George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

1-20.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Ed. 1998. by Peter Davison. (A szerkesztő) -(4)- . London. Vol.

ha tehetnék. meg hogy királyuk velük maradt. Ma először történt meg. 1940. augusztus 28. hogy a mieink átvágják magukat délre. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Mindez nyilván a papírhiány jele. mégis azt remélem: a B.E. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. így aztán csak találgatni lehet. május 28. kapituláljanak.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. már csupán arra van esély.I. (. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.-1941. saját híradásaik szerint. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. hogy képesek lesznek kitartani. hogy a belgák hősiesen helytállnak.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. A franciák. a másik fele pedig arról tudósít. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. RÉSZ 1940.F. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. mi is történik valójában. V. alighanem súlyos veszteségek árán. kivárva amíg az magától kifullad. 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek..

nyilván a keserű pirulát megédesítendő . -(6)- . Churchill bejelentette. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. és úgy tűnt. Ha mi nem kérjük. ha rádiót akartak hallgatni. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. az író első felesége.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.fog felmorzsolódni. magát. hogy a 9 órai hírek előtt . 29. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. mi történt aznap. 1940. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. diplomata. rajtunk kívül senkit sem izgat. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. V. Mint eddig is. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. író. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. Tegnap este lementünk E.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Károly szobránál a Trafalgar téren. a Csendes kocsmát. nem gondolom-e. Ez persze részben amiatt is van így.. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt.. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy ezrek esnek el naponta. (. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Az esti lapok ugyanazt írják. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. inkább csak elhallgatják a tényeket. (. Egyetlen érdekessége. és váltig nyugtalanít az érzés. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról... Eget ostromló baromság. V. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. mint a reggeliek. hogy nincs elég puskánk. 8. amit az újságokban is olvasni. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. hogy bár 1940-ben játszódik. a szemenszedett hazudozás helyett.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy már kezdem elhinni. 31. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. 1940. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Meglepő. így I. könnyen belátható: micsoda -(10)- .) Annyi helyről hallottam. azt hiszem. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. ez éppen tízzel több. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. szinte bizonyos. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. VI.1940. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén.

óta sejtem . ma még nem tudható. miféle forradalmak jönnek.Spender azt állítja: ő 1929. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. Cripps zárta ki őt a pártból. ami történt. hanem egyszerűen az a tény.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. egyáltalán nem leptek meg. óta! -. Cripps a moszkvai nagykövet. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Már 1934-től számítottam rá. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. mégis amikor bekövetkeztek. sem a népfrontosok színlelt aggálya. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. nem holmi látnoki képesség. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy valami katasztrófa készül.. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. akkor igen. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. -(11)- ..stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. mint az úgynevezett „szakértők”. (. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hisz mindig is éreztem. hogy ha nem is éppen az. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. És lám most mégis. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. miféle háborúk. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. miféle világban élünk. Én minden esetre már 1931. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Annak nyitja pedig. sőt olykor még a hivatásos katonák sem.

hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. 1940. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. Most is úgy érzem magam. Azt hiszem. 12. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. és készültem is írni róla a naplóban.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. VI. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. amit korábban Párizsban. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. E. többé nem érdekel majd a politikai aréna.1940. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. s különben se sok hasznunk lenne belőle. Így volt ez a spanyol háború idején is. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most vettem a hírt. -(12)- . csak hogy meggyőződjünk róla. Úgy tűnik. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. 10. az pedig kiváltképp dühít.. Kész gyötrelem. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. ám most olyannyira letörtem.. hogy Norvégia föladta semlegességét. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. hogy félrevezessem az orvost. bár a sajtó még nem közölte.-vel elsétáltunk a Sohoba. mint ahogy a lapok írták. hisz azok után. VI. tudom. mint 1936-ban. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Az egész világ széthullóban van. (. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. csak elég ügyes legyek. hogy képtelen vagyok rá.

(. hogy a klub tagja vagyok. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe.. -(13)- .) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy ez valami bűncselekmény volt.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Gyanítom.) Bármi viszolyogtató is.. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy valójában svájci. tudatván.D. felkészülve az eshetőségre. VI. 1940. hogy szükség lehet rájuk. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. mármint azt a fajtát. június 12-én lépett a szervezetbe. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban.V.„britesítették”. 1922-ben. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Mussolini álnok. 13. az éppoly szentségtörés. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.. (. maga a jelenség igen érdekes. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. mivel az angolokat. amelyről feltehető.. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Orwell 1940. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. Tegnap az L. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. Akkortájt úgy éreztem. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Úgy tűnik. mintha egy templomban levizelném az oltárt. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.

A németek elérték Párizst. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. „Taposd szét!” hirdette a felirat. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. amin egy csizma lép a horogkeresztre. igaz. Az ember lassan gondolni se mer arra. egy nappal korábban. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Ez negatív rekordnak számít. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a mohó 17 Kelet-londoni. A részvétel amúgy igen alacsony volt. akik majd támaszpontként használják. -(14)- . Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. és röpítik levegőbe az egészet. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. és egyáltalán. a bambán réveteg arcoktól. VI. 1940. Már csaknem bizonyos. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Miért nem aknázzák alá. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. a rikító színektől. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. ismert egykori pacifista. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. azzal a nyilvánvaló szándékkal. 14. hogy átengedik az olaszoknak. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. mint vártuk. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. hogy kormányunk végre tanul is valamit.

aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy Unity Mitford21. kinek a nevére nem emlékszem. máris 30 fontot vesztettem. Ha így van. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Csak a nyár végéig húzzuk ki. VI. amit valaki tehet.20 említette. így rikoltott: . mint a civilizált élet fonákja. Holott a legésszerűbb. Orwell írásainak lelkes híve. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Redesdale második lordjának negyedik leánya. W. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Elképesztő. Erre egy ráncos képű emberke. utazó és mecénás. Nemrég E.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. most gyereket vár. 16. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.igyekezettől. és értékálló árut vásárol rajta. utánajárt. 15. A ma reggeli lapokból világos. hogyan vehetne részletre varrógépet. miután 1934-ben találkozott vele. és kiderült. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. de az ügylet végül meghiúsult. akkor majd meglátjuk. VI. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). Az jutott eszembe. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. -(15)- .

amiről viszont még semmi hír. én nem fogok elmenekülni. Ha a flottát nem éri kár. Már-már képtelenség végiggondolni. az L. M. D. hogy Amerika hadba lépett. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. de okvetlen harcban. V.-mel22.. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. 1940. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. egy darabig még azután is. szerint ez forradalomhoz vezetne. hogy nem tudták megvédeni Párizst. 17. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. sőt már abból is. Egy biztos. -(16)- . sem elég munkáskéz nem lesz.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. mint harcban meghalni. mindenki erről beszél. VI. ő legalábbis ebben reménykedik .) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. s én azt mondtam neki. ha a németek tényleg megszállják Angliát. hogy megállítsák a német tankokat. A franciák letették a fegyvert. hát ott lett volna esélyük rá. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. úgy nem marad más. Új-Zélandból vagy Kanadából. (. akár egy koncentrációs táborban is. és elég jól mehet neki. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. pedig ha valahol.. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. mihez is kezdjünk. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni.holott maga is gyáros. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. fegyverrel a kézben. Tegnap beszélgettünk M. szakaszom egy zsidó tagjával.

Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Az esetben. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. hazafias szónoklatot tartott. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. hogy az több veszéllyel. amit korábban írtam. kivéve a gyerekes anyákat. csak már nem érdekel annyira . és hozzon egy kis pénzt a konyhára. írógéphez ülök. ami látható tetszést aratott az utasok körében. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. 20. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. ekkoriban a New Statesman munkatársa. 1940. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. legalább kétszer másoltam le. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. hogy megjelenjen.a lényeg. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. hogy megtudjam. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. VI. első világháborús érmekkel a mellén. baloldali politikus. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! .. -(17)- . a könyveimet pedig háromszor. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. Újabban. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. nyilván olyan barbárságokat követnének el.hallani mindenütt. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. újságíró. Mindent. aki most is. mit tartanak a védelmi készültségünkről. mivel G. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. C. és sose hittem.23. mint haszonnal jár.Hál’istennek. mondván. hogy valaha is képes leszek rá. ha kritikát írok.

Chamberlain és társai védelmére kelt. könnyen lehet.. hogy az teljes képtelenség. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. G. Én viszont még jól emlékszem. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. öttagú kabinetben.) C. Biztosra veszem. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. szintén munkáspárti képviselő. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. brit munkáspárti képviselő. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. megkérdeztem Bevant és Strausst .dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Ugyanezen megfontolásból C. szerint Churchill. hogy mentse az irháját. -(18)- . hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. mint mi. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. azt felelte. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. melyben elődjének. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. És lám. R. A helyzet szerintem annyiban más. ahol. Persze. Kérdésemre C. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült.. mindenki eliszkolt. mire közölték. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. ám azt mégse hinném. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. (.). hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. május 10-én mondott le. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. akik éppen az Alsóházból jöttek. a Tribune társigazgatója. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Brit Gyalogdandár 1940. Strauss. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. 25 Aneurin Bevan. függetlenség Indiának stb.

amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.. és sosem tudni.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. Ámbár. hogy vezetőink sorában árulók vannak.-re is. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.V. baloldali újságíró. (. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Ugyanez áll az L. hogy a magunkfajtát kiirtsa. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. vajon mennyi az igazság benne. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.) Ami engem illet. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. egy percig se habozik majd. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. H. hogy Cyrill Conollyról. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . C. de az is lehet. így az a mérhetetlen ostobaság.Mindinkább terjed a gyanakvás. azokat viszont eddig még nem közölték. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. -(19)- .. R. ami igencsak aggasztó jelenség. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. akkor lesz modernizáció . Ha a vészhelyzet rákényszerít. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. úgy vélem. mondván.D. bár az egész a modernizációtól függ. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.27 meséli. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk.

-(20)- . mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán.. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mihelyt győzelmét biztosra veheti. legfeljebb a francia kormány révén. hogy elkerülje a légitámadást. és váltig azon tanakodnak. Egyelőre nem tudni. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. mondja. Nem tudni. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. és nem lennék meglepve. Pétain és társai a másikon. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Tizennégyen haltak meg. és állítólag hét német gépet lőttek le. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. H. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Compton Mackenzie meséli. a hír tehát feltehetően igaz. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. sőt talán még csak nem is láthatom újra. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. mindenesetre példázatnak nem rossz. valójában nem történik más. hogy visszavonul a Hebridákra. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról.. igaz-e. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. VI. R. ami aligha lesz az enyém. most mind pánikszerűen arra jutottunk. 1945 nyarán ez meg is valósult. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Felteszem. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. amely nyomban átállna Hitlerhez. (. 1940. ami olyannyira elterjedt nézet.) Azt hiszem.rendőrség az a testület. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. 22.

mondjuk negyedmilliós.. (. Sajnos semmi remény rá. 1940.) Az egészben az a legfurcsább. a legcélszerűbb taktika az lenne. mint a becsület.. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. hogy bármi ilyesmi megeshet. 24. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. visszatértek az antináci álláspontra. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . S lám.. ha átdobnák Francia Marokkóba. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.. (. bevenném Gibraltárt. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. A kommunisták. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. Ha a briteknek lenne egy. a hűség stb. mint az várható volt. úgy tűnik. hogy az afféle hajdani erények. mára mennyire kiürültek. kitűzve a köztársasági zászlót. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. most mindazok.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. Avagy micsoda komisz paradoxon az.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. ami később antifasiszta jelszóvá lett. könnyen mozgatható haderejük. VI. és még azt is igen furcsállták volna..

váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy megpaskolja az orcánk. Az egyetlen haszon az egészben. hogy ő a kisemberek szövetségese. az egész háború nem volt más. Pétainnek. Y. hogy Churchill nem így látja. A 32 Pierre Laval (1883-1945). s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958).. francia politikus. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. aki a tőkés osztályhoz tartozik. tábornokok. amiért is előbb-utóbb mennie kell. uralkodók.számítanak. korántsem biztos. -(22)- . akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. Lavalnak32. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Ha arról van szó. mint esztelen gyilkolászás. Z pozícióban van.. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget.. a Pétainkormány külügyminisztere. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. bárkiről. és mindaddig. 1945 után eltiltották a közügyektől.. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. akár stratégiai távlatból. püspökök. (. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Bármerre néz is az ember. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. hogy félig vagy egészen áruló lesz. hogy esélytelenül. (. Nyilvánvaló. francia politikus. egyeznének ki szívesen vele. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. amíg például X. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. feltételezhető. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. 1934-35-ben miniszterelnök. semhogy fölvegye a harcot. nagyiparosok stb.) Hitler nem más. Sokkal inkább a bankárok. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott.

Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy Anglia elkerülje a megszállást. amikor késő lesz. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen.. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy már csak akkor. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. és bizonyos.. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. ahol valódi forradalom megy végbe. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. Azok viszont. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. akik arra tippelnek. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. (. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. Ha Anglia megszállása elmarad. A spanyolországi leckéből úgy vélem. Félek.kérdés csak az. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. -(23)- . Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Kérdés. Ami végül is csak azon múlik. azt hiszem. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy baloldali kormányunk lesz.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Oroszország. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. A ma reggeli News-Chronicle írja. ha forradalmi kormányunk lenne. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. akkor minden rendben. tévednek. hogy eltörli a tisztelgést. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden.

hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.. elmesélte. még mindig jobb meghalni. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.. hogy menjek át Kanadába. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Gwen O’Shaughnessy. aki a biztos távolból jártatja a száját. akárcsak a rádióbeszédek.34 arra biztat. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Elképesztő félreértések születtek. ha a helyzet rosszabbra fordulna. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Nem mintha vágynék a halálra. biztosan mennék is. hogy csupán arról van szó: nem akarják. mint a revolver. és G. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. E. hisz annyi minden van még. s ott megbíznának valamivel. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. mint külföldön. Ha bármi feladatom lenne. noha beteges vagyok és gyermektelen. és részt vehessek a propagandamunkában. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Azt hiszem. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. idegen kenyéren élni céltalanul. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. Ámbár lehet.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. amiért szívesen élnék. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk.Az L.D.V. Menekült vagy emigráns újságíró. főleg Duff-Cooper üzenetei. hogy mindenképp életben maradjak. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. -(24)- . jól jellemzi a brit hadsereget. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt.és sógornője. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). akik csak heti 5 fontból élnek. 34 Az író felesége: Eileen . ugyanakkor nem lennék soha . Ha a sors úgy hozza. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. parancsot kapott. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.

25. makacsul állítja. Később alábbhagyott a divatja. és szerintem is van abban némi igazság. A puszta tény. akiknél nem volt. csak álldogált és csevegett. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. mindenképpen hatásosnak érez. de ha nem hall fegyverzajt utána. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. hogy valaki hord-e gázálarcot. 1940. egy lépés az egyenruha felé. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. Ezzel szemben E. Tegnap egy lap azt írta. hogy téves a riasztás. igaz. már ami Londont illeti. szörnyen ostoba helyzet volt. restell lemenni a pincébe. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Felkeltünk. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. A. első jele az lesz. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ha meghallja a szirénát. amit ha nem is képes egészen felfogni. Például Mrs. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Később kiderült. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. fizetni kell érte. de nem mentünk le az óvóhelyre. Anderson. mint odaát. Holott ez az. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. hogy Angliában valami változóban van. hogy az ember felkel. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. felöltöztünk. VI. Természetes. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. A házban mindenki így tett. Végül.35 is kedveli Churchill beszédeit.Annak. 35 Valószínűleg Mrs. ha valami egyenes beszédet hall. -(25)- .

és bárki meggyőződhet róla.. Éppen tíz hónapja tart a háború. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. bár néha még most is megnézik. a követelmények nem lehetnek túl magasak. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak.még akár a Francoféléket is. mi a teendő légitámadás esetén. ha valaki megmutatná az M. VI. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. s lám. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. a németek nem használnak harci gázt. még ma is megtörténhet ilyesmi.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . és ma úgy nézem. of Information. hányszor elmagyarázták. Talán nem ártana. Persze.ahogy szaporodtak a rossz hírek. 27. aki írni is alig tudott . Tekintve. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Akárhogy is. levonultak a pincékbe. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. (. 1940.O. amíg csak 37 Ministry Minisztérium.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. -(26)Tájékoztatásügyi . félkegyelmű veterán végezte. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. a gázálarcdivat is újraéledt. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Ma délután elmentem a toborzóirodába. holott ki tudja. minden ötödik ember magával hordja.

Azt mondja. M. A.. ez idáig csak egyszer tévedett. minden ítélete helytállónak bizonyult. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy a szélesebb tömegek felismernék.) A ma reggeli lapok cáfolják. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. A németek érdeke szerinte az lenne. Megjegyzem. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Orwell barátja. később pénzügy-. aki ismeri ezeket az embereket. mindaddig. M.. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. semhogy sok szót érdemelne. -(27)- .. valójában mi történt.40.tehát biztos. külügyminiszter-helyettes.. Inkább az a kérdés. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. miszerint csak azért foglalták el Tangert. híján van a legelemibb hazafiságnak is. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. hogy tényleg ezt teszi. Myers regényíró. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. a télen még nem történik semmi. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. úgy véli. (.. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. L. H. amióta a háború kitört. 40 L. De hát az oroszok 38 R. 39 Sir Samuel Hoare. Butler (1902-1984). majd külügyminiszter. Már csak az a kérdés. ami mostanra valószínűtlenné vált.. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.) L.) L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. (.M. amikor úgy vélte. hányan lehetnek a tudatos árulók.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. egykori brit nagykövet Madridban.

-(28)- . akiknek szemernyi hatalmuk sincs. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”.. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Jó példája lesz ez annak. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. hogy szövetséget kössön. (. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. mint mi Münchenben. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. ha sikerül nekik. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát.maguk sem gondolhatták.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak.Független Munkáspárt. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. Ezek a mozgalmárok. Érdekes. Bármit tesznek vagy mondanak. holott elég csak egy pillantás a térképre.L.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. semmi hatása az eseményekre. mint azt korábban Oroszország tette Angliával.P. vigaszképpen azzal áltatják magukat. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. jó ideje mást se tesz. Ha Hitler elfoglalná Angliát. Nagy kérdés. 42 Independent Labour Party . nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Amúgy Pétain és társai. amikor az I. Orwell 1938-ban lépett be a pártba.

Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. Nem hiszem. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.. és az. VI. elutasítottak. (. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. 29. azt ugyanis nem deklarálta. Mindenképp biztató. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. ámbár csak némi burkolt fenntartással. 1940. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. VI.. az ennek épp az ellenkezőjét látja. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.) Ijesztő. 28.még csak egy múlik rajtuk. némi szépségfolt ezen. és továbbra is őrzi függetlenségét.. 1940. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár.. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy a sajtó -(29)- . Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. mint bíráló volt . az a néhány megjegyzés. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. ha tényleg arról lenne szó. (. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. inkább jóváhagyó. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Az még csak megbocsátható volna. méghozzá C besorolással. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.ellentétben a heves közfelháborodással. de különben kutyabajuk sincs.) Igaz. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. amit sikerült elcsípnem. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán.

kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. hisz maguk is a csokoládé. vajon próbálkoztak-e már azzal. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Az emberek azért így is lelkesedtek. Ma délután az L.D. és eltekintve attól. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól.-t és engem felvidított a gyászhír.. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.-vel és M. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. ami elvben tizenkét. hogy abbéi még bármi lehet. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Tegnap C. Főként kiszolgált katonák voltak.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Így aztán mindazon lapok. Kíváncsi vagyok.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy végre a puskák is megérkeztek. -(30)- . (. VI. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. 30. hogy 43 Orwell. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. és nagy éljenzés fogadta a hírt. nem is olyan hitvány kompánia. C. amit valaha is hallottam. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. C. 1940.V. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. mindjárt elmondta.

ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. 1. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. szintén örült. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. és nem mozdult. E.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. VII.-ék is rosszallották a dolgot. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Az újságok már csak hat oldalból . Még M. holott ők már-már radikális békepártiak. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. (. a szöveget apró betűvel szedik.három lapból állnak. -(31)- ..) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. amin végül is kievickélt. hogy már azon is örülni tudunk. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.vagyis a lap közel egyharmada.. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. hogy napokig még az étvágyam is elment -. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . majd kidobták a gépből. 1940. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Ott hagytuk egy félórára. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. igaz. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. Később. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. aztán E. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.

s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 49 Buenaventura Durutti. hogy a kormány tehetetlen. régimódi német vezérkari tiszt. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. látván. ha valami ismert személy hal meg. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. VII. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 1940. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). bár nő a félelem is. Mind többen vélik úgy. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). -(32)- . Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. a spanyol anarchisták vezetője. 3. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.50 közlemény. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.F.A. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. Franco közeli munkatársa.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól.

8 rombolót. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. VII. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. avagy ha mégis. 10. 1940. Arról persze egy sort sem írnak. nem sok meggyőződéssel tették.lehet szó. a News-Chronicle -(33)- . és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. VII. 2 csatahajót. Oranban és Mersel-Kébirben. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. a napló írása idején liberális publicista. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy csupán a francia flotta feléről . hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. A francia Richelieu csatahajót. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 7. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. 2 cirkálót. mennyire helyénvaló volt e lépés. használhatatlannő tették. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. elég egyértelműen sugallja. 52 1940. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. holott nyilvánvaló.1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. politikai író. Az a tény.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .

Ez után feleségül vette Mrs. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. Újabban viszont minden országban más és más. mi több. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Sokan vélik úgy. meddig ér el a kommunisták keze. az ember sohasem tudhatja. január 20-án lépett trónra. mint a cukrot. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. 16. 54 Edward. de amikor feleségül akarta venni az elvált. Edward néven 1936. VIII. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. amerikai Mrs.) Gollanz új könyvét. hogy Angliában akadnak csoportok. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. -(34)- . hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. mint azt korábban én is feltételeztem. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. semeddig. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól.. a Bűnös embereket. Persze. Még az is lehet.békeajánlatot tesz nekünk. VII. hasonló feltételekkel. Nemrég még úgy tűnt. Napok óta nincs semmi hír. a rendkívül népszerű walesi herceg. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. ha csak az nem. Windsor hercege (1894-1972). Simpsont és Franciaországba települt át.. Wallis Simpsont. úgy veszik. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. 1940. Számomra hihetetlen. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. hogy csak azért hagyják nekik. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. (.

és ha kudarcot vall. és már csak a fegyverletételt várja. -(35)- . hogy Anglia felé hajlik. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. Talán így lesz. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. F. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. a világ pedig már rég nem hiszi. ami egyértelműen németellenes lépés. A legfőbb esemény. hogy Spanyolország bármit. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. VII. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. talán nem. és elnézzük neki. 1940. nyilván a németek számára.) Holott pontosan úgy tesz. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést.. W. 22. a sok szájhős mind maga alá rondít. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Még most sincs semmi érdemi hír. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. hogy összeült a pánamerikai konferencia. alighanem Tosco Fyvelről van szó.küld hadi utánpótlást Burmán át. (. és mi semmit se teszünk ellene. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. bármilyen 55 Bizonytalan.56 azt mondja. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. helyzetünket reménytelennek látja. Mindez előre látható volt már akkor is.. Mégis. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. 56 Bizonytalan. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. ahogy előre megmondtam: eljátssza. alighanem Frederick Warburg. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Ez persze nem olyan ígéret. így azt. ami egy következő kormányt is kötelezhet.

ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. felhagyott a toborzással.mennyiségben importáljon. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.) Sokan már bánják. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. hogy csak tartanak tőle. VII. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. (. 58 Azonosíthatatlan személy. hogy L. Persze meglehet.V.D. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. Ha tényleg így van. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.58 is ugyanezt mondja magáról. 1940.. 28. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.000 tagja van. Az olasz sajtó is ezt írja. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. ám az. azzal. 1940.57 Én legalábbis nem hiszem. bár az is lehet. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. mivel utálta Chamberlaint . hogy összeállna a Tory klikkel.D. -(36)- . mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. Sokan rebesgetik. VII. csak féltékenységből és intrikából dacol. D. és új neve: Home Guard.V.-t. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.300. G. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.. melynek állítólag már 1.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Az L. rendre visszautasította az ajánlatot.. ámbár ez nem is oly hihetetlen. 25. azaz Polgárőrség lesz. majd a németeknél.

Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Furcsa. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. aki szerint Hitler nem igényli. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. akit később internáltak. 62 Gaston Bergery. Szélsőséges nacionalista. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. aki utóbb . A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Amerikában született. kommunista.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. Az apró emberke. Emberem azt állítja. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . brit állampolgárságot sosem szerzett.csakugyan nácikollaboráns lett. szélsőjobb. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. noha egész életét Angliában élte le. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. majd fasiszta politikus. hisz jól tudom. a Brit Fasiszta Unió vezére. valójában miért. Így tesz a francia sajtó azon része is. kis baloldali pártokról. bár senki se tudja. -(37)- . 60 Sir Oswald Mosley. amely német befolyás alatt áll. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. 61 Jacques Doriot (1898-1945). kinek a nevét folyton elfelejtem. 59 William Joyce (1908-1946).

alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Megkérdeztem. szerinte rendes fickó. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra.1940. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. mit miért csinál. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. de a pénz nem érdekli. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. a franciákat viszont eléggé leszólta. Perim most a legfontosabb. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Úgy látja. Wells jól ismeri Churchillt. s azon a feltevésen alapul. Eddig még semmi hír. ami talán arra is fényt vet.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Wells. ha elveszítjük. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Megindult az olasz támadás Egyiptom. H. Úgy véli.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. és nem igaz. ahogy egy szovjet komisszár. hogy csak a maga hasznát lesi. G. hogy ezek az emberek. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. (Sajnos elég gyatra volt. de az újságok azt sejtetik. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. és különös gyengéje. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. VIII. 8. vagy hogy karrierista lenne. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. Mindig is úgy élt. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. nem hinné.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

. Azt mondják. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. amit . még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. ez pedig igen veszélyes lehet. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. nem kétlem. Hajnali három körül légitámadás volt. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy ő bizony nem sok hasznát látja.. hacsak nem akarjuk. 23. Hosszan beszélt a polgárőrségről. 1940. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. Ez nem csupán azzal jár. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hagyják félbe a munkájukat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Megvetően mondta. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. tábornok tartott. VIII. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább .másokat kapok rajta. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat.nyilván az -(42)- . hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Tegnap este elmentem egy előadásra. Azzal kérkedett. s azzal szépen visszaaludtam. amit mielőbb meg is kell tenni.

tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi.. -(43)- . legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. 1940. hogy valami nincs rendjén. Ettől talán észre térne a jónép. (. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. mire egy tehén jól oldalba döfi. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy ízlik neki vagy sem. és megpendítette azt is. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. és azt is: miért. Legfőbb ideje. Ahogy elnézem. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy a trágya nem ennivaló. (Greenwich) Azt hiszem. kik miatt. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. s hogy milyen szánalmas ez az egész. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. VIII. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. 26. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. kivénhedt hadfiak. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra.. hogy az ország végromlás előtt áll. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Tegnap azon tűnődtem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. egy életre megtanítva arra.

de olyan pokoli robajjal. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától.. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. próbálják eltussolni. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. 1940. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. VIII.először igazán közelről a bombák hangját. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. Talán egytonnás bomba lehetett.. Ma reggel mégis. s ahogy eddig is. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. ha bármi fontos létesítményt találat ért. ám azért nem annyira rettenetes. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. A bejárati ajtóból néztük. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. és halálra váltan nyomban felriadtam. Világos.. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. amibe a föld is beleremeg. Máig emlékszem arra a kettőre.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. és mindaddig. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. azt álmodtam. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. E.) Elég nagy robbanás volt. 29. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. (. hogy egy bomba robban mellettem. Hallottam. míg ezek jó ha feleakkorák. amit Huescánál dobtak le. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. asszonyság. A -(44)- . hogy a házak beleremegtek. (..

erős robbanást hallottunk. Sosem gondoltam volna.. hogy hidegen hagy. könnyen álomba ringatja az embert. Akkoriban rendre azt álmodtam.P.) Tegnap lefekvéshez készülve. régóta ezt várják. s én feküdnék kényelmes. XI. mégis így lett. XI.. szerkesztőjével. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.-vel. lidérces emlékeim. s nemigen látja. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. márpedig az emberek itt is. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. A légiriadók egyre kimerítőbbek. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. -(45)egy ha . Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. 1940. és máris aludtunk tovább.. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. s lám. 1940. azzal a megnyugtató tudattal. VIII. (. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. és aknagránátok robbannak köröttem. hogy nem érdemes sokat törődni velük. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.-vel éppen csak megjegyeztük.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. vagy túl közeliek a becsapódások. hogy nyílt mezőn fekszem. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. H. A monoton fegyverzaj.. E. Amerikában is. Félálomban. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. ha elég távoli. 23. fegyverzajt hallok. 31. hacsak az ember nem sejti. tábori szalmaágyamon elnyúlva. minden fedezék nélkül. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. Általános a vélemény. 16. 1940.a nácizmus.P. a .

P. még nem cenzúrázzák. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. ám ekkorra már mind a szűkebb. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy . hisz minden a tálaláson múlik. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. az összes brit lapot figyelmeztették. A második világháború című művében Churchill 1940. mint vállalni a Hitler elleni harcot. H. Halifax és Simon védelmére kel.. H.. válasza: „Ugyan már.71 és társai titkon alkura készülődnek. kényes. P. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. kulcsfontosságú. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. Habár a . és „becsületszavát” adta nekik. hogy nincs más hátra. 2000. ha tényleg igaz. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. kijelentését. Európa Kiadó. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. tartok tőle.-t. Mindaddig. úgy tűnik.” Ami.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. brit tájékoztatási miniszter. -(46)- .” 72 Alfred Duff-Cooper. májusi kormányát tárgyalva Hoare. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.. bárki képes könnyedén elhitetni.P. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. szerint.P. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. amikor Franciaország elesett. Ld. egyébiránt biztosra veszi. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. öt éven át tartó küldetést. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. igaz is lehet. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala..

aki ekkor már a windsori herceg . Angliában mindenki tudja.utóbb VIII. hogy államformája királyság. Szerinte VIII. 74 Piene Comert. Meglepően jókedvű volt. jól ismeri Angliát. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . angolbarát. egyetlen európai se hitte volna. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Wallis Simpson. Franciaország eleste után Angliába emigrált. jóslatai. 1940. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Olaszország viszont valódi erő. korábban diplomata. Nos. Laval kormányzása76 idején C. C.. mint azt itt képzelik. C. és élt már nálunk korábban is. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. szerint. a France szerkesztőjével ebédeltem.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. VI. 28.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. bármi tehetséges politikus Laval. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. a sajtóosztályt vezette.. 76 Lásd az 1940. 75 Mrs. XI. amikor Franciaországot a németek elfoglalták.74-vel.felesége volt. Edward végül is Mrs. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. és eszébe se jutott panaszkodni. Azt mondja. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Persze itt. francia újságíró. Különben C. Laval 1935-ben azt mondta neki. úgy tűnik. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. mégsem váltak be. C. Mindig is azt hittem. Edward . S. melódiája: monoton Tegnap C. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. és úgy véli: Anglia nagy előnye. igaz.

bár azt nem árulta el. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. -(48)- . hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.000 gyújtóbombát dobtak a városra. víz. november 14-én szenvedett légitámadást. amelyben 500 repülőgép vett részt.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.. 1940. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. 1.. XII. Meséli. a tüzérségi tűz elől. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. s legalább negyed részük földig rombolódott. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. és ami még rosszabb. Ugyanúgy örülünk neki. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért.. miként sikerült átszöknie. A közüzemek. a sebesülteké ennél jóval több volt. aki nemrég érkezett Lengyelországból.) Beszéltem egy férfival. a halottak száma 550. A német források szerint mintegy 30. teljesen tönkrementek. XII. mindenki amiatt aggódik. (. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. villany stb. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. (. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. mint korábban Balbo halálának. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. 8.. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta.) Azt mondja.

e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. kezdeti szakaszában.” 1941. s a csengő sem ép. XII. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. 29. nappal közrendre felügyel. hogy hibbant kis versikéket faragok. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . A jobboldal most aztán tényleg elemében van. Az a múlt heti újsághír. Idézet egy újságcikkből bombák.segítségükre sietnek. nem annyira a bombáktól rettegve. Az a hír járta. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. rendre azon kapom magam. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Több mint mulatságos. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. akár a manna. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. amíg a bombázás alább nem hagy. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. A bombázás legszörnyűbb. 2. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. inkább a félbeszakított alvás. I. 1940. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. Az esszében azt írtam.

1941 júliusában.hogy nincs valami nagy véleményem róla. nem sokkal a franciaországi események után.. hogy ezegyszer tévedtem. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. magasabb béreket. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . -(50)- . látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. olyan időszakban. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. Így azután én lettem nevetséges. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. német. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. 1941. és csakugyan tenni kellene valamit ellene.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. de nyilván erre sem kell várni sokáig. s talán joggal. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. I. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. aminek igen örül. 22. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.Isten látja lelkemet. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. bár . . majd 1942-ben beszüntette működését. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam.. tényleg örülök. és minden érintett szíves elnézését kéri.” 79 Büntetés. úgy véli. és Orwell úr aligha sejthette.

akik nem képesek átlátni. hogy „Chamberlainből elég!”. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. spanyol köztársasági párt. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. nyomban megérezte rajtam. E. 1931-66 között Canterbury érseke. aki amellett. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. teljes szívemből kívánom. de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy „Éljen a POUM!”. hogy tudja mindenki. Igaz. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. Az ügyeskedés menten beindul. Szovjet erő. és meggyőződésem. a POUM82 betiltása után. ezrével vannak ilyenek. Úgy tűnik.a következőket írta: „Óhajtom. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Keresztények és a kommunizmus. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. Az utca tele van a plakátjaikkal. Művei.csak arra való. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. pedig több mint hat órával azelőtt történt. már az is erősnek tűnik. ahogy megcsókoltam. A helyért ugyan nem fizettek. Mindenesetre tény. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. először tettem ilyesmit életemben. És lám. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. A minap. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. hogy „hagymáztam”. újabb defetista manőver. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. vagy valami hasonló). hogy mindez csak egy Hitlert támogató. -(51)- . többek közt: A világ szocialista egyhatoda. Barcelonában pedig.

hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. január 22. és 1942. szeptember 6. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni.108 sor. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Erwin Rommel tábornok vezetésével. s a többinek is hasonlóan felment az ára. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. Másnap reggel Mrs. A német Afrika Korps 1942. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak.000 hadifogoly! ) . mivel annyira zsúfoltak a vonalak). 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és betiltották a Daily Workert84. január 22-én vették be a brit csapatok. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. hogy „már nem tart soká” stb. boltjába betérve megjegyeztem. mivel érezni.az ébresztőóra. június 21-én foglalta vissza. amint két nő arról társalog. között volt betiltva. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. J. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 26. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. -(52)- . Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. mire Mrs. 1941. és megütötte a fülem. 84 A lap 1941. I. stb. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. A Daily Worker és a Week85 betiltása . J. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend.2 sor.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

1941. néhány téli viola bimbózni kezdett. III. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Korábban ugyanis épp azért gondolta. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . legalábbis ezen az éjszakán nem. s ilyenkor látja. és a többiek mondták is. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. 14. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. hogy visszatérhetnek Londonba. kevesen értenek egyet velem -. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. Bár dúl a háború. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. még a lapok is pedzegették. -(56)- .. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. homályos és rossz szagú. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy még mindig sokkal rosszabb. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Wallington.küszködött. III. 3. s a hóvirág is most a legszebb. 1941. Én mindenesetre váltig állítom .bár jól tudom. Az altemplom nem egyéb. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. 4. III. G. ha elég meleg lesz). Tegnap este G. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. hogy „valami készül” a Balkánon.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.. Az elmúlt napokban az a hír járta.

amit az olaszok elvesztettek. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. a német támadás már április elején megindult. 95 A szövegből nem derül ki. attól tartva. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal.van. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. egyben meghagyva neki. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. de alighanem inkább a Szueziről van szó. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. miközben támogatta a királyság intézményét. 1935-től görög miniszterelnök. hogy küldjenek tíz hadosztályt. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. mi történne. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. arra kérte az angolokat. -(57)- . Mindenki ezen tépelődik. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. elhárította a segítséget. Túl veszélyesnek tűnik.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. vagy legalábbis azok jó része. Elképzelni is szörnyű. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Katonai diktatúrát vezetett be. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. hogy milyenek a szállítási eszközök. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Ahhoz. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). ám mi csak négyet ajánlottunk fel. előbb ismernie kellene. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki.

hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Ugyanakkor. Sok német. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. -(58)- . hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. akár egy súlyos vereség kockázatával is. ha most veszni hagyjuk Görögországot. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Másrészt viszont. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. Ő maga nem volt zsidó.hadisikerekkel. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. 97 Stefan Haffner. antifasiszta újságíró. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. mint Norvégiában. Én mégis azt tartom. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. éppúgy. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. hogy nem tudunk. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. amiért hagyjuk. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. akivel beszéltem. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. ha netán tudjuk. Az a baj. csak a felesége. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mint az. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mivel annak bizonyságát láttuk benne. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Mint írja. elképedt azon. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. csakúgy. egész Európa rajtunk röhög. hacsak azzal nem számolunk.

s a szóbeszéd holmi új. minden előzetes propaganda nélkül. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. III. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. mint az indiai rádzsák körül. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád.itthon és Amerikában egyaránt. -(59)- . Ez hát az európai nézőpont. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. aminek használatát a brit légierő 1941.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. 20. éppúgy. végre pompás alkalmunk lesz rá. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. de tetszetős érveket máris hallani. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Greenwichre igen sok bomba hullott. június 17-én jelentette be. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt.98 1941. Kérdés. úgy hírlik. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. titkos fegyvert is rebesget. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. de csak egy gépet lőttünk le. Ám a szokásos álszent. Ijesztő lenne. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. ami azután a bombázókra tekeredik. Ha egyszer az olaszokat kiűztük.

semmi jele annak. avagy csak elképesztően ostobák. Úgy tűnik. majd nagy csörrenést hallottam.. az író nővére. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. mint azelőtt. Bárcsak tudhatnánk. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. amikor E. -(60)- .-vel99 telefonáltam. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. ez akkor sem jó így a franciáknak. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok.. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. látom. de senki sem mozdult. és társaik tényleg árulók.: „Betört az ablak. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. A németek ugyan engedik.. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Úgy tűnik. A Greenwich templom lángokban állt. Én: „Mi volt az?” E. szakadt a víz a nyakukba. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. amit persze nem engedhetünk meg.csapódott be. hogy megtartsák a búzát. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. És miközben mi mindent megteszünk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot.. hogy . Fölöttük tombolt a tűz. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. amit küldünk. Visszalapozva e naplóban. ami megingatná a Pétain-kormányt. mondjuk. és kevesebb közéleti eseményt említek. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat.

akkor biztos. ez pedig az éhínség.általában olyanok. elfogadjuk a háborút is. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. valahányszor azt látom. 1941. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. a gazdagok pedig. s ha így teszünk. Számomra nem volt újdonság. Miként lehet ezt elfogadtatni. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. mi a célja a háborúnak. akik érzésem szerint nem valódi hívők. éppúgy élnek. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hisz ez idő szerint még az sem világos. Ha elfogadjuk az államot. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy igenis vannak. akik Churchillért meghalnának. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Angliában. Még szerencse. mint eleddig. III. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása.A legrosszabb még hátra van. a Női Légierős Tartalékosok stb.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. 23. a légierős kadétok. nemigen számít. Még ma sem képesek felfogni. kényszerítő intézkedések híján. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. sokan ezt teszik . hogy a püspökök megáldják -(61)- . mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy gyermekei azért éheznek. stb. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél.

az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. -(62)- . és jó útra térhessenek”. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Persze az is lehet.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. III. hogy netán csökkenne a harci elszántság. hogy Isten bennünket segítsen. Az egész azon az elemi érzésen alapul. és segíts. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy megbánják gonosz tetteiket. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. úgymond. 24. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. ha az emberek látnák. így aztán helyénvaló. Egy szó sem esik arról. Azért várjuk el. a keresztény meggyőződés azt tartja.ami éppoly hatásos lehet. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Eddig úgy tudtam. hogy valójában nem is gondolják végig. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. mint egy.az ezredzászlókat. Holott bizonyos helyzetekben. hogy imádkozunk érte. az ellenségnek is vannak indítékai . mert mi jobb emberek vagyunk. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Talán az a félelem diktálja mindezt. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . mint a németek. add. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. 1941. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket.

ha más tervei feltűnően jól alakulnak. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Felteszem. Közben hallani. s így szükséges. hisz általános a vélekedés. nincsenek például fegyvereink. bár Hitler még így is jól járna. mint akár több ezer légitámadás.. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. a műszaki leírások alapján. Ám ennek nincs közvetlen. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy Görögországban 150. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. és legalább három hétig kitart.000 ember életébe is kerülhet. bár ezt már akkor sejthettük. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy nincs az az erő. és ma jelentették be először hivatalosan. Tovább tisztázódhat a -(63)- . így valószínű. 1941. IV. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. érzékelhető hatása. hogy valamivel ellensúlyozzák.csatahajókat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. 7. Tehát megoldódott a rejtély. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére.000 főnyi brit sereg állomásozik. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Rajzok készülnek majd. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. ez alighanem így is van. Azt hiszem. hogy egy sikertelen megszállás 100. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. mikor kivonultak Bengáziból..000 vagy akár 500. mindenesetre nehéz nem észrevenni.

Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót.elsüllyesztették a Zara. most hirtelen rájönnének. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. (. -(64)- . vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. ha az ember 2-3 évre előre gondol. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Mulatságos lenne. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.helyzet. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.) Egyre kevesebb a munka. 102 A matapan-foki csatáról van szó. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. Etiópiát mindenesetre elvesztették. Szinte látom. Persze. A legjobb esetben talán még szűken vett. hogy a katonai behívókat egyben arra használják.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték .ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. katonai szakíró. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. A britek-minden veszteség nélkül . stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Nem tudni.. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy beleszorítják őket a tengerbe. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.. )Immár világos. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e..

8. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. Most olvastam épp az M. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. ez szeptember 7-én volt). hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy olyasvalamit hozzanak létre. 1941.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. s igen nehezemre esett. . és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. „hősies” stb. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. de tudván. Állítólag Francis Beeding.103 bestsellerét. hogy nem volt annyi eszük. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Emlékszem. Rosszabbat vártam. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. s ez rendre azt igazolta. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.I.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. tényszerű ismertetőt. of Information -(65)Tájékoztatási . mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Például az.O. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. IV. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. pontos. hogy ejtőernyők. mint „dicső”. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. a regényíró állította össze. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. elszalasztották az esélyt. csak sajnálom. hogy pár napig nem is lehetett kapni). s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról.

Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. miután a németek láthatóan elálltak attól. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. Rajtunk az ítélet. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Aznap éjjel. Később. azt mondtam Fyvelnek: . Én mindenesetre nem így éreztem. Kimentünk a tetőre. egyszer csak megszólalt: . és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Akárcsak Madrid. Most jön Austerlitz. Hugh Slater. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de az óriási tűz engem is megbabonázott. hogy győzelmet arat. de más fronton még várható. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. még ki is mentem megnézni. hogy felébresztettek a robbanások.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. . majd így szólt: . lángol-e még.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. aki az ablakban ült. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is.Ez volt Trafalgar. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. -(66)- . már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.A kapitalizmusnak vége. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit.

kapunk-e gépfegyvert. hogy kivontuk csapatainkat. 9. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. amíg lehetett. amikor rosszul áll a szénánk. legalább kettő jut minden századnak. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Hol van már az az idő.persze nem volt egy darab se -. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. s amikor megkérdeztem. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. -(67)- . hogy egyáltalán kiadták. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. A közlemény súlyát az mutatja. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. és Görögországba küldtük őket.106 Ma este igen rossz hír érkezett. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. IV. 11.gondolom. a Balkánról alig esik már szó. ha a görögöket cserbenhagyva. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Ez is igen baljós előjel. 1941. Csak erről beszél mindenki. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. IV. A tegnapi lapok megírták. A nagyokosok szerint ahelyett. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből.

se Görögországról. de ez más lesz. és megszilárdul a helyzet. de mégis.. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. amely alig különbet. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. mint gondoltam. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. azok a forradalmi változások.1941. Akivel csak beszéltem. francia hajókkal. IV. csak éppen nem adhatják tovább. Lehet. amelyekre számítottam. Ahogy visszalapozok a napló elejére. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok.. mely igen sötét képet fest a jövőről. a köznapi ember számára kevésbé érthető. ami némi reményre jogosít. Isten tudja. azt látom. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . 13. IV. Semmi hír . Az egyetlen. 12. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy még mindig érvényben van az utasítás. amely még ezeknél is pesszimistább volt.. Az a két újság. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. 1941. hogy a politikai helyzet javulni fog. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. -(68)- . Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Nem hinném.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak.. Úgy látszik. mind lehetségesnek tartja. csak sokkal lassabban. abbahagyom a naplóírást. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. se Líbiáról. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. vagy legalább egy részük. most is zajlanak. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. és a Sunday Express.

1941. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Azt hiszem. nem tűntek el. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. míg december 4-én megérkezett az erősítés. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is.Olvasom a bejegyzést. s az is erősen hihetőnek látszik. az utóbbi a valószínűbb. Persze. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. A németek az egyiptomi határig nyomultak.. csak éppen a tempóját nem. Nagyon igaz. IV. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Connolly mondta egyszer. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. döbbenten láttam. Megrázó hírek. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. Mindjárt feltűnik. de Tobruk kitartott. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. arra számítva. micsoda szedett-vedelt társaság ez. aki jól ismeri Dél-Afrikát. bár ezt Kairóban107 még tagadják. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. mint a középosztálybeliek. 14. mások azt állítják. D. de már sokkal kevesebb van belőlük. hogy létszámuk aránylag csekély. -(69)12-én hamar akció végül . Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. és elvágták a tobruki angol csapatokat. amit a reklámokról írtam. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik.

hogy kivonulnak Kínából . éppúgy. tudja. megkérdeztem a tulajdonosnőt. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. melyben az oroszok megígérik. mi is történik. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le.úgy tartja. ha én nem kérem. anélkül.. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. mit mondtak be korábban. Mindez akkor. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. igen nehéz elképzelni. A másik pultnál meg szól a gramofon. . akkor máris megérte. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Görögországról semmi hír. drága uram. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . Ha nem így lenne. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. nem figyel rá senki. és mivel kissé késtem. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. hogy beismernék. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.Jaj. hanem azért. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. 1941.persze csak fokozatosan. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. 15. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt.. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. IV. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak.

ez képtelenség. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Az utcát mindenesetre lezárták.. Barnsleyben voltam éppen. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).bizonygatja mindenki. 1941. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.” (Parlez vous. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Egy másik a St. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. Senkivel sem beszéltem. John’s Wood-i temetőt találta el. Az ember már-már úgy érzi. francia) . hátha akad még egy-két túlélő közöttük. . is ugyanezt mondja. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Ez volt az egyetlen reakció. Igaz. Persze. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Két-három napja újra Wallingtonban. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. és miután hallottam a hírt. Persze. és E. Emlékszem. amitől már régóta tartok. de azért E... Szerencsére nem a sírok közé csapódott. aki rendesen tudott volna aludni. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. -(71)- . hogy egyszer bekövetkezik. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.vidéket. 17. 22. betértem egy kocsmába. 1941. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.is 108 „Mondja csak. többeknek megjegyezve. és a mentők is ott várakoztak. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.70 km távolságra! .Én még csak le se hunytam a szemem! . IV. Ma reggel. IV. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból.

mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az.elhallatszott. Athéntől kissé északra.” Kíváncsi vagyok. megalapozott volt. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. Ha az újságok híradásai igazak. -(72)- . azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. nem így lesz -. Engem legfőképp az zavar. vajon azt teszik-e. Churchill a minap azt mondta.. minden még ezután megírandó cikkemet. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. amit kell. Furcsa lenne. is beleértve. rádiójegyzetemet stb. mint a kéve. minden bizonnyal hamarosan várható. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Churchill kezd úgy beszélni.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. stb. hogy a németek nem hullanak úgy. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Még nem tudni. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Gibraltár megtámadása. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. hogy sikerül majd. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. mi pedig lekaszáljuk őket. fanina felé. Olyan ez. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy 109 Orwell gyanúja.. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Amióta itt vagyunk. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.

Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. és így tovább. 1941.ÚjZéland: 13. 1941.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. 25.1% Új-Zélandból. A Daily Express burkoltan arra célozgat. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni.a hülyébbnél elháríthatnád.110 Mindaddig. hogy ne álljanak ellen. 23.1%-a Ausztráliából és 19. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. a görögök visszavonulóban vannak. -(73)- .55% . Mindössze annyit lehet tudni. IV. Az oroszoknak dönteniük kell. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .mindez még hasznos is lehet. hogy ellenállnak-e a németeknek . hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hogy mennyire tudják tartani magukat. 24. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. milyen hadállásokban.55%. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy a görög hadsereg. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.Ausztrália: 13. hány emberünk van ott. Eszerint az elesettek 55.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Különben sejtelmünk sincs. IV. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.

111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. 2. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. körülbelül 30. V. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. IV. 25. mert nem volt mivel etetni őket. 1941. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. most mindenféle hússal üzletel. 1941. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . vagy esetleg a harmadik. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. Milyen kár. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. avagy tétlenül elnézik. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. bár azt hiszem. csak kutyaeledelnek. de bármelyiket választják is.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy nem képes. -(74)- . A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. IV.. C. ami tényleg magával ragadta az embereket.az ára -. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. 28. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. nem akar. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában.111 Gondolom.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.

hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. 3. Spender113. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. V. mint az íj és a nyílvessző”. Persze az is lehet. 8. de ez számunkra nem gond. újabban az egész cég erre állt át. mint a bútorhuzat. Mint mondja. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. aztán egyszer csak halljuk. hogy kevesebb katonánk volt ott.000 embert.. mert folyton csak fegyvertokokat szab. 1941.000-re teszik. úgy látszik. miután bejelentették. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.112 Azt mondják. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. az is ugyanúgy készül. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. és hét-nyolcezren estek fogságba . majd elnöke lett. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.000 körül. mint arról korábban tájékoztattak. felszerelésük jó részét és 12. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. s úgy hagyjuk el a porondot.tisztes ábrázatú. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát.. nyilvánosan kijelentette.000 járművet vesztettünk. az ausztrál kormány egyik minisztere. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. A veszteség állítólag 3. Mesélte. politikus. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. gondolom. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Hátrahagyták összes tankjukat. mivel úgyis megegyeztünk. A hajókról nem esett említés. -(75)- . ahogy a tűpárnát tartotta. Katasztrofális. mindenféle volt közöttük. amiben mindent odaígérünk nekik. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.ez egybevág a német hadijelentésekkel. ügyvéd.000 ember. valójában 55. A Görögországból kimentett katonák számát 4143.

s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Érdekes.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. A semleges államok megtámadását illető aggályok . milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. folyton az az érzésem. 1941.csupán azt jelzik. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. nincsenek fenntartásaink. Sosem tudni előre. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. mert hiányzik az akarat. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. mit fognak tenni. Itt-ott nagyobb családokat is látni. gyerekek.és azt hiszem. amiben igazán hiszünk. Iránban mozgósítás van. ami nem túl jó jel. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. akár a nyulak. Valahányszor csak elképzelem. V. Békésen alszik mindenki -(76)- . hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s menten elgyámoltalanodunk. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Főleg a fiatal házasok ilyenek. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. Ha olyan ügyért harcolunk. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel .s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. hogy balul üt ki. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. A törökök felajánlották. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Előre látható. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . csak annyi bizonyos. ám biztosan valami rosszat jelez. anya. 6. meglepő látvány tárul a szeme elé. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. pusztán azért. apa. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. ha csak a puszta harcról van szó. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. A tiszta. a kicsik sorban fekszenek.

netán mindkettő ellen. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. ez az első eset.a kicsik hanyatt fekve. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. mintha viaszbábuk lennének. A füst csak igen lassan oszlott el. felkelt és kinézett az ablakon. amikor találat érte. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. de úgy tűnt. hogy a mi házunkat találták el. 1941-ben leváltották. hogy mindez német nyomásra történt. Az ablakok épen maradtak. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. s hogy mindenki maradjon a lakásában. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. s a szobában sem keletkezett kár. -(77)- .az erős lámpafényben . tőlünk nyugatra. Immár bizonyos. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. Gondolom. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. V. 1941. kintről valaki kiabált. hogy az oroszok bejelentették. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. de megmaradt alelnöknek. külügyi népbiztos. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. égre szökő lángokkal. melynek üzenete nem egyéb. Felkapaszkodva a tetőre. valami raktárépület lehetett. Nyilvánvaló. kiváltképp nagy volt. az egyik. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. E. Lefelé menet közölték velünk. hogy épp benne voltam egy házban. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. Az éjjel komoly légitámadás volt. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. 114 Vjacseszlav Molotov. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. 11. ez az első diplomáciai lépés. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. meredek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.

Igen. amint kiabál valaki: . hogy tényleg ég a ház.Talán azt hiszed. akik teával kínáltak. csupa korom vagyok én is.nek. és talán nem lesz módunk visszajönni. s láttam. amit hónapok óta őrizgettünk. s én csak utólag döbbentem rá. Később megjegyeztem E. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. milyen sötét lett az arca. Később kiderült. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. mire ő visszakérdezett: . Ilyenkor az ember azt viszi magával. amit a legfontosabbnak tart. és a bent lévő autók kiégtek. Magunkra kaptuk a ruháinkat. Elmentünk D. gondolván. hogy menjünk ki. Hallottuk. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. -(78)- . hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy a folyosón nem lehetett látni. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.-ékhez.

majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Az egész ügy merő rejtély. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. bejelentvén hogy Hess megőrült. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy Hess115 miért jött át hozzánk. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. május 30-án Iránba menekült. továbbá mindazon térségek neveit. aki 1941. Egy hónappal később rövid harc. Darlan116 Sztálin. iraki nácibarát miniszter.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. Szíria. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. Irak. Utóbb többször is felmerült. Churchill nem akart tárgyalni vele. és Rashid Ali 1941. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. V. Franco . remélve. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 1941. Csak azt tudom. a Führer helyettese. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki.1941. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 13. Rashid Ali117. Spanyolország. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. Alfred Hornként mutatkozott be. Még csak ötletem sincs. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Hitler közeli barátja. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni.

Az egész világ ellenünk van. a Kanári-szigeteket. legalábbis szerinte . Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.könnyedén be lehetett volna keríteni. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk.) miatt Dakar. hogy ember. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. nincs esély arra. Úgy tűnik. Ezzel szemben a valóság az. hogy ez már-már törvényszerű. már akkor. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta.tolni. mi biztosan el is toljuk. Szíria. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Persze. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Tanger. amikor még megtehettük volna. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hadihajók stb. -(80)- . akik meg tudnak lepődni azon. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. ha kiderül. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. vannak még emberek. Tangert és Szíriát akkor. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy ez történik majd. szégyen!” Úgy látszik. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. hogy mindent veszni hagyunk. talán még Amerika is. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Az ember kezdi azt hinni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Churchillnek és társainak az lehet a terve. a Kanári-szigetek. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. lesz titkosrendőrség. amikor nem vettük be Dakart.és fegyverhiány (repülők. hogy nem fog sikerülni.

Három csatahajó. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni.300 görög.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hogy hány ember védi is a szigetet. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. még úgy is.600 brit. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 17. és milyen a fegyverzetük. Valaki megsúgta. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. hét cirkáló. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Lehet. V. V. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. 7. 24. egy repülőgép-anyahajó. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. Ezt az arcátlan. A német légitámadás május 20-án indult. mint Angliában. hogy így van. 10. szervezetlenek voltak. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk.960 brit. (Liddell Hart szerint összesen 28. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. új-zélandi és ausztrál. 1941.1941. Irakról semmi hír. 1941. Szíriáról. V. csak végre ismernénk az alap tényeket. 25. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). majd ejtőernyősöket vetettek be. és majdnem ugyanannyi görög volt. légvédelmük szintén gyenge volt. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. Úgy tűnik. ha Kréta csakugyan próba. így azt. 21. A brit -(81)- . Darlan nyilatkozott. Ha csak 10-20. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.540 ausztrál.700 új-zélandi és 6. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Mindenki Krétára figyel.

annak tagadása. 1. A brit csapatok Bagdadban vannak . Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. V. bár rideg. 1941. és 14 gép védte Szuezt. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. ebből 2. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. és csak utána az etiópot.000 görög volt. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. VI. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. a mentegetőzés. 31. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. Kivonulunk Krétáról.500-at mentettek ki. hogy hányról is van szó. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. -(82)- . 1941. 13. Az. 122 A 42. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben.bár még jobb lenne azt hallani. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. Arra sincs magyarázat.olvasni. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.500 Krétán szolgáló katonából 16. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

mint azt a sajtóval tudatták. Miként K. Ebből nyilvánvaló. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. 3. Ma reggel jött a hír. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. számos légvédelmi ágyú.000 embert kellett elszállítani. hány kereskedelmi hajó. Szíriára. márpedig ennek semmi jele.376 ausztrál és 2. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.500 sebesült. valamint a Greyhound. abból legalább kiderülne. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. Hereward.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. Fiji és Gloucester cirkálókat. 124 Szíriába. hogy Kréta kiürítése megtörtént.200 brit. 1941. -(83)- . tank és repülőgép. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát.. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. 3. A híradás nem felelt meg a valóságnak.996 új-zélandi).000 brit tengerész esett áldozatul. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.583 embert vesztettek (ebből 8. Student tábornoknak. Pár nap 123 A Calcutta. Most. azt mondják. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.000 ember. A britek arra számítottak. Szuezre vagy Máltára csapnak le. S mindez teljesen hiába. hogy semmi értelme Ciprust védeni. aminek vagy 2. 20. Összességében a szövetségesek 16.714 halott és 2. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. A teljes veszteség várhatóan 10. Hitler eleinte habozott. A német veszteség: 3. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. VI.

mint puszta blöff. -(84)- . VI. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. történetesen az Anglia elleni invázióról. A közeljövőben. nem fog háborúba keveredni a németekkel. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. úgy lehet. 14. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 8. 1941. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. úgy tűnik. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték.múlva már nyilván késő lenne. hogy talán az egész manőver nem más. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. VI. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. ha csak elkerülheti. 125 Stafford Cripps. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. s eddig még senkivel se futottam össze. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. 1941. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. amelyről.

ámbár azt hiszem. ez a jutalom. 22. Általános a vélekedés. VI. hatalmas közönség előtt. Napok óta rendkívüli a hőség. hogy ez „jól jön nekünk” . s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót.1941. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. VI. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól.126 1941. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. 1941. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Rendkívül izgatott mindenki. és ezzel. -(85)- . inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Íme. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. Az jutott eszembe. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . s megállítottak három finn hajót is. Mindez nyilvánvalóan jelzi. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Nyilvánvaló. VI. 20.persze csak akkor. ha nem is tudják megállítani. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. 19.

” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. sőt magukat az oroszokat is. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. úgy vélem. miként hatna. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. Mit gondolnak vajon ezek. hogy gyorsan véghez tudják vinni. bár lesz annyi eszük. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. ma igen jó beszédet mondott. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. amíg leszámolnak Angliával. akik nem bánnák. 1941. hogy őszintén ajánlja a segítséget. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. VI. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. A legrosszabb az az egészben. bár igen meggyőzően hangoztatta. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- .ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. a légierő és a flotta legénységét. úgy találtam. Churchill. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. ha nem lennének biztosak benne. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. 23. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Persze akadnak néhányan . köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. csak úgy. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. mint a baloldali pártokat.

Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. úgy hiszem. mint az első háborúban. hogy ennek maga Sztálin a feje. és ne folyjék ellene belső aknamunka. s újra támogatják a nácikat. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét.000 font jövedelemből élők. az esetben érdekük. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. mi több. éppúgy összerogynak majd. Orvos (külföldi. Persze nyomban hangot váltanak majd. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. a kommunisták. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Azon múlik minden. elfogadnák Hitlert vezérüknek. s még azt is meg merem kockáztatni. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Egykettőre hazavágják a nácikat. Tíz -(87)- . és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Három éve még az évi 1. Kétségtelen. Meglátja. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez.

s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. Akárcsak az emigráns fehérek. hogy a németek azért kiváló katonák. -(88)- . ereszd meg” -. Már egy hét múlt el. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. hogy szamovárt áruljon. E szerint bevették Lemberget. Az esetben.még ha lesz is némi „húzd meg. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. (. itt most nem állnak fenn. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Állítólag túlszárnyalták Minszket. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Nem tudni. A leginkább mértéktartó vélemények szerint.. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. 30. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek.. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . s alighanem elfoglalták Litvániát is. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. 1941. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Mindenki arról élcelődik. VI. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. Hisz azok a politikai viszonyok. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. többféle magyarázata is lehet. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről.

kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Sztálin rádióbeszéde nem más. s mint ilyen. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Mindenesetre elég sok időbe tellett. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. 1941. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. melyben egyértelművé tette. amelynek nincs angol megfelelője. Churchill beszédének méltó párja. 3. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. A felek vállalták. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. jóllehet formális szövetség még nem létezik. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mint az a tény. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. VII. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. -(89)- . A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. szögesen ellentmond mindannak. legalábbis e pillanatban.

hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. 1941. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. Azt aligha hiszem. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. mire is használnák e tankokat. Ha most. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Ha a németek helyzete megengedné. 6. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . s arra sem utal semmi. VII. hiszen őt úgymond a „lélek”. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Több lap is türelmetlen. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. és azt sem tudni. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. láthatóan nemigen készülnek támadásra. a belső meggyőződés hajtja. amíg be nem bizonyosodik. legalábbis Angliából nem. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban.oldalunkra. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. s ettől. nem indítunk szárazföldi támadást. de ha semmivel nem próbálkoznak. Nem tudom. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. lám. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja.

hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne.000 emberre rúg. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. mégis hasonlóan ír. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. megtiltván számukra. úgy tűnik. visszatértekor meglepve konstatálta. most. hogy a németek vesztesége már 700. Az az anekdota járja. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ha a német támadást netán már visszaverték. ám azt nem tudni. A németek már átkeltek a Pruton. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. Nyilvánvalóan az az „irány”. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. hogy az belépett a háborúba. Kíváncsian várom.számíthatunk rájuk. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . nyíltan szimpatizál a nácikkal. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. és a Truth129 néhány példányát is. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. és alighanem ez a jövőben sem várható. egyikük. vajon elérték-e már a Beresinát. hogy lássam. jelentése: igazság. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. ahol kommunisták üléseztek. Ha ez tényleg mérvadó. Néhány ír katolikus lap mostanra. Az oroszok azt állítják. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. A frontokról sincsenek megbízható hírek. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. -(91)- . Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. Végignéztem a katolikus lapokat.mindezt két héttel azután. hogy az a „semlegesség”. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről.

hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. Már csak egy hónapunk van arra. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. mára véget ért. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . mint amit elszenvedett. miként azt terveztem. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A keleti front. de ezek egyre gyengülnek. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Ezért itt be is zárom e naplót.1941. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. az irániak már menekülnek. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. egy új korszak kezdetéhez érve. Úgy sejtem. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. VIII. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. amely Dunkerque-kel kezdődött. Ugyanakkor semmi jele. 28. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. -(92)- . s egyre nyomorultabb lesz mindenki. a németek oroszországi hadjárata megrekedt.bár azért összeomlani sem fog. hogy bármit is terveznének. Az a félforradalmi időszak. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. hogy belefogjunk valami európai akcióba. de nem hiszem.

emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak.II. Gyakran hallani a megjegyzést. azok is hallgatnak róla. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. E percben az is nagy talány. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. 14. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. mint a sír. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. -(93)- . E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. Így például. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. rész 1942. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. akik képtelenek felfogni. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Akik netán tudják. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. III. hogy csak azért küldték el. Sokan azt gyanítják. de alighanem már elment. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. miután a háború új szakaszába ért. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. Azt. Kósza találgatásokat hallani minden felől. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába.

Bár intézkedéseit sok bírálat érte. de azért még nem dőlt el semmi. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke.még ez évben különbékét köt. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. bár annyi azért igaznak tűnik. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. -(94)- . akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. mivel nem látom be.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. akik úgy vélik (például Abrams. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. hogy az esetben.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. miként is tudnának akár a németek. [Másfelől viszont vannak.a teljes vereség ugyan elmaradt. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. bár nem tagja a pártnak). mint mí az angliai csatában . A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. maradok. egy kompromisszumos békekötés reményében. hogy Beaverbrook távozik. majd közellátási miniszter. és csupa haszontalan. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. [Azt hiszem. különben valószínűleg nem. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. egy balti orosz.

hogy így lenne. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. Persze én sem hiszem. május 30.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy miért. mivel korábban már említettük a japánok szándékát.katonainál is kiábrándítóbb. mit teszünk és főként. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. akkor mi. sajnos. s az ember olyan dörzsöltté válik. úgy tehetünk. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. -(95)- . mintha az egészet a japánok kezdték volna. hogy csak azért nem. nem. Mégis úgy vélem. úgy látszik. március 11-én terjeszteni kezdtem. mikor ér hozzám vissza.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy azt korábban el se hitte volna. b) Ha az oroszok támadnak először. mennyire hatékony a suttogó propaganda. ha az ember történetesen igazat mond. mert a japánok félnek az oroszoktól. nem lehet tesztelni. mindez mit se számít. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. kíváncsi vagyok. azt mondhatjuk.. 1942. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. még akkor is. 1942. A propaganda merő hazugság.. ha legalább tudjuk. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. akkor „mi már előre megmondtuk”. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. nyitva a bejárat.

de nem követte se bombázás. baloldali politikus. 1942. amíg csak lehet. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. 22. Empson mondja. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. mivel Harold 133 William Hickey. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. később munkáspárti képviselő. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. A termelés akadozik. 1942. amíg a légiriadót le nem fújják. III. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. -(96)- . kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). se légvédelmi tűz. és még csak utalást sem teszünk rá. a britellenesség százféleképp virít. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. III. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. Orwell későbbi. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. Azt mondja. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. aki most tért vissza Amerikából. aggasztó a közhangulat odaát. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. s nyilván így van ezzel mindenki. 15. Eddig még nem jöttek rá.

135 New British Broadcasting Station . Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. akik 134 Harold Nicholson. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. óva intve mindenkit. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. mivel legalább tudatosan az. diplomata. 1941-ben Mexikóban telepedett le. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. parlamenti képviselő. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. majd Leningrádba ment. Alfred Duff-Cooper. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. életrajzíró. Az októberi forradalom után Moszkvába. örökbefogadás útján lett francia. 137 Victor Serge (1890-1947). ugyanakkor a BBC felkért. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. kritikus. hiszen az emberek jó része tudatlan. életrajzíró. később Berlinben indított lapot. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. -(97)- . mindez ijesztően hatékony. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. egyenjogúságot a kaffereknek. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. újságíró.angol nyelvű német propagandaadó. író. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen.

akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. s ameddig Sztálin hatalmon van. ehelyett inkább dél felé. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. mert erkölcsileg viszolyogtató. ha itt új kormány állna fel. Nekem úgy tűnik.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. mint a franciaországi hadjárat idején . márpedig a Kominternt eddig mindig. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. Így aztán mi. kiutasításukat követelve. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Általános a gyanú.nincs semmi hír.] -(98)- . Mindez persze. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. hogy Oroszország különbékét akar. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Az egyik lehetséges fejlemény. Ugyanaz az ócska taktika. Én mégis azt hiszem. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. [Csupán akkor lenne esélye. vagy legalábbis azok egy részét. mert folyton újságot olvasok. mind egy kedvezőbb békealkura. mindenütt legyőzték a fasiszták. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. meg kell támadnunk Európát. Nem is annyira azért. de nem folytatná a támadást.Franciaországból érkeztek. Mindez jórészt azért van így. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló.

Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Egy megrögzött ellenségünk.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. valamennyi hihető. 140 Aqneurin Bevan. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. K. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Shelvankar. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . A leginkább elterjedt változat az volt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. úgy tűnik.S. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta.S. valahogy kiszimatolták. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. melyeket az 1. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. 1942. 141 Herbert Morrison. Állítólag holnap kiderül végre. III. 27. 139 Közkedvelt baloldali lap. melyek szintén a Daily 138 Dr. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. munkáspárti képviselő. ez idő tájt brit belügyminiszter. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Krishna S. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). világháború idején írt.

Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. vagy ha mégis. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. aki azt Sir Jas. -(100)- . 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Mindenki azt jósolja. 144 A vita Orwelltől indult. és további egy órába telt. ám azt mindig is élvezik. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. és visszatér az újságíráshoz. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt.Mirrorban jelentek meg . Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. G. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. káros hatással volt a brit közvéleményre. ezt a vádat utóbb visszavonta. miután a Horizonban megjelent „Wells. aligha vettek volna tudomást róla. hogy a lőszert nem osztották ki előre. igaz. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. hogy három hónap se telik bele. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni.a konzervatívok nem kis mulatságára. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Griggnek143 továbbította. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Hitler és a Világállam” című írása. szétosztani a muníciót. A késlekedés fő oka az volt. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. A ember már-már [H. a az krókuszok. Azt hiszem. Erről feljegyzést küldtem Dr. ha két szocialista esik egymásnak. Cassandra142 bejelentette. Tom Jonesnak.

„(. s úgy látom. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. az háborúban újságírók így van. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az igaz -(101)- .Tokióval. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. a szövetségesek közül . aki úgy véli.ha jól tudom . a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.] Akad persze. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. a katonák mocskolódnak. hogy nem mi.) Minden harcolnak. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból.. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. az indiaiak sem örülnek neki. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. „eszi . Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. remélem. már csak a közvélemény nyomására is.eggyel sem. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. akik nem harcolnak.] 1942. Rossz jel ugyan. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. 1. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai.. IV. hogy a hadipropaganda. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.nem eszi” ajánlatától. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. Azt hiszem. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. s megkért. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. az üvöltés. [Akárhogy is.

és sikertelenül vezette a britek ellen. amikor kiderült. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. s annyi igaz is. nem egészen öt évvel azután. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.”145 S lám. Cartaphilus. Mármár vigasztaló a gondolat. minthogy hiába remélte. Ford. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében.] Lehetetlen megállapítani. itt vagyok a BBC-ben. Ha majd eljön egy újabb háború.hazafiak pedig. 145 Hódolat Katalóniának. hogy a hír nem igaz. Jó jelnek veszi mindenki. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Arra biztatta az indiaiakat. 1942. majd üdvözlő táviratot. 1999. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. 94-96. ha a németek megtámadnák. Ellenfelei úgy tartják.] Nem tudom. o. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. az esetben. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy sokan szentként tisztelik. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. augusztus 19-én. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. -(102)- . harcias britellenes indiai nacionalista. Azt hiszem. egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi készakarva keveri a bajt. messze elkerülik a lövészárkokat. 3. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. IV.: Betlen János és Tóth László. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. hogy e sorokat leírtam. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). hogy mi a tét ebben a játszmában.

hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Mondtam is A. mindezzel Anand is egyetértett. a fájdalommentes mártíromsághoz. s hogy voltaképp nem is akarja. Egyszerűen elképesztő. George. [Már csak mennyiben az a kérdés. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. s elég balga ahhoz. aki ez idő szerint Angliában élt.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. 148 Krishna Menon (1897-1974). és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. igehirdető és propagandista. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy nem számít a függetlenségre.-nak. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. nemigen tudja azt elképzelni. -(103)- . hogy azt higgye. Legnagyobb ámulatomra. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. folyvást arról lármáznak. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. indiai államférfi. ügyvéd. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. újságíró. így szólt: . író. kiváltképp a kommunisták között. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Megjegyeztem. mire A. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

[E. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. mintsem hadászati jelentőségű volt.] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. ha mindkét fél megerősíti. Ekként még az sem okvetlen igaz. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. egy indiainak ezt kell mondania. Most már csakugyan azt kell hinnem. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. Eileen Blair. felszínes Amerika-ellenességre is. hogy 1940 táján. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. az író nővére. mondja. Fyvel meséli. tiltakozott. -(107)- . mintha mi sem volna természetesebb. s igen meglepődött. A hatás inkább lélektani. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. hisz 153 1942. Persze.áll a nálunk dívó. Tokiót bombázzák. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. IV. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. hogy „persze. 1942. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. Útban visszafelé több gép megsérült. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. hogy mindenki hazudik. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. 19. no meg azért is. tényleg készül valami. mikor ez ellen E. mire Pritt közölte velük. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mert ha megengednék maguknak. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna.

hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. -(108)- . valamint Spanyolország megszállása -.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. IV. Ugyanakkor. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. [Ha ez így van. az a két józan és gyakorlatias lépés.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén.aligha kockáztatnák meg. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. 1942. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy különbékét kössenek. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Csak kevesen érik fel ésszel. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy a hála politikai fogalom. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. ahol internálták őket. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. sokan úgy beszélnek. másrészt. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. mely javíthatna helyzetünkön . 25. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. hogy ekkora bakot lőjenek. akkor nincs többé indok.] Ami pedig a második feltevést illeti. Mégis meglep. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. akkor ez valami új fejlemény. lásd Amerikát. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. amiért derekasan küzdöttünk.

Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. majd onnan dekódolva sugározták. Afganisztánon át. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. 2. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. Az olasz rádió bemondta. teljesen alaptalan. Indiában.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. hogy úgy tüntessék fel. mintha Berlinben volna. 5. mindenesetre arra vall. 7. A vichyi közlemény. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb.Amit tudni lehet: 1. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. ahol 1943. A (német) Szabad azonosították a hangját. Általános a vélekedés Japánba szökött át. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. február 8-ig tartózkodott. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. az máris sokat elárulna arról. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. hogy ha az oroszok átengedték. kormány bejelentette. hogy támogassák. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. mint bármely más irányba. mire ez a nagy felhajtás. Bósz Japán területen van. Németországban viszont. ám azért ez sem lehetetlen. 6. de elhárították. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. -(109)- . miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. hogy a vichyi körök is úgy vélik. felségterületen tartózkodik. 4. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia.

(aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). mikor az mégsem indul meg. mint rendesen. Hónapok semmitmondóak alapok. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 1942. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. [Semmi hír. valószínű. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. hogy azután gúnyolódhassanak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. avagy bátorítás az oroszoknak. melyek mostanában hülyébbek. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. 27. IV. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét).ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Annál pompásabb alkalom.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet.

de az igazat megvallva. még akkor sem. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. váltig az a benyomásom. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt.hol megnyitva. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. akár egy csapot -. Ez leginkább akkor tűnik fel. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki becstelen. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. mindenki egyforma. Ha szót váltok valakivel. ha pedig ez mégsem történik meg.” Az ember azt hinné. akikkel nem értünk egyet. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. mi több. Bátran lehet hazudozni. csillagászati árak fejében. s a szellemi tisztesség. Cukrot már alig lehet kapni. ha olyanokkal állunk szóba. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. pusztán a politikai célszerűség alapján. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. A legmegdöbbentőbb mégis az.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. és csak a saját érdekeit nézi. [A legtöbb balos. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Ugyanígy -(111)- . akiknek határozott véleményük van. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. a hallgató is könnyen ráébred. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. vagy az írását olvasom. ahogy a részvétet adagolják . Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. kiváltképp azok. Mindenki folyvást ítélkezik. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha tényleg senki nem veszi be őket. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és mitse törődik azokkal. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. hol elzárva. hogy becsapták.

[Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. csak épp nem hallani a hangjukat. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. -(112)- . hogy ez valaha mind plüss volt. 1942. 29. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. Cripps beszédét leszámítva. elég gyengécske műsor volt. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. alighanem nagyon is sokan vannak. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. mindegyre az jutott eszembe.esküdni mernék. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. IV. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. Tegnap elmentem az alsóházba. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. akik 1941. miközben a képviselők felsorakoznak. Most a felsőházban gyűlnek össze.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. szitkozódnak. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy csak mintegy 250-en voltak . de megszámolva a képviselőket kiderült. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hanem arra. hogy megtöltsék az üléstermet. hogy telt ház van. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.még így is elegen.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.viselkedtek azok. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.

Annál inkább elkedvetlenedtem. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. [Sok a találgatás. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. egyikük igazi keménykalapot viselt. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.alighanem a külügyminisztériumból -. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy részben tényleg így történt. 157 Az a hír járta. mikor néhány hete megjött az utasítás . ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált.] Mihelyt kiderült. Amennyire megítélhetem. még az is lehet. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. mint a szíriaiakat157.1942. hogy 1941. 6. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 1643-ban -(113)- . [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mint egy újabb imperialista hódításról. nyomban megírtam. mi készül”. V. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira.

161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Szerintem ez kacsa. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. de nem hinném. Ez volt az első olyan tengeri csata. 8. 1648-ban csatában esett el. 74 repülőgépet és 543 embert. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 159 Frank Owen (1905-1979). A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. több mint 80 repülőgép és legalább 1. rádiós személyiség. arra következtetek. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. író.-a között zajlott. hogy úgy látják. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. V. elérik céljaikat. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. -(114)- .] 1942. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 160 Frederic Warburg. olyan elképesztően nagy számokkal. kinek higgyen. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják.000 ember. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. Mindenesetre abból. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.Frank Owenre159 tippelnek. újságíró. W. hogy ő lett volna. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. egy rombolót. egy romboló. hogy az ember nem tudja. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt.

1942.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Wintringham ugyan tagadja. ám én fenntartom. 30. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Szerdán találkoztam Cripps-szel. és „reszkettek az előszobában”. hogy ő volt. 1942. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. aki közel jut a politikához. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését.] Cripps biztos benne. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. mint a „minden követ megmozgat”. Kérdésemre. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. hogy mennyire igaz ma is. hogy Bósz német területen van. a japán kormány úgy döntött. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy mi a véleménye Bószról. csak az tudja igazán. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. V. századi életrajzokban olvashatunk arról.] 1942. hogy találkozzék vele. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy érdemben beszélhettem vele. mint gondoltam volna. az „előszobai reszketés”. Felteszem. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. V. V. Bár az orra kissé túl borvirágos. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy ő írta volna e cikket. 18. A falakon régi metszetek. mi több. ez volt az első alkalom. már azt is tudják. akit igen jól ismert. 11. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. 15. s mégis. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is.

amit mond. hogy Londonban van. -(116)- . Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. Bármit megtenne.162 A hír persze Warburgtól származik. Bár így lenne. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. V. Nyilván az jönne ki belőle. Molotov állítólag Londonban van. összevetve egymással őket. amiről úgy véli. Cripps csupán annyit mondott. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. és folyvást valami küszöbönálló. Megjegyzésemre. aki felváltva túlzón optimista. akár német forrásból származnak is. világrengető eseményben hisz. 1942. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. ami még csak ezután fog felpuffadni. mivel sehol nem történik semmi. V. és kizárólag a saját karriere érdekli. csak az orosz fronton. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy miről is írjak. Cripps vitatta ezt. 19. úgy ez váratlan ajándék. május 26-án írták alá. Képtelenség! 1942. 22. akár orosz. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.nevezte. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. vagy sötéten borúlátó. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Jól jönne most egy hét szabadság. V. 1942. Állítólag Molotov nemcsak. 21. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. hasznos lehet számára. Ha igaz.

nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. hogy tényleges dolgával foglakozna. ami nem más. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. akinek olyan az arca. hétfő. V. se pedig beosztottaikra.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. . idősebb japán férfit. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. mint a rábízott legénység kiképzése. még a rádióban is beolvasták. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. gondoskodni fogok arról. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról.” Ezt lehozták a lapokban. V.végeztek. 27. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). de kérem. erősen sárgás bőrű. akár egy -(117)- . hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. hogy mindez önökre nem vonatkozik. mi több. 1942. 30. de a legfontosabb tanulság mégis az. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. amivel nap mint nap elárasztanak. 1942. hogy ma senki sem teheti meg. tegyenek arról.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből.

ebből következik Churchill-(118)- . 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Alighanem a követség munkatársa. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Garvin. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. mára elfeledte az egészet. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. annak oroszbarátsága miatt. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. L. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. hogy a rendőr azért kíséri-e. az Astor család. forradalmi értelmet is adni. tudatosan venne részt ilyesmiben. valós alapja van a dolognak.béketűrően szenvedő majomé. Állítólag csak azért. minden. mintha ő lenne a csali. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. és úgy véli. Természetesen oroszellenesek. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. a lap tulajdonosával. Warburg. jobboldali újságíró. vagy inkább. Úgy véli. s egyben összegyűjteni. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. Épp csak azt nem tudni. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. elvész. aki ellenezte. Azt mondja. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. ami számára értékes. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Az egész képtelen manővernek tűnik. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. rendkívül intelligens a maga módján. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. s most csupán azzal van elfoglalva. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. akik képesek a háborúnak egyfajta új. főleg Lady Astor. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral.165 163 J.

már ami a szovjet szövetséget illeti. Ezzel egyetértek. mely újabban „a királynál is királypártibb”.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. gyönge lányt. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. a kéz. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. ellenességük is. És fogtad őt. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. „ha tudna járni”. A szív. a francia haditengerészet főparancsnoka. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. szerinte még az sem kizárt. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Darlan167 admirális érdemeit. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. s a lélek jajgat és sikolt. hanem a szakszervezet hetilapját. amikor csakugyan arra készültek. a kedves. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. gyötört. 167 Francois Darlan tengernagy. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Azt is hozzátette. Volt egy időszak. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. hogy sült halat vett. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. a Labour’s Northern Voice-ot is. mint ismert antifasisztát. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. -(119)- . mivel azt hittem. Már fáj minden tagunk. A háború sötét Poklába vont. Megzaklatott. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a láb. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. szabadúszó újságíró. 166 Desmond Hawkins.

tolják a babakocsit. ember. teljesen békés. ím a sárba húztad őt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. majd hazatért. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Nincs rohanás. hogy milyen normális minden. 4. (. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Csak itt-ott látni egyet. Ó. szennyezed. Ne tiltakozz. VI. Még mindig Molotovról szól a fáma. ember. Feltűnően kevés az autó is. Ennyi. aki A kedvesed.. nézegetik a galagonyabokrokat. Különben furcsa. szelíd ma is. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. hogy tárgyaljon a szerződésről. magad Kezével jobban vérzed.. őt.nézd. kinek haját A szél bogozza.A rózsaarcút. Az újságok még a nevét sem említik. Nagy a forróság. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. VI. 6.169 1942. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. oldja. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. ki szép. tennen magad Csak őt imádtad. alig látni egyenruhát. azt. Úgy látszik. hazád. Hogy meg ne illethesse más. benzint még feketén is nehéz szerezni. 1942. ocsmány zűrzavar Királya . Mert azt kívánta durva háborúd. lebzselnek a parkokban. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Beláthatod: a szörnyeteg te vagy.) Állítólag itt járt. Eisenhower 1942.

[Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt.lehetőségéről. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. az is csak Észak-Afrikában. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.Berlinbe.mindezt épp ő mondja. és így tovább . hogy nyissák meg. aki a háború kezdete óta mindent megtett. újabb front csupán 1942. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Kingsley Martin171. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. 1942. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. Hazugságok hálójában élünk. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. Akárhogy is. biztosra veszem. akik a vonaton találkoznak: . a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Azt mondja. miután egy éve maga is azt követeli. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 7.Hová utazol? . A BBC megbízhatatlannak tartotta. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. VI. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. baloldali újságíró. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. most egyszerre visszariadt tőle. hogy már döntés született az invázióról. 171 Kingsley Martin. november 8-án nyílt. és többnyire az a verzió az igaz. -(121)- . Úgy tűnik. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől.

úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben.Hazug alak. Norman Cameron. és láthatóan mindenre odafigyelt. micsoda lényegi különbség. Jack Common: író. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. David Owen. kritikus. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. úgy tűnt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hogy vannak befolyásos emberek. David Owen: Cripps titkára. akik úgy képzelik. hitvány gazember. valójában Lipcsébe tartasz. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. A szokásos hiábavaló szócséplés. Mikor azt mondtam erre. miközben te. ha egyszer a háborút megnyertük. a másik kommunista. a háború októberre véget ér.174 172 1942. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Orwell barátja. június 2-án. Jack Common. Guy Burgess: a BBC producere. ha Berlint mondasz. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Rajtam kívül ott volt még Empson. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Úgy tűnt. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. akinek nem értettem a nevét. mivel a németek addigra kifulladnak. én azt hiszem majd. mintha nem értené a megjegyzésem. Azt mondta. azt hiszed. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. akiről utóbb kiderült. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. -(122)- . mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. mintha nem is érzékelné. hogy kém. például azt. 173 William Empson: költő. Norman Cameron: költő. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem.

majd június 4-én belehalt sebeibe. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. inkább talán a felelősségtudat. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. és eközben oly élénken csivitelnek. [Az ilyen emberek azt feltételezik. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. 1942. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. [A német adó bejelentette. mindenki azt szeretné. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. mint egy pondró perspektívája. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. és képtelen belátni. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. a hatalom vagy a hízelkedés. de az az érzésem. akár a verebek. 11. Himmler helyettese. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője.] Láttam. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. szintén egyetértett Cripps-szel. Emellett. leülnek a portánál. 1942. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. hogy egy ponton túl. és a férfi. Cripps tartását valami belülről kikezdte. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. hogy ki-ki megkapja partvisát. VI.[David Owen. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 10. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. s az a legfontosabb. akit nem ismertem. Nem a pénz. várva. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót.000 lakosából alig maradt -(123)- . szükségképp beszűkül a látóköre. VI. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. s 2. Népes rajokban egyszerre érkeznek. 1942.

a nőket gyűjtőtáborba szállították. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. minden férfit agyonlőttek . a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a férfi lakosságot agyonlőtték. A helység összes épületét lerombolták. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. a nőket koncentrációs táborba küldték. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. -(124)- . Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. úgy. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. A falut földig lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. s a nevét megváltoztatták. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. miként az is. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. Megőriztem a jelentés egy példányát. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. ahogyan a BBC közreadta. Ezáltal bebizonyosodott. JÚNIUS 6.] néhány túlélő.

Ezt a BBC 1942. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. s a lemezek mind fennmaradnak. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. török atrocitások. akik nincsenek közvetlenül érintve. brit atrocitások Indiában. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. február 26-án közvetítette. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. sőt rögzítették gramofonon is. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. mi több. még az sem.Valójában nem lep meg e gaztett. Sokkal inkább az izgat. hogy mások. amerikai atrocitások Nicaraguában. Talán nem telik bele sok idő. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. bolsevik atrocitások. japán atrocitások Kínában176]. -(125)- . mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak.

) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. -(126)- . (A fordító jegyzete. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. hanem ostoba lépés is volt. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. amely nem csupán kegyetlen.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. (A fordító jegyzete.

holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). azt nem hagyják szó nélkül. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hordozható adóvevőjük volt. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 06. író. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. ejtőernyővel dobták le őket. 13. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 12. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 1937től a Tribune főszerkesztője. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. baloldali újságíró. hogy Molotov itt van Londonban. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hogy a németek még csak nem is sejtették. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 1942. arra juthatunk. VI. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. -(127)- . januári indulástól. Nyilvánvaló.

: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. amely leteríti az ellenséget. hisz régóta elkezdődött már. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Ha tétlenek maradunk. november 3. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. Nem akarunk társadalmi konfliktust. Szocializmust akarunk. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. vagy egy 1935.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. egész létét ennek köszönheti. Haladni ma nem más. A munkásmozgalom döntés előtt áll. november 10. amely épp attól nyeri valódi erejét. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. itt van köztünk nap mint nap.” 1942. 1942.” 1942. március 15.: „Most. Még egy 1931. Olyan egységet. mint bátran előretörni. június 21. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. február 24. 1941. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Történelmi válaszúthoz érkezett. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. ami mozgalmunk éltető eszménye. azzal a vereséget választjuk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . azok keresik ezt. A mi gyengénk az ő erősségük.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. a mi vitáink és kétségeink táplálják. nem hagyhatom el a főhadiszállást. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.és edenjeink sem tehetik meg. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. február 28.

” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . 1942. hogy a haditerv kivihetőe. június 6. vajon tisztában vannak-e azzal. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. 15. és Moszkva is széles körben terjeszti. Az persze még majd ezután derül ki. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. amely arra szólítja a nemzetet. mekkora fába vágták a fejszét azzal. VI. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy a britek. Akárhogyan is.” 1942. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.tömegekkel találja szembe magát. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. s ugyancsak kétséges . Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- .Tribune. alatta az író megjegyzéseivel. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. mint a mi vezetőink bennünk. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. azon egyszerű okból.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . Persze éppoly kétséges az is.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. inkább harci riadó.

majd lepöckölik. ami egy cseppet sem érdekel. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. és arra kérnek. hozzátéve. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. június 11-i keltezéssel. ha ezen információ 1942. [Elhangzott Prágában. kezdetben még biztatják. melyek becsúsztak. Aki az utasításnak eleget tesz.tartalmazza a napló. s a féltékeny. 21. Aki viszont nem így cselekszik. feltéve. mondván. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hanem az az állandó kudarcélmény.] 1942. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. folytassa csak. 19. csehül. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. VI. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. -(130)- . Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Nálunk a BBC-nél . megfelelő jutalomban részesül. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. akárcsak valami apró gazemberséget is. Majd azzal állnak elő. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. „túl korai” stb. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hogy a téma „nem időszerű”.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. Később ismét azt mondják: persze. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. azt családjával együtt főbelövik”. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti.00 órakor. Végül.és ez nyilván így van a többi osztályon is .

ami fenekestül fölforgatta a terveket. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. és így -(131)- . és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és máig sem sikerült tisztázni. hogy úgyse hallgatja meg senki. Minden mással ugyanez a helyzet. az túl értelmes lett. mert amit elkészített. nem dolgoztak ki stratégiát.] Csak most derült ki. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt.mindezt azért nem. majd még egy. A szervezeti rendet. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. a Polgárőrséggel is. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. nem építettek bunkereket . hogy valójában már senki se tudja.és nincs mögötte semmi elgondolás. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. akinek van rövidhullámú készüléke. Európát kivéve. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. egy módosítás. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. Hogy csak egyetlen példát említsek. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. nyomban ránk nehezedik a tudat. Bármibe kezd is az ember. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. hogy jön egy új parancs. szinte biztosra veheti. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. mert a tervek folyvást változtak. mindig jött egy új parancs. hogy (két évvel azután. hogy voltaképp miért is vagyunk. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. mert ha valami már félig kész volt.

majd őt egy másik. Úgy tűnik. VII. mint Lord Haw-Haw. Ez most nem Joyce181 volt. 1942. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. és a Worcesterből 181 William Joyce. VI. 1942. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. -(132)- . 182 Tobruk elestéről van szó. Persze biztató. Ez már csak azért is különös. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. Semmi sem halad a maga rendes útján. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. hogy ez többé-kevésbé odaát. Már csak abban lehet bizakodni. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. hanem egy másik. Callow End. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. mint a konzervatív jelölt. kelet-londoni kiejtésű alak követte. kétszer annyi szavazatot szerezve. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben.tovább a végtelenségig. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. 1942. melyet 8 hónapos ostrom után. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. VI. a németeknél is így van. június 21-én vettek be Rommel csapatai. teljes a fejetlenség. meg vannak elégedve velük. Megütközve hallottam. A madarakat. 26. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 24.

hogy most újra kezdik. szinte magában is elég. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. aki Churchill helyébe léphetne. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. majd három évvel később ugyanő menesztette. Churchill már nem vette be a kormányába. Churchill beszédében második frontra. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Isten tudja. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. A kormány helyzetét megkönnyíti. hisz senki sincs. 1940-45 között független parlamenti képviselő. VII. -(133)- . Régi trükk ez . de már biztosan nem tart sokáig. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. melyet csak megnyerni lehet. meddig folytatható még ez a cirkusz. libát és pulykát lehet itt látni. láthatóan a rosszindulat vezeti. 3. hogy bírálóit. 1937-40 között hadügyminiszter. szárnyast. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Minden étkezéshez van tejszín. 183 Leslie Hore-Belisha. Nem tudom. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy az a tény.] 1942. Időnként furcsa dolgokat is látni. mint Hore-Belishát183. mi lesz.

VII. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 1942. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Mindig is Churchill ellenfele volt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. és Gloucester csupán a bábja lenne. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. VII.Érdekes. Például már egy ideje azt mondogatják. s a gazdákat külön kérték. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 10. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Az is szembetűnő. 1942. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Phillips185 karalábéföldjét. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. -(134)- . Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Nem tudni. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). persze csak az alkalmas minőségűt. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. A legkézenfekvőbb magyarázat. stb. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. vajon a felesége is vele volt-e. 4. fehér pólós férfiakat. mikor még tartott a „blitz” London ellen. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. hogy folyvást olyasmit csinálnak. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett].

hogy tényleg pénzelik. hogy nem boldogulnánk nélkülük. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. Hipwell ellenében. Phillips így magyarázta: . Néha tartalékosokat küldenek. hogy jelöltesse magát. [Ezek a fiúk meg. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. A lányok mind elszökdöstek a faluból.Tudja. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Ám az. ahol egyben kiképzés is folyt. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. -(135)- . ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. s hogy milyen áldásos. voltaképp nem egyéb. ugye. Nyilván hálásak neki. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Bárhol indul ez a szélhámos. de nem sok hasznát látjuk. s még az sem kizárt. tudják. megcsinálják. máskor tengerészeket. mint államilag szervezett sztrájktörés. s az azt követő iszogatást a kocsmában.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . csupán azért.] Mr. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. amihez nincs.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. aki a Reveille szerkesztője..hallatszott mindenünnen. egy önkéntes szervezethez tartoznak. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. mert nincs mozi. mindig örülünk nekik. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.inkább egy radarkutató központ. Persze. Mint kiderült. azt hagyják. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.

kocsmák. később elnöke. pláne a mai hitvány koszt mellett. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. szorosan együttműködve Gandhival. másnap hárommal. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. -(136)- . Mert úgy tartom. „Sajnálom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. fiúk. cimbora. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. a hátsó ajtón át. 22. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. mint azt a tulaj mesélte nekem: . [Ha némelyik zárva is tart. gondoltam. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. amint a belső helyiségben iszogatnak. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). ha bezárok pár napra. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. csak a helyiek tudják a járást. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha mindennap kapsz egy korsóval. próbálom beosztani valahogy. annak kell ám a sör. VII. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Sokszor. ugye. ha valaki kinn dógozik a fődeken.Én aztán nem hagyom. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. hogy az ebédet lenyomasd vele. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés.” Szóval.] 1942. Mondom: „Idehallgassál. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. Ha fogytán a sör.

Úgy látszik. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. teszek-veszek értelmetlenül. Szörnyű ez a frusztrált állapot. és hallom. mit ordibálnak a rikkancsok. az urdu nyelvű újságot lóbálva: .Ez annyit tesz. és tovább ordít: . Amint látom. nem is csak azért értelmetlen. ne hőkölj. 23. holnap ellenkezőjét.Képtelenség eligazodni rajta. és hallgatja. Különben is: kit érdekel. Újabban ritkán írok e naplóba. azt mondja: . hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. épp az Mondanom sem kell. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. baromságokon piszmogva. Egy másik rikkancs. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a .Hékás. ha nincs túl nagy hőség. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. ha az ember lemegy a bazárba. A minap beülök egy tongába. ha érdekel. mint Hitler! . A legtöbb műsor.” [„Igen mulatságos az is.s egy jóízűt káromkodik hozzá. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. VII. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. amit elkészítünk és a -(137)- . s amit csinálok. Ma támogatja a brit kormányt.”] 1942. Azzal megint elfordul. Amikor kérdőre vonom a fiút. pusztán az öncélú. ezzel küszködik mindenki. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Még mesélek majd. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. nem vagy te Sarkar! Csak előre. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. mert a háború eleve az.

hogy kevesebb kenyér fogyjon. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. S ez így van minden hivatalban. miután Indiába érkezett. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. Cripps. igen tetszett. és azt kérdezte: . nagyon magasröptű lett. amit még David Owen189 mesélt. Viszont Hsziao Csiennek. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. ha hallgatná is valaki. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. utóvégre Kínában köt ki. Ki tudja. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. elszáll az űrbe anélkül. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket.De honnan kommunisták? tudhatnánk. és biztosra vettem. de később inába szállt a bátorsága. a kínai diáknak. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy nem. hogy bármi visszhangja lenne. és fontoskodva úgy tesznek. Erről jut eszembe egy történet. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. kérte az alkirályt. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. talán Kínát kellene megcéloznunk. csak ülnek a kis kuckójukban. még nem vettem bele a naplóba. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. mintha dolgoznának. Ehhez jönnek még a többiek. Gondolom. főként a minisztériumokban.BBC-ben leadunk. azt hiszem. tényleg elengedték). hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. akik ennyit se csinálnak. s azt hiszem. -(138)- .

Meséli.izé. a cenzor szót kivág belőle. mint a kicsattanó fizikai egészség. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. és milyen durva volt az arcuk. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. az egyik máltai bemondóval beszéltem. Az arcuk durva és mogorva volt. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. melyet nemrég Máltába indítottak. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. VII. ugyan megérkezett. De azért a is ki tudom venni belőle. 27. Hála Mussolininek. hogy is mondjam (közben mint egy szita. nem ért célba. Mondja.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . 27. hogy a két hajóraj közül. 1942. Megvonta a vállát. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. az angol. Érdekes. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán.kérdeztem. -(139)- . az egyiptomi. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. mintha jelezni akarná. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot.és hogy az feléljük. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. és nagyon rossz a helyzet odahaza. Nem volt ez más. VII. Sultanával.Ma reggel is olyan. mint egy gesztikulál) -. mely hadianyagot szállított. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Tudod. ugyanakkor nem gonosz. 1942. . csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. [Azt gyanítja. Mind frissek és fiatalok. ami egészen . de a másik. amely élelmiszerrel volt megrakna.

191 Sir W. igen nyomasztja. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. Brownrigg altábornagy (18861946). 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. azt makacsul tagadják.[A német adók arról számoltak be. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. ami. Gondolom. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. mindenesetre azok. VII. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. -(140)- . de ez nem túl valószínű. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. 1942. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. hogy igaz. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. Alighanem csak találgatnak. látszott rajta. Douglas S. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. amelyeket elolvastam. hogy Vorosilov190 Londonban van. Ha mégis kiderülne. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). augusztus 12-én Moszkvában. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. hogy tartsák a szájukat. amely a második front ellen foglalt állást. aki . és úgy kalkuláltak. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. mint én. 28.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen.A kormány utasította őket.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. 1940-ben visszavonult. kivéve a News-Chronicle-t. Kémeim jelentették.

192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. megváltozott a véleményed az oroszokról most. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. rakétaágyúkkal szerelték fel. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . amikor Oroszország még erősnek tűnt. vagyis 1933 és 1941 között. egy év múlva. hogy benne vannak a pácban mondtam. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. A rakéták nem voltak túl pontosak. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Ez volt az első eset. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. -(141)- . Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam.Úgy látom. Emlékszem. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de már jó tempóban haladunk efelé. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Visszatekintve látom. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. politikailag és katonailag egyaránt.Meglásd. mihelyt szorult helyzetbe került. Helybenhagyta.

a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. hogy vegyen neki még egy jércét. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. mint bármely más. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. Azt is hozzátette. 1. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak.ellenkezőleg: úgy érzem. 3. megerősítette ezt. Ardaschirt. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. éppen D. Szemernyi bűntudatom sincs. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy nem lesz semmiféle második front. Mondja azt is. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. D. azt is meséli. K. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. A.1942. A. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. szerint Churchill Moszkvában194 van. D. VIII. A. -(142)- . hogy elhitesse az ellenkezőjét. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. [És könnyen lehet.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. Mindenesetre. 1942. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. VIII. Ha a számok igazak. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. akivel együtt szerepelt az adásban. majd Teheránon keresztül utazott tovább. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. ha terveznék is a megnyitását. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. eddig hadrendbe állított harci repülőgép.

nem bocsátkoznak harcba. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. VIII. A kormányban általános a megdöbbenés. Bár hallottam olyat is. nyilván azért. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 4. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. 1942. hanem elrejtőznek. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. 5. de végül 1942. VIII. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. a University of London filozófiaprofesszora.deszantosok. már azt is tudja. erről nyilvánosan még nem beszélhet. [Ahogy már lenni szokott. A. 1942. már ami Cripps politikai terveit illeti. de zárt körben már szó volt róla. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Persze. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. mit fog utána csinálni. Nyilván parancsuk van rá. hogy Churchill Moszkvában van. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 196 John Macmurray (1891-1976). hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. razziát tartott a Kongresszus központjában.] D. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. hogy helyreállítsa a rendet. -(143)- .

ez valahogy összefügghet azzal. és talán Oroszországban és Kínában is. Nem tudom. amiket állítólag a japánokkal forralt. ha belegondolunk. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. lehetetlen.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy megmagyarázza az oroszoknak. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. VIII. Nemzeti hősként tisztelték. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban.Miért menne Churchill Moszkvába. a szokásos stílusban.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. -(144)- .hangulatot keltett Amerikában. s az 1. . hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. ahogy jelentették. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Mindenki egyetért velem. 7. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. mint annak idején Kitchenerét197. 1942. miként vonultak vissza az oroszok. Azt mondja. hogy Churchill nincs is Moszkvában. miért. de az az érzésem. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. valamennyien tisztában vagyunk azzal. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. ha csak annyit akarna mondani. [Persze az is lehet. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.] Az egy Warburgot kivéve.

Ha valami komoly baja van. és aránylag pontos. elég halk. India nagy részében zavargások vannak. és számos letartóztatás. 2. 1942. 9. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. [Cserélhető alkatrészei nincsenek.sajnos csak kevés sikerrel. Lelki szemeimmel látom. -(145)- . VIII. melyet azért kényszerültek gyártani. mindössze 18]. az indiai is. 200 Leo Amery. az ember egyszerűen eldobja. több haláleset volt. Gandhi.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. ahogy korábban hittem. azzal nagyot lépnénk előre. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. A legviccesebb az egészben. Amery200 rémes beszédet mondott. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. 1942. indiai iszlám nacionalista vezető. s csak annyit kellett tennem. Nehru. és kap egy másikat. VIII. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Az ára nem 50 shilling. 10. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Nem rúg. Azad199 és még sokan mások börtönben. nem ráz.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. konzervatív képviselő.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . Semmi újat nem lehet belőle tanulni. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. Mondanom sem kell. hogy ezt megtegye. hogy kézzel húztam fel a závárzatot.

.keseredve. 12. urai vagyunk a helyzetnek. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését.. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. szigorúan bizalmasan. VIII. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. Sok indiai. 1942. [Még 201 Bokhari. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. hogy az ifjúság: bolondság. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. és kezd a helyzet olybá tűnni. mint egy katonai vereség. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. stb. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977).. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. A zavargások jelentéktelenek.. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. nem is történt annyi halálasét. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. és azon töri a fejét. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. aki India felosztását követelte. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. -(146)- . 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. amikor ilyesmit hall vagy olvas. „Tudjuk. [Ma délután.] Furcsa. mindenki együtt érez velük.

ugyanolyan feltételekkel. mivel épp börtönben ül. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. kénytelen leszek egy másik. mint korábban. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). hogy tényleg el is kezdem.. és mint ilyen.. VIII. nem szalonképes. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. Isten óvjon attól. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. -(147)- . amit nagyon nem szeretnék. akiknek már többször is írtam. de egyáltalán nem biztos. Horrabin beszélt ma a rádióban. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt.újjáépítést. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Ha nem javul a helyzet. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. már amennyire azt innen tudni lehet. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. 1942. éspedig. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim.] 1942. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. majd ezeket írja: „. és mint mindig. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. VIII. ezúttal is úgy konferáltuk be. orosz születésű belga. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. 18. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. 14. Még az is lehet.ott tartok.

és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. A németek 297 halottat. vagy csak az első lépés főpróbája. zömmel kanadai katona vett részt. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. és legalább 2. bár nehéz elhinni. 22. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. hogy Angliába meneküljek. mindent megteszek. legalábbis rövid távon. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.fogni [talán emlékszel. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. az egész akció teljes kudarc. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000 ember vett részt a támadásban. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. 19. és úgy véli.” 1942. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. A rádió figyelmeztette a franciákat.000. és 34 hajó elsüllyedt. még a háború előtt]. amit egyébként a mieink nem terveztek. VIII.” Mindez érthetően: „Félek. VIII.000 elesett vagy fogságba került. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. -(148)- .000-ren estek fogságba. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Ez most vagy az invázió első lépése. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. 1942. A támadásban több mint 6. Minden ötödik meghalt. ezek közül 2. a légierő 70 gépet veszített. a támadás még az este is folyt.

megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. hogy takarékoskodjanak erőikkel. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. A többiek nem jutottak messzire. és roppant betonfedezékek takarták őket. Egy hajót elsüllyesztettek. Mihelyt megkezdődött a támadás. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. többségük ki sem jutott a partra. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. 205 Gyanították. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Amikor minden hajó odaért. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. hogy nem szivároghatott ki információ. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. Mindenki azt feltételezi. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. de úgy tűnik. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. csatasorba fejlődtek. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. szándékosan megtévesztők voltak. Alig 20-30 tank ért partot. Churchill későbbi könyvében fenntartja. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. A védelem igen erős volt. -(149)- . és úgy lőtték a partot. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. s mind ott is maradt. Azok az újságfotók.

David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. 27. 25. Bósz helyett. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R.] 1942. sosem tudhatni. Íme. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 28.Phenacetin. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. B. 1942. valójában miért is mondta ezt. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . de nekem mégis az az érzésem. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. háborús idegbántalmak. fejfájás. [Persze. hogy S. VIII. C. a szüleit ismerve. ugyanazon a napon. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Ismét engedélyezték a Daily Workert.] Nem tehetek róla. [Szeptember 7én jelenik meg újra. A német rádió feltételezi. még így is komoly teljesítmény. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. 1942. -(150)- . hogy Nehrut. VIII. Bósz Penangban van. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Más jelek viszont azt valószínűsítik.

hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. nem Rómában. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Szíriában komoly lehet a baj. hogy Szíria francia mandátum. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . -(151)- . 7. így aztán még az is lehet. a szírekkel nem kötnek szerződést. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. s ezért a mi kis bábunkra. csak az a bökkenő. És ajkán ott az elfojtott röhej.. hol segge elhever. Orwell 1942. Más szóval. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. hogy ez a szervezet már megszűnt).. 206 Hardy darabjában. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. nem tudom miért. álmatlanság. Míg áldja azt. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül.stb.mindenki alig állta meg.állítólag most szökött meg. de a milánói katedrálisban. reuma és kedélybetegség ellen. Ma reggel egy röpcédulán olvastam.fogfájás. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. hogy . IX. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. és ezért lehetetlen bármilyen. stb. 1942. idegzsába.

s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk.Többnyire arra hivatkoztak. IX. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. 1942. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). A klubnak kisebb csoportjai voltak. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Hiába. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. emelt szót a Daily Worker védelmében. Churchill beszédeiből úgy tűnik. [Csupán egyetlen nő. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. IX. láthatóan kommunista. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. -(152)- . mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. az ember könnyen becsapja magát. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. mint a harsány követelést. Lásd Münchent 1938-ban. 9. havonta egy könyvet adtak ki. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. 1942. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. és csak a papírt pazarolják. szocialista vagy antifasiszta irányultságút.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. körülbelül 50 csoport alakult. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. 15.

Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. nincs értelme az egésznek. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. 1942. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Meglepően defetistának tűnt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Úgy véli.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. IX. 21. s úgy láttam. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. hogy kiderítse. mi az igazság. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. és sosem veszi a fáradságot. költő. Etonban tanult. később a gránátosoknál szolgált.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. ám egyúttal szeretné. és nem gyengíti meg Németországot. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. író. -(153)- . hogy a hagyományos. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Az is rémes. kemény módszerekkel rendet csináljanak. tudván.a régi vágású katonáknak. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. hogy Anglia kezdte! ). nem ér el semmi hatást. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. ha felhagynánk a bombázással is. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet.

Az ima 209 Lásd az 1942. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. A zenekar nagyszerű volt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. augusztus 9-i naplóbejegyzést.ami maga a júdáscsók. szellő se rebben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. IX. vagy olasz használatra készült német gyártmány. 22. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. -(154)- . Mire Sitwell: . hanem milliméterben adták meg. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. főként a karmester. 28. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. IX. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Azt hiszem. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Így ráadásul még az az előnye is megvan.jegyeztem meg epésen. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. március 24-i naplóbejegyzést. könnyű pára. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért .Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. úgy gyártották le a fegyvereket. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. kutyák kergetőznek a gyepen. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. Új. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941.

Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Szerinte híreken és Laurence Brander. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. a pap végszavára: „a mi Urunk. egyetemi tanár. Sejtelmem sincs. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait.” -(155)- . Helyzetképe annyira lesújtó. hogy leírni is alig bírom. s azok mindenkor kiválóak voltak.”] 1942. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hosszan beszéltem Branderrel is. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy ki lesz az. sokat beszélgettünk a problémákról. Ha a japánok megtámadják Indiát. amivel másoknak is segített. aki most tért haza féléves indiai útjáról. 5.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. mint azt itt bárki is képzelheti. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy nem adja be a derekát. Mindig is hálás voltam neki. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. hogy elviseljék. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. X. Hamar ráérzett. Jézus Krisztus nevében. író. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. de aligha változik bármi. a karmesterpálca a magasba lendül. és mindenki készen áll. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mivel a kormány eltökélte. elszabadul a pokol. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mivel senki sem hallgatja őket. később a BBC munkatársa lett. Ez persze nem érintette hivatástudatát. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Műsorain sokat dolgozott.

vagy legalábbis az volt. Egy darabka India van most itt Angliában. és bizalmasan elmondta. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. [D. amiért korábban bebörtönözték. Az egyik rejtélyes testület. szerint Cripps hamarosan lemond. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy a háborús kormány csak porhintés. odajött hozzám. X. jött hát a parancs.376 hadifoglyát. 10. igen értelmes. Nehéz hindi tolmácsot találni. Ma. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. és részt vett a diákmozgalomban. Miss Chitale. A. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. mint ahány britet a németek. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Ezt mondom én is már régóta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték.] 1942. 1942. azt állítván. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. -(156)- . Pár hét múlva az egyik munkatársam. éppen fordítva. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és politikailag megbízható volt. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. X. aki az India Házban dolgozott. 15. hogy Kothari kommunista. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. X. 11. Kothari kissé kövérkés. Mi az ördög lesz ebből? 1942. azzal.

aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1942. Annyi mindenesetre biztos. ami elég valószínűtlen. Újabb találgatások a második frontról.egy zsidó mesélte. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 17. s ezért Kothari a titkos famulusa. de még így is volt némi antiszemita éle. hiszen az is keddi napra esik. 211 Az El Alamein ellen 1942. de írni már nem tud úgy. június 6-án. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. 15. 1942. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Ezúttal október 20-áról beszélnek. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Nem volt túl bántó . így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót.is Kothari írja. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 1944. X. de jóval később. XI. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. -(157)- .

Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. Amerika még nem szállt harcba. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. az élményidézés hitele.. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. arra nem túl nehéz a válasz. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. George Orwell magyarul csak most. nem túl gyakori konstelláció. * E nagy múltú. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. meggyőző eredetiséggel. izgalmas meglepetés. de az egész világ jövendő sorsára. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése..alulnézetből. május végén. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. A második világháború könyvtárnyi napló. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. aligha más. Kérdés. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. vajon ez esetben mi a legfőbb.. Mi tagadás. máig élő hagyománynak. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. önigazolás. mint egy nem várt vészhelyzet. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. kitapintható ok. Nos. Hogy miért.Légitámadás . Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. hiúság. önismereti gyakorlat. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.. hazai olvasók számára.

” . hogy nincs más választás. már képzelni se lehet. a „tények megszállottja”. gyilkos csapásaival. hogy behívják. küszködést és könnyet. regényterveit feladva. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.. állástalanul.alulnézetből. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.. a végsőkig. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. kipróbált férfi.. hónapokban.. csupa keserű csalódás éri mégis. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. („Még mindig semmi hír. Harminchét éves.akár egyedül is. -(159)- .” stb. Ismert és számos kortársa által becsült író.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. Majd szétveti a tettvágy – s lám. vélnénk. Érezni szinte minden során.őt. verejtéket. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.) Friss házasember. sok mindent megélt. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. Légitámadás . Vérbeli dokumentátor. „Nem ígérhetek mást. sőt éveken át.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . a kortársak közül még senki se tudta. csak vért. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. kiváltképp az első hetekben. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. „Lesújtóbb” kilátást. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Azt. mely azóta szállóigévé vált. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. hogy meddig bírja.. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért ..

kérdés. megszállás. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Oswald Mosley. Ami a hadihelyzetet illeti. (V. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. a defetista toryk. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. keserves próbatételét. és háború utáni ellentmondásos következményeit. jobb híján a hadipropaganda. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. Csupa bizonytalanság: gyanú. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. A napló első felében . s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.) Így például kezdettől tisztán látja. abban egész biztos van valami” stb.ö. Halifax. (Háborúban persze minden híreket követő.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Orwell láthatóan erre törekszik. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. „Ha valamit makacsul tagadnak.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. amint azt Orwell is rendre kiemeli. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. képmutatás. menekülés. Churchill. hogy a brit hadvezetés. Mussolinit . meglepő. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.

India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből.legalábbis a háború első két évében . hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint ahogy abban sem téved. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. Olaszországban. és jól látja azt is. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. mikor e napló véget ér. az ellenálló mozgalmak. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. november közepén. sőt fasisztabarát elemek. mi több. ideologikus önámítás volt csupán. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. illúzióktól persze ő sem mentes.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. defetista. mint Churchill vagy de Gaulle . hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. olyanok. Spanyolország. Franciaországban de Gaulle és Pétain között.jócskán kerültek ingadozó.kezeli. hogy mindez vágyfantázia. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak.” * 1942.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Csupán a háború vége felé látja be . hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Észak-Afrika. Balítéletektől. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében.

Guderian. Goebbels. újságírók. ismeretségi körét. Victor Gollancztól. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Halifax. Djilas. Eden. Lássuk tehát. Emiatt van. Schellenberg. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. kiadók és politikusok népes táborával. főként egy háborús szükséghelyzetben. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Ciano. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . mint Thomas Mann. Rokoszovszkij. Cyrill Conollytól. Pownell.sokkal inkább mindaz. Virginia Wolf. Gandhi. Politikai pártnak nem tagja .állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.). Malinovszkij. Sztálin. Horthy.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Evelyn Waugh. Zsukov stb. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. és nemcsak friss hírekhez. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Rauschning. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. de Gaulle. Faludy és Márai. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Beneš. Ironside. Eisenhower. Chamberlain. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Herbert Readtől és másoktól.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Hull. Rommel. Dönitz. Patton. Montgomery. Koestler. Hemingway. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. tisztes jövedelme van. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Paulus. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. fegyverek diktálta világára. Churchill. Hoare. Byrnes.

Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.” ) Kint és benn. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Sűrűn váltogatott pozícióját . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . whisky. kifülelt kocsmai párbeszéd. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Coventry és Lidice. mint a bombázások. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy miközben parlamenti vitákra. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.akár egy „virtuális óvóhelyre” . . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. Az öldöklő káosz kellős közepén. és mi magunk is tudjuk.” Színielőadás. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . ha hallgatná is valaki. hogy tyúkólat fabrikáljon. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. cukor. mint a Komintern megszűnése. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. folyvást figyelne. vagy éppen felkeresni falusi házát. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.jól jellemzi.csalódnia kell. csak még rosszabb lenne.és naplóírói nézőpontját! . Hol arról tudósít. s a főnökeivel. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi.az általános pusztulás elől. ha -(163)- .ez a napló. India és Palesztina sorsa. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.lajstromozza hosszan. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. és nem baj. mert nincs mivel etetni őket.ha tetszik: elegyes .míg pár sorral odébb arról. írógép. keresne a helyét. karóra stb..benzin. hol a hiánycikkeket . Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).

Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. avagy az író netán még folytatta azt. Kenneth Clark és mások. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok .s hogy milyen kicsik a nagyok. hogy Orwelléknek. a háború kellős közepén. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Eileent is elvesztette . Mindez megannyi apró. otthonukból kibombázva. röplapok. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). ideje. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. (Köztudott. Anthony Powell. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről.ha némileg más műfajokban is . töredékesen.. az egymással feleselő német és brit. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. újságkivágások.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . s a háború végére az író feleségét. megsemmisültek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.mindez kuszán keveredik. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Persze máig se tudni. e gazdag élmény.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. alkalma azonban már nem jutott rá. japán és francia hadijelentések.így nagyon is meglehet. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. viccek.. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. versek. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!).) Mindenesetre . A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . Ugyanilyen érdekes.

Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Mindezek nem kevésbé izgalmas. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. Nóvé Béla -(165)- . már nem kell sokat várni. Ha hihetünk a nyomdászoknak. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.

HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.

(Idézetes könyv. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. Londonban JANN S. S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful