George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Vol.(George Orwell: The Complete Works. (A szerkesztő) -(4)- . 1-20. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1998. Ed. London. by Peter Davison.

mégis azt remélem: a B. mi is történik valójában. hogy képesek lesznek kitartani.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. augusztus 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. saját híradásaik szerint. Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy a mieink átvágják magukat délre. meg hogy királyuk velük maradt.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.E. V. (. 28. kapituláljanak. RÉSZ 1940. a másik fele pedig arról tudósít.I. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. kivárva amíg az magától kifullad. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .. Ma először történt meg. ha tehetnék. 1940. hogy a belgák hősiesen helytállnak.-1941.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . így aztán csak találgatni lehet. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.F. már csupán arra van esély. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. május 28. A franciák. alighanem súlyos veszteségek árán..

Mint eddig is. -(6)- . V. 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. és úgy tűnt. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. ha rádiót akartak hallgatni. Churchill bejelentette. diplomata.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. az író első felesége. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Ha mi nem kérjük. Tegnap este lementünk E. 1940.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.fog felmorzsolódni. mi történt aznap. rajtunk kívül senkit sem izgat. író. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. hogy a 9 órai hírek előtt . magát.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. ez éppen tízzel több. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Meglepő. hogy az egészről alig tudunk valamit. nem gondolom-e.. Egyetlen érdekessége. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. (. Ez persze részben amiatt is van így. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy már kezdem elhinni. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy ezrek esnek el naponta. azt hiszem. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. amit az újságokban is olvasni.) Annyi helyről hallottam. VI. 8. így I. mint a reggeliek. Az esti lapok ugyanazt írják. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. és váltig nyugtalanít az érzés. a szemenszedett hazudozás helyett. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. könnyen belátható: micsoda -(10)- . amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. 1940. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. hogy nincs elég puskánk. V. a Csendes kocsmát. (. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. szinte bizonyos.. Eget ostromló baromság. inkább csak elhallgatják a tényeket. 31.1940... egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.

sőt olykor még a hivatásos katonák sem. (. miféle forradalmak jönnek. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hanem egyszerűen az a tény. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hisz mindig is éreztem.. Cripps a moszkvai nagykövet. -(11)- . óta! -. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. egyáltalán nem leptek meg. ami történt.Spender azt állítja: ő 1929. hogy ha nem is éppen az. Én minden esetre már 1931. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. És lám most mégis. nem holmi látnoki képesség. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul..stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. óta sejtem . Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Már 1934-től számítottam rá. Annak nyitja pedig. hogy valami katasztrófa készül. Ezt már csak irodalmuk is sugallta.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. miféle világban élünk. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Cripps zárta ki őt a pártból. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. ma még nem tudható. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. mégis amikor bekövetkeztek. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. akkor igen. miféle háborúk. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt.

amit korábban Párizsban. E.1940. bár a sajtó még nem közölte. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. 12. mint 1936-ban. hogy félrevezessem az orvost. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal.-vel elsétáltunk a Sohoba. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. 10. Az egész világ széthullóban van. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. -(12)- . Azt hiszem. hogy képtelen vagyok rá. és készültem is írni róla a naplóban. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. csak elég ügyes legyek. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. Most is úgy érzem magam. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. VI. hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. tudom. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. s különben se sok hasznunk lenne belőle. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. az pedig kiváltképp dühít. (. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. többé nem érdekel majd a politikai aréna. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. VI. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra.. Most vettem a hírt. 1940. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Így volt ez a spanyol háború idején is. Kész gyötrelem. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. Úgy tűnik. visszavonulásunk valódi oka inkább az.. ám most olyannyira letörtem. hisz azok után. mint ahogy a lapok írták.

ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. mivel az angolokat. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.V. hogy szükség lehet rájuk.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. mármint azt a fajtát.„britesítették”. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.D. hogy a klub tagja vagyok. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. maga a jelenség igen érdekes. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. 1922-ben.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. június 12-én lépett a szervezetbe. az éppoly szentségtörés. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. mintha egy templomban levizelném az oltárt. 13. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.. tudatván. Mussolini álnok. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Akkortájt úgy éreztem. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. hogy ez valami bűncselekmény volt. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. 1940. hogy valójában svájci. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. (. Orwell 1940. Úgy tűnik. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. -(13)- . Tegnap az L.) Bármi viszolyogtató is. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. (. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban... többnyire nemigen érdekli a világpolitika. felkészülve az eshetőségre. Gyanítom. amelyről feltehető. VI.

Már csaknem bizonyos. a mohó 17 Kelet-londoni. 14. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. a rikító színektől. Miért nem aknázzák alá. és röpítik levegőbe az egészet. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. 1940. igaz. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. hogy kormányunk végre tanul is valamit. egy nappal korábban. VI. A németek elérték Párizst. a bambán réveteg arcoktól. -(14)- . Az ember lassan gondolni se mer arra. azzal a nyilvánvaló szándékkal. A részvétel amúgy igen alacsony volt. mint vártuk. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). és egyáltalán. hogy átengedik az olaszoknak. Ez negatív rekordnak számít. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. ismert egykori pacifista. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. „Taposd szét!” hirdette a felirat.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. amin egy csizma lép a horogkeresztre. akik majd támaszpontként használják.

hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Erre egy ráncos képű emberke. Elképesztő. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. de az ügylet végül meghiúsult. most gyereket vár. Holott a legésszerűbb. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). 16. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Ha így van. hogy Unity Mitford21. miután 1934-ben találkozott vele. utánajárt. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. A ma reggeli lapokból világos. Az jutott eszembe. hogyan vehetne részletre varrógépet.igyekezettől. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. és kiderült. kinek a nevére nem emlékszem. Nemrég E. Redesdale második lordjának negyedik leánya. W. máris 30 fontot vesztettem. VI. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. 15.20 említette. utazó és mecénás. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. mint a civilizált élet fonákja. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. így rikoltott: . Orwell írásainak lelkes híve. VI. amit valaki tehet. és értékálló árut vásárol rajta. Csak a nyár végéig húzzuk ki. aki Hitler buzgó hívévé vált. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. -(15)- . akkor majd meglátjuk.

(.-mel22. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Már-már képtelenség végiggondolni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. és elég jól mehet neki.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Ha a flottát nem éri kár. 17. hogy Amerika hadba lépett. szakaszom egy zsidó tagjával. az L. sem elég munkáskéz nem lesz.holott maga is gyáros. sőt már abból is. mindenki erről beszél. ő legalábbis ebben reménykedik . Egy biztos. fegyverrel a kézben. s én azt mondtam neki. Tegnap beszélgettünk M. amiről viszont még semmi hír. mint harcban meghalni. M. Új-Zélandból vagy Kanadából. ha a németek tényleg megszállják Angliát.. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. pedig ha valahol. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. akár egy koncentrációs táborban is. V. D.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. egy darabig még azután is. hát ott lett volna esélyük rá. én nem fogok elmenekülni. úgy nem marad más. de okvetlen harcban. 1940. mihez is kezdjünk. hogy megállítsák a német tankokat. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. szerint ez forradalomhoz vezetne. A franciák letették a fegyvert. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. -(16)- . már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. VI. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából..

csak már nem érdekel annyira . ha kritikát írok. 20. baloldali politikus. újságíró. nyilván olyan barbárságokat követnének el. Újabban. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Az esetben. mivel G.a lényeg. hogy az több veszéllyel. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. hazafias szónoklatot tartott. kivéve a gyerekes anyákat. -(17)- .hallani mindenütt. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mondván. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. aki most is. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is.23. amit korábban írtam. hogy megtudjam.Hál’istennek. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. hogy valaha is képes leszek rá. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. ekkoriban a New Statesman munkatársa. 1940. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mint haszonnal jár. Mindent. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. hogy megjelenjen. és sose hittem. első világháborús érmekkel a mellén. a könyveimet pedig háromszor.. ami látható tetszést aratott az utasok körében. C. mit tartanak a védelmi készültségünkről. írógéphez ülök. legalább kétszer másoltam le. VI. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! .

26 Neville Chamberlain kormánya 1940. mindenki eliszkolt. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. azt felelte.). (. szerint Churchill. megkérdeztem Bevant és Strausst . A helyzet szerintem annyiban más. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. melyben elődjének. öttagú kabinetben. Persze. hogy az teljes képtelenség. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. május 10-én mondott le. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. -(18)- . hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. hogy mentse az irháját. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Ugyanezen megfontolásból C. függetlenség Indiának stb. mint mi.) C. szintén munkáspárti képviselő. És lám. Chamberlain és társai védelmére kelt. G.. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. ám azt mégse hinném. Én viszont még jól emlékszem. Strauss. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ahol. hogy erre nem túl sok esélyt lát. a Tribune társigazgatója.. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. brit munkáspárti képviselő. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. akik éppen az Alsóházból jöttek. Biztosra veszem. Kérdésemre C. 25 Aneurin Bevan. Brit Gyalogdandár 1940.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. R. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. mire közölték. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. könnyen lehet.

csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem.27 meséli. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. R. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ugyanez áll az L.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. bár az egész a modernizációtól függ. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. hogy a magunkfajtát kiirtsa. C. Ha a vészhelyzet rákényszerít. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. -(19)- . hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. egy percig se habozik majd. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. úgy vélem. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.Mindinkább terjed a gyanakvás.. 28 Talán Richard Crossmanról van szó..-re is. (. mondván. hogy Cyrill Conollyról. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. ami igencsak aggasztó jelenség.) Ami engem illet. azokat viszont eddig még nem közölték. Ámbár. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. de az is lehet. H. baloldali újságíró. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . akkor lesz modernizáció . így az a mérhetetlen ostobaság. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. vajon mennyi az igazság benne. és sosem tudni. hogy vezetőink sorában árulók vannak.V.D.

Egyelőre nem tudni. hogy elkerülje a légitámadást. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka.rendőrség az a testület. -(20)- . 1940. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. ami olyannyira elterjedt nézet. (. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán.. amely nyomban átállna Hitlerhez. és nem lennék meglepve. de békeidőben csak minden tizedik lakott). hogy visszavonul a Hebridákra. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. sőt talán még csak nem is láthatom újra. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Nem tudni. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. H. legfeljebb a francia kormány révén. és állítólag hét német gépet lőttek le. a hír tehát feltehetően igaz. valójában nem történik más. mondja. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. R. ami aligha lesz az enyém. 22. 1945 nyarán ez meg is valósult. Compton Mackenzie meséli. mihelyt győzelmét biztosra veheti. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak.. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. és váltig azon tanakodnak. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Felteszem. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. most mind pánikszerűen arra jutottunk. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék.) Azt hiszem. Tizennégyen haltak meg. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. igaz-e. mindenesetre példázatnak nem rossz. VI. Pétain és társai a másikon.

. és még azt is igen furcsállták volna. a hűség stb. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. kitűzve a köztársasági zászlót. mondjuk negyedmilliós. Avagy micsoda komisz paradoxon az. Ha a briteknek lenne egy. ha átdobnák Francia Marokkóba. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .) Az egészben az a legfurcsább.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. a legcélszerűbb taktika az lenne. könnyen mozgatható haderejük. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára... ami később antifasiszta jelszóvá lett.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. bevenném Gibraltárt.. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . most mindazok.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. mint a becsület.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. (. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. mára mennyire kiürültek. hogy bármi ilyesmi megeshet. 1940. 24. visszatértek az antináci álláspontra. mint az várható volt. S lám. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. úgy tűnik. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. Sajnos semmi remény rá. hogy az afféle hajdani erények. (.. VI. A kommunisták.

hogy esélytelenül. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. akár stratégiai távlatból. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy ő a kisemberek szövetségese. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). püspökök.. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Az egyetlen haszon az egészben. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. uralkodók. és mindaddig. nagyiparosok stb. bárkiről. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. egyeznének ki szívesen vele. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Nyilvánvaló. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. amíg például X. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. A 32 Pierre Laval (1883-1945). semhogy fölvegye a harcot. Z pozícióban van. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. Pétainnek. -(22)- . s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. 1945 után eltiltották a közügyektől. (. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Bármerre néz is az ember.) Hitler nem más. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. (. az egész háború nem volt más. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. hogy félig vagy egészen áruló lesz. a Pétainkormány külügyminisztere. 1934-35-ben miniszterelnök. francia politikus. hogy megpaskolja az orcánk. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. hogy Churchill nem így látja. francia politikus.számítanak. mint esztelen gyilkolászás. váltig arra a következtetésre kell jusson. Sokkal inkább a bankárok. tábornokok.. Lavalnak32. Y. korántsem biztos. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. feltételezhető. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. Ha arról van szó. aki a tőkés osztályhoz tartozik..

Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Ami végül is csak azon múlik. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy eltörli a tisztelgést. Kérdés. Félek. amikor késő lesz. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. és bizonyos. azt hiszem. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Azok viszont. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben.. hogy Anglia elkerülje a megszállást. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani.. Ha Anglia megszállása elmarad. (. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Oroszország.kérdés csak az.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. akik arra tippelnek. ahol valódi forradalom megy végbe. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. -(23)- . A spanyolországi leckéből úgy vélem. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy már csak akkor. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akkor minden rendben. tévednek.

akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy csupán arról van szó: nem akarják. ha a helyzet rosszabbra fordulna. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. s ott megbíznának valamivel.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. biztosan mennék is. főleg Duff-Cooper üzenetei.és sógornője.34 arra biztat.Az L. parancsot kapott. hisz annyi minden van még. Azt hiszem.. -(24)- . aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.D. hogy mindenképp életben maradjak. jól jellemzi a brit hadsereget. noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. ugyanakkor nem lennék soha . még mindig jobb meghalni. és részt vehessek a propagandamunkában. Ha a sors úgy hozza. elmesélte. mint külföldön. és G. E. hogy menjek át Kanadába. Ha bármi feladatom lenne. Elképesztő félreértések születtek. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Menekült vagy emigráns újságíró. mint a revolver. akárcsak a rádióbeszédek. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. akik csak heti 5 fontból élnek. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Ámbár lehet.. Gwen O’Shaughnessy. Nem mintha vágynék a halálra. amiért szívesen élnék. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. idegen kenyéren élni céltalanul.V. 34 Az író felesége: Eileen .

fizetni kell érte. egy lépés az egyenruha felé. ha meghallja a szirénát. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. restell lemenni a pincébe. Természetes. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Például Mrs. Anderson. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. szörnyen ostoba helyzet volt. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy Angliában valami változóban van. 35 Valószínűleg Mrs. akiknél nem volt. de nem mentünk le az óvóhelyre.35 is kedveli Churchill beszédeit. igaz. csak álldogált és csevegett. első jele az lesz. Végül. makacsul állítja. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. és szerintem is van abban némi igazság. A. Ezzel szemben E. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. hogy téves a riasztás. ha valami egyenes beszédet hall. mindenképpen hatásosnak érez. 1940. Később alábbhagyott a divatja. hogy Amerikában gázálarcot osztanak.Annak. felöltöztünk. -(25)- . már ami Londont illeti. 25. de ha nem hall fegyverzajt utána. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. VI. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. A puszta tény. Tegnap egy lap azt írta. mint odaát. Felkeltünk. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy valaki hord-e gázálarcot. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Holott ez az. A házban mindenki így tett. Később kiderült. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. hogy az ember felkel.

emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott.O.. bár néha még most is megnézik. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. Talán nem ártana. Éppen tíz hónapja tart a háború. aki írni is alig tudott . félkegyelmű veterán végezte. és bárki meggyőződhet róla. levonultak a pincékbe. hányszor elmagyarázták. minden ötödik ember magával hordja.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. mi a teendő légitámadás esetén. Ma délután elmentem a toborzóirodába.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. a németek nem használnak harci gázt. és ma úgy nézem. Tekintve. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. holott ki tudja. Persze. a követelmények nem lehetnek túl magasak. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. még ma is megtörténhet ilyesmi. ha valaki megmutatná az M. (.ahogy szaporodtak a rossz hírek. of Information. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. VI. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. 1940. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak..még akár a Francoféléket is. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. s lám. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. -(26)Tájékoztatásügyi . a gázálarcdivat is újraéledt. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. 27. Akárhogy is.

) L. L.40. amikor úgy vélte. Már csak az a kérdés.) L. mindaddig. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.) A ma reggeli lapok cáfolják. -(27)- . valójában mi történt. Myers regényíró.. Inkább az a kérdés. hogy tényleg ezt teszi. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.M. ami mostanra valószínűtlenné vált. A... M. a télen még nem történik semmi.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. aki ismeri ezeket az embereket. H. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hányan lehetnek a tudatos árulók. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy a szélesebb tömegek felismernék. egykori brit nagykövet Madridban. Azt mondja. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. ez idáig csak egyszer tévedett. (. 40 L. Butler (1902-1984). hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.. De hát az oroszok 38 R. majd külügyminiszter. később pénzügy-. külügyminiszter-helyettes. Megjegyzem. semhogy sok szót érdemelne. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Orwell barátja.tehát biztos. A németek érdeke szerinte az lenne. amióta a háború kitört. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.. (. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. minden ítélete helytállónak bizonyult. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . amíg egyszer hátba nem támad bennünket. híján van a legelemibb hazafiságnak is. miszerint csak azért foglalták el Tangert. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. 39 Sir Samuel Hoare. úgy véli. M.

hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Ha Hitler elfoglalná Angliát. semmi hatása az eseményekre. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. amikor az I.Független Munkáspárt. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Ezek a mozgalmárok. Érdekes. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. (. ha sikerül nekik. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. -(28)- . mint azt korábban Oroszország tette Angliával. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.. Nagy kérdés. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Bármit tesznek vagy mondanak. mint mi Münchenben. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.. vigaszképpen azzal áltatják magukat.maguk sem gondolhatták. jó ideje mást se tesz. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. holott elég csak egy pillantás a térképre.L. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Amúgy Pétain és társai. Jó példája lesz ez annak. hogy szövetséget kössön. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.P. 42 Independent Labour Party . A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.

még csak egy múlik rajtuk. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. elutasítottak. de különben kutyabajuk sincs. 1940.) Ijesztő. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Nem hiszem.. Mindenképp biztató. némi szépségfolt ezen. (. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. és továbbra is őrzi függetlenségét.. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. amit sikerült elcsípnem. inkább jóváhagyó. 28. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. méghozzá C besorolással. azt ugyanis nem deklarálta.. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. VI. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. VI. hogy a sajtó -(29)- . az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. mint bíráló volt .) Igaz. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. 1940. és az. az a néhány megjegyzés. (. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. 29. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.ellentétben a heves közfelháborodással. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. Az még csak megbocsátható volna. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. ha tényleg arról lenne szó.

. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Főként kiszolgált katonák voltak. Ma délután az L.D. Az emberek azért így is lelkesedtek.V. hisz maguk is a csokoládé. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. hogy végre a puskák is megérkeztek. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. C. hogy abbéi még bármi lehet. ami elvben tizenkét. 30. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Tegnap C. nem is olyan hitvány kompánia. 1940. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. -(30)- .-vel és M.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. amit valaha is hallottam. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. VI. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Kíváncsi vagyok. és nagy éljenzés fogadta a hírt. C. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és eltekintve attól. mindjárt elmondta. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Így aztán mindazon lapok. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. (.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. vajon próbálkoztak-e már azzal. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.-t és engem felvidított a gyászhír. hogy 43 Orwell..

hogy napokig még az étvágyam is elment -. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. 1. -(31)- . hogy már azon is örülni tudunk.. a szöveget apró betűvel szedik. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. VII. majd kidobták a gépből. Még M. (. amin végül is kievickélt.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. 1940. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. aztán E. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb.. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. szintén örült. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.-ék is rosszallották a dolgot. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. E. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az újságok már csak hat oldalból . Ott hagytuk egy félórára. és nem mozdult. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések.három lapból állnak. Később. holott ők már-már radikális békepártiak. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban.vagyis a lap közel egyharmada. igaz. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.

ha valami ismert személy hal meg. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. -(32)- . a spanyol anarchisták vezetője. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 3. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. VII. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról.A. régimódi német vezérkari tiszt. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Franco közeli munkatársa. 49 Buenaventura Durutti.50 közlemény. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. hogy a kormány tehetetlen. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. bár nő a félelem is. 1940. látván. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. Mind többen vélik úgy.F. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel.

lehet szó. 1940. 52 1940. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. a napló írása idején liberális publicista. használhatatlannő tették.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .1940. 8 rombolót. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. elég egyértelműen sugallja. avagy ha mégis. politikai író. a News-Chronicle -(33)- . Oranban és Mersel-Kébirben. Arról persze egy sort sem írnak. 7. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. A francia Richelieu csatahajót. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. VII. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. 10. mennyire helyénvaló volt e lépés. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. 2 csatahajót. VII. 2 cirkálót. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. holott nyilvánvaló. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. nem sok meggyőződéssel tették. hogy csupán a francia flotta feléről . Az a tény.

s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Persze. ha csak az nem. semeddig. 16. Napok óta nincs semmi hír. Edward néven 1936. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. az ember sohasem tudhatja. meddig ér el a kommunisták keze. de amikor feleségül akarta venni az elvált. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. 1940. (. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. a Bűnös embereket. Ez után feleségül vette Mrs. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Még az is lehet. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. -(34)- . A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Nemrég még úgy tűnt. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. VII. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. mint a cukrot. hogy csak azért hagyják nekik. úgy veszik. Újabban viszont minden országban más és más. 54 Edward. Wallis Simpsont. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hasonló feltételekkel.békeajánlatot tesz nekünk. VIII. a rendkívül népszerű walesi herceg. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Sokan vélik úgy. mi több.. Számomra hihetetlen.) Gollanz új könyvét. január 20-án lépett trónra. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. amerikai Mrs. Windsor hercege (1894-1972).. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy Angliában akadnak csoportok.

Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. talán nem. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. és ha kudarcot vall. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. a világ pedig már rég nem hiszi. ami egy következő kormányt is kötelezhet. A legfőbb esemény. alighanem Frederick Warburg. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Még most sincs semmi érdemi hír. 22. 1940. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Talán így lesz. ami egyértelműen németellenes lépés. hogy Anglia felé hajlik. helyzetünket reménytelennek látja. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Mindez előre látható volt már akkor is.küld hadi utánpótlást Burmán át.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. alighanem Tosco Fyvelről van szó. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és elnézzük neki. Ez persze nem olyan ígéret. Mégis. (. 56 Bizonytalan. bármilyen 55 Bizonytalan. -(35)- . F.) Holott pontosan úgy tesz. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett.56 azt mondja. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és mi semmit se teszünk ellene. ahogy előre megmondtam: eljátssza.. W. nyilván a németek számára. és már csak a fegyverletételt várja. így azt. hogy Spanyolország bármit. a sok szájhős mind maga alá rondít. VII. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján..

Persze meglehet..V. hogy csak tartanak tőle. csak féltékenységből és intrikából dacol.000 tagja van.57 Én legalábbis nem hiszem. ám az. 58 Azonosíthatatlan személy. 1940. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. 28.58 is ugyanezt mondja magáról.D.) Sokan már bánják. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. hogy összeállna a Tory klikkel. (. mivel utálta Chamberlaint .-t.. -(36)- . VII. rendre visszautasította az ajánlatot. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. melynek állítólag már 1.D. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.. bár az is lehet. D. azzal. G.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. ámbár ez nem is oly hihetetlen. és új neve: Home Guard. azaz Polgárőrség lesz. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. Az L. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.300. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. 1940. hogy L.mennyiségben importáljon. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. majd a németeknél. Ha tényleg így van. 25. felhagyott a toborzással. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. VII. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Sokan rebesgetik. Az olasz sajtó is ezt írja. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.V.

Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hisz jól tudom. noha egész életét Angliában élte le.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. aki szerint Hitler nem igényli. -(37)- . valójában miért. majd fasiszta politikus. Az apró emberke. akit később internáltak. kommunista. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Amerikában született. amely német befolyás alatt áll. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. kinek a nevét folyton elfelejtem. szélsőjobb. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Furcsa. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. bár senki se tudja. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Így tesz a francia sajtó azon része is.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. kis baloldali pártokról. 60 Sir Oswald Mosley.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett.csakugyan nácikollaboráns lett. a Brit Fasiszta Unió vezére. 62 Gaston Bergery. brit állampolgárságot sosem szerzett. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Szélsőséges nacionalista. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. 59 William Joyce (1908-1946). akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. aki utóbb . Emberem azt állítja.

Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . de az újságok azt sejtetik. szerinte rendes fickó.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. és különös gyengéje. G. Megkérdeztem. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Mindig is úgy élt. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. ahogy egy szovjet komisszár. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. de a pénz nem érdekli.1940. s azon a feltevésen alapul. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. a franciákat viszont eléggé leszólta. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Perim most a legfontosabb. hogy csak a maga hasznát lesi. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. H. ami talán arra is fényt vet. hogy ezek az emberek. Eddig még semmi hír. vagy hogy karrierista lenne. 8. Úgy véli. (Sajnos elég gyatra volt. mit miért csinál. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. és nem igaz. Megindult az olasz támadás Egyiptom. VIII. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Wells jól ismeri Churchillt. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Úgy látja. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ha elveszítjük. nem hinné. Wells. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Megvetően mondta. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hacsak nem akarjuk. 1940. amit mielőbb meg is kell tenni. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hagyják félbe a munkájukat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. 23. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Ez nem csupán azzal jár. Hosszan beszélt a polgárőrségről. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. s azzal szépen visszaaludtam. Azt mondják. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. ez pedig igen veszélyes lehet.. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Tegnap este elmentem egy előadásra..másokat kapok rajta. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. nem kétlem. amit . Azzal kérkedett. tábornok tartott. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Hajnali három körül légitámadás volt. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. átszervezik a légiriadók egész rendjét. VIII. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek.nyilván az -(42)- . Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva.

a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és megpendítette azt is. Ahogy elnézem. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. hogy valami nincs rendjén. kivénhedt hadfiak. VIII. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. 26.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. 1940. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy a trágya nem ennivaló. -(43)- . s hogy milyen szánalmas ez az egész. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. hogy ízlik neki vagy sem. hogy az ország végromlás előtt áll.. (. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Ettől talán észre térne a jónép. kik miatt. és azt is: miért. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. mire egy tehén jól oldalba döfi.. Legfőbb ideje. (Greenwich) Azt hiszem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. egy életre megtanítva arra. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Tegnap azon tűnődtem.

míg ezek jó ha feleakkorák. próbálják eltussolni. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira..-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. amibe a föld is beleremeg. amit Huescánál dobtak le. A -(44)- . Talán egytonnás bomba lehetett. (. és halálra váltan nyomban felriadtam. Hallottam.először igazán közelről a bombák hangját. asszonyság. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. hogy a házak beleremegtek.. azt álmodtam. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Ma reggel mégis. ám azért nem annyira rettenetes.. VIII.) Elég nagy robbanás volt. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. Világos. ha bármi fontos létesítményt találat ért. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. 1940. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. és mindaddig. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba.. A bejárati ajtóból néztük. E. (. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. Máig emlékszem arra a kettőre. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. de olyan pokoli robajjal. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. 29. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy bomba robban mellettem. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. s ahogy eddig is. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem.

XI. s nemigen látja. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. erős robbanást hallottunk. és aknagránátok robbannak köröttem. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. tábori szalmaágyamon elnyúlva. Amerikában is.. 23. A monoton fegyverzaj.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Általános a vélemény. márpedig az emberek itt is.P. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.-vel. mégis így lett.) Tegnap lefekvéshez készülve. 1940. E.-vel éppen csak megjegyeztük. azzal a megnyugtató tudattal. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. hogy hidegen hagy. (. a . Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. régóta ezt várják. 1940. H. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. 24 órára rendszerint 5-6 esik. hogy nem érdemes sokat törődni velük. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. Sosem gondoltam volna. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. XI.a nácizmus. könnyen álomba ringatja az embert. 16. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. hogy nyílt mezőn fekszem. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” .. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. szerkesztőjével. 1940.. s lám. A légiriadók egyre kimerítőbbek. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. és máris aludtunk tovább. -(45)egy ha . vagy túl közeliek a becsapódások.. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.P. 31. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. Félálomban. minden fedezék nélkül. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. Akkoriban rendre azt álmodtam. VIII. fegyverzajt hallok. ha elég távoli. s én feküdnék kényelmes. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. lidérces emlékeim. hacsak az ember nem sejti.

” 72 Alfred Duff-Cooper. Mindaddig. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. Halifax és Simon védelmére kel.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. hogy nincs más hátra. ám ekkorra már mind a szűkebb. kulcsfontosságú. mint vállalni a Hitler elleni harcot. szerint. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. és „becsületszavát” adta nekik. -(46)- . válasza: „Ugyan már. Ld. hogy . amikor Franciaország elesett. az összes brit lapot figyelmeztették.-t. P..P. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.. hisz minden a tálaláson múlik. még nem cenzúrázzák.P. igaz is lehet.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. Habár a . vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. A második világháború című művében Churchill 1940. öt éven át tartó küldetést.71 és társai titkon alkura készülődnek.. bárki képes könnyedén elhitetni. ha tényleg igaz. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. májusi kormányát tárgyalva Hoare. kijelentését. kényes. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.P. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Európa Kiadó. vagy inkább próbáljunk békét kötni. egyébiránt biztosra veszi. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. 2000. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. H. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. tartok tőle. H. brit tájékoztatási miniszter. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. úgy tűnik.” Ami..

Laval 1935-ben azt mondta neki. Szerinte VIII. korábban diplomata. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Edward . bármi tehetséges politikus Laval. Mindig is azt hittem. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . francia újságíró. 28. úgy tűnik.74-vel. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. egyetlen európai se hitte volna. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Laval kormányzása76 idején C.. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza.. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. 75 Mrs. VI. Olaszország viszont valódi erő. Edward végül is Mrs. mint azt itt képzelik. melódiája: monoton Tegnap C. mégsem váltak be. 76 Lásd az 1940.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. C. S.felesége volt. Persze itt. a sajtóosztályt vezette. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. igaz. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. C. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. hogy államformája királyság.utóbb VIII. Különben C. jól ismeri Angliát. Franciaország eleste után Angliába emigrált. és élt már nálunk korábban is.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. és eszébe se jutott panaszkodni. Angliában mindenki tudja. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Nos. C. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Meglepően jókedvű volt. XI. angolbarát. 74 Piene Comert. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Azt mondja. 1940. szerint. Wallis Simpson. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. aki ekkor már a windsori herceg . jóslatai. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk.

csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. XII. -(48)- .Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. XII. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság.) Beszéltem egy férfival. aki nemrég érkezett Lengyelországból.. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Meséli. miként sikerült átszöknie. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. a tüzérségi tűz elől. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. (. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.) Azt mondja.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. a sebesülteké ennél jóval több volt. és ami még rosszabb. 1940. villany stb. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. Ugyanúgy örülünk neki. s legalább negyed részük földig rombolódott. víz. amelyben 500 repülőgép vett részt.. A közüzemek. a halottak száma 550.. november 14-én szenvedett légitámadást. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. bár azt nem árulta el. 8. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. (. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. teljesen tönkrementek.000 gyújtóbombát dobtak a városra.. mint korábban Balbo halálának. A német források szerint mintegy 30. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. mindenki amiatt aggódik. 1.

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. nappal közrendre felügyel. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. Az a hír járta. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. kezdeti szakaszában. 29. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. amíg a bombázás alább nem hagy. 2. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. inkább a félbeszakított alvás. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó.” 1941. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. s a csengő sem ép. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. rendre azon kapom magam. Idézet egy újságcikkből bombák. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. I. Több mint mulatságos. Az a múlt heti újsághír. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. akár a manna. XII. A bombázás legszörnyűbb. 1940.segítségükre sietnek. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba.

A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. -(50)- . a Konvenció a második front megnyitását sürgette. nem sokkal a franciaországi események után. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. bár . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. I. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. úgy véli. de nyilván erre sem kell várni sokáig. aminek igen örül. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. . német. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. magasabb béreket. Így azután én lettem nevetséges. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. tényleg örülök.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 22.. hogy ezegyszer tévedtem. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . 1941. és Orwell úr aligha sejthette. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott.” 79 Büntetés.hogy nincs valami nagy véleményem róla. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. majd 1942-ben beszüntette működését. 1941 júliusában..bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.Isten látja lelkemet. s talán joggal. olyan időszakban. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. és minden érintett szíves elnézését kéri. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.

újabb defetista manőver. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Művei. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy „Chamberlainből elég!”. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. a POUM82 betiltása után. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Barcelonában pedig. először tettem ilyesmit életemben. Mindenesetre tény. -(51)- . és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Igaz. ezrével vannak ilyenek. pedig több mint hat órával azelőtt történt. aki amellett. 1931-66 között Canterbury érseke. vagy valami hasonló). teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). E. A helyért ugyan nem fizettek. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . nyomban megérezte rajtam. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. akik nem képesek átlátni. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. És lám. de normális helyzetben eszembe se jutna. Keresztények és a kommunizmus. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy „hagymáztam”. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Úgy tűnik. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. és meggyőződésem.a következőket írta: „Óhajtom. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. hogy tudja mindenki. hogy „Éljen a POUM!”. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. ahogy megcsókoltam. már az is erősnek tűnik. A minap.csak arra való. spanyol köztársasági párt. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Az ügyeskedés menten beindul. Szovjet erő. teljes szívemből kívánom.

J. -(52)- . amint két nő arról társalog. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. mire Mrs. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. és 1942. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. 26. hogy „már nem tart soká” stb. között volt betiltva. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. és megütötte a fülem. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. szeptember 6. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Erwin Rommel tábornok vezetésével.000 hadifogoly! ) . J. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 1941. január 22.2 sor. A német Afrika Korps 1942. stb. 84 A lap 1941.108 sor. június 21-én foglalta vissza.az ébresztőóra. január 22-én vették be a brit csapatok. A Daily Worker és a Week85 betiltása . boltjába betérve megjegyeztem. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. Másnap reggel Mrs. mivel érezni. I. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. és betiltották a Daily Workert84. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. s a többinek is hasonlóan felment az ára.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

. Wallington. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. hogy még mindig sokkal rosszabb. III. hogy „valami készül” a Balkánon. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd..bár jól tudom. 1941. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. III. Tegnap este G. homályos és rossz szagú. Az elmúlt napokban az a hír járta. III. kevesen értenek egyet velem -. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. 14.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Én mindenesetre váltig állítom . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Bár dúl a háború. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 3. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül.küszködött. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. ha elég meleg lesz). Korábban ugyanis épp azért gondolta. G. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Az altemplom nem egyéb. még a lapok is pedzegették. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. 4. -(56)- . de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. legalábbis ezen az éjszakán nem. és a többiek mondták is. 1941. s ilyenkor látja. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . s a hóvirág is most a legszebb. hogy visszatérhetnek Londonba. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941.

-(57)- . mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Ahhoz. attól tartva. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. hogy milyenek a szállítási eszközök. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. mi történne. elhárította a segítséget. 95 A szövegből nem derül ki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. Katonai diktatúrát vezetett be. amit az olaszok elvesztettek. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. egyben meghagyva neki. vagy legalábbis azok jó része. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. előbb ismernie kellene. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Mindenki ezen tépelődik. Túl veszélyesnek tűnik. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. arra kérte az angolokat. ám mi csak négyet ajánlottunk fel.van. de alighanem inkább a Szueziről van szó. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. és a csapatok zömét küldje át Görögországba.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. a német támadás már április elején megindult. miközben támogatta a királyság intézményét. hogy küldjenek tíz hadosztályt. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Elképzelni is szörnyű. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 1935-től görög miniszterelnök.

egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. csakúgy. Másrészt viszont. Én mégis azt tartom. csak a felesége. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. ha netán tudjuk. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. antifasiszta újságíró. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mint az. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. Ő maga nem volt zsidó. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost.hadisikerekkel. Ugyanakkor. Sok német. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. egész Európa rajtunk röhög. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. elképedt azon. éppúgy. -(58)- . hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. akár egy súlyos vereség kockázatával is. amiért hagyjuk. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy nem tudunk. akivel beszéltem. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. 97 Stefan Haffner. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hacsak azzal nem számolunk. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. ha most veszni hagyjuk Görögországot. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint Norvégiában. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Az a baj. Mint írja. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben.

a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.98 1941. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. úgy hírlik. ami azután a bombázókra tekeredik. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Greenwichre igen sok bomba hullott. -(59)- . Ám a szokásos álszent.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. 20. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. június 17-én jelentette be. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.itthon és Amerikában egyaránt. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . III. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. de tetszetős érveket máris hallani. végre pompás alkalmunk lesz rá. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. mint az indiai rádzsák körül. Kérdés. s a szóbeszéd holmi új. aminek használatát a brit légierő 1941. minden előzetes propaganda nélkül. Ez hát az európai nézőpont. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. éppúgy. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. titkos fegyvert is rebesget. de csak egy gépet lőttünk le. Ijesztő lenne. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon.

. A Greenwich templom lángokban állt. Úgy tűnik. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. ami megingatná a Pétain-kormányt. avagy csak elképesztően ostobák. szakadt a víz a nyakukba. amikor E. amit küldünk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. látom. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. Fölöttük tombolt a tűz. semmi jele annak. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. ez akkor sem jó így a franciáknak. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. de senki sem mozdult. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.csapódott be. 99 Valószínűleg Eileen Blair. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.. És miközben mi mindent megteszünk.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. -(60)- .: „Betört az ablak.. Visszalapozva e naplóban. hogy megtartsák a búzát. Úgy tűnik. mondjuk. Én: „Mi volt az?” E.-vel99 telefonáltam. majd nagy csörrenést hallottam. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. az író nővére. A németek ugyan engedik. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. mint azelőtt. Bárcsak tudhatnánk. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. amit persze nem engedhetünk meg. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. és társaik tényleg árulók. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából.. hogy . Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.

ez pedig az éhínség. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Miként lehet ezt elfogadtatni. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Számomra nem volt újdonság. s ha így teszünk. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy gyermekei azért éheznek. valahányszor azt látom. a gazdagok pedig. a légierős kadétok. elfogadjuk a háborút is. Még ma sem képesek felfogni.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. akik érzésem szerint nem valódi hívők. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy igenis vannak. Ha elfogadjuk az államot. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. nemigen számít. akkor biztos. éppúgy élnek. mi a célja a háborúnak.általában olyanok.A legrosszabb még hátra van. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. stb. hisz ez idő szerint még az sem világos. Angliában. kényszerítő intézkedések híján. Még szerencse. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. sokan ezt teszik . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. akik Churchillért meghalnának. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. 1941. III. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. 23. amit mi tényleg nem ismerünk itt. mint eleddig. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan.

amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Eddig úgy tudtam. ha az emberek látnák. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Egy szó sem esik arról. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Holott bizonyos helyzetekben. hogy valójában nem is gondolják végig. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. és jó útra térhessenek”. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Azért várjuk el. mint a németek. Az egész azon az elemi érzésen alapul. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy imádkozunk érte. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. mert mi jobb emberek vagyunk. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. a keresztény meggyőződés azt tartja. úgymond. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy netán csökkenne a harci elszántság. így aztán helyénvaló. add. 24. 1941. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva.ami éppoly hatásos lehet. hogy megbánják gonosz tetteiket. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Talán az a félelem diktálja mindezt. Persze az is lehet. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. III. mint egy. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. -(62)- . A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét.az ezredzászlókat. és segíts. hogy Isten bennünket segítsen.

hogy egy sikertelen megszállás 100.. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hisz általános a vélekedés.000 főnyi brit sereg állomásozik. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. 7. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Ám ennek nincs közvetlen. Közben hallani. a műszaki leírások alapján. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hogy Görögországban 150. mikor kivonultak Bengáziból. s így szükséges. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Tehát megoldódott a rejtély. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. mindenesetre nehéz nem észrevenni. Felteszem. bár Hitler még így is jól járna. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.000 ember életébe is kerülhet. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. így valószínű. hogy nincs az az erő. és legalább három hétig kitart. mint akár több ezer légitámadás. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. ez alighanem így is van. bár ezt már akkor sejthettük. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Tegnap Belgrádot bombázták. nincsenek például fegyvereink. Azt hiszem. 1941. IV.000 vagy akár 500. Rajzok készülnek majd. és ma jelentették be először hivatalosan. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. érzékelhető hatása. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy valamivel ellensúlyozzák.csatahajókat.

Nem tudni.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. (.. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. most hirtelen rájönnének. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Etiópiát mindenesetre elvesztették. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.elsüllyesztették a Zara. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Persze. )Immár világos. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.. katonai szakíró. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. (. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.. Mulatságos lenne. A britek-minden veszteség nélkül . stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.helyzet. A legjobb esetben talán még szűken vett. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.... -(64)- .) Egyre kevesebb a munka. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. ha az ember 2-3 évre előre gondol. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Szinte látom. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.

míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Most olvastam épp az M. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. mint „dicső”. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. IV.O. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. a regényíró állította össze. . hogy pár napig nem is lehetett kapni). s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Például az. of Information -(65)Tájékoztatási . ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. 1941. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. pontos. hogy ejtőernyők. de tudván.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. s ez rendre azt igazolta. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Állítólag Francis Beeding. hogy olyasvalamit hozzanak létre. „hősies” stb. 8. Rosszabbat vártam. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy nem volt annyi eszük. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. s igen nehezemre esett.I. Emlékszem.103 bestsellerét. csak sajnálom. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. tényszerű ismertetőt. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. elszalasztották az esélyt. ez szeptember 7-én volt).

Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. lángol-e még. Később. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. azt mondtam Fyvelnek: . és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Rajtunk az ítélet. Én mindenesetre nem így éreztem. Kimentünk a tetőre. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. hogy győzelmet arat.Ez volt Trafalgar. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy felébresztettek a robbanások. egyszer csak megszólalt: . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. aki az ablakban ült. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.Akárcsak Madrid. de az óriási tűz engem is megbabonázott. majd így szólt: . Aznap éjjel.A kapitalizmusnak vége.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. de más fronton még várható. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. még ki is mentem megnézni. . Hugh Slater. -(66)- . Most jön Austerlitz. miután a németek láthatóan elálltak attól.

a Balkánról alig esik már szó. és Görögországba küldtük őket. A nagyokosok szerint ahelyett. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . s amikor megkérdeztem. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. hogy egyáltalán kiadták. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. legalább kettő jut minden századnak. 1941.106 Ma este igen rossz hír érkezett. amíg lehetett. -(67)- . 11. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. kapunk-e gépfegyvert. IV.persze nem volt egy darab se -. hogy kivontuk csapatainkat. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Ez is igen baljós előjel. A közlemény súlyát az mutatja.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van.gondolom. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. IV. 9. 1941. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. amikor rosszul áll a szénánk. Csak erről beszél mindenki. ha a görögöket cserbenhagyva. A tegnapi lapok megírták. Hol van már az az idő.

hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amely alig különbet. Az egyetlen. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Semmi hír . Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. és a Sunday Express. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Úgy látszik. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. -(68)- . csak éppen nem adhatják tovább. mind lehetségesnek tartja. Nem hinném. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el.se Görögországról.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. abbahagyom a naplóírást. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. azok a forradalmi változások. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.1941. mely igen sötét képet fest a jövőről.. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.. se Líbiáról. Akivel csak beszéltem. IV. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. de ez más lesz. hogy a politikai helyzet javulni fog. amelyekre számítottam. amely még ezeknél is pesszimistább volt. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. ami némi reményre jogosít. vagy legalább egy részük. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. IV. 13. francia hajókkal. csak sokkal lassabban. azt látom. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Lehet. most is zajlanak... Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. 1941. de mégis. 12. Isten tudja. mint gondoltam. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. és megszilárdul a helyzet. Az a két újság.

107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. D. aki jól ismeri Dél-Afrikát. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban.. és elvágták a tobruki angol csapatokat. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Mindjárt feltűnik.Olvasom a bejegyzést. de már sokkal kevesebb van belőlük. 14. A németek az egyiptomi határig nyomultak. hogy létszámuk aránylag csekély. micsoda szedett-vedelt társaság ez. de Tobruk kitartott. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. mint a középosztálybeliek. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. döbbenten láttam. csak éppen a tempóját nem. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. az utóbbi a valószínűbb. IV. mások azt állítják. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. -(69)12-én hamar akció végül . de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Connolly mondta egyszer. s az is erősen hihetőnek látszik. Persze. bár ezt Kairóban107 még tagadják. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. 1941. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. nem tűntek el. arra számítva. Megrázó hírek. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Azt hiszem. amit a reklámokról írtam. Nagyon igaz. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét.

amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja.. Mindez akkor. anélkül. hanem azért.úgy tartja. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. A másik pultnál meg szól a gramofon. megkérdeztem a tulajdonosnőt. igen nehéz elképzelni. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Görögországról semmi hír. . melyben az oroszok megígérik. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. 15. és mivel kissé késtem. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. nem figyel rá senki. tudja. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.Jaj. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hogy beismernék. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. mit mondtak be korábban.persze csak fokozatosan. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Ha nem így lenne. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy kivonulnak Kínából . drága uram. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. IV. akkor máris megérte. ha én nem kérem. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . 1941.. mi is történik. éppúgy.

A szombat éjjeli „blitz” még ide . ez képtelenség.bizonygatja mindenki. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.” (Parlez vous. de azért E. Senkivel sem beszéltem. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Egy másik a St. Barnsleyben voltam éppen. Persze. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.Én még csak le se hunytam a szemem! . John’s Wood-i temetőt találta el. IV.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.70 km távolságra! . Ma reggel. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Emlékszem..is 108 „Mondja csak. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Ez volt az egyetlen reakció. Persze. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. és E. Az ember már-már úgy érzi. aki rendesen tudott volna aludni. és miután hallottam a hírt. is ugyanezt mondja. IV. . hátha akad még egy-két túlélő közöttük. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. 1941. hogy egyszer bekövetkezik. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). többeknek megjegyezve. 22. betértem egy kocsmába. francia) . amitől már régóta tartok. Igaz. 17. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. 1941..vidéket.. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Két-három napja újra Wallingtonban. és a mentők is ott várakoztak. -(71)- . Az utcát mindenesetre lezárták.

stb. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. Athéntől kissé északra. Amióta itt vagyunk. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. megalapozott volt. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy sikerül majd. Furcsa lenne. -(72)- . vajon azt teszik-e. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Gibraltár megtámadása.. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. nem így lesz -. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. hogy a németek nem hullanak úgy. mint a kéve. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. amit kell. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül.” Kíváncsi vagyok. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban.. minden még ezután megírandó cikkemet. mi pedig lekaszáljuk őket. Churchill kezd úgy beszélni. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. fanina felé. Ha az újságok híradásai igazak.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. is beleértve. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.elhallatszott. minden bizonnyal hamarosan várható. Churchill a minap azt mondta. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Olyan ez. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy 109 Orwell gyanúja. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Engem legfőképp az zavar. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. rádiójegyzetemet stb. Még nem tudni.

8%-a származott az Egyesült Királyságból. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy ellenállnak-e a németeknek . -(73)- . IV. hogy a görög hadsereg.1% Új-Zélandból. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.55%.Ausztrália: 13.mindez még hasznos is lehet.55% . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. 24. hogy ne álljanak ellen. Az oroszoknak dönteniük kell. 25. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. IV.a hülyébbnél elháríthatnád.1%-a Ausztráliából és 19. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. milyen hadállásokban. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. és így tovább. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. a görögök visszavonulóban vannak. Eszerint az elesettek 55. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 1941.ÚjZéland: 13. Különben sejtelmünk sincs. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. 1941. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. hány emberünk van ott.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy mennyire tudják tartani magukat. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . 23. A Daily Express burkoltan arra célozgat.110 Mindaddig. Mindössze annyit lehet tudni. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.

1941. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 2. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.111 Gondolom. Tegnap eljött hozzánk egy ember. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. avagy tétlenül elnézik. bár azt hiszem.az ára -.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. nem akar. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. IV. vagy esetleg a harmadik. ami tényleg magával ragadta az embereket. V. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. körülbelül 30. -(74)- . tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. most mindenféle hússal üzletel. csak kutyaeledelnek. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. de bármelyiket választják is. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 1941. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. C. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok.. 28. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . 25. mert nem volt mivel etetni őket. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. hogy nem képes. Milyen kár.

felszerelésük jó részét és 12. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. A hajókról nem esett említés. 1941. és hét-nyolcezren estek fogságba . Mesélte. politikus. de ez számunkra nem gond. hogy kevesebb katonánk volt ott..000 ember. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. miután bejelentették. az ausztrál kormány egyik minisztere. valójában 55. A veszteség állítólag 3. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mert folyton csak fegyvertokokat szab. mint az íj és a nyílvessző”. majd elnöke lett. ahogy a tűpárnát tartotta.000 járművet vesztettünk. 3. úgy látszik. az is ugyanúgy készül. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. mindenféle volt közöttük. Hátrahagyták összes tankjukat. 8. ügyvéd. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. V.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. mivel úgyis megegyeztünk. mint a bútorhuzat.000-re teszik. Mint mondja. nyilvánosan kijelentette.tisztes ábrázatú. aztán egyszer csak halljuk. újabban az egész cég erre állt át. A Görögországból kimentett katonák számát 4143.ez egybevág a német hadijelentésekkel. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 körül. gondolom. s úgy hagyjuk el a porondot. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. amiben mindent odaígérünk nekik.000 embert. Persze az is lehet. Spender113. Katasztrofális. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.112 Azt mondják. -(75)- . mint arról korábban tájékoztattak..

Valahányszor csak elképzelem. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. 6. pusztán azért. Itt-ott nagyobb családokat is látni. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Érdekes. Iránban mozgósítás van. meglepő látvány tárul a szeme elé. mert hiányzik az akarat. Ha olyan ügyért harcolunk.csupán azt jelzik. mit fognak tenni. ami nem túl jó jel. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. folyton az az érzésem. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Főleg a fiatal házasok ilyenek. ám biztosan valami rosszat jelez.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. hogy balul üt ki. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . amiben igazán hiszünk. s menten elgyámoltalanodunk. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. V. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Előre látható. 1941.és azt hiszem. Sosem tudni előre. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. anya. ha csak a puszta harcról van szó. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. apa. A törökök felajánlották. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. akár a nyulak. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . a kicsik sorban fekszenek. A semleges államok megtámadását illető aggályok . A tiszta. gyerekek. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Békésen alszik mindenki -(76)- . ez önmagában ugyan pozitív fejlemény.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. nincsenek fenntartásaink. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. csak annyi bizonyos.

V. de úgy tűnt. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. de megmaradt alelnöknek. 1941-ben leváltották. Immár bizonyos. Az ablakok épen maradtak. tőlünk nyugatra. Az elmúlt napok legfontosabb híre . égre szökő lángokkal. 11. 114 Vjacseszlav Molotov. A füst csak igen lassan oszlott el. Gondolom. valami raktárépület lehetett. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. amikor találat érte. az egyik. melynek üzenete nem egyéb. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. kintről valaki kiabált. meredek. -(77)- . ez az első eset. hogy épp benne voltam egy házban. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Lefelé menet közölték velünk. Nyilvánvaló. s a szobában sem keletkezett kár. E. hogy mindez német nyomásra történt. hogy a mi házunkat találták el. kiváltképp nagy volt. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját.a kicsik hanyatt fekve. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Felkapaszkodva a tetőre. mintha viaszbábuk lennének. hogy az oroszok bejelentették.az erős lámpafényben . felkelt és kinézett az ablakon. külügyi népbiztos. s hogy mindenki maradjon a lakásában.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. ez az első diplomáciai lépés. 1941. netán mindkettő ellen. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. ahol gyúlékony anyagokat tároltak.

Igen. akik teával kínáltak. -(78)- . Elmentünk D. Később megjegyeztem E. Ilyenkor az ember azt viszi magával. amit hónapok óta őrizgettünk.-ékhez. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hogy tényleg ég a ház. s én csak utólag döbbentem rá. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. és talán nem lesz módunk visszajönni. Később kiderült. s láttam. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. amint kiabál valaki: . hogy menjünk ki. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. mire ő visszakérdezett: .Talán azt hiszed.nek. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. hogy a folyosón nem lehetett látni. csupa korom vagyok én is. milyen sötét lett az arca. gondolván.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. amit a legfontosabbnak tart. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. Hallottuk. és a bent lévő autók kiégtek. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.

és Rashid Ali 1941. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). Hitler közeli barátja. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Franco . hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). a Führer helyettese. remélve. Még csak ötletem sincs. 13. Szíria. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Churchill nem akart tárgyalni vele. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Spanyolország. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. bejelentvén hogy Hess megőrült. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. továbbá mindazon térségek neveit. Rashid Ali117. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Alfred Hornként mutatkozott be. Egy hónappal később rövid harc. 1941. Utóbb többször is felmerült. május 30-án Iránba menekült. Az egész ügy merő rejtély. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Csak azt tudom. aki 1941. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Irak. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből.1941. Darlan116 Sztálin. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. iraki nácibarát miniszter. V. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk.

vannak még emberek. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. már akkor. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy ember. a Kanári-szigeteket. mikor Franciaország a háborúból kilépett. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Tanger. a lakosság fele pedig éhezni fog. Szíria. legalábbis szerinte . Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. mi biztosan el is toljuk. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. hogy ez már-már törvényszerű. Ezzel szemben a valóság az. ha kiderül. hadihajók stb. hogy nem fog sikerülni.könnyedén be lehetett volna keríteni.) miatt Dakar. amikor nem vettük be Dakart. Az ember kezdi azt hinni. hogy mindent veszni hagyunk.tolni. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet.és fegyverhiány (repülők. Az egész világ ellenünk van. Úgy tűnik. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Tangert és Szíriát akkor. amikor még megtehettük volna. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. lesz titkosrendőrség. hogy ez történik majd. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. talán még Amerika is. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. nincs esély arra. Churchillnek és társainak az lehet a terve. a Kanári-szigetek. -(80)- . Persze. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.

hogy hány ember védi is a szigetet. (Liddell Hart szerint összesen 28. 10. 1941. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. V. Valaki megsúgta. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Szíriáról.1941. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. légvédelmük szintén gyenge volt. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek.960 brit. hogy így van. V. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. mint Angliában. Úgy tűnik. 25. egy repülőgép-anyahajó. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 7. 21. Irakról semmi hír. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. Ha csak 10-20.600 brit. új-zélandi és ausztrál. 17. ha Kréta csakugyan próba. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. hét cirkáló. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). A brit -(81)- . és majdnem ugyanannyi görög volt. 24. és milyen a fegyverzetük.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. majd ejtőernyősöket vetettek be. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. szervezetlenek voltak. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. csak végre ismernénk az alap tényeket. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. A német légitámadás május 20-án indult. Darlan nyilatkozott. így azt. Lehet. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Ezt az arcátlan. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.700 új-zélandi és 6.540 ausztrál. még úgy is. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 1941. Három csatahajó.300 görög. Mindenki Krétára figyel.

hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. -(82)- . és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. 31. A brit csapatok Bagdadban vannak . Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. bár rideg.500-at mentettek ki.500 Krétán szolgáló katonából 16. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. annak tagadása. és 14 gép védte Szuezt.bár még jobb lenne azt hallani. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. a mentegetőzés. Arra sincs magyarázat.000 görög volt. 1941. 122 A 42. Kivonulunk Krétáról. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná.olvasni. és csak utána az etiópot. 1. V. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy hányról is van szó. VI. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. 13. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Az.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. 1941. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. ebből 2.

376 ausztrál és 2. A német veszteség: 3. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. tank és repülőgép. hogy semmi értelme Ciprust védeni. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.500 sebesült. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Szíriára.000 brit tengerész esett áldozatul. abból legalább kiderülne.996 új-zélandi). de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. 20. S mindez teljesen hiába.583 embert vesztettek (ebből 8. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Szuezre vagy Máltára csapnak le. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. aminek vagy 2. Miként K. valamint a Greyhound. számos légvédelmi ágyú.. 124 Szíriába. azt mondják. hány kereskedelmi hajó. Most. Ma reggel jött a hír. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. A britek arra számítottak. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. Pár nap 123 A Calcutta.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Fiji és Gloucester cirkálókat. 3. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.000 ember. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. mint azt a sajtóval tudatták. Student tábornoknak. 1941. VI.200 brit.000 embert kellett elszállítani. A teljes veszteség várhatóan 10. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Ebből nyilvánvaló.714 halott és 2. 3. Összességében a szövetségesek 16. -(83)- . A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. márpedig ennek semmi jele. A híradás nem felelt meg a valóságnak.. Hereward. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Hitler eleinte habozott.

nem fog háborúba keveredni a németekkel. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. ha csak elkerülheti. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 1941. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 125 Stafford Cripps. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. történetesen az Anglia elleni invázióról. úgy tűnik. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy talán az egész manőver nem más. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet.múlva már nyilván késő lenne. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. 8. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. VI. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. amelyről. A közeljövőben. -(84)- . A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. mint puszta blöff. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy lehet. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. VI. 14. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. 1941.

Napok óta rendkívüli a hőség. Nyilvánvaló. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. hatalmas közönség előtt. ha nem is tudják megállítani. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. VI. Íme.persze csak akkor. Általános a vélekedés.ámbár azt hiszem. VI. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Az jutott eszembe. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. 22. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 19. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. s megállítottak három finn hajót is.126 1941. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. VI. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. hogy ez „jól jön nekünk” . Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 1941.1941. -(85)- . Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Mindez nyilvánvalóan jelzi. 20. Rendkívül izgatott mindenki. ez a jutalom. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. és ezzel. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet .

csak úgy. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. miként hatna. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. Churchill. sőt magukat az oroszokat is. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. a légierő és a flotta legénységét. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. amíg leszámolnak Angliával. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. 23. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. ha nem lennének biztosak benne.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy gyorsan véghez tudják vinni. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A legrosszabb az az egészben. akik nem bánnák. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. 1941.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.ha nem is sokan – a gazdagok között. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. úgy vélem. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. VI. bár lesz annyi eszük. Persze akadnak néhányan . hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. bár igen meggyőzően hangoztatta. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. úgy találtam. mint a baloldali pártokat. Mit gondolnak vajon ezek. ma igen jó beszédet mondott. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz.

mint az első háborúban. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Orvos (külföldi. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s még azt is meg merem kockáztatni. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Egykettőre hazavágják a nácikat.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Kétségtelen. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hogy ennek maga Sztálin a feje. az esetben érdekük. Azon múlik minden. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Tíz -(87)- . hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni.000 font jövedelemből élők. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. a kommunisták. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Három éve még az évi 1. éppúgy összerogynak majd. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Meglátja. Persze nyomban hangot váltanak majd. úgy hiszem. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. s újra támogatják a nácikat. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mi több. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék.

s alighanem elfoglalták Litvániát is. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Az esetben. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Már egy hét múlt el. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ereszd meg” -. Akárcsak az emigráns fehérek. itt most nem állnak fenn. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Hisz azok a politikai viszonyok. Állítólag túlszárnyalták Minszket. -(88)- . ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Nem tudni. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. 30. (. Mindenki arról élcelődik.. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. E szerint bevették Lemberget.. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. VI. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. hogy a németek azért kiváló katonák. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. hogy szamovárt áruljon. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. 1941. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.még ha lesz is némi „húzd meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. többféle magyarázata is lehet.

a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. 3. Churchill beszédének méltó párja. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. legalábbis e pillanatban.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 1941. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. VII. -(89)- . hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. mint az a tény. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. A felek vállalták. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. melyben egyértelművé tette. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. jóllehet formális szövetség még nem létezik. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Sztálin rádióbeszéde nem más. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. s mint ilyen. szögesen ellentmond mindannak. amelynek nincs angol megfelelője.

hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. és azt sem tudni. s ettől. Több lap is türelmetlen. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 6. 1941. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Ha a németek helyzete megengedné. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. nem indítunk szárazföldi támadást. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. ha majd netán ők is átállnak végül. mire is használnák e tankokat. lám. s arra sem utal semmi. legalábbis Angliából nem. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Ha most. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. de ha semmivel nem próbálkoznak. hiszen őt úgymond a „lélek”. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot.oldalunkra. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Nem tudom. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Azt aligha hiszem. a belső meggyőződés hajtja. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. amíg be nem bizonyosodik. VII.

hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. A németek már átkeltek a Pruton. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ha a német támadást netán már visszaverték.mindezt két héttel azután. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. és a Truth129 néhány példányát is. ám azt nem tudni. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Néhány ír katolikus lap mostanra. megtiltván számukra. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy az belépett a háborúba. Végignéztem a katolikus lapokat.000 emberre rúg. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. hogy lássam. hogy az a „semlegesség”. Az az anekdota járja. Nyilvánvalóan az az „irány”. nyíltan szimpatizál a nácikkal. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. és alighanem ez a jövőben sem várható. egyikük. jelentése: igazság. úgy tűnik. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. -(91)- . hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Ha ez tényleg mérvadó. vajon elérték-e már a Beresinát. most. Kíváncsian várom. hogy a németek vesztesége már 700. ahol kommunisták üléseztek. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. visszatértekor meglepve konstatálta. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. amit az ír sajtóra rákényszerítettek.számíthatunk rájuk. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. Az oroszok azt állítják. mégis hasonlóan ír. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne.

már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. amely Dunkerque-kel kezdődött. de ezek egyre gyengülnek. hogy bármit is terveznének. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Már csak egy hónapunk van arra. Úgy sejtem. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. az irániak már menekülnek. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Az a félforradalmi időszak. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . mára véget ért. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Ugyanakkor semmi jele. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget.1941. Ezért itt be is zárom e naplót. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. A keleti front. -(92)- . hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés.bár azért összeomlani sem fog. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. de nem hiszem. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. mint amit elszenvedett. 28. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. hogy belefogjunk valami európai akcióba. egy új korszak kezdetéhez érve. miként azt terveztem. VIII.

Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Sokan azt gyanítják. rész 1942. hogy csak azért küldték el. Azt. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. de alighanem már elment. miután a háború új szakaszába ért. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Így például.II. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Akik netán tudják. -(93)- . emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. akik képtelenek felfogni. E percben az is nagy talány. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. mint a sír. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. azok is hallgatnak róla. III. Kósza találgatásokat hallani minden felől. 14.

[Azt hiszem. de azért még nem dőlt el semmi. és csupa haszontalan. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. bár annyi azért igaznak tűnik. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. aki erősen szimpatizál Sztálinnal.a teljes vereség ugyan elmaradt. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. egy balti orosz. -(94)- . és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter.még ez évben különbékét köt. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. miként is tudnának akár a németek.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mivel nem látom be. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. mint mí az angliai csatában . Bár intézkedéseit sok bírálat érte. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. majd közellátási miniszter. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. egy kompromisszumos békekötés reményében. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. bár nem tagja a pártnak). Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. maradok. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. akik úgy vélik (például Abrams. hogy az esetben. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. hogy Beaverbrook távozik. különben valószínűleg nem. [Másfelől viszont vannak.

mindez mit se számít. hogy csak azért nem.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. akkor mi. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. azt mondhatjuk. úgy tehetünk. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy azt korábban el se hitte volna. úgy látszik. s az ember olyan dörzsöltté válik. A propaganda merő hazugság. nyitva a bejárat. nem lehet tesztelni. mikor ér hozzám vissza. Persze én sem hiszem. 1942. mert a japánok félnek az oroszoktól. ha az ember történetesen igazat mond. akkor „mi már előre megmondtuk”. sajnos. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Mégis úgy vélem. nem.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. mit teszünk és főként. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.katonainál is kiábrándítóbb. kíváncsi vagyok. hogy így lenne. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mennyire hatékony a suttogó propaganda. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. még akkor is. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. -(95)- . május 30. március 11-én terjeszteni kezdtem. b) Ha az oroszok támadnak először. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy miért. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. ha legalább tudjuk.. 1942.

1942. amíg a légiriadót le nem fújják. aki most tért vissza Amerikából. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. III.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. A termelés akadozik. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. -(96)- . mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. mivel Harold 133 William Hickey. de nem követte se bombázás. Empson mondja. a britellenesség százféleképp virít. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. 1942. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. később munkáspárti képviselő. III. aggasztó a közhangulat odaát. baloldali politikus. amíg csak lehet. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. 15. se légvédelmi tűz. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Eddig még nem jöttek rá. Orwell későbbi. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). Azt mondja. 22. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. s nyilván így van ezzel mindenki. és még csak utalást sem teszünk rá.

parlamenti képviselő. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. egyenjogúságot a kaffereknek. mindez ijesztően hatékony. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. életrajzíró. mivel legalább tudatosan az. Alfred Duff-Cooper. kritikus. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. diplomata. 1941-ben Mexikóban telepedett le. később Berlinben indított lapot. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. -(97)- .] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. örökbefogadás útján lett francia. majd Leningrádba ment. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. 135 New British Broadcasting Station .angol nyelvű német propagandaadó. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. életrajzíró. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. ugyanakkor a BBC felkért. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. újságíró. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Az októberi forradalom után Moszkvába. óva intve mindenkit. hiszen az emberek jó része tudatlan. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. akik 134 Harold Nicholson.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. 137 Victor Serge (1890-1947). író.

Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mert folyton újságot olvasok. Nekem úgy tűnik. mindenütt legyőzték a fasiszták. ha itt új kormány állna fel. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.] -(98)- . miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Az egyik lehetséges fejlemény. Mindez persze. Nem is annyira azért. Így aztán mi. Én mégis azt hiszem.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. meg kell támadnunk Európát. márpedig a Kominternt eddig mindig. de nem folytatná a támadást. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Mindez jórészt azért van így. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Általános a gyanú. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.Franciaországból érkeztek. s ameddig Sztálin hatalmon van. vagy legalábbis azok egy részét. mert erkölcsileg viszolyogtató. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. mint a franciaországi hadjárat idején . Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. mind egy kedvezőbb békealkura. ehelyett inkább dél felé.nincs semmi hír. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ugyanaz az ócska taktika. kiutasításukat követelve. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. hogy Oroszország különbékét akar. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. [Csupán akkor lenne esélye. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben.

amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 27. A leginkább elterjedt változat az volt. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről.S. úgy tűnik. K. III. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. 141 Herbert Morrison. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Shelvankar.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. ez idő tájt brit belügyminiszter. Állítólag holnap kiderül végre. munkáspárti képviselő. világháború idején írt. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.S. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Egy megrögzött ellenségünk. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 140 Aqneurin Bevan. valamennyi hihető. Krishna S. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. melyeket az 1. 1942.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. melyek szintén a Daily 138 Dr. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. 139 Közkedvelt baloldali lap. valahogy kiszimatolták.

miután a Horizonban megjelent „Wells. és további egy órába telt. aki azt Sir Jas. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. hogy a lőszert nem osztották ki előre. ha két szocialista esik egymásnak. 144 A vita Orwelltől indult. Erről feljegyzést küldtem Dr. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Cassandra142 bejelentette. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Tom Jonesnak. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ám azt mindig is élvezik. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. igaz. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Griggnek143 továbbította. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Azt hiszem. a az krókuszok. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. és visszatér az újságíráshoz.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. A ember már-már [H. hogy három hónap se telik bele. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. ezt a vádat utóbb visszavonta. G. A késlekedés fő oka az volt. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése.a konzervatívok nem kis mulatságára. Hitler és a Világállam” című írása. vagy ha mégis. -(100)- . 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. káros hatással volt a brit közvéleményre. aligha vettek volna tudomást róla. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve.Mirrorban jelentek meg . A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. szétosztani a muníciót. Mindenki azt jósolja.

] 1942. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. s megkért.eggyel sem.. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. aki úgy véli.ha jól tudom . amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. már csak a közvélemény nyomására is. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.nem eszi” ajánlatától. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.) Minden harcolnak. s úgy látom. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.] Akad persze. a szövetségesek közül . Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. akik nem harcolnak. Rossz jel ugyan. remélem. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. [Akárhogy is. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Azt hiszem. 1. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. „(. az igaz -(101)- . hogy a hadipropaganda. az üvöltés.Tokióval. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. a katonák mocskolódnak. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. az háborúban újságírók így van. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. IV. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.. hogy nem mi. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. „eszi . az indiaiak sem örülnek neki.

előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. messze elkerülik a lövészárkokat. Gandhi készakarva keveri a bajt. augusztus 19-én.hazafiak pedig.: Betlen János és Tóth László. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. o. és sikertelenül vezette a britek ellen. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. majd üdvözlő táviratot. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy mi a tét ebben a játszmában. 1999. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Cartaphilus. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.] Nem tudom. IV. egyébként semmi ok a bizakodásra. ha a németek megtámadnák. 145 Hódolat Katalóniának. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy e sorokat leírtam. Ford. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy a hír nem igaz.] Lehetetlen megállapítani. Azt hiszem. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Ha majd eljön egy újabb háború. 1942. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. -(102)- . Arra biztatta az indiaiakat. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. amikor kiderült. s annyi igaz is. 94-96. nem egészen öt évvel azután. Ellenfelei úgy tartják. minthogy hiába remélte. hogy sokan szentként tisztelik.”145 S lám. itt vagyok a BBC-ben. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 3. Jó jelnek veszi mindenki. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. az esetben. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Mármár vigasztaló a gondolat. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945).

újságíró. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy nem számít a függetlenségre. folyvást arról lármáznak. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Legnagyobb ámulatomra. aki ez idő szerint Angliában élt. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. hogy azt higgye. -(103)- . Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. igehirdető és propagandista. így szólt: . Megjegyeztem. s elég balga ahhoz. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. ügyvéd. s hogy voltaképp nem is akarja. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. mindezzel Anand is egyetértett. George. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). nemigen tudja azt elképzelni. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. 148 Krishna Menon (1897-1974). Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. indiai államférfi.-nak. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. ahogy ma azt az angolokkal teszi. [Már csak mennyiben az a kérdés. Még mindig azzal áltatják magukat. a fájdalommentes mártíromsághoz. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. kiváltképp a kommunisták között. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. Egyszerűen elképesztő. Mondtam is A.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. író. mire A.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hisz 153 1942. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. felszínes Amerika-ellenességre is. Eileen Blair. tiltakozott. -(107)- . mire Pritt közölte velük. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. mert ha megengednék maguknak. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy Anand tegnap szóba hozta neki.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Ekként még az sem okvetlen igaz. Útban visszafelé több gép megsérült. hogy „persze. s igen meglepődött. hogy 1940 táján. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk.áll a nálunk dívó. Most már csakugyan azt kell hinnem. IV. [E. ha mindkét fél megerősíti. Fyvel meséli. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. 1942. A hatás inkább lélektani. mondja. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. mikor ez ellen E. mintha mi sem volna természetesebb. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy mindenki hazudik. tényleg készül valami. 19. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Persze. az író nővére. Tokiót bombázzák. egy indiainak ezt kell mondania. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. no meg azért is. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mintsem hadászati jelentőségű volt.

Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból.aligha kockáztatnák meg. IV. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hiszen e tranzakciót korábban leállították. [Ha ez így van. Ugyanakkor. -(108)- . Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy a hála politikai fogalom. Csak kevesen érik fel ésszel. ahol internálták őket. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. valamint Spanyolország megszállása -. akkor ez valami új fejlemény. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. másrészt. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. akkor nincs többé indok. 25. sokan úgy beszélnek. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Mégis meglep. 1942.] Ami pedig a második feltevést illeti.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy különbékét kössenek. amiért derekasan küzdöttünk. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. mely javíthatna helyzetünkön . a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. lásd Amerikát. hogy ekkora bakot lőjenek.

Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Indiában. február 8-ig tartózkodott. Németországban viszont. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mindenesetre arra vall.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. ahol 1943. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. majd onnan dekódolva sugározták. teljesen alaptalan. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. megsúgták-e ezt nekünk is. mire ez a nagy felhajtás. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. hogy támogassák. A vichyi közlemény. az máris sokat elárulna arról. hogy ha az oroszok átengedték. Az olasz rádió bemondta. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. 2. 6. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. mint bármely más irányba. 7. Afganisztánon át. mintha Berlinben volna. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Bósz Japán területen van. de elhárították. ám azért ez sem lehetetlen. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. felségterületen tartózkodik. 4. hogy úgy tüntessék fel. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy a vichyi körök is úgy vélik. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. kormány bejelentette. 5.Amit tudni lehet: 1. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. -(109)- . Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A (német) Szabad azonosították a hangját.

ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. 27. mint rendesen. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. hogy nem hagyjuk őket a pácban. melyek mostanában hülyébbek. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. 1942. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. mikor az mégsem indul meg. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. IV. valószínű. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. [Semmi hír. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy azután gúnyolódhassanak. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Hónapok semmitmondóak alapok.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. avagy bátorítás az oroszoknak. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Annál pompásabb alkalom. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.

és mitse törődik azokkal. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. Ugyanígy -(111)- . akikkel nem értünk egyet. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. ha pedig ez mégsem történik meg. ahogy a részvétet adagolják . hogy az efféle propaganda merő ostobaság. s a szellemi tisztesség. hogy becsapták. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. váltig az a benyomásom. még akkor sem. Mindenki becstelen. de az igazat megvallva. a hallgató is könnyen ráébred. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. A legmegdöbbentőbb mégis az. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. ha tényleg senki nem veszi be őket. akár egy csapot -. Cukrot már alig lehet kapni. Bátran lehet hazudozni. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Ez leginkább akkor tűnik fel. hol elzárva.” Az ember azt hinné. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki folyvást ítélkezik. csillagászati árak fejében. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. vagy az írását olvasom. mindenki egyforma.hol megnyitva. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. [A legtöbb balos. akiknek határozott véleményük van. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. pusztán a politikai célszerűség alapján. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. kiváltképp azok. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha olyanokkal állunk szóba. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. mi több. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. és csak a saját érdekeit nézi. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Ha szót váltok valakivel. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti.

alighanem nagyon is sokan vannak. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. miközben a képviselők felsorakoznak. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat.esküdni mernék. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. 1942. hanem arra.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt.] Avagy tényleg nem akad senki. Tegnap elmentem az alsóházba. Cripps beszédét leszámítva. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. hogy telt ház van. csak épp nem hallani a hangjukat. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . akik 1941. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. elég gyengécske műsor volt. IV. hogy csak mintegy 250-en voltak . tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.viselkedtek azok.még így is elegen. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy ez valaha mind plüss volt. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. -(112)- . Most a felsőházban gyűlnek össze. szitkozódnak. mindegyre az jutott eszembe. hogy megtöltsék az üléstermet. 29.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.

amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. egyikük igazi keménykalapot viselt. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mint a szíriaiakat157. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint egy újabb imperialista hódításról. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni.1942. nyomban megírtam. A dolognak végül is az lett az eredménye.] Mihelyt kiderült. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy 1941. 6. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt.alighanem a külügyminisztériumból -. [Sok a találgatás. Amennyire megítélhetem. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. V. még az is lehet. mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy részben tényleg így történt. 157 Az a hír járta. 1643-ban -(113)- . s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mi készül”. hogy Szingapúr veszélyben forog. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Annál inkább elkedvetlenedtem. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket.

hogy úgy látják. de nem hinném. V. egy rombolót. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. több mint 80 repülőgép és legalább 1. újságíró. hogy az ember nem tudja.] 1942. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 160 Frederic Warburg. -(114)- .Frank Owenre159 tippelnek. 8. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. egy romboló. Szerintem ez kacsa. Mindenesetre abból. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. Ez volt az első olyan tengeri csata. rádiós személyiség. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. kinek higgyen. W. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy ő lett volna. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. elérik céljaikat. 1648-ban csatában esett el.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 159 Frank Owen (1905-1979). arra következtetek. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. író.000 ember. 74 repülőgépet és 543 embert.-a között zajlott. olyan elképesztően nagy számokkal.

18. akit igen jól ismert. a japán kormány úgy döntött. aki közel jut a politikához. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. Felteszem.1942. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy Bósz német területen van. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy mennyire igaz ma is. hogy ő volt. mint gondoltam volna. mi több. mint a „minden követ megmozgat”. V. ez volt az első alkalom. hogy mi a véleménye Bószról. századi életrajzokban olvashatunk arról. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Bár az orra kissé túl borvirágos. Kérdésemre. az „előszobai reszketés”. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 15. V. ám én fenntartom. hogy találkozzék vele. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. már azt is tudják. A falakon régi metszetek. Szerdán találkoztam Cripps-szel. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.] Cripps biztos benne. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Wintringham ugyan tagadja. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. csak az tudja igazán. hogy érdemben beszélhettem vele. 30. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy pár héten belül bevetik a gázokat.] 1942. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. 11. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. s mégis. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. 1942. és „reszkettek az előszobában”. hogy ő írta volna e cikket.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen.

Megjegyzésemre. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. akár orosz. 22. Állítólag Molotov nemcsak.nevezte. hasznos lehet számára. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. vagy sötéten borúlátó. csak az orosz fronton. 1942. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. május 26-án írták alá. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. amit mond. V. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. összevetve egymással őket. 19. és kizárólag a saját karriere érdekli. Bármit megtenne. amiről úgy véli. ami még csak ezután fog felpuffadni. Cripps vitatta ezt. és folyvást valami küszöbönálló.162 A hír persze Warburgtól származik. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. V. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. -(116)- . legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. úgy ez váratlan ajándék. Képtelenség! 1942. 21. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. mivel sehol nem történik semmi. Jól jönne most egy hét szabadság. hogy Londonban van. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Cripps csupán annyit mondott. V. Nyilván az jönne ki belőle. aki felváltva túlzón optimista. világrengető eseményben hisz. hogy miről is írjak. 1942. Bár így lenne. Molotov állítólag Londonban van. akár német forrásból származnak is. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Ha igaz.

. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. V. ami nem más. 27. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hétfő. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. mi több. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. akár egy -(117)- . Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. tegyenek arról. hogy mindez önökre nem vonatkozik. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). idősebb japán férfit. még a rádióban is beolvasták. 1942. de a legfontosabb tanulság mégis az. gondoskodni fogok arról. 1942.” Ezt lehozták a lapokban. V. hogy tényleges dolgával foglakozna. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. akinek olyan az arca.végeztek. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. mint a rábízott legénység kiképzése. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. 30. amivel nap mint nap elárasztanak. se pedig beosztottaikra. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. erősen sárgás bőrű. de kérem. hogy ma senki sem teheti meg.

Úgy véli. s az Observer átalakítása is része e manővernek.165 163 J. vagy inkább. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. rendkívül intelligens a maga módján. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Warburg. L. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. hogy a rendőr azért kíséri-e. s egyben összegyűjteni. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. az Astor család. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Épp csak azt nem tudni. Azt mondja.béketűrően szenvedő majomé. annak oroszbarátsága miatt. főleg Lady Astor. a lap tulajdonosával. ami számára értékes. Állítólag csak azért. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. minden. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. forradalmi értelmet is adni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. valós alapja van a dolognak. és úgy véli. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Alighanem a követség munkatársa. jobboldali újságíró. akik képesek a háborúnak egyfajta új. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mára elfeledte az egészet. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. tudatosan venne részt ilyesmiben. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. aki ellenezte. ebből következik Churchill-(118)- . ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Az egész képtelen manővernek tűnik. s most csupán azzal van elfoglalva. mintha ő lenne a csali. elvész. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Természetesen oroszellenesek. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Garvin. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik.

mivel azt hittem. „ha tudna járni”. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a láb. mint ismert antifasisztát. hanem a szakszervezet hetilapját. gyötört. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Megzaklatott. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Volt egy időszak. És fogtad őt. A háború sötét Poklába vont. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. amikor csakugyan arra készültek. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. szerinte még az sem kizárt. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. ellenességük is. Azt is hozzátette. a Labour’s Northern Voice-ot is. 166 Desmond Hawkins. a kéz.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Darlan167 admirális érdemeit. 167 Francois Darlan tengernagy. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Ezzel egyetértek. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. -(119)- . 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy sült halat vett. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. már ami a szovjet szövetséget illeti. A szív. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a francia haditengerészet főparancsnoka. a kedves. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. gyönge lányt. Már fáj minden tagunk. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. s a lélek jajgat és sikolt. szabadúszó újságíró. mely újabban „a királynál is királypártibb”.

benzint még feketén is nehéz szerezni. ember. ember. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. 1942. aki A kedvesed. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ocsmány zűrzavar Királya . hogy tárgyaljon a szerződésről. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Különben furcsa. nézegetik a galagonyabokrokat. ki szép. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- .) Állítólag itt járt.nézd. Úgy látszik. Még mindig Molotovról szól a fáma. majd hazatért. magad Kezével jobban vérzed.. 4. teljesen békés. szennyezed. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. azt. hogy milyen normális minden. tolják a babakocsit. Nincs rohanás. tennen magad Csak őt imádtad. őt. Az újságok még a nevét sem említik. Csak itt-ott látni egyet. Ne tiltakozz. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Feltűnően kevés az autó is. Mert azt kívánta durva háborúd.169 1942. Hogy meg ne illethesse más. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. kinek haját A szél bogozza. szelíd ma is.A rózsaarcút. VI. VI. oldja. Nagy a forróság. Ó.. Ennyi. lebzselnek a parkokban. alig látni egyenruhát. (. hazád. Eisenhower 1942. ím a sárba húztad őt. 6.

Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. akik a vonaton találkoznak: . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy már döntés született az invázióról. aki a háború kezdete óta mindent megtett. -(121)- . hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. 171 Kingsley Martin. Úgy tűnik. Kingsley Martin171. biztosra veszem. VI.mindezt épp ő mondja. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. baloldali újságíró. Akárhogy is. újabb front csupán 1942.lehetőségéről. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Azt mondja. november 8-án nyílt. hogy nyissák meg. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. 7. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. és többnyire az a verzió az igaz. és így tovább . 1942. most egyszerre visszariadt tőle. miután egy éve maga is azt követeli. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. A BBC megbízhatatlannak tartotta.Hová utazol? .Berlinbe. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Hazugságok hálójában élünk. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. az is csak Észak-Afrikában. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek.

David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess: a BBC producere. hogy kém. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. valójában Lipcsébe tartasz. Jack Common: író. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mivel a németek addigra kifulladnak. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. és láthatóan mindenre odafigyelt. Norman Cameron: költő. a másik kommunista. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. június 2-án. 173 William Empson: költő. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. -(122)- . A szokásos hiábavaló szócséplés. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. úgy tűnt. azt hiszed. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. a háború októberre véget ér. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Rajtam kívül ott volt még Empson. én azt hiszem majd. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Jack Common. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. mintha nem értené a megjegyzésem.174 172 1942. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Norman Cameron. például azt. hitvány gazember. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). akik úgy képzelik. miközben te. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Mikor azt mondtam erre. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. hogy vannak befolyásos emberek. akinek nem értettem a nevét. ha Berlint mondasz. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. kritikus. akiről utóbb kiderült.Hazug alak. micsoda lényegi különbség. Orwell barátja. mintha nem is érzékelné. Úgy tűnt. Azt mondta. David Owen. ha egyszer a háborút megnyertük.

E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. szükségképp beszűkül a látóköre. mindenki azt szeretné. inkább talán a felelősségtudat. Cripps tartását valami belülről kikezdte. és eközben oly élénken csivitelnek. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. s 2.[David Owen. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. és a férfi. hogy egy ponton túl. 1942. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. 1942. és képtelen belátni. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek.000 lakosából alig maradt -(123)- . VI. mint egy pondró perspektívája. [A német adó bejelentette. várva. de az az érzésem. akár a verebek. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. Emellett. VI. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. a hatalom vagy a hízelkedés. leülnek a portánál. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. szintén egyetértett Cripps-szel. akit nem ismertem. 10. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. 11. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát.] Láttam. s az a legfontosabb. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. Népes rajokban egyszerre érkeznek. Himmler helyettese. Nem a pénz. majd június 4-én belehalt sebeibe. [Az ilyen emberek azt feltételezik. hogy ki-ki megkapja partvisát.

a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a nőket koncentrációs táborba küldték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. A falut földig lerombolták. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. JÚNIUS 6. Ezáltal bebizonyosodott. -(124)- . minden férfit agyonlőttek . hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a község nevét eltörölték. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. a férfi lakosságot agyonlőtték. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. ahogyan a BBC közreadta. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. miként az is. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A helység összes épületét lerombolták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. s a nevét megváltoztatták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel.] néhány túlélő. Megőriztem a jelentés egy példányát. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. úgy.

február 26-án közvetítette. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. hogy mások. amerikai atrocitások Nicaraguában. sőt rögzítették gramofonon is. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. brit atrocitások Indiában. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. még az sem. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. török atrocitások.Valójában nem lep meg e gaztett. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. bolsevik atrocitások. japán atrocitások Kínában176]. s a lemezek mind fennmaradnak. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. akik nincsenek közvetlenül érintve. -(125)- . Sokkal inkább az izgat. Ezt a BBC 1942. Talán nem telik bele sok idő. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. mi több. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda.

hanem ostoba lépés is volt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920-21-ben. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. -(126)- .) 179 A túlzott félelmek miatt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. (A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. amely nem csupán kegyetlen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. (A fordító jegyzete.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.

Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. 12. 1942. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. ejtőernyővel dobták le őket. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. Híven tükrözik szocialista nézeteit. hordozható adóvevőjük volt. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 1937től a Tribune főszerkesztője. 06. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 13. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy a németek még csak nem is sejtették. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. VI. azt nem hagyják szó nélkül. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). arra juthatunk. Nyilvánvaló. baloldali újságíró. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. hogy Molotov itt van Londonban. író.1941(és később) Japán atrocitások 1942. januári indulástól. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó.

: „Most. Ha tétlenek maradunk. ami mozgalmunk éltető eszménye. Még egy 1931. Történelmi válaszúthoz érkezett. A munkásmozgalom döntés előtt áll.” 1942. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. február 28. mint bátran előretörni. március 15. 1942. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. amely leteríti az ellenséget. november 3. 1941.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. hisz régóta elkezdődött már. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. egész létét ennek köszönheti.és edenjeink sem tehetik meg. Haladni ma nem más. amely épp attól nyeri valódi erejét. azzal a vereséget választjuk.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Olyan egységet. itt van köztünk nap mint nap. vagy egy 1935. november 10. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. február 24. Nem akarunk társadalmi konfliktust. azok keresik ezt. Szocializmust akarunk. június 21. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.” 1942. a mi vitáink és kétségeink táplálják. A mi gyengénk az ő erősségük.

” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. és Moszkva is széles körben terjeszti.” 1942. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. azon egyszerű okból.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni .tömegekkel találja szembe magát. vajon tisztában vannak-e azzal. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. június 6. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Az persze még majd ezután derül ki.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. alatta az író megjegyzéseivel. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. amely arra szólítja a nemzetet.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. 15. 1942. mint a mi vezetőink bennünk. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy a haditerv kivihetőe. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy a britek. mekkora fába vágták a fejszét azzal.Tribune. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. inkább harci riadó. Akárhogyan is. Persze éppoly kétséges az is. VI. s ugyancsak kétséges .

folytassa csak. hanem az az állandó kudarcélmény. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hogy a téma „nem időszerű”. -(130)- . június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. Aki viszont nem így cselekszik. Majd azzal állnak elő. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Nálunk a BBC-nél . 19. VI. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni.tartalmazza a napló. ami egy cseppet sem érdekel. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. június 11-i keltezéssel. Aki az utasításnak eleget tesz. melyek becsúsztak. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. mondván. hozzátéve. kezdetben még biztatják. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. akárcsak valami apró gazemberséget is. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. [Elhangzott Prágában. Később ismét azt mondják: persze. csehül. megfelelő jutalomban részesül. s a féltékeny. 21. azt családjával együtt főbelövik”. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. „túl korai” stb. Végül.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. ha ezen információ 1942. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. feltéve.és ez nyilván így van a többi osztályon is .] 1942. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. és arra kérnek. majd lepöckölik.00 órakor.

nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket .mindezt azért nem. és így -(131)- . Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. mert amit elkészített. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Európát kivéve. szinte biztosra veheti. hogy valójában már senki se tudja. nyomban ránk nehezedik a tudat. ami fenekestül fölforgatta a terveket. mindig jött egy új parancs. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni.és nincs mögötte semmi elgondolás. akinek van rövidhullámú készüléke. a Polgárőrséggel is. hogy (két évvel azután. és máig sem sikerült tisztázni. az túl értelmes lett. Minden mással ugyanez a helyzet. A szervezeti rendet. egy módosítás. Hogy csak egyetlen példát említsek. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy úgyse hallgatja meg senki. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. mert a tervek folyvást változtak. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. majd még egy. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze.] Csak most derült ki. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Bármibe kezd is az ember. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. hogy voltaképp miért is vagyunk. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. hogy jön egy új parancs. mert ha valami már félig kész volt.

-(132)- . Ez már csak azért is különös. a németeknél is így van. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. kétszer annyi szavazatot szerezve. mint a konzervatív jelölt. mint Lord Haw-Haw. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. 26. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 1942. A madarakat. Semmi sem halad a maga rendes útján. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hanem egy másik. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. teljes a fejetlenség. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Persze biztató. és a Worcesterből 181 William Joyce. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Megütközve hallottam. VI. 1942. Már csak abban lehet bizakodni. Callow End. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Ez most nem Joyce181 volt. 1942. melyet 8 hónapos ostrom után. 1. meg vannak elégedve velük. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hogy ez többé-kevésbé odaát. 182 Tobruk elestéről van szó. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt.tovább a végtelenségig. kelet-londoni kiejtésű alak követte. majd őt egy másik. VI. Úgy tűnik. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. VII. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 24. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett.

kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. mi lesz. VII. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Minden étkezéshez van tejszín. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. 183 Leslie Hore-Belisha. A kormány helyzetét megkönnyíti. Isten tudja. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. láthatóan a rosszindulat vezeti. majd három évvel később ugyanő menesztette. 1940-45 között független parlamenti képviselő. meddig folytatható még ez a cirkusz. szárnyast. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.] 1942. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. hogy az a tény. Időnként furcsa dolgokat is látni. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Régi trükk ez . amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. hogy bírálóit. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Nem tudom. Churchill beszédében második frontra. libát és pulykát lehet itt látni. Churchill már nem vette be a kormányába. 1937-40 között hadügyminiszter. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. -(133)- . mint Hore-Belishát183. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. hisz senki sincs. 3. aki Churchill helyébe léphetne. szinte magában is elég. de már biztosan nem tart sokáig. melyet csak megnyerni lehet. hogy most újra kezdik.

mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. 1942. 4. 1942. A legkézenfekvőbb magyarázat. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Az is szembetűnő. VII. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. persze csak az alkalmas minőségűt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Mindig is Churchill ellenfele volt. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Nem tudni. és Gloucester csupán a bábja lenne. s a gazdákat külön kérték. -(134)- . VII. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Például már egy ideje azt mondogatják. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. stb. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. 10. hogy folyvást olyasmit csinálnak. fehér pólós férfiakat.Érdekes. Phillips185 karalábéföldjét. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. vajon a felesége is vele volt-e.

hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. mint államilag szervezett sztrájktörés. s még az sem kizárt. hogy tényleg pénzelik. aki a Reveille szerkesztője. s az azt követő iszogatást a kocsmában.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. azt hagyják. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. [Ezek a fiúk meg.] Mr. Ám az. Mint kiderült. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. ahol egyben kiképzés is folyt. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . csupán azért.inkább egy radarkutató központ. Néha tartalékosokat küldenek. -(135)- ..Tudja. amihez nincs.hallatszott mindenünnen. mert nincs mozi. s hogy milyen áldásos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. tudják. megcsinálják. máskor tengerészeket. hogy jelöltesse magát. voltaképp nem egyéb. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Hipwell ellenében. Nyilván hálásak neki. Persze. Phillips így magyarázta: . [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Bárhol indul ez a szélhámos. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. mindig örülünk nekik. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. egy önkéntes szervezethez tartoznak. ugye. de nem sok hasznát látjuk.

hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. VII. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. fiúk. Mert úgy tartom. pláne a mai hitvány koszt mellett. -(136)- . bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Sokszor. ha bezárok pár napra.Én aztán nem hagyom. gondoltam. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).] 1942. „Sajnálom. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. próbálom beosztani valahogy. később elnöke. ugye. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. 22. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ha mindennap kapsz egy korsóval. Ha fogytán a sör.” Szóval. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. [Ha némelyik zárva is tart. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. szorosan együttműködve Gandhival. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha valaki kinn dógozik a fődeken. a hátsó ajtón át. hogy az ebédet lenyomasd vele. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. cimbora. másnap hárommal. Mondom: „Idehallgassál. csak a helyiek tudják a járást. annak kell ám a sör. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. amint a belső helyiségben iszogatnak. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett.kocsmák. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára.

és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. VII. Szörnyű ez a frusztrált állapot.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. ha az ember lemegy a bazárba. teszek-veszek értelmetlenül. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. amit elkészítünk és a -(137)- . Amint látom. Úgy látszik.s egy jóízűt káromkodik hozzá. s amit csinálok. A minap beülök egy tongába.”] 1942. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Még mesélek majd. ne hőkölj. mint Hitler! . A legtöbb műsor.Hékás. Egy másik rikkancs. Újabban ritkán írok e naplóba. mert a háború eleve az. Ma támogatja a brit kormányt. 23. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . baromságokon piszmogva. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Ez annyit tesz. és tovább ordít: . mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . nem is csak azért értelmetlen.” [„Igen mulatságos az is.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. pusztán az öncélú. ezzel küszködik mindenki. Különben is: kit érdekel. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. mit ordibálnak a rikkancsok. ha nincs túl nagy hőség. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. épp az Mondanom sem kell. és hallgatja. azt mondja: . és hallom. ha érdekel. Azzal megint elfordul. holnap ellenkezőjét. Amikor kérdőre vonom a fiút.Képtelenség eligazodni rajta. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz.

ha hallgatná is valaki. hogy bármi visszhangja lenne. hogy nem. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Ehhez jönnek még a többiek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. -(138)- . hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Cripps. S ez így van minden hivatalban. akik ennyit se csinálnak. még nem vettem bele a naplóba. amit még David Owen189 mesélt. azt hiszem. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. és biztosra vettem. talán Kínát kellene megcéloznunk. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Ki tudja. főként a minisztériumokban. és azt kérdezte: . de később inába szállt a bátorsága. miután Indiába érkezett. utóvégre Kínában köt ki. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. mintha dolgoznának. igen tetszett. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. és fontoskodva úgy tesznek. Gondolom. a kínai diáknak. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. csak ülnek a kis kuckójukban. kérte az alkirályt. nagyon magasröptű lett. Erről jut eszembe egy történet. Viszont Hsziao Csiennek. tényleg elengedték). hogy kevesebb kenyér fogyjon. s azt hiszem.BBC-ben leadunk.De honnan kommunisták? tudhatnánk. elszáll az űrbe anélkül. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket.

Meséli. 27. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. mint a kicsattanó fizikai egészség. . mely hadianyagot szállított. VII. és nagyon rossz a helyzet odahaza. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Hála Mussolininek. Tudod.izé. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. 27. Az arcuk durva és mogorva volt.és hogy az feléljük. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. VII. Érdekes. az egyiptomi. De azért a is ki tudom venni belőle. ugyanakkor nem gonosz. ugyan megérkezett. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. hogy a katonák milyen jó erőben voltak.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Mind frissek és fiatalok. hogy is mondjam (közben mint egy szita. -(139)- .kérdeztem. 1942. Megvonta a vállát. és milyen durva volt az arcuk. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. nem ért célba. Nem volt ez más. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. a cenzor szót kivág belőle. az angol. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. amely élelmiszerrel volt megrakna. [Azt gyanítja. ami egészen . Sultanával.Ma reggel is olyan. 1942. Mondja. de a másik. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy a két hajóraj közül. az egyik máltai bemondóval beszéltem. mintha jelezni akarná. melyet nemrég Máltába indítottak. mint egy gesztikulál) -. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta.

191 Sir W. 1942.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. kivéve a News-Chronicle-t. -(140)- . látszott rajta. de ez nem túl valószínű. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. hiszen itt még csak szó sem esett róla. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. 28. mint én. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. azt makacsul tagadják. Douglas S.[A német adók arról számoltak be. augusztus 12-én Moszkvában. mindenesetre azok. hogy igaz. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. és úgy kalkuláltak. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. aki . Gondolom. Alighanem csak találgatnak. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Brownrigg altábornagy (18861946). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség.A kormány utasította őket. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. Kémeim jelentették.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. 1940-ben visszavonult. hogy tartsák a szájukat. hogy Vorosilov190 Londonban van. Ha mégis kiderülne. amelyeket elolvastam. igen nyomasztja. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. VII. ami. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. amely a második front ellen foglalt állást.

hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . -(141)- . Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Ez volt az első eset.Úgy látom. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. hogy benne vannak a pácban mondtam. A rakéták nem voltak túl pontosak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. egy év múlva. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. de már jó tempóban haladunk efelé. amikor Oroszország még erősnek tűnt. politikailag és katonailag egyaránt. Helybenhagyta. Visszatekintve látom. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. mihelyt szorult helyzetbe került. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. vagyis 1933 és 1941 között. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. rakétaágyúkkal szerelték fel. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Emlékszem. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. megváltozott a véleményed az oroszokról most.Meglásd. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek.

1. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. VIII. -(142)- . Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. K. A. ha terveznék is a megnyitását. Ardaschirt. 1942. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. szerint Churchill Moszkvában194 van. mint bármely más. hogy nem lesz semmiféle második front. A. Ha a számok igazak. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. [És könnyen lehet. akivel együtt szerepelt az adásban. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy vegyen neki még egy jércét. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. éppen D. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. megerősítette ezt. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet .1942. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Azt is hozzátette.ellenkezőleg: úgy érzem. D. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Mondja azt is. 3. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. VIII. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. D. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Szemernyi bűntudatom sincs. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Mindenesetre. A hétvégén nem sok mindent csináltunk.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. azt is meséli.

] D. már ami Cripps politikai terveit illeti. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. VIII. A. hogy helyreállítsa a rendet. nem bocsátkoznak harcba. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. [Ahogy már lenni szokott. de zárt körben már szó volt róla. Bár hallottam olyat is. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. A kormányban általános a megdöbbenés. 1942.deszantosok. razziát tartott a Kongresszus központjában. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. mit fog utána csinálni. már azt is tudja. nyilván azért. a University of London filozófiaprofesszora. Nyilván parancsuk van rá. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 5. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Persze. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. de végül 1942. -(143)- . hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 1942. 4. 196 John Macmurray (1891-1976). VIII. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. hanem elrejtőznek. hogy Churchill Moszkvában van.

ha csak annyit akarna mondani. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. [Persze az is lehet. valamennyien tisztában vagyunk azzal. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. Azt mondja.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. hogy Churchill nincs is Moszkvában. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nem tudom. . de az az érzésem. lehetetlen. Mindenki egyetért velem. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ez valahogy összefügghet azzal. 7. és talán Oroszországban és Kínában is. miért. hogy megmagyarázza az oroszoknak. mint annak idején Kitchenerét197.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában.hangulatot keltett Amerikában. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért.] Az egy Warburgot kivéve. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. amiket állítólag a japánokkal forralt. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. VIII. miként vonultak vissza az oroszok. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. a szokásos stílusban. 1942.Miért menne Churchill Moszkvába. ha belegondolunk. ahogy jelentették. Nemzeti hősként tisztelték. s az 1. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. -(144)- . A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.

nem ráz. az ember egyszerűen eldobja. és kap egy másikat. 10. A legviccesebb az egészben. az indiai is. 1942. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. konzervatív képviselő. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Azad199 és még sokan mások börtönben. VIII. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 1942. 9. hogy ezt az összes brit rádió átvette. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Nem rúg. VIII. India nagy részében zavargások vannak. Nehru. Az ára nem 50 shilling. Amery200 rémes beszédet mondott. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. 200 Leo Amery. azzal nagyot lépnénk előre. és számos letartóztatás. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. -(145)- .sajnos csak kevés sikerrel. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Mondanom sem kell. indiai iszlám nacionalista vezető. ahogy korábban hittem. hogy ezt megtegye. 2. elég halk. és aránylag pontos. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. melyet azért kényszerültek gyártani. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. több haláleset volt. Lelki szemeimmel látom. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. mindössze 18]. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. s csak annyit kellett tennem. Gandhi. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Ha valami komoly baja van.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi.

a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. 12. szigorúan bizalmasan. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1942. -(146)- . hosszú távú hatásuk igen káros lehet.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hogy az ifjúság: bolondság. VIII. nem is történt annyi halálasét. [Még 201 Bokhari. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. mindenki együtt érez velük. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.keseredve. és azon töri a fejét. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. és kezd a helyzet olybá tűnni. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító.. Sok indiai. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. [Ma délután.] Furcsa. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. amikor ilyesmit hall vagy olvas. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. aki India felosztását követelte. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).. „Tudjuk. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. mint egy katonai vereség. stb. A zavargások jelentéktelenek. urai vagyunk a helyzetnek.

Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. de egyáltalán nem biztos. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.újjáépítést. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. kénytelen leszek egy másik. majd ezeket írja: „. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951).. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mivel épp börtönben ül. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. VIII.. nem szalonképes. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. és mint ilyen. és mint mindig. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. ugyanolyan feltételekkel. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. Horrabin beszélt ma a rádióban. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy tényleg el is kezdem. 18.] 1942. Ha nem javul a helyzet. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. 14. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. mint korábban. orosz születésű belga. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Még az is lehet. éspedig. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. ezúttal is úgy konferáltuk be. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.ott tartok. már amennyire azt innen tudni lehet. -(147)- . amit nagyon nem szeretnék. akiknek már többször is írtam. 1942. Isten óvjon attól. VIII.

-(148)- . és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. és legalább 2. hogy Angliába meneküljek. amit egyébként a mieink nem terveztek. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. még a háború előtt]. A támadásban több mint 6.” 1942. 22. ezek közül 2.000. 1942. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. legalábbis rövid távon.fogni [talán emlékszel. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. zömmel kanadai katona vett részt. Minden ötödik meghalt. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. az egész akció teljes kudarc. VIII. bár nehéz elhinni. és úgy véli. VIII. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. a légierő 70 gépet veszített.” Mindez érthetően: „Félek. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. a támadás még az este is folyt. Ez most vagy az invázió első lépése. mindent megteszek. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. A rádió figyelmeztette a franciákat. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. 19. vagy csak az első lépés főpróbája. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000 ember vett részt a támadásban.000-ren estek fogságba. és 34 hajó elsüllyedt. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. A németek 297 halottat. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.000 elesett vagy fogságba került.

többségük ki sem jutott a partra. szándékosan megtévesztők voltak. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Azok az újságfotók. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. -(149)- . Churchill későbbi könyvében fenntartja. Egy hajót elsüllyesztettek. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és úgy lőtték a partot. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. A többiek nem jutottak messzire. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. s mind ott is maradt. hogy nem szivároghatott ki információ. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A védelem igen erős volt. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. de úgy tűnik. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Alig 20-30 tank ért partot. 205 Gyanították. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és roppant betonfedezékek takarták őket. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Amikor minden hajó odaért. Mihelyt megkezdődött a támadás. csatasorba fejlődtek. Mindenki azt feltételezi.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról.

Ismét engedélyezték a Daily Workert. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 25. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja .Phenacetin.] Nem tehetek róla. hogy S. Bósz Penangban van. hogy Nehrut. Íme.] 1942. VIII. B. 1942.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. sosem tudhatni. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. VIII. Az itteni indiaiak között az a hír járja. még így is komoly teljesítmény. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. háborús idegbántalmak. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. [Persze. 27. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. 28. C. VIII. a szüleit ismerve. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Bósz helyett. 1942. ugyanazon a napon. A német rádió feltételezi. -(150)- . fejfájás. valójában miért is mondta ezt. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. de nekem mégis az az érzésem.

hogy . És ajkán ott az elfojtott röhej. Míg áldja azt. -(151)- . és ezért lehetetlen bármilyen. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.állítólag most szökött meg. így aztán még az is lehet. Más szóval. hol segge elhever. a szírekkel nem kötnek szerződést. de a milánói katedrálisban. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. nem tudom miért. reuma és kedélybetegség ellen. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. IX. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. hogy Szíria francia mandátum.stb. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy ez a szervezet már megszűnt). ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. csak az a bökkenő.. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. 7. s ezért a mi kis bábunkra. nem Rómában. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Orwell 1942. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.mindenki alig állta meg.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . álmatlanság. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. idegzsába. 206 Hardy darabjában.fogfájás. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. Szíriában komoly lehet a baj. 1942. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . stb. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül.

Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. az ember könnyen becsapja magát. 1942. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Churchill beszédeiből úgy tűnik. és csak a papírt pazarolják. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . Hiába. 15. 9. láthatóan kommunista. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. havonta egy könyvet adtak ki. IX. mint a harsány követelést. körülbelül 50 csoport alakult. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. A klubnak kisebb csoportjai voltak. emelt szót a Daily Worker védelmében. IX.Többnyire arra hivatkoztak. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Lásd Münchent 1938-ban. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. [Csupán egyetlen nő. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. -(152)- . 1942.

hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. és sosem veszi a fáradságot.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy a hagyományos. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. később a gránátosoknál szolgált. ha felhagynánk a bombázással is. tudván. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Meglepően defetistának tűnt. hogy Anglia kezdte! ). -(153)- . Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja.a régi vágású katonáknak. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. író. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. s úgy láttam. és nem gyengíti meg Németországot. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. mi az igazság. 1942. Etonban tanult. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. 21. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. költő. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. nem ér el semmi hatást. Az is rémes. hogy kiderítse. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ám egyúttal szeretné. nincs értelme az egésznek. kemény módszerekkel rendet csináljanak. IX. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.

Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. augusztus 9-i naplóbejegyzést.ami maga a júdáscsók. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. szellő se rebben. könnyű pára. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte.jegyeztem meg epésen. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. amelynek kaliberét nem hüvelykben.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. 22.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 28. március 24-i naplóbejegyzést. IX. úgy gyártották le a fegyvereket. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Mire Sitwell: . [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. A zenekar nagyszerű volt. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. hanem milliméterben adták meg. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. -(154)- . A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Az ima 209 Lásd az 1942. főként a karmester. Azt hiszem. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. kutyák kergetőznek a gyepen. Új. Így ráadásul még az az előnye is megvan.

hogy nem adja be a derekát. aki most tért haza féléves indiai útjáról. hogy ki lesz az.” -(155)- . Ez persze nem érintette hivatástudatát. amivel másoknak is segített. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Mindig is hálás voltam neki. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Szerinte híreken és Laurence Brander. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy elviseljék. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Sejtelmem sincs. hogy leírni is alig bírom. mint azt itt bárki is képzelheti. s azok mindenkor kiválóak voltak. sokat beszélgettünk a problémákról. író. X. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. a karmesterpálca a magasba lendül. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. de aligha változik bármi. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Jézus Krisztus nevében. Hamar ráérzett. egyetemi tanár. Műsorain sokat dolgozott. Hosszan beszéltem Branderrel is. Ha a japánok megtámadják Indiát. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. később a BBC munkatársa lett. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Helyzetképe annyira lesújtó. mivel a kormány eltökélte. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. és mindenki készen áll.”] 1942. mivel senki sem hallgatja őket. 5.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. elszabadul a pokol. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek.

és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. jött hát a parancs. és politikailag megbízható volt. Egy darabka India van most itt Angliában. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. X. igen értelmes. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy szabaduljunk meg tőle. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. 1942. X. hogy Kothari kommunista. A. amiért korábban bebörtönözték.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Nehéz hindi tolmácsot találni. és részt vett a diákmozgalomban. 15. 10. azt állítván. 11. X.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.] 1942. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Ma. [D. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2.376 hadifoglyát. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Kothari kissé kövérkés. hogy a háborús kormány csak porhintés. aki az India Házban dolgozott. odajött hozzám. Az egyik rejtélyes testület. vagy legalábbis az volt. mint ahány britet a németek. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Ezt mondom én is már régóta. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. azzal. éppen fordítva. Miss Chitale. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Pár hét múlva az egyik munkatársam. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. -(156)- . és bizalmasan elmondta.

-(157)- . Újabb találgatások a második frontról. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 1942. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. XI. Ezúttal október 20-áról beszélnek.is Kothari írja. Jatha ugyan jól olvas hindiül. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. s ezért Kothari a titkos famulusa. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 1942. hiszen az is keddi napra esik. 1944. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. de írni már nem tud úgy. de jóval később. 17. Annyi mindenesetre biztos. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. X. ami elég valószínűtlen. Nem volt túl bántó . 15. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. de még így is volt némi antiszemita éle. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 211 Az El Alamein ellen 1942. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Ahol csak indiaiak feltűnnek. június 6-án. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.egy zsidó mesélte. a gázsin pedig szépen megosztoznak.

Hogy miért. hiúság. aligha más. A második világháború könyvtárnyi napló. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. kitapintható ok.Légitámadás . Nos. az élményidézés hitele. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Mi tagadás. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Kérdés.alulnézetből.. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. önismereti gyakorlat. május végén. önigazolás. arra nem túl nehéz a válasz. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. hazai olvasók számára. nem túl gyakori konstelláció. máig élő hagyománynak. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. * E nagy múltú. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. de az egész világ jövendő sorsára. mint egy nem várt vészhelyzet. George Orwell magyarul csak most. Amerika még nem szállt harcba.. meggyőző eredetiséggel. izgalmas meglepetés. vajon ez esetben mi a legfőbb.

. gyilkos csapásaival. Ismert és számos kortársa által becsült író. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben... aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. állástalanul. hogy nincs más választás. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. regényterveit feladva. a „tények megszállottja”. vélnénk. hónapokban.) Friss házasember.akár egyedül is.. -(159)- . küszködést és könnyet. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. kiváltképp az első hetekben. Azt. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. hogy meddig bírja. Vérbeli dokumentátor. „Lesújtóbb” kilátást. sőt éveken át.alulnézetből.” stb. a kortársak közül még senki se tudta. a végsőkig. sok mindent megélt..bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. („Még mindig semmi hír.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Érezni szinte minden során. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. csupa keserű csalódás éri mégis. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja .hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. kipróbált férfi. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. Légitámadás . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.őt. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Harminchét éves.” . már képzelni se lehet. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Majd szétveti a tettvágy – s lám. verejtéket. „Nem ígérhetek mást. hogy behívják. csak vért. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . mely azóta szállóigévé vált.

ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Ami a hadihelyzetet illeti. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. kérdés.ö. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. megszállás. menekülés. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. képmutatás. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. meglepő. Oswald Mosley. Mussolinit . netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. keserves próbatételét. (Háborúban persze minden híreket követő. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . a defetista toryk. és háború utáni ellentmondásos következményeit. jobb híján a hadipropaganda. Churchill. Halifax. Orwell láthatóan erre törekszik.) Így például kezdettől tisztán látja. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. abban egész biztos van valami” stb. (V.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. amint azt Orwell is rendre kiemeli. hogy a brit hadvezetés. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. „Ha valamit makacsul tagadnak. A napló első felében . Csupa bizonytalanság: gyanú.

s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. defetista. mint ahogy abban sem téved. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. sőt fasisztabarát elemek. Olaszországban. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. illúzióktól persze ő sem mentes. Spanyolország. olyanok.” * 1942. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Franciaországban de Gaulle és Pétain között.legalábbis a háború első két évében . valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Nagy-Britanniában Churchill és hívei.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. mi több.jócskán kerültek ingadozó. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. az ellenálló mozgalmak. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Balítéletektől.kezeli. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. hogy mindez vágyfantázia. ideologikus önámítás volt csupán. mikor e napló véget ér. mint Churchill vagy de Gaulle . és jól látja azt is. Észak-Afrika. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- .amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be . november közepén.

Ironside. Patton. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Koestler.sokkal inkább mindaz. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Rommel. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Cyrill Conollytól. Victor Gollancztól. Evelyn Waugh. Herbert Readtől és másoktól. Djilas. Chamberlain.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Guderian. főként egy háborús szükséghelyzetben. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. de Gaulle. újságírók. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. mint Thomas Mann.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Gandhi. Sztálin.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Paulus. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Zsukov stb. Lássuk tehát.). Eisenhower. Goebbels. Byrnes. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Rokoszovszkij. Dönitz. Emiatt van. Hull. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Rauschning. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Horthy. fegyverek diktálta világára. Ciano. Churchill. Pownell. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Beneš. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Hoare. Malinovszkij. és nemcsak friss hírekhez. kiadók és politikusok népes táborával. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Virginia Wolf. Montgomery. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Schellenberg. Halifax. Hemingway.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Eden. tisztes jövedelme van. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Faludy és Márai. ismeretségi körét. Politikai pártnak nem tagja . ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi.

Nyilván ezért is ilyen sokszínű . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. és mi magunk is tudjuk. mert nincs mivel etetni őket.. Sűrűn váltogatott pozícióját . csak még rosszabb lenne. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . cukor. India és Palesztina sorsa.az általános pusztulás elől. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Az öldöklő káosz kellős közepén. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. ha hallgatná is valaki. folyvást figyelne. Hol arról tudósít.. írógép.lajstromozza hosszan. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .ha tetszik: elegyes . nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. hol a hiánycikkeket . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mint a Komintern megszűnése. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.” ) Kint és benn. hogy miközben parlamenti vitákra. ha -(163)- . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.” Színielőadás. kifülelt kocsmai párbeszéd. .és naplóírói nézőpontját! . mint a bombázások.ez a napló.míg pár sorral odébb arról. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. karóra stb. Coventry és Lidice.benzin. s a főnökeivel. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. és nem baj. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Nincsenek esztétikai skrupulusai.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).jól jellemzi. keresne a helyét. vagy éppen felkeresni falusi házát. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. whisky. hogy tyúkólat fabrikáljon.csalódnia kell.

ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). újságkivágások. e gazdag élmény. Eileent is elvesztette . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. ideje.) Mindenesetre . alkalma azonban már nem jutott rá. Mindez megannyi apró. Kenneth Clark és mások. viccek. a háború kellős közepén. s a háború végére az író feleségét. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.ha némileg más műfajokban is . Anthony Powell..és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. avagy az író netán még folytatta azt. töredékesen. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. megsemmisültek. hogy Orwelléknek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.s hogy milyen kicsik a nagyok. Persze máig se tudni. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. versek.mindez kuszán keveredik. japán és francia hadijelentések. (Köztudott. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. otthonukból kibombázva. Ugyanilyen érdekes. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.így nagyon is meglehet. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.. az egymással feleselő német és brit. röplapok. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).

Mindezek nem kevésbé izgalmas. Nóvé Béla -(165)- . s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Ha hihetünk a nyomdászoknak. már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.

A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

(Idézetes könyv.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. Londonban JANN S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful