George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Vol.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. (A szerkesztő) -(4)- . 1-20. by Peter Davison. 1998. London. Ed.

mi is történik valójában. mégis azt remélem: a B. meg hogy királyuk velük maradt. augusztus 28. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. RÉSZ 1940. ha tehetnék. a másik fele pedig arról tudósít.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. már csupán arra van esély. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. hogy a belgák hősiesen helytállnak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.I.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. saját híradásaik szerint.F. hogy a mieink átvágják magukat délre. kivárva amíg az magától kifullad. 1940. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . 28. hogy képesek lesznek kitartani. alighanem súlyos veszteségek árán. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. (.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. A franciák.-1941. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. május 28. Ma először történt meg. így aztán csak találgatni lehet. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. Mindez nyilván a papírhiány jele. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . V.E. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. kapituláljanak..

és úgy tűnt. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. ha rádiót akartak hallgatni. az író első felesége.fog felmorzsolódni. Tegnap este lementünk E. hogy a 9 órai hírek előtt .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. diplomata. Churchill bejelentette. Ha mi nem kérjük. Mint eddig is. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. magát. 1940. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . -(6)- . rajtunk kívül senkit sem izgat. mi történt aznap. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. V. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. író. 29. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. ez éppen tízzel több. nem gondolom-e. hogy az egészről alig tudunk valamit.. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. így I. (. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. mint a reggeliek.) Annyi helyről hallottam. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. hogy ezrek esnek el naponta. V. a Csendes kocsmát. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy már kezdem elhinni. (. hogy bár 1940-ben játszódik.1940. azt hiszem. a szemenszedett hazudozás helyett. 1940. 31. Meglepő. Eget ostromló baromság. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. és váltig nyugtalanít az érzés. Károly szobránál a Trafalgar téren. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Egyetlen érdekessége.. amit az újságokban is olvasni. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.. Ez persze részben amiatt is van így. Az esti lapok ugyanazt írják. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. VI. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy nincs elég puskánk. szinte bizonyos. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. 8.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink..

egyáltalán nem leptek meg. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. akkor igen. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. óta! -. Én minden esetre már 1931. És lám most mégis. mégis amikor bekövetkeztek.. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hanem egyszerűen az a tény. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Cripps zárta ki őt a pártból. sem a népfrontosok színlelt aggálya. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. ami történt. óta sejtem . ma még nem tudható. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. mint az úgynevezett „szakértők”. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy valami katasztrófa készül. -(11)- . hogy ha nem is éppen az. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. miféle forradalmak jönnek.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. miféle világban élünk. hisz mindig is éreztem.Spender azt állítja: ő 1929. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.. miféle háborúk. nem holmi látnoki képesség.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Annak nyitja pedig. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. (. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Már 1934-től számítottam rá. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Cripps a moszkvai nagykövet. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője.

hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják.. Úgy tűnik. Azt hiszem. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Most is úgy érzem magam. VI. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. amit korábban Párizsban. VI. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. bár a sajtó még nem közölte. 1940. E. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok.-vel elsétáltunk a Sohoba. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. mint ahogy a lapok írták. hogy félrevezessem az orvost. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Így volt ez a spanyol háború idején is. 10.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hisz azok után. többé nem érdekel majd a politikai aréna. csak elég ügyes legyek. Most vettem a hírt. Kész gyötrelem. tudom. mint 1936-ban. csak hogy meggyőződjünk róla. Az egész világ széthullóban van. 12. -(12)- . hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy képtelen vagyok rá. (. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. visszavonulásunk valódi oka inkább az. és készültem is írni róla a naplóban. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. ám most olyannyira letörtem. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. s különben se sok hasznunk lenne belőle. az pedig kiváltképp dühít.1940..

maga a jelenség igen érdekes. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 13. VI.„britesítették”. hogy ez valami bűncselekmény volt. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. június 12-én lépett a szervezetbe. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Akkortájt úgy éreztem. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. Mussolini álnok. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. (.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy a klub tagja vagyok. (. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy valójában svájci. Úgy tűnik.D.V. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.) Bármi viszolyogtató is. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.. mintha egy templomban levizelném az oltárt. -(13)- . amelyről feltehető. 1922-ben.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. az éppoly szentségtörés. felkészülve az eshetőségre. Tegnap az L. mivel az angolokat. hogy szükség lehet rájuk. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. Orwell 1940. tudatván.. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. 1940. mármint azt a fajtát. Gyanítom.

Ez negatív rekordnak számít. a bambán réveteg arcoktól. akik majd támaszpontként használják. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. 1940. ismert egykori pacifista. A németek elérték Párizst. VI. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. egy nappal korábban. igaz. amin egy csizma lép a horogkeresztre. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. -(14)- . „Taposd szét!” hirdette a felirat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. hogy átengedik az olaszoknak. a mohó 17 Kelet-londoni. a rikító színektől. azzal a nyilvánvaló szándékkal. Az ember lassan gondolni se mer arra. Már csaknem bizonyos. és röpítik levegőbe az egészet. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Miért nem aknázzák alá. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. mint vártuk. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. és egyáltalán. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. hogy kormányunk végre tanul is valamit. A részvétel amúgy igen alacsony volt. 14.

akkor majd meglátjuk. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. 15. Orwell írásainak lelkes híve. és kiderült. Elképesztő. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogy Unity Mitford21. A ma reggeli lapokból világos. mint a civilizált élet fonákja. Nemrég E. hogyan vehetne részletre varrógépet. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. máris 30 fontot vesztettem. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). és értékálló árut vásárol rajta. VI. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. W. így rikoltott: . Csak a nyár végéig húzzuk ki. most gyereket vár. Az jutott eszembe. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. kinek a nevére nem emlékszem.20 említette. de az ügylet végül meghiúsult.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. -(15)- . aki Hitler buzgó hívévé vált. Holott a legésszerűbb. VI. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Erre egy ráncos képű emberke. utazó és mecénás. Ha így van. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. 16.igyekezettől. Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). amit valaki tehet. utánajárt. miután 1934-ben találkozott vele. aki Németországban még főbe akarta lőni magát.

Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. hát ott lett volna esélyük rá. szerint ez forradalomhoz vezetne. D. amiről viszont még semmi hír. Ha pedig még Amerikát is megszállnák.-mel22. M. hogy megállítsák a német tankokat. mint harcban meghalni. szakaszom egy zsidó tagjával. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. sem elég munkáskéz nem lesz.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. akár egy koncentrációs táborban is. én nem fogok elmenekülni. Már-már képtelenség végiggondolni. V.. mihez is kezdjünk. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. de okvetlen harcban. 17. sőt már abból is. úgy nem marad más. mindenki erről beszél. Tegnap beszélgettünk M. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. Ha a flottát nem éri kár. pedig ha valahol. fegyverrel a kézben. hogy Amerika hadba lépett. egy darabig még azután is. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. A franciák letették a fegyvert.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. (. hogy nem tudták megvédeni Párizst.. és elég jól mehet neki. Egy biztos. s én azt mondtam neki. Új-Zélandból vagy Kanadából. az L. ő legalábbis ebben reménykedik . VI. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. ha a németek tényleg megszállják Angliát. -(16)- . legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom.holott maga is gyáros. 1940.

amit korábban írtam. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974)..Hál’istennek. hogy megtudjam. 20. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. kivéve a gyerekes anyákat. VI. baloldali politikus. -(17)- . mondván. mivel G. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . mint haszonnal jár. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható.a lényeg. mit tartanak a védelmi készültségünkről. írógéphez ülök.hallani mindenütt. és sose hittem. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. Az esetben. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. aki most is. Újabban. ami látható tetszést aratott az utasok körében. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. a könyveimet pedig háromszor. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. hogy valaha is képes leszek rá. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. C. Mindent. hazafias szónoklatot tartott. ekkoriban a New Statesman munkatársa. csak már nem érdekel annyira . sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. ha kritikát írok. hogy megjelenjen. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. első világháborús érmekkel a mellén. 1940. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését.23. újságíró. legalább kétszer másoltam le. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. nyilván olyan barbárságokat követnének el. hogy az több veszéllyel.

május 10-én mondott le. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mint mi. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. És lám. melyben elődjének. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. ahol. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. megkérdeztem Bevant és Strausst . a Tribune társigazgatója. Kérdésemre C. Persze. 25 Aneurin Bevan. A helyzet szerintem annyiban más. Ugyanezen megfontolásból C. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. öttagú kabinetben. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. (. Én viszont még jól emlékszem. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. mire közölték. Biztosra veszem. ám azt mégse hinném. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. szintén munkáspárti képviselő. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. -(18)- . mindenki eliszkolt. hogy mentse az irháját. szerint Churchill. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Strauss. R. Brit Gyalogdandár 1940. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését.). akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. hogy erre nem túl sok esélyt lát. brit munkáspárti képviselő.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.) C. G. akik éppen az Alsóházból jöttek. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. hogy az teljes képtelenség. azt felelte. függetlenség Indiának stb... könnyen lehet.

ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. mondván. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Ámbár. egy percig se habozik majd. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. bár az egész a modernizációtól függ. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.Mindinkább terjed a gyanakvás. H. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. és sosem tudni. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.V. úgy vélem.-re is.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy vezetőink sorában árulók vannak. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Ha a vészhelyzet rákényszerít.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. baloldali újságíró. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. így az a mérhetetlen ostobaság.. Ugyanez áll az L.D. vajon mennyi az igazság benne. akkor lesz modernizáció . (. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. R. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy Cyrill Conollyról. hogy a magunkfajtát kiirtsa. C. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. de az is lehet. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.) Ami engem illet. ami igencsak aggasztó jelenség. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. azokat viszont eddig még nem közölték. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. -(19)- ..27 meséli.

H. mindenesetre példázatnak nem rossz. 1945 nyarán ez meg is valósult. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. hogy elkerülje a légitámadást. Egyelőre nem tudni. VI. legfeljebb a francia kormány révén. és nem lennék meglepve. mondja. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz.. amely nyomban átállna Hitlerhez. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe.. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. 22. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. a hír tehát feltehetően igaz. R. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. és váltig azon tanakodnak. de békeidőben csak minden tizedik lakott).rendőrség az a testület. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Tizennégyen haltak meg. (. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. 1940. -(20)- . hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. Nem tudni. Pétain és társai a másikon. igaz-e. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. hogy visszavonul a Hebridákra. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Compton Mackenzie meséli. Felteszem. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. és állítólag hét német gépet lőttek le. ami olyannyira elterjedt nézet. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. valójában nem történik más. ami aligha lesz az enyém.) Azt hiszem. mihelyt győzelmét biztosra veheti. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak.

24. VI. a hűség stb.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Sajnos semmi remény rá.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. (. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. Ha a briteknek lenne egy. hogy az afféle hajdani erények.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.. mondjuk negyedmilliós. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. 1940.. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. mint a becsület. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . hogy bármi ilyesmi megeshet. mára mennyire kiürültek. úgy tűnik. kitűzve a köztársasági zászlót. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. a legcélszerűbb taktika az lenne. ha átdobnák Francia Marokkóba. Avagy micsoda komisz paradoxon az. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. (.) Az egészben az a legfurcsább... visszatértek az antináci álláspontra. ami később antifasiszta jelszóvá lett. könnyen mozgatható haderejük. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. bevenném Gibraltárt. és még azt is igen furcsállták volna. S lám. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. most mindazok. A kommunisták. mint az várható volt.

aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. (. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. hogy ő a kisemberek szövetségese. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. akár stratégiai távlatból. uralkodók. feltételezhető. és mindaddig. Bármerre néz is az ember. Sokkal inkább a bankárok. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Az egyetlen haszon az egészben. Nyilvánvaló. -(22)- . hogy megpaskolja az orcánk. korántsem biztos. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 1934-35-ben miniszterelnök. francia politikus. Pétainnek. Ha arról van szó.. egyeznének ki szívesen vele. hogy Churchill nem így látja. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. (. francia politikus.. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. hogy félig vagy egészen áruló lesz. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). mint esztelen gyilkolászás. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal.. hogy esélytelenül. amiért is előbb-utóbb mennie kell. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. bárkiről. Z pozícióban van.. püspökök. aki a tőkés osztályhoz tartozik. az egész háború nem volt más. váltig arra a következtetésre kell jusson. semhogy fölvegye a harcot.számítanak. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. tábornokok. Y. A 32 Pierre Laval (1883-1945). Lavalnak32. nagyiparosok stb. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.) Hitler nem más. amíg például X.

Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. és bizonyos. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. -(23)- . Oroszország. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Félek. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Azok viszont. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy baloldali kormányunk lesz. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. eszmei robbanókeverékéből tör ki.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. azt hiszem. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. (.. hogy már csak akkor. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. tévednek. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani.kérdés csak az. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy eltörli a tisztelgést. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. akkor minden rendben. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Kérdés. Ami végül is csak azon múlik. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. amikor késő lesz. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Ha Anglia megszállása elmarad. akik arra tippelnek.. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében.

akárcsak a rádióbeszédek. amiért szívesen élnék. mint a revolver. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.D. ugyanakkor nem lennék soha . Nem mintha vágynék a halálra. és részt vehessek a propagandamunkában. idegen kenyéren élni céltalanul. s ott megbíznának valamivel. elmesélte. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. jól jellemzi a brit hadsereget. Menekült vagy emigráns újságíró.V. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. hogy menjek át Kanadába. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Azt hiszem. parancsot kapott. biztosan mennék is. -(24)- . E. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. akik csak heti 5 fontból élnek. Gwen O’Shaughnessy. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Elképesztő félreértések születtek. még mindig jobb meghalni. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek.Az L. Ha bármi feladatom lenne.34 arra biztat. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. hisz annyi minden van még. aki a biztos távolból jártatja a száját. mint külföldön. noha beteges vagyok és gyermektelen. Ámbár lehet. és G. Ha a sors úgy hozza. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. hogy mindenképp életben maradjak.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”..és sógornője.. 34 Az író felesége: Eileen . hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. ha a helyzet rosszabbra fordulna. főleg Duff-Cooper üzenetei.

hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. ha valami egyenes beszédet hall. már ami Londont illeti. Például Mrs. A. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. restell lemenni a pincébe. mindenképpen hatásosnak érez. első jele az lesz. makacsul állítja. VI. hogy Angliában valami változóban van. szörnyen ostoba helyzet volt. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. amit ha nem is képes egészen felfogni. 1940. 25. Természetes. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. A házban mindenki így tett. Később alábbhagyott a divatja. Ezzel szemben E. -(25)- . de ha nem hall fegyverzajt utána. akiknél nem volt. Anderson. hogy téves a riasztás. Végül. Később kiderült. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette.35 is kedveli Churchill beszédeit. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. felöltöztünk. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek.Annak. mint odaát. de nem mentünk le az óvóhelyre. csak álldogált és csevegett. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Holott ez az. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. A puszta tény. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. egy lépés az egyenruha felé. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. igaz. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. 35 Valószínűleg Mrs. Tegnap egy lap azt írta. hogy valaki hord-e gázálarcot. és szerintem is van abban némi igazság. fizetni kell érte. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. ha meghallja a szirénát. Felkeltünk. hogy az ember felkel.

ahogy szaporodtak a rossz hírek. levonultak a pincékbe.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . Akárhogy is. 27. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. minden ötödik ember magával hordja. bár néha még most is megnézik. Ma délután elmentem a toborzóirodába. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. of Information. -(26)Tájékoztatásügyi . a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.. mi a teendő légitámadás esetén. és bárki meggyőződhet róla. 1940. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. VI. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. és ma úgy nézem. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.O. (. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.még akár a Francoféléket is.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. Persze. holott ki tudja. Tekintve. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. félkegyelmű veterán végezte. a gázálarcdivat is újraéledt. ha valaki megmutatná az M. Talán nem ártana. a követelmények nem lehetnek túl magasak. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. a németek nem használnak harci gázt. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hányszor elmagyarázták. Éppen tíz hónapja tart a háború. még ma is megtörténhet ilyesmi. s lám. aki írni is alig tudott .. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba.

minden ítélete helytállónak bizonyult. -(27)- . hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. L. amióta a háború kitört. majd külügyminiszter.. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. M. híján van a legelemibb hazafiságnak is. M. hogy tényleg ezt teszi.. hogy a szélesebb tömegek felismernék. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Butler (1902-1984). A németek érdeke szerinte az lenne.) A ma reggeli lapok cáfolják. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. 39 Sir Samuel Hoare. hányan lehetnek a tudatos árulók. Inkább az a kérdés.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. aki ismeri ezeket az embereket.tehát biztos. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. ez idáig csak egyszer tévedett. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. H. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. mindaddig.40. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. A. semhogy sok szót érdemelne. Myers regényíró. egykori brit nagykövet Madridban. külügyminiszter-helyettes. a télen még nem történik semmi. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. miszerint csak azért foglalták el Tangert. később pénzügy-. amikor úgy vélte. (..) L. Azt mondja. ami mostanra valószínűtlenné vált.. Már csak az a kérdés. De hát az oroszok 38 R.) L. Megjegyzem. Orwell barátja. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.M. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. 40 L. valójában mi történt. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. (. úgy véli.

amikor az I. Ezek a mozgalmárok.P. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. holott elég csak egy pillantás a térképre. semmi hatása az eseményekre. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.Független Munkáspárt. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. vigaszképpen azzal áltatják magukat.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. 42 Independent Labour Party . A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Érdekes. Amúgy Pétain és társai. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.L. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. mint mi Münchenben.maguk sem gondolhatták. hogy szövetséget kössön. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. Nagy kérdés. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. éppúgy átejtik majd Oroszországot. Bármit tesznek vagy mondanak. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. -(28)- . De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. jó ideje mást se tesz. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Ha Hitler elfoglalná Angliát. (. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Jó példája lesz ez annak. ha sikerül nekik.. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.

hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. elutasítottak.. inkább jóváhagyó.ellentétben a heves közfelháborodással. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát.) Ijesztő. némi szépségfolt ezen. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy a sajtó -(29)- . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.. Mindenképp biztató. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. de különben kutyabajuk sincs. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. és továbbra is őrzi függetlenségét. VI.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. 29. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ámbár csak némi burkolt fenntartással. ha tényleg arról lenne szó. és az. Nem hiszem. 1940. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. amit sikerült elcsípnem. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. 28.) Igaz.. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. az a néhány megjegyzés. méghozzá C besorolással. VI. 1940. azt ugyanis nem deklarálta. (. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.még csak egy múlik rajtuk. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. mint bíráló volt . (. Az még csak megbocsátható volna. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. az ennek épp az ellenkezőjét látja.

. C. -(30)- . ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. 1940. Ma délután az L. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. VI. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.-vel és M.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. C. Tegnap C. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek.V. és eltekintve attól. hogy végre a puskák is megérkeztek.D. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. 30. Így aztán mindazon lapok.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. vajon próbálkoztak-e már azzal. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. és nagy éljenzés fogadta a hírt. Az emberek azért így is lelkesedtek. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. mindjárt elmondta. hisz maguk is a csokoládé. Kíváncsi vagyok. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. (. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.-t és engem felvidított a gyászhír. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. ami elvben tizenkét. nem is olyan hitvány kompánia. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.. hogy abbéi még bármi lehet. Főként kiszolgált katonák voltak. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy 43 Orwell. amit valaha is hallottam.

46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. szintén örült. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. VII. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. E. aztán E. -(31)- . amin végül is kievickélt. hogy már azon is örülni tudunk. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek.vagyis a lap közel egyharmada.. hogy napokig még az étvágyam is elment -. holott ők már-már radikális békepártiak.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.-ék is rosszallották a dolgot. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. (.. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. majd kidobták a gépből.három lapból állnak. 1940. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Később. 1. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. igaz. Ott hagytuk egy félórára. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. Az újságok már csak hat oldalból . 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. és nem mozdult. a szöveget apró betűvel szedik. Még M.

a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. Mind többen vélik úgy. ha valami ismert személy hal meg. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. régimódi német vezérkari tiszt. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 1940. hogy a kormány tehetetlen. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. látván.A. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. VII.50 közlemény. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.F. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 3. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Franco közeli munkatársa. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 49 Buenaventura Durutti. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. bár nő a félelem is. -(32)- . a spanyol anarchisták vezetője. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.

Arról persze egy sort sem írnak. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 7. Az a tény. 10. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. a News-Chronicle -(33)- . A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy csupán a francia flotta feléről . hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. avagy ha mégis. a napló írása idején liberális publicista. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. 2 csatahajót. Oranban és Mersel-Kébirben. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 8 rombolót. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. 2 cirkálót. A francia Richelieu csatahajót. holott nyilvánvaló. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. 52 1940. nem sok meggyőződéssel tették. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. elég egyértelműen sugallja. VII.lehet szó. VII. használhatatlannő tették. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. mennyire helyénvaló volt e lépés. hogy egyiket sem őrzik túl erősen.1940. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 1940. politikai író.

Napok óta nincs semmi hír. az ember sohasem tudhatja. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. meddig ér el a kommunisták keze. VIII. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Persze. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. a rendkívül népszerű walesi herceg. Nemrég még úgy tűnt. semeddig. Sokan vélik úgy. Még az is lehet. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. -(34)- . hogy Angliában akadnak csoportok. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Simpsont és Franciaországba települt át. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. úgy veszik. Edward néven 1936. Wallis Simpsont. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. mint azt korábban én is feltételeztem. Számomra hihetetlen. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Ez után feleségül vette Mrs. ha csak az nem. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. a Bűnös embereket. hasonló feltételekkel. (. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. január 20-án lépett trónra. mint a cukrot. de amikor feleségül akarta venni az elvált. VII. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. 1940. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. mi több.. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. Windsor hercege (1894-1972). hogy csak azért hagyják nekik. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne.békeajánlatot tesz nekünk. amerikai Mrs. 54 Edward.) Gollanz új könyvét. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. 16. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Újabban viszont minden országban más és más..

Mindez előre látható volt már akkor is. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. W. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére.. A legfőbb esemény. Még most sincs semmi érdemi hír. és mi semmit se teszünk ellene. hogy Spanyolország bármit. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 22. 56 Bizonytalan. talán nem. a világ pedig már rég nem hiszi. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. bármilyen 55 Bizonytalan. ami egy következő kormányt is kötelezhet. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. nyilván a németek számára. így azt. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. 1940. ahogy előre megmondtam: eljátssza. Mégis. F. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. hogy összeült a pánamerikai konferencia. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak.56 azt mondja. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és elnézzük neki. (.küld hadi utánpótlást Burmán át. hogy Anglia felé hajlik.) Holott pontosan úgy tesz. és már csak a fegyverletételt várja. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.. a sok szájhős mind maga alá rondít. alighanem Frederick Warburg.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. alighanem Tosco Fyvelről van szó. ami egyértelműen németellenes lépés. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. Ez persze nem olyan ígéret. és ha kudarcot vall. VII. Talán így lesz. helyzetünket reménytelennek látja. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. -(35)- . vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján.

300. VII. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. azzal. csak féltékenységből és intrikából dacol. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. hogy csak tartanak tőle.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. majd a németeknél. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. 58 Azonosíthatatlan személy. és új neve: Home Guard. VII. 1940.000 tagja van. -(36)- .mennyiségben importáljon. 25. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.D. ám az.57 Én legalábbis nem hiszem. 28. Persze meglehet. felhagyott a toborzással. Ha tényleg így van. hogy összeállna a Tory klikkel. Az olasz sajtó is ezt írja.D. bár az is lehet. G. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. D. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. rendre visszautasította az ajánlatot.58 is ugyanezt mondja magáról.-t. 1940. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.. melynek állítólag már 1. (.) Sokan már bánják. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -.V. mivel utálta Chamberlaint . ámbár ez nem is oly hihetetlen. Az L.V. Sokan rebesgetik. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. hogy L. azaz Polgárőrség lesz.

bár senki se tudja. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. 60 Sir Oswald Mosley. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Amerikában született. Furcsa. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Emberem azt állítja. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. brit állampolgárságot sosem szerzett.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. noha egész életét Angliában élte le. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. majd fasiszta politikus. -(37)- . Az apró emberke. valójában miért. aki szerint Hitler nem igényli. aki utóbb . A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. kinek a nevét folyton elfelejtem.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. kommunista. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. amely német befolyás alatt áll. kis baloldali pártokról. Így tesz a francia sajtó azon része is. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. szélsőjobb. Szélsőséges nacionalista. 62 Gaston Bergery.csakugyan nácikollaboráns lett. akit később internáltak. 59 William Joyce (1908-1946). hisz jól tudom. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. a Brit Fasiszta Unió vezére.

hogy ezek az emberek. nem hinné. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. 8. Úgy véli. mit miért csinál. VIII. hogy csak a maga hasznát lesi. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Megkérdeztem. s azon a feltevésen alapul. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. ahogy egy szovjet komisszár. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Perim most a legfontosabb. és különös gyengéje. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében.1940. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. vagy hogy karrierista lenne. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Megindult az olasz támadás Egyiptom. Úgy látja. ami talán arra is fényt vet. ha elveszítjük. de a pénz nem érdekli. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Mindig is úgy élt. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. a franciákat viszont eléggé leszólta. G. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Wells. de az újságok azt sejtetik. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Wells jól ismeri Churchillt. és nem igaz. (Sajnos elég gyatra volt.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. H. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. szerinte rendes fickó. Eddig még semmi hír. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

nyilván az -(42)- . A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. VIII. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Tegnap este elmentem egy előadásra. Azzal kérkedett. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Azt mondják. Hajnali három körül légitámadás volt. tábornok tartott. hagyják félbe a munkájukat. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. ez pedig igen veszélyes lehet. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. amit mielőbb meg is kell tenni. Ez nem csupán azzal jár. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hacsak nem akarjuk. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. nem kétlem. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. 1940. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. s azzal szépen visszaaludtam. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. amit . átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Megvetően mondta. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Hosszan beszélt a polgárőrségről.. 23..másokat kapok rajta. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára.

hogy ízlik neki vagy sem. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. Ettől talán észre térne a jónép. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. kik miatt. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján.. Ahogy elnézem. hogy a trágya nem ennivaló. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. Az oktalan pára nem képes eldönteni. -(43)- . legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy az ország végromlás előtt áll. Legfőbb ideje. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. mire egy tehén jól oldalba döfi. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. (Greenwich) Azt hiszem. (. és azt is: miért. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. 1940. 26. kivénhedt hadfiak. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. Tegnap azon tűnődtem. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. egy életre megtanítva arra. hogy valami nincs rendjén. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. VIII. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra.. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. és megpendítette azt is.

hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. VIII. próbálják eltussolni. és mindaddig. A -(44)- .) Húsz év óta ma először voltam fültanúja.. azt álmodtam. hogy egy bomba robban mellettem. Világos. s ahogy eddig is. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. 29. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. 1940. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Hallottam. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. ha bármi fontos létesítményt találat ért.. és halálra váltan nyomban felriadtam.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. míg ezek jó ha feleakkorák. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. de olyan pokoli robajjal. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.) Elég nagy robbanás volt. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. asszonyság.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. amibe a föld is beleremeg. (. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. A bejárati ajtóból néztük. amit Huescánál dobtak le. hogy a házak beleremegtek. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.. Máig emlékszem arra a kettőre. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. ám azért nem annyira rettenetes. Ma reggel mégis.először igazán közelről a bombák hangját. E. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. Talán egytonnás bomba lehetett. (. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira.

szerkesztőjével. azzal a megnyugtató tudattal. lidérces emlékeim. erős robbanást hallottunk.-vel. vagy túl közeliek a becsapódások. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.) Tegnap lefekvéshez készülve. Amerikában is. hogy nem érdemes sokat törődni velük.. A légiriadók egyre kimerítőbbek. a . fegyverzajt hallok. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. Sosem gondoltam volna. Félálomban.a nácizmus. H.. 16. könnyen álomba ringatja az embert. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. hogy hidegen hagy. XI. A monoton fegyverzaj. 1940. 1940. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. (. és aknagránátok robbannak köröttem. s nemigen látja. mégis így lett. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Akkoriban rendre azt álmodtam..spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. ha elég távoli. márpedig az emberek itt is. s én feküdnék kényelmes. tábori szalmaágyamon elnyúlva. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hacsak az ember nem sejti. s lám. 31. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. E. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Általános a vélemény. 1940.. 23. XI. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. minden fedezék nélkül. 24 órára rendszerint 5-6 esik. -(45)egy ha . és máris aludtunk tovább. hogy nyílt mezőn fekszem.-vel éppen csak megjegyeztük. régóta ezt várják.P. VIII.

egyébiránt biztosra veszi. kijelentését. hogy . mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.P..71 és társai titkon alkura készülődnek.P. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. brit tájékoztatási miniszter. igaz is lehet. H.” Ami. -(46)- . tartok tőle. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. az összes brit lapot figyelmeztették. Európa Kiadó.. vagy inkább próbáljunk békét kötni. még nem cenzúrázzák. Mindaddig. 2000. P. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.” 72 Alfred Duff-Cooper.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.-t. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. mint vállalni a Hitler elleni harcot.. ám ekkorra már mind a szűkebb. ha tényleg igaz. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. H. szerint. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. úgy tűnik. kényes. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. Halifax és Simon védelmére kel. Ld. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.P. Habár a . s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. A második világháború című művében Churchill 1940. bárki képes könnyedén elhitetni. májusi kormányát tárgyalva Hoare. és „becsületszavát” adta nekik. kulcsfontosságú. öt éven át tartó küldetést. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. hogy nincs más hátra. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. amikor Franciaország elesett. hisz minden a tálaláson múlik. válasza: „Ugyan már.

28. mint azt itt képzelik. Edward . A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. jóslatai. egyetlen európai se hitte volna. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Laval kormányzása76 idején C. Különben C. C. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. 74 Piene Comert. bármi tehetséges politikus Laval. VI. és eszébe se jutott panaszkodni. S. jól ismeri Angliát. Azt mondja. mégsem váltak be. Mindig is azt hittem. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 1940. Franciaország eleste után Angliába emigrált. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. 76 Lásd az 1940.utóbb VIII.74-vel. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. és úgy véli: Anglia nagy előnye. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Laval 1935-ben azt mondta neki. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. a France szerkesztőjével ebédeltem. Angliában mindenki tudja. hogy államformája királyság. Wallis Simpson. francia újságíró. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Olaszország viszont valódi erő. korábban diplomata. Persze itt. Nos. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. 75 Mrs.felesége volt. Meglepően jókedvű volt. úgy tűnik. Szerinte VIII. angolbarát. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . aki ekkor már a windsori herceg .. igaz. C.. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. a sajtóosztályt vezette. melódiája: monoton Tegnap C. Edward végül is Mrs. C. és élt már nálunk korábban is. XI. szerint.

miként sikerült átszöknie.) Azt mondja. XII. Meséli. (. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. teljesen tönkrementek. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. 1.. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a tüzérségi tűz elől.. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. XII. A német források szerint mintegy 30. november 14-én szenvedett légitámadást. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. 8. amelyben 500 repülőgép vett részt. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. a sebesülteké ennél jóval több volt.000 gyújtóbombát dobtak a városra. 1940. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. mindenki amiatt aggódik.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. aki nemrég érkezett Lengyelországból. és ami még rosszabb.) Beszéltem egy férfival. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. bár azt nem árulta el.. a halottak száma 550. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. víz. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. A közüzemek.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. -(48)- . Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. mint korábban Balbo halálának. (. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. villany stb. s legalább negyed részük földig rombolódott.. Ugyanúgy örülünk neki.

Idézet egy újságcikkből bombák. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be.segítségükre sietnek. s a csengő sem ép. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy hibbant kis versikéket faragok. nappal közrendre felügyel. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. amíg a bombázás alább nem hagy. XII. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. A bombázás legszörnyűbb. Az a hír járta. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. kezdeti szakaszában. 1940. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. akár a manna. 29. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. 2. inkább a félbeszakított alvás. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb.” 1941. rendre azon kapom magam. Az a múlt heti újsághír. I. Több mint mulatságos.

78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és Orwell úr aligha sejthette. 1941. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve .” 79 Büntetés. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. nem sokkal a franciaországi események után.. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.hogy nincs valami nagy véleményem róla. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. olyan időszakban. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. 1941 júliusában. úgy véli. I. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét.Isten látja lelkemet. magasabb béreket. német. 22. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. tényleg örülök. és minden érintett szíves elnézését kéri. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. bár .. Így azután én lettem nevetséges. s talán joggal. majd 1942-ben beszüntette működését. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. hogy ezegyszer tévedtem. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. -(50)- . a Konvenció a második front megnyitását sürgette. .bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. de nyilván erre sem kell várni sokáig. aminek igen örül.

spanyol köztársasági párt. Keresztények és a kommunizmus. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Az ügyeskedés menten beindul. Az utca tele van a plakátjaikkal. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. először tettem ilyesmit életemben. aki amellett. hogy „Éljen a POUM!”. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. és meggyőződésem. de normális helyzetben eszembe se jutna. Szovjet erő. ahogy megcsókoltam. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. A helyért ugyan nem fizettek. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy tudja mindenki. újabb defetista manőver. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Igaz.a következőket írta: „Óhajtom. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy „Chamberlainből elég!”. A minap. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan.csak arra való. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy „hagymáztam”. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. teljes szívemből kívánom. Művei. már az is erősnek tűnik. nyomban megérezte rajtam. akik nem képesek átlátni. -(51)- . Mindenesetre tény. ezrével vannak ilyenek. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. És lám. E. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. vagy valami hasonló). ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a POUM82 betiltása után. Barcelonában pedig. Úgy tűnik. 1931-66 között Canterbury érseke.

ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. J. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. Erwin Rommel tábornok vezetésével. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. január 22-én vették be a brit csapatok. szeptember 6. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941.000 hadifogoly! ) . Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. stb. között volt betiltva. -(52)- . hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 26. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. Másnap reggel Mrs. és betiltották a Daily Workert84.108 sor.2 sor. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. hogy „már nem tart soká” stb. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). amint két nő arról társalog. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. I. és 1942. és megütötte a fülem. mivel érezni. J. 1941. 84 A lap 1941. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. január 22. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A Daily Worker és a Week85 betiltása . amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. június 21-én foglalta vissza. mire Mrs. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. boltjába betérve megjegyeztem. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A német Afrika Korps 1942.az ébresztőóra.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Bár dúl a háború. -(56)- . Az elmúlt napokban az a hír járta.. kevesen értenek egyet velem -. még a lapok is pedzegették. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. vagyis csapatokat küldünk Görögországba.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. 1941. III. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). hogy „valami készül” a Balkánon.küszködött. hogy még mindig sokkal rosszabb. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. legalábbis ezen az éjszakán nem. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Tegnap este G. homályos és rossz szagú. 1941. III. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. Korábban ugyanis épp azért gondolta. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. s a hóvirág is most a legszebb. 14. 4. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Az altemplom nem egyéb. Wallington. 3. III. ha elég meleg lesz). hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak.bár jól tudom. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. G. Én mindenesetre váltig állítom . hogy visszatérhetnek Londonba. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. és a többiek mondták is. s ilyenkor látja.

vagy legalábbis azok jó része. a német támadás már április elején megindult. de alighanem inkább a Szueziről van szó. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. hogy milyenek a szállítási eszközök. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Mindenki ezen tépelődik. 1935-től görög miniszterelnök. miközben támogatta a királyság intézményét. mi történne. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. egyben meghagyva neki. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. -(57)- . Katonai diktatúrát vezetett be.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. elhárította a segítséget. arra kérte az angolokat. Ahhoz. 95 A szövegből nem derül ki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Túl veszélyesnek tűnik. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Elképzelni is szörnyű. előbb ismernie kellene. hogy küldjenek tíz hadosztályt. attól tartva. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta.van. amit az olaszok elvesztettek. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek.

miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Sok német. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. akivel beszéltem. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy nem tudunk. mivel annak bizonyságát láttuk benne. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. csakúgy. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. Ő maga nem volt zsidó. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hacsak azzal nem számolunk. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Az a baj. Én mégis azt tartom. csak a felesége. elképedt azon. Ugyanakkor. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. ha most veszni hagyjuk Görögországot. éppúgy. mint az. -(58)- . egész Európa rajtunk röhög. ha netán tudjuk. amiért hagyjuk. Másrészt viszont. antifasiszta újságíró. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mint Norvégiában. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Mint írja. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. 97 Stefan Haffner. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk.hadisikerekkel.

hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . végre pompás alkalmunk lesz rá. III. éppúgy. Kérdés. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. ami azután a bombázókra tekeredik. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. de csak egy gépet lőttünk le. mint az indiai rádzsák körül. minden előzetes propaganda nélkül.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Ijesztő lenne. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. 20. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. de tetszetős érveket máris hallani. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek.itthon és Amerikában egyaránt. június 17-én jelentette be. Ám a szokásos álszent. Greenwichre igen sok bomba hullott. úgy hírlik. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Ez hát az európai nézőpont. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. -(59)- . Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. titkos fegyvert is rebesget.98 1941. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. s a szóbeszéd holmi új. aminek használatát a brit légierő 1941.

hogy megtartsák a búzát. 99 Valószínűleg Eileen Blair. ez akkor sem jó így a franciáknak. És miközben mi mindent megteszünk. Fölöttük tombolt a tűz. Úgy tűnik. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Visszalapozva e naplóban. amikor E.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. és kevesebb közéleti eseményt említek. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. hogy . ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. de senki sem mozdult.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. látom. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. -(60)- . avagy csak elképesztően ostobák. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. amit persze nem engedhetünk meg. mint azelőtt. ami megingatná a Pétain-kormányt. és társaik tényleg árulók. szakadt a víz a nyakukba. Úgy tűnik. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. A németek ugyan engedik. amit küldünk. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. semmi jele annak.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. majd nagy csörrenést hallottam. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez..csapódott be. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba.-vel99 telefonáltam. Én: „Mi volt az?” E. A Greenwich templom lángokban állt. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Bárcsak tudhatnánk. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. az író nővére. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását.: „Betört az ablak. mondjuk. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.

Még ma sem képesek felfogni. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. III. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. amit mi tényleg nem ismerünk itt. mi a célja a háborúnak. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. 1941. Ha elfogadjuk az államot. stb. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. Miként lehet ezt elfogadtatni. Még szerencse. Számomra nem volt újdonság. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. nemigen számít. kényszerítő intézkedések híján. valahányszor azt látom. sokan ezt teszik . hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . éppúgy élnek. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy gyermekei azért éheznek.általában olyanok. akik érzésem szerint nem valódi hívők.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. s ha így teszünk. a légierős kadétok. hisz ez idő szerint még az sem világos. hogy igenis vannak. mint eleddig. akik Churchillért meghalnának. a gazdagok pedig. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. ez pedig az éhínség.A legrosszabb még hátra van. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. akkor biztos. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. Angliában. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy a püspökök megáldják -(61)- . 23. elfogadjuk a háborút is.

Talán az a félelem diktálja mindezt. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy imádkozunk érte. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy netán csökkenne a harci elszántság. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Egy szó sem esik arról. ha az emberek látnák.ami éppoly hatásos lehet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez.az ezredzászlókat. mint egy. 1941. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy meg tudjunk bocsátani nekik. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Holott bizonyos helyzetekben. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. -(62)- . nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Azért várjuk el. és segíts. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. mint a németek. hogy megbánják gonosz tetteiket. így aztán helyénvaló. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. úgymond. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. 24. a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy valójában nem is gondolják végig. Eddig úgy tudtam. Persze az is lehet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. add. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy Isten bennünket segítsen. és jó útra térhessenek”. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Az egész azon az elemi érzésen alapul. III.

A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Közben hallani. s így szükséges. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi.csatahajókat. így valószínű. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy Görögországban 150. hogy nincs az az erő. bár ezt már akkor sejthettük. bár Hitler még így is jól járna. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát.000 főnyi brit sereg állomásozik. 1941. hisz általános a vélekedés.. Tegnap Belgrádot bombázták. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. IV. és ma jelentették be először hivatalosan. Azt hiszem. Tehát megoldódott a rejtély. és legalább három hétig kitart. ez alighanem így is van. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. mint akár több ezer légitámadás. Felteszem. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. érzékelhető hatása. hogy valamivel ellensúlyozzák. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 ember életébe is kerülhet. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. nincsenek például fegyvereink. Rajzok készülnek majd. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.000 vagy akár 500. Ám ennek nincs közvetlen. mikor kivonultak Bengáziból. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. 7. Tovább tisztázódhat a -(63)- . a műszaki leírások alapján..

ha az ember 2-3 évre előre gondol. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.helyzet. )Immár világos. Nem tudni.elsüllyesztették a Zara. A britek-minden veszteség nélkül . ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. A legjobb esetben talán még szűken vett.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. (. Szinte látom. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt.. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. (. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót... A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. katonai szakíró. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e..) Egyre kevesebb a munka. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Persze. 102 A matapan-foki csatáról van szó. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. -(64)- . s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.. most hirtelen rájönnének. hogy beleszorítják őket a tengerbe.. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Mulatságos lenne. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Etiópiát mindenesetre elvesztették.

hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. Emlékszem. hogy ejtőernyők. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. 8. csak sajnálom. hogy nem volt annyi eszük. . hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. de tudván. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Például az.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. pontos.O. Rosszabbat vártam. hogy pár napig nem is lehetett kapni). aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Most olvastam épp az M.103 bestsellerét. mint „dicső”. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. tényszerű ismertetőt. elszalasztották az esélyt. IV. s ez rendre azt igazolta. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. „hősies” stb. of Information -(65)Tájékoztatási . 1941. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. s igen nehezemre esett. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. a regényíró állította össze. Állítólag Francis Beeding. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos.I. ez szeptember 7-én volt). ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy olyasvalamit hozzanak létre.

majd így szólt: . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. . aki az ablakban ült. Most jön Austerlitz. Később.A kapitalizmusnak vége. lángol-e még. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.Akárcsak Madrid. Kimentünk a tetőre. egyszer csak megszólalt: .Ez volt Trafalgar. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. még ki is mentem megnézni. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Aznap éjjel. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. azt mondtam Fyvelnek: . miután a németek láthatóan elálltak attól. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. hogy felébresztettek a robbanások. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. de más fronton még várható. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. -(66)- . 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Rajtunk az ítélet. Én mindenesetre nem így éreztem. Hugh Slater. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egy darabig onnan néztük a tüzeket. hogy győzelmet arat.

A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. Csak erről beszél mindenki. amíg lehetett. Hol van már az az idő.106 Ma este igen rossz hír érkezett. s amikor megkérdeztem. A tegnapi lapok megírták. 9. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . IV. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. a Balkánról alig esik már szó. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . 1941. kapunk-e gépfegyvert. hogy kivontuk csapatainkat. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. A közlemény súlyát az mutatja. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. legalább kettő jut minden századnak. Ez is igen baljós előjel. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. -(67)- . amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van.gondolom. 11. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. hogy egyáltalán kiadták. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. és Görögországba küldtük őket. 1941. A nagyokosok szerint ahelyett. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. IV.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amikor rosszul áll a szénánk.persze nem volt egy darab se -. ha a görögöket cserbenhagyva.

IV. Lehet. csak éppen nem adhatják tovább. csak sokkal lassabban. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. -(68)- . Akivel csak beszéltem. 13. és a Sunday Express. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . Ahogy visszalapozok a napló elejére. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Úgy látszik. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.se Görögországról. és megszilárdul a helyzet. Az a két újság.. hogy még mindig érvényben van az utasítás. micsoda szörnyű állapotok lehetnek.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Nem hinném.1941. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér.. most is zajlanak. IV. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Isten tudja. Az egyetlen. Semmi hír . azok a forradalmi változások.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. francia hajókkal. abbahagyom a naplóírást.. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. vagy legalább egy részük. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. amelyekre számítottam. 1941. mely igen sötét képet fest a jövőről. hogy a politikai helyzet javulni fog. de mégis. mint gondoltam. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. a köznapi ember számára kevésbé érthető. azt látom. se Líbiáról. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. ami némi reményre jogosít. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. mind lehetségesnek tartja. de ez más lesz. 12. amely alig különbet.

-(69)12-én hamar akció végül . bár ezt Kairóban107 még tagadják. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. míg december 4-én megérkezett az erősítés. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot.Olvasom a bejegyzést. Nagyon igaz. de már sokkal kevesebb van belőlük. de Tobruk kitartott. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Mindjárt feltűnik. Connolly mondta egyszer. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. aki jól ismeri Dél-Afrikát. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. 14. nem tűntek el. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. csak éppen a tempóját nem.. döbbenten láttam. Azt hiszem. az utóbbi a valószínűbb. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. arra számítva. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. és elvágták a tobruki angol csapatokat. mások azt állítják. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. D. 1941. Persze. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. mint a középosztálybeliek. Megrázó hírek. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. s az is erősen hihetőnek látszik. IV. hogy létszámuk aránylag csekély. amit a reklámokról írtam.

Ha nem így lenne. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. és mivel kissé késtem. mit mondtak be korábban. Mindez akkor. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy az etióp hadjáratot befejezzék. 1941. tudja. 15. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre.Jaj. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. hanem azért. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. anélkül. melyben az oroszok megígérik. akkor máris megérte. igen nehéz elképzelni. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. drága uram. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. ha én nem kérem.. hogy kivonulnak Kínából . megkérdeztem a tulajdonosnőt. A másik pultnál meg szól a gramofon. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza.. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.úgy tartja. éppúgy. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó.persze csak fokozatosan. IV. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. hogy beismernék. . mi is történik. nem figyel rá senki. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Görögországról semmi hír.

aki rendesen tudott volna aludni.. amitől már régóta tartok. 1941. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Ez volt az egyetlen reakció. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. hogy egyszer bekövetkezik. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Persze. betértem egy kocsmába. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Emlékszem. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.vidéket. Az utcát mindenesetre lezárták.. és miután hallottam a hírt. A fegyverek egész éjjel lármáztak. . de azért E.is 108 „Mondja csak. IV.bizonygatja mindenki. Ma reggel. ez képtelenség. 22. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.” (Parlez vous. 1941.Én még csak le se hunytam a szemem! . Két-három napja újra Wallingtonban. John’s Wood-i temetőt találta el.. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. és E. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Egy másik a St. is ugyanezt mondja. Az ember már-már úgy érzi. 17. többeknek megjegyezve. -(71)- . A szombat éjjeli „blitz” még ide . hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát.70 km távolságra! . Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. IV. francia) .. Senkivel sem beszéltem. Igaz. és a mentők is ott várakoztak. Persze. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Barnsleyben voltam éppen.

Amióta itt vagyunk. hogy sikerül majd. nem így lesz -. is beleértve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni.elhallatszott. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy 109 Orwell gyanúja. minden még ezután megírandó cikkemet. Engem legfőképp az zavar. mint a kéve. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. rádiójegyzetemet stb. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. megalapozott volt. Olyan ez. Furcsa lenne. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. fanina felé. Churchill a minap azt mondta. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. Gibraltár megtámadása. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. -(72)- . vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Ha az újságok híradásai igazak. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Még nem tudni. mi pedig lekaszáljuk őket. stb. Athéntől kissé északra. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. minden bizonnyal hamarosan várható. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy a németek nem hullanak úgy. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Churchill kezd úgy beszélni.” Kíváncsi vagyok.. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. vajon azt teszik-e. amit kell..

hogy a görög hadsereg. hány emberünk van ott. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Mindössze annyit lehet tudni. 23. hogy mennyire tudják tartani magukat. hogy ellenállnak-e a németeknek .1% Új-Zélandból. Eszerint az elesettek 55. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. IV.1%-a Ausztráliából és 19. milyen hadállásokban. hogy ne álljanak ellen. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. 1941. és így tovább. -(73)- .55% .vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.55%. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. IV.Ausztrália: 13. a görögök visszavonulóban vannak. Különben sejtelmünk sincs. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Az oroszoknak dönteniük kell. 1941. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.mindez még hasznos is lehet. 24. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.110 Mindaddig. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.ÚjZéland: 13. 25. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .a hülyébbnél elháríthatnád. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.

V. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. körülbelül 30. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. 1941. 1941. nem akar.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. 28. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. ami tényleg magával ragadta az embereket.az ára -. mert nem volt mivel etetni őket. Milyen kár. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. csak kutyaeledelnek. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. IV. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. 25. hogy nem képes. C. bár azt hiszem. -(74)- . Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 2.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Tegnap eljött hozzánk egy ember. de bármelyiket választják is. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. avagy tétlenül elnézik.111 Gondolom. IV. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. most mindenféle hússal üzletel.. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. vagy esetleg a harmadik. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony.

hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. A hajókról nem esett említés. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. mint arról korábban tájékoztattak.112 Azt mondják.000 járművet vesztettünk... de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. s úgy hagyjuk el a porondot. úgy látszik. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. Mint mondja. V. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. újabban az egész cég erre állt át. nyilvánosan kijelentette. majd elnöke lett. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. mert folyton csak fegyvertokokat szab. ügyvéd. Katasztrofális. Hátrahagyták összes tankjukat. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. amiben mindent odaígérünk nekik. 3. 1941. mint a bútorhuzat. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. Mesélte. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet.000 embert. 8. politikus. mindenféle volt közöttük.ez egybevág a német hadijelentésekkel. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Spender113. és hét-nyolcezren estek fogságba . az is ugyanúgy készül. valójában 55. az ausztrál kormány egyik minisztere.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban.000 körül. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. miután bejelentették. ahogy a tűpárnát tartotta. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Persze az is lehet.000 ember. mivel úgyis megegyeztünk. hogy kevesebb katonánk volt ott. felszerelésük jó részét és 12.000-re teszik. aztán egyszer csak halljuk. mint az íj és a nyílvessző”. gondolom.tisztes ábrázatú. A veszteség állítólag 3. de ez számunkra nem gond. -(75)- . Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.

hogy balul üt ki. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s menten elgyámoltalanodunk. 1941. A tiszta. mit fognak tenni. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. gyerekek. mert hiányzik az akarat. ám biztosan valami rosszat jelez.és azt hiszem.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Érdekes. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Itt-ott nagyobb családokat is látni. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. 6. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. csak annyi bizonyos. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. anya. meglepő látvány tárul a szeme elé. Iránban mozgósítás van. akár a nyulak. nincsenek fenntartásaink. a kicsik sorban fekszenek. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Békésen alszik mindenki -(76)- . hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Sosem tudni előre. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. amiben igazán hiszünk.csupán azt jelzik. apa. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . pusztán azért. Ha olyan ügyért harcolunk. Előre látható. ha csak a puszta harcról van szó. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. V. A törökök felajánlották.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. folyton az az érzésem. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Valahányszor csak elképzelem. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. ami nem túl jó jel. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat.

meredek. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. hogy az oroszok bejelentették. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. de úgy tűnt. Gondolom. tőlünk nyugatra. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. mintha viaszbábuk lennének. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. égre szökő lángokkal. felkelt és kinézett az ablakon. ez az első eset. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1941-ben leváltották. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. amikor találat érte.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. s hogy mindenki maradjon a lakásában. külügyi népbiztos. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. kintről valaki kiabált. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. hogy épp benne voltam egy házban. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy a mi házunkat találták el. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Az ablakok épen maradtak. s a szobában sem keletkezett kár. Lefelé menet közölték velünk. Felkapaszkodva a tetőre. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. 1941. valami raktárépület lehetett. E.a kicsik hanyatt fekve. melynek üzenete nem egyéb. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. az egyik. Az elmúlt napok legfontosabb híre . V. Immár bizonyos. Az éjjel komoly légitámadás volt. de megmaradt alelnöknek. A füst csak igen lassan oszlott el. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. netán mindkettő ellen. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. 11. hogy mindez német nyomásra történt. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ez az első diplomáciai lépés.az erős lámpafényben . -(77)- . Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. kiváltképp nagy volt. Nyilvánvaló. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.

-(78)- . amint kiabál valaki: . Ilyenkor az ember azt viszi magával. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Hallottuk. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. és a bent lévő autók kiégtek. Később megjegyeztem E. milyen sötét lett az arca. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.nek. amit a legfontosabbnak tart. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. s én csak utólag döbbentem rá. gondolván.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy menjünk ki. Később kiderült.-ékhez. és talán nem lesz módunk visszajönni. Elmentünk D. s láttam. amit hónapok óta őrizgettünk. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. akik teával kínáltak. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy a folyosón nem lehetett látni. Magunkra kaptuk a ruháinkat. csupa korom vagyok én is.Talán azt hiszed.Igen. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. mire ő visszakérdezett: . hogy tényleg ég a ház.

Franco . Egy hónappal később rövid harc. továbbá mindazon térségek neveit. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. május 30-án Iránba menekült. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 1941. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Darlan116 Sztálin. iraki nácibarát miniszter. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Még csak ötletem sincs. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Szíria. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon.1941. Churchill nem akart tárgyalni vele. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Hitler közeli barátja. bejelentvén hogy Hess megőrült. V. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Spanyolország. Csak azt tudom. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Alfred Hornként mutatkozott be. Utóbb többször is felmerült. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Rashid Ali117. és Rashid Ali 1941. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 13. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. a Führer helyettese. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Az egész ügy merő rejtély.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. aki 1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). remélve. Irak. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt.

a Kanári-szigeteket.és fegyverhiány (repülők. amikor nem vettük be Dakart. Tangert és Szíriát akkor.) miatt Dakar. hogy nem fog sikerülni. amikor még megtehettük volna. Ezzel szemben a valóság az. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Az egész világ ellenünk van. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. ha kiderül. Az ember kezdi azt hinni. a lakosság fele pedig éhezni fog. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. mi biztosan el is toljuk. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. lesz titkosrendőrség. a Kanári-szigetek. mikor Franciaország a háborúból kilépett. hogy mindent veszni hagyunk. nincs esély arra. szégyen!” Úgy látszik. vannak még emberek. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.könnyedén be lehetett volna keríteni. már akkor. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Úgy tűnik. Szíria. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hadihajók stb. hogy ember. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Churchillnek és társainak az lehet a terve. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. talán még Amerika is. hogy ez történik majd. Tanger. -(80)- . hogy ez már-már törvényszerű. legalábbis szerinte . akik meg tudnak lepődni azon.tolni. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Persze.

V. szervezetlenek voltak. V. Darlan nyilatkozott. egy repülőgép-anyahajó. 7.1941. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 1941. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. hogy így van. Ha csak 10-20. és milyen a fegyverzetük. Ezt az arcátlan. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. majd ejtőernyősöket vetettek be. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. 21. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. Lehet. Valaki megsúgta. csak végre ismernénk az alap tényeket. mint Angliában. Úgy tűnik. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.700 új-zélandi és 6. 25. A brit -(81)- . új-zélandi és ausztrál. 17. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). légvédelmük szintén gyenge volt.540 ausztrál. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. ha Kréta csakugyan próba. 10. és majdnem ugyanannyi görög volt. Szíriáról. Mindenki Krétára figyel.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.300 görög.960 brit. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. még úgy is. hogy hány ember védi is a szigetet. így azt. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.600 brit. Három csatahajó. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. hét cirkáló. 24. (Liddell Hart szerint összesen 28. Irakról semmi hír. A német légitámadás május 20-án indult. 1941.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. vajon képesek-e elfoglalni Angliát.

13. 1.500-at mentettek ki.000 görög volt. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. 1941. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. annak tagadása. és 14 gép védte Szuezt.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak.olvasni. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. 31. -(82)- .bár még jobb lenne azt hallani. a mentegetőzés. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. V. A brit csapatok Bagdadban vannak . Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. VI. Az. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. 1941. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. és csak utána az etiópot. Kivonulunk Krétáról. 122 A 42. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni.500 Krétán szolgáló katonából 16. Arra sincs magyarázat. bár rideg. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. hogy hányról is van szó. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. ebből 2.

1941. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. azt mondják. hogy semmi értelme Ciprust védeni. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Ebből nyilvánvaló. abból legalább kiderülne. 3. valamint a Greyhound. Hereward. számos légvédelmi ágyú. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Most.. tank és repülőgép. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. A teljes veszteség várhatóan 10. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.000 brit tengerész esett áldozatul. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. A német veszteség: 3. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. VI.. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Miként K. S mindez teljesen hiába. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Student tábornoknak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. 20. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Hitler eleinte habozott.000 ember. Ma reggel jött a hír. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát.583 embert vesztettek (ebből 8.376 ausztrál és 2. Szíriára.996 új-zélandi). hogy Kréta kiürítése megtörtént. -(83)- . márpedig ennek semmi jele. 124 Szíriába. hány kereskedelmi hajó.500 sebesült. mint azt a sajtóval tudatták. Fiji és Gloucester cirkálókat. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.000 embert kellett elszállítani. Pár nap 123 A Calcutta. Összességében a szövetségesek 16.714 halott és 2. A britek arra számítottak. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. aminek vagy 2.200 brit. Szuezre vagy Máltára csapnak le. 3.

hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 14. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. -(84)- . az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. amelyről. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. nem fog háborúba keveredni a németekkel. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. mint puszta blöff. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 125 Stafford Cripps. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 8. úgy tűnik. ha csak elkerülheti. A közeljövőben. úgy lehet. hogy talán az egész manőver nem más. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 1941. VI. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. VI.múlva már nyilván késő lenne. 1941. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. s eddig még senkivel se futottam össze. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. történetesen az Anglia elleni invázióról.

amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Általános a vélekedés. -(85)- . Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. ha nem is tudják megállítani. Napok óta rendkívüli a hőség. Nyilvánvaló. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. VI. hatalmas közönség előtt. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. s megállítottak három finn hajót is. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Rendkívül izgatott mindenki. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Íme. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Mindez nyilvánvalóan jelzi. VI.persze csak akkor. ez a jutalom. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 19. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. 22. 20.126 1941. Az jutott eszembe. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. VI. és ezzel. 1941. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól.1941. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít.ámbár azt hiszem.

1941. Persze akadnak néhányan . az elégedetlen boltosokat és gazdákat. sőt magukat az oroszokat is. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt.ha nem is sokan – a gazdagok között. amíg leszámolnak Angliával.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. bár lesz annyi eszük. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. csak úgy. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Churchill. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. ma igen jó beszédet mondott. akik nem bánnák. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. a légierő és a flotta legénységét. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. miként hatna. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. VI. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. ha nem lennének biztosak benne. mint a baloldali pártokat. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. Mit gondolnak vajon ezek. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. úgy találtam. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A legrosszabb az az egészben. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. úgy vélem. bár igen meggyőzően hangoztatta. 23. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba.

Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. és ne folyjék ellene belső aknamunka. az esetben érdekük. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni.000 font jövedelemből élők. a kommunisták. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. éppúgy összerogynak majd. Kétségtelen.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Orvos (külföldi. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. mi több. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Tíz -(87)- . hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Meglátja. úgy hiszem. elfogadnák Hitlert vezérüknek. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. s újra támogatják a nácikat. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy ennek maga Sztálin a feje. Három éve még az évi 1. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Azon múlik minden. Egykettőre hazavágják a nácikat. Persze nyomban hangot váltanak majd. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. s még azt is meg merem kockáztatni. mint az első háborúban. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét.

nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. itt most nem állnak fenn. 30. 1941. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. hogy szamovárt áruljon. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. hogy a németek azért kiváló katonák. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Állítólag túlszárnyalták Minszket.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Nem tudni. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. (.. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. E szerint bevették Lemberget. Már egy hét múlt el. többféle magyarázata is lehet. Hisz azok a politikai viszonyok. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Akárcsak az emigráns fehérek. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. -(88)- . ereszd meg” -. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Az esetben. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . VI.. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Mindenki arról élcelődik.

mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. A felek vállalták. mint az a tény. -(89)- . hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. melyben egyértelművé tette. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. legalábbis e pillanatban. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. jóllehet formális szövetség még nem létezik. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. amelynek nincs angol megfelelője. 1941. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Churchill beszédének méltó párja. s mint ilyen. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. 3. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. VII. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. szögesen ellentmond mindannak. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték.

máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Azt aligha hiszem. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Nem tudom. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. s arra sem utal semmi. Ha a németek helyzete megengedné.oldalunkra. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. láthatóan nemigen készülnek támadásra. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. legalábbis Angliából nem. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. 6. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. a belső meggyőződés hajtja. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. nem indítunk szárazföldi támadást. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. VII. mire is használnák e tankokat. de ha semmivel nem próbálkoznak. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. 1941. ha majd netán ők is átállnak végül. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. Több lap is türelmetlen. s ettől. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. lám. amíg be nem bizonyosodik. Ha most. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . és azt sem tudni. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is.

A frontokról sincsenek megbízható hírek. Ha ez tényleg mérvadó. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. ha a német támadást netán már visszaverték. mégis hasonlóan ír. Végignéztem a katolikus lapokat. Az az anekdota járja. Néhány ír katolikus lap mostanra. hogy az belépett a háborúba. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. úgy tűnik. most. vajon elérték-e már a Beresinát. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Az oroszok azt állítják. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Nyilvánvalóan az az „irány”.számíthatunk rájuk. jelentése: igazság.000 emberre rúg. hogy lássam. A németek már átkeltek a Pruton. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. ahol kommunisták üléseztek. egyikük. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. -(91)- . és a Truth129 néhány példányát is.mindezt két héttel azután. hogy az a „semlegesség”. visszatértekor meglepve konstatálta. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy a németek vesztesége már 700. megtiltván számukra. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Kíváncsian várom. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. és alighanem ez a jövőben sem várható. ám azt nem tudni. nyíltan szimpatizál a nácikkal.

de nem hiszem. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Úgy sejtem. mára véget ért. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. VIII. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. amely Dunkerque-kel kezdődött. mint amit elszenvedett. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. az irániak már menekülnek. Az a félforradalmi időszak. Mától a BBC alkalmazottja vagyok.1941. hogy bármit is terveznének. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. A keleti front. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. 28. -(92)- . s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. de ezek egyre gyengülnek. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. egy új korszak kezdetéhez érve. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . hogy belefogjunk valami európai akcióba. miként azt terveztem. Ezért itt be is zárom e naplót. Ugyanakkor semmi jele. Már csak egy hónapunk van arra.

hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem.II. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Azt. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. mint a sír. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Így például. de alighanem már elment. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Sokan azt gyanítják. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. E percben az is nagy talány. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. azok is hallgatnak róla. miután a háború új szakaszába ért. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. 14. III. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. rész 1942. amiből egyúttal kikövetkeztethető. -(93)- . hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. akik képtelenek felfogni. hogy csak azért küldték el. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Gyakran hallani a megjegyzést. Kósza találgatásokat hallani minden felől. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Akik netán tudják. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek.

de azért még nem dőlt el semmi. [Másfelől viszont vannak. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. -(94)- . Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. egy kompromisszumos békekötés reményében. bár nem tagja a pártnak).] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. bár annyi azért igaznak tűnik. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel.még ez évben különbékét köt. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. mivel nem látom be. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. akik úgy vélik (például Abrams. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. hogy Beaverbrook távozik. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. különben valószínűleg nem. [Azt hiszem. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. maradok. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. miként is tudnának akár a németek. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. és csupa haszontalan. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy az esetben. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. egy balti orosz. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mint mí az angliai csatában .a teljes vereség ugyan elmaradt. majd közellátási miniszter.

132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. mikor ér hozzám vissza. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. A propaganda merő hazugság.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mennyire hatékony a suttogó propaganda. nem lehet tesztelni. úgy tehetünk. még akkor is.. Mégis úgy vélem. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. s az ember olyan dörzsöltté válik. mert a japánok félnek az oroszoktól. sajnos. akkor mi. b) Ha az oroszok támadnak először. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. -(95)- . 1942. kíváncsi vagyok. mindez mit se számít. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. akkor „mi már előre megmondtuk”. ha az ember történetesen igazat mond. mit teszünk és főként. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. hogy miért. május 30.katonainál is kiábrándítóbb. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik.. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. hogy azt korábban el se hitte volna. Persze én sem hiszem. nem. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. úgy látszik. hogy csak azért nem. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. nyitva a bejárat. 1942. azt mondhatjuk. ha legalább tudjuk. március 11-én terjeszteni kezdtem. hogy így lenne. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra.

1942. aggasztó a közhangulat odaát. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és még csak utalást sem teszünk rá. se légvédelmi tűz. Empson mondja. amíg a légiriadót le nem fújják. baloldali politikus. de nem követte se bombázás. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. 15. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. 1942. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. 22. később munkáspárti képviselő. Eddig még nem jöttek rá. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. -(96)- . [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. s nyilván így van ezzel mindenki. III. Orwell későbbi. Azt mondja. A termelés akadozik. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. aki most tért vissza Amerikából. a britellenesség százféleképp virít. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. amíg csak lehet. III. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. mivel Harold 133 William Hickey. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról.

Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. újságíró. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. majd Leningrádba ment. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. akik 134 Harold Nicholson.angol nyelvű német propagandaadó. parlamenti képviselő. 135 New British Broadcasting Station .] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. író. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel legalább tudatosan az. egyenjogúságot a kaffereknek. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. diplomata. mindez ijesztően hatékony. életrajzíró. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. Alfred Duff-Cooper. óva intve mindenkit. később Berlinben indított lapot. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. -(97)- . mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. kritikus. örökbefogadás útján lett francia.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. 137 Victor Serge (1890-1947). ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. életrajzíró. 1941-ben Mexikóban telepedett le. hiszen az emberek jó része tudatlan. Az októberi forradalom után Moszkvába. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. ugyanakkor a BBC felkért. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.

velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Általános a gyanú. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. vagy legalábbis azok egy részét. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. s ameddig Sztálin hatalmon van. márpedig a Kominternt eddig mindig. kiutasításukat követelve. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. de nem folytatná a támadást. mert folyton újságot olvasok. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. mert erkölcsileg viszolyogtató. Az egyik lehetséges fejlemény. hogy Oroszország különbékét akar. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett.Franciaországból érkeztek.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Mindez jórészt azért van így. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Mindez persze. meg kell támadnunk Európát. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik.] -(98)- . Én mégis azt hiszem. Nekem úgy tűnik. ehelyett inkább dél felé. mindenütt legyőzték a fasiszták. Ugyanaz az ócska taktika. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Nem is annyira azért. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. ha itt új kormány állna fel. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. mint a franciaországi hadjárat idején . [Csupán akkor lenne esélye. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére.nincs semmi hír. mind egy kedvezőbb békealkura. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Így aztán mi. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.

S. Egy megrögzött ellenségünk. 141 Herbert Morrison. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . ha az indiaiak megkapnák a védelmi. III. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. melyeket az 1. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. ez idő tájt brit belügyminiszter. 140 Aqneurin Bevan. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. melyek szintén a Daily 138 Dr. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Állítólag holnap kiderül végre. világháború idején írt. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. valahogy kiszimatolták. valamennyi hihető. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 27. A leginkább elterjedt változat az volt.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Shelvankar. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. úgy tűnik.S. Krishna S. 1942. munkáspárti képviselő. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. K. 139 Közkedvelt baloldali lap. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.

és visszatér az újságíráshoz. Griggnek143 továbbította. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. és további egy órába telt. szétosztani a muníciót. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. Mindenki azt jósolja. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. G. hogy három hónap se telik bele. miután a Horizonban megjelent „Wells. Azt hiszem. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. 144 A vita Orwelltől indult. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot.Mirrorban jelentek meg . ha két szocialista esik egymásnak. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. a az krókuszok. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. hogy a lőszert nem osztották ki előre. ezt a vádat utóbb visszavonta. Hitler és a Világállam” című írása. igaz. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Erről feljegyzést küldtem Dr. A késlekedés fő oka az volt.a konzervatívok nem kis mulatságára. Cassandra142 bejelentette. aki azt Sir Jas. ám azt mindig is élvezik. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. -(100)- . ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Tom Jonesnak. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. vagy ha mégis. káros hatással volt a brit közvéleményre. A ember már-már [H. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. aligha vettek volna tudomást róla.

a katonák mocskolódnak. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. hogy a hadipropaganda. IV. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. a szövetségesek közül . Azt hiszem. „eszi .Tokióval. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.] 1942. remélem. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. az indiaiak sem örülnek neki.eggyel sem.nem eszi” ajánlatától. az háborúban újságírók így van. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. hogy nem mi.ha jól tudom .) Minden harcolnak. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. s úgy látom. akik nem harcolnak. Rossz jel ugyan. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. már csak a közvélemény nyomására is. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. s megkért. „(. aki úgy véli. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. az üvöltés. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. [Akárhogy is. 1. az igaz -(101)- .] Akad persze. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk.

hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. augusztus 19-én. harcias britellenes indiai nacionalista. IV. Azt hiszem. amikor kiderült. Gandhi készakarva keveri a bajt. messze elkerülik a lövészárkokat. Ellenfelei úgy tartják. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Ha majd eljön egy újabb háború.hazafiak pedig. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. az esetben. -(102)- . [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. 94-96. itt vagyok a BBC-ben.: Betlen János és Tóth László. 145 Hódolat Katalóniának. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. és sikertelenül vezette a britek ellen. hogy e sorokat leírtam. 1942. egyébként semmi ok a bizakodásra. ha a németek megtámadnák. minthogy hiába remélte. 1999.] Nem tudom. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.] Lehetetlen megállapítani. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. 3. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy a hír nem igaz. hogy mi a tét ebben a játszmában. Cartaphilus. nem egészen öt évvel azután. majd üdvözlő táviratot. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. Arra biztatta az indiaiakat. s annyi igaz is. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy sokan szentként tisztelik. Ford. o. Mármár vigasztaló a gondolat. Jó jelnek veszi mindenki.”145 S lám.

hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Egyszerűen elképesztő. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Mondtam is A. így szólt: . s elég balga ahhoz. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. [Már csak mennyiben az a kérdés. folyvást arról lármáznak. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. újságíró. mire A. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. ügyvéd.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Megjegyeztem. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. nemigen tudja azt elképzelni. mindezzel Anand is egyetértett.-nak. Legnagyobb ámulatomra. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. hogy azt higgye. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. ahogy ma azt az angolokkal teszi. -(103)- . a fájdalommentes mártíromsághoz. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. igehirdető és propagandista. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Még mindig azzal áltatják magukat. író. kiváltképp a kommunisták között. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. indiai államférfi. s hogy voltaképp nem is akarja. 148 Krishna Menon (1897-1974). hogy nem számít a függetlenségre. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. aki ez idő szerint Angliában élt. George.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. tényleg készül valami.áll a nálunk dívó. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy 1940 táján. -(107)- . Ekként még az sem okvetlen igaz. mondja. Persze. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. s igen meglepődött. ha mindkét fél megerősíti. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. A hatás inkább lélektani. mert ha megengednék maguknak. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. tiltakozott. egy indiainak ezt kell mondania. mintsem hadászati jelentőségű volt. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. mintha mi sem volna természetesebb.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. Eileen Blair. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Tokiót bombázzák. IV. no meg azért is. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. felszínes Amerika-ellenességre is. hisz 153 1942. hogy mindenki hazudik. mikor ez ellen E. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. az író nővére. Útban visszafelé több gép megsérült. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy „persze. Fyvel meséli. 1942. mire Pritt közölte velük. [E. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Most már csakugyan azt kell hinnem. 19.

másrészt. IV. 1942.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy a hála politikai fogalom. mely javíthatna helyzetünkön . annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. 25. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. ahol internálták őket. Csak kevesen érik fel ésszel. hiszen e tranzakciót korábban leállították. -(108)- . Ugyanakkor. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból.] Ami pedig a második feltevést illeti. Mégis meglep. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. hogy különbékét kössenek. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. az a két józan és gyakorlatias lépés. sokan úgy beszélnek. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. amiért derekasan küzdöttünk. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.aligha kockáztatnák meg. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. [Ha ez így van. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. akkor ez valami új fejlemény. lásd Amerikát. valamint Spanyolország megszállása -. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével.

Az olasz rádió bemondta. hogy úgy tüntessék fel. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. teljesen alaptalan. megsúgták-e ezt nekünk is. 5. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. február 8-ig tartózkodott. ám azért ez sem lehetetlen. hogy támogassák. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. A (német) Szabad azonosították a hangját. 7. mire ez a nagy felhajtás. az máris sokat elárulna arról. mint bármely más irányba. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. de elhárították. kormány bejelentette. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A vichyi közlemény. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. ahol 1943. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 4. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. hogy ha az oroszok átengedték. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. -(109)- . majd onnan dekódolva sugározták. 2. Bósz Japán területen van. hogy ment oda? Persze könnyen lehet.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. mintha Berlinben volna. Afganisztánon át. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. mindenesetre arra vall. Indiában. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van.Amit tudni lehet: 1. 6. Általános a vélekedés Japánba szökött át. felségterületen tartózkodik. Németországban viszont.

IV. hogy azután gúnyolódhassanak. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. [Semmi hír. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül).] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. hogy nem hagyjuk őket a pácban.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. mikor az mégsem indul meg. Annál pompásabb alkalom. 1942. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. 27. melyek mostanában hülyébbek. mint rendesen. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). valószínű. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . avagy bátorítás az oroszoknak.

váltig az a benyomásom. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. s a szellemi tisztesség. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol.” Az ember azt hinné. még akkor sem. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. akár egy csapot -. pusztán a politikai célszerűség alapján. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. vagy az írását olvasom. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. Mindenki folyvást ítélkezik. csillagászati árak fejében. [A legtöbb balos. hol elzárva. hogy becsapták. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Ha szót váltok valakivel. ahogy a részvétet adagolják . ha olyanokkal állunk szóba. és csak a saját érdekeit nézi. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb.hol megnyitva. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. A legmegdöbbentőbb mégis az. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a hallgató is könnyen ráébred. Mindenki becstelen. Ugyanígy -(111)- .„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. akiknek határozott véleményük van. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. akikkel nem értünk egyet. de az igazat megvallva. Fuldoklunk a mocsokban. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Ez leginkább akkor tűnik fel. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. ha tényleg senki nem veszi be őket. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. kiváltképp azok. mi több. Cukrot már alig lehet kapni. ha pedig ez mégsem történik meg. Bátran lehet hazudozni. és mitse törődik azokkal. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. mindenki egyforma.

de megszámolva a képviselőket kiderült.] Avagy tényleg nem akad senki.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. hogy csak mintegy 250-en voltak . tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. IV. miközben a képviselők felsorakoznak. hanem arra. 29. hogy megtöltsék az üléstermet. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Cripps beszédét leszámítva. hogy telt ház van. alighanem nagyon is sokan vannak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. 1942.még így is elegen.esküdni mernék. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. Tegnap elmentem az alsóházba. mindegyre az jutott eszembe. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. elég gyengécske műsor volt. akik 1941. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . -(112)- . Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. Most a felsőházban gyűlnek össze. szitkozódnak. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. csak épp nem hallani a hangjukat.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy ez valaha mind plüss volt. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át.viselkedtek azok.

158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt.] Mihelyt kiderült. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.alighanem a külügyminisztériumból -. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. mi készül”. 1643-ban -(113)- . A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. 157 Az a hír járta. mint egy újabb imperialista hódításról. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. mikor néhány hete megjött az utasítás . A dolognak végül is az lett az eredménye. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. V. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. egyikük igazi keménykalapot viselt. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Annál inkább elkedvetlenedtem. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint a szíriaiakat157. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. 6. Amennyire megítélhetem. még az is lehet. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy részben tényleg így történt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy 1941. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. nyomban megírtam.1942. [Sok a találgatás.

hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.Frank Owenre159 tippelnek. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 1648-ban csatában esett el. rádiós személyiség. kinek higgyen. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. V. egy rombolót. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. -(114)- . hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 74 repülőgépet és 543 embert. elérik céljaikat. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. de nem hinném. egy romboló. hogy úgy látják. 160 Frederic Warburg. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 8.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. 159 Frank Owen (1905-1979). újságíró. Mindenesetre abból. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. Ez volt az első olyan tengeri csata.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.-a között zajlott.000 ember.] 1942. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. hogy ő lett volna. író. arra következtetek. olyan elképesztően nagy számokkal. hogy az ember nem tudja. Szerintem ez kacsa. W. több mint 80 repülőgép és legalább 1.

hogy találkozzék vele. hogy Bósz német területen van. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy ő írta volna e cikket. csak az tudja igazán. Kérdésemre. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. akit igen jól ismert. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. az „előszobai reszketés”. A falakon régi metszetek. aki közel jut a politikához. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy mi a véleménye Bószról. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. mi több. már azt is tudják. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.1942. Felteszem. és készséggel válaszolt kérdéseimre. V. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. V. hogy az emberek pártfogójukra vártak.] Cripps biztos benne. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. és „reszkettek az előszobában”. 18. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Szerdán találkoztam Cripps-szel. 1942. mint a „minden követ megmozgat”. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. ez volt az első alkalom. 11. századi életrajzokban olvashatunk arról. s mégis. hogy mennyire igaz ma is. a japán kormány úgy döntött. 15. ám én fenntartom.] 1942. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. 30. Bár az orra kissé túl borvirágos. mint gondoltam volna. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. V. Wintringham ugyan tagadja. hogy ő volt. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot.

V. -(116)- . ami még csak ezután fog felpuffadni. Ha igaz. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. 21. akár orosz. V. Cripps vitatta ezt. mivel sehol nem történik semmi. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. amiről úgy véli. Állítólag Molotov nemcsak. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 22. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Jól jönne most egy hét szabadság. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Bármit megtenne. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hasznos lehet számára. 1942. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. összevetve egymással őket. Molotov állítólag Londonban van. amit mond. és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy miről is írjak.162 A hír persze Warburgtól származik. Cripps csupán annyit mondott. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Képtelenség! 1942. V. Megjegyzésemre. 1942. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. vagy sötéten borúlátó. Bár így lenne. hogy Londonban van. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. akár német forrásból származnak is. csak az orosz fronton. világrengető eseményben hisz. Nyilván az jönne ki belőle. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. május 26-án írták alá. aki felváltva túlzón optimista. úgy ez váratlan ajándék.nevezte. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. 19. és folyvást valami küszöbönálló.

se pedig beosztottaikra. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. . Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. mint a rábízott legénység kiképzése. még a rádióban is beolvasták. de a legfontosabb tanulság mégis az. hogy ma senki sem teheti meg. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). tegyenek arról. 1942. akár egy -(117)- . erősen sárgás bőrű. idősebb japán férfit. hétfő. 30.” Ezt lehozták a lapokban. de kérem. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy mindez önökre nem vonatkozik. 27. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. ami nem más.végeztek. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. hogy tényleges dolgával foglakozna. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. akinek olyan az arca. amivel nap mint nap elárasztanak. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. 1942.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. mi több. V. V. gondoskodni fogok arról.

akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy a rendőr azért kíséri-e. valós alapja van a dolognak. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Állítólag csak azért. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. ami számára értékes. s az Observer átalakítása is része e manővernek. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. jobboldali újságíró. tudatosan venne részt ilyesmiben. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. aki ellenezte. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. L. forradalmi értelmet is adni. s egyben összegyűjteni. Természetesen oroszellenesek. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Azt mondja. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Garvin. vagy inkább. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. az Astor család. ebből következik Churchill-(118)- . Épp csak azt nem tudni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat.165 163 J. és úgy véli. rendkívül intelligens a maga módján. s most csupán azzal van elfoglalva. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. mintha ő lenne a csali. annak oroszbarátsága miatt. a lap tulajdonosával. Warburg. elvész. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Az egész képtelen manővernek tűnik. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. mára elfeledte az egészet. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Úgy véli. minden. Alighanem a követség munkatársa. főleg Lady Astor.béketűrően szenvedő majomé. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik.

amikor csakugyan arra készültek. szabadúszó újságíró. A háború sötét Poklába vont. gyönge lányt. -(119)- . mely újabban „a királynál is királypártibb”. a láb. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Volt egy időszak. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. A szív. a kéz. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. És fogtad őt. a kedves. Már fáj minden tagunk. a francia haditengerészet főparancsnoka. mivel azt hittem. mint ismert antifasisztát. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. 167 Francois Darlan tengernagy. ellenességük is. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Azt is hozzátette. hanem a szakszervezet hetilapját. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. hogy sült halat vett. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a Labour’s Northern Voice-ot is. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. már ami a szovjet szövetséget illeti. szerinte még az sem kizárt. 166 Desmond Hawkins. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. s a lélek jajgat és sikolt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Megzaklatott.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. gyötört. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. Ezzel egyetértek. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Darlan167 admirális érdemeit. „ha tudna járni”.

ocsmány zűrzavar Királya . Különben furcsa. alig látni egyenruhát. oldja. ember. ím a sárba húztad őt. 6. őt. ember.A rózsaarcút. Nincs rohanás. tolják a babakocsit. lebzselnek a parkokban. kinek haját A szél bogozza. 4. Még mindig Molotovról szól a fáma.) Állítólag itt járt. hogy tárgyaljon a szerződésről. benzint még feketén is nehéz szerezni. (. VI. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Ó. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. ki szép. hogy milyen normális minden. teljesen békés. tennen magad Csak őt imádtad. aki A kedvesed. Eisenhower 1942.nézd. majd hazatért. szelíd ma is. nézegetik a galagonyabokrokat. magad Kezével jobban vérzed.. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Az újságok még a nevét sem említik. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Ennyi. szennyezed. Hogy meg ne illethesse más. Feltűnően kevés az autó is. Csak itt-ott látni egyet. Nagy a forróság. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. azt. Mert azt kívánta durva háborúd. Úgy látszik. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. 1942. hazád. VI.169 1942. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Ne tiltakozz.. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- .

s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. újabb front csupán 1942.mindezt épp ő mondja. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. az is csak Észak-Afrikában. Azt mondja. most egyszerre visszariadt tőle. A BBC megbízhatatlannak tartotta. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 7. hogy már döntés született az invázióról. -(121)- . amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. és többnyire az a verzió az igaz. november 8-án nyílt. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. Akárhogy is. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak.Hová utazol? . „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét.Berlinbe. hogy nyissák meg. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. Kingsley Martin171. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. VI. Úgy tűnik. 171 Kingsley Martin. és így tovább . értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. akik a vonaton találkoznak: . Hazugságok hálójában élünk. aki a háború kezdete óta mindent megtett. biztosra veszem. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. miután egy éve maga is azt követeli. 1942. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani.lehetőségéről. baloldali újságíró.

akik úgy képzelik. mintha nem értené a megjegyzésem. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). akinek nem értettem a nevét. hogy vannak befolyásos emberek. Norman Cameron. valójában Lipcsébe tartasz. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. úgy tűnt. akiről utóbb kiderült. ha Berlint mondasz. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. David Owen: Cripps titkára. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. kritikus. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Guy Burgess: a BBC producere. -(122)- . és láthatóan mindenre odafigyelt. a másik kommunista. Úgy tűnt.Hazug alak. Mikor azt mondtam erre. a háború októberre véget ér. Norman Cameron: költő.174 172 1942. június 2-án. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ha egyszer a háborút megnyertük. Azt mondta. én azt hiszem majd. azt hiszed. Jack Common: író. Rajtam kívül ott volt még Empson. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. mintha nem is érzékelné. David Owen. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. micsoda lényegi különbség. például azt. miközben te. A szokásos hiábavaló szócséplés. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Orwell barátja. mivel a németek addigra kifulladnak. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. 173 William Empson: költő. Jack Common. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. hogy kém. hitvány gazember.

és eközben oly élénken csivitelnek. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. inkább talán a felelősségtudat. VI. várva. és képtelen belátni. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. VI. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. szükségképp beszűkül a látóköre. Nem a pénz.000 lakosából alig maradt -(123)- . ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. 1942. mint egy pondró perspektívája. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. [A német adó bejelentette. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. majd június 4-én belehalt sebeibe. 1942. akár a verebek. s 2. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.] Láttam. szintén egyetértett Cripps-szel. leülnek a portánál. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. és a férfi. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. 11. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. a hatalom vagy a hízelkedés. 10. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. Himmler helyettese. akit nem ismertem. mindenki azt szeretné. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. 1942. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. de az az érzésem. Emellett. hogy egy ponton túl. hogy ki-ki megkapja partvisát. [Az ilyen emberek azt feltételezik.[David Owen. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Cripps tartását valami belülről kikezdte. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. s az a legfontosabb.

hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A falut földig lerombolták. minden férfit agyonlőttek .Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. A helység összes épületét lerombolták.] néhány túlélő. JÚNIUS 6. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezáltal bebizonyosodott. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a község nevét eltörölték. a nőket gyűjtőtáborba szállították. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. -(124)- . hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. ahogyan a BBC közreadta. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. Megőriztem a jelentés egy példányát. s a nevét megváltoztatták. úgy. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a nőket koncentrációs táborba küldték. a férfi lakosságot agyonlőtték. miként az is.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.

brit atrocitások Indiában. bolsevik atrocitások. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. -(125)- . s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. japán atrocitások Kínában176]. sőt rögzítették gramofonon is. török atrocitások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s a lemezek mind fennmaradnak. február 26-án közvetítette. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. hogy mások. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Talán nem telik bele sok idő. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. még az sem. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. akik nincsenek közvetlenül érintve. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. amerikai atrocitások Nicaraguában. Ezt a BBC 1942. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. Sokkal inkább az izgat.Valójában nem lep meg e gaztett. mi több.

-(126)- . amikor hasonló félelmek miatt. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete. amely nem csupán kegyetlen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. (A fordító jegyzete. 1920-21-ben. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. hanem ostoba lépés is volt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.

arra juthatunk. hordozható adóvevőjük volt. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 12. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. hogy a németek még csak nem is sejtették. író. januári indulástól. ejtőernyővel dobták le őket. VI.1941(és később) Japán atrocitások 1942. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. 1942. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 06. Híven tükrözik szocialista nézeteit. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. azt nem hagyják szó nélkül. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. baloldali újságíró. hogy Molotov itt van Londonban. -(127)- . hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Nyilvánvaló. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 13. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!).

ami mozgalmunk éltető eszménye. azzal a vereséget választjuk. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. 1941. a mi vitáink és kétségeink táplálják. Szocializmust akarunk. november 10. amely leteríti az ellenséget. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. november 3. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Haladni ma nem más. egész létét ennek köszönheti. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Ha tétlenek maradunk. nem hagyhatom el a főhadiszállást. mint bátran előretörni. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. március 15. azok keresik ezt. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. június 21.” 1942.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. Még egy 1931.: „Most. Nem akarunk társadalmi konfliktust.és edenjeink sem tehetik meg. vagy egy 1935. itt van köztünk nap mint nap. A mi gyengénk az ő erősségük.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. Történelmi válaszúthoz érkezett. február 28.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. 1942.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. hisz régóta elkezdődött már. Olyan egységet.” 1942. amely épp attól nyeri valódi erejét. február 24.

inkább harci riadó.Tribune. és Moszkva is széles körben terjeszti. vajon tisztában vannak-e azzal. amely arra szólítja a nemzetet. Akárhogyan is. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az persze még majd ezután derül ki.” 1942.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen.tömegekkel találja szembe magát. mekkora fába vágták a fejszét azzal. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. alatta az író megjegyzéseivel. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. azon egyszerű okból. hogy a haditerv kivihetőe. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. 15. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Persze éppoly kétséges az is. 1942. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. mint a mi vezetőink bennünk. s ugyancsak kétséges .” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy a britek. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. június 6.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . VI.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.

hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. június 11-i keltezéssel. 21. folytassa csak. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. VI. ha ezen információ 1942. Aki viszont nem így cselekszik. Aki az utasításnak eleget tesz. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Később ismét azt mondják: persze. kezdetben még biztatják. mondván. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre.és ez nyilván így van a többi osztályon is . azt családjával együtt főbelövik”.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. melyek becsúsztak. Nálunk a BBC-nél . hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. Végül. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. [Elhangzott Prágában. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. „túl korai” stb. -(130)- . Majd azzal állnak elő. csehül.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.tartalmazza a napló. ami egy cseppet sem érdekel.] 1942. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. majd lepöckölik. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. megfelelő jutalomban részesül. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. és arra kérnek. hanem az az állandó kudarcélmény. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. 19. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hozzátéve. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. s a féltékeny. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. akárcsak valami apró gazemberséget is. feltéve.00 órakor. hogy a téma „nem időszerű”.

s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mert ha valami már félig kész volt. ami fenekestül fölforgatta a terveket. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy jön egy új parancs. mert a tervek folyvást változtak. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk.és nincs mögötte semmi elgondolás. Bármibe kezd is az ember. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel.] Csak most derült ki. szinte biztosra veheti. nyomban ránk nehezedik a tudat. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Hogy csak egyetlen példát említsek. nem dolgoztak ki stratégiát. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy (két évvel azután. Európát kivéve. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mindig jött egy új parancs. hogy úgyse hallgatja meg senki.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. majd még egy. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. egy módosítás. és így -(131)- . hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. A szervezeti rendet. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják.mindezt azért nem. mert amit elkészített. nem építettek bunkereket . hogy voltaképp miért is vagyunk. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy valójában már senki se tudja. az túl értelmes lett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. a Polgárőrséggel is. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. és máig sem sikerült tisztázni. Minden mással ugyanez a helyzet.

teljes a fejetlenség. majd őt egy másik. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Semmi sem halad a maga rendes útján. -(132)- . a németeknél is így van. mint Lord Haw-Haw. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Úgy tűnik. VI. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe.tovább a végtelenségig. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. és a Worcesterből 181 William Joyce. mint a konzervatív jelölt. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. 1942. 24. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. 1. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. VII. A madarakat. 182 Tobruk elestéről van szó. VI. kelet-londoni kiejtésű alak követte. melyet 8 hónapos ostrom után. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Persze biztató. Megütközve hallottam. 1942. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. meg vannak elégedve velük. hogy ez többé-kevésbé odaát. hanem egy másik. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. kétszer annyi szavazatot szerezve. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Már csak abban lehet bizakodni. 26. Callow End. 1942. Ez már csak azért is különös. Ez most nem Joyce181 volt. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk.

láthatóan a rosszindulat vezeti. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. 1937-40 között hadügyminiszter.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Churchill már nem vette be a kormányába. VII. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. hisz senki sincs. melyet csak megnyerni lehet. -(133)- . Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. 3. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Minden étkezéshez van tejszín. majd három évvel később ugyanő menesztette. 1940-45 között független parlamenti képviselő. meddig folytatható még ez a cirkusz. Nem tudom. Időnként furcsa dolgokat is látni. 183 Leslie Hore-Belisha. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. mint Hore-Belishát183. mi lesz. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Régi trükk ez . szinte magában is elég. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Churchill beszédében második frontra. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót.] 1942. hogy most újra kezdik. hogy az a tény. Isten tudja. hogy bírálóit. A kormány helyzetét megkönnyíti. aki Churchill helyébe léphetne. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. szárnyast. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. libát és pulykát lehet itt látni.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. de már biztosan nem tart sokáig.

185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. -(134)- . Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. és Gloucester csupán a bábja lenne. Mindig is Churchill ellenfele volt. A legkézenfekvőbb magyarázat. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 1942. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. VII. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Holott ez itt komlótermő vidék volna. 4. 1942. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. s a gazdákat külön kérték. 10. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. persze csak az alkalmas minőségűt. vajon a felesége is vele volt-e. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. stb. Például már egy ideje azt mondogatják. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Nem tudni. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. VII. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Az is szembetűnő. hogy folyvást olyasmit csinálnak. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). lehetőleg ne csökkenjen a termelés. fehér pólós férfiakat.Érdekes. Phillips185 karalábéföldjét.

s hogy milyen áldásos. de nem sok hasznát látjuk. Nyilván hálásak neki. csupán azért.hallatszott mindenünnen. Néha tartalékosokat küldenek. voltaképp nem egyéb.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. ahol egyben kiképzés is folyt. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. tudják. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. [Ezek a fiúk meg. azt hagyják.. -(135)- . ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].inkább egy radarkutató központ.] Mr. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. amihez nincs.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. s az azt követő iszogatást a kocsmában. ugye. Persze. mert nincs mozi. Ám az. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Mint kiderült. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Phillips így magyarázta: . ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. egy önkéntes szervezethez tartoznak. hogy jelöltesse magát. Bárhol indul ez a szélhámos. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Hipwell ellenében. hogy tényleg pénzelik. mint államilag szervezett sztrájktörés. megcsinálják. A lányok mind elszökdöstek a faluból.Tudja. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. máskor tengerészeket. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s még az sem kizárt. mindig örülünk nekik. aki a Reveille szerkesztője.

hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. ha bezárok pár napra. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. [Ha némelyik zárva is tart. hogy az ebédet lenyomasd vele. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. ha valaki kinn dógozik a fődeken. próbálom beosztani valahogy.kocsmák. később elnöke.” Szóval. ugye. „Sajnálom. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. cimbora. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. -(136)- . 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Sokszor. annak kell ám a sör. 22. a hátsó ajtón át. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. szorosan együttműködve Gandhival. pláne a mai hitvány koszt mellett. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. csak a helyiek tudják a járást. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart.] 1942. VII. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. másnap hárommal. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ha mindennap kapsz egy korsóval.Én aztán nem hagyom. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Ha fogytán a sör. a régi Delhi egy jellemző darabja. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Mert úgy tartom. gondoltam. fiúk. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. amint a belső helyiségben iszogatnak. Mondom: „Idehallgassál.

ha érdekel.Ez annyit tesz. holnap ellenkezőjét. ha nincs túl nagy hőség. pusztán az öncélú. s amit csinálok. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . VII.”] 1942. Amikor kérdőre vonom a fiút.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. teszek-veszek értelmetlenül. nem is csak azért értelmetlen. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. A legtöbb műsor. 23. és tovább ordít: .Hékás. A minap beülök egy tongába. Még mesélek majd. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Szörnyű ez a frusztrált állapot. nem vagy te Sarkar! Csak előre. ne hőkölj. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. mert a háború eleve az. ha az ember lemegy a bazárba. ezzel küszködik mindenki. épp az Mondanom sem kell. és hallgatja.s egy jóízűt káromkodik hozzá. Különben is: kit érdekel. és hallom. Amint látom. mint Hitler! .Képtelenség eligazodni rajta. azt mondja: . hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Ma támogatja a brit kormányt. baromságokon piszmogva.” [„Igen mulatságos az is. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Egy másik rikkancs. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. mit ordibálnak a rikkancsok. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Újabban ritkán írok e naplóba. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Azzal megint elfordul. Úgy látszik. amit elkészítünk és a -(137)- .

Gondolom. Ehhez jönnek még a többiek. ha hallgatná is valaki. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. még nem vettem bele a naplóba. miután Indiába érkezett. mintha dolgoznának. és fontoskodva úgy tesznek. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva.De honnan kommunisták? tudhatnánk. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Cripps. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy kevesebb kenyér fogyjon. elszáll az űrbe anélkül. Erről jut eszembe egy történet. igen tetszett. Ki tudja. S ez így van minden hivatalban. hogy nem. s azt hiszem.BBC-ben leadunk. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy bármi visszhangja lenne. -(138)- . hogy ezek tényleg mind Bejelentették. főként a minisztériumokban. akik ennyit se csinálnak. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. talán Kínát kellene megcéloznunk. azt hiszem. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. de később inába szállt a bátorsága. a kínai diáknak. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és azt kérdezte: . Viszont Hsziao Csiennek. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. utóvégre Kínában köt ki. nagyon magasröptű lett. kérte az alkirályt. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és biztosra vettem. tényleg elengedték). [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. csak ülnek a kis kuckójukban. amit még David Owen189 mesélt. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket.

az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. Az arcuk durva és mogorva volt. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta.izé.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az egyiptomi.és hogy az feléljük. Mind frissek és fiatalok. ugyan megérkezett. VII. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. mint a kicsattanó fizikai egészség. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Tudod.kérdeztem. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. mint egy gesztikulál) -. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. Nem volt ez más. mely hadianyagot szállított. Hála Mussolininek. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot.Ma reggel is olyan. . ami egészen . ugyanakkor nem gonosz. Megvonta a vállát. Érdekes. melyet nemrég Máltába indítottak. -(139)- . az egyik máltai bemondóval beszéltem. Meséli. VII. az angol. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita. Sultanával. hogy a két hajóraj közül. 27. a cenzor szót kivág belőle. 1942. [Azt gyanítja. 27. nem ért célba. de a másik. mintha jelezni akarná. Mondja. és milyen durva volt az arcuk. amely élelmiszerrel volt megrakna. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. De azért a is ki tudom venni belőle. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon.

mindenesetre azok. hogy tartsák a szájukat. VII. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. de ez nem túl valószínű. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. igen nyomasztja.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. hogy igaz. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. és úgy kalkuláltak. Ha mégis kiderülne. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. amely a második front ellen foglalt állást. -(140)- . noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.A kormány utasította őket. amelyeket elolvastam. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. Douglas S. augusztus 12-én Moszkvában. Gondolom.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. azt makacsul tagadják. aki . 1940-ben visszavonult. 1942. látszott rajta. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ).[A német adók arról számoltak be. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. hiszen itt még csak szó sem esett róla. hogy Vorosilov190 Londonban van. Kémeim jelentették. Brownrigg altábornagy (18861946). 28.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. mint én. Alighanem csak találgatnak. kivéve a News-Chronicle-t. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. 191 Sir W. ami.

Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. amikor Oroszország még erősnek tűnt. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. A rakéták nem voltak túl pontosak. de már jó tempóban haladunk efelé.Úgy látom. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. rakétaágyúkkal szerelték fel. -(141)- . A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Helybenhagyta. egy év múlva. Ez volt az első eset. vagyis 1933 és 1941 között. politikailag és katonailag egyaránt. Visszatekintve látom. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy benne vannak a pácban mondtam. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . megváltozott a véleményed az oroszokról most.Meglásd. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Emlékszem.

David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. megerősítette ezt.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. D. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Mindenesetre. éppen D. akivel együtt szerepelt az adásban. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Ha a számok igazak. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy elhitesse az ellenkezőjét. 1942. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Azt is hozzátette. -(142)- . hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. mint bármely más. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Mondja azt is. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. A. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük.1942. [És könnyen lehet. ha terveznék is a megnyitását. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. hogy nem lesz semmiféle második front. azt is meséli. A. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. VIII. Szemernyi bűntudatom sincs. 3. Ardaschirt. majd Teheránon keresztül utazott tovább.ellenkezőleg: úgy érzem. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . és augusztus 12-~n ért Moszkvába. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. VIII. K. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy vegyen neki még egy jércét. A. 1. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. szerint Churchill Moszkvában194 van. D. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt.

5. -(143)- . Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. nyilván azért. erről nyilvánosan még nem beszélhet. VIII. 1942. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. 1942.] D. 196 John Macmurray (1891-1976). Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. nem bocsátkoznak harcba. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. már ami Cripps politikai terveit illeti. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. a University of London filozófiaprofesszora. VIII. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. Persze. A kormányban általános a megdöbbenés. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. hogy helyreállítsa a rendet. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. de végül 1942. Nyilván parancsuk van rá. de zárt körben már szó volt róla. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. 4. már azt is tudja. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. razziát tartott a Kongresszus központjában. A. [Ahogy már lenni szokott. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. hanem elrejtőznek. hogy Churchill Moszkvában van.deszantosok. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Bár hallottam olyat is. mit fog utána csinálni.

hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. .] Az egy Warburgot kivéve. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.Miért menne Churchill Moszkvába.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. a szokásos stílusban.hangulatot keltett Amerikában. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. ha csak annyit akarna mondani. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ez valahogy összefügghet azzal. Azt mondja. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. miként vonultak vissza az oroszok. -(144)- . ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Mindenki egyetért velem. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. Nemzeti hősként tisztelték. ahogy jelentették. miért. valamennyien tisztában vagyunk azzal. VIII. hogy megmagyarázza az oroszoknak. [Persze az is lehet. 7.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. és talán Oroszországban és Kínában is. ha belegondolunk. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. de az az érzésem. mint annak idején Kitchenerét197. lehetetlen. Nem tudom. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 1942. s az 1. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.

sajnos csak kevés sikerrel. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. indiai iszlám nacionalista vezető. és számos letartóztatás. azzal nagyot lépnénk előre. Lelki szemeimmel látom. az ember egyszerűen eldobja. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. az indiai is. India nagy részében zavargások vannak. Mondanom sem kell. 2. elég halk. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 10. 1942. és kap egy másikat.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. -(145)- . Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. melyet azért kényszerültek gyártani. konzervatív képviselő.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Nehru. és aránylag pontos. 9. Ha valami komoly baja van. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. mindössze 18]. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. több haláleset volt. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást .Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Azad199 és még sokan mások börtönben. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Nem rúg. nem ráz. Amery200 rémes beszédet mondott. Az ára nem 50 shilling. VIII. hogy ezt megtegye. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. 200 Leo Amery. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. A legviccesebb az egészben. Gandhi. s csak annyit kellett tennem. VIII. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 1942. ahogy korábban hittem.

Az újságok jó része kemény hangot üt meg. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. -(146)- . aki India felosztását követelte. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. és kezd a helyzet olybá tűnni. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. mint egy katonai vereség. [Ma délután. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. mindenki együtt érez velük.] Furcsa. 1942. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. hogy az ifjúság: bolondság. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. és azon töri a fejét. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. nem is történt annyi halálasét. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.keseredve. stb. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. [Még 201 Bokhari. A zavargások jelentéktelenek. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. Sok indiai. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. szigorúan bizalmasan. 12... a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. „Tudjuk. amikor ilyesmit hall vagy olvas. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. VIII. urai vagyunk a helyzetnek.

18. kénytelen leszek egy másik. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. de egyáltalán nem biztos. amit nagyon nem szeretnék. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Horrabin beszélt ma a rádióban. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten.ott tartok. Ha nem javul a helyzet. orosz születésű belga.] 1942. már amennyire azt innen tudni lehet. nem szalonképes. Isten óvjon attól.. 14. hogy tényleg el is kezdem. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. mint korábban.. VIII. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. VIII. és mint mindig. mivel épp börtönben ül. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. akiknek már többször is írtam. -(147)- . és mint ilyen. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. ugyanolyan feltételekkel. éspedig. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.újjáépítést. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. ezúttal is úgy konferáltuk be. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. majd ezeket írja: „. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Még az is lehet. 1942.

19.000. Ez most vagy az invázió első lépése. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. és úgy véli. mindent megteszek. A rádió figyelmeztette a franciákat. bár nehéz elhinni.fogni [talán emlékszel. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. a légierő 70 gépet veszített. és legalább 2. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. A támadásban több mint 6. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. VIII. 22.000 ember vett részt a támadásban. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Minden ötödik meghalt.” 1942. és 34 hajó elsüllyedt. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. VIII. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. ezek közül 2. amit egyébként a mieink nem terveztek.000 elesett vagy fogságba került. hogy Angliába meneküljek. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. zömmel kanadai katona vett részt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.000-ren estek fogságba.” Mindez érthetően: „Félek. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. az egész akció teljes kudarc. a támadás még az este is folyt. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. még a háború előtt]. -(148)- . A németek 297 halottat. legalábbis rövid távon. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. 1942. vagy csak az első lépés főpróbája.

Mihelyt megkezdődött a támadás. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. nyomban kiadták a felszállási parancsot. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és roppant betonfedezékek takarták őket. A többiek nem jutottak messzire. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Azok az újságfotók. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. többségük ki sem jutott a partra. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Alig 20-30 tank ért partot. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Churchill későbbi könyvében fenntartja. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. -(149)- . de úgy tűnik. csatasorba fejlődtek. Egy hajót elsüllyesztettek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. hogy nem szivároghatott ki információ. szándékosan megtévesztők voltak. 205 Gyanították. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. Mindenki azt feltételezi. s mind ott is maradt. Amikor minden hajó odaért. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. és úgy lőtték a partot. A védelem igen erős volt.

B. Más jelek viszont azt valószínűsítik. C.Phenacetin. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . háborús idegbántalmak. Íme. 1942. A német rádió feltételezi. sosem tudhatni. Ismét engedélyezték a Daily Workert. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók.] 1942.] Nem tehetek róla. a szüleit ismerve. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. [Persze. valójában miért is mondta ezt. ugyanazon a napon. -(150)- . hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. hogy Nehrut. de nekem mégis az az érzésem. 1942. hogy S. fejfájás. Bósz Penangban van. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 25. VIII. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. 28. még így is komoly teljesítmény. [Szeptember 7én jelenik meg újra. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. VIII. Bósz helyett. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. 27.

Ma reggel egy röpcédulán olvastam. reuma és kedélybetegség ellen. hogy .mindenki alig állta meg. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Míg áldja azt. És ajkán ott az elfojtott röhej.stb.állítólag most szökött meg. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. s ezért a mi kis bábunkra. csak az a bökkenő.. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. és ezért lehetetlen bármilyen. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hol segge elhever. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg.fogfájás. Más szóval. idegzsába. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. IX. így aztán még az is lehet. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. a szírekkel nem kötnek szerződést. -(151)- . nem tudom miért. de a milánói katedrálisban. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . Orwell 1942. nem Rómában. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Szíriában komoly lehet a baj. hogy ez a szervezet már megszűnt). 7. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. stb. álmatlanság. 1942. 206 Hardy darabjában. hogy Szíria francia mandátum. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.

Lásd Münchent 1938-ban. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. havonta egy könyvet adtak ki. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 1942. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. láthatóan kommunista. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. az ember könnyen becsapja magát. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. mint a harsány követelést. 9. hogy a lapot ismét engedélyezzék. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 15. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . [Csupán egyetlen nő. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. és csak a papírt pazarolják. Hiába. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. -(152)- . 1942. körülbelül 50 csoport alakult.Többnyire arra hivatkoztak.

Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). mi az igazság. s úgy láttam. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. író. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. nincs értelme az egésznek. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk.a régi vágású katonáknak. Meglepően defetistának tűnt. és ők követték el a legtöbb atrocitást. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy kiderítse. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. és nem gyengíti meg Németországot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. tudván. 21. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. később a gránátosoknál szolgált. IX. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Az is rémes. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. költő. hogy Anglia kezdte! ). hogy a hagyományos. 1942. nem ér el semmi hatást. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Etonban tanult. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. kemény módszerekkel rendet csináljanak. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. és sosem veszi a fáradságot. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. -(153)- .] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ha felhagynánk a bombázással is. ám egyúttal szeretné. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón.

csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. Mire Sitwell: . főként a karmester. március 24-i naplóbejegyzést. szellő se rebben. A zenekar nagyszerű volt. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. Új. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben.ami maga a júdáscsók. úgy gyártották le a fegyvereket. hanem milliméterben adták meg. -(154)- .jegyeztem meg epésen. augusztus 9-i naplóbejegyzést. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Így ráadásul még az az előnye is megvan. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 22. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. IX. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Azt hiszem. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. 28. Az ima 209 Lásd az 1942. kutyák kergetőznek a gyepen. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. könnyű pára. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. IX.

a rádióadásainknak pedig semmi értelme. hogy nem adja be a derekát. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Sejtelmem sincs. Ha a japánok megtámadják Indiát. mivel a kormány eltökélte. és mindenki készen áll. sokat beszélgettünk a problémákról. hogy leírni is alig bírom. egyetemi tanár. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. író. amivel másoknak is segített. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. a pap végszavára: „a mi Urunk. hogy ki lesz az. Jézus Krisztus nevében. elszabadul a pokol. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. mivel senki sem hallgatja őket. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. később a BBC munkatársa lett. Mindig is hálás voltam neki. mint azt itt bárki is képzelheti. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. Szerinte híreken és Laurence Brander. X. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Helyzetképe annyira lesújtó.”] 1942. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. aki most tért haza féléves indiai útjáról. de aligha változik bármi. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. hogy elviseljék. A helyzeten ugyan volna még mit menteni.” -(155)- . 5. Hosszan beszéltem Branderrel is. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. a karmesterpálca a magasba lendül. Műsorain sokat dolgozott. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Hamar ráérzett.

X. Egy darabka India van most itt Angliában. azt állítván.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. Pár hét múlva az egyik munkatársam. szerint Cripps hamarosan lemond.] 1942. Miss Chitale. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és politikailag megbízható volt. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. -(156)- . hogy Kothari kommunista. A. igen értelmes. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Nehéz hindi tolmácsot találni. és bizalmasan elmondta. [D. amiért korábban bebörtönözték. jött hát a parancs. mint ahány britet a németek. aki az India Házban dolgozott. odajött hozzám. vagy legalábbis az volt. Ezt mondom én is már régóta. azzal. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. hogy a háborús kormány csak porhintés. Az egyik rejtélyes testület. hogy szabaduljunk meg tőle. Mi az ördög lesz ebből? 1942. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. éppen fordítva. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ma. X. X. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. 10. 15.376 hadifoglyát. és részt vett a diákmozgalomban. 11. Kothari kissé kövérkés. 1942.

s ezért Kothari a titkos famulusa. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. ami elég valószínűtlen. 211 Az El Alamein ellen 1942. X. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1944. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 1942. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet.egy zsidó mesélte. Jatha ugyan jól olvas hindiül. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. XI. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. de jóval később. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Újabb találgatások a második frontról. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Nem volt túl bántó .is Kothari írja. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. 1942. Annyi mindenesetre biztos. hiszen az is keddi napra esik. 15. -(157)- . november 11-re elfoglalta Egyiptomot. de még így is volt némi antiszemita éle. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de írni már nem tud úgy. 17. június 6-án. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942.

arra nem túl nehéz a válasz. hiúság. mint egy nem várt vészhelyzet.. vajon ez esetben mi a legfőbb. George Orwell magyarul csak most. önismereti gyakorlat. önigazolás. aligha más. hazai olvasók számára. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Kérdés. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Hogy miért. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Nos. de az egész világ jövendő sorsára.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. az élményidézés hitele.Légitámadás . máig élő hagyománynak... a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. nem túl gyakori konstelláció. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár.. Amerika még nem szállt harcba. május végén. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. * E nagy múltú. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. kitapintható ok. A második világháború könyvtárnyi napló. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. izgalmas meglepetés. Mi tagadás. meggyőző eredetiséggel. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .alulnézetből. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.

hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. csupa keserű csalódás éri mégis. mely azóta szállóigévé vált. („Még mindig semmi hír.őt. állástalanul. verejtéket. a kortársak közül még senki se tudta. kiváltképp az első hetekben.. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.alulnézetből. hogy nincs más választás.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. gyilkos csapásaival.” . csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.. küszködést és könnyet.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. sőt éveken át. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. Azt.akár egyedül is. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. Légitámadás . csak vért. hónapokban. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. Érezni szinte minden során. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . a „tények megszállottja”. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. regényterveit feladva.. Vérbeli dokumentátor. a végsőkig. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. már képzelni se lehet.” stb. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. Ismert és számos kortársa által becsült író. hogy meddig bírja.) Friss házasember. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.. Majd szétveti a tettvágy – s lám.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. vélnénk. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . „Lesújtóbb” kilátást. Harminchét éves. hogy behívják.. kipróbált férfi. „Nem ígérhetek mást. -(159)- . sok mindent megélt. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .

keserves próbatételét. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. hogy a brit hadvezetés. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. (V. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Halifax. a defetista toryk. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.) Így például kezdettől tisztán látja. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. meglepő. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. megszállás. (Háborúban persze minden híreket követő. Mussolinit . s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Oswald Mosley. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Churchill.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. „Ha valamit makacsul tagadnak.ö.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . jobb híján a hadipropaganda. és háború utáni ellentmondásos következményeit.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Csupa bizonytalanság: gyanú. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. abban egész biztos van valami” stb. képmutatás. A napló első felében . kérdés. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. menekülés. Ami a hadihelyzetet illeti. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Orwell láthatóan erre törekszik. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.

vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. illúzióktól persze ő sem mentes. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . olyanok. november közepén. Csupán a háború vége felé látja be . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. mint ahogy abban sem téved. mi több. és jól látja azt is. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.legalábbis a háború első két évében . India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. sőt fasisztabarát elemek. mint Churchill vagy de Gaulle . azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. defetista. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.” * 1942. hogy mindez vágyfantázia. az ellenálló mozgalmak. ideologikus önámítás volt csupán. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Balítéletektől.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.jócskán kerültek ingadozó. Észak-Afrika. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mikor e napló véget ér. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. Olaszországban.kezeli. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Spanyolország.

Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. főként egy háborús szükséghelyzetben. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Cyrill Conollytól. és nemcsak friss hírekhez. Rokoszovszkij. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Halifax. Dönitz. Rauschning. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Pownell. de Gaulle. Chamberlain. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Guderian. Malinovszkij. kiadók és politikusok népes táborával. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Politikai pártnak nem tagja . Eisenhower.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Hull. Zsukov stb. Goebbels. Evelyn Waugh. Eden. Rommel. Schellenberg. Patton. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Hemingway. Horthy. Churchill. Ironside.). Koestler. Lássuk tehát. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Emiatt van. mint Thomas Mann. Byrnes.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- .sokkal inkább mindaz. Paulus. Ciano. ismeretségi körét. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Victor Gollancztól. fegyverek diktálta világára. Hoare. Herbert Readtől és másoktól. tisztes jövedelme van. Faludy és Márai. Beneš. Djilas. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Montgomery. újságírók. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Sztálin. Virginia Wolf.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Gandhi. (Nevesítve: Frederick Warburgtól.

s a főnökeivel. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). mint a Komintern megszűnése. vagy éppen felkeresni falusi házát.és naplóírói nézőpontját! . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. karóra stb. ha hallgatná is valaki. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. hol a hiánycikkeket . Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . keresne a helyét.akár egy „virtuális óvóhelyre” . ha -(163)- . mint a bombázások. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. . írógép. csak még rosszabb lenne. mert nincs mivel etetni őket. és mi magunk is tudjuk. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban...ez a napló. Hol arról tudósít. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. kifülelt kocsmai párbeszéd. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Sűrűn váltogatott pozícióját . cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.lajstromozza hosszan.ha tetszik: elegyes . hogy tyúkólat fabrikáljon.míg pár sorral odébb arról. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. India és Palesztina sorsa.benzin. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. hogy miközben parlamenti vitákra.csalódnia kell. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Coventry és Lidice. folyvást figyelne. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.” ) Kint és benn. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. Az öldöklő káosz kellős közepén. cukor.jól jellemzi.az általános pusztulás elől. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.” Színielőadás. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . és nem baj. whisky.

ha némileg más műfajokban is .s hogy milyen kicsik a nagyok. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. e gazdag élmény. a háború kellős közepén. újságkivágások. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. röplapok. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. megsemmisültek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . otthonukból kibombázva.) Mindenesetre . Persze máig se tudni. s a háború végére az író feleségét. alkalma azonban már nem jutott rá. versek. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.mindez kuszán keveredik. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Mindez megannyi apró. Anthony Powell. avagy az író netán még folytatta azt. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. japán és francia hadijelentések. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. (Köztudott.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . az egymással feleselő német és brit. hogy Orwelléknek.így nagyon is meglehet. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. töredékesen.. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Eileent is elvesztette . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Kenneth Clark és mások. ideje. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. viccek. Ugyanilyen érdekes..

Ha hihetünk a nyomdászoknak. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. tényés gondolatgazdag beszámolók. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. Londonban JANN S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. (Idézetes könyv. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful