George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Vol. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. Ed.(George Orwell: The Complete Works. (A szerkesztő) -(4)- . London. by Peter Davison. 1998.

hogy képesek lesznek kitartani. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. már csupán arra van esély. Ma először történt meg.. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. RÉSZ 1940. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. a másik fele pedig arról tudósít. ha tehetnék. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .I. A franciák. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. V. alighanem súlyos veszteségek árán. 1940. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. hogy a mieink átvágják magukat délre. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. augusztus 28. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. Mindez nyilván a papírhiány jele. kapituláljanak. így aztán csak találgatni lehet. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. kivárva amíg az magától kifullad. mi is történik valójában. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.-1941. május 28.F.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. meg hogy királyuk velük maradt. hogy a belgák hősiesen helytállnak.E.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni.. saját híradásaik szerint. (.

ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.fog felmorzsolódni. író. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Churchill bejelentette. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. Mint eddig is. Ha mi nem kérjük. V. mi történt aznap. rajtunk kívül senkit sem izgat. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. hogy a 9 órai hírek előtt .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. -(6)- . 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. és úgy tűnt. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. magát. ha rádiót akartak hallgatni. 1940. Tegnap este lementünk E. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.nyilván a keserű pirulát megédesítendő .-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. az író első felesége. diplomata.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

hogy már kezdem elhinni.) Annyi helyről hallottam. hogy bár 1940-ben játszódik.. nem gondolom-e. Károly szobránál a Trafalgar téren. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Ez persze részben amiatt is van így. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. így I. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy ezrek esnek el naponta. VI. hogy nincs elég puskánk.1940. 31. 1940. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt.. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. a szemenszedett hazudozás helyett. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. 8. szinte bizonyos. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Eget ostromló baromság. amit az újságokban is olvasni. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést... könnyen belátható: micsoda -(10)- . Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. (. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. mint a reggeliek. Egyetlen érdekessége. Az esti lapok ugyanazt írják. Meglepő. V. inkább csak elhallgatják a tényeket. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. és váltig nyugtalanít az érzés.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. ez éppen tízzel több. hogy az egészről alig tudunk valamit. azt hiszem. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. (. a Csendes kocsmát.

talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. nem holmi látnoki képesség. hanem egyszerűen az a tény. (.. miféle háborúk. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Annak nyitja pedig. miféle forradalmak jönnek. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. óta sejtem . ma még nem tudható. mégis amikor bekövetkeztek. -(11)- . Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. egyáltalán nem leptek meg. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Én minden esetre már 1931. Cripps zárta ki őt a pártból.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. óta! -. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. mint az úgynevezett „szakértők”. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Már 1934-től számítottam rá. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. miféle világban élünk. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.. ami történt. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. sem a népfrontosok színlelt aggálya. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. És lám most mégis. akkor igen. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hisz mindig is éreztem. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. hogy ha nem is éppen az. hogy valami katasztrófa készül. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.Spender azt állítja: ő 1929.

és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. VI. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. (. VI. többé nem érdekel majd a politikai aréna. visszavonulásunk valódi oka inkább az. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. és készültem is írni róla a naplóban. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. bár a sajtó még nem közölte. Így volt ez a spanyol háború idején is. Úgy tűnik. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. hogy félrevezessem az orvost.1940. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Kész gyötrelem. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. 1940. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. tudom. E. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. -(12)- .-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy képtelen vagyok rá. az pedig kiváltképp dühít. 10. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Most is úgy érzem magam. mint 1936-ban. Az egész világ széthullóban van. csak elég ügyes legyek.. ám most olyannyira letörtem. mint ahogy a lapok írták. Most vettem a hírt. 12. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. amit korábban Párizsban. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hisz azok után. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból.. Azt hiszem. s különben se sok hasznunk lenne belőle. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket.

) Bármi viszolyogtató is. Úgy tűnik. VI.V. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy szükség lehet rájuk. 1940. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Gyanítom.. mármint azt a fajtát. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. az éppoly szentségtörés. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy valójában svájci. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. mivel az angolokat. 13. Akkortájt úgy éreztem. (. tudatván.„britesítették”. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. mintha egy templomban levizelném az oltárt. 1922-ben. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Tegnap az L.D. maga a jelenség igen érdekes.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. Mussolini álnok. -(13)- . a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy ez valami bűncselekmény volt. felkészülve az eshetőségre. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Orwell 1940. amelyről feltehető.. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. június 12-én lépett a szervezetbe.. hogy a klub tagja vagyok. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. (.

és röpítik levegőbe az egészet. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. -(14)- . mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a mohó 17 Kelet-londoni. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. a bambán réveteg arcoktól. a rikító színektől. mint vártuk. egy nappal korábban. akik majd támaszpontként használják. A részvétel amúgy igen alacsony volt. ismert egykori pacifista. Már csaknem bizonyos. igaz. Ez negatív rekordnak számít. 14. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. 1940. A németek elérték Párizst. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). amin egy csizma lép a horogkeresztre. hogy átengedik az olaszoknak. és egyáltalán. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. VI. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Miért nem aknázzák alá. hogy kormányunk végre tanul is valamit. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. azzal a nyilvánvaló szándékkal. „Taposd szét!” hirdette a felirat.

Erre egy ráncos képű emberke. miután 1934-ben találkozott vele. Csak a nyár végéig húzzuk ki. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy Unity Mitford21. A ma reggeli lapokból világos. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. de az ügylet végül meghiúsult. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). mint a civilizált élet fonákja. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. máris 30 fontot vesztettem. és értékálló árut vásárol rajta. Az jutott eszembe. 15. Redesdale második lordjának negyedik leánya. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz.igyekezettől. amit valaki tehet. Ha így van. akkor majd meglátjuk.20 említette. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Elképesztő. most gyereket vár. Holott a legésszerűbb. utánajárt. Nemrég E. -(15)- . hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Orwell írásainak lelkes híve. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. 16.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogyan vehetne részletre varrógépet. így rikoltott: . W. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. és kiderült. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). kinek a nevére nem emlékszem.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. utazó és mecénás. VI. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. VI. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.

A franciák letették a fegyvert. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. Egy biztos. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. úgy nem marad más.holott maga is gyáros. én nem fogok elmenekülni. mindenki erről beszél. hogy nem tudták megvédeni Párizst. pedig ha valahol. sőt már abból is. akár egy koncentrációs táborban is. ha a németek tényleg megszállják Angliát.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. szakaszom egy zsidó tagjával. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. 17. Ha pedig még Amerikát is megszállnák.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. ő legalábbis ebben reménykedik . felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel.. V. VI. fegyverrel a kézben. szerint ez forradalomhoz vezetne. s én azt mondtam neki. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Már-már képtelenség végiggondolni. hogy megállítsák a német tankokat. 1940. Tegnap beszélgettünk M. (. mint harcban meghalni. amiről viszont még semmi hír. -(16)- . Ha a flottát nem éri kár. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.. hát ott lett volna esélyük rá. az L. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. D. hogy Amerika hadba lépett. M. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik.-mel22. egy darabig még azután is. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. de okvetlen harcban. és elég jól mehet neki. Új-Zélandból vagy Kanadából. mihez is kezdjünk. sem elég munkáskéz nem lesz. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.

ami látható tetszést aratott az utasok körében. 20. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. aki most is. hogy megjelenjen. mivel G. írógéphez ülök. hogy valaha is képes leszek rá. Újabban. -(17)- . mint haszonnal jár. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. hogy az több veszéllyel. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. 1940.. legalább kétszer másoltam le. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. baloldali politikus.23. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. mondván. kivéve a gyerekes anyákat. újságíró. első világháborús érmekkel a mellén. a könyveimet pedig háromszor. és sose hittem. amit korábban írtam. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. ekkoriban a New Statesman munkatársa. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. csak már nem érdekel annyira . nyilván olyan barbárságokat követnének el. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat.a lényeg. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Mindent. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hazafias szónoklatot tartott. VI.hallani mindenütt. ha kritikát írok. hogy megtudjam. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. mit tartanak a védelmi készültségünkről. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Az esetben. C.Hál’istennek.

azt felelte. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. A helyzet szerintem annyiban más. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. hogy mentse az irháját. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett.). hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. szerint Churchill. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. brit munkáspárti képviselő.. szintén munkáspárti képviselő. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. És lám. hogy az teljes képtelenség. Chamberlain és társai védelmére kelt. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. ám azt mégse hinném. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. megkérdeztem Bevant és Strausst . 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Strauss. mire közölték. akik éppen az Alsóházból jöttek. 25 Aneurin Bevan. -(18)- . Brit Gyalogdandár 1940. ahol. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. mint mi. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. (. Kérdésemre C. R. G. könnyen lehet. a Tribune társigazgatója. Biztosra veszem. melyben elődjének. Én viszont még jól emlékszem. Persze. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. május 10-én mondott le.) C. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte.. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. öttagú kabinetben. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mindenki eliszkolt. függetlenség Indiának stb.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. hogy erre nem túl sok esélyt lát. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Ugyanezen megfontolásból C.

úgy vélem. de az is lehet.D.V. ami igencsak aggasztó jelenség. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ugyanez áll az L. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . azokat viszont eddig még nem közölték. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. R. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy Cyrill Conollyról. C. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. baloldali újságíró.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. mondván. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.) Ami engem illet. és sosem tudni. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. Ámbár.27 meséli. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.. (. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. vajon mennyi az igazság benne. bár az egész a modernizációtól függ. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy a magunkfajtát kiirtsa. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. egy percig se habozik majd.-re is.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. akkor lesz modernizáció . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Ha a vészhelyzet rákényszerít. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. H. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. -(19)- . Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.. hogy vezetőink sorában árulók vannak. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.Mindinkább terjed a gyanakvás.

Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. 1940.. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. -(20)- .rendőrség az a testület.) Azt hiszem. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. mihelyt győzelmét biztosra veheti. 1945 nyarán ez meg is valósult. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. 22. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. ami olyannyira elterjedt nézet. most mind pánikszerűen arra jutottunk. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. és váltig azon tanakodnak. mondja. és nem lennék meglepve. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. amely nyomban átállna Hitlerhez. VI. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Nem tudni. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. igaz-e. ami aligha lesz az enyém. Tizennégyen haltak meg. mindenesetre példázatnak nem rossz. H. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. hogy elkerülje a légitámadást. R. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. valójában nem történik más. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. (.. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Egyelőre nem tudni. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. legfeljebb a francia kormány révén. Compton Mackenzie meséli. hogy visszavonul a Hebridákra. a hír tehát feltehetően igaz. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. és állítólag hét német gépet lőttek le. Pétain és társai a másikon. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Felteszem.

.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. bevenném Gibraltárt. és még azt is igen furcsállták volna. ha átdobnák Francia Marokkóba. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. VI. Avagy micsoda komisz paradoxon az. mint az várható volt. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára..31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. (. kitűzve a köztársasági zászlót. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. ami később antifasiszta jelszóvá lett. 1940. hogy az afféle hajdani erények. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. 24. most mindazok. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. mondjuk negyedmilliós. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . hogy bármi ilyesmi megeshet. Ha a briteknek lenne egy. mint a becsület. úgy tűnik.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. mára mennyire kiürültek. A kommunisták. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk.. a hűség stb.. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót..) Az egészben az a legfurcsább. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. (. visszatértek az antináci álláspontra. a legcélszerűbb taktika az lenne. S lám.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. Sajnos semmi remény rá. könnyen mozgatható haderejük. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .

Bármerre néz is az ember. 1945 után eltiltották a közügyektől. uralkodók. (. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. hogy ő a kisemberek szövetségese. francia politikus. feltételezhető. hogy Churchill nem így látja. A 32 Pierre Laval (1883-1945)... Sokkal inkább a bankárok. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. az egész háború nem volt más.. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. akár stratégiai távlatból. 1934-35-ben miniszterelnök. mint esztelen gyilkolászás. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Ha arról van szó. tábornokok. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy megpaskolja az orcánk. püspökök. a Pétainkormány külügyminisztere. francia politikus. korántsem biztos. egyeznének ki szívesen vele. semhogy fölvegye a harcot.számítanak. Nyilvánvaló. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Z pozícióban van. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. nagyiparosok stb. Y. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy esélytelenül. amiért is előbb-utóbb mennie kell. váltig arra a következtetésre kell jusson. bárkiről.. amíg például X. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Pétainnek. aki a tőkés osztályhoz tartozik. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot.) Hitler nem más. (. -(22)- . és mindaddig. Az egyetlen haszon az egészben. Lavalnak32. hogy félig vagy egészen áruló lesz.

kérdés csak az.. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. akkor minden rendben. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy baloldali kormányunk lesz. Félek. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. amikor késő lesz. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. akik arra tippelnek. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy eltörli a tisztelgést. azt hiszem. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy már csak akkor. (. A ma reggeli News-Chronicle írja. és bizonyos. Kérdés. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Oroszország. ha forradalmi kormányunk lenne. mint bármely korábbi uralkodó osztály. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. Ha Anglia megszállása elmarad. ahol valódi forradalom megy végbe. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Azok viszont.. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy Anglia elkerülje a megszállást. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Ami végül is csak azon múlik. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. tévednek. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. -(23)- . Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb.

hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.és sógornője. mint a revolver. Ámbár lehet. s ott megbíznának valamivel. Gwen O’Shaughnessy. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Elképesztő félreértések születtek. -(24)- ..D. 34 Az író felesége: Eileen . akárcsak a rádióbeszédek. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. és G. noha beteges vagyok és gyermektelen. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget.34 arra biztat. idegen kenyéren élni céltalanul. parancsot kapott. biztosan mennék is. aki a biztos távolból jártatja a száját. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hisz annyi minden van még. Nem mintha vágynék a halálra. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. mint külföldön. hogy mindenképp életben maradjak. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Ha a sors úgy hozza. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. ugyanakkor nem lennék soha . jól jellemzi a brit hadsereget. amiért szívesen élnék. még mindig jobb meghalni. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Azt hiszem.Az L. Ha bármi feladatom lenne. főleg Duff-Cooper üzenetei.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. elmesélte. hogy menjek át Kanadába.. E. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat.V. és részt vehessek a propagandamunkában. akik csak heti 5 fontból élnek.

de ha nem hall fegyverzajt utána. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Például Mrs. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. és szerintem is van abban némi igazság. Ezzel szemben E. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Tegnap egy lap azt írta. szörnyen ostoba helyzet volt. hogy Angliában valami változóban van. Anderson. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. ha meghallja a szirénát. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. első jele az lesz.Annak. 1940. Végül. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. -(25)- . Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. akiknél nem volt. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. hogy téves a riasztás. de nem mentünk le az óvóhelyre. restell lemenni a pincébe. igaz. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Természetes. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. felöltöztünk. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. A. Később alábbhagyott a divatja. makacsul állítja. VI. Később kiderült. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. mindenképpen hatásosnak érez. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. egy lépés az egyenruha felé. Holott ez az. ha valami egyenes beszédet hall. csak álldogált és csevegett. fizetni kell érte. 35 Valószínűleg Mrs. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. mint odaát. amit ha nem is képes egészen felfogni. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 25. már ami Londont illeti.35 is kedveli Churchill beszédeit. A puszta tény. hogy valaki hord-e gázálarcot. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. hogy az ember felkel. Felkeltünk. A házban mindenki így tett.

félkegyelmű veterán végezte. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott..még akár a Francoféléket is. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. Éppen tíz hónapja tart a háború. of Information. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. hányszor elmagyarázták.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Ma délután elmentem a toborzóirodába. és bárki meggyőződhet róla. még ma is megtörténhet ilyesmi. levonultak a pincékbe. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak..több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. a követelmények nem lehetnek túl magasak. minden ötödik ember magával hordja. (.ahogy szaporodtak a rossz hírek. holott ki tudja. a németek nem használnak harci gázt. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. 1940. Talán nem ártana. s lám. aki írni is alig tudott . Akárhogy is. bár néha még most is megnézik. ha valaki megmutatná az M. 27. mi a teendő légitámadás esetén. Tekintve. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. és ma úgy nézem. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. Persze. VI. a gázálarcdivat is újraéledt. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. -(26)Tájékoztatásügyi .O.

valójában mi történt. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. híján van a legelemibb hazafiságnak is.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .) A ma reggeli lapok cáfolják. M.. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. Már csak az a kérdés. mindaddig.. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. De hát az oroszok 38 R.) L. amióta a háború kitört.M. ez idáig csak egyszer tévedett. ami mostanra valószínűtlenné vált. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Azt mondja. Megjegyzem. 39 Sir Samuel Hoare.. később pénzügy-. úgy véli. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. M. A.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. amikor úgy vélte. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. 40 L. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Butler (1902-1984). (. a télen még nem történik semmi. Myers regényíró. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (.tehát biztos. -(27)- . H. majd külügyminiszter.40. L. (.. aki ismeri ezeket az embereket. külügyminiszter-helyettes. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Inkább az a kérdés. A németek érdeke szerinte az lenne. egykori brit nagykövet Madridban. hányan lehetnek a tudatos árulók. Orwell barátja. miszerint csak azért foglalták el Tangert. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. hogy tényleg ezt teszi.. semhogy sok szót érdemelne.) L.

mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. semmi hatása az eseményekre. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. 42 Independent Labour Party . mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Amúgy Pétain és társai. Ha Hitler elfoglalná Angliát. Nagy kérdés. mint mi Münchenben. amikor az I. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Jó példája lesz ez annak.P.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. holott elég csak egy pillantás a térképre. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. ha sikerül nekik.. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.Független Munkáspárt. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. vigaszképpen azzal áltatják magukat. (. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. -(28)- . hogy szövetséget kössön. éppúgy átejtik majd Oroszországot. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. jó ideje mást se tesz.maguk sem gondolhatták. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. Ezek a mozgalmárok. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.L. Érdekes.

. méghozzá C besorolással.. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. az a néhány megjegyzés. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. VI. hogy a sajtó -(29)- .ellentétben a heves közfelháborodással. elutasítottak. némi szépségfolt ezen. de különben kutyabajuk sincs.még csak egy múlik rajtuk. Nem hiszem. (. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. inkább jóváhagyó. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. ha tényleg arról lenne szó. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. és az. (. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. ámbár csak némi burkolt fenntartással. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. amit sikerült elcsípnem. Mindenképp biztató. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. 1940.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Az még csak megbocsátható volna. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. VI. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. 28. mint bíráló volt . ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.) Igaz..) Ijesztő. és továbbra is őrzi függetlenségét. 29. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. az ennek épp az ellenkezőjét látja. azt ugyanis nem deklarálta. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. 1940.

hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Főként kiszolgált katonák voltak. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. ami elvben tizenkét.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Tegnap C. hisz maguk is a csokoládé. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és eltekintve attól.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. 1940. vajon próbálkoztak-e már azzal. C. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.-t és engem felvidított a gyászhír. nem is olyan hitvány kompánia..-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Az emberek azért így is lelkesedtek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. hogy abbéi még bármi lehet. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.D. -(30)- .V.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. 30. hogy végre a puskák is megérkeztek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Így aztán mindazon lapok. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. C.-vel és M. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. hogy 43 Orwell. Kíváncsi vagyok. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Ma délután az L. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. VI. amit valaha is hallottam. és nagy éljenzés fogadta a hírt. (. mindjárt elmondta..

vagyis a lap közel egyharmada. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb .-ék is rosszallották a dolgot. aztán E. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. 1. majd kidobták a gépből. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. VII. a szöveget apró betűvel szedik. Később. holott ők már-már radikális békepártiak. -(31)- . amin végül is kievickélt. és nem mozdult. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Még M. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Ott hagytuk egy félórára. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. igaz. Az újságok már csak hat oldalból . Az ilyesmi persze semmiségnek számít. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. E. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. 1940. hogy már azon is örülni tudunk. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. szintén örült.három lapból állnak.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. (.

Franco közeli munkatársa. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. régimódi német vezérkari tiszt. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 49 Buenaventura Durutti. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 1940. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 3. -(32)- . a spanyol anarchisták vezetője. hogy a kormány tehetetlen. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Mind többen vélik úgy. bár nő a félelem is. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). VII. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. látván. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról.F. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. ha valami ismert személy hal meg.50 közlemény.A.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).

a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. a News-Chronicle -(33)- . hogy csupán a francia flotta feléről . és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. mennyire helyénvaló volt e lépés. használhatatlannő tették.1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 7. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában.lehet szó. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 2 cirkálót. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. A francia Richelieu csatahajót. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. a napló írása idején liberális publicista. VII. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. avagy ha mégis. 2 csatahajót. Oranban és Mersel-Kébirben. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 1940. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Arról persze egy sort sem írnak. 8 rombolót. elég egyértelműen sugallja. Az a tény. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. VII. 10. 52 1940. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. nem sok meggyőződéssel tették. politikai író. holott nyilvánvaló. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában.

hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. VII. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Még az is lehet. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. meddig ér el a kommunisták keze. -(34)- . Edward néven 1936. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Persze. Sokan vélik úgy. Számomra hihetetlen. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. hogy Angliában akadnak csoportok. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. a Bűnös embereket. semeddig. mint azt korábban én is feltételeztem.. Windsor hercege (1894-1972).békeajánlatot tesz nekünk. Ez után feleségül vette Mrs. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát.) Gollanz új könyvét. 1940. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Nemrég még úgy tűnt. 16. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. az ember sohasem tudhatja. amerikai Mrs. mi több. hogy csak azért hagyják nekik. a rendkívül népszerű walesi herceg. mint a cukrot. VIII. de amikor feleségül akarta venni az elvált. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. 54 Edward. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. úgy veszik. Újabban viszont minden országban más és más. ha csak az nem. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Napok óta nincs semmi hír. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba.. január 20-án lépett trónra. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. (. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Wallis Simpsont. hasonló feltételekkel.

F.) Holott pontosan úgy tesz. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. helyzetünket reménytelennek látja. alighanem Frederick Warburg. és mi semmit se teszünk ellene. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. a sok szájhős mind maga alá rondít. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. így azt. 56 Bizonytalan.küld hadi utánpótlást Burmán át. Mindez előre látható volt már akkor is. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. 22. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és már csak a fegyverletételt várja. Mégis. 1940. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. ami egyértelműen németellenes lépés. bármilyen 55 Bizonytalan. nyilván a németek számára. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. (. ami egy következő kormányt is kötelezhet. a világ pedig már rég nem hiszi. talán nem.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.56 azt mondja. W. VII. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. hogy Anglia felé hajlik. Talán így lesz.. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és ha kudarcot vall. hogy Spanyolország bármit. és elnézzük neki. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. -(35)- . Még most sincs semmi érdemi hír.. A legfőbb esemény. Ez persze nem olyan ígéret.

D. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. ám az. melynek állítólag már 1. Sokan rebesgetik. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.) Sokan már bánják.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.. majd a németeknél. Az utcákat járva rendre azon kapom magam..000 tagja van.-t. Ha tényleg így van. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. felhagyott a toborzással. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. azaz Polgárőrség lesz. 1940.D.V.V. 25. ámbár ez nem is oly hihetetlen. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. -(36)- . Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. rendre visszautasította az ajánlatot. és új neve: Home Guard. csak féltékenységből és intrikából dacol. azzal. hogy összeállna a Tory klikkel.58 is ugyanezt mondja magáról. G. Az olasz sajtó is ezt írja.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. hogy L. Az L. 1940. D. hogy csak tartanak tőle. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.57 Én legalábbis nem hiszem. Persze meglehet.mennyiségben importáljon. VII. (. bár az is lehet. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. 28. VII. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.300. 58 Azonosíthatatlan személy. mivel utálta Chamberlaint .

noha egész életét Angliában élte le.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Az apró emberke. Szélsőséges nacionalista. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. bár senki se tudja. aki utóbb . amely német befolyás alatt áll. brit állampolgárságot sosem szerzett. valójában miért. szélsőjobb. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. 59 William Joyce (1908-1946). 62 Gaston Bergery.csakugyan nácikollaboráns lett. aki szerint Hitler nem igényli. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Amerikában született. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. kinek a nevét folyton elfelejtem. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. hisz jól tudom. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Emberem azt állítja. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. akit később internáltak. Furcsa. kommunista. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. majd fasiszta politikus. 60 Sir Oswald Mosley. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. a Brit Fasiszta Unió vezére. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Így tesz a francia sajtó azon része is. -(37)- . kis baloldali pártokról.

amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy csak a maga hasznát lesi. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. szerinte rendes fickó. vagy hogy karrierista lenne. s azon a feltevésen alapul. Mindig is úgy élt. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. de a pénz nem érdekli. a franciákat viszont eléggé leszólta. nem hinné. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. de az újságok azt sejtetik. Eddig még semmi hír. és különös gyengéje. G. mit miért csinál. hogy ezek az emberek. Úgy véli. Wells jól ismeri Churchillt. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Wells. (Sajnos elég gyatra volt. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna .1940. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. ha elveszítjük. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Úgy látja.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. VIII. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Megkérdeztem. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. 8. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. ami talán arra is fényt vet.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Perim most a legfontosabb. ahogy egy szovjet komisszár. H. és nem igaz. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Hajnali három körül légitámadás volt. tábornok tartott. 23.. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. 1940. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. nem kétlem. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hagyják félbe a munkájukat. s azzal szépen visszaaludtam. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. ez pedig igen veszélyes lehet. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Hosszan beszélt a polgárőrségről. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Megvetően mondta. Azt mondják. amit mielőbb meg is kell tenni. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Azzal kérkedett. átszervezik a légiriadók egész rendjét. amit . de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Ez nem csupán azzal jár. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. VIII. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hacsak nem akarjuk.másokat kapok rajta. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő.nyilván az -(42)- . hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy a légiriadók mindenkor tévesek.

Ettől talán észre térne a jónép. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. Az oktalan pára nem képes eldönteni. és megpendítette azt is. Legfőbb ideje. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. 1940. (. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. -(43)- . a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy ízlik neki vagy sem. egy életre megtanítva arra. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy a trágya nem ennivaló. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat.. Tegnap azon tűnődtem. VIII. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. (Greenwich) Azt hiszem. Ahogy elnézem. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. kivénhedt hadfiak. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. s hogy milyen szánalmas ez az egész. 26. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. mire egy tehén jól oldalba döfi. és azt is: miért. kik miatt. hogy az ország végromlás előtt áll. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. hogy valami nincs rendjén.. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.

azt álmodtam. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. próbálják eltussolni. Talán egytonnás bomba lehetett. 29. Máig emlékszem arra a kettőre. hogy a házak beleremegtek. de olyan pokoli robajjal. ám azért nem annyira rettenetes. 1940. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. amibe a föld is beleremeg. míg ezek jó ha feleakkorák.. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Világos. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. és halálra váltan nyomban felriadtam. Hallottam. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. és mindaddig. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amit Huescánál dobtak le.. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Ma reggel mégis. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. hogy egy bomba robban mellettem. asszonyság..) Elég nagy robbanás volt. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. A -(44)- . Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. s ahogy eddig is. (.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. A bejárati ajtóból néztük. (.először igazán közelről a bombák hangját. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. VIII. E.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.

erős robbanást hallottunk. könnyen álomba ringatja az embert. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. A légiriadók egyre kimerítőbbek.. tábori szalmaágyamon elnyúlva.-vel. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Amerikában is. hogy nyílt mezőn fekszem. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó.. -(45)egy ha . hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. fegyverzajt hallok. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Félálomban.. hogy hidegen hagy. 31. (. lidérces emlékeim. minden fedezék nélkül. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. ha elég távoli. és aknagránátok robbannak köröttem. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. s lám. XI. A monoton fegyverzaj. márpedig az emberek itt is. hogy nem érdemes sokat törődni velük. és máris aludtunk tovább. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. 23. 1940. s nemigen látja.-vel éppen csak megjegyeztük. azzal a megnyugtató tudattal.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. E. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. 1940. a .) Tegnap lefekvéshez készülve.P. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 16. hacsak az ember nem sejti. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. mégis így lett.a nácizmus. s én feküdnék kényelmes. 1940. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. XI. Akkoriban rendre azt álmodtam. Általános a vélemény. H. régóta ezt várják.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.. szerkesztőjével. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. vagy túl közeliek a becsapódások. Sosem gondoltam volna. VIII.

P. H.” Ami. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. kényes. és „becsületszavát” adta nekik. hisz minden a tálaláson múlik. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. ám ekkorra már mind a szűkebb. tartok tőle. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. öt éven át tartó küldetést. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. bárki képes könnyedén elhitetni.” 72 Alfred Duff-Cooper. az összes brit lapot figyelmeztették. hogy . hogy nincs más hátra. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. májusi kormányát tárgyalva Hoare. igaz is lehet. H. -(46)- . Mindaddig. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. úgy tűnik. kijelentését. brit tájékoztatási miniszter. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Európa Kiadó. amikor Franciaország elesett. kulcsfontosságú.. egyébiránt biztosra veszi..P. ha tényleg igaz. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Halifax és Simon védelmére kel. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. szerint.P.. P. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.-t. válasza: „Ugyan már. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. vagy inkább próbáljunk békét kötni. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. 2000. Habár a . A második világháború című művében Churchill 1940. Ld.71 és társai titkon alkura készülődnek.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. még nem cenzúrázzák.

Mindig is azt hittem. jól ismeri Angliát. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta.74-vel. mint azt itt képzelik. egyetlen európai se hitte volna. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. bármi tehetséges politikus Laval. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. 28. Laval 1935-ben azt mondta neki. VI. S. és úgy véli: Anglia nagy előnye. C. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. C.utóbb VIII. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 76 Lásd az 1940. Wallis Simpson. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. korábban diplomata.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. 1940. szerint. Meglepően jókedvű volt. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. XI.. C. aki ekkor már a windsori herceg . Nos.felesége volt. Franciaország eleste után Angliába emigrált.. Edward . 74 Piene Comert. francia újságíró. a France szerkesztőjével ebédeltem. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. hogy államformája királyság. Különben C. és eszébe se jutott panaszkodni. a sajtóosztályt vezette. 75 Mrs. igaz. úgy tűnik. Edward végül is Mrs. angolbarát. Olaszország viszont valódi erő. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Szerinte VIII. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Azt mondja. és élt már nálunk korábban is. Persze itt. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. jóslatai. mégsem váltak be. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Laval kormányzása76 idején C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. melódiája: monoton Tegnap C. Angliában mindenki tudja. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.

hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. (. mindenki amiatt aggódik.) Beszéltem egy férfival. a halottak száma 550.) Azt mondja. 1. amelyben 500 repülőgép vett részt.. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. bár azt nem árulta el. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.000 gyújtóbombát dobtak a városra. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. mint korábban Balbo halálának. Ugyanúgy örülünk neki. víz. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. teljesen tönkrementek. -(48)- . XII.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a sebesülteké ennél jóval több volt.. A német források szerint mintegy 30. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. a tüzérségi tűz elől. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. (.. s legalább negyed részük földig rombolódott. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. 8. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. villany stb. Meséli. és ami még rosszabb. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. november 14-én szenvedett légitámadást. 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. A közüzemek. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. XII. miként sikerült átszöknie.

hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . kezdeti szakaszában. XII. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. 29. I. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. amíg a bombázás alább nem hagy. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Idézet egy újságcikkből bombák. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Az a hír járta. s a csengő sem ép. inkább a félbeszakított alvás. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. rendre azon kapom magam. A bombázás legszörnyűbb. 1940. nappal közrendre felügyel. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza.segítségükre sietnek. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Több mint mulatságos. akár a manna. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Az a múlt heti újsághír. hogy hibbant kis versikéket faragok. nem annyira a bombáktól rettegve. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Az esszében azt írtam.” 1941. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. 2.

de nyilván erre sem kell várni sokáig. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. tényleg örülök.Isten látja lelkemet. 1941 júliusában. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.hogy nincs valami nagy véleményem róla. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. s talán joggal. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. I. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . és minden érintett szíves elnézését kéri.. 1941. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. nem sokkal a franciaországi események után. magasabb béreket. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. olyan időszakban..” 79 Büntetés. hogy ezegyszer tévedtem. bár . német.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 22. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. -(50)- . úgy véli. és Orwell úr aligha sejthette.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. majd 1942-ben beszüntette működését. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. . Így azután én lettem nevetséges. aminek igen örül.

amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. spanyol köztársasági párt. aki amellett. hogy „Chamberlainből elég!”. A helyért ugyan nem fizettek. 1931-66 között Canterbury érseke. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Mindenesetre tény. akik nem képesek átlátni. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. Művei. először tettem ilyesmit életemben. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. A minap. Az utca tele van a plakátjaikkal. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. már az is erősnek tűnik. a POUM82 betiltása után. Barcelonában pedig. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. pedig több mint hat órával azelőtt történt. nyomban megérezte rajtam. hogy „Éljen a POUM!”. de normális helyzetben eszembe se jutna.a következőket írta: „Óhajtom. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. újabb defetista manőver. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. -(51)- . És lám. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . és meggyőződésem. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Igaz. Az ügyeskedés menten beindul. ezrével vannak ilyenek. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy tudja mindenki. hogy „hagymáztam”. teljes szívemből kívánom. Keresztények és a kommunizmus. ahogy megcsókoltam.csak arra való. Szovjet erő. Úgy tűnik. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. E. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. vagy valami hasonló).

J. boltjába betérve megjegyeztem. Erwin Rommel tábornok vezetésével. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. amint két nő arról társalog.2 sor. szeptember 6. I. 1941. január 22-én vették be a brit csapatok. A Daily Worker és a Week85 betiltása . mire Mrs. -(52)- . A német Afrika Korps 1942. s a többinek is hasonlóan felment az ára. 84 A lap 1941. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. Másnap reggel Mrs. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. között volt betiltva. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. J. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik.000 hadifogoly! ) .108 sor. és betiltották a Daily Workert84. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. mivel érezni. hogy „már nem tart soká” stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. január 22.az ébresztőóra. 26. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és megütötte a fülem. június 21-én foglalta vissza. stb. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. és 1942.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

hogy még mindig sokkal rosszabb. Tegnap este G. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. s a hóvirág is most a legszebb.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. 4. 14. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . vagyis csapatokat küldünk Görögországba. III. 1941. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók.küszködött. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). s ilyenkor látja. legalábbis ezen az éjszakán nem. Korábban ugyanis épp azért gondolta. Wallington.. III. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. 3. Bár dúl a háború. Az elmúlt napokban az a hír járta. 1941. G. hogy „valami készül” a Balkánon. még a lapok is pedzegették. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak.. -(56)- . Az altemplom nem egyéb. Én mindenesetre váltig állítom . az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. kevesen értenek egyet velem -. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. hogy visszatérhetnek Londonba. és a többiek mondták is. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül.bár jól tudom. ha elég meleg lesz). néhány téli viola bimbózni kezdett. homályos és rossz szagú. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.

előbb ismernie kellene. arra kérte az angolokat.van. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. attól tartva. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. -(57)- . és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. vagy legalábbis azok jó része. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. egyben meghagyva neki. 95 A szövegből nem derül ki. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. de alighanem inkább a Szueziről van szó. a német támadás már április elején megindult. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. miközben támogatta a királyság intézményét. Túl veszélyesnek tűnik. Elképzelni is szörnyű. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. hogy küldjenek tíz hadosztályt. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Ahhoz. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). elhárította a segítséget. mi történne. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Mindenki ezen tépelődik. 1935-től görög miniszterelnök. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. hogy milyenek a szállítási eszközök. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. amit az olaszok elvesztettek. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért.

hadisikerekkel. antifasiszta újságíró. Az a baj. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. ha most veszni hagyjuk Görögországot. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. 97 Stefan Haffner. Mint írja. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. ha netán tudjuk. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Én mégis azt tartom. akár egy súlyos vereség kockázatával is. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Másrészt viszont. mint Norvégiában. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. amiért hagyjuk. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. -(58)- . hacsak azzal nem számolunk. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. elképedt azon. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. akivel beszéltem. Ő maga nem volt zsidó. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. csakúgy. Ugyanakkor. Sok német. egész Európa rajtunk röhög. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint az. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. csak a felesége. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. éppúgy. hogy nem tudunk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd.

melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de tetszetős érveket máris hallani.itthon és Amerikában egyaránt. 20. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. ami azután a bombázókra tekeredik. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. éppúgy. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. június 17-én jelentette be. titkos fegyvert is rebesget. minden előzetes propaganda nélkül. de csak egy gépet lőttünk le. Ám a szokásos álszent. úgy hírlik. s a szóbeszéd holmi új. mint az indiai rádzsák körül. aminek használatát a brit légierő 1941. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. végre pompás alkalmunk lesz rá. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Ez hát az európai nézőpont. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . III. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Greenwichre igen sok bomba hullott. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ijesztő lenne.98 1941. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. -(59)- . Kérdés. Ha egyszer az olaszokat kiűztük.

mondjuk. látom. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. A Greenwich templom lángokban állt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. és kevesebb közéleti eseményt említek. Én: „Mi volt az?” E. A németek ugyan engedik. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Fölöttük tombolt a tűz. amikor E. Bárcsak tudhatnánk.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás.. de senki sem mozdult.csapódott be. amit küldünk.. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. Visszalapozva e naplóban. Úgy tűnik. ez akkor sem jó így a franciáknak. szakadt a víz a nyakukba. és társaik tényleg árulók. 99 Valószínűleg Eileen Blair. majd nagy csörrenést hallottam. hogy megtartsák a búzát. Úgy tűnik. És miközben mi mindent megteszünk. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. mint azelőtt. amit persze nem engedhetünk meg.-vel99 telefonáltam.: „Betört az ablak.. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. az író nővére. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. semmi jele annak. hogy . hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. -(60)- . A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. ami megingatná a Pétain-kormányt. avagy csak elképesztően ostobák.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt.

hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. ez pedig az éhínség. kényszerítő intézkedések híján. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. hogy igenis vannak. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. elfogadjuk a háborút is. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. nemigen számít. amit mi tényleg nem ismerünk itt. Ha elfogadjuk az államot.A legrosszabb még hátra van. 23. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Sosem tudom elfojtani az undort magamban.általában olyanok. Még ma sem képesek felfogni. valahányszor azt látom. 1941. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Még szerencse. a légierős kadétok. III. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. a Női Légierős Tartalékosok stb. s ha így teszünk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. akik érzésem szerint nem valódi hívők. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett .sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Miként lehet ezt elfogadtatni. Angliában. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. a gazdagok pedig. hogy gyermekei azért éheznek. Számomra nem volt újdonság. stb. hisz ez idő szerint még az sem világos. éppúgy élnek. mi a célja a háborúnak. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. sokan ezt teszik . akkor biztos. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. mint eleddig. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. akik Churchillért meghalnának.

az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy valójában nem is gondolják végig. és jó útra térhessenek”. Eddig úgy tudtam. 24. hogy imádkozunk érte. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. -(62)- . hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Egy szó sem esik arról. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Holott bizonyos helyzetekben. így aztán helyénvaló. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Azért várjuk el. hogy netán csökkenne a harci elszántság.ami éppoly hatásos lehet. hogy Isten bennünket segítsen.az ezredzászlókat. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. add. III. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Persze az is lehet. és segíts. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. mint a németek. mint egy. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. az ellenségnek is vannak indítékai .amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy megbánják gonosz tetteiket. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. 1941. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. Az egész azon az elemi érzésen alapul. Talán az a félelem diktálja mindezt. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. a keresztény meggyőződés azt tartja. ha az emberek látnák. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. úgymond.

és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. bár Hitler még így is jól járna. és ma jelentették be először hivatalosan. s így szükséges. hogy Görögországban 150. hogy nincs az az erő. nincsenek például fegyvereink. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hogy egy sikertelen megszállás 100. Tehát megoldódott a rejtély. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. ez alighanem így is van. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Tovább tisztázódhat a -(63)- .. IV. és legalább három hétig kitart. Rajzok készülnek majd. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.. Tegnap Belgrádot bombázták. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. 7. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hisz általános a vélekedés. érzékelhető hatása. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. mikor kivonultak Bengáziból. Azt hiszem. hogy valamivel ellensúlyozzák. Ám ennek nincs közvetlen.000 vagy akár 500. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. így valószínű. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. bár ezt már akkor sejthettük. a műszaki leírások alapján. 1941. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. mint akár több ezer légitámadás.csatahajókat. Felteszem.000 ember életébe is kerülhet. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Közben hallani. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.

Etiópiát mindenesetre elvesztették. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. hogy beleszorítják őket a tengerbe. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót.helyzet. -(64)- . (. (. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.) Egyre kevesebb a munka. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. katonai szakíró.. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. most hirtelen rájönnének. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Szinte látom. talán politikailag helyes volt meglépni ezt... Nem tudni. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. )Immár világos. A legjobb esetben talán még szűken vett. A britek-minden veszteség nélkül .) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. Mulatságos lenne. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. ha az ember 2-3 évre előre gondol.. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.elsüllyesztették a Zara. Persze.

Most olvastam épp az M. 1941. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. csak sajnálom. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. pontos. Állítólag Francis Beeding. Például az.I. „hősies” stb. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. de tudván. hogy ejtőernyők. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. s igen nehezemre esett. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. 8. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy nem volt annyi eszük. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. mint „dicső”. elszalasztották az esélyt. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. s ez rendre azt igazolta. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. tényszerű ismertetőt. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. IV. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. . és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. of Information -(65)Tájékoztatási .pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. ez szeptember 7-én volt). a regényíró állította össze. Emlékszem.O. hogy pár napig nem is lehetett kapni).103 bestsellerét. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. Rosszabbat vártam. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel.

Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Rajtunk az ítélet. egyszer csak megszólalt: .Akárcsak Madrid. -(66)- .A kapitalizmusnak vége. Most jön Austerlitz. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.Ez volt Trafalgar. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Aznap éjjel. Kimentünk a tetőre. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Én mindenesetre nem így éreztem. de más fronton még várható. .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. aki az ablakban ült. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. hogy felébresztettek a robbanások. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. még ki is mentem megnézni. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Később. majd így szólt: . az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. miután a németek láthatóan elálltak attól. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. hogy győzelmet arat. Hugh Slater. lángol-e még. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. azt mondtam Fyvelnek: .

hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. -(67)- . IV.gondolom.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. IV. Csak erről beszél mindenki. amikor rosszul áll a szénánk. 11. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. 9. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. amíg lehetett. Ez is igen baljós előjel.persze nem volt egy darab se -. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. 1941. A nagyokosok szerint ahelyett. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. és Görögországba küldtük őket. A tegnapi lapok megírták.106 Ma este igen rossz hír érkezett. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy kivontuk csapatainkat. Hol van már az az idő. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. legalább kettő jut minden századnak. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. s amikor megkérdeztem. 1941. a Balkánról alig esik már szó. hogy egyáltalán kiadták. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. ha a görögöket cserbenhagyva. kapunk-e gépfegyvert. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. A közlemény súlyát az mutatja. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül.

amely még ezeknél is pesszimistább volt. és a Sunday Express. és megszilárdul a helyzet. 13. de mégis. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Ahogy visszalapozok a napló elejére.. IV. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából.se Görögországról. vagy legalább egy részük. Akivel csak beszéltem. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. Nem hinném. mely igen sötét képet fest a jövőről. Semmi hír .1941. Lehet. amely alig különbet. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. IV. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. 1941.. most is zajlanak. csak sokkal lassabban. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Úgy látszik.. de ez más lesz.. azt látom. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . azok a forradalmi változások. -(68)- . hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. hogy a politikai helyzet javulni fog. ami némi reményre jogosít. 12. a köznapi ember számára kevésbé érthető. se Líbiáról. Az egyetlen. francia hajókkal. amelyekre számítottam. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. abbahagyom a naplóírást.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. mind lehetségesnek tartja. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Az a két újság. mint gondoltam. Isten tudja. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. hogy még mindig érvényben van az utasítás. csak éppen nem adhatják tovább.

. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Megrázó hírek. D. mint a középosztálybeliek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. bár ezt Kairóban107 még tagadják.Olvasom a bejegyzést. nem tűntek el. de már sokkal kevesebb van belőlük. hogy létszámuk aránylag csekély. Persze. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. de Tobruk kitartott. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. döbbenten láttam. Azt hiszem. aki jól ismeri Dél-Afrikát. csak éppen a tempóját nem. IV. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. mások azt állítják. amit a reklámokról írtam. Mindjárt feltűnik. s az is erősen hihetőnek látszik. 14. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. A németek az egyiptomi határig nyomultak. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. az utóbbi a valószínűbb. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. arra számítva. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Connolly mondta egyszer. -(69)12-én hamar akció végül . hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Nagyon igaz. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. 1941. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal.

mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. tudja. 1941. IV. hogy beismernék. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mi is történik. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.Jaj. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. drága uram. anélkül. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja.. A másik pultnál meg szól a gramofon. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. ha én nem kérem. hanem azért. és mivel kissé késtem. hogy kivonulnak Kínából . akkor máris megérte. Mindez akkor. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. 15. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. megkérdeztem a tulajdonosnőt. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. nem figyel rá senki. igen nehéz elképzelni.persze csak fokozatosan.úgy tartja. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót.. Ha nem így lenne. . melyben az oroszok megígérik. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Görögországról semmi hír. éppúgy. mit mondtak be korábban.

22. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. ez képtelenség. 17. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Egy másik a St. francia) . és E. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát.bizonygatja mindenki. Az utcát mindenesetre lezárták. A fegyverek egész éjjel lármáztak.70 km távolságra! . többeknek megjegyezve. Igaz. John’s Wood-i temetőt találta el. Persze. 1941. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.. hogy egyszer bekövetkezik.. Ez volt az egyetlen reakció. de azért E.. . hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.is 108 „Mondja csak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Ma reggel. betértem egy kocsmába. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és miután hallottam a hírt. is ugyanezt mondja.” (Parlez vous. IV. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. A szombat éjjeli „blitz” még ide . és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. 1941. Barnsleyben voltam éppen. IV. Senkivel sem beszéltem.. amitől már régóta tartok. Két-három napja újra Wallingtonban. aki rendesen tudott volna aludni. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.vidéket. -(71)- . Az ember már-már úgy érzi. Emlékszem. és a mentők is ott várakoztak. Persze.Én még csak le se hunytam a szemem! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).

mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. amit kell. minden bizonnyal hamarosan várható. Gibraltár megtámadása. Olyan ez. Athéntől kissé északra. is beleértve. Churchill a minap azt mondta.elhallatszott. nem így lesz -. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. rádiójegyzetemet stb. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy sikerül majd. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy 109 Orwell gyanúja. Engem legfőképp az zavar. -(72)- . hogy a németek nem hullanak úgy. mint a kéve..109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. fanina felé. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. Még nem tudni. Amióta itt vagyunk. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Furcsa lenne. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. stb. Ha az újságok híradásai igazak. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb..” Kíváncsi vagyok. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Churchill kezd úgy beszélni. megalapozott volt. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. vajon azt teszik-e. minden még ezután megírandó cikkemet. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek.

hogy mennyire tudják tartani magukat. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . 24.mindez még hasznos is lehet. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 23. Mindössze annyit lehet tudni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. IV.55%. 1941. Különben sejtelmünk sincs. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. -(73)- .ÚjZéland: 13. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hány emberünk van ott. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Az oroszoknak dönteniük kell.1% Új-Zélandból. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.110 Mindaddig. A Daily Express burkoltan arra célozgat. 25. hogy ellenállnak-e a németeknek . 1941.Ausztrália: 13. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.55% . a görögök visszavonulóban vannak. hogy a görög hadsereg. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. IV. Eszerint az elesettek 55. és így tovább. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. milyen hadállásokban. hogy ne álljanak ellen.a hülyébbnél elháríthatnád.1%-a Ausztráliából és 19.8%-a származott az Egyesült Királyságból.

Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 25. hogy nem képes. bár azt hiszem. IV. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. most mindenféle hússal üzletel. 1941. Milyen kár. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni.111 Gondolom. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. ami tényleg magával ragadta az embereket. körülbelül 30. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok.az ára -. 2. C. vagy esetleg a harmadik. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak kutyaeledelnek. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. -(74)- . Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. 1941. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni.. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. Tegnap eljött hozzánk egy ember. mert nem volt mivel etetni őket. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . V. nem akar. de bármelyiket választják is. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. avagy tétlenül elnézik. 28.

ügyvéd. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. politikus.. mint arról korábban tájékoztattak. Mesélte.tisztes ábrázatú. és hét-nyolcezren estek fogságba . valójában 55. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Hátrahagyták összes tankjukat. mindenféle volt közöttük. mint a bútorhuzat. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. mert folyton csak fegyvertokokat szab. 3. hogy kevesebb katonánk volt ott.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. V. ahogy a tűpárnát tartotta. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mint az íj és a nyílvessző”.112 Azt mondják. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. A hajókról nem esett említés. amiben mindent odaígérünk nekik. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. az ausztrál kormány egyik minisztere.000 ember. mivel úgyis megegyeztünk. nyilvánosan kijelentette. az is ugyanúgy készül.000 járművet vesztettünk. Persze az is lehet. gondolom. -(75)- . A veszteség állítólag 3.000 körül. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. miután bejelentették. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. újabban az egész cég erre állt át. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Spender113. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Mint mondja. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. de ez számunkra nem gond. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000-re teszik. Katasztrofális. úgy látszik. 8. majd elnöke lett. felszerelésük jó részét és 12.000 embert. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. aztán egyszer csak halljuk. 1941. s úgy hagyjuk el a porondot..

a kicsik sorban fekszenek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Sosem tudni előre. Itt-ott nagyobb családokat is látni. csak annyi bizonyos.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. 1941. Valahányszor csak elképzelem. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. akár a nyulak. meglepő látvány tárul a szeme elé. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. 6. s menten elgyámoltalanodunk. Érdekes. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mert hiányzik az akarat. folyton az az érzésem. A törökök felajánlották. Ha olyan ügyért harcolunk. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. anya. Békésen alszik mindenki -(76)- . apa.csupán azt jelzik. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. ami nem túl jó jel. amiben igazán hiszünk. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. ha csak a puszta harcról van szó.és azt hiszem. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. mit fognak tenni. nincsenek fenntartásaink. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Iránban mozgósítás van. Főleg a fiatal házasok ilyenek. V. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Előre látható. A tiszta. pusztán azért. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. gyerekek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. hogy balul üt ki. ám biztosan valami rosszat jelez. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között .

1941-ben leváltották.az erős lámpafényben . valami raktárépület lehetett. Az éjjel komoly légitámadás volt. V. amikor találat érte.a kicsik hanyatt fekve. de úgy tűnt. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. 114 Vjacseszlav Molotov. Az elmúlt napok legfontosabb híre . mintha viaszbábuk lennének. Gondolom. Az ablakok épen maradtak. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. s hogy mindenki maradjon a lakásában. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1941. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. -(77)- . s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. égre szökő lángokkal. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy a mi házunkat találták el. Nyilvánvaló. Felkapaszkodva a tetőre. Lefelé menet közölték velünk. de megmaradt alelnöknek. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. Immár bizonyos. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. kiváltképp nagy volt. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. s a szobában sem keletkezett kár. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. hogy az oroszok bejelentették. 11. meredek. ez az első eset. az egyik.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. ez az első diplomáciai lépés. melynek üzenete nem egyéb. A füst csak igen lassan oszlott el. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. hogy mindez német nyomásra történt. netán mindkettő ellen. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. hogy épp benne voltam egy házban. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. kintről valaki kiabált. E. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. felkelt és kinézett az ablakon. tőlünk nyugatra. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. külügyi népbiztos. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is.

hogy tényleg ég a ház. Később kiderült.-ékhez. s láttam. Elmentünk D. Később megjegyeztem E. amint kiabál valaki: . hogy a folyosón nem lehetett látni. s én csak utólag döbbentem rá.Talán azt hiszed. és a bent lévő autók kiégtek. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. és talán nem lesz módunk visszajönni. -(78)- . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. amit a legfontosabbnak tart. Hallottuk. gondolván. Magunkra kaptuk a ruháinkat. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. akik teával kínáltak. Ilyenkor az ember azt viszi magával. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. amit hónapok óta őrizgettünk. milyen sötét lett az arca. csupa korom vagyok én is.Igen. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.nek. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. mire ő visszakérdezett: . hogy menjünk ki.

hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Darlan116 Sztálin. V. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. május 30-án Iránba menekült. Utóbb többször is felmerült. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Az egész ügy merő rejtély. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Franco . Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Churchill nem akart tárgyalni vele. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Hitler közeli barátja. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Csak azt tudom. Spanyolország. bejelentvén hogy Hess megőrült.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Még csak ötletem sincs. iraki nácibarát miniszter. és Rashid Ali 1941. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Egy hónappal később rövid harc. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték.1941. 13. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 1941. Rashid Ali117. remélve. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. továbbá mindazon térségek neveit. Irak. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Szíria. a Führer helyettese. Alfred Hornként mutatkozott be. aki 1941. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki.

Tangert és Szíriát akkor. amikor nem vettük be Dakart. a Kanári-szigeteket. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Churchillnek és társainak az lehet a terve. szégyen!” Úgy látszik. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hadihajók stb. -(80)- . a lakosság fele pedig éhezni fog. talán még Amerika is. Tanger. vannak még emberek. mikor Franciaország a háborúból kilépett. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. mi biztosan el is toljuk. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Persze.tolni. hogy nem fog sikerülni.és fegyverhiány (repülők. hogy ember. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy ez már-már törvényszerű. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy ez történik majd. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy mindent veszni hagyunk. nincs esély arra. ha kiderül. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették.könnyedén be lehetett volna keríteni. Úgy tűnik. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. amikor még megtehettük volna. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. lesz titkosrendőrség. Az ember kezdi azt hinni. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.) miatt Dakar. Ezzel szemben a valóság az. már akkor. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. legalábbis szerinte . akik meg tudnak lepődni azon. Szíria. a Kanári-szigetek. Az egész világ ellenünk van. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták.

és majdnem ugyanannyi görög volt. szervezetlenek voltak. 7. mint Angliában. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). Mindenki Krétára figyel. Valaki megsúgta. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. V. így azt.1941. (Liddell Hart szerint összesen 28.) A csapatok zöme Görögországból menekült át.300 görög. 24. új-zélandi és ausztrál. Úgy tűnik. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Ezt az arcátlan. Lehet. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. ha Kréta csakugyan próba. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 21. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. hogy így van.540 ausztrál. csak végre ismernénk az alap tényeket. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. hét cirkáló. Három csatahajó. Szíriáról. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Ha csak 10-20. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. 1941. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 10. A brit -(81)- .600 brit. légvédelmük szintén gyenge volt. Darlan nyilatkozott. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A német légitámadás május 20-án indult. még úgy is. majd ejtőernyősöket vetettek be. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. 25. V. 1941.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. egy repülőgép-anyahajó. hogy hány ember védi is a szigetet. Irakról semmi hír. 17. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.960 brit. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. V.700 új-zélandi és 6. és milyen a fegyverzetük.

katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy hányról is van szó. és 14 gép védte Szuezt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ebből 2. a mentegetőzés. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni.500 Krétán szolgáló katonából 16. 122 A 42. Kivonulunk Krétáról.olvasni. 13. és csak utána az etiópot. Arra sincs magyarázat. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. 1. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. bár rideg. A brit csapatok Bagdadban vannak . Az. 1941. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.500-at mentettek ki. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. VI. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. V. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.000 görög volt.bár még jobb lenne azt hallani. 31. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. annak tagadása. 1941. -(82)- .

583 embert vesztettek (ebből 8. azt mondják.500 sebesült. S mindez teljesen hiába. Szíriára. Hereward.714 halott és 2. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. 3. hány kereskedelmi hajó. Ma reggel jött a hír. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.376 ausztrál és 2. mint azt a sajtóval tudatták. -(83)- . A híradás nem felelt meg a valóságnak. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.. Hitler eleinte habozott. valamint a Greyhound.000 embert kellett elszállítani. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.996 új-zélandi).000 brit tengerész esett áldozatul.200 brit. Szuezre vagy Máltára csapnak le. A német veszteség: 3. számos légvédelmi ágyú. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Pár nap 123 A Calcutta. A britek arra számítottak. Fiji és Gloucester cirkálókat. A teljes veszteség várhatóan 10. márpedig ennek semmi jele. Most. Ebből nyilvánvaló. abból legalább kiderülne. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. 20. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Miként K. hogy semmi értelme Ciprust védeni. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. VI. tank és repülőgép. Student tábornoknak. 1941.000 ember.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. aminek vagy 2. 124 Szíriába. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. Összességében a szövetségesek 16. 3.

Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték.múlva már nyilván késő lenne. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. úgy tűnik. 14. VI. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. VI. amelyről. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. s eddig még senkivel se futottam össze. úgy lehet. 1941. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. nem fog háborúba keveredni a németekkel. történetesen az Anglia elleni invázióról. A közeljövőben. mint puszta blöff. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. -(84)- . 8. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 125 Stafford Cripps. 1941. hogy talán az egész manőver nem más. ha csak elkerülheti.

ámbár azt hiszem. ez a jutalom.126 1941. 1941. VI. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Íme. VI. 22. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Az jutott eszembe. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. -(85)- . hatalmas közönség előtt.1941. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. 19. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. és ezzel. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Általános a vélekedés. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Nyilvánvaló. s megállítottak három finn hajót is. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Rendkívül izgatott mindenki. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Mindez nyilvánvalóan jelzi. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát.persze csak akkor. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. ha nem is tudják megállítani. hogy ez „jól jön nekünk” . 20.

A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. bár lesz annyi eszük. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. csak úgy. bár igen meggyőzően hangoztatta. úgy találtam. hogy őszintén ajánlja a segítséget. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. ha nem lennének biztosak benne. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. miként hatna. A legrosszabb az az egészben. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Mit gondolnak vajon ezek. Persze akadnak néhányan .” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. akik nem bánnák. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. 1941. ma igen jó beszédet mondott. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. úgy vélem. a légierő és a flotta legénységét. mint a baloldali pártokat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . amíg leszámolnak Angliával. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy gyorsan véghez tudják vinni. VI. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek.ha nem is sokan – a gazdagok között. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Churchill. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. 23. Mindenesetre hiba lenne azt hinni.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. sőt magukat az oroszokat is. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek.

az esetben érdekük. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Persze nyomban hangot váltanak majd.000 font jövedelemből élők. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Azon múlik minden. és ne folyjék ellene belső aknamunka. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Tíz -(87)- . hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. úgy hiszem. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Meglátja. s újra támogatják a nácikat. mi több. Kétségtelen. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hogy ennek maga Sztálin a feje. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mint az első háborúban. s még azt is meg merem kockáztatni. a kommunisták. Orvos (külföldi. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Egykettőre hazavágják a nácikat. éppúgy összerogynak majd. Három éve még az évi 1.

Az esetben. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. VI. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. ereszd meg” -. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. 1941. itt most nem állnak fenn. Nem tudni.még ha lesz is némi „húzd meg. 30. hogy a németek azért kiváló katonák. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. többféle magyarázata is lehet. E szerint bevették Lemberget. Állítólag túlszárnyalták Minszket. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. hogy szamovárt áruljon. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Már egy hét múlt el. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. Hisz azok a politikai viszonyok. -(88)- . (. Mindenki arról élcelődik.. Akárcsak az emigráns fehérek. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.

melyben egyértelművé tette. -(89)- . jóllehet formális szövetség még nem létezik. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Churchill beszédének méltó párja. legalábbis e pillanatban. 1941. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. VII. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. 3. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Sztálin rádióbeszéde nem más. szögesen ellentmond mindannak. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. A felek vállalták. s mint ilyen. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. mint az a tény. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. amelynek nincs angol megfelelője. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Mindenesetre elég sok időbe tellett. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról.

oldalunkra. 1941. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. és azt sem tudni. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Azt aligha hiszem. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. de ha semmivel nem próbálkoznak. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. legalábbis Angliából nem. amíg be nem bizonyosodik. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. 6. Ha most. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Nem tudom. nem indítunk szárazföldi támadást. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Több lap is türelmetlen. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . mire is használnák e tankokat. a belső meggyőződés hajtja. s ettől. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ha a németek helyzete megengedné. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. lám. VII. s arra sem utal semmi. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hiszen őt úgymond a „lélek”. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. ha majd netán ők is átállnak végül. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. melyben mindig is Sztálin lép elsőként.

visszatértekor meglepve konstatálta. Végignéztem a katolikus lapokat. ha a német támadást netán már visszaverték. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. mégis hasonlóan ír. Kíváncsian várom. úgy tűnik. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. egyikük. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Ha ez tényleg mérvadó. ahol kommunisták üléseztek. Az az anekdota járja. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. vajon elérték-e már a Beresinát. és a Truth129 néhány példányát is. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne.számíthatunk rájuk. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy lássam. ám azt nem tudni. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. A frontokról sincsenek megbízható hírek.mindezt két héttel azután. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. -(91)- . ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. megtiltván számukra. A németek már átkeltek a Pruton. jelentése: igazság. most. Az oroszok azt állítják. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy az a „semlegesség”. hogy az belépett a háborúba. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Nyilvánvalóan az az „irány”. nyíltan szimpatizál a nácikkal. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy a németek vesztesége már 700. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot.000 emberre rúg.

s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Az a félforradalmi időszak. VIII. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Ugyanakkor semmi jele. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. de ezek egyre gyengülnek. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. az irániak már menekülnek. de nem hiszem. A keleti front. hogy bármit is terveznének.1941. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. egy új korszak kezdetéhez érve. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható.bár azért összeomlani sem fog. Úgy sejtem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. amely Dunkerque-kel kezdődött. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. 28. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. Már csak egy hónapunk van arra. mára véget ért. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. miként azt terveztem. mint amit elszenvedett. Ezért itt be is zárom e naplót. -(92)- .

ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Kósza találgatásokat hallani minden felől. E percben az is nagy talány. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Azt. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni.II. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Gyakran hallani a megjegyzést. akik képtelenek felfogni. III. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. mint a sír. -(93)- . Így például. de alighanem már elment. 14. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Sokan azt gyanítják. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Akik netán tudják. azok is hallgatnak róla. miután a háború új szakaszába ért. hogy csak azért küldték el. rész 1942.

miként is tudnának akár a németek. mivel nem látom be. akik úgy vélik (például Abrams. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. és csupa haszontalan. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. hogy Beaverbrook távozik. majd közellátási miniszter.a teljes vereség ugyan elmaradt. maradok. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. -(94)- . úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. mint mí az angliai csatában . és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. hogy az esetben.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. [Azt hiszem. de azért még nem dőlt el semmi. bár nem tagja a pártnak). hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. különben valószínűleg nem. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. bár annyi azért igaznak tűnik. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. [Másfelől viszont vannak. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. aki erősen szimpatizál Sztálinnal.még ez évben különbékét köt. egy balti orosz. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. egy kompromisszumos békekötés reményében.

ha az ember történetesen igazat mond. nyitva a bejárat. még akkor is. hogy azt korábban el se hitte volna. akkor „mi már előre megmondtuk”.katonainál is kiábrándítóbb. -(95)- . 1942. nem lehet tesztelni.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. úgy tehetünk. 1942. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mit teszünk és főként. b) Ha az oroszok támadnak először. ha legalább tudjuk. azt mondhatjuk. akkor mi. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. május 30. hogy csak azért nem. A propaganda merő hazugság. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. s az ember olyan dörzsöltté válik. mindez mit se számít.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. kíváncsi vagyok. mikor ér hozzám vissza. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Mégis úgy vélem. úgy látszik. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot.. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. sajnos. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. mert a japánok félnek az oroszoktól. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. hogy így lenne. március 11-én terjeszteni kezdtem. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. hogy miért. nem. Persze én sem hiszem. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mennyire hatékony a suttogó propaganda.

III. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. amíg csak lehet. Eddig még nem jöttek rá. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. 1942. aggasztó a közhangulat odaát. s nyilván így van ezzel mindenki. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. baloldali politikus. se légvédelmi tűz. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. később munkáspárti képviselő. Orwell későbbi. A termelés akadozik. Azt mondja. Empson mondja. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. amíg a légiriadót le nem fújják. és még csak utalást sem teszünk rá. 22. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. mivel Harold 133 William Hickey. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976).A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. aki most tért vissza Amerikából. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. a britellenesség százféleképp virít. III. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. 15. -(96)- . de nem követte se bombázás. 1942. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban.

ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. óva intve mindenkit. 137 Victor Serge (1890-1947). szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. kritikus. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. 135 New British Broadcasting Station . parlamenti képviselő. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. majd Leningrádba ment. író. ugyanakkor a BBC felkért. mivel legalább tudatosan az. később Berlinben indított lapot. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. egyenjogúságot a kaffereknek. hiszen az emberek jó része tudatlan. életrajzíró. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. diplomata. Az októberi forradalom után Moszkvába. mindez ijesztően hatékony. újságíró.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Alfred Duff-Cooper. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. -(97)- . hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából).angol nyelvű német propagandaadó. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. örökbefogadás útján lett francia. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. akik 134 Harold Nicholson. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. életrajzíró. 1941-ben Mexikóban telepedett le.

Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. vagy legalábbis azok egy részét. Én mégis azt hiszem.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Mindez persze. ha itt új kormány állna fel. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Így aztán mi. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Az egyik lehetséges fejlemény. ehelyett inkább dél felé.] -(98)- . hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. hogy Oroszország különbékét akar. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. márpedig a Kominternt eddig mindig. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett.nincs semmi hír.Franciaországból érkeztek. [Csupán akkor lenne esélye. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mert folyton újságot olvasok. Nem is annyira azért. mint a franciaországi hadjárat idején . kiutasításukat követelve. mind egy kedvezőbb békealkura. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. mindenütt legyőzték a fasiszták. Mindez jórészt azért van így. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. mert erkölcsileg viszolyogtató. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Nekem úgy tűnik. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Általános a gyanú. de nem folytatná a támadást. Ugyanaz az ócska taktika. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. meg kell támadnunk Európát. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.

Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből.S. úgy tűnik. melyeket az 1. ez idő tájt brit belügyminiszter. 27. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Állítólag holnap kiderül végre. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. melyek szintén a Daily 138 Dr. K. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. 140 Aqneurin Bevan. 139 Közkedvelt baloldali lap. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 1942. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. valamennyi hihető. valahogy kiszimatolták. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. munkáspárti képviselő. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. világháború idején írt. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). III. A leginkább elterjedt változat az volt. Krishna S. 141 Herbert Morrison.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Shelvankar. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe.S. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Egy megrögzött ellenségünk. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.

Tom Jonesnak. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. hogy a lőszert nem osztották ki előre.Mirrorban jelentek meg . -(100)- . A ember már-már [H. miután a Horizonban megjelent „Wells. G. hogy három hónap se telik bele. vagy ha mégis. Griggnek143 továbbította. káros hatással volt a brit közvéleményre. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Cassandra142 bejelentette. A késlekedés fő oka az volt. ezt a vádat utóbb visszavonta. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. a az krókuszok. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. ám azt mindig is élvezik. aligha vettek volna tudomást róla. Azt hiszem. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. szétosztani a muníciót. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. igaz. 144 A vita Orwelltől indult. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.a konzervatívok nem kis mulatságára. aki azt Sir Jas. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. ha két szocialista esik egymásnak. és további egy órába telt. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Erről feljegyzést küldtem Dr. és visszatér az újságíráshoz. Mindenki azt jósolja. Hitler és a Világállam” című írása.

a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. aki úgy véli. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. az üvöltés. remélem. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.] Akad persze. az indiaiak sem örülnek neki. akik nem harcolnak. már csak a közvélemény nyomására is. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Azt hiszem. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol.nem eszi” ajánlatától. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. 1. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. IV. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.. az igaz -(101)- . s megkért. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.Tokióval. s úgy látom. a katonák mocskolódnak.) Minden harcolnak. Rossz jel ugyan. [Akárhogy is. az háborúban újságírók így van.] 1942. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. a szövetségesek közül . hogy a hadipropaganda. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. „(. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. hogy nem mi.eggyel sem.. „eszi .ha jól tudom . így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.

hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét.: Betlen János és Tóth László. Mármár vigasztaló a gondolat. 1999. és sikertelenül vezette a britek ellen. egyébként semmi ok a bizakodásra. harcias britellenes indiai nacionalista. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. az esetben.] Nem tudom. IV. Arra biztatta az indiaiakat. Ha majd eljön egy újabb háború. majd üdvözlő táviratot. hogy mi a tét ebben a játszmában. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. messze elkerülik a lövészárkokat. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. minthogy hiába remélte. augusztus 19-én. Gandhi készakarva keveri a bajt. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. s annyi igaz is. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. Cartaphilus. -(102)- . bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy sokan szentként tisztelik. Jó jelnek veszi mindenki.hazafiak pedig. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. 145 Hódolat Katalóniának. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 1942. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Azt hiszem. hogy a hír nem igaz. hogy e sorokat leírtam.”145 S lám. Ellenfelei úgy tartják. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. nem egészen öt évvel azután. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.] Lehetetlen megállapítani. itt vagyok a BBC-ben. amikor kiderült. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). 3. Ford. ha a németek megtámadnák. 94-96. o.

és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. s elég balga ahhoz. 148 Krishna Menon (1897-1974). [Már csak mennyiben az a kérdés.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Legnagyobb ámulatomra. Mondtam is A. hogy nem számít a függetlenségre. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. mire A. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”.-nak. ügyvéd. George.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy azt higgye. Egyszerűen elképesztő. mindezzel Anand is egyetértett. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. ahogy ma azt az angolokkal teszi. aki ez idő szerint Angliában élt. indiai államférfi. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. a fájdalommentes mártíromsághoz. így szólt: . folyvást arról lármáznak. -(103)- . Megjegyeztem. igehirdető és propagandista. nemigen tudja azt elképzelni. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. kiváltképp a kommunisták között. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. író. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. újságíró. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy mindenki hazudik. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. 1942. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hogy 1940 táján. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. A hatás inkább lélektani. egy indiainak ezt kell mondania. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Most már csakugyan azt kell hinnem. mondja. Útban visszafelé több gép megsérült. no meg azért is. felszínes Amerika-ellenességre is. Tokiót bombázzák.] Mind több szó esik egy európai invázióról. 19. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. tényleg készül valami. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy „persze. s igen meglepődött. Ekként még az sem okvetlen igaz. mire Pritt közölte velük. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. ha mindkét fél megerősíti. ő maga jelen volt egy megbeszélésen.áll a nálunk dívó. Eileen Blair. -(107)- . mintha mi sem volna természetesebb. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. tiltakozott. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Persze. [E. mikor ez ellen E. hisz 153 1942. az író nővére. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mert ha megengednék maguknak. IV. Fyvel meséli. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb.

akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. akkor ez valami új fejlemény. Mégis meglep. hogy ekkora bakot lőjenek. 1942. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. sokan úgy beszélnek. akkor nincs többé indok.] Ami pedig a második feltevést illeti. mely javíthatna helyzetünkön .] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 25. lásd Amerikát. IV. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. ahol internálták őket. Csak kevesen érik fel ésszel. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. -(108)- . hogy a hála politikai fogalom. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. [Ha ez így van.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. másrészt. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. valamint Spanyolország megszállása -. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel.aligha kockáztatnák meg. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Ugyanakkor. az a két józan és gyakorlatias lépés. amiért derekasan küzdöttünk. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy különbékét kössenek.

Amit tudni lehet: 1. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. hogy úgy tüntessék fel. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. 6. de elhárították. felségterületen tartózkodik. az máris sokat elárulna arról. Németországban viszont. 5. mintha Berlinben volna. -(109)- . február 8-ig tartózkodott. hogy a vichyi körök is úgy vélik. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. A vichyi közlemény. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. ahol 1943. 7. 2. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. teljesen alaptalan. mire ez a nagy felhajtás. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mindenesetre arra vall. majd onnan dekódolva sugározták. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. mint bármely más irányba. 4. A (német) Szabad azonosították a hangját. kormány bejelentette. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Afganisztánon át. Bósz Japán területen van. Indiában. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy ha az oroszok átengedték. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy támogassák. Az olasz rádió bemondta.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. ám azért ez sem lehetetlen.

[Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. 27. hogy nem hagyjuk őket a pácban. [Semmi hír. avagy bátorítás az oroszoknak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy azután gúnyolódhassanak. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. melyek mostanában hülyébbek. mikor az mégsem indul meg. valószínű.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mint rendesen. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. 1942. IV. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. Hónapok semmitmondóak alapok. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül).] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Annál pompásabb alkalom.

és csak a saját érdekeit nézi. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb.” Az ember azt hinné. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán.hol megnyitva. vagy az írását olvasom. Mindenki becstelen. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akikkel nem értünk egyet. mi több. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. A legmegdöbbentőbb mégis az. ha pedig ez mégsem történik meg. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha olyanokkal állunk szóba. pusztán a politikai célszerűség alapján. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. váltig az a benyomásom. ha tényleg senki nem veszi be őket. Bátran lehet hazudozni. Ha szót váltok valakivel. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. de az igazat megvallva. Fuldoklunk a mocsokban. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. csillagászati árak fejében. akiknek határozott véleményük van. s a szellemi tisztesség. és mitse törődik azokkal. [A legtöbb balos.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. hol elzárva. Ez leginkább akkor tűnik fel. hogy becsapták. Mindenki folyvást ítélkezik. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. a hallgató is könnyen ráébred. még akkor sem. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Ugyanígy -(111)- . az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. akár egy csapot -. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. ahogy a részvétet adagolják . kiváltképp azok. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. mindenki egyforma. Cukrot már alig lehet kapni. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett.

mindegyre az jutott eszembe. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. 1942. IV. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. hanem arra. hogy csak mintegy 250-en voltak . június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy telt ház van.még így is elegen. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.viselkedtek azok. miközben a képviselők felsorakoznak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. hogy megtöltsék az üléstermet. elég gyengécske műsor volt. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. de megszámolva a képviselőket kiderült. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. csak épp nem hallani a hangjukat.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak. 29. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. alighanem nagyon is sokan vannak. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. -(112)- .esküdni mernék. Cripps beszédét leszámítva. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. Most a felsőházban gyűlnek össze. akik 1941.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. hogy ez valaha mind plüss volt. Tegnap elmentem az alsóházba.

s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. 157 Az a hír járta. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. nyomban megírtam. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. hogy részben tényleg így történt. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.] Mihelyt kiderült. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint egy újabb imperialista hódításról. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. V. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban.1942. még az is lehet. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. 1643-ban -(113)- .alighanem a külügyminisztériumból -. Annál inkább elkedvetlenedtem. egyikük igazi keménykalapot viselt. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. [Sok a találgatás. mikor néhány hete megjött az utasítás . Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. Amennyire megítélhetem. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. A dolognak végül is az lett az eredménye. mi készül”. hogy 1941. 6. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Szingapúr veszélyben forog. mint a szíriaiakat157.

W. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. V. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. újságíró.-a között zajlott. 160 Frederic Warburg.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.] 1942. 1648-ban csatában esett el. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 159 Frank Owen (1905-1979).000 ember. egy romboló. kinek higgyen. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. arra következtetek. elérik céljaikat. hogy úgy látják. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 8. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.Frank Owenre159 tippelnek. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem ez kacsa. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. de nem hinném. olyan elképesztően nagy számokkal. rádiós személyiség. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy az ember nem tudja. egy rombolót. hogy ő lett volna. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. Ez volt az első olyan tengeri csata. Mindenesetre abból. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. több mint 80 repülőgép és legalább 1. -(114)- . A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. író.

[Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. ám én fenntartom. hogy mi a véleménye Bószról. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy mennyire igaz ma is. 30. „sötét alaknak” -(115)indul a német . és készséggel válaszolt kérdéseimre.1942. mi több. századi életrajzokban olvashatunk arról. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. ez volt az első alkalom. mint gondoltam volna. hogy találkozzék vele. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. mint a „minden követ megmozgat”. 18. 15. 1942. Szerdán találkoztam Cripps-szel. V. Wintringham ugyan tagadja. hogy érdemben beszélhettem vele. és „reszkettek az előszobában”. Bár az orra kissé túl borvirágos. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. s mégis. Felteszem. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. már azt is tudják. A falakon régi metszetek.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. a japán kormány úgy döntött. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy ő volt.] Cripps biztos benne.] 1942. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy ő írta volna e cikket. csak az tudja igazán. akit igen jól ismert. Kérdésemre. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. aki közel jut a politikához. V. 11. az „előszobai reszketés”. V. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy Bósz német területen van. hogy pár héten belül bevetik a gázokat.

Molotov állítólag Londonban van. Állítólag Molotov nemcsak. hogy miről is írjak. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. 1942. akár német forrásból származnak is. 1942. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. amit mond. Bármit megtenne. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. vagy sötéten borúlátó. V. május 26-án írták alá. úgy ez váratlan ajándék. világrengető eseményben hisz. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. 22. Nyilván az jönne ki belőle.nevezte. Képtelenség! 1942. -(116)- . ami még csak ezután fog felpuffadni. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. 21. mivel sehol nem történik semmi. Ha igaz. V. amiről úgy véli. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Jól jönne most egy hét szabadság. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. és kizárólag a saját karriere érdekli. V. 19. Cripps csupán annyit mondott. és folyvást valami küszöbönálló. összevetve egymással őket. csak az orosz fronton. Bár így lenne.162 A hír persze Warburgtól származik. aki felváltva túlzón optimista. hogy Londonban van. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Cripps vitatta ezt. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Megjegyzésemre. akár orosz. hasznos lehet számára. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.

tegyenek arról. akár egy -(117)- . Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. gondoskodni fogok arról. hogy tényleges dolgával foglakozna. V. ami nem más. de a legfontosabb tanulság mégis az. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. idősebb japán férfit. . mint a rábízott legénység kiképzése. 1942. hogy mindez önökre nem vonatkozik. hétfő. 27. V. de kérem. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. hogy ma senki sem teheti meg. 30.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. amivel nap mint nap elárasztanak. akinek olyan az arca. mi több.” Ezt lehozták a lapokban.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. 1942. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. erősen sárgás bőrű.végeztek. se pedig beosztottaikra. még a rádióban is beolvasták.

hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. minden. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Állítólag csak azért. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. forradalmi értelmet is adni. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. s most csupán azzal van elfoglalva. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak.165 163 J. és úgy véli. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. L. hogy a rendőr azért kíséri-e. Alighanem a követség munkatársa. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. a lap tulajdonosával. akik képesek a háborúnak egyfajta új. mára elfeledte az egészet. Épp csak azt nem tudni. mintha ő lenne a csali. Azt mondja. jobboldali újságíró. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. elvész. valós alapja van a dolognak. annak oroszbarátsága miatt. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. az Astor család.béketűrően szenvedő majomé. Úgy véli. s egyben összegyűjteni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Warburg. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Garvin. főleg Lady Astor. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. ami számára értékes. rendkívül intelligens a maga módján. Az egész képtelen manővernek tűnik. vagy inkább. tudatosan venne részt ilyesmiben. ebből következik Churchill-(118)- . 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. aki ellenezte. s az Observer átalakítása is része e manővernek. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Természetesen oroszellenesek. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral.

Azt is hozzátette. szerinte még az sem kizárt. amikor csakugyan arra készültek. a kedves. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. A szív. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Volt egy időszak. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. „ha tudna járni”. már ami a szovjet szövetséget illeti. mely újabban „a királynál is királypártibb”. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. a francia haditengerészet főparancsnoka. a Labour’s Northern Voice-ot is. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Már fáj minden tagunk. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. mint ismert antifasisztát. Darlan167 admirális érdemeit. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. hanem a szakszervezet hetilapját. szabadúszó újságíró. s a lélek jajgat és sikolt. Ezzel egyetértek. -(119)- . gyönge lányt. gyötört. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. a kéz. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Megzaklatott. hogy sült halat vett. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. mivel azt hittem. ellenességük is. a láb. A háború sötét Poklába vont. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. És fogtad őt. 166 Desmond Hawkins. 167 Francois Darlan tengernagy. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe.

ím a sárba húztad őt. ocsmány zűrzavar Királya . oldja. Ennyi.nézd. 1942. Eisenhower 1942.) Állítólag itt járt. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hogy tárgyaljon a szerződésről. Mert azt kívánta durva háborúd. lebzselnek a parkokban. őt. ember. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. VI. Ó. alig látni egyenruhát. Nincs rohanás.169 1942. benzint még feketén is nehéz szerezni. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.A rózsaarcút. ki szép. 4. Különben furcsa. magad Kezével jobban vérzed. szelíd ma is. tennen magad Csak őt imádtad. VI. Úgy látszik. (. aki A kedvesed. szennyezed. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. tolják a babakocsit. Feltűnően kevés az autó is. Még mindig Molotovról szól a fáma. Ne tiltakozz. kinek haját A szél bogozza. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Nagy a forróság. hogy milyen normális minden. nézegetik a galagonyabokrokat. majd hazatért. 6. ember.. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. azt. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Csak itt-ott látni egyet. Hogy meg ne illethesse más. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.. teljesen békés. hazád. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Az újságok még a nevét sem említik.

most egyszerre visszariadt tőle. baloldali újságíró. Akárhogy is. akik a vonaton találkoznak: . 1942. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak.mindezt épp ő mondja. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. Úgy tűnik. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. aki a háború kezdete óta mindent megtett. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. VI. november 8-án nyílt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. és többnyire az a verzió az igaz.Hová utazol? . hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. újabb front csupán 1942. miután egy éve maga is azt követeli. Azt mondja. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Kingsley Martin171. hogy nyissák meg. 171 Kingsley Martin. hogy már döntés született az invázióról. és így tovább . hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt.Berlinbe. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. -(121)- . az is csak Észak-Afrikában. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását.lehetőségéről. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. biztosra veszem. Hazugságok hálójában élünk. A BBC megbízhatatlannak tartotta. 7. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát.

Jack Common: író. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. akinek nem értettem a nevét. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. aki irodalmi emberekkel akart találkozni.174 172 1942. mintha nem is érzékelné. David Owen. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Jack Common. hitvány gazember.Hazug alak. akiről utóbb kiderült. például azt. Rajtam kívül ott volt még Empson. valójában Lipcsébe tartasz. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. kritikus. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. hogy kém. én azt hiszem majd. Orwell barátja. 173 William Empson: költő. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). ha egyszer a háborút megnyertük. Norman Cameron. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. június 2-án. Guy Burgess: a BBC producere. a másik kommunista. mintha nem értené a megjegyzésem. -(122)- . A szokásos hiábavaló szócséplés. azt hiszed. miközben te. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Úgy tűnt. hogy vannak befolyásos emberek. micsoda lényegi különbség. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). ha Berlint mondasz. David Owen: Cripps titkára. úgy tűnt. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. akik úgy képzelik. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. a háború októberre véget ér. és láthatóan mindenre odafigyelt. Norman Cameron: költő. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. mivel a németek addigra kifulladnak. Azt mondta. Mikor azt mondtam erre.

175 Reinhard Heydrich (1904-1942). hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. [Az ilyen emberek azt feltételezik. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 1942. [A német adó bejelentette. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. leülnek a portánál. hogy egy ponton túl. Himmler helyettese. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. akár a verebek. 10.] Láttam. a hatalom vagy a hízelkedés. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. majd június 4-én belehalt sebeibe. és képtelen belátni. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. de az az érzésem. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek.[David Owen. mint egy pondró perspektívája. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. várva. és eközben oly élénken csivitelnek. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne.000 lakosából alig maradt -(123)- . akit nem ismertem. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. szükségképp beszűkül a látóköre. hogy ki-ki megkapja partvisát. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. szintén egyetértett Cripps-szel. mindenki azt szeretné. Emellett. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. inkább talán a felelősségtudat. Cripps tartását valami belülről kikezdte. 1942. 1942. 11. és a férfi. s 2. Nem a pénz. s az a legfontosabb. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. VI. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. VI. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut.

hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helység összes épületét lerombolták. a község nevét eltörölték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a nőket koncentrációs táborba küldték. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. miként az is. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. s a nevét megváltoztatták. JÚNIUS 6. Megőriztem a jelentés egy példányát. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. úgy. A falut földig lerombolták. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezáltal bebizonyosodott.] néhány túlélő. ahogyan a BBC közreadta. minden férfit agyonlőttek . mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. -(124)- .Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a férfi lakosságot agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították.

mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s a lemezek mind fennmaradnak. sőt rögzítették gramofonon is. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. amerikai atrocitások Nicaraguában. brit atrocitások Indiában. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy mások. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. akik nincsenek közvetlenül érintve. bolsevik atrocitások. török atrocitások. -(125)- . kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött.Valójában nem lep meg e gaztett. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Sokkal inkább az izgat. február 26-án közvetítette. japán atrocitások Kínában176]. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. mi több. Talán nem telik bele sok idő. Ezt a BBC 1942. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. még az sem. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda.

(A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen. (A fordító jegyzete. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. -(126)- .) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. hanem ostoba lépés is volt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amikor hasonló félelmek miatt. 1920-21-ben. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.

A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. januári indulástól. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Híven tükrözik szocialista nézeteit. hordozható adóvevőjük volt. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). baloldali újságíró. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 06. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. hogy Molotov itt van Londonban. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. azt nem hagyják szó nélkül. VI. arra juthatunk. Nyilvánvaló. 1937től a Tribune főszerkesztője. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. 12. író. ejtőernyővel dobták le őket. 1942. hogy a németek még csak nem is sejtették. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 13. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják.

: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. hisz régóta elkezdődött már.” 1942. amely épp attól nyeri valódi erejét. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. június 21. vagy egy 1935. A munkásmozgalom döntés előtt áll. 1941. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.és edenjeink sem tehetik meg. Nem akarunk társadalmi konfliktust. a mi vitáink és kétségeink táplálják. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Ha tétlenek maradunk. egész létét ennek köszönheti. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. ami mozgalmunk éltető eszménye. itt van köztünk nap mint nap. azzal a vereséget választjuk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. március 15. november 10. Történelmi válaszúthoz érkezett. A mi gyengénk az ő erősségük. február 24.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük.: „Most. 1942. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. Még egy 1931. Szocializmust akarunk. azok keresik ezt. november 3. mint bátran előretörni. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” 1942. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Olyan egységet. február 28. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Haladni ma nem más. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.

június 6. Akárhogyan is. inkább harci riadó.” 1942. alatta az író megjegyzéseivel.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . VI. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. mekkora fába vágták a fejszét azzal. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. 1942.Tribune.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy a haditerv kivihetőe. hogy a britek.tömegekkel találja szembe magát. amely arra szólítja a nemzetet. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. 15. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. mint a mi vezetőink bennünk. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. vajon tisztában vannak-e azzal. Az persze még majd ezután derül ki. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.

úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. hanem az az állandó kudarcélmény. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. folytassa csak. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.] 1942. 21.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. mondván. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. feltéve. ami egy cseppet sem érdekel. Majd azzal állnak elő.és ez nyilván így van a többi osztályon is .tartalmazza a napló. akárcsak valami apró gazemberséget is. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. Végül. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. „túl korai” stb. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. hozzátéve. s a féltékeny. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. és arra kérnek. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. csehül. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. Aki az utasításnak eleget tesz. Nálunk a BBC-nél . holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. ha ezen információ 1942. melyek becsúsztak. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. Aki viszont nem így cselekszik.00 órakor. hogy a téma „nem időszerű”. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. azt családjával együtt főbelövik”. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. kezdetben még biztatják. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Később ismét azt mondják: persze. 19. június 11-i keltezéssel. VI.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. [Elhangzott Prágában. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. megfelelő jutalomban részesül. -(130)- . majd lepöckölik.

az túl értelmes lett. mert amit elkészített. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van.és nincs mögötte semmi elgondolás. akinek van rövidhullámú készüléke. ami fenekestül fölforgatta a terveket. Minden mással ugyanez a helyzet. a Polgárőrséggel is. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy jön egy új parancs. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t.] Csak most derült ki. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy (két évvel azután. szinte biztosra veheti. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Bármibe kezd is az ember. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy úgyse hallgatja meg senki.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. és máig sem sikerült tisztázni. nyomban ránk nehezedik a tudat. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. mert a tervek folyvást változtak. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba.mindezt azért nem. nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket . hogy valójában már senki se tudja. majd még egy. mert ha valami már félig kész volt. Hogy csak egyetlen példát említsek. A szervezeti rendet. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Európát kivéve. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és így -(131)- . mindig jött egy új parancs. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. egy módosítás.

Már csak abban lehet bizakodni. A madarakat. meg vannak elégedve velük. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. majd őt egy másik. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. a németeknél is így van. Persze biztató. kelet-londoni kiejtésű alak követte. kétszer annyi szavazatot szerezve. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. hogy ez többé-kevésbé odaát. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. mint a konzervatív jelölt. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 1942. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 26. 182 Tobruk elestéről van szó. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942.tovább a végtelenségig. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. és a Worcesterből 181 William Joyce. 1942. 24. hanem egy másik. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Semmi sem halad a maga rendes útján. mint Lord Haw-Haw. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Ez már csak azért is különös. Úgy tűnik. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. teljes a fejetlenség. VI. Callow End. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. VI. Megütközve hallottam. VII. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. -(132)- . Ez most nem Joyce181 volt. melyet 8 hónapos ostrom után. 1942.

Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. hogy most újra kezdik. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. mi lesz. Isten tudja. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. -(133)- . majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy az a tény. Időnként furcsa dolgokat is látni. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. meddig folytatható még ez a cirkusz. 183 Leslie Hore-Belisha. VII. 1937-40 között hadügyminiszter. Churchill már nem vette be a kormányába. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. aki Churchill helyébe léphetne. 3. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. melyet csak megnyerni lehet. Minden étkezéshez van tejszín. Churchill beszédében második frontra. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A kormány helyzetét megkönnyíti.] 1942. szinte magában is elég. de már biztosan nem tart sokáig. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. libát és pulykát lehet itt látni. hogy bírálóit.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Nem tudom. láthatóan a rosszindulat vezeti. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. szárnyast. Régi trükk ez . 1940-45 között független parlamenti képviselő. mint Hore-Belishát183. hisz senki sincs. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.

Holott ez itt komlótermő vidék volna. 1942. Mindig is Churchill ellenfele volt. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 10. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Phillips185 karalábéföldjét. VII. vajon a felesége is vele volt-e. fehér pólós férfiakat. Nem tudni. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. persze csak az alkalmas minőségűt. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 1942. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. és Gloucester csupán a bábja lenne. A legkézenfekvőbb magyarázat. Az is szembetűnő. -(134)- . Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál.Érdekes. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. s a gazdákat külön kérték. stb. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy folyvást olyasmit csinálnak. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Például már egy ideje azt mondogatják. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. VII. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 4. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített.

[Ezek a fiúk meg.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. mert nincs mozi. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. csupán azért.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . ugye. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. s még az sem kizárt. s hogy milyen áldásos. Persze.hallatszott mindenünnen. Phillips így magyarázta: . voltaképp nem egyéb. tudják. Bárhol indul ez a szélhámos. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. megcsinálják. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . aki a Reveille szerkesztője.Tudja. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. A lányok mind elszökdöstek a faluból. hogy nem boldogulnánk nélkülük. azt hagyják. hogy tényleg pénzelik. máskor tengerészeket. egy önkéntes szervezethez tartoznak.inkább egy radarkutató központ. Ám az. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.. amihez nincs. ahol egyben kiképzés is folyt. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. -(135)- . a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. de nem sok hasznát látjuk. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Mint kiderült. mint államilag szervezett sztrájktörés. hogy jelöltesse magát. Hipwell ellenében. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.] Mr. Néha tartalékosokat küldenek. Nyilván hálásak neki. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. mindig örülünk nekik.

hogy az ebédet lenyomasd vele. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. mint azt a tulaj mesélte nekem: .kocsmák. Mert úgy tartom. Sokszor. fiúk. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. gondoltam.Én aztán nem hagyom.] 1942. másnap hárommal. Ha fogytán a sör. -(136)- . a hátsó ajtón át. csak a helyiek tudják a járást. a régi Delhi egy jellemző darabja. 22. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. próbálom beosztani valahogy. Mondom: „Idehallgassál. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. ha mindennap kapsz egy korsóval. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. VII. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). ugye. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. pláne a mai hitvány koszt mellett. ha valaki kinn dógozik a fődeken. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. „Sajnálom. amint a belső helyiségben iszogatnak. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. [Ha némelyik zárva is tart. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. annak kell ám a sör. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. ha bezárok pár napra.” Szóval. cimbora. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. később elnöke. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. szorosan együttműködve Gandhival.

és tovább ordít: . teszek-veszek értelmetlenül. mint Hitler! . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.”] 1942. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . A legtöbb műsor. mit ordibálnak a rikkancsok.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. s amit csinálok. Ma támogatja a brit kormányt. 23. amit elkészítünk és a -(137)- . Amikor kérdőre vonom a fiút. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Úgy látszik. pusztán az öncélú. épp az Mondanom sem kell. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. nem vagy te Sarkar! Csak előre. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. és hallgatja. ezzel küszködik mindenki.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Egy másik rikkancs. Újabban ritkán írok e naplóba. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.” [„Igen mulatságos az is. ne hőkölj. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. nem is csak azért értelmetlen. ha nincs túl nagy hőség. Különben is: kit érdekel. ha az ember lemegy a bazárba. azt mondja: .Képtelenség eligazodni rajta. A minap beülök egy tongába. ha érdekel. VII. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Amint látom. és hallom.Ez annyit tesz. baromságokon piszmogva. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . holnap ellenkezőjét. Még mesélek majd.Hékás. Azzal megint elfordul. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. mert a háború eleve az.

Cripps.De honnan kommunisták? tudhatnánk. ha hallgatná is valaki. igen tetszett. -(138)- . Erről jut eszembe egy történet. Viszont Hsziao Csiennek. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. főként a minisztériumokban. és azt kérdezte: . utóvégre Kínában köt ki. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. még nem vettem bele a naplóba. tényleg elengedték). hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. s azt hiszem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. S ez így van minden hivatalban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. csak ülnek a kis kuckójukban. hogy kevesebb kenyér fogyjon. azt hiszem. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. és biztosra vettem. de később inába szállt a bátorsága. Ehhez jönnek még a többiek. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és fontoskodva úgy tesznek. Ki tudja. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket.BBC-ben leadunk. nagyon magasröptű lett. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. elszáll az űrbe anélkül. mintha dolgoznának. talán Kínát kellene megcéloznunk. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. akik ennyit se csinálnak. amit még David Owen189 mesélt. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. hogy nem. Gondolom. a kínai diáknak. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. miután Indiába érkezett. hogy bármi visszhangja lenne. kérte az alkirályt.

hogy is mondjam (közben mint egy szita. mintha jelezni akarná. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. ugyan megérkezett. -(139)- . jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. de a másik. . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. a cenzor szót kivág belőle. 1942. hogy a két hajóraj közül. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Mondja. VII. melyet nemrég Máltába indítottak. az egyik máltai bemondóval beszéltem. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. 27. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. [Azt gyanítja. 1942. Nem volt ez más. mint a kicsattanó fizikai egészség.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Hála Mussolininek. és milyen durva volt az arcuk. Sultanával. Megvonta a vállát.izé. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. De azért a is ki tudom venni belőle. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. 27. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak.kérdeztem. Mind frissek és fiatalok. az egyiptomi. az angol. VII. és nagyon rossz a helyzet odahaza. mely hadianyagot szállított. Meséli. Érdekes. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.Ma reggel is olyan. ami egészen . amely élelmiszerrel volt megrakna. ugyanakkor nem gonosz. nem ért célba. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Tudod. Az arcuk durva és mogorva volt. mint egy gesztikulál) -.és hogy az feléljük. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura.

-(140)- . 191 Sir W. VII. mindenesetre azok. de ez nem túl valószínű. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). azt makacsul tagadják. Brownrigg altábornagy (18861946). [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. 1940-ben visszavonult. hogy Vorosilov190 Londonban van. látszott rajta. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.A kormány utasította őket. amelyeket elolvastam. augusztus 12-én Moszkvában. hiszen itt még csak szó sem esett róla. hogy igaz. Alighanem csak találgatnak. aki . kivéve a News-Chronicle-t. 28. Gondolom. mint én. Ha mégis kiderülne. és úgy kalkuláltak. ami. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1942. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Douglas S. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Kémeim jelentették. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. hogy tartsák a szájukat.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.[A német adók arról számoltak be. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. igen nyomasztja. amely a második front ellen foglalt állást.

a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amikor Oroszország még erősnek tűnt. Helybenhagyta. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. de már jó tempóban haladunk efelé. Visszatekintve látom. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. vagyis 1933 és 1941 között. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. megváltozott a véleményed az oroszokról most.Meglásd. rakétaágyúkkal szerelték fel. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. A rakéták nem voltak túl pontosak. mihelyt szorult helyzetbe került. politikailag és katonailag egyaránt. Emlékszem. hogy benne vannak a pácban mondtam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)].Úgy látom. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. egy év múlva. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. -(141)- . Ez volt az első eset. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.

Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. VIII. VIII. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. -(142)- .] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. A. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. 1942. 3. D. Szemernyi bűntudatom sincs. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Mondja azt is. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . mint bármely más. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. majd Teheránon keresztül utazott tovább. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. akivel együtt szerepelt az adásban. Azt is hozzátette. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy vegyen neki még egy jércét. éppen D. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. szerint Churchill Moszkvában194 van. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. A. azt is meséli.ellenkezőleg: úgy érzem. D. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. A.1942. megerősítette ezt. Ardaschirt. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Mindenesetre. [És könnyen lehet. 1. K. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. hogy elhitesse az ellenkezőjét. ha terveznék is a megnyitását. hogy nem lesz semmiféle második front. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Ha a számok igazak. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására.

hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. a University of London filozófiaprofesszora. mit fog utána csinálni. nyilván azért. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. hanem elrejtőznek. [Ahogy már lenni szokott. de végül 1942. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. -(143)- . A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. 1942. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.deszantosok. már ami Cripps politikai terveit illeti. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. erről nyilvánosan még nem beszélhet. VIII. már azt is tudja. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. 196 John Macmurray (1891-1976). A kormányban általános a megdöbbenés. de zárt körben már szó volt róla. Persze. 4. nem bocsátkoznak harcba.] D. Bár hallottam olyat is. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. VIII. 1942. hogy Churchill Moszkvában van. razziát tartott a Kongresszus központjában. A. hogy helyreállítsa a rendet. Nyilván parancsuk van rá. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 5.

s az 1. hogy Churchill nincs is Moszkvában. [Persze az is lehet. valamennyien tisztában vagyunk azzal. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. -(144)- . A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. 7. VIII. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Mindenki egyetért velem.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. Nemzeti hősként tisztelték. ha csak annyit akarna mondani. ha belegondolunk. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy megmagyarázza az oroszoknak. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. ez valahogy összefügghet azzal. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. a szokásos stílusban. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.hangulatot keltett Amerikában. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. lehetetlen. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. miként vonultak vissza az oroszok. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. amiket állítólag a japánokkal forralt. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 1942. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.Miért menne Churchill Moszkvába. mint annak idején Kitchenerét197. . de az az érzésem.] Az egy Warburgot kivéve. miért. Azt mondja. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Nem tudom. és talán Oroszországban és Kínában is. ahogy jelentették.

Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . Gandhi.sajnos csak kevés sikerrel. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Amery200 rémes beszédet mondott. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. hogy ezt megtegye. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. nem ráz. -(145)- .] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. konzervatív képviselő. Lelki szemeimmel látom. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Az ára nem 50 shilling. VIII. indiai iszlám nacionalista vezető. azzal nagyot lépnénk előre. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. India nagy részében zavargások vannak. mindössze 18]. Nem rúg. elég halk.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 10. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Azad199 és még sokan mások börtönben. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 200 Leo Amery. melyet azért kényszerültek gyártani. és kap egy másikat. az ember egyszerűen eldobja. több haláleset volt. s csak annyit kellett tennem. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. VIII. 1942. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). A legviccesebb az egészben. 1942. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Ha valami komoly baja van. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az indiai is. hogy ezt az összes brit rádió átvette. 2. és számos letartóztatás. ahogy korábban hittem. Nehru. és aránylag pontos.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. 9. Mondanom sem kell. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly.

Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is.. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. és kezd a helyzet olybá tűnni. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal.] Furcsa. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. „Tudjuk.keseredve. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. urai vagyunk a helyzetnek. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. mindenki együtt érez velük. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. és azon töri a fejét. A zavargások jelentéktelenek.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. nem is történt annyi halálasét. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne.. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. 12. amikor ilyesmit hall vagy olvas. szigorúan bizalmasan. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. [Ma délután. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.. Sok indiai. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre.. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. stb. 1942. [Még 201 Bokhari. VIII. aki India felosztását követelte. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. -(146)- . hogy az ifjúság: bolondság. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mint egy katonai vereség.

hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Horrabin beszélt ma a rádióban. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. akiknek már többször is írtam. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. orosz születésű belga. de egyáltalán nem biztos. amit nagyon nem szeretnék. már amennyire azt innen tudni lehet. 14. -(147)- . VIII.ott tartok. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. 18. Ha nem javul a helyzet.. mivel épp börtönben ül. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. majd ezeket írja: „. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mint korábban. és mint mindig. éspedig. ezúttal is úgy konferáltuk be. Még az is lehet. VIII. ugyanolyan feltételekkel. és mint ilyen.újjáépítést. Isten óvjon attól.] 1942. 1942. nem szalonképes. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. kénytelen leszek egy másik. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hogy tényleg el is kezdem. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim..

Ő aránylag közelről követte az eseményeket.” 1942. -(148)- . és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. A németek 297 halottat. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. VIII. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. amit egyébként a mieink nem terveztek. ezek közül 2. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Ez most vagy az invázió első lépése.” Mindez érthetően: „Félek. zömmel kanadai katona vett részt. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. a légierő 70 gépet veszített.fogni [talán emlékszel. vagy csak az első lépés főpróbája. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. és úgy véli. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és legalább 2. Minden ötödik meghalt. hogy Angliába meneküljek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt.000 ember vett részt a támadásban.000-ren estek fogságba. bár nehéz elhinni. 19. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000. legalábbis rövid távon. 1942. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). VIII. 22. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. a támadás még az este is folyt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. az egész akció teljes kudarc. és 34 hajó elsüllyedt. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. A támadásban több mint 6. A rádió figyelmeztette a franciákat. még a háború előtt].000 elesett vagy fogságba került. mindent megteszek.

és úgy lőtték a partot. Azok az újságfotók. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. s mind ott is maradt. Amikor minden hajó odaért. Mihelyt megkezdődött a támadás. szándékosan megtévesztők voltak. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. Churchill későbbi könyvében fenntartja. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Mindenki azt feltételezi. többségük ki sem jutott a partra. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. csatasorba fejlődtek. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. -(149)- . az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. hogy takarékoskodjanak erőikkel. 205 Gyanították. Alig 20-30 tank ért partot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és roppant betonfedezékek takarták őket. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Egy hajót elsüllyesztettek. hogy nem szivároghatott ki információ. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. de úgy tűnik. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. nyomban kiadták a felszállási parancsot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A többiek nem jutottak messzire. A védelem igen erős volt.

(a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 27. 28. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. 1942. sosem tudhatni. VIII. C. ugyanazon a napon. Íme. -(150)- . Az itteni indiaiak között az a hír járja. 25. Ismét engedélyezték a Daily Workert. [Persze. valójában miért is mondta ezt. B. de nekem mégis az az érzésem. VIII. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R.] 1942.] Nem tehetek róla. 1942. [Szeptember 7én jelenik meg újra.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. még így is komoly teljesítmény. háborús idegbántalmak. A német rádió feltételezi. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.Phenacetin. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . hogy S. fejfájás. hogy Nehrut. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. a szüleit ismerve. Bósz Penangban van. VIII. Bósz helyett.

7. hogy ez a szervezet már megszűnt). nem Rómában. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. s ezért a mi kis bábunkra. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. csak az a bökkenő. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. -(151)- . az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy Szíria francia mandátum. Más szóval.állítólag most szökött meg. stb. hogy . Szíriában komoly lehet a baj.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . IX. 1942.fogfájás. de a milánói katedrálisban. Míg áldja azt. Orwell 1942. a szírekkel nem kötnek szerződést. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. reuma és kedélybetegség ellen. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .mindenki alig állta meg. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. álmatlanság. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. És ajkán ott az elfojtott röhej. hol segge elhever. nem tudom miért. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. idegzsába. 206 Hardy darabjában. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát.. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. így aztán még az is lehet.stb.

-(152)- . Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. körülbelül 50 csoport alakult. Churchill beszédeiből úgy tűnik. [Csupán egyetlen nő. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. hogy a lapot ismét engedélyezzék. havonta egy könyvet adtak ki. A klubnak kisebb csoportjai voltak.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . Hiába. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. láthatóan kommunista. Lásd Münchent 1938-ban. 9. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. IX. 1942. az ember könnyen becsapja magát. mint a harsány követelést. 15. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. emelt szót a Daily Worker védelmében.Többnyire arra hivatkoztak. IX. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. és csak a papírt pazarolják. 1942. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját.

Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. tudván. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. ha felhagynánk a bombázással is. és sosem veszi a fáradságot. író. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. ám egyúttal szeretné. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. IX. hogy a hagyományos. 1942. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). -(153)- . Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. mi az igazság.a régi vágású katonáknak. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és nem gyengíti meg Németországot. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. s úgy láttam. költő. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. nem ér el semmi hatást. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. és ők követték el a legtöbb atrocitást. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Az is rémes. Etonban tanult. Úgy véli. nincs értelme az egésznek. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. kemény módszerekkel rendet csináljanak. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy Anglia kezdte! ). Meglepően defetistának tűnt. 21. később a gránátosoknál szolgált. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. hogy kiderítse.

hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. szellő se rebben. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. főként a karmester. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. könnyű pára. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 28. kutyák kergetőznek a gyepen. -(154)- . Az ima 209 Lásd az 1942. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. úgy gyártották le a fegyvereket. hanem milliméterben adták meg. IX. Azt hiszem. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. március 24-i naplóbejegyzést. Így ráadásul még az az előnye is megvan. A zenekar nagyszerű volt. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. 22.jegyeztem meg epésen.ami maga a júdáscsók. augusztus 9-i naplóbejegyzést. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. amelynek kaliberét nem hüvelykben. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Új. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Mire Sitwell: . Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.

”] 1942. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. mint azt itt bárki is képzelheti. író. s azok mindenkor kiválóak voltak. sokat beszélgettünk a problémákról. és mindenki készen áll. X. mivel a kormány eltökélte. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. mivel senki sem hallgatja őket. amivel másoknak is segített. Jézus Krisztus nevében. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy.” -(155)- . és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy ki lesz az. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Hamar ráérzett.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. 5. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Helyzetképe annyira lesújtó. Műsorain sokat dolgozott. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. a pap végszavára: „a mi Urunk. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. egyetemi tanár. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy elviseljék. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. de aligha változik bármi. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Ha a japánok megtámadják Indiát. elszabadul a pokol. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Ez persze nem érintette hivatástudatát. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. a karmesterpálca a magasba lendül. később a BBC munkatársa lett. Mindig is hálás voltam neki. Sejtelmem sincs. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Szerinte híreken és Laurence Brander. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy nem adja be a derekát. hogy leírni is alig bírom.

hogy a háborús kormány csak porhintés. 10. X. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. 15. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. amiért korábban bebörtönözték. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Ma. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. A.376 hadifoglyát. odajött hozzám. X. Mi az ördög lesz ebből? 1942. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. jött hát a parancs. Egy darabka India van most itt Angliában. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. és bizalmasan elmondta. azt állítván. Az egyik rejtélyes testület. Pár hét múlva az egyik munkatársam. [D. Nehéz hindi tolmácsot találni. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. -(156)- . hogy Kothari kommunista. éppen fordítva.] 1942. mint ahány britet a németek. X. Miss Chitale. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. vagy legalábbis az volt. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ezt mondom én is már régóta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 1942. aki az India Házban dolgozott. szerint Cripps hamarosan lemond. 11. és politikailag megbízható volt. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Kothari kissé kövérkés. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. azzal. igen értelmes. és részt vett a diákmozgalomban. hogy szabaduljunk meg tőle.

15. 1944. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 211 Az El Alamein ellen 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Ezúttal október 20-áról beszélnek. de még így is volt némi antiszemita éle. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 17. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. de jóval később. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Nem volt túl bántó . s ezért Kothari a titkos famulusa. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. ami elég valószínűtlen. 1942. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Annyi mindenesetre biztos. Újabb találgatások a második frontról. Jatha ugyan jól olvas hindiül.is Kothari írja. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. X. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. hiszen az is keddi napra esik. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1942. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. XI. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. -(157)- .egy zsidó mesélte. június 6-án. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. de írni már nem tud úgy. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet.

Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. kitapintható ok. Nos.Légitámadás . hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . az élményidézés hitele. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. meggyőző eredetiséggel. George Orwell magyarul csak most. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Hogy miért. május végén. önigazolás. vajon ez esetben mi a legfőbb. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Kérdés. Amerika még nem szállt harcba. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. A második világháború könyvtárnyi napló. aligha más. mint egy nem várt vészhelyzet. nem túl gyakori konstelláció. * E nagy múltú. önismereti gyakorlat. hazai olvasók számára.. de az egész világ jövendő sorsára. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.. Mi tagadás.. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. hiúság.alulnézetből. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. izgalmas meglepetés. máig élő hagyománynak. arra nem túl nehéz a válasz. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.

.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Vérbeli dokumentátor. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.alulnézetből. Érezni szinte minden során. állástalanul. kiváltképp az első hetekben. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. verejtéket. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Azt. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. sőt éveken át.akár egyedül is. Ismert és számos kortársa által becsült író. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át.. hogy behívják. Légitámadás . aki már nagy fél tucat könyvet publikált. Harminchét éves..) Friss házasember. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy nincs más választás. -(159)- . gyilkos csapásaival. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.” stb. csupa keserű csalódás éri mégis.” . hogy meddig bírja. „Lesújtóbb” kilátást. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. küszködést és könnyet. a kortársak közül még senki se tudta. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. kipróbált férfi. regényterveit feladva. sok mindent megélt. a „tények megszállottja”. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . („Még mindig semmi hír. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. Majd szétveti a tettvágy – s lám.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel.. csak vért. a végsőkig. „Nem ígérhetek mást. vélnénk. már képzelni se lehet. mely azóta szállóigévé vált. hónapokban.. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.őt..

Ami a hadihelyzetet illeti. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Mussolinit . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. jobb híján a hadipropaganda. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.) Így például kezdettől tisztán látja. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. abban egész biztos van valami” stb. amint azt Orwell is rendre kiemeli. „Ha valamit makacsul tagadnak. hogy a brit hadvezetés. Csupa bizonytalanság: gyanú. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. kérdés. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. (Háborúban persze minden híreket követő. Halifax. Oswald Mosley. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.ö. keserves próbatételét. (V. meglepő. Orwell láthatóan erre törekszik. megszállás. és háború utáni ellentmondásos következményeit. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. A napló első felében . képmutatás. menekülés. a defetista toryk. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. Churchill. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet.

hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. november közepén. mint ahogy abban sem téved. Olaszországban. Balítéletektől. defetista. Spanyolország. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. illúzióktól persze ő sem mentes. ideologikus önámítás volt csupán. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Ezek közül talán a legszembetűnőbb.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be . hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. mikor e napló véget ér. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.kezeli. mi több. olyanok. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Észak-Afrika. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint Churchill vagy de Gaulle . és jól látja azt is. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. sőt fasisztabarát elemek. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.jócskán kerültek ingadozó. hogy mindez vágyfantázia. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében.legalábbis a háború első két évében .” * 1942. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben .vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. az ellenálló mozgalmak. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.

Beneš. Halifax. Herbert Readtől és másoktól. Patton. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Montgomery. Rauschning. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Rommel. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Hoare. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Eden. Ciano. de Gaulle. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Virginia Wolf. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Byrnes. Hemingway. Victor Gollancztól. Malinovszkij. Lássuk tehát. Koestler. Churchill.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Schellenberg.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. kiadók és politikusok népes táborával. ismeretségi körét. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Faludy és Márai. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Gandhi. tisztes jövedelme van. Rokoszovszkij. Goebbels. Evelyn Waugh. mint Thomas Mann. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Zsukov stb. Pownell. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Paulus. Emiatt van. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. újságírók. főként egy háborús szükséghelyzetben. Cyrill Conollytól.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Hull.). Guderian. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Chamberlain. Dönitz. Djilas. Politikai pártnak nem tagja .sokkal inkább mindaz. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Eisenhower. és nemcsak friss hírekhez. Ironside. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. fegyverek diktálta világára. Horthy. Sztálin.

míg pár sorral odébb arról. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. mint a bombázások. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. mint a Komintern megszűnése.” ) Kint és benn.csalódnia kell.ez a napló.. cukor. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . hogy miközben parlamenti vitákra.lajstromozza hosszan.ha tetszik: elegyes . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.benzin. és nem baj. Coventry és Lidice. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. csak még rosszabb lenne. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . India és Palesztina sorsa.” Színielőadás.jól jellemzi. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.akár egy „virtuális óvóhelyre” . karóra stb. hogy tyúkólat fabrikáljon. ha hallgatná is valaki. és mi magunk is tudjuk. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. folyvást figyelne. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.és naplóírói nézőpontját! . .. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). írógép. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.az általános pusztulás elől. mert nincs mivel etetni őket. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . Hol arról tudósít. whisky. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Az öldöklő káosz kellős közepén. s a főnökeivel. vagy éppen felkeresni falusi házát. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. kifülelt kocsmai párbeszéd. hol a hiánycikkeket . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. keresne a helyét. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Sűrűn váltogatott pozícióját . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. ha -(163)- .

Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.) Mindenesetre . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . (Köztudott. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . viccek. Persze máig se tudni. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Kenneth Clark és mások. töredékesen. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. versek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!).s hogy milyen kicsik a nagyok. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. megsemmisültek. ideje. japán és francia hadijelentések. alkalma azonban már nem jutott rá.így nagyon is meglehet. röplapok. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Eileent is elvesztette .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. hogy Orwelléknek. s a háború végére az író feleségét. Anthony Powell. Mindez megannyi apró. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. Ugyanilyen érdekes. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. e gazdag élmény.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. avagy az író netán még folytatta azt.mindez kuszán keveredik. az egymással feleselő német és brit. a háború kellős közepén.. otthonukból kibombázva. újságkivágások.ha némileg más műfajokban is . ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók. Nóvé Béla -(165)- .mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Ha hihetünk a nyomdászoknak. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet.

S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. Londonban JANN S. (Idézetes könyv.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful