George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- . Ed. by Peter Davison. Vol. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. 1-20. 1998. London.(George Orwell: The Complete Works.

a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. meg hogy királyuk velük maradt. ha tehetnék. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. így aztán csak találgatni lehet. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. augusztus 28. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .F. hogy a belgák hősiesen helytállnak. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . alighanem súlyos veszteségek árán.. Ma először történt meg. hogy a mieink átvágják magukat délre. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. kapituláljanak. (. V. 1940. saját híradásaik szerint. RÉSZ 1940.. A franciák. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. május 28. 28. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. a másik fele pedig arról tudósít. Mindez nyilván a papírhiány jele. hogy képesek lesznek kitartani. kivárva amíg az magától kifullad. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.E.-1941. már csupán arra van esély. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star.I. mi is történik valójában.

rajtunk kívül senkit sem izgat. diplomata. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. V. 1940. mi történt aznap. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. magát. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Mint eddig is. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. ha rádiót akartak hallgatni. író. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. és úgy tűnt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. Churchill bejelentette. Tegnap este lementünk E. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. 29. hogy a 9 órai hírek előtt .fog felmorzsolódni.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. -(6)- . az író első felesége.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Ha mi nem kérjük.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

nem gondolom-e. a Csendes kocsmát. így I. a szemenszedett hazudozás helyett.. szinte bizonyos. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy bár 1940-ben játszódik. 31. (. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. azt hiszem. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.1940.. hogy már kezdem elhinni. 8. Az esti lapok ugyanazt írják.) Annyi helyről hallottam. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. VI. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Meglepő. Egyetlen érdekessége. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. hogy ezrek esnek el naponta. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. amit az újságokban is olvasni. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy nincs elég puskánk. 1940. hogy az egészről alig tudunk valamit. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. mint a reggeliek. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. Eget ostromló baromság. ez éppen tízzel több... a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Ez persze részben amiatt is van így. V. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. (. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát.

ami történt. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja.Spender azt állítja: ő 1929. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. miféle világban élünk.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani.. hisz mindig is éreztem. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. egyáltalán nem leptek meg. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. -(11)- . Cripps a moszkvai nagykövet. És lám most mégis. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Már 1934-től számítottam rá. Annak nyitja pedig. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hogy ha nem is éppen az. Én minden esetre már 1931. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni.. sem a népfrontosok színlelt aggálya. nem holmi látnoki képesség. miféle forradalmak jönnek. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. Cripps zárta ki őt a pártból. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy valami katasztrófa készül. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. óta sejtem . miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. miféle háborúk. óta! -. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. mégis amikor bekövetkeztek. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. (. akkor igen. ma még nem tudható. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. hanem egyszerűen az a tény. mint az úgynevezett „szakértők”. aki kevésbé csodálja a rendszerüket.

és készültem is írni róla a naplóban. mint 1936-ban. bár a sajtó még nem közölte. csak hogy meggyőződjünk róla. Most is úgy érzem magam. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden.. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Most vettem a hírt. Így volt ez a spanyol háború idején is. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált.. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. hogy képtelen vagyok rá. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. mint ahogy a lapok írták. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe.-vel elsétáltunk a Sohoba. 10. amit korábban Párizsban. hogy Norvégia föladta semlegességét. 1940. VI. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak elég ügyes legyek. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. 12. visszavonulásunk valódi oka inkább az. többé nem érdekel majd a politikai aréna. E. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. ám most olyannyira letörtem. hisz azok után. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra.1940. tudom. Kész gyötrelem. Az egész világ széthullóban van. VI. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Úgy tűnik. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. (. hogy félrevezessem az orvost. s különben se sok hasznunk lenne belőle. -(12)- . az pedig kiváltképp dühít. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Azt hiszem. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok.

felkészülve az eshetőségre. hogy valójában svájci. hogy ez valami bűncselekmény volt. 1940.) Bármi viszolyogtató is. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. (. tudatván. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. VI. amiért akár bíróság elé is citálhatnak.. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.D. Mussolini álnok. Tegnap az L. Gyanítom.„britesítették”. 13. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Akkortájt úgy éreztem. június 12-én lépett a szervezetbe. 1922-ben.V. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. mármint azt a fajtát. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. többnyire nemigen érdekli a világpolitika.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Orwell 1940. (. amelyről feltehető. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. -(13)- . hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. mintha egy templomban levizelném az oltárt.. Úgy tűnik. mivel az angolokat. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. hogy szükség lehet rájuk. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. az éppoly szentségtörés. hogy a klub tagja vagyok. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. maga a jelenség igen érdekes..16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.

a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). -(14)- . A részvétel amúgy igen alacsony volt. A németek elérték Párizst. Ez negatív rekordnak számít. a rikító színektől. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. akik majd támaszpontként használják. „Taposd szét!” hirdette a felirat. ismert egykori pacifista. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy átengedik az olaszoknak. azzal a nyilvánvaló szándékkal. egy nappal korábban. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. 14. és röpítik levegőbe az egészet. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. Már csaknem bizonyos. 1940. mint vártuk. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. hogy kormányunk végre tanul is valamit. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a mohó 17 Kelet-londoni. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. és egyáltalán. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a bambán réveteg arcoktól. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. igaz.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. VI. amin egy csizma lép a horogkeresztre. Miért nem aknázzák alá. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna.

Csak a nyár végéig húzzuk ki.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. 15. W. 16. Holott a legésszerűbb. máris 30 fontot vesztettem. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. most gyereket vár. amit valaki tehet. Nemrég E. és értékálló árut vásárol rajta. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. mint a civilizált élet fonákja. akkor majd meglátjuk. de az ügylet végül meghiúsult. és kiderült. Erre egy ráncos képű emberke. Az jutott eszembe. -(15)- . hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. VI. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. Ha így van. miután 1934-ben találkozott vele. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. utánajárt. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. kinek a nevére nem emlékszem. hogy Unity Mitford21. A ma reggeli lapokból világos. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogyan vehetne részletre varrógépet.20 említette. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). utazó és mecénás. Elképesztő. így rikoltott: . hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Orwell írásainak lelkes híve. VI. Redesdale második lordjának negyedik leánya.igyekezettől.

s én azt mondtam neki.. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. hát ott lett volna esélyük rá. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Tegnap beszélgettünk M. de okvetlen harcban. én nem fogok elmenekülni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. amiről viszont még semmi hír. sem elég munkáskéz nem lesz. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. sőt már abból is.. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. 1940. M. az L. (. Már-már képtelenség végiggondolni. V. Ha a flottát nem éri kár. VI. szerint ez forradalomhoz vezetne. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke.-mel22. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. A franciák letették a fegyvert. és elég jól mehet neki. Egy biztos. ő legalábbis ebben reménykedik . szakaszom egy zsidó tagjával. mint harcban meghalni. pedig ha valahol.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket.holott maga is gyáros. hogy Amerika hadba lépett. Új-Zélandból vagy Kanadából. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. fegyverrel a kézben. egy darabig még azután is. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. D. hogy megállítsák a német tankokat. ha a németek tényleg megszállják Angliát. mindenki erről beszél. mihez is kezdjünk. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. úgy nem marad más. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. -(16)- . 17. akár egy koncentrációs táborban is. Ha pedig még Amerikát is megszállnák.

mondván. -(17)- .hallani mindenütt. ami látható tetszést aratott az utasok körében. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mit tartanak a védelmi készültségünkről. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Az esetben. a könyveimet pedig háromszor. VI. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. csak már nem érdekel annyira . nyilván olyan barbárságokat követnének el.23. 20.. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Újabban. ha kritikát írok. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. mivel G. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. kivéve a gyerekes anyákat. hazafias szónoklatot tartott. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. első világháborús érmekkel a mellén. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Mindent. C. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. hogy megtudjam. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.a lényeg. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. 1940. aki most is. újságíró. hogy megjelenjen. ekkoriban a New Statesman munkatársa. írógéphez ülök. amit korábban írtam. mint haszonnal jár. hogy az több veszéllyel. legalább kétszer másoltam le. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . baloldali politikus. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy valaha is képes leszek rá. és sose hittem. és hozzon egy kis pénzt a konyhára.Hál’istennek. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is.

végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. a Tribune társigazgatója. melyben elődjének. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy mentse az irháját. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Persze. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. mire közölték.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. könnyen lehet. (. 25 Aneurin Bevan. hogy az teljes képtelenség. szerint Churchill. -(18)- . Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. függetlenség Indiának stb. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. azt felelte. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. május 10-én mondott le. Brit Gyalogdandár 1940. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. brit munkáspárti képviselő. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. G. szintén munkáspárti képviselő. A helyzet szerintem annyiban más. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mindenki eliszkolt. R.. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. És lám.. öttagú kabinetben. Én viszont még jól emlékszem.) C. ahol. Strauss. akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. mint mi. Biztosra veszem. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy erre nem túl sok esélyt lát. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. ám azt mégse hinném. Chamberlain és társai védelmére kelt. Kérdésemre C. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Ugyanezen megfontolásból C.). hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.

D. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket.27 meséli. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. de az is lehet. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. baloldali újságíró. hogy Cyrill Conollyról. hogy a magunkfajtát kiirtsa. H.V. Ugyanez áll az L. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. ami igencsak aggasztó jelenség. vajon mennyi az igazság benne. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. egy percig se habozik majd. így az a mérhetetlen ostobaság. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. -(19)- .. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. hogy vezetőink sorában árulók vannak. bár az egész a modernizációtól függ. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall.Mindinkább terjed a gyanakvás. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ha a vészhelyzet rákényszerít. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. (. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. akkor lesz modernizáció . R. C.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. azokat viszont eddig még nem közölték.) Ami engem illet. és sosem tudni.-re is. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.. úgy vélem. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. mondván. Ámbár.

22.. R. most mind pánikszerűen arra jutottunk. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy elkerülje a légitámadást. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok.) Azt hiszem. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. -(20)- . aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. H. (. de békeidőben csak minden tizedik lakott). 1940. és állítólag hét német gépet lőttek le. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.. Nem tudni. Pétain és társai a másikon. sőt talán még csak nem is láthatom újra.rendőrség az a testület. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. a hír tehát feltehetően igaz. Egyelőre nem tudni. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. és váltig azon tanakodnak. 1945 nyarán ez meg is valósult. VI. mihelyt győzelmét biztosra veheti. mondja. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. ami olyannyira elterjedt nézet. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Compton Mackenzie meséli. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. hogy visszavonul a Hebridákra. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. amely nyomban átállna Hitlerhez. legfeljebb a francia kormány révén. Tizennégyen haltak meg. és nem lennék meglepve. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. valójában nem történik más. ami aligha lesz az enyém. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Felteszem. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mindenesetre példázatnak nem rossz. igaz-e.

holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket.. most mindazok. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. úgy tűnik.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. (. a legcélszerűbb taktika az lenne. és még azt is igen furcsállták volna. A kommunisták. bevenném Gibraltárt. kitűzve a köztársasági zászlót.. könnyen mozgatható haderejük. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. (.. ami később antifasiszta jelszóvá lett. mint az várható volt.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Sajnos semmi remény rá. mondjuk negyedmilliós.. Ha a briteknek lenne egy.. Avagy micsoda komisz paradoxon az.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. 1940. 24. mára mennyire kiürültek. hogy az afféle hajdani erények. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a hűség stb. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. ha átdobnák Francia Marokkóba. S lám. VI.) Az egészben az a legfurcsább. hogy bármi ilyesmi megeshet. visszatértek az antináci álláspontra. mint a becsület. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.

s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. Lavalnak32. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. 1934-35-ben miniszterelnök.számítanak. amíg például X. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. francia politikus. hogy esélytelenül. Nyilvánvaló. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. francia politikus. Z pozícióban van.. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Sokkal inkább a bankárok. Ha arról van szó.. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. amiért is előbb-utóbb mennie kell. uralkodók. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. nagyiparosok stb. korántsem biztos. Az egyetlen haszon az egészben. Pétainnek. tábornokok. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. bárkiről. Bármerre néz is az ember. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. A 32 Pierre Laval (1883-1945). püspökök. az egész háború nem volt más. mint esztelen gyilkolászás. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni.. -(22)- . hogy megpaskolja az orcánk. hogy ő a kisemberek szövetségese. (.. aki a tőkés osztályhoz tartozik. váltig arra a következtetésre kell jusson. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. egyeznének ki szívesen vele. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. semhogy fölvegye a harcot. hogy Churchill nem így látja. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. feltételezhető. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. akár stratégiai távlatból. (. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással.) Hitler nem más. a Pétainkormány külügyminisztere. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. hogy félig vagy egészen áruló lesz. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). és mindaddig. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. Y.

) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. A ma reggeli News-Chronicle írja. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. ahol valódi forradalom megy végbe. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. amikor késő lesz. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Kérdés. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. tévednek. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Azok viszont. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. akkor minden rendben. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat.kérdés csak az. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Ha Anglia megszállása elmarad.. hogy már csak akkor. hogy eltörli a tisztelgést. mint bármely korábbi uralkodó osztály. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. (. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. ha forradalmi kormányunk lenne. akik arra tippelnek. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. -(23)- . hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Ami végül is csak azon múlik. Oroszország. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Félek. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy baloldali kormányunk lesz. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. azt hiszem. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. és bizonyos. hogy Anglia elkerülje a megszállást.. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden.

akárcsak a rádióbeszédek. ugyanakkor nem lennék soha . s ott megbíznának valamivel. Nem mintha vágynék a halálra. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). hogy csupán arról van szó: nem akarják. hogy mindenképp életben maradjak. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni.. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. amiért szívesen élnék. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. biztosan mennék is.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak.és sógornője. E. hisz annyi minden van még. jól jellemzi a brit hadsereget.34 arra biztat. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Menekült vagy emigráns újságíró. idegen kenyéren élni céltalanul. és G. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve.. és részt vehessek a propagandamunkában. még mindig jobb meghalni. elmesélte. Gwen O’Shaughnessy. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.V. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Ha bármi feladatom lenne. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. aki a biztos távolból jártatja a száját. hogy menjek át Kanadába. főleg Duff-Cooper üzenetei. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Elképesztő félreértések születtek.D. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. -(24)- . akik csak heti 5 fontból élnek. Ámbár lehet. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. 34 Az író felesége: Eileen . ha a helyzet rosszabbra fordulna. mint külföldön. parancsot kapott. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint a revolver. Ha a sors úgy hozza.Az L. Azt hiszem. noha beteges vagyok és gyermektelen.

36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Később kiderült. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. egy lépés az egyenruha felé. mindenképpen hatásosnak érez. Felkeltünk. 1940. de ha nem hall fegyverzajt utána. ha valami egyenes beszédet hall. már ami Londont illeti. makacsul állítja. akiknél nem volt. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. és szerintem is van abban némi igazság.35 is kedveli Churchill beszédeit. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. szörnyen ostoba helyzet volt. 25. fizetni kell érte. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. VI.Annak. restell lemenni a pincébe. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Tegnap egy lap azt írta. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Anderson. Később alábbhagyott a divatja. Természetes. első jele az lesz. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. felöltöztünk. Ezzel szemben E. hogy valaki hord-e gázálarcot. A puszta tény. 35 Valószínűleg Mrs. mint odaát. igaz. A. csak álldogált és csevegett. hogy Angliában valami változóban van. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. de nem mentünk le az óvóhelyre. hogy téves a riasztás. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ha meghallja a szirénát. Például Mrs. Holott ez az. -(25)- . hogy az ember felkel. A házban mindenki így tett. Végül.

of Information.. hányszor elmagyarázták. Persze. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. 1940. félkegyelmű veterán végezte. Akárhogy is. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Éppen tíz hónapja tart a háború. ha valaki megmutatná az M. 27. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. és bárki meggyőződhet róla. amint megindulnak a komolyabb légitámadások.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. (. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. s lám. a németek nem használnak harci gázt. Tekintve. a gázálarcdivat is újraéledt.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . -(26)Tájékoztatásügyi .O. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. Ma délután elmentem a toborzóirodába. mi a teendő légitámadás esetén. aki írni is alig tudott . és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. levonultak a pincékbe. VI. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk.ahogy szaporodtak a rossz hírek. és ma úgy nézem. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. holott ki tudja. minden ötödik ember magával hordja.még akár a Francoféléket is.. Talán nem ártana. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. még ma is megtörténhet ilyesmi. bár néha még most is megnézik. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.

-(27)- . Már csak az a kérdés. valójában mi történt. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. híján van a legelemibb hazafiságnak is. minden ítélete helytállónak bizonyult.) A ma reggeli lapok cáfolják.) L.40. amióta a háború kitört. hányan lehetnek a tudatos árulók. hogy a szélesebb tömegek felismernék. ami mostanra valószínűtlenné vált. ez idáig csak egyszer tévedett. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. Inkább az a kérdés.. Azt mondja. mindaddig.) L..M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. M. aki ismeri ezeket az embereket. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. majd külügyminiszter. (. később pénzügy-. külügyminiszter-helyettes. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.tehát biztos. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. miszerint csak azért foglalták el Tangert. úgy véli. Butler (1902-1984). De hát az oroszok 38 R. 40 L. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. M. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.. 39 Sir Samuel Hoare. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (.. Megjegyzem. a télen még nem történik semmi. Myers regényíró. Orwell barátja. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. H. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. A. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. egykori brit nagykövet Madridban. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. A németek érdeke szerinte az lenne. hogy tényleg ezt teszi. amikor úgy vélte. L. semhogy sok szót érdemelne. (.

Jó példája lesz ez annak. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. mint mi Münchenben. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. hogy szövetséget kössön. Amúgy Pétain és társai.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Bármit tesznek vagy mondanak. amikor az I. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. Nagy kérdés. Ha Hitler elfoglalná Angliát. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. vigaszképpen azzal áltatják magukat. -(28)- . semmi hatása az eseményekre. Ezek a mozgalmárok.L. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. ha sikerül nekik. Érdekes. (. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.P.maguk sem gondolhatták.Független Munkáspárt. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. holott elég csak egy pillantás a térképre. éppúgy átejtik majd Oroszországot. 42 Independent Labour Party . hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát.. jó ideje mást se tesz..

és továbbra is őrzi függetlenségét. 28.) Ijesztő. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. VI. az a néhány megjegyzés. méghozzá C besorolással. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. hogy a sajtó -(29)- . 1940. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. mint bíráló volt ... hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. VI. de különben kutyabajuk sincs. inkább jóváhagyó. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.) Igaz. amit sikerült elcsípnem. ha tényleg arról lenne szó.ellentétben a heves közfelháborodással. és az. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. Nem hiszem. azt ugyanis nem deklarálta. 29. (. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. elutasítottak. némi szépségfolt ezen. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. (.még csak egy múlik rajtuk. az ennek épp az ellenkezőjét látja.. 1940. Mindenképp biztató. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Az még csak megbocsátható volna.. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik.

-t és engem felvidított a gyászhír. mindjárt elmondta. hisz maguk is a csokoládé.-vel és M. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Ma délután az L. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. hogy abbéi még bármi lehet. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. nem is olyan hitvány kompánia. és nagy éljenzés fogadta a hírt. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. hogy 43 Orwell. vajon próbálkoztak-e már azzal.D.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. C. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. egyenként hatvan fős szakaszt jelent.. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. VI. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy végre a puskák is megérkeztek.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. (. C. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. 1940. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Az emberek azért így is lelkesedtek. Kíváncsi vagyok. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Így aztán mindazon lapok. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. és eltekintve attól.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.V. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Tegnap C.. -(30)- . és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Főként kiszolgált katonák voltak. ami elvben tizenkét. 30. amit valaha is hallottam.

hogy már azon is örülni tudunk. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. Még M.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró.. E.-ék is rosszallották a dolgot. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. holott ők már-már radikális békepártiak. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . amin végül is kievickélt. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Ott hagytuk egy félórára. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.vagyis a lap közel egyharmada. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. Később. a szöveget apró betűvel szedik. VII. és nem mozdult. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. majd kidobták a gépből. aztán E. (. 1940. szintén örült. -(31)- . hogy napokig még az étvágyam is elment -.. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. 1. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. igaz.három lapból állnak. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Az újságok már csak hat oldalból .

ha valami ismert személy hal meg. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. bár nő a félelem is. Mind többen vélik úgy.A. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. a spanyol anarchisták vezetője. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Franco közeli munkatársa. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. 3. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk.F. 1940. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. hogy a kormány tehetetlen.50 közlemény. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. régimódi német vezérkari tiszt. VII. látván. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 49 Buenaventura Durutti. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). -(32)- .

Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. 2 cirkálót. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. A francia Richelieu csatahajót. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket.1940. VII. 1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. elég egyértelműen sugallja. 10. használhatatlannő tették. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. a News-Chronicle -(33)- . július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 52 1940. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. Arról persze egy sort sem írnak. holott nyilvánvaló. Az a tény. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. avagy ha mégis. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. VII. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 8 rombolót. politikai író. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. a napló írása idején liberális publicista. hogy csupán a francia flotta feléről . 7. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére.lehet szó. nem sok meggyőződéssel tették. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. mennyire helyénvaló volt e lépés. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 2 csatahajót. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .

. de amikor feleségül akarta venni az elvált. 16. Sokan vélik úgy. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. VIII. ha csak az nem. amerikai Mrs. Számomra hihetetlen. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. semeddig. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. hogy Angliában akadnak csoportok. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. VII. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen.) Gollanz új könyvét. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. mint a cukrot. Napok óta nincs semmi hír. Ez után feleségül vette Mrs. Még az is lehet. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Simpsont és Franciaországba települt át. (. Windsor hercege (1894-1972). mi több.. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. úgy veszik.békeajánlatot tesz nekünk. hogy csak azért hagyják nekik. a Bűnös embereket. -(34)- . Nemrég még úgy tűnt. Edward néven 1936. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. meddig ér el a kommunisták keze. hasonló feltételekkel. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Újabban viszont minden országban más és más. január 20-án lépett trónra. Wallis Simpsont. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. 1940. Persze. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. a rendkívül népszerű walesi herceg. 54 Edward. az ember sohasem tudhatja.

A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. nyilván a németek számára.) Holott pontosan úgy tesz.. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. (. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. -(35)- . F. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. Mindez előre látható volt már akkor is. 56 Bizonytalan. ahogy előre megmondtam: eljátssza. 1940. helyzetünket reménytelennek látja. A legfőbb esemény. ami egyértelműen németellenes lépés. W. és ha kudarcot vall. így azt.küld hadi utánpótlást Burmán át. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. és elnézzük neki. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy Anglia felé hajlik. ami egy következő kormányt is kötelezhet. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. a sok szájhős mind maga alá rondít. talán nem. Mégis. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. és mi semmit se teszünk ellene. hogy Spanyolország bármit.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek.56 azt mondja. és már csak a fegyverletételt várja. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb.. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Még most sincs semmi érdemi hír. bármilyen 55 Bizonytalan. hogy összeült a pánamerikai konferencia. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. VII. a világ pedig már rég nem hiszi. alighanem Tosco Fyvelről van szó. Ez persze nem olyan ígéret. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. alighanem Frederick Warburg. Talán így lesz. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. 22.

Az olasz sajtó is ezt írja. felhagyott a toborzással.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. Sokan rebesgetik. VII. -(36)- . (.. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.V. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. 25. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.000 tagja van. 58 Azonosíthatatlan személy. Ha tényleg így van.V. bár az is lehet. 1940. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.D. hogy összeállna a Tory klikkel. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. D. Az L. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. ám az. rendre visszautasította az ajánlatot. VII. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. és új neve: Home Guard.D. majd a németeknél.58 is ugyanezt mondja magáról.. 28. mivel utálta Chamberlaint .300.mennyiségben importáljon. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. G. hogy L. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. hogy csak tartanak tőle. csak féltékenységből és intrikából dacol. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.57 Én legalábbis nem hiszem. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.-t.. Persze meglehet. azaz Polgárőrség lesz.) Sokan már bánják. ámbár ez nem is oly hihetetlen. melynek állítólag már 1. 1940. azzal.

akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. noha egész életét Angliában élte le. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. 60 Sir Oswald Mosley. Az apró emberke. Szélsőséges nacionalista. akit később internáltak.csakugyan nácikollaboráns lett. Furcsa. Amerikában született. kinek a nevét folyton elfelejtem. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Emberem azt állítja. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. aki szerint Hitler nem igényli. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. a Brit Fasiszta Unió vezére. szélsőjobb. 62 Gaston Bergery. 59 William Joyce (1908-1946). Így tesz a francia sajtó azon része is. amely német befolyás alatt áll. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. -(37)- . Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. bár senki se tudja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. brit állampolgárságot sosem szerzett. valójában miért. hisz jól tudom.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kommunista. 61 Jacques Doriot (1898-1945). aki utóbb . kis baloldali pártokról. majd fasiszta politikus. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett.

alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában.1940. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Wells jól ismeri Churchillt. Mindig is úgy élt. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . a franciákat viszont eléggé leszólta. s azon a feltevésen alapul. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. 8. ami talán arra is fényt vet. de az újságok azt sejtetik. szerinte rendes fickó.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. hogy csak a maga hasznát lesi. Wells. hogy ezek az emberek. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Úgy véli. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. nem hinné. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. ahogy egy szovjet komisszár. G. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. VIII. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. mit miért csinál. Megkérdeztem. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. vagy hogy karrierista lenne. ha elveszítjük.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Perim most a legfontosabb. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. (Sajnos elég gyatra volt. de a pénz nem érdekli. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. Eddig még semmi hír. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Megindult az olasz támadás Egyiptom. és különös gyengéje. és nem igaz. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Úgy látja. H.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

tábornok tartott. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő.. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. Hajnali három körül légitámadás volt. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hacsak nem akarjuk. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Hosszan beszélt a polgárőrségről. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. nem kétlem. hagyják félbe a munkájukat. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. 1940.másokat kapok rajta. Megvetően mondta. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. 23. Ez nem csupán azzal jár. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Azt mondják. Azzal kérkedett.nyilván az -(42)- . amit mielőbb meg is kell tenni. átszervezik a légiriadók egész rendjét. amit . VIII. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. s azzal szépen visszaaludtam. ez pedig igen veszélyes lehet.

vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. s hogy milyen szánalmas ez az egész. kivénhedt hadfiak. és azt is: miért. -(43)- . Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Legfőbb ideje. Tegnap azon tűnődtem. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. VIII. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. hogy az ország végromlás előtt áll. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy valami nincs rendjén. 26. (Greenwich) Azt hiszem. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Ahogy elnézem. kik miatt. hogy ízlik neki vagy sem. (. hogy a trágya nem ennivaló. és megpendítette azt is. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra.. 1940. egy életre megtanítva arra. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. Az oktalan pára nem képes eldönteni. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. Ettől talán észre térne a jónép. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij.. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.

próbálják eltussolni.először igazán közelről a bombák hangját. Világos. Hallottam.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.. hogy a házak beleremegtek. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. asszonyság.. ha bármi fontos létesítményt találat ért. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. Máig emlékszem arra a kettőre. E. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. (. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. VIII. amit Huescánál dobtak le. Talán egytonnás bomba lehetett. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy bomba robban mellettem. s ahogy eddig is. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. de olyan pokoli robajjal. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. 29. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. A -(44)- . ám azért nem annyira rettenetes.. A bejárati ajtóból néztük. (. azt álmodtam. Ma reggel mégis. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. amibe a föld is beleremeg.) Elég nagy robbanás volt. és halálra váltan nyomban felriadtam. és mindaddig. 1940.. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. míg ezek jó ha feleakkorák.

-(45)egy ha . 31. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. 16. márpedig az emberek itt is. hogy hidegen hagy. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 23.-vel. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.) Tegnap lefekvéshez készülve. 1940. 1940.. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. A monoton fegyverzaj. s nemigen látja. mégis így lett. könnyen álomba ringatja az embert. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.P. (. Amerikában is... és aknagránátok robbannak köröttem. vagy túl közeliek a becsapódások. E. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. s én feküdnék kényelmes. Sosem gondoltam volna.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. VIII. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. azzal a megnyugtató tudattal. lidérces emlékeim. s lám. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . XI. 24 órára rendszerint 5-6 esik.a nácizmus. tábori szalmaágyamon elnyúlva.. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. Félálomban. szerkesztőjével. ha elég távoli. hogy nyílt mezőn fekszem. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.-vel éppen csak megjegyeztük. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. Akkoriban rendre azt álmodtam. és máris aludtunk tovább. 1940. fegyverzajt hallok. hacsak az ember nem sejti.P. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. a . H. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. minden fedezék nélkül. régóta ezt várják. Általános a vélemény. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. A légiriadók egyre kimerítőbbek. erős robbanást hallottunk. XI.

hogy nincs más hátra. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. P. H. brit tájékoztatási miniszter. -(46)- . bárki képes könnyedén elhitetni. A második világháború című művében Churchill 1940.P. ám ekkorra már mind a szűkebb. vagy inkább próbáljunk békét kötni. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta.P. még nem cenzúrázzák.” Ami. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Európa Kiadó. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó.71 és társai titkon alkura készülődnek. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. tartok tőle. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. kulcsfontosságú. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. Habár a . egyébiránt biztosra veszi. májusi kormányát tárgyalva Hoare.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. hisz minden a tálaláson múlik. és „becsületszavát” adta nekik. Halifax és Simon védelmére kel. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. Ld. 2000. Mindaddig. kijelentését.” 72 Alfred Duff-Cooper. úgy tűnik. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. H.-t. igaz is lehet. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy . amikor Franciaország elesett.. válasza: „Ugyan már.. kényes. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. az összes brit lapot figyelmeztették.P.. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. ha tényleg igaz. öt éven át tartó küldetést.. szerint.

Edward . hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. mint azt itt képzelik. 74 Piene Comert. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. melódiája: monoton Tegnap C. egyetlen európai se hitte volna. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. 75 Mrs. C. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Angliában mindenki tudja. 76 Lásd az 1940. jóslatai. S. 28. XI. Különben C. angolbarát..A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. a France szerkesztőjével ebédeltem. Wallis Simpson. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. és úgy véli: Anglia nagy előnye. szerint. C. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- .utóbb VIII. Nos. Meglepően jókedvű volt. Laval 1935-ben azt mondta neki. jól ismeri Angliát. úgy tűnik. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. VI. és élt már nálunk korábban is. Szerinte VIII. igaz.. C. Azt mondja. aki ekkor már a windsori herceg . hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Mindig is azt hittem. korábban diplomata. a sajtóosztályt vezette.74-vel. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 1940. bármi tehetséges politikus Laval. és eszébe se jutott panaszkodni. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Persze itt.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. francia újságíró. hogy államformája királyság.felesége volt. Olaszország viszont valódi erő. Laval kormányzása76 idején C. Franciaország eleste után Angliába emigrált. mégsem váltak be. Edward végül is Mrs. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást.

a halottak száma 550. s legalább negyed részük földig rombolódott. november 14-én szenvedett légitámadást. villany stb. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. 1.. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. (... és ami még rosszabb. A közüzemek. (. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. mint korábban Balbo halálának. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. víz. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. miként sikerült átszöknie. mindenki amiatt aggódik. XII. a sebesülteké ennél jóval több volt.) Azt mondja. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. bár azt nem árulta el. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot.000 gyújtóbombát dobtak a városra. -(48)- .. A német források szerint mintegy 30. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. a tüzérségi tűz elől. Ugyanúgy örülünk neki. XII. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. teljesen tönkrementek. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. 8.) Beszéltem egy férfival. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. Meséli. amelyben 500 repülőgép vett részt.

XII. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. 2. nappal közrendre felügyel. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. Az a múlt heti újsághír. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . akár a manna. rendre azon kapom magam. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Több mint mulatságos. nem annyira a bombáktól rettegve. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. 1940. Az a hír járta. s a csengő sem ép. I.segítségükre sietnek. Idézet egy újságcikkből bombák. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza.” 1941. 29. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. kezdeti szakaszában. amíg a bombázás alább nem hagy. inkább a félbeszakított alvás. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. A bombázás legszörnyűbb. Az esszében azt írtam. hogy hibbant kis versikéket faragok.

1941 júliusában.Isten látja lelkemet.. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.” 79 Büntetés.hogy nincs valami nagy véleményem róla. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. olyan időszakban.. I. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. bár . majd 1942-ben beszüntette működését. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . magasabb béreket. de nyilván erre sem kell várni sokáig. . hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. 1941. úgy véli. 22. hogy ezegyszer tévedtem.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. német. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. s talán joggal. tényleg örülök. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. nem sokkal a franciaországi események után. és minden érintett szíves elnézését kéri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. -(50)- . Így azután én lettem nevetséges. és Orwell úr aligha sejthette. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. aminek igen örül. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.

A helyért ugyan nem fizettek. Mindenesetre tény. 1931-66 között Canterbury érseke. hogy „Éljen a POUM!”. de normális helyzetben eszembe se jutna. Művei. Az utca tele van a plakátjaikkal. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Az ügyeskedés menten beindul. már az is erősnek tűnik. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. nyomban megérezte rajtam. spanyol köztársasági párt. újabb defetista manőver. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). és meggyőződésem. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. pedig több mint hat órával azelőtt történt. A minap. hogy „Chamberlainből elég!”. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Szovjet erő. Barcelonában pedig. vagy valami hasonló). A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. -(51)- . Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy tudja mindenki. E. ezrével vannak ilyenek. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. először tettem ilyesmit életemben. aki amellett. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . Igaz. Keresztények és a kommunizmus. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. ahogy megcsókoltam.csak arra való. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű.a következőket írta: „Óhajtom. akik nem képesek átlátni. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy „hagymáztam”. teljes szívemből kívánom. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. a POUM82 betiltása után. Úgy tűnik. És lám.

-(52)- . mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A német Afrika Korps 1942. Erwin Rommel tábornok vezetésével. és 1942. mire Mrs. január 22.2 sor. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. J. 84 A lap 1941. 26. boltjába betérve megjegyeztem. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. szeptember 6. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. I. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.az ébresztőóra. Másnap reggel Mrs. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. január 22-én vették be a brit csapatok. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy „már nem tart soká” stb. s a többinek is hasonlóan felment az ára. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. J. és megütötte a fülem. mivel érezni. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és betiltották a Daily Workert84. június 21-én foglalta vissza.000 hadifogoly! ) . Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. amint két nő arról társalog. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. között volt betiltva. A Daily Worker és a Week85 betiltása .108 sor. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. stb. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. 1941. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). vagyis csapatokat küldünk Görögországba.küszködött. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Én mindenesetre váltig állítom . hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. homályos és rossz szagú. III. III. III. néhány téli viola bimbózni kezdett. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . ha elég meleg lesz). az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. hogy visszatérhetnek Londonba. s a hóvirág is most a legszebb. Az altemplom nem egyéb. 1941. Wallington. Bár dúl a háború. Tegnap este G. 1941. hogy „valami készül” a Balkánon. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában.bár jól tudom. legalábbis ezen az éjszakán nem. még a lapok is pedzegették. hogy még mindig sokkal rosszabb. s ilyenkor látja. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. -(56)- . és a többiek mondták is. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. 4. kevesen értenek egyet velem -. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki.. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Az elmúlt napokban az a hír járta. 3. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. Korábban ugyanis épp azért gondolta. 14. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. G..

a német támadás már április elején megindult. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. mi történne. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. de alighanem inkább a Szueziről van szó. amit az olaszok elvesztettek. előbb ismernie kellene. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941).93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. egyben meghagyva neki. attól tartva. miközben támogatta a királyság intézményét. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Túl veszélyesnek tűnik. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Ahhoz. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. 95 A szövegből nem derül ki.van. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy milyenek a szállítási eszközök. elhárította a segítséget. Elképzelni is szörnyű. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. vagy legalábbis azok jó része. 1935-től görög miniszterelnök. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. -(57)- . hogy küldjenek tíz hadosztályt. arra kérte az angolokat. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Mindenki ezen tépelődik. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos.

egész Európa rajtunk röhög. Sok német. Mint írja. -(58)- . mint Norvégiában. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. antifasiszta újságíró. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. ha netán tudjuk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. mivel annak bizonyságát láttuk benne. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. 97 Stefan Haffner. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. elképedt azon. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. csak a felesége. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Ő maga nem volt zsidó. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mint az. hacsak azzal nem számolunk. hogy nem tudunk. Másrészt viszont.hadisikerekkel. Ugyanakkor. Én mégis azt tartom. amiért hagyjuk. éppúgy. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. csakúgy. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Az a baj. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). akivel beszéltem.

minden előzetes propaganda nélkül. Ez hát az európai nézőpont. ami azután a bombázókra tekeredik. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . de csak egy gépet lőttünk le. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. s a szóbeszéd holmi új. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon.98 1941. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de tetszetős érveket máris hallani. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal.itthon és Amerikában egyaránt. -(59)- . titkos fegyvert is rebesget. III. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. végre pompás alkalmunk lesz rá. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Ám a szokásos álszent. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. június 17-én jelentette be. 20.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. éppúgy. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Greenwichre igen sok bomba hullott. Ijesztő lenne. aminek használatát a brit légierő 1941. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. úgy hírlik. Kérdés. mint az indiai rádzsák körül. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót.

. Úgy tűnik. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. és társaik tényleg árulók. amit persze nem engedhetünk meg. ami megingatná a Pétain-kormányt. hogy megtartsák a búzát..-vel99 telefonáltam.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Én: „Mi volt az?” E. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Bárcsak tudhatnánk. A németek ugyan engedik. Úgy tűnik. -(60)- . A Greenwich templom lángokban állt. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. mint azelőtt. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. ez akkor sem jó így a franciáknak. és kevesebb közéleti eseményt említek.csapódott be. majd nagy csörrenést hallottam. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. amit küldünk. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. látom..” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. És miközben mi mindent megteszünk. Visszalapozva e naplóban. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. amikor E. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. de senki sem mozdult. az író nővére. hogy . avagy csak elképesztően ostobák. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. mondjuk. 99 Valószínűleg Eileen Blair.: „Betört az ablak. Fölöttük tombolt a tűz. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. semmi jele annak. szakadt a víz a nyakukba.

hogy a püspökök megáldják -(61)- . mi a célja a háborúnak. mint eleddig. valahányszor azt látom. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. III. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. Angliában. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy gyermekei azért éheznek. akik Churchillért meghalnának.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy igenis vannak. kényszerítő intézkedések híján. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. a gazdagok pedig. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. a légierős kadétok. nemigen számít. elfogadjuk a háborút is. Még ma sem képesek felfogni. hisz ez idő szerint még az sem világos. amit mi tényleg nem ismerünk itt. 23. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. a Női Légierős Tartalékosok stb. éppúgy élnek. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. sokan ezt teszik . Számomra nem volt újdonság. ez pedig az éhínség. 1941. Még szerencse. akkor biztos. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Ha elfogadjuk az államot.A legrosszabb még hátra van. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. s ha így teszünk. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. stb. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Miként lehet ezt elfogadtatni.általában olyanok.

hogy Isten bennünket segítsen. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. az ellenségnek is vannak indítékai . a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk.ami éppoly hatásos lehet. Holott bizonyos helyzetekben.az ezredzászlókat. -(62)- . Egy szó sem esik arról. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy netán csökkenne a harci elszántság. hogy valójában nem is gondolják végig. Talán az a félelem diktálja mindezt. és jó útra térhessenek”.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy imádkozunk érte. és segíts. 24. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. mert mi jobb emberek vagyunk. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Eddig úgy tudtam. Az egész azon az elemi érzésen alapul. a keresztény meggyőződés azt tartja. Persze az is lehet. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. így aztán helyénvaló. III. 1941. add. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mint egy. Azért várjuk el. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. ha az emberek látnák. úgymond. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. mint a németek. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba.

Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy egy sikertelen megszállás 100. 7. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. így valószínű. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. s így szükséges. Tegnap Belgrádot bombázták. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. mikor kivonultak Bengáziból. ez alighanem így is van. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hisz általános a vélekedés.000 főnyi brit sereg állomásozik. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. érzékelhető hatása. IV. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. Rajzok készülnek majd. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Azt hiszem. hogy nincs az az erő.csatahajókat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Tehát megoldódott a rejtély. és legalább három hétig kitart. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. mint akár több ezer légitámadás. hogy valamivel ellensúlyozzák.. a műszaki leírások alapján. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. bár Hitler még így is jól járna.000 ember életébe is kerülhet. Ám ennek nincs közvetlen. 1941. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Közben hallani. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. Felteszem.. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy Görögországban 150. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.000 vagy akár 500. bár ezt már akkor sejthettük. mindenesetre nehéz nem észrevenni. nincsenek például fegyvereink. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. és ma jelentették be először hivatalosan.

. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. 102 A matapan-foki csatáról van szó. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. A legjobb esetben talán még szűken vett. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. ha az ember 2-3 évre előre gondol. (. Szinte látom. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A britek-minden veszteség nélkül . )Immár világos. hogy beleszorítják őket a tengerbe. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. Etiópiát mindenesetre elvesztették.... Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.helyzet. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. katonai szakíró.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.elsüllyesztették a Zara.) Egyre kevesebb a munka. -(64)- . Persze. Mulatságos lenne. (. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. most hirtelen rájönnének.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. Nem tudni.

pontos. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Állítólag Francis Beeding. a regényíró állította össze. mint „dicső”. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. „hősies” stb. hogy ejtőernyők. Most olvastam épp az M. 1941. ez szeptember 7-én volt). hogy nem volt annyi eszük. IV. csak sajnálom. 8. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. tényszerű ismertetőt. de tudván. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Például az. s igen nehezemre esett. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. elszalasztották az esélyt.103 bestsellerét. . hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Rosszabbat vártam. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében.O. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Emlékszem. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. s ez rendre azt igazolta.I. of Information -(65)Tájékoztatási .

hogy felébresztettek a robbanások. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. egyszer csak megszólalt: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.Akárcsak Madrid. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. hogy győzelmet arat. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Aznap éjjel. Most jön Austerlitz. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Kimentünk a tetőre. még ki is mentem megnézni. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. . Én mindenesetre nem így éreztem.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Hugh Slater. lángol-e még. miután a németek láthatóan elálltak attól. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. -(66)- .húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. de más fronton még várható. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit.Ez volt Trafalgar. Rajtunk az ítélet. azt mondtam Fyvelnek: . egy darabig onnan néztük a tüzeket. Később.A kapitalizmusnak vége. aki az ablakban ült. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. majd így szólt: . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.

Hol van már az az idő. 1941. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. amikor rosszul áll a szénánk. Ez is igen baljós előjel. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért.persze nem volt egy darab se -. IV. IV. A nagyokosok szerint ahelyett. és Görögországba küldtük őket. Eddig az egész háborúban végig úgy volt.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani .106 Ma este igen rossz hír érkezett. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. -(67)- . Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 9. 1941. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. amíg lehetett. A közlemény súlyát az mutatja. A tegnapi lapok megírták. kapunk-e gépfegyvert. 11. ha a görögöket cserbenhagyva. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. hogy kivontuk csapatainkat. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . a Balkánról alig esik már szó. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. Csak erről beszél mindenki. legalább kettő jut minden századnak. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak.gondolom. s amikor megkérdeztem. hogy egyáltalán kiadták. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül.

amely még ezeknél is pesszimistább volt. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. abbahagyom a naplóírást. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. 13. se Líbiáról. a köznapi ember számára kevésbé érthető.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. mint gondoltam. Semmi hír . de mégis. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Lehet. Az a két újság. ami némi reményre jogosít.1941. csak éppen nem adhatják tovább.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. Az egyetlen. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . 12.se Görögországról.. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Úgy látszik. IV. most is zajlanak. csak sokkal lassabban. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Isten tudja. IV. és a Sunday Express. azt látom. Nem hinném.. mind lehetségesnek tartja. vagy legalább egy részük. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá.. hogy a politikai helyzet javulni fog. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. amelyekre számítottam. Akivel csak beszéltem. francia hajókkal. azok a forradalmi változások. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Ahogy visszalapozok a napló elejére. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. és megszilárdul a helyzet. amely alig különbet. mely igen sötét képet fest a jövőről. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. 1941. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. -(68)- . de ez más lesz.

Mindjárt feltűnik. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mások azt állítják. hogy létszámuk aránylag csekély. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Megrázó hírek. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. arra számítva. D. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. -(69)12-én hamar akció végül . míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk.. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. 1941. micsoda szedett-vedelt társaság ez. amit a reklámokról írtam. s az is erősen hihetőnek látszik. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Azt hiszem. aki jól ismeri Dél-Afrikát. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. az utóbbi a valószínűbb. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. bár ezt Kairóban107 még tagadják. mint a középosztálybeliek.Olvasom a bejegyzést. Nagyon igaz. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. csak éppen a tempóját nem. 14. de Tobruk kitartott. Persze. és elvágták a tobruki angol csapatokat. döbbenten láttam. nem tűntek el. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. Connolly mondta egyszer. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. de már sokkal kevesebb van belőlük. míg december 4-én megérkezett az erősítés. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. IV. A németek az egyiptomi határig nyomultak.

igen nehéz elképzelni. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. A másik pultnál meg szól a gramofon. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. 15. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Görögországról semmi hír. hanem azért. drága uram. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. . mi is történik.Jaj.persze csak fokozatosan. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . hogy beismernék. 1941. megkérdeztem a tulajdonosnőt. akkor máris megérte. és mivel kissé késtem.úgy tartja. Mindez akkor.. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. nem figyel rá senki. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. melyben az oroszok megígérik. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. IV. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. anélkül. Ha nem így lenne. éppúgy.. tudja. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. hogy kivonulnak Kínából . ha én nem kérem. mit mondtak be korábban. hogy az etióp hadjáratot befejezzék.

ez képtelenség. 22. és E. Barnsleyben voltam éppen. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). Ma reggel.. 1941. 1941.vidéket..70 km távolságra! . Az utcát mindenesetre lezárták. hogy egyszer bekövetkezik. Persze. Az ember már-már úgy érzi.” (Parlez vous. de azért E. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány.. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Két-három napja újra Wallingtonban. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Ez volt az egyetlen reakció. IV. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Egy másik a St..is 108 „Mondja csak. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. és a mentők is ott várakoztak. Igaz. Persze. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. A szombat éjjeli „blitz” még ide . hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. betértem egy kocsmába. is ugyanezt mondja. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. John’s Wood-i temetőt találta el. amitől már régóta tartok. többeknek megjegyezve. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. francia) . és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt.bizonygatja mindenki. Senkivel sem beszéltem.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. 17. IV. és miután hallottam a hírt. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. . Emlékszem. -(71)- .Én még csak le se hunytam a szemem! . aki rendesen tudott volna aludni.

hogy 109 Orwell gyanúja. Furcsa lenne. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. vajon azt teszik-e. Churchill a minap azt mondta. hogy sikerül majd. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Churchill kezd úgy beszélni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. Engem legfőképp az zavar. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Gibraltár megtámadása. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. minden bizonnyal hamarosan várható. mi pedig lekaszáljuk őket. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat... megalapozott volt. amit kell. -(72)- . stb. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Ha az újságok híradásai igazak. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Athéntől kissé északra. is beleértve. Még nem tudni. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. rádiójegyzetemet stb. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Olyan ez. Amióta itt vagyunk. hogy a németek nem hullanak úgy. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint.elhallatszott. mint a kéve. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. fanina felé. nem így lesz -.” Kíváncsi vagyok. minden még ezután megírandó cikkemet. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.

így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. hány emberünk van ott.ÚjZéland: 13. -(73)- . 24. 25.55%. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Az oroszoknak dönteniük kell. milyen hadállásokban. Eszerint az elesettek 55. 1941.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . és így tovább. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Különben sejtelmünk sincs. 1941. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy ellenállnak-e a németeknek . amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.mindez még hasznos is lehet.1% Új-Zélandból. 23. hogy a görög hadsereg.55% . hogy ne álljanak ellen. IV. IV. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.1%-a Ausztráliából és 19.a hülyébbnél elháríthatnád. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. a görögök visszavonulóban vannak. Mindössze annyit lehet tudni. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hogy mennyire tudják tartani magukat. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.110 Mindaddig. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.Ausztrália: 13. A Daily Express burkoltan arra célozgat.

avagy tétlenül elnézik. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.111 Gondolom.az ára -. mert nem volt mivel etetni őket. vagy esetleg a harmadik. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . C. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. bár azt hiszem. 1941. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. Milyen kár. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. 2. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. körülbelül 30. 28. most mindenféle hússal üzletel.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. ami tényleg magával ragadta az embereket. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. csak kutyaeledelnek. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. IV. 1941. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. hogy nem képes. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Tegnap eljött hozzánk egy ember. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. V.. de bármelyiket választják is. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. nem akar. -(74)- . 25. IV.

hogy kevesebb katonánk volt ott. majd elnöke lett. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. 1941. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. mint arról korábban tájékoztattak. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. amiben mindent odaígérünk nekik. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. miután bejelentették. Mesélte. gondolom. Spender113. 8. mert folyton csak fegyvertokokat szab. újabban az egész cég erre állt át.000 embert. mindenféle volt közöttük. az is ugyanúgy készül. 3. nyilvánosan kijelentette.000 körül. úgy látszik. az ausztrál kormány egyik minisztere. -(75)- . Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. A hajókról nem esett említés. V. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.ez egybevág a német hadijelentésekkel. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. ügyvéd. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. s úgy hagyjuk el a porondot.. felszerelésük jó részét és 12. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Hátrahagyták összes tankjukat. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. politikus. és hét-nyolcezren estek fogságba . mint az íj és a nyílvessző”. Mint mondja. aztán egyszer csak halljuk.000 ember. mivel úgyis megegyeztünk. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. A veszteség állítólag 3. mint a bútorhuzat.. Katasztrofális.000-re teszik. valójában 55. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre.000 járművet vesztettünk. ahogy a tűpárnát tartotta. Persze az is lehet.112 Azt mondják.tisztes ábrázatú. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. de ez számunkra nem gond.

anya. A tiszta. folyton az az érzésem.csupán azt jelzik. Sosem tudni előre. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. ami ezt a taktikát sikerre vihetné.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Érdekes. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. V. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Előre látható. Valahányszor csak elképzelem. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. 1941. ám biztosan valami rosszat jelez. ha csak a puszta harcról van szó. amiben igazán hiszünk. Ha olyan ügyért harcolunk. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ami nem túl jó jel. Itt-ott nagyobb családokat is látni. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Iránban mozgósítás van. Főleg a fiatal házasok ilyenek. apa. nincsenek fenntartásaink. mert hiányzik az akarat. gyerekek. csak annyi bizonyos. A törökök felajánlották. A semleges államok megtámadását illető aggályok . 6. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. mit fognak tenni. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s menten elgyámoltalanodunk. akár a nyulak.és azt hiszem. a kicsik sorban fekszenek. Békésen alszik mindenki -(76)- . e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. pusztán azért. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. hogy balul üt ki. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. meglepő látvány tárul a szeme elé.

ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. netán mindkettő ellen.az erős lámpafényben . -(77)- . s hogy mindenki maradjon a lakásában. tőlünk nyugatra. hogy a mi házunkat találták el. ez az első eset. E. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. 1941. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. kiváltképp nagy volt. égre szökő lángokkal. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. amikor találat érte. Gondolom. Az elmúlt napok legfontosabb híre .a kicsik hanyatt fekve. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. melynek üzenete nem egyéb. V. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. valami raktárépület lehetett. hogy mindez német nyomásra történt. Lefelé menet közölték velünk. mintha viaszbábuk lennének. ez az első diplomáciai lépés. de úgy tűnt. de megmaradt alelnöknek. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. felkelt és kinézett az ablakon. Felkapaszkodva a tetőre. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. A füst csak igen lassan oszlott el. kintről valaki kiabált. Nyilvánvaló. Immár bizonyos. hogy az oroszok bejelentették. 1941-ben leváltották. 11. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. meredek. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. hogy épp benne voltam egy házban. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. Az éjjel komoly légitámadás volt. Az ablakok épen maradtak. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. külügyi népbiztos. s a szobában sem keletkezett kár. az egyik.

gondolván. milyen sötét lett az arca. Később kiderült. -(78)- . akik teával kínáltak. Ilyenkor az ember azt viszi magával. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Később megjegyeztem E. amint kiabál valaki: . hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és a bent lévő autók kiégtek.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. Hallottuk. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Igen. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy menjünk ki. amit hónapok óta őrizgettünk. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. s én csak utólag döbbentem rá. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. mire ő visszakérdezett: . s láttam.-ékhez. és talán nem lesz módunk visszajönni. hogy tényleg ég a ház. csupa korom vagyok én is.nek. Elmentünk D.Talán azt hiszed. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy a folyosón nem lehetett látni. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. amit a legfontosabbnak tart.

1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. május 30-án Iránba menekült. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Churchill nem akart tárgyalni vele. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 1941. és Rashid Ali 1941. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte.1941. Még csak ötletem sincs. Csak azt tudom. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Szíria. iraki nácibarát miniszter.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. aki 1941. Az egész ügy merő rejtély. Spanyolország. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Irak. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Egy hónappal később rövid harc. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Rashid Ali117. V. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Franco . Alfred Hornként mutatkozott be. Darlan116 Sztálin. remélve. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Hitler közeli barátja. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). továbbá mindazon térségek neveit. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. a Führer helyettese. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. bejelentvén hogy Hess megőrült. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Utóbb többször is felmerült. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 13. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt.

hogy ember. amikor nem vettük be Dakart. vannak még emberek. Tangert és Szíriát akkor. hogy nem fog sikerülni. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. nincs esély arra. Az ember kezdi azt hinni. legalábbis szerinte . a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ez történik majd. már akkor. Persze.és fegyverhiány (repülők. amikor még megtehettük volna. mi biztosan el is toljuk. Tanger. talán még Amerika is. hogy mindent veszni hagyunk. a Kanári-szigetek. hogy ez már-már törvényszerű.könnyedén be lehetett volna keríteni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.) miatt Dakar. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Az egész világ ellenünk van. -(80)- . hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. Churchillnek és társainak az lehet a terve. hadihajók stb. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta.tolni. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. a Kanári-szigeteket. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. lesz titkosrendőrség. Ezzel szemben a valóság az. ha kiderül. Szíria. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Úgy tűnik. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni.

kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült.300 görög. ha Kréta csakugyan próba. így azt.960 brit. V. csak végre ismernénk az alap tényeket. új-zélandi és ausztrál. mint Angliában. Szíriáról. 17. 1941. Darlan nyilatkozott. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Irakról semmi hír. 10. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. V. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. A német légitámadás május 20-án indult. 24. légvédelmük szintén gyenge volt. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 21.1941. még úgy is. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. hét cirkáló. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.700 új-zélandi és 6. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Lehet. Ha csak 10-20. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. Mindenki Krétára figyel. és majdnem ugyanannyi görög volt. majd ejtőernyősöket vetettek be. hogy hány ember védi is a szigetet. egy repülőgép-anyahajó. A brit -(81)- .540 ausztrál. V. Ezt az arcátlan. hogy így van. 25. szervezetlenek voltak. Úgy tűnik. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. 1941. Valaki megsúgta. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. (Liddell Hart szerint összesen 28. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 7. és milyen a fegyverzetük. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Három csatahajó.600 brit.

olvasni. hogy hányról is van szó. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 1941. 31. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.500-at mentettek ki. és 14 gép védte Szuezt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. ebből 2. V. 122 A 42. bár rideg. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. A brit csapatok Bagdadban vannak . a mentegetőzés. és csak utána az etiópot. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.bár még jobb lenne azt hallani. Arra sincs magyarázat.500 Krétán szolgáló katonából 16. 1941. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. VI. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. annak tagadása. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. Az. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. -(82)- . hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 1. 13. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos.000 görög volt. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. Kivonulunk Krétáról.

200 brit. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. hogy Kréta kiürítése megtörtént. A híradás nem felelt meg a valóságnak. S mindez teljesen hiába. valamint a Greyhound. A német veszteség: 3.. Szuezre vagy Máltára csapnak le. Szíriára. 1941.000 ember. abból legalább kiderülne. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. tank és repülőgép. -(83)- . 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. Miként K. márpedig ennek semmi jele.376 ausztrál és 2. 3. Összességében a szövetségesek 16. Pár nap 123 A Calcutta. Hereward. Ma reggel jött a hír.714 halott és 2.000 brit tengerész esett áldozatul. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.500 sebesült. hány kereskedelmi hajó. mint azt a sajtóval tudatták.996 új-zélandi).000 embert kellett elszállítani. A teljes veszteség várhatóan 10.583 embert vesztettek (ebből 8. A britek arra számítottak. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Fiji és Gloucester cirkálókat. számos légvédelmi ágyú. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Hitler eleinte habozott. 124 Szíriába. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. Most. aminek vagy 2. Student tábornoknak. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. azt mondják. 20. Ebből nyilvánvaló. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. VI. 3. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.

VI. nem fog háborúba keveredni a németekkel. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. -(84)- . Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. 14. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 1941. 125 Stafford Cripps. 8. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy talán az egész manőver nem más. úgy lehet. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. ha csak elkerülheti. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható.múlva már nyilván késő lenne. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. VI. s eddig még senkivel se futottam össze. 1941. A közeljövőben. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. történetesen az Anglia elleni invázióról. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. amelyről. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. úgy tűnik. mint puszta blöff. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza.

amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. VI. VI. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy ez „jól jön nekünk” . ez a jutalom. Az jutott eszembe. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. Nyilvánvaló.ámbár azt hiszem. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. 1941. ha nem is tudják megállítani. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. és ezzel. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. VI.persze csak akkor. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. 20. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. s megállítottak három finn hajót is.126 1941. 22. -(85)- . s ez nagy hatással lesz az arab világra is. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni.1941. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Íme. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. Rendkívül izgatott mindenki. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. ha az oroszok komolyan ellenállnak. 19. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Általános a vélekedés. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hatalmas közönség előtt.

amíg leszámolnak Angliával. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. bár arról igencsak eltérnek a vélemények.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. a légierő és a flotta legénységét. 23. akik nem bánnák. csak úgy. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ma igen jó beszédet mondott. 1941.ha nem is sokan – a gazdagok között. bár lesz annyi eszük. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. sőt magukat az oroszokat is. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. úgy vélem. hogy gyorsan véghez tudják vinni. Persze akadnak néhányan . E pillanatban lehetetlen megbecsülni. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. Churchill. ha nem lennének biztosak benne. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . miként hatna. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. VI. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. mint a baloldali pártokat. A legrosszabb az az egészben. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Mit gondolnak vajon ezek. úgy találtam. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.

Azon múlik minden.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Kétségtelen. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Egykettőre hazavágják a nácikat. s még azt is meg merem kockáztatni. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mi több. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s újra támogatják a nácikat. hogy ennek maga Sztálin a feje. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. úgy hiszem. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Három éve még az évi 1. mint az első háborúban. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. az esetben érdekük. a kommunisták. Tíz -(87)- .000 font jövedelemből élők. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Meglátja. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Persze nyomban hangot váltanak majd. éppúgy összerogynak majd. és ne folyjék ellene belső aknamunka. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Orvos (külföldi.

ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. 1941. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. E szerint bevették Lemberget. 30.. Az esetben. s alighanem elfoglalták Litvániát is. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. VI. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Már egy hét múlt el. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok.még ha lesz is némi „húzd meg. itt most nem állnak fenn. (. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Nem tudni. hogy szamovárt áruljon. Állítólag túlszárnyalták Minszket.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Hisz azok a politikai viszonyok. ereszd meg” -. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. -(88)- . Akárcsak az emigráns fehérek. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Mindenki arról élcelődik. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. többféle magyarázata is lehet. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. hogy a németek azért kiváló katonák. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben.

mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. melyben egyértelművé tette. szögesen ellentmond mindannak. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Churchill beszédének méltó párja. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mint az a tény. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. A felek vállalták. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. -(89)- . legalábbis e pillanatban. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. jóllehet formális szövetség még nem létezik. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. s mint ilyen. amelynek nincs angol megfelelője. VII. 3. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. 1941. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Mindenesetre elég sok időbe tellett.

hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Több lap is türelmetlen. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. és azt sem tudni. Ha a németek helyzete megengedné. Nem tudom. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Azt aligha hiszem. láthatóan nemigen készülnek támadásra. amíg be nem bizonyosodik. a belső meggyőződés hajtja. Ha most. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. ha majd netán ők is átállnak végül. legalábbis Angliából nem. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. s ettől. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. hogy ő maga legalább annyiban őszinte.oldalunkra. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hiszen őt úgymond a „lélek”. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. VII. lám. 6. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. de ha semmivel nem próbálkoznak. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. s arra sem utal semmi. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. 1941. mire is használnák e tankokat. nem indítunk szárazföldi támadást.

megtiltván számukra. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. úgy tűnik. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. akinek ki kellett lépnie a mosdóba.számíthatunk rájuk. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy a németek vesztesége már 700. és a Truth129 néhány példányát is. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.mindezt két héttel azután. nyíltan szimpatizál a nácikkal. egyikük. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. Az oroszok azt állítják. A németek már átkeltek a Pruton. ahol kommunisták üléseztek. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy az belépett a háborúba. Néhány ír katolikus lap mostanra. Ha ez tényleg mérvadó. Kíváncsian várom. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. A frontokról sincsenek megbízható hírek.000 emberre rúg. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. jelentése: igazság. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. most. vajon elérték-e már a Beresinát. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Az az anekdota járja. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy lássam. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. -(91)- . ha a német támadást netán már visszaverték. Nyilvánvalóan az az „irány”. mégis hasonlóan ír. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy az a „semlegesség”. visszatértekor meglepve konstatálta. és alighanem ez a jövőben sem várható. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. ám azt nem tudni. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket.

28. Ezért itt be is zárom e naplót. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Úgy sejtem. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. mint amit elszenvedett. A keleti front. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. VIII. Az a félforradalmi időszak. egy új korszak kezdetéhez érve. miként azt terveztem. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. mára véget ért. Már csak egy hónapunk van arra. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. Ugyanakkor semmi jele. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. az irániak már menekülnek. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. -(92)- . hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. amely Dunkerque-kel kezdődött. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Még mindig vannak ugyan kritikus hangok.1941. de ezek egyre gyengülnek. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de nem hiszem. hogy bármit is terveznének. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el.

rész 1942. miután a háború új szakaszába ért. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. 14. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. de alighanem már elment. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. Akik netán tudják. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Gyakran hallani a megjegyzést. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Így például. Sokan azt gyanítják. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. III. mint a sír. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. -(93)- . azok is hallgatnak róla. mekkora jelentősége is lehet Indiának.II. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy csak azért küldték el. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. E percben az is nagy talány. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Azt. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. amiből egyúttal kikövetkeztethető. akik képtelenek felfogni. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához.

maradok. mivel nem látom be. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek.a teljes vereség ugyan elmaradt. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. különben valószínűleg nem. [Azt hiszem. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. de azért még nem dőlt el semmi. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. majd közellátási miniszter. hogy Beaverbrook távozik. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. bár annyi azért igaznak tűnik. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. egy balti orosz. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. miként is tudnának akár a németek. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. hogy az esetben. és csupa haszontalan. egy kompromisszumos békekötés reményében. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről.még ez évben különbékét köt.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Másfelől viszont vannak. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. mint mí az angliai csatában . az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. bár nem tagja a pártnak). -(94)- . akik úgy vélik (például Abrams.

május 30. kíváncsi vagyok. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. sajnos. hogy miért. mert a japánok félnek az oroszoktól. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. akkor mi. március 11-én terjeszteni kezdtem. mit teszünk és főként. úgy tehetünk.katonainál is kiábrándítóbb. 1942. mindez mit se számít. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot..: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. úgy látszik. s az ember olyan dörzsöltté válik. nyitva a bejárat. nem. ha legalább tudjuk. mennyire hatékony a suttogó propaganda. mikor ér hozzám vissza. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra.. hogy csak azért nem. hogy így lenne. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy azt korábban el se hitte volna. Persze én sem hiszem. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. nem lehet tesztelni. ha az ember történetesen igazat mond. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. még akkor is.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. b) Ha az oroszok támadnak először. Mégis úgy vélem. A propaganda merő hazugság. -(95)- . akkor „mi már előre megmondtuk”. azt mondhatjuk. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. 1942.

[Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. se légvédelmi tűz. s nyilván így van ezzel mindenki. Eddig még nem jöttek rá. a britellenesség százféleképp virít. baloldali politikus. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. amíg csak lehet. 22. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. mivel Harold 133 William Hickey. és még csak utalást sem teszünk rá. III. aggasztó a közhangulat odaát. A termelés akadozik. -(96)- . és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. aki most tért vissza Amerikából. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. 1942. Azt mondja. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Empson mondja. később munkáspárti képviselő. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). 1942. III. amíg a légiriadót le nem fújják. Orwell későbbi. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. de nem követte se bombázás. 15.

Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. hiszen az emberek jó része tudatlan. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. majd Leningrádba ment. 137 Victor Serge (1890-1947). 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. ugyanakkor a BBC felkért.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. Alfred Duff-Cooper. mivel legalább tudatosan az. később Berlinben indított lapot.angol nyelvű német propagandaadó. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. újságíró. életrajzíró. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. akik 134 Harold Nicholson.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 1941-ben Mexikóban telepedett le. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. író. egyenjogúságot a kaffereknek. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. kritikus. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. -(97)- . Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. óva intve mindenkit. életrajzíró. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Az októberi forradalom után Moszkvába. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. parlamenti képviselő. örökbefogadás útján lett francia. 135 New British Broadcasting Station . mindez ijesztően hatékony. diplomata. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben.

hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.Franciaországból érkeztek. Mindez persze. mert erkölcsileg viszolyogtató. Az egyik lehetséges fejlemény. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Mindez jórészt azért van így. Általános a gyanú. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. vagy legalábbis azok egy részét. márpedig a Kominternt eddig mindig. Nekem úgy tűnik. hogy Oroszország különbékét akar. [Csupán akkor lenne esélye. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. meg kell támadnunk Európát. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze.] -(98)- . Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mint a franciaországi hadjárat idején . mert folyton újságot olvasok. mind egy kedvezőbb békealkura. Ugyanaz az ócska taktika. ha itt új kormány állna fel. Nem is annyira azért. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval.nincs semmi hír. kiutasításukat követelve. ehelyett inkább dél felé. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mindenütt legyőzték a fasiszták. s ameddig Sztálin hatalmon van. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Így aztán mi. de nem folytatná a támadást. Én mégis azt hiszem. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor.

Állítólag holnap kiderül végre. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 1942. A leginkább elterjedt változat az volt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt.S. Shelvankar. valamennyi hihető. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. 141 Herbert Morrison. melyek szintén a Daily 138 Dr. világháború idején írt. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Egy megrögzött ellenségünk. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. 140 Aqneurin Bevan. melyeket az 1.S. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. munkáspárti képviselő. ez idő tájt brit belügyminiszter. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Krishna S. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. úgy tűnik. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. K. 27. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. III. 139 Közkedvelt baloldali lap. valahogy kiszimatolták.

Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. miután a Horizonban megjelent „Wells.a konzervatívok nem kis mulatságára. Hitler és a Világállam” című írása. ha két szocialista esik egymásnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. igaz. vagy ha mégis. G. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Tom Jonesnak. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. aligha vettek volna tudomást róla. és visszatér az újságíráshoz. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. a az krókuszok. hogy a lőszert nem osztották ki előre. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Erről feljegyzést küldtem Dr.Mirrorban jelentek meg . Azt hiszem. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. aki azt Sir Jas. ezt a vádat utóbb visszavonta.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. ám azt mindig is élvezik. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Mindenki azt jósolja. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. káros hatással volt a brit közvéleményre. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. -(100)- . 144 A vita Orwelltől indult. Cassandra142 bejelentette. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. hogy három hónap se telik bele. A késlekedés fő oka az volt. és további egy órába telt. Griggnek143 továbbította. szétosztani a muníciót. A ember már-már [H.

[Akárhogy is. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. akik nem harcolnak. IV. az üvöltés. aki úgy véli.nem eszi” ajánlatától. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.. s megkért. a szövetségesek közül . remélem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. a katonák mocskolódnak. már csak a közvélemény nyomására is. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.] 1942. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. az indiaiak sem örülnek neki. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Rossz jel ugyan.eggyel sem. hogy a hadipropaganda.] Akad persze.ha jól tudom . az igaz -(101)- . amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. „eszi . és Cripps talán ezért is oly magabiztos. „(. s úgy látom. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. 1. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.Tokióval. Azt hiszem. az háborúban újságírók így van. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. hogy nem mi.) Minden harcolnak.

az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.: Betlen János és Tóth László.] Lehetetlen megállapítani. ha a németek megtámadnák. 1999. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. s annyi igaz is. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy mi a tét ebben a játszmában. Gandhi készakarva keveri a bajt. majd üdvözlő táviratot. Ford. és sikertelenül vezette a britek ellen. minthogy hiába remélte. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet.] Nem tudom. Ellenfelei úgy tartják. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). amikor kiderült. hogy sokan szentként tisztelik. messze elkerülik a lövészárkokat. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. Mármár vigasztaló a gondolat. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal.”145 S lám. 1942. Cartaphilus. hogy a hír nem igaz. 94-96. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.hazafiak pedig. o. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. egyébként semmi ok a bizakodásra. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Arra biztatta az indiaiakat. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. nem egészen öt évvel azután. az esetben. 3. itt vagyok a BBC-ben. 145 Hódolat Katalóniának. Ha majd eljön egy újabb háború. augusztus 19-én. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. IV. Jó jelnek veszi mindenki. -(102)- . Azt hiszem. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy e sorokat leírtam.

hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). ahogy ma azt az angolokkal teszi. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. folyvást arról lármáznak. George. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást.-nak. s hogy voltaképp nem is akarja. Mondtam is A. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. mire A. hogy azt higgye. Megjegyeztem. újságíró.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. 148 Krishna Menon (1897-1974).vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. hogy nem számít a függetlenségre. Legnagyobb ámulatomra. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. kiváltképp a kommunisták között. a fájdalommentes mártíromsághoz. [Már csak mennyiben az a kérdés. Még mindig azzal áltatják magukat. indiai államférfi. igehirdető és propagandista. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. író. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. s elég balga ahhoz. Egyszerűen elképesztő. ügyvéd. nemigen tudja azt elképzelni. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. -(103)- . és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. így szólt: . mindezzel Anand is egyetértett. aki ez idő szerint Angliában élt.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

mire Pritt közölte velük. mert ha megengednék maguknak. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy 1940 táján. -(107)- . egy indiainak ezt kell mondania. mintha mi sem volna természetesebb. mondja. hisz 153 1942. [E. tényleg készül valami. mintsem hadászati jelentőségű volt. A hatás inkább lélektani. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. az író nővére. hogy mindenki hazudik. mikor ez ellen E.] Mind több szó esik egy európai invázióról. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. tiltakozott. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Tokiót bombázzák. Eileen Blair. Fyvel meséli. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. s igen meglepődött. felszínes Amerika-ellenességre is. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. 19. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. hogy „persze. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. ha mindkét fél megerősíti. Most már csakugyan azt kell hinnem. Ekként még az sem okvetlen igaz. IV. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. Persze. Útban visszafelé több gép megsérült. no meg azért is.áll a nálunk dívó. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. 1942. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.

-(108)- . 25. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt.aligha kockáztatnák meg. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. lásd Amerikát. sokan úgy beszélnek. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Csak kevesen érik fel ésszel. Mégis meglep. [Ha ez így van. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. akkor nincs többé indok. másrészt. hogy különbékét kössenek. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy ekkora bakot lőjenek. mely javíthatna helyzetünkön . IV. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. 1942. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. amiért derekasan küzdöttünk.] Ami pedig a második feltevést illeti. ahol internálták őket. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Ugyanakkor. valamint Spanyolország megszállása -. hogy a hála politikai fogalom. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. akkor ez valami új fejlemény. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból.

ahol 1943. mire ez a nagy felhajtás. majd onnan dekódolva sugározták. mintha Berlinben volna. A (német) Szabad azonosították a hangját. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 6. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. február 8-ig tartózkodott. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. 7. 2. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. mindenesetre arra vall. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 4. kormány bejelentette. hogy ha az oroszok átengedték. A vichyi közlemény. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Az olasz rádió bemondta. az máris sokat elárulna arról. de elhárították. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. felségterületen tartózkodik. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Indiában. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy támogassák. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Németországban viszont. Bósz Japán területen van. ám azért ez sem lehetetlen. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. 5. hogy úgy tüntessék fel. Afganisztánon át. -(109)- . Általános a vélekedés Japánba szökött át. mint bármely más irányba.Amit tudni lehet: 1. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. teljesen alaptalan. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges.

a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Annál pompásabb alkalom. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. avagy bátorítás az oroszoknak.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 1942. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Hónapok semmitmondóak alapok. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. [Semmi hír. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. mikor az mégsem indul meg. valószínű. mint rendesen. 27. IV. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. melyek mostanában hülyébbek. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. hogy azután gúnyolódhassanak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül).

Mindenki becstelen. és csak a saját érdekeit nézi. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. mi több. ahogy a részvétet adagolják . Mindenki folyvást ítélkezik. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. akár egy csapot -. [A legtöbb balos.hol megnyitva. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. váltig az a benyomásom. még akkor sem. pusztán a politikai célszerűség alapján. s a szellemi tisztesség. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Ugyanígy -(111)- . vagy az írását olvasom. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. A legmegdöbbentőbb mégis az. ha pedig ez mégsem történik meg. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. ha olyanokkal állunk szóba. hol elzárva. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. akiknek határozott véleményük van. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. ha tényleg senki nem veszi be őket. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. és mitse törődik azokkal. Ez leginkább akkor tűnik fel. de az igazat megvallva. akikkel nem értünk egyet. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. kiváltképp azok. mindenki egyforma. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Cukrot már alig lehet kapni. a hallgató is könnyen ráébred. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hogy becsapták. Ha szót váltok valakivel. Fuldoklunk a mocsokban. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát.” Az ember azt hinné. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. csillagászati árak fejében. Bátran lehet hazudozni. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével.

Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Cripps beszédét leszámítva. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt.viselkedtek azok. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. hanem arra. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. -(112)- . mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy ez valaha mind plüss volt. Most a felsőházban gyűlnek össze. hogy telt ház van. elég gyengécske műsor volt. csak épp nem hallani a hangjukat. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. Tegnap elmentem az alsóházba.] Avagy tényleg nem akad senki. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. de megszámolva a képviselőket kiderült. 1942. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. miközben a képviselők felsorakoznak. 29. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .esküdni mernék. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. akik 1941. mindegyre az jutott eszembe. szitkozódnak.még így is elegen. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy csak mintegy 250-en voltak . alighanem nagyon is sokan vannak. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. IV. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba.

amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. 6. mi készül”. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. mint egy újabb imperialista hódításról. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. hogy Szingapúr veszélyben forog. még az is lehet. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. 1643-ban -(113)- . hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy 1941. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek.1942. 157 Az a hír járta. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira.alighanem a külügyminisztériumból -. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. mikor néhány hete megjött az utasítás . [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mint a szíriaiakat157. Annál inkább elkedvetlenedtem. Amennyire megítélhetem. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.] Mihelyt kiderült. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. nyomban megírtam. [Sok a találgatás. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. V. hogy részben tényleg így történt. egyikük igazi keménykalapot viselt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. A dolognak végül is az lett az eredménye.

(Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt.] 1942. író.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. hogy az ember nem tudja. -(114)- . hogy úgy látják. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. egy romboló. Mindenesetre abból. 8. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. W. Szerintem ez kacsa. újságíró. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. de nem hinném. több mint 80 repülőgép és legalább 1. elérik céljaikat. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba.Frank Owenre159 tippelnek. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. egy rombolót. V.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. Ez volt az első olyan tengeri csata. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. kinek higgyen. olyan elképesztően nagy számokkal. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). rádiós személyiség.-a között zajlott. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. hogy ő lett volna. 159 Frank Owen (1905-1979). 74 repülőgépet és 543 embert. arra következtetek. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 160 Frederic Warburg. 1648-ban csatában esett el.000 ember. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.

Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. akit igen jól ismert. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy Bósz német területen van.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Felteszem. és „reszkettek az előszobában”. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. Kérdésemre. hogy érdemben beszélhettem vele. hogy találkozzék vele. és készséggel válaszolt kérdéseimre. csak az tudja igazán. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. Szerdán találkoztam Cripps-szel. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. ám én fenntartom. mi több. 11. már azt is tudják. a japán kormány úgy döntött. mint gondoltam volna. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. aki közel jut a politikához. V. hogy mi a véleménye Bószról. hogy ő írta volna e cikket. az „előszobai reszketés”. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Wintringham ugyan tagadja.] 1942. V. mint a „minden követ megmozgat”.] Cripps biztos benne. századi életrajzokban olvashatunk arról. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. s mégis. ez volt az első alkalom.1942. 30. hogy ő volt. V. 18. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. 15. Bár az orra kissé túl borvirágos. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. „sötét alaknak” -(115)indul a német . ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 1942. hogy mennyire igaz ma is. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. A falakon régi metszetek.

és kizárólag a saját karriere érdekli. hogy Londonban van. úgy ez váratlan ajándék. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. akár német forrásból származnak is. hogy miről is írjak. amit mond. V. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Cripps vitatta ezt. Képtelenség! 1942. akár orosz. Bár így lenne. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Nyilván az jönne ki belőle. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Jól jönne most egy hét szabadság. 19. 21. Molotov állítólag Londonban van. ami még csak ezután fog felpuffadni. hasznos lehet számára. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. Állítólag Molotov nemcsak. 1942. Bármit megtenne. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. Megjegyzésemre. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. amiről úgy véli. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. és folyvást valami küszöbönálló.162 A hír persze Warburgtól származik.nevezte. 22. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. vagy sötéten borúlátó. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. mivel sehol nem történik semmi. összevetve egymással őket. Ha igaz. május 26-án írták alá. V. V. aki felváltva túlzón optimista. Cripps csupán annyit mondott. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. világrengető eseményben hisz. csak az orosz fronton. 1942. -(116)- .

akinek olyan az arca.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. se pedig beosztottaikra. hétfő. hogy mindez önökre nem vonatkozik. V. de a legfontosabb tanulság mégis az. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom.végeztek. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 30. de kérem. V. amivel nap mint nap elárasztanak. hogy ma senki sem teheti meg. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal.” Ezt lehozták a lapokban. 1942. 1942. még a rádióban is beolvasták. . hogy tényleges dolgával foglakozna. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. idősebb japán férfit. mi több. mint a rábízott legénység kiképzése. erősen sárgás bőrű. akár egy -(117)- . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. tegyenek arról. gondoskodni fogok arról. 27. ami nem más.

aki ellenezte. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. akik képesek a háborúnak egyfajta új. tudatosan venne részt ilyesmiben. annak oroszbarátsága miatt. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Alighanem a követség munkatársa. hogy a rendőr azért kíséri-e. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. Természetesen oroszellenesek. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. s az Observer átalakítása is része e manővernek. főleg Lady Astor. ebből következik Churchill-(118)- . Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri.165 163 J. L. és úgy véli. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. vagy inkább. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. mára elfeledte az egészet. rendkívül intelligens a maga módján. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Épp csak azt nem tudni. elvész. Garvin. minden. Warburg.béketűrően szenvedő majomé. az Astor család. Úgy véli. Állítólag csak azért. ami számára értékes. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Azt mondja. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Az egész képtelen manővernek tűnik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. valós alapja van a dolognak. mintha ő lenne a csali. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. a lap tulajdonosával. jobboldali újságíró. forradalmi értelmet is adni. s most csupán azzal van elfoglalva. s egyben összegyűjteni.

Ezzel egyetértek. Már fáj minden tagunk. amikor csakugyan arra készültek. s a lélek jajgat és sikolt. mivel azt hittem. szerinte még az sem kizárt. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. a láb. És fogtad őt. 167 Francois Darlan tengernagy. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. A háború sötét Poklába vont. A szív. gyönge lányt. hanem a szakszervezet hetilapját. már ami a szovjet szövetséget illeti. szabadúszó újságíró. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a kéz. Megzaklatott.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Azt is hozzátette. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Volt egy időszak. „ha tudna járni”. -(119)- . mely újabban „a királynál is királypártibb”. gyötört. ellenességük is. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. mint ismert antifasisztát. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hogy sült halat vett. Darlan167 admirális érdemeit. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. a francia haditengerészet főparancsnoka. 166 Desmond Hawkins. a kedves. a Labour’s Northern Voice-ot is. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz.

kinek haját A szél bogozza. Különben furcsa. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. benzint még feketén is nehéz szerezni. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. 6. Ennyi. hogy tárgyaljon a szerződésről. VI. Hogy meg ne illethesse más. Csak itt-ott látni egyet.nézd. Ó. Mert azt kívánta durva háborúd. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. ember. szennyezed. 4. 1942. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. ím a sárba húztad őt.A rózsaarcút.) Állítólag itt járt. ocsmány zűrzavar Királya . nézegetik a galagonyabokrokat. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Nagy a forróság. (.169 1942. Nincs rohanás. hogy milyen normális minden. alig látni egyenruhát. Úgy látszik. ki szép. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. teljesen békés.. oldja. lebzselnek a parkokban. tennen magad Csak őt imádtad. Még mindig Molotovról szól a fáma. aki A kedvesed. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. majd hazatért. hazád. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . szelíd ma is. Feltűnően kevés az autó is. Ne tiltakozz. tolják a babakocsit.. VI. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. őt. Eisenhower 1942. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Az újságok még a nevét sem említik. magad Kezével jobban vérzed. ember. azt.

hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. 1942. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy nyissák meg. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. és többnyire az a verzió az igaz. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. most egyszerre visszariadt tőle. Kingsley Martin171. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. november 8-án nyílt.lehetőségéről. újabb front csupán 1942. VI.mindezt épp ő mondja. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. aki a háború kezdete óta mindent megtett. 171 Kingsley Martin. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. 7. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. biztosra veszem. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.Hová utazol? . baloldali újságíró. Akárhogy is. hogy már döntés született az invázióról. miután egy éve maga is azt követeli. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. A BBC megbízhatatlannak tartotta. és így tovább .Berlinbe. Hazugságok hálójában élünk. Úgy tűnik. -(121)- . akik a vonaton találkoznak: . értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. az is csak Észak-Afrikában. Azt mondja.

ha egyszer a háborút megnyertük. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. például azt. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. akik úgy képzelik. Rajtam kívül ott volt még Empson. Orwell barátja. június 2-án. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. valójában Lipcsébe tartasz. Guy Burgess: a BBC producere. mivel a németek addigra kifulladnak. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod.Hazug alak. Azt mondta. Úgy tűnt. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). s még csak egy pohár italt sem kaptunk. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. kritikus. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. A szokásos hiábavaló szócséplés. hitvány gazember. Jack Common: író. akinek nem értettem a nevét. 173 William Empson: költő. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Norman Cameron: költő. a másik kommunista. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. mintha nem értené a megjegyzésem. úgy tűnt. Jack Common. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. azt hiszed. Mikor azt mondtam erre. hogy vannak befolyásos emberek. micsoda lényegi különbség. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. David Owen. -(122)- . hogy kém.174 172 1942. David Owen: Cripps titkára. miközben te. akiről utóbb kiderült. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. én azt hiszem majd. Norman Cameron. mintha nem is érzékelné. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. ha Berlint mondasz. a háború októberre véget ér. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). és láthatóan mindenre odafigyelt.

ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. s az a legfontosabb. [A német adó bejelentette. és a férfi. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. VI. és képtelen belátni. szintén egyetértett Cripps-szel. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. mindenki azt szeretné. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. 1942. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). majd június 4-én belehalt sebeibe. 1942. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Emellett. 11. szükségképp beszűkül a látóköre. akit nem ismertem. leülnek a portánál. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. Népes rajokban egyszerre érkeznek. Himmler helyettese. várva. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. mint egy pondró perspektívája. inkább talán a felelősségtudat. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel.] Láttam. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti.[David Owen. 1942. hogy ki-ki megkapja partvisát. 10. [Az ilyen emberek azt feltételezik. s 2. VI. és eközben oly élénken csivitelnek. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. a hatalom vagy a hízelkedés. Cripps tartását valami belülről kikezdte. de az az érzésem. akár a verebek. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Nem a pénz. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. hogy egy ponton túl. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm.000 lakosából alig maradt -(123)- .

a nőket koncentrációs táborba küldték. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek.] néhány túlélő. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. s a nevét megváltoztatták. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. minden férfit agyonlőttek . ahogyan a BBC közreadta. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. JÚNIUS 6. -(124)- .Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. Ezáltal bebizonyosodott. A helység összes épületét lerombolták. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Megőriztem a jelentés egy példányát. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a férfi lakosságot agyonlőtték. miként az is. úgy. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a község nevét eltörölték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.

még az sem. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. amerikai atrocitások Nicaraguában. brit atrocitások Indiában. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. február 26-án közvetítette. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. s a lemezek mind fennmaradnak. japán atrocitások Kínában176]. bolsevik atrocitások. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. sőt rögzítették gramofonon is. hogy mások. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. mi több. akik nincsenek közvetlenül érintve. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. Sokkal inkább az izgat. Ezt a BBC 1942.Valójában nem lep meg e gaztett. Talán nem telik bele sok idő. -(125)- . POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. török atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek.

hanem ostoba lépés is volt.) 179 A túlzott félelmek miatt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. amikor hasonló félelmek miatt. (A fordító jegyzete. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. -(126)- . amely nem csupán kegyetlen. 1920-21-ben. (A fordító jegyzete.

író. Híven tükrözik szocialista nézeteit. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 12. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). hogy a németek még csak nem is sejtették. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). baloldali újságíró. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. VI. ejtőernyővel dobták le őket. hogy Molotov itt van Londonban.1941(és később) Japán atrocitások 1942. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Nyilvánvaló. 1942. azt nem hagyják szó nélkül. 13. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. -(127)- . A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hordozható adóvevőjük volt. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 06. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 1937től a Tribune főszerkesztője. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. januári indulástól. arra juthatunk. Vagy továbblépünk a szocializmus felé.

hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére.” 1942. mint bátran előretörni. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. nem hagyhatom el a főhadiszállást. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. A munkásmozgalom döntés előtt áll. vagy egy 1935. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. Még egy 1931. amely leteríti az ellenséget. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . Történelmi válaszúthoz érkezett. 1942. 1941.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Olyan egységet. március 15. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. február 24. azzal a vereséget választjuk.” 1942. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. február 28. egész létét ennek köszönheti. ami mozgalmunk éltető eszménye. hisz régóta elkezdődött már. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. június 21. azok keresik ezt. Ha tétlenek maradunk. a mi vitáink és kétségeink táplálják. Szocializmust akarunk. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. november 10. amely épp attól nyeri valódi erejét. november 3.és edenjeink sem tehetik meg. itt van köztünk nap mint nap. Haladni ma nem más. A mi gyengénk az ő erősségük.: „Most. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.

” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . június 6. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy a britek.Tribune. és Moszkva is széles körben terjeszti. 1942.tömegekkel találja szembe magát. alatta az író megjegyzéseivel. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. inkább harci riadó. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. 15. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. mekkora fába vágták a fejszét azzal. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Az persze még majd ezután derül ki. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. s ugyancsak kétséges . amely arra szólítja a nemzetet. Akárhogyan is.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. VI. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Persze éppoly kétséges az is. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. azon egyszerű okból.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . mint a mi vezetőink bennünk. vajon tisztában vannak-e azzal. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy a haditerv kivihetőe.” 1942.

ha ezen információ 1942.] 1942. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. mondván. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják].00 órakor. Nálunk a BBC-nél . Majd azzal állnak elő. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. majd lepöckölik. és arra kérnek. Végül. Aki az utasításnak eleget tesz. [Elhangzott Prágában. megfelelő jutalomban részesül. csehül. -(130)- . június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. azt családjával együtt főbelövik”. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. melyek becsúsztak. hozzátéve. hanem az az állandó kudarcélmény. folytassa csak. hogy a munkánk teljesen hiábavaló.tartalmazza a napló. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. 19. június 11-i keltezéssel. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Aki viszont nem így cselekszik. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. 21. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. feltéve. hogy a téma „nem időszerű”. kezdetben még biztatják. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. akárcsak valami apró gazemberséget is. VI. s a féltékeny. Később ismét azt mondják: persze. ami egy cseppet sem érdekel. „túl korai” stb. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent.

mert amit elkészített. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. hogy voltaképp miért is vagyunk. Bármibe kezd is az ember. Európát kivéve. A szervezeti rendet.és nincs mögötte semmi elgondolás. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy valójában már senki se tudja. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és máig sem sikerült tisztázni. mert a tervek folyvást változtak. mert ha valami már félig kész volt. Minden mással ugyanez a helyzet. nem dolgoztak ki stratégiát. nem építettek bunkereket . nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. hogy úgyse hallgatja meg senki. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Hogy csak egyetlen példát említsek. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. ami fenekestül fölforgatta a terveket. egy módosítás. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. akinek van rövidhullámú készüléke. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. szinte biztosra veheti. és így -(131)- . még csak nem is tud a BBC indiai adásáról.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.] Csak most derült ki. majd még egy. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. a Polgárőrséggel is. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mindig jött egy új parancs. hogy jön egy új parancs. hogy (két évvel azután. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. nyomban ránk nehezedik a tudat.mindezt azért nem. az túl értelmes lett. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.

VII. melyet 8 hónapos ostrom után. Ez már csak azért is különös. hanem egy másik. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. mint a konzervatív jelölt. hogy ez többé-kevésbé odaát. kelet-londoni kiejtésű alak követte. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Úgy tűnik. teljes a fejetlenség. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1942. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 1942. 1942. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Már csak abban lehet bizakodni. Semmi sem halad a maga rendes útján. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. VI. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Megütközve hallottam. Callow End. 26. kétszer annyi szavazatot szerezve. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Ez most nem Joyce181 volt. és a Worcesterből 181 William Joyce. meg vannak elégedve velük. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. A madarakat. a németeknél is így van. mint Lord Haw-Haw. Persze biztató. 24. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe.tovább a végtelenségig. 1. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. 182 Tobruk elestéről van szó. VI. majd őt egy másik. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. -(132)- .

Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. 1937-40 között hadügyminiszter. hogy most újra kezdik. libát és pulykát lehet itt látni. VII. hogy bírálóit. Időnként furcsa dolgokat is látni. A kormány helyzetét megkönnyíti. szárnyast. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. meddig folytatható még ez a cirkusz. láthatóan a rosszindulat vezeti. de már biztosan nem tart sokáig. -(133)- . hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. hisz senki sincs. hogy az a tény. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.] 1942. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. Régi trükk ez . semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Churchill már nem vette be a kormányába. Minden étkezéshez van tejszín. Churchill beszédében második frontra. 183 Leslie Hore-Belisha.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. mi lesz. mint Hore-Belishát183. melyet csak megnyerni lehet. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Isten tudja. szinte magában is elég. majd három évvel később ugyanő menesztette. 3. aki Churchill helyébe léphetne. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Nem tudom.

hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. A legkézenfekvőbb magyarázat. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. VII. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Az is szembetűnő. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. -(134)- . 1942. Például már egy ideje azt mondogatják. Phillips185 karalábéföldjét. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. vajon a felesége is vele volt-e. 1942. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Nem tudni. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. és Gloucester csupán a bábja lenne. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. s a gazdákat külön kérték. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. VII. persze csak az alkalmas minőségűt. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. 4. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett].Érdekes. 10. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. stb. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Mindig is Churchill ellenfele volt. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. fehér pólós férfiakat. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket.

legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Phillips így magyarázta: . Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. ahol egyben kiképzés is folyt. de nem sok hasznát látjuk. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek.inkább egy radarkutató központ. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy jelöltesse magát. Persze. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. máskor tengerészeket. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. azt hagyják. Mint kiderült. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.Tudja. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Nyilván hálásak neki. csupán azért. mert nincs mozi. ugye. s még az sem kizárt. hogy nem boldogulnánk nélkülük.] Mr.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. [Ezek a fiúk meg. -(135)- . hogy tényleg pénzelik. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. egy önkéntes szervezethez tartoznak. amihez nincs. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.hallatszott mindenünnen.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . megcsinálják. mindig örülünk nekik. Néha tartalékosokat küldenek. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. Bárhol indul ez a szélhámos. aki a Reveille szerkesztője. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. mint államilag szervezett sztrájktörés. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. tudják. s hogy milyen áldásos. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. voltaképp nem egyéb. Ám az. Hipwell ellenében..

ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. Sokszor. fiúk. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek.kocsmák. később elnöke. [Ha némelyik zárva is tart. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz.Én aztán nem hagyom. Ha fogytán a sör. ha bezárok pár napra. „Sajnálom. hogy az ebédet lenyomasd vele. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Mert úgy tartom. a régi Delhi egy jellemző darabja. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. csak a helyiek tudják a járást. másnap hárommal.” Szóval. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. pláne a mai hitvány koszt mellett.] 1942. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ha valaki kinn dógozik a fődeken. ugye. ha mindennap kapsz egy korsóval. cimbora. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. próbálom beosztani valahogy. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. -(136)- . annak kell ám a sör. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). mint azt a tulaj mesélte nekem: . Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. VII. gondoltam. a hátsó ajtón át. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. szorosan együttműködve Gandhival. amint a belső helyiségben iszogatnak. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. 22. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. Mondom: „Idehallgassál. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart.

a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. azt mondja: . nem is csak azért értelmetlen. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. baromságokon piszmogva. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. és hallom. Úgy látszik. 23.s egy jóízűt káromkodik hozzá. A legtöbb műsor. Ma támogatja a brit kormányt. s amit csinálok.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Még mesélek majd. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . ne hőkölj. VII. ha az ember lemegy a bazárba. épp az Mondanom sem kell.Ez annyit tesz. ezzel küszködik mindenki. teszek-veszek értelmetlenül. mint Hitler! . Holott csupa hiábavaló dolog köt le. amit elkészítünk és a -(137)- .Képtelenség eligazodni rajta.” [„Igen mulatságos az is. mit ordibálnak a rikkancsok. mert a háború eleve az. Amikor kérdőre vonom a fiút. Újabban ritkán írok e naplóba. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. és tovább ordít: . pusztán az öncélú. Különben is: kit érdekel. és hallgatja.Hékás. Szörnyű ez a frusztrált állapot. ha nincs túl nagy hőség. ha érdekel. A minap beülök egy tongába. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Amint látom. Azzal megint elfordul. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. holnap ellenkezőjét.”] 1942. Egy másik rikkancs.

és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. még nem vettem bele a naplóba. hogy nem. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. amit még David Owen189 mesélt. utóvégre Kínában köt ki. tényleg elengedték). a kínai diáknak. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. és biztosra vettem. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. Gondolom. Ehhez jönnek még a többiek. -(138)- . nagyon magasröptű lett. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. kérte az alkirályt. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. akik ennyit se csinálnak. ha hallgatná is valaki. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. Ki tudja. de később inába szállt a bátorsága. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy bármi visszhangja lenne. miután Indiába érkezett. Viszont Hsziao Csiennek. és azt kérdezte: . csak ülnek a kis kuckójukban. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Cripps. Erről jut eszembe egy történet. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy.BBC-ben leadunk. igen tetszett. azt hiszem. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. főként a minisztériumokban. hogy kevesebb kenyér fogyjon. mintha dolgoznának. és fontoskodva úgy tesznek. elszáll az űrbe anélkül. s azt hiszem. talán Kínát kellene megcéloznunk. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül].De honnan kommunisták? tudhatnánk. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. S ez így van minden hivatalban.

Az arcuk durva és mogorva volt. Hála Mussolininek. VII. ami egészen . Meséli. a cenzor szót kivág belőle.és hogy az feléljük. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. VII. mint a kicsattanó fizikai egészség. ugyan megérkezett.izé. Nem volt ez más. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. az egyiptomi. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. De azért a is ki tudom venni belőle. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Mondja. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. ugyanakkor nem gonosz. melyet nemrég Máltába indítottak. Sultanával. az egyik máltai bemondóval beszéltem. hogy a két hajóraj közül.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Megvonta a vállát. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Mind frissek és fiatalok. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. mely hadianyagot szállított. nem ért célba. -(139)- . Érdekes.Ma reggel is olyan. 27. mintha jelezni akarná. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. hogy is mondjam (közben mint egy szita. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. 1942. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. mint egy gesztikulál) -. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. de a másik. [Azt gyanítja. az angol. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal.kérdeztem. és milyen durva volt az arcuk. Tudod. amely élelmiszerrel volt megrakna. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. 1942. . 27.

amely a második front ellen foglalt állást. amelyeket elolvastam. igen nyomasztja. Gondolom. kivéve a News-Chronicle-t.[A német adók arról számoltak be. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. Kémeim jelentették. mint én.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. 1940-ben visszavonult. hogy igaz. látszott rajta. hogy tartsák a szájukat. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. Douglas S. augusztus 12-én Moszkvában. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy Vorosilov190 Londonban van. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. aki .] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. és úgy kalkuláltak. VII. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Ha mégis kiderülne. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. 191 Sir W. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.A kormány utasította őket. Alighanem csak találgatnak. de ez nem túl valószínű. 1942. mindenesetre azok. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). -(140)- . azt makacsul tagadják. Brownrigg altábornagy (18861946). 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. 28. ami.

Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. megváltozott a véleményed az oroszokról most. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. politikailag és katonailag egyaránt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. vagyis 1933 és 1941 között. Ez volt az első eset. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. de már jó tempóban haladunk efelé. Helybenhagyta. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Visszatekintve látom. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. hogy benne vannak a pácban mondtam. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. -(141)- . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. mihelyt szorult helyzetbe került. rakétaágyúkkal szerelték fel.Úgy látom. amikor Oroszország még erősnek tűnt. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: .Meglásd. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Emlékszem. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. egy év múlva. A rakéták nem voltak túl pontosak.

VIII. ha terveznék is a megnyitását. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. majd Teheránon keresztül utazott tovább. A. szerint Churchill Moszkvában194 van. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. 3. hogy elhitesse az ellenkezőjét. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Mindenesetre. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . A hétvégén nem sok mindent csináltunk. hogy vegyen neki még egy jércét.1942. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. A. D. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. éppen D. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. K. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Szemernyi bűntudatom sincs. [És könnyen lehet. hogy nem lesz semmiféle második front. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Ardaschirt. 1. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. 1942. megerősítette ezt. azt is meséli. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. akivel együtt szerepelt az adásban. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Ha a számok igazak. A. -(142)- . mint bármely más. VIII. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. Mondja azt is. D. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Azt is hozzátette.ellenkezőleg: úgy érzem.

Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. már azt is tudja. A. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. 196 John Macmurray (1891-1976). a University of London filozófiaprofesszora. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. nem bocsátkoznak harcba. 1942. Bár hallottam olyat is. de végül 1942. 4. de zárt körben már szó volt róla. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság.] D. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. -(143)- . Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. [Ahogy már lenni szokott. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. VIII. VIII. nyilván azért. Nyilván parancsuk van rá. hogy helyreállítsa a rendet. mit fog utána csinálni. 1942. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. már ami Cripps politikai terveit illeti. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Persze.deszantosok. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. 5. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy Churchill Moszkvában van. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. hanem elrejtőznek. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. razziát tartott a Kongresszus központjában.

ha belegondolunk. ha csak annyit akarna mondani. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. hogy Churchill nincs is Moszkvában. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. -(144)- . ez valahogy összefügghet azzal. [Persze az is lehet. és talán Oroszországban és Kínában is. valamennyien tisztában vagyunk azzal. 7. miért.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be.Miért menne Churchill Moszkvába.hangulatot keltett Amerikában. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.] Az egy Warburgot kivéve. Nem tudom. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. . a szokásos stílusban. miként vonultak vissza az oroszok. s az 1. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. lehetetlen. ahogy jelentették. Mindenki egyetért velem. amiket állítólag a japánokkal forralt.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. hogy megmagyarázza az oroszoknak. Azt mondja. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. Nemzeti hősként tisztelték. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. de az az érzésem. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. mint annak idején Kitchenerét197. 1942. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. VIII.

Semmi újat nem lehet belőle tanulni. s csak annyit kellett tennem. 1942. Gandhi. 200 Leo Amery. több haláleset volt. melyet azért kényszerültek gyártani. Amery200 rémes beszédet mondott. Mondanom sem kell. elég halk. nem ráz. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló.sajnos csak kevés sikerrel. indiai iszlám nacionalista vezető. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). az ember egyszerűen eldobja. Azad199 és még sokan mások börtönben. VIII. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. 10.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. azzal nagyot lépnénk előre. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. és kap egy másikat. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. az indiai is. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. VIII. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. mindössze 18]. 9. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Nehru. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. India nagy részében zavargások vannak. ahogy korábban hittem. Lelki szemeimmel látom.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Az ára nem 50 shilling. 2. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . és számos letartóztatás. Nem rúg. 1942. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. és aránylag pontos. A legviccesebb az egészben. hogy ezt megtegye. konzervatív képviselő. -(145)- . mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Ha valami komoly baja van.

hosszú távú hatásuk igen káros lehet.] Furcsa. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. és kezd a helyzet olybá tűnni. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. nem is történt annyi halálasét. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről.keseredve. [Még 201 Bokhari. 12. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. 1942. amikor ilyesmit hall vagy olvas.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. mindenki együtt érez velük. [Ma délután. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. hogy az ifjúság: bolondság. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. szigorúan bizalmasan. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. Sok indiai. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. és azon töri a fejét.. VIII. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.. urai vagyunk a helyzetnek. stb. -(146)- . amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. aki India felosztását követelte. mint egy katonai vereség. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre.. A zavargások jelentéktelenek.. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. „Tudjuk.

] 1942. ugyanolyan feltételekkel. amit nagyon nem szeretnék. -(147)- .. hogy tényleg el is kezdem. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). ezúttal is úgy konferáltuk be. de egyáltalán nem biztos. már amennyire azt innen tudni lehet. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.. Isten óvjon attól. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. kénytelen leszek egy másik. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. majd ezeket írja: „. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt.újjáépítést. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Horrabin beszélt ma a rádióban.ott tartok. Ha nem javul a helyzet. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. mint korábban. 14. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. 18. éspedig. VIII. akiknek már többször is írtam. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. mivel épp börtönben ül. Még az is lehet. és mint mindig. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. VIII. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. 1942. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. és mint ilyen. nem szalonképes. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. orosz születésű belga.

zömmel kanadai katona vett részt. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. legalábbis rövid távon. hogy Angliába meneküljek. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. vagy csak az első lépés főpróbája. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 22.000 elesett vagy fogságba került. VIII. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. amit egyébként a mieink nem terveztek. Ez most vagy az invázió első lépése. 1942.000 ember vett részt a támadásban.” Mindez érthetően: „Félek. az egész akció teljes kudarc. a támadás még az este is folyt. VIII.” 1942. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. a légierő 70 gépet veszített.000-ren estek fogságba. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. 19. még a háború előtt]. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. és úgy véli. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. mindent megteszek. A támadásban több mint 6. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.fogni [talán emlékszel. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5.000. Minden ötödik meghalt. -(148)- . 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. A rádió figyelmeztette a franciákat. és 34 hajó elsüllyedt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. ezek közül 2. és legalább 2. bár nehéz elhinni. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. A németek 297 halottat.

csatasorba fejlődtek. hogy takarékoskodjanak erőikkel. A többiek nem jutottak messzire. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. hogy nem szivároghatott ki információ. Churchill későbbi könyvében fenntartja. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. és úgy lőtték a partot. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. -(149)- . Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Mindenki azt feltételezi. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. 205 Gyanították. és roppant betonfedezékek takarták őket. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A védelem igen erős volt. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. többségük ki sem jutott a partra. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Azok az újságfotók. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. Amikor minden hajó odaért. szándékosan megtévesztők voltak. s mind ott is maradt. Alig 20-30 tank ért partot. de úgy tűnik. Mihelyt megkezdődött a támadás. Egy hajót elsüllyesztettek.

Phenacetin. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. 25. de nekem mégis az az érzésem. -(150)- . Bósz helyett. Más jelek viszont azt valószínűsítik. a szüleit ismerve. valójában miért is mondta ezt. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.] Nem tehetek róla. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben.] 1942. Íme. sosem tudhatni. háborús idegbántalmak. hogy Nehrut. [Persze. fejfájás. C. még így is komoly teljesítmény. Bósz Penangban van. 1942. VIII. B. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Ismét engedélyezték a Daily Workert.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy S. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. A német rádió feltételezi. 27. VIII. 1942. VIII. 28. ugyanazon a napon. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -.

Más szóval. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . álmatlanság. nem tudom miért. s ezért a mi kis bábunkra.stb. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. idegzsába. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. csak az a bökkenő. a szírekkel nem kötnek szerződést. Orwell 1942. 1942. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.mindenki alig állta meg. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Míg áldja azt.. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . És ajkán ott az elfojtott röhej. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. reuma és kedélybetegség ellen. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. -(151)- .fogfájás. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. de a milánói katedrálisban. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. hogy . így aztán még az is lehet. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. IX. és ezért lehetetlen bármilyen.. hogy Szíria francia mandátum. hol segge elhever. hogy ez a szervezet már megszűnt). Ma reggel egy röpcédulán olvastam. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. nem Rómában. 7. 206 Hardy darabjában. stb.állítólag most szökött meg. Szíriában komoly lehet a baj.

hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). hogy a lapot ismét engedélyezzék. az ember könnyen becsapja magát. 9. körülbelül 50 csoport alakult. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. mint a harsány követelést. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Churchill beszédeiből úgy tűnik. 15. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. havonta egy könyvet adtak ki. Lásd Münchent 1938-ban. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. -(152)- . 1942. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. IX. Hiába. láthatóan kommunista. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. [Csupán egyetlen nő. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. IX. A klubnak kisebb csoportjai voltak. és csak a papírt pazarolják.Többnyire arra hivatkoztak. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 1942. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. emelt szót a Daily Worker védelmében.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott.

de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. és nem gyengíti meg Németországot. nincs értelme az egésznek. s úgy láttam. és sosem veszi a fáradságot. nem ér el semmi hatást. író. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. ha felhagynánk a bombázással is. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana.a régi vágású katonáknak. később a gránátosoknál szolgált. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. ám egyúttal szeretné. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. kemény módszerekkel rendet csináljanak. IX.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy a hagyományos. mi az igazság. Meglepően defetistának tűnt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). 1942. tudván. Az is rémes. Úgy véli. 21.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. költő. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy Anglia kezdte! ). hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy kiderítse. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. -(153)- . Etonban tanult. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek.

Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. kutyák kergetőznek a gyepen. amelynek kaliberét nem hüvelykben. hanem milliméterben adták meg. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. Az ima 209 Lásd az 1942. Új. 22. Azt hiszem. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. szellő se rebben. március 24-i naplóbejegyzést. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. úgy gyártották le a fegyvereket. Mire Sitwell: . IX. augusztus 9-i naplóbejegyzést.jegyeztem meg epésen. A zenekar nagyszerű volt. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. könnyű pára. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. főként a karmester. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Így ráadásul még az az előnye is megvan. vagy olasz használatra készült német gyártmány.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. -(154)- . hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele.ami maga a júdáscsók. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . 28.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. IX. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.

mivel senki sem hallgatja őket. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mint azt itt bárki is képzelheti. író.”] 1942. Ha a japánok megtámadják Indiát. Helyzetképe annyira lesújtó. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. sokat beszélgettünk a problémákról. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. és mindenki készen áll. Ez persze nem érintette hivatástudatát. s azok mindenkor kiválóak voltak. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Műsorain sokat dolgozott. hogy ki lesz az. mivel a kormány eltökélte. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Szerinte híreken és Laurence Brander. a karmesterpálca a magasba lendül. egyetemi tanár. amivel másoknak is segített. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. hogy leírni is alig bírom. de aligha változik bármi. hogy nem adja be a derekát.” -(155)- . a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hamar ráérzett. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. később a BBC munkatársa lett. Sejtelmem sincs. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. 5. hogy elviseljék. Jézus Krisztus nevében. a pap végszavára: „a mi Urunk. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Mindig is hálás voltam neki. X. elszabadul a pokol. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. aki most tért haza féléves indiai útjáról. Hosszan beszéltem Branderrel is.

Ezt mondom én is már régóta. hogy szabaduljunk meg tőle.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. A. azt állítván. azzal. 15. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és részt vett a diákmozgalomban. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta.376 hadifoglyát. Kothari kissé kövérkés. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. éppen fordítva. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. 11. és politikailag megbízható volt.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Pár hét múlva az egyik munkatársam. vagy legalábbis az volt. Miss Chitale. Egy darabka India van most itt Angliában. Nehéz hindi tolmácsot találni. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. X. X. hogy Kothari kommunista. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. 1942. szerint Cripps hamarosan lemond. aki az India Házban dolgozott. [D. -(156)- . Az egyik rejtélyes testület. igen értelmes. mint ahány britet a németek. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. 10. Ma. X. hogy a háborús kormány csak porhintés. amiért korábban bebörtönözték.] 1942. jött hát a parancs. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. és bizalmasan elmondta. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. odajött hozzám.

aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. június 6-án. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. ami elég valószínűtlen. Annyi mindenesetre biztos. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. -(157)- . 1944. 211 Az El Alamein ellen 1942. XI. Újabb találgatások a második frontról. Nem volt túl bántó . Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. de jóval később. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. 1942. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. s ezért Kothari a titkos famulusa. Ahol csak indiaiak feltűnnek. 15. Jatha ugyan jól olvas hindiül. 17. a gázsin pedig szépen megosztoznak.is Kothari írja.egy zsidó mesélte. hiszen az is keddi napra esik. Ezúttal október 20-áról beszélnek. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. de még így is volt némi antiszemita éle. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 1942. de írni már nem tud úgy. X.

hiúság. * E nagy múltú. május végén. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. önigazolás. Amerika még nem szállt harcba.. Kérdés. önismereti gyakorlat.alulnézetből. aligha más. az élményidézés hitele. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. A második világháború könyvtárnyi napló. nem túl gyakori konstelláció. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre..és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. de az egész világ jövendő sorsára. hazai olvasók számára. mint egy nem várt vészhelyzet. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. kitapintható ok.Légitámadás . Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. arra nem túl nehéz a válasz. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. vajon ez esetben mi a legfőbb. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. Mi tagadás. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. George Orwell magyarul csak most. Hogy miért. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. Nos. máig élő hagyománynak. meggyőző eredetiséggel. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. izgalmas meglepetés.

s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. verejtéket. a „tények megszállottja”. mely azóta szállóigévé vált. Majd szétveti a tettvágy – s lám. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire.akár egyedül is. Ismert és számos kortársa által becsült író. hónapokban. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. gyilkos csapásaival.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. „Nem ígérhetek mást. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . hogy meddig bírja. Harminchét éves. vélnénk.) Friss házasember. már képzelni se lehet. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. csak vért. hogy behívják. kipróbált férfi. „Lesújtóbb” kilátást.alulnézetből. Azt. a kortársak közül még senki se tudta. („Még mindig semmi hír. regényterveit feladva.” stb. a végsőkig. kiváltképp az első hetekben.. Érezni szinte minden során. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.” .őt. sőt éveken át. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. sok mindent megélt. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. hogy nincs más választás. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. állástalanul.. küszködést és könnyet. Légitámadás .. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. Vérbeli dokumentátor.. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. -(159)- . csupa keserű csalódás éri mégis..

A napló első felében . képmutatás. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. „Ha valamit makacsul tagadnak. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. amint azt Orwell is rendre kiemeli. abban egész biztos van valami” stb. jobb híján a hadipropaganda. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Orwell láthatóan erre törekszik. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.) Így például kezdettől tisztán látja. kérdés. megszállás. keserves próbatételét. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. (Háborúban persze minden híreket követő. Oswald Mosley.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Halifax. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ami a hadihelyzetet illeti. menekülés. a defetista toryk. Csupa bizonytalanság: gyanú. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Mussolinit . hogy a brit hadvezetés. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről.ö. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. és háború utáni ellentmondásos következményeit. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. Churchill. (V. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. meglepő.

persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. november közepén.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. sőt fasisztabarát elemek. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. Balítéletektől. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. defetista. mikor e napló véget ér. hogy mindez vágyfantázia.” * 1942. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Olaszországban. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben .amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.kezeli. mint Churchill vagy de Gaulle .jócskán kerültek ingadozó. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében.legalábbis a háború első két évében . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. olyanok. Csupán a háború vége felé látja be . Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . az ellenálló mozgalmak. mi több. illúzióktól persze ő sem mentes. Észak-Afrika. és jól látja azt is. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. ideologikus önámítás volt csupán. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Spanyolország. mint ahogy abban sem téved. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között.

Cyrill Conollytól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Hemingway. tisztes jövedelme van. Herbert Readtől és másoktól. Paulus. Hoare. Montgomery. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Zsukov stb. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Ciano. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Byrnes. Halifax. Eden. kiadók és politikusok népes táborával. Horthy. Schellenberg. Rauschning. Politikai pártnak nem tagja . Patton. Rokoszovszkij. (Nevesítve: Frederick Warburgtól.). Goebbels. Djilas. Lássuk tehát. főként egy háborús szükséghelyzetben.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata.sokkal inkább mindaz. Sztálin.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- .állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Eisenhower. Koestler. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Rommel. Gandhi. újságírók. fegyverek diktálta világára. Emiatt van. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Faludy és Márai. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. és nemcsak friss hírekhez. Churchill. Beneš. Ironside. Malinovszkij. Dönitz. Pownell. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Evelyn Waugh. ismeretségi körét. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Victor Gollancztól. mint Thomas Mann. de Gaulle. Guderian. Hull. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Chamberlain. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Virginia Wolf. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók.

mint a Komintern megszűnése. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. . nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. hol a hiánycikkeket .” Színielőadás. India és Palesztina sorsa. írógép. Hol arról tudósít. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy tyúkólat fabrikáljon. karóra stb. folyvást figyelne. ha hallgatná is valaki. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van.csalódnia kell. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.ha tetszik: elegyes . a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. és nem baj. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában..lajstromozza hosszan.míg pár sorral odébb arról.” ) Kint és benn. mint a bombázások. Coventry és Lidice. Az öldöklő káosz kellős közepén. és mi magunk is tudjuk. mert nincs mivel etetni őket. csak még rosszabb lenne. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.az általános pusztulás elől.jól jellemzi. kifülelt kocsmai párbeszéd.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). cukor.ez a napló. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. s a főnökeivel. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . Sűrűn váltogatott pozícióját . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. ha -(163)- . Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. whisky. keresne a helyét.. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. vagy éppen felkeresni falusi házát.és naplóírói nézőpontját! . Nincsenek esztétikai skrupulusai. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .benzin. hogy miközben parlamenti vitákra.

Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Anthony Powell. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Eileent is elvesztette . röplapok. e gazdag élmény. alkalma azonban már nem jutott rá. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét.s hogy milyen kicsik a nagyok. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak... csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . a háború kellős közepén.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. japán és francia hadijelentések. Ugyanilyen érdekes. Kenneth Clark és mások. az egymással feleselő német és brit. Persze máig se tudni. viccek. Mindez megannyi apró. (Köztudott.így nagyon is meglehet.ha némileg más műfajokban is .mindez kuszán keveredik. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .) Mindenesetre . otthonukból kibombázva. töredékesen. s a háború végére az író feleségét. avagy az író netán még folytatta azt. hogy Orwelléknek. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. megsemmisültek. versek.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. ideje. újságkivágások. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . a rákövetkező években többször is költözniük kellett.

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. tényés gondolatgazdag beszámolók. Nóvé Béla -(165)- . Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. már nem kell sokat várni. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.

A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. (Idézetes könyv. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful