George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.(George Orwell: The Complete Works. Vol. 1998. Ed. 1-20. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . London.

így aztán csak találgatni lehet. mégis azt remélem: a B. A franciák. hogy képesek lesznek kitartani. RÉSZ 1940. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. meg hogy királyuk velük maradt. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. hogy a mieink átvágják magukat délre. mi is történik valójában. saját híradásaik szerint. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. alighanem súlyos veszteségek árán.F. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Mindez nyilván a papírhiány jele.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. kapituláljanak.E. V. már csupán arra van esély. kivárva amíg az magától kifullad. (. augusztus 28. Ma először történt meg. 1940.-1941. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.I. 28. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. május 28. ha tehetnék. a másik fele pedig arról tudósít. hogy a belgák hősiesen helytállnak.

diplomata. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 1940. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. Mint eddig is. V. író. hogy a 9 órai hírek előtt . a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Tegnap este lementünk E. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Churchill bejelentette.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. az író első felesége.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. mi történt aznap. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Ha mi nem kérjük.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. ha rádiót akartak hallgatni. és úgy tűnt. -(6)- . 29. magát.fog felmorzsolódni. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Egyetlen érdekessége. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy bár 1940-ben játszódik. inkább csak elhallgatják a tényeket. 8. a Csendes kocsmát. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. amit az újságokban is olvasni. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. (. Eget ostromló baromság. V.) Annyi helyről hallottam. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy nincs elég puskánk. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. hogy az egészről alig tudunk valamit. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.1940. azt hiszem. hogy ezrek esnek el naponta. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. szinte bizonyos.. és váltig nyugtalanít az érzés. ez éppen tízzel több. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. VI. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Károly szobránál a Trafalgar téren. mint a reggeliek. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik.. Ez persze részben amiatt is van így.. Az esti lapok ugyanazt írják. 31. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.. hogy már kezdem elhinni. (. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. így I. nem gondolom-e. Meglepő. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. a szemenszedett hazudozás helyett. 1940. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. könnyen belátható: micsoda -(10)- .

Cripps a moszkvai nagykövet. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hisz mindig is éreztem. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy valami katasztrófa készül. óta! -. miféle háborúk. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt.. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Annak nyitja pedig. ami történt. Már 1934-től számítottam rá. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel..Spender azt állítja: ő 1929. mégis amikor bekövetkeztek. miféle világban élünk. miféle forradalmak jönnek. hanem egyszerűen az a tény. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Már-már a zsigereimben éreztem ezt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Én minden esetre már 1931. egyáltalán nem leptek meg. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. Cripps zárta ki őt a pártból. nem holmi látnoki képesség. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. És lám most mégis. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy ha nem is éppen az. mint az úgynevezett „szakértők”. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. (. óta sejtem . hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. akkor igen. ma még nem tudható. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. -(11)- . és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.

mint 1936-ban. mint ahogy a lapok írták. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. ám most olyannyira letörtem. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. amit korábban Párizsban. Azt hiszem.. az pedig kiváltképp dühít. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Az egész világ széthullóban van.1940. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy képtelen vagyok rá. VI. 1940. Most is úgy érzem magam. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. 12. tudom. és készültem is írni róla a naplóban. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy félrevezessem az orvost. E. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. Kész gyötrelem. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. -(12)- . hogy Norvégia föladta semlegességét. VI. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Úgy tűnik. visszavonulásunk valódi oka inkább az.-vel elsétáltunk a Sohoba..15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. s különben se sok hasznunk lenne belőle. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. Most vettem a hírt. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. csak hogy meggyőződjünk róla. hisz azok után. (. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. többé nem érdekel majd a politikai aréna. bár a sajtó még nem közölte. 10. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. csak elég ügyes legyek. Így volt ez a spanyol háború idején is.

hogy ez valami bűncselekmény volt. -(13)- . A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. június 12-én lépett a szervezetbe. Orwell 1940. Gyanítom. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. (. 1922-ben. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy szükség lehet rájuk. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. VI. az éppoly szentségtörés. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. mintha egy templomban levizelném az oltárt. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek..) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. mivel az angolokat. (. felkészülve az eshetőségre. mármint azt a fajtát. Akkortájt úgy éreztem. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban...) Bármi viszolyogtató is. hogy a klub tagja vagyok. amelyről feltehető. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. 13.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. hogy valójában svájci. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Úgy tűnik.V.D. maga a jelenség igen érdekes. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. tudatván. 1940. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Tegnap az L. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.„britesítették”. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el.. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Mussolini álnok.

14. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. a mohó 17 Kelet-londoni. hogy kormányunk végre tanul is valamit. -(14)- . Miért nem aknázzák alá. 1940. a bambán réveteg arcoktól. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. „Taposd szét!” hirdette a felirat. a rikító színektől. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy átengedik az olaszoknak. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. akik majd támaszpontként használják. Már csaknem bizonyos. egy nappal korábban. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. igaz. és egyáltalán. Ez negatív rekordnak számít. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. és röpítik levegőbe az egészet. Az ember lassan gondolni se mer arra. azzal a nyilvánvaló szándékkal. VI. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. mint vártuk. amin egy csizma lép a horogkeresztre. ismert egykori pacifista. A németek elérték Párizst. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól.

A ma reggeli lapokból világos. amit valaki tehet. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. 15. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. aki Hitler buzgó hívévé vált. kinek a nevére nem emlékszem. Holott a legésszerűbb. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz.20 említette. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. most gyereket vár. Elképesztő. 16. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. de az ügylet végül meghiúsult. W. Erre egy ráncos képű emberke. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Az jutott eszembe. -(15)- . hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. utazó és mecénás.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940.igyekezettől. és kiderült. hogyan vehetne részletre varrógépet. VI. Redesdale második lordjának negyedik leánya. így rikoltott: . és értékálló árut vásárol rajta. miután 1934-ben találkozott vele. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. máris 30 fontot vesztettem. hogy Unity Mitford21. Orwell írásainak lelkes híve. mint a civilizált élet fonákja. utánajárt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). Csak a nyár végéig húzzuk ki. Ha így van. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. VI. akkor majd meglátjuk.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. Nemrég E.

az L. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy Amerika hadba lépett. úgy nem marad más. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. M. VI. de okvetlen harcban. én nem fogok elmenekülni. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. D. hogy megállítsák a német tankokat. Ha a flottát nem éri kár. hát ott lett volna esélyük rá. Már-már képtelenség végiggondolni. amiről viszont még semmi hír. szakaszom egy zsidó tagjával. egy darabig még azután is. szerint ez forradalomhoz vezetne. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. mindenki erről beszél. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával.. és elég jól mehet neki.. V. mihez is kezdjünk. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Tegnap beszélgettünk M. ha a németek tényleg megszállják Angliát. akár egy koncentrációs táborban is. pedig ha valahol. A franciák letették a fegyvert. Új-Zélandból vagy Kanadából. fegyverrel a kézben.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. 17. ő legalábbis ebben reménykedik . (. 1940.-mel22. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. sem elég munkáskéz nem lesz. -(16)- . legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Egy biztos. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. mint harcban meghalni. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. hogy nem tudták megvédeni Párizst. s én azt mondtam neki. sőt már abból is.holott maga is gyáros.

Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. mondván. C. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. és sose hittem. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. újságíró. mit tartanak a védelmi készültségünkről. aki most is. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy az több veszéllyel. mivel G. hogy megjelenjen. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. hogy valaha is képes leszek rá.Hál’istennek. a könyveimet pedig háromszor. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe.. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy megtudjam. baloldali politikus. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. hazafias szónoklatot tartott. 1940. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). első világháborús érmekkel a mellén. írógéphez ülök. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Mindent. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. ha kritikát írok.23.a lényeg. amit korábban írtam. kivéve a gyerekes anyákat. -(17)- . Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. VI. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. ekkoriban a New Statesman munkatársa. mint haszonnal jár.hallani mindenütt. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . nyilván olyan barbárságokat követnének el. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. legalább kétszer másoltam le. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. csak már nem érdekel annyira . Újabban. 20. Az esetben.

hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. megkérdeztem Bevant és Strausst . Kérdésemre C. hogy az teljes képtelenség. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mindenki eliszkolt. könnyen lehet. hogy mentse az irháját. azt felelte. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. mint mi. függetlenség Indiának stb. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Strauss. Brit Gyalogdandár 1940. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. R. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Ugyanezen megfontolásból C. akik éppen az Alsóházból jöttek. a Tribune társigazgatója. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. május 10-én mondott le.) C. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy erre nem túl sok esélyt lát.. szintén munkáspárti képviselő. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. mire közölték. melyben elődjének. brit munkáspárti képviselő. Én viszont még jól emlékszem. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. öttagú kabinetben. Persze. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. És lám. Biztosra veszem. (. szerint Churchill.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. ahol. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. G.. ám azt mégse hinném. 25 Aneurin Bevan. -(18)- . hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. A helyzet szerintem annyiban más.).

hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .Mindinkább terjed a gyanakvás. hogy vezetőink sorában árulók vannak. C. de az is lehet.27 meséli. Ha a vészhelyzet rákényszerít. baloldali újságíró. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. (.) Ami engem illet. így az a mérhetetlen ostobaság. akkor lesz modernizáció . magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. és sosem tudni. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. hogy Cyrill Conollyról.. vajon mennyi az igazság benne. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. mondván. Ámbár.. úgy vélem.V. Ugyanez áll az L. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. ami igencsak aggasztó jelenség. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.-re is. hogy a magunkfajtát kiirtsa. egy percig se habozik majd. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. bár az egész a modernizációtól függ.D. R. -(19)- . H. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. azokat viszont eddig még nem közölték. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.

Egyelőre nem tudni.. ami olyannyira elterjedt nézet. valójában nem történik más. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. 1945 nyarán ez meg is valósult. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. VI. a hír tehát feltehetően igaz. amely nyomban átállna Hitlerhez. Compton Mackenzie meséli. igaz-e. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. és nem lennék meglepve. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Felteszem. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. de békeidőben csak minden tizedik lakott).) Azt hiszem. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. mondja. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. mihelyt győzelmét biztosra veheti. mindenesetre példázatnak nem rossz. legfeljebb a francia kormány révén. R. Pétain és társai a másikon. Tizennégyen haltak meg. és állítólag hét német gépet lőttek le. -(20)- . hogy visszavonul a Hebridákra. és váltig azon tanakodnak. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. hogy elkerülje a légitámadást. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. 22. Nem tudni. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. H. 1940.. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. (. ami aligha lesz az enyém. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak.rendőrség az a testület.

A kommunisták. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. ha átdobnák Francia Marokkóba.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. Avagy micsoda komisz paradoxon az. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. könnyen mozgatható haderejük. és még azt is igen furcsállták volna. S lám. Ha a briteknek lenne egy.) Az egészben az a legfurcsább. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. a hűség stb. kitűzve a köztársasági zászlót. mára mennyire kiürültek.. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. visszatértek az antináci álláspontra.. (. ami később antifasiszta jelszóvá lett. VI. (. mint az várható volt. úgy tűnik. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . most mindazok. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. mint a becsület.. a legcélszerűbb taktika az lenne.. hogy bármi ilyesmi megeshet. mondjuk negyedmilliós. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. bevenném Gibraltárt. hogy az afféle hajdani erények. 1940. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. 24. Sajnos semmi remény rá.

akár stratégiai távlatból.) Hitler nem más.. püspökök. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. francia politikus. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. az egész háború nem volt más. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. francia politikus. bárkiről. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. amiért is előbb-utóbb mennie kell. hogy félig vagy egészen áruló lesz. 1945 után eltiltották a közügyektől. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). hogy megpaskolja az orcánk. a Pétainkormány külügyminisztere. váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. semhogy fölvegye a harcot. feltételezhető. Ha arról van szó. aki a tőkés osztályhoz tartozik. A 32 Pierre Laval (1883-1945). miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. és mindaddig. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. Y. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni.. tábornokok. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy ő a kisemberek szövetségese. mint esztelen gyilkolászás. Bármerre néz is az ember. korántsem biztos. (. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges.. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. 1934-35-ben miniszterelnök. Nyilvánvaló. -(22)- . hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Z pozícióban van. hogy esélytelenül.számítanak. Sokkal inkább a bankárok. Pétainnek. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amíg például X. hogy Churchill nem így látja. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek.. uralkodók. Az egyetlen haszon az egészben. egyeznének ki szívesen vele. Lavalnak32. (. nagyiparosok stb.

hogy már csak akkor. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget.kérdés csak az. hogy Anglia elkerülje a megszállást. A ma reggeli News-Chronicle írja.. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. ha forradalmi kormányunk lenne. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. amikor késő lesz. Ha Anglia megszállása elmarad. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. és bizonyos. Kérdés. Azok viszont. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Ami végül is csak azon múlik. tévednek.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. eszmei robbanókeverékéből tör ki. -(23)- . Félek. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. azt hiszem. ahol valódi forradalom megy végbe. (. Oroszország. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést.. akik arra tippelnek. hogy eltörli a tisztelgést. hogy baloldali kormányunk lesz. akkor minden rendben. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. mint bármely korábbi uralkodó osztály. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk.

hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. akik csak heti 5 fontból élnek. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. főleg Duff-Cooper üzenetei. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. idegen kenyéren élni céltalanul. -(24)- .34 arra biztat. Ha bármi feladatom lenne. Ámbár lehet. még mindig jobb meghalni. ugyanakkor nem lennék soha .Az L. amiért szívesen élnék. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. E. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Ha a sors úgy hozza. akárcsak a rádióbeszédek. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak.. biztosan mennék is. Azt hiszem. mint a revolver. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Elképesztő félreértések születtek. noha beteges vagyok és gyermektelen. Menekült vagy emigráns újságíró.. hisz annyi minden van még. parancsot kapott. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. ha a helyzet rosszabbra fordulna. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. és G. jól jellemzi a brit hadsereget. 34 Az író felesége: Eileen .így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”.V.és sógornője. hogy menjek át Kanadába. mint külföldön. elmesélte. s ott megbíznának valamivel. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Gwen O’Shaughnessy. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy csupán arról van szó: nem akarják.D. és részt vehessek a propagandamunkában. hogy mindenképp életben maradjak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Nem mintha vágynék a halálra. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt.

már ami Londont illeti. egy lépés az egyenruha felé. A puszta tény. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. VI. és szerintem is van abban némi igazság. -(25)- . a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Végül. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. hogy Angliában valami változóban van. A. 35 Valószínűleg Mrs. Holott ez az. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. szörnyen ostoba helyzet volt. igaz. Ezzel szemben E. hogy téves a riasztás. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. ha meghallja a szirénát. Tegnap egy lap azt írta. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Például Mrs. A házban mindenki így tett. felöltöztünk.Annak. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy valaki hord-e gázálarcot. fizetni kell érte. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Anderson. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd.35 is kedveli Churchill beszédeit. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. de ha nem hall fegyverzajt utána. amit ha nem is képes egészen felfogni. Később alábbhagyott a divatja. ha valami egyenes beszédet hall. makacsul állítja. de nem mentünk le az óvóhelyre. 1940. mindenképpen hatásosnak érez. hogy az ember felkel. restell lemenni a pincébe. mint odaát. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. akiknél nem volt. csak álldogált és csevegett. 25. Természetes. első jele az lesz. Felkeltünk. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. Később kiderült.

még ma is megtörténhet ilyesmi. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. mi a teendő légitámadás esetén. s lám. ha valaki megmutatná az M. Persze. Tekintve. bár néha még most is megnézik. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.. a németek nem használnak harci gázt. Akárhogy is. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. hányszor elmagyarázták. holott ki tudja. of Information. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. és bárki meggyőződhet róla. VI. a követelmények nem lehetnek túl magasak.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.. minden ötödik ember magával hordja. 27. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . és ma úgy nézem.ahogy szaporodtak a rossz hírek. a gázálarcdivat is újraéledt. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. levonultak a pincékbe.O.még akár a Francoféléket is. Ma délután elmentem a toborzóirodába. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. 1940. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. Talán nem ártana. aki írni is alig tudott . amíg csak 37 Ministry Minisztérium. -(26)Tájékoztatásügyi . hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Éppen tíz hónapja tart a háború. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. félkegyelmű veterán végezte. (.

Orwell barátja. Myers regényíró. külügyminiszter-helyettes. De hát az oroszok 38 R. M. -(27)- . 39 Sir Samuel Hoare. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt.) A ma reggeli lapok cáfolják. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. Azt mondja. miszerint csak azért foglalták el Tangert. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. később pénzügy-. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. semhogy sok szót érdemelne. valójában mi történt. A németek érdeke szerinte az lenne. úgy véli. (.40. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. hogy tényleg ezt teszi..) L. A. Butler (1902-1984). Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. majd külügyminiszter.tehát biztos. aki ismeri ezeket az embereket.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. minden ítélete helytállónak bizonyult. híján van a legelemibb hazafiságnak is. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. egykori brit nagykövet Madridban. L. hányan lehetnek a tudatos árulók.. Megjegyzem. Inkább az a kérdés. 40 L. amióta a háború kitört. amikor úgy vélte. ez idáig csak egyszer tévedett. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Már csak az a kérdés. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik ... ami mostanra valószínűtlenné vált. H. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. a télen még nem történik semmi. (. M.) L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.. mindaddig.M.

Amúgy Pétain és társai. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. (.maguk sem gondolhatták. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül.. 42 Independent Labour Party . és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. jó ideje mást se tesz. semmi hatása az eseményekre.P. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Ha Hitler elfoglalná Angliát. éppúgy átejtik majd Oroszországot. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy szövetséget kössön. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Ezek a mozgalmárok. holott elég csak egy pillantás a térképre. -(28)- . bár még így is sokkal ügyesebben csinálták.. ha sikerül nekik. Nagy kérdés. Jó példája lesz ez annak. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.Független Munkáspárt. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. mint mi Münchenben. amikor az I. Érdekes. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák.L.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Bármit tesznek vagy mondanak. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. vigaszképpen azzal áltatják magukat.

VI. de különben kutyabajuk sincs. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. mint bíráló volt . Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. elutasítottak. inkább jóváhagyó. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. (. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. 28. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. 29. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy a sajtó -(29)- . 1940. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán.) Igaz. és továbbra is őrzi függetlenségét. (. VI. Mindenképp biztató. Nem hiszem. 1940. némi szépségfolt ezen. amit sikerült elcsípnem. azt ugyanis nem deklarálta. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.még csak egy múlik rajtuk. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. az ennek épp az ellenkezőjét látja.ellentétben a heves közfelháborodással. az a néhány megjegyzés. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. Az még csak megbocsátható volna. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. és az. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír... ha tényleg arról lenne szó. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére.) Ijesztő. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik.. méghozzá C besorolással. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. ámbár csak némi burkolt fenntartással..

hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. 30. Kíváncsi vagyok. vajon próbálkoztak-e már azzal. ami elvben tizenkét. Tegnap C.-t és engem felvidított a gyászhír.. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ma délután az L. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.V. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. (. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. amit valaha is hallottam.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Így aztán mindazon lapok. C. hogy végre a puskák is megérkeztek. és nagy éljenzés fogadta a hírt. mindjárt elmondta. hisz maguk is a csokoládé.-vel és M. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Az emberek azért így is lelkesedtek. VI. hogy abbéi még bármi lehet.. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. nem is olyan hitvány kompánia. Főként kiszolgált katonák voltak. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. 1940. -(30)- . ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.D.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. és eltekintve attól. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. C. hogy 43 Orwell.

Az ilyesmi persze semmiségnek számít. E. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.vagyis a lap közel egyharmada. amin végül is kievickélt.-ék is rosszallották a dolgot. szintén örült. hogy napokig még az étvágyam is elment -. -(31)- . amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. aztán E. Később. Az újságok már csak hat oldalból . (. holott ők már-már radikális békepártiak. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. a szöveget apró betűvel szedik. és nem mozdult. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. hogy már azon is örülni tudunk. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.. igaz. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Még M. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét.. VII.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.három lapból állnak. Ott hagytuk egy félórára. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 1. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. majd kidobták a gépből. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 1940. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban.

hogy a kormány tehetetlen. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 3. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. látván. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.50 közlemény. a spanyol anarchisták vezetője. régimódi német vezérkari tiszt. Franco közeli munkatársa. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. VII. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. ha valami ismert személy hal meg. Mind többen vélik úgy. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.F. bár nő a félelem is. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). 49 Buenaventura Durutti. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. -(32)- . Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy Balbót saját emberei tették el láb alól.A. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). 1940.

A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. mennyire helyénvaló volt e lépés. 52 1940. VII. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában.1940. hogy csupán a francia flotta feléről . A francia Richelieu csatahajót. politikai író.lehet szó. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 1940. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. nem sok meggyőződéssel tették. Arról persze egy sort sem írnak. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Az a tény. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 2 cirkálót. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. a News-Chronicle -(33)- . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. VII. 8 rombolót. 10. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. avagy ha mégis.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. használhatatlannő tették. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. elég egyértelműen sugallja. 2 csatahajót. a napló írása idején liberális publicista. 7. holott nyilvánvaló.

54 Edward. Sokan vélik úgy. Windsor hercege (1894-1972). még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Számomra hihetetlen. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Ez után feleségül vette Mrs.. Simpsont és Franciaországba települt át. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. 1940. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Edward néven 1936. (.békeajánlatot tesz nekünk.) Gollanz új könyvét. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. ha csak az nem. hogy csak azért hagyják nekik. Újabban viszont minden országban más és más. mint a cukrot. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VII. Napok óta nincs semmi hír. amerikai Mrs. a rendkívül népszerű walesi herceg. de amikor feleségül akarta venni az elvált. úgy veszik. hogy Angliában akadnak csoportok.. január 20-án lépett trónra. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. -(34)- . 16. semeddig. a Bűnös embereket. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Persze. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hasonló feltételekkel. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. az ember sohasem tudhatja. VIII. Még az is lehet. Wallis Simpsont. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Nemrég még úgy tűnt. meddig ér el a kommunisták keze. mi több.

Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Mégis. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. 22. Talán így lesz. alighanem Tosco Fyvelről van szó. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. VII. és elnézzük neki. és már csak a fegyverletételt várja. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. a sok szájhős mind maga alá rondít. helyzetünket reménytelennek látja. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb.küld hadi utánpótlást Burmán át. talán nem. hogy Spanyolország bármit. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. ami egyértelműen németellenes lépés. 1940.56 azt mondja. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Ez persze nem olyan ígéret. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. a világ pedig már rég nem hiszi. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. alighanem Frederick Warburg. és ha kudarcot vall. Mindez előre látható volt már akkor is. -(35)- . ami egy következő kormányt is kötelezhet. Még most sincs semmi érdemi hír. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. ahogy előre megmondtam: eljátssza. 56 Bizonytalan. és mi semmit se teszünk ellene. W... bármilyen 55 Bizonytalan. F. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Anglia felé hajlik.) Holott pontosan úgy tesz. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. (. nyilván a németek számára. A legfőbb esemény. így azt.

V. G. rendre visszautasította az ajánlatot. -(36)- . Persze meglehet. felhagyott a toborzással. D. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Az olasz sajtó is ezt írja. 25. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy L. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy csak tartanak tőle. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.mennyiségben importáljon.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.D.58 is ugyanezt mondja magáról.-t. csak féltékenységből és intrikából dacol. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy összeállna a Tory klikkel. 1940. azaz Polgárőrség lesz. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. melynek állítólag már 1. ám az. mivel utálta Chamberlaint .57 Én legalábbis nem hiszem. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. Az L.. azzal.. Ha tényleg így van. 1940. és új neve: Home Guard.) Sokan már bánják. bár az is lehet.V. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. VII. Sokan rebesgetik.000 tagja van.300. 58 Azonosíthatatlan személy. majd a németeknél. (. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. 28.D. VII.

akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 60 Sir Oswald Mosley. -(37)- . majd fasiszta politikus.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. 62 Gaston Bergery. Furcsa. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. kommunista. hisz jól tudom. Az apró emberke. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. brit állampolgárságot sosem szerzett. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Emberem azt állítja. kis baloldali pártokról. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Megütközve olvastam a Sunday Times-ban.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. szélsőjobb. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. aki utóbb . Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. 59 William Joyce (1908-1946). Amerikában született. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Szélsőséges nacionalista. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. valójában miért. a Brit Fasiszta Unió vezére.csakugyan nácikollaboráns lett. akit később internáltak.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. aki szerint Hitler nem igényli. kinek a nevét folyton elfelejtem. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. bár senki se tudja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. amely német befolyás alatt áll. noha egész életét Angliában élte le. Így tesz a francia sajtó azon része is.

gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Úgy látja. Wells jól ismeri Churchillt. (Sajnos elég gyatra volt. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. 8. H. Megkérdeztem. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. és különös gyengéje. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának.1940. Perim most a legfontosabb. ahogy egy szovjet komisszár. ami talán arra is fényt vet. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. a franciákat viszont eléggé leszólta. és nem igaz. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. de az újságok azt sejtetik. s azon a feltevésen alapul. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. G. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. de a pénz nem érdekli. vagy hogy karrierista lenne. hogy ezek az emberek. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Wells. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Mindig is úgy élt. VIII. szerinte rendes fickó. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy csak a maga hasznát lesi. ha elveszítjük. Eddig még semmi hír. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. nem hinné. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- .már három nappal előtte szóltak nekünk! -. mit miért csinál. Úgy véli. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Azzal kérkedett. hagyják félbe a munkájukat. nem kétlem. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik.nyilván az -(42)- .. VIII. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. ez pedig igen veszélyes lehet. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. tábornok tartott. Azt mondják. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Ez nem csupán azzal jár. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. 1940. amit mielőbb meg is kell tenni. s azzal szépen visszaaludtam. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Tegnap este elmentem egy előadásra. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Hajnali három körül légitámadás volt. Hosszan beszélt a polgárőrségről. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett.másokat kapok rajta. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. 23. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hacsak nem akarjuk. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Megvetően mondta. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. átszervezik a légiriadók egész rendjét.. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. amit .

Legfőbb ideje. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. (Greenwich) Azt hiszem. 26. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. mire egy tehén jól oldalba döfi. VIII. és megpendítette azt is... Ettől talán észre térne a jónép. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. s hogy milyen szánalmas ez az egész. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. hogy az ország végromlás előtt áll. -(43)- . amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. hogy ízlik neki vagy sem. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. Ahogy elnézem. és azt is: miért. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. kik miatt. (. Tegnap azon tűnődtem. 1940. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. egy életre megtanítva arra. hogy valami nincs rendjén. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. kivénhedt hadfiak. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. hogy a trágya nem ennivaló. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.

máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. és mindaddig. amit Huescánál dobtak le. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. A -(44)- . Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. ha bármi fontos létesítményt találat ért.. Hallottam. Ma reggel mégis. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Világos. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. s ahogy eddig is. hogy a házak beleremegtek. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. amibe a föld is beleremeg. ám azért nem annyira rettenetes. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. 29. de olyan pokoli robajjal.) Elég nagy robbanás volt. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.először igazán közelről a bombák hangját. azt álmodtam. 1940. míg ezek jó ha feleakkorák. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy bomba robban mellettem. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. (. és halálra váltan nyomban felriadtam. próbálják eltussolni.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. (. A bejárati ajtóból néztük.. Talán egytonnás bomba lehetett. asszonyság. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. VIII. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. E. Máig emlékszem arra a kettőre. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.

hacsak az ember nem sejti. 1940.. s nemigen látja. könnyen álomba ringatja az embert. E. s én feküdnék kényelmes. 31. minden fedezék nélkül. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. 23. Általános a vélemény. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. régóta ezt várják. azzal a megnyugtató tudattal.) Tegnap lefekvéshez készülve.-vel. Sosem gondoltam volna. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. A légiriadók egyre kimerítőbbek. ha elég távoli.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. hogy hidegen hagy. és máris aludtunk tovább. vagy túl közeliek a becsapódások. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. s lám.P. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.P. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Félálomban. fegyverzajt hallok. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. A monoton fegyverzaj. erős robbanást hallottunk. lidérces emlékeim. 1940.a nácizmus. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Akkoriban rendre azt álmodtam. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. mégis így lett. 1940.. (. XI. hogy nyílt mezőn fekszem. -(45)egy ha . igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 16. a . szerkesztőjével.-vel éppen csak megjegyeztük. és aknagránátok robbannak köröttem. márpedig az emberek itt is. Amerikában is. H. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. VIII. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. tábori szalmaágyamon elnyúlva. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. XI..

kényes. amikor Franciaország elesett. ám ekkorra már mind a szűkebb. öt éven át tartó küldetést. kulcsfontosságú.. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. P. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. kijelentését.. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy . brit tájékoztatási miniszter. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.-t. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.71 és társai titkon alkura készülődnek. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.P. és „becsületszavát” adta nekik. vagy inkább próbáljunk békét kötni.” 72 Alfred Duff-Cooper.P. még nem cenzúrázzák. mint vállalni a Hitler elleni harcot. H. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Ld.. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Mindaddig. -(46)- . amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. úgy tűnik. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. az összes brit lapot figyelmeztették. Habár a . Halifax és Simon védelmére kel.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. hogy nincs más hátra. hisz minden a tálaláson múlik. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. válasza: „Ugyan már. ha tényleg igaz. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. A második világháború című művében Churchill 1940. H. májusi kormányát tárgyalva Hoare.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. szerint. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.” Ami. egyébiránt biztosra veszi. tartok tőle.. 2000. igaz is lehet. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. bárki képes könnyedén elhitetni.P. Európa Kiadó.

A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. igaz. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. melódiája: monoton Tegnap C. jól ismeri Angliát. mint azt itt képzelik. XI. Edward végül is Mrs. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. jóslatai. egyetlen európai se hitte volna. Laval 1935-ben azt mondta neki. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . mégsem váltak be. angolbarát. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. a sajtóosztályt vezette. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Nos. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. 75 Mrs. hogy államformája királyság. Wallis Simpson. 76 Lásd az 1940.. Persze itt. Laval kormányzása76 idején C. aki ekkor már a windsori herceg . amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Szerinte VIII. Edward . VI. Meglepően jókedvű volt.felesége volt. úgy tűnik. Mindig is azt hittem.74-vel. Olaszország viszont valódi erő. bármi tehetséges politikus Laval. Angliában mindenki tudja. és élt már nálunk korábban is. francia újságíró. S. 28. Azt mondja. 1940. Különben C. korábban diplomata. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás.. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Franciaország eleste után Angliába emigrált. a France szerkesztőjével ebédeltem. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. C. C. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. és eszébe se jutott panaszkodni. 74 Piene Comert. szerint.utóbb VIII.

. -(48)- . november 14-én szenvedett légitámadást. A közüzemek. a halottak száma 550. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. XII. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. bár azt nem árulta el. a tüzérségi tűz elől. Meséli. amelyben 500 repülőgép vett részt. aki nemrég érkezett Lengyelországból. XII. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. A német források szerint mintegy 30. (. 1.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. villany stb. teljesen tönkrementek. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.. Ugyanúgy örülünk neki.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. s legalább negyed részük földig rombolódott. miként sikerült átszöknie. a sebesülteké ennél jóval több volt. 8. mint korábban Balbo halálának.. (. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. 1940. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.) Azt mondja. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940.) Beszéltem egy férfival. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. mindenki amiatt aggódik. víz.000 gyújtóbombát dobtak a városra.. és ami még rosszabb. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.

hogy hibbant kis versikéket faragok. inkább a félbeszakított alvás. Az esszében azt írtam.” 1941. 29. Több mint mulatságos. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. nappal közrendre felügyel. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. A bombázás legszörnyűbb. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza.segítségükre sietnek. s a csengő sem ép. XII. akár a manna. rendre azon kapom magam. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Idézet egy újságcikkből bombák. kezdeti szakaszában. 1940. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 2. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. I. Az a hír járta. amíg a bombázás alább nem hagy. Az a múlt heti újsághír. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. nem annyira a bombáktól rettegve.

” 79 Büntetés. bár . német.Isten látja lelkemet. I. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. . hogy ezegyszer tévedtem. s talán joggal. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.hogy nincs valami nagy véleményem róla. és minden érintett szíves elnézését kéri. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. nem sokkal a franciaországi események után.. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. -(50)- . magasabb béreket. és Orwell úr aligha sejthette. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. 22. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. Így azután én lettem nevetséges. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. 1941. 1941 júliusában. tényleg örülök. de nyilván erre sem kell várni sokáig. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. aminek igen örül. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. olyan időszakban.. úgy véli.

ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. nyomban megérezte rajtam. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. pedig több mint hat órával azelőtt történt. már az is erősnek tűnik. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. aki amellett. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam.a következőket írta: „Óhajtom. Az ügyeskedés menten beindul. -(51)- . E. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. először tettem ilyesmit életemben. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. hogy „Chamberlainből elég!”. A helyért ugyan nem fizettek. vagy valami hasonló). Igaz. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Az utca tele van a plakátjaikkal. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. és meggyőződésem.csak arra való. de normális helyzetben eszembe se jutna. És lám. Mindenesetre tény. újabb defetista manőver. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Művei. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. akik nem képesek átlátni. spanyol köztársasági párt. Úgy tűnik. ahogy megcsókoltam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. A minap. hogy „Éljen a POUM!”. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy tudja mindenki. 1931-66 között Canterbury érseke. Keresztények és a kommunizmus. Barcelonában pedig. a POUM82 betiltása után. ezrével vannak ilyenek. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Szovjet erő. hogy „hagymáztam”. teljes szívemből kívánom.

hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. 26. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. J. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. -(52)- . mivel annyira zsúfoltak a vonalak).az ébresztőóra. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. I. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül.000 hadifogoly! ) . és betiltották a Daily Workert84. amint két nő arról társalog. mivel érezni. Másnap reggel Mrs. mire Mrs. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. között volt betiltva. s a többinek is hasonlóan felment az ára. 1941. és 1942. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. január 22-én vették be a brit csapatok. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig.2 sor. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. hogy „már nem tart soká” stb. stb. szeptember 6. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket.108 sor. J. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Erwin Rommel tábornok vezetésével. és megütötte a fülem. A német Afrika Korps 1942. boltjába betérve megjegyeztem. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. január 22. június 21-én foglalta vissza. 84 A lap 1941. A Daily Worker és a Week85 betiltása .

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

3. Az altemplom nem egyéb. III. és a többiek mondták is. még a lapok is pedzegették.. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. s a hóvirág is most a legszebb. 1941. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. kevesen értenek egyet velem -. Tegnap este G. Wallington. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. hogy „valami készül” a Balkánon. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes).bár jól tudom. néhány téli viola bimbózni kezdett. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . 14. legalábbis ezen az éjszakán nem.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Bár dúl a háború. ha elég meleg lesz). hogy még mindig sokkal rosszabb. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. 4. Az elmúlt napokban az a hír járta. hogy visszatérhetnek Londonba. s ilyenkor látja.küszködött. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. III. -(56)- . mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Korábban ugyanis épp azért gondolta. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. homályos és rossz szagú. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. 1941. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Én mindenesetre váltig állítom . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd.. III. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. G.

Elképzelni is szörnyű. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. -(57)- . hogy milyenek a szállítási eszközök. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. 95 A szövegből nem derül ki. miközben támogatta a királyság intézményét. egyben meghagyva neki. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. elhárította a segítséget. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy küldjenek tíz hadosztályt. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Ahhoz. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. amit az olaszok elvesztettek. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. attól tartva. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Túl veszélyesnek tűnik. mi történne. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. a német támadás már április elején megindult. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. de alighanem inkább a Szueziről van szó.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. vagy legalábbis azok jó része. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. előbb ismernie kellene. Mindenki ezen tépelődik.van. Katonai diktatúrát vezetett be. arra kérte az angolokat. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. 1935-től görög miniszterelnök. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.

hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. amiért hagyjuk. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. éppúgy. Mint írja. akár egy súlyos vereség kockázatával is. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint az. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. csakúgy. Én mégis azt tartom. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Ő maga nem volt zsidó. hogy nem tudunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. csak a felesége.hadisikerekkel. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mint Norvégiában. akivel beszéltem. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. antifasiszta újságíró. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. elképedt azon. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Ugyanakkor. Az a baj. ha netán tudjuk. 97 Stefan Haffner. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Másrészt viszont. egész Európa rajtunk röhög. -(58)- . miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. Sok német. hacsak azzal nem számolunk.

Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Ez hát az európai nézőpont. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. éppúgy. Ijesztő lenne. Ám a szokásos álszent.itthon és Amerikában egyaránt. úgy hírlik. -(59)- . az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. s a szóbeszéd holmi új. ami azután a bombázókra tekeredik. minden előzetes propaganda nélkül. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést.98 1941. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. 20. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. június 17-én jelentette be. Greenwichre igen sok bomba hullott. mint az indiai rádzsák körül. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. aminek használatát a brit légierő 1941. de csak egy gépet lőttünk le. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Kérdés. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. de tetszetős érveket máris hallani. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. titkos fegyvert is rebesget. végre pompás alkalmunk lesz rá. III. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak.

-(60)- . A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. mint azelőtt. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. ami megingatná a Pétain-kormányt. És miközben mi mindent megteszünk. Visszalapozva e naplóban. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Fölöttük tombolt a tűz. semmi jele annak. szakadt a víz a nyakukba. hogy megtartsák a búzát. és társaik tényleg árulók.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. de senki sem mozdult. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.: „Betört az ablak. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. A németek ugyan engedik. az író nővére. avagy csak elképesztően ostobák. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. A Greenwich templom lángokban állt. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amit küldünk. Úgy tűnik. amikor E. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. ez akkor sem jó így a franciáknak.. mondjuk. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.. amit persze nem engedhetünk meg. 99 Valószínűleg Eileen Blair. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy .-vel99 telefonáltam. Úgy tűnik. látom.csapódott be. Én: „Mi volt az?” E. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. majd nagy csörrenést hallottam. Bárcsak tudhatnánk..

Még ma sem képesek felfogni.A legrosszabb még hátra van. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. éppúgy élnek. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. stb. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy igenis vannak. Ha elfogadjuk az államot. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. valahányszor azt látom. a légierős kadétok. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy gyermekei azért éheznek. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Számomra nem volt újdonság. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. III. akik Churchillért meghalnának. Még szerencse. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. amit mi tényleg nem ismerünk itt. nemigen számít. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. 23. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy a püspökök megáldják -(61)- . s ha így teszünk. kényszerítő intézkedések híján. 1941. mint eleddig. ez pedig az éhínség. akik érzésem szerint nem valódi hívők.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hisz ez idő szerint még az sem világos. mi a célja a háborúnak. a gazdagok pedig. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. elfogadjuk a háborút is. Angliában.általában olyanok. akkor biztos. sokan ezt teszik . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba.

csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . add. mint egy. -(62)- . ha az emberek látnák. mert mi jobb emberek vagyunk. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Holott bizonyos helyzetekben. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. így aztán helyénvaló. Eddig úgy tudtam. III. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. és segíts. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy netán csökkenne a harci elszántság. a keresztény meggyőződés azt tartja. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. Persze az is lehet. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Egy szó sem esik arról. 24.ami éppoly hatásos lehet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Talán az a félelem diktálja mindezt.az ezredzászlókat. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Azért várjuk el. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. és jó útra térhessenek”. 1941. hogy Isten bennünket segítsen. hogy valójában nem is gondolják végig. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Az egész azon az elemi érzésen alapul. mint a németek. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. hogy megbánják gonosz tetteiket. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. hogy imádkozunk érte. az ellenségnek is vannak indítékai . úgymond. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való.

hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy valamivel ellensúlyozzák. érzékelhető hatása.000 ember életébe is kerülhet. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. mikor kivonultak Bengáziból. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól.000 vagy akár 500. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.000 főnyi brit sereg állomásozik.csatahajókat. Közben hallani. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. ez alighanem így is van. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Ám ennek nincs közvetlen. a műszaki leírások alapján. 7. mindenesetre nehéz nem észrevenni. bár Hitler még így is jól járna. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem.. hogy Görögországban 150. Tegnap Belgrádot bombázták. mint akár több ezer légitámadás. hogy nincs az az erő. IV. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. és legalább három hétig kitart. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. így valószínű. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Azt hiszem. 1941. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. Rajzok készülnek majd. s így szükséges. Felteszem. hisz általános a vélekedés. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. és ma jelentették be először hivatalosan. nincsenek például fegyvereink. bár ezt már akkor sejthettük. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. Tehát megoldódott a rejtély..

s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. -(64)- . A legjobb esetben talán még szűken vett. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A britek-minden veszteség nélkül . és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. ha az ember 2-3 évre előre gondol.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. most hirtelen rájönnének. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.elsüllyesztették a Zara. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Nem tudni. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. (.) Egyre kevesebb a munka. talán politikailag helyes volt meglépni ezt... A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. )Immár világos. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Mulatságos lenne. katonai szakíró. Szinte látom..helyzet. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Persze. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy beleszorítják őket a tengerbe. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.. (. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.

„hősies” stb. Most olvastam épp az M. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. csak sajnálom. Rosszabbat vártam. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.103 bestsellerét. de tudván.I. mint „dicső”. hogy ejtőernyők. of Information -(65)Tájékoztatási .míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Például az. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. pontos. elszalasztották az esélyt. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. s igen nehezemre esett. IV.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Állítólag Francis Beeding. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. 8. . A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. a regényíró állította össze. hogy pár napig nem is lehetett kapni). ez szeptember 7-én volt). s ez rendre azt igazolta. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. tényszerű ismertetőt. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról.O. hogy nem volt annyi eszük. 1941. Emlékszem.

-(66)- . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. de más fronton még várható. lángol-e még. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Később. azt mondtam Fyvelnek: . és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. . Én mindenesetre nem így éreztem. hogy győzelmet arat. egyszer csak megszólalt: .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Aznap éjjel. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Kimentünk a tetőre. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Most jön Austerlitz.Ez volt Trafalgar. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. még ki is mentem megnézni.A kapitalizmusnak vége.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. miután a németek láthatóan elálltak attól. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. aki az ablakban ült. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. hogy felébresztettek a robbanások. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. Hugh Slater. Rajtunk az ítélet. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. majd így szólt: . az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.Akárcsak Madrid. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.

A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. Hol van már az az idő. 11.106 Ma este igen rossz hír érkezett. kapunk-e gépfegyvert. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. IV. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok.gondolom. Ez is igen baljós előjel. 1941. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. Csak erről beszél mindenki. és Görögországba küldtük őket.persze nem volt egy darab se -. -(67)- . 9. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. A nagyokosok szerint ahelyett. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. amikor rosszul áll a szénánk. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. a Balkánról alig esik már szó. ha a görögöket cserbenhagyva. legalább kettő jut minden századnak. A tegnapi lapok megírták. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. amíg lehetett. s amikor megkérdeztem. hogy egyáltalán kiadták. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. hogy kivontuk csapatainkat. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 1941. A közlemény súlyát az mutatja. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel.

hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. francia hajókkal. 12. Semmi hír . a köznapi ember számára kevésbé érthető. azt látom. abbahagyom a naplóírást. Az egyetlen. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . micsoda szörnyű állapotok lehetnek. és megszilárdul a helyzet.. csak éppen nem adhatják tovább. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. -(68)- . Isten tudja. azok a forradalmi változások. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. csak sokkal lassabban.se Görögországról. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. amely alig különbet..márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Ahogy visszalapozok a napló elejére. 1941. Akivel csak beszéltem. de mégis. most is zajlanak. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Lehet. és a Sunday Express. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. 13. hogy a politikai helyzet javulni fog. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Úgy látszik. Nem hinném.. vagy legalább egy részük.1941. mely igen sötét képet fest a jövőről.. IV. amely még ezeknél is pesszimistább volt. se Líbiáról. mind lehetségesnek tartja. IV. de ez más lesz. mint gondoltam. amelyekre számítottam. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Az a két újság. hogy még mindig érvényben van az utasítás. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. ami némi reményre jogosít.

Nagyon igaz. amit a reklámokról írtam. az utóbbi a valószínűbb. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. bár ezt Kairóban107 még tagadják. -(69)12-én hamar akció végül . és elvágták a tobruki angol csapatokat. Connolly mondta egyszer. s az is erősen hihetőnek látszik. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. 14. aki jól ismeri Dél-Afrikát. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. mint a középosztálybeliek. Azt hiszem. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. D. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. míg december 4-én megérkezett az erősítés. 1941. Megrázó hírek. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. hogy létszámuk aránylag csekély. de Tobruk kitartott. mások azt állítják. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Mindjárt feltűnik. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. IV. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. csak éppen a tempóját nem. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. nem tűntek el. arra számítva. döbbenten láttam. Persze.. de már sokkal kevesebb van belőlük.Olvasom a bejegyzést. micsoda szedett-vedelt társaság ez.

és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . A másik pultnál meg szól a gramofon. . hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. tudja. mi is történik..Jaj. hanem azért. 15. 1941. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. IV. Görögországról semmi hír. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. megkérdeztem a tulajdonosnőt. hogy kivonulnak Kínából . Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. drága uram. akkor máris megérte. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. és mivel kissé késtem. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. ha én nem kérem. Ha nem így lenne. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. igen nehéz elképzelni. melyben az oroszok megígérik.úgy tartja.persze csak fokozatosan. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. anélkül. Mindez akkor. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hogy beismernék.. mit mondtak be korábban. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. nem figyel rá senki. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. éppúgy.

17. Egy másik a St. -(71)- .Én még csak le se hunytam a szemem! . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Ma reggel. IV. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. 1941. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. 1941. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. .. A fegyverek egész éjjel lármáztak.bizonygatja mindenki. de azért E.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.vidéket. Persze.. Emlékszem. ez képtelenség. és a mentők is ott várakoztak.. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Senkivel sem beszéltem.. betértem egy kocsmába. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. aki rendesen tudott volna aludni. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Igaz. John’s Wood-i temetőt találta el.is 108 „Mondja csak. amitől már régóta tartok. Két-három napja újra Wallingtonban. is ugyanezt mondja. IV. francia) .” (Parlez vous. Barnsleyben voltam éppen. és E. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. és miután hallottam a hírt. többeknek megjegyezve. hogy egyszer bekövetkezik. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.70 km távolságra! . 22. Persze. Az ember már-már úgy érzi. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Ez volt az egyetlen reakció. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Az utcát mindenesetre lezárták.

Engem legfőképp az zavar. hogy sikerül majd. Még nem tudni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. minden még ezután megírandó cikkemet. amit kell. Amióta itt vagyunk. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. mint a kéve. Olyan ez. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. stb. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. vajon azt teszik-e. nem így lesz -. Furcsa lenne. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Churchill a minap azt mondta. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy 109 Orwell gyanúja. Churchill kezd úgy beszélni.elhallatszott. rádiójegyzetemet stb. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. fanina felé. mi pedig lekaszáljuk őket. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. megalapozott volt.. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek.. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. is beleértve. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Athéntől kissé északra. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket.” Kíváncsi vagyok. minden bizonnyal hamarosan várható. Gibraltár megtámadása. -(72)- . hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Ha az újságok híradásai igazak. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy a németek nem hullanak úgy. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.

1941.55% . -(73)- . Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. IV. Eszerint az elesettek 55. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.1% Új-Zélandból. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .Ausztrália: 13. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.a hülyébbnél elháríthatnád. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. és így tovább. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. Különben sejtelmünk sincs.110 Mindaddig. 1941.55%. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . 24. 25. IV.8%-a származott az Egyesült Királyságból. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. A Daily Express burkoltan arra célozgat. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. milyen hadállásokban. hogy ellenállnak-e a németeknek .1%-a Ausztráliából és 19. hogy ne álljanak ellen. 23. hány emberünk van ott. hogy a görög hadsereg. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. a görögök visszavonulóban vannak. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.mindez még hasznos is lehet. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.ÚjZéland: 13. Az oroszoknak dönteniük kell. Mindössze annyit lehet tudni. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.

Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 28. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. most mindenféle hússal üzletel. körülbelül 30.az ára -. -(74)- . nem akar. ami tényleg magával ragadta az embereket. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. V. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. IV. Tegnap eljött hozzánk egy ember. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.111 Gondolom. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 25. bár azt hiszem. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. 1941..vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. vagy esetleg a harmadik. avagy tétlenül elnézik. hogy nem képes. mert nem volt mivel etetni őket. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . IV. csak kutyaeledelnek. C. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. Milyen kár. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. de bármelyiket választják is. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 2. 1941. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.

A veszteség állítólag 3. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. valójában 55. mint arról korábban tájékoztattak. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. V. 1941. ügyvéd. Katasztrofális. nyilvánosan kijelentette. -(75)- . mint a bútorhuzat. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. mint az íj és a nyílvessző”. ahogy a tűpárnát tartotta. felszerelésük jó részét és 12. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 körül. Persze az is lehet. mindenféle volt közöttük. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. mert folyton csak fegyvertokokat szab.tisztes ábrázatú. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. az ausztrál kormány egyik minisztere. A hajókról nem esett említés.ez egybevág a német hadijelentésekkel. Mint mondja. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. amiben mindent odaígérünk nekik.000-re teszik. s úgy hagyjuk el a porondot. majd elnöke lett. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. úgy látszik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. Hátrahagyták összes tankjukat. aztán egyszer csak halljuk.. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. újabban az egész cég erre állt át.000 ember. de ez számunkra nem gond. és hét-nyolcezren estek fogságba . mivel úgyis megegyeztünk. az is ugyanúgy készül. Mesélte.000 járművet vesztettünk. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. politikus. Spender113. gondolom. 8. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.112 Azt mondják.000 embert. hogy kevesebb katonánk volt ott. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. 3. miután bejelentették.. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.

V. Sosem tudni előre. a kicsik sorban fekszenek. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. mit fognak tenni. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. 6. Itt-ott nagyobb családokat is látni. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Iránban mozgósítás van. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. s menten elgyámoltalanodunk. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . Főleg a fiatal házasok ilyenek. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. A tiszta. Békésen alszik mindenki -(76)- .csupán azt jelzik. 1941. Ha olyan ügyért harcolunk. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy balul üt ki. pusztán azért. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. meglepő látvány tárul a szeme elé. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Érdekes. akár a nyulak. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. A semleges államok megtámadását illető aggályok . apa. ami nem túl jó jel. Előre látható. nincsenek fenntartásaink. Valahányszor csak elképzelem. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. anya.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. A törökök felajánlották. amiben igazán hiszünk. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek.és azt hiszem. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. ha csak a puszta harcról van szó. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. ám biztosan valami rosszat jelez. csak annyi bizonyos. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. gyerekek. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . folyton az az érzésem. mert hiányzik az akarat.

a kicsik hanyatt fekve. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt.az erős lámpafényben . Lefelé menet közölték velünk. 114 Vjacseszlav Molotov. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. hogy épp benne voltam egy házban. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. de úgy tűnt. Felkapaszkodva a tetőre. égre szökő lángokkal. hogy mindez német nyomásra történt. A füst csak igen lassan oszlott el. mintha viaszbábuk lennének. tőlünk nyugatra. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. Az elmúlt napok legfontosabb híre . ahol gyúlékony anyagokat tároltak. ez az első eset. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. melynek üzenete nem egyéb. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. meredek. Immár bizonyos. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. amikor találat érte. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. hogy az oroszok bejelentették. 11. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. hogy a mi házunkat találták el. az egyik. felkelt és kinézett az ablakon. kiváltképp nagy volt. 1941-ben leváltották. de megmaradt alelnöknek. Gondolom. külügyi népbiztos. Az ablakok épen maradtak. valami raktárépület lehetett. V. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. netán mindkettő ellen. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. -(77)- . ez az első diplomáciai lépés. s a szobában sem keletkezett kár. s hogy mindenki maradjon a lakásában. 1941. Nyilvánvaló. kintről valaki kiabált. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. E.

Magunkra kaptuk a ruháinkat.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. csupa korom vagyok én is. hogy a folyosón nem lehetett látni. gondolván. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. Később kiderült. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amint kiabál valaki: .Talán azt hiszed. hogy tényleg ég a ház. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Hallottuk. és a bent lévő autók kiégtek. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Később megjegyeztem E. amit a legfontosabbnak tart. hogy menjünk ki. s láttam. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. akik teával kínáltak. amit hónapok óta őrizgettünk. mire ő visszakérdezett: . s én csak utólag döbbentem rá.Igen. és elmajszoltuk a tábla csokoládét.nek. és talán nem lesz módunk visszajönni. -(78)- . Elmentünk D. milyen sötét lett az arca. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.-ékhez. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel.

Szíria. bejelentvén hogy Hess megőrült.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. május 30-án Iránba menekült. Irak. továbbá mindazon térségek neveit. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Rashid Ali117. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Alfred Hornként mutatkozott be. Hitler közeli barátja. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . és Rashid Ali 1941. remélve. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Utóbb többször is felmerült. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Csak azt tudom. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 13. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Még csak ötletem sincs. Egy hónappal később rövid harc. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből.1941. Churchill nem akart tárgyalni vele. a Führer helyettese. Spanyolország. aki 1941. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Franco . iraki nácibarát miniszter. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Az egész ügy merő rejtély. V. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Darlan116 Sztálin. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. 1941.

Szíria.és fegyverhiány (repülők. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy ez történik majd. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. Az ember kezdi azt hinni. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. a Kanári-szigeteket. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Tanger. ha kiderül. hogy nem fog sikerülni. -(80)- . amikor nem vettük be Dakart.könnyedén be lehetett volna keríteni. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. a Kanári-szigetek. mi biztosan el is toljuk. már akkor. Ezzel szemben a valóság az. hogy mindent veszni hagyunk.tolni. hogy ez már-már törvényszerű. lesz titkosrendőrség. vannak még emberek. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. talán még Amerika is. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Úgy tűnik. mikor Franciaország a háborúból kilépett. nincs esély arra. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. amikor még megtehettük volna. Az egész világ ellenünk van.) miatt Dakar. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. hogy ember. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. a lakosság fele pedig éhezni fog. Tangert és Szíriát akkor. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. legalábbis szerinte . hadihajók stb. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Persze.

vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Három csatahajó. és milyen a fegyverzetük. 17. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Mindenki Krétára figyel. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Ezt az arcátlan.1941. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. (Liddell Hart szerint összesen 28. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. A német légitámadás május 20-án indult. mint Angliában. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. hogy így van. és majdnem ugyanannyi görög volt. 10. hogy hány ember védi is a szigetet. V. 1941. Irakról semmi hír.540 ausztrál. Szíriáról.700 új-zélandi és 6. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. hét cirkáló. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Ha csak 10-20. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást.600 brit. Darlan nyilatkozott. A brit -(81)- . Valaki megsúgta. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. szervezetlenek voltak. Úgy tűnik. V. 21. új-zélandi és ausztrál.300 görög. majd ejtőernyősöket vetettek be. 24. 25. így azt. ha Kréta csakugyan próba.) A csapatok zöme Görögországból menekült át.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Lehet.960 brit. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). légvédelmük szintén gyenge volt. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. még úgy is. egy repülőgép-anyahajó. 7. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. csak végre ismernénk az alap tényeket. 1941. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.

A brit csapatok Bagdadban vannak . a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. -(82)- .bár még jobb lenne azt hallani.500-at mentettek ki. V. Az. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. és csak utána az etiópot. 122 A 42. VI. 13. és 14 gép védte Szuezt. 1941. 31. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.olvasni.000 görög volt.500 Krétán szolgáló katonából 16. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Arra sincs magyarázat. ebből 2. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. a mentegetőzés. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. Kivonulunk Krétáról. bár rideg. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy hányról is van szó. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 1. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. 1941. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. annak tagadása. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.

hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Ma reggel jött a hír.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. mint azt a sajtóval tudatták. 20. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. hogy semmi értelme Ciprust védeni. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Most. abból legalább kiderülne. VI. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.000 embert kellett elszállítani. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.200 brit. A teljes veszteség várhatóan 10. S mindez teljesen hiába. Szíriára. Pár nap 123 A Calcutta. Szuezre vagy Máltára csapnak le.000 brit tengerész esett áldozatul.500 sebesült. 3. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Összességében a szövetségesek 16. 124 Szíriába.000 ember. hogy Kréta kiürítése megtörtént. márpedig ennek semmi jele. -(83)- . Miként K.. számos légvédelmi ágyú.996 új-zélandi). hány kereskedelmi hajó. aminek vagy 2. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. 3. azt mondják.376 ausztrál és 2. Hitler eleinte habozott. valamint a Greyhound. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Ebből nyilvánvaló.714 halott és 2. Hereward. 1941. A britek arra számítottak. Fiji és Gloucester cirkálókat. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Student tábornoknak. A német veszteség: 3.. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.583 embert vesztettek (ebből 8. tank és repülőgép.

egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. nem fog háborúba keveredni a németekkel. történetesen az Anglia elleni invázióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. s eddig még senkivel se futottam össze. A közeljövőben. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy lehet. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. VI. amelyről. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 1941. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. ha csak elkerülheti. 8. 1941. VI. hogy talán az egész manőver nem más. 125 Stafford Cripps. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül.múlva már nyilván késő lenne. -(84)- . mint puszta blöff. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 14. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. úgy tűnik. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására.

22. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Mindez nyilvánvalóan jelzi. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni.ámbár azt hiszem. VI. Napok óta rendkívüli a hőség. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. ha nem is tudják megállítani. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hogy ez „jól jön nekünk” . VI. Íme.1941. 20. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Rendkívül izgatott mindenki. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. s megállítottak három finn hajót is.126 1941. ez a jutalom. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. hatalmas közönség előtt. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. -(85)- . hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Általános a vélekedés. és ezzel. 1941. Az jutott eszembe.persze csak akkor. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Nyilvánvaló. 19. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. VI. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.

hogy gyorsan véghez tudják vinni.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. 23. Mit gondolnak vajon ezek. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Churchill. ma igen jó beszédet mondott. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. A legrosszabb az az egészben. sőt magukat az oroszokat is. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. 1941. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. Persze akadnak néhányan . úgy vélem. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. VI. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. miként hatna. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. amíg leszámolnak Angliával. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. bár lesz annyi eszük. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. úgy találtam. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. a légierő és a flotta legénységét. az elégedetlen boltosokat és gazdákat.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy őszintén ajánlja a segítséget. akik nem bánnák. ha nem lennének biztosak benne. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. csak úgy. bár igen meggyőzően hangoztatta. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. mint a baloldali pártokat.

s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Három éve még az évi 1. Kétségtelen.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Persze nyomban hangot váltanak majd.000 font jövedelemből élők. úgy hiszem. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Egykettőre hazavágják a nácikat. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. és ne folyjék ellene belső aknamunka. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Tíz -(87)- . Orvos (külföldi. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. mi több. a kommunisták. Meglátja. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. s újra támogatják a nácikat. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. éppúgy összerogynak majd. hogy ennek maga Sztálin a feje. mint az első háborúban. s még azt is meg merem kockáztatni. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Azon múlik minden. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. az esetben érdekük. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám.

s alighanem elfoglalták Litvániát is.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. E szerint bevették Lemberget. itt most nem állnak fenn. VI. többféle magyarázata is lehet. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Az esetben.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. hogy a németek azért kiváló katonák. Hisz azok a politikai viszonyok. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. Állítólag túlszárnyalták Minszket. Nem tudni. ereszd meg” -. Már egy hét múlt el. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Akárcsak az emigráns fehérek.még ha lesz is némi „húzd meg. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. hogy szamovárt áruljon. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Mindenki arról élcelődik. 1941. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. (. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. -(88)- . 30. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek.

VII. s mint ilyen. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. 3.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. mint az a tény. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Churchill beszédének méltó párja. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. jóllehet formális szövetség még nem létezik. legalábbis e pillanatban. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. szögesen ellentmond mindannak. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. melyben egyértelművé tette. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. amelynek nincs angol megfelelője. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. A felek vállalták. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. 1941. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. -(89)- . Sztálin rádióbeszéde nem más.

6. amíg be nem bizonyosodik. Ha most. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Több lap is türelmetlen. VII. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. mire is használnák e tankokat. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Nem tudom. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Azt aligha hiszem. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. lám. és azt sem tudni. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. nem indítunk szárazföldi támadást. de ha semmivel nem próbálkoznak. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. 1941. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. ha majd netán ők is átállnak végül.oldalunkra. a belső meggyőződés hajtja. Ha a németek helyzete megengedné. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. legalábbis Angliából nem. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. s ettől. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. láthatóan nemigen készülnek támadásra. s arra sem utal semmi. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat.

ha a német támadást netán már visszaverték. Az az anekdota járja. úgy tűnik. -(91)- . A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. mégis hasonlóan ír. visszatértekor meglepve konstatálta. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. vajon elérték-e már a Beresinát. Ha ez tényleg mérvadó. hogy az a „semlegesség”. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy lássam. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is.000 emberre rúg. hogy az belépett a háborúba. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. megtiltván számukra. hogy a németek vesztesége már 700. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Az oroszok azt állítják. nyíltan szimpatizál a nácikkal. és alighanem ez a jövőben sem várható. Végignéztem a katolikus lapokat. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. Néhány ír katolikus lap mostanra. és a Truth129 néhány példányát is. jelentése: igazság. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. A frontokról sincsenek megbízható hírek. ám azt nem tudni. ahol kommunisták üléseztek.mindezt két héttel azután. Kíváncsian várom.számíthatunk rájuk. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. A németek már átkeltek a Pruton. Nyilvánvalóan az az „irány”. most. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. egyikük.

a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Úgy sejtem.1941. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . az irániak már menekülnek. de ezek egyre gyengülnek. amely Dunkerque-kel kezdődött. -(92)- . miként azt terveztem. Az a félforradalmi időszak. mint amit elszenvedett. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy bármit is terveznének. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. A keleti front. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. de nem hiszem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. 28. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy belefogjunk valami európai akcióba. VIII. Ugyanakkor semmi jele. Ezért itt be is zárom e naplót. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. egy új korszak kezdetéhez érve.bár azért összeomlani sem fog. Már csak egy hónapunk van arra. mára véget ért.

s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Így például. akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek.II. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. amiből egyúttal kikövetkeztethető. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. 14. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Akik netán tudják. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Kósza találgatásokat hallani minden felől. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. azok is hallgatnak róla. -(93)- . Ez magában foglalja a figyelmeztetést. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Sokan azt gyanítják. E percben az is nagy talány. Gyakran hallani a megjegyzést. Azt. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). III. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy csak azért küldték el. de alighanem már elment. rész 1942. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. miután a háború új szakaszába ért. mint a sír.

maradok. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. [Másfelől viszont vannak. különben valószínűleg nem. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek.a teljes vereség ugyan elmaradt. -(94)- . úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. akik úgy vélik (például Abrams. mint mí az angliai csatában . és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. hogy az esetben. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. majd közellátási miniszter. egy kompromisszumos békekötés reményében. egy balti orosz.még ez évben különbékét köt. bár nem tagja a pártnak). A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. és csupa haszontalan. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mivel nem látom be. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. miként is tudnának akár a németek. hogy Beaverbrook távozik. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. de azért még nem dőlt el semmi. [Azt hiszem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. bár annyi azért igaznak tűnik. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.

mivel korábban már említettük a japánok szándékát. Persze én sem hiszem. hogy miért.katonainál is kiábrándítóbb. mindez mit se számít.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mennyire hatékony a suttogó propaganda. még akkor is. mit teszünk és főként.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. május 30. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. s az ember olyan dörzsöltté válik. sajnos. hogy azt korábban el se hitte volna. A propaganda merő hazugság. azt mondhatjuk. nyitva a bejárat. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mintha az egészet a japánok kezdték volna. ha legalább tudjuk. ha az ember történetesen igazat mond. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. 1942. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.. -(95)- . hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Mégis úgy vélem. hogy csak azért nem. nem. b) Ha az oroszok támadnak először. mikor ér hozzám vissza. akkor „mi már előre megmondtuk”. úgy látszik. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. 1942. március 11-én terjeszteni kezdtem. akkor mi. nem lehet tesztelni. mert a japánok félnek az oroszoktól. úgy tehetünk. kíváncsi vagyok. hogy így lenne. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik.

A termelés akadozik. III. Empson mondja. 1942. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aggasztó a közhangulat odaát. 22. s nyilván így van ezzel mindenki. mivel Harold 133 William Hickey. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. se légvédelmi tűz. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. amíg a légiriadót le nem fújják. -(96)- . aki most tért vissza Amerikából. 1942. később munkáspárti képviselő. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. amíg csak lehet. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. 15. de nem követte se bombázás. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Azt mondja. a britellenesség százféleképp virít.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. és még csak utalást sem teszünk rá. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Eddig még nem jöttek rá. Orwell későbbi. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). III. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus.

Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. parlamenti képviselő. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. diplomata. kritikus. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. életrajzíró.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). mivel legalább tudatosan az. Az októberi forradalom után Moszkvába. ugyanakkor a BBC felkért. 137 Victor Serge (1890-1947). később Berlinben indított lapot. 1941-ben Mexikóban telepedett le. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. -(97)- . ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. örökbefogadás útján lett francia. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen.angol nyelvű német propagandaadó. Alfred Duff-Cooper. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. újságíró. hiszen az emberek jó része tudatlan. életrajzíró. 135 New British Broadcasting Station . majd Leningrádba ment. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. író. mindez ijesztően hatékony. egyenjogúságot a kaffereknek. akik 134 Harold Nicholson. óva intve mindenkit. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt.

meg kell támadnunk Európát. vagy legalábbis azok egy részét. mind egy kedvezőbb békealkura. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ha itt új kormány állna fel. márpedig a Kominternt eddig mindig. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Általános a gyanú. mindenütt legyőzték a fasiszták. ehelyett inkább dél felé. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. hogy Oroszország különbékét akar. Mindez persze. s ameddig Sztálin hatalmon van. kiutasításukat követelve. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Nem is annyira azért. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Az egyik lehetséges fejlemény. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. [Csupán akkor lenne esélye. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.] -(98)- . mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Ugyanaz az ócska taktika. Én mégis azt hiszem. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.Franciaországból érkeztek. mint a franciaországi hadjárat idején . velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Nekem úgy tűnik. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el.nincs semmi hír. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mert folyton újságot olvasok. Így aztán mi. mert erkölcsileg viszolyogtató. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. de nem folytatná a támadást. Mindez jórészt azért van így.

hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. világháború idején írt.S. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Krishna S. 141 Herbert Morrison. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. 140 Aqneurin Bevan.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 27. 1942. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Egy megrögzött ellenségünk. K. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. valahogy kiszimatolták. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 139 Közkedvelt baloldali lap. ez idő tájt brit belügyminiszter. Állítólag holnap kiderül végre. munkáspárti képviselő.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. úgy tűnik. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyek szintén a Daily 138 Dr. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.S. melyeket az 1. A leginkább elterjedt változat az volt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. III. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Shelvankar. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). valamennyi hihető. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta.

Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. és visszatér az újságíráshoz. és további egy órába telt. miután a Horizonban megjelent „Wells. -(100)- . Griggnek143 továbbította. A ember már-már [H. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. A késlekedés fő oka az volt. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. a az krókuszok. káros hatással volt a brit közvéleményre. igaz. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Tom Jonesnak. ám azt mindig is élvezik. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Cassandra142 bejelentette. G.Mirrorban jelentek meg . vagy ha mégis. aligha vettek volna tudomást róla. 144 A vita Orwelltől indult. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Erről feljegyzést küldtem Dr. szétosztani a muníciót. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ezt a vádat utóbb visszavonta. ha két szocialista esik egymásnak. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.a konzervatívok nem kis mulatságára. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Mindenki azt jósolja. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Azt hiszem. aki azt Sir Jas. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Hitler és a Világállam” című írása. hogy három hónap se telik bele.

a szövetségesek közül . Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.nem eszi” ajánlatától.] 1942. az indiaiak sem örülnek neki.Tokióval. 1. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Rossz jel ugyan. s megkért. az igaz -(101)- . az üvöltés. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.eggyel sem.] Akad persze. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. az háborúban újságírók így van. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. már csak a közvélemény nyomására is.. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. [Akárhogy is. s úgy látom. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. a katonák mocskolódnak. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.) Minden harcolnak. „(. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. aki úgy véli. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. IV. „eszi .ha jól tudom . hogy a hadipropaganda. hogy nem mi. akik nem harcolnak. Azt hiszem.. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. remélem.

augusztus 19-én. Ha majd eljön egy újabb háború. amikor kiderült. 1999. majd üdvözlő táviratot. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.] Nem tudom. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 94-96. IV. itt vagyok a BBC-ben. harcias britellenes indiai nacionalista. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Jó jelnek veszi mindenki. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy a hír nem igaz. hogy e sorokat leírtam.”145 S lám. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. nem egészen öt évvel azután. messze elkerülik a lövészárkokat. az esetben.hazafiak pedig. Ford. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy mi a tét ebben a játszmában. Gandhi készakarva keveri a bajt. Cartaphilus. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. 145 Hódolat Katalóniának. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. Arra biztatta az indiaiakat. Azt hiszem. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.: Betlen János és Tóth László. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. s annyi igaz is. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. és sikertelenül vezette a britek ellen. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 1942. o. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). -(102)- . minthogy hiába remélte. ha a németek megtámadnák. 3. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik.] Lehetetlen megállapítani. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Ellenfelei úgy tartják. hogy sokan szentként tisztelik. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal.

Még mindig azzal áltatják magukat. hogy azt higgye. így szólt: . s elég balga ahhoz. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez.-nak. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. 148 Krishna Menon (1897-1974). aki ez idő szerint Angliában élt. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. nemigen tudja azt elképzelni. igehirdető és propagandista. kiváltképp a kommunisták között. Legnagyobb ámulatomra. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. író. mire A. indiai államférfi. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. s hogy voltaképp nem is akarja. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. Egyszerűen elképesztő. folyvást arról lármáznak. hogy nem számít a függetlenségre. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. ügyvéd. ahogy ma azt az angolokkal teszi. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Mondtam is A. mindezzel Anand is egyetértett. a fájdalommentes mártíromsághoz. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. -(103)- . Megjegyeztem. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. újságíró. [Már csak mennyiben az a kérdés. George.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

egy indiainak ezt kell mondania. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Fyvel meséli. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. no meg azért is. hogy „persze. IV. ha mindkét fél megerősíti. [E. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy 1940 táján. Eileen Blair. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mintha mi sem volna természetesebb. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. mikor ez ellen E. tényleg készül valami. 1942. mire Pritt közölte velük. 19. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Most már csakugyan azt kell hinnem. mert ha megengednék maguknak. A hatás inkább lélektani. s igen meglepődött. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. Persze.] Mind több szó esik egy európai invázióról. -(107)- . amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna.áll a nálunk dívó. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. tiltakozott. felszínes Amerika-ellenességre is. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mondja. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. hogy mindenki hazudik. hisz 153 1942. Tokiót bombázzák. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. az író nővére. Útban visszafelé több gép megsérült.

mely javíthatna helyzetünkön . hogy különbékét kössenek. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Csak kevesen érik fel ésszel. lásd Amerikát. IV. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. az a két józan és gyakorlatias lépés. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. akkor ez valami új fejlemény. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. valamint Spanyolország megszállása -. akkor nincs többé indok. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. Mégis meglep.aligha kockáztatnák meg. másrészt. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hiszen e tranzakciót korábban leállították.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. ahol internálták őket. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy a hála politikai fogalom.] Ami pedig a második feltevést illeti. 1942. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. sokan úgy beszélnek. Ugyanakkor. [Ha ez így van. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. -(108)- . amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. amiért derekasan küzdöttünk. 25. hogy ekkora bakot lőjenek.

ám azért ez sem lehetetlen. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. teljesen alaptalan. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. ahol 1943. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. -(109)- . 2. Németországban viszont. Indiában. hogy úgy tüntessék fel. felségterületen tartózkodik. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. de elhárították. az máris sokat elárulna arról. kormány bejelentette. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. 7. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy ha az oroszok átengedték. Általános a vélekedés Japánba szökött át.Amit tudni lehet: 1. hogy a vichyi körök is úgy vélik. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. 6. hogy támogassák. mint bármely más irányba. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. megsúgták-e ezt nekünk is. Bósz Japán területen van. A vichyi közlemény. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. A (német) Szabad azonosították a hangját. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. mintha Berlinben volna. Az olasz rádió bemondta. 5. mindenesetre arra vall. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. február 8-ig tartózkodott. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. mire ez a nagy felhajtás.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. 4. Afganisztánon át. majd onnan dekódolva sugározták. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok.

Hónapok semmitmondóak alapok. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. avagy bátorítás az oroszoknak. IV. mikor az mégsem indul meg. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. 1942. mint rendesen. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. melyek mostanában hülyébbek. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . hogy nem hagyjuk őket a pácban. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Annál pompásabb alkalom. 27. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. [Semmi hír. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. valószínű. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy azután gúnyolódhassanak. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani.

” Az ember azt hinné. és csak a saját érdekeit nézi. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. s a szellemi tisztesség. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. vagy az írását olvasom. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. Mindenki becstelen. Ez leginkább akkor tűnik fel. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. a hallgató is könnyen ráébred. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Ugyanígy -(111)- . egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Cukrot már alig lehet kapni. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Ha szót váltok valakivel. váltig az a benyomásom.hol megnyitva. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. de az igazat megvallva. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. ha olyanokkal állunk szóba. mi több. hol elzárva. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. kiváltképp azok. csillagászati árak fejében. A legmegdöbbentőbb mégis az. hogy becsapták. mindenki egyforma. akikkel nem értünk egyet. [A legtöbb balos. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. akár egy csapot -. ahogy a részvétet adagolják . hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha pedig ez mégsem történik meg. és mitse törődik azokkal. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. Mindenki folyvást ítélkezik. még akkor sem. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. ha tényleg senki nem veszi be őket. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Bátran lehet hazudozni. akiknek határozott véleményük van. Fuldoklunk a mocsokban. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. pusztán a politikai célszerűség alapján.

mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. miközben a képviselők felsorakoznak. 1942. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. akik 1941.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. elég gyengécske műsor volt.] Avagy tényleg nem akad senki. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. Cripps beszédét leszámítva. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.még így is elegen. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. de megszámolva a képviselőket kiderült. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek.esküdni mernék. alighanem nagyon is sokan vannak. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. IV. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. 29. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. hogy csak mintegy 250-en voltak .viselkedtek azok. mindegyre az jutott eszembe. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. hogy telt ház van. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. csak épp nem hallani a hangjukat. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. hanem arra. hogy megtöltsék az üléstermet. szitkozódnak. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. Tegnap elmentem az alsóházba. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hogy ez valaha mind plüss volt. -(112)- . Most a felsőházban gyűlnek össze.

hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Amennyire megítélhetem. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. A dolognak végül is az lett az eredménye. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. [Sok a találgatás. hogy Madagaszkárt ne emlegessük.alighanem a külügyminisztériumból -. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. 157 Az a hír járta.1942. mikor néhány hete megjött az utasítás .] Mihelyt kiderült. 6. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Annál inkább elkedvetlenedtem. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. mint a szíriaiakat157. hogy részben tényleg így történt. nyomban megírtam. V. 1643-ban -(113)- . még az is lehet. hogy 1941. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. egyikük igazi keménykalapot viselt. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. mint egy újabb imperialista hódításról. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. hogy Szingapúr veszélyben forog. mi készül”. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron.

A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.Frank Owenre159 tippelnek. -(114)- .160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 1648-ban csatában esett el. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. de nem hinném. Szerintem ez kacsa. W. 160 Frederic Warburg. egy rombolót. V. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. elérik céljaikat. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8.000 ember. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy az ember nem tudja. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy úgy látják. újságíró. több mint 80 repülőgép és legalább 1. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. rádiós személyiség. olyan elképesztően nagy számokkal. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt.-a között zajlott. egy romboló. 74 repülőgépet és 543 embert. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. hogy ő lett volna. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. arra következtetek. 159 Frank Owen (1905-1979). író. 8.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Mindenesetre abból.] 1942. kinek higgyen. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).

hogy ő írta volna e cikket. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. hogy találkozzék vele. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Felteszem. Szerdán találkoztam Cripps-szel. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy érdemben beszélhettem vele. ez volt az első alkalom. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. 1942. A falakon régi metszetek. 15. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. 11. már azt is tudják. csak az tudja igazán.1942. mi több. V. hogy mi a véleménye Bószról. hogy mennyire igaz ma is. és „reszkettek az előszobában”. ám én fenntartom.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. 30. s mégis. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Bár az orra kissé túl borvirágos.] Cripps biztos benne. 18. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy ő volt. „sötét alaknak” -(115)indul a német .] 1942. aki közel jut a politikához. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. és készséggel válaszolt kérdéseimre. akit igen jól ismert. V. mint gondoltam volna. Wintringham ugyan tagadja. hogy Bósz német területen van. századi életrajzokban olvashatunk arról. a japán kormány úgy döntött. hogy az emberek pártfogójukra vártak. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. V. az „előszobai reszketés”. Kérdésemre. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. mint a „minden követ megmozgat”.

úgy ez váratlan ajándék. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. mivel sehol nem történik semmi. Jól jönne most egy hét szabadság. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. amit mond. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Megjegyzésemre. V. 19. és kizárólag a saját karriere érdekli. Cripps vitatta ezt. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Képtelenség! 1942. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. vagy sötéten borúlátó. V. csak az orosz fronton. Bár így lenne. ami még csak ezután fog felpuffadni. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. összevetve egymással őket. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. V. és folyvást valami küszöbönálló. Ha igaz. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Állítólag Molotov nemcsak. akár német forrásból származnak is. 22. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. hasznos lehet számára. hogy miről is írjak. -(116)- . Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. akár orosz. aki felváltva túlzón optimista. május 26-án írták alá. hogy Londonban van. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.nevezte. világrengető eseményben hisz. 21. Bármit megtenne. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Nyilván az jönne ki belőle. Cripps csupán annyit mondott. Molotov állítólag Londonban van. 1942.162 A hír persze Warburgtól származik. amiről úgy véli.

1942. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. mi több. idősebb japán férfit. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. V. még a rádióban is beolvasták.” Ezt lehozták a lapokban. akár egy -(117)- . Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. se pedig beosztottaikra. akinek olyan az arca. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 1942. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. de a legfontosabb tanulság mégis az. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. 27. hogy ma senki sem teheti meg. mint a rábízott legénység kiképzése.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy mindez önökre nem vonatkozik. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. de kérem.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. 30. gondoskodni fogok arról. . V. amivel nap mint nap elárasztanak.végeztek. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy tényleges dolgával foglakozna. tegyenek arról. ami nem más. erősen sárgás bőrű. hétfő. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal.

s az Observer átalakítása is része e manővernek. Az egész képtelen manővernek tűnik. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. hogy a rendőr azért kíséri-e. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Állítólag csak azért. s most csupán azzal van elfoglalva. főleg Lady Astor. tudatosan venne részt ilyesmiben. valós alapja van a dolognak. minden. Alighanem a követség munkatársa. annak oroszbarátsága miatt. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Épp csak azt nem tudni. s egyben összegyűjteni. L. Garvin. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Warburg. a lap tulajdonosával. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást.béketűrően szenvedő majomé. aki ellenezte. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. akik képesek a háborúnak egyfajta új. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. forradalmi értelmet is adni. Úgy véli. Azt mondja. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. ami számára értékes. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. rendkívül intelligens a maga módján. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. és úgy véli. elvész. az Astor család. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált.165 163 J. mintha ő lenne a csali. mára elfeledte az egészet. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. jobboldali újságíró. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. vagy inkább. ebből következik Churchill-(118)- . hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Természetesen oroszellenesek.

Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. a francia haditengerészet főparancsnoka. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Megzaklatott. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. mint ismert antifasisztát. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Ezzel egyetértek.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a láb. 167 Francois Darlan tengernagy. már ami a szovjet szövetséget illeti. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. hanem a szakszervezet hetilapját. Volt egy időszak. Már fáj minden tagunk. s a lélek jajgat és sikolt. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. szabadúszó újságíró. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. -(119)- . ellenességük is. gyönge lányt. És fogtad őt. Azt is hozzátette. amikor csakugyan arra készültek. szerinte még az sem kizárt. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. mely újabban „a királynál is királypártibb”. a kéz. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a kedves. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. A szív. 166 Desmond Hawkins. gyötört. Darlan167 admirális érdemeit. „ha tudna járni”. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. hogy sült halat vett. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. a Labour’s Northern Voice-ot is. mivel azt hittem. A háború sötét Poklába vont.

1942. Hogy meg ne illethesse más.. Nincs rohanás. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. ki szép.. ocsmány zűrzavar Királya . Mert azt kívánta durva háborúd. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. nézegetik a galagonyabokrokat.) Állítólag itt járt.nézd. 6. Feltűnően kevés az autó is. 4. hogy tárgyaljon a szerződésről. Ennyi. szennyezed. teljesen békés. Ó. Csak itt-ott látni egyet. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. hogy milyen normális minden. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. kinek haját A szél bogozza. aki A kedvesed. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Ne tiltakozz. majd hazatért. ember. Különben furcsa. tolják a babakocsit. benzint még feketén is nehéz szerezni. Nagy a forróság. VI. őt. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. alig látni egyenruhát. ember. oldja. VI. magad Kezével jobban vérzed. ím a sárba húztad őt. tennen magad Csak őt imádtad. Még mindig Molotovról szól a fáma. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Az újságok még a nevét sem említik.169 1942. lebzselnek a parkokban. azt. hazád. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát.A rózsaarcút. szelíd ma is. Úgy látszik. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. (. Eisenhower 1942.

171 Kingsley Martin. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy nyissák meg. Akárhogy is. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. hogy már döntés született az invázióról.lehetőségéről. miután egy éve maga is azt követeli. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak.mindezt épp ő mondja. Azt mondja. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. aki a háború kezdete óta mindent megtett. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.Berlinbe. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. akik a vonaton találkoznak: . november 8-án nyílt. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. Úgy tűnik. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. az is csak Észak-Afrikában. most egyszerre visszariadt tőle. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. biztosra veszem. és többnyire az a verzió az igaz. Hazugságok hálójában élünk. Kingsley Martin171. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. VI. A BBC megbízhatatlannak tartotta. baloldali újságíró. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. újabb front csupán 1942. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. -(121)- . 1942. 7.Hová utazol? . és így tovább .

úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Jack Common. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. ha Berlint mondasz. David Owen: Cripps titkára. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Norman Cameron: költő. akik úgy képzelik. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. A szokásos hiábavaló szócséplés. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. a másik kommunista. -(122)- . mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. mintha nem is érzékelné. Úgy tűnt. miközben te. Jack Common: író. és láthatóan mindenre odafigyelt. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni.Hazug alak. David Owen. akiről utóbb kiderült. például azt. június 2-án. 173 William Empson: költő. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Orwell barátja. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. én azt hiszem majd. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Mikor azt mondtam erre. Azt mondta. hitvány gazember. úgy tűnt. Guy Burgess: a BBC producere. azt hiszed. akinek nem értettem a nevét. valójában Lipcsébe tartasz. ha egyszer a háborút megnyertük. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. kritikus. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. micsoda lényegi különbség.174 172 1942. a háború októberre véget ér. hogy kém. mivel a németek addigra kifulladnak. Rajtam kívül ott volt még Empson. hogy vannak befolyásos emberek. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. Norman Cameron. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. mintha nem értené a megjegyzésem.

a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Cripps tartását valami belülről kikezdte. 1942. s az a legfontosabb. szükségképp beszűkül a látóköre.000 lakosából alig maradt -(123)- . és a férfi. hogy egy ponton túl. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. leülnek a portánál. 1942. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. akár a verebek. VI. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. de az az érzésem. VI. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. s 2. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 10. Emellett. Népes rajokban egyszerre érkeznek. inkább talán a felelősségtudat. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. és eközben oly élénken csivitelnek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. szintén egyetértett Cripps-szel. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják.[David Owen. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. [A német adó bejelentette. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. és képtelen belátni. [Az ilyen emberek azt feltételezik. mint egy pondró perspektívája. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. 11. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. akit nem ismertem. hogy ki-ki megkapja partvisát. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. várva. Nem a pénz. Himmler helyettese.] Láttam. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. majd június 4-én belehalt sebeibe. 1942. a hatalom vagy a hízelkedés. mindenki azt szeretné.

A falut földig lerombolták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Ezáltal bebizonyosodott. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. s a nevét megváltoztatták. miként az is. úgy. ahogyan a BBC közreadta. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a nőket gyűjtőtáborba szállították. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. -(124)- . a nőket koncentrációs táborba küldték.] néhány túlélő. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. Megőriztem a jelentés egy példányát. minden férfit agyonlőttek . a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. JÚNIUS 6. a férfi lakosságot agyonlőtték.

Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek.Valójában nem lep meg e gaztett. Sokkal inkább az izgat. török atrocitások. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. sőt rögzítették gramofonon is. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. mi több. bolsevik atrocitások. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. brit atrocitások Indiában. japán atrocitások Kínában176]. még az sem. akik nincsenek közvetlenül érintve. Ezt a BBC 1942. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. február 26-án közvetítette. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. hogy mások. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. amerikai atrocitások Nicaraguában. -(125)- . POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. s a lemezek mind fennmaradnak. Talán nem telik bele sok idő.

1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. -(126)- . (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.) 179 A túlzott félelmek miatt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amely nem csupán kegyetlen. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. hanem ostoba lépés is volt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. 1920-21-ben.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete. amikor hasonló félelmek miatt.

Vagy továbblépünk a szocializmus felé. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. VI. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Nyilvánvaló. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 06. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. ejtőernyővel dobták le őket. -(127)- . Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. baloldali újságíró. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy Molotov itt van Londonban. hordozható adóvevőjük volt. azt nem hagyják szó nélkül. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). arra juthatunk. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). hogy ha tényleg tudnak Molotovról. 13. januári indulástól. 1942. író. 1937től a Tribune főszerkesztője. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy a németek még csak nem is sejtették. 12. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Híven tükrözik szocialista nézeteit. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz.

: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. vagy egy 1935. november 10. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. március 15. egész létét ennek köszönheti. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. azzal a vereséget választjuk. Nem akarunk társadalmi konfliktust. Ha tétlenek maradunk.: „Most. Még egy 1931. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Olyan egységet. itt van köztünk nap mint nap. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.” 1942. A mi gyengénk az ő erősségük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. Haladni ma nem más. Szocializmust akarunk. hisz régóta elkezdődött már.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.és edenjeink sem tehetik meg. mint bátran előretörni. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. 1942. azok keresik ezt. június 21. február 24. február 28.” 1942. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Történelmi válaszúthoz érkezett. november 3. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. A munkásmozgalom döntés előtt áll. a mi vitáink és kétségeink táplálják. amely épp attól nyeri valódi erejét. 1941. ami mozgalmunk éltető eszménye. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.

alatta az író megjegyzéseivel.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Akárhogyan is. mekkora fába vágták a fejszét azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. vajon tisztában vannak-e azzal. azon egyszerű okból. hogy a haditerv kivihetőe. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 1942. Az persze még majd ezután derül ki. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. inkább harci riadó. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal.Tribune. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. amely arra szólítja a nemzetet. VI. 15.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. Többé nem vitás: döntés született a második frontról.tömegekkel találja szembe magát. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. s ugyancsak kétséges . A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” 1942. és Moszkva is széles körben terjeszti. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. június 6. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. mint a mi vezetőink bennünk. Persze éppoly kétséges az is. hogy a britek.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .

Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.tartalmazza a napló. [Elhangzott Prágában. Aki az utasításnak eleget tesz. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. 19. hanem az az állandó kudarcélmény. mondván. ha ezen információ 1942. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. -(130)- . június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre.00 órakor. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti.] 1942. akárcsak valami apró gazemberséget is. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. Aki viszont nem így cselekszik. hozzátéve.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. „túl korai” stb. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. megfelelő jutalomban részesül. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.és ez nyilván így van a többi osztályon is . a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. június 11-i keltezéssel. hogy a téma „nem időszerű”. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. 21. Nálunk a BBC-nél . hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. és arra kérnek. csehül. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. ami egy cseppet sem érdekel. Később ismét azt mondják: persze. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. majd lepöckölik. kezdetben még biztatják. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. VI. folytassa csak. azt családjával együtt főbelövik”. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. s a féltékeny. Majd azzal állnak elő. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. Végül. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. feltéve. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. melyek becsúsztak.

nyomban ránk nehezedik a tudat. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. nem dolgoztak ki stratégiát. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. és máig sem sikerült tisztázni. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. és így -(131)- .] Csak most derült ki. hogy úgyse hallgatja meg senki. hogy voltaképp miért is vagyunk. az túl értelmes lett. Bármibe kezd is az ember. Minden mással ugyanez a helyzet. mert amit elkészített. Európát kivéve. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. egy módosítás. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. akinek van rövidhullámú készüléke. Hogy csak egyetlen példát említsek.mindezt azért nem. mert a tervek folyvást változtak. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor.és nincs mögötte semmi elgondolás. nem építettek bunkereket . szinte biztosra veheti. majd még egy. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. mert ha valami már félig kész volt.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. ami fenekestül fölforgatta a terveket. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy valójában már senki se tudja. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. a Polgárőrséggel is. hogy jön egy új parancs. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. mindig jött egy új parancs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. A szervezeti rendet.

Callow End. és a Worcesterből 181 William Joyce. Semmi sem halad a maga rendes útján. kelet-londoni kiejtésű alak követte. hanem egy másik. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 182 Tobruk elestéről van szó. Ez már csak azért is különös. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. 26. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. kétszer annyi szavazatot szerezve. VI. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. VI. mint a konzervatív jelölt. mint Lord Haw-Haw. 1942. Ez most nem Joyce181 volt. melyet 8 hónapos ostrom után. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 24. majd őt egy másik. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. A madarakat.tovább a végtelenségig. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hogy ez többé-kevésbé odaát. -(132)- . aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. június 21-én vettek be Rommel csapatai. a németeknél is így van. Persze biztató. Már csak abban lehet bizakodni. 1942. 1. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. VII. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. teljes a fejetlenség. 1942. meg vannak elégedve velük. Megütközve hallottam. Úgy tűnik. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj.

mint Hore-Belishát183. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. de már biztosan nem tart sokáig.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. VII. 183 Leslie Hore-Belisha. aki Churchill helyébe léphetne. meddig folytatható még ez a cirkusz. láthatóan a rosszindulat vezeti. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. szinte magában is elég. 1940-45 között független parlamenti képviselő. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak.] 1942. A kormány helyzetét megkönnyíti. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. mi lesz. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. hisz senki sincs. hogy most újra kezdik. Churchill beszédében második frontra. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 1937-40 között hadügyminiszter. Minden étkezéshez van tejszín. Isten tudja. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. hogy az a tény. Régi trükk ez . szárnyast. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. melyet csak megnyerni lehet. hogy bírálóit. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. -(133)- . Időnként furcsa dolgokat is látni. majd három évvel később ugyanő menesztette. Churchill már nem vette be a kormányába. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. libát és pulykát lehet itt látni. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Nem tudom. 3.

184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). s a gazdákat külön kérték. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. -(134)- . stb. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. A legkézenfekvőbb magyarázat. Phillips185 karalábéföldjét. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. vajon a felesége is vele volt-e. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Például már egy ideje azt mondogatják. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. VII. 10. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. akik pár óra alatt kigazolták Mr. VII. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 4. Nem tudni. 1942. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük.Érdekes. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. és Gloucester csupán a bábja lenne. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. fehér pólós férfiakat. persze csak az alkalmas minőségűt. Az is szembetűnő. Mindig is Churchill ellenfele volt.

[Ezek a fiúk meg. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Nyilván hálásak neki. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.inkább egy radarkutató központ. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. voltaképp nem egyéb. mert nincs mozi. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. azt hagyják. hogy tényleg pénzelik. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. -(135)- . Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. s hogy milyen áldásos. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. ugye. de nem sok hasznát látjuk. egy önkéntes szervezethez tartoznak. aki a Reveille szerkesztője. csupán azért.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . mint államilag szervezett sztrájktörés. tudják. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . amihez nincs. Ám az. s még az sem kizárt. Hipwell ellenében. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.Tudja. máskor tengerészeket. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Bárhol indul ez a szélhámos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. hogy jelöltesse magát. mindig örülünk nekik. A lányok mind elszökdöstek a faluból. ahol egyben kiképzés is folyt.hallatszott mindenünnen.. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. hogy nem boldogulnánk nélkülük. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Néha tartalékosokat küldenek. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Mint kiderült.] Mr. megcsinálják. Persze. Phillips így magyarázta: .

hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. ha mindennap kapsz egy korsóval. -(136)- . szorosan együttműködve Gandhival. a régi Delhi egy jellemző darabja. fiúk. hogy az ebédet lenyomasd vele. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Ha fogytán a sör. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. „Sajnálom. később elnöke. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. VII. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Mondom: „Idehallgassál. próbálom beosztani valahogy. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára.kocsmák. amint a belső helyiségben iszogatnak. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. 22. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. gondoltam.Én aztán nem hagyom. a hátsó ajtón át. pláne a mai hitvány koszt mellett. annak kell ám a sör. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Mert úgy tartom. ha bezárok pár napra. [Ha némelyik zárva is tart. ugye. cimbora. Sokszor.” Szóval. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. másnap hárommal.] 1942. csak a helyiek tudják a járást.

Ma támogatja a brit kormányt. Különben is: kit érdekel. ne hőkölj. pusztán az öncélú. ha érdekel.Hékás.” [„Igen mulatságos az is. holnap ellenkezőjét. 23. ha nincs túl nagy hőség. Amikor kérdőre vonom a fiút. Egy másik rikkancs. és hallgatja. Szörnyű ez a frusztrált állapot. VII. és tovább ordít: . és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. s amit csinálok. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . mint Hitler! . Még mesélek majd. és hallom. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. ha az ember lemegy a bazárba. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. A minap beülök egy tongába. azt mondja: . hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Képtelenség eligazodni rajta. nem vagy te Sarkar! Csak előre. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. teszek-veszek értelmetlenül. A legtöbb műsor. amit elkészítünk és a -(137)- . Amint látom.”] 1942. Újabban ritkán írok e naplóba.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . mert a háború eleve az. nem is csak azért értelmetlen. mit ordibálnak a rikkancsok. ezzel küszködik mindenki. Azzal megint elfordul.Ez annyit tesz. épp az Mondanom sem kell. baromságokon piszmogva.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Úgy látszik. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz.

ha hallgatná is valaki. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. akik ennyit se csinálnak. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Cripps. Gondolom. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. igen tetszett. miután Indiába érkezett. utóvégre Kínában köt ki. nagyon magasröptű lett. elszáll az űrbe anélkül.BBC-ben leadunk. -(138)- . különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Ehhez jönnek még a többiek.De honnan kommunisták? tudhatnánk. csak ülnek a kis kuckójukban. Ki tudja. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. azt hiszem. s azt hiszem. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Viszont Hsziao Csiennek. de később inába szállt a bátorsága. kérte az alkirályt. a kínai diáknak. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Erről jut eszembe egy történet. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. még nem vettem bele a naplóba. hogy bármi visszhangja lenne. főként a minisztériumokban. tényleg elengedték). és azt kérdezte: . bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és biztosra vettem. és fontoskodva úgy tesznek. hogy nem. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy kevesebb kenyér fogyjon. S ez így van minden hivatalban. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. talán Kínát kellene megcéloznunk. mintha dolgoznának. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. amit még David Owen189 mesélt. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva.

-(139)- . ami egészen . melyet nemrég Máltába indítottak. [Azt gyanítja. Meséli. ugyan megérkezett. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Nem volt ez más. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. 27. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. VII. amely élelmiszerrel volt megrakna. De azért a is ki tudom venni belőle. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. mely hadianyagot szállított. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. Mind frissek és fiatalok. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Megvonta a vállát. nem ért célba.izé. Tudod. Mondja. az angol. mintha jelezni akarná. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. ugyanakkor nem gonosz. mint egy gesztikulál) -. Érdekes. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita. 1942. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Hála Mussolininek.és hogy az feléljük. az egyiptomi. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . VII. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Az arcuk durva és mogorva volt. . az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. 27. és milyen durva volt az arcuk. és nagyon rossz a helyzet odahaza. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. az egyik máltai bemondóval beszéltem. Sultanával. a cenzor szót kivág belőle. hogy a két hajóraj közül. mint a kicsattanó fizikai egészség.Ma reggel is olyan.kérdeztem. de a másik.

de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. 1940-ben visszavonult. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. augusztus 12-én Moszkvában. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. amelyeket elolvastam. hogy igaz. 191 Sir W. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Kémeim jelentették. látszott rajta. mint én. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. ami. igen nyomasztja.A kormány utasította őket. hogy tartsák a szájukat. Alighanem csak találgatnak. kivéve a News-Chronicle-t. Brownrigg altábornagy (18861946). hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 28. VII. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. aki . de ez nem túl valószínű. Gondolom. 1942. mindenesetre azok. Douglas S. hiszen itt még csak szó sem esett róla. -(140)- . azt makacsul tagadják. és úgy kalkuláltak. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. Ha mégis kiderülne. amely a második front ellen foglalt állást. hogy Vorosilov190 Londonban van. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.[A német adók arról számoltak be.

Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. -(141)- . Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. egy év múlva. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. amikor Oroszország még erősnek tűnt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Visszatekintve látom. hogy benne vannak a pácban mondtam. megváltozott a véleményed az oroszokról most. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Emlékszem. Ez volt az első eset. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. mihelyt szorult helyzetbe került. rakétaágyúkkal szerelték fel. Helybenhagyta.Úgy látom. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. politikailag és katonailag egyaránt. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . de már jó tempóban haladunk efelé. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk.Meglásd. vagyis 1933 és 1941 között. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak.

Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Szemernyi bűntudatom sincs.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. A. 1. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. VIII.ellenkezőleg: úgy érzem. mint bármely más. megerősítette ezt. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. éppen D. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. akivel együtt szerepelt az adásban. VIII. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. azt is meséli. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Ardaschirt. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. hogy nem lesz semmiféle második front.1942. A. majd Teheránon keresztül utazott tovább. ha terveznék is a megnyitását. D. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. K. szerint Churchill Moszkvában194 van. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. -(142)- . A. hogy vegyen neki még egy jércét. Mindenesetre. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. 1942. D. Ha a számok igazak. [És könnyen lehet. Mondja azt is. hogy elhitesse az ellenkezőjét. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. 3. Azt is hozzátette.

a University of London filozófiaprofesszora. 196 John Macmurray (1891-1976). Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 1942. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. már azt is tudja. VIII. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. már ami Cripps politikai terveit illeti. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. hogy Churchill Moszkvában van. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. hogy helyreállítsa a rendet. mit fog utána csinálni. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított.] D. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 5. hanem elrejtőznek. Nyilván parancsuk van rá. de zárt körben már szó volt róla. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Persze. A. nyilván azért. razziát tartott a Kongresszus központjában. -(143)- . [Ahogy már lenni szokott. de végül 1942. nem bocsátkoznak harcba. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. 1942. Bár hallottam olyat is. A kormányban általános a megdöbbenés. 4. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki.deszantosok. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. VIII. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott.

Miért menne Churchill Moszkvába. lehetetlen.] Az egy Warburgot kivéve. VIII.hangulatot keltett Amerikában. ha belegondolunk. . Mindenki egyetért velem. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy megmagyarázza az oroszoknak. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ha csak annyit akarna mondani. [Persze az is lehet. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. 7. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. a szokásos stílusban. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. miért. Azt mondja. Nem tudom. mint annak idején Kitchenerét197. -(144)- . s az 1. Nemzeti hősként tisztelték. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. amiket állítólag a japánokkal forralt. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. és talán Oroszországban és Kínában is. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. valamennyien tisztában vagyunk azzal.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. ahogy jelentették. hogy Churchill nincs is Moszkvában. ez valahogy összefügghet azzal. miként vonultak vissza az oroszok. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. de az az érzésem. 1942.

200 Leo Amery. azzal nagyot lépnénk előre. A legviccesebb az egészben. hogy ezt az összes brit rádió átvette. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. nem ráz.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). hogy ezt megtegye. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve.sajnos csak kevés sikerrel. elég halk. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Ha valami komoly baja van. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. 1942. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Mondanom sem kell. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. az ember egyszerűen eldobja.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. és aránylag pontos. Nem rúg. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. mindössze 18]. s csak annyit kellett tennem. az indiai is. 10. 9. Nehru. -(145)- . ahogy korábban hittem. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. indiai iszlám nacionalista vezető. és számos letartóztatás. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. VIII. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. VIII.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Azad199 és még sokan mások börtönben. Amery200 rémes beszédet mondott. melyet azért kényszerültek gyártani. több haláleset volt. Az ára nem 50 shilling. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. és kap egy másikat. Gandhi. 2. 1942. konzervatív képviselő. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. India nagy részében zavargások vannak. Lelki szemeimmel látom.

12. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. „Tudjuk. A zavargások jelentéktelenek. Az újságok jó része kemény hangot üt meg.keseredve. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. Sok indiai. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. 1942. nem is történt annyi halálasét. mint egy katonai vereség. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. mindenki együtt érez velük. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. [Még 201 Bokhari. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. szigorúan bizalmasan. és azon töri a fejét. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. amikor ilyesmit hall vagy olvas. hogy az ifjúság: bolondság. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. stb. és kezd a helyzet olybá tűnni.] Furcsa.... a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. urai vagyunk a helyzetnek. -(146)- . amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. VIII. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hogy ott kellene hagynia a BBC-t. [Ma délután. aki India felosztását követelte.

hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. amit nagyon nem szeretnék. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). és mint ilyen. ugyanolyan feltételekkel. Ha nem javul a helyzet.. majd ezeket írja: „. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. Isten óvjon attól.ott tartok. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. mivel épp börtönben ül. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. már amennyire azt innen tudni lehet. akiknek már többször is írtam. mint korábban. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét.. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. -(147)- .] 1942. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.újjáépítést. Még az is lehet. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. nem szalonképes. 1942. Horrabin beszélt ma a rádióban. de egyáltalán nem biztos. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. és mint mindig. ezúttal is úgy konferáltuk be. éspedig. 14. 18. VIII. hogy tényleg el is kezdem. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. kénytelen leszek egy másik. orosz születésű belga.

hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal.000-ren estek fogságba. A támadásban több mint 6. és legalább 2. 1942. VIII.000. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. ezek közül 2. amit egyébként a mieink nem terveztek. zömmel kanadai katona vett részt. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000 elesett vagy fogságba került. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. 22. a támadás még az este is folyt. és úgy véli. vagy csak az első lépés főpróbája. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.000 ember vett részt a támadásban.” 1942. Ez most vagy az invázió első lépése. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Minden ötödik meghalt. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.fogni [talán emlékszel. -(148)- . Ha viszont ez tényleg maga az invázió. bár nehéz elhinni. 19. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és 34 hajó elsüllyedt. VIII. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. A németek 297 halottat. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. még a háború előtt].” Mindez érthetően: „Félek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. mindent megteszek. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. hogy Angliába meneküljek. legalábbis rövid távon. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. a légierő 70 gépet veszített. A rádió figyelmeztette a franciákat. az egész akció teljes kudarc.

205 Gyanították. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Mindenki azt feltételezi.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. és roppant betonfedezékek takarták őket. -(149)- . míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Amikor minden hajó odaért. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. Azok az újságfotók. és úgy lőtték a partot. de úgy tűnik. csatasorba fejlődtek. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. szándékosan megtévesztők voltak. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Alig 20-30 tank ért partot. többségük ki sem jutott a partra. Churchill későbbi könyvében fenntartja. nyomban kiadták a felszállási parancsot. A védelem igen erős volt. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. A többiek nem jutottak messzire. s mind ott is maradt. Egy hajót elsüllyesztettek. Mihelyt megkezdődött a támadás. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. hogy nem szivároghatott ki információ. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták.

ugyanazon a napon. VIII. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. 1942. a szüleit ismerve. C. 25. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . -(150)- . A német rádió feltételezi. VIII.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. valójában miért is mondta ezt. 1942. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 28. háborús idegbántalmak.] Nem tehetek róla. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 27. hogy Nehrut. Íme. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. sosem tudhatni.Phenacetin. Az itteni indiaiak között az a hír járja. még így is komoly teljesítmény. B. hogy S. Bósz helyett. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. [Persze. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. de nekem mégis az az érzésem. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. VIII. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Bósz Penangban van.] 1942. Ismét engedélyezték a Daily Workert. fejfájás.

fogfájás. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. álmatlanság. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. a szírekkel nem kötnek szerződést. hogy . de a milánói katedrálisban. Orwell 1942. és ezért lehetetlen bármilyen. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. 1942. nem Rómában. így aztán még az is lehet. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. -(151)- . És ajkán ott az elfojtott röhej. Szíriában komoly lehet a baj. nem tudom miért. Más szóval. stb. csak az a bökkenő. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. 206 Hardy darabjában. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . hol segge elhever..stb. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . reuma és kedélybetegség ellen. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. idegzsába. s ezért a mi kis bábunkra. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. IX.mindenki alig állta meg. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. 7. hogy Szíria francia mandátum.állítólag most szökött meg. Míg áldja azt.. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. hogy ez a szervezet már megszűnt).

s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról.Többnyire arra hivatkoztak. IX. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. az ember könnyen becsapja magát. láthatóan kommunista. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. -(152)- . ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. 1942. 9. Hiába. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Churchill beszédeiből úgy tűnik. 15. 1942. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. [Csupán egyetlen nő. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). IX. mint a harsány követelést. emelt szót a Daily Worker védelmében. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. Lásd Münchent 1938-ban. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. és csak a papírt pazarolják. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. havonta egy könyvet adtak ki. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. A klubnak kisebb csoportjai voltak. körülbelül 50 csoport alakult.

-(153)- . mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. ám egyúttal szeretné. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Az is rémes. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy Anglia kezdte! ). hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. költő. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. s úgy láttam. és ők követték el a legtöbb atrocitást. író. tudván. és sosem veszi a fáradságot. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Etonban tanult. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. 1942. hogy kiderítse. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. mi az igazság. nem ér el semmi hatást. ha felhagynánk a bombázással is. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. hogy a hagyományos. 21. Úgy véli. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana.a régi vágású katonáknak. IX. nincs értelme az egésznek. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Meglepően defetistának tűnt. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és nem gyengíti meg Németországot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. kemény módszerekkel rendet csináljanak. később a gránátosoknál szolgált.

amelynek kaliberét nem hüvelykben. A zenekar nagyszerű volt. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. március 24-i naplóbejegyzést. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.jegyeztem meg epésen. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Az ima 209 Lásd az 1942. Új. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Azt hiszem. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. vagy olasz használatra készült német gyártmány.ami maga a júdáscsók. úgy gyártották le a fegyvereket. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. kutyák kergetőznek a gyepen. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Így ráadásul még az az előnye is megvan.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. könnyű pára. Mire Sitwell: . Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. IX. szellő se rebben. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. 22. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . hanem milliméterben adták meg. -(154)- . IX. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. főként a karmester. 28.

a karmesterpálca a magasba lendül. mint azt itt bárki is képzelheti. X. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Jézus Krisztus nevében. sokat beszélgettünk a problémákról. Ha a japánok megtámadják Indiát. Hamar ráérzett. hogy leírni is alig bírom. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Mindig is hálás voltam neki. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Helyzetképe annyira lesújtó. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Szerinte híreken és Laurence Brander. később a BBC munkatársa lett. a pap végszavára: „a mi Urunk. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.” -(155)- . s azok mindenkor kiválóak voltak. Sejtelmem sincs. mivel senki sem hallgatja őket.”] 1942. hogy ki lesz az. amivel másoknak is segített. mivel a kormány eltökélte. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. 5. Műsorain sokat dolgozott. de aligha változik bármi. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. hogy nem adja be a derekát. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Hosszan beszéltem Branderrel is. elszabadul a pokol. egyetemi tanár. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. hogy elviseljék. és mindenki készen áll. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. író. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból.

376 hadifoglyát. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. 1942.] 1942. Az egyik rejtélyes testület. és részt vett a diákmozgalomban. mint ahány britet a németek. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. hogy a háborús kormány csak porhintés. X. aki az India Házban dolgozott. és bizalmasan elmondta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. -(156)- . vagy legalábbis az volt. jött hát a parancs. szerint Cripps hamarosan lemond. 15. azt állítván. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. X. odajött hozzám. amiért korábban bebörtönözték. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Kothari kissé kövérkés. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. X. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Pár hét múlva az egyik munkatársam. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. [D. hogy Kothari kommunista. Ezt mondom én is már régóta. 11. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Ma. és politikailag megbízható volt.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Egy darabka India van most itt Angliában. 10. Miss Chitale. Nehéz hindi tolmácsot találni. azzal. éppen fordítva. hogy szabaduljunk meg tőle. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. igen értelmes. A.

ami elég valószínűtlen. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi.is Kothari írja. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. Ezúttal október 20-áról beszélnek. a gázsin pedig szépen megosztoznak. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 17. 211 Az El Alamein ellen 1942. X. 1944. június 6-án. de jóval később. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. hiszen az is keddi napra esik. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. de még így is volt némi antiszemita éle. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Újabb találgatások a második frontról.egy zsidó mesélte. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. de írni már nem tud úgy. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Nem volt túl bántó . Jatha ugyan jól olvas hindiül. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. XI. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Annyi mindenesetre biztos. 15. -(157)- . így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Ahol csak indiaiak feltűnnek. s ezért Kothari a titkos famulusa. 1942. 1942. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát.

Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. izgalmas meglepetés. nem túl gyakori konstelláció. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. * E nagy múltú. május végén. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Amerika még nem szállt harcba. A második világháború könyvtárnyi napló. Kérdés. önigazolás.alulnézetből. Hogy miért. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert.Légitámadás . Mi tagadás. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . az élményidézés hitele. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. George Orwell magyarul csak most. máig élő hagyománynak. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. kitapintható ok. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. aligha más. meggyőző eredetiséggel.. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. hazai olvasók számára.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. mint egy nem várt vészhelyzet. önismereti gyakorlat. vajon ez esetben mi a legfőbb. Nos. hiúság. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. arra nem túl nehéz a válasz. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. de az egész világ jövendő sorsára.

ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. küszködést és könnyet.őt.) Friss házasember. gyilkos csapásaival. hónapokban.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. -(159)- . kiváltképp az első hetekben.. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. kipróbált férfi. a végsőkig. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Ismert és számos kortársa által becsült író. a „tények megszállottja”. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.. Érezni szinte minden során. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . csupa keserű csalódás éri mégis. hogy nincs más választás. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. már képzelni se lehet.” stb.. Harminchét éves. („Még mindig semmi hír. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. állástalanul. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért ..bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Légitámadás . hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . hogy behívják. hogy meddig bírja. verejtéket. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.. „Nem ígérhetek mást.alulnézetből. Azt. regényterveit feladva.akár egyedül is. Vérbeli dokumentátor.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. csak vért. mely azóta szállóigévé vált. Majd szétveti a tettvágy – s lám. vélnénk.” . S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.. sőt éveken át. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. sok mindent megélt. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. „Lesújtóbb” kilátást. a kortársak közül még senki se tudta. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.

Csupa bizonytalanság: gyanú. amint azt Orwell is rendre kiemeli. A napló első felében . s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. menekülés.ö. meglepő. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. jobb híján a hadipropaganda. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. (V. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. a defetista toryk. abban egész biztos van valami” stb. hogy a brit hadvezetés.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . kérdés. és háború utáni ellentmondásos következményeit. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. „Ha valamit makacsul tagadnak. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Orwell láthatóan erre törekszik.) Így például kezdettől tisztán látja. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Churchill. Oswald Mosley. Mussolinit . Halifax. keserves próbatételét. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. (Háborúban persze minden híreket követő. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. képmutatás. Ami a hadihelyzetet illeti. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. megszállás. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.

” * 1942. mint Churchill vagy de Gaulle . hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Olaszországban. Balítéletektől. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. november közepén.kezeli. olyanok. hogy mindez vágyfantázia. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Csupán a háború vége felé látja be . hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Észak-Afrika. ideologikus önámítás volt csupán. sőt fasisztabarát elemek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-.legalábbis a háború első két évében . hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Spanyolország. defetista. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. mint ahogy abban sem téved. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.jócskán kerültek ingadozó.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . mi több. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. és jól látja azt is. illúzióktól persze ő sem mentes. mikor e napló véget ér. az ellenálló mozgalmak. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.

(Nevesítve: Frederick Warburgtól. Cyrill Conollytól. Patton. Sztálin.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Ironside. és nemcsak friss hírekhez. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Montgomery. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Ciano. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Politikai pártnak nem tagja . Rommel. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Paulus. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Lássuk tehát. Beneš. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Horthy. Rauschning. Chamberlain. tisztes jövedelme van. Byrnes. Halifax. Malinovszkij. fegyverek diktálta világára. Evelyn Waugh. Eisenhower. Victor Gollancztól. Pownell. Faludy és Márai. Goebbels. Gandhi. Herbert Readtől és másoktól. Churchill. Schellenberg.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Emiatt van.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Koestler. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. de Gaulle. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Djilas. Hull. Dönitz.sokkal inkább mindaz. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. ismeretségi körét. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Guderian. Rokoszovszkij. kiadók és politikusok népes táborával. főként egy háborús szükséghelyzetben. újságírók.). s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Zsukov stb. Eden. Hemingway. mint Thomas Mann. Hoare. Virginia Wolf.

” ) Kint és benn. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.” Színielőadás.míg pár sorral odébb arról. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . Coventry és Lidice.lajstromozza hosszan. hogy miközben parlamenti vitákra. karóra stb. mint a bombázások. India és Palesztina sorsa. . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .. és nem baj.. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. vagy éppen felkeresni falusi házát.ez a napló. Hol arról tudósít. folyvást figyelne. hol a hiánycikkeket .és naplóírói nézőpontját! .jól jellemzi. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.akár egy „virtuális óvóhelyre” .benzin. csak még rosszabb lenne. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. kifülelt kocsmai párbeszéd. mint a Komintern megszűnése. ha -(163)- . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. írógép. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. mert nincs mivel etetni őket. keresne a helyét. cukor. Az öldöklő káosz kellős közepén. whisky. és mi magunk is tudjuk. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. ha hallgatná is valaki. Sűrűn váltogatott pozícióját .ha tetszik: elegyes . Nincsenek esztétikai skrupulusai. s a főnökeivel. hogy tyúkólat fabrikáljon. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.az általános pusztulás elől.csalódnia kell. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.

avagy az író netán még folytatta azt. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. a háború kellős közepén. megsemmisültek. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).. újságkivágások. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.) Mindenesetre . Ugyanilyen érdekes. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). ideje. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.így nagyon is meglehet. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. viccek. töredékesen.ha némileg más műfajokban is . s a háború végére az író feleségét. japán és francia hadijelentések.. Eileent is elvesztette . Persze máig se tudni. röplapok. versek. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. hogy Orwelléknek. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. az egymással feleselő német és brit. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .s hogy milyen kicsik a nagyok. (Köztudott. Anthony Powell. e gazdag élmény. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Mindez megannyi apró. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . otthonukból kibombázva. alkalma azonban már nem jutott rá.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Kenneth Clark és mások.mindez kuszán keveredik.

s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. S. (Idézetes könyv. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful