George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Ed. London. Vol. 1998. 1-20. (A szerkesztő) -(4)- .

saját híradásaik szerint. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. Mindez nyilván a papírhiány jele. mi is történik valójában. hogy a belgák hősiesen helytállnak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a mieink átvágják magukat délre. augusztus 28. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.E. május 28.I. RÉSZ 1940. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.-1941. 1940. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . A franciák.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. Ma először történt meg. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . így aztán csak találgatni lehet. meg hogy királyuk velük maradt. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. mégis azt remélem: a B.. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. ha tehetnék. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.. hogy képesek lesznek kitartani. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. a másik fele pedig arról tudósít. kapituláljanak. már csupán arra van esély. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. kivárva amíg az magától kifullad.F. 28. (. V. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.

29. rajtunk kívül senkit sem izgat. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. magát.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.fog felmorzsolódni. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Churchill bejelentette. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Ha mi nem kérjük. 1940. író. Tegnap este lementünk E. az író első felesége. -(6)- . ha rádiót akartak hallgatni. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. és úgy tűnt.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . mi történt aznap. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. diplomata. V. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. hogy a 9 órai hírek előtt . Mint eddig is.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

1940.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. szinte bizonyos. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.1940. Eget ostromló baromság. Ez persze részben amiatt is van így. Károly szobránál a Trafalgar téren. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. könnyen belátható: micsoda -(10)- . hogy az egészről alig tudunk valamit. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Az esti lapok ugyanazt írják. hogy már kezdem elhinni. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy ezrek esnek el naponta. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. hogy bár 1940-ben játszódik. 8. (. mint a reggeliek. nem gondolom-e. és váltig nyugtalanít az érzés.. inkább csak elhallgatják a tényeket. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be.. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.. a Csendes kocsmát. a szemenszedett hazudozás helyett. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. V.) Annyi helyről hallottam. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. amit az újságokban is olvasni. Meglepő. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. ez éppen tízzel több. (. VI. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.. hogy nincs elég puskánk. Egyetlen érdekessége. azt hiszem. így I. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. 31.

hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. óta sejtem . Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hanem egyszerűen az a tény. hogy ha nem is éppen az. (. Én minden esetre már 1931.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. És lám most mégis. miféle forradalmak jönnek. miféle világban élünk. mégis amikor bekövetkeztek. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. hisz mindig is éreztem. Cripps a moszkvai nagykövet. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. egyáltalán nem leptek meg. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy valami katasztrófa készül. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Annak nyitja pedig. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. óta! -. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. nem holmi látnoki képesség. ma még nem tudható. Cripps zárta ki őt a pártból.. -(11)- . ami történt. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.Spender azt állítja: ő 1929. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését.. Már 1934-től számítottam rá. akkor igen. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. miféle háborúk. mint az úgynevezett „szakértők”.

10. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Az egész világ széthullóban van. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. az pedig kiváltképp dühít.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hogy képtelen vagyok rá. Kész gyötrelem.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy félrevezessem az orvost. amit korábban Párizsban. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. 1940. Így volt ez a spanyol háború idején is. 12.1940. VI.. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. csak elég ügyes legyek. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy Norvégia föladta semlegességét. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Úgy tűnik. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. mint ahogy a lapok írták. csak hogy meggyőződjünk róla. és készültem is írni róla a naplóban. E. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Most vettem a hírt. bár a sajtó még nem közölte. Most is úgy érzem magam. -(12)- . s különben se sok hasznunk lenne belőle. (. Azt hiszem. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. visszavonulásunk valódi oka inkább az. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hisz azok után. tudom. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. VI. többé nem érdekel majd a politikai aréna. ám most olyannyira letörtem. hogy Olaszország hadat üzent nekünk.. mint 1936-ban.

Tegnap az L. 13.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy ez valami bűncselekmény volt.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében.. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. maga a jelenség igen érdekes. 1940. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta..„britesítették”. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. VI. tudatván. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.) Bármi viszolyogtató is. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.D. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. mivel az angolokat. az éppoly szentségtörés. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. mármint azt a fajtát. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. felkészülve az eshetőségre. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. (. június 12-én lépett a szervezetbe. hogy szükség lehet rájuk. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Gyanítom. mintha egy templomban levizelném az oltárt. Mussolini álnok. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.V. Orwell 1940. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. hogy valójában svájci. hogy a klub tagja vagyok. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.. -(13)- .. amelyről feltehető. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Akkortájt úgy éreztem. Úgy tűnik. 1922-ben. (. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.

és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. -(14)- . hogy kormányunk végre tanul is valamit. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). és röpítik levegőbe az egészet. a mohó 17 Kelet-londoni. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. igaz. Már csaknem bizonyos. a rikító színektől. A németek elérték Párizst. Az ember lassan gondolni se mer arra. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a bambán réveteg arcoktól. és egyáltalán. akik majd támaszpontként használják. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Ez negatív rekordnak számít. A részvétel amúgy igen alacsony volt. mint vártuk. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. 1940. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Miért nem aknázzák alá. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. „Taposd szét!” hirdette a felirat. VI. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. 14. mert ez volt Lansbury18 választókerülete.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. egy nappal korábban. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. ismert egykori pacifista. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. hogy átengedik az olaszoknak. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. amin egy csizma lép a horogkeresztre.

Az jutott eszembe. mint a civilizált élet fonákja. és kiderült. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. máris 30 fontot vesztettem. de az ügylet végül meghiúsult. W. A ma reggeli lapokból világos. 16. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. akkor majd meglátjuk. VI. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. most gyereket vár. aki Hitler buzgó hívévé vált. így rikoltott: . amit valaki tehet. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. VI.igyekezettől. Erre egy ráncos képű emberke. miután 1934-ben találkozott vele. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. -(15)- . hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogyan vehetne részletre varrógépet. Nemrég E. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. kinek a nevére nem emlékszem. Csak a nyár végéig húzzuk ki. utánajárt. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 15. utazó és mecénás. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). Elképesztő. és értékálló árut vásárol rajta. hogy Unity Mitford21. Redesdale második lordjának negyedik leánya.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt.20 említette. Holott a legésszerűbb. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Orwell írásainak lelkes híve. Ha így van. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.

A franciák letették a fegyvert. ha a németek tényleg megszállják Angliát. hogy nem tudták megvédeni Párizst. 17.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. mindenki erről beszél. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. (. egy darabig még azután is. úgy nem marad más. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. s én azt mondtam neki. de okvetlen harcban. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. hát ott lett volna esélyük rá. V. amiről viszont még semmi hír. akár egy koncentrációs táborban is. Egy biztos. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. Új-Zélandból vagy Kanadából. -(16)- . és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. én nem fogok elmenekülni. Már-már képtelenség végiggondolni. szerint ez forradalomhoz vezetne. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. mint harcban meghalni. hogy Amerika hadba lépett. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. sem elég munkáskéz nem lesz.-mel22. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban.. M. VI. és elég jól mehet neki. mihez is kezdjünk. Tegnap beszélgettünk M. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. szakaszom egy zsidó tagjával.holott maga is gyáros. ő legalábbis ebben reménykedik . Ha a flottát nem éri kár. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. sőt már abból is. pedig ha valahol..) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. fegyverrel a kézben. az L. D. hogy megállítsák a német tankokat. 1940.

VI. hogy megjelenjen. Újabban.a lényeg. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mivel G. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. 20. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. nyilván olyan barbárságokat követnének el. mondván.23. -(17)- . A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. Az esetben. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. újságíró. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.Hál’istennek. kivéve a gyerekes anyákat. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. hogy valaha is képes leszek rá. és sose hittem. csak már nem érdekel annyira . a könyveimet pedig háromszor. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. 1940. baloldali politikus. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. mit tartanak a védelmi készültségünkről. írógéphez ülök. ha kritikát írok. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. legalább kétszer másoltam le. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. hogy megtudjam. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. mint haszonnal jár. C. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy az több veszéllyel. aki most is.. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.hallani mindenütt. első világháborús érmekkel a mellén. hazafias szónoklatot tartott. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Mindent. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. amit korábban írtam.

G. öttagú kabinetben. április 16-17-én szállt partra Namsosnál.). akik éppen az Alsóházból jöttek. (. melyben elődjének. Strauss. ahol. ám azt mégse hinném. május 10-én mondott le. Chamberlain és társai védelmére kelt. Biztosra veszem.. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. Ugyanezen megfontolásból C. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. hogy mentse az irháját. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. Kérdésemre C. szintén munkáspárti képviselő. azt felelte.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. -(18)- . alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. A helyzet szerintem annyiban más.) C. könnyen lehet. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. 25 Aneurin Bevan. És lám. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy az teljes képtelenség. Persze. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Én viszont még jól emlékszem. a Tribune társigazgatója. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. mire közölték.. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. szerint Churchill. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Brit Gyalogdandár 1940. mint mi. függetlenség Indiának stb. mindenki eliszkolt. R. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. megkérdeztem Bevant és Strausst . brit munkáspárti képviselő.

magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. de az is lehet. H. és sosem tudni. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. R.D. -(19)- . (. így az a mérhetetlen ostobaság. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. hogy a magunkfajtát kiirtsa. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. azokat viszont eddig még nem közölték. Ugyanez áll az L.-re is. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.. Ha a vészhelyzet rákényszerít. egy percig se habozik majd. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogy vezetőink sorában árulók vannak. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.Mindinkább terjed a gyanakvás. ami igencsak aggasztó jelenség. mondván. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. C.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. bár az egész a modernizációtól függ. Ámbár. hogy Cyrill Conollyról.V. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.. úgy vélem. akkor lesz modernizáció . ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.) Ami engem illet. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. baloldali újságíró.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.27 meséli. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. vajon mennyi az igazság benne.

hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Pétain és társai a másikon. sőt talán még csak nem is láthatom újra.. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. legfeljebb a francia kormány révén. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. és váltig azon tanakodnak.) Azt hiszem. a hír tehát feltehetően igaz. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. igaz-e. Nem tudni. mihelyt győzelmét biztosra veheti. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mindenesetre példázatnak nem rossz. 1945 nyarán ez meg is valósult. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. mondja. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. R. Felteszem. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak.. de békeidőben csak minden tizedik lakott). aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Egyelőre nem tudni. valójában nem történik más. 22. Tizennégyen haltak meg.rendőrség az a testület. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. VI. 1940. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy elkerülje a légitámadást. Compton Mackenzie meséli. és nem lennék meglepve. -(20)- . úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. amely nyomban átállna Hitlerhez. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. H. ami aligha lesz az enyém. most mind pánikszerűen arra jutottunk. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy visszavonul a Hebridákra. (. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig.

könnyen mozgatható haderejük. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. hogy bármi ilyesmi megeshet. (. S lám. bevenném Gibraltárt. Ha a briteknek lenne egy. kitűzve a köztársasági zászlót.. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. 1940. Avagy micsoda komisz paradoxon az. 24. visszatértek az antináci álláspontra.. ami később antifasiszta jelszóvá lett. mára mennyire kiürültek. Sajnos semmi remény rá.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. mint az várható volt. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . A kommunisták.. hogy az afféle hajdani erények. a hűség stb. úgy tűnik. és még azt is igen furcsállták volna. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Az egészben az a legfurcsább.. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.. (.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. a legcélszerűbb taktika az lenne. mint a becsület. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . mondjuk negyedmilliós.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. VI.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. most mindazok.

váltig arra a következtetésre kell jusson. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. az egész háború nem volt más. (.. (. és mindaddig. mint esztelen gyilkolászás. Sokkal inkább a bankárok. Bármerre néz is az ember. korántsem biztos. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. francia politikus. Nyilvánvaló. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. hogy Churchill nem így látja. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Ha arról van szó.. amiért is előbb-utóbb mennie kell. tábornokok. nagyiparosok stb. hogy esélytelenül. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet.számítanak. amíg például X. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. hogy ő a kisemberek szövetségese. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Lavalnak32. Az egyetlen haszon az egészben. aki a tőkés osztályhoz tartozik. -(22)- . 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. akár stratégiai távlatból. egyeznének ki szívesen vele. Pétainnek. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges.) Hitler nem más. uralkodók. feltételezhető. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. 1945 után eltiltották a közügyektől. püspökök. semhogy fölvegye a harcot. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Y. Z pozícióban van. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy megpaskolja az orcánk. A 32 Pierre Laval (1883-1945). és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1934-35-ben miniszterelnök. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. francia politikus. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). a Pétainkormány külügyminisztere.. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni.. bárkiről. hogy félig vagy egészen áruló lesz. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.

hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. A spanyolországi leckéből úgy vélem. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. -(23)- . akik arra tippelnek. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit.. mint bármely korábbi uralkodó osztály. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. ahol valódi forradalom megy végbe. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Ami végül is csak azon múlik. azt hiszem. akkor minden rendben. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. ha forradalmi kormányunk lenne. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Azok viszont. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. (. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. hogy eltörli a tisztelgést. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. amikor késő lesz. hogy már csak akkor. és bizonyos. tévednek. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ha Anglia megszállása elmarad. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Oroszország. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. A ma reggeli News-Chronicle írja..kérdés csak az. Félek. Kérdés.

akárcsak a rádióbeszédek. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. és G. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. mint a revolver. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. hogy csupán arról van szó: nem akarják. akik csak heti 5 fontból élnek. hisz annyi minden van még. Gwen O’Shaughnessy. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. E. ugyanakkor nem lennék soha . -(24)- . akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Nem mintha vágynék a halálra. noha beteges vagyok és gyermektelen. Azt hiszem. Elképesztő félreértések születtek.. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Ámbár lehet. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre.. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). idegen kenyéren élni céltalanul. s ott megbíznának valamivel. hogy mindenképp életben maradjak. Menekült vagy emigráns újságíró. mint külföldön. biztosan mennék is. főleg Duff-Cooper üzenetei. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. még mindig jobb meghalni. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.34 arra biztat. aki a biztos távolból jártatja a száját. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. parancsot kapott.Az L. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. hogy menjek át Kanadába. elmesélte. 34 Az író felesége: Eileen .D. ha a helyzet rosszabbra fordulna. Ha bármi feladatom lenne. amiért szívesen élnék.V. Ha a sors úgy hozza.és sógornője. jól jellemzi a brit hadsereget.

Később kiderült. A. Végül. és szerintem is van abban némi igazság. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. mint odaát. Tegnap egy lap azt írta. de ha nem hall fegyverzajt utána. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. szörnyen ostoba helyzet volt. Természetes. VI. 35 Valószínűleg Mrs. hogy valaki hord-e gázálarcot. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Ezzel szemben E. már ami Londont illeti.35 is kedveli Churchill beszédeit. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. Például Mrs.Annak. fizetni kell érte. hogy az ember felkel. hogy téves a riasztás. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. egy lépés az egyenruha felé. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. 25. A puszta tény. akiknél nem volt. első jele az lesz. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. de nem mentünk le az óvóhelyre. mindenképpen hatásosnak érez. igaz. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. makacsul állítja. 1940. amit ha nem is képes egészen felfogni. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. ha valami egyenes beszédet hall. restell lemenni a pincébe. felöltöztünk. csak álldogált és csevegett. ha meghallja a szirénát. A házban mindenki így tett. -(25)- . Anderson. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. hogy Angliában valami változóban van. Felkeltünk. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Holott ez az. Később alábbhagyott a divatja.

több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. minden ötödik ember magával hordja. 1940. Persze. félkegyelmű veterán végezte. a gázálarcdivat is újraéledt. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. bár néha még most is megnézik. ha valaki megmutatná az M. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva..) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.ahogy szaporodtak a rossz hírek. (. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és bárki meggyőződhet róla. Tekintve. of Information. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Ma délután elmentem a toborzóirodába. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. Éppen tíz hónapja tart a háború. 27.O. mi a teendő légitámadás esetén. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. a németek nem használnak harci gázt. holott ki tudja. és ma úgy nézem. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. s lám..I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . aki írni is alig tudott . Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. levonultak a pincékbe. Akárhogy is. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Talán nem ártana. VI. a követelmények nem lehetnek túl magasak. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. -(26)Tájékoztatásügyi . még ma is megtörténhet ilyesmi. hányszor elmagyarázták. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak.még akár a Francoféléket is. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.

) L. amióta a háború kitört. 40 L. hányan lehetnek a tudatos árulók. híján van a legelemibb hazafiságnak is.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. hogy a szélesebb tömegek felismernék. majd külügyminiszter.) L. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. mindaddig. Megjegyzem. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. ez idáig csak egyszer tévedett. amikor úgy vélte. Inkább az a kérdés.tehát biztos. A németek érdeke szerinte az lenne. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.. A.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . M. M. a télen még nem történik semmi. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. (. Butler (1902-1984). Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. külügyminiszter-helyettes. úgy véli. később pénzügy-..) A ma reggeli lapok cáfolják.. Orwell barátja. Myers regényíró. 39 Sir Samuel Hoare.M. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.. ami mostanra valószínűtlenné vált. semhogy sok szót érdemelne. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.40. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. egykori brit nagykövet Madridban. De hát az oroszok 38 R. aki ismeri ezeket az embereket. minden ítélete helytállónak bizonyult. L. miszerint csak azért foglalták el Tangert. Már csak az a kérdés. (. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. H.. valójában mi történt. hogy tényleg ezt teszi. Azt mondja. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. -(27)- .

Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. -(28)- . hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Bármit tesznek vagy mondanak.Független Munkáspárt. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. hogy szövetséget kössön. vigaszképpen azzal áltatják magukat. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Érdekes. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.maguk sem gondolhatták. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Nagy kérdés. semmi hatása az eseményekre. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. Jó példája lesz ez annak. Amúgy Pétain és társai.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. 42 Independent Labour Party . De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.P. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos.L. ha sikerül nekik. (. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Ezek a mozgalmárok. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. holott elég csak egy pillantás a térképre.. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. jó ideje mást se tesz. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Ha Hitler elfoglalná Angliát. mint mi Münchenben. amikor az I. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”.

. mint bíráló volt .ellentétben a heves közfelháborodással.) Igaz. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. VI. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Mindenképp biztató. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. inkább jóváhagyó. hogy a sajtó -(29)- . amely politikailag jobbára megbízhatatlan. (. 28. az ennek épp az ellenkezőjét látja. Az még csak megbocsátható volna. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. 29. ha tényleg arról lenne szó. méghozzá C besorolással. Nem hiszem. némi szépségfolt ezen. és az. (. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. VI.. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. 1940. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.. de különben kutyabajuk sincs. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta.. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. ámbár csak némi burkolt fenntartással. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. elutasítottak. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.még csak egy múlik rajtuk.) Ijesztő. és továbbra is őrzi függetlenségét. 1940. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amit sikerült elcsípnem. azt ugyanis nem deklarálta. az a néhány megjegyzés.

kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. (. Az emberek azért így is lelkesedtek. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket.. Kíváncsi vagyok. C. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.-vel és M. Főként kiszolgált katonák voltak. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. és nagy éljenzés fogadta a hírt. -(30)- . nem is olyan hitvány kompánia. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. hogy 43 Orwell. és eltekintve attól.V. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. hogy végre a puskák is megérkeztek. Tegnap C. amit valaha is hallottam.D. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. C. ami elvben tizenkét. Ma délután az L. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. 1940. hisz maguk is a csokoládé.-t és engem felvidított a gyászhír. VI. hogy abbéi még bármi lehet. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. vajon próbálkoztak-e már azzal. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Így aztán mindazon lapok. mindjárt elmondta. 30.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.

és nem mozdult. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Még M. Ott hagytuk egy félórára. amin végül is kievickélt. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.-ék is rosszallották a dolgot. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. Az ilyesmi persze semmiségnek számít.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. a szöveget apró betűvel szedik. 1. VII. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Később. aztán E. szintén örült. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. igaz. majd kidobták a gépből. holott ők már-már radikális békepártiak. (. -(31)- . hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. hogy napokig még az étvágyam is elment -.három lapból állnak. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. E... az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Az újságok már csak hat oldalból . Az Express 6 oldal= 42 hasáb. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.vagyis a lap közel egyharmada. 1940. hogy már azon is örülni tudunk. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.

-(32)- . miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. látván. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 49 Buenaventura Durutti. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 3. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk.F. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. a spanyol anarchisták vezetője. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Mind többen vélik úgy. 1940. régimódi német vezérkari tiszt. Franco közeli munkatársa. ha valami ismert személy hal meg. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. VII.A.50 közlemény. bár nő a félelem is. hogy a kormány tehetetlen.

Az a tény. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott.lehet szó. 7. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 52 1940. 2 csatahajót. használhatatlannő tették. 10. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 2 cirkálót. hogy csupán a francia flotta feléről .a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. a napló írása idején liberális publicista. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. a News-Chronicle -(33)- . mennyire helyénvaló volt e lépés. politikai író. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat.1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). nem sok meggyőződéssel tették. elég egyértelműen sugallja. 8 rombolót. holott nyilvánvaló. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. VII. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 1940. Oranban és Mersel-Kébirben. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. A francia Richelieu csatahajót. Arról persze egy sort sem írnak. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. VII. avagy ha mégis.

. Wallis Simpsont. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne.) Gollanz új könyvét. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Ez után feleségül vette Mrs. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. de amikor feleségül akarta venni az elvált. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. január 20-án lépett trónra. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. mint azt korábban én is feltételeztem. Simpsont és Franciaországba települt át. úgy veszik. (. a Bűnös embereket. amerikai Mrs. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. ha csak az nem.békeajánlatot tesz nekünk. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. 54 Edward.. semeddig. az ember sohasem tudhatja. Persze. mint a cukrot. hogy Angliában akadnak csoportok. Edward néven 1936. VIII. Windsor hercege (1894-1972). ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Újabban viszont minden országban más és más. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. mi több. -(34)- . meddig ér el a kommunisták keze. hasonló feltételekkel. Még az is lehet. Napok óta nincs semmi hír. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Nemrég még úgy tűnt. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. 1940. 16. hogy csak azért hagyják nekik. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Sokan vélik úgy. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. VII. Számomra hihetetlen. a rendkívül népszerű walesi herceg. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől.

és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és mi semmit se teszünk ellene. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. 22. és már csak a fegyverletételt várja. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. így azt. W. hogy összeült a pánamerikai konferencia. bármilyen 55 Bizonytalan. F. Még most sincs semmi érdemi hír. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. talán nem. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. VII. 56 Bizonytalan. alighanem Tosco Fyvelről van szó.56 azt mondja. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Spanyolország bármit. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. helyzetünket reménytelennek látja. ami egyértelműen németellenes lépés.) Holott pontosan úgy tesz.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. és elnézzük neki. ami egy következő kormányt is kötelezhet. alighanem Frederick Warburg. nyilván a németek számára. Talán így lesz. A legfőbb esemény. hogy Anglia felé hajlik. Ez persze nem olyan ígéret. és ha kudarcot vall. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Mindez előre látható volt már akkor is.. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. a világ pedig már rég nem hiszi. 1940. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.küld hadi utánpótlást Burmán át. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. -(35)- . (. a sok szájhős mind maga alá rondít. Mégis.

Persze meglehet. ám az. Ha tényleg így van.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. csak féltékenységből és intrikából dacol. VII. majd a németeknél. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Az L. (.000 tagja van. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. 1940. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.) Sokan már bánják. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. felhagyott a toborzással. -(36)- .58 is ugyanezt mondja magáról. 1940. és új neve: Home Guard. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. G. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. 25. hogy csak tartanak tőle. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy összeállna a Tory klikkel.D.-t. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.V. hogy L.300. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura..V. bár az is lehet. Sokan rebesgetik..D. Az olasz sajtó is ezt írja. VII.57 Én legalábbis nem hiszem. melynek állítólag már 1. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. mivel utálta Chamberlaint .mennyiségben importáljon.. D. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. rendre visszautasította az ajánlatot. 28. azzal. azaz Polgárőrség lesz. ámbár ez nem is oly hihetetlen.

brit állampolgárságot sosem szerzett. 61 Jacques Doriot (1898-1945). a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Szélsőséges nacionalista. -(37)- . akit később internáltak. valójában miért. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. bár senki se tudja. 62 Gaston Bergery. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. kinek a nevét folyton elfelejtem.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Így tesz a francia sajtó azon része is. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. Az apró emberke. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. majd fasiszta politikus. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban.csakugyan nácikollaboráns lett. kis baloldali pártokról. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. amely német befolyás alatt áll. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. aki utóbb . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . 59 William Joyce (1908-1946). A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. noha egész életét Angliában élte le. Emberem azt állítja. Furcsa. aki szerint Hitler nem igényli.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. szélsőjobb. hisz jól tudom. Amerikában született. 60 Sir Oswald Mosley. a Brit Fasiszta Unió vezére. kommunista.

szerinte rendes fickó. ahogy egy szovjet komisszár. Eddig még semmi hír. VIII. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Megindult az olasz támadás Egyiptom. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. H. s azon a feltevésen alapul. G. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Megkérdeztem. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- .1940. de az újságok azt sejtetik. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. ha elveszítjük.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . mit miért csinál. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. és nem igaz. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Úgy véli. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. (Sajnos elég gyatra volt. Úgy látja. a franciákat viszont eléggé leszólta. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Perim most a legfontosabb. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. hogy ezek az emberek. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. nem hinné. ami talán arra is fényt vet. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Wells jól ismeri Churchillt. hogy csak a maga hasznát lesi. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. de a pénz nem érdekli. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Mindig is úgy élt. vagy hogy karrierista lenne. Wells. és különös gyengéje. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. 8.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Azt mondják. amit . átszervezik a légiriadók egész rendjét. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hagyják félbe a munkájukat. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Azzal kérkedett. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.másokat kapok rajta. s azzal szépen visszaaludtam..nyilván az -(42)- .. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. ez pedig igen veszélyes lehet. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. 1940. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Ez nem csupán azzal jár. VIII. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. tábornok tartott. Tegnap este elmentem egy előadásra. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Hosszan beszélt a polgárőrségről. amit mielőbb meg is kell tenni. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. nem kétlem. Megvetően mondta. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Hajnali három körül légitámadás volt. hacsak nem akarjuk. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. 23.

kivénhedt hadfiak. és megpendítette azt is. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. és azt is: miért. Ettől talán észre térne a jónép. 26.. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. (. hogy a trágya nem ennivaló. Az oktalan pára nem képes eldönteni. kik miatt. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. mire egy tehén jól oldalba döfi. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. VIII.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. hogy ízlik neki vagy sem. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. s hogy milyen szánalmas ez az egész. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. -(43)- . Tegnap azon tűnődtem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. 1940. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. (Greenwich) Azt hiszem. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy az ország végromlás előtt áll.. Ahogy elnézem. Legfőbb ideje. hogy valami nincs rendjén. egy életre megtanítva arra.

amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. (. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. ám azért nem annyira rettenetes. VIII. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Ma reggel mégis. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla.. próbálják eltussolni. hogy a házak beleremegtek. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. A bejárati ajtóból néztük. s ahogy eddig is. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. 1940. Világos. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. Hallottam. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. hogy egy bomba robban mellettem. A -(44)- . asszonyság. E. és halálra váltan nyomban felriadtam. amibe a föld is beleremeg.) Elég nagy robbanás volt. (. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. de olyan pokoli robajjal. és mindaddig. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.először igazán közelről a bombák hangját. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. 29. amit Huescánál dobtak le. míg ezek jó ha feleakkorák. Máig emlékszem arra a kettőre. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. azt álmodtam. ha bármi fontos létesítményt találat ért.. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. Talán egytonnás bomba lehetett.

szerkesztőjével. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. vagy túl közeliek a becsapódások. H. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.. (.P.P. -(45)egy ha .. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. XI. könnyen álomba ringatja az embert. azzal a megnyugtató tudattal. régóta ezt várják. tábori szalmaágyamon elnyúlva. hacsak az ember nem sejti. s én feküdnék kényelmes.-vel. ha elég távoli. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. s nemigen látja. 31. lidérces emlékeim. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Általános a vélemény. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Sosem gondoltam volna. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. a . 1940. 1940. VIII. E. hogy nyílt mezőn fekszem.) Tegnap lefekvéshez készülve. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 1940. 16.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. minden fedezék nélkül.. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. XI. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. és aknagránátok robbannak köröttem. erős robbanást hallottunk. A monoton fegyverzaj. s lám. Félálomban. A légiriadók egyre kimerítőbbek. és máris aludtunk tovább. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 24 órára rendszerint 5-6 esik. mégis így lett. márpedig az emberek itt is.-vel éppen csak megjegyeztük. 23..a nácizmus. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Amerikában is. fegyverzajt hallok. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. hogy hidegen hagy. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.

.. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. H.. A második világháború című művében Churchill 1940.P. hisz minden a tálaláson múlik. mint vállalni a Hitler elleni harcot. tartok tőle. ám ekkorra már mind a szűkebb. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt.” 72 Alfred Duff-Cooper. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok.. amikor Franciaország elesett.71 és társai titkon alkura készülődnek. Ld. és „becsületszavát” adta nekik. P. Mindaddig. Európa Kiadó. kijelentését. Habár a . válasza: „Ugyan már. még nem cenzúrázzák. hogy nincs más hátra.P. májusi kormányát tárgyalva Hoare. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. Halifax és Simon védelmére kel.P. kényes. öt éven át tartó küldetést. H. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. egyébiránt biztosra veszi. -(46)- . mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.-t. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. úgy tűnik.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. az összes brit lapot figyelmeztették. 2000. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.” Ami. vagy inkább próbáljunk békét kötni. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. hogy . hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. ha tényleg igaz. kulcsfontosságú. igaz is lehet. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. bárki képes könnyedén elhitetni.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. brit tájékoztatási miniszter. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. szerint. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.

28. a France szerkesztőjével ebédeltem. C. Különben C. szerint.utóbb VIII. mint azt itt képzelik. jóslatai. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. 74 Piene Comert. Edward . Wallis Simpson. 75 Mrs. Laval 1935-ben azt mondta neki. és úgy véli: Anglia nagy előnye. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. S. francia újságíró.. Edward végül is Mrs. Olaszország viszont valódi erő. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. C. igaz. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. a sajtóosztályt vezette. aki ekkor már a windsori herceg . 76 Lásd az 1940. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. korábban diplomata. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. 1940.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon.felesége volt. egyetlen európai se hitte volna. C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. hogy államformája királyság. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. melódiája: monoton Tegnap C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. angolbarát. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. és eszébe se jutott panaszkodni. Laval kormányzása76 idején C. Azt mondja. bármi tehetséges politikus Laval. Franciaország eleste után Angliába emigrált. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Meglepően jókedvű volt. VI. Nos. és élt már nálunk korábban is. mégsem váltak be. Mindig is azt hittem. jól ismeri Angliát. Persze itt. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza.74-vel. Szerinte VIII. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . XI. Angliában mindenki tudja.. úgy tűnik.

villany stb. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. -(48)- . a sebesülteké ennél jóval több volt. és ami még rosszabb. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. XII. mindenki amiatt aggódik. Ugyanúgy örülünk neki. a halottak száma 550. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák.. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. miként sikerült átszöknie. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. A német források szerint mintegy 30.) Azt mondja. 1. A közüzemek. a tüzérségi tűz elől. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. mint korábban Balbo halálának. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. 1940. víz. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. s legalább negyed részük földig rombolódott.) Beszéltem egy férfival. XII. teljesen tönkrementek.. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. november 14-én szenvedett légitámadást. 8. bár azt nem árulta el. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.. aki nemrég érkezett Lengyelországból.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. (.000 gyújtóbombát dobtak a városra. (. amelyben 500 repülőgép vett részt. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Meséli.

Idézet egy újságcikkből bombák. 29. nappal közrendre felügyel. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amíg a bombázás alább nem hagy. inkább a félbeszakított alvás. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy hibbant kis versikéket faragok. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. A bombázás legszörnyűbb. kezdeti szakaszában. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.segítségükre sietnek. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. Az a múlt heti újsághír. akár a manna. 1940. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Az a hír járta. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. I. rendre azon kapom magam. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. 2. s a csengő sem ép. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó.” 1941. Több mint mulatságos. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. XII.

hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve .. Így azután én lettem nevetséges.. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. 1941. nem sokkal a franciaországi események után.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. I. s talán joggal. 22. német.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. és minden érintett szíves elnézését kéri. de nyilván erre sem kell várni sokáig. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. . hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.Isten látja lelkemet.” 79 Büntetés. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy ezegyszer tévedtem. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. aminek igen örül. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 1941 júliusában. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.hogy nincs valami nagy véleményem róla. majd 1942-ben beszüntette működését. úgy véli. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. -(50)- . tényleg örülök. magasabb béreket. bár . olyan időszakban. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. és Orwell úr aligha sejthette.

hogy „Éljen a POUM!”. A helyért ugyan nem fizettek. Igaz. és meggyőződésem. a POUM82 betiltása után. Úgy tűnik. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. A minap. pedig több mint hat órával azelőtt történt. már az is erősnek tűnik. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. 1931-66 között Canterbury érseke. Az ügyeskedés menten beindul. nyomban megérezte rajtam. Művei. ezrével vannak ilyenek. teljes szívemből kívánom. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan.csak arra való. spanyol köztársasági párt. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. de normális helyzetben eszembe se jutna. vagy valami hasonló). 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Az utca tele van a plakátjaikkal. először tettem ilyesmit életemben. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. Keresztények és a kommunizmus. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Barcelonában pedig. akik nem képesek átlátni. hogy „hagymáztam”. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. újabb defetista manőver. hogy tudja mindenki. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). E. aki amellett. Szovjet erő. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. -(51)- . ahogy megcsókoltam. hogy „Chamberlainből elég!”. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. És lám. Mindenesetre tény. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére.a következőket írta: „Óhajtom.

január 22-én vették be a brit csapatok. I. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. 84 A lap 1941. A Daily Worker és a Week85 betiltása . január 22. mire Mrs. J.az ébresztőóra. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Erwin Rommel tábornok vezetésével. boltjába betérve megjegyeztem. A német Afrika Korps 1942. -(52)- . hogy „már nem tart soká” stb. június 21-én foglalta vissza. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 26. s a többinek is hasonlóan felment az ára. Másnap reggel Mrs. mivel érezni. J. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. stb. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. 1941.2 sor. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és 1942. szeptember 6. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. és betiltották a Daily Workert84. és megütötte a fülem. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. között volt betiltva.000 hadifogoly! ) . amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. amint két nő arról társalog.108 sor.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. III. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Az altemplom nem egyéb. ha elég meleg lesz). hogy „valami készül” a Balkánon. III. hogy még mindig sokkal rosszabb.bár jól tudom. homályos és rossz szagú. III. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Bár dúl a háború. Én mindenesetre váltig állítom . mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 4. -(56)- . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. néhány téli viola bimbózni kezdett. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. és a többiek mondták is. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Tegnap este G. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. s ilyenkor látja. Az elmúlt napokban az a hír járta. G. 3. legalábbis ezen az éjszakán nem. még a lapok is pedzegették. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből.küszködött. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. kevesen értenek egyet velem -. s a hóvirág is most a legszebb. 14. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. 1941. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Wallington. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. hogy visszatérhetnek Londonba. Korábban ugyanis épp azért gondolta.. 1941..-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.

Ahhoz. amit az olaszok elvesztettek. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. -(57)- . a német támadás már április elején megindult. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.van. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. miközben támogatta a királyság intézményét. attól tartva. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. de alighanem inkább a Szueziről van szó. 95 A szövegből nem derül ki. 1935-től görög miniszterelnök. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. elhárította a segítséget. Katonai diktatúrát vezetett be. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. vagy legalábbis azok jó része. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy milyenek a szállítási eszközök. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Mindenki ezen tépelődik. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. egyben meghagyva neki. Túl veszélyesnek tűnik. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Elképzelni is szörnyű. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. hogy küldjenek tíz hadosztályt. arra kérte az angolokat. előbb ismernie kellene. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. mi történne.

elképedt azon. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Mint írja. -(58)- . ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. egész Európa rajtunk röhög. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. ha netán tudjuk. csak a felesége. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Ugyanakkor. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. amiért hagyjuk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni.hadisikerekkel. Másrészt viszont. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy nem tudunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. mint Norvégiában. 97 Stefan Haffner. akivel beszéltem. antifasiszta újságíró. Ő maga nem volt zsidó. csakúgy. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. akár egy súlyos vereség kockázatával is. éppúgy. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hacsak azzal nem számolunk. mint az. Az a baj. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Én mégis azt tartom. Sok német. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni.

Ám a szokásos álszent. ami azután a bombázókra tekeredik. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. aminek használatát a brit légierő 1941. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. 20. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. végre pompás alkalmunk lesz rá. Ijesztő lenne. június 17-én jelentette be. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. mint az indiai rádzsák körül. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Greenwichre igen sok bomba hullott. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe.98 1941. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . s a szóbeszéd holmi új. minden előzetes propaganda nélkül. titkos fegyvert is rebesget. de csak egy gépet lőttünk le. -(59)- . hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. de tetszetős érveket máris hallani. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. éppúgy. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Kérdés. úgy hírlik. Ez hát az európai nézőpont. III.itthon és Amerikában egyaránt.

Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. amit küldünk. -(60)- . és kevesebb közéleti eseményt említek.. de senki sem mozdult. avagy csak elképesztően ostobák. Én: „Mi volt az?” E.: „Betört az ablak. és társaik tényleg árulók. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását.. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. mint azelőtt. majd nagy csörrenést hallottam. Visszalapozva e naplóban.csapódott be. hogy . A németek ugyan engedik. mondjuk. semmi jele annak. A Greenwich templom lángokban állt.. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Úgy tűnik. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. amit persze nem engedhetünk meg. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe.. Bárcsak tudhatnánk. Úgy tűnik. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. szakadt a víz a nyakukba. ez akkor sem jó így a franciáknak. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. amikor E. Fölöttük tombolt a tűz.-vel99 telefonáltam. az író nővére. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. hogy megtartsák a búzát. 99 Valószínűleg Eileen Blair. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. ami megingatná a Pétain-kormányt. És miközben mi mindent megteszünk.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. látom.

Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. akkor biztos. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. a légierős kadétok.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. akik Churchillért meghalnának. ez pedig az éhínség. hogy gyermekei azért éheznek. valahányszor azt látom. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Számomra nem volt újdonság. Sosem tudom elfojtani az undort magamban.általában olyanok. kényszerítő intézkedések híján. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. nemigen számít. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. s ha így teszünk. 1941. Még ma sem képesek felfogni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. a Női Légierős Tartalékosok stb. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. stb.A legrosszabb még hátra van. 23. a gazdagok pedig. Miként lehet ezt elfogadtatni. elfogadjuk a háborút is. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Még szerencse. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . éppúgy élnek. Angliában. mi a célja a háborúnak. amit mi tényleg nem ismerünk itt. sokan ezt teszik . Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. mint eleddig. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. III. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Ha elfogadjuk az államot. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. hogy igenis vannak.

Persze az is lehet. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. mint a németek.ami éppoly hatásos lehet.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. add. hogy valójában nem is gondolják végig. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. mint egy. az ellenségnek is vannak indítékai . Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. 24. hogy Isten bennünket segítsen.az ezredzászlókat. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Az egész azon az elemi érzésen alapul. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. és segíts. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Azért várjuk el. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mert mi jobb emberek vagyunk. és jó útra térhessenek”. ha az emberek látnák. Eddig úgy tudtam. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. hogy netán csökkenne a harci elszántság. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. úgymond. 1941. hogy imádkozunk érte. -(62)- . a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. Holott bizonyos helyzetekben. Egy szó sem esik arról. hogy megbánják gonosz tetteiket. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . nem vagyunk különbek ellenségeinknél. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. így aztán helyénvaló. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. Talán az a félelem diktálja mindezt. III.

csatahajókat. és ma jelentették be először hivatalosan. hogy Görögországban 150. IV. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban.. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hisz általános a vélekedés. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. és legalább három hétig kitart. mint akár több ezer légitámadás. Rajzok készülnek majd. hogy egy sikertelen megszállás 100. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy nincs az az erő. bár Hitler még így is jól járna. 7. Tovább tisztázódhat a -(63)- . érzékelhető hatása.000 főnyi brit sereg állomásozik. a műszaki leírások alapján. Azt hiszem. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. ez alighanem így is van. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Közben hallani. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Tegnap Belgrádot bombázták. Felteszem. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. így valószínű. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Tehát megoldódott a rejtély. hogy valamivel ellensúlyozzák. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Ám ennek nincs közvetlen. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi.000 ember életébe is kerülhet. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.000 vagy akár 500. nincsenek például fegyvereink. 1941. s így szükséges. bár ezt már akkor sejthettük.. mikor kivonultak Bengáziból. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.

Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.) Egyre kevesebb a munka. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. ha az ember 2-3 évre előre gondol.helyzet. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. )Immár világos. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. 102 A matapan-foki csatáról van szó. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy beleszorítják őket a tengerbe.. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (. Nem tudni. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.elsüllyesztették a Zara. Etiópiát mindenesetre elvesztették. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Persze.. most hirtelen rájönnének. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A legjobb esetben talán még szűken vett. -(64)- ... Szinte látom. Mulatságos lenne. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. (. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. A britek-minden veszteség nélkül .) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. katonai szakíró. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna..

Például az. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. de tudván.O. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. Állítólag Francis Beeding. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. of Information -(65)Tájékoztatási . s ez rendre azt igazolta. IV. hogy nem volt annyi eszük. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. Emlékszem. csak sajnálom. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék.103 bestsellerét. . „hősies” stb. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.I. ez szeptember 7-én volt). s igen nehezemre esett. 8. Most olvastam épp az M. Rosszabbat vártam. hogy pár napig nem is lehetett kapni). ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. tényszerű ismertetőt. mint „dicső”. hogy ejtőernyők. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy olyasvalamit hozzanak létre. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. pontos. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. elszalasztották az esélyt. a regényíró állította össze. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. 1941. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem.

ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.Akárcsak Madrid. azt mondtam Fyvelnek: . hogy győzelmet arat. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. majd így szólt: . Hugh Slater. lángol-e még.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. még ki is mentem megnézni. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Aznap éjjel. de más fronton még várható. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában.A kapitalizmusnak vége. aki az ablakban ült. -(66)- . már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Én mindenesetre nem így éreztem. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Ez volt Trafalgar. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. miután a németek láthatóan elálltak attól. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. . és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. egyszer csak megszólalt: .húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. hogy felébresztettek a robbanások. Később. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Kimentünk a tetőre. Rajtunk az ítélet. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Most jön Austerlitz.

s amikor megkérdeztem. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . IV. 1941.persze nem volt egy darab se -.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó.106 Ma este igen rossz hír érkezett. legalább kettő jut minden századnak. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. kapunk-e gépfegyvert. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 11. hogy egyáltalán kiadták. A tegnapi lapok megírták. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. -(67)- . s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A nagyokosok szerint ahelyett. Ez is igen baljós előjel. 9. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. és Görögországba küldtük őket. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Csak erről beszél mindenki. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. ha a görögöket cserbenhagyva. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 1941. IV. Hol van már az az idő. a Balkánról alig esik már szó. amikor rosszul áll a szénánk. A közlemény súlyát az mutatja. amíg lehetett.gondolom. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. hogy kivontuk csapatainkat. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak.

Semmi hír . abbahagyom a naplóírást. Az egyetlen. és megszilárdul a helyzet.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. ami némi reményre jogosít.. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. 13. amelyekre számítottam. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. mint gondoltam. vagy legalább egy részük. de mégis. Ahogy visszalapozok a napló elejére. hogy még mindig érvényben van az utasítás. a köznapi ember számára kevésbé érthető.. francia hajókkal. -(68)- . mely igen sötét képet fest a jövőről. Lehet. se Líbiáról. most is zajlanak. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. hogy a politikai helyzet javulni fog. csak éppen nem adhatják tovább. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat .1941. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. IV. mind lehetségesnek tartja.. azok a forradalmi változások. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. csak sokkal lassabban. IV. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Az a két újság. Isten tudja. Akivel csak beszéltem. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. 12.. azt látom. Úgy látszik. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. és a Sunday Express. amely alig különbet.se Görögországról. de ez más lesz. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. 1941. Nem hinném. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. amely még ezeknél is pesszimistább volt.

1941. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. D. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. micsoda szedett-vedelt társaság ez. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. és elvágták a tobruki angol csapatokat. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Connolly mondta egyszer. hogy létszámuk aránylag csekély. de már sokkal kevesebb van belőlük. de Tobruk kitartott. az utóbbi a valószínűbb.Olvasom a bejegyzést. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Nagyon igaz. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. -(69)12-én hamar akció végül . Azt hiszem.. mások azt állítják. döbbenten láttam. amit a reklámokról írtam. IV. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. A németek az egyiptomi határig nyomultak. mint a középosztálybeliek. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. arra számítva. 14. Mindjárt feltűnik. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. bár ezt Kairóban107 még tagadják. csak éppen a tempóját nem. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. Megrázó hírek. aki jól ismeri Dél-Afrikát. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. nem tűntek el. s az is erősen hihetőnek látszik. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Persze.

éppúgy. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. ha én nem kérem. Görögországról semmi hír. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. akkor máris megérte. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. drága uram.. Ha nem így lenne. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hanem azért. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. megkérdeztem a tulajdonosnőt..Jaj. . Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. és mivel kissé késtem. nem figyel rá senki. igen nehéz elképzelni. melyben az oroszok megígérik. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak.úgy tartja. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. hogy beismernék. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. 1941. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. A másik pultnál meg szól a gramofon. mit mondtak be korábban. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. anélkül. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.persze csak fokozatosan. hogy kivonulnak Kínából . 15. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. tudja. IV. mi is történik. Mindez akkor. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.

22. Két-három napja újra Wallingtonban. IV.. Senkivel sem beszéltem. Barnsleyben voltam éppen. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Ez volt az egyetlen reakció. hogy egyszer bekövetkezik. Az ember már-már úgy érzi. John’s Wood-i temetőt találta el. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. és miután hallottam a hírt. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Ma reggel.70 km távolságra! .. és a mentők is ott várakoztak. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Persze.. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.vidéket. 1941. betértem egy kocsmába. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. francia) . Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. is ugyanezt mondja. 1941. -(71)- .is 108 „Mondja csak. Persze.. A szombat éjjeli „blitz” még ide . 17. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. amitől már régóta tartok. . Egy másik a St. de azért E.” (Parlez vous.Én még csak le se hunytam a szemem! . többeknek megjegyezve. aki rendesen tudott volna aludni. ez képtelenség. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Igaz. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Emlékszem. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. A fegyverek egész éjjel lármáztak. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.bizonygatja mindenki. Az utcát mindenesetre lezárták. IV. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és E.

Olyan ez. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. rádiójegyzetemet stb. megalapozott volt. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. vajon azt teszik-e.. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Még nem tudni. Athéntől kissé északra. Churchill a minap azt mondta. Engem legfőképp az zavar. hogy sikerül majd. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Furcsa lenne. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.” Kíváncsi vagyok. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. mi pedig lekaszáljuk őket. fanina felé. mint a kéve. is beleértve. hogy a németek nem hullanak úgy. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Ha az újságok híradásai igazak. Amióta itt vagyunk. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. stb. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Gibraltár megtámadása. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. minden bizonnyal hamarosan várható. amit kell. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. minden még ezután megírandó cikkemet. Churchill kezd úgy beszélni. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. -(72)- . nem így lesz -.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is.elhallatszott. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. hogy 109 Orwell gyanúja. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit.

hogy ne álljanak ellen. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. 23. IV. 1941. hogy mennyire tudják tartani magukat. 24. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.8%-a származott az Egyesült Királyságból. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Eszerint az elesettek 55.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.110 Mindaddig. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy ellenállnak-e a németeknek . a görögök visszavonulóban vannak. Az oroszoknak dönteniük kell. 1941.mindez még hasznos is lehet.Ausztrália: 13. hány emberünk van ott.1%-a Ausztráliából és 19. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy a görög hadsereg.55%.1% Új-Zélandból.ÚjZéland: 13. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. -(73)- .55% . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Különben sejtelmünk sincs. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .a hülyébbnél elháríthatnád. IV. és így tovább. milyen hadállásokban. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. 25. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Mindössze annyit lehet tudni.

vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Milyen kár. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. V. de bármelyiket választják is. körülbelül 30. IV. 2. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 25. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. avagy tétlenül elnézik. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. -(74)- .az ára -. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. csak kutyaeledelnek.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni.. hogy nem képes. most mindenféle hússal üzletel. nem akar. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. ami tényleg magával ragadta az embereket. 1941.111 Gondolom. 28. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. mert nem volt mivel etetni őket. C. Tegnap eljött hozzánk egy ember. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. IV. 1941. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. vagy esetleg a harmadik. bár azt hiszem. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok.

hogy kevesebb katonánk volt ott. felszerelésük jó részét és 12. de ez számunkra nem gond. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mert folyton csak fegyvertokokat szab. újabban az egész cég erre állt át. valójában 55. A veszteség állítólag 3. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. mint a bútorhuzat.. úgy látszik. -(75)- .. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Katasztrofális. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.tisztes ábrázatú. 8. mint arról korábban tájékoztattak. Mesélte. Mint mondja. mint az íj és a nyílvessző”. politikus. Spender113.ez egybevág a német hadijelentésekkel. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. amiben mindent odaígérünk nekik. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. mivel úgyis megegyeztünk. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. V. Persze az is lehet. A hajókról nem esett említés. ahogy a tűpárnát tartotta.000 körül. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 járművet vesztettünk. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.000 embert. gondolom.000 ember. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. 3. 1941. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. ügyvéd.112 Azt mondják. aztán egyszer csak halljuk.000-re teszik. mindenféle volt közöttük. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. nyilvánosan kijelentette. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. az is ugyanúgy készül. Hátrahagyták összes tankjukat. és hét-nyolcezren estek fogságba . s úgy hagyjuk el a porondot. miután bejelentették. majd elnöke lett.

akik amúgy is féltve óvják otthonukat. A tiszta. Érdekes. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. Főleg a fiatal házasok ilyenek.és azt hiszem.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. A semleges államok megtámadását illető aggályok . A törökök felajánlották. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.csupán azt jelzik. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . ha csak a puszta harcról van szó. Sosem tudni előre. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. a kicsik sorban fekszenek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Ha olyan ügyért harcolunk. gyerekek. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Itt-ott nagyobb családokat is látni. nincsenek fenntartásaink. Előre látható. ám biztosan valami rosszat jelez. akár a nyulak. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. amiben igazán hiszünk. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. V. 1941. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. ami nem túl jó jel. anya. folyton az az érzésem. Békésen alszik mindenki -(76)- . ami ezt a taktikát sikerre vihetné. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. meglepő látvány tárul a szeme elé. Valahányszor csak elképzelem. Iránban mozgósítás van. mert hiányzik az akarat. 6. hogy balul üt ki. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. s menten elgyámoltalanodunk. csak annyi bizonyos.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. apa. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . pusztán azért. mit fognak tenni.

melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. kintről valaki kiabált. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. hogy mindez német nyomásra történt. valami raktárépület lehetett. Felkapaszkodva a tetőre. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. de megmaradt alelnöknek. Az éjjel komoly légitámadás volt. de úgy tűnt. amikor találat érte. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. meredek. Az ablakok épen maradtak. melynek üzenete nem egyéb. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. hogy épp benne voltam egy házban. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. kiváltképp nagy volt. külügyi népbiztos. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. Nyilvánvaló. tőlünk nyugatra. Lefelé menet közölték velünk. A füst csak igen lassan oszlott el. mintha viaszbábuk lennének. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.a kicsik hanyatt fekve. hogy az oroszok bejelentették. s a szobában sem keletkezett kár. égre szökő lángokkal.az erős lámpafényben . felkelt és kinézett az ablakon. Immár bizonyos. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. 1941. 1941-ben leváltották. az egyik. netán mindkettő ellen. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy a mi házunkat találták el.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. V. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. 114 Vjacseszlav Molotov. E. ez az első diplomáciai lépés. 11. -(77)- . Gondolom. ez az első eset. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. Az elmúlt napok legfontosabb híre .

nek.Talán azt hiszed. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. s én csak utólag döbbentem rá. Ilyenkor az ember azt viszi magával. csupa korom vagyok én is. Később kiderült. Hallottuk. gondolván. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. s láttam. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. amit hónapok óta őrizgettünk. amit a legfontosabbnak tart. amint kiabál valaki: . a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Elmentünk D. milyen sötét lett az arca. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.Igen. -(78)- . Később megjegyeztem E. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy menjünk ki. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. akik teával kínáltak. és a bent lévő autók kiégtek.-ékhez. hogy tényleg ég a ház. Magunkra kaptuk a ruháinkat. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy a folyosón nem lehetett látni. mire ő visszakérdezett: .

bejelentvén hogy Hess megőrült. Irak. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Az egész ügy merő rejtély. iraki nácibarát miniszter. Darlan116 Sztálin. Spanyolország. Hitler közeli barátja. Még csak ötletem sincs. a Führer helyettese. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Churchill nem akart tárgyalni vele. Utóbb többször is felmerült. Szíria. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Franco . továbbá mindazon térségek neveit. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte.1941. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . V.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. remélve. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. 1941. Rashid Ali117. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. és Rashid Ali 1941. május 30-án Iránba menekült. 13. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. aki 1941. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Egy hónappal később rövid harc. Csak azt tudom. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka.

) miatt Dakar. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Szíria. szégyen!” Úgy látszik. -(80)- . hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. akik meg tudnak lepődni azon. Az egész világ ellenünk van. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ez történik majd.és fegyverhiány (repülők. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Ezzel szemben a valóság az. hadihajók stb. hogy nem fog sikerülni. Tangert és Szíriát akkor.tolni. a Kanári-szigetek. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. a lakosság fele pedig éhezni fog. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. a Kanári-szigeteket. vannak még emberek. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. ha kiderül. már akkor. talán még Amerika is. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy ez már-már törvényszerű. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. legalábbis szerinte . Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. hogy ember. hogy mindent veszni hagyunk. Persze. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. lesz titkosrendőrség. Az ember kezdi azt hinni. amikor nem vettük be Dakart. Churchillnek és társainak az lehet a terve. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. nincs esély arra. Úgy tűnik.könnyedén be lehetett volna keríteni. amikor még megtehettük volna. mi biztosan el is toljuk. Tanger.

1941. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. ha Kréta csakugyan próba.1941. Ha csak 10-20. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. V. még úgy is. és milyen a fegyverzetük.700 új-zélandi és 6. majd ejtőernyősöket vetettek be.300 görög. A brit -(81)- . 21. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 24. 17.960 brit. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Darlan nyilatkozott.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Úgy tűnik. hogy hány ember védi is a szigetet.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Valaki megsúgta. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. V. Három csatahajó. Irakról semmi hír.540 ausztrál. és majdnem ugyanannyi görög volt. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült.600 brit. (Liddell Hart szerint összesen 28. Lehet. csak végre ismernénk az alap tényeket. Szíriáról. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. új-zélandi és ausztrál. 10. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. V. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. A német légitámadás május 20-án indult. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). de a lelke mélyén mindenki borúlátó. szervezetlenek voltak. 1941. 7. hogy így van. mint Angliában. így azt. Mindenki Krétára figyel. légvédelmük szintén gyenge volt. 25. hét cirkáló. Ezt az arcátlan. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. egy repülőgép-anyahajó. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.

Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. 13.000 görög volt. bár rideg. ebből 2. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. és csak utána az etiópot. Arra sincs magyarázat. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. a mentegetőzés. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 122 A 42. Kivonulunk Krétáról. hogy hányról is van szó.olvasni. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. 1. 1941. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. V. 1941.500-at mentettek ki. VI. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.500 Krétán szolgáló katonából 16. és 14 gép védte Szuezt.bár még jobb lenne azt hallani. Az. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. -(82)- . annak tagadása. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. 31. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.

s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Ebből nyilvánvaló. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Összességében a szövetségesek 16..000 brit tengerész esett áldozatul. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.714 halott és 2. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. 1941. Miként K. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. 20. Fiji és Gloucester cirkálókat. VI. A britek arra számítottak. Student tábornoknak..000 ember. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Ma reggel jött a hír. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hány kereskedelmi hajó. Pár nap 123 A Calcutta.500 sebesült. 3. márpedig ennek semmi jele. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. S mindez teljesen hiába. Most.200 brit. Hitler eleinte habozott. 3. azt mondják.376 ausztrál és 2. 124 Szíriába. hogy semmi értelme Ciprust védeni. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Szuezre vagy Máltára csapnak le. -(83)- . hogy Kréta kiürítése megtörtént.000 embert kellett elszállítani.583 embert vesztettek (ebből 8.996 új-zélandi). A híradás nem felelt meg a valóságnak. Szíriára. Hereward. abból legalább kiderülne. mint azt a sajtóval tudatták. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A teljes veszteség várhatóan 10. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. valamint a Greyhound. számos légvédelmi ágyú. tank és repülőgép. A német veszteség: 3. aminek vagy 2.

8. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. úgy lehet. VI. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására.múlva már nyilván késő lenne. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 14. 1941. s eddig még senkivel se futottam össze. 125 Stafford Cripps. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. amelyről. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. nem fog háborúba keveredni a németekkel. hogy talán az egész manőver nem más. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. -(84)- . A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. A közeljövőben. 1941. VI. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy tűnik. mint puszta blöff. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. ha csak elkerülheti. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. történetesen az Anglia elleni invázióról.

hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. VI. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. 22. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. ez a jutalom.126 1941. VI. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. -(85)- . 19. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. ha az oroszok komolyan ellenállnak. és ezzel. Mindez nyilvánvalóan jelzi. ha nem is tudják megállítani. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.1941. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Az jutott eszembe. Nyilvánvaló. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 20.persze csak akkor. VI. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Íme. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Rendkívül izgatott mindenki. hatalmas közönség előtt. hogy ez „jól jön nekünk” . s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Általános a vélekedés. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Napok óta rendkívüli a hőség. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát.ámbár azt hiszem. 1941. s megállítottak három finn hajót is. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát.

bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy gyorsan véghez tudják vinni. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. amíg leszámolnak Angliával. csak úgy. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. miként hatna. ha nem lennének biztosak benne. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. 23. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. 1941. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. úgy vélem. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A legrosszabb az az egészben. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. a légierő és a flotta legénységét. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. Mit gondolnak vajon ezek. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. mint a baloldali pártokat.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. sőt magukat az oroszokat is. VI. Persze akadnak néhányan . hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. Churchill. hogy őszintén ajánlja a segítséget. akik nem bánnák. bár lesz annyi eszük. bár igen meggyőzően hangoztatta. úgy találtam.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. ma igen jó beszédet mondott. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel.

s újra támogatják a nácikat. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. hogy ennek maga Sztálin a feje. Kétségtelen. mi több. Orvos (külföldi. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. a kommunisták. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Persze nyomban hangot váltanak majd. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Egykettőre hazavágják a nácikat. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. úgy hiszem.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Három éve még az évi 1. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Azon múlik minden. mint az első háborúban. s még azt is meg merem kockáztatni. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. éppúgy összerogynak majd. az esetben érdekük. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Meglátja.000 font jövedelemből élők. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Tíz -(87)- .

. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy a németek azért kiváló katonák. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Akárcsak az emigráns fehérek. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Állítólag túlszárnyalták Minszket. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. itt most nem állnak fenn. Mindenki arról élcelődik. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. -(88)- . s alighanem elfoglalták Litvániát is. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Az esetben. Nem tudni. ereszd meg” -. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Hisz azok a politikai viszonyok. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Már egy hét múlt el. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. hogy szamovárt áruljon. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. 30. 1941. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. többféle magyarázata is lehet. (. VI. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. E szerint bevették Lemberget. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről.

amelynek nincs angol megfelelője. VII. 1941. Churchill beszédének méltó párja. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. mint az a tény. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. melyben egyértelművé tette. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. legalábbis e pillanatban. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. szögesen ellentmond mindannak. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. 3. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. -(89)- . hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. jóllehet formális szövetség még nem létezik. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Sztálin rádióbeszéde nem más. s mint ilyen. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. A felek vállalták. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban.

mire is használnák e tankokat. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. és azt sem tudni. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. s arra sem utal semmi. Több lap is türelmetlen. lám. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Ha a németek helyzete megengedné. nem indítunk szárazföldi támadást. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. amíg be nem bizonyosodik. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. de ha semmivel nem próbálkoznak. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. VII. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ha most. a belső meggyőződés hajtja. 6.oldalunkra. 1941. Azt aligha hiszem. ha majd netán ők is átállnak végül. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. láthatóan nemigen készülnek támadásra. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. s ettől. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Nem tudom. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. legalábbis Angliából nem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot.

visszatértekor meglepve konstatálta. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Az az anekdota járja. 129 Szélsőjobboldali folyóirat.számíthatunk rájuk. hogy az a „semlegesség”. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Néhány ír katolikus lap mostanra. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ám azt nem tudni. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről.mindezt két héttel azután. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. hogy az belépett a háborúba. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. most. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt.000 emberre rúg. jelentése: igazság. Nyilvánvalóan az az „irány”. -(91)- . Végignéztem a katolikus lapokat. úgy tűnik. nyíltan szimpatizál a nácikkal. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. ahol kommunisták üléseztek. megtiltván számukra. vajon elérték-e már a Beresinát. Kíváncsian várom. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. egyikük. és a Truth129 néhány példányát is. hogy lássam. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy a németek vesztesége már 700. Az oroszok azt állítják. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. mégis hasonlóan ír. ha a német támadást netán már visszaverték. Ha ez tényleg mérvadó. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. A németek már átkeltek a Pruton.

VIII.1941. Ezért itt be is zárom e naplót. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. mára véget ért. Már csak egy hónapunk van arra. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. egy új korszak kezdetéhez érve. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Úgy sejtem. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. miként azt terveztem. 28. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni.bár azért összeomlani sem fog. -(92)- . Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. A keleti front. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de ezek egyre gyengülnek. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Az a félforradalmi időszak. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. hogy bármit is terveznének. mint amit elszenvedett. amely Dunkerque-kel kezdődött. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Ugyanakkor semmi jele. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. de nem hiszem. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . az irániak már menekülnek. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s egyre nyomorultabb lesz mindenki.

hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába.II. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. 14. Így például. miután a háború új szakaszába ért. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy csak azért küldték el. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. azok is hallgatnak róla. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. de alighanem már elment. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. rész 1942. -(93)- . hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. mekkora jelentősége is lehet Indiának. akik képtelenek felfogni. III. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Akik netán tudják. Sokan azt gyanítják. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Kósza találgatásokat hallani minden felől. E percben az is nagy talány. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Azt. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. mint a sír.

hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. bár annyi azért igaznak tűnik. akik úgy vélik (például Abrams.még ez évben különbékét köt. [Másfelől viszont vannak.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. [Azt hiszem. mint mí az angliai csatában . és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. különben valószínűleg nem. és csupa haszontalan. miként is tudnának akár a németek. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. mivel nem látom be. de azért még nem dőlt el semmi. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.a teljes vereség ugyan elmaradt. egy balti orosz. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. majd közellátási miniszter. maradok. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. -(94)- . lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. hogy Beaverbrook távozik. hogy az esetben. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. bár nem tagja a pártnak). A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. egy kompromisszumos békekötés reményében. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk.

A propaganda merő hazugság. akkor „mi már előre megmondtuk”.katonainál is kiábrándítóbb. március 11-én terjeszteni kezdtem. kíváncsi vagyok. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. 1942. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. akkor mi. még akkor is. nem. hogy így lenne. Persze én sem hiszem. hogy miért. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. nem lehet tesztelni. úgy látszik. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. ha az ember történetesen igazat mond. mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik.. mikor ér hozzám vissza. nyitva a bejárat. b) Ha az oroszok támadnak először. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mennyire hatékony a suttogó propaganda. sajnos. május 30. s az ember olyan dörzsöltté válik. hogy azt korábban el se hitte volna. hogy csak azért nem. azt mondhatjuk. -(95)- . mert a japánok félnek az oroszoktól.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mit teszünk és főként. ha legalább tudjuk. úgy tehetünk. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. mindez mit se számít. 1942. Mégis úgy vélem. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben..

III. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg a légiriadót le nem fújják. Empson mondja. III. amíg csak lehet. mivel Harold 133 William Hickey. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. 1942. A termelés akadozik.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. se légvédelmi tűz. és még csak utalást sem teszünk rá. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. de nem követte se bombázás. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. baloldali politikus. 22. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. 15. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. később munkáspárti képviselő. Azt mondja. aki most tért vissza Amerikából. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. Orwell későbbi. -(96)- . aggasztó a közhangulat odaát. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Eddig még nem jöttek rá. a britellenesség százféleképp virít. s nyilván így van ezzel mindenki. 1942.

Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. akik 134 Harold Nicholson. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. örökbefogadás útján lett francia.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. hiszen az emberek jó része tudatlan. Az októberi forradalom után Moszkvába. ugyanakkor a BBC felkért. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel legalább tudatosan az. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. -(97)- . ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. egyenjogúságot a kaffereknek. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. 135 New British Broadcasting Station . később Berlinben indított lapot. majd Leningrádba ment. Alfred Duff-Cooper. életrajzíró. újságíró. kritikus.angol nyelvű német propagandaadó. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. diplomata. 137 Victor Serge (1890-1947). 1941-ben Mexikóban telepedett le. életrajzíró. mindez ijesztően hatékony. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. óva intve mindenkit. parlamenti képviselő. író.

és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Mindez persze. Nekem úgy tűnik. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Én mégis azt hiszem.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. vagy legalábbis azok egy részét.nincs semmi hír. Általános a gyanú. mert folyton újságot olvasok.] -(98)- . ehelyett inkább dél felé. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mind egy kedvezőbb békealkura. Nem is annyira azért. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Így aztán mi. Ugyanaz az ócska taktika. Mindez jórészt azért van így. hogy Oroszország különbékét akar. ha itt új kormány állna fel.Franciaországból érkeztek. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. kiutasításukat követelve. de nem folytatná a támadást. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. meg kell támadnunk Európát. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Az egyik lehetséges fejlemény. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mint a franciaországi hadjárat idején . mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mert erkölcsileg viszolyogtató. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. mindenütt legyőzték a fasiszták. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. [Csupán akkor lenne esélye. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. márpedig a Kominternt eddig mindig. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze.

K. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. 140 Aqneurin Bevan.S. Egy megrögzött ellenségünk. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. melyek szintén a Daily 138 Dr. ez idő tájt brit belügyminiszter. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. Állítólag holnap kiderül végre. Krishna S. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. munkáspárti képviselő.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak.S. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Shelvankar. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. 1942. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 141 Herbert Morrison. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. III. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. világháború idején írt. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. 139 Közkedvelt baloldali lap. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. melyeket az 1. úgy tűnik. valamennyi hihető. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. A leginkább elterjedt változat az volt.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. valahogy kiszimatolták. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 27.

Hitler és a Világállam” című írása. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Griggnek143 továbbította. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. aki azt Sir Jas. A ember már-már [H.a konzervatívok nem kis mulatságára. Erről feljegyzést küldtem Dr. szétosztani a muníciót. hogy a lőszert nem osztották ki előre. vagy ha mégis. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. ezt a vádat utóbb visszavonta. ám azt mindig is élvezik. G. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. és további egy órába telt. igaz. Cassandra142 bejelentette. -(100)- . Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. 144 A vita Orwelltől indult. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. Mindenki azt jósolja. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Tom Jonesnak. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni.Mirrorban jelentek meg . miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy három hónap se telik bele. káros hatással volt a brit közvéleményre. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. A késlekedés fő oka az volt. Azt hiszem.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. és visszatér az újságíráshoz. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. a az krókuszok. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. ha két szocialista esik egymásnak. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. aligha vettek volna tudomást róla.

lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. a szövetségesek közül . remélem. a katonák mocskolódnak. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. [Akárhogy is.Tokióval. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az üvöltés. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. aki úgy véli.. 1.ha jól tudom . az indiaiak sem örülnek neki. akik nem harcolnak.] Akad persze. „(. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. hogy nem mi. hogy a hadipropaganda. az háborúban újságírók így van. Azt hiszem. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai.) Minden harcolnak. már csak a közvélemény nyomására is.nem eszi” ajánlatától. „eszi . amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.] 1942. IV. s megkért. Rossz jel ugyan. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. az igaz -(101)- . s úgy látom.eggyel sem.

[Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Azt hiszem. Cartaphilus. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 1999. ha a németek megtámadnák. Arra biztatta az indiaiakat. itt vagyok a BBC-ben. az esetben. 145 Hódolat Katalóniának. Ford. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Jó jelnek veszi mindenki. messze elkerülik a lövészárkokat. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. majd üdvözlő táviratot. és sikertelenül vezette a britek ellen. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy sokan szentként tisztelik. Ha majd eljön egy újabb háború. 3. Mármár vigasztaló a gondolat. harcias britellenes indiai nacionalista.: Betlen János és Tóth László.] Lehetetlen megállapítani. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945).hazafiak pedig. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. amikor kiderült. minthogy hiába remélte. augusztus 19-én. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. hogy e sorokat leírtam. egyébként semmi ok a bizakodásra. -(102)- . 94-96. o.] Nem tudom. nem egészen öt évvel azután. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Ellenfelei úgy tartják. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik.”145 S lám. Gandhi készakarva keveri a bajt. hogy a hír nem igaz. 1942. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. s annyi igaz is. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy mi a tét ebben a játszmában. IV. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá.

hogy azt higgye. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.-nak. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. 148 Krishna Menon (1897-1974). India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Még mindig azzal áltatják magukat. indiai államférfi. író. Egyszerűen elképesztő.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. újságíró. hogy nem számít a függetlenségre. [Már csak mennyiben az a kérdés. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Legnagyobb ámulatomra. nemigen tudja azt elképzelni. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Megjegyeztem. -(103)- . Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. igehirdető és propagandista. ügyvéd. folyvást arról lármáznak. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. mire A. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. ahogy ma azt az angolokkal teszi. aki ez idő szerint Angliában élt. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. így szólt: . George. s elég balga ahhoz. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. kiváltképp a kommunisták között. Mondtam is A. a fájdalommentes mártíromsághoz. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. s hogy voltaképp nem is akarja. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. mindezzel Anand is egyetértett.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. Útban visszafelé több gép megsérült. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. mikor ez ellen E. az író nővére. Eileen Blair. no meg azért is. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy „persze. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. tiltakozott. egy indiainak ezt kell mondania. ha mindkét fél megerősíti. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Most már csakugyan azt kell hinnem. Ekként még az sem okvetlen igaz. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. felszínes Amerika-ellenességre is. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintha mi sem volna természetesebb.] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy 1940 táján. Persze. [E. s igen meglepődött. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mondja. -(107)- . Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte.áll a nálunk dívó. tényleg készül valami. mintsem hadászati jelentőségű volt. mire Pritt közölte velük. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Tokiót bombázzák. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. hogy mindenki hazudik. Fyvel meséli. hisz 153 1942. 1942. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mert ha megengednék maguknak. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. 19. A hatás inkább lélektani. IV.

hiszen e tranzakciót korábban leállították. Mégis meglep. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hogy a hála politikai fogalom.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Ugyanakkor. hogy különbékét kössenek. ahol internálták őket.] Ami pedig a második feltevést illeti. Csak kevesen érik fel ésszel. lásd Amerikát. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy ekkora bakot lőjenek. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. akkor ez valami új fejlemény. másrészt. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. [Ha ez így van. 1942.aligha kockáztatnák meg. mely javíthatna helyzetünkön . Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. sokan úgy beszélnek. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. IV. 25. amiért derekasan küzdöttünk. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. az a két józan és gyakorlatias lépés. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. valamint Spanyolország megszállása -. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. akkor nincs többé indok. -(108)- . ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt.

A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. felségterületen tartózkodik. Németországban viszont. 2. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. kormány bejelentette. hogy támogassák. Bósz Japán területen van. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy ha az oroszok átengedték.Amit tudni lehet: 1. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A (német) Szabad azonosították a hangját. 5. teljesen alaptalan. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. A vichyi közlemény. -(109)- . hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Az olasz rádió bemondta. mire ez a nagy felhajtás. majd onnan dekódolva sugározták. Afganisztánon át. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. mintha Berlinben volna. hogy úgy tüntessék fel. Indiában. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ám azért ez sem lehetetlen. ahol 1943. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. 6. február 8-ig tartózkodott. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mint bármely más irányba. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. az máris sokat elárulna arról. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. de elhárították. megsúgták-e ezt nekünk is. 7. 4. mindenesetre arra vall. hogy a vichyi körök is úgy vélik.

ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. 27. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. mint rendesen. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. IV. mikor az mégsem indul meg. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. valószínű. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. melyek mostanában hülyébbek. hogy azután gúnyolódhassanak. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 1942. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. avagy bátorítás az oroszoknak. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . [Semmi hír.

és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. Mindenki becstelen.” Az ember azt hinné. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. A legmegdöbbentőbb mégis az. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. csillagászati árak fejében. [A legtöbb balos. vagy az írását olvasom. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. akár egy csapot -. és csak a saját érdekeit nézi. s a szellemi tisztesség. ha olyanokkal állunk szóba. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. még akkor sem.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. akiknek határozott véleményük van. pusztán a politikai célszerűség alapján. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. Ez leginkább akkor tűnik fel. Ha szót váltok valakivel. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. mi több. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Fuldoklunk a mocsokban. váltig az a benyomásom. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. hol elzárva. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Mindenki folyvást ítélkezik. akikkel nem értünk egyet. ha pedig ez mégsem történik meg. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Bátran lehet hazudozni. de az igazat megvallva. és mitse törődik azokkal. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Cukrot már alig lehet kapni. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. mindenki egyforma.hol megnyitva. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hogy becsapták. ha tényleg senki nem veszi be őket. Ugyanígy -(111)- . ahogy a részvétet adagolják . egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. kiváltképp azok. a hallgató is könnyen ráébred. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne.

viselkedtek azok. -(112)- .még így is elegen. elég gyengécske műsor volt. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hanem arra. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Cripps beszédét leszámítva. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mindegyre az jutott eszembe. hogy telt ház van. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hogy megtöltsék az üléstermet. de megszámolva a képviselőket kiderült. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hogy ez valaha mind plüss volt.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. 29. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. IV.esküdni mernék. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. akik 1941.] Avagy tényleg nem akad senki. Tegnap elmentem az alsóházba. miközben a képviselők felsorakoznak. Most a felsőházban gyűlnek össze. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy csak mintegy 250-en voltak . A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 1942. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. alighanem nagyon is sokan vannak. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. szitkozódnak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. csak épp nem hallani a hangjukat.

hogy részben tényleg így történt. Amennyire megítélhetem. még az is lehet. mikor néhány hete megjött az utasítás . mi készül”.] Mihelyt kiderült. hogy 1941. nyomban megírtam. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát.1942. 157 Az a hír járta. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. egyikük igazi keménykalapot viselt. 1643-ban -(113)- . [Sok a találgatás. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. V. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mint a szíriaiakat157. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. A dolognak végül is az lett az eredménye. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mint egy újabb imperialista hódításról. 6. Annál inkább elkedvetlenedtem. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Szingapúr veszélyben forog.alighanem a külügyminisztériumból -.

Frank Owenre159 tippelnek. -(114)- . Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. kinek higgyen. olyan elképesztően nagy számokkal. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. elérik céljaikat. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. de nem hinném. író. újságíró. rádiós személyiség. hogy úgy látják.000 ember. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. arra következtetek.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. egy rombolót. 74 repülőgépet és 543 embert. W. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy ő lett volna. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Mindenesetre abból. V. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. Szerintem ez kacsa. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 1648-ban csatában esett el. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 159 Frank Owen (1905-1979).-a között zajlott. 160 Frederic Warburg. egy romboló. hogy az ember nem tudja. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.] 1942. 8. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.

vagy akár az igényesebb újságíráshoz. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. „sötét alaknak” -(115)indul a német . hogy az emberek pártfogójukra vártak. már azt is tudják. hogy Bósz német területen van. 15. hogy ő volt. Wintringham ugyan tagadja. A falakon régi metszetek. 1942. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. és „reszkettek az előszobában”. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy találkozzék vele. Kérdésemre. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. mint gondoltam volna. ám én fenntartom. V. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. csak az tudja igazán. hogy pár héten belül bevetik a gázokat.] 1942. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. a japán kormány úgy döntött. V. századi életrajzokban olvashatunk arról. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy ő írta volna e cikket. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. ez volt az első alkalom.1942. V. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. mint a „minden követ megmozgat”. 11. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. s mégis. az „előszobai reszketés”. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy mi a véleménye Bószról. 30. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. mi több. akit igen jól ismert. Bár az orra kissé túl borvirágos.] Cripps biztos benne. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. aki közel jut a politikához. 18. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Felteszem. hogy mennyire igaz ma is.

hogy Bósz csakis magával szimpatizál. V. Cripps vitatta ezt. V. 1942. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. akár orosz. 22. úgy ez váratlan ajándék. Jól jönne most egy hét szabadság. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. vagy sötéten borúlátó. ami még csak ezután fog felpuffadni. május 26-án írták alá. amit mond. akár német forrásból származnak is. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. összevetve egymással őket. hogy Londonban van.162 A hír persze Warburgtól származik. 1942. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. és kizárólag a saját karriere érdekli. hasznos lehet számára. Bár így lenne. csak az orosz fronton. amiről úgy véli. mivel sehol nem történik semmi. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Képtelenség! 1942. Állítólag Molotov nemcsak. és folyvást valami küszöbönálló. -(116)- .nevezte. Nyilván az jönne ki belőle. világrengető eseményben hisz. V. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. aki felváltva túlzón optimista. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. hogy miről is írjak. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Megjegyzésemre. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Cripps csupán annyit mondott. Molotov állítólag Londonban van. Bármit megtenne. 19. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 21. Ha igaz.

30. tegyenek arról. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hétfő. akár egy -(117)- .” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy mindez önökre nem vonatkozik. . amivel nap mint nap elárasztanak. V. 27. gondoskodni fogok arról. 1942. de a legfontosabb tanulság mégis az. de kérem. hogy ma senki sem teheti meg. ami nem más. hogy tényleges dolgával foglakozna. 1942. V. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. erősen sárgás bőrű. akinek olyan az arca. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Ezt lehozták a lapokban. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. még a rádióban is beolvasták. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. mint a rábízott legénység kiképzése. se pedig beosztottaikra. mi több.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom.végeztek. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. idősebb japán férfit. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.

tudatosan venne részt ilyesmiben. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. jobboldali újságíró. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. az Astor család. Természetesen oroszellenesek. Warburg. Épp csak azt nem tudni. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. vagy inkább. s az Observer átalakítása is része e manővernek. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. ebből következik Churchill-(118)- . Azt mondja. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. rendkívül intelligens a maga módján.165 163 J. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. annak oroszbarátsága miatt. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Alighanem a követség munkatársa. valós alapja van a dolognak. aki ellenezte. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy a rendőr azért kíséri-e. Garvin. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. minden. Az egész képtelen manővernek tűnik. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. s most csupán azzal van elfoglalva. Állítólag csak azért. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. s egyben összegyűjteni. főleg Lady Astor. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Úgy véli. ami számára értékes. mintha ő lenne a csali. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. elvész. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. és úgy véli. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mára elfeledte az egészet. L. forradalmi értelmet is adni. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük.béketűrően szenvedő majomé. a lap tulajdonosával.

sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. A háború sötét Poklába vont. Volt egy időszak. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. gyönge lányt. s a lélek jajgat és sikolt. mely újabban „a királynál is királypártibb”.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Már fáj minden tagunk. amikor csakugyan arra készültek. Azt is hozzátette. már ami a szovjet szövetséget illeti. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. gyötört. hanem a szakszervezet hetilapját. Ezzel egyetértek. szerinte még az sem kizárt. a kedves. Megzaklatott. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. a Labour’s Northern Voice-ot is. hogy sült halat vett. a kéz. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. a francia haditengerészet főparancsnoka. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. ellenességük is. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Darlan167 admirális érdemeit. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. 166 Desmond Hawkins. „ha tudna járni”. -(119)- . mivel azt hittem. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. 167 Francois Darlan tengernagy. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. szabadúszó újságíró. És fogtad őt. a láb. A szív. mint ismert antifasisztát.

teljesen békés. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. tolják a babakocsit. ki szép. 1942. ember. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. aki A kedvesed. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Csak itt-ott látni egyet. lebzselnek a parkokban. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Az újságok még a nevét sem említik. őt. ocsmány zűrzavar Királya . hogy tárgyaljon a szerződésről. Mert azt kívánta durva háborúd. Eisenhower 1942. Nincs rohanás. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. magad Kezével jobban vérzed. benzint még feketén is nehéz szerezni.) Állítólag itt járt. VI. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. szennyezed. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.nézd.169 1942. (. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. szelíd ma is. Ó. VI. tennen magad Csak őt imádtad.. nézegetik a galagonyabokrokat. oldja.A rózsaarcút. azt. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. hazád. ím a sárba húztad őt. Feltűnően kevés az autó is. Úgy látszik. Ne tiltakozz. Különben furcsa. kinek haját A szél bogozza.. hogy milyen normális minden. 6. Nagy a forróság. Még mindig Molotovról szól a fáma. Ennyi. ember. majd hazatért. 4. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . alig látni egyenruhát. Hogy meg ne illethesse más.

a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket.Berlinbe. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Kingsley Martin171. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. A BBC megbízhatatlannak tartotta. és így tovább . amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Úgy tűnik. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. az is csak Észak-Afrikában. Akárhogy is. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. 171 Kingsley Martin. november 8-án nyílt. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. 7. most egyszerre visszariadt tőle. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. biztosra veszem. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől.mindezt épp ő mondja. hogy már döntés született az invázióról.Hová utazol? . miután egy éve maga is azt követeli. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. akik a vonaton találkoznak: .lehetőségéről. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. Azt mondja. VI. Hazugságok hálójában élünk. újabb front csupán 1942. hogy nyissák meg. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. és többnyire az a verzió az igaz. aki a háború kezdete óta mindent megtett. 1942. baloldali újságíró. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. -(121)- .

én azt hiszem majd. mintha nem értené a megjegyzésem. és láthatóan mindenre odafigyelt. például azt. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. hitvány gazember.174 172 1942. Jack Common: író. A szokásos hiábavaló szócséplés. a másik kommunista. Orwell barátja. 173 William Empson: költő. akinek nem értettem a nevét. s még csak egy pohár italt sem kaptunk.Hazug alak. Mikor azt mondtam erre. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. micsoda lényegi különbség. valójában Lipcsébe tartasz. kritikus. hogy vannak befolyásos emberek. Norman Cameron. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Jack Common. Norman Cameron: költő. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. David Owen. hogy kém. Azt mondta. Rajtam kívül ott volt még Empson. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. úgy tűnt. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. David Owen: Cripps titkára. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. azt hiszed. akiről utóbb kiderült. mintha nem is érzékelné. június 2-án. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. akik úgy képzelik. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. -(122)- . Úgy tűnt. ha Berlint mondasz. miközben te. Guy Burgess: a BBC producere. a háború októberre véget ér. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. ha egyszer a háborút megnyertük. mivel a németek addigra kifulladnak. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk.

1942. s az a legfontosabb. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. és képtelen belátni.] Láttam. akit nem ismertem. hogy egy ponton túl. akár a verebek. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. leülnek a portánál. de az az érzésem. szintén egyetértett Cripps-szel. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. 10. Népes rajokban egyszerre érkeznek. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót.[David Owen. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. VI. a hatalom vagy a hízelkedés. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 1942. hogy ki-ki megkapja partvisát. szükségképp beszűkül a látóköre. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel.000 lakosából alig maradt -(123)- . és a férfi. 1942. mint egy pondró perspektívája. inkább talán a felelősségtudat. s 2. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. majd június 4-én belehalt sebeibe. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. [A német adó bejelentette. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Cripps tartását valami belülről kikezdte. 11. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. és eközben oly élénken csivitelnek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. Nem a pénz. mindenki azt szeretné. Himmler helyettese. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. VI. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). várva. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Emellett.

valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. ahogyan a BBC közreadta. úgy. A helység összes épületét lerombolták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. s a nevét megváltoztatták. Ezáltal bebizonyosodott. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. A falut földig lerombolták. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. -(124)- . a nőket koncentrációs táborba küldték. a férfi lakosságot agyonlőtték. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. miként az is.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a község nevét eltörölték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés.] néhány túlélő. minden férfit agyonlőttek . JÚNIUS 6. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. Megőriztem a jelentés egy példányát.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942.

s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. akik nincsenek közvetlenül érintve. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra.Valójában nem lep meg e gaztett. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Talán nem telik bele sok idő. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. török atrocitások. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s a lemezek mind fennmaradnak. hogy mások. japán atrocitások Kínában176]. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. amerikai atrocitások Nicaraguában. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. Ezt a BBC 1942. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. bolsevik atrocitások. mi több. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. -(125)- . február 26-án közvetítette. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. brit atrocitások Indiában. Sokkal inkább az izgat. még az sem. sőt rögzítették gramofonon is. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra.

a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. (A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen. hanem ostoba lépés is volt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. -(126)- . Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920-21-ben. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt.

a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. arra juthatunk. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. ejtőernyővel dobták le őket. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. VI. író. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hordozható adóvevőjük volt. baloldali újságíró.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1937től a Tribune főszerkesztője. 06. hogy Molotov itt van Londonban. januári indulástól. hogy a németek még csak nem is sejtették. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. azt nem hagyják szó nélkül. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 12. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Híven tükrözik szocialista nézeteit. 1942. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 13. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Nyilvánvaló. -(127)- . A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges.

: „Most. ami mozgalmunk éltető eszménye. azzal a vereséget választjuk. hisz régóta elkezdődött már. június 21.” 1942. november 3. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Még egy 1931.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. mint bátran előretörni. egész létét ennek köszönheti. A munkásmozgalom döntés előtt áll. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. azok keresik ezt. a mi vitáink és kétségeink táplálják.és edenjeink sem tehetik meg. Szocializmust akarunk. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. február 24.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. Haladni ma nem más. március 15.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Történelmi válaszúthoz érkezett. nem hagyhatom el a főhadiszállást. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Ha tétlenek maradunk. amely leteríti az ellenséget.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. november 10. 1942. vagy egy 1935. Nem akarunk társadalmi konfliktust. A mi gyengénk az ő erősségük. 1941.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. itt van köztünk nap mint nap. Olyan egységet. február 28.” 1942. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. amely épp attól nyeri valódi erejét.

15.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .Tribune.tömegekkel találja szembe magát. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Persze éppoly kétséges az is. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Az persze még majd ezután derül ki.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . VI. 1942. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. és Moszkva is széles körben terjeszti. amely arra szólítja a nemzetet.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. inkább harci riadó. s ugyancsak kétséges . A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. június 6. vajon tisztában vannak-e azzal. hogy a britek. alatta az író megjegyzéseivel. hogy a haditerv kivihetőe. Akárhogyan is. mekkora fába vágták a fejszét azzal. azon egyszerű okból. mint a mi vezetőink bennünk. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.” 1942. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.

ami egy cseppet sem érdekel. hanem az az állandó kudarcélmény. Nálunk a BBC-nél . 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. ha ezen információ 1942.tartalmazza a napló. -(130)- .és ez nyilván így van a többi osztályon is . Aki viszont nem így cselekszik. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. folytassa csak. 21. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. majd lepöckölik. hogy a téma „nem időszerű”. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. június 11-i keltezéssel. Végül. akárcsak valami apró gazemberséget is. csehül.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. és arra kérnek. „túl korai” stb.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. megfelelő jutalomban részesül. melyek becsúsztak. Aki az utasításnak eleget tesz. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. feltéve. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. hozzátéve. mondván. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. Majd azzal állnak elő. [Elhangzott Prágában. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. Később ismét azt mondják: persze. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. 19. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.00 órakor. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.] 1942. azt családjával együtt főbelövik”. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. s a féltékeny. kezdetben még biztatják. VI. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik.

egy módosítás. A szervezeti rendet. hogy voltaképp miért is vagyunk. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy valójában már senki se tudja. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. nem építettek bunkereket . ami fenekestül fölforgatta a terveket. hogy jön egy új parancs. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. a Polgárőrséggel is. hogy úgyse hallgatja meg senki. mert amit elkészített. és máig sem sikerült tisztázni. Bármibe kezd is az ember. Hogy csak egyetlen példát említsek. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Európát kivéve. mindig jött egy új parancs.és nincs mögötte semmi elgondolás. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. az túl értelmes lett. és így -(131)- . Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mert ha valami már félig kész volt. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy (két évvel azután. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. nyomban ránk nehezedik a tudat. majd még egy. nem dolgoztak ki stratégiát.mindezt azért nem. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Minden mással ugyanez a helyzet. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. mert a tervek folyvást változtak. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. szinte biztosra veheti. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze.] Csak most derült ki. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.

-(132)- . A madarakat. 1942. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. VI. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Callow End. 1942. Már csak abban lehet bizakodni. hanem egy másik. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. mint Lord Haw-Haw. meg vannak elégedve velük. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Ez már csak azért is különös. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Úgy tűnik. kétszer annyi szavazatot szerezve. 1942. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. június 21-én vettek be Rommel csapatai. VII. Persze biztató. 24. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Semmi sem halad a maga rendes útján. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. VI.tovább a végtelenségig. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 182 Tobruk elestéről van szó. 1. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. 26. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. melyet 8 hónapos ostrom után. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. kelet-londoni kiejtésű alak követte. mint a konzervatív jelölt. majd őt egy másik. hogy ez többé-kevésbé odaát. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. és a Worcesterből 181 William Joyce. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. a németeknél is így van. Ez most nem Joyce181 volt. Megütközve hallottam. teljes a fejetlenség.

meddig folytatható még ez a cirkusz. -(133)- .] 1942. 183 Leslie Hore-Belisha.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. VII. Churchill már nem vette be a kormányába. 3. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 1940-45 között független parlamenti képviselő. mi lesz. Régi trükk ez . A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. hogy az a tény. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. hogy most újra kezdik. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Minden étkezéshez van tejszín. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. A kormány helyzetét megkönnyíti. szárnyast. szinte magában is elég. hisz senki sincs. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Nem tudom. melyet csak megnyerni lehet. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. aki Churchill helyébe léphetne. majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. de már biztosan nem tart sokáig. mint Hore-Belishát183. 1937-40 között hadügyminiszter.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Churchill beszédében második frontra. láthatóan a rosszindulat vezeti. hogy bírálóit. Isten tudja. libát és pulykát lehet itt látni. Időnként furcsa dolgokat is látni.

s a gazdákat külön kérték. fehér pólós férfiakat. mikor még tartott a „blitz” London ellen. -(134)- .Érdekes. VII. akik pár óra alatt kigazolták Mr. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. 1942. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Mindig is Churchill ellenfele volt. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Phillips185 karalábéföldjét. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Például már egy ideje azt mondogatják. VII. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. vajon a felesége is vele volt-e. 10. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Holott ez itt komlótermő vidék volna. stb. Az is szembetűnő. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. és Gloucester csupán a bábja lenne. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Nem tudni. 1942. 4. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. A legkézenfekvőbb magyarázat. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. persze csak az alkalmas minőségűt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő.

s még az sem kizárt. de nem sok hasznát látjuk. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. ugye. Mint kiderült. megcsinálják. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].hallatszott mindenünnen.Tudja. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Persze. A lányok mind elszökdöstek a faluból. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. amihez nincs. hogy nem boldogulnánk nélkülük. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. azt hagyják. -(135)- . máskor tengerészeket. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. mindig örülünk nekik. s az azt követő iszogatást a kocsmában.. Bárhol indul ez a szélhámos. voltaképp nem egyéb. Ám az. aki a Reveille szerkesztője. Néha tartalékosokat küldenek.inkább egy radarkutató központ. csupán azért. hogy tényleg pénzelik. ahol egyben kiképzés is folyt. mert nincs mozi. [Ezek a fiúk meg. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. mint államilag szervezett sztrájktörés. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Nyilván hálásak neki. s hogy milyen áldásos. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. egy önkéntes szervezethez tartoznak.] Mr. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Phillips így magyarázta: . Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. hogy jelöltesse magát. Hipwell ellenében. tudják. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt.

Ha fogytán a sör. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. másnap hárommal.” Szóval. próbálom beosztani valahogy. csak a helyiek tudják a járást. amint a belső helyiségben iszogatnak. cimbora. 22. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. ugye. Mert úgy tartom.Én aztán nem hagyom.kocsmák. -(136)- . Mondom: „Idehallgassál. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. mintha egyik nap felhajtasz néggyel.] 1942. a hátsó ajtón át. szorosan együttműködve Gandhival. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. a régi Delhi egy jellemző darabja. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. gondoltam. ha mindennap kapsz egy korsóval. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ha valaki kinn dógozik a fődeken. később elnöke. hogy az ebédet lenyomasd vele. annak kell ám a sör. VII. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Sokszor. [Ha némelyik zárva is tart. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. ha bezárok pár napra. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. „Sajnálom. fiúk. pláne a mai hitvány koszt mellett. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).

mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.s egy jóízűt káromkodik hozzá. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . pusztán az öncélú. A minap beülök egy tongába. mit ordibálnak a rikkancsok. s amit csinálok.” [„Igen mulatságos az is. épp az Mondanom sem kell.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. mert a háború eleve az. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . és tovább ordít: . hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Azzal megint elfordul. Amikor kérdőre vonom a fiút. Ma támogatja a brit kormányt.Ez annyit tesz. nem vagy te Sarkar! Csak előre.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha érdekel. és hallom. teszek-veszek értelmetlenül. Különben is: kit érdekel.Képtelenség eligazodni rajta. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. és hallgatja. mint Hitler! . Egy másik rikkancs. VII. Még mesélek majd. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja.”] 1942. Holott csupa hiábavaló dolog köt le.Hékás. ha az ember lemegy a bazárba. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. azt mondja: . Úgy látszik. A legtöbb műsor. amit elkészítünk és a -(137)- . ha nincs túl nagy hőség. Amint látom. holnap ellenkezőjét. Szörnyű ez a frusztrált állapot. 23. ezzel küszködik mindenki. baromságokon piszmogva. ne hőkölj. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Újabban ritkán írok e naplóba. nem is csak azért értelmetlen.

hogy nem. mintha dolgoznának. azt hiszem. ha hallgatná is valaki.De honnan kommunisták? tudhatnánk. de később inába szállt a bátorsága.BBC-ben leadunk. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. és fontoskodva úgy tesznek. kérte az alkirályt. Erről jut eszembe egy történet. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. tényleg elengedték). hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Ehhez jönnek még a többiek. akik ennyit se csinálnak. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. miután Indiába érkezett. -(138)- . hogy kevesebb kenyér fogyjon. Gondolom. Viszont Hsziao Csiennek. a kínai diáknak. Ki tudja. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. utóvégre Kínában köt ki. és biztosra vettem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. amit még David Owen189 mesélt. hogy bármi visszhangja lenne. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. elszáll az űrbe anélkül. főként a minisztériumokban. igen tetszett. S ez így van minden hivatalban. nagyon magasröptű lett. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. talán Kínát kellene megcéloznunk. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. még nem vettem bele a naplóba. Cripps. csak ülnek a kis kuckójukban. és azt kérdezte: . 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. s azt hiszem.

VII. az egyik máltai bemondóval beszéltem. ugyanakkor nem gonosz. mintha jelezni akarná.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Megvonta a vállát. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. és nagyon rossz a helyzet odahaza. mint egy gesztikulál) -. VII. . nem ért célba. Nem volt ez más. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. 27. De azért a is ki tudom venni belőle. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Sultanával. Hála Mussolininek. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Mondja. amely élelmiszerrel volt megrakna. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta.Ma reggel is olyan. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az egyiptomi. de a másik. és milyen durva volt az arcuk. az angol. mely hadianyagot szállított. Meséli. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. 1942.és hogy az feléljük. melyet nemrég Máltába indítottak. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Az arcuk durva és mogorva volt. 27. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Mind frissek és fiatalok. Érdekes. 1942. Tudod. hogy a két hajóraj közül. ugyan megérkezett. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. -(139)- .izé.kérdeztem. ami egészen . [Azt gyanítja. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. mint a kicsattanó fizikai egészség. hogy is mondjam (közben mint egy szita. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. a cenzor szót kivág belőle.

a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. augusztus 12-én Moszkvában. 28. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. amelyeket elolvastam. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. mint én. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 191 Sir W. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. ami. Alighanem csak találgatnak. amely a második front ellen foglalt állást. Ha mégis kiderülne. Brownrigg altábornagy (18861946). kivéve a News-Chronicle-t. 1942. igen nyomasztja. és úgy kalkuláltak. VII.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.[A német adók arról számoltak be. aki . Kémeim jelentették. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). mindenesetre azok. azt makacsul tagadják.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hiszen itt még csak szó sem esett róla.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Gondolom. hogy igaz. hogy tartsák a szájukat. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. 1940-ben visszavonult. hogy Vorosilov190 Londonban van. látszott rajta. -(140)- .A kormány utasította őket. de ez nem túl valószínű. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Douglas S.

Úgy látom. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Helybenhagyta. megváltozott a véleményed az oroszokról most.Meglásd. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. amikor Oroszország még erősnek tűnt. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Emlékszem. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. -(141)- . a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . hogy benne vannak a pácban mondtam. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. vagyis 1933 és 1941 között. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. mihelyt szorult helyzetbe került. de már jó tempóban haladunk efelé. Visszatekintve látom. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. rakétaágyúkkal szerelték fel. A rakéták nem voltak túl pontosak. egy év múlva. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. politikailag és katonailag egyaránt.

eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Ardaschirt. Mindenesetre. szerint Churchill Moszkvában194 van. -(142)- . hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . VIII. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. éppen D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. VIII. majd Teheránon keresztül utazott tovább. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. azt is meséli. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. ha terveznék is a megnyitását. 1. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. D. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Szemernyi bűntudatom sincs. Azt is hozzátette. mint bármely más. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. D. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy elhitesse az ellenkezőjét.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek.1942. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. 1942. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy vegyen neki még egy jércét. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. hogy nem lesz semmiféle második front. A. Ha a számok igazak. A. 3. megerősítette ezt.ellenkezőleg: úgy érzem. [És könnyen lehet. A. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Mondja azt is. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. K. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.

Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. hanem elrejtőznek. Persze. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. A. hogy helyreállítsa a rendet. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. razziát tartott a Kongresszus központjában. nem bocsátkoznak harcba. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több.] D. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. hogy Churchill Moszkvában van. már azt is tudja. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. nyilván azért. 4. 1942. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. erről nyilvánosan még nem beszélhet. mit fog utána csinálni. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. de zárt körben már szó volt róla. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. [Ahogy már lenni szokott. 5. a University of London filozófiaprofesszora. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. -(143)- . 196 John Macmurray (1891-1976). VIII. 1942. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. Bár hallottam olyat is. már ami Cripps politikai terveit illeti. VIII. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. de végül 1942. A kormányban általános a megdöbbenés. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Nyilván parancsuk van rá.deszantosok.

hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Nemzeti hősként tisztelték. a szokásos stílusban. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. ahogy jelentették. mint annak idején Kitchenerét197.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. Azt mondja. s az 1. . 1942. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy Churchill nincs is Moszkvában. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha csak annyit akarna mondani.hangulatot keltett Amerikában. és talán Oroszországban és Kínában is. -(144)- . Mindenki egyetért velem. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.] Az egy Warburgot kivéve. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy megmagyarázza az oroszoknak. 7. ha belegondolunk.Miért menne Churchill Moszkvába. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. valamennyien tisztában vagyunk azzal. lehetetlen. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. miért. [Persze az is lehet. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. VIII. miként vonultak vissza az oroszok.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. de az az érzésem. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. amiket állítólag a japánokkal forralt. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. Nem tudom. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ez valahogy összefügghet azzal. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.

ahogy korábban hittem. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Amery200 rémes beszédet mondott. elég halk. indiai iszlám nacionalista vezető. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. A legviccesebb az egészben. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. több haláleset volt. 1942. VIII. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. nem ráz. hogy ezt az összes brit rádió átvette. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették.sajnos csak kevés sikerrel. VIII. hogy kézzel húztam fel a závárzatot.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 10. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. 1942. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. és aránylag pontos. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Nehru. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . s csak annyit kellett tennem. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. és kap egy másikat. Nem rúg. Ha valami komoly baja van. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. és számos letartóztatás. konzervatív képviselő. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Azad199 és még sokan mások börtönben. az ember egyszerűen eldobja. melyet azért kényszerültek gyártani.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. mindössze 18]. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 200 Leo Amery. hogy ezt megtegye. Az ára nem 50 shilling. 9.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Gandhi. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Lelki szemeimmel látom. Mondanom sem kell. azzal nagyot lépnénk előre. az indiai is. 2. -(145)- . India nagy részében zavargások vannak.

VIII. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre.keseredve. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. 1942. [Ma délután. amikor ilyesmit hall vagy olvas. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. „Tudjuk. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. és kezd a helyzet olybá tűnni. -(146)- . hosszú távú hatásuk igen káros lehet..] Furcsa. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. nem is történt annyi halálasét.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. mint egy katonai vereség. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. aki India felosztását követelte. és azon töri a fejét. [Még 201 Bokhari. hogy az ifjúság: bolondság. szigorúan bizalmasan.. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. mindenki együtt érez velük. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.. A zavargások jelentéktelenek. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. stb. urai vagyunk a helyzetnek. 12.

hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mivel épp börtönben ül. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. Isten óvjon attól. amit nagyon nem szeretnék. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. kénytelen leszek egy másik. hogy tényleg el is kezdem. és mint mindig. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. -(147)- . hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. ugyanolyan feltételekkel. Horrabin beszélt ma a rádióban. 18. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. és mint ilyen. VIII. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. de egyáltalán nem biztos. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét.. majd ezeket írja: „. akiknek már többször is írtam. ezúttal is úgy konferáltuk be. mint korábban. éspedig. nem szalonképes.újjáépítést. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. már amennyire azt innen tudni lehet. 14. és a nagy brit cégek újra megalakulnának.. Még az is lehet. Ha nem javul a helyzet. orosz születésű belga. 1942. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt.ott tartok. VIII.] 1942. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.

Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.000 elesett vagy fogságba került. a légierő 70 gépet veszített. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és 34 hajó elsüllyedt.” 1942. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 19. az egész akció teljes kudarc. A németek 297 halottat. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. ezek közül 2. A támadásban több mint 6. Ez most vagy az invázió első lépése. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.000 ember vett részt a támadásban.” Mindez érthetően: „Félek.000. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. 22. mindent megteszek. VIII. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. zömmel kanadai katona vett részt. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. -(148)- . A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. hogy Angliába meneküljek. és úgy véli.fogni [talán emlékszel. és legalább 2. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). amit egyébként a mieink nem terveztek. VIII. bár nehéz elhinni. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. 1942. vagy csak az első lépés főpróbája. legalábbis rövid távon.000-ren estek fogságba. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Minden ötödik meghalt. még a háború előtt]. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. A rádió figyelmeztette a franciákat. a támadás még az este is folyt.

mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. de úgy tűnik. Azok az újságfotók. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. és úgy lőtték a partot. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. többségük ki sem jutott a partra. A többiek nem jutottak messzire. és roppant betonfedezékek takarták őket. szándékosan megtévesztők voltak. -(149)- . A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Mihelyt megkezdődött a támadás. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A védelem igen erős volt. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. csatasorba fejlődtek. Mindenki azt feltételezi. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. hogy nem szivároghatott ki információ. Churchill későbbi könyvében fenntartja. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Amikor minden hajó odaért. hogy takarékoskodjanak erőikkel. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Alig 20-30 tank ért partot. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. 205 Gyanították. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. s mind ott is maradt. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. Egy hajót elsüllyesztettek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot.

A német rádió feltételezi. háborús idegbántalmak. [Szeptember 7én jelenik meg újra. a szüleit ismerve. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. VIII. hogy S. Bósz helyett. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. VIII.] 1942. fejfájás. hogy Nehrut. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben.] Nem tehetek róla. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 1942. de nekem mégis az az érzésem. 28. 27.Phenacetin. Az itteni indiaiak között az a hír járja. sosem tudhatni. 1942. VIII. [Persze. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . még így is komoly teljesítmény. 25. ugyanazon a napon. Ismét engedélyezték a Daily Workert. C. valójában miért is mondta ezt. B. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. -(150)- .David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Bósz Penangban van. Íme.

hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. reuma és kedélybetegség ellen. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. nem tudom miért. hol segge elhever. IX. csak az a bökkenő. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. 206 Hardy darabjában. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. -(151)- . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.mindenki alig állta meg. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. idegzsába. s ezért a mi kis bábunkra.állítólag most szökött meg. hogy ez a szervezet már megszűnt). és ezért lehetetlen bármilyen. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .stb. álmatlanság.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . 1942. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. Más szóval. hogy Szíria francia mandátum. Míg áldja azt. de a milánói katedrálisban. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Szíriában komoly lehet a baj. Orwell 1942. És ajkán ott az elfojtott röhej. 7. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.fogfájás. hogy . hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. stb. a szírekkel nem kötnek szerződést. nem Rómában.. így aztán még az is lehet.

India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. -(152)- . Hiába. 9. mint a harsány követelést.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. Churchill beszédeiből úgy tűnik. [Csupán egyetlen nő. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. az ember könnyen becsapja magát. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. láthatóan kommunista. 1942. havonta egy könyvet adtak ki. IX. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Lásd Münchent 1938-ban. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. körülbelül 50 csoport alakult. és csak a papírt pazarolják. 15. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést.Többnyire arra hivatkoztak. emelt szót a Daily Worker védelmében. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. 1942. A klubnak kisebb csoportjai voltak. IX.

hogy a hagyományos. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. és ők követték el a legtöbb atrocitást. kemény módszerekkel rendet csináljanak. nincs értelme az egésznek. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ám egyúttal szeretné. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy Anglia kezdte! ).] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. nem ér el semmi hatást. s úgy láttam. Úgy véli. költő. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte.a régi vágású katonáknak. mi az igazság. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. 1942. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. 21.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Az is rémes. -(153)- . hogy kiderítse. és nem gyengíti meg Németországot. IX. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. később a gránátosoknál szolgált. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. író. Etonban tanult. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). és sosem veszi a fáradságot. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. tudván. ha felhagynánk a bombázással is. Meglepően defetistának tűnt. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek.

főként a karmester. 28. -(154)- . és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. úgy gyártották le a fegyvereket. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. hanem milliméterben adták meg. március 24-i naplóbejegyzést.jegyeztem meg epésen. kutyák kergetőznek a gyepen. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. vagy olasz használatra készült német gyártmány. szellő se rebben. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. könnyű pára. Új. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Mire Sitwell: . s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Az ima 209 Lásd az 1942. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 22. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . A zenekar nagyszerű volt. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt.ami maga a júdáscsók. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. IX. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Azt hiszem. IX. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele.

mint azt itt bárki is képzelheti. elszabadul a pokol. Ha a japánok megtámadják Indiát. de aligha változik bármi. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. a pap végszavára: „a mi Urunk. s azok mindenkor kiválóak voltak. és mindenki készen áll. amivel másoknak is segített. Ez persze nem érintette hivatástudatát. egyetemi tanár. később a BBC munkatársa lett. Szerinte híreken és Laurence Brander. hogy leírni is alig bírom. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. író. Mindig is hálás voltam neki. mivel senki sem hallgatja őket.”] 1942. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. aki most tért haza féléves indiai útjáról. mivel a kormány eltökélte. Jézus Krisztus nevében. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Hosszan beszéltem Branderrel is. Hamar ráérzett. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Sejtelmem sincs. X. hogy ki lesz az. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Műsorain sokat dolgozott. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. sokat beszélgettünk a problémákról.” -(155)- . 5. Helyzetképe annyira lesújtó. hogy nem adja be a derekát. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy elviseljék. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. a karmesterpálca a magasba lendül.

és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy a háborús kormány csak porhintés. Nehéz hindi tolmácsot találni. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. azzal. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. vagy legalábbis az volt. X. 11. amiért korábban bebörtönözték. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában.376 hadifoglyát. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. azt állítván. Miss Chitale.] 1942. Ezt mondom én is már régóta. 15. Ma. és politikailag megbízható volt. odajött hozzám. 10. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Az egyik rejtélyes testület. A. -(156)- . igen értelmes. Egy darabka India van most itt Angliában. Mi az ördög lesz ebből? 1942. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. 1942. Pár hét múlva az egyik munkatársam. aki az India Házban dolgozott. hogy Kothari kommunista. Kothari kissé kövérkés. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. [D. és részt vett a diákmozgalomban. és bizalmasan elmondta. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. mint ahány britet a németek. jött hát a parancs. éppen fordítva. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. X. X. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta.

Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 1942. 211 Az El Alamein ellen 1942. 15. Ezúttal október 20-áról beszélnek. 17. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hiszen az is keddi napra esik. 1942. de jóval később. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. de még így is volt némi antiszemita éle. 1944. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Ahol csak indiaiak feltűnnek. -(157)- . Annyi mindenesetre biztos. Újabb találgatások a második frontról. X. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. de írni már nem tud úgy. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Nem volt túl bántó . így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. a gázsin pedig szépen megosztoznak. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. s ezért Kothari a titkos famulusa.egy zsidó mesélte. XI. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet.is Kothari írja. június 6-án. ami elég valószínűtlen. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Jatha ugyan jól olvas hindiül. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. november 11-re elfoglalta Egyiptomot.

vajon ez esetben mi a legfőbb. hiúság. meggyőző eredetiséggel. Kérdés. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja.Légitámadás . George Orwell magyarul csak most. arra nem túl nehéz a válasz.. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. de az egész világ jövendő sorsára. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. aligha más. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.. Hogy miért. önismereti gyakorlat. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Nos.alulnézetből.. A második világháború könyvtárnyi napló. önigazolás. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. mint egy nem várt vészhelyzet. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. nem túl gyakori konstelláció. Mi tagadás. hazai olvasók számára. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . május végén. Amerika még nem szállt harcba.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. az élményidézés hitele. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. máig élő hagyománynak. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. izgalmas meglepetés. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. * E nagy múltú. kitapintható ok.

S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Harminchét éves. hogy nincs más választás. sok mindent megélt..) Friss házasember. vélnénk. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. Ismert és számos kortársa által becsült író. aki már nagy fél tucat könyvet publikált..alulnézetből. („Még mindig semmi hír.akár egyedül is. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.. a „tények megszállottja”.. regényterveit feladva.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. Légitámadás . s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. a végsőkig. hogy meddig bírja. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át.. csupa keserű csalódás éri mégis.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . gyilkos csapásaival. verejtéket. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. mely azóta szállóigévé vált.őt. hogy behívják. hónapokban. már képzelni se lehet. „Nem ígérhetek mást. csak vért. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. kipróbált férfi. -(159)- . kiváltképp az első hetekben. „Lesújtóbb” kilátást. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte..” . a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. Érezni szinte minden során. sőt éveken át. Vérbeli dokumentátor. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . a kortársak közül még senki se tudta. állástalanul.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Azt. Majd szétveti a tettvágy – s lám. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. küszködést és könnyet.” stb. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.

hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. képmutatás. kérdés. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. „Ha valamit makacsul tagadnak. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Ami a hadihelyzetet illeti. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.) Így például kezdettől tisztán látja. Churchill. keserves próbatételét. Mussolinit . a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. amint azt Orwell is rendre kiemeli. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Csupa bizonytalanság: gyanú. jobb híján a hadipropaganda. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Halifax. hogy a brit hadvezetés. abban egész biztos van valami” stb.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . A napló első felében . Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. Oswald Mosley. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. (V. és háború utáni ellentmondásos következményeit.ö. menekülés. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. (Háborúban persze minden híreket követő. a defetista toryk. megszállás. Orwell láthatóan erre törekszik. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. meglepő. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.

azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . mikor e napló véget ér. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. mint ahogy abban sem téved. november közepén. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. és jól látja azt is.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. sőt fasisztabarát elemek. Balítéletektől. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. olyanok.kezeli.” * 1942. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. defetista. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Olaszországban. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. az ellenálló mozgalmak.jócskán kerültek ingadozó. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. ideologikus önámítás volt csupán. mint Churchill vagy de Gaulle . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy mindez vágyfantázia. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Csupán a háború vége felé látja be .legalábbis a háború első két évében . hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Spanyolország. illúzióktól persze ő sem mentes. Észak-Afrika. mi több.

Ciano. Schellenberg. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Hull. Gandhi. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Eden. Faludy és Márai. Rauschning. Chamberlain. Djilas. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Paulus. Evelyn Waugh. és nemcsak friss hírekhez. kiadók és politikusok népes táborával. fegyverek diktálta világára. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Guderian. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Patton.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Victor Gollancztól. Hemingway. Zsukov stb. Pownell.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Goebbels. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Virginia Wolf. Rokoszovszkij. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Emiatt van. ismeretségi körét. Lássuk tehát. Sztálin.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Koestler. Halifax. főként egy háborús szükséghelyzetben. Politikai pártnak nem tagja . mint Thomas Mann. tisztes jövedelme van. Montgomery. Churchill. Ironside. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Rommel. Horthy. Beneš. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. újságírók. Byrnes. Herbert Readtől és másoktól. Cyrill Conollytól.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata.sokkal inkább mindaz. Eisenhower. Malinovszkij. de Gaulle. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Dönitz. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Hoare.).

a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Nincsenek esztétikai skrupulusai. hogy tyúkólat fabrikáljon. Coventry és Lidice. ha hallgatná is valaki.ha tetszik: elegyes .” Színielőadás. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).” ) Kint és benn.ez a napló.jól jellemzi. folyvást figyelne.míg pár sorral odébb arról.akár egy „virtuális óvóhelyre” .csalódnia kell. és mi magunk is tudjuk. India és Palesztina sorsa. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . írógép.benzin.. cukor. s a főnökeivel. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Az öldöklő káosz kellős közepén. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. és nem baj. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. ha -(163)- . mint a Komintern megszűnése. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. . mert nincs mivel etetni őket. vagy éppen felkeresni falusi házát. kifülelt kocsmai párbeszéd. hol a hiánycikkeket . cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.lajstromozza hosszan. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot.az általános pusztulás elől. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .. keresne a helyét. whisky. mint a bombázások. hogy miközben parlamenti vitákra. Hol arról tudósít.és naplóírói nézőpontját! . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. karóra stb. Sűrűn váltogatott pozícióját . csak még rosszabb lenne. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.

japán és francia hadijelentések. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.. s a háború végére az író feleségét.így nagyon is meglehet. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Eileent is elvesztette . Ugyanilyen érdekes. Persze máig se tudni. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Anthony Powell. hogy Orwelléknek. Kenneth Clark és mások.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.mindez kuszán keveredik.s hogy milyen kicsik a nagyok. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.ha némileg más műfajokban is . a háború kellős közepén. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. ideje.. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. Mindez megannyi apró. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. újságkivágások. röplapok. e gazdag élmény.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.) Mindenesetre . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. viccek. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. versek. az egymással feleselő német és brit. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. avagy az író netán még folytatta azt. (Köztudott. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). alkalma azonban már nem jutott rá. otthonukból kibombázva. töredékesen. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . megsemmisültek.

tényés gondolatgazdag beszámolók. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.

S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. Londonban JANN S. (Idézetes könyv. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful