George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- .(George Orwell: The Complete Works. 1998. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. Ed. Vol. London. by Peter Davison. 1-20.

1940.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. (. mégis azt remélem: a B. A franciák. hogy a belgák hősiesen helytállnak. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. ha tehetnék.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. hogy képesek lesznek kitartani. mi is történik valójában.F. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. így aztán csak találgatni lehet.I. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. Ma először történt meg. meg hogy királyuk velük maradt. Mindez nyilván a papírhiány jele.E. RÉSZ 1940.. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . hogy a mieink átvágják magukat délre. a másik fele pedig arról tudósít. május 28. augusztus 28. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. kivárva amíg az magától kifullad. kapituláljanak.-1941. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. 28. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . V. saját híradásaik szerint.. már csupán arra van esély.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak.

ha rádiót akartak hallgatni. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. magát. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus.fog felmorzsolódni. rajtunk kívül senkit sem izgat. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket. diplomata. és úgy tűnt. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. -(6)- .egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. Mint eddig is. Tegnap este lementünk E. 29. 1940. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. Churchill bejelentette. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. hogy a 9 órai hírek előtt . mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . az író első felesége. Ha mi nem kérjük. mi történt aznap. V. író. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. VI.. hogy nincs elég puskánk. Károly szobránál a Trafalgar téren. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. V. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. ez éppen tízzel több. inkább csak elhallgatják a tényeket. azt hiszem.. a Csendes kocsmát. 1940. Egyetlen érdekessége. 31. a szemenszedett hazudozás helyett. Eget ostromló baromság.) Annyi helyről hallottam. és váltig nyugtalanít az érzés. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Ez persze részben amiatt is van így. Ami a hírek igazságtartalmát illeti.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. szinte bizonyos. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Meglepő. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. könnyen belátható: micsoda -(10)- . Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. hogy az egészről alig tudunk valamit. hogy bár 1940-ben játszódik. amit az újságokban is olvasni. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. (. (. nem gondolom-e. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. 8. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele.. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. hogy ezrek esnek el naponta. mint a reggeliek. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. Az esti lapok ugyanazt írják. hogy már kezdem elhinni.. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. így I.1940.

hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. ma még nem tudható. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. óta sejtem . Ezt már csak irodalmuk is sugallta. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. mégis amikor bekövetkeztek. akkor igen. egyáltalán nem leptek meg.. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. nem holmi látnoki képesség. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hogy valami katasztrófa készül. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. hanem egyszerűen az a tény. ami történt. Én minden esetre már 1931. óta! -.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. És lám most mégis. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. mint az úgynevezett „szakértők”.. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy ha nem is éppen az. sem a népfrontosok színlelt aggálya. Már 1934-től számítottam rá. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. miféle világban élünk.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. (. Cripps a moszkvai nagykövet. Cripps zárta ki őt a pártból. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. -(11)- . Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Annak nyitja pedig.Spender azt állítja: ő 1929. miféle forradalmak jönnek. hisz mindig is éreztem. miféle háborúk. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését.

ám most olyannyira letörtem. hogy félrevezessem az orvost..15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Most is úgy érzem magam. mint ahogy a lapok írták. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. 1940. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. -(12)- . visszavonulásunk valódi oka inkább az. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. Kész gyötrelem. hogy Norvégia föladta semlegességét. hogy képtelen vagyok rá. csak hogy meggyőződjünk róla. Az egész világ széthullóban van. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden.. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. többé nem érdekel majd a politikai aréna. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra.1940. Most vettem a hírt. E. bár a sajtó még nem közölte. (. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. 12. tudom. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. az pedig kiváltképp dühít. amit korábban Párizsban. Úgy tűnik. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. 10. VI. csak elég ügyes legyek. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. Így volt ez a spanyol háború idején is. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban.-vel elsétáltunk a Sohoba. VI. hisz azok után. Azt hiszem. s különben se sok hasznunk lenne belőle.

Gyanítom.. hogy valójában svájci. mármint azt a fajtát. maga a jelenség igen érdekes. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. június 12-én lépett a szervezetbe. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. -(13)- . hogy szükség lehet rájuk..16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. (. 1940. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta.. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.D. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. tudatván. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Orwell 1940. 13. felkészülve az eshetőségre. Úgy tűnik. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.V. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. Akkortájt úgy éreztem. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. 1922-ben..„britesítették”.) Bármi viszolyogtató is. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. Tegnap az L.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. VI. hogy ez valami bűncselekmény volt. mintha egy templomban levizelném az oltárt. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. hogy a klub tagja vagyok. mivel az angolokat. Mussolini álnok. (. az éppoly szentségtörés. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. amelyről feltehető.

-(14)- . a mohó 17 Kelet-londoni. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. a rikító színektől. akik majd támaszpontként használják. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. a bambán réveteg arcoktól. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. 1940. Már csaknem bizonyos. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. amin egy csizma lép a horogkeresztre. és egyáltalán. azzal a nyilvánvaló szándékkal. és röpítik levegőbe az egészet. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. igaz. egy nappal korábban. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. „Taposd szét!” hirdette a felirat. A németek elérték Párizst. mint vártuk. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. VI. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. Az ember lassan gondolni se mer arra. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. Miért nem aknázzák alá. hogy kormányunk végre tanul is valamit. Ez negatív rekordnak számít. ismert egykori pacifista. A részvétel amúgy igen alacsony volt. hogy átengedik az olaszoknak. 14. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett.

és kiderült. VI. miután 1934-ben találkozott vele. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. A ma reggeli lapokból világos. Redesdale második lordjának negyedik leánya. máris 30 fontot vesztettem. és értékálló árut vásárol rajta.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. utazó és mecénás. Ha így van. Nemrég E. így rikoltott: . biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. VI. de az ügylet végül meghiúsult. 16.20 említette. Orwell írásainak lelkes híve. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. amit valaki tehet.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. most gyereket vár. 15.igyekezettől. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Holott a legésszerűbb. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). kinek a nevére nem emlékszem. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. hogy Unity Mitford21. -(15)- . 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Csak a nyár végéig húzzuk ki. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. W. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogyan vehetne részletre varrógépet. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. mint a civilizált élet fonákja. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. utánajárt. Elképesztő. akkor majd meglátjuk. Erre egy ráncos képű emberke. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. Az jutott eszembe.

Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. szakaszom egy zsidó tagjával.. mindenki erről beszél. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. 1940. hogy Amerika hadba lépett. mihez is kezdjünk. 17. s én azt mondtam neki. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. egy darabig még azután is. sem elég munkáskéz nem lesz. (. -(16)- . legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. Ha a flottát nem éri kár. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban..holott maga is gyáros.-mel22. Egy biztos. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Új-Zélandból vagy Kanadából. VI. fegyverrel a kézben. hát ott lett volna esélyük rá. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. hogy nem tudták megvédeni Párizst. V. ha a németek tényleg megszállják Angliát. amiről viszont még semmi hír. hogy megállítsák a német tankokat. sőt már abból is. Már-már képtelenség végiggondolni. D. de okvetlen harcban. akár egy koncentrációs táborban is. szerint ez forradalomhoz vezetne. mint harcban meghalni. ő legalábbis ebben reménykedik . az L.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. pedig ha valahol. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. Tegnap beszélgettünk M. M. én nem fogok elmenekülni. és elég jól mehet neki. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. A franciák letették a fegyvert. úgy nem marad más.

hallani mindenütt. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. VI. mondván. és sose hittem. 20. írógéphez ülök. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. aki most is. csak már nem érdekel annyira .. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. első világháborús érmekkel a mellén. hogy valaha is képes leszek rá. -(17)- . nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! .a lényeg. Mindent. hogy megjelenjen. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. legalább kétszer másoltam le. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. mit tartanak a védelmi készültségünkről. ha kritikát írok. mint haszonnal jár. újságíró. nyilván olyan barbárságokat követnének el. C. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. Újabban. baloldali politikus. Az esetben. hogy az több veszéllyel. 1940. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. ami látható tetszést aratott az utasok körében. hogy megtudjam.Hál’istennek. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. mivel G. hazafias szónoklatot tartott. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni.23. a könyveimet pedig háromszor. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. kivéve a gyerekes anyákat. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. amit korábban írtam. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos.

R. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. Biztosra veszem. Strauss. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Persze.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Én viszont még jól emlékszem. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. könnyen lehet. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. Brit Gyalogdandár 1940. ám azt mégse hinném. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. És lám. mire közölték. megkérdeztem Bevant és Strausst . mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. A helyzet szerintem annyiban más. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. függetlenség Indiának stb. G. mindenki eliszkolt. a Tribune társigazgatója.. azt felelte.. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. mint mi. hogy mentse az irháját. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. május 10-én mondott le.) C.). hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. ahol. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. 25 Aneurin Bevan. -(18)- . a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. melyben elődjének. szerint Churchill. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. Ugyanezen megfontolásból C. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. hogy erre nem túl sok esélyt lát. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. öttagú kabinetben. hogy az teljes képtelenség. (. brit munkáspárti képviselő. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. szintén munkáspárti képviselő. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Kérdésemre C. akik éppen az Alsóházból jöttek.

baloldali újságíró.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. R. úgy vélem. ami igencsak aggasztó jelenség. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. hogy vezetőink sorában árulók vannak. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. H. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg.-re is. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is...D. bár az egész a modernizációtól függ. Ámbár. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány.V. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről.Mindinkább terjed a gyanakvás. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. azokat viszont eddig még nem közölték. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. egy percig se habozik majd. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. Ha a vészhelyzet rákényszerít. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogy Cyrill Conollyról. mondván. akkor lesz modernizáció . amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy a magunkfajtát kiirtsa. és sosem tudni. -(19)- . Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.27 meséli. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. de az is lehet. így az a mérhetetlen ostobaság. (. vajon mennyi az igazság benne. C. Ugyanez áll az L. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .) Ami engem illet.

Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. igaz-e.. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. R.. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. hogy visszavonul a Hebridákra. most mind pánikszerűen arra jutottunk. ami aligha lesz az enyém. és nem lennék meglepve. és állítólag hét német gépet lőttek le. sőt talán még csak nem is láthatom újra. VI. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Pétain és társai a másikon. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. hogy elkerülje a légitámadást. H. (. Compton Mackenzie meséli. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. 1940. mindenesetre példázatnak nem rossz. ami olyannyira elterjedt nézet. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. de békeidőben csak minden tizedik lakott). mihelyt győzelmét biztosra veheti. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. mondja. 1945 nyarán ez meg is valósult. 22. Nem tudni. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Tizennégyen haltak meg. legfeljebb a francia kormány révén. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van.) Azt hiszem. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. Egyelőre nem tudni. és váltig azon tanakodnak. Felteszem. amely nyomban átállna Hitlerhez. -(20)- . a hír tehát feltehetően igaz. valójában nem történik más. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt.rendőrség az a testület.

. mára mennyire kiürültek. kitűzve a köztársasági zászlót. és még azt is igen furcsállták volna. 24. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” .. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . A kommunisták. S lám. ami később antifasiszta jelszóvá lett. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. Ha a briteknek lenne egy. a hűség stb. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. mint a becsület.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. visszatértek az antináci álláspontra. 1940.) Az egészben az a legfurcsább. ha átdobnák Francia Marokkóba. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot.. bevenném Gibraltárt. úgy tűnik. mint az várható volt. hogy bármi ilyesmi megeshet. most mindazok.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. (. mondjuk negyedmilliós. hogy az afféle hajdani erények.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. (..holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. Sajnos semmi remény rá. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. VI. Avagy micsoda komisz paradoxon az. könnyen mozgatható haderejük.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. a legcélszerűbb taktika az lenne.

aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. uralkodók. egyeznének ki szívesen vele. Nyilvánvaló. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. hogy félig vagy egészen áruló lesz.) Hitler nem más. Lavalnak32. Ha arról van szó. 1945 után eltiltották a közügyektől. (. tábornokok. hogy ő a kisemberek szövetségese. francia politikus. mint esztelen gyilkolászás. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). -(22)- . ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. váltig arra a következtetésre kell jusson. hogy Churchill nem így látja. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. és mindaddig. Sokkal inkább a bankárok. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. Pétainnek. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. az egész háború nem volt más. bárkiről. nagyiparosok stb. (. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. francia politikus. korántsem biztos. a Pétainkormány külügyminisztere. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Bármerre néz is az ember.. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel.számítanak. hogy megpaskolja az orcánk. mint a tőkések brutális visszavágásának embere. püspökök. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. semhogy fölvegye a harcot. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett.. 1934-35-ben miniszterelnök. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Az egyetlen haszon az egészben. Y. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. akár stratégiai távlatból.. feltételezhető. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. hogy esélytelenül. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. Z pozícióban van. amíg például X. A 32 Pierre Laval (1883-1945). A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. aki a tőkés osztályhoz tartozik. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges..

hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. amikor késő lesz. -(23)- . azt hiszem. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. mint bármely korábbi uralkodó osztály. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Oroszország. hogy baloldali kormányunk lesz. akik arra tippelnek. hogy eltörli a tisztelgést. ahol valódi forradalom megy végbe. Félek.kérdés csak az. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. hogy már csak akkor. ha forradalmi kormányunk lenne. Azok viszont.. tévednek. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. és bizonyos. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. A spanyolországi leckéből úgy vélem. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. (. A ma reggeli News-Chronicle írja. Kérdés. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. hogy Anglia elkerülje a megszállást. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akkor minden rendben.. eszmei robbanókeverékéből tör ki. Ami végül is csak azon múlik. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. Ha Anglia megszállása elmarad.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat.

hogy menjek át Kanadába. elmesélte. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. amiért szívesen élnék.34 arra biztat. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. főleg Duff-Cooper üzenetei.V. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Elképesztő félreértések születtek. Ha a sors úgy hozza. -(24)- . 34 Az író felesége: Eileen . ha a helyzet rosszabbra fordulna. és G.Az L. hisz annyi minden van még. noha beteges vagyok és gyermektelen. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. ugyanakkor nem lennék soha . parancsot kapott. és részt vehessek a propagandamunkában. Ha bármi feladatom lenne. biztosan mennék is. hogy mindenképp életben maradjak. s ott megbíznának valamivel. Gwen O’Shaughnessy. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. idegen kenyéren élni céltalanul. Menekült vagy emigráns újságíró. akik csak heti 5 fontból élnek..D. jól jellemzi a brit hadsereget. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Nem mintha vágynék a halálra. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Ámbár lehet. aki a biztos távolból jártatja a száját. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. hogy csupán arról van szó: nem akarják.és sógornője. Azt hiszem.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. mint külföldön. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. E. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint a revolver. akárcsak a rádióbeszédek.. még mindig jobb meghalni.

hogy téves a riasztás.35 is kedveli Churchill beszédeit. szörnyen ostoba helyzet volt. 35 Valószínűleg Mrs. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. ha valami egyenes beszédet hall. hogy az ember felkel. A puszta tény. A házban mindenki így tett. mint odaát.Annak. Természetes. csak álldogált és csevegett. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. Felkeltünk. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. Holott ez az. A. 25. VI. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. már ami Londont illeti. és szerintem is van abban némi igazság. mindenképpen hatásosnak érez. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. Később alábbhagyott a divatja. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. egy lépés az egyenruha felé. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. amit ha nem is képes egészen felfogni. -(25)- . ha meghallja a szirénát. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. restell lemenni a pincébe. 1940. hogy Angliában valami változóban van. makacsul állítja. de ha nem hall fegyverzajt utána. Anderson. fizetni kell érte. első jele az lesz. felöltöztünk. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Tegnap egy lap azt írta. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. de nem mentünk le az óvóhelyre. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. Végül. Később kiderült. Ezzel szemben E. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. igaz. hogy valaki hord-e gázálarcot. Például Mrs. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. akiknél nem volt.

amíg csak 37 Ministry Minisztérium. 27.ahogy szaporodtak a rossz hírek.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat .. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. a németek nem használnak harci gázt.. s lám. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Talán nem ártana. Tekintve. a követelmények nem lehetnek túl magasak. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. 1940. hányszor elmagyarázták. félkegyelmű veterán végezte. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. VI. Persze. minden ötödik ember magával hordja. holott ki tudja. a gázálarcdivat is újraéledt.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. of Information. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. Akárhogy is. (.O.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. mi a teendő légitámadás esetén. Éppen tíz hónapja tart a háború.még akár a Francoféléket is. ha valaki megmutatná az M. levonultak a pincékbe. bár néha még most is megnézik. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. Ma délután elmentem a toborzóirodába. és bárki meggyőződhet róla. és ma úgy nézem. -(26)Tájékoztatásügyi . emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. még ma is megtörténhet ilyesmi. aki írni is alig tudott .

semhogy sok szót érdemelne.40. L.tehát biztos... hányan lehetnek a tudatos árulók. hogy a szélesebb tömegek felismernék. mindaddig. -(27)- . úgy véli. majd külügyminiszter. Orwell barátja. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. Megjegyzem. (. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi.. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. valójában mi történt. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. M. Inkább az a kérdés.. a télen még nem történik semmi. külügyminiszter-helyettes. Azt mondja.M. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. később pénzügy-. Butler (1902-1984). ez idáig csak egyszer tévedett. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. minden ítélete helytállónak bizonyult.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra. amikor úgy vélte. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. egykori brit nagykövet Madridban. aki ismeri ezeket az embereket. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. amióta a háború kitört. (. H. 39 Sir Samuel Hoare. M.) L. Már csak az a kérdés. A németek érdeke szerinte az lenne. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.) L. Myers regényíró. De hát az oroszok 38 R. hogy tényleg ezt teszi. ami mostanra valószínűtlenné vált. híján van a legelemibb hazafiságnak is. A. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . 40 L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő.. miszerint csak azért foglalták el Tangert.) A ma reggeli lapok cáfolják.

P. amikor az I. Amúgy Pétain és társai. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. jó ideje mást se tesz. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. semmi hatása az eseményekre. Nagy kérdés. -(28)- . s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. hogy szövetséget kössön. holott elég csak egy pillantás a térképre.. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is.L. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. 42 Independent Labour Party . Ha Hitler elfoglalná Angliát. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. (. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. éppúgy átejtik majd Oroszországot.maguk sem gondolhatták. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. Jó példája lesz ez annak.Független Munkáspárt. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket.. ha sikerül nekik. vigaszképpen azzal áltatják magukat. mint mi Münchenben. Ezek a mozgalmárok. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. Érdekes. Bármit tesznek vagy mondanak. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így.

1940. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.. mint bíráló volt . Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. (. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. azt ugyanis nem deklarálta. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. és az. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. méghozzá C besorolással. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. 29. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. némi szépségfolt ezen. Mindenképp biztató. az a néhány megjegyzés.. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. (.. amit sikerült elcsípnem.ellentétben a heves közfelháborodással.) Igaz. hogy a sajtó -(29)- . még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta.. inkább jóváhagyó. VI. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. elutasítottak. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. 28. ha tényleg arról lenne szó.) Ijesztő. Nem hiszem. de különben kutyabajuk sincs. 1940. az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére.még csak egy múlik rajtuk. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. Az még csak megbocsátható volna. és továbbra is őrzi függetlenségét. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. VI. ámbár csak némi burkolt fenntartással. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.

s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. Így aztán mindazon lapok. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. Kíváncsi vagyok. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. és eltekintve attól. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén.. hisz maguk is a csokoládé.D. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. vajon próbálkoztak-e már azzal.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. hogy abbéi még bármi lehet. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. (.V. mindjárt elmondta.. C. 1940. amit valaha is hallottam.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.-t és engem felvidított a gyászhír. -(30)- . Tegnap C. 30. ami elvben tizenkét. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. VI. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. hogy 43 Orwell. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. és nagy éljenzés fogadta a hírt. Ma délután az L. C. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. hogy végre a puskák is megérkeztek. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve.-vel és M. Az emberek azért így is lelkesedtek. nem is olyan hitvány kompánia. Főként kiszolgált katonák voltak.

amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. majd kidobták a gépből. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. (. aztán E.. hogy már azon is örülni tudunk. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. VII. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá.három lapból állnak. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. holott ők már-már radikális békepártiak.vagyis a lap közel egyharmada. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. és nem mozdult. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. hogy napokig még az étvágyam is elment -. szintén örült.-ék is rosszallották a dolgot. E. Még M. amin végül is kievickélt. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Az újságok már csak hat oldalból . a szöveget apró betűvel szedik. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. igaz. Ott hagytuk egy félórára. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. 1. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.. 1940.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. -(31)- . Később. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.

ha valami ismert személy hal meg. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról.F. 1940. hogy a kormány tehetetlen. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). 49 Buenaventura Durutti. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek.A. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. 3. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937).50 közlemény. régimódi német vezérkari tiszt. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. Mind többen vélik úgy. bár nő a félelem is. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. látván. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. a spanyol anarchisták vezetője. -(32)- . VII. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. Franco közeli munkatársa. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.

Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. a News-Chronicle -(33)- . július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 7.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről .lehet szó. A francia Richelieu csatahajót. politikai író. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. hogy csupán a francia flotta feléről . 1940. Arról persze egy sort sem írnak. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken.1940. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 52 1940. 2 csatahajót. mennyire helyénvaló volt e lépés. elég egyértelműen sugallja. nem sok meggyőződéssel tették. Oranban és Mersel-Kébirben. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. 2 cirkálót. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. használhatatlannő tették. VII. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. 10. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Az a tény. VII. holott nyilvánvaló. 8 rombolót. a napló írása idején liberális publicista. avagy ha mégis. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül.

de amikor feleségül akarta venni az elvált. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Edward néven 1936. ha csak az nem. Ez után feleségül vette Mrs. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. Napok óta nincs semmi hír. 1940. hogy Angliában akadnak csoportok. Újabban viszont minden országban más és más. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. VII. a Bűnös embereket. VIII. az ember sohasem tudhatja. Nemrég még úgy tűnt. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hogy csak azért hagyják nekik. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. -(34)- . Persze. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. mint a cukrot. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. Számomra hihetetlen. 54 Edward. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. a rendkívül népszerű walesi herceg. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. úgy veszik. hasonló feltételekkel. amerikai Mrs. meddig ér el a kommunisták keze. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. semeddig. Még az is lehet. (. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek.) Gollanz új könyvét.. Sokan vélik úgy. Simpsont és Franciaországba települt át.. január 20-án lépett trónra. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. mi több. Wallis Simpsont. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. mint azt korábban én is feltételeztem.békeajánlatot tesz nekünk. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Windsor hercege (1894-1972). 16.

) Holott pontosan úgy tesz. ami egy következő kormányt is kötelezhet. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. -(35)- . hogy Franco ki akar maradni a háborúból. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. ami egyértelműen németellenes lépés.küld hadi utánpótlást Burmán át. talán nem. W. (. és mi semmit se teszünk ellene. és már csak a fegyverletételt várja. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. F. helyzetünket reménytelennek látja. 1940.. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz.56 azt mondja. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. 56 Bizonytalan. A legfőbb esemény. így azt. és elnézzük neki. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. nyilván a németek számára. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett. alighanem Frederick Warburg. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. VII. a sok szájhős mind maga alá rondít. és ha kudarcot vall. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. a világ pedig már rég nem hiszi. Ez persze nem olyan ígéret. Még most sincs semmi érdemi hír.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. 22. bármilyen 55 Bizonytalan. hogy Spanyolország bármit. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. ahogy előre megmondtam: eljátssza. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Mindez előre látható volt már akkor is. Mégis. alighanem Tosco Fyvelről van szó.. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. hogy összeült a pánamerikai konferencia. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. hogy Anglia felé hajlik. Talán így lesz.

000 tagja van. azzal. G. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. melynek állítólag már 1.D. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja.mennyiségben importáljon.V. 28. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. csak féltékenységből és intrikából dacol. hogy L. -(36)- .-t.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. Ha tényleg így van. majd a németeknél. és új neve: Home Guard.. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. VII. Az L. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. mint aminek egy hete voltam szemtanúja.58 is ugyanezt mondja magáról. VII.) Sokan már bánják.300.. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. rendre visszautasította az ajánlatot. azaz Polgárőrség lesz. ámbár ez nem is oly hihetetlen. ám az. mivel utálta Chamberlaint .D. D. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. Az olasz sajtó is ezt írja. 58 Azonosíthatatlan személy.. Persze meglehet. hogy összeállna a Tory klikkel. felhagyott a toborzással. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. hogy csak tartanak tőle.V. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. 25. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.57 Én legalábbis nem hiszem. (. 1940. Sokan rebesgetik. bár az is lehet. 1940.

hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Szélsőséges nacionalista. 62 Gaston Bergery. 60 Sir Oswald Mosley.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. kommunista. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. brit állampolgárságot sosem szerzett. aki utóbb .majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. 61 Jacques Doriot (1898-1945). kis baloldali pártokról. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. 59 William Joyce (1908-1946). Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába. a Brit Fasiszta Unió vezére. kinek a nevét folyton elfelejtem. Emberem azt állítja. akit később internáltak. hisz jól tudom. majd fasiszta politikus. -(37)- . hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. amely német befolyás alatt áll. noha egész életét Angliában élte le. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki. aki szerint Hitler nem igényli. valójában miért. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . Amerikában született. szélsőjobb. Az apró emberke. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. Furcsa. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak.csakugyan nácikollaboráns lett. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. Így tesz a francia sajtó azon része is. bár senki se tudja.

Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . Perim most a legfontosabb. de az újságok azt sejtetik. Wells. szerinte rendes fickó. (Sajnos elég gyatra volt. H. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. s azon a feltevésen alapul. hogy ezek az emberek. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. Megkérdeztem. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Megindult az olasz támadás Egyiptom. vagy hogy karrierista lenne. Mindig is úgy élt. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Wells jól ismeri Churchillt. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. ha elveszítjük. a franciákat viszont eléggé leszólta. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy csak a maga hasznát lesi. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Úgy látja. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. G. VIII. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. ahogy egy szovjet komisszár. de a pénz nem érdekli. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. és nem igaz. 8. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. nem hinné. mit miért csinál. ami talán arra is fényt vet. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni.1940. és különös gyengéje. Úgy véli. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. Eddig még semmi hír. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

Felkeltem egy pillantást vetettem az órára.. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hagyják félbe a munkájukat. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. Azt mondják. ez pedig igen veszélyes lehet. átszervezik a légiriadók egész rendjét. 1940.nyilván az -(42)- . még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. Azzal kérkedett. VIII. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . s azzal szépen visszaaludtam. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. Megvetően mondta. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. amit . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat.másokat kapok rajta. Tegnap este elmentem egy előadásra. Hajnali három körül légitámadás volt. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. amit mielőbb meg is kell tenni. 23. Ez nem csupán azzal jár. tábornok tartott.. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Hosszan beszélt a polgárőrségről. hacsak nem akarjuk. nem kétlem.

hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. (. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. hogy ízlik neki vagy sem. (Greenwich) Azt hiszem. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. Tegnap azon tűnődtem. kik miatt. hogy az ország végromlás előtt áll. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. VIII. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. Az oktalan pára nem képes eldönteni. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. Legfőbb ideje. egy életre megtanítva arra. -(43)- . a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogy a trágya nem ennivaló...) Szánalmasak ezek a fontoskodó.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Ahogy elnézem. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és megpendítette azt is. Ettől talán észre térne a jónép. 1940. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. hogy valami nincs rendjén. és azt is: miért. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. mire egy tehén jól oldalba döfi. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. 26. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. kivénhedt hadfiak. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra.

Ma reggel mégis. ha bármi fontos létesítményt találat ért. de olyan pokoli robajjal. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait.először igazán közelről a bombák hangját. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására.. (. próbálják eltussolni. azt álmodtam. 29.) Elég nagy robbanás volt. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. s ahogy eddig is. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. Világos. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. és mindaddig. hogy a házak beleremegtek. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. Máig emlékszem arra a kettőre. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. és halálra váltan nyomban felriadtam. Talán egytonnás bomba lehetett. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. asszonyság. 1940. A bejárati ajtóból néztük. míg ezek jó ha feleakkorák. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. (.. A -(44)- .. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. hogy egy bomba robban mellettem. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. amibe a föld is beleremeg. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant. amit Huescánál dobtak le.. ám azért nem annyira rettenetes. E. VIII. Hallottam.

hogy hidegen hagy.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. és aknagránátok robbannak köröttem. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza.) Tegnap lefekvéshez készülve. VIII. lidérces emlékeim. azzal a megnyugtató tudattal.. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba.a nácizmus.P. Amerikában is.P. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. Általános a vélemény. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. 1940. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. Félálomban. s lám. hogy nem érdemes sokat törődni velük. H. 1940. XI. A légiriadók egyre kimerítőbbek. fegyverzajt hallok. márpedig az emberek itt is. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. a . régóta ezt várják. XI. s nemigen látja. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. mégis így lett. 1940. A monoton fegyverzaj. hogy nyílt mezőn fekszem. hacsak az ember nem sejti.. 16. 31. E. könnyen álomba ringatja az embert. ha elég távoli. -(45)egy ha ..-vel éppen csak megjegyeztük. (. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. Sosem gondoltam volna. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. minden fedezék nélkül. 24 órára rendszerint 5-6 esik. szerkesztőjével. s én feküdnék kényelmes. vagy túl közeliek a becsapódások. 23.-vel. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel.. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. erős robbanást hallottunk. és máris aludtunk tovább. Akkoriban rendre azt álmodtam. tábori szalmaágyamon elnyúlva.

-t. egyébiránt biztosra veszi. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok.. amikor Franciaország elesett. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Habár a . brit tájékoztatási miniszter. válasza: „Ugyan már. H. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. igaz is lehet. tartok tőle. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. Mindaddig. hisz minden a tálaláson múlik. mint vállalni a Hitler elleni harcot. Európa Kiadó. az összes brit lapot figyelmeztették. ha tényleg igaz.békeajánlatot a mostani helyzetben? H.” Ami.P. Halifax és Simon védelmére kel. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. kényes. kijelentését. úgy tűnik. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. és „becsületszavát” adta nekik. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. még nem cenzúrázzák. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. -(46)- . öt éven át tartó küldetést.P. A második világháború című művében Churchill 1940.. P. hogy . kulcsfontosságú. Ld. H.P. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. 2000. ám ekkorra már mind a szűkebb. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira.” 72 Alfred Duff-Cooper. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. szerint. hogy nincs más hátra... bárki képes könnyedén elhitetni.71 és társai titkon alkura készülődnek. vagy inkább próbáljunk békét kötni. májusi kormányát tárgyalva Hoare.

24-i naplóbejegyzést! -(47)- . Edward végül is Mrs. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. a sajtóosztályt vezette.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. S. jól ismeri Angliát.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. mégsem váltak be. 28. angolbarát. francia újságíró. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. és eszébe se jutott panaszkodni. C. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. aki ekkor már a windsori herceg . XI. 75 Mrs. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. korábban diplomata. úgy tűnik. 1940. 74 Piene Comert. Wallis Simpson. melódiája: monoton Tegnap C. és élt már nálunk korábban is. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. Azt mondja. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. jóslatai. és úgy véli: Anglia nagy előnye. C. bármi tehetséges politikus Laval. egyetlen európai se hitte volna.felesége volt. Laval 1935-ben azt mondta neki. a France szerkesztőjével ebédeltem. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. Nos. Edward . A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Mindig is azt hittem.74-vel. 76 Lásd az 1940. Angliában mindenki tudja.. Különben C. Olaszország viszont valódi erő. igaz. Laval kormányzása76 idején C.utóbb VIII. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Szerinte VIII. Meglepően jókedvű volt. VI. hogy államformája királyság. mint azt itt képzelik. C. szerint. Franciaország eleste után Angliába emigrált. Persze itt..

77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. aki nemrég érkezett Lengyelországból.. víz. a sebesülteké ennél jóval több volt. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket.000 gyújtóbombát dobtak a városra. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. 8. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. s legalább negyed részük földig rombolódott. (. november 14-én szenvedett légitámadást. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. bár azt nem árulta el. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. a halottak száma 550. -(48)- . hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. 1. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. és ami még rosszabb.. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. Meséli. mindenki amiatt aggódik. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. mint korábban Balbo halálának. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. miként sikerült átszöknie. XII. XII. Ugyanúgy örülünk neki. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. (..Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. teljesen tönkrementek. amelyben 500 repülőgép vett részt. A német források szerint mintegy 30.) Beszéltem egy férfival. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. A közüzemek. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. a tüzérségi tűz elől. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. villany stb. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. 1940.) Azt mondja.. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van.

nappal közrendre felügyel.” 1941. I. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. Idézet egy újságcikkből bombák. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. kezdeti szakaszában. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. rendre azon kapom magam. Több mint mulatságos. Az a múlt heti újsághír. akár a manna. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. inkább a félbeszakított alvás. nem annyira a bombáktól rettegve. 29. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Az a hír járta. A bombázás legszörnyűbb. amíg a bombázás alább nem hagy. Az esszében azt írtam. XII. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. hogy hibbant kis versikéket faragok. 1940. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. 2. s a csengő sem ép. A jobboldal most aztán tényleg elemében van.segítségükre sietnek. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a .

A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. Így azután én lettem nevetséges. majd 1942-ben beszüntette működését. 1941 júliusában. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. úgy véli. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. -(50)- . tényleg örülök. német. . és csakugyan tenni kellene valamit ellene.Isten látja lelkemet. I. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.” 79 Büntetés. s talán joggal. 22. aminek igen örül. magasabb béreket. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam.hogy nincs valami nagy véleményem róla.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. és minden érintett szíves elnézését kéri. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. 1941. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. és Orwell úr aligha sejthette.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. bár . a Konvenció a második front megnyitását sürgette. olyan időszakban.. miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hogy ezegyszer tévedtem. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. nem sokkal a franciaországi események után. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. de nyilván erre sem kell várni sokáig. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük.

többek közt: A világ szocialista egyhatoda. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. hogy „Éljen a POUM!”. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . E. újabb defetista manőver. Szovjet erő. Mindenesetre tény. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. És lám. 1931-66 között Canterbury érseke. Barcelonában pedig. a POUM82 betiltása után. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. Igaz. ahogy megcsókoltam. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. vagy valami hasonló). és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. Művei. de normális helyzetben eszembe se jutna. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. pedig több mint hat órával azelőtt történt. Keresztények és a kommunizmus. Az utca tele van a plakátjaikkal. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. hogy „hagymáztam”. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. hogy tudja mindenki. Az ügyeskedés menten beindul. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. már az is erősnek tűnik. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). nyomban megérezte rajtam. -(51)- . Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. spanyol köztársasági párt. Úgy tűnik. hogy „Chamberlainből elég!”. és meggyőződésem. A minap. először tettem ilyesmit életemben. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. akik nem képesek átlátni. aki amellett. A helyért ugyan nem fizettek.a következőket írta: „Óhajtom. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. teljes szívemből kívánom.csak arra való. ezrével vannak ilyenek. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt.

január 22-én vették be a brit csapatok. és 1942. és megütötte a fülem. mire Mrs. Másnap reggel Mrs. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. 26. Erwin Rommel tábornok vezetésével. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. -(52)- . boltjába betérve megjegyeztem. A német Afrika Korps 1942. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. amint két nő arról társalog. 1941. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. január 22. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. hogy „már nem tart soká” stb. között volt betiltva. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. A Daily Worker és a Week85 betiltása .2 sor.108 sor. mivel érezni.000 hadifogoly! ) . I. szeptember 6. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél.az ébresztőóra. J. június 21-én foglalta vissza. és betiltották a Daily Workert84. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. 84 A lap 1941. J. s a többinek is hasonlóan felment az ára. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. stb. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

A krókuszok már kihajtottak mindenütt. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.bár jól tudom.küszködött. még a lapok is pedzegették.. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” .-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. Korábban ugyanis épp azért gondolta. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. homályos és rossz szagú. 1941. Én mindenesetre váltig állítom . vagyis csapatokat küldünk Görögországba. Bár dúl a háború. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. és a többiek mondták is. III. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. 3. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. 4. ha elég meleg lesz).. hogy még mindig sokkal rosszabb. néhány téli viola bimbózni kezdett. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. Az altemplom nem egyéb. hogy visszatérhetnek Londonba. 14. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. III. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Az elmúlt napokban az a hír járta. kevesen értenek egyet velem -. s ilyenkor látja. s a hóvirág is most a legszebb. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Wallington. III. 1941. legalábbis ezen az éjszakán nem. Tegnap este G. -(56)- . Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. G. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. hogy „valami készül” a Balkánon.

95 A szövegből nem derül ki. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Ahhoz. hogy küldjenek tíz hadosztályt. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. elhárította a segítséget. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. mi történne. előbb ismernie kellene. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. egyben meghagyva neki. Mindenki ezen tépelődik. Katonai diktatúrát vezetett be. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. miközben támogatta a királyság intézményét. de alighanem inkább a Szueziről van szó. hogy milyenek a szállítási eszközök. a német támadás már április elején megindult. Túl veszélyesnek tűnik. arra kérte az angolokat. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták.van. 1935-től görög miniszterelnök. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. vagy legalábbis azok jó része. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. amit az olaszok elvesztettek. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. Elképzelni is szörnyű. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. -(57)- . attól tartva. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között.

mint az. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben.hadisikerekkel. mint Norvégiában. antifasiszta újságíró. ha netán tudjuk. Ugyanakkor. Sok német. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. amiért hagyjuk. éppúgy. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. csak a felesége. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Másrészt viszont. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. hogy nem tudunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. Az a baj. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. ha most veszni hagyjuk Görögországot. Ő maga nem volt zsidó. csakúgy. Én mégis azt tartom. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. akivel beszéltem. mivel annak bizonyságát láttuk benne. 97 Stefan Haffner. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. egész Európa rajtunk röhög. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. hacsak azzal nem számolunk. Mint írja. -(58)- . akár egy súlyos vereség kockázatával is. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. elképedt azon.

Ha egyszer az olaszokat kiűztük. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Kérdés. titkos fegyvert is rebesget. de csak egy gépet lőttünk le. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. de tetszetős érveket máris hallani. éppúgy. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. minden előzetes propaganda nélkül. mint az indiai rádzsák körül. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . úgy hírlik. ami azután a bombázókra tekeredik. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. Ez hát az európai nézőpont. végre pompás alkalmunk lesz rá. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak.itthon és Amerikában egyaránt. aminek használatát a brit légierő 1941. június 17-én jelentette be. 20. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak.98 1941. Ijesztő lenne. -(59)- . Ám a szokásos álszent. Greenwichre igen sok bomba hullott. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. s a szóbeszéd holmi új. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. III. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még.

Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. és kevesebb közéleti eseményt említek.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. avagy csak elképesztően ostobák. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése. majd nagy csörrenést hallottam. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt.-vel99 telefonáltam.. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. amit persze nem engedhetünk meg.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. de senki sem mozdult. hogy megtartsák a búzát. hogy . s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. A németek ugyan engedik. Visszalapozva e naplóban.. Fölöttük tombolt a tűz. mondjuk. A Greenwich templom lángokban állt.. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. látom. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. Úgy tűnik. amikor E. szakadt a víz a nyakukba. És miközben mi mindent megteszünk. semmi jele annak.csapódott be. Bárcsak tudhatnánk. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. 99 Valószínűleg Eileen Blair. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. ami megingatná a Pétain-kormányt. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. -(60)- . A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. ez akkor sem jó így a franciáknak. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Én: „Mi volt az?” E. mint azelőtt. az író nővére. Úgy tűnik.: „Betört az ablak. és társaik tényleg árulók. amit küldünk.

akkor biztos. III. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Miként lehet ezt elfogadtatni. Ha elfogadjuk az államot. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. ez pedig az éhínség. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Még szerencse. kényszerítő intézkedések híján.általában olyanok. hogy gyermekei azért éheznek. Még ma sem képesek felfogni. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. a gazdagok pedig. mint eleddig. nemigen számít. akik Churchillért meghalnának. elfogadjuk a háborút is. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. amit mi tényleg nem ismerünk itt. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hisz ez idő szerint még az sem világos. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. mi a célja a háborúnak. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. stb. akik érzésem szerint nem valódi hívők. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. 23.A legrosszabb még hátra van. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. sokan ezt teszik . mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. valahányszor azt látom. a légierős kadétok. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. s ha így teszünk. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . hogy igenis vannak. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. Angliában. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. 1941. éppúgy élnek. a Női Légierős Tartalékosok stb. Számomra nem volt újdonság.

Talán az a félelem diktálja mindezt. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. hogy megbánják gonosz tetteiket. hogy Isten bennünket segítsen. III. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. Persze az is lehet. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . úgymond. mint egy. Az egész azon az elemi érzésen alapul. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. és segíts. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Egy szó sem esik arról. 24. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. így aztán helyénvaló. ha az emberek látnák. és jó útra térhessenek”. add. hogy netán csökkenne a harci elszántság. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk. -(62)- .az ezredzászlókat. az ellenségnek is vannak indítékai . hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. mert mi jobb emberek vagyunk. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy imádkozunk érte. hogy valójában nem is gondolják végig. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. 1941. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk.ami éppoly hatásos lehet. Azért várjuk el. mint a németek. hogy meg tudjunk bocsátani nekik.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. Holott bizonyos helyzetekben. Eddig úgy tudtam. a keresztény meggyőződés azt tartja.

Tehát megoldódott a rejtély..000 főnyi brit sereg állomásozik. érzékelhető hatása. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. és legalább három hétig kitart.000 vagy akár 500. 1941. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Azt hiszem. hogy egy sikertelen megszállás 100. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. mindenesetre nehéz nem észrevenni. a műszaki leírások alapján. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. s így szükséges. 7. IV. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. ez alighanem így is van. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. mint akár több ezer légitámadás. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Közben hallani. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. bár Hitler még így is jól járna. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. Tovább tisztázódhat a -(63)- . Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. mikor kivonultak Bengáziból. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. hisz általános a vélekedés.csatahajókat. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. bár ezt már akkor sejthettük. hogy valamivel ellensúlyozzák. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. és ma jelentették be először hivatalosan. így valószínű. Ám ennek nincs közvetlen. Rajzok készülnek majd. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni.000 ember életébe is kerülhet.. Felteszem. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. hogy nincs az az erő. nincsenek például fegyvereink. hogy Görögországban 150.

hogy a katonai behívókat egyben arra használják.. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött.) Egyre kevesebb a munka. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. A britek-minden veszteség nélkül . s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben. (. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. hogy beleszorítják őket a tengerbe. Mulatságos lenne.elsüllyesztették a Zara.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. katonai szakíró.helyzet. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. )Immár világos. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat.. Etiópiát mindenesetre elvesztették. -(64)- ... és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Nem tudni. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Persze. Szinte látom. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. és küldenek-e követet a császári udvarba? (.. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . most hirtelen rájönnének. talán politikailag helyes volt meglépni ezt.. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. (. 102 A matapan-foki csatáról van szó. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. A legjobb esetben talán még szűken vett.

és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. 1941. hogy nem volt annyi eszük. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. Például az. 8. of Information -(65)Tájékoztatási . az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart.103 bestsellerét. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. s ez rendre azt igazolta. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. „hősies” stb. s igen nehezemre esett.O. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. mint „dicső”. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. Most olvastam épp az M. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. ez szeptember 7-én volt). hogy ejtőernyők. Emlékszem. a regényíró állította össze. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. csak sajnálom. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. pontos. hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. tényszerű ismertetőt. IV. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy olyasvalamit hozzanak létre. elszalasztották az esélyt. Állítólag Francis Beeding. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként.I. de tudván. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. . Rosszabbat vártam.

A kapitalizmusnak vége. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.Akárcsak Madrid. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. lángol-e még. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. Aznap éjjel. Később. Most jön Austerlitz.Ez volt Trafalgar. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. de más fronton még várható. -(66)- . Én mindenesetre nem így éreztem. azt mondtam Fyvelnek: . hogy felébresztettek a robbanások.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. . egy darabig onnan néztük a tüzeket. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. még ki is mentem megnézni. Kimentünk a tetőre. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. hogy győzelmet arat.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. Rajtunk az ítélet. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. egyszer csak megszólalt: . Hugh Slater. aki az ablakban ült. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. majd így szólt: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. de az óriási tűz engem is megbabonázott. miután a németek láthatóan elálltak attól.

amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. kapunk-e gépfegyvert. 1941. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. és Görögországba küldtük őket.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. IV. ha a görögöket cserbenhagyva. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . s amikor megkérdeztem. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. IV. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. 11. -(67)- . hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. 1941. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amíg lehetett. Csak erről beszél mindenki. A nagyokosok szerint ahelyett.106 Ma este igen rossz hír érkezett. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. a Balkánról alig esik már szó. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. hogy kivontuk csapatainkat. hogy egyáltalán kiadták. A közlemény súlyát az mutatja. Ez is igen baljós előjel.gondolom.persze nem volt egy darab se -. legalább kettő jut minden századnak. amikor rosszul áll a szénánk. Hol van már az az idő. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. A tegnapi lapok megírták. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. 9.

és a Sunday Express.. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Ahogy visszalapozok a napló elejére.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. 13. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. mint gondoltam. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét... amely még ezeknél is pesszimistább volt. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. vagy legalább egy részük. Úgy látszik. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . mind lehetségesnek tartja. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába.se Görögországról.. se Líbiáról. ami némi reményre jogosít. mely igen sötét képet fest a jövőről.1941. csak éppen nem adhatják tovább. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. hogy a politikai helyzet javulni fog. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. azt látom. Lehet. -(68)- . Az egyetlen. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. francia hajókkal. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Nem hinném. de mégis. Semmi hír . csak sokkal lassabban. Az a két újság. 1941. Isten tudja. amely alig különbet. azok a forradalmi változások. IV. most is zajlanak. 12. és megszilárdul a helyzet. IV. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. abbahagyom a naplóírást. hogy még mindig érvényben van az utasítás. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér. Akivel csak beszéltem. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. de ez más lesz. amelyekre számítottam.

az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. Nagyon igaz. D. bár ezt Kairóban107 még tagadják. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. 1941. mint a középosztálybeliek. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. de már sokkal kevesebb van belőlük. de Tobruk kitartott. micsoda szedett-vedelt társaság ez. döbbenten láttam. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. csak éppen a tempóját nem. nem tűntek el. mások azt állítják. az utóbbi a valószínűbb. 14. és elvágták a tobruki angol csapatokat. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. amit a reklámokról írtam. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Connolly mondta egyszer. A németek az egyiptomi határig nyomultak. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát.Olvasom a bejegyzést. -(69)12-én hamar akció végül . IV. míg december 4-én megérkezett az erősítés. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. Megrázó hírek.. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. Persze. s az is erősen hihetőnek látszik. hogy létszámuk aránylag csekély. Mindjárt feltűnik. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. arra számítva. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. Azt hiszem.

nem figyel rá senki. melyben az oroszok megígérik. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. Mindez akkor. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . Görögországról semmi hír. 15. anélkül.. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. ha én nem kérem. mi is történik. hogy beismernék. éppúgy. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. és mivel kissé késtem. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna.persze csak fokozatosan. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. IV. igen nehéz elképzelni. . ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. 1941. tudja. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.Jaj.úgy tartja. megkérdeztem a tulajdonosnőt. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hogy kivonulnak Kínából . Ha nem így lenne. mit mondtak be korábban. hanem azért.. akkor máris megérte. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. drága uram. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. A másik pultnál meg szól a gramofon. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is.

Ez volt az egyetlen reakció. 1941. is ugyanezt mondja. Két-három napja újra Wallingtonban. . Igaz. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak.. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. hogy egyszer bekövetkezik. 17.. betértem egy kocsmába. és miután hallottam a hírt. Az utcát mindenesetre lezárták. francia) . és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. IV.. Persze.Én még csak le se hunytam a szemem! . hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb.bizonygatja mindenki. de azért E. Szerencsére nem a sírok közé csapódott. és E. John’s Wood-i temetőt találta el. 1941. Emlékszem. ez képtelenség. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. aki rendesen tudott volna aludni. IV. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108..egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Ma reggel. amitől már régóta tartok.vidéket. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. -(71)- . A szombat éjjeli „blitz” még ide .70 km távolságra! . Az ember már-már úgy érzi. Barnsleyben voltam éppen. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.is 108 „Mondja csak. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. A fegyverek egész éjjel lármáztak. és a mentők is ott várakoztak. Egy másik a St. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). 22. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.” (Parlez vous. Persze. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. Senkivel sem beszéltem. többeknek megjegyezve.

Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. Olyan ez.elhallatszott. rádiójegyzetemet stb. vajon azt teszik-e. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. Churchill kezd úgy beszélni.” Kíváncsi vagyok. minden bizonnyal hamarosan várható. minden még ezután megírandó cikkemet. milyen hatalmas veszteségeket okozunk.. mint a kéve. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. Amióta itt vagyunk. amit kell. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. megalapozott volt. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották. Még nem tudni. hogy sikerül majd. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. fanina felé. Churchill a minap azt mondta. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. nem így lesz -. mi pedig lekaszáljuk őket. stb. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Ha az újságok híradásai igazak. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. is beleértve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. Athéntől kissé északra. Furcsa lenne. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. hogy 109 Orwell gyanúja.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Engem legfőképp az zavar. -(72)- . A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Gibraltár megtámadása. hogy a németek nem hullanak úgy..

hogy a görög hadsereg.1% Új-Zélandból. hány emberünk van ott.mindez még hasznos is lehet.ÚjZéland: 13. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. 1941. Különben sejtelmünk sincs. A Daily Express burkoltan arra célozgat. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. IV.110 Mindaddig.1%-a Ausztráliából és 19. -(73)- . hogy mennyire tudják tartani magukat. Eszerint az elesettek 55. és így tovább. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. Mindössze annyit lehet tudni. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. hogy ne álljanak ellen. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. 1941. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .Ausztrália: 13. 23. 25. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . a görögök visszavonulóban vannak. 24. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon.55% . Az oroszoknak dönteniük kell. IV. hogy ellenállnak-e a németeknek .vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. milyen hadállásokban. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.55%. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni.a hülyébbnél elháríthatnád.8%-a származott az Egyesült Királyságból. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását.

a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. 28. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. most mindenféle hússal üzletel.111 Gondolom. 1941. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. Tegnap eljött hozzánk egy ember. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. vagy esetleg a harmadik. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. de bármelyiket választják is. nem akar. Milyen kár. IV. körülbelül 30. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. C. mert nem volt mivel etetni őket.. avagy tétlenül elnézik. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. hogy nem képes. 2. 1941. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut.az ára -. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. 25. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. ami tényleg magával ragadta az embereket. V. bár azt hiszem. -(74)- . Csupán annyit tudtam kivenni belőle.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. IV. csak kutyaeledelnek.

újabban az egész cég erre állt át. Mesélte. -(75)- . az ausztrál kormány egyik minisztere. mint a bútorhuzat.tisztes ábrázatú. majd elnöke lett. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. és hét-nyolcezren estek fogságba . Mint mondja. s úgy hagyjuk el a porondot. hogy kevesebb katonánk volt ott. ahogy a tűpárnát tartotta.000-re teszik. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. 8. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. mint az íj és a nyílvessző”. mivel úgyis megegyeztünk. Persze az is lehet. amiben mindent odaígérünk nekik.000 embert. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. A hajókról nem esett említés. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. ügyvéd. Spender113.. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. mint arról korábban tájékoztattak. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. gondolom. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. aztán egyszer csak halljuk. Hátrahagyták összes tankjukat. politikus.ez egybevág a német hadijelentésekkel. felszerelésük jó részét és 12. de ez számunkra nem gond. valójában 55. A veszteség állítólag 3. Katasztrofális. mert folyton csak fegyvertokokat szab. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. az is ugyanúgy készül. úgy látszik. miután bejelentették. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. mindenféle volt közöttük. 1941. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet.112 Azt mondják.000 ember. nyilvánosan kijelentette.000 körül. 3. V.000 járművet vesztettünk. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát..

ami ezt a taktikát sikerre vihetné. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. pusztán azért. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. Sosem tudni előre. a kicsik sorban fekszenek. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. gyerekek. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Iránban mozgósítás van. ám biztosan valami rosszat jelez. A semleges államok megtámadását illető aggályok . amiben igazán hiszünk. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . Itt-ott nagyobb családokat is látni. anya. Valahányszor csak elképzelem. ha csak a puszta harcról van szó. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. s menten elgyámoltalanodunk. folyton az az érzésem. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb.és azt hiszem. mert hiányzik az akarat. nincsenek fenntartásaink. Előre látható. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. A törökök felajánlották. 1941. V. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. meglepő látvány tárul a szeme elé. mit fognak tenni. csak annyi bizonyos. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. Főleg a fiatal házasok ilyenek. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . ami nem túl jó jel. A tiszta. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. akár a nyulak. Békésen alszik mindenki -(76)- .csupán azt jelzik.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Ha olyan ügyért harcolunk. apa. hogy balul üt ki. 6. Érdekes.

tőlünk nyugatra. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. V. A füst csak igen lassan oszlott el. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán.az erős lámpafényben . Immár bizonyos. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. Az ablakok épen maradtak. -(77)- . Gondolom. Az éjjel komoly légitámadás volt. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. Nyilvánvaló. 114 Vjacseszlav Molotov. ez az első diplomáciai lépés. 1941-ben leváltották. hogy épp benne voltam egy házban. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. kintről valaki kiabált. netán mindkettő ellen. hogy a mi házunkat találták el. külügyi népbiztos. ez az első eset. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. 11. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. Lefelé menet közölték velünk. Az elmúlt napok legfontosabb híre . felkelt és kinézett az ablakon. az egyik. mintha viaszbábuk lennének. melynek üzenete nem egyéb. meredek. 1941. hogy mindez német nyomásra történt. s a szobában sem keletkezett kár. de megmaradt alelnöknek.a kicsik hanyatt fekve. amikor találat érte. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. Felkapaszkodva a tetőre. valami raktárépület lehetett. E. kiváltképp nagy volt. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. s hogy mindenki maradjon a lakásában. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. de úgy tűnt. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. hogy az oroszok bejelentették. égre szökő lángokkal.

Ilyenkor az ember azt viszi magával. mire ő visszakérdezett: . hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. akik teával kínáltak.-ékhez.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. s én csak utólag döbbentem rá. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. Elmentünk D. hogy menjünk ki.nek. és talán nem lesz módunk visszajönni.Igen. -(78)- . csupa korom vagyok én is. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Talán azt hiszed. amint kiabál valaki: . igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy tényleg ég a ház. Magunkra kaptuk a ruháinkat. hogy a folyosón nem lehetett látni. milyen sötét lett az arca. gondolván. Később megjegyeztem E. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. amit a legfontosabbnak tart. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. Hallottuk. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. s láttam. amit hónapok óta őrizgettünk. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. és a bent lévő autók kiégtek. Később kiderült.

hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Utóbb többször is felmerült. Rashid Ali117. Alfred Hornként mutatkozott be. Szíria. a Führer helyettese. aki 1941. iraki nácibarát miniszter. Franco . 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Spanyolország. Csak azt tudom. V. Az egész ügy merő rejtély. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). Irak. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. remélve. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. Hitler közeli barátja. Churchill nem akart tárgyalni vele. 13. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Egy hónappal később rövid harc. Még csak ötletem sincs. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. és Rashid Ali 1941. Darlan116 Sztálin. bejelentvén hogy Hess megőrült. 1941. továbbá mindazon térségek neveit. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben).1941. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. május 30-án Iránba menekült.

Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Az ember kezdi azt hinni. Tanger. Persze. Szíria.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy ez már-már törvényszerű. már akkor. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. Churchillnek és társainak az lehet a terve. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. -(80)- . akik meg tudnak lepődni azon. lesz titkosrendőrség. legalábbis szerinte . Tangert és Szíriát akkor. amikor nem vettük be Dakart. hogy ez történik majd. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. a lakosság fele pedig éhezni fog. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hogy mindent veszni hagyunk. néhányan bekiabáltak: „Szégyen.és fegyverhiány (repülők.tolni. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy nem fog sikerülni. ha kiderül. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. hogy ember. mikor Franciaország a háborúból kilépett. mi biztosan el is toljuk. a Kanári-szigetek. amikor még megtehettük volna. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. nincs esély arra. Ezzel szemben a valóság az. Az egész világ ellenünk van. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hadihajók stb.) miatt Dakar. a Kanári-szigeteket. talán még Amerika is. szégyen!” Úgy látszik. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. Úgy tűnik. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. vannak még emberek.

de a lelke mélyén mindenki borúlátó. ha Kréta csakugyan próba. hogy így van. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. Szíriáról. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. V.700 új-zélandi és 6. mint Angliában. új-zélandi és ausztrál. (Liddell Hart szerint összesen 28.540 ausztrál. csak végre ismernénk az alap tényeket.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. és milyen a fegyverzetük. 10. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. hét cirkáló. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. V. A német légitámadás május 20-án indult.1941.600 brit. 25. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. és majdnem ugyanannyi görög volt. Lehet. 24. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Valaki megsúgta. Irakról semmi hír. 1941. szervezetlenek voltak. majd ejtőernyősöket vetettek be. még úgy is. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. V. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.) A csapatok zöme Görögországból menekült át.300 görög. 17. egy repülőgép-anyahajó. 1941. Darlan nyilatkozott. Úgy tűnik. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). így azt. Ezt az arcátlan. Ha csak 10-20. Mindenki Krétára figyel. légvédelmük szintén gyenge volt. A brit -(81)- . 7. Három csatahajó. hogy hány ember védi is a szigetet. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. 21. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt.960 brit.

hogy hányról is van szó. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. 13.000 görög volt. 122 A 42. 1. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. annak tagadása. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. 1941.olvasni. 1941.500-at mentettek ki. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. bár rideg. a mentegetőzés. VI. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. Kivonulunk Krétáról.500 Krétán szolgáló katonából 16. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. ebből 2. -(82)- . és csak utána az etiópot. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. A brit csapatok Bagdadban vannak .000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. Az. és 14 gép védte Szuezt. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.bár még jobb lenne azt hallani. V. Arra sincs magyarázat. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. 31.

Összességében a szövetségesek 16. Student tábornoknak. számos légvédelmi ágyú. Ma reggel jött a hír. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. márpedig ennek semmi jele. A német veszteség: 3. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Miként K. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. -(83)- . abból legalább kiderülne. Most.376 ausztrál és 2.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja.000 embert kellett elszállítani. Pár nap 123 A Calcutta. VI. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat.200 brit. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.000 ember. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.000 brit tengerész esett áldozatul.. Szíriára. Szuezre vagy Máltára csapnak le. 20. S mindez teljesen hiába. 3. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Ebből nyilvánvaló. mint azt a sajtóval tudatták. Fiji és Gloucester cirkálókat.500 sebesült. aminek vagy 2. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy semmi értelme Ciprust védeni. valamint a Greyhound. Hitler eleinte habozott.. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát.583 embert vesztettek (ebből 8. A teljes veszteség várhatóan 10. Hereward. 124 Szíriába. hogy Kréta kiürítése megtörtént. A britek arra számítottak.996 új-zélandi). azt mondják. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. hány kereskedelmi hajó. tank és repülőgép.714 halott és 2. 3. 1941. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra.

2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. -(84)- . két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. 1941. s eddig még senkivel se futottam össze. történetesen az Anglia elleni invázióról. úgy tűnik. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. A közeljövőben. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. 8. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. 1941. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. amelyről. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. 125 Stafford Cripps. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. mint puszta blöff. VI. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. VI. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. úgy lehet. nem fog háborúba keveredni a németekkel. ha csak elkerülheti. hogy talán az egész manőver nem más. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. 14.múlva már nyilván késő lenne.

-(85)- . 20. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. VI. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . VI. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. 1941. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. 19.126 1941. Nyilvánvaló. és ezzel. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Rendkívül izgatott mindenki.1941. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. s megállítottak három finn hajót is. Íme. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. ha az oroszok komolyan ellenállnak. hatalmas közönség előtt. Az jutott eszembe. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. ez a jutalom. VI. Napok óta rendkívüli a hőség. Általános a vélekedés. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. ha nem is tudják megállítani. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami.persze csak akkor. 22. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. hogy ez „jól jön nekünk” . Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.ámbár azt hiszem.

hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. Persze akadnak néhányan . mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. amíg leszámolnak Angliával. A legrosszabb az az egészben. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. csak úgy. 1941. ha nem lennének biztosak benne.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. a légierő és a flotta legénységét. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. úgy találtam. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. ma igen jó beszédet mondott. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. mint a baloldali pártokat. bár lesz annyi eszük.ha nem is sokan – a gazdagok között. 23. akik nem bánnák. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. hogy őszintén ajánlja a segítséget. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. sőt magukat az oroszokat is. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . úgy vélem. miként hatna. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. hogy gyorsan véghez tudják vinni. VI. Churchill. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. bár igen meggyőzően hangoztatta. Mit gondolnak vajon ezek. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet.

az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Orvos (külföldi. és ne folyjék ellene belső aknamunka. Persze nyomban hangot váltanak majd. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. éppúgy összerogynak majd. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. s újra támogatják a nácikat. Meglátja. úgy hiszem. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. mint az első háborúban. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy ennek maga Sztálin a feje. s még azt is meg merem kockáztatni. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. a kommunisták. Kétségtelen. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. mi több. Egykettőre hazavágják a nácikat.000 font jövedelemből élők.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. Három éve még az évi 1. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. az esetben érdekük. Tíz -(87)- . alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. Azon múlik minden. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását.

ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. s alighanem elfoglalták Litvániát is. ereszd meg” -. VI. hogy a németek azért kiváló katonák. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. Hisz azok a politikai viszonyok.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. itt most nem állnak fenn. Akárcsak az emigráns fehérek. -(88)- . vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. többféle magyarázata is lehet. Állítólag túlszárnyalták Minszket. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van.még ha lesz is némi „húzd meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. E szerint bevették Lemberget. Már egy hét múlt el.) Némelyek máris látni vélik Sztálint.. Az esetben. 1941. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. Nem tudni. 30. Mindenki arról élcelődik. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok.. hogy szamovárt áruljon. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. (. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak.

Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. melyben egyértelművé tette. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. s mint ilyen. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. Churchill beszédének méltó párja. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. VII. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. A felek vállalták. szögesen ellentmond mindannak. amelynek nincs angol megfelelője. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. Sztálin rádióbeszéde nem más. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. -(89)- . legalábbis e pillanatban. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. jóllehet formális szövetség még nem létezik. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. mint az a tény.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. 3. 1941. Mindenesetre elég sok időbe tellett. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van.

hogy ő maga legalább annyiban őszinte. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. VII.oldalunkra. láthatóan nemigen készülnek támadásra. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. nem indítunk szárazföldi támadást. lám. ha majd netán ők is átállnak végül. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Ha most. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Azt aligha hiszem. hiszen őt úgymond a „lélek”. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. mire is használnák e tankokat. de ha semmivel nem próbálkoznak. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. s ettől. 6. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. a belső meggyőződés hajtja. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. legalábbis Angliából nem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Ha a németek helyzete megengedné. amíg be nem bizonyosodik. Nem tudom. és azt sem tudni. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Több lap is türelmetlen. s arra sem utal semmi. 1941.

nyíltan szimpatizál a nácikkal. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről.mindezt két héttel azután. hogy lássam. egyikük. és a Truth129 néhány példányát is. A frontokról sincsenek megbízható hírek. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . A németek már átkeltek a Pruton. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. mégis hasonlóan ír. hogy az belépett a háborúba. Az oroszok azt állítják. Ha ez tényleg mérvadó. visszatértekor meglepve konstatálta. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. úgy tűnik. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. -(91)- . ahol kommunisták üléseztek. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. Kíváncsian várom. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Nyilvánvalóan az az „irány”. Néhány ír katolikus lap mostanra. ha a német támadást netán már visszaverték. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. Végignéztem a katolikus lapokat.000 emberre rúg. most. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. vajon elérték-e már a Beresinát. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal.számíthatunk rájuk. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. jelentése: igazság. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy az a „semlegesség”. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. Az az anekdota járja. ám azt nem tudni. hogy a németek vesztesége már 700. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. és alighanem ez a jövőben sem várható. megtiltván számukra.

Ugyanakkor semmi jele. amely Dunkerque-kel kezdődött. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. -(92)- . már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. egy új korszak kezdetéhez érve. miként azt terveztem. mint amit elszenvedett. az irániak már menekülnek. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. hogy bármit is terveznének. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. mára véget ért. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. de nem hiszem.bár azért összeomlani sem fog. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. Az a félforradalmi időszak. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. Már csak egy hónapunk van arra. VIII. Ezért itt be is zárom e naplót. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak.1941. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. 28. A keleti front. de ezek egyre gyengülnek. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. Úgy sejtem. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni.

hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. miután a háború új szakaszába ért. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. hogy csak azért küldték el. Akik netán tudják. Gyakran hallani a megjegyzést. mint a sír. amiből egyúttal kikövetkeztethető. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. Sokan azt gyanítják. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. 14. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. akik képtelenek felfogni. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. -(93)- . III. azok is hallgatnak róla. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Így például. rész 1942. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. Kósza találgatásokat hallani minden felől. de alighanem már elment.II. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. E percben az is nagy talány. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Azt. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét.

lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. miként is tudnának akár a németek. [Másfelől viszont vannak. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. bár annyi azért igaznak tűnik. de azért még nem dőlt el semmi. különben valószínűleg nem. [Azt hiszem. mint mí az angliai csatában . majd közellátási miniszter. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. hogy az esetben. maradok. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. hogy Beaverbrook távozik. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. mivel nem látom be. egy kompromisszumos békekötés reményében. akik úgy vélik (például Abrams. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. bár nem tagja a pártnak).] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. -(94)- . A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. és csupa haszontalan. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez.még ez évben különbékét köt. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. egy balti orosz. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak.a teljes vereség ugyan elmaradt.

akkor „mi már előre megmondtuk”.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. b) Ha az oroszok támadnak először. kíváncsi vagyok. nem lehet tesztelni. -(95)- . hogy azt korábban el se hitte volna. nyitva a bejárat. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. Persze én sem hiszem. 1942.. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. ha az ember történetesen igazat mond. azt mondhatjuk. nem. s az ember olyan dörzsöltté válik. március 11-én terjeszteni kezdtem. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. sajnos. ha legalább tudjuk. mennyire hatékony a suttogó propaganda. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt.katonainál is kiábrándítóbb. Mégis úgy vélem. május 30. mindez mit se számít. mert a japánok félnek az oroszoktól. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy így lenne. hogy miért. mintha az egészet a japánok kezdték volna. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. akkor mi. A propaganda merő hazugság. hogy csak azért nem. úgy látszik. mikor ér hozzám vissza.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. úgy tehetünk.. mit teszünk és főként. még akkor is. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. 1942.

III. baloldali politikus. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. Eddig még nem jöttek rá. se légvédelmi tűz. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. később munkáspárti képviselő. A termelés akadozik. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. amíg a légiriadót le nem fújják. mivel Harold 133 William Hickey. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. Azt mondja. 1942. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Empson mondja. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. amíg csak lehet. -(96)- . Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. s nyilván így van ezzel mindenki. és még csak utalást sem teszünk rá. III. 22. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. aki most tért vissza Amerikából.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. Orwell későbbi. a britellenesség százféleképp virít. aggasztó a közhangulat odaát. 15. 1942. de nem követte se bombázás. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást.

szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. örökbefogadás útján lett francia. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. majd Leningrádba ment. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. hiszen az emberek jó része tudatlan. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. 135 New British Broadcasting Station . saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. Alfred Duff-Cooper. 137 Victor Serge (1890-1947). észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. diplomata. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. mivel legalább tudatosan az. Az októberi forradalom után Moszkvába. óva intve mindenkit. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. életrajzíró.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából).angol nyelvű német propagandaadó. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. 1941-ben Mexikóban telepedett le. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. író. kritikus. egyenjogúságot a kaffereknek. akik 134 Harold Nicholson. később Berlinben indított lapot. újságíró. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. ugyanakkor a BBC felkért. mindez ijesztően hatékony. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. életrajzíró. parlamenti képviselő. -(97)- .

amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. Mindez jórészt azért van így. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Az egyik lehetséges fejlemény. Én mégis azt hiszem. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. márpedig a Kominternt eddig mindig. Általános a gyanú.] -(98)- . kiutasításukat követelve. s ameddig Sztálin hatalmon van. mindenütt legyőzték a fasiszták. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket.nincs semmi hír. Ugyanaz az ócska taktika. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. Így aztán mi.Franciaországból érkeztek. vagy legalábbis azok egy részét. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. [Csupán akkor lenne esélye. Nem is annyira azért. mind egy kedvezőbb békealkura. mint a franciaországi hadjárat idején . ehelyett inkább dél felé. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. de nem folytatná a támadást. ha itt új kormány állna fel. hogy Oroszország különbékét akar. meg kell támadnunk Európát. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. Mindez persze. mert erkölcsileg viszolyogtató. mert folyton újságot olvasok. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. Nekem úgy tűnik. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.

Krishna S. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Állítólag holnap kiderül végre. 27. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. világháború idején írt. 139 Közkedvelt baloldali lap. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. melyeket az 1. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. melyek szintén a Daily 138 Dr.S. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. ha az indiaiak megkapnák a védelmi.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . 140 Aqneurin Bevan. valamennyi hihető. 141 Herbert Morrison. úgy tűnik. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. valahogy kiszimatolták. III. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. Shelvankar. munkáspárti képviselő. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. ez idő tájt brit belügyminiszter. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán).Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. Egy megrögzött ellenségünk. 1942. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. K.S. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. A leginkább elterjedt változat az volt. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után.

hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. ezt a vádat utóbb visszavonta. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése.a konzervatívok nem kis mulatságára. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. A ember már-már [H. vagy ha mégis. ám azt mindig is élvezik.Mirrorban jelentek meg . Tom Jonesnak. 144 A vita Orwelltől indult. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. Cassandra142 bejelentette. és további egy órába telt. igaz. miután a Horizonban megjelent „Wells. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. aki azt Sir Jas. -(100)- . A késlekedés fő oka az volt. Erről feljegyzést küldtem Dr. a az krókuszok. káros hatással volt a brit közvéleményre. Azt hiszem. hogy a lőszert nem osztották ki előre. Griggnek143 továbbította. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. aligha vettek volna tudomást róla. Mindenki azt jósolja. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. szétosztani a muníciót. ha két szocialista esik egymásnak. és visszatér az újságíráshoz. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. hogy három hónap se telik bele. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. G. Hitler és a Világállam” című írása. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra.

hogy nem mi. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. a katonák mocskolódnak. 1. „(. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot.] Akad persze. [Akárhogy is. akik nem harcolnak. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev.nem eszi” ajánlatától.eggyel sem. a szövetségesek közül . a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. Azt hiszem. az háborúban újságírók így van. az indiaiak sem örülnek neki. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal.] 1942. „eszi . noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre.) Minden harcolnak.. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. IV. aki úgy véli. hogy a hadipropaganda. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. az igaz -(101)- . az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. s megkért. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Rossz jel ugyan. már csak a közvélemény nyomására is. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol.Tokióval. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. remélem. s úgy látom. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit.ha jól tudom . az üvöltés..

a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. Jó jelnek veszi mindenki. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. IV. Ellenfelei úgy tartják. amikor kiderült. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét.hazafiak pedig. 1942. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. Gandhi készakarva keveri a bajt. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal.”145 S lám. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945).] Nem tudom. ha a németek megtámadnák. s annyi igaz is. Arra biztatta az indiaiakat. minthogy hiába remélte. 145 Hódolat Katalóniának. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Ha majd eljön egy újabb háború. Azt hiszem. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. Cartaphilus. hogy a hír nem igaz. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. augusztus 19-én. o. nem egészen öt évvel azután. itt vagyok a BBC-ben. 1999. majd üdvözlő táviratot. és sikertelenül vezette a britek ellen. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. hogy e sorokat leírtam. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják.] Lehetetlen megállapítani. -(102)- . A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. Ford. az esetben. 94-96. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. 3. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. hogy mi a tét ebben a játszmában. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. harcias britellenes indiai nacionalista. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. messze elkerülik a lövészárkokat.: Betlen János és Tóth László. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy sokan szentként tisztelik.

vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. aki ez idő szerint Angliában élt. indiai államférfi. újságíró. a fájdalommentes mártíromsághoz. Mondtam is A. író. nemigen tudja azt elképzelni. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. ügyvéd. Megjegyeztem. hogy azt higgye. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. George. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. Legnagyobb ámulatomra. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Még mindig azzal áltatják magukat. [Már csak mennyiben az a kérdés. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot.-nak. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. kiváltképp a kommunisták között. igehirdető és propagandista. folyvást arról lármáznak. 148 Krishna Menon (1897-1974). Egyszerűen elképesztő. ahogy ma azt az angolokkal teszi. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. s hogy voltaképp nem is akarja.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. -(103)- . Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. mindezzel Anand is egyetértett. így szólt: . hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. mire A. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. s elég balga ahhoz. hogy nem számít a függetlenségre.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

mert ha megengednék maguknak. felszínes Amerika-ellenességre is. no meg azért is. mintha mi sem volna természetesebb. hogy 1940 táján.] Mind több szó esik egy európai invázióról. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. hisz 153 1942. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. mire Pritt közölte velük. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. IV. Útban visszafelé több gép megsérült. s igen meglepődött. egy indiainak ezt kell mondania. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. az író nővére. tiltakozott. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. mintsem hadászati jelentőségű volt. Fyvel meséli. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. tényleg készül valami. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. ha mindkét fél megerősíti. hogy mindenki hazudik. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. 1942.áll a nálunk dívó. 19. hogy „persze. Most már csakugyan azt kell hinnem. A hatás inkább lélektani. [E. mikor ez ellen E. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Persze. Ekként még az sem okvetlen igaz. mondja. Eileen Blair. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. Tokiót bombázzák. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. -(107)- . mint Churchill és Chamberlain közötti különbség.

hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. Ugyanakkor. mely javíthatna helyzetünkön . Mégis meglep. akkor nincs többé indok.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. Csak kevesen érik fel ésszel. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. lásd Amerikát. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akkor ez valami új fejlemény. hiszen e tranzakciót korábban leállították. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. [Ha ez így van. az a két józan és gyakorlatias lépés. sokan úgy beszélnek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. amiért derekasan küzdöttünk. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. hogy különbékét kössenek. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. hogy a hála politikai fogalom. valamint Spanyolország megszállása -. másrészt.aligha kockáztatnák meg. hogy ekkora bakot lőjenek. 25.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. 1942. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt.] Ami pedig a második feltevést illeti. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. IV. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. -(108)- . hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. ahol internálták őket.

jóval kedvezőbb fogadtatásra talált.Amit tudni lehet: 1. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. hogy úgy tüntessék fel. Németországban viszont. 5. A (német) Szabad azonosították a hangját. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. 6. hogy ha az oroszok átengedték. február 8-ig tartózkodott. hogy a vichyi körök is úgy vélik. mint bármely más irányba. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy támogassák. mindenesetre arra vall. az máris sokat elárulna arról. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. Általános a vélekedés Japánba szökött át. mintha Berlinben volna. kormány bejelentette. mire ez a nagy felhajtás. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. 4. 2. Afganisztánon át. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. Indiában. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Az olasz rádió bemondta. majd onnan dekódolva sugározták. -(109)- . Bósz Japán területen van. 7. megsúgták-e ezt nekünk is. ahol 1943. de elhárították. ám azért ez sem lehetetlen. teljesen alaptalan. A vichyi közlemény. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. felségterületen tartózkodik.

mikor az mégsem indul meg. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. IV. hogy azután gúnyolódhassanak. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek. Hónapok semmitmondóak alapok. valószínű. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. melyek mostanában hülyébbek. avagy bátorítás az oroszoknak. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. [Semmi hír. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . hogy nem hagyjuk őket a pácban.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. Annál pompásabb alkalom. 27.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. mint rendesen. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. 1942. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól.

s a szellemi tisztesség. akiknek határozott véleményük van. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. Ugyanígy -(111)- . hol elzárva. akár egy csapot -. ahogy a részvétet adagolják . akikkel nem értünk egyet. Fuldoklunk a mocsokban. vagy az írását olvasom. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. és mitse törődik azokkal. mi több. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. de az igazat megvallva. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. ha pedig ez mégsem történik meg. Ha szót váltok valakivel. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. kiváltképp azok. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. Mindenki folyvást ítélkezik. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. ha tényleg senki nem veszi be őket. Mindenki becstelen. mindenki egyforma. Ez leginkább akkor tűnik fel.” Az ember azt hinné. csillagászati árak fejében. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. váltig az a benyomásom. a hallgató is könnyen ráébred. Cukrot már alig lehet kapni. még akkor sem. Bátran lehet hazudozni. és csak a saját érdekeit nézi. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb. hogy becsapták. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. pusztán a politikai célszerűség alapján. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. [A legtöbb balos. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. ha olyanokkal állunk szóba.hol megnyitva.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. A legmegdöbbentőbb mégis az.

szitkozódnak. hogy megtöltsék az üléstermet. 29. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. hanem arra. mindegyre az jutott eszembe. IV. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. alighanem nagyon is sokan vannak. -(112)- . hogy ez valaha mind plüss volt. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban.viselkedtek azok. miközben a képviselők felsorakoznak. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. Most a felsőházban gyűlnek össze. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. hogy telt ház van. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. 1942.esküdni mernék. Tegnap elmentem az alsóházba. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. akik 1941. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . hogy csak mintegy 250-en voltak .] Avagy tényleg nem akad senki.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt.még így is elegen. Cripps beszédét leszámítva. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. de megszámolva a képviselőket kiderült. csak épp nem hallani a hangjukat. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. elég gyengécske műsor volt.

] Mihelyt kiderült. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. még az is lehet. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. hogy Szingapúr veszélyben forog. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. nyomban megírtam. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. hogy 1941. hogy részben tényleg így történt.alighanem a külügyminisztériumból -. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. mint egy újabb imperialista hódításról. mint a szíriaiakat157. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján.1942. Amennyire megítélhetem. A dolognak végül is az lett az eredménye. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. Annál inkább elkedvetlenedtem. [Sok a találgatás. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. mikor néhány hete megjött az utasítás . V. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. mi készül”. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. egyikük igazi keménykalapot viselt. 6. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. 1643-ban -(113)- . hogy Madagaszkárt ne emlegessük. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. 157 Az a hír járta. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.

olyan elképesztően nagy számokkal. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 160 Frederic Warburg.Frank Owenre159 tippelnek. író. egy romboló. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. Ez volt az első olyan tengeri csata. elérik céljaikat.-a között zajlott. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.] 1942. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. újságíró. rádiós személyiség.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. hogy az ember nem tudja. 74 repülőgépet és 543 embert. Szerintem ez kacsa. -(114)- .000 ember. hogy úgy látják. W. 1648-ban csatában esett el.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. kinek higgyen. Mindenesetre abból. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). hogy ő lett volna. 8. egy rombolót. arra következtetek. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. V. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. de nem hinném. 159 Frank Owen (1905-1979).

V. ám én fenntartom. hogy Bósz német területen van. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. mint a „minden követ megmozgat”. hogy az emberek pártfogójukra vártak. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. már azt is tudják. ez volt az első alkalom. mi több. hogy mennyire igaz ma is. hogy találkozzék vele. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. Szerdán találkoztam Cripps-szel.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. hogy mi a véleménye Bószról. és „reszkettek az előszobában”. 11. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. aki közel jut a politikához. hogy ő volt. V. a japán kormány úgy döntött. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. 1942. Kérdésemre. mint gondoltam volna. s mégis. Felteszem. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát.1942. 15. Wintringham ugyan tagadja. 18. századi életrajzokban olvashatunk arról. 30. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. A falakon régi metszetek. az „előszobai reszketés”.] 1942. csak az tudja igazán. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával.] Cripps biztos benne. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. V. akit igen jól ismert. hogy ő írta volna e cikket. hogy érdemben beszélhettem vele. „sötét alaknak” -(115)indul a német . Bár az orra kissé túl borvirágos.

Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. Ha igaz. 1942. Bár így lenne. világrengető eseményben hisz. V. összevetve egymással őket. -(116)- . V. és folyvást valami küszöbönálló. 21. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. 19. úgy ez váratlan ajándék. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Cripps vitatta ezt. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. hogy miről is írjak. Nyilván az jönne ki belőle. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. vagy sötéten borúlátó. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. Jól jönne most egy hét szabadság. amiről úgy véli. május 26-án írták alá. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. hasznos lehet számára. hogy Londonban van. V. csak az orosz fronton. Képtelenség! 1942. Cripps csupán annyit mondott. Bármit megtenne.nevezte.162 A hír persze Warburgtól származik. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. ami még csak ezután fog felpuffadni. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amit mond. mivel sehol nem történik semmi. Molotov állítólag Londonban van. és kizárólag a saját karriere érdekli. Megjegyzésemre. Állítólag Molotov nemcsak. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. akár orosz. aki felváltva túlzón optimista. akár német forrásból származnak is. 1942. 22.

amivel nap mint nap elárasztanak. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. idősebb japán férfit. . További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról.” Ezt lehozták a lapokban. gondoskodni fogok arról. erősen sárgás bőrű.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. 1942.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). de a legfontosabb tanulság mégis az. hétfő. akinek olyan az arca. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. se pedig beosztottaikra. ami nem más. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. mint a rábízott legénység kiképzése. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. még a rádióban is beolvasták. hogy tényleges dolgával foglakozna. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. akár egy -(117)- . V. hogy ma senki sem teheti meg.végeztek. de kérem. mi több. V. tegyenek arról. hogy mindez önökre nem vonatkozik. 27. 30. 1942.

Garvin. Úgy véli. főleg Lady Astor. forradalmi értelmet is adni. Azt mondja. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. vagy inkább. ebből következik Churchill-(118)- . s az Observer átalakítása is része e manővernek. Alighanem a követség munkatársa. Az egész képtelen manővernek tűnik. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Állítólag csak azért. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. s egyben összegyűjteni. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. Warburg. valós alapja van a dolognak. Természetesen oroszellenesek. rendkívül intelligens a maga módján. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. jobboldali újságíró. és úgy véli. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. tudatosan venne részt ilyesmiben. elvész. akik képesek a háborúnak egyfajta új. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. a lap tulajdonosával.165 163 J. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. L. hogy a rendőr azért kíséri-e. Épp csak azt nem tudni. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. az Astor család. mára elfeledte az egészet. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. s most csupán azzal van elfoglalva.béketűrően szenvedő majomé. annak oroszbarátsága miatt. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. mintha ő lenne a csali. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. minden. aki ellenezte. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. ami számára értékes.

A háború sötét Poklába vont. Volt egy időszak. szabadúszó újságíró. amikor csakugyan arra készültek. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Darlan167 admirális érdemeit. mint ismert antifasisztát. Már fáj minden tagunk. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. És fogtad őt. A szív. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. mivel azt hittem. gyötört. -(119)- . de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. 167 Francois Darlan tengernagy. s a lélek jajgat és sikolt. „ha tudna járni”. a francia haditengerészet főparancsnoka. a láb. szerinte még az sem kizárt. hanem a szakszervezet hetilapját. Megzaklatott. a kéz. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. már ami a szovjet szövetséget illeti. a kedves. gyönge lányt. Azt is hozzátette. hogy sült halat vett. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. 166 Desmond Hawkins. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. Ezzel egyetértek. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. a Labour’s Northern Voice-ot is. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. mely újabban „a királynál is királypártibb”. ellenességük is.

Feltűnően kevés az autó is.) Állítólag itt járt. magad Kezével jobban vérzed. Eisenhower 1942. Különben furcsa. nézegetik a galagonyabokrokat.169 1942. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. aki A kedvesed. hogy milyen normális minden. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Ne tiltakozz. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Nagy a forróság. Csak itt-ott látni egyet. tolják a babakocsit. tennen magad Csak őt imádtad. hogy tárgyaljon a szerződésről. teljesen békés. Nincs rohanás. Ennyi. benzint még feketén is nehéz szerezni. hazád. szennyezed.nézd. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . VI. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták.. 6. Még mindig Molotovról szól a fáma. alig látni egyenruhát. 1942. ki szép. ocsmány zűrzavar Királya . Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása.. (. ember. Ó. Mert azt kívánta durva háborúd. ím a sárba húztad őt. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. Hogy meg ne illethesse más. szelíd ma is. lebzselnek a parkokban. Az újságok még a nevét sem említik. VI. Úgy látszik. majd hazatért. kinek haját A szél bogozza. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal.A rózsaarcút. 4. azt. őt. ember. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. oldja.

7. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. Azt mondja. Kingsley Martin171. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. 171 Kingsley Martin. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. aki a háború kezdete óta mindent megtett.Berlinbe. az is csak Észak-Afrikában. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”.mindezt épp ő mondja. november 8-án nyílt. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. újabb front csupán 1942.lehetőségéről. baloldali újságíró. biztosra veszem. és így tovább . most egyszerre visszariadt tőle. hogy nyissák meg. akik a vonaton találkoznak: . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. 1942. miután egy éve maga is azt követeli. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Akárhogy is. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. és többnyire az a verzió az igaz. -(121)- . Hazugságok hálójában élünk. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. Úgy tűnik. VI.Hová utazol? . hogy már döntés született az invázióról. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt.

a háború októberre véget ér. kritikus. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy vannak befolyásos emberek. Jack Common: író. miközben te. valójában Lipcsébe tartasz. június 2-án. hitvány gazember. a másik kommunista. A szokásos hiábavaló szócséplés. ha Berlint mondasz. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet.174 172 1942. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. David Owen. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. azt hiszed. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. akinek nem értettem a nevét.Hazug alak. akik úgy képzelik. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. ha egyszer a háborút megnyertük. 173 William Empson: költő. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. Norman Cameron: költő. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. Jack Common. mintha nem értené a megjegyzésem. akiről utóbb kiderült. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. én azt hiszem majd. Mikor azt mondtam erre. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. Úgy tűnt. és láthatóan mindenre odafigyelt. Azt mondta. Rajtam kívül ott volt még Empson. Norman Cameron. Guy Burgess: a BBC producere. micsoda lényegi különbség. például azt. hogy kém. Orwell barátja. mivel a németek addigra kifulladnak. úgy tűnt. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. David Owen: Cripps titkára. -(122)- . s még csak egy pohár italt sem kaptunk. mintha nem is érzékelné. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak.

VI. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Cripps tartását valami belülről kikezdte. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. VI. hogy egy ponton túl. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. Himmler helyettese. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. és a férfi. de az az érzésem. inkább talán a felelősségtudat. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. szintén egyetértett Cripps-szel. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. és képtelen belátni. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. a hatalom vagy a hízelkedés. mindenki azt szeretné. Emellett. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. [A német adó bejelentette. 1942. 1942. akit nem ismertem. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. s az a legfontosabb.] Láttam. szükségképp beszűkül a látóköre. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. 11.[David Owen. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. 10. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. akár a verebek. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). 1942. mint egy pondró perspektívája. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. Népes rajokban egyszerre érkeznek. hogy ki-ki megkapja partvisát. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. várva. és eközben oly élénken csivitelnek.000 lakosából alig maradt -(123)- . s 2. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. majd június 4-én belehalt sebeibe. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. leülnek a portánál. Nem a pénz.

Megőriztem a jelentés egy példányát. JÚNIUS 6.] néhány túlélő. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. s a nevét megváltoztatták. minden férfit agyonlőttek . hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a nőket koncentrációs táborba küldték.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. A falut földig lerombolták. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. a férfi lakosságot agyonlőtték. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. -(124)- . A helység összes épületét lerombolták. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. Ezáltal bebizonyosodott. a község nevét eltörölték. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. ahogyan a BBC közreadta. úgy. miként az is.

s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. mi több. Sokkal inkább az izgat. hogy mások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. még az sem. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. -(125)- . mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Ezt a BBC 1942. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. február 26-án közvetítette. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. bolsevik atrocitások. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. sőt rögzítették gramofonon is. akik nincsenek közvetlenül érintve. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani.Valójában nem lep meg e gaztett. japán atrocitások Kínában176]. Talán nem telik bele sok idő. brit atrocitások Indiában. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. török atrocitások. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. amerikai atrocitások Nicaraguában. s a lemezek mind fennmaradnak.

1920-21-ben. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. (A fordító jegyzete. -(126)- . hanem ostoba lépés is volt. amikor hasonló félelmek miatt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. Írországban ekkor gerillaháború dúlt. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek.) 179 A túlzott félelmek miatt. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. amely nem csupán kegyetlen. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. (A fordító jegyzete.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.

hogy a németek még csak nem is sejtették. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. januári indulástól. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. Híven tükrözik szocialista nézeteit. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. 1942. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. ejtőernyővel dobták le őket. VI. -(127)- . Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. azt nem hagyják szó nélkül. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!).1941(és később) Japán atrocitások 1942. 1937től a Tribune főszerkesztője. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. 06. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hogy Molotov itt van Londonban. hordozható adóvevőjük volt. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. arra juthatunk. író. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. Nyilvánvaló. 12. 13. baloldali újságíró. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott.

” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . ahol már javában készülünk a végső győzelemre. nem hagyhatom el a főhadiszállást. 1941. egész létét ennek köszönheti. és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. november 3. azok keresik ezt. november 10.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. Szocializmust akarunk. Olyan egységet. mint bátran előretörni. azzal a vereséget választjuk. vagy egy 1935. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget.” 1942. ami mozgalmunk éltető eszménye. 1942. hisz régóta elkezdődött már. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. Történelmi válaszúthoz érkezett. amely épp attól nyeri valódi erejét. amely leteríti az ellenséget. március 15. Haladni ma nem más.és edenjeink sem tehetik meg. a mi vitáink és kétségeink táplálják. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. Még egy 1931. Ha tétlenek maradunk. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre.: „Most.” 1942. A munkásmozgalom döntés előtt áll. Nem akarunk társadalmi konfliktust.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. A mi gyengénk az ő erősségük. június 21. február 28. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. február 24.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére. itt van köztünk nap mint nap.

alatta az író megjegyzéseivel.Tribune. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. s ugyancsak kétséges . hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget.” 1942. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében. mint a mi vezetőink bennünk. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Persze éppoly kétséges az is. inkább harci riadó. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy a britek. amely arra szólítja a nemzetet.tömegekkel találja szembe magát. 1942. azon egyszerű okból. június 6. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. vajon tisztában vannak-e azzal. Akárhogyan is. hogy a haditerv kivihetőe. Az persze még majd ezután derül ki. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. és Moszkva is széles körben terjeszti. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. 15.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. VI. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni .

június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. hogy a téma „nem időszerű”. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. ha ezen információ 1942. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok.00 órakor. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Aki az utasításnak eleget tesz. -(130)- . folytassa csak. Később ismét azt mondják: persze. csehül. Majd azzal állnak elő. Aki viszont nem így cselekszik.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. kezdetben még biztatják. 21. Végül. megfelelő jutalomban részesül. azt családjával együtt főbelövik”. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. június 11-i keltezéssel. akárcsak valami apró gazemberséget is. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.tartalmazza a napló. mondván. s a féltékeny. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. és arra kérnek. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. melyek becsúsztak. Nálunk a BBC-nél . hozzátéve.és ez nyilván így van a többi osztályon is .még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. [Elhangzott Prágában. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. hanem az az állandó kudarcélmény. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. „túl korai” stb. ami egy cseppet sem érdekel. majd lepöckölik. feltéve. 19. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ. VI.] 1942. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal.

melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. hogy (két évvel azután. nyomban ránk nehezedik a tudat. mert ha valami már félig kész volt. az túl értelmes lett.és nincs mögötte semmi elgondolás.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Európát kivéve. hogy voltaképp miért is vagyunk. akinek van rövidhullámú készüléke. hogy jön egy új parancs. mert a tervek folyvást változtak. a Polgárőrséggel is. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Minden mással ugyanez a helyzet. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. és máig sem sikerült tisztázni. szinte biztosra veheti. hogy úgyse hallgatja meg senki. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt.mindezt azért nem. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. mindig jött egy új parancs. majd még egy. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták.] Csak most derült ki. és így -(131)- . egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Bármibe kezd is az ember. ami fenekestül fölforgatta a terveket. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. egy módosítás. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs. hogy valójában már senki se tudja. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. A szervezeti rendet. Hogy csak egyetlen példát említsek. nem építettek bunkereket . nem dolgoztak ki stratégiát. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. mert amit elkészített. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.

Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást.tovább a végtelenségig. 26. A madarakat. Ez most nem Joyce181 volt. Megütközve hallottam. majd őt egy másik. kelet-londoni kiejtésű alak követte. mint Lord Haw-Haw. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. mint a konzervatív jelölt. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. hogy ez többé-kevésbé odaát. 1942. a németeknél is így van. Már csak abban lehet bizakodni. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. 1942. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. 182 Tobruk elestéről van szó. a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. VI. VII. Callow End. 24. Persze biztató. és a Worcesterből 181 William Joyce. teljes a fejetlenség. -(132)- . Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. meg vannak elégedve velük. VI. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. melyet 8 hónapos ostrom után. Ez már csak azért is különös. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. Úgy tűnik. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Semmi sem halad a maga rendes útján. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. kétszer annyi szavazatot szerezve. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 1942. 1. hanem egy másik.

] 1942. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. mint Hore-Belishát183. Nem tudom. hisz senki sincs. -(133)- . melyet csak megnyerni lehet. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. libát és pulykát lehet itt látni. aki Churchill helyébe léphetne. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Churchill már nem vette be a kormányába. 1940-45 között független parlamenti képviselő. majd három évvel később ugyanő menesztette. Isten tudja. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. meddig folytatható még ez a cirkusz. 183 Leslie Hore-Belisha. Minden étkezéshez van tejszín. szárnyast. mi lesz. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. VII. Churchill beszédében második frontra. A kormány helyzetét megkönnyíti. láthatóan a rosszindulat vezeti. de már biztosan nem tart sokáig. szinte magában is elég. 1937-40 között hadügyminiszter. Régi trükk ez . például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. Időnként furcsa dolgokat is látni. 3.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. hogy bírálóit. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. hogy az a tény. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy most újra kezdik. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott.

nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. mikor még tartott a „blitz” London ellen. A legkézenfekvőbb magyarázat. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. Holott ez itt komlótermő vidék volna. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. VII. s a gazdákat külön kérték. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. hogy folyvást olyasmit csinálnak. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. Mindig is Churchill ellenfele volt. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. Például már egy ideje azt mondogatják. stb. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. persze csak az alkalmas minőségűt. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. vajon a felesége is vele volt-e. 4. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. 1942. VII. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett.Érdekes. 10. fehér pólós férfiakat. Az is szembetűnő. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. 1942. -(134)- . 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. akik pár óra alatt kigazolták Mr. és Gloucester csupán a bábja lenne. Phillips185 karalábéföldjét. Nem tudni. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki.

Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. ugye. voltaképp nem egyéb. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. Ám az. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. hogy jelöltesse magát. máskor tengerészeket. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . hogy tényleg pénzelik.inkább egy radarkutató központ. mert nincs mozi. aki a Reveille szerkesztője.Tudja. mint államilag szervezett sztrájktörés. [Ezek a fiúk meg. Mint kiderült. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. egy önkéntes szervezethez tartoznak.. csupán azért.hallatszott mindenünnen. s hogy milyen áldásos. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . de nem sok hasznát látjuk. ahol egyben kiképzés is folyt. Nyilván hálásak neki. tudják. s még az sem kizárt. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Néha tartalékosokat küldenek. A lányok mind elszökdöstek a faluból. azt hagyják.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. mindig örülünk nekik. Bárhol indul ez a szélhámos. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Persze. Phillips így magyarázta: . a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. Hipwell ellenében. hogy nem boldogulnánk nélkülük. -(135)- .] Mr. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. amihez nincs. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. megcsinálják. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt.

Sokszor. fiúk. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. a hátsó ajtón át. szorosan együttműködve Gandhival. [Ha némelyik zárva is tart. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. próbálom beosztani valahogy. amint a belső helyiségben iszogatnak. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. másnap hárommal. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés.kocsmák. mintha egyik nap felhajtasz néggyel.] 1942. később elnöke. Mondom: „Idehallgassál. ugye. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. Ha fogytán a sör. mint azt a tulaj mesélte nekem: . csak a helyiek tudják a járást. annak kell ám a sör. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). cimbora. hogy az ebédet lenyomasd vele. ha mindennap kapsz egy korsóval. gondoltam. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. ha valaki kinn dógozik a fődeken. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. „Sajnálom. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. a régi Delhi egy jellemző darabja. ha bezárok pár napra. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára.” Szóval. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. VII. pláne a mai hitvány koszt mellett.Én aztán nem hagyom. -(136)- . Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Mert úgy tartom. 22. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek.

a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. Amint látom. azt mondja: . mert a háború eleve az.Hékás. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra.Ez annyit tesz. teszek-veszek értelmetlenül. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Szörnyű ez a frusztrált állapot. épp az Mondanom sem kell. ne hőkölj.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. amit elkészítünk és a -(137)- . Még mesélek majd. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. mint Hitler! . és hallom. Ma támogatja a brit kormányt. baromságokon piszmogva. pusztán az öncélú.” [„Igen mulatságos az is.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha nincs túl nagy hőség. és tovább ordít: .s egy jóízűt káromkodik hozzá. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. holnap ellenkezőjét. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. ha érdekel. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. Különben is: kit érdekel. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . 23. nem is csak azért értelmetlen. A legtöbb műsor. s amit csinálok. Azzal megint elfordul. és hallgatja. Újabban ritkán írok e naplóba. mit ordibálnak a rikkancsok. VII. A minap beülök egy tongába. Egy másik rikkancs. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Amikor kérdőre vonom a fiút.”] 1942. ha az ember lemegy a bazárba. ezzel küszködik mindenki. Úgy látszik.Képtelenség eligazodni rajta. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz.

elszáll az űrbe anélkül. kérte az alkirályt. és fontoskodva úgy tesznek. nagyon magasröptű lett. tényleg elengedték). és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. s azt hiszem. Ehhez jönnek még a többiek. hogy kevesebb kenyér fogyjon. Ki tudja. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. és biztosra vettem. Erről jut eszembe egy történet. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. Gondolom. a kínai diáknak. hogy bármi visszhangja lenne. amit még David Owen189 mesélt. utóvégre Kínában köt ki. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. talán Kínát kellene megcéloznunk. főként a minisztériumokban. hogy ezek tényleg mind Bejelentették.BBC-ben leadunk. ha hallgatná is valaki. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában.De honnan kommunisták? tudhatnánk. igen tetszett. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. Cripps. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. S ez így van minden hivatalban. hogy nem. azt hiszem. Viszont Hsziao Csiennek. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. és azt kérdezte: . aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. miután Indiába érkezett. -(138)- . de később inába szállt a bátorsága. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. akik ennyit se csinálnak. még nem vettem bele a naplóba. csak ülnek a kis kuckójukban. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. mintha dolgoznának.

mint a kicsattanó fizikai egészség. Érdekes.kérdeztem. Tudod. mintha jelezni akarná. de a másik. 1942. . 27. és nagyon rossz a helyzet odahaza. hogy a két hajóraj közül. Mondja. ami egészen . hogy a katonák milyen jó erőben voltak. mely hadianyagot szállított. amely élelmiszerrel volt megrakna. ugyan megérkezett. és milyen durva volt az arcuk. nem ért célba. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Hála Mussolininek. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. Mind frissek és fiatalok. mint egy gesztikulál) -. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. De azért a is ki tudom venni belőle. melyet nemrég Máltába indítottak. 1942. -(139)- . VII.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . Sultanával. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. VII.Ma reggel is olyan. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. az egyiptomi. hogy is mondjam (közben mint egy szita. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. a cenzor szót kivág belőle. az angol.izé. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. [Azt gyanítja. Megvonta a vállát. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. az egyik máltai bemondóval beszéltem. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. Meséli. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Az arcuk durva és mogorva volt. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Nem volt ez más. 27.és hogy az feléljük. ugyanakkor nem gonosz.

190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. Alighanem csak találgatnak. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. Ha mégis kiderülne. VII. 191 Sir W. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. 1942. augusztus 12-én Moszkvában. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ).] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. Brownrigg altábornagy (18861946). hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. látszott rajta. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. Gondolom. hogy Vorosilov190 Londonban van. igen nyomasztja. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. hiszen itt még csak szó sem esett róla. Douglas S. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. hogy tartsák a szájukat. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. amelyeket elolvastam.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. amely a második front ellen foglalt állást. és úgy kalkuláltak. -(140)- . noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt.[A német adók arról számoltak be. azt makacsul tagadják. aki . Kémeim jelentették. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. kivéve a News-Chronicle-t. de ez nem túl valószínű. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. mindenesetre azok. ami. mint én. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. 1940-ben visszavonult.A kormány utasította őket. 28. hogy igaz.

szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. Helybenhagyta. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években.Meglásd. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. megváltozott a véleményed az oroszokról most. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Visszatekintve látom. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. hogy benne vannak a pácban mondtam. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek.Úgy látom. politikailag és katonailag egyaránt. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák. Emlékszem. amikor Oroszország még erősnek tűnt. A rakéták nem voltak túl pontosak. Ez volt az első eset. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. rakétaágyúkkal szerelték fel. vagyis 1933 és 1941 között. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. -(141)- . hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. de már jó tempóban haladunk efelé. mihelyt szorult helyzetbe került. egy év múlva.

VIII. hogy vegyen neki még egy jércét. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. 3. éppen D. Ha a számok igazak. D. hogy elhitesse az ellenkezőjét. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. D. VIII. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. Azt is hozzátette. majd Teheránon keresztül utazott tovább. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. mint bármely más. A. megerősítette ezt. Szemernyi bűntudatom sincs.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek.ellenkezőleg: úgy érzem. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. Mindenesetre. K. ha terveznék is a megnyitását. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. Mondja azt is. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. [És könnyen lehet. szerint Churchill Moszkvában194 van. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie.1942. A. 1. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. -(142)- . amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. akivel együtt szerepelt az adásban. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. azt is meséli. 1942. hogy nem lesz semmiféle második front. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. A. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. Ardaschirt. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet .

A. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. 4. 196 John Macmurray (1891-1976). nem bocsátkoznak harcba. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni.deszantosok. nyilván azért. 1942. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. de végül 1942. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított.] D. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. Nyilván parancsuk van rá. 1942. már azt is tudja. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. 5. erről nyilvánosan még nem beszélhet. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. Persze. hogy Churchill Moszkvában van. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. Bár hallottam olyat is. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. A kormányban általános a megdöbbenés. razziát tartott a Kongresszus központjában. hogy helyreállítsa a rendet. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. a University of London filozófiaprofesszora. hanem elrejtőznek. már ami Cripps politikai terveit illeti. mit fog utána csinálni. -(143)- . de zárt körben már szó volt róla. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. VIII. [Ahogy már lenni szokott. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. VIII. amely pozícióját a háború végéig megtartotta.

Nem tudom. valamennyien tisztában vagyunk azzal. lehetetlen. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. de az az érzésem.hangulatot keltett Amerikában. hogy megmagyarázza az oroszoknak. a szokásos stílusban. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. 1942. [Persze az is lehet. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ha csak annyit akarna mondani. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. mint annak idején Kitchenerét197. VIII. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Nemzeti hősként tisztelték. miért. .] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. s az 1. ez valahogy összefügghet azzal.] Az egy Warburgot kivéve. -(144)- . miként vonultak vissza az oroszok. Azt mondja. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ahogy jelentették. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. 7. hogy Churchill nincs is Moszkvában. és talán Oroszországban és Kínában is.Miért menne Churchill Moszkvába. Mindenki egyetért velem. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. amiket állítólag a japánokkal forralt. ha belegondolunk.

hogy kézzel húztam fel a závárzatot. elég halk. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. hogy ezt az összes brit rádió átvette. és aránylag pontos. 9. ahogy korábban hittem. azzal nagyot lépnénk előre. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. VIII. Nem rúg. konzervatív képviselő. nem ráz. Amery200 rémes beszédet mondott. több haláleset volt. VIII. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. és kap egy másikat. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. 1942. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. indiai iszlám nacionalista vezető. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. és számos letartóztatás. 2. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették.sajnos csak kevés sikerrel.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. A legviccesebb az egészben. Azad199 és még sokan mások börtönben. 10. Ha valami komoly baja van.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 1942. Lelki szemeimmel látom. hogy ezt megtegye. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Nehru. mindössze 18]. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Az ára nem 50 shilling. 200 Leo Amery. az indiai is. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. India nagy részében zavargások vannak. Gandhi. az ember egyszerűen eldobja. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. s csak annyit kellett tennem. melyet azért kényszerültek gyártani. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . -(145)- . Mondanom sem kell.

Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. „Tudjuk. A zavargások jelentéktelenek. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. Sok indiai. szigorúan bizalmasan. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. [Még 201 Bokhari. urai vagyunk a helyzetnek. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. [Ma délután. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át.. VIII. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. amikor ilyesmit hall vagy olvas. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával.. 12. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. stb. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. és kezd a helyzet olybá tűnni. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. és azon töri a fejét. mint egy katonai vereség.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle.keseredve. 1942. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. hogy az ifjúság: bolondság. aki India felosztását követelte. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). -(146)- .. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.] Furcsa. mindenki együtt érez velük. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. nem is történt annyi halálasét. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is.. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. egészen belesápad és igen furcsa képet vág.

hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. 18. kénytelen leszek egy másik. Ha nem javul a helyzet. hogy tényleg el is kezdem. ezúttal is úgy konferáltuk be. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. 1942.ott tartok. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. -(147)- . majd ezeket írja: „. már amennyire azt innen tudni lehet. amit nagyon nem szeretnék.] 1942. Isten óvjon attól. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. akiknek már többször is írtam. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. de egyáltalán nem biztos. ugyanolyan feltételekkel. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. mint korábban.újjáépítést. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. VIII. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. éspedig. Még az is lehet.. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. 14. VIII. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). Horrabin beszélt ma a rádióban. mivel épp börtönben ül. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten.. orosz születésű belga. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. és mint mindig. nem szalonképes. és mint ilyen.

1942. Ez most vagy az invázió első lépése. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. még a háború előtt]. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. VIII. legalábbis rövid távon.000. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült.” 1942.000 ember vett részt a támadásban. 22. 19. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. hogy Angliába meneküljek.000-ren estek fogságba. A támadásban több mint 6. a támadás még az este is folyt. vagy csak az első lépés főpróbája. és 34 hajó elsüllyedt.fogni [talán emlékszel. mindent megteszek. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. és úgy véli. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. a légierő 70 gépet veszített. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. ezek közül 2. VIII. -(148)- . Minden ötödik meghalt.” Mindez érthetően: „Félek. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. bár nehéz elhinni. amit egyébként a mieink nem terveztek. A németek 297 halottat. az egész akció teljes kudarc. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. A rádió figyelmeztette a franciákat. és legalább 2.000 elesett vagy fogságba került. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. zömmel kanadai katona vett részt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit.

többségük ki sem jutott a partra. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. hogy nem szivároghatott ki információ. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. A védelem igen erős volt. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Alig 20-30 tank ért partot. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. Amikor minden hajó odaért. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. hogy takarékoskodjanak erőikkel. A többiek nem jutottak messzire. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. -(149)- . megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. Mindenki azt feltételezi. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. Azok az újságfotók. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Churchill későbbi könyvében fenntartja. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. nyomban kiadták a felszállási parancsot. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. Egy hajót elsüllyesztettek. 205 Gyanították. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. és úgy lőtték a partot. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Mihelyt megkezdődött a támadás. szándékosan megtévesztők voltak. és roppant betonfedezékek takarták őket. s mind ott is maradt.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. csatasorba fejlődtek. de úgy tűnik. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé.

Phenacetin. Bósz Penangban van. háborús idegbántalmak. 28. a szüleit ismerve. Íme. valójában miért is mondta ezt. Bósz helyett. VIII. ugyanazon a napon. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. de nekem mégis az az érzésem.] Nem tehetek róla. -(150)- . [Persze. 1942. Más jelek viszont azt valószínűsítik. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . hogy Nehrut. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. A német rádió feltételezi. Ismét engedélyezték a Daily Workert. 27. B. 25. VIII. [Szeptember 7én jelenik meg újra. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók.] 1942. hogy S. C. még így is komoly teljesítmény. fejfájás. VIII. Az itteni indiaiak között az a hír járja. 1942.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. sosem tudhatni. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben.

stb. csak az a bökkenő. s ezért a mi kis bábunkra. idegzsába. hogy Szíria francia mandátum. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . Orwell 1942.állítólag most szökött meg. És ajkán ott az elfojtott röhej. -(151)- . hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. Ma reggel egy röpcédulán olvastam. Más szóval. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. így aztán még az is lehet. álmatlanság. a szírekkel nem kötnek szerződést. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. Míg áldja azt. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. nem Rómában.. 1942. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. IX. hogy ez a szervezet már megszűnt). de a milánói katedrálisban. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. 7. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.stb.mindenki alig állta meg. hogy . De Gaulle hepciáskodása szánalmas. és ezért lehetetlen bármilyen. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. nem tudom miért. Szíriában komoly lehet a baj.. hol segge elhever.fogfájás. reuma és kedélybetegség ellen. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. 206 Hardy darabjában. az irakihoz hasonló megállapodást kötni.

Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. emelt szót a Daily Worker védelmében. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. körülbelül 50 csoport alakult. IX. hogy a lapot ismét engedélyezzék. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Lásd Münchent 1938-ban. [Csupán egyetlen nő. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. 1942. és csak a papírt pazarolják. -(152)- . az ember könnyen becsapja magát.Többnyire arra hivatkoztak. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. 1942. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai).Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. Churchill beszédeiből úgy tűnik. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. IX. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. havonta egy könyvet adtak ki. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. láthatóan kommunista. 9. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. 15. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. A klubnak kisebb csoportjai voltak. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. Hiába. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. mint a harsány követelést. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” .

Úgy véli. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. később a gránátosoknál szolgált. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. és ők követték el a legtöbb atrocitást. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Meglepően defetistának tűnt. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Az is rémes. ha felhagynánk a bombázással is. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. hogy kiderítse.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. Etonban tanult. nincs értelme az egésznek. mi az igazság. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). s úgy láttam. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. -(153)- . 1942. és nem gyengíti meg Németországot.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. hogy a hagyományos. 21. kemény módszerekkel rendet csináljanak. és sosem veszi a fáradságot. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. nem ér el semmi hatást. IX.a régi vágású katonáknak. író. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. költő. ám egyúttal szeretné. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. tudván. hogy Anglia kezdte! ). hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést.

Mire Sitwell: . Új. március 24-i naplóbejegyzést. főként a karmester. A zenekar nagyszerű volt.jegyeztem meg epésen. IX. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. Így ráadásul még az az előnye is megvan. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. szellő se rebben. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. könnyű pára. hanem milliméterben adták meg. vagy olasz használatra készült német gyártmány. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . kutyák kergetőznek a gyepen. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. 22. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. augusztus 9-i naplóbejegyzést. 28. úgy gyártották le a fegyvereket. Azt hiszem. IX. amelynek kaliberét nem hüvelykben. Az ima 209 Lásd az 1942. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele.ami maga a júdáscsók. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . -(154)- . 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel.

Jézus Krisztus nevében. Helyzetképe annyira lesújtó. sokat beszélgettünk a problémákról. de aligha változik bármi. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Sejtelmem sincs. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Hamar ráérzett. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon.”] 1942. mint azt itt bárki is képzelheti. s azok mindenkor kiválóak voltak. hogy nem adja be a derekát. egyetemi tanár. a karmesterpálca a magasba lendül. elszabadul a pokol. a pap végszavára: „a mi Urunk. hogy ki lesz az. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból.” -(155)- . és mindenki készen áll. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. aki most tért haza féléves indiai útjáról. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. X. amivel másoknak is segített. Hosszan beszéltem Branderrel is. hogy elviseljék. később a BBC munkatársa lett. Szerinte híreken és Laurence Brander. mivel a kormány eltökélte. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. mivel senki sem hallgatja őket. 5. hogy leírni is alig bírom. Ha a japánok megtámadják Indiát. Mindig is hálás voltam neki. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. író. Műsorain sokat dolgozott. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják.

Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy Kothari kommunista. Ezt mondom én is már régóta. 10. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. 11. azt állítván. 15. mint ahány britet a németek. Pár hét múlva az egyik munkatársam. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Ma. szerint Cripps hamarosan lemond. igen értelmes. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. aki az India Házban dolgozott. [D. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. azzal. X. vagy legalábbis az volt. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Mi az ördög lesz ebből? 1942. -(156)- . hogy a háborús kormány csak porhintés.] 1942. odajött hozzám. és bizalmasan elmondta. és politikailag megbízható volt. X. Egy darabka India van most itt Angliában. amiért korábban bebörtönözték. A. és részt vett a diákmozgalomban. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Kothari kissé kövérkés. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. éppen fordítva.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk.376 hadifoglyát. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Miss Chitale. 1942. Az egyik rejtélyes testület.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. Nehéz hindi tolmácsot találni. X. jött hát a parancs.

A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1942. hiszen az is keddi napra esik. Jatha ugyan jól olvas hindiül. Annyi mindenesetre biztos. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. ami elég valószínűtlen. de írni már nem tud úgy. s ezért Kothari a titkos famulusa. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. a gázsin pedig szépen megosztoznak. -(157)- . 15.egy zsidó mesélte. Nem volt túl bántó .is Kothari írja. 1944. 211 Az El Alamein ellen 1942. X. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. de jóval később. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. 17. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. június 6-án. Újabb találgatások a második frontról. Ahol csak indiaiak feltűnnek. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. de még így is volt némi antiszemita éle. 1942. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. XI. november 11-re elfoglalta Egyiptomot.

önigazolás. Mi tagadás. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. máig élő hagyománynak. május végén. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. de az egész világ jövendő sorsára. A második világháború könyvtárnyi napló. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére.alulnézetből. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. mint egy nem várt vészhelyzet. nem túl gyakori konstelláció. kitapintható ok.. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő. Nos. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. önismereti gyakorlat. Kérdés. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. arra nem túl nehéz a válasz..és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. hiúság. aligha más.. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában.Légitámadás . Hogy miért. hazai olvasók számára. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. vajon ez esetben mi a legfőbb. az élményidézés hitele. * E nagy múltú. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. izgalmas meglepetés. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. Amerika még nem szállt harcba. meggyőző eredetiséggel.. George Orwell magyarul csak most.

hogy behívják. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. Harminchét éves.. vélnénk. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . Ismert és számos kortársa által becsült író. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. „Nem ígérhetek mást. Majd szétveti a tettvágy – s lám. csak vért. mely azóta szállóigévé vált. a kortársak közül még senki se tudta... Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. „Lesújtóbb” kilátást. kiváltképp az első hetekben. Vérbeli dokumentátor. a „tények megszállottja”.) Friss házasember.. gyilkos csapásaival. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.. Légitámadás .” stb. csupa keserű csalódás éri mégis.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. -(159)- . sok mindent megélt.alulnézetből..hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . regényterveit feladva. sőt éveken át. küszködést és könnyet. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. hogy meddig bírja. állástalanul. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. verejtéket. Azt. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.” . harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . Érezni szinte minden során. hónapokban. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. hogy nincs más választás. kipróbált férfi. már képzelni se lehet.őt. a végsőkig.akár egyedül is. („Még mindig semmi hír.

Oswald Mosley. jobb híján a hadipropaganda. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. megszállás. (V. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Halifax. Churchill. kérdés. Mussolinit . Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. és háború utáni ellentmondásos következményeit. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja.ö.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . abban egész biztos van valami” stb. Csupa bizonytalanság: gyanú. Ami a hadihelyzetet illeti. keserves próbatételét. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. menekülés. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. „Ha valamit makacsul tagadnak. Orwell láthatóan erre törekszik. hogy a brit hadvezetés. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.) Így például kezdettől tisztán látja. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. a defetista toryk. A napló első felében . képmutatás. (Háborúban persze minden híreket követő. meglepő.

olyanok. az ellenálló mozgalmak. sőt fasisztabarát elemek. Csupán a háború vége felé látja be . Balítéletektől.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Spanyolország.legalábbis a háború első két évében . hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . defetista.” * 1942. mint Churchill vagy de Gaulle . valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. mikor e napló véget ér. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak.jócskán kerültek ingadozó. Észak-Afrika. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország. mi több. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. hogy mindez vágyfantázia. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. és jól látja azt is. mint ahogy abban sem téved. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. november közepén. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó.kezeli. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. ideologikus önámítás volt csupán. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. illúzióktól persze ő sem mentes. Olaszországban.

Halifax. Hull. Beneš. Virginia Wolf.).) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. fegyverek diktálta világára. Evelyn Waugh. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Guderian. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. és nemcsak friss hírekhez. Churchill. (Nevesítve: Frederick Warburgtól.sokkal inkább mindaz. Byrnes. Victor Gollancztól. Sztálin. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Hoare. újságírók. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Horthy. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Faludy és Márai. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. Malinovszkij. Politikai pártnak nem tagja . Eden. Hemingway. Herbert Readtől és másoktól. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Ironside. Dönitz. Gandhi. de Gaulle. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . mint Thomas Mann. főként egy háborús szükséghelyzetben. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Chamberlain. Lássuk tehát. tisztes jövedelme van. Pownell. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Eisenhower. Zsukov stb. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Cyrill Conollytól. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. kiadók és politikusok népes táborával. Patton. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Goebbels. Paulus. ismeretségi körét. Emiatt van. Ciano. Rommel. de a „hírcsinálás” közelébe juthat . Djilas. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Schellenberg. Montgomery.még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Rokoszovszkij. Koestler. Rauschning.

csak még rosszabb lenne. fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. és nem baj. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. Hol arról tudósít.csalódnia kell.benzin. ha hallgatná is valaki. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.akár egy „virtuális óvóhelyre” . whisky. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. s a főnökeivel. keresne a helyét. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. Az öldöklő káosz kellős közepén. karóra stb. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. írógép.jól jellemzi. India és Palesztina sorsa. hogy miközben parlamenti vitákra.az általános pusztulás elől.lajstromozza hosszan.és naplóírói nézőpontját! . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. mint a Komintern megszűnése.ha tetszik: elegyes . mert nincs mivel etetni őket. folyvást figyelne. hol a hiánycikkeket . hogy tyúkólat fabrikáljon. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. ha -(163)- . Nyilván ezért is ilyen sokszínű .míg pár sorral odébb arról. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.” ) Kint és benn. Nincsenek esztétikai skrupulusai.” Színielőadás. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. mint a bombázások. Coventry és Lidice.ez a napló. és mi magunk is tudjuk. vagy éppen felkeresni falusi házát. hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. cukor. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be .. Sűrűn váltogatott pozícióját .. kifülelt kocsmai párbeszéd. . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett.

Mindez megannyi apró. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”).ha némileg más műfajokban is . a háború kellős közepén. hogy Orwelléknek. Anthony Powell. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Persze máig se tudni. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. avagy az író netán még folytatta azt. megsemmisültek. újságkivágások.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . ideje. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. alkalma azonban már nem jutott rá. Eileent is elvesztette .. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . (Köztudott. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. az egymással feleselő német és brit. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). versek.. a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Kenneth Clark és mások. s a háború végére az író feleségét. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. Ugyanilyen érdekes.mindez kuszán keveredik.mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh. töredékesen. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. japán és francia hadijelentések. e gazdag élmény.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén.) Mindenesetre . röplapok.így nagyon is meglehet. viccek. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. otthonukból kibombázva.s hogy milyen kicsik a nagyok.

Nóvé Béla -(165)- .mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. Mindezek nem kevésbé izgalmas. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Ha hihetünk a nyomdászoknak. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét.

kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek .

MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. (Idézetes könyv. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot.

CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- . Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla.

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful