SUBIECTELE TEORIE ECONOMICA 2013

Aprobat la şedinţa catedrei din 08.02.13 Proces verbal nr.

6 Şef catedră ________________

Subiectele la disciplina „Teorie economică” pentru examenul de licenţă (2013) Compartimentul Microeconomie
Subiectul 1.Teoria economică şi sistemul ştiinţelor economice. Obiectul de studiu şi etapele evoluţiei teoriei economice.Metodele de cercetare ale ştiinţei economice. Legile economice şi categoriile economice. Economia pozitivă şi normativă.Nivelele de cercetare şi funcţiile ştiinţei economice. Subiectul 2. Resursele economice şi caracterul lor limitat. Frontiera posibilităţilor de producţie. Clasificarea resurselor. Legea rarităţii. Cost de oportunitate. Subiectul 3. Bunurile economice şi caracteristicile lor. Clasificarea bunurilor economice. Marfa şi trăsăturile ei. Valoarea mărfii. Subiectul 4. Activitatea economică: faze şi indicatori. Sectoarele activităţii economice. Agenţii economici. Subiectul 5. Proprietatea şi pluralismul formelor sale. Proprietatea privată, de stat şi mixtă. Subiectul 6. Sistemele economice. Tipologia sistemelor economice. Modelele economiei mixte. Subiectul 7. Întreprinderea în condiţiile economiei de piaţă. Teoriile antreprenoriatului. Întreprinderea: scopul şi funcţiile sale. Clasificarea întreprinderilor. Businessul mic: avantaje şi dezavantaje. Subiectul 8. Piaţa şi mecanismul funcţionării ei. Tipologia pieţei. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei. Echilibrul pieţei. Preţuri: teorii, tipuri, structuri. Subiectul 9. Teoria elasticităţii cererii şi a ofertei. Elasticitatea cererii: tipuri şi factori de influenţă. Elasticitatea ofertei: tipuri şi factori de influenţă. Aplicarea elasticităţii în analiza microeconomică. Subiectul 10. Teoria comportamentului consumatorului . Preferinţele consumatorului şi utilitatea economică. Tipurile şi teoriile utilităţii. Curba de indiferenţă. Trăsăturile şi tipurile curbelor de indiferenţă.Constrângerea bugetară şi alegerea optima a consumatorului. Subiectul 11. Teoria producţiei. Factorii de producţie şi combinarea lor. Funcţia de producţie şi proprietăţile ei. Izocuanta: tipuri şi trăsături. Alegerea producătorului în perioada scurtă şi lungă de timp. Legea productivităţii marginale descrescînde. Efectele de extindere la scară a producţiei. Subiectul 12. Costul de producţie şi tipologia lui. Izocostul şi echilibrul producătorului. Costurile de producţie în perioada scurtă de timp. Funcţia costurilor pe termen lung. Economiile şi deseconomiile de scară.Maximizarea profitului şi pragul de rentabilitate al firmei. Subiectul 13. Comportamentul firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă. Concurenţa şi formele sale. Legea concurenţei. Modelul concurenţei perfecte. Maximizarea profitului şi oferta firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă. Subiectul 14. Comportamentul firmei pe piaţa cu concurenţă imperfectă. Concurenţa imperfectă şi formele ei. Firma în condiţiile monopolului. Discriminarea prin preţ. Alegerea producătorului în condiţiile concurenţei monopolistice. Oligopolul: comportamentul strategic al firmelor şi formele sale. Subiectul 15. Piaţa factorilor de producţie şi formarea veniturilor factoriale. Particularităţile pieţei factorilor de producţie. Piaţa funciară şi renta. Piaţa capitalului şi dobînda. Piaţa muncii şi salariul.

Compartimentul Macroeconomie
Subiectul 16. Macroeconomia ca ştiinţă. Scopurile, obiectivele şi problemele macroeconomiei. Agregatele macroeconomice. Funcţiile şi metodele macroeconomiei. Agenţii economici agregaţi. Circuitul economic. Subiectul 17. Politicile macroeconomice. Definirea scopurilor politicilor macroeconomice. Clasificarea politicilor macroeconomice. Politici orientate către cerere. Politici orientate către ofertă.

Formele şi cauzele şomajului. Consumul: esenţa. Creşterea economică. Modelele ofertei agregate. Teorii ale cererii de bani. VN. Subiectul 24. Economiile: tipuri şi factori. Oferta de monedă. Subiectul 20. Politici anti-şomaj. Bugetul de stat şi elementele sale. Consum. Politici de echilibrare a balanţei de plăţi. Subiectul 26. Curba lui Phillips pe termen scurt şi lung. trăturile şi indicatorii pieţei muncii. formele lui. Caracteristica generală a modelului IS LM de echilibru macroeconomic. Funcţia economiilor. Subiectul 22. Datoria publică. Elementele. Subiectul 25. Modelul AD-AS de echilibru macroeconomic. Piaţa valutară şi componentele ei. Curba LM. Echilibru macroeconomic AD – AS pe termen scurt şi lung. Oferta agregată. Tipurile de creştere economică şi indicatorii ei. Macroeconomia şi principalii indicatori macroeconomici. Piaţa muncii şi şomajul. Legea lui A. Politica bugetar-fiscală: scopuri şi instrumente. Modelul economiei mici deschise. Sisteme de evaluare a rezultatelor macroeconomice. Poltici de combatere a inflaţiei. Tipurile inflaţiei. . Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice. Criza economică. Influenţa politicilor macroeconomice în modelul IS – LM.Subiectul 18. Conceptul şi indicatorii inflaţiei. Cererea agregată: componente. Teorii şi modele ale creşterii economice. Balanţa de plăţi şi structura sa. Echilibrul pieţei muncii. Definirea şi indicatorii şomajului. Efectele de transmisie a politicii monetar-creditare. Bugetul de stat şi politica bugetar-fiscală. Echilibrul balanţei de plăţi. PIB. Tipologia politicii monetarcreditare.. Subiectul 28. Echilibrul pieţei monetare. Echilibrul IS –LM. Subiectul 27. Deficitul bugetar şi metodele de finanţare a deficitului bugetar. Metode de calcul al PIB-lui. Piaţa monetară şi mecanismele ei. Teorii ale ciclului economic. Curba IS. Subiectul 19. Subiectul 30. factori de influenţă. Cererea de monedă şi caracteristicele ei. Economia deschisă şi balanţa de plăţi. Piaţa valutară şi politica valutară. Formele cauzale ale inflaţiei. Sistemul cursurilor de schimb fixe şi flexibile. Factorii creşterii economice. Multiplicatorul monetar. Comerţul exterior. Conceptul de creştere şi dezvoltarea economică. Subiectul 23. Funcţia macroeconomică a consumului. PNN. Ouken. Investiţiile în economie. Efectele de transmisie a politicii bugetar-fiscale. Multiplicatorul şi acceleratorul. Echilibrul şi dezechilibrul macroeconomic. PNB. economii şi investiţii. Politica monetar-creditară: scopuri şi instrumente. Subiectul 21. Costurile şomajului. Impozitul şi sistemul impozitar. Cursul de schimb valutar nominal şi real. Cauzele ciclităţii. Subiectul 29. Formele impozitului. Inflaţia şi procese inflaţioniste. Modelul IS – LM de echilibru macroeconomic.Ciclul economic şi fazele lui. Factorii de influenţă. Tipurile ciclului economic. PIN. Costurile inflaţiei. Modelul Mundell-Fleming.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful