George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- . Vol. Ed. 1-20. by Peter Davison.(George Orwell: The Complete Works. 1998. London. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből.

ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. alighanem súlyos veszteségek árán. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. Mindez nyilván a papírhiány jele. már csupán arra van esély. 1940.-1941. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak.. hogy a mieink átvágják magukat délre.I. mégis azt remélem: a B. a másik fele pedig arról tudósít.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. A franciák. meg hogy királyuk velük maradt. így aztán csak találgatni lehet. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . 28. hogy a belgák hősiesen helytállnak. V. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . augusztus 28. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. saját híradásaik szerint. (.. kivárva amíg az magától kifullad.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. ha tehetnék.E. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.F. kapituláljanak. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. RÉSZ 1940. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. május 28. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. mi is történik valójában. hogy képesek lesznek kitartani. Ma először történt meg. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék.

nyilván a keserű pirulát megédesítendő . író. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. Churchill bejelentette. V. Mint eddig is. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere.fog felmorzsolódni. magát. -(6)- . és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. és úgy tűnt.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. diplomata. ha rádiót akartak hallgatni. 1940.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy a 9 órai hírek előtt . 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 29. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Ha mi nem kérjük. mi történt aznap. az író első felesége. Tegnap este lementünk E. rajtunk kívül senkit sem izgat.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

. hogy már kezdem elhinni. hogy nincs elég puskánk. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.) Annyi helyről hallottam. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. Károly szobránál a Trafalgar téren. így I. Meglepő. 8. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. és váltig nyugtalanít az érzés. VI. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. szinte bizonyos. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. inkább csak elhallgatják a tényeket.. Egyetlen érdekessége. 1940. hogy ezrek esnek el naponta. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. 31. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be.. (. nem gondolom-e. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. hogy bár 1940-ben játszódik. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mint a reggeliek. könnyen belátható: micsoda -(10)- . hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be.. Ez persze részben amiatt is van így. (. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.1940. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. amit az újságokban is olvasni. azt hiszem.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. Az esti lapok ugyanazt írják. V. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. a szemenszedett hazudozás helyett. ez éppen tízzel több. Eget ostromló baromság. a Csendes kocsmát.

hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. miféle világban élünk.. -(11)- . egyáltalán nem leptek meg.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk.. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.Spender azt állítja: ő 1929. miféle háborúk. ami történt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. miféle forradalmak jönnek. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. hogy valami katasztrófa készül. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. Cripps zárta ki őt a pártból. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hanem egyszerűen az a tény. sem a népfrontosok színlelt aggálya. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. óta sejtem . Annak nyitja pedig. akkor igen. óta! -. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy ha nem is éppen az. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. Cripps a moszkvai nagykövet. (. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Én minden esetre már 1931. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Már 1934-től számítottam rá. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. nem holmi látnoki képesség. ma még nem tudható. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. mint az úgynevezett „szakértők”. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. És lám most mégis. hisz mindig is éreztem.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. mégis amikor bekövetkeztek.

tudom. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. Azt hiszem. Az egész világ széthullóban van. 1940. VI. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. -(12)- .. VI. bár a sajtó még nem közölte. Úgy tűnik. és készültem is írni róla a naplóban. ám most olyannyira letörtem. hogy képtelen vagyok rá. s különben se sok hasznunk lenne belőle. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak hogy meggyőződjünk róla. E.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. Kész gyötrelem. hisz azok után. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. az újságok kissé eltúlozták a dolgot.1940. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok.. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. csak elég ügyes legyek. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. amit korábban Párizsban. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. mint 1936-ban. (. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. az pedig kiváltképp dühít. visszavonulásunk valódi oka inkább az. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. mint ahogy a lapok írták. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. 12. Most is úgy érzem magam. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy félrevezessem az orvost. Így volt ez a spanyol háború idején is.-vel elsétáltunk a Sohoba. hogy Norvégia föladta semlegességét. Most vettem a hírt. 10.

de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. tudatván. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. amelyről feltehető. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.. június 12-én lépett a szervezetbe.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. Gyanítom. (.. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”.) Bármi viszolyogtató is.„britesítették”. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott..V. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. -(13)- . hogy a klub tagja vagyok. mintha egy templomban levizelném az oltárt. (. mivel az angolokat. Úgy tűnik. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. az éppoly szentségtörés. hogy ez valami bűncselekmény volt. maga a jelenség igen érdekes. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. mármint azt a fajtát.D.. hogy valójában svájci. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. 1940. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. VI. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. Akkortájt úgy éreztem. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. 1922-ben. felkészülve az eshetőségre. Tegnap az L. 13. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. hogy szükség lehet rájuk. Mussolini álnok. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Orwell 1940.

ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Már csaknem bizonyos. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. és röpítik levegőbe az egészet. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. A németek elérték Párizst. 14. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). hogy kormányunk végre tanul is valamit. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Miért nem aknázzák alá. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. akik majd támaszpontként használják. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. ismert egykori pacifista. hogy átengedik az olaszoknak. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. és egyáltalán. azzal a nyilvánvaló szándékkal. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Az ember lassan gondolni se mer arra. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a rikító színektől. Ez negatív rekordnak számít. 1940. -(14)- . A részvétel amúgy igen alacsony volt. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. a mohó 17 Kelet-londoni. amin egy csizma lép a horogkeresztre. mint vártuk. egy nappal korábban. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. a bambán réveteg arcoktól. VI. igaz. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól.

máris 30 fontot vesztettem. így rikoltott: . és kiderült. VI. most gyereket vár. Elképesztő. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. utazó és mecénás. W. kinek a nevére nem emlékszem. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz.igyekezettől. Holott a legésszerűbb. Erre egy ráncos képű emberke. 16. A ma reggeli lapokból világos. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. VI. Redesdale második lordjának negyedik leánya. Csak a nyár végéig húzzuk ki. Nemrég E. -(15)- . de az ügylet végül meghiúsult. Ha így van. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. mint a civilizált élet fonákja. utánajárt. miután 1934-ben találkozott vele. hogyan vehetne részletre varrógépet. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Az jutott eszembe. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. akkor majd meglátjuk. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. és értékálló árut vásárol rajta. hogy Unity Mitford21. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). 15. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására.20 említette. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. Orwell írásainak lelkes híve. amit valaki tehet.

fegyverrel a kézben. amiről viszont még semmi hír. ő legalábbis ebben reménykedik . felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. 1940. sem elég munkáskéz nem lesz. egy darabig még azután is. de okvetlen harcban. s én azt mondtam neki. M. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. szerint ez forradalomhoz vezetne. Tegnap beszélgettünk M. az L. mindenki erről beszél. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom..-mel22. hát ott lett volna esélyük rá. és elég jól mehet neki. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. szakaszom egy zsidó tagjával. (. 17. pedig ha valahol. A franciák letették a fegyvert. akár egy koncentrációs táborban is. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy megállítsák a német tankokat.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. ha a németek tényleg megszállják Angliát. Új-Zélandból vagy Kanadából. hogy nem tudták megvédeni Párizst. én nem fogok elmenekülni. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban.. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából.holott maga is gyáros. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. mint harcban meghalni. hogy Amerika hadba lépett. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. sőt már abból is. Ha a flottát nem éri kár. -(16)- . V. D. Egy biztos. Már-már képtelenség végiggondolni. VI.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. úgy nem marad más. mihez is kezdjünk.

VI. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt.. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. mit tartanak a védelmi készültségünkről. Az esetben. újságíró. -(17)- . mivel G. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. hogy az több veszéllyel. írógéphez ülök. ekkoriban a New Statesman munkatársa. aki most is. hogy megjelenjen. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). és sose hittem. a könyveimet pedig háromszor. amit korábban írtam.hallani mindenütt. Újabban. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. mondván. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. C. Mindent. ha kritikát írok. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták.a lényeg. csak már nem érdekel annyira . mint haszonnal jár. első világháborús érmekkel a mellén.23. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. 20. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. ami látható tetszést aratott az utasok körében.Hál’istennek. legalább kétszer másoltam le. baloldali politikus. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . 1940. hogy megtudjam. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. hogy valaha is képes leszek rá. hazafias szónoklatot tartott. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. nyilván olyan barbárságokat követnének el. kivéve a gyerekes anyákat. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni.

bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. 25 Aneurin Bevan. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. könnyen lehet. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. -(18)- . ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy erre nem túl sok esélyt lát. ám azt mégse hinném. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. (. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. azt felelte. a Tribune társigazgatója. brit munkáspárti képviselő. öttagú kabinetben. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését.) C.. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. szerint Churchill. És lám. megkérdeztem Bevant és Strausst .). Ugyanezen megfontolásból C. Biztosra veszem. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Kérdésemre C. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának.. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. A helyzet szerintem annyiban más. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. függetlenség Indiának stb. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. Strauss. G. akik éppen az Alsóházból jöttek. Persze. ahol. melyben elődjének. hogy mentse az irháját. Én viszont még jól emlékszem. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. szintén munkáspárti képviselő. mint mi. május 10-én mondott le. mindenki eliszkolt. Chamberlain és társai védelmére kelt. R. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. mire közölték. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy az teljes képtelenség. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Brit Gyalogdandár 1940.

ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy a magunkfajtát kiirtsa. hogy vezetőink sorában árulók vannak. (. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. mondván. R. úgy vélem. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Ámbár. de az is lehet. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. ha az emberek nem esnek tőle pánikba.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. és sosem tudni. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. vajon mennyi az igazság benne. azokat viszont eddig még nem közölték.. baloldali újságíró. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. akkor lesz modernizáció . ami igencsak aggasztó jelenség. -(19)- . C.Mindinkább terjed a gyanakvás. Ugyanez áll az L. bár az egész a modernizációtól függ.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem.D. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.) Ami engem illet.27 meséli. egy percig se habozik majd. hogy Cyrill Conollyról. H. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. így az a mérhetetlen ostobaság.-re is. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. Ha a vészhelyzet rákényszerít. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania.V.

s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. a hír tehát feltehetően igaz. de békeidőben csak minden tizedik lakott). valójában nem történik más.. és nem lennék meglepve. és váltig azon tanakodnak. amely nyomban átállna Hitlerhez. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. mihelyt győzelmét biztosra veheti. legfeljebb a francia kormány révén. hogy elkerülje a légitámadást. mondja.. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. igaz-e. VI. -(20)- .rendőrség az a testület. ami aligha lesz az enyém. Nem tudni. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Felteszem. ami olyannyira elterjedt nézet. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. sőt talán még csak nem is láthatom újra. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. hogy visszavonul a Hebridákra. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. H. (. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. 1940. Egyelőre nem tudni. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. Compton Mackenzie meséli. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. R. Pétain és társai a másikon. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. most mind pánikszerűen arra jutottunk. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. 1945 nyarán ez meg is valósult. Tizennégyen haltak meg.) Azt hiszem. mindenesetre példázatnak nem rossz. és állítólag hét német gépet lőttek le. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. 22.

visszatértek az antináci álláspontra.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. kitűzve a köztársasági zászlót. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.. mondjuk negyedmilliós. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. Sajnos semmi remény rá. S lám. (. a hűség stb. ha átdobnák Francia Marokkóba. könnyen mozgatható haderejük. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. és még azt is igen furcsállták volna. bevenném Gibraltárt. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A kommunisták. 24. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára.. hogy az afféle hajdani erények. Avagy micsoda komisz paradoxon az. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk... a legcélszerűbb taktika az lenne.. (.) Az egészben az a legfurcsább. VI. most mindazok. mint a becsület. mint az várható volt. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. hogy bármi ilyesmi megeshet. úgy tűnik. Ha a briteknek lenne egy. mára mennyire kiürültek. 1940. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . ami később antifasiszta jelszóvá lett.

feltételezhető. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. -(22)- . hogy megpaskolja az orcánk. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Lavalnak32. Az egyetlen haszon az egészben. mint esztelen gyilkolászás. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Ha arról van szó. és mindaddig. hogy esélytelenül... uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. az egész háború nem volt más. Z pozícióban van.. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. akár stratégiai távlatból. aki a tőkés osztályhoz tartozik. váltig arra a következtetésre kell jusson.) Hitler nem más. uralkodók. bárkiről. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. korántsem biztos. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. Pétainnek. amiért is előbb-utóbb mennie kell. semhogy fölvegye a harcot. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. francia politikus. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. francia politikus. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. nagyiparosok stb. hogy félig vagy egészen áruló lesz.. Bármerre néz is az ember. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. (. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. egyeznének ki szívesen vele. Sokkal inkább a bankárok. hogy Churchill nem így látja. hogy ő a kisemberek szövetségese.számítanak. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. 1945 után eltiltották a közügyektől. amíg például X. (. 1934-35-ben miniszterelnök. püspökök. tábornokok. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). A 32 Pierre Laval (1883-1945). 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. Nyilvánvaló. Y.

és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy már csak akkor. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. Félek. (. hogy baloldali kormányunk lesz. és bizonyos. -(23)- . Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Ami végül is csak azon múlik.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. hogy eltörli a tisztelgést. tévednek. Azok viszont. akik arra tippelnek. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Oroszország. amikor késő lesz. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Ha Anglia megszállása elmarad. Kérdés. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. A spanyolországi leckéből úgy vélem. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. ahol valódi forradalom megy végbe. akkor minden rendben. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb.. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. A ma reggeli News-Chronicle írja.kérdés csak az. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. azt hiszem. ha forradalmi kormányunk lenne. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot..

melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Ha bármi feladatom lenne. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy menjek át Kanadába. ha a helyzet rosszabbra fordulna. 34 Az író felesége: Eileen . hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. ugyanakkor nem lennék soha .V. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. idegen kenyéren élni céltalanul. biztosan mennék is.D. és részt vehessek a propagandamunkában. aki a biztos távolból jártatja a száját. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. elmesélte. mint a revolver. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. amiért szívesen élnék. Elképesztő félreértések születtek. parancsot kapott. még mindig jobb meghalni. Nem mintha vágynék a halálra. és G.és sógornője. s ott megbíznának valamivel.34 arra biztat.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. főleg Duff-Cooper üzenetei. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. akárcsak a rádióbeszédek. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. hisz annyi minden van még. E. Ha a sors úgy hozza. Azt hiszem. noha beteges vagyok és gyermektelen. jól jellemzi a brit hadsereget... mint külföldön. Gwen O’Shaughnessy. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. -(24)- .Az L. hogy mindenképp életben maradjak. Ámbár lehet. akik csak heti 5 fontból élnek. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. hogy csupán arról van szó: nem akarják. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!).

A puszta tény. felöltöztünk. mint odaát. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. ha meghallja a szirénát. amit ha nem is képes egészen felfogni. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. és szerintem is van abban némi igazság. szörnyen ostoba helyzet volt. Ezzel szemben E. csak álldogált és csevegett. -(25)- . igaz. fizetni kell érte. hogy valaki hord-e gázálarcot. mindenképpen hatásosnak érez. első jele az lesz. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. már ami Londont illeti. makacsul állítja. restell lemenni a pincébe.Annak. hogy Angliában valami változóban van. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. ha valami egyenes beszédet hall. akiknél nem volt. Később kiderült. Anderson. 1940. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. Holott ez az. hogy az ember felkel. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy téves a riasztás. Felkeltünk. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. de nem mentünk le az óvóhelyre. de ha nem hall fegyverzajt utána. Például Mrs. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. 35 Valószínűleg Mrs. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat.35 is kedveli Churchill beszédeit. egy lépés az egyenruha felé. A. VI. Később alábbhagyott a divatja. Végül. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Természetes. A házban mindenki így tett. Tegnap egy lap azt írta. 25. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke.

. hányszor elmagyarázták. levonultak a pincékbe. Talán nem ártana.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. aki civil ruhához gázálarctáskát visel.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. of Information. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. holott ki tudja. Akárhogy is.még akár a Francoféléket is. Ma délután elmentem a toborzóirodába. a németek nem használnak harci gázt. Persze. még ma is megtörténhet ilyesmi. 1940. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. bár néha még most is megnézik. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. félkegyelmű veterán végezte. s lám. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. amíg csak 37 Ministry Minisztérium.O. a követelmények nem lehetnek túl magasak. VI.ahogy szaporodtak a rossz hírek. (. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . ha valaki megmutatná az M. mi a teendő légitámadás esetén. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. -(26)Tájékoztatásügyi . minden ötödik ember magával hordja. aki írni is alig tudott . hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. és ma úgy nézem. Tekintve. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra.. a gázálarcdivat is újraéledt. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. és bárki meggyőződhet róla. 27. Éppen tíz hónapja tart a háború.

Myers regényíró. (. Inkább az a kérdés. miszerint csak azért foglalták el Tangert. hányan lehetnek a tudatos árulók. L.. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. a télen még nem történik semmi. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. valójában mi történt.) L.. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. egykori brit nagykövet Madridban. Megjegyzem. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. minden ítélete helytállónak bizonyult. aki ismeri ezeket az embereket. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . híján van a legelemibb hazafiságnak is. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. később pénzügy-.tehát biztos.. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. A németek érdeke szerinte az lenne. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt. -(27)- . majd külügyminiszter. Orwell barátja. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.M.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. H. ami mostanra valószínűtlenné vált. 39 Sir Samuel Hoare. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Azt mondja. amikor úgy vélte. hogy tényleg ezt teszi.) A ma reggeli lapok cáfolják. Butler (1902-1984). mindaddig. külügyminiszter-helyettes. De hát az oroszok 38 R.. ez idáig csak egyszer tévedett. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. amióta a háború kitört. semhogy sok szót érdemelne. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal.) L. Már csak az a kérdés. M.. M. A. (. úgy véli. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. 40 L.40..

ha sikerül nekik. (. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. vigaszképpen azzal áltatják magukat. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Bármit tesznek vagy mondanak. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.Független Munkáspárt. Jó példája lesz ez annak. holott elég csak egy pillantás a térképre. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. 41 A Független Munkáspárt hetilapja.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. hogy szövetséget kössön. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Ha Hitler elfoglalná Angliát.P.. Érdekes. Amúgy Pétain és társai. mint mi Münchenben. semmi hatása az eseményekre. Nagy kérdés.. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”.L. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. jó ideje mást se tesz. Ezek a mozgalmárok. 42 Independent Labour Party . és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. amikor az I. -(28)- . hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit.maguk sem gondolhatták.

.. némi szépségfolt ezen. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. (. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. méghozzá C besorolással. de különben kutyabajuk sincs. Mindenképp biztató. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. elutasítottak. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. hogy a sajtó -(29)- . és továbbra is őrzi függetlenségét. az a néhány megjegyzés.) Igaz. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. 29.. VI. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. 1940. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. az ennek épp az ellenkezőjét látja.) Ijesztő. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. ámbár csak némi burkolt fenntartással.még csak egy múlik rajtuk. és az. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. amit sikerült elcsípnem. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik.ellentétben a heves közfelháborodással. Az még csak megbocsátható volna. VI. Nem hiszem. 28. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 1940. mint bíráló volt . hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. azt ugyanis nem deklarálta. ha tényleg arról lenne szó.. (. inkább jóváhagyó.

nem is olyan hitvány kompánia. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. (. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. 1940.-vel és M.. vajon próbálkoztak-e már azzal. amit valaha is hallottam. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Kíváncsi vagyok.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. -(30)- . és nagy éljenzés fogadta a hírt. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. Az emberek azért így is lelkesedtek. ami elvben tizenkét.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. Így aztán mindazon lapok. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. Ma délután az L. VI. hogy 43 Orwell. Főként kiszolgált katonák voltak. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta.-t és engem felvidított a gyászhír. hogy végre a puskák is megérkeztek.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.V. mindjárt elmondta. Tegnap C. C. és eltekintve attól. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. C. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására.. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. hisz maguk is a csokoládé. hogy abbéi még bármi lehet. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. 30.D.

Később. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ott hagytuk egy félórára. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az újságok már csak hat oldalból . Még M. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró..) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. szintén örült. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. E. aztán E.vagyis a lap közel egyharmada. hogy napokig még az étvágyam is elment -.. 1. VII. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. amin végül is kievickélt. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. (. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.-ék is rosszallották a dolgot. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. 1940. igaz. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. és nem mozdult. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.három lapból állnak. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. holott ők már-már radikális békepártiak. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. hogy már azon is örülni tudunk. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . majd kidobták a gépből. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. -(31)- . a szöveget apró betűvel szedik. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.

a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. ha valami ismert személy hal meg. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel.50 közlemény. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. a spanyol anarchisták vezetője. 3. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. 49 Buenaventura Durutti. látván. Mind többen vélik úgy. Franco közeli munkatársa. bár nő a félelem is.A. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.F. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. VII. -(32)- . hogy a kormány tehetetlen. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. 1940. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő).

53 Vernon Bartlett (1894-1983).lehet szó. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. a News-Chronicle -(33)- . hogy csupán a francia flotta feléről . Arról persze egy sort sem írnak. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál.1940. A francia Richelieu csatahajót. 2 csatahajót. 2 cirkálót. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. mennyire helyénvaló volt e lépés. politikai író. 10. nem sok meggyőződéssel tették. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. 8 rombolót. VII. 7.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 52 1940. avagy ha mégis. használhatatlannő tették. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. VII. elég egyértelműen sugallja. a napló írása idején liberális publicista. 1940. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. Az a tény. holott nyilvánvaló.

a Bűnös embereket. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. meddig ér el a kommunisták keze. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. a rendkívül népszerű walesi herceg. Sokan vélik úgy.) Gollanz új könyvét. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. hasonló feltételekkel. 16. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. január 20-án lépett trónra. -(34)- . bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. Windsor hercege (1894-1972). VIII. Napok óta nincs semmi hír. 1940. ha csak az nem. Nemrég még úgy tűnt. hogy csak azért hagyják nekik. 54 Edward. semeddig.. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Ez után feleségül vette Mrs. amerikai Mrs. mint azt korábban én is feltételeztem. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. (. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. mi több. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. Persze. hogy Angliában akadnak csoportok. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel.békeajánlatot tesz nekünk. Számomra hihetetlen. Edward néven 1936. de amikor feleségül akarta venni az elvált. mint a cukrot. Simpsont és Franciaországba települt át. úgy veszik. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. Még az is lehet. az ember sohasem tudhatja. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Újabban viszont minden országban más és más.. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. VII. Wallis Simpsont.

W. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. Talán így lesz. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. talán nem. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. -(35)- . (.. ami egyértelműen németellenes lépés. és ha kudarcot vall. és elnézzük neki. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. F. ahogy előre megmondtam: eljátssza. alighanem Tosco Fyvelről van szó. a világ pedig már rég nem hiszi.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Még most sincs semmi érdemi hír. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. 56 Bizonytalan. és mi semmit se teszünk ellene.56 azt mondja. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. nyilván a németek számára.küld hadi utánpótlást Burmán át. A legfőbb esemény. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Mégis. Mindez előre látható volt már akkor is. helyzetünket reménytelennek látja. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat.. 1940.) Holott pontosan úgy tesz. VII. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. bármilyen 55 Bizonytalan. alighanem Frederick Warburg. 22. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. hogy Spanyolország bármit. ami egy következő kormányt is kötelezhet. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. és már csak a fegyverletételt várja. a sok szájhős mind maga alá rondít. hogy Anglia felé hajlik. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Ez persze nem olyan ígéret. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. így azt. hogy összeült a pánamerikai konferencia.

VII. mivel utálta Chamberlaint . -(36)- . VII. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. felhagyott a toborzással.V. melynek állítólag már 1. rendre visszautasította az ajánlatot. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.mennyiségben importáljon. Persze meglehet. 1940. (.. Az L. és új neve: Home Guard. hogy L. 58 Azonosíthatatlan személy. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. G.D.57 Én legalábbis nem hiszem.) Sokan már bánják. D.-t. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. 25. majd a németeknél. hogy csak tartanak tőle. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. ámbár ez nem is oly hihetetlen.300. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.V..D. azaz Polgárőrség lesz. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. 28..aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. Ha tényleg így van. Az olasz sajtó is ezt írja.000 tagja van. Sokan rebesgetik.58 is ugyanezt mondja magáról. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. hogy összeállna a Tory klikkel. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. azzal. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. bár az is lehet. csak féltékenységből és intrikából dacol. ám az. 1940. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel.

Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. kinek a nevét folyton elfelejtem. brit állampolgárságot sosem szerzett. kommunista.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. Az apró emberke. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla.csakugyan nácikollaboráns lett. 62 Gaston Bergery. majd fasiszta politikus. amely német befolyás alatt áll. 60 Sir Oswald Mosley. bár senki se tudja. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Emberem azt állítja. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. hisz jól tudom. Szélsőséges nacionalista. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. valójában miért. Így tesz a francia sajtó azon része is. aki szerint Hitler nem igényli. kis baloldali pártokról. 59 William Joyce (1908-1946). aki pedig a legfőbb támogatója Angliában.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. -(37)- . a Brit Fasiszta Unió vezére. noha egész életét Angliában élte le. akit később internáltak. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. szélsőjobb. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Amerikában született. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. Furcsa.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . 61 Jacques Doriot (1898-1945).és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. aki utóbb .

ahogy egy szovjet komisszár. Megkérdeztem. (Sajnos elég gyatra volt. Úgy látja. ha elveszítjük. Perim most a legfontosabb. ami talán arra is fényt vet. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Wells. a franciákat viszont eléggé leszólta. szerinte rendes fickó. de az újságok azt sejtetik. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Úgy véli.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. mit miért csinál. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . VIII.1940. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . H. nem hinné. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. vagy hogy karrierista lenne. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. hogy ezek az emberek. és különös gyengéje. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. 8. és nem igaz. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. Eddig még semmi hír. de a pénz nem érdekli. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Mindig is úgy élt. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. s azon a feltevésen alapul.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. Wells jól ismeri Churchillt. hogy csak a maga hasznát lesi. Megindult az olasz támadás Egyiptom. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. G.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. VIII. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Azzal kérkedett. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. Hajnali három körül légitámadás volt. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. átszervezik a légiriadók egész rendjét. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. s azzal szépen visszaaludtam. hagyják félbe a munkájukat.másokat kapok rajta. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. Azt mondják. 23. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. hacsak nem akarjuk. Megvetően mondta. 1940. amit mielőbb meg is kell tenni. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. ez pedig igen veszélyes lehet. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Hosszan beszélt a polgárőrségről. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. amit . Ez nem csupán azzal jár... hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. nem kétlem.nyilván az -(42)- . akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Tegnap este elmentem egy előadásra. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. tábornok tartott.

(Greenwich) Azt hiszem.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy a trágya nem ennivaló. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Legfőbb ideje. kik miatt. hogy valami nincs rendjén. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. 26. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. -(43)- . Ahogy elnézem. és megpendítette azt is. Ettől talán észre térne a jónép.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. Az oktalan pára nem képes eldönteni. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. Tegnap azon tűnődtem. egy életre megtanítva arra. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. 1940. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. hogy az ország végromlás előtt áll. kivénhedt hadfiak. és azt is: miért. hogy ízlik neki vagy sem. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. VIII. s hogy milyen szánalmas ez az egész. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij... A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. (.

próbálják eltussolni. és halálra váltan nyomban felriadtam. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. de olyan pokoli robajjal. asszonyság.. hogy a házak beleremegtek.) Elég nagy robbanás volt. azt álmodtam. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. E. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására.. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. ám azért nem annyira rettenetes. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. VIII. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. Ma reggel mégis. míg ezek jó ha feleakkorák. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Hallottam. Talán egytonnás bomba lehetett. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A bejárati ajtóból néztük.. és mindaddig. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. hogy egy bomba robban mellettem. A -(44)- . (. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. ha bármi fontos létesítményt találat ért. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. Világos. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. amibe a föld is beleremeg. Máig emlékszem arra a kettőre. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba.először igazán közelről a bombák hangját. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. amit Huescánál dobtak le. (.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. 1940..) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. 29. s ahogy eddig is.

hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. könnyen álomba ringatja az embert. szerkesztőjével. hogy nyílt mezőn fekszem. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. és aknagránátok robbannak köröttem. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. tábori szalmaágyamon elnyúlva. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. azzal a megnyugtató tudattal. vagy túl közeliek a becsapódások. XI. 16. s én feküdnék kényelmes. 1940.-vel éppen csak megjegyeztük. H. fegyverzajt hallok. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H.. A légiriadók egyre kimerítőbbek.. s lám.. Akkoriban rendre azt álmodtam. 1940. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. és máris aludtunk tovább. ha elég távoli. (. 31. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. XI. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz.) Tegnap lefekvéshez készülve.a nácizmus. Sosem gondoltam volna.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. 1940. 23. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. s nemigen látja. lidérces emlékeim.P. hogy hidegen hagy. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.. minden fedezék nélkül. -(45)egy ha . 24 órára rendszerint 5-6 esik. hacsak az ember nem sejti.-vel. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . erős robbanást hallottunk. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. hogy nem érdemes sokat törődni velük. A monoton fegyverzaj. régóta ezt várják. Amerikában is. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. VIII. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. a . mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. márpedig az emberek itt is.P. Általános a vélemény. Félálomban. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. E. mégis így lett.

az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. úgy tűnik. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. ám ekkorra már mind a szűkebb. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. P. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. brit tájékoztatási miniszter. Habár a . bárki képes könnyedén elhitetni.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. hogy . Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. Halifax és Simon védelmére kel. amikor Franciaország elesett. A második világháború című művében Churchill 1940. májusi kormányát tárgyalva Hoare.71 és társai titkon alkura készülődnek.. ha tényleg igaz. kényes. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.P. kulcsfontosságú. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. H. egyébiránt biztosra veszi. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. válasza: „Ugyan már. kijelentését. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. hogy nincs más hátra. az összes brit lapot figyelmeztették. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. -(46)- .. mint vállalni a Hitler elleni harcot.. tartok tőle. H. öt éven át tartó küldetést. vagy inkább próbáljunk békét kötni. Ld. 2000. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál. igaz is lehet. és „becsületszavát” adta nekik. Európa Kiadó. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. még nem cenzúrázzák. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat..-t.” 72 Alfred Duff-Cooper. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.” Ami. hisz minden a tálaláson múlik. Mindaddig.P.P. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. szerint.

hogy államformája királyság.. angolbarát. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. a sajtóosztályt vezette. bármi tehetséges politikus Laval. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. jóslatai. C. 76 Lásd az 1940. Mindig is azt hittem. Különben C. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. 75 Mrs. és eszébe se jutott panaszkodni. a France szerkesztőjével ebédeltem. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Szerinte VIII. mégsem váltak be.utóbb VIII. XI. Azt mondja. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta.felesége volt.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani.74-vel. S. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. C. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. francia újságíró. úgy tűnik. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. 74 Piene Comert. Olaszország viszont valódi erő. és úgy véli: Anglia nagy előnye. Laval 1935-ben azt mondta neki. egyetlen európai se hitte volna. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . korábban diplomata. igaz. 1940. jól ismeri Angliát. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. C. Wallis Simpson.. Laval kormányzása76 idején C. Franciaország eleste után Angliába emigrált. VI. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. mint azt itt képzelik. Angliában mindenki tudja. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. Persze itt. Edward . aki ekkor már a windsori herceg . és élt már nálunk korábban is. Edward végül is Mrs. szerint. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. Nos. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. melódiája: monoton Tegnap C. Meglepően jókedvű volt. 28.

A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. 8.. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. -(48)- . Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól.. (.) Azt mondja. 1940. amelyben 500 repülőgép vett részt. és ami még rosszabb.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. a sebesülteké ennél jóval több volt. (. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság.000 gyújtóbombát dobtak a városra. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. s legalább negyed részük földig rombolódott. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. miként sikerült átszöknie. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. november 14-én szenvedett légitámadást. a tüzérségi tűz elől. A közüzemek. a halottak száma 550. XII. víz. aki nemrég érkezett Lengyelországból.. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. A német források szerint mintegy 30. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. 1. villany stb. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. mindenki amiatt aggódik. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle.. teljesen tönkrementek.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról.) Beszéltem egy férfival. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. Ugyanúgy örülünk neki. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. Meséli. mint korábban Balbo halálának. bár azt nem árulta el. XII. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van.

29. kezdeti szakaszában. 1940. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. A bombázás legszörnyűbb. XII. Idézet egy újságcikkből bombák. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. I. Az a hír járta. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. amíg a bombázás alább nem hagy.” 1941. A jobboldal most aztán tényleg elemében van.segítségükre sietnek. nem annyira a bombáktól rettegve. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. nappal közrendre felügyel. rendre azon kapom magam. inkább a félbeszakított alvás. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. akár a manna. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Az a múlt heti újsághír. Több mint mulatságos. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. s a csengő sem ép. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. 2. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Az esszében azt írtam. hogy hibbant kis versikéket faragok.

magasabb béreket. s talán joggal. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.hogy nincs valami nagy véleményem róla.. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. a Konvenció a második front megnyitását sürgette.Isten látja lelkemet. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. tényleg örülök. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. és Orwell úr aligha sejthette. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. nem sokkal a franciaországi események után. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. aminek igen örül. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. de nyilván erre sem kell várni sokáig.” 79 Büntetés. német. hogy ezegyszer tévedtem. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. I. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. . hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. 1941. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. olyan időszakban.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. majd 1942-ben beszüntette működését. -(50)- . bár . 1941 júliusában.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és minden érintett szíves elnézését kéri. úgy véli. Így azután én lettem nevetséges. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . 22..

ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. nyomban megérezte rajtam. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. Úgy tűnik.a következőket írta: „Óhajtom. ahogy megcsókoltam. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. 1931-66 között Canterbury érseke. Az ügyeskedés menten beindul. akik nem képesek átlátni. és meggyőződésem. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. Az utca tele van a plakátjaikkal. a POUM82 betiltása után. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. És lám. már az is erősnek tűnik. E. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. vagy valami hasonló). amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. aki amellett. Mindenesetre tény. spanyol köztársasági párt. Szovjet erő. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. A helyért ugyan nem fizettek. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). először tettem ilyesmit életemben. hogy tudja mindenki. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Barcelonában pedig. Igaz. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Művei. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy „Éljen a POUM!”.csak arra való. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. de normális helyzetben eszembe se jutna. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. pedig több mint hat órával azelőtt történt. hogy „hagymáztam”. A minap. ezrével vannak ilyenek. -(51)- . újabb defetista manőver. Keresztények és a kommunizmus. teljes szívemből kívánom. hogy „Chamberlainből elég!”.

Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. Erwin Rommel tábornok vezetésével. 1941. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. Másnap reggel Mrs. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül.000 hadifogoly! ) . 26. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. stb. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A német Afrika Korps 1942.az ébresztőóra. s a többinek is hasonlóan felment az ára. J. mire Mrs. és megütötte a fülem. I. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni.108 sor. január 22. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. amint két nő arról társalog. és 1942. -(52)- . hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. mivel érezni. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. 84 A lap 1941. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak.2 sor. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. hogy „már nem tart soká” stb. szeptember 6. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. A Daily Worker és a Week85 betiltása . boltjába betérve megjegyeztem. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. J. között volt betiltva. és betiltották a Daily Workert84. június 21-én foglalta vissza. január 22-én vették be a brit csapatok.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Tegnap este G. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . 1941. legalábbis ezen az éjszakán nem. G. Az elmúlt napokban az a hír járta. 3. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Az altemplom nem egyéb.. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Wallington. 14.küszködött. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. még a lapok is pedzegették. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. Bár dúl a háború. és a többiek mondták is.. hogy „valami készül” a Balkánon. 1941. hogy visszatérhetnek Londonba. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. néhány téli viola bimbózni kezdett. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. Én mindenesetre váltig állítom . A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. III. 4. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. homályos és rossz szagú. -(56)- . mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.bár jól tudom. ha elég meleg lesz).-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. kevesen értenek egyet velem -. s a hóvirág is most a legszebb. Korábban ugyanis épp azért gondolta. hogy még mindig sokkal rosszabb. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. III. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. III. s ilyenkor látja. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941.

ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. a német támadás már április elején megindult. Ahhoz. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. egyben meghagyva neki. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. előbb ismernie kellene. arra kérte az angolokat. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). Elképzelni is szörnyű. de alighanem inkább a Szueziről van szó. elhárította a segítséget. mi történne. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. 1935-től görög miniszterelnök. hogy milyenek a szállítási eszközök. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. miközben támogatta a királyság intézményét. -(57)- . A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. Katonai diktatúrát vezetett be. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. amit az olaszok elvesztettek. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Mindenki ezen tépelődik. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. 95 A szövegből nem derül ki. hogy küldjenek tíz hadosztályt. attól tartva. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről.van. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. vagy legalábbis azok jó része. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Túl veszélyesnek tűnik. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához.

mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni.hadisikerekkel. hacsak azzal nem számolunk. mint az. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. Sok német. -(58)- . csakúgy. Ugyanakkor. amiért hagyjuk. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. csak a felesége. Másrészt viszont. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). mint Norvégiában. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. elképedt azon. egész Európa rajtunk röhög. Én mégis azt tartom. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy nem tudunk. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. ha most veszni hagyjuk Görögországot. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. éppúgy. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. antifasiszta újságíró. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. ha netán tudjuk. Ő maga nem volt zsidó. akivel beszéltem. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. Mint írja. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. Az a baj. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. 97 Stefan Haffner.

ami azután a bombázókra tekeredik. Greenwichre igen sok bomba hullott. de csak egy gépet lőttünk le. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. mint az indiai rádzsák körül. III. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. éppúgy. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ijesztő lenne.itthon és Amerikában egyaránt. 20. Ez hát az európai nézőpont. végre pompás alkalmunk lesz rá. de tetszetős érveket máris hallani. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. minden előzetes propaganda nélkül. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. titkos fegyvert is rebesget. s a szóbeszéd holmi új. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak.98 1941. úgy hírlik. június 17-én jelentette be. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. Ám a szokásos álszent. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. aminek használatát a brit légierő 1941. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. -(59)- . s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Kérdés. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.

csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás.csapódott be. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.. A Greenwich templom lángokban állt. Visszalapozva e naplóban. Úgy tűnik. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. látom. ez akkor sem jó így a franciáknak. semmi jele annak. mondjuk. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. avagy csak elképesztően ostobák. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. És miközben mi mindent megteszünk. szakadt a víz a nyakukba. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. mint azelőtt. 99 Valószínűleg Eileen Blair. majd nagy csörrenést hallottam. amikor E. amit küldünk. az író nővére. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Úgy tűnik.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. és társaik tényleg árulók. -(60)- . és kevesebb közéleti eseményt említek.. amit persze nem engedhetünk meg. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. Fölöttük tombolt a tűz. hogy . de senki sem mozdult.: „Betört az ablak. Bárcsak tudhatnánk..-vel99 telefonáltam. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. hogy megtartsák a búzát. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. ami megingatná a Pétain-kormányt. A németek ugyan engedik. Én: „Mi volt az?” E.

Ha elfogadjuk az államot. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. III. hogy igenis vannak. mint eleddig.A legrosszabb még hátra van. 1941. ez pedig az éhínség. stb. elfogadjuk a háborút is. akkor biztos. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. sokan ezt teszik . De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Még szerencse. Számomra nem volt újdonság. a légierős kadétok. Még ma sem képesek felfogni. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. s ha így teszünk. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. akik Churchillért meghalnának. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . nemigen számít. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. éppúgy élnek. amit mi tényleg nem ismerünk itt. hisz ez idő szerint még az sem világos. a gazdagok pedig. 23.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget.általában olyanok. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Angliában. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. a Női Légierős Tartalékosok stb. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. mi a célja a háborúnak. valahányszor azt látom. kényszerítő intézkedések híján. hogy gyermekei azért éheznek. Miként lehet ezt elfogadtatni. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk.

hogy megbánják gonosz tetteiket.ami éppoly hatásos lehet. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. Persze az is lehet. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. így aztán helyénvaló. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. hogy Isten bennünket segítsen. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. hogy imádkozunk érte. és segíts. mint a németek. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy netán csökkenne a harci elszántság. Azért várjuk el. -(62)- . Az egész azon az elemi érzésen alapul. az ellenségnek is vannak indítékai . mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló.az ezredzászlókat. Holott bizonyos helyzetekben. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. 1941. hogy valójában nem is gondolják végig. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. mert mi jobb emberek vagyunk.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. úgymond. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. add. 24. a keresztény meggyőződés azt tartja. III. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. Talán az a félelem diktálja mindezt. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. ha az emberek látnák. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint egy. Egy szó sem esik arról. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. Eddig úgy tudtam. és jó útra térhessenek”. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak.

1941. így valószínű. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat.. Közben hallani. Felteszem. hogy Görögországban 150. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. IV. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. mikor kivonultak Bengáziból.000 vagy akár 500. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. bár Hitler még így is jól járna. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Ám ennek nincs közvetlen.. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy nincs az az erő. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. mint akár több ezer légitámadás. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. Tehát megoldódott a rejtély. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. a műszaki leírások alapján.000 főnyi brit sereg állomásozik. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. 7. Rajzok készülnek majd. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 ember életébe is kerülhet. hisz általános a vélekedés.csatahajókat. nincsenek például fegyvereink. hogy valamivel ellensúlyozzák. és ma jelentették be először hivatalosan. és legalább három hétig kitart. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. hogy egy sikertelen megszállás 100. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. érzékelhető hatása. Azt hiszem. mindenesetre nehéz nem észrevenni. bár ezt már akkor sejthettük. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. ez alighanem így is van. s így szükséges.

-(64)- .elsüllyesztették a Zara.) Egyre kevesebb a munka.. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. Etiópiát mindenesetre elvesztették. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Szinte látom. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. (. (...ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. Persze.. 102 A matapan-foki csatáról van szó. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. most hirtelen rájönnének. A legjobb esetben talán még szűken vett. A britek-minden veszteség nélkül . Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . talán politikailag helyes volt meglépni ezt. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. hogy beleszorítják őket a tengerbe. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Nem tudni.. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Mulatságos lenne.helyzet. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be.. )Immár világos.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. katonai szakíró. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.

de tudván. mint „dicső”. . mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. csak sajnálom. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. ez szeptember 7-én volt).pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. Például az. IV. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. Most olvastam épp az M. 1941.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. Állítólag Francis Beeding. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet.I. hogy ejtőernyők. hogy nem volt annyi eszük. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. pontos. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. s igen nehezemre esett. of Information -(65)Tájékoztatási . amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.103 bestsellerét. s ez rendre azt igazolta. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Rosszabbat vártam. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. a regényíró állította össze. elszalasztották az esélyt. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. Emlékszem. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait.O. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. hogy pár napig nem is lehetett kapni). tényszerű ismertetőt. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. „hősies” stb. 8.

Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. majd így szólt: . hogy győzelmet arat. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Rajtunk az ítélet. . Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. Most jön Austerlitz. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. egy darabig onnan néztük a tüzeket. Kimentünk a tetőre. Hugh Slater. Aznap éjjel. de más fronton még várható. Én mindenesetre nem így éreztem. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. még ki is mentem megnézni. aki az ablakban ült.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. azt mondtam Fyvelnek: . lángol-e még. -(66)- . 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. miután a németek láthatóan elálltak attól.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől.A kapitalizmusnak vége.Akárcsak Madrid. egyszer csak megszólalt: . 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Később. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. hogy felébresztettek a robbanások. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert.Ez volt Trafalgar. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék.

ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. és Görögországba küldtük őket. hogy egyáltalán kiadták. A közlemény súlyát az mutatja.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. ha a görögöket cserbenhagyva. Ez is igen baljós előjel.gondolom. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. IV. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . 9. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. 1941. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . amíg lehetett. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. A tegnapi lapok megírták. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. Hol van már az az idő. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. IV. A nagyokosok szerint ahelyett. a Balkánról alig esik már szó. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. 11. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. legalább kettő jut minden századnak. -(67)- .106 Ma este igen rossz hír érkezett. 1941. s amikor megkérdeztem. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. amikor rosszul áll a szénánk.persze nem volt egy darab se -. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. hogy kivontuk csapatainkat. kapunk-e gépfegyvert. Csak erről beszél mindenki.

hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . de ez más lesz. és a Sunday Express. Az egyetlen. azt látom. -(68)- . 1941. se Líbiáról.1941. Nem hinném. 13. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. ami némi reményre jogosít. azok a forradalmi változások. csak éppen nem adhatják tovább. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Isten tudja. 12. Semmi hír . mind lehetségesnek tartja.se Görögországról. hogy a politikai helyzet javulni fog. vagy legalább egy részük. de mégis. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. most is zajlanak. Az a két újság. Ahogy visszalapozok a napló elejére.. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. Úgy látszik. amely alig különbet. csak sokkal lassabban. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Akivel csak beszéltem. a köznapi ember számára kevésbé érthető.. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. hogy még mindig érvényben van az utasítás. és megszilárdul a helyzet. amelyekre számítottam.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. mint gondoltam.. IV.. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. Lehet. IV. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. abbahagyom a naplóírást. amely még ezeknél is pesszimistább volt. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. mely igen sötét képet fest a jövőről. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. francia hajókkal. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be.

Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. s az is erősen hihetőnek látszik. hogy létszámuk aránylag csekély. amit a reklámokról írtam. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. de már sokkal kevesebb van belőlük. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. nem tűntek el.Olvasom a bejegyzést. Persze. arra számítva. 1941. és elvágták a tobruki angol csapatokat. az utóbbi a valószínűbb. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. Azt hiszem. Mindjárt feltűnik. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek.. A németek az egyiptomi határig nyomultak. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. mások azt állítják. bár ezt Kairóban107 még tagadják. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. de Tobruk kitartott. micsoda szedett-vedelt társaság ez. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. -(69)12-én hamar akció végül . mint a középosztálybeliek. Connolly mondta egyszer. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. Nagyon igaz. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Megrázó hírek. 14. döbbenten láttam. csak éppen a tempóját nem. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. IV. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. míg december 4-én megérkezett az erősítés. D. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. aki jól ismeri Dél-Afrikát.

Mindez akkor. hanem azért. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. IV. megkérdeztem a tulajdonosnőt. tudja. éppúgy. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy kivonulnak Kínából . és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. anélkül. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. mi is történik. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. drága uram. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. mit mondtak be korábban. és mivel kissé késtem. 1941. 15. melyben az oroszok megígérik. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.persze csak fokozatosan. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. igen nehéz elképzelni. Görögországról semmi hír. nem figyel rá senki. A másik pultnál meg szól a gramofon. akkor máris megérte.. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. Ha nem így lenne. .Jaj. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. hogy az etióp hadjáratot befejezzék.úgy tartja. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. hogy beismernék. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ha én nem kérem.

17.is 108 „Mondja csak.. de azért E. is ugyanezt mondja.. francia) .. 1941. Egy másik a St.vidéket. Ez volt az egyetlen reakció. Igaz. Barnsleyben voltam éppen. Ma reggel. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.” (Parlez vous.bizonygatja mindenki. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. Emlékszem. hogy egyszer bekövetkezik. többeknek megjegyezve. és a mentők is ott várakoztak. Két-három napja újra Wallingtonban. 22. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.Én még csak le se hunytam a szemem! . ez képtelenség. . IV. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. IV. betértem egy kocsmába. A fegyverek egész éjjel lármáztak. Persze.. Senkivel sem beszéltem. és E. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. A szombat éjjeli „blitz” még ide . e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. -(71)- . és miután hallottam a hírt. Az ember már-már úgy érzi. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.70 km távolságra! . nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. John’s Wood-i temetőt találta el. Persze. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. aki rendesen tudott volna aludni. Az utcát mindenesetre lezárták. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. 1941. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok.

Gibraltár megtámadása. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. stb. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vajon azt teszik-e. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. amit kell. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. -(72)- .. hogy a németek nem hullanak úgy. Churchill a minap azt mondta. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Furcsa lenne. Még nem tudni. Amióta itt vagyunk. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. Olyan ez. mint a kéve. hogy 109 Orwell gyanúja. minden bizonnyal hamarosan várható. nem így lesz -. Engem legfőképp az zavar. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre.elhallatszott. fanina felé. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. minden még ezután megírandó cikkemet. is beleértve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. rádiójegyzetemet stb. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban.” Kíváncsi vagyok. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. mi pedig lekaszáljuk őket. Ha az újságok híradásai igazak. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. hogy sikerül majd. Athéntől kissé északra. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Churchill kezd úgy beszélni. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. megalapozott volt. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni.

Ausztrália: 13.ÚjZéland: 13. hogy ne álljanak ellen. hogy ellenállnak-e a németeknek . a görögök visszavonulóban vannak. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja.a hülyébbnél elháríthatnád. hogy a görög hadsereg. 1941. Mindössze annyit lehet tudni. hány emberünk van ott. Eszerint az elesettek 55. hogy mennyire tudják tartani magukat.1%-a Ausztráliából és 19. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. IV.mindez még hasznos is lehet. 23. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. 25. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. A Daily Express burkoltan arra célozgat.55% .110 Mindaddig.1% Új-Zélandból. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . Különben sejtelmünk sincs. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. milyen hadállásokban. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . 1941. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. IV.55%.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. -(73)- . 24. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. és így tovább.8%-a származott az Egyesült Királyságból. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Az oroszoknak dönteniük kell. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.

-(74)- . ami tényleg magával ragadta az embereket. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . avagy tétlenül elnézik. IV.111 Gondolom.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. C. körülbelül 30. nem akar. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. most mindenféle hússal üzletel. 28. IV. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.. 25. V. 1941. mert nem volt mivel etetni őket. 1941. vagy esetleg a harmadik. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. csak kutyaeledelnek. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. hogy nem képes. Milyen kár. bár azt hiszem. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. Tegnap eljött hozzánk egy ember. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. 2.az ára -. de bármelyiket választják is. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb.

Mint mondja. aztán egyszer csak halljuk. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. úgy látszik. mert folyton csak fegyvertokokat szab. ahogy a tűpárnát tartotta.tisztes ábrázatú. 8.112 Azt mondják. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Mesélte. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. Katasztrofális. újabban az egész cég erre állt át. nyilvánosan kijelentette. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. és hét-nyolcezren estek fogságba . V. valójában 55.000 járművet vesztettünk. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat.ez egybevág a német hadijelentésekkel. -(75)- . A veszteség állítólag 3. Hátrahagyták összes tankjukat.000 körül. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. majd elnöke lett. mivel úgyis megegyeztünk. mint az íj és a nyílvessző”. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.000 embert. mint arról korábban tájékoztattak. felszerelésük jó részét és 12. miután bejelentették. ügyvéd. gondolom. s úgy hagyjuk el a porondot. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. mint a bútorhuzat. mindenféle volt közöttük. Spender113. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. Persze az is lehet.. de ez számunkra nem gond. A hajókról nem esett említés. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. 3. hogy kevesebb katonánk volt ott. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50.000 ember. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. az ausztrál kormány egyik minisztere.. politikus. 1941. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne.000-re teszik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. amiben mindent odaígérünk nekik. az is ugyanúgy készül.

Valahányszor csak elképzelem. Iránban mozgósítás van. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. ha csak a puszta harcról van szó. ám biztosan valami rosszat jelez. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Sosem tudni előre.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. hogy balul üt ki. A semleges államok megtámadását illető aggályok . pusztán azért. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. mert hiányzik az akarat. Békésen alszik mindenki -(76)- . mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. amiben igazán hiszünk. A törökök felajánlották. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk.és azt hiszem. 6. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Itt-ott nagyobb családokat is látni.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. a kicsik sorban fekszenek. folyton az az érzésem. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. ami ezt a taktikát sikerre vihetné.csupán azt jelzik. 1941. apa. A tiszta. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. Előre látható. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Ha olyan ügyért harcolunk. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. nincsenek fenntartásaink. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. ami nem túl jó jel. akár a nyulak. anya. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. Érdekes. V. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. mit fognak tenni. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. gyerekek. s menten elgyámoltalanodunk. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . meglepő látvány tárul a szeme elé. csak annyi bizonyos.

hogy az oroszok bejelentették. melynek üzenete nem egyéb. Immár bizonyos. Az elmúlt napok legfontosabb híre . Lefelé menet közölték velünk. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. külügyi népbiztos.a kicsik hanyatt fekve. tőlünk nyugatra. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. ez az első eset.az erős lámpafényben . Gondolom. égre szökő lángokkal. -(77)- . ez az első diplomáciai lépés. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Nyilvánvaló. hogy mindez német nyomásra történt. de úgy tűnt. E. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. mintha viaszbábuk lennének. 11. Az ablakok épen maradtak. de megmaradt alelnöknek. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. amikor találat érte. V. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. s a szobában sem keletkezett kár. s hogy mindenki maradjon a lakásában. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. kiváltképp nagy volt. A füst csak igen lassan oszlott el. netán mindkettő ellen. hogy épp benne voltam egy házban. Az éjjel komoly légitámadás volt. Felkapaszkodva a tetőre. kintről valaki kiabált. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. hogy a mi házunkat találták el. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. felkelt és kinézett az ablakon. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. meredek. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 1941-ben leváltották. 1941. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. 114 Vjacseszlav Molotov. az egyik. valami raktárépület lehetett.

hogy tényleg ég a ház. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. mire ő visszakérdezett: . és talán nem lesz módunk visszajönni. Ilyenkor az ember azt viszi magával. Hallottuk. amit hónapok óta őrizgettünk. Később kiderült. -(78)- . Később megjegyeztem E. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. csupa korom vagyok én is. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak.Igen.nek. gondolván. akik teával kínáltak. amint kiabál valaki: . Elmentünk D. s láttam. s én csak utólag döbbentem rá. hogy menjünk ki. amit a legfontosabbnak tart. milyen sötét lett az arca. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. hogy a folyosón nem lehetett látni. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. sebtében összeszedtünk néhány dolgot.Talán azt hiszed.-ékhez. és a bent lévő autók kiégtek.

remélve. Csak azt tudom. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. és Rashid Ali 1941. Egy hónappal később rövid harc. Franco . 13. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. május 30-án Iránba menekült. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. a Führer helyettese. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. Szíria. továbbá mindazon térségek neveit. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Hitler közeli barátja. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. aki 1941. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). V. Spanyolország. bejelentvén hogy Hess megőrült. Az egész ügy merő rejtély. Irak. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Churchill nem akart tárgyalni vele. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). iraki nácibarát miniszter.1941. Rashid Ali117. Alfred Hornként mutatkozott be. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Darlan116 Sztálin. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. Még csak ötletem sincs. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. Utóbb többször is felmerült. 1941.

könnyedén be lehetett volna keríteni. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. ha kiderül. Tangert és Szíriát akkor. vannak még emberek. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra.és fegyverhiány (repülők. mikor Franciaország a háborúból kilépett. nincs esély arra. a lakosság fele pedig éhezni fog. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. amikor nem vettük be Dakart. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Az egész világ ellenünk van. hogy nem fog sikerülni. Churchillnek és társainak az lehet a terve. a Kanári-szigetek. szégyen!” Úgy látszik. hogy ez már-már törvényszerű. lesz titkosrendőrség. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. mi biztosan el is toljuk. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták.tolni. Úgy tűnik. már akkor. Az ember kezdi azt hinni. hogy ember.) miatt Dakar. hogy ez történik majd. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy mindent veszni hagyunk. Persze. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. -(80)- . legalábbis szerinte . talán még Amerika is. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. akik meg tudnak lepődni azon. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Szíria. hadihajók stb. amikor még megtehettük volna. Tanger. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. Ezzel szemben a valóság az. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. a Kanári-szigeteket. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.

10. 17.700 új-zélandi és 6. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. egy repülőgép-anyahajó. Valaki megsúgta. Mindenki Krétára figyel.540 ausztrál.1941. 21. Ha csak 10-20. Irakról semmi hír. V. V. 25. Szíriáról. mint Angliában. ha Kréta csakugyan próba. így azt. Úgy tűnik. V. majd ejtőernyősöket vetettek be. A német légitámadás május 20-án indult. még úgy is. hogy hány ember védi is a szigetet. 24. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. és majdnem ugyanannyi görög volt.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. (Liddell Hart szerint összesen 28.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. 7. Három csatahajó. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást.960 brit. 1941. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból.300 görög. szervezetlenek voltak. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. 1941. Lehet. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. új-zélandi és ausztrál. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. csak végre ismernénk az alap tényeket. A brit -(81)- .600 brit. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. hét cirkáló. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. légvédelmük szintén gyenge volt. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Ezt az arcátlan. Darlan nyilatkozott. hogy így van. és milyen a fegyverzetük. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba.

bár rideg. Az. ebből 2. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. 1.000 görög volt. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. V. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 122 A 42. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. 31. 1941. a mentegetőzés. és 14 gép védte Szuezt. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. annak tagadása. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. A brit csapatok Bagdadban vannak . Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy hányról is van szó. -(82)- . katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. VI. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni.500 Krétán szolgáló katonából 16. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. 13. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle.olvasni. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. Arra sincs magyarázat. és csak utána az etiópot.bár még jobb lenne azt hallani. Kivonulunk Krétáról. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. 1941. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt.500-at mentettek ki.

Pár nap 123 A Calcutta. azt mondják. 3. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Összességében a szövetségesek 16. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja.. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Ebből nyilvánvaló.000 brit tengerész esett áldozatul.000 embert kellett elszállítani. valamint a Greyhound. A német veszteség: 3. 1941. Szíriára.376 ausztrál és 2. abból legalább kiderülne.583 embert vesztettek (ebből 8. aminek vagy 2. 124 Szíriába. Szuezre vagy Máltára csapnak le. Fiji és Gloucester cirkálókat. hogy semmi értelme Ciprust védeni.996 új-zélandi).200 brit.. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült. számos légvédelmi ágyú. S mindez teljesen hiába. márpedig ennek semmi jele. Miként K. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. Hereward. Ma reggel jött a hír. hány kereskedelmi hajó. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. -(83)- . Hitler eleinte habozott. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. A híradás nem felelt meg a valóságnak.500 sebesült. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. Student tábornoknak. hogy Kréta kiürítése megtörtént. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. A teljes veszteség várhatóan 10. 3.000 ember. 20. VI. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. A britek arra számítottak. Most. tank és repülőgép. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.714 halott és 2. mint azt a sajtóval tudatták.

hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. nem fog háborúba keveredni a németekkel. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. mint puszta blöff. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. amelyről. ha csak elkerülheti. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. 14. VI. 8. úgy lehet. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. hogy talán az egész manőver nem más. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. -(84)- . A közeljövőben. VI. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 125 Stafford Cripps. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. s eddig még senkivel se futottam össze. 1941.múlva már nyilván késő lenne. úgy tűnik. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 1941. történetesen az Anglia elleni invázióról.

hatalmas közönség előtt. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . Napok óta rendkívüli a hőség. Íme. Általános a vélekedés. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. VI. VI. és ezzel. 22. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett.persze csak akkor. 20. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére.126 1941. ez a jutalom. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Rendkívül izgatott mindenki. Nyilvánvaló. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.1941.ámbár azt hiszem. s megállítottak három finn hajót is. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. 19. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. 1941. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. ha az oroszok komolyan ellenállnak. Az jutott eszembe. VI. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. -(85)- . Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. ha nem is tudják megállítani. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára.

bár arról igencsak eltérnek a vélemények. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. úgy találtam. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. 23. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. csak úgy. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. A legrosszabb az az egészben. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. úgy vélem. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Persze akadnak néhányan . Mit gondolnak vajon ezek. ha nem lennének biztosak benne. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. a légierő és a flotta legénységét. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . Churchill. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy őszintén ajánlja a segítséget. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. amíg leszámolnak Angliával. mint a baloldali pártokat. sőt magukat az oroszokat is. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. akik nem bánnák.ha nem is sokan – a gazdagok között. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. VI. miként hatna. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. bár lesz annyi eszük. hogy gyorsan véghez tudják vinni.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. 1941. ma igen jó beszédet mondott.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba.

Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Orvos (külföldi. Tíz -(87)- . Meglátja. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. mint az első háborúban. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. úgy hiszem. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. éppúgy összerogynak majd. a kommunisták. elfogadnák Hitlert vezérüknek. Három éve még az évi 1. Persze nyomban hangot váltanak majd. Kétségtelen. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. az esetben érdekük. mi több. Egykettőre hazavágják a nácikat. s még azt is meg merem kockáztatni. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen.000 font jövedelemből élők. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. hogy ennek maga Sztálin a feje. Azon múlik minden. s újra támogatják a nácikat.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. és ne folyjék ellene belső aknamunka. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet.

A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. s alighanem elfoglalták Litvániát is. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be.. hogy szamovárt áruljon. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. Mindenki arról élcelődik. (. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. 30. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. ereszd meg” -. 1941. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. Hisz azok a politikai viszonyok. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre.. VI. -(88)- . Az esetben. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. hogy a németek azért kiváló katonák. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Akárcsak az emigráns fehérek. többféle magyarázata is lehet. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. E szerint bevették Lemberget.még ha lesz is némi „húzd meg. itt most nem állnak fenn. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. Már egy hét múlt el. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Állítólag túlszárnyalták Minszket. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Nem tudni. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre .) Némelyek máris látni vélik Sztálint. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak.

Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. mint az a tény. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. legalábbis e pillanatban. Sztálin rádióbeszéde nem más. -(89)- . vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. melyben egyértelművé tette. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. VII. 1941. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. szögesen ellentmond mindannak. 3. amelynek nincs angol megfelelője. jóllehet formális szövetség még nem létezik. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mindenesetre elég sok időbe tellett. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. s mint ilyen. Churchill beszédének méltó párja. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. A felek vállalták.

Ha most. és azt sem tudni. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. ha majd netán ők is átállnak végül. Ha a németek helyzete megengedné. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. legalábbis Angliából nem. mire is használnák e tankokat. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. VII. láthatóan nemigen készülnek támadásra. a belső meggyőződés hajtja. de ha semmivel nem próbálkoznak. amíg be nem bizonyosodik. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. Nem tudom. s ettől. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Több lap is türelmetlen. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Azt aligha hiszem. s arra sem utal semmi. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. hiszen őt úgymond a „lélek”. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. 6. 1941. lám. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit.oldalunkra. nem indítunk szárazföldi támadást. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében.

Néhány ír katolikus lap mostanra. és a Truth129 néhány példányát is. Kíváncsian várom. hogy az belépett a háborúba. hogy a németek vesztesége már 700. ha a német támadást netán már visszaverték. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. -(91)- . azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. nyíltan szimpatizál a nácikkal. Az az anekdota járja. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. megtiltván számukra. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. mégis hasonlóan ír.mindezt két héttel azután. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. ám azt nem tudni. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ahol kommunisták üléseztek. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. úgy tűnik. hogy az a „semlegesség”. visszatértekor meglepve konstatálta. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. A frontokról sincsenek megbízható hírek. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. egyikük. és alighanem ez a jövőben sem várható. most. Nyilvánvalóan az az „irány”.000 emberre rúg. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. vajon elérték-e már a Beresinát. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Ha ez tényleg mérvadó. Az oroszok azt állítják.számíthatunk rájuk. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. A németek már átkeltek a Pruton. hogy lássam. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. jelentése: igazság. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani.

s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . Az a félforradalmi időszak. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. amely Dunkerque-kel kezdődött. -(92)- . s egyre nyomorultabb lesz mindenki.bár azért összeomlani sem fog. A háború vége egyelőre még fel sem dereng.1941. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. Úgy sejtem. hogy bármit is terveznének. de nem hiszem. Már csak egy hónapunk van arra. Ugyanakkor semmi jele. VIII. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. 28. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. az irániak már menekülnek. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. mint amit elszenvedett. de ezek egyre gyengülnek. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. hogy belefogjunk valami európai akcióba. mára véget ért. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. miként azt terveztem. A keleti front. egy új korszak kezdetéhez érve. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. Ezért itt be is zárom e naplót. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk.

de alighanem már elment. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. III. hogy csak azért küldték el. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. miután a háború új szakaszába ért. Kósza találgatásokat hallani minden felől. Így például. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Sokan azt gyanítják. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. E percben az is nagy talány. mint a sír. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. mekkora jelentősége is lehet Indiának. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. amiből egyúttal kikövetkeztethető. 14. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Gyakran hallani a megjegyzést.II. Azt. rész 1942. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. Akik netán tudják. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. akik képtelenek felfogni. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. azok is hallgatnak róla. -(93)- .

c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. majd közellátási miniszter. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. hogy Beaverbrook távozik. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. egy kompromisszumos békekötés reményében. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. maradok. egy balti orosz. [Azt hiszem. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. bár annyi azért igaznak tűnik. miként is tudnának akár a németek. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel.még ez évben különbékét köt. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. akik úgy vélik (például Abrams. de azért még nem dőlt el semmi. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. mivel nem látom be. különben valószínűleg nem. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. bár nem tagja a pártnak). lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. hogy az esetben. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. -(94)- . ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről.a teljes vereség ugyan elmaradt. mint mí az angliai csatában . [Másfelől viszont vannak. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. és csupa haszontalan. aki erősen szimpatizál Sztálinnal.

katonainál is kiábrándítóbb. hogy így lenne. 1942. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. 1942. úgy tehetünk. Persze én sem hiszem. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. Mégis úgy vélem. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. hogy miért. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. sajnos. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. nyitva a bejárat. s az ember olyan dörzsöltté válik. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése.. hogy azt korábban el se hitte volna. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. még akkor is. b) Ha az oroszok támadnak először. március 11-én terjeszteni kezdtem. A propaganda merő hazugság. mennyire hatékony a suttogó propaganda. -(95)- . nem. mit teszünk és főként.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel.. nem lehet tesztelni. akkor „mi már előre megmondtuk”. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy csak azért nem. úgy látszik. kíváncsi vagyok. május 30. azt mondhatjuk. akkor mi. mikor ér hozzám vissza. mert a japánok félnek az oroszoktól. ha az ember történetesen igazat mond. ha legalább tudjuk. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mindez mit se számít.

aggasztó a közhangulat odaát. 1942. A termelés akadozik. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. amíg csak lehet. 15. 1942. a britellenesség százféleképp virít. aki most tért vissza Amerikából. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. de nem követte se bombázás. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. III. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. Azt mondja. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. baloldali politikus. s nyilván így van ezzel mindenki. III. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. Eddig még nem jöttek rá. 22. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. amíg a légiriadót le nem fújják.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. mivel Harold 133 William Hickey. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). és még csak utalást sem teszünk rá. később munkáspárti képviselő. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. -(96)- . Orwell későbbi. se légvédelmi tűz. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Empson mondja.

Az októberi forradalom után Moszkvába.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). mivel legalább tudatosan az. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. újságíró. egyenjogúságot a kaffereknek. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. örökbefogadás útján lett francia. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. kritikus. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. majd Leningrádba ment. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. ugyanakkor a BBC felkért. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. 137 Victor Serge (1890-1947).] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. parlamenti képviselő. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Alfred Duff-Cooper.angol nyelvű német propagandaadó. -(97)- . később Berlinben indított lapot. akik 134 Harold Nicholson. életrajzíró. mindez ijesztően hatékony. író. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. diplomata. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. 1941-ben Mexikóban telepedett le. életrajzíró. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. 135 New British Broadcasting Station . hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. óva intve mindenkit. hiszen az emberek jó része tudatlan.

de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. kiutasításukat követelve. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. ha itt új kormány állna fel. hogy Oroszország különbékét akar.nincs semmi hír. Mindez persze. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. ehelyett inkább dél felé. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Az egyik lehetséges fejlemény. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. Nem is annyira azért. Általános a gyanú. Mindez jórészt azért van így. de nem folytatná a támadást. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Így aztán mi. mert folyton újságot olvasok. s ameddig Sztálin hatalmon van. Én mégis azt hiszem. mindenütt legyőzték a fasiszták. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló.Franciaországból érkeztek. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. mert erkölcsileg viszolyogtató. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. vagy legalábbis azok egy részét.] -(98)- . Nekem úgy tűnik. meg kell támadnunk Európát. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Ugyanaz az ócska taktika. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. márpedig a Kominternt eddig mindig. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. [Csupán akkor lenne esélye. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. mind egy kedvezőbb békealkura. mint a franciaországi hadjárat idején . az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze.

melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. úgy tűnik. ez idő tájt brit belügyminiszter. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak.S. 139 Közkedvelt baloldali lap. Krishna S.S. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). 1942. 141 Herbert Morrison. 27. Shelvankar. 140 Aqneurin Bevan. világháború idején írt. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. melyek szintén a Daily 138 Dr.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. melyeket az 1. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. K. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. A leginkább elterjedt változat az volt. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. valamennyi hihető. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Állítólag holnap kiderül végre. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. valahogy kiszimatolták. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. Egy megrögzött ellenségünk. III. munkáspárti képviselő. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény.

hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra.Mirrorban jelentek meg . káros hatással volt a brit közvéleményre. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. ám azt mindig is élvezik. G. vagy ha mégis. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Hitler és a Világállam” című írása. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. és visszatér az újságíráshoz. Cassandra142 bejelentette. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Mindenki azt jósolja. Tom Jonesnak. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket.a konzervatívok nem kis mulatságára. aligha vettek volna tudomást róla. a az krókuszok. hogy három hónap se telik bele. A ember már-már [H. igaz. -(100)- . A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. Azt hiszem. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. szétosztani a muníciót. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Griggnek143 továbbította. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. aki azt Sir Jas. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. ha két szocialista esik egymásnak. A késlekedés fő oka az volt. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. 144 A vita Orwelltől indult. Erről feljegyzést küldtem Dr. miután a Horizonban megjelent „Wells. ezt a vádat utóbb visszavonta. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. és további egy órába telt.

) Minden harcolnak. Azt hiszem. Rossz jel ugyan. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. s úgy látom. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. „eszi . IV. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.nem eszi” ajánlatától.eggyel sem. 1. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. a szövetségesek közül . márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. a katonák mocskolódnak. s megkért. az igaz -(101)- . hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát.ha jól tudom . Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. [Akárhogy is. hogy nem mi. az háborúban újságírók így van. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. az indiaiak sem örülnek neki. akik nem harcolnak. az üvöltés.] Akad persze.Tokióval. aki úgy véli. már csak a közvélemény nyomására is.] 1942. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. remélem. hogy a hadipropaganda. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. „(. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre..

Ha majd eljön egy újabb háború. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. -(102)- . hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. hogy sokan szentként tisztelik. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. hogy e sorokat leírtam.] Nem tudom. s annyi igaz is. 1942. majd üdvözlő táviratot. Jó jelnek veszi mindenki. hogy mi a tét ebben a játszmában. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Gandhi készakarva keveri a bajt. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. nem egészen öt évvel azután. harcias britellenes indiai nacionalista. itt vagyok a BBC-ben. az esetben. 3. hogy a hír nem igaz. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. Mármár vigasztaló a gondolat. Ford. o. 145 Hódolat Katalóniának. ha a németek megtámadnák. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Arra biztatta az indiaiakat.: Betlen János és Tóth László. Azt hiszem. és sikertelenül vezette a britek ellen. messze elkerülik a lövészárkokat. Ellenfelei úgy tartják. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja.] Lehetetlen megállapítani. minthogy hiába remélte. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. amikor kiderült.hazafiak pedig. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. Cartaphilus. 1999.”145 S lám. egyébként semmi ok a bizakodásra. IV. 94-96. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. augusztus 19-én.

folyvást arról lármáznak. igehirdető és propagandista.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. nemigen tudja azt elképzelni.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. aki ez idő szerint Angliában élt. Mondtam is A. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. újságíró. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. indiai államférfi. Legnagyobb ámulatomra. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. mire A. kiváltképp a kommunisták között. s hogy voltaképp nem is akarja. s elég balga ahhoz. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. ahogy ma azt az angolokkal teszi. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy azt higgye. hogy nem számít a függetlenségre. Egyszerűen elképesztő. író. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. így szólt: . -(103)- . [Már csak mennyiben az a kérdés. ügyvéd. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. George. mindezzel Anand is egyetértett. Megjegyeztem.-nak. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). a fájdalommentes mártíromsághoz. 148 Krishna Menon (1897-1974).

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

felszínes Amerika-ellenességre is. mert ha megengednék maguknak. az író nővére. Persze. mikor ez ellen E. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. -(107)- . hogy Anand tegnap szóba hozta neki.] Mind több szó esik egy európai invázióról. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. tiltakozott. mondja. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. 1942. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. [E. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hogy „persze. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. IV. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Tokiót bombázzák. no meg azért is. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. Fyvel meséli. ha mindkét fél megerősíti. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.áll a nálunk dívó. Eileen Blair. mire Pritt közölte velük. 19. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Útban visszafelé több gép megsérült. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. hogy mindenki hazudik. hisz 153 1942. mintsem hadászati jelentőségű volt. tényleg készül valami. Most már csakugyan azt kell hinnem. mintha mi sem volna természetesebb. hogy 1940 táján. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. A hatás inkább lélektani. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. s igen meglepődött. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. egy indiainak ezt kell mondania. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt.

hogy ekkora bakot lőjenek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hogy különbékét kössenek.] Ami pedig a második feltevést illeti. Csak kevesen érik fel ésszel. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. lásd Amerikát. az a két józan és gyakorlatias lépés. -(108)- . sokan úgy beszélnek. Mégis meglep.aligha kockáztatnák meg. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. ahol internálták őket.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Ugyanakkor. valamint Spanyolország megszállása -. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. hiszen e tranzakciót korábban leállították. 25. másrészt. hogy a hála politikai fogalom. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. [Ha ez így van. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. mely javíthatna helyzetünkön . Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. akkor ez valami új fejlemény. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. akkor nincs többé indok. IV. 1942. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. amiért derekasan küzdöttünk.

Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. 7. teljesen alaptalan. -(109)- . február 8-ig tartózkodott. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. az máris sokat elárulna arról. ám azért ez sem lehetetlen. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. mindenesetre arra vall. A (német) Szabad azonosították a hangját. mint bármely más irányba.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. 4.Amit tudni lehet: 1. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy támogassák. 2. Indiában. felségterületen tartózkodik. mintha Berlinben volna. ahol 1943. hogy ha az oroszok átengedték. Általános a vélekedés Japánba szökött át. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. de elhárították. kormány bejelentette. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. Az olasz rádió bemondta. mire ez a nagy felhajtás. Németországban viszont. majd onnan dekódolva sugározták. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. megsúgták-e ezt nekünk is. 5. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. A vichyi közlemény. 6. Afganisztánon át. Bósz Japán területen van. hogy úgy tüntessék fel. hogy a vichyi körök is úgy vélik.

IV. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). hogy azután gúnyolódhassanak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. Annál pompásabb alkalom.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. valószínű. mint rendesen. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. melyek mostanában hülyébbek. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. hogy nem hagyjuk őket a pácban. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. 1942. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. 27. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. [Semmi hír.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. mikor az mégsem indul meg. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Hónapok semmitmondóak alapok. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. avagy bátorítás az oroszoknak.

az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. mindenki egyforma. vagy az írását olvasom. váltig az a benyomásom. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. hol elzárva. még akkor sem. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. hogy az efféle propaganda merő ostobaság.” Az ember azt hinné. és csak a saját érdekeit nézi. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. akiknek határozott véleményük van. akár egy csapot -. a hallgató is könnyen ráébred. Cukrot már alig lehet kapni.hol megnyitva. akikkel nem értünk egyet. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. kiváltképp azok. csillagászati árak fejében. ahogy a részvétet adagolják . ha pedig ez mégsem történik meg. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. Bátran lehet hazudozni. s a szellemi tisztesség. Mindenki folyvást ítélkezik. pusztán a politikai célszerűség alapján. hogy becsapták. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. de az igazat megvallva. ha tényleg senki nem veszi be őket. Fuldoklunk a mocsokban. Mindenki becstelen. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és mitse törődik azokkal. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Ugyanígy -(111)- . mi több. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. ha olyanokkal állunk szóba. [A legtöbb balos. Ha szót váltok valakivel. Ez leginkább akkor tűnik fel. A legmegdöbbentőbb mégis az. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget.

Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. de megszámolva a képviselőket kiderült.még így is elegen.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Most a felsőházban gyűlnek össze. IV. 1942.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t. elég gyengécske műsor volt. csak épp nem hallani a hangjukat. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. alighanem nagyon is sokan vannak. hanem arra. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. hogy megtöltsék az üléstermet. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. szitkozódnak. hogy telt ház van. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . akik 1941. Tegnap elmentem az alsóházba. hogy csak mintegy 250-en voltak . hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. miközben a képviselők felsorakoznak. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. Cripps beszédét leszámítva. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat.] Avagy tényleg nem akad senki. hogy ez valaha mind plüss volt. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. 29. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. -(112)- . És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. mindegyre az jutott eszembe.esküdni mernék. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt.viselkedtek azok. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat.

talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. 157 Az a hír járta. Amennyire megítélhetem. még az is lehet. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. egyikük igazi keménykalapot viselt. A dolognak végül is az lett az eredménye. hogy Szingapúr veszélyben forog. hogy részben tényleg így történt. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mikor néhány hete megjött az utasítás . Annál inkább elkedvetlenedtem. mi készül”. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette.alighanem a külügyminisztériumból -. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. mint a szíriaiakat157.] Mihelyt kiderült. 1643-ban -(113)- . hogy Madagaszkárt ne emlegessük. mint egy újabb imperialista hódításról. nyomban megírtam. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. [Sok a találgatás. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban.1942. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. V. 6. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. hogy 1941. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt.

Szerintem ez kacsa. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. olyan elképesztően nagy számokkal. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 1648-ban csatában esett el. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. Ez volt az első olyan tengeri csata. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. hogy ő lett volna. 8. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. újságíró. rádiós személyiség. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 74 repülőgépet és 543 embert.-a között zajlott. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. hogy úgy látják. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. elérik céljaikat.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. V. egy romboló. de nem hinném. Mindenesetre abból. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. hogy az ember nem tudja. arra következtetek. 160 Frederic Warburg. író. 159 Frank Owen (1905-1979). W. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.] 1942. egy rombolót. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta.Frank Owenre159 tippelnek. kinek higgyen. -(114)- . hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül.000 ember.

a japán kormány úgy döntött. Szerdán találkoztam Cripps-szel.1942. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Kérdésemre. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. Bár az orra kissé túl borvirágos. s mégis. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy ő írta volna e cikket. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. A falakon régi metszetek. mint a „minden követ megmozgat”.] Cripps biztos benne. hogy mi a véleménye Bószról. Wintringham ugyan tagadja. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. 18. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. V. és „reszkettek az előszobában”. az „előszobai reszketés”. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. mi több. 15. hogy találkozzék vele. 30. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. 11. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. hogy az emberek pártfogójukra vártak. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. már azt is tudják. „sötét alaknak” -(115)indul a német . aki közel jut a politikához. ám én fenntartom. hogy ő volt. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. hogy érdemben beszélhettem vele. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. mint gondoltam volna. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. akit igen jól ismert. századi életrajzokban olvashatunk arról. hogy mennyire igaz ma is. 1942. V.] 1942. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. Felteszem. ez volt az első alkalom. csak az tudja igazán. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. és készséggel válaszolt kérdéseimre. V. hogy Bósz német területen van.

V. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. Nyilván az jönne ki belőle.162 A hír persze Warburgtól származik. összevetve egymással őket. akár német forrásból származnak is. aki felváltva túlzón optimista. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Ha igaz. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 21. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Cripps csupán annyit mondott. 1942. 19. világrengető eseményben hisz. Képtelenség! 1942. -(116)- . Bár így lenne. és kizárólag a saját karriere érdekli. május 26-án írták alá. Cripps vitatta ezt. Bármit megtenne. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. akár orosz. Jól jönne most egy hét szabadság. amit mond. hogy Londonban van. csak az orosz fronton. amiről úgy véli. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. V. V. úgy ez váratlan ajándék. vagy sötéten borúlátó. hasznos lehet számára. hogy miről is írjak. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. Megjegyzésemre. ami még csak ezután fog felpuffadni. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. mivel sehol nem történik semmi. 1942. és folyvást valami küszöbönálló. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között.nevezte. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. 22. Molotov állítólag Londonban van. Állítólag Molotov nemcsak. amiről írhatnék a heti hírlevelemben.

hogy tényleges dolgával foglakozna. se pedig beosztottaikra. 1942. de kérem. akár egy -(117)- . V.végeztek. tegyenek arról. 27. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. akinek olyan az arca. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. de a legfontosabb tanulság mégis az.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. gondoskodni fogok arról. mi több. hogy mindez önökre nem vonatkozik. erősen sárgás bőrű. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. hogy ma senki sem teheti meg. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. ami nem más. 30. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). hétfő.” Ezt lehozták a lapokban.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. mint a rábízott legénység kiképzése. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 1942. idősebb japán férfit. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. V. még a rádióban is beolvasták. amivel nap mint nap elárasztanak. . Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom.

akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. aki ellenezte. vagy inkább. minden.béketűrően szenvedő majomé. Alighanem a követség munkatársa. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Az egész képtelen manővernek tűnik. forradalmi értelmet is adni. Úgy véli. elvész. és úgy véli. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. valós alapja van a dolognak. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. jobboldali újságíró. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. L. ami számára értékes. mára elfeledte az egészet. rendkívül intelligens a maga módján. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. akik képesek a háborúnak egyfajta új. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. főleg Lady Astor. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. annak oroszbarátsága miatt. tudatosan venne részt ilyesmiben. a lap tulajdonosával. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. mintha ő lenne a csali. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Természetesen oroszellenesek. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. s most csupán azzal van elfoglalva. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral.165 163 J. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. Warburg. Állítólag csak azért. az Astor család. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy a rendőr azért kíséri-e. Azt mondja. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. Épp csak azt nem tudni. Garvin. s az Observer átalakítása is része e manővernek. s egyben összegyűjteni. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. ebből következik Churchill-(118)- .

amikor csakugyan arra készültek. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. szabadúszó újságíró. s a lélek jajgat és sikolt. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. hanem a szakszervezet hetilapját. ellenességük is. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Darlan167 admirális érdemeit. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 166 Desmond Hawkins. a francia haditengerészet főparancsnoka. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. a kéz. „ha tudna járni”. Már fáj minden tagunk. a láb. Azt is hozzátette. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. gyötört. Ezzel egyetértek. mint ismert antifasisztát. És fogtad őt. a kedves. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. már ami a szovjet szövetséget illeti. hogy sült halat vett. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. mivel azt hittem. Volt egy időszak. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. A szív. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. gyönge lányt. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. a Labour’s Northern Voice-ot is. Megzaklatott. -(119)- . A háború sötét Poklába vont. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. mely újabban „a királynál is királypártibb”. szerinte még az sem kizárt. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. 167 Francois Darlan tengernagy.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót.

hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. alig látni egyenruhát.. azt. VI. 4. ím a sárba húztad őt. nézegetik a galagonyabokrokat. benzint még feketén is nehéz szerezni. hazád. ki szép. Feltűnően kevés az autó is. szelíd ma is. Ó. Hogy meg ne illethesse más.nézd. ocsmány zűrzavar Királya . Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül.169 1942. aki A kedvesed. (. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. 6. oldja. Ennyi. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Mert azt kívánta durva háborúd. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. ember. hogy milyen normális minden. tennen magad Csak őt imádtad. VI. hogy tárgyaljon a szerződésről.A rózsaarcút.. szennyezed. Még mindig Molotovról szól a fáma. Eisenhower 1942. lebzselnek a parkokban. Nagy a forróság. 1942. őt. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Az újságok még a nevét sem említik.) Állítólag itt járt. ember. tolják a babakocsit. Nincs rohanás. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Ne tiltakozz. teljesen békés. magad Kezével jobban vérzed. majd hazatért. Csak itt-ott látni egyet. Úgy látszik. Különben furcsa. kinek haját A szél bogozza.

november 8-án nyílt. az is csak Észak-Afrikában. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. akik a vonaton találkoznak: . 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője.lehetőségéről.Berlinbe. 171 Kingsley Martin. VI. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. most egyszerre visszariadt tőle. miután egy éve maga is azt követeli. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. biztosra veszem. Azt mondja. aki a háború kezdete óta mindent megtett. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. újabb front csupán 1942. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. Akárhogy is. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. Úgy tűnik.mindezt épp ő mondja. A BBC megbízhatatlannak tartotta. 7. és többnyire az a verzió az igaz. Hazugságok hálójában élünk.Hová utazol? . hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. Kingsley Martin171. és így tovább . hogy nyissák meg. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. 1942. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. -(121)- . hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. hogy már döntés született az invázióról. baloldali újságíró.

David Owen: Cripps titkára. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. miközben te. -(122)- . úgy tűnt.Hazug alak. a másik kommunista. akiről utóbb kiderült. Guy Burgess: a BBC producere. hogy vannak befolyásos emberek. mintha nem értené a megjegyzésem. azt hiszed. micsoda lényegi különbség. június 2-án. Mikor azt mondtam erre. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Norman Cameron: költő. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. Úgy tűnt. A szokásos hiábavaló szócséplés. valójában Lipcsébe tartasz. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. akinek nem értettem a nevét. ha egyszer a háborút megnyertük. a háború októberre véget ér. David Owen. Jack Common: író. például azt. Rajtam kívül ott volt még Empson. 173 William Empson: költő.174 172 1942. mintha nem is érzékelné. mivel a németek addigra kifulladnak. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. akik úgy képzelik. hitvány gazember. Azt mondta. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. ha Berlint mondasz. én azt hiszem majd. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. Norman Cameron. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Jack Common. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Orwell barátja. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. és láthatóan mindenre odafigyelt. hogy kém. kritikus. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt.

Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. szintén egyetértett Cripps-szel. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. várva. hogy ki-ki megkapja partvisát.] Láttam. leülnek a portánál. 11. majd június 4-én belehalt sebeibe. mindenki azt szeretné. hogy egy ponton túl. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 1942. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. mint egy pondró perspektívája. VI. 10. inkább talán a felelősségtudat. s 2. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. Emellett. 1942. akár a verebek.000 lakosából alig maradt -(123)- . [Az ilyen emberek azt feltételezik.[David Owen. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Nem a pénz. Cripps tartását valami belülről kikezdte. és eközben oly élénken csivitelnek. a hatalom vagy a hízelkedés. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. VI. [A német adó bejelentette. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. de az az érzésem. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. 1942. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Himmler helyettese. s az a legfontosabb. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. és képtelen belátni. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. és a férfi. akit nem ismertem. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. szükségképp beszűkül a látóköre.

úgy. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut.] néhány túlélő. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. JÚNIUS 6. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. ahogyan a BBC közreadta.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A falut földig lerombolták. a nőket gyűjtőtáborba szállították. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. a nőket koncentrációs táborba küldték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. -(124)- . hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. s a nevét megváltoztatták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. miként az is. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. A helység összes épületét lerombolták. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a férfi lakosságot agyonlőtték. minden férfit agyonlőttek . Megőriztem a jelentés egy példányát. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. Ezáltal bebizonyosodott. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a község nevét eltörölték.

hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. még az sem. török atrocitások. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. Talán nem telik bele sok idő. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja.Valójában nem lep meg e gaztett. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. amerikai atrocitások Nicaraguában. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. mi több. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. bolsevik atrocitások. akik nincsenek közvetlenül érintve. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. Ezt a BBC 1942. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. hogy mások. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. -(125)- . mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. sőt rögzítették gramofonon is. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. s a lemezek mind fennmaradnak. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. japán atrocitások Kínában176]. brit atrocitások Indiában. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Sokkal inkább az izgat. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. február 26-án közvetítette.

(A fordító jegyzete. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. (A fordító jegyzete. -(126)- . hanem ostoba lépés is volt. amely nem csupán kegyetlen. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. amikor hasonló félelmek miatt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.

író. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Híven tükrözik szocialista nézeteit. Nyilvánvaló. 1937től a Tribune főszerkesztője. hordozható adóvevőjük volt. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. VI. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. hogy Molotov itt van Londonban. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. 1942. azt nem hagyják szó nélkül. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. hogy a németek még csak nem is sejtették. ejtőernyővel dobták le őket. 12. januári indulástól. 06. 13. baloldali újságíró. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. arra juthatunk. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. -(127)- .1941(és később) Japán atrocitások 1942. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.

november 10. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. ami mozgalmunk éltető eszménye.” 1942.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. amely leteríti az ellenséget.: „Most.” 1942.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.és edenjeink sem tehetik meg. nem hagyhatom el a főhadiszállást.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. 1941. március 15. február 28.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. vagy egy 1935. november 3. a mi vitáink és kétségeink táplálják. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. azzal a vereséget választjuk. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. A munkásmozgalom döntés előtt áll. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . június 21. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. 1942. azok keresik ezt. Nem akarunk társadalmi konfliktust. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. A mi gyengénk az ő erősségük. Haladni ma nem más. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Szocializmust akarunk. Ha tétlenek maradunk. Olyan egységet. egész létét ennek köszönheti. mint bátran előretörni. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. amely épp attól nyeri valódi erejét. Még egy 1931. február 24. hisz régóta elkezdődött már. itt van köztünk nap mint nap. Történelmi válaszúthoz érkezett. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat.

„Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. VI. Az persze még majd ezután derül ki. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. amely arra szólítja a nemzetet.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . vajon tisztában vannak-e azzal. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . 1942. alatta az író megjegyzéseivel.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. s ugyancsak kétséges . mint a mi vezetőink bennünk. és Moszkva is széles körben terjeszti. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. azon egyszerű okból. hogy a britek.Tribune. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. mekkora fába vágták a fejszét azzal. június 6. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. 15. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Persze éppoly kétséges az is. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától.” 1942. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt.tömegekkel találja szembe magát. inkább harci riadó. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. hogy a haditerv kivihetőe. Akárhogyan is.

és arra kérnek. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. Nálunk a BBC-nél . ami egy cseppet sem érdekel. csehül.00 órakor. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. melyek becsúsztak. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. Végül. Később ismét azt mondják: persze. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. Aki viszont nem így cselekszik. Aki az utasításnak eleget tesz.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. megfelelő jutalomban részesül. „túl korai” stb. kezdetben még biztatják. VI. hozzátéve. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. mondván. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. Majd azzal állnak elő.] 1942. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. [Elhangzott Prágában. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy a téma „nem időszerű”. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.és ez nyilván így van a többi osztályon is .) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.tartalmazza a napló. 21. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. -(130)- . gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. azt családjával együtt főbelövik”. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. feltéve. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. 19. folytassa csak. hanem az az állandó kudarcélmény. s a féltékeny. ha ezen információ 1942. majd lepöckölik. június 11-i keltezéssel. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. akárcsak valami apró gazemberséget is.

mert a tervek folyvást változtak. nem építettek bunkereket . Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor.] Csak most derült ki. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. hogy (két évvel azután. mert amit elkészített. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. egy módosítás. mindig jött egy új parancs. mert ha valami már félig kész volt. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. hogy úgyse hallgatja meg senki. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. és máig sem sikerült tisztázni. ami fenekestül fölforgatta a terveket. a Polgárőrséggel is. nem dolgoztak ki stratégiát.és nincs mögötte semmi elgondolás. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy voltaképp miért is vagyunk. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. az túl értelmes lett. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. hogy valójában már senki se tudja. nyomban ránk nehezedik a tudat. akinek van rövidhullámú készüléke.mindezt azért nem. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. szinte biztosra veheti. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. hogy jön egy új parancs. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. és így -(131)- . [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. Európát kivéve. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. majd még egy. Bármibe kezd is az ember. A szervezeti rendet. Minden mással ugyanez a helyzet. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Hogy csak egyetlen példát említsek.

1942. melyet 8 hónapos ostrom után. Semmi sem halad a maga rendes útján. -(132)- . hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. kétszer annyi szavazatot szerezve. Már csak abban lehet bizakodni. Ez már csak azért is különös. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. 1942. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. 182 Tobruk elestéről van szó. A madarakat. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. Ez most nem Joyce181 volt. Megütközve hallottam. 1. június 21-én vettek be Rommel csapatai. hogy ez többé-kevésbé odaát. mint Lord Haw-Haw. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Callow End. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. VI. meg vannak elégedve velük. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. VI. majd őt egy másik. VII. a németeknél is így van. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek.tovább a végtelenségig. Persze biztató. 26. Úgy tűnik. 24. és a Worcesterből 181 William Joyce. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. hanem egy másik. kelet-londoni kiejtésű alak követte. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. teljes a fejetlenség. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. mint a konzervatív jelölt. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt.

VII. láthatóan a rosszindulat vezeti. melyet csak megnyerni lehet. 1937-40 között hadügyminiszter. Nem tudom. 3.] 1942. meddig folytatható még ez a cirkusz. hogy bírálóit. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Isten tudja. mint Hore-Belishát183. mi lesz. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. Minden étkezéshez van tejszín. szárnyast. A kormány helyzetét megkönnyíti. Churchill már nem vette be a kormányába. majd három évvel később ugyanő menesztette.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. -(133)- . például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. hogy az a tény. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Churchill beszédében második frontra. hogy most újra kezdik. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Időnként furcsa dolgokat is látni. libát és pulykát lehet itt látni. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. Régi trükk ez . A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. 183 Leslie Hore-Belisha. 1940-45 között független parlamenti képviselő. hisz senki sincs. de már biztosan nem tart sokáig. szinte magában is elég. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. aki Churchill helyébe léphetne. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést.

184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). akik pár óra alatt kigazolták Mr. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. Phillips185 karalábéföldjét. mikor még tartott a „blitz” London ellen. 1942. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. persze csak az alkalmas minőségűt. Nem tudni. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. 4. A legkézenfekvőbb magyarázat. VII. stb. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak.Érdekes. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. s a gazdákat külön kérték. fehér pólós férfiakat. 10. Mindig is Churchill ellenfele volt. -(134)- . Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. 1942. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Az is szembetűnő. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. és Gloucester csupán a bábja lenne. vajon a felesége is vele volt-e. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. VII. Például már egy ideje azt mondogatják. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki.

a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. [Ezek a fiúk meg. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. de nem sok hasznát látjuk.Tudja. -(135)- . Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Mint kiderült. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. Phillips így magyarázta: . máskor tengerészeket.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. ahol egyben kiképzés is folyt. hogy nem boldogulnánk nélkülük. s még az sem kizárt. voltaképp nem egyéb. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. hogy jelöltesse magát.hallatszott mindenünnen. Ám az. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Nyilván hálásak neki. mint államilag szervezett sztrájktörés. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. csupán azért.. mindig örülünk nekik.inkább egy radarkutató központ. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Persze.] Mr. Bárhol indul ez a szélhámos.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . aki a Reveille szerkesztője. A lányok mind elszökdöstek a faluból. Néha tartalékosokat küldenek. ugye. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. tudják. hogy tényleg pénzelik. amihez nincs. megcsinálják. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. s hogy milyen áldásos. Hipwell ellenében. s az azt követő iszogatást a kocsmában. mert nincs mozi. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. azt hagyják.

a hátsó ajtón át. annak kell ám a sör. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. fiúk. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. szorosan együttműködve Gandhival. amint a belső helyiségben iszogatnak. másnap hárommal.kocsmák.” Szóval. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. Mert úgy tartom. Mondom: „Idehallgassál. Sokszor. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha valaki kinn dógozik a fődeken. csak a helyiek tudják a járást. ha bezárok pár napra. „Sajnálom. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. cimbora. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. -(136)- . Én meg osztón még szépen be is osztom nekik.Én aztán nem hagyom. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt.] 1942. 22. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. pláne a mai hitvány koszt mellett. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. VII. ha mindennap kapsz egy korsóval. mint azt a tulaj mesélte nekem: . Ha fogytán a sör. később elnöke. ugye. hogy az ebédet lenyomasd vele. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. próbálom beosztani valahogy. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. gondoltam. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. [Ha némelyik zárva is tart.

s egy jóízűt káromkodik hozzá. ha nincs túl nagy hőség. mit ordibálnak a rikkancsok. baromságokon piszmogva. A legtöbb műsor. és hallgatja. pusztán az öncélú. mert a háború eleve az. VII. mint Hitler! . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. ezzel küszködik mindenki. Újabban ritkán írok e naplóba. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. nem is csak azért értelmetlen.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. holnap ellenkezőjét. és tovább ordít: . teszek-veszek értelmetlenül. A minap beülök egy tongába. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. Ma támogatja a brit kormányt. azt mondja: . hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. épp az Mondanom sem kell.Hékás.Képtelenség eligazodni rajta. Még mesélek majd. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Egy másik rikkancs.” [„Igen mulatságos az is. 23. és hallom. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Úgy látszik. Különben is: kit érdekel. s amit csinálok. ha az ember lemegy a bazárba. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.Ez annyit tesz. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. ha érdekel. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Azzal megint elfordul. Amint látom. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Szörnyű ez a frusztrált állapot. Amikor kérdőre vonom a fiút. ne hőkölj.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. nem vagy te Sarkar! Csak előre. amit elkészítünk és a -(137)- .”] 1942.

és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. ha hallgatná is valaki. hogy bármi visszhangja lenne. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Gondolom. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. s azt hiszem. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. a kínai diáknak. de később inába szállt a bátorsága. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. csak ülnek a kis kuckójukban. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Viszont Hsziao Csiennek. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. Cripps. nagyon magasröptű lett. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. akik ennyit se csinálnak. kérte az alkirályt. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. azt hiszem. S ez így van minden hivatalban. Erről jut eszembe egy történet. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. mintha dolgoznának. hogy kevesebb kenyér fogyjon. tényleg elengedték). és fontoskodva úgy tesznek. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. utóvégre Kínában köt ki. Ehhez jönnek még a többiek.BBC-ben leadunk. még nem vettem bele a naplóba. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. amit még David Owen189 mesélt. Ki tudja. -(138)- . igen tetszett. és azt kérdezte: . talán Kínát kellene megcéloznunk. főként a minisztériumokban. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. miután Indiába érkezett. elszáll az űrbe anélkül. hogy nem. és biztosra vettem.De honnan kommunisták? tudhatnánk.

Nem volt ez más. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Az arcuk durva és mogorva volt. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az egyiptomi.és hogy az feléljük. mely hadianyagot szállított. mint a kicsattanó fizikai egészség. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. és nagyon rossz a helyzet odahaza. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. VII. 27. [Azt gyanítja. Tudod. és milyen durva volt az arcuk. hogy a két hajóraj közül. Meséli. 1942. Mondja. Hála Mussolininek. az angol.izé. ugyan megérkezett. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. az egyik máltai bemondóval beszéltem. amely élelmiszerrel volt megrakna. 1942. mintha jelezni akarná. ugyanakkor nem gonosz. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. Érdekes. de a másik.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. De azért a is ki tudom venni belőle. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Mind frissek és fiatalok. melyet nemrég Máltába indítottak. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. Sultanával. VII. a cenzor szót kivág belőle. ami egészen . . Megvonta a vállát. 27.Ma reggel is olyan. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. mint egy gesztikulál) -. -(139)- . nem ért célba. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. hogy is mondjam (közben mint egy szita.kérdeztem.

28. Douglas S. hogy igaz. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. Ha mégis kiderülne.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. látszott rajta. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. hogy Vorosilov190 Londonban van. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. aki .A kormány utasította őket. mindenesetre azok. amelyeket elolvastam. amely a második front ellen foglalt állást. Brownrigg altábornagy (18861946). Gondolom. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). augusztus 12-én Moszkvában. és úgy kalkuláltak. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. ami. mint én. igen nyomasztja. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. azt makacsul tagadják. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. hogy tartsák a szájukat. 1942. Alighanem csak találgatnak. Kémeim jelentették.[A német adók arról számoltak be. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. kivéve a News-Chronicle-t. VII. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 1940-ben visszavonult. de ez nem túl valószínű.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. 191 Sir W. -(140)- . Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen.

csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. hogy benne vannak a pácban mondtam. Ez volt az első eset. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Úgy látom. egy év múlva. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Helybenhagyta. amikor Oroszország még erősnek tűnt. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. rakétaágyúkkal szerelték fel. politikailag és katonailag egyaránt. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. A rakéták nem voltak túl pontosak. Emlékszem. -(141)- . vagyis 1933 és 1941 között. megváltozott a véleményed az oroszokról most. de már jó tempóban haladunk efelé. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. mihelyt szorult helyzetbe került. Visszatekintve látom. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét.Meglásd.

A. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. [És könnyen lehet. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. szerint Churchill Moszkvában194 van. VIII. -(142)- . [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. hogy nem lesz semmiféle második front. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. A. Mondja azt is. akivel együtt szerepelt az adásban.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. K. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . 3. hogy vegyen neki még egy jércét. 1. VIII. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. A. mint bármely más. D. azt is meséli. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. éppen D. Mindenesetre. Azt is hozzátette. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban.ellenkezőleg: úgy érzem. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Ha a számok igazak. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. D. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Ardaschirt. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. 1942. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. Szemernyi bűntudatom sincs.1942. ha terveznék is a megnyitását. megerősítette ezt.

Bár hallottam olyat is. 1942. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. mit fog utána csinálni. 5. 4. hogy Churchill Moszkvában van. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. de zárt körben már szó volt róla. a University of London filozófiaprofesszora. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. 196 John Macmurray (1891-1976). Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. már ami Cripps politikai terveit illeti. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. Nyilván parancsuk van rá. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. -(143)- . már azt is tudja. A. Persze. 1942. [Ahogy már lenni szokott. nyilván azért. VIII.deszantosok. nem bocsátkoznak harcba. erről nyilvánosan még nem beszélhet. de végül 1942. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. VIII.] D. hogy helyreállítsa a rendet. razziát tartott a Kongresszus központjában. hanem elrejtőznek. A kormányban általános a megdöbbenés. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette.

miként vonultak vissza az oroszok. és talán Oroszországban és Kínában is. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. de az az érzésem. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. [Persze az is lehet. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. miért. Nemzeti hősként tisztelték. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. valamennyien tisztában vagyunk azzal. a szokásos stílusban.hangulatot keltett Amerikában. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. ez valahogy összefügghet azzal.] Az egy Warburgot kivéve. hogy Churchill nincs is Moszkvában. ahogy jelentették. .] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. amiket állítólag a japánokkal forralt. ha csak annyit akarna mondani. Nem tudom. s az 1. 1942. mint annak idején Kitchenerét197. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. VIII. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki.Miért menne Churchill Moszkvába. ha belegondolunk. -(144)- . Azt mondja. hogy megmagyarázza az oroszoknak. Mindenki egyetért velem. lehetetlen. 7. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt.

A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. több haláleset volt. 10. 1942. 200 Leo Amery. Mondanom sem kell.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. és számos letartóztatás. VIII.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Nem rúg.sajnos csak kevés sikerrel. Az ára nem 50 shilling. és aránylag pontos. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. indiai iszlám nacionalista vezető. 2. 1942. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Azad199 és még sokan mások börtönben. az indiai is. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. A legviccesebb az egészben. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. India nagy részében zavargások vannak. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. mindössze 18]. Gandhi. melyet azért kényszerültek gyártani. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. -(145)- . konzervatív képviselő. nem ráz. 9. Nehru. Amery200 rémes beszédet mondott. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. azzal nagyot lépnénk előre. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. VIII. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. ahogy korábban hittem. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. az ember egyszerűen eldobja.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. Ha valami komoly baja van. s csak annyit kellett tennem. elég halk. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . hogy ezt megtegye. és kap egy másikat. Lelki szemeimmel látom. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958).

1942. mint egy katonai vereség. mindenki együtt érez velük. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. A zavargások jelentéktelenek. hosszú távú hatásuk igen káros lehet.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. amikor ilyesmit hall vagy olvas. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. és azon töri a fejét. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója.. urai vagyunk a helyzetnek. -(146)- . Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet.. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. aki India felosztását követelte. Sok indiai. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. VIII. [Még 201 Bokhari. nem is történt annyi halálasét. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. „Tudjuk. 12. szigorúan bizalmasan. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.. és kezd a helyzet olybá tűnni. hogy az ifjúság: bolondság. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést.] Furcsa. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. stb. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.keseredve. [Ma délután.

Isten óvjon attól.újjáépítést. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Horrabin beszélt ma a rádióban. mivel épp börtönben ül. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. VIII. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből.] 1942. majd ezeket írja: „. -(147)- .. 18. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. akiknek már többször is írtam. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból.. Még az is lehet. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. és mint ilyen. ugyanolyan feltételekkel. Ha nem javul a helyzet. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. VIII. nem szalonképes.ott tartok. amit nagyon nem szeretnék. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). 1942. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. de egyáltalán nem biztos. már amennyire azt innen tudni lehet. mint korábban. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. kénytelen leszek egy másik. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. 14. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. éspedig. és mint mindig. hogy tényleg el is kezdem. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. ezúttal is úgy konferáltuk be. orosz születésű belga.

fogni [talán emlékszel. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A németek 297 halottat. Ez most vagy az invázió első lépése. és 34 hajó elsüllyedt.” Mindez érthetően: „Félek. vagy csak az első lépés főpróbája. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. 22.000 elesett vagy fogságba került. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. hogy Angliába meneküljek. 19. 1942. VIII. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. és úgy véli. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam.” 1942. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. bár nehéz elhinni. A támadásban több mint 6. mindent megteszek. legalábbis rövid távon. a támadás még az este is folyt. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. ezek közül 2. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. VIII. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. zömmel kanadai katona vett részt. Minden ötödik meghalt. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. A rádió figyelmeztette a franciákat. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. és legalább 2. a légierő 70 gépet veszített.000-ren estek fogságba.000 ember vett részt a támadásban. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. amit egyébként a mieink nem terveztek. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). -(148)- . még a háború előtt].000. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. az egész akció teljes kudarc.

szándékosan megtévesztők voltak. nyomban kiadták a felszállási parancsot. Mihelyt megkezdődött a támadás. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Amikor minden hajó odaért. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. és úgy lőtték a partot. csatasorba fejlődtek. 205 Gyanították. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. és roppant betonfedezékek takarták őket. -(149)- . hogy takarékoskodjanak erőikkel. Churchill későbbi könyvében fenntartja. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. Azok az újságfotók. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Alig 20-30 tank ért partot. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Egy hajót elsüllyesztettek. hogy nem szivároghatott ki információ. de úgy tűnik. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. Mindenki azt feltételezi. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. s mind ott is maradt. A többiek nem jutottak messzire. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A védelem igen erős volt. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. többségük ki sem jutott a partra.

28. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy S. Bósz helyett. valójában miért is mondta ezt. C. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. [Persze. Ismét engedélyezték a Daily Workert. Más jelek viszont azt valószínűsítik. de nekem mégis az az érzésem. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. [Szeptember 7én jelenik meg újra. háborús idegbántalmak. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 1942. VIII. 27. B.] 1942. Íme.Phenacetin. fejfájás. A német rádió feltételezi. ugyanazon a napon. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj.] Nem tehetek róla. 25. a szüleit ismerve. Bósz Penangban van. VIII. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . még így is komoly teljesítmény. hogy Nehrut. VIII. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. 1942. sosem tudhatni. -(150)- .

És ajkán ott az elfojtott röhej. reuma és kedélybetegség ellen.stb. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. Ma reggel egy röpcédulán olvastam.fogfájás. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. Míg áldja azt. Szíriában komoly lehet a baj.. hogy Szíria francia mandátum. hogy . De Gaulle hepciáskodása szánalmas.mindenki alig állta meg. de a milánói katedrálisban. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . a szírekkel nem kötnek szerződést. Más szóval. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. idegzsába. -(151)- . de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. s ezért a mi kis bábunkra. hol segge elhever. 1942. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. és ezért lehetetlen bármilyen. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. 7.állítólag most szökött meg.. így aztán még az is lehet. stb. nem tudom miért. IX. nem Rómában. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. hogy ez a szervezet már megszűnt). ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. álmatlanság. 206 Hardy darabjában. Orwell 1942. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. csak az a bökkenő.

[Csupán egyetlen nő. körülbelül 50 csoport alakult. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. 1942. A klubnak kisebb csoportjai voltak. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. emelt szót a Daily Worker védelmében. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Hiába. IX. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. havonta egy könyvet adtak ki. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Lásd Münchent 1938-ban. Churchill beszédeiből úgy tűnik. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. -(152)- . miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. 1942. mint a harsány követelést.Többnyire arra hivatkoztak. hogy a lapot ismét engedélyezzék. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. láthatóan kommunista. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. és csak a papírt pazarolják. IX. az ember könnyen becsapja magát. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. 9. 15.

hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra.a régi vágású katonáknak. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). Az is rémes. tudván. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. -(153)- . [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. IX. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. s úgy láttam. ha felhagynánk a bombázással is. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. nem ér el semmi hatást. Meglepően defetistának tűnt. író. ám egyúttal szeretné. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. hogy a hagyományos. Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. nincs értelme az egésznek. és nem gyengíti meg Németországot. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy kiderítse. kemény módszerekkel rendet csináljanak. 1942. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. 21. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. később a gránátosoknál szolgált. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. és ők követték el a legtöbb atrocitást. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. Etonban tanult. mi az igazság. hogy Anglia kezdte! ). foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. költő. és sosem veszi a fáradságot.

Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . 28. -(154)- . s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. március 24-i naplóbejegyzést. augusztus 9-i naplóbejegyzést. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Azt hiszem. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941.jegyeztem meg epésen.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. 22. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. A zenekar nagyszerű volt. könnyű pára.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. Mire Sitwell: . hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Új. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. kutyák kergetőznek a gyepen. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. hanem milliméterben adták meg. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. úgy gyártották le a fegyvereket. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. vagy olasz használatra készült német gyártmány. Így ráadásul még az az előnye is megvan. IX. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. IX. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. amelynek kaliberét nem hüvelykben.ami maga a júdáscsók. szellő se rebben. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. főként a karmester. Az ima 209 Lásd az 1942.

Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Hosszan beszéltem Branderrel is. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. Jézus Krisztus nevében. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. hogy ki lesz az. Mindig is hálás voltam neki. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. a pap végszavára: „a mi Urunk. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. X.” -(155)- . hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. aki most tért haza féléves indiai útjáról. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. és mindenki készen áll. sokat beszélgettünk a problémákról. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. Helyzetképe annyira lesújtó. 5. író. egyetemi tanár. mivel senki sem hallgatja őket.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám.”] 1942. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mivel a kormány eltökélte. s azok mindenkor kiválóak voltak. Hamar ráérzett. hogy nem adja be a derekát. a karmesterpálca a magasba lendül. hogy leírni is alig bírom. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. amivel másoknak is segített. hogy elviseljék. később a BBC munkatársa lett. mint azt itt bárki is képzelheti. de aligha változik bármi. Sejtelmem sincs. Műsorain sokat dolgozott. Ha a japánok megtámadják Indiát. elszabadul a pokol. Szerinte híreken és Laurence Brander. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte.

Miss Chitale. X. igen értelmes. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. azzal. éppen fordítva. hogy szabaduljunk meg tőle.376 hadifoglyát. 11. -(156)- . A.] 1942.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Pár hét múlva az egyik munkatársam. X. Egy darabka India van most itt Angliában. Ma. Ezt mondom én is már régóta. hogy Kothari kommunista. azt állítván. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. Kothari kissé kövérkés. szerint Cripps hamarosan lemond. Az egyik rejtélyes testület. és részt vett a diákmozgalomban. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. és bizalmasan elmondta.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. X. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. jött hát a parancs. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. aki az India Házban dolgozott. 1942. [D. hogy a háborús kormány csak porhintés. 15. Nehéz hindi tolmácsot találni. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. mint ahány britet a németek. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. vagy legalábbis az volt. és politikailag megbízható volt. odajött hozzám. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. amiért korábban bebörtönözték. 10. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta.

hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. s ezért Kothari a titkos famulusa. Nem volt túl bántó . 17. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1942. a gázsin pedig szépen megosztoznak. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Annyi mindenesetre biztos. 15. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát.egy zsidó mesélte. de írni már nem tud úgy. XI. ami elég valószínűtlen. Ezúttal október 20-áról beszélnek. de jóval később. -(157)- . hiszen az is keddi napra esik. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. Újabb találgatások a második frontról. 1944. Ahol csak indiaiak feltűnnek. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. 211 Az El Alamein ellen 1942. 1942. Jatha ugyan jól olvas hindiül. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. X. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást.is Kothari írja. június 6-án. de még így is volt némi antiszemita éle.

A második világháború könyvtárnyi napló. Mi tagadás. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. önigazolás. meggyőző eredetiséggel. Hogy miért. máig élő hagyománynak. vajon ez esetben mi a legfőbb. kitapintható ok.. hiúság.. aligha más. * E nagy múltú. George Orwell magyarul csak most. arra nem túl nehéz a válasz. hazai olvasók számára. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye..alulnézetből. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . izgalmas meglepetés. nem túl gyakori konstelláció. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. az élményidézés hitele. Nos. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. mint egy nem várt vészhelyzet. önismereti gyakorlat. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. Kérdés. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. május végén. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző.Légitámadás . Amerika még nem szállt harcba. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. de az egész világ jövendő sorsára. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.

. vélnénk. a kortársak közül még senki se tudta. kipróbált férfi. Vérbeli dokumentátor.. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. hogy behívják. „Lesújtóbb” kilátást. -(159)- . aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.akár egyedül is. Harminchét éves. már képzelni se lehet.őt.” . Azt. „Nem ígérhetek mást. mely azóta szállóigévé vált. verejtéket.. a végsőkig. sőt éveken át. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire..hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. kiváltképp az első hetekben. hogy meddig bírja.) Friss házasember. regényterveit feladva. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna.. Majd szétveti a tettvágy – s lám. aki már nagy fél tucat könyvet publikált.alulnézetből. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Érezni szinte minden során.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. a „tények megszállottja”. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. Ismert és számos kortársa által becsült író.” stb. Légitámadás . csupa keserű csalódás éri mégis. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. sok mindent megélt. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. hogy nincs más választás. („Még mindig semmi hír. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. hónapokban. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. csak vért. küszködést és könnyet. állástalanul. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. gyilkos csapásaival. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni..

kérdés. „Ha valamit makacsul tagadnak. a defetista toryk. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Halifax. Churchill. A napló első felében . az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. és háború utáni ellentmondásos következményeit. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Orwell láthatóan erre törekszik. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. menekülés. hogy a brit hadvezetés. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. jobb híján a hadipropaganda. Mussolinit . keserves próbatételét. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. megszállás.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . abban egész biztos van valami” stb. (Háborúban persze minden híreket követő. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Ami a hadihelyzetet illeti. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. Oswald Mosley. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. amint azt Orwell is rendre kiemeli.ö. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Csupa bizonytalanság: gyanú.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít. (V. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. meglepő.) Így például kezdettől tisztán látja. képmutatás.

hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. hogy mindez vágyfantázia.kezeli. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. és jól látja azt is. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.” * 1942. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét.jócskán kerültek ingadozó. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. mikor e napló véget ér. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Csupán a háború vége felé látja be . illúzióktól persze ő sem mentes. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. olyanok. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. Olaszországban. az ellenálló mozgalmak. Észak-Afrika. november közepén. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . sőt fasisztabarát elemek.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. Spanyolország. mint ahogy abban sem téved. defetista. mint Churchill vagy de Gaulle . ideologikus önámítás volt csupán. Balítéletektől. mi több.legalábbis a háború első két évében . Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet.

Guderian. Eden.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Cyrill Conollytól. Beneš. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Patton. Byrnes. Churchill. főként egy háborús szükséghelyzetben. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Zsukov stb. Rauschning. Schellenberg. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. mint Thomas Mann. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. ismeretségi körét. Rommel. Emiatt van. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. fegyverek diktálta világára. de Gaulle. Ciano. Dönitz. Lássuk tehát. Ironside. kiadók és politikusok népes táborával. Horthy. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. újságírók.). emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Victor Gollancztól. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Hoare. Koestler. Halifax. Politikai pártnak nem tagja . Evelyn Waugh. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Faludy és Márai. Djilas. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Rokoszovszkij.sokkal inkább mindaz. Pownell. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Virginia Wolf. Hemingway. Eisenhower. Hull. Chamberlain. Malinovszkij. Herbert Readtől és másoktól. és nemcsak friss hírekhez. Gandhi. Montgomery. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. tisztes jövedelme van.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Sztálin. Paulus. Goebbels. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.

vagy éppen felkeresni falusi házát. Nyilván ezért is ilyen sokszínű . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.. és nem baj. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják.benzin. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). cukor. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. hol a hiánycikkeket .” Színielőadás..” ) Kint és benn. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása.ha tetszik: elegyes . folyvást figyelne. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper.csalódnia kell. mint a bombázások. és mi magunk is tudjuk. Hol arról tudósít. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. kifülelt kocsmai párbeszéd.míg pár sorral odébb arról. csak még rosszabb lenne. írógép.ez a napló. mint a Komintern megszűnése. karóra stb. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. . („A legtöbb műsor elszáll az űrbe.lajstromozza hosszan. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. s a főnökeivel.az általános pusztulás elől. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Coventry és Lidice. keresne a helyét. Nincsenek esztétikai skrupulusai. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .és naplóírói nézőpontját! . a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja.jól jellemzi. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Az öldöklő káosz kellős közepén. hogy miközben parlamenti vitákra. ha -(163)- . India és Palesztina sorsa. hogy tyúkólat fabrikáljon. Sűrűn váltogatott pozícióját . whisky. mert nincs mivel etetni őket. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. ha hallgatná is valaki.

hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. az egymással feleselő német és brit. alkalma azonban már nem jutott rá. Ugyanilyen érdekes. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Anthony Powell.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.ha némileg más műfajokban is . Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. Kenneth Clark és mások. avagy az író netán még folytatta azt. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. hogy Orwelléknek.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Mindez megannyi apró.) Mindenesetre . ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. ideje. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve.így nagyon is meglehet. (Köztudott. japán és francia hadijelentések. s a háború végére az író feleségét. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. viccek. Eileent is elvesztette . megsemmisültek. Persze máig se tudni. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. otthonukból kibombázva. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. e gazdag élmény.. a háború kellős közepén. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . újságkivágások..s hogy milyen kicsik a nagyok. töredékesen. röplapok. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. versek.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna .mindez kuszán keveredik.

Nóvé Béla -(165)- . s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Ha hihetünk a nyomdászoknak.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. tényés gondolatgazdag beszámolók. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Mindezek nem kevésbé izgalmas.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- . kötet.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.

sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . (Idézetes könyv. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

hu -(169)- .A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful