George Orwell

Háborús napló

CARTAFILUS KIADÓ

Wartime Diaries A fordítás a kritikai összkiadás alapján készült: George Orwell: The Complete Works. Vol. 1-20. Ed. by Peter Davison, 1998. London, Secker and Warburg Copyright © The Estate of the late Sonia Brownell Orwell Fordította: Tóth Dániel A sorozatot szerkeszti és az utószót írta: Nóvé Béla Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2002 Felelős kiadó: Moldován László és Szász Zsolt Hungarian translation by Dániel Tóth, 2002

ISBN 963 9303 65 8 Nyomdai előkészítés: Jonatán Press Bt. Nyomás: Regiszter Kiadó és Nyomda Kft.

A második világháború idején George Orwell két ízben is naplóírásba fogott; ezek az 1940. május 28. és 1941. augusztus 28., illetve az 1942. március 14. és november 15. közti időszakot ölelik fel. Miként korábbi naplóit, útijegyzeteit, az író ezúttal is ceruzával füzetekbe írta feljegyzéseit azzal, hogy később majd legépeli. Ez 1942-ben meg is történt, vélhetően felesége, Eileen O’Shaughnessy segítségével. A gépelt változatot azután Orwell megszerkesztette, gonddal feltüntetve a kihagyások helyét, amit a magyar kiadás zárójelben három ponttal (...) jelez. E mellett az író tapintatból vagy más megfontolásból néhol kortársai nevét is eleve elhagyta (ezt hosszú vonal: jelzi), avagy csak monogramjukkal utalt kilétükre (ezeket viszont a kritikai összkiadás nyomán rendre feloldottuk). A kézírásos napló első része sajnos nem maradt fenn, így az eredeti teljes szöveg nem rekonstruálható. Szerencsére más a helyzet a második résszel, melyben az utólagos szerzői „öncenzúrának” áldozatul esett mondatok szögletes zárójelben [dőlt betűvel] mindenütt visszakerültek eredeti helyükre. Bár a napló szerkesztett változatát írója maga is kiadásra szánta, korai halála miatt abból egy sor sem jelent meg életében. Angolul máig sincs önálló kiadása, elszórt napi jegyzeteit úgy válogattuk össze a magyar olvasók számára a nemrég megjelent kritikai összkiadás

-(3)-

Ed. 1-20. 1998.(George Orwell: The Complete Works. Secker and Warburg) szoros időrendet tartó köteteiből. London. Vol. (A szerkesztő) -(4)- . by Peter Davison.

d) északi pozíciónk gyakorlatilag reménytelen.F. 1940. mi is történik valójában. kivárva amíg az magától kifullad. a brit hadsereg külföldön bevetett csapatai) -(5)- . így aztán csak találgatni lehet. Ma először történt meg. c) az északi fronton a szövetségesek abban bíznak. az Ewening News és az Ewening Standard közül ma már csak a Star létezik. mégis azt remélem: a B. délről hamarosan ellentámadást b) csak szeretnék. A franciák.. 2 British Expeditionary Force (Brit Expedíciós Erők. a német bombázók azonban egyelőre meghiúsítanak minden csapatösszevonást. hogy a belgák hősiesen helytállnak. kapituláljanak. megerősítették állásaikat a Somme és az Aisne folyók vonalán .-1941. meg hogy királyuk velük maradt. (. augusztus 28. Ámbár a délutáni kiadás nyolc oldalából hatot a lóverseny tett ki! Napok óta alig érkeznek hírek. ottvesszenek mind vagy átmeneküljenek a Csatornán. 28.I.E. s hogy bölcsebb most nem viszonozni a német támadást. RÉSZ 1940.. Mindez nyilván a papírhiány jele. V. hogy a köztereken kiplakátolt újságok nyomtalanul eltűntek. alighanem súlyos veszteségek árán. hogy a mieink átvágják magukat délre. hogy képesek lesznek kitartani.mintha az északon szorult szövetséges csapatok nem is léteznének! Szörnyű erre gondolni. május 28.) A reggeli Star1 címoldalának felét a belga kapituláció híre tölti meg. a másik fele pedig arról tudósít.2 előbb 1 A korabeli esti lapok: a Star. már csupán arra van esély. ha tehetnék. Az alábbi verziók jöhetnek számba: a) a franciák indítanak. saját híradásaik szerint.

egy egészen sikerült lelkesítő beszéd hangzott el Duff-Cooper5 szájából. hogy a 9 órai hírek előtt . a csaposlány be sem kapcsolja a rádiót4.-vel3 egy közeli kocsmába meghallgatni a 9 órai híreket.nyilván a keserű pirulát megédesítendő . hogy legközelebb csak a jövő hét elején ad újabb helyzetértékelést. 4 Orwelléknek le kellett menniük a kocsmába. 1940. és hogy a parlamentnek „komor és gyászos hírekre kell 3 Eileen O’Shaughnessy. mi történt aznap. 5 Alfred Duff-Cooper (1894-1954) népszerű konzervatív politikus. Jó ideje csak szórványos adalékokból és burkolt célzásokból lehet összerakni a fontosabb híreket. V. rajtunk kívül senkit sem izgat. magát. Ha mi nem kérjük.fog felmorzsolódni. Tegnap este lementünk E. inkább csak szórványos megjegyzéseket hallani a kocsmákban és más nyilvános helyeken. 29. A tegnap este legfőbb szenzációja az volt. ekkortájt Churchill háborús kabinetjének frissen kinevezett tájékoztatási minisztere. és úgy tűnt. író. diplomata. Mint eddig is. mintsem esélye lenne megadni Az emberek továbbra is alig beszélnek a háborúról. -(6)- . az író első felesége. ha rádiót akartak hallgatni. Churchill bejelentette.

felkészülnie”6. Ez alighanem annyit tesz, hogy visszavonulással próbálkozunk, bár egyelőre senki nem sejti, hogy a „gyászos hírek” tetemes emberveszteséget, a B.E.F. egy részének kapitulálását vagy mi egyebet jelentenek. Az esti híreket ma a Torch Színházban is meghallgattuk egy fennkölten semmitmondó darab felvonásszünetében. Feltűnt, hogy a közönség itt jóval figyelmesebben követte a rádió közleményeit, mint tegnap a kocsmabeli. E. azt mondja, hogy munkahelyén, a Cenzori Hivatalban7, minden „vörös” újságot egy kalap alá vesznek, s még a Tribune-t8 is úgy kezelik, mintha a Daily Workerrel9 egy kategóriába tartozna. Nemrég, mikor betiltották a Daily Worker s az Action külföldi terjesztését, E.-t így faggatta egy oktalan kollégája: „Mondd csak, te ismered a Daily Worker and Actiont?” A legfrissebb hírek: Beaverbrook10 megszüntette a fennakadást a repülőgyártásban; kinevezése óta 6 Churchill előző napi képviselőházi beszédének Orwell által idézett részlete szó szerint így hangzott: „A Háznak komor és gyászos hírekre kell felkészülnie. Csak azt mondhatom, hogy bármi történjék is ebben a csatában, nem menthet fel bennünket ama kötelességünk alól, hogy megvédelmezzük a világméretű ügyet, amelyre fölesküdtünk, és nem foszthat meg attól a meggyőződésünktől, hogy mint történelmünk során már annyiszor, ezúttal is minden sorscsapás és gyötrelem ellenére képesek leszünk vereséget mérni ellenségeinkre.” 7 Orwell felesége: Eileen O’Shaughnessy a háború első éveiben a Brit Tájékoztatási Minisztérium munkatársa volt. 8 Szocialista hetilap, esszéit és kritikáit. amely gyakran közölte Orwell

9 A kommunista párt napilapja Nagy-Britanniában. 10 Max Aitken, Beaverbrook (1879-1964), repülőgépgyártásügyi minisztere -(7)Churchill

2.000 új gépet állítottak hadrendbe. A légitámadások, alighanem londoni célpontokkal, várhatóan két nap múlva kezdődnek.11 Hitler Anglia lerohanására állítólag motoros siklócsónakok ezreit kész bevetni, melyek sértetlenül képesek átjutni az elaknásított parti vizeken is. Óriási a puskahiány (ez utóbbit több forrásból is hallom). A német gyalogság harci szelleme állítólag szánalmas. A norvégiai akció során a (brit) hadvezetés annyira tájékozatlan volt, hogy még azt sem tudták, hogy a norvég éjszakák jóval rövidebbek, s emiatt csapatainknak fényes nappal kellett partra szállniuk, miközben Londonban azt képzelték, ez még az éj leple alatt megeshet. 1940. V. 30. A B.E.F. visszavonulóban van Dunkerque felé. E pillanatban elképzelni sem lehet, hányan vannak, hát még, hogy végül is hánynak sikerül megmenekülnie.12 Tegnap este egy ezredes beszélt a rádióban, aki állítólag most tért vissza Belgiumból, de én sajnos nem hallottam. E. beszámolója szerint a riporter közbeszólásaiból kitűnt, hogy a hadseregnek csalódást okoztak a franciák, mivel nem mentek át ellentámadásba, bár éppúgy az itthoni katonai hatóságok is, mivel silány felszereléssel látták el őket. A sajtó egy szóval se vádolja a franciákat, igaz, Duff-Cooper két napja maga is óva intett ettől a rádióban. A hadszíntér mai állása úgy hat, mintha a belgiumi francia csapatok fel akarnák áldozni magukat, csak hogy a B.E.F. megmeneküljön. 11 Habár az angliai „légicsata” pár hét múlva csakugyan elkezdődött, Hitler csupán 1940. szeptember 7-én rendelte el London bombázását az angliai inváziós tervek - „Oroszlánfóka” hadművelet - részeként. 12 A második világháború egyik sorsdöntő akciójára, a dunkerque-i evakuálásra 1940. május 27. és június 4. közt került sor. A „Dinamó” hadműveletben alig egy hét alatt közel 340 000 szövetséges katonát sikerült áthajózni Angliába, köztük több mint 125.000 franciát. -(8)-

Borkenau13 szerint már bizonyos, hogy Anglia a forradalom első szakaszába jutott. Ennek kapcsán Connolly beszámolt egy közelmúltbeli esetről, amikor Észak-Franciaországból futott ki egy hajó, menekültekkel és néhány civil utassal a fedélzetén. A menekültek többsége gyerek volt, igencsak szánalmas állapotban, miután nem sokkal korábban közéjük géppuskáztak. Az utasok közt ott volt Lady ...14 is, aki megpróbált átfurakodni a behajózásra váró tömegen, hogy a sor élére kerüljön. Amikor visszaparancsolták, így méltatlankodott: - Tudják maguk, hogy ki vagyok én? - Bánja a rosseb! - förmedt rá a szállásmester. - Álljon a helyére, hibbant lotyó... Elgondolkodtató, ha tényleg így történt. A jelek szerint a háború továbbra se nagyon izgatja az embereket. Bár azért az időközi választások, a hadsereg toborzó felhívásai és a hasonló események visszhangjából legalábbis következtetni lehet a közhangulat alakulására. Annyi nyilvánvaló, hogy a többség még ma sem érzékeli, mekkora veszélyben vagyunk, holott minden jel arra vall, hogy az Anglia elleni invázió akár néhány napon belül megindulhat, és az újságok is ezzel vannak tele. Hogy mi is történik voltaképp, az csak akkor tudatosul majd, ha hullani kezdenek nyakunkba a bombák. Connolly szerint akkor aztán lesz nagy riadalom, bár én nem egészen így gondolom. 13 Franz Borkenau (1900-1957), bécsi születésű szociológus és publicista, 1921-től 1929-ig a Német Kommunista Párt tagja. 14 John Lukacs Öt nap Londonban című könyvének egyik lábjegyzete fényt derít e talányra. Eszerint Gertie Millerrel, alias Lady Dudley-val történt az eset - egy korábban ünnepelt színésznővel és főrendi özveggyel-, aki normandiai villájából hazatérve Boulogne kiürítésekor valóban csak az utolsók közt szállhatott hajóra. -(9)-

1940. 31. Hiszen ha nem fűződnek hozzá közvetlen érdekeink. V. Ezek nyilvánvaló fantazmagóriák. otromba hazugságokat eddig csak azok a német jelentések tartalmaztak. 8. azt hiszem. Borkenau szerint a rádió aránylag hitelesen tudósít a háborúról. nem gondolom-e. Nemrég egy esti lap a német hadijelentések nyomán kimutatta. inkább csak elhallgatják a tényeket. hogy az utóbbi tíz évben jóval tisztábban előreláttam az eseményeket a brit kormánynál? Sajnos egyet kell értsek vele. hogy eddig milyen kevés férfit soroztak be. és váltig nyugtalanít az érzés. Ez persze részben amiatt is van így. 1940.) A stratégiai fontosságú helyek körül viszont már kezdik lerakni a szögesdrót-akadályokat. mint a reggeliek. hogy nincs elég puskánk. a Csendes kocsmát. így I. hogy ezrek esnek el naponta. könnyen belátható: micsoda -(10)- . hogy már kezdem elhinni. a szemenszedett hazudozás helyett. hogy az egészről alig tudunk valamit. a reggeliek az előző estiek híreit ismétlik. amit az újságokban is olvasni. szinte bizonyos. Ami a hírek igazságtartalmát illeti. Az esti lapok ugyanazt írják. mint ahány efféle hajónemünk valaha is volt. Károly szobránál a Trafalgar téren. (. Tegnap este megnéztük Dennis Ogden darabját.. hogy bár 1940-ben játszódik. Stephen Spender nemrég nekem szegezte a kérdést. amelyek a brit hajók sorozatos elsüllyesztéséről számoltak be. mivel engem nem vakítanak el az osztályérdekek.. egyetlen közvetett utalás sincs benne a háborúra.) Annyi helyről hallottam. Körülnézve az utcán alig látni egyenruhát. a rádió pedig mindegyre csak azt szajkózza. Itt vagyunk egy öldöklő viadal kellős közepén. VI... ez éppen tízzel több. Meglepő. Egyetlen érdekessége. hogy ha az ellenség 25 brit csatahajó elsüllyesztésével kérkedik. Eget ostromló baromság. (.

hogy Winston Churchillre még bármi politikai karrier várhat? Hisz alig egy éve még a Munkáspárt nagy csínytevője. mint az úgynevezett „szakértők”. mégis amikor bekövetkeztek. aki kevésbé csodálja a rendszerüket. miféle háborúk.Spender azt állítja: ő 1929. hogy Anglia háborúra készül Oroszország ellen.stratégiai kockázatot jelent tétlenül elnéznünk. óta! -. egyáltalán nem leptek meg. ma még nem tudható. Hasonlóképp az oroszországi tisztogatások híre sem ért váratlanul. És lám most mégis. 1936-ban pedig csaknem biztosra vettem. hisz mindig is éreztem.) És azt vajon ki merte volna hét évvel ezelőtt állítani. (.. Cripps a moszkvai nagykövet. Ezzel szemben a konzervatívok szemében még jó ideig veszedelmesen vörösnek tűnt. hogy mi legalább képesek vagyunk józanul felfogni. miféle világban élünk. Hogy e poszton vajon ő-e a megfelelő ember. talán jobb lett volna olyan embert találni helyette. hogy a magunkfajta miért van inkább tisztában a helyzettel. hogy Anglia és Németország előbb-utóbb háborúba keveredik egymással. nem holmi látnoki képesség. hogy ha nem is éppen az. Cripps zárta ki őt a pártból. Azt persze én sem tudtam volna pontosan megjósolni. sem a népfrontosok színlelt aggálya. valami efféle eleve benne rejlett a szovjet hatalom természetében. Már-már a zsigereimben éreztem ezt. akkor igen. sőt olykor még a hivatásos katonák sem. Én minden esetre már 1931.. Annak nyitja pedig. -(11)- . hogy valami katasztrófa készül. de ha továbbra is ellenségeink maradnak. Ezt már csak irodalmuk is sugallta. miután a Beaverbrook-féle sajtó követelte a kinevezését. Ha az oroszok átállnak a mi oldalunkra. miféle forradalmak jönnek. hanem egyszerűen az a tény. Mégis: számos jobboldali politikus ma sem érzékeli e nyilvánvaló veszélyt. ami történt. Már 1934-től számítottam rá. óta sejtem . s még csak meghallgatni se volt hajlandó a védekezését. hogy Németország és Olaszország Spanyolországot is a befolyása alá vonja. és nem tévesztett meg sem a pacifista locsogás.

Úgy tűnik. az pedig kiváltképp dühít. mikor a fasiszta gyűrű Madrid körül bezárult. (. csak elég ügyes legyek. hogy Norvégia föladta semlegességét. Most vettem a hírt. tényleg annyira tönkretették-e az olasz üzleteket. Most is úgy érzem magam. hogy ne kelljen feláldoznunk egyetlen csatahajót sem. visszavonulásunk valódi oka inkább az. többé nem érdekel majd a politikai aréna. hogy félrevezessem az orvost. és az ostrom pusztításai nyomán a kikötő a németek számára amúgy is használhatatlanná vált. ám most olyannyira letörtem. bár láttunk vagy három boltot bezúzott kirakatokkal.1940. én könyvszemléket és más efféle szövegeket farigcsálok. s különben se sok hasznunk lenne belőle.. hisz azok után. A tél beálltáig úgysincs szükségünk Narvikra. mint ahogy a lapok írták. a szövetségesek aligha tudnak érdemben fordítani e helyzeten. 1940. VI. tudom. Azért arról a párizsi taxisról még írnom kell egyszer. csak hogy meggyőződjünk róla. hogy amikor ilyen sorsdöntő időket élünk. Londonban és Marokkóban is kezeltetett. amit korábban Párizsban. E..-vel elsétáltunk a Sohoba. 10. bár a sajtó még nem közölte. -(12)- . VI. ) A szövetségesek visszavonulóban vannak Narvikból. mint 1936-ban. A legtöbb üzletet tulajdonosaik pánikszerűen 15 Az író ekkor már vagy tíz éve krónikus tüdőbajban szenvedett. csak valahogy sokkal nyomasztóbb minden. Kész gyötrelem. állítólag mert másutt is szükség lehet rájuk. az újságok kissé eltúlozták a dolgot. 12. Ma délután eszembe jutott egy 1936-os emlékem egy párizsi taxisról. Azt hiszem. hogy képtelen vagyok rá. és készültem is írni róla a naplóban. hogy Olaszország hadat üzent nekünk. hogy ezt az oktalan időfecsérlést még rám is hagyják. A szombati sorozásom a hadügyben talán még sikerülhet.15 Ha pedig egyszer fölvesznek a seregbe. Az egész világ széthullóban van. Így volt ez a spanyol háború idején is.

hogy megtámadták ezeket az ártatlan olasz boltosokat.) Bármi viszolyogtató is. hogy szükség lehet rájuk. Egészen két hónappal ezelőttig még az itteni németeket sem érte semmi efféle atrocitás a lakosság részéről.„britesítették”. Orwell 1940. maga a jelenség igen érdekes. hogy a klub tagja vagyok. amelyről feltehető. VI. amiért akár bíróság elé is citálhatnak. (. az éppoly szentségtörés. felkészülve az eshetőségre. (. tudatván. a spanyol polgárháború pedig itt a kutyát se érdekelte. a Spaghetti House új neve pedig „Britannia Csemegebolt” lett.V. ha belépek a Marylebone Krikett Klub épületébe anélkül. hogy ezeket a plakátokat már jó előre kinyomtatták. hogy részt vesz az efféle fosztogatásban. Tegnap az L. 1922-ben. mivel az angolokat. Teendőit igen lelkiismeretesen látta el. otrombán időzített hadüzenete most még azok kedélyét is felborzolta. de biztonság okából még egy francia étterem is brit cégért kapott. hogy „Az üzlet teljes egészében brit kézbe került”. akik különben újságot sem igen vesznek a kezükbe. -(13)- . hogy ez valami bűncselekmény volt. többnyire nemigen érdekli a világpolitika. ahol csakhamar őrmesteri rangot s közvetlen irányítása alá tíz másik önkéntest kapott.) Utoljára az Eaton-Harrow krikettmeccs idején jártam itt. 16 Local Defence Volunteers Helyi Védelmi Önkéntesek.. Mussolini álnok... 13. mintha egy templomban levizelném az oltárt. Gyanítom.16 csoportgyűlésén voltam a felsőház bizottsági termében. Egy másik üzletről egyszerre kiderült. Úgy tűnik. Még évek múltán is nyomasztott az érzés. hogy valójában svájci. A Gennari nevű fűszerbolt portálját nyomtatott plakátokkal tapétázták tele.. június 12-én lépett a szervezetbe. mármint azt a fajtát. 1940.D. Akkortájt úgy éreztem. Én legalábbis nem emlékszem semmi hasonlóra az etióp háború idejéből.

egy nappal korábban. A Bow-i17 időközi választásokon a kommunista jelölt 500 szavazatot szerzett. amikor éppen odaér? A spanyol csapatok bevették Tangert. mint vártuk. ami komoly csapás lenne Franco rezsimjére. a mohó 17 Kelet-londoni. Minduntalan elfog a hányinger a metróállomások reklámplakátjaitól. Már csaknem bizonyos. Spanyol Marokkót most igazán játszva elfoglalhatnánk Francia Marokkóból kiindulva. hogy kormányunk végre tanul is valamit. mindenesetre már e plakát puszta megjelenése is biztatóan jelzi. akik majd támaszpontként használják. „Taposd szét!” hirdette a felirat. Ez negatív rekordnak számít. -(14)- . azzal a nyilvánvaló szándékkal. VI. amin egy csizma lép a horogkeresztre. hogy átengedik az olaszoknak. 14. hogy a szövetségesek valaha is képesek lesznek átvenni a kezdeményezést. a többi spanyol gyarmathoz hasonlóan. igaz. mert ez volt Lansbury18 választókerülete. Az ötletet a spanyol polgárháborús plakátokból meríthették. A Bow-i eredmény már csak azért is érdekes. Ez után Negrinnel vagy valaki mással az élen egy új kormány alakulhatna. Persze némileg leegyszerűsítették és mókásabbá tették. Miért nem aknázzák alá. ismert egykori pacifista. a rikító színektől. és röpítik levegőbe az egészet. és állítólag a helybeliek közt számos békepárti akad. hogy Hitler Versailles-ba is ellátogat. Ilyesmi azonban még e mostani brit kormánynak se jut eszébe. munkáslakta választókerület 18 George Lansbury. Az ember lassan gondolni se mer arra. a bambán réveteg arcoktól. 1940. és egyáltalán. A németek elérték Párizst. A részvétel amúgy igen alacsony volt.Ma feltűnt egy katonai toborzóplakát. a feketeinges fasisztákra néhol még ennél is kevesebben szavaztak (egy helyütt mindössze 150-en).

Erre egy ráncos képű emberke. hogy akár két és fél évnél hosszabb lejáratú hitelt is adnak! P. Holott a legésszerűbb.igyekezettől. miután 1934-ben találkozott vele. akkor majd meglátjuk. utánajárt. máris 30 fontot vesztettem. de az ügylet végül meghiúsult. VI. A ma reggeli lapokból világos. hogy joggal támad a kétely: változtathat-e a háború bármit is ezen az arányon? 1940. mennyi szemetet söpör el e mostani vihar! A háború különben nem egyéb. Az jutott eszembe. Elképesztő. mottója pedig ez lehetne: „Jót tészen nékem a gonosz. és értékálló árut vásárol rajta. Csak a nyár végéig húzzuk ki. utazó és mecénás. kinek a nevére nem emlékszem. 20 Victor William Peter Watson (1908-1956). 21 Unity Valkyrie Mitford (1914-1948). hogy az elnökválasztásig az USA semmi lényegeset nem tesz. Nemrég E. 15.20 említette. -(15)- .Bezzeg a Führer ilyesmire sose vetemedne! 1940. Ha így van. hogy nyakló nélkül felvesz minden elérhető kölcsönt. aki Németországban még főbe akarta lőni magát. hogy Unity Mitford21. hogy Párizs eleste nyilván az Albatross Library19 végét is jelenti. aki Hitler buzgó hívévé vált. hogy az emberek még e mostani időkben is csak a hosszú lejáratú részvényekre. és kiderült. biztosítási kötvényekre és más hasonlókra spekulálnak. mint a civilizált élet fonákja. W. VI.” Persze a modern élet eleve annyi rémséggel terhelt. hogyan vehetne részletre varrógépet. 16. 19 A háború kitörése előtt három nappal Orwell szerződést kötött e kiadóval egy regénye: a Coming Up for Air publikálására. Orwell írásainak lelkes híve. hogy rászedjék az embereket: tékozolják csak kevés pénzüket luxuscikkekre és ártalmas gyógyszerekre. így rikoltott: . most gyereket vár. amit valaki tehet. Redesdale második lordjának negyedik leánya.

Tegnap beszélgettünk M. Ezt a tegnap esti rádióhírekből sejteni lehetett. Stratégiai szempontból most minden a francia flotta sorsán múlik. Már-már képtelenség végiggondolni. mihez is kezdjünk. sem elég munkáskéz nem lesz. hogy Amerika hadba lépett. egy darabig még azután is. ekkoriban egy kisebb textilüzem tulajdonosával.holott maga is gyáros. Egy biztos. és a háborút folytatni lehet Amerikából vagy Ausztráliából. M. de okvetlen harcban. sőt már abból is.Márpedig Amerika hadba lépése nélkül a fegyvergyártás felfuttatásához sem elég töke. hogy nem tudták megvédeni Párizst. D. szerint ez forradalomhoz vezetne. szakaszom egy zsidó tagjával. ő legalábbis ebben reménykedik . mint harcban meghalni. hát ott lett volna esélyük rá. mindenképp meg kell próbálnunk életben maradni. Az első világháborúban is ugyanez volt a helyzet. hogy legalább annyi elégtételünk legyen: valakit mi is megöltünk. felborzolta a 22 Valószínűleg Michael X-szel. legalábbis Írországnál messzebbre semmiképp se megyek. mindenki erről beszél. az L. én nem fogok elmenekülni. és megpróbálják lejjebb nyomni a béreket. hogy a mostani válsághelyzet elmúltával nyilván újra nekiesnek majd Churchillnek a Konzervatív Pártban. A franciák letették a fegyvert. 1940. fegyverrel a kézben. Új-Zélandból vagy Kanadából. Ha a flottát nem éri kár.. s én azt mondtam neki. -(16)- .) A francia kapituláció jócskán kedélyeket. ha a németek tényleg megszállják Angliát. VI. hogy megállítsák a német tankokat.. amiről viszont még semmi hír. akár egy koncentrációs táborban is. (. Ha pedig még Amerikát is megszállnák. úgy nem marad más. és elég jól mehet neki. V.-mel22. pedig ha valahol. 17. már ha sikerül egyáltalán oda átjutnom.

mondván. amit korábban írtam. Benéztem a New Statesman szerkesztőségébe. -(17)- . hogy megjelenjen. nyilván olyan barbárságokat követnének el. Az esti lapokat ma úgy elkapkodták. első világháborús érmekkel a mellén. mint haszonnal jár. ha a német megszálló csapatok fegyveres civilekkel találnák szembe magukat. A 16 és 60 év közötti felnőttek nem hagyhatják el az országot.. A metrókocsiban egy félrészeg skót gyalogos. és hozzon egy kis pénzt a konyhára. legalább kétszer másoltam le.23. Ez a hanyatlás is nyilván a háború kontójára írható. és sose hittem. A hatóságok láthatóan próbálják elejét venni a pánikszerű menekülésnek. VI. aki most is. újságíró.a lényeg. csak már nem érdekel annyira . amikor elmentem a beutazási feltételekről érdeklődni. C. kivéve a gyerekes anyákat. Az esetben. ami látható tetszést aratott az utasok körében. a könyveimet pedig háromszor. melyek hatására pánikszerűen mindenki kapitulálna. Szerinte balga és kockázatos 23 Feltehetően Richard Crossman (1907-1974).hallani mindenütt. sőt némely fejezetet akár ötször vagy akár tízszer is. Mindent. hogy csak a negyedik próbálkozásra sikerült szereznem egy példányt. mivel G. 20.Hál’istennek. ha kritikát írok. Alig fél éve még gondolni se mertem volna ekkora vakmerőségre. hogy az több veszéllyel. 1940. erősen ellenzi a lakosság felfegyverzését. mint mindig szörnyű lármában dolgozik. baloldali politikus. mit tartanak a védelmi készültségünkről. Kanadába akarja átküldeni gyerekét. hazafias szónoklatot tartott. és piszkozat nélkül nyomban legépelem. ekkoriban a New Statesman munkatársa. hogy valaha is képes leszek rá. Újabban. hogy megtudjam. nekünk még épségben megvan a hadiflottánk! . A kanadai követségnél ma nagy csődület fogadott. Nem mintha mostanában könnyebben menne az írás. írógéphez ülök.

a Tribune társigazgatója. mekkora az esélye Chamberlain elmozdításának. (. de alig két hét múlva evakuálni kényszerült. akik éppen az Alsóházból jöttek. hogy habozna megtenni mindazt a lépést (a jövedelemkülönbségek csökkentése. hogy e mostani válságból forradalmi önvédelmi harccal vezesse ki az országot. mint mi. Biztosra veszem. mire közölték. a mai zárt ülésnek legalább annyi eredménye lesz. május 10-én mondott le. ami elengedhetetlen a háború megnyeréséhez. Brit Gyalogdandár 1940. alig egy hét múlva új kormányunk lett!26 24 A 146. azt felelte. könnyen lehet. április 16-17-én szállt partra Namsosnál. brit munkáspárti képviselő. Példaként egy Glasgow-i zavargás esetét idézte.) C. ám azt mégse hinném. A helyzet szerintem annyiban más. G. végül is képtelen lesz megtenni a szükséges lépéseket. hogy Chamberlaint és társait végre félreállítják. szintén munkáspárti képviselő. hogy az emberek ott fegyvertelenek voltak. melyben elődjének. akik szerinte a maguk szempontjából joggal vonakodtak az országot belevinni egy háborúba. megkérdeztem Bevant és Strausst . hogy a hóhérkötél ott lóg a feje felett. 26 Neville Chamberlain kormánya 1940. függetlenség Indiának stb.dolog az átlagemberek bátorságára hagyatkozni. Kérdésemre C.. szerint Churchill. öttagú kabinetben.. hogy erre nem túl sok esélyt lát. Én viszont még jól emlékszem. Chamberlainnek is posztot kínált a szűkebb. mindenki eliszkolt. ahol. 25 Aneurin Bevan. Persze. hogy mentse az irháját. ezután alakított Churchill nagykoalíciós kormányt. Oslótól mintegy 300 kilométerre északra. R. És lám. -(18)- . miután egyetlen járőröző tank feltűnt az utcán.). Strauss. Amúgy pedig az efféle belső zavargások minden résztvevője tisztában van vele. hogy amikor a brit csapatok megkezdték Namsos24 25 kiürítését. Chamberlain és társai védelmére kelt. hogy Churchill egész másként látja a dolgokat. Ugyanezen megfontolásból C. bár talán alkalmas lenne az előtte álló feladatra. hogy az teljes képtelenség.

D. egy percig se habozik majd. Persze más dolog a nem szándékos kártevés.Mindinkább terjed a gyanakvás. hogy azok pánikszerűen bevágták magukat a dzsipjeikbe. Ugyanez áll az L. R. Mindez csak a veszteséglisták ismeretében dönthető el. és sosem tudni. Korunk hadseregében a tisztikart csaknem kizárólag a középosztály adja . 28 Talán Richard Crossmanról van szó. C. mondván.. akkor lesz modernizáció . baloldali újságíró. akik mind panaszkodtak a tisztjeikre.27 meséli. mivel segíthet újjászervezni a hadsereg egész osztályalapú hierarchiáját. de az is lehet.. Ámbár. szándékos áruló legfeljebb az arisztokrácia egyes fasisztabarát köreiben és a hadvezetésben akadhat néhány. hogy a rólunk készült titkosrendőri aktákat (biztosan van mindegyikünkről) a Scotland Yard semmisítse meg. magukra hagyva őket a legnagyobb pácban. Gyakran hallani ilyesmit egyegy vereség után. hogy vezetőink sorában árulók vannak. vajon mennyi az igazság benne. hogyan is lehet annyi nyugalmazott ezredesünk. hogy beszélt néhány Dunkerque-ből hazatért katonával. holott a miénk a világ egyik legkisebb szárazföldi serege? Szöget ütött a fejemben az is. így az a mérhetetlen ostobaság.) Ami engem illet.-re is.ez még a spanyol milíciákban is így volt -. ami igencsak aggasztó jelenség. még az efféle bíráló hangoknak is lehet haszna.28 szerint máris indult egy kezdeményezés. bár az egész a modernizációtól függ. úgy vélem. ha az emberek nem esnek tőle pánikba. -(19)- . s nyilván hosszú névsora lehet a nemkívánatos személyekről. Végre egy kis remény! Hisz alighanem épp a 27 Rayner Heppenstall. H.csak az a kérdés: marad-e rá időnk? Tegnap eltűnődtem. hogy a magunkfajtát kiirtsa. ami e mostani válsághelyzetbe taszított bennünket. hogy Cyrill Conollyról. (. hogy az általam ismert összes baloldali értelmiségi úgy véli: ha Hitlernek sikerül Angliát meghódítania. Ha a vészhelyzet rákényszerít.V. amivel Olaszországot és Spanyolországot máig kezelik. azokat viszont eddig még nem közölték.

hogy elkerülje a légitámadást. miként is vehetnék rá a francia flotta és a gyarmati erők parancsnokait a kapitulálásra. Egyelőre nem tudni.rendőrség az a testület. úgyhogy megélnek rajtuk a kecskék. valójában nem történik más. -(20)- . aki azért bérelt egy szigetet a Hebridákon. VI. és váltig azon tanakodnak.. mindenesetre példázatnak nem rossz. talán egy év múlva már a vörös milícia költözik be a Ritzbe. Felteszem. amely nyomban átállna Hitlerhez. Egyre csak a Hebridákon29 kiszemelt kis szigetemre gondolok. ha Churchill vagy Lloyd George lenne a parancsnoka. (. és hosszas tárgyalásokra van kilátás. hogy a légiháború első áldozata egy asszony volt. miféle feltételeket diktálnak a németek Franciaországnak.) Azt hiszem. de békeidőben csak minden tizedik lakott). és nem lennék meglepve. Tegnapelőtt éjjel voltak az első komolyabb légitámadások. 1945 nyarán ez meg is valósult. 1940. Ha viszont kitartunk még néhány hónapig. hogy visszavonul a Hebridákra. és hogy a legtöbbjén van ivóvíz és művelhető föld. hogy Hitler következő lépése Anglia lerohanása lesz. sőt talán még csak nem is láthatom újra. s aztán egy brit gép véletlen elejtett fölötte egy bombát. mint hogy a németek ülnek az asztal egyik oldalán. a hír tehát feltehetően igaz. 22. mihelyt győzelmét biztosra veheti. most mind pánikszerűen arra jutottunk. Az újságok közöltek egy fényképet 3 német gép roncsáról. és állítólag hét német gépet lőttek le. Compton Mackenzie meséli. igaz-e. mondja. Tizennégyen haltak meg. Hitlernek nem sok hatalma lehet felettük. Nem tudni. hogy már-már 29 Orwell régi álma volt. a Jura szigeten vett magának egy magányos tanyát. legfeljebb a francia kormány révén. Pétain és társai a másikon. Állítólag „rendkívül bonyolult” a helyzet. hogy odafenn a szigetek jórésze még ma is lakatlan (vagy 500 sziget van. ami aligha lesz az enyém.. H. ami olyannyira elterjedt nézet. R.

A többi spanyol gyarmattal ezek után már játszva elbánhatnánk.. Sajnos semmi remény rá. (. Avagy micsoda komisz paradoxon az.holott alig két hete még ugyanezek az agitátorok csaknem nyíltan támogatták a németeket. hogy bármi ilyesmi megeshet. tisztes hazafiaknak 30 Nem törnek át! 31 Tudniillik a Madridot jelszavaként: „No pasaran!” védő köztársasági erők -(21)- . majd onnan rajtaütésszerűen elfoglalnák Spanyol Marokkót. VI. 1940.. Ma reggel kezembe akadt egy röplapjuk. akik a harcok kellős közepén átálltak az ellenség oldalára. kitűzve a köztársasági zászlót. amely elítéli Pétaint és társait Franciaország „elárulásáért” . mint az várható volt.31 Ha húsz évvel ezelőtt egy francia belement volna egy ilyen fegyverszüneti alkuba. hogy az afféle hajdani erények. könnyen mozgatható haderejük. hogy éppen Pétainnek tulajdonítják a mondást (amit állítólag még Verdunnél mondott): „Ils ne passeront pas!”30. most mindazok. a hűség stb.) Én a helyében átvonulnék Spanyolországon. úgy tűnik. ami később antifasiszta jelszóvá lett.. az legfeljebb szélsőbaloldali vagy radikális pacifista lehetett volna.. A kommunisták.) Az egészben az a legfurcsább. bevenném Gibraltárt. aztán meghódítanám egész Észak-Afrikát és Egyiptomot. mint a becsület. és még azt is igen furcsállták volna. visszatértek az antináci álláspontra. mondjuk negyedmilliós. a legcélszerűbb taktika az lenne.. ha átdobnák Francia Marokkóba. 24.reménykedni lehet: talán éppen emiatt mégse ezt lépi majd. Ha a briteknek lenne egy. S lám. A német fegyverszüneti feltételek nagyjából olyanok. (. mára mennyire kiürültek.

semhogy fölvegye a harcot. hogy megpaskolja az orcánk. amíg például X. Z pozícióban van. váltig arra a következtetésre kell jusson. az egész háború nem volt más. Flandinnek33 és társaiknak úgy tűnhet. akár a helyi ellenállás legapróbb jelenségeiből próbál ítélni. A 32 Pierre Laval (1883-1945). aki a tőkés osztályhoz tartozik. 1945 után eltiltották a közügyektől.) Hitler nem más. s ha egy-két korábbi előjogot el is vesztenek. bárkiről. ) Ennek példáján gyakorlatilag biztosra vehető. Pétainnek. Y. Sokkal inkább a bankárok. (. nagyiparosok stb. és sosem lesz hajlandó ezt elfogadni. 33 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958). egyeznének ki szívesen vele. hogy ma minden valódi harc forradalmat érlel. 1945-ben bíróság elé állították és kivégezték. mint esztelen gyilkolászás. 1934-35-ben miniszterelnök.. 1920-ban hátat fordított a szocialista pártnak. francia politikus. a Pétainkormány külügyminisztere. tábornokok. ezek szerveznek maguk köré hathatós nemzetközi szövetséget. Ha arról van szó. hogy ő a kisemberek szövetségese. -(22)- . hogy szembe kell szállni egy ilyen kihívással. amihez talán még Anglia náci megszállása sem feltétlen szükséges. Lavalnak32. és inkább hajlandó lenyelni bármi gyalázatot. Bármerre néz is az ember.. mint a tőkések brutális visszavágásának embere.. hogy befolyásos körök Angliában is hasonló alkura készülnek. püspökök. aki a két háború között fontos kormányposztokat töltött be. hogy Hitler többé nem áltathatja a világot azzal. uralmuk lényegében megmarad a munkások tömegei felett. akár stratégiai távlatból. hogy esélytelenül. korántsem biztos. amiért is előbb-utóbb mennie kell. Az egyetlen haszon az egészben. hogy félig vagy egészen áruló lesz. és mindinkább a szélsőjobb felé sodródott. és mindaddig. (. uralkodók. miközben a gáláns ellenség váltig csak arra várt. A német megszállás alatt a francia kollaboránsok mintapéldájává vált. hogy Churchill nem így látja. feltételezhető. francia politikus.. Nyilvánvaló.számítanak.

hogy a Vörös Hadseregben újra bevezették a rangidőseknek kijáró tisztelgést. hiszen azok rendre az ellenkező irányba tartanak. Félek. azaz Sztálin szükségképp ellenségnek tekint minden más országot. melyek óhatatlanul újraélesztik a szabadság és egyenlőség eszméit. Minden forradalmi hadsereg azzal kezdődik. Azok viszont. azt hiszem. ahol valódi forradalom megy végbe. eszmei robbanókeverékéből tör ki.. hogy már csak akkor. hogy baloldali kormányunk lesz. (. akkor minden rendben. és bevetnie az észak-francia munkásság ellen. Ez azután hatalomra segít egy szűkebb vezető réteget. A ma reggeli News-Chronicle írja. amikor késő lesz. ha forradalmi kormányunk lenne. hogy eltörli a tisztelgést. Ami végül is csak azon múlik. hogy Oroszország barátságosabb lenne irántunk. A spanyolországi leckéből úgy vélem. ahogyan Pétaint is sikerrel kijátszotta a régimódi francia hadvezetés ellenében. akik arra tippelnek. Kérdés. hogy legalább a tél beálltáig képesek leszünk-e kitartani. Egy forradalom mindig a szabadság és egyenlőség stb.. s ez az apró momentum később is híven tükrözi az uralkodó állapotokat. vajon sikerül-e neki rehabilitáltatnia a francia kommunista pártot. Az új „forradalmár elit” ekként eleve ellenséges lesz a másutt kitörő forradalmakkal szemben. mely éppúgy ragaszkodik frissen szerzett előjogaihoz. hogy a tisztelgésre és hasonlókra egy hadseregben valóban nincs szükség. Ha Anglia megszállása elmarad. mint bármely korábbi uralkodó osztály. hogy vajon kellő időben távozik-e még ahhoz. hogy Anglia elkerülje a megszállást. Persze mindez még nem szükségképpen jelenti. tévednek.) Akkorra ugyanis Hitler sokfelé szétszórt megszálló csapataival. Stratégiailag most azon áll vagy bukik minden. a majdnem biztosan fellépő élelemhiánnyal s a leigázott lakosság tömeges kényszermunkára fogásával alighanem szorult helyzetbe kerül. amely tudatosan lép majd fel az uralkodó osztály ellen. és bizonyos. hogy a szélesebb tömegek mikor ismerik fel: mi is a tét.kérdés csak az. -(23)- . Oroszország.

még mindig jobb meghalni. hogy olyan elavult fegyverekhez ragaszkodik.így is túl sok már a száműzött „antifasiszta”. -(24)- .. biztosan mennék is. hogy mindenképp életben maradjak. idegen kenyéren élni céltalanul. Ha bármi feladatom lenne. elmesélte. amiért szívesen élnék.D. Azt hiszem. hogy csupán arról van szó: nem akarják. Ezek a röplapok nyelvileg és stilárisan is egyre jobbak. akárcsak a rádióbeszédek.V. mivel a hadseregnek most nagyobb szüksége van rájuk. Bár még mindig nem elég szókimondóak e beszédek. mint külföldön.34 arra biztat. A legtöbb iskolázott ember képtelen felfogni. Amikor Asland leadta nekem szószátyár kiáltványát „A hétköznapi emberhez!” (amit bár maga írt. jól jellemzi a brit hadsereget.és sógornője. hogy minden revolvert szolgáltasson be a rendőrségre. akik csak heti 5 fontból élnek. Ha a sors úgy hozza. aki a biztos távolból jártatja a száját. Elképesztő félreértések születtek. és G. akik viszont egyszerű munkásemberek kezébe adták a szöveget. ugyanakkor nem lennék soha . hogy a piszkozatot átnézette a közvélemény-kutatókkal. Nem mintha vágynék a halálra. noha beteges vagyok és gyermektelen. mint a revolver. melyek gyakran tényleg képesek megszólítani azokat. parancsot kapott. Ámbár lehet. hogy e fegyverek „illetéktelen kezekbe” jussanak. ha a helyzet rosszabbra fordulna. hogy az átlagembereket mennyire hidegen hagyják az elvont kifejezések. hogy menjek át Kanadába. és nem érik el a munkásosztály szegényebb rétegeit. Gwen O’Shaughnessy. ha a kormány netán áttelepülne Kanadába. s ott megbíznának valamivel. hisz annyi minden van még.. Menekült vagy emigráns újságíró. és részt vehessek a propagandamunkában. E. 34 Az író felesége: Eileen . miközben a németek mind géppisztollyal vannak felszerelve. a kipontozott vonalon nem restellt egy valódi „hétköznapi ember”rel is aláíratni!). Ma egy újabb tájékoztató röplap akadt a kezembe a légitámadások sérültjeinek ellátásáról.Az L. főleg Duff-Cooper üzenetei.

Anderson. s a közvélemény a gázálarc nélkülieket kivétel nélkül mind „balosoknak” tekintette. mindenképpen hatásosnak érez. egy lépés az egyenruha felé. ha meghallja a szirénát. és szerintem is van abban némi igazság. Végül. első jele az lesz. már ami Londont illeti.Annak. 1940. ha valami egyenes beszédet hall. hogy a rádióból eltűnik ez az óvilági arisztokratikus nyafogás. aki Orwellék bejárónője volt Wallingtonban. hogy Amerikában gázálarcot osztanak. de nem mentünk le az óvóhelyre. csak álldogált és csevegett. felöltöztünk. már a háború kezdete óta egyfajta politikai 36 állásfoglalásnak számított. A puszta tény. akiknél nem volt. VI. és megítélése is a visszájára fordult: a gázálarcosok egyszerre túl óvatosnak tűntek. hogy az ember felkel. Holott ez az. Felkeltünk. a kertvárosi adófizetők jellegzetes típusának. Ezzel szemben E.35 is kedveli Churchill beszédeit. szörnyen ostoba helyzet volt. A gázálarcosztás csupán a nemzeti összetartás kelléke. Később kiderült. mint odaát. Eleinte megbámulták a hozzám hasonlókat. bár valahol másutt kétségkívül tényleg volt légitámadás. de ha nem hall fegyverzajt utána. Éjjel 1 óra körül légiriadó volt. még ha sok mindent nem is ért meg belőlük. ami aztán tényleg fölösleges Angliában éppúgy. 25. amit ha nem is képes egészen felfogni. restell lemenni a pincébe. A házban mindenki így tett. Természetes. 36 A korabeli sajtó híradása szerint ekkoriban még a királyi pár is gázálarctáskával jelent meg a Westminster apátságbeli istentiszteleteken. Például Mrs. makacsul állítja. hogy Angliában valami változóban van. -(25)- . Tegnap egy lap azt írta. hogy téves a riasztás. hogy gyakran a kevésbé művelt embert is megérinti az emelkedett hangú beszéd. hogy valaki hord-e gázálarcot. Kocsmákban szerzett tapasztalataim szerint a munkásember mindig csak olyankor figyel fel a rádióra. 35 Valószínűleg Mrs. A. fizetni kell érte. igaz. Később alábbhagyott a divatja.

s lám. aki írni is alig tudott . aki civil ruhához gázálarctáskát visel.. Tegnapelőtt az éjjeli légitámadáskor sokan csak a támadás végét jelző szirénázásra ébredtek fel majd azt összetévesztve a riadójelzéssel. Éppen tíz hónapja tart a háború. amint megindulnak a komolyabb légitámadások. Tekintve. akik zsigereik mélyén maguk is fasiszta szimpatizánsok. VI. pénteken kell visszamennem orvosi vizsgálatra. a németek nem használnak harci gázt. emiatt a propaganda is kissé alábbhagyott. és egészen a közelmúltig Mussolininak hajbókoltak. a „szimatszatyrosok” aránya is csak azt jelzi majd. hogy felvételem kérjem a Belföldön Szolgáló Zászlóaljba. ha valaki megmutatná az M. hogyan is tudnák antifasizmusra buzdítani az országot ezek a hivatalnokok. Talán nem ártana. mi a teendő légitámadás esetén. 1940. Akárhogy is. Persze. Ma délután elmentem a toborzóirodába. még ma is megtörténhet ilyesmi.ahogy szaporodtak a rossz hírek. a követelmények nem lehetnek túl magasak.I-nak37 a spanyol polgárháborús plakátokat . a gázálarcdivat is újraéledt.több nyomtatott betűt például fordítva rótt a papírra. of Information.még akár a Francoféléket is. amíg csak 37 Ministry Minisztérium. A kormánynak nem kellett újabb toborzóakciót indítania.) Általában feltűnő a fasisztaellenes plakátok hiánya. és ma úgy nézem. minden ötödik ember magával hordja. levonultak a pincékbe. hogy 30 és 50 év közötti férfiakat várnak. (.O. és bárki meggyőződhet róla. bár néha még most is megnézik. hányszor elmagyarázták. Az adminisztrációt egy első világháborús érmeket viselő. és ott kuksoltak reggelig a légiveszély lefújását várva. -(26)Tájékoztatásügyi . 27. mennyire csapnivaló a háborús tömegtájékoztatásunk. félkegyelmű veterán végezte. holott ki tudja..

Oroszország továbbra is együttműködik majd Németországgal. Megjegyzem. minden ítélete helytállónak bizonyult. amíg még nem késő? A brit uralkodó osztály ösztönös hazaáruló hajlama túlságosan is szembetűnő. M. külügyminiszter-helyettes.40. hogy a szélesebb tömegek felismernék. Orwell barátja. 39 Sir Samuel Hoare. Olaszországot nálunk továbbra is nagy tisztelet övezi. egykori brit nagykövet Madridban. később pénzügy-. meg tudunk-e szabadulni ezektől az alakoktól az elkövetkező pár hétben. De hát az oroszok 38 R. híján van a legelemibb hazafiságnak is. Azt mondja. mindaddig. amíg egyszer hátba nem támad bennünket. aki ismeri ezeket az embereket. és tulajdon kiváltságai fenntartásán kívül igazából semmi sem érdekli. Már csak az a kérdés. majd külügyminiszter. 40 L.tehát biztos. hogy őfelsége Kormánya elfogadja Spanyolország magyarázatát. miáltal anélkül vonhatnák befolyásuk alá Angliát. a télen még nem történik semmi. Ezeket az embereket az erős osztálytudatosság és a közös érdek köti össze a hozzájuk hasonlókkal. hogy néhány Churchill-szerű figura kivételével az egész brit elit velejéig korrupt. ami mostanra valószínűtlenné vált.. A. Myers regényíró. Butler (1902-1984). amikor úgy vélte. (. Inkább az a kérdés. úgy véli.) L. -(27)- . miszerint csak azért foglalták el Tangert. hányan lehetnek a tudatos árulók.) A ma reggeli lapok cáfolják..) L. M. valójában mi történt. (. hogy nálunk is hatalomra juttassanak egy bábkormányt.. A németek érdeke szerinte az lenne. semhogy sok szót érdemelne.M. hogy Hoare39 Madridban egy lehetséges fegyverszünet feltételeiről puhatolózik . amióta a háború kitört.. Mussolini bukása valóságos rémálom volna számukra.. hogy megőrizzék annak semlegességét mondja ezt Butler azok után.Olaszország is be nem lépett a háborúba? Egy sajtótájékoztatón Butler38 úgy nyilatkozott. hogy Madridban falangista tüntetők ünnepelték Tanger „meghódítását”! (. vagy legalábbis sokukkal akadt dolga. H. hogy tényleg ezt teszi.. ez idáig csak egyszer tévedett. L.

mint szabotázsra bujtogat a fegyvergyárakban?! Ezek is teljesen önkielégítő kábulatban élnek. Kevéssel a háború kitörése után azonban megszüntette párttagságát. s mindjárt látni: ez azért koránt sincs így. 41 A Független Munkáspárt hetilapja. holott elég csak egy pillantás a térképre. 42 Independent Labour Party . éppúgy átejtik majd Oroszországot. és ennek ajánlása nyomán került önkéntesként a spanyol polgárháborúba is. De vajon mivel is harcolnának a mi derék munkásaink? Csak nem fegyverekkel? S azok ugyan honnan 42 lennének. Nagy kérdés. bár még így is sokkal ügyesebben csinálták. -(28)- . Ezek a mozgalmárok. Amúgy Pétain és társai. mint mi Münchenben. Kommunista szemszögből semmi sem oly fontos. hogy a német-orosz paktum idején mindenki azt hitte. mint azt korábban Oroszország tette Angliával.Független Munkáspárt. Ha Hitler elfoglalná Angliát. jó ideje mást se tesz. Jó példája lesz ez annak. avagy csak lélegzetvételnyi időhöz jutottak. Anglia és a Szovjetunió egyszer talán még arra kényszerül. amikor az I. vigaszképpen azzal áltatják magukat.maguk sem gondolhatták. Érdekes. nyilván ugyanúgy a „munkásellenállást” propagálnák. hogy Franciaország ilyen hirtelen összeomlik. Bármit tesznek vagy mondanak.P. Orwell 1938-ban lépett be a pártba. (. hogy a paktummal az oroszok tényleg nyertek-e valamit.. hogy valamiképp mégiscsak ők irányítják az eseményeket. mint hogy mindenkor elhitessék magukkal: Oroszország nyerésre áll. s hogy Sztálinnak sikerült Hitlert „megállítania”. ha sikerül nekik. semmi hatása az eseményekre. A New Leader41 most azzal vádolja Pétaint és társait. akiknek szemernyi hatalmuk sincs. hogy az elemi érdekek időnként mennyire háttérbe szorítják az ideologikus ellenségeskedést.) Nyugat-Európában a kommunizmust és a szélsőbaloldalt egy önkielégítéshez hasonló bódulat jellemzi. csak az oroszok „nyertek az üzleten”.. hogy elárulták a munkásság Hitler-elleni harcát. hogy szövetséget kössön.L.

ha tényleg arról lenne szó. akik bár alatta vannak az átlagos fizikai erőnlétnek.még csak egy múlik rajtuk. Ám aki nyitott szemmel járkel az utcán. 29. VI. A brit kormány elismerte de Gaulle-t. hogy mozgósítani kell minden munkaerőt és átállítani az élvezeti cikkek termeléséről a háborúban létfontosságú dolgokra. amivel ez idő tájt mindenféle katonai szolgálatra alkalmatlan vagyok. Mindenképp biztató. 1940. elutasítottak. de különben kutyabajuk sincs. Nem hiszem. amely politikailag jobbára megbízhatatlan.) Ijesztő. azt ugyanis nem deklarálta.. hogy a Pétain-kormányt sosem fogja elismerni. Az még csak megbocsátható volna.. ami korábban Finnország orosz lerohanását fogadta. hogy e mostani lépés nyilván nem lehet Hitler ínyére. 1940.) Igaz. az a néhány megjegyzés.. hogy mennyire híján vannak ezek a képzelőerőnek! A mostani rendszer semmi hasznát nem látja azoknak. árva töltényhüvely elkészülte sem Dolgaim alakulása egészen elkeserít. Szinte mindenkit hidegen hagy a hír. amit sikerült elcsípnem. mint bíráló volt . és továbbra is őrzi függetlenségét. hogy az eltérő reagálás oka pusztán e két terület eltérő nagysága volna. 28. A hadsereg-irányítás rengeteg szellemi munkával jár. hogy a sajtó a mi oldalunkon áll. VI. inkább jóváhagyó. (. némi szépségfolt ezen. Ma délelőtt elmentem az orvosi vizsgálatra. méghozzá C besorolással. még ha előzőleg titkon jóvá is hagyta. Sokkal inkább saját kilátástalan helyzetünk. ennek nagy részét ma kicsattanóan egészséges félanalfabéta fickók végzik. Az oroszok ma átlépték Besszarábia határát. és az. hogy a sajtó -(29)- ..ellentétben a heves közfelháborodással. az ennek épp az ellenkezőjét látja. (. hogy az állam nem ad munkát az értelmiségnek. ámbár csak némi burkolt fenntartással.

„szabadságát” voltaképp az üzleti érdekeltségek. Emellett már most is spontán módon alakulnak helyi önvédelmi csoportok.-t és engem felvidított a gyászhír... hogy abbéi még bármi lehet. hisz maguk is a csokoládé. Ma délután az L.V. Jelenleg az egész szervezet oly kezdetleges és kaotikus állapotban van. Az emberek azért így is lelkesedtek. A jómódúak nyilván riadtan figyelik most ezen újabb fejleményeket. Ha a Regent’s Park környékén ilyen arányban akadnak munkás önkéntesek.és a selyemharisnya-reklámokból élnek. és eltekintve attól. VI. és házilagos eszközökkel alighanem sok helyütt nekiláttak a kézigránátgyártásnak is.-ékkel sétálgatva felfedeztük a Balbo44 halálát tudató plakátokat. Így aztán mindazon lapok. ami elvben tizenkét. melyek bátran ellenállnak a nyílt hazaárulásnak. hogy befagyasszák a toborzást az olyan szegény negyedekben. ahol a teljes vezénylet a munkásság kezébe kerülne. amit valaha is hallottam. hogy végre a puskák is megérkeztek. 1940. kivonult a Regent’s Parkba43 teljes legénységével. akinek otthonát később szintén bombatalálat érte. Tegnap C. nem is olyan hitvány kompánia. és legfőképp az élvezeti cikkeket gyártó iparágak szavatolják a reklámpiac révén. ekkor alig száz méterre lakott a Regent’s Parktól. vajon próbálkoztak-e már azzal. s a lehető leghitványabb beszédet tartotta. hogy 43 Orwell.-vel és M. bár mostanában e létszámkeret nincs egészen feltöltve. egyenként hatvan fős szakaszt jelent. Legalább minden negyedik kétkezi munkásembernek tűnt. Főként kiszolgált katonák voltak. 30. és nagy éljenzés fogadta a hírt. akkor másutt biztosan sokkal többen is lehetnek.D. C.) A kivonuláson szemlét tartó tábornok az ilyenkor szokásos hibbant veteránok egyike volt. mindjárt elmondta. hogy a civilben gyakorlatozó férfiak eleve rémes látványt nyújtanak. Kíváncsi vagyok. aligha indítanak kampányt a luxuscikkek visszaszorítására. -(30)- . C. (.

holott ők már-már radikális békepártiak. Még M. Ebből másfél hasábnyi álláshirdetés. VII. 46 Szerencsétlenül járt brit tengeralattjáró. 44 Italo Balbo (1896-1940) az olasz légierő főparancsnoka.. az igazgatótanácsi ülések közleményeiért pedig nyilván maguk a cégek fizetnek. így jó száz főnyi legénységéből csak négyen menekültek meg. 1940. Ott hagytuk egy félórára. a maradék helyen pedig jobbára mihaszna élvezeti cikkeket reklámoznak. az éjszaka közepén egy egeret találtunk a mosdókagylóban. igaz. valahogy belecsúszott szegény és nem tudott kimászni. -(31)- . ha egy ellenséges tengeralattjáró elsüllyed. s e minőségében a legfőbb felelős Etiópia 1935-36-os bombázásáért. Az újságok már csak hat oldalból . 45 Gwen O’Shaughnessy otthona Greenwichben. szintén örült. döbbenek meg a háború lélekromboló hatásától. amin végül is kievickélt. hogy napokig még az étvágyam is elment -. és nem mozdult. majd kidobták a gépből. E.vagyis a lap közel egyharmada.) Csak ha visszagondolok a Thetis46 tragédiájára – ami annak idején úgy felkavart.-ék is rosszallották a dolgot. 1. (. Az ilyesmi persze semmiségnek számít. Az üzleti rovat szintén hirdetésekkel keveredik.. Ekkorra azonban úgy megrémült szegény. Az Express 6 oldal= 42 hasáb. 1939-es próbaútján nem tudott a felszínre jönni.három lapból állnak. hogy nyomban bebújt a mosdó ólomszegélye alá. melyből a reklám (a címoldalon és a szalagcímek melletti kisebb hirdetéseket nem számítva) 15 hasáb . aztán E. Később. A News-Chronicle mai számának gyorsmustrája: 6 oldal = 48 hasáb. a szöveget apró betűvel szedik.Balbo és barátai hogyan vitték fel repülővel a Senussi főnökét. Az estét a Crooms Hill-ben45 töltöttük. amiből 12-t tesznek ki a hirdetések. hogy már azon is örülni tudunk. gyengéden benyúlt érte és eleresztette. Némi vesződség árán lépcsőt csináltunk neki szappanpelyhes dobozokból.

49 Buenaventura Durutti. miként az von Fritsch47 tábornokkal is történt. hogy Balbót saját emberei tették el láb alól. a polgárháború viszonylag korai szakaszában esett el. hogy Hitler végül is eláll e próbálkozástól. Ez a gyanú gyakran felmerül manapság. régimódi német vezérkari tiszt.A. 3. 48 Emilio Mola Vidal (1887-1937). amelyben Balbo a gyászjelentés szerint életét vesztette volna.F. 1940. Mind többen vélik úgy. hogy a kormány tehetetlen. bár nő a félelem is. -(32)- . hogy semmi tudomásuk nincs arról az állítólagos légi csatáról. akit feltehetően a kommunisták öltek meg Madrid védelme közben. A gondolkodó emberek már-már kétségbeejtőnek ítélik helyzetünket.A mai lapok tele vannak a híreszteléssel. s a hadvezetés kulcspozícióiban továbbra is hibbantak és fasisztaszimpatizánsok ülnek. 47 Werner von Fritsch (1880-1993). ha valami ismert személy hal meg. a spanyol anarchisták vezetője. VII. még mielőtt Franco és közte felmerült volna az elsőbbség kérdése. s inkább Afrikára és a KözelKeletre veti magát. Franco közeli munkatársa. 50 Royal Air Force (Brit Királyi Légierő). látván. Gondoljunk csak Mola tábornok48 és Durutti49 esetére a spanyol háborúban! A Balbot illető találgatás alapja az az R.50 közlemény. aki sosem titkolta Hitler iránti megvetését. Bár meglehet: ez is csak hazugság-mely esetben a brit hadipropaganda első ügyes húzásával van dolgunk. hogy egy sikertelen német partraszállási kísérlet helyre tehetné a dolgokat.

holott nyilvánvaló. Ennek ellenére a németek nem próbálták bevenni a nyugat-afrikai francia kikötőket. vajon hány hajó cirkál még nyílt vizeken. a News-Chronicle -(33)- . ) ellenére a hajókról közölt veszteséglistából kiderül. A francia Richelieu csatahajót. hogy Oranban51 alig volt brit áldozat a francia hadihajók elleni támadásnál. hogy csupán a francia flotta feléről . 53 Vernon Bartlett (1894-1983).a tengeralattjárók esetében pedig még ennél is kevesebbről . 52 1940. Vernon Bartlett53 szerint Hitler előbb-utóbb 51 1940. és hány jutott a németek vagy az olaszok kezére. Arról persze egy sort sem írnak. amely Dakar 52 kikötőjében horgonyzott. 2 cirkálót. 1940. avagy ha mégis. július 8-án a brit haditengerészet torpedóhajói megtámadták és súlyosan megrongálták a francia Richelieu-t Dakarban és a Jean Bart-ot Casablancában. hogy egyiket sem őrzik túl erősen. 2 csatahajót. VII. a napló írása idején liberális publicista. 10. 8 rombolót. 7.1940. nem sok meggyőződéssel tették. A legénységnek felkínálták a választást: átállhatnak vagy szabadon visszatérhetnek Franciaországba. Több hajót elsüllyesztettek vagy megrongáltak. használhatatlannő tették. VII. néhány tengeralattjárót és vagy 200 kisebb hajót elfoglaltak. politikai író. július 3-án a brit haditengerészet francia hadihajókat támadott meg Algériában. elég egyértelműen sugallja. hogy a francia tengerészek nemigen voltak hajlandók fegyvereiket használni ellenünk. Az a tény. Oranban és Mersel-Kébirben. mennyire helyénvaló volt e lépés. hogy Churchillt kössék fel a Trafalgar téren) maga is visszaigazolja. Mindenesetre a német rádió dühödt kirohanása (ha hitelesen idézték: arra biztatta az angolokat.lehet szó. A sajtó minden felhajtása („Megsemmisült a francia flotta!” stb.

Sokan vélik úgy. mely „vádirat” a müncheni szerződés aláírói ellen. hogy eltérjenek a „helyes irányvonal”-tól. a rendkívül népszerű walesi herceg. úgy veszik. mint a cukrot. semeddig. E szerint Anglia távol tartaná magát az európai ügyektől. Edward néven 1936.. A háborús évek alatt a Bahama-szigetek kormányzója volt. az ember sohasem tudhatja. Nemrég még úgy tűnt. A windsori herceg54 ma elhajózott a Bahamákra. Persze. 54 Edward. s cserében megtarthatná tengerentúli birodalmát. egymásnak olykor ellentmondó taktikát követnek. A Time magazin szerint az amerikai kommunisták szorosan együttműködnek a helyi nácikkal. -(34)- . aki többször is kifejezte együttérzését a munkanélküliekkel.békeajánlatot tesz nekünk. Windsor hercege (1894-1972). amerikai Mrs. mivel különben a megszűnés veszélye fenyegetné őket. hogy csak azért hagyják nekik. hogy átvegye a szigetek kormányzói posztját. hogy az emberek beletörődnének egy efféle alkuba. a Bűnös embereket. ha csak már nem fáradtak egészen bele a harcba. hasonló feltételekkel. ha csak az nem. Ez után feleségül vette Mrs. VIII.. hogy bármi áron megakadályozzák: az USA fegyvereket küldjön Angliának. bár kinevezése gyakorlatilag száműzetéssel egyenértékű.) Gollanz új könyvét. Simpsont és Franciaországba települt át. hogy Angliában akadnak csoportok. 1940. meddig ér el a kommunisták keze. Újabban viszont minden országban más és más. Még az is lehet. (. Számomra hihetetlen. Napok óta nincs semmi hír. 16. január 20-án lépett trónra. Wallis Simpsont. mint azt korábban én is feltételeztem. VII. még az év december 10-én le kellett mondjon a trónról. de amikor feleségül akarta venni az elvált. hogy a brit kormány biztosította Japánt: egy ideig nem munkatársa. mi több. a Churchill-kormányt pedig egy Hitler számára elfogadhatóbb kabinet váltaná fel. talán már egy árnyékkormányt is felállítottak már. melyek számára egy efféle ajánlat elfogadható lenne.

vajon meddig űzhető még ez a szánalmas játszma? Magunktól nem teszünk semmi tisztes lépést. nyilván a németek számára. bármilyen 55 Bizonytalan. amíg csak ellenségeink rá nem kényszerítenek. a sok szájhős mind maga alá rondít. helyzetünket reménytelennek látja. -(35)- . 22. alighanem Tosco Fyvelről van szó.) Holott pontosan úgy tesz. a világ pedig már rég nem hiszi. Ez persze nem olyan ígéret. és utóbb Golda Meir közvetlen munkatársa lett. Fyvel (1907-1985) szülei Bécsből vándoroltak ki Palesztinába. hogy Anglia felé hajlik. (. hogy Spanyolország bármit. és már csak a fegyverletételt várja. és mi semmit se teszünk ellene. talán nem.. VII. A ma reggeli News-Chronicle egy sor elcsépelt badarságot visszhangoz.. hogy a londoni „balos” értelmiség mostanra egészen defetista lett.55 szerint ez volt a brit kormány utolsó kísérlete (vagyis azoké. F. ahol maga is csatlakozott a cionista mozgalomhoz. hogy összeült a pánamerikai konferencia. Spanyolország nagy mennyiségű olajat importál. mikor e társaság még a Népfrontban lármázott: mihelyt a dolgok élesre fordulnak. A legfőbb esemény. immár nyíltan Kína pártjára kell állnia. hogy Franco ki akar maradni a háborúból. csak hogy kesztyűs kézzel bánjunk vele. Mindez előre látható volt már akkor is. 1940. hogy Angliát tisztes szándékok vezérlik. és ha kudarcot vall. 56 Bizonytalan. Cripps felesége és lányai Moszkvába repülnek. Talán így lesz. ami egyértelműen németellenes lépés. akiknek érdekeltségei vannak Hong Kongban) Japán megbékítésére. Még most sincs semmi érdemi hír. és hogy az oroszok megszállták a balti államokat. így nyilván még hosszabb ideig marad a posztján. alighanem Frederick Warburg. ami egy következő kormányt is kötelezhet. Mégis. W. és elnézzük neki. és megpróbál ellenállni a német nyomásnak stb.küld hadi utánpótlást Burmán át. így azt.56 azt mondja. ahogy előre megmondtam: eljátssza.

000 tagja van. hogy összeállna a Tory klikkel.. Sokan rebesgetik. G. 1940.mennyiségben importáljon. 28. Ha tényleg így van. Az utcákat járva rendre azon kapom magam. hogy az emeleti ablakokat fürkészem: vajon melyik lenne alkalmas géppuskaállásnak.D.58 is ugyanezt mondja magáról. ámbár ez nem is oly hihetetlen. azzal. felhagyott a toborzással. mivel utálta Chamberlaint . mivel Churchill nem bízta meg semmivel a kormányban. ám az.D.-t.300. D. 58 Azonosíthatatlan személy.V. míg aztán szépen kiköt Semmi fontosabb hír.) Sokan már bánják. -(36)- . VII. azaz Polgárőrség lesz.57 Én legalábbis nem hiszem. Az olasz sajtó is ezt írja. 25. Jelentések szerint az elmúlt hónapban a légitámadásoknak csupán 340 áldozata volt. mint aminek egy hete voltam szemtanúja. (.. melynek állítólag már 1. hogy L.aki maga is tagja volt Churchill szűkebb háborús kabinetjének -. hogy Angliában Lloyd George van kiszemelve Pétain szerepére. bár az is lehet. A híresztelések szerint az altiszteket hivatásosok váltják fel. VII. majd a németeknél. ez jóval elmarad az ez idő alatt történt közlekedési halálesetek számától.V. hogy átküldték gyerekeiket Kanadába. és új neve: Home Guard.. hogy csak tartanak tőle. rendre visszautasította az ajánlatot. Eszerint a hatóságok kezdik komolyan venni az L. amely sokkal inkább hajlana egy efféle alkura. Persze meglehet. 1940. mikor a Lord’s 57 Churchill többször is meghívta kormányába a volt munkáspárti miniszterelnököt. hogy mindezt már csak hallgatása is alátámasztja. Az L. Ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. csak féltékenységből és intrikából dacol.

aki utóbb . a Brit Fasiszta Unió vezére. brit állampolgárságot sosem szerzett. kinek a nevét folyton elfelejtem.krikettpálya kellős közepén egy vércse ütött le egy verebet. akit hadaró beszéde miatt Lord Haw-Haw-nak gúnyoltak. 61 Jacques Doriot (1898-1945). -(37)- . 59 William Joyce (1908-1946). Szélsőséges nacionalista. szélsőjobb. aki szerint Hitler nem igényli. mennyi hazugságot terjeszt a hivatalos jobb. valójában miért. Talán ez is alátámasztja Borkenau véleményét. bár senki se tudja. 62 Gaston Bergery. Emberem azt állítja. Ezt persze óvatos fenntartásokkal kezelem. akit később internáltak. hisz jól tudom. Így tesz a francia sajtó azon része is. jól ismerte Joyce-t59 a szakadár fasiszta pártból. Persze a fő taktika ebben a megosztás – és a megosztók megosztása.csakugyan nácikollaboráns lett. Amerikában született. majd fasiszta politikus. itt persze Doriot61 mozgatja a szálakat. noha egész életét Angliában élte le. hogy Joyce hevesen gyűlölte Mosley-t60 és minősíthetetlen hangon beszélt róla. a nácik által pénzelt Francia Néppárt vezére. hogy Hitler inkább Joyce-ot használja Mosley helyett. Megütközve olvastam a Sunday Times-ban. kommunista. Furcsa. hogy Angliában túl erős fasiszta párt működjék. Az apró emberke. hogy a Párizst megszálló 62 németeket segíti Bergery is. kis baloldali pártokról.majd szélsőbaloldali nézeteiről ismert francia újságíró. A német sajtó hevesen támadja a Pétainkormányt. akit csak Lord Haw-Haw-ként emleget mindenki.és baloldal egyaránt a tőlük eltérően gondolkodó. aki pedig a legfőbb támogatója Angliában. amely német befolyás alatt áll. Ezek a vadmadarak is nyilván a háború és a meggyérült forgalom miatt merészkednek be London belvárosába.Orwell minden hitetlenkedése ellenére . 60 Sir Oswald Mosley.

G. hogy ottani egységeink nem sokáig tarthatják magukat. H. (Sajnos elég gyatra volt. hogy az antifasiszta menekültek internálása e kormányzati szabotázs tudatos része. nem hinné. Megindult az olasz támadás Egyiptom. és nem igaz.1940. Wells. alkalmasint még egy „bolsevik” forradalmat is képesek lehetnek kirobbantani Angliában. de az újságok azt sejtetik. Wells jól ismeri Churchillt. Eddig még semmi hír. s azon a feltevésen alapul. szerinte rendes fickó. márpedig ez egy háborús vereségnél is nagyobb csapásnak számít az uralkodó osztály szemében. ha elveszítjük. akik sok szálon kötődnek az európai földalatti mozgalmakhoz. Úgy véli. mit miért csinál. Wells szerint Churchill ugyanakkor hajlamos bizonyos dolgok fölött szemet hunyni. Megkérdeztem. miért nem meneszt posztjaikról nyilvánvalóan alkalmatlan embereket.) Azt mondta: a belgák derekasan küzdöttek. aki nemrég jókora botrányt csapott a menekültek ügyében. a letartóztatásokért Lord Swintont terheli a legfőbb felelősség. hogy csak a maga hasznát lesi. Mutatott egy kompromittáló felvételt is az afrikai zuáv ezred -(38)- . ami talán arra is fényt vet. hogy közeli barátait sohasem bántaná meg. 8. amit egy Dunkerque-t megjárt katonatiszt tartott. VIII. Perim most a legfontosabb. a franciákat viszont eléggé leszólta. ezt ugyanis a legnehezebb mindenkor megítélni. Mindig is úgy élt. hogy ezek az emberek. vagy hogy karrierista lenne. a Hadügyminisztériumot tartja a szabotázsakciók központjának. szolgálati autót „rekvirál” magának és más hasonlókat. Azt felelte: Swinton nagyon is tisztában van vele. Ma este elmentem egy diavetítéssel kísért előadásra. gyakorlatilag elzárul előlünk a Vörös-tenger. ahogy egy szovjet komisszár.már három nappal előtte szóltak nekünk! -. azaz inkább Brit Szomáliföld ellen. de a pénz nem érdekli. és különös gyengéje. vajon szerinte Swinton szándékos áruló-e. hogy szövetségeseiket cserben hagyva kapituláltak volna . Úgy látja.

fosztogató katonáiról, egyikük hullarészegen hevert az út szélén stb. 1940. VIII. 9.

például

Anyagi helyzetem már-már katasztrofális. Írtam egy levelet az adóellenőröknek, amelyben elmagyaráztam, hogy a háború megfosztott minden megélhetésemtől, és az államtól se kapok semmi munkát. Persze nem hiszem, hogy ez az író számára húsbavágó tény mármint, hogy amíg e rémálom tart, képtelenség könyveket írni - meghatja majd az adóhivatalt. A kormánnyal szemben amúgy nincsenek skrupulusaim, és készséggel fizetnék adót is, ha lenne miből. Ha úgy érezném, nincs más hátra, kész lennék meghalni Angliáért - de adóügyekben senkit sem hevítenek hazafias érzelmek. Az elmúlt napok kevés híre jórészt a légicsatákról szólt, melyekben - ha hihetünk a jelentéseknek pilótáink derekasan állják a helyüket. Szívesen beszélnék egy tiszttel a légierőtől, hogy némi fogalmam legyen róla, mennyire hitelesek e 63 beszámolók. 1940. VIII. 16. A dolgok láthatóan rosszul mennek Szomáliföldön, Egyiptom felé onnan várható az oldaltámadás. A Csatorna felett tömeges légicsaták dúlnak, ha a hírek igazak, elképesztő német veszteségekkel. Csak tegnap állítólag 145 német gépet lőttek le. (...) London belvárosának is alighanem jót tenne már egy komolyabb légitámadás, hogy végre észhez térjenek 63 Mind a németek, mind az angolok kevesebb gépet lőttek le, mint amennyiről beszámoltak. Augusztus 14én a Brit Királyi Légierő (Royal Air Force) 144 német gép lelövéséről adott hírt, amit a háború után, a német adatok ismeretében 71-re módosítottak. Ugyanezen a napon az R.A.F. 16 gépet veszített, de 8 pilótát sikerült megmenteni. Szeptember 15-én a jelentések szerint 185 német gépet lőttek le (valójában csak 56ot), és az R.A.F. 26 gépet veszített, de a pilóták felét ezúttal is megmentették. -(39)-

az emberek. Jelenleg teljes a zűrzavar, a teherfuvarozás kivételével minden közlekedést leállítottak, anélkül persze, hogy bármi hathatós óvintézkedést tettek volna. Ha a szirénák megszólalnak, az első 15 másodpercben óriási a zűrzavar: sípszó, kiabálás a gyerekekkel, hogy menjenek le az óvóhelyekre, azután kis idő múlva mégis kirajzik a tömeg az utcára, hogy kíváncsian bámulja az eget. Látnivaló, hogy nappal az emberek vonakodnak levonulni az óvóhelyekre, amíg csak nem hallják a bombák robaját. Kedden és szerdán két pompás napot töltöttünk Wallingtonban; nem olvastunk újságot, és a háború szóba se került. A helybeliek épp a zabot aratták, és magunkkal vittük Marxot64 is nyulat hajtani; nem hittem volna, hogy ilyen fürge. Már-már visszatért gyerekkorom letűnt világa - ki tudja, talán utoljára. 1940. VIII. 19. Az állandó légitámadások nyomasztó hatását az emberek elképesztő hiszékenysége tetézi. Minden rombolást készséggel elhisznek, ami másutt történt. George M. például most tért vissza Newcastle-ból, mely állítólag súlyos veszteségeket szenvedett, holott komolyabb károknak, mint mondja, nyoma sincs. Ugyanakkor a híreket hallgatva arra számított, hogy Londonba visszatérve romokban látja majd viszont a várost, és legelső kérdése az volt: „Hogy bírjátok ezeket a szörnyű időket?”. Így már érthetőbb, miért is gondolják Amerikában, hogy London lángokban áll, és egész Anglia éhezik. Persze mindebből az is következhet, hogy valójában mi sem tettünk akkora kárt Németország nyugati felében, mint azt a hadijelentések állítják. 1940. VIII. 20. Amennyire lehet, a sajtó igyekszik mentegetni Szomáliföldről való kivonulásunkat, ami azért elég súlyos vereségnek látszik. Több évszázada ez az első terület, melyet a brit birodalom elveszített. Kár, hogy az újságok (igaz, ma csak a News64 Az író kutyája. -(40)-

Chronicle-t láttam) oly kényszeresen próbálják jó színben feltüntetni e fiaskót. Holott az jó alkalmat kínálhatna egy újabb kampányhoz, hogy néhány kétbalkezesnek ismét távoznia kelljen a kormányból. A Polgárőrség sérelmezi, hogy most, amikor a légitámadások sűrűsödnek, az őrszemeket nem látják el rohamsisakkal. Macnamara tábornok válaszul közölte, hogy a reguláris hadseregben is még vagy 300.000 rohamsisakra lenne szükség - holott egy éve tart a háború! 1940. VIII. 22. A Beaverbrook-féle sajtó, a többi lappal ellentétben, igyekszik még a gyanúját is 65 elhessegetni annak, hogy Trockijt netán a GPU gyilkolta meg. Így a mai Ewening Standard, amely több cikket is szentelt az esetnek, még csak nem is említi ezt az eshetőséget. Kétségtelen, hogy fél szemüket továbbra is Moszkván tartják, próbálván az oroszok kedvében járni, bármit sugalljanak is Low66 gúnyrajzai. Bár ennek hátterében talán egy még fondorlatosabb taktika is meghúzódhat. Hiszen azok, akik a Standard mostani oroszbarát vonalát alakítják, nyilván elég dörzsöltek ahhoz, hogy belássák, a népfrontos vonal többé nem alkalmas az oroszokkal való szövetség erősítésére. Ugyanakkor azt is látniuk kell, hogy az angol baloldali közvélemény jó része magától értődőnek veszi: az igazi antifasiszta politika ma is az, ha sikerül az oroszokat a mi oldalunkra állítani. Csak tömjénezzük hát Moszkvát, ha azt akarjuk, hogy a hazai közvélemény még inkább balra tolódjék. Az a furcsa, hogy az efféle fondorlaton mindig csak 65 Lev Davidovics Trockij (1879-1940), az 1917-es orosz forradalom vezéralakja utóbb külügyi népbiztos, majd a polgárháború idején (1917-24) hadügyi népbiztos. A Lenin halála utáni hatalmi harcban alul maradt Sztálinnal szemben, és száműzték. Mexikóban a szovjet titkosrendőrség, a GPU gyilkolta meg. 66 David Low (1891-1963), baloldali politikai karikaturista. -(41)-

. 1940. tábornok tartott. Megvetően mondta. Azzal kérkedett. Tegnap este elmentem egy előadásra.nyilván az -(42)- . a „hasunkon csúszkáljunk” és így tovább . és bár komoly része volt a flandriai katasztrófában. hogy hozzá nem értése miatt csakhamar ismét előléptetik. Ez nem csupán azzal jár. ez pedig igen veszélyes lehet. de úgy éreztem képtelen vagyok összeszedni magam. akire negyed millió emberünk sorsa van rábízva. nem kétlem. Felkeltem egy pillantást vetettem az órára. Két és fél hónap várakozás után végre megkaptam a polgárőri egyenruhámat. hogy sok ezer fontba kerüljön minden egyes vakriadó. hagyják félbe a munkájukat. hogy a légiriadók mindenkor tévesek. hogy az emberek fölöslegesen kelnek fel. s azzal szépen visszaaludtam. A jól tartott ló és büszke gazdája egészen úgy festett. mivel én magam már csak alkatomnál fogva is eleve utálok minden taktikázást. Azt mondják. nem szólva az elfecsérelt időről és az állandósult alváshiányról. hacsak nem akarjuk. de idővel az a csalóka benyomásuk is kialakulhat.másokat kapok rajta. Hajnali három körül légitámadás volt. amit . átszervezik a légiriadók egész rendjét. 23. holott a német gépek egyszerre mindig csak egy szűkebb térséget fenyegetnek. hogy a fedezékbe vonulást gyakoroljuk. Ma a Portland téren elsuhant mellettem egy pompás fiáker. hogy ő bizony nem sok hasznát látja. VIII. amely szerinte egyszerű civil önvédelmi alakulat. hogy ő már 1889 óta szolgál a seregben. mintha csak az 1914 előtti időkből toppantak volna elő.. amit mielőbb meg is kell tenni. Hosszan beszélt a polgárőrségről. még ha belátom: adott esetben indokolt is lenne. A szirénákat az egész városban egyszerre hallani.

egy életre megtanítva arra.Osterley Park-beli kiképzőbázisra67 utalva. Szerinte a mi hivatásunk pusztán annyi. Ettől talán észre térne a jónép. a teljes elhülyülés küszöbén! Egyetlen erényük a fizikai bátorság. 1940. hogy valami nincs rendjén. a Nemzetközi Brigádokban szerzett spanyolországi tapasztalatok alapján. A szuronyrohamokról is hosszan lelkendezett. hogy a trágya nem ennivaló. hogy nemsokára a polgárőrségben is bevezetik a tisztelgést és a hagyományos rendfokozatokat. hogy ízlik neki vagy sem. tegnapelőtt volt az első komoly légitámadás. és nyíltan a szemünkbe mondja: mennyire hülyére vesznek bennünket.) Szánalmasak ezek a fontoskodó. amivel pótolhatják a bolsevizmus internacionalista mítoszát. Legfőbb ideje.. vajon mi lesz most az orosz állammal Trockij. (. folyvást Samuel Butler Jegyzettömbjének68 epizódja jut eszembe a trágyát kóstolgató borjúval. VIII. Ahogy elnézem. (Greenwich) Azt hiszem. -(43)- . A legénység igyekszik hálás közönségként fogadni buzdító beszédeiket. tapsol és nevetgél a silány poénokon – miközben mindenki érzi. amiért még némi halvány elismerés is kijárna nekik. legalábbis én most hallottam 67 Az iskolában Tom Wintringham és Hugh Slater a gerilla taktikára és az utcai harcra tanították a hallgatókat. hogy az ország végromlás előtt áll. hogy dögöljünk halomra őrhelyünkön. s hogy milyen szánalmas ez az egész. kik miatt. Az oktalan pára nem képes eldönteni. Tegnap azon tűnődtem. és azt is: miért. hogy valaki kiálljon végre a pódiumra. kivénhedt hadfiak. hogyan falja a közönség e hibbant szónoklatokat. ha nem lógnának folyvást mázsás koloncként a nyakunkban. és megpendítette azt is.. vagy a többi külföldi kommunista nélkül? Nyilván kitalálnak majd valamit. 26. 68 „Further Extracts from the Note-Books of Samuel Butler” – Orwell esszét írt a könyvről 1934-ben. mire egy tehén jól oldalba döfi. sorra kihajigálva e sok trotli gyarmati veteránt a szemétdombra.

Most már tényleg ki kellene találni valamit a légiriadók lokalizálására. Az első vagy négy kilométerre csapódott be tőlünk. inkább csak az utánuk következő zűrzavar bosszant.) Elég nagy robbanás volt. Világos. hogy a házak beleremegtek. hogy egy bomba robban mellettem. s ahogy eddig is. hogy egy egész népet megfosszon éjszakai nyugalmától. amíg a szirénák hangjára hanyatt-homlok rohan az óvóhelyre mindenki.-vel nem túlságosan zavartatjuk magunkat a légitámadások miatt. máris visszazuhantunk az előző háború végi közállapotokba. A légiriadók az elmúlt három napban együttvéve vagy 18 órát tettek ki. Hallottam. maga itt a kalauz vagy én?” Lám. Talán egytonnás bomba lehetett. Hitlernek csupán fél tucat gépet kell átküldenie a Csatornán. és halálra váltan nyomban felriadtam. VIII. ha bármi fontos létesítményt találat ért. ám azért nem annyira rettenetes. mert jelenleg milliók virrasztanak vagy hagyják félbe a munkát.. hogy az éjszakai légitámadásokkal csupán a lakosságot akarják kimeríteni. azt álmodtam.először igazán közelről a bombák hangját. asszonyság. (. és minden beteg rémülten szökött ki az ágyból. (.. amint magából kikelve egyikük így kiabált: „Mondja már. Aminek sajnos máris meglátszik a hatása.. amit Huescánál dobtak le.) Húsz év óta ma először voltam fültanúja. és mindaddig. míg ezek jó ha feleakkorák. Ma reggel mégis. ahogy megszórták a KeletIndia Társaság dokkjait. amibe a föld is beleremeg. ha a londoni légtérben akárcsak egyetlen német gép is feltűnik valahol. miközben a Monflorite-i hadikórházban feküdtem. E. 29.. 1940. próbálják eltussolni. Szerintem nem túl nagy bombák ezek. A vasárnapi lapok persze hallgatnak róla. Máig emlékszem arra a kettőre. de olyan pokoli robajjal. hogy a kalauzok ingerülten szólnak a buszok utasaira. A -(44)- . amikor az éjjeli járőrszolgálat után ledőltem egy kis pótalvásra. A bejárati ajtóból néztük.

Később hatalmas csattanásra riadtunk fel. hogy ez komolyabb lesz a szokásosnál. s én feküdnék kényelmes. azzal a megnyugtató tudattal.. minden fedezék nélkül. Általános a vélemény. 31. lidérces emlékeim.a nácizmus. s lám.. 16. Kormányunk jelenleg képtelen bármi épkézláb válaszstratégiára.-vel. Mintha egy sok évvel korábbi éjszaka tért volna vissza. Akkoriban rendre azt álmodtam.. a . hogy ez most hangosabb volt a szokásosnál.. újra a spanyol polgárháborúban vagyok. és máris aludtunk tovább. vagy túl közeliek a becsapódások. könnyen álomba ringatja az embert. VIII. és aknagránátok robbannak köröttem. mi lehet az Új Rend70 hatásos ellenszere. 70 Tudniillik Hitler „Új Rendje” . Félálomban. H. XI. hogy nem érdemes sokat törődni velük. állítólag Maida Valeben69 csapódott be egy bomba. 1940. E.P. A Regent’s Parkban sétálgatókat sem izgatja láthatóan a légiriadó. erős robbanást hallottunk. 1940. régóta ezt várják. fegyverzajt hallok.spanyol polgárháborúból vannak efféle máig kísértő. szerkesztőjével.-vel éppen csak megjegyeztük. Sosem gondoltam volna. 24 órára rendszerint 5-6 esik. ha elég távoli. hogy csak órák múlva kell felkelnem az őrségváltáshoz. a légelhárító ütegek zajával fülemben úgy éreztem. XI. -(45)egy ha . körülbelül mérföldnyire Orwell egykori lakóhelyétől. tábori szalmaágyamon elnyúlva. A légiriadók egyre kimerítőbbek. 1940. Amerikában is.) Tegnap lefekvéshez készülve. 23. (. márpedig az emberek itt is. A monoton fegyverzaj. Tegnapelőtt együtt ebédeltem H. hogy nyílt mezőn fekszem. igen komoran ítéli meg a háború kimenetelét. mégis így lett.P. hacsak az ember nem sejti. s nemigen látja. hogy hidegen hagy. Vajon a közvélemény nem látna csapdának egy 69 London egyik külkerülete.

az amerikaiak süketek maradnak Európa segélykiáltásaira. Ld. Chamberlain ugyan kétségkívül támogatta Churchillt. Pár héttel ezelőtt Duff-Cooper72 behívatta a tudósítókat. az összes brit lapot figyelmeztették. Egyetlen szavazat döntötte el a kérdést. egyébiránt biztosra veszi. hisz minden a tálaláson múlik. amikor Franciaország elesett. kulcsfontosságú. -(46)- . Habár a . A második világháború című művében Churchill 1940. hogy nincs más hátra.73 71 Orwell alighanem a Hoare iránt érzett ellenszenve miatt hangoztatta H. Halifax és Simon védelmére kel. s ez állítólag Chamberlainé volt! Kíváncsi vagyok. Európa Kiadó.71 és társai titkon alkura készülődnek. brit tájékoztatási miniszter. P.. szerint. még nem cenzúrázzák. A brit kormányülések titkos jegyzőkönyveit egyébiránt 30 év múltán felszabadították a kutatás számára. H. tartok tőle. Mindaddig.P. hogy lehetőleg ne kommentálja a kormány spanyol politikáját. májusi kormányát tárgyalva Hoare. bárki képes könnyedén elhitetni. 2000.” 72 Alfred Duff-Cooper. úgy tűnik. válasza: „Ugyan már. vajon nyilvánosságra hozzák-e valaha is ezt. Hoare spanyolországi nagyköveti munkájáról a következőket írja: „Senki sem tudta volna jobban teljesíteni ezt a fárasztó. igaz is lehet. Mit mondjak? Duff-Cooper szava még mindig többet ér Hoare-énál..-t... ám ekkorra már mind a szűkebb. amíg a sajtó elég harsányan nem visszhangozza.P. mind a tágabb háborús cabinet éppúgy belátta. 73 Nyilvánvalóan túlzó korabeli legenda. hogy ez volna a világtörténelem legnagyobb győzelme. Talán ez volt szegény öreg Chamberlain politikai hattyúdala. összeült a kormány megvitatni: folytassuk-e a háborút. ha tényleg igaz. és „becsületszavát” adta nekik. vagy inkább próbáljunk békét kötni. kényes. hogy „dolgaink tényleg jól állnak Spanyolországgal”. öt éven át tartó küldetést. H. hogy .békeajánlatot a mostani helyzetben? H. még ugyanerről John Lukacs izgalmas könyvét: Öt nap Londonban. kijelentését.” Ami.P. mint vállalni a Hitler elleni harcot.

felesége volt. hogy az antifasiszta brit közvélemény inkább Edwardot támogatta. és eszébe se jutott panaszkodni. C. jól ismeri Angliát. 75 Mrs. 76 Lásd az 1940. mégsem váltak be. melódiája: monoton Tegnap C.utóbb VIII. mind a meg nem szállt területen jóval komolyabb az ellenállás. amikor Franciaországot a németek elfoglalták. egyetlen európai se hitte volna.74-vel.A háború jellegzetes őszi esőkopogás a rohamsisakon. aki ekkor már a windsori herceg . amiért is a franciáknak Angliával szakítva inkább az olaszokkal kell tartaniuk. és úgy véli: Anglia nagy előnye. úgy tűnik. a France szerkesztőjével ebédeltem. korábban diplomata. Különben C. hogy államformája királyság. 24-i naplóbejegyzést! -(47)- . és élt már nálunk korábban is. hasonlóan vélekedett az amerikaiak nagy része is. Szerinte VIII. a sajtóosztályt vezette. igaz.75 fasiszta kapcsolatai miatt kényszerült lemondani. Azt mondja. Mindig is azt hittem. viszont nyilván a kontinensen elterjedt szóbeszédet visszhangozza. hogy „Anglia csupán egy árnyék”. hogy Anglia folytatni fogja a harcot. S. szerint. C. Meglepően jókedvű volt. A brit sajtó mindenáron bagatellizálni igyekszik az ellenállást. Edward . Olaszország viszont valódi erő. VI. 1940. jóslatai. Hazatérve a francia-orosz egyezmény aláírásáról pedig kijelentette. 74 Piene Comert. Laval kormányzása76 idején C. Laval 1935-ben azt mondta neki. 28. hogy Sztálin Európa legerősebb embere. angolbarát. francia újságíró. Persze itt. Nos. hogy a francia menekültek folyvást a silány itteni kosztra és más hasonlókra panaszkodnak. XI. Wallis Simpson.. Edward végül is Mrs. mivel Vichyvel továbbra is ápoljuk a kapcsolatokat. mint azt itt képzelik.. bármi tehetséges politikus Laval. Angliában mindenki tudja. C. Franciaország eleste után Angliába emigrált. hogy Franciaországban mind a német fennhatóság alatti.

s a vége felé már sehol sem volt menedék a bombák. Mikor errefelé csöndesek az éjszakák... s legalább negyed részük földig rombolódott. a halottak száma 550. hogy az angolok előbb-utóbb a 77 Coventry 1940. aki nemrég érkezett Lengyelországból. amelyben 500 repülőgép vett részt. Tegnapelőtt este adásügyeleten voltam a Rádióban. S eközben folyvást az a hátsó gondolat kísért. A közüzemek. 1940.) Beszéltem egy férfival. A szőnyegbombázás során lerombolták a városközpontot és 21 gyárat. bár azt nem árulta el. Az a nyomorult Chiappe bekrepált. 1. A támadás nyomán a német hadipropaganda fenyegetően azt visszhangozta. Ebben a mostani háborúban legalább annyi jó van. hogy a többi angol várost is „koventrizálni” fogják. (. miként rohantak meg az emberek egy-egy aknatűzben elhullott lovat. de talán másutt nem ennyire elszánt és kitartó a lakosság. Meséli.. hogy néhány fasiszta is a fűbe harap! 1940. A német források szerint mintegy 30. hogy később a percnyi szünetekben mindegyre megismétlődjék a jelenet.) Azt mondja. 8.Szemtanúk teljesen ellentmondóan nyilatkoznak a Coventryben véghezvitt pusztításról. villany stb. XII. mint korábban Balbo halálának. a varsóiakban már csak az tartotta a lelket. hogy mi ugyan már hozzáedződtünk. csak hogy egy darabot kihasítsanak belőle. november 14-én szenvedett légitámadást. a sebesülteké ennél jóval több volt. Miután a várost végképp elzárták a külvilágtól. teljesen tönkrementek.77 A távoli bombázásokról csaknem lehetetlen megtudni az igazságot. mindenki amiatt aggódik.. XII. Varsó ostromakor az épületek 95%-a megsérült. (. hogy most nyilván az iparvárosokat támadják. és ami még rosszabb. majd az újrakezdődő bombázás visszaűzte őket. víz. miként sikerült átszöknie. a tüzérségi tűz elől. -(48)- . Ugyanúgy örülünk neki.000 gyújtóbombát dobtak a városra.

de a Himnuszra feláll a nép és Tyúkólba megy aludni el. nem annyira a bombáktól rettegve. 2. A bombázás legszörnyűbb. hogy mivel Wavell oly fontos közfunkciót tölt be. Persze mindebből nem volt nehéz arra jutni. nappal közrendre felügyel.segítségükre sietnek. hogy a szerzője intellektuális adottságait minél kedvezőbb fénybe vonja. kezdeti szakaszában. hogy Wavell Allenbyéletrajzáról írt esszémet épp akkor közölte a Horizon. Például efféléket: Valami földtúró román lakik a Mornington utcán és A kulcs nem jó. rendre azon kapom magam. 29. és Margesson beemelésével a kormányba a toryk nyilván Wavell egyiptomi győzelmét váltották pozícióra. hogy Gdanskban máris partra szállt a brit hadsereg stb. Idézet egy újságcikkből bombák. XII. inkább a félbeszakított alvás. hogy hibbant kis versikéket faragok. Az a hír járta. e könyv is nyilván legfőképp azt célozza. telefonálás és általában a köznapi kommunikáció ellehetetlenülése miatt.” 1941. amíg a bombázás alább nem hagy. I. Több mint mulatságos. -(49)(nem vicc!): „Hulltak a . s a csengő sem ép. amikor még mindenki félholtra váltan támolyog. hogy az albániai olasz főparancsnok agyonlőtte magát. mikor híre jött a Sidi Barraninál aratott győzelemnek. 1940. Az a múlt heti újsághír. Az esszében azt írtam. akár a manna. A jobboldal most aztán tényleg elemében van. állítólag csak egy nyomdahiba miatt került a lapokba.

és minden érintett szíves elnézését kéri. hogy az Allenby szerzője valaha is tehetségesebbnek bizonyul könyvének címadójánál. a Konvenció a második front megnyitását sürgette. A „blitz”-et igeként eddig még nem hallottam. December 9-én Wavell tábornok csapatai áttörték a Graziani parancsnoksága alatti olasz védelmi vonalakat Sidi Barraninál. A Horizon márciusi számában ez áll: „A szerkesztőség ezúton kívánja felhívni a Horizon és a The Spectator azon olvasóinak figyelmét. úgy véli. aminek igen örül. bár . akik netán megütközéssel fogadták George Orwell bírálatát Wavell Allenby című könyvéről. Így azután én lettem nevetséges. 80 A Népi Konvenciót (People’s Convention) 1941 januárjában szervezték a kommunisták.” 79 Büntetés. A bírálatot csak több hónap késéssel közölhettük.78 Mostanában mindenféle támadásra a „blitz” szót használják. 22. hogy ezegyszer tévedtem. tényleg örülök. Szerinte a Népi Konvenció csábító programja 78 Orwell esszéje 1940 decemberében jelent meg. hatékonyabb légvédelmi óvintézkedéseket és a Szovjetunióval baráti viszonyt követelve . . miután a háborúba a Szovjetunió is belépett. német. olyan időszakban. 1941.. és csakugyan tenni kellene valamit ellene.Isten látja lelkemet. hogy Wavell tábornok megítélésében tévedett. csakúgy mint a „strafe”-t79 az előző háborúban. s talán joggal. de nyilván erre sem kell várni sokáig.bár egyes történészek szerint a mozgalom valódi célja csupán a brit háborús erőfeszítések aláaknázása volt. 1941 júliusában. -(50)- .hogy nincs valami nagy véleményem róla. hogy a szóbanforgó kritika még nyár elején íródott.. és Orwell úr aligha sejthette. nem sokkal a franciaországi események után. amikor a tábornok pozíciója fölöttébb kétséges volt. hogy a mostanában nagy hűhó övezte Népi Konvenció80 veszélyét erősen alábecsüljük. magasabb béreket. I. Orwell úr épp ezért készséggel elismeri. majd 1942-ben beszüntette működését. látszólag az állampolgári jogok kiszélesítéséért.

amíg csak véget nem ér a háború” (ez volt. ahogy megcsókoltam. hogy a Népi Konvenció aktivistái elég sok pénzt összeszedtek valahonnan. Idézett a Canterbury érsek81 leveléből is.csak arra való. többek közt: A világ szocialista egyhatoda. És lám. vagy valami hasonló). Keresztények és a kommunizmus. teljes szívemből kívánom. hogy „Éljen a POUM!”.a következőket írta: „Óhajtom. hogy „hagymáztam”. 1931-66 között Canterbury érseke. Mindenesetre tény. Úgy tűnik. Szovjet erő. és hirdetéseik megjelennek a Daily Workerben is. a múlt nyáron krétával már kiírtam valahová. de a nyomtatási és egyéb költségek így is jókora summára rúghattak. és meggyőződésem. akik nem képesek átlátni. hogy tudja mindenki. spanyol köztársasági párt. hogy egyedül Winston Churchill alkalmas Anglia vezetésére. hogy támogatta a Népi Konvenciót! . ugyanez az ember a Népi Konvenciónak is támogatást ígér. hogy a falra firkáljak vágy hogy átírjak egy falfirkát. ezrével vannak ilyenek. ha valami szabadáras termék hiánycikk lesz. Az ügyeskedés menten beindul. Barcelonában pedig. teszem azt 81 Hewlett Johnson (1874-1966). pedig több mint hat órával azelőtt történt. amit a kommunista kormány 1937 májusában erőszakkal felszámolt. A minap. Tegnap jó néhány ilyen plakátot leszaggattam. -(51)- . már az is erősnek tűnik. újabb defetista manőver. de normális helyzetben eszembe se jutna. aki amellett. akit szovjetbarátsága miatt csak „vörös érsek”-nek neveztek. A helyért ugyan nem fizettek. hogy nyerjük meg ezt a küzdelmet. E. először tettem ilyesmit életemben. 82 Partido Obrero de Unificacion Marxista anarchista-szindikalista jellegű. a POUM82 betiltása után. Igaz. hogy mindez csak egy Hitlert támogató. Művei. hogy az egyszerű emberek ezreit félrevezesse. A hagymahiány miatt mindenki érzékenyebb lett a hagymaszagra. Az utca tele van a plakátjaikkal. hogy „Chamberlainből elég!”. Ha levesbe egy negyed fej hagymát beleaprítanak. nyomban megérezte rajtam.

2 sor. hogy „már nem tart soká” stb.az ébresztőóra. június 21-én foglalta vissza. I. szeptember 6. boltjába betérve megjegyeztem. A Daily Worker és a Week85 betiltása . s a többinek is hasonlóan felment az ára. J. meglepetten így fortyant fel: 83 Tobrukot 1941. ez ugyanaz a német gyártmányú vacak. hogy a háború még biztosan eltart vagy három évig. 85 Szűk körben terjesztett kommunista hírlevél. és betiltották a Daily Workert84. 1941. A kisebb francia órákért régen 5 shillinget kértek. stb. Ám ennek ellenére ismét általános bizakodás kezd lábra kapni. január 22. mire Mrs. között volt betiltva. Magukért beszélő számában: arányok a New Statesman e heti Tobruk bevétele (20. mivel annyira zsúfoltak a vonalak). A legolcsóbb 15 shillingbe kerül. Másnap reggel Mrs. amit korábban 3 shilling 6 pennyért árultak. -(52)- . ma viszont már 18 shilling 6 pennybe kerülnek. Erwin Rommel tábornok vezetésével. amint két nő arról társalog. Minden gondolkodó embert feszélyez e hirtelen beállt háborús csend. és megütötte a fülem. s a légitámadásokban beállt pár napos szünet is hordoz magában veszélyeket. J. hogy eközben valami még szörnyűbb dolog készül. A minap belehallgattam egy idegen telefonbeszélgetésbe (ez mostanában gyakran megesik. A német Afrika Korps 1942.000 hadifogoly! ) . A Daily Express ma végre igeként is használta a „blitz”-et! Friss reggeli hírek: a védelmi vonalak átszakadtak Tobruknál83. január 22-én vették be a brit csapatok. mivel érezni. 84 A lap 1941. és 1942.108 sor. Ez utóbbinak csak félszívvel tudok örülni. 26.

- Az lehetetlen! Egyszerűen nonszensz! Most már keményen a sarkukban vagyunk. Elfoglaltuk Bardiát, ahonnan nemsoká bevonulhatunk Olaszországba, onnan pedig már csak egy ugrás Németország, nem igaz? Mrs. J. kivételesen higgadt, okos asszony, mégsincs tisztában azzal, hogy Afrika a Földközi-tenger túlpartján van. 1941. II. 7. A vélemények mindinkább megoszlanak, hogy mi most voltaképp a németek, avagy a nácik ellen harcolunke. Bár e kérdés mindig is ott lappangott a felszín alatt, az emberek újabban valahogy komolyabban veszik. Ebből adódik aztán a kérdés, hogy Angliának vajon meg kell-e határoznia háborús céljait, illetve hogy vannak-e egyáltalán ilyenek. Minden ésszerű vélekedés az ellen szól, hogy ne deklaráljunk semmi hadicélt (v.ö. „Az a dolgunk hogy a germánokat leverjük, ez az egyetlen célja a háborúnak, amiről érdemes beszélni!”), és majdnem bizonyos, hogy ez marad a hivatalos álláspont is. Állítólag Vansittart „Gyűlöld Németországot!” című pamfletjét86 viszik, mint a cukrot. Franciaországról nincsenek megbízható hírek. Annyi biztosnak látszik, hogy Pétain végül is beadja a derekát, s beveszi Lavalt a kormányba. Akkor aztán lesz majd felfordulás a Franciaország megszállatlan részein átvonuló csapatok s az afrikai támaszpontok körül, amíg újabb „szilárd hadállásokat” vesznek fel, hogy aztán szépen meghátráljanak. Minden az időn múlik: vajon meg tudják-e vetni a németek Afrikában a lábukat, mielőtt az olasz csapatok ellenállása végleg összeomlik. Utána könnyen lehet, hogy Spanyolország ellen fordítják fegyvereiket, és 86 Robert Vansittart (1881-1957), diplomata, író, 1930-38 között külügyminiszter-helyettes, 19381 között külügyi főtanácsadó, a háború előtt és alatt németellenességéről volt közismert. Itt említett röpiratának címe: Black Record: Germans’ Past and Present (1941) (Sötét lapok: A németség múltja és jelene). -(53)-

nekünk majd azt mondják: lám, a spanyolok „ellenállnak”, ami újfent igazolja a brit kormány bölcsen békülékeny magatartását a spanyolok iránt. Azután persze Franco is meghátrál majd, áldását adva, hogy a német csapatok átvonuljanak Spanyolországon. Persze az is lehet, hogy Laval, ha sikerül megszilárdítania hatalmát, ideig-óráig tényleg ellenáll a keményebb német követeléseknek, s akkor majd egyszerre ő lesz hirtelen rossz fiúból hazafi, aki úgymond „ellenáll”, akárcsak jelenleg Pétain. Ez az, amit a brit konzervatívok sosem fognak felfogni, hogy e jobboldali kormányok csapatai nem képviselnek igazi erőt, és mindenképp vereségre vannak ítélve. 1941. II. 12. Arthur Koestlert87 még a héten behívják, és a Pionír Hadtesthez88 fogják beosztani. Más alakulatba nem veszik fel, mivel német.89 Micsoda észbontó ostobaság, hogy itt egy fiatal, kiváló képességekkel megáldott ember, aki isten tudja, hány nyelvet beszél, alaposan ismeri Európát összes politikai mozgalmával együtt, és nem veszik más hasznát, mint hogy követ lapátoltatnak vele egy építkezésen. Szörnyű látvány a Szent Pál székesegyház környékén véghezvitt pusztítás, sosem láttam még ehhez foghatót. Maga a székesegyház ugyan alig sérült meg, sziklaszilárdan áll. Elnézve arra gondoltam, 87 Orwell 1941-ben bírálatot írt Koestler híres könyvéről, a Sötétség délbenről, ez után közeli barátok lettek. 88 A Pionír Hadtest az amerikai Építő Század brit megfelelője volt. Általában a politikailag megbízhatatlannak vélt személyeket osztották be ide így került soraiba számos német és zsidó menekült, akik a nácizmus legelszántabb ellenzői voltak. Néhányan az alakulatból utóbb veszélyes és politikailag kényesebb feladatokat is kaptak, ahol különleges ismereteiknek nagy hasznát vették. 89 Valójában magyar zsidó származású. -(54)-

milyen felesleges az a cifra kereszt ott fönn a tetején. Jobb lenne inkább egy dísztelenebb, ami úgy állna ki a kupolából, akár egy kardmarkolat. Különös, hogy semmilyen visszhangot nem keltett, hogy az a vén marha Ironside felvette az „Arhangelszk Lordja” címet. Kihívó arcátlanság, tiltakozni kellene ellene, akármi legyen is az ember véleménye az orosz rezsimről. 1941. III. 1. B.-ék már néhány hete itt vannak Londonban, és a légitámadásokból még mitse láttak. Szerintük a londoniak nagyon megváltoztak, hisztérikusak lettek, és mindenki jóval hangosabb, mint azelőtt. Ha tényleg így van, a változás fokozatosan mehetett végbe, s emiatt akit érint, nem is igen észlelheti. Olyasmi lehet ez, mint a gyerekek növekedése. Az egyetlen változás, amit magam is észleltem a légitámadások kezdete óta, hogy az emberek sokkal könnyebben szóba állnak az idegenekkel, mint korábban. A metróállomások egyáltalán nem bűzlenek, az új vaságyak elég kényelmesek90, és elnézve az ott tanyázókat, ők is egészen megbékéltnek és elégedettnek tűnnek - nos éppen ez az, ami annyira nyugtalanító. Mit gondolhatunk ezekről az emberekről, akik hajlandóak ilyen nyomorult viszonyok közt tölteni az éjszakát, hónapokon át, miközben a bombázók gyakran hétszámra még csak meg sem közelítik London légterét? (... ) Meglepő, hogy még mindig lehet gyermekeket látni a metróállomásokon, akik éppoly természetesnek vesznek mindent, és körbe-körbe vitetik magukat a körforgalmú vonalakon. Nemrég D. J.91 érkezett Celtenhamből, aki a fülkét egy fiatalasszonnyal és két kisgyermekével osztotta meg. Ahogy közeledtek Londonhoz, épp elkezdődött egy légitámadás, és attól fogva az anya mindvégig a könnyeivel 90 Az óvóhelyként is használt metróállomásokon emeletes vaságyak sorakoztak. Henry Moore rajzai minden fényképnél jobban adják vissza az óvóhelyek nyomasztó hangulatát. 91 Denzel Jakob, Orwell polgárőr szakaszának tagja. -(55)-

Ugyan milyen lehet az efféle ember észjárása? 1941. kevesen értenek egyet velem -. mintha csak az összezsúfolódott emberi testek kipárolgásának lennének kitéve. Mire ő azt hitte: „minden rendben van újra” . 14. A mezei nyulak egymást kergetik a téli búzában. mint a családi kripták föld alatti folyosókkal összekötött rendszere. az ember időnként mégis képes kilesni legalább néhány pillanatra e rémségből. mert már egy jó hétig nem volt légitámadás. és a többiek mondták is.-vel92 megszemléltem a Greenwich templom altemplomában berendezett óvóhelyet. néhány téli viola bimbózni kezdett. hogy „valami készül” a Balkánon. ha elég meleg lesz). Wallington. Bár dúl a háború. 1941. még a lapok is pedzegették. Korábban ugyanis épp azért gondolta. III. vagyis csapatokat küldünk Görögországba. az eltemetett családok nevét feliratok őrzik. hogy korántsem a legrosszabb estét fogtam ki. G. mert amikor az óvóhely csakugyan zsúfolásig megtelik (vagy 250 férőhelyes). 4.bár jól tudom.küszködött. de nem tűnt nagyon zsúfoltnak. még a „legújabbak” is 1800 környékéről valók. 3. Az elmúlt napokban az a hír járta. hogy a Föld nem szűnt meg forogni a Nap körül. Ha így 92 Gwen O’Shaughnessy. 1941. hogy visszatérhetnek Londonba. s a hóvirág is most a legszebb. hogy még mindig sokkal rosszabb. III. legalábbis ezen az éjszakán nem. Én mindenesetre váltig állítom . III.. akkor aztán tényleg kibírhatatlan a bűz.. A krókuszok már kihajtottak mindenütt. Az altemplom nem egyéb. -(56)- . ha a kicsi gyerekek sírkamrák közt játszadoznak. homályos és rossz szagú. Tegnap este G. A szokásos deszkaágyak zsákvászon matraccal (a tetvek is biztosan beköltöznek majd. s ilyenkor látja.

Az 1940-es olasz támadás idején sikeresen szervezte meg az ország védelmét. Az eredmény Orwell legrosszabb várakozásait igazolta. Mindenki ezen tépelődik. hogy csak minimális erőt tartson Kirenaikában. 1935-től görög miniszterelnök. hogy milyenek a szállítási eszközök. melyet a görögök ezúttal elfogadtak. miközben támogatta a királyság intézményét. és a csapatok zömét küldje át Görögországba. Amikor a britek ágyúkat és tankokat kínáltak fel neki. s hogy ki ellenőrzi a tengert Szicília és Tripoli között. amit az olaszok elvesztettek. amíg a mi főerőink Szalonikiben állomásoznak. attól tartva.van. 95 A szövegből nem derül ki. mi történne. ezek valószínűleg a most Líbiában állomásozó alakulatok lesznek. A Brit Expedíciós Erők 1941 márciusában szálltak partra Pireusznál. Ahhoz. elhárította a segítséget. Katonai diktatúrát vezetett be. hogy az ember egyáltalán fogalmat alkothasson egy ilyen hadmozdulat stratégiai jelentőségéről. hogy küldjenek tíz hadosztályt. hogy a fegyverszállítmány német támadást provokálhat ki.93 A szóbeszéd szerint mielőtt Metaxas94 meghalt. ha a szorostól95 nyugatra egy egész hadsereget teszünk kockára. és hogy mennyire van szükség Líbia megtartásához. -(57)- . s nem is kecsegtet túl nagy 93 Február 12-én Churchill táviratban gratulált Wavellnek a bengázi győzelemért. arra kérte az angolokat. mennyi gépesített erőt tudtak a németek átszállítani Európán. Elképzelni is szörnyű. előbb ismernie kellene. de alighanem inkább a Szueziről van szó. a német támadás már április elején megindult. 94 Ionnais Metaxas tábornok (1871-1941). egyben meghagyva neki. milyen összeköttetés lehetséges Görögország és Bulgária között. Halálát követően Churchill megismételte az ajánlatot. hogy Orwell vajon melyik szorosra utal. mennyi embert is tudna Wavell nélkülözni. Egyrészt mert csapataink Görögországba küldése igencsak kockázatos. ám mi csak négyet ajánlottunk fel. s három hét alatt egész Görögországot elfoglalták. ha a németek Szicília felől átkelve a tengeren visszafoglalnák. Túl veszélyesnek tűnik. vagy legalábbis azok jó része.

hadisikerekkel. Sok német. hogy Törökország belépése után hajóink immár kijuthatnak a Fekete-tengerre is. mint Norvégiában. mivel annak bizonyságát láttuk benne. mint az. hogy egyre nehezebben értjük a különböző európai népek reakcióit. Leginkább egy olyan félszívű beavatkozástól tartok. hogy végre megmutassuk a világnak: igenis megsegítjük a gyengét az erőssel szemben. hogy nekünk semmi bajunk az átlag németekkel. Ő maga nem volt zsidó. ami aztán katasztrofális kudarcba torkollik majd. Mint írja. hacsak azzal nem számolunk. egyszer s mindenkorra bizonyítjuk a világ előtt. ha netán tudjuk. hanem ehelyett 96 semmitmondó röpcédulákkal árasztottuk el a várost. hogy nem tudunk. hogy nem kezdtük el mindjárt Berlint bombázni. miféle badarságok vannak azokon a röplapokon! ). Ugyanakkor. mint ahogy ők se nagyon érthetik a mieinket. ha most veszni hagyjuk Görögországot. frissen megjelent könyvében Haffner97 úgy véli: kapitális baromság részünkről tétlenül nézni. mivel egy szűken katonai értelemben vett vereség vagy győzelem jóval kevesebbet nyom a latban. Másrészt viszont. és szerinte ezeket minden teketória nélkül el kellene foglalnunk. hogy az írek nem engedik át használatra a számunkra létfontosságú támaszpontjaikat. antifasiszta újságíró. -(58)- . csakúgy. és nem is fogunk egyetlen európai országot sem támogatni függetlensége megőrzésében. hogy Angliában mindannyian örültünk e gesztusnak (még akkor is. micsoda eget verő baromság volt a háború elején. 1938-ban emigrált Németországból Angliába. akár egy súlyos vereség kockázatával is. hogy 96 A háború elején a brit légierő bombák helyett röplapokkal szórta meg Németországot. egész Európa rajtunk röhög. csak a felesége. Az a baj. éppúgy. Szerintem még mindig jobb lenne mindent egy lapra feltenni. Én mégis azt tartom. amiért hagyjuk. akivel beszéltem. elképedt azon. melyekben a náci vezetők ostobaságáról igyekeztek meggyőzni a németeket. 97 Stefan Haffner.

Ha majd visszahelyezik trónjára a császárt. Greenwichre igen sok bomba hullott.itthon és Amerikában egyaránt.98 1941. Ha egyszer az olaszokat kiűztük. Jónéhány német gépet sikerült lelőnünk az elmúlt éjszakákon. ha csak kicsit is megalapozottan érhet a vád. minden előzetes propaganda nélkül. Állítólag fellőnek a levegőbe valami dróthálót. ami azután a bombázókra tekeredik. úgy hírlik. Ijesztő lenne. lesz majd az udvarában egy brit „képviselő”. titkos fegyvert is rebesget. az egyik éppen akkor 98 A háborús szóbeszéd valószínűleg a radarra utal. Hiszen ha erővel foglalnánk el az írországi támaszpontokat. június 17-én jelentette be. hogy megmutassuk: nem csak a saját érdekeinkért tudunk harcolni. mint az indiai rádzsák körül. annak katasztrofális hatása lenne a közvélemény alakulására . vajon lesz-e elég bátorságunk meg tisztességünk. a tiszta égbolt kedvezett a vadászgépeknek. hogy Etiópiát ki akarjuk sajátítani magunknak. amely szögesen ellentétes az angolul beszélő népekével. melyet Párizs eleste után telepítettek a harci gépekbe. végre pompás alkalmunk lesz rá. hogy így tegyünk? Egyelőre nem tudni még. Múlt éjjel a támadások elég hevesek voltak. A Barát-Ellenség Felismerő Rendszer fontos szerepet játszott. de csak egy gépet lőttünk le. aminek használatát a brit légierő 1941. Ám a szokásos álszent. III. Kérdés. Ez aztán kellő visszhangra lelne az egész világon. éppúgy. Talán ez sugallta az „elektronikus háló” kifejezést. Ez hát az európai nézőpont.Írország s a többi hasonló látszat-független ország dacoljon velünk. de tetszetős érveket máris hallani. s a szóbeszéd holmi új. 20. s a titkos fegyverről szóló hír is zagyva spekulációnak bizonyult. -(59)- . Nincsenek ínyemre az Etiópiával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok. miért is kellene „átvennünk” Etiópiát: a rabszolgaság megszüntetése és hasonlók.

hogy beengedjék az élelmiszerszállítmányokat. -(60)- . hogy megtartsák a búzát. ám azért mindenki lent maradt az altemplomban berendezett óvóhelyen.: „Betört az ablak. A beszélgetés hirtelen félbeszakadt. mint azelőtt. Én: „Mi volt az?” E. ez akkor sem jó így a franciáknak. Akkor azután küldhetnénk egy komolyabb élelmiszerszállítmányt. 99 Valószínűleg Eileen Blair. Bárcsak tudhatnánk. hogy a brit kormány bármit elvárna a németektől cserébe. látom. szakadt a víz a nyakukba. avagy csak elképesztően ostobák. hogy az utóbbi időben jóval ritkábban írok.csapódott be. például hogy a francia flotta néhány fontosabb egysége adja meg magát. A németek ugyan engedik. és kevesebb közéleti eseményt említek. Fölöttük tombolt a tűz. amíg az óvóhelyőrök engedélyt nem adtak rá.-vel99 telefonáltam. Hiába felügyeli egy semleges bizottság a segélyek elosztását. s amiben ezért még csak reménykedni sem lehet.. az író nővére.. majd nagy csörrenést hallottam. amit küldünk. amikor E. Mindenkin elhatalmasodik a tehetetlenség érzése.. Tangerben 1914 óta először van újra német konzul.. ami megingatná a Pétain-kormányt. mondjuk. de senki sem mozdult.” A bomba a szemközti parkban csapódott be megsebesítve a léggömbzárral foglalatoskodó embert és egy polgárőrt. csupán egy újabb tragédia árán következhet be komolyabb változás. semmi jele annak. ám a közellátásból ugyanolyan mennyiséget visszatartanak. Visszalapozva e naplóban. Úgy tűnik. amit persze nem engedhetünk meg. és társaik tényleg árulók. hogy vonják ki ügynökeiket ÉszakAfrikából. A Greenwich templom lángokban állt. Úgy tűnik. az amerikaiakra való tekintettel több élelmiszert engedünk be Franciaországba. A jelenlegi vezetéssel persze elképzelhetetlen mindez. Jobb lenne inkább kiéheztetni Franciaországot. s cserébe ki lehetne csikarni valami számottevő engedményt. hogy . És miközben mi mindent megteszünk.

ám még akkor is szörnyű nehéz lesz az éhséget elfogadtatni az emberekkel. Jelen voltak még a Tartalékos Tűzvédelmi Egység emberei. 23. de egy darabka sajtért senki se dobná oda az életét. hogy részt vegyünk a nemzeti imanapon. Angliában. stb. ami ezeknek az embereknek a fejében lakozik. Meglepett az egész esemény önelégült hazafiaskodása. 1941. hogy a püspökök megáldják -(61)- . Ha csak a megszállókat kell visszaverni. elfogadjuk a háborút is. Csakhamar az a kínos döntés vár ránk. hogy az egyház bocsánatos véteknek tartja a háborút. akkor biztos. nemigen számít. hisz ez idő szerint még az sem világos. mert tankokat kell gyártanunk az afrikai hadműveletekhez. hogy élelmiszert avagy fegyvert hozzunk-e be az országba. hogy van-e bármi köze Anglia védelméhez annak. III.általában olyanok. hogy ezzel valamelyik oldalt támogatjuk. éppúgy élnek. hogy ez a válság valószínűleg a nyár folyamán fog beállni. Ha elfogadjuk az államot. a gazdagok pedig. De hogyan lehetséges megmagyarázni azt egy szülőnek.sajtot!” Rémes! Mindenesetre jól jelzi azt a szellemi sötétséget. Még szerencse.A legrosszabb még hátra van. sokan ezt teszik . akik érzésem szerint nem valódi hívők. Még ma sem képesek felfogni. mi a célja a háborúnak. mint eleddig. hogy igenis vannak. kényszerítő intézkedések híján. valahányszor azt látom. Sosem tudom elfojtani az undort magamban. ez pedig az éhínség. akik Churchillért meghalnának. a légierős kadétok. s ha így teszünk. hogy gyermekei azért éheznek. hogy Afrikában vagy Európában harcolunk? Dél-Londonban egy kommunista vagy feketeinges falfirkát láttam: „Churchill helyett . Tegnap elmentem a Polgárőrség többé-kevésbé kötelező egyházi seregszemléjére. amit mi tényleg nem ismerünk itt. a Női Légierős Tartalékosok stb. mivel az átlagember véleménye szerint az idegen betolakodók távoltartása magában is elegendő háborús cél. Számomra nem volt újdonság. Miként lehet ezt elfogadtatni. hisz eleve úgy látják: a háború céltalan.

hogy netán csökkenne a harci elszántság. -(62)- .az ezredzászlókat. hogy a mi ügyünk mégis csak előbbre való. hogy imádkozunk érte. hogy meg tudjunk bocsátani nekik. Az alkalomra előre megírt imában kérték Istent: „szólj ellenségeink szívéhez.ami éppoly hatásos lehet. a keresztény meggyőződés azt tartja. csupán az országos imahadjárat aznapi sikere jár az eszükben . hogy a háború összeegyeztethetetlen az ellenség szeretetével. mint a németek. Egy szó sem esik arról. Talán az a félelem diktálja mindezt. Az egész azon az elemi érzésen alapul. III. továbbá a Scharnhorst és a Gneisenau csatahajók ez időben 17 hajót süllyesztettek el vagy ejtettek fogságba. A cirkálók március 22-én elérték Brest kikötőjét. az angyalokra leadott légvédelmi zárótűz. azaz valamennyien szánalomra méltó bűnösök volnánk. és jó útra térhessenek”. mintha efféle tévinformációkkal100 akarnák kicsalni a nyílt vizekre a brit 100 Nem voltak téves hírek: A Sheer zsebcirkáló. add. mint egy. Eddig úgy tudtam. úgymond. milyen hatással lehet egy ilyen istentisztelet. hogy megbánják gonosz tetteiket. nem vagyunk különbek ellenségeinknél. Az Atlanti-óceán német cirkálóiról szóló jelentések azt sugallják. a német tengeralattjárók pedig szintén 41 hajót süllyesztettek el. ha eközben el akarjuk pusztítani őket. 1941. 24. hogy Isten bennünket segítsen. az ellenségnek is vannak indítékai . úgy szerethetjük leginkább ellenségeinket. és segíts. hogy valójában nem is gondolják végig. így aztán helyénvaló. Holott bizonyos helyzetekben. Azért várjuk el. Az önkritika teljes hiánya a legtaszítóbb ezekben az istentiszteletekben. hogy az ellenség bocsásson meg nekünk.amit én csupán egy újabb vaskos lélektani tévedésnek tartok. ám most valahogy úgy van a dolog beállítva. a nagy hatótávolságú bombázók 41-et. ha az emberek látnák. Persze az is lehet. ahol egy brit légitámadás után mozgásképtelenné váltak. mert mi jobb emberek vagyunk.

s így szükséges.. hogy az afrikai győzelmek nyomán rengeteg hadianyagot zsákmányoltunk. Felteszem. hogy Görögországban 150. ha más tervei feltűnően jól alakulnak. Azt hiszem. nincsenek például fegyvereink. így valószínű. kivéve ha a haditengerészet és a légierő nagy része előzőleg megsemmisülne. hisz általános a vélekedés. hogy egy sikertelen megszállás 100. hogy ez a német-orosz kapcsolatok romlását jelzi. A Polgárőrség kétségkívül komoly hiányokkal küzd. hiszen egy invázió megkísérlése magában véve is súlyos veszteséggel járhat. és ma jelentették be először hivatalosan. és legalább három hétig kitart.000 ember életébe is kerülhet. Tovább tisztázódhat a -(63)- .. bár ezt már akkor sejthettük.000 főnyi brit sereg állomásozik. mikor kivonultak Bengáziból. és hogy szakértők indultak a készletek felmérésére. mint akár több ezer légitámadás. Tegnap Belgrádot bombázták. hogy valamivel ellensúlyozzák. Rajzok készülnek majd. hiszen hatalmas károkat okozhatna az iparban és az élelmiszerellátásban. Tehát megoldódott a rejtély. amivel Hitler jelenleg be tudná venni Angliát. amíg nem arat másutt valami látványos győzelmet. a műszaki leírások alapján. hogy nincs az az erő. IV.000 vagy akár 500. és Hitler tényleg nem fogja megkísérelni a partraszállást mindaddig.csatahajókat. érzékelhető hatása. bár Hitler még így is jól járna. Feltehetően ez lenne egy Anglia elleni invázió stratégiai előjátéka. Közben hallani. hogy megkezdődjék az új fegyverek gyártása. 1941. Azt még egyelőre lehetetlen felmérni. az jóval nagyobb pusztítást hozna ránk. Ám ennek nincs közvetlen. A zsákmányolt hadianyag képezi az új fegyverzet alapját. mindenesetre nehéz nem észrevenni. hogy hová tűnt az angol hadsereg Líbiából. hogy Hitler inkább csak akkor próbálkozik majd vele. Ámbár már senki sem tart annyira a német megszállástól. hogy a jugoszláv-szovjet barátsági szerződésnek lesz-e bármi jelentősége vagy sem. ez alighanem így is van. 7. Ha csak néhány százezer ember is partra tudna szállni.

Folyton a görögországi csapatokon jár az eszem: vajon mekkora az esélye annak. hogy kivonják a forgalomból a nemkívánatos alakokat. Fiume és Pola cirkálókat és az Alfieri és Carducci rombolót. Orwell kritikát írt a New Statesmanben A brit harcmodor című művéről. A Vittorio Veneto csatahajó használhatatlanná vált. Az újságírókra megállapított korhatárt 41 évre emelték . stratégiai értelemben is lehet némi remény a sikerre... ha az ember 2-3 évre előre gondol.. -(64)- . hogy beleszorítják őket a tengerbe. Bírálata ellenére Orwell elismeri érdemeit: „egyetlen kortárs katonai író sem tett ennyit a közvélemény felvilágosításáért”. Etiópiát mindenesetre elvesztették.. ahogy a Liddell Hart-féle101 stratégák most aggódva tördelik a kezüket emiatt az elsietett lépés miatt. talán politikailag helyes volt meglépni ezt. és küldenek-e követet a császári udvarba? (. A britek-minden veszteség nélkül .elsüllyesztették a Zara..) Egyre kevesebb a munka. Mulatságos lenne. Persze. (.helyzet. s immár alkalmas vagyok közlegénynek a Pionír Hadtestben.ezzel ugyan csak néhány száz embert nyerhetnek.) Több évi pangás után újra virágzik a használtbútor-piac.. Szinte látom. de így bármikor alkalmazható zsaroló eszköz kerül a kezükbe. ha majd visszahelyezik az etióp császárt a hatalmába. és kiderül: az oroszok vajon szintén elismerik-e. hogy a katonai behívókat egyben arra használják. hogy állapotomban gyökeres javulás állt be. vajon Hitler ellencsapása egy jó hónappal nem késett-e meg. Ha 101 Sir Basil Liddell Hart százados. (. hogy miután tíz hónappal ezelőtt egészségi alkalmatlanság miatt kiszórtak. )Immár világos. katonai szakíró. a textilfélék és a bútorok ára ijesztően magasba szökött. Nem tudni. 102 A matapan-foki csatáról van szó. különben az érintett tábornokok nyilván nem vállalkoztak volna az akcióra. most hirtelen rájönnének. A legjobb esetben talán még szűken vett. s én nem hinném hogy az olasz tengerészet veresége102 szándékos lett volna.

hogy pár napig nem is lehetett kapni). hogy elkerüljék a propaganda ízű kitételeket. Emlékszem. s igen nehezemre esett.O. Miért nem írtak inkább egy tárgyilagos. IV. ez szeptember 7-én volt). hogy Angliát most egy kicsit fellelkesítsék. hogy olyasvalamit hozzanak létre. Az Angliai csatát olvasva számomra az volt a legizgalmasabb. az Angliai csatát (akkora volt iránta a kereslet. Állítólag Francis Beeding. tényszerű ismertetőt. amit az egész világon bárki elfogadhatna hiteles forrásként. de tudván. hogy a Piccadillynél egy kapualjba 103 Ministry Minisztérium. s az előttem ülő két asszony azt hitte a levegőben robbanó gránátokról. . 1941. Például az. csak sajnálom. az már komoly károkat okozhat ősszel a német élelmiszer-utánpótlásnak. mikor a németek először bombázták a londoni dokkokat (ha jól emlékszem. ahogy busszal igyekeztem Connollyhoz vacsorára. Most olvastam épp az M. és kétségkívül az egész világon olvasni fogják. és ami ellensúlyozná a németek hazugságait. Bár eleven emlékeket őrzök még arról a napról. s ez rendre azt igazolta. mivel ez az első hivatalos angol nyelvű beszámoló a történelem első nagy légicsatájáról. hogy az úgynevezett „korszakos” események csak a legritkábban tűnnek fontosnak a kortársak szemében. hogy összevethettem e napló feljegyzéseivel. hogy nem volt annyi eszük. mint „dicső”. hogy közbeszólván ne igazítsam ki tévedésüket. Rosszabbat vártam. pontos. elszalasztották az esélyt. ám azért főleg hétköznapi dolgok maradtak meg bennem. aminek sokkal több értelme lenne? Nyilván azért. hogy máris elkezdték számos nyelvre fordítani.103 bestsellerét. of Information -(65)Tájékoztatási . „hősies” stb.I.míg a németekről többé-kevésbé megvetően szól. hogy ejtőernyők.pedig a balkáni háború akár csak három hónapig is eltart. A kiadvány tele van afféle jelzőkkel. 8. a regényíró állította össze.

és kézről kézre adták egymásnak a távcsövet. hogy győzelmet arat.A kapitalizmusnak vége.105 – bár ekkor még magam sem láttam át egészen a kettő közötti hasonlóságot. miután a németek láthatóan elálltak attól. és néztük a Szent Pál székesegyház mögött égre csapó lángokat s a folyó melletti olajtartályokból feltörő sűrű füstgomolyt. Kimentünk a tetőre. . Szinte nappali világosság volt még északnyugaton is. egy darabig onnan néztük a tüzeket.Ez volt Trafalgar. -(66)- . még ki is mentem megnézni. Aznap éjjel. de az óriási tűz engem is megbabonázott. Egyedül Connolly érezte át teljes megrendüléssel a látvány tragikumát. aki az ablakban ült.Orwell szerint Hitler ugyan elveszítette az angliai csatát. Hugh Slater. Ott ültünk Connolly lakásán a legfelső emeleten104. Most jön Austerlitz.húzódtam be a zuhogó srapnelek elől. hogy Angliát bombázással térdre kényszerítsék. 104 Cyril Connolly lakása az Atheneum Court tetején volt a Piccadillynél. de más fronton még várható. ezzel kikényszerítve Ausztria kilépését a háborúból. Később. azt mondtam Fyvelnek: . Mikor a német gépek hosszú konvoja feltűnt fölöttünk. de a pillanatot továbbra sem éreztem történelmi sorsfordulónak. Még ugyanazon évben Napóleon az austerlitzi csatában megverte Oroszország és Ausztria egyesített erőit. mint amikor a zápor elől keres az ember menedéket. hogy felébresztettek a robbanások. Én mindenesetre nem így éreztem.Akárcsak Madrid. majd így szólt: . egyszer csak megszólalt: . már-már nosztalgikus érzés fogja el az embert. lángol-e még. 105 Nelson admirális vereséget mért a francia flottára a trafalgari csatában. Rajtunk az ítélet. az egyik szállodából néhány fiatal pilóta és tengerésztiszt rohant ki.

s így fedezet nélkül hagyták a görögök bal szárnyát. Persze ugyanők siránkoztak volna a leghangosabban. 1941. Csak erről beszél mindenki. hogy egyáltalán kiadták. kiröhögtek a képtelennek hangzó ötlettel. és Görögországba küldtük őket. kapunk-e gépfegyvert. a Balkánról alig esik már szó. amikor már tényleg rosszul állnak a dolgok. 1941. hogy olyankor kezdünk udvarolni a kisebb diktatúráknak. 9. hisz az ilyesmit csak olyankor jelentik be.106 Ma este igen rossz hír érkezett. hogy a kormány Spanyolországnak két és fél millió font hitelt készül nyújtani . A polgárőröknek most már géppisztolyuk is van. amikor rosszul áll a szénánk.A News-Chronicle megint szörnyen borúlátó. ha a görögöket cserbenhagyva. Egy Görögországból keltezett hadiközlemény szerint a szerbek visszavonultak. legalább kettő jut minden századnak.persze nem volt egy darab se -. IV. inkább Tripoli ellen kellett volna vonulnunk. Hol van már az az idő. netán folytattuk volna az előrenyomulást az olaszok ellenében. Eddig az egész háborúban végig úgy volt. A közlemény súlyát az mutatja. A költségvetés szinte egészen kiszorította a balkáni hadjáratot a hírekből. amikor még vadászpuskákkal akartak minket felszerelni . 106 A költségvetés 50%-ra emelte a személyi jövedelemadó kulcsát. s amikor megkérdeztem. A tegnapi lapok megírták. hogy kivontuk csapatainkat. amíg lehetett. Ez is igen baljós előjel. 11. ez a jutalom Tanger elfoglalásáért. -(67)- . IV.gondolom. nagy hűhót csap Bengázi kiürítése körül. A nagyokosok szerint ahelyett.

IV.. Nem hinném. Lehet. hogy a Líbiában állomásozó német csapatok. a köznapi ember számára kevésbé érthető. francia hajókkal. és megszilárdul a helyzet. micsoda szörnyű állapotok lehetnek. de mégis. A tegnapi Ewening Standard cikket közölt „katonai szakértőnk” tollából. A feljegyzések Hitler 1940-es és 1941-es tavaszi hadjáratainak időszakát fedik le. azt látom. se Líbiáról. 13. A következő hónapokban valamikor újabb politikai és katonai szakasz kezdődik. Ahogy visszalapozok a napló elejére. amit ma sikerült szereznem: a Sunday Pictorial. Akivel csak beszéltem.se Görögországról.. Isten tudja.márpedig e „szakértők” rendre mellétrafálnak. Semmi hír . hogy még mindig érvényben van az utasítás. Úgy látszik. azok a forradalmi változások. hogy a politikai helyzet javulni fog. Egy évvel ezelőtt az angolok (mármint a városiak) még nem nyúltak volna hozzá. IV. de ez más lesz. vagy legalább egy részük. hogy a Vichy-Franciaországot nem nagyon szabad szapulni. Ha majd a közel-keleti hadjárat valahogy véget ér.1941. mind lehetségesnek tartja. amely alig különbet... most is zajlanak. Az a két újság. Az egyetlen. A napló első hat hónapja felöleli a francia katasztrófa utáni félforradalmi állapotot. hogy minden katonai szakértő katasztrofálisnak értékeli a görögországi kilátásainkat . -(68)- . Tegnapelőtt édesvízi halat (sügért) láttam egy halárusnál. ami némi reményre jogosít. az újságokhoz rengeteg rossz hír jut el. hogy politikai jóslataim ugyan nem váltak be. amelyekre számítottam. abbahagyom a naplóírást. illetve francia-afrikai területeken át jutottak Líbiába. mint gondoltam. Most szemmel láthatóan újabb tragikus időszak veszi kezdetét. amely még ezeknél is pesszimistább volt. csak éppen nem adhatják tovább. és a Sunday Express. 1941. 12. mely igen sötét képet fest a jövőről. Ennek ellenére a sajtó még csak említést sem tesz róla. csak sokkal lassabban.

Ugyanakkor gyakoribb a propaganda plakát. A brit csapatokat kiverték Kirenaikából. mivel a harcoló alakulatok és harci járművek zömét Bengázi bevétele után rögtön máshová irányították. IV. Persze néhány év híján többnyire ugyanaddig élnek. micsoda szedett-vedelt társaság ez. hogy létszámuk aránylag csekély. Mindjárt feltűnik. mivel a görögországi miatt kevesen voltak. Amikor (a polgárőrségben) bejelentkeztem szombat reggel a 38-as csoporttal. míg december 4-én megérkezett az erősítés.. hogy egy éven belül eltűnnek a plakátok a falakról. 14. csak éppen a tempóját nem. Nagyon igaz. bár ezt Kairóban107 még tagadják. A vélemények megoszlanak a német hadsereg erejét illetően. 107 Rommel tábornok csapatai április bekerítették Tobrukot. amit a reklámokról írtam. nem tűntek el. 1941. Azt hiszem. az utóbbi a valószínűbb. aki jól ismeri Dél-Afrikát. Egyesek szerint hatalmas seregük van Líbiában. mint a középosztálybeliek. Connolly mondta egyszer.Olvasom a bejegyzést. és mellette persze ott van a Worthingtonnal máris férfi! és Az ő anyja bezzeg nem Persillel mos! is. az az undorító Famel féle köhögéscsillapító oldat még mindig ott virít a falakon az egész városban. Persze. de harminc és hatvan év közt valamennyien középkorúnak tűnnek. de már sokkal kevesebb van belőlük. -(69)12-én hamar akció végül . de Tobruk kitartott. s az is erősen hihetőnek látszik. döbbenten láttam. míg Egyiptomban indiaiakat és feketéket is állomásoztatunk. D. ha az ember tisztán az életkor alapján összeválogatott csoportba kerül. és elvágták a tobruki angol csapatokat. arra számítva. hogy az értelmiség többnyire helyesen érzékeli az események várható trendjét. hogy Görögországba csak európai csapatokat küldtünk. csakhogy nekünk gyakorlatilag alig van valami erőnk. A németek az egyiptomi határig nyomultak. hogy a munkásember mennyivel gyorsabban öregszik. mások azt állítják. Megrázó hírek.

hogy beismernék. mikor a kocsmában ugyanígy nem kapcsolták volna be a rádiót. melyben az oroszok megígérik. nem figyel rá senki. hanem azért. megkérdeztem a tulajdonosnőt. hogy egy páncélozott brit őrjárat állítólag rajtaütött egy német osztagon – amin harmadik napja kérődzik a sajtó. Mindez akkor.. hogy az etióp hadjáratot befejezzék. IV. ha én nem kérem. A másik pultnál meg szól a gramofon. Tegnap este lementem a kocsmába meghallgatni a kilenc órai híreket. mi nemigen szoktuk bekapcsolni. . hisz ezáltal szabadon tarthatjuk a vörös-tengeri forgalmat. mit mondtak be korábban.Jaj. Megszületett a szovjet-japán megnemtámadási szerződés. hogy kivonulnak Kínából . 15. amikor a németek a Szuezi-csatornát fenyegetik! Eszembe jut a dunkerque-i manőver legkomorabb napja. mi is történik. anélkül. Ehhez persze most nagy szükség lenne a francia-afrikai kikötőkre. 1941. Szerinte ez tisztán politikai lépés volt. azt a hírek miatt amúgy se állítanák le. amelyeket egy évvel ezelőtt úgyszólván harc nélkül bevehettünk volna. Görögországról semmi hír. drága uram. leszámítva azt a jelentéktelen esetet. hogy Bengázi bevétele után a csapatokat nem is Görögország miatt vonták vissza. és biztosíthatjuk az utat az amerikai hajóknak.. akkor máris megérte. Persze egész biztosan van egy titkos záradéka is. ahogy ez annak idején Spanyolországgal is történt. egyáltalán mi értelme lehet egy efféle paktumnak. éppúgy. ezzel javítva soraikban a harci szellemet és a fegyelmet. tudja. Ha nem így lenne. hogy a velünk szemben ellenséges érzületű dél-afrikaiaknak némi sikerélményük legyen.úgy tartja. Vagy amikor a németek 1936-ban elfoglalták a Rajna-(70)- .persze csak fokozatosan. Ha Egyiptomot sikerül tartanunk. és mivel kissé késtem. de a nyilvánosságra hozott feltételek igencsak zavarosak. igen nehéz elképzelni.

és a mentők is ott várakoztak.. és E. Tegnap az elmúlt hónapok egyik leghevesebb légitámadását élte át London.” (Parlez vous. és én is átaludtuk legalább az éjszaka felét.egy brit katonadal refrénje az első világháborúból. -(71)- . ez képtelenség. A fegyverek egész éjjel lármáztak. és az egyik ház helyén nagy halom törmeléket láttam mindez olyannyira köznapi látvány. 22.bizonygatja mindenki. valahol Hampstead környékén benéztem egy mellékutcába. Barnsleyben voltam éppen. Az ember már-már úgy érzi. hogy a német hadsereg átkelt a Rajnán. francia) . hiába döngeti az ostobaság áthatolhatatlan falát. hogy egyszer bekövetkezik. Persze. de azért E. Két-három napja újra Wallingtonban. betértem egy kocsmába. hátha akad még egy-két túlélő közöttük. A szombat éjjeli „blitz” még ide . Hiszen bármely európai náció a mi helyzetünkben már réges rég békéért esedezne. Találat érte a Lord’s krikettpályát is (persze ma reggel már ott edzettek a gyerekek párméterre a krátertől). és 1931 óta minden válsághelyzetben így van.is 108 „Mondja csak. e makacs ostobaság olykor védelmet is nyújt. 1941. és miután hallottam a hírt.. 1941.. is ugyanezt mondja.vidéket. többeknek megjegyezve. 17. Emlékszem. . IV. Ez volt az egyetlen reakció. Igaz.Én még csak le se hunytam a szemem! . Szerencsére nem a sírok közé csapódott. Egy másik a St. aki rendesen tudott volna aludni. Persze.70 km távolságra! . Senkivel sem beszéltem.. amitől már régóta tartok. Az utcát mindenesetre lezárták. nehéz aludni ilyen fülsiketítő lármában. IV. Ma reggel. John’s Wood-i temetőt találta el. A törmelék alatt összepréselődött emberi testek után kutattak. hogy az ember még csak a szemét se ráncolja összébb. valaki félhangosan csak annyit dünnyögött: „Parley-voo”108.

Néhány nappal ezelőtt a brit csapatok betörtek Irakba. hogy 109 Orwell gyanúja. hogy ez a krumpliültetés volt a legbölcsebb tettünk az idén. ebből 1-3 mázsányi termésre számíthatunk aszerint.. A legnyugtalanítóbb egyébiránt épp a hírek akadozása.elhallatszott.109 Nemrég szinte ugyanezt mondták a franciaországi hadműveletekről is. megalapozott volt. ami alighanem Ausztráliában is nagy vihart fog kavarni. amit kell. mint annak idején Chamberlain: kerüli a kényes kérdéseket stb. hogy még a kormányhoz is alig jutnak el a görögországi hírek. vagy valami hasonló ellenséges akció Spanyolországban. Churchill kezd úgy beszélni. mint a kéve. Amióta itt vagyunk. Churchill a minap azt mondta. minden bizonnyal hamarosan várható. minden még ezután megírandó cikkemet. Furcsa lenne. sikerült komolyabb veszteség nélkül átjutnunk a Thesszaliai síkságon. Ha az újságok híradásai igazak. ha őszre kiderülne – bár szeretném hinni. mikor még lehetett? A legelkeserítőbb az egész háborúban talán nem is az. rádiójegyzetemet stb. hogy a hadijelentések váltig csak azt szajkózzák. hogy a németek nem hullanak úgy. Mindazáltal most mindenütt ezt hallani: „Hitlernek Moszulból semmi haszna nem lesz. azaz kipucolják-e onnan a német ügynököket. mi pedig lekaszáljuk őket.” Kíváncsi vagyok. A görög-brit vonal mintha déli irányba hátrálna. Engem legfőképp az zavar. Athéntől kissé északra. miközben a németek zárt kötelékekben nyomulnak előre. hogy sikerül majd. fanina felé. mintha az életed egyetlen sakkjátszmára volna feltéve. hogy ennyi nyomorúságot kell elszenvednünk. vajon azt teszik-e. hanem hogy sorsunk pipogya alakok kezébe van letéve. nem így lesz -. és neked szótlanul végig kell nézned a partit anélkül. mire odaér! A britek előbb felrobbantják az összes olajkutat. elültettünk vagy 20-25 kiló krumplit. is beleértve. vajon tényleg így lesz-e? Avagy a romániai olajkutakat talán felrobbantották.. Gibraltár megtámadása. stb. Olyan ez. milyen hatalmas veszteségeket okozunk. -(72)- . Még nem tudni.

aminek alighanem Irán lesz 110 Utalás az új-zélandi és ausztrál közvélemény aggályaira.vagy nyomást gyakorolnak a törökökre.mindez még hasznos is lehet. Churchill a háborúról írott emlékirataiban a veszteségek arányát százalékban is megadja. Az oroszoknak dönteniük kell. 23. Ami a görögországi veszteségeket illeti: Egyesült Királyság: 34% .a hülyébbnél elháríthatnád. így zsarolva ki a britektől Kréta és más szigetek feladását. Különben sejtelmünk sincs. 25. és nyilvánvalóan küszöbön áll Törökország megtámadása. Az olaszok által vázolt fegyverszüneti egyezmény egyértelműen azt szeretné elérni. 24. Eszerint az elesettek 55.Ausztrália: 13. hogy katonáikat fölöslegesen áldozzák fel az európai frontokon. amíg a görögországi hadjárat kivizsgálását és társadalmi vitát sürgetnek Ausztrália brit birodalombeli szerepéről. -(73)- . Ennek még pokoli nagy ára lesz Ausztráliában. milyen hadállásokban. hogy mennyire tudják tartani magukat. és így tovább. hogy ellenállnak-e a németeknek . vagy csak egy része kapitulált a németeknek. hogy gyakorlatilag egyetlen árva repülőgépünk sincs a térségben.1%-a Ausztráliából és 19.1% Új-Zélandból. IV. hogy később a görög hadifoglyokat túszokként használhassák.110 Mindaddig. Mindössze annyit lehet tudni. A németek már közel járnak a Dardanellákhoz. hogy a görög hadsereg. s talán egy a mainál demokratikusabb hadvezetést . hogy ne álljanak ellen. Továbbra sincsenek biztos hírek Görögországból.55% . a görögök visszavonulóban vannak. A Daily Express burkoltan arra célozgat.8%-a származott az Egyesült Királyságból.55%. 1941. Az oroszok viselkedésén nem lehet eligazodni. 1941. hülyébb lépések kockázatát Úgy tűnik. IV. hány emberünk van ott.ÚjZéland: 13.

az ára -. hogy nem képes. Szerintem a második verzió a legvalószínűbb. 2. csak éppen nem tartalmazott semmi információt. Tegnap eljött hozzánk egy ember. A polgárőri ügyeleten hallgattam végig a beszédet. Igazi mintapéldánya a méteráru-kereskedőknek: alacsony. ami tényleg magával ragadta az embereket. IV. Állítólag még mindig van vagy kétezer versenyló Angliában. aki az én polgárőr szakaszomban szolgál és eredeti foglalkozása baromfi-kereskedő. bár én magam nem kedvelem a beszédmódját. nyilván saját „erkölcsi fölényüknek” fognak újfent propagandát csinálni. mindegyik megeszik napi 5-7 kiló gabonát . de bármelyiket választják is. -(74)- . Milyen kár. C. körülbelül 30. a mi hallgatóságunk soraiban nem sok kiskeresetű ember volt. V. IV. hogy kiszabja a huzatnak való szövetet a karosszékre. Churchill a régimódi értelemben csakugyan kiváló szónok. most mindenféle hússal üzletel.111 Gondolom. 1941. bár azt hiszem. 25. 1941. nem akar. Churchill tegnapi beszéde mint szónoklat remek volt. 28.vagyis ezek a kényeztetett dögök egy hadosztálynyi baka kenyéradagját zabálják fel nap mint nap. tegnap például húsz zebrát vett az állatkerttől. hogy a Feketetenger déli partvidéke egészen német kézre jut. hogy a líbiai offenzíva idején Wavell két hadosztálynál. Csupán annyit tudtam kivenni belőle.000 embernél sosem tudott többet egyszerre összevonni. avagy tétlenül elnézik.. csak kutyaeledelnek. vagy esetleg a harmadik. vagy nincs felhatalmazása soha semmi kézzelfoghatót mondani! 1941. mert nem volt mivel etetni őket. 111 A londoni állatkert lakóit azért kellett eladni. hisz emberi fogyasztásra nyilván nem alkalmasak.

felszerelésük jó részét és 12. 8. mert folyton csak fegyvertokokat szab.000 embert. ez idő tájt az ausztrál háborús kabinet védelmi miniszkere. valójában 55. Ehelyett majd aláírunk velük egy egyezményt. 113 Sir Percy Spender (1897-1985. úgy látszik. politikus. Később a hágai Nemzetközi Bíróság bírója. ügyvéd.ez egybevág a német hadijelentésekkel. A veszteség állítólag 3. miután bejelentették. mivel úgyis megegyeztünk. Ez már valami! Irakban gyakorlatilag háború van. A hajókról nem esett említés. gondolom.tisztes ábrázatú. V. hogy az egész hecc bármikor újrakezdődhet. 1941.000-re teszik. de ez számunkra nem gond. s úgy hagyjuk el a porondot.000 járművet vesztettünk. 3. mint a bútorhuzat. az ausztrál kormány egyik minisztere. Mesélte. Épphogy sikerült elkerülniük a teljes katasztrófát. hogy ismét német 112 Liddell Hart ezt írja: „Március 7-én az 50. hogy „a puskák tankok ellen éppannyit érnek. holott pár óra alatt szét lehetne bombázni az egészet. hogy aznap ez volt az egyetlen kárpitos rendelése. Spender113. hogy átadják az összes szükséges berendezést stb. Mint mondja. ahogy a tűpárnát tartotta. Katasztrofális. -(75)- . nyilvánosan kijelentette. Hátrahagyták összes tankjukat. mint az íj és a nyílvessző”.. de biztosan elvesztettünk azokból is néhányat. s hozzá még valami nőies vonás is volt benne. aztán egyszer csak halljuk. és hét-nyolcezren estek fogságba . hogy kevesebb katonánk volt ott..000 ember.112 Azt mondják. hogy azt fogjuk hallani: az iraki kormány ellenőrzi az olajkutakat. majd elnöke lett. Persze az is lehet. amiben mindent odaígérünk nekik. mindenféle volt közöttük.000 fős brit haderő első kontingense partra szállt Görögországban. az is ugyanúgy készül. újabban az egész cég erre állt át. A Görögországból kimentett katonák számát 4143. Minden jel szerint még csak megfelelő válaszcsapást sem mérünk az úgynevezett hadseregükre.000 körül. mint arról korábban tájékoztattak.

hogy balul üt ki. ez önmagában ugyan pozitív fejlemény. 6.és azt hiszem.csupán azt jelzik. milyen politikát követhet a brit kormány – és ez már így van 1931 óta! -. Iránban mozgósítás van. s menten elgyámoltalanodunk. ám biztosan valami rosszat jelez. Előre látható. apa. mihelyt a diplomáciai stratégia kerül előtérbe. Ha az ember éjszaka végignézi a metróállomásokat. mintha egy olyan autóban nyomnám a gázpedált. Az amerikai kormány leállította hadianyag-szállításait a Szovjetunióba. mert hiányzik az akarat. A törökök felajánlották. s akkor aztán felvesszük velük az eleve esélytelen harcot. A semleges államok megtámadását illető aggályok . hogy közvetítenek az iraki konfliktusban. Érdekes. e mostani háborúban ez az igazi stratégiai különbség köztünk és Németország között . a kicsik sorban fekszenek. egyszerű háziasság a legszembeötlőbb. akár a nyulak. akik amúgy is féltve óvják otthonukat. s most összebújva fekszenek rózsaszín takaróik alatt. folyton az az érzésem. meglepő látvány tárul a szeme elé. és hogy sosem képesek belőle időben kikecmeregni. melyet nyilván egy lakás-takarékpénztár segítségével vettek. anya. amíg csak a németek légi úton át nem dobnak egy teljes hadsereget. hogy tudat alatt inkább a sikertelenségre vágyunk.s emiatt halálos tehetetlenséget érzek. Itt-ott nagyobb családokat is látni. pusztán azért. ha csak a puszta harcról van szó. ami nem túl jó jel. A tiszta. ami ezt a taktikát sikerre vihetné. Ha olyan ügyért harcolunk. Sosem tudni előre. hogy a konzervatív brit kormány taktikája mindenképp csődöt mond.szakértők érkeznek Irakba repülővel vagy Törökországon keresztül. amelynek csak egyetlen hengere köhécsel . amiben igazán hiszünk. gyerekek. mit fognak tenni. hogy sokkal bizakodóbbak vagyunk. Főleg a fiatal házasok ilyenek. Mi meg csak állunk majd hősies védekező pózban tétlenül. Valahányszor csak elképzelem. 1941. csak annyi bizonyos. nincsenek fenntartásaink. Békésen alszik mindenki -(76)- . V.

Hajnali két óra körül a szokásos fegyvertűz s a távoli bombák zajában hatalmas reccsenésre ébredtünk. de megmaradt alelnöknek. jól jelzi a Szovjetunió németbarát politikáját. a továbbiakban nem ismerik el a norvég és a belga kormányt. Lefelé menet közölték velünk. 1941-ben leváltották. melynek üzenete nem egyéb. Nem sokkal később kimentünk a folyosóra. meredek. de úgy tűnt. s hogy mindenki maradjon a lakásában. tőlünk nyugatra. ez az első diplomáciai lépés. s ha ezt kapcsolatba hozzuk Molotov eltávolításával114.az erős lámpafényben . hogy nem a mi háztömbünket találta el a bomba. ahol gyúlékony anyagokat tároltak. melynek érvényesítéséhez Sztálin személyes hatalmára van szükség.ami különben az újságok utolsó oldalán volt eldugva -. s a szobában sem keletkezett kár. ahol sűrű füst és égő gumi szaga fogadott. netán mindkettő ellen. hogy az oroszok bejelentették. Egy bomba enyhén megrongálta a mi épületünket is.a kicsik hanyatt fekve. hogy épp benne voltam egy házban. hogy a mi házunkat találták el. 114 Vjacseszlav Molotov. hogy mégiscsak ezt a tömböt érte találat. Az elmúlt napok legfontosabb híre . mint hogy a Szovjetunió elfogadja az agressziót. kintről valaki kiabált. felkelt és kinézett az ablakon. az egyik. kiváltképp nagy volt. rózsaszín arcocskájukon megcsillan a lámpafény. valami raktárépület lehetett. Az ablakok épen maradtak. Immár bizonyos. V. Felkapaszkodva a tetőre. minden irányban hatalmas tüzeket láttunk. 1941. amikor találat érte. ez az első eset. E. Az éjjel komoly légitámadás volt. égre szökő lángokkal. A füst csak igen lassan oszlott el. 1930-tól a Népbiztosok Tanácsának Elnöke. Amióta Sztálin kinevezte magát vezérnek. mintha viaszbábuk lennének. külügyi népbiztos. 11. Nyilvánvaló. Gondolom. hogy mindez német nyomásra történt. hogy hamarosan valami ellenséges akció várható Törökország vagy Irán. A tegnapi lapok szerint ugyanez érvényes Jugoszláviára is. -(77)- .

hogy nem is az írógépemet meg a papírjaimat kaptam fel. teletömve ennivalóval és mindenféle egyébbel. Később megjegyeztem E.Ekkorra már olyan sűrűn gomolygott a füst. Elmentünk D. Hallottuk.nek. amint kiabál valaki: . mire ő visszakérdezett: . gondolván. a tiéd nem? Belenéztem a tükörbe. és talán nem lesz módunk visszajönni. -(78)- . hogy tényleg ég a ház. sebtében összeszedtünk néhány dolgot. hogy menjünk ki. milyen sötét lett az arca. igen! Még mindig van valaki a 111-esben! s az őrök is kiáltoztak. és elmajszoltuk a tábla csokoládét. csupa korom vagyok én is. Később kiderült. és a bent lévő autók kiégtek. Ilyenkor az ember azt viszi magával. hogy a bomba lángba borította az autószerelő műhelyt. s láttam.-ékhez. amit a legfontosabbnak tart. hanem a fegyvert s az állandóan készenlétben tartott katonai oldalzsákot. akik teával kínáltak. hogy a folyosón nem lehetett látni. amit hónapok óta őrizgettünk. Magunkra kaptuk a ruháinkat.Talán azt hiszed. s én csak utólag döbbentem rá.Igen.

hogy ha egy szemernyi esély is kínálkozik majd. Churchill nem akart tárgyalni vele. Az egész ügy merő rejtély. Egy hónappal később rövid harc. Ha el lehet valamit 115 Rudolf Hess (1894-1987). 118 Orwell „legnagyobb kétségbeesés”-ét azzal fejezi ki. május 30-án Iránba menekült. aki 1941. 1941. s tettétől a német hadvezetés elhatárolódik. 116 Francois Darlan tengernagy (1881-1942). és megpróbálta Hess érkezését titokban tartani. melyek elfoglalásával Németországot és Olaszországot-(79)- . hogy Hess115 miért jött át hozzánk.mind-mind a legnagyobb kétségbeesést sugallják118. iraki nácibarát miniszter. Még csak ötletem sincs. majd Spandau börtönében őrizték gyanús körülmények között bekövetkezett haláláig. 1941-42-ig a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. 1939-től a francia haditengerészet főparancsnoka. április 19-én az 1930as szerződésre hivatkozva nem engedte. Szíria. a Führer helyettese. de a németek május 13-án világgá kürtölték a szenzációt. hogy egyazon lajstromba szedi a fasiszta és kommunista vezérek. V. Irak.1941. Alfred Hornként mutatkozott be. Mikor a helyi polgárőrség elfogta. Spanyolország. Csak azt tudom. majd fegyverszünet után britbarát kormány került hatalomra. és Hamilton hercegével szeretett volna találkozni. továbbá mindazon térségek neveit. Darlan116 Sztálin. remélve. hogy e propagandaháborúban újabb bakot lőjünk. Hitler közeli barátja. 1946-ban Nürnbergben életfogytiglani fogságra ítélték. és Rashid Ali 1941. hogy segítségével sikerülne tárgyalás útján békét kötni. május 10-én egy Messerschmitt 110-esen Skóciába repült. a brit kormány azt biztosan nem fogja kihagyni. hogy a brit hadsereg átvonuljon Irakon. Franco . hogy a világbotrány kétes hőse csupán egy szélhámos hasonmás volt. majd ejtőernyővel kiugrott a gépből. Utóbb többször is felmerült. Rashid Ali117. 117 Rashid Ali al-Gailani (született 1892-ben). bejelentvén hogy Hess megőrült. 13.

Persze. Tangert és Szíriát akkor. Az egész világ ellenünk van. Churchillnek és társainak az lehet a terve.könnyedén be lehetett volna keríteni. hogy mindent veszni hagyunk. vannak még emberek. Az elkövetkező két évben vagy megszállnak a németek. lesz titkosrendőrség. a Kanári-szigetek. néhányan bekiabáltak: „Szégyen. hogy a nácik használják a szíriai légitámaszpontokat. legalábbis szerinte . vagy pedig túlélésért küzdő szocialista köztársaság leszünk. amikor még megtehettük volna. mikor Franciaország a háborúból kilépett. s így az 1940 szeptemberi offenzíva a németek heves ellenállása miatt csakhamar kifulladt. hadihajók stb. a Kanári-szigeteket.és fegyverhiány (repülők. Marokkó vagy Irak megszállása gyakorlatilag lehetetlen volt. nincs esély arra. szégyen!” Úgy látszik. Ennek ellenére a már Irakban állomásozó csapatokat megerősítették. hogy ez történik majd. és amikor azt a parlamentben is bejelentették. hogy ezt a háborút tisztességes módon meg lehessen nyerni. Az ember kezdi azt hinni. ha kiderül. és céljaikhoz felhasználják a francia birodalmat. amikor nem vettük be Dakart.) miatt Dakar. Pedig bármely hozzám hasonló laikus jó előre látta. Szíria. a lakosság fele pedig éhezni fog. és majd visszaszerezzük amerikai repülőgépekkel és hatalmas véráldozatokkal. mi biztosan el is toljuk. hogy ez már-már törvényszerű. brit és szabad francia csapatok behatoltak Szíriába miközben Nagy-Britanniát továbbra is bombázták. hogy ember. -(80)- . akik meg tudnak lepődni azon. Úgy tűnik. hogy a nácik megsértették a fegyverszünetet. Tanger. Még Dakar bevétele is meghaladta a britek erejét. Tegnap vagy tegnapelőtt a kiplakátolt újságok megírták.tolni. hogy nem fog sikerülni. talán még Amerika is. már akkor. s a görögországi után Krétán is hasonló katasztrófa volt készülőben. A brit uralkodó osztály magát ítélte halálra. Ezzel szemben a valóság az.

A brit -(81)- . (Liddell Hart szerint összesen 28. Ha csak 10-20. A német légitámadás május 20-án indult.600 brit. kilenc romboló és néhány kisebb hajó is megsérült. hazug színjátékot még kétségkívül eljátsszák egy párszor. légvédelmük szintén gyenge volt. 21.960 brit. 7. Ugyanazt hallani mindenütt: ez lesz a főpróba. V. 121 Nincs szó üres mentegetőzésről. Három csatahajó. V. 1941. amelyek megpróbálták visszaverni a német légitámadást. 17. Irakról semmi hír. A lapokban sok mentegetőzést121 119 Krétán összesen 42 500 katona volt. A britek 200 repülőgépet vesztettek Görögországban. mint Angliában. 25. 10. Szíriáról.) A csapatok zöme Görögországból menekült át. hogy így van. Mindenki Krétára figyel. Úgy tűnik. és majdnem ugyanannyi görög volt. így azt. Ám azért Krétán a körülmények sokkal inkább kedveznek a németeknek.300 görög. 24. vajon képesek-e elfoglalni Angliát. hogy nem adja át a francia flottát (a németeknek). 1941. Lehet. hogy hány ember védi is a szigetet. még úgy is. csak végre ismernénk az alap tényeket.000 emberről119 főleg gyalogságról van szó. Látszólag jó hírek érkeznek Krétáról. akkor inkább Gibraltár elfoglalásának próbája. Valaki megsúgta. ha Kréta csakugyan próba. hét cirkáló. három cirkálót és nyolc rombolót vesztettek. majd ejtőernyősöket vetettek be. új-zélandi és ausztrál.700 új-zélandi és 6.540 ausztrál. egy repülőgép-anyahajó.1941. Darlan nyilatkozott. ha nem tudnak tankokat és nehéz fegyverzetet a partra juttatni. V. Ezt az arcátlan. akkor a németek puszta számbeli fölényükkel legyőzik őket. s ez a lehető legrosszabbat jelentheti. hogy Kréta partjainál120 három cirkálót vesztettünk. de a lelke mélyén mindenki borúlátó. 120 A harcokban résztvevő fél száz hadihajóból. szervezetlenek voltak. és milyen a fegyverzetük.

122 A 42. bár rideg. így aztán nem is kapjuk meg az olajkutakat a fegyverszünetért cserébe. A lehető legszörnyűbb benyomást keltjük mindenkiben. 31. hogy a Tájékoztatási Minisztérium korábban „félretájékoztatás” nyomán tette közzé a Hess-szel kapcsolatos közleményt. és miért nem fegyverezték fel időben a lakosságot. hogy hányról is van szó. ki és miért is tájékoztatta félre a minisztériumot mindez egyszerűen gyalázatos. V.500 Krétán szolgáló katonából 16. hogy Hamilton hercege valaha is levelet kapott tőle. hogy már Damaszkuszban! Előre látni.000 görög volt. ebből 2. hogy a krétai partvidéket korábban miért nem tették a német csapatszállítók számára partraszállásra alkalmatlanná. Etiópiának még mindig nem tudok szívből örülni. és 14 gép védte Szuezt. a görögöket magukra hagyva kivonjuk csapatainkat. 1941.000 ember evakuálásáról beszélnek122 de pontosan nem tudni. 13. 1941. Ma láttam a filmhíradóban a dél-afrikai csapatok bevonulását Addisz-Abebába. Meg kellene néznem a légierőnek 21 használható Hurricane repülőgépe volt Líbiában. s hogy a Tisztelt Házban senki még csak fel sem tette a kérdést. -(82)- . A brit csapatok Bagdadban vannak . hogy a parlamentben a róla feltett kérdésekre csak köntörfalaznak. hogy az irakiakkal szemben nem fogunk elég kemény feltételeket szabni.olvasni. és csak utána az etiópot. Kivonulunk Krétáról. VI. A császári palota előtt (vagy akármi volt is az az épület) előbb a brit lobogót húzták fel. annak tagadása. Az. katonai megfontolásból alighanem ez az egyetlen helyes lépés. Pár napja a sajtó feltűnően hallgat a Hess-ügyről.bár még jobb lenne azt hallani. a mentegetőzés. hogy miért is nem küldtek harci gépeket a sziget védelmére. 1. Ezért hárult a krétai légvédelem a haditengerészetre.500-at mentettek ki. Arra sincs magyarázat.

. Hereward. ha nem lépünk fel Szíriával szemben. VI. 3. hogy a kivonulást jóval korábban megkezdték. Ma reggel jött a hír. hogy a németek már páncélos egységeket telepítettek Latakiába124 s hogy a britek „feltehetően” megszállják majd Szíriát. Az egyik ausztrál újság nyíltan kimondja. hogy Kréta kiürítése megtörtént. azt mondják.996 új-zélandi). Miként K. 3. valamint a Greyhound. de ma ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák.000 ember. A német veszteség: 3.500 sebesült. nem cenzúrázták-e a lapokban az erről megjelent híradásokat. A lapok még sosem voltak ilyen kritikusak. Most. -(83)- . 20. Hitler eleinte habozott. számos légvédelmi ágyú. tank és repülőgép. A híradás nem felelt meg a valóságnak. Szíriára. A teljes veszteség várhatóan 10. a német légierő parancsnokának háború utáni közléseiből kiderült.583 embert vesztettek (ebből 8.000 embert kellett elszállítani.200 brit. hogy Ciprusról kiindulva elfoglalja a Szuezicsatornát. 124 Szíriába. mint azt a sajtóval tudatták. hogy semmi értelme Ciprust védeni. Összességében a szövetségesek 16. Fiji és Gloucester cirkálókat.. 1941. Ebből nyilvánvaló. márpedig ennek semmi jele.000 brit tengerész esett áldozatul. Pár nap 123 A Calcutta. A britek arra számítottak. Imperial és Juno rombolókat süllyesztették el. Student tábornoknak. aminek vagy 2. Szuezre vagy Máltára csapnak le. hogy Kréta bevétele után a németek Ciprusra. hány kereskedelmi hajó. S mindez teljesen hiába. vajon megkockáztasson-e egy Kréta elleni támadást.376 ausztrál és 2. abból legalább kiderülne. 7 hajó (3 cirkáló és 4 romboló)123 s ki tudja. A krétai súlyos veszteségek láttán pedig (bár a briteké jóval súlyosabbak voltak) elállt a „következő ugrástól”. s hogy az elvesztett hajók alighanem Kréta kiürítése közben süllyedtek el.vitát a parlamenti jegyzőkönyvben. Három teljes hétig szüneteltek a légitámadások.714 halott és 2.

egy Törökország vagy Irán elleni támadással terelik majd el a figyelmet. Azután egyszer csak hírét vesszük a két ország közti „szakembercserének”. Az ember így legfeljebb nagy általánosságban latolgathatja az esélyeket. ha csak elkerülheti. A Szovjetunió közvetlen megtámadása vagy egy. A közeljövőben. két meghatározó tényezővel kell számolni: 1) Sztálin. hogy talán az egész manőver nem más. 1941. A brit csapatok ma reggel megtámadták Szíriát. 14. az oroszok számára kirívóan hátrányos paktum helyett sokkal inkább valami együttműködésnek álcázott alku várható. -(84)- . nem fog háborúba keveredni a németekkel. mint puszta blöff. 2) egyelőre Hitlernek sem áll érdekében.múlva már nyilván késő lenne. 1941. és Bakuban hirtelen megszaporodnak a német mérnökök. úgy tűnik. Az orosz-német viszonyt teljes rejtély övezi. Jelentésében a moszkvai német nagykövet is beszámolt Berlinnek Cripps hazatéréséről. hogy Sztálin tekintélyét rombolja. 125 Stafford Cripps. 8. hogy Németország és a Szovjetunió között háború készül. Persze azt sem szabad szem elől téveszteni. Nagy-Britannia moszkvai nagykövete június 13-án tért haza. hogy csak angol propagandamanőverről van szó. egyben figyelmeztetvén a brit sajtó latolgatására. ámbár szerintem már így is vagy fél évet késtünk. amelyről. VI. hogy ily módon eltereljék a figyelmet valami más küszöbön álló akcióról. aki hazatérte óta125 Cripps-szel találkozott volna. s eddig még senkivel se futottam össze. úgy lehet. Befolyásos moszkvai körökben a németek váltig azt híresztelték. VI. történetesen az Anglia elleni invázióról. mivel általa folyamatosan sakkban tarthatja az egész munkásmozgalmat szerte a világon.

legalább meggyengítik Hitler légierejét és hadiflottáját. -(85)- . 20. Ma hajnalban a németek megtámadták a Szovjetuniót. Tegnap Newmarketben megtartották a Derbyt.1941. hogy a németeknek nem terület vagy olaj kell. Mindez nyilvánvalóan jelzi. hogy ez „jól jön nekünk” . feltartóztatás és ellenőrzés nélkül. A brit kormány nem ad ki több fuvarengedélyt Petsamo részére. Az jutott eszembe. VI.persze csak akkor. hatalmas közönség előtt.126 1941. amin a Daily Express nem mulasztott el csipkelődni. Napok óta rendkívüli a hőség. amiért nem intéztük el gyorsan Szíriát. 19. Mostantól az egész török sajtó ellenünk fordul. s a most folyó kelet-európai hadmozdulatokkal is csupán erről akarja elterelni a figyelmet . ez a jutalom. 22. ha nem is tudják megállítani. VI. mivel Finnország immár az ellenség által megszállt területnek számít. és ezzel. hogy az újságok főcíme mindig a tegnapi időjárásról szól. amelyek birtokában a hajó és rakománya szabadon közlekedhetett. Íme. 1941. Németország és Törökország megnemtámadási szerződést kötött. hanem csak 126 A konzuli hivatalok okmányokat adtak ki semleges államok hajói számára. s ez nagy hatással lesz az arab világra is. hogy végre valami előnye is van a háborúnak: véget vet például annak a hibbant szokásnak. inkább csak ezzel próbálják rábírni az embereket a keményebb helytállásra. Általános a vélekedés. VI.ámbár azt hiszem. Nyilvánvaló. Rendkívül izgatott mindenki. Az Ewening Standard szerint Hitler 80 napon belül valószínűleg megtámadja NagyBritanniát. ha az oroszok komolyan ellenállnak. hogy Oroszország és Németország között tényleg készülhet valami. s megállítottak három finn hajót is.

Persze akadnak néhányan . a légierő és a flotta legénységét. Mit gondolnak vajon ezek. bár arról igencsak eltérnek a vélemények. hogy az oroszok mekkora ellenállásra képesek. E pillanatban lehetetlen megbecsülni. miként hatna. ha Hitler elintézné a szovjet rezsimet. Mindenesetre hiba lenne azt hinni. akik nem bánnák. úgy vélem. hogy Angliában most majd létrejön egy erős nácibarát párt. mikor az orosz ellenállás összeomlóban lesz. ha Sztálin egyszer csak felállna s így szólna: „Mindig is meggyőződéses kapitalista voltam. csak úgy. 23. Néhány jellemző megjegyzés: -(86)- . A baloldalnak persze nyilván nem tetszik.” E pillanatban lehetetlen megjósolni.ha nem is sokan – a gazdagok között. bár ők könnyedén megfeledkeznek arról. A Polgárőrségben szót váltva az emberekkel. amíg leszámolnak Angliával. hogy vajon mekkora ellenállásra képesek. bár lesz annyi eszük. hogy gyorsan véghez tudják vinni. ma igen jó beszédet mondott. hogy a németek nyilván nem kezdtek volna akcióba. VI. mint a baloldali pártokat. hogy őszintén ajánlja a segítséget. hogy majd csak akkor teregessék ki a lapjaikat. hogy most mindenki az oroszokat támogatja. sőt magukat az oroszokat is. ha nem lennének biztosak benne. Szinte máris hallom a hírmagyarázók felhördüléseit a New Statesmanben s a hasonló lapokban.meg akarják semmisíteni a szovjet légierőt. hogy így biztosítsák maguknak a nyugodt hátországot. az elégedetlen boltosokat és gazdákat. 1941. bár igen meggyőzően hangoztatta. hogy ez egyszer Churchillnek az egész világot kellett megszólítania: a közép-nyugati amerikaiakat. úgy találtam. A katolikusok biztosan közéjük sorolhatók. Kommunistaellenes utalásai is helyénvalóak voltak. Churchill. köztük néhány régi vágású tiszttel és igencsak jómódú üzletemberrel. A legrosszabb az az egészben. hogy Amerika miként reagál a Szovjetunió megtámadására.

hogy Oroszországban létezik egy nácibarát vonal. Három éve még az évi 1. amely a „nép kormányának felállítását és más hasonló holdkórosságokat sürget. Pétain szerepét Sztálin fogja eljátszani. elfogadnák Hitlert vezérüknek. hogy ennek maga Sztálin a feje. A Brit Kommunista Párt épp most adott ki egy kiáltványt. Mostanra viszont a németek elleni gyűlölet minden mást elfeledtetett. a kommunisták pedig minden bizonnyal követni fogják őt. hogy Nagy-Britanniában erős kormány legyen. s még azt is meg merem kockáztatni.000 font jövedelemből élők. a kommunisták. még a heti hat fontot keresők javarésze is a németeknek drukkolt volna az oroszok ellenében. alighanem menekült): Ugyan már! Mindenki alábecsüli a Szovjetunió erejét. Hiszen ha az oroszok csakugyan ellenállnak. Tíz -(87)- . mihelyt megjön az ukáz Moszkvából. Orvos (külföldi. az esetben érdekük. hogy a Szovjetunió és Anglia csakugyan képes-e minden hátsó szándék nélkül együttműködni. Kétségtelen. és Sztálin meghalna avagy fogságba esne. e néhány idézet mindenesetre jól érzékelteti a közvélemény áthangolódását. Meglátja. de teljesen szervezetlenek! Persze senki sem ismeri a valós helyzetet. mi több. mint az első háborúban. és ne folyjék ellene belső aknamunka.Baromfi-nagykereskedő: Remélem. Ha a szovjet rezsimet egyszerűen megsemmisítenék. Ha Moszkva ismét váltva egyet átáll a németekhez. Azon múlik minden. Persze nyomban hangot váltanak majd. Egykettőre hazavágják a nácikat. úgy hiszem. éppúgy összerogynak majd. s hogy ne próbálja a másikra tolni a terhek nagyobbik részét. az oroszok most végre adnak nekik! Textilgyáros (zsidó): Én nem hinném. hiszen vannak vagy kétszáz millióan! Textilgyáros: Igen ám. Élelmiszer-nagykereskedő: Úgy ám. s újra támogatják a nácikat.

. Mindenesetre igazi áttörés még nemigen lehetett. s még mindig nincs szinte semmi érdemi hírünk az orosz hadszíntérről. (. ha a két ország közt valódi szövetség jön létre . vajon miért gyűjtötték be a civilektől az összes rádiót Oroszországban. A városok bevételéről szóló jelentések már inkább hihetőbbek. többféle magyarázata is lehet. milyen unalmasak is lesznek a Szabad Oroszok. akkor Hitlernek még ezen a télen vége lesz.) Némelyek máris látni vélik Sztálint. ereszd meg” -. A leginkább mértéktartó vélemények szerint. hogy szamovárt áruljon. 30. és nyilván nem indítottak volna támadást anélkül. ámbár még így sem figyel majd rájuk senki. E szerint bevették Lemberget. hogy előbb mérlegelték volna az esélyeiket. ha októberig az orosz sereg egészen nem morzsolódik fel. ha a jövő hétig nem képes áttörni az orosz vonalakat!” Csak ritkán jegyzik meg.még ha lesz is némi „húzd meg..nap múlva a kommunisták lesznek a legnagyobb hazafiak. Akárcsak az emigráns fehérek. Mindenki arról élcelődik. hogy a németek azért kiváló katonák. Már egy hét múlt el. „Minden hatalmat Churchillnek!” harsogják majd. ahogy kis boltot nyit majd Putney-ben. -(88)- . Mindkét oldalon elképesztő győzelmekről számoltak be. s alighanem elfoglalták Litvániát is. itt most nem állnak fenn. VI. 1941. Állítólag túlszárnyalták Minszket. míg az oroszok szerint ott feltartóztatták a német előrenyomulást. ez mindkét oldalon jót tesz majd a belpolitikában is. s a német beszámolók nem tűnnek túlzottnak. Nem tudni. melyek miatt az orosz katonai segítség egykor oly káros hatással volt a spanyol eseményekre. Az esetben. Mindenki túlságosan is optimista: „A németek most aztán nagy fába vágták a fejszéjüket! Hitlernek vége van. Hisz azok a politikai viszonyok. hogy hány ellenséges tankot és egyebet semmisítettek meg. s eközben kaukázusi táncokat lejtsen.

Churchill beszédének méltó párja. melyben egyértelművé tette. ám ennek kiválasztása ugyancsak kényes feladat lesz. és nem kötnek külön fegyverszüneti megállapodást a németekkel. Mostani hitvány érzelmi és morális állapotunkat mi sem jellemzi jobban. VII. hogy miféle szövetséget is kötöttünk az oroszokkal. hogy nem hajlandóak a megalkuvásra. mivel az oroszban temérdek olyan durva szó van. Ribbentroppot és társait a beszéd a Pravdához hasonlóan kannibáloknak titulálta. kvázi szövetségesnek tekintve őket128. szögesen ellentmond mindannak. amíg az etióp himnuszt is műsorra vették. Sztálin rádióbeszéde nem más. a dokumentumot Cripps és Molotov látta el kézjegyével. Előbb-utóbb be kell játszani valami szovjet indulót is. hogy többékevésbé valamennyien támogatjuk Sztálint. 1941. amit az ő és követői szájából az elmúlt két évben hallott a világ. vajon a szövetséges himnuszok végén eljátsszák-e az Internacionálét is?127 Persze nem tették. 3. legalábbis e pillanatban. Július 12-én írták alá az angol-orosz egyezményt Moszkvában. hogy támogatják egymást a háborúban a hitleri Németország ellen. amelynek nincs angol megfelelője. Angliát és Amerikát baráti szavakkal emlegette. hogy nagyarányú visszavonulást fontolgatnak. Az angolra fordított orosz szöveg persze gyakran elég bizarrnak hat. mint az a tény.Továbbra sem tudni semmi kézzelfoghatót arról. A felek vállalták. Ennek ellenére nagy hatású háborús beszéd volt. -(89)- . Mindenesetre elég sok időbe tellett. mint visszatérés a demokrácia védelmére buzdító népfrontos közhelyekhez. s mint ilyen. 128 A „szövetséges” szót nem ok nélkül nem használták még ebben az időszakban. jóllehet formális szövetség még nem létezik. A beszéd némely részei ugyanakkor sejteni engedték. Tegnap este mindenki fülig húzott szájjal várta. Ez az elvetemült gyilkos most éppen átállt a mi 127 A BBC-ben minden vasárnap este sorra eljátszották a szövetséges államok himnuszait.

vajon a hadvezetés a légitámadásokon kívül komolyan tervezett-e mást is. noha mindkét oldalról baráti szándéknyilatkozatok hangzanak el. hogy legalább próbálnák tisztázni a velük való viszonyunkat. ha majd netán ők is átállnak végül. Ha most. láthatóan nemigen készülnek támadásra. De ennek még néhány hónapig nemigen lesz foganatja. akkor mi réges rég elvesztettük volna a háborút. melyben mindig is Sztálin lép elsőként. 6. nem indítunk szárazföldi támadást. hogy ő maga legalább annyiban őszinte. hogy miért nem teszünk többet az oroszokért. Ugyanígy lesz Francóval és Mussolinivel is. Azt mindenesetre meg kell hagyni Sztálinról. tavaly ugyanezt csinálta a repülőgépekkel. 1941. hogy egy Németország elleni támadásban akarnák. Ha a németek helyzete megengedné. vajon mikor máskor leszünk erre képesek? Részünkről semmiféle csapatmozgásról nem esik szó. Több lap is türelmetlen. Nem tudom. máris hajlamosak vagyunk elfeledni a véres tisztogatásokat és más bűneit. Azt aligha hiszem. Az „aki nem lép egyszerre” tipikus esete ez. hiszen őt úgymond a „lélek”. mire is használnák e tankokat. VII. s ettől. s a teljes légi és tengeri fölényük is meglenne ehhez. s arra sem utal semmi. az (eltekintve a lehetséges politikai és katonai következményektől) igen nyugtalanító jel lenne. Az egyetlen új fejlemény Beaverbrook kampánya a tankok ügyében. mikor a németeknek 150 harcoló hadosztályuk van lekötve a Szovjetunióban. hogy tényleg szilárd szövetségesként -(90)- .oldalunkra. a belső meggyőződés hajtja. amíg be nem bizonyosodik. és azt sem tudni. legalábbis Angliából nem. Persze addig nem is vállalhatunk ilyen kockázatot. lám. Még mindig nem esik szó semmiféle hivatalos együttműködésről az oroszokkal. hogy nagyszámú páncélossal támadjanak. hogy mindenkor saját elhatározásából vált frontot ami persze követőiről már korántsem mondható el. de ha semmivel nem próbálkoznak.

A németek már átkeltek a Pruton. amit az ír sajtóra rákényszerítettek. Végignéztem a katolikus lapokat. hogy lássam. és a Truth129 néhány példányát is. visszatértekor meglepve konstatálta. miként vélekednek a kényes és felemás angol-szovjet szövetségről. megtiltván számukra. hogy távollétében megváltozott „az irányvonal”. A Truth ugyan gyűlöli Churchillt. hogy az belépett a háborúba. ahol kommunisták üléseztek. egyikük. vajon érvényes lesz-e a Szovjetunióra nézve is. bár talán mintha egy árnyalattal oroszellenesebb lenne. hogy a Szovjetunió velünk van és támogatni kell. Nyilvánvalóan az az „irány”.mindezt két héttel azután. hogy mikor a Szovjetunió megtámadásának híre elért egy New York-i kávéházba. vajon elérték-e már a Beresinát. azaz: akkor sem hagyják abba a harcot. 129 Szélsőjobboldali folyóirat. A Népi Konvenció teljes támogatásról biztosította a kormányt. A katolikus lapok nem szimpatizálnak különösebben a nácikkal. akinek ki kellett lépnie a mosdóba. úgy Amerikában is hasonló hatásra lehet számítani. úgy tűnik. Az ellenség kárairól szóló győzelmi jelentések mindkét oldalon átlátszóan hamisak. most. Az az anekdota járja. hogy a németek vesztesége már 700. nyíltan szimpatizál a nácikkal. mégis hasonlóan ír. és alighanem ez a jövőben sem várható. A frontokról sincsenek megbízható hírek. ami Hitler teljes haderejének 10 százaléka lenne. ám azt nem tudni. -(91)- . Ha ez tényleg mérvadó.000 emberre rúg. ám azért nem beszélhetünk kifejezett szövetségről. jelentése: igazság. hogy az a „semlegesség”. hogy bármiként minősítsék a hadviselő feleket. Néhány ír katolikus lap mostanra. Kíváncsian várom. hogy kiáltványban követeltek „békét a népnek”. követelvén a „háborús erőfeszítések erélyes folytatását” . ha a német támadást netán már visszaverték.számíthatunk rájuk. Az oroszok azt állítják.

A háború vége egyelőre még fel sem dereng. hogy bármit is terveznének. Még mindig vannak ugyan kritikus hangok.bár azért összeomlani sem fog. de ezek egyre gyengülnek. nagyjából a Tallin-Gomel-Szmolenszk-Kijev-DnyepropetrovszkKerson vonal mentén húzódik. mint amit elszenvedett. A németek egy Németországnál jóval nagyobb területet foglaltak el. Úgy sejtem. miként azt terveztem. s most alighanem az általam megjósolt újabb szakaszba lépünk. legalábbis Hitler ezen a télen már aligha tud áttörni a Kaukázushoz. de nem hiszem. Mától a BBC alkalmazottja vagyok. VIII. az irániak már menekülnek. s jóval nagyobb veszteségeket okozott az oroszoknak.1941. egy új korszak kezdetéhez érve. Nyilván hosszú és kimerítő megpróbáltatások várnak még ránk. a németek oroszországi hadjárata megrekedt. hogy a Szovjetunió megtámadása után Amerikában némiképp enyhült a Hitlerrel szembeni ellenérzés. már ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről. hogy nem nyújtunk elég támogatást a Szovjetuniónak. hogy onnan kijusson a Közel-Keletre . A Churchill-Rooseveltnyilatkozatból kiolvasható. Ezért itt be is zárom e naplót. Az oroszok és a britek három napja megtámadták Iránt. 28. Már csak egy hónapunk van arra. -(92)- . mára véget ért. amely Dunkerque-kel kezdődött. Ugyanakkor semmi jele. A keleti front. hogy emiatt itt Angliában a lakosság hajlandó lenne nagyobb áldozatokat hozni. s egyre nyomorultabb lesz mindenki. hogy belefogjunk valami európai akcióba. Az a félforradalmi időszak. Az ottani csapatmozgásokról persze semmi érdemi részletet nem ismerni még. de nem semmisítették meg az orosz hadsereget.

hogy Németország és a Szovjetunió 130 Sir Stafford Cripps március 22-én repült Indiába. III. mekkora jelentősége is lehet Indiának. hogy Cripps mikor indul pontosan Indiába130 nem hozták nyilvánosságra. hogy alakítsak ki Crippsről valamiféle képet. -(93)- . amiből egyúttal kikövetkeztethető. Azt. mint a sír. A jól informáltak többnyire inkább borúlátók.II. Kósza találgatásokat hallani minden felől. rész 1942. Az átlagember alig tud bármit küldetése céljáról. E mostani képtelen helyzet híven tükrözi az angolok provincializmusát. hisz a kormány által India számára vázolt feltételek aligha lehetnek túl kecsegtetőek. Akik netán tudják. Hat hónap szünet után folytatom e naplót. hogy a legfelsőbb körök nemigen bíznak abban. hogy megegyezzen az India függetlenségét szorgalmazó Indiai Kongresszus Párttal. Így például. 14. Nehru és a Kongresszus Párt viszont ragaszkodott a teljes függetlenség azonnali megadásához. azok is hallgatnak róla. A brit ajánlat szerint India a háború alatti együttműködés fejében a háború sikeres lezárása után fokozatosan függetlenné vált volna. de alighanem már elment. miután a háború új szakaszába ért. hogy India a közeljövőben elnyerheti teljes függetlenségét. s legfeljebb óvatos utalásokkal lehet belőlük bármit is kihúzni. Sokan azt gyanítják. hogy Cripps vajon miféle tárgyalási felhatalmazást kapott. emiatt a tárgyalások április 10-én megszakadtak. hogy csak azért küldték el. hogy ne legyen itthon útban (a német rádióadó szerint is ez az egyik fő ok). miután (a BBC Keleti Adásainak Szerkesztőségében) azt a feladatot kaptam. ha még nyilvánosságra se merték hozni őket. Gyakran hallani a megjegyzést. Ez magában foglalja a figyelmeztetést. E percben az is nagy talány. akik képtelenek felfogni. hírlevelemben Crippset radikális politikusként jellemeztem. hogy „ne menjenek túl messzire” vele.

aki erősen szimpatizál Sztálinnal. mert Líbia és a Távol-Kelet helyett minden repülőgépet és más hadianyagot Oroszországba irányított. egy balti orosz. ha az oroszok vissza tudnák verni a németeket saját területükről. akik úgy vélik (például Abrams.a teljes vereség ugyan elmaradt. Az itteni légkör egy lányiskola és a diliház között van. Bár intézkedéseit sok bírálat érte. [Másfelől viszont vannak. hogy a háború nem az eredeti német terveknek megfelelően zajlik. bár annyi azért igaznak tűnik. majd közellátási miniszter. példátlan munkabírásával kitartásra buzdította az embereket. akár az oroszok Ukrajnáról lemondani. egy kompromisszumos békekötés reményében. mert állítólag felvette a kapcsolatot Göringgel. Már hat hónapja dolgozom a BBC-nél. lépett be a b) Beaverbrookot azért menesztették. az oroszok hasonló „győzelmet” arattak. különben valószínűleg nem. miként is tudnának akár a németek. A német és orosz rádiót hallgatva már jó ideje arra jutottam. hogy az orosz sikerekről szóló beszámolók nem túl meggyőzőek. és már csak ímmelámmal folytatnák a háborút. vagy annál is rosszabb dolgokkal foglalkozunk. hogy Beaverbrook távozik.] Beaverbrook távozása körül a következő mendemondák keringenek:131 a) Cripps azzal a feltétellel kormányba. ha az oroszok teljesen padlóra kerülnek-.] Személy szerint nem hiszek a különbékében kivéve azt az esetet. de azért még nem dőlt el semmi. mivel nem látom be. és csupa haszontalan. és hivatali ideje alatt javult a repülőgép-ellátás is. Ha az általam remélt politikai változások végbemennek. -(94)- . mint mí az angliai csatában . [Azt hiszem. bár nem tagja a pártnak). maradok. hogy az esetben.még ez évben különbékét köt. úgy létrejönne egyfajta hallgatólagos béke. c) A hadsereg ragaszkodott Beaverbrook menesztéséhez. A rádiós stratégiánk még tán a 131 Lord Beaverbrook (lásd a korábbi lábjegyzetet) Churchill kormányában előbb repülőgép-gyártási miniszter.

Ennek ellenére igen hamar át lehet állni a propagandista észjárásra. 1942. mégis a következő sanda számítás vezet: a) Ha a japánnak csakugyan megtámadják Oroszországot. Eddig három embert oltottam be a rémhírrel. március 11-én terjeszteni kezdtem. b) Ha az oroszok támadnak először. ha az ember történetesen igazat mond. azt mondhatjuk. kíváncsi vagyok. úgy látszik. Persze én sem hiszem.. 1942. mintha az egészet a japánok kezdték volna. akkor „mi már előre megmondtuk”.. mivel korábban már említettük a japánok szándékát. mert a japánok félnek az oroszoktól. mikor ér hozzám vissza. mit teszünk és főként. ha legalább tudjuk. hogy a japánok alighanem Oroszország megtámadását tervezgetik. hogy csak azért nem. (tudniillik a férfi slicce) Polgárőr: No csak! És nem látott véletlen egy marcona fickót strázsálni mögötte? Nő: Azt. mindez mit se számít.: eddig még nem ért! Ezzel a módszerrel. hogy hamarosan a sört is csak napi fejadagban mérik. -(95)- . hogy miért. úgy tehetünk. mennyire hatékony a suttogó propaganda. akkor mi. nem. hogy így lenne. Magam például rendszeresen célozgatok arra hírleveleimben. május 30. még akkor is. Egy mai sztori: Női tartalékos egy polgárőrnek: Nem neszi észre.katonainál is kiábrándítóbb. Csak egy satnya polgárőrt két homokzsákon elnyúlva. A propaganda merő hazugság. s az ember olyan dörzsöltté válik. Mégis úgy vélem.132 132 A szerző utólag beszúrt megjegyzése. nem lehet tesztelni. sajnos. c) Ha egyáltalán nem tör ki a háború Oroszország és Japán közt. hogy azt korábban el se hitte volna. nyitva a bejárat.

hogy Japán megtámadja-e a Szovjetuniót. 1942. és hivatalosan nem tudunk a tilalomról. aki most tért vissza Amerikából. 1942. Ma délelőtt 11:30-kor rövid légiriadó volt. de nem követte se bombázás. Orwell későbbi. mivel Harold 133 William Hickey. Azt mondja. amíg a légiriadót le nem fújják. kézírásos jegyzete szerint Tom Driberg (1905-1976). E témát gondosan kerüljük is a távol-keleti adásokban. Eddig még nem jöttek rá. III. 22. később munkáspárti képviselő. III. Tíz hónapja először hallom újra e hangot! A lelkem mélyén persze nagyon is szorongok. így azután messzemenően próbáljuk kihasználni e mulasztást. ugyanakkor az indiaiban szinte folyvást erről van szó. amíg csak lehet. mégis konokul igyekszünk nem tudomásul venni az egészet. -(96)- . a britellenesség százféleképp virít.A minap William Hickey-vel133 váltottam szót. mivel bennünket nem figyelmeztetett senki. hogy a külügyminisztérium szigorúan megtiltott a sajtónak mindenféle találgatást arról. és általános a főként katolikusok által gerjesztett oroszellenes érzület is. [Például a Horizontól kishíján megtagadták a külföldi terjesztésre szánt példányokhoz szükséges extra papír-kontingenst a Kiplingről szóló cikkem miatt (bár aztán jó vége lett a dolognak. baloldali politikus. A Daily Expressben több mint ötven éven át egy társadalmi napló-rovatot vezetett. aggasztó a közhangulat odaát. 15. A termelés akadozik. se légvédelmi tűz. Empson mondja. s nyilván így van ezzel mindenki. és még csak utalást sem teszünk rá.

Az októberi forradalom után Moszkvába. -(97)- . Trockijjal fenntartott szoros kapcsolata miatt 1933-ban Szibériába internálták. parlamenti képviselő. Rövid ideig a hadügyminisztérium képviselője Szingapurban. saját köznapi gondjain túl nemigen érdekli semmi. ahol pár év múlva nagy szegénységben halt meg. 1941-ben Mexikóban telepedett le. később Berlinben indított lapot. s az efféle következetlenség egyáltalán nem zavarja. szigorúbb faji törvényeket a búroknak és így tovább. egyenjogúságot a kaffereknek. Szabadulása után a POUM párizsi tudósítója lett a spanyol polgárháború alatt. mivel ezt az adót úgymond „Moszkva pénzeli”. részt vett a párizsi anarchista mozgalomban. majd Leningrádba ment. mivel legalább tudatosan az. később a de Gaulle tábornok vezetése alatt álló. Pusztán propaganda szempontból úgy vélem. Száműzött orosz értelmiségiek gyermekeként született Brüsszelben.angol nyelvű német propagandaadó. 136 Egy másik angol nyelvű német rádióadó. mindez ijesztően hatékony. Alfred Duff-Cooper. 135 New British Broadcasting Station . örökbefogadás útján lett francia. gyarmatbirodalmat Spanyolországnak. ugyanakkor a BBC felkért. A mexikói kommunisták újból nekiestek Sergenek137 és a többi trockista menekültnek. diplomata. életrajzíró. újságíró. óva intve mindenkit. Szemrebbenés nélkül megígérnek mindenkinek mindent: függetlenséget Indiának. hiszen az emberek jó része tudatlan.Nicholson és Duff-Cooper134 kihúzott a csávából). akik 134 Harold Nicholson. hogy írjak egy rádiójegyzetet a Kipling-tanulmányom alapján. író. észak-afrikai Francia Nemzeti Felszabadítási Bizottságban képviselte NagyBritanniát.] A német propaganda hozzánk képest egész másként következetlen. életrajzíró. Néhány hete az NBBS135 rafinált támadást intézett a Worker’s Challenge136 ellen. hogy ne hallgassa állítólagos „riválisát”. 137 Victor Serge (1890-1947). kritikus.

márpedig a Kominternt eddig mindig. mint a franciaországi hadjárat idején . Ha ugyanis sikerül a németeket zavarba hozni és hadseregük jó részét lekötni.] -(98)- . kiutasításukat követelve. Így aztán mi. mert folyton újságot olvasok. mindenütt legyőzték a fasiszták. Nem is annyira azért. de a kaukázusi olajmezőket harc nélkül nem adhatják fel. Földrajzi és lélektani okokból könnyebb lenne az oroszoknak feladni Ukrajnát.Franciaországból érkeztek. hanem mert idestova húsz éve ez a Komintern legfőbb harci eszköze. mind egy kedvezőbb békealkura. [A hírleveleimhez a napi háttérjelentéseken túl négyöt reggeli és több esti lapot kell végigolvasnom. hogy Hitler és Sztálin titkos egyezményt kötnek. az oroszok esélye ezzel nagyot nőne mind a megszállt területek visszaszerzésére. az iraki és iráni olajmezők felé fordulna. velük osztozhatunk majd egy újabb vereségben. amelyben részletesen tisztázzuk háborús céljainkat. Hitler megtarthatná az elfoglalt orosz területeket. miközben továbbra is színlelnék az ellenségeskedést. akik ez idő szerint bizonyos mértékig szövetségesük vagyunk. ha erős szövetséget kötünk a Szovjetunióval. mint Spanyolországban! Szörnyen lehangoló. hogy újra kezdődik ez a régi áskálódás. Általános a gyanú. s ameddig Sztálin hatalmon van. meg kell támadnunk Európát. Az egyik lehetséges fejlemény. de nem folytatná a támadást. Én mégis azt hiszem. Nekem úgy tűnik. ha itt új kormány állna fel. lehetetlen a mostani brit kormánnyal. ha még ez évben megindítjuk a támadást Európában. Mindez jórészt azért van így. hogy Oroszország különbékét akar. mihelyt a szállítási feltételek lehetővé teszik. vagy legalábbis azok egy részét. Ezt a csapdát csak úgy kerülhetjük el.nincs semmi hír. Mindez persze. [Csupán akkor lenne esélye.] Ugyanaz a nyomasztó érzés. sokkal nagyobb a különbéke kockázata akkor. ehelyett inkább dél felé. Ugyanaz az ócska taktika. és valahogy szót tudnánk érteni az oroszokkal Sztálin feje felett. mert erkölcsileg viszolyogtató.

valahogy kiszimatolták. 27. 1942. ám egymással teljesen összeegyeztethetetlen. Orwellt politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogatta. munkáspárti képviselő. Krishna S.Ezek az anyagok oly kevés újdonságot tartalmaznak. valamennyi hihető. úgy tűnik. 139 Közkedvelt baloldali lap. Az itteni indiaiak most már sokkal derűlátóbbak az elmúlt két hét mélabúja után. A leginkább elterjedt változat az volt. 141 Herbert Morrison. Az alsóházi vita után az ügy lekerült a napirendről. Eddig csak a százféle szóbeszéd járta. melyek szintén a Daily 138 Dr. Az említett vitában Orwell Morrison felforgató írásaira utal. melyet Churchill rendreutasított úgymond „defetista hangvétele” (tudniillik a kormány háborús intézkedéseinek bírálata) miatt. Bevan140 számos részletet olvasott fel Morrison141 cikkeiből. bár őszinteségét sosem vonták kétségbe. világháború idején írt.138 szerint el is fogadnának egy ilyen ajánlatot. hogy Indiának az egyiptomihoz hasonló szerződést kínálnak. 140 Aqneurin Bevan. Állítólag holnap kiderül végre. melyeket az 1. Cripps Népfrontjának támogatásáért kizárták a pártból. Egy megrögzött ellenségünk. III. pénzügyi és belügyminisztériumok irányítását. Az elmúlt hetekben Cripps indiai küldetése volt az egyetlen figyelemre méltó esemény. akinek gyakran volt konfliktusa saját pártjával.S. amikor lelkiismereti okokból maga is -(99)- . ez idő tájt brit belügyminiszter. [A Parlamentben igen heves vita volt a Daily Mirrorügy139 kapcsán. hogy az emberben óhatatlanul az a benyomás alakul ki: semmi sem történik. ha az indiaiak megkapnák a védelmi. hogy Cripps miféle ajánlatot vitt magával Indiába. K. Legnagyobb érdeme az országos egészségügyi ellátás biztosítása volt.S. hogy a felkínált feltételek nem is oly rémesek (talán az Indiai Kormányzati Hivatal embereinek fancsali ábrázata láttán). Shelvankar.

hogy a lőszert nem osztották ki előre. A saját egységemben a rendes szolgálati úton hasonló feljegyzést még a századparancsnokig se tudtam volna eljuttatni. A múlt héten meglepetésszerű próbariadó volt a polgárőrségnél. igaz. vagy ha mégis. 142 William Connor (1900-1967) közismert radikális újságíró álneve. ezt a vádat utóbb visszavonta. Teljes pompájukban virágoznak háborús hírek homályába veszve észre se veszi őket. szétosztani a muníciót. a az krókuszok. Wellstől gyalázkodó levelet kaptam. A ember már-már [H. hogy a németekre gyors vereséget lehet mérni. 143 Ez idő szerint brit hadügyminiszter. többek között ilyen kitételekkel: „Te gané!” stb. Mindenki azt jósolja. miután a Horizonban megjelent „Wells. Cassandra142 bejelentette. akik ugyan nem kedvelik a Mirrort. 144 A vita Orwelltől indult.Mirrorban jelentek meg . és további egy órába telt. Négy és fél óra alatt sikerült felállítani a századot. G. ha két szocialista esik egymásnak. Azt hiszem.144 A Vatikán diplomáciai kapcsolatot létesített megtagadta a katonai szolgálatot. ám azt mindig is élvezik. -(100)- .a konzervatívok nem kis mulatságára. mire mindenki elfoglalta a pozícióját. Tom Jonesnak. Orwell szerint Wells abbeli meggyőződése. és visszatér az újságíráshoz. káros hatással volt a brit közvéleményre. hanem mindenkinek egyenként be kellett érte mennie a parancsnokságra. Erről feljegyzést küldtem Dr. Hitler és a Világállam” című írása. először esik meg ilyesmi a háború kezdete óta. A késlekedés fő oka az volt. Persze kérdés: hol leszünk mi három hónap múlna?] A kormánypárti képviselőjelölt csekély különbséggel vereséget szenvedett a granthami időközi választásokon. hogy három hónap se telik bele. aligha vettek volna tudomást róla. Griggnek143 továbbította. aki azt Sir Jas. ezzel szemben Wells defetistának bélyegezte Orwellt. hogy szerkesztői állását feladva belép a hadseregbe.

az üvöltés. Efféle találgatós játékkal kell naponta valamiféle irányt szabni a propaganda munkánknak anélkül. és Cripps talán ezért is oly magabiztos.Tokióval. a szövetségesek közül . Fellapozva a könyvet mindjárt e mondatokon akadt meg a szemem: „A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége. 1. Cripps küldetésének kudarca igen lehangol. keressem ki neki a szöveget a Hódolat Katalóniánakból. amikor ilyen kedvezőtlen javaslatot terjeszt elő. s úgy látom. Ámbár ez idő tájt elég kevés a megbízható oroszbarát indiai. hogy fölülről bármi világos és hasznos útmutatást kapnánk. „(. akik nem harcolnak. a katonák mocskolódnak.] Akad persze. még a fanatikus angolgyűlölők is szeretnének már valami megoldást. Azt hiszem.. az háborúban újságírók így van. hanem a tengelyhatalmak testesítik meg a reakciósabb politikát. hogy nem mi. Eddig még az Angol Kommunista Párt se hallatta szavát az ügyben.ha jól tudom . de mégis jelez valami jót is: most legalább nyilvánvaló. az oroszok állnak a Cripps-terv mögött. [Akárhogy is.nem eszi” ajánlatától. Mivel az oroszok hivatalosan nem állnak hadban Japánnal. az indiaiak sem örülnek neki. a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik. hogy a hadipropaganda. s megkért.] 1942. Rossz jel ugyan. így Indiával kapcsolatban sem képviselhetnek semmilyen hivatalos álláspontot. az igaz -(101)- . „eszi .eggyel sem.. remélem. Immár minden tengelyhatalommal van diplomáciai kapcsolata. lehetséges lesz némi elmozdulás a kormány merev. aki úgy véli. IV. Connolly tegnapi rádióműsorában idézni akart tőlem valamit. már csak a közvélemény nyomására is.) Minden harcolnak. noha helyi szimpatizánsaik révén kétségkívül befolyást gyakorolhatnak az ottani ügyekre. márpedig az ő reakcióiból mindig is bizton következtetni lehet az orosz álláspontra.

hazafiak pedig. rövid propaganda-kirándulásoktól eltekintve. majd üdvözlő táviratot. hogy Cripps még egy hétig Indiában marad. Cartaphilus. hogy sokan szentként tisztelik. Ellenfelei úgy tartják. egyébként semmi ok a bizakodásra. hogy a brit vezénylet alatt álló indiai csapatok átállnak hozzá. minthogy hiába remélte.: Betlen János és Tóth László. hogy Gandhit a lehető legrosszabb indiai tőkés érdekeltségek támogatják. 146 Szubhász Csandra Bósz (1897-1945). Azt hiszem. hogy India német megtámadása esetén ne támogassák az angolokat a felperzselt föld taktikájának alkalmazásában. [Mindez nem feltétlen összeférhetetlen azzal. s annyi igaz is. ha a németek megtámadnák. hogy mi a tét ebben a játszmában. IV. A japánok támogatására megszervezte az Indiai Nemzeti Hadsereget. 145 Hódolat Katalóniának. [Bósz146 halálhíre után részvéttáviratot küldött a családjának. Jó jelnek veszi mindenki. Gandhi készakarva keveri a bajt. hogy a hír nem igaz. Ford. 1942. amikor kiderült. Arra biztatta az indiaiakat. az Indiai Nemzeti Kongresszus baloldali tagja. messze elkerülik a lövészárkokat. Gandhi békeszeretete akár őszinte is lehet. a történelemben eddig ismeretlen látvány tárul a szemünk elé: háborús uszító golyó ütötte lyukkal a testében. itt vagyok a BBC-ben. Mármár vigasztaló a gondolat. hogy többnyire valamelyik indiai milliomos villájában tartózkodik.”145 S lám. hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét. -(102)- . Ha majd eljön egy újabb háború. 1999. Hívei sokáig nem akarták elhinni halálhírét. nem egészen öt évvel azután. az esetben. harcias britellenes indiai nacionalista. és sikertelenül vezette a britek ellen. o.] Nem tudom. 94-96. előbbutóbb mindenki megírja saját sírversét. bár minden valószínűség szerint valóban repülőbalesetben vesztette életét 1945. 3. Az 1940-es legválságosabb időkben Angliát is erőszakmentességre buzdította. hogy e sorokat leírtam. augusztus 19-én.] Lehetetlen megállapítani.

Egyszerűen elképesztő. Aktívan részt vett a brit baloldali politikai életben mint az Indiai Nemzeti Kongresszus Párt angliai szóvivője.Nem lehet eléggé túlbecsülni a gyerekességüket. igehirdető és propagandista. újságíró. nemigen tudja azt elképzelni. eközben tovább űzheti majd kisded játékait a japánokkal és a németekkel éppúgy.-nak. mindezzel Anand is egyetértett. India függetlenné válása után főmegbízottként ő képviselte hazáját az ENSZ-ben. hogy az itteni indiaiak tükrözik az otthoni értelmiségiek 147 Frank Nathan Daniel Buchman (1878-1961).vajon Gandhi vagy Buchman147 korunk Raszputyinjának legjobb megtestesítője. Megjegyeztem. Legnagyobb ámulatomra. és Krishna Menon148 „már epedve várja a pillanatot. hogy nem számít a függetlenségre. hogy szerintem az a legfőbb baj az indiai értelmiség zömével. hogy ez a viselkedés szerintem gyerekes. így szólt: . és sok szó esik a Japánnal kötendő különbékéről. -(103)- . s elég balga ahhoz. aki 1921-ben megalapította az „Erkölcsi Újrafegyverkezés” mozgalmat. folyvást arról lármáznak. George. [Már csak mennyiben az a kérdés. Anand szerint az itteni indiaiak közhangulata igen rossz. író. Még mindig azzal áltatják magukat. hogy a Burmában harcoló kínai csapatok nem kapnak elég légi támogatást. a fájdalommentes mártíromsághoz. ügyvéd. hogy Japánnak semmi ártó szándéka nincs Indiával szemben. mire A. Ennyit az Oroszország és Kína iránti hűségnyilatkozatukról. Inkább ragaszkodik az örök ellenzékiséghez. Szerinte is teljesen általános lett az ellenzéki mentalitás. ahogy ma azt az angolokkal teszi. 148 Krishna Menon (1897-1974). Miközben hidegvérrel latolgatják Kína elárulását egy esetleges különbékével. kiváltképp a kommunisták között. s hogy voltaképp nem is akarja. hogy azt higgye. Mondtam is A. indiai államférfi. aki ez idő szerint Angliában élt. amikor a brit-indiai tárgyalások végleg kudarcba fúlnak”.

vélekedését. Sokkal távolabb vannak a veszélytől, s csakúgy, mint mindannyiunkra, rájuk is nyilván hatással van, hogy itt tíz hónapja voltaképp békében élünk; ráadásul majd minden indiait, aki elég régóta él itt, többé-kevésbé áthatja a nyugati szocialista gondolkodás - tehát az otthoni indiai értelmiség helyzetmegítélése alighanem sokkal rosszabb, mint az ittenié. Anand mentes e fogyatékosságoktól. Valódi antifasiszta, aki saját nemzeti elfogultságait és respektusát félretéve őszintén támogatja a brit politikát, mivel felismerte, hogy ez az ország megingathatatlanul az antifasiszta oldalon áll.] 1942. IV. 10. Hadiflottánk veszteségei az elmúlt napokban: két cirkáló és egy repülőgép-hordozó elsüllyedt, egy romboló használhatatlanná vált.149 A tengelyhatalmak egy cirkálót vesztettek. Idézet Nehru mai beszédéből: „Mit számít, ki hal meg, ha India él!” El tudom képzelni, hogyan vihognának az itteni balosok ezt hallván: „Mit számít, ki hal meg, ha Anglia él? 1942. IV. 11. A kísérlet kudarcot vallott150, bár szerintem még nem végleg. Belehallgattam Cripps Delhiből közvetített beszédébe, amit Angliában átjátszással sugároztak. Ezek a delhi közvetítések, melyekbe olykor mi is belehallgathatunk, baljósan sejtetik, miként is hangzanak odaát a mi adásaink. A hangminőség mindig csapnivaló, sok a háttérzaj, amit lehetetlen kiszűrni a felvételeken. [A beszéd eleje amúgy nem volt rossz, mindenesetre elég szókimondó ahhoz, hogy – szerintem - sokaknak ne tetsszen. Később a szónok már visszafogta 149 Április 5-én a Dorsetshire és a Cornwall cirkálókat, a Tendos rombolót és a Hector nevű, felfegyverzett kereskedelmi hajót süllyesztette el a japán légierő. 150 Sir Stafford Cripps indiai küldetése. -(104)-

magát.] Érdekes, hogy fennköltebb fordulatoknál Cripps mintha Churchill hanghordozását vette volna át. Mindez arra vall, hogy ez idő szerint mély hatással lehet rá Churchill személye, s úgy lehet, ez a magyarázata annak is, miért vállalta küldetését, ha ilyen előnytelen feltételeket tudott csak ajánlani. 1942. IV. 18. Cripps beszéde nyilván sokaknak nem tetszett Indiában. Ugyanakkor kétlem, hogy Indián kívül a közvélemény nagyobb részt a brit kormányt okolná a tárgyalások kudarcáért. Az egyik legfőbb gondot jelenleg az amerikai sajtó tapintatlansága okozza, amely évek óta visszhangozza sommás frázisait „India szabadságáról” meg a brit imperializmusról, s most egyszerre kinyílt a szemük, látván, hogy az indiai értelmiség nem is igazán vágyik a függetlenségre, legalábbis az ezzel járó felelősségre. Nehru provokatív beszédeiben váltig azt hangoztatja, hogy az angolok mind egyformák, akármelyik párthoz tartoznak is, s emellett megpróbál Anglia és Amerika közé éket verni azzal, hogy szerinte csak az utóbbi vállalja a hadviselés terheit. Ezzel egyidejűleg folyvást azt ismétli, hogy nem támogatja a japán vonalat, s a Kongresszus a legvégsőkig kitart Kína mellett. Így azután a BBC kizárólag ezen utóbbi részeket idézi beszédeiből, míg a britellenes kirohanásokat egyszerűen elhagyja, ami ellen Nehru (joggal) tiltakozik, mondván, hogy hamis színben tüntetik fel mondandóját. [A legújabb utasítás szerint, ha valamely beszéde egyként tartalmaz brités japánellenes elemeket, ne is vegyünk tudomást róla. Micsoda fejetlenség! Mindent egybevetve, én mégis úgy vélem, Cripps küldetése hasznos volt, mert legalább tiszta vizet öntött a pohárba anélkül, hogy őt magát hiteltelenné tette volna (amire igencsak megvolt az esélye). Bármit is mondanak majd a hivatalos közlemények, az egész világ levonhatja a következtetést, hogy 1) a brit uralkodó osztály nem hajlandó lemondani semmiről és 2) India sem igazán akarja a függetlenséget, így -(105)-

aztán nem is kimenetele.

kapja

meg,

bármi

legyen

a

háború

Wintringhammel151 szót váltva a Cripps-tárgyalások lehetséges szovjet reakcióiról (persze, mivel az oroszok nem állnak hadban Japánnal, nem is lehet hivatalos álláspontjuk) megpendítettem, hogy akár még meg is könnyíthetné a dolgokat, ha a később Indiába küldendő katonai tanácsadók stb. közt minél több lenne az orosz. Az egyik lehetséges végkifejlet, hogy az oroszok netán átveszik tőlünk Indiát és, bár nem hiszem, hogy különbül bánnának vele, mint ahogy mi tettük, mégis talán másként állnának hozzá a dolgokhoz, ha másért nem, már csak az eltérő gazdasági viszonyok miatt is. Wintringham erre azt felelte, hogy nem egy orosz tanácsadó még Spanyolországban is úgy viselkedett, mintha a spanyolok csak afféle „bennszülöttek” lennének, és egész biztosan hasonlóan tennének Indiában is. Az igazat megvallva nehéz is lenne másként viselkedni, hisz az indiaiak túlnyomó többsége eleve alsóbbrendűnek tekinti magát az európaiakkal szemben, így az ember nem is igen tehet róla, ha egy idő után maga is így érzi, s ez az érzés hatja át a velük szembeni bánásmódját.] Az amerikai közvélemény nemsokára visszalendül az alapállásba, és éppúgy a briteket okolja majd az indiai helyzetért, mint korábban tette. Az összes kezembe került amerikai lap harsány britellenességgel tüntet, s az elszigetelődési politika hívei, időleges visszavonulásuk után, most ismét ugyanazt a nótát fújják, mint régen. Ugyanakkor ideát épp most tiltották be Coughlin152 atya lapjának angliai terjesztését. Újra meg újra elborzadok szembesülvén az amerikai britellenes előítéletek bornírt tudatlanságával. Persze ugyanez 151 Thomas Henry Wintringham, katonatiszt és író, a spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigádok brit zászlóaljának parancsnoka. 152 Charles E. Coughlin atya (1891-1979), britellenes kirohanásairól ismert, kanadai származású katolikus pap. -(106)-

Eddig még csupán német és japán forrásokból hallottuk. s igen meglepődött. egy indiainak ezt kell mondania. A hatás inkább lélektani. április 18-án B-25-ös bombázók támadták Tokiót. [E. tényleg készül valami. ha mindkét fél megerősíti. felszínes Amerika-ellenességre is. mintsem hadászati jelentőségű volt. az összesen 80 főnyi személyzetből 9 odaveszett. Fyvel meséli. mivel szükség esetén ez ad mentséget saját háborúellenességükre. no meg azért is. hogy mindenki hazudik. Az indiaiak a maguk kis álmarxista módján megjegyezték. hisz 153 1942. mintha mi sem volna természetesebb. hogy szerinte Anglia még az idén különbékét köt. s az egyetlen (akkortájt) fennálló nézeteltérés egész Nagy-Britanniában nem egyéb. tiltakozott. Mostanában az ember olyannyira természetesnek veszi.áll a nálunk dívó. úgy egész nézetrendszerük menten összeomolna. hogy bármi kedvezőt gondoljanak Angliáról.] Mind több szó esik egy európai invázióról. mert ha megengednék maguknak. különben az újságok se mernék ezt pedzegetni. Eileen Blair. hogy „persze. mint ahogy ezt is hajtogatják már 1940 óta. -(107)- . amikor még Chamberlain is kormánytag volt. 1942. hogy Churchill sosem kötne ilyen békét. mikor ez ellen E. mint Churchill és Chamberlain közötti különbség. az író nővére. a Churchill-Chamberlain-kormány máris kész aláírni egy kapitulációs békediktátumot”. amin Pritten kívül több indiai politikus is részt vett. Útban visszafelé több gép megsérült. Ekként még az sem okvetlen igaz. ha maga az ellenség ismeri el: bombázták153 fővárosát. hogy 1940 táján. Persze. 19. IV. hogy Anand tegnap szóba hozta neki. Tokiót bombázzák. mondja. legalábbis állítólag tegnap légitámadás érte. mire Pritt közölte velük. hogy az efféle hadihíreknek csupán akkor ad hitelt. Most már csakugyan azt kell hinnem. ő maga jelen volt egy megbeszélésen.

Tokió bombázását követően amerikai pilóták kényszerleszállást hajtottak végre a Szovjetunió területén.] Ami pedig a második feltevést illeti. sokan úgy beszélnek. amit az oroszok minden bizonnyal Japánnal kötöttek. hogy különbékét kössenek. hogy mennyi képtelen várakozás tapad e szóbeszédhez. Továbbra is majd mindenki azt hiszi.aligha kockáztatnák meg. valamint Spanyolország megszállása -. Ezzel szemben a japán rádió szerint az oroszok segítik hazajuttatni a japán ügynököket Svédországból (vagyis Németországból) Oroszországon át Japánba. Az egész baloldali sajtó két érvet hangoztat folyamatosan: egyrészt. mely javíthatna helyzetünkön . annál többet nyom majd szavunk a latban a háború utáni rendezéskor. Ugyanakkor. Mégis meglep. akkor ez valami új fejlemény. [S az ilyen típusú árulás teljes összhangban állna az orosz-német paktummal meg azzal az egyezménnyel. az a két józan és gyakorlatias lépés. akik katonailag a legerősebb hatalomként kerülnek ki a háborúból. [Ha ez így van. -(108)- . ahol internálták őket. hogy ha egy európai támadás olyan mértékű lesz.tisztes szövetségi szerződés a Szovjetunióval a hadicélok tételes rögzítésével. 1942. akkor nincs többé indok. hogy a hála politikai fogalom. IV. hogy ekkora bakot lőjenek. Holott nyilván azoknak lesz majd döntő szava. a mostani kormánnyal teljesen keresztülvihetetlen. amiért derekasan küzdöttünk. mintha a háború utáni politikai döntőbíráskodás holmi erkölcsi jutalomként járna. hiszen e tranzakciót korábban leállították. hogy a második front megnyitása megakadályozná az oroszokat. ami Sztálint a háború folytatására késztetné. Csak kevesen érik fel ésszel. lásd Amerikát. hogy minél nagyobb részt vállalunk a harcokban. hogy tényleg elvonja a német csapatokat Oroszországból. másrészt. mikor Németország megtámadta a Szovjetuniót.] Szubhász Csandra Bósz hollétét továbbra is rejtély övezi. 25.

Az olasz rádió bemondta. Németországban viszont.Amit tudni lehet: 1. ahol viszonylag csekély befolyása lehet? S ha mégis német földön van.154 Persze 154 Bósz 1940-41 fordulóján német segítséggel menekült el Indiából. Moszkvába érkezvén az oroszok rendkívül szívélyesen fogadták. mire ez a nagy felhajtás. mint bármely más irányba. ahol 1943. miután a mi oldalunkon léptek a háborúba? Ha tudnánk a választ. megsúgták-e ezt nekünk is. majd onnan dekódolva sugározták. A (német) Szabad azonosították a hangját. Hangmérnökök szerint technikailag lehetséges. de elhárították. hogy az oroszok hallgatólagos beleegyezésével sikerült odajutnia. 4. 7. mintha Berlinben volna. mindenesetre arra vall. kormány bejelentette. hogy Bósz kódolt hangfelvételét átküldték Tokióból Berlinbe. Japán területre szökni fizikailag jóval nehezebb. hogy ment oda? Persze könnyen lehet. A fentieken kívül még számos más verzió is létezik. jóval kedvezőbb fogadtatásra talált. Indiában. miszerint Bósz Bangkok és Tokió között légibalesetet szenvedett volna. A két legfogósabb talány a következő: Ha Bósz csakugyan japán földön van. Afganisztánon át. hogy ha az oroszok átengedték. A vichyi közlemény. Ez esetben viszont fölmerül a kérdés. felségterületen tartózkodik. Eltűnése idején a brit hogy Bósz Berlinbe ment. 5. Általános a vélekedés Japánba szökött át. az máris sokat elárulna arról. műsoraiban Bósz hogy Japán tényleg India Rádió hogy 3. hogy valójában miként is viseltetnek irántunk az oroszok. hogy úgy tüntessék fel. Bósz Japán területen van. hogy támogassák. február 8-ig tartózkodott. 6. ám azért ez sem lehetetlen. 2. teljesen alaptalan. -(109)- . hogy a vichyi körök is úgy vélik.

hogy csak azért latolgatják az invázió lehetőségét. mások szerint akár egy Churchill elleni támadás nyitánya is lehet. Annál pompásabb alkalom. mikor az mégsem indul meg. Az egyetlen biztató jel Beaverbrook partraszállást sürgető amerikai beszéde. Hónapok semmitmondóak alapok. A rádióadásaikból ítélve a németek leginkább Franciaország vagy Norvégia felől tartanak egy esetleges inváziótól. nincsenek hírek csapatvagy flottaösszevonásról. 1942. Beaverbrook inváziót sürgető beszédét különbözőképp értelmezik. hogy azután gúnyolódhassanak. hogy végre Spanyolországgal próbálkozzunk! Mindenesetre abból. (aki most alighanem majd védekezésre kényszerül). valószínű. 27. miközben diszkréten szabotáljuk a politikai utasításokat. A tisztek azért egy kissé jobban néznek ki.ilyesmiről képtelenség biztos információt szerezni. [Semmi hír. a vasúti menetrend átalakításáról és hasonlókról. hogy határozott dátumot jelöltek meg (május 1-jét). mint rendesen. melyek mostanában hülyébbek. [Sok a találgatás Hitler tegnapi beszédével kapcsolatban. meglepő az amerikai katonák gyenge fizikuma és átlag alatti külseje. avagy bátorítás az oroszoknak. Mostanában bárki bármit mond vagy tesz.] óta nem voltak ilyen Ha az utcán járva elnézzük őket. mivel alapjában véve pesszimista benyomást keltett. Itt egyelőre semmi jele az invázióra való készülődésnek.] Az olasz rádió hétköznapokról: így számol be a londoni -(110)- . Némelyek szerint lelkesítő beszéd volt az amerikaiaknak. IV. Így csak sötétben tapogatózva alakítgatjuk a propagandánkat. az ember nyomban rejtett indítékokat keres és mögöttes jelentést próbál minden egyes szónak tulajdonítani. hogy nem hagyjuk őket a pácban.

akik közvetlen érdekkörén kívül esnek. s a szellemi tisztesség. A rizs még a feketepiacról is eltűnt. de a náci lágerek eszébe se jutnak stb.” Az ember azt hinné. Cukrot már alig lehet kapni. az ellenfél szempontjának kihívó semmibevételével. hisz manapság a legátlátszóbb hazugságok sem keltenek visszatetszést. hogy az efféle propaganda merő ostobaság. ha a Man-szigeti gyűjtőtáborra gondol. A legmegdöbbentőbb mégis az. Ugyanígy -(111)- . csillagászati árak fejében. Mindenki folyvást ítélkezik. a hallgató is könnyen ráébred. mára megfeledkezett e szörnyűségekről. Fuldoklunk a mocsokban. váltig az a benyomásom. akiknek határozott véleményük van. Az indiai nacionalista nyakig merül az önsajnálatba vagy a britek gyűlöletébe. [A legtöbb balos. teljes közönyt tanúsít minden szenvedés iránt. hol elzárva. Ez leginkább akkor tűnik fel.hol megnyitva. Mindenki becstelen. és tudomást sem vesz Kína szenvedéseiről. aki a háború kitörése előtt még magánkívül volt a náci atrocitások láttán. ha csak nem róla vagy közeli barátairól van szó. és csak a saját érdekeit nézi. pusztán a politikai célszerűség alapján. kiváltképp azok. ha pedig ez mégsem történik meg. de az igazat megvallva. így a békepártiakkat vagy a fasisztákkal. csak itt-ott találni kisebb mennyiséget. akikkel nem értünk egyet. hogy mindenki csak a saját pecsenyéjét sütögeti. Ám nem tapasztalni semmi efféle reakciót. és mitse törődik azokkal. ha tényleg senki nem veszi be őket. egy kiló krumpli ára pedig egy font sterling volt. ha olyanokkal állunk szóba. vagy az írását olvasom. még akkor sem. hiszen ilyen mostoha viszonyok közepette Anglia nyilván pár héten belül térdre kényszerülne. ahogy a részvétet adagolják . Bátran lehet hazudozni. a tárgyilagos vélemény teljesen eltűnőben van a föld színéről.„Tegnap egyetlen tojásért öt shillinget kértek. mindenki egyforma. mi több. és belefásulva a háborúba többé nem rokonszenvezik a zsidókkal. Az angol pacifista az őrjöngésig hecceli magát. a borsó a felső tízezer kiváltsága lett. hogy becsapták. akár egy csapot -. Ha szót váltok valakivel.

IV. A teremőrök is ütött-kopott ingmellet viseltek. 155 A brit alsóház ülésterme 1941. a felsőház pedig beköltözött egy öltözőszobába. hanem arra. Tegnap elmentem az alsóházba. hogy meghallgassam az Indiáról folytatott vitát. hogy a római szenátus is váltig működött a birodalom végnapjaiban. [Ez már a parlamenti demokrácia alkonya. alighanem nagyon is sokan vannak.] Avagy tényleg nem akad senki. Az alsóház ez után a felsőház üléstermébe vonult át. -(112)- .még így is elegen.] ezek az alakok pedig csak árnyékok.155 Cripps beszéde alatt az az érzésem támadt. Ahogy elnéztem ezt a silány műsort a Népszövetség vagy az indiai politikusok legutóbbi diplomáciai intrikáiról. hogy csak mintegy 250-en voltak . akik 1941. akik mindenféle zagyvaságot hordanak össze valamely félreeső zugban. Valahogy minden olyan lehasználtnak tűnt. hogy telt ház van. május 10-én egy légitámadás során súlyosan megsérült. mivel napjainkban a paranoiások bitorolnak minden hatalmat. miközben a képviselők felsorakoznak. Most a felsőházban gyűlnek össze. elég gyengécske műsor volt. Cripps beszédét leszámítva. hogy megtöltsék az üléstermet. A padokon vörös műbőrrel bevont ülőpárnák . mindegyre az jutott eszembe. csak épp nem hallani a hangjukat.viselkedtek azok. miként változnak az emberek szubjektív érzelmei. akiben még összefér a határozottság a józan ítélőképességgel? Nos. június 22-e előtt még hevesen gyűlölték az oroszokat. mihelyt a Szovjetunió belépett a háborúba. 1942. szitkozódnak.esküdni mernék. miközben a valódi történések rég másutt zajlanak. 29. tiltakoznak és átlátszóan blöffölnek. de megszámolva a képviselőket kiderült. És itt nem is a politikai érdekek diktálta szándékos hazugságokra gondolok. hogy ez valaha mind plüss volt. majd egyszeriben elfeledték a véres sztálini tisztogatásokat és a GPU-t.

mintha utóvégre a közvélemény kényszerítene volna ki a döntést. 157 Az a hír járta.1942. Ma láttam két asszonyt egy ósdi kétkerekű kordéban elhajtatni. júniusában a németek Krétáról megindulnak kelet felé. Annál inkább elkedvetlenedtem. [Szíria esetében a veszély sokkal nyilvánvalóbb volt. Néhányan 156 A szövetségesek május 5-én szálltak partra Madagaszkáron. nyomban megírtam. mint a szíriaiakat157. mikor néhány hete megjött az utasítás . A dolognak végül is az lett az eredménye. ezért a szövetségesek elfoglalták a Vichy-kormány kezén levő Szíriát. Pár héttel ezelőtt pedig két férfit láttam egy kétlovas hintó bakján. 1643-ban -(113)- . ámbár szerintem inkább a bevezető propaganda hiányzott. 158 Az igazi Thomas Rainsborough a köztársasági oldalon vett részt az angol polgárháborúban. A mostani esetben viszont nem voltak hasonló előkészületek. amit 158 „Thomas Rainsborough” álnéven szignált. 6. hogy részben tényleg így történt. Amennyire megítélhetem. mint egy újabb imperialista hódításról. [Sok a találgatás. hogy ki írhatta a Tribune-ben azt az élesen Churchill-ellenes cikket. V. A madagaszkári156 győzelmi jelentéseket az emberek nem értékelik annyira. hogy Szingapúr veszélyben forog.] Mihelyt kiderült. még az is lehet. egyikük igazi keménykalapot viselt. s a kormány lépéseit övező tartós bizonytalanság is azt a benyomást keltette. hogy 1941. hogy Madagaszkárt ne emlegessük. mi készül”. hogy Madagaszkár elfoglalásáról Ázsia-szerte úgy beszélnek. az újságok is folyvást a német ügynökök beszivárgásáról cikkeztek. s szeptemberre az egész szigetet elfoglalták. s ehhez indiai hírleveleinkben elő kell készíteni a megfelelő propagandát. Ezt (a brit csapatok partraszállása után) azzal indokolták „hogy ki ne fecsegjük. hogy esetleg el kell foglalnunk Madagaszkárt. talán mert nem fogják fel a dolog stratégiai súlyát.alighanem a külügyminisztériumból -.

-a között zajlott. elérik céljaikat. a Secker & Warburg Könyvkiadó igazgatója.000 ember. arra következtetek. újságíró. az orosz küldöttség már megérkezett Londonba. egy rombolót.] 1942. Nevét a Tribune szerzője nyilván tulajdon radikális.Frank Owenre159 tippelnek. A török rádió (az utóbbi időkben ez volt számomra az egyik legmegbízhatóbb hírforrás) arról beszél.160 szerint az angol-orosz egyezményt hamarosan aláírják. melyet csaknem kizárólag repülőgépek vívtak egymással anélkül. rádiós személyiség. Szerintem a Thomas Rainsborough-cikket Tom Wintringham írta. [Nagyszabású tengeri ütközet zajlik a Koralltengeren. 160 Frederic Warburg. hogy úgy látják. hogy ő lett volna. de nem hinném. több mint 80 repülőgép és legalább 1. hogy az ember nem tudja. V. hogy a benne résztvevő ellenséges hadihajók akárcsak látótávolságba kerültek volna. (Igen!) a Swallow hadihajó parancsnoka volt. 1648-ban csatában esett el. kinek higgyen. leveller-szellemű nézetei emblémájaként használta. hogy az oroszok és a németek egyaránt mérges gáz bevetését tervezik. író. 8. Ez volt az első olyan tengeri csata. A japán veszteségek: a Shoho könnyűhordozó. 1929 és 1931 között liberális parlamenti képviselő. olyan elképesztően nagy számokkal. két évvel később ezredparancsnok Cromwell seregében. W. Szerintem ez kacsa. egy romboló. Az amerikaiak elvesztették a Lexington anyahajót. 161 A Korall-tengeri csata május 4-8. 159 Frank Owen (1905-1979). hogy a japán rádió oly szívesen beszél róla (már el is keresztelték Korall-tengeri csatának). Mindenesetre abból. -(114)- . 74 repülőgépet és 543 embert.161 Mindkét oldalon elsüllyesztett ellenséges hajókról szólnak a jelentések.

Felteszem. hogy Koreában is bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot. hogy érdemben beszélhettem vele. ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut egy kifejezés. A falakon régi metszetek. aki közel jut a politikához. akit igen jól ismert. hogy ő írta volna e cikket. 11. hogy mi a véleménye Bószról.” Híresztelések szerint május 25-én támadás Nagy-Britannia ellen. [Egyszer már láttam valahol egy alsóházi fogadószobában. és „reszkettek az előszobában”. századi életrajzokban olvashatunk arról. ez volt az első alkalom. s mégis. hogy pár héten belül bevetik a gázokat. V. V. hogy ő volt.] Cripps biztos benne. Kérdésemre. ám én fenntartom. Egy sor nehezen leírható külsejű alak várakozott. 30. a székeken és a hamutálakon címeres koronák. mint a „minden követ megmozgat”. hogy Bósz német területen van. hogy találkozzék vele. „sötét alaknak” -(115)indul a német . az „előszobai reszketés”. V. hogy mennyire igaz ma is. Várakozás közben beszédbe elegyedtem a titkárával. Éppolyan megrögzült kifejezés ez is. Wintringham ugyan tagadja. 1942. A japán rádió közleménye: „Elismerve a koreaiak hazafias lelkesedését. vagy akár az igényesebb újságíráshoz. mi több. és készséggel válaszolt kérdéseimre. 18. de mindez valamiképp mégis a hanyatlást tükrözte. 15. Bár az orra kissé túl borvirágos.1942. csak az tudja igazán.] 1942. már azt is tudják. mint gondoltam volna. hogy az emberek pártfogójukra vártak. hogy Afganisztánon át hagyta el Indiát. Tegnap esti beszédében Churchill is figyelmeztetett a gáztámadás veszélyére. ami oly jellemző manapság minden parlamenti intézményre. Sokkal nyitottabb és barátságosabb volt. Szerdán találkoztam Cripps-szel. a japán kormány úgy döntött. Ötvenhárom éves férfi létére gesztusai kimondottan kisfiúsak.

-(116)- . amit mond. hogy Bósz kétségkívül fasiszta-szimpatizáns. vagy sötéten borúlátó. aki felváltva túlzón optimista. úgy ez váratlan ajándék. hogy Bósz csakis magával szimpatizál. ám az onnan érkező hírek is mind kevésbé megbízhatóak. akár orosz. 1942. hogy alaposan átrághassam magam az elmúlt idők orosz és német híradásain. amiről írhatnék a heti hírlevelemben. Mondtam: Bósz rádióbeszédei alapján én nem vagyok erről meggyőződve. Egyre nehezebb ugyanis kiötlenem. V. 19. Jól jönne most egy hét szabadság. V. amiről úgy véli. akár német forrásból származnak is. de máris megkötötték az új angol-orosz szerződést. és folyvást valami küszöbönálló. Állítólag Molotov nemcsak. ami még csak ezután fog felpuffadni. 21.162 A hír persze Warburgtól származik. 1942. Amúgy szerintem igen kevés az eltökélt antifasiszta az indiaiak között. hogy Londonban van. csak az orosz fronton. legalábbis ami az ifjabb nemzedéket illeti. Nyilván az jönne ki belőle. Attlee leginkább egy frissen kifogott vízihullára emlékeztet. és kizárólag a saját karriere érdekli.nevezte. 22. Cripps vitatta ezt. Molotov állítólag Londonban van. Ha igaz. hasznos lehet számára. Képtelenség! 1942. Bár így lenne. hogy miről is írjak. Megjegyzésemre. Bármit megtenne. Szerinte a fiatalabb kommunisták és szocialisták megbízható antifasiszták. hogy a németek máris tízmillió orosszal 162 Valóban: a Szovjetunió és Nagy-Britannia közötti húsz évre szóló együttműködési megállapodást 1942. mivel sehol nem történik semmi. május 26-án írták alá. összevetve egymással őket. s csak nyugati szellemben gondolkodnak szocializmusról és internacionalizmusról. V. világrengető eseményben hisz. Cripps csupán annyit mondott.

30. mi több. (Kivágás a Daily Express tegnapi számából:) Kairó. ami nem más. mint a rábízott legénység kiképzése. akinek olyan az arca. nem jutna időm a hadjárat komoly feladataira. . További hírek járják Molotov londoni tartózkodásáról. de kérem. hogy a jövőben se vonatkozhassék se önökre. amivel nap mint nap elárasztanak. idősebb japán férfit. Az újságokban is vannak erre utaló találgatások (persze név nélkül). V. hétfő. hogy tényleges dolgával foglakozna. melyet Wellington írt Spanyolországban 1810-ben Lord Bradford hadügyminiszternek:] „Tisztelt uram! Ha megpróbálnék válaszolni ama temérdek ostoba levélre. se pedig beosztottaikra. hogy ma senki sem teheti meg. V.” Auchinleck tábornok még hozzáteszi: „Tudom. 27. Amíg csak független helyzetemet fenntarthatom. az oroszok pedig már valahol az Atlantióceánnál járnak.” Ezt lehozták a lapokban.Auchinleck tábornok a közel-keleti háborús erőfeszítések bürokratikus akadályozása elleni kampánya jegyében az alábbi körlevelet intézte a vezénylete alá tartozó összes tisztnek: [Kivonat egy levélből.végeztek. 1942. akár egy -(117)- . hogy mindez önökre nem vonatkozik. tegyenek arról. gondoskodni fogok arról. hogy egyetlen tisztem se fecsérelje idejét a lordságod hivatalában űzött üres tollforgatás hiábavalóságaira ahelyett. Az Upper Regent Street környékén majd mindennap látni egy apró termetű. még a rádióban is beolvasták. de a legfontosabb tanulság mégis az. 1942. hogy nyíltan ilyen hangon beszéljen a hadügyminisztériummal. erősen sárgás bőrű.

ami számára értékes. Az Astor család mindenképp szeretne megszabadulni Churchilltől. hogy Churchill egyszerre volt miniszterelnök és hadügyminiszter.béketűrően szenvedő majomé. mert nem volt hajlandó megtámadni Churchillt. annak oroszbarátsága miatt. Épp csak azt nem tudni. Az Observer lenne hivatott vezetni a Churchill elleni politikai támadást. jobboldali újságíró. Mellesleg azt sem igen tudom elképzelni. Azt mondja. hogy David Astor164 aki úgy viselkedik.165 163 J. forradalmi értelmet is adni. Állítólag csak azért. ha Anglia nem köt kompromisszumos békét. mintha ő lenne a csali. Az egész képtelen manővernek tűnik. főleg Lady Astor. Warburg. s most csupán azzal van elfoglalva. rendkívül intelligens a maga módján. hogy megvédje a felheccelt tömegtől. Természetesen oroszellenesek. vagy inkább. és úgy véli. akivel időnként komoly beszélgetésbe merülnek. aztán a végén majd megszabadulnak tőlük. Rendesen egy tagbaszakadt rendőr kíséri. s egyben összegyűjteni. Szerintem hiábavalóságokra fecsérlik energiáikat. elvész. 1908-1942 között az Observer főszerkesztője. egy irányba terelni mindazon tehetséges fiatal újságírót. az Astor család. Úgy véli. minden. 164 David Astor 1940-1945 között a haditengerészetnél szolgált. aki az enyémnél sokkal jobb ítélőképességgel rendelkezik. s az Observer átalakítása is része e manővernek. aki ellenezte. tudatosan venne részt ilyesmiben. ő volt az Observer részvényeinek kisebbségi tulajdonosa. hogy megakadályozza bármi szabotázsakciókban. hogy miért rúgták ki Garvint 163 az Observertől. Garvin. 165 Az író jegyzete: Ezt megemlítettem Tom Harrissonnak. A Molotovról szóló híresztelések lassan elülnek. hogy a rendőr azért kíséri-e. ebből következik Churchill-(118)- . valós alapja van a dolognak. L. A háború kezdetén összekülönbözött Astorral. akik képesek a háborúnak egyfajta új. mára elfeledte az egészet. a lap tulajdonosával. aki nemrég még fenntartás nélkül hitt bennük. Alighanem a követség munkatársa.

hogy maga Beaverbrook pénzeli a kommunista pártot. A háború sötét Poklába vont. hogy a Vörös Hadsereggel jó lesz vigyázni. a Vichy-kormány miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere. hogy sült halat vett. Orwell Moore-nak a Partisan Reviewba írt levelére utalva vette be a verset a naplójába. Darlan167 admirális érdemeit. hogy Trenchardot segítik a miniszterelnöki székbe. s a lélek jajgat és sikolt. már ami a szovjet szövetséget illeti. amit történetesen egy 1940-es újságba csomagoltak.Igen mulatságos figyelemmel kísérni nemcsak a Beaverbrook-féle sajtót. Volt egy időszak. Egyszerre mindenkinek feltűnően kurta lett az emlékezete! Nemrég Desmond Hawkins166 mesélte. amikor csakugyan arra készültek. Azt is hozzátette. Megzaklatott. 168 Nicholas Moore (1918-1986) a Spleen főszerkesztője. mivel azt hittem. a háború alatt a BBC indiai osztályának külső munkatársa. hanem a szakszervezet hetilapját. 1949-ig kilenc verseskötete jelent meg. 166 Desmond Hawkins. gyötört. de azért meglepő volt mindezt Harrissontól hallani. míg a túloldalon méltatták a hős tengerész és jeles angolbarát. amely épp most fedezte fel a radikális nézetei miatt elbocsátott Garvint. „ha tudna járni”. a kedves. a Labour’s Northern Voice-ot is. Már fáj minden tagunk. sokkal inkább pártolja Lloyd George-ot. (Nicholas naplóba) Moore168 verse beragasztva a kéziratos A SZÖRNYETEG Ne tiltakozz. ellenességük is. a láb. Számukra a legmegfelelőbb ember Lloyd George lenne. Az egyik oldalon egy cikk azt bizonygatta. szabadúszó újságíró. 167 Francois Darlan tengernagy. -(119)- . A szív. gyönge lányt. mely újabban „a királynál is királypártibb”. És fogtad őt. szerinte még az sem kizárt. a kéz. Ezzel egyetértek. mint ismert antifasisztát. a francia haditengerészet főparancsnoka.

benzint még feketén is nehéz szerezni. aki A kedvesed. június végi angliai látogatását a londoni lapok például fényképes híradásaikban így kommentálták: -(120)- . S feledve: csillagok közt ő ragyog Legszebben. Úgy látszik. ki szép. hazád. ember. hogy milyen normális minden. VI. Feltűnően kevés az autó is. (.nézd. alig látni egyenruhát. Állítólag a vita dúl New a Statesman szerkesztőségében nagy második front170 megnyitásának 169 Boros Attila fordítása. Még mindig Molotovról szól a fáma. majd hazatért. Ne tiltakozz. Mert azt kívánta durva háborúd. Eisenhower 1942.. 1942. Az újságok még a nevét sem említik. Hogy meg ne illethesse más. oldja. hétköznapi népség hömpölyög az utcákon. őt. tolják a babakocsit. Megint csak kedvesed Akartad óvni kíméletlenül. kinek haját A szél bogozza. teljesen békés. szennyezed. Nincs rohanás. ó mit tettél vele! Idegen naptól féltve mosolyát. S dúlt szívedhez ím Szorítod őt. a hátuljukra már felszerelt üzemanyag-átalakító tartállyal. Beláthatod: a szörnyeteg te vagy. Ennyi. amivel egy kicsit a régi tejeskocsikra emlékeztetnek.169 1942. 4. 170 A második (nyugati) front megnyitását a kortársak ekkortájt szinte bármelyik napra várták. Különben furcsa. 6. ocsmány zűrzavar Királya . Csak itt-ott látni egyet. nézegetik a galagonyabokrokat. azt.A rózsaarcút. magad Kezével jobban vérzed. lebzselnek a parkokban. VI. Nagy a forróság. szelíd ma is. Ó. hogy tárgyaljon a szerződésről. ember.. ím a sárba húztad őt. tennen magad Csak őt imádtad.) Állítólag itt járt.

amelyik a legkevésbé tűnik valószínűnek. és többnyire az a verzió az igaz. amit a legtöbben nem is tartottak „igazi” második frontnak. aki a háború kezdete óta mindent megtett. most egyszerre visszariadt tőle. november 8-án nyílt. -(121)- . miután egy éve maga is azt követeli. Most már a The Sunday Expressnél is alábbhagyott a lelkesedés a második front iránt.Berlinbe. nehogy az ellenség is kiszagoljon valamit. s csak azért kérik a lapok frontellenes irányváltását. a hivatalos álláspont inkább a légitámadásokat tekinti „második frontnak”. mivel gyakran eltért a cenzúrázott szövegektől. és így tovább . biztosra veszem. Hazugságok hálójában élünk. a katonák egyszerűen hátbalövik majd tisztjeiket. Akárhogy is. 171 Kingsley Martin. hogy a katonákban elhintse a bizalmatlanságot a tisztjeik iránt. Azt mondja. [Ha ugyanis csak a rémhírterjesztést szeretné megállítani. az is csak Észak-Afrikában. Úgy tűnik. akik a vonaton találkoznak: . hogy a La Manche csatornán átkelve a nyár végén partra szállnak. hogy már döntés született az invázióról. Mintha a kormány megsúgta volna a lapoknak: egyelőre jegeljék a témát. hogy nyissák meg. értesülései szerint a hadsereg megbízhatatlan. baloldali újságíró. 1931-1960 között a The New Statesman szerkesztője. Kingsley Martin171. „Megérkezett az amerikai második front tábornoka!” Noha Sztálin sürgetésére a nyugati szövetségesek már ekkor mérlegelték annak lehetőségét.mindezt épp ő mondja. újabb front csupán 1942. [Lásd David Astor viccét a két német zsidóról. VI. 7.Hová utazol? . felmerül a kérdés: miért nem tette ezt mindeddig?] Persze az is lehet. hogy a második frontot előbb-utóbb megnyitják. mihelyt sikerül elég szállítóeszközt összeszedni. 1942. A BBC megbízhatatlannak tartotta.lehetőségéről.

Cripps mindazonáltal nagyon megnyerő volt. június 2-án. mintha nem is érzékelné. Jack Common tudott vele leginkább szót érteni. úgy minden komolyabb belső megújulás elsikkadna. aki irodalmi emberekkel akart találkozni. Cripps mondott számos meglepő és kissé elborzasztó dolgot. a győztes hatalmaknak egységben kell új rendet szabni a világnak. Mikor azt mondtam erre. Norman Cameron. Úgy tűnt. hogy így számolok be egy magánbeszélgetés során szerzett benyomásaimról. például azt. úgy tűnt. micsoda lényegi különbség. hogy ez kész katasztrófa lenne (hiszen ha a háborút ilyen simán megnyerhetnénk. Jack Common: író. mintha nem értené a megjegyzésem. a másik kommunista.Hazug alak. azt hiszed. csakugyan Berlinbe mész!] Múlt kedden172 az egész estét Cripps társaságában töltöttem. 174 Az író jegyzete: Ez mind igen érdekes lehet. 173 William Empson: költő. Rajtam kívül ott volt még Empson. Norman Cameron: költő. Guy Burgess173 és még egy ember (valami hivatalnokféle). Vagy két és fél óra hosszat fecsegtünk. de talán nem egészen fair Cripps-szel szemben. ha Berlint mondasz. mivel őt feszélyezte Cripps pozíciója legkevésbé. hogy míg e nagyhatalmak egyike kapitalista. miközben te. David Owen: Cripps titkára. én azt hiszem majd. hogy kém. Jack Common. A szokásos hiábavaló szócséplés. Orwell barátja.174 172 1942. hitvány gazember. valójában Lipcsébe tartasz. a háború októberre véget ér. David Owen. s még csak egy pohár italt sem kaptunk. kritikus. s a tengerentúli milliomosok is megőriznék kulcspozíciójukat). Azt mondta. -(122)- . hogy vannak befolyásos emberek. ha egyszer a háborút megnyertük. mivel a németek addigra kifulladnak. Guy Burgess: a BBC producere. akik úgy képzelik. ilyen könnyen átverhetsz?! Hisz tudván tudod. és láthatóan mindenre odafigyelt. akinek nem értettem a nevét. akiről utóbb kiderült.

május 27-én Angliában kiképzett cseh partizánok megsebesítették. és a férfi. E röpke két órára mintha az egész épület légköre üdítően megváltozna. akár a verebek. 1942. akit nem ismertem. a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (a Gestapo. Cripps tartását valami belülről kikezdte. [A német adó bejelentette. 11. Később munkába állva pompás kánonokat énekelnek. s az a legfontosabb. VI. Népes rajokban egyszerre érkeznek. mindenki azt szeretné. Himmler helyettese. ezek minden bizonnyal hidegen hagyják.[David Owen. A BBC épületében csupán reggeli 6 és 8 óra közt hallani énekszót. szintén egyetértett Cripps-szel. Esetenként a madártávlat éppoly torz képet ad. mihelyt valaki hatalmi pozícióba jut. Megtorlásul egész Lidicét elpusztították. Emellett. hogy itt a hivatalnoki gondolkodásba ütközöm. amely mindent csak adminisztrációs problémaként fog fel. 10. 1942. inkább talán a felelősségtudat. hogy egy ponton túl. a hazafiasság vagy a közjóért való tenni akarás egyszerűen értelmét veszti. de az az érzésem. várva. 1942. [Az ilyen emberek azt feltételezik. ami óhatatlanul félénkké teszi az embert. szükségképp beszűkül a látóköre. ahol már elemi gazdasági érdekek sérülnek. 175 Reinhard Heydrich (1904-1942). a hatalom vagy a hízelkedés. ha a világ tökéletes fogaskerék-rendszerként működne. a náci „végső megoldás” egyik fő szervezője. ahogy együtt söprik végig a folyosókat. mint egy pondró perspektívája. a bűnügyi rendőrség és az SS) vezetője. Nem a pénz.] Láttam. hogy a Lidice lakosai bújtatták Heydrich175 csehországi merénylőit. s 2. és eközben oly élénken csivitelnek. hogy ki-ki megkapja partvisát. VI. leülnek a portánál. hogy ne kerüljön homokszem a gépezetbe!] Nem tudom a magyarázatát.000 lakosából alig maradt -(123)- . ilyenkor dolgoznak ugyanis a takarítónők. és képtelen belátni. majd június 4-én belehalt sebeibe.

minden férfit agyonlőttek . hogy a helyi lakosság a külföldiellenség aktív szolgálatában állt. úgy. ahogyan a BBC közreadta. Ezáltal bebizonyosodott. a gyermekeket pedig átadták az illetékes nevelési hatóságoknak. Minthogy a falu lakossága korábbi tevékenységével és Heydrich SS tábornok gyilkosainak támogatásával kirívóan megsértette a hatályos törvényeket. a község nevét eltörölték. egy titkos fegyverés lőszerraktár feltárása. A helyi lakosság kihallgatásának eredménytelensége ellenére az idevágó bizonyítékok a helybéliek együttműködése nélkül is megerősítést nyertek. a gyermekeket pedig átnevelő intézetbe. [Megjegyzés: ez a cseh közleménnyel azonos német ismétlés. A helység összes épületét lerombolták.Hivatalos közlemény RÁDIÓ PRÁGA ÉS VALAMENNYI CSEH ADÓ A NÉMET PROTEKTORÁTUS TERÜLETÉN -1942. a nőket gyűjtőtáborba szállították. a nőket koncentrációs táborba küldték.] néhány túlélő. hogy a Kladno melletti Lidice helység lakossága támogatta a merénylők csoportját.Ezért a faluban az összes férfit agyonlőtték. Hivatalosan bejelentjük: A Heydrich SS-tábornok gyilkosainak kézre kerítésére indított nyomozás és vizsgálat során cáfolhatatlan bizonyítékok tanúsították. JÚNIUS 6. hogy a Birodalommal szemben más ellenséges cselekményeket is elkövettek. miként az is. a férfi lakosságot agyonlőtték. A falut földig lerombolták. valamint egy illegálisan birtokolt rádióadó készülék lefoglalása. -(124)- . Megőriztem a jelentés egy példányát. s a nevét megváltoztatták. mivel Prágából 19:00-kor nagyon rossz volt a vétel. Ezt igazolja az ellenséges nyomtatott anyagok lefoglalása. A lakosság merényletben való bűnrészessége ily módon egyértelművé vált. A BBC sajtófigyelő szolgálat jelenti: Bosszú Heydrichért: Elpusztítottak egy egész falut.

Holott e tényeket maguk a németek hozták nyilvánosságra. s automatikusan legyintenek rá: ez is csak propaganda. amerikai atrocitások Nicaraguában. Ma viszont már semmit se vesznek komolyan a német vagy japán atrocitásokról. s a lemezek mind fennmaradnak. s miközben a tényeket teljes érdektelenség övezte. még az sem. hogy mások. mindig is úgy reagálnak az efféle bestialitásra. török atrocitások. Sokkal inkább az izgat. Vessük csak össze az esetet az 1914 óta elkövetett kegyetlenkedések hosszú sorával [a belgiumi német atrocitások. aki feltételezi: a lidicei tragédiának lehet bármi alapja. ahogy épp az uralkodó politikai divat diktálja. japán atrocitások Kínában176]. s annak is fölényesen a szemébe nevetnek majd. mindenki kész volt ítéletét a változó politikai széljáráshoz igazítani. Ezt a BBC 1942. brit atrocitások Indiában. mi több. kivétel nélkül minden esetben a politikai előítéletektől függött. vörös és fehér atrocitások Spanyolországban. január 14-én írt levelében a Kínában elkövetett japán atrocitásokról szóló előadás megtartására kérte fel Hsziao Csient. hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek. február 26-án közvetítette. Ekként a háború előtt a balosok még minden Németországról vagy Kínáról szóló rémtörténetnek hitelt adtak. Talán nem telik bele sok idő. hogy maguk az elkövetők kürtölik világgá. olasz atrocitások Etiópiában és Kirenaikában. bolsevik atrocitások.Valójában nem lep meg e gaztett. akik nincsenek közvetlenül érintve. POLITIKAI ATROCITÁSOK (1918-TÓL 1942-IG) 176 Orwell 1942. -(125)- . sőt rögzítették gramofonon is.

hanem ostoba lépés is volt. amely nem csupán kegyetlen. amikor hasonló félelmek miatt. 1920-21-ben.) 179 A túlzott félelmek miatt. 1920 1923 1928 1933 Csak a baloldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Black and Tan atrocitások Brit atrocitások Indiában (Amritsar) Francia atrocitások a Ruhr-vidéken Amerikai atrocitások Nicaraguában Bolsevik atrocitások(Fehértenger-csatorna) Német atrocitások Olasz atrocitások Etiópiában Fasiszta atrocitások Spanyolországban Japán atrocitások Brit atrocitások (Mansziget stb. hogy a Németországból Nagy-Britanniába érkezett menekültek között kémek és szabotőrök is lehetnek. ezeket nevezték egyenruhájuk után Black and Tannek.) 1934-39 1935 1936-39 1937 1939( és később) 179 Vörös atrocitások Spanyolországban Bolsevik atrocitások(sztálini tisztogatások) Náci atrocitások 177 Sinn Fein („mi egyedül”): az ír nacionalisták britellenes mozgalma a szigetország részleges függetlenségének elnyerése előtt. Az itteni atrocitások azonban nem hasonlíthatók ahhoz az esethez. -(126)- . Írországban ekkor gerillaháború dúlt. (A fordító jegyzete. (A fordító jegyzete. a 18B számú rendelet alapján ártatlan emberek ezreit internálták a Man-szigetre.Dátum 1920 177178 Csak a jobboldal hiszi Török atrocitások (Szmirna) Sinn Fein atrocitások Bolsevik atrocitások Oroszországban 192 0 kb.) 178 Black and Tan: 1920-21-ben a britek különleges kiképzésű katonai rendőröket vetettek be az ír nacionalista gerillák ellen. a Dunera hajón lévő zsidó menekülteket Ausztráliába deportálták.

William Mellort ma főként a Tribune idősebb olvasói gyászolják. író. Ám a mi baldwinjaink 180 William Mellor (1888-1942). 13. januári indulástól. ejtőernyővel dobták le őket. arra juthatunk. A Naplóban itt négy újságkivágás következik: A Tribune szerkesztőségi cikke 180 Mellor halálára. Molotov látogatásával kapcsolatban az a leginkább figyelemreméltó. Amíg az egyezmény aláírását hivatalosan be nem jelentették. azt nem hagyják szó nélkül. Vagy továbblépünk a szocializmus felé. 12. Ha mindezt más eseményekkel is kapcsolatba hozzuk (például amikor tavaly elfogtunk két igencsak pancser német kémet. A hitlerek és a mussolinik türelmetlenek: könyörtelen játszmájuk logikája szerint csak a hódítás vagy az összeomlás lehetséges. s a hátizsákjukban még egy darabka német szafaládét is találtak!). amely csapdába Európa nagyobbik része már beleesett. baloldali újságíró. 1937től a Tribune főszerkesztője. -(127)- . Ő volt a lap szerkesztője az 1937. 1942. és erőteljes írói stílusát: „A helyzet fölöttébb dinamikus. hogy a német felderítés nem túl sok eredménnyel dicsekedhet Angliában. vagy visszahátrálunk a fasiszta barbársághoz. hogy ha tényleg tudnak Molotovról. hordozható adóvevőjük volt. a mi rádiónk egy szóval sem utalt rá. holott ekkoriban a német propagandaadó folyvást csak NagyBritannia „bolsevizálásáról” harsogott. hogy Molotov itt van Londonban. 06. Nyilvánvaló. 1903-1930 között a Daily Herald munkatársa. VI. Az első szám szerkesztőségi cikkének utolsó passzusai ma is időszerűek. hogy a németek még csak nem is sejtették. Híven tükrözik szocialista nézeteit.1941(és később) Japán atrocitások 1942.

ami mozgalmunk éltető eszménye. amely leteríti az ellenséget. március 15. A mi gyengénk az ő erősségük. Ha tétlenek maradunk. itt van köztünk nap mint nap. azzal a vereséget választjuk. azok keresik ezt. vagy egy 1935.” A Reynold’s News által idézett Hitler-beszédekből.és edenjeink sem tehetik meg. akik öncélú viszályokkal gyengítenék sorainkat. hogy hosszan elodázzák vagy megkerüljék e mostani kihívást.: „Most. a mi vitáink és kétségeink táplálják. 1941.: „Csak most eszméltünk rá ellenségünk voltaképpeni taktikájára.” 1942. hogy a társadalom legszélesebb bázisán nyugszik. Történelmi válaszúthoz érkezett. egész létét ennek köszönheti. november 10. A munkásmozgalom döntés előtt áll. többé soha nem állhat talpra újra!” 1941. amely épp attól nyeri valódi erejét. hogy a tél nagy részén már túl vagyunk. csakhogy újabb és újabb zubbonyba bújtatott -(128)- . és vele együtt egész NagyBritanniát!” 1942. hisz régóta elkezdődött már.: „Az ellenség (Oroszország) gerincét már megtörtük. nem hagyhatom el a főhadiszállást. Még egy 1931. február 24. november 3. Haladni ma nem más. Szocializmust akarunk. mint bátran előretörni. A Wehrmacht rendre megtámadta és megsemmisítette az orosz hadsereget. Az osztályharchoz nincs szükség hadüzenetre. Nem akarunk társadalmi konfliktust. teljes önfeladás volna ellenségeink előtt. 1942. amíg az orosz hadsereget meg nem semmisítjük. ahol már javában készülünk a végső győzelemre. február 28. Olyan egységet. június 21.: „Az év utolsó nagy csatája kezdetén állunk.: „Nem lépek addig a Birodalom földjére.” 1942.

hogy eddig csupán Oroszországban szenvedtek súlyosabb vereséget az első hadjárat alatt. VI. Mellesleg a németek aligha vádolhatók azzal. június 6. tisztában vannak-e a tengelyhatalmak valódi erejével.legalábbis Hitler beszédeiből ez nem derül ki -. „Hitler sokkal inkább bízik a maga népében.tömegekkel találja szembe magát. amely arra szólítja a nemzetet. hogy eltitkolják népük elől a rossz híreket.Tribune.a képaláírás: „Orosz géppisztolyos lányok bevetésre készen.” Idézet Wilfred Macarney cikkéből . 1942.” 1942. 15. hogy világszerte megpróbálják szétzúzni a szocialista közösséget. vajon tisztában vannak-e azzal. hogy ne sajnáljon semmi áldozatot a győzelemért. mint a mi vezetőink bennünk. azon egyszerű okból. A »Győzelem mindenáron!« nem a kétségbeesés kiáltása. hogy a britek. Az persze még majd ezután derül ki.” „Hogyan élünk 1942-ben?” – képkivágás az Standardből Evening Egy fényképen öt egyenruhás nőt látni . (A naplóban Orwell kézírása mellé van beragasztva az alábbi jelentés a BBC sajtófigyelő szolgálatától. Lidice elpusztításáról saját gépelt beszámolóját is -(129)- . és Moszkva is széles körben terjeszti. Az újságok evidenciaként cikkeznek róla. a következő nyáron megsemmisítő vereség vár rájuk. alatta az író megjegyzéseivel. s ugyancsak kétséges . mekkora fába vágták a fejszét azzal. inkább harci riadó. akiket kezdettől dajkamesékkel etettek. Akárhogyan is. Persze éppoly kétséges az is. hogy a haditerv kivihetőe. Többé nem vitás: döntés született a második frontról.

[Ha valaki például kigondol egy előadássorozatot valami épkézláb propaganda célzattal. hogy „a golyó általi halálbüntetés nem vonatkozik azokra. ami egy cseppet sem érdekel.] 1942. és arra kérnek.) A további kivégzések bejelentése előtt a prágai rádió tegnap este bemondta.00 órakor. Később ismét azt mondják: persze. [Elhangzott Prágában. A két szöveg gyakorlatilag megegyezik. hogy semmiféle tisztes rádiós kampányt nem lehet eltervezni. akik hajlandók olyan adatokkal szolgálni. csehül. Aki az utasításnak eleget tesz. s el kell hagyni bizonyos sommás kijelentéseket. ha ezen információ 1942. 19. gyanakvó észellenesség úgy átitat mindent. mely segíthet a merényletet elkövető gazemberek felkutatásában.és ez nyilván így van a többi osztályon is . folytassa csak. hogy lehetetlen bármit is véghezvinni. június 11-i keltezéssel. melyek segíthetnek Heydrich SS tábornok gyilkosainak kézre kerítésében. Mindaz akinek tudomására jutott ilyen információ.még csak nem is az erkölcsi renyheség vagy annak tudata a legnyomasztóbb. akárcsak valami apró gazemberséget is. majd lepöckölik. feltéve. hogy a téma „nem időszerű”. s a féltékeny. Majd azzal állnak elő. hozzátéve. hogy a munkánk teljesen hiábavaló. Aki viszont nem így cselekszik. 24 órán belül tegyen jelentést az említett hivatalokban. kezdetben még biztatják. Végül. hogy itt-ott még „módosítani” kell a sorozatot. -(130)- . VI.tartalmazza a napló. hanem az az állandó kudarcélmény. a szervezetlenség oly nagy [a műsortervet folyton felborítják]. azt családjával együtt főbelövik”. megfelelő jutalomban részesül. melyek becsúsztak. Nálunk a BBC-nél . hogy helyette rögtönözz egy másik sorozatot. június 18-án este 8 óráig eljut a Gestapo bármely irodájába vagy bármely rendőrőrsre. „túl korai” stb. úgyhogy az eredeti célját és értelmét veszti. hogy mindezt még meg kell majd kozmetikázni. holmi rejtélyes felső utasításra hivatkozva az utolsó percben ejtik az egészet. 21. Irányelveink olyannyira tisztázatlanok. mondván.

s e ténnyel minden külföldre irányuló adás szerkesztője tisztában van. szinte biztosra veheti. hogy valójában már senki se tudja. mert a tervek folyvást változtak. melyek a jelenleg is érvényben lévő intézkedések. ami fenekestül fölforgatta a terveket. és emiatt egy csomó embernek szó szerint semmi dolga nincs.] Az ember komplett hülyeségeket kénytelen összehordani a rádióban. mert amit elkészített. Hasonlóan csalódott vagyok másik köztevékenységemmel. Az elmúlt két évben semmi érdemi kiképzésre nem került sor. és így -(131)- . a Polgárőrséggel is. [Nemrég egy tengeren túli felmérésből kitűnt. akinek van rövidhullámú készüléke. A szervezeti rendet. nyomban ránk nehezedik a tudat. hogy voltaképp miért is vagyunk. Bármibe kezd is az ember. hogy jön egy új parancs. mindig jött egy új parancs. ha ott netán ejtőernyősöket dobna le az ellenség. az túl értelmes lett.és nincs mögötte semmi elgondolás. nem dolgoztak ki stratégiát. hogy úgyse hallgatja meg senki. majd még egy. s ezért az utolsó pillanatban lefújták. és máig sem sikerült tisztázni. a BBC-t sejtésem szerint nemigen hallgatják. Hogy csak egyetlen példát említsek. Indiai nagy ausztrál hallgatottságunk nyilván még ettől is messze elmarad.mindezt azért nem. nem építettek bunkereket . hogy egész Amerikában alig háromszázezren hallgatják a BBC-t. Európát kivéve. hogy az adások a Brit Birodalom egész területén beindultak!) az indiaiak főrésze. hogy (két évvel azután. melyet befejezettnek lehetett volna nevezni. egyszer sem jutottunk vele olyan állapotba. Ám ha mégis sikerülne valami elfogadható műsort összehozni.] Csak most derült ki. még csak nem is tud a BBC indiai adásáról. az elfoglalandó pozíciókat ezalatt oly gyakran változtatták. nem jelölték ki a vészhelyzetben elfoglalandó pozíciónkat. Habár az árokrendszert időközben többször is újraástuk. Minden mással ugyanez a helyzet. egy módosítás. mert ha valami már félig kész volt. Ráadásul az egész stáb túlméretezett. szakaszunk a Regent’s Parkban immáron egy éve próbál egy lövészárokrendszert kiépíteni arra az esetre.

A háborúról csak akkor beszélnek az itteniek. s ez azután az állandó kiábrándultság állapotát idézi elő mindenütt. 1942. Úgy tűnik. Ezzel az utóbbi hat választásból a kormány már négyet elvesztett! 1942. kétszer annyi szavazatot szerezve. 182 Tobruk elestéről van szó. Semmi sem halad a maga rendes útján. Megütközve hallottam. -(132)- . a repülőket és a kaszálógépeket leszámítva semmi zaj. A madarakat. A líbiai vereség182 után mindenki igen borúlátó lett. Alighanem ugyanazon az ajtón járnak ki-be ők is nap nap után. Ez már csak azért is különös. ha a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok kerülnek szóba. aki „Lord Haw-Haw” álnéven Berlinből küldte tudósításait. a németeknél is így van. június 21-én vettek be Rommel csapatai. Worcestershire – pár napra egy farm lakói lettünk. aki feltűnő módon nem került adásba az utóbbi időkben. Persze biztató. hanem egy másik. Az este belehallgattam Lord Haw-Haw beszédébe. Néhány újság ismét elbizonytalanodott a második front szükségét illetően. mint Lord Haw-Haw. VII. Ez most nem Joyce181 volt. és a Worcesterből 181 William Joyce. 24. melyet 8 hónapos ostrom után. hogy az indiai neveket milyen hibásan ejtik. 26. majd őt egy másik. aki beszéde alapján dél-afrikainak tűnt. hiszen a Németországból közvetítő indiaiaktól bizonyára kérhetnének tanácsot a helyes kiejtést illetően. 1942. Maldenben Tom Driberg („William Hickey”) nyerte meg az időközi választást. VI. 1942. VI. Már csak abban lehet bizakodni. hogy ez többé-kevésbé odaát.tovább a végtelenségig. teljes a fejetlenség. mint a konzervatív jelölt. hogy az ellenséges oldalon is jócskán akad efféle igénytelenség. Callow End. meg vannak elégedve velük. kelet-londoni kiejtésű alak követte. 1.

Elég erősen befészkelték magukat az Aleuti-szigeteken. hogy bírálóit. majd három évvel később ugyanő menesztette. hogy az a tény. semmi utalást nem tett a A japánok láthatóan hamarosan megtámadják a Szovjetuniót. Az alsóházban a bizalmatlansági indítvány 472-25 arányban megbukott. A The New Statesman vezércikkének címe: „Szemben a fantommal”. mint Hore-Belishát183. szárnyast. Minden étkezéshez van tejszín. hisz senki sincs. aki Churchill helyébe léphetne. láthatóan a rosszindulat vezeti. VII. hogy most újra kezdik. 183 Leslie Hore-Belisha.] 1942. amiből csak egy dologra lehet következtetni: el akarják vágni Amerika és Oroszország között a kommunikációs összeköttetést. 1940-45 között független parlamenti képviselő.kirajzó városi idénymunkások helyett inkább velük szedetik le a gyümölcsöt. akiket többnyire dolgosnak és leleményesnek tartanak. Isten tudja. mi lesz. A kormány helyzetét megkönnyíti. libát és pulykát lehet itt látni.a vita egyszer csak átfordul a Churchill elleni bizalmi szavazás követelésébe. Churchill már nem vette be a kormányába. Churchill beszédében második frontra. meddig folytatható még ez a cirkusz. -(133)- . [Egész nap hatalmas bombázógépek húztak el fölöttünk. Régi trükk ez . s e számokból ítélve csak igen kevesen tartózkodtak. de ezek már annyiszor megjósolták Egyiptom elestét. 1937-ben Chamberlain nevezte ki. hogy meggyőzze az embert az ellenkezőjéről. 3. Egyiptom elvesztését máris biztosra veszik. Időnként furcsa dolgokat is látni. például repülőket vontatnak drótkötélen (vitorlázók?) vagy egy nagyobb gép egy kisebbet szállít a hátán. A balosok Dunkerque óta még sosem voltak ennyire betojva. 1937-40 között hadügyminiszter. szinte magában is elég. Nem tudom. melyet csak megnyerni lehet. de már biztosan nem tart sokáig. Az általános élelmezési nehézségek ellenére temérdek disznót.

-(134)- . nem győzvén dicsérni a kék nadrágos. 1922-45 között (északír) unionista képviselő. mire néhány még újabb ültetvényeket is telepített. hogy gépeinket Egyiptomba irányíthassuk. 1942. Itt a faluban a kocsmák gyakran zárva tartanak. vajon a felesége is vele volt-e. Azelőtt meg Indiába akarták küldeni a gépeket. Az is szembetűnő. 1942. Mindkét esetben ugyanezt követelték a német „szabad” rádiók is. lehetőleg ne csökkenjen a termelés. Mindenki elképedt Wardlaw-Milne184 javaslatán [mely abban a beszédben hangzott el. hogy a hadsereg főparancsnokává Gloucester hercegét nevezzék ki. Ámde még bábnak is nehéz hitványabbat találni ennél a hájas idiótánál. VII. A falusi asszonyok el voltak ragadtatva tőlük. Nem tudni.Érdekes. amivel csak a németek malmára hajtják a vizet. 4. hogy milyen lesajnáló fölénnyel beszélnek a balosok a németországi légitámadásokról: „hatástalan” stb. s a gazdákat külön kérték. VII. persze csak az alkalmas minőségűt. hogy folyvást olyasmit csinálnak. 185 Orwell Phillipsék farmján vendégeskedett. stb. mikor még tartott a „blitz” London ellen. Mindig is Churchill ellenfele volt. mert a szokatlan hőség miatt fogytán a sör. Holott ez itt komlótermő vidék volna. hogy abba kéne hagyni Németország bombázását. akik pár óra alatt kigazolták Mr. Persze ugyanők voltak a leghangosabbak. 184 Sir John Wardlaw-Milne (1879-1967). 10. Az összes komlót sörfőzéshez használják fel. mely végül a bizalmi szavazáshoz vezetett]. fehér pólós férfiakat. és Gloucester csupán a bábja lenne. Például már egy ideje azt mondogatják. hogy valaki ott állna mögötte [talán maga Mountbatten?]. Phillips185 karalábéföldjét. Tegnap katonai teherautók jöttek férfi és női haditengerészekkel megrakodva. A legkézenfekvőbb magyarázat.

voltaképp nem egyéb. ez egy önkéntes szervezet Malvernből186. Salisburyben a kormánypárt nyert a független jelölt. s még az sem kizárt. -(135)- . [Ezek a fiúk meg.Tudja. máskor tengerészeket. Mindjárt nem vagyunk úgy magunkra hagyva. egy önkéntes szervezethez tartoznak. Néha tartalékosokat küldenek.] Mr. ahol egyben kiképzés is folyt.] Úgyhogy jól jön néha egy kis segítség. csupán azért. s az azt követő iszogatást a kocsmában. ha olykor a városi ember is kapcsolatba kerül a földdel]. vagy a szénabetakarításban segédkező katonák meg a farmokon dolgozó olasz hadifoglyok. Mert azok bizony igencsak elkanászodtak! Amihez kedvük van. Hipwell ellenében. Négy-öt nap rendes itatás után kiszáradnak a 186 Valószínűtlen hogy Malvernben (amely nem tengerparti település) tengerészeti támaszpont lett volna . amit ezek az önkéntes szervezetek tesznek. Nyilván hálásak neki. megcsinálják. hogy tényleg pénzelik. Még nőket is nehéz ma házimunkára találni..Ugye milyen ápolt és fess fiúk ezek! Imádom a tengerészeket! . ugye. tudják. amely szükség esetén kisegítő munkásokat küld a gazdaságokba. mint államilag szervezett sztrájktörés. aki a Reveille szerkesztője. azt hagyják. Ám az. mindig örülünk nekik. A „Kék Harang” ma ismét bezárt sörhiány miatt. legalább nem vagyunk annyira kiszolgáltatva a saját munkásainknak. A lányok mind elszökdöstek a faluból. hogy nem boldogulnánk nélkülük. amihez nincs. Mindez még rendben is volna [ha megfontoljuk. Persze. [Maguk a tengerészek és kolléganőik is láthatóan élvezték a kiruccanást. de nem sok hasznát látjuk. Phillips így magyarázta: . a kormány jelöltje rendre biztos fölénnyel nyer. mert nincs mozi. s hogy milyen áldásos. hogy jelöltesse magát. Bárhol indul ez a szélhámos.hallatszott mindenünnen. Egy asszony ugyan el-eljár hozzánk néha. Mint kiderült.inkább egy radarkutató központ. hogy a földművelést semmiképp nem szabad elhanyagolni.

Utóbb a független India első miniszterelnöke lett. hogy az ebédet lenyomasd vele. Ha fogytán a sör. miközben a katonákat meg a munkásokat be sem engedik. [Ha némelyik zárva is tart.] 1942. bár gyakran támadt köztük nézeteltérés. Nem szívesen tagadom meg tőlük az italt. olykor látni odabenn a helyi elöljárókat. hát csak hadd kapjanak előbb az itteniek. -(136)- . ugye. de egész korsóval csak elsőre kaphatnak. cimbora. szorosan együttműködve Gandhival. A szomszéd faluban a „Vörös Oroszlán” más rendet tart. annak kell ám a sör. érdekel majd: Egy forgalmas nyelven: utcán újságosfiú kiáltozik mondja urdu a Pandit Jawaharlal188 rózsafüzért! visszafelé 187 A Hatáselemző Osztály igazgatója a BBC Új-Delhi irodájában. később elnöke. a hátsó ajtón át. Mert úgy tartom. VII. ha mindennap kapsz egy korsóval. Én meg osztón még szépen be is osztom nekik. Sokszor. csak a helyiek tudják a járást. amint a belső helyiségben iszogatnak. hogy az idegenek nyaranta mindent bevedeljenek. a régi Delhi egy jellemző darabja. Az 1919es amritsari mészárlás után csatlakozott a függetlenségi mozgalomhoz. pláne a mai hitvány koszt mellett. mintha egyik nap felhajtasz néggyel.” Szóval. ennyi volt! Ezután már csak pohárral jár. ha valaki kinn dógozik a fődeken. azután meg semmi?” Ugyanígy bánok a katonákkal is. mint azt a tulaj mesélte nekem: . az Indiai Nemzeti Kongresszus főtitkára. Mondom: „Idehallgassál. próbálom beosztani valahogy.kocsmák. „Sajnálom. ha bezárok pár napra.Én aztán nem hagyom. fiúk. másnap hárommal. Ahmed Ali187 indiai leveléből: „Íme. 188 Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964). hónap is jólesne pár csepp? Na látod?! Hát nem jobb neked. gondoltam. 22.

hogy Nehru most másként viszonyul a kormányhoz. miről is pletykálnak a helybéliek-persze csak. s amit csinálok. és hallom. és temérdek elpazarolt időmnek egyre kevesebb a látható eredménye.Jawaharlal ultimátumot intézett a kormányhoz! Én persze. ha nincs túl nagy hőség. mit ordibálnak a rikkancsok. Még mesélek majd. Különben is: kit érdekel. nem is csak azért értelmetlen. teszek-veszek értelmetlenül. mert a háború eleve az. A legtöbb műsor. A minap beülök egy tongába. ne hőkölj. baromságokon piszmogva. és tovább ordít: . Újabban ritkán írok e naplóba. Azzal megint elfordul.Németország oroszokat! egyetlen csapással leterítette az azt meg mondja. holnap ellenkezőjét. Amikor kérdőre vonom a fiút.Ez annyit tesz. nem vagy te Sarkar! Csak előre. Amint látom. épp az Mondanom sem kell. pusztán az öncélú. mivel szó szerint nincs egy szabad percem se. a másnap reggeli angol nyelvű lap éppen az ellenkezőjét írja. amit elkészítünk és a -(137)- . Ma támogatja a brit kormányt. mint Hitler! . ha érdekel. kocsis így biztatja a megriadt párát: hogy a . azt mondja: . Holott csupa hiábavaló dolog köt le. 23. hanem mert semmi hatása nincs a védelmi hatékonyságunkra. Egy másik rikkancs.” [„Igen mulatságos az is. bürokratikus gépezetet segít fenntartani. az urdu lapok a berlini híreket ismétlik. az urdu nyelvű újságot lóbálva: . ezzel küszködik mindenki. hiába is keresem az „ultimátum”-ot az újságban.”] 1942. VII. ha az ember lemegy a bazárba. Szörnyű ez a frusztrált állapot.Hékás. és hallgatja. Úgy látszik.s egy jóízűt káromkodik hozzá.Képtelenség eligazodni rajta.

ezek utána Daily Worker tilalmát is feloldják majd. és mi magunk is tudjuk: csak még rosszabb lenne. Viszont Hsziao Csiennek. talán Kínát kellene megcéloznunk. [Persze néha a disznók elé szórt gyöngy új gazdára talál. Cripps. hogy bármi visszhangja lenne. mintha dolgoznának. Tehát az Indiának szánt propaganda hogy. azt hiszem. S ez így van minden hivatalban.BBC-ben leadunk. Ehhez jönnek még a többiek. nagyon magasröptű lett. 189 Arthur David Owen (1904-1970) 1942 februárja és novembere között Cripps személyi titkára volt. hogy nem. csak ülnek a kis kuckójukban. kérte az alkirályt. Erről jut eszembe egy történet. a kínai diáknak. Összeállítottunk egy hatrészes sorozatot a kortárs angol irodalomról. akik ennyit se csinálnak. igen tetszett. amit még David Owen189 mesélt. hogy egyötödével növelni kell a krumplifogyasztást. E hiábavalóságok foglyaként jól képzett emberek százai lebzselnek tétlenül [ami az országnak több tízezer fontjába kerül]. és fontoskodva úgy tesznek. hogy ezek tényleg mind Bejelentették. hogy senkit sem fog érdekelni Indiában. és nyomban nekiállt könyvet írni a kortárs nyugati irodalomról a mi műsorunkon felbuzdulva. ha hallgatná is valaki. aki a „Hallgató”-ban beolvassa a szövegeket. tényleg elengedték). bocsássák szabadon az internált kommunistákat. különben tényleg nevetséges helyzet áll elő. hogy kevesebb kenyér fogyjon. elszáll az űrbe anélkül.De honnan kommunisták? tudhatnánk. miután Indiába érkezett. hogy az indiaiakat elérhessük?] Az Indiai Kommunista Párt lapját újra engedélyezték. Az alkirály nyomban bele is egyezett (azóta jó részüket. -(138)- . s azt hiszem. főként a minisztériumokban. még nem vettem bele a naplóba. Ki tudja. és biztosra vettem. és azt kérdezte: . utóvégre Kínában köt ki. de később inába szállt a bátorsága. Gondolom.

bizonyos Potato Pete próbálta rávenni a lakosságot. csak egyszerűen az unalom bárgyúsága ült rajtuk. -(139)- . ami egészen . mint a kicsattanó fizikai egészség. idei rekord burgonyatermést mielőbb Az elmúlt két napon részt vettem a Polgárőrség hadgyakorlatán. 1942. 27. hogy is mondjam (közben mint egy szita.] Miért nem küldenek szárított élelmiszert repülőgépen? . az elégedetlenség és a végtelen fáradtság keveréke. . Mind frissek és fiatalok. melyet nemrég Máltába indítottak. és nagyon rossz a helyzet odahaza. hogy naponta legalább fél kiló krumplit fogyasszon. az angol. [Azt gyanítja. mint egy gesztikulál) -. Nem volt ez más. Mondja. mintha jelezni akarná. VII. hogy a katonák milyen jó erőben voltak. Megvonta a vállát. hogy továbbra is tartja a kapcsolatot az otthoniakkal. és milyen durva volt az arcuk. az egyik máltai bemondóval beszéltem. Sultanával. hogy két és fél kiló krumpliért 8 shillingnek megfelelő összeget kell fizetni. hogy a két hajóraj közül. az egyiptomi. mely hadianyagot szállított. mennyire nem érdekli a brit kormányt Málta.izé. amely élelmiszerrel volt megrakna. jóltápláltak voltak s a bőrük tiszta. ugyan megérkezett. De azért a is ki tudom venni belőle. 27. Tudod.Ma reggel is olyan. VII. az erdő tele volt kisebb katonai táborokkal és radarállomásokkal. ugyanakkor nem gonosz. nem ért célba. a cenzor szót kivág belőle. Hála Mussolininek. 1942. de a másik. Az élelmezési minisztérium (ahol Eileen is dolgozott) kiadványain egy viccesre rajzolt figura. a máltaiak viszont szilárdan mellettünk állnak. Érdekes.kérdeztem. Az arcuk durva és mogorva volt. minden második lényeget még így kaptam egy levelet. Meséli.és hogy az feléljük.

noha korábban sokkal inkább Sztálin-ellenes volt. amelyeket elolvastam. a baloldaliak szerint 60 ezren vettek részt. VII. hogy tartsák a szájukat. Ha mégis kiderülne. augusztus 12-én Moszkvában. Brownrigg altábornagy (18861946). de később a Polgárőrség egyik parancsnoka lett. hogy így köszörüljék ki a Molotovlátogatás okozta csorbát. igen nyomasztja. Ma kevesebb újságot olvastam mint rendesen. és úgy kalkuláltak.] Read szerint az oroszországi helyzet teljesen reménytelen. hiszen itt még csak szó sem esett róla. 190 Chruchill valóban tervezte a Vorosilovval való találkozást 1942.] A második front sürgetésére szervezett Trafalgar téri tüntetésen a jobboldali lapok szerint 40. mindenesetre azok. amely a második front ellen foglalt állást. a kommunista szónokok igen keményen támadták a kormányt. hogy igaz. 191 Sir W. hogy az újonnan meghirdetett kommunista álláspont ellenére („minden hatalmat Churchillnek” ). azt makacsul tagadják. Alighanem csak találgatnak. ami. 1939-40-ben a Brit Expedíciós Erők főhadsegédje. hogy Vorosilov190 Londonban van. látszott rajta. [Az 191 Evening News címoldalán Brownrigg tábornok cikkét hozta. a valóság úgy 50 ezer körül lehetett.] Mindezt szóvá tettem Herbert rezignáltan csak ennyit mondott: Readnek is. aki . egy kicsit már visszatáncoltak a második fronttal kapcsolatban. 1942.A kormány utasította őket. Kémeim jelentették. de ez nem túl valószínű.[A német adók arról számoltak be. Douglas S. Gondolom. kénytelen leszek felülvizsgálni a német hírszerzés angliai teljesítményével kapcsolatos álláspontomat. 28. kivéve a News-Chronicle-t. 1940-ben visszavonult. -(140)- . mint én. hogy biztosan jár erre mostanában valamilyen magas rangú orosz katonai küldöttség. [Mindig így van: ha komolyan terveznek valamit.

Két éve még mindenkit elborzasztott volna a gondolata is egy ilyen civilek elleni tömeggyilkosságnak. csupa ilyen szalagcímmel jelennek meg az újságok: „Sikeres támadás a berlini árvaház ellen! Német csecsemők lángok közt!” Idáig ugyan még nem jutottunk. rakétaágyúkkal szerelték fel. hogy benne vannak a pácban mondtam. vagyis 1933 és 1941 között. egy év múlva. Emlékszem. Helybenhagyta. de repeszeik jelentős veszteségeket okoztak az ellenséges repülőknek. amikor a királyi légierő megpróbál visszavágni a németeknek. Az új rakétaágyúkat192 melyek közül néhányat már polgárőrök kezelnek. megváltozott a véleményed az oroszokról most. A két nappal ezelőtti hamburgi légitámadások után súlyos veszteségekről beszéltek. -(141)- . hogy a Polgárőrség aktívan részt vett egy harchelyzetben több mint kétéves fennállása alatt! A németek sohasem ismerik el. amikor Oroszország még erősnek tűnt. Visszatekintve látom. de a nagyobb légitámadások utáni civil áldozatokról rendre beszámolnak. Tegnap éjjel London külvárosa ellen intéztek kisebb légitámadást. de már jó tempóban haladunk efelé. Ez volt az első eset. Ezt persze különbözőképp lehet értelmezni. politikailag és katonailag egyaránt. Magam is máshogy kezdtem érezni Anglia iránt. szintén bevetették [és állítólag le is szedtek néhány gépet (összesen vagy nyolcat)].Úgy látom. A rakéták nem voltak túl pontosak. amely Sir Frederick Pile tábornok (1884-1976) vezetése alatt állt. hogy hadilétesítményeikben bármi kár esett. mihelyt szorult helyzetbe került. hogy oroszellenes (vagyis inkább Sztálin-ellenes) voltam azokban az években. Ez előtt és ez után pedig inkább oroszbarát voltam.Meglásd. a [londoni] légitámadások kezdetén mondtam valakinek: . 192 A Polgárőrség légvédelmi különítményét. Ezt a mi lapjaink persze nagy büszkén visszhangozzák.

VIII. Szemernyi bűntudatom sincs. és alighanem újrakezdik a rendszeres bombázást.] Oliver Stewart szerint a mostani német támadások inkább csak felderítő jellegűek. D. VIII. A. Ardaschirt. november 4-én keltezett levelében arra kéri K. Mindenesetre. [Egy Bowyer nevű repülőkonstruktőr. Teljesen lefoglalt a tyúkól193 építése. ahol Sztálinnal a második front megnyitásának lehetőségéről tárgyalt. éppen D. Ha a számok igazak. 1. Az ilyesmihez manapság sok lelemény kell. legalább valami értelmes vagy hasznos dolgot csinálok. az egészet az új éjszakai vadászgépeknek köszönhetjük. Peter Masefield szerint ennek semmi köze az új ágyúkhoz. az egyik legalkalmasabb ember e megtévesztő manőver beindítására. mert hozzávaló faanyag csak üggyel-bajjal akad. Azt is hozzátette. hogy ilyesmire fecsérelem az időmet .1942. [És könnyen lehet. eddig hadrendbe állított harci repülőgép. K. hogy az új FW 190-esek sokkal jobbak. hogy nem lesz semmiféle második front. A. Mondja azt is. majd Teheránon keresztül utazott tovább. A hétvégén nem sok mindent csináltunk.ellenkezőleg: úgy érzem. 3. azt is meséli. David Astor 194 Churchill ezen a napon érkezett Kairóba. hogy valahányszor földet érnek a német 193 Orwell 1942. hogy vegyen neki még egy jércét. mint bármely más. a kormánynak előzőleg mindent meg kellene tennie. szerint Churchill Moszkvában194 van. amint egy kis lélegzethez jutnak Oroszországban. -(142)- . és augusztus 12-~n ért Moszkvába. D. a legutóbbi légitámadások során a németek átlagos vesztesége 10 százalékos volt. ha terveznék is a megnyitását. akivel együtt szerepelt az adásban. hogy elhitesse az ellenkezőjét. Az említett hétvégét alighanem Orwell falusi házában töltötték Wallingtonban. megerősítette ezt. 1942. A.

Ezt a hírt persze tilos közzé tenni. hogy Churchill Moszkvában van.deszantosok. (Más adók mellett) a török rádió bejelentette. amely pozícióját a háború végéig megtartotta. VIII.] D. hogy helyreállítsa a rendet. mit fog utána csinálni. amelynek során lefoglalták és közzétették az Indiai Függetlenség Határozati Javaslatának első piszkozatát. már ami Cripps politikai terveit illeti. nyilván azért. Bár hallottam olyat is. nehogy túlságosan elbízza magát a lakosság. 5. [Ahogy már lenni szokott. Cripps indiai kudarca után a Kongresszus egyre inkább hajthatatlanná vált. 4. a University of London filozófiaprofesszora. razziát tartott a Kongresszus központjában. hogy Macmurray196 nemrég Crippsnél vendégeskedve semmit se tudott belőle kihúzni. nem bocsátkoznak harcba. Ekkor nevezték ki repülőgépgyártási miniszterré. ezt a létfontosságú dokumentumot többféleképp is lehet értelmezni. Az indiai brit kormányzat abbéli igyekezetében. Nyilván parancsuk van rá. A. 1942. már azt is tudja. melyet a kongresszusi munkabizottságoknak adtak ki. 196 John Macmurray (1891-1976). -(143)- . de zárt körben már szó volt róla. november 22-ig nem lépett ki a háborús kormányból. hogy milyen meggondolatlanság volt közzétenni az Indiai Nemzeti Kongresszus központjában tartott rendőrségi razzia során lefoglalt dokumentumokat. Augusztus elején Gandhi polgári engedetlenségi mozgalmat indított. hanem elrejtőznek. A dokumentumok közzététele India-ellenes 195 Cripps tényleg majdnem lemondott. Persze. A kormányban általános a megdöbbenés. szerint Cripps tényleg le akar mondani195 mi több. de végül 1942. 1942. VIII. s az ebből következő perpatvar a Kongresszus kevésbé határozott részét méginkább a britek ellen fordítja. erről nyilvánosan még nem beszélhet.

ha netán Churchill hajóját hazafelé megtorpedóznák. Mindenki egyetért velem. ha belegondolunk. Azt mondja. . [Hugh Slater nagyon el van keseredve a háború miatt. hogy Slater nem hisz a második front megnyitásában.] Az orosz kormány cárista összeesküvésről számolt be. hogy Churchill nincs is Moszkvában. s az 1. hogy talán nem is lenne oly nagy csapás.] Az egy Warburgot kivéve. VIII. mikor a hajó víz alatti aknára futott és elsüllyedt. ez valahogy összefügghet azzal. -(144)- . 7. mint annak idején Kitchenerét197. világháború után hadügyminiszterré nevezték ki. sikeresen megvívta a búr háborút 1900-1902-ben Dél-Afrikában. és talán Oroszországban és Kínában is. hogy megmagyarázza az oroszoknak. hogy Tyimosenko valóban sértetlenül távozhatott csapataival. lehetetlen.] 197 Horatio Herbert Kitchener tábornagy. valamennyien tisztában vagyunk azzal. [Persze az is lehet. Mindenki ezt a következtetést vonja le Churchill Moszkvai látogatásából. 1942. ahogy jelentették. a szokásos stílusban.Miért menne Churchill Moszkvába. amiket állítólag a japánokkal forralt. de az az érzésem. hogy megnyitjuk a második frontot? Nyilván csak azért. miért is nem nyitunk most frontot mondogatják mindenfelé. Nemzeti hősként tisztelték. aki 1890-98ban visszafoglalta Szudánt. Hozzátette: a moszkvai sajtó és a rádió alapján igen siralmas lehet a hangulat Oroszországban. A Hampshire fedélzetén épp Oroszországba tartott. Nem tudom. miként vonultak vissza az oroszok. ha csak annyit akarna mondani.hangulatot keltett Amerikában. miért. hogy épp most derült fény Gandhi terveire is. ami hosszú távon nem túl hasznos a számunkra.

mindkét alkalommal a hibás töltény miatt. és aránylag pontos. 1940-1945 között ő volt az indiai ügyekért felelős miniszter. az indiai is. mert az amerikai fegyverszállítmányokat a németek sorra elsüllyesztették. melyet azért kényszerültek gyártani. Gandhi. -(145)- . hogy ezt megtegye. VIII. Nehru. Ha valami komoly baja van. Az itteni indiaiak igen el vannak 198 Brit géppisztoly. 9. több haláleset volt. Azad199 és még sokan mások börtönben. [Cserélhető alkatrészei nincsenek. és kap egy másikat. ahogy ezeket a puskákat milliószámra dobálják le ejtőernyővel szerte Európában. 2.Tegnap este először szedtem szét egy Sten-puskát198. Amery200 rémes beszédet mondott. szintén tölténytár nélkül 6-8 kiló. hogy ezt az összes brit rádió átvette. Nehrut és társait kártékony szabotőröknek bélyegezve. Mondanom sem kell. az Indiai Nemzeti Kongresszus szóvivője az 1945-ös függetlenségi tárgyalásokon. mindössze 18]. mindegyiket 500 tölténnyel és használati utasítással ellátva. hogy kézzel húztam fel a závárzatot. Nem rúg. 1942. Semmi újat nem lehet belőle tanulni. Ma először próbáltam ki a Sten-puskát. Lelki szemeimmel látom. azzal nagyot lépnénk előre. nem ráz. VIII. hogy a németek még zavarni is próbálták az adást . 10.sajnos csak kevés sikerrel. és számos letartóztatás. ahogy korábban hittem. A Sten-puskákat az ellenállók is használták Európa-szerte. Az ára nem 50 shilling. az ember egyszerűen eldobja. Ha lenne a kormányban annyi kurázsi. s csak annyit kellett tennem. 1942. 199 Abdul Kalam Azad (1888-1958). elég halk. konzervatív képviselő. India nagy részében zavargások vannak. A legviccesebb az egészben.] A fegyver tölténytár nélkül körülbelül 3 kilót nyom [a géppisztoly.500 töltény kilövése közben csupán kétszer mondott csütörtököt. indiai iszlám nacionalista vezető. 200 Leo Amery.

1935-ig támogatta az Indiai Nemzeti Kongresszust. a diákok bárhol a világon készen állnak arra. 1942. 202 Sir Reginaid Hugh Dorman-Smith (1899-1977). Vezetője Mohammed Ali dinnah volt.. 12. [Még 201 Bokhari. Ma reggel egy magabiztos röplap került a kezembe az indiai helyzetről. A zavargások jelentéktelenek.. aki India felosztását követelte. amikor is hindu dominancia alatt politikai szervezetté alakult át. Az újságok jó része kemény hangot üt meg. nem is történt annyi halálasét. mindenki együtt érez velük. [Ma délután. hogy a brit kormány viselkedése most engem is sokkal inkább felkavart. A tervezet szerint 5-7 évre visszaállítják majd a közvetlen kormányzást.] Furcsa.” Odabent (a BBC-ben) majd mindenkit elöntött az undor tőle. a Rothermere-féle sajtó egyenesen undorító.. és kezd a helyzet olybá tűnni. a Liga vezette az alkotmányozó nemzetgyűlést. Ha e megtorló intézkedések átmenetileg talán hasznosak is. David Owen megmutatta nekem Amery háború utáni időkre szánt terveit Burmával. -(146)- . 1941ben és az 1942-es brit kivonulás idején Burma kormányzója. Amikor 1947-ben Pakisztán megalakult. hogy ott kellene hagynia a BBC-t. Sok indiai. stb. hogy az ifjúság: bolondság. mintha Oroszország cserbenhagyása is egy tudatos taktika része lenne. Az egész mintegy előkészíti a reakciósok diadalmas visszatérését. hogy csapjanak egy jó kis ribilliót. mint egy katonai vereség. urai vagyunk a helyzetnek. amikor ilyesmit hall vagy olvas. Nagy-Britannia finanszírozná az 201 Vallásos szervezet. amelyet a Dorman-Smith202 jelentése alapján írtak. A diákok tömeges részvételét elintézi azzal. hosszú távú hatásuk igen káros lehet. VIII. szigorúan bizalmasan.. a Moszlim Liga tagja is a könnyeivel küszködik. és azon töri a fejét. egészen belesápad és igen furcsa képet vág. melyet a Brit Indiában élő moszlimok érdekvédelmére hoztak létre. „Tudjuk.keseredve.

akiknek már többször is írtam. és mint mindig. Még az is lehet. de egyáltalán nem biztos. nem szalonképes. hogy ő rajzolta a térképeket Wells Történelmi vázlatához és Nehru Pillantások a világtörténelemre című könyvéhez. melyek következményei sajnos nagyban behatárolják a cég függetlenségét. mert van a cégnek néhány érvényes szerződése. Horrabin beszélt ma a rádióban. már amennyire azt innen tudni lehet. Isten óvjon attól. VIII. Az ott végzett műszaki munkájáról tudósít hosszan. hogy az ilyen papírok az ellenség kezébe kerüljenek! Mindenesetre Owentől és a bizalmas tervezetből egy valamit mindenképp megtudtam.ott tartok. mivel ezzel a céggel nincs semmi kapcsolatom. hogy bármilyen együttműködésbe belemenjek. Idemásolom Georges Kopp203 Marseille-ből írott levelének néhány mondatát. hídépítő vállalkozásba 203 Georges Kopp (1902-1951). és a nagy brit cégek újra megalakulnának. hogy lassan beindítom a termelést nagyüzemi szinten.. Ma viszont a Nehrura vonatkozó részt kivágták a szövegből. Ha nem javul a helyzet.] 1942. ugyanolyan feltételekkel. Spanyolországban Orwell parancsnoka volt. éspedig. majd ezeket írja: „. hogy tényleg el is kezdem. és jelenleg nem is vagyok abban a helyzetben. és mint ilyen. VIII. 14. orosz születésű belga. amit nagyon nem szeretnék. hogy utóvégre egy másik vállalkozás fog hasznot húzni a munkámból. Ezt persze nyomatékkal hangoztattuk a műsor előtt. ezúttal is úgy konferáltuk be. hiszen Horrabin és Nehru kapcsolata magától értetődően Indiára irányítja a figyelmet. 18.újjáépítést.. mivel épp börtönben ül. Csak ne lennének olyan lassúak és tétlenek az én drága jó barátaim. 1942. hogy az ellenség előtt felperzselt föld taktikáját komolyan alkalmazzák. kénytelen leszek egy másik. -(147)- . mint korábban.

és úgy véli. Valamennyi partrajutó tank szinte azonnal megsemmisült. Ugyanakkor kellő tanulsággal is szolgált a későbbi partraszállások tervezésében.” Mindez érthetően: „Félek. kivéve a németek súlyos légi veszteségeit. amit egyébként a mieink nem terveztek. ezek közül 2. A támadásban több mint 6. Ha nem nyitják meg hamarosan a második frontot.” 1942. VIII. Lássuk a főbb tényeket! Mintegy 5. 1942. még a háború előtt]. a támadás még az este is folyt. akkor a rádiós figyelmeztetés csak ködösítés.000-ren estek fogságba. bár nehéz elhinni. és az ellenállók ne csatlakozzanak az akcióhoz.000. és legalább 2. mindent megteszek. A cél Dieppe védelmének tönkretétele volt. és 34 hajó elsüllyedt. Ez most vagy az invázió első lépése. ilyesmivel már San Mateoban is foglalkoztam. 19. és most a miniszterelnök is téves jelentéseket kap. VIII. az egész akció teljes kudarc. legalábbis rövid távon. David Astort nagyon lehangolta a dieppe-i támadás. Ha viszont ez tényleg maga az invázió. A németek 297 halottat. zömmel kanadai katona vett részt. 22. vagy csak az első lépés főpróbája. -(148)- . hogy Angliába meneküljek. 294 sebesült vagy fogságba esett katonát és 34 lelőtt gépet ismertek el. mint ameddig tényleg ott voltak (körülbelül délután 4-ig). hogy ez csupán alkalmi rajtaütés. Minden ötödik meghalt.fogni [talán emlékszel. Egy deszantos egységünk rajtaütött Dieppe-en. a légierő 70 gépet veszített. Szerinte a sajtó az egészet teljesen eltorzította204. Ő aránylag közelről követte az eseményeket. hogy Franciaország tényleg teljes szövetségre lép a náci Németországgal. Nem tervezték hosszabb ideig tartani a partszakaszt. A rádió figyelmeztette a franciákat.000 elesett vagy fogságba került. 204 A dieppe-i támadás valóban lehangoló kudarcnak bizonyult.000 ember vett részt a támadásban.

és még tüzérségi támogatással is nehezen boldogultak volna vele. amikor az angol flotta a parthoz közeledett. Egy hajót elsüllyesztettek. melyek az Angliába állítólag visszahozott tankokat mutatták. -(149)- . nyomban kiadták a felszállási parancsot. Alig 20-30 tank ért partot. A tankok partra juttatásához szükséges eszközök elsüllyedtek. A védelem igen erős volt. és a résztvevő három szakaszból csupán egynek sikerült véghez vinnie a rá kiosztott feladatot. hogy takarékoskodjanak erőikkel. többségük ki sem jutott a partra. Az erős légi fedezetnek köszönhetően a brit rombolók egész nap közel voltak a város partjaihoz. Mihelyt megkezdődött a támadás. míg egy másik adón hamis parancsokat adtak le angolul. Gyakorlatilag csekély károkat okoztak. és úgy lőtték a partot. hogy nem szivároghatott ki információ.ám ez a kísérlet teljes kudarcot vallott. a rádión hamis helyszíni beszámolót sugároztak valahonnan feljebb a partról. hogy a németek feltörték a britek rádiós kódjait. Mindenki azt feltételezi. Amikor minden hajó odaért. s mind ott is maradt. hogy a németek már korábban tudtak205 a támadásról. mihelyt megtudták hogy a tankok partra szálltak. és roppant betonfedezékek takarták őket. mivel az ágyúk be voltak ásva a sziklák mögé. 205 Gyanították. de azt a lövést egy parti ágyúból adták le. Churchill későbbi könyvében fenntartja. de úgy tűnik. A többiek nem jutottak messzire. Ugyanakkor a németeket láthatóan meglepte az erős légi támogatás. és még a parton lemészárolták őket a tüzérségi lövedékek. az első figyelmeztetéseket a németek halászhajóktól kapták. mialatt a harci gépek odafentről támogatták őket. csatasorba fejlődtek. megsemmisítettek néhány légvédelmi ágyút. szándékosan megtévesztők voltak. A kudarcot a sajtóban a „könnyelmű fecsegéssel” okolták. Bár általában a földön tartották repülőgépeiket. Azok az újságfotók. A brit légierő becslése szerint 270 gépet vesztettek.

28.] Nem tehetek róla. sosem tudhatni. A német rádió feltételezi. hogy Nehrut. egy vény nélkül kapható csodaszer kocsmai reklámja . háborús idegbántalmak. B. [Persze. VIII. hogy csak tévedésből hangzott el a neve R. 1942. (a rombolókat leszámítva) tüzérségi tűz és ejtőernyősök nélkül -. de nekem mégis az az érzésem. mikor Churchill beszédet mond majd a parlamentben. Bósz helyett. a szüleit ismerve. [Szeptember 7én jelenik meg újra. vagy mi a hatóanyaga: BLITZ Melegen ajánlja minden orvos a VILLÁMOT Csodás találmány E gyógyírt napjainkban már milliók használják macskajaj. VIII. C. VIII. hogy S.] 1942. Gandhit és másokat Dél-Afrikába deportálták. valójában miért is mondta ezt. Mindez a cenzúra s a lapok elhallgattatásának az eredménye. 1942. 25. -(150)- . 27. Íme. Az itteni indiaiak között az a hír járja. hogy egy ilyen jól védett helyen végrehajtott partraszállás bombázók. Bósz Penangban van. fejfájás. még így is komoly teljesítmény. Más jelek viszont azt valószínűsítik.David Astor szerint ez nyilvánvaló bizonyítéka a kontinentális inváziós tervek képtelenségének.Phenacetin. Ismét engedélyezték a Daily Workert. ugyanazon a napon.

Ma reggel egy röpcédulán olvastam. Míg áldja azt. idegzsába. Szíriában komoly lehet a baj. kit egyéb sem érdekel A trónon kívül. az irakihoz hasonló megállapodást kötni. De Gaulle hepciáskodása szánalmas..fogfájás. Más szóval. Aszpirint nem tartalmaz! Az indiaiak között újra csak Nehruról keringenek a hírek . de mivel ő a Szabad Franciák elismert vezére. s az egész jogi helyzet szörnyen zavaros (az ügyet a Népszövetségnek kellene tisztáznia. a szírekkel nem kötnek szerződést. nem tudom miért. szeptember 18-án írt Az uralkodókról a Tribune számára kritikát. -(151)- . hogy „őfelsége Kormányának tiltakozása ellenére” de Gaulle tábornok továbbra is azt hangoztatja. és ezért lehetetlen bármilyen. hogy végül mi kaparintjuk meg Szíriát magunknak. de Gaulle-ra hárítják a felelősséget. 1942. hol segge elhever. hogy Szíria francia mandátum. Orwell 1942. IX. És ajkán ott az elfojtott röhej. ezért „őfelsége Kormánya” nem teheti meg. de Hardy Uralkodók című verse jutott eszembe Napóleon római megkoronázásáról206: A főpap hangja halkan csuklik el. hogy .mindenki alig állta meg.stb. reuma és kedélybetegség ellen. nem Rómában. s ezért a mi kis bábunkra. így aztán még az is lehet. hogy ez a szervezet már megszűnt). 206 Hardy darabjában. csak az a bökkenő. 7. Az uralkodókban (The dynasts) Napóleon saját fejére helyezi a koronát. álmatlanság..állítólag most szökött meg. Ahogy ma reggel hallgattam RushbrookeWilliams-t e baromsággal előrukkolni . de a milánói katedrálisban. stb. hogy e spekuláción el ne röhögje magát -.

körülbelül 50 csoport alakult. hogy hiba volt a Daily Worker betiltását feloldani?” . 1942. Tegnap este a Lambeth negyedbeli Morley College-ben tartottam előadást. Az előadás utáni beszélgetésen vagy hatan is megkérdezték: „Nem gondolja-e az előadó. az ember könnyen becsapja magát. Hiába. emelt szót a Daily Worker védelmében. Egy kis teremben vagy százan gyűltek össze. 1942. India ügyében ijesztőn tehetetlenek vagyunk. többnyire munkás-értelmiségiek (a Baloldali Könyv Klub csoport207 tagjai). hogy a lap hazafias hűsége megkérdőjelezhető. Churchill beszédeiből úgy tűnik.Többnyire arra hivatkoztak. ha csupán egy lármás kisebbség hangjára figyel. miközben többen nemtetszésüknek adtak hangot: „Na persze. IX. bár a New Statesman egykori számait olvasva ezt ma senki se hinné. s eközben megfeledkezik a maradék 99 százalékról. ez a nő mindig ugyanezt fújja!”] Furcsa volt mindez azok után. [Csupán egyetlen nő. ad még egy esélyt 207 A Baloldali Könyv Klubot Victor Gollancz alapította 1936-ban. mely utóbbi szögesen ellentmond az előző két követelésnek. Orwell bányász-szociográfiája: A wigani móló is a Baloldali Könyv Klub kiadásában jelent meg. mint a harsány követelést. havonta egy könyvet adtak ki. mikor a többség szinte magától értődő természetességgel támogatta Chamberlain politikáját.Ma újra megjelent a Daily Worker igen visszafogott. láthatóan kommunista. IX. A klubnak kisebb csoportjai voltak. hogy kerek egy éve szinte mást se hallani. és csak a papírt pazarolják. 15. szocialista vagy antifasiszta irányultságút. -(152)- . hogy a lapot ismét engedélyezzék. de sürgeti: 1) a második front megnyitását: 2) komoly fegyveres támogatást Oroszországnak: 3) s az általános béremelést. 9. Lásd Münchent 1938-ban. ezek a csoportgyűlések 1942 közepére felélénkültek.

és ők követték el a legtöbb atrocitást. mintha öntudatlanul a németek felé hajlana. ám egyúttal szeretné. [Egy időben Mosley mozgalmával is kapcsolatban állt. Úgy véli. IX. tudván. hiszen csak még keményebb német visszavágás lett az eredménye. mi az igazság. hogy az újságok milyen arcátlanul eltorzítják az egész kérdést. Ez utóbbi talán a legaggasztóbb bár ha meggondoljuk. 1942. foglaljuk vissza Madagaszkárt!” Azt mondja. Cornwallban parancsba adták a polgárőrségnek. kemény módszerekkel rendet csináljanak. ha felhagynánk a bombázással is. hogy a nagyközönség úgysem jön rá a csalásra. Szerinte az elmúlt századokban a britek vitték cégbe a legnagyobb háborús pusztítást. Ez alkalmasint még jót is tenne Cornwallnak 208 Sir Osbert Sitwell (1892-1969). [Fel van háborodva Lübeck bombázása miatt. hogy a hagyományos. Különben is eleve kár volt elkezdeni a bombázást (váltig kitart amellett. nem ér el semmi hatást. -(153)- . Meglepően defetistának tűnt. és sosem veszi a fáradságot. hogy elfoglaltuk a Vichyfrancia gyarmatokat. író. mellyel az európai fasizmus elleni harc iránt viseltet. s úgy láttam. India iránti közönyünk semmivel sem rosszabb az indiai értelmiség indolenciájánál. Etonban tanult. Az is rémes. Sitwell szerint Anglia jelmondata az lehetne: „Ha rosszul áll a szénánk. és nem gyengíti meg Németországot. hogy Anglia kezdte! ). hogy kiderítse.] Természetesen makacsul ellenzi a második front megnyitását. költő.] Mindketten kifejezték felháborodásukat amiatt. később a gránátosoknál szolgált. hogy német invázió esetén lőjenek le minden művészt.a régi vágású katonáknak. 21. Tegnap bemutattak Liddell Hartnak. Egyik 1948-as írásában Orwell „napjaink egyik legjobb önéletírójának” nevezte. Osbert Sitwell208 is ott volt ezen a találkozón. de Liddell Hantnál kevésbé hajlik a németbarát álláspontra. nincs értelme az egésznek.

Újabban elhangzik egy külön fohász is Sztálingrád lakóiért . ez az első olyan fegyver a brit hadseregben. szellő se rebben. IX. hogy majd minden európai géppisztoly tölténye illik bele. és mivel kapóra jött az Etiópiában zsákmányolt temérdek lőszer210. könnyű pára. -(154)- . IX. [Az efféle szertartások egyik lehangoló kelléke a pap fehér karinge. hanem milliméterben adták meg. 28. vagy olasz használatra készült német gyártmány. aki a gárdaezred csúcsos fekete sisakját viselte. s aminek hallatán akaratlanul kitör rajtam a németbarátság. Így ráadásul még az az előnye is megvan. 22. Micsoda megkapó látvány: pompás őszi nap. augusztus 9-i naplóbejegyzést. ahogy az már az ilyen alkalmakkor lenni szokott. Új. Az ima 209 Lásd az 1942.Ugyan már! Ösztönös érzékkel úgyis csak a jobbakat állítanák a falhoz! 1942. csak hogy a netán tőlünk zsákmányolt lőszer ne vesszen kárba? 1942. és a második brit gyalogos gárdaezred fúvószenekarától kísérve az egybegyűlt tömeg levett kalappal zsoltárokat énekel. Kíváncsi vagyok: gyártanak-e majd a japánok meg a németek is 303-as kaliberű fegyvereket. amelynek kaliberét nem hüvelykben.jegyeztem meg epésen. olcsó automata fegyvert akartak gyártani209. A zenekar nagyszerű volt. kutyák kergetőznek a gyepen. úgy gyártották le a fegyvereket. Mire Sitwell: . ami nevetségesen hat az egyenruhák háttere előtt. 210 A zsákmányolt lőszer felhasználásával kapcsolatban lásd az 1941. miközben egy zászlóalj áll felsorakozva. hogy a kaliber megfelelő legyen a már meglévő munícióhoz .holott az ilyesmit rendesen inkább fordítva csinálják. március 24-i naplóbejegyzést. Tegnap a Regent’s Parkban szabadtéri istentisztelet volt. A prédikáció persze csöpögött a hazafiaskodó maszlagtól. A Sten-géppisztolyokhoz a lőszer többnyire olasz.ami maga a júdáscsók. Azt hiszem. főként a karmester.

Műsorain sokat dolgozott. és mielőtt 1942-ben Indiába mentem. elszabadul a pokol. hogy a keleti adások hallgatósága korántsem olyan nagy. mivel senki sem hallgatja őket. amely nem túl előnyös a rövidhullámú rádiózásban. Hamarosan kijelölik az új indiai alkirályt. hogy leírni is alig bírom. mivel a kormány eltökélte. egyetemi tanár. író. Hamar ráérzett. a rádióadásainknak pedig semmi értelme. ebben az író BBC-beli munkájáról többek közt ezt írja: „Mindenki szerette és tisztelte. Hosszan beszéltem Branderrel is. a karmesterpálca a magasba lendül. de aligha változik bármi. Szerinte híreken és Laurence Brander. hogy rázendítsen az „Ámen”-re. Brander szerint a BBC híreit viszont még mindig sokan hallgatják. Helyzetképe annyira lesújtó. és mindenki készen áll. Egyetlen gyengéje vékony és fakó hangja volt. aki most tért haza féléves indiai útjáról. hogy elviseljék. Röviden: a dolgok sokkal rosszabbul állnak Indiában. a pap végszavára: „a mi Urunk. Sejtelmem sincs. a harsonák előkerülnek a bőrtokokból. sokat beszélgettünk a problémákról. mint ahogy azt egyes elöljárók gondolják. A háború előtt 12 évig dolgozott Indiában. ő lelkesítette a kezdetleges Harmadik Műsor munkatársait. A helyzeten ugyan volna még mit menteni. Mindig is hálás voltam neki. Ez persze nem érintette hivatástudatát. amivel másoknak is segített. Sokat nevetett a BBCbeli visszásságokon. aki állítólag jól kijön az indiai baloldallal.végéhez közeledve a zenekaron végigfut egy hullám. Orwellről 1954-ben hosszabb tanulmányt közölt. mivel a berlini és tokiói adásoknál jóval megbízhatóbbnak tartják. mint azt itt bárki is képzelheti. Jézus Krisztus nevében. később a BBC munkatársa lett. 5. hogy nem adja be a derekát. hogy ki lesz az. Egyesek Auchinleck tábornokra tippelnek. X.”] 1942. Ha a japánok megtámadják Indiát.” -(155)- . s azok mindenkor kiválóak voltak.

zenén kívül semmi mást nem kellene sugároznunk. mint ahány britet a németek. vagy legalábbis az volt. hogy a háborús kormány csak porhintés. aki az India Házban dolgozott. Ekkor Kanada is bilincsbe helyezte 1. 11. Ezt a brit hadügyminisztérium tagadta. éppen fordítva. Miss Chitale. 10. és sok indiai hamar elfelejti az anyanyelvét itt Angliában. Az egyik rejtélyes testület. hogy a hírleveleket továbbra A Dieppe-nél elfogott 2. és voltaképp minden hatalmat Churchill tart a kezében. Október 18-án parancsba adták a német csapatoknak.] 1942. és megítélésem szerint őszintén antifasiszta. Kothari kissé kövérkés. a Kínai Forradalom évfordulóján felvonták a kínai zászlót a rádió épülete előtt sajnos. és politikailag megbízható volt. -(156)- . A. azzal. amely a BBC dolgozóit ellenőrzi (ebben az esetben gondolom az MI 5-ről lehet szó) váratlanul megtudta. Mi az ördög lesz ebből? 1942. Pár hét múlva az egyik munkatársam. X. Egy Jatha nevű fiatalember került a helyére. Ma. szerint Cripps hamarosan lemond. jött hát a parancs. azt állítván. Egy darabka India van most itt Angliában. [D. és részt vett a diákmozgalomban. odajött hozzám. hogy a britek is bilincsben tartják foglyaikat. X. Néhány hétig a marathi-i hírleveleinket egy Kothari nevű emberke fordította és olvasta be. A kanadai hatóságok épp annyi német hadifoglyot tartanak fogva.376 hadifoglyát. Nehéz hindi tolmácsot találni. és bizalmasan elmondta. igen értelmes. X. amiért korábban bebörtönözték.500 (főként kanadai) foglyot a németek bilincsbe verték. hogy az elfogott szövetséges foglyokat „mind egy szálig” lőjék agyon. Ezt mondom én is már régóta. hogy szabaduljunk meg tőle. hogy Kothari kommunista. 1942. 15.

Annyi mindenesetre biztos. Jatha ugyan jól olvas hindiül. október 23-án indított támadás után a Nyolcadik Hadsereg 1942. Két éve először hallunk harangszót! A normandiai parhaszállásra (D-day) egy keddi napon került sor. ami elég valószínűtlen. s ezért Kothari a titkos famulusa. A Players Színházban ma hallottam egy zsidó viccet. A szövetséges csapatok november 8-án léptek partra Marokkóban és Algériában. mindig akadnak efféle titokzatos históriák. Ahol csak indiaiak feltűnnek. hogy valami készül Nyugatvagy Északnyugat-Afrikában.egy zsidó mesélte.is Kothari írja. 1942. 1944. november 11-re elfoglalta Egyiptomot. Mivel nem egykönnyen találni jó fordítót. Újabb találgatások a második frontról. -(157)- . de írni már nem tud úgy. június 6-án. 15. Ma délelőtt az egész városban megkondultak a harangok: ünneplik az egyiptomi211 győzelmet. de még így is volt némi antiszemita éle. de jóval később. X. hiszen az is keddi napra esik. aki a hindu fordítást továbbra is elvégzi. a gázsin pedig szépen megosztoznak. 17. A végső győzelem azonban Észak-Afrikában még 1943 májusáig váratott magára. Nem volt túl bántó . XI. Tobrukot november 12-én foglalták vissza Líbiában. így hát hivatalosan nem veszünk az ügyről tudomást. 211 Az El Alamein ellen 1942. 1942. és 12-re megközelítették Tunézia nyugati határát. Ezúttal október 20-áról beszélnek.

május végén. kitapintható ok. hazai olvasók számára. mint egy nem várt vészhelyzet. akinek minden bizonnyal e sorsdöntő napokban volt a legtöbb esélye a háború megnyerésére. irodalmi becsvágy és bizonnyal hosszan lehetne sorolni még. Európa jó részén ekkor már Hitler az úr. ám azért olykor ma is feltűnik még egy-egy hosszan rejtőző... Nos. önismereti gyakorlat. hatvan év múltán megjelenő háborús naplója remélhetően ilyen felfedezés lesz az író munkáit kedvelő.Légitámadás . ami legfőképp a személyes reflexiókban s az egyedi stíluserényekben jut érvényre. arra nem túl nehéz a válasz.és memoár-irodalma ugyan széles körben ismert. az élményidézés hitele. Már csak egyedül Anglia és Churchill -(158)- . Mi tagadás. vajon ez esetben mi a legfőbb. meggyőző eredetiséggel. izgalmas meglepetés. de az egész világ jövendő sorsára. a naplóírásnak persze zavarbaejtően sokféle indítéka lehet: a tények mániákus rögzítése. A második világháború könyvtárnyi napló. Amerika még nem szállt harcba. Sztálin pedig ez idő szerint maga is cinkos tettestársa volt Hitlernek a kontinens mohó szétdúlásában. mikor a dunkerque-i katasztrófa árnyéka egyszerre nyomasztón rávetült nemcsak Anglia. Kérdés. a benne rögzített események és nem utolsóként maga a szemlélet. hiúság. bár szerencsére akad rá példa mint ez a könyv is mutatja. Jó esetben mindez egyszerre teljesül: neves szerző rögzíti mások számára is fontos élményeit.. magánhasználatra szánt gondolatbank és titoktár. George Orwell magyarul csak most.alulnézetből.. máig élő hagyománynak. Az efféle intim krónikákat rendszerint három dolog teheti érdekessé: az író személye. * E nagy múltú. aligha más. nem túl gyakori konstelláció. önigazolás. Hogy miért. Hisz már a legelső napi bejegyzések is elárulják: Orwellt furcsa módon épp az elemi fenyegetettség „mozgósítja” naplóírásra 1940.

nemrég kinevezett kormánya dacolt elszántan a náci hadigépezettel. a Luftwaffe és a német tengeralattjárók naponta megújuló. hónapokban. hogy behívják. harcolni kell e néhány szigetre szűkült Európáért . s hogy vajon lesz-e bármi „jutalma” érte.” . kipróbált férfi. küszködést és könnyet. megannyi aggályát és éles szemű felismeréseit. „Nem ígérhetek mást. Orwell feljegyzéseit ugyanez a heroikus pesszimizmus hatja át. Majd szétveti a tettvágy – s lám. kiváltképp az első hetekben. sok mindent megélt. mint a polgárőri önkéntes silbakolás a Westminster negyedben. Csupán azt érezték át egyre többen és egyre mélyebben. aki öt évig szolgált Burmában rendőrtisztként és megjárta a spanyol polgárháborút! Így nem marad más számára.őt..” stb.alulnézetből. Ismert és számos kortársa által becsült író. hogy „teljes riadókészültségbe” helyezte magát . -(159)- . sőt éveken át. hogy meddig bírja. gyilkos csapásaival. Vérbeli dokumentátor. verejtéket. mely azóta szállóigévé vált. csupán kétes hírmorzsákkal és bennfentes politikai pletykákkal kénytelen beérni.. Harminchét éves. „Lesújtóbb” kilátást. s így jobb híján csak naplójával oszthatja meg válságterveit. s most alkalmi szemleírásból tengődik mégis.bár egyelőre senki sem tart igényt szellemi nagy fizikai képességeire. aki egyszerre tétlenségre van kárhoztatna. ki ez egyszer hiába veti latba minden sajtókapcsolatát... a kortársak közül még senki se tudta.akár egyedül is. Érezni szinte minden során. állástalanul. vélnénk. aki feleségével fél éjszakákat kénytelen a zsúfolt óvóhelyen gubbasztani hosszú hónapokon. regényterveit feladva. már képzelni se lehet. csak vért. Légitámadás .hangzott e nehéz órákban az éteren át Churchill szózata.) Friss házasember. S ami talán a legfájóbb neki: hiába ügyeskedik. a „tények megszállottja”.. aki már nagy fél tucat könyvet publikált. hogy nincs más választás. hol nap nap után tehetetlenül kell elnéznie a német bombázórajok módszeres pusztítását. a végsőkig. Azt. csupa keserű csalódás éri mégis. („Még mindig semmi hír. a sorozó orvos végül alkalmatlannak nyilvánítja ..

Csupa bizonytalanság: gyanú. az esélyek szorongó latolgatása borzolja csak méginkább a kedélyeket. megszállás. amint azt Orwell is rendre kiemeli. menekülés. a háború leglényege: a gyilkos hazugságok abszurd logikája diktálja. hogy a brit hadvezetés. Ami a hadihelyzetet illeti.) Így például kezdettől tisztán látja. hogy gyakran milyen valóságközeli következtetésekre jut. jobb híján a hadipropaganda.) Egy ilyen világban már-már Don Quijote-i hőstettnek számít.sok milliónyi kortársához hasonlóan Orwell is gyötrő kétségek között találgatja: vajon mikor indul meg a Wehrmacht inváziója. és háború utáni ellentmondásos következményeit. melyek végzetes csapdái közt gyakran maguk a legfőbb döntéshozók is vakon tapogatóznak. a rémhírek s az egymásnak ellentmondó veszteséglisták szorgos egybevetésével. képmutatás. Hogy a rossznál rosszabb is jöhet: éhínség. Pownell tábornok és mások korabeli naplóit!) Mindez persze. (V. hogy mennyiben sikerült-sikerülhetett neki. meglepő.a toryk bálványát önhitt és perfid politikai kalandorként ekkor már sok éve a maga „helyiértékén” -(160)- . Mussolinit . („Többnyire a legkevésbé hihető változat igaz”. Oswald Mosley. Halifax. Orwell láthatóan erre törekszik.ö. „Ha valamit makacsul tagadnak. A napló első felében . töprengő civil óhatatlanul botcsinálta „stratéga” lesz. Ugyanígy korán felismeri a reménybeli amerikai és orosz szövetség döntő szerepét. a hadsereg és a társadalom egésze radikális reformok nélkül nem képes kiállni az „angliai csata” Hitler által rámért. (Háborúban persze minden híreket követő. netán a „lehetséges Pétainként” hírbe hozott Lloyd George. kérdés.Pedig dehogynem! Hisz éppen a nyugtalan képzelet. Civil létére stratégiai kérdésekben is reálisabban ítél kortársai zöménél. abban egész biztos van valami” stb. s az ingatag politikai és hadihelyzet semmi jót nem ígér. Churchill. s hogy kijátssza végül Angliát Hitler kezére: a brit fasiszták vezére. a defetista toryk. ha valaki nem mond le a tények megismerhetőségéről és tulajdon józan ítélőképességéről. intrika és szándékos megtévesztés mindenütt. ámbár az esélyeket latolva neki is akad néhány melléfogása. keserves próbatételét.

hogy számos baloldali értelmiségivel együtt jó ideig rendületlenül hiszi. azok Dunkerque hatására lappangón máris elkezdődtek. mi több. hanem a konzervatív-liberális elit ama két nagy tábora között. és jól látja azt is.” * 1942. Mint azt John Lukacs találóan írja Öt nap Londonban című könyvében: „Hitler és a Harmadik Német Birodalom legmeggyőződésesebb ellenségei régi vágású hazafiak voltak. India és a Távol-Kelet stratégiai jelentőségéből. Balítéletektől.legalábbis a háború első két évében . az ellenálló mozgalmak. több mint hatvanmillió áldozatot követelő küzdelem végkifejletét. mint Churchill vagy de Gaulle . sőt fasisztabarát elemek. hogy Ázsia jövőjének kulcsa Kína lesz.kezeli. ideologikus önámítás volt csupán. Nem mintha egy efféle személyes krónika értékét pusztán a benne foglalt történelmi jóslatok „találati aránya” adná meg -(161)- .jócskán kerültek ingadozó. illetve Chamberlain és hívei között húzódott a törésvonal. hogy a háború végül forradalmi változásokhoz vezet. Olaszországban. Csupán a háború vége felé látja be . mikor e napló véget ér. hogy a brit vezérkar és politikai elit köreiben . defetista. Korábbi személyes élményei alapján a korabeli angol elemzők zöménél jóval többet ért meg Franciaország.amit a rá jellemző tisztességgel nyíltan be is ismer-. Észak-Afrika. A megtévesztő nyilatkozatok ellenére kezdettől átlátja Churchill időnyerő taktikázását a második front ügyében. Franciaországban de Gaulle és Pétain között. Nagy-Britanniában Churchill és hívei. valamint Spanyolországban a fasiszták és a királypártiak között. s hogy Anglia és a Nyugat sorsa valójában nem a jobbés baloldal hagyományos politikai párharcában dőlt el. illúzióktól persze ő sem mentes. november közepén. akik 1944-ben merényletet kíséreltek meg Hitler ellen. amely a fasizmusnak behódolt avagy élére állt az ellene vívott harcnak. Ezek közül talán a legszembetűnőbb. persze még nem látta előre senki e közel hat éven át tartó. mint ahogy abban sem téved. Spanyolország. hogy mindez vágyfantázia.vagy mint Németországban az a néhány arisztokrata összeesküvő. olyanok.

még 1939 őszén kilépett a Független Munkáspártból -. Churchill. hogy egyszerre képes belülről láttatni az eseményeket. Faludy és Márai. Sztálin. Pownell.ám kezdeti reményeiben hamar -(162)- . Virginia Wolf. Horthy. Emiatt van. ismeretségi körét. Halifax. Hoare. Ironside. Cyrill Conollytól.sokkal inkább mindaz. Montgomery. milliók sorsában osztozó közemberként-és kívülről: egy független író kritikus szemével. Politikai pártnak nem tagja . Dönitz. Herbert Readtől és másoktól. Evelyn Waugh. mely nagyjából azonos a baloldali (nem kommunista) írók. Rokoszovszkij. hiszen önkéntes szakaszparancsnoksága a Home Guardban és korábbi „tűzkeresztsége” (Burma. Középosztályi származása s az etoni elitiskola ugyan alkalmasint belépőt jelent számára a „jobb társaságba” . Eisenhower. főként egy háborús szükséghelyzetben. mennyiben más e hangsúlyosan „civil” jegyzetanyag. Zsukov stb. Hemingway. Malinovszkij. amit elevenen képes megidézni a kortársak reményeiből és kínjaiból. avagy az olyan írók háborús jegyzetei. Rommel. mint az egykori államférfiak és hadvezérek naplói. Djilas. E naplójegyzetek írója nem katona habár nem is „civil” egészen. ahonnan naplóbeli értesülései zömét is szerzi. Byrnes. Katalónia) révén kétségkívül van némi rálátása a háború szűkebben vett. Chamberlain. de Gaulle. és nemcsak friss hírekhez. Kis túlzással azt mondhatni: az Orwell-napló majd minden erénye és fogyatékossága az író ellentmondásos egyéniségéből és felemás élethelyzetéből ered. Koestler. Hull. kiadók és politikusok népes táborával. Lássuk tehát. Eden. Ciano. mint Thomas Mann. s így korántsem véd meg egy szabadúszó író nyomorközeli megpróbáltatásaitól. Beneš. Patton.állásra vagy más praktikus előnyökre viszont már nem jogosít. Schellenberg. Goebbels. tisztes jövedelme van. (Nevesítve: Frederick Warburgtól. emlékiratai (hogy a hosszú listáról csupán a nevesebb szerzőket emeljük ki: Badoglio. Paulus. ám azért „mozgalmi múltja” továbbra is kijelöli baráti. de a „hírcsinálás” közelébe juthat .) A BBC indiai adásánál 1941 őszétől vállalt szerkesztői munkája ugyan sokat javít helyzetén: végre feladata. Victor Gollancztól. Rauschning. Guderian.). Gandhi. fegyverek diktálta világára. újságírók.

a feleségével krumplit ültessen és végre nyulászni engedje kedvenc kutyáját: a „Marx”-ot.és naplóírói nézőpontját! . Coventry és Lidice.benzin. kifülelt kocsmai párbeszéd. mint a bombázások. vagy éppen felkeresni falusi házát. cenzoraival vesződő „hadipropagandistából” rendre kitör a lázongó értelmiségi. Hol arról tudósít. . ha -(163)- . folyvást figyelne.ha tetszik: elegyes . nem átall lemenni a szomszédos óvóhelyekre és kocsmákba némi alkalmi „közvélemény-szondázásra”.csalódnia kell.. és nem baj. és az arról tudósító naplóban mindennek „hírértéke” van. Mintha csak e ceruzával sűrűn teleírt füzetekbe próbálna átmenteni mindent .akár egy „virtuális óvóhelyre” . hogy a londoni állatkert lakóit sorra eladják. bizalmas miniszteri és nagyköveti tájékoztatókra jár (egyebek közt Duff-Cooper..ez a napló. Strafford Cripps és Robert Vansittart személyes meghívására). („A legtöbb műsor elszáll az űrbe. hogy tyúkólat fabrikáljon. India és Palesztina sorsa.míg pár sorral odébb arról.jól jellemzi.az általános pusztulás elől. a Soho-beli olasz üzletek feldúlása éppúgy izgatja. Sűrűn váltogatott pozícióját . hogy „a krókuszok mindenütt kihajtottak” és „ma este egy szürkegémet láttam elszállni a Baker Street felett. a Sten-puskák és a metróbeli óvóhelyek szabatos leírása. karóra stb. Egyhelyütt az időközi választások eredményéről és az Astor-konszern legújabb kormánybuktató manőveréről számol be . fent és lenn mindenütt próbál jelen lenni. Az öldöklő káosz kellős közepén. hogy miközben parlamenti vitákra. írógép. csak még rosszabb lenne.” Színielőadás.” ) Kint és benn. ha hallgatná is valaki. hol a hiánycikkeket . Nyilván ezért is ilyen sokszínű . nyilvános istentisztelet a Regent’s Parkban. keresne a helyét. s a főnökeivel. Nincsenek esztétikai skrupulusai.lajstromozza hosszan. úgy érzi: csakis a friss élményrögzítés a fontos. és mi magunk is tudjuk. whisky. és adásügyeletet ad a világ ez idő tájt legbefolyásosabb „hírgyár”-ában. Egy-egy nap „hordalékaként” éppúgy megfér benne rémhír és politikai pletyka. mert nincs mivel etetni őket. mint a Komintern megszűnése. cukor. Rudolf Hess és Csandra Bósz rejtélyes szökése.

Kenneth Clark és mások. ahol a szövetségesek látványos hadisikerei elkezdődtek: 1942 őszén. a plakátszövegek és falfirkák („Churchill helyett sajtot!”). otthonukból kibombázva. avagy az író netán még folytatta azt. A háború alatt írt számos esszéje és politikai elemzése -(164)- .ha némileg más műfajokban is . a rákövetkező években többször is költözniük kellett. Ha írónk nem csak négy évvel éli túl a háború végét. viccek. hogy ezzel is egy sok énen át naponta prolongált szükséghelyzetre emlékeztesse kései olvasóját. Ugyanilyen érdekes. ideje. Így lett e légiriadók szüneteiben lejegyzett nyers élményanyag egyben irodalmi „végtermék” írója által futtában megszerkesztve. Hisz a háború maga is durván egybeszecskáz mindent. * Ez a könyv furcsa módon ott ér véget. Mindez megannyi apró.) Mindenesetre . töredékesen.mindez kuszán keveredik. Eileent is elvesztette . (Köztudott. hogy a kéziratos napló tényleg itt zárul-e le. japán és francia hadijelentések. ám annál jellemzőbb korfestő adalék a háborús évekről. s a háború végére az író feleségét.és szövegtárból minden bizonnyal pompás emlékezést vagy önéletrajzi regényt formálhatott volna . tarka összképet ad a naplóba felvett számos „vendégszöveg”: a levélrészletek.. reklámhirdetések (például a „Blitz” nevű csodagyógyszeré!). Persze máig se tudni. az egymással feleselő német és brit. e gazdag élmény.s hogy milyen kicsik a nagyok. megsemmisültek. hogy Orwelléknek..mint tette azt még évtizedek múlva is számos pályatársa: Evelyn Waugh.a napló szerzője nem maradt adós a folytatással. és kíméletlenül felfedi: mily nagyok a korábban kicsinek vélt dolgok . versek.így nagyon is meglehet. újságkivágások. alkalma azonban már nem jutott rá. Többször megírt spanyol polgárháborús élményeihez hasonlóan talán Orwell maga is gondolhatott erre. a háború kellős közepén. hogy egy-két naplófüzet szintén áldozatul esett e sok hányattatásnak. röplapok. csupán későbbi jegyzetei elkallódtak. Anthony Powell.

mellett utóbb három rendszeres krónikát is publikált: a New York-i Partizan Review-nak sok éven át postázott „Londoni leveleket”. hogy a hazai olvasók végre ezeket is felfedezzék. Mindezek nem kevésbé izgalmas. s a naplóval együtt időben nagyjából lefedik a háború egészét. tényés gondolatgazdag beszámolók. már nem kell sokat várni. Németországból és Ausztriából 1945 tavaszán küldött haditudósításait. Nóvé Béla -(165)- . a BBC Keleti Adásában elhangzott heti rádiós jegyzeteket s végül a The Observer számára Franciaországból. Ha hihetünk a nyomdászoknak.

A Cartafilus Kiadó eddig megjelent könyvei: HERMANN HESSE: Peter Camenzind ÜRMÖS ATTILA: Pink Floyd HERMANN HESSE: Rosshalde KONRAD LORENZ: Ember voltunk hanyatlása BIRTALAN BALÁZS: Halállal lakoljanak? (A homoszexuális ember és a kereszténység) HERMANN HESSE: Knulp CSAPODY TAMÁS-VIT LÁSZLÓ: Ámokfutás a NATO-ba HERMANN HESSE: Gyermeklélek . kötet. HERMANN HESSE: Pillantás a káoszba (tanulmányok) KONRAD LORENZ: Ember és kutya (sokadik kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: A gyöngéd születés (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: Egy déli tábornok nyugatról (második kiadás) HERMANN HESSE: A pusztai farkas (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: Salamon király gyűrűje (sokadik kiadás) -(166)- .A nürnbergi utazás JIM MORRISON: A zenének vége (Földes László [Hobó] fordításai) DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant esti mesék (második kiadás) GEORGE ORWELL: Hódolat Katalóniának (második kiadás) Mesekönyv (Schäffer Erzsébet válogatása Csíkszentmihályi Berta rajzaival) BOHUMIL HRABAL: Búvópatakok (második kiadás) SCHÄFFER ERZSÉBET: Pipacsvirágom KONRAD LORENZ: A tükör hátoldala KONRAD LORENZ: Az agresszió (második kiadás) GEORGE ORWELL: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék) III.Klein és Wagner Klingsor utolsó nyara KONRAD LORENZ: Az Orosz Kézirat HERMANN HESSE: Gertrud DÖBRENTEY ILDIKÓ: Égbőlpottyant új mesék (II. második kiadás) HERMANN HESSE: A fürdővendég .

sokadik kiadás) HERMANN HESSE: Narziss és Goldmund (sokadik kiadás) HERMANN HESSE: A varázsló gyermekkora (mesék) -(167)- . Londonban JANN S. WENNER: John Lennon emlékezik HERMANN HESSE: Assisi Szent Ferenc gyermekkorából (Legendák) Ha elhagysz. NAIPAUL: A nagy folyó kanyarulatában (második kiadás) Huron’s Cross Quotes (második kiadás) Mentsd meg a világot. LÁSZLÓ: Az ajtókon innen és túl (Jim Morrison) KÁNYÁDI SÁNDOR: Meddig ér a rigófütty? Az én szívemben boldogok a tárgyak (Kaláka Zenéskönyv) Előkészületben: GEORGE ORWELL: A wigani móló V.MONTY PYTHON REPÜLŐ CIRKUSZA: Se kép. ne csinálj semmit! (Idézetes könyv) FRANZ KAFKA: Töredékek füzetekből és papírlapokról Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. veled mehetek? (Idézetes könyv) FÖLDES LÁSZLÓ: Hobo blues GÖBÖLYÖS N. S. BURROUGHS: A narkós (második kiadás) RICHARD BRAUTIGAN: A gyep bosszúja ARNO ANZENBACHER: Bevezetés a filozófiába (sokadik kiadás) GEORGE ORWELL: Csavargóként Párizsban. se hang FRANZ KAFKA: A nyolc oktávfüzet BRUNO BETTELHEIM: Az elég jó szülő (sokadik kiadás) KONRAD LORENZ: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (második kiadás) FRÉDÉRICK LEBOYER: Shantala THOMAS DE QUINCEY: Egy angol ópiumevő vallomásai (második kiadás) WILLIAM S. (Idézetes könyv.

Vanicsák bácsi és SCHÄFFER ERZSÉBET: Bodobács FRIEDRICH NIETZSCHE: A hatalom akarása NICHOLAS REEVES: krónikája Az ókori Egyiptom felfedezésének MARIA MONTESSORI: A gyermek felfedezése Előkészületben: HERMANN HESSE: Kerék alatt BRIAN PRESTON: Fűbolygó CHARLES R.FRÉDÉRICK LEBOYER: Szülés gyöngéden MIRCEA ELIADE: Az eredet bűvöletében SUSAN SONTAG: A Szaturnuszjegyében OSCAR WILDE: Sóhaj a mélyből SCHREIBER LÁSZLÓ: Búvady Sírhacc Béla. CROSS: A mennyeknél súlyosabb (Kurt Cobain életrajza) INGEBORG STADELMANN: A bába válaszol JOHN DOS PASSOS: Manhattani kalauz KÁNYÁDI SÁNDOR: Kecskemesék KONRAD LORENZ: Összehasonlító magatartás-kutatás -(168)- .

A kiadó árusítóhelyei: Könyvesbolt a BKV-metró Kálvin téri állomásán Telefon: (06-1) 460-3700/41163 Könyvesasztal a Corvin Filmpalotában E-mail: lettik@freemail.hu -(169)- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful