George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- . Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. London. by Peter Davison. 1998.(George Orwell: The Complete Works. 1-20. Vol. Ed.

mi is történik valójában. 1940. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást.-1941. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy képesek lesznek kitartani. 28. mégis azt remélem: a B. a másik fele pedig arról tudósít.E. meg hogy királyuk velük maradt. A franciák.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. V. ha tehetnék. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . Ma először történt meg. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők.. már csupán arra van esély. RÉSZ 1940. augusztus 28. kivárva amíg az magától kifullad. Mindez nyilván a papírhiány jele. saját híradásaik szerint.I.F. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. kapituláljanak. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. hogy a belgák hősiesen helytállnak. (. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. így aztán csak találgatni lehet.. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. hogy a mieink átvágják magukat délre. május 28. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.

diplomata.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . rajtunk kívül senkit sem izgat. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. író. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. az író első felesége. és úgy tűnt.fog felmorzsolódni. 1940. V. Ha mi nem kérjük. hogy a 9 órai hírek előtt . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. ha rádiót akartak hallgatni. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Churchill bejelentette. Mint eddig is. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. -(6)- . 29. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. mi történt aznap. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. magát.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. Tegnap este lementünk E. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. hogy az egészről alig tudunk valamit. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.. és váltig nyugtalanít az érzés. hogy ezrek esnek el naponta. így I. Az esti lapok ugyanazt írják. VI.) Annyi helyről hallottam. hogy nincs elég puskánk. amit az újságokban is olvasni. nem gondolom-e.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. Eget ostromló baromság. (. Ez persze részben amiatt is van így. 1940. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. 31. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Károly szobránál a Trafalgar téren.. hogy bár 1940-ben játszódik. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. 8. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák.1940. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. mint a reggeliek.. a Csendes kocsmát. inkább csak elhallgatják a tényeket. Meglepő. szinte bizonyos. V. hogy már kezdem elhinni. könnyen belátható: micsoda -(10)- . (. ez éppen tízzel több.. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Egyetlen érdekessége. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. azt hiszem. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.

miféle háborúk. Már-már a zsigereimben éreztem ezt.. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. óta! -. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. mint az úgynevezett „szakértők”. egyáltalán nem leptek meg. nem holmi látnoki képesség. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. sem a népfrontosok színlelt aggálya. Cripps a moszkvai nagykövet.Spender azt állítja: ő 1929. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. mégis amikor bekövetkeztek.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. miféle forradalmak jönnek. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Annak nyitja pedig. miféle világban élünk. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. Cripps zárta ki őt a pártból. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. Már 1934-től számítottam rá. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. -(11)- . (. ami történt. hanem egyszerűen az a tény. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Én minden esetre már 1931. ma még nem tudható. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hisz mindig is éreztem. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. hogy ha nem is éppen az. És lám most mégis. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. hogy valami katasztrófa készül. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. akkor igen. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás.. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. óta sejtem .

a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Londonban és Marokkóban is kezeltetett.1940. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. Kész gyötrelem. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. csak elég ügyes legyek. Most vettem a hírt. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. mint 1936-ban. E. csak hogy meggyőződjünk róla. 12. Az egész világ széthullóban van. hogy félrevezessem az orvost. ám most olyannyira letörtem. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. az pedig kiváltképp dühít. amit korábban Párizsban. visszavonulásunk valódi oka inkább az. többé nem érdekel majd a politikai aréna. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. s különben se sok hasznunk lenne belőle. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. és készültem is írni róla a naplóban. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult.. hisz azok után. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. 1940. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. hogy képtelen vagyok rá. 10. (. VI.-vel elsétáltunk a Sohoba. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Azt hiszem.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. tudom.. -(12)- . Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. VI. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Így volt ez a spanyol háború idején is. bár a sajtó még nem közölte. hogy Norvégia föladta semlegességét. mint ahogy a lapok írták. Úgy tűnik. Most is úgy érzem magam. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra.

V. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. az éppoly szentségtörés. 1940... Tegnap az L. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy valójában svájci. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. Úgy tűnik. Akkortájt úgy éreztem. VI. hogy szükség lehet rájuk. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. Mussolini álnok. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.„britesítették”. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. mármint azt a fajtát. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. mintha egy templomban levizelném az oltárt. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. hogy ez valami bűncselekmény volt. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. június 12-én lépett a szervezetbe. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. 13. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.D. (. hogy a klub tagja vagyok. mivel az angolokat.. -(13)- . maga a jelenség igen érdekes. 1922-ben. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Gyanítom.) Bármi viszolyogtató is. Orwell 1940. felkészülve az eshetőségre. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. tudatván. (. amelyről feltehető.

VI. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. A részvétel amúgy igen alacsony volt. ismert egykori pacifista. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). a mohó 17 Kelet-londoni. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. -(14)- . azzal a nyilvánvaló szándékkal. egy nappal korábban.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. 1940. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Az ember lassan gondolni se mer arra. Ez negatív rekordnak számít. a bambán réveteg arcoktól. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és egyáltalán. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. 14. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. és röpítik levegőbe az egészet. a rikító színektől. „Taposd szét!” hirdette a felirat. igaz. akik majd támaszpontként használják. A németek elérték Párizst. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. mint vártuk. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Már csaknem bizonyos. hogy átengedik az olaszoknak. Miért nem aknázzák alá. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy kormányunk végre tanul is valamit.

Nemrég E. akkor majd meglátjuk. most gyereket vár. utazó és mecénás. aki Németországban még főbe akarta lőni magát.20 említette. amit valaki tehet.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956).igyekezettől. Az jutott eszembe. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. de az ügylet végül meghiúsult. Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. máris 30 fontot vesztettem. kinek a nevére nem emlékszem. VI. 16. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. A ma reggeli lapokból világos. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Orwell írásainak lelkes híve. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Holott a legésszerűbb. -(15)- . biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. utánajárt. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Erre egy ráncos képű emberke. hogy Unity Mitford21. miután 1934-ben találkozott vele. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. VI. Csak a nyár végéig húzzuk ki. aki Hitler buzgó hívévé vált. mint a civilizált élet fonákja. és kiderült. és értékálló árut vásárol rajta. így rikoltott: . W. 15. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). Elképesztő. Ha így van. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre.

és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. én nem fogok elmenekülni.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. mihez is kezdjünk. amiről viszont még semmi hír. és elég jól mehet neki. akár egy koncentrációs táborban is. szerint ez forradalomhoz vezetne. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. hát ott lett volna esélyük rá. s én azt mondtam neki. fegyverrel a kézben. hogy Amerika hadba lépett. Tegnap beszélgettünk M. Ha a flottát nem éri kár. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. D. (. pedig ha valahol. 1940. az L. A franciák letették a fegyvert.. -(16)- . hogy megállítsák a német tankokat. 17. VI. de okvetlen harcban. sőt már abból is. Új-Zélandból vagy Kanadából. egy darabig még azután is. Már-már képtelenség végiggondolni. V. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. mint harcban meghalni. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek.holott maga is gyáros. mindenki erről beszél. Egy biztos.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. hogy nem tudták megvédeni Párizst. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel.. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. úgy nem marad más. M. ha a németek tényleg megszállják Angliát. ő legalábbis ebben reménykedik .-mel22. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. sem elég munkáskéz nem lesz. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. szakaszom egy zsidó tagjával.

Hál’istennek. hogy megtudjam. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. és sose hittem. nyilván olyan barbárságokat követnének el.23. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. hogy valaha is képes leszek rá. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. csak már nem érdekel annyira . mint haszonnal jár. Az esetben. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. újságíró. amit korábban írtam. baloldali politikus. VI. Újabban. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. mit tartanak a védelmi készültségünkről. ha kritikát írok. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. ami látható tetszést aratott az utasok körében. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. kivéve a gyerekes anyákat.. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. 1940. -(17)- . Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. mivel G.a lényeg. C. hogy megjelenjen. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. Mindent. hazafias szónoklatot tartott. legalább kétszer másoltam le. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. írógéphez ülök. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! .hallani mindenütt. a könyveimet pedig háromszor. mondván. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. első világháborús érmekkel a mellén. ekkoriban a New Statesman munkatársa. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. hogy az több veszéllyel. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. aki most is. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. 20.

25 Aneurin Bevan. Kérdésemre C. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. ahol. könnyen lehet. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. (. R. G. öttagú kabinetben. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. akik éppen az Alsóházból jöttek. Én viszont még jól emlékszem. május 10-én mondott le. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. -(18)- . a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. azt felelte. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Strauss. brit munkáspárti képviselő. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. A helyzet szerintem annyiban más. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. melyben elődjének. Biztosra veszem. És lám. ám azt mégse hinném.). hogy Churchill egész másként látja a dolgokat.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Brit Gyalogdandár 1940. Persze. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. mire közölték. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy erre nem túl sok esélyt lát. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. szerint Churchill. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. szintén munkáspárti képviselő. mint mi. a Tribune társigazgatója.. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. mindenki eliszkolt. Ugyanezen megfontolásból C. hogy mentse az irháját. hogy az teljes képtelenség. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot.) C.. függetlenség Indiának stb. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.

egy percig se habozik majd. és sosem tudni.. (. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. hogy Cyrill Conollyról. így az a mérhetetlen ostobaság. hogy vezetőink sorában árulók vannak. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után.-re is. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. -(19)- . még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.V. R. Ha a vészhelyzet rákényszerít. ami igencsak aggasztó jelenség. mondván. baloldali újságíró. vajon mennyi az igazság benne. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. H. Ugyanez áll az L. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. de az is lehet. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.27 meséli.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. úgy vélem.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy a magunkfajtát kiirtsa. C.) Ami engem illet. Ámbár.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. bár az egész a modernizációtól függ. akkor lesz modernizáció .. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is.Mindinkább terjed a gyanakvás. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .D. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. azokat viszont eddig még nem közölték. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban.

Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások.rendőrség az a testület. R.) Azt hiszem. és váltig azon tanakodnak. 1940. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. mindenesetre példázatnak nem rossz.. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. VI. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. ami aligha lesz az enyém. sőt talán még csak nem is láthatom újra. 22. Compton Mackenzie meséli. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. de békeidőben csak minden tizedik lakott). (. igaz-e. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. ami olyannyira elterjedt nézet. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. és nem lennék meglepve. Felteszem. mondja.. és állítólag hét német gépet lőttek le. valójában nem történik más. -(20)- . Nem tudni. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. legfeljebb a francia kormány révén. mihelyt győzelmét biztosra veheti. Tizennégyen haltak meg. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Pétain és társai a másikon. hogy elkerülje a légitámadást. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. a hír tehát feltehetően igaz. amely nyomban átállna Hitlerhez. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. H. Egyelőre nem tudni. 1945 nyarán ez meg is valósult. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy visszavonul a Hebridákra. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.

(. Avagy micsoda komisz paradoxon az. ha átdobnák Francia Marokkóba.. Ha a briteknek lenne egy.) Az egészben az a legfurcsább. és még azt is igen furcsállták volna. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.. 1940. mondjuk negyedmilliós. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. hogy az afféle hajdani erények. kitűzve a köztársasági zászlót. S lám.. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. A kommunisták. VI. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- .holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. (.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. mára mennyire kiürültek. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. ami később antifasiszta jelszóvá lett. a legcélszerűbb taktika az lenne. mint az várható volt.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Sajnos semmi remény rá. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. mint a becsület. bevenném Gibraltárt. visszatértek az antináci álláspontra.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. 24. most mindazok. könnyen mozgatható haderejük. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . úgy tűnik. hogy bármi ilyesmi megeshet. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. a hűség stb. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk..

Ha arról van szó. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. Sokkal inkább a bankárok. Az egyetlen haszon az egészben. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). mint esztelen gyilkolászás. Y. (. nagyiparosok stb. feltételezhető. francia politikus. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. francia politikus. 1934-35-ben miniszterelnök. az egész háború nem volt más. Pétainnek. (. akár stratégiai távlatból. Bármerre néz is az ember. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. -(22)- . uralkodók.. aki a tőkés osztályhoz tartozik. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. semhogy fölvegye a harcot.) Hitler nem más. hogy Churchill nem így látja. hogy félig vagy egészen áruló lesz. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be.. egyeznének ki szívesen vele. amiért is előbb-utóbb mennie kell. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. és mindaddig. püspökök. hogy megpaskolja az orcánk.. Z pozícióban van. A 32 Pierre Laval (1883-1945). Lavalnak32. Nyilvánvaló. bárkiről. 1945 után eltiltották a közügyektől. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy esélytelenül. amíg például X. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel.számítanak. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált.. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. hogy ő a kisemberek szövetségese. tábornokok. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. korántsem biztos. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni.

Ha Anglia megszállása elmarad.. mint bármely korábbi uralkodó osztály. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit.kérdés csak az. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. ha forradalmi kormányunk lenne.. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. Azok viszont. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Oroszország. Kérdés. akik arra tippelnek. Ami végül is csak azon múlik.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hogy Anglia elkerülje a megszállást. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. tévednek. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. -(23)- . amikor késő lesz. hogy már csak akkor. (. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Félek. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. eszmei robbanókeverékéből tör ki. és bizonyos. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. azt hiszem. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. A ma reggeli News-Chronicle írja. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. hogy baloldali kormányunk lesz. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. akkor minden rendben. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy eltörli a tisztelgést. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben.

ugyanakkor nem lennék soha . Ha bármi feladatom lenne. hogy mindenképp életben maradjak. mint a revolver. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek.Az L. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik.34 arra biztat.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. még mindig jobb meghalni.D. E. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. -(24)- . Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. s ott megbíznának valamivel. akárcsak a rádióbeszédek. elmesélte. parancsot kapott. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. és részt vehessek a propagandamunkában. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal.V. Azt hiszem.. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak.és sógornője. Menekült vagy emigráns újságíró. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ámbár lehet. Gwen O’Shaughnessy. aki a biztos távolból jártatja a száját. és G. 34 Az író felesége: Eileen . főleg Duff-Cooper üzenetei. ha a helyzet rosszabbra fordulna. Nem mintha vágynék a halálra. amiért szívesen élnék. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. jól jellemzi a brit hadsereget. biztosan mennék is. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. noha beteges vagyok és gyermektelen.. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Elképesztő félreértések születtek. hisz annyi minden van még. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. idegen kenyéren élni céltalanul. hogy menjek át Kanadába. mint külföldön. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Ha a sors úgy hozza. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).

hogy az ember felkel. A házban mindenki így tett. és szerintem is van abban némi igazság. akiknél nem volt. 25. egy lépés az egyenruha felé. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. makacsul állítja. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ha valami egyenes beszédet hall. Tegnap egy lap azt írta. hogy valaki hord-e gázálarcot. igaz. szörnyen ostoba helyzet volt. amit ha nem is képes egészen felfogni. Ezzel szemben E. mindenképpen hatásosnak érez. Később kiderült. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. már ami Londont illeti. Anderson. restell lemenni a pincébe. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. Felkeltünk.35 is kedveli Churchill beszédeit. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Később alábbhagyott a divatja. hogy téves a riasztás. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. -(25)- . csak álldogált és csevegett. első jele az lesz. 35 Valószínűleg Mrs. A. de ha nem hall fegyverzajt utána. VI. Végül. Természetes. Például Mrs. ha meghallja a szirénát. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. de nem mentünk le az óvóhelyre. A puszta tény. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. mint odaát. hogy Angliában valami változóban van.Annak. Holott ez az. fizetni kell érte. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. 1940. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. felöltöztünk. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás.

több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. mi a teendő légitámadás esetén. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. a németek nem használnak harci gázt. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott.. ha valaki megmutatná az M. s lám.. Akárhogy is. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. 1940.O. holott ki tudja. és bárki meggyőződhet róla.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . félkegyelmű veterán végezte. aki írni is alig tudott . of Information. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Persze. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. levonultak a pincékbe. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Éppen tíz hónapja tart a háború. a gázálarcdivat is újraéledt. minden ötödik ember magával hordja.még akár a Francoféléket is. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. még ma is megtörténhet ilyesmi. Ma délután elmentem a toborzóirodába. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. (. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. -(26)Tájékoztatásügyi . pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. bár néha még most is megnézik. VI. és ma úgy nézem.ahogy szaporodtak a rossz hírek. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Tekintve. Talán nem ártana. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. 27. hányszor elmagyarázták.

(. -(27)- . hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .. 39 Sir Samuel Hoare. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő... Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.tehát biztos.. De hát az oroszok 38 R. majd külügyminiszter. mindaddig. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. Inkább az a kérdés. A. M. minden ítélete helytállónak bizonyult. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. külügyminiszter-helyettes. a télen még nem történik semmi. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.M. 40 L. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. Butler (1902-1984).. H. hogy tényleg ezt teszi. aki ismeri ezeket az embereket. úgy véli. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. A németek érdeke szerinte az lenne. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. valójában mi történt. hányan lehetnek a tudatos árulók.) L. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. később pénzügy-. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. (.) L.) A ma reggeli lapok cáfolják.40. ez idáig csak egyszer tévedett. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. Már csak az a kérdés. Megjegyzem. híján van a legelemibb hazafiságnak is. semhogy sok szót érdemelne. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Myers regényíró. Orwell barátja. ami mostanra valószínűtlenné vált. miszerint csak azért foglalták el Tangert. L.. egykori brit nagykövet Madridban. Azt mondja. hogy a szélesebb tömegek felismernék. amióta a háború kitört. amikor úgy vélte. M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.

P. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. 42 Independent Labour Party . hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. holott elég csak egy pillantás a térképre. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait.. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. (. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.maguk sem gondolhatták. Ha Hitler elfoglalná Angliát. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. jó ideje mást se tesz. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Bármit tesznek vagy mondanak. semmi hatása az eseményekre. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Nagy kérdés.L. hogy szövetséget kössön. vigaszképpen azzal áltatják magukat. amikor az I.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. Jó példája lesz ez annak. ha sikerül nekik. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.Független Munkáspárt. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. Érdekes. Ezek a mozgalmárok. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. mint mi Münchenben. -(28)- . s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Amúgy Pétain és társai.. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.

az ennek épp az ellenkezőjét látja. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. mint bíráló volt . hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.) Igaz. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. Nem hiszem. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. A brit kormány elismerte de Gaulle-t.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Mindenképp biztató. 1940. és továbbra is őrzi függetlenségét.. és az. 1940. amit sikerült elcsípnem. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.ellentétben a heves közfelháborodással. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. 29. VI. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. (. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. inkább jóváhagyó. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. azt ugyanis nem deklarálta. méghozzá C besorolással. 28. de különben kutyabajuk sincs.. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta.) Ijesztő. ha tényleg arról lenne szó. VI. Az még csak megbocsátható volna. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.még csak egy múlik rajtuk. hogy a sajtó -(29)- . ámbár csak némi burkolt fenntartással. némi szépségfolt ezen. az a néhány megjegyzés.. elutasítottak. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. (.

-t és engem felvidított a gyászhír. nem is olyan hitvány kompánia. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. egyenként hatvan fős szakaszt jelent.D. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Így aztán mindazon lapok. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. és eltekintve attól.és a selyemharisnya-reklámokból élnek.-vel és M. vajon próbálkoztak-e már azzal. és nagy éljenzés fogadta a hírt. ami elvben tizenkét. -(30)- . (. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Ma délután az L. hogy 43 Orwell. Tegnap C.V. hisz maguk is a csokoládé. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. C. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.. Főként kiszolgált katonák voltak. VI.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Kíváncsi vagyok. 30. 1940. C. amit valaha is hallottam. mindjárt elmondta. hogy végre a puskák is megérkeztek.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. hogy abbéi még bármi lehet. Az emberek azért így is lelkesedtek. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt.

amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az újságok már csak hat oldalból . 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. és nem mozdult. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. hogy már azon is örülni tudunk. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. Még M.vagyis a lap közel egyharmada. (. aztán E. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. -(31)- . A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. VII. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. amin végül is kievickélt. hogy napokig még az étvágyam is elment -. igaz.. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. E.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Ott hagytuk egy félórára.három lapból állnak. majd kidobták a gépből. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. 1940.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. szintén örült. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. holott ők már-már radikális békepártiak. Később. 1.-ék is rosszallották a dolgot. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. a szöveget apró betűvel szedik.

50 közlemény. a spanyol anarchisták vezetője. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. -(32)- . VII. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). Franco közeli munkatársa. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. Mind többen vélik úgy. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. látván. ha valami ismert személy hal meg. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. bár nő a félelem is. 3. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). régimódi német vezérkari tiszt. 1940. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy a kormány tehetetlen. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el.A. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. 49 Buenaventura Durutti. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk.F. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.

avagy ha mégis. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. VII. használhatatlannő tették. politikai író. hogy csupán a francia flotta feléről . 2 csatahajót. Arról persze egy sort sem írnak. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Oranban és Mersel-Kébirben. nem sok meggyőződéssel tették. Az a tény. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. elég egyértelműen sugallja. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. 10. A francia Richelieu csatahajót. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. 52 1940. 2 cirkálót. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. 1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak.lehet szó. a News-Chronicle -(33)- . Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 8 rombolót. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott.1940. a napló írása idején liberális publicista. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. mennyire helyénvaló volt e lépés. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 7. holott nyilvánvaló. VII.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .

mint a cukrot. január 20-án lépett trónra. a Bűnös embereket. Újabban viszont minden országban más és más. Még az is lehet.. úgy veszik. Sokan vélik úgy. VIII. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. mi több. a rendkívül népszerű walesi herceg. -(34)- . hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen.. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. semeddig. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Ez után feleségül vette Mrs. (. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. meddig ér el a kommunisták keze. Windsor hercege (1894-1972).békeajánlatot tesz nekünk.) Gollanz új könyvét. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Persze. hogy Angliában akadnak csoportok. Számomra hihetetlen. de amikor feleségül akarta venni az elvált. mint azt korábban én is feltételeztem. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Nemrég még úgy tűnt. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. ha csak az nem. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. Edward néven 1936. 54 Edward. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Simpsont és Franciaországba települt át. amerikai Mrs. hasonló feltételekkel. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. VII. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. Napok óta nincs semmi hír. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. 1940. hogy csak azért hagyják nekik. az ember sohasem tudhatja. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Wallis Simpsont. 16.

talán nem. és már csak a fegyverletételt várja. 22. és ha kudarcot vall. alighanem Frederick Warburg. a világ pedig már rég nem hiszi. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. Talán így lesz.. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. A legfőbb esemény. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. 56 Bizonytalan.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Még most sincs semmi érdemi hír.küld hadi utánpótlást Burmán át. (. és mi semmit se teszünk ellene. VII. ami egyértelműen németellenes lépés. hogy Anglia felé hajlik. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.) Holott pontosan úgy tesz. a sok szájhős mind maga alá rondít. és elnézzük neki. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. nyilván a németek számára. hogy Spanyolország bármit. ami egy következő kormányt is kötelezhet.. -(35)- . Mégis. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Mindez előre látható volt már akkor is. W. Ez persze nem olyan ígéret. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. bármilyen 55 Bizonytalan. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. 1940. alighanem Tosco Fyvelről van szó. helyzetünket reménytelennek látja. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. ahogy előre megmondtam: eljátssza.56 azt mondja. így azt. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. hogy összeült a pánamerikai konferencia. F.

300. ám az. melynek állítólag már 1. 1940. felhagyott a toborzással.-t. 58 Azonosíthatatlan személy. Az L. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. -(36)- .57 Én legalábbis nem hiszem. mivel utálta Chamberlaint . mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. hogy csak tartanak tőle.V.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Az olasz sajtó is ezt írja.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban.mennyiségben importáljon. Az utcákat járva rendre azon kapom magam.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. azzal. bár az is lehet. VII.D. D. ámbár ez nem is oly hihetetlen. hogy összeállna a Tory klikkel. Sokan rebesgetik. Persze meglehet. (. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.D.. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Ha tényleg így van. 25. majd a németeknél.58 is ugyanezt mondja magáról. 28. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura.000 tagja van. és új neve: Home Guard. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. rendre visszautasította az ajánlatot.) Sokan már bánják. G. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. azaz Polgárőrség lesz. 1940. hogy L. csak féltékenységből és intrikából dacol. VII.V.

Amerikában született. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. -(37)- .majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. noha egész életét Angliában élte le. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is.csakugyan nácikollaboráns lett. kommunista. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. 59 William Joyce (1908-1946). 62 Gaston Bergery. Az apró emberke. aki szerint Hitler nem igényli. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. brit állampolgárságot sosem szerzett. 60 Sir Oswald Mosley. szélsőjobb. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. amely német befolyás alatt áll. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. majd fasiszta politikus. hisz jól tudom. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. valójában miért. Így tesz a francia sajtó azon része is. a Brit Fasiszta Unió vezére. Emberem azt állítja. akit később internáltak. Furcsa. aki utóbb . kis baloldali pártokról. kinek a nevét folyton elfelejtem. bár senki se tudja. Szélsőséges nacionalista. 61 Jacques Doriot (1898-1945). Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem.

szerinte rendes fickó. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. nem hinné. de a pénz nem érdekli. és különös gyengéje. mit miért csinál. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Úgy véli. és nem igaz. Úgy látja. Eddig még semmi hír. Megindult az olasz támadás Egyiptom. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. ahogy egy szovjet komisszár.1940. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. ami talán arra is fényt vet. vagy hogy karrierista lenne. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Wells jól ismeri Churchillt. Wells. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Mindig is úgy élt. hogy ezek az emberek. Megkérdeztem. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. s azon a feltevésen alapul. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. 8. a franciákat viszont eléggé leszólta.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. ha elveszítjük. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. hogy csak a maga hasznát lesi. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Perim most a legfontosabb. (Sajnos elég gyatra volt. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. G.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. VIII. de az újságok azt sejtetik. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. H.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

hagyják félbe a munkájukat.másokat kapok rajta. 1940. nem kétlem. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. amit . hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. 23. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. tábornok tartott. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább .. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. Hajnali három körül légitámadás volt. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. s azzal szépen visszaaludtam. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. VIII. amit mielőbb meg is kell tenni. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. ez pedig igen veszélyes lehet. Tegnap este elmentem egy előadásra. Megvetően mondta. Ez nem csupán azzal jár. Hosszan beszélt a polgárőrségről. Azt mondják. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Azzal kérkedett. hacsak nem akarjuk.nyilván az -(42)- . Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam.

és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket.. hogy a trágya nem ennivaló. hogy valami nincs rendjén. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy az ország végromlás előtt áll.. (Greenwich) Azt hiszem.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. hogy ízlik neki vagy sem. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. VIII. mire egy tehén jól oldalba döfi. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. s hogy milyen szánalmas ez az egész. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. kivénhedt hadfiak. Ahogy elnézem. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. és azt is: miért. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. 26. -(43)- . egy életre megtanítva arra. Legfőbb ideje. Ettől talán észre térne a jónép. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. Az oktalan pára nem képes eldönteni. 1940. (. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. és megpendítette azt is. kik miatt. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Tegnap azon tűnődtem. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban.

amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. de olyan pokoli robajjal. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. ha bármi fontos létesítményt találat ért. azt álmodtam. Világos. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Máig emlékszem arra a kettőre. Hallottam.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. (. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba.. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. és halálra váltan nyomban felriadtam. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. E. és mindaddig. hogy egy bomba robban mellettem. asszonyság. A bejárati ajtóból néztük. Talán egytonnás bomba lehetett. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. ám azért nem annyira rettenetes.. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. VIII. amibe a föld is beleremeg.először igazán közelről a bombák hangját.) Elég nagy robbanás volt. s ahogy eddig is. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A -(44)- . és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. amit Huescánál dobtak le. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy a házak beleremegtek. Ma reggel mégis. míg ezek jó ha feleakkorák. próbálják eltussolni.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. 1940. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. 29. (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától... Szerintem nem túl nagy bombák ezek.

szerkesztőjével.a nácizmus.P. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. tábori szalmaágyamon elnyúlva. márpedig az emberek itt is. minden fedezék nélkül. hacsak az ember nem sejti. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy nyílt mezőn fekszem. és aknagránátok robbannak köröttem. régóta ezt várják. H. 1940. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. A légiriadók egyre kimerítőbbek. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. XI. s lám. A monoton fegyverzaj. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. 1940. hogy hidegen hagy. azzal a megnyugtató tudattal. hogy nem érdemes sokat törődni velük. Akkoriban rendre azt álmodtam. és máris aludtunk tovább. fegyverzajt hallok. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. Általános a vélemény.-vel. 16. Amerikában is. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. ha elég távoli.. a .. -(45)egy ha . XI. VIII.) Tegnap lefekvéshez készülve. Félálomban.P. s én feküdnék kényelmes. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. 1940. könnyen álomba ringatja az embert. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. 24 órára rendszerint 5-6 esik. 23. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.-vel éppen csak megjegyeztük. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . s nemigen látja. vagy túl közeliek a becsapódások. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. lidérces emlékeim. (. mégis így lett. Sosem gondoltam volna. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.. erős robbanást hallottunk. 31. E.

Halifax és Simon védelmére kel. H. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. kulcsfontosságú.P. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. és „becsületszavát” adta nekik. ám ekkorra már mind a szűkebb. mint vállalni a Hitler elleni harcot. P. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. igaz is lehet. úgy tűnik. amikor Franciaország elesett.. kényes. egyébiránt biztosra veszi..békeajánlatot a mostani helyzetben? H. szerint. kijelentését. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. válasza: „Ugyan már. ha tényleg igaz.-t. A második világháború című művében Churchill 1940. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. még nem cenzúrázzák.P. hogy . Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. bárki képes könnyedén elhitetni. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. hogy nincs más hátra.. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. az összes brit lapot figyelmeztették. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt.P.” 72 Alfred Duff-Cooper.. öt éven át tartó küldetést. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Habár a . Mindaddig.” Ami. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. májusi kormányát tárgyalva Hoare. H. Ld. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. tartok tőle. -(46)- . vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda.71 és társai titkon alkura készülődnek. Európa Kiadó. 2000. brit tájékoztatási miniszter. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. hisz minden a tálaláson múlik. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban.

hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.utóbb VIII. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. C.. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. 74 Piene Comert. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. és eszébe se jutott panaszkodni. melódiája: monoton Tegnap C. Edward végül is Mrs. Angliában mindenki tudja. igaz. XI. francia újságíró. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. úgy tűnik. jól ismeri Angliát. Szerinte VIII. Franciaország eleste után Angliába emigrált. 28. Meglepően jókedvű volt.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. Wallis Simpson. C. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Olaszország viszont valódi erő. 75 Mrs.felesége volt. 76 Lásd az 1940. szerint. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. a France szerkesztőjével ebédeltem. Azt mondja. Nos.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. korábban diplomata. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. mint azt itt képzelik. Persze itt. Laval kormányzása76 idején C. C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. 1940. Laval 1935-ben azt mondta neki.. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. és úgy véli: Anglia nagy előnye. aki ekkor már a windsori herceg .74-vel. Edward . és élt már nálunk korábban is. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . angolbarát. mégsem váltak be. a sajtóosztályt vezette. VI. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy államformája királyság. jóslatai. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. Különben C. Mindig is azt hittem. S. bármi tehetséges politikus Laval. egyetlen európai se hitte volna.

S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. XII. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. Ugyanúgy örülünk neki. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. (. víz. és ami még rosszabb. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják.) Azt mondja.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. (. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. bár azt nem árulta el. miként sikerült átszöknie. villany stb. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. 1940. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. 8. teljesen tönkrementek. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. a tüzérségi tűz elől. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. A közüzemek. a halottak száma 550.. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.. mindenki amiatt aggódik. -(48)- .) Beszéltem egy férfival. a sebesülteké ennél jóval több volt. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. 1. amelyben 500 repülőgép vett részt.. november 14-én szenvedett légitámadást. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Meséli..77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. XII. A német források szerint mintegy 30. mint korábban Balbo halálának. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.000 gyújtóbombát dobtak a városra. aki nemrég érkezett Lengyelországból. s legalább negyed részük földig rombolódott.

hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Az a múlt heti újsághír. 2. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. inkább a félbeszakított alvás. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. akár a manna. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza.” 1941. kezdeti szakaszában. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Az esszében azt írtam. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. nem annyira a bombáktól rettegve. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Több mint mulatságos. 29. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. A bombázás legszörnyűbb. Az a hír járta. 1940. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. s a csengő sem ép. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy hibbant kis versikéket faragok. nappal közrendre felügyel. rendre azon kapom magam.segítségükre sietnek. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. I. XII. amíg a bombázás alább nem hagy. Idézet egy újságcikkből bombák.

amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.hogy nincs valami nagy véleményem róla. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. aminek igen örül. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 1941 júliusában. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. német. tényleg örülök. s talán joggal. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. Így azután én lettem nevetséges.” 79 Büntetés. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. . hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. bár . olyan időszakban. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. 22.. de nyilván erre sem kell várni sokáig. majd 1942-ben beszüntette működését. és Orwell úr aligha sejthette. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri.. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál.Isten látja lelkemet. I. hogy ezegyszer tévedtem. magasabb béreket. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. -(50)- . 1941.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. és minden érintett szíves elnézését kéri. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. úgy véli. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. nem sokkal a franciaországi események után. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.

Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek.csak arra való. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. először tettem ilyesmit életemben. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. és meggyőződésem. -(51)- . már az is erősnek tűnik. hogy „hagymáztam”. de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy „Chamberlainből elég!”. vagy valami hasonló). hogy tudja mindenki. És lám. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. ahogy megcsókoltam. hogy „Éljen a POUM!”. akik nem képesek átlátni. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Művei. nyomban megérezte rajtam. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Keresztények és a kommunizmus. Az ügyeskedés menten beindul. E. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Mindenesetre tény. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. aki amellett. teljes szívemből kívánom. A helyért ugyan nem fizettek. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. ezrével vannak ilyenek. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Barcelonában pedig. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. a POUM82 betiltása után. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. újabb defetista manőver. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. 1931-66 között Canterbury érseke. Az utca tele van a plakátjaikkal. spanyol köztársasági párt. Úgy tűnik. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Szovjet erő. A minap.a következőket írta: „Óhajtom. Igaz. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt.

85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. boltjába betérve megjegyeztem. január 22. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. és megütötte a fülem. Erwin Rommel tábornok vezetésével. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. és 1942. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Másnap reggel Mrs. amint két nő arról társalog. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. A német Afrika Korps 1942. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig.az ébresztőóra. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20.2 sor. I. mivel érezni.108 sor. A Daily Worker és a Week85 betiltása . -(52)- . A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. között volt betiltva. szeptember 6. J. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. január 22-én vették be a brit csapatok. június 21-én foglalta vissza. J. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. 26. 84 A lap 1941. stb. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend.000 hadifogoly! ) . 1941. s a többinek is hasonlóan felment az ára. mire Mrs. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. és betiltották a Daily Workert84. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. hogy „már nem tart soká” stb. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . Az elmúlt napokban az a hír járta. hogy „valami készül” a Balkánon.bár jól tudom. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. III. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. 1941. G. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Wallington. ha elég meleg lesz). vagyis csapatokat küldünk Görögországba. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. 14. III. 4. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Az altemplom nem egyéb. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. néhány téli viola bimbózni kezdett. homályos és rossz szagú. Korábban ugyanis épp azért gondolta.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Tegnap este G. s a hóvirág is most a legszebb. hogy visszatérhetnek Londonba. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). -(56)- . Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere.küszködött.. Én mindenesetre váltig állítom . akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. legalábbis ezen az éjszakán nem. kevesen értenek egyet velem -. 1941. és a többiek mondták is. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. s ilyenkor látja. hogy még mindig sokkal rosszabb. Bár dúl a háború. 3. még a lapok is pedzegették. III..

elhárította a segítséget. amit az olaszok elvesztettek. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Túl veszélyesnek tűnik. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. 1935-től görög miniszterelnök. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. attól tartva. Elképzelni is szörnyű. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Ahhoz. előbb ismernie kellene. Mindenki ezen tépelődik.van. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. -(57)- . hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. hogy milyenek a szállítási eszközök. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. miközben támogatta a királyság intézményét. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy küldjenek tíz hadosztályt. de alighanem inkább a Szueziről van szó. egyben meghagyva neki. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Katonai diktatúrát vezetett be. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. a német támadás már április elején megindult. mi történne. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. 95 A szövegből nem derül ki. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. arra kérte az angolokat. vagy legalábbis azok jó része.

Mint írja. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. mivel annak bizonyságát láttuk benne. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. amiért hagyjuk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Ugyanakkor. hogy nem tudunk. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. Másrészt viszont. Ő maga nem volt zsidó. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. akivel beszéltem. mint az. ha netán tudjuk. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. Sok német.hadisikerekkel. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. mint Norvégiában. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. akár egy súlyos vereség kockázatával is. csak a felesége. elképedt azon. 97 Stefan Haffner. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Az a baj. éppúgy. egész Európa rajtunk röhög. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. -(58)- . és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. ha most veszni hagyjuk Görögországot. antifasiszta újságíró. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Én mégis azt tartom. hacsak azzal nem számolunk. csakúgy. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ).

június 17-én jelentette be. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. aminek használatát a brit légierő 1941. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. 20. ami azután a bombázókra tekeredik. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. úgy hírlik. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. de tetszetős érveket máris hallani. éppúgy. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. minden előzetes propaganda nélkül. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. -(59)- . Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót.itthon és Amerikában egyaránt. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. Greenwichre igen sok bomba hullott. mint az indiai rádzsák körül. Ijesztő lenne. III. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Ám a szokásos álszent. de csak egy gépet lőttünk le. végre pompás alkalmunk lesz rá. Kérdés. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. s a szóbeszéd holmi új.98 1941. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. titkos fegyvert is rebesget. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Ez hát az európai nézőpont. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.

s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. amikor E. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. A Greenwich templom lángokban állt. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe... látom. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. és kevesebb közéleti eseményt említek. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. És miközben mi mindent megteszünk. amit persze nem engedhetünk meg. hogy megtartsák a búzát.csapódott be. és társaik tényleg árulók. amit küldünk. Én: „Mi volt az?” E.: „Betört az ablak. semmi jele annak. Visszalapozva e naplóban.. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. Úgy tűnik. mondjuk. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. Úgy tűnik. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. ez akkor sem jó így a franciáknak. hogy . az író nővére. de senki sem mozdult. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt.. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. szakadt a víz a nyakukba. majd nagy csörrenést hallottam. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. ami megingatná a Pétain-kormányt. mint azelőtt. Bárcsak tudhatnánk.-vel99 telefonáltam. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. avagy csak elképesztően ostobák. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. -(60)- . Fölöttük tombolt a tűz. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. A németek ugyan engedik.

a légierős kadétok. amit mi tényleg nem ismerünk itt. a Női Légierős Tartalékosok stb. éppúgy élnek. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. s ha így teszünk. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. stb. Még szerencse. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. kényszerítő intézkedések híján. hogy a püspökök megáldják -(61)- . ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Még ma sem képesek felfogni.A legrosszabb még hátra van. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Számomra nem volt újdonság. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. nemigen számít. Angliában. elfogadjuk a háborút is. III. Ha elfogadjuk az államot. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. akik Churchillért meghalnának. akkor biztos. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. valahányszor azt látom. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk.általában olyanok. ez pedig az éhínség. 1941. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. hogy gyermekei azért éheznek. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. 23. hisz ez idő szerint még az sem világos.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . a gazdagok pedig. sokan ezt teszik . Miként lehet ezt elfogadtatni. akik érzésem szerint nem valódi hívők. mi a célja a háborúnak. hogy igenis vannak. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. mint eleddig. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél.

hogy imádkozunk érte. Persze az is lehet.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. és jó útra térhessenek”. Talán az a félelem diktálja mindezt. az ellenségnek is vannak indítékai . mert mi jobb emberek vagyunk. Holott bizonyos helyzetekben. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy megbánják gonosz tetteiket. mint egy. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. -(62)- . továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. 1941.az ezredzászlókat. Azért várjuk el. hogy netán csökkenne a harci elszántság. hogy Isten bennünket segítsen. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. 24. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. így aztán helyénvaló. hogy valójában nem is gondolják végig. mint a németek. és segíts. úgymond.ami éppoly hatásos lehet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. Egy szó sem esik arról. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. III. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. add. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . ha az emberek látnák. Eddig úgy tudtam. a keresztény meggyőződés azt tartja. Az egész azon az elemi érzésen alapul.

érzékelhető hatása. ez alighanem így is van. Felteszem. Ám ennek nincs közvetlen. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Rajzok készülnek majd.csatahajókat. mikor kivonultak Bengáziból. mint akár több ezer légitámadás. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. Közben hallani. a műszaki leírások alapján. 7. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hogy Görögországban 150. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. így valószínű. hisz általános a vélekedés. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy egy sikertelen megszállás 100. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd.000 vagy akár 500. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy nincs az az erő. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Tovább tisztázódhat a -(63)- . amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. bár Hitler még így is jól járna. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni.. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. s így szükséges. nincsenek például fegyvereink. és ma jelentették be először hivatalosan. 1941. bár ezt már akkor sejthettük. és legalább három hétig kitart. IV. Azt hiszem..000 főnyi brit sereg állomásozik. hogy valamivel ellensúlyozzák. Tehát megoldódott a rejtély.000 ember életébe is kerülhet.

Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . hogy beleszorítják őket a tengerbe. Etiópiát mindenesetre elvesztették. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre.helyzet.) Egyre kevesebb a munka.elsüllyesztették a Zara. ha az ember 2-3 évre előre gondol. most hirtelen rájönnének. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Szinte látom.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. A britek-minden veszteség nélkül .. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. -(64)- . s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Persze. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. A legjobb esetben talán még szűken vett. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. Mulatságos lenne. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. katonai szakíró. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be...ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. 102 A matapan-foki csatáról van szó. (.. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. )Immár világos. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. Nem tudni. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe..

Rosszabbat vártam. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. 8.O. Most olvastam épp az M. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy pár napig nem is lehetett kapni). ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. . 1941. de tudván. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. hogy ejtőernyők. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. mint „dicső”. s igen nehezemre esett.I. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. „hősies” stb. s ez rendre azt igazolta. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. csak sajnálom. elszalasztották az esélyt. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Emlékszem. IV. ez szeptember 7-én volt). hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy nem volt annyi eszük. a regényíró állította össze. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. pontos. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. Állítólag Francis Beeding. Például az. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. hogy olyasvalamit hozzanak létre.103 bestsellerét. tényszerű ismertetőt. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. of Information -(65)Tájékoztatási .pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.

Én mindenesetre nem így éreztem. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. aki az ablakban ült. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. . de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Később. hogy felébresztettek a robbanások. de más fronton még várható. lángol-e még. Kimentünk a tetőre. -(66)- . ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. majd így szólt: .105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. egyszer csak megszólalt: . Aznap éjjel.Ez volt Trafalgar. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. hogy győzelmet arat. Most jön Austerlitz. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél.Akárcsak Madrid. miután a németek láthatóan elálltak attól. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. de az óriási tűz engem is megbabonázott.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Rajtunk az ítélet. Hugh Slater.A kapitalizmusnak vége. még ki is mentem megnézni. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. azt mondtam Fyvelnek: . hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.

106 Ma este igen rossz hír érkezett. Ez is igen baljós előjel. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amíg lehetett. kapunk-e gépfegyvert. Hol van már az az idő. IV. 11.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. A közlemény súlyát az mutatja. IV. A tegnapi lapok megírták. 9.gondolom. A nagyokosok szerint ahelyett. legalább kettő jut minden századnak. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. hogy egyáltalán kiadták. s amikor megkérdeztem. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . Csak erről beszél mindenki. 1941. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.persze nem volt egy darab se -. amikor rosszul áll a szénánk. és Görögországba küldtük őket. hogy kivontuk csapatainkat. -(67)- . ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. a Balkánról alig esik már szó. ha a görögöket cserbenhagyva. 1941. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát.

hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . és megszilárdul a helyzet... hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. de ez más lesz.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. amely még ezeknél is pesszimistább volt. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el.. se Líbiáról. 1941. csak éppen nem adhatják tovább. vagy legalább egy részük. hogy a politikai helyzet javulni fog. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. amelyekre számítottam. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. csak sokkal lassabban. de mégis. Úgy látszik. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. most is zajlanak. Az egyetlen. Isten tudja. amely alig különbet.1941. mint gondoltam. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Ahogy visszalapozok a napló elejére. és a Sunday Express. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Akivel csak beszéltem. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. IV. mind lehetségesnek tartja. 12. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. azt látom. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. IV. -(68)- . A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. Lehet. mely igen sötét képet fest a jövőről. Semmi hír .. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. 13. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. ami némi reményre jogosít.se Görögországról. Nem hinném. abbahagyom a naplóírást. francia hajókkal. Az a két újság. azok a forradalmi változások.

míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. Azt hiszem. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek.Olvasom a bejegyzést. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. D. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. amit a reklámokról írtam. 1941. de már sokkal kevesebb van belőlük. míg december 4-én megérkezett az erősítés. csak éppen a tempóját nem. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. az utóbbi a valószínűbb. arra számítva. Megrázó hírek. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. s az is erősen hihetőnek látszik. döbbenten láttam. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Connolly mondta egyszer. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. hogy létszámuk aránylag csekély. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. és elvágták a tobruki angol csapatokat. de Tobruk kitartott. Mindjárt feltűnik. Nagyon igaz.. micsoda szedett-vedelt társaság ez. nem tűntek el. aki jól ismeri Dél-Afrikát. mások azt állítják. IV. Persze. mint a középosztálybeliek. -(69)12-én hamar akció végül . 14. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. bár ezt Kairóban107 még tagadják.

hanem azért. mit mondtak be korábban. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . megkérdeztem a tulajdonosnőt. IV.. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. 15. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. akkor máris megérte. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. anélkül. 1941. és mivel kissé késtem. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. hogy beismernék. melyben az oroszok megígérik.. ha én nem kérem. éppúgy.persze csak fokozatosan. drága uram. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. Mindez akkor. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. tudja. Ha nem így lenne. . hogy kivonulnak Kínából . A másik pultnál meg szól a gramofon. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen.Jaj.úgy tartja. mi is történik. igen nehéz elképzelni. nem figyel rá senki. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Görögországról semmi hír. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak.

Persze. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.is 108 „Mondja csak. John’s Wood-i temetőt találta el.. és miután hallottam a hírt. Barnsleyben voltam éppen. -(71)- . hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok.Én még csak le se hunytam a szemem! . Senkivel sem beszéltem. aki rendesen tudott volna aludni.. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. IV. többeknek megjegyezve. de azért E. és E. A szombat éjjeli „blitz” még ide . 1941.70 km távolságra! . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. Az utcát mindenesetre lezárták. Ma reggel. betértem egy kocsmába. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).bizonygatja mindenki. is ugyanezt mondja. Persze. ez képtelenség. Egy másik a St. Igaz. 1941. Emlékszem. hogy egyszer bekövetkezik. és a mentők is ott várakoztak. 17. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. Két-három napja újra Wallingtonban. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. A fegyverek egész éjjel lármáztak.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. Ez volt az egyetlen reakció. francia) . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába.. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. 22. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán.” (Parlez vous.. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Az ember már-már úgy érzi. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Szerencsére nem a sírok közé csapódott.vidéket. IV. .

mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna.. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. is beleértve. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Engem legfőképp az zavar. Churchill a minap azt mondta. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. vajon azt teszik-e. minden még ezután megírandó cikkemet. stb. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. rádiójegyzetemet stb. Churchill kezd úgy beszélni. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. amit kell. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz..” Kíváncsi vagyok. Furcsa lenne. Még nem tudni. Amióta itt vagyunk. nem így lesz -. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.elhallatszott. Gibraltár megtámadása. minden bizonnyal hamarosan várható. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Ha az újságok híradásai igazak. megalapozott volt. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. fanina felé. Olyan ez. hogy 109 Orwell gyanúja. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. hogy a németek nem hullanak úgy. hogy sikerül majd. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Athéntől kissé északra. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. mint a kéve. -(72)- . mi pedig lekaszáljuk őket.

IV. hogy mennyire tudják tartani magukat. 24.1% Új-Zélandból. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről.55% .Ausztrália: 13. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik.8%-a származott az Egyesült Királyságból.a hülyébbnél elháríthatnád. IV. Eszerint az elesettek 55. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Mindössze annyit lehet tudni.1%-a Ausztráliából és 19.ÚjZéland: 13.110 Mindaddig. 23. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy ellenállnak-e a németeknek . 1941. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. hogy a görög hadsereg. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. Az oroszoknak dönteniük kell. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. a görögök visszavonulóban vannak. hogy ne álljanak ellen.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. A Daily Express burkoltan arra célozgat. hány emberünk van ott. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. -(73)- . így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. 1941. 25.mindez még hasznos is lehet. és így tovább. milyen hadállásokban. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.55%. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. Különben sejtelmünk sincs.

de bármelyiket választják is.111 Gondolom. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. C. körülbelül 30. -(74)- . Csupán annyit tudtam kivenni belőle. hogy nem képes. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. Milyen kár.. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni.az ára -. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. 25. avagy tétlenül elnézik. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát .000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár azt hiszem. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. csak kutyaeledelnek.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. 1941. most mindenféle hússal üzletel. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. IV. IV. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. 28. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. mert nem volt mivel etetni őket. ami tényleg magával ragadta az embereket. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. V. nem akar. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. vagy esetleg a harmadik. 2. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 1941. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre.

gondolom.000 járművet vesztettünk. az ausztrál kormány egyik minisztere. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója.112 Azt mondják. valójában 55. -(75)- . A Görögországból kimentett katonák számát 4143.000 körül. Spender113. ügyvéd. miután bejelentették. amiben mindent odaígérünk nekik. 1941. de ez számunkra nem gond. V. mint az íj és a nyílvessző”. az is ugyanúgy készül. mint arról korábban tájékoztattak. Hátrahagyták összes tankjukat. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. mindenféle volt közöttük. Mint mondja. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Persze az is lehet.000 embert. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. hogy kevesebb katonánk volt ott.000 ember.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.000-re teszik. 3. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. 8. és hét-nyolcezren estek fogságba . aztán egyszer csak halljuk. úgy látszik. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. s úgy hagyjuk el a porondot.tisztes ábrázatú. újabban az egész cég erre állt át. felszerelésük jó részét és 12. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mert folyton csak fegyvertokokat szab. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. politikus. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. Mesélte. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Katasztrofális. A hajókról nem esett említés. nyilvánosan kijelentette. mint a bútorhuzat.. A veszteség állítólag 3.. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. mivel úgyis megegyeztünk.ez egybevág a német hadijelentésekkel. ahogy a tűpárnát tartotta. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. majd elnöke lett.

ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. mit fognak tenni. Ha olyan ügyért harcolunk. A törökök felajánlották. a kicsik sorban fekszenek. Itt-ott nagyobb családokat is látni. V. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . akár a nyulak. pusztán azért. ami nem túl jó jel. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. nincsenek fenntartásaink. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. gyerekek. s menten elgyámoltalanodunk. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. Érdekes. Békésen alszik mindenki -(76)- . A semleges államok megtámadását illető aggályok . Valahányszor csak elképzelem. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. 1941. apa. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot.csupán azt jelzik. hogy balul üt ki. ha csak a puszta harcról van szó. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Sosem tudni előre. mert hiányzik az akarat. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. folyton az az érzésem.és azt hiszem. ám biztosan valami rosszat jelez. csak annyi bizonyos. 6. Előre látható. anya.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. Iránban mozgósítás van. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. amiben igazán hiszünk. Főleg a fiatal házasok ilyenek. A tiszta. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. meglepő látvány tárul a szeme elé.

melynek üzenete nem egyéb. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Lefelé menet közölték velünk. de megmaradt alelnöknek. meredek. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. s a szobában sem keletkezett kár. hogy a mi házunkat találták el. külügyi népbiztos.az erős lámpafényben . 114 Vjacseszlav Molotov. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. Felkapaszkodva a tetőre.a kicsik hanyatt fekve. hogy mindez német nyomásra történt. s hogy mindenki maradjon a lakásában. V. kintről valaki kiabált. Nyilvánvaló. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. de úgy tűnt. felkelt és kinézett az ablakon. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. Az ablakok épen maradtak. tőlünk nyugatra. Immár bizonyos. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. égre szökő lángokkal. 1941. hogy épp benne voltam egy házban. amikor találat érte. 1941-ben leváltották. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. 11. ez az első eset.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. hogy az oroszok bejelentették. Az éjjel komoly légitámadás volt. -(77)- . hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. mintha viaszbábuk lennének. Az elmúlt napok legfontosabb híre . Gondolom. ez az első diplomáciai lépés. netán mindkettő ellen. valami raktárépület lehetett. E. az egyik. kiváltképp nagy volt. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. A füst csak igen lassan oszlott el. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra.

hogy menjünk ki. hogy tényleg ég a ház. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.-ékhez. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. -(78)- . teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és elmajszoltuk a tábla csokoládét.Talán azt hiszed.nek. gondolván. amint kiabál valaki: . Magunkra kaptuk a ruháinkat. Ilyenkor az ember azt viszi magával. amit a legfontosabbnak tart. Elmentünk D. amit hónapok óta őrizgettünk. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Igen. mire ő visszakérdezett: . igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. és a bent lévő autók kiégtek. hogy a folyosón nem lehetett látni. Később kiderült. Hallottuk. Később megjegyeztem E. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. és talán nem lesz módunk visszajönni. akik teával kínáltak.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. milyen sötét lett az arca. csupa korom vagyok én is. s láttam. s én csak utólag döbbentem rá.

majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. aki 1941. Irak. iraki nácibarát miniszter. Egy hónappal később rövid harc. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni.1941. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). 13. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Még csak ötletem sincs. Az egész ügy merő rejtély. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 1941. május 30-án Iránba menekült. remélve. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Csak azt tudom. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Spanyolország. Szíria. V. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. és Rashid Ali 1941. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. Darlan116 Sztálin. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Churchill nem akart tárgyalni vele. bejelentvén hogy Hess megőrült. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Utóbb többször is felmerült. Alfred Hornként mutatkozott be. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Rashid Ali117. Franco . Hitler közeli barátja. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. a Führer helyettese. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. továbbá mindazon térségek neveit. Mikor a helyi polgárőrség elfogta.

talán még Amerika is. hogy ez már-már törvényszerű. akik meg tudnak lepődni azon. szégyen!” Úgy látszik. Úgy tűnik. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy nem fog sikerülni. Az egész világ ellenünk van. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Tangert és Szíriát akkor. -(80)- .könnyedén be lehetett volna keríteni. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.tolni. ha kiderül. hogy ember. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Szíria. Az ember kezdi azt hinni. Churchillnek és társainak az lehet a terve. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. legalábbis szerinte . amikor nem vettük be Dakart. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. nincs esély arra. a Kanári-szigeteket. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Persze. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. Ezzel szemben a valóság az. hogy mindent veszni hagyunk. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. vannak még emberek. amikor még megtehettük volna. hadihajók stb. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy ez történik majd. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták.) miatt Dakar. a Kanári-szigetek. lesz titkosrendőrség. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. mi biztosan el is toljuk. Tanger. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. már akkor. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették.és fegyverhiány (repülők.

ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. V. Darlan nyilatkozott. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. ha Kréta csakugyan próba. V. 21. A német légitámadás május 20-án indult. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.700 új-zélandi és 6. 1941. 24. (Liddell Hart szerint összesen 28. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 1941. hét cirkáló. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. 10.600 brit. új-zélandi és ausztrál. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. légvédelmük szintén gyenge volt. hogy hány ember védi is a szigetet. még úgy is. és milyen a fegyverzetük. Mindenki Krétára figyel. A brit -(81)- .300 görög.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Ezt az arcátlan.540 ausztrál. Valaki megsúgta. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. egy repülőgép-anyahajó. és majdnem ugyanannyi görög volt. 17. V. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). mint Angliában. szervezetlenek voltak. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. 25. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Lehet. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. 7. hogy így van. Szíriáról. Ha csak 10-20. Úgy tűnik.1941. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.960 brit. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. majd ejtőernyősöket vetettek be. Három csatahajó. Irakról semmi hír. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. csak végre ismernénk az alap tényeket. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. így azt.

hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. és 14 gép védte Szuezt. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. annak tagadása. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. és csak utána az etiópot. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe.bár még jobb lenne azt hallani. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. 1941. 13.000 görög volt.500-at mentettek ki. ebből 2. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy hányról is van szó. 122 A 42. V.olvasni. 1. bár rideg. A brit csapatok Bagdadban vannak .500 Krétán szolgáló katonából 16. Arra sincs magyarázat. Kivonulunk Krétáról. a mentegetőzés. 31. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. 1941. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. VI. -(82)- . Az.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.

aminek vagy 2.714 halott és 2.. Összességében a szövetségesek 16. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. VI. abból legalább kiderülne.. Szuezre vagy Máltára csapnak le.376 ausztrál és 2. A német veszteség: 3. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.200 brit. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. A teljes veszteség várhatóan 10. 1941.996 új-zélandi).500 sebesült. 20.583 embert vesztettek (ebből 8.000 embert kellett elszállítani. azt mondják. Miként K. valamint a Greyhound. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.000 ember. Most. 3. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Pár nap 123 A Calcutta. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. S mindez teljesen hiába. Ebből nyilvánvaló. mint azt a sajtóval tudatták. Hitler eleinte habozott. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. hány kereskedelmi hajó. Fiji és Gloucester cirkálókat. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. 124 Szíriába. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. A britek arra számítottak. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Hereward.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. tank és repülőgép. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Student tábornoknak.000 brit tengerész esett áldozatul. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. hogy Kréta kiürítése megtörtént. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. -(83)- . Ma reggel jött a hír. 3. számos légvédelmi ágyú. Szíriára. márpedig ennek semmi jele. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”.

ha csak elkerülheti. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. hogy talán az egész manőver nem más. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 1941. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. VI. A közeljövőben. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. történetesen az Anglia elleni invázióról. -(84)- . Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 14. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. amelyről. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. úgy tűnik. 8.múlva már nyilván késő lenne. úgy lehet. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. 1941. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. 125 Stafford Cripps. nem fog háborúba keveredni a németekkel. s eddig még senkivel se futottam össze. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. VI. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. mint puszta blöff.

amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. 22. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. ha nem is tudják megállítani. Napok óta rendkívüli a hőség. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. VI. és ezzel. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. hatalmas közönség előtt. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . VI. ez a jutalom. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 19. -(85)- . hogy ez „jól jön nekünk” . Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra.ámbár azt hiszem. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Mindez nyilvánvalóan jelzi.126 1941. s megállítottak három finn hajót is. Az jutott eszembe. Nyilvánvaló. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 20. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. VI. Rendkívül izgatott mindenki. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. 1941.1941. Íme.persze csak akkor. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. Általános a vélekedés.

A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. VI. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. bár lesz annyi eszük. sőt magukat az oroszokat is. mint a baloldali pártokat. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Persze akadnak néhányan . Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . miként hatna. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy gyorsan véghez tudják vinni. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy őszintén ajánlja a segítséget. úgy vélem. 23.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. csak úgy. ha nem lennének biztosak benne. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. 1941. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. Mit gondolnak vajon ezek.ha nem is sokan – a gazdagok között. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. A legrosszabb az az egészben. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. úgy találtam. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. Churchill. a légierő és a flotta legénységét. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. akik nem bánnák. ma igen jó beszédet mondott. amíg leszámolnak Angliával.

Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. a kommunisták. éppúgy összerogynak majd. Orvos (külföldi. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Tíz -(87)- . Persze nyomban hangot váltanak majd.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Meglátja. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mi több. s még azt is meg merem kockáztatni. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Azon múlik minden. az esetben érdekük. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. úgy hiszem. Egykettőre hazavágják a nácikat. Kétségtelen. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni.000 font jövedelemből élők. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. és ne folyjék ellene belső aknamunka. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Három éve még az évi 1. s újra támogatják a nácikat. mint az első háborúban. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. hogy ennek maga Sztálin a feje. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék.

többféle magyarázata is lehet. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. (. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Állítólag túlszárnyalták Minszket. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. VI. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Már egy hét múlt el. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Nem tudni. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. hogy a németek azért kiváló katonák.. 1941. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Mindenki arról élcelődik. Akárcsak az emigráns fehérek. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett.még ha lesz is némi „húzd meg. E szerint bevették Lemberget. itt most nem állnak fenn. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. -(88)- . s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. ereszd meg” -. Az esetben. 30. hogy szamovárt áruljon. Hisz azok a politikai viszonyok. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban.

1941. szögesen ellentmond mindannak. 3. amelynek nincs angol megfelelője. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. A felek vállalták. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. VII. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. s mint ilyen. melyben egyértelművé tette. -(89)- . Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Churchill beszédének méltó párja. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. jóllehet formális szövetség még nem létezik. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. legalábbis e pillanatban. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. mint az a tény. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Mindenesetre elég sok időbe tellett.

Több lap is türelmetlen. ha majd netán ők is átállnak végül. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hiszen őt úgymond a „lélek”. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. legalábbis Angliából nem. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. láthatóan nemigen készülnek támadásra. amíg be nem bizonyosodik. Ha most. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. de ha semmivel nem próbálkoznak. és azt sem tudni. Ha a németek helyzete megengedné. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. VII. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. mire is használnák e tankokat. s ettől. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Nem tudom. s arra sem utal semmi. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. 1941. a belső meggyőződés hajtja. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot.oldalunkra. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. Azt aligha hiszem. 6. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. nem indítunk szárazföldi támadást. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. lám. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról.

jelentése: igazság. úgy tűnik. hogy az a „semlegesség”. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy az belépett a háborúba. Az az anekdota járja. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Az oroszok azt állítják. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről.számíthatunk rájuk. Nyilvánvalóan az az „irány”. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. Néhány ír katolikus lap mostanra. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. visszatértekor meglepve konstatálta. hogy a németek vesztesége már 700. és a Truth129 néhány példányát is. ám azt nem tudni. hogy lássam.mindezt két héttel azután. egyikük. -(91)- . Ha ez tényleg mérvadó. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. ha a német támadást netán már visszaverték. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba.000 emberre rúg. vajon elérték-e már a Beresinát. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Végignéztem a katolikus lapokat. megtiltván számukra. ahol kommunisták üléseztek. nyíltan szimpatizál a nácikkal. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. A frontokról sincsenek megbízható hírek. és alighanem ez a jövőben sem várható. most. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. mégis hasonlóan ír. A németek már átkeltek a Pruton. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Kíváncsian várom. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket.

egy új korszak kezdetéhez érve. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de ezek egyre gyengülnek. A keleti front. Már csak egy hónapunk van arra. de nem hiszem. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. s egyre nyomorultabb lesz mindenki.1941.bár azért összeomlani sem fog. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. hogy bármit is terveznének. VIII. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. miként azt terveztem. mint amit elszenvedett. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. Ugyanakkor semmi jele. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Az a félforradalmi időszak. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Ezért itt be is zárom e naplót. Úgy sejtem. mára véget ért. az irániak már menekülnek. 28. amely Dunkerque-kel kezdődött. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. -(92)- . a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Mától a BBC alkalmazottja vagyok.

hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. azok is hallgatnak róla. Így például. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. 14. amiből egyúttal kikövetkeztethető. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. Azt. -(93)- . s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. E percben az is nagy talány. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. rész 1942. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Sokan azt gyanítják.II. de alighanem már elment. hogy csak azért küldték el. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. mint a sír. miután a háború új szakaszába ért. akik képtelenek felfogni. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Gyakran hallani a megjegyzést. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Akik netán tudják. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. III. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem.

mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mint mí az angliai csatában . [Azt hiszem. akik úgy vélik (például Abrams. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. maradok. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. egy kompromisszumos békekötés reményében. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. bár annyi azért igaznak tűnik. mivel nem látom be. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. egy balti orosz. -(94)- .a teljes vereség ugyan elmaradt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke.még ez évben különbékét köt. majd közellátási miniszter. hogy az esetben. hogy Beaverbrook távozik. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. különben valószínűleg nem. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. miként is tudnának akár a németek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. de azért még nem dőlt el semmi. és csupa haszontalan. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. [Másfelől viszont vannak. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. bár nem tagja a pártnak).

Mégis úgy vélem. s az ember olyan dörzsöltté válik. mit teszünk és főként.. 1942.. hogy így lenne. akkor „mi már előre megmondtuk”. május 30. hogy miért.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. mennyire hatékony a suttogó propaganda. ha legalább tudjuk. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. ha az ember történetesen igazat mond.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. hogy csak azért nem. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. mindez mit se számít. nem lehet tesztelni. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. még akkor is. mikor ér hozzám vissza. A propaganda merő hazugság. nem. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. nyitva a bejárat. Persze én sem hiszem. március 11-én terjeszteni kezdtem. úgy látszik. akkor mi. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. -(95)- . hogy azt korábban el se hitte volna. úgy tehetünk. sajnos. kíváncsi vagyok. azt mondhatjuk.katonainál is kiábrándítóbb. 1942. b) Ha az oroszok támadnak először. mert a japánok félnek az oroszoktól. mivel korábban már említettük a japánok szándékát.

amíg csak lehet. A termelés akadozik. -(96)- . hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. se légvédelmi tűz. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Empson mondja. mivel Harold 133 William Hickey. amíg a légiriadót le nem fújják.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Eddig még nem jöttek rá. és még csak utalást sem teszünk rá. Azt mondja. 15. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. baloldali politikus. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. később munkáspárti képviselő. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. 1942. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. de nem követte se bombázás. s nyilván így van ezzel mindenki. aki most tért vissza Amerikából. 22. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. a britellenesség százféleképp virít. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. III. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. 1942. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. Orwell későbbi. III. aggasztó a közhangulat odaát.

Az októberi forradalom után Moszkvába.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. életrajzíró. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. életrajzíró. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. író.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. mivel legalább tudatosan az. diplomata. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. akik 134 Harold Nicholson. mindez ijesztően hatékony. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. újságíró. Alfred Duff-Cooper. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. egyenjogúságot a kaffereknek. 135 New British Broadcasting Station . hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. hiszen az emberek jó része tudatlan. -(97)- . mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. 137 Victor Serge (1890-1947). s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. ugyanakkor a BBC felkért.angol nyelvű német propagandaadó. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. 1941-ben Mexikóban telepedett le. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. óva intve mindenkit. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. parlamenti képviselő. majd Leningrádba ment. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. kritikus. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. örökbefogadás útján lett francia. később Berlinben indított lapot.

Franciaországból érkeztek. Így aztán mi. vagy legalábbis azok egy részét. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Általános a gyanú.nincs semmi hír. mint a franciaországi hadjárat idején . mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Mindez persze. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. s ameddig Sztálin hatalmon van.] -(98)- . Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Az egyik lehetséges fejlemény. [Csupán akkor lenne esélye. mert folyton újságot olvasok. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. márpedig a Kominternt eddig mindig. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Nem is annyira azért. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. mindenütt legyőzték a fasiszták. ha itt új kormány állna fel. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Nekem úgy tűnik. kiutasításukat követelve. mert erkölcsileg viszolyogtató. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Mindez jórészt azért van így. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. hogy Oroszország különbékét akar. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. mind egy kedvezőbb békealkura. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Ugyanaz az ócska taktika. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. meg kell támadnunk Európát. ehelyett inkább dél felé. de nem folytatná a támadást. Én mégis azt hiszem. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. lehetetlen a mostani brit kormánnyal.

Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Shelvankar. Állítólag holnap kiderül végre. III.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot.S. 1942. Egy megrögzött ellenségünk. ez idő tájt brit belügyminiszter. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Krishna S. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. 27. 140 Aqneurin Bevan.S. melyek szintén a Daily 138 Dr. A leginkább elterjedt változat az volt. 141 Herbert Morrison. valahogy kiszimatolták. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. melyeket az 1. munkáspárti képviselő. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 139 Közkedvelt baloldali lap. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. világháború idején írt. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. úgy tűnik. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. K. valamennyi hihető.

káros hatással volt a brit közvéleményre. Cassandra142 bejelentette. ha két szocialista esik egymásnak. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. aki azt Sir Jas. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. a az krókuszok. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. ám azt mindig is élvezik. Hitler és a Világállam” című írása. G. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Tom Jonesnak. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. vagy ha mégis. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. szétosztani a muníciót. Mindenki azt jósolja. A ember már-már [H. 144 A vita Orwelltől indult. igaz. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam.Mirrorban jelentek meg . 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Erről feljegyzést küldtem Dr. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. -(100)- . és további egy órába telt. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb.a konzervatívok nem kis mulatságára. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. és visszatér az újságíráshoz. Azt hiszem. hogy három hónap se telik bele. hogy a lőszert nem osztották ki előre. ezt a vádat utóbb visszavonta. aligha vettek volna tudomást róla. Griggnek143 továbbította. miután a Horizonban megjelent „Wells. A késlekedés fő oka az volt. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort.

1. az igaz -(101)- .] Akad persze.) Minden harcolnak. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. aki úgy véli. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. az indiaiak sem örülnek neki. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. „(. hogy nem mi. remélem. „eszi . lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.Tokióval.] 1942. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. már csak a közvélemény nyomására is.. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. a szövetségesek közül . az üvöltés. Rossz jel ugyan. a katonák mocskolódnak. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. IV. s megkért.eggyel sem. hogy a hadipropaganda. akik nem harcolnak.nem eszi” ajánlatától. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.ha jól tudom . s úgy látom. [Akárhogy is. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. Azt hiszem. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. az háborúban újságírók így van. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.

[Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Ford. hogy mi a tét ebben a játszmában. amikor kiderült. Ha majd eljön egy újabb háború. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. 145 Hódolat Katalóniának. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. messze elkerülik a lövészárkokat. Ellenfelei úgy tartják. 1942. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. ha a németek megtámadnák. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. hogy e sorokat leírtam.hazafiak pedig. nem egészen öt évvel azután. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. Jó jelnek veszi mindenki. Azt hiszem. IV. Arra biztatta az indiaiakat. itt vagyok a BBC-ben. 3. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Gandhi készakarva keveri a bajt. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy sokan szentként tisztelik.] Nem tudom. augusztus 19-én. o. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. Cartaphilus. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította.] Lehetetlen megállapítani. 94-96. majd üdvözlő táviratot.”145 S lám. minthogy hiába remélte. egyébként semmi ok a bizakodásra.: Betlen János és Tóth László. -(102)- . hogy a hír nem igaz. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. 1999. s annyi igaz is. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). az esetben. és sikertelenül vezette a britek ellen. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét.

nemigen tudja azt elképzelni. Legnagyobb ámulatomra. folyvást arról lármáznak. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. mire A. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). a fájdalommentes mártíromsághoz. kiváltképp a kommunisták között. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. Egyszerűen elképesztő.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. 148 Krishna Menon (1897-1974). és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. mindezzel Anand is egyetértett. újságíró. író. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. George. indiai államférfi. -(103)- . igehirdető és propagandista.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Még mindig azzal áltatják magukat. Megjegyeztem. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy nem számít a függetlenségre. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Mondtam is A. így szólt: . Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője.-nak. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. s elég balga ahhoz. hogy azt higgye. ahogy ma azt az angolokkal teszi. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. aki ez idő szerint Angliában élt. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. ügyvéd. s hogy voltaképp nem is akarja. [Már csak mennyiben az a kérdés.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. A hatás inkább lélektani. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. IV. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. Tokiót bombázzák. mondja. 19. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. egy indiainak ezt kell mondania. az író nővére. Fyvel meséli. hogy 1940 táján. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Persze. Ekként még az sem okvetlen igaz. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mikor ez ellen E. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mire Pritt közölte velük. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Most már csakugyan azt kell hinnem. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Eileen Blair. mintha mi sem volna természetesebb.] Mind több szó esik egy európai invázióról. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. hogy Anand tegnap szóba hozta neki.áll a nálunk dívó. hogy mindenki hazudik. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. tényleg készül valami. -(107)- . tiltakozott. 1942. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. ha mindkét fél megerősíti. hisz 153 1942. s igen meglepődött. felszínes Amerika-ellenességre is. mert ha megengednék maguknak. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. Útban visszafelé több gép megsérült. no meg azért is. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. [E. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. mintsem hadászati jelentőségű volt. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy „persze.

[Ha ez így van. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. IV. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Ugyanakkor. mely javíthatna helyzetünkön . Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. valamint Spanyolország megszállása -. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. Csak kevesen érik fel ésszel. hogy a hála politikai fogalom. lásd Amerikát. az a két józan és gyakorlatias lépés. hogy különbékét kössenek.aligha kockáztatnák meg. ahol internálták őket. -(108)- . hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. másrészt. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Mégis meglep. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 25. hiszen e tranzakciót korábban leállították. 1942. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. amiért derekasan küzdöttünk. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. sokan úgy beszélnek. akkor nincs többé indok. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. akkor ez valami új fejlemény. hogy ekkora bakot lőjenek.

miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. mindenesetre arra vall. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. de elhárították. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. ahol 1943. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. február 8-ig tartózkodott. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Németországban viszont. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. mire ez a nagy felhajtás. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. 4. felségterületen tartózkodik. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. mint bármely más irányba. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Az olasz rádió bemondta. kormány bejelentette. hogy úgy tüntessék fel. Bósz Japán területen van. A (német) Szabad azonosították a hangját. Afganisztánon át. hogy ha az oroszok átengedték. 2. az máris sokat elárulna arról. hogy támogassák. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. ám azért ez sem lehetetlen. hogy a vichyi körök is úgy vélik. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. mintha Berlinben volna. megsúgták-e ezt nekünk is. Általános a vélekedés Japánba szökött át. A vichyi közlemény. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 7. 6. 5. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. -(109)- .154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Indiában.Amit tudni lehet: 1. teljesen alaptalan. majd onnan dekódolva sugározták.

avagy bátorítás az oroszoknak.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. hogy azután gúnyolódhassanak. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. valószínű. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. mint rendesen. [Semmi hír. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . mikor az mégsem indul meg. Annál pompásabb alkalom. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Hónapok semmitmondóak alapok. 27. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. IV. hogy nem hagyjuk őket a pácban. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. melyek mostanában hülyébbek. 1942. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat.

Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. még akkor sem. mindenki egyforma. váltig az a benyomásom. hol elzárva. akiknek határozott véleményük van. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. mi több. ahogy a részvétet adagolják . [A legtöbb balos. A legmegdöbbentőbb mégis az.hol megnyitva. ha olyanokkal állunk szóba. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. de az igazat megvallva. akár egy csapot -. Bátran lehet hazudozni. Cukrot már alig lehet kapni. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. és csak a saját érdekeit nézi. Mindenki becstelen. Ha szót váltok valakivel. Ugyanígy -(111)- . Fuldoklunk a mocsokban. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. és mitse törődik azokkal. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. Mindenki folyvást ítélkezik. s a szellemi tisztesség. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. akikkel nem értünk egyet. ha pedig ez mégsem történik meg. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. ha tényleg senki nem veszi be őket. pusztán a politikai célszerűség alapján. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. csillagászati árak fejében. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó.” Az ember azt hinné. a hallgató is könnyen ráébred. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. hogy becsapták. vagy az írását olvasom. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. Ez leginkább akkor tűnik fel. kiváltképp azok. mára megfeledkezett e szörnyűségekről.

hanem arra. csak épp nem hallani a hangjukat. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. elég gyengécske műsor volt.viselkedtek azok. de megszámolva a képviselőket kiderült. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. Most a felsőházban gyűlnek össze. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. alighanem nagyon is sokan vannak. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. -(112)- .még így is elegen. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. akik 1941. Cripps beszédét leszámítva. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. szitkozódnak. hogy telt ház van. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. hogy csak mintegy 250-en voltak . miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. mindegyre az jutott eszembe. miközben a képviselők felsorakoznak. IV.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. hogy ez valaha mind plüss volt. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban.esküdni mernék. 1942. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy megtöltsék az üléstermet. Tegnap elmentem az alsóházba. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák .] Avagy tényleg nem akad senki. 29.

Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A dolognak végül is az lett az eredménye. mint egy újabb imperialista hódításról. még az is lehet. Annál inkább elkedvetlenedtem. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 1643-ban -(113)- . mikor néhány hete megjött az utasítás . hogy részben tényleg így történt.alighanem a külügyminisztériumból -.] Mihelyt kiderült. 6. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. nyomban megírtam. 157 Az a hír járta. [Sok a találgatás. hogy 1941. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. mint a szíriaiakat157. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. egyikük igazi keménykalapot viselt. V.1942. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. Amennyire megítélhetem. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy Szingapúr veszélyben forog. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. mi készül”. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát.

több mint 80 repülőgép és legalább 1.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. elérik céljaikat. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. 1648-ban csatában esett el. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. -(114)- . leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. egy rombolót. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 159 Frank Owen (1905-1979). hogy úgy látják. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. 74 repülőgépet és 543 embert. de nem hinném. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. V. kinek higgyen. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. arra következtetek. rádiós személyiség. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó.000 ember. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.] 1942. Mindenesetre abból. W. író. hogy ő lett volna.Frank Owenre159 tippelnek. 160 Frederic Warburg. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. újságíró. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. egy romboló. hogy az ember nem tudja. 8. Szerintem ez kacsa. olyan elképesztően nagy számokkal. Ez volt az első olyan tengeri csata. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében.-a között zajlott.

hogy ő írta volna e cikket. mint a „minden követ megmozgat”. V. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Felteszem. ez volt az első alkalom. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Wintringham ugyan tagadja. hogy ő volt. 1942. és „reszkettek az előszobában”. A falakon régi metszetek. s mégis.] 1942. hogy Bósz német területen van.] Cripps biztos benne. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. a japán kormány úgy döntött. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. 18. V. és készséggel válaszolt kérdéseimre. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott.1942. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. századi életrajzokban olvashatunk arról. mi több. 11. az „előszobai reszketés”. hogy mennyire igaz ma is. Kérdésemre. 15.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. hogy találkozzék vele. Szerdán találkoztam Cripps-szel. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. Bár az orra kissé túl borvirágos. mint gondoltam volna. akit igen jól ismert. aki közel jut a politikához. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. 30. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. hogy érdemben beszélhettem vele. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy mi a véleménye Bószról. ám én fenntartom. csak az tudja igazán. már azt is tudják.

nevezte. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. összevetve egymással őket. Molotov állítólag Londonban van.162 A hír persze Warburgtól származik. amit mond. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. 22. V. világrengető eseményben hisz. Ha igaz. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. -(116)- . mivel sehol nem történik semmi. Állítólag Molotov nemcsak. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. V. és folyvást valami küszöbönálló. vagy sötéten borúlátó. május 26-án írták alá. hasznos lehet számára. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. akár orosz. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Nyilván az jönne ki belőle. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Bármit megtenne. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Képtelenség! 1942. csak az orosz fronton. V. Bár így lenne. akár német forrásból származnak is. ami még csak ezután fog felpuffadni. 1942. és kizárólag a saját karriere érdekli. Megjegyzésemre. Cripps csupán annyit mondott. aki felváltva túlzón optimista. hogy Londonban van. hogy miről is írjak. amiről úgy véli. Cripps vitatta ezt. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. úgy ez váratlan ajándék. 1942. Jól jönne most egy hét szabadság. 19. 21. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között.

akinek olyan az arca. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. tegyenek arról. hogy tényleges dolgával foglakozna. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. gondoskodni fogok arról. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. idősebb japán férfit.végeztek. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hétfő.” Ezt lehozták a lapokban. hogy ma senki sem teheti meg. mi több. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. hogy mindez önökre nem vonatkozik. se pedig beosztottaikra. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. akár egy -(117)- . V. 30.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. de kérem. 27. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. 1942. V. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. még a rádióban is beolvasták. . 1942. erősen sárgás bőrű. de a legfontosabb tanulság mégis az. amivel nap mint nap elárasztanak. ami nem más. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). mint a rábízott legénység kiképzése. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre.

hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Épp csak azt nem tudni. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. Warburg. rendkívül intelligens a maga módján. L. aki ellenezte. akik képesek a háborúnak egyfajta új. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. és úgy véli. annak oroszbarátsága miatt. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Az egész képtelen manővernek tűnik. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Garvin. vagy inkább. főleg Lady Astor. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Azt mondja. ebből következik Churchill-(118)- . minden. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. jobboldali újságíró. elvész. forradalmi értelmet is adni. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. mára elfeledte az egészet. Állítólag csak azért. mintha ő lenne a csali. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. ami számára értékes. tudatosan venne részt ilyesmiben. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást.165 163 J. az Astor család. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Alighanem a követség munkatársa. s most csupán azzal van elfoglalva. a lap tulajdonosával.béketűrően szenvedő majomé. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. valós alapja van a dolognak. hogy a rendőr azért kíséri-e. Úgy véli. Természetesen oroszellenesek. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. s egyben összegyűjteni. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa.

a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. És fogtad őt. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. gyönge lányt. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. s a lélek jajgat és sikolt. a Labour’s Northern Voice-ot is. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. hogy sült halat vett. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. a láb. gyötört. már ami a szovjet szövetséget illeti. -(119)- . mint ismert antifasisztát. szerinte még az sem kizárt. hanem a szakszervezet hetilapját. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Már fáj minden tagunk. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. Ezzel egyetértek. amikor csakugyan arra készültek. Azt is hozzátette. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. a kedves. a francia haditengerészet főparancsnoka. Megzaklatott. A háború sötét Poklába vont. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. 166 Desmond Hawkins. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. „ha tudna járni”.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. 167 Francois Darlan tengernagy. mivel azt hittem. a kéz. Volt egy időszak. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. szabadúszó újságíró. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. ellenességük is. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. mely újabban „a királynál is királypártibb”. A szív. Darlan167 admirális érdemeit.

alig látni egyenruhát.) Állítólag itt járt. őt. tolják a babakocsit. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. hogy tárgyaljon a szerződésről. Még mindig Molotovról szól a fáma. Különben furcsa. Úgy látszik.nézd. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . aki A kedvesed. VI. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.169 1942. ember. Ó. ember. 4. hogy milyen normális minden.. ki szép. hazád.A rózsaarcút. 1942. Ennyi. kinek haját A szél bogozza. Nincs rohanás. Az újságok még a nevét sem említik. lebzselnek a parkokban. majd hazatért. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. szennyezed. ocsmány zűrzavar Királya . hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. nézegetik a galagonyabokrokat. benzint még feketén is nehéz szerezni. azt. szelíd ma is. Nagy a forróság. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Hogy meg ne illethesse más. (. Mert azt kívánta durva háborúd. 6.. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Ne tiltakozz. Eisenhower 1942. teljesen békés. magad Kezével jobban vérzed. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. VI. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Csak itt-ott látni egyet. tennen magad Csak őt imádtad. oldja. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Feltűnően kevés az autó is. ím a sárba húztad őt.

Akárhogy is. Úgy tűnik. baloldali újságíró. és többnyire az a verzió az igaz. A BBC megbízhatatlannak tartotta. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. most egyszerre visszariadt tőle.Berlinbe. -(121)- . Kingsley Martin171. Hazugságok hálójában élünk. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. Azt mondja. miután egy éve maga is azt követeli. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. újabb front csupán 1942.lehetőségéről. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől.Hová utazol? . 171 Kingsley Martin. november 8-án nyílt. akik a vonaton találkoznak: . aki a háború kezdete óta mindent megtett. és így tovább . [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.mindezt épp ő mondja. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. 7. hogy nyissák meg. hogy már döntés született az invázióról. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. 1942. VI. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. biztosra veszem. az is csak Észak-Afrikában.

a másik kommunista. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy kém. mintha nem értené a megjegyzésem. Norman Cameron: költő. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. a háború októberre véget ér. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni.174 172 1942. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. azt hiszed. micsoda lényegi különbség. -(122)- . Guy Burgess: a BBC producere. hitvány gazember. ha Berlint mondasz. akinek nem értettem a nevét. úgy tűnt. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. David Owen. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. valójában Lipcsébe tartasz. Norman Cameron. Jack Common: író. például azt. kritikus. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem.Hazug alak. Rajtam kívül ott volt még Empson. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. 173 William Empson: költő. Mikor azt mondtam erre. miközben te. és láthatóan mindenre odafigyelt. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Úgy tűnt. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hogy vannak befolyásos emberek. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. akik úgy képzelik. A szokásos hiábavaló szócséplés. Orwell barátja. mintha nem is érzékelné. ha egyszer a háborút megnyertük. David Owen: Cripps titkára. én azt hiszem majd. Azt mondta. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. június 2-án. mivel a németek addigra kifulladnak. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. Jack Common. akiről utóbb kiderült.

175 Reinhard Heydrich (1904-1942). hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. [Az ilyen emberek azt feltételezik. VI. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. de az az érzésem. a hatalom vagy a hízelkedés. s az a legfontosabb. hogy egy ponton túl.000 lakosából alig maradt -(123)- . majd június 4-én belehalt sebeibe.] Láttam. és eközben oly élénken csivitelnek. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. Cripps tartását valami belülről kikezdte. [A német adó bejelentette. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. és képtelen belátni. 1942. mindenki azt szeretné. hogy ki-ki megkapja partvisát. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. VI. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Emellett. s 2. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. 1942. akit nem ismertem. mint egy pondró perspektívája. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Nem a pénz. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. leülnek a portánál. 10. inkább talán a felelősségtudat. akár a verebek. szintén egyetértett Cripps-szel. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. és a férfi. 1942. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. várva. szükségképp beszűkül a látóköre.[David Owen. 11. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. Himmler helyettese.

JÚNIUS 6. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a férfi lakosságot agyonlőtték. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. miként az is. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. minden férfit agyonlőttek . hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. s a nevét megváltoztatták. a nőket gyűjtőtáborba szállították. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Ezáltal bebizonyosodott. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A falut földig lerombolták. Megőriztem a jelentés egy példányát. A helység összes épületét lerombolták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a község nevét eltörölték.] néhány túlélő. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. úgy. -(124)- . ahogyan a BBC közreadta.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a nőket koncentrációs táborba küldték. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása.

Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. brit atrocitások Indiában. japán atrocitások Kínában176]. mi több. Talán nem telik bele sok idő. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. Ezt a BBC 1942. bolsevik atrocitások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. Sokkal inkább az izgat. február 26-án közvetítette. sőt rögzítették gramofonon is. hogy mások. török atrocitások. amerikai atrocitások Nicaraguában. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. s a lemezek mind fennmaradnak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. -(125)- . hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja.Valójában nem lep meg e gaztett. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. még az sem. akik nincsenek közvetlenül érintve. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások.

amely nem csupán kegyetlen. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. amikor hasonló félelmek miatt. -(126)- .) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. (A fordító jegyzete. hanem ostoba lépés is volt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. 1920-21-ben. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.

hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 1942. hogy a németek még csak nem is sejtették. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. 06. Nyilvánvaló. azt nem hagyják szó nélkül. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). 12. VI. januári indulástól. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Híven tükrözik szocialista nézeteit. arra juthatunk. hordozható adóvevőjük volt. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. 1937től a Tribune főszerkesztője. -(127)- . és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett.1941(és később) Japán atrocitások 1942. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. író. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. baloldali újságíró. ejtőernyővel dobták le őket. hogy Molotov itt van Londonban. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 13. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.

A mi gyengénk az ő erősségük. Történelmi válaszúthoz érkezett.” 1942.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. ami mozgalmunk éltető eszménye. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Ha tétlenek maradunk. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. nem hagyhatom el a főhadiszállást. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. november 3. Haladni ma nem más.” 1942. február 28.: „Most. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. a mi vitáink és kétségeink táplálják. vagy egy 1935. azzal a vereséget választjuk. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. hisz régóta elkezdődött már. amely épp attól nyeri valódi erejét. egész létét ennek köszönheti. azok keresik ezt. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. amely leteríti az ellenséget. Még egy 1931. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. mint bátran előretörni. 1941. március 15.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. Szocializmust akarunk. június 21.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. itt van köztünk nap mint nap. Olyan egységet. február 24. 1942. Nem akarunk társadalmi konfliktust. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . november 10. ahol már javában készülünk a végső győzelemre.és edenjeink sem tehetik meg.

akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy a britek. Az persze még majd ezután derül ki. azon egyszerű okból. mekkora fába vágták a fejszét azzal. amely arra szólítja a nemzetet.Tribune.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . és Moszkva is széles körben terjeszti. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. hogy a haditerv kivihetőe. s ugyancsak kétséges . Akárhogyan is. inkább harci riadó. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . június 6. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 15. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. Persze éppoly kétséges az is. mint a mi vezetőink bennünk. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -.” 1942.tömegekkel találja szembe magát. 1942. vajon tisztában vannak-e azzal. VI. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. alatta az író megjegyzéseivel.

holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. [Elhangzott Prágában. Aki az utasításnak eleget tesz. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. 19. ha ezen információ 1942. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. azt családjával együtt főbelövik”. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. 21. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. -(130)- .tartalmazza a napló. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.] 1942. akárcsak valami apró gazemberséget is. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hozzátéve. megfelelő jutalomban részesül. s a féltékeny. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. hogy a téma „nem időszerű”. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. és arra kérnek. június 11-i keltezéssel. Végül. melyek becsúsztak. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. feltéve. Majd azzal állnak elő. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. ami egy cseppet sem érdekel. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot.00 órakor. „túl korai” stb. majd lepöckölik. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. Nálunk a BBC-nél . folytassa csak. hanem az az állandó kudarcélmény. VI. kezdetben még biztatják.és ez nyilván így van a többi osztályon is . Később ismét azt mondják: persze. mondván. Aki viszont nem így cselekszik. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. csehül.

s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. A szervezeti rendet. nem építettek bunkereket . Európát kivéve. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Minden mással ugyanez a helyzet. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy voltaképp miért is vagyunk. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. akinek van rövidhullámú készüléke. a Polgárőrséggel is. mindig jött egy új parancs.és nincs mögötte semmi elgondolás. hogy jön egy új parancs. ami fenekestül fölforgatta a terveket. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. mert ha valami már félig kész volt. hogy valójában már senki se tudja.mindezt azért nem. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. mert a tervek folyvást változtak. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban.] Csak most derült ki. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. Bármibe kezd is az ember. hogy úgyse hallgatja meg senki. egy módosítás. szinte biztosra veheti. és máig sem sikerült tisztázni. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. és így -(131)- . a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. mert amit elkészített. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Hogy csak egyetlen példát említsek. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. nem dolgoztak ki stratégiát. majd még egy. az túl értelmes lett. hogy (két évvel azután.

Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. -(132)- . VI. VI. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Úgy tűnik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. 1942. mint Lord Haw-Haw. melyet 8 hónapos ostrom után. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. mint a konzervatív jelölt. kétszer annyi szavazatot szerezve. meg vannak elégedve velük. a németeknél is így van. 26. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. Callow End. hanem egy másik. majd őt egy másik. A madarakat. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Persze biztató. 1942. Megütközve hallottam. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. Már csak abban lehet bizakodni. Ez most nem Joyce181 volt. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. VII. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. kelet-londoni kiejtésű alak követte. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 1. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. teljes a fejetlenség. és a Worcesterből 181 William Joyce. Ez már csak azért is különös.tovább a végtelenségig. 182 Tobruk elestéről van szó. 24. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 1942. Semmi sem halad a maga rendes útján. hogy ez többé-kevésbé odaát.

a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe.] 1942. Isten tudja. de már biztosan nem tart sokáig. szinte magában is elég. Churchill beszédében második frontra. hogy bírálóit. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. -(133)- . mint Hore-Belishát183. Churchill már nem vette be a kormányába. szárnyast. hisz senki sincs. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. libát és pulykát lehet itt látni. VII. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Nem tudom. hogy az a tény. láthatóan a rosszindulat vezeti. melyet csak megnyerni lehet. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. meddig folytatható még ez a cirkusz. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. 1937-40 között hadügyminiszter. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy most újra kezdik. 183 Leslie Hore-Belisha. mi lesz. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Minden étkezéshez van tejszín. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. aki Churchill helyébe léphetne. majd három évvel később ugyanő menesztette. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. 3. 1940-45 között független parlamenti képviselő. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. Időnként furcsa dolgokat is látni. Régi trükk ez . Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A kormány helyzetét megkönnyíti.

Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Holott ez itt komlótermő vidék volna. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Phillips185 karalábéföldjét. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. VII. Az is szembetűnő. -(134)- . Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 4. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. 1942. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. akik pár óra alatt kigazolták Mr. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. vajon a felesége is vele volt-e. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Mindig is Churchill ellenfele volt. Nem tudni. fehér pólós férfiakat. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos.Érdekes. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. persze csak az alkalmas minőségűt. A legkézenfekvőbb magyarázat. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. stb. 1942. VII. és Gloucester csupán a bábja lenne. 10. s a gazdákat külön kérték. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967).

megcsinálják.hallatszott mindenünnen. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt.] Mr. Bárhol indul ez a szélhámos. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. s az azt követő iszogatást a kocsmában. -(135)- . voltaképp nem egyéb. amihez nincs. Ám az. ahol egyben kiképzés is folyt. [Ezek a fiúk meg. aki a Reveille szerkesztője.inkább egy radarkutató központ.Tudja.. hogy jelöltesse magát. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. mint államilag szervezett sztrájktörés. mindig örülünk nekik. s még az sem kizárt. mert nincs mozi. Phillips így magyarázta: . ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. s hogy milyen áldásos. A lányok mind elszökdöstek a faluból. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. azt hagyják. hogy nem boldogulnánk nélkülük. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Persze. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Hipwell ellenében. máskor tengerészeket. egy önkéntes szervezethez tartoznak. hogy tényleg pénzelik. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . tudják. ugye.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . csupán azért. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Mint kiderült. Nyilván hálásak neki. Néha tartalékosokat küldenek. de nem sok hasznát látjuk. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer.

szorosan együttműködve Gandhival. később elnöke. mint azt a tulaj mesélte nekem: . próbálom beosztani valahogy. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. cimbora. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. -(136)- . „Sajnálom. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. csak a helyiek tudják a járást. pláne a mai hitvány koszt mellett. 22. annak kell ám a sör. ha bezárok pár napra. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Mondom: „Idehallgassál. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik.kocsmák. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. ha mindennap kapsz egy korsóval. Mert úgy tartom. amint a belső helyiségben iszogatnak.Én aztán nem hagyom. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. a hátsó ajtón át. ugye.” Szóval.] 1942. fiúk. másnap hárommal. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). VII. hogy az ebédet lenyomasd vele. ha valaki kinn dógozik a fődeken. Ha fogytán a sör. [Ha némelyik zárva is tart. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. Sokszor. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. gondoltam. a régi Delhi egy jellemző darabja.

Azzal megint elfordul. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. mert a háború eleve az. és hallgatja. Szörnyű ez a frusztrált állapot. ha az ember lemegy a bazárba. mit ordibálnak a rikkancsok. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . nem vagy te Sarkar! Csak előre. ne hőkölj. épp az Mondanom sem kell. ha nincs túl nagy hőség. Ma támogatja a brit kormányt.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. Amint látom.” [„Igen mulatságos az is. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Egy másik rikkancs.Képtelenség eligazodni rajta. baromságokon piszmogva.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Amikor kérdőre vonom a fiút. A minap beülök egy tongába. VII. A legtöbb műsor. és tovább ordít: .”] 1942. amit elkészítünk és a -(137)- . hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. teszek-veszek értelmetlenül.Hékás. holnap ellenkezőjét. Még mesélek majd. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . mint Hitler! . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. ha érdekel. azt mondja: . hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Különben is: kit érdekel. pusztán az öncélú.Ez annyit tesz.s egy jóízűt káromkodik hozzá. ezzel küszködik mindenki. és hallom. s amit csinálok. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Újabban ritkán írok e naplóba. 23. nem is csak azért értelmetlen. Úgy látszik.

és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. Gondolom. hogy bármi visszhangja lenne. s azt hiszem. mintha dolgoznának. Ki tudja. és azt kérdezte: . hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. nagyon magasröptű lett. talán Kínát kellene megcéloznunk. a kínai diáknak. hogy kevesebb kenyér fogyjon.BBC-ben leadunk. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. elszáll az űrbe anélkül. Cripps. de később inába szállt a bátorsága. tényleg elengedték). miután Indiába érkezett. és biztosra vettem. csak ülnek a kis kuckójukban. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. amit még David Owen189 mesélt. és fontoskodva úgy tesznek. Erről jut eszembe egy történet. azt hiszem. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. S ez így van minden hivatalban. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. akik ennyit se csinálnak. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. hogy nem. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Viszont Hsziao Csiennek. utóvégre Kínában köt ki. ha hallgatná is valaki. -(138)- . igen tetszett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. főként a minisztériumokban. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. kérte az alkirályt. még nem vettem bele a naplóba. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Ehhez jönnek még a többiek. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő.

Megvonta a vállát. [Azt gyanítja. az egyik máltai bemondóval beszéltem. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal.és hogy az feléljük. mely hadianyagot szállított. melyet nemrég Máltába indítottak. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. 27. Mondja. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. amely élelmiszerrel volt megrakna. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. Tudod. Az arcuk durva és mogorva volt. 1942. Érdekes. de a másik. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. ugyanakkor nem gonosz.Ma reggel is olyan. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . 27. Mind frissek és fiatalok.kérdeztem. De azért a is ki tudom venni belőle. az angol. hogy is mondjam (közben mint egy szita. .izé. VII. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Sultanával. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. az egyiptomi. -(139)- . ami egészen . 1942. és nagyon rossz a helyzet odahaza. a cenzor szót kivág belőle. hogy a két hajóraj közül. mintha jelezni akarná. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Hála Mussolininek. mint a kicsattanó fizikai egészség. Nem volt ez más. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. ugyan megérkezett. nem ért célba. és milyen durva volt az arcuk. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. VII. Meséli. mint egy gesztikulál) -.

Alighanem csak találgatnak. hogy igaz. -(140)- . 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. azt makacsul tagadják. és úgy kalkuláltak. 191 Sir W.[A német adók arról számoltak be.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. de ez nem túl valószínű. ami. hogy Vorosilov190 Londonban van. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. amelyeket elolvastam. Kémeim jelentették. hogy tartsák a szájukat.A kormány utasította őket. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. kivéve a News-Chronicle-t. 1942. Gondolom. mint én. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. igen nyomasztja. mindenesetre azok. aki . hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 28. 1940-ben visszavonult. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. amely a második front ellen foglalt állást. Ha mégis kiderülne. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. VII.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Douglas S. Brownrigg altábornagy (18861946). kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. látszott rajta. augusztus 12-én Moszkvában. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.

a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . megváltozott a véleményed az oroszokról most. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. politikailag és katonailag egyaránt. -(141)- . A rakéták nem voltak túl pontosak. Ez volt az első eset. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Helybenhagyta.Meglásd. Emlékszem. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. Visszatekintve látom. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. egy év múlva. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. hogy benne vannak a pácban mondtam. rakétaágyúkkal szerelték fel. vagyis 1933 és 1941 között. mihelyt szorult helyzetbe került. de már jó tempóban haladunk efelé. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét.Úgy látom. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak.

Ha a számok igazak. 3. -(142)- . majd Teheránon keresztül utazott tovább. Ardaschirt. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. mint bármely más. hogy vegyen neki még egy jércét. éppen D. Mindenesetre. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy elhitesse az ellenkezőjét. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. A. VIII. megerősítette ezt. A. szerint Churchill Moszkvában194 van. D. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. akivel együtt szerepelt az adásban. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. és augusztus 12-~n ért Moszkvába.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. VIII. A. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . [És könnyen lehet. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 1. Mondja azt is.1942. hogy nem lesz semmiféle második front. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. ha terveznék is a megnyitását. D. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. K. azt is meséli. 1942. Azt is hozzátette. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Szemernyi bűntudatom sincs.ellenkezőleg: úgy érzem. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük.

szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. erről nyilvánosan még nem beszélhet.deszantosok. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. hogy helyreállítsa a rendet. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 1942. már ami Cripps politikai terveit illeti. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. Bár hallottam olyat is. hanem elrejtőznek. nyilván azért. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. de végül 1942. VIII. Persze. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított.] D. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. VIII. A. 196 John Macmurray (1891-1976). a University of London filozófiaprofesszora. Nyilván parancsuk van rá. de zárt körben már szó volt róla. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 1942. -(143)- . amely pozícióját a háború végéig megtartotta. 5. már azt is tudja. hogy Churchill Moszkvában van. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. razziát tartott a Kongresszus központjában. A kormányban általános a megdöbbenés. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. mit fog utána csinálni. 4. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. nem bocsátkoznak harcba. [Ahogy már lenni szokott.

Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. Azt mondja.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. és talán Oroszországban és Kínában is. valamennyien tisztában vagyunk azzal. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. s az 1. hogy Churchill nincs is Moszkvában. a szokásos stílusban. amiket állítólag a japánokkal forralt. -(144)- . de az az érzésem. Nem tudom. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ha csak annyit akarna mondani. 7.] Az egy Warburgot kivéve.hangulatot keltett Amerikában. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. miért. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. Nemzeti hősként tisztelték. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. [Persze az is lehet. ha belegondolunk. ahogy jelentették. ez valahogy összefügghet azzal. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. . hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. mint annak idején Kitchenerét197. Mindenki egyetért velem.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. VIII. miként vonultak vissza az oroszok. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. lehetetlen. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában.Miért menne Churchill Moszkvába. 1942. hogy megmagyarázza az oroszoknak.

és kap egy másikat.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. melyet azért kényszerültek gyártani. VIII. Mondanom sem kell. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. az ember egyszerűen eldobja. nem ráz. 2. azzal nagyot lépnénk előre. 1942. -(145)- . konzervatív képviselő. Azad199 és még sokan mások börtönben. 9. 10. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi.sajnos csak kevés sikerrel. és számos letartóztatás. elég halk. s csak annyit kellett tennem. Lelki szemeimmel látom. Az ára nem 50 shilling. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. A legviccesebb az egészben. VIII. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 1942. Ha valami komoly baja van. Gandhi. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. Amery200 rémes beszédet mondott. ahogy korábban hittem. India nagy részében zavargások vannak. Nem rúg. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. hogy ezt az összes brit rádió átvette. hogy ezt megtegye. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. 200 Leo Amery. az indiai is. indiai iszlám nacionalista vezető. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). hogy a németek még zavarni is próbálták az adást .500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. mindössze 18]. Nehru. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. több haláleset volt. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. és aránylag pontos.

Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. „Tudjuk. Sok indiai. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. urai vagyunk a helyzetnek. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. stb. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. és azon töri a fejét.. -(146)- . David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. mindenki együtt érez velük. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart..] Furcsa. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. A zavargások jelentéktelenek. mint egy katonai vereség. [Ma délután. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. és kezd a helyzet olybá tűnni. [Még 201 Bokhari.. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. VIII. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. 12.keseredve. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. amikor ilyesmit hall vagy olvas.. 1942. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. nem is történt annyi halálasét. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. aki India felosztását követelte. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. szigorúan bizalmasan. hogy az ifjúság: bolondság.

Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. mint korábban. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. amit nagyon nem szeretnék. mivel épp börtönben ül. és mint mindig. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. ezúttal is úgy konferáltuk be.. Még az is lehet. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. Ha nem javul a helyzet. majd ezeket írja: „. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. már amennyire azt innen tudni lehet. de egyáltalán nem biztos. akiknek már többször is írtam. hogy tényleg el is kezdem. Isten óvjon attól. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. 18. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. 14. 1942.ott tartok. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek.újjáépítést. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. éspedig. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. és mint ilyen. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). orosz születésű belga.] 1942. nem szalonképes. Horrabin beszélt ma a rádióban. ugyanolyan feltételekkel. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. VIII.. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. VIII. kénytelen leszek egy másik. -(147)- . hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák.

és úgy véli. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000 ember vett részt a támadásban. az egész akció teljes kudarc. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. 22. zömmel kanadai katona vett részt.000-ren estek fogságba. A németek 297 halottat. VIII. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. hogy Angliába meneküljek. mindent megteszek. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. még a háború előtt]. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. legalábbis rövid távon. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. és 34 hajó elsüllyedt. Ez most vagy az invázió első lépése. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. amit egyébként a mieink nem terveztek. 19.” 1942. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. 1942.000. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. és legalább 2. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült.000 elesett vagy fogságba került. a támadás még az este is folyt. VIII. -(148)- . hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. ezek közül 2. Minden ötödik meghalt.fogni [talán emlékszel. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A támadásban több mint 6. bár nehéz elhinni.” Mindez érthetően: „Félek. a légierő 70 gépet veszített. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. A rádió figyelmeztette a franciákat. vagy csak az első lépés főpróbája. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.

hogy takarékoskodjanak erőikkel. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. csatasorba fejlődtek. -(149)- . A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Azok az újságfotók. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Mindenki azt feltételezi. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. Alig 20-30 tank ért partot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Egy hajót elsüllyesztettek. és roppant betonfedezékek takarták őket. szándékosan megtévesztők voltak. és úgy lőtték a partot. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. többségük ki sem jutott a partra. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. hogy nem szivároghatott ki információ. nyomban kiadták a felszállási parancsot. A többiek nem jutottak messzire. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. s mind ott is maradt. de úgy tűnik. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Amikor minden hajó odaért. A védelem igen erős volt. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Mihelyt megkezdődött a támadás. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. 205 Gyanították.

a szüleit ismerve. VIII. Az itteni indiaiak között az a hír járja. VIII.] Nem tehetek róla. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Ismét engedélyezték a Daily Workert. valójában miért is mondta ezt. 27.Phenacetin. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. 1942. ugyanazon a napon. 28. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Bósz helyett. Bósz Penangban van. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. hogy S. hogy Nehrut. háborús idegbántalmak. sosem tudhatni. 25.] 1942. [Persze. fejfájás. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Más jelek viszont azt valószínűsítik. C. [Szeptember 7én jelenik meg újra. még így is komoly teljesítmény. A német rádió feltételezi. de nekem mégis az az érzésem. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. Íme. 1942. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. VIII.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. B. -(150)- .

kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. 206 Hardy darabjában.állítólag most szökött meg. álmatlanság. IX. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. idegzsába. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. Más szóval. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. reuma és kedélybetegség ellen. hogy ez a szervezet már megszűnt). hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.fogfájás. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére.stb. hogy Szíria francia mandátum. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. a szírekkel nem kötnek szerződést. 1942. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget.mindenki alig állta meg. nem Rómában. stb. És ajkán ott az elfojtott röhej. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . s ezért a mi kis bábunkra. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. így aztán még az is lehet. hol segge elhever. hogy . szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. csak az a bökkenő. 7. Orwell 1942. nem tudom miért. Míg áldja azt. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. Szíriában komoly lehet a baj. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. de a milánói katedrálisban. -(151)- . s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia... Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek .

de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . -(152)- . hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy a lapot ismét engedélyezzék. emelt szót a Daily Worker védelmében. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. 1942. A klubnak kisebb csoportjai voltak. 9. láthatóan kommunista. az ember könnyen becsapja magát. mint a harsány követelést. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. 1942. IX. Hiába. 15. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. Lásd Münchent 1938-ban. és csak a papírt pazarolják. [Csupán egyetlen nő. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze.Többnyire arra hivatkoztak. havonta egy könyvet adtak ki. körülbelül 50 csoport alakult. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. Churchill beszédeiből úgy tűnik. IX.

Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást.a régi vágású katonáknak. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. és sosem veszi a fáradságot. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. és ők követték el a legtöbb atrocitást. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. 1942. ám egyúttal szeretné. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. s úgy láttam.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. IX. Meglepően defetistának tűnt. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. később a gránátosoknál szolgált. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. tudván. nincs értelme az egésznek. hogy kiderítse. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. 21. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. és nem gyengíti meg Németországot. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Az is rémes. író. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. mi az igazság. nem ér el semmi hatást. ha felhagynánk a bombázással is. Etonban tanult. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Úgy véli. hogy a hagyományos. hogy Anglia kezdte! ). -(153)- . költő.

olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. hanem milliméterben adták meg. szellő se rebben. Azt hiszem. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. 28. IX. március 24-i naplóbejegyzést. Az ima 209 Lásd az 1942. könnyű pára. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . úgy gyártották le a fegyvereket. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. -(154)- . Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. A zenekar nagyszerű volt. 22. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. kutyák kergetőznek a gyepen. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. IX. Így ráadásul még az az előnye is megvan. vagy olasz használatra készült német gyártmány. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket.ami maga a júdáscsók. főként a karmester.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Új. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. Mire Sitwell: . amelynek kaliberét nem hüvelykben. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210.jegyeztem meg epésen. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941.

aki most tért haza féléves indiai útjáról. de aligha változik bármi. Sejtelmem sincs. Hamar ráérzett. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. X. sokat beszélgettünk a problémákról. később a BBC munkatársa lett. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. amivel másoknak is segített. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. író. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. Mindig is hálás voltam neki. Helyzetképe annyira lesújtó. elszabadul a pokol.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Hosszan beszéltem Branderrel is. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. egyetemi tanár. mint azt itt bárki is képzelheti. Jézus Krisztus nevében. hogy elviseljék. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Szerinte híreken és Laurence Brander. a karmesterpálca a magasba lendül. Műsorain sokat dolgozott. hogy ki lesz az. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mivel a kormány eltökélte. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.” -(155)- . Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt.”] 1942. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. hogy leírni is alig bírom. Ha a japánok megtámadják Indiát. hogy nem adja be a derekát. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. s azok mindenkor kiválóak voltak. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. mivel senki sem hallgatja őket. a pap végszavára: „a mi Urunk. 5. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. és mindenki készen áll.

[D. X. -(156)- . jött hát a parancs. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. 11. Pár hét múlva az egyik munkatársam. A. Kothari kissé kövérkés. hogy szabaduljunk meg tőle. 1942. Ma.] 1942. és bizalmasan elmondta. Mi az ördög lesz ebből? 1942. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és politikailag megbízható volt. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. azt állítván. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. szerint Cripps hamarosan lemond. hogy Kothari kommunista. éppen fordítva. és részt vett a diákmozgalomban. Nehéz hindi tolmácsot találni. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. X.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. azzal. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. mint ahány britet a németek. amiért korábban bebörtönözték. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Az egyik rejtélyes testület. Ezt mondom én is már régóta. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. Miss Chitale. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. vagy legalábbis az volt. 10.376 hadifoglyát. Egy darabka India van most itt Angliában. 15. igen értelmes. X. odajött hozzám. aki az India Házban dolgozott.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. hogy a háborús kormány csak porhintés.

A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. XI. 1944. 1942. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. de jóval később. hiszen az is keddi napra esik. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. június 6-án.is Kothari írja. Ezúttal október 20-áról beszélnek. a gázsin pedig szépen megosztoznak. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. 211 Az El Alamein ellen 1942. s ezért Kothari a titkos famulusa. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. de még így is volt némi antiszemita éle. Jatha ugyan jól olvas hindiül. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. 15. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1942.egy zsidó mesélte. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 17. Újabb találgatások a második frontról. Nem volt túl bántó . Ahol csak indiaiak feltűnnek. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. ami elég valószínűtlen. de írni már nem tud úgy. X. Annyi mindenesetre biztos. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. -(157)- .

. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia.Légitámadás ..alulnézetből. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. aligha más. vajon ez esetben mi a legfőbb. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. arra nem túl nehéz a válasz. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. kitapintható ok. önigazolás.. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. mint egy nem várt vészhelyzet. máig élő hagyománynak. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. Nos. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. hazai olvasók számára. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. hiúság. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. izgalmas meglepetés. Mi tagadás.. Hogy miért. az élményidézés hitele. de az egész világ jövendő sorsára. Kérdés. meggyőző eredetiséggel. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. önismereti gyakorlat. * E nagy múltú. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. George Orwell magyarul csak most. A második világháború könyvtárnyi napló. nem túl gyakori konstelláció. május végén. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Amerika még nem szállt harcba. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még.

aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. kiváltképp az első hetekben. mely azóta szállóigévé vált. „Lesújtóbb” kilátást.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. („Még mindig semmi hír.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. regényterveit feladva. verejtéket. Ismert és számos kortársa által becsült író. Vérbeli dokumentátor.. Érezni szinte minden során. a végsőkig. Azt. már képzelni se lehet. a kortársak közül még senki se tudta. állástalanul. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.. a „tények megszállottja”.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. Harminchét éves. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért ..őt.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. vélnénk. küszködést és könnyet. kipróbált férfi. csak vért. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . „Nem ígérhetek mást. csupa keserű csalódás éri mégis. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben.) Friss házasember. Légitámadás . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. sok mindent megélt. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. sőt éveken át. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. -(159)- .” stb. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. gyilkos csapásaival.” . hogy behívják.akár egyedül is. hogy nincs más választás. hónapokban. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. hogy meddig bírja..alulnézetből. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Majd szétveti a tettvágy – s lám. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.

és háború utáni ellentmondásos következményeit. a defetista toryk. (V. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Halifax. kérdés. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Mussolinit . Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. A napló első felében . hogy a brit hadvezetés. Oswald Mosley. megszállás.) Így például kezdettől tisztán látja. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Ami a hadihelyzetet illeti.ö. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. jobb híján a hadipropaganda. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- .sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. menekülés. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. keserves próbatételét. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. „Ha valamit makacsul tagadnak.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. abban egész biztos van valami” stb. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Churchill. meglepő. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Orwell láthatóan erre törekszik. Csupa bizonytalanság: gyanú. (Háborúban persze minden híreket követő. képmutatás.

” * 1942. mint ahogy abban sem téved. Észak-Afrika. olyanok. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. illúzióktól persze ő sem mentes. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Balítéletektől. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . ideologikus önámítás volt csupán. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . az ellenálló mozgalmak. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. sőt fasisztabarát elemek. Spanyolország. Csupán a háború vége felé látja be . hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.legalábbis a háború első két évében . mint Churchill vagy de Gaulle .jócskán kerültek ingadozó.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő.kezeli. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. mi több. mikor e napló véget ér. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. november közepén. hogy mindez vágyfantázia. és jól látja azt is. Olaszországban. defetista.

Sztálin. mint Thomas Mann. Eden.sokkal inkább mindaz. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Koestler. Victor Gollancztól. Hemingway. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Goebbels. Evelyn Waugh. Ciano. Rauschning. Dönitz. Rommel. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Paulus. Hoare. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Hull. Churchill. Montgomery. Faludy és Márai. Patton. Gandhi. Halifax. Chamberlain. Beneš. de Gaulle. Herbert Readtől és másoktól. Virginia Wolf.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . tisztes jövedelme van. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Ironside. ismeretségi körét.). és nemcsak friss hírekhez. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Horthy. Lássuk tehát. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Malinovszkij. Emiatt van. Byrnes. Schellenberg. Rokoszovszkij. Djilas.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Pownell.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Politikai pártnak nem tagja . Guderian. főként egy háborús szükséghelyzetben. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Zsukov stb. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. újságírók. Cyrill Conollytól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. fegyverek diktálta világára. Eisenhower. kiadók és politikusok népes táborával.

hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.” Színielőadás. Nincsenek esztétikai skrupulusai.jól jellemzi.csalódnia kell. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.ha tetszik: elegyes . bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.akár egy „virtuális óvóhelyre” .míg pár sorral odébb arról. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).az általános pusztulás elől. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .és naplóírói nézőpontját! . s a főnökeivel.. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. folyvást figyelne. ha hallgatná is valaki. írógép.. hogy miközben parlamenti vitákra. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.lajstromozza hosszan. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.ez a napló. Coventry és Lidice. mint a Komintern megszűnése. India és Palesztina sorsa. karóra stb. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . mert nincs mivel etetni őket. mint a bombázások. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. kifülelt kocsmai párbeszéd. Sűrűn váltogatott pozícióját . csak még rosszabb lenne.benzin. és nem baj. Hol arról tudósít. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. és mi magunk is tudjuk. . vagy éppen felkeresni falusi házát. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. hogy tyúkólat fabrikáljon. cukor. Az öldöklő káosz kellős közepén. ha -(163)- .” ) Kint és benn. whisky. hol a hiánycikkeket . keresne a helyét.

) Mindenesetre . Mindez megannyi apró. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. japán és francia hadijelentések. e gazdag élmény. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Kenneth Clark és mások. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). viccek. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Anthony Powell. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. avagy az író netán még folytatta azt. s a háború végére az író feleségét. megsemmisültek. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . röplapok. Persze máig se tudni. otthonukból kibombázva. Ugyanilyen érdekes.s hogy milyen kicsik a nagyok.mindez kuszán keveredik. az egymással feleselő német és brit.ha némileg más műfajokban is . alkalma azonban már nem jutott rá.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. töredékesen.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . (Köztudott. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). ideje. versek. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. hogy Orwelléknek. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. újságkivágások.így nagyon is meglehet. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. a háború kellős közepén. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. Eileent is elvesztette . Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve...

hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Nóvé Béla -(165)- . Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. tényés gondolatgazdag beszámolók. Mindezek nem kevésbé izgalmas.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. (Idézetes könyv. Londonban JANN S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- .

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful