Kajian Kajian ini dijalankan di Sekolah Rendah Raja Muda Musa.

Ini adalah satu kajian tentang pelajar mengambil makanan yang berkhasiat . Sebagai andaian, kekerapan mengambil cuti sakit dalam sebulan yang terlibat dikaitkan dengan pengambilan makanan berkhasiat di kalangan pelajar-pelajar. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah pengambilan makanan berkhasiat. dan pembolehubah tidak bersandar ialah kekerapan mengambil cuti sakit Kajian ini bertujuan untuk melihat perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar dengan pembolehubah bersandar. Kemungkinan pembolehubah-pembolehubah ini saling mempengaruhi antara satu sama lain. Hipotesis Kajian Hipotesis penyelidikan : Terdapat hubungan di antara “pengambilan makanan berkhasiat” dengan “kekerapan mengambil cuti sakit” Pembolehubah bersandar : Pengambilan makanan berkhasiat Pembolehubah tidak bersandar : Kekerapan mengambil cuti sakit dalam sebulan Subjek Kajian Dan Pemilihan Sampel Subjek kajian terdiri daripada pelajar-pelajar dari kelas Tahun 6. Pemilihan subjek dibuat secara rawak berdasarkan kriteria kekerapan pelajar mengambil cuti sakit dalam sebulan dan kekerapan pelajar mengambil makanan yang berkhasiat. Jumlah pelajarpelajar di kelas Tahun 6 adalah 21 orang.

Jadual 1 Taburan subjek mengikut kekerapan mengambil cuti sakit dan pengambilan makanan berkhasiat Pengambilan makanan berkhasiat Ya Tidak Kekerapan pelajar mengambil cuti sakit dalam sebulan 0 – 2 kali 3 – 5 kali > 4 kali 6 2 1 3 4 5

5 Pengambilan makanan berkhasiat .5 2 2.5 3 3.5 1 1.7 Kekerapan pelajar mengambil cuti sakit dalam sebulan 6 5 4 3 2 1 0 0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful