George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

(A szerkesztő) -(4)- . London. 1998. Vol. 1-20. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. by Peter Davison.(George Orwell: The Complete Works. Ed.

.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. V. így aztán csak találgatni lehet. d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen. saját híradásaik szerint. hogy a mieink átvágják magukat délre. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. meg hogy királyuk velük maradt.-1941.E. ha tehetnék. 1940. kivárva amíg az magától kifullad. augusztus 28. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- .. Mindez nyilván a papírhiány jele. mi is történik valójában. kapituláljanak. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. A franciák. (. már csupán arra van esély. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a belgák hősiesen helytállnak.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. 28. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. mégis azt remélem: a B. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. RÉSZ 1940.F. Ma először történt meg. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást.I. hogy képesek lesznek kitartani. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. május 28. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán . a másik fele pedig arról tudósít.

-(6)- .fog felmorzsolódni. író. az író első felesége. ha rádiót akartak hallgatni. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. 1940. Mint eddig is. V. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. hogy a 9 órai hírek előtt . és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. diplomata. 29. magát. Churchill bejelentette. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. Ha mi nem kérjük. a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4. Tegnap este lementünk E. mi történt aznap. hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. és úgy tűnt. rajtunk kívül senkit sem izgat.egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról.. (. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját. Egyetlen érdekessége. hogy már kezdem elhinni. (.) Annyi helyről hallottam. 1940. könnyen belátható: micsoda -(10)- . a szemenszedett hazudozás helyett. 8. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. amit az újságokban is olvasni.1940. a Csendes kocsmát. VI. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek. Meglepő. ez éppen tízzel több. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. így I. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy bár 1940-ben játszódik. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák.. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. nem gondolom-e. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. Károly szobránál a Trafalgar téren. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Ez persze részben amiatt is van így. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. hogy az egészről alig tudunk valamit. Eget ostromló baromság.. azt hiszem. Az esti lapok ugyanazt írják. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. és váltig nyugtalanít az érzés. 31. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. szinte bizonyos. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. hogy ezrek esnek el naponta.. hogy nincs elég puskánk. V. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. mint a reggeliek.

-(11)- . hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. akkor igen. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. hisz mindig is éreztem. s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. Én minden esetre már 1931. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. miféle világban élünk. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. Cripps zárta ki őt a pártból. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. hogy valami katasztrófa készül. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. óta sejtem . mégis amikor bekövetkeztek. És lám most mégis. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. miféle háborúk. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen. miféle forradalmak jönnek. Annak nyitja pedig. hanem egyszerűen az a tény.Spender azt állítja: ő 1929. sem a népfrontosok színlelt aggálya. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. ami történt. óta! -. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. mint az úgynevezett „szakértők”. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. (... Már 1934-től számítottam rá. ma még nem tudható. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. egyáltalán nem leptek meg. nem holmi látnoki képesség. Cripps a moszkvai nagykövet. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. hogy ha nem is éppen az.

Kész gyötrelem. mint ahogy a lapok írták. bár a sajtó még nem közölte. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. Az egész világ széthullóban van. tudom. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. mint 1936-ban. és készültem is írni róla a naplóban. csak hogy meggyőződjünk róla. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. Most is úgy érzem magam. 12. ám most olyannyira letörtem. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. VI. Úgy tűnik. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. E. visszavonulásunk valódi oka inkább az. Így volt ez a spanyol háború idején is.1940. 1940. 10. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal. hogy félrevezessem az orvost. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. hogy Norvégia föladta semlegességét. többé nem érdekel majd a politikai aréna.. -(12)- . hogy Olaszország hadat üzent nekünk. (. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. hisz azok után.-vel elsétáltunk a Sohoba. amit korábban Párizsban. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. csak elég ügyes legyek. az pedig kiváltképp dühít. hogy képtelen vagyok rá. Azt hiszem. s különben se sok hasznunk lenne belőle. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. VI. Most vettem a hírt.. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer.

a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. hogy a klub tagja vagyok. Gyanítom.D. felkészülve az eshetőségre. 1940. mármint azt a fajtát. Mussolini álnok. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. Egy másik üzletről egyszerre kiderült.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. mintha egy templomban levizelném az oltárt. tudatván.V. június 12-én lépett a szervezetbe. 1922-ben. Orwell 1940. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. az éppoly szentségtörés. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Tegnap az L. hogy valójában svájci. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett. mivel az angolokat. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott. Úgy tűnik. (. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. hogy ez valami bűncselekmény volt. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele. hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el.. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. Még évek múltán is nyomasztott az érzés.„britesítették”..) Bármi viszolyogtató is.. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. Akkortájt úgy éreztem. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében.. VI. -(13)- . 13. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről. amelyről feltehető. hogy szükség lehet rájuk. maga a jelenség igen érdekes. (.

Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. A németek elérték Párizst. hogy kormányunk végre tanul is valamit. Ez negatív rekordnak számít. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. Már csaknem bizonyos. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. egy nappal korábban. Az ember lassan gondolni se mer arra. azzal a nyilvánvaló szándékkal. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. „Taposd szét!” hirdette a felirat. akik majd támaszpontként használják. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en). mert ez volt Lansbury18 választókerülete.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. igaz. a bambán réveteg arcoktól. VI. -(14)- . hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. mint vártuk. és röpítik levegőbe az egészet. 1940. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. hogy átengedik az olaszoknak. Miért nem aknázzák alá. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. ismert egykori pacifista. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. és egyáltalán. A részvétel amúgy igen alacsony volt. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. a mohó 17 Kelet-londoni. amin egy csizma lép a horogkeresztre. 14. a rikító színektől.

miután 1934-ben találkozott vele. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P.20 említette. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. Elképesztő. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. Csak a nyár végéig húzzuk ki. Ha így van. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. kinek a nevére nem emlékszem. 15. A ma reggeli lapokból világos. 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). hogy Unity Mitford21. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Nemrég E. Erre egy ráncos képű emberke. most gyereket vár. mint a civilizált élet fonákja. Holott a legésszerűbb. hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz.Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. és kiderült. máris 30 fontot vesztettem. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. Az jutott eszembe. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. 16. és értékálló árut vásárol rajta. utazó és mecénás. amit valaki tehet. utánajárt. Redesdale második lordjának negyedik leánya. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. VI. így rikoltott: .” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. de az ügylet végül meghiúsult. akkor majd meglátjuk. W. VI.igyekezettől. Orwell írásainak lelkes híve. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogyan vehetne részletre varrógépet. -(15)- .

-mel22. M. Már-már képtelenség végiggondolni. (. hogy nem tudták megvédeni Párizst.holott maga is gyáros. az L. V.. ha a németek tényleg megszállják Angliát. mihez is kezdjünk. mint harcban meghalni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. -(16)- . de okvetlen harcban. VI. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. Ha pedig még Amerikát is megszállnák.. pedig ha valahol. hogy Amerika hadba lépett. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. A franciák letették a fegyvert. ő legalábbis ebben reménykedik . én nem fogok elmenekülni. sőt már abból is. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával. és elég jól mehet neki. szerint ez forradalomhoz vezetne.) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. 17. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. s én azt mondtam neki. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. Új-Zélandból vagy Kanadából. szakaszom egy zsidó tagjával. sem elég munkáskéz nem lesz. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. akár egy koncentrációs táborban is. egy darabig még azután is. hát ott lett volna esélyük rá. D. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. mindenki erről beszél. úgy nem marad más. hogy megállítsák a német tankokat. amiről viszont még semmi hír. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom. Tegnap beszélgettünk M. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. fegyverrel a kézben. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Egy biztos. Ha a flottát nem éri kár. 1940.

A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. mint haszonnal jár.. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot. Az esetben. kivéve a gyerekes anyákat. ami látható tetszést aratott az utasok körében. ekkoriban a New Statesman munkatársa. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974). nyilván olyan barbárságokat követnének el. Mindent. hazafias szónoklatot tartott.23. mondván. hogy az több veszéllyel. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. 20. a könyveimet pedig háromszor. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. VI. első világháborús érmekkel a mellén. 1940.a lényeg. és sose hittem. Újabban. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. mivel G. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. -(17)- . Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. újságíró. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. csak már nem érdekel annyira . sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. baloldali politikus. mit tartanak a védelmi készültségünkről. hogy megtudjam. ha kritikát írok. legalább kétszer másoltam le. aki most is. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre.Hál’istennek. amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. C.hallani mindenütt. A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. hogy valaha is képes leszek rá. amit korábban írtam. írógéphez ülök. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. hogy megjelenjen. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható.

hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. megkérdeztem Bevant és Strausst . akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy mentse az irháját. És lám. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. 25 Aneurin Bevan.). melyben elődjének. a Tribune társigazgatója. hogy az teljes képtelenség.. öttagú kabinetben. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. Én viszont még jól emlékszem. -(18)- . Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. Biztosra veszem. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. mindenki eliszkolt. miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. május 10-én mondott le.) C. G. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. R. függetlenség Indiának stb. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. szerint Churchill. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. Strauss. brit munkáspárti képviselő. Persze. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. Ugyanezen megfontolásból C. hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. mint mi. ám azt mégse hinném. könnyen lehet.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. ahol.. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. azt felelte. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Chamberlain és társai védelmére kelt. szintén munkáspárti képviselő. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. Brit Gyalogdandár 1940. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. mire közölték. (. A helyzet szerintem annyiban más. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Kérdésemre C.

hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával.. hogy Cyrill Conollyról. C. így az a mérhetetlen ostobaság.-re is. hogy vezetőink sorában árulók vannak. úgy vélem. ami igencsak aggasztó jelenség.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. mondván. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. R. Persze más dolog a nem szándékos kártevés. Ámbár. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. 28 Talán Richard Crossmanról van szó. (.27 meséli. Ugyanez áll az L. H. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna. egy percig se habozik majd. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el.D. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. azokat viszont eddig még nem közölték. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. -(19)- . hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja .ez még a spanyol milíciákban is így volt -. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. baloldali újságíró.V.. bár az egész a modernizációtól függ. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. hogy a magunkfajtát kiirtsa. s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Ha a vészhelyzet rákényszerít.) Ami engem illet. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. vajon mennyi az igazság benne.Mindinkább terjed a gyanakvás. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. akkor lesz modernizáció . hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. de az is lehet.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. és sosem tudni.

mondja. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. R. 1945 nyarán ez meg is valósult. (. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát.) Azt hiszem. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. 22. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. Felteszem. de békeidőben csak minden tizedik lakott). és nem lennék meglepve. valójában nem történik más.. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. -(20)- . ami aligha lesz az enyém. 1940. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. VI. hogy visszavonul a Hebridákra. a hír tehát feltehetően igaz.rendőrség az a testület. Compton Mackenzie meséli. most mind pánikszerűen arra jutottunk. aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. sőt talán még csak nem is láthatom újra. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. ami olyannyira elterjedt nézet. legfeljebb a francia kormány révén. Pétain és társai a másikon. és váltig azon tanakodnak. igaz-e. és állítólag hét német gépet lőttek le. hogy elkerülje a légitámadást. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. Egyelőre nem tudni. mihelyt győzelmét biztosra veheti. H. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra.. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Nem tudni. Tizennégyen haltak meg. amely nyomban átállna Hitlerhez. mindenesetre példázatnak nem rossz. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka.

akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. A kommunisták. hogy bármi ilyesmi megeshet.. 1940. Avagy micsoda komisz paradoxon az. ha átdobnák Francia Marokkóba. a hűség stb.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. és még azt is igen furcsállták volna. S lám.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. a legcélszerűbb taktika az lenne. visszatértek az antináci álláspontra.) Az egészben az a legfurcsább. Sajnos semmi remény rá. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . mint az várható volt. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . VI. ami később antifasiszta jelszóvá lett. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna. bevenném Gibraltárt.. most mindazok. hogy az afféle hajdani erények. mondjuk negyedmilliós. (. mára mennyire kiürültek. Ha a briteknek lenne egy.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. kitűzve a köztársasági zászlót. A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk. 24. könnyen mozgatható haderejük.. úgy tűnik.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba.. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. mint a becsület. (.

francia politikus. Sokkal inkább a bankárok. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. akár stratégiai távlatból. hogy esélytelenül. korántsem biztos. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). nagyiparosok stb. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. semhogy fölvegye a harcot. Y. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. püspökök. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. 1934-35-ben miniszterelnök. Pétainnek.. Z pozícióban van. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. uralkodók. Ha arról van szó. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. Az egyetlen haszon az egészben. 1945 után eltiltották a közügyektől.számítanak. aki a tőkés osztályhoz tartozik. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.) Hitler nem más. váltig arra a következtetésre kell jusson. amíg például X. hogy megpaskolja az orcánk. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. hogy ő a kisemberek szövetségese.. feltételezhető. Nyilvánvaló. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. az egész háború nem volt más. mint esztelen gyilkolászás. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. tábornokok. bárkiről. A 32 Pierre Laval (1883-1945). uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. amiért is előbb-utóbb mennie kell. hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. és mindaddig. -(22)- . hogy félig vagy egészen áruló lesz.. (. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. francia politikus. Lavalnak32.. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. egyeznének ki szívesen vele. (. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Bármerre néz is az ember. a Pétainkormány külügyminisztere. hogy Churchill nem így látja. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető.

Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb. hogy már csak akkor. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. tévednek. hogy eltörli a tisztelgést. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. -(23)- . amikor késő lesz. akik arra tippelnek. Kérdés. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. azt hiszem. ahol valódi forradalom megy végbe. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. eszmei robbanókeverékéből tör ki. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Ami végül is csak azon múlik. Azok viszont.. mint bármely korábbi uralkodó osztály. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében.. és bizonyos. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. A ma reggeli News-Chronicle írja. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Ha Anglia megszállása elmarad. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Félek. hogy Anglia elkerülje a megszállást. ha forradalmi kormányunk lenne. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. A spanyolországi leckéből úgy vélem. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Oroszország. hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést.kérdés csak az.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. akkor minden rendben. (. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét. hogy baloldali kormányunk lesz. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk.

és sógornője. főleg Duff-Cooper üzenetei. Ha bármi feladatom lenne. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. aki a biztos távolból jártatja a száját. akik csak heti 5 fontból élnek. ha a helyzet rosszabbra fordulna.34 arra biztat.. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik. jól jellemzi a brit hadsereget. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába.. parancsot kapott. idegen kenyéren élni céltalanul. hogy mindenképp életben maradjak. miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. Azt hiszem. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. Ha a sors úgy hozza. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. még mindig jobb meghalni. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. E. amiért szívesen élnék. hogy menjek át Kanadába. s ott megbíznának valamivel. Nem mintha vágynék a halálra. mint a revolver. Menekült vagy emigráns újságíró. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). elmesélte.D. ugyanakkor nem lennék soha . és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. és G. akárcsak a rádióbeszédek. noha beteges vagyok és gyermektelen. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. 34 Az író felesége: Eileen . -(24)- . Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. mint külföldön.V. hisz annyi minden van még.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. és részt vehessek a propagandamunkában.Az L. Ámbár lehet. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Elképesztő félreértések születtek. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Gwen O’Shaughnessy. biztosan mennék is. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak.

Később kiderült. Például Mrs. Tegnap egy lap azt írta. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. Később alábbhagyott a divatja. Anderson. Természetes. VI. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. egy lépés az egyenruha felé. szörnyen ostoba helyzet volt. ha meghallja a szirénát. akiknél nem volt. igaz. hogy Angliában valami változóban van. fizetni kell érte. A házban mindenki így tett. első jele az lesz. Felkeltünk. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. 1940. mindenképpen hatásosnak érez. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. A. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. már ami Londont illeti. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. csak álldogált és csevegett. A puszta tény. amit ha nem is képes egészen felfogni. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. hogy valaki hord-e gázálarcot. 35 Valószínűleg Mrs. és szerintem is van abban némi igazság. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt.Annak. makacsul állítja. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. hogy az ember felkel. Holott ez az. felöltöztünk. ha valami egyenes beszédet hall. 25. restell lemenni a pincébe. Végül. de ha nem hall fegyverzajt utána. mint odaát. hogy téves a riasztás. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. -(25)- .35 is kedveli Churchill beszédeit. Ezzel szemben E. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. de nem mentünk le az óvóhelyre.

Akárhogy is. Éppen tíz hónapja tart a háború.O. aki civil ruhához gázálarctáskát visel. 1940. minden ötödik ember magával hordja. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. levonultak a pincékbe. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. a gázálarcdivat is újraéledt. -(26)Tájékoztatásügyi . félkegyelmű veterán végezte.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. Ma délután elmentem a toborzóirodába. és bárki meggyőződhet róla. of Information. 27. még ma is megtörténhet ilyesmi. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania. holott ki tudja.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok.. hányszor elmagyarázták. bár néha még most is megnézik. amint megindulnak a komolyabb légitámadások.még akár a Francoféléket is.. (. Persze. Tekintve. Talán nem ártana. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. ha valaki megmutatná az M. a követelmények nem lehetnek túl magasak. aki írni is alig tudott . akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. mi a teendő légitámadás esetén. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. és ma úgy nézem.ahogy szaporodtak a rossz hírek. a németek nem használnak harci gázt. VI. s lám. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel.

majd külügyminiszter. egykori brit nagykövet Madridban. 39 Sir Samuel Hoare. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után. miszerint csak azért foglalták el Tangert. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. M. úgy véli.. L. Azt mondja. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik .) L. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. valójában mi történt. Már csak az a kérdés. külügyminiszter-helyettes.) L. (. Megjegyzem. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. a télen még nem történik semmi. aki ismeri ezeket az embereket. Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. hányan lehetnek a tudatos árulók. ami mostanra valószínűtlenné vált. hogy a szélesebb tömegek felismernék. A németek érdeke szerinte az lenne.. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt... később pénzügy-.tehát biztos.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. Inkább az a kérdés. (.40. semhogy sok szót érdemelne. Myers regényíró. Orwell barátja. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. A. minden ítélete helytállónak bizonyult. amióta a háború kitört. amíg egyszer hátba nem támad bennünket.) A ma reggeli lapok cáfolják.M. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. mindaddig. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.. M. ez idáig csak egyszer tévedett. amikor úgy vélte.. Butler (1902-1984). 40 L. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. hogy tényleg ezt teszi. -(27)- . híján van a legelemibb hazafiságnak is. De hát az oroszok 38 R. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. H.

. Jó példája lesz ez annak. mint mi Münchenben. éppúgy átejtik majd Oroszországot. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. csak az oroszok „nyertek az üzleten”. Nagy kérdés.L. Ha Hitler elfoglalná Angliát.. Amúgy Pétain és társai. Ezek a mozgalmárok. Bármit tesznek vagy mondanak. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. 42 Independent Labour Party . hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit.maguk sem gondolhatták.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. jó ideje mást se tesz.P. mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. Érdekes.Független Munkáspárt. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. semmi hatása az eseményekre. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. vigaszképpen azzal áltatják magukat. amikor az I. -(28)- . holott elég csak egy pillantás a térképre. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy szövetséget kössön. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. (. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. ha sikerül nekik. mint azt korábban Oroszország tette Angliával. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll.

akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.) Igaz. méghozzá C besorolással. (. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. némi szépségfolt ezen. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít.ellentétben a heves közfelháborodással. azt ugyanis nem deklarálta. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 1940. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok.. VI. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek.. ámbár csak némi burkolt fenntartással. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. elutasítottak. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk.) Ijesztő. és továbbra is őrzi függetlenségét. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. 1940.. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra.még csak egy múlik rajtuk. VI. hogy a sajtó -(29)- . Az még csak megbocsátható volna. ha tényleg arról lenne szó. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. Mindenképp biztató. az ennek épp az ellenkezőjét látja. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. amely politikailag jobbára megbízhatatlan. inkább jóváhagyó. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. amit sikerült elcsípnem. mint bíráló volt . (. 28. Nem hiszem. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír.. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. és az. az a néhány megjegyzés. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. de különben kutyabajuk sincs. 29.

mindjárt elmondta. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.-vel és M. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. 1940.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. Ma délután az L. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak.„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. amit valaha is hallottam. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok. hogy 43 Orwell. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. Így aztán mindazon lapok. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat.. VI. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Tegnap C. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is. nem is olyan hitvány kompánia. -(30)- .és a selyemharisnya-reklámokból élnek.V. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. Kíváncsi vagyok. C. hogy abbéi még bármi lehet. hisz maguk is a csokoládé. C. ami elvben tizenkét.. 30.D.-t és engem felvidított a gyászhír. Főként kiszolgált katonák voltak. és eltekintve attól. vajon próbálkoztak-e már azzal. Az emberek azért így is lelkesedtek. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. (. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. és nagy éljenzés fogadta a hírt. hogy végre a puskák is megérkeztek.

valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. hogy már azon is örülni tudunk. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. hogy napokig még az étvágyam is elment -. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. holott ők már-már radikális békepártiak.három lapból állnak. majd kidobták a gépből. és nem mozdult. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. 1. ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed.. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. aztán E. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak.. E. (.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka. Később. 1940. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.vagyis a lap közel egyharmada. Az újságok már csak hat oldalból . Még M. amin végül is kievickélt.-ék is rosszallották a dolgot. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. szintén örült. VII. igaz. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. -(31)- . a szöveget apró betűvel szedik. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . Ott hagytuk egy félórára. Az Express 6 oldal= 42 hasáb.

Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. -(32)- . miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. bár nő a félelem is. VII. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R. a spanyol anarchisták vezetője. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. hogy a kormány tehetetlen. 3. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket. látván. ha valami ismert személy hal meg.A.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. Franco közeli munkatársa. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). 49 Buenaventura Durutti. amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna. régimódi német vezérkari tiszt. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). 1940. Mind többen vélik úgy. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése.F.50 közlemény.

Oranban és Mersel-Kébirben. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. 7. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb. politikai író. mennyire helyénvaló volt e lépés. Arról persze egy sort sem írnak. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. elég egyértelműen sugallja. 1940. A francia Richelieu csatahajót.a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . a napló írása idején liberális publicista. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. a News-Chronicle -(33)- . VII. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Az a tény. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat. holott nyilvánvaló. 52 1940. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. 2 csatahajót.1940. ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 2 cirkálót.lehet szó. nem sok meggyőződéssel tették. használhatatlannő tették. 10. VII. avagy ha mégis. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. 53 Vernon Bartlett (1894-1983). 8 rombolót. hogy csupán a francia flotta feléről .

úgy veszik. Persze. mint azt korábban én is feltételeztem. Újabban viszont minden országban más és más. Számomra hihetetlen. Simpsont és Franciaországba települt át. a Bűnös embereket. 1940. mint a cukrot. VII. az ember sohasem tudhatja. de amikor feleségül akarta venni az elvált.békeajánlatot tesz nekünk.. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. (. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. Sokan vélik úgy. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket.. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. ha csak az nem. 54 Edward. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. Napok óta nincs semmi hír. -(34)- . mi több. hogy csak azért hagyják nekik. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. Wallis Simpsont. VIII. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. amerikai Mrs. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű. 16. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne. hasonló feltételekkel. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Még az is lehet. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. Ez után feleségül vette Mrs.) Gollanz új könyvét. hogy Angliában akadnak csoportok. semeddig. január 20-án lépett trónra. Nemrég még úgy tűnt. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. meddig ér el a kommunisták keze. aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel. Windsor hercege (1894-1972). hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. Edward néven 1936. a rendkívül népszerű walesi herceg. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának.

-(35)- . 1940. talán nem. és már csak a fegyverletételt várja. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Ez persze nem olyan ígéret. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. W. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. bármilyen 55 Bizonytalan. ahogy előre megmondtam: eljátssza. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik.) Holott pontosan úgy tesz. ami egy következő kormányt is kötelezhet.. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb. helyzetünket reménytelennek látja.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. Még most sincs semmi érdemi hír. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. (. hogy Spanyolország bármit. A legfőbb esemény. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz. és mi semmit se teszünk ellene. VII.56 azt mondja.. alighanem Frederick Warburg. és elnézzük neki. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. ami egyértelműen németellenes lépés. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. Mégis. vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. Mindez előre látható volt már akkor is. nyilván a németek számára. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. hogy összeült a pánamerikai konferencia. így azt. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. a sok szájhős mind maga alá rondít. alighanem Tosco Fyvelről van szó.küld hadi utánpótlást Burmán át. 56 Bizonytalan. Talán így lesz. 22. hogy Anglia felé hajlik. és ha kudarcot vall. a világ pedig már rég nem hiszi. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. F. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett.

Ha tényleg így van. ám az. Sokan rebesgetik.. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt.D. melynek állítólag már 1. (. Az olasz sajtó is ezt írja. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. felhagyott a toborzással. majd a németeknél.000 tagja van.V.58 is ugyanezt mondja magáról. Persze meglehet.V. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak..D. hogy L. Az L.) Sokan már bánják.300.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. csak féltékenységből és intrikából dacol. bár az is lehet. 1940.57 Én legalábbis nem hiszem. rendre visszautasította az ajánlatot. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír. azaz Polgárőrség lesz. 28. hogy csak tartanak tőle. mivel utálta Chamberlaint . 25. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L.mennyiségben importáljon. és új neve: Home Guard. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.-t. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. ámbár ez nem is oly hihetetlen. G. azzal. 58 Azonosíthatatlan személy. 1940. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. -(36)- . mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. VII. D. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt.. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. VII. hogy összeállna a Tory klikkel.

61 Jacques Doriot (1898-1945). noha egész életét Angliában élte le. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. -(37)- . mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. kis baloldali pártokról.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. a Brit Fasiszta Unió vezére. 62 Gaston Bergery. brit állampolgárságot sosem szerzett. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. valójában miért. amely német befolyás alatt áll. kinek a nevét folyton elfelejtem. szélsőjobb. aki szerint Hitler nem igényli. akit később internáltak. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. hisz jól tudom. Furcsa. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. kommunista. Az apró emberke. Szélsőséges nacionalista. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét.csakugyan nácikollaboráns lett. 59 William Joyce (1908-1946). A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. Emberem azt állítja. bár senki se tudja. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . aki utóbb . majd fasiszta politikus. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Amerikában született. 60 Sir Oswald Mosley. Így tesz a francia sajtó azon része is.

H. szerinte rendes fickó. és nem igaz. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Mindig is úgy élt. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. nem hinné. Megindult az olasz támadás Egyiptom. (Sajnos elég gyatra volt. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. vagy hogy karrierista lenne. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele.1940. Wells. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. Perim most a legfontosabb. G. ha elveszítjük. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. a franciákat viszont eléggé leszólta. de az újságok azt sejtetik. 8. mit miért csinál. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. és különös gyengéje. Megkérdeztem. de a pénz nem érdekli. hogy ezek az emberek.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. Úgy véli. Úgy látja. ami talán arra is fényt vet. s azon a feltevésen alapul. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. hogy csak a maga hasznát lesi.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. VIII. Wells jól ismeri Churchillt. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. Eddig még semmi hír. ahogy egy szovjet komisszár. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. Megvetően mondta. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. Hosszan beszélt a polgárőrségről. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. s azzal szépen visszaaludtam. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. amit mielőbb meg is kell tenni. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. átszervezik a légiriadók egész rendjét.. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. hacsak nem akarjuk. Azzal kérkedett. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk.. 1940. VIII. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. amit . Ez nem csupán azzal jár. Azt mondják. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . nem kétlem. Hajnali három körül légitámadás volt. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hagyják félbe a munkájukat. Tegnap este elmentem egy előadásra. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker.másokat kapok rajta. ez pedig igen veszélyes lehet. tábornok tartott. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. 23.nyilván az -(42)- . nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról.

hogy a trágya nem ennivaló. (. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. és azt is: miért. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. 26. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. VIII. 1940. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. (Greenwich) Azt hiszem. -(43)- . tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. hogy ízlik neki vagy sem. Ettől talán észre térne a jónép. Legfőbb ideje. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. és megpendítette azt is. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. hogy valami nincs rendjén. Ahogy elnézem. Tegnap azon tűnődtem.. egy életre megtanítva arra. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket. mire egy tehén jól oldalba döfi. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat.. kivénhedt hadfiak. A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. kik miatt. hogy az ország végromlás előtt áll. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra. s hogy milyen szánalmas ez az egész. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. Az oktalan pára nem képes eldönteni. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit.

. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni.. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása. E. s ahogy eddig is. azt álmodtam. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. amibe a föld is beleremeg. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. ha bármi fontos létesítményt találat ért. Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. (. de olyan pokoli robajjal. és halálra váltan nyomban felriadtam. asszonyság. és mindaddig. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. 1940. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. Máig emlékszem arra a kettőre. Világos. próbálják eltussolni. VIII. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.. Hallottam. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem.) Elég nagy robbanás volt. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki. hogy a házak beleremegtek. hogy egy bomba robban mellettem.. A bejárati ajtóból néztük. A -(44)- . míg ezek jó ha feleakkorák. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. Ma reggel mégis. Szerintem nem túl nagy bombák ezek.először igazán közelről a bombák hangját. 29. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. amit Huescánál dobtak le. ám azért nem annyira rettenetes. (.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. Talán egytonnás bomba lehetett. amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra.

hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. Sosem gondoltam volna. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára. Félálomban. márpedig az emberek itt is. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . 1940.. XI. Akkoriban rendre azt álmodtam. hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál. tábori szalmaágyamon elnyúlva. hogy nem érdemes sokat törődni velük. fegyverzajt hallok. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. minden fedezék nélkül.. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete. XI.P. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. könnyen álomba ringatja az embert. 31. VIII. és máris aludtunk tovább. erős robbanást hallottunk. hacsak az ember nem sejti. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét.-vel éppen csak megjegyeztük. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. 16. -(45)egy ha . hogy nyílt mezőn fekszem. lidérces emlékeim. 24 órára rendszerint 5-6 esik. A monoton fegyverzaj.P. körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. vagy túl közeliek a becsapódások. (. 1940.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő.) Tegnap lefekvéshez készülve. azzal a megnyugtató tudattal.. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem.a nácizmus. Amerikában is. ha elég távoli. s lám.-vel. H. s nemigen látja. A légiriadók egyre kimerítőbbek.. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. hogy hidegen hagy. régóta ezt várják. szerkesztőjével. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. a . mégis így lett. és aknagránátok robbannak köröttem. 23. E. s én feküdnék kényelmes. Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. 1940. Általános a vélemény.

és „becsületszavát” adta nekik. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. az összes brit lapot figyelmeztették. még nem cenzúrázzák. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza. hisz minden a tálaláson múlik. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára.békeajánlatot a mostani helyzetben? H. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban... ha tényleg igaz. az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. úgy tűnik. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”.. bárki képes könnyedén elhitetni. H. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. 2000. H. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. Európa Kiadó. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál.. A második világháború című művében Churchill 1940. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. -(46)- .73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H.-t. P. szerint. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. Halifax és Simon védelmére kel. Habár a . hogy nincs más hátra. Mindaddig. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme.P. vagy inkább próbáljunk békét kötni. brit tájékoztatási miniszter. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. igaz is lehet. kulcsfontosságú.71 és társai titkon alkura készülődnek.” 72 Alfred Duff-Cooper. amikor Franciaország elesett. válasza: „Ugyan már.” Ami. kijelentését. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. egyébiránt biztosra veszi.P. mint vállalni a Hitler elleni harcot. hogy . kényes. májusi kormányát tárgyalva Hoare. tartok tőle. Ld. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút.P. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. ám ekkorra már mind a szűkebb. öt éven át tartó küldetést. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést.

28. amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. Nos. XI. a sajtóosztályt vezette. és úgy véli: Anglia nagy előnye. S. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. mégsem váltak be. jóslatai. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. korábban diplomata. 75 Mrs. mint azt itt képzelik.. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. 74 Piene Comert. Franciaország eleste után Angliába emigrált. Angliában mindenki tudja. és eszébe se jutott panaszkodni. Különben C. melódiája: monoton Tegnap C. bármi tehetséges politikus Laval. VI. Laval 1935-ben azt mondta neki. és élt már nálunk korábban is. úgy tűnik. Meglepően jókedvű volt.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. francia újságíró. hogy „Anglia csupán egy árnyék”.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani.. Edward . egyetlen európai se hitte volna. hogy államformája királyság. Szerinte VIII. Wallis Simpson. aki ekkor már a windsori herceg . Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. C. angolbarát. C. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. jól ismeri Angliát.74-vel. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. 76 Lásd az 1940. igaz.felesége volt. a France szerkesztőjével ebédeltem. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . szerint. C. Persze itt.utóbb VIII. Laval kormányzása76 idején C. Olaszország viszont valódi erő. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. Azt mondja. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti. Edward végül is Mrs. 1940. Mindig is azt hittem.

. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. víz. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. (.) Beszéltem egy férfival. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák. a sebesülteké ennél jóval több volt. Meséli. 1. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. villany stb. Ugyanúgy örülünk neki. mint korábban Balbo halálának.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. -(48)- . hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. 1940. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat.. XII. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. bár azt nem árulta el.000 gyújtóbombát dobtak a városra. s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. miként sikerült átszöknie. (. teljesen tönkrementek. a halottak száma 550. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet. A közüzemek. mindenki amiatt aggódik. 8. november 14-én szenvedett légitámadást. s legalább negyed részük földig rombolódott. A német források szerint mintegy 30.) Azt mondja. a tüzérségi tűz elől. aki nemrég érkezett Lengyelországból. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. Az a nyomorult Chiappe bekrepált.. XII. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat.. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. és ami még rosszabb. amelyben 500 repülőgép vett részt. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült.

A jobboldal most aztán tényleg elemében van. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. amíg a bombázás alább nem hagy. 2. Idézet egy újságcikkből bombák. s a csengő sem ép. nappal közrendre felügyel. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. rendre azon kapom magam. inkább a félbeszakított alvás.” 1941. de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Az a múlt heti újsághír. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt.segítségükre sietnek. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. XII. Az esszében azt írtam. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. I. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. akár a manna. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. 1940. hogy hibbant kis versikéket faragok. Az a hír járta. nem annyira a bombáktól rettegve. kezdeti szakaszában. Több mint mulatságos. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. A bombázás legszörnyűbb. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. 29. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra.

A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. úgy véli.. majd 1942-ben beszüntette működését.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. I. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. aminek igen örül. de nyilván erre sem kell várni sokáig. -(50)- . nem sokkal a franciaországi események után. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. és Orwell úr aligha sejthette. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. és csakugyan tenni kellene valamit ellene. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. bár . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. hogy ezegyszer tévedtem. magasabb béreket. német. olyan időszakban. .Isten látja lelkemet. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük. 22. 1941 júliusában. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt.” 79 Büntetés. tényleg örülök. s talán joggal. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. Így azután én lettem nevetséges. és minden érintett szíves elnézését kéri. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban.. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . miután a háborúba a Szovjetunió is belépett.hogy nincs valami nagy véleményem róla. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott. 1941.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják.

hogy „Éljen a POUM!”. nyomban megérezte rajtam. először tettem ilyesmit életemben. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Keresztények és a kommunizmus. Úgy tűnik. aki amellett. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . hogy „Chamberlainből elég!”. A minap. hogy „hagymáztam”. A helyért ugyan nem fizettek. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. de normális helyzetben eszembe se jutna. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. pedig több mint hat órával azelőtt történt. már az is erősnek tűnik. Művei. Az ügyeskedés menten beindul. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. ezrével vannak ilyenek. spanyol köztársasági párt.a következőket írta: „Óhajtom. ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. és meggyőződésem. vagy valami hasonló). hogy tudja mindenki. ahogy megcsókoltam. akik nem képesek átlátni. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. -(51)- . 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. Igaz. teljes szívemből kívánom. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. Az utca tele van a plakátjaikkal. 1931-66 között Canterbury érseke. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. Mindenesetre tény. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. Barcelonában pedig. Szovjet erő. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. újabb defetista manőver. E. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. a POUM82 betiltása után. amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. És lám.csak arra való.

és betiltották a Daily Workert84. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. I. -(52)- . hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül.az ébresztőóra. A német Afrika Korps 1942. 84 A lap 1941. J. január 22. 26.2 sor. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. A Daily Worker és a Week85 betiltása . január 22-én vették be a brit csapatok. A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. mivel érezni. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. mire Mrs. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. Erwin Rommel tábornok vezetésével. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. és 1942. s a többinek is hasonlóan felment az ára. stb.108 sor. 1941. amint két nő arról társalog. A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. június 21-én foglalta vissza. boltjába betérve megjegyeztem. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. és megütötte a fülem.000 hadifogoly! ) . meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). Másnap reggel Mrs. szeptember 6. hogy „már nem tart soká” stb. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. között volt betiltva. J.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. -(56)- . A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. Korábban ugyanis épp azért gondolta. 4. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve.küszködött. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. néhány téli viola bimbózni kezdett. Én mindenesetre váltig állítom . hogy még mindig sokkal rosszabb. 14. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. III. III. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. homályos és rossz szagú. kevesen értenek egyet velem -. Az elmúlt napokban az a hír járta. s ilyenkor látja.. Az altemplom nem egyéb.. még a lapok is pedzegették. 1941. hogy „valami készül” a Balkánon. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. Tegnap este G. G. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). hogy visszatérhetnek Londonba. 3. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. ha elég meleg lesz). de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. III. és a többiek mondták is. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. legalábbis ezen az éjszakán nem.bár jól tudom. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. 1941. Bár dúl a háború. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. s a hóvirág is most a legszebb. Wallington.

Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. Mindenki ezen tépelődik. mi történne. vagy legalábbis azok jó része. egyben meghagyva neki. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. 1935-től görög miniszterelnök. Ahhoz. Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. miközben támogatta a királyság intézményét. -(57)- . arra kérte az angolokat. de alighanem inkább a Szueziről van szó. előbb ismernie kellene. hogy milyenek a szállítási eszközök. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki. s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. Túl veszélyesnek tűnik. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. amit az olaszok elvesztettek. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. a német támadás már április elején megindult. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. Katonai diktatúrát vezetett be. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. attól tartva. hogy küldjenek tíz hadosztályt. 95 A szövegből nem derül ki. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. elhárította a segítséget. Elképzelni is szörnyű.van. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában.

és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. Sok német. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. akár egy súlyos vereség kockázatával is. egész Európa rajtunk röhög. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. 97 Stefan Haffner. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). ha most veszni hagyjuk Görögországot. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. mint az. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. Mint írja.hadisikerekkel. Én mégis azt tartom. éppúgy. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. csak a felesége. csakúgy. -(58)- . frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. ha netán tudjuk. Az a baj. antifasiszta újságíró. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. akivel beszéltem. Másrészt viszont. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mivel annak bizonyságát láttuk benne. Ugyanakkor. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. amiért hagyjuk. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. hacsak azzal nem számolunk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. elképedt azon. Ő maga nem volt zsidó. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy nem tudunk. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. mint Norvégiában.

június 17-én jelentette be.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. aminek használatát a brit légierő 1941. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Ez hát az európai nézőpont. Ijesztő lenne. Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Kérdés. 20. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. végre pompás alkalmunk lesz rá. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. -(59)- .itthon és Amerikában egyaránt. úgy hírlik. s a szóbeszéd holmi új. minden előzetes propaganda nélkül. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. éppúgy. III. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. de csak egy gépet lőttünk le. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. titkos fegyvert is rebesget. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók. mint az indiai rádzsák körül. de tetszetős érveket máris hallani. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. Ám a szokásos álszent.98 1941. vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. Greenwichre igen sok bomba hullott. ami azután a bombázókra tekeredik.

ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. majd nagy csörrenést hallottam. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. A németek ugyan engedik.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. az író nővére. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. Fölöttük tombolt a tűz. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát.: „Betört az ablak. hogy megtartsák a búzát. mondjuk. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet. Úgy tűnik. Visszalapozva e naplóban.-vel99 telefonáltam. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen. A Greenwich templom lángokban állt. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése.. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. Úgy tűnik.csapódott be. és társaik tényleg árulók. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. És miközben mi mindent megteszünk. Bárcsak tudhatnánk. hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. ami megingatná a Pétain-kormányt. de senki sem mozdult. Én: „Mi volt az?” E. -(60)- . mint azelőtt. amikor E. és kevesebb közéleti eseményt említek. avagy csak elképesztően ostobák. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását.. hogy . látom. amit persze nem engedhetünk meg. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok. amit küldünk.. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. semmi jele annak. ez akkor sem jó így a franciáknak. szakadt a víz a nyakukba.. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe.

mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez.általában olyanok. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. Sosem tudom elfojtani az undort magamban.A legrosszabb még hátra van. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan. hogy igenis vannak. elfogadjuk a háborút is. Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. akik érzésem szerint nem valódi hívők. ez pedig az éhínség. stb. hogy gyermekei azért éheznek. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. a gazdagok pedig. mi a célja a háborúnak. Angliában. a légierős kadétok. hogy a püspökök megáldják -(61)- . hisz ez idő szerint még az sem világos. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. mint eleddig. 1941. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. éppúgy élnek. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Miként lehet ezt elfogadtatni. Számomra nem volt újdonság. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. akkor biztos. amit mi tényleg nem ismerünk itt. sokan ezt teszik . nemigen számít. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. III. a Női Légierős Tartalékosok stb. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett .sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Még szerencse. s ha így teszünk. akik Churchillért meghalnának. Ha elfogadjuk az államot. Ha csak a megszállókat kell visszaverni. kényszerítő intézkedések híján. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek. Még ma sem képesek felfogni. valahányszor azt látom. 23. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba.

hogy valójában nem is gondolják végig. Talán az a félelem diktálja mindezt. 1941. és segíts. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk.az ezredzászlókat. hogy netán csökkenne a harci elszántság. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Holott bizonyos helyzetekben.ami éppoly hatásos lehet. hogy megbánják gonosz tetteiket. Az egész azon az elemi érzésen alapul. hogy Isten bennünket segítsen. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. ha az emberek látnák. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy imádkozunk érte. és jó útra térhessenek”. Azért várjuk el. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. mint egy. az ellenségnek is vannak indítékai . a keresztény meggyőződés azt tartja. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. -(62)- . hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez. Egy szó sem esik arról. add. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. Eddig úgy tudtam. mint a németek.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. így aztán helyénvaló. III. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. úgymond. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. Persze az is lehet. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. 24. mert mi jobb emberek vagyunk. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. ha eközben el akarjuk pusztítani őket.

1941.. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. Rajzok készülnek majd. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. Tovább tisztázódhat a -(63)- . hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. bár ezt már akkor sejthettük. Ám ennek nincs közvetlen. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. hogy valamivel ellensúlyozzák. Közben hallani. így valószínű. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. bár Hitler még így is jól járna. IV. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy Görögországban 150. mikor kivonultak Bengáziból. és ma jelentették be először hivatalosan. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. s így szükséges. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. nincsenek például fegyvereink. Felteszem. mint akár több ezer légitámadás. Azt hiszem. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. és legalább három hétig kitart. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. hogy egy sikertelen megszállás 100. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. a műszaki leírások alapján.000 vagy akár 500. Tehát megoldódott a rejtély. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet.000 főnyi brit sereg állomásozik. hisz általános a vélekedés.000 ember életébe is kerülhet.. 7.csatahajókat. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Tegnap Belgrádot bombázták. érzékelhető hatása. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni. ez alighanem így is van. hogy nincs az az erő.

hogy a katonai behívókat egyben arra használják. katonai szakíró. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg... Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”.) Egyre kevesebb a munka. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. (.. 102 A matapan-foki csatáról van szó.. -(64)- . Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. Szinte látom. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. most hirtelen rájönnének. Persze.. ha az ember 2-3 évre előre gondol. Nem tudni.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. A legjobb esetben talán még szűken vett. stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.elsüllyesztették a Zara. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac. )Immár világos. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Etiópiát mindenesetre elvesztették. (. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. hogy beleszorítják őket a tengerbe. A britek-minden veszteség nélkül . Mulatságos lenne. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e.helyzet.

„hősies” stb. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket.I. s ez rendre azt igazolta. 8. tényszerű ismertetőt. IV. hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. hogy pár napig nem is lehetett kapni). ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. hogy olyasvalamit hozzanak létre. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. . hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani. Emlékszem. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára.O. csak sajnálom.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. de tudván. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. pontos.103 bestsellerét. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. ez szeptember 7-én volt). hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. elszalasztották az esélyt. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. Rosszabbat vártam. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. a regényíró állította össze. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. 1941. Most olvastam épp az M. mint „dicső”. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. s igen nehezemre esett. hogy ejtőernyők. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. Állítólag Francis Beeding. hogy nem volt annyi eszük. Például az. of Information -(65)Tájékoztatási .

miután a németek láthatóan elálltak attól. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. de az óriási tűz engem is megbabonázott.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. lángol-e még. Később. egyszer csak megszólalt: . azt mondtam Fyvelnek: . Hugh Slater. Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. Aznap éjjel. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki. majd így szólt: . egy darabig onnan néztük a tüzeket. Én mindenesetre nem így éreztem.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. Most jön Austerlitz. Rajtunk az ítélet. Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt.A kapitalizmusnak vége. hogy felébresztettek a robbanások. de más fronton még várható.Ez volt Trafalgar. Kimentünk a tetőre. aki az ablakban ült. még ki is mentem megnézni. -(66)- .Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. . mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát.Akárcsak Madrid. hogy győzelmet arat. és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet.

A tegnapi lapok megírták. s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. Ez is igen baljós előjel.persze nem volt egy darab se -. 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. amikor rosszul áll a szénánk. Hol van már az az idő.106 Ma este igen rossz hír érkezett. 1941. A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. A közlemény súlyát az mutatja.gondolom. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. kapunk-e gépfegyvert.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. legalább kettő jut minden századnak. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. ha a görögöket cserbenhagyva. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be. s amikor megkérdeztem. 1941. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. 11. IV. Csak erről beszél mindenki. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. -(67)- . nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. A nagyokosok szerint ahelyett. amíg lehetett. hogy kivontuk csapatainkat. a Balkánról alig esik már szó. 9. hogy egyáltalán kiadták. IV. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. és Görögországba küldtük őket.

Nem hinném. csak sokkal lassabban. francia hajókkal. és a Sunday Express. Lehet. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. Úgy látszik. Semmi hír . -(68)- . amely még ezeknél is pesszimistább volt.1941. abbahagyom a naplóírást. 12. Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. 13. amely alig különbet.. Ahogy visszalapozok a napló elejére. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Akivel csak beszéltem. hogy még mindig érvényben van az utasítás. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába.se Görögországról. vagy legalább egy részük. de ez más lesz. mint gondoltam. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. azt látom. de mégis. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. mind lehetségesnek tartja. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. mely igen sötét képet fest a jövőről.. Az egyetlen. Isten tudja. és megszilárdul a helyzet. most is zajlanak. Az a két újság. IV. amelyekre számítottam. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. hogy a politikai helyzet javulni fog. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. se Líbiáról. azok a forradalmi változások.. a köznapi ember számára kevésbé érthető. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat .. IV. 1941. ami némi reményre jogosít. csak éppen nem adhatják tovább. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik.

és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. nem tűntek el.. mint a középosztálybeliek. IV. bár ezt Kairóban107 még tagadják. Connolly mondta egyszer. Persze. amit a reklámokról írtam. Mindjárt feltűnik. Azt hiszem. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. aki jól ismeri Dél-Afrikát. A németek az egyiptomi határig nyomultak. de már sokkal kevesebb van belőlük. 14. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. csak éppen a tempóját nem. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. 1941. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. -(69)12-én hamar akció végül . s az is erősen hihetőnek látszik. Nagyon igaz. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. arra számítva. és elvágták a tobruki angol csapatokat. hogy létszámuk aránylag csekély. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. döbbenten láttam. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk.Olvasom a bejegyzést. Megrázó hírek. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. míg december 4-én megérkezett az erősítés. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. mások azt állítják. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. de Tobruk kitartott. micsoda szedett-vedelt társaság ez. az utóbbi a valószínűbb. D.

Szerinte ez tisztán politikai lépés volt.úgy tartja. A másik pultnál meg szól a gramofon. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Görögországról semmi hír. drága uram. hogy kivonulnak Kínából . éppúgy. 1941. Mindez akkor. megkérdeztem a tulajdonosnőt. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket.persze csak fokozatosan. és mivel kissé késtem. hogy beismernék. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. tudja. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. anélkül. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. akkor máris megérte. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. leszámítva azt a jelentéktelen esetet.. ha én nem kérem. 15. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. mit mondtak be korábban. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak. hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat.Jaj. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. IV.. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. nem figyel rá senki. hanem azért. melyben az oroszok megígérik. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- . . Ha nem így lenne. igen nehéz elképzelni. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen. mi is történik.

70 km távolságra! .egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. IV.. Ez volt az egyetlen reakció. Az ember már-már úgy érzi. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. . Az utcát mindenesetre lezárták. de azért E.vidéket. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London. John’s Wood-i temetőt találta el. hogy egyszer bekövetkezik. betértem egy kocsmába.. 1941. Senkivel sem beszéltem. Egy másik a St. és 1931 óta minden válsághelyzetben így van. Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne.. aki rendesen tudott volna aludni. hátha akad még egy-két túlélő közöttük.” (Parlez vous. Persze. Két-három napja újra Wallingtonban. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. amitől már régóta tartok. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. és E. Ma reggel. Barnsleyben voltam éppen.is 108 „Mondja csak. A szombat éjjeli „blitz” még ide . és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. -(71)- . Szerencsére nem a sírok közé csapódott. ez képtelenség. 22. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában.. is ugyanezt mondja. Emlékszem. többeknek megjegyezve. IV. és miután hallottam a hírt. 1941. és a mentők is ott várakoztak. francia) . Igaz. 17.Én még csak le se hunytam a szemem! . A fegyverek egész éjjel lármáztak. Persze.bizonygatja mindenki. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől).

A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Ha az újságok híradásai igazak. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. mint a kéve. stb. Amióta itt vagyunk. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Churchill kezd úgy beszélni. minden bizonnyal hamarosan várható. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. Furcsa lenne. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. Engem legfőképp az zavar.. Churchill a minap azt mondta. vajon azt teszik-e.elhallatszott.. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint. mi pedig lekaszáljuk őket. hogy sikerül majd. is beleértve. minden még ezután megírandó cikkemet. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.” Kíváncsi vagyok. Olyan ez. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. fanina felé. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. megalapozott volt. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. Gibraltár megtámadása. hogy 109 Orwell gyanúja. -(72)- . rádiójegyzetemet stb. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. nem így lesz -. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy a németek nem hullanak úgy. Még nem tudni. amit kell. Athéntől kissé északra. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén.

hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák. hogy ellenállnak-e a németeknek . Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. hogy a görög hadsereg. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Mindössze annyit lehet tudni. vagy csak egy része kapitulált a németeknek. Különben sejtelmünk sincs.Ausztrália: 13. Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában.a hülyébbnél elháríthatnád.ÚjZéland: 13. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. hogy mennyire tudják tartani magukat. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból. 1941.110 Mindaddig.1% Új-Zélandból.55%. hány emberünk van ott. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.1%-a Ausztráliából és 19. milyen hadállásokban. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. 24. 23. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. IV.55% . A Daily Express burkoltan arra célozgat. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. a görögök visszavonulóban vannak. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. IV. -(73)- . Eszerint az elesettek 55. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% . és így tovább. 25. aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést .8%-a származott az Egyesült Királyságból. 1941. hogy ne álljanak ellen.mindez még hasznos is lehet. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. Az oroszoknak dönteniük kell.

-(74)- . Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. avagy tétlenül elnézik. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak. 1941. IV. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. nem akar. csak kutyaeledelnek. Csupán annyit tudtam kivenni belőle. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. 28. most mindenféle hússal üzletel. C. hogy nem képes. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony.. de bármelyiket választják is. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. mert nem volt mivel etetni őket. 25.az ára -. vagy esetleg a harmadik. 2. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. Tegnap eljött hozzánk egy ember. ami tényleg magával ragadta az embereket. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. IV. 1941. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Milyen kár. V. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. körülbelül 30.111 Gondolom. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . bár azt hiszem.

Mesélte.000 embert. aztán egyszer csak halljuk.000 járművet vesztettünk. újabban az egész cég erre állt át. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. úgy látszik. Katasztrofális. mint a bútorhuzat. Hátrahagyták összes tankjukat. Mint mondja. A veszteség állítólag 3. gondolom. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. felszerelésük jó részét és 12. az is ugyanúgy készül. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. nyilvánosan kijelentette.ez egybevág a német hadijelentésekkel. mivel úgyis megegyeztünk. és hét-nyolcezren estek fogságba . az ausztrál kormány egyik minisztere. 3. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre. mint az íj és a nyílvessző”. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. politikus.000 körül. miután bejelentették. s úgy hagyjuk el a porondot. de ez számunkra nem gond. mint arról korábban tájékoztattak. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. mindenféle volt közöttük. Persze az is lehet. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. 1941. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. Spender113. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. -(75)- .. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt.000-re teszik. hogy kevesebb katonánk volt ott. majd elnöke lett. mert folyton csak fegyvertokokat szab.tisztes ábrázatú. 8. V. A hajókról nem esett említés. amiben mindent odaígérünk nekik. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. valójában 55. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat.. ügyvéd.112 Azt mondják. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. ahogy a tűpárnát tartotta.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban.000 ember.

s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . mert hiányzik az akarat.és azt hiszem. hogy balul üt ki. hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. apa. Főleg a fiatal házasok ilyenek. ám biztosan valami rosszat jelez. Valahányszor csak elképzelem. A tiszta. gyerekek. Békésen alszik mindenki -(76)- . Ha olyan ügyért harcolunk. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. csak annyi bizonyos. nincsenek fenntartásaink. meglepő látvány tárul a szeme elé. Sosem tudni előre. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . 6. Érdekes. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. amiben igazán hiszünk. mit fognak tenni. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. ha csak a puszta harcról van szó. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. folyton az az érzésem.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. a kicsik sorban fekszenek. A semleges államok megtámadását illető aggályok . hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk. pusztán azért. Iránban mozgósítás van. akár a nyulak. s menten elgyámoltalanodunk. Előre látható.csupán azt jelzik. 1941. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Itt-ott nagyobb családokat is látni. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. anya. V. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. ami nem túl jó jel. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. A törökök felajánlották. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -.

a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség. tőlünk nyugatra. kiváltképp nagy volt. meredek. hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. E. Gondolom. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114. Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. Az éjjel komoly légitámadás volt. amikor találat érte. felkelt és kinézett az ablakon. netán mindkettő ellen. 1941. A füst csak igen lassan oszlott el. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. valami raktárépület lehetett. hogy az oroszok bejelentették. melynek üzenete nem egyéb. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. Nyilvánvaló. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. külügyi népbiztos.az erős lámpafényben .ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. s a szobában sem keletkezett kár. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. ez az első eset. 114 Vjacseszlav Molotov. Lefelé menet közölték velünk. 1941-ben leváltották. ez az első diplomáciai lépés. V. égre szökő lángokkal. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. hogy a mi házunkat találták el. Az ablakok épen maradtak. Felkapaszkodva a tetőre. hogy épp benne voltam egy házban. 11. hogy mindez német nyomásra történt. de megmaradt alelnöknek. Az elmúlt napok legfontosabb híre . ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. de úgy tűnt. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is. -(77)- . rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. s hogy mindenki maradjon a lakásában. az egyik.a kicsik hanyatt fekve. mintha viaszbábuk lennének. kintről valaki kiabált. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. Immár bizonyos. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk.

amit a legfontosabbnak tart. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. milyen sötét lett az arca. mire ő visszakérdezett: . amint kiabál valaki: . s láttam. akik teával kínáltak. és a bent lévő autók kiégtek. s én csak utólag döbbentem rá. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. hogy tényleg ég a ház. Ilyenkor az ember azt viszi magával.nek. Elmentünk D. Magunkra kaptuk a ruháinkat. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. amit hónapok óta őrizgettünk. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. -(78)- . hogy menjünk ki. és talán nem lesz módunk visszajönni. Hallottuk. hogy a folyosón nem lehetett látni.-ékhez. csupa korom vagyok én is.Igen. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst.Talán azt hiszed. gondolván. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. Később megjegyeztem E. Később kiderült.

116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. Irak. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Darlan116 Sztálin. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). május 30-án Iránba menekült. Szíria. Franco . Alfred Hornként mutatkozott be. Spanyolország. 13. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). a Führer helyettese. hogy Hess115 miért jött át hozzánk. hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Churchill nem akart tárgyalni vele. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. Csak azt tudom. Még csak ötletem sincs. és Rashid Ali 1941. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. Az egész ügy merő rejtély. remélve. iraki nácibarát miniszter. Egy hónappal később rövid harc. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. 1941. bejelentvén hogy Hess megőrült.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. aki 1941. továbbá mindazon térségek neveit. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. Utóbb többször is felmerült. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Rashid Ali117.1941. és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. V. hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. Hitler közeli barátja. 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki.

legalábbis szerinte .könnyedén be lehetett volna keríteni. amikor nem vettük be Dakart.) miatt Dakar. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. a Kanári-szigetek. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. hogy nem fog sikerülni. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. Úgy tűnik. lesz titkosrendőrség. hogy ez történik majd. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. a lakosság fele pedig éhezni fog. Ezzel szemben a valóság az. mikor Franciaország a háborúból kilépett. Persze. Tangert és Szíriát akkor. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. hogy ember. Az ember kezdi azt hinni.tolni. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. ha kiderül.és fegyverhiány (repülők. hogy mindent veszni hagyunk. szégyen!” Úgy látszik. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. Az egész világ ellenünk van. Tanger. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. Szíria. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. mi biztosan el is toljuk. nincs esély arra. talán még Amerika is. hadihajók stb. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. akik meg tudnak lepődni azon. amikor még megtehettük volna. már akkor. -(80)- . Churchillnek és társainak az lehet a terve. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. hogy ez már-már törvényszerű. a Kanári-szigeteket. vannak még emberek.

hogy így van. és majdnem ugyanannyi görög volt. Szíriáról. Ezt az arcátlan.700 új-zélandi és 6.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Úgy tűnik. szervezetlenek voltak. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. Valaki megsúgta. 25. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. új-zélandi és ausztrál. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. csak végre ismernénk az alap tényeket. V. Ha csak 10-20. és milyen a fegyverzetük. majd ejtőernyősöket vetettek be.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. Mindenki Krétára figyel. A német légitámadás május 20-án indult. 17. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). (Liddell Hart szerint összesen 28. ha Kréta csakugyan próba. még úgy is.600 brit. 1941. A brit -(81)- . 21. egy repülőgép-anyahajó. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. V. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. Lehet.960 brit. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek. 10. Három csatahajó. Darlan nyilatkozott. 24. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. légvédelmük szintén gyenge volt. hét cirkáló. Irakról semmi hír. 1941. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. 7. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról.1941.300 görög. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban.540 ausztrál. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. hogy hány ember védi is a szigetet. mint Angliában. így azt. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket.

1941. -(82)- . 31. bár rideg. ebből 2.000 görög volt. hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak.bár még jobb lenne azt hallani. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni. V. 13. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. annak tagadása. hogy hányról is van szó. 1941. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. Az.olvasni.500-at mentettek ki. hogy már Damaszkuszban! Előre látni. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. VI. 122 A 42. Arra sincs magyarázat. 1. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat.500 Krétán szolgáló katonából 16. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. és 14 gép védte Szuezt. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. A brit csapatok Bagdadban vannak . a mentegetőzés. és csak utána az etiópot. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. Kivonulunk Krétáról. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel.

azt mondják. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. aminek vagy 2.500 sebesült. hány kereskedelmi hajó. Fiji és Gloucester cirkálókat. hogy Kréta kiürítése megtörtént. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.376 ausztrál és 2. mint azt a sajtóval tudatták.200 brit. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. számos légvédelmi ágyú. Student tábornoknak. valamint a Greyhound. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Ebből nyilvánvaló. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást. 3. A britek arra számítottak. VI. Ma reggel jött a hír. Miként K. Összességében a szövetségesek 16. 124 Szíriába. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. A német veszteség: 3. S mindez teljesen hiába. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. -(83)- . 20..714 halott és 2. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. Szuezre vagy Máltára csapnak le.000 embert kellett elszállítani. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások. 3. Most.000 ember. ha nem lépünk fel Szíriával szemben.996 új-zélandi). Hitler eleinte habozott.000 brit tengerész esett áldozatul. Szíriára. 1941. abból legalább kiderülne. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Hereward. A teljes veszteség várhatóan 10.. tank és repülőgép.583 embert vesztettek (ebből 8. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Pár nap 123 A Calcutta. márpedig ennek semmi jele.

múlva már nyilván késő lenne. 1941. s eddig még senkivel se futottam össze. úgy tűnik. 8. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. VI. hogy talán az egész manőver nem más. történetesen az Anglia elleni invázióról. 125 Stafford Cripps. -(84)- . Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. VI. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. amelyről. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. 1941. nem fog háborúba keveredni a németekkel. úgy lehet. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. mint puszta blöff. 14. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. ha csak elkerülheti. A közeljövőben. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására.

1941. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára.persze csak akkor. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. ez a jutalom. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. VI. Napok óta rendkívüli a hőség. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. Rendkívül izgatott mindenki. ha nem is tudják megállítani. hatalmas közönség előtt.ámbár azt hiszem. VI. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Íme. legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. s megállítottak három finn hajót is. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt. VI. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. Nyilvánvaló. hogy ez „jól jön nekünk” . hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. 22. Mindez nyilvánvalóan jelzi. feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. és ezzel. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak.126 1941. 1941. Az jutott eszembe. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. 19. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. Általános a vélekedés. 20. ha az oroszok komolyan ellenállnak. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. -(85)- .

hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. akik nem bánnák. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . úgy vélem.” E pillanatban lehetetlen megjósolni. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. Persze akadnak néhányan . mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy gyorsan véghez tudják vinni. 1941. ma igen jó beszédet mondott. amíg leszámolnak Angliával.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. bár igen meggyőzően hangoztatta. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. mint a baloldali pártokat. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. A legrosszabb az az egészben. ha nem lennének biztosak benne. E pillanatban lehetetlen megbecsülni.ha nem is sokan – a gazdagok között. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. VI. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. Churchill. A baloldalnak persze nyilván nem tetszik. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. bár lesz annyi eszük. 23. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. sőt magukat az oroszokat is. hogy őszintén ajánlja a segítséget. úgy találtam. miként hatna. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. a légierő és a flotta legénységét. Mit gondolnak vajon ezek. csak úgy. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba.

hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. az esetben érdekük. mi több. Három éve még az évi 1. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. Azon múlik minden. úgy hiszem.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. s még azt is meg merem kockáztatni. a kommunisták. mint az első háborúban. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Persze nyomban hangot váltanak majd. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. hogy ennek maga Sztálin a feje. Orvos (külföldi. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. s újra támogatják a nácikat. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. és ne folyjék ellene belső aknamunka. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. éppúgy összerogynak majd. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Meglátja. elfogadnák Hitlert vezérüknek. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Kétségtelen. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett.000 font jövedelemből élők. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Egykettőre hazavágják a nácikat. Tíz -(87)- .

A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. Az esetben. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.) Némelyek máris látni vélik Sztálint.még ha lesz is némi „húzd meg. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket.. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. 30. (. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen. Nem tudni. VI. itt most nem állnak fenn. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel.nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. s alighanem elfoglalták Litvániát is. hogy szamovárt áruljon. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. Akárcsak az emigráns fehérek. többféle magyarázata is lehet. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. E szerint bevették Lemberget. -(88)- . ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . Hisz azok a politikai viszonyok. vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. Állítólag túlszárnyalták Minszket. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. ereszd meg” -. hogy a németek azért kiváló katonák. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. 1941. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Mindenki arról élcelődik.. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg. Már egy hét múlt el. Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg.

hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. legalábbis e pillanatban. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. A felek vállalták. s mint ilyen. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. mint az a tény. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. 3. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. -(89)- . Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. Churchill beszédének méltó párja. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. VII. amelynek nincs angol megfelelője. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. Mindenesetre elég sok időbe tellett. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. melyben egyértelművé tette. 1941. Sztálin rádióbeszéde nem más. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. jóllehet formális szövetség még nem létezik. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. szögesen ellentmond mindannak. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. kvázi szövetségesnek tekintve őket128.

1941. Több lap is türelmetlen. VII. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. a belső meggyőződés hajtja. ha majd netán ők is átállnak végül. Ha a németek helyzete megengedné. s arra sem utal semmi. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. 6. amíg be nem bizonyosodik. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. lám. Ha most. mire is használnák e tankokat. Nem tudom. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. Azt aligha hiszem. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hiszen őt úgymond a „lélek”. nem indítunk szárazföldi támadást. s ettől. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- . legalábbis Angliából nem. láthatóan nemigen készülnek támadásra. de ha semmivel nem próbálkoznak. és azt sem tudni.oldalunkra.

A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. úgy tűnik. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. és a Truth129 néhány példányát is. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. ám azt nem tudni. A németek már átkeltek a Pruton.számíthatunk rájuk. vajon elérték-e már a Beresinát. hogy a németek vesztesége már 700. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. hogy az belépett a háborúba. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. Az az anekdota járja. és alighanem ez a jövőben sem várható. hogy az a „semlegesség”. -(91)- . hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. mégis hasonlóan ír. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. Ha ez tényleg mérvadó.mindezt két héttel azután. ha a német támadást netán már visszaverték. Néhány ír katolikus lap mostanra. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. Végignéztem a katolikus lapokat. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. A frontokról sincsenek megbízható hírek. visszatértekor meglepve konstatálta. Kíváncsian várom. jelentése: igazság. megtiltván számukra. ahol kommunisták üléseztek. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. Nyilvánvalóan az az „irány”. most. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . Az oroszok azt állítják. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne.000 emberre rúg. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. hogy lássam. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. egyikük. nyíltan szimpatizál a nácikkal.

Az a félforradalmi időszak. A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. -(92)- . Még mindig vannak ugyan kritikus hangok. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. mára véget ért.1941. Ugyanakkor semmi jele. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. de ezek egyre gyengülnek. Ezért itt be is zárom e naplót. 28. hogy bármit is terveznének. Már csak egy hónapunk van arra. Úgy sejtem.bár azért összeomlani sem fog. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. miként azt terveztem. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. de nem hiszem. A keleti front. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. mint amit elszenvedett. amely Dunkerque-kel kezdődött. egy új korszak kezdetéhez érve. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy belefogjunk valami európai akcióba. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. A háború vége egyelőre még fel sem dereng. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. VIII. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. az irániak már menekülnek. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre .

hogy csak azért küldték el. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. III. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). Így például. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. rész 1942. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. de alighanem már elment. Gyakran hallani a megjegyzést. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. mint a sír. miután a háború új szakaszába ért. Akik netán tudják. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. 14. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. azok is hallgatnak róla.II. mekkora jelentősége is lehet Indiának. E percben az is nagy talány. -(93)- . hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. Azt. Sokan azt gyanítják. amiből egyúttal kikövetkeztethető. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. hogy „ne menjenek túl messzire” vele. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Kósza találgatásokat hallani minden felől. akik képtelenek felfogni. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal.

A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter.a teljes vereség ugyan elmaradt. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. egy kompromisszumos békekötés reményében. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. hogy Beaverbrook távozik. [Azt hiszem. hogy az esetben. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. aki erősen szimpatizál Sztálinnal. de azért még nem dőlt el semmi. bár annyi azért igaznak tűnik. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van.még ez évben különbékét köt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. mint mí az angliai csatában . lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. különben valószínűleg nem. -(94)- . [Másfelől viszont vannak. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. és csupa haszontalan. maradok. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. miként is tudnának akár a németek. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. egy balti orosz. bár nem tagja a pártnak). mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. akik úgy vélik (például Abrams. majd közellátási miniszter. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. mivel nem látom be.

hogy így lenne. március 11-én terjeszteni kezdtem. mindez mit se számít. hogy miért.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. úgy látszik. ha legalább tudjuk. mit teszünk és főként. Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. május 30. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. még akkor is. sajnos. hogy csak azért nem. s az ember olyan dörzsöltté válik. ha az ember történetesen igazat mond. Mégis úgy vélem. mert a japánok félnek az oroszoktól. A propaganda merő hazugság. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. azt mondhatjuk. -(95)- . nem lehet tesztelni. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. hogy azt korábban el se hitte volna. mintha az egészet a japánok kezdték volna. mivel korábban már említettük a japánok szándékát.. akkor mi. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre. nem. b) Ha az oroszok támadnak először. Persze én sem hiszem. 1942. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. nyitva a bejárat. mikor ér hozzám vissza. akkor „mi már előre megmondtuk”. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. 1942. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. mennyire hatékony a suttogó propaganda. kíváncsi vagyok. úgy tehetünk.katonainál is kiábrándítóbb. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot..

A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. de nem követte se bombázás. III. később munkáspárti képviselő. aki most tért vissza Amerikából. 22. A termelés akadozik. a britellenesség százféleképp virít. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. -(96)- . III. amíg a légiriadót le nem fújják. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. Eddig még nem jöttek rá. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. Empson mondja. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. Azt mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. se légvédelmi tűz. E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. aggasztó a közhangulat odaát. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. baloldali politikus. 1942. és még csak utalást sem teszünk rá. amíg csak lehet. Orwell későbbi. 15. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. 1942. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. mivel Harold 133 William Hickey.

gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. parlamenti képviselő. 1941-ben Mexikóban telepedett le. Az októberi forradalom után Moszkvába. később Berlinben indított lapot. életrajzíró. egyenjogúságot a kaffereknek. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát. mivel legalább tudatosan az. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. óva intve mindenkit. író. hiszen az emberek jó része tudatlan. újságíró. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. Alfred Duff-Cooper. örökbefogadás útján lett francia. 135 New British Broadcasting Station .Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. akik 134 Harold Nicholson. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. életrajzíró. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben. -(97)- . kritikus. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt.angol nyelvű német propagandaadó. majd Leningrádba ment. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. ugyanakkor a BBC felkért. diplomata. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. 137 Victor Serge (1890-1947). mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. mindez ijesztően hatékony. Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem.

ehelyett inkább dél felé.] -(98)- . akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. mindenütt legyőzték a fasiszták. mert erkölcsileg viszolyogtató. s ameddig Sztálin hatalmon van. Nem is annyira azért. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. kiutasításukat követelve. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. Az egyik lehetséges fejlemény. Így aztán mi. [Csupán akkor lenne esélye. Ugyanaz az ócska taktika.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. Általános a gyanú.Franciaországból érkeztek. Én mégis azt hiszem. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. márpedig a Kominternt eddig mindig. mind egy kedvezőbb békealkura. Mindez persze. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni. Nekem úgy tűnik. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. ha itt új kormány állna fel. hogy Oroszország különbékét akar. meg kell támadnunk Európát. de nem folytatná a támadást.nincs semmi hír. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. mint a franciaországi hadjárat idején . de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. mert folyton újságot olvasok. vagy legalábbis azok egy részét. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. Mindez jórészt azért van így. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás.

Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. 140 Aqneurin Bevan. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. melyek szintén a Daily 138 Dr. munkáspárti képviselő. világháború idején írt. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe.S.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. valahogy kiszimatolták. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. valamennyi hihető. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. Egy megrögzött ellenségünk. Shelvankar. 139 Közkedvelt baloldali lap. III.S. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. A leginkább elterjedt változat az volt. Krishna S. úgy tűnik. 1942. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . ez idő tájt brit belügyminiszter. 141 Herbert Morrison. Állítólag holnap kiderül végre. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. melyeket az 1. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. K.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. 27. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről.

A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. Hitler és a Világállam” című írása. Cassandra142 bejelentette. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. aki azt Sir Jas. ezt a vádat utóbb visszavonta. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. -(100)- . Erről feljegyzést küldtem Dr. A késlekedés fő oka az volt. hogy a lőszert nem osztották ki előre. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. G. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. miután a Horizonban megjelent „Wells.a konzervatívok nem kis mulatságára. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. és további egy órába telt.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. igaz. 144 A vita Orwelltől indult. és visszatér az újságíráshoz. szétosztani a muníciót. ha két szocialista esik egymásnak. ám azt mindig is élvezik. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. Griggnek143 továbbította. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. Tom Jonesnak. Mindenki azt jósolja. hogy három hónap se telik bele. A ember már-már [H. aligha vettek volna tudomást róla. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. káros hatással volt a brit közvéleményre. a az krókuszok. Azt hiszem.Mirrorban jelentek meg . vagy ha mégis. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve.

] 1942. remélem. 1.) Minden harcolnak.] Akad persze. már csak a közvélemény nyomására is. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. s úgy látom. „(. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. hogy nem mi. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. s megkért.Tokióval. a katonák mocskolódnak. az igaz -(101)- .. és Cripps talán ezért is oly magabiztos. Azt hiszem. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata.. IV. a szövetségesek közül . Rossz jel ugyan. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. az indiaiak sem örülnek neki. [Akárhogy is. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. hogy a hadipropaganda. aki úgy véli. „eszi . az üvöltés.nem eszi” ajánlatától. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást.eggyel sem.ha jól tudom . az háborúban újságírók így van. akik nem harcolnak.

: Betlen János és Tóth László. Ellenfelei úgy tartják. Ha majd eljön egy újabb háború. majd üdvözlő táviratot. messze elkerülik a lövészárkokat. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. Jó jelnek veszi mindenki.”145 S lám. minthogy hiába remélte. 1999. hogy e sorokat leírtam. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. augusztus 19-én. hogy a hír nem igaz. az esetben. Arra biztatta az indiaiakat. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy mi a tét ebben a játszmában. 145 Hódolat Katalóniának. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. harcias britellenes indiai nacionalista. hogy sokan szentként tisztelik. o. IV. 1942. itt vagyok a BBC-ben. Azt hiszem.hazafiak pedig. 94-96. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad.] Lehetetlen megállapítani. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. nem egészen öt évvel azután. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik. Mármár vigasztaló a gondolat. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. -(102)- . hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. Ford. egyébként semmi ok a bizakodásra. Gandhi készakarva keveri a bajt. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. ha a németek megtámadnák. 3.] Nem tudom. Cartaphilus. amikor kiderült. s annyi igaz is. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. és sikertelenül vezette a britek ellen.

Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. író. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. folyvást arról lármáznak.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. Még mindig azzal áltatják magukat. kiváltképp a kommunisták között. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961). Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. ahogy ma azt az angolokkal teszi. s hogy voltaképp nem is akarja. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. -(103)- . George. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Legnagyobb ámulatomra. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy. hogy nem számít a függetlenségre. a fájdalommentes mártíromsághoz. mire A. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. indiai államférfi. mindezzel Anand is egyetértett. s elég balga ahhoz. aki ez idő szerint Angliában élt. nemigen tudja azt elképzelni. így szólt: . 148 Krishna Menon (1897-1974). amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. Megjegyeztem. Mondtam is A. igehirdető és propagandista.-nak. Egyszerűen elképesztő.vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. hogy azt higgye. [Már csak mennyiben az a kérdés. ügyvéd. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. újságíró.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

hogy 1940 táján. amikor még Chamberlain is kormánytag volt. s igen meglepődött. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett.áll a nálunk dívó. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. Ekként még az sem okvetlen igaz. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról. hogy „persze. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. 19. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni.] Mind több szó esik egy európai invázióról. A hatás inkább lélektani. tényleg készül valami. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi. -(107)- . amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. mintsem hadászati jelentőségű volt. Eileen Blair. Fyvel meséli. Tokiót bombázzák. hogy mindenki hazudik. mire Pritt közölte velük. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. Útban visszafelé több gép megsérült. [E. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. felszínes Amerika-ellenességre is. mondja. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. Most már csakugyan azt kell hinnem. ha mindkét fél megerősíti. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. mikor ez ellen E. ő maga jelen volt egy megbeszélésen. hisz 153 1942. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. tiltakozott. Persze. mert ha megengednék maguknak. IV. mintha mi sem volna természetesebb. egy indiainak ezt kell mondania. Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. no meg azért is. az író nővére. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. 1942. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát.

Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. mely javíthatna helyzetünkön . mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz. 25. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. Mégis meglep.] Ami pedig a második feltevést illeti. 1942. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. az a két józan és gyakorlatias lépés. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót. valamint Spanyolország megszállása -. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. IV. Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén. hogy ekkora bakot lőjenek. hogy a hála politikai fogalom. sokan úgy beszélnek.aligha kockáztatnák meg. annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. akkor ez valami új fejlemény. Ugyanakkor. hogy különbékét kössenek. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. [Ha ez így van. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. akkor nincs többé indok. lásd Amerikát. ahol internálták őket. Továbbra is majd mindenki azt hiszi. Csak kevesen érik fel ésszel. amiért derekasan küzdöttünk. másrészt. -(108)- . amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. hiszen e tranzakciót korábban leállították.

február 8-ig tartózkodott. A vichyi közlemény. Bósz Japán területen van.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. mindenesetre arra vall.Amit tudni lehet: 1. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. de elhárították. mire ez a nagy felhajtás. 2. mint bármely más irányba. Indiában. A (német) Szabad azonosították a hangját. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van. hogy úgy tüntessék fel. kormány bejelentette. az máris sokat elárulna arról. mintha Berlinben volna. teljesen alaptalan. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. hogy ha az oroszok átengedték. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. felségterületen tartózkodik. 7. Az olasz rádió bemondta. ám azért ez sem lehetetlen. megsúgták-e ezt nekünk is. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. Németországban viszont. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. Afganisztánon át. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. majd onnan dekódolva sugározták. Általános a vélekedés Japánba szökött át. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. hogy támogassák. 5. hogy a vichyi körök is úgy vélik. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. ahol 1943. -(109)- . 6. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. 4.

meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. hogy nem hagyjuk őket a pácban. 27. hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. mint rendesen. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. mikor az mégsem indul meg. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . 1942. avagy bátorítás az oroszoknak. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. valószínű. Annál pompásabb alkalom. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. IV. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). Hónapok semmitmondóak alapok. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. [Semmi hír. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. melyek mostanában hülyébbek. hogy azután gúnyolódhassanak. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek.

kiváltképp azok. Bátran lehet hazudozni.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. Cukrot már alig lehet kapni. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. Mindenki becstelen. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. A legmegdöbbentőbb mégis az. Ha szót váltok valakivel. de az igazat megvallva. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. és csak a saját érdekeit nézi. hol elzárva. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ha pedig ez mégsem történik meg. Ez leginkább akkor tűnik fel. vagy az írását olvasom. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. a hallgató is könnyen ráébred. Mindenki folyvást ítélkezik. akikkel nem értünk egyet. csillagászati árak fejében. akár egy csapot -. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. pusztán a politikai célszerűség alapján. váltig az a benyomásom. mi több. ha olyanokkal állunk szóba. ahogy a részvétet adagolják . és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. ha tényleg senki nem veszi be őket. akiknek határozott véleményük van. s a szellemi tisztesség. hogy becsapták. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. még akkor sem. és mitse törődik azokkal.” Az ember azt hinné. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről. [A legtöbb balos. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót.hol megnyitva. akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Ugyanígy -(111)- . mindenki egyforma. Fuldoklunk a mocsokban. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb.

A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . -(112)- . csak épp nem hallani a hangjukat. mindegyre az jutott eszembe.] ezek az alakok pedig csak árnyékok. Cripps beszédét leszámítva. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. Tegnap elmentem az alsóházba. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei.még így is elegen.esküdni mernék. elég gyengécske műsor volt. hogy csak mintegy 250-en voltak . akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. alighanem nagyon is sokan vannak. hogy megtöltsék az üléstermet. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. hogy ez valaha mind plüss volt. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. IV. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.] Avagy tényleg nem akad senki. de megszámolva a képviselőket kiderült. hogy telt ház van. 1942. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. hanem arra. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. miközben a képviselők felsorakoznak. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. Most a felsőházban gyűlnek össze. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. akik 1941. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. 29. szitkozódnak.viselkedtek azok.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat.

[Sok a találgatás. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. 6. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. V. hogy 1941. mint egy újabb imperialista hódításról. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron.] Mihelyt kiderült. A dolognak végül is az lett az eredménye. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. mi készül”. Amennyire megítélhetem. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. hogy Szingapúr veszélyben forog. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. 157 Az a hír járta. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. nyomban megírtam. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. egyikük igazi keménykalapot viselt. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. hogy részben tényleg így történt. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. még az is lehet.alighanem a külügyminisztériumból -. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 1643-ban -(113)- . Annál inkább elkedvetlenedtem. mikor néhány hete megjött az utasítás .1942. mint a szíriaiakat157.

Szerintem ez kacsa. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. V. egy rombolót. kinek higgyen. hogy ő lett volna. W. de nem hinném. újságíró. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. -(114)- .] 1942. egy romboló. hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális. író. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések. több mint 80 repülőgép és legalább 1. 1648-ban csatában esett el. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. rádiós személyiség. 160 Frederic Warburg. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél. arra következtetek. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. 159 Frank Owen (1905-1979). Mindenesetre abból. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. hogy az ember nem tudja. elérik céljaikat. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. hogy úgy látják.000 ember. olyan elképesztően nagy számokkal.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. 74 repülőgépet és 543 embert. Ez volt az első olyan tengeri csata. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta.-a között zajlott. 8.Frank Owenre159 tippelnek.

Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak. ám én fenntartom. hogy Bósz német területen van. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. hogy ő volt. 11. az „előszobai reszketés”. már azt is tudják. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. V.] 1942. ez volt az első alkalom. 18. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. 1942. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában.1942. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. hogy mennyire igaz ma is. Wintringham ugyan tagadja. hogy érdemben beszélhettem vele. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. csak az tudja igazán. hogy az emberek pártfogójukra vártak. A falakon régi metszetek. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. V. Felteszem. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. mint gondoltam volna. mint a „minden követ megmozgat”. V. és „reszkettek az előszobában”. akit igen jól ismert. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Bár az orra kissé túl borvirágos. „sötét alaknak” -(115)indul a német . aki közel jut a politikához. és készséggel válaszolt kérdéseimre. Szerdán találkoztam Cripps-szel. s mégis. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy mi a véleménye Bószról. hogy ő írta volna e cikket.] Cripps biztos benne. a japán kormány úgy döntött. Kérdésemre. hogy találkozzék vele. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. 15. századi életrajzokban olvashatunk arról. 30. mi több.

s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. 1942. Cripps csupán annyit mondott. ami még csak ezután fog felpuffadni. összevetve egymással őket. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. Jól jönne most egy hét szabadság. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. vagy sötéten borúlátó. Állítólag Molotov nemcsak. Molotov állítólag Londonban van. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. 1942. akár német forrásból származnak is. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. hasznos lehet számára. és folyvást valami küszöbönálló. V. világrengető eseményben hisz.nevezte. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Cripps vitatta ezt. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. -(116)- . 22. 19. Megjegyzésemre. Képtelenség! 1942. mivel sehol nem történik semmi. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. V. hogy Londonban van. és kizárólag a saját karriere érdekli. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. május 26-án írták alá. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Nyilván az jönne ki belőle. Bár így lenne. Bármit megtenne. Ha igaz. amit mond. hogy miről is írjak. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. V. aki felváltva túlzón optimista. 21. akár orosz. csak az orosz fronton. úgy ez váratlan ajándék. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. amiről úgy véli. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain.162 A hír persze Warburgtól származik.

az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. .végeztek. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). tegyenek arról. 30. hétfő. V.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. hogy mindez önökre nem vonatkozik.” Ezt lehozták a lapokban. idősebb japán férfit.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből. hogy tényleges dolgával foglakozna. akinek olyan az arca. V. 1942. gondoskodni fogok arról. se pedig beosztottaikra. de kérem. erősen sárgás bőrű. mi több. amivel nap mint nap elárasztanak. még a rádióban is beolvasták. mint a rábízott legénység kiképzése. akár egy -(117)- . hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. 27. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. hogy ma senki sem teheti meg. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. 1942. de a legfontosabb tanulság mégis az. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. ami nem más.

annak oroszbarátsága miatt. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. aki ellenezte. és úgy véli. Úgy véli. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter. minden. mára elfeledte az egészet. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik. Épp csak azt nem tudni. tudatosan venne részt ilyesmiben. s egyben összegyűjteni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. Állítólag csak azért. valós alapja van a dolognak. Természetesen oroszellenesek. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. főleg Lady Astor. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. akik képesek a háborúnak egyfajta új. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. hogy a rendőr azért kíséri-e. vagy inkább. Azt mondja. az Astor család. mintha ő lenne a csali. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. rendkívül intelligens a maga módján. a lap tulajdonosával. Garvin. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. jobboldali újságíró. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. ami számára értékes. Az egész képtelen manővernek tűnik. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. forradalmi értelmet is adni. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. s az Observer átalakítása is része e manővernek. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. s most csupán azzal van elfoglalva. ebből következik Churchill-(118)- . L.165 163 J. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. Warburg. Alighanem a követség munkatársa.béketűrően szenvedő majomé. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. elvész.

hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. És fogtad őt. „ha tudna járni”. Már fáj minden tagunk. hogy sült halat vett. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. Volt egy időszak. hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. amikor csakugyan arra készültek. 167 Francois Darlan tengernagy. -(119)- . már ami a szovjet szövetséget illeti. hanem a szakszervezet hetilapját. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. a láb. a kedves. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. Ezzel egyetértek. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. a Labour’s Northern Voice-ot is. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. mint ismert antifasisztát. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. Megzaklatott. A háború sötét Poklába vont. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. gyönge lányt. gyötört. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. 166 Desmond Hawkins. mivel azt hittem.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. s a lélek jajgat és sikolt. szabadúszó újságíró. Azt is hozzátette. A szív. a francia haditengerészet főparancsnoka. Darlan167 admirális érdemeit. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. ellenességük is. mely újabban „a királynál is királypártibb”. a kéz. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. szerinte még az sem kizárt. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni.

VI. 6. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. tolják a babakocsit. aki A kedvesed. Különben furcsa.nézd. kinek haját A szél bogozza. szennyezed. őt. VI. 1942. alig látni egyenruhát.) Állítólag itt járt. majd hazatért. ocsmány zűrzavar Királya . ember. szelíd ma is. Csak itt-ott látni egyet. hogy tárgyaljon a szerződésről. tennen magad Csak őt imádtad. (. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták.. Hogy meg ne illethesse más. hazád. nézegetik a galagonyabokrokat. Az újságok még a nevét sem említik. teljesen békés.. benzint még feketén is nehéz szerezni. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. azt. Még mindig Molotovról szól a fáma. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. Ennyi. Nincs rohanás.A rózsaarcút. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Ne tiltakozz. ki szép. lebzselnek a parkokban. Nagy a forróság. Ó. 4. ember. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. Eisenhower 1942.169 1942. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. ím a sárba húztad őt. magad Kezével jobban vérzed. Mert azt kívánta durva háborúd. Úgy látszik. hogy milyen normális minden. oldja. Feltűnően kevés az autó is. S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben.

Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. és így tovább . „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását.Hová utazol? . VI. Kingsley Martin171. Úgy tűnik. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. Hazugságok hálójában élünk. amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. miután egy éve maga is azt követeli. Akárhogy is.lehetőségéről. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit.mindezt épp ő mondja. 1942. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. baloldali újságíró. most egyszerre visszariadt tőle. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. az is csak Észak-Afrikában. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. és többnyire az a verzió az igaz. 171 Kingsley Martin. biztosra veszem. november 8-án nyílt.Berlinbe. 7. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. aki a háború kezdete óta mindent megtett. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. A BBC megbízhatatlannak tartotta. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy már döntés született az invázióról. -(121)- . újabb front csupán 1942. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. hogy nyissák meg. Azt mondja. akik a vonaton találkoznak: . [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról.

a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. -(122)- . Jack Common: író. akinek nem értettem a nevét. akik úgy képzelik. Rajtam kívül ott volt még Empson. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. Orwell barátja. mintha nem is érzékelné. például azt. úgy tűnt. hitvány gazember. Guy Burgess: a BBC producere. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet.174 172 1942. Norman Cameron: költő. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. akiről utóbb kiderült. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. ha egyszer a háborút megnyertük. én azt hiszem majd. Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). hogy kém. Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. a háború októberre véget ér. ha Berlint mondasz. Norman Cameron. június 2-án. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. miközben te. mivel a németek addigra kifulladnak. Mikor azt mondtam erre. micsoda lényegi különbség. Úgy tűnt. David Owen. David Owen: Cripps titkára. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). hogy vannak befolyásos emberek. Jack Common. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. valójában Lipcsébe tartasz. a másik kommunista. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. és láthatóan mindenre odafigyelt. 173 William Empson: költő. kritikus. Azt mondta. azt hiszed.Hazug alak. A szokásos hiábavaló szócséplés. mintha nem értené a megjegyzésem.

a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. hogy egy ponton túl. leülnek a portánál. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). Himmler helyettese. 1942. szükségképp beszűkül a látóköre. hogy ki-ki megkapja partvisát. ahogy együtt söprik végig a folyosókat.000 lakosából alig maradt -(123)- . amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. akár a verebek. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják. és képtelen belátni. mint egy pondró perspektívája. május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. VI. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. Népes rajokban egyszerre érkeznek. inkább talán a felelősségtudat. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. 11. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. Nem a pénz. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. 1942. várva. ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők.] Láttam. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. akit nem ismertem. a hatalom vagy a hízelkedés. s 2. VI. [Az ilyen emberek azt feltételezik. s az a legfontosabb. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát. Cripps tartását valami belülről kikezdte. szintén egyetértett Cripps-szel. 1942. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. de az az érzésem. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. majd június 4-én belehalt sebeibe. mindenki azt szeretné. és eközben oly élénken csivitelnek. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. [A német adó bejelentette. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. és a férfi. 10.[David Owen. Emellett. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert.

minden férfit agyonlőttek . hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. úgy. miként az is. -(124)- . egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. A helység összes épületét lerombolták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Ezáltal bebizonyosodott.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. a nőket gyűjtőtáborba szállították. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut. Megőriztem a jelentés egy példányát. a férfi lakosságot agyonlőtték. a nőket koncentrációs táborba küldték. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. JÚNIUS 6. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket.] néhány túlélő. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. ahogyan a BBC közreadta. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A falut földig lerombolták. s a nevét megváltoztatták. a község nevét eltörölték.

január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. sőt rögzítették gramofonon is. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s a lemezek mind fennmaradnak. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. amerikai atrocitások Nicaraguában. -(125)- . vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. Ezt a BBC 1942. japán atrocitások Kínában176]. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja.Valójában nem lep meg e gaztett. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. brit atrocitások Indiában. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. hogy mások. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Sokkal inkább az izgat. február 26-án közvetítette. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. akik nincsenek közvetlenül érintve. Talán nem telik bele sok idő. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. mi több. bolsevik atrocitások. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. török atrocitások. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. még az sem. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda.

(A fordító jegyzete.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre. hanem ostoba lépés is volt.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. amikor hasonló félelmek miatt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. (A fordító jegyzete.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb. amely nem csupán kegyetlen. -(126)- . a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták. Írországban ekkor gerillaháború dúlt.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920-21-ben. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez.

ejtőernyővel dobták le őket. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. arra juthatunk. Ő volt a lap szerkesztője az 1937. baloldali újságíró. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). Nyilvánvaló. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). hordozható adóvevőjük volt.1941(és később) Japán atrocitások 1942. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. 13. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. 06. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. 1942. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. VI. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. író. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. 12. hogy a németek még csak nem is sejtették. hogy Molotov itt van Londonban. 1937től a Tribune főszerkesztője. William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. azt nem hagyják szó nélkül. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. Híven tükrözik szocialista nézeteit. -(127)- . januári indulástól.

és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. azzal a vereséget választjuk. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. ami mozgalmunk éltető eszménye. Haladni ma nem más.: „Most.és edenjeink sem tehetik meg. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Történelmi válaszúthoz érkezett.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből. A mi gyengénk az ő erősségük. 1941. A munkásmozgalom döntés előtt áll. amely leteríti az ellenséget.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk. Olyan egységet. november 10. február 28. június 21. mint bátran előretörni. február 24. egész létét ennek köszönheti. március 15. november 3.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára. a mi vitáink és kétségeink táplálják. nem hagyhatom el a főhadiszállást. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást. hisz régóta elkezdődött már. Ha tétlenek maradunk. azok keresik ezt. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Nem akarunk társadalmi konfliktust. 1942. vagy egy 1935. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. Szocializmust akarunk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére.” 1942. Még egy 1931. amely épp attól nyeri valódi erejét. itt van köztünk nap mint nap.” 1942.

” Idézet Wilfred Macarney cikkéből .legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen. hogy a britek. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. inkább harci riadó. VI. amely arra szólítja a nemzetet. azon egyszerű okból. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket. hogy a haditerv kivihetőe.” 1942.tömegekkel találja szembe magát. mekkora fába vágták a fejszét azzal. Akárhogyan is. és Moszkva is széles körben terjeszti. s ugyancsak kétséges . június 6.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . alatta az író megjegyzéseivel. vajon tisztában vannak-e azzal. Többé nem vitás: döntés született a második frontról. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. Az persze még majd ezután derül ki. Persze éppoly kétséges az is. (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.Tribune. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. 1942. mint a mi vezetőink bennünk. 15. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.

majd lepöckölik. hozzátéve.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. és arra kérnek. hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. kezdetben még biztatják. mondván. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.00 órakor. 19. melyek becsúsztak. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában. -(130)- . Végül. csehül. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. „túl korai” stb. 21. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. június 11-i keltezéssel. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. Nálunk a BBC-nél . akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. ha ezen információ 1942. VI. akárcsak valami apró gazemberséget is. Aki viszont nem így cselekszik. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják].még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb.és ez nyilván így van a többi osztályon is . hanem az az állandó kudarcélmény. Később ismét azt mondják: persze. hogy a téma „nem időszerű”. folytassa csak. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. megfelelő jutalomban részesül. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. Aki az utasításnak eleget tesz. feltéve.] 1942. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. ami egy cseppet sem érdekel.tartalmazza a napló. s a féltékeny. [Elhangzott Prágában. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. azt családjával együtt főbelövik”. [Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. Majd azzal állnak elő.

és így -(131)- . és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs.] Csak most derült ki. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. Bármibe kezd is az ember. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. és máig sem sikerült tisztázni. akinek van rövidhullámú készüléke. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. mert a tervek folyvást változtak. mindig jött egy új parancs. A szervezeti rendet. mert ha valami már félig kész volt.és nincs mögötte semmi elgondolás. nem építettek bunkereket . az túl értelmes lett. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad. Hogy csak egyetlen példát említsek. hogy jön egy új parancs. mert amit elkészített. hogy (két évvel azután. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. ami fenekestül fölforgatta a terveket. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre. majd még egy. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. hogy úgyse hallgatja meg senki. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.mindezt azért nem. hogy voltaképp miért is vagyunk. Európát kivéve. szinte biztosra veheti. nyomban ránk nehezedik a tudat.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. Minden mással ugyanez a helyzet. egy módosítás. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. hogy valójában már senki se tudja. s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. a Polgárőrséggel is. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. nem dolgoztak ki stratégiát.

a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. -(132)- . A madarakat. kétszer annyi szavazatot szerezve. Megütközve hallottam. 1942. a németeknél is így van. 24. 1942. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. VI. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. 1. teljes a fejetlenség. melyet 8 hónapos ostrom után.tovább a végtelenségig. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. mint Lord Haw-Haw. A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. június 21-én vettek be Rommel csapatai. 26. VII. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. 1942. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. majd őt egy másik. és a Worcesterből 181 William Joyce. mint a konzervatív jelölt. Ez most nem Joyce181 volt. hogy ez többé-kevésbé odaát. VI. hanem egy másik. Ez már csak azért is különös. Callow End. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. Már csak abban lehet bizakodni. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. kelet-londoni kiejtésű alak követte. Persze biztató. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. 182 Tobruk elestéről van szó. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Semmi sem halad a maga rendes útján. meg vannak elégedve velük. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. Úgy tűnik.

Isten tudja.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. 1940-45 között független parlamenti képviselő. Nem tudom.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. VII. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót. hogy most újra kezdik. 183 Leslie Hore-Belisha. melyet csak megnyerni lehet. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. hogy bírálóit. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. hogy az a tény. de már biztosan nem tart sokáig. mint Hore-Belishát183. libát és pulykát lehet itt látni.] 1942. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. mi lesz. Régi trükk ez . Minden étkezéshez van tejszín. aki Churchill helyébe léphetne. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. Időnként furcsa dolgokat is látni. 1937-40 között hadügyminiszter. Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. Churchill beszédében második frontra. -(133)- . de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. meddig folytatható még ez a cirkusz. hisz senki sincs. 3. szinte magában is elég. A kormány helyzetét megkönnyíti. s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. majd három évvel később ugyanő menesztette. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. szárnyast. láthatóan a rosszindulat vezeti. Churchill már nem vette be a kormányába.

Phillips185 karalábéföldjét. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. stb. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. A legkézenfekvőbb magyarázat. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. -(134)- . lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Például már egy ideje azt mondogatják. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. 1942. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. 10.Érdekes. vajon a felesége is vele volt-e. Holott ez itt komlótermő vidék volna. VII. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). 1942. s a gazdákat külön kérték. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. akik pár óra alatt kigazolták Mr. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. Az is szembetűnő. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Mindig is Churchill ellenfele volt. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Nem tudni. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. persze csak az alkalmas minőségűt. VII. és Gloucester csupán a bábja lenne. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. 4. fehér pólós férfiakat. hogy folyvást olyasmit csinálnak.

egy önkéntes szervezethez tartoznak. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. ugye.Tudja. Persze.] Mr. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. Bárhol indul ez a szélhámos. amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. A lányok mind elszökdöstek a faluból. tudják. Nyilván hálásak neki. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. Hipwell ellenében. amihez nincs..] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. hogy jelöltesse magát. csupán azért. mint államilag szervezett sztrájktörés. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. voltaképp nem egyéb. hogy tényleg pénzelik. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van.hallatszott mindenünnen. s az azt követő iszogatást a kocsmában. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. aki a Reveille szerkesztője.Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Ám az.inkább egy radarkutató központ. Néha tartalékosokat küldenek. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. megcsinálják. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. máskor tengerészeket. s hogy milyen áldásos. mindig örülünk nekik. -(135)- . a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. ahol egyben kiképzés is folyt. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. hogy nem boldogulnánk nélkülük. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. azt hagyják. Phillips így magyarázta: . s még az sem kizárt. [Ezek a fiúk meg. de nem sok hasznát látjuk. mert nincs mozi. Mint kiderült.

Mondom: „Idehallgassál. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. hogy az ebédet lenyomasd vele. gondoltam. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek.” Szóval. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. ha valaki kinn dógozik a fődeken. később elnöke. fiúk. mintha egyik nap felhajtasz néggyel. a régi Delhi egy jellemző darabja. ugye. Ha fogytán a sör. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. [Ha némelyik zárva is tart. másnap hárommal. a hátsó ajtón át. Mert úgy tartom. csak a helyiek tudják a járást. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. amint a belső helyiségben iszogatnak. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. „Sajnálom. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. 22.] 1942. cimbora. Sokszor. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. szorosan együttműködve Gandhival. -(136)- . VII.Én aztán nem hagyom. Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. próbálom beosztani valahogy. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. ha bezárok pár napra. hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. pláne a mai hitvány koszt mellett. ha mindennap kapsz egy korsóval. annak kell ám a sör.kocsmák. mint azt a tulaj mesélte nekem: .

Még mesélek majd. ezzel küszködik mindenki. s amit csinálok.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. és hallgatja. azt mondja: . és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye. Szörnyű ez a frusztrált állapot. pusztán az öncélú. ne hőkölj. A minap beülök egy tongába. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban. Amikor kérdőre vonom a fiút.” [„Igen mulatságos az is. Amint látom. bürokratikus gépezetet segít fenntartani.Ez annyit tesz. Ma támogatja a brit kormányt.Hékás. 23. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Újabban ritkán írok e naplóba.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja.”] 1942. nem vagy te Sarkar! Csak előre. holnap ellenkezőjét. teszek-veszek értelmetlenül. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . Úgy látszik.Képtelenség eligazodni rajta. ha az ember lemegy a bazárba. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. baromságokon piszmogva. Különben is: kit érdekel. ha nincs túl nagy hőség. hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. mert a háború eleve az. épp az Mondanom sem kell. mit ordibálnak a rikkancsok. mint Hitler! .s egy jóízűt káromkodik hozzá. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . Azzal megint elfordul. Egy másik rikkancs. és hallom. A legtöbb műsor. nem is csak azért értelmetlen. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. Holott csupa hiábavaló dolog köt le. ha érdekel. VII. és tovább ordít: . amit elkészítünk és a -(137)- .

amit még David Owen189 mesélt. talán Kínát kellene megcéloznunk. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. miután Indiába érkezett. elszáll az űrbe anélkül. és azt kérdezte: . Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. tényleg elengedték). a kínai diáknak. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. hogy bármi visszhangja lenne. Viszont Hsziao Csiennek. azt hiszem. Ki tudja. bocsássák szabadon az internált kommunistákat. ha hallgatná is valaki. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. Cripps. nagyon magasröptű lett. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. Gondolom. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül].BBC-ben leadunk. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. S ez így van minden hivatalban. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. s azt hiszem.De honnan kommunisták? tudhatnánk. még nem vettem bele a naplóba. és biztosra vettem. utóvégre Kínában köt ki. akik ennyit se csinálnak. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. és fontoskodva úgy tesznek. csak ülnek a kis kuckójukban. mintha dolgoznának. -(138)- . kérte az alkirályt. Ehhez jönnek még a többiek. hogy kevesebb kenyér fogyjon. igen tetszett. főként a minisztériumokban. Erről jut eszembe egy történet. hogy nem. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. de később inába szállt a bátorsága.

és hogy az feléljük. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. VII. az angol. Megvonta a vállát. Mind frissek és fiatalok. 1942. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. ugyan megérkezett. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. mint egy gesztikulál) -. mintha jelezni akarná. . az egyiptomi. De azért a is ki tudom venni belőle. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. mely hadianyagot szállított. Az arcuk durva és mogorva volt. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. 1942. ami egészen . nem ért célba. melyet nemrég Máltába indítottak. Sultanával. bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. 27.Ma reggel is olyan. [Azt gyanítja. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. mint a kicsattanó fizikai egészség. de a másik. és nagyon rossz a helyzet odahaza. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. Hála Mussolininek.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Meséli. amely élelmiszerrel volt megrakna. hogy is mondjam (közben mint egy szita. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. ugyanakkor nem gonosz. Nem volt ez más. az egyik máltai bemondóval beszéltem.izé. Mondja. a cenzor szót kivág belőle. az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. Érdekes. Tudod. és milyen durva volt az arcuk.kérdeztem. -(139)- . VII. hogy a két hajóraj közül. 27.

kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942. kivéve a News-Chronicle-t. hogy tartsák a szájukat. és úgy kalkuláltak. hiszen itt még csak szó sem esett róla.[A német adók arról számoltak be. amely a második front ellen foglalt állást. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. azt makacsul tagadják. VII. 28. hogy Vorosilov190 Londonban van.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). igen nyomasztja. mint én. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. mindenesetre azok. Ha mégis kiderülne. -(140)- . Alighanem csak találgatnak. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. augusztus 12-én Moszkvában. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. Douglas S.A kormány utasította őket. 1942. aki . 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. 191 Sir W. ami. Gondolom. amelyeket elolvastam. Kémeim jelentették. hogy igaz. de ez nem túl valószínű. Brownrigg altábornagy (18861946). 1940-ben visszavonult. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett. látszott rajta. de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen.

A rakéták nem voltak túl pontosak. -(141)- . Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. Emlékszem. hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. politikailag és katonailag egyaránt. rakétaágyúkkal szerelték fel. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ez volt az első eset. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. egy év múlva.Úgy látom. Visszatekintve látom. Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. mihelyt szorult helyzetbe került. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. hogy benne vannak a pácban mondtam. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)]. de már jó tempóban haladunk efelé. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. Helybenhagyta. vagyis 1933 és 1941 között. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni.Meglásd. amikor Oroszország még erősnek tűnt. megváltozott a véleményed az oroszokról most. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák.

mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. ha terveznék is a megnyitását. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban.ellenkezőleg: úgy érzem. A.1942. 1942. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. Mindenesetre. D. majd Teheránon keresztül utazott tovább. Szemernyi bűntudatom sincs. VIII. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. Azt is hozzátette. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. és augusztus 12-~n ért Moszkvába. Ardaschirt. 1. A. hogy nem lesz semmiféle második front. VIII. hogy vegyen neki még egy jércét. A. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. Mondja azt is. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. éppen D. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. megerősítette ezt. hogy elhitesse az ellenkezőjét. K. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet . -(142)- . azt is meséli. szerint Churchill Moszkvában194 van. D. A hétvégén nem sok mindent csináltunk. mint bármely más. 3.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. Ha a számok igazak. [És könnyen lehet. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok.

nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. -(143)- .] D. 5. Bár hallottam olyat is. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. nyilván azért. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. [Ahogy már lenni szokott. 1942. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni.deszantosok. nem bocsátkoznak harcba. a University of London filozófiaprofesszora. de végül 1942. hanem elrejtőznek. A kormányban általános a megdöbbenés. már azt is tudja. 196 John Macmurray (1891-1976). már ami Cripps politikai terveit illeti. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. hogy Churchill Moszkvában van. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. VIII. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. 4. de zárt körben már szó volt róla. mit fog utána csinálni. Nyilván parancsuk van rá. 1942. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Persze. razziát tartott a Kongresszus központjában. VIII. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. A. erről nyilvánosan még nem beszélhet. hogy helyreállítsa a rendet.

sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. Mindenki egyetért velem. s az 1. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. hogy Churchill nincs is Moszkvában. -(144)- . 1942. ahogy jelentették. Azt mondja. valamennyien tisztában vagyunk azzal.Miért menne Churchill Moszkvába. ha belegondolunk. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás. Nem tudom. de az az érzésem. hogy megmagyarázza az oroszoknak. ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. . lehetetlen. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. miért. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. [Persze az is lehet. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában. ez valahogy összefügghet azzal.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. amiket állítólag a japánokkal forralt.hangulatot keltett Amerikában. VIII. miként vonultak vissza az oroszok. Nemzeti hősként tisztelték. a szokásos stílusban. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. és talán Oroszországban és Kínában is. 7. ha csak annyit akarna mondani.] Az egy Warburgot kivéve.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. mint annak idején Kitchenerét197.

azzal nagyot lépnénk előre. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . mindkét alkalommal a hibás töltény miatt.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. VIII. melyet azért kényszerültek gyártani. mindössze 18]. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. és számos letartóztatás. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. ahogy korábban hittem. az indiai is. s csak annyit kellett tennem.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly. 1942.sajnos csak kevés sikerrel. Amery200 rémes beszédet mondott. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). 10. hogy ezt az összes brit rádió átvette. A legviccesebb az egészben. indiai iszlám nacionalista vezető. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. Nehru. hogy ezt megtegye. Ha valami komoly baja van. VIII. és aránylag pontos. Gandhi. nem ráz. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 1942. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. Azad199 és még sokan mások börtönben. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. több haláleset volt. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. elég halk. -(145)- . Nem rúg. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. az ember egyszerűen eldobja. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. 200 Leo Amery. 9. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. 2. Mondanom sem kell. India nagy részében zavargások vannak. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Az ára nem 50 shilling. Lelki szemeimmel látom. konzervatív képviselő. és kap egy másikat.

David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. Sok indiai.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. VIII. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. 1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. [Ma délután. hogy az ifjúság: bolondság. urai vagyunk a helyzetnek. „Tudjuk. 12. stb. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Vezetője Mohammed Ali dinnah volt. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart.. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. szigorúan bizalmasan. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. és azon töri a fejét. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. amikor ilyesmit hall vagy olvas. [Még 201 Bokhari. mint egy katonai vereség.] Furcsa. hogy ott kellene hagynia a BBC-t.. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. A zavargások jelentéktelenek. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. mindenki együtt érez velük. és kezd a helyzet olybá tűnni.keseredve. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. -(146)- . nem is történt annyi halálasét. Az újságok jó része kemény hangot üt meg.. 1942. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót.. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító. aki India felosztását követelte.

hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). és mint mindig.. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. már amennyire azt innen tudni lehet. Ha nem javul a helyzet. VIII. amit nagyon nem szeretnék. 18. de egyáltalán nem biztos. mivel épp börtönben ül.. -(147)- .] 1942. és a nagy brit cégek újra megalakulnának. VIII. kénytelen leszek egy másik. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. ugyanolyan feltételekkel. 1942. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. Isten óvjon attól. mint korábban. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. majd ezeket írja: „. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. éspedig. akiknek már többször is írtam. orosz születésű belga. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam. ezúttal is úgy konferáltuk be. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. és mint ilyen.ott tartok. Horrabin beszélt ma a rádióban. nem szalonképes. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben.újjáépítést. 14. Még az is lehet. hogy tényleg el is kezdem.

Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. hogy Angliába meneküljek. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204.” 1942. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en.000-ren estek fogságba. VIII. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz. A támadásban több mint 6. 19. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). -(148)- . 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. 1942. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás.” Mindez érthetően: „Félek. 22. és legalább 2. Ha viszont ez tényleg maga az invázió.000. vagy csak az első lépés főpróbája. bár nehéz elhinni. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében. VIII. A németek 297 halottat. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. az egész akció teljes kudarc. zömmel kanadai katona vett részt. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot. Ez most vagy az invázió első lépése.000 ember vett részt a támadásban. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Minden ötödik meghalt. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. a támadás még az este is folyt. A rádió figyelmeztette a franciákat. a légierő 70 gépet veszített. még a háború előtt]. és úgy véli. legalábbis rövid távon.000 elesett vagy fogságba került. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult. amit egyébként a mieink nem terveztek. és 34 hajó elsüllyedt. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. ezek közül 2. hogy ez csupán alkalmi rajtaütés.fogni [talán emlékszel. mindent megteszek.

mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. s mind ott is maradt. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. hogy nem szivároghatott ki információ. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. és roppant betonfedezékek takarták őket. Mihelyt megkezdődött a támadás. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. 205 Gyanították. és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. A többiek nem jutottak messzire. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. A védelem igen erős volt. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. nyomban kiadták a felszállási parancsot. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. csatasorba fejlődtek. Alig 20-30 tank ért partot. Mindenki azt feltételezi. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. -(149)- . hogy takarékoskodjanak erőikkel. többségük ki sem jutott a partra. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. és úgy lőtték a partot. Churchill későbbi könyvében fenntartja. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. Egy hajót elsüllyesztettek. szándékosan megtévesztők voltak. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Amikor minden hajó odaért. Azok az újságfotók. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. de úgy tűnik.

-(150)- . 28. hogy Nehrut. B. valójában miért is mondta ezt. Ismét engedélyezték a Daily Workert. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. Más jelek viszont azt valószínűsítik. 27. háborús idegbántalmak. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. [Persze. de nekem mégis az az érzésem. C. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. [Szeptember 7én jelenik meg újra.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének. VIII. Az itteni indiaiak között az a hír járja. a szüleit ismerve.] Nem tehetek róla. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . Íme.] 1942. ugyanazon a napon.Phenacetin. VIII. sosem tudhatni. hogy S. A német rádió feltételezi. VIII. még így is komoly teljesítmény. Bósz helyett. 1942. 25. 1942. fejfájás. Bósz Penangban van.

fogfájás. 7. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. De Gaulle hepciáskodása szánalmas. csak az a bökkenő. hogy ez a szervezet már megszűnt). És ajkán ott az elfojtott röhej. Szíriában komoly lehet a baj. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni .állítólag most szökött meg. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . reuma és kedélybetegség ellen. s ezért a mi kis bábunkra. Míg áldja azt. de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. nem tudom miért. a szírekkel nem kötnek szerződést. és ezért lehetetlen bármilyen. -(151)- . nem Rómában. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. Más szóval. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak.mindenki alig állta meg. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. így aztán még az is lehet. hol segge elhever. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. hogy . idegzsába. álmatlanság. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. Orwell 1942. de a milánói katedrálisban.. hogy Szíria francia mandátum. 206 Hardy darabjában. stb. IX. 1942. Ma reggel egy röpcédulán olvastam.. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el.stb. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -. hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia.

ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. az ember könnyen becsapja magát.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. IX. hogy a lapot ismét engedélyezzék. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját. Hiába. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. 1942. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. havonta egy könyvet adtak ki. emelt szót a Daily Worker védelmében. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. [Csupán egyetlen nő. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. 15. mint a harsány követelést. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. IX. 1942. -(152)- . Churchill beszédeiből úgy tűnik. láthatóan kommunista. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek.Többnyire arra hivatkoztak. és csak a papírt pazarolják. Lásd Münchent 1938-ban. A klubnak kisebb csoportjai voltak. körülbelül 50 csoport alakult. 9. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk.

hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. hogy a hagyományos. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. hogy Anglia kezdte! ). és nem gyengíti meg Németországot. Úgy véli. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. és ők követték el a legtöbb atrocitást. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. író. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. kemény módszerekkel rendet csináljanak. Meglepően defetistának tűnt. költő. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. hogy kiderítse. -(153)- . Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). és sosem veszi a fáradságot. ha felhagynánk a bombázással is. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. később a gránátosoknál szolgált. tudván. s úgy láttam. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. IX. nincs értelme az egésznek. nem ér el semmi hatást.a régi vágású katonáknak. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Az is rémes. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. 21. 1942. Etonban tanult. [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. mi az igazság. ám egyúttal szeretné.

miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz . Új. vagy olasz használatra készült német gyártmány. A zenekar nagyszerű volt. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. március 24-i naplóbejegyzést.holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. hanem milliméterben adták meg. úgy gyártották le a fegyvereket. IX. Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . könnyű pára. ez az első olyan fegyver a brit hadseregben.jegyeztem meg epésen. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. 28. Azt hiszem. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. Mire Sitwell: . Így ráadásul még az az előnye is megvan. kutyák kergetőznek a gyepen. 22. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. szellő se rebben. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. IX. augusztus 9-i naplóbejegyzést. Az ima 209 Lásd az 1942. amelynek kaliberét nem hüvelykben.ami maga a júdáscsók. főként a karmester. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. -(154)- . olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele.

hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. aki most tért haza féléves indiai útjáról. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sejtelmem sincs. író. mint azt itt bárki is képzelheti. Mindig is hálás voltam neki. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. Ez persze nem érintette hivatástudatát. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. 5. Ha a japánok megtámadják Indiát. egyetemi tanár. a karmesterpálca a magasba lendül. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mivel senki sem hallgatja őket. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. Hamar ráérzett. hogy ki lesz az. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. hogy leírni is alig bírom.”] 1942. elszabadul a pokol. de aligha változik bármi. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal. Szerinte híreken és Laurence Brander.” -(155)- . és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. hogy nem adja be a derekát. hogy elviseljék. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Műsorain sokat dolgozott. s azok mindenkor kiválóak voltak. Helyzetképe annyira lesújtó. amivel másoknak is segített. Jézus Krisztus nevében. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. később a BBC munkatársa lett. Hosszan beszéltem Branderrel is. X.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. és mindenki készen áll. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. sokat beszélgettünk a problémákról. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. mivel a kormány eltökélte. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt.

vagy legalábbis az volt. 15.376 hadifoglyát. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. aki az India Házban dolgozott. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Pár hét múlva az egyik munkatársam. amiért korábban bebörtönözték. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. és politikailag megbízható volt. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. éppen fordítva. hogy a háborús kormány csak porhintés. Nehéz hindi tolmácsot találni.zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. Ma. igen értelmes. odajött hozzám. mint ahány britet a németek. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy Kothari kommunista. 10.] 1942. Miss Chitale. X. -(156)- . és bizalmasan elmondta. 1942. [D. A. X. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva. Egy darabka India van most itt Angliában. és részt vett a diákmozgalomban. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. X. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. Kothari kissé kövérkés. azt állítván. jött hát a parancs.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. Az egyik rejtélyes testület. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. szerint Cripps hamarosan lemond. azzal. 11. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Ezt mondom én is már régóta.

15. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Ahol csak indiaiak feltűnnek. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. 1942. ami elég valószínűtlen. de még így is volt némi antiszemita éle. Annyi mindenesetre biztos. hiszen az is keddi napra esik.is Kothari írja. 211 Az El Alamein ellen 1942. XI. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. a gázsin pedig szépen megosztoznak. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. 1944. de írni már nem tud úgy. Nem volt túl bántó .egy zsidó mesélte. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. X. s ezért Kothari a titkos famulusa. Újabb találgatások a második frontról. 17. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. június 6-án. 1942. Ezúttal október 20-áról beszélnek. Jatha ugyan jól olvas hindiül. de jóval később. -(157)- .

. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940. A második világháború könyvtárnyi napló. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit. önismereti gyakorlat. Nos. aligha más. Hogy miért. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. május végén. kitapintható ok. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. meggyőző eredetiséggel. George Orwell magyarul csak most.. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. nem túl gyakori konstelláció. ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. mint egy nem várt vészhelyzet. hiúság. Amerika még nem szállt harcba.. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. Mi tagadás. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző. * E nagy múltú. hazai olvasók számára.Légitámadás . irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. az élményidézés hitele. Kérdés. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. máig élő hagyománynak. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. arra nem túl nehéz a válasz. izgalmas meglepetés.alulnézetből. önigazolás. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet.. vajon ez esetben mi a legfőbb. de az egész világ jövendő sorsára.

Vérbeli dokumentátor. Azt. Légitámadás . küszködést és könnyet. kipróbált férfi. állástalanul. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik.” . ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát. már képzelni se lehet. hogy meddig bírja... a kortársak közül még senki se tudta. („Még mindig semmi hír. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. mely azóta szállóigévé vált. gyilkos csapásaival. „Lesújtóbb” kilátást. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. regényterveit feladva. a „tények megszállottja”. verejtéket.akár egyedül is. sőt éveken át. hogy nincs más választás.. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . „Nem ígérhetek mást. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis. -(159)- .” stb. Harminchét éves.hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja . csak vért. csupa keserű csalódás éri mégis.nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. hogy behívják... s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. Érezni szinte minden során. a végsőkig.alulnézetből. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását.) Friss házasember. Majd szétveti a tettvágy – s lám. kiváltképp az első hetekben. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. hónapokban. Ismert és számos kortársa által becsült író.. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát .őt. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára. sok mindent megélt. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. vélnénk.

intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. (V. és háború utáni ellentmondásos következményeit. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. a defetista toryk. Oswald Mosley. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. Churchill. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. Halifax. Mussolinit . a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. Orwell láthatóan erre törekszik. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. abban egész biztos van valami” stb. amint azt Orwell is rendre kiemeli. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. Ami a hadihelyzetet illeti. hogy a brit hadvezetés. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze.ö.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . jobb híján a hadipropaganda. töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. Csupa bizonytalanság: gyanú. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. „Ha valamit makacsul tagadnak. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. (Háborúban persze minden híreket követő. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. megszállás. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. keserves próbatételét. kérdés. meglepő. menekülés. képmutatás.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.) Így például kezdettől tisztán látja. A napló első felében .

s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. és jól látja azt is. Spanyolország. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi.legalábbis a háború első két évében .” * 1942. hogy mindez vágyfantázia.jócskán kerültek ingadozó. mi több. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- . Olaszországban. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Balítéletektől. Nagy-Britanniában Churchill és hívei.kezeli. sőt fasisztabarát elemek. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. mint ahogy abban sem téved. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. az ellenálló mozgalmak. Csupán a háború vége felé látja be . defetista. mikor e napló véget ér. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz. Észak-Afrika. olyanok. ideologikus önámítás volt csupán. mint Churchill vagy de Gaulle .vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. illúzióktól persze ő sem mentes. november közepén.

ismeretségi körét. tisztes jövedelme van. Emiatt van. Herbert Readtől és másoktól. Rokoszovszkij. kiadók és politikusok népes táborával. Politikai pártnak nem tagja . Montgomery. Evelyn Waugh. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. mint Thomas Mann. Schellenberg. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. Paulus. Hull. és nemcsak friss hírekhez. Malinovszkij. Beneš. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Horthy. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Sztálin. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. de Gaulle. Hemingway. Rauschning. Byrnes.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Eisenhower. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. de a „hírcsinálás” közelébe juthat .még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -.sokkal inkább mindaz. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. főként egy háborús szükséghelyzetben. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. Dönitz. Virginia Wolf. Ironside. Guderian. Eden. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. Koestler. Halifax. Victor Gollancztól. újságírók. Churchill. Faludy és Márai. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Hoare. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Gandhi. fegyverek diktálta világára. Cyrill Conollytól. Zsukov stb. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Goebbels.) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Ciano. Pownell. Djilas. Chamberlain. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Lássuk tehát. Patton. Rommel.).

Hol arról tudósít.akár egy „virtuális óvóhelyre” . Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka.és naplóírói nézőpontját! . úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos.. mint a bombázások. nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban.ez a napló. csak még rosszabb lenne.az általános pusztulás elől. írógép. és mi magunk is tudjuk. nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”. Sűrűn váltogatott pozícióját . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. Coventry és Lidice. Az öldöklő káosz kellős közepén. hogy miközben parlamenti vitákra.ha tetszik: elegyes . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni.míg pár sorral odébb arról. mint a Komintern megszűnése.” Színielőadás. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. karóra stb. folyvást figyelne.” ) Kint és benn. („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. ha -(163)- . Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . hol a hiánycikkeket . Nincsenek esztétikai skrupulusai. vagy éppen felkeresni falusi házát. mert nincs mivel etetni őket. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában.jól jellemzi. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent . Nyilván ezért is ilyen sokszínű . és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. whisky. . kifülelt kocsmai párbeszéd. és nem baj.lajstromozza hosszan. ha hallgatná is valaki. hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése. hogy tyúkólat fabrikáljon. a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot..benzin. keresne a helyét. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper. India és Palesztina sorsa. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására).csalódnia kell. s a főnökeivel. cukor.

s hogy milyen kicsik a nagyok. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. avagy az író netán még folytatta azt. hogy Orwelléknek. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. japán és francia hadijelentések. újságkivágások.így nagyon is meglehet. versek. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget.ha némileg más műfajokban is . reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Kenneth Clark és mások. otthonukból kibombázva. (Köztudott. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. töredékesen. a rákövetkező években többször is költözniük kellett..mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . Eileent is elvesztette .a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- . a háború kellős közepén. Persze máig se tudni. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . viccek. megsemmisültek. tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. röplapok. Anthony Powell. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. e gazdag élmény.mindez kuszán keveredik. alkalma azonban már nem jutott rá. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Mindez megannyi apró.) Mindenesetre . hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). s a háború végére az író feleségét. az egymással feleselő német és brit. Ugyanilyen érdekes. ideje.

s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Ha hihetünk a nyomdászoknak. Nóvé Béla -(165)- . Mindezek nem kevésbé izgalmas. a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. tényés gondolatgazdag beszámolók.mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait.

Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég . kötet.A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .

WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. S. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . Londonban JANN S. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. (Idézetes könyv.

FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful