You are on page 1of 5

-

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekanit:
Bajram Ukaj

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

07.05. 2 0 1 3

I
N baz t nenit 124 t Statutit t Universitetit t Prishtins, e shpallim
afatin e provimeve pr studimet themelore pr vitin akademik 2012/2013
II
Me qllim t sigurohet informimi me koh i studentve lidhur me kohn
(orarin) dhe vendin (salln) e mbajtjes s provimit. Ju njoftojm se neni 126 pika 2 e
Statutit t Universitetit t Prishtins, duhet t respektohet.

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2013


VITI I PAR
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e s drejts
17.06.2013
2. Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike
24.06.2013
3. Ekonomia
28.06.2013
4. Gjuh angleze I dhe II
22.06.2013
5. Gjuha Gjermane I dhe II
06.06.2013
6. Gjuha Frenge I dhe II
10.06.2013
7. E drejta dhe Etika
10.06.2013
8. Sociologjia e se drejtes
19.06.2013
9. Retorika dhe Shprehja Juridike
18.06.2013
10.E drejta romake
08.06.2013
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
18.06.2013
12. Sociologjia
12.06.2013
13. Teoria dhe praktika parlamentare
19.06.2013
14. Bazat e sistemit gjyqsor
18.06.2013
15. Informatik (programet e reja)
19.06.2013
16. Historia e shtetit dhe e s drejts shqiptare
24.06.2013
17. E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut
15.06.2013
18. E drejta e konkurrencs
20.06.2013
Vrejtje
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 10.05. 2013


deri me 24. 05.2013
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekanit:
Bajram Ukaj

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

07.05.2 0 1 3

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2013


VITI I DYT
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese
2. E Drejta civile
3. E Drejta penale
4. Politika ekonomike
5. E Drejta kadastrale
6. Politika kriminale
7. Klinika juridike civile
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorve
9. E Drejta administrative
10. Kriminalistik
11. E drejta familjare dhe trashgimore
12. Organizatat ndrkombtare
13. Gjyqsia kushtetuese
14. Komunikimi masiv
15. Kundrvajtjet n lmin penal
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashgimore

21.06.2013
12.06.2013
14.06.2013
01.07.2013
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
01.07.2013
25.06.2013
18.06.2013
03.07.2013
22.06.2013
13.06.2013
19.06.2013
19.06.2013
19.06.2013

Vrejtje:
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 10.05. 2013


deri me 24. 05.2013
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekanit:
Bajram Ukaj

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

07.05. 2 0 1 3

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHORIT 2013


VITI I TRET
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndrkombtare publike


2. E Drejta e detyrimeve
3. E Drejta e procedurs penale
4. E Drejta ndrkombtare private
5. Krimi i organizuar
6. Shakthtsit e praktiks gjyqsore
7. Taktika Kriminalistike
8. E Drejta e sigurimit social
9. Administrimi lokal
10. E Drejta e puns
11. E Drejta e Unionit Evropian
12. Procedura Administrative
13. Financat dhe e drejta financiare
14. E Drejta bankare
15. Mjeksia ligjore
16. Klinika Juridike penale
17. Klinika Juridike fiskale
18. Terrorizmi
19. Hulumtim dhe shkrim Ligjor

15.06.2013
24.06.2013
10.06.2013
22.06.2013
18.06.2013
10.06.2013
11.06.2013
12.06.2013
13.06.2013
12.06.2013
29.06.2013
19.06.2013
26.06.2013
19.06.2013
25.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013

Vrejtje:
IV.
V.

VI.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt. 10.05. 2013


deri me 24. 05.2013
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc

Universiteti i Prishtins
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik

Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtin, Kosov


Tel: +381-38-229 063, 220 484
Fax: +381-38-229744

Dekanit:
Bajram Ukaj

Ref. nr.

URL: http://www.uni-pr.edu
Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Prishtin,

07.05.2013

ORARI I PROVIMEVE PR AFATIN E QERSHOR 2013


VITI I KATR
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta procedurs civile


2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

E drejta ndrkombtare pr t drejtat e njeriut


Kriminologji me Penologji
E Drejta tregtare
E drejta tregtare ndrkombtare
Bursa dhe afarizmi n burs
E drejta e sigurimeve
Analiza ekonomike e s drejts
E drejta ndrkombtare e puns
10. Etika ligjore dhe Profesionale
10.Metodologjia dhe shkrimi Ligjor

14.06.2013
15.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
13.06.2013
01.07.2013
20.06.2013
13.06.2013
18.06.2013

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese


1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................21.06.2013
2.E drejta administrative-pjesa e posame..............................25.06.2013
3.Filozofia e se drejts............................................................... ..18.06.2013
4.E drejta sociale..........................................................................13.06.2013
Moduli i shkencave penale-juridike
5.E drejta penale-pjesa e posame............................................ 18.06.2013
6.E drejta procedurale penale pjesa e posame.........................17.06.2013
7.Viktimologjia..............................................................................10.06.2013
8.E drejta penale ndrkombtare................................................28.06.2013
Moduli i shkencave civile-juridike
9.E drejta sendore........................................................................17.06.2013
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posame........................14.06.2013
11.E drejta kontraktore...............................................................24.06.2013
12.E drejta e pronsis intelektuale............................................14.06.2013

Moduli i shkencave ndrkombtare-jurdike


13.E drejta ndrkombtare private konvencionale...............22.06.2013
14.Teoria e marrdhnieve ndrkombtare............................08.06.2013
15.E drejta ndrkombtare humanitare..................................29.06.2013
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................15.06.2013
Moduli i shkencave financiare-juridike
17.Institucionet financiare ndrkombtare.............................01.07.2013
18.E drejta ndrkombtare ekonomike...................................27.06.2013
19.E drejta tatimore dhe buxhetore.........................................20.06.2013
20.Qeverisja e korporatave .....................................................17.06.2013

Vrejtje:
I.
II.

III.

Afati i paraqitjes s provimeve fillon prej dt.10.05.2013


deri me 24.05.2013
Sallat e mbajtjes s provimeve do t caktohen me rastin
e shpalljes s listave t studentve pr provime.
Provimet nuk mund t shtyhen.

DEKANI
Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.asoc