizonyosodott. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a férfi lakosságot agyonlőtték. ahogyan a BBC közreadta. miként az is. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. a község nevét eltörölték.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. Megőriztem a jelentés egy példányát. s a nevét megváltoztatták.] néhány túlélő. minden férfit agyonlőttek . a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. -(124)- .

Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. még az sem. február 26-án közvetítette. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. Talán nem telik bele sok idő. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. bolsevik atrocitások. akik nincsenek közvetlenül érintve. -(125)- . Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. brit atrocitások Indiában. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. hogy mások. sőt rögzítették gramofonon is. amerikai atrocitások Nicaraguában. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. s a lemezek mind fennmaradnak. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. török atrocitások. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. japán atrocitások Kínában176]. Sokkal inkább az izgat. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Ezt a BBC 1942.Valójában nem lep meg e gaztett. mi több.

a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920-21-ben.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. (A fordító jegyzete. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. hanem ostoba lépés is volt. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt. -(126)- . ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. amely nem csupán kegyetlen.

hogy ha tényleg tudnak Molotovról. VI. hogy Molotov itt van Londonban. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. hordozható adóvevőjük volt. hogy a németek még csak nem is sejtették.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 13. 1942. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Nyilvánvaló. 06. Híven tükrözik szocialista nézeteit. -(127)- . Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). baloldali újságíró. író. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. januári indulástól. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. 12. arra juthatunk. 1937től a Tribune főszerkesztője. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. azt nem hagyják szó nélkül. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. ejtőernyővel dobták le őket. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában.

egész létét ennek köszönheti. ami mozgalmunk éltető eszménye.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. A mi gyengénk az ő erősségük. A munkásmozgalom döntés előtt áll. 1941. Nem akarunk társadalmi konfliktust. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. február 28.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.” 1942. Olyan egységet. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. február 24. november 3. november 10. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. március 15. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Haladni ma nem más. amely épp attól nyeri valódi erejét. 1942. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Történelmi válaszúthoz érkezett. mint bátran előretörni.: „Most. azok keresik ezt. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.” 1942. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. azzal a vereséget választjuk.és edenjeink sem tehetik meg. a mi vitáink és kétségeink táplálják. Még egy 1931. Szocializmust akarunk. június 21. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. vagy egy 1935. amely leteríti az ellenséget. itt van köztünk nap mint nap. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Ha tétlenek maradunk. hisz régóta elkezdődött már.

mint a mi vezetőink bennünk.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. mekkora fába vágták a fejszét azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti.Tribune. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. amely arra szólítja a nemzetet. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. vajon tisztában vannak-e azzal. hogy a britek. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. inkább harci riadó. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.tömegekkel találja szembe magát. VI. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. Persze éppoly kétséges az is. azon egyszerű okból.” 1942. s ugyancsak kétséges . Akárhogyan is. Az persze még majd ezután derül ki. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . 1942. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. alatta az író megjegyzéseivel. június 6. 15. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy a haditerv kivihetőe.

s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket.és ez nyilván így van a többi osztályon is . és arra kérnek. hogy a téma „nem időszerű”. „túl korai” stb. Később ismét azt mondják: persze. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. kezdetben még biztatják. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. azt családjával együtt főbelövik”.00 órakor.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.] 1942. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. folytassa csak. június 11-i keltezéssel. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. -(130)- . [Elhangzott Prágában. megfelelő jutalomban részesül. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. Nálunk a BBC-nél . majd lepöckölik. hozzátéve.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. 19. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. ha ezen információ 1942. hanem az az állandó kudarcélmény. 21. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. csehül. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. melyek becsúsztak. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. Aki az utasításnak eleget tesz. s a féltékeny. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. mondván. ami egy cseppet sem érdekel. Végül.tartalmazza a napló. Majd azzal állnak elő. feltéve. Aki viszont nem így cselekszik. VI.

egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. akinek van rövidhullámú készüléke. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy úgyse hallgatja meg senki. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. mindig jött egy új parancs. Minden mással ugyanez a helyzet. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. ami fenekestül fölforgatta a terveket.és nincs mögötte semmi elgondolás. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. A szervezeti rendet. mert amit elkészített. Európát kivéve. nem építettek bunkereket . mert ha valami már félig kész volt. mert a tervek folyvást változtak. hogy voltaképp miért is vagyunk. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. egy módosítás. a Polgárőrséggel is. szinte biztosra veheti. Hogy csak egyetlen példát említsek. nem dolgoztak ki stratégiát. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat.mindezt azért nem. hogy (két évvel azután. s ezért az utolsó pillanatban lefújták.] Csak most derült ki. hogy valójában már senki se tudja. hogy jön egy új parancs. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Bármibe kezd is az ember. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. majd még egy. és máig sem sikerült tisztázni. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. az túl értelmes lett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. és így -(131)- . hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre.

VI. 1. Ez most nem Joyce181 volt. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. és a Worcesterből 181 William Joyce. kelet-londoni kiejtésű alak követte. A madarakat. 1942. melyet 8 hónapos ostrom után. VI. hogy ez többé-kevésbé odaát. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. majd őt egy másik. Persze biztató. kétszer annyi szavazatot szerezve. 182 Tobruk elestéről van szó. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. június 21-én vettek be Rommel csapatai. teljes a fejetlenség. mint a konzervatív jelölt. hanem egy másik. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Megütközve hallottam. Ez már csak azért is különös. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Semmi sem halad a maga rendes útján. Úgy tűnik. mint Lord Haw-Haw. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 24. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Callow End. a németeknél is így van. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 26. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után.tovább a végtelenségig. -(132)- . Már csak abban lehet bizakodni. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. 1942. meg vannak elégedve velük. VII.

hogy az a tény. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. aki Churchill helyébe léphetne. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.] 1942. mi lesz. -(133)- . Nem tudom. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. láthatóan a rosszindulat vezeti. Churchill beszédében második frontra. Isten tudja. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. melyet csak megnyerni lehet. hogy bírálóit. Időnként furcsa dolgokat is látni. 1937-40 között hadügyminiszter. 183 Leslie Hore-Belisha. majd három évvel később ugyanő menesztette. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. meddig folytatható még ez a cirkusz. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hisz senki sincs. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. szárnyast. libát és pulykát lehet itt látni. de már biztosan nem tart sokáig. szinte magában is elég. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. 3.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. mint Hore-Belishát183. hogy most újra kezdik.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Régi trükk ez . s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. A kormány helyzetét megkönnyíti. 1940-45 között független parlamenti képviselő. VII. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Minden étkezéshez van tejszín.

nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Phillips185 karalábéföldjét. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 1942. 10. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Holott ez itt komlótermő vidék volna. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett].Érdekes. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Nem tudni. Mindig is Churchill ellenfele volt. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. VII. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Például már egy ideje azt mondogatják. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. VII. hogy folyvást olyasmit csinálnak. -(134)- . 4. A legkézenfekvőbb magyarázat. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. vajon a felesége is vele volt-e. fehér pólós férfiakat. s a gazdákat külön kérték. és Gloucester csupán a bábja lenne. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. stb. persze csak az alkalmas minőségűt. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Az is szembetűnő.

hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. ugye. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. máskor tengerészeket.inkább egy radarkutató központ. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Persze. azt hagyják. amihez nincs. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. mindig örülünk nekik. mert nincs mozi. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Hipwell ellenében. Nyilván hálásak neki. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. de nem sok hasznát látjuk. egy önkéntes szervezethez tartoznak. s az azt követő iszogatást a kocsmában. A lányok mind elszökdöstek a faluból. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt.] Mr. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Mint kiderült. Néha tartalékosokat küldenek. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni.. s hogy milyen áldásos. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Bárhol indul ez a szélhámos. voltaképp nem egyéb. csupán azért. tudják. aki a Reveille szerkesztője. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. hogy tényleg pénzelik. -(135)- .Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! .Tudja. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Phillips így magyarázta: . [Ezek a fiúk meg. hogy nem boldogulnánk nélkülük. megcsinálják. Ám az. mint államilag szervezett sztrájktörés. s még az sem kizárt.hallatszott mindenünnen. ahol egyben kiképzés is folyt. hogy jelöltesse magát.

a régi Delhi egy jellemző darabja. Ha fogytán a sör. ha bezárok pár napra.” Szóval.] 1942. később elnöke. hogy az ebédet lenyomasd vele. fiúk. amint a belső helyiségben iszogatnak. VII. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. -(136)- . Mondom: „Idehallgassál. „Sajnálom. Mert úgy tartom. cimbora. mint azt a tulaj mesélte nekem: . bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett.Én aztán nem hagyom. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). szorosan együttműködve Gandhival. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. [Ha némelyik zárva is tart. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. 22. másnap hárommal. gondoltam. ugye. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak.kocsmák. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Sokszor. ha mindennap kapsz egy korsóval. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. ha valaki kinn dógozik a fődeken. próbálom beosztani valahogy. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. a hátsó ajtón át. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. annak kell ám a sör. pláne a mai hitvány koszt mellett. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. csak a helyiek tudják a járást.

Újabban ritkán írok e naplóba. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. és hallom. mint Hitler! . bürokratikus gépezetet segít fenntartani. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. 23.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha érdekel. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. épp az Mondanom sem kell. Egy másik rikkancs.Ez annyit tesz. amit elkészítünk és a -(137)- .” [„Igen mulatságos az is.Képtelenség eligazodni rajta.s egy jóízűt káromkodik hozzá. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. teszek-veszek értelmetlenül. ezzel küszködik mindenki. azt mondja: . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. ne hőkölj. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Amikor kérdőre vonom a fiút. és tovább ordít: . pusztán az öncélú.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. holnap ellenkezőjét. Amint látom. nem is csak azért értelmetlen. ha az ember lemegy a bazárba. ha nincs túl nagy hőség. A legtöbb műsor. VII. és hallgatja. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Különben is: kit érdekel. Ma támogatja a brit kormányt. s amit csinálok. Úgy látszik.Hékás. Azzal megint elfordul. nem vagy te Sarkar! Csak előre. A minap beülök egy tongába. baromságokon piszmogva. Még mesélek majd. Szörnyű ez a frusztrált állapot. mit ordibálnak a rikkancsok. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a .”] 1942. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. mert a háború eleve az.

talán Kínát kellene megcéloznunk. tényleg elengedték). Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. utóvégre Kínában köt ki. de később inába szállt a bátorsága. és azt kérdezte: . csak ülnek a kis kuckójukban. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Cripps. S ez így van minden hivatalban. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. akik ennyit se csinálnak. nagyon magasröptű lett. hogy kevesebb kenyér fogyjon. még nem vettem bele a naplóba. amit még David Owen189 mesélt. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. és biztosra vettem. hogy bármi visszhangja lenne. Ki tudja. Ehhez jönnek még a többiek. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. mintha dolgoznának. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. a kínai diáknak. miután Indiába érkezett. igen tetszett. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Viszont Hsziao Csiennek. Gondolom. azt hiszem. kérte az alkirályt.De honnan kommunisták? tudhatnánk. s azt hiszem.BBC-ben leadunk. Erről jut eszembe egy történet. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. elszáll az űrbe anélkül. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. főként a minisztériumokban. hogy nem. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. -(138)- . Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. ha hallgatná is valaki. és fontoskodva úgy tesznek.

Tudod.és hogy az feléljük. melyet nemrég Máltába indítottak. ami egészen . jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. . Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. és nagyon rossz a helyzet odahaza. ugyanakkor nem gonosz. mint a kicsattanó fizikai egészség. a cenzor szót kivág belőle. Nem volt ez más. Érdekes. mintha jelezni akarná. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az angol. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. 27. VII.kérdeztem. Az arcuk durva és mogorva volt. Hála Mussolininek. Megvonta a vállát. Mind frissek és fiatalok. hogy a két hajóraj közül. -(139)- . Mondja. Sultanával. az egyik máltai bemondóval beszéltem. és milyen durva volt az arcuk. mely hadianyagot szállított. hogy is mondjam (közben mint egy szita. nem ért célba. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. mint egy gesztikulál) -. [Azt gyanítja. amely élelmiszerrel volt megrakna. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. De azért a is ki tudom venni belőle. de a másik. 1942. ugyan megérkezett.Ma reggel is olyan.izé. VII. Meséli. az egyiptomi. 27. 1942. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta.

augusztus 12-én Moszkvában. Ha mégis kiderülne. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. amely a második front ellen foglalt állást. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hogy Vorosilov190 Londonban van.A kormány utasította őket. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 28. 1942. amelyeket elolvastam. és úgy kalkuláltak. hogy igaz. Alighanem csak találgatnak. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. azt makacsul tagadják. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. igen nyomasztja. ami. 1940-ben visszavonult. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 191 Sir W.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. kivéve a News-Chronicle-t.[A német adók arról számoltak be. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. Brownrigg altábornagy (18861946). VII. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. aki . a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Gondolom. mint én. Kémeim jelentették. -(140)- . Douglas S. látszott rajta. de ez nem túl valószínű. hogy tartsák a szájukat. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. mindenesetre azok.

Helybenhagyta. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. rakétaágyúkkal szerelték fel. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy benne vannak a pácban mondtam. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amikor Oroszország még erősnek tűnt. A rakéták nem voltak túl pontosak. de már jó tempóban haladunk efelé. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek.Meglásd. Visszatekintve látom. vagyis 1933 és 1941 között. politikailag és katonailag egyaránt. Emlékszem. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Úgy látom. Ez volt az első eset. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. egy év múlva. -(141)- . Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek.

1. akivel együtt szerepelt az adásban. Mondja azt is. ha terveznék is a megnyitását. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. megerősítette ezt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. szerint Churchill Moszkvában194 van. Szemernyi bűntudatom sincs.ellenkezőleg: úgy érzem. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. hogy nem lesz semmiféle második front. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Ha a számok igazak. Azt is hozzátette. majd Teheránon keresztül utazott tovább. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. hogy elhitesse az ellenkezőjét. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Mindenesetre. -(142)- . az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. 1942. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. [És könnyen lehet. D.1942. mint bármely más. Ardaschirt. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. éppen D. D. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. hogy vegyen neki még egy jércét. VIII. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. A. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. 3. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. VIII. A. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. A. K. azt is meséli.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. eddig hadrendbe állított harci repülőgép.

amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. de végül 1942. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. A. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. VIII.] D. hogy Churchill Moszkvában van. már azt is tudja. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 1942. A kormányban általános a megdöbbenés. 1942. hanem elrejtőznek. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. VIII. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. de zárt körben már szó volt róla. 5. [Ahogy már lenni szokott. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Bár hallottam olyat is. már ami Cripps politikai terveit illeti. hogy helyreállítsa a rendet. nyilván azért. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Persze. nem bocsátkoznak harcba.deszantosok. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Nyilván parancsuk van rá. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. a University of London filozófiaprofesszora. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. razziát tartott a Kongresszus központjában. mit fog utána csinálni. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. -(143)- . 196 John Macmurray (1891-1976). 4. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.

s az 1. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 7.] Az egy Warburgot kivéve. hogy megmagyarázza az oroszoknak. 1942. [Persze az is lehet. amiket állítólag a japánokkal forralt. Azt mondja. és talán Oroszországban és Kínában is. -(144)- . Mindenki egyetért velem.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. ez valahogy összefügghet azzal. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ahogy jelentették.Miért menne Churchill Moszkvába. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. de az az érzésem. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.hangulatot keltett Amerikában. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. miért. mint annak idején Kitchenerét197. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. valamennyien tisztában vagyunk azzal. VIII. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Nemzeti hősként tisztelték. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Nem tudom. ha csak annyit akarna mondani. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. . hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. miként vonultak vissza az oroszok. ha belegondolunk. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. lehetetlen. a szokásos stílusban. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is.

hogy kézzel húztam fel a závárzatot. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. VIII. mindössze 18]. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. és kap egy másikat. 1942. Az ára nem 50 shilling. -(145)- . Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Nem rúg. 10. indiai iszlám nacionalista vezető. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. hogy ezt az összes brit rádió átvette. VIII. Amery200 rémes beszédet mondott. India nagy részében zavargások vannak.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 2.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. és aránylag pontos. az indiai is. 9. Mondanom sem kell. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. és számos letartóztatás. az ember egyszerűen eldobja. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . konzervatív képviselő. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. több haláleset volt. Azad199 és még sokan mások börtönben. Ha valami komoly baja van. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. A legviccesebb az egészben. melyet azért kényszerültek gyártani. Lelki szemeimmel látom.sajnos csak kevés sikerrel. nem ráz. hogy ezt megtegye.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Gandhi. 200 Leo Amery. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. ahogy korábban hittem. Nehru. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). s csak annyit kellett tennem. elég halk. 1942. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. azzal nagyot lépnénk előre.

és kezd a helyzet olybá tűnni. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. hogy az ifjúság: bolondság. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. szigorúan bizalmasan. 1942. aki India felosztását követelte. amikor ilyesmit hall vagy olvas.. A zavargások jelentéktelenek. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). [Ma délután. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. -(146)- . és azon töri a fejét. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. stb.] Furcsa. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. hosszú távú hatásuk igen káros lehet.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle.. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. nem is történt annyi halálasét. „Tudjuk.. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. mint egy katonai vereség. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. mindenki együtt érez velük. urai vagyunk a helyzetnek.. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. [Még 201 Bokhari. VIII. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.keseredve. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. 12.

mint korábban. 14. Isten óvjon attól. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. amit nagyon nem szeretnék. Horrabin beszélt ma a rádióban. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. VIII. orosz születésű belga. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. ugyanolyan feltételekkel.] 1942.. már amennyire azt innen tudni lehet. ezúttal is úgy konferáltuk be. de egyáltalán nem biztos. hogy tényleg el is kezdem. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. éspedig. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. majd ezeket írja: „. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mivel épp börtönben ül.újjáépítést. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. és mint mindig. akiknek már többször is írtam.ott tartok. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. VIII. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Még az is lehet. nem szalonképes. 18. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. és mint ilyen.. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. -(147)- . hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. kénytelen leszek egy másik. Ha nem javul a helyzet. 1942.

hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. A támadásban több mint 6. vagy csak az első lépés főpróbája. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A rádió figyelmeztette a franciákat. 1942. amit egyébként a mieink nem terveztek. a támadás még az este is folyt. A németek 297 halottat. az egész akció teljes kudarc. Ez most vagy az invázió első lépése. VIII. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. hogy Angliába meneküljek. a légierő 70 gépet veszített. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. és úgy véli. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). 22. legalábbis rövid távon. Minden ötödik meghalt.000. ezek közül 2. zömmel kanadai katona vett részt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 19. -(148)- . ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és 34 hajó elsüllyedt. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.fogni [talán emlékszel. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. és legalább 2. VIII. bár nehéz elhinni. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült.000-ren estek fogságba. mindent megteszek.” Mindez érthetően: „Félek.” 1942. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. még a háború előtt]. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés.000 ember vett részt a támadásban.000 elesett vagy fogságba került. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.

a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Amikor minden hajó odaért. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és roppant betonfedezékek takarták őket. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Mindenki azt feltételezi. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Mihelyt megkezdődött a támadás. 205 Gyanították. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és úgy lőtték a partot. hogy takarékoskodjanak erőikkel. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. szándékosan megtévesztők voltak. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. A többiek nem jutottak messzire. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. de úgy tűnik. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. A védelem igen erős volt. Alig 20-30 tank ért partot.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Churchill későbbi könyvében fenntartja. többségük ki sem jutott a partra. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. csatasorba fejlődtek. Egy hajót elsüllyesztettek. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Azok az újságfotók. nyomban kiadták a felszállási parancsot. -(149)- . A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. s mind ott is maradt. hogy nem szivároghatott ki információ.

-(150)- .Phenacetin. C. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. fejfájás. B. VIII. ugyanazon a napon. 25. Bósz Penangban van. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. 1942.] Nem tehetek róla. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. A német rádió feltételezi. [Persze. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Az itteni indiaiak között az a hír járja. Ismét engedélyezték a Daily Workert. a szüleit ismerve. háborús idegbántalmak. Bósz helyett. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. hogy S. valójában miért is mondta ezt. VIII. hogy Nehrut. de nekem mégis az az érzésem. sosem tudhatni. Íme. 1942. Más jelek viszont azt valószínűsítik. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . még így is komoly teljesítmény. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 28.] 1942. 27. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. VIII.

hogy . nem Rómában. hol segge elhever. nem tudom miért. És ajkán ott az elfojtott röhej. reuma és kedélybetegség ellen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. stb.. az irakihoz hasonló megállapodást kötni.. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. 7. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. csak az a bökkenő.fogfájás. hogy ez a szervezet már megszűnt). álmatlanság.stb. idegzsába. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. IX. Orwell 1942. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.állítólag most szökött meg. hogy Szíria francia mandátum. -(151)- . s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . 1942. Míg áldja azt. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. 206 Hardy darabjában. s ezért a mi kis bábunkra. így aztán még az is lehet. és ezért lehetetlen bármilyen. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Más szóval.mindenki alig állta meg. a szírekkel nem kötnek szerződést. Szíriában komoly lehet a baj. de a milánói katedrálisban.

ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). 1942. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Hiába. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. havonta egy könyvet adtak ki. Lásd Münchent 1938-ban. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel.Többnyire arra hivatkoztak. 1942. és csak a papírt pazarolják. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 15. körülbelül 50 csoport alakult. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. [Csupán egyetlen nő. 9. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX. emelt szót a Daily Worker védelmében.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. láthatóan kommunista. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. -(152)- . mint a harsány követelést. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. az ember könnyen becsapja magát. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. IX. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést.

-(153)- . hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. nincs értelme az egésznek. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Az is rémes.a régi vágású katonáknak. később a gránátosoknál szolgált. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. kemény módszerekkel rendet csináljanak. nem ér el semmi hatást. Meglepően defetistának tűnt. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. IX. hogy kiderítse. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. tudván. 21. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. és sosem veszi a fáradságot. mi az igazság. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). ám egyúttal szeretné. író. hogy Anglia kezdte! ). és ők követték el a legtöbb atrocitást. költő.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ha felhagynánk a bombázással is. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Úgy véli. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. 1942. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. és nem gyengíti meg Németországot. s úgy láttam. hogy a hagyományos. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Etonban tanult. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk.

ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. 22. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. úgy gyártották le a fegyvereket. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. A zenekar nagyszerű volt. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . kutyák kergetőznek a gyepen. IX. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Azt hiszem. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. -(154)- . március 24-i naplóbejegyzést. IX.jegyeztem meg epésen. augusztus 9-i naplóbejegyzést. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Mire Sitwell: . olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. vagy olasz használatra készült német gyártmány. szellő se rebben. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. főként a karmester. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Az ima 209 Lásd az 1942. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Így ráadásul még az az előnye is megvan. könnyű pára. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. amelynek kaliberét nem hüvelykben.ami maga a júdáscsók. hanem milliméterben adták meg. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . 28. Új.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942.

Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte.” -(155)- . aki most tért haza féléves indiai útjáról. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Mindig is hálás voltam neki. egyetemi tanár. Jézus Krisztus nevében. később a BBC munkatársa lett. mivel a kormány eltökélte. Sejtelmem sincs. hogy elviseljék. Helyzetképe annyira lesújtó. a karmesterpálca a magasba lendül.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Ha a japánok megtámadják Indiát. író. Hosszan beszéltem Branderrel is. és mindenki készen áll. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból.”] 1942. Hamar ráérzett. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. sokat beszélgettünk a problémákról. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. 5. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. s azok mindenkor kiválóak voltak. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. amivel másoknak is segített. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. mint azt itt bárki is képzelheti. hogy nem adja be a derekát. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. de aligha változik bármi. Szerinte híreken és Laurence Brander. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. a pap végszavára: „a mi Urunk. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. X. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy ki lesz az. Műsorain sokat dolgozott. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. hogy leírni is alig bírom. elszabadul a pokol. mivel senki sem hallgatja őket.

Nehéz hindi tolmácsot találni. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. X.376 hadifoglyát. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. és részt vett a diákmozgalomban. X. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. A. és bizalmasan elmondta. hogy szabaduljunk meg tőle. 10.] 1942. Kothari kissé kövérkés. hogy Kothari kommunista. mint ahány britet a németek. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. vagy legalábbis az volt. 11. és politikailag megbízható volt. hogy a háborús kormány csak porhintés.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ma. [D. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. odajött hozzám. Egy darabka India van most itt Angliában. azt állítván. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. X. jött hát a parancs. Ezt mondom én is már régóta. Pár hét múlva az egyik munkatársam. szerint Cripps hamarosan lemond. aki az India Házban dolgozott. igen értelmes. 15. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. 1942. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Az egyik rejtélyes testület. éppen fordítva. amiért korábban bebörtönözték. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Miss Chitale. azzal. Mi az ördög lesz ebből? 1942. -(156)- .

október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 15. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában.is Kothari írja. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 1942. de írni már nem tud úgy. 17. XI. X.egy zsidó mesélte. 1944. Annyi mindenesetre biztos. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de jóval később. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 211 Az El Alamein ellen 1942. de még így is volt némi antiszemita éle. június 6-án. Újabb találgatások a második frontról. Nem volt túl bántó . aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. hiszen az is keddi napra esik. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Ezúttal október 20-áról beszélnek. ami elég valószínűtlen. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül. -(157)- . s ezért Kothari a titkos famulusa. a gázsin pedig szépen megosztoznak.

Kérdés. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . * E nagy múltú. aligha más. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. arra nem túl nehéz a válasz. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. önigazolás. Amerika még nem szállt harcba.Légitámadás . izgalmas meglepetés. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. önismereti gyakorlat.. Hogy miért. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. de az egész világ jövendő sorsára. hazai olvasók számára. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.alulnézetből. máig élő hagyománynak. nem túl gyakori konstelláció. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. hiúság. Mi tagadás. mint egy nem várt vészhelyzet.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. George Orwell magyarul csak most. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. A második világháború könyvtárnyi napló. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit.. kitapintható ok. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. vajon ez esetben mi a legfőbb.. május végén. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Nos. az élményidézés hitele. meggyőző eredetiséggel. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr.

csupa keserű csalódás éri mégis. mely azóta szállóigévé vált. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. verejtéket. csak vért. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. állástalanul. gyilkos csapásaival. hogy meddig bírja. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. küszködést és könnyet.akár egyedül is. Majd szétveti a tettvágy – s lám. regényterveit feladva. Ismert és számos kortársa által becsült író. hogy nincs más választás. hónapokban. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . („Még mindig semmi hír. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.alulnézetből. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. a „tények megszállottja”. már képzelni se lehet. „Nem ígérhetek mást.. hogy behívják. vélnénk.. Harminchét éves.. -(159)- . Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át.” .) Friss házasember.” stb. a végsőkig. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . Vérbeli dokumentátor. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. sok mindent megélt..őt.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.. kipróbált férfi. „Lesújtóbb” kilátást. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Azt. a kortársak közül még senki se tudta. Légitámadás . csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. Érezni szinte minden során. sőt éveken át. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. kiváltképp az első hetekben.

(V. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. (Háborúban persze minden híreket követő. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. keserves próbatételét. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Halifax.) Így például kezdettől tisztán látja.ö. és háború utáni ellentmondásos következményeit. Mussolinit . kérdés. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. hogy a brit hadvezetés. Churchill. megszállás. Csupa bizonytalanság: gyanú. Oswald Mosley. amint azt Orwell is rendre kiemeli.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. jobb híján a hadipropaganda. képmutatás. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. „Ha valamit makacsul tagadnak. A napló első felében .sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. abban egész biztos van valami” stb. Orwell láthatóan erre törekszik. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. menekülés. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. meglepő. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a defetista toryk. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Ami a hadihelyzetet illeti.

defetista.kezeli. mikor e napló véget ér. ideologikus önámítás volt csupán. az ellenálló mozgalmak.jócskán kerültek ingadozó. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.legalábbis a háború első két évében . hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Balítéletektől. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Franciaországban de Gaulle és Pétain között.” * 1942. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. olyanok. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Észak-Afrika.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. mi több. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. sőt fasisztabarát elemek. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. mint ahogy abban sem téved. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . illúzióktól persze ő sem mentes. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. november közepén. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy mindez vágyfantázia. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mint Churchill vagy de Gaulle . és jól látja azt is. Csupán a háború vége felé látja be . Spanyolország.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Olaszországban.

Rommel. Chamberlain. Horthy. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Djilas. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. kiadók és politikusok népes táborával. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Hemingway. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Paulus. Gandhi. Malinovszkij. Guderian.sokkal inkább mindaz. és nemcsak friss hírekhez. Dönitz. Faludy és Márai. de Gaulle. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Politikai pártnak nem tagja . Hull. Pownell.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Ironside. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Schellenberg. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Herbert Readtől és másoktól. újságírók.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Eisenhower. Zsukov stb. Patton. Hoare. ismeretségi körét. Rauschning. mint Thomas Mann. Evelyn Waugh. Virginia Wolf. tisztes jövedelme van. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Ciano. Sztálin. Churchill. Victor Gollancztól. Emiatt van. Halifax. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Goebbels. Byrnes. Koestler. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Montgomery. Cyrill Conollytól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Lássuk tehát. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. főként egy háborús szükséghelyzetben. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . fegyverek diktálta világára.). Eden. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Beneš. Rokoszovszkij.

cukor. karóra stb.ez a napló.csalódnia kell. s a főnökeivel.ha tetszik: elegyes . hogy tyúkólat fabrikáljon.” Színielőadás. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. whisky. és mi magunk is tudjuk. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.benzin. vagy éppen felkeresni falusi házát. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.az általános pusztulás elől. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. folyvást figyelne. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. kifülelt kocsmai párbeszéd.és naplóírói nézőpontját! .. mint a Komintern megszűnése.lajstromozza hosszan. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . mert nincs mivel etetni őket. ha -(163)- . csak még rosszabb lenne.jól jellemzi. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Coventry és Lidice. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . ha hallgatná is valaki.” ) Kint és benn. Az öldöklő káosz kellős közepén. mint a bombázások. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. és nem baj. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Hol arról tudósít. Sűrűn váltogatott pozícióját . írógép. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper..míg pár sorral odébb arról. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. India és Palesztina sorsa. hol a hiánycikkeket . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.akár egy „virtuális óvóhelyre” . keresne a helyét. hogy miközben parlamenti vitákra. .

hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. avagy az író netán még folytatta azt. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.. újságkivágások. Ugyanilyen érdekes. röplapok. az egymással feleselő német és brit. s a háború végére az író feleségét. alkalma azonban már nem jutott rá. Eileent is elvesztette .ha némileg más műfajokban is .. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.s hogy milyen kicsik a nagyok. e gazdag élmény. versek. ideje. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Kenneth Clark és mások.) Mindenesetre . hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. hogy Orwelléknek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. megsemmisültek. töredékesen. Persze máig se tudni. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . japán és francia hadijelentések.így nagyon is meglehet. (Köztudott. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. Mindez megannyi apró.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Anthony Powell. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. viccek. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. a háború kellős közepén.mindez kuszán keveredik. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. otthonukból kibombázva.

Mindezek nem kevésbé izgalmas. Nóvé Béla -(165)- . Ha hihetünk a nyomdászoknak. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. már nem kell sokat várni. tényés gondolatgazdag beszámolók. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.

LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. Londonban JANN S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. (Idézetes könyv. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful