You are on page 1of 44

7ILTSHIREåå3WINDON

-!00!å!NNUALå2EPORT
#ONTENTS

å &OREWORDå 

å )NTRODUCTIONå å
å BYå#HIEFå/FlCERSåOFå2ESPONSIBLEå!UTHORITYåå
å
å 7ILTSHIREå!NDå3WINDONå-!00!å å
å
å +EYå!CHIEVEMENTSå å

å (OWå4HEå-!00!å/PERATEå,OCALLYå 

å 7HICHåORGANISATIONSåAREåINVOLVEDå 

å 7HATåISå-!00!å 

å 7HATåDOESå-!00!åSEEKåTOåDOå 

å 7HATåDOESNTå-!00!åDOå 

å (OWåDOESåITåWORKå å
å
å (OWåISåITåWORKINGå 

å 7HATåACTIONSåAREåUNDERTAKENå å
å
å #ASEå%XAMPLESå 

å !GENCIESå#ONTRIBUTIONSåTOå-!00!åANDå2ISKå-ANAGEMENTå 

å -!00!å,EVELåå-EETINGå 
å 7HATåPARTICIPANTSåSAYåITåMEANSåTOåTHEM

å 3TATISTICSå&ORå7ILTSHIREå!NDå3WINDONå-!00!å 

å 3TRATEGICå-ANAGEMENTå"OARDå 

å ,OOKINGå!HEADåFORååANDå/NWARDSå 

å #ONTACTåPOINTSåå 

å !PPENDIXåå 
å -!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå
å !å.ATIONALå/VERVIEWåOFåTHEå-ULTI !GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTSåå å

å !PPENDIXåå 
å 7ILTSHIREåå3WINDONå-!00!å"USINESSå0LANåFORå 


&OREWORD

-AKINGå OURå COMMUNITIESå SAFERå ANDå REDUCINGå RE OFFENDINGå ISå OURå HIGHESTå PRIORITYå ANDå ONEå OFå OURå
BIGGESTåCHALLENGESå4HATåISåWHYåTHEåWORKåUNDERTAKENåTHROUGHåTHESEåMULTI AGENCYåPUBLICåPROTECTIONå
ARRANGEMENTSå -!00! å ISå SOå IMPORTANTå 4HEå SUPERVISIONå ANDå MANAGEMENTå OFå SEXUALå ANDå VIOLENTå
OFFENDERSå WHOå POSEå THEå HIGHESTå RISKå OFå SERIOUSå HARM å WHETHERå INå THEå COMMUNITYå ORå INå CUSTODY å ISå
COMPLEXå ANDå CHALLENGINGå ANDå ISå ANå ASPECTå OFå PUBLICå SERVICEå WHEREå THEå PUBLICå RIGHTLYå EXPECTSå ALLå
REASONABLEåACTIONåTOåBEåTAKENå

!LTHOUGHåWEåHAVEåMADEåSIGNIlCANTåPROGRESSåINåTHEåLASTålVEåYEARSåWITHåTHEåDEVELOPMENTåOFå-!00!å
ACROSSå%NGLANDåANDå7ALES åTHEåREVIEWåTHISåYEARåOFåAåNUMBERåOFåTRAGICåINCIDENTSåWHEREåPEOPLEåHAVEå
BEENå MURDEREDå ORå SERIOUSLYå INJUREDå REMINDEDå USå OFå THEå IMPORTANCEå OFå REVIEWINGå PERFORMANCE å
IMPROVINGåPRACTICEåANDåLEARNINGåLESSONSåå)TåISåVITALåTHATåTHESEåTASKSåAREåUNDERTAKENåBYåTHEåPROBATION å
POLICEåANDåPRISONåSERVICES åASåWELLåASåBYåTHOSEåOTHERåAGENCIESåTHATåCONTRIBUTEåTOåTHEåASSESSMENTåANDå
MANAGEMENTåOFåOFFENDERSåå4HEåPUBLICATIONåOFå-!00!å"USINESSå0LANSåBYåEACHå!REAåINåTHISåYEARSå
ANNUALåREPORTSåOFFERSåAåHELPFULåANDåNECESSARYåPROGRAMMEåOFåLOCALåDEVELOPMENTåANDåREVIEWåANDåMUSTå
LEADåTOåENHANCEDåPRACTICEå)TåWILLåBEåESSENTIALåTHATåTHISåPROGRESSåISåTRANSPARENTåANDåSHAREDåWITHåLOCALå
COMMUNITIES

)NåADDITIONåTOåTHIS åHOWEVER åITåISåIMPORTANTåTHATåNOåOPPORTUNITYåISåMISSEDåTOåCONSIDERåOTHERåMEASURESå


THATåWILLåFURTHERåENHANCEåPUBLICåSAFETYå4HATåISåWHYåWEåAREåUNDERTAKINGåTHEå#HILDå3EXå/FFENDERå2EVIEW å
TOåLOOKåATåHOWåAåPARTICULARåGROUPåOFåOFFENDERS åWHOåPROVOKEåANXIETYåFORåMANY åAREåBESTåMANAGEDåINå
THEåCOMMUNITYå4HEåREVIEWåISåCONSULTINGåAåWIDEåRANGEåOFåPRACTITIONERSåANDåKEYåSTAKEHOLDERSåINCLUDINGå
THEå-!00!åLAYåADVISERS åANDåWILLåREPORTåAROUNDåTHEåENDåOFåTHEåYEAR

&INALLY åINåCOMMENDINGåTHISåREPORTåTOåYOU å)åWANTåTOåTAKEåTHEåOPPORTUNITYåTOåTHANKåALLåTHOSEåINVOLVEDå


LOCALLYåINåWORKINGåWITHåSEXUALåANDåVIOLENTåOFFENDERS åORåINåENSURINGåTHATåTHESEåARRANGEMENTSåAREålTåFORå
PURPOSEå7HEREå-!00!åISåWORKINGåWELLåITåISåBASEDåONåMAINTAININGåHIGHåPROFESSIONALåSTANDARDSåANDå
EFFECTIVEåMULTI AGENCYåCOLLABORATIONåINåTHEåDELIVERYåOFåROBUSTåRISKåMANAGEMENTåPLANSå7HILEåITåISåNOTå
POSSIBLEåTOåELIMINATEåRISKåENTIRELY åWHEREåALLåREASONABLEåACTIONåISåTAKENåTHEåRISKåOFåFURTHERåSERIOUSåHARMå
CANåBEåREDUCEDåTOåAåMINIMUMåANDåFEWERåVICTIMSåWILLåBEåEXPOSEDåTOåREPEATåOFFENDING

'ERRYå3UTCLIFFEå-0
0ARLIAMENTARYå5NDERå3ECRETARYåOFå3TATE
FORå#RIMINALå*USTICEåANDå/FFENDERå-ANAGEMENT


)NTRODUCTIONåBYåTHEå#HIEFå/FlCERSåOFåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITY

4HEå PASTå YEARå HASå BEENå Aå VERYå CHALLENGINGå ONEå WITHå SIGNIlCANTå PUBLICå ANDå
POLITICALåFOCUSåONåMANAGINGåSEXåANDåDANGEROUSåOFFENDERSå2ESPONSIBLEåAGENCIESå
HAVEåCONTINUEDåTOåWORKåEXTREMELYåWELLåTOGETHERåTOåENSUREåTHATåPUBLICåSAFETYåISå
PARAMOUNTå $URINGå THEå LASTå YEARå THEREå HAVEå BEENå NOå RECORDEDå SERIOUSå FURTHERå
OFFENCESåCOMMITTEDåBYåREGISTEREDåSEXåOFFENDERSåINå3WINDONåANDå7ILTSHIREåANDå
THISå ISå TESTAMENTå TOå THEå DEDICATIONå ANDå PROFESSIONALISMå OFå ALLå OURå COLLEAGUESå
WORKINGåWITHINåAåROBUSTå-!00!åFRAMEWORK

7EåAREåCONlDENTåTHATåTHEåPROCESSåFORåTHEåMANAGEMENTåOFåSEXåANDåDANGEROUSå
OFFENDERSåISåINåACCORDANCEåWITHåPUBLICåEXPECTATIONåANDåWEåSTRIVEåTOåIMPROVEåTHEå
SERVICEåFURTHERåTOåREASSUREåPEOPLEåTHATåLIVEåIN åWORKåANDåVISITå7ILTSHIREåANDå3WINDONå
OFå OURå CONTINUEDå COMMITMENTå 5NDOUBTEDLYå WEå WILLå FACEå FURTHERå CHALLENGINGå
TIMESåAHEADåBUTåWEåAREåRESOLVEDåTOåPROVIDEåLEADERSHIPåANDåSTRATEGICåDIRECTIONå
TOåENSUREå-!00!åREMAINSå@lTåFORåPURPOSEåANDåDELIVERSåAåSERVICEåTHATåREASSURESå
THEå PUBLICå ANDå ISå CONTINUOUSLYå IMPROVINGå 7Eå AREå ALSOå VERYå PLEASEDå WITHå THEå
GUIDANCEå THATå THEå NEWå ,AYå -EMBERSå HAVEå PROVIDEDå ANDå WEå LOOKå FORWARDå TOå
STRENGTHENINGåSTILLåFURTHERåTHEåPARTNERSHIPåLINKSåTHATåMAKEå-!00!åINå3WINDONåANDå
7ILTSHIREåSOåEFFECTIVE

-ARTINå2ICHARDS $IANAå&ULBROOK $OUGå-OON


#HIEFå#ONSTABLE #HIEFå0ROBATIONå/FlCER 'OVERNOR
7ILTSHIREå0OLICE 7ILTSHIREå0ROBATION (-0å%RLESTOKE


7ILTSHIREåå3WINDONå-!00!

4HISåYEARSåREPORTåDETAILSåTHEåTHåYEARåOFåOPERATIONåOFåTHEå.ATIONALå-APPAå3YSTEMåINå7ILTSHIREåANDåCOVERSåTHEåPERIODåFROMåSTå
!PRILååTOåSTå-ARCHååå)TåBUILDSåONåPREVIOUSåREPORTS åWHICHåAREåAVAILABLEåALONGåWITHåTHOSEåOFåALLåTHEåOTHERå-!00!å
AREASåONåWWWPROBATIONHOMEOFlCEGOVUK

+EYå!CHIEVEMENTS
3ERVICEåDATABASEåONå6IOLENTåANDå3EXUALå/FFENDERS åISåNOWå
OPERATIONALå ANDå PROVIDINGå GOODå INTELLIGENCEå TOå MANAGEå
0UBLICå0ROTECTION
OFFENDERSå SAFELYå INå THEå COMMUNITYå å 6I3/2å ALSOå FACILITATESå
$URINGå THEå YEARå -ULTI !GENCYå 0UBLICå 0ROTECTIONåå THEåIDENTIlCATIONåOFåSEXåOFFENDERSåCOMMUNICATINGåWITHåEACHå
!RRANGEMENTSå -!00! å INå 7ILTSHIREå HASå SUCCESSFULLYåå OTHERåACROSSåCOUNTIESåANDåISåPROVIDINGåIMMEDIATEåVALUABLEå
WORKEDåWITHåINåEXCESSåOFååCASESåINåTHEåCOMMUNITY åINå INFORMATIONåFORåCURRENTåINVESTIGATIONS
PRISONåANDåINåHOSPITALSå4HEREåWEREåNOåCASESåINVOLVINGåå,EVELå
å ORå å OFFENDERSå HIGHERå RISKå CASESå INå THEå SYSTEM å BEINGå /UTCOMESåINåTHEåWORKåWITHåOFFENDERSåCANåBEåSEENåINåHIGHå
CONVICTEDåOFåFURTHERåSERIOUSåOFFENCESåDURINGåTHEåPERIODåTHATå COMPLIANCEåRATESåWITHåSEXåOFFENDERåREGISTRATIONåPROTECTIVEå
THEYåWEREåUNDERå-!00!åOVERSIGHTååå MEASURESåFORåTHEåCOMMUNITYåTHROUGHåPROHIBITIONåOFåACTIVITIESå
ENFORCEMENTåWITHåARRESTåANDåRE IMPRISONMENTåFORåBREACHESå
4HEåSTRENGTHåOFåTHEå-!00!åSYSTEMåLIESåINåGOODåINTERAGENCYå OFå CONDITIONSå OFå LICENCEå CONSTRUCTIVEå MANAGEMENTå OFå
CO OPERATIONåWHEREåAGENCIESåWITHåSOMETIMESåVERYåDIFFERENTå OFFENDERSå THROUGHå HOUSINGå INå SUITABLEå PREMISESå ANDå
AIMS å OBJECTIVESå ANDå WORKINGå PRACTICESå COMEå TOGETHERå TOå INVOLVEMENTåINåPROGRAMMESåTOåREDUCEåRE OFFENDINGåTHROUGHå
FOCUSåONåTHEåCOMMONåASPIRATIONåOFåPROTECTINGåTHEåCOMMUNITYå BETTERåDECISIONåMAKINGå4HEåEXPECTEDåRISEåINåSEXåOFFENDERå
FROMåTHOSEåWHOåAREåLIKELYåTOåCAUSEåSERIOUSåHARMå REGISTRATIONSå ANDå PARTICULARå HIGHå PROlLEå VIOLENTå OFFENCESå
OUTSIDEå OFå 7ILTSHIREå CREATESå THEå CONTEXTå å INå WHICHå WEå ALLå
3TRATEGICALLY ååTHEåMEMBERSHIPåOFåTHEå3TRATEGICå-ANAGEMENTå LIVEåANDåWORK åHOWEVERåOVERALL å7ILTSHIREåREMAINSåAåRELATIVELYå
"OARDå HASå BEENå EXTENDEDå WITHå RELEVANTå 3OCIALå ,ANDLORDSå SAFEå COUNTYå WITHå BOTHå LOWå CRIMEå RATESå ANDå GOODå RATESå OFå
SIGNINGåUPåTOåTHEå-!00!åPROTOCOLSåå CRIMEåDETECTIONååå

/PERATIONALLY åMOREåAGENCIESåAREåNOWåUSINGå-!00!å-OREå 4HEå PROlLEå OFå -!00!å OFå HASå BEENå RAISEDå NATIONALLYå INå
INDIVIDUALå PRACTITIONERSå OFå VARIOUSå DISCIPLINESå HAVEå BEENå Aå DEBATEå ONå THEå MANAGEMENTå OFå SEXå ANDå DANGEROUSå
TRAINEDåORåBRIEFEDåONåARRANGEMENTSåå3PECIALISTåPRACTITIONERSå OFFENDERSå-!00!åNEEDSåTOåBEåEFFECTIVEåINåCOMMUNICATINGå
INåTHEå0OLICE å0ROBATIONåANDåTHEå-!00!åCO ORDINATORåHAVEå HOWåITåWORKSåTOåREDUCEåTHEåRISKåOFåFURTHERåOFFENDINGåINåTHEå
BENElTEDåFROMåFURTHERåDETAILEDåANDåIMPORTANTåTRAININGåONåRISKå 7ILTSHIREå ANDå 3WINDONå COMMUNITYå å 7HILSTå ANYå AGENCYå
ASSESSMENTåANDåTHEåMANAGEMENTåOFåSEXåOFFENDERSåå4HISå CANNOTå GUARANTEEå TOå REMOVEå ALLå RISKSå OFå RE OFFENDINGå INå
WORKå ISå BEINGå TAKENå FORWARDå WITHå THEå STARTå OFå THEå WORKå OFå INDIVIDUALå CASES å CLOSERå ANDå MOREå FOCUSEDå ATTENTIONå TOå
THEåNEWå#HILDå%XPLOITATIONåANDå/N ,INEå0ROTECTIONå#%/0 å THEåASSESSMENTåOFåRELEVANTåFACTORSåOFåRISK ååLEADINGåTOåTHEå
CENTREå4HISåHASåENABLEDåMOREåINFORMEDåANDåTARGETEDåWORKå IMPLEMENTATIONå OFå CLEARERå INTERAGENCYå RISKå MANAGEMENTå
TOåBEåDONEåWITHåTHOSEåWHOåPRESENTåTHEåGREATESTåRISKåTOåOURå PLANSåCONTINUESåTOåBEåAåBASISåOFåWORKåINå-!00!åANDåTHEå
COMMUNITYåå6I3/2 åTHEåNEWå0OLICE å0ROBATIONåANDå0RISONå EVIDENCEåSHOWSåTHATåTHISåAPPROACHåISåPAYINGåOFF


(OWå4HEå-!00!å/PERATEå,OCALLY

7HICHåORGANISATIONSåAREåINVOLVED
4HEå0OLICE å0ROBATIONåANDå0RISONå3ERVICESåAREåTHEåCOREåORåTHEåh2ESPONSIBLEå!UTHORITYvåFORåTHEå-!00!åå/NåPRACTICALåCASEå
MANAGEMENTåTHEYåWORKåWITHåOTHERåAGENCIESåTOåSHAREåINFORMATIONåANDåASSESSMENTS åDECIDEåONåRISKåTHEåINDIVIDUALSåPOSE åMEETå
TOåSHAREåPLANSåANDåTOåREVIEWåACTIONS

4HEåPARTNERSåINVOLVEDåAREåLISTEDåBELOW

7ILTSHIREå#ONSTABULARY

7ILTSHIREå0ROBATIONå!REA

(-å0RISONå3ERVICE

7ILTSHIREå#OUNTYå#OUNCILå$EPTåFORå#HILDRENåå%DUCATION

7ILTSHIREå0RIMARYå#AREå4RUSTS

!VONåANDå7ILTSHIREå0ARTNERSHIPå4RUSTå-ENTALå(EALTH

3WINDONå"OROUGHå#OUNCILå(OUSING

3WINDONå"OROUGHå#OUNCILå#HILDRENå3ERVICES
3WINDONå"OROUGHå#OUNCILå3OCIALå#ARE

3WINDONå"OROUGHå#OUNCILå%DUCATION

3ALISBURYå$ISTRICTå#OUNCILå(OUSING
+ENNETå$ISTRICTå#OUNCILå(OUSING
7ESTå7ILTSHIREå$ISTRICTå#OUNCILå(OUSING

.ORTHå7ILTSHIREå$ISTRICTå#OUNCILå(OUSING

/THERå2EGISTEREDå3OCIALå,ANDLORDSåANDå(OUSINGå!SSOCIATIONS

7ILTSHIREå9OUTHå/FFENDINGå3ERVICE

3WINDONå9OUTHå/FFENDINGå3ERVICE


(OWå4HEå-!00!å/PERATEå,OCALLYå å#ONTINUED

7HATåISå-!00! (OWåDOESåITåWORK
%ACHå OFå THEå 0OLICEå ANDå 0ROBATIONå AREASå NOWå HASå -ULTIå 4HEå-!00!åSYSTEMåCO ORDINATESåTHEåMANAGEMENTåOFå3EXå
!GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTSå-!00! åå4HESEå /FFENDERSåANDå$ANGEROUSå/FFENDERSåå#ASESåMEETINGå3EXå
AREå-ULTI !GENCYåARRANGEMENTSåWHICHåENABLEåLOCALLYåBASEDå /FFENDERå 2EGISTRATIONå CRITERIAå ANDå THOSEå ONå SUPERVISEDå
ASSESSMENT å CONFERENCINGå ANDå MANAGEMENTå OFå OFFENDERSå RELEASEå FROMå PRISONå FORå VIOLENTå OFFENCESå AREå MANAGEDå BYå
WHOå HAVEå COMMITTEDå DANGEROUS å VIOLENTå ORå SEXUALå 0RISONå 3ERVICE å 0OLICE å 0ROBATIONå ANDå 9OUTHå /FFENDINGå
OFFENCESå 3ERVICEå 9/3 å WITHå THEå INVOLVEMENTå OTHERå AGENCIESå ASå
APPROPRIATEå å #ENTRALå REGISTERSå OFå CASESå INå THEå SYSTEMå
7ITHINå 7ILTSHIREå ANDå 3WINDONå THESEå ARRANGEMENTSå HAVEå ENABLEå TRACKINGå OFå CASEå DETAILSå å $ECISIONSå AREå MADEå BYå
BEENå RUNNINGå SINCEå THEå 3EXå /FFENCESå !CTå å REQUIREDå POLICE åPROBATIONåANDå9/3åCONSULTINGåWITHåOTHERåAGENCIESå
CLOSERå WORKINGå BETWEENå THEå #RIMINALå *USTICEå ANDå #OURTå ASåTOåWHICHåLEVELåAåCASEåNEEDSåTOåBEåMANAGEDåTOåMINIMISEå
3ERVICESå 4HEå ARRANGEMENTSå NOWå OPERATINGå AREå BASEDå THEåRISKSåå
ONå FURTHERå DEVELOPMENTSå REQUIREDå BYå THEå #RIMINALå *USTICEå
!CTååANDåTHEå3EXUALå/FFENCESå!CTå åå4HESEåRUNå 4HEå SYSTEMSå SETå UPå ATå THEå ENDå OFå å CONTINUEå TOå
ALONGSIDEå THEå ESTABLISHEDå ARRANGEMENTSå FORå CHILDRENå ANDå OPERATEåALTHOUGHåTHEåPROPOSEDåINTRODUCTIONåOFåNEWåNATIONALå
VULNERABLEåADULTS 'UIDELINESåANDåFORMSåWILLåREQUIREåTHESEåTOåBEåADAPTEDåINåTHEå
NEARåFUTUREååå4HEå-!00!å#O ORDINATORåANDåANå!DMINISTRATORå
4HEå EMPHASISå INå -!00!å ISå TOå ASSESSå ANDå MANAGEå THEå BOTHå WORKå ATå THEå 0OLICEå (1å INå $EVIZES å TOGETHERå WITHå
OFFENDERåTOåREDUCEåTHEåRISKåTHEYåPRESENTåTOåTHEåCOMMUNITYå THEå 2EGISTRARSå FORå THEå VIOLENTå ANDå SEXUALå OFFENDERSå å )Tå ISå
ATåLARGEåASåWELLåASåINåSOMEåOCCASIONS åTOåKNOWNåINDIVIDUALSå AIMEDåTHATåINåLINEåWITHåTHEåMOUNTINGåTOTALåOFåREGISTEREDåSEXå
ORåSTAFFåWORKINGåWITHåTHEM OFFENDERSåTHEåNUMBERåOFåTHESEåPOSTSåWILLåCONTINUEåTOåGROWå
OVERåTHEåNEXTåFEWåYEARSå
7HATåDOESå-!00!åSEEKåTOåDO
7ITHå THEå INCREASINGå INVOLVEMENTå OFå THEå 0RISONå 3ERVICEå INå
)DENTIFYåVIOLENTåANDåSEXUALåOFFENDERSåINåTHEåAREA
THEå -!00!å PROCESS å PARTICIPATIONå FROMå PRISONå STAFFå HASå
3HAREåINFORMATIONåWITHåAGENCIESåDEALINGåWITHåOFFENDERS
INCREASEDå WITHå INVOLVEMENTå INå CASESå PROGRESSINGå THROUGHå
!SSESSåTHEåRISKåANåINDIVIDUALåMAYåPRESENT
THEåPRISONåSYSTEMå7IDERåUSEåISåNOWåMADEåOFåTHEå-!00!å
7HENåNEEDED åBRINGåAGENCIESåTOGETHERåTOåMANAGEåRISK
SYSTEMåBYåALLåAGENCIESåANDåTHEåRE LAUNCHåOFåTHEåSYSTEMåWITHå
THEå UPDATEDå GUIDELINESå INå å WILLå BEå ANå OPPORTUNITYå FORå
7HATåDOESNTå-!00!åDO FUTUREåDEVELOPMENTåINåLINEåWITHåTHEå 9EARå-!00!å"USINESSå

-!00!åMEETINGSåDOåNOTåASSUMEåRESPONSIBILITYåFORåAåCASE 0LANå!PPENDIXå åå-!00!åISåCLOSELYåLINKEDåWITHå7ILTSHIREåå

-!00!åDOESåNOTåTAKEåRESPONSIBILITYåFORåAåCASE 3WINDONå ,3#"å ,OCALå 3AFEGUARDINGå #HILDRENå "OARD å ANDå

-!00!å DOESå NOTå REQUIREå AGENCIESå TOå WORKå BEYONDå THEIRå THEå,#*"å,OCALå#RIMINALå*USTICEå"OARD 

EXISTINGåSTATUTORYåDUTIESå


(OWåISåITåWORKING
4HEå-!00!å#O ORDINATORåBASEDåATåTHEåPOLICEåHEADQUARTERSå RISKåMANAGEMENTåPROCESSå&ORåINSTANCEå!CCESSåTOåPRISONå
HASå DAYå TOå DAYå OPERATIONALå RESPONSIBILITYå FORå THEå -!00!å INTELLIGENCEå HASå ALREADYå RESULTEDå INå THEå IDENTIlCATIONå OFå Aå
SYSTEM åWITHåTHISåPOSITIONåBEINGåAåJOINTåAPPOINTMENTåBETWEENå NETWORKå OFå CORRESPONDINGå SEXå OFFENDERSå ,IAISONå WITHå THEå
THEå 2ESPONSIBLEå !UTHORITYå AGENCIESå å 4HEå CO ORDINATORå APPROPRIATEå PARTNERSHIPå AGENCIESå RESULTEDå INå EARLYå RELEASEå
CHAIRSå ,OCALå 2ISKå -ANAGEMENTå -EETINGS å HIGHERå LEVELåå BEINGåREFUSEDåFORåTHEå7ILTSHIREåOFFENDERåANDåAåRE APPRAISALå
-ULTI !GENCYå 0UBLICå 0ROTECTIONå 0ANELSå ANDå THEå 0RACTICEå OFåHISåRISKåLEVELvå
ANDå 0ROCEDURESå 3UBGROUPå 4HEå #O ORDINATORSå WORKå HASå 3EXåå$ANGEROUSå/FFENDERSå2EGISTRARS
INCLUDEDåAUDITSåOFåCASESåANDåPRACTICESåANDåTHEåROLLåOUTåOFå
UPDATEDåRISKåASSESSMENTåANDåADMINISTRATIONåSYSTEMSå
7HATåACTIONSåAREåUNDERTAKEN
/FFENDERSå AREå IDENTIlEDå BYå THEå AGENCIESå WORKINGå INå THEå
SYSTEMåTHROUGHåTHEIRåOFFENDINGåWHETHERåDANGEROUS åVIOLENTå 4HEåCASEåEXAMPLESåBELOWåILLUSTRATEåTHEåTYPEåOFåACTIONSå
ORå SEXUALå ASå WELLå ASå THROUGHå THEIRå BEHAVIOURå å 4HEREå ISå ANå TAKENåINåREALåCASESå4HEåTRENDåIDENTIlEDåINåLASTåYEARSå
EFFECTIVEå PROCESSå FORå THEå REFERRALå OFå CASES å WHICHå ENABLESå REPORTåFORåTHEåUSEåOFåAåWIDEåRANGEåOFåBOTHåCONSTRUCTIVEå
INFORMATIONåQUICKLYåTOåBEåGATHEREDåFROMåOTHERåAGENCIESåANDå ANDåPROHIBITORYåACTIONSåHASåCONTINUEDåå&ORåINSTANCE å
AåDECISIONåMADEåONåHOWåTOåPROCEEDåå4HEåPROBATIONåSERVICEå 7ILTSHIREåNOWåHASååPEOPLEåSUBJECTåTOå3EXUALå/FFENCESå
LEADSåONåVIOLENTåOFFENDERSåSUBJECTåTOåPROBATIONåSUPERVISIONå 0REVENTIONå/RDERSå3/0/S åå4HESEåORDERSåSPECIFYåACTIONSå
AFTERåRELEASEåFROMåPRISONå)NåOTHERåCASES åINCLUDINGåREGISTEREDå THATåAREåPROHIBITED åEVENåIFåINåTHEMSELVESåTHEYåAREåNOTå
SEXå OFFENDERSå ANDå AGENCYå REFERRALS å THEå POLICEå HAVEå THEå ALWAYSåCRIMINALåBUTåRELATEDåTOåSEXåOFFENDINGåå4HEåUSEå
LEADåå#ASESåCANåBEåMANAGEDåBYåSINGLEåAGENCIESå,EVELå å OFåAåPROTOCOLåFORåHOUSINGåOFFENDERSåINåAPPROPRIATEåLOCALå
THROUGHå MEETINGSå OFå PRACTITIONERSåATå,EVELå åORåOFå SENIORå AUTHORITYåLINKEDåACCOMMODATIONåCHECKEDåBYåTHEå0OLICEå
STAFFåATå,EVELå åASåAPPROPRIATEåå HASåINCREASED åANDåCASESåAREåALWAYSåASSESSEDåTOåIDENTIFYå
RISKS åTRIGGERSåFORåRISKYåBEHAVIOURåANDåIDENTIFYåACTIONSåTOå
-!00!å ISå SUPPORTEDå BYå THEå 0UBLICå 0ROTECTIONå 5NITå ATå REDUCEåRISKåANDåPROTECTåTHEåPUBLICåå
7ILTSHIREå0OLICEå(EADQUARTERS å$EVIZES åANDåTWOå2EGISTRARSå
WHOå AREå JOINTLYå FUNDEDå BYå 7ILTSHIREå #ONSTABULARYå ANDå
7ILTSHIREå0ROBATIONå!REAå4HEYåREPORT

h4HEåDEVELOPMENTåOFåAåNATIONALåSEXåANDåDANGEROUSåOFFENDERå
DATABASEå6I3/2 åHASåLEDåTOåAåMOREåPROACTIVEåAPPROACHåINå
MANAGINGå HIGHå RISKå OFFENDERSå BOTHå WITHINå THEå COMMUNITYå
ANDå Aå CUSTODIALå SETTINGå !Så MOREå PARTNERSHIPå AGENCIESå
BEGINå USINGå THEå SYSTEMå THEå 0UBLICå 0ROTECTIONå 5NITå SHOULDå
HAVEå ACCESSå TOå ANå INCREASINGLYå COMPREHENSIVEå RANGEå OFå
INFORMATIONå ANDå INTELLIGENCEå WHICHå WILLå BEå ESSENTIALå INå THEå


#ASEå%XAMPLES

.S"BHFE
#BDLHSPVOE

.S"JTBTJOHMFNBOMJWJOHJOBTFNJSVSBMBSFB)F
DPNNFODFEPGGFOEJOHCZJOEFDFOUFYQPTVSF UIFOQSPHSFTTFE
UPJOEFDFOUBTTBVMUBOEBOBUUFNQUFESBQFBUXIJDIQPJOUIF
XBTDBVHIU)FSFDFJWFEZFBSTJNQSJTPONFOUXJUIBGVSUIFS
ZFBSFYUFOTJPOUPBOZQPTUSFMFBTFMJDFODFBDDPSEJOHMZIF
IBTMJGFUJNF4FY0GGFOEFS3FHJTUSBUJPOSFRVJSFNFOUT5IJT
NFBOTUIBUIFXJMMBMXBZTCFB."11"DBTF

3JTL"TTFTTNFOU

%VFUPUIFOBUVSFBOEMFWFMPGUIFSJTLTQSFTFOUFE.S"XBTNBOBHFEBU-FWFM
JO."11")FXBTJEFOUJGJFEBT)JHI3JTLPGTFYVBMIBSNUPXPNFOXIJMFB.FEJVN3JTLPG
HFOFSBM OPOTFYVBM
SFPGGFOEJOH)JTWJDUJNTXFSFDPOUBDUFEBOEIJTSFMFBTFEJTDVTTFE
XJUIUIFN5IFZIBEDPOTJEFSBCMFGFBSTPGGVSUIFSWJDUJNJTBUJPOBOEOFFEFESFBTTVSBODF
UIBUUIFSFXBTOPJOEJDBUJPOUIBUUIFZXFSFJOSFBMJUZBUQFSTPOBMBOETQFDJGJDSJTL

3JTL.BOBHFNFOU1MBO

0OSFMFBTFBUFOEPGUIFDPNQVMTPSZQFSJPEPGJNQSJTPONFOUPGZFBST .S"XBT
BDDPNNPEBUFEJOBIPTUFMXJUIIPVSDPWFS)FXBTTVCKFDUUP&MFDUSPOJD.POJUPSJOH
UBHHJOH
GSPNQNUPBN)FIBEGSFRVFOUNFFUJOHTGPSTVQFSWJTJPOXJUIB1SPCBUJPO
4FOJPS1SBDUJUJPOFS"DPOEJUJPOPGIJTMJDFODFXBTUIBUIFTIPVMEBUUFOEBTFY
PGGFOEFSUSFBUNFOUHSPVQEFTJHOFEUPSFEVDFIJTSJTLCZJNQSPWJOHIJTDPOUSPMPWFSIJT
CFIBWJPVS)FXBTTVCKFDUUPGVSUIFSQTZDIPMPHJDBMBTTFTTNFOUT BTXFMMBTIBWJOH
IJTBMDPIPMBOEESVHVTFNPOJUPSFE5IF-PDBM1PMJDFNPOJUPSFEIJTBDUJWJUJFTPVUTJEF
UIFIPTUFMXIJMFGFFECBDLGSPN)PTUFMTUBGGUP1PMJDFBOE1SPCBUJPOPOCFIBWJPVSXBT
SFHVMBSMZTIBSFE

0VUDPNF

.3"JOJUJBMMZDPNQMJFEXJUIUIFMJDFODF)FBUUFOEFEUIFNFFUJOHTBOETUBSUFEUIF
DPVSTFCVUGPVOEIFDPVMEOPUDPQFXJUIUIFSFTUSJDUJPOT DVUPGGIJTUBHBOEUSJFEUP
GMFFUIFDPVOUSZ"TIFXBTCFJOHTPDMPTFMZNPOJUPSFEUIJTXBTSFWFBMFEJNNFEJBUFMZ
5IFIPTUFMTUBGGBOE&MFDUSPOJD.POJUPSJOHSFQPSUFEUPUIF1SPCBUJPO4FSWJDF XIP
BQQMJFEGPSJNNFEJBUFSFWPDBUJPOPGIJTMJDFODF)FXBTBSSFTUFEPOUIFTBNFEBZBQPSU
BOESFDBMMFEUPQSJTPOIPVSTBGUFSBSSFTU5IF$PNNVOJUZIBECFFOQSPUFDUFECPUI
EVSJOHIJTSFMFBTFUPBIPTUFMBOECZIJHIMFWFMPGTVSWFJMMBODFBOEQSPNQUBDUJPOCZ
1PMJDF 1SPCBUJPOBOE1BTTQPSU$POUSPMXIFOIFUSJFEUPBWPJEIJTSFTQPOTJCJMJUJFT)F
IBTCFFOSFUVSOFEUPQSJTPOGPSNPSFZFBST


#ASEå%XAMPLES

.S#BHFE
#BDLHSPVOE

.S#JTBTJOHMFNBOXIPXIJMFMJWJOHJO4XJOEPOCFGSJFOEFE
BUFFOBHFHJSMVOEFSUIFBHFPGXIFOIFXBTBMPEHFSXJUI
IFSGBNJMZ)FXBTDPOWJDUFEPGVOMBXGVMTFYVBMJOUFSDPVSTF
XJUIIFSGPSXIJDIIFSFDFJWFENPOUITJNQSJTPONFOU5IJT
TIPSUTFOUFODFEPFTOPUBUUSBDUBOZTVQFSWJTJPOCZUIF
1SPCBUJPO4FSWJDFPSMJDFODFDPOEJUJPOTTVDIBTUPXIFSFIF
DBOPSDBOOPUMJWF)FXBTIPXFWFSTVCKFDUUP4FY0GGFOEFS
3FHJTUSBUJPOSFRVJSFNFOUTGPSZFBST0OSFMFBTF.S#NPWFE
JOXJUIBOFXHJSMGSJFOEXIPIBEUFFOBHFEBVHIUFST)F
FYIJCJUFEDPOTJEFSBCMFQBSBOPJBTIPSUMZBGUFS

3JTL"TTFTTNFOU

*OJUJBMMZ.S#XBTBTTFTTFEBTB)JHI3JTLPGTFYVBMIBSNUPUIFWJDUJNBTIFXBT
PCTFTTJWFBCPVUIFS)FXBTBMTPBTTFTTFEBTB)JHI3JTLPG)BSNUPPUIFSUFFOBHFHJSMT
JOBOZIPVTFIPMEXIFSFIFMJWFE)FBQQFBSFEUPCFB-PXSJTLPGHFOFSBM OPOTFYVBM

SFPGGFOEJOH5IF1PMJDFUPHFUIFSXJUI4PDJBM4FSWJDFTIBETQPLFOUPUIFWJDUJNXIPXBT
DMFBSUIBUTIFEJEOPUXBOUBOZGVSUIFSDPOUBDUXJUIUIFPGGFOEFS*UXBTFWJEFOUUIBU
.S#IBENFOUBMIFBMUIQSPCMFNTXIJDIXFSFFYBDFSCBUFECZESVHVTFBOEUIBUUIFTFXFSF
MJLFMZUPIBNQFSIJTDPPQFSBUJPOXJUIUIFQPMJDF

3JTL.BOBHFNFOU1MBO

.S#TDBTFXBTNBOBHFEBU-FWFMJO."11"5IF"TTJTUBOU$IJFG$POTUBCMFHBWF
QFSNJTTJPOGPSGVMMEJTDMPTVSFUPIJTOFXHJSMGSJFOEXJUISFHBSEUPIJTQSFWJPVTTFYVBM
PGGFOEJOH.S#XBTPGGFSFEIFMQUISPVHIJOWPMWFNFOUXJUI.FOUBM)FBMUI4FSWJDFT BOE
BEWJDFBOEBTTJTUBODFXJUIBQQSPQSJBUFBDDPNNPEBUJPO5IFMPDBM1PMJDFNPOJUPSFEIJT
BEESFTTFTBOETIBSFEJOGPSNBUJPOXJUIPUIFSBHFODJFT

0VUDPNF

5IFEJTDMPTVSFPGUIFTFYVBMPGGFODFTUPUIFOFXHJSMGSJFOEFOBCMFEIFSUPNBLFBO
JOGPSNFEEFDJTJPOBTUPUIFSJTLTJOUIFSFMBUJPOTIJQTPUIBUIFSDIJMESFOXFSF
QSPUFDUFE5IFSFMBUJPOTIJQXJUI.S#TVCTFRVFOUMZFOEFE.S#XBTHJWFOBEWJDF
POIPVTJOH4VJUBCMFBDDPNNPEBUJPOXBTGPVOE5IFNFOUBMIFBMUIJOUFSWFOUJPOXBT
TVDDFTTGVMXJUIDPOTJEFSBCMFJNQSPWFNFOUTJOTUBCJMJUZ BUUJUVEFBOEDPPQFSBUJPO
"MMUIJTBMMPXFEUIFSJTLMFWFMTUPCFSFEVDFE8IJMFJOUIFMPOHFSUFSN1PMJDF
NPOJUPSJOHDPOUJOVFT5IFDPPQFSBUJPOPGUIFPGGFOEFSIBTOPXCFFOTFDVSFEBOEIFJT
NVDITBGFSJOUIFDPNNVOJUZBTBSFTVMU


#ASEå%XAMPLES

.S$"HFE

#BDLHSPVOE

.S$JTEJWPSDFENBOXJUIBSFDPSEPGFYUSFNFWJPMFODF
BHBJOTUIJTFYXJGFBOEIFSGBNJMZ)FXBTTFOUFODFEUP
NPOUITDVTUPEZXIJDIXPVMEHJWFIJNBTIPSUUJNFPO
MJDFODFUPUIF1SPCBUJPO4FSWJDF)FQMBOOFEUPNBLFB
GSFTITUBSUJO8JMUTIJSFBXBZGSPNIJTIPNFBSFBBOEOFBS
BOFXGFNBMFGSJFOE

3JTL"TTFTTNFOU

)FXBTBTTFTTFEBTBIJHISJTLPGQIZTJDBMIBSNUPUIPTFIFXBTDMPTF
UPBOEUIFJSGSJFOETBOESFMBUJWFT BNFEJVNSJTLPGQTZDIPMPHJDBMIBSNUP
DIJMESFOJOIPVTFIPMETXIFSFIFMJWFEEVFUPIJTCFIBWJPVSBOEBNFEJVNSJTLPG
DPOWJDUJPOGPSPUIFSOPOWJPMFOUPGGFOEJOH

3JTL.BOBHFNFOU1MBO

5IJTDBTFXBTNBOBHFEBU-FWFMXJUIJO."11"5IFQPMJDFHPUQFSNJTTJPOGPSGVMM
EJTDMPTVSFUPIJTOFXHJSMGSJFOEHJWFOUIFSJTLUPIFS5IF1SPCBUJPO4FSWJDFHBJOFEB
DPOEJUJPOPOIJTMJDFODFUPQSPIJCJUIJNGSPNDPOUBDUJOHIJTFYQBSUOFS8JUIBEWJDF
BOETVQQPSUIJTHJSMGSJFOEXBTBCMFUPNBLFBOJOGPSNFEKVEHFNFOUPOXIBUTIFDPVMEEP
*OGPSNBUJPOXBTTIBSFECFUXFFOXJUI$IJMESFOT%FQBSUNFOUTBTUPUIFSJTLUPDIJMESFO
JOBMUFSOBUJWFMPDBUJPOT5IF-PDBM"VUIPSJUZ)PVTJOH%FQBSUNFOUBOE1SPCBUJPO4FSWJDF
TPVHIUBMUFSOBUJWFBDDPNNPEBUJPOGPS.S$CPUIJO8JMUTIJSFBOEFMTFXIFSF

0VUDPNF

.S$TOFXHJSMGSJFOEEFDMJOFEUPBDDFQUEJTDMPTVSFPGCBDLHSPVOEJOGPSNBUJPOTIF
EJEOUXBOUUPLOPXXIBUIFIBEEPOFJOUIFQBTU5IFSFMBUJPOTIJQMBUFSCSPLF
EPXOXJUIUIFOFXHJSMGSJFOECVUUIFSFXBTOPWJPMFODF"MUFSOBUJWFBDDPNNPEBUJPO
XBTPGGFSFEJO8JMUTIJSFJOJUJBMMZ CFGPSF.S$TXJEFSGBNJMZXFSFDPOUBDUFEBOE
BMUFSOBUJWFBDDPNNPEBUJPOGPVOE"GUFSJOJUJBMSFMVDUBODF.S$DPPQFSBUFEXJUIIJT
MJDFODFBOEXBTBCMFUPXPSLXJUIUIFBHFODJFTDPODFSOFEUPSFEVDFUIFSJTLTUPUIPTF
XJUIXIPNIFJTDVSSFOUMZJODPOUBDU


!GENCIESå#ONTRIBUTIONSåTOå-!00!åANDå2ISKå-ANAGEMENT

9OUTHå/FFENDINGå 0ROBATIONåRUNå
3ERVICESåWORKåWITHå PROGRAMMESåTOåREDUCEå
YOUNGåOFFENDERSåTOåBREAKå VIOLENCEåORåCONTROLåSEXUALåå
PATTERNSåOFåOFFENDINGå IMPULSESåPROMPTINGåSEXUALå
BEFOREåTHEYåBECOMEå OFFENDINGåAREåFEATURESåOFå
INGRAINEDåANDåOFFERå MANYåOFFENDERSåORDERSåORå #HILDRENSå3ERVICESåOFå
CONSTRUCTIVEåALTERNATIVES LICENCES THEåLOCALåAUTHORITYåWORKå
CLOSELYåWITHå-!00!åONå
CASESåWHEREåIDENTIlEDå
6ICTIMå3UPPORTåPROVIDEå CHILDRENåAREåATåRISKåANDå
LINKSåTOåVICTIMåWORKåANDå WILLåINTERVENEåTOåPROTECTå
TOGETHERåWITHå6ICTIMå ORåSHAREåINFORMATIONåTOå
,IASONåPROVIDEåAåVICTIMSå PARTNERSåTOåALLOWåTHEM
VOICEåINåINTERAGENCYåWORKå TOåPROTECTåCHILDREN
WITHåANåOFFENDER

2EGISTEREDå3OCIALå
,ANDLORDSåPROVIDEå
SPECIALISTåACCOMODATIONå
FORåOFFENDERSåASåWELL
0OLICEåSURVEILLANCE ASåGENERALåACCOMODATIONå
CANåBEåAåVALUABLE FORåLOWERåRISKåOFFENDERSå
TOOLåINåCHECKINGåANå ANDåVICTIMS
OFFENDERSåACTIVITY
WHOåHEåASSOCIATESåWITHå
ANDåWHEREåHEåGOES
)TåCANåPROMPTåIMMEDIATEå
ENFORCEMENTåACTION ,OCALå!UTHORITYå
(OUSINGåAPPROVESå
-ENTALå(EALTHå3ERVICESå HOUSINGåFORåOFFENDERSåINå
CANåOFFERåTREATMENTåTOå SITUATIONSåWHICHåREDUCEå
CALM åCONTROLåILLNESSåORåINå ORåAIDåMANAGEMENTåOFå
SOMEåCASESåIDENTIFYåSIGNSå IDENTIlEDåRISKSå2E HOUSEå
OFåPSYCHIATRICåBREAKDOWNå VICTIMSåANDåPROVIDEåSAFERå
THATåOTHERåAGENCIESåCANå ACCOMODATIONåADVICE
IDENTIFY


-!00!å,EVELåå-EETINGå å7HATåPARTICIPANTSåSAYåITåMEANSåTOåTHEM

så9/54(å/&&%.$).'å4%!-ås så02/"!4)/.å/&&)#%2ås
)TåISåAåGOODåRESOURCEåFORåSHARINGåINFORMATION )ålNDå-!00!åVERYåUSEFULåFORåSHARINGåANDåASSESSINGå
ANDåISååPROACTIVEåINåGETTINGåTHINGSåDONEåANDåNOTå INFORMATION åWORKINGåCOOPERATIVELYåANDåSUPPORTåWITHå
SIMPLYåAå@TALKINGåSHOP åPARTICULARLYåWITHåHOUSINGå DIFlCULTåISSUESå)åALSOåTHINKåTHATåEXPLAININGåITSåINVOLVEMENTå
EXAMPLEåOFåAåWHOLEåFAMILYåBEINGåMOVEDåINåTHEå TOåTHEåSERIOUSåOFFENDERSåWEåWORKåWITH åHELPSåATåLEAST
INTERESTSåOFåRISK å(AVINGåBEENåOTHERåAREAS åTHEå SOMEåOFåTHEMåTOåAåBETTERåAPPRECIATIONåOFåHOWåMUCHå
-!00!åPROCESSåISåPARTICULARLYåEFlCIENTåINå7ILTSHIRE å CONCERNåTHEREåISåABOUTåTHEIRåBEHAVIOURå)åREMEMBERåPREå
ANDå)åKNOWåWHOåTOåGOåTOåFORåADVICEåANDåDISCUSSIONå -!00!åDAYSåWHENå)åQUITEåOFTENåFELTåTHATå)åWASåOPERATINGå
ITåISåALSOåAåPARTICULARLYåGOODåEXAMPLEåOFåANåOPEN ONåMYåOWNåAPARTåFROMåOTHERåCOLLEAGUESåALSOåWORKINGåINå
ANDåINCLUSIVEåFORUM åVALUINGåCONTRIBUTIONSåFROMå 0ROBATIONå-!00!åHASåBEENåAåDElNITEåIMPROVEMENT
EVERYONE

så(/53).'å/&&)#%2ås
(AVINGåBEENåAåREGULARåATTENDEEåATå-!00!
)åHAVEåWITNESSEDåAåPOSITIVEåCHANGEåINåHOW
DIFFERENTåAGENCIESåAPPROACHåTHEå-!00!åPROCESSå
,INKSåHAVEåBEENåFORGEDåANDåTHEå-!00!åISåAåGOODå
PRACTICEåEXAMPLEåOFåJOINTåWORKINGåANDå@THINKINGå
OUTSIDEåTHEåBOXå2ESPECTåANDåUNDERSTANDINGå
BETWEENåAGENCIESåISåEVIDENTåAND åASåAå
REPRESENTATIVEåOFåTHEåLOCALåHOUSINGåAUTHORITY
)åHAVEåBEENåABLEåTOåCONTRIBUTEåINåTERMSåOFåHOUSINGå
BUTåALSOåASåAåCOMMITTEDåMEMBERåOFåTHEåPANEL

så6)#4)-å,)!3/.å/&&)#%2ås
6,/åINCLUSIONåINåTHEå-!00!åMEETINGSåISåEXTREMELYå
IMPORTANTåITåALLOWSåTHEåVICTIMSåVIEWSåANDåCONCERNSå
TOåBEåHEARDåANDåTAKENåINTOåACCOUNTåINåTERMSåOFå
RISKåMANAGEMENT åTHUSåLESSENINGåTHEåCHANCESåOFå
RE VICTIMISATIONå4HEå6,/åWILLåUSUALLYåHAVEåHADå
THEåMOSTåRECENTåCONTACTåWITHåTHEåVICTIMåANDåCANå
UPDATEåANDåDISCUSSåCURRENTåISSUESåWITHåTHEåOTHERå
AGENCIESåINVOLOVEDåINå-!00!å4HEåINFORMATIONå
SHAREDåATåMEETINGSåASSISTSåUSåTOåSEEåTHEåWHOLEå
PICTUREåREGARDINGåAåCASEåANDåCANåHELPåTOåINFORMåOURå
REPORTSåANDåASSESSMENTSåANDåFORMULATEåREQUESTSå
FORåLICENCEåCONDITIONS åBASEDåONåRISKåASSESSMENTå
ASåWELLåASåVICTIMåCONCERNSå)NåADDITIONåTOåRAISINGå
SPECIlCåVICTIMåCONCERNSåANDåVIEWS åTHEå6,/åCANå
ALSOåCONTRIBUTEåAåGENERALåVICTIMåPERSPECTIVEåTOå
THEåMEETING åWHICHåMUSTåCONTRIBUTEåTOåBETTERåRISKå
MANAGEMENTåOFåOFFENDERS


så#(!)2ås så-).54%å4!+%2ås så0/,)#%å#/.34!",%ås
)åCO ORDINATEåTHEåDISCUSSIONå )åRECORDåTHEåCONCERNSåOFåTHEå /NåTHEåWHOLEåPARTICIPATINGåINå-!00!åMEETINGSåHASå
SOåWEåAREåCLEARåONåWHOåISå AGENCYåREPS åANDåTHEåACTIONSå IMPROVEDåTHEåWAYåAGENCIESåWORKåTOGETHER
ATåRISKåTOåWHOåANDåWHENå TOåPROTECTåTHEåPUBLICå)TåISåAå ANDåSHAREåINFORMATION åANDåPROVIDEDåAåUNIlED
7EåTHENåIDENTIFYåWHATå VERYåREWARDINGåROLEåANDåVERYå WAYåOFåDEALINGåWITHåOFFENDERSå)TåPROVIDESåLINKSåINTOå
ALLåAGENCIESåCANåDOåTOå REASSURINGåTOåOBSERVEåTHEå OTHERåORGANISATIONSåWITHåWHOMåWEåDOåNOTåNORMALLYå
MINIMISEåRISKåANDåPROTECTå AGENCIESåWORKINGåTOGETHERåTOå WORKåANDåGIVESåUSåAåCLEARåVIEWåONåHOWåWEåCANå
THEåCOMMUNITYåBYåWORKINGå MINIMISEåTHEåRISKSåOFFENDERSå EFFECTIVELYåWORKåWITHåTHEMåONåMANAGINGåRISKåANDå
TOGETHER PRESENTåTOåTHEåPUBLIC PROTECTINGåTHEåPUBLIC

så3%.)/2å3/#)!,å7/2+%2ås
#HILDRENåSERVICESåVALUEåTHEåOPPORTUNITYåTOåBE
PARTåOFå-!00!å#HILDRENSåSERVICESåAREåABLEåTOå
CONTRIBUTEåTHEIRåEXPERTISEåAROUNDåCHILDåPROTECTION
INåTHEå2ISKå-ANAGEMENTå0ROCESSå4HEå,2--å
PROVIDESåANåIMPORTANTåOPPORTUNITYåFORåAGENCIESåTOå
SHAREåTHEIRåEXPERTISE åKNOWLEDGEåANDåRESOURCESå
ANDåFORåCLEARåPLANSåTOåBEåMADEåTOåPROTECTåBOTHå
THEåPUBLICåANDåINDIVIDUALSåFROMåHARMå4HEåPLANSå
MADEåFREQUENTLYåCONTRIBUTEåTOåPROTECTINGåINDIVIDUALå
CHILDRENåFROMåHARM

så#/--5.)49å039#()!42)#å.523%ås
/NEåOFåTHEåGREATESTåCHALLENGESåFACINGå#OMMUNITYå
&ORENSICå0SYCHIATRYåISåSTRIKINGåTHEåRIGHTåBALANCEå
BETWEENåOURåDUTYåOFåCAREåTOåTHEåMENTALLY
DISORDEREDåOFFENDERåWHILSTåPROMOTINGåPUBLICå
PROTECTIONå-EETINGåTHEåNEEDSåOFåOURåCLIENTSåISå
EXTREMELYåCHALLENGINGåANDåCOMPLEXåANDåREQUIRES
THEåCO OPERATIONåOFåMANYåAGENCIES
7EåSHAREåRESPONSIBILITYåFORåRISKåASSESSMENT å
MANAGEMENTåANDåEVALUATIONåOFåINTERVENTIONSå
4HROUGHå-!00!åTHEåLEVELSåOFåCO OPERATIONåWITHå
OTHERåAGENCIESåHASåGREATLYåIMPROVEDåWITHåLESSå
EXCLUSION åMOREåACCESSåTOåSERVICESåANDåTHEIRåNEEDSå
AREåRESPONDEDåTOåMOREåSWIFTLY


3TATISTICSåFORå7ILTSHIREåANDå3WINDONå-!00!å
9EARåå ååWITHåCOMPARISONSåFORå å åANDå 

å å å $IFFERENCEå $IFFERENCE
 å å å 
å å å å å å INåNUMBERSå 

å .UMBERåOFå2EGISTEREDå
å å å å å åå å
å 3EXå/FFENDERSå23/

å 23/åPERå+åFORåFULLå3WINDON å
å å å å å NAå å
å ANDå7ILTSHIREå-!00!åAREA

å 23/åCONVICTEDåORåCAUTIONED
å å å å å åå å 
å FORåBREACHESåOFåTHEåREQUIREMENT

å 5NITå 23/
.UMBERåOFå23/åBYå0OLICEå"ASICå#OMMANDå5NITå 0OPULATIONå
å å .UMBERå å 0ERå+
å
å h!vå$IVISIONåCONSTITUTEDåBYå+ENNETåANDå3ALISBURYå$ISTRICTå#OUNCILåAREASåå å å 

å h#vå$IVISIONåCONSTITUTEDåBYå.ORTHåANDå7ESTå7ILTSHIREå$ISTRICTå#OUNCILåAREASå å å 

å h$vå$IVISIONåCONSTITUTEDåBYå3WINDONå"OROUGHåAREAå å å 

å å å $IFFERENCEå $IFFERENCE
 å å å 
å å å å å å INåNUMBERSå 

å .UMBERåOFå6IOLENTåANDå
å å å å åå å 
å OTHERå3EXå/FFENDERS

å .UMBERåOFå/THERåOFFENDERSå
å å å å åå å å
å INå-!00!å å

3TATISTICSåRELATINGåTOå#OURTå/RDERS

å å å å å å $IFFERENCE


å å å å å å INåNUMBERS

å .UMBERåOFå3/0/SåAPPLIEDåFORå å å å å 

å .UMBERåOFåINTERIMå3/0/Så å å å å 

å .UMBERåOFå3/0/SåGRANTEDå å å å å 

å .UMBERåOFå&OREIGNå4RAVELå/RDERSåAPPLIEDåFORå å å å 

å .UMBERåOFå&OREIGNå4RAVELå/RDERSåIMPOSEDå å å å 


,EVELåå-!000å/FFENDERS

å $IFFERENCE
å å å å å 
å å å å å å INåNUMBERS

å .UMBERåOFå23/Så å å å å åå

å .UMBERåOFå6/3å å å å å å 

å .UMBERåOFå/THERå å å å å å  .UMBERåOFå23/S


.UMBERåOFå6/3

.UMBERåOFå/THER  

,EVELåå-!00!å/FFENDERS

å
å å å 
å

å .UMBERåOFå23/Så å å

å .UMBERåOFå6/3å å å

å .UMBERåOFå/THERå å 


3TATISTICSåFORå7ILTSHIREåANDå3WINDONå-!00!å å#ONTINUED

/UTCOMEå-EASURESåOFå-!00!å!CTIVITY

å ,EVELåå-!00!å/FFENDERSå ,EVELå

å å å
 å å å  å 
å
å #ASESåRETURNEDåTOåCUSTODY
å å å å å å 
å FORåBREACHåOFåLICENCE

å 2ETURNEDåTOåCUSTODYåBREACH
å å å å å å å
å 2ESTRAININGå/RDER3/0/

å 7EREåCHARGEDåWITHåAåSERIOUS
å å å å å å 
å SEXUALåORåVIOLENTåOFFENCEå

#OMMENTARYåONåTHEåSTATISTICS #ATEGORYåå-!00!åOFFENDERS
2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSå23/
4HISå SECTIONå CONTAINSå COMMENTSå SPECIlCå TOå THEå STATISTICALå
SECTIONåCOMMONåTOåALLåAREAå-!00!å!NNUALå2EPORTSåå)TåISå I 4HEå.UMBERåOFå2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSå23/S å
IMPORTANTåTHATåTHESEålGURESåAREåVIEWEDåINåTHEåCONTEXTåOFåTHEå LIVINGåINåTHEåCOMMUNITYåASåATåSTå-ARCHå
RECORDEDåCRIMEålGURESåINå7ILTSHIREåFORåTHEåPERIODåå/VERALLå
RECORDEDå CRIMEå ROSEå BYå å å 4HEREå WASå Aå å RISEå INå 4HISåNUMBER åASåEXPECTED åCONTINUESåTOåRISEåREmECTINGå
REPORTEDå 3EXUALå /FFENCES å Aå å RISEå INå 6IOLENCEå AGAINSTå THEå CUMULATIVEå EFFECTSå OFå INDIVIDUALSå JOININGå THEå
THEå PERSONå å ANDå Aå å RISEå INå ROBBERYå å 4HISå ISå SYSTEMå WITHå LENGTHYå REGISTRATIONå PERIODSå INCLUDINGå LIFEå
PARTLYåATTRIBUTABLEåTOåINITIATIVESåONåALCOHOLåRELATEDåANTI SOCIALå REGISTRATIONååå!LSOåPUBLISHEDåTHISåYEARåAREåTHEåNUMBERSå
BEHAVIOURåå OFåREGISTEREDåSEXåOFFENDERSåBYå0OLICEå"ASICå#OMMANDå
5NITå"#5 å)Nå7ILTSHIREåTHEåDISTRIBUTIONåREmECTSåBOTHåTHEå
$ETECTEDå CRIME å WHICHå BRINGSå OFFENDERSå INTOå THEå -!00!å POPULATIONSå OFå THEå "#5Så ASå WELLå ASå ACCOMMODATIONå
SYSTEM å ROSEå MOREå FORå VIOLENCEå AGAINSTå THEå PERSONå ANDå PROVISIONå WITHå h!vå $IVISIONå CONSISTINGå OFå +ENNETå ANDå
SEXUALåOFFENCES ååANDååRESPECTIVELYåå7ILTSHIREåHASå 3ALISBURYå $ISTRICTå #OUNCILå AREASå HAVINGå Aå POPULATIONå
ONEåOFåTHEåLOWESTåNUMBERSåOFåREPORTEDåCRIMESåINå%NGLANDå OFå åh#vå$IVISIONåCONSISTINGåOFå.ORTHåANDå7ESTå
ANDå7ALESåANDåNOWåHASåTHEåLOWESTåNUMBERåOFåVIOLENTåCRIMESå 7ILTSHIREå$ISTRICTå#OUNCILåPOPå åANDåh$vå$IVISIONå
PERå åPOPULATIONåINåOURåMOSTåSIMILARå0OLICEåAREAåGROUPåå CONSISTINGå OFå 3WINDONå "OROUGHå #OUNCILå AREAå HAVINGå
)TåTHEREFOREåITåCOULDåBEåINTERPRETEDåTHATå7ILTSHIREåISåSTILLåONEå åPOPULATIONå&IGURESåFROMååCENSUS
OFåTHEåSAFESTåCOUNTIES


II 4HEå NUMBERå OFå 23/Så PERå å HEADå OFå å #ATEGORYåå-!00!åOFFENDERSå
POPULATION
å 6IOLENTåOFFENDERSåANDå/THERå3EXUALå
å /FFENDERSå6/3 å
!Så EXPECTEDå THISå NUMBERå HASå RISENå ATå APPROXIMATELYå
THEå SAMEå PERCENTAGEå ASå LASTå YEARå ANDå THATå FORå THEå
VI 4HEåNUMBERåOFåVIOLENTåANDåOTHERåSEXUALåOFFENDERSå
SAMEå REASONSå ASå ABOVEå THISå NUMBERå WILLå CONTINUEå TOå
ASå DElNEDå BYå 3ECTIONå å å å ANDå å OFå THEå
RISEåSTEADILYåFORååYEARSåå7ILTSHIRESåOVERALLålGURESåPERå
#RIMINALå*USTICEå!CTå
 åAREåCLOSEåTOåTHEå.ATIONALåANDåREGIONALålGURES

4HISå NUMBERå HASå FALLENå ASå THEå ADMINISTRATIONå OFå


III 4HEå NUMBERå OFå A å 3EXUALå /FFENCESå 0REVENTIONå
THEå -!00!å SYSTEMå INå 7ILTSHIREå HASå ENABLEDå MOREå
/RDERSå 3/0/S å APPLIEDå FORå B å INTERIMå 3/0/Så
SOPHISTICATEDå RECORDå MANAGEMENTå SYSTEMå TOå å BOTHå
GRANTEDå ANDå C å FULLå 3/0/Så IMPOSEDå BYå THEå
REMOVEå LOWERå RISKå #ATEGORYå å CASESå ATå THEå POINTå OFå
#OURTS
LICENCEå EXPIRYå AND å WHEREå APPROPRIATE å TOå REFERå CASESå
TOå#ATEGORYååWHEREåTHEREåISåAåNEEDåFORåFURTHERåMULTI
/VERå THISå YEARå 7ILTSHIREå CONTINUESå TOå MAKEå EXTENSIVEå
AGENCYåMANAGEMENT
ANDå APPROPRIATEå USEå OFå THEå AVAILABLEå 3EXå /FFENCESå
0REVENTIONå /RDERSå WITHå GOODå CO OPERATIONå BETWEENå
THEå #ROWNå 0ROSECUTIONå 3ERVICE å 0OLICEå ANDå 0ROBATIONå
å#ATEGORYåå-!00!åOFFENDERS
3ERVICEå INå IDENTIFYINGå WHOå SHOULDå BEå SUBJECTå TOå SUCHå å /THERå/FFENDERSå
ORDERS å WHATå TOå INCLUDEå ANDå GAININGå THEå ORDERSå INå
COURTS VII 4HEå NUMBERå OFå @OTHERå OFFENDERSå ASå DElNEDå BYå
3ECTIONå å å B å OFå THEå #RIMINALå *USTICEå !CTå

IV 4HEåNUMBERåOFåA å.OTIlCATIONå/RDERSåAPPLIEDåFORå 

B åINTERIMå.OTIlCATIONå/RDERSåGRANTEDåANDåC åFULLå
.OTIlCATIONå/RDERSåIMPOSEDåBYåTHEåCOURTSå -OREå SELECTIVEå USEå OFå THEå NEEDå FORå REVIEWå MEETINGSå
ANDåWEEDINGåOFåCASEåREDUCEDåTOåORDINARYåLEVELSåOFåRISKå

V 4HEå NUMBERå OFå &OREIGNå 4RAVELå /RDERSå A å APPLIEDå MANAGEMENTåHAVEåREDUCEDåTHEåOVERALLåNUMBERSåINåTHISå

FORåANDåB åIMPOSEDåBYåTHEåCOURTSå CATEGORYåFROMåLASTåYEARå4HISåNUMBERåOFåACTIVEåCASESåATå


THISå LEVELå CONTINUESå TOå INCREASEå ASå MOREå USEå ISå MADEå

,IKEåOTHERåAREAS å7ILTSHIREåHASåNOTåFOUNDåITåNECESSARYåTOå OFåTHEåSYSTEMåNOWåAVAILABLEåå)TåISåANTICIPATEDåTHATåTHISå

APPLYåFORå.OTIlCATIONå/RDERSåFORåANYåOFFENDERSå NUMBERå ISå NOWå REACHINGå ITSå MAXIMUMå ATå å CASESå
CONSIDEREDåATå,EVELååå


3TATISTICSåFORå7ILTSHIREåANDå3WINDONå-!00!å å#ONTINUED

å/FFENDERSåMANAGEDåTHOUGHå,EVELåå
å -!000 åå,EVELååLOCALåINTER AGENCYå
å MANAGEMENT å

VIII .UMBERå OFå -!00!å OFFENDERSå INå EACHå OFå THEå ,EVELååCASESåWEREåRETURNEDå4HESEåHAVEåINCLUDEDåCASESå
THREEå#ATEGORIESåHASåBEENåMANAGEDåTHROUGHåTHEå WHEREå OFFENDERSå HAVEå REMOVEDå ELECTRONICå TAGS å FAILEDå
-!00!åLEVELSååå TOåREPORTåASåINSTRUCTEDåORåATTEMPTEDåTOåMAKEåCONTACTå
WITHå PEOPLEå THEYå WEREå PROHIBITEDå FROMå CONTACTINGåå
4HISå YEARå HASå SEENå ANå INCREASEå INå THEå USEå OFå ,EVELå å 4HESEåCASESåSHOWåTHEåEXTENTåOFåCOLLABORATIVEåWORKåWITHå
-!000åALBEITåFROMåAåSMALLåBASEålGUREåINåTHEåPREVIOUSå 0OLICE å %LECTRONICå -ONITORINGå PROVIDERSå ANDå 0ROBATIONå
YEARåå4HEåOVERALLåNUMBERSåOFå,EVELååCASESåINå7ILTSHIREå 3ERVICES
ISå SMALLå SOå VARIATIONSå BYå PERCENTAGESå CANå APPEARå
TOå EXAGGERATEå TRENDSå å 4HEREå HAVEå BEENå Aå FEWå MOREå B å 7EREå RETURNEDå TOå CUSTODYå FORå Aå BREACHå OFå Aåå
INDIVIDUALSåIDENTIlEDåTHISåLASTåYEARåWHOåWEREåCONSIDEREDå RESTRAININGåORDERåORåSEXUALåOFFENCESåPREVENTIONåORDER
AåVERYåHIGHåRISKåPRIORåTOåRELEASEåANDåWEREåREGISTEREDåWITHå
THEå0UBLICå0ROTECTIONå#OURTSå5NITåTOåFACILITATEåAPPROPRIATEå 4HEREå REMAINSå Aå GOODå COMPLIANCEå RATEå FORå SEXåå
ACCOMMODATIONåONåRELEASE OFFENDERSåWITHINå7ILTSHIREåANDåTHISåYEARSålGURESåREmECTå
THISå å 4HESEå AREå ACTIVELYå MANAGEDå ANDå OFFENDERSå AREå
4HEå NUMBERå OFå INDIVIDUALSå MANAGEDå ATå ,EVELå å OVERå AWAREåOFåTHEåLIKELIHOODåOFåRETURNåTOåCOURTåIFåTHEYåBREACHå
THEå LASTå YEARå HASå SUBSTANTIALLYå INCREASEDå ALTHOUGHå THEå THESEåORDERS
OVERALLåNUMBERåOFåMEETINGSåATåLEVELååHASåSHOWNåONLYå
AåSMALLåINCREASEåå4HEåNUMBERSåOFåMEETINGSåNEEDEDåINå
ORDERåTOåASSESS åPLANåANDåCONlRMåMANAGEMENTåPLANSå C å 7EREå CHARGEDå WITHå Aå SERIOUSå SEXUALå ORå VIOLENTå
ONåOFFENDERSåHASåREDUCED åWITHåAåSUBSTANTIALåNUMBERåOFå OFFENCEå
SINGLEåMEETINGS
$URINGåTHISåYEARåTHEREåHAVEåBEENåNOåLEVELååORååCASESå
IX /FåTHEåCASESåMANAGEDåATåLEVELSååORååHOWåMANY å WHEREå ANå OFFENDERå HASå BEENå CHARGEDå WITHå ONEå OFå THEå
WHILSTåMANAGEDåATåTHATåLEVEL SPECIlEDå OFFENCESå å !Så WOULDå BEå ANTICIPATEDå WITHå THEå
NUMBERSå OFå CASESå WITHINå -!00!å SOMEå AREå LIKELYå TOå
A å7EREåRETURNEDåTOåCUSTODYåFORåAåBREACHåOFåLICENCEå RE OFFENDå ALTHOUGHå AGENCIESå HAVEå WORKEDå TOGETHERå
TOå MINIMISEå THEå RISKSå PRESENTEDå å 3OMEå LESSå SERIOUSå
7ILTSHIREå0ROBATIONå!REAåMANAGESåCASESåACCORDINGåTOå OFFENCESåHAVEåBEENåCOMMITTEDåå/VERALLåHOWEVERåITåISå
.ATIONALå3TANDARDSåASåSETåOUTåFORåTHEå.ATIONALå0ROBATIONå NOTEWORTHYå THATå NONEå OFå THEå CASESå ATå ,EVELå å ANDå å
3ERVICEå ANDå HAVEå RETURNEDå OFFENDERSå TOå CUSTODYå FORå HAVEåCOMMITTEDåANYåSPECIlEDåSERIOUSåOFFENCES
BREACHESå OFå LICENCEå BEFOREå SERIOUSå RE OFFENDINGå HASå
OCCURREDå å .Oå ,EVELå å CASESå WEREå RETURNEDå WHILEå å


3TRATEGICå-ANAGEMENTå"OARD

3TRUCTURE ,AYå!DVISERS

4HEå 3TRATEGICå -ANAGEMENTå "OARDå 3-" å HASå CONTINUEDåå ,ASTå YEARå 7ILTSHIREå å 3WINDONå -!00!å 3-"å RECRUITEDå
TOå MEETå ONå Aå QUARTERLYå BASISå CURRENTLYå WITHå THEå POLICEå TWOå ,AYå MEMBERS å THEYå HAVEå CONSISTENTLYå ATTENDEDå 3-"å
CHAIRINGå THEå MEETINGSå UNDERå THEå AGREEDå ROTAå AMONGSTå MEETINGS å ASSISTEDå WITHå AUDITå ANDå CASEå ANALYSISå å 4HEYå
THEå RESPONSIBLEå AUTHORITIESå å 4HEå ADDITIONå OFå (-å 0RISONå HAVEå BEENå FULLå ANDå ACTIVEå MEMBERå OFå THEå 3-"å ANDå THEIRå
3ERVICEå TOå THEå POLICEå ANDå PROBATIONå SERVICESå ASå THEå COREå PRESENCEå ISå APPRECIATEDå ASå PROVIDINGå ANå INTELLIGENTå ANDå
h2ESPONSIBLEå !UTHORITYvå HASå NOWå BEENå CONSOLIDATEDåå USEFULåINDEPENDENTåVIEWåONåTHEåSTRATEGICåOPERATIONåOFåTHEå
WITHåREPRESENTATIONåATå'OVERNORåLEVELåONåBOTHåREGULARå3-"å -!00!åSYSTEM
MEETINGSå ANDå Aå PLANNINGå DAYå å !DDITIONALå MEMBERSå HAVEå
BEENå BROUGHTå INTOå THEå 3-"å WITHå 7ILTSHIREå 6ICTIMå 3UPPORTå /NEåOFåTHEå,AYå!DVISERSåCOMMENTS
NOWåONCEåAGAINåREPRESENTEDåANDåCLEARERåDElNEDåLINKSåWITHå h)NåTHEåCOURSEåOFåTHEåLASTåYEARå)åHAVEåATTENDEDåTWOåTRAININGå
THEåEDUCATIONåSERVICESåATå3-"åLEVELåå WEEKENDSå ANDå THEå !'-å INå ,ONDONå ALL å OFå WHICHå WEREå
ORGANISEDåNATIONALLY
å
7ITHINå7ILTSHIREå)åHAVEåATTENDEDåALLåTHEå3-"åMEETINGS åONEå
,EVELååCASEåMEETING åTWOå,EVELååCASEåMEETINGSåANDåTAKENå
PARTåINåAåCASEåREVIEWåAUDIT
å
!LLå)åHAVEåSEENåLEADSåMEåTOåTHINKåTHATåWITHINå7ILTSHIREå-!00!å
ISåWORKINGåASåITåSHOULD

4HEå RECORDå OFå THEå DIFFERENTå !GENCIESå ATTENDINGå 3-"å


MEETINGSå ISå GOODå ANDå MYå IMPRESSIONå ISå THATå THEREå ISå
GENUINEåANDåWILLINGåCO OPERATIONåBETWEENåTHEM

)Tå ISå GOODå THATå OURå #O ORDINATORå NOWå HASå Aå NEWå PERSONå
HELPINGåHIMåWITHåTHEåADMINISTRATION
å
-YåPARTICULARåCONCERNåHASåBEENåTOåDEVELOPåAå#OMMUNICATIONSå
STRATEGYå BUTå WEå HAVEå TOå AWAITå NATIONALå GUIDELINESå BEFOREå
WEåCANåDOåTHISåEFFECTIVELYåå)åUNDERSTANDåTHATåTHESEåWILLåBEå
COMINGåOUTåSHORTLY
,AYå!DVISER


3TRATEGICå-ANAGEMENTå"OARDå å#ONTINUED

&UNCTION ,OOKINGå!HEADåFORååANDå/NWARDS

4HEå FUNCTIONå OFå THEå 3-"å ISå TOå PROVIDEå LEADERSHIPå FORå !Tå THEå TIMEå OFå THEå PREPARATIONå OFå THISå REPORTå THEå PROlLEå OFå
-!00! åCONSIDERåTHEåSTRATEGICåISSUES åDEVELOPåANDåAGREEå THEå#RIMINALå*USTICEå3YSTEM å-!00!åANDåTHEåPROTECTIONåOFå
LOCALåPOLICIESåTOåENABLEåTHEåWORKåTOåBEåUNDERTAKENåANDåTOå THEåPUBLICååHASåBEENåRAISEDåNATIONALLYåBYåIDENTIlEDåFAILINGSå
EVALUATEåPERFORMANCEåå4HEåWHOLEå-!00!åPROCESSåNEEDSå INå PARTICULARå CASESå INVOLVINGå SEXUALå ANDå VIOLENTå OFFENDERS å
TOå WORKå WITHINå THEå .ATIONALå 'UIDELINESå ANDå TOå LEARNå FROMå DECISIONSå ONå THEIRå RELEASEå ANDå MANAGEMENTå INå THEå
NATIONALå DEVELOPMENTSå ANDå INITIATIVESå å 4HEå 3-"å ANDå ITSå COMMUNITYåå4HESEåINCLUDEDåPROBLEMSåWITHåBOTHåSYSTEMSå
SUBGROUPå THEå 0RACTICEå ANDå 0ROCEDURESå 'ROUP å UNDERTAKEå STRUCTUREå ANDå THEIRå OPERATIONSå å 7ILTSHIREå ANDå 3WINDONå
THISåå7HEREåANYå,EVELååORåå-!00!åOFFENDERåISåCHARGEDå -!00!åWILLåINCORPORATEåANYåNEWåPRACTICEåINSTRUCTIONSåTHATå
WITHå ANYå SERIOUSå SEXUALå ORå VIOLENTå OFFENCE å Aå h3ERIOUSå EMERGEåFROMåTHESEåCASESåANDåCONSIDERåTHEåNEEDåFORåOTHERå
/FFENCEå#ASEå2EVIEWvåISåUNDERTAKENåBYåTHEMåANDåLESSONSå DEVELOPMENTS
COMMUNICATEDåTOåLOCALåAGENCIESåANDåPROFESSIONALS
åISåEXPECTEDåTOåSEEåTHEåDEVELOPMENTåOFåNEWåNATIONALå
3TRATEGICåWORKåOVERåTHEåLASTåYEARåHASåINCLUDED GUIDELINES å PERFORMANCEå STANDARDS å RECORDSå ANDå TRAININGå
REQUIREMENTSå WHICHå WILLå INVOLVEå ANå EFFECTIVEå RE LAUNCHå
s %XAMINATIONåOFåTHEå*OINTå(-å)NSPECTORATEåOFå0ROBATION å OFå -!00!å FORå ALLå ASSOCIATEDå AGENCIESå INCLUDINGå BOTHå
(-å )NSPECTORATEå OFå #ONSTABULARYå REPORTå h-ANAGINGå 2ESPONSIBLEå!UTHORITYåANDå$UTYåTOå#O OPERATEå!GENCIESå
3EXå /FFENDERSå INå THEå #OMMUNITYvå ANDå IDENTIlCATIONå
OFå STRATEGICå ANDå PRACTICEå ISSUESå FORå LOCALå -!00!å 4HEå2ESPONSIBLEå!UTHORITYå.ATIONALå3TEERINGå'ROUPå2!.3' å
AGENCIES HASå PRESCRIBEDå Aå FORMATå FORå THEå "USINESSå 0LANå å nå å
!PPENDIXå åå4HISåFORMSåAåDETAILEDåPLANåFORåACTIONåOVERåTHEå
s 0REPARATIONåOFåTHEå å"USINESSåPLANå!PPENDIXå COMINGåYEARSåANDåWILLåBEåREVISEDåANDåUPDATEDåINåLINEåWITHå
OTHERDEVELOPMENTSåINCLUDINGåTHOSEåIDENTIlEDåINåTHEåCURRENTå
0RACTICALåWORKåOVERåTHEåLASTåYEARåHASåINCLUDED DEBATESåONåBETTERåMANAGEMENTåOFåPUBLICåPROTECTION

s 2EVIEWåOFåTHEåPROPOSEDå.ATIONALåFORMSåFORåUSEåWITHINå 4HEå NEXTå FEWå YEARSå AREå SETå TOå BEå Aå TIMEå OFå CONSIDERABLEå
-!00! CHANGEåå4HEåPLANNEDåCHANGESåTOåTHEåAGENCIESåCONSTITUTINGå
THEå 2ESPONSIBLEå !UTHORITYå AREå SUBSTANTIALå ANDå WILLå HAVEå
s !UDITå ANDå #ASEå REVIEWå LOOKINGå ATå THEå USEå OFå RISKå ANå IMPACTå ONå THEå ORGANISATIONå OFå -!00!å å 7HILEå THEå
ASSESSMENTå TOOLS å QUALITYå OFå RISKå ASSESSMENTSå ANDå REGIONALISATIONåOFå0OLICEå#ONSTABULARYåHASåBEENåSHELVEDåTHEå
QUALITYåOFåRISKåMANAGEMENTåPLANSåå INTEGRATIONåOFåTHEå.ATIONALå0ROBATIONå3ERVICEåWITHåTHEå0RISONå
3ERVICEå WILLå FUNDAMENTALLYå AFFECTå THEå OPERATIONå OFå THESEå
s 3HARINGåOFåDIFFERENTåAGENCIESåRISKåASSESSMENTåSYSTEMSå AGENCIESåWITHåIMPLICATIONSåFORå-!00!åTOåBEåASSESSEDåANDå
TOå FACILITATEå APPROPRIATEå REFERRALå INTOå -!00!å ANDå MANAGEDåBYåTHEå3-"åå
COMMONåUNDERSTANDINGåOFåRISK


3EXå/FFENDERS /THERå/FFENDERS

!SåIDENTIlEDåINåPREVIOUSåYEARSåTHEåNUMBERåOFåREGISTEREDåSEXå 4HEå INCREASEå INå THEå NUMBERå OFå MEETINGSå ONå #ATEGORYå å
OFFENDERSåINåALLåAREASåWILLåCONTINUEåTOåRISEåFORåTHEåFORESEEABLEå CASESåINå-!00!åHASåBEENåAMONGSTåTWOåUSUALLYåSEPARATEå
FUTUREåTOåAåNATIONALålGURESåOFååå)TåISåVERYåIMPORTANTå GROUPSå OFå OFFENDERSå THOSEå WITHå MENTALå HEALTHå ORå LEARNINGå
TOåDRAWåATTENTIONåTOåTHEåFACTåTHATåTHISåISåNOTåAåREmECTIONåONå DIFlCULTIESåANDåTHOSEåINVOLVEDåINåDOMESTICåVIOLENCEåå4HESEå
THEåRISKåTOåTHEåPUBLICåORåTHEåWORKåOFåLOCALåAGENCIESåBUTåISå CASESåAREåNOTåLEGALLYåBOUNDåTOåBEåINå-!00!åBUTåTHEYåCANå
THEå PREDICTEDå CONSEQUENCEå OFå THEå å ANDå å !CTSå BEåREFERREDåINTOåTHEåSYSTEMåBECAUSEåTHEåAGENCIESåWORKINGå
WHICHå GIVESå LIFETIMEå REGISTRATIONå TOå SEXå OFFENDERSå WHOå AREå WITHå THEMå RECOGNISEå THEå VALUEå ANDå BENElTSå OFå SHARINGå
SENTENCEDåTOåMOREåTHANååMONTHSåINåCUSTODYååå)Nå7ILTSHIREå ASSESSMENT åRISKåPLANNINGåANDåJOINTåACTIONSåå/VERåTHEåNEXTå
THEåPRACTICALåCONSEQUENCESåOFåTHISåWILLåBEåACTIVELYåMANAGEDå YEARåTHISåASPECTåOFåTHEå7ILTSHIREåå3WINDONå-!00!åWORKå
BYåSTAFFååWHOåAREååTRAINEDåANDåSUPPORTEDåTOåUNDERTAKEåTHEå WILLå BEå AUDITEDå TOå CONSIDERå QUALITYå OFå PRACTICE å SCOPEå FORå
WORKåå IMPROVEMENTSåANDåRE ASSESSåTHEåPOTENTIALåCAPACITYåISSUESå

6IOLENTå/FFENDERS 6ICTIMS

4HEå MANAGEMENTå OFå VIOLENTå OFFENDERSå INå THEå COMMUNITYå 4HEå INTEGRATIONå OFå THEå VICTIMSå SERVICESå WITHå LOCALå -!00!å
HASå BEENå THEå SUBJECTå OFå SOMEå HIGHå PROlLEå NATIONALå PRESSå PROCESSESå WILLå CONTINUEå TOå BEå IMPROVEDå å 4HEå NEEDå TOå
COVERAGEåå4HISåHASåHIGHLIGHTEDåTHEåNEEDåFORåIMPROVEMENTSå ADOPTåAåVICTIMåPERSPECTIVEåINåALLåRELEVANTå-!00!åWORKåWILLå
INåTHEåRISKåMANAGEMENTåOFåVIOLENTåOFåOFFENDERSåCASESå)TåISå BEåFURTHERåDEVELOPEDåALONGSIDEåCLOSELYåRELATEDåNEWåVICTIM
ANTICIPATEDå THATå THEREå WILLå BEå NEWå LEGISLATIONå INVOLVINGå THEå FOCUSSEDå MEETINGSå INå $OMESTICå 6IOLENCEå CASESå å 7HEREå
SUPERVISIONå OFå OFFENDERSå BYå THEå 0ROBATIONå 3ERVICEå ASå WELLå THESEå HAVEå BEENå PILOTEDå ELSEWHEREå INå THEå COUNTRYå THEREå
ASå NEWå ORDERSå AVAILABLEå THROUGHå THEå COURTSå TOå MANAGEå HAVEåBEENåREALåREDUCTIONSåINåREPEATåVICTIMISATIONåANDåTHESEå
OFFENDERSåå4HESEåDEVELOPMENTSåAREåTOåBEåWELCOMEDåANDå REDUCTIONSåWILLåBEåSOUGHTåINåTHISåAREAåASåWELL
WILLå BEå INTEGRATEDå INTOå THEå PRACTICEå OFå -!00!å OVERå THEå
COMINGåYEAR

#ONTACTå0OINTSå7ITHINå4HEå2ESPONSIBLEå!UTHORITY
å 0OLICEå(EADQUARTERS
å 0OLICEå
å #HIEFå#ONSTABLE
å ,ONDONå2OAD å$EVIZES
å å å 7ILTSHIREå3.å$.

å 2OTHMERE
å 0ROBATIONå3ERVICEå
å #HIEFå0ROBATIONå/FlCER
å "YTHESEAå2OAD å4ROWBRIDGE
å å å 7ILTSHIREå"!å*1

å (-å0RISON
å 0RISONå3ERVICEå
å 'OVERNOR
å %RLESTOKE å$EVIZES
å å å 7ILTSHIREå3.å45


!00%.$)8åå
-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå
!å.ATIONALå/VERVIEWåOFåTHEå-ULTI !GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTSåå å

)NTRODUCTION
)TåISåNOWåJUSTåOVERååYEARSåSINCEåTHEåIMPLEMENTATIONåOFåTHEå#RIMINALå*USTICEåANDå#OURTSå3ERVICESå!CTååTHATåLEDå
TOåTHEåFORMATIONåOFåTHEå-ULTI !GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTS åCOMMONLYåKNOWNåASå-!00!å!SåTHEåNATIONALå
STRATEGICåBODYåOVERSEEINGåTHEåIMPLEMENTATIONåANDåDEVELOPMENTåOFåTHESEåARRANGEMENTSåITåISåIMPORTANTåFORåUSåTOåREVIEWå
THEå PROGRESSå MADE å TOå IDENTIFYå THEå CHALLENGESå AHEADå ANDå SETå OUTå THEå NATIONALå PLANSå FORå IMPROVEMENTå å )Tå ISå ALSOå ANå
OPPORTUNITYåFORåTHEålRSTåTIMEåTOåPROVIDEåAåNATIONALåCOMMENTARYåONåTHEå-!00!åANNUALåSTATISTICSåANDåTOåEXPLAINåWHATåTHEYå
AREåTELLINGåUSåABOUTåTHEåGROWTHåANDåCOMPLEXITYåOFåTHESEåARRANGEMENTS

-UCHå HASå BEENå ACHIEVEDå INå TERMSå OFå ENHANCINGå PUBLICå SAFETYå INå THEå LASTå å YEARSå ANDå THEå ARRANGEMENTSå AREå RIGHTLYå
DESCRIBEDåASåWORLDåLEADINGå9ETåWEåAREåACUTELYåCONSCIOUSåTHATåAåNUMBERåOFåSERIOUSåCASEåREVIEWSåANDåOTHERåREPORTSå
PUBLISHEDåTHISåYEARåINDICATEåTHEREåISåSTILLåMUCHåTOåDOåTOåENSUREåTHATåTHEåARRANGEMENTSåAREålTåFORåPURPOSEåANDåAPPLYå
CONSISTENTLYåACROSSå%NGLANDåANDå7ALESå5NLESSåTHOSEåOPERATINGåTHESEåARRANGEMENTSåENSUREåTHATåALLåREASONABLEåACTIONå
ISåTAKENåTOåREDUCEåTHEåHARMåCAUSEDåBYåSEXUALåANDåVIOLENTåOFFENDERSåTHEYåWILLåHAVEåFAILEDå7HILEåWEåRECOGNISEåTHATåITåISå
NEVERåPOSSIBLEåTOåELIMINATEåRISKåENTIRELYåTHEåPUBLICåAREåENTITLEDåTOåEXPECTåTHEåAUTHORITIESåTOåDOåTHEIRåJOBåPROPERLYå-AKINGå
OURåCOMMUNITIESåSAFERåANDåREDUCINGåRE OFFENDINGåISåOURåHIGHESTåPRIORITYåANDåONEåOFåTHEåGREATESTåCHALLENGESåFACINGåTHEå
AGENCIESåANDåSTAFFåINVOLVED

/VERå THEå LASTå YEARå ALLå AGENCIESå RESPONSIBLEå FORå ESTABLISHING å MAINTAININGå ORå CONTRIBUTINGå TOå THESEå PUBLICå PROTECTIONå
ARRANGEMENTSåHAVEåBEENåEXTREMELYåBUSYåTHEåPROBATIONåSERVICE åTHEåPRISONåSERVICE åTHEåPOLICEåSERVICEåWHOåFORMåTHEå
2ESPONSIBLEå!UTHORITYåINåEACHåAREA åPLUSåTHEåRANGEåOFåAGENCIESåWHOåHAVEåAåDUTYåTOåCO OPERATEåINåTHESEåARRANGEMENTSå
ANDå INCLUDEå HEALTH å HOUSING å EDUCATION å SOCIALå SERVICES å YOUTHå OFFENDINGå TEAMS å *OBCENTREå 0LUS å ANDå ELECTRONICå
MONITORINGåSERVICESå

)NåADDITIONåTOåTHEåAGENCIES åEACHåAREAåHASåTHISåYEARåBENElTEDåFROMåTHEåINPUTåOFåLAYåADVISERSå4HESEåAREåPEOPLEåRECRUITEDå
LOCALLYå BUTå APPOINTEDå BYå THEå 3ECRETARYå OFå 3TATEå TOå OFFERå KEYå SUPPORTå TOå THEå STRATEGICå MANAGEMENTå OFå THEå -!00!å
PROCESSåå4HEIRåROLEåISåESSENTIALLYåTOåASKåOFTENåFUNDAMENTALåQUESTIONSåOFåSENIORåPRACTITIONERSåANDåBRINGåAåCOMMUNITYå
PERSPECTIVEåTOåAåPROCESSåTHATåCOULDåOTHERWISEåLOSEåSIGHTåOFåITSåMAINåFUNCTIONåTOåPROTECTåMEMBERSåOFåTHEåPUBLICåFROMå
SERIOUSåHARMååå4OGETHER åALLåOFåTHOSEåINPUTTINGåTOåå-!00!åHAVEåENSUREDåTHATåMOREåHIGHåRISKåSEXUALåANDåVIOLENTåOFFENDERSå
HAVEåBEENåIDENTIlEDåANDåPROACTIVELYåMANAGEDåTHISåYEARåTHANåEVERåBEFOREå

4HEå.ATIONALå-!00!å3TATISTICS
!SåTHEåSCALEåANDåCOMPLEXITYåOFå-!00!åHASåINCREASEDåSOåTHEåANALYSISåOFåTHEåANNUALåREPORTåSTATISTICSåHASåBECOMEåMOREå
IMPORTANTåINåUNDERSTANDINGåLOCALåANDåNATIONALåDEVELOPMENTSåINåTHESEåARRANGEMENTSå4HEåNATIONALåANALYSISåOFFEREDåBELOW å
BASEDåUPONåREPORTSåFROMåTHEåAREAS åHIGHLIGHTSåAåNUMBERåOFåIMPORTANTåTRENDS åPARTICULARLYåINåRESPECTåOFåTHEåVOLUMEåOFå
REFERRALSåFORåMULTI AGENCYåMANAGEMENTåATå,EVELååANDå,EVELåå-!000 åANDåTHEåOUTCOMESåOFåTHATåMANAGEMENTåå4HEå
INDIVIDUALåAREAå-!00!åANNUALåREPORTSåAREåPUBLISHEDåELSEWHEREåONåTHISåWEB PAGEåANDåSHOULDåBEåCONSULTEDåFORåDETAILEDå
LOCALåCOMMENTARY


-!00!å/FFENDERS
4HEåNUMBERåOFåOFFENDERSåINåTHEåCOMMUNITYåTHATåCOMEåWITHINåTHEåREMITåOFå-!00!åINCREASEDåTHISåYEAR åASåANTICIPATED å
ALTHOUGHåTHEåRATEåOFåTHATåINCREASEåHASåSLOWEDåFROMåLASTåYEARååTOå å åSEEå4ABLEåå!åNUMBERåOFåFACTORSåMAYåHAVEå
CONTRIBUTEDåTOåTHISåSLOWåDOWNåå&IRSTLY åTHEåINCREASEåOFåREGISTEREDåSEXåOFFENDERSå23/S åISåMUCHåLESSåTHANåINåPREVIOUSå
YEARSåATåJUSTåOVERååSECONDLY åFEWERåOFFENDERSåTHANåEXPECTEDåHAVEåBEENåREFERREDåINTOå-!00!åUNDERå#ATEGORYåå
4HESEåAREåTHOSEåOFFENDERSåWHOåAREåNEITHERåREGISTEREDåSEXåOFFENDERSåNORåCURRENTLYåSUPERVISEDåBYåTHEåPROBATIONåSERVICEå
YOUTHå OFFENDINGå TEAMå BUTå DOå HAVEå Aå HISTORYå OFå PHYSICALå ORå SEXUALå VIOLENCEå ANDå AREå CONSIDEREDå BYå THEå 2ESPONSIBLEå
!UTHORITYåTOåPOSEåAåCURRENTåRISKåOFåSERIOUSåHARMåTOåTHEåPUBLIC ååå4HEåREASONSåFORåTHESEåVARIATIONSåFROMåEXPECTATIONåAREå
UNCLEARåBUTåTHEå23/åVARIATIONåMAYåINåPARTåBEåDUEåTOåAåNUMBERåOFåAREASåLASTåYEARå åINCORPORATINGåOFFENDERSåWHOå
WEREåSTILLåINåPRISONåANDåTOåRElNEMENTSåAREASåHAVEåCONTINUEDåTOåMAKEåTOåREFERRALåPROCEDURESåANDåTHEåMANAGEMENTåOFåRISKå
THRESHOLDSåå2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSåCONTINUEåTOåFORMåBYåFARåTHEåLARGESTåCATEGORYånåSEEå#HARTå

å #ATEGORYå å å å 


å å å å å å

å å 2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSåå å å å 


å å 23/ å å å å å

å å 6IOLENTå/FFENDERSåANDåOTHER å 


å å 
å
å å SEXåOFFENDERSå å å å 

å å å å å 


å /THERå/FFENDERS
å å å å å å 

å å å å å 


4OTALS
å å å å å å 


å)NååTHEåCRITERIAåFORå6IOLENTåOFFENDERSå#ATEGORYå åCHANGEDåTOåEXCLUDEåTHOSEåOFFENDERSåHELDåINåCUSTODYå


-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå å#ONTINUED

#HARTåå å4OTALåNUMBERåOFå-!00!å/FFENDERSåINåTHEå#OMMUNITYå

4OTALåNUMBERåOFå-!00!å/FFENDERSåBYå,EVELå

,EVELå
h4HEå#RITICALå&EWv,EVELå
h.ORMALå!GENCYv
,EVELå 
h-ULTI !GENCYv 2EGISTEREDå3EXå/FFENDERS

&ORåTHEålRSTåTIMEåTHISåYEARåTHEå-!00!åANNUALåREPORTSåINCLUDEåAåBREAKDOWNåOFåTHEåTOTALå23/åPOPULATIONåFORåTHEåBASICå
POLICINGåUNITSåWITHINåEACHåAREAåSEEåINDIVIDUALåAREAåREPORTS å4HIS åTOGETHERåWITHåTHEåDENSITYåOFå23/SåPERå å
OFåTHEåPOPULATION åWHICHåRANGESåFROMå åTOå åACROSSåTHEåå!REASåOFå%NGLANDåANDå7ALES å
ILLUSTRATESåTHEåVARIABLEåDISTRIBUTIONåOFå23/SåWITHINåTHEåCOMMUNITYå4HEREåAREåNOåOBVIOUSåORåSIMPLEåEXPLANATIONSåFORåTHEå
DISTRIBUTIONåOFå23/S åWHICHåINåANYåCASEåISåBARELYåSIGNIlCANTåSTATISTICALLY

-!00!åMANAGEMENTåLEVELS

)TåISåIMPORTANTåTOåREMEMBERåTHATåTHEåMAJORITYåOFåOFFENDERSåWITHINå-!00!åDOåNOTåPOSEåAåSIGNIlCANTåRISKåOFåSERIOUSå
HARMåTOåTHEåPUBLICåANDåCANåTHEREFOREåBEåPROPERLYåMANAGEDåTHROUGHåTHEåNORMALåSUPERVISIONåARRANGEMENTSåPROVIDEDå
BYåTHEåPROBATIONåSERVICE åYOUTHåOFFENDINGåTEAMSåANDåBYåPOLICEåSEXåOFFENDERåREGISTRATIONå4HISåISåDESCRIBEDåASåLEVELåå
MANAGEMENTåANDåACCOUNTSåFORåABOUTååOFåTHEå-!00!åPOPULATIONå(OWEVER åFORåOFFENDERSåWHOSEåRISKåOFåSERIOUSå
HARMåISåHIGHåORåCOMPLEXåANDåREQUIRESåACTIVEåMANAGEMENTåBYåMOREåTHANåONEåAGENCY åREFERRALåTOå,EVELååORå,EVELåå
-!000 åMEETINGSåISåVITALåå!åCASEåWILLåGENERALLYåONLYåQUALIFYåFORåLEVELååMANAGEMENTåWHEREåTHEåINTERVENTIONåOFåSENIORå
AGENCYåREPRESENTATIVESåISåREQUIREDåTOåEFFECTåTHEåRISKåMANAGEMENTåPLANåWITHåTHEåAUTHORITYåTOåRELEASEåORåPRIORITISEå
EXCEPTIONALåRESOURCESåå#HARTååSHOWSåTHEåBREAKDOWNåOFåMANAGEMENTåLEVELSåTHISåYEAR


#HARTåå å-!00!å/FFENDERSåBYå-ANAGEMENTå,EVEL

-!00!å/FFENDERSåBYå#ATEGORYå

#ATEGORYå
!LLåOTHERåOFFENDERS#ATEGORYå
2EGISTEREDå3EXå
#ATEGORYå /FFENDERS
6IOLENTåANDå.ONå 
2EGISTEREDå3EX 
/FFENDERS4HISåISåTHEåSECONDåYEARåINåWHICHåBOTHå,EVELååANDå,EVELåå-!000 åDATAåHASåBEENåAVAILABLEåANDå4ABLESååANDåå
ILLUSTRATEåTHEåNUMBERåOFåOFFENDERSåNOWåSUBJECTåTOåCOLLABORATIVEåMULTI AGENCYåRISKåMANAGEMENTååOFåTHEå-!00!å
TOTAL å&ORåEACHåOFåTHESEå åOFFENDERSåAGENCIESåWILLåBEåREQUIREDåTOåMEETåONåAåNUMBERåOFåOCCASIONSåANDåTOå
PROGRESSåACTIONSåTHATåREDUCEåTHEåLIKELIHOODåOFåRE OFFENDINGåå4HEåTABLESåALSOåPROVIDEåAåFULLERåPICTUREåOFåTHEåCOMMITMENTå
ANDåRESOURCESåBEINGåPROVIDEDåBYåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITYåANDåOTHERåPARTNERåAGENCIESåWITHINå-!00!å4HEå,EVELå
å-!000 åTHEåHIGHESTåLEVELåOFåRISKåMANAGEMENT åCONTINUESåTOåFOCUSåONåTHEåMOSTåCOMPLEXåOFFENDERS åSOMETIMESå
REFERREDåTOåASåTHEå@CRITICALåFEW åANDåINVOLVESåSENIORåMANAGERSåWITHINåEACHåAREA

4HEåUSEåOFå,EVELåå-!000åHASåBEENåRElNEDåOVERåTHEåLASTååYEARSåASåPARTåOFåAåCONCERTEDåEFFORTåTOåENSUREåTHATå
RESOURCESåAREåFOCUSEDåWHEREåTHEYåCANåBEåMOSTåEFFECTIVEåINåENHANCINGåPUBLICåPROTECTIONåå4HISåYEARåTHEYåHAVEåBEENå
EMPLOYEDåINåUNDERååOFåTHEåTOTALå-!00!åCASELOADå!TåTHEåSAMEåTIME å,EVELååRISKåMANAGEMENTåMEETINGS åWHICHå
AREåLOCALLYåBASED åHAVEåINCREASEDåINåNUMBERå åANDåBECOMEåTHEåENGINEåROOMåFORå-!00!ååå7HILSTåTHEREåISå
ANåELEMENTåOFåFOCUSåONåLEVELå åALLå!REASåHAVEåRECOGNIZEDåTHEåNECESSITYåOFåENSURINGåADEQUATEåMANAGEMENTåANDå
ADMINISTRATIVEåSUPPORTåFORå,EVELååANDåTHISåISåREmECTEDåINå"USINESSå0LANS


-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå å#ONTINUED

4ABLEåå"REAKDOWNåOFå,EVELååANDå,EVELåå-!00!å/FFENDERSåFORå

å å ,EVELåå ,EVELåå 4OTALåPERå#ATEGORY


#ATEGORY
å å å åOFå-!00!å4OTAL å åOFå-!00!å4OTAL å åOFå-!00!å4OTAL å

å å 2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSåå å å 


å å 23/ å å å 

å å 6IOLENTå/FFENDERSåANDåOTHERå å å 


å å SEXåOFFENDERSå å å 

å å å å å


å å /THERå/FFENDERS
å å å å å 

å å å å 


4OTALå0ERå,EVEL
å å å å å 

4ABLEåå/FFENDERSåREFERREDåTOå,EVELSååANDåå
#OMPARISONåWITHåLASTåYEARåå#HANGE

å ,EVELåå ,EVELå

å #ATEGORYå å å å 


å å å å å å

å å 2EGISTEREDå3EXå/FFENDERSåå å å å 


å å 23/ å å å å å

å å 6IOLENTå/FFENDERSåANDåOTHER å å å 


å
å å SEXåOFFENDERSå å å å 

å å å å å 


å /THERå/FFENDERS
å å å å å å 

å å å å å 


4OTAL
å å å å å å 

)NTERVENTIONSåANDå/UTCOMES

)NFORMATIONåABOUTåTHEåSCALEåANDåCATEGORIESåOFåOFFENDERåISåCOMPLEMENTEDåBYåINFORMATIONåONåDIRECTåINTERVENTIONSåANDå
OUTCOMESåFORåTHISå-!00!åMANAGEDåGROUPåIEåTHOSEåUNDERå,EVELSååANDå åå4HESEåMEASURESåDEALåWITHåBREACHESåOFå
LICENCEåANDåCOURTåORDER åWITHåSEXåOFFENDERåREGISTRATIONåREQUIREMENTSåANDåRELATEDåCOURTåORDERS åANDåWITHåFURTHERåOFFENDINGå
nåSEEåTABLESååANDå


4HEå HEADLINEå lGUREå IS å NOå DOUBT å THATå REmECTINGå THEå NUMBERå OFå OFFENDERSå WHO å WHILEå MANAGEDå ATå LEVELSå å ORå å AREå
CHARGEDåWITHåAåSERIOUSåSEXUALåORåVIOLENTåOFFENCEåå#OMPAREDåWITHå åTHISåYEARåSAWåAåREDUCTIONåINåTHEåNUMBERåOFå
SERIOUSåFURTHERåOFFENCESåINåTHISåPOPULATIONåFROMåå åTOåå åCASESåTHISåYEARåå!NDåTHEåBIGGESTåIMPACTåWASå
WHEREåYOUåWOULDåWANTåANDåEXPECTåITånåWITHåTHEåMOREåINTENSIVELYåMANAGEDå,EVELååCASESåå/NåTHEåFACEåOFåITåTHEålGURESå
AREåENCOURAGINGåBUTåTHEYåSHOULDåBEåTREATEDåWITHåCAUTIONåFORååREASONSåå&IRSTLY åWEåHAVEåONLYåCOLLECTEDåTHEåDATAåFORåå
YEARSåSECONDLY åWITHåSUCHåSMALLåNUMBERSåANYåCHANGEåCANåTRIGGERåAåWHOLLYåDISPROPORTIONATE åMISLEADINGåPERCENTAGEå
VARIATIONåå7HATåISåAPPARENT åHOWEVER åISåTHATåTHEålGUREåISåLOWåANDåWHILSTåANYåSERIOUSåRE OFFENDINGåISåAåMATTERåOFåGREATå
CONCERN ååSUCHåAåLOWåSERIOUSåRE OFFENDINGåRATEåFORåTHISåPARTICULARåGROUPåOFåOFFENDERSåISåTOåBEåWELCOMEDåANDåSUPPORTSå
THEåVIEWåTHATå-!00!åISåMAKINGåAåREALåCONTRIBUTIONåTOåTHEåMANAGEMENTåOFåDANGEROUSNESSåINåCOMMUNITIES

4HEåDATAåRELATINGåTOåBREACHåOFåLICENCEåANDåCOURTåORDERSåISåPOSITIVEåASåTHISåREmECTSåANåINCREASEåINåACTIONåTAKENåINåLEVELå
åANDååCASESåPRIORåTOåTHEMåHAVINGåOPPORTUNITYåTOåCOMMITåSERIOUSåFURTHERåHARMåIEåTOåRECALLåOFFENDERSåTOåPRISONåå!å
SIMILARLYåENCOURAGINGåPICTUREåEMERGESåFROMåAåREADINGåOFåTHEåDATAåONåVARIOUSåSEXåOFFENDERåPROVISIONSånåSEEåTABLEå
åå!CTIONåTAKENåTOåENFORCEåTHEåSEXåOFFENDERåREGISTRATIONåREQUIREMENTSåTHROUGHåCAUTIONåANDåCONVICTIONåINCREASEDå
BYååFROMåLASTåYEARåANDåAFFECTEDååOFFENDERS ååOFåTHEåTOTALåREGISTEREDåINåTHEåCOMMUNITYå4HEREåWASåALSOå
CONSIDERABLEåUSEåMADEåOFåTHEåRANGEåOFåNEWåCIVILåORDERSåAVAILABLEåUNDERåTHEå3EXå/FFENCESå!CTååSEXUALåOFFENCESå
PREVENTIONåORDERS åNOTIlCATIONåORDERS åFOREIGNåTRAVELåORDERS å)NåTOTALååORDERSåHAVEåBEENåGRANTEDåTHISåYEARåANå
INCREASEåOFå

4ABLEåå/UTCOMEåMEASURESå,EVELååANDå,EVELååACTIVITYåFORååå#HANGE

å å å ,EVELåå ,EVELåå 4OTALåOFå,EVELååå

å #ATEGORYå å å å å å 


å å å

å å "REACHåOFå å å å å å 


å å ,ICENSEå å å å å å 

å å "REACHåOFå å å å å å 


å å /RDERSå å å å å å 

å #HARGEDåWITHå å å å å å å å


å
å å 3&/å å å å å å 


-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå å#ONTINUED

4ABLEååå/UTCOMEåMEASURESå23/åARRESTSåANDå3EXå/FFENCESå!CT
#IVILå/RDERSååANDååå#HANGE

å 23/å%NFORCEMENTå .UMBERåOFå/FFENDERSå å .UMBERåOFå/FFENDERSå


å å å

å å 2EGISTEREDåSEXåOFFENDERSå å 


å å 23/S åCHARGEDCAUTIONEDå å 

å 3EXå/FFENCESå!CTå/RDERSå .UMBERåOFå/FFENDERSå å .UMBERåOFå/FFENDERSå


å å å

å å 3EXUALåOFFENCESåPREVENTIONå å 


å å ORDERSå3/0/S åGRANTEDå å 

å å .OTIlCATIONå/RDERSå./S å å 


å å GRANTEDå å 

å &OREIGNå4RAVELå/RDERSå å 
å
å å &4/S åGRANTEDå å 

å å å å å
4OTALå.UMBERåOFå/RDERS
å å å å 

!å9EARåOFå#HALLENGESå
4HEåRAWåDATAåPROVIDEDåINåTHEåNATIONALåSTATISTICSåISåHELPFULåBUTåNECESSARILYåQUANTITATIVEåå)NåORDERåTOåGETåAåBETTERåFEELåFORå
THEåQUALITYåOFå-!00!åBUSINESSåITåISåNECESSARYåTOåWORKåWITHåOTHERåFORMSåOFåANALYSISåAND åDURINGåTHEåCOURSEåOFåTHISåYEAR å
AåNUMBERåOFåINSPECTIONåREPORTSåANDåAåSMALLåNUMBERåOFåMANAGEMENTåREVIEWSåOFåSPECIlCåCASESåHAVEåBEENåPUBLISHEDå
WHICHåHAVEåBOTHåDETAILEDåSHORTCOMINGSåINåPRACTICEåANDåHIGHLIGHTEDåMANYåPOSITIVEåDEVELOPMENTSåINåPUBLICåPROTECTIONå
PRACTICE

)TåISåESSENTIALåTHATåTHEåPRODUCTåOFåTHESE åANDåFUTURE åREVIEWSåANDåREPORTSåSHAPEåTHEåDEVELOPMENTåOFå-!00!åTHROUGHå


CENTRALåGUIDANCEåANDåLOCALåPRACTICEåANDåITåISåINSTRUCTIVEåTOåSETåOUTåTHEåLESSONSåLEARNEDåTHISåYEAR

3TRENGTHENINGå -ULTI !GENCYå 0UBLICå 0ROTECTIONå !RRANGEMENTSå 0UBLISHEDå INå /CTOBERå å ANDå AVAILABLEå ONå WWW
HOMEOFlCEGOVUKRDSPUBSINTROHTMLå

4HISåRESEARCHåWASåUNDERTAKENåBYå$Eå-ONTFORTå5NIVERSITYåANDåFOUNDåEVIDENCEåOFåGREATERåEFFECTIVENESSåANDåEFlCIENCYå
ACROSSå-!00!åTEAMSåINå%NGLANDåANDå7ALES åCOMPAREDåTOåANåEARLIERåREVIEWåOFåPUBLICåPROTECTIONåARRANGEMENTS åWHICHå
HADå BEENå CONDUCTEDå BEFOREå THEå -!00!å LEGISLATIONå WASå INTRODUCEDå INå å )Tå FOUNDå THATå AREASå WEREå MEETINGå THEå
-!00!å'UIDANCEåSPECIlCATIONåTOåAåLARGEåEXTENT


)TåALSOåFOUNDåTHATåTHEåARRANGEMENTSåHADåBEENåSTRENGTHENEDåBYåTHEåINCLUSIONåOFåTHEå0RISONå3ERVICEåWITHINåTHEå2ESPONSIBLEå
!UTHORITYåANDåBYåTHEåDESIGNATIONåOFåAåNUMBERåOFåDUTY TO CO OPERATEåAGENCIESååAåCONSEQUENCEåOFåTHEå#RIMINALå*USTICEå
!CTå å 4HEå -!00!å PROCESSå FACILITATEDå EFFECTIVEå CONTRIBUTIONSå BYå AGENCIESå SOå THATå REPRESENTATIVESå COULDå MAKEå
OPERATIONALåDECISIONSåANDåDEVELOPåRISKåMANAGEMENTåPLANSå

4HEå REPORTå MADEå Aå NUMBERå OFå RECOMMENDATIONSå FORå POLICYå ANDå PRACTICEå DEVELOPMENTå WHICHå AREå BEINGå
TAKENåFORWARDåTHROUGHåTHEåREVISIONåOFåTHEå-!00!å'UIDANCEåANDåTHEå-!00!åBUSINESSåPLANNINGåPROCESS

-ANAGINGå3EXå/FFENDERSåINåTHEå#OMMUNITYå!åJOINTåTHEMATICåINSPECTIONåBYå(ERå-AJESTYSå)NSPECTORATESåOFå0ROBATIONå
ANDå0OLICEåPUBLISHEDåINå.OVEMBERååANDåAVAILABLEåONåHTTPINSPECTORATESHOMEOFlCEGOVUKHMIPROBATIONå

4HISå INSPECTIONå FOUNDå THATå THEREå WASå GREATERå FOCUSå BYå POLICEå ANDå PROBATIONå ONå IMPROVINGå THEå ASSESSMENTå ANDå
MANAGEMENTåOFåHIGHåRISKåSEXåOFFENDERSåWHICHåOFFEREDåTHEåPROSPECTåOFåIMPROVEDåPERFORMANCEåå(OWEVERåITåNOTEDåAå
NUMBERåOFåDElCIENCIESåINåRELATIONåTOå-!00!åCASEåMANAGEMENTåRECORDSåPOLICEåHOMEåVISITSåFORåREGISTEREDåSEXåOFFENDERSå
ANDåTRAININGåFORåBOTHåPOLICEåANDåPROBATIONåSTAFFåONåASSESSMENTåANDåMANAGEMENTåOFåRISKåOFåHARM

4HESEåDElCIENCIESåHAVEåBEENåADDRESSEDåTHROUGHåTHEå.ATIONALå/FFENDERå-ANAGEMENTå3ERVICEå2ISKåOFå(ARMå
)MPROVEMENTå STRATEGYå ANDå THEå DEVELOPMENTå ANDå IMMINENTå PUBLICATIONå OFå THEå 0OLICEå 0UBLICå 0ROTECTIONå
-ANUAL

!Nå)NDEPENDENTå2EVIEWåOFåAå3ERIOUSå&URTHERå/FFENCEåCASEå$AMIENå(ANSONåANDå%LLIOTå7HITEåPUBLISHEDåINå&EBRUARYå
åANDåAVAILABLEåONåHTTPINSPECTORATESHOMEOFlCEGOVUKHMIPROBATIONå

4HISåWASåAåREPORTåBYå(ERå-AJESTYSå#HIEFå)NSPECTORåOFå0ROBATIONåINTOåTHEåMURDERåOFå*OHNå-ONCKTONåANDåATTEMPTEDå
MURDERåOFåHISåWIFEå(OMEYRAåINå.OVEMBERååBYåTWOåMENåUNDERåTHEåSUPERVISIONåOFåTHEå,ONDONå0ROBATIONå!REAåå4HEå
REPORTååIDENTIlEDåOVERALLåFAILURESåANDåSOMEåSPECIlCåDElCIENCIESåINåTHEåWAYåTHEåTWOåCASESåWEREåMANAGED

!LTHOUGHåNEITHERåOFFENDERåWASåREFERREDåTOå-!00!å$AMIENå(ANSON åWHOåWASåASSESSEDåASåPRESENTINGåAåHIGHåRISKåOFå
SERIOUSåHARM åSHOULDåHAVEåBEENå)MPORTANTLYåTHEåREPORTåHASåESTABLISHEDåAåNUMBERåOFåPRINCIPLESåAGAINSTåWHICHåFUTUREå
CASEåMANAGEMENTåWITHINå-!00!åANDåTHEå.ATIONALå0ROBATIONå3ERVICEåWILLåBEåJUDGEDå+EYåAMONGSTåTHESEåISåTHATåTHEå
PUBLICåISåENTITLEDåTOåEXPECTåTHATåTHEåAUTHORITIESåWILLåDOåTHEIRåJOBåPROPERLYåIEåTOåTAKEåALLåREASONABLEåACTIONåTOåKEEPåRISKåTOå
AåMINIMUM

)NåRESPONSEåTOåTHISåREPORT åANåACTIONåPLANåWASåISSUEDåTOåTHEå.ATIONALå0ROBATIONå3ERVICESåTOåENSUREåDELIVERYå
OFåEFFECTIVEåIMPLEMENTATIONåOFåTHEåREPORTSålVEå@KEYåRECOMMENDATIONSåANDååPRACTICEåRECOMMENDATIONS

!Nå)NDEPENDENTå2EVIEWåOFåAå3ERIOUSå&URTHERå/FFENCEåCASEå!NTHONYå2ICEåPUBLISHEDåINå-AYååANDåAVAILABLEåONå
HTTPåINSPECTORATESHOMEOFlCEGOVUKHMIPROBATIONå

4HISå REPORTå WASå COMPLETEDå FOLLOWINGå THEå MURDERå OFå .AOMIå "RYANTå INå !UGUSTå å 4HEå INDEPENDENTå REVIEWå WASå
REQUESTEDåBYåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITYåFORå-!00!åINå(AMPSHIREåWHOåWEREåCONCERNEDåBYåAåNUMBERåOFåISSUESåTHATåHADå
CONTRIBUTEDåTOåTHEåRISKåMANAGEMENTåFAILUREå


-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå å#ONTINUED

4HEåREPORTåDETAILSåPRINCIPALålNDINGSåANDåRECOMMENDATIONSåFORåAåRANGEåOFåAGENCIESåWITHINåANDåOUTSIDEå-!00!åå%ACHå
OFåWHICHåISåBEINGåTAKENåFORWARDå)MPORTANTLYåITåREVEALEDåTHEåFAILUREåTOåMANAGEåTHEåOFFENDERSåRISKåOFåHARMåTOåTHEåPUBLICå
WASåNOTåDUEåTOåANYåSINGLEåACTåOFåNEGLIGENCEåORåDElCIENCYå2ATHERåITåWASåAåCUMULATIVEåFAILUREåOFåPROCESSESåANDåACTIONSå
THROUGHOUTå HISå SENTENCEå SUPERVISION å BOTHå INå PRISONå ANDå INå THEå COMMUNITYå 4HISå ISå ANå ESSENTIALå POINTå TOå GRASPå ANDå
REINFORCESåTHEåIMPORTANCEåOFåHAVINGåANåINTEGRATEDåOFFENDERåMANAGEMENTåSYSTEMåFROMåSTARTåTOåENDåOFåSENTENCEåWITHå
CLEARåANDåCONSISTENTåPRACTICEåBETWEENåTHEåTHREEåCOREå-!00!åAGENCIES åPRISONS åPROBATIONåANDåPOLICE

4HEå KEYå RECOMMENDATIONå FORå -!00!å WASå ABOUTå MAINTAININGå Aå BETTERå BALANCEå BETWEENå HUMANå RIGHTSå
OFå OFFENDERSå ANDå PROTECTINGå THEå PUBLIC å ANDå USINGå EXISTINGå -!00!å GUIDANCEå PROPERLYå å 7ORKå ISå ALREADYå
UNDERWAYå TOå REVISEå ANDå STRENGTHENå NATIONALå GUIDANCEå ANDå IMPROVEå -!00!Så FOUNDATIONSå BYå WAYå OFå THEå
NATIONALåANDå!REAå-!00!åBUSINESSåPLANS

*OINTå0OLICE0ROBATION0RISONSå4HEMATICå)NSPECTIONå2EPORTå0UTTINGå2ISKåOFå(ARMå)NTOå#ONTEXTånåPUBLISHEDåINå3EPTEMBERå
åANDåAVAILABLEåONåHTTPINSPECTORATESHOMEOFlCEGOVUKHMIPROBATION

4HISå REPORTå FOUNDå THATå MUCHå HADå BEENå ACHIEVED å INCLUDINGå THATå PLANNEDå INTERVENTIONSå WEREå GENERALLYå EFFECTIVEå INå
CONTAININGåOFFENDINGåBEHAVIOURåå4HEREåWEREåALSOåMANYåAREASåFORåIMPROVEMENTåANDåTHEåREPORTåMAKESåRECOMMENDATIONSå
FORåTHEåMOREåCONSISTENTåUSEåOFå-!00!åANDåSHARINGåOFå-!00!åGOODåPRACTICE åIMPROVEDåRISKåOFåHARMåASSESSMENTSåANDå
SENTENCEåPLANNINGåANDåGREATERåVICTIMåAWARENESS

)TåISåIMPORTANTåTOåNOTEåTHATåTHEålELDWORKåTOåSUPPORTåTHEåINSPECTIONåCONCLUDEDåINåTHEåAUTUMNåOFå åPRIORåTOåTHEåLAUNCHå
OFåTHEå2ISKåOFå(ARMå)MPROVEMENTå!CTIONåPLANåANDåOTHERåACTIONSåREFERREDåTOåINåTHISåOVERVIEWåå.EVERTHELESS åTHEåREPORTå
HASåBEENåWELCOMEDåANDåWILLåBEåCONSIDEREDåINåFURTHERåDETAILåBYåTHEå.ATIONALå/FFENDERå-ANAGEMENTå3ERVICEå./-3 å2ISKå
OFå(ARMå)MPROVEMENTå"OARDåASåWELLåASåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITYå.ATIONALå3TEERINGå'ROUPå2!.3' 

!CTIONSåTOåDEVELOPå-!00!
%FFECTINGåCHANGEåTOåTHESEåPUBLICåPROTECTIONåARRANGEMENTSåREQUIRESåCONCERTEDåACTIONåFROMåAåRANGEåOFåAGENCIESåANDåKEYå
STAKEHOLDERSå-!00!åISåNOTåANåAGENCYåBUTåAåSETåOFåNATIONALåARRANGEMENTSåTHATåREQUIRESåEACHåCONTRIBUTORåTOåENSUREåTHATå
THEIRåOWNåAGENCYSåPRACTICEåISålTåFORåPURPOSEåANDåTHATåTHEåMANNERåOFåTHEIRåCOLLABORATIONåISåEFFECTIVEåINåASSESSINGåANDå
MANAGINGåTHEåRISKåPOSEDåBYåSEXUALåANDåVIOLENTåOFFENDERSå

)TåISåIMPORTANTåTOåNOTEåTHATå-!00!åHASåBENElTEDåSIGNIlCANTLYåTHISåYEARåFROMåTHEåWORKåUNDERTAKENåBYåINDIVIDUALåAGENCIESå
WORKåTHATåHASåAåDIRECTåBEARINGåONåHOWåDANGEROUSåOFFENDERSåAREåASSESSEDåANDåMANAGEDå4HISåINCLUDESåTHEå/!3YSå
1UALITYå!SSURANCEå0ROGRAMMEåIMPLEMENTEDåFROMå*ULYååIMPLEMENTATIONåOFåTHEåOFFENDERåMANAGEMENTåMODELåFROMå
!PRILååTHEåLAUNCHåOFåTHEå./-3å2ISKåOFåHARMå'UIDANCEåANDå4RAININGåRESOURCEåPACKå*UNEååANDåTHEåPLANNEDå
ROLL OUTåOFåTHEå0OLICEå0UBLICå0ROTECTIONå-ANUAL

-!00!åWILLåINCREASINGLYåBENElTåFROMåTHEåEXPANSIONåOFå6I3/2åTHEå6IOLENTåANDå3EXå/FFENDERSå2EGISTER åå6I3/2åISåANå
INTEGRALåPARTåOFåPLANSåTOåSTRENGTHENåPUBLICåPROTECTIONåTHROUGHåIMPROVEDåRISKåASSESSMENTåANDåMANAGEMENTååANDåWILLå
PROVIDEå ELECTRONICå SUPPORTå FORå -!00!å ALLOWINGå EFlCIENTå DATAå SHARINGå BETWEENå 0OLICE å 0ROBATIONå ANDå 0RISONSå 4HEå


POLICEåHAVEåBEENåUSINGå6I3/2åSINCEå!PRILååANDåTHEåSYSTEMåWILLåBEåIMPLEMENTEDåINTOåTHEåPRISONåANDåTHEåPROBATIONå
SERVICEåDURINGååå&ORåTHEålRSTåTIMEåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITIESåWILLåBEåWORKINGåTOGETHERåONåTHEåSAMEå)4åSYSTEMå
TOå2EDUCEå2E OFFENDINGåå

4HEå.ATIONALå-!00!å"USINESSå0LAN
!SåTHEåNATIONALåCOORDINATINGåBODYåFORåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITY åTHEå2!.3' åISåTASKEDåWITHåEXERCISINGåOVERSIGHTåOFå
-!00!åANDåENSURINGåITSåCONTINUEDåDEVELOPMENTåå4OåHELPåMEETåTHESEåAIMSåTHEå2!.3'åPUBLISHED åINå.OVEMBERå å
AåTHREEåYEARå.ATIONALå-!00!å"USINESSå0LANå åå4HEåPLANåIDENTIlESåFOURåBROADåAREASåOFå-!00!åWHEREåSIGNIlCANTå
ANDåCONSISTENTåIMPROVEMENTåISåNECESSARYå4HESEåINCLUDEåTHEåFOLLOWING

-!00!å$EVELOPMENTå3TRATEGY

så !CHIEVEåDEDICATEDå-!00!åCOORDINATIONåANDåADMINISTRATIONåCAPACITYåINåALLåAREASåDURINGååUNDERWAY
så $EVELOPå2!.3'åTOåINCLUDEåNATIONALåREPRESENTATIONåOFå$UTYåTOåCOOPERATEåAGENCIESåACHIEVED
så 2EVISEåANDåPUBLISHå-!00!å'UIDANCEåBYå!PRILåånåSEEåEXISTINGå'UIDANCEåATåHTTPWWWPROBATION
å HOMEOFlCEåGOVUKOUTPUTPAGEASP

-ONITORINGåANDå%VALUATION

så !REASåTOåIMPLEMENTåAå-!00!å"USINESSå0LANåFORååACHIEVEDånåSEEåAREAåANNUALåREPORTS
så $EVELOPMENTåOFåMULTI AGENCYåPUBLICåPROTECTIONåPERFORMANCEåINDICATORSåUNDERWAY
så )MPROVEåTHEåRECORDINGåANDåCOLLATIONåOFåDATAåUNDERWAY
så $EVELOPåGUIDANCEåFORåAåSERIOUSåCASEåREVIEWåPROCESSåPLANNEDåFORåCONSULTATIONåLATERåTHISåYEAR

#OMMUNICATIONåANDå3TRATEGICå0ARTNERSHIPS

så 4HEåPUBLICATIONåOFåTHEå-!00!å!NNUALåREPORTåACHIEVED
så $EVELOPMENTåOFåTHEåANNUALåREPORTåTOåIMPROVEåPUBLICåUNDERSTANDINGåANDåENGAGEMENTåONGOING
så .ATIONALå-!00!åCONFERENCEåACHIEVEDånå.OVEMBERå
så $EVELOPåAåNATIONALåCOMMUNICATIONåSTRATEGYåISSUEDåINå*UNE åBUTå#HILDå3EXå/FFENDERå2EVIEWåMAYåADDåFURTHERå
å IMPETUS

4RAININGå

så $ELIVERYåOFåLAYåADVISERåNATIONALåTRAININGåDELIVEREDåBUTåALSOåDEVELOPINGåSOåFAR
så .ATIONALåCOORDINATORSåCONFERENCEåDELIVEREDånå-AYå
så #OLLATEåCOREåTRAININGåMATERIALåUNDERWAY
så !REASåTOåIMPLEMENTåAåTRAININGåSTRATEGYåFORåNEWåPRACTITIONERS åNEWåMEMBERSåOFåTHEåSTRATEGICåMANAGEMENTåBOARD
å ANDåFORåCOORDINATORSåANDåADMINISTRATORSåUNDERWAY


-!00!å å4HEå&IRSTå&IVEå9EARSå å#ONTINUED

!REASåHAVEåBEENåASKEDåTOåPRODUCEåANNUALåREPORTSåONåTHISåMODELåANDåLOCALåBUSINESSåPLANSåAREåATTACHEDåTOåAREAåANNUALå
REPORTSåFORåTHEålRSTåTIMEå&UTUREåREPORTSåWILLåRECORDåTHEåPROGRESSåTHATåHASåBEENåACHIEVEDåå

#ONCLUSION
4HEå INTRODUCTIONå OFå -!00!å ENABLESå AGENCIESå TOå WORKå MOREå CLOSELYå THANå EVERå BEFOREå TOå EXCHANGEå INFORMATIONå ANDå
MANAGEåOFFENDERSåCOLLABORATIVELY åENSURINGåTHATåPOTENTIALLYåDANGEROUSåOFFENDERSåAREåBEINGåPROPERLYåRISKåASSESSEDåANDå
ROBUSTLYåMANAGEDåINåTHEåCOMMUNITYå

%FFECTIVEå MANAGEMENTå OFå HIGH RISKå OFFENDERS å ASå Aå DISCIPLINE å ISå STILLå RELATIVELYå INå ITSå INFANCYå 4HEREå ISå CONTINUOUSå
DEVELOPMENTåANDåTHEåSTANDARDSåANDåGOODåPRACTICEåOFåTOMORROWåAREåLIKELYåTOåBEåDIFFERENTåFROMåTODAYS åACHIEVEDåTHROUGHå
EXPERIENCEåANDåRESEARCHå4HEåCHALLENGEåTHEREFOREåISåNOTåONLYåTOåMATCHåCURRENTåPRACTICEåWITHåWHATåWEåKNOW åBUTåALSOå
TOåRESPONDåRAPIDLYåTOåNEWåLEARNINGå

4HEå)NSPECTORATEåHELPFULLYåSUGGESTSåTHATåWHATåTHEYåAREåDESCRIBINGåCANåBEåBETTERåUNDERSTOODåASåTHEåIDENTIlCATIONåOFå
STAGESå ONå Aå JOURNEYå RATHERå THANå Aå DESTINATIONå REACHEDåå 3INCEå THEIRå INTRODUCTIONå INå å THEå å -!00!Så COVERINGå
%NGLANDåANDå7ALESåHAVEåTRAVELLEDåAåGREATåDISTANCEåINåAåSHORTåTIMEåTOåESTABLISHåTHEåNEWåARRANGEMENTSåå4HEåVITALåPUBLICå
PROTECTIONåWORKåOFå-!00!åISåUNDERTAKENåBYåSKILLEDåANDåCOMMITTEDåSTAFFåANDåEVERYONEåENGAGEDåINåTHEåARRANGEMENTSå
ACKNOWLEDGESåTHEåNEEDåFORåCONSTANTåVIGILANCEåANDåIMPROVEMENTåå4HEåJOURNEYåISåNOTåEASY åBUTåCOMMUNITIESåAREåSAFERå
BECAUSE åASåTHISåREPORTåDEMONSTRATES åTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITIESåAREåTRAVELLINGåTOGETHERåINåTHEåRIGHTåDIRECTION

*OHNå3COTT
(EADåOFåTHEå0UBLICå0ROTECTIONåANDå,ICENSEDå2ELEASEå5NIT
.ATIONALå/FFENDERå-ANAGEMENTå3ERVICE

4ERENCEå'RANGE
#HIEFå#ONSTABLEåOFå$YFEDå0OWYSå0OLICEåANDå!#0/å0UBLICå0ROTECTIONå,EAD

4ONYå2OBSON
(ERå-AJESTYSå0RISONå3ERVICE

/NåBEHALFåOFåTHEå2ESPONSIBLEå!UTHORITYå.ATIONALå3TEERINGå'ROUP


!00%.$)8åå
3WINDONåå7ILTSHIREå-ULTIå!GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTS
"USINESSå0LANåå å

-ULTI !GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå
!RRANGEMENTSånå+EYåTOå!BBREVIATIONS

!##å å!SSISTANTå#HIEFå#ONSTABLEå 00,25å å 0UBLICå 0ROTECTIONå å ,ICENSEDå 2ELEASEå 5NIT å Aå


(-)#å å(ERå-AJESTYSå)NSPECTORATEåOFå#ONSTABULARY CENTRALå(OMEå/FlCE0ROBATIONåDEPARTMENTåWITHåAåNATIONALå
(-)0å å(ERå-AJESTYSå)NSPECTORATEåOFå0ROBATION LEADåONå-!00!
,#*"å å,OCALå#RIMINALå*USTICEå"OARD 2!.3'å å2ESPONSIBLEå!UTHORITYå.ATIONALå3TEERINGå'ROUP
,3#"å å,OCALå3AFEGUARDINGå#HILDRENå"OARD 3&/å å3ERIOUSå&URTHERå/FFENCEåVIOLENTåORåSEXUAL åASåDElNEDå
-!00!å å-ULTI !GENCYå0UBLICå0ROTECTIONå!RRANGEMENTS INå-!00!å.ATIONALå'UIDANCE
0åå0å å0RACTICEåANDå0ROCEDURESåAåSUB GROUPåOFåTHEåLOCALå 3-"å å3TRATEGICå-ANAGEMENTå"OARD
3TRATEGICå-ANAGEMENTå"OARD

å-!00!å$EVELOPMENTå3TRATEGY

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

A å&ROMå.ATIONAL så 2ESPONDåTO å5NDERTAKEN å5SINGåADVICEåOFå så -AINTENANCEåOFå å#OMPLETED


åå 0LANå!CHIEVE å .ATIONALå å00,25å3-"å å DEDICATED
åå DEDICATEDå å #ONSULTATIONåå åIDENTIFYåDEDICATEDå å COORDINATORåå
åå -!00! å PAPER åFUNDINGåTOåSUPPORTå å ADMINISTRATION
åå #O ORDINATIONåå å#OORDINATOR å å POSTSåINåPLACEåTOå
åå !DMINISTRATIONå så #ONSULTåWITH å5NDERTAKEN åADMINISTRATORåANDå å STANDARDSåSETåBYå å#OMPLETED
åå CAPACITYå å $UTYåTOå#O åASSOCIATED å .ATIONALå'UIDANCE
å OPERATEåAGENCIESå åRESOURCES
å LOCALLYåVIAå3-"

så $ISCUSSå'UIDANCEå å5NDERTAKEN å#OMPLETED


å ATå3-"S

så $RAFTåBUSINESS å5NDERTAKEN å3-" å3-"å#HAIRå så "USINESSå0LANå å#OMPLETED


å PLANååå åANDå#O ORDINATOR å CREATEDåWHICHå
å OBJECTIVEåTOå å DIRECTSåSTRATEGICå
å SUPPORTåAIM å PROGRESSåOFå
å -!00!åWITHINå
å 7ILTSHIRE
å #OMPLETED

så 2EASSESSå å5NDERTAKEN å$ETERMINEåFUNDINGå så "USINESSå#ASEåå å å#OMPLETED


å RESILIENCEåCAPACITYå åREQUIREMENTSåFORå å ANDåCASTINGSåTOååå
å OFåBOTHå-!00!å åLEVELåOFåRESILIENCEå å BEåDISTRIBUTEDåå
å DEDICATEDåSTAFFå åREQUIRED å FORåCONTRIBUTIONS
å ANDå0UBLIC
å 0ROTECTIONå5NITS
å !SSESSMENTåOFå
å FUTUREåCAPACITYå
å ANDåNEEDS


"USINESSå0LANåå åå å#ONTINUED

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

A å åCONTINUED så )NCORPORATE å5NDERTAKEN å0OLICEåLEVELåå så )NCREASEDåACTIVITYå å)NCORPORATEDå


å SURVEILLANCEåOFå åSURVEILLANCEåTEAMSå å ANDåDETECTIONåOFå å-ONITORINGåBYå
å -!00!åCASESå åTOåLEADåTHROUGHå å BREACHESåOFå å3-"å#HAIRå å
å WITHINå&ORCEå å4ASKINGå å OFFENCES å
å 4ASKINGåAND å#O ORDINATINGå
å #O ORDINATINGå åMEETING
å MEETINGåTOå
å ENSUREåEFFECTIVEå
å MONITORINGåANDå
å MANAGEMENTåOFå
å OFFENDERS

så 0RISONå3ERVICEå åSTåANDåNDå å0RISONå'OVERNORå så )MPROVEDåJOINEDå å&ORåREPORTåBACKåTOå


å TOåREVIEWåå å åQUARTERåOFå åTOåLEAD å UPåAPPROACHåTOå å3-"
å RESOURCESåTOå å RESOURCINGå-!00!å
å IDENTIFYå å ACTIVITY
å DUPLICATIONåOFå å MANAGEMENT
å EFFORTåANDåRELEASEå
å PERSONNELåTOåFOCUSåå
å ONå-!00!åCASES

så 2EVIEWå å/NåGOINGåå å!LLåPARTNERS så )MPROVEåDATAå å&ORåREPORTåBACKåTOå


å COMPATIBILITYå åTHROUGHOUTåFULLå å SHARINGåANDåSPEEDå å3-"
å OFå)4åSYSTEMSåINå åYEARåPERIOD å OFåACCESSåTOå
å ORDERåTOåIMPROVEå å INFORMATION
å EFlCIENCYåWHILSTå
å RETAININGåSECURITYå
å OFåDATA

B å)NTEGRATEå2EVISEDå å5PDATEåANDåREVISEå å7ITHINååMONTHSå å2ECEIPTåOF så 2EVISEDå-!00!å å!WAITINGåREVISEDå


åå -!00!å'UIDANCEå åTOåINCORPORATEåNEWå åOFåRECEIPTåOFåREVISEDå åGUIDANCE å 'UIDANCEå åGUIDANCE
åå INTOåLOCALåå åLEGISLATIONåAND åGUIDANCE å INTEGRATEDåANDå
åå PROCEDURESåANDå åRECOMMENDATIONSå å0UBLICATIONåOFå å RE ISSUEDåTOåDUTYå
åå RE ISSUEåTOå$UTYåTO åFROMå2!.3' åTAKINGå å(-)0#åå-!00!å å TOåCO OPERATEå
åå #O OPERATEå åACCOUNTåOFåFEEDBACKå åTHEMATICånå4ARGETå å AGENCIES
åå !GENCIES åFROMåCONSULTATIONå åDATEå3PRINGå
åPROCESSåANDå
åRECOMMENDATIONSå
åFROMå(-)0å
åINSPECTIONSåONå3EXå
å/FFENDERSåANDå
å0UBLICå0ROTECTIONå
åANDåFROMå$Eå
å-ONTFORTå5NIVERSITY
åRESEARCH


åå-ONITORINGåå%VALUATIONå3TRATEGY

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

A å-!00!å3-"Så å)MPLEMENTå3-"åå å/CTOBERååå å3-" å3-"å#HAIRå så 4HISåDOCUMENTå å%VIDENCED


åå IMPLEMENTåå å"USINESSå0LANSåFORå åANDå#O ORDINATOR åå THEåROLLINGååYEARå
åå "USINESSå0LANåFORå å åå BUSINESSåPLANSåINå
åå åWHICHåWILLå åå PLACEåFROMå!PRILå
åå INCORPORATEå åå åONWARDS
åå MONITORINGåå
åå ARRANGEMENTSåTOå
åå SUPPORT

så PUBLICATIONåOFå så 0UBLICATIONåOFå å!PRILåå$RAFTå å3-" å3-"å#HAIRå så ,#*" å,3#"åå å%VIDENCED


åå !NNUALåå2EPORT åå !NNUALåå2EPORT å/CTOBERåå åANDå#O ORDINATOR åå ANDå#OMMUNITYå
å0UBLICATION åå 3AFETYå
åå PARTNERSHIPåTOå
åå RECEIVEå3-"å
åå BUSINESSåPLANS

så ANALYSISåOFåUSEåOFå så !UDITSåTOå å/NGOINGåUNTILåTARGETå å-!00! så .EWåPROCEDURESå å/NGOING


åå -!00!åRISKåå åå EXAMINEå-!00!å åRELEASEåDATEåOFå å#O ORDINATORåANDå åå AREåIMPLEMENTEDå
åå MANAGEMENTåå åå RISKåMANAGEMENTå å-ARCHååå å0RACTICEåANDå åå WHENåRECEIVEDå
åå THRESHOLDSåATå åå THRESHOLDSåINå å å0ROCEDURESåGROUP
åå ,EVELååå åå CONJUNCTIONåWITHå
åå OTHERåAREAåINåTHEå
åå REGIONALåGROUPå

så ANALYSISåOF så )NTERIMåLOCALå å/NGOINGåFROMå!PRILå 3-" å3-"å#HAIRå så )NTERIMåLOCALå å/NGOING


åå -!00!åOFFENDERSå åå PROCEDURESåUSEDå å ANDå#O ORDINATOR åå PROCEDURESåUSEDå
åå WHOåCOMMITå åå UNTILå3&/å åå UNTILå3&/å
åå SERIOUSåFURTHERå åå PROCEDURESå åå PROCEDURESå
åå OFFENCES åå RECEIVEDåFROMå åå RECEIVEDåFROMå
åå 2!.3' åå 2!.3'

så ANALYSISåOFå så ANALYSISåOFå å/NGOINGåFROMå!PRILå så )NTEGRATIONåOFå å/NGOING


åå ATTENDANCEåANDåå åå ATTENDANCEåANDåå å åå AGENCYå
åå LEVELåOFå åå LEVELåOFå åå ATTENDANCEåINå
åå CO OPERATIONåOFåå åå CO OPERATIONåOF åå ANNUALåREPORTS
åå AGENCIESå åå AGENCIESå
åå CONTRIBUTINGåTOååå åå CONTRIBUTINGåTOååå
åå ,EVELåååå åå ,EVELåååå
åå MEETINGS åå MEETINGS

så !NALYSISåOFå så ANALYSISåOFå så )NTEGRATIONåOFå å#OMMENCINGå


åå DIVERSITYåPROlLEåOFå åå DIVERSITYåPROlLEåOFå åå ETHNICITYåPROlLESåINå åRECORDINGå!PRILåå
åå OFFENDERSå åå OFFENDERSå åå ANNUALåREPORTSå åTHENåONGOINGå å
åå ASSESSEDåATå,EVELå åå ASSESSEDåATå,EVELå
åå åANDå,EVELå åå åANDå,EVELå


"USINESSå0LANåå åå å#ONTINUED

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

B å)NTEGRATEåMULTIåå å2EPORTåONåBUSINESSå å-AYåå å!PRILå å!LLå$UTYåTOå#O så 3-"åANDå!NNUALå å.OTå$UEå


åå AGENCYåPUBLICåå åPLANåOUTCOMESåINåå åå åOPERATEåå!GENCIES åå 2EPORTåHAVEå
åå PROTECTIONå å!NNUALå2EPORTå åå AVAILABLEåFORåUSEå
åå PERFORMANCEå å åå MULTI AGENCYå
åå INDICATORSåASåPERå åå PUBLICåPROTECTIONå
åå 2!.3'åDIRECTION åå PERFORMANCEå
åå INDICATORS

å5SINGåNEWåMULTIå å0RACTICEåISåIMPROVEDå å.OTå$UE


åAGENCYåINDICATORS åINåACCORDANCEåWITHå
åINFORMATIONåFROMåTHEå
åINDICATORS

C å!CHIEVEå så )NTEGRATEåNEWå å!SåRECEIVEDåDURINGå å4EMPLATES å#ONSISTENCYåANDå å!WAITINGåREVISEDå


åå CONSISTENCYåWITHå åå .ATIONALå4EMPLATESå å åQUALITYåOFåRECORDINGå åTEMPLATES
åå THEå.ATIONALå åå INTOåPRACTICEåINå åIMPROVED åTEMPLATESå
åå GUIDELINESåTHROUGHå åå THISåAREAåTOå åSUPPORTåCASEå
åå THEåUSEåOFå.ATIONALå åå SUPPORTå åTRANSFERåPROCESSES
åå 4EMPLATES åå INFORMATIONå
åå SHARING åREFERRALå
å åå TOå-!00! å-INUTEå
åå TAKINGåANDåREVIEWå
åå PROCESSES

så )NTRODUCEåAå åSTå1UARTERå å3-" å)MPROVEDåQUALITYåOFå å!WAITINGåREVISEDåå


åå QUALITYåASSURANCEå åCASEåMANAGEMENTå åTEMPLATESå å
åå PROCESSåTHATå åANDåSYSTEMS
åå ENSURESå
åå COMPLIANCEåANDå
åå PROMOTESå
åå CONTINUOUSå
åå IMPROVEMENT

D å#ONSISTENCYåWITHå så )NTEGRATEåNATIONALå å*ULYå å.EWå.ATIONALå å#LEARåPROCESSåFORå å!WAITINGåREVISEDå


åå NATIONALåPRACTICE åå GUIDANCEåINåLOCALå å'UIDANCE å3ERIOUSå#ASEå åGUIDELINES
åå ISåACHIEVEDå åå PRACTICE å2EVIEWSåFORå,EVELåå
åå THROUGHå3ERIOUSå åANDå,EVELåå-!00!å
åå &URTHERå/FFENCESå åCASESåå4HISåWILLå
åå ATå,EVELååANDåå åHAVEåLINKSåTOåOTHERå
åå REVIEWåACCORDINGå åMULTIåAGENCYåREVIEWå
åå TOåTHEåNEWå åANDåSEEKåTOåAVOIDå
åå .ATIONALå åDUPLICATIONå
åå 'UIDELINES


3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

E å0ROCESSåANALYSISå så !LLå-!00!å åNDå1UARTERå å!LLåPARTNERSåVIAå å)MPROVEDåEFlCIENCYå å/NGOING


åå OFåWORKmOWSåINå åå PARTNERSåTOå å0RACTICEåå åANDåREDUCEDå
åå -!00!åCASESåANDå åå CARRYåOUTå@HEALTHå å0ROCEDURESåSUBå åDUPLICATIONåOFåEFFORTå
åå SYSTEMS åå ASSESSMENTåOF åGROUP åRESULTINGåINåSPAREå
åå -!00!å åCAPACITYåTOåMEETå
åå ARRANGEMENTSå åFUTUREåDEMANDS
åå TOåENSUREåTHEYå
åå AREå@lTåFORå
åå PURPOSEåAND
åå PARTNERSHIPå
åå FOCUSSED

så #ONDUCTåAå åNDå1UARTERå å!LLåPARTNERS å#LEARåIDENTIlCATIONå å/NGOING


åå STRATEGICå åOFåSTAKEHOLDERå
åå ASSESSMENTåOFå åINVOLVEMENTåINå
åå -!00! å-!00!åPROCESS

så $RAFTåBUSINESSå åRDå1UARTERå å!LLåPARTNERS å"USINESSåRECOVERYåå å.OTåYETåDUEå å


åå RECOVERYåPLANåTOå åPLANåPRODUCEDåANDå
åå BEåWRITTEN åCOMPLETED

åå#OMMUNICATIONåå3TRATEGICå0ARTNERSHIPSå3TRATEGY

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

A å4HEå2ESPONSIBLEåå å5SEåOFå'UIDANCEå å/NGOING å00,25 å0UBLICåCONlDENCEå å5NDERTAKEN


åå !UTHORITYåFORå åISSUEDåTOå-!00!å åAGENDAåENHANCEDå
åå -!00!åTOåPUBLISHå å3-"åTOåENSUREå åTHROUGHåPUBLICATIONå
åå ANNUALåREPORT åINå åCONSISTENCYåOFå åANDåENGAGEMENTå
åå CONSULTATIONåWITHå åCOLLATIONåOFåDATAåANDå åWITHåMEDIAåOFå
åå ,AYå!DVISERSåANDå åADHERENCEåTOå å-!00!åANNUALå
åå 3-" åSHAREDåPROCESS åREPORTS

å$RAFTå3-"å!NNUALå !PRILåå å3-" å5NDERTAKEN


åREPORTSåååSUBMITTEDå
åTOå00,25åå

B å!NNUALåREPORTSåAREå å.ATIONALåDATAå *UNEåå å00,25 å/NGOING


åå IMPROVEDåANDååå åASSEMBLEDåANDååå
åå DEVELOPEDåTOå åPUBLICATIONåDATEå
åå IMPROVEåPUBLICååå åDETERMINEDåBYå
åå UNDERSTANDINGå å-INISTER
åå ANDåENGAGEMENT


"USINESSå0LANåå åå å#ONTINUED

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

å0UBLICATIONåOFå å.ATIONALå å!PRILå å00,25åå3-"S å.ATIONALå-!00!åå å,OCALåREPORTå


å!NNUALå2EPORTS å å,OCALåå å-ARCHåå åCOMMUNICATIONå åPRODUCED
åSUPPORTEDåBYå åSTRATEGYåCONTRIBUTESå
åNATIONALåANDåLOCALå åTOåIMPROVEDåPUBLICå å.ATIONALå
åCOMMUNICATIONå åUNDERSTANDINGåANDå å#OMMUNICATIONå
åSTRATEGY åCONlDENCE åSTRATEGYåRECEIVEDåå
å!REAå3-"SåABLEåTOå
åDEVELOPåLOCALåå
åSTRATEGYåBUILDINGåå
åFROMåNATIONALåå
åSTRATEGY

C å!åCONSISTENTå så #REATEåAåå å å!PRILå å00 å!WARENESSåRAISEDåOFå å.ATIONALå


åå #OMMUNICATION åå MARKETINGå å-!00! å#OMMUNICATIONå
åå 3TRATEGYåASåLEDåBYåå åå COMMUNICATIONå åSTRATEGYåRECEIVEDå
åå .ATIONALå'UIDANCEå åå STRATEGY
åå ISåDELIVEREDåLOCALLYå

D å$EVELOPMENTåOFåAå å$ELIVERåAåMULTI åRDå1UARTERå å!LLåPARTNERSåTOå å-!00!å#ASESåAREå å.OTåYETåDUE


åå 0REMIUMå3ERVICEå åAGENCYåPREMIUMå åCOMPLETE åMANAGEDåCORRECTLYå
åå 0ROTOCOLåFORå åSERVICEåPROTOCOLåFORå åANDåSPEEDILYå
åå -!00! å-!00! åTHROUGHåTHEåCRIMINALå
åJUSTICEåSYSTEMåANDå
åTHEYåAREåSUBJECTåTOå
åTHEåSAMEåCRITERIAåOFå
å åPREVENTåANDåDETERå
å åCATCHåANDåCONVICTå
åANDå åREHABILITATEå
åANDåRESETTLE

E å)MPROVEå så )NCORPORATEå åNDå1UARTERåOFå å#HAIRåOFå3-"åTOå å)NCREASEDå å3TONHAMå(OUSINGå


åå PARTNERSHIPåANDå åå 2EGISTEREDå3OCIALå åINVITEåANDåSECUREå åAWARENESSåOFå åINVITEDåTOåPARTICIPATEå
åå COMMUNITYå åå ,ANDLORDSåONåTOå åATTENDANCE åPARTNERSåANDå åINå3-"å å å
åå ENGAGEMENTåIN åå 3-"åTOåENSUREå åINCREASEDå å
åå THEå-!00!å åå IMPROVEDå åACCOMMODATIONå
åå PROCESSå åå ACCOMMODATIONå åPROVIDED
åå åå FORå-!00!åCASESå
åå NDåQTRåOFå

så )NFORMå,OCALå åNDå1UARTERåOFå å#HAIRåOFå3-" å)NCREASEDåAWARENESSå å5NDERTAKENå å


åå 3AFEGUARDINGå åANDåOPERATIONALå å
åå #HILDRENå"OARDå åEFFECTIVENESSåOFå
åå ,3#" åASåTOå åPARTNERSåWHENå
åå -!00!åPROCESSESå åLINKINGåTHEIRåWORKå
åWITHå-!00!å

så 0ROVIDEå åRDå1UARTERåOFåå å,OCALå!UTHORITYå å)NCREASEDåAWARENESS å.OTåYETåDUEå å


åå INFORMATIONåONå å%DUCATIONå3-"å åANDåOPERATIONALå å
åå -!00!åTOå(EADå åREPRESENTATIVEåANDå åEFFECTIVENESSåOFå
åå 4EACHERSå&ORUMSå å-!00! åPARTNERSåWHENå
å#O ORDINATORå å åLINKINGåTHEIRåWORKå
åWITHå-!00!


3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

åå åCONTINUED så )NCORPORATEå6ICTIMå åSTåQUARTERåå å#HAIRåOFå3-"åTOå å)NCREASEDåVICTIMå å6ICTIMå3UPPORTå


åå 3UPPORTåWITHINå åINVITEåANDåSECUREå åFOCUSåWITHINå-!00!å åINVITEDåTOå3-"
åå 3-"åTOåENSUREå åATTENDANCEå
åå VICTIMåISSUESå
åå AREåADDRESSEDå
åå APPROPRIATELYå

åå4RAININGå3TRATEGY

3TRATEGICå!IM $ELIVERYå0LAN -ILESTONES 2ESOURCE /UTCOME 0ROGRESS

A å-!00!å3-"Så å.ATIONALåRESOURCEå å*UNEå å.ATIONALåRESOURCEåå å-!00!å3-"å å$ELIVERYåOFå


åå INCLUDEåAåTRAININGå åPACKåASSEMBLEDå åPACKåASSEMBLED åTRAININGåSTRATEGYå å.ATIONALå2ESOURCEå
åå STRATEGYåINå åELECTRONICALLYåANDå åELECTRONICALLYåANDå åDEVELOPEDå å0ACKåRECEIVED
åå BUSINESSåPLANS åTOå åSHAREDå åSHAREDå åANDå
åå ADDRESS åIMPLEMENTED

så )NDUCTIONåTO
åå -!00!åFORåNEWåå
åå PRACTITIONERS
åå
så 4RAININGåFORå
åå -!00!å3-"åå
åå MEMBERS

så 4RAININGåFORå
åå -!00!å
åå CO ORDINATORSåANDåå
åå ADMINISTRATORS


.OTES