You are on page 1of 21

30.05.

2013 - 1

Ontwerpbesluiten
Gemeenteraad
donderdag 30 mei 2013 1 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad De Gemeenteraad, Met Besluit : Enig artikel: Verleent goedkeuring aan het verslag van de gemeenteraad van 25 april 2013.

2 W. Bollanse - kennisname ontslag raadslid De Gemeenteraad, Feiten en context Met het schrijven van 2 mei 2013 heeft mijnheer Willy Bollanse zijn ontslag ingediend. Juridische grond Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikelen 15 en 16. Het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het bijzonder artikelen 165 tot en met 189. Argumentatie De gemeenteraad dankt mijnheer Willy Bollanse voor zijn bewezen dienst. Met Besluit : Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mijnheer Willy Bollanse als gemeenteraadslid. Artikel 2: De nodige stappen worden gezet om mijnheer Willy Bollanse te vervangen.

3 Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van Ben Bols als gemeenteraadslid De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De gemeenteraad heeft vandaag kennisgenomen van het ontslag als raadslid van mijnheer Willy Bollanse. Juridische grond Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt in artikelen 73 en 16 dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt en dat de eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt in artikel 11 welke personen geen deel kunnen uitmaken van een gemeenteraad.

30.05.2013 - 2 Het Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt in artikel 57 en 58 de verkiesbaarheidsvoorwaarden en in artikelen 8 en 11 de kiesvoorwaarden waaraan een gemeenteraadslid moet blijven voldoen. Feiten en context De eerstvolgende opvolger op de lijst nr. 2 N-VA is de heer Ben Bols. Hij werd uitgenodigd en is aanwezig op de vergadering. Argumentatie Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of de opvolger nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in n van de gevallen van onverenigbaarheid. De geloofsbrieven omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elk van de gemeenteraad moet voorleggen en waaruit blijkt dat de opvolger op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn. De heer Ben Bols heeft de volgende documenten voorgelegd: Een recent uittreksel uit het bevolkingsregister Een recent uittreksel uit het strafregister Een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in n van de gevallen van onverenigbaarheid, bepaald in artikel 11 van het gemeentedecreet en dat hij bevestigt kennis te hebben genomen van de bepalingen van artikel 27 van het gemeentedecreet. De gemeenteraad stelt vast dat er geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend. De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Ben Bols. Hieruit blijkt dat hij sedert de verkiezingen van 14 oktober 2012 niet opgehouden heeft te voldoen aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. Met Besluit : Artikel 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geloofsbrieven van de heer Ben Bols. Artikel 2: De heer Ben Bols wordt uitgenodigd in openbare vergadering van de gemeenteraad en in handen van de voorzitter van de raad de voorgeschreven eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen af te leggen. Artikel 3: De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Ben Bols. Artikel 4: De heer Ben Bols is genstalleerd als gemeenteraadslid en neemt de laatste plaats in op de ranglijst van de gemeenteraadsleden. Artikel 5: Tegen dit besluit van de gemeenteraad over de geloofsbrieven kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

4 Goedkeuring reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente De Gemeenteraad, Feiten en context Naar aanleiding van de toe te wijzen eretitel aan gewezen schepen Kamiel Michielsen, werd er een voorstel van reglement opgesteld door de administratie dat, eens goedgekeurd, als objectieve hulpmiddel zal functioneren bij het toekennen van eretitels. Juridische grond Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 24 dat artikel 69 van het gemeentedecreet wijzigt.

30.05.2013 - 3 Het nieuwe artikel 69 van het Gemeentedecreet dat de bevoegdheid tot het toekennen van eretitels aan schepenen toekent aan de gemeenteraad, terwijl het toekennen van de eretitel van burgemeester de bevoegdheid blijft van de Vlaamse overheid. Advies Het past de toekenning van de eretitel op objectieve basis te laten verlopen. Het is bijgevolg aangewezen hiervoor een reglement goed te keuren. Het voorgebrachte voorstel van reglement is gestoeld op de bepalingen uit de vroegere regeling houdende toekenning van een eretitel aan gewezen uitvoerende mandatarissen, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007. Besluit : Enig artikel: Het door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente goed te keuren als volgt: Artikel 1 - Definitie: De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een schepen van de gemeente. Artikel 2: De eretitel kan postuum worden verleend. Artikel 3 - Aanvraag: 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden. 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsverkrijgers. De aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het College van burgemeester en schepenen. De procedure kan eveneens opgestart worden door het College van burgemeester en schepenen of een gemeenteraadslid indien de betrokkene blijk heeft gegeven van uitzonderlijke prestaties (bv. realisaties, tijdsduur van het ambt, ). In dit geval is de schriftelijke instemming van de betrokkene vereist. Artikel 4 - Uitsluitingsgronden: 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient bezoldigd wordt. 2. De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van rechtswege of de eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden. Artikel 5 - Toekenningsvoorwaarden: Om in aanmerking te komen voor de eretitel van schepen, dient de betrokkene te voldoen aan volgende voorwaarden: - Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad van de gemeente aan wie de aanvraag wordt gericht, waarvan minstens 6 jaar als schepen; Voor de berekening van die termijnen wordt rekening gehouden met de periode waarin de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met de periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin de installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht. - Van onberispelijk gedrag zijn; Onder onberispelijk gedrag wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn ambtsperiode, of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen zware tuchtstraf of een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben, noch dat andere erg onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd, voor zover deze straffen of feitelijkheden een goed en efficint bestuur van de gemeente in het gedrang hebben gebracht. Artikel 6 - Procedure: 1. Het College van burgemeester en schepenen legt elke aanvraag ter beoordeling aan de gemeenteraad voor. 2. Alvorens de vraag aan de gemeenteraad ter beoordeling voor te leggen, onderzoekt het

30.05.2013 - 4 College van burgemeester en schepenen of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. Het College van burgemeester en schepenen is hiervoor gemachtigd alle inlichtingen te vragen en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de gemeenteraad toelaat met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen. Het dossier dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, bevat minstens: - Een bewijs dat de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft van onberispelijk gedrag is. Hiertoe is het College van burgemeester en schepenen gemachtigd een uittreksel op te vragen uit het strafregister. Eveneens kan het College van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van het rechtsgebied waarin de gemeente gelegen is teneinde te vernemen of er een informatie- of andere onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de betrokkene hangende zijn. - De beslissingen tot verkiezing als schepen van de betrokkene, in voorkomend geval aangevuld met de aktenames van de eedaflegging als gemeenteraad. Het College van burgemeester en schepenen is gemachtigd om bijkomende inlichtingen bij de betrokkene op te vragen. 3. De gemeenteraad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming over het al dan niet toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Artikel 7 - Uitreiking: Na de toekenning van de eretitel door de gemeenteraad organiseert het College van burgemeester en schepenen, in overleg met betrokkene, een ceremonie waarop de titel plechtig wordt toegekend. Artikel 8 - Intrekking: De gemeenteraad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoonde na het toekennen van de ambtstitel.

5 Beheersorgaan bibliotheek - huishoudelijk reglement De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis In de gemeenteraad van 28 juni 2007 werd het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek goedgekeurd. Feiten en context In zijn vergadering van 24 april 2013 keurde het beheersorgaan van de openbare bibliotheek een aangepast huishoudelijk reglement goed. Hierbij werd uitsluitend Artikel 8f gewijzigd. Juridische grond Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact. Met Besluit : Enig artikel: Verleent goedkeuring aan onderstaand huishoudelijk reglement zoals het werd goedgekeurd door het beheersorgaan van de openbare bibliotheek in zijn zitting van 24 april 2013: Artikel 1: Het beheersorgaan. huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van het

Artikel 2: Het beheersorgaan vergadert ten minste vier maal per jaar, en telkens wanneer de noodzakelijkheid zich voordoet. Artikel 3: De uitnodigingen met de vermelding van de agenda moeten ten minste 7 dagen voor de vastgestelde datum bij de leden toekomen. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op. Elk

30.05.2013 - 5 lid kan hen verzoeken een punt op de agenda te plaatsen, ten minste 14 dagen voor de vergadering. Dringende punten kunnen bij twee derde meerderheid door de leden bij het begin van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd. Artikel 4: Het beheersorgaan kan personen die geen lid zijn, omwille van hun hoedanigheid, uitnodigen. Zij hebben slechts een raadgevende stem. Artikel 5: De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het beheersorgaan of, bij diens afwezigheid, door (n van) de ondervoorzitter(s). Indien de voorzitter en de ondervoorzitter(s) afwezig zijn, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid. Artikel 6: Iedere vergadering van het beheersorgaan is geldig, ongeacht het aantal aanwezigen. Artikel a) b) c) 7: Het beheersorgaan stemt geldig: bij gewone meerderheid van stemmen voor personen bij geheime stemming zie art. 3

Artikel 8: De hoedanigheid van lid wordt verloren: a) door het verstrijken van de mandaatstermijn; b) door het ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de voorzitter; c) door het niet meer woonachtig zijn in de gemeente; d) door het overlijden of rechtsonbekwaamheid; e) door het in dienst treden als personeelslid van de gemeentelijke openbare bibliotheek; f) door schrapping na 4 afwezigheden na elkaar. Bij de 4 de uitnodiging wordt een waarschuwing toegevoegd. Artikel 9: Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. De opvolger voleindigt het mandaat. Artikel 10: Dit reglement kan steeds met gewone meerderheid van stemmen herzien worden.

6 Autonoom Gemeentebedrijf Beerse - Samenstelling raad van bestuur en college van commissarissen De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Beerse (AGB Beerse) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2011. Feiten en context De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur en van het college van commissarissen van het AGB Beerse. Juridische grond Artikel 236 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet Argumentatie Het AGB Beerse wordt bestuurd door een raad van bestuur. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. De bestuurders moeten geen gemeenteraadslid zijn. Het toezicht op de financile toestand en op de jaarrekening van het AGB Beerse wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf en waarvan tenminste n lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad. De voordracht van kandidaten voor deelname aan deze raad van bestuur vanwege de verschillende fracties binnen de gemeenteraad.

30.05.2013 - 6 De ingediende kandidaturen voor commissaris. Met Besluit : Artikel 1: De raad van bestuur van het AGB Beerse zal in overeenstemming met de bepalingen van het gemeentedecreet als volgt worden samengesteld: Namens fractie N-VA: Namens fractie BEERSE+: Namens fractie CDE-VLIM.BE: Namens fractie GEMEENTEBELANGEN: Namens fractie GROEN: Artikel 2: Het college van commissarissen zal als volgt worden samengesteld: - , gemeenteraadslid, woonachtig ., 2340 Beerse, wordt aangeduid als lid van het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Beerse, namens de meerderheidspartijen. Met, in geheime stemming, - ., gemeenteraadslid, woonachtig .., 2340 Beerse, wordt aangeduid als lid van het college van commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Beerse, namens de minderheidspartijen.

7 Mobiliteitsbeleid - Oprichting Intergemeentelijke Begeleidingscommissie (IGBC) De Gemeenteraad, Feiten en context De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken. Ten gevolge van het decreet van 10 februari 2013 moet de samenstelling van de adviserende leden van de GBC opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Juridische grond Het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; Het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna het Decreet te noemen); Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2 tot en met 12, (hierna het Besluit te noemen);

30.05.2013 - 7 Argumentatie Artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (afgekort GBC) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt. De GBC is steeds ten minste samengesteld uit: 1 de initiatiefnemer, als die niet de hoedanigheid, vermeld in punt 2 tot en met 5, heeft; 2 een vertegenwoordiger van de gemeente; 3 een vertegenwoordiger van het departement; 4 een vertegenwoordiger van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn; 5 een vertegenwoordiger van de betrokken wegbeheerder, als die niet de hoedanigheid, vermeld in punt 1 tot en met 3, heeft. Artikel 2 tot en met 5 van het Besluit bevat nadere regels omtrent de aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden. Overeenkomstig artikel 5 van het Besluit komt het de gemeente toe adviserende leden van de GBC aan te wijzen. Artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking. Volgens artikel 26/2 van het Decreet kan het in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, 1, tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen. Aangezien er een intergemeentelijk mobiliteitsplan stadsregio Turnhout is opgemaakt, is het aangewezen een Intergemeentelijke GBC (IGBC) op te richten. Met Besluit : Artikel 1: Er wordt een Intergemeentelijke Gemeentelijke Begeleidingscommissie of IGBC opgericht als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 1 de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 2 de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. Artikel 2: Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, 2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de IGBC: Een vertegenwoordiger van de dienst mobiliteit van de betrokken gemeenten bij het dossier, Een vertegenwoordiger van de dienst ruimtelijke ordening van de betrokken gemeenten bij het dossier, De duurzaamheidsambtenaar van de betrokken gemeenten bij het dossier, De projectmanager van de stad Turnhout bij het betrokken dossier, Een vertegenwoordiger van de lokale politie, Een vertegenwoordiger van stadsregio Turnhout. Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de IGBC. Artikel 3: De cordinator van de stadsregio of zijn afgevaardigde wordt aangewezen als voorzitter van de IGBC. Artikel 4: De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de IGBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de IGBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.

8 Goedkeuring gemeentelijk actieprogramma voor de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief De Gemeenteraad,

30.05.2013 - 8 Voorgeschiedenis De gemeente Beerse heeft een bindend sociaal objectief (BSO) van 106 sociale huurwoningen, 43 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels tegen 2020. Wanneer de gemeente haar BSO heeft ingevuld, vervalt de verplichting om 25% van de gronden van de Vlaamse besturen voor te behouden voor sociale huisvesting. Feiten en context Het decreet grond- en pandenbeleid vereist dat de gemeente een onderbouwde planning opstelt om aan het bindend sociaal objectief te voldoen. Daarbij wordt ook een activering verwacht van gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen. De gemeente moet een actieprogramma opmaken welke deze gronden oplijst, aangeeft welke gronden bestemd zullen worden voor sociale woningbouw en hoe men dit zal trachten te verwezenlijken. Juridische grond Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009, met latere wijzigingen. Advies Gunstig advies van het lokaal woonoverleg d.d. 27 februari 2013. Argumentatie De gemeente Beerse heeft de laatste jaren reeds heel wat inspanningen gedaan om haar sociaal woonaanbod te verhogen. De opmaak en uitvoering van het actieprogramma ligt dan ook in lijn met de ruimere visie die de gemeente heeft voor de realisatie van sociale woningbouw en wonen in het algemeen. In het woonbeleidsplan van Beerse is opgenomen dat de gemeente aangepaste en betaalbare wooneenheden wenst te realiseren op schaal van de gemeente. Met Besluit : Artikel 1: Het gemeentelijk actieprogramma voor de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod, als bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd. Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Wonen Vlaanderen.

9 Goedkeuring aankoopakte voor een perceel grond nabij Beekakkersstraat van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis Bij besluit van 1 augustus 1996 verleende de bestendige deputatie machtiging aan Wim Degrve voor het verleggen van de waterloop nr. 9.05.31 Kleine Beek. Omdat het verlaten en afgeschafte waterloopvak geacht wordt eigendom te zijn van de gemeente, diende er een eigendomsoverdracht van de bedding te gebeuren. Het schepencollege gaf daarom op 1 augustus 2000 opdracht aan landmeter K. Raeymaekers voor een opmetingsplan van het af te schaffen waterloopvak en een nieuwe bedding. In zitting van 28 maart 2013 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de ruilingsakte tussen de gemeente Beerse en de heer Wim Degrve. De waterloop werd ook verlegd naar perceel 288/B deel en 294/d deel, welke eigendom zijn van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. De Raad van Bestuur van de Noorderkempen besliste op 13 november 2012 akkoord te gaan met overdracht van de grond naar de gemeente. Vermits het over minder dan 1 m gaat, wordt er geen vergoeding gevraagd. De vergoeding die hieronder beschreven wordt, is van louter symbolische aard. Eventuele andere kosten wensen zij niet ten laste te nemen. Feiten en context

30.05.2013 - 9 Voor de gronden die momenteel in eigendom zijn van Bouwmaatschappij De Noorderkempen werd een afzonderlijke ontwerp van akte opgemaakt door notaris Coppens. Juridische grond Artikel 42 en 43 in het algemeen en artikel 43 2 12 in het bijzonder van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wat betreft de bevoegdheid van de gemeenteraad. Financile Weerslag Gewone dienst Raming : 1 Met Besluit : Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een perceel grond, kadastraal gekend als 1 e afd., sie A, nr. 288/B (deel) met een oppervlakte van 21 ca en een perceel grond, kadastraal gekend als 1 e afd., sie A, nr. 294/D (deel) met een oppervlakte van 2 ca, voor de som van n euro. Artikel 2: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het ontwerp van aankoopakte voor gronden te Beerse, Beekakkersstraat tussen de gemeente Beerse en Bouwmaatschappij De Noorderkempen zoals opgesteld door notaris Coppens. Artikel 3: De gemeenteraad machtigt burgemeester en secretaris om in naam van de gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. Artikel 4: Ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve een inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte. Artikel 5: Alle kosten verbonden aan de akte vallen ten laste van de heer Wim Degrve, aanvrager van het verleggen van de waterloop.

10 Asfalteringswerken 2013 - aannemingsvoorwaarden De Gemeenteraad, Feiten en context Het bestuur plant jaarlijks asfalteringswerken. Juridische grond Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1.

30.05.2013 - 10 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Advies In het kader van de opdracht Asfaltwerken 2013 werd een bijzonder bestek met nr. 2013 -811 opgesteld door Openbare Werken. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 90.185,43 excl. btw of 109.124,37 incl. 21% btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421 01/735-60 van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met eigen middelen. Financile Weerslag Buitengewone dienst Raming : 90.185,43 excl. btw of 109.124,37 incl. 21% btw Begrotingscode : 421 01/735-60 Beschikbaar krediet : 180.000,00 Met Besluit : Artikel 1 : Het bijzonder bestek met nr. 2013-811 en de raming voor de opdracht Asfaltwerken 2013, opgesteld door Openbare Werken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 90.185,43 excl. btw of 109.124,37 incl. 21% btw. Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Artikel 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421 01/735-60 van de buitengewone dienst.

11 Aankoop meubilair voor gemeentelijke magazijnen Dennenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. De Gemeenteraad, Feiten en context In de begroting zijn de nodige kredieten voorzien voor aankoop van meubilair voor de nieuwe gemeentelijke magazijnen. Enkele bureaus en kasten welke de tand destijds goed doorstaan hebben zullen mee worden overgebracht naar de nieuwe gebouwen. Juridische grond Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, 2, 1 a (limiet van 67.000,00 excl. btw niet overschreden).

30.05.2013 - 11 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 120. Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, 1. De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen. Advies In het kader van de opdracht Aankoop meubilair voor gemeentelijke magazijnen Dennenlaan. werd een bijzonder bestek met nr. 2013-812 opgesteld door Openbare Werken. Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: * Perceel 1 (Leveren en plaatsen van meubilair voor burelen en vergaderlokaal.), raming: 32.000,00 excl. btw of 38.720,00 incl. 21% btw; * Perceel 2 (Leveren en plaatsen van meubilair refter personeel en lokaal EHBO.), raming: 13.000,00 excl. btw of 15.730,00 incl. 21% btw; * Perceel 3 (leveren en plaatsen van archiefrekken ), raming: 3.000,00 excl. btw of 3.630,00 incl. 21% btw. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48.000,00 excl. btw of 58.080,00 incl. 21% btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/722-60 van de buitengewone dienst en de financiering gebeurt met eigen middelen. Financile Weerslag Buitengewone dienst Raming : 48.000,00 excl. btw of 58.080,00 incl. 21% btw. Begrotingscode : artikel 421/722-60 Met Besluit : Artikel 1 : Het bijzonder bestek met nr. 2013-812 en de raming voor de opdracht Aankoop meubilair voor gemeentelijke magazijnen Dennenlaan., opgesteld door Openbare Werken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 48.000,00 excl. btw of 58.080,00 incl. 21% btw. Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Artikel 3 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421/722-60 van de buitengewone dienst. Artikel 4 : Opdrachten Taak Organiseren prijsvraag, afwerking van het dossier Beheer van de kredieten.

Dienst Openbare werken Financin

12 Retributie multiples kunstwerk 'Maan van Vlimmeren'

30.05.2013 - 12 De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis Van 2009 tot 2013 volgden een aantal inwoners als Opdrachtgeversgroep Vlimmeren een traject naar aanloop van een kunstwerk voor Vlimmeren. In de begroting werden de nodige kredieten voorzien. De totale kostprijs van het kunstproject bedroeg 23.700 euro. Feiten en context Kunstenares Sarah Van Sonsbeeck creerde twee soorten multiples die te koop zullen aangeboden worden: 1. Maan van Vlimmeren (diameter 15 cm) in twee exemplaren (waarvan n artist proof) 2. Maan van Vlimmeren (diameter 10 cm) in tien exemplaren Zij rekende voor het grootste exemplaar geen productiekosten aan. Voor de kleinere exemplaren rekent zij enkel de materiaalkosten zijnde 10 euro per stuk aan. De werkuren neemt ze voor haar rekening. De verkoopprijs werd vastgesteld op 750 euro voor het grootste exemplaar. Voor de kleinere exemplaren werd een verkoopsprijs van 250 euro vooropgesteld. De inkomsten uit deze verkoop zullen aangewend worden om het kunstproject mede te financieren. Juridische context Het Gemeentedecreet (b.s. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. Met Besluit : Artikel 1: Vanaf heden t.e.m. 31 december 2013 stelt het gemeentebestuur van Beerse de verkoopsprijzen voor de multiples als volgt vast: 1. Maan van Vlimmeren (diameter 15 cm): 750 euro 2. Maan van Vlimmeren (diameter 10 cm): 250 euro Artikel 2: Indien bij het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden ingediend, wordt deze verordening als definitief aanzien en aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

13 Pleinfeesten 2013 De Gemeenteraad, Feiten en context Jaarlijks worden een aantal pleinfeesten georganiseerd door de volgende verenigingen: VC Beerse, JH Korridor vzw, Summerjam vzw en Toerisme Beerse vzw. Voor deze pleinfeesten is in het budget 2013 een subsidie voorzien van 15.000 euro. Juridische grond De wet van 14.11.1983 betreffende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies. Advies Er moet echter nog een verdeelsleutel vastgesteld worden. Het voorstel is de verdeelsleutel die men in 2010 in onderling overleg heeft vastgelegd opnieuw te gebruiken. Financile Weerslag Gewone dienst Raming : 15.000 euro Begrotingscode : 76205/332/02 Beschikbaar krediet : 15.000 euro Met Besluit : Artikel 1:

30.05.2013 - 13 Verleent goedkeuring aan de verdeling van de subsidie Pleinfeesten, zoals voorzien in het budget 2013, als volgt: VC Beerse: 6 000 euro als tussenkomst in de levering van het zand voor de organisatie van het beachtornooi op het kerkplein; JH Korridor vzw: 2 500 euro als tussenkomst in de kosten voor de organisatie van het Tuinfeest in park Bastijns; Summerjam vzw: 5 500 euro als tussenkomst in de organisatie van optredens op het kerkplein; Toerisme Beerse vzw: 1 000 euro als tussenkomst in de organisatie van De Schakel.

De bedragen worden uitbetaald op voorlegging van bewijsstukken (facturen, contracten, aankoopbewijzen) en op voorwaarde dat de vereniging geen schulden bij het gemeentebestuur heeft van meer dan twee maanden. Artikel 2: Verleent vrijstelling van de, door de wet van 14.11.1983 betreffende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies, voorgeschreven verplichtingen inzake voorlegging balans, rekeningen, verslag over beheer en financile toestand. De verenigingen blijven echter onderworpen aan de verplichtingen volgend uit de bepalingen van art. 3 en 7, eerste lid, van deze wet.

14 Subsidies 2013 - aanpassing besluit 20 december 2012 - Kempens Landschap De Gemeenteraad, Feiten en context De gemeenteraad keurde op 20 december 2012 de subsidieverdeling voor 2013 goed. In het budget 2013 is een bedrag van 1.750 euro voorzien voor uitbetaling van 0.10 euro/inwoner aan vzw Kempens Landschap. Volgens een schrijven van vzw Kempens Landschap van 17 april is op de Algemene Vergadering een bedrag van 0.20 euro/inwoner goedgekeurd. Advies Krediet en verdeelsleutel moeten aangepast worden aan de afspraken van de Algemene Vergadering. Financile Weerslag Gewone dienst Raming : 17.321 inwoners x 0.20 = 3.464,20 euro. Begrotingscode : 879 02/332/02 Beschikbaar krediet: 1.750 euro Met Besluit : Artikel 1: Verleent goedkeuring aan de aanpassing van het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012: 87902/332/02: vzw Kempens Landschap 0.20 euro/inwoner op 31.12.2012 Artikel 2: Verleent goedkeuring om in de eerstvolgende budgetwijziging het krediet aan te passen naar 3.465 euro.

15 Goedkeuring jaarrekening Stadsregio Turnhout De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis

30.05.2013 - 14 Op 29 november 2007 besliste de gemeente Beerse haar engagement binnen het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout te verlengen. Conform artikel 9 paragraaf 2 financieel beheer van de statuten moet elke deelnemende gemeente het verslag van de accountant en de jaarrekening goedkeuren. Feiten en context Het verslag en de jaarrekening 2012, opgemaakt door de accountant, werd op 24 april 2013 reeds goedgekeurd door de raad van bestuur van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout. Het wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan onder andere de gemeenteraad van Beerse. Juridische context Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het Decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Advies Bij de resultaatverwerking komt de Stadsregio Turnhout op een te bestemmen winst van het boekjaar van 2.391,51. Samen met de overgedragen winst van het vorige boekjaar komt dit op een over te dragen resultaat van 94.037,60. Dit betekent dat de Stadsregio zijn inkomsten en uitgaven goed heeft geraamd, waardoor er een zeer beperkte winst wordt geboekt die bij het eigen vermogen wordt ingebracht. De accountant ACS bevestigt in zijn verslag van 4 maart 2013 dat zij op basis van de verstrekte gegevens de staat per 31 december 2012 hebben samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financile verslaggeving. Met Besluit : Artikel 1: Het verslag van de accountant en de jaarrekening 2012 van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout goed te keuren.

16 Dotatie aan de politiezone regio Turnhout voor het dienstjaar 2013 - goedkeuring De Gemeenteraad, Feiten en context Door de politieraad van de politiezone regio Turnhout werd in zitting van 6 november 2012 de begroting goedgekeurd voor het dienstjaar 2013. In deze begroting wordt de gemeentelijke dotatie van de gewone dienst van de gemeente Beerse aan de politiezone voor het dienstjaar 2013 bepaald op 1.706.181 euro. De gemeenteraad dient jaarlijks de dotatie aan de politiezone die is voorzien in het budget apart goed te keuren. Juridische grond Artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een gentegreerde politiedienst bepaalt dat elke gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan de politiezone wordt gestort. Het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende vaststelling van de nadere regels inzake berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotatie in de schoot van een meergemeentezone. Met Besluit : Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de door de gemeente Beerse aan de Politie Regio Turnhout verschuldigde dotatie voor het dienstjaar 2013: Dotatie gewone dienst: 1.706.181 euro Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de Politie Regio Turnhout.

30.05.2013 - 15

17 Archeologische dienst Antwerpse Kempen - jaarverslag 2012 en overzicht veldwerk 2012 De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis Door de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar werd op 3 december 2003 een projectvereniging opgericht met de naam Archeologische dienst Antwerpse Kempen (Pv AdAK). De gemeenteraden van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar hebben d.d. november/december 2007 goedkeuring gehecht tot verlenging van de Pv AdAK met 6 jaar. Op 9 december 2008 heeft de raad van bestuur van de projectvereniging beslist tot de omvorming van de Pv AdAK tot de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen (Pv ENK), bestaande uit een deelwerking cultureel erfgoed en een deelwerking archeologie. Feiten en context Door de Archeologische dienst Antwerpse Kempen, onderdeel van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, werd een jaarverslag opgemaakt over het werkingsjaar 2012. Verder stuurde de projectgroep een overzicht van het veldwerk dat gedurende 2012 verricht werd. Juridische grond Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Met Besluit : Artikel 1: Verleent goedkeuring aan het jaarverslag 2012 van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen en neemt kennis van het overzicht van verricht veldwerk.

18 Goedkeuring agenda Algemene Vergadering IVEKA 25 juni 2013 De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De gemeente Beerse neemt, voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of Gas, deel aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. Feiten en context De gemeente wordt per aangetekend schrijven van 3 mei 2013 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 25 juni 2013 plaatsheeft in Alta Ripa II, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout. Het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt, is digitaal beschikbaar voor de gemeenteraadsleden. Juridische grond Het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder de bepaling dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Met Besluit : Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens

30.05.2013 - 16 jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 25 juni 2013: 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2012 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2012 4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018 5. Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Artikel 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene

vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 25 juni2013, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda, cf. artikel 1.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

19 Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering IVEKA 25 juni 2013 De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De gemeente Beerse neemt, voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of Gas, deel aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. Feiten en context De gemeente wordt per aangetekend schrijven van 3 mei 2013 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 25 juni 2013 plaatsheeft in Alta Ripa II, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout. De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden om deel te nemen de algemene vergadering. Juridische grond Artikel 26 lid A. van de statuten schrijft voor dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Het feit dat een lid van de regionale bestuurscomits of raad van bestuur van Iveka geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan zijn; Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Besluit : Artikel 1: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen: de heer/mevrouw . . . . . . . . . aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 25 juni 2013. Artikel 2: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen:

30.05.2013 - 17 de heer/mevrouw . . . . . . . . . aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 25 juni 2013. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. Artikel 4: Opdrachten Persoon/dienst Vertegenwoordiger plaatsvervanger Taak Invullen en opsturen inschrijvingsformulier digitale bijlagen) vr 14 juni 2013

of

(zie

20 Pidpa - Statutaire vertegenwoordiger De Gemeenteraad,

Jaarvergadering

17

juni

2013

agenda

en

aanduiding

Voorgeschiedenis De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; Feiten en context De Statutaire Jaarvergadering van Pidpa zal plaatsvinden op maandag 17 juni 2013 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; De oproepingsbrief van 29 april 2013 waarmee Pidpa de agenda van de Statutaire Jaarvergadering heeft meegedeeld en de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2012, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2012, inzake het verslag van de commissaris, inzake het evaluatierapport over de werking, en inzake de benoeming van een commissaris; Voor twee deelnemers dient alleszins een benoeming van een voorgedragen bestuurder te gebeuren; Juridische grond Artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; Wijziging aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat vanaf 1 mei 2013 de mogelijkheid biedt de afgevaardigde, dit tot een eventuele herroeping, voor de hele duur van de legislatuur aan te wijzen; Artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen; Artikel 22 van de statuten van Pidpa; Artikel 61 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van dit decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad; De bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Met

30.05.2013 - 18 Besluit : Artikel 1: Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 29 april 2013, waarmee Pidpa de agenda van de Statutaire Jaarvergadering van 17 juni 2013 heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht. Artikel 2: Het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2012, de jaarrekening over het boekjaar 2012, het verslag van de commissaris, en het evaluatierapport over de werking worden goedgekeurd. Artikel 3: Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2012 wordt goedgekeurd. Artikel 4: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van de Raad van Bestuur betreffende het voorstel inzake het revisorale mandaat van de commissaris. Artikel 5: Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Statutaire Jaarvergadering wordt aangewezen: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen Mevrouw/mijnheer. Als vervanger van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Statutaire Jaarvergadering wordt aangewezen: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen Mevrouw/mijnheer. De afgevaardigde wordt voor de hele duur van de legislatuur aangewezen, tot een eventuele herroeping. Artikel 6: Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Statutaire Jaarvergadering van 17 juni 2013, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze Statutaire Jaarvergadering. Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

21 IKA - Algemene vergadering 25 juni 2013 - goedkeuring agenda De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De gemeente Beerse is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort tot IKA; Feiten en context De gemeente Beerse wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die bijeengeroepen wordt op 25 juni 2013 per aangetekend schrijven van 26 april 2013. De agenda van de algemene vergadering van IKA van 25 juni 2013 bevat de volgende agendapunten: 1. Evaluatierapport 2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 4. Verslag van de commissaris 5. Kwijting aan de bestuurders

30.05.2013 - 19 6. Kwijting aan de commissaris 7. Verslaggeving van het toezichtscomit van de vereniging in deelneming 8. Statutaire benoemingen en mededelingen De bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken in acht genomen; Juridische grond Het gemeentedecreet, artikel 42; Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking; Met Besluit : Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IKA van 25 juni 2013 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 1. Evaluatierapport 2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 4. Verslag van de commissaris 5. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de commissaris 7. Verslaggeving van het toezichtscomit van de vereniging in deelneming 8. Statutaire benoemingen en mededelingen Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 25 juni 2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, t.a.v. de heer Lieven Ex.

22 IKA - Algemene vergadering 25 juni 2013 - aanduiding volmachtdrager De Gemeenteraad, Voorgeschiedenis De gemeente Beerse is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort tot IKA; Feiten en context De algemene vergadering van IKA zal plaatsvinden op 25 juni 2013 in Alta Ripa II, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout. Juridische grond Het gemeentedecreet, artikel 42; De algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; Artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; Wijziging aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat vanaf 1 mei 2013 de mogelijkheid biedt de afgevaardigde, dit tot een eventuele herroeping, voor de hele duur van de legislatuur aan te wijzen;

30.05.2013 - 20 Artikel 28 van de statuten van IKA; Overeenkomstig artikel 28 der statuten kunnen de bestuurders en commissarissen voorgedragen door de openbare sector, evenals de experten, geen volmachtdrager zijn voor de algemene vergadering; Met Besluit : Artikel 1: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen, De heer/mevrouw, burgemeester/schepen/raadslid, woonachtig .., aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van IKA. Artikel 2: In geheime stemming, met ? stemmen voor ?, ? stemmen voor ? en ? blancostemmen, De heer/mevrouw, burgemeester/schepen/raadslid, woonachtig ., aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van IKA; Artikel 3: De volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager te mandateren om op deze vergaderingen te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten. Artikel 4: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van onderhavige beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan de intercommunale IKA.

23 Toegevoegd punt dagorde - Groen Beerse : campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 De Gemeenteraad, Feiten en context De provincie stelt de vraag om deel te nemen aan de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020. Argumentatie Afhankelijk van volgende zaken kan de gemeente Beerse beslissen om zich te engageren voor de campagne Klimaatneutrale Organisatie; Indien de gemeente wil verder werken aan een actief milieubeleid; Indien het gemeentebestuur wil zorgen voor de nodige continuteit in het milieubeleid met inbegrip van de principes van duurzame ontwikkeling. Indien de gemeente de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest heeft ondertekend voor het basisniveau en het onderscheidingsniveau; Indien het gemeentebestuur wil inspelen op de komende Europese wetgeving, zoals de verplichting voor Bijna-EnergieNeutrale gebouwen vanaf 2018 (2010/31/EU) en maatregelen die Vlaanderen nog kan bepalen in verband met 3% jaarlijkse energieefficinte renovatie van het gemeentelijk gebouwenpak (Richtlijn 2012/27/EU, 25/10/2012);

De provincie zal de gemeente zo veel mogelijk motiveren om mee te streven naar een klimaat neutrale organisatie tegen 2020. Verder wil de provincie de kandidaat-gemeente ondersteunen bij het opstellen van een broeikasgasinventaris, actieplan en overkoepelende acties, en daarnaast ook kant-en-klare documenten voorzien. Besluit :

30.05.2013 - 21 Artikel 1: Zich te engageren om: - Een Klimaatneutrale Organisatie in 2020 te zijn volgens de methodiek van de provincie. - Via een inventaris de broeikasgasuitstoot van de eigen werking in kaart te brengen. - Op zoek te gaan naar efficinte acties om de broeikasgasuitstoot te verminderen en deze uit te voeren. - Personeel voor de uitvoering van de campagne te voorzien. - Middelen te voorzien voor uitvoering van de meest efficinte acties. - Te communiceren over de uitvoering van deze acties via het communicatieplatform vriend van. - Vanaf 2020 middelen te voorzien om resterende uitstoot te compenseren.

24 Vragen en mededelingen De Gemeenteraad, Neemt kennis van de volgende mededelingen: Neemt akte van de vragen van de raadsleden bij toepassing van art. 11 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Neemt akte van de vragen van het publiek in het kader van artikel 199 van het Gemeentedecreet. Besluit : Aldus gedaan in zitting op datum als voren Secretaris Tinneke Claeys Voorzitter Gust Adriaensen