You are on page 1of 16

22 maja 2013

ISSN: 2080-3664
NaKaD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 10 (138)
wiadomoci s. 3
racibrz bezpieczestwo
RAFAKO: radni protestuj
w sprawie Opola
sylwetki s. 6
Wstrzsajca historia
matczynej mioci
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 10
PLUSY BIZNESU DLA
Cmentarny problem
w gminie Racibrz
R E K L A M A
Policja radzi,
jak ustrzec si przed oszustami:
BEZPATNY DWUTYGODNIK
Zobacz wicej
w portalu regionalnym
GazetaInformator.pl
D P K O D M R SZ O E L W Z E E O
www.domoweprzedszkole.com.pl
RUSZAMY W CZERWCU!!!
RUSZAMY W CZERWCU!!!
tel. 882 - 184 - 290 tel. 792 - 612 - 680
/
ul.Rybnicka 37 , Racibrz
Komenda Powiatowa
Policji w Raciborzu prowa-
dzi poszukiwania osb, kt-
re w kwietniu i maju doko-
nay kradziey pienidzy z
mieszka na terenie miasta.
Poszukiwane osoby podawa-
y si za pracownikw wo-
docigw bd specjalistw
wiadczcych usugi rehabi-
litacyjne. Pod tymi preteks-
tami byy wpuszczane do
mieszka, gdzie wykorzy-
stujc nieuwag mieszka-
cw zabieray pienidze.
Nie wiadomo dokadnie,
ile byo zdarze tego typu.
O nasilonych dziaaniach
oszustw gono zrobio si
w kwietniu. 18 kwietnia na
terenie Raciborza dwch
nieznanych sprawcw, po-
dajc si za pracownikw
wodocigw, zostao wpusz-
czonych do mieszkania 83-
letniej raciborzanki. Spraw-
cy wykorzystujc chwilow
nieuwag kobiety, skradli
pienidze w kwocie 1000 z
oraz dwa acuszki o warto-
ci 500 z kady.
Poniewa zgoszenia
rnych tego typu zdarze
przedstawiaj rozmaite
konfiguracje sprawcw (np.
dwch mczyzn, mczy-
zna i kobieta), policja nie
wie, czy ma do czynienia z
jedn zorganizowan gru-
p, czy kilkoma osobami
dziaajcymi niezalenie od
siebie. Bez wzgldu na to
sprawcy wydaj si bardzo
zuchwali. Ju po opubliko-
waniu w mediach portretw
pamiciowych uderzyli po
Zuchwaa szajka rabuje
od kilku tygodni
Faszywi pracownicy wodocigw okradaj gwnie osoby starsze.
1. Bd ostrony w kontakcie z nieznajomym!
2. Nigdy nie przekazuj pienidzy osobom, ktrych nie
znasz. Nie ufaj osobom, ktre telefonicznie podaj si za
krewnych lub ich przyjaci.
3. Zawsze potwierdzaj prob o pomoc, kontaktujc si
osobicie: wykonaj telefon lub skontaktuj si bezporednio.
4. Wszelkie telefoniczne proby, w tym z zagranicy o po-
moc, gro utrat pienidzy.
5. Gdy kto dzwoni w takiej sprawie i pojawia si jakie-
kolwiek podejrzenie, e to moe by oszustwo, koniecznie po-
wiadom policj!
pawe strzelczyk
Laboratorium kryminalistyczne KWP w Katowicach sporzdzio portrety pamiciowe sprawcw zuchwaych
kradziey - dwch kobiet i jednego mczyzny.
raz kolejny. 14 maja dwch
sprawcw ponownie poda-
jcych si za pracownikw
wodocigw dokonao, po
uprzednim wpuszczeniu ich
do mieszkania, kradziey
pienidzy w kwocie 1,8 tys.
z.
Osoby, ktre mog
wnie do sprawy istotne
informacje proszone s o
kontakt z Komend Powia-
tow Policji w Raciborzu
pod nr tel. 32 415 25 21, 997
lub 112.
F
o
t
.
r
a
c
i
b
o
r
z
.
s
l
a
s
k
a
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
.
p
l
region - gospodarka
Wadze Wodzisawia
nawizay kontakty z
Miastem Ludzi Przedsi-
biorczych - Cieszynem.
Przedsibiorcy i przed-
stawiciele lokalnych wadz
Wodzisawia lskiego i Cie-
szyna spotkali si na Zamku
w Cieszynie. Celem spotka-
nia byo zgbienie zagadnie
zwizanych ze wspprac
samorzdu z przedsibior-
cami. Miejsce spotkania nie
byo przypadkowe - Cieszyn
zosta wyrniony w konkur-
sie Miasto Ludzi Przedsi-
biorczych. Burmistrz miasta
podkreli, e sukces ten mia-
sto zawdzicza wanie maym
i rednim przedsibiorstwom,
ktre pozwoliy mu na prze-
trwanie kryzysu i signicie
po prestiow nagrod.
Przykady Cieszyna i Wo-
dzisawia lskiego pokazuj,
e coraz wicej samorzdw
uwiadamia sobie, e to wa-
nie od drobnych przedsibior-
cw w gwnej mierze zaley
rozwj kadej gminy. Rzecz
w tym, aby stworzy mecha-
nizmy, ktre uatwi z jednej
strony rozpoczcie dziaalno-
ci gospodarczej, a z drugiej -
jej prowadzenie.
Polityka wadz Wodzisa-
wia wpisuje si w powyszy
trend. To wanie z inicjaty-
wy prezydenta Mieczysawa
Kiecy w miecie powstao sta-
nowisko opiekuna inwestycji,
ktry pomaga przeprowadzi
przedsibiorcw przez labi-
rynt przepisw administracji
samorzdowej.
O koniecznoci wsppra-
cy lokalnych przedsibiorcw
mwi prezes wodzisawskiej
izby gospodarczej Krzysztof
Dybiec. - Czsto jest tak, e
dany przedsibiorca sprowa-
dza towar z daleka, nie wie-
WODZiSaW uCZy Si
OD NaJLePSZyCh
Prezes wodzisawskiej
izby gospodarczej
K. Dybiec podkrela
konieczno cisej
wsppracy lokalnych
przedsibiorcw.
dzc, e tu obok ma lokalne-
go producenta tego samego
produktu. Musimy si pozna
nawzajem i po to wanie po-
wstaa izba Gospodarcza -
mwi K. Dybiec.
inicjatywy podejmowane
przez samorzdy Cieszyna i
Wodzisawia lskiego, a tak-
e zrzeszonych w lokalnych
klubach i izbach przedsibior-
cw s przykadami ze wszech
miar godnym uwagi i po-
chway. W trudnych czasach
pozwalaj mie nadziej, e
uda si przez nie przej bez
uszczerbku na tkance ywej
miast i wsi regionu. Pozosta-
je mie nadziej, e wytyczo-
n przez Cieszyn i Wodzisaw
lski drog pod rwnie
inne gminy.
F
o
t
.
M
a
r
c
i
n
W
i
e
c
z
o
r
e
k
(
h
a
l
o
c
i
e
s
z
y
n
.
p
l
)
et
2
GazetaInformator.pl
<<
22 maja 2013, nr 10 (138)
Wiadomoci
racibrz komunikacja
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Marta Rajchel, Bartosz Kozina
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
aDaM ZDZieBO hONOROWyM OByWaTeLeM GORZyC
GazetaInformator.pl
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
24 maja o godz. 15:00 w sali widowiskowej Domu
Pomocy Spoecznej w Gorzycach odbdzie si uroczy-
sta Sesja Rady Gminy Gorzyce powicona 40-to leciu
istnienia Gminy Gorzyce oraz nadaniu honorowego
Obywatelstwa Gminy Gorzyce senatorowi i wicemini-
strowi rozwoju regionalnego adamowi Zdzieble
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
komentarz na gorco
na amach portalu opublikowalimy list
10 skrzyowa w raciborzu, na ktrych
widoczno jest bardzo ograniczona.
czekamy na Wasze propozycje!
Wyjd w teren, zrb zdjcie
i wrzu na nasz tablic
Znajdziesz nas na facebooku!
facebook.com/raciborzcompl
Przedstawiciele Midzynarodowej Wyszej Szkoy
Logistyki i Transportu uwaaj, e zaoszczdzone
na likwidacji nierentownych linii pienidze powinny
zosta uyte na wprowadzenie ulg w przewozach.
Mniej autobusw
w stron szpitala
Rozpocza si dyskusja nad zmianami w rozkadzie jazdy.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
106 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~do kierowca autobusu
Mdre i przemylane sowa, ale okazuje si e takie rzeczowe argu-
menty nie trafaj do naszych wodarzy. Szkoda, e nie myl oni o
raciborzanach, tylko o samych sobie. Nie wyobraam sobie, eby w
jakimkolwiek innym miecie w Polsce zawita pomys ograniczenia
kursw do szpitala. Przecie to podstawowa jednostak w miecie,
do ktrej dostep powinien by szczeglnie atwy.

~kierowca autobusu
Do szpitala powinien jedzi autbus co 30 minut. Jak linia jest nie-
placalna to poczy z inn lini. Osoba bez samochodu musi mie
szans dosta si do szpitala i na pogotowie, nawet w niedziel.
To priorytetowy obowizek samorzdu aby zapewni wasnie tam
transport publiczny.

~kama
Trzeba byo specjalistw zatrudnia i fors na to traci by takie
durne pomysy podsuwali? Szpital i poradnie specjalistyczne na
peryferiach miasta, jak ludzie maj tam dociera? Nie kady jest
taki bogaty jak specjalista i swoim autem jedzi. a tak nawiasem w
urzdzie miasta nie ma ludzi co mogliby si tym zaj- frmy trzeba
wynajmowa - da im zarobi?

~logicznie mylcy
szukaja oszczdnosci nie tam gdzie powinni. No ale najedzony god-
nego nie zrozumie. Maja samochody to nie wiedza ze koszmarem
jest dla czowieka dostac sie pieszo na Gamowska do szpitala, nie
mowiac juz o np. kobiecie w ciazy, starszym czlowieku, czy inwa-
lidzie lub po prsotu czlowieku ktory jest tylko chory i potrzebuje
dostac sie do lekarza. Przypominam ze miasto jest dla nas i to z mo-
ich podatkow jest utrzymywany urzad Miasta i pensja prezydenta.
i to wy dla nas pracujecie i maisto ma byc przyjazne mieszkancom,
a nie robi ask.
komentarze do artykuu
Przedstawiciele Midzyna-
rodowej Wyszej Szkoy Logi-
styki i Transportu we Wroca-
wiu gocili w urzdzie Miasta.
Przedstawili oni radnym oraz
mieszkacom miasta propo-
zycje zmian w rozkadzie jaz-
dy. Na zlecenie raciborskiego
Magistratu wykonali oni bo-
wiem badanie przydatnoci
poszczeglnych linii komuni-
kacji miejskiej.
Jak wynika z bada, auto-
busy komunikacji miejskiej w
dni robocze zapenione s w
11 proc., za w weekendy tyl-
ko w 6 proc. Specjalici opra-
cowali wic koncepcj zmian.
Najwicej kontrowersji wzbu-
dzi pomys, by linie nr 3 oraz
9 nie jedziy w stron ulicy
Gamowskiej. Zdaniem specja-
listw, dojedanie pod szpi-
tal to strata czasu i pienidzy.
Na propozycj t oburzy si
jeden z radnych, Witold Os-
trowicz. - Ja pracuj w szpi-
talu i codziennie widz tumy
na przystanku. Nie moemy
zgodzi si na tak zmian -
mwi. Przytakno mu take
kilku innych radnych. Prezy-
dent zaagodzi sytuacj m-
wic, e s to tylko propozy-
cje, a dyskusja nad zmian
rozkadu bdzie trwaa jeszcze
jaki czas.
W opracowaniu znale
jednak mona kilka innych
rozwiza, dziki ktrym
mona byoby zaoszczdzi.
Przede wszystkim, jak czy-
tamy w opracowaniu naley
zwikszy ilo przystankw
na danie. Zdaniem zgroma-
dzonych na sali pozwolioby
to zaoszczdzi nie tylko czas,
ale take paliwo. Drugim roz-
wizaniem jest wykorzystanie
mniejszych autobusw. Ko-
lejne to likwidacja niektrych
przystankw. Zdaniem przed-
stawicieli MWSLiT, wszystkie
proponowane zmiany pozwol
zaoszczdzi okoo 380 tys. z.
rocznie. Wedug nich oszczd-
noci wykorzysta mona na
rnego typu ulgi, by zachci
mieszkacw do korzystania z
komunikacji miejskiej.
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
- Dlaczego na kon-
cercie w Krzyanowi-
cach nie wystpi lo-
kalny chr? - zapytuj
czytelnicy.
Ju 25 maja w kociele
parafialnym p.w. w. an-
ny w Krzyanowicach od-
bdzie si koncert powi-
cony pamici Ludwika van
Beethovena i Franciszka
Liszta (godz. 15:45). utwo-
ry, wrd ktrych nie za-
braknie rwnie kompo-
zycji Bacha i Vivaldiego,
wykona Orkiestra Symfo-
niczna Pastwowej Szkoy
Muzycznej i i ii st. w Opo-
lu pod batut huberta Pro-
chota.
Tegoroczne uroczystoci
rozpoczn si o godz. 15:00
zoeniem kwiatw pod
tablicami pamitkowymi
przy paacu Lichnowskich
w Krzyanowicach. Nastp-
nie uczestnicy przejd ul.
Gwn do kocioa, gdzie
odbdzie si koncert.
Wykonawcy, a w zasa-
dzie brak niektrych, do-
czekali si reakcji czytelni-
kw portalu raciborz.com.
pl.
Jedni zapytywali o przy-
czyny nieobecnoci na kon-
cercie Chru w. anny w
Krzyanowicach, a drudzy
odpowiadali im, e przy-
czyn jest niech obecne-
go wjta gminy Grzegorza
utrackiego do dyrygenta
chru i byego wjta gminy
- Leonarda Fulneczka.
Poprosilimy przywo-
anych przez Czytelnikw
Panw o komentarz w tej
sprawie.
krzyanowice - sprawy kontrowersyjne
SPR O KONCeRT Z
BeeThOVeNeM W TLe
Grzegorz Utracki - Wjt
Gminy Krzyanowice.
Koncerty powicone pami-
ci Liszta i Beethowena odbywaj
si od wielu lat i prezentowane
s na nich rne gatunki muzy-
ki oraz zespoy - chry, orkiestry,
pianici, solici itd. Dla utrzyma-
nia ich atrakcyjnoci zapraszani
s rni artyci, by zapewni od-
powiedni poziom artystyczny.
Nie wiem skd Czytelni-
cy czerpi informacje o mojej
niechci do kogokolwiek. Za-
pewniam, e tak nie jest. Pan
Leonard Fulneczek zosta za-
proszony na tegoroczny koncert
i takowe zaproszenie imienne
otrzyma. Jednak to, e chr z
Krzyanowic nie wystpi w ub.
roku jak i w tegorocznej edy-
cji koncertu jest spowodowane
odmow dyrygenta chru, p. L.
Fulneczka, ktry w maju 2011
roku by przeze mnie zaproszo-
ny do wystpu z chrem na kon-
cercie i wystp si odby. Jednak
wwczas Pan L. Fulneczek, dyry-
gent chru, podczas rozmowy ze
mn stwierdzi i tu cytat: ... jeli
chc w przyszoci eby piewa
chr podczas majowych koncer-
tw, mam sobie poszuka (jako
wjt) innego chru, poniewa
chr z Krzyanowic nie bdzie
wystpowa podczas tych kon-
certw.
Przyjem to owiadczenie
Pana Leonarda Fulneczka z a-
lem ale do dzisiejszego dnia nie
zmieni zdania. Osobicie auj
e tak decyzj podj dyrygent,
bo trac na tym gwnie chrzy-
ci, zwaszcza mieszkacy Krzy-
anowic, ale to jednak ich suwe-
renna decyzja. et
Leonard Fulneczek - by-
y Wjt Gminy Krzyanowice,
radny powiatu raciborskiego,
dyrygent Chru w. Anny w
Krzyanowicach.
Jest mi przyko, e po raz ko-
lejny musz tumaczy si ze
sw wjta utrackiego na mj te-
mat. Czyni to z zaenowaniem i
smutkiem. Nie otrzymalimy ja-
ko chr ani zaproszenia, ani pro-
pozycji udziau w tradycyjnym
majowym koncercie (podobnie
zreszt, jak na adne organizo-
wane przez gmin wydarzenie
kulturalne). Zdecydowanie za-
przeczam, bym kiedykolwiek w
imieniu chru zrezygnowa z
wystpw podczas koncertw
powiconych pamici Beet-
hovena i Liszta w Krzyanowi-
cach.
Niestety maj racj czytel-
nicy mwicy o niechci obec-
nego wjta do krzyanowickie-
go chru. Jest wiele przykadw
o tym mwicych. Chr jako
stowarzyszenie jest jedynym
stowarzyszeniem na terenie
gminy Krzyanowice, ktre nie
otrzymuje dotacji w ramach
gminnego konkursu ofert na
realizacj zada z zakresu kul-
tury i dziedzictwa narodowe-
go. Proba z 2011 roku o zwik-
szenie budetu i zaplanowanie
cho drobnych rodkw w roku
2012, mimo pozytywnej opinii
komisji Rady Gminy, nie zosta-
a uwzgldniona (wjt nawet
nie odpowiedzia na pisma).
Nie znajduj si take rodki na
tradycyjne wsplne witeczne
koncerty w Krzyanowicach, w
ktrych uczestniczyli czescy ar-
tyci.
Najwaniejsze, e nie ma to
wpywu na dziaalno chru.
3 >>
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
Wiadomoci
reGion
w skrcie
region polityka bolesaw - sylwetki
ZajM si
niebeZPieCZnyMi
osuWisKaMi
Mieszkacy gminy od jakiego
czasu skaryli si na niebez-
pieczne osuwiska znajdujce si
w Wojnowicach i Pietraszy-
nie. urzd Gminy postanowi
rozwiza problem. Niedugo
rusz prace, zwizane z ich sta-
bilizacj, przy ktrej wykorzy-
stane zostan pale drewniane
i ciany elbetonowe. Prace maj
potrwa do wrzenia.
ZabytKoWa KaPLiCZ-
Ka dostaa dRugie
yCie
Kapliczka z obrazem namalo-
wanym przez lokalnego artyst
hugo Leisnera wisiaa na starej
gruszy u zbiegu trzech drg w
szonowicach. Podczas jednej
z burz grusza zostaa uszkodzona
przez piorun. Kapliczka trafa na
strych, gdzie przeleaa prawie
50 lat. Staraniem mieszkacw
kapliczka odzyskaa blask i wr-
cia na stare miejsce.
MaLeje iLo
gosPodaRstW
RoLnyCh
Gmina Krzyanowice jest w
posiadaniu bardzo duej iloci
gruntw rolnych. W posiada-
niu gminy jest prawie 5 tys. ha
gruntw. Z roku na rok spada
jednak ilo zarejestrowanych w
urzdzie Gminy gospodarstw. W
2011 roku byo ich 1000, a obec-
nie jest ich 979. Najwiksz ilo
stanowi mae gospodarstwa, na
ktrych uprawia si do 2 ha zie-
mi. Spadek zainteresowaniem
rolnictwem urzdnicy tuma-
cz cigymi zmianami wartoci
uytkowej gleby.
WydZieRaWiLi
ZaMeK na KoLejne
Lata
Zamkiem w Chaupkach przez
kolejne 25 lat zajmowa si b-
dzie dotychczasowy jego dzier-
awca, Stefan Wowra. Rada
gminy wyrazia na to zgod,
gdy zdaniem radnych przedsi-
biorca poczyni due inwestycje
na obiekcie i ju zapowiada ko-
lejne.
Mniej PienidZy
na doKsZtaCanie
nauCZyCieLi
Mniej ni zakadano pocztkowo
otrzymaj poszczeglne szkoy z
terenu gminy ndza na doksza-
canie nauczycieli. Zesp Szk w
grkach lskich mia otrzy-
ma na ten cel 2 tys., a dostanie
1,8 tys. z. Zesp szk w Zawa-
dzie Ksiecej zamiast 2,9 tys.,
otrzyma 2,7 tys. z. Jeli chodzi
o szko w Ndzy to take nie
obdzie si bez oszczdnoci.
Zamiast 6,7 tys., szkoa otrzyma
6,2 tys. z.
Zbadaj PoPyt
na KoLej
WsKotoRoW
Na stronie internetowej urzdu
Miejskiego w Kuni Racibor-
skiej mona wypeni ankie-
t. Ma ona pomc w zbadaniu
preferencji mieszkacw, doty-
czcych funkcjonowania kolei
wskotorowej. Wyniki bd wy-
korzystane na potrzeby wykona-
nia wstpnego studium wykonal-
noci dla projektu rewitalizacji
zabytkowej kolei wskotorowej
na trasie Gliwice Trynek - Rudy
- Rybnik.
Podczas ostatniego posie-
dzenia sejmu posowie zaj-
li si m.in. projektem ustawy
o zmianie ustawy o cmenta-
rzach i chowaniu zmarych.
Swoje wtpliwoci w oma-
wianym temacie wyrazi take
parlamentarzysta ziemi raci-
borskiej henryk Siedlaczek.
Projektodawcy wniosku-
j o bardzo mia moliwo
dotyczc przechowywania
prochw zmarego w miejscu
zamieszkania osoby do tego
uprawnionej. - Czy autorzy
s pewni, i proponowane w
projekcie regulacje uchroni
prochy zmarego przed profa-
nacj? Jak miaoby wyglda
kontrolowanie osoby upraw-
nionej? - zapytuje pose.
W odpowiedzi pose Marek
Belt, przedstawiciel wniosko-
dawcw wskaza, e poprawki
maj dostosowa przepisy do
XXi wieku. - Na jakiej pod-
stawie miaaby si odbywa
kontrola w mieszkaniach, w
ktrych s przechowywane
Prochy zmarych w domu - nowy trend
ustawa o cmentarzach i pochwkach. Wtpliwoci posa.
na rozmow towarzysk i wi-
dzi, e te prochy, te popioy
s przechowywane w miejscu
niegodnym, to moe o tym
powiadomi odpowiedniego
inspektora sanitarnego, wte-
dy s podstawy rozwia wt-
pliwoci posa z Rud.
Zmieniajca si rzeczywi-
sto i postpujca akceptacja
rozwodw wymuszaj rw-
nie, by ju nie tylko ona lub
m, ale rwnie osoba pozo-
stawajca ze zmarym w bli-
skim kontakcie moga decy-
dowa o pochwku. - Pewne
rzeczy 30 lat temu byy niedo-
puszczalne, jeszcze 20 lat te-
mu byy niedopuszczalne, ale
dzisiaj rozwody s i w Prawie
i Sprawiedliwoci, i w Platfor-
mie, i w PSL-u. Jeli kto si
rozwodzi 30 lat temu, to by
napitnowany, dzisiaj 50 proc.
zwizkw maeskich si roz-
pada, powstaj nowe zwizki.
Tak si zmienia Polska i my
nie moemy po prostu przy-
myka na to oczu, nie moe-
my uwaa, e sprawy nie ma
- podsumowa M. Belt.
Pose Henryk Siedlaczek
obawia si, e nowe
przepisy otworz drog
do profanacji szcztkw
zmarych osb.
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
Nad kluczow z punktu
widzenia Rafako inwestycj
w nowe bloki energetyczne
w opolskiej elektrowni dys-
kutowali radni zasiadajcy
w miejskiej komisji bude-
tu.
Radny Jan Wiecha, na
co dzie pracownik Rafako,
zauway, i zarwno rada
miasto Opole, jak i sejmik
tamtejszego wojewdztwa,
zajy jednoznaczne stano-
wisko wobec zaniechania
przez PGe rozbudowy ener-
getycznego molocha, przyj-
mujc uchway protestacyj-
ne. Z podobnym zamiarem
wg wiedzy radnego nosi si
powiat raciborski. Wiecha
chcia dowiedzie si, dla-
czego Racibrz milczy, cho
Rafako to kluczowe przed-
sibiorstwo dla gospodarki
miasta, a opolskie zlecenie
to dla niego ogromna szan-
sa. Jego zdaniem jest to
istotne zwaszcza po ostat-
nich doniesieniach, e in-
westycja w Opolu bdzie w
racibrz - gospodarka
Protest ws. kontraktu Rafako w Opolu?
M. Lenk bez entuzjazmu odnis si do propozycji radnych.
Zdaniem M. Lenka spra-
wa budowy blokw
w Opolu rozstrzygnie si
na linii PGE (inwestor)
- rzd (PGE to spka
Skarbu Pastwa) - PBG
(waciciel wikszo-
ciowego pakietu akcji
Rafako).
ps
jakim stopniu moliwa.
Prezydent Lenk bez en-
tuzjazmu odnis si do pro-
pozycji radnego. - Wszyst-
ko rozstrzygnie si na linii
PGe - rzd - PBG - zauwa-
y dodajc jednoczenie, e
nie widzi przeszkd w przy-
gotowaniu uchway o odpo-
wiedniej treci. Nie chciaby
jednak, by radni przeceniali
jego moliwoci.
Pozostali radni zgodzi-
li si co do symbolicznego
charakteru protestu, nie-
mniej - co podkrelono - b-
dzie to wany gest solidar-
noci z zaog Rafako.
Prezydent przyzna przy
okazji, e jako gowa miasta
praktycznie nie ma kontak-
tu z wadzami PBG, wa-
ciciela wikszociowego
pakietu udziaw Rafako.
Wszelkie prby nawizania
porozumienia nie spotkay
si z reakcj spki z Wysy-
gotowa.
dzikczynna Msza
wita w intencji kapana
przycigna do kocioa
w. jadwigi w bolesawiu
wiernych, goci i przyja-
ci.
18 maja w Kociele pw.
w. Jadwigi w Bolesawiu od-
prawiono dzikczynn Msz
wit w intencji ks. henryka
Wyciska, ktry peni posug
kapask ju od 40 lat. Wraz
z proboszczem w koncelebro-
wanej Mszy w. posugiwali
dziekan dekanatu tworkow-
skiego ks. Jerzy Witeczek oraz
infuat ks. helmut Sobeczko,
ktry wygosi okolicznocio-
we kazanie.
Ks. henryk Wycisk uro-
dzi si 1 stycznia 1950 roku
we Wierzchu na Opolszczy-
nie. Po uzyskaniu matury w
Liceum Oglnoksztaccym w
Gogwku wstpi do Wysze-
go Seminarium Duchownego
w Nysie. Wyksztacenie wy-
sze-filozoficzno-teologiczne
zdobywa w latach 1967-1973.
wice kapaskich udzieli
mu brat ojca-ks. bp Wacaw
Wycisk 20 maja 1973 roku we
Wierzchu, rodzinnej parafi.
W rodzinie, z ktrej wywodzi
si ks. henryk Wycisk, tu po
ks. bp. Wacawie Wycisku jest
szstym z kolei ksidzem.
h. WyCiSK: 40 LaT W
KaPaSKieJ POSuDZe
Fotorelacja
z uroczystoci
oraz peny biogram
jubilata na
raciborz.com.pl.
urszula
prochaska burek
Prezydent Lenk roz-
waa zniesienie strefy
patnego parkowania w
centrum miasta.
Do koca roku 2013
przedsibiorca wyoniony
w przetargu obsuguje stre-
f patnego parkowania. Po
upywie tego czasu prezydent
Mirosaw Lenk, mimo i na
spraw parkowania w cen-
trum i pobierania opat ma
ugruntowany pogld, rozwaa
ju w przyszym roku na pr-
b zastpi patny postj stre-
f ograniczonego parkowania,
tak jak chociaby obowizu-
je na Opawskiej. - Troch si
tego eksperymentu obawiam,
czy bdziemy w stanie to w
peni kontrolowa i czy stra
miejska nie powici si tylko
temu zadaniu - wyzna rad-
nym zasiadajcym w miej-
skiej komisji edukacji.
O podobne rozwizanie w
imieniu handlowcw skar-
cych si, e patna strefa od-
biera im klientw, dopomi-
na si niejednokrotnie radny
Micha Fita, ktry wypowied
prezydenta nagrodzi okla-
skami. - Zobaczymy, czy cen-
trum nam si cakowicie nie
zakorkuje. Boj si, e bdzie
problem z zaparkowaniem
zwaszcza pod miejskimi in-
stytucjami - podsumowa
prezydent z zastrzeeniem,
e by moe zdecyduje si na
ten krok jedynie w kilku miej-
scach w miecie.
racibrz - gospodarka komunalna
PaRKiNGOWi
STRaC PRaC?
ps
rudnik - inwestycje
F
o
t
.
A
d
r
i
a
n
B
e
h
r
Msza prymicyjna ks. Henryka Wyciska.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
U
r
s
z
u
l
i
P
r
o
c
h
a
s
k
i
e
j
B
u
r
e
k
Pienidze z nadwyki
budetowej oraz poyczka
z WFoigW bd gwny-
mi rdami fnansowania
trzeciego etapu budowy
kanalizacji w Rudniku.
W 2010 roku zrealizowa-
ny zosta pierwszy etap bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w
Rudniku. Drugi etap rozpocz
si rok pniej. Wybudowano
wwczas 1100 metrw sieci
kanalizacji w systemie gra-
witacyjnym oraz 11 punktw
przyczy przy ulicach Szkol-
nej, Starowiejskiej i Sonecz-
nej w Rudniku. Dziki temu
do systemu kanalizacji przy-
czonych zostao 10 gospo-
darstw domowych.
Niedugo rozpocznie si
trzeci etap inwestycji. Realizo-
wany on bdzie do 2015 roku.
W tym roku rodki na inwe-
stycj pokryje czciowo nad-
wyka budetowa za rok 2012
oraz poyczka z Wojewdzkie-
go Funduszu Ochrony rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Trzeci etap budo-
wy kanalizacji bdzie koszto-
wa gmin cznie 3,3 mln zo-
tych. Poyczka z WFOiGW
wyniesie nieco ponad 265 tys.
z. Gmina zostaa zmuszona
wic, by w 2014 oraz 2015 ro-
ku zacign kredyt w wyso-
koci ponad 650 tys. z. na ten
cel. Dziki tej inwestycji do ka-
nalizacji podczone zostan
kolejne gospodarstwa. cieki
odprowadzane bd poprzez
wybudowan w pierwszym
etapie sie kanalizacji sanitar-
nej do oczyszczalni ciekw w
Raciborzu.
KOLeJNy ODCiNeK KaNaLiZaCJi W 2015
p
Wkrtce wodzisa-
wianie zdecyduj o lo-
sach wadz miasta i stra-
y miejskiej.
2 i 9 czerwca w Wodzi-
sawiu lskim odbd si
referenda w sprawie likwi-
dacji stray miejskiej (2.06)
oraz odwoania prezydenta
miasta i rady miasta (9.06).
Plakaty zachcajce do go-
sowania 3xTak (za odwo-
aniem i likwidacj) pojawi-
y si na blokach, tablicach
ogoszeniowych i supach w
miecie.
Przypomnijmy, e punk-
tem zapalnym do pomysu
organizacji referendum byo
przyjcie przez Rad Miasta
uchway o likwidacji poprzez
wygaszenie Szkoy Podsta-
wowej nr 28, kiedy to prezy-
dent i rada miasta nie ugi-
li si przed protestami w tej
sprawie.
wodzisaw lski - samorzd
ReFeReNDuM 3XTaK?
et
popioy zmarych w urnach?
a choby na takiej zasadzie,
e jeeli kto przechowuje te
popioy, a przychodzi do nie-
go bliska osoba lub w normal-
ny sposb przychodzi ssiad
4
GazetaInformator.pl
<<
22 maja 2013, nr 10 (138)
racibrz rozrywka
Edukacja
1 czerwca o godzinie 10.00 na kempingu Obora przy ul
Markowickiej w Raciborzu odbdzie si tam piknik rodzinny
pn. Sport i zabawa dla caej rodziny. Jego uczestnicy bd
rywalizowa w dwch dyscyplinach sportowych: minigolfe
oraz grze w boule. impreza potrawa do godziny 12.30.
PiKNiK RODZiNNy Na KeMPiNGu OBORa W RaCiBORZu
R E K L A M A
NauKa MOe By
FaSCyNuJCa
Praktyczny wymiar fzyki przedstawili uczniom
specjalici z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Studenci na dwa dni opanowali miasto
W kulturalnej i miej atmosferze odbyy si tegoroczne Juwenalia PWSZ w Raciborzu.
Juwenalia to nie tyl-
ko wito akw. Studenci
Pastwowej Wyszej Szko-
y Zawodowej w Raciborzu
od lat angauj w zabaw
mieszkacw miasta. Jak
co roku, zanim sami rozpo-
czn witowanie, organi-
zuj igrzyska sportowe dla
dzieci i modziey oraz hap-
pening artystyczny. Dzieci,
modzie oraz doroli za-
praszani s do wsplnej za-
bawy. Na Rynku studentki
midzy innymi zachcay
przechodniw do udziau w
zajciach z aerobiku czy na-
uki taca brzucha.
Drugi dzie Juwenaliw
zdecydowanie nalea do
studentw. - To ju jede-
nasty raz jak spotykamy si
na wicie studentw. My-
l, e pogoda zapowiada
wietne spotkanie kultural-
nych, modych ludzi. Wiem
e bdziecie si wietnie ba-
wi, ale bawcie si dobrze i
bezpiecznie, tak eby wszy-
scy mogli was chwali a nie
gani - oficjalnie rozpocz
imprez rektor PWSZ w Ra-
ciborzu, Micha Szepelawy.
Pniej przyszed czas na
koncerty. W tym roku pod-
czas studenckiego wita
zagray midzy innymi ze-
spoy Tabu oraz abradab.
paulina krupiska
W tym roku studenci na zabaw mieli tylko jeden
dzie. Nic wic dziwnego, e nie zawiedli i tumnie
przybyli na stadion PWSZ.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
106 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~mieszkanka
mieszkacy okolicznych blokw bd mieli (teraz) troch spokoju, bo
jak te studenciaki przez dwa dni przewracay ich ycie to gry nogami
to nie byo to z pewnoci mie.
~hehehe
a bye kiedy na juwenaliach w kurturarnych miastach jak Wrocaw
czy Krakw? Tam to dopiero jest kltura, jak szczaj po rynkach i ka-
mienicach wok centrum, wywalaj kontenery ze mieciami na drogi,
niszcz samochody... pozdro dla studentw z Raciborza!
komentarze do artykuu
racibrz - biblioteka
Gomi raciborskiej bi-
blioteki byli anna Dziewit-
Meller i Marcin Meller. Pub-
liczno stawia si w licznym
gronie, a sami autorzy nie
hodujc gruziskiej zasadzie
Georgia maby time, zjawili
si punktualnie o dziewitna-
stej i zabrali suchaczy w ma-
giczn podr po kraju, ktry
pokochali na tyle, aby wanie
tam powiedzie sobie sakra-
mentalne tak.
Spotkanie byo zwizane
z promocj ksiki Gaumar-
dos (na zdrowie!), ktra jest
liryczn opowieci o Gruzji,
kraju niezwykle gocinnym,
wesoym i spontanicznym,
jednoczenie kultywujcym
tradycj i folklor. Biesiady
przy obowizkowym winie,
ktre w Gruzji pija si z rogw
o pojemnoci 1,25l, toasty
trwajce godzinami - to tyl-
ko niektre przejawy gocin-
noci, ktr mieszkacy tego
kraju traktuj jak sport naro-
dowy. autorzy wspomnieli, e
ich ksika zostaa obwoana
pijack, gdy motywem prze-
wodnim jest wanie jedzenie
i picie. Wedug nich nie da si
mwi o Gruzji, nie wspomi-
najc o winie, ktre jest dla
nich jak woda. Moe wanie
przez to trudno wymaga od
Gruzina punktualnoci?
autorzy z pasj opowia-
dali o swojej drugiej ojczy-
Gruzja - kraj bez Playboya
racibrz - gimnazja
et
nie, a kiedy przysza kolej na
publiczno, pytanie posy-
pay si jak ulgaki. Pytano
o stereotyp Polaka panujcy
w Gruzji (jestemy lubiani i
szanowani), a take czy w tak
religijnym kraju wydaje si
Playboya? Marcin Meller
odpowiedzia, e owszem pis-
mo przez jaki czas istniao na
rynku, natomiast nie spotkao
si z wielkim entuzjazmem.
Po skoczonym spotkaniu
czytelnicy mieli moliwo
porozmawiania z autorami
na osobnoci i zakupu ksi-
ki Gaumardos, z czego te
licznie skorzystali.
Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller z pasj opowia-
dali o swojej drugiej ojczynie - Gruzji.
autorzy ksiki Gaumardos. Opowieci z Gruzji gocili w raciborskiej bibliotece.
Marta raJhel
gimnazjum nr 5 kusi
uczniw szk podstawo-
wych.
ii Festiwal Nauki w Gim-
nazjum nr 5 w Raciborzu
przycign do szkoy ucz-
niw szk podstawowych z
caego powiatu raciborskie-
go. W ramach festiwalu mo-
na byo m. in.: wzi udzia
w walkach rycerskich, obej-
rze przedstawienia teatru
ciemnoci, przeprowadzi
dowiadczenia fzyczne i che-
miczne.
Nauczyciele i uczniowie
Zespou Szk Zawodowych w
Raciborzu prezentowali tajni-
ki dowiadcze chemicznych.
Nie zabrako nawet specw z
Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie. Ciekawym punk-
tem festiwalu bya rwnie
partia szachw na szachowni-
cy gigantycznych rozmiarw.
Due zainteresowanie goci
festiwalu wzbudziy przedsta-
wienia w teatrze ciemnoci,
gdzie zaprezentowali si ucz-
niowie grup Joanny Nowak,
elbiety Preisner oraz Beaty
Mrz-Kajstury.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
GazetaInformator.pl
< <
22 maja 2013, nr 10 (138)
S
R E K L A M A
Sylwetki
racibrz religia
Redakcja: Jak w ogle
przyszo Ci do gowy to, e
mona byoby malowa
na ubraniach? To bardzo
ciekawe.
agata grzybows-
ka: Malarstwem zajmuj
si od lat. Zamiowanie do
mody przyszo z czasem
i sprbowaam poczy
obie te formy, aby wyrazi
twrcz pasje. Zaczo si
do banalnie. M kupi w
prezencie profesjonalne far-
by do malowania tkanin i kil-
ka bawenianych koszulek.
Zaoy mi stron i rozpocza
si promocja mojej marki
Obrazy do noszenia (ODN).
To mj m zachci mnie
do malowania ubra, to on
zarazi mnie pewnoci, e to
moe by fajna forma samo-
realizacji.
R.: Czy malarstwo jest
tylko Twoj pasj czy rwnie
ksztacia si w tym kierunku?
a.g.: Sztuka goci w mym
domu od zawsze, ale to warsz-
tat uksztaci mj charakter
i styl. ukoczyam studia na
PWSZ w Raciborzu na ki-
erunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych.
R.: Zauwayam, e prefer-
ujesz mod vintage. Czy osoby,
ktre maj inny gust take
znajd co dla siebie w twoich
kolekcjach?
a.g.: Jestem bard-
zo otwarta na nowe formy
i style. Nie ograniczam si
wycznie wasnymi upodo-
baniami. Wykonujc zamw-
ienie na dan rzecz, pytam
co danego klienta interesu-
je, jakie lubi kolory, fasony.
To wane by nawiza jaki
wsplny temat, pozna si
od strony upodoba. Nie
przyjmuj zamwie, ktrych
nie rozumiem, bo dla mnie
najwaniejsze jest stworzy
dzieo, a nie sprzeda si
w kilku koszulkach. Moe
wanie dlatego styl i moda
vintage jest tak widoczna w
moich pracach. Dobrze robi
si co, co si zna, rozumie i
lubi.
racibrz - sylwetki
ubrania zamienia w dziea sztuki
agata Grzybowska znalaza ciekawy sposb na poczenie pasji z prac.
paulina krupiska
Agata Grzybowska w
tunice wasnego projektu.
Redakcja:
Napisaa na swoim blogu,
e wiesz ile wyrzecze i
skomplikowanych decyzji trze-
ba podj aby by szczliwym
w yciu zawodowym. Czy na
pocztku Twojej drogi zawo-
dowej na ktrej jeste dzisiaj
spotkaa si z jakimi szc-
zeglnymi trudnociami? Czy
na Twojej drodze pojawiao si
duo przeszkd?
a.g.: Pocztki nigdy nie
s atwe i trzeba si nauczy
pewnego rytmu, trybu i
skrupulatnoci. Pamitam
jak pierwsze malowida na
ubraniach zajmoway mi od 10
do 20 godzin. Jak bolay mnie
plecy, donie i jak skutecznie
dawao si we znaki zmczenie.
Wypracowaam sobie ten rytm,
ktry nakrca mj dzie i ca
moj prac. Najwaniejsze w
odniesieniu sukcesu jest wiara,
determinacja i bieg za marzeni-
ami. Wiara buduje czowieka.
Wsparcie innych, nakrca
machin wyobrani. Praca
fashion designera zajmuje mi
dziennie okoo 10 godzin. Nie
ma znaczenia czy jest to dzie
powszedni, czy wito. Nie
mam litoci dla samej siebie.
Gwnie pracuj nocami.
R.: Serdecznie dzikuj za
rozmow i ycz samych suk-
cesw.
Rozmawiaa
W sobot 18 maja 2013 ro-
ku w katedrze opolskiej jede-
nastu diakonw z diecezji opol-
skiej otrzymao z rk ks. bp.
ordynariusza andrzeja Czai
wicenia kapaskie. Wrd
nich znalazo si a czterech
alumnw z terenu parafi na
ziemi raciborskiej: ks. Tomasz
Koterba z Wojnowic, ks. u-
kasz Libowski ze Studziennej,
ks. Tomasz Wieliczko i ks. Ra-
dosaw acek z Raciborza.
Radosaw urodzi si 8
sierpnia 1988 roku w Racibo-
rzu, jako jedyne dziecko Pa-
stwa Grayny i Bartomieja a-
cek. Ju w Szkole Podstawowej
nr 8 mwi koleankom i ko-
legom o swoich marzeniach
kapaskich. To powoanie
dojrzewao przez lata. Tu po
i-szej Komunii w. , jako mini-
strant, mia okazj by wiad-
kiem tego co przez rce i so-
wa kapana dzieje si podczas
liturgii eucharystycznej. Ju
wtedy odczuwa blisko Bo-
ga.
Po ukoczeniu Gimna-
zjum Nr 1 przy ul. Kasprowi-
cza wrci do Zespou Szk
Oglnoksztaccych Mistrzo-
stwa Sportowego przy ul. Ko-
zielskiej w Raciborzu aby tam
ukoczy liceum o proflu in-
formatycznym, gdzie rw-
nie zda matur. Jak twier-
dzi, ostatecznie najwikszy
wpyw na dojrzae powoanie
do stanu kapaskiego mia
okres ministrancki, uroczy-
sto prymicyjna w rodzinie
przed 10 laty, kontakt z wuj-
kiem ks. Krzysztofem Rbi-
szem (obecnie pracujcym w
diecezji bielsko ywieckiej),
a take udzia w rekolekcjach
powoaniowych.
Wzorem gorliwego, m-
drego i rozsdnego kapana
by dla Niego dugoletni pro-
boszcz parafi w. Mikoaja ks.
Reinhold Porwol, ktry do-
prowadzi go do progu Wy-
szego Midzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego w
Opolu. Ks. Radosaw bardzo
sobie te ceni przyja z w-
czesnymi wikariuszami - ks.
Jarosawem Staniszewskim
oraz ks. Mariuszem Budziar-
kiem.
Z wielkich postaci Kocio-
a Katolickiego, ktre chcia-
by naladowa, wymienia ks.
Luigi Giussaniego - zaoycie-
la ruchu Komunia i Wyzwole-
nie. Warto tu doda, i ruch
Komunia i Wyzwolenie zro-
dzi si we Woszech w 1954
roku z dowiadczenia jego za-
oyciela. Celem zasadniczym
jest wychowanie do dojrzae-
go chrzecijastwa. W Polsce
ruch ten istnieje od 1983 roku.
Praca magisterska jak napi-
sa i obroni diakon Radosaw
wie si z tym ruchem i nosi
tytu: Pluralistyczna teologia
religii w deklaracji Dominus
iesus. Jej geneza , postulaty
i krytyka.
Ks. Radosaw acek ju po
wiceniach diakonalnych kil-
ka razy w rodzinnym kociele
w. Mikoaja gosi z wysokiej
ambony kazania, zdaniem
wielu parafan odwanie, na
temat, bez czytania i w sposb
niekonwencjonalny, z umie-
chem yczliwoci na twarzy.
Natomiast ks. Radosaw
twierdzi, z waciw sobie
skromnoci, i nie uwaa
aby gosi dobre kazania, po-
niewa cay czas si uczy. By
moe Bg obdarzy go pew-
nymi predyspozycjami do te-
go typu przemwie. ale ka-
d homili stara si dobrze
przygotowa, przemodli a
take odnie do siebie. Za-
daje sobie wtedy pytanie: czy
on sam chciaby tego sucha?
To na pewno pomaga wzbu-
dzi zainteresowanie sucha-
czy i unikn ich znudzenia
w kociele. Czy mimo stara
zawsze si to udaje?
Jako kapan i duszpasterz
zamierza dziaa na wzr
Chrystusa idcego z ucznia-
mi do emaus, zajmowa si
problemami innych, poma-
ga im w yciu i w zrozumie-
niu Pisma witego, by bli-
sko drugiego czowieka. Tego
midzy innymi wymagaj od
wspczesnego kapana nowe
formy ewangelizacji. Kiedy
B. Jan Pawe ii w Polsce po-
Jako kapan bd suy ludziom
- Kapan yje w samotnoci, aby inni nie musieli by osamotnieni - o tych sowach b. Jana Pawa ii nigdy nie zapomina ks. R. acek.
Uroczysto prymicyjna ks. Radosawa acka odbya
si 19 maja w kociele w. Mikoaja w Raciborzu. Czytaj
wicej na raciborz.com.pl (dzia religia).
krystian niewrzo wiedzia znamienne sowa do
kapanw: Kapan yje w sa-
motnoci, aby inni nie musie-
li by osamotnieni.
Nowo wywiconym ka-
panom z ziemi raciborskiej
yczymy wiele ask Boych,
darw Ducha witego, wy-
trwaoci oraz wielu yczli-
wych ludzi w parafach gdzie
po wakacjach bd penili
swoja sub.
F
o
t
.
P
a
w
e

O
k
u
l
o
w
s
k
i
/
n
o
w
i
n
y
.
p
l
W numerze 137 Gazetainformator.pl ukaza si artyku
Jerzego Witkosia pt. im bardziej niestworzone histo-
rie smoleskie.... artyku ten mia form sponsorowan,
jednake nie zosta oznaczony w ten sposb. Redakcja
Gazetainformator.pl nie utosamia si z zaprezentowanymi w
artykule pogldami.
SPROSTOWaNie DO aRTyKuu J. WiTKOSia
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
A
g
a
t
y
G
r
z
y
b
o
w
s
k
i
e
j
6
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
<<
racibrz publicystyka
R E K L A M A
Kiedy pani aniela z
Brzezia zauwaya, e jej
syn nie jest taki, jak inne
dzieci, zmieni si jej cay
wiat. Maestwo, praca
zawodowa, kobiece ambicje
stay si niewane. Wana
staa si walka o zdrowie
i normalne ycie jej uko-
chanego Rysia. - Trudno
opisa, co przeywa mat-
ka, gdy obserwuje z pozo-
ru normalne cechy swoje-
go niemowlcia, w ktrych
uwidaczniay si ju ob-
jawy choroby, takie jak
ograniczone ruchy, brak
wszelkich, zainteresowa,
apatia.
Dlaczego nie prbuje
siada? Byam sama i bez-
radna, ale jednoczenie in-
stynkt kaza mi by siln,
wytrwa. Powtarzam so-
bie, e nie wolno mi si za-
amywa, nie wolno ani na
chwil poddawa si zwt-
pieniu czy rozpaczy - opi-
sywaa swoj histori pani
aniela na amach czasopis-
ma Przyjacika w 1973 ro-
ku.
Lekarze robili co mogli,
jednak uprzedzili, e naj-
lepszym lekarzem dla Rysia
bdzie wanie jego mama.
To dodao Jej si w walce o
zdrowie synka. Na poczt-
ku byo leczenie senatoryj-
ne. Pniej pani aniela roz-
pocza z synkiem nauk
chodzenia oraz mwienia.
Na pocztku byy sylaby,
pojedyncze dwiki, a p-
niej cae wyrazy i zdania. -
Pewnego dnia mj syn po
gbokim namyle zapyta
mnie o to, jak dugo trzeba
lecie na ksiyc. Miaam
wtedy zy w oczach - pisaa
pani aniela. Jej Rysiu prze-
kracza pewien prg ycio-
wy i odzyskiwa zdolno
rozumowania. Rysiu wi-
dzia zaangaowanie swo-
jej mamy i tylko gdy mia
na to si stara si robi
co dla niej. Cieszyo go
to, e mg pj mamie na
zakupy. Tak wyraa swoj
wdziczno. Ogromnym
wydarzeniem, zarwno dla
Rysia jak i jego Mamy byo
pjcie do szkoy. - ucze
wyznacza si wytrwao-
ci, aktywnoci, pilnoci
i w miar moliwoci bie-
rze udzia w yciu zespou
klasowego. Podkreli na-
ley rol jego matki, ktrej
opiece i staraniu ucze za-
wdzicza swe dotychczaso-
we ycie - czytamy w opinii
nauczycieli Rysia. Chopiec
Matczyna mio do grobowej deski
Rysiu by dla niej caym wiatem. Spdzili razem cae ycie, spoczli w jednej mogile.
nauk w Szkole Podstawo-
wej w Brzeziu ukoczy w
wieku 17 lat. Jego matka
chciaa, aby syn ksztaci
si dalej, jednak nie byo
wwczas instytucji, w kt-
rych znalazaby wsparcie.
1 stycznia 2013 roku w
wieku 57 lat syn pani ade-
li zmar na jej kolanach.
Pogrzeb odby si dwa dni
pniej. W czasie pogrzebu
doszo do tragicznego incy-
dentu. Pani aniela nie wy-
trzymaa emocji, zemdlaa
i wprost z placu kocielne-
go zostaa przewieziona do
szpitala. Niespena miesic
pniej Pani aniela wypi-
sana zostaa ze szpitala.
Jednak po czterech dniach
zmara. Matczyna tsknota
za synkiem, ktremu po-
wicia cae ycia, okazaa
si silniejsza. Pogrzeb pani
anieli odby si miesic po
pogrzebie jej syna. Tak jak
razem przeszli przez ycie,
tak razem spoczli w jednej
mogile.
Osoby, ktre pamita-
j p. Ryszarda z lat dzie-
cicych wspominaj go
jako bardzo uczynnego i
umiechnitego chopca.
W pamici mieszkacw
Brzezia na zawsze pozosta-
nie take pani aniela. - Sa-
motnie wychowywaa syna,
pracowaa zawodowo i an-
gaowaa si w dziaalno
charytatywn. Nigdy nie
narzekaa. Bya naprawd
siln kobiet - wspominaj
pani aniel jej znajomi.
paulina krupiska
Rysiu by jedynym synem pani Anieli, mieszkanki Brzezia. Kiedy dowiedziaa
si o jego niepenosprawnoci, podporzdkowaa mu cay swj wiat.
Lekarze mwili, e tylko Ona moe mu pomc.
F
o
t
.
Z
d
j

c
i
e
z
a
c
z
e
r
p
n
i

t
e
z
m
a
g
a
z
y
n
u
P
r
z
y
j
a
c
i

k
a
n
r
3
/
1
9
7
3
r
.
Pani Aniela
przez 57 lat
opiekowaa si
niepenosprawnym
synem. Po jego
mierci przeya
niespena miesic
Sylwetki
Ju trzeci raz Wodzisaw
lski mia okazj zapre-
zentowa si podczas eu-
ropejskiego Kongresu Go-
spodarczego. W czasie tego
wielkiego wydarzenia stoiska
oraz materiay promocyjne
miasta zachcay zaintere-
sowanych do inwestowania
wanie w Wodzisawiu l-
skim. - Dziki pozyskanym
rodkom z unii europejskiej
moemy by widoczni na naj-
wikszej imprezie gospodar-
czej w europie rodkowej, w
ktrej uczestniczy ponad 6
tys. goci z kraju i z zagrani-
cy. - mwi Barbara Chrobok,
rzecznik urzdu Miasta w
Wodzisawiu lskim.
europejski Kongres Go-
spodarczy to trzydniowy cykl
debat i spotka, w ktrym
na blisko stu sesjach wzio
udzia blisko stu panelistw
ze wiata polityki, biznesu,
nauki i ekonomii. Tematyka
sesji, debat i spotka obja
Czy obecno prezydenta Wodzisawia lskiego Mieczysawa Kiecy
(w rodku) na EWG przyniesie konkretne, korzystne dla miasta rezultaty?
Gazeta - informator 22 maja 2013 nr 10 (138) Dodatek tematyczny 10/2013
PLUSY BIZNESU DLA
wodzisaw lski
R E K L A M A
gospodarka
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
-
s
l
a
s
k
i
.
p
l
woJciech oneczko
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
PROM
OCJA: NISZE CENY NA
PROGRAM
OW
ANIE KODW

W
KASACH FISKALNYCH
*)
elzab mini
pojemno
511 kodw
Wodzisaw lski na Europejskim
Kongresie Gospodarczym
Katowicka impreza co roku przyciga tuzw wiata polityki i biznesu.
najistotniejsze dla rozwoju
gospodarczego i spoecznego
europy kwestie. Kongres
to jednak nie tylko promo-
cja miasta. To rwnie moli-
wo przedstawienia podczas
debat naszych problemw. W
tym roku prezydent uczest-
niczy w debatach powico-
nych funkcjonowania brany
wodocigowej i kanalizacyj-
nej, moliwoci inwestycyj-
nych samorzdw oraz atrak-
cyjnoci inwestycyjnej m.in.
naszego miasta dodaje B.
Chrobok.
efektywno, biznes,
czy inwestycje?
Na te pytania starali si
odpowiedzie uczestnicy pa-
nelu dotyczcego brany wo-
docigowo-kanalizacyjnej.
- Musimy patrze w przy-
szo, przed nami wiele za-
groe prawnych, ktre mo-
g zagrozi efektywnoci tej
brany - ostrzega podczas
dyskusji prezydent Wodzi-
sawia lskiego Mieczysaw
Kieca. - Powinnimy odda
przyrodzie to co jej zabrali-
my - mwi Zbigniew Gie-
leciak, prezes zarzdu Regio-
nalnego Centrum Gospodarki
Wodno-ciekowej Sa. aby te-
go dokona brana powinna
pracowa nad optymalnym
wykorzystaniem wody oraz
potencjau ciekw w postaci
biogazu, biometanu, odzysku
fosforu, ciepa i wody techno-
logicznej.
bolczki samorzdw
uczestnicy panelu po-
wiconego samorzdom sta-
rali si znale odpowiedzi na
pytania dotyczce kierunkw
inwestycji a take ich efektyw-
noci. Niema cz debaty
powicono rwnie przygo-
towaniom do nowego okresu
programowania budetu unii
europejskiej. Ponadto zasta-
nawiano si nad sposobami
wprowadzenia koniecznych
oszczdnoci w miejskich bu-
detach oraz ograniczenia wy-
datkw biecych.
Pokosie
Tegoroczna edycja eu-
ropejskiego Kongresu Go-
spodarczego miaa miej-
sce w dniach 13-15 maja. W
czasie kongresu poruszono
tematy najwaniejsze dla
polskiej, europejskiej oraz
wiatowej gospodarki. Ob-
rady zdominoway tematy
przyszoci gospodarki euro-
pejskiej i strefy euro, moli-
woci wsppracy gospodar-
czej pastw ue z afryk oraz
polityki energetycznej. W tej
ostatniej, niezwykle istotnej
dla Polski kwestii, wikszo
goci zgodzia si, e euro-
pa potrzebuje obecnie bar-
dziej racjonalnego, opartego
nie tylko na ekologicznych,
ale rwnie ekonomicznych
przesankach dziaania. Co
jest niezwykle wan infor-
macj dla Polski, a naszego
regionu w szczeglnoci.
Wicej wiadomoci na
raciborz.com.pl
region - kasy fisklane
Dla kogo kolektor mobilny?
Kolektor mobilny to czas, kontrola i wygoda w jednym.
Tam gdzie priorytetem
jest mobilno i niezaleno,
idealnym rozwizaniem jest
kolektor danych (terminal
mobilny), wyposaony w
czytnik kodw kreskowych.
Kolektor danych (inwentary-
zator, terminal mobilny), to
kieszonkowy komputer prze-
nony PDa z ogromn iloci
funkcji i moliwoci. Jak ka-
dy komputer wyposaony jest
w system operacyjny (Win-
dows lub inny).
Czas
Typowe zastosowa-
nia kolektora mobilnego to
m. in.: pomoc w wydawaniu
i przyjmowaniu na magazyn,
weryfikacja towarw, iloci i
cen, kompletacja zamwie,
produkcja, inwentaryzacja.
Co zyskujesz kupujc kolek-
tor danych? Przede wszyst-
kim czas - szybciej zrobisz
inwestur, przyjmiej nowy
towar do systemu, ponadto
praca z kolektorem to praca
automatyczna, a nie rcz-
na.
Kontrola
uywajc kolektora da-
nych zyskujesz kontro-
l - unikasz bdw w cza-
sie wprowadzania danych,
sytuacji w ktrych kasjer
nie mg skasowa towaru
lub w kasie brakowao je-
go kodu kreskowego (czsto
klient rezygnuje wwczas z
takiego towaru), masz mo-
liwo weryfikacji czy ceny
na sklepie s tosame z tymi
w komputerze.
Wygoda
Z kolektorem moesz
pracowa z dala od kompu-
terw stacjonarnych. Dopie-
ro po skoczonej pracy pod-
czasz si do komputera
i zgrywasz dane.
opracowanie softib.pl
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
Kolektor danych MEMOR
2 695 z
wrazzoprogramowaniem.
KO
LEKTO
RY
W NISKICH CENACH
TYLKO U NAS
*) Szczegy w dziale handlowym softib.pl
*)
S
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
<<
racibrz handel
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz - handel
R E K L A M A
Wiele osb decyduje
si karmi swojego pupi-
la po domowemu - gotu-
jc i komponujc diet we
wasnym zakresie. inni nie
przywizuj wagi do rodza-
ju karmy, stawiajc na eko-
nomiczno. W takich wy-
padkach wybr zwykle pada
na szeroko reklamowane w
mediach karmy, ktre czsto
charakteryzuj si nisk ja-
koci produktu pod wzgl-
dem zawartoci skadnikw
odywczych, w tym take
misa.
Dla osb, ktre chciay-
by poprawi jako posikw
podawanych swoim pod-
opiecznym, a jednoczenie
zachowa nadal nisk cen
za karm, sklep zoologiczny
iRBiS w Raciborzu propo-
nuje korzystn dla klienta
promocj suchej karmy by-
towej dla psw Bento-Kro-
nen produkowanej przez
koncern Versele-laga.
Promocja obejmuje kar-
my z linii happy Life w wer-
sji adult mini lamb dla do-
rosych psw maych ras, o
wraliwym przewodzie po-
karmowym, na bazie jagni-
ciny i ryu, oraz z dodatkiem
warzyw i owocw oraz Ju-
nior Chicken dla szczenit
i modych, rosncych psw,
Jak dobrze i tanio
karmi swojego psa?
Wybr karmy dla psa to nie lada wyzwanie.
Sklep IRBIS jako jedyny w Raciborzu objty jest
programem lojalnociowym frmy Versele-laga, co
pozwala na sprzeda karmy Bento-Kronen w atrak-
cyjnej cenie 28 z za 3-kilogramowe opakowanie.
na bazie kurczaka, oraz z do-
datkiem mleka, jabek i bro-
kuw. Warto wspomnie i
zawarto misa w tych kar-
mach jest 4-krotnie wysza
(ok. 16%) ni we wspomnia-
nych wyej karmach komer-
cyjnych, a cena za kilogram
jest wysza o zaledwie 1 z
(przy zakupie 3 kg opako-
wania).
Dodatkowo przy zakupie
karmy w wersji dla szczenit
otrzymaj Pastwo prak-
tyczny zestaw do czyszcze-
nia zbw dla psa, w postaci
szczoteczki oraz prbki pasty
do zbw firmy Oropharma.
- Promocja trwa bdzie do
wyczerpania zapasw, a za-
tem zachcam do skorzysta-
nia i wyprbowania dobrej
jakoci karmy, przy jedno-
czenie atrakcyjnie niskiej
cenie - informuje waci-
cielka skleu iRBiS Marzena
Schweigstill.
artyku
sponsorowany
sklep zoologiczny
irbis
47-400 racibrz
ul. orska 1a
czynne
pon-pt: 9-18
sob: 9-13
www.irbis-sklep.pl
F
o
t
.
B
e
r
n
a
r
d
S
t
r
z
e
d
u
l
a
W poowie 2013 roku
Galeria Myska w Raci-
borzu podpisaa umowy,
w wyniku ktrych do gro-
na najemcw jeszcze w tym
roku docz takie marki
jak: Mohito, Cropp oraz
po raz pierwszy w Racibo-
rzu Sinsay. Nowe sklepy
portfolio marek LPP otwar-
te zostan najpniej w iV
kwartale br.
Obok otwarcia nowych
marek w Galerii Myskiej,
nastpi rwnie zmiany
rewitalizacyjne w samym
centrum. Zostan powik-
szone obecne salony Re-
served oraz house, a tak-
e zmieni swoj lokalizacj
salon sportowy 4F.
Nowe marki LPP
w Galerii Myskiej
Modne centrum miasta zostanie zrewitalizowane.
artyku sponsorowany
galeria myska
47-400 racibrz ul. mickiewicza 12
www.galeria-mlynska.pl
- Przede wszystkim wy-
chodzc naprzeciw klien-
tom oraz w myl hasa
modne centrum miasta
rewitalizujemy przestrze
handlow i poszerzamy
ofert zakupow dostpn
dla mieszkacw regionu.
Portfolio marek wzbogaci
si o uznane marki z gru-
py LPP mwi Bogdan
Jasiewicz Specjalista ds.
marketingu Galerii My-
skiej. Zwaszcza pojawie-
nie si marki Sinsay wype-
ni swoist luk w ofercie
dla nastolatek szukajcych
niebanalnych kolorw i
wzornictwa.
Plusem Galerii My-
skiej w Raciborzu jest jej
bliskie pooenie wzgldem
centrum miasta, wza ko-
munikacyjnego, a take
bogata i dopasowana do
oczekiwa klienta - ofer-
ta modowa, co gwarantuje
wygod zakupw.
Galeria Myska dzia-
a nieprzerwanie w Raci-
borzu od maja 2008 roku
zarzdzana jest przez Ca-
elum Real estate asset Ma-
nagement (CReaM) i jest
pierwszym nowoczesnym
obiektem handlowym w
Raciborzu. Na 3 poziomach
oprcz marek LPP znajduj
si m.in. salony: apart, Re-
porter, Diverse oraz Droge-
ria Natura.
9 >>
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
Zapytaj o promocj w dodatku PLusydlabiZnesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
R E K L A M A
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar porad dotyczcy
dziaalnoci gospodarczej.
Jak nazwa rm, aby
unikn problemw praw-
nych?
Za bdne oznaczenie uzna-
je si takie, ktre moe wpro-
wadza klientw w bd co
do jego tosamoci poprzez
uywanie rmy, nazwy, goda,
skrtu literowego lub innego
charakterystycznego symbolu
wczeniej uywanego zgod-
nie z prawem do oznaczenia
innego przedsibiorstwa - ta-
kie dziaanie jest klasykowa-
ne jako czyn nieuczciwej kon-
kurencji.
Ktre elementy ozna-
czenia przedsibiorstwa
podlegaj ochronie?
Ochronie podlegaj: rma,
czyli oznaczenie, pod ktrym
wystpuje przedsibiorca (na-
zwa spki, imi i nazwisko
osoby zycznej prowadzcej
dziaalno gospodarcz), je-
li przedsibiorca swoj rm
oznacza take prowadzone
przedsibiorstwo (np. zakad
usugowy); nazwa (np. na-
zwa hotelu), godo (charak-
terystyczny znak graczny),
skrt literowy lub jakikolwiek
inny, charakterystyczny sym-
bol. Oznaczenie przedsibior-
stwa podlega ochronie tylko
w przypadku, gdy jest ono
uywane zgodnie z prawem
- rozchodzi si o o oznacze-
nie, ktrym przedsibiorca
faktycznie posuguje si przy
prowadzeniu dziaalnoci go-
spodarczej. Istotne jest przy
tym, e niekoniecznie musi
by to brzmienie rmy wpi-
sane do rejestru lub ewiden-
cji, bd zarejestrowany znak
towarowy, wystarczy faktycz-
ne uywanie oznaczenia w
sposb nienaruszajcy praw
osb trzecich.
Jakie sankcje gro
przedsibiorcy wykorzy-
stujcemu do oznaczenia
swojej rmy oznaczenie ju
istniejce?
Czyn nieuczciwej konkuren-
cji polegajcy na wprowa-
dzajcym w bd oznaczeniu
przedsibiorstwa pozwala
poszkodowanemu na wyst-
pienie z roszczeniami przewi-
dzianymi w art. 18 ustawy. W
praktyce, najczciej w takich
przypadkach, uzasadnione
jest danie zakazania przez
sd pozwanemu uywania
okrelonych oznacze. Nie-
kiedy uzasadnione moe by
take danie nakazania do-
konania okrelonych czynno-
ci (np. usunicia oznacze
w postaci szyldw, neonw
itp.). Formuujc tego rodzaju
dania w pozwie, naley za-
wsze pamita, aby byy one
ujte dostatecznie precyzyj-
nie, co uatwia pniejsze wy-
egzekwowanie wyroku.
R E K L A M A
PLUSY BIZNESU DLA
Zakoczya si tego-
roczna edycja konkursu
Powiatowy Lider Przed-
sibiorczoci. W tym roku
kapitua - w skad ktrej we-
szli: przedstawiciele wodzi-
sawskiego cechu rzemios,
starosta oraz przedstawicie-
le wszystkich gmin z terenu
powiatu - przyznaa nagro-
dy dziesiciu firmom.
Powiatowymi Lidera-
mi Przedsibiorczoci zo-
stali: inter Cars S.a. - filia
Wodzisaw lski - Szymon
Kuglarz, Piotr hampel, Fir-
ma Produkcyjno handlowo
usugowa aeMBe - Magda-
lena adamczyk, Firma usu-
gowo handlowa Restauracja
Willa - Krzysztof Bander,
Centrum Jzykw Obcych
sp. z o.o. - arkadiusz y-
dek - Prezes Zarzdu, Bank
Spdzielczy w Jastrzbiu
Zdroju - Ryszard Leszczy-
ski - Prezes Zarzdu, Zajazd
astoria - eugeniusz Stacha,
Zakad usugowo - Produk-
cyjno - handlowy Sikora
Marcin Sikora z Czyowic,
Przedsibiorstwo Produk-
cyjno handlowo usugowo
Transportowe - Rafa Drob-
ny, Bar Przystanek - ucjan
Musia.
- Gboko wierz, i
przedsibiorcy, ktrzy
otrzymuj nagrod Powia-
towego Lidera Przedsi-
biorczoci, s i nadal bd
godnymi do naladowania
przykadami, a ich praca
nie tylko przyniesie sukces
im samym, ale te przyczy-
ni si do umocnienia lokal-
nej przedsibiorczoci oraz
rozwoju potencjau gospo-
darczego naszego powiatu
- mwi Starosta Powiatu
Wodzisawskiego Tadeusz
Skatua, yczc jednoczenie
sukcesw w rozwoju firm.
mszana komunikacja
Powiatowi liderzy biznesu
Po raz dwunasty wybrano najlepszych przedsibiorcw powiatu wodzisawskiego.
Dugo oczekiwany przez
mieszkacw regionu most
w Mszanie nie powstanie.
Jak si okazuje, frma alpi-
ne Bau zerwaa kontrakt na
budow autostrady a1. Przy-
czyn koniktu bya wanie
budowa mostu.
Przypomnijmy, w stycz-
niu 2010 wykonawca au-
tostrady a1 na odcinku od
wierklan do Gorzyczek, fr-
ma alpine Bau wrcia na
plac budowy (po wczeniej-
szym wyrzuceniu przez GDD-
Kia). Po powrocie prace szy
zgodnie z planem. Kontro-
wersje wzbudza jednak fe-
ralny most. W kwietniu 2010
roku nadzr biorc pod uwa-
g uwagi wykonawcy zdecy-
dowa o wstrzymaniu robt
na mocie. austriackie kon-
sorcjum alpine Bau od daw-
na byo pewne, e obiekt jest
le zaprojektowany i grozi
zawaleniem.
Na stronie internetowej
alpine Bau dostpnych jest
wiele ekspertyz dotyczcych
mostu. eksperci s zdania, e
projekt jest nieodpowiedni i
obiekt grozi wypadkami jesz-
cze na etapie budowy.
Konikt w sprawie mo-
stu narasta. W gr wcho-
dzio nawet wyburzenie tego
obiektu. Tymczasem 14 ma-
ja Firma albine Bau zerwa-
a kontrakt na budow auto-
strady a1. - Statyczny projekt
mostu Ma532 wzbudza wie-
le kontrowersji w krgu mi-
dzynarodowych ekspertw.
aLPiNe przedkadaa zama-
wiajcemu liczne, konstruk-
tywne propozycje rozwiza
profesjonalnego i bezpiecz-
nego wykoczenia mostu
Ma532, ktre poparte byy
opiniami wielu midzynaro-
dowych ekspertw budowy
mostw. Kolejne spotkania
nie przyniosy adnego re-
zultatu (...) aLPiNe wraz ze
znanym projektantem mo-
stw prof. Janem Biliszczu-
wodzisaw lski - nagrody
Most w Mszanie nie powstanie
Alpine Bau nie doszo do porozumienia z GDDKiA.
kiem, zaproponowaa przed-
stawicielom GDDKia kolejne
rozwizanie. GDDKia - naj-
wyraniej w odpowiedzi -
podtrzymaa danie wypa-
cenia gwarancji bankowej
aLPiNe w wysokoci 12 mln
euro (55 mln PLN). Decyzja
ta zmusza aLPiNe do pod-
jcia krokw przeciwko tym
bezprawnych dziaaniom -
informuje alpine Bau.
GDDKiA da
od Alpine Bau
wypacenia
55 mln z
gwarancji
bankowej.
paulina krupiska
et
Zdaniem Alpine Bau wiadukt w Mszanie zosta le
zaprojektowany. GDDKiA uwaa, e wina ley po stro-
nie wykonawcy inwestycji i domaga si wypacenia
gwarancji bankowej z tego tytuu.
F
o
t
.
m
a
t
e
r
i
a

y
p
r
a
s
o
w
e
i
n
w
e
s
t
o
r
a
10
GazetaInformator.pl
<<
22 maja 2013, nr 10 (138)
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
racibrz gospodarka komunalna
PLUSY BIZNESU DLA
R E K L A M A
Od 1 lipca zaczn obowi-
zywa nowe regulacje dotycz-
ce gospodarowania odpadami
na terenie gminy Racibrz. Do
wprowadzenia nowych zasad
wadze zaczy przygotowywa
si jeszcze w ubiegym roku. Z
jakim skutkiem?
bankructwo cmentarzy?
W czasie tournee wadz
miasta po dzielnicach Racibo-
rza w listopadzie i grudniu 2012
roku, wiceprezydent Wojciech
Krzyek tumaczy mieszka-
com zawioci nowego systemu,
na og przekonujc ich do no-
wych, wymaganych ustawowo
rozwiza. Jednake wwczas
nikt nie mwi gono, e w przy-
jtym przez Rad Miasta Regu-
laminie utrzymania czystoci
i porzdku na terenie Gminy
Racibrz ustalono, e na kade
10m2 powierzchni cakowitej
cmentarza wytwarza si rednio
15 litrw mieci miesicznie.
redniej wielkoci cmen-
tarz parafalny na terenie Raci-
borza ma powierzchni 20 tys.
m2. Zgodnie z przyjtymi przez
Rad Miasta przepisami jego
zarzdca powinien za mieci
paci co roku 41 520 z (mie-
sicznie bdzie on produkowa
30 tys. l mieci, a tym samym
bdzie wymaga do ich odbio-
ru 4 kontenerw o pojemnoci
7 tys. l i dwch o pojemnoci
1100 l - miesicznie opata za
niesegregowane mieci, bo z
takimi mamy do czynienia w
tym wypadku, bdzie wynosi
3,46 tys. z). Do tej pory zarzdcy
pacili 6-7 razy mniej...
mieciowy przekrt pod okiem urzdnikw?
Wadze miasta pij piwo, ktre same nawarzyy.
tomasz Kusy - przed-
sibiorca, inynier informa-
tyk, radny opozycji (klub
NAM, OBLICZA, PiS).
Regulamin utrzymania
czystoci i porzdku na tere-
nie Gminy Racibrz w obec-
nym ksztacie to bubel. Wie-
lokrotnie wskazywalimy na
bdy i niecisoci w doku-
komentarz na gorco
mencie. Nasze uwagi raz spo-
tykay si z pokrtnymi tu-
maczeniami, innym razem z
drwinami.
Ze swojej strony chcieliby-
my dokona zmiany uchwa-
y XXVi/374/2013 z dnia 27
lutego 2013 w sprawie Regu-
laminu utrzymania czystoci
i porzdku na terenie Gmi-
ny Racibrz. Ma to zwizek
z informacjami o znacznym
przeszacowaniu wskanikw
zaoonych w regulaminie w
stosunku do faktycznej pro-
dukcji mieci.
Proponowane przez nas
znaminy dotycz cmenta-
rzy (2l na kade 10m2 po-
wierzchni cakowitej), a tak-
e budynkw mieszkalnych i
innych obiektw. Te ostatnie,
do ktrych zaliczy mona
np. zakad karny czy popraw-
czy, w obecnym ksztacie re-
gulaminu w ogle nie zostay
uwzgldnione, a trudno skla-
syfkowa zakad karny jako
budynek mieszkalny, bo prze-
cie nikt w nim nie mieszka, a
jedynie przebywa.
urzdnicy na ratunek
Nic dziwnego, e gdy za-
rzdcy cmentarzy zaczli wy-
licza ile przyjdzie paci im
za mieci, zapali si za gowy.
Sprawa wydaa si dziwna rw-
nie urzdnikom, ktrzy poma-
gali wypenia im deklaracje.
Wkrtce okazao si, e przy
obliczaniu wysokoci staw-
ki, nie naley bra pod uwag
powierzchni cakowitej a po-
wierzchni czynn cmentarzy.
Jak j obliczy? urzdnicy su-
yli pomoc, pytali ile wynosia
opata do tej pory i - wydaje si
- tak dopasowywali powierzch-
ni czynn, aby nowa opata
bya podobna do starej. Spraw-
dzilimy, ten uyty przez urzd-
nikw do rozwizania proble-
mu parametr w rzeczywistoci
nie wystpowa w stosownej
uchwale.
Zarzdcy cmentarzy z ulg
przyjli rewelacyjn wie o pa-
rametrze powierzchni czyn-
nej, ktry rozwizywa ich
problem. Rzecz jasna trudni
wyobrazi sobi, aby urzdni-
cy na wasn rk zdecydowali
si na wprowadzenie tego ty-
pu rozwizania cmentarnego
problemu.
Ksia w rku wadzy
Trudno wtpi w czysto
intencji wadzy, ktre - najwi-
doczniej uznawszy, e rzeczy-
wicie popeniy bd - po cichu
staray si go naprawi. Ch
naprawy bdu jest jak najbar-
dziej godna pochway, jednake
sposb, w jaki zostao to zrobio-
ne, zasuguje ze wszech miar na
potpienie. Dlaczego?
Wyobramy sobie sytuacj,
w ktrej w Raciborzu zmienia
si wadza. Nowa ekipa dziarsko
zaczyna rozlicza poprzedni i
trafa na lad czego napraw-
d duego. Z dokumentw
wynika bdzie, e zarzdcy
cmentarzy, bo to oni podpisy-
wali si na deklaracjach, zaniy-
li powierzchni cmentarzy, aby
unikn wyszych opat.
Rachunek sumienia
Nic nie przemawia za tym,
aby podejrzewa kogokolwiek,
e przy stanowieniu prawa
miejscowego celowo stworzy
moliwoci, ktre w efekcie
pozwoliyby mu na trzyma-
nie w szachu ksiy. Prdzej
mona podejrzewa niechluj-
stwo poczone z niechci
przyznania si do popenione-
go bdu, bo wystarczyo prze-
cie zmieni jeden punkt przy-
jtej uchway, ktry obniyby
absurdalnie wysokie parame-
try stosowane przy obliczaniu
opaty. Wszystko byoby jasne
i czytelne, tak si jednak nie
stao. Warto rwnie wspo-
mnie, e opozycyjny projekt
zmian w Regulaminie utrzy-
mania czystoci i porzdku...
nie doczeka si odczytania, na
ktrejkolwiek z branowych
komisji.
Dopiero teraz wadze mia-
sta staraj si naprawi bdy.
Poprosilimy o komentarz w
tej sprawie wiceprezydenta
Wojciecha Krzyka. Odpowie-
dzia nam sam prezydent Mi-
rosaw Lenk. - Na sesji Rady
Miasta 22 maja, prezentowany
bdzie raport ze stanu wpro-
wadzania systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi.
Przedstawimy radnym zmiany
zarwno do regulaminu utrzy-
mania czystoci i porzdku na
terenie Gminy Racibrz, w
tym rwnie limitw okrelo-
nych dla nieruchomoci nie-
zamieszkaych, tj. cmentarzy,
jednostek owiatowych, dzia-
ek pracowniczych i innych. W
regulaminie doprecyzowane
zostan wszelkie zapisy doty-
czce obcie wynikajcych
z tytuu zagospodarowania
odpadami komunalnymi - in-
formuje prezydent.
C mona doda?
Lepiej pno, ni wcale.
Wiceprezydent W. Krzyek przekonywa, e nowe
mieciowe zasady nie przysporz wikszych problemw.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
11
GazetaInformator.pl
< <
22 maja 2013, nr 10 (138)
R E K L A M A
Zdrowie
racibrz stomatologia
atrakcyjny wygld
to marzenie kadego z
nas. Skada si na nie-
go wiele czynnikw, ale
bez piknego i zdrowe-
go umiechu wszystko
inne traci sens. Osoby
umiechnite,pokazujce
w peni swoje zby, s po-
strzegane jako sympatycz-
niejsze, adniejsze, bardziej
wiarygodne oraz... bardziej
atrakcyjne i pocigajce.
Zalety piknego
umiechu
Badania psychologicz-
ne dowiody,e osobom
umiechnitym atwiej zna-
le prac, zawieraj lepsze
kontrakty. Bardzo prostym
i skutecznym sposobem
upikszenia naszego umie-
chu jest zabieg wybielania
zbw. Kady chciaby mie
biae i lnice zby zamiast
matowych i tych. Do 18-
tego roku ycia kady mo-
e pochwali sie lnicymi
zbami o naturalnym i ad-
nym kolorze. Jednak upy-
wajcy czas, herbata,kawa,
papierosy, czerwone wino,
a take zaywane leki skut-
kuj zmianami na zbach -
powoduj, e staj si one
matowe i te, trac swj
naturalny blask.
a wic jeli nie chcesz z
tym y - a kto by chcia? -
moesz wybra zabieg wy-
bielania. Oczywicie sposob
w jaki bdzie to zrobio-
ne doradzi stomatolog po
wczeniejszej konsultacji.
Dostpne s dwie metody
wybielania.
Wybielanie w gabinecie
stomatologicznym
Odbywa si na jednej
wizycie. Na zby nakada
si specjalny el - nadtle-
nek karbamidu o steniu
38 proc. - a nastpnie na-
wietla si lamp diodow
okoo 10 minut. Taki cykl
powtarza si 3 - 4 krotnie.
T metod mona uzyska
efekt wybielenia nawet o
kilka odcieni.
Wybielanie w domu
W gabinecie lekarz po-
biera wyciski zbw. Na ich
podstawie technik wykonu-
je przezroczyste nakadki,
ktre pacjent otrzymuje do
domu wraz z preparatem
wybielajcym. Stenie
preparatu jest nisze - 10 -
35 proc. - gdy proces wy-
bielania trwa duej i wol-
niej, okoo 10-15 dni.
Wybr
Kada z dostpnych me-
tod jest skuteczna. Musi by
jednak dostosowana do in-
dywidualnych potrzeb ka-
dego pacjenta. Przed wyko-
naniem zabiegu wybielania
lekarz dokadnie bada pa-
cjenta wykluczajc ubyt-
ki prochnicowe, zapalenie
dzise oraz inne problemy
uniemoliwiajce przepro-
wadzenie zabiegu. Tylko
po wnikliwym wykluczeniu
przeciwwskaza wybielanie
jest naprawd bezpieczne i
skuteczne.
W naszym Centrum sto-
sujemy najnowoczeniejsz
lamp Philips Zoom Whi-
te o bezpiecznej dawce fal
wietlnych. Wikszo pa-
cjentw decyduje si na wy-
bielanie gabinetowe, gdy
oczekiwany efekt jest szyb-
ciej widoczny. Jest to bar-
dzo komfortowa metoda, a
ewentualna nadwraliwo
pozabiegowa znika po kil-
ku dniach lub nie pojawia
si wcale.
aby efekt wybielania by
jeszcze bardziej skuteczny,
czsto czymy obie meto-
dy. Jeli s Pastwo zain-
teresowani zmian wygldu
swego umiechu
Jak wybieli zby skutecznie
i bezpiecznie by czu si piknie...?
Lekarze z Neo-Dent radz, jak wybra skuteczn metod wybielania zbw.
artyku sponsorowany
neo-dent
ul. mickiewicza 18
47 - 400 racibrz
tel. 32 755 21 31
e-mail:
kontakt@neo-dent.eu
zapraszamy
do odwiedzenia
naszego
Centrum
i skorzystania
z letniej
promocji!
Centrum
Stomatologii
estetycznej
i implantoligii
Pracodawcy maj moliwo kontaktowa si z ZuS-em za
pomoc Platformy usug elektronicznych (pue.zus.pl). Tym,
ktrzy nie wiedz, jak to zrobi, z pomoc przyjd urzdnicy,
ktrzy odwiedz frm i wyjani, jak korzysta z platformy. Pra-
codawcy zainteresowani wizyt pracownikw ZuS mog um-
wi si pod numerem telefonu: 32 4391 161 lub 32 4391 245.
ZaPRO ZuS DO SWOJeJ FiRMy
Ul. Mickiewicza 18 III pitro / winda
47-400 Racibrz

Nowoczesne Centrum Stomatologii
Estetycznej i Implantologii
pn.-pt. 8:00 - 20:00
sob. 9:00 - 14:00
- 4 gabinety stomatologiczne
- pracownia RTG z moliwoci badania 3D
- leczenie endodontyczne, mikroskop
- laboratorium protetyczne
- gabinet medycyny estetycznej
oraz: klimatyzowane pomieszczenia,
bezpatny dostp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
winda, toaleta dla osb poruszajcych si na wzku
Kompleksowe usugi w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii, od
stomatologii zachowawczej i estetycznej, poprzez chirurgi po
implantologi i implantoprotetyk.
Tel. 32 755 21 31
kontakt@neo-dent.eu
www.neo-dent.eu
verte
Przyjd i poznaj nowe oblicze stomatologii !!
Kady zabieg jest
indywidualnie
dostosowywany do potrzeb
pacjenta.
Po zabiegu otrzymaj
Pastwo zdjcia przed i po
wybielaniu, zestaw
pozabiegowy oraz zalecenia,
jak postpowa aby efekt
utrzyma jak najduej.
Promiennym umiechem przywitaj lato !
W okresie 01.06 31.08.2013 oferujemy profesjonalne wybielanie zbw
w promocyjnej cenie 650 z !
Przyprowad znajomego, czonka rodziny a cena dla 2 osb wyniesie 1200 z
dodatkowa oszczdno 50 z!
W trakcie wizyty bezpatny przegld, kwalifikacja pacjenta do zabiegu, porada.
Dysponujemy bezpiecznymi
preparatami wybielajcymi
najnowszej generacji oraz
nowoczesn lamp
dostosowan do aktualnych
wymaga UE Philips ZOOM
White Speed z regulacj mocy
wiecenia!
Niesamowity efekt ju
w godzin !
Zapraszamy do
odwiedzenia naszej
placwki.
Ul. Mickiewicza 18
III pitro / winda
12
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
<<
powiat raciborski szpital
R E K L A M A
Zdrowie
Ju po raz kolejny w Szpi-
talu Rejonowym w Raciborzu
zorganizowano Dni Promocji
Zdrowia. W szpitalnym holu
ustawione zostay stoiska, na
ktrych mona byo zasign
porady urologa, onkologa, der-
matologa czy te porady w za-
kresie rzucania palenia. Przy
kadym stoisku a roio si od
pacjentw. Duym zaintereso-
waniem cieszyy si konsultacje
w zakresie cukrzycy oraz prze-
prowadzenia bezpatnego bada-
nia krwi. W kolejce ustawio si
kilkadziesit osb, a cigle do-
chodziy kolejne. Take pokaz
masau rk okaza si strzaem
w dziesitk. Panie z mobilnego
gabinetu masau miay dosow-
nie, rce pene pracy.
Wrd wielu stoisk du
uwag i zaciekawienie wzbu-
dzao stoisko, ktre nazwano
poradnictwem w zakresie po-
rodw w wodzie. Chtnych do
rozmowy z paniami nie byo
jednak wiele, a e temat wyda
nam si ciekawy, to postano-
wilimy dowiedzie si czego
wicej na ten temat. Mimo te-
go, e panie na co dzie pracu-
j w szkole rodzenia, przygoto-
wuj ciarne kobiety do takich
porodw, to nie chciay w ogle
rozmawia na ten temat. Zapy-
tane o to, jak wyglda taki po-
rd, kada z pa (przy stoisku
byy cztery) odpowiedziaa, e
Jaki szpital, taka promocja zdrowia?
Blokada informacyjna podczas Dni Promocji Zdrowia.
nie wie. Dlaczego wic wybra-
no je do reprezentowania szpi-
tala na Dniach Promocji Zdro-
wia? Panie nie zwracay uwagi
na zadawane pytania. Odwra-
cay wzrok, jak uczniowie w
szkolnych awkach, ktrzy bo-
j si, e mog zosta wyrwani
do odpowiedzi. Po szeregu za-
danych pyta, w kocu jedna z
pa, ktra na co dzie zajmuje
si noworodkami zdecydowa-
a si odpowiedzie na jedno
z nich. Dotyczyo wpywu po-
rodu w wodzie na rozwj dzie-
cka. - Dziecko, ktre urodzone
zostanie w wodzie, bdzie roz-
wijao si tak, jakby urodzone
zostao w sposb naturalny - po
kilkunastu minutach rozmowy
udzielono nam bardzo wyczer-
pujcej odpowiedzi. Pniej
odesano nas na oddzia gine-
kologiczno - pooniczy. - Pani
pielgniarka oddziaowa bdzie
wiedziaa wicej na ten temat,
moe nawet pokaza wann do
porodu - powiedziano nam.
udalimy si wic na od-
dzia ginekologiczno - poo-
niczy. Zapukalimy do pokoju
pielgniarki oddziaowej. Ni-
kogo jednak w nim nie zasta-
limy. W sekretariacie powie-
dziano nam, e pani oddziaowa
za chwilk podejdzie. Po czter-
dziestu minutach oczekiwania
pani oddziaowej nadal nie by-
o na miejscu. Zaczlimy pyta.
W kocu udao si zlokalizo-
wa miejsce, w ktrym pani od-
dziaowa bya widziana po raz
ostatni. Dowiedzielimy si, e
jest ona w aptece, a oczekiwa-
nie na jej powrt trwao kolej-
ne p godziny. Temat wydawa
si jednak na tyle interesujcy,
e warto byo poczeka. Nieste-
ty po ponad godzinnym oczeki-
waniu oddziaowa powiedziaa,
e nie moe udzieli mi adnych
informacji bez zgody ordynato-
ra. Ordynator by jednak bardzo
zajty i rozmowa z nim take
bya niemoliwa. - Ja tu za du-
go pracuj - tyle si dowiedzie-
dzielimy. Nie udzielono nam
informacji nawet na temat te-
go, jak wygldaj porody w wo-
dzie, nie mwic ju o obietnicy
pa ze stoiska w holu o tym, e
paulina krupiska
Duym zainteresowaniem cieszyy si darmowe badania. Na stoiskach z poradami panowaa
swego rodzaju blokada informacyjna. Szczeglnie wrogo traktowano przedstawicieli mediw.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
zobaczymy wann do porodw.
Jedyne co udao si wycign
od pani pielgniarki oddziao-
wej to to, e zainteresowanie
porodami w wodzie jeli chodzi
o Racibrz jest spore. Pniej
poproszono nas o opuszczenie
oddziau.
Warto zastanowi si nad
tym, czy Dni Promocji Zdrowia
w ogle maj sens? Bezpatne
badania to dobry pomys. ale
zaczerpnicie jakichkolwiek in-
formacji bez zgody ordynatora
w dniu, kiedy informacje takie
powinny by powszechnie do-
stpne wydaje si absurdem.
Kadego roku szpital w ramach
Dni Promocji Zdrowia odwie-
dzaj wszystkie lokalne media.
Moe w przyszym roku to or-
dynatorzy wszystkich oddziaw
powinni zasi przy stoiskach?
Przynajmniej nie bd potrze-
bowali oni zgody na rozmowy
z przedstawicielami mediw.
Z pewnoci niejedna osoba po
takiej dwugodzinnej gonitwie
po szpitalnych korytarzach, po-
kusiaby si na stwierdzenie -
jaki szpital, taka promocja.
13
GazetaInformator.pl
< <
22 maja 2013, nr 10 (138)
Zapowiedzi
R E K L A M A
Dyrektor Orodka Sportu i
Rekreacji Jerzy Kwany, orga-
nizator imprezy i pasjonat histo-
rii lokalnego sportu (autor m.in.
opracowania dotyczcego klu-
bw sportowych raciborszczy-
zny), ma nadziej, i odezw si
do niego inne osoby, ktre mia-
y wkad w historyczny awans i
tworzyy histori raciborskiej
piki nonej. Liczy take na kibi-
cw - wiadkw wydarze z lat
1954 - 80 do dzi pamitajcych,
e Racibrz liczy si na pikar-
skiej mapie Polski. W zwizku z
tym prosi o kontakt wszystkich,
ktrzy na wasne oczy oglda-
li wystpy unitw o kontakt z
Orodkiem Sportu i Rekreacji
w Raciborzu (tel. 32 415 37 17)
lub redakcj portalu raciborz.
com.pl (tel. 32 414 90 30). Ka-
de wspomnienie jest cenne i po-
zwoli wzbogaci i ocali od zapo-
mnienia dni chway raciborskiej
piki nonej. uwaga: dla kibicw
takich przewidziano specjalne
pamitki!
patronat
medialny

50-lecie
awansu unii
racibrz do
pierwszej ligi
apel dyrektora osiR
kultura rozrywka
Repertuar imprez
23 maja - strzecha - racibrz
W czwartek, 23 maja o godz. 11.00 w Domu Kultury Strzecha
przy ul. Londzina w Raciborzu odbdzie si koncert laure-
atw Vi Powiatowego Festiwalu twrczoci artysty-
cznej. Wstp wolny.
23 maja - rck - rydutowy
W czwartek, 23 maja o godz. 17.00 w Rydutowskim Cen-
trum Kultury odbdzie si koncert z okazji Dnia Mat-
ki. Na scenie wystpi dzieci z Przedszkola Pod nutk w
Rydutowach.
24 maja - rck - rydutowy
W pitek, 24 maja o godz. 17.30 w Rydutowskim Centrum
Kultury z programem Bezczelnie modzi wystpi Kabaret
Modych Panw. Bilety w cenie 45 zotych.
25 maja - gokir - mszana
W sobot, 25 maja w amfteatrze przy Gminnym Orodku
Kultury i Rekreacji w Mszanie odbdzie si zlot motorowy
i rodzinny festyn w stylu country Moto-Country
2013. Bilety w cenie 20 z.
25 maja - zamek - racibrz
W sobot, 25 maja o godz. 11.00 na Zamku Piastowskim w
Raciborzu odbdzie si Wojewdzki dzie bibliotekar-
za. W programie m.in. wrczenie odznacze oraz koncert
zespou Wersja Robocza.
26 maja - rck - racibrz
W niedziel, 26 maja o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert z okazji dnia Matki w
wykonaniu Piotra Polka. Bilety w cenie 40 i 50 zotych.
26 maja - wck - wodzisaw lski
W niedziel, 26 maja o godz. 18.30 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury z okazji Dnia Matki odbdzie si koncert ireny
santor. artystce towarzyszy bdzie Czesaw Majewski. Bi-
lety na koncert w cenie 50 z.
27 maja - rck - rydutowy
W poniedziaek, 27 maja o godz. 18.00 w Rydutowskim Cen-
trum Kultury odbdzie si koncert Love songs w wyko-
naniu uczniw Gimnazjum Zespou Szk w Rydutowach.
Wstp wolny.
28 maja - rck - racibrz
We wtorek, 28 maja o godz. 9.30 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie si Mini Festiwal
Przedszkolakw. W tym roku festiwal przebiega bdzie
pod hasem Bajkowy wiat dziecka. Wstp wolny.
31 maja - 2 czerwca - moksir - wodzisaw
W pitek, 31 maja na stadionie MOKSiR w Wodzisawiu
lskim rozpoczn si dni Wodzisawia. Pierwszego dni
wystpi Kalwi i Remi (godz. 20.30) oraz Rafa Wodziski
(godz. 21.30). 1 czerwca na stadionie wystpi m.in. eweli-
na Lisowska (godz. 19.00), Wet fngers (godz. 20.30) oraz
zesp Feel (godz. 22.00). 2 czerwca w godzinach od 12.00 do
18.00 odbdzie si spotkanie z folklorem. O godz. 19.30 dla
publicznoci wystpi Duet Karo, a o 20.30 Tomasz Niecik.
1 czerwca - kemping obora - racibrz
W sobot, 1 czerwca o godzinie 10.00 na kempingu Obora
przy ul Markowickiej w Raciborzu odbdzie si tam piknik
rodzinny pn. sport i zabawa dla caej rodziny.
1 czerwca - rck - racibrz
W sobot, 1 czerwca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl
Ropuszy dwr w wykonaniu opolskiego teatru La-
lki i Aktora. Bilety w cenie 15 i 25 z.
2 czerwca - ulice miasta - racibrz
W niedziel, 2 czerwca ulicami miasta przejdzie Marsz dla
ycia i rodziny, ktry bdzie wspania okazj do public-
znego zamanifestowania radoci z posiadania rodziny. Marsz
rozpocznie si o godz. 14.00 uroczyst Msz w. w kociele
pw. WNMP w Raciborzu. O godz. 15.00 uczestnicy Marszu
przejd ulicami miasta do kocioa Matki Boej.
W 1963 roku unia Racibrz awansowaa do pierwszej ligi
W czerwcu obchodzi bdziemy 50-lecie historycznego awansu.
pawe strzelczyk
Przypomijmy pokrtce jak
to byo. W sezonie 1962/63
unia z 40 punktami upla-
sowaa si na drugiej pozy-
cji w drugoligowej tabeli, tu
za Szombierkami Bytom (44
pkt). Te dwie druyny uzy-
skay awans do pierwszej li-
gi (wwczas najwysza klasa
rozgrywkowa w kraju). Ra-
ciborzanie wyprzedzili tak
uznane frmy jak Cracovia
Krakw, lsk Wrocaw (to
wanie remis z wrocawia-
nami w ostatniej kolejce da
unitom upragniony awans),
Piast Gliwice czy Stal Mie-
lec. W skad druyny wcho-
dzili m.in. Ginter Michalski,
Ginter Wiesioek, Manfred
urbas, helmut Kitel, Konrad
Klimaszka, Joachim Fink,
Rainhold Kitel, Ginter Lazar,
aleksander Zaczyski, Jerzy
Zaczek, hubert Boczek. War-
to wspomnie, e byli to gw-
nie wychowankowie, wielu z
nich wywodzio si ze zotej
druyny juniorw, ktra dwu-
krotnie, w latach 1954 i 1956,
zdobywaa mistrzostwo Pol-
ski juniorw.
unici w pikarskiej eli-
cie wystpowali dwa sezo-
ny, z ktrych lepszy by ten
pierwszy, kiedy to absolutny
beniaminek zaj pod koniec
wysok sm pozycj. Gorzej
wiodo si rok pniej, czter-
naste miejsce oznaczao po-
wrt do drugiej ligi. Nie bra-
kuje gosw, e nie tylko saba
dyspozycja sportowa bya tego
przyczyn, a pikarsko unia
nie zasugiwaa na degrada-
cj. Doszukiwano si poza-
sportowych przyczyn, m.in.
niechci do lskich klubw,
nie zmienia to jednak faktu,
e klub z Raciborza nigdy ju
do elity nie wrci. Kilka lat
wystpowa jeszcze na jej za-
pleczu, a potem byo ju coraz
gorzej. Obecnie klub od kilku
lat walczy o utrzymanie w iV
lidze lskiej.
racibrz arena rafako - 29 czerwca
W 1223 pojawia si
pierwsza historyczna
wzmianka nt. brzezia nad
odr.
28 maja o godz. 18:00
na wzgrzu Lipki (276,2 m
n.p.m.) w Brzeziu zostanie od-
prawione naboestwo majo-
we z okazji historycznej rocz-
nicy - 790 lat temu pojawia si
pierwsza historyczna wzmian-
ka na temat Brzezia nad Odr.
Faktyczne pocztki Brzezia
datuje si na Viii wiek. Ww-
czas osada penia funkcj su-
ebn wobec Raciborza i Lu-
bomi.
Wzgrze Lipki jest nie
tylko wspaniaym miejscem
widokowym, lecz jednocze-
nie miejscem wiekowego kul-
tu, a rosnce tam lipy legen-
da czy z przemarszem wojsk
krla Sobieskiego na racibor-
ski zamek 330 lat temu, kiedy
to krl cign z odsiecz ob-
lonemu przez bisurmanw
Wiedniowi.
brzezie - wzgrze lipki - 28 maj
NaBOeSTWO MaJOWe
Z OKaZJi 790-LeCia BRZeZia
BRZESKI
PARAFIANIN
patronat
medialny
KONCeRT FiNaOWy FeSTiWaLu PiOSeNi euROPeJSKieJ
W sobot, 8 czerwca o godz. 19.00 na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu odbdzie si koncert fnaowy ii Festi-
walu Piosenki europejskiej. Organizatorem festiwalu jest
Modzieowy Dom Kultury w Raciborzu.
14
GazetaInformator.pl
<<
22 maja 2013, nr 10 (138)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
usugi
Ogoszenia
zamie ogoszenie drobne
finanse
MaL-ReM
malowanie i tapetowanie,
malowanie elewacji,
monta pyt gipsowych,
gadzie, kafelkowanie,
ocieplenie budynkw,
tynkowanie agregatem.
SZyBKO, TaNiO i SOLiDNie!
Tel. 516 024 318
Gabinet Masau i Terapii
Naturalnych Zaprasza
Oferujemy atrakcyjne ceny!
Racibrz, ul. orska 45/4
Tel. 609 766 123, 697 571 786
Oferujemy rwnie
dojazd do klienta.
www.MaGia-DOTyKu.eu
FRyZJeRSTWO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz,
ul. Opawska 82a/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
KReDyTy
KONSOLiDaCyJNe!
Zamie wszystkie swoje kre-
dyty w jedn nisz rat! tel.
882193333 lub 882193434
KReDyT ODDueNiOWy!
Spacamy wszelkie zobowiza-
nia: bankowe, pozabankowe,
windykacj, komornikw. Kre-
dyt pod zastaw nieruchomoci.
Tel. 882193333 lub 882193434
KReDyTy hiPOTeCZNe!
Szukasz dobrego i taniego
kredytu hipotecznego?
Przyjd do naszego biura lub
zadzwo: Racibrz ul. Opaw-
ska 76 (naprzeciw NeTTO)
tel. 882193333 lub 882193434
studio odnoWy -
sprzedam lub wynajm
Tel. 505 153 916,
Stoy samowiczce,
Vacuum Jet
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
SPRaWNe aMORTyZaTORy
a NaSZe BeZPieCZeSTWO
Kierowcy czsto nie maj
wiadomoci i wystarczajcej
wiedzy na temat istotnej ro-
li amortyzatorw dla bezpie-
czestwa i komfortu podr-
owania. Podpowiadamy na
co zwrci uwag i jak do-
bra optymalne dla nas roz-
wizania w kwestii zawiesze-
nia pojazdu.
amortyzator to element,
ktry odpowiada za to, e-
by opona miaa kontakt z
nawierzchni drogi. Dziki
nim auto nie buja si tylko
stabilnie prowadzi. im szyb-
ciej si porusza, tym wicej
jest drga do wytumienia,
a w konsekwencji wiksze
s wymagania wobec pracy
amortyzatora.
Gdy amortyzator jest nie-
sprawny, wsppracujce z
nim koo cyklicznie traci na
chwil kontakt z podoem.
Wprawdzie tylko na uamki
sekund, ale to wystarczy, by
auto stao si niesterowne
zawieszone w powietrzu ko-
o nie hamuje, nie skrca ani
nie przekazuje napdu. Mo-
e to rwnie powodowa za-
kcenie pracy m. in. systemu
aBS. Jeeli samochd mocno
przechyla si na zakrtach, a
po pokonaniu nierwnoci
dugo faluje, czas uda si
do warsztatu amortyzatory
prawdopodobnie bd nada-
way si do wymiany. innym
symptomem uszkodzenia
amortyzatora moe by jego
silne zaolejenie, naley go
wtedy niezwocznie wymie-
ni. Stan techniczny amor-
tyzatorw wany wpyw na
bezpieczestwo czynne jak
i bierne.
Zepsuty amortyzator
powoduje uszkodzenie ca-
ego zawieszenia, a take
zbkowanie opon, co ro-
dzi konieczno ich wymia-
ny. amortyzatory zaleca si
wymie parami (ze szczegl-
nym uwzgldnieniem tylnej
osi).
amortyzatory raczej
nie psuj si nagle. Zazwy-
czaj trac swoj skutecz-
no powoli, a kierowca po
prostu przyzwyczaja si do
gorszych waciwoci jezd-
nych swojego pojazdu. Jee-
li zignoruje pierwsze objawy
niesprawnoci (np. popiski-
wanie k przy hamowaniu,
nieuzasadnione wczanie
si aBS-u, bujanie si auta
po zatrzymaniu), to jedc
samochodem w takim sta-
nie, ryzykuje bezpiecze-
stwem swoim i pasaerw.
Stan amortyzatorw spraw-
dza si podczas obowizko-
wego badania technicznego,
ale bardzo czsto diagnoci
przepuszczaj auta, ktrych
teleskopy speniaj tylko mi-
nimalne wymagania.
krzysztof ksik
Parking strzeony 24h przy ul. Opawskiej
(obok marketu e.Leclerc).
Wicej informacji pod nr telefonu 603541602, 785233829
Cennik:
Samochody osobowe
- Pierwsza godzina - 2,5
- Kada kolejna - 2 z
- cay dzie - 12 z
- doba - 15 z
- weekend - 25 z
- abonament - 90 z/m-c
Samochody ciarowe
- pierwsza godzina - 3,5 z
- kada kolejna - 3 z
- cay dzie - 15 z
- doba - 20 z
- weekend - 35 z
- abonament - 95 z/m-c
1S >>
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
ZOmOWaNIE WSZELKICH
POjaZDW
holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEL. 32-415-19-91, 691-960-146
Ogoszenia
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MeRCeDeS-auDi-BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
weterynaria
Przychodnia
Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz,
ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
rne
Sprzedam mieszkanie
3-pokojowe ze spiark w
centrum Raciborza o pow.
75,91m2, piwnica o pow.
13,75m2.
Kamienica i pitro, ogrze-
wanie wglowe i nowe gazowe,
nowa stolarka okienna.
Cena do negocjacji 120 000ty.
Tel. 603 484 697
Sprzedam dziak re-
kreacyjn 300m2 zago-
spodarowan wraz narz-
dziami gospodarczymi i
kosiarka spalinow , altana
drewniana podpiwniczona.
Racibrz, ul. Opaw-
ska za Mieszkiem re-
jon tulipany Vii , nr 82
Tel. 32 415 56 99, 662 466
267
Sprzedam lub zamie-
ni mieszkanie wasnocio-
we M-4, powierzchnia 48m2
Rydutowy . Zamiana mo-
liwa na mieszkanie M-2
kontakt: 692 824 421
Sprzedam d kabinow
z silnikiem 8 KM oraz z
przyczep. Cena 7 800 z -
do negocjacji. Telefon kon-
taktowy: 504 321 042
Firma poszukuje do pracy
studentk/ta wydziau prawa
i administracji.
Kontakt: 513 305 936
Sprzedam naronik pokojo-
wy kolor jasny brz z frmy
RaMeTa
Tel. 32 417 03 43,
508 197 283
Wynajm parter domu z
przeznaczeniem na biura,
bd dziaalno
Racibrz, Ostrg
ul. Rudzka 100
Telefon kontaktowy:
32 417 08 06
Sprzedam dziak budowla-
n z dostpem do mediw
3438m2
pooonej w miejscowoci
Cyprzanw przy ul. Gwnej
Cena do uzgodnienia
Tel: 609 513 035
Wydzierawi sklep ok
25m2 od 01.06.2013r.
Racibrz ul. Opawska 90/1a
Niski czynsz.
Kontakt: 32 455 65 89, 691
789 015
16
GazetaInformator.pl 22 maja 2013, nr 10 (138)
<< Reklama