UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANŢE- BĂNCI

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific: Prof.Dr. Şeulean Victoria Student: Popa Alina Minodora

2012

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANŢE - BĂNCI

LUCRARE DE LICENŢĂ ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO LA SOCIETATEA S.C. ASIGURAREREASIGURARE ASTRA S.A.

Coordonator ştiinţific: Prof. Dr. Şeulean Victoria Student: Popa Alina Minodora

2012 CUPRINS

Introducere ...................................................................................................................... Cap 1. Evoluţia asigurărilor de răspundere civilă .....................................................5 1.1. Istoria asigurărilor .........................................................................................5 1.2. Evoluţia primelor brute subscrise şi a indemnizaţiilor brute plătite conform rapoartelor CSA.............................................................................................6 1.2.1. Evoluţia primelor brute subscrise în perioada 2007 – 2011................6 1.2.2. Evoluţia indemnizaţiilor brute plătite în perioada 2007-2011.............8 1.3. Condiţii pentru asigurarea de răspundere civilă...........................................13 1.4. Aspecte generale ale asigurării de răspundere civilă....................................14 1.5. Riscuri acoperite şi excluse prin asigurarea RCA…………………………15 1.5.1. Cazuri de dezdăunare……………………………………………….15 1.5.2. Excepţii de la acordarea despăgubirilor……………………………..16 1.6. Despăgubirea de asigurare…………………………………………………16 1.6.1. Obligaţiile asiguraţilor la producerea evenimentului………………...17 1.6.2. Stabilirea despăgubirii cuvenite terţilor păgubiţi…………………….17 1.6.3. Excepţii de la stabilirea despăgubirii convenite terţilor păgubiţi pe cale amiabilă.........................................................................................19 Cap 2. Tipuri de asigurări de răspundere civilă ........................................................20 2.1. Asigurarea obligatorie auto de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule……………………………………..20 2.2. Asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor cu valabilitate în afara României…………………………………………………………………..21 2.3. Asigurări de răspundere civilă facultative…………………………………22 2.3.1. Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu autovehicule………………..22 2.3.2. Asigurarea de răspundere civilă a producătorului…………………...22 2.3.3. Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili, contabililor autorizaţi, e evaluatorilor şi a experţilor tehnici…………23 2.3.4. Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii…………...23 2.3.5. Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor de alimentaţie public…...24 2.3.6. Asigurarea de răspundere civilă a managerului……………………….25 2.3.7. Asigurarea de răspundere civilă legală a chiriaşului faţă de proprietar.25 2.4. Alte asigurări de răspundere civilă facultative………………………………25 Cap 3. Asigurarea de răspundere civilă auto la societatea S.C. ASIGURAREREASIGURARE ASTRA S.A..”.....................................................................26 3.1. Prezentarea companiei………………………………………………………26 3.2. Procedura de subscriere- descrierea procesului de asigurare RCA în anul 2012………………………………………………………………………....27 3.2.1. Cadrul legal…………………………………………………………...27 3.2.2. Stabilirea datei de început şi perioada de valabilitate a poliţei de asigurare……………………………………………………….……..27

3.2.3. Primele de asigurare………………………………………………….29 3.2.4. Sistemul BONUS-MALUS……………………………………….…30 3.2.5. Retur de primă….…………………………………………………….30 3.3. Procesul de instrumentare daune-RCA……………………………………31 3.3.1. Descrierea activităţilor în cazul daunelor produse la autovehicule (cu excepţia celor înmatriculate în străinătate care aparţin cetăţenilor străini sau români cu reşedinţa în străinătate)………………………….31 3.3.2.Descrierea activităţilor în cazul avarierii autovehiculelor înmatriculate în străinătate, aparţinând cetăţenilor străini sau români cu reşedinţa în străinătate………………………………………………36 3.3.3. Alte cazuri……………………………………………………………...37 Cap 4. Studiu de caz: Asigurarea de răspundere civilă auto la societatea ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A”................................................39 4.1. Încheierea asigurării…………………………………………………………39 4.2. Suma asigurată şi prima de asigurare………………………………………..39 4.3. Producerea evenimentului asigurat.................................................................40 4.4. Despăgubirea în urma accidentului.................................................................41 S.C.

INTRODUCERE

Grija oamenilor pentru prezent și, mai ales, pentru viitor a făcut ca de-a lungul timpului oamenii să facă cugetări asupra asigurărilor, să se gândească cum să se apere de ceea ce le poate produce pagube sau suferințe, accidente, moarte. Asigurările reprezintă un domeniu foarte dinamic și cuprinzător, atât calitativ, cât și cantitativ, a cărui evoluție marchează activitatea umană: afaceri, cultură, educație, călătorii, tradiție, fiind marcate de un grad ridicat de eterogenitate determinat de existența unei mari diversități de tipuri și categorii de afaceri. Din practica asigurărilor, evenimentele care provoacă pagube materiale şi/sau afectează viaţa şi integritatea corporală a oamenilor se clasifică în catastrofe naturale şi catastrofe tehnice. Mărimea pagubelor provocate de catastrofele naturale depinde de puterea de distrugere a forţelor naturii, de acţiunea factorului uman, de măsurile de prevenire a catastrofelor şi a elementelor aleatorii. În ceea ce priveşte catastrofele tehnice, în mod exemplificativ fac parte sinistrele care au legătură nemijlocită cu activitatea omului: incendii, explozii, accidente de aviaţie, accidente maritime, accidente rutiere şi feroviare, accidente produse în mine şi cariere. Asigurările de răspundere civilă constituie un element important în cadrul accidentelor rutiere. Acest tip de asigurare oferă avantaje precum despăgubirea cuvenită victimei şi intangibilitatea patrimoniului asiguratului, în marea majoritate a cazurilor. Opţiunea mea pentru a elabora lucrarea de licenţă, având tema „Asigurări de răspundere civilă auto la societatea S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.” a fost întemeiată pe considerentele că acest produs se găseşte la majoritatea firmelor de asigurare şi în mod special vroiam să cunosc aplicabilitatea şi cazuistica într-o firmă de top din ţara noastră. În cadrul lucrării am evidenţiat, în prima parte aspectele generale de evoluţie a asigurărilor raportându-mă la unitatea de măsură numită timp. Paleta vastă de produse dezvoltate în cadrul societăţii S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. le-am abordat în mod direct pe parcursul următorului capitol, şi în mod particular, asigurarea de răspundere civilă auto, detaliind complexitatea şi aplicabilitatea acesteia și punând accentul pe noile norme în cel mai important și anume al treilea capitol din prezentul text. Studiul de caz detaliază cât mai clar importanța unei polițe obligatorii de răspundere civilă auto, precum și derularea acesteia la societatea de asigurări S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

1. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

1.1. ISTORIA ASIGURĂRILOR

Apariţia asigurărilor este legată de existenţa unor evenimente posibile şi incerte care ameninţă integritatea corporală, viaţa oamenilor şi bunurile materiale, aşa cum sunt calamităţile naturale, incendiile, bolile şi accidentele. Însăşi evoluţia societăţii a produs noi evenimente generatoare de pagube semnificative ca mărime, datorate de apariţia intensificării transporturilor rutiere şi aeriene, concentrării pe spaţii restrânse a unor instalaţii şi utilaje de mare valoare. Primele forme de asigurări de viaţă au apărut în secolul al XVI-lea, iar cele de incendiu un secol mai târziu. Astfel, în urma unor incendii devastatoare, a fost creată la Londra prima companie de asigurări împotriva incendiilor. Asigurările de accidente s-au dezvoltat abia în secolul XIX-lea. Asigurările moderne s-au născut odata cu apariţia calculelor actuariale; în 1762 apare la Londra întâia societate de asigurări de viaţă care practică prime diferenţiale după vârsta asiguraţilor. Asigurările se dezvoltă deplin, în secolul al XIX-lea, în urma dezvoltării economice, a creşterii nivelului de viaţă, a creşterii valorii bunurilor, a amplificării şi divesificării riscurilor. Se manifestă şi tendinţa creşterii ponderii societăţilor de asigurare pe acţiuni şi de diversificare a formelor de asigurare, a riscurilor şi obiectelor asigurate. Acestea s-au dezvoltat atât cantitativ, prin creşterea numărului societăţilor de asigurare şi volumul activităţii lor, cât şi structural, prin diversificarea şi modificarea ponderii diferitelor forme de asigurare. Au apărut noi forme de asigurare cu dezvoltare, cum ar fi asigurarea autovehiculelor, care deţine unul dintre primele locuri ca pondere în ansamblul activităţii de asigurare pe plan mondial. Activitatea de asigurare a continuat să se dezvolte în perioada interbelică, cea mai mare pondere având-o asigurările de viaţă, deşi gradul de cuprindere a populaţiei în aceste asigurări a rămas redus. Instituţiile care au funcţionat până în anul 1948 în ţara noastră pot fi grupate astfel: Regia Autonomă a Asigurărilor de Stat (R.A.A.S); Instituţii ce asigurau bunurile publice legate de o anumită activitate; Societăţi de asigurare propriu-zise cu capital privat; în anul 1936 existau 23 de societăţi de acest gen;  Asociaţii de asigurare mutuală pentru asigurarea animalelor. În anul 1952 este înfiinţată Administraţia Asigurărilor de Stat (ADAS), care introduce asigurările obligatorii, iar în 1953 preia asigurările contractuale de la societatea Sovromasigurare 1 care este desfiinţată. Până în 1990, întreaga activitate de asigurare şi reasigurare a fost monopol de stat, fiind realizată exclusiv prin intermediul ADAS, care practica asigurări directe obligatorii de bunuri şi răspundere civilă şi asigurări facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă. Trecerea la economia de piaţă s-a manifestat şi în domeniul asigurărilor. Au fost înfiinţate primele societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul asigurărilor prin scindarea ADAS în 3 societăţi (ASIROM, ASTRA şi CAROM) care au preluat portofoliul de asigurare şi patrimoniul fostei ADAS,
1

  

Societatea avea în practică asigurările facultative pȃnă ȋn anul 1953, cȃnd s-a lichidat, portofoliul ei fiind preluat în întregime de ADAS.

exclusivitatea practicării asigurărilor obligatorii revenind societăţii ASIROM. Societatea ASTRA SA a preluat activele şi pasivele care corespund societăţilor mixte din străinătate, asigurărilor şi operaţiunilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea, iar societatea CAROM SA a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor în cazul pagubelor produse în România, atunci când răspunderea revenea unor asiguraţi la societăţile de asigurare din străinătate şi în cazurile de pagube produse în străinătate de automobiliştii români asiguraţi la societăţile de asigurare din România. În anul 1991 a intrat în funcţiune primul organ de supraveghere a activităţii de asigurare, însărcinat inclusiv cu elaborarea reglementărilor din acest domeniu, Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Începând cu anul 1992 au luat fiinţă şi alte societăţi de asigurarereasigurare, numărul maxim de societăţi de asigurare autorizate fiind de 73, în anul 2000, iar până în 2005 a scăzut la 42 de societăţi de asigurare. Până în anul 2000, cadrul legislativ al asigurărilor cuprindea: Legea 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor; Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România; hotărâri ale guvernului referitoare la asigurări; norme prudenţiale emise de Ministerul Finanţelor. În anul 2000 a intrat în vigoare Legea 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. Conform acesteia, OSAAR2 a fost desfiinţat şi înlocuit de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor subordonată Parlamentului. Prin eforturile CSA şi a altor organe legislative, s-a realizat în anul 2006 alinierea legislaţiei din asigurări la cerinţele normleor europene, pregătindu-se astfel condiţiile ntegrării asigurărilor autohtone în sistemul asigurărilor din Uniunea Europeană. La 1 ianuarie 2007, situaţia se schimbă radical, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană şi intrării în vigoare a unor noi prevederi. Aproximativ 20 de societăţi şi-au majorat capitalul social cu 153 milioane euro, fiind cel mai mare aport de până acum. Anul 2008 a reprezentat pentru societăţile de asigurare din România o perioadă de consolidare, de creştere semnificativă a rezervelor tehnice la un nivel suficient care să le permită onorarea obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare, precum şi de preluare a unor societăţi de către grupuri financiare cunoscute pe plan internaţional.

2

Ȋnființat ca o Direcție Generală ȋn cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, ȋn baza Hotărȃrii Guvernului nr. 574/1991 pentru aplicarea art. 23 din legea 47/1991 privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor

1.2. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR DE RǍSPUNDERE CIVILǍ CONFORM RAPOARTELOR CSA

1.2.1. EVOLUȚIA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE ÎN PERIOADA 2007 – 2011

Asigurările de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum de prime brute subscrise de 1.657.186.411 au înregistrat o scădere nominală cu 21,01%, comparativ cu anul 2010. Această evoluție negativă a subscrierilor a fost cauzată, în principal, de scăderea tarifelor de primă pentru asigurările auto obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Tabel 1. Structura primelor brute subscrise
Prime brute subscrise Asigurări obligatorii RCA (lei) Asigurări generale (lei) 2007 2008 2009 2010 2011

1.408.554.907

1.740.978.124

2.590.584.000

2.464.451.000

1.657.186.411

5.726.752.784

7.068.173.520

7.241.584.322

6.639.733.598

6.083.943.098

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Rapoartele CSA 2007- 2011)

Se poate remarca din Graficul 1. faptul că, în comparație cu anul 2010, primele brute la asigurările obligatorii, în anul 2011 au scăzut, de la 2.464.451.000 lei la 1.657.186.411, iar la asigurările generale au scăzut de la 6.639.733.598 lei la 6.083.943.098. Grafic 1. Dinamica primelor brute subscrise, în perioada 2007 – 2011

8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 2007 2008 2009 2010 2011
Asigurea obligatorie RCA Asigurări generale

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Rapoartele CSA 2007- 2011)

Din analiza datelor raportate de cele 31 de societăţi de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale, rezultă că 10 societăţi au cumulat o valoare de 5.298.541.763 lei, ceea ce reprezină 87,09% din totalul acestui segment de activitate.

Tabel 2. Prime brute subscrise de societăți în 2011 şi ponderea lor în total piaţă

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Societate ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA ASIROM VIG S.A. ASTRA S.A. BCR ASIGURĂRI VIG S.A. CARPATICA ASIG S.A. EUROINS ROMANIA REASIGURARE S.A. GENERALI ASIGURĂRI S.A. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. OMNIASIG VIG S.A. UNIQA ASIGURĂRI S.A. TOTAL 1 - 10 Alte societăți TOTAL PBS ASIGURĂRI GENERALE ASIGURARE

Prime brute subscrise (lei) 812.102.329 546.136.018 991.638.291 441.022.695 199.855.904 292.275.460 219.166.484 651.548.812 761.548.812 383.348.634 5.298.541.763 785.401.335 6.083.943.098

Cota de piaţă la asigurări generale (%) 13,35 8,98 16,30 7,25 3,28 4,80 3,60 10,71 12,52 6,30 87,09 21,91 100,00

(sursa: Raport asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anul 2011)

Grafic 2 . Ponderea în piață a primelor 10 societăți în 2011 pentru prime brute subscrise ale asigurărilor generale

UNIQA OMNIASIG ASIGURARI VIG S.A. S.A. 15% 7% GROUPAMA ASIGURARI S.A. 12% GENERALI ASIGURARI S.A. 4% EUROINS ROMANIA CARPATICA ASIGURARE ASIG S.A. 4% REASIGURAR E S.A. 6%

Allianz-Țiriac 15% Asirom 10%

Astra 19% BCR ASIGURARI VIG S.A. 8%

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2011)

Analizând datele din Tabelul 2. , precum și din Graficul 2. se observă că cea mai mare pondere pe piață în anul 2011 a avut-o societatea ASTRA S.A., înregistrând prime brute subscrise în valoare de 991.638.291 lei, ceea ce înseamnă o pondere de 16% din totalul pieței asigurărilor. Piața asigurărilor generale și-a adâncit ritmul anual de scădere în anul 2011 comparativ cu cel înregistrat în anul precedent, consemnând o scădere nominală cu 8,31% față de 2010. Pe de altă parte, segmentul de asigurări de răspundere civilă și-a revenit în anul 2011, după ce în 2010 înregistrase o scădere anuală nominală cu 12,33%, și a generat un volum de prime brute subscrise în creștere nominală cu 2,30% față de anul 2010. Ponderea încă redusă a asigurărilor de răspundere civilă în volumul total de subscrieri la nivelul pieței a făcut ca evoluția pozitivă din acest segment de activitate să nu influențeze semnificativ evoluția primelor brute subscrise cumulat din asigurări generale și de viață.

Tabel 3. Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurări generale în perioada 2007 – 2011
Prime brute subscrise Anul (lei) 2007 5.726.752.784 Creștere nominală față de anul anterior (%) 22,32 Rata inflației (%) 6,57 Creștere reală față de anul anterior (%) 15,43

2008 2009 2010 2011

7.068.173.520 7.241.584.322 6.639.733.598 6.083.943.098

23,42 2,45 -8,31 -8,37

6,3 4,74 7,96 5,8

16,11 -2,18 -15,07 -13,39

(sursa: Raport asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anul 2011)

Grafic 3. Dinamica primelor brute plătite pentru asigurări generale în perioada 2007 – 2011

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2007 2008 2009 2010 2011
Creștere nominală față de anul anterior Creștere reală față de anul anterior

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2011)

Din datele prezentate în Tabelul 3. și Graficul 3., se observă faptul că, dacă în perioada 2007 2008 creşterile nominale înregistrate de primele subscrise în acest sector au fost cuprinse între 22,32% şi 23,42%, din anul 2009 subscrierile au scăzut,fiind resimțite efectele crizei economice, concretizate în creșterea șomajului, scăderea veniturilor disponibile ale populației pentru consum și așteptări pesimiste cu privire la siguranța financiară, dar și scăderea încrederii populației în instrumentele pieţei de capital şi de economisire.

1.2.2. EVOLUŢIA INDEMNIZAȚIILOR BRUTE PLĂTITE ÎN PERIOADA 2007-2011

Asigurările de răspundere civilă pentru autovehicule au fost plătite indemnizații brute în valoare de 1.657.186.411 lei, reprezentând 39,51% din valoarea totală a indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale.

Evoluţia descrescătoare s-a datorat exclusiv scăderii înregistrate de indemnizaţiile plătite pentru asigurările generale, în condițiile în care activitatea de subscriere pentru această categorie de asigurări s-a redus. La data de 31.12.2011, valoarea indemnizațiilor brute plătite de societăţile de asigurare care au practicat asigurări generale a fost de 4.194.672.389 lei, în scădere nominală cu 12,57% față de aceeași dată a anului 2010. În termeni reali, scăderea a fost de 17,36%.

Tabel 4. Structura indemnizaţiilor brute plătite

Indemnizații brute plătite Asigurări obligatorii RCA (lei) Asigurări generale (lei)

2007

2008

2009

2010

2011

838.319.056

1.219.513.000

1.531.668.000

1.602.611.000

1.657.186.411

3.090.976.362

4.143.703.694

5.187.480.620

4.797.561.000

4.194.672.389

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2010-2011)

Grafic 4. Dinamica indemnizaţiilor brute plătite, în perioada 2007 – 2011

6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 2007 2008 2009 2010
Asigurarea obligatorie RCA Asigurari generale

2011

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Rapoartele CSA 2007- 2011)

Se poate remarca din Graficul 4. faptul că, în comparație cu anul 2010, primele brute la asigurările obligatorii, în anul 2011 au crescut, de la 1.602.611.000 lei la 1.657.186.411, iar la asigurările generale au scăzut de la 4.797.561.000 lei la 4.194.672.389.

Tabel 5. Indemnizaţii brute plătite de societăți în 2011 şi ponderea lor în total piaţă
Nr. Crt. Societate Prime brute subscrise (lei) (%) 1 2 3 4 ASTRA SA OMNIASIG VIG EUROINS ROMÂNIA ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI. Total 1 – 4 Alte societăți TOTAL GENERAL 361.189.239 226.688.275 164.110.848 150.862.018 902.850.380 754.336.031 1.657.186.411 21,79 13,67 9,9 9,12 54,48 45,52 100 Pondere piață în total

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2011)

Din analiza datelor raportate de cele 22 de societăţi de asigurare care au subscris indemnizaţii aferente asigurărilor generale, rezultă că 4 societăţi au cumulat o valoare de 902.850.380 lei, ceea ce reprezintă 54,48% din totalul acestui segment de activitate.

Grafic 2.3 . Ponderea în piață a primelor 10 societăți în 2010 pentru indemnizaţii brute plătite ale asigurărilor generale

ALLIANZTIRIAC ASIGURARI 9,12% EUROINS ROMANIA 9,9% OMNIASIG VIG 13,67% ASTRA S.A. 21,79%

(sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2011)

Analizând datele din Tabelul 5, precum și din Graficul 5. se observă că cea mai mare pondere pe piață în anul 2011 a avut-o societatea ASTRA S.A., înregistrând prime brute subscrise în valoare de 361.189.239 lei, ceea ce înseamnă o pondere de 21,79% din totalul pieței asigurărilor. La data de 31.12.2011, valoarea indemnizațiilor brute plătite de societăţile de asigurare care au practicat asigurări generale a fost de 4.194.672.389 lei, în scădere nominală cu 12,57% față de aceeași dată a anului 2010. În termeni reali, scăderea a fost de 17,36%. Evoluţia descrescătoare s-a datorat exclusiv scăderii înregistrate de indemnizaţiile plătite pentru asigurările generale, în condițiile în care activitatea de subscriere pentru această categorie de asigurări s-a redus. Tabel 6. Dinamica indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări generale şi viaţă în perioada 2006 – 2010
Indemnizații brute plătite Anul (lei) 2007 2008 2009 2010 2011 3.090.976.362 4.143.703.694 5.187.480.620 4.797.561.000 4.194.672.389 Creștere nominală față de anul anterior (%) 25,01 34,06 25,19 -7,52 -12,57 Rata inflației (%) 6,57 6,30 4,74 7,96 5,8 Creștere reală față de anul anterior (%) 17,30 26,11 19,52 -14,34 -17,36

(sursa: Raport asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate în anul 2011)

Grafic 6. Dinamica indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări generale în perioada 2007 – 2011

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

Creștere reală față de anul anterior Creștere nominală față de anul anterior

2007

2007

2008

2009

2010

sursa: Realizat de autoare pe baza datelor din Raportul CSA pe anul 2011)

1.3. CONDIŢII PENTRU ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Conform Hotărârii Guvernamentale nr. 906/1998, reactualizată, pentru obţinerea autorizaţiei de practicare a asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în conformitate cu prevederile legii, asigurătorii solicitanţi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

1. să dispună de un capital social vărsat de cel puţin 15.000.000 lei; 2. să dispună de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA şi a celorlalte state semnatare ale Acordului Multilateral de Garantare; 3. să dispună de o reţea teritorială proprie, format din cel puţin două unităţi în fiecare judeţ; 4. să dispună la fiecare sucursală de personal propriu specializat în activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor auto; 5. să dispună la fiecare unitate şi subunitate de dotare tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal specializat care să permit contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA şi transmiterea în sistem electronic a acestor informaţii către baza naţională de date CEDAM; 6. nu se află în situaţie de redresare financiară sau de faliment şi nici nu li s -au limitat sau interzis operaţiunile conform legislaţiei speciale din domeniul asigurărilor; 7. să dispună de rezerve de prime şi rezerve de daune suficiente pentru acoperirea datoriilor rezultate din practicarea activităţii de asigurare în anii anteriori celui pentru care se solicit autorizaţia respectivă; 8. să fie membrii ai Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, precum şi ai Asociaţiei “Fondul de protecţie a victimelor străzii”3.
În anul 2012, asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA) este practicată de 13 societăţi de asigurare, respectiv:              ABC ASIGURĂRI – REASIGURĂRI S.A. ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. ARDAF S.A. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ASTRA S.A. BCR ASIGURĂRI S.A. CARPATICA ASIG S.A. SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A. GENERALI ASIGURĂRI S.A. GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. UNIQA ASIGURĂRI S.A

3

Bercea, F., Văcărel, I., ”Editura Expert”, Bucureşti 1999

1.4. ASPECTE GENERALE ALE ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Asigurările de răspundere civilă reprezintă forma de asigurare prin care asigurătorul acceptă despăgubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terţe persoane. Prin această formă de asigurare, răspunderea asigurătorului este limitată, respectiv răspunde contractual numai pentru paguba în sine şi nu îşi asumă răspunderea pentru acoperirea unor daune (vătămări corporale, distrugeri de bunuri) pentru care asiguratul răspunde în faţa legii. Sumele asigurate pentru care se solicită protecţia sunt stabilite la cererea asigurătului, în cadrul unor limite minime şi maxime stabililte de asigurător. Primele de asigurare sunt calculate pe baza cotelor tarifare procentuale, diferenţiate pe tipul asigurării sau pe categoria de asiguraţi. Despăgubirea de asigurare se stabileşte pe cale amiabilă prin înţelegerea asiguratului cu persoanele prejudiciate sau prin hotărâre judecătorească. Cuantumul despăgubirilor acordate nu poate depăşi valoarea maximă a sumei asigurate stabilită prin contractul de asigurare. În asigurările de răspundere civilă, spre deosebire de celelalte asigurări (de bunuri şi persoane), pe lângă asigurător şi asigurat dacă se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine şi o a treia persoană - terţul păgubit. Existenţa acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana păgubita să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi plătit, pe cale judiciară pentru prejudiciul produs. Rolul social al asigurărilor este acela de a permite persoanelor care au avut de suferit de pe urma diferitelor accidente să fie despăgubite prompt şi integral de către societatea de asigurare. În acest fel, persoanele păgubite nu mai aşteaptă până când autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea sau uneori până când acesta va fi descoperit (este vorba de cazurile când vinovaţii în producerea unor accidente de autovehicole nu sunt identificaţi imediat). De regulă, prin asigurările de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii, produse de asigurat unor terţe persoane care sunt urmarea unui accident. Asigurarea obligatorie oferă protecţie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice şi juridice din considerente de ordin social şi economic naţional, îşi procură fondurile de care are nevoie pentru plata indemnizaţiilor pe seama primelor încasate de la asigurat, are caracter obligatoriu şi este atotcuprinzătoare. Prin asigurarea de răspundere civilă sunt acoperite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terţe persoane ca urmare a unui accident, în anumite condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ:

1. este necesară săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite care contravine unor norme legale; 2. trebuie să poată dovedi existenţa unui prejudiciu, unei pagube produse de asigurat terţei persoane; 3. între fapta ilicită a asiguratului care a produs paguba sau accidental şi prejudicial adus terţei persoane trebuie să existe un raport de cauzabilitate; 4. este necesar să se constate culpa asiguratului care a săvârşit fapta ilicită care a condus la producerea accidentului.

În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile, pagubele rezultate nu pot fi acoperite prin această formă de asigurare. 4
Prin legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, asigurarea de răspundere civilă este obligatorie. Motivaţia instituirii obligativităţii pentru asigurarea de răspundere civilă auto este legată de creşterea accelerată a numărului autovehiculelor care circulă pe drumurile publice şi a pagubelor sau vătămărilor corporale produse prin accidentele de circulaţie.

1.5. RISCURI ACOPERITE ŞI EXCLUSE PRIN ASIGURAREA RCA

1.5.1. Cazurile de dezdăunare

Asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare să practice asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate de accidente de autovehicule acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii acestora răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în process civil. Despăgubirile se acordă în formă bănească pentru:

  

vătămări corporale sau deces; pagube materiale; cheltuieli făcute de asigurat în procesul civil în legătură cu pretenţiile formulate de terţi.

Se plătesc despăgubiri indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul-atât în timpul deplasării cât şi în timpul staţionării pentru pagube produse de existenţa sau de funcţionarea dispozitivelor sau instalaţiilor montate pe autovehicul precum şi pentru pagube cauzate de remorci, semiremorci ori ataşe, dar numai atât timp cât pentru acestea sunt ataşate la un vehicul asigurat. De asemenea, se acordă despăgubiri şi în cazul în care prejudicial a fost produs din culpa conducătorului autovehiculului asigurat în următoarele circumstanţe:

  

autovehiculul a fost condus fără consimţământul asiguratului; conducătorul auto nu posedă permis pentru categoria respectivă de autovehicul; conducătorul auto nu a respectat obligaţiile de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.

În situaţia în care într-un accident auto persoanele implicate apar atât în calitate de victimă, cât şi vinovaţi de producerea unei pagube, măsura răspunderii pentru fiecare se stabileşte numai pentru paguba produsă din culpă, aşa cum rezultă din acte. Dacă din acte nu rezultă măsura răspunderii fiecăreia, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident.

4

Lungu, N. C., ”Bazele asigurărilor”, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006

1.5.2. Excepţii de la acordarea despăgubirilor

Prin normele de aplicare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule, legiuitorul a stabilit excepţiile de la acordarea despăgubirilor de asigurare. În acest sens nu se acordă despăgubiri:

   

       

dacă într-un accident auto, deţinătorul sau conducătorul autovehiculului asigurat nu are răspundere civilă, întrucât accidentul a fost produs dintr-un caz de forţă majoră, din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei terţe persoane; dacă pagubele cauzate unui autovehicul sau oricărui alt bun aparţinând aceleaşi persoane fizice sau juridice; pentru pagubele cauzate, în cazul în care deţinătorul autovehiculului nu face dovada valabilităţii asigurării obligatorii de răspundere civilă; pentru partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute de actele normative în vigoare la data producerii accidentului, produs în unul şi acelaşi accident, indifferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei; amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat deţinătorul sau conducătorul autovehiculului; cheltuielile făcute în procesul penal de către persoana răspunzătoare de producerea pagubei, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă; sumele pe care conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului este obligat să le plătescă deţinătorului care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul; pentru pagubele produse persoanelor transportate sau bunurilor acestora dacă între deţinătorul autovehiculului care a cauzat accidentul sau conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual; pentru pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru; pentru pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase cu ocazia căruia aceste produse au determinat sau au agravat producerera pagubei; pentru pagubele cauzate prin utilizarea autovehiculului în timpul unui atac terrorist, dacă evenimentul are legătură direct cu respectivul atac; pentru pretenţiile referitoare la reducerea valorii bunurilor după reparaţie.

1.6. DESPĂGUBIREA DE ASIGURARE

La stabilirea despăgubirii în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite, avându-se în vedere prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fără a se depăşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi valoarea rămasă şi nicilimitele de despăgubire stabilite prin poliţa

de asigurare RCA. Se mai ţine seama şi de provenienţa şi locul înmatriculării autovehiculului pentru care s-a făcut asigurarea, de felul bunului avariat, de circumstanţele producerii accidentului.

1.6.1. Obligaţiile asiguraţilor la producerea evenimentului

Asiguratul este obligat să înştinţeze asigurătorul la producerea evenimentului asigurat în cel mai scurt timp posibil şi să precizeze împrejurările cu privire la evenimentul produs, iar pe durata investigaţiilor referitoare la aceasta să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător. Asigurătorul trebuie să fie informat de către asigurat despre cuantumul despăgubirii solicitate de către terţul păgubit, despre procedurile penale sau administrative îndreptate împotriva sa în legătură cu evenimentul produs, partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită pe baza unei acţiuni judecătoreşti. În raport cu terţul păgubit, asiguratul trebuie să-i ofere acestuia informaţiile necesare pentru formularea cererii de despăgubire. Informaţiile sunt legate de datele de identificare ale asiguratului, ale autovehicului asigurat implicat în accident, precum şi ale asigurătorului emitent al poliţei de asigurare de tip RCA.

1.6.2. Stabilirea despăgubirii cuvenite terţilor păgubiţi

Stabilirea indemnizaţiei de asigurare, cuvenită terţilor păgubiţi se poate face pe cale amiabilă pe baza unei convenţii între asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurător, atunci când din actele încheiate de organele de cercetare abilitate cu competenţe în constatarea şi cercetarea accidentelor de autovehicule şi din înştinţările asiguraţilor rezultă cu certitudine răspunderea civilă a deţinătorului sau a conducătorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului material suferit. Despăgubirea cuvenită terţilor păgubiţi se stabileşte în baza cererii depuse de către aceştia asigurătorului RCA. Suma cuvenită drept despăgubire se plăteşte în termen de 15 zile de la data la care asigurătorul a definitivat investigaţia de la data la care a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma pe care este obligat s-o plătească drept despăgubire. În cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, dacă autorităţile publice nu au întocmit acte cu privire la cauzele şi la împrejurările producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legat de probă. Pentru a stabili despăgubirile pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoane păgubite şi asigurători, aceştia din urmă vor deschide un dosar de daună, vor face constatări şi vor trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, la cauzele şi la împrejurările producerii accidentului, pe baza declaraţiei scrise a asiguratului şi a altor dovezi prezentate, coroborate cu investigaţiile în legătură cu dinaminca accidentului, cu localizarea acestuia, precum şi cu privire la cuantumul pagubelor făcute de

terţul păgubit sau notifică părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire formulate. În cazul în care asigurătorul nu işi plăteşte obligaţiile faţă de terţi păgubiţi în cadrul termenului stabilit se aplică penalizări de 0,1% calculate la suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. La primirea despăgubirii pe baza convenţiei, persoana păgubită îşi ia un angajament scris, reprezentând titlul executoriu, prin care se obligă să restituie despăgubirea primită, în cazul în care actele încheiate de organele de poliţie, de unităţile de pompieri sau alte autorităţi să cerceteze accidentul de autovehicul sunt anulate. Persoanele păgubite în accidentele de circulaţie pot proceda la repararea bunurilor proprii înainte ca asigurătorul RCA să fi rezolvat dosarul de daună deschis, dacă împrejurările şi cauzele producerii acidentului precum şi cuantumul pagubei se face pe baza datelor consemnate de organele de cercetare abilitate şi a devizelor de cheltuieli privind costul reparaţilor şi înlocuirilor făcute la bunurile avariate în evenimentul asigurat. În cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurători, în cazl în care:

  

potrivit legii, acţiunea penală poate fi stinsă prin împăcarea părţilor; deşi hotărârea instanţei penala a rămas definitivă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior; deşi acţiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părţilor, sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 1. s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată sau din actele încheiate de autorităţile publice, semnate fără obiecţii de deţinătorul sau conducătorul autovehiculului asigurat, răspunzători de producerea pagubei, rezultă cu certitudine atât răspunderea civilă a acestora, pagubele cauzate, cât şi vinovăţia penală a conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs; 2. s-a dat acordul pentru stabilirea despăgubirii pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana păgubită şi asigurător; 3. persoana păgubită îşi ia un angajament scris, care reprezintă titlu executoriu, prin care se obligă să restituie de îndată, despăgubirea primită, în funcţie de hotărârea instanţei penale în ceea ce priveşte fapta, făptuitorul şi vinovăţia.5

În cazurile în care nu se realizează acordul între părţi cu privire la cuantumul despăgubirilor cuvenite şi acordate terţilor păgubiţi acesta se poate stabili prin hotărâre judecătorească definitivă, fără a mai fi nevoie de încuviinţarea asiguratului.

5

Șeulean, Victoria, Barna Flavia, Codruța Chiș ”Asigurări comerciale”, vol I, Editura Mirton, Timișoara, 2007

1.6.3. Excepţii de la stabilirea despăgubirii convenite terţilor păgubiţi pe cale amiabilă

Există situaţii în care despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asigurat, asigurător şi persoanele păgubite şi acestea sunt expres menţionate de legiuitor astfel:

  

se formulează pretenţii de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivă de despăgubire, cu excepţia lipsei de folosinţă a mijloacelor de transport avariate aparţinând agenţilor economici care au ca obiect de activitate transporturi de mărfuri sau de persoane, cu plată, dar numai pentru timpul normat necesar efectuării reparaţiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despăgubire aferentă lipsei de folosinţă se determină luând în calcul tarifele orare pentru transporturi de mărfuri sau de persoane, practicate de către păgubit la data producerii pagubei. Sarcina probei se formulează pretenţii şi se face cu înscrisuri doveditoare; se formulează pretenţii de despăgubire pentru dispariţia sau distrugerea banilor ori a altor valori, precum şi pentru obiectele de artă ori bijuterii; nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, la cauzele şi împrejurările producerii accidentului, precum şi la cuantumul pagubelor produse; în cazul în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal.

Despăgubirile se plătesc de către asigurător nemijlocit persoanelor fizice sau juridice păgubite, în măsura în care acestea nu au fost despăgubite de asigurat. Dacă asiguraţii dovedesc că au efectuat deja plăţi către terţii păgubiţi în contul pagubelor provocate acestora, societatea de asigurare le decontează asiguraţilor contravaloarea plăţilor efectuate pentru răspunderea civilă. Dacă în urma unor accidente de autovehicule rezultă răspunderea civilă a asiguratului faţă de terţul păgubit sub forma unor prestaţii băneşti periodice, sumele de plătit stabilite de organele în drept se vor achita până în reducerea sau încetarea stării de nevoie sau a incapacitîţii de muncă, ţinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale şi alte dovezi care stabilesc aceste situaţii.

2. TIPURI DE ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Asigurările de răspundere civilă au ca obiect o valoare patrimonială egală cu despăgubirea pe care urma să o plătească asiguratul (persoană fizică sau juridică) care a cauzat o pagubă unor terţe persoane.

2.1. ASIGURAREA OBLIGATORIE AUTO DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PAGUBE PRODUSE TERŢILOR PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

În această asigurare sunt cuprinşi toţi deţinătorii de autovehicule, înmatriculate şi folosite în România, pentru cazurile de răspundere civilă delictuală, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul ţării noastre. Sunt cuprinse de asemenea în asigurare şi persoanele dintr-o anumită ţară posesoare de autovehicule pe care le folosesc pe teritoriul unei alte ţării, dacă nu posedă documente internaţionale de asigurare valabile şi pe teritoriul acelei tari. În asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă în vigoare în prezent nu sunt cuprinse persoanele juridice deţinătoare de tramvaie şi nici persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule cu o capacitate cilindrică sub 69 cm3. În asigurarea de răspundere civila auto, asiguratul nu are dreptul să cheme în garanţie societatea de asigurare în eventualul proces cu terţa persoană păgubită. Obiectul asigurării de răspundere civilă este constituit de prejudiciul provocat terţelor persoane de către asigurat, ceea ce poate afecta situaţia financiară a acestuia. O particularitate a asigurărilor de răspundere civila auto este aceea că răspunderea societăţii de asigurări ia naştere numai pentru pagubele cauzate bunurilor aparţinând terţelor persoane. Nu sunt cuprinse în aceste asigurări prejudiiciile produse bunurilor care aparţin asiguratului. Persoanele care intră pe teritoriul României cu autovehicule înmatriculate în străinătate, dar neasigurate sau ale căror asigurări expiră în tmpul în care se află pe teritoriul României, plătesc primele de asigurare aferente perioadei în care autovehiculul neasigurat se află în ţară, anticipat şi intergral. Dovada plăţii primelor de asigurare se face de către asigurat prin chitanţă, dispoziţie de plată sau alt document probator al plăţii, iar dovedirea existenţei asigurării de face cu tichetul de asigurare emis de asigurătorii autorizaţi. Începând din anul 2006, limitele de despăgubire prin asigurarea obligatorie RCA s-au majorat anual, în vederea atingerii graduale a nivelurilor impuse prin directivele europene în materie, actualizarea acestora fiind prevăzută de normele emise de CSA. Conform reglementărilor europene actuale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, respectiv Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia să prevadă în legislaţia proprie o limită de despăgubire în temeiul asigurării

oligatorii RCA de minimum 1.000.000 euro pentru daune materiale, respectiv de minimum 5.000.000 euro pentru vătămări corporale şi deces. În baza prevederilor Directivei, România a optat pentru o perioadă de tranziţie de 6 ani, stabilind majorarea limitelor de despăgubire anual conform tabelului.

Figura 7. Limite de despăgubire pentru asigurarea obligatorie RCA

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pentru daune materiale (euro) 100.000 150.000 300.000 500.000 750.000 1.000.000

Pentru vătămări corporale și deces (euro) 500. 000 750.000

Cadrul legal Ordin CSA nr. 113133/2006 Ordin CSA nr.11/2007 Ordin CSA nr.8/2008

1.500.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000

Ordin CSA nr.20/2008 Ordin CSA nr. 21/2009 Ordin CSA nr. 5/2010 Ordin CSA nr.14/2011

(sursa: Raport asupra pieței de asigurări și a activității desfășurate între anii 2007-2012)

2.2. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A AUTOVEHICULELOR CU VALABILITATE ÎN AFARA ROMÂNIEI

Începând cu luna ianuarie 2007, poliţa de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie în România este însoţită şi de poliţa de asigurare de răspundere civilă auto pentru ţările din Spaţiul Economic European6, iar formularul RCA cuprinde şi formularul „ Carte Verde” pentru aceste ţări. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană s-a vorbit despre unificarea asigurării RCA cu asigurarea Cartea Verde care cuprinde 44 de state (România este membră din 1964). Aceasta este reglementată de Regulamentul General adoptat de Adunarea Generală a Consiliului Birourilor. Cartea Verde este un document de asigurare de răspundere civilă auto, care poate fi eliberat numai de societăţile de asigurări din ţările membre ale Consiliului
Acest acord pune bazele unei piețe unice guvernate de aceleași reguli de bazǎ ce au ca scop să permită mărfurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor să circule liber în cadrul UE
6

Birourilor Asigurărilor de Autovehicule de la Londra. În aceasta este menţionată denumirea societăţii de asigurări şi adresa acesteia din fiecare ţară prin care va trece asiguratul. De asemenea cuprinde informaţii referitoare la data emiterii, durata asigurării, numărul cărţii şi al contractului de asigurare, numărul de circulaţie, felul şi marca autovehiculului, ţările în care este valabilă cartea, numele şi adresa asiguratului, denumirea societăţii de asigurări, semnătura asiguratului, denumirea birourilor de asigurare din ţară pentru care este contractată asigurarea. La încheierea asigurării, 2 sau 3 exemplare se dau asiguratului şi un exemplar rămâne la sucursala societăţii de asigurări. Perioada de asigurare se stabileşte potrivit cererii asiguratului, dar nu mai puţin de 15 zile. Răspunderea societăţii de asigurări începe în momentul ieşirii autovehicului de pe teritoriul României şi încetează în momentul reintrării acestuia în ţară. În vederea dovedirii asigurării, societatea de asigurări eliberează în fiecare an şi pentru fiecare autovehicul documentul internaţional Cartea Verde, în care sunt înscrişi corespondenţi din străinătate ai societăţii de asigurări, care garantează în contul lor plata eventualelor despăgubiri civile (sume asigurate7), ca urmare a accidentelor produse de autovehiculele asigurate. În baza asigurării tip Cartea Verde sunt acordate despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlul de dezdăunare pentru prejudicii produse terţilor păgubiţi, printr-un accident produs de autovehiculul asigurat, ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestora, precum şi ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri. În cuantumul despăgubirilor sunt incluse şi cheltuielile făcute de asigurat în proces civil, însă nu sunt despăgubite cheltuielile făcute în procesul penal, chiar dacă o dată cu activitatea penală se soluţionează şi partea civilă.

2.3. ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ FACULTATIVE

2.3.1. Asigurarea de răspundere civilă a transportatorului în calitate de cărăuş pentru mărfurile transportate cu autovehicule;

Asigurătorul acoperă răspunderea transportatorului în calitatea sa de cărăuş pentru pagube produse mărfurilor transportate cu autovehicule, în condiţiile legii române aplicabile traficului rutier intern de mărfuri. Se acoperă pagubele suferite de asiguratul cărăuş rutier român autorizat, din pierderea totală sau parţială a mărfurilor de la bordul mijlocului de transport, ca urmare a derulării oricărui transport de mărfuri pe şosele. Asigurarea funcţionează când locul încărcării mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea mărfii se află în interiorul graniţelor României şi se încheie pe baza unei cereri-chestionar care împreună cu toate celelalte declaraţii făcute în scris de către asigurat, fac parte integrantă din poliţă. Aceasta este valabilă pentru o anumită perioadă de timp sau pentru o anumită călătorie.

7

Valoarea de asigurare ce reprezintă maximul răspunderii asigurătorului în cazul producerii evenimentului asigurat

2.3.2. Asigurarea de răspundere civilă a producătorului

Scopul acestei asigurări este a prelua răspunderea producătorului pentru marfa pe care o produce şi care ajunge în mâinile consumatorilor. Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de un an sau subanuală (minim 1 lună). În cadrul acestei poliţe, calitatea de asigurat o are orice persoană fizică sau juridică care este autorizată să producă, să furnizeze sau să presteze un produs. Prin aceasta se oferă protecţie asiguraţilor atunci când aceştia sunt obligaţi să plătească anumite sume cu titlu de daune pentru vătămări corporale şi avarierea sau distrugerea de bunuri provocate accidental, în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, de un produs sau în legătură cu un produs realizat de către asigurat şi care face obiectul afacerii acestuia. Această asigurare obligă pe asigurător să despăgubească şi cheltuielile de judecată făcute de asigurat în proces civil dacă a fost obligat la dezdăunare. Asigurătorul, pe lângă obligaţia de a plăti indemnizaţia de asigurare, trebuie să colaboreze cu asiguratul, la solicitarea acestuia, la tratarea pretenţiilor terţilor păgubiţi şi să îl asiste în proces în cazul parcurgerii acestei etape.

2.3.3. Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor contabili, contabililor autorizaţi, a evaluatorilor şi experţilor tehnici;

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi sunt obligaţi să garanteze calitatea serviciilor prestate de ei faţă de clienţii lor printr-o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională. Contractul de asigurare care se încheie în baza principiilor generale subliniate anterior respectă specificul profesiei de expert contabil sau contabil autorizat. În calitate de asigurat se poate afla expertul contabil sau contabilul autorizat în mod individual sau o societate de expertiză contabilă, caz în care asiguratul poate extinde efectele protective ale asigurării la toţi angajaţii săi. Principalele riscuri pe care experţii contabili sau contabilii autorizaţi pot să şi le acopere se referă la obţinerea de evidenţe contabile neglijente, evaluării contabile greșite care au drept rezultat întocmirea de bilanţuri cu rezultate financiare greșite către clienți. Asigurarea se încheie pentru o perioadă de un an. La cerere, contractul de asigurare poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă un an. Răspunderea asigurătorului începe dupa 24 de ore de la expirarea zilei în care s-au încasat primele de asigurare şi încetează la ora 24 a zilei precizate în contractual de asigurare ca termen de expirare a asigurării. Evenimentul care declanşează efectele juridice ale contractului este reclamaţia clientului formulată cu privire la un prejudiciu pe care l-a suferit datorită culpei asiguratului. Executarea contractului în acest caz se poate face fie imediat, prin negociere cu terţul păgubit în urma dovezii

acestuia potrivit căruia a fost păgubit, fie în urma hotărârii judecătoreşti care să oblige expertul contabil sau contabilul autorizat respectiv la plată. Contractul va înceta de drept în caz de neplată a ratei de primă de asigurare, în caz de retragere sau supendare a autorizaţiei asiguratului, în caz de absorbţie, fuziune, transformare, dizolvare, lichidare sau faliment al asiguratului.

2.3.4. Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii

Prin intermediul acestei poliţe se pot asigura persoanele fizice şi juridice autorizate şi specializate în prestarea de servicii şi executarea de lucrări la bunurile aduse de clienţi la sediul executantului sau la domiciliul clienţilor, pentru operaţiuni de reparare, instalare, montare, intreţinere, amenajare, remediere, recondiţionare, curăţire, igienizare, salubrizare la clădiri, construcţii, instalaţii şi la alte bunuri fixe sau nedetaşabile/ netransportabile. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clienţilor care apelează la serviciile sale, din cauza vătămărilor corporale sau pierderii, avarierii sau distrugerii bunurilor aparţinând beneficiarilor săi, ca efect al unor fapte prin care încalcă obligaţiile asumate faţă de aceştia.

2.3.5. Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor de alimentaţie publică

Prin intermediul acestei poliţe societatea de asigurări acceptă să acopere răspunderea civilă legală şi cea contractuală a unităţilor de alimentaţie publică şi anume acele societăţi comerciale organizate să-şi desfăşoare activitatea în domeniul alimentaţiei publice. Acoperirea se referă la prejudiciile, pagubele provocate clienţilor de către asigurat ca urmare a faptelor săvârşite din culpa sa, în desfăşurarea obiectului de activitate al alimentaţiei publice. Este valabilă atât pentru faptele săvârşite în unităţile de alimentaţie pubilcă care sunt în proprietatea sau administrarea asiguratului, cât şi pentru faptele săvârşite în cazuri de deplasare la sediile clienţilor. În situaţia în care autorizaţiile de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică sunt retrase sau suspendate, asigurarea îşi încetează valabilitatea, însă evenimentele produse anterior vor fi despăgubite.

2.3.6. Asigurarea de răspundere civilă a managerului

Această poliţă are în vedere acoperirea răspunderii managerului şi membrilor consiliului de administraţie pentru erorile si neglijenţa din conducerea societăţii respective.

Asigurarea integrează de obicei două componente:

 

asigurarea personală de răspundere a managerilor şi funcţionarilor, prin care se asigură răspunderea în calitate de persoane fizice faţă de măsurile pe care acţionarii, creditorii, clienţii sau angajaţii le pot lua în situaţia unor performanţe slabe ale societăţii; asigurarea societăţii pentru răspunderea managerilor şi funcţionarilor.

Acoperirea acordată de poliţa are în vedere atât cheltuielile cu avocaţii pentru apărarea în proces, cât şi compensaţiile financiare pe care managerul ar trebui să le plătească. Evaluarea corectă a riscului presupus de o astfel de asigurare trebuie să ia în considerare urmatoarele elemente:

    

definirea corectă a responsabilităţilor; informarea asigurătorului cu privire la structura firmei sau a grupului; actualizarea informaţiilor la reînnoirea contractelor; extinderea acoperirii pentru noii directori; refuzul managerilor şi funcţionarilor de a informa asigurătorul în legătură cu răspunderea fiecărui asigurat.

Întrucât răspunderile diferă mult atât în ceea ce priveşte mărimea, cât şi în privinţa modalităţilor de manifestare ,este practic imposibil să se realizeze nişte condiţii standard de acoperire pentru răspunderea managerilor. Ca urmare, sunt elaborate de către asigurător condiţii specifice pentru fiecare client, în funcţie de nevoile acestuia, având în vedere specificul activităţii, nivelul de răspundere, totalitatea răspunderii şi altele. În cadrul acestei poliţe asiguratul poate fi o societate comercială care este organizată într-una din structurile de primire turistică şi care deţine şi brevete turistice pentru desfăşurarea activităţilor specifice de cazare şi alimentaţie pentru turism, tratament, agrement. Acoperirea pe care o oferă societatea de asigurări prin această poliţă se referă numai la prejudiciile/pagubele provocate de către asigurat clienţilor în desfăşurarea obiectului de activitate turistic şi/sau hotelier. Sunt acoperite evenimentele cauzate de asigurat, întâmplate în timpul perioadei de valabilitate a poliţei, precum şi consecinţele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirării acesteia, dar numai dacă au fost cauzate în mod cert de acele evenimente petrecute în perioada de valabilitate a poliţei şi dacă persoana prejudiciată îşi valorifică pretenţiile de despăgubire în termenul de prescripţie. În baza condiţiilor de asigurare, asigurătorul acoperă prejudiciile provocate de asigurat clienţilor săi ca urmare a unor fapte săvârsite din clipa sa în legătură cu activitatea hotelieră desfăşurată de acestea în restaurant, baruri, cofetării, cafenele, cluburi de zi sau de noapte, discoteci, cazinouri, piscine, saune, terenuri de sport, care sunt în proprietatea sau administrarea asiguratului.

2.3.7. Asigurarea de răspundere civilă legală a ciriaşului faţă de proprietar

În cadrul acestei poliţe asiguratul poate fi persoana fizică sau juridică care deţine dreptul de folosinţă temporară a unui bun imobil sau mobil în baza unui contract de închiriere încheiat cu un

proprietar şi care plăteşte chirie. Prin spaţiul închiriat se înţelege o clădire sau numai o parte a acesteia, inclusiv instalaţiile şi dotările acestora.

2.4. Alte tipuri de asigurări facultative

Expunerile la pierderi având la bază răspunderea civilă se pot grupa în multe categorii, în funcţie de scopul urmărit :

         

Asigurarea de răspundere civilă profesională medicală; Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor specializate în prestări servicii pază şi securitate; Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului faţă de salariaţi; Asigurarea de răspundere civilă în cadrul asigurării complexe a gospodăriilor persoanelor fizice, a elevilor şi studenţilor, a managerilor; Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor turistice şi hoteliere; Asigurarea de răspundere civilă a avocaţilor; Asigurarea de răspundere civilă a constructorului; Răspunderea civilă legală a unităţilor de service auto; Răspunderea civilă legală a persoanelor fizice private; Asigurarea privind răspunderea publică.

3. ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO LA SOCIETATEA

DE ASIGURARE-REASIGURARE “ ASTRA” S.A.
3.1. PREZENTAREA COMPANIEI

ASTRA ASIGURĂRI are cel mai vast portofoliu de produse şi servicii de asigurare dinRomânia. În prezent ASTRA se situează pe locul I în ce priveşte vânzarea poliţelor de asigurărimaritime şi pe locul II în ce priveşte vânzarea poliţelor RCA.Printre cele mai vândute produse ASTRA se mai numără şi poliţele Casco şi Carte Verde,dar şi asigurările de locuinţe sau asigurările medicale pentru călătorii în străinătate, ASTRAînregistrând creşteri spectaculoase ale vânzărilor pe toate clasele de asigurări. Prin portofoliulsău, ASTRA acoperă întreaga paletă de riscuri asigurate, oferind produse adecvate necesitaţilor şidorinţelor clientului, cum ar fi: asigurări auto, asigurări medicale de călătorii în străinătate, asigurări de bunuri, asigurări de incendiu şi alte calamităţi, asigurări de răspundere civilăgenerală, asigurări de accidente, asigurări Compania ASTRA Asigurări a intrat pe piaţa asigurărilor ca jucător puternic şi stabil încă din anul 1991, când s-a desprins din fosta companie de stat ADAS, beneficiind astfel de o vastă experienţă pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor şi devenind a doua companie de asigurări privată din România. Este autorizată să practice toate categoriile de asigurări facultative prevăzute de Legea nr. 32/2000, modificată prin Legea nr. 76/2003, inclusiv cele de viaţă sau de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor din accidente de autovehicule. ASTRA Asigurări se numără între companiile cele mai capitalizate din piaţa autohtonă a asigurărilor, având un capital social cu o valoare de 55 milioane de EURO. Cu o reţea ce numără peste 250 de sedii dispuse în toată ţara, ASTRA Asigurări a implementat strategii noi de vânzare şi de produs având ca principale atuuri modernizarea şi flexibilitatea celor peste 60 de tipuri de asigurări generale, de viaţă şi de sănătate din portofoliu, profesionalizarea reţelei de vânzări, creşterea calităţii serviciilor furnizate asiguraţilor, precum şi apropierea de aceştia. ASTRA Asigurări s-a impus încă de la început în piaţa de profil devenind una dintre primele companii ca cifră de afaceri. Compania şi-a îmbunătăţit prestaţia cu fiecare an, urcând în 2009 în top 3 al companiilor româneşti din piaţa de profil, iar începând cu luna iunie 2009 a devenit lider pe piaţă la asigurări property. ASTRA Asigurări este o companie puternică, stabilă, lider de piaţă la asigurări maritime şi de aviaţie. O realizare importantă a companiei a fost lansarea portalului de emitere în timp real www.astraonline.ro. S-a optat pentru un format eficient, securizat, uşor de utilizat chiar şi de acasă, prin intermediul căruia oferim soluţii de asigurare optime pentru lucurile importante din viaţa fiecăruia. Compania a primit din partea revistei Xprimm Asigurări&Pensii ”Premiul Special pentru Profesionalism şi Performanţă” pentru implementarea cu succes a sistemului de subscriere electronică.

3.2. PROCEDURA DE SUBSCRIERE-DESCRIEREA PROCESULUI DE ASIGURARE RCA ÎN ANUL 2012 3.2.1. Cadrul legal Asigurarea de răspundere civilă auto este reglementată prin Ordinul nr. 14/ 29.11.2011, pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, emis de Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial. Asigurătorii autorizați răspund de instruirea corespunzătoare a personalului propriu și a intermediarilor privind contractarea asigurărilor obligatorii în condiții adecvate, cu respectare prevederilor legale în materie. Aceștia își asumă răspunderea pentru toate polițele RCA și pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule cuprinde:

  

documentul internațional de asigurare( Carte Verde), semnat de emitent; polița de asigurare RCA; vigneta8.

La încheierea asigurării, asiguratului i se înmânează contractul de asigurare, chitanța și un formular de Constatare amiabilă de accident. 3.2.2. Stabilirea datei de început și perioada de valabilitate a poliței de asigurare

Data de început și perioada de valabilitate a asigurării RCA se stabilește în funcție de situația înmatriculării/înregistrării vehiculelor și de opțiunea asiguratului, astfel:

1. Vehicule înmatriculate /înregistrate în România  pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare( cu asigurare RCA valabilă la data eliberării noii polițe RCA)- valabilitatea poliței începe din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliței de asigurare anterioare și se emite pentru o perioadă determinată de 6 sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului;  pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii asigurării( fără asigurare RCA valabilă la data emiterii noii polițe RCA)- valabilitatea poliței începe din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare și se emite pentru o perioadă determinată de 6 sau 12 luni, în funcție de opțiunea asiguratului. 2. Vehicule comercializate care urmează să fie înmatriculate/ înregistrate provizoriu (vehicule noi)- valabilitatea poliței începe din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație și se emite pe perioada de valabilitate a autorizației provizorii(30 de zile).
8

Autocolantul care se aplică pe parbrizul vehiculului în loc vizibil, eliberat împreună cu polița de asigurare RCA. Pe fiecare vinietă eliberată se va marca data până la care polița de asigurare este valabilă, respectiv ziua și luna.

3. Vehicule care se înmatriculează/ înregistrează temporar( vehicule care urmează să fie scoase din țară- nu include categoria vehiculelor achiziționate în sistem leasing) – valabilitatea poliței începe din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data înmatriculării/ înregistrării temporare a vehiculului și se emite pe perioada înmatriculării/ înregistrării temporare:  maximum 30 de zile, în cazul înmatriculării/ înregistrării temporare ]n vederea exportului.  maximum 15 luni, în cazul vehiculelor în regim vamal de admitere temporară. 4. Vehicule nou achiziționate care urmează a fi înmatriculate/înregistrate permanent ori pentru care urmează să se transfere dreptul de proprietate  vehicule înmatriculate/ înregistrate în România, înstrăinate în baza unor acte civile sub semnătură privată- valabilitate poliţei începe din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare şi se emite pentru o perioadă determinată de 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea asiguratului;  vehicule înmatriculate/ înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România- valabilitatea poliței începe din momentul eliberării documentului de asigurare și se emite pe o perioadă determinată de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative; Nu se emit polițe dacă data emiterii poliței este mai mare sau egală cu 30 de zile decât data achiziționării vehiculului conform documentelor justificative prezentate.  vehicule înmatriculate/ înregistrate în state terțe, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România- valabilitatea poliței începe din momentul eliberării documentului de asigurare și se emite pe perioade de câte o lună, dar nu mai mult de 3 luni; Nu se emit polițe dacă data emiterii poliței este mai mare sau egală cu 90 de zile decât data achiziționării vehiculului conform documentelor justificative prezentate. 5. Vehicule pentru probe- valabilitatea poliței începe din momentul eliberării documentului de asigurare și se emite pentru o perioadă determinată de 12 luni ( nu se emit poli țe cu valabilitate de 1 lună sau 6 luni pentru numere de probă). Încadrarea tarifară se face în funcție de prima de asigurare cea mai mare, aferentă categoriilor de vehicule pe care urmează a fi montat numărul de probe conform declarației solicitantului poliței de asigurare.
3.2.3. Primele de asigurare Asigurătorii RCA au obligația de a stabili și notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, tarifele de primă pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an și întregul sistem de corectare a primei de asigurare de bază în funcție de propriile criterii stabilite pentru creșterea/descreșterea primelor de asigurare. Aceștia nu pot practica tarife de primă diferite de cele notificat Comisiei de Supraveghere a Asigurătorilor și au obligația de a asigura accesul potențialilor clienți la tarifele de primă practicate pe site-ul companiei. Nivelul primelor de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule este diferențiat în funcție de:

1. data intrării în valabilitate a asigurării- prima anuală de asigurare se calculează prin însumarea primelor lunare aferente fiecărei luni de valabilitate a poliței de asigurare RCA, prima lunară fiind calculată ca raport 1/12 din tariful anual de primă practicat. Perioada mai mare sa egală cu 15 zile calendaristice se consideră lună întreagă. 2. calitatea asiguratului- prima de asigurare este stabilită diferențial pentru pensionari, care beneficiază de o reducere în baza talonului de pensie sau a deciziei de pensionare și pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, care beneficiază de o reducere în baza unor documente doveditoare( nu se cumulează cu reducerea acordată pensionarilor). 3. perioada asigurată- prima de asigurare este stabilită diferențiat:  anual sau semestrial pentru vehicule înmatriculate/ înregistrate în România, în funcție de opțiunea asiguratului;  pe perioada de valabilitate a autorizației provizorii de circulație, pentru vehiculele care se înmatriculează/înregistrează provizoriu în România, respectiv 30 de zile;  pe perioada înmatriculării/înregistrării temporare în România, dar nu mai mult de 15 luni;  pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită u documente justificative, pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România;  pe perioade de câte o lună, dar nu mai mult de 3 luni pentru vehicule înmatriculate/înregistrate în state terțe, pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România;  pe 12 luni pentru vehicule pe care se montează număr de probe. 4. Situația vehiculului - tarifele de primă sunt diferențiate în funcție de situația vehiculului:  vehicule înmatriculate pentru care există un Certificat de înmatriculare eliberat de autoritatea competentă;  vehicule înregistrate pentru care există un Certificat de înregistrare eliberat de consiliile locale.

3.2.4. Sistemul BONUS-MALUS

Sistemul Bonus-Malus este format din categoria de bază B0, 14 clase de bonus și 8 clase de malus. Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric în asigurare. Perioada de referință este anul calendaristic anterior datei de emitere a poliței. Dacă în perioada de referință nu au fost înregistrate daune plătite, asigurații beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare:o clasă , în cazul în care noua poliță se încheie pe o perioadă de 6 luni și două clase, în cazul în care noua poliță se încheie pentru o perioadă de un an. Dacă în perioada de referință au fost înregistrate daune plătite, asigurații simt penalizați prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. Pentru o perioadă de referință se poate aplica cel mult o malusare.

Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puțin o daună în perioada de referință, în care se reține responsabilitatea totală sau

parțială a conducătorului auto, indiferent cine a condus vehiculul la momentul producerii accidentului, indiferent de modul de protocolare a acestuia, prin proces verbal întocmit de poliție ori prin constatare amiabilă de accident. Dacă la momentul producerii evenimentului vehiculul era însușit și folosit fără acordul proprietarului și acest lucru a fost sesizat în scris poliției, coeficientul din sistemul bonusmalus al asiguratului nu este influențat.

În cazul în care un asigurat deține mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul. În cazul înstrăinării/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonusmalus pentru un vehicul nou dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior, dacă asiguratul face dovada transferului de proprietate/radierii vehiculului pentru care i s-a atribuit clasa bonus-malus de la care pornește pentru un vehicul nou dobândit.

3.2.5. Retur de primă

Condițiile de acordare-răspunderea asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile de valabilitate înscrise în polița de asigurare sau, anterior acestei date, în momentul radierii din evidența circulației ori al transmiterii dreptului de proprietate a vehiculului, menționat în documente doveditoare. Asigurătorul este obligat să restituie asiguratului, la cererea scrisă a acestuia, înso țită de documentele doveditoare, diferența dintre rima de asigurare plătită și prima de asigurare datorată aferentă perioadei de valabilitate, numai în cazul în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care asiguratul nu respectă obligația de a înștiința asigurătorul RCA cu privire la modificarea informațiilor cuprinse în polița de asigurare, referitoare la vehicul și la proprietarul sau utilizatorul acestuia, asigurătorul RCA nu va fi obligat ă returneze diferența de primă plătită. În cazul vehiculelor achiziționate în leasing, polițele de asigurare RCA rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 

noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuți în documentele de asigurare asigurătorul a încasat integral prima de asigurare aferentă perioadele valabilitate

3.3. PROCESUL DE INSTRUMENTARE DAUNE-RCA

3.3.1. Descrierea activităților în cazul daunelor produse la autovehicule (cu excepţia celor înmatriculate în străinătate care aparţin cetăţenilor străini sau români cu reşedinţa în străinătate)

Pentru recuperarea pagubelor produse provenite din accidente de autovehicule produse de asigurații RCA ASTRA, păgubiții se vor prezenta direct la sediile societății de daună sau în unitățile de reparații auto agreate de ASTRA și vor complete formularul Avizare Daună Auto. Asigurătorul are obligația să comunice în scris asiguratului și păgubitului intenția de a desfăsura investigații privind producerea accidentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data avizării daunei. În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătoul este obligat să: Fie să răspundă cererii părții solicitante, formulând o ofertă de despăgubire justificată, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;  Fie să notifice părții prejudiciate motivele pentru care nu a fost aprobat, în totalitate sau partial, pretențiile de despăgubire. Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătoul nu a notificat părții prejudiciate respingerea pretențiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii. În cazul unei daune majore9, asigurătorul are obligația de a comunica în scris păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maxima a despăgubirii ce poate fi acordată, precum și modul de calcul al acesteia. Despăgubirea se plătește de către asigurător în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cunatificării daunei, solicitat ăn scris de către asigurător, sau de la data la care aasigurătoul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Dacă asigurătorul nu își îndeplinește obligațiile sau și le îndeplinește defectuos, inclusive dacă diminuează nejustificat despăgubirea, la sima de despăgubire cuvenită, care se plătește de asigurtor, se aplică o penalizare de 0,2%, calculate pentru fiecare zi de întârziere, iar în cazul regresului asigurătorilor de bunuri se aplică penalizare de 0,1% calculate pentru fiecare zi de întârziere. În cazul persoanelor fizice, prezentarea autovehiculului avariat se face de către deținătorul menționat în actele de identitate ale autovehiculului. În cazuri speciale, deținătorul poate fi reprezentat de către soțul/soția acestuia, cu acte ce dovedesc acest statut, sau alte perosoane, dar numai în baza unei procure autentificate anterior. La prezentarea păgubitului/împuternicitului acestuia, inspectorul de daune solicit documentele necesare deschiderii dosarului de daune:    Actele întocmite de autoritățile competente; Copia poliței de asigurare a vinovatului; Certificatul de înmatriculare și eventual cartea de identitate a autovehiculului; 

9

Dauna pentru care cuantumul despăgubirii stabilit de asigurător pe baza sistemelo r de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, depășește 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

Împuternicirea de Reprezentare/procura notarială, în cazurile în care înștiințarea este făcută prin reprezentant;  Actul de identitate al păgubitului sau reprezentantului (original și copie). Pentru pagube complexe, la care stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului prezintă dificultăți deosebite, sau pagube al căror cuantum este estimat peste limita stabilită de la Administrația Centrală. Evenimentele de acest fel sunt înștiințate imediat prin emai la inspectorii coordonatori din Administrația Centrală. Inspectorul de daune verifică: Identitatea persoanelor care participă la constatare și vor semna Procesul Verbal de Constatare Auto întocmit;  Identitatea autovehiculului prin confruntarea numărului de indentificare, seriei motorului, culorii, numărului de înmatriculare înscrise în documente cu cele prezente pe autovehicul;  Actul de constatare al Poliției privind îndeplinirea condițiilor de formă și de fond necesare pentru ca acesta să producă efecte juridice;  Dinaminca accidentului în funcție de împrejurările și avariile descrise în actele întocmite de autoritățile competente și avariile prezentate pe autovehiculul supus constatării;  Valabilitatea poliței de asigurare a asiguratului la data producerii daunei. În cazul asigurării de răspundere civilă auto pe baza constatării amiabile inspectorul de daune verifică: Constatarea amiabilă de accident privind respectarea obligaţiilor conducătorilor auto la încheierea acesteia ca să producă efecte juridice, precum şi corectitudinea întocmirii constatului-fără modificări, ştersături;  Dinamica accidentului în funcţie de împrejurările şi avariilor descrise în Constatarea amiabilă de accident, în avizarea daunei auto şi avariile prezente pe cele două autovehicule prezente la data constatării-verifică piesele avariate şi concordanţa cu avariile autovehiculului asigurat RCA la ASTRA, existente şi descrise în Constatarea amiabilă de accident. În cazurile în care se constată că evenimentul rutier a fost produs într-una din următoarele situații: Manevra de mers înapoi; Autovehiculul vinovat nu prezintă avarii; Lipsa contactului material; Neasigurarea la schimbarea direcției de mers sau neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile de drum, cu neconcordanțe privind dinaminca, avariile, declarațiile furnizate, etc, se desfășoară următoarele activități:     Se vizionează autovehiculul asigurat, efectuându-se fotografii martor, cu aparatul având data și ora efectuării acestora setată, precum și efectuarea de măsurători folosind obligatoriu ca instrument de măsură ruleta, metro sau jalonul din dotare; Se efectuează reconstituirea evenimentului pentru a se verifica corespondența între avariile prezente pe autovehicule, cu fotografii martor și măsurători ale cotelor relevante; Se verifică locul producerii evenimentului rutier pentru a constata realitatea declarațiilor furnizate de participant și se efectueză fotografii de ansamblu și de detaliu privind existent urmelor material provenite de la autovehiculele implicate; Se cer informații suplimentare părților implicate în evenimentul asigurat solicitându-se declarații scrise, cât mai detaliate privind cauzele și împrejurimile producerii accidentului;      

Se solicită organului de Poliție care a emis procesul verbal, copiile declarațiilor redactate de conducătorii auto implicate. Dacă în urma investigațiilor nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, la cauzele și împrejurările producerii accidentului, precum și la cuantumul prejudiciilor produse, inspectorul de daune notifică părții prejudiciate respingerea motivate a pretențiilor de despăgubire în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului. În toate cazurile se vor explica asiguratului avantajele stabilirii despăgubirii prin devize estimative emise de ASTRA și anume primirea despăgubirii în termen scurtȘ asiguratul este liber să-și repare autovehiculul unde și cum dorește; calculul este cel maximal având în vedere prețurile pieselor de la unitățile de specialitate. După efectuarea constatării avariilor, dosarul de daună va cuprinde obligatoriu următoarele acte: Proces verbal constatare semnat de persoanele participante; Actele emise de autoritățile competente referitoare la împrejurările producerii evenimentului asigurat, în original;  Copia/dovada existenței Poliței de asigurare RCA;  Delegația/procura notarială, în cazurile în care prezentarea autovehiculului avariat este făcută prin reprezentant. Imediat după deschiderea dosarului de daună inspectorul de daune întreprinde demersurile necesare pentru confirmarea asigurării. Persoana desemnată din sucursala emitentă sau inspectorul de asigurări/inspectorul coordonator al agentului care a emis polița RCA verifică valabilitatea asigurării la data evenimentului, pe documentele de asigurare aflate în arhiva sucursalei și depunerea primelor de asigurare conform normelor intrate în vigoare. Documentul este completat cu numele și prenumele persoanei care a efectuat verificările și al economistului sucursalei pentru confirmarea încasării banilor, semnat și datat de aceștia, după care este transmis inspectorului de daune în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării. Păgubitul completează Cererea de Despăgubire și predă inspectorului de daune documentele solicitate și documentele de justificare a plății daunei. Acesta verifică preliminar documentele prezentate și lista documentelor solicitate cu ocazia efectuării constatării avariilor. Inspectorul de daună este obligat să răspundă cererii păgubitului în termen de 90 de zile de la data avizării, formulând Oferta de Despăgubire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat sau notifică motivele pentru care nu a aprobat în totalitate sau parțial pretențiile de despăgubire. După acceptarea oferei de despăgubire, terţul despăgubit trebuie să precizeze modalitatea de plată: numerar, cont bancar personal sau în contul unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia. Dacă asigurătorul persoanei păgubite a efectuat plata despăgubirilor în baza existenţei poliţei de asigurare de bunuri deţinută de acesta, asigurătorul RCA efectuează plata despăgubirilor astfel:  

dacă nu există obiecţiuni asupra sumelor solicitate, despăgubirea se achită în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise a asigurătorului terţului păgubit, însoţită de documentele justificative;

dacă există obiecţiuni întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asigurătorului plătitor în termen de 15 zile calendaristice, urmând ca în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la soluţionarea obiecţiunilor să se facă plata.

În cazul în care asigurătorul RCA nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată, acesta va plăti o penalizare de 0,1% pe fiecare zi, aplicată la suma datorată. Convenţia dintre asiguraţi, persoanele păgubite şi asigurători are caracter total neconvenţional şi definitiv şi stinge toate pretenţiile decurgând din pagube pricinuite terţilor păgubiţi şi cunoscute la data realizării convenţiei, cu excepţia situaţiei în care ulterior plăţii despăgubirii pentru vătămări corporale, starea persoanei păgubite s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia ca urmare a aceluiaşi accident. Există situaţii în care asigurătorul recuperează de la persoana vinovată de producerea pagubei plăţile făcute către terţii păgubiţi astfel:

   

dacă accidentul a fost produs cu intenţie; dacă accidentul a fost produs în timpul comiterii infracţiunii săvârşite cu intenţie; dacă accidentul a fost produs în timpul cât autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încerca să se sustragă de la urmărire; în cazurile în care despăgubirile urmează a se recupera de la persoanele vinovate de producerea pagubei, suma de recuperat reprezintă despăgubirea în lei dacă plata acesteia s-a făcut de către asigurătorul RCA în lei sau despăgubirea stabilită şi plătită în valută, echivalentă în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii valutare comunicat de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii externe de către asigurătorul RCA.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a comunica asiguraţilor la încheierea contractului de asigurare condiţiile sub care se încheie şi este valabilă asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru accidente auto. Dacă Cererea de Despăgubire depusă rezultă că reparația se efectuează într-o unitate agreată de ASTRA prin Convenție de Colaborare, se desfășoară următoarele activități: 1. După confirmarea asigurării, dacă dosarul de daună conține toate documentele necesare, numerotate în următoarea succesiune și înscrise la rubrica Conținutul dosarului:  Actele emise de autoritățile competente în original;  Declarații, schița accidentului;  Polița de asigurare sau dovada existenței acesteia;  Cererea de confirmare a asigurării;  Confirmarea asigurării;  Copii certificat de înmatriculare, carte de identitate auto, buletin/carte de identitate;  Procura notarială sau împuternicirea de reprezentare;  Cererea de Despăgubire;  Procesul verbal suplimentar de constare, dosarul este transmis juristului pentru avizare din punct de vedere juridic. Acesta va aviza aceste dosare în 24 de ore, pentru a se asigura rezerva de timp necesară pentru cazurile când documentele prezentate sunt neconforme sau insuficiente.

2. După obținerea avizului juridic, dosarele de daună în format de hârtie vor fi păstrate de inspectorul de daune în locuri special amenajate în ordinea numerelor de dosar. Devizul de reparații este transmis inspectorului de daune care îl verifică în concordanță cu constatarea avariilor și în limita despăgubirii maxime pentru autovehiculul respectiv, emite Acceptul de plată, al cărui termen de emitere este de 2 zile lucrătoare de la data primirii devizului de reparații. 3. În baza Acceptului de plată, unitatea service eliberează autovehiculul păgubitului şi emite factura finală de reparaţie, care va fi transmisă inspectorului de daune. În cazul în care: Reparaţia se efectuează în regie proprie; Se solicită despăgubirea înainte de efectuarea reparaţiei; Se solicită despăgubirea pe baza evaluării asiguratorului pentru o daună majoră, care pot fi considerată daună totală;  Nu este posibilă verificarea reparaţiilor în valoare mai mare de 5000 lei efectuate de unităţi neagreate;  Nu se prezintă cererea pretenţiilor în 75 de zile de la avizarea daunei, despăgubirea se stabileşte pe baza devizelor estimative întocmite de Departamentul Logistică Piese Auto la solicitarea inspectorilor de daune. Devizele estimative vor cuprinde toate piesele de înlocuit menţionate în P.V. de constatare, manopera şi materialele necesare readucerii autovehiculului avariat la starea de dinaintea producerii evenimentului asigurat. Departamentul va transmite a doua zi de la primirea solicitării calculului despăgubirii inspectorului de daună, în baza căruia acesta va efectua oferta de despăgubire. În cazul în care reparaţia nu a fost efectuată într-o unitate agreată de ASTRA prin Convenţie de Colaborare despăgubirea se stabileşte pe baza documentelor finale de reparaţie emise de unităţile specializate, care cuprind preţurile pieselor de schimb, materialelor şi a manoperei aferente, inspectorul de daune verifică documentele de reparaţie, folosind procesul verbal de constatare a pagubelor iniţial, după care calculează suma ce va fi propusă ca despăgubire. Tariful acceptat va fi cel uzual practicat pe piaţa locală, iar preţul maximal al pieselor va fi egal cu preţul pieselor practicat de reprezentanţă. Inspectorul de daune verifică restul documentelor necesare aprobării despăgubirii calculate şi le afişează în următoarea succesiune, începând de la coperta din spate:               Actele emise de autorităţile competente, în original; Avizarea daunei auto; Copia Poliţei de asigurare, atunci când există; Cererea de confirmare a asigurării; Confirmarea asigurării; Copii după certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului avariat; Copie după actul de identitate a persoanei care conducea autovehiculul avariat; Procura notarială sau Împuternicirea de Reprezentare; Documentele de reparaţie, în original; Deviz de lucrări; Accept plată despăgubire auto acolo unde este cazul; Facturi, chitanţe fiscale pentru piese, materiale, manopera; Deviz regie proprie; Cererea de despăgubire;   

Procesul verbal suplimentar de constatare, dacă există; Calculaţia Eurotax. După aprobarea finală şi primirea aprobării cu suma corespunzătoare persoana desemnată prezintă dosarul pentru semnarea de către păgubit a acordului privind suma aprobată ca despăgubire, după care, în funcţie de cuantumul despăgubirii şi nivelul competenţelor de plăţi: Întocmeşte borderoul cu dosarele de daună finalizate şi transmite datele necesare la Administraţia Centrală;  Întreprinde demersurile necesare achitării despăgubirii. După efectuarea plăţii se anexează dovada plăţii corespunzătoare, iar dosarul de daună este transmis inspectorului de daune care înregistrează efectuarea plăţii şi eliberează rezerva de daună. 

 

3.3.2.Descrierea activităţilor în cazul avarierii autovehiculeleor înmatriculate în străinătate, aparţinând cetăţenilor străini sau români cu reşedinţa în străinătate

În cazul avarierii autovehiculelor înmatriculate în străinătate, când cererea de despăgubire este formulată de asigurătorul CASCO al păgubitului, de o firmă de protecţie juridică împuternicită de acesta sau direct de către păgubit, dosarul de daună se va deschide pe baza avizării primite, chiar dacă nu s-a efectuat constatarea avariilor de către reprezentanţii ASTRA. Pentru instrumentarea dosarului de daună, se va iniţia o corespondenţă cu cel care a formulat cererea de despăgubire până la completarea dosarului de daună cu următoarele documente strict necesare: Actele emise de autorităţile competente, în original; Dovada existenţei poliţei de asigurare RCA emise de ASTRA; Copii ale certificatului de înmatriculare sau cărţii de identitate a autovehiculului păgubitului; Copii ale permisului de conducere şi a actului de identitate a persoanei care conducea autovehiculul păgubitului;  Împuternicirea de reprezentare;  Solicitarea despăgubirii care trebuie să cuprindă numele titularului contului, numărul contului, numele băncii, localitatea şi ţara. Rezerva de daună se constituie în lei, numai după ce păgubitul sau reprezentantul acestuia pune la dispoziţia ASTRA actele din care să reiese răspunderea asiguratului RCA al ASTRA şi dovada existenţei poliţei de asigurare valabilă la data evenimentului. Despăgubirea se poate calcula pe baza:    Documentelor de reparaţie, în original dacă se solicită plata despăgubirii direct către unitatea care a efectuat reparaţiile; Documentelor de reparaţie şi obligatoriu dovada plăţii, dacă se solicită plata despăgubirii în contul păgubitului sau al firmei de protecţie juridică împuternicită de acesta; Documentelor de reparaţie şi obligatoriu dovada plăţii către asiguratul său, dacă despăgubirea este solicitată prin regres extern, de asigurătorul CASCO al păgubitului;    

Expertizelor, evaluărilor comandat de păgubit, caz în care valoarea reparaţiilor se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data accidentului.

3.3.3. Alte cazuri

1. Regrese administrative Dosarele de regres administrativ în care ASTRA S.A. este asigurător RCA, depuse direct la sediul sucursalei, vor fi transmise pentru deschidere şi instrumentare, fără deschiderea unui dosar pe plan local şi fără constituirea rezervei de daună. Actele primite se trimit însoţite de confirmarea asigurării, dacă poliţa RCA este încheiată la respectiva sucursală. 2. Dosarele de vătămări corporale sau al decesului La stabilirea sumelor cerute pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele pejudicate şi asigurători, în cazul vătămării corporale sau al decesului persoanelor, în urma unui accident de autovehicul, se iau ca bază de calcul pretenţiile formulate de persoanele păgubite, avându-se în vedere următoarele considerente: În caz de vătămare corporală: nivelul maxim al pretenţiilor formulate se stabileşte:

  

ca diferenţă între veniturile nete ale persoanei vătămate, probate cu documente fiscale, şi indemnizaţia primită din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfăşoară activitatea şi fondurile bugetului asigurărilor sociale, pe perioada spitalizării şi a concediului medicului; pentru persoanele care nu au calitatea de salariat - pretenţiile se stabilesc în limita venitului mediu lunar net realizat din activităţi desfăşurate de către persoana vătămată, anterior vătămării, dovedit cu documente justificative; pentru persoanele păgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare, în stabilirea pretenţiilor se ia ca bază de calcul salariul de bază minim brut pe economie; daunele morale în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.

În stabilirea pretenţiilor formulate de terţii păgubiţi se mai au în vedere şi eventualele cheltuieli prilejuite de accident, cheltuielile cu îngrijitorii pe perioada incapacităţii de muncă în limita unui salariu de bază minim brut pe economie, dacă prin certificatul medical se recomandă acest lucru. Toate aceste cheltuieli trebuie justificate cu documente şi ele se plătesc în măsura în care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările legale în vigoare. În caz de deces, sumele indemnizate de asigurător au în vedere:

   

cheltuielile de înmormântare, inclusiv cele pentru piaţa funerară şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, pe baza înscrisurilor doveditoare; cheltuielile de transport al cadavrului, justificate cu acte, de la localitatea unde a avut loc decesul până în localitatea unde are loc înmormântarea; veniturile nete realizate şi eventual alte cheltuieli efectuate în perioada de la data producerii accidentului şi până la data decesului, dacă acestea au fost cauzate de producrerea accidentului; daunele morale în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.

Pentru stabilirea despăgubirilor, inspectorul de daune are obligaţia deschiderii Dosarului de daună în baza avizării documentelor din care rezultă răspunderea asiguratului ASTRA şi constituie rezerva de daună. De asemenea, inspectorul de daună va desfăşura activităţile: Solicită documentele medicale în copie; Comunică către Direcţia Daune, Biroul Daune Nepatrimoniale numărul de dosar; Derulează corespondenţa necesară; Efectuează înregistrările documentelor primite, scanează dosarul; Propune la plată despăgubirea în baza ofertei calculate de Biroul Daune Nepatrimoniale şi acceptate de persoana vătămată sau persoanele îndreptăţite în cazul decesului. 3. Avarierea sau distrugerea altor bunuri Se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data accidentului. Toate persoanele implicate în procesul de instrumentare a dosarelor de daună vor avea în vedere respectarea încadrării tuturor fazelor dosarului de daună în termenele legale de rezolvare a pretenţiilor de despăgubire sub sancţiunea administrativă.     

4. Studiu de caz privind asigurarea de răspundere civilă auto la

societatea S.C.ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
În cadrul acestui capitol am urmărit derularea unei polițe de asigurare de răspundere civilă obligatorie auto la societatea S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. Derularea unei astfel de poliţe presupune urmărirea, pas cu pas, a mai multor etape :     Încheierea asigurării ; Suma asigurată şi prima de asigurare ; Producerea evenimentului asigurat; Despăgubirea în urma accidentului.

4.1. Încheierea asigurării

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, având seria RO /10/U4/CA, numărul 008013912 s-a încheiat între asiguratul Dumitrana Robert Marian, 23 de ani, domiciliat în localitatea Şimian,sat Şimian, judeţul Mehedinţi, posesor al cărţii de identitate seria MH, numărul …..şi societatea S.C. ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A., R.C. J40/8364/1994, C.U.I. RO5589684 (anexa 1). Începând cu data de 1 ianuarie 2011, odată cu întocmirea unei poliţe RCA, societatea ASTRA emite gratuit şi documentul Carte Verde. Astfel, în baza primei unice este garantată despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente auto aduse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau cu dispoziţiile legislaţiei privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare la data accidentului în statul în care acesta s-a produs. Poliţa de asigurare a fost emisă la data de 22 decembrie 2010 şi a intrat în vigoare începând cu data de 23 decembrie 2010. Durata asigurării este de12 luni, mai exact din data de 23 decembrie 2010 până în 22 decembrie 2011.

4.2. Suma asigurată şi prima de asigurare

Suma asigurată reprezintă limita de despăgubire ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile provocate în unul şi acelaşi accident, atât pentru pagube materiale directe sau indirect, cât şi pentru vătămări corporale sau decese, inclusive prejudicii fără caracter patrimonial. Pentru anul 2012, societatea S.C. ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A. acordă despăgubiri în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor vinovate de producerea pagubelor, inclusiv pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în proces.

Limita maximă de despăgubire pentru vătămări corporale şi deces, indiferent de numărul persoanelor accidentate este de 2.500.000.000 euro pentru anul 2010 şi 3.500.000.000 euro pentru anul 2011, iar limita maximă de despăgubire pentru pagube materiale este de 500.000 euro pentru anul 2010 şi 750.000 euro pentru anul 2011.

Prima de asigurare reprezintă suma, dinainte stabilită pe care asiguratul este obligat în baza contractului sau în baza legii să o plătească asigurătorului, în schimbul garanţiei pe care aceasta i-o acordă. Aceasta se plăteşte anticipat şi integral, în momentul încheierii asigurării, conform condiţiilor generale de asigurare. Nivelul primelor de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, este diferenţiat în funcţie de anumite criterii prezentate. Asiguratul Dumitrana Robert Marian prezină următoarele caracteristici : Locuieşte în mediul rural Vârsta asiguratului este de 23 de ani Autoturismul al cărui posesor este are o capacitate cilindrică de 1795/85 Este de sex masculin Perioada pentru care a fost încheiată asigurarea este de un an Conform tarifelor RCA practicate de S.C. ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A. şi ţinând cont de caracteristicile asiguratului, prima de asigurare ce trebuie plătită de acesta este de 423,23 lei. Suma aferentă primei de asigurare s-a încasat cu chitanţa numărul OMNCH8012790, iar plata primei a fost înscrisă în borderoul de depunere 22.12.2010.     

4.3. Producerea evenimentului asigurat

În data de 2 martie 2011, orele 16:00, asiguratul este pe strada Maioreasa din localitatea Drobeta-Turnu Severin. În timpul manevrei de parcare, nu s-a asigurat şi a intrat în coliziune cu un autoturism Ford Transit Connect Van, având numărul de înmatriculare B-42-FUV, ce era staţionat, având conducător auto pe Cuţui Florin Ion din localitatea Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Evenimentul a fost constatat de Serviciul Poliţiei Rutiere Mehedinţi, eliberând proces verbal, seria AM, numărul 12343211, întocmit de agentul Şişman Bogdan, la ora 16:30. Din documentul întocmit rezultă:  Circumstanţele producerii accidentului  Întinderea pagubelor  Părţile avariate  Persoanele implicate  Persoana vinovată Pe baza Procesului Verbal întocmit de agentul constatator s-a întocmit Autorizaţia de reparaţie a autoturismului avariat B-42-FUV, având seria RO/05/M3/NP, numărul 004941733.

Conform Procesului Verbal întocmit de agentul constatator , pagubele din urma producerii accidentului constau în:   În cazul autoturismului MH-21-DUM, care are ca proprietar pe Dumitrana Robert Marian, paguba constă în avarierea barei din spate; În cazul autoturismului B-42-FUV, al cărui proprietar este păgubit, paguba constă în avarierea uşii din spate din partea dreaptă.

4.4. Despăgubirea în urma accidentului

Posesorul autoturismului avariat, Dumitrana Robert Marian se prezintă cu autoturismul la unitatea de service S.C. Pauna S.R.L pentru reparaţii. Aici i se va solicita Autorizaţia de reparaţie şi Certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru a i se deschide Comanda Service cu numărul 213231. Inspectorul de asigurări, reprezentant al societăţii S.C. ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A. a constatat veridicitatea actelor întocmite de S.C. Pauna S.R.L., pentru a putea completa Procesul Verbal de Constatate a Pagubelor la autovehicul. În data de 12.03.2011, la sfârşitul procesului de reparaţii a autoturismului MH-21-DUM unitate de service încheie Devizul de Reparaţii 213231 şi întocmeşte Factura Fiscală cu numărul 68765, în valoare de 412 lei. Dosarul de daune este format din următoarele documente: Poliţa de asigurare seria RO/10/U4/CA , numărul 008013912 Chitanţa numărul 8012790 Procesul verbal, seria ARA ,numărul Autorizaţia de Reparaţie, seria, Numărul Certificatul de înmatriculare al autoturismului avariat Devizul de reparaţii numărul Factura fiscală cu numărul După avizarea pentru controlul financiar preventiv şi aprobarea de către conducătorul societăţii de asigurare, se efectuează plata despăgubirii. În cazul acesta, despăgubirea maximă care poate fi acordată de către S.C. ASIGURARE- REASIGURARE ASTRA S.A. este în valoare de 5456345, ţinând cont de uzura autovehiculului şi de valoarea de nou a acestuia. Se observă, conform Facturii Fiscale numărul şi a Autorizaţiei de Reparaţii numărul, că valoarea despăgubirii ce trebuie acordată de către asigurător are valoarea de 423 lei şi că se încadrează în limita maximă a despăgubirii. Cererea de despăgubire numărul 12-12-0201, în valoare de 423 lei a fost aprobată.       

CONCLUZII

Piaţa asigurărilor din ţara noastră s-a extins continuu după 1991 pâna în prezent, s-a diversificat şi a produs efecte utile asupra economiei. Astfel, s-a multiplicat numărul societăţilor de asigurări şi reasigurări, au fost create numeroase societăţi de intermediere, a sporit volumul capitalului social investit în acestă ramură, inclusiv a celui de provenienţă străină, s -a lărgit sfera “produselor” oferite de asigurători clienţilor lor, persoane fizice sau juridice, au fost create noi sucursale şi agenţii ale societăţilor de asigurări şi reasigurări şi s-au înregistrat progrese în acţiunea de modernizare a celor existente. A crescut an de an volumul total al primelor încasate (în expresie reală), ca şi cel al indemnizaţiilor acordate în urma riscurilor înregistrate, ceea ce a oferit posibilităţi din ce în ce mai mari de acoperire a daunelor suferite de asiguraţi. Asigurările pot contribui la revigorarea economiei reale, la progresul social-economic al ţării şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în general. Totodată se impune intensificarea preocupărilor organelor de decizie ale societăţilor de asigurări şi reasigurări pentru: îmbunătăţirea structurii portofoliilor de contracte, realizarea stabilităţii rezultatelor financiare pe termen lung, organizarea de acţiuni susţinute şi convingătoare cu privire la necesitatea şi eficacitatea încheierii de contracte de asigurare de către persoanele fizice şi juridice, promovarea unei politici prudenţiale în ceea ce priveşte dezvoltarea, în perspectivă, a activităţii, precum şi plasarea rezervelor în investiţii sigure şi profitabile. Asigurarea este cea mai sigură şi mai eficientă formă de luptă împotriva acestora, pentru protejarea intereselor oamenilor luaţi în mod individual, cât şi pe cele ale întregii comunităţi. O trăsătură primordială şi în acelaşi timp o concluzie foarte importantă care se detaşează din tot acest material este aceea că asigurările reprezintă un sector foarte interesant, necesar şi foarte
dinamic, dar în acelaşi timp imprevizibil.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă oferă două avantaje: pe de o parte persoana păgubită va primi despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, patrimoniul asiguratului va rămâne neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite şi în baza contractului de asigurare, el a transferat riscul şi răspunderea civilă către asigurător. Spre deosebire de situaţia întâlnită la asigurările de bunuri şi la cele de persoane, unde eventuala vinovăţie a asigurărilor în producerea riscului duce, de regulă, la decăderea din drepturi a acestora, în cazul asigurărilor de răspundere civilă ,culpa asiguratului este una din condiţiile de bază care se cer a fi îndeplinite pentru ca asigurătorul să plătească despăgubirea cuvenită terţilor păgubiţi. În afară de faptul că protejează patrimoniul asiguratului, acestea au şi un rol social important, deoarece permit persoanelor care au avut de suferit de pe urma unor accidente să fie despăgubite prompt şi integral de către societatea de asigurări.

BIBLIOGRAFIE

1. 2. 3.

Ciumaş C, „Economia asiguraţilor”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003 Lungu N.C., „Bazele asigurărilor”, Editura Sed Com, Libris, 2006 Ordin nr. 113133/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 4. Ordin nr. 11 din 2 octombrie 2007 abrogat pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 5. Ordin nr. 8/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 6. Ordin nr. 20/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 7. Ordin nr. 21/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 8. Prdin nr. 5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 9. Ordin nr. 14/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule 10.Şeulean V., Barna F., Chiş C., „Asigurări comerciale”, Editura Mirton Timişoara, 2007 11.Văcărel I., Bercea F., „Asigurări şi reasigurări”, Editura Expert, Bucureşti, 1999

12.www.astrasig.ro 13.www.bursaasigurărilor.ro 14.www.astra-asigurări.blogsport.com 15.www.astraonline.ro 16.www.astrasante.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful