George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- .(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. 1998. London. Ed. Vol.

c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. mégis azt remélem: a B. (.E. V.. kivárva amíg az magától kifullad. hogy a mieink átvágják magukat délre. kapituláljanak. A franciák. hogy a belgák hősiesen helytállnak. meg hogy királyuk velük maradt.F. Mindez nyilván a papírhiány jele. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.-1941. saját híradásaik szerint.I. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Ma először történt meg.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. ha tehetnék. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. alighanem súlyos veszteségek árán. így aztán csak találgatni lehet. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. augusztus 28. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . már csupán arra van esély. 1940. hogy képesek lesznek kitartani.. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. RÉSZ 1940. 28. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. mi is történik valójában. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. május 28.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. a másik fele pedig arról tudósít. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.

29. Mint eddig is.fog felmorzsolódni. és úgy tűnt. -(6)- . hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. diplomata. magát. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. mi történt aznap. az író első felesége. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. 1940. író. Tegnap este lementünk E. V. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. Ha mi nem kérjük. Churchill bejelentette. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. ha rádiót akartak hallgatni. hogy a 9 órai hírek előtt .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. rajtunk kívül senkit sem izgat.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. szinte bizonyos. amit az újságokban is olvasni. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. azt hiszem.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. inkább csak elhallgatják a tényeket. a szemenszedett hazudozás helyett. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. így I. (.. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. VI. Az esti lapok ugyanazt írják. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. nem gondolom-e.. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy bár 1940-ben játszódik.. ez éppen tízzel több. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. V. Meglepő. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. hogy ezrek esnek el naponta. 8. Eget ostromló baromság. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Ez persze részben amiatt is van így. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy az egészről alig tudunk valamit. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy már kezdem elhinni. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Károly szobránál a Trafalgar téren..) Annyi helyről hallottam. hogy nincs elég puskánk. (. Egyetlen érdekessége. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. 1940. 31.1940. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. a Csendes kocsmát. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. mint a reggeliek. könnyen belátható: micsoda -(10)- . amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.

miféle háborúk. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Én minden esetre már 1931. miféle forradalmak jönnek. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. (.. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Cripps a moszkvai nagykövet. óta! -. mégis amikor bekövetkeztek. hogy valami katasztrófa készül. Annak nyitja pedig. Már 1934-től számítottam rá. óta sejtem . hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. -(11)- . Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. És lám most mégis. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. egyáltalán nem leptek meg. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Cripps zárta ki őt a pártból. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen.Spender azt állítja: ő 1929. miféle világban élünk. ma még nem tudható. nem holmi látnoki képesség. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. ami történt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hanem egyszerűen az a tény.. akkor igen. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hisz mindig is éreztem. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy ha nem is éppen az.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk.

VI. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. (. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. mint 1936-ban. 1940. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. hogy képtelen vagyok rá. visszavonulásunk valódi oka inkább az. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. mint ahogy a lapok írták.. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy Norvégia föladta semlegességét. Most vettem a hírt. Most is úgy érzem magam. VI. s különben se sok hasznunk lenne belőle. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Úgy tűnik. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hisz azok után. 12. tudom. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. Az egész világ széthullóban van. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. ám most olyannyira letörtem. amit korábban Párizsban.-vel elsétáltunk a Sohoba. csak elég ügyes legyek. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. csak hogy meggyőződjünk róla. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. E.. hogy félrevezessem az orvost.1940. bár a sajtó még nem közölte. Így volt ez a spanyol háború idején is. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. és készültem is írni róla a naplóban. 10. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Kész gyötrelem. Azt hiszem. -(12)- . az pedig kiváltképp dühít.

Úgy tűnik. tudatván. Gyanítom. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott.. hogy valójában svájci. június 12-én lépett a szervezetbe. 1922-ben. (. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Orwell 1940. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. mivel az angolokat.D. mintha egy templomban levizelném az oltárt. hogy ez valami bűncselekmény volt. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele.„britesítették”. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.V. Tegnap az L. VI. maga a jelenség igen érdekes. az éppoly szentségtörés. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. 13.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. -(13)- . hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy szükség lehet rájuk. 1940.. Mussolini álnok.) Bármi viszolyogtató is. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. felkészülve az eshetőségre. Akkortájt úgy éreztem. mármint azt a fajtát. (. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. amelyről feltehető. hogy a klub tagja vagyok. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat..

14. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. VI. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy átengedik az olaszoknak. és röpítik levegőbe az egészet. a mohó 17 Kelet-londoni. a bambán réveteg arcoktól. „Taposd szét!” hirdette a felirat. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. és egyáltalán. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Már csaknem bizonyos. mint vártuk. igaz. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. a rikító színektől. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. ismert egykori pacifista. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A németek elérték Párizst. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Az ember lassan gondolni se mer arra. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Ez negatív rekordnak számít. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. akik majd támaszpontként használják. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. egy nappal korábban. Miért nem aknázzák alá. azzal a nyilvánvaló szándékkal. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). amin egy csizma lép a horogkeresztre. -(14)- . hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy kormányunk végre tanul is valamit. 1940. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan.

W. utánajárt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). akkor majd meglátjuk. Ha így van.20 említette. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. de az ügylet végül meghiúsult. most gyereket vár. mint a civilizált élet fonákja. miután 1934-ben találkozott vele. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. és kiderült. aki Hitler buzgó hívévé vált. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. amit valaki tehet. hogy Unity Mitford21. így rikoltott: . 16. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Az jutott eszembe. Orwell írásainak lelkes híve. Holott a legésszerűbb. Elképesztő. kinek a nevére nem emlékszem. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. hogyan vehetne részletre varrógépet. -(15)- . 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). Erre egy ráncos képű emberke. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. 15. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P.igyekezettől. VI. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. és értékálló árut vásárol rajta. máris 30 fontot vesztettem. Redesdale második lordjának negyedik leánya. utazó és mecénás. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. A ma reggeli lapokból világos. Nemrég E. VI.

sőt már abból is. úgy nem marad más. amiről viszont még semmi hír. Tegnap beszélgettünk M. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. V. és elég jól mehet neki. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. szerint ez forradalomhoz vezetne. az L. 17. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. VI.-mel22. A franciák letették a fegyvert. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. Már-már képtelenség végiggondolni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet.holott maga is gyáros. de okvetlen harcban. mint harcban meghalni. Ha pedig még Amerikát is megszállnák.. hát ott lett volna esélyük rá. -(16)- . Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. hogy nem tudták megvédeni Párizst. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. én nem fogok elmenekülni. hogy Amerika hadba lépett. Új-Zélandból vagy Kanadából.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket.. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. s én azt mondtam neki.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. mihez is kezdjünk. D. pedig ha valahol. hogy megállítsák a német tankokat. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. fegyverrel a kézben. ha a németek tényleg megszállják Angliát. 1940. M. egy darabig még azután is. Egy biztos. mindenki erről beszél. Ha a flottát nem éri kár. sem elég munkáskéz nem lesz. akár egy koncentrációs táborban is. (. ő legalábbis ebben reménykedik . szakaszom egy zsidó tagjával.

első világháborús érmekkel a mellén. hazafias szónoklatot tartott. amit korábban írtam. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. -(17)- . Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. nyilván olyan barbárságokat követnének el. hogy megtudjam. újságíró. mivel G. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. hogy valaha is képes leszek rá. mit tartanak a védelmi készültségünkről.hallani mindenütt. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. aki most is. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. csak már nem érdekel annyira . ha kritikát írok.a lényeg. ekkoriban a New Statesman munkatársa. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot.. baloldali politikus.Hál’istennek. írógéphez ülök.23. és sose hittem. 20. mondván. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy az több veszéllyel. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. legalább kétszer másoltam le. hogy megjelenjen. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Mindent. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . kivéve a gyerekes anyákat. a könyveimet pedig háromszor. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. mint haszonnal jár. 1940. C. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Újabban. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Az esetben. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. VI.

a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. mire közölték. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. brit munkáspárti képviselő. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. 25 Aneurin Bevan. szintén munkáspárti képviselő. a Tribune társigazgatója. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. ahol. akik éppen az Alsóházból jöttek. öttagú kabinetben. Strauss. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. R. G. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. Ugyanezen megfontolásból C. Brit Gyalogdandár 1940. függetlenség Indiának stb.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. hogy mentse az irháját. mint mi.. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele.. május 10-én mondott le. Biztosra veszem. könnyen lehet.) C. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot.). hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. -(18)- . A helyzet szerintem annyiban más. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. (. hogy erre nem túl sok esélyt lát. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. Persze. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Kérdésemre C. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. ám azt mégse hinném. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy az teljes képtelenség. azt felelte. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Chamberlain és társai védelmére kelt. mindenki eliszkolt. És lám. melyben elődjének. szerint Churchill. Én viszont még jól emlékszem.

Ámbár. így az a mérhetetlen ostobaság. H. azokat viszont eddig még nem közölték. R. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. baloldali újságíró. C..27 meséli. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. akkor lesz modernizáció . hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. de az is lehet. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Ha a vészhelyzet rákényszerít.-re is. hogy a magunkfajtát kiirtsa. és sosem tudni. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.) Ami engem illet. ami igencsak aggasztó jelenség. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. vajon mennyi az igazság benne. hogy vezetőink sorában árulók vannak. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. úgy vélem. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogy Cyrill Conollyról. Ugyanez áll az L. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. (.. -(19)- . mondván. egy percig se habozik majd.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.Mindinkább terjed a gyanakvás.V.D. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. bár az egész a modernizációtól függ. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.

Compton Mackenzie meséli. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Tizennégyen haltak meg. hogy visszavonul a Hebridákra. -(20)- . igaz-e.. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. hogy elkerülje a légitámadást. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Felteszem. Egyelőre nem tudni. amely nyomban átállna Hitlerhez. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. ami aligha lesz az enyém. Pétain és társai a másikon. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. 22.) Azt hiszem. mihelyt győzelmét biztosra veheti. és váltig azon tanakodnak. mondja.. valójában nem történik más. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát.rendőrség az a testület. most mind pánikszerűen arra jutottunk. sőt talán még csak nem is láthatom újra. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. H. de békeidőben csak minden tizedik lakott). mindenesetre példázatnak nem rossz. és állítólag hét német gépet lőttek le. VI. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. R. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. (. Nem tudni. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. legfeljebb a francia kormány révén. ami olyannyira elterjedt nézet. 1945 nyarán ez meg is valósult. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. a hír tehát feltehetően igaz. 1940. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. és nem lennék meglepve.

A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. (. mint a becsület. 1940. a legcélszerűbb taktika az lenne. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.) Az egészben az a legfurcsább. Ha a briteknek lenne egy. mint az várható volt. VI. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. ami később antifasiszta jelszóvá lett. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .. 24. mondjuk negyedmilliós..holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. a hűség stb. könnyen mozgatható haderejük. A kommunisták. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. kitűzve a köztársasági zászlót.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. S lám.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. (...31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . mára mennyire kiürültek. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. most mindazok. Avagy micsoda komisz paradoxon az. hogy az afféle hajdani erények. bevenném Gibraltárt. ha átdobnák Francia Marokkóba. hogy bármi ilyesmi megeshet. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.. úgy tűnik. visszatértek az antináci álláspontra. Sajnos semmi remény rá. és még azt is igen furcsállták volna. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.

ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. amiért is előbb-utóbb mennie kell. amíg például X. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.. Ha arról van szó.számítanak. korántsem biztos. mint esztelen gyilkolászás. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt.. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy félig vagy egészen áruló lesz. 1934-35-ben miniszterelnök. bárkiről. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). -(22)- . Nyilvánvaló. feltételezhető. és mindaddig. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. egyeznének ki szívesen vele. váltig arra a következtetésre kell jusson. az egész háború nem volt más. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. hogy Churchill nem így látja. nagyiparosok stb. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. a Pétainkormány külügyminisztere. Lavalnak32. uralkodók. Pétainnek. semhogy fölvegye a harcot. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. hogy esélytelenül. (. tábornokok. hogy ő a kisemberek szövetségese. Sokkal inkább a bankárok. Y. Z pozícióban van. aki a tőkés osztályhoz tartozik. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be.) Hitler nem más. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. 1945 után eltiltották a közügyektől. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. francia politikus. (. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.. francia politikus. akár stratégiai távlatból. Az egyetlen haszon az egészben. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. püspökök. hogy megpaskolja az orcánk. Bármerre néz is az ember. A 32 Pierre Laval (1883-1945).

Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. hogy Anglia elkerülje a megszállást. akik arra tippelnek. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Kérdés. tévednek. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy eltörli a tisztelgést. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. és bizonyos. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. ha forradalmi kormányunk lenne. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. amikor késő lesz.. A ma reggeli News-Chronicle írja. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. azt hiszem. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. (.kérdés csak az. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Oroszország. ahol valódi forradalom megy végbe. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Azok viszont. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. mint bármely korábbi uralkodó osztály. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. akkor minden rendben. A spanyolországi leckéből úgy vélem. Ha Anglia megszállása elmarad. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy baloldali kormányunk lesz.. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. -(23)- . hogy már csak akkor. Ami végül is csak azon múlik. Félek. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz.

így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. Menekült vagy emigráns újságíró. amiért szívesen élnék. hogy mindenképp életben maradjak. biztosan mennék is. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. ha a helyzet rosszabbra fordulna. ugyanakkor nem lennék soha . és részt vehessek a propagandamunkában. akárcsak a rádióbeszédek. aki a biztos távolból jártatja a száját.V. és G. mint külföldön. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések.Az L. noha beteges vagyok és gyermektelen. jól jellemzi a brit hadsereget. idegen kenyéren élni céltalanul. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. E. s ott megbíznának valamivel. főleg Duff-Cooper üzenetei. hogy menjek át Kanadába. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Elképesztő félreértések születtek.és sógornője.34 arra biztat. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. 34 Az író felesége: Eileen . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Ámbár lehet. még mindig jobb meghalni. Ha bármi feladatom lenne. -(24)- . Nem mintha vágynék a halálra. Ha a sors úgy hozza. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint a revolver. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. elmesélte.. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit.D. Azt hiszem.. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. parancsot kapott. hisz annyi minden van még. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Gwen O’Shaughnessy.

35 is kedveli Churchill beszédeit. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. fizetni kell érte. amit ha nem is képes egészen felfogni. Később kiderült. csak álldogált és csevegett. Ezzel szemben E. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. Holott ez az. Később alábbhagyott a divatja. már ami Londont illeti. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy téves a riasztás. igaz. A puszta tény. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. restell lemenni a pincébe. de ha nem hall fegyverzajt utána.Annak. A házban mindenki így tett. Végül. hogy az ember felkel. ha meghallja a szirénát. első jele az lesz. Anderson. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 1940. és szerintem is van abban némi igazság. mint odaát. VI. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Tegnap egy lap azt írta. hogy valaki hord-e gázálarcot. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. akiknél nem volt. de nem mentünk le az óvóhelyre. mindenképpen hatásosnak érez. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. hogy Angliában valami változóban van. Felkeltünk. Természetes. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. felöltöztünk. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. ha valami egyenes beszédet hall. -(25)- . makacsul állítja. A. Például Mrs. 35 Valószínűleg Mrs. 25. egy lépés az egyenruha felé. szörnyen ostoba helyzet volt.

akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. bár néha még most is megnézik.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . és ma úgy nézem. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. félkegyelmű veterán végezte. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.O. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. a követelmények nem lehetnek túl magasak.. aki írni is alig tudott . Talán nem ártana. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. s lám.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Tekintve. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. mi a teendő légitámadás esetén. Ma délután elmentem a toborzóirodába. VI. még ma is megtörténhet ilyesmi. levonultak a pincékbe. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. a németek nem használnak harci gázt. Akárhogy is. 1940. ha valaki megmutatná az M. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.ahogy szaporodtak a rossz hírek. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.még akár a Francoféléket is. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. 27.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. minden ötödik ember magával hordja. of Information.. -(26)Tájékoztatásügyi . a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. a gázálarcdivat is újraéledt. Éppen tíz hónapja tart a háború. Persze. holott ki tudja. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. és bárki meggyőződhet róla. hányszor elmagyarázták. (.

amióta a háború kitört. majd külügyminiszter. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.. Azt mondja. semhogy sok szót érdemelne.. Myers regényíró. később pénzügy-. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. minden ítélete helytállónak bizonyult. 39 Sir Samuel Hoare. M. Butler (1902-1984).. 40 L. Orwell barátja. (. H. hogy a szélesebb tömegek felismernék.. amikor úgy vélte. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. úgy véli. L. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Inkább az a kérdés. Megjegyzem. De hát az oroszok 38 R. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . valójában mi történt.40. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.M. (. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal.) L. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. hányan lehetnek a tudatos árulók.) L. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. külügyminiszter-helyettes. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. ami mostanra valószínűtlenné vált. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. egykori brit nagykövet Madridban. Már csak az a kérdés. M.) A ma reggeli lapok cáfolják.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. A. híján van a legelemibb hazafiságnak is.. hogy tényleg ezt teszi.. ez idáig csak egyszer tévedett. miszerint csak azért foglalták el Tangert.tehát biztos. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. mindaddig. a télen még nem történik semmi. A németek érdeke szerinte az lenne. aki ismeri ezeket az embereket. -(27)- . hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.

Ha Hitler elfoglalná Angliát. Bármit tesznek vagy mondanak. mint mi Münchenben. jó ideje mást se tesz. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. semmi hatása az eseményekre. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Érdekes. 42 Independent Labour Party .. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. (. vigaszképpen azzal áltatják magukat.L. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. amikor az I. -(28)- . Amúgy Pétain és társai. holott elég csak egy pillantás a térképre. Jó példája lesz ez annak. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte.P.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy szövetséget kössön. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Ezek a mozgalmárok. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. Nagy kérdés. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”.maguk sem gondolhatták. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.Független Munkáspárt. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. ha sikerül nekik. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.

hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. és továbbra is őrzi függetlenségét. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. amit sikerült elcsípnem. Az még csak megbocsátható volna. az ennek épp az ellenkezőjét látja. inkább jóváhagyó. elutasítottak. (. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. 1940. hogy a sajtó -(29)- . ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.ellentétben a heves közfelháborodással.) Igaz.. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. Nem hiszem.) Ijesztő. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. ha tényleg arról lenne szó.. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. az a néhány megjegyzés. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. mint bíráló volt . hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. és az. de különben kutyabajuk sincs. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. 1940. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. VI.még csak egy múlik rajtuk. 28.. ámbár csak némi burkolt fenntartással.. méghozzá C besorolással. VI. Mindenképp biztató. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. 29. azt ugyanis nem deklarálta. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. (. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. némi szépségfolt ezen.

-(30)- . egyenként hatvan fős szakaszt jelent.. Ma délután az L. C. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket.-vel és M.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. 30. VI. Kíváncsi vagyok. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 1940. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. hogy végre a puskák is megérkeztek. mindjárt elmondta. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. C.. Főként kiszolgált katonák voltak. hogy 43 Orwell. (. Így aztán mindazon lapok. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.-t és engem felvidított a gyászhír.V. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. ami elvben tizenkét. hogy abbéi még bármi lehet.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. vajon próbálkoztak-e már azzal. hisz maguk is a csokoládé. Tegnap C. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.D. és eltekintve attól. amit valaha is hallottam. nem is olyan hitvány kompánia. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Az emberek azért így is lelkesedtek. és nagy éljenzés fogadta a hírt.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.

igaz. amin végül is kievickélt. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. E. szintén örült. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. és nem mozdult.három lapból állnak. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Még M. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.. Ott hagytuk egy félórára. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. hogy napokig még az étvágyam is elment -. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. (. aztán E. 1.vagyis a lap közel egyharmada. hogy már azon is örülni tudunk. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Az újságok már csak hat oldalból . Később. majd kidobták a gépből.-ék is rosszallották a dolgot..) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. a szöveget apró betűvel szedik. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. -(31)- . 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . gyengéden benyúlt érte és eleresztette. VII. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. holott ők már-már radikális békepártiak. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. 1940.

Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. ha valami ismert személy hal meg. hogy a kormány tehetetlen. VII. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. 3. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. bár nő a félelem is. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Mind többen vélik úgy. látván. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). 47 Werner von Fritsch (1880-1993). s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. a spanyol anarchisták vezetője.F.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. régimódi német vezérkari tiszt. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.50 közlemény. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. -(32)- . 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.A. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. 49 Buenaventura Durutti. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 1940. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Franco közeli munkatársa.

Oranban és Mersel-Kébirben. 2 csatahajót. politikai író. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. 2 cirkálót. Az a tény. mennyire helyénvaló volt e lépés. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. A francia Richelieu csatahajót. elég egyértelműen sugallja. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. nem sok meggyőződéssel tették. Arról persze egy sort sem írnak. hogy csupán a francia flotta feléről . 8 rombolót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. avagy ha mégis. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. VII. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak.lehet szó. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. VII. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. a napló írása idején liberális publicista.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . holott nyilvánvaló. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. használhatatlannő tették. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 7. 52 1940. 10. a News-Chronicle -(33)- . 1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba.1940.

hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. mint azt korábban én is feltételeztem. de amikor feleségül akarta venni az elvált. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől.) Gollanz új könyvét. hasonló feltételekkel. a rendkívül népszerű walesi herceg. 1940. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. (. VII. 16. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa.. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. mi több. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. a Bűnös embereket. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Még az is lehet. Ez után feleségül vette Mrs. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját.. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. VIII.békeajánlatot tesz nekünk. hogy Angliában akadnak csoportok. az ember sohasem tudhatja. -(34)- . Wallis Simpsont. mint a cukrot. Edward néven 1936. Nemrég még úgy tűnt. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Persze. meddig ér el a kommunisták keze. Windsor hercege (1894-1972). Számomra hihetetlen. 54 Edward. úgy veszik. Sokan vélik úgy. Napok óta nincs semmi hír. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hogy csak azért hagyják nekik. Simpsont és Franciaországba települt át. Újabban viszont minden országban más és más. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. január 20-án lépett trónra. amerikai Mrs. ha csak az nem. semeddig.

hogy összeült a pánamerikai konferencia. és ha kudarcot vall. Ez persze nem olyan ígéret. F. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. és mi semmit se teszünk ellene. bármilyen 55 Bizonytalan. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Talán így lesz. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. VII. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál.küld hadi utánpótlást Burmán át. -(35)- . a világ pedig már rég nem hiszi. ami egyértelműen németellenes lépés. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. talán nem. és elnézzük neki. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. így azt. a sok szájhős mind maga alá rondít. alighanem Tosco Fyvelről van szó. 22. nyilván a németek számára.) Holott pontosan úgy tesz.56 azt mondja. 56 Bizonytalan.. alighanem Frederick Warburg. ahogy előre megmondtam: eljátssza. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. (. hogy Spanyolország bármit. 1940. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. Mindez előre látható volt már akkor is. és már csak a fegyverletételt várja. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. A legfőbb esemény. W. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy Anglia felé hajlik. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. helyzetünket reménytelennek látja. Még most sincs semmi érdemi hír. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. Mégis.

D. hogy csak tartanak tőle. mivel utálta Chamberlaint . Ha tényleg így van.) Sokan már bánják.000 tagja van.. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy L.V. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.58 is ugyanezt mondja magáról. 28. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.57 Én legalábbis nem hiszem. majd a németeknél. Az L. VII. azzal. rendre visszautasította az ajánlatot. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. bár az is lehet. Sokan rebesgetik. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.300. -(36)- . és új neve: Home Guard. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. 58 Azonosíthatatlan személy. Persze meglehet. ám az. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. azaz Polgárőrség lesz.-t.V. ámbár ez nem is oly hihetetlen.. VII. 25. hogy összeállna a Tory klikkel. 1940. Az olasz sajtó is ezt írja. 1940. csak féltékenységből és intrikából dacol. melynek állítólag már 1. G. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.mennyiségben importáljon. (. felhagyott a toborzással.D. D.

Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. kommunista. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. Amerikában született.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett.csakugyan nácikollaboráns lett. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. -(37)- . hisz jól tudom. Az apró emberke. brit állampolgárságot sosem szerzett.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Szélsőséges nacionalista. kis baloldali pártokról. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. majd fasiszta politikus. akit később internáltak. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. kinek a nevét folyton elfelejtem. aki utóbb . Így tesz a francia sajtó azon része is. valójában miért. 59 William Joyce (1908-1946). itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. 60 Sir Oswald Mosley. bár senki se tudja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. aki szerint Hitler nem igényli. 62 Gaston Bergery. szélsőjobb. noha egész életét Angliában élte le. amely német befolyás alatt áll. Furcsa. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Emberem azt állítja. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. a Brit Fasiszta Unió vezére. 61 Jacques Doriot (1898-1945).

) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. szerinte rendes fickó. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. de a pénz nem érdekli. 8. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. G. ami talán arra is fényt vet. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. vagy hogy karrierista lenne. de az újságok azt sejtetik. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . és különös gyengéje. mit miért csinál. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Megindult az olasz támadás Egyiptom. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. ha elveszítjük. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Úgy látja. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy csak a maga hasznát lesi. a franciákat viszont eléggé leszólta. (Sajnos elég gyatra volt. VIII. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Eddig még semmi hír. Mindig is úgy élt. és nem igaz.1940. nem hinné. H. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Perim most a legfontosabb. s azon a feltevésen alapul. ahogy egy szovjet komisszár. Megkérdeztem. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Wells. hogy ezek az emberek. Úgy véli. Wells jól ismeri Churchillt.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat.nyilván az -(42)- . hacsak nem akarjuk. Megvetően mondta. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Azt mondják. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.. Hosszan beszélt a polgárőrségről. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. VIII. 1940. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Hajnali három körül légitámadás volt.másokat kapok rajta. Ez nem csupán azzal jár. Tegnap este elmentem egy előadásra. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. 23. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. Azzal kérkedett. hagyják félbe a munkájukat. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. átszervezik a légiriadók egész rendjét. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. amit mielőbb meg is kell tenni. tábornok tartott. nem kétlem. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. amit . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. s azzal szépen visszaaludtam. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. ez pedig igen veszélyes lehet. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább .

26. 1940. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. Az oktalan pára nem képes eldönteni. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. kik miatt. kivénhedt hadfiak. (Greenwich) Azt hiszem. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy valami nincs rendjén. Ettől talán észre térne a jónép. és azt is: miért. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. VIII. Legfőbb ideje. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy az ország végromlás előtt áll.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. -(43)- . mire egy tehén jól oldalba döfi. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. s hogy milyen szánalmas ez az egész. és megpendítette azt is.. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy a trágya nem ennivaló. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. Tegnap azon tűnődtem. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. hogy ízlik neki vagy sem. Ahogy elnézem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. (. egy életre megtanítva arra..

amit Huescánál dobtak le. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. míg ezek jó ha feleakkorák. Máig emlékszem arra a kettőre. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. (. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. próbálják eltussolni. s ahogy eddig is. azt álmodtam. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. amibe a föld is beleremeg.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja.. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Hallottam. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.először igazán közelről a bombák hangját. és halálra váltan nyomban felriadtam. E. és mindaddig. ám azért nem annyira rettenetes. hogy egy bomba robban mellettem. Világos. asszonyság. Ma reggel mégis. Talán egytonnás bomba lehetett. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. A -(44)- . A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. ha bármi fontos létesítményt találat ért. (. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. 29. de olyan pokoli robajjal. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. A bejárati ajtóból néztük. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. VIII. hogy a házak beleremegtek...) Elég nagy robbanás volt. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. 1940.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.

. erős robbanást hallottunk. s én feküdnék kényelmes. (. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Amerikában is.P. azzal a megnyugtató tudattal. mégis így lett. 1940. vagy túl közeliek a becsapódások. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. 24 órára rendszerint 5-6 esik. minden fedezék nélkül.-vel. fegyverzajt hallok. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. és máris aludtunk tovább. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. E.P.. márpedig az emberek itt is. ha elég távoli. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. s lám. H. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. Általános a vélemény. lidérces emlékeim. VIII.a nácizmus.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.. és aknagránátok robbannak köröttem. 16. s nemigen látja. Félálomban. 1940. 23. hogy hidegen hagy. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. régóta ezt várják. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. A monoton fegyverzaj. tábori szalmaágyamon elnyúlva. XI. 1940. hogy nyílt mezőn fekszem. XI. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. 31. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . szerkesztőjével. a .. hacsak az ember nem sejti. Sosem gondoltam volna. könnyen álomba ringatja az embert.-vel éppen csak megjegyeztük.) Tegnap lefekvéshez készülve. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. -(45)egy ha . A légiriadók egyre kimerítőbbek. Akkoriban rendre azt álmodtam. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.

ha tényleg igaz. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. még nem cenzúrázzák. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.. kijelentését. bárki képes könnyedén elhitetni. és „becsületszavát” adta nekik. igaz is lehet.” 72 Alfred Duff-Cooper. Mindaddig. hogy nincs más hátra.. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. egyébiránt biztosra veszi. úgy tűnik. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. az összes brit lapot figyelmeztették. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál..P. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. mint vállalni a Hitler elleni harcot. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. H. vagy inkább próbáljunk békét kötni.. hisz minden a tálaláson múlik. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. öt éven át tartó küldetést. hogy . amikor Franciaország elesett. szerint. Habár a . H.P. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. kulcsfontosságú. tartok tőle. Halifax és Simon védelmére kel. -(46)- . Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.71 és társai titkon alkura készülődnek. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. 2000. Ld. kényes. májusi kormányát tárgyalva Hoare.-t. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. brit tájékoztatási miniszter. A második világháború című művében Churchill 1940. Európa Kiadó. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.” Ami. válasza: „Ugyan már.P. P. ám ekkorra már mind a szűkebb.

hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. és úgy véli: Anglia nagy előnye.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. szerint. francia újságíró. Meglepően jókedvű volt. mégsem váltak be. Edward . viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Angliában mindenki tudja. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Edward végül is Mrs. XI.felesége volt. a France szerkesztőjével ebédeltem. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. igaz.. egyetlen európai se hitte volna. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Szerinte VIII. 76 Lásd az 1940. jóslatai. a sajtóosztályt vezette. C. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. C. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. hogy államformája királyság. aki ekkor már a windsori herceg . hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. 75 Mrs. 1940. VI. Wallis Simpson. 74 Piene Comert. Nos. mint azt itt képzelik. Laval 1935-ben azt mondta neki.74-vel. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. angolbarát. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Laval kormányzása76 idején C. Mindig is azt hittem. Franciaország eleste után Angliába emigrált. és eszébe se jutott panaszkodni.. és élt már nálunk korábban is. S. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Azt mondja. korábban diplomata.utóbb VIII. melódiája: monoton Tegnap C. Persze itt. C. 28. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. jól ismeri Angliát.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Olaszország viszont valódi erő. bármi tehetséges politikus Laval. úgy tűnik. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. Különben C.

) Beszéltem egy férfival. -(48)- . mindenki amiatt aggódik. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. bár azt nem árulta el. (. víz. XII.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a sebesülteké ennél jóval több volt. 8. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. teljesen tönkrementek. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. 1. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. villany stb. 1940. XII. a tüzérségi tűz elől.. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van... amelyben 500 repülőgép vett részt. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. (.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják..) Azt mondja. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. a halottak száma 550. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. és ami még rosszabb. mint korábban Balbo halálának. aki nemrég érkezett Lengyelországból. s legalább negyed részük földig rombolódott. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940.000 gyújtóbombát dobtak a városra. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Meséli. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. miként sikerült átszöknie. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. A német források szerint mintegy 30. november 14-én szenvedett légitámadást. A közüzemek. Ugyanúgy örülünk neki.

Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Az a múlt heti újsághír. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. I. hogy hibbant kis versikéket faragok. XII. nappal közrendre felügyel. kezdeti szakaszában. akár a manna. 1940. amíg a bombázás alább nem hagy. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. 2.segítségükre sietnek. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. 29. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. nem annyira a bombáktól rettegve. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. rendre azon kapom magam. Idézet egy újságcikkből bombák. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. A bombázás legszörnyűbb. Több mint mulatságos. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. Az esszében azt írtam. inkább a félbeszakított alvás. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. s a csengő sem ép. Az a hír járta. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be.” 1941. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát.

látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. .hogy nincs valami nagy véleményem róla. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. Így azután én lettem nevetséges. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 22. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. aminek igen örül.” 79 Büntetés. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. német. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és Orwell úr aligha sejthette. 1941. I. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. olyan időszakban. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. bár . s talán joggal. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hogy ezegyszer tévedtem. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. és minden érintett szíves elnézését kéri. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. de nyilván erre sem kell várni sokáig. nem sokkal a franciaországi események után. úgy véli.. magasabb béreket.Isten látja lelkemet. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. majd 1942-ben beszüntette működését. tényleg örülök. 1941 júliusában. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. -(50)- .. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam.

Szovjet erő. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. vagy valami hasonló). hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Mindenesetre tény. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. hogy „Chamberlainből elég!”. először tettem ilyesmit életemben.a következőket írta: „Óhajtom. ahogy megcsókoltam. A minap. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Az utca tele van a plakátjaikkal. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Keresztények és a kommunizmus.csak arra való. nyomban megérezte rajtam. hogy „Éljen a POUM!”. Úgy tűnik. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. akik nem képesek átlátni. hogy tudja mindenki. Igaz. -(51)- . teljes szívemből kívánom. aki amellett. de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. E. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Az ügyeskedés menten beindul. ezrével vannak ilyenek. és meggyőződésem. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . És lám. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. spanyol köztársasági párt. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy „hagymáztam”. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. pedig több mint hat órával azelőtt történt. A helyért ugyan nem fizettek. már az is erősnek tűnik. Barcelonában pedig. Művei. a POUM82 betiltása után. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). 1931-66 között Canterbury érseke. újabb defetista manőver.

s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. 84 A lap 1941. június 21-én foglalta vissza. J. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. és megütötte a fülem. 1941. 26. között volt betiltva. boltjába betérve megjegyeztem. Erwin Rommel tábornok vezetésével. stb. J. mivel érezni. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. és betiltották a Daily Workert84. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.2 sor. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. mivel annyira zsúfoltak a vonalak).108 sor. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. A Daily Worker és a Week85 betiltása . s a többinek is hasonlóan felment az ára. és 1942. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. január 22-én vették be a brit csapatok. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak.az ébresztőóra. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. amint két nő arról társalog. hogy „már nem tart soká” stb. -(52)- .000 hadifogoly! ) . Másnap reggel Mrs. A német Afrika Korps 1942. szeptember 6. január 22. I. mire Mrs. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

1941. vagyis csapatokat küldünk Görögországba.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. Én mindenesetre váltig állítom . 14. ha elég meleg lesz). mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. kevesen értenek egyet velem -. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. hogy visszatérhetnek Londonba. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. és a többiek mondták is. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. III. 4. Wallington. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). Korábban ugyanis épp azért gondolta. 3. III. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. néhány téli viola bimbózni kezdett. -(56)- . még a lapok is pedzegették. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. legalábbis ezen az éjszakán nem.. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. III. Az elmúlt napokban az a hír járta. G. s a hóvirág is most a legszebb. Bár dúl a háború. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Tegnap este G. hogy még mindig sokkal rosszabb.. s ilyenkor látja.bár jól tudom. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. hogy „valami készül” a Balkánon.küszködött. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . homályos és rossz szagú. Az altemplom nem egyéb.

elhárította a segítséget. attól tartva. amit az olaszok elvesztettek. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. egyben meghagyva neki. mi történne. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. a német támadás már április elején megindult. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. melyet a görögök ezúttal elfogadtak.van. 1935-től görög miniszterelnök. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. hogy küldjenek tíz hadosztályt. vagy legalábbis azok jó része. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Elképzelni is szörnyű. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. arra kérte az angolokat. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Katonai diktatúrát vezetett be. miközben támogatta a királyság intézményét. de alighanem inkább a Szueziről van szó. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). és a csapatok zömét küldje át Görögországba. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Ahhoz. Mindenki ezen tépelődik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. előbb ismernie kellene. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 95 A szövegből nem derül ki. -(57)- . Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. hogy milyenek a szállítási eszközök. Túl veszélyesnek tűnik.

mivel annak bizonyságát láttuk benne. egész Európa rajtunk röhög. csakúgy. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. ha netán tudjuk. akivel beszéltem. hacsak azzal nem számolunk. csak a felesége. 97 Stefan Haffner. Én mégis azt tartom. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Másrészt viszont. Az a baj.hadisikerekkel. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Sok német. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Ő maga nem volt zsidó. -(58)- . elképedt azon. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Ugyanakkor. mint Norvégiában. hogy nem tudunk. mint az. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. amiért hagyjuk. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. Mint írja. antifasiszta újságíró. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. éppúgy. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. ha most veszni hagyjuk Görögországot.

minden előzetes propaganda nélkül. Greenwichre igen sok bomba hullott. s a szóbeszéd holmi új. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk.98 1941. végre pompás alkalmunk lesz rá. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Kérdés. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. Ijesztő lenne.itthon és Amerikában egyaránt. Ám a szokásos álszent. június 17-én jelentette be. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Ez hát az európai nézőpont. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. úgy hírlik. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. éppúgy. 20. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. de tetszetős érveket máris hallani. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. -(59)- . Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. de csak egy gépet lőttünk le. ami azután a bombázókra tekeredik. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. mint az indiai rádzsák körül. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. aminek használatát a brit légierő 1941. titkos fegyvert is rebesget. III.

hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából.. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. mint azelőtt. Fölöttük tombolt a tűz. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. mondjuk. látom. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. hogy megtartsák a búzát. Visszalapozva e naplóban. avagy csak elképesztően ostobák.. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. ez akkor sem jó így a franciáknak. És miközben mi mindent megteszünk.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. ami megingatná a Pétain-kormányt. Bárcsak tudhatnánk.: „Betört az ablak. szakadt a víz a nyakukba. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. 99 Valószínűleg Eileen Blair.. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.csapódott be. majd nagy csörrenést hallottam. Úgy tűnik. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. Úgy tűnik. amit küldünk. amit persze nem engedhetünk meg.-vel99 telefonáltam. A németek ugyan engedik. A Greenwich templom lángokban állt. -(60)- . ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. amikor E. Én: „Mi volt az?” E.. de senki sem mozdult. és kevesebb közéleti eseményt említek. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. semmi jele annak. hogy . az író nővére. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. és társaik tényleg árulók.

mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. ez pedig az éhínség. hogy igenis vannak. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. amit mi tényleg nem ismerünk itt.A legrosszabb még hátra van. s ha így teszünk. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Miként lehet ezt elfogadtatni. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. éppúgy élnek. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. 23. Angliában.általában olyanok. akik Churchillért meghalnának. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. mint eleddig. kényszerítő intézkedések híján. hogy a püspökök megáldják -(61)- . ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. elfogadjuk a háborút is. stb. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. nemigen számít. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. Még szerencse. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. a gazdagok pedig. Még ma sem képesek felfogni. III. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. akik érzésem szerint nem valódi hívők. a légierős kadétok. hogy gyermekei azért éheznek. 1941. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Számomra nem volt újdonság. sokan ezt teszik . hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . a Női Légierős Tartalékosok stb. mi a célja a háborúnak. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. akkor biztos. Ha elfogadjuk az államot. valahányszor azt látom. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon.

Egy szó sem esik arról. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. hogy valójában nem is gondolják végig. mint egy. -(62)- . add. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. és jó útra térhessenek”. Holott bizonyos helyzetekben. és segíts. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. 24. így aztán helyénvaló. a keresztény meggyőződés azt tartja. Az egész azon az elemi érzésen alapul. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Eddig úgy tudtam. Talán az a félelem diktálja mindezt. ha az emberek látnák. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. mert mi jobb emberek vagyunk. úgymond. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy imádkozunk érte. III. 1941. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. az ellenségnek is vannak indítékai . Azért várjuk el. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et.az ezredzászlókat.ami éppoly hatásos lehet. hogy Isten bennünket segítsen. hogy netán csökkenne a harci elszántság. mint a németek. Persze az is lehet.

Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. így valószínű. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. és legalább három hétig kitart. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. s így szükséges. hogy valamivel ellensúlyozzák. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. érzékelhető hatása. hogy nincs az az erő. 7. a műszaki leírások alapján. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Ám ennek nincs közvetlen. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Azt hiszem. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. bár ezt már akkor sejthettük. 1941. bár Hitler még így is jól járna. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.csatahajókat. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. nincsenek például fegyvereink. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hisz általános a vélekedés.000 főnyi brit sereg állomásozik. Felteszem. mikor kivonultak Bengáziból. Rajzok készülnek majd. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. mindenesetre nehéz nem észrevenni. és ma jelentették be először hivatalosan. Tehát megoldódott a rejtély. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk.000 vagy akár 500. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Közben hallani. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. ez alighanem így is van.000 ember életébe is kerülhet. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy egy sikertelen megszállás 100. IV.. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy Görögországban 150. Tegnap Belgrádot bombázták. mint akár több ezer légitámadás..

Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Nem tudni. Etiópiát mindenesetre elvesztették. 102 A matapan-foki csatáról van szó. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Persze. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.elsüllyesztették a Zara. hogy beleszorítják őket a tengerbe. most hirtelen rájönnének. Szinte látom.) Egyre kevesebb a munka. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. katonai szakíró. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.helyzet. Mulatságos lenne. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. (. -(64)- . )Immár világos.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg.. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. (.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. A legjobb esetben talán még szűken vett. ha az ember 2-3 évre előre gondol. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. A britek-minden veszteség nélkül . Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.... Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték ..

. Emlékszem. a regényíró állította össze. of Information -(65)Tájékoztatási . A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. Most olvastam épp az M. de tudván. Például az. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Rosszabbat vártam. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. csak sajnálom. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. mint „dicső”. hogy nem volt annyi eszük. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják.O. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. tényszerű ismertetőt. hogy olyasvalamit hozzanak létre. ez szeptember 7-én volt). hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Állítólag Francis Beeding. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.I. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. 1941. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. s igen nehezemre esett. IV.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak.103 bestsellerét. hogy ejtőernyők. s ez rendre azt igazolta. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. 8. elszalasztották az esélyt. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. „hősies” stb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. pontos.

Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.A kapitalizmusnak vége. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.Ez volt Trafalgar. hogy felébresztettek a robbanások. egy darabig onnan néztük a tüzeket. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. egyszer csak megszólalt: .Akárcsak Madrid. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Én mindenesetre nem így éreztem. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. -(66)- . Most jön Austerlitz. lángol-e még.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. de más fronton még várható. Hugh Slater. miután a németek láthatóan elálltak attól. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Aznap éjjel. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. azt mondtam Fyvelnek: . még ki is mentem megnézni. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. . hogy győzelmet arat. Később. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. majd így szólt: . aki az ablakban ült. Rajtunk az ítélet. Kimentünk a tetőre.

A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. és Görögországba küldtük őket. amíg lehetett. Ez is igen baljós előjel. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. IV. ha a görögöket cserbenhagyva. 11. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. hogy egyáltalán kiadták. amikor rosszul áll a szénánk. 1941. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Hol van már az az idő. kapunk-e gépfegyvert. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. a Balkánról alig esik már szó. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. legalább kettő jut minden századnak. Csak erről beszél mindenki.persze nem volt egy darab se -. A közlemény súlyát az mutatja. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. -(67)- . amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. hogy kivontuk csapatainkat. s amikor megkérdeztem.106 Ma este igen rossz hír érkezett.gondolom. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 9. IV. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A nagyokosok szerint ahelyett. A tegnapi lapok megírták. 1941.

A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el.. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . mind lehetségesnek tartja. mely igen sötét képet fest a jövőről. azok a forradalmi változások. azt látom. és a Sunday Express. 12. 1941. Isten tudja. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. 13. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. vagy legalább egy részük. hogy a politikai helyzet javulni fog. -(68)- . hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be.. Lehet.. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. IV. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. hogy még mindig érvényben van az utasítás. ami némi reményre jogosít. Az a két újság. és megszilárdul a helyzet. Úgy látszik. de ez más lesz. csak éppen nem adhatják tovább. de mégis..1941. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Semmi hír . Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. se Líbiáról. csak sokkal lassabban. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. abbahagyom a naplóírást. Nem hinném. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. most is zajlanak. Az egyetlen. amely alig különbet. francia hajókkal. IV. Akivel csak beszéltem. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér.se Görögországról. amelyekre számítottam. mint gondoltam.

és elvágták a tobruki angol csapatokat. de Tobruk kitartott. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. arra számítva. bár ezt Kairóban107 még tagadják. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. de már sokkal kevesebb van belőlük. Megrázó hírek. Azt hiszem. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. Persze. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. -(69)12-én hamar akció végül . A németek az egyiptomi határig nyomultak. az utóbbi a valószínűbb. 14. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. amit a reklámokról írtam. aki jól ismeri Dél-Afrikát. mint a középosztálybeliek. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. csak éppen a tempóját nem. hogy létszámuk aránylag csekély. mások azt állítják. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. döbbenten láttam. s az is erősen hihetőnek látszik. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. míg december 4-én megérkezett az erősítés. D.Olvasom a bejegyzést. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Connolly mondta egyszer. Mindjárt feltűnik. nem tűntek el. Nagyon igaz. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. IV. 1941..

hogy kivonulnak Kínából . és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Görögországról semmi hír. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. anélkül. hanem azért. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja.úgy tartja. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. hogy beismernék. A másik pultnál meg szól a gramofon. drága uram. ha én nem kérem. akkor máris megérte. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. igen nehéz elképzelni. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza.Jaj. mit mondtak be korábban. és mivel kissé késtem. tudja. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. 1941. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. mi is történik. Ha nem így lenne. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. éppúgy. . melyben az oroszok megígérik. nem figyel rá senki. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le..persze csak fokozatosan. 15. IV. Mindez akkor..

nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. de azért E. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).bizonygatja mindenki. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. -(71)- . e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.. Egy másik a St. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. IV. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. és a mentők is ott várakoztak. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. 1941. francia) . Emlékszem.is 108 „Mondja csak. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.vidéket. ez képtelenség.. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.70 km távolságra! . és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. . hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. aki rendesen tudott volna aludni.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.. Barnsleyben voltam éppen. Senkivel sem beszéltem. 17.” (Parlez vous. többeknek megjegyezve. Ez volt az egyetlen reakció. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. A szombat éjjeli „blitz” még ide . John’s Wood-i temetőt találta el. Persze. Két-három napja újra Wallingtonban. Igaz. és E. IV. Ma reggel. Az utcát mindenesetre lezárták. 22. Persze. hogy egyszer bekövetkezik. betértem egy kocsmába.Én még csak le se hunytam a szemem! . valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.. is ugyanezt mondja. amitől már régóta tartok. Az ember már-már úgy érzi. 1941. és miután hallottam a hírt.

amit kell. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Amióta itt vagyunk. Furcsa lenne. Olyan ez. Még nem tudni. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. minden még ezután megírandó cikkemet. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. is beleértve. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. Churchill kezd úgy beszélni.elhallatszott. hogy sikerül majd. mi pedig lekaszáljuk őket. fanina felé. hogy a németek nem hullanak úgy. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. -(72)- . ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. hogy 109 Orwell gyanúja. rádiójegyzetemet stb. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. Ha az újságok híradásai igazak. megalapozott volt.. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. nem így lesz -.. Churchill a minap azt mondta. Gibraltár megtámadása. minden bizonnyal hamarosan várható. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre.” Kíváncsi vagyok. mint a kéve. stb. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Athéntől kissé északra. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. vajon azt teszik-e. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. Engem legfőképp az zavar. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba.

a görögök visszavonulóban vannak. IV.55% .55%.1% Új-Zélandból. Eszerint az elesettek 55.a hülyébbnél elháríthatnád. 23. Mindössze annyit lehet tudni. 1941. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. 1941. IV. -(73)- .110 Mindaddig.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Az oroszoknak dönteniük kell. hány emberünk van ott. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hogy mennyire tudják tartani magukat. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.ÚjZéland: 13. 25. Különben sejtelmünk sincs. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hogy a görög hadsereg.1%-a Ausztráliából és 19. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy ne álljanak ellen. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. milyen hadállásokban. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. 24. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. és így tovább. hogy ellenállnak-e a németeknek .Ausztrália: 13. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.mindez még hasznos is lehet.

Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.111 Gondolom. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 1941. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. 2. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. csak kutyaeledelnek. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . C. Milyen kár. nem akar. 1941. bár azt hiszem. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt.. mert nem volt mivel etetni őket. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. de bármelyiket választják is. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. IV. IV. -(74)- . avagy tétlenül elnézik. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. ami tényleg magával ragadta az embereket. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. 25. vagy esetleg a harmadik. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. körülbelül 30. 28. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. most mindenféle hússal üzletel. hogy nem képes. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.az ára -. V.

hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. az is ugyanúgy készül. mint a bútorhuzat. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. 1941. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.000 ember. aztán egyszer csak halljuk. Mint mondja. politikus. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. 3. valójában 55. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Mesélte. A veszteség állítólag 3.000 járművet vesztettünk.112 Azt mondják. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. ahogy a tűpárnát tartotta. újabban az egész cég erre állt át.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mint arról korábban tájékoztattak. nyilvánosan kijelentette. mindenféle volt közöttük. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. úgy látszik.. miután bejelentették.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Persze az is lehet. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. s úgy hagyjuk el a porondot.000 körül. Hátrahagyták összes tankjukat. 8. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Katasztrofális. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. amiben mindent odaígérünk nekik. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. ügyvéd. mert folyton csak fegyvertokokat szab. mint az íj és a nyílvessző”. majd elnöke lett. felszerelésük jó részét és 12.000 embert. Spender113.tisztes ábrázatú. A hajókról nem esett említés. hogy kevesebb katonánk volt ott. gondolom. és hét-nyolcezren estek fogságba ..000-re teszik. V. -(75)- . mivel úgyis megegyeztünk. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. de ez számunkra nem gond. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.

Előre látható. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. ami nem túl jó jel.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Itt-ott nagyobb családokat is látni. 1941. gyerekek. mit fognak tenni. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. akár a nyulak. ami ezt a taktikát sikerre vihetné.és azt hiszem. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. apa. meglepő látvány tárul a szeme elé. 6. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. A tiszta. csak annyi bizonyos.csupán azt jelzik. Sosem tudni előre. hogy balul üt ki. Iránban mozgósítás van. a kicsik sorban fekszenek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. nincsenek fenntartásaink. V. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Főleg a fiatal házasok ilyenek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Valahányszor csak elképzelem. ám biztosan valami rosszat jelez. folyton az az érzésem. Békésen alszik mindenki -(76)- . s menten elgyámoltalanodunk. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. anya. A semleges államok megtámadását illető aggályok . ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. A törökök felajánlották. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. mert hiányzik az akarat. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. amiben igazán hiszünk. ha csak a puszta harcról van szó. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. pusztán azért. Érdekes. Ha olyan ügyért harcolunk.

s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. E. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. de megmaradt alelnöknek. Felkapaszkodva a tetőre. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. tőlünk nyugatra.az erős lámpafényben . ahol gyúlékony anyagokat tároltak. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. s a szobában sem keletkezett kár. 11.a kicsik hanyatt fekve. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy az oroszok bejelentették. mintha viaszbábuk lennének. netán mindkettő ellen. Immár bizonyos. kintről valaki kiabált. -(77)- . Gondolom. Az ablakok épen maradtak. hogy mindez német nyomásra történt. Lefelé menet közölték velünk.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Nyilvánvaló. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. valami raktárépület lehetett. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. de úgy tűnt. kiváltképp nagy volt. égre szökő lángokkal. felkelt és kinézett az ablakon. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Az elmúlt napok legfontosabb híre . A füst csak igen lassan oszlott el. 1941-ben leváltották. melynek üzenete nem egyéb. hogy épp benne voltam egy házban. V. Az éjjel komoly légitámadás volt. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. amikor találat érte. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. meredek. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. külügyi népbiztos. s hogy mindenki maradjon a lakásában. az egyik. ez az első diplomáciai lépés. 1941. ez az első eset. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy a mi házunkat találták el.

gondolván. Ilyenkor az ember azt viszi magával. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. csupa korom vagyok én is. -(78)- . és talán nem lesz módunk visszajönni. amint kiabál valaki: . Elmentünk D. Magunkra kaptuk a ruháinkat. s láttam. hogy tényleg ég a ház. Később megjegyeztem E. Hallottuk. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel.-ékhez. s én csak utólag döbbentem rá.Talán azt hiszed. amit a legfontosabbnak tart. milyen sötét lett az arca.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. akik teával kínáltak. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. mire ő visszakérdezett: . hogy menjünk ki. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. hogy a folyosón nem lehetett látni. amit hónapok óta őrizgettünk.nek. Később kiderült. és a bent lévő autók kiégtek. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.Igen.

1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. bejelentvén hogy Hess megőrült. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Rashid Ali117. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. továbbá mindazon térségek neveit. Churchill nem akart tárgyalni vele. és Rashid Ali 1941. V. Egy hónappal később rövid harc. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Az egész ügy merő rejtély. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Alfred Hornként mutatkozott be. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Spanyolország. május 30-án Iránba menekült. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Csak azt tudom. iraki nácibarát miniszter. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). aki 1941. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Irak. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. a Führer helyettese.1941. 13. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Még csak ötletem sincs.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Franco . hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). Szíria. Hitler közeli barátja. remélve. Utóbb többször is felmerült. Darlan116 Sztálin. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 1941.

és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. nincs esély arra. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy mindent veszni hagyunk.) miatt Dakar. Tanger. Úgy tűnik. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. amikor még megtehettük volna. talán még Amerika is. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. lesz titkosrendőrség.könnyedén be lehetett volna keríteni. Ezzel szemben a valóság az. a lakosság fele pedig éhezni fog. akik meg tudnak lepődni azon. már akkor. szégyen!” Úgy látszik.tolni. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. hogy nem fog sikerülni. a Kanári-szigeteket. Az ember kezdi azt hinni. hadihajók stb.és fegyverhiány (repülők. ha kiderül. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Tangert és Szíriát akkor. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. mi biztosan el is toljuk. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez már-már törvényszerű. hogy ez történik majd. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. vannak még emberek. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Persze. hogy ember. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Az egész világ ellenünk van. a Kanári-szigetek. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Szíria. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. legalábbis szerinte . -(80)- . Churchillnek és társainak az lehet a terve. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.

Lehet. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). így azt.600 brit.1941. 10.960 brit. A brit -(81)- . és milyen a fegyverzetük. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Valaki megsúgta. 17. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek.540 ausztrál. 1941.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. 25. Három csatahajó. mint Angliában. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. új-zélandi és ausztrál. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Darlan nyilatkozott. Irakról semmi hír. A német légitámadás május 20-án indult. Ha csak 10-20.700 új-zélandi és 6. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. egy repülőgép-anyahajó. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Szíriáról. légvédelmük szintén gyenge volt. még úgy is. (Liddell Hart szerint összesen 28. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. ha Kréta csakugyan próba. 1941. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. majd ejtőernyősöket vetettek be.300 görög. és majdnem ugyanannyi görög volt. Úgy tűnik. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. V. szervezetlenek voltak. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. csak végre ismernénk az alap tényeket. Ezt az arcátlan. Mindenki Krétára figyel. 21. hogy így van. 7. hogy hány ember védi is a szigetet. V. 24. hét cirkáló.

hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Az.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 1941. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. a mentegetőzés.500 Krétán szolgáló katonából 16. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. annak tagadása. A brit csapatok Bagdadban vannak . és csak utána az etiópot. és 14 gép védte Szuezt. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. ebből 2. Arra sincs magyarázat. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. 1941. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. bár rideg. VI. Kivonulunk Krétáról.500-at mentettek ki. 1. hogy hányról is van szó. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. 31.000 görög volt. 13. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.bár még jobb lenne azt hallani. 122 A 42. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná.olvasni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. -(82)- . V. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak.

3. abból legalább kiderülne. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. 124 Szíriába.000 brit tengerész esett áldozatul. Ma reggel jött a hír. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Hereward. Szuezre vagy Máltára csapnak le.. Hitler eleinte habozott. 3. Student tábornoknak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. azt mondják. -(83)- . hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Kréta kiürítése megtörtént. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Szíriára. Ebből nyilvánvaló. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.000 embert kellett elszállítani.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. A német veszteség: 3. A teljes veszteség várhatóan 10.996 új-zélandi). Pár nap 123 A Calcutta. Fiji és Gloucester cirkálókat. mint azt a sajtóval tudatták. Most.200 brit. 20. VI.714 halott és 2. hány kereskedelmi hajó.376 ausztrál és 2. Összességében a szövetségesek 16. A britek arra számítottak.500 sebesült. márpedig ennek semmi jele.000 ember. hogy semmi értelme Ciprust védeni. számos légvédelmi ágyú. A híradás nem felelt meg a valóságnak. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. tank és repülőgép. aminek vagy 2.. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. valamint a Greyhound. S mindez teljesen hiába. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Miként K. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. 1941.583 embert vesztettek (ebből 8.

az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. hogy talán az egész manőver nem más. VI. 8. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. VI. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 14. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. történetesen az Anglia elleni invázióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 1941. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. ha csak elkerülheti. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. 1941. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. úgy lehet. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. s eddig még senkivel se futottam össze. mint puszta blöff. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. amelyről. A közeljövőben. nem fog háborúba keveredni a németekkel. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 125 Stafford Cripps. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. -(84)- . egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet.múlva már nyilván késő lenne. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. úgy tűnik. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. hogy Sztálin tekintélyét rombolja.

-(85)- . amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Általános a vélekedés. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul.ámbár azt hiszem. ha nem is tudják megállítani. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami.persze csak akkor. 1941. Napok óta rendkívüli a hőség. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. 20.126 1941. Az jutott eszembe. Nyilvánvaló. ez a jutalom. ha az oroszok komolyan ellenállnak. VI. hatalmas közönség előtt. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. és ezzel. Mindez nyilvánvalóan jelzi.1941. 19. Íme. VI. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . 22. s megállítottak három finn hajót is. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Rendkívül izgatott mindenki. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. hogy ez „jól jön nekünk” .

meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. miként hatna. sőt magukat az oroszokat is. A legrosszabb az az egészben. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. VI. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. a légierő és a flotta legénységét. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár lesz annyi eszük. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. 23. bár igen meggyőzően hangoztatta. 1941. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Persze akadnak néhányan . Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ma igen jó beszédet mondott. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Churchill. úgy találtam. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. akik nem bánnák. Mit gondolnak vajon ezek. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. hogy gyorsan véghez tudják vinni. mint a baloldali pártokat. amíg leszámolnak Angliával. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról.ha nem is sokan – a gazdagok között. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. csak úgy. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. ha nem lennének biztosak benne. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. úgy vélem.

hogy ennek maga Sztálin a feje. Azon múlik minden. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. éppúgy összerogynak majd. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Tíz -(87)- . a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. mi több. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. és ne folyjék ellene belső aknamunka. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Egykettőre hazavágják a nácikat. Orvos (külföldi. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. úgy hiszem. az esetben érdekük. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Persze nyomban hangot váltanak majd. s újra támogatják a nácikat. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Kétségtelen. Meglátja. s még azt is meg merem kockáztatni. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Három éve még az évi 1. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. a kommunisták. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt.000 font jövedelemből élők. mint az első háborúban.

hogy a németek azért kiváló katonák. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Már egy hét múlt el. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. VI. Állítólag túlszárnyalták Minszket. 1941. -(88)- .. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Nem tudni. hogy szamovárt áruljon. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ereszd meg” -.. 30. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. E szerint bevették Lemberget. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Az esetben. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Hisz azok a politikai viszonyok. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindenki arról élcelődik. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. többféle magyarázata is lehet. itt most nem állnak fenn.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Akárcsak az emigráns fehérek. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak.még ha lesz is némi „húzd meg. (.

szögesen ellentmond mindannak. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. s mint ilyen. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. melyben egyértelművé tette. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Sztálin rádióbeszéde nem más. A felek vállalták. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. amelynek nincs angol megfelelője. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. 1941.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. legalábbis e pillanatban. Mindenesetre elég sok időbe tellett. 3. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Churchill beszédének méltó párja. -(89)- . kvázi szövetségesnek tekintve őket128. mint az a tény. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. VII. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették.

hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . a belső meggyőződés hajtja. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. s ettől. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Nem tudom. de ha semmivel nem próbálkoznak. lám. Ha a németek helyzete megengedné. Azt aligha hiszem. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. mire is használnák e tankokat. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. legalábbis Angliából nem. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. ha majd netán ők is átállnak végül. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Több lap is türelmetlen. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. s arra sem utal semmi. 1941. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. és azt sem tudni. Ha most. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. nem indítunk szárazföldi támadást. VII. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. láthatóan nemigen készülnek támadásra. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. amíg be nem bizonyosodik. 6. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében.oldalunkra.

egyikük. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. vajon elérték-e már a Beresinát. Ha ez tényleg mérvadó. jelentése: igazság. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. ahol kommunisták üléseztek. visszatértekor meglepve konstatálta. és a Truth129 néhány példányát is. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Néhány ír katolikus lap mostanra. A frontokról sincsenek megbízható hírek. nyíltan szimpatizál a nácikkal. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy lássam. Kíváncsian várom. A németek már átkeltek a Pruton. megtiltván számukra. úgy tűnik. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről.000 emberre rúg. és alighanem ez a jövőben sem várható.mindezt két héttel azután. ám azt nem tudni.számíthatunk rájuk. hogy a németek vesztesége már 700. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy az a „semlegesség”. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Nyilvánvalóan az az „irány”. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Végignéztem a katolikus lapokat. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Az oroszok azt állítják. -(91)- . most. ha a német támadást netán már visszaverték. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. mégis hasonlóan ír. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Az az anekdota járja. hogy az belépett a háborúba. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről.

Úgy sejtem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. mára véget ért. de ezek egyre gyengülnek. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés.1941.bár azért összeomlani sem fog. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Ezért itt be is zárom e naplót. -(92)- . A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. amely Dunkerque-kel kezdődött. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy bármit is terveznének. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. VIII. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de nem hiszem. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Ugyanakkor semmi jele. 28. A keleti front. miként azt terveztem. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Az a félforradalmi időszak. egy új korszak kezdetéhez érve. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. az irániak már menekülnek. mint amit elszenvedett. Már csak egy hónapunk van arra. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről.

miután a háború új szakaszába ért. E percben az is nagy talány. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. amiből egyúttal kikövetkeztethető. rész 1942. 14. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. de alighanem már elment. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. mint a sír. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Akik netán tudják. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. III. akik képtelenek felfogni. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. mekkora jelentősége is lehet Indiának. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Így például. Sokan azt gyanítják.II. hogy csak azért küldték el. -(93)- . hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Azt. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. azok is hallgatnak róla. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Gyakran hallani a megjegyzést.

] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. hogy az esetben. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. miként is tudnának akár a németek. egy balti orosz. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. bár nem tagja a pártnak). különben valószínűleg nem. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. akik úgy vélik (például Abrams. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. [Azt hiszem. [Másfelől viszont vannak. mivel nem látom be. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. -(94)- . vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. egy kompromisszumos békekötés reményében. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított.a teljes vereség ugyan elmaradt. hogy Beaverbrook távozik. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. maradok. majd közellátási miniszter. mint mí az angliai csatában . és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. és csupa haszontalan. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. bár annyi azért igaznak tűnik. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter.még ez évben különbékét köt. de azért még nem dőlt el semmi.

ha az ember történetesen igazat mond.. nem lehet tesztelni. március 11-én terjeszteni kezdtem. kíváncsi vagyok. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. s az ember olyan dörzsöltté válik. A propaganda merő hazugság. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. május 30. mert a japánok félnek az oroszoktól. akkor „mi már előre megmondtuk”. mindez mit se számít.katonainál is kiábrándítóbb. hogy miért. nem. 1942. akkor mi. Persze én sem hiszem. ha legalább tudjuk. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mit teszünk és főként. mintha az egészet a japánok kezdték volna. 1942. mennyire hatékony a suttogó propaganda. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. hogy így lenne. hogy csak azért nem. mikor ér hozzám vissza. hogy azt korábban el se hitte volna. Mégis úgy vélem. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. úgy tehetünk. még akkor is.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. sajnos.. -(95)- . úgy látszik. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. b) Ha az oroszok támadnak először. azt mondhatjuk. nyitva a bejárat.

se légvédelmi tűz. mivel Harold 133 William Hickey. s nyilván így van ezzel mindenki. A termelés akadozik. de nem követte se bombázás. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. és még csak utalást sem teszünk rá. 1942. Empson mondja. III. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. baloldali politikus. 15.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Eddig még nem jöttek rá. aki most tért vissza Amerikából. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). Orwell későbbi. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. III. amíg csak lehet. később munkáspárti képviselő. 1942. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. amíg a légiriadót le nem fújják. aggasztó a közhangulat odaát. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. a britellenesség százféleképp virít. -(96)- . Azt mondja. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. 22.

Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. életrajzíró. parlamenti képviselő. ugyanakkor a BBC felkért. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. hiszen az emberek jó része tudatlan. akik 134 Harold Nicholson. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. mivel legalább tudatosan az. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. kritikus.angol nyelvű német propagandaadó. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. később Berlinben indított lapot. óva intve mindenkit. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. örökbefogadás útján lett francia. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). egyenjogúságot a kaffereknek. újságíró. 135 New British Broadcasting Station . mindez ijesztően hatékony. Alfred Duff-Cooper. 137 Victor Serge (1890-1947). majd Leningrádba ment. életrajzíró. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Az októberi forradalom után Moszkvába. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. 1941-ben Mexikóban telepedett le. -(97)- . író. diplomata.

de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. mindenütt legyőzték a fasiszták. Nekem úgy tűnik. [Csupán akkor lenne esélye. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. vagy legalábbis azok egy részét. Mindez persze. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Így aztán mi.nincs semmi hír. márpedig a Kominternt eddig mindig. Mindez jórészt azért van így. mert erkölcsileg viszolyogtató. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Ugyanaz az ócska taktika.] -(98)- . Én mégis azt hiszem. mint a franciaországi hadjárat idején . mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mert folyton újságot olvasok. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Az egyik lehetséges fejlemény. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. meg kell támadnunk Európát. s ameddig Sztálin hatalmon van. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Általános a gyanú. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. ehelyett inkább dél felé. Nem is annyira azért. mind egy kedvezőbb békealkura. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. kiutasításukat követelve. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában.Franciaországból érkeztek. ha itt új kormány állna fel. de nem folytatná a támadást. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. hogy Oroszország különbékét akar. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.

S. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. A leginkább elterjedt változat az volt. melyek szintén a Daily 138 Dr. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). munkáspárti képviselő. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. 140 Aqneurin Bevan. valahogy kiszimatolták. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Shelvankar. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. világháború idején írt. ez idő tájt brit belügyminiszter. 1942. 27. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Egy megrögzött ellenségünk. melyeket az 1. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 141 Herbert Morrison. Krishna S. úgy tűnik. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. III. valamennyi hihető. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. ha az indiaiak megkapnák a védelmi.S. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. K. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. 139 Közkedvelt baloldali lap. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Állítólag holnap kiderül végre.

Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. szétosztani a muníciót. a az krókuszok. G. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. A ember már-már [H. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. és további egy órába telt. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Azt hiszem. ám azt mindig is élvezik. Tom Jonesnak. aligha vettek volna tudomást róla. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. ha két szocialista esik egymásnak. Griggnek143 továbbította. hogy a lőszert nem osztották ki előre. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. igaz. Erről feljegyzést küldtem Dr. ezt a vádat utóbb visszavonta. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. aki azt Sir Jas. káros hatással volt a brit közvéleményre. A késlekedés fő oka az volt. -(100)- . Mindenki azt jósolja.a konzervatívok nem kis mulatságára. hogy három hónap se telik bele. miután a Horizonban megjelent „Wells. és visszatér az újságíráshoz. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Cassandra142 bejelentette. Hitler és a Világállam” című írása. vagy ha mégis. 144 A vita Orwelltől indult. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni.Mirrorban jelentek meg .

„(. a katonák mocskolódnak. az igaz -(101)- .Tokióval. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. már csak a közvélemény nyomására is. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. az háborúban újságírók így van. Rossz jel ugyan. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Azt hiszem. s megkért.) Minden harcolnak.. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. akik nem harcolnak. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. hogy a hadipropaganda. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő.. s úgy látom. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az üvöltés. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. 1. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.ha jól tudom . aki úgy véli.] Akad persze.eggyel sem. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. [Akárhogy is.nem eszi” ajánlatától. remélem. a szövetségesek közül . IV. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az indiaiak sem örülnek neki. hogy nem mi. „eszi .] 1942. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.

o. ha a németek megtámadnák. majd üdvözlő táviratot. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Ford. hogy a hír nem igaz.] Nem tudom. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. -(102)- . az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. harcias britellenes indiai nacionalista. IV.] Lehetetlen megállapítani. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. s annyi igaz is. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Ha majd eljön egy újabb háború. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy e sorokat leírtam. 145 Hódolat Katalóniának. hogy mi a tét ebben a játszmában. Gandhi készakarva keveri a bajt.hazafiak pedig. itt vagyok a BBC-ben. egyébként semmi ok a bizakodásra. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. 1999. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Jó jelnek veszi mindenki. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. minthogy hiába remélte. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. hogy sokan szentként tisztelik. Mármár vigasztaló a gondolat. augusztus 19-én. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. az esetben. amikor kiderült. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. nem egészen öt évvel azután. 1942. Azt hiszem. Cartaphilus.: Betlen János és Tóth László. Ellenfelei úgy tartják. messze elkerülik a lövészárkokat. Arra biztatta az indiaiakat. 3. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 94-96. és sikertelenül vezette a britek ellen.

s elég balga ahhoz.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. Legnagyobb ámulatomra. így szólt: . nemigen tudja azt elképzelni. ahogy ma azt az angolokkal teszi.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője.-nak. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. aki ez idő szerint Angliában élt. 148 Krishna Menon (1897-1974). hogy nem számít a függetlenségre. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). mire A. újságíró. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Még mindig azzal áltatják magukat. író. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. kiváltképp a kommunisták között. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. [Már csak mennyiben az a kérdés. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. indiai államférfi. Mondtam is A. s hogy voltaképp nem is akarja. -(103)- . George. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. mindezzel Anand is egyetértett. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. igehirdető és propagandista. Egyszerűen elképesztő. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. folyvást arról lármáznak. a fájdalommentes mártíromsághoz. Megjegyeztem. ügyvéd. hogy azt higgye. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

IV. Most már csakugyan azt kell hinnem. amikor még Chamberlain is kormánytag volt.áll a nálunk dívó. -(107)- . tényleg készül valami. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. A hatás inkább lélektani. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Ekként még az sem okvetlen igaz. no meg azért is. ha mindkét fél megerősíti. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mintsem hadászati jelentőségű volt. 1942. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. mintha mi sem volna természetesebb. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Eileen Blair. hogy „persze. az író nővére. Útban visszafelé több gép megsérült. tiltakozott. Fyvel meséli. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. mert ha megengednék maguknak. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. mondja. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hisz 153 1942. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. hogy 1940 táján. [E. egy indiainak ezt kell mondania. s igen meglepődött. mire Pritt közölte velük. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett.] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy mindenki hazudik. Persze. mikor ez ellen E. 19. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. felszínes Amerika-ellenességre is. Tokiót bombázzák. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték.

Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. ahol internálták őket. 25. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.] Ami pedig a második feltevést illeti. lásd Amerikát. amiért derekasan küzdöttünk. hiszen e tranzakciót korábban leállították. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. Ugyanakkor. hogy a hála politikai fogalom. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. másrészt. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mely javíthatna helyzetünkön . Csak kevesen érik fel ésszel. sokan úgy beszélnek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Mégis meglep. akkor ez valami új fejlemény. 1942. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. [Ha ez így van. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi.aligha kockáztatnák meg. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy különbékét kössenek. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. -(108)- . hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. akkor nincs többé indok. valamint Spanyolország megszállása -. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. az a két józan és gyakorlatias lépés. IV.

154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. mint bármely más irányba. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. ahol 1943. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. 4. teljesen alaptalan. az máris sokat elárulna arról. hogy ha az oroszok átengedték. mindenesetre arra vall. 5.Amit tudni lehet: 1. 6. Indiában. Általános a vélekedés Japánba szökött át. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. 2. Afganisztánon át. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. ám azért ez sem lehetetlen. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A vichyi közlemény. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Bósz Japán területen van. Az olasz rádió bemondta. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. kormány bejelentette. Németországban viszont. felségterületen tartózkodik. de elhárították. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy úgy tüntessék fel. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. megsúgták-e ezt nekünk is. február 8-ig tartózkodott. mire ez a nagy felhajtás. -(109)- . mintha Berlinben volna. hogy támogassák. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. majd onnan dekódolva sugározták. 7. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták.

a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. hogy azután gúnyolódhassanak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Annál pompásabb alkalom. mikor az mégsem indul meg. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Hónapok semmitmondóak alapok.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . hogy nem hagyjuk őket a pácban.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. 1942. [Semmi hír. melyek mostanában hülyébbek. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. avagy bátorítás az oroszoknak. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. IV. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. valószínű. mint rendesen. 27. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.

hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. hogy becsapták. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. vagy az írását olvasom. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. de az igazat megvallva. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ahogy a részvétet adagolják . és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. a hallgató is könnyen ráébred. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. s a szellemi tisztesség. váltig az a benyomásom. ha pedig ez mégsem történik meg. még akkor sem. és mitse törődik azokkal. és csak a saját érdekeit nézi. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Ha szót váltok valakivel. A legmegdöbbentőbb mégis az. csillagászati árak fejében. Bátran lehet hazudozni. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. hol elzárva. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. kiváltképp azok. mindenki egyforma.” Az ember azt hinné. akár egy csapot -. akikkel nem értünk egyet. [A legtöbb balos. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. ha tényleg senki nem veszi be őket. Ez leginkább akkor tűnik fel. akiknek határozott véleményük van. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Mindenki folyvást ítélkezik. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Ugyanígy -(111)- . pusztán a politikai célszerűség alapján. Mindenki becstelen. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek.hol megnyitva. Cukrot már alig lehet kapni. ha olyanokkal állunk szóba. mi több. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. Fuldoklunk a mocsokban. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe.

majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy ez valaha mind plüss volt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . Tegnap elmentem az alsóházba. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.viselkedtek azok. hanem arra. csak épp nem hallani a hangjukat.még így is elegen.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. 1942. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hogy csak mintegy 250-en voltak . elég gyengécske műsor volt. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. -(112)- .] ezek az alakok pedig csak árnyékok. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. akik 1941. mindegyre az jutott eszembe. hogy telt ház van. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. IV. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. 29. miközben a képviselők felsorakoznak. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Most a felsőházban gyűlnek össze. Cripps beszédét leszámítva. de megszámolva a képviselőket kiderült. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát.esküdni mernék.] Avagy tényleg nem akad senki. szitkozódnak. hogy megtöltsék az üléstermet. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek.

158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy 1941. mi készül”.alighanem a külügyminisztériumból -. 6. egyikük igazi keménykalapot viselt. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát.] Mihelyt kiderült. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. V. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. [Sok a találgatás. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. 157 Az a hír járta. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni.1942. nyomban megírtam. hogy részben tényleg így történt. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. 1643-ban -(113)- . A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy Szingapúr veszélyben forog. mint a szíriaiakat157. még az is lehet. Amennyire megítélhetem. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A dolognak végül is az lett az eredménye. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mint egy újabb imperialista hódításról. mikor néhány hete megjött az utasítás . az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. Annál inkább elkedvetlenedtem.

hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. Ez volt az első olyan tengeri csata. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 159 Frank Owen (1905-1979). Mindenesetre abból. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 1648-ban csatában esett el. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. rádiós személyiség. 8.] 1942. egy rombolót. egy romboló. W. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. de nem hinném. több mint 80 repülőgép és legalább 1.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. újságíró. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. Szerintem ez kacsa. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta.Frank Owenre159 tippelnek. hogy az ember nem tudja. V.000 ember. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. 160 Frederic Warburg.-a között zajlott. hogy ő lett volna. olyan elképesztően nagy számokkal. -(114)- . Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. arra következtetek. hogy úgy látják. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. író. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. elérik céljaikat. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. kinek higgyen. 74 repülőgépet és 543 embert.

] 1942. 15. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. csak az tudja igazán. hogy Bósz német területen van. V. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére.] Cripps biztos benne. hogy mi a véleménye Bószról. 11. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. a japán kormány úgy döntött. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. ez volt az első alkalom. s mégis. és „reszkettek az előszobában”. mint a „minden követ megmozgat”. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Kérdésemre. akit igen jól ismert. V. Szerdán találkoztam Cripps-szel. 1942. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy az emberek pártfogójukra vártak. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. századi életrajzokban olvashatunk arról. A falakon régi metszetek. mint gondoltam volna. az „előszobai reszketés”. hogy mennyire igaz ma is. Wintringham ugyan tagadja. Bár az orra kissé túl borvirágos. mi több. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. már azt is tudják. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.1942. hogy ő írta volna e cikket. „sötét alaknak” -(115)indul a német . 30. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. ám én fenntartom. aki közel jut a politikához. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Felteszem. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. V. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy ő volt. 18. hogy találkozzék vele. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen.

ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. 19. és kizárólag a saját karriere érdekli. vagy sötéten borúlátó. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. V. Ha igaz. 1942. 1942. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 22. amiről úgy véli. Állítólag Molotov nemcsak. akár orosz. mivel sehol nem történik semmi. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Bár így lenne. Bármit megtenne. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. világrengető eseményben hisz. aki felváltva túlzón optimista.nevezte. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. V. csak az orosz fronton. V. ami még csak ezután fog felpuffadni. Jól jönne most egy hét szabadság. amit mond. -(116)- . Cripps vitatta ezt. összevetve egymással őket. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Cripps csupán annyit mondott. május 26-án írták alá. akár német forrásból származnak is. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. hogy Londonban van. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Molotov állítólag Londonban van. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hogy miről is írjak.162 A hír persze Warburgtól származik. 21. Megjegyzésemre. és folyvást valami küszöbönálló. Képtelenség! 1942. Nyilván az jönne ki belőle. hasznos lehet számára. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. úgy ez váratlan ajándék. amiről írhatnék a heti hírlevelemben.

hogy ma senki sem teheti meg. . akár egy -(117)- . ami nem más. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. gondoskodni fogok arról. mint a rábízott legénység kiképzése. idősebb japán férfit. V.” Ezt lehozták a lapokban.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. 30. de a legfontosabb tanulság mégis az. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. hogy tényleges dolgával foglakozna. erősen sárgás bőrű. 27. még a rádióban is beolvasták. se pedig beosztottaikra. hétfő. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. V. amivel nap mint nap elárasztanak. de kérem.végeztek. 1942. akinek olyan az arca. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. tegyenek arról. hogy mindez önökre nem vonatkozik. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. mi több. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. 1942.

Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. s egyben összegyűjteni. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. vagy inkább. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Azt mondja. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. mintha ő lenne a csali. Épp csak azt nem tudni. annak oroszbarátsága miatt. az Astor család. Állítólag csak azért. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. elvész. a lap tulajdonosával. hogy a rendőr azért kíséri-e. s most csupán azzal van elfoglalva. valós alapja van a dolognak. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. minden. rendkívül intelligens a maga módján. aki ellenezte. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Alighanem a követség munkatársa. Warburg. forradalmi értelmet is adni. s az Observer átalakítása is része e manővernek. L. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa.165 163 J. és úgy véli. ami számára értékes. jobboldali újságíró. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Természetesen oroszellenesek. ebből következik Churchill-(118)- . A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Garvin. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban.béketűrően szenvedő majomé. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. tudatosan venne részt ilyesmiben. Úgy véli. mára elfeledte az egészet. Az egész képtelen manővernek tűnik. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. főleg Lady Astor. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált.

gyötört. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. már ami a szovjet szövetséget illeti. „ha tudna járni”. szerinte még az sem kizárt. A háború sötét Poklába vont. szabadúszó újságíró. Azt is hozzátette. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Darlan167 admirális érdemeit. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hanem a szakszervezet hetilapját. hogy sült halat vett. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. ellenességük is. a kedves. mivel azt hittem. Már fáj minden tagunk. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. mely újabban „a királynál is királypártibb”. a francia haditengerészet főparancsnoka. És fogtad őt.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Megzaklatott. 166 Desmond Hawkins. -(119)- . s a lélek jajgat és sikolt. 167 Francois Darlan tengernagy. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. a láb. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. amikor csakugyan arra készültek. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Volt egy időszak. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Ezzel egyetértek. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. gyönge lányt. a kéz. mint ismert antifasisztát. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. a Labour’s Northern Voice-ot is. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. A szív.

ember. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. hogy milyen normális minden. Feltűnően kevés az autó is. VI. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.nézd. ki szép. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. (. Még mindig Molotovról szól a fáma. magad Kezével jobban vérzed. ocsmány zűrzavar Királya . ím a sárba húztad őt. Ó. Mert azt kívánta durva háborúd. 1942. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. 4. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hazád. tennen magad Csak őt imádtad. Különben furcsa. Eisenhower 1942. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Nincs rohanás. Az újságok még a nevét sem említik. majd hazatért. lebzselnek a parkokban. azt..169 1942. Ennyi. teljesen békés. oldja. nézegetik a galagonyabokrokat. Ne tiltakozz. Csak itt-ott látni egyet. Nagy a forróság. Hogy meg ne illethesse más. VI. szennyezed. benzint még feketén is nehéz szerezni.. alig látni egyenruhát. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. aki A kedvesed. őt. kinek haját A szél bogozza. tolják a babakocsit. hogy tárgyaljon a szerződésről. ember.) Állítólag itt járt. 6. szelíd ma is. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Úgy látszik. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát.A rózsaarcút.

a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. és többnyire az a verzió az igaz. -(121)- . A BBC megbízhatatlannak tartotta. 171 Kingsley Martin.Hová utazol? . Kingsley Martin171. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. biztosra veszem. Hazugságok hálójában élünk. VI. Azt mondja. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Akárhogy is. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. hogy már döntés született az invázióról. újabb front csupán 1942. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.lehetőségéről. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. baloldali újságíró. Úgy tűnik. hogy nyissák meg. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. aki a háború kezdete óta mindent megtett.mindezt épp ő mondja. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. miután egy éve maga is azt követeli. most egyszerre visszariadt tőle. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. és így tovább . akik a vonaton találkoznak: . „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. november 8-án nyílt. 7. az is csak Észak-Afrikában. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják.Berlinbe. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. 1942.

ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Úgy tűnt. akiről utóbb kiderült. a másik kommunista. azt hiszed. hitvány gazember. mintha nem értené a megjegyzésem.174 172 1942. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. hogy vannak befolyásos emberek. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. mivel a németek addigra kifulladnak. akik úgy képzelik. a háború októberre véget ér.Hazug alak. ha egyszer a háborút megnyertük. 173 William Empson: költő. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. David Owen. Rajtam kívül ott volt még Empson. Orwell barátja. Norman Cameron: költő. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. valójában Lipcsébe tartasz. -(122)- . 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. június 2-án. úgy tűnt. Jack Common: író. Guy Burgess: a BBC producere. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. akinek nem értettem a nevét. miközben te. én azt hiszem majd. hogy kém. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Jack Common. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. A szokásos hiábavaló szócséplés. David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. Azt mondta. ha Berlint mondasz. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. mintha nem is érzékelné. kritikus. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). micsoda lényegi különbség. Norman Cameron. és láthatóan mindenre odafigyelt. például azt. Mikor azt mondtam erre.

mindenki azt szeretné. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. és képtelen belátni. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. [A német adó bejelentette. hogy ki-ki megkapja partvisát. [Az ilyen emberek azt feltételezik. s 2. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Népes rajokban egyszerre érkeznek. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették.] Láttam. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. 10. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. a hatalom vagy a hízelkedés. majd június 4-én belehalt sebeibe. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. és a férfi. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. Cripps tartását valami belülről kikezdte. s az a legfontosabb. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. de az az érzésem. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. VI. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. Nem a pénz. akit nem ismertem. Himmler helyettese. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. várva. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. leülnek a portánál. inkább talán a felelősségtudat. VI. hogy egy ponton túl. Emellett. 1942.[David Owen. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője.000 lakosából alig maradt -(123)- . E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. 11. 1942. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. szükségképp beszűkül a látóköre. mint egy pondró perspektívája. és eközben oly élénken csivitelnek. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. akár a verebek.

-(124)- .] néhány túlélő. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Ezáltal bebizonyosodott. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. s a nevét megváltoztatták. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A falut földig lerombolták. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. minden férfit agyonlőttek . hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a község nevét eltörölték. a nőket koncentrációs táborba küldték. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. JÚNIUS 6. miként az is.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a férfi lakosságot agyonlőtték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. ahogyan a BBC közreadta. Megőriztem a jelentés egy példányát. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A helység összes épületét lerombolták. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. úgy. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut.

amerikai atrocitások Nicaraguában. hogy mások. még az sem. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s a lemezek mind fennmaradnak.Valójában nem lep meg e gaztett. mi több. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. akik nincsenek közvetlenül érintve. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. február 26-án közvetítette. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Talán nem telik bele sok idő. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. brit atrocitások Indiában. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ezt a BBC 1942. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. -(125)- . sőt rögzítették gramofonon is. japán atrocitások Kínában176]. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. bolsevik atrocitások. török atrocitások. Sokkal inkább az izgat. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani.

hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. 1920-21-ben. -(126)- . 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. hanem ostoba lépés is volt. (A fordító jegyzete. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 179 A túlzott félelmek miatt. amely nem csupán kegyetlen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.

A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Híven tükrözik szocialista nézeteit. 13. 06. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. hordozható adóvevőjük volt. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 1937től a Tribune főszerkesztője. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. azt nem hagyják szó nélkül. 1942. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. -(127)- . Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. januári indulástól. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. baloldali újságíró. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. 12. ejtőernyővel dobták le őket. arra juthatunk.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Nyilvánvaló. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. író. hogy a németek még csak nem is sejtették. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. VI. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hogy Molotov itt van Londonban. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.

Ha tétlenek maradunk. ami mozgalmunk éltető eszménye. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. november 3.és edenjeink sem tehetik meg. november 10. amely leteríti az ellenséget.: „Most.” 1942.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. A mi gyengénk az ő erősségük.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. azok keresik ezt. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. hisz régóta elkezdődött már. Szocializmust akarunk. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. a mi vitáink és kétségeink táplálják. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. mint bátran előretörni. 1941. amely épp attól nyeri valódi erejét. 1942. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. Haladni ma nem más. június 21. február 28. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. március 15. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.” 1942. itt van köztünk nap mint nap. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. azzal a vereséget választjuk. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. nem hagyhatom el a főhadiszállást. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . egész létét ennek köszönheti. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Olyan egységet. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. vagy egy 1935. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Még egy 1931. február 24.

akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.Tribune. Akárhogyan is.tömegekkel találja szembe magát. Az persze még majd ezután derül ki.” 1942. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. vajon tisztában vannak-e azzal. Persze éppoly kétséges az is. mekkora fába vágták a fejszét azzal. s ugyancsak kétséges . amely arra szólítja a nemzetet.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Többé nem vitás: döntés született a második frontról. 15. hogy a britek. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. azon egyszerű okból. és Moszkva is széles körben terjeszti.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. 1942. mint a mi vezetőink bennünk. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. június 6. alatta az író megjegyzéseivel. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. hogy a haditerv kivihetőe. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. inkább harci riadó. VI. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni .” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .

megfelelő jutalomban részesül. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. kezdetben még biztatják. Később ismét azt mondják: persze. június 11-i keltezéssel. folytassa csak.00 órakor. Majd azzal állnak elő. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. majd lepöckölik. 21.tartalmazza a napló. [Elhangzott Prágában. ami egy cseppet sem érdekel. melyek becsúsztak. és arra kérnek. mondván. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Nálunk a BBC-nél . hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hanem az az állandó kudarcélmény. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. -(130)- . csehül. VI. ha ezen információ 1942. 19. „túl korai” stb. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. s a féltékeny. hogy a téma „nem időszerű”. feltéve. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra.] 1942. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Aki az utasításnak eleget tesz. Végül. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják].még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. hozzátéve. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. azt családjával együtt főbelövik”. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Aki viszont nem így cselekszik.és ez nyilván így van a többi osztályon is .

Hogy csak egyetlen példát említsek. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket . Minden mással ugyanez a helyzet. mert ha valami már félig kész volt. a Polgárőrséggel is. Európát kivéve. szinte biztosra veheti. hogy valójában már senki se tudja. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. egy módosítás. ami fenekestül fölforgatta a terveket. A szervezeti rendet. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. nyomban ránk nehezedik a tudat. és így -(131)- . Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. majd még egy. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. az túl értelmes lett.mindezt azért nem. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. és máig sem sikerült tisztázni.és nincs mögötte semmi elgondolás. hogy voltaképp miért is vagyunk. mindig jött egy új parancs. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy úgyse hallgatja meg senki. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy jön egy új parancs. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mert a tervek folyvást változtak. mert amit elkészített. Bármibe kezd is az ember.] Csak most derült ki. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják.

1942. VI. 1. 26. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. és a Worcesterből 181 William Joyce. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Úgy tűnik. VII. teljes a fejetlenség. melyet 8 hónapos ostrom után. hanem egy másik. VI. A madarakat. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. Persze biztató. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 182 Tobruk elestéről van szó. majd őt egy másik. Ez most nem Joyce181 volt.tovább a végtelenségig. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. a németeknél is így van. hogy ez többé-kevésbé odaát. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Semmi sem halad a maga rendes útján. Callow End. mint a konzervatív jelölt. 24. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. mint Lord Haw-Haw. Már csak abban lehet bizakodni. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. meg vannak elégedve velük. Megütközve hallottam. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Ez már csak azért is különös. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. -(132)- . Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. kétszer annyi szavazatot szerezve.

A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. 3. Minden étkezéshez van tejszín. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. hogy most újra kezdik. Régi trükk ez . VII. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. 183 Leslie Hore-Belisha. láthatóan a rosszindulat vezeti. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Churchill már nem vette be a kormányába. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. szárnyast. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Isten tudja. libát és pulykát lehet itt látni. -(133)- . de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hisz senki sincs. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. A kormány helyzetét megkönnyíti. mi lesz. mint Hore-Belishát183. melyet csak megnyerni lehet. meddig folytatható még ez a cirkusz. majd három évvel később ugyanő menesztette. Nem tudom.] 1942. szinte magában is elég. Churchill beszédében második frontra. 1937-40 között hadügyminiszter. Időnként furcsa dolgokat is látni. hogy bírálóit. de már biztosan nem tart sokáig. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. aki Churchill helyébe léphetne. hogy az a tény.

Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. stb. Mindig is Churchill ellenfele volt.Érdekes. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy folyvást olyasmit csinálnak. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. 4. vajon a felesége is vele volt-e. Az is szembetűnő. 1942. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. 10. Holott ez itt komlótermő vidék volna. A legkézenfekvőbb magyarázat. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. -(134)- . Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Nem tudni. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. persze csak az alkalmas minőségűt. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. fehér pólós férfiakat. VII. és Gloucester csupán a bábja lenne. VII. s a gazdákat külön kérték. 1942. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Phillips185 karalábéföldjét.

inkább egy radarkutató központ. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. [Ezek a fiúk meg. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.Tudja. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. de nem sok hasznát látjuk.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. -(135)- . Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. hogy tényleg pénzelik. mert nincs mozi. A lányok mind elszökdöstek a faluból. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Mint kiderült. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. ugye. Néha tartalékosokat küldenek. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. hogy nem boldogulnánk nélkülük. csupán azért. s hogy milyen áldásos. Bárhol indul ez a szélhámos. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha.hallatszott mindenünnen. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. megcsinálják. Nyilván hálásak neki. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. Persze. Phillips így magyarázta: . azt hagyják. Hipwell ellenében.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . ahol egyben kiképzés is folyt. máskor tengerészeket. hogy jelöltesse magát. aki a Reveille szerkesztője. egy önkéntes szervezethez tartoznak. mindig örülünk nekik. Ám az. voltaképp nem egyéb. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . s még az sem kizárt. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. mint államilag szervezett sztrájktörés. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. amihez nincs. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.] Mr.. tudják. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.

érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. -(136)- . A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. annak kell ám a sör. ha mindennap kapsz egy korsóval. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Sokszor. csak a helyiek tudják a járást. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. 22. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. Mert úgy tartom. Mondom: „Idehallgassál. amint a belső helyiségben iszogatnak. hogy az ebédet lenyomasd vele. VII. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. a hátsó ajtón át. cimbora. ha bezárok pár napra.kocsmák. Ha fogytán a sör.] 1942. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. „Sajnálom. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. fiúk. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. ugye. pláne a mai hitvány koszt mellett. a régi Delhi egy jellemző darabja. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. ha valaki kinn dógozik a fődeken. próbálom beosztani valahogy. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. mint azt a tulaj mesélte nekem: . később elnöke. másnap hárommal. [Ha némelyik zárva is tart. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964).” Szóval. szorosan együttműködve Gandhival.Én aztán nem hagyom. gondoltam. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak.

teszek-veszek értelmetlenül. Úgy látszik. holnap ellenkezőjét. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. és hallgatja.Hékás. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. mint Hitler! . Szörnyű ez a frusztrált állapot. A legtöbb műsor. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Amikor kérdőre vonom a fiút. ha érdekel.Ez annyit tesz. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. s amit csinálok. ha nincs túl nagy hőség. Különben is: kit érdekel.” [„Igen mulatságos az is. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. és tovább ordít: .Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. épp az Mondanom sem kell. ha az ember lemegy a bazárba.”] 1942. A minap beülök egy tongába. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. azt mondja: . amit elkészítünk és a -(137)- .Képtelenség eligazodni rajta. Azzal megint elfordul.s egy jóízűt káromkodik hozzá. 23. Még mesélek majd. és hallom. Újabban ritkán írok e naplóba. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. Amint látom. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. nem vagy te Sarkar! Csak előre. baromságokon piszmogva. Ma támogatja a brit kormányt. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . nem is csak azért értelmetlen. ezzel küszködik mindenki. mit ordibálnak a rikkancsok.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ne hőkölj. mert a háború eleve az. pusztán az öncélú. Egy másik rikkancs. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . VII.

ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy nem. ha hallgatná is valaki. de később inába szállt a bátorsága. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. hogy bármi visszhangja lenne.BBC-ben leadunk. még nem vettem bele a naplóba. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Viszont Hsziao Csiennek. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást.De honnan kommunisták? tudhatnánk. -(138)- . mintha dolgoznának. igen tetszett. S ez így van minden hivatalban. hogy kevesebb kenyér fogyjon. Cripps. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. tényleg elengedték). Erről jut eszembe egy történet. csak ülnek a kis kuckójukban. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. talán Kínát kellene megcéloznunk. Ki tudja. miután Indiába érkezett. utóvégre Kínában köt ki. akik ennyit se csinálnak. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. nagyon magasröptű lett. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. amit még David Owen189 mesélt. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. a kínai diáknak. s azt hiszem. elszáll az űrbe anélkül. és biztosra vettem. Ehhez jönnek még a többiek. azt hiszem. Gondolom. főként a minisztériumokban. és fontoskodva úgy tesznek. és azt kérdezte: . kérte az alkirályt.

de a másik. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. mintha jelezni akarná. az egyiptomi. és nagyon rossz a helyzet odahaza. -(139)- . mely hadianyagot szállított.és hogy az feléljük. Megvonta a vállát.izé. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura.Ma reggel is olyan. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Meséli. az egyik máltai bemondóval beszéltem. 1942. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon.kérdeztem. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. az angol. hogy a két hajóraj közül. VII. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. 27. ugyanakkor nem gonosz. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. és milyen durva volt az arcuk. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. a cenzor szót kivág belőle. Az arcuk durva és mogorva volt. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Érdekes. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Sultanával. ami egészen . Mind frissek és fiatalok. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Nem volt ez más. mint a kicsattanó fizikai egészség. VII. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. [Azt gyanítja. ugyan megérkezett. . Tudod. De azért a is ki tudom venni belőle. 1942. amely élelmiszerrel volt megrakna. nem ért célba. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. 27. mint egy gesztikulál) -. Mondja. Hála Mussolininek.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . melyet nemrég Máltába indítottak.

1942. hogy tartsák a szájukat. kivéve a News-Chronicle-t. igen nyomasztja. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. Gondolom. azt makacsul tagadják. de ez nem túl valószínű. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. amely a második front ellen foglalt állást. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. amelyeket elolvastam.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. 1940-ben visszavonult. 28. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. hogy igaz.A kormány utasította őket. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. mint én. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. látszott rajta. és úgy kalkuláltak. augusztus 12-én Moszkvában. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Kémeim jelentették. aki . Ha mégis kiderülne. Alighanem csak találgatnak. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). -(140)- . mindenesetre azok. 191 Sir W. ami. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Brownrigg altábornagy (18861946). Douglas S.[A német adók arról számoltak be. VII. hogy Vorosilov190 Londonban van. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is.

egy év múlva. -(141)- . Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Helybenhagyta. rakétaágyúkkal szerelték fel. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amikor Oroszország még erősnek tűnt. hogy benne vannak a pácban mondtam. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett.Úgy látom. Emlékszem. politikailag és katonailag egyaránt. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Ez volt az első eset. Visszatekintve látom. vagyis 1933 és 1941 között. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . mihelyt szorult helyzetbe került. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. de már jó tempóban haladunk efelé. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. A rakéták nem voltak túl pontosak. megváltozott a véleményed az oroszokról most. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét.Meglásd.

azt is meséli. szerint Churchill Moszkvában194 van. Azt is hozzátette. D. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Mindenesetre. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Ha a számok igazak. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Mondja azt is. hogy nem lesz semmiféle második front. 1942. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. [És könnyen lehet. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. A. K.1942. Ardaschirt. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. ha terveznék is a megnyitását. hogy vegyen neki még egy jércét. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. éppen D. Szemernyi bűntudatom sincs. akivel együtt szerepelt az adásban. VIII. A. VIII. A. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. D. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. megerősítette ezt. hogy elhitesse az ellenkezőjét. -(142)- . hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak.ellenkezőleg: úgy érzem. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. mint bármely más. 3. 1. majd Teheránon keresztül utazott tovább.

VIII. Bár hallottam olyat is. [Ahogy már lenni szokott. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. VIII. 4. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nyilván azért. a University of London filozófiaprofesszora. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. A. 1942.] D. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. de zárt körben már szó volt róla. hogy Churchill Moszkvában van. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. de végül 1942. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Persze. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. erről nyilvánosan még nem beszélhet. 1942. már ami Cripps politikai terveit illeti. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hanem elrejtőznek.deszantosok. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. razziát tartott a Kongresszus központjában. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 5. már azt is tudja. nem bocsátkoznak harcba. A kormányban általános a megdöbbenés. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. mit fog utána csinálni. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. -(143)- . Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Nyilván parancsuk van rá. 196 John Macmurray (1891-1976). szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. hogy helyreállítsa a rendet. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré.

. és talán Oroszországban és Kínában is. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Nem tudom. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. [Persze az is lehet. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. de az az érzésem. 1942. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. miért. miként vonultak vissza az oroszok. Nemzeti hősként tisztelték. Azt mondja. s az 1. mint annak idején Kitchenerét197.Miért menne Churchill Moszkvába. Mindenki egyetért velem. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy megmagyarázza az oroszoknak.] Az egy Warburgot kivéve. ha csak annyit akarna mondani. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. lehetetlen. ez valahogy összefügghet azzal. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.hangulatot keltett Amerikában. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. VIII. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. amiket állítólag a japánokkal forralt. ahogy jelentették. -(144)- .] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. a szokásos stílusban. 7. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. valamennyien tisztában vagyunk azzal. ha belegondolunk.

A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Azad199 és még sokan mások börtönben. 10. A legviccesebb az egészben. és aránylag pontos. több haláleset volt. konzervatív képviselő. az indiai is. hogy ezt az összes brit rádió átvette. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. nem ráz. mindössze 18]. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. 200 Leo Amery. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. 2. és számos letartóztatás. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Amery200 rémes beszédet mondott.sajnos csak kevés sikerrel. melyet azért kényszerültek gyártani. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. és kap egy másikat. VIII. s csak annyit kellett tennem. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. VIII.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Az ára nem 50 shilling.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 9. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. Nehru. Nem rúg. Gandhi. hogy ezt megtegye. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Mondanom sem kell. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Ha valami komoly baja van. ahogy korábban hittem. Lelki szemeimmel látom. 1942. 1942. -(145)- . India nagy részében zavargások vannak. indiai iszlám nacionalista vezető. az ember egyszerűen eldobja. azzal nagyot lépnénk előre. elég halk.

1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. aki India felosztását követelte. szigorúan bizalmasan. 1942. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.. A zavargások jelentéktelenek. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).] Furcsa. mindenki együtt érez velük.. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. és azon töri a fejét. nem is történt annyi halálasét. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. -(146)- . hogy az ifjúság: bolondság. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. VIII. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. urai vagyunk a helyzetnek. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. [Még 201 Bokhari.keseredve. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. 12. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. Az újságok jó része kemény hangot üt meg.. amikor ilyesmit hall vagy olvas. és kezd a helyzet olybá tűnni. mint egy katonai vereség. „Tudjuk. [Ma délután. stb. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. egészen belesápad és igen furcsa képet vág.. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre.

. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. éspedig. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem. és mint mindig. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. orosz születésű belga. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. amit nagyon nem szeretnék. Még az is lehet. kénytelen leszek egy másik. 14. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. ugyanolyan feltételekkel. 18. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. Isten óvjon attól. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. VIII. majd ezeket írja: „. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. 1942. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. -(147)- . mivel épp börtönben ül.újjáépítést. VIII. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. de egyáltalán nem biztos. nem szalonképes. Horrabin beszélt ma a rádióban.ott tartok. már amennyire azt innen tudni lehet. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. ezúttal is úgy konferáltuk be.] 1942. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. akiknek már többször is írtam. mint korábban. és mint ilyen. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951).

VIII. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Ez most vagy az invázió első lépése. és legalább 2. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. bár nehéz elhinni. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.000. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.000-ren estek fogságba.” 1942. a légierő 70 gépet veszített. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. vagy csak az első lépés főpróbája.fogni [talán emlékszel. zömmel kanadai katona vett részt. Minden ötödik meghalt. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. legalábbis rövid távon. még a háború előtt]. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. amit egyébként a mieink nem terveztek. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 19. A rádió figyelmeztette a franciákat. A németek 297 halottat. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ő aránylag közelről követte az eseményeket.000 ember vett részt a támadásban. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. és úgy véli. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.” Mindez érthetően: „Félek. és 34 hajó elsüllyedt. A támadásban több mint 6. 1942. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. mindent megteszek. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. 22. ezek közül 2. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. a támadás még az este is folyt.000 elesett vagy fogságba került. -(148)- . hogy Angliába meneküljek. VIII. az egész akció teljes kudarc.

az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. Mindenki azt feltételezi. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. de úgy tűnik.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Alig 20-30 tank ért partot. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. 205 Gyanították. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és roppant betonfedezékek takarták őket. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. hogy takarékoskodjanak erőikkel. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. A védelem igen erős volt. szándékosan megtévesztők voltak. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. csatasorba fejlődtek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. Egy hajót elsüllyesztettek. Azok az újságfotók. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. hogy nem szivároghatott ki információ. és úgy lőtték a partot. s mind ott is maradt. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. többségük ki sem jutott a partra. Churchill későbbi könyvében fenntartja. -(149)- . mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Amikor minden hajó odaért. A többiek nem jutottak messzire. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Mihelyt megkezdődött a támadás. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. nyomban kiadták a felszállási parancsot. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. amikor az angol flotta a parthoz közeledett.

B. Bósz Penangban van. [Szeptember 7én jelenik meg újra. 1942. 27.] 1942. ugyanazon a napon. a szüleit ismerve. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. -(150)- . Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Más jelek viszont azt valószínűsítik. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. háborús idegbántalmak. Ismét engedélyezték a Daily Workert. hogy Nehrut. VIII. valójában miért is mondta ezt. még így is komoly teljesítmény. 1942. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. [Persze. C. Íme. Az itteni indiaiak között az a hír járja.] Nem tehetek róla. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. A német rádió feltételezi. fejfájás. VIII. VIII. 28. sosem tudhatni.Phenacetin. de nekem mégis az az érzésem. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja .David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy S. 25. Bósz helyett.

. csak az a bökkenő.állítólag most szökött meg. a szírekkel nem kötnek szerződést. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . így aztán még az is lehet. IX. reuma és kedélybetegség ellen. 7. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. és ezért lehetetlen bármilyen.fogfájás. s ezért a mi kis bábunkra. álmatlanság. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. És ajkán ott az elfojtott röhej. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. nem Rómában. hogy . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. nem tudom miért. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. stb..stb. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . Orwell 1942. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy Szíria francia mandátum. 206 Hardy darabjában. de a milánói katedrálisban. Más szóval.mindenki alig állta meg. Szíriában komoly lehet a baj. hol segge elhever. idegzsába. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. Míg áldja azt. 1942. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. -(151)- . hogy ez a szervezet már megszűnt).

Többnyire arra hivatkoztak. havonta egy könyvet adtak ki. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. körülbelül 50 csoport alakult. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Hiába. 15. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. mint a harsány követelést. A klubnak kisebb csoportjai voltak. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. láthatóan kommunista. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. Lásd Münchent 1938-ban. 1942. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. IX. [Csupán egyetlen nő. 1942. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lapot ismét engedélyezzék. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy kerek egy éve szinte mást se hallani.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. és csak a papírt pazarolják. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). az ember könnyen becsapja magát. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. -(152)- . 9.

Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. 1942. ám egyúttal szeretné. Meglepően defetistának tűnt. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy a hagyományos. hogy kiderítse. mi az igazság. s úgy láttam. Az is rémes.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. tudván. és nem gyengíti meg Németországot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. IX. és ők követték el a legtöbb atrocitást. író. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. később a gránátosoknál szolgált. költő. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. -(153)- . Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. kemény módszerekkel rendet csináljanak. ha felhagynánk a bombázással is. nem ér el semmi hatást. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.a régi vágású katonáknak. hogy Anglia kezdte! ). Úgy véli. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. nincs értelme az egésznek. Etonban tanult. 21. és sosem veszi a fáradságot. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.

szellő se rebben. március 24-i naplóbejegyzést. 28. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. -(154)- . csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. könnyű pára. Új. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. A zenekar nagyszerű volt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Mire Sitwell: . főként a karmester. úgy gyártották le a fegyvereket. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. 22. kutyák kergetőznek a gyepen. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Azt hiszem. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .ami maga a júdáscsók.jegyeztem meg epésen. hanem milliméterben adták meg. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Így ráadásul még az az előnye is megvan. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. vagy olasz használatra készült német gyártmány. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. IX.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. IX. Az ima 209 Lásd az 1942.

mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Sejtelmem sincs. Hamar ráérzett.” -(155)- . és mindenki készen áll. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Helyzetképe annyira lesújtó. hogy ki lesz az. a pap végszavára: „a mi Urunk. író. hogy elviseljék. később a BBC munkatársa lett. amivel másoknak is segített. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait.”] 1942. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. s azok mindenkor kiválóak voltak. de aligha változik bármi. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. elszabadul a pokol. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. X. 5. sokat beszélgettünk a problémákról. Szerinte híreken és Laurence Brander. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. mint azt itt bárki is képzelheti. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Ha a japánok megtámadják Indiát. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. hogy leírni is alig bírom. Hosszan beszéltem Branderrel is. egyetemi tanár. Mindig is hálás voltam neki. a karmesterpálca a magasba lendül. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mivel senki sem hallgatja őket. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel a kormány eltökélte. hogy nem adja be a derekát. Műsorain sokat dolgozott. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Jézus Krisztus nevében.

szerint Cripps hamarosan lemond. odajött hozzám. X. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. 1942. vagy legalábbis az volt. 15.376 hadifoglyát. igen értelmes. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Miss Chitale. és bizalmasan elmondta. Ezt mondom én is már régóta. aki az India Házban dolgozott. amiért korábban bebörtönözték. X. mint ahány britet a németek. Egy darabka India van most itt Angliában. A. és részt vett a diákmozgalomban. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. és politikailag megbízható volt. jött hát a parancs. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. 11. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Nehéz hindi tolmácsot találni. azzal. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. hogy Kothari kommunista. 10. Ma. X.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. [D. Pár hét múlva az egyik munkatársam. éppen fordítva. hogy szabaduljunk meg tőle. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy a háborús kormány csak porhintés. Az egyik rejtélyes testület. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Kothari kissé kövérkés.] 1942. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. -(156)- . Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. azt állítván. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta.

A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1942. Nem volt túl bántó . hiszen az is keddi napra esik. Újabb találgatások a második frontról. június 6-án. XI. a gázsin pedig szépen megosztoznak. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 15. 17. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.is Kothari írja. 1944.egy zsidó mesélte. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. ami elég valószínűtlen. Annyi mindenesetre biztos. Ezúttal október 20-áról beszélnek. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. de még így is volt némi antiszemita éle. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. de írni már nem tud úgy. Ahol csak indiaiak feltűnnek. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. -(157)- . de jóval később. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. 1942. 211 Az El Alamein ellen 1942. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. X. Jatha ugyan jól olvas hindiül. s ezért Kothari a titkos famulusa. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942.

Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. máig élő hagyománynak. izgalmas meglepetés.. Kérdés. de az egész világ jövendő sorsára.. mint egy nem várt vészhelyzet. arra nem túl nehéz a válasz. vajon ez esetben mi a legfőbb. A második világháború könyvtárnyi napló.Légitámadás . önigazolás. nem túl gyakori konstelláció. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja.. Mi tagadás. kitapintható ok. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. május végén. aligha más. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. önismereti gyakorlat. hiúság. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . hazai olvasók számára.alulnézetből. Nos. George Orwell magyarul csak most. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Amerika még nem szállt harcba. az élményidézés hitele. * E nagy múltú.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Hogy miért. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. meggyőző eredetiséggel. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye.

S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.. „Nem ígérhetek mást.. a „tények megszállottja”. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. sőt éveken át. hogy meddig bírja. Ismert és számos kortársa által becsült író. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. csupa keserű csalódás éri mégis. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. hónapokban.. Majd szétveti a tettvágy – s lám.” . mely azóta szállóigévé vált. a végsőkig. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.alulnézetből. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. a kortársak közül még senki se tudta. („Még mindig semmi hír.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. kiváltképp az első hetekben. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. gyilkos csapásaival. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Azt. sok mindent megélt. Érezni szinte minden során.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. Vérbeli dokumentátor. állástalanul.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. csak vért.. vélnénk.akár egyedül is.. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. küszködést és könnyet. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . kipróbált férfi. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. Légitámadás . a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy nincs más választás.. Harminchét éves. hogy behívják. regényterveit feladva. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.őt. „Lesújtóbb” kilátást. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. már képzelni se lehet. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. -(159)- . verejtéket.” stb.) Friss házasember.

(V. keserves próbatételét. Ami a hadihelyzetet illeti. meglepő. képmutatás. hogy a brit hadvezetés. Csupa bizonytalanság: gyanú.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Oswald Mosley.ö. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. megszállás. a defetista toryk. A napló első felében .sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. kérdés. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Orwell láthatóan erre törekszik. „Ha valamit makacsul tagadnak. Churchill. Mussolinit . intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. amint azt Orwell is rendre kiemeli. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Halifax. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. menekülés. jobb híján a hadipropaganda. (Háborúban persze minden híreket követő. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. abban egész biztos van valami” stb. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. és háború utáni ellentmondásos következményeit. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér.) Így például kezdettől tisztán látja. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.

kezeli. Észak-Afrika.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. illúzióktól persze ő sem mentes. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. mint ahogy abban sem téved. mi több. Balítéletektől. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Olaszországban. az ellenálló mozgalmak.jócskán kerültek ingadozó. Spanyolország. és jól látja azt is. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. sőt fasisztabarát elemek.” * 1942. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . olyanok. mikor e napló véget ér. defetista. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. ideologikus önámítás volt csupán. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. mint Churchill vagy de Gaulle . november közepén. Csupán a háború vége felé látja be . hogy mindez vágyfantázia. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.legalábbis a háború első két évében . hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.

Pownell. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Emiatt van. Virginia Wolf. Herbert Readtől és másoktól. Chamberlain. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Malinovszkij.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Dönitz. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Beneš.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Evelyn Waugh. Schellenberg. Rokoszovszkij. Goebbels. Montgomery. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Cyrill Conollytól. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. fegyverek diktálta világára.sokkal inkább mindaz. Koestler. de Gaulle. Sztálin. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Guderian. Victor Gollancztól. Politikai pártnak nem tagja . Hemingway. Horthy. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. újságírók. Hull. Lássuk tehát. Hoare. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. kiadók és politikusok népes táborával. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Paulus. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. és nemcsak friss hírekhez. mint Thomas Mann. Zsukov stb. Byrnes. főként egy háborús szükséghelyzetben. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Eisenhower. Faludy és Márai. Djilas. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Gandhi. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Patton. ismeretségi körét. Halifax. Ironside. Rauschning. Rommel. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók.). Churchill. Eden. Ciano. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. tisztes jövedelme van.

Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.lajstromozza hosszan. Coventry és Lidice. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. ha hallgatná is valaki.csalódnia kell. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. karóra stb. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. keresne a helyét. és nem baj.” Színielőadás. Az öldöklő káosz kellős közepén. hol a hiánycikkeket . India és Palesztina sorsa. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .ez a napló. whisky. hogy miközben parlamenti vitákra. írógép. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Nincsenek esztétikai skrupulusai. és mi magunk is tudjuk. Hol arról tudósít. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. mint a Komintern megszűnése. cukor. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.az általános pusztulás elől. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. hogy tyúkólat fabrikáljon. Nyilván ezért is ilyen sokszínű .jól jellemzi.. . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. mint a bombázások.” ) Kint és benn. s a főnökeivel. csak még rosszabb lenne. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Sűrűn váltogatott pozícióját .akár egy „virtuális óvóhelyre” . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.és naplóírói nézőpontját! .ha tetszik: elegyes . ha -(163)- .míg pár sorral odébb arról. vagy éppen felkeresni falusi házát. kifülelt kocsmai párbeszéd. mert nincs mivel etetni őket. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .. folyvást figyelne. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.benzin.

hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.így nagyon is meglehet. töredékesen. (Köztudott. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). ideje. viccek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Mindez megannyi apró. s a háború végére az író feleségét.mindez kuszán keveredik. e gazdag élmény. japán és francia hadijelentések. az egymással feleselő német és brit. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). versek.. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Eileent is elvesztette .s hogy milyen kicsik a nagyok.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . hogy Orwelléknek. újságkivágások. Kenneth Clark és mások. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét..a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. avagy az író netán még folytatta azt.) Mindenesetre . Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. a háború kellős közepén. megsemmisültek. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. otthonukból kibombázva. Ugyanilyen érdekes.ha némileg más műfajokban is . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Anthony Powell. röplapok. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Persze máig se tudni. alkalma azonban már nem jutott rá.

már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . tényés gondolatgazdag beszámolók. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Ha hihetünk a nyomdászoknak.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.

WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . (Idézetes könyv.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. Londonban JANN S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful