You are on page 1of 1

Matemàtiques 1r batxillerat FULL 1. PROBLEMES DE PROBABILITAT T10.

PROBABILITAT

1. En una urna tenim 6 boles vermelles i 4 de blaves. N'extraiem dues boles sense devolució. a. Dibuixa l'arbre corresponent, amb les probabilitats de cada branca. b. Calcula la probabilitat que les dues boles extretes siguin del mateix color. 2. Calcula la probabilitat de treure dos asos d'una baralla espanyola de 40 cartes, a. Si ho fem amb devolució b. Si ho fem sense devolució 3. Un jugador d'escacs té una probabilitat de guanyar en una partida de 1/5. Si juga 3 partides, a. quina és la probabilitat de guanyar-les les 3? b. quina és la probabilitat de guanyar-ne només una? c. quina és la probabilitat de perdre'n com a màxim una? d. quina és la probabilitat de perdre-les les 3? 4. Una urna conté 6 boles vermelles i 3 de negres. N'extraiem una i la reemplacem per dues de l'altre color. A continuació n'extraiem una. a. Calcula la probabilitat que la segona sigui negra. b. Calcula la probabilitat que les dues boles extretes siguin de diferent color. 5. L'urna R conté 5 boles blanques i 3 de negres, i l'urna S conté 3 boles blanques i 2 de negres. Prenem a l'atzar una bola de R i, sense mirar-la, la introduïm a S. A continuació extraiem amb reemplaçament 2 boles de S. Calcula la probabilitat que siguin de diferent color. 6. En el seu trajecte cap a la feina una persona passa per tres semàfors cada matí. Els semàfors funcionen independentment. La probabilitat d'un llum vermell és 0,4, 0,8 i 0,5 respectivament per a cada un dels tres semàfors. Es demana: a. Probabilitat que una persona passi els tres semàfors en vermell. b. Probabilitat que passi per un en vermell i pels altres dos en verd. SOLUCIONS 1. 2. 3. 4. 5. 6. b) 7/15 a) 1/100 a) 2/5 a) 1/125 67/144 a) 0,16 b) 1/130 b) 3/5 b) 48/125 b) 0,34

c) 49/125

d) 64/125