George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1998. 1-20. Vol. by Peter Davison. Ed. London.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. (A szerkesztő) -(4)- .

az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. a másik fele pedig arról tudósít. május 28. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a belgák hősiesen helytállnak. 28. (. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.I. RÉSZ 1940.-1941.. Ma először történt meg. hogy képesek lesznek kitartani. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.E. hogy a mieink átvágják magukat délre. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. így aztán csak találgatni lehet. már csupán arra van esély. mi is történik valójában. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. mégis azt remélem: a B. kapituláljanak. A franciák. 1940. meg hogy királyuk velük maradt. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. augusztus 28. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .. V. kivárva amíg az magától kifullad. saját híradásaik szerint. Mindez nyilván a papírhiány jele. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .F. ha tehetnék.

inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. mi történt aznap. író.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . rajtunk kívül senkit sem izgat. diplomata.fog felmorzsolódni. az író első felesége. -(6)- . hogy a 9 órai hírek előtt .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. ha rádiót akartak hallgatni. Churchill bejelentette. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. V.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. magát. 29. Mint eddig is. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Ha mi nem kérjük. 1940. és úgy tűnt. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Tegnap este lementünk E. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik.. 31. (. mint a reggeliek. így I. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. 1940. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. Az esti lapok ugyanazt írják. hogy bár 1940-ben játszódik. VI. szinte bizonyos. amit az újságokban is olvasni. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. (. azt hiszem. hogy ezrek esnek el naponta. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. a Csendes kocsmát.1940. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy nincs elég puskánk... ez éppen tízzel több. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. 8. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Meglepő.. hogy az egészről alig tudunk valamit. V. Egyetlen érdekessége. Károly szobránál a Trafalgar téren. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy már kezdem elhinni. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. nem gondolom-e. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Ez persze részben amiatt is van így. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Eget ostromló baromság. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.) Annyi helyről hallottam. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. és váltig nyugtalanít az érzés. a szemenszedett hazudozás helyett. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat.

valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Én minden esetre már 1931. miféle világban élünk. -(11)- . akkor igen. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. (. Már-már a zsigereimben éreztem ezt.. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. mégis amikor bekövetkeztek. sem a népfrontosok színlelt aggálya. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. óta! -. miféle forradalmak jönnek.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. nem holmi látnoki képesség. óta sejtem . miféle háborúk. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. egyáltalán nem leptek meg.Spender azt állítja: ő 1929. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. mint az úgynevezett „szakértők”. ami történt.. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy valami katasztrófa készül. hogy ha nem is éppen az. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Annak nyitja pedig. ma még nem tudható. És lám most mégis. hanem egyszerűen az a tény. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Már 1934-től számítottam rá. hisz mindig is éreztem.

1940. ám most olyannyira letörtem. hogy Norvégia föladta semlegességét. csak elég ügyes legyek. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. többé nem érdekel majd a politikai aréna. amit korábban Párizsban. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. s különben se sok hasznunk lenne belőle. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult.1940. hisz azok után. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer.. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. E. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. -(12)- . ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. Azt hiszem. bár a sajtó még nem közölte.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy félrevezessem az orvost. mint 1936-ban. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Kész gyötrelem. mint ahogy a lapok írták. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. 10. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. 12. Az egész világ széthullóban van. (. az pedig kiváltképp dühít. és készültem is írni róla a naplóban. Most vettem a hírt. Most is úgy érzem magam. csak hogy meggyőződjünk róla. VI. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról.. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Úgy tűnik. VI. tudom. Így volt ez a spanyol háború idején is. hogy képtelen vagyok rá.-vel elsétáltunk a Sohoba.

. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. június 12-én lépett a szervezetbe. Gyanítom. 13. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. az éppoly szentségtörés. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. VI. hogy valójában svájci. 1940. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.V. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. amelyről feltehető. hogy szükség lehet rájuk. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Mussolini álnok. Úgy tűnik. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. 1922-ben.. maga a jelenség igen érdekes. hogy a klub tagja vagyok.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Tegnap az L.) Bármi viszolyogtató is.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. mivel az angolokat. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte.. hogy ez valami bűncselekmény volt. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. felkészülve az eshetőségre..D. mármint azt a fajtát. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.„britesítették”. (. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. (. Akkortájt úgy éreztem. mintha egy templomban levizelném az oltárt. tudatván. -(13)- . Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Orwell 1940.

A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. A részvétel amúgy igen alacsony volt. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. hogy kormányunk végre tanul is valamit. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Miért nem aknázzák alá. Már csaknem bizonyos. Az ember lassan gondolni se mer arra. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. mint vártuk. 14. ismert egykori pacifista. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. és egyáltalán. a mohó 17 Kelet-londoni. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. „Taposd szét!” hirdette a felirat. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. igaz. A németek elérték Párizst. Ez negatív rekordnak számít. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). azzal a nyilvánvaló szándékkal. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. egy nappal korábban. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. a bambán réveteg arcoktól. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. akik majd támaszpontként használják. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. -(14)- . mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. hogy átengedik az olaszoknak. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. és röpítik levegőbe az egészet. amin egy csizma lép a horogkeresztre. 1940. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a rikító színektől.

Csak a nyár végéig húzzuk ki. utánajárt. Az jutott eszembe. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. mint a civilizált élet fonákja. W. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. és kiderült. most gyereket vár. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. VI. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. miután 1934-ben találkozott vele. Ha így van.igyekezettől. így rikoltott: . A ma reggeli lapokból világos. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Erre egy ráncos képű emberke. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. és értékálló árut vásárol rajta. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. -(15)- . VI. akkor majd meglátjuk. 16. Holott a legésszerűbb. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. Nemrég E. Orwell írásainak lelkes híve. 15. de az ügylet végül meghiúsult. utazó és mecénás. aki Hitler buzgó hívévé vált.20 említette. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy Unity Mitford21. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948).” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. máris 30 fontot vesztettem. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Elképesztő. kinek a nevére nem emlékszem. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. amit valaki tehet. hogyan vehetne részletre varrógépet.

felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy megállítsák a német tankokat.. (. M. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. szakaszom egy zsidó tagjával. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. VI. akár egy koncentrációs táborban is. s én azt mondtam neki. Egy biztos. Ha a flottát nem éri kár. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. fegyverrel a kézben. hogy Amerika hadba lépett. egy darabig még azután is. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. amiről viszont még semmi hír. mint harcban meghalni. és elég jól mehet neki. A franciák letették a fegyvert. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. 1940. az L. ő legalábbis ebben reménykedik . sőt már abból is. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. V.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. ha a németek tényleg megszállják Angliát. sem elég munkáskéz nem lesz. Tegnap beszélgettünk M. úgy nem marad más. hogy nem tudták megvédeni Párizst. hát ott lett volna esélyük rá. Már-már képtelenség végiggondolni.. 17. szerint ez forradalomhoz vezetne. mindenki erről beszél. -(16)- . pedig ha valahol.holott maga is gyáros.-mel22. de okvetlen harcban. Új-Zélandból vagy Kanadából. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. mihez is kezdjünk. én nem fogok elmenekülni. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. D.

C. hogy megtudjam. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. amit korábban írtam. ha kritikát írok. 20. baloldali politikus. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. újságíró. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. aki most is. a könyveimet pedig háromszor. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.Hál’istennek. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. legalább kétszer másoltam le.hallani mindenütt. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. -(17)- . és piszkozat nélkül nyomban legépelem. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. írógéphez ülök. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. mondván. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy megjelenjen. csak már nem érdekel annyira . és sose hittem. hogy valaha is képes leszek rá. 1940. kivéve a gyerekes anyákat. első világháborús érmekkel a mellén. mivel G. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. ami látható tetszést aratott az utasok körében. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. nyilván olyan barbárságokat követnének el. mit tartanak a védelmi készültségünkről. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hazafias szónoklatot tartott. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Újabban.23. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Az esetben. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. hogy az több veszéllyel.. Mindent. VI.a lényeg. mint haszonnal jár.

És lám.). ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. mire közölték. függetlenség Indiának stb. mindenki eliszkolt. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. Kérdésemre C. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. (. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. G. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ahol.) C. Strauss.. öttagú kabinetben. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Brit Gyalogdandár 1940. hogy mentse az irháját. Ugyanezen megfontolásból C. 25 Aneurin Bevan. ám azt mégse hinném. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.. május 10-én mondott le. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. mint mi. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. brit munkáspárti képviselő. A helyzet szerintem annyiban más. megkérdeztem Bevant és Strausst . szerint Churchill. melyben elődjének. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. a Tribune társigazgatója. azt felelte. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. R. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. könnyen lehet. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy az teljes képtelenség. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy erre nem túl sok esélyt lát. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Chamberlain és társai védelmére kelt. -(18)- . Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Én viszont még jól emlékszem. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Biztosra veszem.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Persze. szintén munkáspárti képviselő. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz.

Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. -(19)- . ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. bár az egész a modernizációtól függ. C. így az a mérhetetlen ostobaság.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. baloldali újságíró. Ugyanez áll az L. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.-re is. R. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Ámbár. hogy vezetőink sorában árulók vannak. azokat viszont eddig még nem közölték. H. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .. hogy Cyrill Conollyról. ami igencsak aggasztó jelenség. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. 28 Talán Richard Crossmanról van szó.) Ami engem illet. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.Mindinkább terjed a gyanakvás.. de az is lehet.V.D. (. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.27 meséli. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. vajon mennyi az igazság benne. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. és sosem tudni. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. mondván. egy percig se habozik majd. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. úgy vélem. hogy a magunkfajtát kiirtsa.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. akkor lesz modernizáció . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. Ha a vészhelyzet rákényszerít.ez még a spanyol milíciákban is így volt -.

) Azt hiszem. 22. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. hogy visszavonul a Hebridákra. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. igaz-e. és váltig azon tanakodnak. mihelyt győzelmét biztosra veheti. R. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. -(20)- . talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.rendőrség az a testület. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. valójában nem történik más. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Nem tudni. Egyelőre nem tudni. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. mondja. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük.. amely nyomban átállna Hitlerhez.. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. most mind pánikszerűen arra jutottunk. és állítólag hét német gépet lőttek le. (. Compton Mackenzie meséli. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. hogy elkerülje a légitámadást. de békeidőben csak minden tizedik lakott). H. Felteszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. legfeljebb a francia kormány révén. Tizennégyen haltak meg. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. VI. 1940. ami olyannyira elterjedt nézet. ami aligha lesz az enyém. és nem lennék meglepve. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. 1945 nyarán ez meg is valósult. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Pétain és társai a másikon. a hír tehát feltehetően igaz.

(. mint a becsület. ami később antifasiszta jelszóvá lett. a hűség stb..) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. S lám. úgy tűnik. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. hogy bármi ilyesmi megeshet. VI. mondjuk negyedmilliós.. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . Avagy micsoda komisz paradoxon az. ha átdobnák Francia Marokkóba.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. mára mennyire kiürültek. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . Ha a briteknek lenne egy. 24.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. és még azt is igen furcsállták volna. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. bevenném Gibraltárt. hogy az afféle hajdani erények. a legcélszerűbb taktika az lenne. könnyen mozgatható haderejük. visszatértek az antináci álláspontra. most mindazok. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. A kommunisták. kitűzve a köztársasági zászlót. mint az várható volt. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. 1940. (. Sajnos semmi remény rá. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd... aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.) Az egészben az a legfurcsább..

tábornokok.. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. feltételezhető.. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. hogy esélytelenül. a Pétainkormány külügyminisztere. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. -(22)- . 1945 után eltiltották a közügyektől. semhogy fölvegye a harcot. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Y. Az egyetlen haszon az egészben. uralkodók. Ha arról van szó. bárkiről. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. nagyiparosok stb.) Hitler nem más.számítanak. akár stratégiai távlatból. amíg például X. hogy félig vagy egészen áruló lesz. mint esztelen gyilkolászás. Bármerre néz is az ember. (. (. hogy ő a kisemberek szövetségese. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. francia politikus. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. Lavalnak32. egyeznének ki szívesen vele. amiért is előbb-utóbb mennie kell. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. hogy Churchill nem így látja. Nyilvánvaló. az egész háború nem volt más. hogy megpaskolja az orcánk. korántsem biztos. Pétainnek. francia politikus. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. és mindaddig. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. A 32 Pierre Laval (1883-1945). 1934-35-ben miniszterelnök. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek.. váltig arra a következtetésre kell jusson. aki a tőkés osztályhoz tartozik. püspökök. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Sokkal inkább a bankárok. Z pozícióban van.

Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit.. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. eszmei robbanókeverékéből tör ki. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy eltörli a tisztelgést. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. A spanyolországi leckéből úgy vélem. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. ha forradalmi kormányunk lenne.. Azok viszont. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. -(23)- . Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Ha Anglia megszállása elmarad. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Kérdés. amikor késő lesz.kérdés csak az. Oroszország. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. hogy Anglia elkerülje a megszállást. ahol valódi forradalom megy végbe. akkor minden rendben. akik arra tippelnek. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy baloldali kormányunk lesz. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. és bizonyos. Ami végül is csak azon múlik. azt hiszem. tévednek. (. Félek. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy már csak akkor.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. A ma reggeli News-Chronicle írja. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden.

parancsot kapott.és sógornője.V. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. 34 Az író felesége: Eileen . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. ha a helyzet rosszabbra fordulna. aki a biztos távolból jártatja a száját.34 arra biztat. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. ugyanakkor nem lennék soha . E. Ámbár lehet.D. mint külföldön. akik csak heti 5 fontból élnek. -(24)- . jól jellemzi a brit hadsereget.. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).Az L. biztosan mennék is. elmesélte. és részt vehessek a propagandamunkában. idegen kenyéren élni céltalanul..így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. hisz annyi minden van még. hogy menjek át Kanadába. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Azt hiszem. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. és G. Ha bármi feladatom lenne. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. noha beteges vagyok és gyermektelen. mint a revolver. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. főleg Duff-Cooper üzenetei. Elképesztő félreértések születtek. s ott megbíznának valamivel. akárcsak a rádióbeszédek. Nem mintha vágynék a halálra. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy mindenképp életben maradjak. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Gwen O’Shaughnessy. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. még mindig jobb meghalni. Ha a sors úgy hozza. amiért szívesen élnék.

A puszta tény.Annak. 25. hogy az ember felkel. már ami Londont illeti. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. Tegnap egy lap azt írta. A házban mindenki így tett. Anderson. szörnyen ostoba helyzet volt.35 is kedveli Churchill beszédeit. egy lépés az egyenruha felé. 35 Valószínűleg Mrs. Természetes. és szerintem is van abban némi igazság. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Végül. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. de ha nem hall fegyverzajt utána. akiknél nem volt. makacsul állítja. igaz. első jele az lesz. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. de nem mentünk le az óvóhelyre. hogy Angliában valami változóban van. Ezzel szemben E. restell lemenni a pincébe. mint odaát. Később alábbhagyott a divatja. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. amit ha nem is képes egészen felfogni. ha meghallja a szirénát. VI. 1940. fizetni kell érte. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. A. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Például Mrs. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. felöltöztünk. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Holott ez az. -(25)- . hogy valaki hord-e gázálarcot. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. mindenképpen hatásosnak érez. ha valami egyenes beszédet hall. Később kiderült. csak álldogált és csevegett. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Felkeltünk. hogy téves a riasztás.

mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. mi a teendő légitámadás esetén. levonultak a pincékbe. ha valaki megmutatná az M. még ma is megtörténhet ilyesmi.O. 27.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Tekintve. és ma úgy nézem. és bárki meggyőződhet róla. -(26)Tájékoztatásügyi .I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Akárhogy is. 1940. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. minden ötödik ember magával hordja.ahogy szaporodtak a rossz hírek.még akár a Francoféléket is. aki írni is alig tudott . Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő.. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. a követelmények nem lehetnek túl magasak. félkegyelmű veterán végezte. a németek nem használnak harci gázt. holott ki tudja. bár néha még most is megnézik. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Éppen tíz hónapja tart a háború. Talán nem ártana.. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. a gázálarcdivat is újraéledt. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. hányszor elmagyarázták. Persze. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. s lám. Ma délután elmentem a toborzóirodába. (. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. VI. of Information.

Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. A. 40 L. De hát az oroszok 38 R. A németek érdeke szerinte az lenne.. amióta a háború kitört. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. -(27)- . aki ismeri ezeket az embereket.40. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott.. mindaddig. H. egykori brit nagykövet Madridban. Megjegyzem. miszerint csak azért foglalták el Tangert. úgy véli.. amikor úgy vélte..M. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. minden ítélete helytállónak bizonyult. híján van a legelemibb hazafiságnak is.) L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.) L. Butler (1902-1984). ez idáig csak egyszer tévedett. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. M. hányan lehetnek a tudatos árulók..tehát biztos. M. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. (. hogy tényleg ezt teszi. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. a télen még nem történik semmi. (. Azt mondja. ami mostanra valószínűtlenné vált.) A ma reggeli lapok cáfolják. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. majd külügyminiszter. külügyminiszter-helyettes. később pénzügy-. L. hogy a szélesebb tömegek felismernék. 39 Sir Samuel Hoare. Orwell barátja. Myers regényíró. Már csak az a kérdés. semhogy sok szót érdemelne. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. valójában mi történt. Inkább az a kérdés.

) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi.. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy szövetséget kössön.maguk sem gondolhatták. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Jó példája lesz ez annak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Nagy kérdés.. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. holott elég csak egy pillantás a térképre. Érdekes. mint mi Münchenben. (. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. vigaszképpen azzal áltatják magukat. éppúgy átejtik majd Oroszországot. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Ezek a mozgalmárok.Független Munkáspárt. Ha Hitler elfoglalná Angliát. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. amikor az I. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. ha sikerül nekik. 42 Independent Labour Party . A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.L. jó ideje mást se tesz. semmi hatása az eseményekre. Bármit tesznek vagy mondanak. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. -(28)- . Amúgy Pétain és társai.P.

de különben kutyabajuk sincs.. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. mint bíráló volt . (. A brit kormány elismerte de Gaulle-t.. 29. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. inkább jóváhagyó. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. amit sikerült elcsípnem. ha tényleg arról lenne szó. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.még csak egy múlik rajtuk. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. VI. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Nem hiszem. 1940. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. 28. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. az a néhány megjegyzés.) Ijesztő. Az még csak megbocsátható volna. 1940..ellentétben a heves közfelháborodással. méghozzá C besorolással. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. és továbbra is őrzi függetlenségét.) Igaz.. VI. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. (. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. és az. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. elutasítottak. azt ugyanis nem deklarálta. Mindenképp biztató. némi szépségfolt ezen. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. hogy a sajtó -(29)- . az ennek épp az ellenkezőjét látja.

és a selyemharisnya-reklámokból élnek. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. nem is olyan hitvány kompánia. hogy 43 Orwell. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. 1940. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. mindjárt elmondta.-vel és M. Tegnap C.V. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. C.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. vajon próbálkoztak-e már azzal. ami elvben tizenkét. hogy abbéi még bármi lehet. amit valaha is hallottam. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. -(30)- . Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van..) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. C. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Így aztán mindazon lapok.D. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. Főként kiszolgált katonák voltak..-t és engem felvidított a gyászhír. (. Az emberek azért így is lelkesedtek. Ma délután az L. hisz maguk is a csokoládé. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. és eltekintve attól. és nagy éljenzés fogadta a hírt. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. 30. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. VI. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. hogy végre a puskák is megérkeztek.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Kíváncsi vagyok.

Még M. hogy már azon is örülni tudunk.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.vagyis a lap közel egyharmada. hogy napokig még az étvágyam is elment -. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. aztán E.. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Később. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. VII. és nem mozdult. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. majd kidobták a gépből. igaz. szintén örült. holott ők már-már radikális békepártiak. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az újságok már csak hat oldalból . 1940. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. a szöveget apró betűvel szedik. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. -(31)- . döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. (. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. amin végül is kievickélt.három lapból állnak. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ott hagytuk egy félórára.-ék is rosszallották a dolgot.. E. 1.

hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. a spanyol anarchisták vezetője. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. hogy a kormány tehetetlen. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.50 közlemény.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. -(32)- . amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. Franco közeli munkatársa.A. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. látván. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.F. VII. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). bár nő a félelem is. 1940. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. régimódi német vezérkari tiszt. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. ha valami ismert személy hal meg. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 49 Buenaventura Durutti. Mind többen vélik úgy. 3. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).

amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. nem sok meggyőződéssel tették. politikai író. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. VII. 1940. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 7.lehet szó. Arról persze egy sort sem írnak. Az a tény. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. elég egyértelműen sugallja. használhatatlannő tették. a News-Chronicle -(33)- . hogy egyiket sem őrzik túl erősen. VII. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. avagy ha mégis. mennyire helyénvaló volt e lépés. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. 2 cirkálót. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 10.1940. a napló írása idején liberális publicista. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. 2 csatahajót. 8 rombolót. A francia Richelieu csatahajót. holott nyilvánvaló. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Oranban és Mersel-Kébirben. 52 1940. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. hogy csupán a francia flotta feléről .

a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Sokan vélik úgy. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. 16.békeajánlatot tesz nekünk. VIII. de amikor feleségül akarta venni az elvált. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Újabban viszont minden országban más és más. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. az ember sohasem tudhatja. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. meddig ér el a kommunisták keze. Persze. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. -(34)- . Nemrég még úgy tűnt. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. VII. ha csak az nem. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. amerikai Mrs. Edward néven 1936. mint a cukrot. hasonló feltételekkel. Windsor hercege (1894-1972). Még az is lehet. Simpsont és Franciaországba települt át. Napok óta nincs semmi hír.) Gollanz új könyvét. a rendkívül népszerű walesi herceg. a Bűnös embereket. Wallis Simpsont. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. Ez után feleségül vette Mrs. 54 Edward.. mi több. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. hogy Angliában akadnak csoportok. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy csak azért hagyják nekik. (. január 20-án lépett trónra. semeddig.. 1940. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. úgy veszik. Számomra hihetetlen.

hogy Spanyolország bármit. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Még most sincs semmi érdemi hír. nyilván a németek számára. bármilyen 55 Bizonytalan. így azt. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést.küld hadi utánpótlást Burmán át. 56 Bizonytalan.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. Talán így lesz. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és már csak a fegyverletételt várja. helyzetünket reménytelennek látja. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek.) Holott pontosan úgy tesz. VII.. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. Ez persze nem olyan ígéret. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. és mi semmit se teszünk ellene. a sok szájhős mind maga alá rondít. és ha kudarcot vall. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. ami egy következő kormányt is kötelezhet. W. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Mégis.. talán nem. hogy összeült a pánamerikai konferencia. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. alighanem Tosco Fyvelről van szó. Mindez előre látható volt már akkor is. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. és elnézzük neki. A legfőbb esemény. ami egyértelműen németellenes lépés. (. 1940.56 azt mondja. 22. a világ pedig már rég nem hiszi. alighanem Frederick Warburg. F. hogy Anglia felé hajlik. -(35)- .

1940. hogy csak tartanak tőle. VII. és új neve: Home Guard. ámbár ez nem is oly hihetetlen.V. Sokan rebesgetik.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. G. ám az. Az olasz sajtó is ezt írja.000 tagja van. VII.D.D. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.57 Én legalábbis nem hiszem. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.-t. mivel utálta Chamberlaint . azzal. melynek állítólag már 1. azaz Polgárőrség lesz. bár az is lehet. Ha tényleg így van.mennyiségben importáljon. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Persze meglehet. D. (. -(36)- .300.. 58 Azonosíthatatlan személy. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. 25. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. 28. majd a németeknél. hogy összeállna a Tory klikkel. csak féltékenységből és intrikából dacol. felhagyott a toborzással. rendre visszautasította az ajánlatot. 1940. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.. hogy L. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Az L.) Sokan már bánják. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.V.58 is ugyanezt mondja magáról.

mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. noha egész életét Angliában élte le. kinek a nevét folyton elfelejtem. a Brit Fasiszta Unió vezére. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Emberem azt állítja. -(37)- .csakugyan nácikollaboráns lett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. akit később internáltak. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Furcsa. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 59 William Joyce (1908-1946). Így tesz a francia sajtó azon része is. 62 Gaston Bergery. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. bár senki se tudja. Az apró emberke. amely német befolyás alatt áll. Amerikában született. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Szélsőséges nacionalista. kommunista. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. majd fasiszta politikus. szélsőjobb. valójában miért. aki utóbb . Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. aki szerint Hitler nem igényli. brit állampolgárságot sosem szerzett. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. 60 Sir Oswald Mosley. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. hisz jól tudom. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. kis baloldali pártokról.Orwell minden hitetlenkedése ellenére .

alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. nem hinné. vagy hogy karrierista lenne. hogy csak a maga hasznát lesi. Úgy véli. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. de a pénz nem érdekli. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Perim most a legfontosabb. de az újságok azt sejtetik. és különös gyengéje. mit miért csinál. ahogy egy szovjet komisszár.1940. s azon a feltevésen alapul. a franciákat viszont eléggé leszólta. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. ha elveszítjük. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Megkérdeztem. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. (Sajnos elég gyatra volt. Wells jól ismeri Churchillt. G. Eddig még semmi hír. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Úgy látja. H. 8. hogy ezek az emberek. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. szerinte rendes fickó. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. és nem igaz. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . VIII.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Mindig is úgy élt.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. ami talán arra is fényt vet. Wells.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

ez pedig igen veszélyes lehet. 23. hacsak nem akarjuk. amit mielőbb meg is kell tenni. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. Azt mondják. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek.. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Hajnali három körül légitámadás volt. tábornok tartott. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva.nyilván az -(42)- . hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Tegnap este elmentem egy előadásra. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Azzal kérkedett. Hosszan beszélt a polgárőrségről. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. VIII. Ez nem csupán azzal jár. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. amit . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. 1940. hagyják félbe a munkájukat. Megvetően mondta..másokat kapok rajta. s azzal szépen visszaaludtam. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. nem kétlem. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.

Legfőbb ideje. 1940. (Greenwich) Azt hiszem. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. hogy a trágya nem ennivaló. hogy az ország végromlás előtt áll. s hogy milyen szánalmas ez az egész. Az oktalan pára nem képes eldönteni. kik miatt. hogy ízlik neki vagy sem. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ahogy elnézem. hogy valami nincs rendjén. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. és megpendítette azt is. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. kivénhedt hadfiak.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. Ettől talán észre térne a jónép. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. mire egy tehén jól oldalba döfi. VIII. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. Tegnap azon tűnődtem. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. és azt is: miért.. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. (. 26. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. egy életre megtanítva arra. -(43)- . ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban..

asszonyság. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. s ahogy eddig is. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. VIII. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. amit Huescánál dobtak le. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már.. Ma reggel mégis. ha bármi fontos létesítményt találat ért. azt álmodtam.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Világos. próbálják eltussolni. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. A -(44)- . amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. míg ezek jó ha feleakkorák. A bejárati ajtóból néztük. és mindaddig. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. 29. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Máig emlékszem arra a kettőre. (. ám azért nem annyira rettenetes.. hogy a házak beleremegtek. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. amibe a föld is beleremeg. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. hogy egy bomba robban mellettem. Talán egytonnás bomba lehetett. E. Hallottam. 1940. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. de olyan pokoli robajjal. és halálra váltan nyomban felriadtam. (. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol..) Húsz év óta ma először voltam fültanúja.először igazán közelről a bombák hangját. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.) Elég nagy robbanás volt..

XI. Sosem gondoltam volna. Általános a vélemény. azzal a megnyugtató tudattal. -(45)egy ha . minden fedezék nélkül. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy nem érdemes sokat törődni velük. (. újra a spanyol polgárháborúban vagyok.) Tegnap lefekvéshez készülve. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . VIII.a nácizmus. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 31. lidérces emlékeim. 1940.-vel éppen csak megjegyeztük. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. könnyen álomba ringatja az embert. 1940. 24 órára rendszerint 5-6 esik. 23. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. régóta ezt várják. Amerikában is. hacsak az ember nem sejti. s lám. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. mégis így lett. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Akkoriban rendre azt álmodtam. A légiriadók egyre kimerítőbbek.-vel. XI. 1940. és máris aludtunk tovább. H. erős robbanást hallottunk. E.P. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.. és aknagránátok robbannak köröttem. tábori szalmaágyamon elnyúlva. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. hogy hidegen hagy. fegyverzajt hallok. márpedig az emberek itt is... hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. ha elég távoli. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. s nemigen látja. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. szerkesztőjével. hogy nyílt mezőn fekszem. s én feküdnék kényelmes. Félálomban.P. vagy túl közeliek a becsapódások. A monoton fegyverzaj. 16.. a .

Halifax és Simon védelmére kel. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Habár a . Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.P. H. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. H.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. még nem cenzúrázzák. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. és „becsületszavát” adta nekik. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. kényes. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Ld. bárki képes könnyedén elhitetni. úgy tűnik. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. kulcsfontosságú. szerint. vagy inkább próbáljunk békét kötni. mint vállalni a Hitler elleni harcot.-t. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. ám ekkorra már mind a szűkebb. hogy nincs más hátra. -(46)- .P. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.P. kijelentését.. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. hisz minden a tálaláson múlik. öt éven át tartó küldetést. ha tényleg igaz. tartok tőle. válasza: „Ugyan már. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. amikor Franciaország elesett. májusi kormányát tárgyalva Hoare.” 72 Alfred Duff-Cooper. Mindaddig. P.71 és társai titkon alkura készülődnek. Európa Kiadó. az összes brit lapot figyelmeztették. A második világháború című művében Churchill 1940. igaz is lehet. hogy .” Ami... egyébiránt biztosra veszi. 2000. brit tájékoztatási miniszter. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.

hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. francia újságíró. és élt már nálunk korábban is. angolbarát. XI. 1940. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. egyetlen európai se hitte volna. 74 Piene Comert. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Mindig is azt hittem.utóbb VIII. a France szerkesztőjével ebédeltem. szerint. jóslatai. 76 Lásd az 1940. bármi tehetséges politikus Laval.. igaz. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Olaszország viszont valódi erő. Persze itt.74-vel. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.. Angliában mindenki tudja.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Laval kormányzása76 idején C. a sajtóosztályt vezette. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Wallis Simpson. Franciaország eleste után Angliába emigrált. melódiája: monoton Tegnap C. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . 75 Mrs. VI. 28. C. hogy államformája királyság. Nos. úgy tűnik. és eszébe se jutott panaszkodni. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. korábban diplomata. és úgy véli: Anglia nagy előnye. mint azt itt képzelik. Azt mondja. Edward végül is Mrs. C. Laval 1935-ben azt mondta neki. Szerinte VIII. Különben C. aki ekkor már a windsori herceg .felesége volt. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Edward . jól ismeri Angliát. Meglepően jókedvű volt. mégsem váltak be. S. C. hogy Anglia folytatni fogja a harcot.

bár azt nem árulta el. A német források szerint mintegy 30. és ami még rosszabb. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. s legalább negyed részük földig rombolódott. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban.. XII. 1940. mint korábban Balbo halálának. november 14-én szenvedett légitámadást. -(48)- . (. a tüzérségi tűz elől. a sebesülteké ennél jóval több volt. miként sikerült átszöknie. villany stb. Meséli. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. aki nemrég érkezett Lengyelországból.000 gyújtóbombát dobtak a városra. XII. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. 8. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. mindenki amiatt aggódik.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. Ugyanúgy örülünk neki. (.. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. a halottak száma 550. teljesen tönkrementek. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. amelyben 500 repülőgép vett részt.. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. 1. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.) Beszéltem egy férfival.) Azt mondja. víz. A közüzemek. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.

Idézet egy újságcikkből bombák. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy hibbant kis versikéket faragok. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. 29. 1940. nem annyira a bombáktól rettegve. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. Több mint mulatságos. kezdeti szakaszában. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 2. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. Az a múlt heti újsághír. I. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. rendre azon kapom magam. XII. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. akár a manna. nappal közrendre felügyel. Az a hír járta.segítségükre sietnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb.” 1941. Az esszében azt írtam. inkább a félbeszakított alvás. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. amíg a bombázás alább nem hagy. A bombázás legszörnyűbb. s a csengő sem ép.

I. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.. -(50)- . olyan időszakban. úgy véli. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. Így azután én lettem nevetséges. 1941. magasabb béreket.. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. s talán joggal. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. német.hogy nincs valami nagy véleményem róla. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. aminek igen örül. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. és Orwell úr aligha sejthette. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.Isten látja lelkemet. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. 22. bár . 1941 júliusában. és minden érintett szíves elnézését kéri. de nyilván erre sem kell várni sokáig. hogy ezegyszer tévedtem. majd 1942-ben beszüntette működését. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.” 79 Büntetés. tényleg örülök. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. nem sokkal a franciaországi események után. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. .

Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. E. -(51)- . teljes szívemből kívánom. vagy valami hasonló). 1931-66 között Canterbury érseke. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Úgy tűnik. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt.a következőket írta: „Óhajtom. hogy „Chamberlainből elég!”. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. már az is erősnek tűnik. ezrével vannak ilyenek. hogy tudja mindenki. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Művei. Mindenesetre tény. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Szovjet erő. Keresztények és a kommunizmus. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy „hagymáztam”. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. akik nem képesek átlátni. először tettem ilyesmit életemben. de normális helyzetben eszembe se jutna. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. spanyol köztársasági párt. a POUM82 betiltása után. aki amellett. És lám. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy „Éljen a POUM!”. és meggyőződésem. A minap. Igaz. Az ügyeskedés menten beindul. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. újabb defetista manőver. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. ahogy megcsókoltam. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . Az utca tele van a plakátjaikkal. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. A helyért ugyan nem fizettek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Barcelonában pedig. nyomban megérezte rajtam. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek.csak arra való. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová.

meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. stb.az ébresztőóra. 84 A lap 1941. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Erwin Rommel tábornok vezetésével. amint két nő arról társalog.2 sor. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. I. A német Afrika Korps 1942. J. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. hogy „már nem tart soká” stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. június 21-én foglalta vissza. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. szeptember 6. s a többinek is hasonlóan felment az ára. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). között volt betiltva. A Daily Worker és a Week85 betiltása . boltjába betérve megjegyeztem. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és 1942. január 22-én vették be a brit csapatok.108 sor. 26. J.000 hadifogoly! ) . A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. mire Mrs. mivel érezni. Másnap reggel Mrs. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és megütötte a fülem. -(52)- . s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. és betiltották a Daily Workert84. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. január 22. 1941.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Wallington. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere.küszködött.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . hogy még mindig sokkal rosszabb. III. legalábbis ezen az éjszakán nem. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). -(56)- . 14. 1941. homályos és rossz szagú. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy „valami készül” a Balkánon. hogy visszatérhetnek Londonba. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Tegnap este G. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. és a többiek mondták is. 4. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. még a lapok is pedzegették. néhány téli viola bimbózni kezdett. 1941. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Az elmúlt napokban az a hír járta.bár jól tudom. s ilyenkor látja. Bár dúl a háború. III. 3. s a hóvirág is most a legszebb. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. G. Korábban ugyanis épp azért gondolta. ha elég meleg lesz). akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Az altemplom nem egyéb. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. Én mindenesetre váltig állítom . Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. kevesen értenek egyet velem -. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. III..

Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. mi történne. 95 A szövegből nem derül ki. elhárította a segítséget. előbb ismernie kellene. hogy küldjenek tíz hadosztályt. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. miközben támogatta a királyság intézményét. 1935-től görög miniszterelnök. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. Mindenki ezen tépelődik. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. -(57)- . vagy legalábbis azok jó része. a német támadás már április elején megindult. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. de alighanem inkább a Szueziről van szó. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Katonai diktatúrát vezetett be. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Ahhoz.van. attól tartva. arra kérte az angolokat. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. amit az olaszok elvesztettek. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. egyben meghagyva neki. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. Túl veszélyesnek tűnik. hogy milyenek a szállítási eszközök. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Elképzelni is szörnyű. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák.

Ő maga nem volt zsidó. Mint írja. mint az. -(58)- . mint Norvégiában. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). csak a felesége.hadisikerekkel. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Ugyanakkor. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. csakúgy. hogy nem tudunk. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. egész Európa rajtunk röhög. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. 97 Stefan Haffner. ha netán tudjuk. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Én mégis azt tartom. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. akivel beszéltem. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Sok német. antifasiszta újságíró. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. Az a baj. elképedt azon. hacsak azzal nem számolunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. Másrészt viszont. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. amiért hagyjuk. éppúgy.

hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. ami azután a bombázókra tekeredik. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. 20. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Greenwichre igen sok bomba hullott. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. de csak egy gépet lőttünk le. titkos fegyvert is rebesget. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. éppúgy. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. mint az indiai rádzsák körül. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. III. de tetszetős érveket máris hallani. június 17-én jelentette be. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. végre pompás alkalmunk lesz rá.98 1941. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ám a szokásos álszent. úgy hírlik.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Kérdés. aminek használatát a brit légierő 1941. Ijesztő lenne.itthon és Amerikában egyaránt. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. minden előzetes propaganda nélkül. Ez hát az európai nézőpont. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. s a szóbeszéd holmi új. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. -(59)- .

s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. hogy megtartsák a búzát. szakadt a víz a nyakukba. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Én: „Mi volt az?” E. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. majd nagy csörrenést hallottam.-vel99 telefonáltam. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. avagy csak elképesztően ostobák.. mondjuk. amit persze nem engedhetünk meg.. látom. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. hogy . A Greenwich templom lángokban állt. amit küldünk. ez akkor sem jó így a franciáknak. az író nővére. és kevesebb közéleti eseményt említek. Bárcsak tudhatnánk. -(60)- . s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. ami megingatná a Pétain-kormányt. Visszalapozva e naplóban. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.. de senki sem mozdult. amikor E.csapódott be. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. semmi jele annak. Úgy tűnik. mint azelőtt. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. És miközben mi mindent megteszünk. A németek ugyan engedik. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Úgy tűnik. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése.: „Betört az ablak. és társaik tényleg árulók. Fölöttük tombolt a tűz. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe.

mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Angliában. Még szerencse. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. s ha így teszünk. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy a püspökök megáldják -(61)- . stb. kényszerítő intézkedések híján. Még ma sem képesek felfogni. Ha elfogadjuk az államot. mi a célja a háborúnak. a légierős kadétok.A legrosszabb még hátra van. a gazdagok pedig.általában olyanok. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. III. sokan ezt teszik . elfogadjuk a háborút is. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. 23. hogy igenis vannak. mint eleddig. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. akkor biztos. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hisz ez idő szerint még az sem világos. 1941. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. a Női Légierős Tartalékosok stb. akik Churchillért meghalnának. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. nemigen számít. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. ez pedig az éhínség. Miként lehet ezt elfogadtatni. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Számomra nem volt újdonság. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. éppúgy élnek. hogy gyermekei azért éheznek. valahányszor azt látom.

a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. Talán az a félelem diktálja mindezt. mert mi jobb emberek vagyunk. az ellenségnek is vannak indítékai . ha az emberek látnák. mint a németek. 24. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. -(62)- . az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy valójában nem is gondolják végig. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Persze az is lehet. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy megbánják gonosz tetteiket. a keresztény meggyőződés azt tartja. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Az egész azon az elemi érzésen alapul. 1941. hogy Isten bennünket segítsen. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Azért várjuk el. és segíts. nem vagyunk különbek ellenségeinknél.ami éppoly hatásos lehet.az ezredzászlókat.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Eddig úgy tudtam. hogy imádkozunk érte. III. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. így aztán helyénvaló. hogy netán csökkenne a harci elszántság. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Egy szó sem esik arról. és jó útra térhessenek”. add. Holott bizonyos helyzetekben. mint egy. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. úgymond. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk.

hogy nincs az az erő. Közben hallani. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. és legalább három hétig kitart.csatahajókat. mint akár több ezer légitámadás. s így szükséges. Tehát megoldódott a rejtély. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. bár ezt már akkor sejthettük. hogy Görögországban 150. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. IV. hogy valamivel ellensúlyozzák.000 főnyi brit sereg állomásozik.. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hisz általános a vélekedés. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. 1941. nincsenek például fegyvereink. és ma jelentették be először hivatalosan. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Rajzok készülnek majd. ez alighanem így is van. hogy egy sikertelen megszállás 100. Azt hiszem.000 vagy akár 500. Tovább tisztázódhat a -(63)- . érzékelhető hatása. a műszaki leírások alapján.. így valószínű. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. mindenesetre nehéz nem észrevenni. Felteszem. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. bár Hitler még így is jól járna.000 ember életébe is kerülhet. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Tegnap Belgrádot bombázták. 7. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Ám ennek nincs közvetlen. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. mikor kivonultak Bengáziból.

Szinte látom. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . katonai szakíró. -(64)- . A britek-minden veszteség nélkül . hogy beleszorítják őket a tengerbe. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. 102 A matapan-foki csatáról van szó. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. most hirtelen rájönnének. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.elsüllyesztették a Zara. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt... de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. Persze. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. A legjobb esetben talán még szűken vett. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. )Immár világos.) Egyre kevesebb a munka. Mulatságos lenne. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna..helyzet. ha az ember 2-3 évre előre gondol. (. (.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Etiópiát mindenesetre elvesztették. Nem tudni.

hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. s igen nehezemre esett. hogy nem volt annyi eszük. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.I. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. s ez rendre azt igazolta. mint „dicső”. Állítólag Francis Beeding. ez szeptember 7-én volt).O. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. csak sajnálom. Emlékszem. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. hogy ejtőernyők. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. 1941. tényszerű ismertetőt. of Information -(65)Tájékoztatási .míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. IV. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. hogy pár napig nem is lehetett kapni). és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. „hősies” stb. . aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Rosszabbat vártam. de tudván. a regényíró állította össze. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. elszalasztották az esélyt. Például az.103 bestsellerét. pontos. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Most olvastam épp az M. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. 8. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról.

Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Kimentünk a tetőre. Aznap éjjel. hogy felébresztettek a robbanások. Most jön Austerlitz. de az óriási tűz engem is megbabonázott. miután a németek láthatóan elálltak attól. de más fronton még várható.Ez volt Trafalgar. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Hugh Slater. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. -(66)- . és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában.Akárcsak Madrid. még ki is mentem megnézni. Rajtunk az ítélet. Később. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. aki az ablakban ült. azt mondtam Fyvelnek: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. hogy győzelmet arat. majd így szólt: . Én mindenesetre nem így éreztem. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.A kapitalizmusnak vége. lángol-e még. . egy darabig onnan néztük a tüzeket. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. egyszer csak megszólalt: . már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.

A nagyokosok szerint ahelyett. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . Ez is igen baljós előjel. s amikor megkérdeztem. 9. és Görögországba küldtük őket. 11. 1941. hogy kivontuk csapatainkat.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok.persze nem volt egy darab se -. kapunk-e gépfegyvert.gondolom. IV. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. legalább kettő jut minden századnak. 1941. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. amíg lehetett.106 Ma este igen rossz hír érkezett. IV. Csak erről beszél mindenki. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. A közlemény súlyát az mutatja. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor rosszul áll a szénánk. hogy egyáltalán kiadták. -(67)- . Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. a Balkánról alig esik már szó. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. A tegnapi lapok megírták. ha a görögöket cserbenhagyva. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. Hol van már az az idő. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.

A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. mint gondoltam. francia hajókkal. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá.. se Líbiáról. mely igen sötét képet fest a jövőről. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Ahogy visszalapozok a napló elejére.. Isten tudja. amely még ezeknél is pesszimistább volt. -(68)- . 13. Az a két újság.se Görögországról. 12. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. IV. most is zajlanak. hogy a politikai helyzet javulni fog. Az egyetlen.1941. csak éppen nem adhatják tovább. ami némi reményre jogosít. Lehet. vagy legalább egy részük. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. de ez más lesz. és megszilárdul a helyzet. és a Sunday Express.. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Akivel csak beszéltem. azt látom. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. amelyekre számítottam. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Semmi hír . 1941. IV. hogy még mindig érvényben van az utasítás. azok a forradalmi változások. abbahagyom a naplóírást. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Úgy látszik. mind lehetségesnek tartja. amely alig különbet.. de mégis. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . csak sokkal lassabban. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Nem hinném.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét.

amit a reklámokról írtam. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. D. csak éppen a tempóját nem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. s az is erősen hihetőnek látszik. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. nem tűntek el. arra számítva. IV. Megrázó hírek. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. mint a középosztálybeliek. mások azt állítják. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot.. Persze. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. döbbenten láttam. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy létszámuk aránylag csekély. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. de Tobruk kitartott. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Nagyon igaz. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. az utóbbi a valószínűbb. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. míg december 4-én megérkezett az erősítés. 14. Mindjárt feltűnik. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. micsoda szedett-vedelt társaság ez. és elvágták a tobruki angol csapatokat. 1941. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. de már sokkal kevesebb van belőlük. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. mivel a görögországi miatt kevesen voltak.Olvasom a bejegyzést. Azt hiszem. Connolly mondta egyszer. -(69)12-én hamar akció végül . ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. A németek az egyiptomi határig nyomultak.

leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. igen nehéz elképzelni. és mivel kissé késtem. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. mi is történik. hanem azért. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.persze csak fokozatosan. mit mondtak be korábban. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. 1941. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt.úgy tartja. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. ha én nem kérem. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. anélkül. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. IV. tudja. akkor máris megérte. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.Jaj. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. melyben az oroszok megígérik.. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. megkérdeztem a tulajdonosnőt. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. . hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. nem figyel rá senki. 15. Ha nem így lenne. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. A másik pultnál meg szól a gramofon. hogy beismernék. éppúgy. Mindez akkor. hogy kivonulnak Kínából . Görögországról semmi hír. drága uram.

Ez volt az egyetlen reakció.Én még csak le se hunytam a szemem! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). IV. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. 1941. Barnsleyben voltam éppen.is 108 „Mondja csak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. -(71)- . e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Igaz. és E.” (Parlez vous.vidéket. . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. és miután hallottam a hírt.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. betértem egy kocsmába. aki rendesen tudott volna aludni. Egy másik a St. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Az ember már-már úgy érzi.. A fegyverek egész éjjel lármáztak. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. John’s Wood-i temetőt találta el. 1941. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát.. Emlékszem. is ugyanezt mondja. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Ma reggel. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.. Két-három napja újra Wallingtonban. de azért E. francia) . Persze. és a mentők is ott várakoztak. Az utcát mindenesetre lezárták.bizonygatja mindenki. 22.70 km távolságra! . A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. amitől már régóta tartok. többeknek megjegyezve.. Persze. 17. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Senkivel sem beszéltem. IV. hogy egyszer bekövetkezik. ez képtelenség. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.

vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. nem így lesz -. hogy sikerül majd. fanina felé. megalapozott volt. Churchill a minap azt mondta. Engem legfőképp az zavar.elhallatszott. Még nem tudni. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. mint a kéve.. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. vajon azt teszik-e. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Olyan ez. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Amióta itt vagyunk. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. hogy a németek nem hullanak úgy. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Athéntől kissé északra. Gibraltár megtámadása. mi pedig lekaszáljuk őket. stb. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. minden még ezután megírandó cikkemet. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hogy 109 Orwell gyanúja.” Kíváncsi vagyok. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. -(72)- . Furcsa lenne. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. is beleértve. rádiójegyzetemet stb.. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. minden bizonnyal hamarosan várható. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. Churchill kezd úgy beszélni. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. amit kell. Ha az újságok híradásai igazak. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon.

hány emberünk van ott. A Daily Express burkoltan arra célozgat. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. IV. -(73)- . Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.ÚjZéland: 13. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy ellenállnak-e a németeknek . Eszerint az elesettek 55. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hogy ne álljanak ellen.55%. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. 1941. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.1% Új-Zélandból.mindez még hasznos is lehet. 23. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.55% .8%-a származott az Egyesült Királyságból. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. Különben sejtelmünk sincs. Az oroszoknak dönteniük kell. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .110 Mindaddig. 25. hogy mennyire tudják tartani magukat. Mindössze annyit lehet tudni. 1941. és így tovább.a hülyébbnél elháríthatnád. a görögök visszavonulóban vannak.Ausztrália: 13. hogy a görög hadsereg. IV.1%-a Ausztráliából és 19. 24. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. milyen hadállásokban.

hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. -(74)- . Tegnap eljött hozzánk egy ember. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. 25.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. 28. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. mert nem volt mivel etetni őket.111 Gondolom. ami tényleg magával ragadta az embereket. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. C. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Milyen kár. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. csak kutyaeledelnek. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. körülbelül 30.. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . IV. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. most mindenféle hússal üzletel. 1941. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. de bármelyiket választják is. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 1941.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. bár azt hiszem. nem akar. hogy nem képes. vagy esetleg a harmadik.az ára -. IV. avagy tétlenül elnézik. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 2. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. V. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál.

ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. felszerelésük jó részét és 12. ügyvéd. -(75)- . A hajókról nem esett említés. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. mint a bútorhuzat. majd elnöke lett. újabban az egész cég erre állt át. az is ugyanúgy készül. s úgy hagyjuk el a porondot. Persze az is lehet. V. 3. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. 8. aztán egyszer csak halljuk. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban.000 embert. az ausztrál kormány egyik minisztere. mint arról korábban tájékoztattak.. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. amiben mindent odaígérünk nekik. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek.112 Azt mondják. mindenféle volt közöttük.000-re teszik. nyilvánosan kijelentette.000 ember. mint az íj és a nyílvessző”. Spender113. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 körül. hogy kevesebb katonánk volt ott. politikus. mivel úgyis megegyeztünk. Mesélte.. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. gondolom. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. mert folyton csak fegyvertokokat szab. 1941. miután bejelentették. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. és hét-nyolcezren estek fogságba . úgy látszik. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.tisztes ábrázatú.000 járművet vesztettünk. A veszteség állítólag 3. Mint mondja. valójában 55. de ez számunkra nem gond. Hátrahagyták összes tankjukat. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. Katasztrofális. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. ahogy a tűpárnát tartotta.

s menten elgyámoltalanodunk. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. pusztán azért. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. a kicsik sorban fekszenek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . ám biztosan valami rosszat jelez. hogy balul üt ki. Valahányszor csak elképzelem. Ha olyan ügyért harcolunk. ha csak a puszta harcról van szó. A semleges államok megtámadását illető aggályok . egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. ami nem túl jó jel. Sosem tudni előre. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. gyerekek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Békésen alszik mindenki -(76)- . hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. mit fognak tenni. apa. Főleg a fiatal házasok ilyenek. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Itt-ott nagyobb családokat is látni. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . csak annyi bizonyos. anya. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Előre látható. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. 1941. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. akár a nyulak. Iránban mozgósítás van. mert hiányzik az akarat.és azt hiszem. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. V. meglepő látvány tárul a szeme elé. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. folyton az az érzésem. nincsenek fenntartásaink. 6.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. amiben igazán hiszünk. A tiszta. Érdekes. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. A törökök felajánlották.csupán azt jelzik.

amikor találat érte. az egyik.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Az elmúlt napok legfontosabb híre . 114 Vjacseszlav Molotov. s hogy mindenki maradjon a lakásában. netán mindkettő ellen. A füst csak igen lassan oszlott el. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Az ablakok épen maradtak. -(77)- . Gondolom. meredek. hogy épp benne voltam egy házban. felkelt és kinézett az ablakon. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. külügyi népbiztos. égre szökő lángokkal. kiváltképp nagy volt. ez az első diplomáciai lépés. Nyilvánvaló. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Lefelé menet közölték velünk. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. mintha viaszbábuk lennének. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy a mi házunkat találták el. hogy mindez német nyomásra történt. de megmaradt alelnöknek.az erős lámpafényben . ahol gyúlékony anyagokat tároltak. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. s a szobában sem keletkezett kár. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. E.a kicsik hanyatt fekve. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. ez az első eset. 1941-ben leváltották. V. melynek üzenete nem egyéb. 1941. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. valami raktárépület lehetett. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Felkapaszkodva a tetőre. hogy az oroszok bejelentették. de úgy tűnt. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. kintről valaki kiabált. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. tőlünk nyugatra. 11. Immár bizonyos. Az éjjel komoly légitámadás volt.

Később megjegyeztem E. Később kiderült. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. mire ő visszakérdezett: . hogy tényleg ég a ház. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. Magunkra kaptuk a ruháinkat. milyen sötét lett az arca. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. Hallottuk. és talán nem lesz módunk visszajönni. Ilyenkor az ember azt viszi magával. amit a legfontosabbnak tart. -(78)- . igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy menjünk ki. akik teával kínáltak.nek. amint kiabál valaki: . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Elmentünk D.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. s én csak utólag döbbentem rá. hogy a folyosón nem lehetett látni. gondolván. csupa korom vagyok én is.Talán azt hiszed.-ékhez. amit hónapok óta őrizgettünk. és a bent lévő autók kiégtek. s láttam.Igen.

Utóbb többször is felmerült. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Az egész ügy merő rejtély. Darlan116 Sztálin. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Még csak ötletem sincs. bejelentvén hogy Hess megőrült. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). és Rashid Ali 1941. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig.1941. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. a Führer helyettese. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. május 30-án Iránba menekült. Hitler közeli barátja. Egy hónappal később rövid harc. aki 1941. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy Hess115 miért jött át hozzánk.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Spanyolország. Szíria. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Irak. továbbá mindazon térségek neveit. Franco . április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. remélve. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 1941. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 13. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Alfred Hornként mutatkozott be. iraki nácibarát miniszter. Churchill nem akart tárgyalni vele. Rashid Ali117. Csak azt tudom. V. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra.

hogy nem fog sikerülni. Úgy tűnik. mi biztosan el is toljuk. Churchillnek és társainak az lehet a terve. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. ha kiderül. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta.tolni. a Kanári-szigeteket. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Szíria. akik meg tudnak lepődni azon. a Kanári-szigetek. vannak még emberek. talán még Amerika is. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek.) miatt Dakar. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ez történik majd.és fegyverhiány (repülők. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Az egész világ ellenünk van. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. lesz titkosrendőrség. hogy ez már-már törvényszerű. Persze. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. legalábbis szerinte . nincs esély arra. hadihajók stb. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy ember. Tangert és Szíriát akkor.könnyedén be lehetett volna keríteni. Tanger. -(80)- . Az ember kezdi azt hinni. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. amikor nem vettük be Dakart. Ezzel szemben a valóság az. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. szégyen!” Úgy látszik. hogy mindent veszni hagyunk. mikor Franciaország a háborúból kilépett. már akkor. amikor még megtehettük volna.

majd ejtőernyősöket vetettek be. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája.300 görög. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. egy repülőgép-anyahajó. hogy így van. V. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 1941.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. 7. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. új-zélandi és ausztrál. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Darlan nyilatkozott. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. 10. Három csatahajó. A német légitámadás május 20-án indult. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). de a lelke mélyén mindenki borúlátó. ha Kréta csakugyan próba. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. szervezetlenek voltak. Irakról semmi hír. V. 25. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ezt az arcátlan. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. 1941. 21. így azt. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.600 brit. mint Angliában. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Mindenki Krétára figyel. Lehet. V. még úgy is. Úgy tűnik. Ha csak 10-20. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.700 új-zélandi és 6. hét cirkáló. és majdnem ugyanannyi görög volt.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Szíriáról. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. (Liddell Hart szerint összesen 28. és milyen a fegyverzetük.1941. csak végre ismernénk az alap tényeket. hogy hány ember védi is a szigetet.960 brit. A brit -(81)- . 17. 24. Valaki megsúgta. légvédelmük szintén gyenge volt.540 ausztrál.

bár még jobb lenne azt hallani.500-at mentettek ki. Kivonulunk Krétáról.olvasni. 1941. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. -(82)- . 122 A 42. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 1. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. A brit csapatok Bagdadban vannak . annak tagadása. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. és 14 gép védte Szuezt. VI. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. Arra sincs magyarázat. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.000 görög volt.500 Krétán szolgáló katonából 16. V. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. bár rideg.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Az. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy hányról is van szó. és csak utána az etiópot. 13. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. a mentegetőzés. ebből 2. 31. 1941. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.

A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. A teljes veszteség várhatóan 10.000 ember. 3. számos légvédelmi ágyú.000 embert kellett elszállítani. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. tank és repülőgép. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Student tábornoknak. Fiji és Gloucester cirkálókat.996 új-zélandi). VI. aminek vagy 2. Ebből nyilvánvaló. Miként K. S mindez teljesen hiába. Hitler eleinte habozott. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.583 embert vesztettek (ebből 8. Most. A britek arra számítottak.376 ausztrál és 2. mint azt a sajtóval tudatták. A német veszteség: 3. hogy semmi értelme Ciprust védeni. hány kereskedelmi hajó.. azt mondják. -(83)- . márpedig ennek semmi jele.000 brit tengerész esett áldozatul. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. abból legalább kiderülne. Hereward. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Összességében a szövetségesek 16. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Szíriára. valamint a Greyhound.500 sebesült. Ma reggel jött a hír. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.. Szuezre vagy Máltára csapnak le. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.714 halott és 2.200 brit. 3. 124 Szíriába. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. 20. Pár nap 123 A Calcutta. 1941. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.

amelyről. 14. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 1941. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 125 Stafford Cripps. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. hogy talán az egész manőver nem más. úgy tűnik. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. VI. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. A közeljövőben. s eddig még senkivel se futottam össze. -(84)- . A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. ha csak elkerülheti.múlva már nyilván késő lenne. mint puszta blöff. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. 8. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. nem fog háborúba keveredni a németekkel. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. VI. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. úgy lehet. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. történetesen az Anglia elleni invázióról. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. 1941.

A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hatalmas közönség előtt. ha nem is tudják megállítani. Íme. Az jutott eszembe. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. 19. VI.persze csak akkor. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. VI. s megállítottak három finn hajót is. ez a jutalom. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül.1941. Mindez nyilvánvalóan jelzi. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 1941. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. -(85)- . inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra.126 1941. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. 22. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. 20. VI. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Általános a vélekedés. Nyilvánvaló. hogy ez „jól jön nekünk” . Rendkívül izgatott mindenki. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját.ámbár azt hiszem. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. és ezzel. Napok óta rendkívüli a hőség.

a légierő és a flotta legénységét. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. miként hatna. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy őszintén ajánlja a segítséget. 23. úgy vélem. A legrosszabb az az egészben. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. bár igen meggyőzően hangoztatta. VI. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. úgy találtam. Mit gondolnak vajon ezek. Churchill.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt.ha nem is sokan – a gazdagok között. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. amíg leszámolnak Angliával. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ma igen jó beszédet mondott. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy gyorsan véghez tudják vinni. 1941. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. csak úgy. ha nem lennének biztosak benne. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. Persze akadnak néhányan . hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. mint a baloldali pártokat. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. sőt magukat az oroszokat is. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . akik nem bánnák.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. bár lesz annyi eszük.

hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. úgy hiszem. Meglátja. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez.000 font jövedelemből élők. mi több. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. mint az első háborúban. Kétségtelen. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. s még azt is meg merem kockáztatni. éppúgy összerogynak majd. Orvos (külföldi. s újra támogatják a nácikat. Három éve még az évi 1. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Egykettőre hazavágják a nácikat. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Azon múlik minden. az esetben érdekük. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. hogy ennek maga Sztálin a feje.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Persze nyomban hangot váltanak majd. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Tíz -(87)- . a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. a kommunisták. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet.

ereszd meg” -. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Akárcsak az emigráns fehérek. Hisz azok a politikai viszonyok. s alighanem elfoglalták Litvániát is. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . hogy szamovárt áruljon. 1941. VI. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Mindenki arról élcelődik. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Már egy hét múlt el. Állítólag túlszárnyalták Minszket. itt most nem állnak fenn. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban.még ha lesz is némi „húzd meg. 30. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak.. többféle magyarázata is lehet. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok.. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. hogy a németek azért kiváló katonák. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Nem tudni. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. (. -(88)- . s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Az esetben. E szerint bevették Lemberget. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást.

Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. s mint ilyen. szögesen ellentmond mindannak. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. A felek vállalták. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. amelynek nincs angol megfelelője. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. legalábbis e pillanatban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. melyben egyértelművé tette. Churchill beszédének méltó párja. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. -(89)- . 1941. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. 3. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. jóllehet formális szövetség még nem létezik. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. VII. mint az a tény. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Sztálin rádióbeszéde nem más. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is.

melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Azt aligha hiszem. legalábbis Angliából nem. Több lap is türelmetlen. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. amíg be nem bizonyosodik. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. s ettől. 1941. hiszen őt úgymond a „lélek”. VII. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Ha most. nem indítunk szárazföldi támadást. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. és azt sem tudni. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. 6. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. mire is használnák e tankokat. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. a belső meggyőződés hajtja. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. láthatóan nemigen készülnek támadásra. Nem tudom. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. de ha semmivel nem próbálkoznak. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. s arra sem utal semmi. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Ha a németek helyzete megengedné.oldalunkra. lám. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal.

Végignéztem a katolikus lapokat. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. most.000 emberre rúg. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . -(91)- . megtiltván számukra. mégis hasonlóan ír. visszatértekor meglepve konstatálta. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy a németek vesztesége már 700. és alighanem ez a jövőben sem várható. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy lássam. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. ahol kommunisták üléseztek. vajon elérték-e már a Beresinát. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. Nyilvánvalóan az az „irány”. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. jelentése: igazság. Az oroszok azt állítják. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. A németek már átkeltek a Pruton. Kíváncsian várom. úgy tűnik. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy az belépett a háborúba. nyíltan szimpatizál a nácikkal. és a Truth129 néhány példányát is.számíthatunk rájuk. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. ám azt nem tudni. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Ha ez tényleg mérvadó. ha a német támadást netán már visszaverték. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. amit az ír sajtóra rákényszerítettek.mindezt két héttel azután. egyikük. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Az az anekdota járja. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy az a „semlegesség”. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell.

mint amit elszenvedett. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. egy új korszak kezdetéhez érve. de nem hiszem. Ezért itt be is zárom e naplót. A keleti front. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. hogy bármit is terveznének. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés.1941. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Már csak egy hónapunk van arra. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. -(92)- . Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Úgy sejtem. Az a félforradalmi időszak. mára véget ért. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. de ezek egyre gyengülnek. amely Dunkerque-kel kezdődött. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. VIII. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre .bár azért összeomlani sem fog. 28. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. miként azt terveztem. az irániak már menekülnek. Ugyanakkor semmi jele.

-(93)- . A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy csak azért küldték el. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. III. Azt. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. mint a sír.II. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. azok is hallgatnak róla. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. amiből egyúttal kikövetkeztethető. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Sokan azt gyanítják. Kósza találgatásokat hallani minden felől. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. miután a háború új szakaszába ért. rész 1942. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. de alighanem már elment. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Akik netán tudják. 14. Így például. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. akik képtelenek felfogni. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). mekkora jelentősége is lehet Indiának. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. E percben az is nagy talány.

Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. majd közellátási miniszter. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. és csupa haszontalan. egy kompromisszumos békekötés reményében.a teljes vereség ugyan elmaradt. maradok. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. mint mí az angliai csatában . különben valószínűleg nem. mivel nem látom be. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. hogy Beaverbrook távozik. egy balti orosz. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Másfelől viszont vannak. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. -(94)- . mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. de azért még nem dőlt el semmi. miként is tudnának akár a németek. [Azt hiszem. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. akik úgy vélik (például Abrams.még ez évben különbékét köt. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. bár annyi azért igaznak tűnik. hogy az esetben. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. bár nem tagja a pártnak).

132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mert a japánok félnek az oroszoktól. sajnos. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mindez mit se számít. nem lehet tesztelni. ha legalább tudjuk. A propaganda merő hazugság.. úgy látszik. úgy tehetünk. még akkor is. nyitva a bejárat. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. nem. mit teszünk és főként. hogy csak azért nem. május 30. hogy így lenne. hogy miért. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. kíváncsi vagyok.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. s az ember olyan dörzsöltté válik. március 11-én terjeszteni kezdtem. ha az ember történetesen igazat mond. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel.katonainál is kiábrándítóbb. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. -(95)- . Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. akkor mi. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mennyire hatékony a suttogó propaganda. 1942. b) Ha az oroszok támadnak először.. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy azt korábban el se hitte volna. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Mégis úgy vélem. 1942. akkor „mi már előre megmondtuk”. mikor ér hozzám vissza. azt mondhatjuk. Persze én sem hiszem.

a britellenesség százféleképp virít. Empson mondja. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 1942. Orwell későbbi. s nyilván így van ezzel mindenki. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. mivel Harold 133 William Hickey. de nem követte se bombázás. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Eddig még nem jöttek rá. Azt mondja. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. 1942. A termelés akadozik. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. se légvédelmi tűz. és még csak utalást sem teszünk rá. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. aki most tért vissza Amerikából. később munkáspárti képviselő. III. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. aggasztó a közhangulat odaát. amíg a légiriadót le nem fújják. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. III. -(96)- . [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. amíg csak lehet. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. 15. 22.

életrajzíró. egyenjogúságot a kaffereknek. hiszen az emberek jó része tudatlan. életrajzíró. újságíró. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. mivel legalább tudatosan az. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. óva intve mindenkit.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. -(97)- . észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. 1941-ben Mexikóban telepedett le. 137 Victor Serge (1890-1947). parlamenti képviselő. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Alfred Duff-Cooper. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. mindez ijesztően hatékony. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. később Berlinben indított lapot. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. diplomata. ugyanakkor a BBC felkért. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. kritikus. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. író. majd Leningrádba ment. Az októberi forradalom után Moszkvába.angol nyelvű német propagandaadó. 135 New British Broadcasting Station . akik 134 Harold Nicholson. örökbefogadás útján lett francia. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján.

Az egyik lehetséges fejlemény. Általános a gyanú. mindenütt legyőzték a fasiszták. vagy legalábbis azok egy részét. Nekem úgy tűnik. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. meg kell támadnunk Európát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. de nem folytatná a támadást. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. hogy Oroszország különbékét akar. mint a franciaországi hadjárat idején .nincs semmi hír. Így aztán mi. kiutasításukat követelve. Mindez persze. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. Mindez jórészt azért van így. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mert erkölcsileg viszolyogtató. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. ha itt új kormány állna fel. Nem is annyira azért. Én mégis azt hiszem. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. [Csupán akkor lenne esélye. mind egy kedvezőbb békealkura. s ameddig Sztálin hatalmon van.] -(98)- . amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. márpedig a Kominternt eddig mindig.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. mert folyton újságot olvasok. Ugyanaz az ócska taktika. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. ehelyett inkább dél felé.Franciaországból érkeztek. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.

melyek szintén a Daily 138 Dr. 1942. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását.S. 140 Aqneurin Bevan. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Shelvankar.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. melyeket az 1. Krishna S. úgy tűnik. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. 139 Közkedvelt baloldali lap. Egy megrögzött ellenségünk.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. világháború idején írt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. 27. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. valamennyi hihető. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. III. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. A leginkább elterjedt változat az volt. munkáspárti képviselő. valahogy kiszimatolták.S. 141 Herbert Morrison. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Állítólag holnap kiderül végre. K. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- .

a konzervatívok nem kis mulatságára. aki azt Sir Jas. hogy három hónap se telik bele. és további egy órába telt.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. és visszatér az újságíráshoz. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Tom Jonesnak. káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. Hitler és a Világállam” című írása. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. ám azt mindig is élvezik. ha két szocialista esik egymásnak. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. vagy ha mégis. a az krókuszok. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. szétosztani a muníciót. hogy a lőszert nem osztották ki előre. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. -(100)- . Erről feljegyzést küldtem Dr. 144 A vita Orwelltől indult. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Griggnek143 továbbította. aligha vettek volna tudomást róla. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. Mindenki azt jósolja. Azt hiszem. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. miután a Horizonban megjelent „Wells. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. A késlekedés fő oka az volt. G. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. igaz. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. ezt a vádat utóbb visszavonta. A ember már-már [H.Mirrorban jelentek meg .

] 1942. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. IV.. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.) Minden harcolnak. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.Tokióval. s megkért. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. „(. „eszi . akik nem harcolnak. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. az háborúban újságírók így van. hogy a hadipropaganda. [Akárhogy is. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. remélem. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol.] Akad persze. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Rossz jel ugyan. a szövetségesek közül . az igaz -(101)- . hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. már csak a közvélemény nyomására is. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. a katonák mocskolódnak. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. s úgy látom. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött.nem eszi” ajánlatától. az üvöltés. 1.. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. hogy nem mi. aki úgy véli. Azt hiszem. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. az indiaiak sem örülnek neki.ha jól tudom . Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.eggyel sem.

[Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. 3. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy e sorokat leírtam. 1942. Jó jelnek veszi mindenki. majd üdvözlő táviratot. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Mármár vigasztaló a gondolat.hazafiak pedig.: Betlen János és Tóth László. itt vagyok a BBC-ben. hogy mi a tét ebben a játszmában.”145 S lám. harcias britellenes indiai nacionalista. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. nem egészen öt évvel azután. minthogy hiába remélte. messze elkerülik a lövészárkokat. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Ha majd eljön egy újabb háború. Gandhi készakarva keveri a bajt.] Nem tudom. Cartaphilus. amikor kiderült. -(102)- . o. s annyi igaz is. az esetben. hogy a hír nem igaz. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy sokan szentként tisztelik. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Azt hiszem. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). augusztus 19-én. egyébként semmi ok a bizakodásra. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét.] Lehetetlen megállapítani. Arra biztatta az indiaiakat. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Ellenfelei úgy tartják. 145 Hódolat Katalóniának. és sikertelenül vezette a britek ellen. 94-96. ha a németek megtámadnák. IV. 1999. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Ford. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.

Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. nemigen tudja azt elképzelni. ügyvéd. író. Megjegyeztem. hogy azt higgye. George. Legnagyobb ámulatomra.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket.-nak. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. 148 Krishna Menon (1897-1974). hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Még mindig azzal áltatják magukat. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. -(103)- . ahogy ma azt az angolokkal teszi. mindezzel Anand is egyetértett. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Egyszerűen elképesztő. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy nem számít a függetlenségre. s hogy voltaképp nem is akarja. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. indiai államférfi. a fájdalommentes mártíromsághoz. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. [Már csak mennyiben az a kérdés. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. folyvást arról lármáznak. igehirdető és propagandista. s elég balga ahhoz. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. mire A. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. kiváltképp a kommunisták között. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Mondtam is A. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. így szólt: .vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. aki ez idő szerint Angliában élt. újságíró.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy 1940 táján. IV. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hisz 153 1942. Ekként még az sem okvetlen igaz. A hatás inkább lélektani. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. az író nővére. ha mindkét fél megerősíti. s igen meglepődött. Fyvel meséli. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mintsem hadászati jelentőségű volt. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mert ha megengednék maguknak. mondja. no meg azért is. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mikor ez ellen E. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. -(107)- . amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi.áll a nálunk dívó. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Persze. mire Pritt közölte velük. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Most már csakugyan azt kell hinnem. mintha mi sem volna természetesebb. hogy mindenki hazudik. Útban visszafelé több gép megsérült. 19. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. [E. felszínes Amerika-ellenességre is. tiltakozott. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. egy indiainak ezt kell mondania. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. hogy „persze. Tokiót bombázzák.] Mind több szó esik egy európai invázióról. 1942. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Eileen Blair. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. tényleg készül valami. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték.

Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. lásd Amerikát. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. 25. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. másrészt. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. sokan úgy beszélnek. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. hogy a hála politikai fogalom. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. -(108)- . az a két józan és gyakorlatias lépés. 1942. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. IV. hogy különbékét kössenek. Ugyanakkor. akkor ez valami új fejlemény. [Ha ez így van. hogy ekkora bakot lőjenek. mely javíthatna helyzetünkön . akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. Csak kevesen érik fel ésszel. amiért derekasan küzdöttünk.aligha kockáztatnák meg. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. valamint Spanyolország megszállása -. Mégis meglep.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. ahol internálták őket. akkor nincs többé indok.

hogy ha az oroszok átengedték. Az olasz rádió bemondta. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Indiában. hogy a vichyi körök is úgy vélik. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. az máris sokat elárulna arról. Bósz Japán területen van. 7. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. A vichyi közlemény. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. ahol 1943. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. mintha Berlinben volna. hogy támogassák. 4. A (német) Szabad azonosították a hangját. teljesen alaptalan. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. február 8-ig tartózkodott. 5. mint bármely más irányba. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Általános a vélekedés Japánba szökött át. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. megsúgták-e ezt nekünk is. felségterületen tartózkodik. Afganisztánon át. mindenesetre arra vall. 2. ám azért ez sem lehetetlen. mire ez a nagy felhajtás. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. majd onnan dekódolva sugározták. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia.Amit tudni lehet: 1. hogy ment oda? Persze könnyen lehet.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. -(109)- . de elhárították. hogy úgy tüntessék fel. Németországban viszont. 6. kormány bejelentette. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták.

Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. mint rendesen. hogy nem hagyjuk őket a pácban. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). mikor az mégsem indul meg. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. valószínű. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. melyek mostanában hülyébbek.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Annál pompásabb alkalom. Hónapok semmitmondóak alapok. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. 1942. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. 27. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy azután gúnyolódhassanak. IV. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. [Semmi hír. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. avagy bátorítás az oroszoknak.

Bátran lehet hazudozni.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. Ez leginkább akkor tűnik fel. hol elzárva. mi több. vagy az írását olvasom. Cukrot már alig lehet kapni. csillagászati árak fejében. és mitse törődik azokkal. váltig az a benyomásom. Mindenki becstelen.hol megnyitva. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. akár egy csapot -. ahogy a részvétet adagolják . így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. ha tényleg senki nem veszi be őket. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. mindenki egyforma. hogy becsapták. Mindenki folyvást ítélkezik. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. de az igazat megvallva. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. a hallgató is könnyen ráébred. akiknek határozott véleményük van. akikkel nem értünk egyet. pusztán a politikai célszerűség alapján. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. még akkor sem. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Fuldoklunk a mocsokban. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. ha pedig ez mégsem történik meg. kiváltképp azok. ha olyanokkal állunk szóba. [A legtöbb balos. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Ha szót váltok valakivel. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. és csak a saját érdekeit nézi. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Ugyanígy -(111)- . A legmegdöbbentőbb mégis az.” Az ember azt hinné. s a szellemi tisztesség.

hogy telt ház van. hanem arra. Cripps beszédét leszámítva. akik 1941. hogy csak mintegy 250-en voltak . elég gyengécske műsor volt. csak épp nem hallani a hangjukat.viselkedtek azok. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról.] Avagy tényleg nem akad senki. Tegnap elmentem az alsóházba. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. 29. hogy megtöltsék az üléstermet.esküdni mernék. miközben a képviselők felsorakoznak. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . de megszámolva a képviselőket kiderült. mindegyre az jutott eszembe. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. szitkozódnak.még így is elegen. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy ez valaha mind plüss volt. -(112)- . Most a felsőházban gyűlnek össze.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. 1942. IV. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. alighanem nagyon is sokan vannak. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.

mint egy újabb imperialista hódításról. V. 6. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy 1941. hogy Madagaszkárt ne emlegessük.] Mihelyt kiderült. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. [Sok a találgatás. nyomban megírtam. mi készül”. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. még az is lehet. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy részben tényleg így történt. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. 157 Az a hír járta. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. A dolognak végül is az lett az eredménye. mint a szíriaiakat157. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.alighanem a külügyminisztériumból -. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. egyikük igazi keménykalapot viselt. 1643-ban -(113)- . júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Amennyire megítélhetem. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Szingapúr veszélyben forog. Annál inkább elkedvetlenedtem. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. mikor néhány hete megjött az utasítás .1942. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek.

a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. arra következtetek. író.-a között zajlott. rádiós személyiség. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.000 ember. egy romboló. 1648-ban csatában esett el. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Szerintem ez kacsa. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. Ez volt az első olyan tengeri csata. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 160 Frederic Warburg. 74 repülőgépet és 543 embert.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. olyan elképesztően nagy számokkal. W.Frank Owenre159 tippelnek. -(114)- . 8. V. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. egy rombolót. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. újságíró. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. de nem hinném. 159 Frank Owen (1905-1979). Mindenesetre abból. elérik céljaikat. kinek higgyen. több mint 80 repülőgép és legalább 1. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. hogy ő lett volna.] 1942. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. hogy az ember nem tudja. hogy úgy látják. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.

„sötét alaknak” -(115)indul a német .] 1942. és „reszkettek az előszobában”. A falakon régi metszetek. századi életrajzokban olvashatunk arról. Szerdán találkoztam Cripps-szel. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. 11. aki közel jut a politikához. már azt is tudják.] Cripps biztos benne. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy Bósz német területen van. mint gondoltam volna. Wintringham ugyan tagadja. Kérdésemre. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. csak az tudja igazán. hogy ő írta volna e cikket. hogy az emberek pártfogójukra vártak. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy találkozzék vele. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. mint a „minden követ megmozgat”. hogy ő volt.1942. ez volt az első alkalom. hogy mi a véleménye Bószról. V. V. 30. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. hogy mennyire igaz ma is. ám én fenntartom. a japán kormány úgy döntött. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. 15. hogy érdemben beszélhettem vele. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. 18. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. az „előszobai reszketés”. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Felteszem. akit igen jól ismert. V. és készséggel válaszolt kérdéseimre. s mégis. Bár az orra kissé túl borvirágos. mi több. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre.

legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. akár orosz. és folyvást valami küszöbönálló. mivel sehol nem történik semmi. Bármit megtenne. ami még csak ezután fog felpuffadni. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Cripps csupán annyit mondott. hogy Bósz csakis magával szimpatizál.162 A hír persze Warburgtól származik. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. hogy Londonban van. Molotov állítólag Londonban van. úgy ez váratlan ajándék. Jól jönne most egy hét szabadság. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. és kizárólag a saját karriere érdekli.nevezte. 1942. Cripps vitatta ezt. hogy miről is írjak. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. V. aki felváltva túlzón optimista. csak az orosz fronton. V. amit mond. 22. vagy sötéten borúlátó. amiről úgy véli. V. akár német forrásból származnak is. világrengető eseményben hisz. hasznos lehet számára. 21. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Ha igaz. 1942. május 26-án írták alá. Megjegyzésemre. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Képtelenség! 1942. 19. Állítólag Molotov nemcsak. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Nyilván az jönne ki belőle. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. összevetve egymással őket. Bár így lenne. -(116)- . Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.

(Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. erősen sárgás bőrű. mint a rábízott legénység kiképzése. amivel nap mint nap elárasztanak. de kérem. V. se pedig beosztottaikra. . hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. 1942. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hétfő. de a legfontosabb tanulság mégis az. ami nem más. akinek olyan az arca. tegyenek arról. idősebb japán férfit. V. akár egy -(117)- . hogy mindez önökre nem vonatkozik. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy tényleges dolgával foglakozna.végeztek. 1942. 27. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). 30. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. hogy ma senki sem teheti meg.” Ezt lehozták a lapokban. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. gondoskodni fogok arról. még a rádióban is beolvasták. mi több. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom.

s most csupán azzal van elfoglalva. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. főleg Lady Astor. Garvin. Úgy véli. hogy a rendőr azért kíséri-e. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. elvész. Azt mondja. L. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Az egész képtelen manővernek tűnik. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni.165 163 J. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Épp csak azt nem tudni. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. ami számára értékes. az Astor család. jobboldali újságíró. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. ebből következik Churchill-(118)- . 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. minden. mára elfeledte az egészet. és úgy véli. Állítólag csak azért. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. s egyben összegyűjteni. rendkívül intelligens a maga módján. s az Observer átalakítása is része e manővernek. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. mintha ő lenne a csali. tudatosan venne részt ilyesmiben. vagy inkább. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. akik képesek a háborúnak egyfajta új. valós alapja van a dolognak. annak oroszbarátsága miatt. aki ellenezte. forradalmi értelmet is adni.béketűrően szenvedő majomé. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Alighanem a követség munkatársa. a lap tulajdonosával. Warburg. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Természetesen oroszellenesek.

Ezzel egyetértek. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. 167 Francois Darlan tengernagy. És fogtad őt. mely újabban „a királynál is királypártibb”. mivel azt hittem. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. gyötört. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hanem a szakszervezet hetilapját. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. Megzaklatott. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. s a lélek jajgat és sikolt. a kedves. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. gyönge lányt. a Labour’s Northern Voice-ot is. a kéz. szabadúszó újságíró. 166 Desmond Hawkins. „ha tudna járni”. már ami a szovjet szövetséget illeti. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. szerinte még az sem kizárt. ellenességük is. -(119)- . Volt egy időszak. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Azt is hozzátette. mint ismert antifasisztát. a francia haditengerészet főparancsnoka. Már fáj minden tagunk. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. A szív. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. A háború sötét Poklába vont. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. hogy sült halat vett. Darlan167 admirális érdemeit. a láb. amikor csakugyan arra készültek.

szelíd ma is. hogy tárgyaljon a szerződésről. oldja. (. magad Kezével jobban vérzed. lebzselnek a parkokban. Hogy meg ne illethesse más. Mert azt kívánta durva háborúd. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Ó. teljesen békés. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ember. hogy milyen normális minden. Csak itt-ott látni egyet. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon.169 1942. Nincs rohanás. majd hazatért. tolják a babakocsit.. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . ki szép. őt. Ennyi. aki A kedvesed. Különben furcsa.) Állítólag itt járt. hazád.. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. kinek haját A szél bogozza. ember. tennen magad Csak őt imádtad. azt. 1942. Még mindig Molotovról szól a fáma.nézd. 6. Úgy látszik. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. VI. Feltűnően kevés az autó is. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Az újságok még a nevét sem említik. alig látni egyenruhát. ocsmány zűrzavar Királya . benzint még feketén is nehéz szerezni. VI. ím a sárba húztad őt. 4. Ne tiltakozz. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. nézegetik a galagonyabokrokat. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. szennyezed. Nagy a forróság. Eisenhower 1942.A rózsaarcút.

a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Akárhogy is. baloldali újságíró. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.lehetőségéről. az is csak Észak-Afrikában. hogy nyissák meg.mindezt épp ő mondja. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Hazugságok hálójában élünk. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. -(121)- . a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. és így tovább . biztosra veszem. 171 Kingsley Martin. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. aki a háború kezdete óta mindent megtett. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. VI. Kingsley Martin171. miután egy éve maga is azt követeli. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt.Hová utazol? . Úgy tűnik. hogy már döntés született az invázióról. november 8-án nyílt. újabb front csupán 1942. 7. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. és többnyire az a verzió az igaz. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan.Berlinbe. Azt mondja. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 1942. most egyszerre visszariadt tőle. akik a vonaton találkoznak: . A BBC megbízhatatlannak tartotta. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni.

A szokásos hiábavaló szócséplés. hogy vannak befolyásos emberek. kritikus. Mikor azt mondtam erre. hitvány gazember. David Owen. a másik kommunista. Azt mondta. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. mintha nem értené a megjegyzésem. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. én azt hiszem majd. Norman Cameron. valójában Lipcsébe tartasz. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. akinek nem értettem a nevét. Norman Cameron: költő. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Jack Common. úgy tűnt. mintha nem is érzékelné. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. Orwell barátja. Úgy tűnt. Jack Common: író. ha egyszer a háborút megnyertük. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. David Owen: Cripps titkára. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. miközben te. akiről utóbb kiderült. mivel a németek addigra kifulladnak. ha Berlint mondasz. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. micsoda lényegi különbség. a háború októberre véget ér. például azt. Guy Burgess: a BBC producere. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Rajtam kívül ott volt még Empson. hogy kém. -(122)- .174 172 1942. 173 William Empson: költő.Hazug alak. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. azt hiszed. akik úgy képzelik. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. június 2-án. és láthatóan mindenre odafigyelt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat).

s az a legfontosabb. 1942. akár a verebek. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. VI. leülnek a portánál.000 lakosából alig maradt -(123)- . ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Népes rajokban egyszerre érkeznek. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. várva. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. [A német adó bejelentette. 11. Nem a pénz. Himmler helyettese. mindenki azt szeretné. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. 10. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. hogy egy ponton túl. majd június 4-én belehalt sebeibe. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna.[David Owen. hogy ki-ki megkapja partvisát. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. de az az érzésem. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.] Láttam. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. a hatalom vagy a hízelkedés. szükségképp beszűkül a látóköre. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. akit nem ismertem. 1942. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. s 2. [Az ilyen emberek azt feltételezik. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. és képtelen belátni. VI. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. mint egy pondró perspektívája. inkább talán a felelősségtudat. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. és eközben oly élénken csivitelnek. és a férfi. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. Cripps tartását valami belülről kikezdte. Emellett.

a nőket koncentrációs táborba küldték. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A falut földig lerombolták. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezáltal bebizonyosodott. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A helység összes épületét lerombolták. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. minden férfit agyonlőttek . a férfi lakosságot agyonlőtték. s a nevét megváltoztatták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.] néhány túlélő. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. a község nevét eltörölték. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. ahogyan a BBC közreadta. JÚNIUS 6. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. úgy. miként az is. Megőriztem a jelentés egy példányát. -(124)- .

Sokkal inkább az izgat. mi több. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. bolsevik atrocitások. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Ezt a BBC 1942.Valójában nem lep meg e gaztett. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. amerikai atrocitások Nicaraguában. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. akik nincsenek közvetlenül érintve. február 26-án közvetítette. brit atrocitások Indiában. még az sem. hogy mások. s a lemezek mind fennmaradnak. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. sőt rögzítették gramofonon is. -(125)- . Talán nem telik bele sok idő. török atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. japán atrocitások Kínában176]. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról.

hanem ostoba lépés is volt. -(126)- .) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. (A fordító jegyzete. 1920-21-ben. amikor hasonló félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.) 179 A túlzott félelmek miatt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amely nem csupán kegyetlen. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete.

William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. -(127)- . s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 13. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. baloldali újságíró. Nyilvánvaló. azt nem hagyják szó nélkül. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. ejtőernyővel dobták le őket. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. VI. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. író. januári indulástól. arra juthatunk. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. hogy a németek még csak nem is sejtették. hordozható adóvevőjük volt. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. hogy Molotov itt van Londonban. 1942. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Híven tükrözik szocialista nézeteit.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 12. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. 06. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942).

a mi vitáink és kétségeink táplálják. A mi gyengénk az ő erősségük. hisz régóta elkezdődött már.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére.” 1942. Történelmi válaszúthoz érkezett. azzal a vereséget választjuk. amely leteríti az ellenséget. Haladni ma nem más. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. egész létét ennek köszönheti. vagy egy 1935. Olyan egységet. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941.” 1942.és edenjeink sem tehetik meg. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. február 28. amely épp attól nyeri valódi erejét. itt van köztünk nap mint nap. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. február 24. Még egy 1931. Ha tétlenek maradunk. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. március 15. azok keresik ezt.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. 1942. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. ami mozgalmunk éltető eszménye. november 3. mint bátran előretörni. november 10. június 21. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. A munkásmozgalom döntés előtt áll.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Most. Szocializmust akarunk. 1941. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .

tömegekkel találja szembe magát. vajon tisztában vannak-e azzal. s ugyancsak kétséges . hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. alatta az író megjegyzéseivel. és Moszkva is széles körben terjeszti. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” 1942. azon egyszerű okból. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. 15.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . hogy a haditerv kivihetőe.Tribune. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. VI. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. amely arra szólítja a nemzetet. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 1942. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. mint a mi vezetőink bennünk.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . mekkora fába vágták a fejszét azzal. Persze éppoly kétséges az is.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. inkább harci riadó. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Az persze még majd ezután derül ki. Akárhogyan is. hogy a britek. június 6. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.

hozzátéve. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. akárcsak valami apró gazemberséget is. Végül. Nálunk a BBC-nél . melyek becsúsztak. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. -(130)- . „túl korai” stb. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. s a féltékeny. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében.tartalmazza a napló. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. hogy a téma „nem időszerű”. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. kezdetben még biztatják.] 1942.és ez nyilván így van a többi osztályon is . azt családjával együtt főbelövik”. június 11-i keltezéssel. 19. [Elhangzott Prágában. feltéve. majd lepöckölik. Majd azzal állnak elő. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.00 órakor. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. megfelelő jutalomban részesül. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. ha ezen információ 1942. hogy a munkánk teljesen hiábavaló.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. ami egy cseppet sem érdekel. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. csehül. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Később ismét azt mondják: persze. és arra kérnek. folytassa csak. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hanem az az állandó kudarcélmény. Aki az utasításnak eleget tesz. Aki viszont nem így cselekszik. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. VI. 21. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. mondván.

hogy úgyse hallgatja meg senki. ami fenekestül fölforgatta a terveket. nyomban ránk nehezedik a tudat. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.és nincs mögötte semmi elgondolás. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. az túl értelmes lett. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. mindig jött egy új parancs.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. hogy jön egy új parancs. mert a tervek folyvást változtak. mert amit elkészített. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. a Polgárőrséggel is. nem dolgoztak ki stratégiát. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Minden mással ugyanez a helyzet. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Bármibe kezd is az ember. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. nem építettek bunkereket . és máig sem sikerült tisztázni. hogy (két évvel azután. Hogy csak egyetlen példát említsek.] Csak most derült ki.mindezt azért nem. mert ha valami már félig kész volt. Európát kivéve. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. egy módosítás. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. szinte biztosra veheti. hogy valójában már senki se tudja. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. és így -(131)- . majd még egy. A szervezeti rendet.

tovább a végtelenségig. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. meg vannak elégedve velük. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. VII. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Már csak abban lehet bizakodni. VI. Úgy tűnik. Persze biztató. majd őt egy másik. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 1942. -(132)- . A madarakat. 1. és a Worcesterből 181 William Joyce. 26. mint Lord Haw-Haw. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Callow End. 1942. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. 24. hogy ez többé-kevésbé odaát. melyet 8 hónapos ostrom után. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 182 Tobruk elestéről van szó. kétszer annyi szavazatot szerezve. mint a konzervatív jelölt. VI. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Megütközve hallottam. 1942. Ez már csak azért is különös. Semmi sem halad a maga rendes útján. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hanem egy másik. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. kelet-londoni kiejtésű alak követte. a németeknél is így van. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Ez most nem Joyce181 volt. teljes a fejetlenség.

akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. szárnyast. A kormány helyzetét megkönnyíti. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. aki Churchill helyébe léphetne. -(133)- . Isten tudja. hogy bírálóit.] 1942. mint Hore-Belishát183. Churchill beszédében második frontra. szinte magában is elég. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. mi lesz. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. meddig folytatható még ez a cirkusz.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. majd három évvel később ugyanő menesztette. hisz senki sincs. 183 Leslie Hore-Belisha. melyet csak megnyerni lehet. 1940-45 között független parlamenti képviselő. láthatóan a rosszindulat vezeti. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. libát és pulykát lehet itt látni. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Minden étkezéshez van tejszín. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. 3. 1937-40 között hadügyminiszter. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Régi trükk ez . 1937-ben Chamberlain nevezte ki. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. hogy most újra kezdik. VII. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Időnként furcsa dolgokat is látni. Churchill már nem vette be a kormányába. de már biztosan nem tart sokáig. hogy az a tény. Nem tudom.

Phillips185 karalábéföldjét. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. hogy folyvást olyasmit csinálnak. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. stb. s a gazdákat külön kérték. 1942. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindig is Churchill ellenfele volt. A legkézenfekvőbb magyarázat. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 10. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 1942. Holott ez itt komlótermő vidék volna. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását.Érdekes. persze csak az alkalmas minőségűt. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Például már egy ideje azt mondogatják. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. VII. -(134)- . és Gloucester csupán a bábja lenne. Nem tudni. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. VII. fehér pólós férfiakat. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. vajon a felesége is vele volt-e. Az is szembetűnő. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 4.

a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. hogy tényleg pénzelik. de nem sok hasznát látjuk. tudják. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Ám az. s még az sem kizárt. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Néha tartalékosokat küldenek. ugye. aki a Reveille szerkesztője. hogy jelöltesse magát. mint államilag szervezett sztrájktörés. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. ahol egyben kiképzés is folyt.hallatszott mindenünnen. [Ezek a fiúk meg. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. s az azt követő iszogatást a kocsmában. -(135)- . s hogy milyen áldásos. azt hagyják. Phillips így magyarázta: . Mint kiderült.] Mr. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. voltaképp nem egyéb. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Bárhol indul ez a szélhámos. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna .inkább egy radarkutató központ. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. mindig örülünk nekik. mert nincs mozi. amihez nincs. megcsinálják. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Hipwell ellenében. Nyilván hálásak neki. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. máskor tengerészeket. csupán azért.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. hogy nem boldogulnánk nélkülük.. egy önkéntes szervezethez tartoznak.Tudja. Persze.

fiúk. Ha fogytán a sör. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. másnap hárommal. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. Mondom: „Idehallgassál.Én aztán nem hagyom. 22. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik.” Szóval. -(136)- . ha valaki kinn dógozik a fődeken. csak a helyiek tudják a járást. mint azt a tulaj mesélte nekem: . érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. szorosan együttműködve Gandhival. annak kell ám a sör. Mert úgy tartom. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. gondoltam. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. a hátsó ajtón át. Sokszor. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. ha mindennap kapsz egy korsóval. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. amint a belső helyiségben iszogatnak. próbálom beosztani valahogy. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. VII. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. pláne a mai hitvány koszt mellett. cimbora.kocsmák. ha bezárok pár napra. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. [Ha némelyik zárva is tart. mintha egyik nap felhajtasz néggyel.] 1942. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ugye. a régi Delhi egy jellemző darabja. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. hogy az ebédet lenyomasd vele. „Sajnálom. később elnöke.

Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Szörnyű ez a frusztrált állapot. és tovább ordít: . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. ne hőkölj. VII. ezzel küszködik mindenki. s amit csinálok. Úgy látszik. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Amint látom. ha nincs túl nagy hőség. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. és hallgatja.”] 1942. Különben is: kit érdekel. mert a háború eleve az. Azzal megint elfordul. mint Hitler! . teszek-veszek értelmetlenül. azt mondja: .Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. nem vagy te Sarkar! Csak előre. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. A legtöbb műsor. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. ha érdekel. Még mesélek majd.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. Amikor kérdőre vonom a fiút. pusztán az öncélú.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Egy másik rikkancs. Újabban ritkán írok e naplóba.Hékás. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. és hallom. Ma támogatja a brit kormányt. A minap beülök egy tongába.Ez annyit tesz.” [„Igen mulatságos az is. holnap ellenkezőjét.Képtelenség eligazodni rajta. épp az Mondanom sem kell. ha az ember lemegy a bazárba. amit elkészítünk és a -(137)- . mit ordibálnak a rikkancsok. nem is csak azért értelmetlen. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. baromságokon piszmogva. 23. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.

Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. nagyon magasröptű lett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. talán Kínát kellene megcéloznunk. a kínai diáknak. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. ha hallgatná is valaki. Ehhez jönnek még a többiek. és fontoskodva úgy tesznek. csak ülnek a kis kuckójukban. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. főként a minisztériumokban. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. azt hiszem. még nem vettem bele a naplóba. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. elszáll az űrbe anélkül. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. -(138)- . kérte az alkirályt. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Gondolom. és biztosra vettem. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. igen tetszett. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. hogy bármi visszhangja lenne. akik ennyit se csinálnak. hogy nem. amit még David Owen189 mesélt. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. és azt kérdezte: . Cripps. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. de később inába szállt a bátorsága. Ki tudja. utóvégre Kínában köt ki. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Erről jut eszembe egy történet. miután Indiába érkezett. mintha dolgoznának. s azt hiszem. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál.BBC-ben leadunk. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. S ez így van minden hivatalban. tényleg elengedték). és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. Viszont Hsziao Csiennek.

VII. 27. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Az arcuk durva és mogorva volt. 27. 1942. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Hála Mussolininek. nem ért célba. és nagyon rossz a helyzet odahaza. ugyan megérkezett. hogy a két hajóraj közül. Nem volt ez más. ugyanakkor nem gonosz. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. [Azt gyanítja. az angol. mint a kicsattanó fizikai egészség. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. az egyik máltai bemondóval beszéltem. az egyiptomi.és hogy az feléljük. Sultanával. Tudod. De azért a is ki tudom venni belőle. 1942. ami egészen . bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Mind frissek és fiatalok. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. és milyen durva volt az arcuk. hogy is mondjam (közben mint egy szita. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. .kérdeztem. melyet nemrég Máltába indítottak. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Mondja. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. VII. -(139)- . a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. mint egy gesztikulál) -. Meséli. de a másik. amely élelmiszerrel volt megrakna. Érdekes. mely hadianyagot szállított. Megvonta a vállát.Ma reggel is olyan.izé. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. a cenzor szót kivág belőle. mintha jelezni akarná.

1940-ben visszavonult. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. Douglas S. kivéve a News-Chronicle-t. de ez nem túl valószínű. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. és úgy kalkuláltak.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40.[A német adók arról számoltak be. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. 191 Sir W. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. Brownrigg altábornagy (18861946). VII. augusztus 12-én Moszkvában. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. azt makacsul tagadják. ami. Gondolom.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. -(140)- . amelyeket elolvastam. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. Kémeim jelentették. látszott rajta. hogy tartsák a szájukat. mint én. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.A kormány utasította őket. mindenesetre azok. amely a második front ellen foglalt állást. Alighanem csak találgatnak. 28. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Ha mégis kiderülne. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 1942. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hiszen itt még csak szó sem esett róla. igen nyomasztja. aki . hogy igaz. hogy Vorosilov190 Londonban van.

A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. megváltozott a véleményed az oroszokról most. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt.Meglásd. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. A rakéták nem voltak túl pontosak. de már jó tempóban haladunk efelé. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Emlékszem. politikailag és katonailag egyaránt. Ez volt az első eset. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)].Úgy látom. rakétaágyúkkal szerelték fel. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Helybenhagyta. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy benne vannak a pácban mondtam. -(141)- . vagyis 1933 és 1941 között. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Visszatekintve látom. egy év múlva. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek.

eddig hadrendbe állított harci repülőgép. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Ardaschirt. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Mondja azt is. szerint Churchill Moszkvában194 van.1942. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. azt is meséli. 3. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . hogy elhitesse az ellenkezőjét. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. Mindenesetre. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. D. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Azt is hozzátette. akivel együtt szerepelt az adásban. VIII. 1942. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése.ellenkezőleg: úgy érzem. Ha a számok igazak. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. A. D. VIII. éppen D. Szemernyi bűntudatom sincs. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. A. mint bármely más. ha terveznék is a megnyitását. [És könnyen lehet. hogy nem lesz semmiféle második front. -(142)- . megerősítette ezt. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. hogy vegyen neki még egy jércét. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. A.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. 1. K.

(Más adók mellett) a török rádió bejelentette. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. -(143)- . szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. nem bocsátkoznak harcba. erről nyilvánosan még nem beszélhet. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. razziát tartott a Kongresszus központjában. Nyilván parancsuk van rá. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. 1942. már azt is tudja. hanem elrejtőznek. nyilván azért. VIII. hogy Churchill Moszkvában van. már ami Cripps politikai terveit illeti.] D. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. VIII. Persze. hogy helyreállítsa a rendet. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 5. [Ahogy már lenni szokott. A kormányban általános a megdöbbenés. de zárt körben már szó volt róla. de végül 1942. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni.deszantosok. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. 4. 1942. Bár hallottam olyat is. mit fog utána csinálni. a University of London filozófiaprofesszora. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. A. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. 196 John Macmurray (1891-1976). Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat.

ha csak annyit akarna mondani. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. . ez valahogy összefügghet azzal. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. [Persze az is lehet. miért. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy megmagyarázza az oroszoknak. mint annak idején Kitchenerét197. valamennyien tisztában vagyunk azzal.Miért menne Churchill Moszkvába. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. hogy Churchill nincs is Moszkvában. de az az érzésem. 7. ha belegondolunk.hangulatot keltett Amerikában. s az 1. és talán Oroszországban és Kínában is. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. 1942. lehetetlen. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ahogy jelentették.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. miként vonultak vissza az oroszok. Azt mondja.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Nem tudom. VIII. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. a szokásos stílusban. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.] Az egy Warburgot kivéve. -(144)- . Mindenki egyetért velem. Nemzeti hősként tisztelték.

Semmi újat nem lehet belőle tanulni. 1942.sajnos csak kevés sikerrel. Ha valami komoly baja van. VIII.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. ahogy korábban hittem. Gandhi. elég halk. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. azzal nagyot lépnénk előre. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Amery200 rémes beszédet mondott. hogy ezt az összes brit rádió átvette. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. 200 Leo Amery. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. az ember egyszerűen eldobja. s csak annyit kellett tennem. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. India nagy részében zavargások vannak. Lelki szemeimmel látom. és számos letartóztatás.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. és aránylag pontos. A legviccesebb az egészben. az indiai is. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Azad199 és még sokan mások börtönben. Az ára nem 50 shilling. 10. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Mondanom sem kell. mindössze 18]. nem ráz. Nem rúg. 1942. melyet azért kényszerültek gyártani. konzervatív képviselő.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. -(145)- . 9. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 2. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . hogy ezt megtegye. VIII. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. indiai iszlám nacionalista vezető. és kap egy másikat. Nehru. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. több haláleset volt.

nem is történt annyi halálasét. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. 12. urai vagyunk a helyzetnek.. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. mindenki együtt érez velük. Sok indiai. [Még 201 Bokhari.keseredve. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. hogy az ifjúság: bolondság.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. aki India felosztását követelte.. és azon töri a fejét. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. stb. „Tudjuk. 1942. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik.. és kezd a helyzet olybá tűnni. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. mint egy katonai vereség. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. VIII. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. A zavargások jelentéktelenek. szigorúan bizalmasan. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. amikor ilyesmit hall vagy olvas. -(146)- . A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. [Ma délután. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).] Furcsa. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.

Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. VIII. ugyanolyan feltételekkel. mivel épp börtönben ül. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. amit nagyon nem szeretnék. hogy tényleg el is kezdem. és mint ilyen. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. -(147)- . hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. Horrabin beszélt ma a rádióban. akiknek már többször is írtam. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. orosz születésű belga. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). ezúttal is úgy konferáltuk be. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. nem szalonképes. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. majd ezeket írja: „. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. VIII. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. már amennyire azt innen tudni lehet. Isten óvjon attól.] 1942. 14. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. de egyáltalán nem biztos.ott tartok. Még az is lehet. Ha nem javul a helyzet. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. kénytelen leszek egy másik..újjáépítést. 1942. és mint mindig.. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. 18. mint korábban. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. éspedig.

Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. 1942. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 22. bár nehéz elhinni.000 ember vett részt a támadásban. és 34 hajó elsüllyedt. még a háború előtt]. mindent megteszek. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. A támadásban több mint 6. VIII. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. és úgy véli. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Minden ötödik meghalt.” 1942. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. a támadás még az este is folyt. legalábbis rövid távon. 19. VIII. A németek 297 halottat.fogni [talán emlékszel. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. amit egyébként a mieink nem terveztek. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. A rádió figyelmeztette a franciákat. vagy csak az első lépés főpróbája. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.000 elesett vagy fogságba került. -(148)- . akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000-ren estek fogságba. zömmel kanadai katona vett részt. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. ezek közül 2. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.” Mindez érthetően: „Félek. hogy Angliába meneküljek. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ez most vagy az invázió első lépése. az egész akció teljes kudarc. a légierő 70 gépet veszített.000. és legalább 2.

A védelem igen erős volt. s mind ott is maradt. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. A többiek nem jutottak messzire. Azok az újságfotók. szándékosan megtévesztők voltak. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. többségük ki sem jutott a partra. hogy nem szivároghatott ki információ. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Mihelyt megkezdődött a támadás. Amikor minden hajó odaért. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Alig 20-30 tank ért partot. Egy hajót elsüllyesztettek. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. de úgy tűnik. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. -(149)- . de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. csatasorba fejlődtek. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. és úgy lőtték a partot. Mindenki azt feltételezi. Churchill későbbi könyvében fenntartja. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. 205 Gyanították. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és roppant betonfedezékek takarták őket.

de nekem mégis az az érzésem. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. B. -(150)- . VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. háborús idegbántalmak.] Nem tehetek róla. [Persze. C. Más jelek viszont azt valószínűsítik. Bósz helyett. fejfájás. Ismét engedélyezték a Daily Workert. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. valójában miért is mondta ezt. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. még így is komoly teljesítmény. Bósz Penangban van. VIII. 28.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 1942. 1942. hogy S. ugyanazon a napon. A német rádió feltételezi. [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. sosem tudhatni.Phenacetin. a szüleit ismerve. 27. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. VIII. Íme. 25. hogy Nehrut. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.] 1942. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja .

nem Rómában. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hol segge elhever. hogy ez a szervezet már megszűnt). szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. reuma és kedélybetegség ellen. álmatlanság. és ezért lehetetlen bármilyen. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . De Gaulle hepciáskodása szánalmas. 1942. így aztán még az is lehet. És ajkán ott az elfojtott röhej. stb. IX. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. hogy .mindenki alig állta meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát.fogfájás. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Más szóval. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. Orwell 1942. Míg áldja azt.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .. -(151)- . de a milánói katedrálisban. nem tudom miért. idegzsába.állítólag most szökött meg. a szírekkel nem kötnek szerződést. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. 7. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget.stb. csak az a bökkenő. Szíriában komoly lehet a baj. s ezért a mi kis bábunkra. hogy Szíria francia mandátum. 206 Hardy darabjában.

Hiába. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. és csak a papírt pazarolják. 15. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. láthatóan kommunista. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. emelt szót a Daily Worker védelmében. 1942. Lásd Münchent 1938-ban. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. mint a harsány követelést. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. hogy a lapot ismét engedélyezzék. havonta egy könyvet adtak ki. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. A klubnak kisebb csoportjai voltak. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. IX. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. [Csupán egyetlen nő.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról.Többnyire arra hivatkoztak. -(152)- . többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. az ember könnyen becsapja magát. IX. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. 9. 1942. körülbelül 50 csoport alakult. Churchill beszédeiből úgy tűnik.

nem ér el semmi hatást. Etonban tanult. hogy kiderítse. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. és sosem veszi a fáradságot.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. ám egyúttal szeretné. tudván. hogy Anglia kezdte! ). mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hogy a hagyományos. IX. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Az is rémes. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Úgy véli.a régi vágású katonáknak. író. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. nincs értelme az egésznek. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. -(153)- . és nem gyengíti meg Németországot. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. később a gránátosoknál szolgált. mi az igazság. s úgy láttam. kemény módszerekkel rendet csináljanak. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. és ők követték el a legtöbb atrocitást. 21. ha felhagynánk a bombázással is. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Meglepően defetistának tűnt. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. költő. 1942.

Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . Az ima 209 Lásd az 1942.ami maga a júdáscsók. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Így ráadásul még az az előnye is megvan. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. könnyű pára.jegyeztem meg epésen. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Azt hiszem. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. szellő se rebben.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. A zenekar nagyszerű volt. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. -(154)- . 22. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Mire Sitwell: . amelynek kaliberét nem hüvelykben. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. Új. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. augusztus 9-i naplóbejegyzést. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. úgy gyártották le a fegyvereket. IX. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. IX. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. kutyák kergetőznek a gyepen. 28. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hanem milliméterben adták meg. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. március 24-i naplóbejegyzést. főként a karmester.

hogy ki lesz az. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Szerinte híreken és Laurence Brander. Ha a japánok megtámadják Indiát. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. aki most tért haza féléves indiai útjáról. egyetemi tanár. hogy elviseljék. mint azt itt bárki is képzelheti. Hosszan beszéltem Branderrel is. s azok mindenkor kiválóak voltak. mivel senki sem hallgatja őket. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. író. Ez persze nem érintette hivatástudatát. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. hogy leírni is alig bírom. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. hogy nem adja be a derekát. elszabadul a pokol.”] 1942. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. sokat beszélgettünk a problémákról. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mindenki készen áll. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Helyzetképe annyira lesújtó. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Hamar ráérzett. később a BBC munkatársa lett. Sejtelmem sincs. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Jézus Krisztus nevében. mivel a kormány eltökélte. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Műsorain sokat dolgozott. amivel másoknak is segített. 5. de aligha változik bármi. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Mindig is hálás voltam neki. X. a pap végszavára: „a mi Urunk. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte.” -(155)- .

Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. A. Ma. és politikailag megbízható volt. X. Miss Chitale. 15. azzal. hogy a háborús kormány csak porhintés. hogy szabaduljunk meg tőle. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta.376 hadifoglyát. Az egyik rejtélyes testület. 11. aki az India Házban dolgozott. és bizalmasan elmondta. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. -(156)- . Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. és részt vett a diákmozgalomban. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Kothari kissé kövérkés. 1942. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. X. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. X. 10. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. [D.] 1942. odajött hozzám. amiért korábban bebörtönözték. hogy Kothari kommunista. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. mint ahány britet a németek. azt állítván. Ezt mondom én is már régóta. vagy legalábbis az volt. Mi az ördög lesz ebből? 1942. szerint Cripps hamarosan lemond. Pár hét múlva az egyik munkatársam. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Egy darabka India van most itt Angliában. éppen fordítva. jött hát a parancs. Nehéz hindi tolmácsot találni. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. igen értelmes.

A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. X. de jóval később. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. de írni már nem tud úgy. 1942. Annyi mindenesetre biztos. ami elég valószínűtlen. -(157)- . mindig akadnak efféle titokzatos históriák. 211 Az El Alamein ellen 1942. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. június 6-án. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. november 11-re elfoglalta Egyiptomot.is Kothari írja. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. 1944. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. s ezért Kothari a titkos famulusa. 15. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Nem volt túl bántó . október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. XI. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. 1942. de még így is volt némi antiszemita éle.egy zsidó mesélte. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Újabb találgatások a második frontról. hiszen az is keddi napra esik. 17. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában.

. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. önismereti gyakorlat. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert.. hiúság. Mi tagadás. kitapintható ok. aligha más. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. arra nem túl nehéz a válasz. Amerika még nem szállt harcba. vajon ez esetben mi a legfőbb. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. meggyőző eredetiséggel. * E nagy múltú. Kérdés. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. de az egész világ jövendő sorsára. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. izgalmas meglepetés. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr.Légitámadás . május végén. Hogy miért. A második világháború könyvtárnyi napló. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit.. az élményidézés hitele. mint egy nem várt vészhelyzet.. Nos. önigazolás. máig élő hagyománynak. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.alulnézetből. nem túl gyakori konstelláció. George Orwell magyarul csak most. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. hazai olvasók számára.

ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.. mely azóta szállóigévé vált. verejtéket. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. már képzelni se lehet.. hónapokban.. Érezni szinte minden során. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy meddig bírja. sőt éveken át. „Lesújtóbb” kilátást. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .) Friss házasember. a végsőkig. a „tények megszállottja”. hogy nincs más választás. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.őt.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. regényterveit feladva. csak vért. -(159)- .. Ismert és számos kortársa által becsült író. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. kipróbált férfi. Légitámadás . csupa keserű csalódás éri mégis. gyilkos csapásaival. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Azt.alulnézetből. sok mindent megélt. a kortársak közül még senki se tudta. kiváltképp az első hetekben. Majd szétveti a tettvágy – s lám.” stb. hogy behívják. „Nem ígérhetek mást. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.akár egyedül is.. vélnénk. küszködést és könnyet.” . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Harminchét éves. Vérbeli dokumentátor. („Még mindig semmi hír. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. állástalanul.

töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Halifax. A napló első felében . a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. és háború utáni ellentmondásos következményeit. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Orwell láthatóan erre törekszik. (Háborúban persze minden híreket követő. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. (V. amint azt Orwell is rendre kiemeli. „Ha valamit makacsul tagadnak. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.ö. Oswald Mosley. kérdés. a defetista toryk. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. menekülés. Mussolinit . hogy a brit hadvezetés. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. jobb híján a hadipropaganda. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. megszállás. abban egész biztos van valami” stb. keserves próbatételét. meglepő. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Ami a hadihelyzetet illeti. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Csupa bizonytalanság: gyanú.) Így például kezdettől tisztán látja.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Churchill. képmutatás.

persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . defetista. Spanyolország. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.kezeli. Olaszországban. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. és jól látja azt is. ideologikus önámítás volt csupán. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.legalábbis a háború első két évében . Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. mint ahogy abban sem téved.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. illúzióktól persze ő sem mentes. az ellenálló mozgalmak. Észak-Afrika. sőt fasisztabarát elemek.” * 1942. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. hogy mindez vágyfantázia. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. Balítéletektől. olyanok. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz.jócskán kerültek ingadozó. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. november közepén. mint Churchill vagy de Gaulle . azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. mikor e napló véget ér. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be . amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. mi több.

Ironside. Patton. Dönitz. újságírók. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Horthy. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Virginia Wolf. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Emiatt van. Lássuk tehát. Koestler. fegyverek diktálta világára. Rommel. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. tisztes jövedelme van. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Politikai pártnak nem tagja . Chamberlain. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Montgomery. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Rokoszovszkij. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Cyrill Conollytól. Rauschning. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Herbert Readtől és másoktól. főként egy háborús szükséghelyzetben. Victor Gollancztól. Goebbels. Paulus.sokkal inkább mindaz. Hoare. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Halifax. és nemcsak friss hírekhez. Faludy és Márai.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Djilas. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Eisenhower.). de Gaulle. kiadók és politikusok népes táborával. Gandhi. Zsukov stb. ismeretségi körét. Schellenberg.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Pownell.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Churchill. Guderian. Hemingway. Malinovszkij. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Ciano. Eden. Evelyn Waugh. Beneš. mint Thomas Mann. Sztálin. Byrnes. Hull. (Nevesítve: Frederick Warburgtól.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.

kifülelt kocsmai párbeszéd. cukor. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.csalódnia kell.az általános pusztulás elől. ha -(163)- . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. és mi magunk is tudjuk. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. vagy éppen felkeresni falusi házát. csak még rosszabb lenne. karóra stb. Sűrűn váltogatott pozícióját . ha hallgatná is valaki.ez a napló.akár egy „virtuális óvóhelyre” . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). Az öldöklő káosz kellős közepén.és naplóírói nézőpontját! . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.” Színielőadás. mint a bombázások. folyvást figyelne.” ) Kint és benn. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. keresne a helyét. hogy tyúkólat fabrikáljon.lajstromozza hosszan. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. hogy miközben parlamenti vitákra.benzin. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Coventry és Lidice. whisky. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.míg pár sorral odébb arról.. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. s a főnökeivel. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .jól jellemzi. India és Palesztina sorsa. hol a hiánycikkeket .ha tetszik: elegyes . és nem baj. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Nincsenek esztétikai skrupulusai. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. írógép. mert nincs mivel etetni őket. . Hol arról tudósít.. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. mint a Komintern megszűnése. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.

s a háború végére az író feleségét. röplapok..) Mindenesetre . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). otthonukból kibombázva. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. töredékesen. viccek. alkalma azonban már nem jutott rá. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. megsemmisültek. avagy az író netán még folytatta azt. Ugyanilyen érdekes. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. újságkivágások. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). e gazdag élmény. Persze máig se tudni. Kenneth Clark és mások. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Eileent is elvesztette .ha némileg más műfajokban is .mindez kuszán keveredik. versek.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. hogy Orwelléknek. japán és francia hadijelentések. (Köztudott. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.s hogy milyen kicsik a nagyok.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .így nagyon is meglehet. az egymással feleselő német és brit. ideje. Mindez megannyi apró.. a háború kellős közepén. Anthony Powell.

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Mindezek nem kevésbé izgalmas. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. Ha hihetünk a nyomdászoknak. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. kötet.

ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. S. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. (Idézetes könyv. Londonban JANN S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful