George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- . Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. Vol. Ed. by Peter Davison.(George Orwell: The Complete Works. 1998. London.

május 28. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők..2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. hogy képesek lesznek kitartani. (. V.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg.. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. kapituláljanak. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. 1940.I. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. 28. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .-1941. RÉSZ 1940. így aztán csak találgatni lehet. már csupán arra van esély. augusztus 28. saját híradásaik szerint. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. alighanem súlyos veszteségek árán. mégis azt remélem: a B. Ma először történt meg. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. ha tehetnék.E.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. a másik fele pedig arról tudósít. kivárva amíg az magától kifullad. A franciák. Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy a mieink átvágják magukat délre. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. hogy a belgák hősiesen helytállnak. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. mi is történik valójában. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.F. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . meg hogy királyuk velük maradt.

ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Tegnap este lementünk E. -(6)- .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. író. 1940. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. magát. és úgy tűnt. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. V. Ha mi nem kérjük. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket.fog felmorzsolódni. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. az író első felesége.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. hogy a 9 órai hírek előtt . 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. 29. ha rádiót akartak hallgatni. mi történt aznap. diplomata. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Mint eddig is.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . rajtunk kívül senkit sem izgat. Churchill bejelentette.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

nem gondolom-e. mint a reggeliek. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. 31. könnyen belátható: micsoda -(10)- . egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. amit az újságokban is olvasni.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. (. a Csendes kocsmát. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. azt hiszem. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. hogy már kezdem elhinni. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Károly szobránál a Trafalgar téren. Egyetlen érdekessége. (. Ez persze részben amiatt is van így. V. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. így I. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.) Annyi helyről hallottam... 1940. 8. a szemenszedett hazudozás helyett. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. VI. és váltig nyugtalanít az érzés. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy ezrek esnek el naponta. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. ez éppen tízzel több.. hogy nincs elég puskánk. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Az esti lapok ugyanazt írják. Eget ostromló baromság. hogy bár 1940-ben játszódik. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. szinte bizonyos. Meglepő. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák.1940..

Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. miféle forradalmak jönnek. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. óta! -. ami történt. akkor igen. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Annak nyitja pedig. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy valami katasztrófa készül. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. hanem egyszerűen az a tény. Cripps a moszkvai nagykövet. mégis amikor bekövetkeztek. Én minden esetre már 1931. ma még nem tudható. nem holmi látnoki képesség. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Cripps zárta ki őt a pártból.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. (. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. És lám most mégis. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. óta sejtem .. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy ha nem is éppen az.Spender azt állítja: ő 1929. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hisz mindig is éreztem. miféle háborúk. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. miféle világban élünk. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. -(11)- . Már 1934-től számítottam rá.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. mint az úgynevezett „szakértők”. egyáltalán nem leptek meg.

) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak elég ügyes legyek. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Az egész világ széthullóban van. tudom. 12. 10. s különben se sok hasznunk lenne belőle. Úgy tűnik.1940. -(12)- . az pedig kiváltképp dühít. Most vettem a hírt. hisz azok után. hogy Norvégia föladta semlegességét. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Kész gyötrelem. Így volt ez a spanyol háború idején is.. VI. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. VI.. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. hogy félrevezessem az orvost. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. E. mint ahogy a lapok írták. (. 1940. mint 1936-ban. hogy képtelen vagyok rá. az újságok kissé eltúlozták a dolgot.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. és készültem is írni róla a naplóban. csak hogy meggyőződjünk róla. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. többé nem érdekel majd a politikai aréna. Azt hiszem. amit korábban Párizsban. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal.-vel elsétáltunk a Sohoba. bár a sajtó még nem közölte. ám most olyannyira letörtem. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Most is úgy érzem magam. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról.

hogy valójában svájci. mármint azt a fajtát. hogy a klub tagja vagyok. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Tegnap az L. hogy szükség lehet rájuk. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Gyanítom. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Úgy tűnik. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. felkészülve az eshetőségre. Orwell 1940. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. amelyről feltehető. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. 13. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.. (. maga a jelenség igen érdekes. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. az éppoly szentségtörés. Mussolini álnok. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. -(13)- . a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. 1922-ben. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Akkortájt úgy éreztem. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. június 12-én lépett a szervezetbe. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.) Bármi viszolyogtató is. hogy ez valami bűncselekmény volt..D.. (. mivel az angolokat.„britesítették”. 1940.. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. VI. tudatván.V. mintha egy templomban levizelném az oltárt. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.

egy nappal korábban. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. ismert egykori pacifista. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. és egyáltalán. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a bambán réveteg arcoktól. igaz.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy kormányunk végre tanul is valamit. A németek elérték Párizst. 14. a rikító színektől. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. és röpítik levegőbe az egészet. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. mint vártuk. Az ember lassan gondolni se mer arra. „Taposd szét!” hirdette a felirat. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ez negatív rekordnak számít. Már csaknem bizonyos. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. -(14)- . mert ez volt Lansbury18 választókerülete. azzal a nyilvánvaló szándékkal. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. VI. hogy átengedik az olaszoknak. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Miért nem aknázzák alá. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. 1940. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. a mohó 17 Kelet-londoni. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. akik majd támaszpontként használják.

Orwell írásainak lelkes híve. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956).20 említette. Az jutott eszembe. akkor majd meglátjuk. utánajárt. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. és kiderült. miután 1934-ben találkozott vele. 16. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Holott a legésszerűbb. mint a civilizált élet fonákja. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. most gyereket vár. VI. W. Ha így van. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. VI.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. kinek a nevére nem emlékszem. aki Hitler buzgó hívévé vált. utazó és mecénás. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). de az ügylet végül meghiúsult. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. A ma reggeli lapokból világos. így rikoltott: .Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Elképesztő. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. amit valaki tehet. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. hogy Unity Mitford21. máris 30 fontot vesztettem. Nemrég E. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. és értékálló árut vásárol rajta. hogyan vehetne részletre varrógépet. Erre egy ráncos képű emberke. 15. -(15)- .igyekezettől. Redesdale második lordjának negyedik leánya.

sőt már abból is. mihez is kezdjünk. egy darabig még azután is. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. Tegnap beszélgettünk M. VI. (. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. V. én nem fogok elmenekülni. s én azt mondtam neki. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban.holott maga is gyáros. szerint ez forradalomhoz vezetne. A franciák letették a fegyvert. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. sem elég munkáskéz nem lesz.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. Már-már képtelenség végiggondolni. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. és elég jól mehet neki. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. mindenki erről beszél. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. M. 1940. fegyverrel a kézben. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. hát ott lett volna esélyük rá. ha a németek tényleg megszállják Angliát.. Új-Zélandból vagy Kanadából. -(16)- . akár egy koncentrációs táborban is. 17.-mel22.. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. amiről viszont még semmi hír. úgy nem marad más. pedig ha valahol. hogy nem tudták megvédeni Párizst. szakaszom egy zsidó tagjával. az L. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. Egy biztos. mint harcban meghalni. hogy megállítsák a német tankokat. Ha a flottát nem éri kár. hogy Amerika hadba lépett. ő legalábbis ebben reménykedik . ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. de okvetlen harcban.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. D.

-(17)- . ekkoriban a New Statesman munkatársa. amit korábban írtam. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. írógéphez ülök. és sose hittem. első világháborús érmekkel a mellén. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. aki most is. hogy az több veszéllyel. mivel G. VI.hallani mindenütt. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Az esetben.a lényeg. hazafias szónoklatot tartott. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. C. ha kritikát írok. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. kivéve a gyerekes anyákat. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. hogy megjelenjen. csak már nem érdekel annyira . Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. hogy megtudjam. 1940. hogy valaha is képes leszek rá. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. nyilván olyan barbárságokat követnének el. baloldali politikus. Kanadába akarja átküldeni gyerekét..23. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Mindent. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mint haszonnal jár. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Újabban. 20.Hál’istennek. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. mondván. újságíró. ami látható tetszést aratott az utasok körében. legalább kétszer másoltam le. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. a könyveimet pedig háromszor.

). akik éppen az Alsóházból jöttek. (. könnyen lehet. május 10-én mondott le. 25 Aneurin Bevan. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. melyben elődjének. hogy erre nem túl sok esélyt lát. azt felelte. hogy az teljes képtelenség. függetlenség Indiának stb. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. Brit Gyalogdandár 1940. szintén munkáspárti képviselő. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Ugyanezen megfontolásból C.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. brit munkáspárti képviselő. Én viszont még jól emlékszem. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. És lám. ám azt mégse hinném. Strauss. Persze. A helyzet szerintem annyiban más. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. R. -(18)- . Biztosra veszem. G.. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. mire közölték.. ahol. mindenki eliszkolt.) C. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. Chamberlain és társai védelmére kelt. megkérdeztem Bevant és Strausst . mint mi. hogy mentse az irháját. öttagú kabinetben. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. a Tribune társigazgatója. Kérdésemre C. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. szerint Churchill.

mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját.V. így az a mérhetetlen ostobaság. baloldali újságíró. úgy vélem. de az is lehet. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.. Ha a vészhelyzet rákényszerít.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem.-re is.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. (. egy percig se habozik majd. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. R. -(19)- . akkor lesz modernizáció . Ámbár. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. hogy a magunkfajtát kiirtsa. C.Mindinkább terjed a gyanakvás. vajon mennyi az igazság benne. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy Cyrill Conollyról. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. H. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. ami igencsak aggasztó jelenség. azokat viszont eddig még nem közölték. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. és sosem tudni. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. mondván. hogy vezetőink sorában árulók vannak.D. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Ugyanez áll az L. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.) Ami engem illet.. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. bár az egész a modernizációtól függ.27 meséli.

ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. a hír tehát feltehetően igaz. amely nyomban átállna Hitlerhez. Felteszem. mihelyt győzelmét biztosra veheti. 1945 nyarán ez meg is valósult. Pétain és társai a másikon. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Egyelőre nem tudni.. és váltig azon tanakodnak. legfeljebb a francia kormány révén. igaz-e. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Tizennégyen haltak meg. hogy elkerülje a légitámadást. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Compton Mackenzie meséli. mondja. és állítólag hét német gépet lőttek le. valójában nem történik más. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. R. most mind pánikszerűen arra jutottunk.. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. sőt talán még csak nem is láthatom újra. 22. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Nem tudni. ami olyannyira elterjedt nézet. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. és nem lennék meglepve.rendőrség az a testület. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt.) Azt hiszem. VI. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. mindenesetre példázatnak nem rossz. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. ami aligha lesz az enyém. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. -(20)- . H. hogy visszavonul a Hebridákra. 1940. (. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon.

Ha a briteknek lenne egy.. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. VI. S lám. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. hogy bármi ilyesmi megeshet. könnyen mozgatható haderejük. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. Avagy micsoda komisz paradoxon az. Sajnos semmi remény rá. most mindazok.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . és még azt is igen furcsállták volna. ha átdobnák Francia Marokkóba.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba... visszatértek az antináci álláspontra. a legcélszerűbb taktika az lenne. (. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.. A kommunisták.) Az egészben az a legfurcsább. mondjuk negyedmilliós. ami később antifasiszta jelszóvá lett. mint az várható volt. hogy az afféle hajdani erények. 1940.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . kitűzve a köztársasági zászlót. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. 24. (. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. a hűség stb. mint a becsület. úgy tűnik. bevenném Gibraltárt. mára mennyire kiürültek. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30..

bárkiről. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. 1934-35-ben miniszterelnök. hogy félig vagy egészen áruló lesz.. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). amiért is előbb-utóbb mennie kell. Sokkal inkább a bankárok.) Hitler nem más. (.számítanak. és mindaddig. váltig arra a következtetésre kell jusson. aki a tőkés osztályhoz tartozik. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. Y. feltételezhető. korántsem biztos. Bármerre néz is az ember. Pétainnek. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1945 után eltiltották a közügyektől. amíg például X. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. A 32 Pierre Laval (1883-1945). az egész háború nem volt más. Ha arról van szó. tábornokok. Z pozícióban van. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. Nyilvánvaló. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. francia politikus. francia politikus. (. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy esélytelenül. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget.. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. mint esztelen gyilkolászás. semhogy fölvegye a harcot. püspökök.. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. hogy ő a kisemberek szövetségese. hogy Churchill nem így látja. hogy megpaskolja az orcánk.. uralkodók. Lavalnak32. nagyiparosok stb. Az egyetlen haszon az egészben. akár stratégiai távlatból. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. egyeznének ki szívesen vele. -(22)- .

hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Azok viszont. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. -(23)- . hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. és bizonyos. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. amikor késő lesz. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. eszmei robbanókeverékéből tör ki. (. A ma reggeli News-Chronicle írja. tévednek. Ha Anglia megszállása elmarad. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy Anglia elkerülje a megszállást. azt hiszem. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy eltörli a tisztelgést. Oroszország.. hogy baloldali kormányunk lesz. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. ahol valódi forradalom megy végbe. Ami végül is csak azon múlik. Félek. akkor minden rendben. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Kérdés.kérdés csak az. akik arra tippelnek. hogy már csak akkor. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.. mint bármely korábbi uralkodó osztály.

Az L. főleg Duff-Cooper üzenetei. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. -(24)- . hisz annyi minden van még. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. aki a biztos távolból jártatja a száját. Elképesztő félreértések születtek.D. mint külföldön. noha beteges vagyok és gyermektelen.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Gwen O’Shaughnessy. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. mint a revolver. Ámbár lehet.. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. amiért szívesen élnék. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. jól jellemzi a brit hadsereget. s ott megbíznának valamivel. és részt vehessek a propagandamunkában. Ha bármi feladatom lenne. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat.. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Nem mintha vágynék a halálra. akik csak heti 5 fontból élnek. idegen kenyéren élni céltalanul.34 arra biztat. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. E. ugyanakkor nem lennék soha . parancsot kapott. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy mindenképp életben maradjak. Azt hiszem. hogy menjek át Kanadába. és G. még mindig jobb meghalni. elmesélte. Ha a sors úgy hozza. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).és sógornője. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. 34 Az író felesége: Eileen . biztosan mennék is. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. akárcsak a rádióbeszédek. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.V.

hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. hogy Angliában valami változóban van.35 is kedveli Churchill beszédeit. Felkeltünk. Később alábbhagyott a divatja. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. VI. csak álldogált és csevegett. egy lépés az egyenruha felé. 1940. mindenképpen hatásosnak érez. A házban mindenki így tett. hogy valaki hord-e gázálarcot. 25. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Természetes. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Végül. mint odaát. Holott ez az. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Később kiderült. ha valami egyenes beszédet hall. 35 Valószínűleg Mrs. szörnyen ostoba helyzet volt. -(25)- . hogy az ember felkel. Ezzel szemben E. első jele az lesz. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. A puszta tény. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy téves a riasztás. fizetni kell érte. A. igaz. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. felöltöztünk. és szerintem is van abban némi igazság. Tegnap egy lap azt írta.Annak. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. amit ha nem is képes egészen felfogni. de ha nem hall fegyverzajt utána. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Anderson. ha meghallja a szirénát. már ami Londont illeti. Például Mrs. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. restell lemenni a pincébe. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. makacsul állítja. akiknél nem volt. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. de nem mentünk le az óvóhelyre.

I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. holott ki tudja. 27. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott.ahogy szaporodtak a rossz hírek. ha valaki megmutatná az M. of Information. s lám. bár néha még most is megnézik. aki írni is alig tudott . és bárki meggyőződhet róla. a követelmények nem lehetnek túl magasak. a gázálarcdivat is újraéledt.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. Éppen tíz hónapja tart a háború. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. minden ötödik ember magával hordja. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.még akár a Francoféléket is. még ma is megtörténhet ilyesmi.. mi a teendő légitámadás esetén. Ma délután elmentem a toborzóirodába. -(26)Tájékoztatásügyi . és ma úgy nézem. hányszor elmagyarázták. Talán nem ártana. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. amint megindulnak a komolyabb légitámadások..több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. a németek nem használnak harci gázt. (. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Persze. Akárhogy is. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. félkegyelmű veterán végezte. 1940. levonultak a pincékbe. VI. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. Tekintve. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.O. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.

(. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. külügyminiszter-helyettes. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. 40 L. 39 Sir Samuel Hoare. mindaddig.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Orwell barátja.. A németek érdeke szerinte az lenne. amikor úgy vélte. H. Azt mondja. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hogy tényleg ezt teszi. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. L. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . hogy a szélesebb tömegek felismernék. M. valójában mi történt. hányan lehetnek a tudatos árulók.) L. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. aki ismeri ezeket az embereket. majd külügyminiszter. Myers regényíró. később pénzügy-.tehát biztos. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.. De hát az oroszok 38 R. (. Megjegyzem. ez idáig csak egyszer tévedett. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. úgy véli. semhogy sok szót érdemelne.) L. M. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli.. minden ítélete helytállónak bizonyult.) A ma reggeli lapok cáfolják. Butler (1902-1984). miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. miszerint csak azért foglalták el Tangert. -(27)- . hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Inkább az a kérdés. egykori brit nagykövet Madridban.M. ami mostanra valószínűtlenné vált...40. Már csak az a kérdés.. híján van a legelemibb hazafiságnak is. a télen még nem történik semmi. amióta a háború kitört. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. A.

Bármit tesznek vagy mondanak.L. Amúgy Pétain és társai. Ha Hitler elfoglalná Angliát. (. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik..maguk sem gondolhatták. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. vigaszképpen azzal áltatják magukat. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Jó példája lesz ez annak. 42 Independent Labour Party . hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. amikor az I. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Érdekes. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. éppúgy átejtik majd Oroszországot. holott elég csak egy pillantás a térképre. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos.P. hogy szövetséget kössön. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Ezek a mozgalmárok. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Nagy kérdés. mint mi Münchenben. jó ideje mást se tesz. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. ha sikerül nekik. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. -(28)- . semmi hatása az eseményekre.Független Munkáspárt. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül.

1940. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. és az. 28. Mindenképp biztató. hogy a sajtó -(29)- . ámbár csak némi burkolt fenntartással. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Az még csak megbocsátható volna. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 1940. elutasítottak. VI. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. mint bíráló volt . akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. azt ugyanis nem deklarálta. az ennek épp az ellenkezőjét látja.) Igaz. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. 29.még csak egy múlik rajtuk. (..) Ijesztő. Nem hiszem. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. és továbbra is őrzi függetlenségét.ellentétben a heves közfelháborodással. amit sikerült elcsípnem. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. (. az a néhány megjegyzés.. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. inkább jóváhagyó. de különben kutyabajuk sincs. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. ha tényleg arról lenne szó. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére.. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. méghozzá C besorolással. VI. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. némi szépségfolt ezen.

nem is olyan hitvány kompánia. Az emberek azért így is lelkesedtek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. 1940. C. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy 43 Orwell. mindjárt elmondta.. 30. VI. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. -(30)- . és nagy éljenzés fogadta a hírt.D. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy végre a puskák is megérkeztek. Tegnap C. C. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. amit valaha is hallottam. hogy abbéi még bármi lehet. ami elvben tizenkét. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. (.V. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.-t és engem felvidított a gyászhír. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.. Főként kiszolgált katonák voltak.-vel és M.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Kíváncsi vagyok. Így aztán mindazon lapok. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és eltekintve attól. vajon próbálkoztak-e már azzal. hisz maguk is a csokoládé. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ma délután az L.

(.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. aztán E.három lapból állnak. és nem mozdult. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Később. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. amin végül is kievickélt.-ék is rosszallották a dolgot.. a szöveget apró betűvel szedik. gyengéden benyúlt érte és eleresztette.vagyis a lap közel egyharmada. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. Ott hagytuk egy félórára. holott ők már-már radikális békepártiak. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Még M. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. 1940. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. 1. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. szintén örült. VII. hogy már azon is örülni tudunk.. -(31)- . igaz. E. majd kidobták a gépből. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Az újságok már csak hat oldalból . az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért.

bár nő a félelem is. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 1940. 49 Buenaventura Durutti. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. régimódi német vezérkari tiszt. Franco közeli munkatársa. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. hogy a kormány tehetetlen.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. -(32)- . Mind többen vélik úgy. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 3. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. látván.A. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. ha valami ismert személy hal meg. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). a spanyol anarchisták vezetője.F. VII.50 közlemény.

nem sok meggyőződéssel tették. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba.lehet szó. Arról persze egy sort sem írnak. VII. használhatatlannő tették.1940. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 8 rombolót. avagy ha mégis. a News-Chronicle -(33)- . 7. Az a tény. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. Oranban és Mersel-Kébirben. a napló írása idején liberális publicista.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . politikai író. A francia Richelieu csatahajót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. hogy csupán a francia flotta feléről . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 1940. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. holott nyilvánvaló. elég egyértelműen sugallja. mennyire helyénvaló volt e lépés. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. VII. 2 csatahajót. 2 cirkálót. 52 1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. 10. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk.

Nemrég még úgy tűnt. a Bűnös embereket. Edward néven 1936. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel.) Gollanz új könyvét. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. -(34)- .. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Újabban viszont minden országban más és más. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. 54 Edward. VIII. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Még az is lehet. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. a rendkívül népszerű walesi herceg.békeajánlatot tesz nekünk. amerikai Mrs. hasonló feltételekkel. január 20-án lépett trónra. de amikor feleségül akarta venni az elvált. 1940. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Számomra hihetetlen. hogy csak azért hagyják nekik. mint azt korábban én is feltételeztem. (. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Ez után feleségül vette Mrs. Napok óta nincs semmi hír. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját.. semeddig. Sokan vélik úgy. mint a cukrot. 16. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Persze. az ember sohasem tudhatja. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. ha csak az nem. hogy Angliában akadnak csoportok. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Windsor hercege (1894-1972). A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Simpsont és Franciaországba települt át. úgy veszik. mi több. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. meddig ér el a kommunisták keze. VII. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Wallis Simpsont.

alighanem Tosco Fyvelről van szó. nyilván a németek számára. 22. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Ez persze nem olyan ígéret. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. 56 Bizonytalan. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. így azt. ami egyértelműen németellenes lépés. a sok szájhős mind maga alá rondít.. (. F.56 azt mondja. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. és ha kudarcot vall. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. W.. helyzetünket reménytelennek látja. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. talán nem. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. A legfőbb esemény. hogy összeült a pánamerikai konferencia. VII. és már csak a fegyverletételt várja. és elnézzük neki. hogy Spanyolország bármit. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. bármilyen 55 Bizonytalan. -(35)- . hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. a világ pedig már rég nem hiszi. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. ami egy következő kormányt is kötelezhet. 1940. Még most sincs semmi érdemi hír.küld hadi utánpótlást Burmán át. Mégis. hogy Anglia felé hajlik. Mindez előre látható volt már akkor is. alighanem Frederick Warburg. és mi semmit se teszünk ellene. Talán így lesz.) Holott pontosan úgy tesz. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek.

amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. majd a németeknél.58 is ugyanezt mondja magáról.57 Én legalábbis nem hiszem.D. ámbár ez nem is oly hihetetlen. rendre visszautasította az ajánlatot. D.D. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. bár az is lehet. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.V.. 25. (. G.) Sokan már bánják. és új neve: Home Guard. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. 58 Azonosíthatatlan személy. mivel utálta Chamberlaint . hogy L. Sokan rebesgetik. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. melynek állítólag már 1. hogy csak tartanak tőle.V. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Ha tényleg így van. VII. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. -(36)- . Persze meglehet.mennyiségben importáljon.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Az L. Az olasz sajtó is ezt írja.-t. csak féltékenységből és intrikából dacol. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.. ám az. felhagyott a toborzással. 1940. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. 28.000 tagja van. hogy összeállna a Tory klikkel. 1940. azaz Polgárőrség lesz. VII. azzal. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt..300.

Amerikában született.csakugyan nácikollaboráns lett. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Furcsa. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. bár senki se tudja. aki szerint Hitler nem igényli. brit állampolgárságot sosem szerzett. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hisz jól tudom. 61 Jacques Doriot (1898-1945). hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. kommunista. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Így tesz a francia sajtó azon része is. kis baloldali pártokról. szélsőjobb.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. -(37)- . Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. a Brit Fasiszta Unió vezére. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. noha egész életét Angliában élte le. akit később internáltak. 60 Sir Oswald Mosley. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. amely német befolyás alatt áll.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Szélsőséges nacionalista. 62 Gaston Bergery. valójában miért. aki utóbb . Az apró emberke. majd fasiszta politikus. Emberem azt állítja. 59 William Joyce (1908-1946). Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. kinek a nevét folyton elfelejtem.

Úgy látja.1940. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Eddig még semmi hír. ahogy egy szovjet komisszár. a franciákat viszont eléggé leszólta. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. nem hinné. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ha elveszítjük. hogy csak a maga hasznát lesi. de az újságok azt sejtetik. vagy hogy karrierista lenne. 8. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. s azon a feltevésen alapul. VIII. Mindig is úgy élt. hogy ezek az emberek. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. ami talán arra is fényt vet. Úgy véli. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Megindult az olasz támadás Egyiptom. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. (Sajnos elég gyatra volt. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Megkérdeztem. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Perim most a legfontosabb. mit miért csinál. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. és nem igaz. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. G. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. szerinte rendes fickó. de a pénz nem érdekli. H.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Wells jól ismeri Churchillt.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. és különös gyengéje. Wells. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Megvetően mondta. Azt mondják. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.nyilván az -(42)- . holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. VIII. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. amit . Ez nem csupán azzal jár. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Tegnap este elmentem egy előadásra. hagyják félbe a munkájukat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hacsak nem akarjuk. tábornok tartott. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. 23. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Hosszan beszélt a polgárőrségről. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Hajnali három körül légitámadás volt. Azzal kérkedett. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben.másokat kapok rajta. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő.. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. amit mielőbb meg is kell tenni. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. ez pedig igen veszélyes lehet. s azzal szépen visszaaludtam. nem kétlem.. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. 1940.

Ahogy elnézem. hogy az ország végromlás előtt áll. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. Tegnap azon tűnődtem. és megpendítette azt is. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. Az oktalan pára nem képes eldönteni. Ettől talán észre térne a jónép. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. -(43)- . s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. egy életre megtanítva arra. 1940. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. VIII. Legfőbb ideje.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. hogy ízlik neki vagy sem. 26. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. (. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. hogy valami nincs rendjén.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. kivénhedt hadfiak. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket.. hogy a trágya nem ennivaló. (Greenwich) Azt hiszem.. és azt is: miért. mire egy tehén jól oldalba döfi. kik miatt. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat.

A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. de olyan pokoli robajjal. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. amibe a föld is beleremeg. (. ám azért nem annyira rettenetes. VIII.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amit Huescánál dobtak le. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. A bejárati ajtóból néztük. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. hogy egy bomba robban mellettem. Világos. Szerintem nem túl nagy bombák ezek.) Elég nagy robbanás volt. Máig emlékszem arra a kettőre. míg ezek jó ha feleakkorák. A -(44)- .. Ma reggel mégis. próbálják eltussolni.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. és mindaddig. Hallottam. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán.először igazán közelről a bombák hangját. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. 1940. E. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. 29. asszonyság. s ahogy eddig is. Talán egytonnás bomba lehetett. (. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.. hogy a házak beleremegtek. és halálra váltan nyomban felriadtam. ha bármi fontos létesítményt találat ért. azt álmodtam.

mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. és máris aludtunk tovább. fegyverzajt hallok. Félálomban. 31. s lám. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. (. erős robbanást hallottunk. 1940. Általános a vélemény. azzal a megnyugtató tudattal. vagy túl közeliek a becsapódások. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.P. Amerikában is. könnyen álomba ringatja az embert. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. s nemigen látja.P. XI.. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. E. lidérces emlékeim. s én feküdnék kényelmes. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. Sosem gondoltam volna. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. H.. 1940. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” .-vel. XI.-vel éppen csak megjegyeztük.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. 23. tábori szalmaágyamon elnyúlva.a nácizmus. hacsak az ember nem sejti. a . 24 órára rendszerint 5-6 esik. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. régóta ezt várják. márpedig az emberek itt is. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. A monoton fegyverzaj. 1940. hogy nem érdemes sokat törődni velük.) Tegnap lefekvéshez készülve. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. 16. szerkesztőjével. mégis így lett.. minden fedezék nélkül. VIII. -(45)egy ha . ha elég távoli. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy hidegen hagy. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. és aknagránátok robbannak köröttem. hogy nyílt mezőn fekszem..

71 és társai titkon alkura készülődnek.” 72 Alfred Duff-Cooper. H. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Habár a . mint vállalni a Hitler elleni harcot. H. brit tájékoztatási miniszter.-t. ám ekkorra már mind a szűkebb. 2000. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. Mindaddig. igaz is lehet. májusi kormányát tárgyalva Hoare.” Ami. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.P. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. kijelentését. még nem cenzúrázzák. hisz minden a tálaláson múlik. -(46)- . Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. bárki képes könnyedén elhitetni.. kényes. amikor Franciaország elesett. és „becsületszavát” adta nekik.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. az összes brit lapot figyelmeztették. P.. A második világháború című művében Churchill 1940. szerint. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.P. öt éven át tartó küldetést. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. Halifax és Simon védelmére kel. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. tartok tőle. úgy tűnik. válasza: „Ugyan már. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt.P. kulcsfontosságú. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. Európa Kiadó. hogy . Ld. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. vagy inkább próbáljunk békét kötni. hogy nincs más hátra. egyébiránt biztosra veszi. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. ha tényleg igaz.

hogy „Anglia csupán egy árnyék”. 28. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. és eszébe se jutott panaszkodni.. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. francia újságíró. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. Nos. Angliában mindenki tudja. bármi tehetséges politikus Laval. Azt mondja. Különben C. angolbarát. Laval kormányzása76 idején C. C. Olaszország viszont valódi erő. korábban diplomata. XI. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 75 Mrs.utóbb VIII. mint azt itt képzelik. Mindig is azt hittem. C. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . melódiája: monoton Tegnap C.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Szerinte VIII. Laval 1935-ben azt mondta neki. Meglepően jókedvű volt. és úgy véli: Anglia nagy előnye. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. jól ismeri Angliát. szerint. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. jóslatai. a sajtóosztályt vezette. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. úgy tűnik. VI.. 1940. a France szerkesztőjével ebédeltem. Franciaország eleste után Angliába emigrált. Edward végül is Mrs. mégsem váltak be. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. S. hogy államformája királyság. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. aki ekkor már a windsori herceg .felesége volt. Persze itt. 74 Piene Comert. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Wallis Simpson. 76 Lásd az 1940.74-vel. C. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. igaz. és élt már nálunk korábban is. Edward . egyetlen európai se hitte volna. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza.

és ami még rosszabb. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van.000 gyújtóbombát dobtak a városra. 8. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. XII. a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.. amelyben 500 repülőgép vett részt. a halottak száma 550. november 14-én szenvedett légitámadást. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Ugyanúgy örülünk neki. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. s legalább negyed részük földig rombolódott. 1. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. XII.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. (. aki nemrég érkezett Lengyelországból. (..) Beszéltem egy férfival.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. mindenki amiatt aggódik.) Azt mondja. teljesen tönkrementek. A közüzemek. mint korábban Balbo halálának. -(48)- . de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. 1940. Meséli. a tüzérségi tűz elől. víz. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. villany stb. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket.. A német források szerint mintegy 30. bár azt nem árulta el. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. miként sikerült átszöknie.

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el.segítségükre sietnek. hogy hibbant kis versikéket faragok. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. Az a múlt heti újsághír. I. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. XII. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. akár a manna. kezdeti szakaszában. Az esszében azt írtam. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. nem annyira a bombáktól rettegve. Idézet egy újságcikkből bombák.” 1941. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. inkább a félbeszakított alvás. 1940. A bombázás legszörnyűbb. nappal közrendre felügyel. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. amíg a bombázás alább nem hagy. s a csengő sem ép. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. rendre azon kapom magam. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Több mint mulatságos. Az a hír járta. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 2. 29. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba.

Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. tényleg örülök. de nyilván erre sem kell várni sokáig. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg.. úgy véli. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.hogy nincs valami nagy véleményem róla. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. nem sokkal a franciaországi események után. . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. majd 1942-ben beszüntette működését. hogy ezegyszer tévedtem. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.” 79 Büntetés. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.Isten látja lelkemet. magasabb béreket. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. aminek igen örül. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. bár . 22. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. s talán joggal. olyan időszakban. 1941. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. -(50)- . I. 1941 júliusában. és minden érintett szíves elnézését kéri. német..78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. Így azután én lettem nevetséges. és Orwell úr aligha sejthette.

A helyért ugyan nem fizettek. hogy „hagymáztam”. ezrével vannak ilyenek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. ahogy megcsókoltam. aki amellett. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Barcelonában pedig. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Igaz. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. teljes szívemből kívánom. nyomban megérezte rajtam. először tettem ilyesmit életemben. Az ügyeskedés menten beindul. E. Úgy tűnik. spanyol köztársasági párt. hogy „Éljen a POUM!”. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . és meggyőződésem. Keresztények és a kommunizmus. de normális helyzetben eszembe se jutna. 1931-66 között Canterbury érseke. a POUM82 betiltása után. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Az utca tele van a plakátjaikkal. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. újabb defetista manőver. A minap.a következőket írta: „Óhajtom. -(51)- . de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. akik nem képesek átlátni. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Szovjet erő. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Mindenesetre tény. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Művei. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan.csak arra való. hogy tudja mindenki. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. hogy „Chamberlainből elég!”. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. már az is erősnek tűnik. vagy valami hasonló). Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. És lám.

Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.az ébresztőóra. között volt betiltva. és 1942. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. boltjába betérve megjegyeztem. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. Másnap reggel Mrs. A Daily Worker és a Week85 betiltása . hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül.108 sor. J. június 21-én foglalta vissza. I. s a többinek is hasonlóan felment az ára. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. stb. 84 A lap 1941. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. hogy „már nem tart soká” stb. A német Afrika Korps 1942. szeptember 6. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. amint két nő arról társalog. január 22. J. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és betiltották a Daily Workert84. 26. és megütötte a fülem. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Erwin Rommel tábornok vezetésével.2 sor. január 22-én vették be a brit csapatok. 1941. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. -(52)- . mire Mrs.000 hadifogoly! ) . Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. mivel érezni.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Az altemplom nem egyéb. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Korábban ugyanis épp azért gondolta. 1941. kevesen értenek egyet velem -. s a hóvirág is most a legszebb. s ilyenkor látja. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. hogy „valami készül” a Balkánon. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). néhány téli viola bimbózni kezdett. Én mindenesetre váltig állítom .. 3. hogy visszatérhetnek Londonba. III. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. 14. még a lapok is pedzegették.bár jól tudom. G.küszködött. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. III.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Az elmúlt napokban az a hír járta. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. 1941. ha elég meleg lesz). 4. legalábbis ezen az éjszakán nem. Tegnap este G. hogy még mindig sokkal rosszabb. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. és a többiek mondták is. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Bár dúl a háború. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. III. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. -(56)- . Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. homályos és rossz szagú. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Wallington.

hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. hogy küldjenek tíz hadosztályt. ám mi csak négyet ajánlottunk fel.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. de alighanem inkább a Szueziről van szó. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Katonai diktatúrát vezetett be. 95 A szövegből nem derül ki. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. a német támadás már április elején megindult. Túl veszélyesnek tűnik. amit az olaszok elvesztettek. hogy milyenek a szállítási eszközök. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. attól tartva. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. mi történne. miközben támogatta a királyság intézményét. 1935-től görög miniszterelnök. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Mindenki ezen tépelődik. vagy legalábbis azok jó része. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. előbb ismernie kellene. -(57)- . Elképzelni is szörnyű. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. arra kérte az angolokat. elhárította a segítséget. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. egyben meghagyva neki. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán.van. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Ahhoz. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.

hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. elképedt azon. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hacsak azzal nem számolunk. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Mint írja. -(58)- . miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). 97 Stefan Haffner. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. ha netán tudjuk. Ugyanakkor. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. amiért hagyjuk. mint az. Másrészt viszont. akivel beszéltem. egész Európa rajtunk röhög. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Sok német. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. antifasiszta újságíró. Én mégis azt tartom. mint Norvégiában. csak a felesége. Az a baj. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. Ő maga nem volt zsidó.hadisikerekkel. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy nem tudunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. csakúgy. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. éppúgy. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel.

végre pompás alkalmunk lesz rá. ami azután a bombázókra tekeredik. s a szóbeszéd holmi új. -(59)- . minden előzetes propaganda nélkül. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. III. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Kérdés. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Ám a szokásos álszent. Greenwichre igen sok bomba hullott. éppúgy. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon.itthon és Amerikában egyaránt. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. június 17-én jelentette be. Ez hát az európai nézőpont. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. de tetszetős érveket máris hallani. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ijesztő lenne. úgy hírlik. titkos fegyvert is rebesget. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni.98 1941. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. aminek használatát a brit légierő 1941. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. de csak egy gépet lőttünk le. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. 20. mint az indiai rádzsák körül.

ez akkor sem jó így a franciáknak. majd nagy csörrenést hallottam. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez..: „Betört az ablak. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. szakadt a víz a nyakukba. mondjuk. Én: „Mi volt az?” E. És miközben mi mindent megteszünk. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. Visszalapozva e naplóban. és társaik tényleg árulók. A németek ugyan engedik. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. mint azelőtt... -(60)- . avagy csak elképesztően ostobák. de senki sem mozdult. 99 Valószínűleg Eileen Blair. amit persze nem engedhetünk meg. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. látom. Úgy tűnik.. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. az író nővére. hogy . Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. Úgy tűnik. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.csapódott be. és kevesebb közéleti eseményt említek. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Fölöttük tombolt a tűz. A Greenwich templom lángokban állt. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. semmi jele annak. hogy megtartsák a búzát. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. Bárcsak tudhatnánk.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. amit küldünk. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amikor E.-vel99 telefonáltam. ami megingatná a Pétain-kormányt.

általában olyanok. hisz ez idő szerint még az sem világos. 1941. III. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. valahányszor azt látom. Még szerencse. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. amit mi tényleg nem ismerünk itt. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy gyermekei azért éheznek. sokan ezt teszik . mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. stb. ez pedig az éhínség. a gazdagok pedig. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Angliában. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy igenis vannak. kényszerítő intézkedések híján. mint eleddig. Számomra nem volt újdonság. akkor biztos.A legrosszabb még hátra van. Ha elfogadjuk az államot. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. nemigen számít. éppúgy élnek. a légierős kadétok. Miként lehet ezt elfogadtatni. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. akik érzésem szerint nem valódi hívők. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . elfogadjuk a háborút is. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. mi a célja a háborúnak. s ha így teszünk. 23. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. akik Churchillért meghalnának. Még ma sem képesek felfogni. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. a Női Légierős Tartalékosok stb. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Ha csak a megszállókat kell visszaverni.

Azért várjuk el. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy megbánják gonosz tetteiket. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy valójában nem is gondolják végig. az ellenségnek is vannak indítékai .az ezredzászlókat. 1941. a keresztény meggyőződés azt tartja. Eddig úgy tudtam. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. és jó útra térhessenek”. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy meg tudjunk bocsátani nekik. hogy imádkozunk érte. Persze az is lehet. Holott bizonyos helyzetekben. ha az emberek látnák. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Talán az a félelem diktálja mindezt. 24. -(62)- . így aztán helyénvaló. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. hogy netán csökkenne a harci elszántság. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk.ami éppoly hatásos lehet. add. mint a németek. Egy szó sem esik arról. úgymond. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. mint egy. mert mi jobb emberek vagyunk. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. és segíts. hogy Isten bennünket segítsen. Az egész azon az elemi érzésen alapul. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. III. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ha eközben el akarjuk pusztítani őket.

Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy Görögországban 150. IV. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. Ám ennek nincs közvetlen.000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. bár ezt már akkor sejthettük. a műszaki leírások alapján. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Tegnap Belgrádot bombázták. érzékelhető hatása. mikor kivonultak Bengáziból. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni.000 vagy akár 500.. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hisz általános a vélekedés. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy valamivel ellensúlyozzák. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. és legalább három hétig kitart. Azt hiszem.000 ember életébe is kerülhet. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban.. Tehát megoldódott a rejtély. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. s így szükséges. nincsenek például fegyvereink.csatahajókat. 7. Felteszem. mint akár több ezer légitámadás. így valószínű. Közben hallani. és ma jelentették be először hivatalosan. bár Hitler még így is jól járna. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hogy nincs az az erő. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. ez alighanem így is van. 1941. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Rajzok készülnek majd. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka.

Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Mulatságos lenne. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. A britek-minden veszteség nélkül . és küldenek-e követet a császári udvarba? (... ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. ha az ember 2-3 évre előre gondol.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Nem tudni. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.. -(64)- .elsüllyesztették a Zara. Etiópiát mindenesetre elvesztették.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.. )Immár világos. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. (.) Egyre kevesebb a munka. A legjobb esetben talán még szűken vett. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Szinte látom. katonai szakíró. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Persze. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy beleszorítják őket a tengerbe. most hirtelen rájönnének.helyzet. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. (. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.

ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. Rosszabbat vártam. „hősies” stb.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. IV.O. s ez rendre azt igazolta. a regényíró állította össze. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy nem volt annyi eszük. tényszerű ismertetőt. 8. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. de tudván. mint „dicső”. hogy ejtőernyők. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. . pontos. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. Emlékszem. 1941. of Information -(65)Tájékoztatási . mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Most olvastam épp az M. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy olyasvalamit hozzanak létre. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. ez szeptember 7-én volt). hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. Állítólag Francis Beeding. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Például az.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. csak sajnálom. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. s igen nehezemre esett. elszalasztották az esélyt. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy pár napig nem is lehetett kapni).I. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos.103 bestsellerét.

ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. hogy felébresztettek a robbanások. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de az óriási tűz engem is megbabonázott. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. egyszer csak megszólalt: . és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Kimentünk a tetőre. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. Rajtunk az ítélet.Akárcsak Madrid. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Én mindenesetre nem így éreztem. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Hugh Slater. lángol-e még. majd így szólt: . és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. azt mondtam Fyvelnek: . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. -(66)- .A kapitalizmusnak vége. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. miután a németek láthatóan elálltak attól. hogy győzelmet arat.Ez volt Trafalgar. aki az ablakban ült. . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Később. Most jön Austerlitz. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Aznap éjjel. de más fronton még várható. egy darabig onnan néztük a tüzeket. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. még ki is mentem megnézni.

A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. 1941.persze nem volt egy darab se -. Hol van már az az idő. a Balkánról alig esik már szó. 1941. és Görögországba küldtük őket. IV. hogy kivontuk csapatainkat. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. legalább kettő jut minden századnak. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amíg lehetett. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát.106 Ma este igen rossz hír érkezett. -(67)- . hogy egyáltalán kiadták. A közlemény súlyát az mutatja. ha a görögöket cserbenhagyva. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. amikor rosszul áll a szénánk. 11. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . Ez is igen baljós előjel. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban.gondolom. 9. A nagyokosok szerint ahelyett. Csak erről beszél mindenki. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. s amikor megkérdeztem. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. kapunk-e gépfegyvert. A tegnapi lapok megírták.

Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. hogy még mindig érvényben van az utasítás. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. mint gondoltam.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. francia hajókkal. mind lehetségesnek tartja. amely még ezeknél is pesszimistább volt. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Nem hinném. de mégis. Isten tudja. hogy a politikai helyzet javulni fog. csak sokkal lassabban. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Semmi hír . az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. amely alig különbet. amelyekre számítottam. és a Sunday Express. azt látom. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Akivel csak beszéltem. csak éppen nem adhatják tovább. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá.. se Líbiáról.. 12.se Görögországról. azok a forradalmi változások. de ez más lesz. Az a két újság.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. 1941. 13. és megszilárdul a helyzet. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. vagy legalább egy részük.1941. Ahogy visszalapozok a napló elejére. most is zajlanak. IV. ami némi reményre jogosít. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat .. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Lehet. mely igen sötét képet fest a jövőről. Úgy látszik. IV. -(68)- . Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Az egyetlen. a köznapi ember számára kevésbé érthető. abbahagyom a naplóírást. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni.

nem tűntek el. de Tobruk kitartott. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot.Olvasom a bejegyzést. és elvágták a tobruki angol csapatokat. Nagyon igaz. -(69)12-én hamar akció végül . D. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. IV. Megrázó hírek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. micsoda szedett-vedelt társaság ez. de már sokkal kevesebb van belőlük. 1941. hogy létszámuk aránylag csekély. csak éppen a tempóját nem. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában.. amit a reklámokról írtam. s az is erősen hihetőnek látszik. A németek az egyiptomi határig nyomultak. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Azt hiszem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. mint a középosztálybeliek. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. Persze. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. döbbenten láttam. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. mások azt állítják. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Mindjárt feltűnik. aki jól ismeri Dél-Afrikát. 14. az utóbbi a valószínűbb. arra számítva. Connolly mondta egyszer. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk.

hogy kivonulnak Kínából . melyben az oroszok megígérik.persze csak fokozatosan. .. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Mindez akkor. mi nemigen szoktuk bekapcsolni.úgy tartja. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. Ha nem így lenne. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót.Jaj. tudja. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. mit mondtak be korábban. nem figyel rá senki. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. ha én nem kérem. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. 15. hogy beismernék. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. mi is történik. IV. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . Görögországról semmi hír. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. akkor máris megérte. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. hanem azért. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. 1941. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.. A másik pultnál meg szól a gramofon. drága uram. éppúgy. anélkül. és mivel kissé késtem. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt.

és miután hallottam a hírt. Persze. Ma reggel. A fegyverek egész éjjel lármáztak. 1941. A szombat éjjeli „blitz” még ide . francia) . Egy másik a St. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. 22. Senkivel sem beszéltem. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. -(71)- . Emlékszem. hogy egyszer bekövetkezik. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.. Ez volt az egyetlen reakció. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Az utcát mindenesetre lezárták. IV.” (Parlez vous. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). betértem egy kocsmába. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. John’s Wood-i temetőt találta el.is 108 „Mondja csak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Az ember már-már úgy érzi. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. de azért E. is ugyanezt mondja. 17. és a mentők is ott várakoztak. amitől már régóta tartok. ez képtelenség. Persze.70 km távolságra! ... és E.Én még csak le se hunytam a szemem! .egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.bizonygatja mindenki. IV.. . és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. többeknek megjegyezve.vidéket. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. 1941. aki rendesen tudott volna aludni. Két-három napja újra Wallingtonban. Barnsleyben voltam éppen. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. Igaz. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.

mi pedig lekaszáljuk őket. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Ha az újságok híradásai igazak. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Olyan ez. stb. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása.elhallatszott. minden még ezután megírandó cikkemet. hogy 109 Orwell gyanúja. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy sikerül majd. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Még nem tudni. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. minden bizonnyal hamarosan várható. Amióta itt vagyunk. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. rádiójegyzetemet stb.. nem így lesz -. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. amit kell. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Athéntől kissé északra. vajon azt teszik-e. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. is beleértve. Churchill kezd úgy beszélni. hogy a németek nem hullanak úgy. mint a kéve. Gibraltár megtámadása. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. megalapozott volt. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. fanina felé. Churchill a minap azt mondta. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. -(72)- . Furcsa lenne.” Kíváncsi vagyok. Engem legfőképp az zavar. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül.

55%. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz.a hülyébbnél elháríthatnád. -(73)- . amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. 25.55% . milyen hadállásokban. hogy a görög hadsereg. Az oroszoknak dönteniük kell. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.mindez még hasznos is lehet.ÚjZéland: 13.1%-a Ausztráliából és 19.110 Mindaddig. hogy ellenállnak-e a németeknek . és így tovább. 24. 23. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. IV. Különben sejtelmünk sincs. Mindössze annyit lehet tudni.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.1% Új-Zélandból. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . IV. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy ne álljanak ellen. 1941. a görögök visszavonulóban vannak.Ausztrália: 13. hány emberünk van ott. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. 1941. hogy mennyire tudják tartani magukat. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Eszerint az elesettek 55.

hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. IV. nem akar. IV. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. körülbelül 30. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár azt hiszem. 1941. 25. V.az ára -. 1941.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . -(74)- . Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. vagy esetleg a harmadik. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. csak kutyaeledelnek. mert nem volt mivel etetni őket. 2. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. avagy tétlenül elnézik. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. Tegnap eljött hozzánk egy ember. 28. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. de bármelyiket választják is. hogy nem képes.. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. most mindenféle hússal üzletel. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt.111 Gondolom. Milyen kár. ami tényleg magával ragadta az embereket. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. C.

tisztes ábrázatú. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. mindenféle volt közöttük.000 járművet vesztettünk. gondolom. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. A hajókról nem esett említés. miután bejelentették. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. mint a bútorhuzat. Katasztrofális. de ez számunkra nem gond. úgy látszik. amiben mindent odaígérünk nekik. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. az is ugyanúgy készül..000 ember. valójában 55. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mivel úgyis megegyeztünk. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. felszerelésük jó részét és 12.. Mint mondja. nyilvánosan kijelentette. aztán egyszer csak halljuk. újabban az egész cég erre állt át.000 körül.ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy kevesebb katonánk volt ott. 3. -(75)- . mint arról korábban tájékoztattak. és hét-nyolcezren estek fogságba . Spender113. majd elnöke lett. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. s úgy hagyjuk el a porondot. 8. politikus. 1941. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Hátrahagyták összes tankjukat. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mint az íj és a nyílvessző”.000-re teszik.112 Azt mondják. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.000 embert. ahogy a tűpárnát tartotta. mert folyton csak fegyvertokokat szab. ügyvéd. Mesélte.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Persze az is lehet. V. A veszteség állítólag 3.

Főleg a fiatal házasok ilyenek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. Itt-ott nagyobb családokat is látni. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. hogy balul üt ki. ha csak a puszta harcról van szó.csupán azt jelzik. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ám biztosan valami rosszat jelez. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. A tiszta. akár a nyulak. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Valahányszor csak elképzelem. 1941. csak annyi bizonyos. ami nem túl jó jel. apa. 6.és azt hiszem. a kicsik sorban fekszenek. Ha olyan ügyért harcolunk. A törökök felajánlották. gyerekek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. folyton az az érzésem. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. mit fognak tenni. Iránban mozgósítás van. meglepő látvány tárul a szeme elé. anya.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Előre látható. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Érdekes. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. Békésen alszik mindenki -(76)- . pusztán azért. amiben igazán hiszünk. s menten elgyámoltalanodunk. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mert hiányzik az akarat. Sosem tudni előre. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. A semleges államok megtámadását illető aggályok . akik amúgy is féltve óvják otthonukat. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . nincsenek fenntartásaink. V. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek.

114 Vjacseszlav Molotov. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. ez az első diplomáciai lépés. Nyilvánvaló. de megmaradt alelnöknek. égre szökő lángokkal.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. hogy épp benne voltam egy házban. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. mintha viaszbábuk lennének. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. netán mindkettő ellen.a kicsik hanyatt fekve. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Az ablakok épen maradtak. hogy a mi házunkat találták el. 11. Az elmúlt napok legfontosabb híre . meredek. kiváltképp nagy volt. tőlünk nyugatra. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Felkapaszkodva a tetőre. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. valami raktárépület lehetett. A füst csak igen lassan oszlott el. s hogy mindenki maradjon a lakásában. 1941. az egyik. hogy mindez német nyomásra történt. E. -(77)- . Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. kintről valaki kiabált. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. V. Gondolom. melynek üzenete nem egyéb. Lefelé menet közölték velünk. de úgy tűnt. s a szobában sem keletkezett kár. külügyi népbiztos. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Immár bizonyos. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. felkelt és kinézett az ablakon. amikor találat érte. hogy az oroszok bejelentették. Az éjjel komoly légitámadás volt. 1941-ben leváltották.az erős lámpafényben . ez az első eset. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114.

hogy tényleg ég a ház. hogy a folyosón nem lehetett látni. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Talán azt hiszed. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. amint kiabál valaki: . amit hónapok óta őrizgettünk. amit a legfontosabbnak tart. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Igen.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. csupa korom vagyok én is. Később kiderült. Hallottuk. mire ő visszakérdezett: . Ilyenkor az ember azt viszi magával. Elmentünk D. hogy menjünk ki. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. gondolván. Később megjegyeztem E. -(78)- . akik teával kínáltak. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. és a bent lévő autók kiégtek. milyen sötét lett az arca. s én csak utólag döbbentem rá. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel.nek.-ékhez. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. s láttam. és talán nem lesz módunk visszajönni. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.

Hitler közeli barátja. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 1941. Szíria. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Franco . 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. a Führer helyettese. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. bejelentvén hogy Hess megőrült. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. május 30-án Iránba menekült. Churchill nem akart tárgyalni vele. remélve. V. továbbá mindazon térségek neveit. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Rashid Ali117. Egy hónappal később rövid harc. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Még csak ötletem sincs. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. 13. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Az egész ügy merő rejtély.1941. iraki nácibarát miniszter. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. aki 1941. Alfred Hornként mutatkozott be. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. és Rashid Ali 1941. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Darlan116 Sztálin. Utóbb többször is felmerült. Irak. Csak azt tudom. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Spanyolország. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni.

) miatt Dakar. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. ha kiderül. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. a Kanári-szigeteket. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Az ember kezdi azt hinni. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.tolni. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hogy ez már-már törvényszerű. Szíria. hogy ez történik majd. lesz titkosrendőrség. legalábbis szerinte . amikor nem vettük be Dakart. mi biztosan el is toljuk. Úgy tűnik. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. már akkor. Az egész világ ellenünk van. Ezzel szemben a valóság az. hadihajók stb. a Kanári-szigetek.könnyedén be lehetett volna keríteni. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Churchillnek és társainak az lehet a terve. mikor Franciaország a háborúból kilépett. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. vannak még emberek. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ember. amikor még megtehettük volna. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. hogy mindent veszni hagyunk. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Tanger. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Tangert és Szíriát akkor. -(80)- .és fegyverhiány (repülők. nincs esély arra. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hogy nem fog sikerülni. Persze. talán még Amerika is. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni.

A német légitámadás május 20-án indult. egy repülőgép-anyahajó. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. ha Kréta csakugyan próba. 7. 21. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).300 görög. Lehet. hogy hány ember védi is a szigetet. Valaki megsúgta.1941. Darlan nyilatkozott. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. új-zélandi és ausztrál. 10. Irakról semmi hír. majd ejtőernyősöket vetettek be. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Mindenki Krétára figyel. Úgy tűnik.600 brit. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. hogy így van. A brit -(81)- . de a lelke mélyén mindenki borúlátó. V.960 brit. és milyen a fegyverzetük. (Liddell Hart szerint összesen 28. V.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. még úgy is. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. V. hét cirkáló. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Szíriáról. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. és majdnem ugyanannyi görög volt. Ha csak 10-20. csak végre ismernénk az alap tényeket.700 új-zélandi és 6. 25. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. 17.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. szervezetlenek voltak. mint Angliában. légvédelmük szintén gyenge volt.540 ausztrál. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ezt az arcátlan. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 1941. így azt. 1941. Három csatahajó. 24.

hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy hányról is van szó. és csak utána az etiópot. 13. Arra sincs magyarázat.500-at mentettek ki.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre.000 görög volt. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 31. bár rideg. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. annak tagadása. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Kivonulunk Krétáról.bár még jobb lenne azt hallani. V. A brit csapatok Bagdadban vannak . a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.olvasni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. VI. Az. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 1941. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 122 A 42.500 Krétán szolgáló katonából 16. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. és 14 gép védte Szuezt. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. ebből 2. -(82)- . Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. 1941. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. a mentegetőzés. 1.

.996 új-zélandi). hány kereskedelmi hajó. Pár nap 123 A Calcutta. S mindez teljesen hiába. Ma reggel jött a hír.500 sebesült. A teljes veszteség várhatóan 10. 3. A britek arra számítottak. 20.000 brit tengerész esett áldozatul. Összességében a szövetségesek 16.000 embert kellett elszállítani. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. mint azt a sajtóval tudatták. Szuezre vagy Máltára csapnak le. aminek vagy 2. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. abból legalább kiderülne. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. tank és repülőgép. 124 Szíriába.714 halott és 2. 3. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Fiji és Gloucester cirkálókat. A híradás nem felelt meg a valóságnak.376 ausztrál és 2. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Hereward. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.000 ember. Most. hogy semmi értelme Ciprust védeni. -(83)- . hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. azt mondják. márpedig ennek semmi jele. számos légvédelmi ágyú. hogy Kréta kiürítése megtörtént. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.583 embert vesztettek (ebből 8.. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Miként K. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. VI. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. valamint a Greyhound. A német veszteség: 3. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Ebből nyilvánvaló. Szíriára. Hitler eleinte habozott. Student tábornoknak. 1941.200 brit.

2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 1941. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. 125 Stafford Cripps. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. úgy lehet. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. VI. VI. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. nem fog háborúba keveredni a németekkel. A közeljövőben. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy talán az egész manőver nem más. ha csak elkerülheti. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. 14. s eddig még senkivel se futottam össze. úgy tűnik. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 8. mint puszta blöff. történetesen az Anglia elleni invázióról. -(84)- . hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. amelyről.múlva már nyilván késő lenne. 1941. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.

Napok óta rendkívüli a hőség. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Rendkívül izgatott mindenki. -(85)- . s ez nagy hatással lesz az arab világra is. s megállítottak három finn hajót is. hogy ez „jól jön nekünk” . amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 19. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett.1941. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. 22. ha az oroszok komolyan ellenállnak. és ezzel. VI. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Íme. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Az jutott eszembe. 20.ámbár azt hiszem. VI. ez a jutalom. Általános a vélekedés. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hatalmas közönség előtt. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. VI.persze csak akkor. ha nem is tudják megállítani. Nyilvánvaló.126 1941. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. 1941. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.

akik nem bánnák. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. 23. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. úgy találtam. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. ha nem lennének biztosak benne. VI. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ma igen jó beszédet mondott. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. csak úgy. Churchill. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. miként hatna. Mit gondolnak vajon ezek. A legrosszabb az az egészben. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. sőt magukat az oroszokat is. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. bár lesz annyi eszük. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Persze akadnak néhányan .meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt.ha nem is sokan – a gazdagok között. úgy vélem. bár igen meggyőzően hangoztatta. mint a baloldali pártokat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . a légierő és a flotta legénységét. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. 1941. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. amíg leszámolnak Angliával. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.

Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. éppúgy összerogynak majd. Azon múlik minden. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. mint az első háborúban. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Tíz -(87)- . elfogadnák Hitlert vezérüknek. Meglátja. az esetben érdekük. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. úgy hiszem. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hogy ennek maga Sztálin a feje. s újra támogatják a nácikat.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Egykettőre hazavágják a nácikat. Persze nyomban hangot váltanak majd. mi több. Orvos (külföldi. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. a kommunisták.000 font jövedelemből élők. Három éve még az évi 1. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Kétségtelen. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet.

hogy szamovárt áruljon. 1941. (. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Nem tudni. Hisz azok a politikai viszonyok. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. 30. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. hogy a németek azért kiváló katonák. VI. többféle magyarázata is lehet. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. -(88)- . ereszd meg” -. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Akárcsak az emigráns fehérek.még ha lesz is némi „húzd meg. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. A leginkább mértéktartó vélemények szerint.. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Állítólag túlszárnyalták Minszket. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Már egy hét múlt el. Az esetben.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. E szerint bevették Lemberget. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. itt most nem állnak fenn. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Mindenki arról élcelődik. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről.

Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Mindenesetre elég sok időbe tellett. s mint ilyen. 1941. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. 3. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. amelynek nincs angol megfelelője. legalábbis e pillanatban. VII. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Churchill beszédének méltó párja. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Sztálin rádióbeszéde nem más. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. A felek vállalták. -(89)- . Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. mint az a tény. jóllehet formális szövetség még nem létezik. melyben egyértelművé tette. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. szögesen ellentmond mindannak.

s arra sem utal semmi. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében.oldalunkra. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. ha majd netán ők is átállnak végül. 1941. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. VII. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. és azt sem tudni. lám. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. mire is használnák e tankokat. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Nem tudom. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. 6. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Több lap is türelmetlen. Ha a németek helyzete megengedné. Azt aligha hiszem. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. a belső meggyőződés hajtja. s ettől. Ha most. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. de ha semmivel nem próbálkoznak. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. nem indítunk szárazföldi támadást. legalábbis Angliából nem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hiszen őt úgymond a „lélek”. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. amíg be nem bizonyosodik.

és alighanem ez a jövőben sem várható. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy az belépett a háborúba. visszatértekor meglepve konstatálta. hogy az a „semlegesség”. A frontokról sincsenek megbízható hírek. most. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. A németek már átkeltek a Pruton. úgy tűnik. hogy a németek vesztesége már 700. Kíváncsian várom. nyíltan szimpatizál a nácikkal. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. Az az anekdota járja. -(91)- . bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy lássam. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. jelentése: igazság. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell.mindezt két héttel azután. mégis hasonlóan ír. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ám azt nem tudni.000 emberre rúg. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Néhány ír katolikus lap mostanra.számíthatunk rájuk. Ha ez tényleg mérvadó. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ahol kommunisták üléseztek. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. egyikük. Nyilvánvalóan az az „irány”. ha a német támadást netán már visszaverték. Az oroszok azt állítják. Végignéztem a katolikus lapokat. vajon elérték-e már a Beresinát. és a Truth129 néhány példányát is. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. megtiltván számukra. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt.

de nem hiszem. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. amely Dunkerque-kel kezdődött. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről.1941. egy új korszak kezdetéhez érve. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. -(92)- . Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Az a félforradalmi időszak. de ezek egyre gyengülnek. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. hogy bármit is terveznének. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Ugyanakkor semmi jele. miként azt terveztem. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. A keleti front. Már csak egy hónapunk van arra. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Úgy sejtem. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még.bár azért összeomlani sem fog. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. VIII. mint amit elszenvedett. hogy belefogjunk valami európai akcióba. 28. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. mára véget ért. Ezért itt be is zárom e naplót. az irániak már menekülnek. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok.

emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. rész 1942. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. amiből egyúttal kikövetkeztethető. akik képtelenek felfogni. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába.II. -(93)- . Azt. mekkora jelentősége is lehet Indiának. azok is hallgatnak róla. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. miután a háború új szakaszába ért. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Akik netán tudják. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Így például. Sokan azt gyanítják. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Gyakran hallani a megjegyzést. 14. E percben az is nagy talány. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. III. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. mint a sír. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy csak azért küldték el. de alighanem már elment. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét.

majd közellátási miniszter. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. különben valószínűleg nem. egy kompromisszumos békekötés reményében. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. [Másfelől viszont vannak. egy balti orosz. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy az esetben. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy Beaverbrook távozik. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. maradok. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. és csupa haszontalan.még ez évben különbékét köt. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.a teljes vereség ugyan elmaradt. miként is tudnának akár a németek.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. -(94)- . akik úgy vélik (például Abrams. bár nem tagja a pártnak). Bár intézkedéseit sok bírálat érte. de azért még nem dőlt el semmi. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. bár annyi azért igaznak tűnik. [Azt hiszem. mivel nem látom be. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. mint mí az angliai csatában .

: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. kíváncsi vagyok. 1942.. úgy látszik. mindez mit se számít. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. még akkor is. hogy így lenne. sajnos. úgy tehetünk. mit teszünk és főként. Mégis úgy vélem. s az ember olyan dörzsöltté válik. mennyire hatékony a suttogó propaganda. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. május 30. ha az ember történetesen igazat mond. akkor mi. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. A propaganda merő hazugság. mert a japánok félnek az oroszoktól. nem lehet tesztelni. Persze én sem hiszem.. ha legalább tudjuk. 1942. -(95)- . akkor „mi már előre megmondtuk”. nyitva a bejárat. mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy csak azért nem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. b) Ha az oroszok támadnak először. hogy azt korábban el se hitte volna. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. azt mondhatjuk. nem. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mikor ér hozzám vissza. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. március 11-én terjeszteni kezdtem.katonainál is kiábrándítóbb. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. hogy miért.

hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. baloldali politikus. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). de nem követte se bombázás. amíg csak lehet. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Orwell későbbi. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. A termelés akadozik. -(96)- . se légvédelmi tűz. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. később munkáspárti képviselő. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és még csak utalást sem teszünk rá. aggasztó a közhangulat odaát. aki most tért vissza Amerikából. III. Eddig még nem jöttek rá. 1942. 22. 1942. III. Azt mondja. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. 15. a britellenesség százféleképp virít. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. mivel Harold 133 William Hickey. amíg a légiriadót le nem fújják. s nyilván így van ezzel mindenki. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. Empson mondja. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról.

Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. -(97)- . egyenjogúságot a kaffereknek. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó.angol nyelvű német propagandaadó. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. életrajzíró. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. akik 134 Harold Nicholson. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. majd Leningrádba ment.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. diplomata. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. mindez ijesztően hatékony. 135 New British Broadcasting Station . Alfred Duff-Cooper. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. később Berlinben indított lapot. Az októberi forradalom után Moszkvába. 137 Victor Serge (1890-1947). mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. életrajzíró. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. parlamenti képviselő. ugyanakkor a BBC felkért. újságíró. óva intve mindenkit. író. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. örökbefogadás útján lett francia.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. hiszen az emberek jó része tudatlan. kritikus. 1941-ben Mexikóban telepedett le. mivel legalább tudatosan az.

márpedig a Kominternt eddig mindig. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. mint a franciaországi hadjárat idején . kiutasításukat követelve. Mindez persze. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Mindez jórészt azért van így. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ha itt új kormány állna fel. meg kell támadnunk Európát. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Az egyik lehetséges fejlemény. Így aztán mi. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. mindenütt legyőzték a fasiszták. Én mégis azt hiszem. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ehelyett inkább dél felé.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. vagy legalábbis azok egy részét. mert erkölcsileg viszolyogtató. de nem folytatná a támadást. mind egy kedvezőbb békealkura. Nem is annyira azért. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.nincs semmi hír. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló.] -(98)- .Franciaországból érkeztek. [Csupán akkor lenne esélye. mert folyton újságot olvasok. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. s ameddig Sztálin hatalmon van. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Ugyanaz az ócska taktika. Általános a gyanú. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. hogy Oroszország különbékét akar. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Nekem úgy tűnik. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában.

Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. K. Egy megrögzött ellenségünk.S. 141 Herbert Morrison. 27. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. 140 Aqneurin Bevan.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. melyeket az 1. munkáspárti képviselő.S. 1942. Krishna S. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . világháború idején írt. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. III. melyek szintén a Daily 138 Dr. Shelvankar. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. valamennyi hihető. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 139 Közkedvelt baloldali lap. A leginkább elterjedt változat az volt. Állítólag holnap kiderül végre. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. valahogy kiszimatolták. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. ez idő tájt brit belügyminiszter. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. úgy tűnik. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik.

többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. ám azt mindig is élvezik. Hitler és a Világállam” című írása. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. G. szétosztani a muníciót. Erről feljegyzést küldtem Dr. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. -(100)- . Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. aki azt Sir Jas. A ember már-már [H. és további egy órába telt. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra.a konzervatívok nem kis mulatságára. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. igaz.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. a az krókuszok. vagy ha mégis. Mindenki azt jósolja. ezt a vádat utóbb visszavonta. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon.Mirrorban jelentek meg . 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Azt hiszem. Cassandra142 bejelentette. A késlekedés fő oka az volt. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. ha két szocialista esik egymásnak. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Griggnek143 továbbította. káros hatással volt a brit közvéleményre. 144 A vita Orwelltől indult. és visszatér az újságíráshoz. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Tom Jonesnak. aligha vettek volna tudomást róla. miután a Horizonban megjelent „Wells. hogy három hónap se telik bele. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket.

Azt hiszem. aki úgy véli... amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. már csak a közvélemény nyomására is. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül.] 1942. az igaz -(101)- . noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. remélem. hogy nem mi. a szövetségesek közül . Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. s úgy látom. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. akik nem harcolnak.nem eszi” ajánlatától. IV. Rossz jel ugyan. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az üvöltés. az indiaiak sem örülnek neki. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.Tokióval.] Akad persze. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. az háborúban újságírók így van. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. s megkért. a katonák mocskolódnak. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. 1.) Minden harcolnak. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.eggyel sem. hogy a hadipropaganda.ha jól tudom . „(. [Akárhogy is. „eszi . keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.

hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Gandhi készakarva keveri a bajt. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy sokan szentként tisztelik. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Ha majd eljön egy újabb háború. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. harcias britellenes indiai nacionalista. nem egészen öt évvel azután.: Betlen János és Tóth László. -(102)- . és sikertelenül vezette a britek ellen. 1999. s annyi igaz is. ha a németek megtámadnák. Ellenfelei úgy tartják. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.hazafiak pedig. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. egyébként semmi ok a bizakodásra.] Lehetetlen megállapítani. messze elkerülik a lövészárkokat. augusztus 19-én. minthogy hiába remélte. Jó jelnek veszi mindenki. 94-96. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy mi a tét ebben a játszmában. 1942. amikor kiderült. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 145 Hódolat Katalóniának. Ford. IV. 3. Azt hiszem. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. az esetben.”145 S lám. hogy e sorokat leírtam. majd üdvözlő táviratot. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Arra biztatta az indiaiakat. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. o. itt vagyok a BBC-ben. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. Cartaphilus. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy a hír nem igaz.] Nem tudom.

hogy azt higgye. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. aki ez idő szerint Angliában élt.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Mondtam is A. mire A. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Megjegyeztem. újságíró. Egyszerűen elképesztő.-nak. író. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. [Már csak mennyiben az a kérdés. -(103)- . hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. így szólt: . amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. 148 Krishna Menon (1897-1974). és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. indiai államférfi. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. George. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). igehirdető és propagandista.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. a fájdalommentes mártíromsághoz. Még mindig azzal áltatják magukat. kiváltképp a kommunisták között. Legnagyobb ámulatomra. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. mindezzel Anand is egyetértett. folyvást arról lármáznak. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. hogy nem számít a függetlenségre. ügyvéd. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. s hogy voltaképp nem is akarja. nemigen tudja azt elképzelni. s elég balga ahhoz.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. -(107)- . mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. 1942. hogy mindenki hazudik. A hatás inkább lélektani. Fyvel meséli.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Persze. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. hogy „persze. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Ekként még az sem okvetlen igaz. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. felszínes Amerika-ellenességre is. mert ha megengednék maguknak. egy indiainak ezt kell mondania. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy 1940 táján. Tokiót bombázzák. Most már csakugyan azt kell hinnem. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. 19. az író nővére. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb.áll a nálunk dívó. ha mindkét fél megerősíti. Eileen Blair. mire Pritt közölte velük. tiltakozott. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mintha mi sem volna természetesebb. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. mondja. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hisz 153 1942. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintsem hadászati jelentőségű volt. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mikor ez ellen E. s igen meglepődött. tényleg készül valami. [E. Útban visszafelé több gép megsérült. IV. no meg azért is.

mely javíthatna helyzetünkön . Mégis meglep. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.] Ami pedig a második feltevést illeti. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. ahol internálták őket. másrészt. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. Csak kevesen érik fel ésszel. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy ekkora bakot lőjenek.aligha kockáztatnák meg. Ugyanakkor. az a két józan és gyakorlatias lépés. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy a hála politikai fogalom. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. -(108)- . Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy különbékét kössenek. IV. sokan úgy beszélnek. lásd Amerikát. 25. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akkor ez valami új fejlemény.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. amiért derekasan küzdöttünk. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. akkor nincs többé indok. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. valamint Spanyolország megszállása -. [Ha ez így van. 1942.

hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Indiában. megsúgták-e ezt nekünk is. A (német) Szabad azonosították a hangját. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. majd onnan dekódolva sugározták. február 8-ig tartózkodott. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. ám azért ez sem lehetetlen. 5. hogy ha az oroszok átengedték. Az olasz rádió bemondta. ahol 1943. mire ez a nagy felhajtás. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. kormány bejelentette. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. az máris sokat elárulna arról. hogy a vichyi körök is úgy vélik. mint bármely más irányba. -(109)- . hogy ment oda? Persze könnyen lehet.Amit tudni lehet: 1. mindenesetre arra vall. teljesen alaptalan. Bósz Japán területen van. hogy támogassák. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Afganisztánon át. 4. 6. hogy úgy tüntessék fel. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Általános a vélekedés Japánba szökött át. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Németországban viszont. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. felségterületen tartózkodik. mintha Berlinben volna. 7.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. A vichyi közlemény. de elhárították. 2. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe.

valószínű. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. hogy nem hagyjuk őket a pácban. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét).ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. hogy azután gúnyolódhassanak. avagy bátorítás az oroszoknak. mikor az mégsem indul meg. 27. IV. mint rendesen. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Annál pompásabb alkalom.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. melyek mostanában hülyébbek. Hónapok semmitmondóak alapok. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. [Semmi hír. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. 1942. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.

ha pedig ez mégsem történik meg. a hallgató is könnyen ráébred. és mitse törődik azokkal. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. mi több. pusztán a politikai célszerűség alapján. akiknek határozott véleményük van. akár egy csapot -. Cukrot már alig lehet kapni. Bátran lehet hazudozni. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. ahogy a részvétet adagolják . hol elzárva.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. Ez leginkább akkor tűnik fel. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. [A legtöbb balos. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. még akkor sem. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. hogy becsapták. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. vagy az írását olvasom. ha tényleg senki nem veszi be őket. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. csillagászati árak fejében. de az igazat megvallva. mindenki egyforma. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és csak a saját érdekeit nézi. Fuldoklunk a mocsokban. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Ugyanígy -(111)- . aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. kiváltképp azok. akikkel nem értünk egyet. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ha olyanokkal állunk szóba. váltig az a benyomásom. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Mindenki becstelen. Ha szót váltok valakivel. s a szellemi tisztesség. Mindenki folyvást ítélkezik. A legmegdöbbentőbb mégis az. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót.” Az ember azt hinné.hol megnyitva.

június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. mindegyre az jutott eszembe. Tegnap elmentem az alsóházba. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. szitkozódnak. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy csak mintegy 250-en voltak .155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. 155 A brit alsóház ülésterme 1941.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy megtöltsék az üléstermet. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. -(112)- . majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.esküdni mernék. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába.még így is elegen. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. elég gyengécske műsor volt. hogy ez valaha mind plüss volt. Cripps beszédét leszámítva. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. Most a felsőházban gyűlnek össze. alighanem nagyon is sokan vannak. akik 1941. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. hanem arra. miközben a képviselők felsorakoznak.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. hogy telt ház van. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. csak épp nem hallani a hangjukat. 1942. IV. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 29.viselkedtek azok.

hogy Madagaszkárt ne emlegessük.1942. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mi készül”. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. Annál inkább elkedvetlenedtem. mikor néhány hete megjött az utasítás . A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. még az is lehet.] Mihelyt kiderült. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. [Sok a találgatás. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A dolognak végül is az lett az eredménye. Amennyire megítélhetem.alighanem a külügyminisztériumból -. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy részben tényleg így történt. 6. nyomban megírtam. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mint a szíriaiakat157. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy 1941. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy Szingapúr veszélyben forog. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. 1643-ban -(113)- . egyikük igazi keménykalapot viselt. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 157 Az a hír járta. V.

1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 8. rádiós személyiség. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. W. 159 Frank Owen (1905-1979). elérik céljaikat.Frank Owenre159 tippelnek. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 74 repülőgépet és 543 embert. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. kinek higgyen. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. egy romboló. -(114)- . hogy ő lett volna. olyan elképesztően nagy számokkal. 1648-ban csatában esett el.] 1942. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. író.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. arra következtetek. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. hogy úgy látják. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. Ez volt az első olyan tengeri csata.-a között zajlott. V. Mindenesetre abból. újságíró. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. Szerintem ez kacsa. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 160 Frederic Warburg. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. hogy az ember nem tudja. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.000 ember. egy rombolót. több mint 80 repülőgép és legalább 1. de nem hinném. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik.

Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. a japán kormány úgy döntött. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. 18. hogy mi a véleménye Bószról. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. 1942. 15. akit igen jól ismert. már azt is tudják. Szerdán találkoztam Cripps-szel. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is.] 1942. hogy az emberek pártfogójukra vártak. mint a „minden követ megmozgat”. V.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. az „előszobai reszketés”. hogy érdemben beszélhettem vele. mint gondoltam volna.] Cripps biztos benne. 11. mi több. Felteszem. hogy ő volt. V. és „reszkettek az előszobában”. aki közel jut a politikához. Bár az orra kissé túl borvirágos. Kérdésemre. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. csak az tudja igazán. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Wintringham ugyan tagadja. hogy Bósz német területen van. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. hogy találkozzék vele. A falakon régi metszetek. ez volt az első alkalom. „sötét alaknak” -(115)indul a német . s mégis. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. hogy ő írta volna e cikket. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. 30. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. V. hogy mennyire igaz ma is. ám én fenntartom.1942. századi életrajzokban olvashatunk arról.

Ha igaz. 19. aki felváltva túlzón optimista. csak az orosz fronton. 22. akár német forrásból származnak is. Megjegyzésemre. V. Bár így lenne. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. világrengető eseményben hisz. Bármit megtenne. Molotov állítólag Londonban van. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. -(116)- . Jól jönne most egy hét szabadság. és folyvást valami küszöbönálló. akár orosz. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. ami még csak ezután fog felpuffadni. V. 1942. vagy sötéten borúlátó. úgy ez váratlan ajándék.162 A hír persze Warburgtól származik. mivel sehol nem történik semmi. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 1942. Állítólag Molotov nemcsak. összevetve egymással őket. hogy Londonban van. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. amit mond. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Cripps csupán annyit mondott. május 26-án írták alá.nevezte. 21. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. hasznos lehet számára. amiről úgy véli. hogy miről is írjak. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. V. Nyilván az jönne ki belőle. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. és kizárólag a saját karriere érdekli. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Képtelenség! 1942. Cripps vitatta ezt.

de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy mindez önökre nem vonatkozik. amivel nap mint nap elárasztanak. de kérem. se pedig beosztottaikra. még a rádióban is beolvasták. 30. ami nem más. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). V. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. 1942. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. akinek olyan az arca. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. idősebb japán férfit. gondoskodni fogok arról. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. erősen sárgás bőrű.” Ezt lehozták a lapokban. tegyenek arról. mint a rábízott legénység kiképzése. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. . az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.végeztek. hogy tényleges dolgával foglakozna. akár egy -(117)- . hogy ma senki sem teheti meg. hétfő.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. V.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. mi több. 27. 1942. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal.

a lap tulajdonosával. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Warburg. és úgy véli. az Astor család. forradalmi értelmet is adni. elvész. Garvin. Úgy véli. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. ami számára értékes. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Az egész képtelen manővernek tűnik. valós alapja van a dolognak. Természetesen oroszellenesek. L. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. minden. hogy a rendőr azért kíséri-e. főleg Lady Astor. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. rendkívül intelligens a maga módján. ebből következik Churchill-(118)- .165 163 J. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Épp csak azt nem tudni. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. s most csupán azzal van elfoglalva. Alighanem a követség munkatársa. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. akik képesek a háborúnak egyfajta új. jobboldali újságíró. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Azt mondja. tudatosan venne részt ilyesmiben. Állítólag csak azért. s egyben összegyűjteni. s az Observer átalakítása is része e manővernek.béketűrően szenvedő majomé. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. mára elfeledte az egészet. annak oroszbarátsága miatt. mintha ő lenne a csali. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. vagy inkább. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. aki ellenezte.

hogy sült halat vett. Darlan167 admirális érdemeit. szabadúszó újságíró. Ezzel egyetértek. És fogtad őt. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. 167 Francois Darlan tengernagy. 166 Desmond Hawkins. a kedves. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. A háború sötét Poklába vont. Már fáj minden tagunk.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. hanem a szakszervezet hetilapját. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. gyönge lányt. ellenességük is. a Labour’s Northern Voice-ot is. szerinte még az sem kizárt. gyötört. A szív. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. amikor csakugyan arra készültek. már ami a szovjet szövetséget illeti. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. -(119)- . míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Megzaklatott. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. Volt egy időszak. a kéz. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. mivel azt hittem. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. a francia haditengerészet főparancsnoka. „ha tudna járni”. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. mint ismert antifasisztát. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. Azt is hozzátette. mely újabban „a királynál is királypártibb”. s a lélek jajgat és sikolt. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a láb.

VI. Eisenhower 1942. azt. magad Kezével jobban vérzed. kinek haját A szél bogozza. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt.nézd. (. Úgy látszik. Nagy a forróság. őt. lebzselnek a parkokban. Nincs rohanás. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. tennen magad Csak őt imádtad. 1942. ocsmány zűrzavar Királya . Hogy meg ne illethesse más. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.) Állítólag itt járt. hogy milyen normális minden.. ím a sárba húztad őt. Az újságok még a nevét sem említik. nézegetik a galagonyabokrokat. ember. 4. Csak itt-ott látni egyet. szelíd ma is. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ember. Ó. hazád. majd hazatért. Mert azt kívánta durva háborúd. teljesen békés. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. benzint még feketén is nehéz szerezni. oldja. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . VI. hogy tárgyaljon a szerződésről. ki szép. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. 6. Ennyi. alig látni egyenruhát. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. aki A kedvesed. tolják a babakocsit. Még mindig Molotovról szól a fáma. Különben furcsa. Ne tiltakozz. szennyezed.A rózsaarcút. Feltűnően kevés az autó is.169 1942. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben..

és így tovább . az is csak Észak-Afrikában. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Úgy tűnik. Azt mondja. A BBC megbízhatatlannak tartotta. és többnyire az a verzió az igaz. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. november 8-án nyílt. aki a háború kezdete óta mindent megtett. most egyszerre visszariadt tőle. Akárhogy is. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. baloldali újságíró. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. hogy nyissák meg. akik a vonaton találkoznak: . amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 171 Kingsley Martin. Hazugságok hálójában élünk. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt.Hová utazol? . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.lehetőségéről. újabb front csupán 1942. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. VI. -(121)- . mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. biztosra veszem. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Kingsley Martin171.Berlinbe. miután egy éve maga is azt követeli. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit.mindezt épp ő mondja. 1942. hogy már döntés született az invázióról. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. 7.

Hazug alak. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. David Owen. azt hiszed. én azt hiszem majd. kritikus. akiről utóbb kiderült. micsoda lényegi különbség. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. akinek nem értettem a nevét. Guy Burgess: a BBC producere. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Mikor azt mondtam erre. június 2-án. mivel a németek addigra kifulladnak. Úgy tűnt. 173 William Empson: költő. David Owen: Cripps titkára. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. úgy tűnt. A szokásos hiábavaló szócséplés. hogy vannak befolyásos emberek. hitvány gazember. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. valójában Lipcsébe tartasz. hogy kém. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. Norman Cameron. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. -(122)- .174 172 1942. Orwell barátja. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Jack Common: író. és láthatóan mindenre odafigyelt. Jack Common. miközben te. mintha nem értené a megjegyzésem. Rajtam kívül ott volt még Empson. a másik kommunista. ha egyszer a háborút megnyertük. Azt mondta. akik úgy képzelik. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ha Berlint mondasz. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a háború októberre véget ér. Norman Cameron: költő. például azt. mintha nem is érzékelné.

Himmler helyettese. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. akár a verebek. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. a hatalom vagy a hízelkedés. és eközben oly élénken csivitelnek. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. VI. VI. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. mindenki azt szeretné. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. de az az érzésem. várva. Népes rajokban egyszerre érkeznek. mint egy pondró perspektívája. Nem a pénz. [Az ilyen emberek azt feltételezik. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. és a férfi. 10. akit nem ismertem. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. inkább talán a felelősségtudat. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Cripps tartását valami belülről kikezdte. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. s az a legfontosabb. [A német adó bejelentette. 11. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. hogy ki-ki megkapja partvisát. hogy egy ponton túl. és képtelen belátni.000 lakosából alig maradt -(123)- . 1942. majd június 4-én belehalt sebeibe. s 2. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. leülnek a portánál.] Láttam. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják.[David Owen. Emellett. szükségképp beszűkül a látóköre. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították.

Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A falut földig lerombolták. a nőket gyűjtőtáborba szállították.] néhány túlélő. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. -(124)- . A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Ezáltal bebizonyosodott. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. a nőket koncentrációs táborba küldték. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. JÚNIUS 6. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. miként az is. a férfi lakosságot agyonlőtték. minden férfit agyonlőttek . A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. ahogyan a BBC közreadta.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. Megőriztem a jelentés egy példányát. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. úgy. A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. s a nevét megváltoztatták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a község nevét eltörölték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították.

hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. még az sem. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. török atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Talán nem telik bele sok idő. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda.Valójában nem lep meg e gaztett. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. s a lemezek mind fennmaradnak. Ezt a BBC 1942. Sokkal inkább az izgat. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. -(125)- . hogy mások. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. amerikai atrocitások Nicaraguában. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. japán atrocitások Kínában176]. február 26-án közvetítette. mi több. brit atrocitások Indiában. sőt rögzítették gramofonon is. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. akik nincsenek közvetlenül érintve. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. bolsevik atrocitások. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient.

Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. -(126)- . Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. 1920-21-ben. amikor hasonló félelmek miatt.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. hanem ostoba lépés is volt. amely nem csupán kegyetlen. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. (A fordító jegyzete. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.

1937től a Tribune főszerkesztője. azt nem hagyják szó nélkül. hogy Molotov itt van Londonban. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 06. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hordozható adóvevőjük volt. -(127)- . Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). januári indulástól. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 12. Nyilvánvaló. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. baloldali újságíró. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!).1941(és később) Japán atrocitások 1942. ejtőernyővel dobták le őket. 13. 1942. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy a németek még csak nem is sejtették. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. író. arra juthatunk. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Híven tükrözik szocialista nézeteit. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. VI.

A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.és edenjeink sem tehetik meg. A munkásmozgalom döntés előtt áll. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. egész létét ennek köszönheti. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. Olyan egységet. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Ha tétlenek maradunk. február 28. amely épp attól nyeri valódi erejét. hisz régóta elkezdődött már. azzal a vereséget választjuk. azok keresik ezt. november 10. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.” 1942.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. nem hagyhatom el a főhadiszállást. vagy egy 1935. február 24. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. itt van köztünk nap mint nap. március 15. június 21. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.” 1942. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Még egy 1931. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. Haladni ma nem más. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. ami mozgalmunk éltető eszménye. november 3. a mi vitáink és kétségeink táplálják.: „Most. 1941. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. mint bátran előretörni. Szocializmust akarunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . 1942. A mi gyengénk az ő erősségük.

” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . vajon tisztában vannak-e azzal. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. 1942.tömegekkel találja szembe magát. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . s ugyancsak kétséges . VI. 15. amely arra szólítja a nemzetet.Tribune.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. inkább harci riadó. mint a mi vezetőink bennünk. június 6. Persze éppoly kétséges az is. hogy a haditerv kivihetőe. alatta az író megjegyzéseivel.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Az persze még majd ezután derül ki. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. Többé nem vitás: döntés született a második frontról.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Akárhogyan is. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” 1942. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy a britek. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti.

00 órakor. majd lepöckölik. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. ha ezen információ 1942. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. Végül. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. csehül. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.] 1942. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. június 11-i keltezéssel. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. Majd azzal állnak elő. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre.tartalmazza a napló. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. megfelelő jutalomban részesül. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Aki viszont nem így cselekszik. „túl korai” stb. folytassa csak. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. hogy a téma „nem időszerű”.és ez nyilván így van a többi osztályon is . kezdetben még biztatják. ami egy cseppet sem érdekel.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. 21. hanem az az állandó kudarcélmény. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. s a féltékeny. Később ismét azt mondják: persze. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. Nálunk a BBC-nél . a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. akárcsak valami apró gazemberséget is. -(130)- . Aki az utasításnak eleget tesz. azt családjával együtt főbelövik”. hozzátéve. mondván. [Elhangzott Prágában. és arra kérnek. 19.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. VI. melyek becsúsztak. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. feltéve. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni.

egy módosítás. majd még egy. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy úgyse hallgatja meg senki. hogy valójában már senki se tudja. Bármibe kezd is az ember. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.] Csak most derült ki. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. a Polgárőrséggel is. nyomban ránk nehezedik a tudat. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. mert amit elkészített. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról.és nincs mögötte semmi elgondolás. hogy (két évvel azután. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy voltaképp miért is vagyunk. és máig sem sikerült tisztázni. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. és így -(131)- . mert a tervek folyvást változtak. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. az túl értelmes lett. Európát kivéve. akinek van rövidhullámú készüléke. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre.mindezt azért nem. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. nem építettek bunkereket . Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Hogy csak egyetlen példát említsek. szinte biztosra veheti. mindig jött egy új parancs. mert ha valami már félig kész volt. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. nem dolgoztak ki stratégiát. A szervezeti rendet. ami fenekestül fölforgatta a terveket. hogy jön egy új parancs. Minden mással ugyanez a helyzet. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t.

Ez már csak azért is különös. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. mint Lord Haw-Haw. majd őt egy másik. meg vannak elégedve velük. A madarakat. hanem egy másik. Ez most nem Joyce181 volt. Callow End. kétszer annyi szavazatot szerezve. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 24. Megütközve hallottam. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 182 Tobruk elestéről van szó. 1. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Úgy tűnik. 1942. és a Worcesterből 181 William Joyce. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. hogy ez többé-kevésbé odaát. VI. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. 1942. 26. Persze biztató. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. mint a konzervatív jelölt.tovább a végtelenségig. Már csak abban lehet bizakodni. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. VII. kelet-londoni kiejtésű alak követte. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. teljes a fejetlenség. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. a németeknél is így van. -(132)- . VI. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. Semmi sem halad a maga rendes útján. melyet 8 hónapos ostrom után. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik.

[Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. de már biztosan nem tart sokáig. meddig folytatható még ez a cirkusz. Nem tudom.] 1942. szinte magában is elég. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. 3. mi lesz. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Isten tudja. aki Churchill helyébe léphetne. -(133)- . Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Minden étkezéshez van tejszín. majd három évvel később ugyanő menesztette. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. melyet csak megnyerni lehet. Churchill beszédében második frontra. hogy az a tény. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. hogy most újra kezdik.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. 1940-45 között független parlamenti képviselő.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hogy bírálóit. láthatóan a rosszindulat vezeti. 183 Leslie Hore-Belisha. A kormány helyzetét megkönnyíti. Churchill már nem vette be a kormányába. VII. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. szárnyast. Időnként furcsa dolgokat is látni. hisz senki sincs. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. 1937-40 között hadügyminiszter. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Régi trükk ez . mint Hore-Belishát183. libát és pulykát lehet itt látni.

és Gloucester csupán a bábja lenne. 4. mikor még tartott a „blitz” London ellen. 1942. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. vajon a felesége is vele volt-e. stb. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. VII. A legkézenfekvőbb magyarázat. fehér pólós férfiakat. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. -(134)- . hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. 1942. 10. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. persze csak az alkalmas minőségűt. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak.Érdekes. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Például már egy ideje azt mondogatják. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. s a gazdákat külön kérték. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Nem tudni. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Holott ez itt komlótermő vidék volna. VII. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Phillips185 karalábéföldjét. Az is szembetűnő. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Mindig is Churchill ellenfele volt. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos.

Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! .inkább egy radarkutató központ. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. voltaképp nem egyéb. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186.. tudják. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. azt hagyják. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mint kiderült. mindig örülünk nekik. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Néha tartalékosokat küldenek. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. csupán azért. s még az sem kizárt. -(135)- . hogy jelöltesse magát. megcsinálják. de nem sok hasznát látjuk. aki a Reveille szerkesztője. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Persze. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha.Tudja. ahol egyben kiképzés is folyt.hallatszott mindenünnen. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Hipwell ellenében. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. mint államilag szervezett sztrájktörés. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. amihez nincs. [Ezek a fiúk meg. máskor tengerészeket.] Mr. Phillips így magyarázta: . mert nincs mozi. Bárhol indul ez a szélhámos. hogy tényleg pénzelik. Nyilván hálásak neki. ugye. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Ám az. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. s hogy milyen áldásos. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna .

Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. „Sajnálom. hogy az ebédet lenyomasd vele. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. fiúk. másnap hárommal. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). mint azt a tulaj mesélte nekem: . hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. ha bezárok pár napra. csak a helyiek tudják a járást.kocsmák. ugye. cimbora. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. szorosan együttműködve Gandhival. Mert úgy tartom.” Szóval.] 1942. gondoltam. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. később elnöke. ha mindennap kapsz egy korsóval. annak kell ám a sör. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. -(136)- . de egész korsóval csak elsőre kaphatnak.Én aztán nem hagyom. VII. pláne a mai hitvány koszt mellett. 22. Sokszor. Mondom: „Idehallgassál. a régi Delhi egy jellemző darabja. a hátsó ajtón át. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. amint a belső helyiségben iszogatnak. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. [Ha némelyik zárva is tart. Ha fogytán a sör. próbálom beosztani valahogy.

nem vagy te Sarkar! Csak előre. ha nincs túl nagy hőség.”] 1942. amit elkészítünk és a -(137)- .Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Szörnyű ez a frusztrált állapot.Hékás.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. és hallom. ne hőkölj. Amint látom. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. mit ordibálnak a rikkancsok. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Újabban ritkán írok e naplóba. pusztán az öncélú. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. 23. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. és tovább ordít: . és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.s egy jóízűt káromkodik hozzá. ha az ember lemegy a bazárba. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. azt mondja: . s amit csinálok. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Képtelenség eligazodni rajta. ha érdekel. Egy másik rikkancs. holnap ellenkezőjét. Azzal megint elfordul. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Ma támogatja a brit kormányt.” [„Igen mulatságos az is. mint Hitler! . baromságokon piszmogva.Ez annyit tesz. Úgy látszik. Még mesélek majd. Amikor kérdőre vonom a fiút. Különben is: kit érdekel. és hallgatja. mert a háború eleve az. teszek-veszek értelmetlenül. épp az Mondanom sem kell. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. VII. A legtöbb műsor. nem is csak azért értelmetlen. A minap beülök egy tongába. ezzel küszködik mindenki.

igen tetszett. Cripps. -(138)- . de később inába szállt a bátorsága. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Gondolom. a kínai diáknak. nagyon magasröptű lett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy nem. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. ha hallgatná is valaki. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Viszont Hsziao Csiennek. S ez így van minden hivatalban. s azt hiszem. és azt kérdezte: . 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. még nem vettem bele a naplóba. kérte az alkirályt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. miután Indiába érkezett. hogy kevesebb kenyér fogyjon. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. mintha dolgoznának. hogy bármi visszhangja lenne. akik ennyit se csinálnak. Ehhez jönnek még a többiek. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. és biztosra vettem. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. tényleg elengedték). amit még David Owen189 mesélt. csak ülnek a kis kuckójukban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. főként a minisztériumokban. Erről jut eszembe egy történet. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és fontoskodva úgy tesznek. Ki tudja. azt hiszem. utóvégre Kínában köt ki. elszáll az űrbe anélkül. talán Kínát kellene megcéloznunk. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket.BBC-ben leadunk. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. hogy ezek tényleg mind Bejelentették.

de a másik. VII. ugyanakkor nem gonosz. 27. mint a kicsattanó fizikai egészség.izé. Megvonta a vállát. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. Mind frissek és fiatalok.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy a katonák milyen jó erőben voltak.kérdeztem. Meséli. 1942. Tudod. az angol. és nagyon rossz a helyzet odahaza. és milyen durva volt az arcuk. amely élelmiszerrel volt megrakna. VII. mely hadianyagot szállított. hogy a két hajóraj közül. -(139)- . 27. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Sultanával. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Érdekes. Nem volt ez más. Hála Mussolininek. a cenzor szót kivág belőle. Mondja. ami egészen . az egyik máltai bemondóval beszéltem. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk.és hogy az feléljük. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. mintha jelezni akarná. [Azt gyanítja. . ugyan megérkezett. 1942. az egyiptomi. hogy is mondjam (közben mint egy szita. melyet nemrég Máltába indítottak. De azért a is ki tudom venni belőle. nem ért célba. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Az arcuk durva és mogorva volt. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mint egy gesztikulál) -. minden második lényeget még így kaptam egy levelet.Ma reggel is olyan. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.

A kormány utasította őket. augusztus 12-én Moszkvában. Kémeim jelentették. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. amelyeket elolvastam. 1940-ben visszavonult. Gondolom.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. ami. 1942. és úgy kalkuláltak. hogy Vorosilov190 Londonban van. Douglas S. hogy tartsák a szájukat. kivéve a News-Chronicle-t. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Brownrigg altábornagy (18861946). kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. 28. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. aki . VII. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. 191 Sir W. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. de ez nem túl valószínű. azt makacsul tagadják. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Alighanem csak találgatnak. hogy igaz. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban.[A német adók arról számoltak be. mint én. amely a második front ellen foglalt állást. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. látszott rajta. -(140)- . igen nyomasztja. mindenesetre azok. Ha mégis kiderülne. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta.

Helybenhagyta. Visszatekintve látom.Meglásd. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. mihelyt szorult helyzetbe került. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . rakétaágyúkkal szerelték fel.Úgy látom. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. megváltozott a véleményed az oroszokról most. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. egy év múlva. Emlékszem. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. politikailag és katonailag egyaránt. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Ez volt az első eset. -(141)- . vagyis 1933 és 1941 között. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. hogy benne vannak a pácban mondtam. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. de már jó tempóban haladunk efelé. A rakéták nem voltak túl pontosak. amikor Oroszország még erősnek tűnt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt.

szerint Churchill Moszkvában194 van. Ha a számok igazak. akivel együtt szerepelt az adásban. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. majd Teheránon keresztül utazott tovább. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. megerősítette ezt. mint bármely más. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba.1942. A. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. éppen D. azt is meséli. Azt is hozzátette. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. VIII. A. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Mondja azt is. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. 1942. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Ardaschirt. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . Mindenesetre. hogy elhitesse az ellenkezőjét. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Szemernyi bűntudatom sincs. 3.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. D. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. 1. K. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. hogy vegyen neki még egy jércét. ha terveznék is a megnyitását. [És könnyen lehet. hogy nem lesz semmiféle második front. VIII.ellenkezőleg: úgy érzem. A. -(142)- . D. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad.

Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 5. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. A kormányban általános a megdöbbenés. de zárt körben már szó volt róla. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. razziát tartott a Kongresszus központjában. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. hogy helyreállítsa a rendet. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. nem bocsátkoznak harcba. hogy Churchill Moszkvában van. 196 John Macmurray (1891-1976). VIII. 4. már ami Cripps politikai terveit illeti. Bár hallottam olyat is. Nyilván parancsuk van rá. Persze. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 1942. VIII.] D. de végül 1942. nyilván azért. mit fog utána csinálni. -(143)- . s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja.deszantosok. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. A. [Ahogy már lenni szokott. erről nyilvánosan még nem beszélhet. 1942. hanem elrejtőznek. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. már azt is tudja. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. a University of London filozófiaprofesszora.

hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. -(144)- . miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. s az 1. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. a szokásos stílusban. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. lehetetlen. ahogy jelentették. . hogy Churchill nincs is Moszkvában. ha belegondolunk. [Persze az is lehet. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. mint annak idején Kitchenerét197. miért.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. valamennyien tisztában vagyunk azzal.hangulatot keltett Amerikában. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. VIII. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt.] Az egy Warburgot kivéve. Azt mondja. és talán Oroszországban és Kínában is.Miért menne Churchill Moszkvába. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. 1942. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nem tudom. Mindenki egyetért velem. miként vonultak vissza az oroszok. de az az érzésem. 7. ez valahogy összefügghet azzal. amiket állítólag a japánokkal forralt. ha csak annyit akarna mondani. Nemzeti hősként tisztelték. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt.

200 Leo Amery. s csak annyit kellett tennem. -(145)- . Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. VIII. és számos letartóztatás. Nehru. nem ráz. Ha valami komoly baja van. Amery200 rémes beszédet mondott. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. 1942. 10. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. hogy ezt az összes brit rádió átvette. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . az ember egyszerűen eldobja. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. több haláleset volt.sajnos csak kevés sikerrel. konzervatív képviselő. Nem rúg. Az ára nem 50 shilling. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Lelki szemeimmel látom.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. hogy ezt megtegye. 1942. és kap egy másikat. hogy kézzel húztam fel a závárzatot.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 9. azzal nagyot lépnénk előre. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. India nagy részében zavargások vannak. A legviccesebb az egészben. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Azad199 és még sokan mások börtönben.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Mondanom sem kell. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. és aránylag pontos. elég halk. az indiai is. indiai iszlám nacionalista vezető. VIII. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. mindössze 18]. melyet azért kényszerültek gyártani. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. ahogy korábban hittem. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Gandhi. 2.

szigorúan bizalmasan. -(146)- . a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. Sok indiai. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. és kezd a helyzet olybá tűnni. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. [Még 201 Bokhari.. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. aki India felosztását követelte. 12. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. stb. „Tudjuk. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. [Ma délután. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. hogy az ifjúság: bolondság. mint egy katonai vereség.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.keseredve. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.] Furcsa. urai vagyunk a helyzetnek. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. VIII. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. A zavargások jelentéktelenek.. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. mindenki együtt érez velük.. 1942. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és azon töri a fejét. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. nem is történt annyi halálasét. hosszú távú hatásuk igen káros lehet.

és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. mint korábban. VIII. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. 18. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. amit nagyon nem szeretnék. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). 1942. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten.. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. majd ezeket írja: „.ott tartok. Horrabin beszélt ma a rádióban. kénytelen leszek egy másik. Isten óvjon attól. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hogy tényleg el is kezdem. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. éspedig. VIII. mivel épp börtönben ül. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan.. akiknek már többször is írtam. és mint mindig. és mint ilyen. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.] 1942. orosz születésű belga. ezúttal is úgy konferáltuk be. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. ugyanolyan feltételekkel. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Még az is lehet. nem szalonképes. -(147)- . 14. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. már amennyire azt innen tudni lehet.újjáépítést. Ha nem javul a helyzet. de egyáltalán nem biztos.

akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). a támadás még az este is folyt. és úgy véli.000. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. zömmel kanadai katona vett részt. amit egyébként a mieink nem terveztek. 22. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. az egész akció teljes kudarc.” 1942.fogni [talán emlékszel. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal.000 elesett vagy fogságba került. vagy csak az első lépés főpróbája. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. -(148)- . még a háború előtt]. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. a légierő 70 gépet veszített.000-ren estek fogságba. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. A támadásban több mint 6. legalábbis rövid távon. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el.000 ember vett részt a támadásban. 1942. A németek 297 halottat. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. ezek közül 2. és 34 hajó elsüllyedt. mindent megteszek. bár nehéz elhinni. VIII. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Minden ötödik meghalt. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. 19. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A rádió figyelmeztette a franciákat. hogy Angliába meneküljek.” Mindez érthetően: „Félek. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és legalább 2. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Ez most vagy az invázió első lépése. VIII.

a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. hogy nem szivároghatott ki információ. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. -(149)- . hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. és úgy lőtték a partot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. csatasorba fejlődtek. de úgy tűnik. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és roppant betonfedezékek takarták őket. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Mihelyt megkezdődött a támadás. A többiek nem jutottak messzire. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. s mind ott is maradt. Amikor minden hajó odaért. többségük ki sem jutott a partra. Mindenki azt feltételezi. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. szándékosan megtévesztők voltak. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Alig 20-30 tank ért partot. A védelem igen erős volt. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. nyomban kiadták a felszállási parancsot. 205 Gyanították.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Egy hajót elsüllyesztettek. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Azok az újságfotók.

VIII. fejfájás.] Nem tehetek róla. 28. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. VIII. még így is komoly teljesítmény. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. háborús idegbántalmak. 1942. 1942. valójában miért is mondta ezt. C. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . de nekem mégis az az érzésem. A német rádió feltételezi. ugyanazon a napon. a szüleit ismerve. Az itteni indiaiak között az a hír járja. B. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye.] 1942. -(150)- . (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. [Persze. 27. Más jelek viszont azt valószínűsítik. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Bósz Penangban van.Phenacetin. [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy Nehrut. Bósz helyett. Íme. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. sosem tudhatni. Ismét engedélyezték a Daily Workert. 25.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy S.

nem tudom miért. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. reuma és kedélybetegség ellen. hogy .mindenki alig állta meg. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . Szíriában komoly lehet a baj. de a milánói katedrálisban. stb. 1942. Míg áldja azt.állítólag most szökött meg. 7. hogy Szíria francia mandátum. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. 206 Hardy darabjában. hogy ez a szervezet már megszűnt). de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. És ajkán ott az elfojtott röhej. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére..stb. álmatlanság.. így aztán még az is lehet. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. nem Rómában. s ezért a mi kis bábunkra. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak.fogfájás. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. IX. hol segge elhever. idegzsába. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. a szírekkel nem kötnek szerződést. csak az a bökkenő. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. Orwell 1942. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. és ezért lehetetlen bármilyen. Más szóval. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . -(151)- . Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. az irakihoz hasonló megállapodást kötni.

Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. 9. 1942. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető.Többnyire arra hivatkoztak. és csak a papírt pazarolják. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy a lapot ismét engedélyezzék. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. mint a harsány követelést. 1942. Lásd Münchent 1938-ban. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. Hiába. IX. -(152)- . IX.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. az ember könnyen becsapja magát. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. A klubnak kisebb csoportjai voltak. láthatóan kommunista. körülbelül 50 csoport alakult. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. havonta egy könyvet adtak ki. 15. emelt szót a Daily Worker védelmében. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. [Csupán egyetlen nő.

hogy kiderítse. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Etonban tanult. 21. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy Anglia kezdte! ). mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. később a gránátosoknál szolgált. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Az is rémes. mi az igazság. és sosem veszi a fáradságot. ha felhagynánk a bombázással is.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Meglepően defetistának tűnt. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. tudván.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy a hagyományos. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. ám egyúttal szeretné. költő. s úgy láttam. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. -(153)- . nem ér el semmi hatást. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek.a régi vágású katonáknak. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). IX. és nem gyengíti meg Németországot. 1942. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Úgy véli. nincs értelme az egésznek. író.

A zenekar nagyszerű volt. augusztus 9-i naplóbejegyzést. főként a karmester. 22. Az ima 209 Lásd az 1942. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Mire Sitwell: . hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. könnyű pára. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. úgy gyártották le a fegyvereket. Új. kutyák kergetőznek a gyepen. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. IX. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. amelynek kaliberét nem hüvelykben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. IX. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. 28.ami maga a júdáscsók. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Azt hiszem. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. március 24-i naplóbejegyzést. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209.jegyeztem meg epésen. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . -(154)- . ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. szellő se rebben. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. hanem milliméterben adták meg.

Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mindenki készen áll.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. a karmesterpálca a magasba lendül. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. egyetemi tanár. hogy elviseljék. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. a pap végszavára: „a mi Urunk. sokat beszélgettünk a problémákról. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy leírni is alig bírom.”] 1942. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel senki sem hallgatja őket. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt.” -(155)- . Műsorain sokat dolgozott. mivel a kormány eltökélte. amivel másoknak is segített. 5. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. elszabadul a pokol. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Hosszan beszéltem Branderrel is. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Szerinte híreken és Laurence Brander. Hamar ráérzett. hogy ki lesz az. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Mindig is hálás voltam neki. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Sejtelmem sincs. író. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Jézus Krisztus nevében. X. de aligha változik bármi. s azok mindenkor kiválóak voltak. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. mint azt itt bárki is képzelheti. hogy nem adja be a derekát. később a BBC munkatársa lett. Helyzetképe annyira lesújtó. Ha a japánok megtámadják Indiát.

Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Az egyik rejtélyes testület.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. szerint Cripps hamarosan lemond. 15. 1942. azt állítván. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. A.376 hadifoglyát. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. és bizalmasan elmondta. Nehéz hindi tolmácsot találni. Ma. és politikailag megbízható volt. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. X. vagy legalábbis az volt. jött hát a parancs. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. amiért korábban bebörtönözték.] 1942. hogy szabaduljunk meg tőle. éppen fordítva. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. X. Ezt mondom én is már régóta. X. mint ahány britet a németek. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Egy darabka India van most itt Angliában. azzal. aki az India Házban dolgozott. 11. [D. Pár hét múlva az egyik munkatársam. igen értelmes.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. 10. -(156)- . és részt vett a diákmozgalomban. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Kothari kissé kövérkés. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. odajött hozzám. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Miss Chitale. hogy a háborús kormány csak porhintés. hogy Kothari kommunista.

X. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 17. június 6-án. a gázsin pedig szépen megosztoznak. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 15. 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Újabb találgatások a második frontról. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában.egy zsidó mesélte. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. hiszen az is keddi napra esik. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Nem volt túl bántó . november 11-re elfoglalta Egyiptomot. 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. s ezért Kothari a titkos famulusa.is Kothari írja. de jóval később. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. -(157)- . XI. 1944. ami elég valószínűtlen. 211 Az El Alamein ellen 1942. de írni már nem tud úgy. de még így is volt némi antiszemita éle. Annyi mindenesetre biztos. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi.

. az élményidézés hitele. aligha más. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. máig élő hagyománynak. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.Légitámadás . Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. meggyőző eredetiséggel. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. nem túl gyakori konstelláció. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . vajon ez esetben mi a legfőbb. Mi tagadás. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. de az egész világ jövendő sorsára. mint egy nem várt vészhelyzet. hazai olvasók számára. Kérdés.. izgalmas meglepetés. önigazolás. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. hiúság. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. önismereti gyakorlat. Hogy miért. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. kitapintható ok. George Orwell magyarul csak most. Nos. A második világháború könyvtárnyi napló. arra nem túl nehéz a válasz. május végén.. Amerika még nem szállt harcba.alulnézetből.. * E nagy múltú. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja.

csupa keserű csalódás éri mégis. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Légitámadás . „Nem ígérhetek mást. sok mindent megélt. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Ismert és számos kortársa által becsült író. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. Azt. Érezni szinte minden során.” . aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. a kortársak közül még senki se tudta. a „tények megszállottja”. regényterveit feladva.. állástalanul. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.” stb.. már képzelni se lehet.. hónapokban. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. „Lesújtóbb” kilátást. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Majd szétveti a tettvágy – s lám. Harminchét éves. („Még mindig semmi hír. a végsőkig.akár egyedül is. kipróbált férfi.) Friss házasember.alulnézetből. küszködést és könnyet. verejtéket. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . mely azóta szállóigévé vált. sőt éveken át. kiváltképp az első hetekben.. hogy behívják. gyilkos csapásaival. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hogy meddig bírja. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. hogy nincs más választás.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. vélnénk. -(159)- .őt.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. csak vért. Vérbeli dokumentátor.

Csupa bizonytalanság: gyanú. jobb híján a hadipropaganda. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. „Ha valamit makacsul tagadnak. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. (V. Orwell láthatóan erre törekszik. (Háborúban persze minden híreket követő. megszállás.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. amint azt Orwell is rendre kiemeli. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.ö. Halifax.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. képmutatás. Mussolinit . töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. és háború utáni ellentmondásos következményeit. A napló első felében . Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Churchill. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. meglepő. kérdés. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. keserves próbatételét.) Így például kezdettől tisztán látja. Ami a hadihelyzetet illeti. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Oswald Mosley. menekülés. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. abban egész biztos van valami” stb. a defetista toryk. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. hogy a brit hadvezetés.

amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. november közepén. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. és jól látja azt is. Ezek közül talán a legszembetűnőbb.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. illúzióktól persze ő sem mentes. mikor e napló véget ér. Olaszországban. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Észak-Afrika. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Balítéletektől. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Spanyolország. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között.jócskán kerültek ingadozó. mint ahogy abban sem téved.” * 1942. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. mint Churchill vagy de Gaulle .legalábbis a háború első két évében . több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mi több. ideologikus önámítás volt csupán. olyanok. az ellenálló mozgalmak. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. defetista. Csupán a háború vége felé látja be .kezeli. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. sőt fasisztabarát elemek. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. hogy mindez vágyfantázia.

sokkal inkább mindaz. Horthy. Paulus. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Faludy és Márai. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Eden. Victor Gollancztól. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Pownell. Emiatt van. Virginia Wolf. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Beneš. Chamberlain. Eisenhower. Herbert Readtől és másoktól. Rommel. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Ironside. Guderian. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. főként egy háborús szükséghelyzetben. Rauschning. Hemingway.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Byrnes. Djilas. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Malinovszkij. és nemcsak friss hírekhez. Goebbels. Rokoszovszkij.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. újságírók. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Montgomery. Zsukov stb. fegyverek diktálta világára. Politikai pártnak nem tagja . mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Hull. Gandhi. Hoare. Evelyn Waugh. tisztes jövedelme van. mint Thomas Mann. Ciano. Koestler. Dönitz. Halifax.). hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Churchill. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Cyrill Conollytól. Sztálin. Schellenberg. ismeretségi körét. Lássuk tehát. kiadók és politikusok népes táborával. Patton. de Gaulle.

Hol arról tudósít. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. mert nincs mivel etetni őket. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. hol a hiánycikkeket . ha hallgatná is valaki. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.ez a napló. folyvást figyelne. Nincsenek esztétikai skrupulusai. kifülelt kocsmai párbeszéd.akár egy „virtuális óvóhelyre” . mint a bombázások. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. vagy éppen felkeresni falusi házát. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Az öldöklő káosz kellős közepén. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.jól jellemzi. hogy tyúkólat fabrikáljon. ha -(163)- . csak még rosszabb lenne. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . . Coventry és Lidice.míg pár sorral odébb arról.ha tetszik: elegyes .az általános pusztulás elől.” Színielőadás. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. cukor. Sűrűn váltogatott pozícióját .csalódnia kell. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.benzin. írógép. India és Palesztina sorsa. s a főnökeivel. keresne a helyét. hogy miközben parlamenti vitákra. és nem baj. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .” ) Kint és benn. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. whisky.. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. mint a Komintern megszűnése. és mi magunk is tudjuk. karóra stb.és naplóírói nézőpontját! .lajstromozza hosszan.

ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Persze máig se tudni. avagy az író netán még folytatta azt. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.ha némileg más műfajokban is . (Köztudott. újságkivágások. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Mindez megannyi apró. alkalma azonban már nem jutott rá. s a háború végére az író feleségét. röplapok.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Eileent is elvesztette .s hogy milyen kicsik a nagyok. hogy Orwelléknek. a háború kellős közepén. japán és francia hadijelentések.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak.) Mindenesetre .így nagyon is meglehet. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . ideje. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. versek. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). megsemmisültek. viccek. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak.mindez kuszán keveredik. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. e gazdag élmény. az egymással feleselő német és brit. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.. otthonukból kibombázva.. Ugyanilyen érdekes. Anthony Powell. töredékesen. Kenneth Clark és mások.

Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Nóvé Béla -(165)- . Mindezek nem kevésbé izgalmas. már nem kell sokat várni. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. tényés gondolatgazdag beszámolók.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.

BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. (Idézetes könyv. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .