You are on page 1of 3

Noțiuni generale cu privire la Notariatul și Dreptul Notarial

1. 2. 3. 4.

Noțiunea notariatului și natura lui juridică. Funcțiile notariatului. Noțiunea dreptului notarial. Obiectul și metoda de reglementare. Principiile dr Notarial. Procedura notarială și etapele ei. Notariatul de tip Latin. Legi:

a. Legea cu privire la notariat 1453 8 nov 2002. b. Comentariu. c. Codul deontologic cu privire la notariat (ul de tip latin). 1. Noțiunea și natura juridică: Notariatul este o instituție publică de drept abilitată să asigure, în condițiile legii, ocrotirea drepturilor și a intereselor legale ale persoanelor și statului, prin îndeplinirea de acte notariale, în numele RM și în conformitate cu Legea cu privire la notariat. Determinarea naturii juridice a notariatului prezintă o importanță deosebită pentru existența și perspectivele profesiei liberale a notarului, statutul acesteia, în prezent și viitor, caracterul actelor notariale și căile de atac împotriva acestora, precum și răspunderea notarului. Examinând modul în care legiuitorul a reglementat procedura notarială, putem concluziona că ea nu are o natură administrativă, și, ca urmare, nici actele notariale nu au caracter administrativ, ci are un caracter necontencios (în afara litigiului). Examinând Legea, putem trage concluzia că notarul desfășoară o activitate jurisdicțională necontencioasă, exercitându-și rolul activ pentru stabilirea stării de fapt și a raporturilor civile și comerciale, reale, dintre părți, pe care urmează să le constate prin acte juridice care le autentifică.

Funcțiile notariatului: Sunt direcțiile de bază ale activității notarului ce au, drept scop, ocrotirea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor: 1) Funcția Preventivă: se manifestă prin caracterul preventiv a activității notariale, care, prin verificarea legalității actelor juridice, contribuie la diminuarea încălcărilor. Această funcție se manifestă atât prin întocmirea actelor notariale, cât și prin refuzul de a le întocmi sau de a le îndeplini. Funcția ne mai demonstrează probațiunea în cadrul procesului civil, care permite instanței să constate voința reală a părților, toate circumstanțele cauzei. 2) Funcția de realizare a dreptului: desemnează locul notariatului în sistemul organelor ce contribuie la realizarea drepturilor subiective și la executarea obligațiilor. De asemenea, funcția asigură un comportament licit din partea persoanelor fizice și juridice, iar, din partea notarilor, prin respectarea, în tocmai, a prevederilor legale. 3) Funcția fiscală: se manifestă prin verificarea plăților și taxelor fiscale.

3. a unor fapte juridice. b) Principiul egalității de tratament în fața organelor notariale: rezultă din art. Procedura Notarială: reprezintă acei pași ai notarului de protecție a societății care sunt reglementați de legislația în vigoare și urmează a fi respectați întocmai în procesul îndeplinirii actului notarial de notar. Această etapă se sfârșește cu adoptarea deciziei de emitere sau de . 5) Funcția consultativă: art 50 a legii. Obiectul și metoda de reglementare: Dreptul Notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare a activității notariale. de exemplu. activitatea notarială are următoarele trăsături: se desfășoară. Dispozitivă se manifestă prin posibilitatea realizării libere a drepturilor și obligațiilor sale de către persoanele care s-au adresat pentru îndeplinirea actelor. Noțiunea dreptului notarial. c) Principiul desfășurării activității notariale numai de către persoanele abilitate prin lege: art. f) Principiul desfășurării activității notariale numai la cererea persoanelor interesate. 2. Obiectul este format din raporturile juridice apărute în domeniul organizării activității notariale și a procedurii notariale. sunt niște dispoziții normative de bază a dreptului notarial. tot aici. în limitele competenței teritoriale. este împuternicit să presteze servicii publice. Principiile dreptului notarial: Reies din lege. persoana care s-a adresat va expune ce fel de act solicită să-i fie îndeplinit. se stabilește consimțământul clientului. se desfășoară potrivit unei proceduri strict stabilite de lege. d) Principiul păstrării secretului profesional: art 6 (confidențialitatea). I. în numele RM. statutul notarilor și procedura de întocmire a actelor notariale. adică exprimarea voinței persoanei care a solicitat. în cazul constatării incapacității sau lipsei discernământului. de subiecți speciali. în cadrul procedurii notariale. testamentul nu va fi întocmit. 3 al Legii. în numele statului. și. e) Principiul realizării unui serviciu în interes public: consultații. De aceea. Metoda de reglementare este imperativ-dispozitivă:   Imperativă se manifestă prin poziția juridică a notarului care.4) Funcția de constatare: ține de stabilirea. Prin cererea sa. 2 a Legii. indicând condițiile necesare. sub raspundere proprie a notarului și este necomercială. g) Principiul imparțialității notarului. în domeniul circuitului civil. precum și prin egalitatea lor procesuală. 6) Funcția de ocrotire a drepturilor și intereselor persoanelor fizice și juridice. Etapa de intentare a procedurii notariale: începe din momentul când o persoană interesată își exprimă dorința de a îndeplini un act notarial prin depunerea unei cereri. a) Principiul legalității: constituirea birourilor notariale în conformitate cu legea și respectarea normelor de competență.

redactarea. dacă nu sunt încălcate regulile de competență teritorială (de exemplu. dreptul reprezentantului de a săvârși această acțiune. Ea constă în stabilirea registrului de fapte care au importanță pentru cauza dată și determinarea registrului de dovezi necesare pentru confirmarea acestor fapte. Această etapă poate fi suspendată.. notarul trece la examinarea în fond.II. legalizarea unei copii. Examinarea în fond a cauzei și îndeplinirea actului notarial propriu-zis. Mai oferă părților. încă o dată. act. manifestării de voință a părților. traduceri. întocmirea acestuia. acte de pregătire. III. înstrăinarea sau gajarea imobilului se va face doar la locul aflării acestuia).. de exemplu. Notarul trebuie să fie ferm convins că mesajul actului întocmit corespunde cerințelor legii. va cere prezentarea tuturor documentelor necesare. sensul. pregătirea proiectului. Notarul verifică dreptul persoanei de a se adresa. Stabilirea de fapte și dovezi. până la prezentarea tuturor documentelor sau până la expirarea unui termen (cel pentru acceptarea succesiunii – 6 luni). în vederea emiterii unui act. împuternicirile lui. dreptul de a opera careva modificări. refuz în emiterea actului. Citirea în glas a actului notarial servește controlul calității și caracterul complet al actului. Temă: Teoria + ordin cu privire la stagiere . precum și stabilirea cercului de persoane participante și va explica părților care s-au adresat. Se sfârșește cu autentificarea unui contract. Se verifică identitatea persoanei și capacitatea. eliberarea unui. Îndeplinind toate aceste etape. amânată. Etapa de pregătire: necesară pentru crearea condițiilor de întocmire corectă a actului notarial. importanța și consecințele acțiunilor sale.