George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20. by Peter Davison. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.(George Orwell: The Complete Works. 1998. London. Vol. (A szerkesztő) -(4)- . Ed.

A franciák.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.-1941. a másik fele pedig arról tudósít. Ma először történt meg. kivárva amíg az magától kifullad. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. május 28. kapituláljanak. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. RÉSZ 1940. már csupán arra van esély.I. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.F. hogy a mieink átvágják magukat délre. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. alighanem súlyos veszteségek árán.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. meg hogy királyuk velük maradt. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. így aztán csak találgatni lehet. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. Mindez nyilván a papírhiány jele. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . ha tehetnék. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. V. 28. augusztus 28.E. hogy képesek lesznek kitartani. 1940. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. saját híradásaik szerint.. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.. mi is történik valójában. (. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . hogy a belgák hősiesen helytállnak.

Churchill bejelentette. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. hogy a 9 órai hírek előtt .nyilván a keserű pirulát megédesítendő . -(6)- . 29. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. mi történt aznap. Mint eddig is. diplomata. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. magát. V. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 1940. Tegnap este lementünk E. rajtunk kívül senkit sem izgat. Ha mi nem kérjük. író.fog felmorzsolódni. ha rádiót akartak hallgatni. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. és úgy tűnt. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. az író első felesége.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Meglepő. hogy nincs elég puskánk. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. könnyen belátható: micsoda -(10)- . V. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. azt hiszem. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.1940. hogy az egészről alig tudunk valamit. amit az újságokban is olvasni. Eget ostromló baromság. így I. inkább csak elhallgatják a tényeket. (. Az esti lapok ugyanazt írják. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. 1940.. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. mint a reggeliek. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy ezrek esnek el naponta. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Ez persze részben amiatt is van így. a szemenszedett hazudozás helyett. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. VI. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját..) Annyi helyről hallottam. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Egyetlen érdekessége. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. nem gondolom-e. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt.. a Csendes kocsmát. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. 8. és váltig nyugtalanít az érzés.. hogy már kezdem elhinni. szinte bizonyos. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy bár 1940-ben játszódik. (. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. 31. ez éppen tízzel több. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.

óta sejtem . Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Annak nyitja pedig. miféle forradalmak jönnek. (. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. És lám most mégis. egyáltalán nem leptek meg. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette.. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. miféle világban élünk. akkor igen. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. nem holmi látnoki képesség. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy ha nem is éppen az. Cripps a moszkvai nagykövet. mint az úgynevezett „szakértők”. Már 1934-től számítottam rá. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hanem egyszerűen az a tény.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni.. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hisz mindig is éreztem. hogy valami katasztrófa készül. sem a népfrontosok színlelt aggálya. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. -(11)- . Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt.Spender azt állítja: ő 1929. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Cripps zárta ki őt a pártból. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. ami történt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. miféle háborúk. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. óta! -.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. ma még nem tudható. Én minden esetre már 1931. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. mégis amikor bekövetkeztek.

Azt hiszem.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak elég ügyes legyek. 10. hogy félrevezessem az orvost. bár a sajtó még nem közölte. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.1940. 12.. tudom. VI.-vel elsétáltunk a Sohoba. mint 1936-ban. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. Az egész világ széthullóban van. 1940. Most vettem a hírt.. mint ahogy a lapok írták. Most is úgy érzem magam. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Úgy tűnik. és készültem is írni róla a naplóban. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hisz azok után. Így volt ez a spanyol háború idején is. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. hogy képtelen vagyok rá. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy Norvégia föladta semlegességét. (. ám most olyannyira letörtem. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. s különben se sok hasznunk lenne belőle. -(12)- . tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. amit korábban Párizsban. az pedig kiváltképp dühít. Kész gyötrelem. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. csak hogy meggyőződjünk róla. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. VI. E. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten.

Orwell 1940. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. -(13)- . ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. tudatván. amelyről feltehető. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. mintha egy templomban levizelném az oltárt.. (. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. 1940. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy szükség lehet rájuk. Mussolini álnok. felkészülve az eshetőségre. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. (.. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.„britesítették”. maga a jelenség igen érdekes. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 1922-ben. Úgy tűnik. hogy a klub tagja vagyok. az éppoly szentségtörés.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. mivel az angolokat. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. mármint azt a fajtát. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele.. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy valójában svájci. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. VI. Gyanítom.D. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy ez valami bűncselekmény volt.) Bármi viszolyogtató is. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Tegnap az L.V. június 12-én lépett a szervezetbe. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták.. Akkortájt úgy éreztem. 13. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.

hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a rikító színektől. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Az ember lassan gondolni se mer arra. -(14)- . igaz. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. 14. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. A részvétel amúgy igen alacsony volt. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. VI. a bambán réveteg arcoktól. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Ez negatív rekordnak számít. és egyáltalán. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. a mohó 17 Kelet-londoni. 1940. ismert egykori pacifista. Miért nem aknázzák alá. hogy kormányunk végre tanul is valamit. hogy átengedik az olaszoknak. amin egy csizma lép a horogkeresztre. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. akik majd támaszpontként használják. Már csaknem bizonyos.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. azzal a nyilvánvaló szándékkal. és röpítik levegőbe az egészet. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. egy nappal korábban. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. A németek elérték Párizst. mint vártuk.

15.20 említette. VI. de az ügylet végül meghiúsult. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Holott a legésszerűbb. most gyereket vár. kinek a nevére nem emlékszem. aki Hitler buzgó hívévé vált. W. A ma reggeli lapokból világos. -(15)- . hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Az jutott eszembe. mint a civilizált élet fonákja. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). VI. és kiderült. utazó és mecénás.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. Ha így van.igyekezettől. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. Nemrég E. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. így rikoltott: . mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. és értékálló árut vásárol rajta. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Elképesztő. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. máris 30 fontot vesztettem. 16. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. amit valaki tehet. utánajárt. hogy Unity Mitford21. miután 1934-ben találkozott vele. Orwell írásainak lelkes híve. Erre egy ráncos képű emberke. akkor majd meglátjuk. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre.

VI.-mel22. mihez is kezdjünk. Egy biztos. Ha a flottát nem éri kár. az L.holott maga is gyáros. Már-már képtelenség végiggondolni. mint harcban meghalni.. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. sem elég munkáskéz nem lesz. 17. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. és elég jól mehet neki. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. de okvetlen harcban. hogy megállítsák a német tankokat. mindenki erről beszél. amiről viszont még semmi hír. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. Tegnap beszélgettünk M. szakaszom egy zsidó tagjával. -(16)- .. én nem fogok elmenekülni. V. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. 1940. A franciák letették a fegyvert. M. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. pedig ha valahol. hogy Amerika hadba lépett. hát ott lett volna esélyük rá. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. sőt már abból is. (.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Új-Zélandból vagy Kanadából. s én azt mondtam neki. hogy nem tudták megvédeni Párizst. egy darabig még azután is. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. úgy nem marad más. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. D. szerint ez forradalomhoz vezetne. ő legalábbis ebben reménykedik . fegyverrel a kézben. ha a németek tényleg megszállják Angliát. akár egy koncentrációs táborban is. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával.

hazafias szónoklatot tartott. mivel G. a könyveimet pedig háromszor. első világháborús érmekkel a mellén. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe.. Újabban. 1940. ekkoriban a New Statesman munkatársa.Hál’istennek.a lényeg. hogy megtudjam. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. 20. amit korábban írtam. mint haszonnal jár. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. baloldali politikus. kivéve a gyerekes anyákat. Mindent. írógéphez ülök. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. hogy valaha is képes leszek rá. aki most is. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. nyilván olyan barbárságokat követnének el. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Az esetben.hallani mindenütt. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. újságíró. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. hogy megjelenjen. hogy az több veszéllyel. VI.23. csak már nem érdekel annyira . Kanadába akarja átküldeni gyerekét. ami látható tetszést aratott az utasok körében. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. legalább kétszer másoltam le. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mondván. ha kritikát írok. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . mit tartanak a védelmi készültségünkről. és sose hittem. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. -(17)- . C.

hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat... hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy mentse az irháját. Brit Gyalogdandár 1940. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Ugyanezen megfontolásból C. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. azt felelte. hogy az teljes képtelenség. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. mindenki eliszkolt. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. a Tribune társigazgatója. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. ahol. Persze. hogy erre nem túl sok esélyt lát. mint mi. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. akik éppen az Alsóházból jöttek. A helyzet szerintem annyiban más.). május 10-én mondott le. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Biztosra veszem. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. brit munkáspárti képviselő. Kérdésemre C. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. öttagú kabinetben. Chamberlain és társai védelmére kelt. (. szintén munkáspárti képviselő. És lám. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. függetlenség Indiának stb. könnyen lehet. -(18)- .) C.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. 25 Aneurin Bevan. melyben elődjének. G. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Én viszont még jól emlékszem. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. mire közölték. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. R. Strauss. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. ám azt mégse hinném. szerint Churchill.

Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. mondván. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. de az is lehet. egy percig se habozik majd. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. R. -(19)- . hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. úgy vélem.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ami igencsak aggasztó jelenség. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogy a magunkfajtát kiirtsa. baloldali újságíró. azokat viszont eddig még nem közölték. H. vajon mennyi az igazság benne.. hogy vezetőink sorában árulók vannak. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. (. C.27 meséli. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. és sosem tudni. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Ha a vészhelyzet rákényszerít. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. Ugyanez áll az L.Mindinkább terjed a gyanakvás.) Ami engem illet. Ámbár. bár az egész a modernizációtól függ. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.-re is. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.D.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. akkor lesz modernizáció . még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.V. hogy Cyrill Conollyról.

) Azt hiszem. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. ami aligha lesz az enyém. mihelyt győzelmét biztosra veheti. és nem lennék meglepve. H. 1945 nyarán ez meg is valósult. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. mondja. Pétain és társai a másikon. R. Felteszem. hogy elkerülje a légitámadást. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán.. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy visszavonul a Hebridákra. Tizennégyen haltak meg. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. és váltig azon tanakodnak. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. legfeljebb a francia kormány révén. 1940. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát.rendőrség az a testület. -(20)- . a hír tehát feltehetően igaz. Nem tudni. és állítólag hét német gépet lőttek le. igaz-e. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. (. amely nyomban átállna Hitlerhez. Egyelőre nem tudni. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. de békeidőben csak minden tizedik lakott). mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. valójában nem történik más. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. sőt talán még csak nem is láthatom újra. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Compton Mackenzie meséli. 22.. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. VI.

ami később antifasiszta jelszóvá lett. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . kitűzve a köztársasági zászlót. a legcélszerűbb taktika az lenne. és még azt is igen furcsállták volna. bevenném Gibraltárt.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. VI. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. Sajnos semmi remény rá.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. mint a becsület. mára mennyire kiürültek. mondjuk negyedmilliós.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.. Ha a briteknek lenne egy. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. mint az várható volt. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a hűség stb. (. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. most mindazok. könnyen mozgatható haderejük. A kommunisták. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .. úgy tűnik. visszatértek az antináci álláspontra. (. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.) Az egészben az a legfurcsább. 1940. S lám... Avagy micsoda komisz paradoxon az. hogy az afféle hajdani erények. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. 24. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.. hogy bármi ilyesmi megeshet.

. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. akár stratégiai távlatból. egyeznének ki szívesen vele. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal.. Bármerre néz is az ember. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1945 után eltiltották a közügyektől. 1934-35-ben miniszterelnök. hogy ő a kisemberek szövetségese. korántsem biztos. mint esztelen gyilkolászás. Lavalnak32. püspökök. francia politikus. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Y. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. Az egyetlen haszon az egészben. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. francia politikus. (. amiért is előbb-utóbb mennie kell. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget.) Hitler nem más. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. A 32 Pierre Laval (1883-1945). és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. az egész háború nem volt más. bárkiről. Ha arról van szó.. hogy megpaskolja az orcánk. nagyiparosok stb.. amíg például X. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. feltételezhető. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. a Pétainkormány külügyminisztere. tábornokok. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Pétainnek. -(22)- . 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. (. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt.számítanak. Z pozícióban van. hogy Churchill nem így látja. semhogy fölvegye a harcot. Sokkal inkább a bankárok. uralkodók. és mindaddig. aki a tőkés osztályhoz tartozik. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. váltig arra a következtetésre kell jusson. Nyilvánvaló. hogy félig vagy egészen áruló lesz. hogy esélytelenül. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással.

hogy Anglia elkerülje a megszállást. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. tévednek. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy eltörli a tisztelgést. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. A ma reggeli News-Chronicle írja. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. azt hiszem.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy már csak akkor. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Ha Anglia megszállása elmarad. akik arra tippelnek. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. mint bármely korábbi uralkodó osztály. és bizonyos. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. ahol valódi forradalom megy végbe. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. (. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti.kérdés csak az. amikor késő lesz. Félek. ha forradalmi kormányunk lenne. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz.. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Ami végül is csak azon múlik. hogy baloldali kormányunk lesz. -(23)- .. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Kérdés. Azok viszont. Oroszország. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. akkor minden rendben. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. eszmei robbanókeverékéből tör ki.

hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. akárcsak a rádióbeszédek. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. jól jellemzi a brit hadsereget. 34 Az író felesége: Eileen . és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit.. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.V. elmesélte. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy csupán arról van szó: nem akarják. akik csak heti 5 fontból élnek. biztosan mennék is. E. Ha a sors úgy hozza. főleg Duff-Cooper üzenetei. Azt hiszem. noha beteges vagyok és gyermektelen. mint a revolver. aki a biztos távolból jártatja a száját. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy mindenképp életben maradjak. Ha bármi feladatom lenne. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. ha a helyzet rosszabbra fordulna. mint külföldön. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. és G. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. ugyanakkor nem lennék soha . idegen kenyéren élni céltalanul.és sógornője. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Elképesztő félreértések születtek. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Ámbár lehet. s ott megbíznának valamivel. amiért szívesen élnék. Gwen O’Shaughnessy. Menekült vagy emigráns újságíró..így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”.34 arra biztat. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat.D. hogy menjek át Kanadába.Az L. parancsot kapott. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Nem mintha vágynék a halálra. hisz annyi minden van még. -(24)- . még mindig jobb meghalni. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre.

még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy az ember felkel. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. 25. mint odaát. Tegnap egy lap azt írta. Később kiderült. Anderson. felöltöztünk. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. amit ha nem is képes egészen felfogni. fizetni kell érte. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. szörnyen ostoba helyzet volt. hogy téves a riasztás. Ezzel szemben E. és szerintem is van abban némi igazság. Természetes. első jele az lesz. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. A.35 is kedveli Churchill beszédeit. A puszta tény. egy lépés az egyenruha felé. A házban mindenki így tett. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. restell lemenni a pincébe. igaz. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. 1940. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. 35 Valószínűleg Mrs. ha valami egyenes beszédet hall. hogy Angliában valami változóban van. de ha nem hall fegyverzajt utána. Végül. hogy valaki hord-e gázálarcot. Később alábbhagyott a divatja. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Például Mrs. VI. makacsul állítja. csak álldogált és csevegett.Annak. ha meghallja a szirénát. -(25)- . mindenképpen hatásosnak érez. Holott ez az. Felkeltünk. akiknél nem volt. de nem mentünk le az óvóhelyre. már ami Londont illeti. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat.

VI. minden ötödik ember magával hordja. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. a követelmények nem lehetnek túl magasak.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . s lám. Akárhogy is. 1940.. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. levonultak a pincékbe. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.O.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. of Information. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. holott ki tudja. félkegyelmű veterán végezte. aki írni is alig tudott . (. Tekintve. Persze. mi a teendő légitámadás esetén. -(26)Tájékoztatásügyi .ahogy szaporodtak a rossz hírek. 27. a gázálarcdivat is újraéledt. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. és ma úgy nézem. ha valaki megmutatná az M. és bárki meggyőződhet róla. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. a németek nem használnak harci gázt. még ma is megtörténhet ilyesmi. amíg csak 37 Ministry Minisztérium.. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. Ma délután elmentem a toborzóirodába. Éppen tíz hónapja tart a háború. hányszor elmagyarázták. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. Talán nem ártana.még akár a Francoféléket is. bár néha még most is megnézik. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.

egykori brit nagykövet Madridban. M. hogy tényleg ezt teszi. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.) L. valójában mi történt. külügyminiszter-helyettes. Megjegyzem. ami mostanra valószínűtlenné vált. amikor úgy vélte. aki ismeri ezeket az embereket.. A. A németek érdeke szerinte az lenne.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. M. Azt mondja. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. (. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. hányan lehetnek a tudatos árulók. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.tehát biztos. Inkább az a kérdés. miszerint csak azért foglalták el Tangert.) A ma reggeli lapok cáfolják. (. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. híján van a legelemibb hazafiságnak is.. -(27)- . később pénzügy-. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. a télen még nem történik semmi. H. 39 Sir Samuel Hoare. majd külügyminiszter. Butler (1902-1984). De hát az oroszok 38 R. ez idáig csak egyszer tévedett. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.M. úgy véli.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Myers regényíró.. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Orwell barátja. L..40. 40 L. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy a szélesebb tömegek felismernék. amióta a háború kitört. semhogy sok szót érdemelne.) L. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. minden ítélete helytállónak bizonyult. mindaddig. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Már csak az a kérdés..

és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.maguk sem gondolhatták. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. hogy szövetséget kössön. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Ha Hitler elfoglalná Angliát. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Érdekes. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte... hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.P. vigaszképpen azzal áltatják magukat. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. amikor az I. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Ezek a mozgalmárok. mint mi Münchenben. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.Független Munkáspárt. ha sikerül nekik. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Jó példája lesz ez annak. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Bármit tesznek vagy mondanak. (. semmi hatása az eseményekre. jó ideje mást se tesz. -(28)- . Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. holott elég csak egy pillantás a térképre. Amúgy Pétain és társai. Nagy kérdés. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. 42 Independent Labour Party . mint azt korábban Oroszország tette Angliával. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.L.

hogy a sajtó a mi oldalunkon áll.. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. és továbbra is őrzi függetlenségét. VI. ha tényleg arról lenne szó. Mindenképp biztató. VI. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik.. azt ugyanis nem deklarálta. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.még csak egy múlik rajtuk. némi szépségfolt ezen. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. és az. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Az még csak megbocsátható volna. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. az a néhány megjegyzés.ellentétben a heves közfelháborodással. (. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy a sajtó -(29)- . 29. de különben kutyabajuk sincs. inkább jóváhagyó. amit sikerült elcsípnem. az ennek épp az ellenkezőjét látja. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír.) Igaz. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. (.. 28. 1940. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. mint bíráló volt . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. méghozzá C besorolással.) Ijesztő. Nem hiszem. elutasítottak.. ámbár csak némi burkolt fenntartással. 1940.

D. Kíváncsi vagyok.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Így aztán mindazon lapok.-t és engem felvidított a gyászhír. hogy abbéi még bármi lehet. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. mindjárt elmondta.V. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. vajon próbálkoztak-e már azzal. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. hogy végre a puskák is megérkeztek. ami elvben tizenkét. amit valaha is hallottam.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. C. és eltekintve attól. (. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Az emberek azért így is lelkesedtek. nem is olyan hitvány kompánia. 30. C. VI. Tegnap C. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. Főként kiszolgált katonák voltak. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és nagy éljenzés fogadta a hírt. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. -(30)- .. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy 43 Orwell..-vel és M. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. hisz maguk is a csokoládé. 1940. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ma délután az L.

A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. -(31)- . szintén örült. hogy már azon is örülni tudunk. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. VII. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény..) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. aztán E. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. majd kidobták a gépből. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.három lapból állnak. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Ott hagytuk egy félórára. hogy napokig még az étvágyam is elment -. 1.. Az újságok már csak hat oldalból .-ék is rosszallották a dolgot. Később. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. holott ők már-már radikális békepártiak.vagyis a lap közel egyharmada. a szöveget apró betűvel szedik. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . amin végül is kievickélt. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Még M. 1940. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. és nem mozdult. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. igaz.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. (. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. E. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért.

Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). bár nő a félelem is. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.50 közlemény. -(32)- .A. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 1940. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. hogy a kormány tehetetlen. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 49 Buenaventura Durutti. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. ha valami ismert személy hal meg. régimódi német vezérkari tiszt. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. Mind többen vélik úgy.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.F. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. VII. 3. látván. Franco közeli munkatársa. a spanyol anarchisták vezetője. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).

hogy egyiket sem őrzik túl erősen. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. holott nyilvánvaló. 10. VII. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 8 rombolót. Oranban és Mersel-Kébirben. avagy ha mégis. Az a tény. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 53 Vernon Bartlett (1894-1983).1940. hogy csupán a francia flotta feléről . Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. politikai író. 2 cirkálót.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . mennyire helyénvaló volt e lépés. A francia Richelieu csatahajót. Arról persze egy sort sem írnak. a News-Chronicle -(33)- . július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 2 csatahajót. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 1940. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére.lehet szó. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. a napló írása idején liberális publicista. 7. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. használhatatlannő tették. VII. 52 1940. nem sok meggyőződéssel tették. elég egyértelműen sugallja.

A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. az ember sohasem tudhatja. hasonló feltételekkel. de amikor feleségül akarta venni az elvált. meddig ér el a kommunisták keze. mi több. hogy csak azért hagyják nekik. Ez után feleségül vette Mrs. ha csak az nem. 16. Számomra hihetetlen. VIII. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. a rendkívül népszerű walesi herceg. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. 54 Edward.) Gollanz új könyvét.. mint azt korábban én is feltételeztem. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. semeddig. január 20-án lépett trónra. amerikai Mrs. Nemrég még úgy tűnt. Windsor hercege (1894-1972). mint a cukrot. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Újabban viszont minden országban más és más.békeajánlatot tesz nekünk. (. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Simpsont és Franciaországba települt át. a Bűnös embereket. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Wallis Simpsont. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. -(34)- . Persze. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának.. Edward néven 1936. úgy veszik. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. 1940. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. VII. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Napok óta nincs semmi hír. Még az is lehet. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Sokan vélik úgy.

és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.. helyzetünket reménytelennek látja. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. 56 Bizonytalan. így azt. (. a sok szájhős mind maga alá rondít.) Holott pontosan úgy tesz. A legfőbb esemény. ami egyértelműen németellenes lépés. Mindez előre látható volt már akkor is. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Ez persze nem olyan ígéret. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. bármilyen 55 Bizonytalan. és mi semmit se teszünk ellene. alighanem Frederick Warburg. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Mégis.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. hogy Anglia felé hajlik. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. és már csak a fegyverletételt várja. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. ahogy előre megmondtam: eljátssza. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. VII. -(35)- . vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. W. és ha kudarcot vall. Talán így lesz.küld hadi utánpótlást Burmán át. nyilván a németek számára. F. alighanem Tosco Fyvelről van szó. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat.56 azt mondja. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. hogy Spanyolország bármit. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. talán nem. a világ pedig már rég nem hiszi. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. 22. hogy összeült a pánamerikai konferencia. ami egy következő kormányt is kötelezhet. 1940. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.. Még most sincs semmi érdemi hír. és elnézzük neki.

hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. 1940. 58 Azonosíthatatlan személy. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. 28.. hogy csak tartanak tőle. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. D. VII. Az L. rendre visszautasította az ajánlatot. VII. ám az. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Az olasz sajtó is ezt írja.300.) Sokan már bánják. azaz Polgárőrség lesz. mivel utálta Chamberlaint . Sokan rebesgetik.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.57 Én legalábbis nem hiszem. azzal.V. melynek állítólag már 1.D. (. csak féltékenységből és intrikából dacol. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. Persze meglehet. -(36)- . ámbár ez nem is oly hihetetlen.D. hogy L.000 tagja van.58 is ugyanezt mondja magáról. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. felhagyott a toborzással. 25. majd a németeknél. 1940. G.V.mennyiségben importáljon. és új neve: Home Guard. hogy összeállna a Tory klikkel.. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.. Ha tényleg így van. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.-t. bár az is lehet. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.

bár senki se tudja. aki utóbb . Emberem azt állítja. majd fasiszta politikus. 61 Jacques Doriot (1898-1945). kommunista. 59 William Joyce (1908-1946). jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Furcsa. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. Amerikában született. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. amely német befolyás alatt áll. noha egész életét Angliában élte le. akit később internáltak. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. szélsőjobb. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. aki szerint Hitler nem igényli.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó.csakugyan nácikollaboráns lett.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. a Brit Fasiszta Unió vezére. 60 Sir Oswald Mosley.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Szélsőséges nacionalista.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . kinek a nevét folyton elfelejtem. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hisz jól tudom. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. brit állampolgárságot sosem szerzett. Az apró emberke. -(37)- . 62 Gaston Bergery. Így tesz a francia sajtó azon része is. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. valójában miért. kis baloldali pártokról.

(Sajnos elég gyatra volt. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. G. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. vagy hogy karrierista lenne. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. és nem igaz. a franciákat viszont eléggé leszólta. de az újságok azt sejtetik. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. szerinte rendes fickó. H. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Úgy látja.1940. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. és különös gyengéje. s azon a feltevésen alapul. ha elveszítjük. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Megkérdeztem. de a pénz nem érdekli. Wells jól ismeri Churchillt. 8. Eddig még semmi hír. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Úgy véli. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. nem hinné. hogy csak a maga hasznát lesi. ahogy egy szovjet komisszár. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Wells. hogy ezek az emberek. mit miért csinál. Perim most a legfontosabb. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. VIII. Mindig is úgy élt. ami talán arra is fényt vet. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna .

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

amit . s azzal szépen visszaaludtam.másokat kapok rajta. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. nem kétlem. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. amit mielőbb meg is kell tenni.nyilván az -(42)- . 1940. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Tegnap este elmentem egy előadásra. 23. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . hogy ő bizony nem sok hasznát látja. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. Hosszan beszélt a polgárőrségről. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. Azt mondják. VIII. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne.. Ez nem csupán azzal jár. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Hajnali három körül légitámadás volt. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Megvetően mondta. ez pedig igen veszélyes lehet. hacsak nem akarjuk. tábornok tartott. hagyják félbe a munkájukat. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben.. Azzal kérkedett. átszervezik a légiriadók egész rendjét.

hogy a trágya nem ennivaló. s hogy milyen szánalmas ez az egész. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. 1940. Legfőbb ideje. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. (Greenwich) Azt hiszem.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. és azt is: miért. -(43)- . Tegnap azon tűnődtem. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra.. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy valami nincs rendjén. kivénhedt hadfiak. hogy ízlik neki vagy sem. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. kik miatt. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ettől talán észre térne a jónép. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. és megpendítette azt is. egy életre megtanítva arra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. hogy az ország végromlás előtt áll.. VIII. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. 26. Az oktalan pára nem képes eldönteni. Ahogy elnézem. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. (.

Máig emlékszem arra a kettőre. A -(44)- . A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. azt álmodtam. amit Huescánál dobtak le. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. és mindaddig. és halálra váltan nyomban felriadtam. Talán egytonnás bomba lehetett.. s ahogy eddig is.. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. próbálják eltussolni. (. ám azért nem annyira rettenetes. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. de olyan pokoli robajjal. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.először igazán közelről a bombák hangját. ha bármi fontos létesítményt találat ért. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. (. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán.. míg ezek jó ha feleakkorák. hogy a házak beleremegtek. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. VIII. Ma reggel mégis. Világos.) Elég nagy robbanás volt. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. 29.. Hallottam. A bejárati ajtóból néztük. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. amibe a föld is beleremeg. 1940. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. hogy egy bomba robban mellettem. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. E. asszonyság. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki.

(. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 1940. H. E. és aknagránátok robbannak köröttem.. ha elég távoli. 23. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. Akkoriban rendre azt álmodtam. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. 24 órára rendszerint 5-6 esik. és máris aludtunk tovább. 16. s lám.P. régóta ezt várják. 1940. könnyen álomba ringatja az embert. VIII. s nemigen látja. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. márpedig az emberek itt is. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. szerkesztőjével. hogy nyílt mezőn fekszem. Amerikában is. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. -(45)egy ha . 31. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. A légiriadók egyre kimerítőbbek.a nácizmus. Sosem gondoltam volna... minden fedezék nélkül. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. fegyverzajt hallok. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. azzal a megnyugtató tudattal. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere.-vel. 1940.. hogy hidegen hagy.) Tegnap lefekvéshez készülve. tábori szalmaágyamon elnyúlva.P. Általános a vélemény. erős robbanást hallottunk. hacsak az ember nem sejti.-vel éppen csak megjegyeztük. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. mégis így lett. Félálomban. a . XI. s én feküdnék kényelmes. hogy nem érdemes sokat törődni velük. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. lidérces emlékeim. vagy túl közeliek a becsapódások.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. A monoton fegyverzaj. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. XI. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől.

. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. P.P. -(46)- . mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. H. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. hogy nincs más hátra. 2000. kijelentését.” 72 Alfred Duff-Cooper.. mint vállalni a Hitler elleni harcot. kulcsfontosságú. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. hisz minden a tálaláson múlik. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó..73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.P. kényes. öt éven át tartó küldetést. brit tájékoztatási miniszter. Mindaddig.. igaz is lehet. tartok tőle. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. és „becsületszavát” adta nekik. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. az összes brit lapot figyelmeztették. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. egyébiránt biztosra veszi. H. A második világháború című művében Churchill 1940. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.békeajánlatot a mostani helyzetben? H.” Ami. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.P.71 és társai titkon alkura készülődnek. úgy tűnik. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. Ld. Európa Kiadó. vagy inkább próbáljunk békét kötni. válasza: „Ugyan már. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. még nem cenzúrázzák. szerint. amikor Franciaország elesett. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.-t. ám ekkorra már mind a szűkebb. Habár a . májusi kormányát tárgyalva Hoare. hogy . Halifax és Simon védelmére kel. ha tényleg igaz. bárki képes könnyedén elhitetni.

76 Lásd az 1940. úgy tűnik. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Mindig is azt hittem. mint azt itt képzelik. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. 28. 75 Mrs. igaz. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. aki ekkor már a windsori herceg . melódiája: monoton Tegnap C. a sajtóosztályt vezette. bármi tehetséges politikus Laval. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . korábban diplomata. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. XI. és eszébe se jutott panaszkodni. C. Wallis Simpson. Edward . a France szerkesztőjével ebédeltem. C.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. jóslatai. mégsem váltak be.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Nos. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Olaszország viszont valódi erő. Különben C.utóbb VIII. szerint. VI. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. egyetlen európai se hitte volna.felesége volt. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Persze itt. Angliában mindenki tudja. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Laval 1935-ben azt mondta neki. Franciaország eleste után Angliába emigrált. 1940. hogy államformája királyság. Edward végül is Mrs. C. és élt már nálunk korábban is. Laval kormányzása76 idején C. Szerinte VIII. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Meglepően jókedvű volt. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. jól ismeri Angliát. angolbarát. Azt mondja. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. francia újságíró. S.74-vel.. 74 Piene Comert..

víz. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák.. 1. -(48)- .) Beszéltem egy férfival. Ugyanúgy örülünk neki. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. XII. A német források szerint mintegy 30. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. 8.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. a halottak száma 550. (. XII.. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. miként sikerült átszöknie. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. a sebesülteké ennél jóval több volt. amelyben 500 repülőgép vett részt. mint korábban Balbo halálának. a tüzérségi tűz elől. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. villany stb. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. és ami még rosszabb. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. november 14-én szenvedett légitámadást.000 gyújtóbombát dobtak a városra. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.) Azt mondja.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. 1940. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. A közüzemek. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. mindenki amiatt aggódik. teljesen tönkrementek. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. bár azt nem árulta el. (. s legalább negyed részük földig rombolódott.. Meséli. aki nemrég érkezett Lengyelországból.

A bombázás legszörnyűbb. inkább a félbeszakított alvás. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Idézet egy újságcikkből bombák. 2. akár a manna. Az a múlt heti újsághír. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. nem annyira a bombáktól rettegve. Az a hír járta. rendre azon kapom magam. kezdeti szakaszában.segítségükre sietnek. 29. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. s a csengő sem ép. Az esszében azt írtam. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy hibbant kis versikéket faragok. amíg a bombázás alább nem hagy. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . I. Több mint mulatságos. nappal közrendre felügyel. XII. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza.” 1941. 1940. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra.

magasabb béreket. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam.. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. és minden érintett szíves elnézését kéri. bár . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. I. úgy véli. aminek igen örül. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. -(50)- . s talán joggal. Így azután én lettem nevetséges. 1941. 1941 júliusában. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. olyan időszakban. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. és Orwell úr aligha sejthette. . német. tényleg örülök. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.hogy nincs valami nagy véleményem róla.Isten látja lelkemet. 22. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. de nyilván erre sem kell várni sokáig. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. majd 1942-ben beszüntette működését. nem sokkal a franciaországi események után.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. hogy ezegyszer tévedtem. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál..” 79 Büntetés. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.

hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. már az is erősnek tűnik. hogy „hagymáztam”. Művei. És lám. Igaz. ahogy megcsókoltam. de normális helyzetben eszembe se jutna. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. nyomban megérezte rajtam.csak arra való. újabb defetista manőver. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. -(51)- . akik nem képesek átlátni. Barcelonában pedig. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. spanyol köztársasági párt. hogy tudja mindenki. hogy „Chamberlainből elég!”. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. E. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. A helyért ugyan nem fizettek. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Mindenesetre tény. Az ügyeskedés menten beindul. Szovjet erő. teljes szívemből kívánom. vagy valami hasonló). először tettem ilyesmit életemben. ezrével vannak ilyenek. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. 1931-66 között Canterbury érseke. Úgy tűnik. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . pedig több mint hat órával azelőtt történt. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy „Éljen a POUM!”. aki amellett. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. és meggyőződésem. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. A minap. a POUM82 betiltása után. Keresztények és a kommunizmus.

Másnap reggel Mrs. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. Erwin Rommel tábornok vezetésével. amint két nő arról társalog. mire Mrs. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. szeptember 6. között volt betiltva. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 26. 84 A lap 1941. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. s a többinek is hasonlóan felment az ára. I. január 22-én vették be a brit csapatok. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. június 21-én foglalta vissza.az ébresztőóra.2 sor. 1941. A német Afrika Korps 1942. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. boltjába betérve megjegyeztem. és megütötte a fülem. és betiltották a Daily Workert84. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. -(52)- . A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. J. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20.000 hadifogoly! ) . Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. január 22. mivel érezni. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. stb.108 sor. hogy „már nem tart soká” stb. J. és 1942. A Daily Worker és a Week85 betiltása .

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III. 4. Tegnap este G. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. homályos és rossz szagú. 3. Az altemplom nem egyéb. hogy még mindig sokkal rosszabb. III. Én mindenesetre váltig állítom . s ilyenkor látja. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).. Bár dúl a háború. néhány téli viola bimbózni kezdett. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere.bár jól tudom. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. ha elég meleg lesz). hogy „valami készül” a Balkánon. hogy visszatérhetnek Londonba.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.. III. kevesen értenek egyet velem -. G. s a hóvirág is most a legszebb. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. még a lapok is pedzegették. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Az elmúlt napokban az a hír járta. és a többiek mondták is. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. 14. Wallington. 1941. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában.küszködött. legalábbis ezen az éjszakán nem. 1941. -(56)- .

mi történne. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. -(57)- .van. Mindenki ezen tépelődik. 95 A szövegből nem derül ki. a német támadás már április elején megindult. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy küldjenek tíz hadosztályt. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. vagy legalábbis azok jó része. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Katonai diktatúrát vezetett be. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. egyben meghagyva neki. Ahhoz. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. de alighanem inkább a Szueziről van szó. amit az olaszok elvesztettek. előbb ismernie kellene. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. elhárította a segítséget. attól tartva. hogy milyenek a szállítási eszközök. Túl veszélyesnek tűnik. Elképzelni is szörnyű. arra kérte az angolokat. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. miközben támogatta a királyság intézményét. 1935-től görög miniszterelnök.

hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. akár egy súlyos vereség kockázatával is. Másrészt viszont. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. -(58)- . mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mint Norvégiában. Sok német. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Ő maga nem volt zsidó. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. csakúgy. ha most veszni hagyjuk Görögországot. amiért hagyjuk. Mint írja. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. akivel beszéltem. éppúgy. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. csak a felesége. antifasiszta újságíró. ha netán tudjuk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Én mégis azt tartom. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Az a baj. mint az. Ugyanakkor. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. elképedt azon. egész Európa rajtunk röhög. hogy nem tudunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. 97 Stefan Haffner. hacsak azzal nem számolunk. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket.hadisikerekkel.

miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. III.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk.98 1941. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ám a szokásos álszent. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal.itthon és Amerikában egyaránt. ami azután a bombázókra tekeredik. Kérdés. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Ijesztő lenne. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. de csak egy gépet lőttünk le. aminek használatát a brit légierő 1941. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. végre pompás alkalmunk lesz rá. titkos fegyvert is rebesget. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. -(59)- . s a szóbeszéd holmi új. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. mint az indiai rádzsák körül. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. június 17-én jelentette be. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. éppúgy. úgy hírlik. Ez hát az európai nézőpont. Greenwichre igen sok bomba hullott. de tetszetős érveket máris hallani. 20. minden előzetes propaganda nélkül. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.

Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. hogy megtartsák a búzát. Úgy tűnik. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. majd nagy csörrenést hallottam. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Fölöttük tombolt a tűz. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. -(60)- . az író nővére. amikor E. avagy csak elképesztően ostobák.-vel99 telefonáltam. Én: „Mi volt az?” E. Bárcsak tudhatnánk.. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Visszalapozva e naplóban. mint azelőtt. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.csapódott be. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. amit persze nem engedhetünk meg. szakadt a víz a nyakukba. És miközben mi mindent megteszünk. Úgy tűnik.. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. de senki sem mozdult. semmi jele annak. A Greenwich templom lángokban állt.: „Betört az ablak. ez akkor sem jó így a franciáknak. hogy . hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. ami megingatná a Pétain-kormányt.. amit küldünk. és kevesebb közéleti eseményt említek.. és társaik tényleg árulók. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. látom. mondjuk. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. A németek ugyan engedik.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt.

Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Ha elfogadjuk az államot. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Miként lehet ezt elfogadtatni. valahányszor azt látom. Számomra nem volt újdonság. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy gyermekei azért éheznek. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. sokan ezt teszik .általában olyanok. mint eleddig. a légierős kadétok. a gazdagok pedig. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. s ha így teszünk. 1941. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. a Női Légierős Tartalékosok stb. Angliában. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy a püspökök megáldják -(61)- . mi a célja a háborúnak. nemigen számít. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása.A legrosszabb még hátra van.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. hogy igenis vannak. akkor biztos. akik érzésem szerint nem valódi hívők. stb. éppúgy élnek. elfogadjuk a háborút is. III. akik Churchillért meghalnának. Még szerencse. kényszerítő intézkedések híján. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Még ma sem képesek felfogni. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. ez pedig az éhínség. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . 23.

az ellenségnek is vannak indítékai .amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy netán csökkenne a harci elszántság. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy megbánják gonosz tetteiket. és jó útra térhessenek”. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. III. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Egy szó sem esik arról. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. és segíts. 24.ami éppoly hatásos lehet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. mint a németek. -(62)- . Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Az egész azon az elemi érzésen alapul. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Holott bizonyos helyzetekben. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Talán az a félelem diktálja mindezt. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. 1941. így aztán helyénvaló. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. add. mint egy. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy Isten bennünket segítsen. úgymond. hogy imádkozunk érte. hogy valójában nem is gondolják végig. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Persze az is lehet. Eddig úgy tudtam. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. ha az emberek látnák. Azért várjuk el. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.az ezredzászlókat.

000 vagy akár 500. Azt hiszem. nincsenek például fegyvereink. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Tehát megoldódott a rejtély. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Ám ennek nincs közvetlen. mint akár több ezer légitámadás. mikor kivonultak Bengáziból. hisz általános a vélekedés. Rajzok készülnek majd. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 ember életébe is kerülhet. hogy valamivel ellensúlyozzák. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. és legalább három hétig kitart. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. mindenesetre nehéz nem észrevenni. érzékelhető hatása. és ma jelentették be először hivatalosan.000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. ez alighanem így is van. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. s így szükséges. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. bár Hitler még így is jól járna. 1941. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Közben hallani. hogy Görögországban 150. hogy nincs az az erő. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. 7.. Tovább tisztázódhat a -(63)- . bár ezt már akkor sejthettük. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. hogy egy sikertelen megszállás 100.csatahajókat. Felteszem. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. IV. így valószínű. a műszaki leírások alapján.

és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Nem tudni. (. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. -(64)- . ha az ember 2-3 évre előre gondol. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. katonai szakíró. )Immár világos.helyzet.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. A legjobb esetben talán még szűken vett. Szinte látom. (... hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Persze. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Etiópiát mindenesetre elvesztették. hogy beleszorítják őket a tengerbe. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. A britek-minden veszteség nélkül . vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót.. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.) Egyre kevesebb a munka. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. most hirtelen rájönnének. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Mulatságos lenne. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.elsüllyesztették a Zara. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről..

pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Rosszabbat vártam. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. 1941. mint „dicső”. pontos. s igen nehezemre esett. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Például az.103 bestsellerét. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. a regényíró állította össze. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. tényszerű ismertetőt. elszalasztották az esélyt. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról.I. „hősies” stb. s ez rendre azt igazolta. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. IV. of Information -(65)Tájékoztatási . . az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. Emlékszem. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Állítólag Francis Beeding. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. ez szeptember 7-én volt). 8. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Most olvastam épp az M. hogy ejtőernyők. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb.O. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. csak sajnálom. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. de tudván. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy nem volt annyi eszük.

Én mindenesetre nem így éreztem. Rajtunk az ítélet. -(66)- . Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Később. Most jön Austerlitz. egyszer csak megszólalt: . lángol-e még. Kimentünk a tetőre.Akárcsak Madrid. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.A kapitalizmusnak vége.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Hugh Slater. azt mondtam Fyvelnek: . majd így szólt: . hogy felébresztettek a robbanások. miután a németek láthatóan elálltak attól. . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. még ki is mentem megnézni. de az óriási tűz engem is megbabonázott. hogy győzelmet arat. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. aki az ablakban ült. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Aznap éjjel.Ez volt Trafalgar. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. de más fronton még várható. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.

és Görögországba küldtük őket.persze nem volt egy darab se -. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Hol van már az az idő. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani .gondolom. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. 1941. hogy egyáltalán kiadták. s amikor megkérdeztem.106 Ma este igen rossz hír érkezett. 9. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. kapunk-e gépfegyvert. amíg lehetett. A közlemény súlyát az mutatja. ha a görögöket cserbenhagyva. 1941. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. IV. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. a Balkánról alig esik már szó. -(67)- .A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy kivontuk csapatainkat. A nagyokosok szerint ahelyett. A tegnapi lapok megírták. Ez is igen baljós előjel. Csak erről beszél mindenki. IV. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 11. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. amikor rosszul áll a szénánk. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. legalább kettő jut minden századnak. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Eddig az egész háborúban végig úgy volt.

és megszilárdul a helyzet. Nem hinném. IV. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. vagy legalább egy részük. Semmi hír . azok a forradalmi változások. IV. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. mind lehetségesnek tartja. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. 13. 1941.. Akivel csak beszéltem. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . se Líbiáról. amely alig különbet. amely még ezeknél is pesszimistább volt. de mégis. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. 12. most is zajlanak. csak sokkal lassabban. hogy még mindig érvényben van az utasítás. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál.. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. mint gondoltam. Isten tudja. hogy a politikai helyzet javulni fog.se Görögországról. és a Sunday Express. francia hajókkal. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.1941. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. csak éppen nem adhatják tovább.. mely igen sötét képet fest a jövőről. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Úgy látszik. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér.. Lehet. de ez más lesz. abbahagyom a naplóírást. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Az egyetlen. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. ami némi reményre jogosít. amelyekre számítottam.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Az a két újság. -(68)- . azt látom. a köznapi ember számára kevésbé érthető.

s az is erősen hihetőnek látszik. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. micsoda szedett-vedelt társaság ez. de Tobruk kitartott. csak éppen a tempóját nem. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. D. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. -(69)12-én hamar akció végül . ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. és elvágták a tobruki angol csapatokat.Olvasom a bejegyzést. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. aki jól ismeri Dél-Afrikát. arra számítva. IV. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. 14.. mint a középosztálybeliek. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Mindjárt feltűnik. döbbenten láttam. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. mások azt állítják. Megrázó hírek. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Azt hiszem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. míg december 4-én megérkezett az erősítés. de már sokkal kevesebb van belőlük. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. az utóbbi a valószínűbb. 1941. nem tűntek el. Connolly mondta egyszer. Persze. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy létszámuk aránylag csekély. Nagyon igaz. amit a reklámokról írtam. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban.

Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. éppúgy. nem figyel rá senki. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. 1941. hogy kivonulnak Kínából . melyben az oroszok megígérik. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. igen nehéz elképzelni. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. . és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. tudja. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . drága uram. mi is történik. anélkül. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. Görögországról semmi hír. IV. Mindez akkor. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hanem azért. hogy beismernék. Ha nem így lenne.. akkor máris megérte. mit mondtak be korábban. megkérdeztem a tulajdonosnőt. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés.Jaj. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. és mivel kissé késtem. ha én nem kérem. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak.persze csak fokozatosan. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. A másik pultnál meg szól a gramofon. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.úgy tartja. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. 15.

bizonygatja mindenki. de azért E. -(71)- . e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.Én még csak le se hunytam a szemem! . . ez képtelenség. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Ma reggel.. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Persze. Barnsleyben voltam éppen. francia) . 17. betértem egy kocsmába.. Ez volt az egyetlen reakció. többeknek megjegyezve. hogy egyszer bekövetkezik.70 km távolságra! . A szombat éjjeli „blitz” még ide . valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. aki rendesen tudott volna aludni. Az utcát mindenesetre lezárták. Senkivel sem beszéltem. Emlékszem. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.is 108 „Mondja csak. és E. IV. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. amitől már régóta tartok. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. 1941. is ugyanezt mondja. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. John’s Wood-i temetőt találta el. 22.. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. 1941.vidéket..” (Parlez vous. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Az ember már-már úgy érzi. és miután hallottam a hírt. A fegyverek egész éjjel lármáztak. IV. Egy másik a St. Két-három napja újra Wallingtonban. Persze. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Igaz. és a mentők is ott várakoztak.

ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Még nem tudni. hogy a németek nem hullanak úgy. Churchill kezd úgy beszélni. megalapozott volt. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. mi pedig lekaszáljuk őket. Athéntől kissé északra.” Kíváncsi vagyok. minden bizonnyal hamarosan várható.. vajon azt teszik-e. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Olyan ez. Gibraltár megtámadása. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. minden még ezután megírandó cikkemet. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Ha az újságok híradásai igazak. mint a kéve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. rádiójegyzetemet stb. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. fanina felé. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. is beleértve. hogy 109 Orwell gyanúja. Churchill a minap azt mondta. nem így lesz -. Engem legfőképp az zavar. Amióta itt vagyunk. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. stb. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. -(72)- .elhallatszott. hogy sikerül majd. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Furcsa lenne. amit kell. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.

A Daily Express burkoltan arra célozgat. hogy ne álljanak ellen.1%-a Ausztráliából és 19. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.a hülyébbnél elháríthatnád. 23. 24. és így tovább.8%-a származott az Egyesült Királyságból.110 Mindaddig.1% Új-Zélandból. hogy a görög hadsereg. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . IV. 25. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.55%. 1941. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.55% . Az oroszoknak dönteniük kell. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.mindez még hasznos is lehet. IV. -(73)- . hány emberünk van ott. hogy ellenállnak-e a németeknek . Mindössze annyit lehet tudni. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. a görögök visszavonulóban vannak. milyen hadállásokban. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.ÚjZéland: 13. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Eszerint az elesettek 55. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Különben sejtelmünk sincs. 1941.Ausztrália: 13. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.

hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. V. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. de bármelyiket választják is. ami tényleg magával ragadta az embereket. csak éppen nem tartalmazott semmi információt.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. C. IV. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. bár azt hiszem. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. vagy esetleg a harmadik. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.az ára -. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hogy nem képes. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. körülbelül 30. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. most mindenféle hússal üzletel. IV. Milyen kár. mert nem volt mivel etetni őket. avagy tétlenül elnézik. 1941.111 Gondolom. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. 25. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. -(74)- . 2. 1941. 28. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. nem akar. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. csak kutyaeledelnek. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . bár én magam nem kedvelem a beszédmódját..

Mint mondja.tisztes ábrázatú. 8. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.. 1941. gondolom. mindenféle volt közöttük. az ausztrál kormány egyik minisztere. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. aztán egyszer csak halljuk. Mesélte. -(75)- . mivel úgyis megegyeztünk. és hét-nyolcezren estek fogságba .000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. miután bejelentették. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. mint a bútorhuzat. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. mert folyton csak fegyvertokokat szab. amiben mindent odaígérünk nekik. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. valójában 55. Katasztrofális. ahogy a tűpárnát tartotta. felszerelésük jó részét és 12.000 embert. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. újabban az egész cég erre állt át. az is ugyanúgy készül. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése.000 ember. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. politikus. mint arról korábban tájékoztattak. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. majd elnöke lett. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. úgy látszik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. nyilvánosan kijelentette. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. ügyvéd. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. V. mint az íj és a nyílvessző”. s úgy hagyjuk el a porondot. Persze az is lehet.. de ez számunkra nem gond. A hajókról nem esett említés.112 Azt mondják. Spender113.ez egybevág a német hadijelentésekkel. A veszteség állítólag 3. Hátrahagyták összes tankjukat.000 járművet vesztettünk. hogy kevesebb katonánk volt ott. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000-re teszik.000 körül. 3.

1941. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. A tiszta. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Valahányszor csak elképzelem.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. Főleg a fiatal házasok ilyenek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. meglepő látvány tárul a szeme elé. Békésen alszik mindenki -(76)- . mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. nincsenek fenntartásaink. Ha olyan ügyért harcolunk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Itt-ott nagyobb családokat is látni. gyerekek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. csak annyi bizonyos. a kicsik sorban fekszenek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. s menten elgyámoltalanodunk. apa. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Sosem tudni előre.és azt hiszem. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. amiben igazán hiszünk. ha csak a puszta harcról van szó. anya. mert hiányzik az akarat. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. ami nem túl jó jel. Iránban mozgósítás van. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. mit fognak tenni. Előre látható. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. A törökök felajánlották. folyton az az érzésem. V. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Érdekes. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel .csupán azt jelzik. 6. hogy balul üt ki. pusztán azért. akár a nyulak. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ám biztosan valami rosszat jelez.

Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. ez az első diplomáciai lépés. 11. de megmaradt alelnöknek. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. E. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. V. 114 Vjacseszlav Molotov. mintha viaszbábuk lennének. hogy mindez német nyomásra történt. Lefelé menet közölték velünk. Gondolom. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. meredek.az erős lámpafényben . Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy épp benne voltam egy házban. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy az oroszok bejelentették. Nyilvánvaló. s hogy mindenki maradjon a lakásában. 1941-ben leváltották. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. A füst csak igen lassan oszlott el. felkelt és kinézett az ablakon. külügyi népbiztos. Az ablakok épen maradtak. valami raktárépület lehetett. Immár bizonyos. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. -(77)- . minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. amikor találat érte. égre szökő lángokkal. 1941. kiváltképp nagy volt.a kicsik hanyatt fekve. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. az egyik. tőlünk nyugatra. melynek üzenete nem egyéb. Az éjjel komoly légitámadás volt. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Felkapaszkodva a tetőre. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. de úgy tűnt. hogy a mi házunkat találták el. kintről valaki kiabált. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. netán mindkettő ellen. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ez az első eset. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. s a szobában sem keletkezett kár. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.

milyen sötét lett az arca. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. gondolván. Később kiderült.Igen. és a bent lévő autók kiégtek. mire ő visszakérdezett: . Elmentünk D. amint kiabál valaki: . Hallottuk. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy menjünk ki. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amit hónapok óta őrizgettünk. s láttam.Talán azt hiszed. Később megjegyeztem E. Ilyenkor az ember azt viszi magával. és talán nem lesz módunk visszajönni. Magunkra kaptuk a ruháinkat. csupa korom vagyok én is. amit a legfontosabbnak tart.-ékhez. -(78)- . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. s én csak utólag döbbentem rá. hogy tényleg ég a ház. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy a folyosón nem lehetett látni. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.nek. akik teával kínáltak.

és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. V. Irak. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. bejelentvén hogy Hess megőrült. Darlan116 Sztálin. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Rashid Ali117. Alfred Hornként mutatkozott be. Szíria. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani.1941. Franco . Churchill nem akart tárgyalni vele. 1941. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Hitler közeli barátja. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). május 30-án Iránba menekült. remélve. aki 1941. Spanyolország. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Még csak ötletem sincs. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a Führer helyettese. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. iraki nácibarát miniszter. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Az egész ügy merő rejtély. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. továbbá mindazon térségek neveit. 13. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . és Rashid Ali 1941.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Egy hónappal később rövid harc. Utóbb többször is felmerült. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Csak azt tudom. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben).

a Kanári-szigeteket.tolni. Úgy tűnik. Az egész világ ellenünk van. hogy ez már-már törvényszerű. Szíria. akik meg tudnak lepődni azon. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy ember. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. legalábbis szerinte . Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. mi biztosan el is toljuk. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Tanger. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. amikor nem vettük be Dakart. Persze. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. ha kiderül. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. lesz titkosrendőrség. hogy mindent veszni hagyunk.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy ez történik majd. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.és fegyverhiány (repülők. vannak még emberek. amikor még megtehettük volna. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. nincs esély arra. a Kanári-szigetek. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. mikor Franciaország a háborúból kilépett. hadihajók stb. talán még Amerika is. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. -(80)- . s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hogy nem fog sikerülni. a lakosság fele pedig éhezni fog.) miatt Dakar. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Az ember kezdi azt hinni. Tangert és Szíriát akkor. szégyen!” Úgy látszik. Ezzel szemben a valóság az. már akkor. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk.

540 ausztrál. Szíriáról. Három csatahajó. Valaki megsúgta.960 brit. A német légitámadás május 20-án indult. V. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.700 új-zélandi és 6. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. mint Angliában.600 brit. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. V. hogy hány ember védi is a szigetet. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. V. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 17. Darlan nyilatkozott. 25. 24. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Mindenki Krétára figyel. 7. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 21. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti.300 görög. 1941. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Lehet. még úgy is. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. (Liddell Hart szerint összesen 28. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. egy repülőgép-anyahajó. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 10. és majdnem ugyanannyi görög volt. hogy így van. ha Kréta csakugyan próba. Irakról semmi hír. csak végre ismernénk az alap tényeket. majd ejtőernyősöket vetettek be. Ezt az arcátlan. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. A brit -(81)- . légvédelmük szintén gyenge volt. 1941.1941. hét cirkáló. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Ha csak 10-20. és milyen a fegyverzetük. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Úgy tűnik. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. így azt. szervezetlenek voltak. új-zélandi és ausztrál.

Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. 13. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Az. ebből 2. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. annak tagadása. Arra sincs magyarázat. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. 31. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.bár még jobb lenne azt hallani. -(82)- . hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy hányról is van szó.olvasni. és csak utána az etiópot. bár rideg. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. 1. és 14 gép védte Szuezt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. a mentegetőzés. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.500 Krétán szolgáló katonából 16. 1941. A brit csapatok Bagdadban vannak . Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. 122 A 42.500-at mentettek ki.000 görög volt. 1941. Kivonulunk Krétáról. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. V. VI. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. 3. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.583 embert vesztettek (ebből 8. -(83)- . S mindez teljesen hiába. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Pár nap 123 A Calcutta. Ma reggel jött a hír. A híradás nem felelt meg a valóságnak.. Szíriára. VI. A britek arra számítottak.. Miként K. A teljes veszteség várhatóan 10. hány kereskedelmi hajó.376 ausztrál és 2. 124 Szíriába.200 brit. számos légvédelmi ágyú.000 ember.000 embert kellett elszállítani. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Fiji és Gloucester cirkálókat. Összességében a szövetségesek 16.500 sebesült. hogy semmi értelme Ciprust védeni. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 1941.714 halott és 2. Most. valamint a Greyhound. Student tábornoknak. abból legalább kiderülne. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. A német veszteség: 3. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. hogy Kréta kiürítése megtörtént. mint azt a sajtóval tudatták. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. márpedig ennek semmi jele.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Hitler eleinte habozott. Hereward. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 3. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Ebből nyilvánvaló. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. aminek vagy 2. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.000 brit tengerész esett áldozatul. tank és repülőgép.996 új-zélandi). Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. azt mondják. Szuezre vagy Máltára csapnak le. 20.

két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. nem fog háborúba keveredni a németekkel. történetesen az Anglia elleni invázióról. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. úgy lehet. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. hogy talán az egész manőver nem más. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. amelyről. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. 125 Stafford Cripps.múlva már nyilván késő lenne. 1941. A közeljövőben. mint puszta blöff. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. s eddig még senkivel se futottam össze. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. 8. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. úgy tűnik. VI. ha csak elkerülheti. 1941. VI. -(84)- . 14. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.

ámbár azt hiszem. hogy ez „jól jön nekünk” . és ezzel. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. 22. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. -(85)- . s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Rendkívül izgatott mindenki. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hatalmas közönség előtt. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Az jutott eszembe. 19.persze csak akkor. Napok óta rendkívüli a hőség. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. VI. ez a jutalom. s megállítottak három finn hajót is. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Nyilvánvaló. ha nem is tudják megállítani. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. VI.1941. 1941. VI. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. 20. Íme. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött.126 1941. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Általános a vélekedés. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére.

A legrosszabb az az egészben. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. miként hatna. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. úgy vélem. akik nem bánnák. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. bár igen meggyőzően hangoztatta. amíg leszámolnak Angliával. mint a baloldali pártokat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . ha nem lennének biztosak benne. sőt magukat az oroszokat is. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. Persze akadnak néhányan .ha nem is sokan – a gazdagok között. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. bár lesz annyi eszük. csak úgy. hogy őszintén ajánlja a segítséget. 1941. 23. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy most mindenki az oroszokat támogatja.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. VI. ma igen jó beszédet mondott. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. úgy találtam. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. Churchill. Mit gondolnak vajon ezek. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. a légierő és a flotta legénységét.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt.

hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mi több. mint az első háborúban. éppúgy összerogynak majd. Meglátja. az esetben érdekük. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Persze nyomban hangot váltanak majd. Kétségtelen. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. hogy ennek maga Sztálin a feje. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Tíz -(87)- . Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Orvos (külföldi. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett.000 font jövedelemből élők. úgy hiszem. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. s még azt is meg merem kockáztatni. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. s újra támogatják a nácikat. Azon múlik minden. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Egykettőre hazavágják a nácikat. és ne folyjék ellene belső aknamunka. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. a kommunisták. Három éve még az évi 1.

hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.. Akárcsak az emigráns fehérek. VI. ereszd meg” -. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. többféle magyarázata is lehet. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Már egy hét múlt el.még ha lesz is némi „húzd meg. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.. Az esetben. itt most nem állnak fenn. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Állítólag túlszárnyalták Minszket. -(88)- . s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Nem tudni.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. 30. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. s alighanem elfoglalták Litvániát is.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. hogy a németek azért kiváló katonák. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Hisz azok a politikai viszonyok. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Mindenki arról élcelődik. E szerint bevették Lemberget. 1941. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. (. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. hogy szamovárt áruljon.

Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Mindenesetre elég sok időbe tellett. s mint ilyen. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. mint az a tény. VII. Sztálin rádióbeszéde nem más. Churchill beszédének méltó párja. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. 1941. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. szögesen ellentmond mindannak. melyben egyértelművé tette. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. 3. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. legalábbis e pillanatban. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. -(89)- . A felek vállalták. amelynek nincs angol megfelelője.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ.

mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. mire is használnák e tankokat. hiszen őt úgymond a „lélek”.oldalunkra. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. s arra sem utal semmi. 1941. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. nem indítunk szárazföldi támadást. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. lám. s ettől. Ha a németek helyzete megengedné. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt aligha hiszem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. 6. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. de ha semmivel nem próbálkoznak. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Nem tudom. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. amíg be nem bizonyosodik. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. és azt sem tudni. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. VII. legalábbis Angliából nem. a belső meggyőződés hajtja. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Ha most. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Több lap is türelmetlen. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel.

mégis hasonlóan ír. megtiltván számukra. ám azt nem tudni. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Ha ez tényleg mérvadó. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. jelentése: igazság. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Kíváncsian várom. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. nyíltan szimpatizál a nácikkal. visszatértekor meglepve konstatálta.mindezt két héttel azután. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. ha a német támadást netán már visszaverték. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. most. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. Néhány ír katolikus lap mostanra. és alighanem ez a jövőben sem várható. vajon elérték-e már a Beresinát.000 emberre rúg. Nyilvánvalóan az az „irány”. és a Truth129 néhány példányát is. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.számíthatunk rájuk. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy lássam. hogy az a „semlegesség”. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. Az az anekdota járja. úgy tűnik. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. ahol kommunisták üléseztek. hogy az belépett a háborúba. A németek már átkeltek a Pruton. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. egyikük. hogy a németek vesztesége már 700. Az oroszok azt állítják. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. -(91)- . A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről.

1941. VIII. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. A keleti front. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Ezért itt be is zárom e naplót. Úgy sejtem. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. 28. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. Már csak egy hónapunk van arra.bár azért összeomlani sem fog. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Az a félforradalmi időszak. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . -(92)- . Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Ugyanakkor semmi jele. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. de ezek egyre gyengülnek. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. az irániak már menekülnek. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. miként azt terveztem. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. de nem hiszem. mint amit elszenvedett. mára véget ért. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy bármit is terveznének. amely Dunkerque-kel kezdődött. egy új korszak kezdetéhez érve. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el.

azok is hallgatnak róla. -(93)- . hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Gyakran hallani a megjegyzést. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. rész 1942. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Akik netán tudják. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Sokan azt gyanítják. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. miután a háború új szakaszába ért. akik képtelenek felfogni. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy csak azért küldték el. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). III. de alighanem már elment. Kósza találgatásokat hallani minden felől. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. E percben az is nagy talány. mint a sír.II. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Azt. 14. Így például. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét.

úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. maradok. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. egy kompromisszumos békekötés reményében. de azért még nem dőlt el semmi. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. mivel nem látom be. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. [Azt hiszem. hogy Beaverbrook távozik. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. -(94)- . [Másfelől viszont vannak. hogy az esetben.a teljes vereség ugyan elmaradt. bár annyi azért igaznak tűnik. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. és csupa haszontalan. különben valószínűleg nem. mint mí az angliai csatában . vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. bár nem tagja a pártnak). ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. akik úgy vélik (például Abrams. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. majd közellátási miniszter. egy balti orosz.még ez évben különbékét köt. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. miként is tudnának akár a németek.

1942. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. A propaganda merő hazugság. mindez mit se számít. akkor mi.katonainál is kiábrándítóbb. nyitva a bejárat. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. b) Ha az oroszok támadnak először. május 30. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy csak azért nem. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. kíváncsi vagyok.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. akkor „mi már előre megmondtuk”. nem lehet tesztelni.. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mennyire hatékony a suttogó propaganda. ha legalább tudjuk. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. -(95)- . mikor ér hozzám vissza. hogy azt korábban el se hitte volna. hogy így lenne. azt mondhatjuk. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. úgy tehetünk. sajnos. Mégis úgy vélem. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Persze én sem hiszem. nem.. s az ember olyan dörzsöltté válik. mit teszünk és főként. ha az ember történetesen igazat mond. 1942. hogy miért. úgy látszik. mert a japánok félnek az oroszoktól. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. még akkor is. március 11-én terjeszteni kezdtem.

Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). III. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. s nyilván így van ezzel mindenki. aggasztó a közhangulat odaát. de nem követte se bombázás. Empson mondja. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. később munkáspárti képviselő.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mivel Harold 133 William Hickey. amíg csak lehet. 1942. a britellenesség százféleképp virít. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. és még csak utalást sem teszünk rá. se légvédelmi tűz. amíg a légiriadót le nem fújják. -(96)- . aki most tért vissza Amerikából. Azt mondja. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. 22. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. A termelés akadozik. 1942. III. Orwell későbbi. Eddig még nem jöttek rá. 15.

majd Leningrádba ment. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. -(97)- .] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. életrajzíró. mivel legalább tudatosan az. egyenjogúságot a kaffereknek.angol nyelvű német propagandaadó. örökbefogadás útján lett francia.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. 1941-ben Mexikóban telepedett le. óva intve mindenkit. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. mindez ijesztően hatékony. 137 Victor Serge (1890-1947). Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. kritikus. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. akik 134 Harold Nicholson. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. Alfred Duff-Cooper. újságíró. később Berlinben indított lapot. életrajzíró. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. diplomata. parlamenti képviselő. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. ugyanakkor a BBC felkért. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. 135 New British Broadcasting Station . Az októberi forradalom után Moszkvába. író. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. hiszen az emberek jó része tudatlan. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján.

velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. hogy Oroszország különbékét akar. s ameddig Sztálin hatalmon van.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. meg kell támadnunk Európát.Franciaországból érkeztek. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. ha itt új kormány állna fel. Így aztán mi. mert folyton újságot olvasok. Nem is annyira azért. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Mindez persze. mind egy kedvezőbb békealkura. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. de nem folytatná a támadást. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. [Csupán akkor lenne esélye.] -(98)- . sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Az egyik lehetséges fejlemény. Mindez jórészt azért van így. Ugyanaz az ócska taktika. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. kiutasításukat követelve. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. ehelyett inkább dél felé. mindenütt legyőzték a fasiszták. Általános a gyanú. márpedig a Kominternt eddig mindig. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. mert erkölcsileg viszolyogtató. mint a franciaországi hadjárat idején . de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna.nincs semmi hír. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Én mégis azt hiszem. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. vagy legalábbis azok egy részét. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Nekem úgy tűnik.

III. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 27. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 1942. melyek szintén a Daily 138 Dr. valamennyi hihető. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Állítólag holnap kiderül végre.S. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. világháború idején írt. 139 Közkedvelt baloldali lap. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). K. 140 Aqneurin Bevan. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. munkáspárti képviselő. úgy tűnik. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. melyeket az 1. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 141 Herbert Morrison. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. valahogy kiszimatolták. Shelvankar. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.S.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. A leginkább elterjedt változat az volt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Krishna S. Egy megrögzött ellenségünk. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. ez idő tájt brit belügyminiszter.

káros hatással volt a brit közvéleményre. Azt hiszem. Erről feljegyzést küldtem Dr. hogy három hónap se telik bele. vagy ha mégis. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. 144 A vita Orwelltől indult. Griggnek143 továbbította. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. A ember már-már [H. ezt a vádat utóbb visszavonta. -(100)- . először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Cassandra142 bejelentette. A késlekedés fő oka az volt. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. hogy a lőszert nem osztották ki előre. miután a Horizonban megjelent „Wells. ám azt mindig is élvezik. Hitler és a Világállam” című írása. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. aligha vettek volna tudomást róla. igaz. a az krókuszok. és visszatér az újságíráshoz. szétosztani a muníciót. Mindenki azt jósolja. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. G. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. és további egy órába telt.a konzervatívok nem kis mulatságára. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ha két szocialista esik egymásnak. aki azt Sir Jas. Tom Jonesnak. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.Mirrorban jelentek meg .

. [Akárhogy is. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. a szövetségesek közül .) Minden harcolnak. Azt hiszem. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.] Akad persze. „(.. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. akik nem harcolnak. az üvöltés. aki úgy véli.] 1942. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.Tokióval.ha jól tudom . az indiaiak sem örülnek neki. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. „eszi .nem eszi” ajánlatától.eggyel sem. s úgy látom. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. az igaz -(101)- . Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. Rossz jel ugyan. az háborúban újságírók így van. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. 1. a katonák mocskolódnak. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. IV. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. már csak a közvélemény nyomására is. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. s megkért. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. hogy nem mi. remélem. hogy a hadipropaganda.

hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának.] Lehetetlen megállapítani. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 145 Hódolat Katalóniának. egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi készakarva keveri a bajt. Ha majd eljön egy újabb háború. az esetben. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. itt vagyok a BBC-ben. 1999. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy e sorokat leírtam. 3. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. -(102)- . IV. o. ha a németek megtámadnák. hogy mi a tét ebben a játszmában. 1942. Jó jelnek veszi mindenki. Ford. hogy sokan szentként tisztelik. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945.”145 S lám. 94-96. Ellenfelei úgy tartják. Arra biztatta az indiaiakat. Cartaphilus. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy a hír nem igaz. nem egészen öt évvel azután. s annyi igaz is. majd üdvözlő táviratot. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. augusztus 19-én. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Azt hiszem. és sikertelenül vezette a britek ellen. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget.] Nem tudom. harcias britellenes indiai nacionalista. minthogy hiába remélte.hazafiak pedig.: Betlen János és Tóth László. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Mármár vigasztaló a gondolat. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. messze elkerülik a lövészárkokat. amikor kiderült. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.

Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. igehirdető és propagandista. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). s elég balga ahhoz. Mondtam is A. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. így szólt: . író. [Már csak mennyiben az a kérdés. ügyvéd. Még mindig azzal áltatják magukat. mire A. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. -(103)- . hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. s hogy voltaképp nem is akarja. George. Egyszerűen elképesztő. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. kiváltképp a kommunisták között. indiai államférfi. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket.-nak. Legnagyobb ámulatomra. mindezzel Anand is egyetértett. nemigen tudja azt elképzelni. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. a fájdalommentes mártíromsághoz. ahogy ma azt az angolokkal teszi. aki ez idő szerint Angliában élt. Megjegyeztem. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy nem számít a függetlenségre. 148 Krishna Menon (1897-1974).vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. hogy azt higgye. folyvást arról lármáznak. újságíró.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hisz 153 1942. egy indiainak ezt kell mondania. mondja. s igen meglepődött. [E. -(107)- . mintha mi sem volna természetesebb. mikor ez ellen E. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mert ha megengednék maguknak. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. no meg azért is. 19. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hogy „persze. Ekként még az sem okvetlen igaz. Persze. 1942. IV. Fyvel meséli. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. A hatás inkább lélektani. hogy 1940 táján. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. ha mindkét fél megerősíti. mintsem hadászati jelentőségű volt. tényleg készül valami. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. az író nővére. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. tiltakozott.áll a nálunk dívó. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mire Pritt közölte velük. Tokiót bombázzák. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. hogy mindenki hazudik. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Útban visszafelé több gép megsérült. Eileen Blair. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Most már csakugyan azt kell hinnem. felszínes Amerika-ellenességre is. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.

hiszen e tranzakciót korábban leállították. [Ha ez így van. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. akkor ez valami új fejlemény.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy ekkora bakot lőjenek. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akkor nincs többé indok. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. lásd Amerikát. Csak kevesen érik fel ésszel. valamint Spanyolország megszállása -. hogy különbékét kössenek. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. másrészt. amiért derekasan küzdöttünk. Ugyanakkor. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. 25. mely javíthatna helyzetünkön . 1942. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. ahol internálták őket. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. -(108)- . hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a hála politikai fogalom. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. IV. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével.aligha kockáztatnák meg. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. az a két józan és gyakorlatias lépés. sokan úgy beszélnek. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Mégis meglep. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi.

miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. hogy úgy tüntessék fel. kormány bejelentette. mintha Berlinben volna. teljesen alaptalan. mindenesetre arra vall. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 4. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. majd onnan dekódolva sugározták. az máris sokat elárulna arról. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. ahol 1943. hogy a vichyi körök is úgy vélik. 5. mint bármely más irányba. hogy támogassák. ám azért ez sem lehetetlen. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok.Amit tudni lehet: 1. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. 7.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Németországban viszont. hogy ha az oroszok átengedték. A vichyi közlemény. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. mire ez a nagy felhajtás. Bósz Japán területen van. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Indiában. A (német) Szabad azonosították a hangját. felségterületen tartózkodik. -(109)- . Az olasz rádió bemondta. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. megsúgták-e ezt nekünk is. 6. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Afganisztánon át. de elhárították. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. február 8-ig tartózkodott. 2.

hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). IV. Hónapok semmitmondóak alapok. valószínű. hogy azután gúnyolódhassanak. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. melyek mostanában hülyébbek. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. mint rendesen. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. 27. avagy bátorítás az oroszoknak. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. [Semmi hír. Annál pompásabb alkalom. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. 1942. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. mikor az mégsem indul meg. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy nem hagyjuk őket a pácban.

mindenki egyforma. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. akikkel nem értünk egyet. váltig az a benyomásom. Cukrot már alig lehet kapni. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és mitse törődik azokkal. akiknek határozott véleményük van. Ugyanígy -(111)- . mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hol elzárva. Ez leginkább akkor tűnik fel.hol megnyitva.” Az ember azt hinné.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. kiváltképp azok. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha olyanokkal állunk szóba. Bátran lehet hazudozni. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. A legmegdöbbentőbb mégis az. ha tényleg senki nem veszi be őket. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. a hallgató is könnyen ráébred. és csak a saját érdekeit nézi. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. Mindenki folyvást ítélkezik. Mindenki becstelen. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. s a szellemi tisztesség. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. pusztán a politikai célszerűség alapján. mi több. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. [A legtöbb balos. Ha szót váltok valakivel. vagy az írását olvasom. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha pedig ez mégsem történik meg. csillagászati árak fejében. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. de az igazat megvallva. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ahogy a részvétet adagolják . ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. hogy becsapták. Fuldoklunk a mocsokban. akár egy csapot -. még akkor sem. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal.

hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hanem arra. de megszámolva a képviselőket kiderült. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. hogy telt ház van.esküdni mernék.viselkedtek azok. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mindegyre az jutott eszembe.] Avagy tényleg nem akad senki. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . Most a felsőházban gyűlnek össze. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. -(112)- . miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. 29. Tegnap elmentem az alsóházba. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. miközben a képviselők felsorakoznak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. csak épp nem hallani a hangjukat.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban.még így is elegen. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hogy ez valaha mind plüss volt. alighanem nagyon is sokan vannak. IV. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. hogy megtöltsék az üléstermet. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. szitkozódnak. hogy csak mintegy 250-en voltak . 1942. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Cripps beszédét leszámítva. akik 1941. elég gyengécske műsor volt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.

hogy 1941. egyikük igazi keménykalapot viselt.alighanem a külügyminisztériumból -. [Sok a találgatás. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. mint egy újabb imperialista hódításról. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. nyomban megírtam. hogy részben tényleg így történt. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mint a szíriaiakat157. Annál inkább elkedvetlenedtem. A dolognak végül is az lett az eredménye. mikor néhány hete megjött az utasítás . 6. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. mi készül”. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. hogy Szingapúr veszélyben forog. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 157 Az a hír járta. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Amennyire megítélhetem. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. V. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. 1643-ban -(113)- . Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni.1942.] Mihelyt kiderült. még az is lehet.

hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. hogy az ember nem tudja.] 1942. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Szerintem ez kacsa. -(114)- . A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 74 repülőgépet és 543 embert. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. W. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. de nem hinném. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 160 Frederic Warburg. 1648-ban csatában esett el. kinek higgyen.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 159 Frank Owen (1905-1979).-a között zajlott. Ez volt az első olyan tengeri csata.Frank Owenre159 tippelnek. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. rádiós személyiség. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. Mindenesetre abból. író. hogy ő lett volna. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. egy romboló. V. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. több mint 80 repülőgép és legalább 1. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. arra következtetek. egy rombolót. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 8. hogy úgy látják.000 ember. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. újságíró. elérik céljaikat. olyan elképesztően nagy számokkal.

vagy akár az igényesebb újságíráshoz.] Cripps biztos benne. V. századi életrajzokban olvashatunk arról. ez volt az első alkalom. 15. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. 18. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. „sötét alaknak” -(115)indul a német . csak az tudja igazán. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Szerdán találkoztam Cripps-szel. V.1942. ám én fenntartom. 30. hogy mi a véleménye Bószról. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. mi több. A falakon régi metszetek. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Bár az orra kissé túl borvirágos. Kérdésemre. aki közel jut a politikához.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy az emberek pártfogójukra vártak. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy ő volt. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy ő írta volna e cikket. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. mint a „minden követ megmozgat”. akit igen jól ismert. s mégis. Wintringham ugyan tagadja. mint gondoltam volna. az „előszobai reszketés”. 1942.] 1942. hogy találkozzék vele. és „reszkettek az előszobában”. Felteszem. hogy mennyire igaz ma is. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy érdemben beszélhettem vele. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. 11. a japán kormány úgy döntött. már azt is tudják. hogy Bósz német területen van.

21. hogy Londonban van. ami még csak ezután fog felpuffadni. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Cripps vitatta ezt. Képtelenség! 1942. Megjegyzésemre. csak az orosz fronton. Cripps csupán annyit mondott. Nyilván az jönne ki belőle. 1942. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Bármit megtenne. -(116)- . hogy miről is írjak. és folyvást valami küszöbönálló. amit mond. Jól jönne most egy hét szabadság. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között.162 A hír persze Warburgtól származik. úgy ez váratlan ajándék. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. akár orosz. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. 22. összevetve egymással őket. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. V. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. V. és kizárólag a saját karriere érdekli. akár német forrásból származnak is. mivel sehol nem történik semmi. amiről úgy véli. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. 19. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Molotov állítólag Londonban van. hasznos lehet számára. V. Ha igaz. világrengető eseményben hisz. május 26-án írták alá.nevezte. vagy sötéten borúlátó. Bár így lenne. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Állítólag Molotov nemcsak. 1942. aki felváltva túlzón optimista.

hétfő. 1942. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. 1942. akinek olyan az arca.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. 30. . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. akár egy -(117)- . de kérem. hogy mindez önökre nem vonatkozik. se pedig beosztottaikra. V. még a rádióban is beolvasták.végeztek.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből.” Ezt lehozták a lapokban. amivel nap mint nap elárasztanak. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. V. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. hogy ma senki sem teheti meg. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 27. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). gondoskodni fogok arról. mi több. tegyenek arról. erősen sárgás bőrű. mint a rábízott legénység kiképzése. idősebb japán férfit. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy tényleges dolgával foglakozna. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. ami nem más. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. de a legfontosabb tanulság mégis az. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.

ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. rendkívül intelligens a maga módján. a lap tulajdonosával. aki ellenezte. Úgy véli. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. valós alapja van a dolognak. Garvin. elvész. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. vagy inkább. ami számára értékes. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. s most csupán azzal van elfoglalva. Alighanem a követség munkatársa. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Állítólag csak azért. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. s az Observer átalakítása is része e manővernek. jobboldali újságíró. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Épp csak azt nem tudni. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. annak oroszbarátsága miatt. akik képesek a háborúnak egyfajta új. s egyben összegyűjteni. Természetesen oroszellenesek. hogy a rendőr azért kíséri-e. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. az Astor család. Az egész képtelen manővernek tűnik. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. tudatosan venne részt ilyesmiben. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Azt mondja. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót.béketűrően szenvedő majomé. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. forradalmi értelmet is adni. és úgy véli. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Warburg. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. mintha ő lenne a csali.165 163 J. minden. L. ebből következik Churchill-(118)- . hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. főleg Lady Astor. mára elfeledte az egészet.

166 Desmond Hawkins. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. hogy sült halat vett. Volt egy időszak. a Labour’s Northern Voice-ot is. s a lélek jajgat és sikolt. a kedves. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Darlan167 admirális érdemeit. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. 167 Francois Darlan tengernagy. amikor csakugyan arra készültek. ellenességük is. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Ezzel egyetértek.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. a láb. már ami a szovjet szövetséget illeti. gyönge lányt. -(119)- . Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. a francia haditengerészet főparancsnoka. a kéz. Már fáj minden tagunk. A szív. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. szerinte még az sem kizárt. gyötört. hanem a szakszervezet hetilapját. És fogtad őt. mint ismert antifasisztát. „ha tudna járni”. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. mely újabban „a királynál is királypártibb”. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Azt is hozzátette. szabadúszó újságíró. mivel azt hittem. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. A háború sötét Poklába vont. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Megzaklatott.

tennen magad Csak őt imádtad. 1942. tolják a babakocsit. nézegetik a galagonyabokrokat. majd hazatért. benzint még feketén is nehéz szerezni. kinek haját A szél bogozza. azt. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. alig látni egyenruhát. Feltűnően kevés az autó is. Még mindig Molotovról szól a fáma. hazád. Hogy meg ne illethesse más.A rózsaarcút. ocsmány zűrzavar Királya . oldja. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. hogy milyen normális minden. őt. szelíd ma is. teljesen békés. Nagy a forróság. ember.nézd. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.. Mert azt kívánta durva háborúd. ember. aki A kedvesed. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Úgy látszik. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Nincs rohanás.169 1942. Különben furcsa. ím a sárba húztad őt. magad Kezével jobban vérzed. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . VI. 4. VI. Csak itt-ott látni egyet. Eisenhower 1942. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Ne tiltakozz. hogy tárgyaljon a szerződésről. Ennyi. ki szép. szennyezed. Az újságok még a nevét sem említik. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. 6. lebzselnek a parkokban. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.) Állítólag itt járt. Ó. (..

1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.Berlinbe. most egyszerre visszariadt tőle. újabb front csupán 1942. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy már döntés született az invázióról. az is csak Észak-Afrikában. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. Hazugságok hálójában élünk. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. biztosra veszem. akik a vonaton találkoznak: . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Kingsley Martin171. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. -(121)- . és így tovább . november 8-án nyílt. VI. aki a háború kezdete óta mindent megtett.Hová utazol? . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. és többnyire az a verzió az igaz. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit.lehetőségéről. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. 171 Kingsley Martin. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. Azt mondja. baloldali újságíró. miután egy éve maga is azt követeli. Akárhogy is. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.mindezt épp ő mondja. Úgy tűnik. 7. 1942. hogy nyissák meg.

hogy vannak befolyásos emberek. Mikor azt mondtam erre. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. David Owen. 173 William Empson: költő. és láthatóan mindenre odafigyelt. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. én azt hiszem majd. kritikus. Orwell barátja. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. miközben te. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. Norman Cameron: költő. úgy tűnt. a másik kommunista. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Rajtam kívül ott volt még Empson. David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess: a BBC producere. Jack Common. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. A szokásos hiábavaló szócséplés. hogy kém. Úgy tűnt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. akinek nem értettem a nevét. Azt mondta. -(122)- .Hazug alak. mivel a németek addigra kifulladnak. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista.174 172 1942. akik úgy képzelik. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Jack Common: író. valójában Lipcsébe tartasz. ha egyszer a háborút megnyertük. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. június 2-án. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mintha nem is érzékelné. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. azt hiszed. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. ha Berlint mondasz. akiről utóbb kiderült. a háború októberre véget ér. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. mintha nem értené a megjegyzésem. Norman Cameron. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hitvány gazember. micsoda lényegi különbség. például azt.

május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. Nem a pénz. inkább talán a felelősségtudat. szintén egyetértett Cripps-szel. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). várva. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. majd június 4-én belehalt sebeibe. Himmler helyettese. hogy egy ponton túl. és a férfi. mindenki azt szeretné. Emellett. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. 1942. akár a verebek. s az a legfontosabb. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. 1942.000 lakosából alig maradt -(123)- . s 2. mint egy pondró perspektívája. 11. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. [A német adó bejelentette. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. akit nem ismertem. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője.[David Owen.] Láttam. Cripps tartását valami belülről kikezdte. [Az ilyen emberek azt feltételezik. a hatalom vagy a hízelkedés. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. de az az érzésem. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. VI. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. és képtelen belátni. hogy ki-ki megkapja partvisát. és eközben oly élénken csivitelnek. VI. leülnek a portánál. szükségképp beszűkül a látóköre. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 10.

Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. JÚNIUS 6. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. minden férfit agyonlőttek . úgy. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a község nevét eltörölték. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Megőriztem a jelentés egy példányát. A falut földig lerombolták. a nőket koncentrációs táborba küldték. -(124)- .] néhány túlélő. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a férfi lakosságot agyonlőtték. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. miként az is. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. ahogyan a BBC közreadta. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. s a nevét megváltoztatták. A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Ezáltal bebizonyosodott.

s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. február 26-án közvetítette. mi több. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. -(125)- . Ezt a BBC 1942. Sokkal inkább az izgat. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s a lemezek mind fennmaradnak. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. japán atrocitások Kínában176]. bolsevik atrocitások. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte.Valójában nem lep meg e gaztett. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. amerikai atrocitások Nicaraguában. akik nincsenek közvetlenül érintve. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. még az sem. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. sőt rögzítették gramofonon is. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. Talán nem telik bele sok idő. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. brit atrocitások Indiában. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. hogy mások. török atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.

ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. (A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. (A fordító jegyzete.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. hanem ostoba lépés is volt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. amikor hasonló félelmek miatt.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. -(126)- . Írországban ekkor gerillaháború dúlt.

baloldali újságíró. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. -(127)- . Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 13. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 12. januári indulástól. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. ejtőernyővel dobták le őket. 06. VI. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. arra juthatunk. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. író. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy a németek még csak nem is sejtették. 1937től a Tribune főszerkesztője. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy Molotov itt van Londonban. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hordozható adóvevőjük volt. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. azt nem hagyják szó nélkül.1941(és később) Japán atrocitások 1942. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 1942. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Nyilvánvaló.

Olyan egységet. ami mozgalmunk éltető eszménye. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. egész létét ennek köszönheti. február 28. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. itt van köztünk nap mint nap. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. azzal a vereséget választjuk. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. 1942. március 15. Haladni ma nem más. amely leteríti az ellenséget. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.” 1942. azok keresik ezt. 1941. november 3. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Még egy 1931. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.és edenjeink sem tehetik meg. mint bátran előretörni. Ha tétlenek maradunk. június 21. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. hisz régóta elkezdődött már. Történelmi válaszúthoz érkezett. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. nem hagyhatom el a főhadiszállást. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. február 24. Szocializmust akarunk. vagy egy 1935.” 1942. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. A mi gyengénk az ő erősségük.: „Most.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. amely épp attól nyeri valódi erejét. a mi vitáink és kétségeink táplálják. november 10.

(A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. hogy a haditerv kivihetőe.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Akárhogyan is. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . amely arra szólítja a nemzetet.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . 1942. azon egyszerű okból. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. alatta az író megjegyzéseivel. mint a mi vezetőink bennünk. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Az persze még majd ezután derül ki. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. VI.tömegekkel találja szembe magát. inkább harci riadó. hogy a britek. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. vajon tisztában vannak-e azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti.Tribune. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. mekkora fába vágták a fejszét azzal.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. június 6.” 1942. 15.

Majd azzal állnak elő. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. s a féltékeny. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik.00 órakor. [Elhangzott Prágában. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. majd lepöckölik. feltéve. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. 21. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. ami egy cseppet sem érdekel. Nálunk a BBC-nél . mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. ha ezen információ 1942. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. „túl korai” stb. Végül. megfelelő jutalomban részesül. hogy a téma „nem időszerű”. melyek becsúsztak. csehül. Aki viszont nem így cselekszik. Később ismét azt mondják: persze.és ez nyilván így van a többi osztályon is .] 1942. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. -(130)- .tartalmazza a napló. június 11-i keltezéssel. azt családjával együtt főbelövik”. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. akárcsak valami apró gazemberséget is. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. VI. kezdetben még biztatják. mondván. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hozzátéve. folytassa csak. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. hanem az az állandó kudarcélmény. Aki az utasításnak eleget tesz. 19. és arra kérnek. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal.

szinte biztosra veheti. nem építettek bunkereket . egy módosítás. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. hogy úgyse hallgatja meg senki. majd még egy. Európát kivéve. mindig jött egy új parancs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. Hogy csak egyetlen példát említsek. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. mert a tervek folyvást változtak. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nem dolgoztak ki stratégiát. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy jön egy új parancs. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. akinek van rövidhullámú készüléke. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. és így -(131)- . hogy (két évvel azután. az túl értelmes lett. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat.mindezt azért nem. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. nyomban ránk nehezedik a tudat. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. és máig sem sikerült tisztázni. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. mert ha valami már félig kész volt. a Polgárőrséggel is. hogy valójában már senki se tudja. Bármibe kezd is az ember.és nincs mögötte semmi elgondolás. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.] Csak most derült ki. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy voltaképp miért is vagyunk. A szervezeti rendet. mert amit elkészített. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van.

hanem egy másik. 1942. mint a konzervatív jelölt. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. majd őt egy másik. 26. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Ez most nem Joyce181 volt. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. a németeknél is így van. kétszer annyi szavazatot szerezve. Callow End. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 182 Tobruk elestéről van szó. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. és a Worcesterből 181 William Joyce. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 24. Megütközve hallottam. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően.tovább a végtelenségig. A madarakat. -(132)- . s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. Ez már csak azért is különös. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Már csak abban lehet bizakodni. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. meg vannak elégedve velük. hogy ez többé-kevésbé odaát. melyet 8 hónapos ostrom után. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. VI. mint Lord Haw-Haw. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Úgy tűnik. teljes a fejetlenség. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 1. Semmi sem halad a maga rendes útján. Persze biztató. 1942. VI. június 21-én vettek be Rommel csapatai. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. VII.

amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hisz senki sincs. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy az a tény. Churchill már nem vette be a kormányába.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Churchill beszédében második frontra. VII. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. mi lesz. hogy most újra kezdik. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. szárnyast. Isten tudja. Nem tudom. -(133)- . Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. láthatóan a rosszindulat vezeti.] 1942. mint Hore-Belishát183. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. de már biztosan nem tart sokáig. melyet csak megnyerni lehet. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. szinte magában is elég. Régi trükk ez . s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Minden étkezéshez van tejszín. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. 183 Leslie Hore-Belisha. 3. meddig folytatható még ez a cirkusz. hogy bírálóit. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. A kormány helyzetét megkönnyíti. majd három évvel később ugyanő menesztette. 1937-40 között hadügyminiszter. 1940-45 között független parlamenti képviselő. libát és pulykát lehet itt látni. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. Időnként furcsa dolgokat is látni. aki Churchill helyébe léphetne.

hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. stb. Mindig is Churchill ellenfele volt. fehér pólós férfiakat. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. s a gazdákat külön kérték. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. 4. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. mikor még tartott a „blitz” London ellen. 10. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. persze csak az alkalmas minőségűt. 1942. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. VII. vajon a felesége is vele volt-e. 1942. hogy folyvást olyasmit csinálnak.Érdekes. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Phillips185 karalábéföldjét. -(134)- . Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Nem tudni. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. A legkézenfekvőbb magyarázat. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Például már egy ideje azt mondogatják. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. VII. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. és Gloucester csupán a bábja lenne. Az is szembetűnő.

hogy nem boldogulnánk nélkülük. hogy tényleg pénzelik. Nyilván hálásak neki. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Persze. -(135)- . Ám az. ugye. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. s még az sem kizárt. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. de nem sok hasznát látjuk.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. megcsinálják. amihez nincs. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Bárhol indul ez a szélhámos. Mint kiderült. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Phillips így magyarázta: . ahol egyben kiképzés is folyt. Hipwell ellenében.inkább egy radarkutató központ. Néha tartalékosokat küldenek. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. csupán azért. azt hagyják.Tudja. s az azt követő iszogatást a kocsmában. mert nincs mozi. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.] Mr. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.hallatszott mindenünnen. A lányok mind elszökdöstek a faluból. hogy jelöltesse magát. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. mindig örülünk nekik. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.. mint államilag szervezett sztrájktörés. s hogy milyen áldásos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. voltaképp nem egyéb.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . [Ezek a fiúk meg. máskor tengerészeket. tudják. aki a Reveille szerkesztője.

” Szóval. Sokszor. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. -(136)- . érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. ha mindennap kapsz egy korsóval. Mondom: „Idehallgassál. 22. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. „Sajnálom. csak a helyiek tudják a járást. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. pláne a mai hitvány koszt mellett. amint a belső helyiségben iszogatnak. ha bezárok pár napra. ha valaki kinn dógozik a fődeken. próbálom beosztani valahogy. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. cimbora.kocsmák. Ha fogytán a sör. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. a régi Delhi egy jellemző darabja. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. gondoltam. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. később elnöke. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.] 1942. szorosan együttműködve Gandhival. a hátsó ajtón át. hogy az ebédet lenyomasd vele. másnap hárommal. [Ha némelyik zárva is tart. Mert úgy tartom. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. VII. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. fiúk. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. annak kell ám a sör. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés.Én aztán nem hagyom. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). ugye.

” [„Igen mulatságos az is. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Amint látom. amit elkészítünk és a -(137)- . baromságokon piszmogva. Azzal megint elfordul. és hallom. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. nem vagy te Sarkar! Csak előre. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. teszek-veszek értelmetlenül. pusztán az öncélú. mint Hitler! . hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Amikor kérdőre vonom a fiút. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. 23. A minap beülök egy tongába.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Még mesélek majd. A legtöbb műsor. VII.Hékás. és hallgatja. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. épp az Mondanom sem kell. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Egy másik rikkancs. ha nincs túl nagy hőség. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. azt mondja: . Ma támogatja a brit kormányt. Úgy látszik.Képtelenség eligazodni rajta. holnap ellenkezőjét.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Különben is: kit érdekel. ha érdekel. s amit csinálok. nem is csak azért értelmetlen. mit ordibálnak a rikkancsok. ha az ember lemegy a bazárba. mert a háború eleve az. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Szörnyű ez a frusztrált állapot. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. és tovább ordít: . ezzel küszködik mindenki.”] 1942. ne hőkölj. Újabban ritkán írok e naplóba. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja.Ez annyit tesz.

bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és fontoskodva úgy tesznek. ha hallgatná is valaki. miután Indiába érkezett. de később inába szállt a bátorsága. csak ülnek a kis kuckójukban. főként a minisztériumokban. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy.De honnan kommunisták? tudhatnánk. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. mintha dolgoznának. utóvégre Kínában köt ki. a kínai diáknak. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. S ez így van minden hivatalban. Erről jut eszembe egy történet. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. még nem vettem bele a naplóba. Cripps. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő.BBC-ben leadunk. azt hiszem. elszáll az űrbe anélkül. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. Ki tudja. Ehhez jönnek még a többiek. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. tényleg elengedték). Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy nem. és azt kérdezte: . igen tetszett. hogy bármi visszhangja lenne. nagyon magasröptű lett. és biztosra vettem. hogy kevesebb kenyér fogyjon. Viszont Hsziao Csiennek. Gondolom. talán Kínát kellene megcéloznunk. s azt hiszem. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. -(138)- . amit még David Owen189 mesélt. akik ennyit se csinálnak. kérte az alkirályt. hogy ezek tényleg mind Bejelentették.

De azért a is ki tudom venni belőle. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. amely élelmiszerrel volt megrakna. ugyan megérkezett. és milyen durva volt az arcuk. [Azt gyanítja. és nagyon rossz a helyzet odahaza. 27. mintha jelezni akarná. Az arcuk durva és mogorva volt. Meséli. Hála Mussolininek. az egyik máltai bemondóval beszéltem. . Mind frissek és fiatalok. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. ugyanakkor nem gonosz. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán.izé. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. melyet nemrég Máltába indítottak. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. -(139)- .] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? .Ma reggel is olyan. de a másik. nem ért célba. a cenzor szót kivág belőle. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Mondja. hogy a két hajóraj közül. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. Sultanával. mint egy gesztikulál) -.kérdeztem. minden második lényeget még így kaptam egy levelet.és hogy az feléljük. hogy is mondjam (közben mint egy szita. 1942. az angol. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Megvonta a vállát. 27. mint a kicsattanó fizikai egészség. mely hadianyagot szállított. Nem volt ez más. Érdekes. VII. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. az egyiptomi. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. 1942. Tudod. ami egészen . VII.

azt makacsul tagadják. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. igen nyomasztja. kivéve a News-Chronicle-t. mindenesetre azok. amelyeket elolvastam.[A német adók arról számoltak be. hogy tartsák a szájukat. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. és úgy kalkuláltak. Brownrigg altábornagy (18861946). Ha mégis kiderülne. de ez nem túl valószínű.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.A kormány utasította őket. 191 Sir W. Alighanem csak találgatnak. Kémeim jelentették. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. -(140)- . hogy Vorosilov190 Londonban van. mint én. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Gondolom. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. 28. VII. aki . a valóság úgy 50 ezer körül lehetett.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. augusztus 12-én Moszkvában. hogy igaz. ami. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. amely a második front ellen foglalt állást. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. látszott rajta. 1942. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. 1940-ben visszavonult. Douglas S.

de már jó tempóban haladunk efelé.Meglásd. egy év múlva. A rakéták nem voltak túl pontosak. vagyis 1933 és 1941 között. -(141)- . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. hogy benne vannak a pácban mondtam. Helybenhagyta. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. mihelyt szorult helyzetbe került. amikor Oroszország még erősnek tűnt. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: .Úgy látom. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. Ez volt az első eset. rakétaágyúkkal szerelték fel. Visszatekintve látom. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Emlékszem. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. politikailag és katonailag egyaránt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt.

Szemernyi bűntudatom sincs. Mondja azt is. A. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Ha a számok igazak. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. 1. VIII. azt is meséli. [És könnyen lehet. szerint Churchill Moszkvában194 van. Mindenesetre. K. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. A. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. D. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Ardaschirt. D. VIII. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. éppen D. -(142)- . hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . és augusztus 12-~n ért Moszkvába.ellenkezőleg: úgy érzem. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 3. hogy nem lesz semmiféle második front. hogy vegyen neki még egy jércét. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Azt is hozzátette. mint bármely más. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. 1942. megerősítette ezt. A. ha terveznék is a megnyitását.1942. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. majd Teheránon keresztül utazott tovább.

de végül 1942.deszantosok. mit fog utána csinálni. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. VIII. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. [Ahogy már lenni szokott. a University of London filozófiaprofesszora. 5. Nyilván parancsuk van rá. már ami Cripps politikai terveit illeti. 4. razziát tartott a Kongresszus központjában. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Persze. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. de zárt körben már szó volt róla. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 1942. erről nyilvánosan még nem beszélhet.] D. hanem elrejtőznek. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. hogy helyreállítsa a rendet. nyilván azért. már azt is tudja. Bár hallottam olyat is. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy Churchill Moszkvában van. -(143)- . 196 John Macmurray (1891-1976). Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. 1942. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. nem bocsátkoznak harcba. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. VIII. A.

Nem tudom. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. lehetetlen. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. 1942. Mindenki egyetért velem. . de az az érzésem. valamennyien tisztában vagyunk azzal. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival.Miért menne Churchill Moszkvába. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be.] Az egy Warburgot kivéve. és talán Oroszországban és Kínában is.hangulatot keltett Amerikában. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. ez valahogy összefügghet azzal. miért. -(144)- . hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. s az 1. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. Azt mondja. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy megmagyarázza az oroszoknak. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 7. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy Churchill nincs is Moszkvában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. ha csak annyit akarna mondani. ahogy jelentették.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. a szokásos stílusban. mint annak idején Kitchenerét197. ha belegondolunk. Nemzeti hősként tisztelték. [Persze az is lehet. VIII. miként vonultak vissza az oroszok.

[Cserélhető alkatrészei nincsenek. A legviccesebb az egészben. mindössze 18]. Gandhi. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Ha valami komoly baja van. és aránylag pontos. 10. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. az indiai is. elég halk. -(145)- . és számos letartóztatás. több haláleset volt. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. India nagy részében zavargások vannak. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). hogy kézzel húztam fel a závárzatot. 1942. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Azad199 és még sokan mások börtönben. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. melyet azért kényszerültek gyártani. indiai iszlám nacionalista vezető. 2. 1942. Nem rúg. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. konzervatív képviselő. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában.sajnos csak kevés sikerrel. 200 Leo Amery. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. hogy ezt az összes brit rádió átvette. és kap egy másikat. Nehru. 9. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . s csak annyit kellett tennem.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. ahogy korábban hittem. hogy ezt megtegye. Mondanom sem kell. VIII. nem ráz. VIII. azzal nagyot lépnénk előre. Amery200 rémes beszédet mondott. Lelki szemeimmel látom. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. az ember egyszerűen eldobja. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Az ára nem 50 shilling.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.

Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. -(146)- . 12..] Furcsa. stb.. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. amikor ilyesmit hall vagy olvas.. A zavargások jelentéktelenek. mindenki együtt érez velük. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. szigorúan bizalmasan. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1942. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. és kezd a helyzet olybá tűnni. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. urai vagyunk a helyzetnek. aki India felosztását követelte. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).keseredve. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.. mint egy katonai vereség. VIII. [Még 201 Bokhari. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. hogy az ifjúság: bolondság. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. Sok indiai. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. és azon töri a fejét. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. nem is történt annyi halálasét. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. „Tudjuk. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. [Ma délután.

ugyanolyan feltételekkel. kénytelen leszek egy másik. Még az is lehet. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. orosz születésű belga. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.] 1942. 1942. hogy tényleg el is kezdem.újjáépítést. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. VIII. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. de egyáltalán nem biztos. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. és mint mindig. majd ezeket írja: „. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 14. ezúttal is úgy konferáltuk be. -(147)- . mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Horrabin beszélt ma a rádióban. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. amit nagyon nem szeretnék. akiknek már többször is írtam. éspedig. VIII.. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. és mint ilyen. 18. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.ott tartok. Ha nem javul a helyzet. Isten óvjon attól. mivel épp börtönben ül. már amennyire azt innen tudni lehet. mint korábban. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. nem szalonképes.

204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Ez most vagy az invázió első lépése. és 34 hajó elsüllyedt. amit egyébként a mieink nem terveztek. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. mindent megteszek. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. 22. 1942. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. ezek közül 2. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. A németek 297 halottat. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.” 1942. a támadás még az este is folyt. VIII. 19.” Mindez érthetően: „Félek. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. A támadásban több mint 6. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. zömmel kanadai katona vett részt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. még a háború előtt]. a légierő 70 gépet veszített. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. vagy csak az első lépés főpróbája. az egész akció teljes kudarc. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. A rádió figyelmeztette a franciákat. VIII. Minden ötödik meghalt.000 elesett vagy fogságba került. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.000 ember vett részt a támadásban. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. -(148)- . és úgy véli. legalábbis rövid távon.000-ren estek fogságba. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. hogy Angliába meneküljek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. bár nehéz elhinni. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal.000. és legalább 2. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig).fogni [talán emlékszel.

hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. 205 Gyanították. Mindenki azt feltételezi. Amikor minden hajó odaért. A többiek nem jutottak messzire. Alig 20-30 tank ért partot. Azok az újságfotók. Mihelyt megkezdődött a támadás. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. többségük ki sem jutott a partra.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. -(149)- . és roppant betonfedezékek takarták őket. hogy nem szivároghatott ki információ. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. csatasorba fejlődtek. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. s mind ott is maradt. szándékosan megtévesztők voltak. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Churchill későbbi könyvében fenntartja. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A védelem igen erős volt. és úgy lőtték a partot. nyomban kiadták a felszállási parancsot. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Egy hajót elsüllyesztettek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. de úgy tűnik. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele.

VIII. valójában miért is mondta ezt. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Bósz helyett. A német rádió feltételezi. 27. Íme. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. 28. 1942. sosem tudhatni. de nekem mégis az az érzésem. Bósz Penangban van. háborús idegbántalmak. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja .] Nem tehetek róla. 25.] 1942. ugyanazon a napon. még így is komoly teljesítmény. Ismét engedélyezték a Daily Workert. [Persze. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. -(150)- . Az itteni indiaiak között az a hír járja. a szüleit ismerve. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. C. VIII. hogy Nehrut. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Más jelek viszont azt valószínűsítik. fejfájás. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.Phenacetin. hogy S.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. VIII. 1942. B.

1942. Míg áldja azt. csak az a bökkenő. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.stb. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Orwell 1942. stb. nem tudom miért. hol segge elhever. s ezért a mi kis bábunkra. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia.állítólag most szökött meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. álmatlanság.. és ezért lehetetlen bármilyen. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy Szíria francia mandátum. Szíriában komoly lehet a baj. -(151)- . hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. 206 Hardy darabjában.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. reuma és kedélybetegség ellen. 7. IX.fogfájás. hogy . hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. így aztán még az is lehet. nem Rómában. a szírekkel nem kötnek szerződést. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. idegzsába. És ajkán ott az elfojtott röhej. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy ez a szervezet már megszűnt). Más szóval.mindenki alig állta meg.

bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. az ember könnyen becsapja magát. IX. Lásd Münchent 1938-ban. láthatóan kommunista. 1942. 1942. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. 9. [Csupán egyetlen nő. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy a lapot ismét engedélyezzék. körülbelül 50 csoport alakult.Többnyire arra hivatkoztak. 15. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. -(152)- . A klubnak kisebb csoportjai voltak. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. emelt szót a Daily Worker védelmében. IX. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. és csak a papírt pazarolják. Hiába. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. mint a harsány követelést. havonta egy könyvet adtak ki. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg.

1942. ám egyúttal szeretné. Etonban tanult.a régi vágású katonáknak. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. író. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. ha felhagynánk a bombázással is. nincs értelme az egésznek. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és sosem veszi a fáradságot. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Meglepően defetistának tűnt. hogy kiderítse. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. később a gránátosoknál szolgált. hogy Anglia kezdte! ). és nem gyengíti meg Németországot. tudván. és ők követték el a legtöbb atrocitást. 21. mi az igazság. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy a hagyományos. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. nem ér el semmi hatást. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. IX. Úgy véli. Az is rémes. -(153)- . foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. költő. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. s úgy láttam.

jegyeztem meg epésen. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Az ima 209 Lásd az 1942. 22. IX. vagy olasz használatra készült német gyártmány. A zenekar nagyszerű volt. március 24-i naplóbejegyzést. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Azt hiszem. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. kutyák kergetőznek a gyepen.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. 28. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. úgy gyártották le a fegyvereket. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .ami maga a júdáscsók. könnyű pára. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . amelynek kaliberét nem hüvelykben. szellő se rebben. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Így ráadásul még az az előnye is megvan. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. hanem milliméterben adták meg. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. IX. -(154)- . A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Mire Sitwell: . csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. főként a karmester. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Új.

egyetemi tanár. amivel másoknak is segített.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. aki most tért haza féléves indiai útjáról. mivel senki sem hallgatja őket. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. X. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy ki lesz az. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel a kormány eltökélte. elszabadul a pokol. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. és mindenki készen áll. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. de aligha változik bármi. a karmesterpálca a magasba lendül. Ez persze nem érintette hivatástudatát. s azok mindenkor kiválóak voltak. Sejtelmem sincs. sokat beszélgettünk a problémákról. a pap végszavára: „a mi Urunk. Műsorain sokat dolgozott. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Hamar ráérzett. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. író. 5. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. mint azt itt bárki is képzelheti.” -(155)- . mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. hogy nem adja be a derekát.”] 1942. Mindig is hálás voltam neki. hogy elviseljék. Helyzetképe annyira lesújtó. később a BBC munkatársa lett. Jézus Krisztus nevében. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Ha a japánok megtámadják Indiát. Szerinte híreken és Laurence Brander. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. hogy leírni is alig bírom. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.

odajött hozzám.] 1942. hogy szabaduljunk meg tőle. Kothari kissé kövérkés. éppen fordítva.376 hadifoglyát. [D. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. mint ahány britet a németek. Mi az ördög lesz ebből? 1942. azt állítván. X. 1942. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Egy darabka India van most itt Angliában.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. aki az India Házban dolgozott. Ma. igen értelmes. 15. 10. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és politikailag megbízható volt. Ezt mondom én is már régóta. X. Pár hét múlva az egyik munkatársam. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Nehéz hindi tolmácsot találni. hogy a háborús kormány csak porhintés. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. A. -(156)- . hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. amiért korábban bebörtönözték. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. jött hát a parancs. és bizalmasan elmondta. azzal. Miss Chitale. X. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Az egyik rejtélyes testület. és részt vett a diákmozgalomban. vagy legalábbis az volt. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. 11. hogy Kothari kommunista.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.

-(157)- . október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. de még így is volt némi antiszemita éle. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. június 6-án. 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 15. Annyi mindenesetre biztos. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Nem volt túl bántó . Újabb találgatások a második frontról. 1942. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. a gázsin pedig szépen megosztoznak. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. 211 Az El Alamein ellen 1942. ami elég valószínűtlen. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. de jóval később. X.is Kothari írja. 1944. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 17. s ezért Kothari a titkos famulusa. XI. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. de írni már nem tud úgy.egy zsidó mesélte. hiszen az is keddi napra esik. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet.

nem túl gyakori konstelláció. önismereti gyakorlat. máig élő hagyománynak. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. május végén.. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. arra nem túl nehéz a válasz. vajon ez esetben mi a legfőbb.Légitámadás . Kérdés. Nos. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. hazai olvasók számára. az élményidézés hitele. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.. George Orwell magyarul csak most. önigazolás. izgalmas meglepetés. * E nagy múltú. hiúság. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Mi tagadás. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. kitapintható ok..alulnézetből. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. meggyőző eredetiséggel. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Hogy miért. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Amerika még nem szállt harcba. aligha más. de az egész világ jövendő sorsára. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. mint egy nem várt vészhelyzet. A második világháború könyvtárnyi napló. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.

-(159)- . ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. kipróbált férfi. már képzelni se lehet. Majd szétveti a tettvágy – s lám. csak vért. „Lesújtóbb” kilátást. verejtéket.akár egyedül is. sok mindent megélt. állástalanul. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.. mely azóta szállóigévé vált. „Nem ígérhetek mást. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. sőt éveken át. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Érezni szinte minden során. a kortársak közül még senki se tudta. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte... a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy meddig bírja. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. regényterveit feladva. Vérbeli dokumentátor. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. Ismert és számos kortársa által becsült író. küszködést és könnyet.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.” . Azt. csupa keserű csalódás éri mégis. gyilkos csapásaival. vélnénk.alulnézetből.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. a „tények megszállottja”. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.őt. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .. kiváltképp az első hetekben.) Friss házasember. Légitámadás . s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. („Még mindig semmi hír. hogy nincs más választás. a végsőkig. Harminchét éves..” stb. hónapokban. hogy behívják.

melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. „Ha valamit makacsul tagadnak. a defetista toryk. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.ö. Orwell láthatóan erre törekszik. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. (Háborúban persze minden híreket követő. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. meglepő. A napló első felében . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. menekülés. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. abban egész biztos van valami” stb. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. (V. Mussolinit . ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Csupa bizonytalanság: gyanú. és háború utáni ellentmondásos következményeit. keserves próbatételét. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. Halifax. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Oswald Mosley. kérdés.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. képmutatás. jobb híján a hadipropaganda. megszállás. Churchill. amint azt Orwell is rendre kiemeli.) Így például kezdettől tisztán látja. Ami a hadihelyzetet illeti. hogy a brit hadvezetés.

Olaszországban. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. mint ahogy abban sem téved. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.” * 1942.jócskán kerültek ingadozó. ideologikus önámítás volt csupán. az ellenálló mozgalmak. mikor e napló véget ér. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. és jól látja azt is.legalábbis a háború első két évében . mint Churchill vagy de Gaulle . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Csupán a háború vége felé látja be . hogy mindez vágyfantázia. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. november közepén. mi több. Észak-Afrika. defetista. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. olyanok. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.kezeli. illúzióktól persze ő sem mentes. Spanyolország. Balítéletektől. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. sőt fasisztabarát elemek. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Ezek közül talán a legszembetűnőbb.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.

amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. de Gaulle. kiadók és politikusok népes táborával. Paulus. Emiatt van. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Hoare. Chamberlain. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Byrnes. tisztes jövedelme van. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Rokoszovszkij. Faludy és Márai. Guderian. Herbert Readtől és másoktól. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett.). Cyrill Conollytól. Goebbels. mint Thomas Mann. Victor Gollancztól. Evelyn Waugh. Eisenhower. Halifax. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Koestler. Djilas. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. főként egy háborús szükséghelyzetben. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Beneš.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . fegyverek diktálta világára. Pownell. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Sztálin.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Lássuk tehát. Rauschning. Churchill. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Rommel. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Politikai pártnak nem tagja . mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Ironside. Malinovszkij. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Montgomery. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.sokkal inkább mindaz. Patton. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Gandhi. Hemingway. Schellenberg. Horthy. Hull. Zsukov stb. Dönitz. Eden. és nemcsak friss hírekhez. Virginia Wolf. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. ismeretségi körét. Ciano. újságírók.

(„A legtöbb műsor elszáll az űrbe. mint a bombázások. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. mert nincs mivel etetni őket. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Coventry és Lidice.csalódnia kell. . és nem baj.ez a napló. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.” Színielőadás.míg pár sorral odébb arról. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. és mi magunk is tudjuk. ha -(163)- . Sűrűn váltogatott pozícióját . keresne a helyét. cukor. folyvást figyelne. Az öldöklő káosz kellős közepén.benzin.és naplóírói nézőpontját! .az általános pusztulás elől.jól jellemzi. csak még rosszabb lenne. India és Palesztina sorsa. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. hol a hiánycikkeket . nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. ha hallgatná is valaki. Hol arról tudósít.. hogy miközben parlamenti vitákra.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. írógép. s a főnökeivel. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy tyúkólat fabrikáljon. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.ha tetszik: elegyes . a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.. mint a Komintern megszűnése.lajstromozza hosszan. whisky. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).” ) Kint és benn. kifülelt kocsmai párbeszéd. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Nincsenek esztétikai skrupulusai. vagy éppen felkeresni falusi házát. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . karóra stb.

tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. ideje. japán és francia hadijelentések. Mindez megannyi apró. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. otthonukból kibombázva. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . a háború kellős közepén. versek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Anthony Powell. alkalma azonban már nem jutott rá. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). (Köztudott. újságkivágások. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. az egymással feleselő német és brit. avagy az író netán még folytatta azt.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Persze máig se tudni. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. röplapok. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. s a háború végére az író feleségét.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .mindez kuszán keveredik. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .így nagyon is meglehet. Eileent is elvesztette . töredékesen. hogy Orwelléknek. megsemmisültek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. e gazdag élmény. Kenneth Clark és mások.. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). viccek.ha némileg más műfajokban is . Ugyanilyen érdekes.s hogy milyen kicsik a nagyok.) Mindenesetre . csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. tényés gondolatgazdag beszámolók. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

kötet.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. S. (Idézetes könyv. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. Londonban JANN S.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful