You are on page 1of 25

Gii thiu v din gii bng hnh nh cc t th lm tnh

1. T th "Ci mc"

Trong t th ny, ngi nam v ngi n s nm nghing quay mt vonhau. y l mt t th kh d chu v thoi mi cho c hai ngi. Ngi n co mt chn v t mt chn ln hng ngi nam trong khi chnkia dui thng. Ngi nam nm i din, co mt chn v t ln chndui ca ngi n sao cho hnh dng to ra ging mt chic mc cu. C hai c th dng tay m chong ly nhau tao c s thn mt v nng nn hn. Vi t th ny, c hai u khng tn nhiu sc nn c th duy tr "cuc vui" lu hn bnh thng. 2. T th "Ca hu"

Ngi n vn trong t th nm nghing v th lng ton thn.

Ngi nam nm pha trn, chng hai tay xung ging lm im ta Phn hng ngi n nn hi un cong xung pha mt ging, trong khiphn trn thn ngi vn trong t th nghing. T th ny s to ranhng xc cm rt diu k v mi l. Ngi nam c th t tay ln vai ngi n lm im ta tng thm sc mnh cho dng vt khi vo m o. 3. T th "Hp nht tnh yu"

Ngi n nm nghing mnh trn ging. Ngi nam nm pha sau lng ngi n. Trong khi quan h, ngi nam d dng dng tay vut ve, mn trn ton thn ngi n tng s kch thch cho bn i. Ngi nam cng c th hn nh ln vai, c, tc ngi n nh nhng biuhin ca mt tnh yu nng nn, say m v cng nng tin n thinng.

4. T th "Tch tre"

V tr ca chn rt quan trng trong t th ny. Ngi n s nmnghing, ngi nam nm pha sau v a mt chn ca mnh vo gia haichn ngi n. Ngi n nhc mt chn ln cao trong khi mt chn dui thng. Ngi n nn t mnh ln mt chic gi trnh lm nh hng ti ct sng. 5. T th "V khc hn hoan"

Ngi nam chng mt tay trn ging ly thn ngi. Ngi n nm nghing v co hai chn li sao cho u gi chm ngc. Tay cn li ca ngi nam t ln hng ngi n lm im ta cho dng vt vo su trong m o ngi n. 6. T th "Ko n Mandolin"

Ngi n s nm nghing trong t th ny Ngi nam tin n t pha sau trong khi mt chn co ln, mt chn dui ra. Ngi nam di chuyn theo ng tc ko dy n. Dng hai tay chng xung ging lm im ta.

7. T th Hn phu th

Ngi nam trong t th qu ngi, nghing ngi ra pha sau v dng hai tay chng xung ging l im ta. Ngi n ngi ln i ngi nam, t hai chn pha ngoi ngi nam vcng trong t th nghing ngi v pha sau. Ngi n cng nn t haitay ln i ngi nam lm im ta. tng thm s kch thch cng nh to thm s mi m, ngi n c thp dng k thut ti lui nhng c th lui hi su xung hn bnhthng.

8. T th Thuyn tri

Ngi nam nm nga v th lng trn ging, dui hai chn thng. Ngin pha trn, quay ngc li vi ngi nam v khom thn ngi st xungpha di chn ngi nam. Ngi n sau khi t dng vt vo m o c th s dng k thut dichuyn ti - lui. Nu thch, ngi n c th dung tc v ngc c xtln phn chn ngi nam. T s c th tng thm phn kch thch chochng. C hai nn th lng c th. Trong khi ngi n ang di chuyn, nginam nn vut ve vo phn i hoc mng nng khch l nng hn na

9. T th Ng ba ng

Ngi nam s ngi da lng ln trn mt chic gh trong khi ngi nngi trn i ngi nam, quay lng li v t cho dng vt vo ng vtr cu m o. V t th ny hi kh v c phn hi nguy him nn ngi nam nn dungtay bm vo hng ngi n gi cht nng v cng h tr nng trongkhi di chuyn. Ngi n nn co hai chn ra pha sau v t ln gh pha hai bn hngngi nam. Nh th s lm m o co li v tng p lc ln dng vtnn s gia tng thm s ma xt v kch thch gia hai b phn.

10. T th ng m

Trong t th ny, ngi nam ch vic nm nga, dui thng chn v khpli. ton thn th lng, thoi mi v tn hng nim vui sp n. Ngi n pha trn, qu hai gi xung ging hoc gh sofa v t bnngoi ngi nam, hai tay chng pha trn ngang vi u ca ngi namsao cho phn ngc hai ngi c st vo nhau. Ngi nam c th dung tay h tr nng trong khi nng di chuyn hay vutve phn mng nng tng thm cm gic cho nng, hoc cng c th pdng c hai cng lc.

11. T th Thp Eiffel

Trong t th ny, ngi nam nm nga, hai u gi hi co ln v khp cht li. Ngi n ngi bn trn, quay lng ngc vi ngi nam v dang hai chn ra bn ngoi than mnh ngi nam. Tuy vy, ngi n cng c th khp hai chn mnh li st vi hai chnngi nam to thm s khc bit trong khi di chuyn ln xung. Ngi n cng c th dng tay vut ve phn chn ngi nam hoc dng lm im ta cho vic di chuyn.

12. T th - Nga v ngc

Ngi nam nm nga v ngi n ngi pha trn trong t th quay lng li vi ngi nam. Ngi n chng hai tay xung di ti im ta trong lc di chuyn v c th dung hai chn kp cht thn mnh ca ngi nam. Vi t th ny ca ngi n, nng c th p dng k thut di chuyn ti lui l thun tin v hiu qu nht. 13. T th Tam gic vng Becmuda

Trong t th ny, ngi nam nm pha di nn dung mt chic gi k ly phn c v u cho thoi mi. Ngi n ngi quay lng li vi ngi nam, nghing ngi ra pha sau, v dung hai tay

chng xung ging lm im ta. Vic hai ngi trong t th ngc nhau nh th ny s em li nhng cm xc tnh dc khc bit v c phn mnh lit hn 14. T th Bc nhy Kanguru

Vi t th ny, ngi n vn gi cho mnh c th ch ng hon ton.Hn na trong t th ny, dng vt ngi nam c th c xt gn hn viim G-Spot ca ngi n khi nng di chuyn ln xung. Do s to rakhoi cm cho ngi n rt nhanh. Ngi nam nn dung tay bm vo phn hng pha sau ca nng gip nng trong di chuyn. Ngi n trong t th ngi bn trn v bm hai tay xung hai vai ngi nam trong khi chng gi hai chn ln cao.

15. T th N tng ra trn

Vi t th ny, dng vt ca ngi nam s gp mt cht kh khn khitip xc vi m o. V th ngi n nn nhn phn ng ca ngi namtrc khi a dng vt ca ngi nam vo. Ngi n nm bn trn v nn dung tay hoc khuu tay chng xung ging gim bt sc nng. Ngi nam co hai chn ln v c th qun ngang hng ngi n. Ngi n nn hi dang hai u gi ra to thm khong trng cho stip xc gia hai b phn sinh dc cng nh to s thoi mi hn chohai ngi trong lc di chuyn.

16. T th Bm trng

Ngi nam nm nga v k u ln mt chic gi. Ngi nam c th dungtay vn vo phn i ngi n cho dng vt vo su hn. Ngi n ngi ln trn, nghing thn ngi ra pha sau, v nn dung hai tay chng xung ging lm im ta. Cng ging nh nhng t th m ngi n pha trn, kiu ny ngi ncng s lm ch c nhng di chuyn cng nh cm gic ca mnh. 17. T th Chuyn tu m

Ngi n t hai chn trn sn v ngi bn trn ngi nam theo hng quay lng li. K thut Ln-xung-ti-lui cng c th p dng vi t th ny. Ngin cng nn a hai tay ra v bm vo phn i ngi nam gi thngbng. Ngi nam c th gip nng mt tay bng cch t tay ln lng hoc hngnng tng thm sc mnh trong vic di chuyn ca nng. 18. T th By gi v mi mi

Ngi n nm bn trn ngi nam v t hai chn mnh bn trong hai chn ngi nam. T th ny s to ra s thn mt hn bi s gn gi gia thn th haingi. C hai c th mn trn nhau d dng cng nh trao cho nhau nhngn hn nng m. Ngi n s nm st trn than mnh ngi nam v nn c nhng bc di chuyn nh nhng, tnh t.

19. T th "ch ngi y ging"

Vi t th ny, ngi nam nm nga, hai chn hi nhc ln v dang rng. V khi hai chn ngi nam dang ra, ngi n c th ngi vo ng v tr theo hnh dng ngi ca con ch. Ngi n s nm phn ch ng trong vic vic a m o vo ng vtr ca dng vt. Ngi n c th dng tay tr gip trong vic adng vt vo m o trong cng on ny. Ngi nam nn dng tay vut ve, mn trn phn lng, hng ca ngi n. Nh th s gip nng tng thm hng phn.

20. T th "Vung gc"

Ngi nam nm nga v dng tay bm vo hng ngi n tr gip nng trong di chuyn. Ngi n ngi bn trn v vung gc vi ngi nam. Nng c th a haitay ra pha sau v bm vo phn i ngi nam lm im ta. Ngi n c th p dng nhng k thut di chuyn trong t th "Ph n vng ln" cho t th ny.

21. T th "Mo hoang"

Mt chic gi s rt quan trng trong vic gip ly phn lng cangi nam, cng nh to ra thm s thoi mi cho c hai. Tt hn bnnn chun b thm mt hoc hai chic gi ph na. Ngi n nm bn trn, a mt chn ln pha trc v t bn ngoi, trong khi chn cn li t gia hai chn ca ngi nam. Ngi nam c th dng tay t trn phn mng ngi n tr gip nng trong vic di chuyn ti lui. 22. T th "Ph n vng ln"

Ngi nam s nm nga v k u ln mt chic gi.

Ngi n bn trn v c th chng tay hoc khuu tay xung ging. Tuy l "ph n vng ln" nhng ngi nam c th "g gc" li cht nhbng cch dng tay bm vo phn hng ngi n a thn nng dichuyn ln xung sao cho nhp nhng v u n. Vi t th ny nn s dng k thut "Ln-xung-ti-lui" v c lp li nh th. 23. T Th - Tin v phng nam

Ngi nam s nm nga trn ging trong khi ngi n ci bn trn theo hng ngc li. Ngi n c th chng tay hoc khuu tay v u gi sao cho cn bng vi ngi nam v gim bt sc nng cho ngi nam. Khi mi th vo v tr, ngi n di chuyn thn mnh ti lui, nhnhng, u n bt u "cuc hnh trnh tin v phng nam".

24. T th "Sao bng"

Ngi nam s nm trn ging. Tuy nm ton thn trn ging s thoimi, nhng ngi nam hy th nng thn mnh ln mt cht bng cchchng hai khuu tay xung ging. Nh th s to ra c nhng cm gicth v hn nhiu. Ngi n s ngi bn trn v t hai chn bn ngoi ngi nam. Ty vo v tr lc quan h, ngi n nn c nhng ng tc nh ln xung, hoc sng s duy tr cuc vui.

25. T th Bng o vt ni

Ngi n cng trong t th qu sp ngi, chng hai khuu tay xung ging. Ngi nam chng chn trn ging v a dng vt vo t pha trn. Ngi nam c th chng mt tay xung ging hoc t trn vai ngi n lm im ta. 26. T th Thy triu dng cao

Ngi n nm sp trn ging, dng mt chic gi nng phn c v u. Ngi n t hai chn bn trong ngi nam v co ngc ln. Ngi nam t hai chn mnh ra pha ngoi. Ngi nam cng nn chng hai tay hoc khuu tay xung ging lm im ta trong khi di chuyn.

27. T th M nt chai

Ngi n nm nghing ngi trn gh, chng khuu tay ln gh. Ngi nam pha sau, chng hai tay ln gh lm im ta Ngi n khp hai chn li tng p lc ln dng vt cng nh tng ma st thm cho hai b phn sinh dc. Ngi nam ng pha sau sao cho a dng vt vo mt cch thoi mi nht.

28. T th Ko pho ln i

Ngi n nm sp trn 1 chic gh di. Ngi nam pha sau, chng hai tay ln thnh gh bn hng ngi n lm im ta. Chn ca c hai u t xung di sn. Ngi nam nn p dng k thut di chuyn tht nh nhng sao cho c hai thy thoi mi nht

29. T th Ph ni

T th ny cng tng t t th Thin ng t nh yu nhng khc ch ngi n s nm k mnh trn mt chic gh. Ngi nam qu pha sau v dng tay bm hoc vut ve ln thn mnh ngi n. Ngi nam dng hai chn kp cht hai u gi ngi n li tng s co xt v kch thch hn trong lc di chuyn.

30. T th Con sng tnh yu

Ngi n nm sp st xung ging, dui chn thng v t hai tay ln chic gi. Ngi nam nm pha trn, chng hai tay xung lm im ta. tng thm phn lng mn v nng nn cho hai ngi, ngi nam c thchng hai khuu tay xung v tng cho nng thm nhng n hn ngt ngo. 31. T th Khng chin

Ngi n cng trong t th chng tay hoc khuu tay xung ging. Ngi nam qu pha sau, dng tay bm vo hng ngi n v nhc nng ln. Vic ny c th mt s ngi nam s gp cht kh khn v s gy mi tayv d mt sc nhng nu thc hin thng xuyn s quen rt nhanh.

Khi ngi nam ang di chuyn, ngi n nn kha ngc hai chn bm vo ngi nam cng nh h tr thm cho chng.