George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison. Ed. London.(George Orwell: The Complete Works. Vol. 1998. 1-20.

A franciák. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a mieink átvágják magukat délre. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. 28. kapituláljanak. így aztán csak találgatni lehet. (. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. a másik fele pedig arról tudósít. hogy a belgák hősiesen helytállnak. saját híradásaik szerint.F. Mindez nyilván a papírhiány jele. május 28. kivárva amíg az magától kifullad.E. mi is történik valójában. meg hogy királyuk velük maradt. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. Ma először történt meg. 1940. mégis azt remélem: a B. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek.. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. V.. RÉSZ 1940. hogy képesek lesznek kitartani.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. augusztus 28. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.-1941.I. már csupán arra van esély. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. ha tehetnék.

a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.fog felmorzsolódni. magát. Tegnap este lementünk E. Churchill bejelentette. diplomata. hogy a 9 órai hírek előtt . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. V.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . író. Ha mi nem kérjük. 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. ha rádiót akartak hallgatni. rajtunk kívül senkit sem izgat. mi történt aznap. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. és úgy tűnt. 1940.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. -(6)- . az író első felesége. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. Mint eddig is.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

azt hiszem. amit az újságokban is olvasni. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést... Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink.) Annyi helyről hallottam. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. így I.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Ez persze részben amiatt is van így. nem gondolom-e. ez éppen tízzel több. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. könnyen belátható: micsoda -(10)- . és váltig nyugtalanít az érzés.. (. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. szinte bizonyos. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy nincs elég puskánk. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Eget ostromló baromság. a szemenszedett hazudozás helyett. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. (. Az esti lapok ugyanazt írják. Meglepő. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy ezrek esnek el naponta. hogy már kezdem elhinni. Károly szobránál a Trafalgar téren. mint a reggeliek. 31. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Egyetlen érdekessége. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. V. 1940. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. 8. a Csendes kocsmát. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. VI.. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak.1940. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. hogy bár 1940-ben játszódik.

hisz mindig is éreztem. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. hogy valami katasztrófa készül. -(11)- . valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. sem a népfrontosok színlelt aggálya.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. nem holmi látnoki képesség. ma még nem tudható. (. hogy ha nem is éppen az. akkor igen. miféle forradalmak jönnek. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. És lám most mégis. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. Én minden esetre már 1931. Már-már a zsigereimben éreztem ezt.Spender azt állítja: ő 1929. mint az úgynevezett „szakértők”.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hanem egyszerűen az a tény. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra.. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. ami történt. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. miféle világban élünk. egyáltalán nem leptek meg.. óta sejtem . Már 1934-től számítottam rá. óta! -. Annak nyitja pedig. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. miféle háborúk. Cripps a moszkvai nagykövet. mégis amikor bekövetkeztek.

Azt hiszem. 1940. tudom. -(12)- . A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. bár a sajtó még nem közölte. hogy félrevezessem az orvost.. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. 12.1940.. Most is úgy érzem magam. hisz azok után. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. E. Kész gyötrelem. (. és készültem is írni róla a naplóban. hogy Norvégia föladta semlegességét. s különben se sok hasznunk lenne belőle. az pedig kiváltképp dühít. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Az egész világ széthullóban van. 10. hogy képtelen vagyok rá. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. mint ahogy a lapok írták. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. ám most olyannyira letörtem. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. csak hogy meggyőződjünk róla. VI. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Úgy tűnik. amit korábban Párizsban. VI.-vel elsétáltunk a Sohoba. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. mint 1936-ban. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. visszavonulásunk valódi oka inkább az. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak elég ügyes legyek. Most vettem a hírt. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Így volt ez a spanyol háború idején is. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer.

ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.) Bármi viszolyogtató is. maga a jelenség igen érdekes. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.„britesítették”. mintha egy templomban levizelném az oltárt. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy a klub tagja vagyok. 13. tudatván. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. hogy szükség lehet rájuk. Úgy tűnik. felkészülve az eshetőségre. Mussolini álnok. Akkortájt úgy éreztem. 1922-ben. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.. mármint azt a fajtát.. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. -(13)- . Orwell 1940. (. az éppoly szentségtörés. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. amelyről feltehető.. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. június 12-én lépett a szervezetbe. (. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy valójában svájci. Tegnap az L. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Gyanítom.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében.. mivel az angolokat. VI.D.V. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. 1940. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. hogy ez valami bűncselekmény volt.

egy nappal korábban. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. amin egy csizma lép a horogkeresztre. igaz. és röpítik levegőbe az egészet. és egyáltalán. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). akik majd támaszpontként használják. „Taposd szét!” hirdette a felirat. VI. 14. Miért nem aknázzák alá. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. A részvétel amúgy igen alacsony volt. -(14)- . Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. ismert egykori pacifista. azzal a nyilvánvaló szándékkal. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. a rikító színektől. Ez negatív rekordnak számít. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy kormányunk végre tanul is valamit. a mohó 17 Kelet-londoni. A németek elérték Párizst. hogy átengedik az olaszoknak. Az ember lassan gondolni se mer arra. 1940.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. mint vártuk. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. Már csaknem bizonyos. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. a bambán réveteg arcoktól.

Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.20 említette. máris 30 fontot vesztettem. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. aki Hitler buzgó hívévé vált. utazó és mecénás.igyekezettől. és értékálló árut vásárol rajta. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 16. és kiderült. miután 1934-ben találkozott vele. Elképesztő. Orwell írásainak lelkes híve. utánajárt. mint a civilizált élet fonákja.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. -(15)- . VI. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. VI. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. Nemrég E. A ma reggeli lapokból világos. így rikoltott: . hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Holott a legésszerűbb. amit valaki tehet. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy Unity Mitford21. Az jutott eszembe. de az ügylet végül meghiúsult. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Ha így van. most gyereket vár.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. hogyan vehetne részletre varrógépet. W. akkor majd meglátjuk. kinek a nevére nem emlékszem. 15. Erre egy ráncos képű emberke.

legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. A franciák letették a fegyvert. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. mihez is kezdjünk. hogy megállítsák a német tankokat. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Ha a flottát nem éri kár. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. úgy nem marad más. fegyverrel a kézben. sem elég munkáskéz nem lesz. Tegnap beszélgettünk M. és elég jól mehet neki. egy darabig még azután is. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. hát ott lett volna esélyük rá. amiről viszont még semmi hír. s én azt mondtam neki. M. mindenki erről beszél. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. D. szakaszom egy zsidó tagjával. (. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. pedig ha valahol.holott maga is gyáros. Már-már képtelenség végiggondolni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. szerint ez forradalomhoz vezetne. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. ha a németek tényleg megszállják Angliát. hogy Amerika hadba lépett. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. Új-Zélandból vagy Kanadából. 17. -(16)- . akár egy koncentrációs táborban is. de okvetlen harcban. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. mint harcban meghalni. V.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. Egy biztos. VI. 1940. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. én nem fogok elmenekülni.-mel22. az L. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából... ő legalábbis ebben reménykedik . sőt már abból is.

és hozzon egy kis pénzt a konyhára. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Újabban. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. mit tartanak a védelmi készültségünkről.23. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . amit korábban írtam. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. aki most is. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. hogy megtudjam. C. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). első világháborús érmekkel a mellén. ekkoriban a New Statesman munkatársa.a lényeg. nyilván olyan barbárságokat követnének el. hogy valaha is képes leszek rá. és sose hittem. újságíró. hogy az több veszéllyel. hogy megjelenjen. Az esetben. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. írógéphez ülök. kivéve a gyerekes anyákat. baloldali politikus. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. csak már nem érdekel annyira . ha kritikát írok. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. a könyveimet pedig háromszor. ami látható tetszést aratott az utasok körében. 1940. Mindent. VI.hallani mindenütt. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. legalább kétszer másoltam le. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. mivel G. hazafias szónoklatot tartott. 20. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. mint haszonnal jár.. mondván. -(17)- . hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás.Hál’istennek.

25 Aneurin Bevan. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940.. brit munkáspárti képviselő. szerint Churchill. ahol. mint mi. Persze. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. szintén munkáspárti képviselő. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat.). ám azt mégse hinném. hogy erre nem túl sok esélyt lát. melyben elődjének. könnyen lehet.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Ugyanezen megfontolásból C. öttagú kabinetben. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Brit Gyalogdandár 1940. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. G. (. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. mire közölték.. Kérdésemre C. azt felelte. Biztosra veszem. R. A helyzet szerintem annyiban más. mindenki eliszkolt. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. Én viszont még jól emlékszem. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. a Tribune társigazgatója. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. Strauss. -(18)- . akik éppen az Alsóházból jöttek. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy az teljes képtelenség. hogy mentse az irháját. megkérdeztem Bevant és Strausst .) C. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. függetlenség Indiának stb. május 10-én mondott le. És lám. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra.

28 szerint máris indult egy kezdeményezés. -(19)- . hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. hogy vezetőink sorában árulók vannak. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. így az a mérhetetlen ostobaság.. H. hogy a magunkfajtát kiirtsa. mondván. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.. vajon mennyi az igazság benne. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. Ámbár. Ha a vészhelyzet rákényszerít.Mindinkább terjed a gyanakvás.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. R.) Ami engem illet. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. bár az egész a modernizációtól függ.D. egy percig se habozik majd. ami igencsak aggasztó jelenség. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. de az is lehet.V. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány.27 meséli. azokat viszont eddig még nem közölték. (. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . és sosem tudni. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. baloldali újságíró. C. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Ugyanez áll az L. úgy vélem. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. akkor lesz modernizáció . Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.-re is. hogy Cyrill Conollyról.

Compton Mackenzie meséli. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. de békeidőben csak minden tizedik lakott). Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.) Azt hiszem. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. Tizennégyen haltak meg. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. és váltig azon tanakodnak. Pétain és társai a másikon. 22. legfeljebb a francia kormány révén. mindenesetre példázatnak nem rossz.rendőrség az a testület. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. 1940. valójában nem történik más. R. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. Felteszem. (. Nem tudni. mihelyt győzelmét biztosra veheti. a hír tehát feltehetően igaz. ami olyannyira elterjedt nézet. hogy visszavonul a Hebridákra. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. ami aligha lesz az enyém. sőt talán még csak nem is láthatom újra. mondja. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy elkerülje a légitámadást. amely nyomban átállna Hitlerhez... igaz-e. és állítólag hét német gépet lőttek le. és nem lennék meglepve. H. VI. 1945 nyarán ez meg is valósult. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Egyelőre nem tudni. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. -(20)- .

akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. (. 24. most mindazok.. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.. úgy tűnik.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.. a legcélszerűbb taktika az lenne. könnyen mozgatható haderejük. bevenném Gibraltárt. hogy bármi ilyesmi megeshet. és még azt is igen furcsállták volna.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon.. S lám. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. Avagy micsoda komisz paradoxon az. kitűzve a köztársasági zászlót. mint az várható volt. ami később antifasiszta jelszóvá lett.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. ha átdobnák Francia Marokkóba. mondjuk negyedmilliós. visszatértek az antináci álláspontra. mára mennyire kiürültek. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.. Ha a briteknek lenne egy. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. hogy az afféle hajdani erények. 1940. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. mint a becsület. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . a hűség stb.) Az egészben az a legfurcsább. VI. Sajnos semmi remény rá. A kommunisták. (.

1934-35-ben miniszterelnök. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Y. egyeznének ki szívesen vele. Z pozícióban van. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. tábornokok. Lavalnak32. a Pétainkormány külügyminisztere. 1945 után eltiltották a közügyektől. hogy megpaskolja az orcánk. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. (. nagyiparosok stb. az egész háború nem volt más. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. Ha arról van szó. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek.számítanak. hogy Churchill nem így látja. -(22)- . amíg például X. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. akár stratégiai távlatból. A 32 Pierre Laval (1883-1945). akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. aki a tőkés osztályhoz tartozik. hogy esélytelenül. Az egyetlen haszon az egészben. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. Bármerre néz is az ember.. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. bárkiről.. váltig arra a következtetésre kell jusson. Nyilvánvaló.. hogy félig vagy egészen áruló lesz. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak.. feltételezhető. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. semhogy fölvegye a harcot. mint esztelen gyilkolászás. Sokkal inkább a bankárok. amiért is előbb-utóbb mennie kell. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. francia politikus. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. és mindaddig.) Hitler nem más. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. püspökök. francia politikus. hogy ő a kisemberek szövetségese. korántsem biztos. (. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. Pétainnek. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). uralkodók. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték.

ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében... vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. eszmei robbanókeverékéből tör ki. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. (. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. akkor minden rendben. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani.kérdés csak az. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. -(23)- . hogy már csak akkor. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. hogy baloldali kormányunk lesz. azt hiszem. akik arra tippelnek. amikor késő lesz. Kérdés. Ha Anglia megszállása elmarad. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. Oroszország. ha forradalmi kormányunk lenne. és bizonyos. Félek. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. mint bármely korábbi uralkodó osztály. Azok viszont. A spanyolországi leckéből úgy vélem. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Ami végül is csak azon múlik. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy eltörli a tisztelgést. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. tévednek. A ma reggeli News-Chronicle írja.

a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). -(24)- . Menekült vagy emigráns újságíró.D. jól jellemzi a brit hadsereget. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. hogy csupán arról van szó: nem akarják.. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik.és sógornője. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Ha a sors úgy hozza. főleg Duff-Cooper üzenetei. ugyanakkor nem lennék soha . amiért szívesen élnék.. és G. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. és részt vehessek a propagandamunkában. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Elképesztő félreértések születtek. hogy menjek át Kanadába. elmesélte. akárcsak a rádióbeszédek. idegen kenyéren élni céltalanul. 34 Az író felesége: Eileen . hisz annyi minden van még. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. Nem mintha vágynék a halálra. noha beteges vagyok és gyermektelen.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. Gwen O’Shaughnessy.V. s ott megbíznának valamivel. mint a revolver. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy mindenképp életben maradjak. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. parancsot kapott. aki a biztos távolból jártatja a száját. E.Az L. akik csak heti 5 fontból élnek. biztosan mennék is. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. még mindig jobb meghalni. Ha bármi feladatom lenne. Azt hiszem. Ámbár lehet. mint külföldön.34 arra biztat. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek.

a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. -(25)- . mindenképpen hatásosnak érez. szörnyen ostoba helyzet volt. Felkeltünk. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. igaz. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. és szerintem is van abban némi igazság. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. restell lemenni a pincébe. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás.35 is kedveli Churchill beszédeit. A puszta tény. Például Mrs. A házban mindenki így tett. Később kiderült. Anderson. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. de ha nem hall fegyverzajt utána. Később alábbhagyott a divatja. hogy az ember felkel. ha meghallja a szirénát. Ezzel szemben E. Végül. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. első jele az lesz. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. egy lépés az egyenruha felé. de nem mentünk le az óvóhelyre. fizetni kell érte.Annak. már ami Londont illeti. VI. mint odaát. makacsul állítja. Tegnap egy lap azt írta. csak álldogált és csevegett. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. ha valami egyenes beszédet hall. Természetes. A. akiknél nem volt. felöltöztünk. hogy téves a riasztás. amit ha nem is képes egészen felfogni. hogy Angliában valami változóban van. Holott ez az. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. 1940. 35 Valószínűleg Mrs. 25. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. hogy valaki hord-e gázálarcot.

a gázálarcdivat is újraéledt. aki írni is alig tudott . a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. Persze. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. -(26)Tájékoztatásügyi . Ma délután elmentem a toborzóirodába. mi a teendő légitámadás esetén. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . bár néha még most is megnézik. 27.. holott ki tudja. (. és ma úgy nézem. ha valaki megmutatná az M. VI. a németek nem használnak harci gázt. s lám. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. Tekintve.O. of Information. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. félkegyelmű veterán végezte. Éppen tíz hónapja tart a háború.. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak.ahogy szaporodtak a rossz hírek. Akárhogy is. még ma is megtörténhet ilyesmi. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. és bárki meggyőződhet róla. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. Talán nem ártana. minden ötödik ember magával hordja. levonultak a pincékbe. hányszor elmagyarázták.még akár a Francoféléket is. 1940. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.

miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát.) L. Azt mondja. valójában mi történt. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Megjegyzem.. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. külügyminiszter-helyettes. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. hogy tényleg ezt teszi. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. ez idáig csak egyszer tévedett. Inkább az a kérdés.M. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. A németek érdeke szerinte az lenne.. mindaddig. (. H. 40 L. M. egykori brit nagykövet Madridban. De hát az oroszok 38 R. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. miszerint csak azért foglalták el Tangert. aki ismeri ezeket az embereket. majd külügyminiszter. M. később pénzügy-. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.tehát biztos.. 39 Sir Samuel Hoare. Myers regényíró. Már csak az a kérdés. a télen még nem történik semmi.) A ma reggeli lapok cáfolják. (. A. híján van a legelemibb hazafiságnak is. minden ítélete helytállónak bizonyult.. semhogy sok szót érdemelne.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. -(27)- ... hogy a szélesebb tömegek felismernék. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát.40. L. Butler (1902-1984). hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . amióta a háború kitört.) L. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. amikor úgy vélte. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. ami mostanra valószínűtlenné vált. úgy véli. Orwell barátja. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. hányan lehetnek a tudatos árulók. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben.

csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Ha Hitler elfoglalná Angliát. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek.L. 42 Independent Labour Party . Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. Jó példája lesz ez annak. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Amúgy Pétain és társai. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. holott elég csak egy pillantás a térképre. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. jó ideje mást se tesz. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.Független Munkáspárt.maguk sem gondolhatták. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy szövetséget kössön. mint mi Münchenben. Nagy kérdés. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Érdekes.P. Bármit tesznek vagy mondanak. semmi hatása az eseményekre. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. Ezek a mozgalmárok. éppúgy átejtik majd Oroszországot. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. (. amikor az I. vigaszképpen azzal áltatják magukat. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.. ha sikerül nekik. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos.. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. -(28)- .

Nem hiszem. némi szépségfolt ezen. 28. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra.még csak egy múlik rajtuk. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. és az. Mindenképp biztató. ha tényleg arról lenne szó. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. azt ugyanis nem deklarálta. amit sikerült elcsípnem.) Igaz. (. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. hogy a sajtó -(29)- . amely politikailag jobbára megbízhatatlan. 1940. Az még csak megbocsátható volna. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. mint bíráló volt . méghozzá C besorolással.. inkább jóváhagyó. VI. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. az ennek épp az ellenkezőjét látja. és továbbra is őrzi függetlenségét. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak.ellentétben a heves közfelháborodással.. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán.) Ijesztő. VI. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna.. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. az a néhány megjegyzés. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. (. ámbár csak némi burkolt fenntartással. elutasítottak. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. de különben kutyabajuk sincs. 1940. 29.

A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Kíváncsi vagyok. 1940. (. ami elvben tizenkét. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. C. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Így aztán mindazon lapok. -(30)- . hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. 30. hogy abbéi még bármi lehet. C. és eltekintve attól.-vel és M.-t és engem felvidított a gyászhír. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. egyenként hatvan fős szakaszt jelent.. Főként kiszolgált katonák voltak. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. hogy végre a puskák is megérkeztek. VI. amit valaha is hallottam. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. Ma délután az L. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és nagy éljenzés fogadta a hírt..és a selyemharisnya-reklámokból élnek. Tegnap C. mindjárt elmondta. hogy 43 Orwell.D. vajon próbálkoztak-e már azzal. hisz maguk is a csokoládé.V. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. nem is olyan hitvány kompánia. Az emberek azért így is lelkesedtek. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt.

Az ilyesmi persze semmiségnek számít. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. 1940. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. Az újságok már csak hat oldalból . s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Később. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.-ék is rosszallották a dolgot. és nem mozdult.. a szöveget apró betűvel szedik. szintén örült. igaz. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.. E. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény.vagyis a lap közel egyharmada. aztán E. hogy napokig még az étvágyam is elment -. (. hogy már azon is örülni tudunk. 1.három lapból állnak. majd kidobták a gépből. Még M. Ott hagytuk egy félórára. VII. amin végül is kievickélt. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. holott ők már-már radikális békepártiak. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. -(31)- .

hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. látván. bár nő a félelem is. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.50 közlemény.A. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését.F. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Franco közeli munkatársa. -(32)- . miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. 49 Buenaventura Durutti. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. régimódi német vezérkari tiszt. hogy a kormány tehetetlen. ha valami ismert személy hal meg. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. 1940. VII. a spanyol anarchisták vezetője. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. Mind többen vélik úgy. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 3. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 47 Werner von Fritsch (1880-1993).

Oranban és Mersel-Kébirben. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. nem sok meggyőződéssel tették. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Az a tény. avagy ha mégis. 2 cirkálót.1940. VII. 1940. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. mennyire helyénvaló volt e lépés. a News-Chronicle -(33)- .lehet szó. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). hogy csupán a francia flotta feléről . ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. holott nyilvánvaló. VII. 8 rombolót. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. 7. Arról persze egy sort sem írnak. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. használhatatlannő tették. elég egyértelműen sugallja. 10. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 2 csatahajót. 52 1940.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . hogy egyiket sem őrzik túl erősen. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. A francia Richelieu csatahajót. a napló írása idején liberális publicista. politikai író. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak.

VII. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. hogy csak azért hagyják nekik. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. -(34)- . Sokan vélik úgy. Edward néven 1936. amerikai Mrs. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű.. hogy Angliában akadnak csoportok. (. Persze. 54 Edward. mint a cukrot. az ember sohasem tudhatja. mint azt korábban én is feltételeztem.) Gollanz új könyvét. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Napok óta nincs semmi hír. hasonló feltételekkel. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. meddig ér el a kommunisták keze.békeajánlatot tesz nekünk. Windsor hercege (1894-1972). de amikor feleségül akarta venni az elvált. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. Nemrég még úgy tűnt. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt.. Simpsont és Franciaországba települt át. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. Még az is lehet. ha csak az nem. Újabban viszont minden országban más és más. január 20-án lépett trónra. semeddig. VIII. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Ez után feleségül vette Mrs. Számomra hihetetlen. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. úgy veszik. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. 1940. Wallis Simpsont. a Bűnös embereket. mi több. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. 16. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. a rendkívül népszerű walesi herceg.

így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. és mi semmit se teszünk ellene. ami egy következő kormányt is kötelezhet. és már csak a fegyverletételt várja. alighanem Tosco Fyvelről van szó. hogy Spanyolország bármit. Talán így lesz. 1940. talán nem. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. A legfőbb esemény. a sok szájhős mind maga alá rondít. Mégis. VII.56 azt mondja.. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. ami egyértelműen németellenes lépés. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia.) Holott pontosan úgy tesz. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. így azt. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. bármilyen 55 Bizonytalan.. Mindez előre látható volt már akkor is. -(35)- . Ez persze nem olyan ígéret. és elnézzük neki. és ha kudarcot vall. W. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele.küld hadi utánpótlást Burmán át. 22. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. helyzetünket reménytelennek látja. Még most sincs semmi érdemi hír. a világ pedig már rég nem hiszi. F. ahogy előre megmondtam: eljátssza. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. 56 Bizonytalan. hogy összeült a pánamerikai konferencia. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. (. hogy Anglia felé hajlik. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. alighanem Frederick Warburg. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. nyilván a németek számára.

hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére.V.V. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.D. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. VII. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. ámbár ez nem is oly hihetetlen.-t..mennyiségben importáljon. Ha tényleg így van. D. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. melynek állítólag már 1. 25. Az olasz sajtó is ezt írja. 28..000 tagja van. Persze meglehet.300. Az L. és új neve: Home Guard. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.. Sokan rebesgetik. azaz Polgárőrség lesz.) Sokan már bánják. hogy összeállna a Tory klikkel. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. ám az. 58 Azonosíthatatlan személy. majd a németeknél. hogy L. bár az is lehet. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. rendre visszautasította az ajánlatot. -(36)- . felhagyott a toborzással.D. VII. 1940. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. (. 1940.58 is ugyanezt mondja magáról. mivel utálta Chamberlaint . hogy csak tartanak tőle. csak féltékenységből és intrikából dacol.57 Én legalábbis nem hiszem. azzal. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. G.

aki utóbb . kommunista. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. Az apró emberke.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. valójában miért. a Brit Fasiszta Unió vezére. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. Amerikában született. brit állampolgárságot sosem szerzett. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. kis baloldali pártokról. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Szélsőséges nacionalista. 59 William Joyce (1908-1946). hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. majd fasiszta politikus.csakugyan nácikollaboráns lett. hisz jól tudom.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Furcsa. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. kinek a nevét folyton elfelejtem. Emberem azt állítja. bár senki se tudja.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. szélsőjobb. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. 62 Gaston Bergery. amely német befolyás alatt áll. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. noha egész életét Angliában élte le. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 60 Sir Oswald Mosley. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. Így tesz a francia sajtó azon része is. aki szerint Hitler nem igényli. -(37)- . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. 61 Jacques Doriot (1898-1945). akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. akit később internáltak.

ha elveszítjük. de a pénz nem érdekli. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Úgy látja. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. szerinte rendes fickó. VIII. és nem igaz. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. mit miért csinál. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. s azon a feltevésen alapul. Perim most a legfontosabb. nem hinné. Megkérdeztem. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Wells jól ismeri Churchillt.1940. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. (Sajnos elég gyatra volt. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. vagy hogy karrierista lenne. és különös gyengéje. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. G.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. hogy ezek az emberek. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. Wells. ahogy egy szovjet komisszár. 8. Úgy véli. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. de az újságok azt sejtetik. a franciákat viszont eléggé leszólta. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. Megindult az olasz támadás Egyiptom. H. hogy csak a maga hasznát lesi. Mindig is úgy élt. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. Eddig még semmi hír. ami talán arra is fényt vet.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Hosszan beszélt a polgárőrségről. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat.. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . 1940. Azt mondják. 23. s azzal szépen visszaaludtam. átszervezik a légiriadók egész rendjét. Hajnali három körül légitámadás volt.nyilván az -(42)- . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. amit . holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. Ez nem csupán azzal jár. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. hacsak nem akarjuk. Tegnap este elmentem egy előadásra. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. Azzal kérkedett. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben.. ez pedig igen veszélyes lehet. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. tábornok tartott. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Megvetően mondta.másokat kapok rajta. hagyják félbe a munkájukat. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. nem kétlem. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. VIII. amit mielőbb meg is kell tenni. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik.

1940. kivénhedt hadfiak. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. Ahogy elnézem. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. Ettől talán észre térne a jónép. hogy az ország végromlás előtt áll. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. VIII.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. és megpendítette azt is. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. (Greenwich) Azt hiszem. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogy valami nincs rendjén. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. Tegnap azon tűnődtem. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. (. egy életre megtanítva arra.. -(43)- . és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. Legfőbb ideje.. hogy a trágya nem ennivaló. 26. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. és azt is: miért. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. mire egy tehén jól oldalba döfi. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. kik miatt. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. s hogy milyen szánalmas ez az egész.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. hogy ízlik neki vagy sem.

. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.először igazán közelről a bombák hangját. (. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. E. hogy a házak beleremegtek. A bejárati ajtóból néztük. VIII. hogy egy bomba robban mellettem. A -(44)- .) Elég nagy robbanás volt. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. míg ezek jó ha feleakkorák.. asszonyság.. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. ám azért nem annyira rettenetes. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. és halálra váltan nyomban felriadtam. próbálják eltussolni. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. s ahogy eddig is. és mindaddig.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. Világos. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. 1940. Máig emlékszem arra a kettőre. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amit Huescánál dobtak le. Talán egytonnás bomba lehetett. 29.. amibe a föld is beleremeg. de olyan pokoli robajjal. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. Ma reggel mégis. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. azt álmodtam. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. (. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. Hallottam.

minden fedezék nélkül.. XI. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. szerkesztőjével. hogy nyílt mezőn fekszem. Amerikában is. régóta ezt várják. 16. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. lidérces emlékeim. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. (. A monoton fegyverzaj. azzal a megnyugtató tudattal. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.-vel. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 24 órára rendszerint 5-6 esik. Akkoriban rendre azt álmodtam. tábori szalmaágyamon elnyúlva. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.. vagy túl közeliek a becsapódások.. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. VIII. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. s én feküdnék kényelmes. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.a nácizmus. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. mégis így lett. hogy nem érdemes sokat törődni velük. 1940. és máris aludtunk tovább. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. 23.) Tegnap lefekvéshez készülve. márpedig az emberek itt is. Sosem gondoltam volna. és aknagránátok robbannak köröttem.. Félálomban. s lám. XI. ha elég távoli. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . fegyverzajt hallok. könnyen álomba ringatja az embert. erős robbanást hallottunk. hacsak az ember nem sejti. 1940.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. 31. E. A légiriadók egyre kimerítőbbek.-vel éppen csak megjegyeztük. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy hidegen hagy. H.P. a .P. s nemigen látja. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. 1940. -(45)egy ha . Általános a vélemény.

hogy nincs más hátra. brit tájékoztatási miniszter.. kényes. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. ha tényleg igaz. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. -(46)- . hogy . mint vállalni a Hitler elleni harcot. Halifax és Simon védelmére kel. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. bárki képes könnyedén elhitetni. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. kulcsfontosságú. vagy inkább próbáljunk békét kötni... A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. Habár a . Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. amikor Franciaország elesett. A második világháború című művében Churchill 1940. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. P. igaz is lehet.P. 2000.-t.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. hisz minden a tálaláson múlik. ám ekkorra már mind a szűkebb.” Ami.. az összes brit lapot figyelmeztették. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. szerint.P. májusi kormányát tárgyalva Hoare. H. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt.71 és társai titkon alkura készülődnek. Európa Kiadó.P. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. öt éven át tartó küldetést. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. válasza: „Ugyan már. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. egyébiránt biztosra veszi. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. H. kijelentését. még nem cenzúrázzák.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. úgy tűnik. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. tartok tőle. Ld. és „becsületszavát” adta nekik.” 72 Alfred Duff-Cooper. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. Mindaddig.

Laval 1935-ben azt mondta neki. Különben C. mint azt itt képzelik. korábban diplomata. igaz. Franciaország eleste után Angliába emigrált.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Angliában mindenki tudja. C. angolbarát. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. Wallis Simpson. Azt mondja. VI. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. szerint. aki ekkor már a windsori herceg .. melódiája: monoton Tegnap C. és élt már nálunk korábban is. egyetlen európai se hitte volna. Meglepően jókedvű volt. Mindig is azt hittem. 1940. Szerinte VIII. XI. 76 Lásd az 1940.. Nos. Edward végül is Mrs. hogy Sztálin Európa legerősebb embere.utóbb VIII. S. C. jól ismeri Angliát. Edward . C. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.74-vel. Laval kormányzása76 idején C. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. a France szerkesztőjével ebédeltem. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . 28. Olaszország viszont valódi erő. hogy államformája királyság. jóslatai. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. és úgy véli: Anglia nagy előnye. 75 Mrs. francia újságíró. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. és eszébe se jutott panaszkodni. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. 74 Piene Comert.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Persze itt. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. úgy tűnik. mégsem váltak be. a sajtóosztályt vezette.felesége volt. bármi tehetséges politikus Laval. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta.

Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. és ami még rosszabb. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. A közüzemek. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. a sebesülteké ennél jóval több volt. teljesen tönkrementek. víz. (. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. november 14-én szenvedett légitámadást.. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. mindenki amiatt aggódik. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. a halottak száma 550. 8.000 gyújtóbombát dobtak a városra. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. s legalább negyed részük földig rombolódott. (. miként sikerült átszöknie. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat.. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. a tüzérségi tűz elől. mint korábban Balbo halálának. villany stb.. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. -(48)- . amelyben 500 repülőgép vett részt. A német források szerint mintegy 30. Meséli.) Azt mondja. XII. 1. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. bár azt nem árulta el. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. aki nemrég érkezett Lengyelországból.) Beszéltem egy férfival. Ugyanúgy örülünk neki. 1940. XII. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják.

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. hogy hibbant kis versikéket faragok. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. akár a manna. 2. A bombázás legszörnyűbb.” 1941. Idézet egy újságcikkből bombák. Az a hír járta. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. nem annyira a bombáktól rettegve. Az esszében azt írtam. rendre azon kapom magam. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. nappal közrendre felügyel. XII. 29. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . 1940. amíg a bombázás alább nem hagy. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja.segítségükre sietnek. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Az a múlt heti újsághír. Több mint mulatságos. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. inkább a félbeszakított alvás. s a csengő sem ép. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. kezdeti szakaszában. I.

bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. . I. Így azután én lettem nevetséges. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. olyan időszakban. -(50)- .hogy nincs valami nagy véleményem róla. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről.. tényleg örülök. bár . 1941 júliusában. nem sokkal a franciaországi események után. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál.. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. hogy ezegyszer tévedtem.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. úgy véli. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. majd 1942-ben beszüntette működését. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. s talán joggal. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. 22. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. magasabb béreket. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett.” 79 Büntetés. és minden érintett szíves elnézését kéri. de nyilván erre sem kell várni sokáig. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. és Orwell úr aligha sejthette. 1941. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. német.Isten látja lelkemet. aminek igen örül.

hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . Igaz. Szovjet erő. Úgy tűnik. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. És lám. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). Az utca tele van a plakátjaikkal. 1931-66 között Canterbury érseke. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. vagy valami hasonló). hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. először tettem ilyesmit életemben. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. teljes szívemből kívánom.csak arra való. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Az ügyeskedés menten beindul. de normális helyzetben eszembe se jutna. Művei. Keresztények és a kommunizmus. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. hogy „Chamberlainből elég!”.a következőket írta: „Óhajtom. aki amellett. hogy „Éljen a POUM!”. A helyért ugyan nem fizettek. Barcelonában pedig. Mindenesetre tény. -(51)- . nyomban megérezte rajtam. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. A minap. és meggyőződésem. ahogy megcsókoltam. már az is erősnek tűnik. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. hogy „hagymáztam”. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. újabb defetista manőver. ezrével vannak ilyenek. a POUM82 betiltása után. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. spanyol köztársasági párt. E. hogy tudja mindenki. akik nem képesek átlátni.

január 22. J. s a többinek is hasonlóan felment az ára. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. és betiltották a Daily Workert84. Másnap reggel Mrs. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. I. -(52)- . J. mivel érezni. amint két nő arról társalog. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. stb. és megütötte a fülem. Erwin Rommel tábornok vezetésével. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. 26. A Daily Worker és a Week85 betiltása . mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek.az ébresztőóra.108 sor. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. boltjába betérve megjegyeztem. szeptember 6. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. 84 A lap 1941. 1941. mire Mrs. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. hogy „már nem tart soká” stb.000 hadifogoly! ) . A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. A német Afrika Korps 1942. és 1942.2 sor. június 21-én foglalta vissza. január 22-én vették be a brit csapatok. között volt betiltva. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

G. III.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet.bár jól tudom. Az altemplom nem egyéb. s ilyenkor látja. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. hogy még mindig sokkal rosszabb. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. Az elmúlt napokban az a hír járta. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Korábban ugyanis épp azért gondolta. 4. legalábbis ezen az éjszakán nem. -(56)- .küszködött. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). III. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.. Tegnap este G. homályos és rossz szagú. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. néhány téli viola bimbózni kezdett. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. ha elég meleg lesz). és a többiek mondták is. III. 1941. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. 1941. s a hóvirág is most a legszebb. hogy „valami készül” a Balkánon. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” .. Én mindenesetre váltig állítom . 3. Bár dúl a háború. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. hogy visszatérhetnek Londonba. kevesen értenek egyet velem -. még a lapok is pedzegették. Wallington. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. 14.

mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Mindenki ezen tépelődik. elhárította a segítséget. Túl veszélyesnek tűnik. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. Katonai diktatúrát vezetett be. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák.van. attól tartva. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. mi történne. arra kérte az angolokat. de alighanem inkább a Szueziről van szó. -(57)- . hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Elképzelni is szörnyű. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. hogy milyenek a szállítási eszközök. előbb ismernie kellene. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. hogy küldjenek tíz hadosztályt.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. Ahhoz. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. 1935-től görög miniszterelnök. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. egyben meghagyva neki. miközben támogatta a királyság intézményét. a német támadás már április elején megindult. vagy legalábbis azok jó része. amit az olaszok elvesztettek. 95 A szövegből nem derül ki.

hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. amiért hagyjuk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. -(58)- . csakúgy. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Sok német. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Ugyanakkor. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. akivel beszéltem. 97 Stefan Haffner. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. Az a baj. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. Ő maga nem volt zsidó. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mint Norvégiában. mivel annak bizonyságát láttuk benne. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. ha netán tudjuk. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. elképedt azon. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat.hadisikerekkel. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy nem tudunk. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. csak a felesége. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. Én mégis azt tartom. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. egész Európa rajtunk röhög. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. antifasiszta újságíró. Másrészt viszont. hacsak azzal nem számolunk. mint az. éppúgy. Mint írja.

Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. úgy hírlik. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. titkos fegyvert is rebesget. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. Ám a szokásos álszent. aminek használatát a brit légierő 1941.itthon és Amerikában egyaránt. s a szóbeszéd holmi új. minden előzetes propaganda nélkül. de tetszetős érveket máris hallani.98 1941. Kérdés. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. -(59)- . annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . III. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. éppúgy. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. végre pompás alkalmunk lesz rá. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. Greenwichre igen sok bomba hullott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Ijesztő lenne. mint az indiai rádzsák körül. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. június 17-én jelentette be. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. de csak egy gépet lőttünk le. 20. ami azután a bombázókra tekeredik. Ez hát az európai nézőpont. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak.

hogy megtartsák a búzát.-vel99 telefonáltam.. ez akkor sem jó így a franciáknak. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. Én: „Mi volt az?” E.csapódott be. amit küldünk. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. amikor E. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. -(60)- . ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. hogy . Úgy tűnik. avagy csak elképesztően ostobák. amit persze nem engedhetünk meg. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése.. az író nővére. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. látom. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. És miközben mi mindent megteszünk. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. majd nagy csörrenést hallottam. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. A németek ugyan engedik. mint azelőtt. Bárcsak tudhatnánk.. semmi jele annak. 99 Valószínűleg Eileen Blair. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. de senki sem mozdult. A Greenwich templom lángokban állt.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe.: „Betört az ablak. mondjuk. ami megingatná a Pétain-kormányt. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. és társaik tényleg árulók. szakadt a víz a nyakukba.. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. Fölöttük tombolt a tűz. Visszalapozva e naplóban. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Úgy tűnik. és kevesebb közéleti eseményt említek. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.

Még ma sem képesek felfogni. mi a célja a háborúnak. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. Még szerencse. akik érzésem szerint nem valódi hívők. kényszerítő intézkedések híján. hogy gyermekei azért éheznek. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. III. Ha elfogadjuk az államot. hisz ez idő szerint még az sem világos. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hogy a püspökök megáldják -(61)- . nemigen számít. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. elfogadjuk a háborút is. a Női Légierős Tartalékosok stb. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. 1941. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. valahányszor azt látom.általában olyanok. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. ez pedig az éhínség. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. sokan ezt teszik . Számomra nem volt újdonság. stb. 23. éppúgy élnek. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mint eleddig. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. Angliában. hogy igenis vannak. akkor biztos. a légierős kadétok.A legrosszabb még hátra van. s ha így teszünk. akik Churchillért meghalnának. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . a gazdagok pedig.

hogy megbánják gonosz tetteiket.ami éppoly hatásos lehet. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. -(62)- . csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . úgymond. Azért várjuk el. Egy szó sem esik arról. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy netán csökkenne a harci elszántság. és jó útra térhessenek”. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. hogy imádkozunk érte. a keresztény meggyőződés azt tartja. add.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Talán az a félelem diktálja mindezt. mert mi jobb emberek vagyunk. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy meg tudjunk bocsátani nekik. így aztán helyénvaló. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. III. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. Holott bizonyos helyzetekben. hogy valójában nem is gondolják végig. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. 24. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. hogy Isten bennünket segítsen. Eddig úgy tudtam. 1941. és segíts. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. Persze az is lehet. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet.az ezredzászlókat. ha az emberek látnák. mint egy. mint a németek. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba.

Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. érzékelhető hatása. hogy Görögországban 150. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Tovább tisztázódhat a -(63)- . ez alighanem így is van. Felteszem. és legalább három hétig kitart. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy nincs az az erő. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Tehát megoldódott a rejtély. és ma jelentették be először hivatalosan. Közben hallani. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy egy sikertelen megszállás 100. Azt hiszem.000 vagy akár 500. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. bár Hitler még így is jól járna. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. 1941. 7. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi.000 főnyi brit sereg állomásozik. hisz általános a vélekedés. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele.. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. Ám ennek nincs közvetlen.000 ember életébe is kerülhet. s így szükséges. bár ezt már akkor sejthettük. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. mindenesetre nehéz nem észrevenni.csatahajókat. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. a műszaki leírások alapján. így valószínű. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. IV. Rajzok készülnek majd. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy valamivel ellensúlyozzák. mikor kivonultak Bengáziból. nincsenek például fegyvereink. mint akár több ezer légitámadás. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk..

hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. )Immár világos. A britek-minden veszteség nélkül . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. -(64)- . Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.elsüllyesztették a Zara. Nem tudni. (. most hirtelen rájönnének. Persze. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A legjobb esetben talán még szűken vett. 102 A matapan-foki csatáról van szó.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. ha az ember 2-3 évre előre gondol. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált.helyzet. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. katonai szakíró. Szinte látom.. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.) Egyre kevesebb a munka. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados.. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Mulatságos lenne... (.. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Etiópiát mindenesetre elvesztették. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.

az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium.103 bestsellerét. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. s igen nehezemre esett.I. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. 8. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. Állítólag Francis Beeding. pontos. s ez rendre azt igazolta. elszalasztották az esélyt. hogy pár napig nem is lehetett kapni). amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. . az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. of Information -(65)Tájékoztatási . ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy olyasvalamit hozzanak létre. IV.O. ez szeptember 7-én volt). mint „dicső”. tényszerű ismertetőt. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Emlékszem. de tudván. hogy nem volt annyi eszük. csak sajnálom. Most olvastam épp az M. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Például az. „hősies” stb. 1941. hogy ejtőernyők. a regényíró állította össze. Rosszabbat vártam.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.

105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. miután a németek láthatóan elálltak attól. -(66)- . hogy győzelmet arat. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. még ki is mentem megnézni. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. Hugh Slater. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. majd így szólt: . hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Rajtunk az ítélet. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. lángol-e még.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. aki az ablakban ült. Most jön Austerlitz.Ez volt Trafalgar. . egy darabig onnan néztük a tüzeket. azt mondtam Fyvelnek: . Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egyszer csak megszólalt: . Én mindenesetre nem így éreztem.Akárcsak Madrid. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból.A kapitalizmusnak vége. hogy felébresztettek a robbanások. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Később. de más fronton még várható.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. Kimentünk a tetőre. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Aznap éjjel.

hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni .gondolom. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 9. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. IV. 1941.persze nem volt egy darab se -. 1941. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. IV. kapunk-e gépfegyvert. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. A nagyokosok szerint ahelyett. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. és Görögországba küldtük őket. a Balkánról alig esik már szó. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok.106 Ma este igen rossz hír érkezett. amikor rosszul áll a szénánk. Hol van már az az idő.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. s amikor megkérdeztem. A közlemény súlyát az mutatja. legalább kettő jut minden századnak. hogy egyáltalán kiadták. -(67)- . hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . ha a görögöket cserbenhagyva. Ez is igen baljós előjel. hogy kivontuk csapatainkat. 11. Csak erről beszél mindenki. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. A tegnapi lapok megírták. amíg lehetett.

márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak.. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy még mindig érvényben van az utasítás. mely igen sötét képet fest a jövőről. Az a két újság. amely még ezeknél is pesszimistább volt. Isten tudja. azt látom. és a Sunday Express.. amelyekre számítottam. francia hajókkal. Lehet. csak sokkal lassabban. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Akivel csak beszéltem. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Nem hinném. amely alig különbet. mint gondoltam. 1941. most is zajlanak. 12. de ez más lesz. Úgy látszik. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. abbahagyom a naplóírást.. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. azok a forradalmi változások. Az egyetlen. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . vagy legalább egy részük. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Semmi hír . és megszilárdul a helyzet. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. se Líbiáról. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. Ahogy visszalapozok a napló elejére. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy a politikai helyzet javulni fog. IV.. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. mind lehetségesnek tartja. -(68)- .1941. ami némi reményre jogosít. de mégis. 13. IV.se Görögországról. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. csak éppen nem adhatják tovább.

Nagyon igaz. amit a reklámokról írtam. döbbenten láttam. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. csak éppen a tempóját nem. Persze. Connolly mondta egyszer. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. -(69)12-én hamar akció végül . micsoda szedett-vedelt társaság ez. nem tűntek el. bár ezt Kairóban107 még tagadják. de már sokkal kevesebb van belőlük. s az is erősen hihetőnek látszik. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Azt hiszem.. az utóbbi a valószínűbb. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. és elvágták a tobruki angol csapatokat. Mindjárt feltűnik. mások azt állítják. 1941. arra számítva. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Megrázó hírek. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. D. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát.Olvasom a bejegyzést. hogy létszámuk aránylag csekély. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. IV. 14. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. míg december 4-én megérkezett az erősítés. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. de Tobruk kitartott. mint a középosztálybeliek. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában.

. 1941.úgy tartja. drága uram.persze csak fokozatosan. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. A másik pultnál meg szól a gramofon. hogy beismernék. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Görögországról semmi hír. Mindez akkor. . amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. 15. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. tudja. akkor máris megérte. éppúgy. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . leszámítva azt a jelentéktelen esetet. ha én nem kérem. nem figyel rá senki. mi is történik. melyben az oroszok megígérik. anélkül. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hanem azért. IV. igen nehéz elképzelni. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. megkérdeztem a tulajdonosnőt.Jaj. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. és mivel kissé késtem. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. hogy kivonulnak Kínából .. Ha nem így lenne. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. mit mondtak be korábban. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak.

A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. Igaz. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Barnsleyben voltam éppen. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Egy másik a St. és E.. de azért E.” (Parlez vous. Az utcát mindenesetre lezárták..is 108 „Mondja csak. 1941. betértem egy kocsmába.. aki rendesen tudott volna aludni. Két-három napja újra Wallingtonban. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Emlékszem. ez képtelenség. -(71)- . hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. . 22.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. és miután hallottam a hírt.. 17. Az ember már-már úgy érzi. A fegyverek egész éjjel lármáztak.bizonygatja mindenki. francia) . John’s Wood-i temetőt találta el. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.Én még csak le se hunytam a szemem! . Ma reggel. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). hogy egyszer bekövetkezik. amitől már régóta tartok. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. és a mentők is ott várakoztak.vidéket. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. IV. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Persze. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. is ugyanezt mondja. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. IV.70 km távolságra! . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. 1941. Senkivel sem beszéltem. többeknek megjegyezve. Persze. Ez volt az egyetlen reakció.

-(72)- . vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. hogy sikerül majd. Még nem tudni. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. Amióta itt vagyunk. vajon azt teszik-e. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. minden még ezután megírandó cikkemet. Olyan ez. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. amit kell. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. Engem legfőképp az zavar. Ha az újságok híradásai igazak. nem így lesz -. stb. megalapozott volt. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk.” Kíváncsi vagyok. mint a kéve. Churchill kezd úgy beszélni. fanina felé. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.. is beleértve. hogy a németek nem hullanak úgy.. Gibraltár megtámadása. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. Furcsa lenne. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. rádiójegyzetemet stb. Athéntől kissé északra. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. minden bizonnyal hamarosan várható.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Churchill a minap azt mondta. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy 109 Orwell gyanúja. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.elhallatszott.

Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. hogy mennyire tudják tartani magukat. és így tovább.110 Mindaddig. hány emberünk van ott. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. IV.1% Új-Zélandból. hogy a görög hadsereg. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.Ausztrália: 13. IV. 1941. A Daily Express burkoltan arra célozgat. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . Az oroszoknak dönteniük kell. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.55%. hogy ne álljanak ellen. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. milyen hadállásokban.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. 23. 24. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Mindössze annyit lehet tudni.55% .mindez még hasznos is lehet. Eszerint az elesettek 55.1%-a Ausztráliából és 19. a görögök visszavonulóban vannak. 1941. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. hogy ellenállnak-e a németeknek . hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . 25. vagy csak egy része kapitulált a németeknek.a hülyébbnél elháríthatnád. -(73)- . A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Különben sejtelmünk sincs.ÚjZéland: 13.

hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.az ára -. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. IV. hogy nem képes.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. mert nem volt mivel etetni őket. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. 28. vagy esetleg a harmadik. 1941. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. de bármelyiket választják is. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. -(74)- . IV. avagy tétlenül elnézik. C. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. V. bár azt hiszem. 2. most mindenféle hússal üzletel.. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. 25. csak éppen nem tartalmazott semmi információt.111 Gondolom. körülbelül 30. csak kutyaeledelnek. 1941. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. ami tényleg magával ragadta az embereket. nem akar. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. Milyen kár. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját.

Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.tisztes ábrázatú. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. majd elnöke lett. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mint arról korábban tájékoztattak. valójában 55. Spender113. Hátrahagyták összes tankjukat.000-re teszik. Katasztrofális. -(75)- . hogy kevesebb katonánk volt ott. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. 1941. az ausztrál kormány egyik minisztere. mert folyton csak fegyvertokokat szab. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. de ez számunkra nem gond. újabban az egész cég erre állt át. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. Mint mondja. politikus.000 járművet vesztettünk.000 embert. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. nyilvánosan kijelentette. Mesélte. A veszteség állítólag 3. s úgy hagyjuk el a porondot. mint a bútorhuzat.000 körül. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.. mint az íj és a nyílvessző”. mindenféle volt közöttük. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.ez egybevág a német hadijelentésekkel. az is ugyanúgy készül.. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. felszerelésük jó részét és 12. úgy látszik. miután bejelentették. amiben mindent odaígérünk nekik. 3. 8. A hajókról nem esett említés. mivel úgyis megegyeztünk. és hét-nyolcezren estek fogságba . V. ahogy a tűpárnát tartotta.112 Azt mondják.000 ember. aztán egyszer csak halljuk. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. ügyvéd. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. Persze az is lehet. gondolom.

V. csak annyi bizonyos. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Iránban mozgósítás van. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Itt-ott nagyobb családokat is látni. ha csak a puszta harcról van szó. ami nem túl jó jel. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. gyerekek. A tiszta. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. Valahányszor csak elképzelem. Érdekes. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. 6. mit fognak tenni. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. Előre látható. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. akár a nyulak. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. A semleges államok megtámadását illető aggályok . milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. meglepő látvány tárul a szeme elé. ám biztosan valami rosszat jelez. 1941. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Főleg a fiatal házasok ilyenek. pusztán azért.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. a kicsik sorban fekszenek.és azt hiszem. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között .csupán azt jelzik.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. anya. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Békésen alszik mindenki -(76)- . s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. A törökök felajánlották. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s menten elgyámoltalanodunk. mert hiányzik az akarat. nincsenek fenntartásaink. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . hogy balul üt ki. amiben igazán hiszünk. Sosem tudni előre. folyton az az érzésem. apa. Ha olyan ügyért harcolunk.

de megmaradt alelnöknek. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. külügyi népbiztos. égre szökő lángokkal. valami raktárépület lehetett. hogy épp benne voltam egy házban.a kicsik hanyatt fekve. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. 11. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. Nyilvánvaló. Az elmúlt napok legfontosabb híre . hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. 1941. s a szobában sem keletkezett kár. felkelt és kinézett az ablakon. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. hogy mindez német nyomásra történt. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. amikor találat érte. kiváltképp nagy volt. hogy a mi házunkat találták el. ez az első diplomáciai lépés. Az éjjel komoly légitámadás volt. de úgy tűnt.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Felkapaszkodva a tetőre. Immár bizonyos. netán mindkettő ellen. 1941-ben leváltották. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. melynek üzenete nem egyéb. Az ablakok épen maradtak. Lefelé menet közölték velünk. s hogy mindenki maradjon a lakásában. -(77)- . Gondolom. mintha viaszbábuk lennének. ez az első eset. meredek. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. az egyik. V. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. 114 Vjacseszlav Molotov. E. hogy az oroszok bejelentették. tőlünk nyugatra. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk.az erős lámpafényben . rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. kintről valaki kiabált. A füst csak igen lassan oszlott el.

és a bent lévő autók kiégtek. csupa korom vagyok én is. hogy menjünk ki. amint kiabál valaki: . sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Hallottuk. hogy tényleg ég a ház. milyen sötét lett az arca.nek. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. Később megjegyeztem E. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Elmentünk D. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe.Igen. amit a legfontosabbnak tart. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel.Talán azt hiszed. amit hónapok óta őrizgettünk. s én csak utólag döbbentem rá. -(78)- . s láttam. akik teával kínáltak. Ilyenkor az ember azt viszi magával. és talán nem lesz módunk visszajönni. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. gondolván.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. hogy a folyosón nem lehetett látni. mire ő visszakérdezett: . hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. Később kiderült.-ékhez.

Egy hónappal később rövid harc. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. 13. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. iraki nácibarát miniszter. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. aki 1941. Spanyolország. Irak. Darlan116 Sztálin. Rashid Ali117. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Még csak ötletem sincs. Alfred Hornként mutatkozott be. Utóbb többször is felmerült. a Führer helyettese. továbbá mindazon térségek neveit. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. remélve. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. V. Szíria. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . Az egész ügy merő rejtély. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. május 30-án Iránba menekült. 1941. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Hitler közeli barátja. Csak azt tudom.1941. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). bejelentvén hogy Hess megőrült. Franco . hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. és Rashid Ali 1941. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Churchill nem akart tárgyalni vele.

hogy ember. hogy nem fog sikerülni. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. ha kiderül. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. a lakosság fele pedig éhezni fog. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Tanger. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Az ember kezdi azt hinni. talán még Amerika is.) miatt Dakar. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. akik meg tudnak lepődni azon. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Szíria. Tangert és Szíriát akkor. a Kanári-szigeteket. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. Az egész világ ellenünk van. mikor Franciaország a háborúból kilépett. szégyen!” Úgy látszik. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Churchillnek és társainak az lehet a terve. hogy ez már-már törvényszerű. hogy ez történik majd. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták.könnyedén be lehetett volna keríteni. Úgy tűnik. hogy mindent veszni hagyunk. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. már akkor. legalábbis szerinte . lesz titkosrendőrség. amikor nem vettük be Dakart. mi biztosan el is toljuk. hadihajók stb. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat.tolni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. a Kanári-szigetek.és fegyverhiány (repülők. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Ezzel szemben a valóság az. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Persze. amikor még megtehettük volna. vannak még emberek. -(80)- . nincs esély arra. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat.

Úgy tűnik. még úgy is. de a lelke mélyén mindenki borúlátó.1941. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. hogy hány ember védi is a szigetet.600 brit. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.960 brit. 10. (Liddell Hart szerint összesen 28.300 görög. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek).700 új-zélandi és 6. hogy így van. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. szervezetlenek voltak. Lehet. 1941. V. egy repülőgép-anyahajó. ha Kréta csakugyan próba. Ha csak 10-20. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. A brit -(81)- . és majdnem ugyanannyi görög volt. mint Angliában.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. légvédelmük szintén gyenge volt. hét cirkáló. majd ejtőernyősöket vetettek be. csak végre ismernénk az alap tényeket. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Három csatahajó. így azt. Szíriáról. V. 24. Irakról semmi hír. Mindenki Krétára figyel. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. 7. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. Valaki megsúgta.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. A német légitámadás május 20-án indult. 17. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. Darlan nyilatkozott. V. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. Ezt az arcátlan. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti.540 ausztrál. és milyen a fegyverzetük. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. új-zélandi és ausztrál. 21. 1941. 25. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor.

-(82)- . Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába.olvasni. 31. és csak utána az etiópot. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 13. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. V. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. Arra sincs magyarázat. ebből 2. bár rideg. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. annak tagadása. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. 1. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. 1941. 122 A 42. és 14 gép védte Szuezt.bár még jobb lenne azt hallani. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos.500-at mentettek ki. a mentegetőzés.000 görög volt. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. VI. 1941. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Kivonulunk Krétáról. hogy hányról is van szó. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. Az.500 Krétán szolgáló katonából 16.

a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. számos légvédelmi ágyú. aminek vagy 2. Összességében a szövetségesek 16. azt mondják. Miként K. A német veszteség: 3.000 ember. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. 20. Pár nap 123 A Calcutta. -(83)- .200 brit. valamint a Greyhound. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Ma reggel jött a hír. Szíriára. Fiji és Gloucester cirkálókat. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. abból legalább kiderülne.996 új-zélandi). tank és repülőgép. A teljes veszteség várhatóan 10. Most. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el.. Ebből nyilvánvaló. hogy Kréta kiürítése megtörtént. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Szuezre vagy Máltára csapnak le. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Hitler eleinte habozott. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.000 brit tengerész esett áldozatul. mint azt a sajtóval tudatták. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.583 embert vesztettek (ebből 8. 124 Szíriába. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. VI. A britek arra számítottak..000 embert kellett elszállítani.376 ausztrál és 2. Hereward.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben.714 halott és 2. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. 3. 1941. 3. márpedig ennek semmi jele. S mindez teljesen hiába. hány kereskedelmi hajó.500 sebesült. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. Student tábornoknak. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.

Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy talán az egész manőver nem más. 1941. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. úgy tűnik. nem fog háborúba keveredni a németekkel. 125 Stafford Cripps. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. 14. A közeljövőben. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. történetesen az Anglia elleni invázióról. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. VI. ha csak elkerülheti. úgy lehet. amelyről. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. mint puszta blöff. 8. -(84)- . Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. s eddig még senkivel se futottam össze. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. 1941.múlva már nyilván késő lenne. VI.

VI.1941. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. 22. 20. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. ha az oroszok komolyan ellenállnak. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett.persze csak akkor. Íme. ez a jutalom. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 1941. hatalmas közönség előtt. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hogy ez „jól jön nekünk” . s megállítottak három finn hajót is. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Mindez nyilvánvalóan jelzi. Általános a vélekedés.126 1941.ámbár azt hiszem. VI. Az jutott eszembe. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. Rendkívül izgatott mindenki. 19. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. VI. ha nem is tudják megállítani. Napok óta rendkívüli a hőség. Nyilvánvaló. -(85)- . és ezzel.

ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Mit gondolnak vajon ezek. VI. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . bár igen meggyőzően hangoztatta. amíg leszámolnak Angliával. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. úgy vélem. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. akik nem bánnák. miként hatna. úgy találtam. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.ha nem is sokan – a gazdagok között. csak úgy. A legrosszabb az az egészben. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. bár lesz annyi eszük. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. ha nem lennének biztosak benne. 23. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. a légierő és a flotta legénységét. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. sőt magukat az oroszokat is. hogy őszintén ajánlja a segítséget. ma igen jó beszédet mondott. mint a baloldali pártokat. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. hogy gyorsan véghez tudják vinni. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. Persze akadnak néhányan . bár arról igencsak eltérnek a vélemények. Churchill.” E pillanatban lehetetlen megjósolni.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. 1941. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz.

s újra támogatják a nácikat. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Tíz -(87)- . e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. éppúgy összerogynak majd. Kétségtelen. Három éve még az évi 1. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. az esetben érdekük. hogy ennek maga Sztálin a feje. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. s még azt is meg merem kockáztatni. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Egykettőre hazavágják a nácikat. Persze nyomban hangot váltanak majd. a kommunisták. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. mint az első háborúban. Azon múlik minden. Meglátja. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Orvos (külföldi.000 font jövedelemből élők. és ne folyjék ellene belső aknamunka. mi több. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. úgy hiszem. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne.

melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. VI.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Az esetben. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. Hisz azok a politikai viszonyok. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. Már egy hét múlt el. Állítólag túlszárnyalták Minszket. s alighanem elfoglalták Litvániát is. 1941. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. (. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Nem tudni.még ha lesz is némi „húzd meg. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is.. -(88)- . hogy a németek azért kiváló katonák. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. itt most nem állnak fenn.. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Akárcsak az emigráns fehérek. hogy szamovárt áruljon. többféle magyarázata is lehet. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Mindenki arról élcelődik. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. ereszd meg” -. 30. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. E szerint bevették Lemberget. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok.

Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. amelynek nincs angol megfelelője. s mint ilyen. VII. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. melyben egyértelművé tette. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. 3. jóllehet formális szövetség még nem létezik. mint az a tény. -(89)- . kvázi szövetségesnek tekintve őket128. A felek vállalták. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. 1941. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. legalábbis e pillanatban. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Churchill beszédének méltó párja. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Sztálin rádióbeszéde nem más. Mindenesetre elég sok időbe tellett.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. szögesen ellentmond mindannak.

Nem tudom. 1941. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. de ha semmivel nem próbálkoznak. a belső meggyőződés hajtja. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. és azt sem tudni. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. nem indítunk szárazföldi támadást. s ettől. Több lap is türelmetlen. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. VII. lám. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Ha most. Azt aligha hiszem. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- .oldalunkra. 6. s arra sem utal semmi. hiszen őt úgymond a „lélek”. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. mire is használnák e tankokat. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Ha a németek helyzete megengedné. amíg be nem bizonyosodik. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. ha majd netán ők is átállnak végül. láthatóan nemigen készülnek támadásra. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. legalábbis Angliából nem. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el.

hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . és alighanem ez a jövőben sem várható. jelentése: igazság. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. ám azt nem tudni. és a Truth129 néhány példányát is. úgy tűnik. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. egyikük. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. mégis hasonlóan ír. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy az a „semlegesség”. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. hogy az belépett a háborúba. Kíváncsian várom. megtiltván számukra.számíthatunk rájuk. Ha ez tényleg mérvadó. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. -(91)- . hogy lássam. most. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. ahol kommunisták üléseztek.000 emberre rúg. Az az anekdota járja. ha a német támadást netán már visszaverték.mindezt két héttel azután. visszatértekor meglepve konstatálta. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. Nyilvánvalóan az az „irány”. A németek már átkeltek a Pruton. Végignéztem a katolikus lapokat. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. nyíltan szimpatizál a nácikkal. hogy a németek vesztesége már 700. Néhány ír katolikus lap mostanra. Az oroszok azt állítják. vajon elérték-e már a Beresinát.

s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. VIII. de ezek egyre gyengülnek.bár azért összeomlani sem fog. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. mint amit elszenvedett. miként azt terveztem. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. amely Dunkerque-kel kezdődött. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. -(92)- . s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Ugyanakkor semmi jele. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés.1941. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Már csak egy hónapunk van arra. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Úgy sejtem. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Az a félforradalmi időszak. de nem hiszem. mára véget ért. Ezért itt be is zárom e naplót. 28. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. egy új korszak kezdetéhez érve. hogy bármit is terveznének. A keleti front. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. az irániak már menekülnek.

E percben az is nagy talány. Akik netán tudják. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. -(93)- . amiből egyúttal kikövetkeztethető. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. rész 1942. mint a sír. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hogy csak azért küldték el. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. azok is hallgatnak róla. Így például. 14. miután a háború új szakaszába ért. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem.II. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. III. Kósza találgatásokat hallani minden felől. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Gyakran hallani a megjegyzést. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. Azt. akik képtelenek felfogni. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Sokan azt gyanítják. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. de alighanem már elment.

és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk.még ez évben különbékét köt. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. de azért még nem dőlt el semmi. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. -(94)- . aki erősen szimpatizál Sztálinnal.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. [Másfelől viszont vannak. hogy az esetben. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. majd közellátási miniszter. különben valószínűleg nem. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. bár annyi azért igaznak tűnik. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. miként is tudnának akár a németek. hogy Beaverbrook távozik. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. mint mí az angliai csatában . és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. egy kompromisszumos békekötés reményében. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. bár nem tagja a pártnak). ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. és csupa haszontalan. maradok. akik úgy vélik (például Abrams. [Azt hiszem. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. mivel nem látom be. egy balti orosz.a teljes vereség ugyan elmaradt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek.

március 11-én terjeszteni kezdtem. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mennyire hatékony a suttogó propaganda. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. Mégis úgy vélem. sajnos. hogy csak azért nem. úgy tehetünk. ha legalább tudjuk. Persze én sem hiszem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. hogy így lenne. ha az ember történetesen igazat mond. 1942. mit teszünk és főként. s az ember olyan dörzsöltté válik. b) Ha az oroszok támadnak először. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. május 30. mindez mit se számít. mintha az egészet a japánok kezdték volna.. hogy miért. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. nem. akkor „mi már előre megmondtuk”.. nyitva a bejárat. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. -(95)- . A propaganda merő hazugság.katonainál is kiábrándítóbb. hogy azt korábban el se hitte volna. kíváncsi vagyok. mert a japánok félnek az oroszoktól. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. nem lehet tesztelni. úgy látszik. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. még akkor is.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. akkor mi. azt mondhatjuk. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. mikor ér hozzám vissza. 1942.

de nem követte se bombázás.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. -(96)- . III. amíg csak lehet. Orwell későbbi. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. Azt mondja. A termelés akadozik. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. a britellenesség százféleképp virít. 15. baloldali politikus. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. mivel Harold 133 William Hickey. 1942. s nyilván így van ezzel mindenki. 1942. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. aki most tért vissza Amerikából. 22. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. később munkáspárti képviselő. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. és még csak utalást sem teszünk rá. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. Empson mondja. aggasztó a közhangulat odaát. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. amíg a légiriadót le nem fújják. se légvédelmi tűz. III. Eddig még nem jöttek rá.

135 New British Broadcasting Station . mindez ijesztően hatékony. óva intve mindenkit. újságíró. örökbefogadás útján lett francia. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. mivel legalább tudatosan az. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. egyenjogúságot a kaffereknek. akik 134 Harold Nicholson. ugyanakkor a BBC felkért.angol nyelvű német propagandaadó. kritikus. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. -(97)- . életrajzíró.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. 137 Victor Serge (1890-1947). Alfred Duff-Cooper. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. parlamenti képviselő. hiszen az emberek jó része tudatlan. diplomata. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. később Berlinben indított lapot. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. életrajzíró. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. majd Leningrádba ment. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). 1941-ben Mexikóban telepedett le. Az októberi forradalom után Moszkvába. író.

az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. de nem folytatná a támadást. [Csupán akkor lenne esélye. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. vagy legalábbis azok egy részét. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. s ameddig Sztálin hatalmon van. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. ha itt új kormány állna fel. kiutasításukat követelve. mert folyton újságot olvasok. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Mindez jórészt azért van így. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Ugyanaz az ócska taktika. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Általános a gyanú. Én mégis azt hiszem. meg kell támadnunk Európát. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Mindez persze. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. mert erkölcsileg viszolyogtató. ehelyett inkább dél felé. hogy Oroszország különbékét akar.] -(98)- . hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Így aztán mi. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Nekem úgy tűnik. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. Az egyik lehetséges fejlemény. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. márpedig a Kominternt eddig mindig. mind egy kedvezőbb békealkura.Franciaországból érkeztek. mindenütt legyőzték a fasiszták. mint a franciaországi hadjárat idején . Nem is annyira azért. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben.nincs semmi hír. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést.

Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. világháború idején írt.S. 141 Herbert Morrison.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. úgy tűnik. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). ez idő tájt brit belügyminiszter. III. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Egy megrögzött ellenségünk. valahogy kiszimatolták. melyek szintén a Daily 138 Dr. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. A leginkább elterjedt változat az volt. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt.S. 139 Közkedvelt baloldali lap. 1942. valamennyi hihető. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. Krishna S. melyeket az 1. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 27. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. 140 Aqneurin Bevan. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Állítólag holnap kiderül végre. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. munkáspárti képviselő. K. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Shelvankar. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból.

káros hatással volt a brit közvéleményre. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. Mindenki azt jósolja.a konzervatívok nem kis mulatságára. Azt hiszem. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. Cassandra142 bejelentette. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. hogy a lőszert nem osztották ki előre. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Tom Jonesnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. miután a Horizonban megjelent „Wells. aligha vettek volna tudomást róla. G. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. 144 A vita Orwelltől indult. ha két szocialista esik egymásnak. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. hogy három hónap se telik bele. aki azt Sir Jas.Mirrorban jelentek meg . mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Erről feljegyzést küldtem Dr. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. Hitler és a Világállam” című írása. és további egy órába telt. a az krókuszok. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. vagy ha mégis. -(100)- . Griggnek143 továbbította. A késlekedés fő oka az volt.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. ezt a vádat utóbb visszavonta. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. szétosztani a muníciót. ám azt mindig is élvezik. A ember már-már [H. igaz. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. és visszatér az újságíráshoz.

így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. az indiaiak sem örülnek neki. hogy nem mi. aki úgy véli. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. már csak a közvélemény nyomására is. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Azt hiszem. hogy a hadipropaganda. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. IV. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.] Akad persze. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. s megkért.. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. az üvöltés. „eszi . Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Rossz jel ugyan. az igaz -(101)- .eggyel sem. s úgy látom. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. 1.] 1942. az háborúban újságírók így van. „(. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. a szövetségesek közül . remélem.. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. [Akárhogy is. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. a katonák mocskolódnak.nem eszi” ajánlatától. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk.ha jól tudom .) Minden harcolnak. akik nem harcolnak. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége.Tokióval.

3. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. messze elkerülik a lövészárkokat. harcias britellenes indiai nacionalista. az esetben. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. o. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában.hazafiak pedig. Gandhi készakarva keveri a bajt. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. Cartaphilus. nem egészen öt évvel azután. Jó jelnek veszi mindenki. ha a németek megtámadnák. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. 1999. majd üdvözlő táviratot. és sikertelenül vezette a britek ellen. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Arra biztatta az indiaiakat. Ha majd eljön egy újabb háború. -(102)- . hogy a hír nem igaz. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. 145 Hódolat Katalóniának. minthogy hiába remélte. Ford. Ellenfelei úgy tartják. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Azt hiszem. hogy sokan szentként tisztelik.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. itt vagyok a BBC-ben.] Nem tudom.: Betlen János és Tóth László. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Mármár vigasztaló a gondolat. s annyi igaz is. 94-96. augusztus 19-én. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy mi a tét ebben a játszmában. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának.] Lehetetlen megállapítani. amikor kiderült. 1942. hogy e sorokat leírtam. IV. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. egyébként semmi ok a bizakodásra.

Egyszerűen elképesztő. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Még mindig azzal áltatják magukat. Megjegyeztem. folyvást arról lármáznak. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. George. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. igehirdető és propagandista. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. aki ez idő szerint Angliában élt. hogy nem számít a függetlenségre. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. a fájdalommentes mártíromsághoz. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy azt higgye. nemigen tudja azt elképzelni. ügyvéd. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. 148 Krishna Menon (1897-1974). kiváltképp a kommunisták között.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. -(103)- . s elég balga ahhoz. így szólt: . Mondtam is A. író. ahogy ma azt az angolokkal teszi. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. újságíró. mire A. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. indiai államférfi. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).-nak. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. mindezzel Anand is egyetértett. Legnagyobb ámulatomra. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. [Már csak mennyiben az a kérdés. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

mondja. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. egy indiainak ezt kell mondania. 1942. az író nővére. mikor ez ellen E. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. Persze. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Tokiót bombázzák. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. -(107)- . mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. hogy 1940 táján. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt.áll a nálunk dívó. Most már csakugyan azt kell hinnem. hisz 153 1942. ha mindkét fél megerősíti. no meg azért is. mintha mi sem volna természetesebb. hogy mindenki hazudik. tényleg készül valami. tiltakozott. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mire Pritt közölte velük. mintsem hadászati jelentőségű volt. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. 19. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. A hatás inkább lélektani. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. s igen meglepődött. IV. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mert ha megengednék maguknak. hogy „persze. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. [E. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Fyvel meséli.] Mind több szó esik egy európai invázióról. Eileen Blair. felszínes Amerika-ellenességre is. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. Útban visszafelé több gép megsérült.

ahol internálták őket. Mégis meglep. valamint Spanyolország megszállása -.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. amiért derekasan küzdöttünk. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. akkor nincs többé indok. hogy a hála politikai fogalom.] Ami pedig a második feltevést illeti. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. mely javíthatna helyzetünkön . mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna.aligha kockáztatnák meg. az a két józan és gyakorlatias lépés. lásd Amerikát. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. [Ha ez így van. IV. sokan úgy beszélnek. Csak kevesen érik fel ésszel. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy ekkora bakot lőjenek. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. Ugyanakkor. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. 25. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. 1942. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. másrészt. akkor ez valami új fejlemény. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. -(108)- . annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy különbékét kössenek. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen.

hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. majd onnan dekódolva sugározták. Afganisztánon át. A vichyi közlemény.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Az olasz rádió bemondta. kormány bejelentette. A (német) Szabad azonosították a hangját. megsúgták-e ezt nekünk is. 5. Németországban viszont. az máris sokat elárulna arról. Bósz Japán területen van. hogy úgy tüntessék fel. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. mint bármely más irányba. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. ám azért ez sem lehetetlen. mire ez a nagy felhajtás. 7. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy támogassák. 6. teljesen alaptalan. mindenesetre arra vall. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. de elhárították. Indiában. felségterületen tartózkodik. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. mintha Berlinben volna. ahol 1943. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van.Amit tudni lehet: 1. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 2. Általános a vélekedés Japánba szökött át. február 8-ig tartózkodott. -(109)- . hogy a vichyi körök is úgy vélik. hogy ha az oroszok átengedték. 4.

1942. [Semmi hír. avagy bátorítás az oroszoknak. mikor az mégsem indul meg. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Annál pompásabb alkalom. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. melyek mostanában hülyébbek. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. hogy nem hagyjuk őket a pácban. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mint rendesen. hogy azután gúnyolódhassanak. IV. 27.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Hónapok semmitmondóak alapok.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. valószínű. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak.

csillagászati árak fejében. a hallgató is könnyen ráébred. és mitse törődik azokkal. mindenki egyforma. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. mi több. Mindenki folyvást ítélkezik. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. hogy becsapták. ha olyanokkal állunk szóba. Cukrot már alig lehet kapni. Bátran lehet hazudozni. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. akikkel nem értünk egyet. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Ez leginkább akkor tűnik fel. A legmegdöbbentőbb mégis az. akár egy csapot -. vagy az írását olvasom. és csak a saját érdekeit nézi. Mindenki becstelen. [A legtöbb balos.” Az ember azt hinné. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. ha tényleg senki nem veszi be őket. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. akiknek határozott véleményük van.hol megnyitva. s a szellemi tisztesség. ha pedig ez mégsem történik meg. ahogy a részvétet adagolják . a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. hol elzárva. Ha szót váltok valakivel. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. pusztán a politikai célszerűség alapján. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. váltig az a benyomásom. Ugyanígy -(111)- . teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. de az igazat megvallva. kiváltképp azok. Fuldoklunk a mocsokban. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. még akkor sem. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti.

a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. 29.] Avagy tényleg nem akad senki. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba.viselkedtek azok. IV. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. szitkozódnak. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. akik 1941. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. hogy csak mintegy 250-en voltak . elég gyengécske műsor volt. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. Tegnap elmentem az alsóházba. hogy ez valaha mind plüss volt.még így is elegen. hogy megtöltsék az üléstermet. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Most a felsőházban gyűlnek össze. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. Cripps beszédét leszámítva. mindegyre az jutott eszembe. miközben a képviselők felsorakoznak. hanem arra. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. alighanem nagyon is sokan vannak. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. csak épp nem hallani a hangjukat. hogy telt ház van. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. 1942. -(112)- .esküdni mernék. de megszámolva a képviselőket kiderült. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 155 A brit alsóház ülésterme 1941.

Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. nyomban megírtam. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. hogy Szingapúr veszélyben forog. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. egyikük igazi keménykalapot viselt.] Mihelyt kiderült. hogy részben tényleg így történt. Annál inkább elkedvetlenedtem. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. Amennyire megítélhetem. mint a szíriaiakat157.1942. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni.alighanem a külügyminisztériumból -. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy 1941. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. [Sok a találgatás. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. 6. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. még az is lehet. V. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mikor néhány hete megjött az utasítás . s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. mi készül”. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint egy újabb imperialista hódításról. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. A dolognak végül is az lett az eredménye. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. 1643-ban -(113)- . hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. 157 Az a hír járta.

olyan elképesztően nagy számokkal. hogy ő lett volna.Frank Owenre159 tippelnek. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. egy romboló. több mint 80 repülőgép és legalább 1. Ez volt az első olyan tengeri csata.000 ember. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. hogy az ember nem tudja.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. rádiós személyiség. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. Mindenesetre abból. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. 8. 160 Frederic Warburg. 159 Frank Owen (1905-1979). melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. újságíró.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. -(114)- . (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. Szerintem ez kacsa. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának).] 1942. W. kinek higgyen. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. de nem hinném. író. egy rombolót. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. elérik céljaikat. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy úgy látják. arra következtetek. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. 74 repülőgépet és 543 embert. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. V. 1648-ban csatában esett el.-a között zajlott.

V. V. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. hogy Bósz német területen van. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. ez volt az első alkalom. Felteszem. már azt is tudják. hogy mennyire igaz ma is. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre.] Cripps biztos benne. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Bár az orra kissé túl borvirágos. V. s mégis.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. Szerdán találkoztam Cripps-szel. és készséggel válaszolt kérdéseimre. akit igen jól ismert. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. „sötét alaknak” -(115)indul a német . hogy ő írta volna e cikket. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. ám én fenntartom. mi több. mint a „minden követ megmozgat”. az „előszobai reszketés”. aki közel jut a politikához.] 1942. csak az tudja igazán. 15. mint gondoltam volna. hogy érdemben beszélhettem vele. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. századi életrajzokban olvashatunk arról. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. és „reszkettek az előszobában”. Kérdésemre. A falakon régi metszetek. 18. hogy ő volt. 1942. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. a japán kormány úgy döntött. hogy mi a véleménye Bószról. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. hogy találkozzék vele.1942. Wintringham ugyan tagadja. 30. 11. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával.

nevezte. úgy ez váratlan ajándék. Ha igaz. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hasznos lehet számára. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták.162 A hír persze Warburgtól származik. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. amiről úgy véli. Cripps csupán annyit mondott. aki felváltva túlzón optimista. világrengető eseményben hisz. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. mivel sehol nem történik semmi. 22. Jól jönne most egy hét szabadság. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. vagy sötéten borúlátó. akár orosz. amit mond. Bár így lenne. ami még csak ezután fog felpuffadni. Képtelenség! 1942. V. május 26-án írták alá. Nyilván az jönne ki belőle. Állítólag Molotov nemcsak. hogy Londonban van. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. 1942. akár német forrásból származnak is. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. csak az orosz fronton. 19. és folyvást valami küszöbönálló. -(116)- . hogy miről is írjak. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Molotov állítólag Londonban van. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. V. Megjegyzésemre. és kizárólag a saját karriere érdekli. 1942. 21. Bármit megtenne. összevetve egymással őket. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Cripps vitatta ezt. V.

(Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó.végeztek.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. V. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). még a rádióban is beolvasták. V. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. ami nem más. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. 1942. hogy mindez önökre nem vonatkozik. hogy ma senki sem teheti meg. gondoskodni fogok arról. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. hétfő. tegyenek arról.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy tényleges dolgával foglakozna. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. amivel nap mint nap elárasztanak. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. erősen sárgás bőrű. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira.” Ezt lehozták a lapokban. idősebb japán férfit. 27. mint a rábízott legénység kiképzése. de a legfontosabb tanulság mégis az. de kérem. se pedig beosztottaikra. . mi több. 30. akinek olyan az arca. 1942. akár egy -(117)- . hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett.

vagy inkább. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. Warburg. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. jobboldali újságíró.165 163 J. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. tudatosan venne részt ilyesmiben. rendkívül intelligens a maga módján. hogy a rendőr azért kíséri-e. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. mintha ő lenne a csali. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. aki ellenezte. Állítólag csak azért. ami számára értékes. mára elfeledte az egészet. ebből következik Churchill-(118)- . L. Épp csak azt nem tudni. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Természetesen oroszellenesek. forradalmi értelmet is adni. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. elvész. Garvin. főleg Lady Astor. a lap tulajdonosával. minden. s most csupán azzal van elfoglalva.béketűrően szenvedő majomé. Úgy véli. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. s egyben összegyűjteni. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. Alighanem a követség munkatársa. és úgy véli. valós alapja van a dolognak. az Astor család. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. annak oroszbarátsága miatt. Az egész képtelen manővernek tűnik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. s az Observer átalakítása is része e manővernek. Azt mondja. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. hogy megvédje a felheccelt tömegtől.

(Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. hanem a szakszervezet hetilapját. mint ismert antifasisztát. Darlan167 admirális érdemeit. 167 Francois Darlan tengernagy. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. És fogtad őt. már ami a szovjet szövetséget illeti. ellenességük is. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Volt egy időszak. mivel azt hittem. 166 Desmond Hawkins. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. szerinte még az sem kizárt. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. -(119)- .Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. s a lélek jajgat és sikolt. hogy sült halat vett. a láb. amikor csakugyan arra készültek. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a Labour’s Northern Voice-ot is. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. gyötört. Ezzel egyetértek. a kéz. mely újabban „a királynál is királypártibb”. gyönge lányt. Azt is hozzátette. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. a francia haditengerészet főparancsnoka. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. a kedves. A szív. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Már fáj minden tagunk. szabadúszó újságíró. „ha tudna járni”. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Megzaklatott. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. A háború sötét Poklába vont.

aki A kedvesed. (. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. ocsmány zűrzavar Királya . hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. szelíd ma is. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. 4. tennen magad Csak őt imádtad. VI. Úgy látszik. Eisenhower 1942. Ó. Különben furcsa.169 1942. Csak itt-ott látni egyet. Hogy meg ne illethesse más. azt.. hogy milyen normális minden. 1942. Ne tiltakozz. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. teljesen békés. Ennyi. Nincs rohanás. tolják a babakocsit. lebzselnek a parkokban. alig látni egyenruhát. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Az újságok még a nevét sem említik. VI. ember. majd hazatért. szennyezed. őt.) Állítólag itt járt. 6. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. ím a sárba húztad őt. benzint még feketén is nehéz szerezni. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . hogy tárgyaljon a szerződésről. Feltűnően kevés az autó is. magad Kezével jobban vérzed. nézegetik a galagonyabokrokat. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. Még mindig Molotovról szól a fáma. kinek haját A szél bogozza. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. ki szép. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. hazád. Nagy a forróság.nézd. oldja. ember.A rózsaarcút.. Mert azt kívánta durva háborúd.

baloldali újságíró. hogy már döntés született az invázióról.lehetőségéről.mindezt épp ő mondja. és így tovább . és többnyire az a verzió az igaz. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. 7. VI. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. újabb front csupán 1942. akik a vonaton találkoznak: . Kingsley Martin171.Hová utazol? . Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. hogy nyissák meg. aki a háború kezdete óta mindent megtett. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. november 8-án nyílt. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. 171 Kingsley Martin.Berlinbe. az is csak Észak-Afrikában. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. Úgy tűnik. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. A BBC megbízhatatlannak tartotta. biztosra veszem. Hazugságok hálójában élünk. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. 1942. -(121)- . értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Akárhogy is. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. miután egy éve maga is azt követeli. most egyszerre visszariadt tőle. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Azt mondja.

-(122)- . mivel a németek addigra kifulladnak. azt hiszed. 173 William Empson: költő. hogy kém. Úgy tűnt. Rajtam kívül ott volt még Empson. miközben te. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. A szokásos hiábavaló szócséplés. mintha nem értené a megjegyzésem. például azt. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Guy Burgess: a BBC producere. hitvány gazember. Norman Cameron. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Azt mondta. Mikor azt mondtam erre. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). és láthatóan mindenre odafigyelt. micsoda lényegi különbség. hogy vannak befolyásos emberek. Jack Common. Norman Cameron: költő. ha egyszer a háborút megnyertük. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. a háború októberre véget ér. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. akinek nem értettem a nevét. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. akik úgy képzelik. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). akiről utóbb kiderült. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. David Owen. David Owen: Cripps titkára. kritikus.Hazug alak. Jack Common: író. Orwell barátja. június 2-án. én azt hiszem majd.174 172 1942. a másik kommunista. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. valójában Lipcsébe tartasz. ha Berlint mondasz. mintha nem is érzékelné. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. úgy tűnt. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé.

Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. szükségképp beszűkül a látóköre. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. inkább talán a felelősségtudat. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. várva. de az az érzésem. mindenki azt szeretné. hogy egy ponton túl.[David Owen.000 lakosából alig maradt -(123)- . a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Nem a pénz. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. hogy ki-ki megkapja partvisát. majd június 4-én belehalt sebeibe. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. VI. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). s 2. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. akit nem ismertem. VI. 10. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. Cripps tartását valami belülről kikezdte. Emellett. és képtelen belátni.] Láttam. s az a legfontosabb. akár a verebek. leülnek a portánál. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. és a férfi. 1942. 1942. [A német adó bejelentette. és eközben oly élénken csivitelnek. mint egy pondró perspektívája. Himmler helyettese. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 11. a hatalom vagy a hízelkedés. Népes rajokban egyszerre érkeznek. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna.

a nőket gyűjtőtáborba szállították. a község nevét eltörölték. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. a nőket koncentrációs táborba küldték. úgy. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. Ezáltal bebizonyosodott. s a nevét megváltoztatták. -(124)- . ahogyan a BBC közreadta. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Megőriztem a jelentés egy példányát. A helység összes épületét lerombolták. a férfi lakosságot agyonlőtték. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. minden férfit agyonlőttek . A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. A falut földig lerombolták. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe.] néhány túlélő. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. JÚNIUS 6. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. miként az is.

vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. február 26-án közvetítette. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. s a lemezek mind fennmaradnak. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. -(125)- . olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. akik nincsenek közvetlenül érintve. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Sokkal inkább az izgat.Valójában nem lep meg e gaztett. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. mi több. török atrocitások. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. bolsevik atrocitások. sőt rögzítették gramofonon is. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ezt a BBC 1942. Talán nem telik bele sok idő. hogy mások. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. amerikai atrocitások Nicaraguában. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. brit atrocitások Indiában. japán atrocitások Kínában176]. még az sem. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja.

) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. amely nem csupán kegyetlen. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. 1920-21-ben. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt.) 179 A túlzott félelmek miatt. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. -(126)- . ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. hanem ostoba lépés is volt.

s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Híven tükrözik szocialista nézeteit. januári indulástól. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hogy a németek még csak nem is sejtették. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. 1937től a Tribune főszerkesztője. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. író. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942).1941(és később) Japán atrocitások 1942. baloldali újságíró. 1942. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. 12. ejtőernyővel dobták le őket. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. azt nem hagyják szó nélkül. 06. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy Molotov itt van Londonban. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. VI. hordozható adóvevőjük volt. -(127)- . Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. arra juthatunk. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. 13. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Nyilvánvaló. Ő volt a lap szerkesztője az 1937.

mint bátran előretörni.és edenjeink sem tehetik meg. a mi vitáink és kétségeink táplálják. Olyan egységet. Még egy 1931. azzal a vereséget választjuk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. hisz régóta elkezdődött már.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. Szocializmust akarunk.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. A mi gyengénk az ő erősségük.” 1942.” 1942. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. amely leteríti az ellenséget. június 21. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. február 28. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. ami mozgalmunk éltető eszménye. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. azok keresik ezt. november 10. Történelmi válaszúthoz érkezett. Ha tétlenek maradunk.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . amely épp attól nyeri valódi erejét. Haladni ma nem más.: „Most. vagy egy 1935. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. február 24. 1941. itt van köztünk nap mint nap. Nem akarunk társadalmi konfliktust. november 3. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. egész létét ennek köszönheti. március 15. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. 1942.

15. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . Akárhogyan is.tömegekkel találja szembe magát. azon egyszerű okból. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. inkább harci riadó. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. mekkora fába vágták a fejszét azzal.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.” 1942. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. Az persze még majd ezután derül ki. 1942. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. amely arra szólítja a nemzetet.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. június 6. mint a mi vezetőink bennünk. vajon tisztában vannak-e azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti. hogy a britek. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . alatta az író megjegyzéseivel. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. hogy a haditerv kivihetőe.Tribune. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Persze éppoly kétséges az is. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. s ugyancsak kétséges . VI. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek.

június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. Aki viszont nem így cselekszik. csehül. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. Majd azzal állnak elő.és ez nyilván így van a többi osztályon is . s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. akárcsak valami apró gazemberséget is. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Végül. majd lepöckölik. hanem az az állandó kudarcélmény. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. mondván. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. és arra kérnek.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. azt családjával együtt főbelövik”. Aki az utasításnak eleget tesz. 19. június 11-i keltezéssel. „túl korai” stb. folytassa csak. megfelelő jutalomban részesül.tartalmazza a napló. melyek becsúsztak.] 1942. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. hogy a téma „nem időszerű”. s a féltékeny. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. [Elhangzott Prágában. kezdetben még biztatják. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. -(130)- . Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. ami egy cseppet sem érdekel. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. Nálunk a BBC-nél . hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. 21. VI. Később ismét azt mondják: persze. hozzátéve.00 órakor. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. feltéve. ha ezen információ 1942. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni.

Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad.] Csak most derült ki. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. hogy valójában már senki se tudja. Bármibe kezd is az ember. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. mert a tervek folyvást változtak. Európát kivéve. Hogy csak egyetlen példát említsek. az túl értelmes lett. a Polgárőrséggel is. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. nyomban ránk nehezedik a tudat. mindig jött egy új parancs. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. és máig sem sikerült tisztázni. szinte biztosra veheti. mert amit elkészített. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. és így -(131)- . a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Minden mással ugyanez a helyzet. akinek van rövidhullámú készüléke.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. nem dolgoztak ki stratégiát. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. A szervezeti rendet. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. nem építettek bunkereket . Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. ami fenekestül fölforgatta a terveket. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel.és nincs mögötte semmi elgondolás. mert ha valami már félig kész volt. majd még egy. egy módosítás. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy úgyse hallgatja meg senki. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy jön egy új parancs. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy (két évvel azután. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t.mindezt azért nem.

mint a konzervatív jelölt. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Úgy tűnik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. A madarakat. 24. 26. a németeknél is így van. VI. 182 Tobruk elestéről van szó. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Ez már csak azért is különös. 1942. kétszer annyi szavazatot szerezve. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Megütközve hallottam. Persze biztató. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. hanem egy másik. Már csak abban lehet bizakodni. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Ez most nem Joyce181 volt. VII. kelet-londoni kiejtésű alak követte. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Callow End. 1942. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. meg vannak elégedve velük. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. és a Worcesterből 181 William Joyce. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk.tovább a végtelenségig. mint Lord Haw-Haw. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. -(132)- . június 21-én vettek be Rommel csapatai. melyet 8 hónapos ostrom után. majd őt egy másik. hogy ez többé-kevésbé odaát. teljes a fejetlenség. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. VI. Semmi sem halad a maga rendes útján. 1. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt.

de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. szinte magában is elég. melyet csak megnyerni lehet. hisz senki sincs. de már biztosan nem tart sokáig. Időnként furcsa dolgokat is látni. aki Churchill helyébe léphetne. Churchill már nem vette be a kormányába. Isten tudja. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. 3. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Régi trükk ez .] 1942. 1940-45 között független parlamenti képviselő. -(133)- . Churchill beszédében második frontra. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. 1937-40 között hadügyminiszter. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Nem tudom. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. A kormány helyzetét megkönnyíti. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. libát és pulykát lehet itt látni. VII. Minden étkezéshez van tejszín. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy bírálóit. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. majd három évvel később ugyanő menesztette.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. meddig folytatható még ez a cirkusz. láthatóan a rosszindulat vezeti. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. szárnyast. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. mi lesz. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. mint Hore-Belishát183. hogy most újra kezdik. hogy az a tény. 183 Leslie Hore-Belisha.

hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. Holott ez itt komlótermő vidék volna. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. Mindig is Churchill ellenfele volt. VII. persze csak az alkalmas minőségűt. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. stb. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. fehér pólós férfiakat. hogy folyvást olyasmit csinálnak. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. mikor még tartott a „blitz” London ellen. akik pár óra alatt kigazolták Mr. A legkézenfekvőbb magyarázat. Például már egy ideje azt mondogatják. 4. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is.Érdekes. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. s a gazdákat külön kérték. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. Nem tudni. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 1942. vajon a felesége is vele volt-e. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. VII. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. -(134)- . Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Az is szembetűnő. 1942. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. és Gloucester csupán a bábja lenne. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). Phillips185 karalábéföldjét. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 10.

Persze. aki a Reveille szerkesztője. megcsinálják. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. s hogy milyen áldásos. ugye. mert nincs mozi. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. Mint kiderült.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. voltaképp nem egyéb. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak.hallatszott mindenünnen. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Bárhol indul ez a szélhámos.Tudja. csupán azért. a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. A lányok mind elszökdöstek a faluból. -(135)- . [Ezek a fiúk meg. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. de nem sok hasznát látjuk. s még az sem kizárt. mindig örülünk nekik. Ám az.] Mr. egy önkéntes szervezethez tartoznak. ahol egyben kiképzés is folyt. amihez nincs. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Phillips így magyarázta: . Hipwell ellenében. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Nyilván hálásak neki. azt hagyják. hogy jelöltesse magát. máskor tengerészeket. tudják. s az azt követő iszogatást a kocsmában. mint államilag szervezett sztrájktörés.. hogy nem boldogulnánk nélkülük. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. Néha tartalékosokat küldenek. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok.inkább egy radarkutató központ. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy tényleg pénzelik.

olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. fiúk. -(136)- . hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. „Sajnálom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. gondoltam.Én aztán nem hagyom.kocsmák. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. próbálom beosztani valahogy. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. pláne a mai hitvány koszt mellett. a hátsó ajtón át. [Ha némelyik zárva is tart. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. 22. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. VII. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. a régi Delhi egy jellemző darabja. később elnöke. Ha fogytán a sör. cimbora. Mondom: „Idehallgassál. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Sokszor. ha mindennap kapsz egy korsóval. szorosan együttműködve Gandhival. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. amint a belső helyiségben iszogatnak. ha bezárok pár napra. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. ugye. csak a helyiek tudják a járást. annak kell ám a sör. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár.] 1942. hogy az ebédet lenyomasd vele. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. Mert úgy tartom. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek.” Szóval. másnap hárommal.

mivel szó szerint nincs egy szabad percem se.”] 1942. baromságokon piszmogva. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.s egy jóízűt káromkodik hozzá.Ez annyit tesz.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. amit elkészítünk és a -(137)- . ha nincs túl nagy hőség. VII. A legtöbb műsor. pusztán az öncélú.” [„Igen mulatságos az is.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. és tovább ordít: . mint Hitler! . ezzel küszködik mindenki. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. A minap beülök egy tongába. Még mesélek majd. Amint látom. Egy másik rikkancs. Szörnyű ez a frusztrált állapot. teszek-veszek értelmetlenül. mit ordibálnak a rikkancsok. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Képtelenség eligazodni rajta.Hékás. Úgy látszik. Ma támogatja a brit kormányt. mert a háború eleve az. ha érdekel. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. 23. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . nem vagy te Sarkar! Csak előre. és hallgatja. ne hőkölj. s amit csinálok. ha az ember lemegy a bazárba. azt mondja: . Amikor kérdőre vonom a fiút. épp az Mondanom sem kell. Azzal megint elfordul. nem is csak azért értelmetlen. holnap ellenkezőjét. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. Különben is: kit érdekel. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. és hallom. Újabban ritkán írok e naplóba.

akik ennyit se csinálnak. amit még David Owen189 mesélt. ha hallgatná is valaki. a kínai diáknak. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. miután Indiába érkezett. azt hiszem. tényleg elengedték). talán Kínát kellene megcéloznunk. de később inába szállt a bátorsága. Cripps. -(138)- . Ki tudja. és biztosra vettem. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy.BBC-ben leadunk. és fontoskodva úgy tesznek. igen tetszett.De honnan kommunisták? tudhatnánk. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. főként a minisztériumokban. hogy nem. kérte az alkirályt. mintha dolgoznának. utóvégre Kínában köt ki. csak ülnek a kis kuckójukban. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. elszáll az űrbe anélkül. Erről jut eszembe egy történet. még nem vettem bele a naplóba. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. és azt kérdezte: . és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. Viszont Hsziao Csiennek. Gondolom. nagyon magasröptű lett. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Ehhez jönnek még a többiek. S ez így van minden hivatalban. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. hogy bármi visszhangja lenne. hogy kevesebb kenyér fogyjon. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. s azt hiszem. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd.

Megvonta a vállát. mint a kicsattanó fizikai egészség.és hogy az feléljük. Érdekes. -(139)- . az angol. 1942. az egyik máltai bemondóval beszéltem. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk.Ma reggel is olyan. Mind frissek és fiatalok. mely hadianyagot szállított. ugyanakkor nem gonosz. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. [Azt gyanítja. Nem volt ez más. ami egészen . idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. 1942. hogy is mondjam (közben mint egy szita.kérdeztem. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. VII.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. amely élelmiszerrel volt megrakna. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. 27. és milyen durva volt az arcuk. de a másik. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Az arcuk durva és mogorva volt. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. melyet nemrég Máltába indítottak.izé. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. De azért a is ki tudom venni belőle. 27. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. nem ért célba. VII. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Sultanával. a cenzor szót kivág belőle. Tudod. ugyan megérkezett. mint egy gesztikulál) -. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. az egyiptomi. mintha jelezni akarná. Meséli. Mondja. . Hála Mussolininek. és nagyon rossz a helyzet odahaza. hogy a két hajóraj közül.

hiszen itt még csak szó sem esett róla. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. azt makacsul tagadják. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. mindenesetre azok. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. VII.[A német adók arról számoltak be. Ha mégis kiderülne. Kémeim jelentették. Gondolom. hogy igaz. de ez nem túl valószínű. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. igen nyomasztja. és úgy kalkuláltak. 1940-ben visszavonult. aki . hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). 1942. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. ami.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. Douglas S. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 28.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. hogy tartsák a szájukat.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 191 Sir W. látszott rajta. augusztus 12-én Moszkvában. kivéve a News-Chronicle-t. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.A kormány utasította őket. amely a második front ellen foglalt állást. -(140)- . hogy Vorosilov190 Londonban van. mint én. Brownrigg altábornagy (18861946). [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. Alighanem csak találgatnak. amelyeket elolvastam. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat.

Visszatekintve látom. -(141)- . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. hogy benne vannak a pácban mondtam. Emlékszem. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. de már jó tempóban haladunk efelé. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. A rakéták nem voltak túl pontosak. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Meglásd. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . megváltozott a véleményed az oroszokról most. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. politikailag és katonailag egyaránt. egy év múlva. rakétaágyúkkal szerelték fel. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. mihelyt szorult helyzetbe került. vagyis 1933 és 1941 között. Helybenhagyta.Úgy látom. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években.

a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. éppen D. D. Mondja azt is. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. Ha a számok igazak. szerint Churchill Moszkvában194 van. hogy nem lesz semmiféle második front. 1942. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Ardaschirt. K. -(142)- .1942. 1. megerősítette ezt. Mindenesetre. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . A hétvégén nem sok mindent csináltunk. Szemernyi bűntudatom sincs. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. ha terveznék is a megnyitását. A. A. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. 3. akivel együtt szerepelt az adásban. VIII. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. azt is meséli. mint bármely más. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. A. hogy elhitesse az ellenkezőjét.ellenkezőleg: úgy érzem. D. hogy vegyen neki még egy jércét. Azt is hozzátette. [És könnyen lehet. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. VIII. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr.

nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. már ami Cripps politikai terveit illeti. nyilván azért. A kormányban általános a megdöbbenés. -(143)- . 4. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. de zárt körben már szó volt róla. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 5. hogy helyreállítsa a rendet. hogy Churchill Moszkvában van. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. VIII. Bár hallottam olyat is. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. mit fog utána csinálni. 1942. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. [Ahogy már lenni szokott.deszantosok. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. hanem elrejtőznek. már azt is tudja. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. razziát tartott a Kongresszus központjában.] D. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. 196 John Macmurray (1891-1976). nem bocsátkoznak harcba. de végül 1942. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. A. VIII. erről nyilvánosan még nem beszélhet. Nyilván parancsuk van rá. Persze. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. 1942. a University of London filozófiaprofesszora. amely pozícióját a háború végéig megtartotta.

mint annak idején Kitchenerét197. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. lehetetlen. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Nemzeti hősként tisztelték.Miért menne Churchill Moszkvába. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. 7. miért. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. Mindenki egyetért velem. Azt mondja. [Persze az is lehet. 1942. Nem tudom. hogy megmagyarázza az oroszoknak. s az 1. amiket állítólag a japánokkal forralt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. és talán Oroszországban és Kínában is.hangulatot keltett Amerikában. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. hogy Churchill nincs is Moszkvában. -(144)- . . ahogy jelentették. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. miként vonultak vissza az oroszok. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. ha csak annyit akarna mondani. VIII. de az az érzésem. a szokásos stílusban. ha belegondolunk.] Az egy Warburgot kivéve. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. ez valahogy összefügghet azzal. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. valamennyien tisztában vagyunk azzal.

elég halk. 9. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. és számos letartóztatás. az ember egyszerűen eldobja. Nehru. VIII. Gandhi. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Ha valami komoly baja van.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. Semmi újat nem lehet belőle tanulni.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. Nem rúg.sajnos csak kevés sikerrel. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. nem ráz. Amery200 rémes beszédet mondott. 2. azzal nagyot lépnénk előre. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. konzervatív képviselő. 200 Leo Amery. A legviccesebb az egészben. -(145)- . több haláleset volt. és aránylag pontos. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Mondanom sem kell. 10. hogy ezt megtegye. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. Az ára nem 50 shilling. 1942. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. és kap egy másikat. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Azad199 és még sokan mások börtönben. s csak annyit kellett tennem. Lelki szemeimmel látom. mindössze 18].Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. melyet azért kényszerültek gyártani. az indiai is. indiai iszlám nacionalista vezető. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. 1942. VIII. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. ahogy korábban hittem. India nagy részében zavargások vannak.

urai vagyunk a helyzetnek. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. szigorúan bizalmasan.] Furcsa. nem is történt annyi halálasét. 12. és azon töri a fejét. -(146)- . stb. [Ma délután. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. A zavargások jelentéktelenek. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. amikor ilyesmit hall vagy olvas. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. a diákok bárhol a világon készen állnak arra.keseredve. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. mint egy katonai vereség. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. mindenki együtt érez velük. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). [Még 201 Bokhari.. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. Sok indiai. VIII. hogy az ifjúság: bolondság.. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. „Tudjuk. aki India felosztását követelte. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. 1942.. és kezd a helyzet olybá tűnni.

majd ezeket írja: „. ezúttal is úgy konferáltuk be. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. 14. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). kénytelen leszek egy másik. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. 1942. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. VIII. Isten óvjon attól. ugyanolyan feltételekkel. nem szalonképes. de egyáltalán nem biztos. 18. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. akiknek már többször is írtam. -(147)- . Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. hogy tényleg el is kezdem. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. és mint mindig. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. Ha nem javul a helyzet. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez.. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. és mint ilyen. VIII. orosz születésű belga. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. amit nagyon nem szeretnék. Horrabin beszélt ma a rádióban.] 1942. Még az is lehet..ott tartok.újjáépítést. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. éspedig. már amennyire azt innen tudni lehet. mint korábban. mivel épp börtönben ül.

kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. és 34 hajó elsüllyedt.000 ember vett részt a támadásban. A rádió figyelmeztette a franciákat. a támadás még az este is folyt. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. bár nehéz elhinni. zömmel kanadai katona vett részt. -(148)- . Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. VIII.” 1942. az egész akció teljes kudarc. hogy Angliába meneküljek.000 elesett vagy fogságba került. Minden ötödik meghalt. ezek közül 2. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. A támadásban több mint 6. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. mindent megteszek. vagy csak az első lépés főpróbája. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. VIII. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig).000. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. amit egyébként a mieink nem terveztek. még a háború előtt]. és úgy véli.” Mindez érthetően: „Félek. 1942. legalábbis rövid távon. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. és legalább 2. 22. A németek 297 halottat. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. Ez most vagy az invázió első lépése.000-ren estek fogságba. a légierő 70 gépet veszített. 19.fogni [talán emlékszel.

Alig 20-30 tank ért partot. Mindenki azt feltételezi. s mind ott is maradt. hogy nem szivároghatott ki információ. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. szándékosan megtévesztők voltak. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Mihelyt megkezdődött a támadás. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. de úgy tűnik. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. 205 Gyanították. A többiek nem jutottak messzire.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. és roppant betonfedezékek takarták őket. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Churchill későbbi könyvében fenntartja. többségük ki sem jutott a partra. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. hogy takarékoskodjanak erőikkel. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Amikor minden hajó odaért. Egy hajót elsüllyesztettek. nyomban kiadták a felszállási parancsot. és úgy lőtték a partot. csatasorba fejlődtek. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. A védelem igen erős volt. -(149)- . Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. Azok az újságfotók.

Bósz Penangban van. a szüleit ismerve.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. sosem tudhatni. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók.] 1942. Íme. 1942. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. de nekem mégis az az érzésem. Bósz helyett. ugyanazon a napon. hogy S. [Szeptember 7én jelenik meg újra. VIII. VIII. 25. még így is komoly teljesítmény. VIII. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. 27. A német rádió feltételezi. [Persze. Más jelek viszont azt valószínűsítik. háborús idegbántalmak.] Nem tehetek róla. 28. hogy Nehrut. C. Ismét engedélyezték a Daily Workert. Az itteni indiaiak között az a hír járja. fejfájás. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. 1942. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . valójában miért is mondta ezt. B. -(150)- . mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben.Phenacetin. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye.

álmatlanság.fogfájás. stb. 206 Hardy darabjában. 1942. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. nem tudom miért. de a milánói katedrálisban. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. IX. csak az a bökkenő. 7. így aztán még az is lehet. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.állítólag most szökött meg. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. hogy . és ezért lehetetlen bármilyen. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. Míg áldja azt.mindenki alig állta meg. -(151)- . az irakihoz hasonló megállapodást kötni. idegzsába. hogy ez a szervezet már megszűnt). szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. a szírekkel nem kötnek szerződést. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. s ezért a mi kis bábunkra. hol segge elhever. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. És ajkán ott az elfojtott röhej. Más szóval. De Gaulle hepciáskodása szánalmas.stb. hogy Szíria francia mandátum... de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Orwell 1942. Szíriában komoly lehet a baj. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . nem Rómában. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. reuma és kedélybetegség ellen.

ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. 15. -(152)- . 9. emelt szót a Daily Worker védelmében. hogy a lapot ismét engedélyezzék. 1942. havonta egy könyvet adtak ki. Lásd Münchent 1938-ban. és csak a papírt pazarolják. Hiába. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” .Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. IX. A klubnak kisebb csoportjai voltak. az ember könnyen becsapja magát. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. IX. körülbelül 50 csoport alakult. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). 1942. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. Churchill beszédeiből úgy tűnik. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.Többnyire arra hivatkoztak. [Csupán egyetlen nő. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. láthatóan kommunista. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. mint a harsány követelést. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek.

India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. író. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. nem ér el semmi hatást. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. ám egyúttal szeretné. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. hogy a hagyományos. ha felhagynánk a bombázással is. hogy Anglia kezdte! ). költő. mi az igazság. nincs értelme az egésznek. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. IX. 21. és ők követték el a legtöbb atrocitást. kemény módszerekkel rendet csináljanak.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. később a gránátosoknál szolgált. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. s úgy láttam. tudván. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.a régi vágású katonáknak. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Meglepően defetistának tűnt. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. -(153)- . 1942. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Az is rémes. hogy kiderítse. Úgy véli. és sosem veszi a fáradságot. és nem gyengíti meg Németországot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Etonban tanult.

jegyeztem meg epésen. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. 22. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Azt hiszem. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. úgy gyártották le a fegyvereket. IX. A zenekar nagyszerű volt. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. IX. főként a karmester. március 24-i naplóbejegyzést. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. Mire Sitwell: .ami maga a júdáscsók. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. Így ráadásul még az az előnye is megvan.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. -(154)- . Az ima 209 Lásd az 1942. Új.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. könnyű pára. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. hanem milliméterben adták meg. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. kutyák kergetőznek a gyepen. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. augusztus 9-i naplóbejegyzést. szellő se rebben. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. 28. vagy olasz használatra készült német gyártmány.

X. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. hogy leírni is alig bírom. aki most tért haza féléves indiai útjáról. egyetemi tanár. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Mindig is hálás voltam neki. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. hogy nem adja be a derekát. sokat beszélgettünk a problémákról. mivel senki sem hallgatja őket. író. Ha a japánok megtámadják Indiát. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hamar ráérzett. 5. Jézus Krisztus nevében. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Hosszan beszéltem Branderrel is. elszabadul a pokol. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Helyzetképe annyira lesújtó. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. és mindenki készen áll. hogy elviseljék. a karmesterpálca a magasba lendül. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. Műsorain sokat dolgozott. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. Szerinte híreken és Laurence Brander. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. de aligha változik bármi. Sejtelmem sincs. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. később a BBC munkatársa lett. mivel a kormány eltökélte. mint azt itt bárki is képzelheti. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a pap végszavára: „a mi Urunk. amivel másoknak is segített. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. s azok mindenkor kiválóak voltak.”] 1942. hogy ki lesz az. Ez persze nem érintette hivatástudatát.” -(155)- . Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt.

Ma. és politikailag megbízható volt. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. -(156)- . 10. Ezt mondom én is már régóta. Miss Chitale.] 1942. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. A. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. amiért korábban bebörtönözték. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy Kothari kommunista. X. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. aki az India Házban dolgozott. odajött hozzám. X. és részt vett a diákmozgalomban. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. mint ahány britet a németek. jött hát a parancs. és bizalmasan elmondta. Egy darabka India van most itt Angliában. Az egyik rejtélyes testület. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. hogy a háborús kormány csak porhintés. 1942. igen értelmes. szerint Cripps hamarosan lemond. azzal. 15. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Nehéz hindi tolmácsot találni. Kothari kissé kövérkés. éppen fordítva. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Pár hét múlva az egyik munkatársam.376 hadifoglyát. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. 11. X. vagy legalábbis az volt.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. hogy szabaduljunk meg tőle. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. [D. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. azt állítván. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat.

Annyi mindenesetre biztos. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Ahol csak indiaiak feltűnnek. de még így is volt némi antiszemita éle. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 1942. de jóval később. s ezért Kothari a titkos famulusa. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Ezúttal október 20-áról beszélnek. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. 1942. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 17. június 6-án. XI. -(157)- . 211 Az El Alamein ellen 1942. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Nem volt túl bántó . hiszen az is keddi napra esik. Újabb találgatások a második frontról. X.egy zsidó mesélte.is Kothari írja. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. 1944. Jatha ugyan jól olvas hindiül. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. ami elég valószínűtlen. de írni már nem tud úgy. 15. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára.

a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. A második világháború könyvtárnyi napló. aligha más. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. május végén.. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. mint egy nem várt vészhelyzet. önigazolás. nem túl gyakori konstelláció. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.. Kérdés. Amerika még nem szállt harcba. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. Hogy miért. az élményidézés hitele.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. arra nem túl nehéz a válasz. meggyőző eredetiséggel. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. izgalmas meglepetés. Nos. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.. George Orwell magyarul csak most.alulnézetből. de az egész világ jövendő sorsára. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- .. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja.Légitámadás . hazai olvasók számára. vajon ez esetben mi a legfőbb. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. hiúság. önismereti gyakorlat. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. máig élő hagyománynak. * E nagy múltú. kitapintható ok. Mi tagadás. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre.

Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. vélnénk. hogy nincs más választás. küszködést és könnyet. -(159)- . Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. csupa keserű csalódás éri mégis. „Lesújtóbb” kilátást. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. („Még mindig semmi hír.. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Vérbeli dokumentátor. Érezni szinte minden során. hogy behívják. a kortársak közül még senki se tudta.alulnézetből.. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. a „tények megszállottja”.” . megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . mely azóta szállóigévé vált.” stb. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.akár egyedül is.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. regényterveit feladva.. csak vért. Majd szétveti a tettvágy – s lám. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. már képzelni se lehet.. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. állástalanul. kiváltképp az első hetekben. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. Légitámadás . hónapokban. Ismert és számos kortársa által becsült író. Azt.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . verejtéket.. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. „Nem ígérhetek mást. Harminchét éves. kipróbált férfi. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló.. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát.őt.) Friss házasember. sok mindent megélt. gyilkos csapásaival. a végsőkig. hogy meddig bírja. sőt éveken át. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.

(V. meglepő. megszállás. Ami a hadihelyzetet illeti. hogy a brit hadvezetés. és háború utáni ellentmondásos következményeit.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. A napló első felében .Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. abban egész biztos van valami” stb. menekülés. képmutatás. Churchill. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. Csupa bizonytalanság: gyanú. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. kérdés.) Így például kezdettől tisztán látja. Oswald Mosley. „Ha valamit makacsul tagadnak. jobb híján a hadipropaganda. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. (Háborúban persze minden híreket követő. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. Halifax. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. keserves próbatételét.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér.ö. a defetista toryk. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Orwell láthatóan erre törekszik. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. amint azt Orwell is rendre kiemeli. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Mussolinit .

India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. defetista. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . az ellenálló mozgalmak. hogy mindez vágyfantázia. mikor e napló véget ér. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. mi több.jócskán kerültek ingadozó. Csupán a háború vége felé látja be . Balítéletektől. ideologikus önámítás volt csupán. olyanok.kezeli. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. sőt fasisztabarát elemek. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. mint ahogy abban sem téved.” * 1942. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.legalábbis a háború első két évében . Nagy-Britanniában Churchill és hívei. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. Spanyolország.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Észak-Afrika. illúzióktól persze ő sem mentes. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. november közepén. Olaszországban. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. mint Churchill vagy de Gaulle . azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . és jól látja azt is.

avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Hull. Beneš. Sztálin. Rokoszovszkij. Emiatt van. Byrnes. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Eden. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Schellenberg.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Churchill.). Virginia Wolf. Ciano. Hoare. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Pownell. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . újságírók.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Zsukov stb. főként egy háborús szükséghelyzetben. fegyverek diktálta világára. Faludy és Márai. Rauschning. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Rommel. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Victor Gollancztól. mint Thomas Mann. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Cyrill Conollytól. tisztes jövedelme van. Gandhi. Koestler. Goebbels. Politikai pártnak nem tagja . kiadók és politikusok népes táborával. Lássuk tehát. Malinovszkij. Djilas. Guderian. Chamberlain. Paulus. Dönitz. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Evelyn Waugh. Montgomery. de Gaulle. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Eisenhower. Halifax. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Herbert Readtől és másoktól.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. ismeretségi körét.sokkal inkább mindaz. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Horthy. Patton. és nemcsak friss hírekhez. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Hemingway. Ironside.

mint a Komintern megszűnése. Hol arról tudósít. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). hogy tyúkólat fabrikáljon. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.az általános pusztulás elől. mert nincs mivel etetni őket. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. folyvást figyelne. whisky. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . és mi magunk is tudjuk.” ) Kint és benn.benzin.ha tetszik: elegyes . Az öldöklő káosz kellős közepén. Coventry és Lidice. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Sűrűn váltogatott pozícióját .jól jellemzi. és nem baj. ha -(163)- . írógép. hol a hiánycikkeket . Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . keresne a helyét. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.” Színielőadás.és naplóírói nézőpontját! .akár egy „virtuális óvóhelyre” . kifülelt kocsmai párbeszéd. s a főnökeivel. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. karóra stb.csalódnia kell.. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. hogy miközben parlamenti vitákra.lajstromozza hosszan. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. vagy éppen felkeresni falusi házát.míg pár sorral odébb arról. mint a bombázások. csak még rosszabb lenne. cukor.ez a napló.. India és Palesztina sorsa. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. ha hallgatná is valaki. .

Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. megsemmisültek. hogy Orwelléknek. az egymással feleselő német és brit. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . versek. viccek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. otthonukból kibombázva. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. japán és francia hadijelentések. töredékesen. (Köztudott. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. Mindez megannyi apró. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. ideje.s hogy milyen kicsik a nagyok.mindez kuszán keveredik. a rákövetkező években többször is költözniük kellett.. Anthony Powell. a háború kellős közepén. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. s a háború végére az író feleségét.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. Kenneth Clark és mások. alkalma azonban már nem jutott rá. röplapok. avagy az író netán még folytatta azt. Persze máig se tudni. e gazdag élmény. újságkivágások.így nagyon is meglehet. Eileent is elvesztette . Ugyanilyen érdekes. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok .) Mindenesetre .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent.. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).ha némileg más műfajokban is . hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját.

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. Mindezek nem kevésbé izgalmas. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Nóvé Béla -(165)- . Ha hihetünk a nyomdászoknak. már nem kell sokat várni. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.

BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. S. (Idézetes könyv. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. Londonban JANN S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful