เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

---------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับประถมศึกษา
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑ ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อาเภอ จังหวัด สังกัด

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนสาธิตบางนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนบ้านปะแดลางา โรงเรียนนิคมพัฒนา ๖ โรงเรียนเมืองปัตตานี โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา โรงเรียนบ้านหนองหมอ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม บางพลี เมือง สมุทรปราการ หนองจิก สุคิริน เมืองปัตตานี ท่าชนะ เขาชัยสน เมือง สุราษฎร์ธานี ห้วยยอด เมืองตรัง คลองท่อม สมุทรปราการ สมุทรปราการ ปัตตานี นราธิวาส ปัตตานี สุราษฎร์ธานี พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง ตรัง กระบี่ สช. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. อปท. สพฐ.

กลาง เด็กชายปณชัย วิรย ิ ะตั้งสกุล ใหญ่ เล็ก เด็กชายคณิศร โพธิสาร เด็กหญิงซูฮัยนี เปาะหารง

กลาง เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีไพล ใหญ่ เล็ก เด็กชายกิตติธัช แก่นมาลี เด็กชายสิทธิกร พรหมม่วง

กลาง เด็กหญิงญาณิศา คาคง ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงพิมพาดา หาญวนานนท์ เด็กหญิงรวิสรา พูดเพราะ

กลาง เด็กชายกษิดิศ ศรีนคร ใหญ่ เด็กหญิงสยาภา สิงห์ชู

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๕ กลาง ใหญ่ เล็ก ๖

ชื่อนักเรียน เด็กหญิงอดิศา หอมจันทร์

สถานศึกษา โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)

อาเภอ บ้านคา

จังหวัด ราชบุรี

สังกัด สพฐ.

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน เด็กหญิงพัชราวลี โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ดารงธรรมประเสริฐ เด็กหญิงศุภิสรา ม่วงมณี โรงเรียนคอตัน โรงเรียนวัดแหลมหว้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนนายางวิทยา โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลวัดภูมินทร์) โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย โรงเรียนบ้านท่าอุเทน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สังขละบุรี บางซ้าย เมืองชัยนาท พัฒนานิคม ขาณุวรลักษบุรี นครไทย เมืองพิจิตร สบปราบ เมืองเชียงใหม่ เมืองน่าน พล บ้านม่วง เมืองอุดรธานี แกดา ท่าอุเทน เมือง มหาสารคาม กันทรารมย์ บ้านกรวด เมือง นครราชสีมา กาญจนบุรี พระนครศรี อยุธยา ชัยนาท ลพบุรี กาแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร ลาปาง เชียงใหม่ น่าน ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม นครพนม มหาสารคาม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. อปท. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สกอ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง เด็กชายธนาธิป ชัยราช ใหญ่ เล็ก เด็กชายอินทร์ ใบโพธิ์ เด็กหญิงกัญญ์วรา อยู่ปาน

กลาง เด็กหญิงสุจิตรา มาดี ใหญ่ เล็ก เด็กชายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ เด็กหญิงมาร์ตินา ปุ๊ดสร้อย

กลาง เด็กหญิงจุติมาพร วสะวานนท์ ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงกมลลักษณ์ คาเขียว เด็กหญิงวีนัส กาดนอก

กลาง เด็กชายนิธศ ิ สาราญดี ใหญ่ เล็ก เด็กชายธีรัช เตมียสถิต เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทฤทธิ์

๑๐

กลาง เด็กหญิงอรวรา ทองศรี ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงกรชนก ศรีวัฒนา เด็กหญิงอรอุมา คงเมือง

๑๑

กลาง เด็กชายชาตรี งามประจบ ใหญ่ เด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑๒

ชื่อนักเรียน เด็กหญิงอภิวรรณ คาภานนท์

สถานศึกษา โรงเรียนวัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค์) โรงเรียนวัดหินดาษ (กระแส บุญชู อุทิศ) โรงเรียนอนุบาลนครนายก โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

อาเภอ คลองเขื่อน ราชสาส์น เมืองนครนายก ภาษีเจริญ วังทองหลาง บางรัก

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา นครนายก

สังกัด สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง เด็กหญิงภัสรา ขุนวิเศษ ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงอรอนงค์ เครือละม้าย เด็กหญิงรุจิรัตน์ เวชมณีกร

กรุงเทพมหานคร สพฐ. กรุงเทพมหานคร กทม. กรุงเทพมหานคร สช.

๑๓

กลาง เด็กหญิงอภิญาพร แสวง ใหญ่

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วัฒนาพิทักษ์กุล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑ ชื่อนักเรียน นางสาวฐิติพร ดัดตรงธรรม สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนบ้านคอลอกาเว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพัง สุรินทร์) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนสตรีภเู ก็ต อาเภอ บางบัวทอง เมือง สมุทรปราการ เมืองนนทบุรี ศรีสาคร เมืองสตูล เมืองยะลา เทพา ไชยา บ้านนาสาร เมืองตรัง เมืองกระบี่ เมืองภูเก็ต จังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นราธิวาส สตูล ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ ภูเก็ต สังกัด อปท. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. อปท. สพฐ. สพฐ.

กลาง เด็กชายเดชา สีทาเชื้อ ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงพัชราวดี ขุนแก้ว เด็กหญิงอัสมานี อาแด

กลาง เด็กหญิงนดา ยีมัสซา ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงชัญญา สุขโสภา นางสาวเบญจวรรณ แก้วของสุข

กลาง นางสาวจริยาภรณ์ ศักดิ์เจริญ ใหญ่ เล็ก เด็กชายจิตติณฏ ั ฐ์ ชูศรี นางสาวเมรินทร์ เลิศแก้ว

กลาง นายนันทวุฒิ ช้าเป็นการ ใหญ่ นางสาวศิวนาถ สมาน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๕

ชื่อนักเรียน เด็กหญิงจิตสุภา ไชยเสน

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนเมตตาวิทยา โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนรังษีวิทยา

อาเภอ หนองหญ้า ปล้อง สังขละบุรี เมืองเพชรบุรี เนินขาม มโนรมย์ สรรคบุรี นครไทย หล่มสัก เมือง กาแพงเพชร เชียงของ เมืองเชียงใหม่ ฝาง บ้านดุง เมืองขอนแก่น วานรนิวาส เมือง มหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เมือง มหาสารคาม เสิงสาง เมืองศรีสะเกษ เมือง นครราชสีมา

จังหวัด เพชรบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครราชสีมา

สังกัด สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สกอ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง เด็กหญิงสมฤดี สมบูรณ์ดี ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงชนกชนม์ สายน้าผึ้ง เด็กหญิงสิริยาพร พันธุ์ดี

กลาง นางสาวสุกัญญา ราดา ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงวันวิสาข์ พึ่งน้อย เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญอุต

กลาง นางสาวอารียา พงพันธุ์ ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงชิดตะวัน คงไทย เด็กหญิงอภิญญา ไชยลังการ

กลาง เด็กหญิงศิรินัทธ์ ศิริติกุล ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงกมลทิพย์ เจริญสากล

นางสาวสร้อยเพชร แจ้งทองหลาง โรงเรียนบ้านปากดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

กลาง เด็กชายจีระศักดิ์ อุตสาห์ ใหญ่ เล็ก นายจิรภัทร เหล่า เด็กชายอนุรักษ์ ทรงเกียรติกุล

๑๐

กลาง นายวงศ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ใหญ่ เล็ก เด็กชายณัฐพงศ์ อุทัยประดิษฐ์ นางสาวศุภรัตน์ ไชยจังหรีด

๑๑

กลาง นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ใหญ่ นางสาวณัฐชยา ศรีทะโร

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑๒

ชื่อนักเรียน นางสาวอาทิตยา น้อยเทพ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนสูง โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์

อาเภอ เขาสมิง เมืองนครนายก เมืองจันทบุรี

จังหวัด ตราด นครนายก จันทบุรี

สังกัด สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง เด็กหญิงวชิระภร กรินทร์เฉลิม ใหญ่ เล็ก เด็กหญิงพัทธ์พิชญา พิชญวณิชย์

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน

๑๓

กลาง ใหญ่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑ ชื่อนักเรียน นายกรธัช องค์ตระกูลกิจ สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตบางนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนคณะราษฎร์บารุงปทุมธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ ประสาน” โรงเรียนควนพระสาครินทร์ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อาเภอ บางพลี เมือง นครปฐม เมือง ปทุมธานี เมืองสตูล เมืองสตูล เบตง ปากพะยูน ทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา จังหวัด สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สตูล สตูล ยะลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา สังกัด สช. สกอ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง นางสาวณัชชา ถมยาพิทักษ์ ใหญ่ เล็ก นางสาวไอยรินทร์ วงศาโรจน์ นางสาวอารยา ห้วนก๊อง

กลาง นางสาวฮานาน สิดิ ใหญ่ เล็ก นางสาวมนัสวีย์ ชาญวิรวงศ์ นางสาวน้าทิพย์ ชุมชาติ

กลาง นางสาวยวิษฐา เครือจันทร์ ใหญ่ เล็ก นายภาณุมาศ สุทธิสังข์

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ตะกั่วป่า คลองท่อม พังงา กระบี่ สพฐ. สพฐ.

กลาง นางสาวธนิตา จันทร์ขาว ใหญ่ นายวีรชัย สาเภา

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๕

ชื่อนักเรียน นางสาวอินธุอร จาเนียรสุข

สถานศึกษา โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โรงเรียนเมตตาวิทยา โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โรงเรียนพญาเม็งราย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี โรงเรียนลาพระเพลิงพิทยาคม โรงเรียนชัยภูมภ ิ ักดีชุมพล

อาเภอ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ สามชุก เมืองราชบุรี ท่าช้าง ลาดบัวหลวง สรรคบุรี เมืองอุตรดิตถ์ หล่มสัก เมือง เพชรบูรณ์ เมืองพะเยา พญาเม็งราย เมือง เชียงใหม่ ศรีบุญเรือง โพนพิสัย เมือง ขอนแก่น เมือง อุบลราชธานี ศรีสงคราม เมือง นครพนม เมือง สุรินทร์ ปักธงชัย เมือง ชัยภูมิ

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ราชบุรี สิงห์บุรี พระนครศรี อยุธยา ชัยนาท อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ หนองบัวลาภู หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม นครพนม สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ

สังกัด สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. อปท. สพฐ.

กลาง นางสาวสุกัญญา อินทรแปลง ใหญ่ เล็ก นางสาวอัมพิกา นุชประสิทธิ์ นางสาวสุนส ิ า เมืองมูล

กลาง นางสาวศศิพร สามนคร ใหญ่ เล็ก นางสาวศิวรักษ์ แว่นแก้ว นางสาวอรณี เมืองชาวนา

กลาง นางสาวเบญจรัตน์ ภูมิใหญ่ ใหญ่ เล็ก นายนิติกรณ์ ตั้งหลัก นายเจตริน เจิงกลิ่นจันทน์

กลาง นายอรรถชัย อุตสาใจ ใหญ่ เล็ก นายกรินทร์ พวกอินแสง นายบุญเลิศ หอกระโทก

กลาง นายสลัก ฝ้ายขาว ใหญ่ เล็ก นายสหราช จันทร์ลุน นายธัญชาติ ล้อพงษ์พานิชย์

๑๐

กลาง นายสมเกียรติ เมตุลา ใหญ่ เล็ก นายนันทวัฒน์ ปัญญาบุตร นายสุรย ิ า บรรลือทรัพย์

๑๑

กลาง นางสาวรุจิตรา สนทาธร ใหญ่ นายนรภัทร วงศ์สวัสดิไ ์ พศาล

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ เล็ก ๑๒

ชื่อนักเรียน นางสาวอภิรดี ช่างเก็บ

สถานศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนอรัญประเทศ

อาเภอ บ้านสร้าง ขลุง อรัญประเทศ

จังหวัด ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว

สังกัด สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง นางสาวสิริวรรณ สุรศัพท์ ใหญ่ เล็ก นายวรุต พงษ์ศร

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สกอ.

๑๓

กลาง นายวรท เปรมตุ่น ใหญ่

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สบย. ขนาด เล็ก ๑ ชื่อนักเรียน นายวีระพล แซ่กง สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาเภอ เมืองพะเยา เมืองเชียงใหม่ เมืองลาปาง เมืองนครสวรรค์ จังหวัด พะเยา เชียงใหม่ ลาปาง นครสวรรค์ สังกัด สอศ. สช. สอศ. สช.

กลาง นางสาวรัชฎาภรณ์ สมบุญโสด วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ใหญ่ นางสาวอรกัญญา วงศ์รักไทย เล็ก นางสาวหงษ์หยก สีใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัย นครสวรรค์

กลาง

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพโคกสาโรง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บร ุี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เมืองพิษณุโลก โคกสาโรง เมืองสิงห์บุรี เมืองลพบุรี พิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สอศ. สอศ. สอศ. สช.

ใหญ่ นายกฤษดา สุขสว่าง เล็ก ๓ นางสาวอนงนาฎ อมาตยกุล

กลาง นายสุภาษิต ศรีเกิด ใหญ่ นายการัณร์ สงวนประเสริฐ เล็ก

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พซ ีี เมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรี เมืองตราด เมืองระยอง เมืองระยอง นนทบุรี นนทบุรี ตราด ระยอง ระยอง สช. สช. สอศ. สช. สช.

กลาง นางสาวพรรณนิภา คงตุ้ง ใหญ่ นางสาวพรทิพย์ คงเนียม เล็ก นางสาวนิตยา มณีวงษ์

กลาง นายนลทวัช วงษ์สูง ใหญ่ นางสาวอรอุมา วันบัวแดง เล็ก

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครปฐม ด่านซ้าย เมืองบึงกาฬ สุพรรณบุรี นครปฐม เลย บึงกาฬ สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

กลาง นางสาวพจนา จันทร์คา ใหญ่ นางสาวตรีรัตน์ สุดจิตจูล เล็ก นางสาวภัทรานิษฐ์ กันธุ

กลาง นางสาวปิยะธิดา มงคลสวัสดิ์ ใหญ่

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สบย. ขนาด เล็ก ๘ ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อาเภอ จังหวัด

๙ สังกัด

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยการอาชีพสตึก วิทยาลัยการอาชีพนางรอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สตึก นางรอง เมือง อุบลราชธานี ตระการพืชผล เมืองสกลนคร เมืองตรัง เมืองพังงา เมืองภูเก็ต ทุ่งตะโก ปากพนัง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี สกลนคร ตรัง พังงา ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

กลาง นางสาวนวลกมล ศาลางาม ใหญ่ นายวิชา เพ่งพิศ เล็ก นายกิตติ มีชัย

กลาง นางสาวขวัญกมล เครือคา ใหญ่ นางสาวเกศกนก สุปัญญา เล็ก นายจิรัฐติกาล โพธิ์นางดา

๑๐

กลาง นางสาววรรณฉัตร แก้วโกรพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ใหญ่ นายเนติพงษ์ ทองทิพย์ เล็ก นายอาทิตย์ วิรุษพรรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช

๑๑

กลาง นายอดิศักดิ์ มณีมัย ใหญ่ เล็ก

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ นางสาวสุพรรษา พุ่มฤทัย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เมืองปัตตานี เมืองสตูล หาดใหญ่ สาทร บางกอกใหญ่ ราษฎร์บร ู ณะ ปัตตานี สตูล สงขลา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

๑๒

กลาง นางสาวสุนัดดา ทองชู ใหญ่ นางสาวเปฐิตา บุญพิทักษ์ เล็ก นายปารเมศ แก้วคาบัง

๑๓

กลาง นางสาวโสภิษาฐ์ สู่ทรัพย์ ใหญ่ นายจักรพงษ์ ดวงสีจันทร์

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๐

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สบย. ขนาด เล็ก ๑ ชื่อนักศึกษา นางสาวประดับพร แซ่สง สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครสวรรค์ อาเภอ เมืองพะเยา เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย เมืองนครสวรรค์ จังหวัด พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ สังกัด สอศ. สช. สอศ. สอศ.

กลาง นายจิรสิน คาใจ ใหญ่ นายจิระพงศ์ ปราณี เล็ก นายวัชริศ เชิดโคกศรี

กลาง

นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี เมืองนครสวรรค์ เมืองสิงห์บุรี นครสวรรค์ สิงห์บุรี สอศ. สอศ.

ใหญ่ นางสาวสุรร ี ัตน์ แสงล้า เล็ก ๓ กลาง นางสาวเพ็ญพิชชา แซ่ย่าง

ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี กาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เมืองชัยนาท อุทัย เมืองนนทบุรี เมืองนนทบุรี ศรีมหาโพธิ เมืองตราด เมืองชลบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองสมุทรสงคราม ด่านซ้าย ธวัชบุรี เมืองเลย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี นนทบุรี ปราจีนบุรี ตราด ชลบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เลย ร้อยเอ็ด เลย สอศ. สช. สช. สช. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

ใหญ่ นายอภิสิทธิ์ มะลิวรรณ์ เล็ก ๔ นายธีรพงษ์ สุขีชล

กลาง นางสาวสายพิน สีน้าเงิน ใหญ่ นางสาวนารีรต ั น์ เล่าเปี่ยม เล็ก นายสุทธิพงษ์ จันทสี

กลาง นายสาริศ สวนพลาย ใหญ่ นางสาวธิรารัตน์ แสงทับทิม เล็ก นายเอกพงศ์ กัณหะเสลา

กลาง นางสาววิไลลักษณ์ สุมิตรเดช ใหญ่ นางสาวพรกนก พวงมาลา เล็ก นายสุนันท์ หัวหนอง

กลาง

นางสาวพงค์ศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อรุณสิงห์ประทีป วิทยาลัยเทคนิคเลย

ใหญ่ นายสุจินดา อุปแก้ว

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สบย. ขนาด เล็ก ๘ ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อาเภอ แก้งคร้อ เมืองนครราชสีมา เมืองสุรินทร์ เมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เดชอุดม เมืองตรัง เมืองพังงา เมืองภูเก็ต เวียงสระ

๑๑ จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตรัง พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สังกัด สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

นางสาวรพีพรรณ ประเสริฐสังข์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

กลาง นายมาโนชน์ ดอกทุเรียน ใหญ่ นายยอดศักดิ์ เจริญตาม เล็ก นายนฤเบศร์ รัตนวัน

กลาง นายชัยอรุณ บุญเรือง ใหญ่ นางสาวศุภรดา พวงเพชร เล็ก นางสาววิลาวัณย์ จิตรเพชร์

๑๐

กลาง นายกรวิสิษฐ์ เรืองพุทธ ใหญ่ นายสุวรรณ คนเรียน เล็ก นายธีรศักดิ์ สมเคราะห์

๑๑

กลาง

ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่ เมืองสุราษฎร์ธานี สายบุรี เมืองสตูล หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล สงขลา สอศ. สอศ. สอศ. สช.

ใหญ่ นายสฤษดิ์ ปันทโมรา เล็ก ๑๒ นายมะเพาซี บีรู

กลาง นายเอกพันธ์ นาทาน ใหญ่ นายอาคิระ ระเด่นวงศ์ เล็ก

ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประมิน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์

๑๓

กลาง ใหญ่

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๒

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
สบย. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ นางสมรัตน์ พรหมรัตน์ นายพรชัย การะนนท์ ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน นายภครนันท์ วังคาหาญ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สอศ. อาเภอ จังหวัด สังกัด

ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่ บางกอกน้อย สงขลา กรุงเทพมหานคร สอศ. สช. เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ.

นางสาวธัญญธร โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๓

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ภาค ขนาด
เล็ก เหนือ

ชื่อนักศึกษา
นางสาวกัลยรัตน์ บุญรัศมี

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองนครราชสีมา เมืองสุรินทร์ เมืองขอนแก่น หัวหิน เมืองกาญจนบุรี พุทธมณฑล หาดใหญ่ เมือง นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ บางนา ทุ่งครุ บางกะปิ ปทุมวัน

จังหวัด
นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครปฐม สงขลา นครศรีธรรมราช สงขลา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กลาง นายปรเมศวร์ ชรอยนุช ใหญ่ เล็ก นายนภดล อยู่พรหมแดน นายรัชฏะธนชัย บุญเทพ

ตะวันออก เฉียงเหนือ

กลาง นายวิษณุ สังเกตุกิจ ใหญ่ เล็ก นายนิรินาม งามวาจา

นางสาวหทัยชนก ฉันทลักษณ์สุข มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลาง

กลาง นางสาวปาณิสรา สุขเสริม ใหญ่ เล็ก นางสาวอติพร เทอดโยธิน นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม

ใต้

กลาง นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว ใหญ่ เล็ก นายซายูตี สาหลา นางสาวแวรุสนี แวหลง

กรุงเทพ มหานคร

กลาง นายศักดา ยงเยื้องคง ใหญ่ นางสาวขวัญเรือน พานแก้ว นางสาวพิณไพเราะ ธีรเนตร

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๔

นักศึกษาพิการ
ภาค เหนือ ตะวันออก เฉียงเหนือ กลาง ใต้ กรุงเทพ มหานคร ประเภทความพิการ ทางการได้ยิน ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการมองเห็น ทางด้านร่างกาย ชื่อ - สกุล นายอากรณ์ ศรีลารอด นายชัยวัฒน์ เฉลาประโคน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรร ี ัมย์ อาเภอ เมืองเชียงใหม่ เมืองบุรีรัมย์ พุทธมณฑล เมืองสงขลา บางกะปิ จังหวัด เชียงใหม่ บุรีรัมย์ นครปฐม สงขลา กรุงเทพมหานคร

นางสาวเมธาวี ศรีเจริญจิระ มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุรเดช สุรย ิ วานิช นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๕

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึ การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับก่อนประถมศึกษา
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ สถานศึกษา อาเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง

นครชัยศรี เมืองปทุมธานี เมืองนครปฐม

นครปฐม ปทุมธานี นครปฐม

สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง โรงเรียนวัดนาวง ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เล็ก

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ เมืองยะลา เมืองยะลา สิงหนคร จะนะ เมืองชุมพร เมืองตรัง เมืองพังงา เมืองภูเก็ต เดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรี เมืองเพชรบุรี แก่งคอย บางปะอิน ยะลา ยะลา สงขลา สงขลา ชุมพร ตรัง พังงา ภูเก็ต สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อปท. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. อปท. สพฐ. สพฐ. สพฐ. อปท. สพฐ. สพฐ. สช. สช. สพฐ. สพฐ. สช.

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ใหญ่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เล็ก โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

กลาง โรงเรียนบ้านนา ใหญ่ โรงเรียนฝวาหมินกงลิ เล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

กลาง โรงเรียนอนุบาลพังงา ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เล็ก โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เล็ก โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑

กลาง โรงเรียนเซนต์แมรี่ ใหญ่ โรงเรียนจิระศาสตร์วท ิ ยา เล็ก โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เนินมะปราง แม่สอด นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก

กลาง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ใหญ่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่

๑๖

สถานศึกษา

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง

สันกาแพง ไชยปราการ เมืองพะเยา หนองเรือ น้าพอง พล นาหว้า เมืองมุกดาหาร เมืองอุบลราชธานี

เชียงใหม่ เชียงใหม่ พะเยา ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี

สช. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สช. สช.

กลาง โรงเรียนเอื้อวิทยา ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา เล็ก โรงเรียนบ้านยางคา

กลาง โรงเรียนน้าพอง ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ เล็ก โรงเรียนชุมชนนางัว

๑๐

กลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี*** เล็ก

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ กันทรารมย์ เมืองนครราชสีมา บางปะกง เมืองตราด เมืองฉะเชิงเทรา วัฒนา ศรีสะเกษ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ตราด ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สพฐ. สพฐ. สพฐ. อปท. สช. สช.

๑๑

กลาง โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เล็ก โรงเรียนวัดเขาดิน

๑๒

กลาง โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ใหญ่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เล็ก โรงเรียนไทยคริสเตียน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

๑๓

กลาง ใหญ่

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ *** โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สช. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๖, ๒๕๕๑, ๒๕๕๕ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน)

หมายเหตุ

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๗

ระดับประถมศึกษา
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ สถานศึกษา อาเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ

บางกรวย บางพลี ลาลูกกา มายอ สายบุรี เบตง ปากพะยูน ระโนด สะเดา เหนือคลอง นาโยง เหนือคลอง เมืองราชบุรี หนองปรือ บางสะพาน หันคา โคกสาโรง เมืองชัยนาท ขาณุวรลักษบุรี เมืองเพชรบูรณ์ พยุหะคีรี

นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ปัตตานี ปัตตานี ยะลา พัทลุง สงขลา สงขลา กระบี่ ตรัง กระบี่ ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยนาท ลพบุรี ชัยนาท กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์

สพฐ. สช. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง โรงเรียนสาธิตบางนา ใหญ่ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต เล็ก โรงเรียนบ้านราวอ

กลาง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) เล็ก โรงเรียนบ้านเกาะเสือ

กลาง โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ ๙๐ ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เล็ก โรงเรียนบ้านนาวง

กลาง โรงเรียนวัดควนสีนวล ใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ เล็ก โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกล ู)

กลาง โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ใหญ่ โรงเรียนบางสะพาน เล็ก โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

กลาง โรงเรียนโคกสาโรง ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เล็ก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์

กลาง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ใหญ่ โรงเรียนเขาทอง

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่

๑๘

สถานศึกษา

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่ พาน เมืองลาปาง ด่านซ้าย นาวัง สว่างแดนดิน เมืองยโสธร คาม่วง บรบือ ลาปลายมาศ ท่าตูม เมืองศรีสะเกษ เมืองฉะเชิงเทรา เมืองระยอง คลองใหญ่ บางกอกน้อย บางขุนเทียน ปทุมวัน

เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง เลย หนองบัวลาภู สกลนคร ยโสธร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. กทม. กทม. สกอ.

กลาง โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เล็ก โรงเรียนบ้านแก่งม่วง

กลาง โรงเรียนบ้านโคกกะทอ ใหญ่ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ เล็ก โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอานวยศิลป์)

๑๐

กลาง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม ใหญ่ โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) เล็ก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนชุมชนบ้านบัวโคก (บัวโคกราษฎร์วิทยาคม) โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น (จี๊ด น้อยใจบุญบารุง ๒)

๑๑

กลาง

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เล็ก
๑๒

กลาง โรงเรียนวัดเขาสาเภาทอง ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ เล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ***

๑๓

กลาง โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ใหญ่

หมายเหตุ

*** โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สังกัด สกอ. เป็นสถานศึกษาที่ได้รบ ั รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๗, ๒๕๕๑, ๒๕๕๕ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑๙

ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่ สถานศึกษา อาเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปีย ่ มวิทยาคาร)

เมืองสมุทรสาคร ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี เมืองปัตตานี จะแนะ

สมุทรสาคร นนทบุรี นนทบุรี ปัตตานี นราธิวาส

อปท. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ใหญ่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี เล็ก โรงเรียนเมืองปัตตานี

กลาง โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ใหญ่ เล็ก

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน เมืองพัทลุง หาดใหญ่ ถลาง คลองท่อม เมืองระนอง เลาขวัญ ชะอา บ้านลาด บางปะอิน หันคา พัฒนานิคม โพธิ์ประทับช้าง เมืองเพชรบูรณ์ เมืองพิษณุโลก พัทลุง พัทลุง สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง กาญจนบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ.

กลาง โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เล็ก โรงเรียนบ้านบางเทา

กลาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ใหญ่ โรงเรียนสตรีระนอง เล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย

กลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ใหญ่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เล็ก โรงเรียนปัณณวิชญ์

กลาง โรงเรียนหันคาพิทยาคม ใหญ่ โรงเรียนพัฒนานิคม เล็ก โรงเรียนวัดหนองหลวง

กลาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ ใหญ่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่ม จังหวัด ขนาด ที่

๒๐

สถานศึกษา

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

เล็ก

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

เมืองเชียงใหม่ เมืองลาปาง เมืองเชียงใหม่ เมืองหนองคาย เมืองเลย เมืองขอนแก่น โพนสวรรค์ เมืองนครพนม เมืองมหาสารคาม ปากช่อง สนม เมืองชัยภูมิ บ้านสร้าง สัตหีบ แกลง หลักสี่ วัฒนา สาทร

เชียงใหม่ ลาปาง เชียงใหม่ หนองคาย เลย ขอนแก่น นครพนม นครพนม มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สนง. พระ พุทธฯ สช. สพฐ. สช. สช. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สพฐ. สช. สพฐ. สช. สช. สพฐ.

กลาง โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ใหญ่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เล็ก โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

กลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ใหญ่ โรงเรียนขามแก่นนคร เล็ก โรงเรียนบ้านโพนจาน

๑๐

กลาง โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ใหญ่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม เล็ก โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)

๑๑

กลาง โรงเรียนสนมวิทยาคาร ใหญ่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เล็ก โรงเรียนชิตใจชืน ่

๑๒

กลาง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ใหญ่ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” เล็ก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

๑๓

กลาง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ใหญ่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๑

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา
สบย. ขนาด เล็ก ๑ กลาง สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เมืองลาปาง นครไทย เมืองตาก เมืองสุโขทัย โคกสาโรง เมืองสิงห์บุรี เมืองสระบุรี เมืองนนทบุรี เมืองสระบุรี พนมสารคาม ลาปาง พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นนทบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สช. สอศ. สอศ. อาเภอ เถิน จังหวัด ลาปาง สังกัด สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคลาปาง เล็ก ๒ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

กลาง วิทยาลัยเทคนิคตาก ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เล็ก วิทยาลัยการอาชีพโคกสาโรง

กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ใหญ่ เล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

กลาง

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เมืองนครนายก สองพี่น้อง ด่านช้าง เมืองสมุทรสาคร ด่านซ้าย มัญจาคีรี เมืองหนองคาย แก้งคร้อ ด่านขุนทด เมืองสุรินทร์ นครนายก สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร เลย ขอนแก่น หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เล็ก ๖ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

กลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสพ ุ รรณบุรี ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เล็ก วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

กลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เล็ก วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

กลาง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๒

สบย.

ขนาด เล็ก

สถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

อาเภอ มหาชนะชัย เมืองศรีสะเกษ เดชอุดม ปะเหลียน ห้วยยอด เมืองภูเก็ต ไชยา ปากพนัง เมืองสุราษฎร์ธานี รัตภูมิ เมืองสตูล หาดใหญ่

จังหวัด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตรัง ตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล สงขลา

สังกัด สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ. สช. สอศ. สอศ. สอศ. สอศ.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เล็ก วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

๑๐

กลาง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต*** เล็ก วิทยาลัยการอาชีพไชยา

๑๑

กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

๑๒

กลาง วิทยาลัยเทคนิคสตูล ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เล็ก

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ หนองจอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สอศ. สอศ.

๑๓

กลาง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ใหญ่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

หมายเหตุ

*** วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัด สอศ. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๗, ๒๕๕๑, ๒๕๕๕ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๓

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
สบย.

ขนาด เล็ก

สถานศึกษา ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

ใหญ่ โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ เล็ก ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

สช.

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน อุทัย พระนครศรีอยุธยา สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เล็ก ใหญ่ เล็ก ใหญ่ เล็ก

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สอศ.

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เมืองอุดรธานี อุดรธานี สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เล็ก

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์*** เล็ก ใหญ่ เล็ก ใหญ่

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

๑๐ หมายเหตุ

*** วิทยาลัยสารพัดช่างสุรน ิ ทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สอศ. เป็นสถานศึกษาทีไ ่ ด้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๗, ๒๕๕๑, ๒๕๕๕ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน)

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ สบย.

๒๔

ขนาด เล็ก

สถานศึกษา

อาเภอ

จังหวัด

สังกัด

๑๑

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผา ่ นเกณฑ์ เมืองชุมพร ชุมพร สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เล็ก ใหญ่ เล็ก ใหญ่

๑๒

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์*** บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สช.

๑๓ หมายเหตุ

ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

*** โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัด สช. เป็นสถานศึกษาทีไ ่ ด้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดเล็ก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๖, ๒๕๕๑, ๒๕๕๕ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful