George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Ed. by Peter Davison. 1998. Vol. 1-20. London. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. (A szerkesztő) -(4)- .(George Orwell: The Complete Works.

Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. hogy a belgák hősiesen helytállnak.I. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .-1941. a másik fele pedig arról tudósít.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. mégis azt remélem: a B. kapituláljanak. így aztán csak találgatni lehet.F. V. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. kivárva amíg az magától kifullad. hogy a mieink átvágják magukat délre. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. alighanem súlyos veszteségek árán. augusztus 28. Ma először történt meg. 28. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. már csupán arra van esély. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. meg hogy királyuk velük maradt.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . ha tehetnék. mi is történik valójában. A franciák. hogy képesek lesznek kitartani. (..E.. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Mindez nyilván a papírhiány jele. saját híradásaik szerint. RÉSZ 1940. 1940. május 28.

hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 29. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Tegnap este lementünk E. V. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. hogy a 9 órai hírek előtt . ha rádiót akartak hallgatni. és úgy tűnt. mi történt aznap. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. 1940. író. Churchill bejelentette. -(6)- . A tegnap este legfőbb szenzációja az volt.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. diplomata.fog felmorzsolódni. rajtunk kívül senkit sem izgat.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . magát. Ha mi nem kérjük. az író első felesége. Mint eddig is. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. hogy az egészről alig tudunk valamit. inkább csak elhallgatják a tényeket. ez éppen tízzel több. 8. hogy bár 1940-ben játszódik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.. azt hiszem. 1940. mint a reggeliek.. a Csendes kocsmát. Károly szobránál a Trafalgar téren. 31. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Az esti lapok ugyanazt írják. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. nem gondolom-e. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. (.1940. könnyen belátható: micsoda -(10)- . V. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.. VI. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy nincs elég puskánk. amit az újságokban is olvasni. Egyetlen érdekessége. (. hogy már kezdem elhinni. és váltig nyugtalanít az érzés. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. szinte bizonyos. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. így I. Ez persze részben amiatt is van így. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.. hogy ezrek esnek el naponta. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Meglepő.) Annyi helyről hallottam.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. a szemenszedett hazudozás helyett. Eget ostromló baromság.

Cripps zárta ki őt a pártból. Cripps a moszkvai nagykövet. Annak nyitja pedig. miféle forradalmak jönnek. nem holmi látnoki képesség. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul.. mint az úgynevezett „szakértők”. (. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. óta sejtem . Már-már a zsigereimben éreztem ezt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk.Spender azt állítja: ő 1929. hanem egyszerűen az a tény. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. miféle háborúk.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. egyáltalán nem leptek meg. ami történt. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy ha nem is éppen az. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hisz mindig is éreztem. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. ma még nem tudható. Már 1934-től számítottam rá. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. És lám most mégis. akkor igen. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. miféle világban élünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Ezt már csak irodalmuk is sugallta.. mégis amikor bekövetkeztek. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Én minden esetre már 1931. óta! -. -(11)- . hogy valami katasztrófa készül.

Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. Az egész világ széthullóban van. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. visszavonulásunk valódi oka inkább az. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. ám most olyannyira letörtem. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hisz azok után. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. tudom. mint 1936-ban. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult.-vel elsétáltunk a Sohoba. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. és készültem is írni róla a naplóban. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. amit korábban Párizsban. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Azt hiszem. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Most vettem a hírt. 10. az pedig kiváltképp dühít.. hogy félrevezessem az orvost. Így volt ez a spanyol háború idején is.1940. (.. hogy képtelen vagyok rá. Most is úgy érzem magam. E. Kész gyötrelem. 12. bár a sajtó még nem közölte. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. többé nem érdekel majd a politikai aréna. mint ahogy a lapok írták. Úgy tűnik. VI. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. VI. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. -(12)- . tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy Norvégia föladta semlegességét.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. 1940. csak elég ügyes legyek. csak hogy meggyőződjünk róla.

Még évek múltán is nyomasztott az érzés.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. (. 13. maga a jelenség igen érdekes. hogy ez valami bűncselekmény volt. Akkortájt úgy éreztem. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. hogy szükség lehet rájuk. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. 1940.. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. tudatván. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. 1922-ben. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. amelyről feltehető. Tegnap az L.. hogy a klub tagja vagyok. Úgy tűnik. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. -(13)- . a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. (. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.V. Gyanítom. mintha egy templomban levizelném az oltárt.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. felkészülve az eshetőségre. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.„britesítették”. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. Orwell 1940. június 12-én lépett a szervezetbe. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. VI.) Bármi viszolyogtató is. Mussolini álnok.. mármint azt a fajtát. az éppoly szentségtörés.D. mivel az angolokat. hogy valójában svájci.

hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a rikító színektől. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Miért nem aknázzák alá. igaz. VI. és egyáltalán. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. Az ember lassan gondolni se mer arra. ismert egykori pacifista. A részvétel amúgy igen alacsony volt. egy nappal korábban. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. amin egy csizma lép a horogkeresztre. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. hogy kormányunk végre tanul is valamit. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. akik majd támaszpontként használják. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. 1940. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Ez negatív rekordnak számít. -(14)- . Már csaknem bizonyos. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a bambán réveteg arcoktól. A németek elérték Párizst. hogy átengedik az olaszoknak. 14. mint vártuk.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a mohó 17 Kelet-londoni. és röpítik levegőbe az egészet. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi.

Elképesztő. W. hogy Unity Mitford21. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). VI. amit valaki tehet. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. kinek a nevére nem emlékszem. Erre egy ráncos képű emberke.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. utánajárt. Az jutott eszembe. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Csak a nyár végéig húzzuk ki. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz.igyekezettől. mint a civilizált élet fonákja. -(15)- . és értékálló árut vásárol rajta. és kiderült. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. de az ügylet végül meghiúsult. Orwell írásainak lelkes híve. így rikoltott: . hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Holott a legésszerűbb. akkor majd meglátjuk. 16. máris 30 fontot vesztettem. Ha így van. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. miután 1934-ben találkozott vele. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre.20 említette. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. 15. A ma reggeli lapokból világos. hogyan vehetne részletre varrógépet. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). utazó és mecénás. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. VI. most gyereket vár. Nemrég E. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre.

hogy nem tudták megvédeni Párizst. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. egy darabig még azután is. én nem fogok elmenekülni. Ha a flottát nem éri kár. M. hogy megállítsák a német tankokat. (. D.holott maga is gyáros. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. A franciák letették a fegyvert. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. hogy Amerika hadba lépett. úgy nem marad más. VI. ő legalábbis ebben reménykedik . Már-már képtelenség végiggondolni. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. sőt már abból is. és elég jól mehet neki. fegyverrel a kézben.. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. 1940. szerint ez forradalomhoz vezetne. az L. -(16)- . mihez is kezdjünk. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hát ott lett volna esélyük rá. 17. szakaszom egy zsidó tagjával. s én azt mondtam neki. de okvetlen harcban. pedig ha valahol. Tegnap beszélgettünk M. sem elég munkáskéz nem lesz. Új-Zélandból vagy Kanadából. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. Egy biztos. V. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. mint harcban meghalni. mindenki erről beszél. amiről viszont még semmi hír. ha a németek tényleg megszállják Angliát. akár egy koncentrációs táborban is.-mel22. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek..Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke.

Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. legalább kétszer másoltam le.23. csak már nem érdekel annyira . hogy megtudjam. hogy megjelenjen. kivéve a gyerekes anyákat. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). ami látható tetszést aratott az utasok körében. első világháborús érmekkel a mellén. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. -(17)- . A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy az több veszéllyel. 1940. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. 20. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.hallani mindenütt. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. hazafias szónoklatot tartott. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.Hál’istennek. Újabban. Az esetben. C. nyilván olyan barbárságokat követnének el. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. ha kritikát írok. mivel G. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mit tartanak a védelmi készültségünkről. amit korábban írtam. írógéphez ülök. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. VI. hogy valaha is képes leszek rá.. és sose hittem. a könyveimet pedig háromszor. aki most is. baloldali politikus. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. mint mindig szörnyű lármában dolgozik.a lényeg. mint haszonnal jár. Mindent. újságíró. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . mondván.

A helyzet szerintem annyiban más. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. melyben elődjének. (. a Tribune társigazgatója. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba.. szintén munkáspárti képviselő. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket.). ám azt mégse hinném. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. 25 Aneurin Bevan. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. függetlenség Indiának stb. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. G. Chamberlain és társai védelmére kelt. akik éppen az Alsóházból jöttek. R. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. ahol. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. Ugyanezen megfontolásból C. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. És lám. Biztosra veszem. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. mire közölték. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940.) C. brit munkáspárti képviselő. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. megkérdeztem Bevant és Strausst . szerint Churchill. Strauss. -(18)- . hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy az teljes képtelenség. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Én viszont még jól emlékszem. hogy mentse az irháját. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. mindenki eliszkolt.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. mint mi. Kérdésemre C. öttagú kabinetben. Brit Gyalogdandár 1940. azt felelte. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte.. Persze. május 10-én mondott le. könnyen lehet. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra.

hogy a magunkfajtát kiirtsa. hogy vezetőink sorában árulók vannak. baloldali újságíró. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogy Cyrill Conollyról. ami igencsak aggasztó jelenség.-re is. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. így az a mérhetetlen ostobaság.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.Mindinkább terjed a gyanakvás. egy percig se habozik majd. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.. és sosem tudni. Ugyanez áll az L.V. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.) Ami engem illet.27 meséli. R. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. vajon mennyi az igazság benne. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. H. (. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. C.. de az is lehet.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. Ámbár.D. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. akkor lesz modernizáció . -(19)- . úgy vélem. azokat viszont eddig még nem közölték. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. bár az egész a modernizációtól függ. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. mondván.

hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. és állítólag hét német gépet lőttek le. sőt talán még csak nem is láthatom újra. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Egyelőre nem tudni. 1940. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. és nem lennék meglepve. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. (. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig.) Azt hiszem. de békeidőben csak minden tizedik lakott). és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. valójában nem történik más. H. Nem tudni. ami olyannyira elterjedt nézet. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. R. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Felteszem. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. amely nyomban átállna Hitlerhez. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. ami aligha lesz az enyém. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. -(20)- . mondja. 1945 nyarán ez meg is valósult. és váltig azon tanakodnak. Pétain és társai a másikon. Compton Mackenzie meséli. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet.rendőrség az a testület. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. igaz-e. legfeljebb a francia kormány révén. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. 22.. hogy elkerülje a légitámadást. mihelyt győzelmét biztosra veheti. VI. mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy visszavonul a Hebridákra. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok.. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Tizennégyen haltak meg. a hír tehát feltehetően igaz.

most mindazok. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . ami később antifasiszta jelszóvá lett. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. mint a becsület. visszatértek az antináci álláspontra..reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. mint az várható volt. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. a legcélszerűbb taktika az lenne. (. könnyen mozgatható haderejük.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. Ha a briteknek lenne egy. mondjuk negyedmilliós. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. és még azt is igen furcsállták volna. ha átdobnák Francia Marokkóba.) Az egészben az a legfurcsább.. Avagy micsoda komisz paradoxon az. hogy az afféle hajdani erények. a hűség stb.. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. úgy tűnik. bevenném Gibraltárt. (. VI.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. S lám. Sajnos semmi remény rá. 24. 1940. kitűzve a köztársasági zászlót. hogy bármi ilyesmi megeshet.. A kommunisták. mára mennyire kiürültek. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.

. Nyilvánvaló. -(22)- . a Pétainkormány külügyminisztere. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek.. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. amíg például X. hogy ő a kisemberek szövetségese. hogy esélytelenül. 1934-35-ben miniszterelnök. feltételezhető. A 32 Pierre Laval (1883-1945). és mindaddig. korántsem biztos. akár stratégiai távlatból. hogy megpaskolja az orcánk. francia politikus. Az egyetlen haszon az egészben. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. mint esztelen gyilkolászás. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. váltig arra a következtetésre kell jusson.. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.) Hitler nem más. Z pozícióban van. uralkodók. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. nagyiparosok stb. Y. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. hogy Churchill nem így látja. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Sokkal inkább a bankárok. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges.. (. hogy félig vagy egészen áruló lesz. semhogy fölvegye a harcot. Pétainnek. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). amiért is előbb-utóbb mennie kell. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. egyeznének ki szívesen vele.számítanak. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. püspökök. 1945 után eltiltották a közügyektől. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. francia politikus. tábornokok. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. Lavalnak32. Ha arról van szó. Bármerre néz is az ember. bárkiről. (. aki a tőkés osztályhoz tartozik. az egész háború nem volt más. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be.

A spanyolországi leckéből úgy vélem. amikor késő lesz. Kérdés. Ami végül is csak azon múlik. Oroszország. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést.kérdés csak az. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy eltörli a tisztelgést. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. hogy már csak akkor. Azok viszont.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. mint bármely korábbi uralkodó osztály. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. -(23)- . Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. akik arra tippelnek. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget.. Félek. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Ha Anglia megszállása elmarad. tévednek. akkor minden rendben. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. (. azt hiszem. és bizonyos.. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. eszmei robbanókeverékéből tör ki. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hogy baloldali kormányunk lesz. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. A ma reggeli News-Chronicle írja. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen.

Elképesztő félreértések születtek. Ha bármi feladatom lenne. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. aki a biztos távolból jártatja a száját. 34 Az író felesége: Eileen . akik csak heti 5 fontból élnek. biztosan mennék is. mint külföldön. Ha a sors úgy hozza. -(24)- . mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk... akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. jól jellemzi a brit hadsereget. akárcsak a rádióbeszédek. hisz annyi minden van még. s ott megbíznának valamivel. Nem mintha vágynék a halálra. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). elmesélte.D. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. Ámbár lehet. ugyanakkor nem lennék soha . ha a helyzet rosszabbra fordulna. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. és G. hogy menjek át Kanadába. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések.Az L. mint a revolver. főleg Duff-Cooper üzenetei.V. noha beteges vagyok és gyermektelen.és sógornője. még mindig jobb meghalni.34 arra biztat. hogy mindenképp életben maradjak. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. E. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Menekült vagy emigráns újságíró. Azt hiszem. parancsot kapott. hogy csupán arról van szó: nem akarják. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Gwen O’Shaughnessy. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. amiért szívesen élnék. idegen kenyéren élni céltalanul.

Anderson. amit ha nem is képes egészen felfogni. de ha nem hall fegyverzajt utána. A. hogy Angliában valami változóban van. szörnyen ostoba helyzet volt. Végül. Tegnap egy lap azt írta. A puszta tény. mindenképpen hatásosnak érez. felöltöztünk. hogy az ember felkel. 1940. restell lemenni a pincébe. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 35 Valószínűleg Mrs. Ezzel szemben E.Annak. fizetni kell érte. -(25)- . ha meghallja a szirénát. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy téves a riasztás. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Felkeltünk. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Például Mrs. csak álldogált és csevegett. A házban mindenki így tett. VI. egy lépés az egyenruha felé. Természetes. ha valami egyenes beszédet hall. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. de nem mentünk le az óvóhelyre. már ami Londont illeti. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. Holott ez az. mint odaát. akiknél nem volt. első jele az lesz. 25. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Később alábbhagyott a divatja. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. és szerintem is van abban némi igazság.35 is kedveli Churchill beszédeit. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Később kiderült. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. hogy valaki hord-e gázálarcot. igaz. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. makacsul állítja. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke.

hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Akárhogy is. -(26)Tájékoztatásügyi .O. Tekintve. mi a teendő légitámadás esetén. bár néha még most is megnézik. a gázálarcdivat is újraéledt. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. ha valaki megmutatná az M. 27. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. és ma úgy nézem. aki írni is alig tudott . aki civil ruhához gázálarctáskát visel. 1940. még ma is megtörténhet ilyesmi. VI. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. a németek nem használnak harci gázt. Persze. minden ötödik ember magával hordja.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Ma délután elmentem a toborzóirodába.. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. levonultak a pincékbe. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra.még akár a Francoféléket is. (. of Information. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.. holott ki tudja.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . Talán nem ártana. félkegyelmű veterán végezte. s lám. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. Éppen tíz hónapja tart a háború. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. hányszor elmagyarázták. a követelmények nem lehetnek túl magasak. és bárki meggyőződhet róla.ahogy szaporodtak a rossz hírek. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.

. majd külügyminiszter. Inkább az a kérdés. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .) A ma reggeli lapok cáfolják. (. (. amíg egyszer hátba nem támad bennünket..) L. a télen még nem történik semmi. A.. mindaddig. A németek érdeke szerinte az lenne. később pénzügy-. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Megjegyzem. külügyminiszter-helyettes.40. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. miszerint csak azért foglalták el Tangert. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Butler (1902-1984).Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. ez idáig csak egyszer tévedett. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. 40 L. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. semhogy sok szót érdemelne. Orwell barátja. Már csak az a kérdés. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. De hát az oroszok 38 R. amikor úgy vélte. 39 Sir Samuel Hoare.. hányan lehetnek a tudatos árulók. aki ismeri ezeket az embereket. L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. hogy tényleg ezt teszi. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.) L. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. amióta a háború kitört. Myers regényíró. M. M.. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.tehát biztos. ami mostanra valószínűtlenné vált. Azt mondja. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. egykori brit nagykövet Madridban.. valójában mi történt.M. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. -(27)- . úgy véli. híján van a legelemibb hazafiságnak is. H.

éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. 42 Independent Labour Party . hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Bármit tesznek vagy mondanak. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. amikor az I. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.. hogy szövetséget kössön. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. vigaszképpen azzal áltatják magukat. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.P. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták.maguk sem gondolhatták. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Nagy kérdés. Jó példája lesz ez annak. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.. holott elég csak egy pillantás a térképre. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.Független Munkáspárt. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. jó ideje mást se tesz. ha sikerül nekik. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. -(28)- . Ha Hitler elfoglalná Angliát. Ezek a mozgalmárok. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. semmi hatása az eseményekre. Amúgy Pétain és társai. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. (. mint mi Münchenben. mint azt korábban Oroszország tette Angliával.L. Érdekes.

hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.ellentétben a heves közfelháborodással. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. mint bíráló volt . ha tényleg arról lenne szó. inkább jóváhagyó. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. elutasítottak. Mindenképp biztató. 28. 29. amit sikerült elcsípnem. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. azt ugyanis nem deklarálta. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. 1940. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. (. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. Nem hiszem. az ennek épp az ellenkezőjét látja. de különben kutyabajuk sincs. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta.. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. ámbár csak némi burkolt fenntartással. hogy a sajtó -(29)- . Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. és az. és továbbra is őrzi függetlenségét. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. méghozzá C besorolással.. A brit kormány elismerte de Gaulle-t.) Igaz. VI..) Ijesztő. az a néhány megjegyzés.még csak egy múlik rajtuk. VI. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. (. Az még csak megbocsátható volna. némi szépségfolt ezen. 1940.

hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. ami elvben tizenkét. C. Ma délután az L.-vel és M. vajon próbálkoztak-e már azzal. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy 43 Orwell. amit valaha is hallottam. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte.D. és nagy éljenzés fogadta a hírt. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 30.. hogy végre a puskák is megérkeztek. Főként kiszolgált katonák voltak.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hisz maguk is a csokoládé. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. 1940. és eltekintve attól.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Kíváncsi vagyok. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Az emberek azért így is lelkesedtek. Tegnap C. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. mindjárt elmondta. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Így aztán mindazon lapok.-t és engem felvidított a gyászhír. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. C. -(30)- . bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. hogy abbéi még bármi lehet. nem is olyan hitvány kompánia. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. (.V. VI.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.

melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . (.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.vagyis a lap közel egyharmada..-ék is rosszallották a dolgot. 1. hogy már azon is örülni tudunk. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Még M. amin végül is kievickélt. igaz. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. és nem mozdult.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. 1940. -(31)- . 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Később. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb.. szintén örült. Ott hagytuk egy félórára. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. VII. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.három lapból állnak. a szöveget apró betűvel szedik. E. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. hogy napokig még az étvágyam is elment -. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az újságok már csak hat oldalból . Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. holott ők már-már radikális békepártiak. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. majd kidobták a gépből. aztán E.

50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Franco közeli munkatársa. ha valami ismert személy hal meg. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. 1940. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Mind többen vélik úgy. hogy a kormány tehetetlen.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.A. bár nő a félelem is. látván. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.F. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. régimódi német vezérkari tiszt. VII. 3.50 közlemény. -(32)- . 49 Buenaventura Durutti. a spanyol anarchisták vezetője. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna.

A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. 7. a News-Chronicle -(33)- . VII. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. politikai író. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. VII.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 52 1940. A francia Richelieu csatahajót. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). használhatatlannő tették. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Oranban és Mersel-Kébirben. elég egyértelműen sugallja. 1940. Az a tény. avagy ha mégis. 2 cirkálót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Arról persze egy sort sem írnak. 2 csatahajót.lehet szó. hogy csupán a francia flotta feléről . vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. mennyire helyénvaló volt e lépés. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 8 rombolót.1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. nem sok meggyőződéssel tették. holott nyilvánvaló. a napló írása idején liberális publicista. 10.

hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. 1940. hogy csak azért hagyják nekik. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. 54 Edward. Sokan vélik úgy. mint a cukrot.) Gollanz új könyvét. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. mi több. Ez után feleségül vette Mrs. Újabban viszont minden országban más és más. ha csak az nem. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. hasonló feltételekkel. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. Wallis Simpsont. úgy veszik. Napok óta nincs semmi hír. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. VIII. Számomra hihetetlen. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Windsor hercege (1894-1972). január 20-án lépett trónra. -(34)- . Edward néven 1936. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. VII. mint azt korábban én is feltételeztem. Nemrég még úgy tűnt. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. hogy Angliában akadnak csoportok. a rendkívül népszerű walesi herceg. Persze.. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. 16. a Bűnös embereket. (. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának.. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már.békeajánlatot tesz nekünk. amerikai Mrs. semeddig. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Simpsont és Franciaországba települt át. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Még az is lehet. az ember sohasem tudhatja. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. meddig ér el a kommunisták keze.

1940. ami egyértelműen németellenes lépés. VII. 22. Ez persze nem olyan ígéret. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. és ha kudarcot vall. (.. és elnézzük neki. hogy összeült a pánamerikai konferencia. hogy Spanyolország bármit. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. alighanem Tosco Fyvelről van szó. a sok szájhős mind maga alá rondít. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. alighanem Frederick Warburg.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké.56 azt mondja. és mi semmit se teszünk ellene. Még most sincs semmi érdemi hír. bármilyen 55 Bizonytalan. és már csak a fegyverletételt várja. Talán így lesz. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Mindez előre látható volt már akkor is. 56 Bizonytalan.. helyzetünket reménytelennek látja. a világ pedig már rég nem hiszi. így azt. hogy Anglia felé hajlik. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. ami egy következő kormányt is kötelezhet. -(35)- . Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. F. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.küld hadi utánpótlást Burmán át. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. A legfőbb esemény.) Holott pontosan úgy tesz. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Mégis. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. ahogy előre megmondtam: eljátssza. W. talán nem. nyilván a németek számára.

azaz Polgárőrség lesz.58 is ugyanezt mondja magáról.. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.) Sokan már bánják. rendre visszautasította az ajánlatot. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. ámbár ez nem is oly hihetetlen. Ha tényleg így van. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. ám az. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. és új neve: Home Guard. VII.D.. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. 1940. hogy csak tartanak tőle. csak féltékenységből és intrikából dacol.V. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.57 Én legalábbis nem hiszem. (. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy összeállna a Tory klikkel. Az olasz sajtó is ezt írja. mivel utálta Chamberlaint . majd a németeknél. G.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. 28. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. felhagyott a toborzással. 1940. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. D. VII. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. Persze meglehet.. bár az is lehet.V. 25. Sokan rebesgetik. melynek állítólag már 1. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. Az L.D.000 tagja van. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.300.mennyiségben importáljon. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy L. azzal. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.-t. -(36)- .

akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.Orwell minden hitetlenkedése ellenére .és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 60 Sir Oswald Mosley. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. 62 Gaston Bergery. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. -(37)- . brit állampolgárságot sosem szerzett.csakugyan nácikollaboráns lett. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. bár senki se tudja. 59 William Joyce (1908-1946). kinek a nevét folyton elfelejtem. hisz jól tudom. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. majd fasiszta politikus. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Amerikában született. Így tesz a francia sajtó azon része is.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. noha egész életét Angliában élte le. aki szerint Hitler nem igényli. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. akit később internáltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. kommunista. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Furcsa. valójában miért. a Brit Fasiszta Unió vezére. Emberem azt állítja. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. amely német befolyás alatt áll. szélsőjobb. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Az apró emberke.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. aki utóbb . Szélsőséges nacionalista. kis baloldali pártokról. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.

Perim most a legfontosabb. nem hinné. mit miért csinál.1940. és nem igaz. Wells. de a pénz nem érdekli. ha elveszítjük. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. (Sajnos elég gyatra volt. ami talán arra is fényt vet. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. H. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. s azon a feltevésen alapul.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. a franciákat viszont eléggé leszólta. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Megkérdeztem. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells jól ismeri Churchillt. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. 8. vagy hogy karrierista lenne. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . szerinte rendes fickó. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. G. és különös gyengéje. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ahogy egy szovjet komisszár. Mindig is úgy élt. hogy ezek az emberek. de az újságok azt sejtetik. VIII. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Megindult az olasz támadás Egyiptom.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. Eddig még semmi hír. Úgy látja. hogy csak a maga hasznát lesi. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Úgy véli.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

23. Tegnap este elmentem egy előadásra. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. VIII. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. ez pedig igen veszélyes lehet. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. átszervezik a légiriadók egész rendjét. nem kétlem. amit . hogy a légiriadók mindenkor tévesek. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. amit mielőbb meg is kell tenni. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat.nyilván az -(42)- .. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. Hosszan beszélt a polgárőrségről. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel.másokat kapok rajta. s azzal szépen visszaaludtam.. Megvetően mondta. tábornok tartott. hagyják félbe a munkájukat. hacsak nem akarjuk. Hajnali három körül légitámadás volt. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. 1940. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Azzal kérkedett. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Ez nem csupán azzal jár. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Azt mondják. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat.

kik miatt. hogy ízlik neki vagy sem. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. egy életre megtanítva arra. VIII. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. 1940. (Greenwich) Azt hiszem. és megpendítette azt is. Ettől talán észre térne a jónép. -(43)- . hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. hogy a trágya nem ennivaló. Tegnap azon tűnődtem. hogy az ország végromlás előtt áll. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. kivénhedt hadfiak. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Legfőbb ideje. (.. s hogy milyen szánalmas ez az egész. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság.. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. Az oktalan pára nem képes eldönteni. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. és azt is: miért. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ahogy elnézem. mire egy tehén jól oldalba döfi. 26. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. hogy valami nincs rendjén. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva.

.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. VIII. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Máig emlékszem arra a kettőre. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy a házak beleremegtek.) Elég nagy robbanás volt. míg ezek jó ha feleakkorák. (. és halálra váltan nyomban felriadtam. és mindaddig. próbálják eltussolni. hogy egy bomba robban mellettem. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. amibe a föld is beleremeg. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. A bejárati ajtóból néztük. Ma reggel mégis.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. azt álmodtam. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. amit Huescánál dobtak le. Hallottam. Talán egytonnás bomba lehetett. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. Világos. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. A -(44)- .először igazán közelről a bombák hangját. s ahogy eddig is. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. de olyan pokoli robajjal.. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. ha bármi fontos létesítményt találat ért. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. ám azért nem annyira rettenetes. 29. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki... Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. 1940. (. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. E. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. asszonyság.

. Amerikában is. azzal a megnyugtató tudattal. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. XI. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. könnyen álomba ringatja az embert.P. 16.-vel. fegyverzajt hallok. (. régóta ezt várják. 1940. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . s lám. tábori szalmaágyamon elnyúlva.P. lidérces emlékeim. ha elég távoli. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.. 31. Akkoriban rendre azt álmodtam. és aknagránátok robbannak köröttem. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. vagy túl közeliek a becsapódások. hogy nyílt mezőn fekszem. -(45)egy ha . igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.a nácizmus. minden fedezék nélkül. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. a . márpedig az emberek itt is. szerkesztőjével. hogy nem érdemes sokat törődni velük.) Tegnap lefekvéshez készülve. XI.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. H. hacsak az ember nem sejti. hogy hidegen hagy. VIII. és máris aludtunk tovább. 1940. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. Félálomban. 1940. s én feküdnék kényelmes. 23. A monoton fegyverzaj. Sosem gondoltam volna. mégis így lett.. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. E. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. A légiriadók egyre kimerítőbbek.. erős robbanást hallottunk. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Általános a vélemény.-vel éppen csak megjegyeztük. s nemigen látja. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.

Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. kényes. úgy tűnik. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. egyébiránt biztosra veszi. Európa Kiadó. kulcsfontosságú. mint vállalni a Hitler elleni harcot.” Ami. kijelentését.. H. amikor Franciaország elesett.” 72 Alfred Duff-Cooper.P. bárki képes könnyedén elhitetni. P. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. brit tájékoztatási miniszter. Ld. Mindaddig. A második világháború című művében Churchill 1940. válasza: „Ugyan már.P. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. hogy . Habár a . tartok tőle. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. 2000. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. H. az összes brit lapot figyelmeztették.. szerint. májusi kormányát tárgyalva Hoare. még nem cenzúrázzák. -(46)- . mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.71 és társai titkon alkura készülődnek. Halifax és Simon védelmére kel. igaz is lehet.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.-t. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. hisz minden a tálaláson múlik.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. hogy nincs más hátra.P. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. ha tényleg igaz. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. és „becsületszavát” adta nekik.. öt éven át tartó küldetést. ám ekkorra már mind a szűkebb. vagy inkább próbáljunk békét kötni. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.

bármi tehetséges politikus Laval. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. XI. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Mindig is azt hittem.. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . S. Persze itt. 28. és élt már nálunk korábban is. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Szerinte VIII. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 74 Piene Comert. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 76 Lásd az 1940. VI. Edward végül is Mrs. egyetlen európai se hitte volna. mint azt itt képzelik. aki ekkor már a windsori herceg . szerint. angolbarát.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás.utóbb VIII. és úgy véli: Anglia nagy előnye. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. jóslatai. és eszébe se jutott panaszkodni. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk.74-vel. Angliában mindenki tudja. igaz.felesége volt. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. mégsem váltak be. Edward . a sajtóosztályt vezette. Nos. hogy államformája királyság. Különben C. Franciaország eleste után Angliába emigrált. francia újságíró. Laval 1935-ben azt mondta neki. úgy tűnik.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Wallis Simpson. Laval kormányzása76 idején C. C. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. 75 Mrs.. Azt mondja. melódiája: monoton Tegnap C. a France szerkesztőjével ebédeltem. jól ismeri Angliát. Meglepően jókedvű volt. Olaszország viszont valódi erő. C. 1940. korábban diplomata. C.

A német források szerint mintegy 30.. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. víz. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. (. mindenki amiatt aggódik. a halottak száma 550. a tüzérségi tűz elől. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. A közüzemek. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. (. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. 8. villany stb. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. Meséli. és ami még rosszabb. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Ugyanúgy örülünk neki. XII. 1. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. s legalább negyed részük földig rombolódott.. mint korábban Balbo halálának. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. november 14-én szenvedett légitámadást. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. XII. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.) Beszéltem egy férfival. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják.) Azt mondja.000 gyújtóbombát dobtak a városra. miként sikerült átszöknie. teljesen tönkrementek. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. bár azt nem árulta el. -(48)- . amelyben 500 repülőgép vett részt. a sebesülteké ennél jóval több volt. Az a nyomorult Chiappe bekrepált...

Idézet egy újságcikkből bombák. nem annyira a bombáktól rettegve.” 1941. 2. rendre azon kapom magam. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. kezdeti szakaszában. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Több mint mulatságos. akár a manna. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy hibbant kis versikéket faragok. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. amíg a bombázás alább nem hagy. inkább a félbeszakított alvás. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. 29. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Az esszében azt írtam. XII. Az a hír járta. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be.segítségükre sietnek. Az a múlt heti újsághír. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. nappal közrendre felügyel. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. s a csengő sem ép. A bombázás legszörnyűbb. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. I. 1940.

22. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. magasabb béreket.” 79 Büntetés. I. 1941. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. bár . csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.Isten látja lelkemet. de nyilván erre sem kell várni sokáig. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. Így azután én lettem nevetséges. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. úgy véli. nem sokkal a franciaországi események után. tényleg örülök. 1941 júliusában.hogy nincs valami nagy véleményem róla. német. aminek igen örül. -(50)- . és Orwell úr aligha sejthette.. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. . 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . és minden érintett szíves elnézését kéri. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. hogy ezegyszer tévedtem. s talán joggal. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. olyan időszakban. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. majd 1942-ben beszüntette működését. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.

amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. A minap. vagy valami hasonló). hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy tudja mindenki. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. akik nem képesek átlátni. Igaz. Az utca tele van a plakátjaikkal. A helyért ugyan nem fizettek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. aki amellett.csak arra való. Barcelonában pedig. nyomban megérezte rajtam. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. spanyol köztársasági párt. Művei. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy „Chamberlainből elég!”. 1931-66 között Canterbury érseke. És lám. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Az ügyeskedés menten beindul. újabb defetista manőver. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . és meggyőződésem. hogy „Éljen a POUM!”. E. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. Keresztények és a kommunizmus. először tettem ilyesmit életemben. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. de normális helyzetben eszembe se jutna. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a POUM82 betiltása után. Szovjet erő. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. teljes szívemből kívánom. Mindenesetre tény. hogy „hagymáztam”. ezrével vannak ilyenek.a következőket írta: „Óhajtom. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. -(51)- . Úgy tűnik. ahogy megcsókoltam. már az is erősnek tűnik.

2 sor. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Erwin Rommel tábornok vezetésével. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. között volt betiltva. amint két nő arról társalog. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. és megütötte a fülem. 1941. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. szeptember 6. I. A Daily Worker és a Week85 betiltása . A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. június 21-én foglalta vissza.108 sor. -(52)- . boltjába betérve megjegyeztem. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Másnap reggel Mrs. mivel érezni. mire Mrs. J. 84 A lap 1941. január 22. A német Afrika Korps 1942. stb. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül.000 hadifogoly! ) . s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. és 1942. 26.az ébresztőóra. hogy „már nem tart soká” stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). és betiltották a Daily Workert84. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. J. január 22-én vették be a brit csapatok. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. s a többinek is hasonlóan felment az ára.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . A krókuszok már kihajtottak mindenütt.. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Én mindenesetre váltig állítom . legalábbis ezen az éjszakán nem. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. 4.bár jól tudom. 3. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Az altemplom nem egyéb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. 1941. hogy még mindig sokkal rosszabb. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. még a lapok is pedzegették. III. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. III. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy visszatérhetnek Londonba. Korábban ugyanis épp azért gondolta. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. és a többiek mondták is. s ilyenkor látja. 14. -(56)- . Az elmúlt napokban az a hír járta.küszködött. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. hogy „valami készül” a Balkánon. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Tegnap este G. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Bár dúl a háború.. néhány téli viola bimbózni kezdett. kevesen értenek egyet velem -. 1941. G. s a hóvirág is most a legszebb. ha elég meleg lesz). III. homályos és rossz szagú. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Wallington.

mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. hogy küldjenek tíz hadosztályt.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Ahhoz. Elképzelni is szörnyű. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. amit az olaszok elvesztettek. előbb ismernie kellene. Katonai diktatúrát vezetett be. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. de alighanem inkább a Szueziről van szó.van. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Mindenki ezen tépelődik. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. arra kérte az angolokat. a német támadás már április elején megindult. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Túl veszélyesnek tűnik. hogy milyenek a szállítási eszközök. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. 1935-től görög miniszterelnök. egyben meghagyva neki. -(57)- . elhárította a segítséget. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. 95 A szövegből nem derül ki. attól tartva. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. vagy legalábbis azok jó része. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. miközben támogatta a királyság intézményét. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. mi történne. ám mi csak négyet ajánlottunk fel.

hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. akivel beszéltem. egész Európa rajtunk röhög. 97 Stefan Haffner. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. csakúgy. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. mint Norvégiában. -(58)- . Az a baj. Másrészt viszont. éppúgy. Én mégis azt tartom. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. amiért hagyjuk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mint az. antifasiszta újságíró. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Mint írja. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket.hadisikerekkel. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Ugyanakkor. Sok német. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. elképedt azon. hacsak azzal nem számolunk. Ő maga nem volt zsidó. ha netán tudjuk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. csak a felesége. hogy nem tudunk. 1938-ban emigrált Németországból Angliába.

hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Kérdés. mint az indiai rádzsák körül. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével.98 1941. ami azután a bombázókra tekeredik. Ez hát az európai nézőpont. III. -(59)- . hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. s a szóbeszéd holmi új. Ám a szokásos álszent. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. titkos fegyvert is rebesget. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ijesztő lenne. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Greenwichre igen sok bomba hullott. úgy hírlik. aminek használatát a brit légierő 1941. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . de tetszetős érveket máris hallani. éppúgy. minden előzetes propaganda nélkül. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. végre pompás alkalmunk lesz rá. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni.itthon és Amerikában egyaránt. de csak egy gépet lőttünk le. június 17-én jelentette be. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. 20.

99 Valószínűleg Eileen Blair. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. avagy csak elképesztően ostobák. -(60)- .: „Betört az ablak. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.-vel99 telefonáltam. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. szakadt a víz a nyakukba. semmi jele annak. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. hogy megtartsák a búzát. majd nagy csörrenést hallottam. mint azelőtt. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. az író nővére. A Greenwich templom lángokban állt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Úgy tűnik. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Bárcsak tudhatnánk. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. ami megingatná a Pétain-kormányt. amit küldünk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. ez akkor sem jó így a franciáknak. Úgy tűnik.csapódott be. amikor E.. hogy . Fölöttük tombolt a tűz. amit persze nem engedhetünk meg. és kevesebb közéleti eseményt említek. és társaik tényleg árulók. Visszalapozva e naplóban. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. A németek ugyan engedik. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Én: „Mi volt az?” E. mondjuk.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. És miközben mi mindent megteszünk.. de senki sem mozdult. látom.

Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy gyermekei azért éheznek. akik Churchillért meghalnának. a gazdagok pedig. a légierős kadétok. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon.általában olyanok. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ez pedig az éhínség. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Miként lehet ezt elfogadtatni. Angliában. Számomra nem volt újdonság. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy igenis vannak. kényszerítő intézkedések híján. s ha így teszünk. mint eleddig. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. mi a célja a háborúnak.A legrosszabb még hátra van. a Női Légierős Tartalékosok stb. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. elfogadjuk a háborút is. stb. Még szerencse. valahányszor azt látom. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Ha elfogadjuk az államot. III. sokan ezt teszik . hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hisz ez idő szerint még az sem világos. amit mi tényleg nem ismerünk itt. 23. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. 1941. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. nemigen számít. Még ma sem képesek felfogni. akik érzésem szerint nem valódi hívők. akkor biztos. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. éppúgy élnek. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Sosem tudom elfojtani az undort magamban.

Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. így aztán helyénvaló. ha az emberek látnák. és jó útra térhessenek”. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva.az ezredzászlókat. hogy Isten bennünket segítsen. Persze az is lehet. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. mert mi jobb emberek vagyunk. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. add. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. és segíts. -(62)- . 24. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy imádkozunk érte. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. hogy megbánják gonosz tetteiket. Talán az a félelem diktálja mindezt. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Azért várjuk el. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy netán csökkenne a harci elszántság. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. mint egy.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. III. Eddig úgy tudtam. hogy valójában nem is gondolják végig. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét.ami éppoly hatásos lehet. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. 1941. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. mint a németek. Egy szó sem esik arról. Holott bizonyos helyzetekben. a keresztény meggyőződés azt tartja. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az egész azon az elemi érzésen alapul. úgymond. az ellenségnek is vannak indítékai .

és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. 1941. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy nincs az az erő. IV. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy Görögországban 150. Tegnap Belgrádot bombázták. nincsenek például fegyvereink. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Tehát megoldódott a rejtély. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. így valószínű. 7. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban.. hogy valamivel ellensúlyozzák. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. érzékelhető hatása.. Közben hallani. ez alighanem így is van. Felteszem. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.000 főnyi brit sereg állomásozik. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. és ma jelentették be először hivatalosan.000 ember életébe is kerülhet. hisz általános a vélekedés. mikor kivonultak Bengáziból. bár ezt már akkor sejthettük. bár Hitler még így is jól járna. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. mint akár több ezer légitámadás. hogy egy sikertelen megszállás 100. s így szükséges. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Azt hiszem.csatahajókat. mindenesetre nehéz nem észrevenni. és legalább három hétig kitart. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Ám ennek nincs közvetlen. a műszaki leírások alapján. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Rajzok készülnek majd. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk.000 vagy akár 500.

Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.helyzet.. Etiópiát mindenesetre elvesztették. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.. most hirtelen rájönnének. -(64)- . hogy a katonai behívókat egyben arra használják. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.. Mulatságos lenne. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. )Immár világos. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy beleszorítják őket a tengerbe. katonai szakíró. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Persze. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Szinte látom. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A britek-minden veszteség nélkül . Nem tudni. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.) Egyre kevesebb a munka.. (.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. A legjobb esetben talán még szűken vett. ha az ember 2-3 évre előre gondol.. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak.. (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. 102 A matapan-foki csatáról van szó.elsüllyesztették a Zara. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.

ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Például az. 8. hogy olyasvalamit hozzanak létre.O. hogy nem volt annyi eszük. of Information -(65)Tájékoztatási . hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. pontos. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Most olvastam épp az M. ez szeptember 7-én volt). Állítólag Francis Beeding. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. „hősies” stb. mint „dicső”. csak sajnálom. 1941. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. elszalasztották az esélyt. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. s igen nehezemre esett. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Emlékszem. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy ejtőernyők. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. de tudván. tényszerű ismertetőt. s ez rendre azt igazolta. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. . hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. a regényíró állította össze. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. Rosszabbat vártam. IV.103 bestsellerét. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy pár napig nem is lehetett kapni).I. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.

Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Én mindenesetre nem így éreztem. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. de más fronton még várható. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. aki az ablakban ült. majd így szólt: . lángol-e még. Aznap éjjel. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.Akárcsak Madrid. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Most jön Austerlitz. -(66)- .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. azt mondtam Fyvelnek: . még ki is mentem megnézni. miután a németek láthatóan elálltak attól. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Kimentünk a tetőre. hogy győzelmet arat. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Rajtunk az ítélet. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.A kapitalizmusnak vége. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy felébresztettek a robbanások. Később. Hugh Slater. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. egyszer csak megszólalt: . Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.Ez volt Trafalgar.

gondolom. amikor rosszul áll a szénánk. IV. ha a görögöket cserbenhagyva. legalább kettő jut minden századnak.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . kapunk-e gépfegyvert. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.106 Ma este igen rossz hír érkezett. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. hogy kivontuk csapatainkat. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 1941. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. Hol van már az az idő.persze nem volt egy darab se -. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Csak erről beszél mindenki. 11. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 9. A nagyokosok szerint ahelyett. hogy egyáltalán kiadták. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Ez is igen baljós előjel. 1941. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . amíg lehetett. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. s amikor megkérdeztem. A tegnapi lapok megírták. és Görögországba küldtük őket. a Balkánról alig esik már szó. -(67)- . A közlemény súlyát az mutatja. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel.

Úgy látszik.. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. a köznapi ember számára kevésbé érthető.se Görögországról. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. vagy legalább egy részük. 12. IV. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Isten tudja. hogy a politikai helyzet javulni fog. IV. Nem hinném. Semmi hír . 13. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. de mégis. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be.. csak sokkal lassabban...márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. azok a forradalmi változások. Az a két újság. mind lehetségesnek tartja. se Líbiáról. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Ahogy visszalapozok a napló elejére. és a Sunday Express. csak éppen nem adhatják tovább. hogy még mindig érvényben van az utasítás. ami némi reményre jogosít. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Az egyetlen. és megszilárdul a helyzet. mely igen sötét képet fest a jövőről. mint gondoltam. abbahagyom a naplóírást. most is zajlanak. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Lehet. Akivel csak beszéltem. amely még ezeknél is pesszimistább volt. de ez más lesz. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. 1941. amely alig különbet.1941. -(68)- . illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. francia hajókkal. azt látom. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amelyekre számítottam.

14. mint a középosztálybeliek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét.. de már sokkal kevesebb van belőlük. az utóbbi a valószínűbb. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. mások azt állítják. A németek az egyiptomi határig nyomultak. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Nagyon igaz. Persze. döbbenten láttam. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. Connolly mondta egyszer. Megrázó hírek. amit a reklámokról írtam. arra számítva. Azt hiszem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. de Tobruk kitartott. D. micsoda szedett-vedelt társaság ez. hogy létszámuk aránylag csekély. Mindjárt feltűnik. 1941. nem tűntek el. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. -(69)12-én hamar akció végül .Olvasom a bejegyzést. IV. csak éppen a tempóját nem. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. s az is erősen hihetőnek látszik. aki jól ismeri Dél-Afrikát. míg december 4-én megérkezett az erősítés. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. és elvágták a tobruki angol csapatokat.

Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. melyben az oroszok megígérik. éppúgy. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. tudja. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.. igen nehéz elképzelni. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. IV.úgy tartja. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. nem figyel rá senki. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mit mondtak be korábban.Jaj. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Mindez akkor. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. drága uram. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . 1941. . Ha nem így lenne. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Görögországról semmi hír. mi is történik.persze csak fokozatosan. A másik pultnál meg szól a gramofon. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. akkor máris megérte.. hogy kivonulnak Kínából . ha én nem kérem. és mivel kissé késtem. 15. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hogy beismernék. hanem azért. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. anélkül.

. Igaz. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 1941. John’s Wood-i temetőt találta el. A fegyverek egész éjjel lármáztak. -(71)- . hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Két-három napja újra Wallingtonban.is 108 „Mondja csak. hogy egyszer bekövetkezik. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. is ugyanezt mondja.. Emlékszem. 17. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Barnsleyben voltam éppen. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.vidéket.bizonygatja mindenki.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. IV. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. francia) . és a mentők is ott várakoztak. Persze.” (Parlez vous. aki rendesen tudott volna aludni. Senkivel sem beszéltem. Ma reggel.Én még csak le se hunytam a szemem! .70 km távolságra! . Az ember már-már úgy érzi. ez képtelenség. amitől már régóta tartok. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. 22. és E. . A szombat éjjeli „blitz” még ide . Persze. Az utcát mindenesetre lezárták. 1941. betértem egy kocsmába. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. IV. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. többeknek megjegyezve. Ez volt az egyetlen reakció. és miután hallottam a hírt. de azért E. Egy másik a St.

is beleértve. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna.. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. fanina felé. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Furcsa lenne. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.. Engem legfőképp az zavar. Athéntől kissé északra. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. hogy sikerül majd. -(72)- . Olyan ez. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket.” Kíváncsi vagyok. rádiójegyzetemet stb. nem így lesz -. mint a kéve. Churchill kezd úgy beszélni. Churchill a minap azt mondta.elhallatszott. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy 109 Orwell gyanúja. megalapozott volt. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Ha az újságok híradásai igazak. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. hogy a németek nem hullanak úgy. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. amit kell. vajon azt teszik-e. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. Még nem tudni. stb. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. minden bizonnyal hamarosan várható. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Gibraltár megtámadása. Amióta itt vagyunk. minden még ezután megírandó cikkemet.

mindez még hasznos is lehet.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Mindössze annyit lehet tudni.1%-a Ausztráliából és 19. a görögök visszavonulóban vannak. -(73)- .Ausztrália: 13.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy a görög hadsereg. IV.a hülyébbnél elháríthatnád. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. Az oroszoknak dönteniük kell. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. 1941. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. hogy ne álljanak ellen. hogy mennyire tudják tartani magukat. 1941.110 Mindaddig. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.1% Új-Zélandból. milyen hadállásokban. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. és így tovább. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Különben sejtelmünk sincs. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.ÚjZéland: 13. 24. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. IV. 23. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . 25. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.55% . hogy ellenállnak-e a németeknek . Eszerint az elesettek 55. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.55%. hány emberünk van ott. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.

IV. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. vagy esetleg a harmadik. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. avagy tétlenül elnézik.. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő.az ára -. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. -(74)- . 25. nem akar.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. körülbelül 30. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. csak kutyaeledelnek. 1941. bár azt hiszem. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. ami tényleg magával ragadta az embereket.111 Gondolom. C. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . Tegnap eljött hozzánk egy ember. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Milyen kár. IV. mert nem volt mivel etetni őket. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. 1941. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 28. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy nem képes. 2.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. most mindenféle hússal üzletel. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. de bármelyiket választják is. V. csak éppen nem tartalmazott semmi információt.

ez egybevág a német hadijelentésekkel. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000 járművet vesztettünk. V. gondolom. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. mint az íj és a nyílvessző”. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. amiben mindent odaígérünk nekik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. -(75)- . Spender113. mindenféle volt közöttük.000 embert. Katasztrofális. felszerelésük jó részét és 12.. miután bejelentették. A veszteség állítólag 3. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. mint a bútorhuzat. az ausztrál kormány egyik minisztere.tisztes ábrázatú. s úgy hagyjuk el a porondot. 3. és hét-nyolcezren estek fogságba . az is ugyanúgy készül. majd elnöke lett. aztán egyszer csak halljuk. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.000-re teszik. Mesélte. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. Mint mondja. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.. ügyvéd.000 ember. de ez számunkra nem gond. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Persze az is lehet.112 Azt mondják. Hátrahagyták összes tankjukat. úgy látszik. politikus. A hajókról nem esett említés. nyilvánosan kijelentette. újabban az egész cég erre állt át. valójában 55. hogy kevesebb katonánk volt ott.000 körül. ahogy a tűpárnát tartotta. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. 8.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. mint arról korábban tájékoztattak. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. 1941. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. mivel úgyis megegyeztünk. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. A Görögországból kimentett katonák számát 4143.

mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. a kicsik sorban fekszenek. ha csak a puszta harcról van szó. nincsenek fenntartásaink. A semleges államok megtámadását illető aggályok .csupán azt jelzik. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. mert hiányzik az akarat. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Békésen alszik mindenki -(76)- . V. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Ha olyan ügyért harcolunk. amiben igazán hiszünk. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. ami nem túl jó jel. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. pusztán azért. Sosem tudni előre. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. ám biztosan valami rosszat jelez. apa. A törökök felajánlották.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. A tiszta.és azt hiszem. Érdekes. 6. s menten elgyámoltalanodunk. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. folyton az az érzésem. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Iránban mozgósítás van. csak annyi bizonyos. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. meglepő látvány tárul a szeme elé. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. hogy balul üt ki. akár a nyulak. anya. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. mit fognak tenni. gyerekek. 1941. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Valahányszor csak elképzelem. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Itt-ott nagyobb családokat is látni. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Előre látható. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül.

hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. tőlünk nyugatra. Immár bizonyos. de megmaradt alelnöknek.az erős lámpafényben . mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. V. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. Az elmúlt napok legfontosabb híre . A füst csak igen lassan oszlott el. E. 11. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. 1941-ben leváltották. Nyilvánvaló. meredek. Az ablakok épen maradtak. Gondolom. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. ahol gyúlékony anyagokat tároltak.a kicsik hanyatt fekve. felkelt és kinézett az ablakon. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. kintről valaki kiabált. amikor találat érte. hogy mindez német nyomásra történt. Az éjjel komoly légitámadás volt.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. 114 Vjacseszlav Molotov. de úgy tűnt. mintha viaszbábuk lennének. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. s hogy mindenki maradjon a lakásában. külügyi népbiztos. Lefelé menet közölték velünk. 1941. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. hogy az oroszok bejelentették. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. égre szökő lángokkal. kiváltképp nagy volt. valami raktárépület lehetett. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ez az első eset. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. netán mindkettő ellen. -(77)- . s a szobában sem keletkezett kár. az egyik. hogy a mi házunkat találták el. ez az első diplomáciai lépés. hogy épp benne voltam egy házban. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. melynek üzenete nem egyéb. Felkapaszkodva a tetőre. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek.

Később kiderült. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hogy a folyosón nem lehetett látni. akik teával kínáltak. s láttam. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. gondolván. Magunkra kaptuk a ruháinkat. amit hónapok óta őrizgettünk. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. amit a legfontosabbnak tart.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. mire ő visszakérdezett: . Hallottuk. Elmentünk D. milyen sötét lett az arca. csupa korom vagyok én is. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.Igen.nek. hogy menjünk ki.Talán azt hiszed. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy tényleg ég a ház. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. és a bent lévő autók kiégtek. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. -(78)- . a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Később megjegyeztem E. Ilyenkor az ember azt viszi magával. s én csak utólag döbbentem rá. és talán nem lesz módunk visszajönni. amint kiabál valaki: .-ékhez.

Alfred Hornként mutatkozott be. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. és Rashid Ali 1941. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Rashid Ali117.1941. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. V. május 30-án Iránba menekült. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Spanyolország. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Az egész ügy merő rejtély. Darlan116 Sztálin. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Egy hónappal később rövid harc. Churchill nem akart tárgyalni vele. bejelentvén hogy Hess megőrült. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Csak azt tudom. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. remélve. Irak. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Utóbb többször is felmerült. Még csak ötletem sincs. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Szíria. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Hitler közeli barátja. Franco . 1941. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 13. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. továbbá mindazon térségek neveit. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. iraki nácibarát miniszter. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. a Führer helyettese. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. aki 1941.

-(80)- . már akkor. talán még Amerika is. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.tolni. hogy ez történik majd. akik meg tudnak lepődni azon. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. ha kiderül. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. hogy nem fog sikerülni.) miatt Dakar. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Szíria. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Churchillnek és társainak az lehet a terve. lesz titkosrendőrség. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy mindent veszni hagyunk.és fegyverhiány (repülők. mi biztosan el is toljuk. hogy ember. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Úgy tűnik. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. legalábbis szerinte . s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Tanger. a Kanári-szigetek. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. szégyen!” Úgy látszik. nincs esély arra. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben.könnyedén be lehetett volna keríteni. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Az egész világ ellenünk van. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Persze. amikor nem vettük be Dakart. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. a Kanári-szigeteket. Az ember kezdi azt hinni. Ezzel szemben a valóság az. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. vannak még emberek. amikor még megtehettük volna. hogy ez már-már törvényszerű. Tangert és Szíriát akkor. hadihajók stb. a lakosság fele pedig éhezni fog.

A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.700 új-zélandi és 6. 25.540 ausztrál. így azt. Ha csak 10-20. A német légitámadás május 20-án indult.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hogy így van. egy repülőgép-anyahajó. Szíriáról. Mindenki Krétára figyel. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. Ezt az arcátlan. Irakról semmi hír. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. (Liddell Hart szerint összesen 28. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Három csatahajó.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 1941. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. légvédelmük szintén gyenge volt. csak végre ismernénk az alap tényeket.600 brit. 1941. mint Angliában.300 görög. Úgy tűnik. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Valaki megsúgta.960 brit. szervezetlenek voltak. 21. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. 17. ha Kréta csakugyan próba. még úgy is. hét cirkáló.1941. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Darlan nyilatkozott. Lehet. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. V. 7. majd ejtőernyősöket vetettek be. és majdnem ugyanannyi görög volt. 24. A brit -(81)- . V. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. V. hogy hány ember védi is a szigetet. új-zélandi és ausztrál. és milyen a fegyverzetük. 10.

000 görög volt. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. -(82)- . A brit csapatok Bagdadban vannak . és csak utána az etiópot. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. 1. ebből 2. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. és 14 gép védte Szuezt. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. bár rideg. V. Az. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.olvasni. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy hányról is van szó. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. 31. Arra sincs magyarázat. 122 A 42. 1941. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. VI. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 13. annak tagadása.bár még jobb lenne azt hallani. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.500 Krétán szolgáló katonából 16. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Kivonulunk Krétáról. 1941. a mentegetőzés. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.500-at mentettek ki.

000 brit tengerész esett áldozatul. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. A német veszteség: 3. Fiji és Gloucester cirkálókat. Összességében a szövetségesek 16. Miként K. Ebből nyilvánvaló. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. márpedig ennek semmi jele. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.200 brit. 3. -(83)- .583 embert vesztettek (ebből 8. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Hitler eleinte habozott. Hereward.376 ausztrál és 2. Szíriára.. mint azt a sajtóval tudatták. hány kereskedelmi hajó. 1941. abból legalább kiderülne. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.714 halott és 2. Pár nap 123 A Calcutta. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. VI. hogy Kréta kiürítése megtörtént. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. 3.. Most. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.996 új-zélandi).000 ember. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. S mindez teljesen hiába. 20. A britek arra számítottak. Szuezre vagy Máltára csapnak le. számos légvédelmi ágyú. 124 Szíriába.500 sebesült. aminek vagy 2. A teljes veszteség várhatóan 10. azt mondják. tank és repülőgép. A híradás nem felelt meg a valóságnak. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Ma reggel jött a hír. valamint a Greyhound. Student tábornoknak.000 embert kellett elszállítani. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.

1941. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. amelyről. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. ha csak elkerülheti. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 125 Stafford Cripps. 8. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. úgy lehet. mint puszta blöff. hogy talán az egész manőver nem más. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. A közeljövőben. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. -(84)- . VI. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. úgy tűnik.múlva már nyilván késő lenne. 14. nem fog háborúba keveredni a németekkel. történetesen az Anglia elleni invázióról. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. s eddig még senkivel se futottam össze. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. VI. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében.

feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . 1941. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. ez a jutalom. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hatalmas közönség előtt. 22. Napok óta rendkívüli a hőség. -(85)- . legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Mindez nyilvánvalóan jelzi.persze csak akkor. Rendkívül izgatott mindenki. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Íme.ámbár azt hiszem. s megállítottak három finn hajót is. Nyilvánvaló. ha nem is tudják megállítani. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. VI. Az jutott eszembe.126 1941. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. 19. és ezzel. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. VI. Általános a vélekedés. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 20. ha az oroszok komolyan ellenállnak. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra.1941. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát.

hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. úgy találtam. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Churchill. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. ha nem lennének biztosak benne. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy gyorsan véghez tudják vinni.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár igen meggyőzően hangoztatta. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ma igen jó beszédet mondott. csak úgy. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Mit gondolnak vajon ezek. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. a légierő és a flotta legénységét. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. 23. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. úgy vélem. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. amíg leszámolnak Angliával. sőt magukat az oroszokat is. 1941. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Persze akadnak néhányan . hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy őszintén ajánlja a segítséget. akik nem bánnák. VI.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár lesz annyi eszük. mint a baloldali pártokat. miként hatna. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. A legrosszabb az az egészben.

hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy ennek maga Sztálin a feje. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. éppúgy összerogynak majd. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. az esetben érdekük. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. mint az első háborúban. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. a kommunisták. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám.000 font jövedelemből élők. Meglátja. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Persze nyomban hangot váltanak majd. Egykettőre hazavágják a nácikat. úgy hiszem. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Tíz -(87)- . Orvos (külföldi. mi több. Három éve még az évi 1. s újra támogatják a nácikat. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Azon múlik minden. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. elfogadnák Hitlert vezérüknek. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Kétségtelen. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék.

ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. Nem tudni. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Az esetben. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. többféle magyarázata is lehet. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Hisz azok a politikai viszonyok. Állítólag túlszárnyalták Minszket.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Már egy hét múlt el. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. VI. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Akárcsak az emigráns fehérek. 30. s alighanem elfoglalták Litvániát is. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. hogy szamovárt áruljon. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. itt most nem állnak fenn. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. hogy a németek azért kiváló katonák..még ha lesz is némi „húzd meg. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. 1941. Mindenki arról élcelődik.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. (. -(88)- . ereszd meg” -. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. E szerint bevették Lemberget. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is.

szögesen ellentmond mindannak. 3. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. 1941. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Mindenesetre elég sok időbe tellett. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. -(89)- . A felek vállalták. amelynek nincs angol megfelelője. legalábbis e pillanatban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. mint az a tény. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. jóllehet formális szövetség még nem létezik. kvázi szövetségesnek tekintve őket128.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. VII. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Sztálin rádióbeszéde nem más. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Churchill beszédének méltó párja. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. melyben egyértelművé tette. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. s mint ilyen.

hogy egy Németország elleni támadásban akarnák.oldalunkra. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. nem indítunk szárazföldi támadást. Ha a németek helyzete megengedné. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Több lap is türelmetlen. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. láthatóan nemigen készülnek támadásra. és azt sem tudni. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. mire is használnák e tankokat. Nem tudom. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. amíg be nem bizonyosodik. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Ha most. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. de ha semmivel nem próbálkoznak. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. VII. s arra sem utal semmi. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. 6. 1941. lám. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. s ettől. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. ha majd netán ők is átállnak végül. hiszen őt úgymond a „lélek”. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. a belső meggyőződés hajtja. Azt aligha hiszem. legalábbis Angliából nem. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében.

úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy az a „semlegesség”. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. most. hogy lássam. Az az anekdota járja. hogy a németek vesztesége már 700. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. megtiltván számukra. A frontokról sincsenek megbízható hírek. Az oroszok azt állítják. mégis hasonlóan ír. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.mindezt két héttel azután. Nyilvánvalóan az az „irány”. jelentése: igazság. úgy tűnik. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is.számíthatunk rájuk. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. ahol kommunisták üléseztek. hogy az belépett a háborúba. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ám azt nem tudni. vajon elérték-e már a Beresinát. -(91)- . azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. és a Truth129 néhány példányát is. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Kíváncsian várom. Végignéztem a katolikus lapokat. egyikük. Ha ez tényleg mérvadó. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. és alighanem ez a jövőben sem várható. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. Néhány ír katolikus lap mostanra. ha a német támadást netán már visszaverték. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. nyíltan szimpatizál a nácikkal. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”.000 emberre rúg. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. A németek már átkeltek a Pruton. visszatértekor meglepve konstatálta.

hogy bármit is terveznének. de ezek egyre gyengülnek. Úgy sejtem. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. miként azt terveztem. mint amit elszenvedett. -(92)- . amely Dunkerque-kel kezdődött.1941. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. egy új korszak kezdetéhez érve. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. Ugyanakkor semmi jele. 28. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. VIII. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Már csak egy hónapunk van arra. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. de nem hiszem. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. mára véget ért. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. A keleti front.bár azért összeomlani sem fog. az irániak már menekülnek. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Az a félforradalmi időszak. Ezért itt be is zárom e naplót. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés.

s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. III. miután a háború új szakaszába ért. E percben az is nagy talány. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Sokan azt gyanítják. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. azok is hallgatnak róla. rész 1942. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. de alighanem már elment. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Gyakran hallani a megjegyzést. Azt. Akik netán tudják. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy csak azért küldték el. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). 14. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. akik képtelenek felfogni. Így például. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott.II. -(93)- . emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. mint a sír.

és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. különben valószínűleg nem. mivel nem látom be. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. de azért még nem dőlt el semmi.a teljes vereség ugyan elmaradt. mint mí az angliai csatában .] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. miként is tudnának akár a németek. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. [Másfelől viszont vannak. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. hogy Beaverbrook távozik. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. egy kompromisszumos békekötés reményében. bár nem tagja a pártnak). -(94)- . A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. egy balti orosz. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba.még ez évben különbékét köt. bár annyi azért igaznak tűnik. hogy az esetben. akik úgy vélik (például Abrams. majd közellátási miniszter. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. [Azt hiszem. maradok. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. és csupa haszontalan. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek.

b) Ha az oroszok támadnak először. Persze én sem hiszem. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy így lenne. kíváncsi vagyok..: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Mégis úgy vélem. mindez mit se számít.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. nem lehet tesztelni. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mert a japánok félnek az oroszoktól. még akkor is. március 11-én terjeszteni kezdtem. s az ember olyan dörzsöltté válik. hogy csak azért nem. mikor ér hozzám vissza.. 1942. úgy tehetünk. úgy látszik. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mivel korábban már említettük a japánok szándékát.katonainál is kiábrándítóbb. hogy miért. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mennyire hatékony a suttogó propaganda. azt mondhatjuk. A propaganda merő hazugság. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. ha legalább tudjuk. nyitva a bejárat. akkor mi. nem. hogy azt korábban el se hitte volna. május 30. sajnos. akkor „mi már előre megmondtuk”. ha az ember történetesen igazat mond. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. 1942. -(95)- . mit teszünk és főként.

és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. aki most tért vissza Amerikából. 1942. s nyilván így van ezzel mindenki. 15. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. III. aggasztó a közhangulat odaát. Eddig még nem jöttek rá. 1942. baloldali politikus. se légvédelmi tűz. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. de nem követte se bombázás. mivel Harold 133 William Hickey. Empson mondja. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Azt mondja. amíg a légiriadót le nem fújják. III. amíg csak lehet. Orwell későbbi. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. 22.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. és még csak utalást sem teszünk rá. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. -(96)- . hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. A termelés akadozik. a britellenesség százféleképp virít. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. később munkáspárti képviselő.

gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. 137 Victor Serge (1890-1947). egyenjogúságot a kaffereknek. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Az októberi forradalom után Moszkvába. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. óva intve mindenkit. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. parlamenti képviselő.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Alfred Duff-Cooper. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. életrajzíró. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. diplomata. író. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. akik 134 Harold Nicholson. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. újságíró. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. örökbefogadás útján lett francia. ugyanakkor a BBC felkért. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. 1941-ben Mexikóban telepedett le. 135 New British Broadcasting Station . szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. kritikus. életrajzíró.angol nyelvű német propagandaadó. mivel legalább tudatosan az.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. később Berlinben indított lapot. -(97)- . részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. majd Leningrádba ment. mindez ijesztően hatékony. hiszen az emberek jó része tudatlan. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt.

akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mint a franciaországi hadjárat idején . Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. mindenütt legyőzték a fasiszták. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. de nem folytatná a támadást. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. Az egyik lehetséges fejlemény. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. ehelyett inkább dél felé.] -(98)- . Így aztán mi. mind egy kedvezőbb békealkura. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. hogy Oroszország különbékét akar. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. vagy legalábbis azok egy részét. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha itt új kormány állna fel. márpedig a Kominternt eddig mindig. meg kell támadnunk Európát. Mindez persze. [Csupán akkor lenne esélye. mert folyton újságot olvasok. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. kiutasításukat követelve. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Nem is annyira azért. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Általános a gyanú. Mindez jórészt azért van így. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.nincs semmi hír. mert erkölcsileg viszolyogtató. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Én mégis azt hiszem. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Ugyanaz az ócska taktika.Franciaországból érkeztek.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. Nekem úgy tűnik.

A leginkább elterjedt változat az volt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. III. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. úgy tűnik. világháború idején írt. K.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. 140 Aqneurin Bevan. ez idő tájt brit belügyminiszter. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 141 Herbert Morrison. munkáspárti képviselő.S. Egy megrögzött ellenségünk. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. valahogy kiszimatolták. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.S. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. valamennyi hihető. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Állítólag holnap kiderül végre. Krishna S. 1942. melyek szintén a Daily 138 Dr. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. 139 Közkedvelt baloldali lap. Shelvankar.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. melyeket az 1. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. 27. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.

143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. miután a Horizonban megjelent „Wells. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. ha két szocialista esik egymásnak. A késlekedés fő oka az volt. a az krókuszok. hogy három hónap se telik bele. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. és visszatér az újságíráshoz. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. Cassandra142 bejelentette. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. ám azt mindig is élvezik. aligha vettek volna tudomást róla. igaz.a konzervatívok nem kis mulatságára. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. G. Mindenki azt jósolja. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Azt hiszem. -(100)- . hogy a lőszert nem osztották ki előre. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. Hitler és a Világállam” című írása. Griggnek143 továbbította. Tom Jonesnak. szétosztani a muníciót. káros hatással volt a brit közvéleményre. vagy ha mégis. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Erről feljegyzést küldtem Dr. 144 A vita Orwelltől indult. aki azt Sir Jas. és további egy órába telt. A ember már-már [H.Mirrorban jelentek meg .

márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. s megkért. Rossz jel ugyan. remélem. „eszi . Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.ha jól tudom . Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.. az üvöltés.Tokióval. [Akárhogy is. 1. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. s úgy látom. az igaz -(101)- . és Cripps talán ezért is oly magabiztos. „(. hogy nem mi. IV. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. hogy a hadipropaganda. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. a katonák mocskolódnak. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. akik nem harcolnak. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Azt hiszem.] 1942. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. a szövetségesek közül . Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. aki úgy véli..eggyel sem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.) Minden harcolnak. az háborúban újságírók így van. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.nem eszi” ajánlatától.] Akad persze. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. már csak a közvélemény nyomására is. az indiaiak sem örülnek neki.

hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy e sorokat leírtam. az esetben. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. 145 Hódolat Katalóniának. Mármár vigasztaló a gondolat.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy a hír nem igaz. nem egészen öt évvel azután. ha a németek megtámadnák. 1942. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. és sikertelenül vezette a britek ellen. amikor kiderült. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Cartaphilus. Azt hiszem. Arra biztatta az indiaiakat. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Jó jelnek veszi mindenki. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). Gandhi készakarva keveri a bajt. itt vagyok a BBC-ben. Ford.] Lehetetlen megállapítani. 94-96. 3.hazafiak pedig. Ha majd eljön egy újabb háború. Ellenfelei úgy tartják. hogy mi a tét ebben a játszmában. -(102)- . hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. augusztus 19-én. s annyi igaz is. 1999. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. majd üdvözlő táviratot.] Nem tudom. o.: Betlen János és Tóth László. egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. messze elkerülik a lövészárkokat. minthogy hiába remélte. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. IV. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. hogy sokan szentként tisztelik.

aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. így szólt: . Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. folyvást arról lármáznak. Mondtam is A. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Legnagyobb ámulatomra. Még mindig azzal áltatják magukat. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. aki ez idő szerint Angliában élt. író. -(103)- . hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. hogy azt higgye. [Már csak mennyiben az a kérdés.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. kiváltképp a kommunisták között. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. mire A. hogy nem számít a függetlenségre. indiai államférfi. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. igehirdető és propagandista. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot.-nak. a fájdalommentes mártíromsághoz. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. 148 Krishna Menon (1897-1974). Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. ügyvéd. s elég balga ahhoz. George. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. Megjegyeztem. s hogy voltaképp nem is akarja.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. mindezzel Anand is egyetértett. Egyszerűen elképesztő. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. újságíró. nemigen tudja azt elképzelni.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Most már csakugyan azt kell hinnem. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. tiltakozott. Útban visszafelé több gép megsérült. Persze. A hatás inkább lélektani. hogy 1940 táján. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. no meg azért is. mondja. Eileen Blair. mert ha megengednék maguknak. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. felszínes Amerika-ellenességre is. Ekként még az sem okvetlen igaz. [E. s igen meglepődött. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mire Pritt közölte velük. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hisz 153 1942. 1942. hogy mindenki hazudik. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. tényleg készül valami. hogy „persze. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Fyvel meséli. 19. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. ha mindkét fél megerősíti. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. IV. egy indiainak ezt kell mondania. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. mintha mi sem volna természetesebb. Tokiót bombázzák.] Mind több szó esik egy európai invázióról. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi.áll a nálunk dívó. mikor ez ellen E. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. az író nővére. -(107)- . április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség.

másrészt. -(108)- . Továbbra is majd mindenki azt hiszi. IV. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy ekkora bakot lőjenek. Mégis meglep. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. Ugyanakkor. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy különbékét kössenek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. 25.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. amiért derekasan küzdöttünk. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Csak kevesen érik fel ésszel.aligha kockáztatnák meg. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. akkor nincs többé indok. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. lásd Amerikát. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. valamint Spanyolország megszállása -. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. mely javíthatna helyzetünkön . sokan úgy beszélnek. 1942. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. ahol internálták őket. akkor ez valami új fejlemény. [Ha ez így van. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy a hála politikai fogalom.

de elhárították. hogy ha az oroszok átengedték. ahol 1943. Indiában.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. mint bármely más irányba. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Németországban viszont. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. teljesen alaptalan. hogy a vichyi körök is úgy vélik. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. megsúgták-e ezt nekünk is. az máris sokat elárulna arról. mire ez a nagy felhajtás. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik.Amit tudni lehet: 1. 5. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. 2. majd onnan dekódolva sugározták. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. 6. 7. Bósz Japán területen van. mintha Berlinben volna. hogy úgy tüntessék fel. ám azért ez sem lehetetlen. 4. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. kormány bejelentette. mindenesetre arra vall. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Az olasz rádió bemondta. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. -(109)- . Általános a vélekedés Japánba szökött át. A (német) Szabad azonosították a hangját. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. hogy támogassák. Afganisztánon át. felségterületen tartózkodik. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A vichyi közlemény. február 8-ig tartózkodott.

hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. hogy azután gúnyolódhassanak. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. melyek mostanában hülyébbek.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. valószínű. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. 1942. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. 27. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Hónapok semmitmondóak alapok. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. mikor az mégsem indul meg. IV.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . [Semmi hír. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. mint rendesen. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy nem hagyjuk őket a pácban. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. avagy bátorítás az oroszoknak.

Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. ha olyanokkal állunk szóba. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és csak a saját érdekeit nézi. Cukrot már alig lehet kapni. mindenki egyforma. és mitse törődik azokkal. Ez leginkább akkor tűnik fel. akiknek határozott véleményük van. akikkel nem értünk egyet.hol megnyitva. s a szellemi tisztesség. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. a hallgató is könnyen ráébred. váltig az a benyomásom.” Az ember azt hinné. hol elzárva. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. csillagászati árak fejében. hogy becsapták. mi több. Fuldoklunk a mocsokban. ha pedig ez mégsem történik meg. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. [A legtöbb balos. Bátran lehet hazudozni. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. vagy az írását olvasom. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. A legmegdöbbentőbb mégis az.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. kiváltképp azok. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ahogy a részvétet adagolják . Ugyanígy -(111)- . ha tényleg senki nem veszi be őket. Ha szót váltok valakivel. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. de az igazat megvallva. akár egy csapot -. Mindenki folyvást ítélkezik. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. még akkor sem. Mindenki becstelen. pusztán a politikai célszerűség alapján.

viselkedtek azok. Cripps beszédét leszámítva. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. elég gyengécske műsor volt. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. szitkozódnak. alighanem nagyon is sokan vannak. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. mindegyre az jutott eszembe. hogy telt ház van. hogy megtöltsék az üléstermet.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Most a felsőházban gyűlnek össze. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy ez valaha mind plüss volt. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hanem arra. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek.esküdni mernék. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. miközben a képviselők felsorakoznak. akik 1941. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról.még így is elegen.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Tegnap elmentem az alsóházba.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy csak mintegy 250-en voltak . 1942. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. 29. -(112)- . hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. IV. csak épp nem hallani a hangjukat. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba.

A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy részben tényleg így történt. 6. 1643-ban -(113)- . amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. mikor néhány hete megjött az utasítás . s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. [Sok a találgatás. 157 Az a hír járta. mint a szíriaiakat157. V. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mint egy újabb imperialista hódításról. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. hogy Szingapúr veszélyben forog. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mi készül”.] Mihelyt kiderült. Annál inkább elkedvetlenedtem. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy 1941. nyomban megírtam. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Amennyire megítélhetem. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé.1942. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. egyikük igazi keménykalapot viselt.alighanem a külügyminisztériumból -. még az is lehet. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban.

160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. kinek higgyen. 1648-ban csatában esett el. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. több mint 80 repülőgép és legalább 1.] 1942. -(114)- . elérik céljaikat. olyan elképesztően nagy számokkal. 159 Frank Owen (1905-1979). arra következtetek.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.000 ember. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. író. Ez volt az első olyan tengeri csata.Frank Owenre159 tippelnek. 74 repülőgépet és 543 embert. hogy ő lett volna. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. de nem hinném. egy romboló. újságíró. W. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. egy rombolót. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.-a között zajlott. 8. hogy az ember nem tudja. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. Szerintem ez kacsa. Mindenesetre abból. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. rádiós személyiség. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 160 Frederic Warburg. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy úgy látják. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. V. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.

az „előszobai reszketés”. A falakon régi metszetek. Wintringham ugyan tagadja. 11. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. már azt is tudják. Kérdésemre. V. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy találkozzék vele.] Cripps biztos benne. hogy mennyire igaz ma is. akit igen jól ismert. ám én fenntartom. és „reszkettek az előszobában”. V. „sötét alaknak” -(115)indul a német .” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy mi a véleménye Bószról. a japán kormány úgy döntött. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. csak az tudja igazán. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. mint a „minden követ megmozgat”. aki közel jut a politikához. Bár az orra kissé túl borvirágos. hogy ő írta volna e cikket. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. századi életrajzokban olvashatunk arról. 30. Felteszem. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 15.] 1942. s mégis. mint gondoltam volna. hogy ő volt. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. ez volt az első alkalom. hogy érdemben beszélhettem vele. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. 1942.1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Szerdán találkoztam Cripps-szel. mi több. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. 18. V. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy Bósz német területen van. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. és készséggel válaszolt kérdéseimre.

Cripps vitatta ezt. amit mond. mivel sehol nem történik semmi. 1942. Nyilván az jönne ki belőle. V. úgy ez váratlan ajándék. 19. világrengető eseményben hisz. és folyvást valami küszöbönálló. hogy miről is írjak. V. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. csak az orosz fronton. 21. 1942. Bármit megtenne. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. akár orosz. ami még csak ezután fog felpuffadni. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. V. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. összevetve egymással őket. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Állítólag Molotov nemcsak. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hogy Londonban van. Képtelenség! 1942.nevezte. Ha igaz. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. és kizárólag a saját karriere érdekli. amiről úgy véli. Molotov állítólag Londonban van. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. -(116)- . akár német forrásból származnak is. Cripps csupán annyit mondott. hasznos lehet számára. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem.162 A hír persze Warburgtól származik. vagy sötéten borúlátó. Jól jönne most egy hét szabadság. május 26-án írták alá. Bár így lenne. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. aki felváltva túlzón optimista. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. 22. Megjegyzésemre.

erősen sárgás bőrű.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. mi több. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. . hétfő. gondoskodni fogok arról. V. 30. hogy mindez önökre nem vonatkozik. ami nem más. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. 1942. tegyenek arról. de a legfontosabb tanulság mégis az. akinek olyan az arca.” Ezt lehozták a lapokban. idősebb japán férfit. 1942. még a rádióban is beolvasták. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre.végeztek. amivel nap mint nap elárasztanak. hogy tényleges dolgával foglakozna. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 27. hogy ma senki sem teheti meg. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. V. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. akár egy -(117)- . se pedig beosztottaikra. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. de kérem. mint a rábízott legénység kiképzése. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül).

Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Azt mondja. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. mára elfeledte az egészet. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. annak oroszbarátsága miatt. az Astor család.165 163 J. Alighanem a követség munkatársa. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Állítólag csak azért. s most csupán azzal van elfoglalva. forradalmi értelmet is adni. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. aki ellenezte. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Warburg. valós alapja van a dolognak. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. s egyben összegyűjteni. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Természetesen oroszellenesek. Épp csak azt nem tudni. vagy inkább. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Garvin.béketűrően szenvedő majomé. és úgy véli. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. tudatosan venne részt ilyesmiben. ebből következik Churchill-(118)- . rendkívül intelligens a maga módján. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. hogy a rendőr azért kíséri-e. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. Az egész képtelen manővernek tűnik. mintha ő lenne a csali. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. a lap tulajdonosával. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. főleg Lady Astor. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. s az Observer átalakítása is része e manővernek. ami számára értékes. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. elvész. minden. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Úgy véli. jobboldali újságíró. L.

a Labour’s Northern Voice-ot is. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. hogy sült halat vett. És fogtad őt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 166 Desmond Hawkins. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 167 Francois Darlan tengernagy. Már fáj minden tagunk. Azt is hozzátette. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. gyötört. amikor csakugyan arra készültek. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a kedves. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. Darlan167 admirális érdemeit. A szív. mely újabban „a királynál is királypártibb”. a kéz. ellenességük is. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. mivel azt hittem. Volt egy időszak. már ami a szovjet szövetséget illeti. gyönge lányt. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. a francia haditengerészet főparancsnoka. s a lélek jajgat és sikolt. „ha tudna járni”. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Ezzel egyetértek. szabadúszó újságíró. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. mint ismert antifasisztát. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Megzaklatott. -(119)- . 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. szerinte még az sem kizárt. A háború sötét Poklába vont. a láb. hanem a szakszervezet hetilapját. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa.

Az újságok még a nevét sem említik. tolják a babakocsit. tennen magad Csak őt imádtad. Nagy a forróság.169 1942.. Különben furcsa.) Állítólag itt járt. aki A kedvesed. teljesen békés. VI. VI. Eisenhower 1942. ki szép. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. (. Hogy meg ne illethesse más. nézegetik a galagonyabokrokat. alig látni egyenruhát.. 4. őt. kinek haját A szél bogozza. lebzselnek a parkokban. 1942. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Még mindig Molotovról szól a fáma. hogy milyen normális minden. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. azt. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Ó. Feltűnően kevés az autó is. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . ocsmány zűrzavar Királya . Mert azt kívánta durva háborúd. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. ím a sárba húztad őt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Úgy látszik. ember. szennyezed. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Ne tiltakozz.nézd. Ennyi. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. hogy tárgyaljon a szerződésről. magad Kezével jobban vérzed.A rózsaarcút. Nincs rohanás. benzint még feketén is nehéz szerezni. Csak itt-ott látni egyet. hazád. szelíd ma is. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. oldja. 6. majd hazatért. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. ember.

miután egy éve maga is azt követeli. Kingsley Martin171.Hová utazol? . aki a háború kezdete óta mindent megtett. az is csak Észak-Afrikában. újabb front csupán 1942. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. 171 Kingsley Martin. 7. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. baloldali újságíró. Akárhogy is. 1942. Azt mondja. hogy nyissák meg. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.mindezt épp ő mondja.lehetőségéről. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. biztosra veszem. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Úgy tűnik. -(121)- . és többnyire az a verzió az igaz. VI. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. november 8-án nyílt. hogy már döntés született az invázióról. akik a vonaton találkoznak: .Berlinbe. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. és így tovább . most egyszerre visszariadt tőle. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Hazugságok hálójában élünk. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt.

mintha nem értené a megjegyzésem. 173 William Empson: költő. kritikus. akik úgy képzelik. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. David Owen: Cripps titkára. David Owen. valójában Lipcsébe tartasz. Guy Burgess: a BBC producere. Norman Cameron: költő. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. úgy tűnt. például azt. hogy kém. A szokásos hiábavaló szócséplés. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. -(122)- . hitvány gazember. Orwell barátja. a háború októberre véget ér. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. a másik kommunista. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. június 2-án. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Rajtam kívül ott volt még Empson. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Azt mondta. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. hogy vannak befolyásos emberek.Hazug alak. Norman Cameron. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Jack Common. azt hiszed. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. mintha nem is érzékelné.174 172 1942. mivel a németek addigra kifulladnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Jack Common: író. ha egyszer a háborút megnyertük. ha Berlint mondasz. Mikor azt mondtam erre. akinek nem értettem a nevét. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. én azt hiszem majd. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. miközben te. micsoda lényegi különbség. és láthatóan mindenre odafigyelt. akiről utóbb kiderült. Úgy tűnt.

VI. és képtelen belátni. és eközben oly élénken csivitelnek. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. de az az érzésem. 1942. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). hogy egy ponton túl. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. majd június 4-én belehalt sebeibe. [Az ilyen emberek azt feltételezik. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. akit nem ismertem. [A német adó bejelentette. mindenki azt szeretné. inkább talán a felelősségtudat. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm.000 lakosából alig maradt -(123)- . szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. szükségképp beszűkül a látóköre. s 2. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. várva. s az a legfontosabb. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 1942. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert.[David Owen. Cripps tartását valami belülről kikezdte. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Emellett. 10. hogy ki-ki megkapja partvisát. a hatalom vagy a hízelkedés. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 11. akár a verebek. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. mint egy pondró perspektívája. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Himmler helyettese. és a férfi. Nem a pénz. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ahogy együtt söprik végig a folyosókat.] Láttam. leülnek a portánál. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. VI.

egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. a férfi lakosságot agyonlőtték. a község nevét eltörölték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. úgy. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. minden férfit agyonlőttek . hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. ahogyan a BBC közreadta. -(124)- . hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. JÚNIUS 6. Ezáltal bebizonyosodott. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. miként az is. s a nevét megváltoztatták. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A helység összes épületét lerombolták. a nőket koncentrációs táborba küldték. Megőriztem a jelentés egy példányát.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942.] néhány túlélő. A falut földig lerombolták.

Sokkal inkább az izgat. akik nincsenek közvetlenül érintve. sőt rögzítették gramofonon is. Ezt a BBC 1942. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban.Valójában nem lep meg e gaztett. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. mi több. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. február 26-án közvetítette. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. amerikai atrocitások Nicaraguában. Talán nem telik bele sok idő. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. hogy mások. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. török atrocitások. japán atrocitások Kínában176]. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s a lemezek mind fennmaradnak. bolsevik atrocitások. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. -(125)- . brit atrocitások Indiában. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. még az sem. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd.

) 179 A túlzott félelmek miatt. hanem ostoba lépés is volt. (A fordító jegyzete.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. amely nem csupán kegyetlen. -(126)- . Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. amikor hasonló félelmek miatt. 1920-21-ben.

a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). arra juthatunk. hordozható adóvevőjük volt. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. baloldali újságíró. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. hogy a németek még csak nem is sejtették. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. író. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 13. VI. 1937től a Tribune főszerkesztője. Híven tükrözik szocialista nézeteit. azt nem hagyják szó nélkül. 12. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 1942. ejtőernyővel dobták le őket. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 06. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy Molotov itt van Londonban. Nyilvánvaló. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. januári indulástól. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. hogy ha tényleg tudnak Molotovról.

: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. nem hagyhatom el a főhadiszállást. 1942. március 15.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. Ha tétlenek maradunk. amely leteríti az ellenséget. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .” 1942. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. hisz régóta elkezdődött már.” 1942. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.: „Most.és edenjeink sem tehetik meg. azok keresik ezt. Nem akarunk társadalmi konfliktust. november 3. Haladni ma nem más. február 24. Szocializmust akarunk. 1941. mint bátran előretörni. egész létét ennek köszönheti. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. június 21. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. Olyan egységet. vagy egy 1935. azzal a vereséget választjuk. február 28.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. itt van köztünk nap mint nap. A mi gyengénk az ő erősségük. ami mozgalmunk éltető eszménye. amely épp attól nyeri valódi erejét. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Még egy 1931. A munkásmozgalom döntés előtt áll. november 10. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. a mi vitáink és kétségeink táplálják.

inkább harci riadó.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy a britek. Az persze még majd ezután derül ki.” 1942. 15. s ugyancsak kétséges . Persze éppoly kétséges az is. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. és Moszkva is széles körben terjeszti. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. vajon tisztában vannak-e azzal. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. mint a mi vezetőink bennünk. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. 1942. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. alatta az író megjegyzéseivel. hogy a haditerv kivihetőe. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. azon egyszerű okból. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. amely arra szólítja a nemzetet. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.tömegekkel találja szembe magát. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Akárhogyan is. június 6. VI.Tribune.

Aki viszont nem így cselekszik. akárcsak valami apró gazemberséget is. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.] 1942. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hanem az az állandó kudarcélmény. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. [Elhangzott Prágában. hozzátéve. és arra kérnek. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. feltéve. azt családjával együtt főbelövik”. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. folytassa csak. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. csehül. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. Majd azzal állnak elő. június 11-i keltezéssel. Nálunk a BBC-nél . hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. -(130)- . 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. 21. Később ismét azt mondják: persze. majd lepöckölik. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. s a féltékeny. ami egy cseppet sem érdekel. kezdetben még biztatják.tartalmazza a napló. Aki az utasításnak eleget tesz.és ez nyilván így van a többi osztályon is . ha ezen információ 1942. Végül. megfelelő jutalomban részesül.00 órakor. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. „túl korai” stb. VI. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. 19. melyek becsúsztak. mondván. hogy a téma „nem időszerű”. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.

hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. mert ha valami már félig kész volt.és nincs mögötte semmi elgondolás. szinte biztosra veheti. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. mert a tervek folyvást változtak. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. akinek van rövidhullámú készüléke. Hogy csak egyetlen példát említsek. nem építettek bunkereket . Ráadásul az egész stáb túlméretezett. az túl értelmes lett. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. ami fenekestül fölforgatta a terveket. a Polgárőrséggel is. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy valójában már senki se tudja. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. majd még egy. és máig sem sikerült tisztázni. Bármibe kezd is az ember. A szervezeti rendet. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy (két évvel azután. Európát kivéve.mindezt azért nem. mert amit elkészített. és így -(131)- . még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. egy módosítás. nem dolgoztak ki stratégiát. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. hogy jön egy új parancs. hogy voltaképp miért is vagyunk. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. nyomban ránk nehezedik a tudat. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések.] Csak most derült ki. mindig jött egy új parancs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. hogy úgyse hallgatja meg senki.

Callow End. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. kétszer annyi szavazatot szerezve. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 1. 1942. VI. 26. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. 1942. hogy ez többé-kevésbé odaát. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást.tovább a végtelenségig. 182 Tobruk elestéről van szó. Úgy tűnik. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. melyet 8 hónapos ostrom után. 1942. majd őt egy másik. mint Lord Haw-Haw. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Megütközve hallottam. VII. VI. 24. Persze biztató. Ez már csak azért is különös. Már csak abban lehet bizakodni. Ez most nem Joyce181 volt. A madarakat. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hanem egy másik. a németeknél is így van. Semmi sem halad a maga rendes útján. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. meg vannak elégedve velük. június 21-én vettek be Rommel csapatai. -(132)- . mint a konzervatív jelölt. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. kelet-londoni kiejtésű alak követte. teljes a fejetlenség. és a Worcesterből 181 William Joyce. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba.

a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. VII. A kormány helyzetét megkönnyíti. hogy az a tény. libát és pulykát lehet itt látni. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.] 1942. -(133)- . Nem tudom. 3. hogy most újra kezdik. Churchill már nem vette be a kormányába. 1937-40 között hadügyminiszter. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. 183 Leslie Hore-Belisha. mint Hore-Belishát183. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. szárnyast. Isten tudja. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hogy bírálóit. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Régi trükk ez . Churchill beszédében második frontra. Minden étkezéshez van tejszín. láthatóan a rosszindulat vezeti. hisz senki sincs. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. majd három évvel később ugyanő menesztette. aki Churchill helyébe léphetne. mi lesz. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. szinte magában is elég. melyet csak megnyerni lehet. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Időnként furcsa dolgokat is látni. de már biztosan nem tart sokáig. meddig folytatható még ez a cirkusz.

hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. fehér pólós férfiakat. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett].Érdekes. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. -(134)- . A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. persze csak az alkalmas minőségűt. 1942. 4. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Nem tudni. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. stb. és Gloucester csupán a bábja lenne. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Phillips185 karalábéföldjét. Holott ez itt komlótermő vidék volna. VII. mikor még tartott a „blitz” London ellen. 1942. Mindig is Churchill ellenfele volt. vajon a felesége is vele volt-e. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. A legkézenfekvőbb magyarázat. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. 10. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy folyvást olyasmit csinálnak. s a gazdákat külön kérték. VII. Például már egy ideje azt mondogatják. Az is szembetűnő. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását.

hogy tényleg pénzelik. mert nincs mozi.inkább egy radarkutató központ. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. de nem sok hasznát látjuk. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. mindig örülünk nekik.Tudja. -(135)- . amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Nyilván hálásak neki. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. A lányok mind elszökdöstek a faluból.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség.. amihez nincs.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Phillips így magyarázta: . máskor tengerészeket. Mint kiderült. ugye. csupán azért.hallatszott mindenünnen. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. aki a Reveille szerkesztője. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Néha tartalékosokat küldenek. hogy jelöltesse magát. tudják. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. mint államilag szervezett sztrájktörés. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. Ám az. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . s az azt követő iszogatást a kocsmában. Persze. azt hagyják. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. ahol egyben kiképzés is folyt. s hogy milyen áldásos. Hipwell ellenében. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. egy önkéntes szervezethez tartoznak.] Mr. [Ezek a fiúk meg. megcsinálják. voltaképp nem egyéb. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Bárhol indul ez a szélhámos. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s még az sem kizárt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].

másnap hárommal. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. [Ha némelyik zárva is tart. később elnöke.] 1942. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Sokszor. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. ugye. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ha mindennap kapsz egy korsóval. VII. próbálom beosztani valahogy. amint a belső helyiségben iszogatnak. cimbora. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. annak kell ám a sör. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. Mondom: „Idehallgassál. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. pláne a mai hitvány koszt mellett. Ha fogytán a sör. szorosan együttműködve Gandhival. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). „Sajnálom. mint azt a tulaj mesélte nekem: . hogy az ebédet lenyomasd vele. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. a hátsó ajtón át. gondoltam. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. fiúk. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha valaki kinn dógozik a fődeken. -(136)- . A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. mintha egyik nap felhajtasz néggyel.Én aztán nem hagyom. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat.” Szóval.kocsmák. 22. ha bezárok pár napra. csak a helyiek tudják a járást. Mert úgy tartom.

hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. VII. és tovább ordít: .”] 1942. épp az Mondanom sem kell. baromságokon piszmogva.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. s amit csinálok. és hallgatja. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. Amint látom.Ez annyit tesz. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. mit ordibálnak a rikkancsok. Szörnyű ez a frusztrált állapot. és hallom. azt mondja: . ezzel küszködik mindenki. Újabban ritkán írok e naplóba. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. ha az ember lemegy a bazárba. mert a háború eleve az. ne hőkölj. nem vagy te Sarkar! Csak előre. amit elkészítünk és a -(137)- . A legtöbb műsor. Amikor kérdőre vonom a fiút. Még mesélek majd. Úgy látszik. ha nincs túl nagy hőség. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. A minap beülök egy tongába. teszek-veszek értelmetlenül. Ma támogatja a brit kormányt. nem is csak azért értelmetlen. Egy másik rikkancs. 23.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Különben is: kit érdekel.Képtelenség eligazodni rajta. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.” [„Igen mulatságos az is.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . pusztán az öncélú. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Hékás. Azzal megint elfordul. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mint Hitler! . holnap ellenkezőjét. ha érdekel.

a kínai diáknak. hogy nem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. s azt hiszem. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. tényleg elengedték). Ehhez jönnek még a többiek. -(138)- . és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. igen tetszett. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. akik ennyit se csinálnak. Gondolom. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Erről jut eszembe egy történet. Viszont Hsziao Csiennek. csak ülnek a kis kuckójukban. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő.BBC-ben leadunk. ha hallgatná is valaki. amit még David Owen189 mesélt. de később inába szállt a bátorsága. Ki tudja. S ez így van minden hivatalban. azt hiszem. hogy bármi visszhangja lenne. miután Indiába érkezett. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. elszáll az űrbe anélkül. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. és fontoskodva úgy tesznek. még nem vettem bele a naplóba. Cripps.De honnan kommunisták? tudhatnánk. utóvégre Kínában köt ki. és azt kérdezte: . mintha dolgoznának. nagyon magasröptű lett. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. kérte az alkirályt. talán Kínát kellene megcéloznunk. és biztosra vettem. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. főként a minisztériumokban.

az egyiptomi. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Mind frissek és fiatalok. melyet nemrég Máltába indítottak. mint egy gesztikulál) -. -(139)- . VII. De azért a is ki tudom venni belőle. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. hogy a két hajóraj közül. ugyan megérkezett. Érdekes. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. ugyanakkor nem gonosz. amely élelmiszerrel volt megrakna. az angol. Mondja. nem ért célba. ami egészen . mintha jelezni akarná. de a másik. Meséli. 1942. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Nem volt ez más. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. 1942. VII. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mely hadianyagot szállított. mint a kicsattanó fizikai egészség.izé. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. . Megvonta a vállát. 27. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. és milyen durva volt az arcuk. hogy is mondjam (közben mint egy szita.és hogy az feléljük. Sultanával. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. [Azt gyanítja. Az arcuk durva és mogorva volt. és nagyon rossz a helyzet odahaza.kérdeztem. az egyik máltai bemondóval beszéltem. Hála Mussolininek. 27.Ma reggel is olyan. a cenzor szót kivág belőle. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Tudod.

a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. kivéve a News-Chronicle-t. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. amelyeket elolvastam. hogy igaz. igen nyomasztja. hogy Vorosilov190 Londonban van. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. Alighanem csak találgatnak. -(140)- . 28. hogy tartsák a szájukat. és úgy kalkuláltak. mindenesetre azok.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen.A kormány utasította őket. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1940-ben visszavonult. Douglas S. augusztus 12-én Moszkvában. VII. Ha mégis kiderülne. aki . egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. Brownrigg altábornagy (18861946). 191 Sir W. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. amely a második front ellen foglalt állást. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. 1942. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Kémeim jelentették.[A német adók arról számoltak be. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. azt makacsul tagadják. látszott rajta. mint én. hiszen itt még csak szó sem esett róla. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. Gondolom. ami. de ez nem túl valószínű.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40.

Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. -(141)- .Meglásd. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. megváltozott a véleményed az oroszokról most. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. de már jó tempóban haladunk efelé.Úgy látom. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . vagyis 1933 és 1941 között. politikailag és katonailag egyaránt. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. A rakéták nem voltak túl pontosak. Helybenhagyta. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. rakétaágyúkkal szerelték fel. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Ez volt az első eset. mihelyt szorult helyzetbe került. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Emlékszem. egy év múlva. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy benne vannak a pácban mondtam. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Visszatekintve látom.

a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. majd Teheránon keresztül utazott tovább. K. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. A. Mondja azt is. Szemernyi bűntudatom sincs. VIII. VIII. akivel együtt szerepelt az adásban. szerint Churchill Moszkvában194 van. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. 1. ha terveznék is a megnyitását. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. A. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 1942.ellenkezőleg: úgy érzem.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. Ha a számok igazak. azt is meséli. Ardaschirt. mint bármely más.1942. D. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Mindenesetre. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. -(142)- . eddig hadrendbe állított harci repülőgép. A. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. hogy nem lesz semmiféle második front. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. hogy elhitesse az ellenkezőjét. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . hogy vegyen neki még egy jércét. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. megerősítette ezt. 3. Azt is hozzátette. [És könnyen lehet. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. éppen D. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt.

Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. 1942. de zárt körben már szó volt róla. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Bár hallottam olyat is. Persze. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. VIII. razziát tartott a Kongresszus központjában. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. nem bocsátkoznak harcba. már azt is tudja. -(143)- . nyilván azért.deszantosok. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. mit fog utána csinálni. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. VIII. 1942. 196 John Macmurray (1891-1976). már ami Cripps politikai terveit illeti. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. hogy Churchill Moszkvában van. Nyilván parancsuk van rá. hogy helyreállítsa a rendet. erről nyilvánosan még nem beszélhet. hanem elrejtőznek. A. A kormányban általános a megdöbbenés. 5. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. de végül 1942. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból.] D. [Ahogy már lenni szokott. 4. a University of London filozófiaprofesszora. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette.

A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. lehetetlen. de az az érzésem. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. VIII. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. ahogy jelentették. a szokásos stílusban. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. 1942. miként vonultak vissza az oroszok. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. mint annak idején Kitchenerét197. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. amiket állítólag a japánokkal forralt. .] Az egy Warburgot kivéve. valamennyien tisztában vagyunk azzal. s az 1. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. Azt mondja. ha csak annyit akarna mondani. ez valahogy összefügghet azzal. -(144)- . sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.Miért menne Churchill Moszkvába. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.hangulatot keltett Amerikában. miért. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. 7. Nemzeti hősként tisztelték. és talán Oroszországban és Kínában is. Mindenki egyetért velem.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. ha belegondolunk. [Persze az is lehet. Nem tudom. hogy Churchill nincs is Moszkvában. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.

és aránylag pontos. VIII. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 2.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. ahogy korábban hittem. India nagy részében zavargások vannak. Amery200 rémes beszédet mondott. hogy ezt megtegye. 9. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. és számos letartóztatás. és kap egy másikat. több haláleset volt. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Ha valami komoly baja van. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. azzal nagyot lépnénk előre. melyet azért kényszerültek gyártani. Lelki szemeimmel látom.sajnos csak kevés sikerrel. indiai iszlám nacionalista vezető. hogy ezt az összes brit rádió átvette. A legviccesebb az egészben. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Az ára nem 50 shilling. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. 1942.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. s csak annyit kellett tennem. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. 10. 1942. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. az indiai is.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . hogy kézzel húztam fel a závárzatot. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. -(145)- . szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Nem rúg. az ember egyszerűen eldobja. 200 Leo Amery. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Azad199 és még sokan mások börtönben. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Nehru. mindössze 18]. elég halk. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. nem ráz. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. VIII. Mondanom sem kell. konzervatív képviselő. Gandhi.

-(146)- . és azon töri a fejét. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). [Ma délután. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. „Tudjuk. 1942. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. VIII. mindenki együtt érez velük... aki India felosztását követelte. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. 12. A zavargások jelentéktelenek. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.] Furcsa. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. amikor ilyesmit hall vagy olvas. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. nem is történt annyi halálasét. hogy az ifjúság: bolondság.. stb. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne.keseredve. urai vagyunk a helyzetnek. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. [Még 201 Bokhari. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. mint egy katonai vereség. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. és kezd a helyzet olybá tűnni. szigorúan bizalmasan. Sok indiai. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító.

amit nagyon nem szeretnék. majd ezeket írja: „. és mint mindig. 14. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. hogy tényleg el is kezdem. mint korábban. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. akiknek már többször is írtam. orosz születésű belga. kénytelen leszek egy másik. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. és mint ilyen. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. -(147)- . éspedig. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mivel épp börtönben ül.újjáépítést. ezúttal is úgy konferáltuk be. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét.ott tartok. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. nem szalonképes. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. de egyáltalán nem biztos. már amennyire azt innen tudni lehet.. Isten óvjon attól. VIII. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. 18. Horrabin beszélt ma a rádióban. Ha nem javul a helyzet. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Még az is lehet. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). ugyanolyan feltételekkel. 1942.] 1942. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. VIII.

hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. és úgy véli.” 1942. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Minden ötödik meghalt. A támadásban több mint 6. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. A rádió figyelmeztette a franciákat. amit egyébként a mieink nem terveztek. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. mindent megteszek. A németek 297 halottat.000-ren estek fogságba. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. -(148)- . VIII. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.000. zömmel kanadai katona vett részt. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.000 elesett vagy fogságba került. és 34 hajó elsüllyedt. 1942. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot.” Mindez érthetően: „Félek. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. VIII. Ez most vagy az invázió első lépése. az egész akció teljes kudarc. bár nehéz elhinni. hogy Angliába meneküljek. 22. a támadás még az este is folyt.000 ember vett részt a támadásban. ezek közül 2. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.fogni [talán emlékszel. vagy csak az első lépés főpróbája. és legalább 2. még a háború előtt]. a légierő 70 gépet veszített. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. legalábbis rövid távon. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 19. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.

Alig 20-30 tank ért partot. hogy nem szivároghatott ki információ. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és roppant betonfedezékek takarták őket. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Amikor minden hajó odaért. Egy hajót elsüllyesztettek.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. szándékosan megtévesztők voltak. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Azok az újságfotók. Mindenki azt feltételezi. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. többségük ki sem jutott a partra. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. -(149)- . Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és úgy lőtték a partot. Mihelyt megkezdődött a támadás. Churchill későbbi könyvében fenntartja. A védelem igen erős volt. csatasorba fejlődtek. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A többiek nem jutottak messzire. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. hogy takarékoskodjanak erőikkel. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. de úgy tűnik. 205 Gyanították. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. s mind ott is maradt. amikor az angol flotta a parthoz közeledett.

fejfájás. Íme.Phenacetin. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 1942. még így is komoly teljesítmény. sosem tudhatni. Bósz helyett.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. -(150)- . Más jelek viszont azt valószínűsítik. 25.] 1942. VIII. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. [Szeptember 7én jelenik meg újra. C. háborús idegbántalmak. 27. a szüleit ismerve. Ismét engedélyezték a Daily Workert. Bósz Penangban van. valójában miért is mondta ezt. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. hogy Nehrut. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . 1942. ugyanazon a napon. 28. hogy S. [Persze. B. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Az itteni indiaiak között az a hír járja.] Nem tehetek róla. A német rádió feltételezi. VIII. de nekem mégis az az érzésem. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.

hol segge elhever. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. IX. idegzsába. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.állítólag most szökött meg. hogy ez a szervezet már megszűnt). s ezért a mi kis bábunkra. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Míg áldja azt. Más szóval. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. 1942. hogy Szíria francia mandátum.stb. stb. 7. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. de a milánói katedrálisban. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . és ezért lehetetlen bármilyen. hogy . Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. a szírekkel nem kötnek szerződést. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Orwell 1942. csak az a bökkenő. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .mindenki alig állta meg.fogfájás. -(151)- . reuma és kedélybetegség ellen. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. 206 Hardy darabjában. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. nem Rómában. álmatlanság. nem tudom miért. És ajkán ott az elfojtott röhej.. így aztán még az is lehet. Szíriában komoly lehet a baj. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia..

Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. A klubnak kisebb csoportjai voltak. Lásd Münchent 1938-ban. IX. Hiába. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. havonta egy könyvet adtak ki. 15. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. és csak a papírt pazarolják. IX. Churchill beszédeiből úgy tűnik. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. hogy a lapot ismét engedélyezzék. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. az ember könnyen becsapja magát. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. [Csupán egyetlen nő. 1942. mint a harsány követelést. láthatóan kommunista. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. emelt szót a Daily Worker védelmében. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. 9. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” .Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. körülbelül 50 csoport alakult. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). 1942. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek.Többnyire arra hivatkoztak. -(152)- . India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető.

ám egyúttal szeretné. ha felhagynánk a bombázással is. hogy a hagyományos. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. kemény módszerekkel rendet csináljanak. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. 21. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Etonban tanult. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. 1942. s úgy láttam. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. tudván. nem ér el semmi hatást. Meglepően defetistának tűnt. és nem gyengíti meg Németországot. költő. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. nincs értelme az egésznek. író. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt.a régi vágású katonáknak. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. IX. később a gránátosoknál szolgált. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. és sosem veszi a fáradságot. mi az igazság. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. -(153)- . hogy Anglia kezdte! ). Úgy véli. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). hogy kiderítse. Az is rémes. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.

Mire Sitwell: . IX. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. 22. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Új. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. március 24-i naplóbejegyzést. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . vagy olasz használatra készült német gyártmány. IX.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . A zenekar nagyszerű volt. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. amelynek kaliberét nem hüvelykben. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. 28. hanem milliméterben adták meg. Azt hiszem. főként a karmester. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. úgy gyártották le a fegyvereket. kutyák kergetőznek a gyepen. -(154)- .ami maga a júdáscsók. könnyű pára. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Az ima 209 Lásd az 1942.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.jegyeztem meg epésen. szellő se rebben. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.

mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. később a BBC munkatársa lett. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. író. Sejtelmem sincs. sokat beszélgettünk a problémákról. amivel másoknak is segített. Hosszan beszéltem Branderrel is. 5. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. és mindenki készen áll. Hamar ráérzett. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. egyetemi tanár. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy elviseljék.”] 1942. aki most tért haza féléves indiai útjáról. X. Műsorain sokat dolgozott. mint azt itt bárki is képzelheti. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. hogy nem adja be a derekát. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. elszabadul a pokol. Mindig is hálás voltam neki. mivel a kormány eltökélte. s azok mindenkor kiválóak voltak. Helyzetképe annyira lesújtó. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy ki lesz az. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. de aligha változik bármi. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. a pap végszavára: „a mi Urunk. mivel senki sem hallgatja őket. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. hogy leírni is alig bírom. Ha a japánok megtámadják Indiát. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Szerinte híreken és Laurence Brander. Jézus Krisztus nevében. a karmesterpálca a magasba lendül. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon.” -(155)- .

Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.] 1942. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. hogy szabaduljunk meg tőle. 15. Egy darabka India van most itt Angliában. és részt vett a diákmozgalomban.376 hadifoglyát. azt állítván. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. és politikailag megbízható volt. Kothari kissé kövérkés. 11. és bizalmasan elmondta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. X. X.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. 1942. Ma. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. éppen fordítva. Az egyik rejtélyes testület. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Ezt mondom én is már régóta. Pár hét múlva az egyik munkatársam. mint ahány britet a németek. azzal.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. hogy a háborús kormány csak porhintés. -(156)- . jött hát a parancs. hogy Kothari kommunista. aki az India Házban dolgozott. amiért korábban bebörtönözték. 10. odajött hozzám. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. A. [D. Miss Chitale. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. X. Mi az ördög lesz ebből? 1942. igen értelmes. Nehéz hindi tolmácsot találni. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. vagy legalábbis az volt.

Nem volt túl bántó . aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1942.is Kothari írja. de írni már nem tud úgy. hiszen az is keddi napra esik. Újabb találgatások a második frontról. Jatha ugyan jól olvas hindiül. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. X. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát.egy zsidó mesélte. s ezért Kothari a titkos famulusa. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1944. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 15. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Ahol csak indiaiak feltűnnek. június 6-án. XI. 1942. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. ami elég valószínűtlen. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. 17. -(157)- . Annyi mindenesetre biztos. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 211 Az El Alamein ellen 1942. Ezúttal október 20-áról beszélnek. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. a gázsin pedig szépen megosztoznak. de jóval később. de még így is volt némi antiszemita éle.

meggyőző eredetiséggel. vajon ez esetben mi a legfőbb. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre.alulnézetből. Mi tagadás. önigazolás. Kérdés. Hogy miért. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .. George Orwell magyarul csak most.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. máig élő hagyománynak. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. hazai olvasók számára. mint egy nem várt vészhelyzet. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. izgalmas meglepetés.. Amerika még nem szállt harcba. önismereti gyakorlat. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. de az egész világ jövendő sorsára. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.. nem túl gyakori konstelláció.Légitámadás . arra nem túl nehéz a válasz. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. május végén. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. aligha más. A második világháború könyvtárnyi napló. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Nos. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. hiúság. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. az élményidézés hitele. * E nagy múltú. kitapintható ok.

bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. Érezni szinte minden során. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.. hónapokban. Légitámadás . mely azóta szállóigévé vált. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hogy behívják. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni..akár egyedül is. hogy nincs más választás. Azt. Harminchét éves. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. -(159)- . csak vért.őt. hogy meddig bírja. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . a végsőkig. Vérbeli dokumentátor. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.. gyilkos csapásaival. Ismert és számos kortársa által becsült író. „Lesújtóbb” kilátást. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. küszködést és könnyet.) Friss házasember. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.. a „tények megszállottja”. a kortársak közül még senki se tudta. Majd szétveti a tettvágy – s lám..nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. verejtéket.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.” stb. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. „Nem ígérhetek mást. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. sőt éveken át. („Még mindig semmi hír. csupa keserű csalódás éri mégis. kiváltképp az első hetekben. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . vélnénk.alulnézetből. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. már képzelni se lehet. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. állástalanul. sok mindent megélt.” . aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. regényterveit feladva. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .. kipróbált férfi.

„Ha valamit makacsul tagadnak. Ami a hadihelyzetet illeti. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. megszállás. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. hogy a brit hadvezetés. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. képmutatás. kérdés. menekülés. jobb híján a hadipropaganda. a defetista toryk. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. amint azt Orwell is rendre kiemeli. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. (Háborúban persze minden híreket követő. A napló első felében . meglepő.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. keserves próbatételét. Churchill. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. abban egész biztos van valami” stb. Mussolinit . Oswald Mosley. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Csupa bizonytalanság: gyanú. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.) Így például kezdettől tisztán látja. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.ö. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Halifax.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. (V. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Orwell láthatóan erre törekszik. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. és háború utáni ellentmondásos következményeit.

mi több. mikor e napló véget ér. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. mint ahogy abban sem téved. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . illúzióktól persze ő sem mentes. olyanok. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Spanyolország. ideologikus önámítás volt csupán. mint Churchill vagy de Gaulle . Olaszországban.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő.jócskán kerültek ingadozó. az ellenálló mozgalmak. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.kezeli. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Balítéletektől. sőt fasisztabarát elemek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Csupán a háború vége felé látja be . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Észak-Afrika. és jól látja azt is. november közepén. hogy mindez vágyfantázia. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. defetista.” * 1942.legalábbis a háború első két évében . akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között.

Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Guderian. Beneš.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- .) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Churchill. Dönitz. kiadók és politikusok népes táborával. és nemcsak friss hírekhez. Ironside. Horthy. Goebbels. Montgomery. de Gaulle. Djilas. Victor Gollancztól. Pownell.sokkal inkább mindaz. Herbert Readtől és másoktól. Eisenhower. Halifax. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Patton.). Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Rommel. Hoare. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Virginia Wolf. Ciano. Chamberlain. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Malinovszkij. Rauschning. Koestler. Gandhi. ismeretségi körét. Eden.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. főként egy háborús szükséghelyzetben. fegyverek diktálta világára. tisztes jövedelme van. Lássuk tehát. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. újságírók. Schellenberg. Zsukov stb. Evelyn Waugh. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Faludy és Márai. Cyrill Conollytól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Byrnes. Hemingway. Paulus. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Politikai pártnak nem tagja . s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Emiatt van. mint Thomas Mann. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Hull. Sztálin. Rokoszovszkij. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.

” ) Kint és benn. vagy éppen felkeresni falusi házát. csak még rosszabb lenne. mint a bombázások. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.ez a napló. hogy miközben parlamenti vitákra. Hol arról tudósít. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . hol a hiánycikkeket . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. whisky. India és Palesztina sorsa. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. Sűrűn váltogatott pozícióját . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. és mi magunk is tudjuk. mint a Komintern megszűnése. hogy tyúkólat fabrikáljon. írógép.jól jellemzi.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). cukor.lajstromozza hosszan. Coventry és Lidice. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. és nem baj.csalódnia kell. s a főnökeivel.és naplóírói nézőpontját! . Nyilván ezért is ilyen sokszínű . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. mert nincs mivel etetni őket. keresne a helyét. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.ha tetszik: elegyes . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.míg pár sorral odébb arról. Nincsenek esztétikai skrupulusai. karóra stb. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. folyvást figyelne. . Az öldöklő káosz kellős közepén..benzin. kifülelt kocsmai párbeszéd.az általános pusztulás elől. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. ha -(163)- . Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.. ha hallgatná is valaki. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot.” Színielőadás.

s hogy milyen kicsik a nagyok. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Persze máig se tudni. röplapok. a háború kellős közepén. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. japán és francia hadijelentések.így nagyon is meglehet. Kenneth Clark és mások. avagy az író netán még folytatta azt.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . megsemmisültek. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!).a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. viccek. Mindez megannyi apró. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. (Köztudott.. hogy Orwelléknek. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. e gazdag élmény. s a háború végére az író feleségét. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). ideje.) Mindenesetre . Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. újságkivágások. töredékesen.ha némileg más műfajokban is . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. versek. Ugyanilyen érdekes. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. alkalma azonban már nem jutott rá. otthonukból kibombázva. Eileent is elvesztette . az egymással feleselő német és brit. Anthony Powell.mindez kuszán keveredik.

Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. már nem kell sokat várni. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Nóvé Béla -(165)- . tényés gondolatgazdag beszámolók.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Ha hihetünk a nyomdászoknak. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . (Idézetes könyv. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. Londonban JANN S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful