You are on page 1of 8

Przykad projektowania geotechnicznego pala prefabrykowanego

wg PN-EN 1997-1 na podstawie wynikw sondowania CPT metod LCPC (francusk)


Data: Opracowa: Liczba stron: 2013-04-19 Dariusz Sobala, dr in. 8

Zadanie projektowe
Okreli nono obliczeniow na wciskanie pojedynczego pala prefabrykowanego elbetowego wbijanego o przekroju 400x400mm i dugoci 14m w podanych warunkach gruntowych.

Dane do projektowania
Parametry podoa: w rejonie fundamentu wykonano otwr badawczy (rozpoznanie rodzaju gruntu) oraz sondowanie CPT (okrelenie parametrw gruntu metod in-situ) (rys. 2).

Metoda projektowania
Ze wzgldu na zakres danych do projektowania wybrano projektowanie geotechniczne oparte na badaniach podoa (obliczeniach) przewidziane w PN-EN 1997-1. Jako metod projektowania wybrano metod LCPC (francusk) okrelania nonoci pala bezporednio na podstawie wynikw sondowania CPT opisan po raz pierwszy przez Bustamante i Gianeselliego w 1982 roku z poprawkami wg Fascicule 62 z 2004 roku. Metoda LCPC jest oceniania jako jedna z najbardziej wiarygodnych metod projektowania geotechnicznego pali. Metoda ta pozwala na wyznaczenie nonoci granicznej pala. Analiz stanu granicznego nonoci przeprowadzono wg PN-EN 1997-1 (EC7).

Opis metody LCPC (francuskiej)


Opis metody okrelania nonoci pali bezporednio na podstawie wynikw sondowania CPT opracowanej w LCPC (Francja) zosta przedstawiony w kolejnych tabelach 1 i 2. Opr jednostkowy pod podstaw pala wyznacza si w na podstawie zastpczego oporu sondy w poziomie spodu pala wyznaczonego wg schematu pokazanego na rys. 1 i opisanej procedury. Tablica 1. Metoda LCPC projektowania pali na podstawie CPT wg Fascicule 62 (2004) Opr jednostkowy Piaski i gliny na pobocznicy pala pod podstaw pala

Zastpczy redni opr sondy na poziomie podstawy pala jest obliczany w trzech krokach: obliczana jest rednia warto oporu stoka sondy qcm w przedziale +b/-3a w stosunku do przyjtego poziomu podstawy pala (rys. 1); w przedziale +b/-3a opory sondowania qc(z) wiksze ni 1,3qcm s zastpowane wartoci graniczn 1,3qcm; na podstawie zmodyfikowanego wyniku sondowania wyznaczany jest zastpczy opr jako opr redni w przedziale +b/-3a. Zastpczy opr redni pomnoony przez wspczynnik stanowi opr graniczny pod podstaw pala . 1|Strona

- wspczynnik redukcji oporu stoka do wyznaczenia oporu pobocznicy (tablica 3) = - zastpczy opr sondy w poziomie podstawy pala (rys. 1) - wspczynnik nonoci (tablica 2)

()

, },

Nono graniczna pala szacowana metod LCPC wyznaczana jest ze wzoru

gdzie jest powierzchni czynn pobocznicy, a jest powierzchni podstawy pala.


Rodzaj gruntu

= + ,

qc (MPa) Wspczynnik Maksymalna warto (MPa) od 1 do 3 0.015 Gliny, iy, pyy >3 75 0.080 Piaski i wiry 150 0.120 1 Uwaga! Dla () < 1 naley pomin nono pobocznicy.

Tablica 2. Wspczynnik oporu pobocznicy i podstawy dla elbetowych pali prefabrykowanych

Wspczynnik 0.55 0.5

qc(z)

1.3qcm
Warstwa nona Pal
Poziom podstawy

3a

qce z a = max(D/2,0.5m)

qcm

b = min(a,h)

Rys. 1. Metoda LCPC okrelanie zastpczego oporu sondy CPT pod podstaw pala wg Fascicule (2004)

Nono graniczna pala oszacowana metod LCPC


Poziom gruntw nonych Rodzaj pala Przekrj pala przyjto jako kwadratowy rednica zastpcza pala Dugo prefabrykatu pala Dugo zakotwienia/rozkucia

(obliczenia przeprowadzono przy uyciu skryptu w programie MathCad Fascicule62.xmcd) na poziomie terenu prefabrykowany elbetowy wbijany

= 14 = 0.6

= 400 = 1.128 = 0.451


2|Strona

Dugo czynna pala Obwd pala Powierzchnia pobocznicy pala Powierzchnia podstawy pala Spd zwieczenia znajduje si na rzdnej Podstawa pala znajduje si Wspczynnik nonoci podstawy dla piaskw ma warto Warto Warto Zastpczy opr stoka sondy CPT na poziomie podstawy pala Opr graniczny pod podstaw pala Nono graniczna podstawy pala Nono graniczna pobocznicy Nono graniczna pala

1.28m ppt. 14.68m ppt.

= 21.44m2 . = 0.16m2 () = 0.5 = 0.5 = 0.451 () = 16.2MPa () = () () = 8.1MPa = 1293kN = 965kN = 2258kN

= 13.4 = 1.6

Rys. 2. Rozkad oporw stoka sondy CPT na gbokoci

Rys. 3. Warto oporw zastpczych pod podstaw pala w zalenoci od gbokoci

3|Strona

Rys. 4. Rozkad oporw jednostkowych na pobocznicy w zalenoci od gbokoci

Analiza nonoci pala wg PN-EN 1997-1 (Eurokod 7)


Oszacowan metod LCPC nono graniczn poddano analizie bezpieczestwa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1 odpowiednimi dla przyjtego w zaczniku krajowym podejcia projektowego 2 oraz metody projektowania opartej na wynikach bada gruntu (obliczeniach). Nono charakterystyczna pala wg PN-EN 1997-1 jest rwna:

W analizowanym przypadku jako podstaw projektowania przyjto jeden profil gruntowy, tak wic wspczynniki korelacyjne s wg PN-EN 1997-1 rwne = 3 = 4 = 1.4, a rednia i minimalna nono graniczna jest rwna , = , = = 2258. Dodatkowo przyjto redukcj wartoci wspczynnika korelacyjnego /1.1 ze wzgldu na sztywne zwieczenie (nadbudow) fundamentu palowego umoliwiajc redystrybucj obcie z pali o mniejszej nonoci 1 .4 na pale o wikszej nonoci, zatem = = 1.27. 1 .1 Nono charakterystyczna jest zatem rwna: = Nono obliczeniowa pala:
1.1

, , = , 3 4

rwn: =

Dla pala wciskanego = 1.1, zatem ostatecznie przyjto nono obliczeniow pojedynczego pala jako

= 1.27 = 1.1

1.4

= 1613

1.27

= 1778.

4|Strona

Weryfikacja projektu (oblicze) wynikami bada nonoci pali


W ramach wymaganej przez PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) weryfikacji metody projektowania przewidziano wykonanie prbnego obcienia metod dynamiczn przy duych odksztaceniach. Wyniki bada poddano analizie metod CASE (bez dopasowania sygnau) oraz metod CAPWAP (z dopasowaniem sygnau). Jako wymagane przez PN-EN 1997-1 badanie kalibrujce dla badania dynamicznego wykorzystano badanie statyczne wykonane na palu prefabrykowanym w podobnych warunkach gruntowych (dowiadczenie porwnywalne). Energia mota w trakcie badania powinna umoliwia okrelenie nonoci granicznej o wartoci ok. = 2258kN . Wyniki przeprowadzonych bada przedstawiono na kolejnych rysunkach 5 (CASE) i 6 (CAPWAP) oraz w tablicy 4 (CAPWAP). Wyniki podsumowano w tablicy 5.

Analiza wynikw bada nonoci pali i weryfikacja projektu palowania

Nono graniczna pala Rm

Przemieszczenie gowicy pala s(Rm)

Rys. 5. Wynik badania nonoci pala opracowany metod CASE (bez dopasowania sygnau

5|Strona

Rys. 6. Wykresy metody CAPWAP (z dopasowaniem sygnau) 6|Strona

Tablica 4. Wyniki analizy CAPWAP


2 1 3

12 8 4 5 6 7 9 10 11

18 13 14 15 17 19 16

20

Waniejsze informacje zawarte w tablicy 4: 1. nono graniczna pala wg CAPWAP 2. nono graniczna pobocznicy pala 3. nono graniczna podstawy pala 4. numer wydzielonej warstwy gruntu 5. odlego od czujnikw pomiarowych 6. odlego od powierzchni terenu 7. opr graniczny pobocznicy w warstwie 8. sia w palu 9. suma narastajca oporw granicznych na dugoci pobocznicy pala 10. opr na pobocznicy na jednostk dugoci pala 11. opr na pobocznicy na jednostk powierzchni 12. przemieszczenie towarzyszce osigniciu nonoci granicznej 13. redni opr na pobocznicy w pojedynczej warstwie 14. opr podstawy 15. redni opr na jednostk dugoci pobocznicy pala 16. redni opr na jednostk powierzchni pobocznicy pala 7|Strona

17. opr jednostkowy pod podstaw pala 18. rednia warto przemieszczenia pobocznicy pala towarzyszca osignieciu nonoci granicznej pobocznicy 19. maksymalne przemieszczenie podstawy pala towarzyszce osignieciu nonoci granicznej podstawy 20. maksymalne pomierzone przemieszczenie wierzchu pala w trakcie badania Tablica 5. Podsumowanie wynikw oblicze i bada Cakowita [kN] 2258 Nono graniczna obliczona 100% 2134 Nono graniczna pomierzona CASE -5.5% 2139 Nono graniczna pomierzona CAPWAP -5.3% Podstawy [kN] 1293 100% b.d. 1100 -14.9% Pobocznicy [kN] 956 100% b.d. 1039 +8.7%

Wnioski kocowe

1. Cakowita nono pomierzona i obliczona rni si o ok. 6% (tablica 5). Przy tak dobrej zbienoci wynikw oblicze i bada nonoci pali mona przyj, e obliczenia zostay pozytywnie zweryfikowane badaniami. 2. Nono obliczeniowa wbijanego pala prefabrykowanego elbetowego o przekroju 400x400mm i dugoci cakowitej 14m i czynnej 13.4m ze zwieczeniem na poziomie 1.28m ppt. wynosi 1613kN. 3. SFRESISTANCE=2258kN/1613kN=1.4. SFLOAD=min. 1.35. SFTOTAL=1.41.35min. 1.9 dla zwieczenia sztywnego lub 1.91.1min. 2.1 dla zwieczenia wiotkiego, bez redystrybucji obcie midzy palami. Osignity poziom bezpieczestwa uznano za zadawalajcy.

8|Strona