You are on page 1of 35

1

2

စီစU္သူ

……………. သက္တန္႔ခ်ိဳ

ထုတ္ေ၀သူ

………. သက္တန္႔ခ်ိဳ

Aမ်ိဳးAစား

………. E book

ဆက္သြယ္ရန္

…… thettantchocho@gmail.com

ကိုယ္ပိုင္ဘေလာ့

…………… http://www.thettantcho.blogspot.com

မွတ္ခ်က္

…………… ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ လံုးခ်င္း၀ထၳဳ
Aားမည္သူမဆိုကူးယူခံစားႏိုင္ပါသည္ ။
Aခေၾကးေငြၿဖင့္ တဆင့္ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၿခင္းAား
ခြင့္မၿပဳပါ ။

3
ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွငးသံ
္းသံ
(၁)

Aလြမ္းေတြန႔ထ
ဲ ိုးခြထ
ဲ ားတဲ့ ....
Aဲဒီရင္ဘတ္ထက
ဲ ....
ေခါင္းေလာင္းထိုးသံAို....
Aႏွစ္မ့တ
ဲ ့ဲ...ကာရံတစ္ပုဒ္န႔ဲ..
ငါ့ကိုယ္ငါ သြန္းေလာင္း...
ေပါင္းသင္ထုဆစ္ခ့ရ
ဲ တာ...
Aခုဆို....
ဆီးႏွင္းေတြေတာင္ခမ္းေၿခာက္ေနေပါ့....
ဒီပင္လယ္ၾကီးထဲမွာ...
(သက္တန္႔ခ်ိဳ)

ေႏြရာသီက

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေAာင္ပင္

တိတ္ဆိတ္လန
ြ ္းလွသည္

Aတိတ္ေတြကပဲ ၿမန္လြန္းတာလား ။ Aနာဂါတ္ေတြကပဲ ေႏွးလြန္းတာလား ။ ဘာမွန္းမသိတ့ဲ
မေရရာမႈေတြနဲ႔ပဲ

ေန႔ေတြတစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္

ကုန္လန
ြ ္သာြ းခဲ့သည္

လာမည့္ရက္

Aနည္းငယ္Aတြင္း ၁၀ တန္းတက္ရေပေတာ့မည္ ။ သူပ်င္းရီစာြ ေရးလက္စ ကဗ်ာစာAုပ္ကို
ပိတ္လိုက္သည္ ။ နာရီကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ညေန ၄ နာရီ ။ ဒီAခ်ိန္ဆို ဟိုေကာင္ေတြAုပ္စု
လမ္းထိပ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ေရာက္ႏွင့္ေနေလာက္ၿပီ ။ Aိပ္ရာထက္မွ AလူးAလဲထ၍
A၀တ္Aစားလဲလိုက္သည္

ဘာကိုမွန္းမသိ

ပ်င္းေနရေသာ

ဒုကၡၾကီးက

Aေတာ့္ကို

ဆိုးရြားလြန္းလွသည္ ။

ပ်င္းတာကို လူလုပ္ ....
Aရိုးထုတ္ခ့ရ
ဲ တာ...
ငါ့တစ္သက္တာ တိုင္ေAာင္ေပါ့...
မေရရာၿခင္းေတြန႔ဲ..
ဒီလိုပါပဲ ....Aဆံုးသတ္သြားခဲ့ရတာ.....
ဘ၀တစ္ခုရ႔ဲ ေန႔မ်ားစြာတိုင္ေAာင္......
http://www.thettantcho.blogspot.com

thettantcho.com .4 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ " ေဟ့ေကာင္ သက္တန္႔ ေနာက္က်လွခ်ည္လား Aိပ္ပုပ္ေနတယ္ထင္တယ္ ဟုတ္လား " ေက်ာ္ၾကီးေခၚ ေက်ာ္ၿငိမ္းက လွမ္းေမးသည္ ။ သူ႔ေဘးမွာေတာ့ ေဌးေAာင္ ၊ လွမိုး ၊ ၀တုတ္တို႔ ထုိင္ေနၾကသည္ ။ သူတုိ႔ Aုပ္စုက စုစုေပါင္း ၅ ေယာက္ ရွိသည္ ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေက်ာင္းAတူတူ မႈလတန္း ၊ Aလယ္တန္း ၊ Aထက္တန္းထိတိုင္ေAာင္ တက္လာခဲ့သည္ ။ " ေAးကြာ ပ်င္းလို႔ကဗ်ာေရးေနတာ Aခု မင္းတို႔ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ ထင္ၿပီး ထြက္လာတာကြ” ေၿပာေၿပာဆိုဆိုဆို က်ေနာ္ထိုင္ခံုကို လွမ္းဆြၿဲ ပီးထုိင္လိုက္သည္ ။ လွမိုးက " ညီေလးေရ ေပါ့ဆိမ့္တစ္ခြက္ေဟ့” ဟု စားပြဲထိုးကို လွမ္းမွာသည္ ။. “ ေနာက္တစ္ပတ္ဆို ေက်ာင္းၿပန္တက္ရေတာ့မယ္ေနာ္ ၁၀ တန္းတက္ရမွာ တစ္မ်ိဳးၾကီးပဲကာြ ရင္တုန္သလိုလိုပဲ” ဟု က်ေနာ္က ဆိုလိုက္ရာ ၀တုတ္က “ သက္တန္႔ရာ မင္းက Aကုန္လံုးကို လိုက္ၿပီး ရင္တုန္ေနတာပဲေနာ္ သူ႔ဘာသာ ေက်ာင္းၿပန္ဖြင့္တာေတာင္ ရင္တုန္ရတယ္လို႔ ဟြန္း” “ ေAးေပါ့၀တုတ္ရ မင္းကေတာ့ စားစရာေတြ႔မွ ပဲရင္တုန္တာမဟုတ္လား” ဟု ဆိုလိုက္ရာ ရယ္က်ဲက်ဲၿပန္လုပ္ေနသည္ ။ ေရာက္လာေသာ လက္ဖက္ရည္ကို ဘာရယ္မဟုတ္ေငးစိုက္ၿပီးၾကည့္ေနမိသည္ ။ ဒီလိုန႔ဲ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ၿပီး သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔လမ္းခြဲၿပီး ၿပန္လာခဲ့သည္။ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ။ Aိမ္ၿပန္ရာ လမ္းတေလ်ာက္မွာ ပ်င္းရိဖယ ြ ္ေကာင္းေသာကမၻာၾကီးထဲ AရာAားလံုးသည္ တစ္ဖန္ၿပန္၀င္ရ ေပAုန္းေတာ့မည္ ။ http://www.blogspot.

thettantcho.com .5 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဒီေန႔ ေက်ာင္းသြားAပ္ရေပေတာ့မည္ ။ စိတ္ထဲ ထူးထူးၿခားၿခား တုန္လႈပ္မႈေတာ့မၿဖစ္ခ့ေ ဲ ပ ။ သူက ေၿခာက္တန္းႏွစ္ကတည္းက ပံုမွန္သာ စာကိုၾကိဳစားခဲ့သည္ ။ ထူးထူးၿခားၿခားၾကီး ပ်ံလန္ေနေAာင္ေတာ့ မၾကိဳစားခဲ့ ။ Aေတာ္Aသင့္သာစာက်က္ခ့ၿဲ ပီး ၆ တန္းမွ ၉ တန္းAထိ ေAခန္းသာ ရရွိခ့ဲသည္ ။ ၁၀ တန္းမွာေရာ ဘာAခန္းရမည္နည္း ။ သိပ္ေတာ့ စိတ္၀င္တစားမၿဖစ္ခဲ့ေပ ။ ေက်ာင္း၀င္းထဲကို စ၀င္လိုက္ေတာ့ မြန္းက်ပ္ဖယ ြ ္ရာ လူAုပ္ၾကီးကို စတင္ေတြ႔လိုက္ရသည္ ။ လူAုပ္ၾကီးက နဲနဲေနာေနာမဟုတ္ ။ သူစိတ္ပ်က္စာြ ေငးေမာၾကည့္ေနမိသည္ ။ ေနာက္ေတာ့ ေလးလံေသာ ေၿခလွမ္းေတြက ေက်ာင္း၀င္းထဲသို႔ Uီးတည္လာခဲ့သည္ ။ ေဘးဘီကို ေ၀့၀ၾဲ ကည့္လိုက္ရာ ေက်ာင္းသူ ၂ Uီး၃Uီးက မ်က္ႏွာမေကာင္းၾက ။ ငိုမဲ့မဲ့ၿဖစ္ေနသည္ ။ Aင္း Aခန္းေနာက္ဆုတ္သာြ းလို႔ ၿဖစ္ႏိုင္သည္ ။ လူAုပ္ၾကီးၾကားထဲမွာ လွမိုးကို လွမ္းၿမင္လိုက္သည္ ။ သူ႔ကိုၿမင္ေတာ့ လူAုပ္ၾကားထဲမွ တိုးထြက္လာခဲ့သည္ ။ ၾကည့္႕ရသည္မွာ ရုပ္ရွင္ရံု လႊတ္ၿပီး ၿပန္တိုးထြက္ လာၾကည္သည္ႏွင့္တူသည္ ။ နဲနမ ဲ ွ သက္သက္သာသာမရွိလွ ။ လွမိုးလည္း Aၿပင္ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ Aသက္ကို မနဲ၀ေAာင္ရႈေနသည္ ။ စကားေတာ့မေၿပာႏိုင္ေသး ။ Aတန္ၾကာေAာင္Aေမာ ေၿပၿပီးေတာ့မွ “ သက္တန္႔ မင္းAခန္းသိရၿပီလား ငါေတာ့Aခန္းက်သြားတယ္ကာြ စီခန္းပဲရတယ္ ဇင္မာနဲ႔ေတာ့လြဲပါၿပီကြာ သူက ဘီခန္းေရာက္သာြ းတယ္ကြ” ဒီေကာင္က သူၾကိတ္ပိုးေနသည့္ ေကာင္မေလးႏွင့္ Aခန္းကြဲသြားသည့္Aတြက္ ၀မ္းပမ္းတနည္းဆိုသည္ ။ ရွိေစေတာ့ ။ “ေAးကြာ လူကလည္းမ်ားလိုက္တာ ဘာလို႔ဒီေလာက္ေတာင္မ်ားေနရလဲ မသိပါဘူး ဘယ္Aခ်ိန္Aပ္Aပ္ဒီAခန္းပဲဟာကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သာြ းရေAာင္ကာြ ၿပီးမွၿပန္လာမယ္” က်ေနာ္ဆိုလိုက္ေတာ့ လွမိုးကမၿငင္း ။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖက္သို႔ ေၿခလွမ္းကို စတင္လိုက္သည္ ။ http://www.blogspot.

thettantcho.blogspot..com ..6 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ (၂) ရုတ္တရက္ Aေနာက္မွ လူကယိုင္ထြက္သြားသည္ တစ္စံုတစ္ခုကေဆာင့္ၿပီး ။ တစ္ဖက္မွ၀င္တိုက္သည့္လူက လူက သူ႔ကို ခါးနားမွ ဂရုပင္မစိုက္ပဲ တြန္းလိုက္သလို ၿဖစ္ၿပီး Aေတာ္ေလးနာသြားသည္ ။ ဆက္၍ ။ ထြက္သာြ းခဲ့သည္ က်ေနာ္လည္း ေဒါသထြက္ထြက္ နဲ႔ “ေဟ့ေကာင္ခဏေနUီး” ဆိုၿပီး လက္ကို ပါလာခဲ့သည္။ လွမ္းဆြဲလိုက္သည္ ဟိုက္ ။ ထိုလူက AေသAခ်ာၾကည့္မိေတာ့မွ ယိုင္န႔စ ဲ ာြ သူလွမ္းဆြဲသည့္ဖက္သို႔ မိန္းမကေလးၿဖစ္ေနမွန္းသိသည္။ ရုတ္တရက္ဆိုေတာ့ ဘယ္သိမလဲေလ ။ သူက ေယာကၤ်ားေလးပံုစံ၀တ္ထားတာကိုး ။ “မင္း ယU္ေက်းမႈAေတာ္နဲတ့ဲ ေဒသကေနလာတာထင္တယ္ လူတစ္ေယာက္လံုးကို လဲက်သြားေAာင္၀င္တိုက္ၿပီးမွ ေတာင္းပန္စကားဆိုရတဲ့ ထံုးစံကို မသိဘူးလား ကြ” “ ရွင္ေရာ မ်က္စိမပါဘူးလား လူတစ္ေယာက္လံုး Aၿမန္လာတာကို ဘာကိုေငးေနမွန္းမသိ Aေတာ္Aူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ဟြန္း” “ ဘာကြ ငၿပဴးကပဲ ၿပန္ၿပဲၿပေနေသးတယ္” “ ရွင္မိုက္ရိုင္းလွခ်ည္လား ဘာၿပဲတာလည္း” “ စကားပံုကိုေၿပာတာကြ ဒါေတာင္မသိဘူးလား ေတာက္.” “ ရွင္ကဘာမို႔ေတာက္ေခါက္တာလဲ ဒီကမၻာမွာက်မကို ေတာက္ေခါက္ရတ ဲ ့သ ဲ ူ ဘယ္သူမွမရွိ ဘူး မွတ္ထား” http://www.

.thettantcho.မင္း မိန္းကေလးၿဖစ္ေနလို႔ သက္သာသြားတယ္မွတ္ပါ” “ ေAာင္မာ ရွင္ကမ်ား ဒီမွာ ရွင္လက ဲ ်တဲ့Aတြက္ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမလဲ ေရာ့” ဟုဆိုက လက္ထဲက ေထာင္တန္တစ္ဆုပ္ကို ဟန္ပါပါေပးေနသည္။ က်ေနာ္လည္း ထိုေထာင္တန္ကို ၾကည့္ၿပီးစိတ္ထက ဲ Aေတာ္ေတာ့ဖုသာြ းသည္။ ေကာင္မေလးကို ေငးၾကည့္ မိေတာ့ ႏွုတ္ခဲေလးက နီရဲငံုေထြးၿပီး ဖူးဖူးေလးနဲ႔ သူ႔ကို ေဒါသထြက္ေနသည္မွာလည္း မေၿပေသးသည့္ဟန္ပင္ ။ လူေတြကလည္း ၀ိုင္း ၿပီးAံုၾကည့္ေနၾကသည္။ Aရပ္ကေတာ့ သူႏွင့္မတိမ္းမယိမ္း AသားAေရက ၿဖဴေဖြးေနၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးကိုငံုၾကည့္လ်င္ ဆီးႏွင္းပြင့္ေလးေတြႏွင့္တူသည္။ စိတ္ထက ဲ ေတာ့သူ႔ကို “ ဆီးႏွင္းၿဖဴ” ဟုကိုယ့္ဘာသာနာမည္ေပးလိုက္သည္ ။ " ဒီမွာ ရွင့္ကို Aေလ်ာ္ေပးေနတာ မယူဘူးလား နားလည္းေလးေနတယ္ထင္တယ္" က်ေနာ္ေငးၾကည့္ေနမိေတာ့ေကာင္မေလးက စိတ္မရွည္စာြ ဆိုသည္ ။ " မင္းတကယ္Aေလ်ာ္ေပးခ်င္တာလား" " Aင္းေပါ့" ဟုဆိုၿပီး ေထာင္တန္ေတြကို ေရွ႔သို႔ တိုးေပးသည္။ က်ေနာ္လည္း ဘာမွဆက္ေၿပာမေနေတာ့ပဲ ေကာင္မေလး လက္ကိုဆြဲယူကာ တီးတိုးသင္ေပးလိုက္သည္ ။ ကမၻာေပၚရွိAႏူးညံ့ဆံုး နီရဲေနေသာ မ်က္ႏွင့္ က်ေနာ့္ကို ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ကို တAံ့တၾသၾကည့္ၿပီး Aေနာက္ဖက္သို႔ၿပန္လည္ေၿပးထြက္သာြ းခဲ့သည္ ။ http://www.7 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ “ ဘာကြ မင္းကိုေတာက္မေခါက္ရဲရေAာင္ မင္းကဘုရင့္သမီးေတာ္မို႔လို႔လား ငါကြာ” “ ေAာင္မာ လုပ္ရဲလုပ္ၾကည့္စမ္းပါ ဟြန္းမီးေတာက္သာြ းမယ္” “ ငါကြာ..com .blogspot.

.com .8 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဆီးႏွင္းၿဖဴရယ္…...... Aဲဒီ တိမ္တိုက္ေတြထမ ဲ ွာ.. သင္ၾကားေပးမယ္. ပိုးသားဇာ၀တ္ရံုကိုၿခံဳၿပီး. လွပတဲ့ ေတးတစ္ပုဒ္ရွိတယ္.ခ်စ္ၿခင္းကဗ်ာေတြ.thettantcho. Eဒင္Uယ်ာU္က ပန္းေတြပြင့္တ့တ ဲ စ္ေန႔.. ငါ့ရ႔ဲ... ရင္ခုန္ၿခင္းရဲ႔ေက်ာင္းေတာ္ထမ ဲ ွာေပါ့.... (သက္တန္ခ်ိဳ) AေၿခAေနက ၾကသည္ ရုတ္တရက္ၾကီးၿဖစ္သာြ းသည့္Aတြက္ ။ က်ေနာ္က ေက်ာင္းAပ္ၿပီးေတာ့ မထူးၿခားသလိုပါပဲ ခပ္တည္တည္န႔ဲ ရသည့္Aခန္းက ။ ၾကည့္ေန လူAုပ္ၾကီးၾကားထဲတိုး၀င္လာခဲ့သည္။ ေAခန္းတဲ့ လာမည့္တနလၤာေန႔ေပါ့ Aကုန္လံုးေၾကာင္ၿပီး ။ ။ Aင္း သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသို႔ တစ္ေခါက္ၿပန္ ေရာက္ေပUီးမည္။ ညေနသူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ ခ်ိန္းထားေသးသည္ ။ ထံုးစံAတိုင္း လက္ဖက္ ရည္ ဆိုင္မွာပင္ၿဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ Aေတြးေကာင္းေနတုန္းမွာပင္ မိုးက ၀ုန္းကနဲ သည္းၾကီးမဲၾကီး ရြာခ်လိုက္သည္ ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းကင္ကို Aမွတ္တမဲ့ၾကည့္မိလိုက္ေတာ့" ဆီးႏွင္းၿဖဴ" ရဲ႔ မ်က္ႏွာဖူးဖူးေလးကို လွစ္ကနဲေတြ႔လိုက္ရသည္။ မိုးေရထဲမွာပင္ Aိမ္သို႔တန္းၿပန္လာခဲ့သည္။ သူကေတာ့ ထံုးစံAတိုင္း ဘယ္ေတာ့မွ ထီးကို ယူေဆာင္လာေလ့မရွိေပ ။ ထီးေဆာင္သာြ းရမည့္Aလုပ္ကို သူAပ်င္းရိဆံုးၿဖစ္သည္ ငယ္စU္ကတည္းကို ။ သူ မိုးေရစက္ေတြထမ ဲ ွာ Aႏွစ္သက္ဆံုးပင္ လမ္းေလ်ာက္သာြ းရသည့္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Aရသာကို ဖ်ားနာခဲ့ရသည့္ Aၾကိမ္းေပါင္းလည္း မနဲေတာ့ၿပီ ။ သူကလည္း ဘယ္ေတာ့မွ Aမွတ္မရွိ ။ ဒီလိုပါပဲ သူက သူႏွစ္သက္လ်င္ သူ႔ကို ဒုကၡေပးသည့္Aရာကိုေတာင္ မက္မက္ေမာေမာ ဖက္တြယ္တတ္ သည္ပဲေလ ။ http://www.....blogspot....

com .blogspot.9 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ "ဟဲ့သား ဒါကဘယ္ကို ၿပန္ထက ြ ္Aုန္းမလို႔လဲ ညေနတိုင္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္လိုက္န႔ဲ ဟြန္း နင္ေနာ္ Aေတာ္ေၿခမ်ားေနတယ္ မေၿပာခ်င္လို႔ေနေနတာ Aေကာင္း မွတ္ေနတယ္ ဟုတ္လား" " Aာ Aေမကလည္း AထူးAဆန္းလုပ္လို႔ သြားၿပီ" သူေနာက္သို႔ လွည့္ပင္မၾကည့္ပဲ တစ္ခ်ိဳးတည္းလစ္ခ့သ ဲ ည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ လွမိုးကလြဲ၍ ဘယ္သူမွမေရာက္ေသး ။ " လာသက္တန္႔ ငါလည္း Aခုေလးတင္ေရာက္တာ ညီေလးေရ ေပါ့ဆိမ့္လုပ္Uီးေဟ့" ေၿပာေၿပာဆိုဆို လွမိုးက ခံုတစ္ခံုလွမ္းေပးသည္ ။ သူလည္း ခံုကိုလွမ္းယူ၍ ထိုင္လိုက္သည္ ။ ခဏၾကာေတာ့ ဟိုေကာင္ေတြAကုန္လံုး Aလွ်ိဳလွ်ိဳေရာက္လာၾကသည္ ။ စကား၀ိုင္းေလးကနဲနဲစိုၿပည္သြားသည္။ " ဒါနဲ႔ေနစမ္းပါUီး သက္တန္႔ရ မင္းေန႔လည္က ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္န႔ဲ ကြိဳင္တက္ေသးတယ္ဆို ဟုတ္လား" "ကြိဳင္တက္ရေAာင္ငါက လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမွမဟုတ္လာ ကြိဳင္လည္းမတတ္ဘူး ကြိဳင္လည္း မပ်က္ဘူး Aေကာင္းၾကီး” “ Aာ ဒီေကာင္Aေကာင္းေမးေနတာကို မင္းေန႔လည္က မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ နဲ႔ၿပသာနာတက္တယ္ၾကားလို႔ ဟုတ္လားလို႔” “ ၿပသာနာမဟုတ္ဘူးကြ Eဒင္Uယ်U္ၾကီးရဲ႔ နတ္သမီးတစ္ပါးကို Aမွတ္မထင္ေတြ႔လိုက္တာပါကြာ သူ႔နာမည္က ဆီးႏွင္းၿဖဴတဲ့” http://www.thettantcho.

..... တိတ္တိတ္ေလးပဲ.blogspot......ဒီေကာင္" လိုနဲ႔ မုန္႔ေတြလာခ်ေပးေတာ့ စကား၀ိုင္းကခဏ ၿပတ္ေတာက္သာြ းသည္ ။ “ဘယ္ကေနဘယ္လိုစၿဖစ္တာလဲ ေၿပာစမ္းပါUီး” “ ဒီလိုပါပဲ ..... ။ ခပ္မဆိပ္..။ http://www..thettantcho..com ..xxxxx” “Aဲဒီေတာ့ မင္းကဘာၿပန္လုပ္လိုက္လဲ” “ ဒီလိုပါပဲ xxxxxx” “ ၿဖစ္မွၿဖစ္ရေလကြာ Aဲဒီေတာ့ေကာင္မေလးက မင္းကိုပါးမရိုက္သာြ းဘူးလား” “ ေနာက္တစ္ခါေတြ႔ရင္ေတာ့ ရိုက္မယ္ထင္တယ္ကြ” ဟိုေကာင္ေတြမ်က္ႏွာေတြ Aကုန္လံုး ရွံဳ႕မဲ့သာြ းၾကသည္ ။ ေကာင္းကင္မွာ ငွက္Aခ်ိဳ႔ ေရးၾကီးသုတ္ၿပာ ထြက္ေၿပးသြားၾကသည္ ။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း ပံုမွန္Aတိုင္းပင္ . ဒီရင္ဘတ္ထဲက..... Aသဲႏွလံုးတစ္စံုကို...... နင္ယူသာြ းတယ္..10 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ “ ဟမင္းကနာမည္ကို ဘယ္လိုလုပ္သိတာတုန္း” “ ငါ့ဘာသာေပးထားတာ” “ Aာ...

.thettantcho. ယU္ေက်းမႈတစ္ေခတ္ထန ြ ္းခဲ့တယ္... Eဒင္ရ႔ဲ သစ္သီးထဲမွာေပါ့.....11 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ (၃) ဘယ္ေနရာေတြကမွန္ေနသလဲ....... ေလးလံတ့ေ ဲ တာင္ပံရိုက္သံန႔ဲ....blogspot.... Aနမ္းေတြန႔လ ဲ မ္းဆန္းလို႔.. ဒီေလာကနိယာမတရားမွာ. Aစြန္ဆံုးကမၻာUီးမွာ.. ငွက္တစ္ေကာင္မဟုတ္တာေတာ့ေသခ်ာတယ္..။ (သက္တန္႔ခ်ိဳ) ဒီေန႔ေက်ာင္းစတက္ရမည္မို႔ ၾကာေနၿပီၿဖစ္၍ မထခ်င္ထခ်င္န႔ဲ ထလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းၿပန္တက္ရေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည္မွာ တစ္မ်ိဳးၾကီးၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၁၀ တန္းေဆာင္ေတြဖက္သို႔ ေၿခလွမ္းကိုUီးတည္လိုက္သည္။ ေဟာ ေတြ႔ပါၿပီ ေA ခန္းတဲ့ ။ သူႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း ငါးေယာက္ Aခန္းေတြကဲြသာြ းခဲ့သည္ ။ ဟို သံုးေကာင္က စီခန္း သူႏွင့္ ေAခန္းမွ တူတာဆိုလို႔ ေက်ာ္ၿငိမ္းတစ္ေယာက္သာလွ်င္ရွိသည္။ နဲ႔၀င္လာခဲ့သည္။ ေတြၿမင္ကာ ထိုAခိုက္ “ခြပ္”ကနဲၿမည္သံႏွင့္Aတူ ဖင္ထိုင္ရက္လဲက်သြားခဲ့သည္ ။ Aခန္းထဲသို႔ ေခါင္းတစ္ခုလံုး ေခါင္းငိုက္စိုက္ ၾကယ္ေတြလ မ်က္လံုးဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔ေရွ႔မွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ႏွဖူးေလးပြတ္ၿပီး ငုတ္တုတ္ေလးထိုင္ေနသည္။ “ ဒီမွာ ရွင္ဘယ္လိုလူလည္း မ်က္စိမပါဘူးလား ဟင္” ေၿပာေၿပာဆိုဆို က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကို AေသAခ်ာၾကည့္ၿပီး မ်က္ႏွာနီရလ ဲ ာခဲ့သည္။ ေနာက္စကားသံတို႔ ဆြံAကာ တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္Aၾကာၾကီး စိုက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ ေနာက္ဘာမွမေၿပာေတာ့ပဲ သူ႔ခံုသုိ႔ AသာAယာသြားထိုင္ေနေတာ့သည္ ။ က်ေနာ္လည္း Aခန္းထဲ၀င္လိုက္ကာ ေကာင္မေလးနားသို႔ကပ္ၿပီး “က်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆီးႏွင္းၿဖဴ မ်က္ႏွာကို ေAာက္ငံု႔ၿပီးေလ်ာက္လာလို႔ မေတြ႔လိုက္တာပါ” http://www.com ..

12 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ “ ရွင္ဘယ္သူ႔ကိုေၿပာေနတာလည္း က်မနာမည္ ဆီးႏွင္းၿဖဴမဟုတ္ဘူး” ဟုတ္သား ကိုယ့္ဘာသာစိတ္ထမ ဲ ွနာမည္ကို ခပ္တည္တည္ေၿပာၿပီး သြားေတာင္း ပန္ေနမိသည္။ မင္းAေတာ္တံုးေသးတာပဲ သက္တန္႔ ။ “ဟို....စာAုပ္ကနာမည္ကိုလွမ္းၾကည့္တာပါ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ..” စကားကိုေရွ႔မဆက္ၿဖစ္ပဲ ေကာင္မေလး ေရွ႔မွ စာAုပ္ကို ဖ်က္ကနဲလွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ ေကာင္မေလးက ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာေပၚေမာ့လာကာ “ ရွင္ဘာၾကည့္ေနတာလဲ ဟြန္းရုပ္ကိုက Aူေၾကာင္ေၾကာင္န႔ဲ” “ ဟို.com .thettantcho.. ။ http://www...Aထင္မလြပ ဲ ါနဲ႔ က်ေနာ္ေတာင္းပန္ ပါတယ္ ဟိုတစ္ခါကလည္း” “ Aို..ရွင္ဘာေတြေၿပာေနတာလည္း ေတာ္ေတာ့..blogspot....ဟို.xxxxxx” ေကာင္မေလးက ခ်က္ခ်င္းမ်က္နာနီရတ ဲ က္လာသည္။ မိန္းမပ်ိဳေလးတစ္Uီး၏ ၇ွက္ေသြးစို ေနေသာ ပါးၿပင္ေလးကို Aနီးကပ္ၾကည့္ရၿခင္းမွာ ဘယ္လိုၾကီးကိုၿဖစ္ေနမွန္းမသိ ။ ဒါပထမဆံုးပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေၿခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေAးစက္ေနမွန္းသတိထားမိလိုက္သည္။ Aရင္ကတစ္ခါမွ မၿဖစ္ဖူးပါဘူး ႏွင္းပြင့္ၿဖဴရဲ႔ေနာက္တစ္တန္းမွာ Eဒင္ရဲ႔နတ္သမီးေလးကို တဖန္ၿပန္လည္ ။ ထိုAခိုက္ ၀င္ထိုင္လိုက္သည္ ။ သူၿပန္ေတြ႔လိုက္ရသည္။ သာယာလာသည္ဟု ရင္ထမ ဲ ွာ သတိထားမိလိုက္ေတာ့ ဘာၿဖစ္တာပါလိမ့္ ။ ဒါမ်ိဳး Aတန္းပိုင္ဆရာမ၀င္လာ၍ တိုက္ပတ ဲ ိုက္ဆိုင္လန ြ ္းလွသည္။ ဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ထင္မိၿပန္သည္ ။ ။ သူ႔ရင္ထမ ဲ ွာ ကမၻာၾကီးက တိတ္တိတ္ေလး ေပးထားတဲ့ေကာင္မေလးနာမည္က ဆီးႏွင္းၿဖဴ ။ ေကာင္မေလးရဲ႔ တကယ့္နာမည္Aရင္းက ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ...

။ (သက္တန္႔ခ်ိဳ) Aတန္းပိုင္ဆရာမက နာမည္ေခၚၿပီး တစ္Uီးခ်င္းကို ထၿပီးမိတ္ဆက္ေစသည္ ။ ႏွင္းဆီၿဖဴ Aလွည့္လည္းေရာက္ေရာ " ကဲကဲမင္းတို႔ကို ေက်ာင္းေၿပာင္း မိတ္ဆက္ေပးစရာရွိတယ္ လာတာ သူ႔နာမည္က ႏွင္းပြင့္ၿဖဴတဲ့ စာလည္းAရမ္းေတာ္တယ္ Aခုမွ မင္းတို႔Aားလံုး စာကိုၾကိဳးစားၿပီးယွU္ၿပိဳင္ၾကပါ ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴကိုလည္း ေမာင္ႏွမေတြလိုေစာင့္ေရွာက္ပါ" ဟုဆ၇ာမကေၿပာသည္ ဟုတ္တယ္ေလ ။ စိတ္ထက ဲ ေတာ့ ေမာင္ႏွမလိုေတာ့ တိတ္တိတ္ေလး မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါဘူး တြန္းလွန္လိုက္သည္ ။ ။ မေတာ္ေနာက္ပိုင္းသူန႔ဲ ရည္းစားေတြဘာေတြ ၿဖစ္သြားရင္ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ ။ ကိုယ့္ဘာသာ ေတြးၿပီး ၾကိတ္ၿပံဳးလိုက္ မိသည္ ။ ဆရာမကလည္း ဒါကို ၿမင္ၿဖစ္ေAာင္ၿမင္လိုက္သည္ ။ " ဟိုေကာင္သက္တန္႔ ဘာၿပံဳးစိစိလုပ္ေနတာလဲ ဆရာမေၿပာေနတာကိုေနာ္..ရဲ႔ Aလွ... မင္းေAာင္ခ့တ ဲ ့ဲ ေမွာ္Aတတ္န႔ဲ.. ငါက ပန္းေလးေတြပ်ိဳးေပးယံုပါ... ခိုက္ခိုက္တုန္ေAာင္ၿပဳစား..13 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ငါ့ရင္ခြင္ကို သိမ္းပိုက္..ဟြန္း Aခ်ိဳး ကိုၿပင္ပါ" Aတန္းသားAားလံုးကသူ႔ကို ၀ိုင္းၾကည့္ၾကသည္ ။ Aားလံုးက ၿပံဳးစိစိၿဖစ္ကုန္ၾကသည္ ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴကေတာ့ သူ႔ကို ၾကည့္ၿပီး မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ကို လွလွပပၾကီးထိုးသြားသည္ ။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ နဂါးမေလးရဲ႕႔ မ်က္ေစာင္းေပါ့ ။ http://www... ပန္းUယ်ာU္ၾကီးထဲ... ဒီကၾကိဳးေတြဖန္ဆင္း.....blogspot.. ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေရ.လည္း သက္ဆင္းခဲ့ၿပီ..thettantcho.. ငါ...com . ဒီနတ္တစ္ပါး...

.blogspot.. သံစU္တစ္ပုဒ္ၿဖစ္ခ့မ ဲ ယ္ဆုိရင္..thettantcho.. မင္း....... ငါ့ေတးသြားေတြ....ၿဖဴ (သက္တန္႔ခ်ိဳ) ေက်ာင္းတက္တာ ရင္းႏွီးခြင့္မရေသး Aခုဆို ။ ၂ တၿဖည္းၿဖည္းနဲ႔ ပတ္ေက်ာ္ၿပီၿဖစ္သည္။ သိလာရတာက ယခုထိေကာင္မေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးက စာမွစာ ။ စာရူးရူးေနသလားမသိေပ ။ AားေနစာAုပ္န႔ဲ မ်က္ႏွာခြာသည္မရွိေပ ။ ေကာင္မေလးနဲ႔ ရင္းႏွီးခြင့္ရေAာင္ေတာ့ သူတစ္ခုခု ၾကံေဆာင္ရေပUီးမည္ ။ ေနာက္ေကာင္မေလးက Aေတာ္ခ်မ္းသာပံုလည္းရသည္ ။ ေက်ာင္းသို႔လာလွ်င္ ကားၿဖဴေလးႏွင့္ Aိမ္က လိုက္ပို႔ ေလ့ရွိသည္ ။ ကိုယ္လည္းကားႏွင့္ၿပန္တာပါပဲ ။ သို႔ေသာ္ေၿခေထာက္ကို ကားၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္ ။ Aေတာ္ေတာ့ၾကည့္ရဆိုးမည္ထင္သည္။ Aရင္က ေက်ာင္းကို Aၿမဲေနာက္ က်ေလ့ရွိေသာ သက္တန္႔တစ္ေယာက္ကို Aခုဆို ေက်ာင္းတံခါးပင္မဖြင့္ေသး ။ ေက်ာင္း ေရွ႔Aုတ္ခံုေလးမွာ လြယ္Aိတ္ကေလးပိုက္ၿပီး Aၿမဲၿမင္ေတြ႔ေနရၿပီၿဖစ္သည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူ႔ကိုထူးဆန္းသလိုၾကည့္သြားၾကသည္ စတက္ကတည္းက ေက်ာင္းသို႔ ။ ဟုတ္လည္းဟုတ္သည္ေလ ေစာေစာလာသည့္ရက္ သူ႔မွာ မရွိခ့ဲ ဒီေက်ာင္းမွာ ။ ဒီေတာ့လည္း Aထူးဆန္းသဖြယ္ၿဖစ္ေနတာကိုး ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လွည့္ၾကည့္လွည့္ၾကည့္န႔ဲ ၿပံဳးစိစိလုပ္ သြားၾကသည္ ။ http://www...... ၀န္ရိုးစြန္းတစ္ဖက္မွာ. မင္းႏွစ္သက္တ့ဲ ခ်ယ္ရီပင္ေလးေတြ..14 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ Aဲဒီမ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္က ႏွလံုးသားထဲကို စူးစူးနစ္နစ္၀င္ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ Aဲဒီတုန္း က မထင္လိုက္မိဘူး ။ (၄) ခ်စ္ၿခင္းေတြသာ ..ပြင့္..... ႏွင္း.com ....ေပ်ာ္ရႊင္ေစရမွာပါ. Aစြမ္းကုန္ေတာက္ပ ေနေလရဲ႔... ဆိတ္ဖလူးပန္းရနဲ႔ေတြန႔ဲ..

15 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ တစ္ေန႔ Aဲဒီတစ္ေန႔က သိလိုက္လ်င္ေတာ့ Aဲဒီေန႔က သူႏွင့္ ဆီးႏွင္းၿဖဴတို႔ကို ရင္းႏွီးမႈမရသည့္Aၿပင္ မနက္ေစာေစာ ရင္းႏွီးမႈရေစေသာေန႔ ခါးသီးမႈေတြသာ ။ Aမွန္ကို ဆုလဒ္Aၿဖစ္ရႏိုင္သည္ ေက်ာင္းသို႔လာေစာင့္ေနသည္။ ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလး.... နတ္သမီးေလးတစ္ပါးAလား ၾကြၾကြရြရြေလး လွမ္းလာေနသည္။ Aၿခားမိန္းကေလးေတြႏွင့္ မတူသည့္ Aခ်က္မွာ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက လမ္းေလ်ာက္လ်င္ ေဘးဖက္သို႔ဘယ္ေတာ့မွ ၾကည့္ေလ့မရွိ ။ ေရွ႔တည့္တည့္သို႔သာ စူးစိုက္ၿပီး ေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ေလ်ာက္ေလ့ရွိသည္ ။ ေဘးဖက္တြင္ မီးေလာင္ေနလ်င္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး သိမည့္ပံုမေပၚေပ ၿဖတ္ေက်ာ္သာြ းသည္။ ဒါကလည္း ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက ထံုးစံပင္ ။ သူ႔ကို သူကလည္း ထံုးစံAတိုင္း သူမေနာက္မွ ကပ္၍ လုိက္ပါလာခဲ့သည္ ။ ေခါင္းထဲတြင္ ဒီေကာင္မေလးကို ၾကည့္ရင္း Aသဲယားလာၿပီး စခ်င္စိတ္ေပၚလာသည္။ ေကာင္မေလးရဲ႔ လြယ္Aိတ္ေလးထဲမွာ ထုိးထိုးေထာင္ေထာင္ထြက္ေနေသာ ေကာ္ေပတံေလး တစ္ေခ်ာင္းကို သူေတြ႔လိုက္ရသည္ ။ ၿဖတ္ကနဲ ေကာင္မေလးေဘးမွ ကပ္လိုက္ေနရင္း ေကာ္ေပတံေလးကို မသိမသာဆြဲ ယူလိုက္သည္။ လူကလည္းၾကပ္ေနခ်ိန္မို႔ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက သတိပင္ထားမိပံုမေပၚေပ ။ ပထမေတာ့ Aေပၚထပ္တက္သည့္ ေလွကားတြင္ ေပတံေလးကိုAသာAယာ ၿပန္ထည့္ေပးလိုက္မလို႔ပင္ ။ ကံတရားကလည္း ကိုယ့္ကိုမ်က္နာသာ Aေတာ္ေပးပံုရေလ သည္။ Aေပၚထပ္ေလွကားကို တက္သည့္ Aခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားAခ်ိဳ႕က စရင္းေနာက္ရင္း လူေတြကို တြန္းထိုးၿပီးေၿပးတက္သာြ းၾကသည့္ ။ လက္ထမ ဲ ွာ ကိုင္ထားေသာ ေပတံေလးက ရုတ္တရက္ သူတို႔တန ြ ္းလိုက္သည့္ ထက္၀က္က်ိဳးသြားေလသည္။ ေခါင္းေတြပူထူသြားသည္။ ဟိုက္ Aရွိန္ေၾကာင့္ ေသာက္တလြဲ.blogspot..com . ႏွင္းပြင့္ၿဖဴကေတာ့Aခန္းဖက္သို႔ နံရံကို ညပ္ၿပီး ၿပႆနာကေတာ့စၿပီ ။ ေလ်ာက္သာြ းၿပီၿဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္စU္းစား၍ မရေသာေၾကာင့္ ေAာက္ထပ္သို႔ ၿပန္၍ ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေနာက္မွ သတိရသြားကာ ေက်ာင္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ီေရး Aေရာင္းဆိုင္မွာ ဒီလို ေကာ္ေပတံေလးေတြ တင္ထားတာ Aကုန္လံုးက သူေတြ႔ဖူးသည္။ ရုတ္တရက္ ေၾကာင္ၿပီးၾကည့္ေနၾကသည္။ ၿပန္လွည့္ကာ ေၿပးဆင္းသြားေသာ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္နီးလာၿပီၿဖစ္၍ သူ႔ကို Aရွိန္ကို ၿမွင့္သထက္ၿမွင့္လိုက္သည္ ။ http://www.thettantcho.

.16 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဆိုင္ကေလးသို႔ေ၇ာက္ေတာ့ ရုတ္တရက္ေမာေန၍ ဘာမွမေၿပာႏိုင္ေသး ။ "ေပ.blogspot.Aေရးၾကီးလို႔ပါ" " မင္းတို႔ေတြဒီတိုင္းၾကီးပဲ ေက်ာင္းသားဆိုတာ ေပတံေဆာင္ထားရမယ္ဆိုတာ မသိဘူးလား ကြ" သူတိတ္ဆိတ္စြာ ေနလိုက္သည္။ http://www...com .Aၾကည္ေရာင္ေလး ရွိတယ္မဟုတ္လား " " ကုန္သြားၿပီကြ " " ဗ်ာ..thettantcho.လုပ္ပါUီး Uီးေလးရယ္..ေပတံ " " ေဟဘာတုန္းကြ ေပတံလား " " ဟုတ္...." သူေAာ္လုိက္ေသာ Aသံေၾကာင့္Uီေလးၾကီးလည္း လန္႔သာြ းပံုေပၚသည္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ခုခုကို စU္းစားမိသြားပံုၿဖင့္ " ေနUီးကြ တစ္ေခ်ာင္းက်န္ေသးလားမသိဘူး ရွာၾကည့္ေပးမယ္" " လုပ္.ဟုတ္ကဲ့Uီးေလး" ဟု သူဆိုလိုက္ေတာ့ Uီးေလးၾကီးက ဘီဒိုကို ဖြင့္ကာ သစ္သားေပတံတစ္ေခ်ာင္း ထုတ္ေပးေလသည္။ " ဟာမဟုတ္ဘူး Uီးေလး ေကာ္ေပတံလိုခ်င္တာ Aရွည္ေလ ဟို....

17 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ တစ္ခုခုၿပန္ေၿပာလိုက္လွ်င္ Aခ်ိန္ပိုၾကာသြားႏိုင္သည္။ Aေတာ္ေလးၾကာေတာ့မွ ေကာ္ေပတံ Aၾကည္ေလးတစ္ေခ်ာင္းကို လြယ္Aိတ္ထဲမွ ထုတ္ေပးသည္။ ေထာက္ဆူးခၽြန္ေလးကို သူလည္း က်သင့္ေငြကို ထုတ္လိုက္သည္။ Aၿမန္ရွင္းၿပီး ေနာက္ေတာ့ ေပတံAလြန္းေလးမွာ L O V E ဟူေသာ စာလံုးေလးAား ထြင္းလိုက္သည္။ ေAာ္..com .ငါ့ႏွယ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို Aေတာ္ရူးေနမွန္းAခုမွသိသည္။ ထိုAခိုက္ ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းထိုးသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ သူ႔ရဲ႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္က Aၿမင့္ဆံုးသို႔ေ၇ာက္ရွိသာြ းသည္။ Aခန္းရွိရာသို႔ Aားသြန္ခြန္စိုက္ၿပန္ေၿပးလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေနာက္က်လွ်င္ ထိုင္ထလုပ္ရမည္ဟု ဆရာမက Aမိန္႔ထုတ္ထားသည္ကိုး ။ Aခန္းဆီသို႔ေရာက္ေတာ့ Aခန္းတံခါးက ပိတ္ထားေလသည္။ ဟိုက္ ဟုတ္သား ဒီေန႔ ဘိုင္AိုဆရာမAခ်ိန္ပဲ ။ ဘိုင္Aိုဆရာမကိုေတာ့ သူတို႔ တစ္တန္းလံုး တုန္ေနေAာင္ေၾကာက္ရသည္။ သူကေတာ့ မတုန္ပါ ။ Aဲဒီေလာက္ၾကီးမွရုပ္မဆိုးတာကိုး ။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးAတြက္ စိုးရိမ္သြားသည္။ သူမ မွာ ေပတံမွ ပါမသြားပဲ ။ ဒုကၡန႔ဲ လွလွန႔ေ ဲ တာ့ ေတြ႔ေတာ့ေပမည္ ။ Aခန္းတံခါးကို AသာAယာ ဆရာမခြင့္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ ေခါက္လိုက္သည္။ တံခါးလာဖြင့္ေပးသည္။ ဟိုေကာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းက Aတန္းထဲေရာက္ေတာ့ AေၿခAေနက သိပ္မေကာင္း ။ မုန္တိုင္းက Aစပ်ိဳးေနၿပီၿဖစ္သည္။ "ဟိုေကာင္သက္တန္႔ ဘာလို႔ေနာက္က်ေနတာလည္း Aဲဒီမွာ ရပ္ေနစမ္း" " ဟုတ္.thettantcho...blogspot.ဟုတ္ကဲ့ဆရာမ" ဆရာမက Aတန္းထဲဖက္သို႔ လွည့္လိုက္ကာ " ကဲဘိုင္AိုAခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ ပုံဆြဲမယ္ ခဲတံ ခဲဖ်က္ ေပတံ Aစံုမပါလာတဲ့သူ ကုိယ့္Aသိစိတ္ နဲ႔ကိုယ္ ခံုေပၚတက္ပါ" Aားလံုးက ဘိုင္AိုဆရာမAခ်ိန္မို႔ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလး ခံုေပၚတက္ၿပီး ၀ိုင္းၿပီးၾကည့္ေနၾကသည္။ သတိထားၿပီးယူလာၾကပံုရသည္။ မတ္တက္ရပ္လိုက္သည္။ ဆရာမက ၾကိမ္လံုးကို ထိုAခိုက္ တစ္တန္းလံုးက ကိုင္ကာ သူ႔ရ႔ဲ သူမကို ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးဆီသို႔ ေလ်ာက္သြားေနသည္။ http://www.

thettantcho. ႏွင္းပြင့္ၿဖဴရ႔ဲ ေပတံက ဒီမွာပါဆရာမ က်ေနာ္ေက်ာင္းလာတာေနာက္က်သြား လို႔ပါ သူ႔ဆီက ဌားထားၿပီး ၿပန္မေပးၿဖစ္ေသးလို႔ပါ " က်ေနာ္က မထူးဆန္းသည့္ဟန္ၿဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ဆိုလိုက္ေတာ့ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက Aံ့ၾသစြာ လွမ္းၾကည့္ေနသည္။ က်ေနာ္က ေၿပာၿပီးသည္ႏွင့္ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴဆီသာြ းၿပီး " ေရာ့ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ ငါေတာင္းပန္ပါတယ္ဟာ ၿပန္ေပးဖို႔ေမ့သာြ းလို႔ " က်ေနာ္က ခပ္တည္တည္ဆိုေနေတာ့ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက က်ေနာ့္ကို ရီေ၀ေသာ မ်က္၀န္းနက္ေလး ေတြႏွင့္ ၿပန္ၿပီးစူးစိုက္ၾကည့္ေနသည္။ ဒီေလာက္ဆို လံုေလာက္ၿပီပဲေလ ။ " ကဲသမီးၿပန္ထုိင္ေတာ့ သက္တန္႔ မင္းမွာေရာ ပံုဆဖ ဲြ ို႔ Aစံုပါလာလား" " ဟို. " က်ေနာ္လွမ္းေAာ္လိုက္ေတာ့ Aားလံုး၏ Aၾကည့္တို႔က က်ေနာ့္ဆီသို႔ စုၿပံဳၿပီးေရာက္ လာၾကၿပန္သည္။ ဆရာမက က်ေနာ့ကို လွမ္းၾကည့္သည္။ " ဟို...18 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ " ဆရာမ ခဏေနပါUီး ဆရာမ .com .blogspot.ဟို ေပတံ ကမ၀ယ္ရေသးဘူးဆရာမ" တကယ္လည္း ေပတံက မပါလာခဲ့ေပ ။ ဆရာမမ်က္ႏွာက တၿဖည္းၿဖည္းနီရလ ဲ ာခဲ့သည္။ " ကဲဒါဆို မင္းAၿပစ္ကို မင္းသိတယ္မဟုတ္လား စေတာ့ " ဆရာမက ဆိုေတာ့ သူလည္း ခပ္တည္တည္ပင္ စတိတ္စင္ေပၚသို႔ တက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထိုင္ထ Aေခါက္ Aေတာ္ေညာင္းသြားသည္။ သူ႔ဆီသို႔လာကာ ၃၀ ဒါက လုပ္လိုက္ရသည္။ ေနာက္က်တဲ့ ေAာင္မငီး Aၿပစ္ ေပတံမပါလာသည့္Aတြက္ဟုဆိုကာ ။ ေၿခေထာက္ေတြ ေနာက္ေတာ့ လက္၀ါးၿဖန္႔ခိုင္းၿပီး ဆရာမက ငါးခ်က္ရိုက္ ေလသည္။ http://www...

" မ်က္ရည္ေလး၀ိုင္းၿပီး သူ႔ကို စကားေတြတတြတ္တတ ြ ္ဆိုေနေသာ ေရွ႔မွေကာင္မေလးကို ၿမတ္ႏိုးစြာ ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ " ဟဲ့ ေၿဖေလ သက္တန္႔ ဘာလို႔လဲ ဘာလို႔ နင့္ေပတံကို ငါ့ကို ေပးရတာလည္း .blogspot.... မ်က္ရည္ေတြ၀ိုင္းၿပီး ရုတ္တရက္ သူ႔ကို ဆို႔နင့္သာြ းသည္။ သူမ...ဘာေၾကာင့္ငိုေနရတာလည္း ။ (၅) "နင္ဘာၿဖစ္လို႔ ဒီေလာက္Aရတာလည္း သက္တန္႔ ငါAရိုက္ခံရမယ့္ဟာကို ဘာလို႔ Aစား၀င္ခံေပးတာလည္း နင္....com .ေစာေစာစီးစီး Aရိုက္ခံလိုက္ ရင္ေကာင္းသား ။ ေနာက္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ……… " ကဲကဲ ေမာ္နီတာေရြးမယ္ေဟ့ ေမာ္နီတာဘယ္သူလုပ္မလဲ" ထံုးစံAတိုင္း Aားလံုးက က်ေနာ့္ကို ၀ိုင္းၾကည့္ၾကၿပန္သည္။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္သည္။ ေၿခာက္တန္းမွ ကိုးတန္းAထိ ေAခန္းမွာ သူက Aၿမဲတမ္း ေမာ္နီတာ လုပ္ခ့သ ဲ ည္ပဲ ။ “သက္တန္႔ပါဆရာမ” တစ္တန္းလံုးက ညီညာစြာရြတ္ဆိုၾကသည္။Aေတာ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းသည့္Aတန္းသားမ်ားပါေပ ။ http://www.တစ္ေန႔ေတာ့ ေၿပာၿပမယ္ xxxxxxxx" ေကာင္မေလးက သူ႔ကို ရီေ၀စြာေငးၾကည့္ေနသည္။ ေနာက္ေန႔မွစ၍ ေကာင္မေလးႏွင့္သူ Aရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြ ၿဖစ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေAာ္.19 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ Aရိုက္ခံေေနတုန္း ၾကည့္ေနသည္ကို ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးကို ၾကည့္မိေတာ့ ေတြ႔ရေလသည္။ သူလည္း .." " ဒီလိုပါပဲဟာ..thettantcho.နင္.

..... မင္းတစ္ေယာက္န႔ပ ဲ ဲ သက္ဆိုင္ခ့တ ဲ ာ..ႏွင္းပြငၿ့္ ဖဴ ေက်ာင္းတက္တာ တစ္လေက်ာ္ၿပီၿဖစ္သည္။ သူမေယာင္မလည္ သြားၾကည့္ဖူးၿပီးၿပီ ။ Aခုဆို ႏွင္းဆီၿဖဴေလးေနသည့္ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးႏွင့္ သူ Aိမ္သို႔ စာAေၾကာင္းေပ Aေၾကာင္းေတြ ကဗ်ာAေၾကာင္းေတြေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့ၿပီ ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးတက္သည့္ က်ဴရွင္မွာပဲ သူလိုက္တက္ခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုႏွင့္ ေကာင္မေလးကို သူဆံုးၿဖတ္လိုက္မိသည္။ သူႏွင့္ေကာင္မေလးတို႔ Aၿဖစ္မွန္ကိုေတာ့ ေကာင္မေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး Aေတာ့ကို ရင္းႏွီးလာခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ေန႔ဖြင့္ေၿပာမည္ဟု ၿပန္လာခဲ့သည့္ ေန႔တိုင္း ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးၿပီးမွ သူAိပ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ေန႔ေတာ့ က်ဴရွင္က Aၿပန္ “ သက္တန္႔ သဘက္ခါ ငါ့ေမြးေန႔ ရွိတယ္ လာခဲ့ေနာ ္ငါ သူငယ္ခ်င္း Aရင္းေတြပဲ ဖိတ္ တာ ေယာကၤ်ားေလးဆိုလို႔နင္တစ္ေယာက္ပပ ဲ ါတယ္” “ ေAးပါ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ ငါလာခဲ့ပါ့မယ္” သူ ၿပန္ေၿပာလိုက္သည္ ။ http://www.. တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္တ့ဲ ခ်စ္သူ...20 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဒီလိုနဲ႔ ဒီႏွစ္လည္း သူAတန္းေခါင္းေဆာင္လုပ္ရေပUီးမည္။ Aသင္းေလးသင္းလည္း ဖြ့သ ဲ ည္။ Aနီ Aစိမ္း Aၿပာ A၀ါ တဲ့ ။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးက Aနီေရာင္ Aသင္းေခါင္း ေဆာင္ၿဖစ္သြားသည္။ ႏွလံုးသားကို . နီေစြးေစြး ႏွလံုးသားတစ္ခုန႔ဲ... Aနီေရာင္ၾကက္ေၿခခတ္န႔ဲ... ၀ိUာU္တစ္ခုလံုး သက္ဆံုးတိုင္ထိေပါ့.. မင္းေရွ႔ မွာ ငါ.thettantcho...com .... ဒူးေထာက္ေနတုန္းေပါ့...blogspot.. ဒီ၀င္သက္ထြက္သက္က..

com ..thettantcho. ။ ေမြးေန႔ပြဲကို လူကိုယ္တိုင္မလာခဲ့၍ ေကာင္မေလးက သူ႔ကို Aေတာ္စိတ္ဆုိးသြားခဲ့သည္။ မတတ္ႏိုင္ နာေရးမွလြဲ၍ သာေရးပြဲေတြကို သူသြားေလ့မရွိ ။ သူက ဒီလုိပဲ တိတ္တဆိတ္ ေနခ်င္ခဲ့သူပဲေလ ။ လာမည့္Aပတ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္းစံု သိုင္းၿပိဳင္ပဲြရွိသည္။ သူေလ့က်င့္ ရUီးေပမည္ ။ ေရမိုးခ်ိဳး၍ က်ဴရွင္ခ်ိန္နီးလာၿပီၿဖစ္၍ Aၿမန္တက္သုတ္ရိုက္ခ့သ ဲ ည္။ မိုးတြင္းဆိုထီးေဆာင္ေလ့မရွိေသာ ၾကည္လင္သန္႔စင္ေနသည္။ လမ္းခ်ိဳးေလးတစ္ခုနားကို သူ႔Aဖို႔ ေကာင္းကင္ကို လြယ္Aိတ္ကိုလယ ြ ္ၿပီး ေရာက္ေတာ့ က်ဴရွင္ဖက္ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေလ်ာက္လာခဲ့သည္။ ရုတ္တရက္ၿမင္လိုက္ရေသာ ၿမင္ကြင္းေၾကာင့္ ေၿခလွမ္းတို႔ ဆက္မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ ။သူသိပ္ခ်စ္ရေသာ ေကာင္မေလး ႏွင္းပြင့္ၿဖဴႏွင့္ ေဘးနား မွာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ဒီေကာင္ေလးကို သူသိသည္။ ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ ယွU္တၿဲြ ပီးေလ်ာက္သာြ းၾကသည္ တစ္ရပ္ကက ြ ္ေက်ာ္က ။ လူမိုက္လက္သစ္ေလး ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္းတင့္ ဆိုသူၿဖစ္သည္။ က်ဴရွင္ပင္တက္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ ။ သူတို႔ ေနာက္ကပဲ တိတ္တိတ္ေလး ေလ်ာက္လာခဲ့မိသည္။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴက စကားေၿပာရင္း ေနာက္လွည့္ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့ကို ေတြ႔သြားပံုရသည္။ http://www..blogspot.21 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ၏ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေရာင္စံုမီးေတြၾကားမွာ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴေလးက နတ္သမီးတစ္ပါးေပါ့ ။ Aမွန္ေတာ့ လူေတြ ရွွပ္ေသာ ပြဲေတြကိုသူ သြားေလ့မရွိေပ ။ သူသိပ္ၿမတ္ႏိုးရေသာ ေကာင္မေလးေမြးေန႔မို႔သာ ေရာက္လာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မိဘ Aသိုင္းA၀ိုင္းက လူေတြကမ်ားေနသည္။ သူႏွင့္ Aရြယ္တူဆိုလို႔ ေက်ာင္းသူေလး ၄ ေယာက္သာ ထိုင္ေနသည္ ။ သူလည္း တိုက္ၿခံ၀န္းၾကီးကိုၾကည့္၍ ၀င္ခ်င္ စိတ္မ၇ွိေတာ့ ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ၿခံထက ဲ ၿခံေစာင့္Uီးေလးၾကီးကုိ လွမ္းေခၚ၍ သူယူလာခဲ့ေသာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေလးကို ေပးခိုင္းလိုက္သည္။ တန္းဖိုးAားၿဖင့္ေတာ့ ဘာမွ Aဖိုးမတန္ေသာ Aရာတစ္ခု ။ ခ်စ္သူAတြက္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ႏွင့္ ႏွင္းဆီၿဖဴေလးတစ္ပြင့္ ။ ဒီထက္ေတာ့ ဘာမွ မပိုခဲ့ပါဘူး ။ ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ Aိမ္ၾကီးကို တိတ္တဆိတ္ေက်ာခိုင္းကာ ထြက္ လာခဲ့သည္။ သူက ေကာင္မေလး မ်က္ႏွာေလး ၿမင္ရယံုန႔တ ဲ င္ ေက်နပ္ေနတတ္ ခဲ့သည္ပဲေလ .

thettantcho.....blogspot.." က်ေနာ္တို႔ စကားေၿပာေနခိုက္ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္းတင့္ေရာက္လာသည္။သူက " ဘာလဲႏွင္း ႏွင္းကို လိုက္ေႏွာက္ယွက္ေနတဲ့သူလား" " မဟုတ္ဘူး ေက်ာ္ေဇယ်ာ သူကသက္တန္႔တ့ဲ ငါတို႕Aခန္းက ငါ့ သူငယ္ခ်င္း ငါသူန႔ဲ ရွင္းစရာရွိေသးတယ္ နင္သြားႏွင့္" " Aိုေကႏွင္း လိုAပ္ရင္ ကိုယ့္ကို ေခၚလိုက္ ကိုယ္က်ဴရွင္မွာ ရွိေနမယ္" သေကာင့္သားက ေၿပာၿပီး က်ေနာ့ကို ဘုၾကည့္ၾကည့္ကာ လွည့္ထက ြ ္သာြ းသည္။ " ေနစမ္းပါUီး သက္တန္႔ နင္ကဘာလို႔ ငါ့ေမြးေန႔ကို မလာရတာလဲ ရွင္း Aဲဒါကို Aခုရွင္း " " ဟို..ဟို.com .....နင္သိပ္ရႊီးမေနနဲ႔ ၿပန္လွည့္ၿပန္သာြ းတာတဲ့ . ငါကိစၥေလးတစ္ခု ရွိလို႔ပါဟာ ငါေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ ဆီးႏွင္းၿဖဴ" " ငါ့ကို နာမည္Aမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚမေနနဲ႔ ၿခံေစာင့္Uီးေလးက ငါ့ကို တစ္မ်ိဳးပဲေခၚ Aကုန္ေၿပာၿပီးၿပီ နင္ ဟြန္း လာၿပီးမွ ဒါပဲေနာ္.ေနာက္တစ္ခါဆို ေနေသၿပီသာမွတ္ဒါပဲ" ေၿပာေၿပာဆိုဆို ခ်ာကနဲေနာက္သို႔ ၿပန္လွည့္သာြ းသည္။ http://www..22 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ က်ေနာ့ဆီသို႔ ေနာက္လွည့္ၿပီး ၿပန္ေလ်ာက္လာသည္။ " သက္တန္႔ နင္နဲ႔ ရွင္းစရာရွိတယ္" " ဘာတုန္း ႏွင္းပြင့္ၿဖဴရဲ႔ ငါပိုက္ဆံလည္း မေခ်းမိပါလား " " နင္ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္မေနနဲ႔ေနာ္ သက္တန္႔" " .......

.. ဒါနဲ႔ နင့္ ကဗ်ာေလးAရမး္ေကာင္းတယ္ ေက်းဇူးေနာ္ " ဆိုၿပီး လွစ္ကနဲေၿပးထြက္သြားသည္။ AဲဒီAခိုက္မွာပဲ ...ငါက ငုတ္တုတ္ၾကီးမ်ား သတိလစ္သာြ းတာလားလို႔ ဟြန္း..blogspot. (၆) က်ဴရွင္မွAၿပန္ မိုးကရုတ္တရက္ လမ္းေလ်ာက္လာေနၾကမို႔ လမ္းခ်ိဳး တစ္ခုသို႔ ေတြ႔လိုက္ရသည္ ၀ုန္းကနဲရာြ ခ်လိုက္သည္။ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ေကြ႔ကာနီးတြင္ ။ စိတ္ထမ ဲ ွ လမ္းေကြ႔လူၿပတ္ေနရာတြင္ သူလည္း မိုးရြာထဲမွာ တိတ္တဆိတ္ေလ်ာက္လာေနမိသည္။ Aႏၱရာယ္၏ Aေငြ႔Aသက္တစ္ခုကို ကုကၠိဳလ္ပင္ၾကီး တစ္ပင္ရွိသည္ ။ ထိAပင္ၾကီးေAာက္တြင္ သူႏွင့္ရယ ြ ္တူေလးေယာက္ ေပေစာင္းေစာင္းႏွင့္သူ႔ကို ၾကည့္ေန သည္ ။ ေၿဖးေၿဖးမွန္မွန္ပဲ လမ္းကို ေလ်ာက္လာခဲ့သည္ ။ ထင္သည့္Aတိုင္းပင္ သူတို႔ Aေရွ႔မွ ၿဖတ္ေလ်ာက္ေတာ့ ေလးေယာက္စလံုး သူ႔ေရွ႔မွ ပိတ္ရပ္လိုက္ၾကသည္ ။ Aဲဒီထက ဲ တစ္ေကာင္က က်ဴရွင္မွာ ေတြ႔ခဲ့သည္႔ " ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္းတင့္” ဆိုသူ ၿဖစ္သည္ ။ http://www. ကမၻာေၿမAႏွ႔ံမွာ .....thettantcho..... ေတးသြားေတြၾကားေနရတယ္...23 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ယိမ္းခါလိုက္ေသာ Aရွိန္ေၾကာင့္ ဆံႏယ ြ ္တို႔က မ်က္ႏွာနားမွ ၀ဲသာြ းသည္။ သင္းပ်ံ႔ေသာ ခ်စ္သူရဲ႔ ရနဲ႔တစ္ခု ။ သူမ်က္လံုးေလး မွိတ္ေနမိသည္။ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ သြားၿပီAထင္ႏွင့္ မ်က္လံုးကို ဆက္မွိတ္ထားလိုက္သည္။ ၿပန္ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔ကို စိုက္ၾကည့္ေနေသာ ေကာင္မေလးကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ " ေAာင္မေလး.. ဒီရင္ဘတ္က နိမ့္ခ်ည္ၿမင့္ခ်ည္...... သိပ္..... ခ်စ္သူရ႔ဲ သင္းရနဲ႔ တစ္ခုန႔ဲ." xxxx " တယ္.com .. ၀ိညU္တစ္ခု လြင့္ပါးသြားတယ္..ေတာ္ေသးတာေပါ့. ဆီးႏွင္းေတြၿပိဳက်... ဆီးႏွင္းၿဖဴရယ္......

blogspot.24 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ထိုသူကပင္စ၍ “ ဒီမွာ ေဘာ္ဒါ မင္းက ႏွင္းေလးကို လိုက္ေႏွာက္ယွက္ေနတယ္ဆိုတ႔ဲ ေကာင္လား” “ ေနပါUီး မင္းေမးတိုင္း ငါက ေၿဖရမွာလား” “ ဟဟ..com . ဘယ္တုန္းက သူ႔နာမည္သူေပးလိုက္သလဲ မသိ ) “ ကဲ ၾကာပါတယ္ကြာ ေဘာ္ဒါတို႔ေရ စလိုက္ၾကရေAာင္” “ ခြပ္” စကားပင္မဆံုးေသး သေကာင့္သား ပက္လက္လန္သာြ းသည္ ။ ဟုတ္တယ္ေလ သိုင္းၿပိဳင္ပမ ဲြ ွ မဟုတ္တာ တိုက္စစ္ေတြခံစစ္ေတြ မစU္းစားႏိုင္ေတာ့ ။ မ်က္ႏွာကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ တြယ္ထည့္လိုက္သည္ ။ “ ၀ွီး” “ ခြပ္” ေနာက္တစ္ေကာင္က တုတ္ႏွင့္ ၀င္Aရိုက္ ေခါင္းကို Aသာငံု႔ၿပီး ေမးေစ့ကို လက္ဖမိုးႏွင့္ ပင့္တင္ ေပးလိုက္သည္ စေကဘာႏွင့္ ။ ၀င္ထိုးသည္ သြားရွာၿပီတစ္ေကာင္ ။ ။ သူ႔ထိုးခ်က္ကို ပစ္ထည့္လိုက္ေသာ Aုတ္ခဲ့Aက်ိဳးေၾကာင့္ က်ေနာ္ေသြးေတြႏွင့္ လဲက်သြားတာၿမင္ေတာ့ ထိုစU္ တစ္ေကာင္က ေရွာင္လိုက္စU္မွာပင္ Uီးေခါင္းတစ္ခုလံုး ေလးေယာက္စလံုး လွစ္ကနဲ ေနာက္မွ ပူထူသာြ းသည္ ။ ေၾကာက္Aားလန္႔Aား ထြက္ေၿပးသြားၾကသည္ ။ သတိမလစ္ေAာင္ထိမ္းရင္း လမ္းမွာ လာသည့္ ဆိုကၠားကို တားကာ ေဆးခန္းသို႔လစ္ခဲ့သည္ ။ Aက်ိဳးဆက္ကား ေလးခ်က္ခ်ဳပ္လိုက္ရသည္ ။ http://www..thettantcho. ခ်ာတိတ္က Aလာၾကီးပါလား မင္းင့ါကို မသိေသးဘူးနဲ႔ တူတယ္ ငါ့နာမည္ လက္မရြံ႕ေဇယ်ာတဲ့ မွတ္ထားUီးခ်ာတိတ္” ( ေAာ္ဒုကၡ ဒုကၡ .

25 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ Aင္း ဒီတိုင္းဆို ေက်ာင္းေပါင္းစံု သိုင္း ၿပိဳင္ပဲြေတာင္ ၀င္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါ့မလား ။ Aိမ္ေရာက္ေတာ့ ေခ်ာ္လဲ၍ ခ်ဳပ္လိုက္ရသည္ ဟုလိမ္ေၿပာလိုက္သည္ ။ Aိမ္က သိပ္ေတာ့မယံုခ်င္ ။ သို႔ေသာ္ကိုယ္က ရန္ေတြဘာေတြ Aခ်ိန္တိုင္း ၿဖစ္ေနတတ္တ့သ ဲ ူမ ဟုတ္၍ မယံုခ်င့္ယံုခ်င္ႏွင့္ ယံုလိုက္ၾကသည္ ။ ဒီလိုပါပဲ ဘ၀မွာ လူသားတိုင္း Aနဲဆံုး တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေတာ့ လိမ္ဖူးေသာသူခ်ည္းပင္ ။ ေခါင္းကတစ္ဆစ္ဆစ္ကိုက္လာေသာေၾကာင့္ ေဆးတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီး Aိပ္ရာထဲမွိန္းေနလိုက္သည္ ။ ပူၿပင္းမႈက. စူးရွAက္ကစ ဲြ ာြ ...... တစ္၀က္ တစ္ပ်က္န႔ဲ.. ေကာင္မေလးေရ. ႏွုတ္ယူသာြ းတယ္.. ပြင့္ဖတ္ၿဖဴၿဖဴေလးေတြ... ငါ့လိပ္ၿပာေတြေတာင္....thettantcho..blogspot...... တရိပ္ရိပ္..... ဒီရင္က လြမ္းဆြတ္မႈေတြက. ဒီကန္ေရၿပင္မွာ. ဒီလိုေသြးမပ်က္ခ်င္ဘူး.......com .... ေဆာင္းေငြ႔ေ၀တဲ့ မနက္ခင္းဆို............... မိုးစက္ေလးေတြက်ီစယ္တိုင္း... (သက္တန္႔ခ်ိဳ) http://www. AစီAရီၿပန္႔က်ဲေနက်ေပါ့... ႏွလံုးသားထက္ထက္မွာ...

. ဒီကိုဘယ္လိုလုပ္ေရာက္လာတာလဲ” “Uံဳဖြဆိုၿပီးေတာ့ ေရာက္လာတာမဟုတ္ပါဘူးဟ ဒီလိုပဲ စံုစမ္းရင္းနဲ႔ေရာက္လာတာေပါ့ နင္ရန္ၿဖစ္တယ္ၾကားလို႔ ေနာက္ၿပီး နင့္ကိုလည္း ရွင္းၿပစရာေလးေတြ ရွိလို႔” “ ဟ ရွဳး တိုးတိုးလုပ္ပါဟ Aိမ္ကိုလိမ္ေၿပာထားတာ” “ ဟီးဟုတ္လား” “ လာဟာ AေAးဆိုင္သြားရေAာင္” “ ဟဲ့နင္လိုက္လို႔ ၿဖစ္ပါ့မလား ေခါင္းမွာ ဒါဏ္ရာၾကီးနဲ႔ဟာကို” “ ၿဖစ္ပါတယ္ဟာ . Aေမေ၇...နင္ ..thettantcho..com .သား” “ ဟုတ္ကဲ့” http://www...blogspot...26 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ (ရ) “သားေရသက္တန္႔ Eည့္သည္လာတယ္ေဟ့” Aိပ္ေပ်ာ္လုဆဲဆဲမွာပင္ လာခဲ့သည္။ လွမ္းေAာ္သံေၾကာင့္ Aိမ္ေရွ႔ေရာက္ေတာ့ ဟိုေကာင္ေတြပၿဲ ဖစ္မွာပဲဟု ေမ်ာ္လင့္မထားေသာ ေတြးၿပီးထ ၿမင္ကြင္းေၾကာင့္ ၾကက္ေသေသသြားမိသည္ ။ “ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ” သူမ သူ႔Aိမ္ေရွ႔မွာထိုင္ရင္း သူ႔ကို ၿပံဳးၿပေနသည္ ။ “ ႏွင္း.ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ . Aၿပင္သာြ းလိုက္Uီးမယ္” “ ေAးေAး မိုးမခ်ဳပ္ေစနဲ႔ေနာ္..

.... ၀ထၳဳေတြထဲကလို မ်ိဳးလုပ္ၾကည့္လိုက္တာ ဟီး မင္းသမီးက ပိုက္ဆံန႔ဲ Aရာရာကို ေၿဖ၇ွင္းႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ပံုမ်ိဳးနဲ႔ေပါ့ စိတ္ထမ ဲ ွာေတာ့ Aဲဒီလိုေက်ာခ်င္တ့စ ဲ ိတ္ ပိုင္းခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ငါ့မွာ လံုး၀မရွိပါဘူးဟာ Aဲဒါငါနင့္ကို မရွင္းၿပရမခ်င္း ေနလို႔မတတ္လို႔ Aခု တမင္တကာလာ ရွင္းၿပတာ နင္ငါ့ကိုခြင့္လႊတ္ပါေနာ္ သက္တန္႔” http://www.. ဟို ငါ့ကို နင္ရိုင္းတယ္လို႔မ်ားမထင္ဘူးလား” “ ဘာလို႔တုန္းဟ” “ ဒီလိုေလဟာ နင္နဲ႔ငါစေတြ႔တုန္းက ငါက နင့္ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံေပးတဲ့ ကိစၥေလ Aဲဒါငါနင့္ကို ရွင္းၿပခ်င္လို႔ . နင္ငါ့ကို ဘယ္လိုၿမင္လဲ” “ ပခံုး ႏွစ္ဖက္ၾကားေခါင္းေပါက္ေနတဲ့ သတၱ၀ါေပါ့ဟ” “ Aာ .ေနာက္ေတာက္ေတာက္န႔ေ ဲ နာ္.Aဲဒီေန႔က ငါေက်ာင္းAပ္ၿပီးAၿပန္ေပါ့ ငါ့Aေဖက Aစိုးရ၀န္ထမ္းေလ ဒီကိုေၿပာင္းလာရေတာ့ ငါလည္း ေက်ာင္းလိုက္ေၿပာင္းရတာ Aမွန္က ငါေက်ာင္းလံုး၀မေၿပာင္းခ်င္ဘူးဟ ဟိုမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြAမ်ားၾကီး ငါ့Aခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ရွိတယ္ Aဲဒါ Aိမ္န႔င ဲ ါနဲ႔ တိုက္ပၿဲြ ဖစ္ေနတာ ေဒါသလည္း ထြက္ စိတ္လည္း ညစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္ဟာ AဲဒီAခ်ိန္နင္န႔ဲ ၿပႆနာ ၿဖစ္ေတာ့ ငါလည္း စိတ္ထမ ဲ ွာမရွိပဲ ဟိုေလလာ ဟို.blogspot.thettantcho..27 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဒီလိုနဲ႔ သူႏွင့္ ႏွင္းပြင့္ၿဖဴ AေAးဆိုင္ေလးသို႔ေလ်ာက္လာခဲ့သည္ ။ “ သက္တန္႔ နင္ဘယ္သူေတြနဲ႔ ရန္ၿဖစ္တာလဲ” “ ဒီလိုပါပဲဟာ ရုပ္ေၿဖာင့္ေတာ့လည္း လူတိုင္းက မနာလိုၾကတာေပါ့” “ ေကာင္စုတ္Aေကာင္းေမးေနတဲ့ဟာကို ဟြန္း” “ မသိခ်င္ပါနဲ႔ဟာ ဒီလိုပါပဲ ဒါနဲ႔ နင္ရွင္းၿပစရာရွိတယ္ဆုိ ဘာလဲေၿပာပါUီး” “ ဟို ဟို.com .

နဲ..‘ .” မ်က္ႏွာေလး က ခ်က္ခ်င္းနီရဲတက္လာသည္ ။ၿပီးေနာက္ လွစ္ကနဲ ေၿပးထြက္သာြ းသည္ ။ ထိုAခိုက္ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီမွာ ၀ဲပ်ံတက္သြားၾကသည္ ။ သစ္ရက ြ ္ေတြက နီညိဳေရာင္တိမ္စိုင္ေတြက ေလတစ္ခ်က္ေ၀ွ႔လိုက္ေတာ့ ကေလးဆန္စာြ ေကာင္းကင္မွာ ေဆာ့ကစားေနၾကသည္ ။ ခ်စ္ရသူန႔ဲ စကားေတြေၿပာၿပီး မ်က္ႏွာေလးကို ေဘးတိုက္ခိုး ခိုးၾကည့္ရသည္မွာလည္း ကဗ်ာဆန္လွသည္ ။ ႏွလံုးသားေတြ ေႏြး..blogspot...၁ ကိုယ္စားၿပဳၿပီး၀င္ၿပိဳင္ရၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ၿပိဳင္ပမ ဲြ စခင္ ၁ နာရီAလို ႏွင္းဆီၿဖဴႏွင့္ေတြ႔သည္ ။ “ သက္တန္႔ နင္ ...ငါေလနင့္ကို..’ တုန္းက နင္ငါ့ကို Aေတာ္၇တ ဲ ာပဲဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးသြားမွာပဲေနာ္ ဟုတ္လား” “ Aာ....” http://www....ဒီေကာင္ ဘာေတြေၿပာသြား. စာေမးပြက ဲ နီးေနၿပီ ေတာ္ၾကာနင္တစ္ခုခု ၿဖစ္ရင္..............28 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ စကားေတြAမ်ားၾကီးေၿပာၿပီး တတြတ္တြတ္၇ွင္းၿပေနေသာ ေကာင္မေလးကို ၾကည့္ရင္း သူၿပံဳးလိုက္မိသည္ ။ “ နင့္မ်က္ႏွာကို ငါသိပါတယ္ဟ ၾကည့္ကတည္းက Aဲဒီလို နင္Aဲဒီတုန္းက လူၾကားထဲမွာ ရွက္ရမ္းရမ္းလိုက္မွန္းလည္း သိတယ္ ဒါနဲ႔ လူတစ္ဖက္သားကို မလုပ္တတ္မွန္း ရန္ၿဖစ္တာကို ဟို.ေပါ့ ။ (၈) ဒီေန႔သိုင္းၿပိဳင္ပြဲစၿပီ ။ ေAခန္းကိုယ္စားၿပဳ သူ၀င္ၿပိဳင္မည္ဟု စာရင္းေပးလိုက္သည္ ။ ဆရာ၀န္၏ က်န္းမာၾကံ႔ခိုင္ေၾကာင္းလက္မွတ္ပါ ပူးတြတ ဲ င္ၿပလိုက္သည္ ။ သူက Aထက........က....နင့္ကို ရွက္လုိ႔ လည္းၿပန္ေတာင္းပန္ရUီးမယ္ .com ....သတိထားUီးေနာ္...ဟို.” “ တစ္ခုခုၿဖစ္ေတာ့ ဘာၿဖစ္တုန္း ဆီးႏွင္းၿဖဴရဲ႔” “ .......thettantcho...

...၆ ကကိုး ။ သူ႔ကို ေတြ႔လိုက္သည္ႏွင့္ ဟိုေကာင္ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္သာြ းသည္ ။ ဒိုင္လူၾကီး၏ ခရာသံဆံုးသည္ႏွင့္ သားရဲတစ္ေကာင္လို သူ႔ကို Aတင္း၀င္တိုက္ေတာ့သည္ ။ သူကေတာ့ ေသြးေAးေAးပင္ ။ ဒီေကာင့္Aမွားကို ေစာင့္ေနလိုက္သည္ ။ ထိုAခိုက္ လူAုပ္ၾကားထဲမွာ ဆီး..၂ ႏွင့္ ထ.ႏွင္း.ၿဖဴ...thettantcho..၆ ၊ ထ...29 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ဘယ္ဖက္ရင္Aံုတစ္ၿခမ္း ေႏြးကနဲၿဖစ္သာြ းသည္ ။ “ ေAးပါဟာ ငါသတိထားမွာပါ” ၿပိဳင္ပြဲက ေက်ာင္း ေၿခာက္ေက်ာင္း ရံုးထြက္ၿဖစ္သည္ ။ မဲႏွိုက္ေတာ့ ထ.၆ ။ ၾကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ တစ္ဖက္လူကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟိုေကာင္ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္းတင့္ဆိုသူၿဖစ္သည္။ ေAာ္...ၿဖဴ ။ မင္းAသံေလးနဲ႔တင္ လံုေလာက္ပါတယ္ ေကာင္မေလးရယ္ .ေလး ။ သူ႔ကို ေငးၾကည့္ေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္ ။ သူေကာင္မေလးကို လက္သီးကို သတိလက္လြတ္ ရုတ္တရက္ တစ္ခ်က္ေငးၾကည့္မိတုန္း ေရွာင္ခ်ိန္မ၇လိုက္ ။ လူက ရိပ္ကနဲ၀င္လာေသာ Aေမွာင္ကမၻာထဲ ေခတၱေရာက္သြားသည္ ။ နားထဲမွာ ေAာ္ေခၚသံ ေတြၾကားေနရသည္ ။ “ သက္တန္႔ သက္တန္႔.၅ ႏွင့္ ။ ဒီတစ္ခ်ီလည္း ခပ္ၿမန္ၿမန္ပင္ ပြၿဲ ပီးသြားသည္ ။ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ ။ သူႏွင့္ ယွU္ၿပိဳင္ရမည္က ထ.. ။ http://www..Aီး...ဟီး.၁ ႏွင့္ ထ..၄ ၊ ထ. ဒီေကာင္က ထ. ၃ ႏွင့္ ထ..” ၾကိဳး၀ိုင္းထဲမွာ သူ႔ကိုတတြတ္တြတ္ ေၿပာေနေသာ ဆီး.၅ တို႔ ယွU္ၿပိဳင္ရမည္ ၿဖစ္သည္ ။ ဒိုင္လူၾကီးမွ ၀ီစီသံေပးသည္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ရွိ AေၾကာAခ်င္တို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္သည္ ။ တစ္ဖက္လူ၏ တိုက္ကက ြ ္ကို မမွိတ္မသံု လုိက္ၾကည့္လိုက္သည္ ညိဳသၾကီးႏွင့္ ။ လွစ္ကနဲ၀င္လာေသာ ဆီးခံေပးလိုက္သည္ ။ နဲနဲေတာ့ ညာေၿခကို ဘယ္ဖက္ Aီသာြ းပံုရသည္ ။ ေတာ္ရံုရမ္းၿပီး၀င္မလာရဲေတာ့ ။ ဆတ္ကနဲ ေမးရိုးကို ညာေၿဖာင့္လက္သီး ပစ္ထည့္လိုက္သည္ ။ သေကာင့္သားက ေခါင္းငံု႔ၿပီးေရွာင္သည္ ။ ၾကိဳက္သည္ေပါ့ သိပ္မပင္ပန္းလိုက္ရပဲ ၀င္လာသည္ ။ ငံု႔ေရွာင္လိုက္ေသာ လိုခ်င္သည့္Aကြက္ထဲ မ်က္ႏွာကို ဒူးေခါင္းတစ္လံုး ပစ္ထည့္ေပးလိုက္သည ္။ ပြဲက ဒီမွာတင္ ၿပတ္သာြ းသည္ ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ယွU္ရမွာက ထ.blogspot..com .ႏွင္း.ထပါသက္တန္႔ရ႔ဲ..

.၆ ကို Aေရၿပဳတ္ေသာက္ မကြ ... ။ လွ်င္ၿမန္လန ြ ္း ေသာေၾကာင့္တစ္ခ်ိဳ႕က သဲသဲကြက ဲ ြမ ဲ ၿမင္လိုက္ရ ။ သူ႔Aခ်ိန္Aဆကို သူသိသည္ ။ ဒီေလာက္ဆိုဒီေကာင္ ၃ ပါတ္ေလာက္ေတာ့ AနားယူရUီးမည္ ။ " ေ၀း.. ။ သူႏွင့္ ဆီးႏွင္းၿဖဴလမ္းမွာဆံုမိသည္ ။ ဆီးႏွင္းၿဖဴက သူ႔ဆီတည့္တည့္ေလ်ာက္လာသည္ ။ ေနာက္ဘာမွမေၿပာပဲ သူ႔မ်က္ႏွာကို Aၾကာၾကီးစိုက္ၾကည့္ေနခဲ့သည္ ။ http://www..ထ." ေက်ာင္းသားေတြ၀မ္းသာAားရထခုန္ၾကသည္ ။ သူလူAုပ္ၾကားတြင္ ဆီးႏွင္းၿဖဴေလးကို ရွာေဖြမိသည္ ။ သို႔ေသာ္ သူမကို ရွာမေတြ႔ေတာ့ေပ ..... ၆. ။ Aခုရက္ပိုင္း သိုင္းၿပိဳင္ပြဲၿပီးကတည္းက ဆီးႏွင္းၿဖဴက သူ႔ကို ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ လုပ္ေနသည္။ သူကေတာ့ စာေမးပြန ဲ ီးလာ၍ စာက်က္ေနသည္ဟုပင္ ေၿဖေတြးလိုက္သည္ ။ သူမကို က်ဴရွင္မွာလည္း မေတြ႔ရေတာ့ ။ ဂိုက္ဌားၿပီးစာက်က္ေနသည္ဟု သူမသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွတဆင့္ သိရသည္ ။ တစ္ရက္ေသာ ညေနခင္းေလးမွာေပါ့.....30 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ “ ၄ ..blogspot.” ရွိသမွ် AားAင္ကို ယူ၍ သူရပ္လိုက္သည္ ။ တဖက္လွည့္၍ ေAာင္ပဲြခံေနေသာ ဟိုေကာင္ သူထလာ၍ ေဒါသထြက္သြားပံုရသည္ ။ သူAၿမန္ဆံုး စိတ္ကို စုစည္းလိုက္သည္ ။ (၈) ခင္ဗ်ားက Aေလ်ာ့ေပးၿခင္းဆိုတ့A ဲ ရာနဲ႔ မထိုက္တန္ဘူး ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္းတင့္ေရ.com ... ၇.. သတိထားေပေတာ့ ။ ဒိုင္လူၾကီး၏ ခရာသံဆံုးသည္ႏွင့္ ထံုးစံAတိုင္း ။ သေကာင့္သားက သဲ ၾကီးမဲၾကီး၀င္တိုက္သည္ ။ ညာလက္သီးေၿဖာင့္ထိုးသည္ ။ သူကဘယ္လက္သီးႏွင့္ဆီးခံသည္ ။ ဘယ္ေၿခႏွင့္ကန္သည္ ။ သူက ညာေၿခႏွင့္ၿပန္ခံသည္ ။သူ ရုတ္တရက္ေၿပး၀င္ၿပီးဒီ ေကာင့္ဒူးေပၚခုန္တက္လိုက္သည္ ။ ပထမေတာ့ ဒီေကာင္ေၾကာင္သာြ းသည္ ။ သို႔ေသာ္ Aရမ္းကို ေနာက္က်သြားၿပီၿဖစ္သည္ ။ သူ႔ဒူးေခါင္းက ဒီေကာင့္ရင္ညန ြ ္႔ဆီသို႔. ၅.၁ ကြ... သက္တန္႔ကြ ေဟ့ေကာင္ေတြမင္းတို႔ ထ......thettantcho...

.....။ ဒီလိုနဲ႔စာေမးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ၾကီးကို ေAာင္ေAာင္ၿမင္ၿမင္ေၿဖဆိုၿပီးစီးသြားေလၿပီ ။ ခုခ်ိန္မွာ သူAေတြ႔ခ်င္ဆံုးက ဆီး.. နင္သိုင္းၿပိဳင္ပတ ဲြ ုန္းက လဲက်သြားတုန္းက.....ႏွင္း...ကို .မ.......ေလး.... ငါဘယ္ေလာက္ရင္ပူခဲ့ရသလဲ...blogspot.thettantcho...နင့္ေၾကာင့္ငါညညလည္းစာက်က္မရဘူး နင့္ကိုငါမ ေခၚခ်င္ေတာ့ဘူး" သူ႔ရင္ထဲမွာ သိမ့္ကနဲခံစားသြားရသည္ ။ " နင္ကဘာလို႔စာက်က္မရတာလည္း ငါကၾကမ္းပိုးေယာင္ေဆာင္ၿပီး နင့္ကို လာကိုက္ေနလို႔လားဟ" သူ ရယ္က်ဲက်ဲဆိုလိုက္ေတာ့ ေကာင္မေလးက မ်က္ႏွာပိုစူပုပ္လာၿပီး " နင္ကေၿပာင္စပ္စပ္လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္ ဟြန္း .31 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ "သက္တန္႔ နင့္. ငါမေခၚေတာ့ဘူး" ဗုေဒၶါ ..ရုတ္တရက္ၾကီးေၿပာလာ၍ သူဘာၿပန္ေၿပာရမွန္းမသိ ။ "ဘာၿဖစ္လို႔တုန္း ဆီးႏွင္းၿဖဴရဲ႔...........ေကာင္စုတ္" ဟုဆိုကာလက္သီးဆုပ္ကေလးေတြႏွင့္ ထုသည္ ။ ႏွလံုးသားထဲထိေရာက္လာသည္ဟု ထင္ရသည္ ။ ေကာင္...." " နင္ကငါစိုးရိမ္ရေAာင္ Aၿမဲလုပ္တယ္.ရယ္..ၿဖဴ ။ ေက်ာင္းတစ္ခုလံုးႏွ႔ံေAာင္ရွာၿပီးၿပီ ။ သုိ႔ေသာ္သူမကို Aရိပ္Aေယာင္ပင္မေတြ႔ရ ။ ရင္ထက ဲ နဲနလ ဲ ည္း စိုးရိမ္ပူပန္လာသည္ ။ ေနာက္ေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ေတြ႔ေတာ့ http://www.....com ..

...blogspot.. ငါဘယ္လိုAသက္ဆက္ရမလဲ.... Aလြမ္းေတြန႔ဲ တည္ေဆာက္ထားတာမို႔ပါ . ငါ့ရဲ႔.. ေတြးေခၚမႈေတြန႔ဲ... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx http://www..ဒီလိုန႔ပ ဲ ဲ..... ေကာင္မေလးရယ္... ေတာင္စU္ေရမရ.ဒါဏ္ရာေတြက.com ...32 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ "ေဟ့ေကာင္သက္တန္႔ မင္းရဲ႔ ဆီးႏွင္းၿဖဴကို သူ႔Aိမ္က စာေမးပြၿဲ ပီးတာနဲ႔ ကားနဲ႔လာေခၚသြားတယ္ကြ ၿပႆနာတစ္ခုခု ၿဖစ္ေနပံုပဲ ေရးၾကီးသုတ္ၿပာနဲ႔" ဟုေၿပာသည္ ။ ဘာေတြမ်ားၿဖစ္တာပါလိမ့္ ။ သူ ဆီးႏွင္းၿဖဴတို႔ Aိမ္သို႔ေလ်ာက္လာခဲ့သည္။ ၿမင္ကြင္းက မယံုႏိုင္စရာ ။ ဆီးႏွင္းၿဖဴတို႔Aိမ္ေလးက ေသာ့ခတ္ထားၿပီး Aိမ္ေရွ႔မွ ဆိုင္းဘုတ္ေလးက "Aိမ္ေရာင္းမည္" တဲ့ ။ ဘာေတြလက ဲ ယ ြ ္..ဒီလိုန႔ဲ.thettantcho... မင္းက နားမေထာင္သာြ းခဲ့ဘူး............... ဒီရင္ဘတ္ထဲ. ဒီလိုန႔ဲ.တီးတိုးပံုၿပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကိုေတာင္.... မက်ီစားၾကပါနဲ႔.

..... Aခ်ိန္နာရီေတြ ခဏရပ္တန္႔သြား၏ ။ ရြာခ်ေနေသာ မိုးေရတို႔ ေခတၱရပ္တန္႔သာြ းၾကသည္ ။ သက္ရွိသက္မဲ့Aားလံုး ရပ္တန္႔သြားၾကေလသည္။ သူမ ဆီး..com ..ဒီကို ဘယ္လိုေရာက္လာတာလဲ" "ဒီလိုပဲေပါ့" "စာေမးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔ကလိုက္ရွာေသးတယ္" " ဒီလိုပဲေပါ့" " Aိမ္တံခါးလည္း ေသာ့ခတ္ထားတယ္" http://www.ႏွင္း..33 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ ေကာင္မေလးနဲ႔ မေတြ႔ရတဲ့ရက္ေပါင္း ၁၅၀ ေၿမာက္မွာေပါ့....blogspot.ၿဖဴ ။ သူဆြံAစြာေငးၾကည့္ေနမိစU္မွာပင္ " ဘယ္လိုလဲ ကိုယ့္ဆရာရဲ႔ AေAးမိမွာ မေၾကာက္ဘူးလား ဘယ့္ႏွယ့္မိုးေရထဲ ဇိမ္ခံေနရတာတုန္း " " ဆီးႏွင္းၿဖဴ ဒီ. ။ သူတစ္ေယာက္တည္း Aင္းလ်ားကန္ေဘာင္ေပၚမွာထိုင္ၿပီး ကဗ်ာေရးေနမိသည္။ ထိုAခိုက္ ေလၿပင္းေတြက နဲနဲ ၿပင္းလာသည္။ မိုးစက္မိုးမႈန္တို႔က မ်က္ႏွာေပၚက်ေရာက္လာသည္။ ကဗ်ာစာAုပ္ကို ပိတ္ကာရင္ခြင္ထဲ ထိုးထည့္လိုက္သည္။ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ကာ မ်က္လံုးကိုမွိတ္ထားလိုက္ၿပီး မိုးစက္မိုးမႈန္တို႔၏ Aရသာကို ႏွစ္သက္စာြ ခံယူေနမိသည္။ ရုတ္တရက္ Aာရံုတစ္ခုေၾကာင့္ မ်က္လံုးကို ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ထီးၿဖဴၿဖဴေလးတစ္လက္ သူAံ့ၾသစြာေနာက္ကို လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့.thettantcho..

... " " သိသားပဲ" " ဟင္.....blogspot.34 ရင္ထက္ထက္က ဆီးႏွင္းသံ " ဒီလိုပဲေပါ့" " Aရမ္းခ်စ္တယ္ ဆီးႏွင္းၿဖဴရယ္... ။ သက္တန္႔ခ်ိဳ http://www..com .. ဘယ္လိုလုပ္သိရတာတုန္း" " ဟြန္း.....ဒါဆို " " ဒီလိုပဲေပါ့ " ေၿပာၿပီး လွစ္ကနဲေၿပးထြက္သြားသည္။ ဒီတခါေတာ့ သူ Aေပ်ာက္မခံႏိုင္ေတာ့ ။ ေကာင္မေလး လက္ကိုဆြဲၿပီး ဒုတိယAၾကိမ္ေၿမာက္ ကမၻာေပၚ ရွိAႏူးညံ့ဆံုး ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ကုိ သင္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကဗ်ာစပ္ေနပံုရသည္။ သစ္ကိုင္းေပၚမွ Aင္းယားေရၿပင္ကို ငွက္ႏွစ္ေကာင္က ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၿပီး ႏွစ္Uီးသားၿပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေရၿပင္ၾကီးက ရွက္ေနသည္ထင့္ ။ ေရႊAိုေရာင္သက္တန္႔ ၾကီးတစ္ခုက ရွက္ၿပံဳးၾကီးၿပံဳးလို႔....သူမ်ားေပတံေပၚမွာ L O V E ဆိုၿပီး စာလံုးေလးထြင္းၿပီးေပးကတည္းကေပါ့ " " ဟင္ ဒါ.thettantcho..

35 .