‫تفسير سورة الجمعة‬

1

‫فنداهولوان‬
Surah al-Jumu ah ialah surah yang ke-62, mengandungi
sebelas ayat kedudukannya ialah selepas surah al-Saf. Ianya
tergolong dalam surah-surah Madaniyah iaitu surah-surah yang
duturunkan selepas hijrah nabi . Surah ini dinamakan al-Jumu،ah
kerana hukum Jumaat tidak disebut dalam surah yang lain.
Perkataan al-Jumu،ah disebut dalam ayat yang kesembilan surah ini.
،

‫هوبوغن دغن سورة الصف‬.
1- Surah al-Saf menjelaskan tentang keistimewaan saf (susunan)
mujahid islam dalam perjuangan. Surah ini menjelaskan
keistimewaan lain bagi umat Islam iaitu saf orang mukmin dalam
ibadat. Allah menganugerahkan hari Jumaat sebagai hari yang
istimewa kepada umat ini. Begitu juga khutbah tidak ada pada
umat-umat yang terdahulu.1
2-Dalam surah al-Saf Allah menyebut tentang kata nabi ،Isa ،a.s
kepada bani Israel : “ Saya membawa berita gembira kepada kamu
tentang kedatangan seorang rasul yang akan datang sesudahku ,
yang namanya Ahmad (Muhammad) dan Allah sebut dalam surah
ini: “ Dialah Allah yang mengutuskan kepada bangsa yang buta
huruf seorang rasul daripada kalangan mereka. 2
‫هاري جمعة فد زمان جاهلية‬
Jumaat yang merupakan hari keenam mempunyai nama yang
lain pada zaman jahiliyah. Hari ini dipanggil hari ‫ ‘ الْعَُروبَة‬al-، Arubah
yang membawa masuk hari pertemuan masyarakat Arab dan
mereka menjadikan hari ini untuk berinteraksi antara satu sama
lain.
Islam menamakannya Jumaat berasal dari perkataan َ‫مع‬
َ
َ ‫ج‬
yang membawa maksud himpun kerana pada hari tersebut umat
islam berhimpun di masjid untuk mendengar khutbah dan
menunaikan solat fardu Jumaat. 3 Orang yang pertama mengerjakan
solat Jumaat dikalangan Muslimin di Madinah ialah ‫ أسعد بن زرارة‬As،
ad bin Zurarah. Beliau telah solat dua rakaat bersama mereka dan
memberi nasihat kepada mereka lalu dinamakan hari Jumaat kerana
Dr. Salah al-Khalidi ( 1997), Dars al-Tafsir Juz 28 Surah al-Jumu، ah, Masjid ، Abd al-Rahman bin ، Auf pada 13
Disember 1997.
1

،

2

Ahmad Sonhadji Mohamad(1992), Tafsur al-Quran Ibr al-Athir( Tafsir al-Quran di Radio), Kuala Lumpur: Pustaka
al-Mizan, hal.130.
3

Dr. Salah al-Khalidi ( 1997), ibid

1

‫تفسير سورة الجمعة‬

2

orang ramai telah berhimpun pada hari itu. Solat Jumaat tidak
dilakukan oleh nabi
sebelum peristiwa hijrah .4
‫كندوغن سورة‬
Surah ini membicarakan tiga topik utama iaitu :
a) Tugas rasul membawa risalah Islam. (Ayat 2-4).
b)Golongan Yahudi yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah
menyebabkan mereka diumpakan seperti keldai ( Ayat 5-8).
c) Ayat umat Muhammad
berkaitan kewajipan Jumaat ( Ayat 911).
‫الدرس الول‬
: ‫قال الله عزوجل‬

( 4-1 ‫)سورة الجمعة آية‬
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada
Allah Yang Menguasai (sekalian alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Bijaksana. (1)
Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin,
seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan
kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta
mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang
mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum
(kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.(2)
Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada) orang-orang yang lain dari
mereka, yang masih belum (datang lagi dan tetap akan datang) menghubungi
mereka; dan (ingatlah), Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana(3)
(Pengutusan Nabi Muhammad s.a.w, kepada umat manusia seluruhnya) itu (yang
menjadi rahmat) adalah limpah kurnia Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang
dikehendakiNya; dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.(4)

4

،

Ahmad Sonhadji Mohamad(1992), Tafsur al-Quran Ibr al-Athir( Tafsir al-Quran di Radio), Kuala Lumpur: Pustaka
al-Mizan, hal.130.

2

‫تفسير سورة الجمعة‬
3
َّ ّ ‫ أ‬:‫ن عَبَّاس وَأَبِي هَُريَْرة َ َرضي الله عنهما‬
َ ‫سو‬
‫ن يَقَْرأ ُ فِي‬
َ ‫ل اللهِ كَا‬
ُ ‫ن َر‬
ُ ‫َروَى‬
ِ ْ ‫مسلم ع َن اب‬
ْ
ْ
ْ
‫منَافِقُون‬
ُ ‫صلَةِ ال‬
ُ ‫سوَرةِ ال‬
ُ ِ ‫معَةِ ب‬
ُ ‫ج‬
ُ ‫معَة وَال‬
ُ ‫ج‬
َ
،
“ Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibn Abbas dan Abu Hurairah r.a :
Bahawasanya rasul  membaca dalam solat Jumaat surah al-Jumu ،ah dan surah
al-Munafiqun.”
(( ‫ الملك القدوس العزيز الحكيم‬،‫ )) يسبح لله ما في السموات وما في الرض‬: ‫ه تَعَالَى‬
ُ ُ ‫( قَوْل‬1)
َ
َ
َ
ُ
َّ ‫ت ال ّتِي فِي ال‬
ّ ُ‫ه ك‬
.‫مدَة‬
ْ ُ‫ي‬
ْ ‫م‬
ُ َّ ‫حي‬
ِ ‫جا‬
ِ ‫خلُوقَا‬
َ ْ ‫ة وَال‬
َ ْ ‫ض ال‬
ُ ِّ ‫سب‬
َ ُ‫ه ي‬
ُ َّ ‫خبُِر الله أن‬
َ ‫س‬
َ ْ ‫ل ال‬
ُ َ‫ح ل‬
ِ ‫مواتِ وَفِي الْر‬

Allah
memberitahu bahawa semua makhluk di langit dan
dibumi sama ada yang bernyawa atau benda-benda. Ayat ini seperti
firman Allah ::

“ Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada
Allah. Dan tidak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi
kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah maha
penyantun lagi Maha Pengampun.” (Surah al-Isra’ ayat 44)5
Terdapat ayat yang banyak di daklam al-quran yang menjelaskan kepada kita bahawa
makhluk Allah sentiasa bertasbih kepada Allah. Antaranya:
(a) Malaikat yang bertasbih kepada Allah bertasbih dengan kerelaan
5

،

Surah al-A raf

Surah al-Baqarah

Surah al-Syura

Surah Ghafir

Surah al-Zumar
b) Makhluk-makhluk Allah bertasbih kepada Allah :

Surah al-Ra’d

3

‫تفسير سورة الجمعة‬

4
: ‫( قوله تعالى‬2

"‫"دياله يغ مغوتوسكن دكالغن عرب يغ تيدق تاهو ممباخ رسول داري كالغن مريك‬
‫ هصو محمصد خاتصم النصبياء والمرسصلين صصلى الله‬، ‫الله هصو الذي بعصث فصي العرب المييصن رسصو ل منهصم‬
.‫عليه وسلم‬

Allah adalah tuhan yang mengutuskan dikalangan orang Arab
yang tidak tahu membaca seorang rasul iaitu Muhammad nabi dan
rasul terakhir ρ.

: ‫والميون هم العرب لقوله تعالى‬

al- Ummiyun dalam ayat ini ialah orang-orang Arab berdasarkan
firman Allah:

(20 : ‫) سورة أل عمران‬
Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (Wahai
Muhammad), maka katakanlah: "Aku telah berserah diriku kepada Allah dan
demikian juga orang-orang yang mengikutku". Dan bertanyalah (Wahai
Muhammad) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab, dan
orang-orang yang "Ummi" (orang-orang musyrik Arab): "Sudahkah kamu
mematuhi dan menurut (ugama Islam yang aku bawa itu)?" Kemudian jika
mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk;
dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka sesungguhnya
kewajipanmu hanyalah menyampaikan (dakwah Islam itu). Dan (ingatlah),
Allah sentiasa Melihat (tingkah laku) sekalian hambaNya.

Surah al-Naml

Surah al-Nur

Surah Sad

4

‫تفسير سورة الجمعة‬

5

‫ فصي بعثصة محمصد صصلى الله عليصه وسصلم‬، ‫وذكصر العرب المييصن هنصا لن منصة الله عليهصم عظيمصة بالغصة‬
: ‫ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم‬.

(214 ‫) سورة الشعراء‬

“ Allah menyebut Arab tidak tahu membaca sebagai satu anugerah
Allah yang besar kepada mereka.6 Buktinya Allah berfirman kepada
nabi-Nya:
Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang
dekat.
:‫كما قال له‬

(44 ‫) الرخرف‬
Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan
kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada kaummu; dan kamu akan ditanya
kelak (tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan).
‫(( ل يعنصي أن رسصالة الرسصول صصلى الله‬
)) ‫وذكصر المييصن هنصا‬
‫ فاليات النازلة في مكة صريحة في عموم بعثته‬. ‫ وأنه لم يبعث إلى غيرهم‬، ‫عليه وسلم خاصة بهم‬
.‫صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا‬

Ayat ini tidak menunjukkan rasul
khusus untuk orang Arab
7
sahaja. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dengan jelas
menyebut bahawa nabi diutuskan kepada seluruh manusia.
:(‫منها قوله تعالى ) انتاراث فرمان الله‬

(19 ‫) سورة النعام‬
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Apakah sesuatu yang lebih besar
persaksiannya?" (Bagi menjawabnya) katakanlah: "Allah menjadi Saksi
antaraku dengan kamu, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku
memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa yang
telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu...
:‫ومنها قوله تعالى‬
(158 : ‫)سورة العراف‬
6

Kedatangan rasul s.a.w telah mengubah nasib masyarakat Arab yang buta huruf kepada masyarakat yang bertamadun.
Mereka berubah dari penduduk di padang pasir kepada pemimpin dunia. Mereka menjadi umat berilmu, umat dakwah,
umat jihad, umat yang adil sehingga hari akhirat. Kenyataan ini bertepatan dengan ucapan Saidina Umar :
‫ مهما ايتغينا بغير السلم أذلنا الله‬، ‫نحن قوم أعزنا الله بالسلم‬
Umat Arab hari ini tidak ada nilainya melainkan dengan agama ini. ( Lihat : Catatan kuliah tafsir juz 28 di masjid
Abdul Rahman bin Auf oleh Dr. Solah Abd al-Fattah al-Khalidi pada 13 Disember 1997 )
7

Ayat ini menjadi alasan sesetengah pihak seperti orang yahudi mengatakan : Kami bersaksi Muhammad adalah
rasulullah tetapi rasul untuk orang Arab. Mereka menyokong dakwaan mereka berdasarkan ayat ini. Pandangan ini
ditolak dalam ayat-ayat yang akan disebut selepas ini.

5

‫تفسير سورة الجمعة‬

6

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku
adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, ".
:‫ومنها قوله تعالى‬

(17 :‫) سورة هود‬
Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya
sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari (benda-benda yang diciptakan
oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab Suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut; dan sebelum
itu, kenyataan yang serupa diberi oleh Kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan
dan rahmat (kepada umatnya)? Orang-orang yang berkeadaan demikian,
mengakui - menerima Al-Quran; dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari
kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya.
Oleh itu, janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu
terhadap Al-Quran
‫فهذه اليات وغيرها صريحة في عموم بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬
Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain jelas tentang umumnya dakwah nabi
s.a.w. 8
‫قوله تعالى‬

:

8

Al-Quran telah menyebut ayat-ayat berkenaan berita kenabian Muhammad s.a.w yang diketahui oleh orang-orang
Yahudi. Ayat tersebut melaknat orang-orang Yahudi kerana menolak kenabian Muhammad. Firman Allah :

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang Kami berikan Kitab itu mengetahui serta mengenalinya (Nabi Muhammad dan
kebenarannya) sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka
berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui (salahnya perbuatan yang demikian).
Kebenaran (yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani) itu (wahai Muhammad),
adalah datangnya dari Tuhanmu; oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang raguragu.
( Surah al-Baqarah 146-147)
Bahkan nabi s.a.w bukan sahaja diutuskan kepada manusia tetapi juga kepada jin. Firman Allah ;

6

‫تفسير سورة الجمعة‬

7

‫ فلما بعث الله فيهم رسوله صلى الله عليه‬،‫لقد كان العرب المين في ضلل مبين‬
‫ وكان يزكيهم ويطهرهم‬، ‫ حيث كان يتلوا عليهم آيات القرآن‬، ‫وسلم تغيرت أحوالهم‬
‫ وكان يعلمهم الكتاب والحكمة‬،‫بها‬.
Orang-orang Arab yang tidak tahu membaca berada dalam
kesesatan yang nyata, apabila Allah mengutuskan kepada mereka
rasul , keadaan mereka berubah. Nabi membaca kepada mereka
ayat al-Quran9 serta membersihkan dan menyucikan jiwa mereka
dan mengajar mereka al-Quran dan hikmah. 10

Dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu (wahai Muhammad)
untuk mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah (setengahnya kepada yang lain):
"Diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya!" Kemudian setelah selesai bacaan itu, kembalilah
mereka kepada kaumnya (menyiarkan ajaran Al-Quran itu dengan) memberi peringatan dan amaran.
Mereka berkata: "Wahai kaum kami! Sesungguhnya kami telah mendengar Kitab (Al-Quran) yang diturunkan (oleh
Allah) sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran Kitab-kitab Suci yang terdahulu daripadanya, lagi, memandu
kepada kebenaran (tauhid) dan ke jalan yang lurus (ugama Islam)
"Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan) Rasul (Nabi Muhammad) yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu
kepadanya, supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan menyelamatkan kamu dari azab seksa
yang tidak terperi sakitnya.
( Surah al-Ahqaf ayat 29-31)
Selain ayat-ayat terdapat juga hadith-hadith yang sahih yang menjelaskan bahawa nabi diutus untuk seluruh alam.
2) Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah r.a dari rasul s.a.w bersabda:
َ
َ
َ
َ
َّ ُ ‫ ث‬،‫ يهودي ول نصراني‬، ‫مة‬
َّ ‫حد ُ هَذِه ال‬
، ‫ت به‬
َ ‫معُ أحد ٌ بي أ‬
َ ‫م يُؤْمن بال ّذي أْر‬
ْ َ ‫ ل َ ي‬، ‫س محمد بِيَدِه‬
ُ ْ ‫سل‬
ْ ‫ت ول‬
ُ ‫مو‬
ُ َ‫م ي‬
َ ‫س‬
ُ ْ‫وَال ّذي نَف‬
َ
.‫ب النَّار‬
َ ‫ص‬
ِ ‫حا‬
ْ ‫إل كَان من أ‬
“ Demi diriku yang dibawah kekuasaan-Nya, tidak ada dikalangan umat ini, Yahudi mahupun
Nasrani kemudian mereka mati dalam keadaan mereka tidak beriman denganku, maka dia
termasuk dalam ahli neraka..” Hadith riwayat Imam Muslim no.153.
9

Menurut Dr Solah al-Khalidi sahabat merupakan orang yang paling alim tentang ilmu al-quran dan tafsirannya kerana
guru mereka adalah rasul s.a.w Selain itru para sahabat adalah tafsir amali kepada al-quran mereka memahami alquran kemudian beramal dengannya dalam kehidupan seharian.
10

Sesetenagh orang mentafsirkan hikmah di sini dengan sunnah. Memang tidak dinafikan sunnah adalah sebahagian
daripada hikmah. Termasuk dalam sunnah ialah segenap ilmu yang bermanfaat termasuklah yang berkaitan dengan
aqidah, fiqh, hukum, sejarah, pendidikan, dakwah dan lain-lain. Syaikh Abd al-Fattah Abu Ghuddah ada menulis sebuah
buku berjudul ‫الرسول المعلم‬. Di dalam bukunya ini beliau tekah menghuraikan tentang pendekatan nabi dalam mengajar.
Pendekatan tersebut ialah :

7

‫تفسير سورة الجمعة‬

‫‪8‬‬

‫لقد استجاب الله الله لخليله إبراهيم عليه الصلة والسلم‪ ،‬لما دعا لهل مكة‪ ،‬أن‬
‫يبعث فيهم رسول‪ .‬وذلك في قوله تعالى‪ :‬ربنا وابعث فيهم رسول منهم ‪ ،‬يتلوا عليهم‬
‫))آياتك ‪ ،‬ويعلمهم الكتاب الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم‬
‫‪Allah swt telah memperkenankan doa nabi Ibrahim a.s yang‬‬
‫‪berdoa supaya dibangkitkan seorang rasul dari kalangan orang‬‬
‫‪Mekah. Doa tersebut terdapat dalam firman Allah :‬‬

‫‪(1‬تعليمه بالسيرة الحسنة والخلق العظيم‬
‫الشرائع بالتدريج‬
‫‪(2‬تعليمه‬
‫‪(3‬رعايته في التعليم العتدال والبعد عن الملل‪.‬‬
‫‪ (4‬رعايته‬

‫الفروق الفردية في المتعلمين‬

‫‪(5‬تعليمه‬

‫بالحوار والمساءلة‬

‫‪(6‬تعليمه‬

‫بالمحادثة والموازنة العقلية‪.‬‬

‫‪(7‬سؤاله‬

‫أصحابه ليكشق ذكائهم ومعرفتهم‬

‫‪ (8‬تعليمه‬

‫‪‬بالمقايسة والتمثيل‪.‬‬

‫‪(9‬تعليمه‬

‫بالتشبيه وضرب المثال‬

‫‪(10‬تعليمه‬

‫بالرسم على الرض والتراب‬

‫‪ (11‬جمعه‬

‫بين القول والشارة في التعليم‬

‫‪(12‬تعليمه‬

‫برفع المنهي عنه بيده تأكيدا لحرمته‪.‬‬

‫‪(13‬ابتداؤه‬

‫أصحابه بالفادة دون سؤال منهم‪.‬‬

‫‪ (14‬إجابته‬

‫السائل عما سأل عنه‪.‬‬

‫‪(15‬جوابه‬

‫السائل بأكثر مما سأل عنه‪.‬‬

‫‪(16‬لفتة‬

‫السائل إلى غير ما سأل عنه‪.‬‬

‫‪(17‬استعادته‬

‫السؤال من السائل ليفاء بيان الحكم‬

‫‪(18‬تفويضه‬

‫الصحابي بالجواب عما سئل عنه ليدربه‪.‬‬

‫‪(19‬امتحانه‬
‫‪(20‬تعليمه‬
‫‪ (21‬انتهازه‬

‫العالم بشيء من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب‪.‬‬
‫بالسكوت والقرار على ما حدث أمامه‪.‬‬
‫المناسبات العارضة في التعليم‪.‬‬

‫‪(22‬تعليمه‬

‫بالممازحة والمداعبة‬

‫‪(23‬تأكيده‬

‫التعليم بالقسم‪.‬‬

‫‪(24‬تكراره‬

‫القول ثلثا لتأكيد مضمونه‬

‫‪(25‬اشعاره‬

‫بالهمية بتغيير جلسته وحاله ‪ ،‬وتكرار المقال‬

‫‪(26‬إثارته‬
‫‪(27‬أمساكه‬
‫‪8‬‬

‫انتباه السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب‪.‬‬
‫بيد المخاطب أو منكبه لثارة انتباهه‬

‫تفسير سورة الجمعة‬

‫‪9‬‬

‫‪"Wahai Tuhan Kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan‬‬
‫)‪mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat (firmanMu‬‬
‫‪dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) serta Hikmat‬‬
‫‪kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik dan‬‬
‫‪maksiat). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana".‬‬

‫وهنا قال تعالى ‪)) :‬هو الذي بعث في الميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم‬
‫)) ويعلمهم الكتاب والحكمة‬
‫لقد كان العرب سابقا موحدين لله ‪ ،‬على دين إبراهيم عليه السلم ‪ ،‬ولكنهم بعد ذلك‬
‫غيروا دينه‪ ،‬وأشركوا بالله ‪ ،‬وعبدوا معه آلهة أخرى من الوثان والصنام‪ ،‬فمقتهم الله‬
‫‪.‬ولعنهم‬
‫‪Orang Arab pada asalnya beriman kepada Allah swt mengikut‬‬
‫‪agama nabi Ibrahim a.s tetapi selepas itu mereka telah mengubah‬‬

‫‪ (28‬إبهامه‬

‫الشيء لحمل السامع على الكتشاف عنه للترغيب فيه أو الزجر عنه‪.‬‬

‫المر ‪ ،‬ثم تفصيله ليكون أوضح وأمكن في الحفظ والفهم‪.‬‬
‫‪(29‬إجماله‬
‫‪(30‬إجماله للمعدودات ثم تفصيلها‬
‫‪ (31‬تعليمه‬

‫بالوعظ والتذكير‬

‫‪(32‬تعليمه‬

‫بالترغيب والترهيب‬

‫‪(33‬تعليمه‬

‫بالقصص والخبار الماضين‪.‬‬

‫‪(34‬تمهيده‬

‫التمهيد اللطيف عند تعليم ما قد يستحيا منه‬

‫‪(35‬اكتفاؤه‬

‫بالتعريض والشارة في تعليم ما يستحيا منه‪.‬‬

‫‪(36‬أهتمامه‬

‫بتعليم النساء ووعظهن‪.‬‬

‫‪ (37‬غضبه وتعنيفه‬
‫‪ (38‬اتخاذه‬
‫‪(39‬أمره‬

‫في التعليم إذا اقتضت الحال ذلك‪.‬‬

‫الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ ونحوهما‬
‫بعض الصحابة بتعلم اللغة السريانية‬

‫‪(40‬التعليم بذاتيته الشريفة‬
‫‪9‬‬

‫تفسير سورة الجمعة‬

10

agama mereka11 . Mereka telah menyengutukan Allah dengan tuhan
yang lain yang terdiri daripada patungt-patung dan berhala.12
،‫ وحرفوا كتبهم‬، ‫ حيث غيروا دينهم‬، ‫وكذلك كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى‬
‫ فمقتهم الله ولعنهم‬،‫ولبسواالحق بالباطل‬.
Begitu juga dengan ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Kristian, mereka
mengubah agama mereka dengan mengubah kandungan kitab mereka. Mereka telah
mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan menyebabkan mereka dimurkai
dan dilaknat oleh Allah swt.
‫ وقد مقت‬، ‫بعث الله محمدا رسول صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل‬
‫ إل بقايا قلئل من الموحدين النصارى‬، ‫ عربهم وعجمهم‬،‫الله أصل الرض كلهم‬.
11

Orang yang pertama membawa masuk berhala ke tanah Arab oleh seorang kaya dan dermawan bernama Amru bin
LuayDia telah menyediakan keperluan orang ramai mengerjakan haji, oleh itu orang mudah terpengaruh dengan katakatanya. Mereka menuntut dari mereka menyembah berhalaDia mencipta binatang-binatang yang suci kononnya suci
pula untuk disembahBeliau menamakan unta dengan Hami. Hami ialah unta betina yang melahirkan sepuluh ekor unta
jantan.Unta Hami tidak boleh ditunggang, disembelih, disakiti tetapi dihormati dan dipujaBerhala mula masuk dan
terkenal dengan pelbagai nama seperti Hubal yang disembah orang Mekah, Wud, Suwa’, Yaguth, Tayyiq dan Nasr
Dua berhala yang disembah di kawasan Kaabah yang bernama Isaf dan Naelah. Menurut ahli sejarah Isaf
adalah seorang pemuda dari Yaman manakala Naelah seorang gadis dari Yaman, mereka saling mencintai tetapi tidak
dibenarkan berkahwin oleh keluarga. Ringkasnya mereka berjanji bertemu di Mekah pada musim haji. Tanpa disedari
ramai mereka melakukan perbuatan zina di tepi Kaabah . Sebagai balasan mereka berdua menjadi batu. Selepas itu Isaf
diletakkan di bukit Sofa dan Naelah di letakkan di bukit marwah sebagai pengajaran. Apabila Amru bin Luay dating ke
Kaabah dia memindahkan kedua-dua batu itu. (Lihat Dr Zulkifli : Biografi Muhammad)
12

Sebab itu diakhir ayat Allah Taala menyebut: “ Mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Penghujung
ayat kedua yang pendek jika dihuraikan boleh dibincangkan dalam buku berjilid-jilid.
Terdapat hadith yang banyak yang menghuraikan suasana masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Antara hadithhadith tersebut ialah:
‫ قصة سعيد بن زيد‬-1
Said bin Zaid berkata :
Aku ke Syam mencari kebenaran sebelum kebangkitan nabi s.a.w. Aku berjumpa dengan orang Yahudi dan bertanya
kepada mereka untuk memasuki agama Yahudi. Mereka menjawab: “ Kamu tidak memasuki agama kami sehingga
kamu menerima kemurkaan Allah. Allah telah murka ke atas kami.
Aku menjawab: Saya tidak mahu menerima kemurkaan Allah
Said bin Zaid meninggalkan orang yahudi dan berjumpa dengan seorang nasrani dan berkata: “ Aku ingin memasuki
agama kamu”
Beliau menjawab : Kamu akan menerima kemurkaan Allah.
Said berkata: Oleh itu apa yang perlu saya lakukan.
Lelaki itu memberitahu bahawa waktu kebangkitan seorang nabi dari Mekah sudah hampir. Beliau menasihati
Zaid supaya mengikuti nabi itu.
Said bin Zaid berkata: Aku ke Mekah dan mendengar tentang berita kebangkitan nabi Muhammad saw . Aku memeluk
Islam.

Beberapa bentuk kesesatan Arab jahiliyah

1) Akidah
Mereka menyembah berhala yang diperbuat daripada batu. Di Kaabah mereka mengelilingi berhala yang
dibuat daripada susu bercampur tanah
Banu Hanif membuat berhala dari tamar dan apabila mereka lapar mereka memakannya sehingga menjadi
perumpamaan Arab :

‫أكلت الحنيفة ربها‬

10

‫تفسير سورة الجمعة‬

11

Allah swt telah mengutuskan nabi Muhammad saw sebagai rasul setelah nabi Isa as
meninggal dunia dalam tempoh yang panjang ketika Allah memurkai penduduk dunia
tidak kira masyarakat Arab dan lain kecuali sedikit sahaja daripada kalangan kristian
yang mengesakan Allah swt.13
‫ وبما أنزل عليه من‬، ‫لقد رحم الله العالم كله ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬
‫ هي نور وهدى للعالمين‬، ‫شريعة شاملة كاملة‬.
Allah swt telah menurunkan rahmatnya kepada alam ini dengan mengutus Rasullulah
ε . Allah swt telah menurunkan kepadanya syariat yang sempurna menjadi cahaya
dan petunjuk kepada seluruh alam.14
(3) ‫ و آخرين منهم لما يلحقوا بهم‬: ‫ قوله تعالى‬.
2) Akhlak
Hadith Aisyah:
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ ‫أ‬
َّ َ ‫ه أ‬
َ ِ ‫ن عَائ‬
،ٍ‫حاء‬
ْ َ‫م أ‬
َ ‫ش‬
َ ْ ‫ن عَلَى أْربَعَةِ أن‬
َ ْ‫ة َزو‬
َ ْ ‫ح فِي ال‬
َ ‫ن النِّكَا‬
َ ‫جاهِلِيَّةِ كَا‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم ع َلَيْهِ و‬
ُ ْ ‫خبََرت‬
َ ّ ‫سل‬
َ ‫ي‬
ّ ِ ِ ‫ج النَّب‬
Daripada Aisyah r.a berkata: Nikah pada zaman jahiliyah berlaku dalam empat bentuk:
َ ‫ل إلَى الَرجل ولِيَت‬
َّ ُ ‫صدِقُهَا ث‬
‫حهَا‬
ْ َ‫م ي‬
ِ ‫ح‬
ُ ‫منْهَا نِكَا‬
ٌ ‫فَنِكَا‬
ُ ‫ب الَّر‬
ُ ُ ‫خط‬
ُ ِ ‫م يَنْك‬
َ ْ‫س الْيَو‬
ُ َ ‫ه أوِ ابْنَت‬
ُ َّ َ ِ ُ ّ
ْ ُ ‫ه فَي‬
ِ ُ ‫ج‬
ِ ‫ح النَّا‬
Nikah yang dilakukan pada hari ini iaitu seorang lelaki meminang melalui walinya atau anak
perempuannya kemudian dia membayar maskahwin dan berkahwin dengannya.
َ
َ ‫ل ِل‬
ُ ‫ج‬
‫ه وَيَعْتَزِلُهَا‬
َ ‫حآ‬
ِ ‫ضعِي‬
ِ ْ ‫ستَب‬
ِ ‫مثِهَا أْر‬
ِ ‫ت‬
َ ‫خُر كَا‬
ٌ ‫وَنِكَا‬
ُ ‫ن الَّر‬
ْ ‫ن فَا‬
ُ ْ ‫من‬
ْ َ‫ن ط‬
ْ ‫مَرأتِهِ إِذ َا طَهَُر‬
ْ ُ ‫ل يَقُو‬
ٍ ‫سلِي إِلَى فَُل‬
ْ ‫م‬
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
‫صابَهَا‬
ِ ُ‫ضع‬
ِ ْ ‫ستَب‬
ِ ‫ملهَا‬
َ ‫ن‬
َ ‫ن‬
َ ‫سهَا أبَدًا‬
ُ ‫ن ذَل ِك ال ّر‬
ُ ْ‫َزو‬
ْ َ ‫ل الذِي ت‬
ّ ‫م‬
ْ ‫ح‬
ُ ْ ‫من‬
ْ ‫ح‬
َ َ ‫جهَا وَل ي‬
َ ‫ملهَا أ‬
َ ّ ‫ه فإِذ َا تَبَي‬
ْ ‫م‬
َ ّ ‫حت ّى يَتَبَي‬
ِ ‫ج‬
َ ‫زوجها إذ َا أ‬
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
‫ضاِع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ح‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ال‬
‫َا‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ف‬
‫د‬
‫ل‬
‫و‬
‫ال‬
‫ة‬
‫ب‬
‫جا‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ب‬
‫غ‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ف‬
ْ
‫ي‬
‫ما‬
‫ن‬
‫إ‬
‫و‬
‫ب‬
‫ح‬
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ِ
ّ
ِ
ِ
َ
ِ
ّ
َ ْ ‫ستِب‬
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ َِ
َ
َ
ِ َ ُ ْ َ
Nikah yang lain , seorang lelaki berkata kepada isterinya yang baru suci dari haidnya : Pergilah
kamu kepada lelaki itu dan tidur bersamanya, selepas itu dia mengasingkan diri dari isterinya serta
tidak menyentuhnya sehinggalah ternyata isterinya mengandung hasil dari lelaki tersebut, sekiranya
isterinya mengandung, maka suaminya akan mendekatinya sekiranya dia suka, Mereka lakukan
demikian untuk mendapat anak yang baik. Perkahwinan ini dpanggil nikah al-Istibda’
ُ
َ ْ ‫خلُون ع َلَى ال‬
ُ ْ‫معُ الَّره‬
َ َ‫ن الْع‬
‫مَّر‬
َ ‫حآ‬
ُ ْ ‫شَرةِ فَيَد‬
ِ َ ‫جت‬
ِ ُ‫م ي‬
ْ َ ‫خُر ي‬
ٌ ‫وَنِكَا‬
َ ‫صيبُهَا فَإِذ َا‬
َ
َ ‫ما دُو‬
َ ‫ت وَ َو‬
َ َ‫ت و‬
ْ َ‫ضع‬
ْ َ ‫مل‬
َ ‫ح‬
ْ ُ‫مْرأةِ كُل ّه‬
َ
َ ‫ط‬
َ
َ
َ
ٌ ‫ج‬
‫عنْدَهَا‬
ِ ‫معُوا‬
ِ َ ‫جت‬
ِ ‫ل‬
ْ َ ‫حتَّى ي‬
َ َ‫متَنِع‬
ْ ‫مأ‬
ُ ‫ستَطِعْ َر‬
َ َ‫ضع‬
َ َ‫ن ت‬
ْ ‫ل بَعْد َ أ‬
ْ َ‫م ي‬
َ ‫ملَهَا أْر‬
ْ َ‫ن ي‬
ْ ُ‫منْه‬
ْ َ ‫م فَل‬
ْ ِ‫ت إِلَيْه‬
ْ َ ‫سل‬
ْ ‫ح‬
ٍ ‫ع َلَيْهَا لَيَا‬
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ ُ ‫ت فَهُوَ ابْن‬
ُ ‫تَقُو‬
ِ‫مه‬
ِ ‫س‬
ِّ ‫س‬
ِ ‫ن‬
َ ‫نأ‬
ُ ‫ك يَا فُل‬
َ ‫م الذِي كا‬
َ ُ‫ن ت‬
ْ ‫ت بِا‬
ْ ّ ‫حب‬
َ ‫مي‬
ُ ْ ‫م وَقَد ْ َولد‬
ْ ‫مرِك‬
ْ ‫نأ‬
ُ ُ ‫م قَد ْ عََرفْت‬
ْ ُ‫ل لَه‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
َ
َ
َ
َ
ُ ‫ج‬
‫ال‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ت‬
‫م‬
‫ل‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ط‬
‫ت‬
‫س‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫د‬
‫ل‬
‫و‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ق‬
َ ُ َ ِ ِ ُ ‫ح‬
ُ ّ ِ ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ
َ ْ ‫فَيَل‬
Perkahwinan yang lain, sekumpulan lelaki yang bilangan mereka hampir 10 orang, semua mereka
bersama seorang wanita, apabila wanita itu hamil dan melahirkan anak, beberapa malam selepas
melahirkan anak, wanita itu memanggil semua lelaki yang bersamanya sebelum ini. Mereka semua
mesti datang kepada wanita tersebut . Wanira itu berkata: Kamu semua telah mengetahui tentang
perbuatan kamu, sekarang aku telah bersalin, anak ini adalah anak kamu wahai fulan, dia menyebut
nama lelaki yang dia suka lalu dibinkan akan itu kepadanya. Lelaki itu tidak boleh menolaknya.
َ ْ ‫خلُون عَلَى ال‬
َّ ‫م‬
َّ ُ ‫ن الْبَغَايَا ك‬
َّ ُ‫جاءَهَا وَه‬
‫ن‬
ُ ْ ‫س الْكَثِيُر فَيَد‬
ِ ْ ‫ن يَن‬
ِ ُ‫متَنِع‬
ِ َ ‫جت‬
َ ‫ن‬
َ
ْ َ ‫ح الَّرابِِع ي‬
ُ ‫وَنِكَا‬
ْ َ ‫مْرأةِ َل ت‬
َ
ُ ‫معُ النَّا‬
َ ْ ‫صب‬
ْ ‫م‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫معُوا‬
َ َ‫ن د‬
ِ ‫ج‬
ٍ ‫ن َرايَا‬
ُ ‫ملهَا‬
َ ‫ت‬
َ َ‫ن وَو‬
ْ ِ‫ت إ‬
َ ‫ن فإِذ َا‬
ُ ‫ت تَكو‬
ْ ‫ح‬
ْ َ‫ضع‬
ْ ‫مل‬
َ ‫ح‬
َ ‫ما ف‬
ً ‫ن ع َل‬
ّ ُ‫حدَاه‬
ّ ِ‫خل ع َليْه‬
ْ ‫م‬
ّ ِ‫ع َلَى أبْوَابِه‬
ّ ُ‫ن أَراد ََه‬
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
ْ
َ ِ ‫ن ذَل‬
َّ ‫ك فَل‬
َّ ُ ‫ة ث‬
‫ث‬
َ ِ‫ما بُع‬
ِ ُ ‫ن فَالتَاط بِهِ وَد‬
َ َ‫م القَاف‬
ِ ُ‫متَنِع‬
َ ْ‫حقُوا وَلدَهَا بِالذِي يََرو‬
َ ‫م أل‬
ْ َ‫ه ل ي‬
ُ َ ‫ي ابْن‬
ُ ُ‫لَهَا وَدَع َوْا َ لَه‬
ْ ‫م‬
َ ‫ع‬
َ
َ
َ
َ
َّ ‫ح‬
‫م‬
َ ‫ه إ ِ ّل نِكَا‬
َ ْ ‫ح ال‬
َ ‫م نِكَا‬
َ ْ ‫م بِال‬
َ ‫م‬
َ ْ‫س الْيَو‬
َ َ ‫قّ هَد‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم ع َلَيْهِ و‬
ُ ّ ‫جاهِلِيَّةِ كُل‬
َ ّ ‫سل‬
ُ
َ ٌ ‫مد‬
ِ ‫ح النَّا‬
ِ ‫ح‬
Nikah yang keempat ialah seorang wanita didatangi oleh lelaki yang ramai . Wanita tersebut tidak
menghalang sesiapa sahaja untuk mendatanginya. Mwanita-wanita tersebut adalah pelacur yang
meletakkan bendera pada pintu rumah mereka. Sesiapa yang ingin bersama wanita tersebut boleh
memasuki mereka sehinggalah wanita itu mengandung dan melahirkan anak. Semua lelaki yang
bersamanya dihimpun. Kemudian anak itu dibinkan kepada salah mereka dan lelaki tersebut tidak
boleh menolaknya. Apabila rasul saw diutuskan hanya nikah kebiasaan ( nikah pertama) yang halal
manakala yang lain semuanya dihapuskan.

11

‫تفسير سورة الجمعة‬

12

‫ فالله بعث محمدا رسول‬، ‫تشير هذه الية إلى أجيال جديدة قادمة من ألمة السلمية‬
‫ الذي لم يكونوا موجودين في حياة النبي‬، ‫صلى الله عليه وسلم إلى الخرين القادمين‬
‫صلى الله عليه وسلم‬.
Ayat ini menunjukkan generasi yang datang kemudian daripada kalangan umat Islam.
Allah swt mengutuskan Muhammad  sebagai rasul kepada golongan yang lain yang
datang kemudian yang tidak ada semasa hidup nabi .
‫ومن المراد بالخرين القادمين قولن‬:
Diantara maksud “ Golongan lain yang akan datang ialah :
‫ ستدخل في السلم‬، ‫ كالفارس‬، ‫ أقوام وشعوب من غير العرب‬:‫الول‬.

Kisah Saidina Umar r.a
Umar dilihat oleh sahabat menangis dan tertawa tanpa sebab yang jelas. Akhirnya ada yang berani
bertanya: Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis dan kemudian tersenyum tanpa sebab
yang dapat kami fahami.”
Umar menceritakan. “ Dahulu aku dan orang-orang Quraisy sangat membenci anak perempuan,
Ketika aku mendapat perkhabaran anak perempuan, dari saat lahirnya kebencianku sudah bermula.
Aku pendam rasa benci itu, aku sabar sampailah umurnya enam tahun, aku sudah tidak tahan lagi,
aku membawanya ke padang pasir dan aku gali lubang.
Dia menyangka aku membawanya berkelah dan bermain-main, dia turut sama membantuku
menggali lubang. Apabila lubang sudah siap, aku menolak dia ke dalam lubang dan aku mula
menimbusnya dengan pasir. Anakku yang masih belum tahu niatku. Masih ingat aku bermain-main ,
dia tolong mengibaskan pasir-pasir daripada janggut dan pakaianku, tetapi akhirnya aku
menimbusnya hidup-hidup tanpa belas kasihan. Inilah kehidupan kami sebelum kehadiran rasul
s.a.w , kami memuliakan anak lelaki dan menghina anak perempuan bahkan membunuh mereka
hidup-hidup. Maha Besar Allah yang mengutus Muhammad yang meletakkan perempuan di tempat
yang mulia. Marilah kita bersyukur di atas nikmat ini. Itulah rahsianya, apabila aku teringat kisah
ini, aku menangis.”
Umar berkata: “ Berkenaan mengapa aku tersenyum, pada suatu hari aku keluar dari Bandar Mekah,
apabila keluar biasanya kami membawa batu dari Mekah untuk dijadikan sembahan, tetapi hari itu
aku ada membawa kurma, aku membuat berhala daripada kurma dan aku sembah kurma itu.
Apabila makanan aku habis, mulalah aku makan tuhan aku sedikit demi sedikit. Apabila aku
teringat kisah ini, aku ketawa sendirian.

13

‫قصة اسلم سلمان الفارسي‬.

َ
َ ‫ل كُنت رجًل فَارسيًا م‬
ُّ ‫س‬
َ ‫س قَا‬
‫ل‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫َار‬
ُ َ ُ ْ َ ‫ن فِيهِ قَا‬
َ ‫ي‬
ُ ‫ما‬
َ ‫ل‬
َ ‫حدَّث َنِي‬
ُ َ ‫حدِيث‬
َ ْ ‫سل‬
ِ ْ‫ن أه‬
ْ ِ ّ ِ ِ َ
ْ ‫م‬
ْ َ‫ع‬
ِ َ ‫ن الْف‬
ٍ ‫ن عَبَّا‬
ِ ْ ‫ن عَبْد ِ الل ّهِ َب‬
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ْ ‫م يََز‬
ُ ‫منْهَا يُقَا‬
‫ل‬
َ ‫ب‬
ِ ٍ‫ل قْريَة‬
ِ ‫ن‬
ّ ‫ح‬
َ ‫تأ‬
َ ‫ن أبِي دِهْقَا‬
َ ‫ي وَكا‬
َ ‫ل لهَا‬
َ ‫صبَهَا‬
ْ ‫ق اللهِ إِليْهِ فل‬
ُ ْ ‫ن قْريَتِهِ وَكن‬
ْ ‫أ‬
ّ ‫ج‬
ِ ْ‫ن أه‬
ْ ‫م‬
ِ ‫خل‬
َ ُ ‫به حب ُه إيَاي حتَى حبسنِي في بيتِه أَي مَلزم النَار ك َما تحبس ال ْجاري‬
‫حتَّى‬
ِ ‫جو‬
ِ
ّ َ َ ِّ ُ ّ ُ ِ ِ
َ ِ‫سيَّة‬
ُ ‫م‬
ْ ‫ة وَأ‬
َِ َ
َ َ َ
َ ْ ‫ت فِي ال‬
ُ ْ ‫جهَد‬
ُ َ ْ ُ َ ِ ّ َ ِ ُ ْ ِ َْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ِ‫شغ‬
َ ‫ة قا‬
َ ‫ة قا‬
ُ ‫لف‬
‫ل فِي‬
ْ َ ‫ن النَّارِ الذِي يُوقِدُهَا ل يَتُْركهَا ت‬
ٌ ‫م‬
ٌ َ‫ضيْع‬
ً َ ‫ساع‬
َ ‫ت ِلبِي‬
َ ‫خبُو‬
َ ‫ة عَظِي‬
ْ َ ‫ل وَكان‬
ُ ْ ‫كُن‬
َ َ ‫ت قَط‬
َّ َ
َ
َّ َ ‫ل لِي يَا بُن‬
َ ‫ما فَقَا‬
ُ ْ ‫ي إِنِّي قَد‬
‫مَرنِي‬
ْ َ‫ضيْعَتِي فَاذْه‬
َ ‫ن‬
َ ْ‫ن هَذ َا الْيَو‬
َ ‫ب فاطلِعْهَا وَأ‬
ُ ْ ‫شغِل‬
ً ْ‫ه يَو‬
ُ َ‫ن ل‬
ْ َ‫م ع‬
ٍ ‫ت فِي بُنْيَا‬
ٍ ‫بُنْيَا‬
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫م فِيهَا‬
َ ‫ما يُريد ُ ف‬
ِ ‫س‬
ِ ٍ‫سة‬
َ ُ ‫ت أريد‬
ْ ‫خَر‬
َ ‫صاَرى ف‬
َ ‫ت بِكنِي‬
ْ ُ‫صوَاتَه‬
ُ ْ‫مع‬
ُ ‫مَرْر‬
َ ‫هف‬
ُ َ ‫ضيْعَت‬
ُ ‫ج‬
َ ‫فِيهَا بِبَعْض‬
ْ ‫تأ‬
َ ّ ‫س الن‬
ْ ‫م‬
ِ ِ ‫ن كنَائ‬
َ ‫ما مررت بهم وسمعت أ‬
َ ‫وهُم يصلُّو ِن وكُن ِت َل أَدري ما ِأ َمر النَاس ل ِحبس أ‬
َ
َ
َ
َ
‫ه‬
‫ات‬
‫صو‬
‫م‬
‫ل‬
‫ف‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ف‬
‫اي‬
‫ي‬
‫إ‬
‫ي‬
‫ب‬
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ َ ْ ِِ ُ ْ َ َ ّ
ْ ُ َ َ ْ
ُ
ُ
َ ُ ْ َ
َ ِ ِ ِ
ُ ْ َ
َ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِّ‫ت هَذ َا وَالله‬
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ ‫ن قا‬
َ َ‫د‬
ْ ‫م أن‬
َ ْ ‫م أع‬
َ ‫صنَعُو‬
ُ ‫م وَقل‬
ْ ِ ‫مرِه‬
ْ ‫ت فِي أ‬
ُ ْ ‫م وََرِغب‬
ْ ُ‫صلتُه‬
ْ ُ‫ما َرأيْتُه‬
ّ ‫ل َفل‬
َ ‫ظُر‬
ْ ِ‫ت ع َليْه‬
ُ ْ ‫خل‬
َ ‫جبَنِي‬
ْ َ ‫ما ي‬
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
‫ت‬
‫و‬
‫س‬
‫م‬
‫ش‬
‫ال‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ر‬
‫غ‬
‫ى‬
‫حت‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫رك‬
‫ت‬
‫ما‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫ف‬
‫ه‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ح‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ذ‬
‫ال‬
‫ن‬
‫ي‬
‫د‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫ر‬
‫م آتِهَا‬
‫ل‬
‫و‬
‫ي‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ة‬
‫ع‬
‫ي‬
‫ض‬
‫ت‬
‫رك‬
َ
َ
ّ
ُ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ َ
ِ
ُ َ َ ُ ْ
ْ ُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
ٌ ‫خي‬
ِ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ ‫ص‬
‫شام‬
ْ ُ‫ت له‬
ُ ‫فَقُل‬
ْ ‫نأ‬
َ ْ ‫م أي‬
ِ ّ ‫ن قالوا بِال‬
ِ ‫ل هَذ َا الدِّي‬
'Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada Salman al-Farisi berkata:
Saya adalah anak muda Parsi yang berasal dari suatu desa di kota Aspahan yang bernama Jiyan.
12

‫تفسير سورة الجمعة‬

13

‫ودليل هذا القول ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه‬
‫فانزل الله عليه سورة الجمعة‬: ‫قال" كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم‬
‫ )وآخرين منهم لما يلحقوا بهم‬:‫))وفيها قوله تعالى‬
‫ من هم يا رسول الله ؟‬: ‫قالوا‬
‫ فوضع رسول‬.‫ وكان فينا سلمان الفارسي رضي الله عنه‬.‫حتى سألوه ثلث مرات‬
 ‫فلم يجبهم‬
‫ لو كان اليمان عند الثرايا لناله رجال من‬: ‫الله يده على سلمان الفارسي ثم قال‬
.‫هؤلء‬

Ayah saya adalah ketua desa dan orang terkaya serta terhormat di desa itu. Dari sejak lahir, saya
adalah orang yang paling disayanginya, kasih sayangnya kepada saya semakin hari semakin kuat,
sehingga saya di kurung di rumah bagaikan seorang gadis.
Saya termasuk orang yang kuat berpegang dengan agama majusi, sehingga saya diberi
tanggungjawab menyalakan api dan memastikannya terus menyala sepanjang hari dan sepanjang
malam.
Ayah saya mempunyai ladang yang luas. Ayah saya selalu mengurusi sehinggalah pada suatu hari,
dia tidakmampu pergi ke ladang, lalu dia mengatakan kepada saya, 'Anakku! Ayah sibuk dan tidak
dapat pergi ke ladang hari ini, sebab itu pergilah urusi ladang tersebut menggantikan Ayah.' Lalu
saya berangkat menuju ladang kami.
Di tengah perjalanan, saya melalui sebuah gereja Kristian dan mendengar suara mereka yang
sedang beribadah di dalamnya. Hal itu menarik perhatian saya karena saya tidak pernah tahu
sedikitpun tentang agama Kristian dan agama lainnya, kerana sepanjang usia saya selalu dikurung
di dalam rumah oleh orang tua saya. Setelah mendengar suara itu, saya masuk ingin mengetahui
secara dekat apa yang sedang mereka lakukan.
Setelah saya memperhatikan apa yang mereka kerjakan, saya merasa tertarik dengan cara mereka
beribadah, malah saya tertarik dengan agama mereka. Saya mengatakan dalam hati saya, 'Demi
Allah agama mereka ini lebih baik daripada agama kami.'
Saya tidak keluar dari gereja tersebut sampai matahari terbenam sehingga saya tidak jadi pergi ke
ladang kami. Saya bertanya kepada mereka, 'Dari mana asal agama ini?' Mereka menjawab, 'Dari
daerah Syam.'
َ َ ‫ل أَي بن‬
َّ َ ‫ل فَل‬
َّ ُ ‫ ث‬: ‫ل‬
َ ‫قَا‬
َ ‫ملِهِ كُل ِّهِ قَا‬
َ َ‫ث فِي طَلَبِي و‬
‫ن‬
َ َ‫ت إِلَى أَبِي وَقَد ْ بَع‬
َ ‫م َر‬
ُ ُ ‫جئْت‬
ِ ‫ما‬
َ َ‫ن ع‬
ُ ُ ‫شغَلْت‬
ُ ْ‫جع‬
َ ْ ‫ي أي‬
ّ َ ُ َ ْ َ ‫ه قَا‬
ْ َ‫ه ع‬
ُ
َ
َ
َ ‫كُنت أ‬
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
‫جبَنِي‬
‫ع‬
‫أ‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ة‬
‫س‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ن‬
‫و‬
‫صل‬
‫ي‬
‫س‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ر‬
‫م‬
‫ت‬
‫ب‬
‫أ‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ت‬
‫د‬
‫َه‬
‫ع‬
‫ما‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ل‬
‫إ‬
‫ت‬
‫د‬
‫َه‬
‫ع‬
‫ن‬
‫ك‬
‫أ‬
‫م‬
‫ل‬
ْ
ِ
ِ َ
َ
ْ ُ ٍ َ
ُ ْ ِ
َ َْ ِ ُ ْ ِ ْ
ْ
َ ْ
َ ُ ٍ َِ ُ ْ َ َ ِ َ َ ُ
َ‫ل أ‬
َ ‫ما رأ‬
َّ ‫ت ال‬
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫خيٌْر‬
‫ي‬
‫د‬
‫ال‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫س‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ق‬
‫س‬
‫م‬
‫ش‬
‫ب‬
‫ر‬
‫غ‬
‫ى‬
‫ت‬
‫ح‬
‫م‬
‫ه‬
‫د‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ماز‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ين‬
‫د‬
‫ن‬
‫م‬
‫ت‬
‫ي‬
َ ‫ن‬
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َ
َ
ْ
َ
َ
َّ ُ ‫ي قَيْدًا ث‬
َّ َ ‫جل‬
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
‫م‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ج‬
‫ف‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ف‬
‫خا‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ن‬
‫ي‬
‫د‬
‫ن‬
‫م‬
‫ر‬
‫خي‬
‫ه‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ت‬
‫ل‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫من‬
‫ر‬
‫خي‬
‫ك‬
‫ائ‬
‫ب‬
‫آ‬
‫ن‬
‫ي‬
‫د‬
‫و‬
‫ك‬
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ْ ِ ٌ ْ ُ ِّ ِ َ
ُ ‫دِين‬
ْ ِ
َ َ
َ ُ ِ َ
ُ
ُ ْ ِ ٌْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ ‫ت إِل‬
َ ‫سنِي فِي بَيْتِهِ قَا‬
ّ ‫ن ال‬
‫ن‬
ِ ‫جاٌر‬
ِ ‫ب‬
ّ ُ ‫شام ِ ت‬
ٌ ‫م َرك‬
َ
َ ِ ‫م إِذ َا قَد‬
َ َ ‫حب‬
ْ ‫م ع َليْك‬
ْ ُ‫ت له‬
ُ ‫صاَرى فَقُل‬
ْ َ ‫ل وَبَعَث‬
َ ّ ‫ي الن‬
َ ‫م‬
َ ‫م‬
َ ‫الن َصارى فَأ‬
‫م‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ن‬
‫رو‬
‫ب‬
‫خ‬
ْ
ِ
ْ ِِ
ُِ
َ َ ّ
Setelah malam menjelang, saya pulang ke rumah. Ayah saya bertanya  kepada saya apa yang telah saya 
lakukan. Saya menjawab, 'Hai Ayahku! Saya melalui sekelompok orang yang sedang beribadah di dalam 
gereja, lalu saya tertarik dengan cara mereka beribadah. Saya berada bersama mereka sampai matahari 
terbenam.' Ayah saya berkata:, 

'Hai anakku! Agama mereka itu tidak baik, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama itu.' 
Saya menjawab, 'Tidak ayah! Agama mereka lebih baik dari agama kita.
' Dari perkataan saya itu, syah saya takut kalau­kalau saya akan murtad, lalu dia mengurung saya di rumah 
dengan merantai  kaki saya.' 
Ketika saya mendapat kesempatan, saya berpesan  kepada kaum kristian  itu dengan  mengatakan,Apabila 
datang rombongan  peniaga Syam, tolong beritahu kepadaku 

13

‫تفسير سورة الجمعة‬

14

Pertama: Kaum dan penduduk selain Arab seperti Parsi yang akan memeluk Islam.
Dalilnya ialah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada
Abu Hurairah r.a berkata: Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah ε , Allah
menurunkan surah al-Jumaah dan didalamnya disebut ‫وآخرين منهم لَما يلحقوا بهم‬
Mereka bertanya: Wahai Rasul Allah siapakah mereka?
Nabi saw tidak menjawabnya sehinggalah mereka bertanya sebanyak tiga kali.
Bersama-sama kami ketika itu Salman al-Farisi τ
Kemudian Rasul ε memegang Salman al-Farisi dan berkata:
“ Sekiranya iman itu di bintang Thurayya maka iman itu dapat dicapai oleh mereka.”
‫ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية‬.
َ َ ‫جار من الن َصارى قَا‬
َّ ‫من ال‬
َ ‫قَا‬
َ ‫م قَا‬
‫ضوْا‬
ْ ‫ل فَأ‬
َ َ‫م إِذ َا ق‬
ٌ ْ ‫م َرك‬
َ ِ ‫ فَقَد‬: ‫ل‬
ْ ُ‫ت لَه‬
ْ ِ‫م ع َلَيْه‬
ُ ْ ‫ل فَقُل‬
ْ ِ‫خبَُرونِي بِه‬
َ َ ّ َ ِ ٌ َّ ُ ‫شام ِ ت‬
َ ِ ‫ب‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫م قا‬
‫م‬
ْ ‫مأ‬
َ َ‫جع‬
َ َ‫جع‬
ْ ‫ما أَرادُوا ال ّر‬
ْ ‫م وَأَرادُوا ال ّر‬
َ ِ ‫حوَائ‬
َ
ْ ِ‫خبَُرونِي بِه‬
ْ ِ ‫ة إِلى ب ِلدِه‬
ّ ‫ل فل‬
ْ ِ‫م فآذِنُونِي بِه‬
ْ ِ ‫ة إِلى ب ِلدِه‬
ْ ُ‫جه‬
َ ‫فَأ‬
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ّ
‫م‬
‫شا‬
‫ال‬
‫ت‬
‫م‬
‫د‬
‫ق‬
‫ى‬
‫ت‬
‫ح‬
‫م‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ر‬
‫خ‬
‫م‬
‫ث‬
‫ي‬
‫جل‬
‫ر‬
‫ن‬
‫م‬
‫د‬
‫ي‬
‫د‬
‫ح‬
‫ال‬
‫ت‬
‫َي‬
‫ق‬
‫ل‬
َ
ِ
ّ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ ْ
ْ ُ َ ُ
ُ
َ ّ ّ
ِ ْ
Ternyata tidak berapa lama ada satu rombongan peniaga kristian dari  negeri Syam datang. Mereka 
memberitahu tentang merekakepada saya.  Saya berkata kepada mereka:  Apabila mereka selesai segala 
urusan  dan mereka ingin pulang ke tnegara mereka, beritahulah kepada saya. Setelah tiba waktunya 
merekapun memberitahu saya .Saya berusaha membuka rantai besi daripada  kaki saya dan saya berjaya 
membukanya. Saya berangkat bersama mereka secara sembunyi dan akhirnya kami sampai di negeri Syam

َ ُ ‫ما قَدمتها قُل ْت من أَفْض‬
َ
ُّ ُ‫سق‬
َّ َ ‫فَل‬
َ ‫سةِ قَا‬
ْ‫ت إِنِّي قَد‬
َ
ْ ‫ن قَالُوا اْل‬
َ ‫ف فِي الْكَنِي‬
ُ ْ ‫ه فَقُل‬
ُ ُ ‫جئْت‬
ِ َ‫ل ف‬
َُ ْ ِ
ِ ْ‫ل أه‬
ْ َ ُ
ِ ‫ل َهَذ َا الدِّي‬
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ‫معَك قا‬
‫ل‬
ْ ‫معَك أ‬
ِ ‫م‬
َ ‫ن أكو‬
ْ ‫تأ‬
ْ ‫ن وَأ‬
َ ‫مك فِي كنِي‬
َ ‫صلِي‬
ُ ‫ست ِك وَأتَعَل‬
ُ ُ ‫خد‬
َ ‫ن‬
ُ ْ ‫حبَب‬
ُ ْ ‫َرِغب‬
َ ‫من ْك وَأ‬
ِ ‫ت فِي هَذ َا الدِّي‬
ْ ‫ل سوءٍ يأ‬
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ َ ‫منْهَا أ‬
َ‫شيَاء‬
‫ج‬
‫َا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ب‬
‫غ‬
‫ر‬
‫ال‬
‫ب‬
‫م‬
‫ه‬
‫ر‬
‫م‬
‫ي‬
‫و‬
‫ة‬
‫ق‬
‫د‬
‫ص‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
‫ت‬
‫خل‬
‫د‬
‫ف‬
‫ل‬
‫خ‬
َ
ُ ْ ‫فَاد‬
ِ
ُ
ِ ِ‫معُوا إِلَيْه‬
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ ُ َ َ
ُ َ ُ
َ
ّ ِ ْ ُ ُ
ْ َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ ‫ق قا‬
َ ‫ضا‬
‫شدِيدًا‬
ِ ‫ل‬
ِ ْ‫اكْتَنََزه ُ لِنَف‬
ً ْ‫ه بُغ‬
ْ َ‫ل وَأبْغ‬
َ ‫حت ّى‬
َ ‫ن‬
َ َ‫مع‬
َ ‫م‬
ُ ُ ‫ضت‬
َ ‫ج‬
َ ‫م يُعْطِهِ ال‬
ْ ‫سهِ وَل‬
ٍ َ‫ن ذَه‬
ْ ‫م‬
ٍ ‫سبْعَ قِل‬
َ ‫ساكِي‬
ٍ ِ‫ب وَوَر‬
ْ
َ
َّ ِ ‫م إ‬
َّ ُ ‫صنَعُ ث‬
َ ‫ج‬
‫م‬
ُ ‫ن َر‬
َ ‫ن هَذ َا كَا‬
ْ ‫ت فَا‬
َ ‫ل‬
ْ ُ ‫مُرك‬
ُ ‫سوْءٍ يَأ‬
ْ ُ‫ت لَه‬
ُ ْ ‫صاَرى لِيَدْفِنُوه ُ فَقُل‬
ْ َ‫مع‬
َ َ ‫جت‬
َ ‫ما‬
َ ‫م‬
ُ ُ ‫ما َرأيْت‬
َ ِ‫ل‬
َ َّ ‫ت إِلَيْهِ الن‬
ْ َ‫ه ي‬
ُْ ‫عل‬
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ‫مك‬
ّ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
َ ‫منْهَا‬
ِ ‫ما‬
ِ ‫ن‬
ِ ْ‫م يُع‬
ِ ْ‫موه ُ بِهَا اكتَنََزهَا لِنَف‬
َ ‫م‬
َ َ‫شيْئا قالوا و‬
َ ‫ط ال‬
ْ ‫سهِ وَل‬
ُ ُ ‫جئت‬
ِ ‫م فِيهَُا فإِذ َا‬
ْ ‫صدَقةِ وَيَُرِغبُك‬
ّ ‫بِال‬
َ ‫ساكِي‬
َّ َ
َ ‫ل فَأ‬
َ ‫ل قُل ْت أَنا أ‬
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫ه‬
‫من‬
‫جوا‬
‫ر‬
‫خ‬
‫ت‬
‫س‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫مو‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ض‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ل‬
‫د‬
‫ف‬
‫وا‬
‫ال‬
‫ق‬
‫ه‬
‫ز‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ى‬
‫َل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫د‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ك‬
ْ
ِ ‫بِذَل‬
ْ
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
َ‫سبْع‬
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ ُ
ُ
ْ
ُ
َ ْ
ْ َ ْ ُ َ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ ‫ملوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقا قا‬
ِ ‫موه ُ بِال‬
ِ‫جاَرة‬
َ ‫ح‬
َ ‫م َر‬
ُ ‫ج‬
ّ ُ ‫صلبُوه ُ ث‬
ُ ُ ‫ما َرأوْهَا قالوا وَاللهِ ل نَدْفِن‬
ّ ‫ل فل‬
ْ ‫م‬
َ ‫ل‬
َ ‫ه أبَدًا ف‬
ٍ ‫قَِل‬

Setibanya di negeri Syam, saya mengatakan, 'Siapa orang yang terbaik dalam agama ini?' Mereka 
menjawab, 'Uskup penjaga gereja.' 
Saya pergi berjumpa dengannya  dan berkata kepadanya, 'Saya tertarik dengan agama Kristian ini dan 
saya ingin mengikuti dan membantumu sekaligus belajar dari kamu dan beribadah bersama kamu.' 
Dia menjawab, 'Silakan masuk!' Saya pun masuk dan menjadi pembantunya. 
Setelah saya tinggal bersamanya saya mendapatinya  se orang jahat, dia menyuruh pengikutnya untuk 
berderma dan menggalakkan mereka dengan pahala yang sangat besar. Setelah mereka memberikannya 
dengan bayak  ternyata dia memonopolinya  untuk dirinya sendiri, dia tidak memberikannyan kepada fakir 
miskin sedikitpun. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak tujuh karung emas. Melihat keadaan itu, saya 
menaruh kebencian yang luar biasa terhadapnya. 
Ketika dia meninggal, kaum Kristian berkumpul untuk menguburkannya, ketika itu saya mengatakan 
kepada mereka, 'Sesungguhnya teman kamu ini adalah orang jahat, dia menyuruh kamu bersedekah dan 
menyebut tentang kelebihannya, setelah kalian kumpulkan, dia memonopoli untuk dirinya sendiri, dia tidak 
berikan sedikitpun kepada fakir miskin.' 
Mereka menjawab, 'Dari mana kamu tahu?' 
Saya menjawab, 'Mari saya tunjukkan kepada kamu sekarang juga tempat penyimpanan harta itu' 
Mereka berkatan, 'Tunjukkan kepada kami tempatnya.' 

14

‫تفسير سورة الجمعة‬

15

Hadith ini menunjukkan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah
‫ لنه فسر‬، ‫وفي دليل آخر على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس‬
‫((بأنهم أهل فارس‬....‫تعالى ))وآخرين منهم‬
‫قوله‬.
‫ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ورسائله إلى فارس والروم وغيرهم‬
.‫ ويدعوهم إلى الدخول في دينه‬، ‫ يبلغهم الدعوة‬،‫من المم‬
Hadith ini juga menunjukkan bahawa risalah nabi saw adalah umum kepada seluruh
manusia 15 kerana nabi mentafsirkan firman Allah ‫ وآخرين منهم‬dengan penduduk
Parsi. Oleh sebab itu rasul telah ,mengutus surat kepada Parsi, Rom dan umat yang
lain . Baginda menyampaikan dakwah dan mengajak mereka kepada Islam
Saya pun menunjukkannya dan mereka mengeluarkan  tujuh karung emas dan perak. Setelah mereka melihat 
secara langsung, mereka mengatakan, 'Demi Allah kita tidak akan menguburkannya”, mereka  menyalib dan 
melemparinya dengan batu.' 

َ
َ
َ
َّ ُ ‫ث‬
ُ ‫ل يَقُو‬
َ ‫مكَانِهِ قَا‬
‫ه‬
َ ‫لآ‬
َ ْ ‫صل ِّي ال‬
ُ ‫ت َر‬
ُ ‫ما‬
َ َ‫خَر ف‬
ُ ‫جاءُوا بَِر‬
َ ‫م‬
َ ‫ل‬
ُ َّ ‫س أَرى أن‬
ُ ْ ‫ما َرأي‬
َ َ‫ن ف‬
َ ْ ‫سل‬
َ ِ ‫جعَلُوه ُ ب‬
ْ ‫خ‬
َ ‫م‬
َ ُ ‫جًل َل ي‬
ٍ ‫ج‬
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
‫ن‬
ِ ‫مأ‬
ِ ‫ب فِي ال‬
ِ ‫ب لي ْل وَنَهَاًرا‬
ِ ‫ضل‬
ُ ‫ه‬
ْ ‫ه قال فأ‬
ُ ‫خَرةِ وَل أدْأ‬
ُ ‫ه أْزهَد ُ فِي الد ّنْيَا وَل أْرغ‬
َ ْ‫أف‬
َ ‫ه‬
ُ ّ ‫حب‬
ُ ُ ‫حبَبْت‬
ُ ْ ‫من‬
ْ ‫حب ّا ل‬
ُ ْ ‫من‬
ْ ‫م‬
َ
َ َ ‫م حضرته الْوفَاة ُ فَقُل ْت ل َه يا فَُلن إنِي كُنت مع‬
َ ُ ‫حبَبْت‬
‫ن‬
ِ ُ‫م أ‬
ِّ ُ
ُ ‫ك‬
ْ ‫ك وَأ‬
َ َ ُ ْ
َ ُ ُ
َ ‫ه‬
ُ َّ ‫حب‬
َ ‫ه َز‬
ُ َ‫مع‬
َ ‫ت‬
ُ ‫م‬
ْ َ‫ه وَأق‬
ُ َ ‫قَبْل‬
ْ َ َ ‫حبًّا ل‬
ْ ‫م‬
َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ‫مانًا ث‬
ْ
َ
َ
َ
َ ‫ضَر‬
َ َ ‫قَبْل‬
َّ َ ‫ل أيْ بُن‬
َ ‫مُرنِي قَا‬
‫م‬
ِ ‫ن تُو‬
ِ ‫ما تََرى‬
َ ‫ح‬
َ ْ ‫ك وَقَد‬
ُ َ ‫ما أعْل‬
َ ِ‫ي وَالل ّه‬
ُ ‫ما تَأ‬
َ َ‫صي بِي و‬
َ ‫مرِ الل ّهِ فَإِلَى‬
ْ ‫نأ‬
َ ‫ك‬
ْ ‫م‬
ْ ‫م‬
َّ
َ
َ
ْ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ‫ت ع َليْهِ لقَد ْ هَل‬
ِ ْ‫مو‬
ُ ‫ما كَانُوا ع َليْهِ إ ِل َر‬
َ ‫أ‬
َ ْ‫حدًا اليَو‬
َ ‫جل بِال‬
َ ‫س وَبَدَّلوا وَتََركُوا أكْثََر‬
ُ ْ ‫ما كُن‬
َ ‫م عَلى‬
ُ ‫ك الن ّا‬
َ‫ل وَهُو‬
ِ ‫ص‬
ِ‫حقْ بِه‬
َ ْ ‫ت ع َلَيْهِ فَال‬
ٌ ‫فَُل‬
ُ ْ ‫ما كُن‬
َ ‫ن فَهُوَ ع َلَى‬

Tidak lama kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya, lalu saya mengikutinya. Salman 
berkata :” Saya belum pernah melihat orang yang mengerjakan solat dan  orang yang paling zuhud dan 
mengharap akhirat melebihi orang itu. Ibadahnya yang berlangsung siang malam membuat saya 
mnyenanginya, lalu saya hidup bersama dia beberapa ketika. Ketika menjelang wafatnya, saya mengatakan 
kepadanya, 'Wahai  fulan!  Kepada siapa engkau pesankan saya dan dengan siapa saya akan hidup selepas 
kematianmu?' 
Dia menjawab, 'Ya anakku! Terus terang saya tidak melihat ada orang yang tingkat keagamaannya seperti 
kita, kecuali satu orang di kota Musil yang bernama fulan. Dia tidak merubah­rubah dan mengganti­ganti 
ayat Allah. Oleh sebab itu carilah orang itu.' 

َ َ ‫عند موتِه أ‬
َ
َّ ِ ‫ن إ‬
َّ َ ‫ل فَل‬
َ ‫قَا‬
ِ ‫صا‬
ِ َ‫ب ل‬
ِ ْ‫مو‬
َ ْ ‫ن أل‬
ْ ِ ْ َ َ ْ ِ ‫صانِي‬
ُ ‫ه يَا فَُل‬
َ َّ ‫ت َوغَي‬
َ ْ ‫ب ال‬
ُ ْ‫حق‬
َ ‫ما‬
َ ‫ما‬
َ‫حق‬
ُ َ‫ت ل‬
ُ ْ ‫ل فَقُل‬
ِ ‫ح‬
َ ِ‫ت ب‬
َ ْ‫ن فَُلنًا أو‬
ِ ‫ص‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ِ‫ب‬
َ ‫ل فَقَا‬
َ ‫مرِهِ قَا‬
َ ‫ه‬
ْ ‫ك وَأ‬
ِ ‫صا‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫م‬
ِ‫حبِه‬
ُ ‫خيَْر َر‬
َ َ‫عنْدَه ُ فَو‬
ْ ‫ل ع َلى ُأ‬
ُ ُ ‫جدْت‬
ُ ‫م‬
ْ َ‫عنْدِي فَأق‬
ْ ِ‫ل لِي أق‬
ْ ‫خبََرنِي أن ّك ع َلى أ‬
َ ِ‫مر‬
ٍ ‫ج‬
َ
َ
َ
َّ ِ ‫ن إ‬
َ ِ‫ق ب‬
َ ْ ‫صى بِي إِلَي‬
َّ َ ‫ت فَل‬
‫ك‬
ْ َ ‫م يَلْب‬
ُ ّ ‫مَرنِي بِالل‬
ُ ‫ه يَا فَُل‬
َ ‫ح‬
َ ‫ما‬
ْ ‫ثأ‬
َ ‫ك وَأ‬
ُ َ‫ت ل‬
ُ ْ ‫ه الْوَفَاة ُ قُل‬
ُ ْ ‫ضَرت‬
َ ‫ما‬
َ ‫ن‬
ْ َ ‫فَل‬
َ ْ‫ن فَُلنًا أ ْو‬
ِ ‫حو‬
َّ
َ
َ
َ
َ
ً‫جل‬
َ
َ
ّ
َ
َ
َّ َ ‫ل أيْ بُن‬
َ ‫مُرنِي قَا‬
ّ ‫ج‬
ِ ‫ن تُو‬
ِ ‫ضَرك‬
ُ ‫م َر‬
َ ‫ح‬
َ ْ ‫وَقَد‬
َ َ‫ن اللهِ ع َ ّز و‬
ُ ‫ما أع ْل‬
َ ِ‫ي وَالله‬
ُ ‫ما تَأ‬
َ ‫صي بِي َو‬
َ ‫ما تََرى فَإِلى‬
َ ‫ل‬
ْ ‫م‬
َ ‫م‬
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
‫ال‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ل‬
‫ف‬
‫و‬
‫ه‬
‫و‬
‫ن‬
‫ي‬
‫صيب‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ل‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ما‬
‫ل‬
‫ث‬
‫م‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ق‬
‫ح‬
ِ ِ ْ َ
ّ
ٌ
َ ِ ِ ‫ع َلَى‬
َ ُ َ َ ِ ِ َِ ِ ِ ْ
Sepeninggal teman saya itu, saya pergi menyusul orang tersebut ke kota Musil. Setibanya di rumah beliau
saya menceritakan kisah saya dan mengatakan kepadanya, 'Ketika si fulan hendak meninggal dunia dia
berpesan kepada saya untuk mencari kamu, dia memberitahukan kepada saya bahawa kamu berpegang kuat
dengan kebenaran. Dia berkata kepada saya: “ kalau begitu, tinggallah bersama saya”. Saya pun tinggal
bersama beliau, dan memang betul dia adalah orang baik.
Tidak lama kemudian, diapun menemui ajalnya. Ketika hendak meninggal dunia saya bertanya kepadanya,
'Wahai fulan! Janji Tuhan sudah dekat kepada Anda, , oleh sebab itu kepada siapa tuan memesankan saya dan
siapa yang harus saya ikuti?'
Dia menjawab, 'Wahai anakku! Terus terang saya tidak melihat ada orang yang tingkat keagamaannya seperti
kita kecuali seorang di Nasibin yang bernama fulan, susulilah dia di sana'

َ َ ‫ما مات وغَي َب ل َحقْت بصاحب نصيبين فَجئْته فَأ َخبرته بخبري وما أ َمرني به صاحبي قَا‬
َ ‫وَقَا‬
‫م‬
ْ ِ‫ل فَأق‬
ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ
ُ ُ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ِ َ ّ َ َ َ َّ َ ‫ل فَل‬
ِ َ َ ِ ُ ُ َْ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ ‫ن نََز‬
‫ت‬
َ َ‫مع‬
َ ِ ‫ما لب‬
ِ ‫صا‬
ِ ‫ت‬
ِ
ْ ‫ثأ‬
ُ ‫خيْرِ َر‬
َ َ‫عنْدَه ُ فَو‬
ُ ْ‫مو‬
َ ‫ل بِهِ ال‬
َ ِ‫ل فَوَالله‬
َ ‫ت‬
ُ ‫م‬
ْ َ‫حبَيْهِ فَأق‬
ْ ‫ه عَلى أ‬
ُ ُ ‫جدْت‬
ُ ‫م‬
ْ َ‫عنْدِي فَأق‬
َ ِ‫مر‬
ٍ ‫ج‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
‫صي‬
ِ ‫ن تُو‬
ٌ ‫صى بِي فل‬
َ ‫ن فلنًا كا‬
ّ ِ‫ن إ‬
ُ ‫ه يَا فل‬
َ ‫ح‬
َ ‫ما‬
َ ‫ن َإِلي ْك فإِلى‬
ّ ‫نث‬
ُ ‫تل‬
ُ ‫ضَر قل‬
ّ ‫فَل‬
َ ْ ‫م أو‬
َ ْ ‫ن أو‬
ْ ‫م‬
ٍ ‫صى بِي إِلى فل‬
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ‫ه‬
ً
ّ
َ
َ
ّ
َ ‫مُر‬
ُّ َ‫جل بِع‬
َّ َ ‫ل أيْ بُن‬
َ ‫مُرنِي قَا‬
َ َّ ‫مورِي‬
ُ ‫ه إ ِل َر‬
ْ ‫كأ‬
َ ‫مأ‬
ُ ّ ‫ة فَإِن‬
ُ َ ‫ن تَأتِي‬
ُ ‫مرِنَا آ‬
ْ ‫ي ع َلى أ‬
ُ ‫ما نَعْل‬
َ ِ‫ي وَالله‬
ُ ‫ما تَأ‬
َ َ‫بِي و‬
َ ِ‫حدًا بَق‬
15

‫تفسير سورة الجمعة‬

16

‫ سواء كانوا من العرب أو العجم‬، ‫ هم الجيال القادمة من المة المسلمة‬: ‫الثاني‬
‫و دليل هذا القول ما رواه ابن أبي حاتم‬.‫كأجيال التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم‬
‫ إن في‬:
‫ قال رسول الله‬: ‫عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال‬
‫أصلب أصلب أصلب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة يغير حساب ثم قرأ قوله‬
((‫ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم‬: ‫تعالى‬
Kedua: Mereka ialah generasi yang datang kemudian daripada kalangan umat Islam 
samaada daripada kalangan Arab atau bukan Arab seperti generasi tabiin, atba’ tabiin 
dan generasi yang seterusnya. Hujah pendapat ini ialah hadith riwayat Ibn Abi Hatim 
daripada Sahl bin Sa’d al­Saidi r.a berkata: Bersabda rasul ε : “ Sesungguhnya pada 
َ
َ ‫بمث ْل ما نحن ع َلَيه فَإ‬
َ ‫ت فَأْتِهِ قَا‬
‫مرِنَا‬
ْ ‫نأ‬
ْ ِ ِ ْ
ْ ‫ه عَلَى أ‬
ُ َّ ‫ل فَإِن‬
َ ْ ‫حبَب‬
ُ ْ َ َ ِ ِ ِ

Setelah orang itu meninggal dunia saya berangkat ke Nasibin mencari orang yang disebutkan itu. 
Saya menceritakan kepadanya kisah saya danwasiat teman saya sebelumnya. Dia mengatakan, 'Tinggallah 
bersama saya.' 

Saya pun tinggal bersama dia dan ternyata memang dia adalah orang baik seperti dua orang teman 
saya sebelumnya. Akan tetapi tidak lama kemudian dia pun menemui ajalnya. Ketika menjelang maut, saya 
bertanya kepadanya, 'Engkau telah mengetahui keadaan saya sebenarnya. Oleh sebab itu kepada siapa engkau 
berwasiat kepada  saya?' 
Dia menjawab, 'Ya anakku! Terus terang saya tidak bertemu  orang yang tingkat keagamaannya seperti kita 
kecuali seorang di kota Amuriah yang bernama fulan, carilah orang itu.

َ
َ َ ‫خبري فَقَا‬
ُّ َ ‫ب ع‬
َّ َ ‫ل فَل‬
َ ‫قَا‬
‫ل ع َلَى‬
ْ َ ‫ة وَأ‬
ِ ‫م‬
َ َّ ‫مورِي‬
ِ ‫صا‬
ِ َ‫ب ل‬
ُ ‫معَ َر‬
َ َ ‫ه‬
َ َّ ‫ت وَغَي‬
ََ ‫ت‬
ُ ‫م‬
ْ َ‫عنْدِي فَأق‬
ْ ِ‫ل أق‬
ُ ُ ‫خبَْرت‬
ُ ْ‫حق‬
َ ‫ما‬
َ ‫ما‬
ِ ‫ح‬
َ ِ‫ت ب‬
ٍ ‫ج‬
ِ
َ
َ
َ
َّ َ ‫مُر الل ّهِ فَل‬
َّ ُ ‫ل ث‬
َ ‫م نََز‬
َ ‫ة قَا‬
َ ‫م قَا‬
‫ضَر‬
ٌ ‫م‬
َ ‫ح‬
َ ‫ما‬
َ ‫حتَّى كَا‬
َ ‫ت‬
َ ‫ص‬
َ َ ‫ل وَاكْت‬
ْ ‫ل بِهِ أ‬
َ ْ ‫ت وَغُنَي‬
ٌ ‫ن لِي بَقََرا‬
ُ ْ ‫سب‬
ْ ِ ‫مرِه‬
ْ ‫حابِهِ وَأ‬
ْ ‫يأ‬
ِ ْ ‫هَد‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
‫صى بِي‬
ٌ ‫صى بِي فل‬
ٌ ‫صى بِي فل‬
ُ ‫ه يَا فل‬
ّ ُ‫ن ث‬
َ ‫ت‬
ُ ْ ‫ن إِنِّي كن‬
ُ ‫تل‬
ُ ْ ‫قُل‬
َ ْ ‫م أو‬
َ ْ‫ن وَأو‬
َ ْ‫ن فأ ْو‬
ٍ ‫ن إِلى فل‬
ٍ َ ‫ن إِلى فل‬
ٍ ‫معَ فل‬
َ
َ
َ
َ
َ ْ ‫ن إِلَي‬
َّ َ ‫ل أيْ بُن‬
َ ‫مُرنِي قَا‬
‫ن‬
ِ ٌ ‫حد‬
ِ ‫ن تُو‬
َ ‫ما كُنَّا ع َلَيْهِ أ‬
َ َ ‫صب‬
ٌ ‫فَُل‬
َ ‫ح ع َلَى‬
ُ ‫م‬
ُ َ ‫ما أع ْل‬
َ ِ‫ي وَالل ّه‬
ُ ‫ما َتَأ‬
َ َ‫صي بِي و‬
َ ‫ك فَإِلَى‬
ْ ‫هأ‬
َ ‫م‬
ْْ‫م‬
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
‫جًرا‬
ْ َ‫م ي‬
ٌ ‫مبْعُو‬
ُ ‫خُر‬
ُ ‫ما‬
ْ ‫مُرك أ‬
ِ ‫مهَا‬
ُ ‫ب‬
َ ‫ن إِبَْراهِي‬
َ َ‫ي هُو‬
َ ‫ه قد ْ أظلك َز‬
ُ ّ ‫ه وَلكِن‬
ُ َ ‫ن تَأتِي‬
ُ ‫سآ‬
ِ ‫ض العََر‬
ّ ٍ ِ ‫ن نَب‬
ِ ‫ث بِدِي‬
ِ َ ‫النَّا‬
ِ ‫ج بِأْر‬
ْ
ْ
َ
َّ ‫ل ال‬
ُ ُ ‫ة وََل يَأك‬
ُ ُ ‫خفَى يَأك‬
ٌ ‫خ‬
‫م‬
َ ِ‫ن كَتِفَيْه‬
ْ َ ‫ت َل ت‬
ْ َ ‫ما ن‬
َ َ‫صدَق‬
َ َّ ‫ل الْهَدِي‬
َ ‫ن‬
ُ َ ‫خات‬
ٌ ‫ما‬
َ ‫ل بِهِ عََل‬
َ ُ‫ن بَيْنَه‬
َ ْ ‫ة بَي‬
َ ْ ‫ض بَي‬
ِ ْ ‫حَّرتَي‬
ٍ ‫إِلى أْر‬
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ‫حقَ بِتِلك الب ِلد ِ فافع‬
‫ل‬
َ ‫ن تَل‬
ْ ‫تأ‬
ْ ‫نا‬
َ ْ‫ستَطع‬
ِ ِ ‫الن ّبُوّةِ فإ‬
.' Saya pun mencarinya dan saya menceritakan kisah saya kepadanya. 

Dia menjawab, 'Tinggallah bersama saya.' Saya pun tinggal bersama dia. Ternyata memang dia orang baik 
seperti yang dikatakan orang sebelumnya. Selama saya tinggal bersama dia saya berhasil mendapatkan 
beberapa ekor lembu dan harta kekayaan yang  
Pendeta Kristian berpesan kepada  Salman mengikuti Nabi: 
Kemudian orang tersebut pun menemui ajalnya seperti yang sebelumnya. Ketika menjelang kematiannya, 
saya mengatakan kepadanya, 'Anda mengetahui keadaan saya sebenarnya, oleh sebab itu kepada siapa engkau 
akan pesankan saya atau apa pesan Anda untuk saya lakukan?' 
Dia menjawab, 'Wahai anakku! Terus terang saya tidak bertemu seorang pun di muka bumi ini yang masih 
berpegang dengan agama kita, namun waktunya sudah tiba, seorang nabi yang akan membawa agama Nabi 
Ibrahim akan muncul di tanah Arab, dia akan hijrah dari tanah tumpah darahnya ke daerah yang penuh 
dengan pohon kurma di antara dua gunung, dia mempunyai tanda kenabian yang sangat jelas, dia mau 
memakan hadiah tapi tidak mau memakan sedekah, di antara bahunya terdapat cap kenabian. Jika anda 
mampu tiba  ke negeri itu, silakan.'

َ َ ‫شاءَ الل َّه أ‬
َّ ُ ‫ب ت‬
َّ ُ ‫ث ث‬
ُّ َ‫ت بِع‬
َّ ُ ‫ل ث‬
َ ‫قَا‬
َ ‫ما‬
‫م‬
َ ُ ‫مك‬
َ َّ ‫مورِي‬
ِ ‫مَّر بِي نَفٌَر‬
ْ ُ
َ َّ ‫ت وَغَي‬
ْ ُ‫ت لَه‬
ُ ْ ‫جاًرا فَقُل‬
َ ‫م‬
ْ ‫نأ‬
َ ‫ة‬
ُ ْ ‫مكَث‬
َ َ‫ب ف‬
َ ‫ما‬
َ ‫م‬
ٍ ْ ‫ن كَل‬
َْ‫م‬
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
‫ملونِي‬
ِ ‫ح‬
َ َ‫موهَا و‬
ْ َ‫ت‬
َ ‫ح‬
ُ ُ‫م فَأع ْطيْتُه‬
ْ َ‫متِي هَذِهِ قَالوا نَع‬
َ ْ ‫م بَقََراتِي هَذِهِ وَغُنَي‬
ْ ُ ‫ب وَأعْطِيك‬
ِ ‫ض العََر‬
ِ ‫ملونِي إِلى أْر‬
16

‫تفسير سورة الجمعة‬

17

sulbi lelaki dan wanita keturunan daripada umatku golongan yang masuk syurga 
tanpa hisab, kemudian nabi membaca firman Allah : ‫وآخرين منهم لما يلحقوا بهم‬
‫ فالية تنطبق على القوام الخرين‬، ‫ فهما متكاملن‬،‫ول تعارض بين القولن‬
‫ فالفريقان من هذه المة‬، ‫الذين سيسلمون كما تنطبق على الحفاد القادمين‬
. ‫المسلمة الحية‬
Kesimpulannya tidak ada pertentangan antara dua pandangan, ianya berkait antara 
kedua pandangan , termasuklah dalam ayat ini kaum­kaum lain yang akan memeluk 
Islam juga anak cucu yang akan datang, kedua­duanya adalah umat Islam. 
َ
َ ‫خ‬
‫ل‬
ْ َّ ‫ت الن‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫ل‬
ِ ‫مونِي فَبَاع ُونِي‬
ُ ‫ن َر‬
َ
ُ ْ ‫عنْدَه ُ وََرأي‬
ُ ْ ‫ن يَهُود َ عَبْدًا فَكُن‬
ُ َ ‫موا بِي وَادِي َالْقَُرى ظَل‬
ُ ِ ‫حتَّى إِذ َا قَد‬
ْ ‫م‬
ٍ ‫ج‬
ْ ‫م‬
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
‫ن‬
ِ ‫ما أنَا‬
ِ َ‫م ي‬
ِ ‫صا‬
َ ‫ص‬
ِ ْ‫حقْ لِي فِي نَف‬
َ ‫ن تَكو‬
ْ ‫تأ‬
َ ‫وََر‬
َ ِ ‫عنْدَه ُ قد‬
َ َ َ ‫سي فبَيْن‬
ْ ‫حبِي وَل‬
ُ ْ‫جو‬
َ ‫ف لِي‬
َ َ‫ن البَلد َ الذِي و‬
ُ ْ ‫م عَليْهِ اب‬
َ َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
‫ن َرأَيْتُهَا‬
‫ه‬
‫الل‬
‫و‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ين‬
‫د‬
‫م‬
‫ال‬
‫ى‬
‫ل‬
‫إ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫مل‬
‫ت‬
‫ح‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ه‬
‫من‬
‫ي‬
‫َن‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ظ‬
‫ري‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ن‬
‫م‬
‫ة‬
‫ين‬
‫د‬
‫م‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ْ ‫ما هُوَ إ ِ ّل أ‬
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ ٍ‫م‬
ّ َ‫ع‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ ‫ت بها وبعث الل َّه رسول َه فَأَقَام ِبمك‬
َ‫ة ما أَقَام َل أ َسمع ل َه بذكْر مع ما أنا‬
َ
َ
ْ
َ َََ َِ ُ ‫م‬
ِ ‫صا‬
َ َ َ َ ٍ ِ ِ ُ ُ َ ْ
ِ ِ ‫فَعََرفتُهَا ب‬
َ
َ َ َ ِ َ
ُ ُ ََ ُ
ْ ‫حبِي فأق‬
َ ِ‫صفَة‬
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َّ ُ ‫قّ ث‬
ُ ‫م‬
ْ ‫مدِينَةِ فَوَاللهِ إنِّي لفِي رأس عَذ‬
ُ ‫ن‬
‫ل‬
ِ ِ‫فِيه‬
َ ‫م هَا‬
َ ِ‫ق ل‬
َ ْ ‫سي ِّدِي أع‬
َ َ‫ض الع‬
َ ‫جَر إِلى ال‬
َ ْ‫ل فِ َيهِ بَع‬
ِ ‫م‬
ِ ْ‫شغ‬
ْ ‫م‬
ِ ِ‫ل الّر‬
َّ ٍ َ َ ِ َ َ ُ َ َ ِ َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
‫ن‬
َ ‫ه بَنِي قيْل‬
َ ‫حت ّى وق‬
َ ‫م ال‬
ُ ‫ف ع َليْهِ فقَال فل‬
َ ‫ه‬
َ ‫سيِّدِي‬
َ َ‫و‬
ُ ُ‫ة وَاللهِ إِن ّه‬
ُ ‫ن قات َل الل‬
ُ ‫مل‬
ّ َ‫ن ع‬
ٌ ِ ‫جال‬
ُ ْ ‫س إِذ أقب َل اب‬
َّ ‫ل قَد ٍم ع َلَيهم م َن مك‬
َُ ّ ‫ن أَن‬
ْ
َ
َّ َ ‫ل فَل‬
ٌّ ِ ‫ه نَب‬
َ ‫ي قَا‬
‫خذ َتْنِي‬
‫ع‬
‫ز‬
‫ي‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫ال‬
‫ة‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ى‬
‫َل‬
‫ع‬
‫ء‬
َ
‫ا‬
‫ب‬
‫ق‬
ُ
‫ب‬
‫ن‬
‫و‬
‫ع‬
‫م‬
‫جت‬
‫م‬
َ َ ‫معْتُهَا أ‬
ُ
َ
ِ ‫س‬
ِ
ِ
ِ
َ
َ ‫مو‬
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ ‫ما‬
ُ
َ ْ
ْ ِ
ِ
ُ َ‫ل‬
ْ
ٍ ََ
َ
ُ ُ‫سق‬
َ ِ ‫مهِ ذَل‬
ُ ‫ت أقُو‬
َ ‫سيِّدِي قَا‬
‫ماذ َا‬
ْ َّ ‫ن الن‬
ِّ َ ‫ن ع‬
َ َ‫خلَةِ ف‬
َ ُ‫الْعَُروَاء‬
َ ‫ط ع َلَى‬
ْ ‫سأ‬
َ ‫ت‬
ُ ْ ‫جعَل‬
َ ‫ك‬
ُ ْ ‫ل وَنََزل‬
ُ ْ ‫حتَّى ظَنَن‬
ِ ْ ‫ل َِلب‬
ِ َ‫ت ع‬
َ
َ
َ
َ
َ ِ ‫مل‬
َ ‫ما ل‬
َّ ُ ‫شدِيدَة ً ث‬
َ ‫ك قَا‬
ْ ِ ‫ك َولِهَذ َا أقْب‬
َ ‫م قَا‬
َ ‫ل قَا‬
ُ ‫ماذ َا تَقُو‬
ُ ‫تَقُو‬
َ ‫ة‬
‫ل‬
ً ‫م‬
ِ َ‫ل فَغ‬
َ ‫ض‬
َ ‫ب‬
َ َ ‫ل ع َلى ع‬
َ ‫ل‬
َ ْ ‫منِي لك‬
َ َ ‫سي ِّدِي فَلك‬
َ ‫ل‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
‫ه‬
ِ ‫ن‬
َ ْ ‫يءٌ قد‬
َ ‫ما قال وَقد ْ كا‬
ْ ‫تأ‬
ْ ‫نأ‬
ُ ُ ‫معْت‬
َ ‫ج‬
ّ َ‫ت ع‬
َ ِ ‫ستَثب‬
ُ ْ ‫ما أَرد‬
َ ّ ‫يءَ إِن‬
ُ ْ ‫قُل‬
ْ ‫عنْدِي ش‬
ْ ‫تلش‬

Tidak lama kemudian lelaki tersebut meninggal dunia, saya pun tinggal di kota Amuriah untuk 
beberapa waktu.  Sehinggalah rombongan pedagang dari Suku Kalb ­Arab­ melalui  Amuriah, saya berkata 
kepada mereka, :” Jika kamu sanggup membawa saya ke tanah Arab, saya akan berikan kepada kamu lembu 
dan harta kekayaan saya ini”
Mereka menjawab, “Ya, kami sanggup membawa kamu.”

Saya pun memberikan lembu dan kekayaan saya tersebut kepada mereka dan mereka pun membawa 
saya. Ketika saya sampai di Wadil qura, mereka menipu saya dan menjual saya kepada kepada seorang yahudi 
dan memperlakukan saya sebagai hambanya. Di sini saya melihat di sini terdapat pokok kurma dan berharap 
inilah tempat yang disebut oleh pendeta tetapi setelah diperhatikan ini bukanlah temapt yang disebut itu.
 Suatu ketika, saudaranya dari suku Quraizah datang menemuinya, lalu dia membeli dan membawa 
saya pergi ke Madinah. Di sana saya melihat pohon kurma yang disebut oleh teman saya yang di Amuriah, 
dari gambaran  yang disampaikan teman saya itu, saya yakin  inilah kota yang dimaksudkan itu. Saya pun 
tinggal brsama tuan saya di kota itu. 
Ketika itu Nabi saw. sudah mulai mengajak kaumnya di Mekah untuk masuk Islam, namun saya tidak 
mendengar apa­apa dari kegiatan Nabi itu kerana kesibukan saya sehari­hari sebagai hamba 
Tidak berapa lama, Rasulullah saw. pun hijrah ke Madinah . Demi Allah ketika saya berada di atas 
sebatang pohon kurma milik tuan saya, sedang mengurus kurma itu, sedangkan tuan saya duduk dibawah, 
seorang saudaranya datang dan mengatakan kepadanya, 'Celaka besar atas bani Qilah, mereka sekarang 
sedang berkumpul di Kuba, menunggu seorang yang mendakwa  dirinya sebagai seorang nabi akan datang 
hari ini.' 
Setelah saya mendengar perbualan mereka itu, saya menggigil sehingga saya bimbang akan jatuh ke 
atas  tuan saya. Saya segera turun dari pohon kurma tersebut lalu mengatakan kepada tamu itu, 'Apa yang 
anda katakan tadi ? Tolong ulangi katakan kepada saya!' Tuan aku umemarahi saya  dan memukul saya 
sekuat­kuatnya lalu mengatakan, 
'Urusan apa kamu dengan berita itu? Kembali teruskan pekerjaanmu!' 
Pada masa itu saya ada menyimpan sedikit tamar.

17

‫تفسير سورة الجمعة‬

18

َ
َ
َ
َ
َ َ َ ‫فَل‬
َّ ُ ‫ه ث‬
‫ت‬
َ َ‫ت أ‬
َ َ ‫م وَهُوَ بِقُبَاءَ فَد‬
ُ ‫ت إِلَى َر‬
َ ‫م‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم عَلَيْهِ و‬
ُ ْ ‫م ذَهَب‬
ُ ُ ‫خذ ْت‬
ُ ْ ‫سي‬
ْ ‫ما أ‬
َ ّ ‫سل‬
ّ
ُ ْ ‫ت ع َلَيْهِ فَقُل‬
ُ ْ ‫خل‬
َ ِ‫ل الل ّه‬
ِ ‫سو‬
َ ‫ل َه إن َه قَد بلَغَنِي أ‬
َ‫ك أ‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ ‫عنْدِي لِل‬
ُ
ٌ
َ
‫ع‬
‫م‬
‫و‬
‫ح‬
‫ل‬
‫صا‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
ٌ
‫ء‬
‫ي‬
‫ش‬
‫َا‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫و‬
‫ة‬
‫ج‬
‫حا‬
‫و‬
‫َو‬
‫ذ‬
ُ
‫ء‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ر‬
‫غ‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ب‬
‫حا‬
‫ص‬
ِ
ِ ‫ن‬
َ
ّ
ّ
ِ‫صدَقَة‬
ٍ
َ َ َ ٌ َ
ُ َ
َ ْ ُ ِ ُ
َ
َ َ ُ
َ
ٌ َ ْ
ْ
َ َ َ
َ ُ َ
َ
َ ُ ‫فَرأَيتك‬
َ
َ ‫ه إِلَيْهِ فَقَا‬
َ ‫م قَا‬
‫سو‬
‫حابِهِ كُلُوا‬
ِ ِ‫حقَّ بِه‬
َ ‫مأ‬
َ ‫ص‬
ُ ‫ل َر‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم عَلَيْهِ و‬
ُ ُ ‫ل فَقََّربْت‬
ْ ُ ‫ن غَيْرِك‬
َ ّ ‫سل‬
ْ ُْ َ
َ ِ‫ل الل ّه‬
ْ ‫م ِل‬
ْْ‫م‬
َ
ْ
َ
ُ
َ ‫س‬
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َّ‫حو‬
ُ
َ
ْ
َ ‫ت‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ج‬
‫ف‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ت‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ص‬
‫ن‬
‫ا‬
‫م‬
‫ث‬
‫ة‬
‫د‬
‫ح‬
‫ا‬
‫و‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫سي‬
‫ف‬
ْ
‫ن‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ت‬
‫ُل‬
‫ق‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ل‬
‫ك‬
‫أ‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫ف‬
‫ه‬
‫د‬
‫ي‬
َ
ٌ
ِ
َ
ََ ‫شيْئًا وَت‬
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ َ
َ ْ
َ ‫م‬
ُ ْ َ َ ُ
ُ َ َ
ّ
ُ
ُ َ ََ ‫ك‬
ْ ‫وَأ‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ ‫ت إِنِّي َرأيْت‬
َّ ُ ‫مدِينَةِ ث‬
َّ ‫ل ال‬
ُ ‫سو‬
ُ ُ ‫ك َل تَأك‬
َ َ‫صدَق‬
ِ‫ة وَهَذِه‬
ُ ‫َر‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم عَلَيْهِ و‬
ُ ْ ‫ت بِهِ فَ َقُل‬
ُ ْ ‫جئ‬
ِ ‫م‬
ََ ْ ‫م إِل َ َى ال‬
َ ّ ‫سل‬
َ ِ‫ل الل ّه‬
َ
َ
َ
َ
َ‫ة أ‬
َ
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ‫ه قَا‬
ُ
َ
َ
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫وا‬
‫ل‬
‫ك‬
‫أ‬
‫ف‬
‫ه‬
‫حاب‬
‫ص‬
‫أ‬
‫ر‬
‫م‬
‫و‬
‫ه‬
‫ي‬
‫َل‬
‫ع‬
‫هم‬
‫الل‬
‫ى‬
‫صل‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ل‬
‫سو‬
‫ر‬
‫ل‬
‫ك‬
‫أ‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ك‬
‫مت‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ي‬
‫أ‬
‫و‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ن‬
‫م‬
‫م‬
‫سل‬
ٌ
ِ
ِ
ُ
ْ
ِ
ّ ِ ‫هَد‬
ُ َ
ُ َ َ
ُ َ َ ْ
ْ َ
َ ََ َ ْ َ
َ
َِ
ََ َ َ َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
َ
َ ‫م وَهُوَ بِبَقِيِع الغَْرقَد ِ قَا‬
َ ‫سو‬
ِ ْ‫ت فِي نَف‬
ْ‫ل وَقَد‬
ُ ‫ت َر‬
َ َ‫صلى اللهم ع َليْهِ و‬
ُ ْ ‫جئ‬
ِ ‫م‬
ّ ُ‫ن ث‬
ُ ْ ‫فَقُل‬
َ ‫سل‬
َ ِ‫ل الله‬
ِ ‫ن اثْنَتَا‬
ِ ‫سي هَاتَا‬
َ
َ
َ
َ
َّ ُ ‫ت عَلَيْهِ ث‬
َ ِ‫حابِهِ ع َلَيْه‬
‫ت أنْظُُر إِلَى‬
‫ستَد َر‬
‫سل ّم‬
ِ ً ‫جنَاَزة‬
َ ‫س فِي أص‬
َ َ‫ه وَهُو‬
َ ‫ص‬
َ َ‫تَبِع‬
ْ ‫ما‬
َ َ‫حابهِ ف‬
ُ َ‫ن ل‬
ْ ‫ش‬
ٌ ِ ‫جال‬
ْ ‫نأ‬
ِ ‫ملَتَا‬
ْ ‫م‬
َّ ُ ْ َ
َّ
َّ ُ ْ َّ ُ ِ ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ َ‫ظَهْرِهِ ه‬
‫ه‬
َ ‫ل أَرى ال‬
ِ ‫صا‬
َ ‫ص‬
ْ ‫ما‬
َ َ‫صلى اللهم ع َليْهِ و‬
ُ ‫ما َرآنِي َر‬
ُ ُ ‫ستَدَْرت‬
َ ‫سل‬
ّ ‫حبِي فَل‬
َ َ ‫خات‬
َ ِ‫سول الله‬
َ ‫ف لِي‬
َ َ‫م الذِي و‬
َ
َ
َ َ ‫ع َر‬
َ ‫ف لِي قَا‬
َ ‫ت فِي‬
‫ه‬
َ ْ ‫ت إِلَى ال‬
َ ‫ص‬
ِ ُ‫يءٍ و‬
ْ ‫ف أنِّي أ‬
ُ ُ ‫خاتَم ِ فَعََرفْت‬
ُ ِ ‫ستَثْب‬
ُ ‫ن ظَهْرِهِ َفَنَظَْر‬
ْ ‫ش‬
ْ َ ‫ل فَ َألْقَى َ رِدَاءَ َه ُ ع‬
َ
َ
ُ
ْ َّ‫حو‬
ُ ‫سو‬
َ ‫ه وَأبْكِي فَقَا‬
‫ت‬
َ َ‫م ت‬
َ َ ‫ل فَت‬
َ َ‫صل ّى الل ّهم ع َلَيْهِ و‬
ُ ‫ل لِي َر‬
َ ّ ‫سل‬
ُ ُ ‫ت ع َلَيْهِ أقَبِّل‬
ُ ‫ص‬
ُ ْ ‫حوَّل‬
ُ ْ ‫فَانْكَبَب‬
َ ِ‫ل الل ّه‬
ْ ‫ص‬
َ َ‫ت فَق‬
َ ُ ‫حدَّث ْت‬
‫س‬
َ ‫ما‬
َ ِ‫ع َلَيْه‬
َ َ ‫حدِيثِي ك‬
َ ْ ‫ك يَا اب‬
ٍ ‫ن عَبَّا‬

Di sebelah petang harinya, saya mengambil sedikit kurma yang telah saya kumpulkan sebelumnya, 
lalu saya berangkat ke tempat Nabi tinggal. Ketika itu saya mengatakan kepada Rasulullah, 'Saya mendengar 
bahwa tuan adalah orang soleh, datang bersama teman­teman yang datang dari jauh memerlukan sesuatu. Di 
tangan saya ada sedikit sedekah, nampaknya kamu yang paling layak  menerimanya.' 
Lalu saya dekatkan kurma itu kepada mereka. Rasulullah saw. mengatakan kepada para Sahabat, 
'Makanlah' sedangkan dia sendiri tidak memakannya. Saya mengatakan dalam hati saya, 'Ini dia satu tanda 
kenabiannya.' 

Kemudian saya kembali ke rumah dan mengambil beberapa buah kurma, ketika Nabi saw. berangkat 
dari Quba ke Madinah, saya mendatanginya dan mengatakan kepadanya, 'Nampaknya anda  tidak memakan 
sedekah, ini ada sedikit hadiah saya bawa sebagai penghormatan kepada anda.'
Rasululullah pun memakannya dan menyuruh sahabat untuk ikut memakannya, lalu mereka makan 
bersama­sama. 
Dalam hati saya berkata, 'Ini dia tanda kenabian kedua' 
Ketika Nabi berada di Baqi Gargad, ingin mengebumikan seorang sahabat, saya mendatangi beliau 
dan melihat beliau sedang duduk memakai dua selendang. Saya mengucapkan salam kepadanya, kemudian 
saya berjalan berputar sekeliling beliau untuk melihat belakangnya, barangkali saya dapat melihat cop 
kenabian seperti yang dikatakan oleh teman saya di Amuriah. Setelah Nabi melihat bahwa saya 
memperhatikan belakang  baginda, dia mengerti tujuan saya, lalu dia mengangkat selendangnya, ketika itu 
saya melihat ada cop, lalu saya yakin bahwa itulah cap kenabian, lalu saya memeluk dan mencium beliau 
sambil menangis. 
Melihat hal itu Rasulullah saw. bertanya, 'Apa gerangan yang terjadi pada kamu?' Saya pun menceritakan 
kisah saya dan beliau sangat kagum dan beliau menginginkan agar saya perdengarkan kepada para sabahat, 
lalu saya memperdengarkannya seperti yang saya ceritakan kepada kamu wahai Ibnm Abbas. 

18

‫تفسير سورة الجمعة‬

14

Antara ayat lain yang hampir sama maksud dengan ayat ini ialah firman Allah :

Sehubungan ini Saidina Umar menyebut:
15

19

" ‫ينقص السلم من نشأ في السلم ولم يعرف الجاهلية‬

Terdapat beberapa hadith yang menunjukkan nabi saw dituskan kepada seluruh manusia iaitu:

َ ُ
ُ
َ
َ َ ‫خمسا ل َم يعطَه‬
َ ‫ل قَا‬
َ ‫س قَا‬
‫ت‬
‫سو‬
ْ َ‫ه ف‬
َ ‫نأ‬
ً ْ َ ‫ت‬
ُ ‫ل َر‬
ُ ‫ل الل ّهِ أعْطِي‬
ُ ْ ‫خًرا بُعِث‬
ُ ُ ‫حد ٌ قَبْلِي وَل َ أقُول‬
ّ ُ ُْ ْ
ٍ َ ‫ن عَبَّا‬
ِ َ ْ ‫ن اب‬
ِ َ ‫( ع‬1
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ ‫خ‬
ِّ ‫إِلَى ك‬
‫ض‬
ُ ْ ‫سوَد َ يَد‬
ِ ‫ن‬
ِ ‫س‬
َ ‫متِي إِل ّا كا‬
ُ َ‫م و‬
ْ ‫نأ‬
ْ ‫لأ‬
ْ ‫مَر وَل أ‬
ْ ‫مَر وَأ‬
ْ ُ‫منْه‬
ْ ‫جعِل‬
ّ ‫ل فِي أ‬
َ ‫ح‬
َ ‫ح‬
ُ ‫ي الَْر‬
َ ْ ‫سوَد َ فلي‬
َ ِ‫ت ل‬
ْ ‫م‬
(‫جدًا ) رواه أحمد‬
ْ ‫م‬
ِ ‫س‬
َ
“ Daripada Ibn Abbas r.a , bersabda Rasul   , diberikan kepadaku lima perkara yang tidak diberikan 
kepada nabi­nabi sebelumku, aku mengatakan demikian bukanlah untuk berbangga, Aku diutuskan 
kepada orang yang merah dan hitam, tidak ada seorang yang merah dan hitam yang masuk dalam 
umatku, melainkan mereka akan menjadi umatku dan dijadikan tanah sebagai tempat sujud. 
( Hadith riwayat Imam Ahmad)
َ ُ
َ ْ‫سأَلُوا أَه‬
َ ‫ل قَا‬
َ ‫ن عَبْد ِ اللَّهِ قَا‬
َ ‫ن‬
‫م‬
‫سو‬
َ ‫ ع‬-2
َ ‫ن‬
ْ َ ‫ل الل ّهِ ل َ ت‬
ُ ‫ل َر‬
ْ ُ ‫ن يَهْدُوك‬
ْ ُ‫يءٍ فَإِنَّه‬
ِ ‫ل الْكِتَا‬
ْ َ‫م ل‬
ْ ‫ش‬
ْ َ‫ب ع‬
ِ ْ ‫جابِرِ ب‬
ُّ ْ
َ ‫ما أ َن تصدقُوا بباطل أَو تكَذّبوا بحق فَإن َه لَو كَان موسى حيًا بين أ‬
َّ ‫ح‬
َُ ‫ل ل‬
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
‫ه‬
‫ما‬
‫م‬
‫ك‬
‫ر‬
‫ه‬
‫ظ‬
‫إ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ف‬
‫وا‬
‫ضل‬
َ َ ْ ِ ُ
ِّ َ ُ ْ
َ ْ ‫وَقَد‬
َ ُ َ
ّ ِ ْ ِّ
َ َْ ّ َ
ْ ُ ّ ِ ٍّ َ ِ ُ ِ ُ ْ ٍ ِ َ ِ
َ َ
َ
(‫ن يَت ّبِعَنِي )رواه أحمد‬
ْ ‫إ ِ ّل أ‬
Daripada Jabir r.a bersabda rasul : Janganlah kamu bertanya kepada ahli
kitab sesuatu pun, mereka tidak akan memberi petunjuk kepadamu kerana
berada dalam kesesatan. Sekiranya kamu ( mengikuti mereka) sama ada kamu
menyalahkan yang hak atau mendustakan yang benar, sekiranya Musa hidup
bersama kamu, maka tidak harus baginya melainkan akan mengikutiku.
( Hadith riwayat Imam Ahmad)
َ َ ‫خمسا ل َم يعطَه‬
ُ َ ‫قَا‬
َّ َ ‫ن عَبْدِاللَّهِ أ‬
َّ ِ ‫ن النَّب‬
‫ي‬
َ‫سيَرة‬
ِ ‫م‬
ِ ُ ‫حد ٌ قَبْلِي ن‬
َ ‫نأ‬
َ ‫( عن‬3
ً ْ َ ‫ت‬
َ ‫ب‬
ُ ‫صْر‬
ُ ‫ل أعْطِي‬
ِ ْ‫ت بِالُّرع‬
ُ ُْ ْ
ّ
ُ ْ ‫جابُِر ب‬
َّ ُ ّ
َ ‫متِي أ‬
ُ ‫شهر وجعِل َت ل ِي اْل َرض مسجدا وطَهورا فَأَي ُما رجل من أ‬
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
‫د‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ت‬
‫حل‬
‫أ‬
‫و‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ل‬
‫ص‬
‫ال‬
‫ه‬
‫ت‬
‫رك‬
ِ
ِ
ُ
ْ
ِ
ُ
ْ
ُ
ّ
ً
ُ َ ٍ ْ َ
ْ
ُ َ
ّ ْ
ِ ْ َ ُ ْ
ْ
ّ
َ
َ ِ َ
ٍ َ َ
ً ُ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ ‫ح‬
ّ ‫ت ال‬
‫س‬
َ ِ‫مه‬
ً ‫ص‬
ُ َ‫ي يُبْع‬
َ َ ‫شفَاع‬
ِ َ‫م ت‬
ِ ْ‫ث إِلى قو‬
َ ‫ة وَكا‬
َ ‫ل ِل‬
ُ ْ ‫ة وَبُعِث‬
ْ ‫م وَل‬
ُ ِ ‫مغَان‬
َ ْ ‫ال‬
ُ ‫حد ٍ قبْلِي وَأعْطِي‬
ّ ‫خا‬
ّ ِ ‫ن الن ّب‬
ِ ‫ت إِلى الن ّا‬
َّ ‫عَا‬
(‫ة ) متفق عليه‬
ً ‫م‬
Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Aku
diberi lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Semua Nabi
19

‫تفسير سورة الجمعة‬

20

‫الدرس الثاني‬

Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telahpun diterangkan dalam Kitab Taurat tetapi orangorang Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) bandingan orang-orang (Yahudi)
yang ditanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab
Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu,
samalah seperti keldai yang memikul bendela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak
mengetahui kandungannya). Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan
ayat-ayat keterangan Allah; dan (ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk
kepada kaum yang zalim.(5)
Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang yang berugama Yahudi, kalau
kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah tidak termasuk
umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta

sebelumku hanya diutuskan khusus kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku diutuskan kepada
manusia yang berkulit merah dan hitam iaitu seluruh manusia. Dihalalkan untukku harta rampasan
perang, sedangkan ianya tidak pernah dihalalkan kepada seorang Nabi pun sebelumku. Disediakan
untukku bumi yang subur lagi suci sebagai tempat untuk sujud iaitu sembahyang. Maka sesiapa pun
apabila tiba waktu sembahyang walau dimana saja dia berada hendaklah dia mengerjakan
sembahyang. Aku juga diberikan pertolongan secara dapat menakutkan musuh dari jarak perjalanan
selama satu bulan. Aku juga diberikan hak untuk memberi syafaat
20

‫تفسير سورة الجمعة‬

21

kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang-orang
yang benar!.(6)
Dan (sudah tentu) mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya,
dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui
akan orang-orang yang zalim itu.(7)
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri
daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan
kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Ia
memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya)". (8)

‫ قوله تعالى‬:

Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telahpun diterangkan dalam Kitab Taurat tetapi orang-orang
Yahudi tidak juga mempercayainya, maka) bandingan orang-orang (Yahudi) yang
ditanggungjawab dan ditugaskan (mengetahui dan melaksanakan hukum) Kitab Taurat,
kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu, samalah seperti
keldai yang kandungannya).memikul bendela Kitab-kitab besar (sedang ia tidak
mengetahui 16

16

Allah swt di dalam al-quran banyak membuat perbandingan bertujuan untuk memudahkan pembacanya untuk
memahami sesuatu perkara.atau hukum. Perbandingan juga menjadi bukti bahawa al-quran dan kalamullah walaupun
orang-orang Yahudi dan Munafiq mengatakan mustahil ini kalamullah dan ini adalah karya Muhammad s.a.w lalu
Allah turunkan ayat :

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu
yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang-orang yang beriman
maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka; dan kalau orangorang kafir pula maka mereka akan berkata: "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?"
(Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan
menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat
dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik;

21

‫تفسير سورة الجمعة‬

22

‫ وأوجب‬،‫ وكلفهم بها وحملهم إياها‬، ‫ حيث أعطاعهم الله التوراة‬، ‫هذه الية ذم لليهود‬
.‫ ولم ينفذوا ما فيها‬، ‫ ومع ذلك لم يحملوها ولم يعملوا بها‬،‫عليهم العمل بها‬
Ayat ini mengutuk Orang­orang Yahudi yang diberi kitab taurat17 oleh Allah. 
Mereka diberi tanggunggung jawab melaksanakan dan beramal dengannya, 
sebaliknya Yahudi tidak melaksanakan amanah Allah dan tidak beramal dengan kitab 
taurat.
‫ ل يدري ما فيها‬،‫ الذي يحمل على ظهره كتبا‬، ‫وقد شبهتهم الية في هذا المر بالحمار‬
‫ لنه حمار لم يقرأها‬،‫من علم‬.
‫ ولم يدوروا ما المطلوب‬،‫ لكنهم لم يتفهموها‬،‫وكذلك اليهود حفظوا ألفاظ كتبهم‬
‫ ولم يعملوا بمقتضاها وزادوا على ذلك بأنه حرفوها وبدلوها‬، ‫منهم‬.
، ‫ وهؤلء لهم عقول وأفهام‬،‫ لنه الحمار ل عقل ول فهم له‬، ‫لقد كانوا شرا من الحمار‬
‫لكنهم لم يستعملوها‬.
18
0Ayat ini membandingkan orang yahudi seperti keldai  yang membawa kitab tetapi 
keldai tersebut tidak mengetahui ilmu yang ada dalam kitab tersebut kerana keldai 
tidak membacanya. Begitu juga orang­orang Yahudi, mereka menghafaz kitab mereka 
tetapi mereka tidak memahaminya dan tidak tahu apa yang dituntut di dalam kitab 
taurat serta mereka tidak beramal dengan tuntutan kitab taurat19 dan lebih teruk dari 
itu mereka mengubah kitab taurat.
17

Taurat ialah nama kitab yang diturunkan kepada nabi Musa as. Ianya diturunkan dari langir dalam keadaan tertulis
dengan bahasa yang digunakan oleh bani Israel bukannya bahasa Arab atau bahasa Ibri
18

Mengapa yahudi diumpamakan dengan keldai. Keldai adalah haiwan yang tahan lasak. Walaupun keldai membawa
asfar taurat tetapi ia tidak memahami begitu juga orang Yahudoi mengenali nabi saw tetapi mereka menyembunyikan
ilmu mereka Kedua Ayat ini menolak dakwaan Yahudi bahawa mereka adalah anak Allah dan umat yang dipilih oleh
Allah swt sedangkan dakwaan mereka tidak benar sama sekali. Orang yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi
sebagai keldai. Antara dakwaan palsu mereka ialah orang Yahudi dijadikan daripada manusia manakala orang-orang
lain daripada kuda kemudian tuhan menjadikan mereka berupa manusia. Di tempat yang lain mereka menyatakan Allah
menciptakan manusia lain sebagai keldai yang berkhidmat untuk orang Yahudi. Ayat ini menolak dakwaan mereka.
Dalam al-quran dengan jelas menyebut orang Yahudi ditukar menjadi anjing dan babi.
19

Orang yahudi tidak beramal dengan kitab mereka sejak zaman nabi Musa a.s lagi. Antaranya apabila nabi Musa a.s
pergi ke bukit Tursina mereka membuat tuhan berupa lembu daripada emas. Begitu apabila nabi Musa membawa tujuh
puluh orang yang terpilih dari kaumnya untuk menemani nabi Musa di bukit Tursina mereka meminta melihat Allah
dengan mata kepala sendiri. Dalam al-Quran Allah menggambarkan mereka :

Dan (ingatlah) ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa Kami angkatkan bukit Tursina
itu ke atas kamu (sambil kami berfirman): "Ambilah (dan amalkanlah ajaran Kitab Taurat) yang Kami
berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah (apa yang diperintahkan kepada
kamu dengan mematuhinya)". Mereka menjawab: "Kami dengar, dan kami menderhaka". Sedang
kegemaran menyembah (patung) anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka, dengan
sebab kekufuran mereka. Katakanlah (wahai Muhammad):" Amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman
kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman". ( Surah al-Baqarah)

22

‫تفسير سورة الجمعة‬

23

Orang Yahudi lebih teruk dari keldai kerana tidak berakal dan tidak memahami 
berbanding mereka yang mempunyai akal dan berkemampuan untuk memahami 
tetapi mereka tidak menggunakannya.20
: ‫قوله تعالى‬

Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah; dan
(ingatlah), Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.

‫ وبئس المثل هو مثل الظالمين الكافرين المكذبين‬،‫هذا المثل لليهود كربه بأس منفر‬
‫ واليهود هم أبرز من انتبق عليهم هذا لمثل‬، ‫ بآيات الله‬.
Perumpaan yang diberikan kepada orang Yahudi adalah
perumpamaan yang sangat teruk yang diberikan kepada orangorang kafir yang mendustakan ayat Allah, perumpamaan ini sangat
tepat pada orang yahudi
‫ وهذه الية كقوله تعالى‬:

179 ‫سورة لعراف‬

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan
manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya
(ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat
dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak
mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang
ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.

(6) ‫قوله تعالى‬:

20

Ayat ini juga turut ditujukan kepada golongan yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Manusia yang
berilmu dalam al-quran ada tiga jenis iaitu (a) rabbaniyyin (b) umpama keldai (c) umapama anjing.

23

‫تفسير سورة الجمعة‬

24

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang Yahudi,21 kalau kamu
anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah tidak
termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati
(dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika
betul kamu orang-orang yang benar!

‫ بأن يطلب منهم تمني‬،‫يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحدى اليهود‬
‫ وأن المسلمون على‬،‫ إن كنتم أيها اليهود تزعمون أنكم على هدى‬: ‫ يقول لهم‬.‫الموت‬
‫ وأنكم‬،‫ إن كنتم صادقين في أنكم على هدى‬،‫ فادعوا على الضالين بالموت‬،‫ضلل‬
‫أولياء لله‬.
Allah swt memerintahkan nabi mencabar orang yahudi dengan mencabar 
mereka mengharapkan kematian. Baginda berkata kepada mereka: 
“ Wahai orang Yahudi sekiranya kamu mendakwa kamu golongan yang mendapat 
hidayah Allah sedangkan orang­orang Islam dalam kesesatan, kamu mintalah supaya 
mati menimpa golongan yang sesat sekiranya dakwaan kamu dalam hidayah adalah 
benar  dan kamu adalah orang­orang yang dikasihi Allah.
(7) ‫ والله عليم بالظالمين‬، ‫ )ول يتمنونه أبدا بما قدمت أيدهم‬: ‫)قوله تعالى‬
‫ وأنهم لو‬،‫ لنهم يعلمون أنهم ضالون‬،‫ ولن يدعوا على الضالين بالموت‬، ‫إن اليهود لم يتمنوا الموت‬
‫ فكيف يتمنون الموت مع‬،‫ وأن أيديهم ل تقدم إل الكفر والظلم والضلل‬، ‫تمنوا الموت لماتهم الله‬
‫ذلك؟‬

Orang yahudi  tidak akan mengharapkan kematian, mereka tidak akan mendoakan 
orang yang sesat dengan kematian sama sekali kerana mereka tahu bahawa mereka 
berada dalam kesesatan. Sekiranya mereka mengharapkan kematian maka sudah tentu 
Allah akan mematikan mereka. Mereka tetap menjadi manusia yang kafir,zalim dan 
sesat maka bagaimana mereka mahu mengharapkan kematian.
‫ وهذه الية كقوله تعالى‬:
Ayat ini seperti firman Allah:

96-94) ‫)سورة البقرة‬
21

Orang-orang Yahudi di dalam al-quran dipanggil dengan beberapa nama iaitu (a) Bani Israel (b)Hadu (c) Yahudi
Mereka dinamakan Bani Israel daripada nama nabi Yaakub a.s . Dinamakan hadu yang bermaksud kembali. Mereka
kembali kepada Allah setelah mereka menyembah lembu. Sampai di Madinah mereka mendakwa diri mereka sebagai
‫ نحن الضين هادوا‬sedangkan mereka jauh daripada ajaran Allah yang sebenarnya.

24

‫تفسير سورة الجمعة‬

25

Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum Yahudi): "Kalau syurga negeri
akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak
boleh dicampuri oleh orang-orang lain (seperti yang kamu dakwakan itu), maka
cita-citakanlah mati (supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu
orang-orang yang benar".
Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya,
dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan; dan Allah sentiasa
mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka itu
setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya), dan (lobanya
mereka kepada hidup itu) melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap
seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun, padahal umur
panjang yang demikian, tidak akan dapat melepaskannya dari azab (yang
disediakan oleh Allah). Dan (ingatlah), Allah sentiasa melihat akan apa yang
mereka lakukan.

‫ لقد وردت في القرآن ثلث مباهلت‬:
Di dalam al-quran terdapat tiga kali mubahalah rasul
dengan
orang bukan Islam
‫ وهي اليات‬.‫ في آيات سورة البقرة او آيات سورة الجمعة‬،‫ المباهلة مع اليهود‬: ‫الولى‬
‫ كما طلبت منهم‬، ‫ ولم يتمنوا الموت‬،‫ ومع ذلك لم يقم اليهود بالمباهلة‬، ‫التي أوردها‬
‫ لنهم يعلمون أنهم على باطل‬،‫اليات‬.
Pertama : Mubahalah dengan orang Yahudi disebut dalam surah alBaqarah dan surah al-Jumuah. Orang Yahudi tidak berani melakukan
mubahalah dan tidak mengharapkan kematian seperti yang dituntut
dalam ayat kerana mereka tahu bahawa mereka berada dalam
kebatilan.
‫ وهي مذكورة في قوله‬.‫ في آيات سورة آل عمران‬،‫ المباهلة مع النصارى‬:‫الثانية‬
‫ تعالى‬:
Mubahalah dengan orang kristian disebut di dalam surah Al Imran,
firman Allah:

Kemudian sesiapa yang membantahmu (wahai Muhammad) mengenainya, sesudah
engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada mereka: "Marilah
kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan
kami serta perempuan-perempuan kamu, dan diri kami serta diri kamu, kemudian kita
memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya
laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta.”

‫ في قوله تعالى‬،‫ المباهلة مع المشركين‬: ‫ الثالثة‬:
25

‫تفسير سورة الجمعة‬

26

Mubahalah dengan kaum musyrikin dalam ayat :

.... (75 ‫)سورة مريم‬
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesiapa yang berada di dalam kesesatan,
maka biarlah (Allah) Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang
tertentu, hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka (pada saat itu)
mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya
dan lebih lemah penyokong-penyokongnya

‫ بيقينهم أنهم لو باهلوا ودعوا الله‬،‫ولم تقم أي طائفة من الطوائف الثلثة بالمباهلة‬
‫لهلكم الله‬.
Ketiga-tiga golongan ini tidak bermubahalah kerana mereka yakin sekiranya mereka
bermubahalah dan berdoa kepada Allah, pasti Allah akan menghancurkan mereka
‫ روى البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‬:

َ
َ
َ
َ
َ َ ‫قَا‬
َّ َ ‫عنْد َ الْكَعْبَةِ َلَطَأ‬
َّ ‫ح‬
َّ ِ ‫ن ع َلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّب‬
‫م‬
ِ ‫صلِّي‬
َ ‫م‬
َ ‫ل أبُو‬
َ ‫صل ّى الل ّهم عَلَيْهِ َو‬
ُ ‫ت‬
ُ ْ ‫ن َرأي‬
َ ّ ‫سل‬
َ ُ ‫مدًا ي‬
َ ‫ي‬
ْ ِ ‫ل لَئ‬
ٍ ْ‫جه‬
َ
َ ‫فَقَا‬
‫ ولو‬،‫ ورأوا مقاعدهم من النار‬، ‫ة ولو أن اليهود تمونوا الموت لماتوا‬
َ ‫ه َل‬
ُ َ ‫مَلئِك‬
َ ْ ‫ه ال‬
ُ ْ ‫خذ َت‬
ُ َ ‫ل لَوْ فَعَل‬
‫ لرجعوا ل يجدون أهل ومال‬، ‫خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم‬
Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam al-Thirmidhi dan al-Nasai daripada
Ibn Abbas r.a berkata : Abu Jahal berkata, sekiranya aku melihat Muhammad di
Kaabah akan ku pijak tengkuknya Sekiranya dia melakukannya maka malaikat
akan mengambilnya. Sekiranya orang Yahudi mengharapkan kematian
nescaya mereka akan mati dan melihat tempat mereka dineraka, dan
sekiranya mereka yang bermubahalah dengan rasulullah dan kembali,
mereka akan melihat keluarga dan hartanya telah musnah.

(8) ‫ قوله تعالى‬:

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri
daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan
dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang
nyata, lalu Ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta
membalasnya

‫ ول‬،‫ ول ينفعهم فرارهم منه‬،‫الموت الذي يفر منه اليهود وباقي الكافرين سيلقيهم‬
‫ الذي‬، ‫ وبعد هذا يردون إلى الله‬،‫ وإذا جاء أجلهم فل بد أن يموتوا‬،‫يغني حذر من قدر‬
‫ فيحاسبهم على كل أعمالهم‬،‫يعلم الغيب والشهادة‬.
Maut yang ditakuti oleh orang Yahudi dan orang kafir yang lain akan
mengikuti mereka. Usaha mereka untuk lari dari mati sia-sia
sahaja. Mereka tidak dapat lari dari ketetapan Allah. Apabila
sampai ajal pasti mereka akan mati dan kembali kepada Allah yang
mengetahui perkara yang ghaib dan nyata dan Allah akan
menghisab segala amalan mereka.
26

‫تفسير سورة الجمعة‬

27

‫ وهذه الية كقوله تعالى‬:
Ayat ini seperti firman Allah :
.....(78 : ‫)سورة النساء‬
Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu (bila sampai ajal),
sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh

‫ مثل‬: ‫وروى الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله قال‬
‫ حتى إذا أعيا‬، ‫ فجاء يسعى‬،‫الذي يفر من الموت كمثل البثعلب تطلبه الرض بدين‬
، ‫ فلم يزل كذلك‬، ‫ يا ثعلب ديني ! فخرج له حصاص‬: ‫ قفالت له الرض‬، ‫دخل حجره‬
"... ‫ فمات‬، ‫حتى تقطعت عنقه‬
Imam al-Tabarani meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub ra
daripada Rasulllulah e bersabda : Perumpamaan mereka yang lari
dari mati seperti musang yang dituntut hutangnya oleh tanah.
Musang itu mencari makan sehinggalah dia lemah lalu muang itu
masuk ke sarangnya lalu tanah berkata : Wahai musang
hutangku ! Dia mengeluarkan kepala sehingga terputus lehernya
dan mati.22
Ayat ini mengingatkan kita tentang hakikat kematian lebih-lebih lagi pada zaman
sekarang zaman materialistik manusia mengejar kebendaan. Dalam hadith nabi saw
ada berpesan :
‫ فاحبب ما شئت فإنك به مفارق واعمل ما شئت فإنك به‬، ‫عش ما شئت فإنك ميت‬
‫مجزي عنها‬
Seorang lelaki pernah bertanya kepada orang soleh untuk melakukan maksiat lalu dia 
menjawab : 
Jika kamu ingin melakukan maksiat jangan kamu tinggal dibumi Allah
Lelaki itu menjawab : Dimana saya ingin tinggal?
Kedua:  Sekiranya kamu ingin melakukan maksiat jangan makan dari rezeki Allah
Ketiga: Sekiranya kamu ingin melakukan maksiat dan malaikat maut datang 
menjemput kamu  jangan kamu serahkan rezeki kamu.
Lelaki itu menjawab : Semuanya ini bukan kemampuanku
Orang soleh itu berkata:  Bagaimana kamu ingin melakukan maksiat sedangkan kamu 
tinggal dibumi Allah, kamu makan dari rezeki Allah dan apabila Malaikat maut 
datang kamu tidak dapat menolaknya
Lelaki itu menjawab:  Saya tidak akan membuat maksiat lagi
22

KISAH WAFAT NABI DAUD AS
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah r.a berkata: Bersabda
Rasullullah ε : Adalah nabi Daud as seorang yang sangat cemburu. Apabila dia 
keluar dari rumahnya dia  akan menutup semua pintu, tidak orang yang boleh 
berjumpa dengan isterinya sehinggalah dia pulang.
27

‫تفسير سورة الجمعة‬

28

‫الدرس الثالث‬
: ‫قال الله عز وجل‬

Nabi bersabda: Pada suatu hari baginda keluar dari rumahnya dan menutup pintunya.
Tiba-tiba isterinya melihat seorang lelaki berdiri di tengah-tengah rumah lalu dia
berkata kepada orang yang berada di rumah : dari mana lelaki ini masuk sedangkan
rumah bertutup. Pasti kamu semua akan dimarahi oleh Daud.
Apabila nabi Daud kembali dia mendapati seorang lelaki berdiri di tengah-tengah
rumah lalu nabi Daud bertanya : Siapa kamu?
Lelaki itu menjawab: Aku lelaki yang tidak takut kepada raja-raja dan tidak
ada seorang pun yang boleh menghalangku.
Nabi daud menjawab: Demi Allah kamu adalah malaikat maut. Selamat datang
dengan perintah Allah. Tidak berapa selepas itu nyawa nabi Daud dicabut.
Kemudian jenazahnya diuruskan dan selesai diuruskan ketika matahari terbit.
Nabi Sulaiman berkata kepada burung : Naungilah Daud sehingga semua
burung menaunginya menyebabakan bumi sehingga gelap bumi. ( Hadith riwayat
Imam Ahmad)
28

‫تفسير سورة الجمعة‬

29

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sebenarnya maut yang kamu melarikan diri
daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan
dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang
nyata, lalu Ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta
membalasnya)".8
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk
mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke
masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat)
dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi
kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya),9
Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu
hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam
segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).)10
Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan (yang
baharu tiba) atau (mendengar) sesuatu hiburan, mereka bersurai (lalu pergi)
kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri (di atas mimbar berkhutbah). Katakanlah (wahai Muhammad:" Pahala - balasan) yang ada di sisi
Allah, lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu; dan Allah
sebaik-baik pemberi rezeki.

‫ من حيث صلة الجمعة وخطبتها‬،‫تتحث هذه اليات عن بعض أحكام يوم الجمعة‬.
Ayat-ayat ini menerangkan tentang hukum berkaitan hari Jumaat
seperti solat Jumaat dan khutbah Jumaat.
‫ فسمي في السل يوم‬.‫وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية القديمة يوم العروبة‬
‫ لسماع الخطبة وأداء الصلة‬،‫ لن المسلمين يجتمعون فيه في المسجد‬،‫الجمعة‬.
29

‫تفسير سورة الجمعة‬

30

Pada zaman Jahiliyah hari Jumaat dipanggil hari Arubah dan
dalam Islam dipanggil hari Jumaat kerana orang Islam berkumpul di
masjid untuk mendengar khutbah dan menunaikan solat.
‫ ومما اختص يوم الجمعة من خصائص ومزايا‬:
1- ‫ لنه اليوم السادس والخير الذي خلق السموات‬،‫ جميع الخلئق‬.‫كمل الله فيه خلق‬
‫والرض‬.
2- ‫فيه خلق الله آدم‬.
3- ‫فيه أدخل الله آدم الجنة‬.
4- ‫فيه أخرج الله آدم من الجنة‬.
5- ‫فيه تقوم الساعة‬.
6- ‫ ل يسئل احد فيها خيرا إل أعطاه الله أياه‬،‫فيه ساعة إجابة‬.
Terdapat beberapa kelebihan hari Jumaat:
1- Allah Taala selesai menciptakan semua makhluk iaitu hari
keenam Allah menjadikan langit dan bumi
2- Allah Taala menciptakan Adam
3- Allah Taala memasukkan Adam ke syurga
4-Allah Taala mengeluarkan Adam dari syurga.
5- Berlakunya kiamat
6- Pada hari Jumaat terdapat satu sat dimakbulkan doa. Seorang
yang meminta kebaikan pada waktu tersebut akan diterima oleh
Allah swt.
‫ومن الحاديث الصحيحة في فضل يوم الجمعة‬:
Diantara hadith sahih berhubung kelebihan hari Jumaat ialah:
َ
َ
َ
َ
‫َص‬
َ ‫سو‬
‫صل ّى‬
ِ ‫س‬
‫ مصا رواه البخاري ومسصلم عصن أ بي هَُريَْرة َ َر ِص‬.1
‫معَ َر ُص‬
‫ه َص‬
ُ ‫ضي الل ّصهم عَن ْصهم أن َّص‬
‫ل الل ّصهِ َص‬

َ
َ
ُ ‫سابقُون يو م الْقيامة بيد أَنَه‬
َّ ‫م نْص قَبْلِن َصا ث ُص‬
ُ ‫م يَقُو‬
‫م هَذ َا‬
ِ ‫ح نُص اْل‬
ِ ‫ب‬
‫م أوتُوا الْكِتَا َص‬
َ ‫خُرو‬
ْ َ‫ل ن‬
َ ‫الل ّصهم ع َلَي ْصهِ وَص‬
ْ ‫نص ال َّص ِ َ َ َ ْص َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ّ ُص‬
َ ّ ‫سل‬
َ
* ٍ ‫صاَرى بَعْد َ غَد‬
ْ ‫م فَا‬
ُ ّ ‫ختَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا الل‬
ْ ِ‫ض عَلَيْه‬
ُ ْ‫يَو‬
َ َّ ‫س لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُود ُ غَدًا وَالن‬
ُ ‫ه فَالنَّا‬
َ ِ‫مهُم ِ ال ّذِي فُر‬
Diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a bahawasanya beliau mendengar rasul
bersabda; “ Kita adalah umat terakhir, tetapi kaum yang terdahulu di hari
akhirat walaupun ( yahudi dan Nasrani) lebih dahulu diturunkan kitab. Dan hari
ini ( Jumaat) adalah hari difardukan ke atas mereka solat tetapi mereka
berselisih pendapat tentang hari itu. Allah swt telah memberi petunjuk kepada
kita tentang hari itu sedang orang-orang lain mengikut di belakang kita, iaitu
Yahudi esoknya( Sabtu) dan Nasrani lusa ( Ahad).”
َ
َ َّ ‫ل الل َّصه صلَّى الل َّصهم ع َلَي ه و سل‬
َّ ‫ض‬
ُ ‫سو‬
َ ‫ن أَب ِصي هَُريَْرة َ قَا‬
ِ‫معَة‬
ُ ْ ‫ن ال‬
َ ‫مأ‬
‫ل َر ُص‬
ُ ‫ج‬
ُ ‫ل الل ّص‬
َ َ ‫ْص ِ َص‬
‫ِ َص‬
ْ ‫ ما رواه مسلم ع َص‬.2
ِ ‫ه ع َص‬
َّ
َّ
َ ‫ن لِلن َّصارى يَوم اْل‬
ْ
َ
َ
َ
َ
‫ا‬
‫ك‬
‫و‬
‫ت‬
‫ج‬
‫ال‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ه‬
‫الل‬
‫ا‬
‫ان‬
‫د‬
‫ه‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ه‬
‫الل‬
َ
‫ء‬
‫جا‬
‫ف‬
‫د‬
‫ح‬
‫ب‬
‫س‬
‫ال‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫د‬
‫ن لِلْيَهُو‬
ِ
ِ
ِ‫معَة‬
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ ‫ن قَبْلَنَا فَكَا‬
َ ‫ن كَا‬
ُ ْ
ُ ْ
ّ
ُ
ِ ُ
َ
َ
َ َ
َ
ْ ‫م‬
ِ ْ ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ‫جع‬
ِ ‫ح نُص ال‬
َ َ‫مع‬
ِ ‫نص‬
‫نص‬
َ ‫ل الد ّنْي َصا وَالوّلو‬
َ ‫خُرو‬
ْ َ ‫مةِ ن‬
َ ‫ت وَال‬
ُ ‫ل ال‬
َ َ‫ف‬
َ ‫م تَب َصعٌ لن َصا يَوْص‬
َ ‫م القِيَا‬
ْ ‫حد َ وَكذَل ِصك هُص‬
َ ْ ‫ة وَال سّصب‬
ُ ‫ج‬
ِ ْ‫م نْص أه‬
ُّ ‫ض‬
َ ْ ‫م قَب‬
*‫ق‬
َ ْ ‫ل ال‬
ِ ْ‫مق‬
َ ْ‫يَو‬
ْ ُ‫ي لَه‬
َ ْ ‫مةِ ال‬
َ ‫م الْقِيَا‬
ِ ِ ‫خَلئ‬

Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah saw : “ Allah Taala
sesatkan umat terdahulu dari hari Jumaat , orang Yahudi memilih
hari Sabtu, orang Nasrani memilih hari Ahad, kemudian Allah
menunjukkan kepada kita hari Jumaat, Allah Taala menjadikan hari
Jumaat, Sabtu dan Ahad berturut-turut, begitu juga diakhirat nanti,
kita umat yang terakhir di dunia tetapi yang umat yang pertama di
akhirat.
30

‫تفسير سورة الجمعة‬

31

(9) ‫ يا أيها الضين آمنوا إذا نوجي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر‬: ‫قوله تعالى‬
‫الله‬
‫ وينهاهم عن الشتغال بأي‬،‫يأمر المؤمنين بالتوجه إلى صلة الجمعة عند النداء لها‬
‫شيء يلهي عنها‬.
،‫ الهتمام بصلة الجمعة‬:(‫ ))فاسعوا إلى ذكر الله‬: ‫والمراد بالسعي للجمعة في قوله‬
‫ وليس المراد به المشي السريع المتعارف عليه‬. ‫ واسير والقبال عليها‬، ‫والقصد إليها‬.
Allah swt memerintahkan orang mukmin bersegera menunaikan
solat Jumaat apabila mendengar azan dan Allah melarang mereka
dari melakukan perkara yang melalaikan atau melambatkannya
daripada menunaikan fardu Jumaat. Yang dimaksudkan dengan
perkataan dalam ayat ((‫)فاسعوا إلى ذكر الله‬: ialah mengambil berat
tentang solat Jumaat dan berusaha untuk menunaikan solat Jumaat
dan bukannya berjalan dengan laju
19 :‫)السراء‬... : ‫)ومن ورود السعي بمعنى الهتمام والقصد قوله تعالى‬
، ‫ أما والله ما هو بالسعي على القدام‬: ‫قال الحسن البصري في معنى السعي هنا‬
‫ولكنه سعي بالنية والقلب والخشوع‬.
Hassan al-Basri mentafsirkan “ bersegera’ di sini ; Demi Allah ianya
bukan bersegera dengan kaki tetapi segera dengan niat, hati dan
khusyuk
‫ عليك أن تسعى إلى الجمعة بقلبك وعملك‬:‫وقال قتادة‬.
Qatadah berkata :Hendaklah kamu bersegera mengerjakan Jumaat
.dengan hati dan amalan kamu
‫ وعلى‬، ‫فإنه منهي عنه‬-‫وإلى الصلة عموما‬- ‫أما المشي السريع إلى صلة الجمعة‬
‫المسلم أن يتجنبه‬.
Manakala terkejar-kejar untuk menunaikan solat Jumaat- solat-solat
lain secara umum- adalah ditegah, justeru itu seorang muslim perlu
menjauhinya23
َ
َ
َ
َ ‫م قَا‬
‫ل إِذ َا‬
َ َ ‫صل ّى الل ّهم ع َلَي ْهِ و‬
َ ّ ‫سل‬
َ ‫ي‬
ّ ِ ِ ‫ النَّب‬،‫وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه‬
ُ ‫َص‬
َ
َ ‫شوا إِلَى ال‬
ُ ‫م‬
‫ما‬
َ ‫م‬
ِ ‫س‬
ْ ‫سكِينَةِ وَالْوَقَارِ وََل ت ُص‬
‫م بِال َّص‬
‫َص‬
َ ‫صل ّوا وَص‬
ْ ‫ما أدَْركْت ُص‬
َ ‫سرِع ُوا فَص‬
ْ ‫ة فَا‬
َ ‫م اْلِقَا‬
ُ ُ ‫معْت‬
ْ ‫صّصَلةِ وَع َلَيْك ُص‬
َ ‫مف‬
َ
ُ
ُ
* ‫موا‬
ْ ‫فَاتَك‬
ّ ِ ‫م فَأت‬

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah
s.a.w bersabda: Apabila sembahyang telah dimulai, maka janganlah kamu
mendatanginya dengan tergesa-gesa, tetapi hendaklah kamu mendatanginya
dalam keadaan tenang. Sembahyanglah sekadar yang kamu sempat dan
sempurnakanlah rakaat sembahyang yang belum ditunaikan

‫ وأن يتعطر‬، ‫ وأن يلبس أجود ملبسه‬، ‫ومن آداب يوم الجمعة أن يغتسل المسلم‬
‫ويتزين‬.
23

Sesetengah ulama mengatakan sesiapa yang terkejar-kejar ke masjid, kemudian dia terjatuh dan mati maka dia mati
dalam keadaan maksiat ‫وال أعلم‬

31

‫تفسير سورة الجمعة‬

32

Diantara Adab hari Jumaat ialah disunatkan mandi,memakai pakaian
yang terbaik, memakai minyak wangi dan berhias.
َ
َ
َّ ‫ما أ َص‬
َ ‫ل الل َّصهِ قَا‬
َ ‫سو‬
َ‫جاء‬
‫مَر َر ِص‬
َ ‫ل إِذ َا‬
‫ن َر ُص‬
‫ضي الل ّصهم عَنْه َص‬
َ ُ‫ن ع‬
ْ ‫روى البخاري ومسصلم ع َص‬
ِ ‫ن عَبْدِالل ّصهِ ب ْص‬

َ
ْ ‫س‬
*‫ل‬
َ َ‫مع‬
ِ َ ‫ة فَلْيَغْت‬
ُ ْ ‫م ال‬
َ ‫أ‬
ُ ‫ج‬
ُ ُ ‫حدُك‬
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar r.a
katanya: Aku mendengar Rasulullah telah bersabda: Barangsiapa di kalangan
kamu hendak menunaikan sembahyang Jumaat, maka dia dikehendaki mandi
َ َ
َ َ ‫روي البخاري ومسلم عن ع‬
َّ َ ‫ضي اللَّهم ع َنْهم أ‬
‫سو‬
ُ ْ ‫سعِيد ٍ ال‬
ِ‫ل الل ّه‬
ِ ‫يّ َر‬
ُ ‫ن َر‬
َ ‫ن أبِي‬
ْ
ِ ِ‫خدْر‬
ِّ ُ ‫ب عَلَى ك‬
ْ ‫م‬
ٌ ‫ج‬
ُ ْ ‫ال‬
ُ ‫ل‬
ِ ‫معَةِ وَا‬
ُ ‫ج‬
ٍ ‫حتَلِم‬
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Said al-Khudri r.a
katanya: Rasulullah
bersabda: Mandi pada hari Jumaat itu adalah wajib atas
setiap orang yang sudah baligh24
ُ ‫س‬
َ ‫قَا‬
ْ ُ‫ل غ‬
ِ‫ل يَوْم‬

َ ‫روي البخاري ومسصلم عصن ع َص‬
َّ ‫ضي الل َّصهم عَن ْصهم أ َص‬
َ ‫س‬
َ ‫ل الل َّصهِ قَا‬
َ ‫سو‬
‫م‬
‫ن أب ِصي هَُريَْرة َ َر ِص‬
َ ‫ل يَوْص‬
َ ‫ن اغْت َص‬
‫ن َر ُص‬
َ ‫ل‬
ْ
‫م ِص‬
َ
َ
َ
َّ ‫م نْص َرا َحص فِصي ال‬
َّ ‫جنَابَةِ ث ُص‬
َ ‫س‬
ً َ ‫ب بَدَن‬
‫ما قََّر َص‬
‫ما قََّر َص‬
َ ْ ‫ل ال‬
ُ ْ ‫ال‬
ْ ‫معَةِ غ ُص‬
َ َ‫ب بَقََرة ً و‬
َ ‫ساعَةِ الث ّانِيَةِ فَكَأن َّص‬
َ َ‫ة و‬
َ َّ ‫م َرا َحص فَكَأن‬
ُ ‫ج‬
‫م نْص‬
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً ‫ب كب ْص‬
‫ة‬
ً ‫ج‬
‫ما قََّر َص‬
َ ‫جا‬
َ َ‫ب د‬
‫ما قََّر َص‬
َ ‫شا أقَْر‬
‫َرا َحص فِصي ال َّص‬
‫م نْص َرا َحص فِصي ال َّص‬
َ ‫ساعَةِ الث ّالِثَةِ فَكأن ّص‬
َ ‫ساعَةِ الَّرابِعَةِ فَكَأن ّص‬
َ َ‫نص و‬
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ‫ن الذِّكَر‬
َ
َ
َ
َ
َ
‫ي‬
‫ة‬
‫ك‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫م‬
‫ال‬
‫ت‬
‫ر‬
‫ض‬
‫ح‬
‫م‬
‫ما‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ج‬
‫ر‬
‫خ‬
‫َا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ف‬
‫ة‬
‫ض‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ما‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ك‬
‫ف‬
‫ة‬
‫س‬
‫م‬
‫خا‬
‫ال‬
‫ة‬
‫ع‬
‫سا‬
‫ال‬
‫ح فِي‬
ِ َ َ َ ُ َِ َ َ َ ِ ً َ َْ َ ّ
ِ َ ِ َ ِ َ ّ
ِ َ ‫ست‬
َ ‫ن َرا‬
َ ‫معُو‬
ْ َ ُ ِ َ
َ ّ
َ َ‫و‬
ْ ‫م‬
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah r.a
katanya: Rasulullah bersabda: Sesiapa mandi pada hari Jumaat seperti mandi
hadas besar, kemudian berangkat ke masjid, maka seolah-olah dia
mengorbankan seekor unta dan sesiapa berangkat pada kesempatan kedua,
maka dia seolah-olah telah mengorbankan seekor lembu. Sesiapa berangkat
pada kesempatan ketiga, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor
kambing kibas. Sesiapa berangkat pada kesempatan keempat, seolah-olah
telah menyembelih seekor ayam dan sesiapa berangkat pada kesempatan
kelima, seakan-akan dia memberikan sedekah sebiji telur. Apabila imam iaitu
khatib telah keluar, Malaikat-malaikat pun hadir mendengar zikir. Ertinya:
mereka tidak lagi mencatatkan sesiapa yang datang ke masjid
‫س‬
ِ ‫ن‬
َ ‫ن كَا‬
ْ ِ‫إ‬
َ ِ ‫عنْد َه ُ وَلَب‬
‫َص‬
َّ ‫ن يَْرك َصعَ ث ُص‬
َ
‫م‬
‫أ‬
َ
‫ء‬
‫شا‬
‫ما‬
ْ
‫َص‬
َ
َ
ّ
‫معَةِ التِي قَبْلهَا‬
ُ ْ ‫ال‬
ُ ‫ج‬

َّ
َ ‫ستَا‬
َ ‫س‬
‫ج‬
‫ب‬
‫م‬
‫م‬
‫سل‬
ِ ‫س‬
ُ ْ ‫م ال‬
َ ْ ‫ل يَو‬
ْ ‫معَةِ وَا‬
َ َ ‫ن اغْت‬
َ َ ‫وروي المام أحمد عن و‬
َ َ‫ك و‬
ُ
َ
َ
َّ ‫م‬
ٍ ‫ن طِي‬
ْ ‫م‬
ِ
َ
ْ ‫ج حت َى يأ‬
َ
َ
‫ّص‬
‫َص‬
ْ
‫َص‬
َ
َّ ‫ن ثِيَاب ِصهِ ث ُص‬
َ
َ
‫ُص‬
‫ع‬
‫رك‬
‫م‬
‫ث‬
‫س‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ق‬
‫ر‬
‫ط‬
‫خ‬
‫ت‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫ف‬
‫د‬
‫ج‬
‫س‬
‫م‬
‫ال‬
‫ي‬
‫ت‬
َ
َ ‫م‬
‫ِص‬
ََ ْ
ِ
َ َ ّ ‫َص ّ ِص‬
َ ِ ‫َ ْص‬
ْ ‫م نْص أ‬
َ ‫ح‬
َ َ َ ‫خَر َص َ ّص‬
ِ
ِ ‫سص‬
َ
‫ن‬
َ ‫ت إِذ َا‬
ِ َ ‫حتَّى يَفُْرغ‬
َ ‫م‬
َ ‫خَر‬
ُ ‫ما‬
َ ِ ‫ت كَفَّاَرة ً ل‬
ْ َ ‫صَلتِهِ كَان‬
ْ ّ ‫م يَتَكَل‬
ْ َ ‫م فَل‬
َ ِ ‫ج اْل‬
َ ‫ص‬
َ ‫ن‬
َ ْ ‫أن‬
َ ْ ‫ما بَيْنَهَا وَبَي‬
ْ ‫م‬

“ Imam Ahmad daripada Abu Ayyub al-Ansari r.a. berkata : Aku
dengar rasulullah bersabda: Siapa yang mandi pada hari Jumaat,
kemudian memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik,
kemudian dia ke masjid dan mengerjakan solat serta tidak
menyakiti orang lain. Dia kemudian mendegar khutbah dan
menunaikan solat Jumaat, maka akan diampunkan dosanya
diantara Jumaat tersebut hingga Jumaat yang akan datang.
‫ )) إذا نودي للصلة من يوم الجمعة‬: ‫)) والْمراد بالنداء في قوله تعالى‬

24

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Kaum muslimin berduyun-duyun datang menghadiri sembahyang Jumaat
dari rumah-rumah mereka di sekitar Madinah. Mereka datang memakai bau-bauan dan celak sehingga keluarlah bau
harum dari tubuh mereka. Lalu beberapa orang di antara mereka datang kepada Rasulullah s.a.w yang sedang berada
dekatku. Rasulullah s.a.w lalu bersabda: Alangkah eloknya kalau kamu mandi untuk meneruskan hari kamu ini!

32

‫تفسير سورة الجمعة‬

33

‫ إذا جلس‬،‫ وهو الذي كان يرفع بيد يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم‬،‫النداء الثاني‬
‫على المنبر‬.
Azan yang dimaksudkan dalam ayat (( ‫ )) إذا نودي للصلة من يوم الجمعة‬ialah azan
kedua iaitu azan yang dilaungkan semasa Rasulullah duduk di mimbar.
‫ رضي الله عنه‬،‫أما نداء الول فقد كان زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان‬.
Adapun pendapat yang mengatakannya adalah seruan azan yang pertama adalah
sebagaimana yang dilakukan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin Othman bin Affan r.a.
َ
َّ ‫ن ال‬
َ ‫ن يَزِيد َ قَا‬
‫ر‬
ِ ْ ‫م ع َلَى ال‬
َ ‫ه إِذ َا‬
ُ ْ ‫م ال‬
َ ‫ل كَا‬
ُ ‫ما‬
َ ْ‫ن النِّدَاءُ يَو‬
َ ِ ‫س اْل‬
ُ ُ ‫معَةِ أوَّل‬
ُ ‫ج‬
َ َ ‫جل‬
ِ ِ ‫سائ‬
ِ َ ‫منْب‬
ِ َ َ ‫روى البخاري ع‬
ِ ْ‫ب ب‬
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
َّ ‫ما فَل‬
‫ضي‬
ِ ‫ن َر‬
ِ ‫مَر َر‬
ُ ‫ما‬
َ ‫ما كَا‬
َ َ‫صل ّى اللهم ع َليْهِ و‬
َ ْ ‫ن ع ُث‬
َ ‫ضي اللهم َع َنْهم‬
َ ُ ‫م وَأبِي بَكْرٍ وَع‬
َ ‫سل‬
َ ‫ي‬
ّ ِ ِ ‫ع َل ََى عَهْد ِ النَّب‬
َ
ُّ ‫ضعٌ بِال‬
َ ‫س َزاد َ النِّدَاءَ الثَّاني ع َلَى الَّزوَْراءِ قَا‬
‫ق‬
ِ ْ‫مو‬
َ ُ‫ل أبو عَبْد الل ّهِ الَّزوَْراء‬
ُ ‫الل ّهم عَنْهم وَكَثَُر النَّا‬
ِ ‫سو‬
ِ‫مدِينَة‬
َ ْ ‫بِال‬

‫ وهي ل تجب على العبيد والنساء‬.‫وصلة الجمعة واجبة على الرجال الحرار الصحاء‬
‫والصبيان والمرضى والمسافرين‬.

Hadis riwayat Imam al-Bukhari Daripada al-Saib bin Yazid r.a katanya:
Sesungguhnya seruan azan pada hari Jumaat apabila Imam duduk di atas
mimbar, adalah semasa zaman Rasulullah saw, Abu bakar r.a dan Umar r.a .
Apabila tiba zaman Uthman setelah berlalu beberapa lama dan telah ramai
orang yang Islam maka ditambah seruan azan kedua di al-Zaura’ dan
dikuatkan ke arah rumah-rumah di Madinah dan yang berhampiran masjid. Alzaura’ ialah tempat terletaknya pasar di Madinah.

Solat Jumaat wajib ditunaikan bagi lelaki yang merdeka dan sihat. Golongan
hamba, wanita, kanak-kanak, orang sakit dan orang musafir tidak wajib mengerjakan
solat Jumaat.
‫))قوله ))وذروا البيع‬:
‫أمر من الله للمؤمنين بترك البيع عند الذان الثاني لصلة الجمعة‬.
Maksud kalimah : ((‫))وذروا البيع‬:ialah
Allah memerintahkan orang-orang mukmin meninggalkan jual beli 25apabila
mendengar azan kedua dilaungkan untuk menunaikan solat Jumaat.26
‫ فإذا باع أحدهم كان البيع غير‬،‫وقد اتفق العلماء على حرمة البيع بعد الذان الثاني‬
‫صحيح‬.
Para Ulama’ telah bersepakat mengharamkan jual beliu yang dilakukan selepas azan
kedua. Apabila seseorang berjual beli pada masa tersebut maka ianya tidak sah.
‫ )) ذلكم خيرلكم إن كنتم تعلمون‬: ‫))قوله‬:
،‫ خيرلكم من الدنيا وما فيها‬،‫ترككم البيع وإقبالكم على الصلة الجمعة وعلى ذكر الله‬
‫ لنه هو الباقي لكم ثوابا ونعيما يوم القيامة‬،‫إن كنتم تعلمون ذلك‬.
Sekiranya kamu semua meninggalkan berjual beli pada waktu tersebut dan menuju ke
Masjid untuk menunaikan solat Jumaat dan mengingati Allah SWT , itu adalah lebih
baik bagimu daripada dunia dan segala isinya jika kamu mengetahui hal tersebut. Ini
kerana bagimu adalah pahala dan nikmat di hari Qiamat.
(10) ‫ قوله تعالى‬:
25

Jual beli antara perempuan dengan perempuan tidak haram
Semua pekerjaan wajib dihentikan kecuali darurat seperti kecemasan unit kecemasan di hospital ( Kaum lelaki
sahaja)
26

33

‫تفسير سورة الجمعة‬

34

‫ أذن لهم في‬،‫بعد ما أمرالله المسلمين بالقبال على الصلة الجمعة في الية السابقة‬
‫ والنتشار في الرض والبتغاء من فضل الله‬، ‫هذه الية بالنصراف من المسجد‬.
Allah mengizinkan kaum Muslimin di dalam ayat ini untuk bersurai dari Masjid dan
bertebaran di muka serta mencari rezekiNya setelah Allah SWT memerintahkan
mereka menuju ke masjid untuk menunaikan solat sebagaimana dalam ayat yang
sebelum ini.
‫فوقف على باب‬،‫وكان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف‬
‫ وانتشرت كما‬،‫ وصليت فريضتك‬، ‫ اللهم إني أجبت دعوتك‬: ‫ ثم قال‬، ‫المسجد‬
‫ وانت خير الرازقين‬،‫ فارزقني من فضلك‬، ‫أمرتني‬.
Sesungguhnya Urak bin Malik r.a apabila selesai menunaikan solat Jumaat bersurai
dari masjid, kemudian dia berhenti di pintu masjid dan berkata: Ya Allah
sesungguhnya Aku telah melaksanakan perintahMu, dan telah menunaikan solat yang
telah Kau fardhukan, dan aku telah bertebaran sebagaimana suruhanMu, maka
kurniakanlah aku rezeki dari kelebihanMu, sesungguhnya Engaku adalah sebaik-baik
Pemberi Rezeki.
((‫))واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون‬:
،‫ وأخذكم وعطائكم‬،‫ فاذكروه في حال بيعكم وشرائكم‬.‫اذكروا الله أيها المؤمنون كثيرا‬
‫ول تشغلكم الدنيا عن الهتمام بما ينفعكم في الخرة‬.
Sebutlah Allah dengan banyak wahai orang-orang yang beriman dan ingatlah Allah
ketika kamu berjual beli dan ketika kamu memberi sesuatu atau menerima sesuatu.
Dan janganlah kamu dilalaikan oleh dunia sehingga kamu lupa mengambil berat
tentan perkara yang memberi manfaat kepadamu di hari Akhirat.
(11) ‫ قوله تعالى‬:
‫ حيث انصرفوا‬،‫هذا عتاب من الله للصحابة على ما حصل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‬
‫ وذهبوا لتجارة قادمة من الشام‬،‫عنه وهو يخطب الجمعة‬.

Ini adalah teguran daripada Allah kepada para sahabat yang meninggalkan Rasulullah
ε ketika baginda berkhutbah jumaat kerana pergi menemui sekumpulan peniaga yang
tiba dari Syam.
َ َ ‫ قَا‬: ‫روى البخاري ومسصصلم عصصن جابر بصصن عبدالله رضصصي الله عنصصه قال‬
‫م‬
ِ ‫ت‬
َ ‫عيٌر يَوْصص‬
ْ ‫ل أقْبَل َصص‬

َ َ َ َ ً
َ
َ
َ
َ
َ َ‫ي ع‬
‫ه ) وَإِذ َا َرأَوْا‬
‫جل فأنَْز‬
ُ ‫شَر َر‬
ْ َ ‫معَةِ وَن‬
ُ ْ ‫ال‬
َ َ ‫صل ّى الل ّهم ع َلَي ْهِ و‬
ُ ّ ‫ل الل‬
َ ّ ‫سل‬
َ ‫ن‬
ُ ‫ج‬
ُ ‫م فَث َاَر النَّا‬
َ ‫ي‬
ْ َ ‫س إ ِ ّل اث ْن‬
ّ ِ ِ ‫م عَ النَّب‬
ُ ‫ح‬
َ
َ
َ
ُ
َ ‫ضوا إِليْهَا وَتََركُو‬
( ‫ما‬
ّ َ‫جاَرة ً أوْ لهْوًا انْف‬
َ ِ‫ت‬
ً ِ ‫ك قَائ‬
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a katanya: Nabi
s.a.w sedang berkhutbah dengan berdiri pada hari Jumaat, tiba-tiba datang
satu kafilah dari Syam, maka orang ramai berkejaran keluar menuju ke arah
kafilah tersebut sehingga yang tinggal di dalam masjid hanya dua belas orang
lelaki, maka turunlah ayat Yang bermaksud: Apabila mereka melihat
perniagaan atau permainan, mereka meninggalkannya untuk menuju
kepadanya dan meninggalkan kamu yang sedang berdiri berkhutbah

‫ وكانت العير تجارة قادمة من‬.‫وكان محمد بقي معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما‬
‫الشام لدحية بن خليفة الكلبي‬.
Hanya Saidina Abu Bakar dan Umar r.a sahaja yang bersama
Rasulullah saw. Peniaga dari Syam tersebut dikietuai oleh dihyahg
al-Kalbi.
‫ دللة على لن الخطيب يخطب الجمعة وهو قائم‬: ((‫ )) وتركوك قائما‬: ‫وفي قوله‬
‫على المنبر‬.
34

‫تفسير سورة الجمعة‬

35

، ‫ كانت للنبي صلى خطبتان‬: ‫روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال‬
‫ يقرأ القرآن ويذكر الناس‬، ‫يجلس بينهما‬.
Dalil bahawa Khatib hendaklah membaca khurtbah dalam keadaan berdiri di atas
mimbar ialah:
Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin samurah berkata: Nabi SAW
berkhutbah sebanyak dua kali. Baginda duduk di antara dua khutbah tersebut. Dalam
khutbahnya baginda membaca ayat al-Quran dfan memberi peringatan kepada
manusia.
‫ كيف فعل الصحابة ذلك؟كيف خرجوا للتجارة وتركوا الرسول صلى الله عليه‬: ‫وقد يسأل سائل‬
‫وسلم يخطب؟ كيف تركوا الخطبة وهي واجبة؟‬
‫ ثم نسخ‬،‫ كصلة العيدين‬، ‫ وأن الخطبة كانت بعد الصلة‬،‫الجواب أن سماع الخطبة لم يكن واجبا‬
‫ وصارت الخطبة قبل الصلة‬،‫هذا‬.

Ada orang bertanya: bagaiman sahabat melakukan perbuatan
tersebut? Bagaimana mereka boleh keluar menemui peniaga
sedangkan nabi saw sedang berkhutbah? Bagaimana merewka
meninggalkan khutbah sedangkan ianya wajib?.
Jawapannya: Pada asalnya hukum mendengar khutbah tidak wajib
dan khutbah dilakukan selepas solat seperti solat dua hari raya.
Hukum ini kemudiannya dinasakhkan dan khutbah diwajibkan
sebelum solat.

‫ مثل‬،‫ كان رسول الله ص يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة‬: ‫روى أبو داؤد عن مقاتل بن حيان قال‬
‫ إن دحية بن‬: ‫ فدخل رجل فقال‬، ‫ وقد صلى الجمعة‬، ‫ والنبي يخطب‬، ‫العيدين حتى إذا كان اليوم‬
‫ فخرج الصحابة من المسجد ولم يبق معه إل نفر يسير منهم‬، ‫خليفة قد قدم بتجارة‬

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Muqatil bin Hayyan berkata: Adalah
nabi sembahyang Jumaat sebelum khutbah seperti sembahyang hari Raya
sehinggalah pada suatu hari nabi berkhutbah selepas menunaikan solat Jumaat
seorang lelaki masuk dan berkata : Dihyah bin Khalifah telah datang dengan barangbarang perniagaannya. Kebanyakan sahabat keluar daripada masjid dan yang tinggal
hanya beberapa orang sahaja.
‫ والله خير الرازقين‬،‫ )) قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة‬: ‫)) قوله‬
،‫ والله خير الرازقين‬.‫ خير عند الله من اللهو ومن التجارة‬،‫الذي عند الله الثواب في الدار اللخرة‬
‫ وطلب الرزق منه‬، ‫يرزقهمن توكل عليه‬.

Ganjaran pahala dari sisi Allah di hari Akhirat adalah lebih baik daripada permainan
dan perniagaan dan Allahlah sebaik-baik Pemberi Rezeki. Dia memberi rezeki kepada
siapa yang bertawakkal kepadaNya dan memohon rezeki daripadaNya.27
.‫ يا قوم أنتم هنا وميراث رسول ال صلى ال عليه وسلم يقسم في المسجد‬: ‫ قال‬.‫ أبو هريرة يرى الناس يعتذرون عن العلم‬27
.‫ ما لقينا شيء‬: ‫قال‬
‫ ما لقيتم في المسجد‬: ‫قال‬
.‫ لقينا الناس يدرسون‬: ‫قالوا‬
.‫ هذا ميراث رسول ال صلى ال عليه وسلم‬: ‫قال‬

Abu Hurairah terlalu sukakan kepada ilmu malah beliau juga suka sekiranya ilmu dipelajari oleh
orang lain sehingga sampai ke peringkat beliau pergi berjumpa dengan orang ramai yang berada di
sebuah pasar di Madinah lalu beliau berkata kepada mereka: "Kamu duduk di sini sedangkan
pusaka Nabi s.a.w dibahagikan di masjid, apakah halangan kamu?" Mendengar kata-kata tersebut
orang ramai terus pergi ke masjid, mereka mendapati tidak ada apa-apa yang berlaku di sana kecuali
orang-orang yang mendirikan sembahyang, membaca kitab suci Al-Quran dan orang-orang yang
35

‫تفسير سورة الجمعة‬

36

SELESAI PADA 4 JUN 2004 / 15 RABIUL AKHIR 2.38 PM

duduk di dalam majlis pengajian ilmu. Mereka semua merasa hairan terhadap Abu Hurairah lalu
beliau berkata kepada mereka: "Itulah pusaka Nabi s.a.w."
36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful