George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(George Orwell: The Complete Works. (A szerkesztő) -(4)- . Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. by Peter Davison. Ed. London. Vol. 1998. 1-20.

2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. hogy a mieink átvágják magukat délre. 1940. kapituláljanak. (. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. mi is történik valójában. augusztus 28. Ma először történt meg. hogy a belgák hősiesen helytállnak. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.. RÉSZ 1940.F..2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. hogy képesek lesznek kitartani. V. kivárva amíg az magától kifullad.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. saját híradásaik szerint. 28. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. meg hogy királyuk velük maradt.E. május 28. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. mégis azt remélem: a B. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. így aztán csak találgatni lehet.I.-1941. A franciák. Mindez nyilván a papírhiány jele. alighanem súlyos veszteségek árán. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. a másik fele pedig arról tudósít. ha tehetnék. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . már csupán arra van esély.

a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Tegnap este lementünk E. Churchill bejelentette. -(6)- .-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. rajtunk kívül senkit sem izgat. magát. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . író. Ha mi nem kérjük. az író első felesége.fog felmorzsolódni. és úgy tűnt. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. 1940. V. 29. hogy a 9 órai hírek előtt . inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. mi történt aznap. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Mint eddig is. diplomata. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. ha rádiót akartak hallgatni.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

(. amit az újságokban is olvasni. és váltig nyugtalanít az érzés. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. a Csendes kocsmát. hogy már kezdem elhinni. hogy az egészről alig tudunk valamit. 1940. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy nincs elég puskánk.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy ezrek esnek el naponta.. hogy bár 1940-ben játszódik. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. 31. 8. ez éppen tízzel több. így I. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Meglepő. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. könnyen belátható: micsoda -(10)- .. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.1940. azt hiszem. V..) Annyi helyről hallottam. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Eget ostromló baromság. (. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. nem gondolom-e. mint a reggeliek. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Károly szobránál a Trafalgar téren. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Egyetlen érdekessége. Az esti lapok ugyanazt írják. szinte bizonyos. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Ez persze részben amiatt is van így.. inkább csak elhallgatják a tényeket. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. VI.

mint az úgynevezett „szakértők”. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. Én minden esetre már 1931. (. egyáltalán nem leptek meg. mégis amikor bekövetkeztek. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. aki kevésbé csodálja a rendszerüket.Spender azt állítja: ő 1929. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. akkor igen. ami történt. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. sem a népfrontosok színlelt aggálya. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hanem egyszerűen az a tény. óta! -. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. miféle háborúk. -(11)- . Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. És lám most mégis. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Már 1934-től számítottam rá. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. óta sejtem . miféle világban élünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hogy valami katasztrófa készül. miféle forradalmak jönnek. Cripps a moszkvai nagykövet. Annak nyitja pedig. hisz mindig is éreztem.. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében.. hogy ha nem is éppen az. nem holmi látnoki képesség. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. ma még nem tudható. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt.

és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Most is úgy érzem magam. Azt hiszem. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy félrevezessem az orvost. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. mint ahogy a lapok írták. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Így volt ez a spanyol háború idején is. -(12)- . hisz azok után. csak elég ügyes legyek. VI. Úgy tűnik. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Az egész világ széthullóban van. visszavonulásunk valódi oka inkább az.1940. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak hogy meggyőződjünk róla. bár a sajtó még nem közölte. Most vettem a hírt. amit korábban Párizsban. hogy Norvégia föladta semlegességét. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer.-vel elsétáltunk a Sohoba. 1940. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban.. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. VI. az pedig kiváltképp dühít. ám most olyannyira letörtem. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal.. 12. 10. s különben se sok hasznunk lenne belőle. E. Kész gyötrelem. hogy képtelen vagyok rá. (. tudom. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról.

Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. felkészülve az eshetőségre. maga a jelenség igen érdekes. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy ez valami bűncselekmény volt..16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. 13. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Gyanítom. -(13)- . Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. tudatván. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. hogy szükség lehet rájuk. (. 1940. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott..„britesítették”.. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. VI. Akkortájt úgy éreztem. 1922-ben. június 12-én lépett a szervezetbe. amelyről feltehető. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. mintha egy templomban levizelném az oltárt. (. hogy a klub tagja vagyok. Orwell 1940. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. hogy valójában svájci.V. mármint azt a fajtát. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. Mussolini álnok.) Bármi viszolyogtató is. Úgy tűnik.D.. az éppoly szentségtörés. mivel az angolokat. Tegnap az L.

azzal a nyilvánvaló szándékkal. hogy átengedik az olaszoknak. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a bambán réveteg arcoktól. hogy kormányunk végre tanul is valamit. Ez negatív rekordnak számít. „Taposd szét!” hirdette a felirat. 14. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. egy nappal korábban. Miért nem aknázzák alá. Az ember lassan gondolni se mer arra. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. igaz. 1940. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. ismert egykori pacifista. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). mint vártuk. a mohó 17 Kelet-londoni. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. VI. amin egy csizma lép a horogkeresztre.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. Már csaknem bizonyos. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. és röpítik levegőbe az egészet. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. és egyáltalán. akik majd támaszpontként használják. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. A részvétel amúgy igen alacsony volt. A németek elérték Párizst. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. -(14)- . hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a rikító színektől. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad.

Csak a nyár végéig húzzuk ki. -(15)- . 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. utazó és mecénás. Az jutott eszembe. amit valaki tehet. Elképesztő. Nemrég E. VI.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. VI. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. most gyereket vár. máris 30 fontot vesztettem. aki Hitler buzgó hívévé vált. aki Németországban még főbe akarta lőni magát.20 említette. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Erre egy ráncos képű emberke. Holott a legésszerűbb. akkor majd meglátjuk. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. így rikoltott: . biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. és értékálló árut vásárol rajta. Orwell írásainak lelkes híve. 15. Ha így van. Redesdale második lordjának negyedik leánya. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy Unity Mitford21.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. A ma reggeli lapokból világos. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. mint a civilizált élet fonákja. miután 1934-ben találkozott vele. és kiderült. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. kinek a nevére nem emlékszem. utánajárt. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. 16. de az ügylet végül meghiúsult.igyekezettől. W.

mindenki erről beszél. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. akár egy koncentrációs táborban is. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. hogy Amerika hadba lépett. -(16)- . 17. Egy biztos.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. (. mihez is kezdjünk. D. fegyverrel a kézben. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk.. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. Tegnap beszélgettünk M. szerint ez forradalomhoz vezetne. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. sem elég munkáskéz nem lesz. A franciák letették a fegyvert. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. Új-Zélandból vagy Kanadából. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. sőt már abból is. szakaszom egy zsidó tagjával. egy darabig még azután is. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik.. pedig ha valahol. mint harcban meghalni. s én azt mondtam neki. Már-már képtelenség végiggondolni. az L. VI. de okvetlen harcban.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. hát ott lett volna esélyük rá. V. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket.-mel22. amiről viszont még semmi hír. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. én nem fogok elmenekülni.holott maga is gyáros. és elég jól mehet neki. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. hogy megállítsák a német tankokat. úgy nem marad más. hogy nem tudták megvédeni Párizst. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. ő legalábbis ebben reménykedik . M. ha a németek tényleg megszállják Angliát. 1940. Ha a flottát nem éri kár.

hogy megtudjam. ami látható tetszést aratott az utasok körében. és sose hittem. hogy az több veszéllyel. első világháborús érmekkel a mellén. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. -(17)- . mint haszonnal jár. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. baloldali politikus. aki most is.. hazafias szónoklatot tartott. amit korábban írtam. mit tartanak a védelmi készültségünkről. hogy valaha is képes leszek rá. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. a könyveimet pedig háromszor. Mindent. ha kritikát írok. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. kivéve a gyerekes anyákat. legalább kétszer másoltam le. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is.hallani mindenütt. írógéphez ülök. mondván. 20. nyilván olyan barbárságokat követnének el. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. csak már nem érdekel annyira . mivel G.Hál’istennek. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. 1940. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. VI. Az esetben. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). C. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna.a lényeg. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. újságíró. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy megjelenjen.23. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Újabban.

(. G. 25 Aneurin Bevan. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. mire közölték. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Én viszont még jól emlékszem. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. mint mi. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. akik éppen az Alsóházból jöttek. A helyzet szerintem annyiban más. Biztosra veszem. függetlenség Indiának stb. Chamberlain és társai védelmére kelt. Kérdésemre C. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. könnyen lehet. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. szerint Churchill. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. brit munkáspárti képviselő. Persze. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. mindenki eliszkolt. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ahol. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz.). hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. És lám. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. öttagú kabinetben. ám azt mégse hinném. azt felelte. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. hogy erre nem túl sok esélyt lát. -(18)- .. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy mentse az irháját. Ugyanezen megfontolásból C. melyben elődjének. szintén munkáspárti képviselő. Strauss. R. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele.) C. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy az teljes képtelenség. Brit Gyalogdandár 1940. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. május 10-én mondott le. a Tribune társigazgatója..

hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. (. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. mondván.V.27 meséli. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. egy percig se habozik majd. Ugyanez áll az L.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. C. hogy Cyrill Conollyról. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. azokat viszont eddig még nem közölték. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. de az is lehet. vajon mennyi az igazság benne. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. ami igencsak aggasztó jelenség. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. így az a mérhetetlen ostobaság. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját.ez még a spanyol milíciákban is így volt -... H. és sosem tudni. úgy vélem. hogy a magunkfajtát kiirtsa.-re is. hogy vezetőink sorában árulók vannak. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.) Ami engem illet. akkor lesz modernizáció . még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. bár az egész a modernizációtól függ. R. Ámbár. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. baloldali újságíró. Ha a vészhelyzet rákényszerít. -(19)- .Mindinkább terjed a gyanakvás.D.

hogy elkerülje a légitámadást. ami olyannyira elterjedt nézet. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. a hír tehát feltehetően igaz. igaz-e. mondja. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Compton Mackenzie meséli. Felteszem. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Egyelőre nem tudni. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka..) Azt hiszem. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. mindenesetre példázatnak nem rossz.. Nem tudni. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. és állítólag hét német gépet lőttek le. 1945 nyarán ez meg is valósult. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. de békeidőben csak minden tizedik lakott). valójában nem történik más. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. (. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. mihelyt győzelmét biztosra veheti. amely nyomban átállna Hitlerhez. és nem lennék meglepve. Tizennégyen haltak meg. 1940. -(20)- . legfeljebb a francia kormány révén. Pétain és társai a másikon. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. most mind pánikszerűen arra jutottunk. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. ami aligha lesz az enyém. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. és váltig azon tanakodnak. H. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. sőt talán még csak nem is láthatom újra.rendőrség az a testület. R. 22. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. VI. hogy visszavonul a Hebridákra.

kitűzve a köztársasági zászlót. 24. bevenném Gibraltárt. mint az várható volt.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. a hűség stb.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.. hogy bármi ilyesmi megeshet. ami később antifasiszta jelszóvá lett. mára mennyire kiürültek... ha átdobnák Francia Marokkóba. most mindazok. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . visszatértek az antináci álláspontra. VI. Sajnos semmi remény rá. 1940. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. mondjuk negyedmilliós. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. és még azt is igen furcsállták volna.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. (. Ha a briteknek lenne egy. (. mint a becsület. úgy tűnik. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. A kommunisták. Avagy micsoda komisz paradoxon az.. a legcélszerűbb taktika az lenne. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.) Az egészben az a legfurcsább.. S lám. hogy az afféle hajdani erények. könnyen mozgatható haderejük.

és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. mint esztelen gyilkolászás. francia politikus. (. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. -(22)- . hogy Churchill nem így látja. amiért is előbb-utóbb mennie kell. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). Lavalnak32. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. püspökök. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. hogy félig vagy egészen áruló lesz. Y. váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. nagyiparosok stb. egyeznének ki szívesen vele. semhogy fölvegye a harcot. Sokkal inkább a bankárok. 1934-35-ben miniszterelnök. aki a tőkés osztályhoz tartozik. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. és mindaddig.számítanak. a Pétainkormány külügyminisztere. az egész háború nem volt más. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. hogy megpaskolja az orcánk. feltételezhető. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. francia politikus. Nyilvánvaló. Bármerre néz is az ember. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. tábornokok. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. (. hogy ő a kisemberek szövetségese. korántsem biztos. A 32 Pierre Laval (1883-1945). amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. uralkodók. hogy esélytelenül. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.. Az egyetlen haszon az egészben. Pétainnek. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal.) Hitler nem más.. akár stratégiai távlatból. Ha arról van szó. amíg például X.. bárkiről. 1945 után eltiltották a közügyektől.. Z pozícióban van. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.

hogy baloldali kormányunk lesz. tévednek. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Oroszország. Félek. hogy már csak akkor. -(23)- . mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy eltörli a tisztelgést. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. A spanyolországi leckéből úgy vélem. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. akik arra tippelnek. A ma reggeli News-Chronicle írja. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. amikor késő lesz. Ha Anglia megszállása elmarad. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. azt hiszem. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Azok viszont. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Ami végül is csak azon múlik. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. és bizonyos. hogy Anglia elkerülje a megszállást. mint bármely korábbi uralkodó osztály.. akkor minden rendben. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. eszmei robbanókeverékéből tör ki. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében.. Kérdés. (. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. ahol valódi forradalom megy végbe.kérdés csak az.

ugyanakkor nem lennék soha . hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. idegen kenyéren élni céltalanul. Gwen O’Shaughnessy. és részt vehessek a propagandamunkában.V. Ha bármi feladatom lenne. Azt hiszem. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. jól jellemzi a brit hadsereget.. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. és G. mint külföldön. 34 Az író felesége: Eileen . hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre.és sógornője. Ha a sors úgy hozza. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. főleg Duff-Cooper üzenetei. hisz annyi minden van még. amiért szívesen élnék. -(24)- . mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.Az L. noha beteges vagyok és gyermektelen. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Ámbár lehet. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. biztosan mennék is. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.D. Nem mintha vágynék a halálra.. még mindig jobb meghalni. akik csak heti 5 fontból élnek. s ott megbíznának valamivel. mint a revolver. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. Elképesztő félreértések születtek. akárcsak a rádióbeszédek.34 arra biztat. hogy menjek át Kanadába. E. elmesélte. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy mindenképp életben maradjak. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy csupán arról van szó: nem akarják. parancsot kapott. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.

és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. A házban mindenki így tett. Például Mrs. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. de nem mentünk le az óvóhelyre. és szerintem is van abban némi igazság. Felkeltünk. restell lemenni a pincébe. mindenképpen hatásosnak érez. 35 Valószínűleg Mrs. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. de ha nem hall fegyverzajt utána. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. makacsul állítja. ha meghallja a szirénát. hogy Angliában valami változóban van.Annak. hogy téves a riasztás. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. már ami Londont illeti. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette.35 is kedveli Churchill beszédeit. szörnyen ostoba helyzet volt. Végül. hogy az ember felkel. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. VI. Anderson. csak álldogált és csevegett. 1940. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. A. 25. Ezzel szemben E. igaz. Holott ez az. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. A puszta tény. Később alábbhagyott a divatja. egy lépés az egyenruha felé. első jele az lesz. felöltöztünk. fizetni kell érte. Természetes. Később kiderült. ha valami egyenes beszédet hall. hogy valaki hord-e gázálarcot. mint odaát. akiknél nem volt. Tegnap egy lap azt írta. -(25)- .

1940. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. még ma is megtörténhet ilyesmi. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. VI. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. Ma délután elmentem a toborzóirodába. bár néha még most is megnézik. Éppen tíz hónapja tart a háború. 27.. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. s lám. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. holott ki tudja. -(26)Tájékoztatásügyi . A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. a gázálarcdivat is újraéledt. hányszor elmagyarázták. és bárki meggyőződhet róla. levonultak a pincékbe. félkegyelmű veterán végezte. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Tekintve.. aki írni is alig tudott . minden ötödik ember magával hordja. of Information. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.még akár a Francoféléket is. és ma úgy nézem. (. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. Talán nem ártana. Akárhogy is.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. ha valaki megmutatná az M. Persze. a németek nem használnak harci gázt.ahogy szaporodtak a rossz hírek. mi a teendő légitámadás esetén.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .O.

hogy tényleg ezt teszi. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . vagy legalábbis sokukkal akadt dolga.M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. ez idáig csak egyszer tévedett. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Myers regényíró. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.) A ma reggeli lapok cáfolják. M. Butler (1902-1984). Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.. Orwell barátja. miszerint csak azért foglalták el Tangert. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. híján van a legelemibb hazafiságnak is. 39 Sir Samuel Hoare. Megjegyzem. amikor úgy vélte.40. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. a télen még nem történik semmi. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. úgy véli. hogy a szélesebb tömegek felismernék. amióta a háború kitört. hányan lehetnek a tudatos árulók. külügyminiszter-helyettes. H. L. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. később pénzügy-. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. (. 40 L.) L.) L. Azt mondja. ami mostanra valószínűtlenné vált.. (. M... A németek érdeke szerinte az lenne.. semhogy sok szót érdemelne. majd külügyminiszter. aki ismeri ezeket az embereket. mindaddig. De hát az oroszok 38 R. Inkább az a kérdés. minden ítélete helytállónak bizonyult. Már csak az a kérdés. egykori brit nagykövet Madridban. valójában mi történt.tehát biztos. -(27)- . Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.. A.

) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. ha sikerül nekik.Független Munkáspárt. 42 Independent Labour Party . Ha Hitler elfoglalná Angliát. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Nagy kérdés. Jó példája lesz ez annak. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Amúgy Pétain és társai. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. amikor az I. -(28)- . semmi hatása az eseményekre. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül.. Bármit tesznek vagy mondanak.P. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint mi Münchenben. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Érdekes. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. (. jó ideje mást se tesz. hogy szövetséget kössön. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Ezek a mozgalmárok. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.maguk sem gondolhatták. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.L. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. vigaszképpen azzal áltatják magukat. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. holott elég csak egy pillantás a térképre. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.

akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. 1940. amit sikerült elcsípnem.) Igaz. de különben kutyabajuk sincs.. és az. Nem hiszem.még csak egy múlik rajtuk. ha tényleg arról lenne szó. VI. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. némi szépségfolt ezen. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. 28. Az még csak megbocsátható volna. az ennek épp az ellenkezőjét látja. (. és továbbra is őrzi függetlenségét. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. azt ugyanis nem deklarálta. inkább jóváhagyó. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek.) Ijesztő. VI. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. (. elutasítottak. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére.. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. 29. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. Mindenképp biztató. az a néhány megjegyzés. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. ámbár csak némi burkolt fenntartással. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. hogy a sajtó -(29)- . Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. méghozzá C besorolással. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra...ellentétben a heves közfelháborodással. 1940. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. mint bíráló volt .

1940. nem is olyan hitvány kompánia. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. (.-t és engem felvidított a gyászhír. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. vajon próbálkoztak-e már azzal.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. VI. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. -(30)- .-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. C...V.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Az emberek azért így is lelkesedtek. hisz maguk is a csokoládé. C. hogy 43 Orwell. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy végre a puskák is megérkeztek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.D. Így aztán mindazon lapok. és nagy éljenzés fogadta a hírt. és eltekintve attól. Kíváncsi vagyok. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. hogy abbéi még bármi lehet. amit valaha is hallottam. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. 30. Ma délután az L. Főként kiszolgált katonák voltak. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.-vel és M.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Tegnap C. mindjárt elmondta. ami elvben tizenkét.

gyengéden benyúlt érte és eleresztette. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. igaz. E. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. majd kidobták a gépből. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. -(31)- . így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 1. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. amin végül is kievickélt. a szöveget apró betűvel szedik. Még M. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. 1940.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.-ék is rosszallották a dolgot. Ott hagytuk egy félórára. és nem mozdult. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Az ilyesmi persze semmiségnek számít.. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.három lapból állnak.vagyis a lap közel egyharmada. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. hogy napokig még az étvágyam is elment -. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. szintén örült. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Később.. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Az újságok már csak hat oldalból . aztán E. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . holott ők már-már radikális békepártiak. VII.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. hogy már azon is örülni tudunk. (. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük.

47 Werner von Fritsch (1880-1993). látván. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Franco közeli munkatársa.A. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy a kormány tehetetlen. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. a spanyol anarchisták vezetője. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.50 közlemény. 3. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság.F. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. ha valami ismert személy hal meg. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 1940. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. Mind többen vélik úgy. -(32)- . bár nő a félelem is. 49 Buenaventura Durutti. régimódi német vezérkari tiszt. VII. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket.

2 cirkálót.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .lehet szó. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. Arról persze egy sort sem írnak. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál.1940. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Oranban és Mersel-Kébirben. avagy ha mégis. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. nem sok meggyőződéssel tették. 7. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 8 rombolót. használhatatlannő tették. Az a tény. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 1940. a napló írása idején liberális publicista. VII. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. elég egyértelműen sugallja. politikai író. mennyire helyénvaló volt e lépés. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. a News-Chronicle -(33)- . A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 10. hogy csupán a francia flotta feléről . 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 2 csatahajót. 52 1940. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. holott nyilvánvaló. A francia Richelieu csatahajót. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. VII.

54 Edward. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. Ez után feleségül vette Mrs. amerikai Mrs. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. hasonló feltételekkel.. hogy csak azért hagyják nekik. VII. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. a rendkívül népszerű walesi herceg. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. az ember sohasem tudhatja. Számomra hihetetlen. meddig ér el a kommunisták keze. Nemrég még úgy tűnt. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. Simpsont és Franciaországba települt át. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. VIII. mi több. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Edward néven 1936. úgy veszik. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. semeddig. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Újabban viszont minden országban más és más. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. 16.. Még az is lehet. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. hogy Angliában akadnak csoportok. Sokan vélik úgy. Persze. ha csak az nem. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. de amikor feleségül akarta venni az elvált. (. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. január 20-án lépett trónra. 1940. -(34)- . Windsor hercege (1894-1972). a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. a Bűnös embereket. Napok óta nincs semmi hír.békeajánlatot tesz nekünk.) Gollanz új könyvét. mint a cukrot. Wallis Simpsont.

. hogy összeült a pánamerikai konferencia. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. VII. hogy Anglia felé hajlik. (. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. A legfőbb esemény. -(35)- . így azt. nyilván a németek számára. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.küld hadi utánpótlást Burmán át. F. és elnézzük neki. W. a sok szájhős mind maga alá rondít. a világ pedig már rég nem hiszi. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. hogy Spanyolország bármit. alighanem Frederick Warburg. és mi semmit se teszünk ellene. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. 56 Bizonytalan. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Mindez előre látható volt már akkor is.) Holott pontosan úgy tesz. talán nem. ahogy előre megmondtam: eljátssza. Talán így lesz. bármilyen 55 Bizonytalan. Mégis. és már csak a fegyverletételt várja. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Még most sincs semmi érdemi hír.. alighanem Tosco Fyvelről van szó. ami egyértelműen németellenes lépés. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. 1940.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett.56 azt mondja. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. 22. és ha kudarcot vall. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. helyzetünket reménytelennek látja. Ez persze nem olyan ígéret.

V. hogy csak tartanak tőle. Ha tényleg így van. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. hogy összeállna a Tory klikkel. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. 28.mennyiségben importáljon.) Sokan már bánják. ám az. azzal. (. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.D. és új neve: Home Guard. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.. rendre visszautasította az ajánlatot. 1940. -(36)- . hogy L. felhagyott a toborzással. 25. majd a németeknél. Persze meglehet. Sokan rebesgetik. bár az is lehet. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. 1940. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.V..58 is ugyanezt mondja magáról. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. VII. mivel utálta Chamberlaint .aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. melynek állítólag már 1. D.. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Az L. azaz Polgárőrség lesz. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.D. Az olasz sajtó is ezt írja.000 tagja van.-t.57 Én legalábbis nem hiszem.300. csak féltékenységből és intrikából dacol. VII. G.

majd fasiszta politikus. Furcsa. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. brit állampolgárságot sosem szerzett. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. 62 Gaston Bergery. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. hisz jól tudom. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . szélsőjobb. 59 William Joyce (1908-1946). kis baloldali pártokról.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Amerikában született. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába.csakugyan nácikollaboráns lett. aki utóbb . akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. akit később internáltak. -(37)- . kommunista. Emberem azt állítja. 60 Sir Oswald Mosley. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. 61 Jacques Doriot (1898-1945). bár senki se tudja. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Így tesz a francia sajtó azon része is. amely német befolyás alatt áll.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. kinek a nevét folyton elfelejtem. Az apró emberke. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. noha egész életét Angliában élte le. valójában miért. aki szerint Hitler nem igényli. Szélsőséges nacionalista. a Brit Fasiszta Unió vezére.

a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. ha elveszítjük. szerinte rendes fickó. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. G. Megindult az olasz támadás Egyiptom. de az újságok azt sejtetik. Wells jól ismeri Churchillt. (Sajnos elég gyatra volt. hogy csak a maga hasznát lesi. vagy hogy karrierista lenne. H. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Úgy látja. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. és nem igaz. Mindig is úgy élt.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. 8. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. de a pénz nem érdekli. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. s azon a feltevésen alapul. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. ahogy egy szovjet komisszár. hogy ezek az emberek. VIII. Megkérdeztem. Úgy véli.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek.1940. Perim most a legfontosabb. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. nem hinné. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. ami talán arra is fényt vet. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. mit miért csinál. Eddig még semmi hír. a franciákat viszont eléggé leszólta. Wells. és különös gyengéje. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Tegnap este elmentem egy előadásra. Azt mondják. tábornok tartott. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Ez nem csupán azzal jár.nyilván az -(42)- . 23. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. amit .másokat kapok rajta. amit mielőbb meg is kell tenni. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hacsak nem akarjuk. 1940. VIII. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek.. ez pedig igen veszélyes lehet. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hagyják félbe a munkájukat. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . s azzal szépen visszaaludtam. Azzal kérkedett. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást.. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Hajnali három körül légitámadás volt. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. nem kétlem. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. Hosszan beszélt a polgárőrségről. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Megvetően mondta.

s hogy milyen szánalmas ez az egész. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. kik miatt. Tegnap azon tűnődtem. 1940. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. hogy ízlik neki vagy sem. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Az oktalan pára nem képes eldönteni. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. 26. és azt is: miért. Legfőbb ideje. Ahogy elnézem. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi.) Szánalmasak ezek a fontoskodó.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. (. VIII. hogy valami nincs rendjén. kivénhedt hadfiak. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. és megpendítette azt is. -(43)- . folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. egy életre megtanítva arra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. mire egy tehén jól oldalba döfi. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben.. hogy az ország végromlás előtt áll. hogy a trágya nem ennivaló. (Greenwich) Azt hiszem. Ettől talán észre térne a jónép. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön..

Hallottam. de olyan pokoli robajjal. A -(44)- ..először igazán közelről a bombák hangját. Máig emlékszem arra a kettőre. Talán egytonnás bomba lehetett. ha bármi fontos létesítményt találat ért. amit Huescánál dobtak le.. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. azt álmodtam.. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. 1940. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. A bejárati ajtóból néztük. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. s ahogy eddig is. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. hogy a házak beleremegtek. (. próbálják eltussolni. asszonyság. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. Világos. 29. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. míg ezek jó ha feleakkorák. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. és halálra váltan nyomban felriadtam. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. ám azért nem annyira rettenetes. amibe a föld is beleremeg. és mindaddig. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. Ma reggel mégis. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. E.) Elég nagy robbanás volt.. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. hogy egy bomba robban mellettem.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. (. VIII.

Félálomban. Amerikában is. VIII. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. szerkesztőjével. fegyverzajt hallok. ha elég távoli. lidérces emlékeim. XI. Általános a vélemény. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. XI. hacsak az ember nem sejti. vagy túl közeliek a becsapódások.. 16.-vel éppen csak megjegyeztük. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. a . márpedig az emberek itt is. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. s nemigen látja. és aknagránátok robbannak köröttem. A monoton fegyverzaj. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. erős robbanást hallottunk. 23. Sosem gondoltam volna. 24 órára rendszerint 5-6 esik. régóta ezt várják. és máris aludtunk tovább. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. hogy nem érdemes sokat törődni velük. minden fedezék nélkül. s lám.. azzal a megnyugtató tudattal. 1940.. hogy hidegen hagy. 31.) Tegnap lefekvéshez készülve.-vel. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. -(45)egy ha .a nácizmus. E. 1940.. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. tábori szalmaágyamon elnyúlva. hogy nyílt mezőn fekszem. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.P. s én feküdnék kényelmes. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. (. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. A légiriadók egyre kimerítőbbek. mégis így lett. H. könnyen álomba ringatja az embert. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. 1940.P.

. hisz minden a tálaláson múlik.P. mint vállalni a Hitler elleni harcot. kulcsfontosságú. P. H. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. öt éven át tartó küldetést. ha tényleg igaz.P.” 72 Alfred Duff-Cooper. egyébiránt biztosra veszi. -(46)- . vagy inkább próbáljunk békét kötni.-t.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. Ld.P. válasza: „Ugyan már. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala.. kijelentését. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Európa Kiadó. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.. ám ekkorra már mind a szűkebb. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. brit tájékoztatási miniszter. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Habár a . hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy nincs más hátra. bárki képes könnyedén elhitetni. májusi kormányát tárgyalva Hoare.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. H. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. tartok tőle. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. és „becsületszavát” adta nekik. úgy tűnik. igaz is lehet. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. kényes. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Mindaddig. Halifax és Simon védelmére kel. hogy . az összes brit lapot figyelmeztették.71 és társai titkon alkura készülődnek. A második világháború című művében Churchill 1940. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt.” Ami. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. 2000. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. amikor Franciaország elesett. szerint. még nem cenzúrázzák.

a sajtóosztályt vezette. 75 Mrs. 74 Piene Comert.. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Meglepően jókedvű volt. Olaszország viszont valódi erő. Franciaország eleste után Angliába emigrált. angolbarát. korábban diplomata. C. amikor Franciaországot a németek elfoglalták.. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. S. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. melódiája: monoton Tegnap C. francia újságíró. mégsem váltak be. és élt már nálunk korábban is. Angliában mindenki tudja. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Edward végül is Mrs. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. szerint. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat.utóbb VIII. VI. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Wallis Simpson. Szerinte VIII. 76 Lásd az 1940. Laval kormányzása76 idején C. C. Azt mondja. aki ekkor már a windsori herceg . Nos. jól ismeri Angliát. úgy tűnik. Edward . bármi tehetséges politikus Laval. Mindig is azt hittem. 1940. Laval 1935-ben azt mondta neki. egyetlen európai se hitte volna. C. mint azt itt képzelik. XI. igaz. és úgy véli: Anglia nagy előnye.felesége volt. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. 28.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. jóslatai. hogy államformája királyság. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Különben C. és eszébe se jutott panaszkodni. Persze itt.74-vel. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk.

Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. bár azt nem árulta el. XII.) Beszéltem egy férfival. teljesen tönkrementek. mindenki amiatt aggódik. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. 8. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. a tüzérségi tűz elől. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. 1.) Azt mondja. amelyben 500 repülőgép vett részt. -(48)- . Ugyanúgy örülünk neki. 1940. és ami még rosszabb.. (. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. s legalább negyed részük földig rombolódott. Meséli. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. A német források szerint mintegy 30. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. a halottak száma 550. villany stb. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. (.. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. víz. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.000 gyújtóbombát dobtak a városra. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. a sebesülteké ennél jóval több volt. XII. miként sikerült átszöknie.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. aki nemrég érkezett Lengyelországból.. mint korábban Balbo halálának. A közüzemek. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. november 14-én szenvedett légitámadást..

nem annyira a bombáktól rettegve. I. 1940. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. akár a manna. A bombázás legszörnyűbb. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. Idézet egy újságcikkből bombák. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Az esszében azt írtam. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 29. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. inkább a félbeszakított alvás. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. 2. Az a múlt heti újsághír. XII. amíg a bombázás alább nem hagy. kezdeti szakaszában. rendre azon kapom magam. hogy hibbant kis versikéket faragok. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Több mint mulatságos.segítségükre sietnek. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. nappal közrendre felügyel. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. s a csengő sem ép.” 1941. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Az a hír járta.

A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. német. de nyilván erre sem kell várni sokáig. aminek igen örül. s talán joggal.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. 1941 júliusában. . magasabb béreket. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg.Isten látja lelkemet. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. és minden érintett szíves elnézését kéri. nem sokkal a franciaországi események után. bár . -(50)- .. és Orwell úr aligha sejthette. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. Így azután én lettem nevetséges. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. tényleg örülök. úgy véli. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hogy ezegyszer tévedtem. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. olyan időszakban. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett.hogy nincs valami nagy véleményem róla. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 1941.. I.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt.” 79 Büntetés. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. 22. majd 1942-ben beszüntette működését. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.

hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. először tettem ilyesmit életemben. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy „hagymáztam”. már az is erősnek tűnik. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak.csak arra való. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy „Éljen a POUM!”. nyomban megérezte rajtam. hogy „Chamberlainből elég!”. A helyért ugyan nem fizettek. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. teljes szívemből kívánom. akik nem képesek átlátni. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. ezrével vannak ilyenek. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. ahogy megcsókoltam. -(51)- . Szovjet erő. Igaz. E. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . A minap. És lám. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak.a következőket írta: „Óhajtom. spanyol köztársasági párt. Művei. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. újabb defetista manőver. Barcelonában pedig. vagy valami hasonló). Mindenesetre tény. és meggyőződésem. de normális helyzetben eszembe se jutna. a POUM82 betiltása után. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Az utca tele van a plakátjaikkal. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Keresztények és a kommunizmus. aki amellett. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Úgy tűnik. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy tudja mindenki. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. 1931-66 között Canterbury érseke. Az ügyeskedés menten beindul. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is.

108 sor. és megütötte a fülem. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. szeptember 6.az ébresztőóra. Másnap reggel Mrs. június 21-én foglalta vissza. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. január 22. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. hogy „már nem tart soká” stb. 1941. amint két nő arról társalog. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A Daily Worker és a Week85 betiltása . mivel érezni. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. J. Erwin Rommel tábornok vezetésével.000 hadifogoly! ) . között volt betiltva. 84 A lap 1941.2 sor. és betiltották a Daily Workert84. I. január 22-én vették be a brit csapatok. J. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. mire Mrs. és 1942. 26. stb. A német Afrika Korps 1942. -(52)- . Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. boltjába betérve megjegyeztem.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Az elmúlt napokban az a hír járta. s ilyenkor látja. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Az altemplom nem egyéb. 1941. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 4. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. ha elég meleg lesz). III. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Bár dúl a háború. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. -(56)- .-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. néhány téli viola bimbózni kezdett. 14. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Tegnap este G. G. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak.. hogy még mindig sokkal rosszabb. és a többiek mondták is. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. hogy visszatérhetnek Londonba. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. kevesen értenek egyet velem -. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás.küszködött. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. s a hóvirág is most a legszebb.. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. még a lapok is pedzegették.bár jól tudom. homályos és rossz szagú. legalábbis ezen az éjszakán nem. 1941. 3. III. Wallington. Én mindenesetre váltig állítom . hogy „valami készül” a Balkánon. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III.

Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. arra kérte az angolokat. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. mi történne. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. attól tartva. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál.van. vagy legalábbis azok jó része. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. előbb ismernie kellene. miközben támogatta a királyság intézményét. egyben meghagyva neki. amit az olaszok elvesztettek. hogy küldjenek tíz hadosztályt. Elképzelni is szörnyű. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. a német támadás már április elején megindult. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Túl veszélyesnek tűnik. elhárította a segítséget. hogy milyenek a szállítási eszközök. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. 95 A szövegből nem derül ki. Mindenki ezen tépelődik. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. -(57)- . Ahhoz. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. de alighanem inkább a Szueziről van szó. 1935-től görög miniszterelnök. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.

Mint írja. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. -(58)- . Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni.hadisikerekkel. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. mint Norvégiában. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. elképedt azon. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. akár egy súlyos vereség kockázatával is. akivel beszéltem. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. éppúgy. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Az a baj. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Ő maga nem volt zsidó. Másrészt viszont. egész Európa rajtunk röhög. amiért hagyjuk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Sok német. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. csakúgy. hogy nem tudunk. ha netán tudjuk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hacsak azzal nem számolunk. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. mint az. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Én mégis azt tartom. mivel annak bizonyságát láttuk benne. antifasiszta újságíró. csak a felesége. 97 Stefan Haffner. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. Ugyanakkor. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban.

Ijesztő lenne. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. 20. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. úgy hírlik. Ez hát az európai nézőpont. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. minden előzetes propaganda nélkül. mint az indiai rádzsák körül. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Greenwichre igen sok bomba hullott. titkos fegyvert is rebesget. ami azután a bombázókra tekeredik. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ám a szokásos álszent. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. végre pompás alkalmunk lesz rá. aminek használatát a brit légierő 1941. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. éppúgy. de csak egy gépet lőttünk le.itthon és Amerikában egyaránt.98 1941. III. -(59)- . június 17-én jelentette be. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. de tetszetős érveket máris hallani. s a szóbeszéd holmi új. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Kérdés. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon.

Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását.csapódott be. és társaik tényleg árulók. Én: „Mi volt az?” E. A Greenwich templom lángokban állt. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. semmi jele annak. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Visszalapozva e naplóban. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. A németek ugyan engedik. mondjuk. -(60)- . hogy megtartsák a búzát. az író nővére. hogy . És miközben mi mindent megteszünk. Úgy tűnik.. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt.: „Betört az ablak. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. mint azelőtt. ami megingatná a Pétain-kormányt. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. avagy csak elképesztően ostobák. ez akkor sem jó így a franciáknak... amit küldünk. de senki sem mozdult. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. és kevesebb közéleti eseményt említek. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. látom. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Bárcsak tudhatnánk.-vel99 telefonáltam. Úgy tűnik. majd nagy csörrenést hallottam.. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amikor E. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. szakadt a víz a nyakukba. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Fölöttük tombolt a tűz. amit persze nem engedhetünk meg.

hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. a Női Légierős Tartalékosok stb. éppúgy élnek. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. nemigen számít. ez pedig az éhínség. hisz ez idő szerint még az sem világos. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett .sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Ha elfogadjuk az államot.általában olyanok. hogy igenis vannak. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. mint eleddig. kényszerítő intézkedések híján. 23. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. akik Churchillért meghalnának. Még ma sem képesek felfogni. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. akik érzésem szerint nem valódi hívők. mi a célja a háborúnak. stb. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. s ha így teszünk. sokan ezt teszik . valahányszor azt látom. Miként lehet ezt elfogadtatni. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. Még szerencse. akkor biztos. Angliában. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. 1941. hogy gyermekei azért éheznek. a légierős kadétok. Számomra nem volt újdonság.A legrosszabb még hátra van. III. elfogadjuk a háborút is. a gazdagok pedig. amit mi tényleg nem ismerünk itt.

azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. 24. mint a németek. Azért várjuk el. hogy imádkozunk érte. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Holott bizonyos helyzetekben. add. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy valójában nem is gondolják végig. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Egy szó sem esik arról. mert mi jobb emberek vagyunk. a keresztény meggyőződés azt tartja. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. -(62)- . ha az emberek látnák. hogy Isten bennünket segítsen. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. az ellenségnek is vannak indítékai . 1941. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. mint egy. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Talán az a félelem diktálja mindezt. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. így aztán helyénvaló.az ezredzászlókat. és jó útra térhessenek”.ami éppoly hatásos lehet. és segíts. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. III. hogy megbánják gonosz tetteiket. Persze az is lehet. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. úgymond. Eddig úgy tudtam. hogy netán csökkenne a harci elszántság. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok.

hogy egy sikertelen megszállás 100. s így szükséges. Rajzok készülnek majd. hisz általános a vélekedés. Közben hallani. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. 1941. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. bár ezt már akkor sejthettük. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. IV. a műszaki leírások alapján. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy Görögországban 150. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. érzékelhető hatása. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.. nincsenek például fegyvereink.000 ember életébe is kerülhet. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. így valószínű. és ma jelentették be először hivatalosan. Tehát megoldódott a rejtély. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy nincs az az erő. bár Hitler még így is jól járna. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. és legalább három hétig kitart.000 főnyi brit sereg állomásozik. 7. Azt hiszem. mint akár több ezer légitámadás.csatahajókat. mikor kivonultak Bengáziból. ez alighanem így is van. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy valamivel ellensúlyozzák. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. Ám ennek nincs közvetlen. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. mindenesetre nehéz nem észrevenni.000 vagy akár 500. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Felteszem..

. -(64)- . különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Nem tudni. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.) Egyre kevesebb a munka. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Szinte látom. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . (.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. most hirtelen rájönnének. hogy beleszorítják őket a tengerbe.. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Persze.. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe.helyzet. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A britek-minden veszteség nélkül . Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Etiópiát mindenesetre elvesztették. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.. ha az ember 2-3 évre előre gondol.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. katonai szakíró. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. (.. A legjobb esetben talán még szűken vett. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Mulatságos lenne. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.elsüllyesztették a Zara. )Immár világos. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. 102 A matapan-foki csatáról van szó.

hogy pár napig nem is lehetett kapni). mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. IV. Állítólag Francis Beeding. s ez rendre azt igazolta. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára.I. hogy ejtőernyők. „hősies” stb.O. Most olvastam épp az M. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. elszalasztották az esélyt. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. 1941.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. tényszerű ismertetőt. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. ez szeptember 7-én volt). hogy nem volt annyi eszük. of Information -(65)Tájékoztatási . ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. s igen nehezemre esett.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. a regényíró állította össze. csak sajnálom. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy olyasvalamit hozzanak létre. pontos. 8. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Emlékszem. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. Például az. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. mint „dicső”. de tudván. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. . Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. Rosszabbat vártam. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak.103 bestsellerét. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.

még ki is mentem megnézni. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Akárcsak Madrid. de az óriási tűz engem is megbabonázott. aki az ablakban ült.Ez volt Trafalgar. azt mondtam Fyvelnek: . -(66)- . . az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egyszer csak megszólalt: . Én mindenesetre nem így éreztem. miután a németek láthatóan elálltak attól. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. Aznap éjjel. de más fronton még várható. hogy győzelmet arat. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Rajtunk az ítélet. lángol-e még. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Hugh Slater. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. hogy felébresztettek a robbanások. Most jön Austerlitz. Kimentünk a tetőre. Később. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. majd így szólt: .A kapitalizmusnak vége.

A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. -(67)- . amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy kivontuk csapatainkat. 9. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A közlemény súlyát az mutatja. Csak erről beszél mindenki.106 Ma este igen rossz hír érkezett. IV.gondolom. Ez is igen baljós előjel. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. IV. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 1941. a Balkánról alig esik már szó. s amikor megkérdeztem. amikor rosszul áll a szénánk. 11. legalább kettő jut minden századnak. Hol van már az az idő. 1941. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. és Görögországba küldtük őket. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. hogy egyáltalán kiadták. A tegnapi lapok megírták. ha a görögöket cserbenhagyva.persze nem volt egy darab se -. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. A nagyokosok szerint ahelyett. kapunk-e gépfegyvert. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amíg lehetett. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. Eddig az egész háborúban végig úgy volt.

IV. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le.1941. de ez más lesz. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Nem hinném. Ahogy visszalapozok a napló elejére. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Akivel csak beszéltem. azok a forradalmi változások. Lehet.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. 12. mint gondoltam. Úgy látszik. mely igen sötét képet fest a jövőről. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. 13. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. azt látom. amelyekre számítottam.. csak éppen nem adhatják tovább.se Görögországról. vagy legalább egy részük... a köznapi ember számára kevésbé érthető. se Líbiáról. francia hajókkal. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. és megszilárdul a helyzet. ami némi reményre jogosít. mind lehetségesnek tartja. Isten tudja. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Az a két újság. 1941. hogy a politikai helyzet javulni fog. Az egyetlen. és a Sunday Express. abbahagyom a naplóírást. -(68)- . most is zajlanak. amely alig különbet. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. de mégis. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. IV.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Semmi hír . amely még ezeknél is pesszimistább volt. csak sokkal lassabban. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial.

A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. nem tűntek el. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. IV. döbbenten láttam. de Tobruk kitartott. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. az utóbbi a valószínűbb. s az is erősen hihetőnek látszik. Connolly mondta egyszer. de már sokkal kevesebb van belőlük. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Persze. hogy létszámuk aránylag csekély. 14. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. D. Megrázó hírek. mások azt állítják. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. amit a reklámokról írtam. csak éppen a tempóját nem. bár ezt Kairóban107 még tagadják. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Nagyon igaz. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mint a középosztálybeliek. míg december 4-én megérkezett az erősítés. A németek az egyiptomi határig nyomultak.Olvasom a bejegyzést. Azt hiszem. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. arra számítva. 1941. -(69)12-én hamar akció végül . hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról.. aki jól ismeri Dél-Afrikát. micsoda szedett-vedelt társaság ez. Mindjárt feltűnik. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban.

tudja. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. melyben az oroszok megígérik. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Ha nem így lenne. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy beismernék. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. akkor máris megérte.Jaj. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. hanem azért. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. megkérdeztem a tulajdonosnőt. IV. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . igen nehéz elképzelni. 1941. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. ha én nem kérem. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. Mindez akkor. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Görögországról semmi hír. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. 15. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. A másik pultnál meg szól a gramofon. . hogy kivonulnak Kínából .persze csak fokozatosan.úgy tartja. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. éppúgy. és mivel kissé késtem.. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. mit mondtak be korábban. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. mi is történik. anélkül. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le.. nem figyel rá senki. drága uram.

Persze. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). amitől már régóta tartok. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. betértem egy kocsmába. 17. ez képtelenség..vidéket.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. Igaz. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. IV.. 1941. és E. többeknek megjegyezve.bizonygatja mindenki. Ez volt az egyetlen reakció. Ma reggel. aki rendesen tudott volna aludni. is ugyanezt mondja. Barnsleyben voltam éppen. 22. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Egy másik a St. A fegyverek egész éjjel lármáztak. IV. Senkivel sem beszéltem. és a mentők is ott várakoztak. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Emlékszem. hogy egyszer bekövetkezik. Az utcát mindenesetre lezárták. Két-három napja újra Wallingtonban. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. -(71)- .is 108 „Mondja csak.Én még csak le se hunytam a szemem! . . hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.. 1941. és miután hallottam a hírt.” (Parlez vous. John’s Wood-i temetőt találta el. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. francia) . Persze. de azért E.70 km távolságra! . Szerencsére nem a sírok közé csapódott.. Az ember már-már úgy érzi. A szombat éjjeli „blitz” még ide . hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.

Churchill a minap azt mondta.” Kíváncsi vagyok. Athéntől kissé északra. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Olyan ez. megalapozott volt.. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. Ha az újságok híradásai igazak. rádiójegyzetemet stb. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Amióta itt vagyunk. Még nem tudni. nem így lesz -. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Gibraltár megtámadása.elhallatszott. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. -(72)- . vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. amit kell. minden bizonnyal hamarosan várható. mint a kéve. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. hogy a németek nem hullanak úgy. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. minden még ezután megírandó cikkemet. vajon azt teszik-e.. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. is beleértve. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Engem legfőképp az zavar. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Furcsa lenne.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. fanina felé. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. hogy 109 Orwell gyanúja. hogy sikerül majd. Churchill kezd úgy beszélni. stb. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása.

hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. 1941. 1941. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. Az oroszoknak dönteniük kell. a görögök visszavonulóban vannak. 25.8%-a származott az Egyesült Királyságból. -(73)- . Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. milyen hadállásokban. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hogy a görög hadsereg.Ausztrália: 13. Eszerint az elesettek 55.55%. IV. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. 24. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hány emberünk van ott. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. és így tovább. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hogy ne álljanak ellen. hogy ellenállnak-e a németeknek . Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.55% .a hülyébbnél elháríthatnád. Különben sejtelmünk sincs.1%-a Ausztráliából és 19. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.mindez még hasznos is lehet. hogy mennyire tudják tartani magukat.ÚjZéland: 13. Mindössze annyit lehet tudni.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. 23.1% Új-Zélandból.110 Mindaddig. IV. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.

tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. IV. körülbelül 30. 2. 25. ami tényleg magával ragadta az embereket. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.az ára -. de bármelyiket választják is. 1941. csak kutyaeledelnek. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. IV. hogy nem képes. V. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. most mindenféle hússal üzletel. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. C.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap.111 Gondolom. -(74)- . aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . nem akar.. 28. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. avagy tétlenül elnézik. 1941. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. bár azt hiszem. Milyen kár. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. mert nem volt mivel etetni őket. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. vagy esetleg a harmadik. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre.

3. úgy látszik.000 körül. aztán egyszer csak halljuk. A hajókról nem esett említés. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.000 embert. majd elnöke lett. újabban az egész cég erre állt át. mivel úgyis megegyeztünk. az ausztrál kormány egyik minisztere. nyilvánosan kijelentette. Persze az is lehet. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. V. Mint mondja. ügyvéd.tisztes ábrázatú. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. mint a bútorhuzat. Spender113. s úgy hagyjuk el a porondot. gondolom. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. mindenféle volt közöttük. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere.000 ember.ez egybevág a német hadijelentésekkel. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. és hét-nyolcezren estek fogságba . Katasztrofális. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. felszerelésük jó részét és 12. az is ugyanúgy készül. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. amiben mindent odaígérünk nekik.000 járművet vesztettünk. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. hogy kevesebb katonánk volt ott. mint arról korábban tájékoztattak.. Mesélte. 8. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. politikus. -(75)- . Hátrahagyták összes tankjukat. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000-re teszik. valójában 55. A veszteség állítólag 3.112 Azt mondják. miután bejelentették. ahogy a tűpárnát tartotta.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. mint az íj és a nyílvessző”.. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. de ez számunkra nem gond. 1941.

Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. 6. a kicsik sorban fekszenek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Érdekes. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. A semleges államok megtámadását illető aggályok . Ha olyan ügyért harcolunk. nincsenek fenntartásaink. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. A tiszta. 1941. gyerekek. apa. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. mert hiányzik az akarat. pusztán azért. amiben igazán hiszünk. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. A törökök felajánlották. akár a nyulak. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s menten elgyámoltalanodunk.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Békésen alszik mindenki -(76)- . amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. ha csak a puszta harcról van szó.és azt hiszem. folyton az az érzésem. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Főleg a fiatal házasok ilyenek. csak annyi bizonyos. Iránban mozgósítás van. Előre látható. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Sosem tudni előre. V. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. Itt-ott nagyobb családokat is látni. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. meglepő látvány tárul a szeme elé. mit fognak tenni. hogy balul üt ki. anya. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Valahányszor csak elképzelem.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. ami nem túl jó jel. ám biztosan valami rosszat jelez.csupán azt jelzik.

meredek. E. hogy az oroszok bejelentették.a kicsik hanyatt fekve. mintha viaszbábuk lennének. ez az első diplomáciai lépés. ez az első eset. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. amikor találat érte. 11. Az éjjel komoly légitámadás volt. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. netán mindkettő ellen. az egyik. hogy a mi házunkat találták el. 1941-ben leváltották. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Immár bizonyos.az erős lámpafényben . Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. de megmaradt alelnöknek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. valami raktárépület lehetett. A füst csak igen lassan oszlott el.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Nyilvánvaló. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. külügyi népbiztos. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. kiváltképp nagy volt. s hogy mindenki maradjon a lakásában. 114 Vjacseszlav Molotov. Az elmúlt napok legfontosabb híre . V. Gondolom. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. felkelt és kinézett az ablakon. hogy mindez német nyomásra történt. Felkapaszkodva a tetőre. Lefelé menet közölték velünk. -(77)- . Az ablakok épen maradtak. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. melynek üzenete nem egyéb. 1941. tőlünk nyugatra. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. de úgy tűnt. kintről valaki kiabált. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. égre szökő lángokkal. s a szobában sem keletkezett kár. hogy épp benne voltam egy házban.

Később kiderült. amit a legfontosabbnak tart. amint kiabál valaki: . mire ő visszakérdezett: . akik teával kínáltak. Később megjegyeztem E. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. amit hónapok óta őrizgettünk. csupa korom vagyok én is. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. s én csak utólag döbbentem rá. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.Igen. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy tényleg ég a ház. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Hallottuk.nek. és a bent lévő autók kiégtek. Elmentünk D.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. milyen sötét lett az arca. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy menjünk ki. hogy a folyosón nem lehetett látni. gondolván. Ilyenkor az ember azt viszi magával. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.-ékhez. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. -(78)- .Talán azt hiszed. s láttam.

Irak. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Egy hónappal később rövid harc. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből.1941. továbbá mindazon térségek neveit. Hitler közeli barátja. Churchill nem akart tárgyalni vele. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. iraki nácibarát miniszter. Rashid Ali117. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Az egész ügy merő rejtély. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. május 30-án Iránba menekült. Még csak ötletem sincs. Darlan116 Sztálin. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Alfred Hornként mutatkozott be. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 1941. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). aki 1941. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. és Rashid Ali 1941. Csak azt tudom. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. bejelentvén hogy Hess megőrült. Utóbb többször is felmerült. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. a Führer helyettese. Franco . Szíria. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. remélve. 13. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Spanyolország. V.

A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. a Kanári-szigeteket. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.könnyedén be lehetett volna keríteni. mikor Franciaország a háborúból kilépett. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. hogy mindent veszni hagyunk. hadihajók stb. legalábbis szerinte . Tangert és Szíriát akkor. akik meg tudnak lepődni azon. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták.és fegyverhiány (repülők. talán még Amerika is. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez történik majd. lesz titkosrendőrség. Az egész világ ellenünk van. amikor még megtehettük volna. -(80)- . s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. mi biztosan el is toljuk. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. szégyen!” Úgy látszik. ha kiderül. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét.) miatt Dakar. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Ezzel szemben a valóság az. Tanger. hogy nem fog sikerülni. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Az ember kezdi azt hinni.tolni. hogy ez már-már törvényszerű. a lakosság fele pedig éhezni fog. Úgy tűnik. Persze. hogy ember. vannak még emberek. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. a Kanári-szigetek. Churchillnek és társainak az lehet a terve. Szíria. nincs esély arra. már akkor.

Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. így azt. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba.700 új-zélandi és 6. hogy hány ember védi is a szigetet. Lehet.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 1941. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Úgy tűnik. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. 7. új-zélandi és ausztrál. 21.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. 1941.540 ausztrál. V. Három csatahajó. Mindenki Krétára figyel.600 brit. ha Kréta csakugyan próba. 10. Darlan nyilatkozott. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. még úgy is. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). szervezetlenek voltak. Ha csak 10-20. Irakról semmi hír. mint Angliában. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. és majdnem ugyanannyi görög volt. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 24. A német légitámadás május 20-án indult. légvédelmük szintén gyenge volt. (Liddell Hart szerint összesen 28.1941. Valaki megsúgta.960 brit. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. V. Szíriáról. 25. hét cirkáló. csak végre ismernénk az alap tényeket. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Ezt az arcátlan. egy repülőgép-anyahajó. A brit -(81)- . 17. majd ejtőernyősöket vetettek be.300 görög. V. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. hogy így van. és milyen a fegyverzetük. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.

Kivonulunk Krétáról. 31. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. és csak utána az etiópot.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. bár rideg. 1941. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Az. 1941. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. 122 A 42. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. annak tagadása. -(82)- . V. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 13.000 görög volt. Arra sincs magyarázat.500-at mentettek ki. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.bár még jobb lenne azt hallani. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. ebből 2. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.olvasni. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.500 Krétán szolgáló katonából 16. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. a mentegetőzés. és 14 gép védte Szuezt. 1. hogy hányról is van szó. A brit csapatok Bagdadban vannak . ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. VI. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.

vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. 3.200 brit. Ebből nyilvánvaló. -(83)- . mint azt a sajtóval tudatták. hogy Kréta kiürítése megtörtént. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.. azt mondják. Hereward. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. S mindez teljesen hiába.500 sebesült.000 ember. A britek arra számítottak. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Összességében a szövetségesek 16. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Szuezre vagy Máltára csapnak le.000 brit tengerész esett áldozatul. hány kereskedelmi hajó. Most.000 embert kellett elszállítani. Ma reggel jött a hír. 124 Szíriába. 3.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. A teljes veszteség várhatóan 10. 20.376 ausztrál és 2. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Fiji és Gloucester cirkálókat. Pár nap 123 A Calcutta. VI. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.996 új-zélandi). hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. A híradás nem felelt meg a valóságnak. márpedig ennek semmi jele. Szíriára. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. A német veszteség: 3. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak.583 embert vesztettek (ebből 8. számos légvédelmi ágyú. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Hitler eleinte habozott. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. hogy semmi értelme Ciprust védeni. abból legalább kiderülne. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. Student tábornoknak. Miként K. aminek vagy 2. 1941..714 halott és 2. valamint a Greyhound. tank és repülőgép.

egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy Sztálin tekintélyét rombolja.múlva már nyilván késő lenne. VI. VI. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. történetesen az Anglia elleni invázióról. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. 125 Stafford Cripps. 1941. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. hogy talán az egész manőver nem más. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. ha csak elkerülheti. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. A közeljövőben. -(84)- . Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. úgy tűnik. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. 14. s eddig még senkivel se futottam össze. 8. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. mint puszta blöff. nem fog háborúba keveredni a németekkel. amelyről. úgy lehet. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök.

és ezzel.1941. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy ez „jól jön nekünk” . Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. 1941. hatalmas közönség előtt. Rendkívül izgatott mindenki. ez a jutalom.126 1941. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját.ámbár azt hiszem. Nyilvánvaló. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára.persze csak akkor. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. VI. 20. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. s megállítottak három finn hajót is. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. ha az oroszok komolyan ellenállnak. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. 19. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. VI. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Íme. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. -(85)- . 22. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. ha nem is tudják megállítani. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Az jutott eszembe. Általános a vélekedés. VI.

meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy őszintén ajánlja a segítséget. sőt magukat az oroszokat is. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. akik nem bánnák. amíg leszámolnak Angliával. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. 23. A legrosszabb az az egészben.ha nem is sokan – a gazdagok között. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Persze akadnak néhányan . a légierő és a flotta legénységét. Mit gondolnak vajon ezek. csak úgy. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. mint a baloldali pártokat. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. 1941.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. úgy vélem. miként hatna. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. bár igen meggyőzően hangoztatta. VI. Churchill. ma igen jó beszédet mondott. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. ha nem lennének biztosak benne. úgy találtam. bár lesz annyi eszük. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba.

Egykettőre hazavágják a nácikat. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. elfogadnák Hitlert vezérüknek. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne.000 font jövedelemből élők. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Kétségtelen. Három éve még az évi 1. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Azon múlik minden. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Tíz -(87)- . Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Persze nyomban hangot váltanak majd. úgy hiszem. éppúgy összerogynak majd. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. mint az első háborúban. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. az esetben érdekük. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. s újra támogatják a nácikat. Orvos (külföldi. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. hogy ennek maga Sztálin a feje. a kommunisták. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. mi több. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Meglátja. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. és ne folyjék ellene belső aknamunka. s még azt is meg merem kockáztatni.

hogy a németek azért kiváló katonák. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. A leginkább mértéktartó vélemények szerint.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Nem tudni. itt most nem állnak fenn. többféle magyarázata is lehet. Már egy hét múlt el. 1941. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben.még ha lesz is némi „húzd meg. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Állítólag túlszárnyalták Minszket. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. VI. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. 30. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. (. E szerint bevették Lemberget. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. Mindenki arról élcelődik. ereszd meg” -. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. -(88)- . Akárcsak az emigráns fehérek. Az esetben. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban.. Hisz azok a politikai viszonyok. hogy szamovárt áruljon. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. s alighanem elfoglalták Litvániát is. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.

mint az a tény. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Mindenesetre elég sok időbe tellett. s mint ilyen. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. 3. szögesen ellentmond mindannak. jóllehet formális szövetség még nem létezik. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Sztálin rádióbeszéde nem más. Churchill beszédének méltó párja. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. 1941. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. A felek vállalták. amelynek nincs angol megfelelője. -(89)- . hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. VII. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. legalábbis e pillanatban. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. melyben egyértelművé tette.

Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. mire is használnák e tankokat. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hiszen őt úgymond a „lélek”. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. nem indítunk szárazföldi támadást. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Ha most. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. és azt sem tudni. 6. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. ha majd netán ők is átállnak végül. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. 1941. de ha semmivel nem próbálkoznak. Azt aligha hiszem. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is.oldalunkra. Több lap is türelmetlen. lám. VII. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . láthatóan nemigen készülnek támadásra. s arra sem utal semmi. Ha a németek helyzete megengedné. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. legalábbis Angliából nem. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Nem tudom. amíg be nem bizonyosodik. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. s ettől. a belső meggyőződés hajtja. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel.

129 Szélsőjobboldali folyóirat. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ahol kommunisták üléseztek. A németek már átkeltek a Pruton. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. A frontokról sincsenek megbízható hírek. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. és a Truth129 néhány példányát is. ha a német támadást netán már visszaverték. vajon elérték-e már a Beresinát. nyíltan szimpatizál a nácikkal. megtiltván számukra. Az az anekdota járja.000 emberre rúg. hogy lássam. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot.mindezt két héttel azután. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. hogy a németek vesztesége már 700. jelentése: igazság. Az oroszok azt állítják. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. úgy tűnik. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. hogy az a „semlegesség”. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. Végignéztem a katolikus lapokat. ám azt nem tudni.számíthatunk rájuk. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. és alighanem ez a jövőben sem várható. Ha ez tényleg mérvadó. hogy az belépett a háborúba. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. most. -(91)- . egyikük. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. mégis hasonlóan ír. Nyilvánvalóan az az „irány”. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. Néhány ír katolikus lap mostanra. Kíváncsian várom. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. visszatértekor meglepve konstatálta. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.

már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Ugyanakkor semmi jele. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. Ezért itt be is zárom e naplót. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. amely Dunkerque-kel kezdődött. hogy belefogjunk valami európai akcióba. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. 28. egy új korszak kezdetéhez érve. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Az a félforradalmi időszak. mára véget ért. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. mint amit elszenvedett. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt.bár azért összeomlani sem fog.1941. hogy bármit is terveznének. miként azt terveztem. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. de nem hiszem. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Úgy sejtem. de ezek egyre gyengülnek. A keleti front. VIII. az irániak már menekülnek. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Már csak egy hónapunk van arra. -(92)- .

A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. -(93)- . amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy csak azért küldték el. mint a sír. akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Gyakran hallani a megjegyzést. Azt. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Kósza találgatásokat hallani minden felől. III. azok is hallgatnak róla. de alighanem már elment. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban.II. miután a háború új szakaszába ért. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. rész 1942. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Így például. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. E percben az is nagy talány. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. Akik netán tudják. 14. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Sokan azt gyanítják. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek.

maradok. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. hogy az esetben. bár nem tagja a pártnak). majd közellátási miniszter. mivel nem látom be. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mint mí az angliai csatában . [Azt hiszem. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy Beaverbrook távozik. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. akik úgy vélik (például Abrams. bár annyi azért igaznak tűnik. -(94)- . egy balti orosz. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. [Másfelől viszont vannak.a teljes vereség ugyan elmaradt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.még ez évben különbékét köt. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. miként is tudnának akár a németek.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. és csupa haszontalan. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. de azért még nem dőlt el semmi. különben valószínűleg nem. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. egy kompromisszumos békekötés reményében.

úgy tehetünk. hogy így lenne. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. úgy látszik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt..: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. nem. március 11-én terjeszteni kezdtem. hogy csak azért nem. akkor „mi már előre megmondtuk”. mert a japánok félnek az oroszoktól. mennyire hatékony a suttogó propaganda. A propaganda merő hazugság. mintha az egészet a japánok kezdték volna. 1942. hogy azt korábban el se hitte volna. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben.. május 30. s az ember olyan dörzsöltté válik. sajnos. azt mondhatjuk. még akkor is. Mégis úgy vélem.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. nyitva a bejárat. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. mindez mit se számít. ha legalább tudjuk. mikor ér hozzám vissza. mit teszünk és főként. hogy miért. kíváncsi vagyok. nem lehet tesztelni.katonainál is kiábrándítóbb. Persze én sem hiszem. 1942. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. ha az ember történetesen igazat mond. b) Ha az oroszok támadnak először. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. -(95)- . akkor mi.

aggasztó a közhangulat odaát. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 15. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. III. III. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és még csak utalást sem teszünk rá. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg csak lehet. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. aki most tért vissza Amerikából. baloldali politikus.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. amíg a légiriadót le nem fújják. a britellenesség százféleképp virít. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. se légvédelmi tűz. 22. 1942. mivel Harold 133 William Hickey. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. Empson mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. -(96)- . Orwell későbbi. Eddig még nem jöttek rá. később munkáspárti képviselő. de nem követte se bombázás. 1942. Azt mondja. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. A termelés akadozik. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt.

kritikus. óva intve mindenkit. hiszen az emberek jó része tudatlan. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. 1941-ben Mexikóban telepedett le. parlamenti képviselő. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja.angol nyelvű német propagandaadó.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. egyenjogúságot a kaffereknek. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Alfred Duff-Cooper. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. 135 New British Broadcasting Station . életrajzíró. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. író. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. életrajzíró. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. 137 Victor Serge (1890-1947). Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. -(97)- . Az októberi forradalom után Moszkvába. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. újságíró. később Berlinben indított lapot. örökbefogadás útján lett francia. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. diplomata. akik 134 Harold Nicholson. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. mivel legalább tudatosan az. majd Leningrádba ment. ugyanakkor a BBC felkért. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). mindez ijesztően hatékony.

mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.] -(98)- . lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Az egyik lehetséges fejlemény.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére.Franciaországból érkeztek. vagy legalábbis azok egy részét. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mert folyton újságot olvasok. kiutasításukat követelve. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mint a franciaországi hadjárat idején . Így aztán mi. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Ugyanaz az ócska taktika. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Általános a gyanú. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. mert erkölcsileg viszolyogtató. de nem folytatná a támadást. ehelyett inkább dél felé. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. márpedig a Kominternt eddig mindig. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Nekem úgy tűnik. s ameddig Sztálin hatalmon van. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. ha itt új kormány állna fel. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. mindenütt legyőzték a fasiszták. Mindez jórészt azért van így. mind egy kedvezőbb békealkura. [Csupán akkor lenne esélye. hogy Oroszország különbékét akar. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. Mindez persze. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Én mégis azt hiszem.nincs semmi hír. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. meg kell támadnunk Európát. Nem is annyira azért.

Egy megrögzött ellenségünk. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből.S.S. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. K. 1942. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. világháború idején írt. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. III. munkáspárti képviselő. 27. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. valahogy kiszimatolták. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . ez idő tájt brit belügyminiszter.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Shelvankar. A leginkább elterjedt változat az volt. melyeket az 1. úgy tűnik. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. Krishna S. 141 Herbert Morrison. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 139 Közkedvelt baloldali lap. valamennyi hihető. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán).138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. Állítólag holnap kiderül végre. melyek szintén a Daily 138 Dr. 140 Aqneurin Bevan.

A késlekedés fő oka az volt. A ember már-már [H. G. Cassandra142 bejelentette. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve.a konzervatívok nem kis mulatságára. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. igaz. vagy ha mégis. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. ha két szocialista esik egymásnak. aligha vettek volna tudomást róla. -(100)- . ám azt mindig is élvezik. Griggnek143 továbbította. hogy a lőszert nem osztották ki előre. miután a Horizonban megjelent „Wells. Erről feljegyzést küldtem Dr. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Mindenki azt jósolja. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. és további egy órába telt. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. a az krókuszok. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. szétosztani a muníciót. Azt hiszem. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. káros hatással volt a brit közvéleményre. hogy három hónap se telik bele. Tom Jonesnak. aki azt Sir Jas. 144 A vita Orwelltől indult.Mirrorban jelentek meg . Hitler és a Világállam” című írása. és visszatér az újságíráshoz.

Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. akik nem harcolnak. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Azt hiszem. hogy a hadipropaganda. s megkért. az indiaiak sem örülnek neki.] 1942. remélem. a szövetségesek közül . az üvöltés. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. [Akárhogy is. Rossz jel ugyan. már csak a közvélemény nyomására is. IV.. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.ha jól tudom . az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. az háborúban újságírók így van. aki úgy véli.Tokióval.eggyel sem.) Minden harcolnak. a katonák mocskolódnak. 1. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. „eszi .nem eszi” ajánlatától. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.. hogy nem mi. az igaz -(101)- . keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. „(. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló.] Akad persze. s úgy látom. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.

Ellenfelei úgy tartják. 145 Hódolat Katalóniának. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy a hír nem igaz.”145 S lám. -(102)- . 1999. o. Ford. nem egészen öt évvel azután. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy mi a tét ebben a játszmában. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. 94-96. Ha majd eljön egy újabb háború. IV. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy sokan szentként tisztelik. itt vagyok a BBC-ben. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. s annyi igaz is. ha a németek megtámadnák. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Mármár vigasztaló a gondolat.] Lehetetlen megállapítani. messze elkerülik a lövészárkokat. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. 3.: Betlen János és Tóth László. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. az esetben. Azt hiszem. amikor kiderült. és sikertelenül vezette a britek ellen.] Nem tudom. Cartaphilus. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. augusztus 19-én. hogy e sorokat leírtam. egyébként semmi ok a bizakodásra.hazafiak pedig. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Jó jelnek veszi mindenki. Gandhi készakarva keveri a bajt. 1942. minthogy hiába remélte. Arra biztatta az indiaiakat. majd üdvözlő táviratot. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. harcias britellenes indiai nacionalista.

Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. 148 Krishna Menon (1897-1974). kiváltképp a kommunisták között. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Még mindig azzal áltatják magukat. Egyszerűen elképesztő. hogy azt higgye. aki ez idő szerint Angliában élt. Mondtam is A. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat.-nak. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. így szólt: . -(103)- . hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. folyvást arról lármáznak. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. George. nemigen tudja azt elképzelni. ügyvéd. újságíró. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. író. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. s elég balga ahhoz. mindezzel Anand is egyetértett.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy nem számít a függetlenségre. a fájdalommentes mártíromsághoz. Megjegyeztem. s hogy voltaképp nem is akarja. [Már csak mennyiben az a kérdés. igehirdető és propagandista. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. indiai államférfi. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Legnagyobb ámulatomra. mire A.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Ekként még az sem okvetlen igaz. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Persze. mire Pritt közölte velük. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. tiltakozott. ha mindkét fél megerősíti. Tokiót bombázzák. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.] Mind több szó esik egy európai invázióról. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. tényleg készül valami. IV. hisz 153 1942. az író nővére. A hatás inkább lélektani. mintha mi sem volna természetesebb. hogy „persze. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. Most már csakugyan azt kell hinnem. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. -(107)- . hogy Anand tegnap szóba hozta neki. no meg azért is. Fyvel meséli. Útban visszafelé több gép megsérült. [E. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mintsem hadászati jelentőségű volt. hogy mindenki hazudik. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”.áll a nálunk dívó. 1942. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. 19. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. Eileen Blair. egy indiainak ezt kell mondania. s igen meglepődött. mikor ez ellen E. mert ha megengednék maguknak. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hogy 1940 táján. felszínes Amerika-ellenességre is. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. mondja.

hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat.] Ami pedig a második feltevést illeti. ahol internálták őket. Mégis meglep. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Ugyanakkor. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. IV. sokan úgy beszélnek. másrészt. hogy különbékét kössenek. 25. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. valamint Spanyolország megszállása -. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. hogy a hála politikai fogalom. mely javíthatna helyzetünkön .tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. 1942. akkor nincs többé indok. akkor ez valami új fejlemény. [Ha ez így van. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. -(108)- . Csak kevesen érik fel ésszel. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. az a két józan és gyakorlatias lépés. lásd Amerikát. hogy ekkora bakot lőjenek.aligha kockáztatnák meg. amiért derekasan küzdöttünk. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén.

-(109)- . ahol 1943. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. az máris sokat elárulna arról. A vichyi közlemény. hogy ha az oroszok átengedték. 5.Amit tudni lehet: 1. Németországban viszont. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. de elhárították. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. mire ez a nagy felhajtás. megsúgták-e ezt nekünk is. Afganisztánon át. mintha Berlinben volna. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. A (német) Szabad azonosították a hangját. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mindenesetre arra vall. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. teljesen alaptalan. mint bármely más irányba. 7. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. ám azért ez sem lehetetlen. Általános a vélekedés Japánba szökött át. február 8-ig tartózkodott. hogy támogassák. 4. Bósz Japán területen van. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. majd onnan dekódolva sugározták.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Indiában. Az olasz rádió bemondta. 2. kormány bejelentette. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. 6. hogy úgy tüntessék fel. felségterületen tartózkodik. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia.

miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. melyek mostanában hülyébbek. mint rendesen. hogy nem hagyjuk őket a pácban. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. 27. Hónapok semmitmondóak alapok. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. mikor az mégsem indul meg. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. avagy bátorítás az oroszoknak.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Annál pompásabb alkalom. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. hogy azután gúnyolódhassanak. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. valószínű. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). [Semmi hír. 1942. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. IV. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni.

Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget.hol megnyitva. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. pusztán a politikai célszerűség alapján. hol elzárva. ha tényleg senki nem veszi be őket. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. ha pedig ez mégsem történik meg. de az igazat megvallva. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. ha olyanokkal állunk szóba. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. akikkel nem értünk egyet. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. akár egy csapot -. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Mindenki folyvást ítélkezik. a hallgató is könnyen ráébred. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. és csak a saját érdekeit nézi. ahogy a részvétet adagolják . Fuldoklunk a mocsokban. Ha szót váltok valakivel. kiváltképp azok. Cukrot már alig lehet kapni. még akkor sem. és mitse törődik azokkal. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. hogy becsapták. Bátran lehet hazudozni. [A legtöbb balos. csillagászati árak fejében. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Ugyanígy -(111)- . aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. s a szellemi tisztesség. mindenki egyforma. Ez leginkább akkor tűnik fel. akiknek határozott véleményük van. váltig az a benyomásom. vagy az írását olvasom.” Az ember azt hinné. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. A legmegdöbbentőbb mégis az. mi több. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Mindenki becstelen.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek.

Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. csak épp nem hallani a hangjukat. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. hogy csak mintegy 250-en voltak . akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. de megszámolva a képviselőket kiderült. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 1942. 29.még így is elegen. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. Tegnap elmentem az alsóházba. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. IV. akik 1941.viselkedtek azok. Most a felsőházban gyűlnek össze.] Avagy tényleg nem akad senki. miközben a képviselők felsorakoznak. -(112)- .] ezek az alakok pedig csak árnyékok. mindegyre az jutott eszembe. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. szitkozódnak. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . Cripps beszédét leszámítva. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya.esküdni mernék. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. hogy megtöltsék az üléstermet. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. elég gyengécske műsor volt. hogy telt ház van. hanem arra. hogy ez valaha mind plüss volt. alighanem nagyon is sokan vannak.

Amennyire megítélhetem. mint a szíriaiakat157. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy részben tényleg így történt. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. 1643-ban -(113)- . 157 Az a hír járta. még az is lehet. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban.1942. Annál inkább elkedvetlenedtem.alighanem a külügyminisztériumból -. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. 6. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mikor néhány hete megjött az utasítás .] Mihelyt kiderült. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mi készül”. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. hogy 1941. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. [Sok a találgatás. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. V. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. nyomban megírtam. egyikük igazi keménykalapot viselt.

A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 8. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8.-a között zajlott. kinek higgyen. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. több mint 80 repülőgép és legalább 1. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. újságíró. 1648-ban csatában esett el. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. V. de nem hinném. egy romboló. hogy úgy látják. 160 Frederic Warburg. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. arra következtetek. 159 Frank Owen (1905-1979). két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. író.000 ember. 74 repülőgépet és 543 embert. elérik céljaikat.] 1942. Mindenesetre abból. Szerintem ez kacsa. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. rádiós személyiség. olyan elképesztően nagy számokkal.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy az ember nem tudja. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy ő lett volna. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. W. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. -(114)- .Frank Owenre159 tippelnek. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. egy rombolót. Ez volt az első olyan tengeri csata.

ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. A falakon régi metszetek. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Kérdésemre. századi életrajzokban olvashatunk arról. ám én fenntartom. ez volt az első alkalom. „sötét alaknak” -(115)indul a német .1942. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. 15. Szerdán találkoztam Cripps-szel. 11. 1942. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. V. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Wintringham ugyan tagadja. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. hogy mi a véleménye Bószról. hogy mennyire igaz ma is. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. Felteszem. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy ő írta volna e cikket. hogy találkozzék vele. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. mi több. hogy az emberek pártfogójukra vártak. a japán kormány úgy döntött. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. hogy ő volt. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés.] 1942. 30. akit igen jól ismert. V. és „reszkettek az előszobában”.] Cripps biztos benne. az „előszobai reszketés”. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. mint a „minden követ megmozgat”. hogy Bósz német területen van.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. mint gondoltam volna. aki közel jut a politikához. és készséggel válaszolt kérdéseimre. már azt is tudják. V. 18. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. csak az tudja igazán. Bár az orra kissé túl borvirágos. s mégis. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.

összevetve egymással őket. 21. 19. vagy sötéten borúlátó. és kizárólag a saját karriere érdekli. Képtelenség! 1942. 1942. ami még csak ezután fog felpuffadni. Cripps csupán annyit mondott. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. és folyvást valami küszöbönálló. Megjegyzésemre. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. V. hogy miről is írjak. V. aki felváltva túlzón optimista. Bár így lenne. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. amiről úgy véli. akár német forrásból származnak is. Molotov állítólag Londonban van. május 26-án írták alá.162 A hír persze Warburgtól származik. mivel sehol nem történik semmi. akár orosz. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Jól jönne most egy hét szabadság. -(116)- . világrengető eseményben hisz. V. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. csak az orosz fronton. Bármit megtenne. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. 22. Nyilván az jönne ki belőle. hasznos lehet számára. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Állítólag Molotov nemcsak.nevezte. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 1942. amit mond. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Ha igaz. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. úgy ez váratlan ajándék. hogy Londonban van. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Cripps vitatta ezt. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti.

akinek olyan az arca. hétfő. se pedig beosztottaikra. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. 1942. akár egy -(117)- . V. tegyenek arról. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. amivel nap mint nap elárasztanak. 1942. de kérem. gondoskodni fogok arról. erősen sárgás bőrű. még a rádióban is beolvasták. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). idősebb japán férfit. mint a rábízott legénység kiképzése.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy tényleges dolgával foglakozna. ami nem más. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. V. hogy ma senki sem teheti meg. 30. 27. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy mindez önökre nem vonatkozik. mi több. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.” Ezt lehozták a lapokban. .végeztek. de a legfontosabb tanulság mégis az.

A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. az Astor család. Warburg. jobboldali újságíró. ebből következik Churchill-(118)- . főleg Lady Astor. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Garvin. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. forradalmi értelmet is adni. Azt mondja. tudatosan venne részt ilyesmiben. L. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Épp csak azt nem tudni. Úgy véli.béketűrően szenvedő majomé. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. és úgy véli. akik képesek a háborúnak egyfajta új.165 163 J. Állítólag csak azért. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. rendkívül intelligens a maga módján. s az Observer átalakítása is része e manővernek. valós alapja van a dolognak. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. aki ellenezte. mintha ő lenne a csali. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. hogy a rendőr azért kíséri-e. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. a lap tulajdonosával. vagy inkább. elvész. Természetesen oroszellenesek. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. ami számára értékes. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. Alighanem a követség munkatársa. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. s most csupán azzal van elfoglalva. Az egész képtelen manővernek tűnik. minden. s egyben összegyűjteni. mára elfeledte az egészet. annak oroszbarátsága miatt. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől.

a francia haditengerészet főparancsnoka. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. a kéz. amikor csakugyan arra készültek. mint ismert antifasisztát. „ha tudna járni”. 166 Desmond Hawkins. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. a láb. -(119)- . míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. mivel azt hittem. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Volt egy időszak. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. a Labour’s Northern Voice-ot is. gyönge lányt. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. hanem a szakszervezet hetilapját. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. s a lélek jajgat és sikolt. hogy sült halat vett. ellenességük is. A szív. Azt is hozzátette. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. szabadúszó újságíró. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. A háború sötét Poklába vont. Megzaklatott. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. a kedves. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. szerinte még az sem kizárt. Ezzel egyetértek. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Darlan167 admirális érdemeit. És fogtad őt. Már fáj minden tagunk. már ami a szovjet szövetséget illeti. gyötört. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. 167 Francois Darlan tengernagy. mely újabban „a királynál is királypártibb”.

kinek haját A szél bogozza. szennyezed.169 1942. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Hogy meg ne illethesse más. Még mindig Molotovról szól a fáma. Eisenhower 1942. hogy tárgyaljon a szerződésről. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. oldja. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. lebzselnek a parkokban.nézd. ember. Nagy a forróság. Ennyi.) Állítólag itt járt. Az újságok még a nevét sem említik. 1942. őt. (. 6.. Úgy látszik. hogy milyen normális minden. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ember. 4. hazád. majd hazatért. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. aki A kedvesed.A rózsaarcút. Feltűnően kevés az autó is. azt. Mert azt kívánta durva háborúd. Különben furcsa. ocsmány zűrzavar Királya . nézegetik a galagonyabokrokat. teljesen békés. tolják a babakocsit. alig látni egyenruhát.. tennen magad Csak őt imádtad. Ne tiltakozz. ím a sárba húztad őt. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Csak itt-ott látni egyet. benzint még feketén is nehéz szerezni. VI. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Ó. VI. szelíd ma is. Nincs rohanás. magad Kezével jobban vérzed. ki szép.

az is csak Észak-Afrikában. és többnyire az a verzió az igaz. 171 Kingsley Martin. VI.mindezt épp ő mondja. Úgy tűnik. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak.lehetőségéről. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 1942.Hová utazol? . és így tovább . [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. aki a háború kezdete óta mindent megtett. akik a vonaton találkoznak: . 7. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. hogy nyissák meg. -(121)- . miután egy éve maga is azt követeli. Azt mondja. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. most egyszerre visszariadt tőle. újabb front csupán 1942. baloldali újságíró. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Kingsley Martin171. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket.Berlinbe. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. biztosra veszem. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. november 8-án nyílt. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. Hazugságok hálójában élünk. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Akárhogy is. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. hogy már döntés született az invázióról.

Jack Common. mivel a németek addigra kifulladnak. Azt mondta. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. akiről utóbb kiderült. miközben te. hitvány gazember. mintha nem is érzékelné. úgy tűnt. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni.Hazug alak. David Owen: Cripps titkára. a másik kommunista. micsoda lényegi különbség. hogy kém. akik úgy képzelik. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. Jack Common: író. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). azt hiszed. Norman Cameron: költő. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. akinek nem értettem a nevét. Norman Cameron. például azt. Rajtam kívül ott volt még Empson. Úgy tűnt. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. -(122)- . hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. kritikus. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. valójában Lipcsébe tartasz. mintha nem értené a megjegyzésem. Guy Burgess: a BBC producere. ha Berlint mondasz.174 172 1942. én azt hiszem majd. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. és láthatóan mindenre odafigyelt. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. ha egyszer a háborút megnyertük. a háború októberre véget ér. 173 William Empson: költő. David Owen. hogy vannak befolyásos emberek. A szokásos hiábavaló szócséplés. június 2-án. Mikor azt mondtam erre. Orwell barátja.

akit nem ismertem. 10. hogy egy ponton túl. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. és a férfi. akár a verebek. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Himmler helyettese. szintén egyetértett Cripps-szel. [A német adó bejelentette. és eközben oly élénken csivitelnek. VI. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. s 2. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. leülnek a portánál. de az az érzésem. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo.000 lakosából alig maradt -(123)- . ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. 11. [Az ilyen emberek azt feltételezik. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. 1942. VI. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. hogy ki-ki megkapja partvisát. várva. inkább talán a felelősségtudat. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit.] Láttam. mint egy pondró perspektívája. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. mindenki azt szeretné. Cripps tartását valami belülről kikezdte. s az a legfontosabb. Nem a pénz. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. majd június 4-én belehalt sebeibe. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. 1942. Emellett. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát.[David Owen. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. szükségképp beszűkül a látóköre. és képtelen belátni. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a hatalom vagy a hízelkedés. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.

úgy. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. a nőket koncentrációs táborba küldték. Megőriztem a jelentés egy példányát. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. s a nevét megváltoztatták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. minden férfit agyonlőttek . Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. miként az is. A falut földig lerombolták. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált.] néhány túlélő. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a község nevét eltörölték. a férfi lakosságot agyonlőtték. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a nőket gyűjtőtáborba szállították. Ezáltal bebizonyosodott. JÚNIUS 6. ahogyan a BBC közreadta. -(124)- . egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A helység összes épületét lerombolták. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak.

aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Talán nem telik bele sok idő. -(125)- . Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Ezt a BBC 1942. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. sőt rögzítették gramofonon is. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. hogy mások. Sokkal inkább az izgat. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. mi több. s a lemezek mind fennmaradnak. akik nincsenek közvetlenül érintve. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. japán atrocitások Kínában176]. török atrocitások. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. amerikai atrocitások Nicaraguában.Valójában nem lep meg e gaztett. még az sem. bolsevik atrocitások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. brit atrocitások Indiában. február 26-án közvetítette.

amikor hasonló félelmek miatt.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. 1920-21-ben. amely nem csupán kegyetlen. -(126)- .) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. hanem ostoba lépés is volt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.

06. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. VI. 1942. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. januári indulástól. 1937től a Tribune főszerkesztője. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. író. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették.1941(és később) Japán atrocitások 1942. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. -(127)- . hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. arra juthatunk. baloldali újságíró. azt nem hagyják szó nélkül. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. 12. hordozható adóvevőjük volt. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 13. ejtőernyővel dobták le őket. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). Nyilvánvaló. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy Molotov itt van Londonban. hogy a németek még csak nem is sejtették. Híven tükrözik szocialista nézeteit.

A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. 1942. A mi gyengénk az ő erősségük. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. március 15.: „Most.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- .: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. azok keresik ezt. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük.és edenjeink sem tehetik meg. Ha tétlenek maradunk. A munkásmozgalom döntés előtt áll. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. június 21. itt van köztünk nap mint nap. Haladni ma nem más. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. mint bátran előretörni. Történelmi válaszúthoz érkezett. azzal a vereséget választjuk. Szocializmust akarunk. november 3. 1941. február 24.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. amely leteríti az ellenséget.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. ami mozgalmunk éltető eszménye. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. vagy egy 1935. Olyan egységet.” 1942. Még egy 1931. hisz régóta elkezdődött már. február 28.” 1942. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. amely épp attól nyeri valódi erejét. a mi vitáink és kétségeink táplálják. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Nem akarunk társadalmi konfliktust. egész létét ennek köszönheti. november 10.

Többé nem vitás: döntés született a második frontról. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. vajon tisztában vannak-e azzal. s ugyancsak kétséges . VI.Tribune. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. mekkora fába vágták a fejszét azzal.tömegekkel találja szembe magát. június 6. alatta az író megjegyzéseivel. hogy a britek. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. és Moszkva is széles körben terjeszti.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. Az persze még majd ezután derül ki. Persze éppoly kétséges az is. inkább harci riadó. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy a haditerv kivihetőe. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. 15.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . mint a mi vezetőink bennünk. 1942. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. azon egyszerű okból.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Akárhogyan is.” 1942. amely arra szólítja a nemzetet. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.

feltéve.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. azt családjával együtt főbelövik”. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.és ez nyilván így van a többi osztályon is . folytassa csak. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. kezdetben még biztatják. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. ami egy cseppet sem érdekel. hogy a téma „nem időszerű”. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. június 11-i keltezéssel. „túl korai” stb.00 órakor. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. ha ezen információ 1942. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hanem az az állandó kudarcélmény. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. Aki viszont nem így cselekszik. csehül. akárcsak valami apró gazemberséget is. Aki az utasításnak eleget tesz. -(130)- . melyek becsúsztak. Később ismét azt mondják: persze. VI. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. Majd azzal állnak elő. megfelelő jutalomban részesül. hozzátéve. mondván. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.tartalmazza a napló. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. majd lepöckölik. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. 21. Végül. s a féltékeny. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. 19. Nálunk a BBC-nél . úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. és arra kérnek. [Elhangzott Prágában.] 1942. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni.

az túl értelmes lett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. és így -(131)- . Minden mással ugyanez a helyzet. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. mert a tervek folyvást változtak. nem dolgoztak ki stratégiát. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. egy módosítás. a Polgárőrséggel is.mindezt azért nem. nyomban ránk nehezedik a tudat. Hogy csak egyetlen példát említsek. és máig sem sikerült tisztázni. hogy úgyse hallgatja meg senki. A szervezeti rendet. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. hogy jön egy új parancs. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy valójában már senki se tudja. nem építettek bunkereket . Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután. mert amit elkészített. szinte biztosra veheti. Bármibe kezd is az ember. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. akinek van rövidhullámú készüléke.és nincs mögötte semmi elgondolás. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. Európát kivéve. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. majd még egy.] Csak most derült ki. ami fenekestül fölforgatta a terveket. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. mert ha valami már félig kész volt. mindig jött egy új parancs. hogy voltaképp miért is vagyunk. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk.

Úgy tűnik. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. hogy ez többé-kevésbé odaát. 1942. 1942. -(132)- . VII. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 182 Tobruk elestéről van szó. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. A madarakat. 1. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. VI. Callow End. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. melyet 8 hónapos ostrom után. teljes a fejetlenség. kétszer annyi szavazatot szerezve. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. a németeknél is így van. meg vannak elégedve velük. Megütközve hallottam. Ez most nem Joyce181 volt. VI. mint Lord Haw-Haw. 24. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 26. és a Worcesterből 181 William Joyce. 1942. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Ez már csak azért is különös. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. hanem egy másik. Már csak abban lehet bizakodni. kelet-londoni kiejtésű alak követte. mint a konzervatív jelölt. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Semmi sem halad a maga rendes útján. majd őt egy másik. Persze biztató. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően.tovább a végtelenségig. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj.

de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Isten tudja.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. hogy most újra kezdik. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. A kormány helyzetét megkönnyíti. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy az a tény. Nem tudom. -(133)- . semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. mint Hore-Belishát183.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt.] 1942. láthatóan a rosszindulat vezeti. melyet csak megnyerni lehet. 1940-45 között független parlamenti képviselő. szinte magában is elég. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. 1937-40 között hadügyminiszter. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Időnként furcsa dolgokat is látni. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. libát és pulykát lehet itt látni. mi lesz. 183 Leslie Hore-Belisha. Churchill beszédében második frontra. 3. szárnyast. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. hisz senki sincs. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. hogy bírálóit. aki Churchill helyébe léphetne. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. meddig folytatható még ez a cirkusz. Churchill már nem vette be a kormányába. Minden étkezéshez van tejszín. de már biztosan nem tart sokáig. Régi trükk ez . VII.

lehetőleg ne csökkenjen a termelés. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Mindig is Churchill ellenfele volt. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. vajon a felesége is vele volt-e. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. hogy folyvást olyasmit csinálnak. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Nem tudni. fehér pólós férfiakat. Phillips185 karalábéföldjét. VII. stb. Az is szembetűnő. Holott ez itt komlótermő vidék volna. 10. -(134)- . s a gazdákat külön kérték. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. 1942. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. A legkézenfekvőbb magyarázat. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 4. és Gloucester csupán a bábja lenne.Érdekes. persze csak az alkalmas minőségűt. akik pár óra alatt kigazolták Mr. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. VII. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). 1942.

] Mr. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Ám az. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. máskor tengerészeket. mindig örülünk nekik. s még az sem kizárt. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Nyilván hálásak neki. hogy tényleg pénzelik. Phillips így magyarázta: . Néha tartalékosokat küldenek.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . voltaképp nem egyéb.Tudja.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. mint államilag szervezett sztrájktörés. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Persze. s hogy milyen áldásos. aki a Reveille szerkesztője. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Mint kiderült. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. hogy jelöltesse magát. s az azt követő iszogatást a kocsmában. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt.hallatszott mindenünnen. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel].inkább egy radarkutató központ. megcsinálják. [Ezek a fiúk meg. ahol egyben kiképzés is folyt. csupán azért. mert nincs mozi. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. azt hagyják.. egy önkéntes szervezethez tartoznak. -(135)- . ugye. de nem sok hasznát látjuk. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Bárhol indul ez a szélhámos. Hipwell ellenében. amihez nincs. tudják. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. A lányok mind elszökdöstek a faluból. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba.

hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. ha mindennap kapsz egy korsóval. „Sajnálom. szorosan együttműködve Gandhival. gondoltam. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. annak kell ám a sör.] 1942. 22. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Sokszor. pláne a mai hitvány koszt mellett. a hátsó ajtón át. ha bezárok pár napra. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. ugye. Mondom: „Idehallgassál. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. hogy az ebédet lenyomasd vele. -(136)- . próbálom beosztani valahogy. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. cimbora.Én aztán nem hagyom.” Szóval. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Mert úgy tartom. később elnöke. VII. [Ha némelyik zárva is tart. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. másnap hárommal. mint azt a tulaj mesélte nekem: . ha valaki kinn dógozik a fődeken. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. csak a helyiek tudják a járást. Ha fogytán a sör. fiúk. a régi Delhi egy jellemző darabja. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés.kocsmák. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. amint a belső helyiségben iszogatnak.

pusztán az öncélú. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. holnap ellenkezőjét. A minap beülök egy tongába. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Úgy látszik. amit elkészítünk és a -(137)- . teszek-veszek értelmetlenül. ha az ember lemegy a bazárba. mint Hitler! . kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . az urdu nyelvű újságot lóbálva: .s egy jóízűt káromkodik hozzá. Különben is: kit érdekel. Ma támogatja a brit kormányt. épp az Mondanom sem kell. s amit csinálok. Azzal megint elfordul. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.” [„Igen mulatságos az is. ezzel küszködik mindenki. nem is csak azért értelmetlen. Újabban ritkán írok e naplóba. Egy másik rikkancs. azt mondja: .Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. Szörnyű ez a frusztrált állapot. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. mert a háború eleve az. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. mit ordibálnak a rikkancsok. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Még mesélek majd. és hallom. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.Képtelenség eligazodni rajta. és hallgatja. és tovább ordít: . 23. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.Hékás.”] 1942. ne hőkölj. ha nincs túl nagy hőség.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. VII. Amikor kérdőre vonom a fiút. ha érdekel. A legtöbb műsor. baromságokon piszmogva.Ez annyit tesz. Amint látom.

-(138)- . hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. csak ülnek a kis kuckójukban. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. és fontoskodva úgy tesznek. hogy nem. akik ennyit se csinálnak. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Ehhez jönnek még a többiek. még nem vettem bele a naplóba. mintha dolgoznának. Viszont Hsziao Csiennek. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. főként a minisztériumokban. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. talán Kínát kellene megcéloznunk. miután Indiába érkezett. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. tényleg elengedték). a kínai diáknak. azt hiszem. Gondolom. kérte az alkirályt. amit még David Owen189 mesélt. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Cripps.De honnan kommunisták? tudhatnánk. Ki tudja. igen tetszett. S ez így van minden hivatalban. elszáll az űrbe anélkül. és biztosra vettem. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. s azt hiszem. és azt kérdezte: . nagyon magasröptű lett. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy kevesebb kenyér fogyjon. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. utóvégre Kínában köt ki. Erről jut eszembe egy történet.BBC-ben leadunk. ha hallgatná is valaki. hogy bármi visszhangja lenne. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. de később inába szállt a bátorsága.

idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. az egyik máltai bemondóval beszéltem. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. ugyanakkor nem gonosz. 27. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. ugyan megérkezett. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. nem ért célba.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy a katonák milyen jó erőben voltak. VII. Megvonta a vállát. De azért a is ki tudom venni belőle. mely hadianyagot szállított. melyet nemrég Máltába indítottak. Mondja. az egyiptomi. [Azt gyanítja.izé. ami egészen . 1942. hogy a két hajóraj közül. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. a cenzor szót kivág belőle. hogy is mondjam (közben mint egy szita. VII. és milyen durva volt az arcuk. Az arcuk durva és mogorva volt. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni.és hogy az feléljük. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. és nagyon rossz a helyzet odahaza. amely élelmiszerrel volt megrakna. Mind frissek és fiatalok. 27. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. -(139)- . Nem volt ez más. az angol. mintha jelezni akarná. Sultanával. Érdekes. 1942. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. Meséli. mint egy gesztikulál) -. . Hála Mussolininek.Ma reggel is olyan. mint a kicsattanó fizikai egészség. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. de a másik.kérdeztem. Tudod. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.

a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. látszott rajta. Kémeim jelentették. 28. Gondolom. és úgy kalkuláltak. hogy tartsák a szájukat. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. 1940-ben visszavonult. augusztus 12-én Moszkvában. igen nyomasztja. Douglas S.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. 191 Sir W. -(140)- .A kormány utasította őket. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. azt makacsul tagadják. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. VII. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. de ez nem túl valószínű. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. 1942. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. amely a második front ellen foglalt állást. Alighanem csak találgatnak.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. ami. Ha mégis kiderülne. hogy Vorosilov190 Londonban van. kivéve a News-Chronicle-t. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. Brownrigg altábornagy (18861946). amelyeket elolvastam. hiszen itt még csak szó sem esett róla. mint én. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ).] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hogy igaz. mindenesetre azok.[A német adók arról számoltak be. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. aki .

amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. -(141)- . amikor Oroszország még erősnek tűnt. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. de már jó tempóban haladunk efelé. megváltozott a véleményed az oroszokról most. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek.Úgy látom. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Helybenhagyta. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . hogy benne vannak a pácban mondtam. A rakéták nem voltak túl pontosak. Emlékszem. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. rakétaágyúkkal szerelték fel. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Ez volt az első eset. vagyis 1933 és 1941 között. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. egy év múlva. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. politikailag és katonailag egyaránt. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Visszatekintve látom. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett.Meglásd. mihelyt szorult helyzetbe került.

hogy elhitesse az ellenkezőjét. Ha a számok igazak. -(142)- . ha terveznék is a megnyitását. hogy nem lesz semmiféle második front. Ardaschirt. D. akivel együtt szerepelt az adásban. D. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. hogy vegyen neki még egy jércét. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet .1942. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Azt is hozzátette. A. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. 1. 1942. VIII. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. megerősítette ezt. Szemernyi bűntudatom sincs. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. majd Teheránon keresztül utazott tovább. A. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. K. mint bármely más. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 3.ellenkezőleg: úgy érzem. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Mindenesetre. eddig hadrendbe állított harci repülőgép.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A. szerint Churchill Moszkvában194 van. [És könnyen lehet. azt is meséli. Mondja azt is. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. éppen D. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. VIII.

A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. a University of London filozófiaprofesszora. 1942. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 1942. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. hanem elrejtőznek. Persze. már ami Cripps politikai terveit illeti. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. erről nyilvánosan még nem beszélhet. A kormányban általános a megdöbbenés. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. Nyilván parancsuk van rá.] D. 4. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. hogy helyreállítsa a rendet. 5.deszantosok. VIII. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. A. nem bocsátkoznak harcba. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. nyilván azért. -(143)- . de zárt körben már szó volt róla. [Ahogy már lenni szokott. 196 John Macmurray (1891-1976). de végül 1942. razziát tartott a Kongresszus központjában. már azt is tudja. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Bár hallottam olyat is. mit fog utána csinálni. VIII. hogy Churchill Moszkvában van.

valamennyien tisztában vagyunk azzal. a szokásos stílusban. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. ha csak annyit akarna mondani. ez valahogy összefügghet azzal. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. de az az érzésem. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé.hangulatot keltett Amerikában. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. [Persze az is lehet. és talán Oroszországban és Kínában is. hogy megmagyarázza az oroszoknak. .] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. miként vonultak vissza az oroszok. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ha belegondolunk. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy Churchill nincs is Moszkvában.] Az egy Warburgot kivéve. VIII.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ahogy jelentették. 7. miért. -(144)- . ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. Nemzeti hősként tisztelték. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. mint annak idején Kitchenerét197. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 1942.Miért menne Churchill Moszkvába. Mindenki egyetért velem. amiket állítólag a japánokkal forralt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. s az 1. lehetetlen. Azt mondja. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. Nem tudom.

és aránylag pontos. 1942. Azad199 és még sokan mások börtönben. Amery200 rémes beszédet mondott. hogy ezt megtegye. Nehru. Nem rúg. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában.sajnos csak kevés sikerrel. nem ráz. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. VIII. Az ára nem 50 shilling. elég halk. az ember egyszerűen eldobja. -(145)- . több haláleset volt. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. VIII. mindössze 18]. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Ha valami komoly baja van. 2. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. melyet azért kényszerültek gyártani. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. és kap egy másikat. Gandhi. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Mondanom sem kell. A legviccesebb az egészben. s csak annyit kellett tennem. 10. 200 Leo Amery. az indiai is. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 9. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. ahogy korábban hittem. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 1942. azzal nagyot lépnénk előre. és számos letartóztatás. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. konzervatív képviselő.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. indiai iszlám nacionalista vezető. Lelki szemeimmel látom. India nagy részében zavargások vannak. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát.

Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. [Még 201 Bokhari. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója.. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. hogy az ifjúság: bolondság. -(146)- . nem is történt annyi halálasét. urai vagyunk a helyzetnek. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. A zavargások jelentéktelenek. aki India felosztását követelte. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. és kezd a helyzet olybá tűnni. és azon töri a fejét. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. VIII.. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. Sok indiai. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. amikor ilyesmit hall vagy olvas. „Tudjuk. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is.keseredve. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak.. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. szigorúan bizalmasan. mint egy katonai vereség. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. mindenki együtt érez velük. [Ma délután. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust..] Furcsa. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. 12. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). 1942. stb.

Ha nem javul a helyzet. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése.] 1942.újjáépítést. amit nagyon nem szeretnék. orosz születésű belga. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.ott tartok. Isten óvjon attól. nem szalonképes. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét.. VIII. akiknek már többször is írtam. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 14. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. mint korábban. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. ugyanolyan feltételekkel. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. és mint ilyen. már amennyire azt innen tudni lehet. 1942. éspedig. kénytelen leszek egy másik. Még az is lehet. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. VIII. -(147)- . 18. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. ezúttal is úgy konferáltuk be. és mint mindig. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hogy tényleg el is kezdem. mivel épp börtönben ül. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. de egyáltalán nem biztos. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. majd ezeket írja: „.. Horrabin beszélt ma a rádióban.

akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. VIII. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. mindent megteszek. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 22. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. Ez most vagy az invázió első lépése. és legalább 2. hogy Angliába meneküljek. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. 19. A támadásban több mint 6.000 ember vett részt a támadásban. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. a támadás még az este is folyt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. az egész akció teljes kudarc. A rádió figyelmeztette a franciákat. Minden ötödik meghalt. bár nehéz elhinni. zömmel kanadai katona vett részt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. -(148)- . Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.” Mindez érthetően: „Félek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 1942. még a háború előtt]. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. vagy csak az első lépés főpróbája. legalábbis rövid távon. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. A németek 297 halottat.000-ren estek fogságba. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. a légierő 70 gépet veszített.000 elesett vagy fogságba került. VIII.fogni [talán emlékszel. és úgy véli.000. és 34 hajó elsüllyedt. ezek közül 2.” 1942. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. amit egyébként a mieink nem terveztek.

s mind ott is maradt. Churchill későbbi könyvében fenntartja. és úgy lőtték a partot. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy takarékoskodjanak erőikkel. Mihelyt megkezdődött a támadás. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Azok az újságfotók. szándékosan megtévesztők voltak. -(149)- . az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A védelem igen erős volt. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. és roppant betonfedezékek takarták őket. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. nyomban kiadták a felszállási parancsot. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. többségük ki sem jutott a partra. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. csatasorba fejlődtek. A többiek nem jutottak messzire. Amikor minden hajó odaért. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. 205 Gyanították.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Mindenki azt feltételezi. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. hogy nem szivároghatott ki információ. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Alig 20-30 tank ért partot. de úgy tűnik. Egy hajót elsüllyesztettek.

[Persze. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 1942. 1942. Íme. 25.] 1942. A német rádió feltételezi. fejfájás.] Nem tehetek róla. még így is komoly teljesítmény. sosem tudhatni. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . VIII. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. [Szeptember 7én jelenik meg újra. C. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. Bósz helyett. 27. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy S. B. -(150)- . VIII. Más jelek viszont azt valószínűsítik. Bósz Penangban van. a szüleit ismerve. Az itteni indiaiak között az a hír járja. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. valójában miért is mondta ezt. 28.Phenacetin. hogy Nehrut. háborús idegbántalmak. de nekem mégis az az érzésem. Ismét engedélyezték a Daily Workert. ugyanazon a napon.

de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. nem tudom miért. így aztán még az is lehet. Orwell 1942. 7. hogy . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. stb. hol segge elhever. csak az a bökkenő.. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Szíriában komoly lehet a baj. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. hogy ez a szervezet már megszűnt). szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. s ezért a mi kis bábunkra. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül.. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja.állítólag most szökött meg. a szírekkel nem kötnek szerződést. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. hogy Szíria francia mandátum. és ezért lehetetlen bármilyen. -(151)- .mindenki alig állta meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. 206 Hardy darabjában. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban. nem Rómában.fogfájás. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . De Gaulle hepciáskodása szánalmas. idegzsába. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. reuma és kedélybetegség ellen. IX. Más szóval. 1942.stb. Míg áldja azt. És ajkán ott az elfojtott röhej. álmatlanság.

1942. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. havonta egy könyvet adtak ki. 9. emelt szót a Daily Worker védelmében. A klubnak kisebb csoportjai voltak. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. mint a harsány követelést. Churchill beszédeiből úgy tűnik. az ember könnyen becsapja magát. Lásd Münchent 1938-ban.Többnyire arra hivatkoztak. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. IX. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. -(152)- . hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. körülbelül 50 csoport alakult. és csak a papírt pazarolják. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. IX.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. [Csupán egyetlen nő. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. 15. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. Hiába. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. 1942. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. láthatóan kommunista. hogy a lapot ismét engedélyezzék. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban.

Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. és nem gyengíti meg Németországot. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. később a gránátosoknál szolgált. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hogy a hagyományos. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. nem ér el semmi hatást. ám egyúttal szeretné. tudván. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. 21.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. -(153)- . hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. hogy kiderítse. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Az is rémes. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. IX. és sosem veszi a fáradságot. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. költő. hogy Anglia kezdte! ). Etonban tanult. mi az igazság. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. kemény módszerekkel rendet csináljanak. író. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. nincs értelme az egésznek. 1942. ha felhagynánk a bombázással is. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Meglepően defetistának tűnt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.a régi vágású katonáknak. s úgy láttam. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja.

és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Az ima 209 Lásd az 1942. -(154)- . Mire Sitwell: . 28. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .ami maga a júdáscsók.jegyeztem meg epésen. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. úgy gyártották le a fegyvereket. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . A zenekar nagyszerű volt. szellő se rebben. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. főként a karmester. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. könnyű pára. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. kutyák kergetőznek a gyepen. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Azt hiszem. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. IX. 22. augusztus 9-i naplóbejegyzést. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. Új. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. hanem milliméterben adták meg. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. amelynek kaliberét nem hüvelykben. március 24-i naplóbejegyzést. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott.

Hosszan beszéltem Branderrel is. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. s azok mindenkor kiválóak voltak. aki most tért haza féléves indiai útjáról. X. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. mivel a kormány eltökélte. Jézus Krisztus nevében. Műsorain sokat dolgozott. hogy elviseljék. Hamar ráérzett. egyetemi tanár. elszabadul a pokol. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy leírni is alig bírom. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. sokat beszélgettünk a problémákról. később a BBC munkatársa lett. Ez persze nem érintette hivatástudatát.”] 1942. 5. Szerinte híreken és Laurence Brander. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mint azt itt bárki is képzelheti. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.” -(155)- . a karmesterpálca a magasba lendül. és mindenki készen áll. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sejtelmem sincs. amivel másoknak is segített. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. de aligha változik bármi. hogy nem adja be a derekát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Helyzetképe annyira lesújtó. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. Ha a japánok megtámadják Indiát. mivel senki sem hallgatja őket. hogy ki lesz az. Mindig is hálás voltam neki. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. író. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban.

hogy a háborús kormány csak porhintés. és bizalmasan elmondta. Egy darabka India van most itt Angliában. igen értelmes. vagy legalábbis az volt. hogy Kothari kommunista. 11. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. amiért korábban bebörtönözték. éppen fordítva.376 hadifoglyát. Miss Chitale. X. 15. azt állítván.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. jött hát a parancs. és politikailag megbízható volt. 1942. odajött hozzám. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Ezt mondom én is már régóta. aki az India Házban dolgozott.] 1942. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. A. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Nehéz hindi tolmácsot találni. mint ahány britet a németek. hogy szabaduljunk meg tőle. [D.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. 10. Kothari kissé kövérkés. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. és részt vett a diákmozgalomban. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Pár hét múlva az egyik munkatársam. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. X. X. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. -(156)- . Az egyik rejtélyes testület. Ma. azzal.

így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet.is Kothari írja. Ezúttal október 20-áról beszélnek. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Újabb találgatások a második frontról. de írni már nem tud úgy. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. XI. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. 17. 1944. 211 Az El Alamein ellen 1942.egy zsidó mesélte. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. -(157)- . október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Nem volt túl bántó . X. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. de még így is volt némi antiszemita éle. Annyi mindenesetre biztos. 1942. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. június 6-án. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. s ezért Kothari a titkos famulusa. hiszen az is keddi napra esik. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de jóval később. 15. a gázsin pedig szépen megosztoznak. ami elég valószínűtlen. november 11-re elfoglalta Egyiptomot.

Hogy miért. Kérdés. vajon ez esetben mi a legfőbb. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.. önismereti gyakorlat. * E nagy múltú. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. de az egész világ jövendő sorsára. A második világháború könyvtárnyi napló.. meggyőző eredetiséggel. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .. máig élő hagyománynak. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Nos. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. hiúság. kitapintható ok.. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. nem túl gyakori konstelláció. Mi tagadás. arra nem túl nehéz a válasz. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. aligha más. az élményidézés hitele. önigazolás.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert.Légitámadás . Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. George Orwell magyarul csak most. mint egy nem várt vészhelyzet. izgalmas meglepetés.alulnézetből. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Amerika még nem szállt harcba. május végén. hazai olvasók számára. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja.

kiváltképp az első hetekben. a „tények megszállottja”. Vérbeli dokumentátor. sőt éveken át. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.alulnézetből. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért .) Friss házasember. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. regényterveit feladva. hogy meddig bírja. hogy nincs más választás. mely azóta szállóigévé vált. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.. vélnénk.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. már képzelni se lehet. küszködést és könnyet.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. gyilkos csapásaival. a kortársak közül még senki se tudta. Majd szétveti a tettvágy – s lám.. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. („Még mindig semmi hír. sok mindent megélt.” .őt. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. verejtéket. a végsőkig. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. -(159)- . hónapokban. „Lesújtóbb” kilátást.” stb. Légitámadás .. Érezni szinte minden során.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. kipróbált férfi. Harminchét éves. csak vért. Ismert és számos kortársa által becsült író. csupa keserű csalódás éri mégis.. „Nem ígérhetek mást. állástalanul. hogy behívják.akár egyedül is.. Azt.

Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. (V. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. A napló első felében . intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. jobb híján a hadipropaganda. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. a defetista toryk. Halifax. Oswald Mosley. Ami a hadihelyzetet illeti. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. abban egész biztos van valami” stb. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. megszállás. keserves próbatételét. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.ö. kérdés. hogy a brit hadvezetés. Csupa bizonytalanság: gyanú. képmutatás.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. Mussolinit .) Így például kezdettől tisztán látja. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. és háború utáni ellentmondásos következményeit. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. amint azt Orwell is rendre kiemeli. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. menekülés. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. (Háborúban persze minden híreket követő.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- .Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. meglepő. „Ha valamit makacsul tagadnak. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Orwell láthatóan erre törekszik. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Churchill.

ideologikus önámítás volt csupán. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. Olaszországban. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. sőt fasisztabarát elemek.” * 1942. az ellenálló mozgalmak. november közepén. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. mikor e napló véget ér. és jól látja azt is. Balítéletektől. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. mi több. Spanyolország.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. mint ahogy abban sem téved. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. olyanok. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . illúzióktól persze ő sem mentes. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. mint Churchill vagy de Gaulle . hogy mindez vágyfantázia.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Észak-Afrika. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Csupán a háború vége felé látja be . A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- .legalábbis a háború első két évében .kezeli. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.jócskán kerültek ingadozó. defetista. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen.

Sztálin. Malinovszkij. Horthy. de Gaulle. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Gandhi.). újságírók. Politikai pártnak nem tagja . ismeretségi körét. Faludy és Márai. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Patton. Chamberlain. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Rokoszovszkij. Rauschning. Dönitz. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. mint Thomas Mann. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Evelyn Waugh. és nemcsak friss hírekhez. Schellenberg. Ironside. Cyrill Conollytól. Pownell. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Rommel.sokkal inkább mindaz. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Zsukov stb. Eden.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Emiatt van. Virginia Wolf. Hemingway. Byrnes. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Montgomery. Goebbels. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Hull. Halifax. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . főként egy háborús szükséghelyzetben. tisztes jövedelme van. Lássuk tehát. Herbert Readtől és másoktól.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Ciano. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Victor Gollancztól. Churchill. Beneš. Hoare. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Eisenhower. Paulus.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. kiadók és politikusok népes táborával. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. fegyverek diktálta világára. Djilas. Koestler. Guderian.

kifülelt kocsmai párbeszéd. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. whisky. mert nincs mivel etetni őket. karóra stb. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. mint a bombázások. és mi magunk is tudjuk. hogy miközben parlamenti vitákra. Az öldöklő káosz kellős közepén. Hol arról tudósít. és nem baj. folyvást figyelne. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. s a főnökeivel.” ) Kint és benn. ha hallgatná is valaki. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.” Színielőadás.benzin.az általános pusztulás elől. mint a Komintern megszűnése.jól jellemzi. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.míg pár sorral odébb arról. keresne a helyét.lajstromozza hosszan. Sűrűn váltogatott pozícióját .. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. ha -(163)- . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.akár egy „virtuális óvóhelyre” . vagy éppen felkeresni falusi házát. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . cukor.ha tetszik: elegyes .és naplóírói nézőpontját! . írógép. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.csalódnia kell. Coventry és Lidice. . hol a hiánycikkeket . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). hogy tyúkólat fabrikáljon. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.ez a napló. India és Palesztina sorsa. csak még rosszabb lenne. Nincsenek esztétikai skrupulusai.

s hogy milyen kicsik a nagyok. röplapok.ha némileg más műfajokban is . töredékesen. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). otthonukból kibombázva. megsemmisültek. versek. ideje. Persze máig se tudni. Eileent is elvesztette . és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). s a háború végére az író feleségét.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Mindez megannyi apró.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással.. hogy Orwelléknek. alkalma azonban már nem jutott rá. (Köztudott. az egymással feleselő német és brit.. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. e gazdag élmény. a háború kellős közepén. Anthony Powell.) Mindenesetre . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Ugyanilyen érdekes. japán és francia hadijelentések. újságkivágások. viccek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Kenneth Clark és mások.mindez kuszán keveredik. avagy az író netán még folytatta azt. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.így nagyon is meglehet. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. már nem kell sokat várni. Nóvé Béla -(165)- . tényés gondolatgazdag beszámolók. Ha hihetünk a nyomdászoknak.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet.

sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. (Idézetes könyv. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. S.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful