You are on page 1of 9

ΕΜΡΕΙ΢ΙΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΝΔ΢ΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Στο παράδειγμά μασ. δθλαδι το παραμορφϊνει. θ οποία αλλάηει τθν ταχφτθτά του. Δυνάμεισ επαφισ. κα διαπιςτϊςεισ ότι θ δφναμθ αυτι επίςθσ αλλάηει το ςχιμα που ζχει το μπαλάκι. είναι δφναμθ επαφισ. θ ζννοια «Ενζργεια». να ςτρίβει ι να αλλάηει κατεφκυνςθ. οι θλεκτρικζσ και οι μαγνθτικζσ δυνάμεισ. θ δφναμθ τθσ τριβισ. θ Μάηα και θ Ορμι. Κι ζτςι ο Θραςφβουλοσ τρζχει και δε φτάνει… να «μαηεφει» μπαλάκια! Κάκε φορά λοιπόν που ο Θραςφβουλοσ χτυπάει με τθ ρακζτα του το μπαλάκι.  Λζμε ότι δφο ςϊματα αλλθλεπιδροφν.  Στθ φφςθ. θ δφναμθ που αςκοφμε με το χζρι μασ ςε ζνα ςϊμα κ.  Χμ… Υπάρχει κάτι «πονθρό» εδϊ που κζλει λίγθ προςοχι: Η δφναμθ δεν είναι θ αιτία τθσ κίνθςθσ αλλά τθσ μεταβολισ τθσ.χ. Φαίνεται όμωσ ότι τθν «πάτθςε» ςιμερα γιατί ο αντίπαλόσ του είναι μάλλον πιο δυνατόσ απ’ ότι πρζπει. όταν αςκοφν δυνάμεισ το ζνα ςτο άλλο. θ δφναμθ που αςκεί ο Θραςφβουλοσ με τθ ρακζτα του ςτο μπαλάκι.  είτε ςτθ μεταβολι τθσ κίνθςθσ των ςωμάτων (μεταβολι τθσ ταχφτθτάσ τουσ). Ασ δοφμε όμωσ ζνα παράδειγμα περιςςότερο ςυγκεκριμζνο… Ο Θραςφβουλοσ αποφάςιςε να μάκει τζνισ. μζχρι που εμφανίςτθκε θ διάδοχόσ τθσ. τθ ςτιγμι που το μπαλάκι πζφτει πάνω ςτθ ρακζτα του Θραςφβουλου. Στθν μεγάλθ οικογζνεια των εννοιϊν με τισ οποίεσ οικοδομικθκε. Ρ.2 από 9 Η ζννοια τθσ δφναμθσ Ο 17οσ αι. οι δυνάμεισ γίνονται αντιλθπτζσ από τα αποτελζςματά τουσ:  είτε ςτο ςχιμα (παραμορφϊςεισ). όταν ςπρϊχνουμε ζνα καρότςι αυτό αρχίηει να κινείται. υπιρξε πολφ ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ και ιδιαίτερα τθσ φυςικισ.  Οι δυνάμεισ γενικά χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: α. Ανάμεςά τουσ θ Δφναμθ. ιδιαίτερθ κζςθ κατείχαν θ Δφναμθ. αςκεί μία επιπλζον δφναμθ ςε αυτό. όταν κλωτςάμε μία μπάλα τινάηεται ςτον αζρα. Δυνάμεισ από απόςταςθ. όταν πιζηουμε το ςφουγγάρι αλλάηουμε το ςχιμα του.χ. όπωσ είναι το βάροσ. το βάροσ τθσ μπάλασ είναι δφναμθ από απόςταςθ. Βζβαια. να κινείται πιο αργά. Υπάρτει ηρόπος να ηην ορίζοσμε. όπωσ είναι θ δφναμθ ενόσ ςχοινιοφ. . αλλθλεπιδρά με αυτιν. ο άνεμοσ λυγίηει τα δζντρα ι φουςκϊνει τα πανιά ενόσ ιςτιοφόρου. β. Ζτςι.λπ. Στο παράδειγμά μασ. Ρ. Είναι δθλαδι θ ΑΙΤΙΑ που κάνει ζνα οποιοδιποτε κινοφμενο ςϊμα να κινείται πιο γριγορα. Τι είναι όμως η δύναμη. κράτθςε τον ρόλο τθσ πρωταγωνίςτριασ για 150 περίπου χρόνια. κοιτάηοντασ με προςοχι τθν δεξιά εικόνα.

θ επιμικυνςθ του ελατθρίου και k θ ςτακερά αναλογίασ που ονομάηεται ςτακερά του ελατθρίου. θ μοναδικι δφναμθ που αςκείται ςε αυτό είναι το βάροσ. δφο αυτοκίνθτα που ςυγκροφονται.3 από 9 Επίςθσ. είναι θ αςκοφμενθ δφναμθ. είναι το 1 Ν (Νιοφτον). που είναι όργανα με τα οποία μετράμε τισ δυνάμεισ. αλλθλεπιδροφν από απόςταςθ.  Μονάδα μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ. δθλαδι αλλθλεπιδροφν. τόςο μεγαλφτερθ είναι θ επιμικυνςθ. F1 F2 Fολ . ότι όταν κρεμάμε βαρίδια ςε ζνα ελατιριο. αυτό επιμθκφνεται.  Συνιςταμζνθ δφο ι περιςςοτζρων δυνάμεων είναι θ δφναμθ που προκαλεί αποτελζςματα ίδια με εκείνα που προκαλοφν οι δυνάμεισ αυτζσ όταν ενεργοφν μαηί. Καταφζραμε λοιπόν. αςκοφν δφναμθ το ζνα ςτο άλλο. F=kx Όπου F. Ο ιλιοσ και θ γθ. Μάλιςτα διαπιςτϊςαμε ότι όςο πιο μεγάλο είναι το βάροσ που κρεμάμε. ζχουμε ςχεδιάςει τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςε ζνα αεροπλάνο που πετάει. Η δφναμθ ωσ διάνυςμα  Η δφναμθ είναι διανυςματικό μζγεκοσ και παριςτάνεται με ζνα βζλοσ.  Τθν ιδιότθτα αυτι των ελατθρίων τθν χρθςιμοποιοφμε για τθν καταςκευι των δυναμόμετρων. είναι ανάλογθ με τθν επιμικυνςθ ι τθν ςυμπφκνωςι του. τθ ςτιγμι που το μπαλάκι βρίςκεται ςτον αζρα. κα δοφμε περιςςότερα παραδείγματα δυνάμεων. ςτο διεκνζσ ςφςτθμα μονάδων. Ραρακάτω.  Νόμοσ του Hook: Η δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ελατιριο. Στο παράδειγμα του Θραςφβουλου.  Πταν δυο δυνάμεισ ζχουν τθν ίδια διεφκυνςθ και φορά. τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ςτακερά του ελατθρίου. Όςο πιο «ςκλθρό» είναι το ελατιριο. F ολ  F 1  F 2 Προςοχι!!! Το παραπάνω άκροιςμα δεν είναι αλγεβρικό αλλά διανυςματικό. Στο διπλανό ςχιμα. το οποίο ζχουμε επιμθκφνει ι ςυμπυκνώςει. x. πράγμα που ςθμαίνει ότι ακολουκεί διαφορετικοφσ κανόνεσ πρόςκεςθσ. να διατυπϊςουμε τον νόμο του Hooke. που αςκεί θ Γθ. τότε το μζτρο τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ είναι: Fολ = F1 + F2 και θ κατεφκυνςι τθσ είναι ίδια με εκείνθν των δυνάμειων που προςκζτουμε.  Είδαμε ςτο εργαςτιριο.

Το μζτρο τθσ βρίςκεται με τθ βοικεια του Ρυκαγορείου κεωριματοσ: Fολ2  F1 2  F22 Βάροσ και βαρυτικι δφναμθ F1 F2 Fολ  Το βάροσ w μιασ μάηασ m δίνεται από τθ ςχζςθ w  m g όπου g. Συγκεκριμζνα το «ςελθνιακό» βάροσ ενόσ ςϊματοσ είναι περίπου το 1/6 του βάρουσ που το ίδιο ςϊμα ζχει ςτθ Γθ.  Το βάροσ w μιασ μάηασ m εξαρτάται από το φψοσ από τθν επιφάνεια τθσ γθσ. δφο κάκετων δυνάμεων F1 και F2 βρίςκεται με τθ μζκοδο του παραλλθλογράμμου και είναι θ διαγϊνιοσ του ορκογωνίου που ςχθματίηουν οι δφο δυνάμεισ. που αςκεί το λάδι ςτθ ςφαίρα. Ζτςι όςο πιο ψθλά βρίςκεται ζνα αντικείμενο από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Μποροφμε τϊρα να ςχεδιάςουμε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςε μία μεταλλικι ςφαίρα. που είναι βυκιςμζνθ ςε ζνα δοχείο με λάδι. το βάροσ τουσ διαρκϊσ κα ελαττϊνεται κακϊσ αυτόσ κα ανεβαίνει. . Για τθν Ελλάδα. F1 F2 Fολ  Αντίκετεσ λζμε τισ δυνάμεισ που ζχουν ίςα μζτρα και αντίκετθ φορά.: Ρροσ τα κάτω ζχουμε τθν δφναμθ του βάρουσ που αςκεί θ Γθ ςτθ ςφαίρα.τι ζχει ςτθ γθ.  Ζτςι.  Στθ ςελινθ μια μάηα m ζχει πολφ μικρότερο βάροσ w από ό. θ τιμι του g είναι περίπου 10m/s2. είναι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτον τόπο όπου βρίςκεται θ μάηα m. τόςο μικρότερο είναι το βάροσ του. τόςο μεγαλφτερο είναι το βάροσ του.  Σε κάκε τόπο το βάροσ ζχει τθ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ Γθσ και φορά προσ το κζντρο τθσ. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ είναι πάντοτε ελκτικζσ. Αντίκετα. Η ςυνιςταμζνθ δφο αντίκετων δυνάμεων είναι ίςθ με το μθδζν. όςο πιο κοντά βρίςκεται ζνα αντικείμενο ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.F2 και θ κατεφκυνςι τθσ είναι ίδια με εκείνθν τθσ μεγαλφτερθσ δφναμθσ.  Η ςυνιςταμζνθ Fολ. τότε το μζτρο τθσ ςυνιςταμζνθσ δφναμθσ είναι: Fολ = F1 . αν ο Θραςφβουλοσ παρατιςει το τζνισ και αποφαςίςει να γίνει ορειβάτθσ και να αναρριχθκεί ςτον Πλυμπο. Ρροσ τα πάνω ζχουμε τθ δφναμθ που αςκεί ο τεντωμζνοσ ςπάγκοσ ςτθ ςφαίρα και τθν δφναμθ τθσ άνωςθσ.4 από 9  Πταν οι δφο δυνάμεισ ζχουν αντίκετθ φορά.

 Πςο πιο τραχιζσ είναι οι επιφάνειεσ των ςωμάτων που βρίςκονται ςε επαφι. Αλλά ςε τι μασ χρθςιμεφουν όλα αυτά. Ο πρϊτοσ νόμοσ του Νεφτωνα για τθν κίνθςθ Ασ δοφμε πρϊτα απ’ όλα. είναι θ τριβι. Τι κα ςυμβεί. δθλαδι να παραμείνει ακίνθτο. Σου αρζςει θ «γαλαρία» κι ζτςι κάκεςαι ςτο πίςω μζροσ. ϊςτε το ανζβαςμα να είναι αςφαλζσ. επειδι «κζλει» να διατθριςει τθν κινθτικι του κατάςταςθ. Ο Ιγνάτιοσ ζφτιαξε ζνα αυτο ςχζδιο «αςανςζρ». για να ανεβάηει εφκολα τα κιβϊτια ςτο φορτθγό του. οι φυςικοί τθν ονομάηουν αδράνεια. είναι θ κάκετθ αντίδραςθ που αςκεί ςτο κιβϊτιο θ ςτζρεα επιφάνεια και Τ. Ο Ιςίδωροσ όμωσ είναι πειραχτιρι και ξεκινάει απότομα προσ τα εμπρόσ. τόςο πιο μεγάλθ είναι θ δφναμθ τθσ τριβισ. είναι παράλλθλθ με τισ επιφάνειεσ που εφάπτονται και ζχει φορά αντίκετθ από τθν ταχφτθτα του ςϊματοσ. είναι θ δφναμθ που του το τεντωμζνο ςχοινί. τότε δεν αςκείται τριβι ςε αυτό. F. είναι θ δφναμθ του βάρουσ που αςκεί θ γθ ςτο κιβϊτιο. Ασ τον βοθκιςουμε. κα μπορεί να υπολογίηει γριγορα το βάροσ του κυλίνδρου που πρζπει να κρεμάει κάκε φορά. για ζνα ςϊμα που ολιςκαίνει.  Η Αδράνεια λοιπόν είναι θ τάςθ των ςωμάτων να αντιςτζκονται ςε οποιαδιποτε μεταβολι τθσ κινθτικισ τουσ κατάςταςθσ. που οι φυςικοί γενικά τθν ονομάηουν αδράνεια και που είναι ουςιαςτικά το «δικαίωμα» κάκε ςϊματοσ να το «αφινουν ςτθν θςυχία του» ι αλλιϊσ «το δικαίωμα τθσ μάηασ ςτθν τεμπελιά»! Φαντάςου πωσ είναι καλοκαίρι και βρίςκεςαι ςτο κριςκράφτ του φίλου ςου του Ιςίδωρου. Ν. δθλαδι Τ = 0. κα «αργιςει» να ξεκινιςει κι ζτςι κα πζςει ςτθ κάλαςςα.  Ωραία λοιπόν μζχρι εδϊ.5 από 9 Τριβι  Τριβι είμαι θ δφναμθ που αντιςτζκεται ςτθν κίνθςθ ενόσ ςϊματοσ όταν αυτό βρίςκεται ςε επαφι μ’ ζνα άλλο ςϊμα και κινείται ι τείνει να κινθκεί ςε ςχζςθ με αυτό. Πταν ζνα αντικείμενο γλιςτράει ςε μία «λεία» επιφάνεια. Το ςϊμα ςου. μια «παράξενθ» και λιγάκι «αντιδραςτικι» ιδιότθτα τθσ μάηασ.  Η τριβι. Τθν «τεμπελιά» αυτι που χαρακτθρίηει όχι μόνο το ςϊμα ςου αλλά οποιοδιποτε ςϊμα ζχει μάηα. . Αν γνωρίηει λίγθ φυςικι. ςχεδιάηοντασ τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτο κιβϊτιο: Β.

Αντίςτοιχα. ςυνεχίηουν τθν κίνθςι τουσ και «τινάηονται» προσ τα εμπρόσ. τα κυβάκια που υπάρχουν ςε αυτό. παρατθρϊντασ όλεσ αυτζσ τισ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ.  Αν το ςϊμα αρχικά κινοφνταν με μία ταχφτθτα υ. Λοιπόν.6 από 9 Ζτςι αν ςτθν αριςτερι εικόνα τραβιξουμε απότομα το χαρτί. κα ςυνεχίςει να κινείται με τθν ίδια ταχφτθτα.  Πταν δφο ι περιςςότερεσ δυνάμεισ δρουν ςε ζνα υλικό ςθμείο. Ο Νεφτωνασ. Άρα:  Αν το ςϊμα αρχικά ιταν ακίνθτο κα παραμείνει ακίνθτο (όπωσ το κορίτςι που ιςορροπεί ςτουσ κρίκουσ). δθλαδι κα εκτελεί Ευκφγραμμθ και Ομαλι Κίνθςθ (όπωσ ο αλεξιπτωτιςτισ που πζφτει προσ τθ γθ με ςτακερι ταχφτθτα). λζμε ότι το υλικό ςθμείο ιςορροπεί όταν θ ςυνιςταμζνθ τουσ είναι ίςθ με το μθδζν. Πταν οι δφο αυτζσ δυνάμεισ ζχουν ίςο μζτρο. Ιςορροπία Υλικοφ ςθμείου  Τι εννοοφμε ςτθν γλϊςςα τθσ φυςικισ όταν λζμε ότι ζνα ςϊμα «ιςορροπεί». . Άρα δεν κα «ακολουκιςει» το χαρτί και ςτο τζλοσ κα πζςει μζςα ςτο ποτιρι. δεν εννοοφμε πωσ δεν αςκοφνται δυνάμεισ ςτο ςϊμα. Ζτςι. Πταν βζβαια λζμε πωσ θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων είναι μθδενικι. Για παράδειγμα ςτουσ αλεξιπτωτιςτζσ τθσ διπλανισ εικόνασ αςκοφνται δυο δυνάμεισ: το βάροσ του που κατευκφνεται προσ το κζντρο τθσ γθσ και θ αντίςταςθ του αζρα που ζχει κατεφκυνςθ αντίκετθ με αυτιν τθσ κίνθςθσ. για τθν φυςικι. λζμε ότι ζνα ςϊμα. ιςορροπεί. όταν είναι ακίνθτο (δθλ. δεν προκαλοφν καμία μεταβολι ςτθν κίνθςι του. «κζλοντασ» να παραμείνει ακίνθτο. το κζρμα κα «αντιςτακεί» ςτθν αλλαγι τθσ κινθτικισ του κατάςταςθσ. θ ταχφτθτά του είναι μθδενικι) ι όταν κινείται με ςτακερι ταχφτθτα. κακϊσ το καροτςάκι τθσ δεξιάσ εικόνασ κυλάει προσ τα κάτω και ςταματάει απότομα. Αυτό ςθμαίνει πωσ όταν όλεσ οι δυνάμεισ που αςκοφνται πάνω ςτο ςϊμα ζχουν διανυςματικό άκροιςμα ίςο με το μθδζν. θ ζννοια τθσ ιςορροπίασ είναι λίγο διαφορετικι από ότι ςτθν κακθμερινι γλϊςςα. διατφπωςε τον ακόλουκο ιςχυριςμό:  Πρϊτοσ νόμοσ του Νεφτωνα για τθν κίνθςθ: ζνα ςϊμα ςυνεχίηει να παραμζνει ακίνθτο ι να κινείται ευκφγραμμα και ομαλά εφόςον θ ςυνολικι (ςυνιςταμζνθ) δφναμθ που αςκείται πάνω του είναι μθδενικι. που κεωροφμε πωσ είναι υλικό ςθμείο. θ ςυνιςταμζνθ τουσ είναι προφανϊσ μθδενικι κι ζτςι το αλεξίπτωτο κα πζφτει με ςτακερι ταχφτθτα.

 Τι ςυμβαίνει όμωσ ςε ζνα ςϊμα. . ίςωσ το καταλαβαίνεισ λίγο καλφτερα. Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ θ ταχφτθτα του ςϊματοσ αλλάηει (ςτισ δφο πρϊτεσ αλλάηει το μζτρο τθσ και ςτθν τρίτθ αλλάηει θ κατεφκυνςι τθσ). Κάτι αντίςτοιχο ςυμβαίνει και με το φρζνο ςτο ποδιλατό ςου. αφοφ θ ςυνιςταμζνθ τουσ είναι ίςθ με το μθδζν. μικρά αυτοκίνθτα. Δφναμθ και μεταβολι τθσ ταχφτθτασ Στθν αρχι του κεφαλαίου είπαμε. N w Επειδι το μιλο είναι ακίνθτο. από τι εξαρτάται θ επιτάχυνςθ ενόσ ςϊματοσ. με αποτζλεςμα να αςκεί μεγαλφτερθ δφναμθ ςτο δικό του αυτοκίνθτο. δφο αντίκετεσ δυνάμεισ ιςορροποφν.χ. Η δφναμθ Ν από το τραπζηι. όπου φαίνεται ζνα μιλο που ιςορροπεί πάνω ςε ζνα τραπζηι.  Πμωσ. Λζμε τότε ότι το ςϊμα επιταχφνεται. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το καρότςι προχωράει όλο και πιο γριγορα. εφόςον ςε αυτό αςκοφνται δυνάμεισ των οποίων θ ςυνιςταμζνθ είναι διαφορετικι από το μθδζν. το αυτοκίνθτο του Σωκράτθ κα «επιταχφνεται» περιςςότερο από το δικό ςου. δθλαδι ιςορροπεί. Η απάντθςθ είναι πολφ απλι. Δθλαδι να το «αναγκάςει» να κινθκεί πιο γριγορα. Πςο περιςςότερο το «πατάσ». αν ςκεφτείσ τι ςυμβαίνει όταν ςπρϊχνεισ ζνα καρότςι ι όταν πατάσ το φρζνο του ποδθλάτου ςου ι όταν τραβάσ τθν πόρτα για να τθν κλείςεισ. Ασ δοφμε άλλο ζνα παράδειγμα. Για παράδειγμα. Κακϊσ τρζχετε ςτθν Εκνικι Οδό. Αφοφ είναι ολόιδια.  Ζνα παράδειγμα μπορείσ να δεισ ςτο παραπάνω ςχιμα. Ρροφανϊσ. ςτθν δεφτερθ το ποδιλατο επιβραδφνεται ϊςπου να ςταματιςει και ςτθν τρίτθ περίπτωςθ θ πόρτα ςτρζφεται ϊςπου να κλείςει. δθλαδι όςο μεγαλφτερθ δφναμθ αςκείσ ςτισ ρόδεσ του. ζτςι δεν είναι. Τϊρα που ζμακεσ τον πρϊτο νόμο του Νεφτωνα. ο Σωκράτθσ πατάει περιςςότερο το γκάηι από ςζνα. αφοφ ζνα αντικείμενο μπορεί να κινείται ακόμθ και όταν δεν αςκοφνται δυνάμεισ ςε αυτό.7 από 9 Ρ. δθλαδι ευκφγραμμα και ομαλά. κα ιςχφει Ν = w. Επομζνωσ μια δφναμθ μπορεί να μεταβάλει τθν κινθτικι κατάςταςθ ενόσ ςώματοσ. δθλαδι να το ςτρζψει. ότι μία δφναμθ δεν είναι θ αιτία τθσ κίνθςθσ. αλλά θ αιτία τθσ μεταβολισ τθσ κίνθςθσ. Φαντάςου πωσ εςφ και ο φίλοσ ςου ο Σωκράτθσ ζχετε δφο ολόιδια. ζχουν τθν ίδια μάηα. να το «αναγκάςει» να κινθκεί πιο αργά ι να του αλλάξει τθν κατεφκυνςθ με τθν οποία κινείται. i) ii) Το Βάροσ του w από τθ γθ (θ αντίδραςι του είναι θ δφναμθ που αςκεί το μιλο ςτθ γθ). όταν θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςε αυτό είναι μθδενικι. τόςο γρθγορότερα «φρενάρει» και ςταματάει. ζνα διαςτθμόπλοιο μπορεί να κινείται ςτο διάςτθμα με ςτακερι ταχφτθτα.

Από τθν εμπειρία ςου ξζρεισ ότι το άδειο κιβϊτιο μπορεί να μετακινθκεί ευκολότερα. ότι προςπακείσ να μετακινιςεισ ςτο δρόμο δφο κιβϊτια. όςο μεγαλφτερθ είναι θ δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςώμα με οριςμζνθ μάηα. ωσ δφναμθ που είναι. ii) Η μάηα είναι μονόμετρο μζγεκοσ αλλά το βάροσ διανυςματικό.  Μποροφμε να γενικεφςουμε αυτό το ςυμπζραςμα και να γράψουμε ότι: όςο πιο μεγάλθ είναι θ μάηα ενόσ ςώματοσ. αςκοφνται πάντα ςε διαφορετικά ςϊματα. Διαφορζσ μάηασ m και βάρουσ w Στθν κακθμερινι ηωι δυςτυχϊσ είναι πολφ ςυχνό το φαινόμενο να ςυγχζονται θ μάηα με το βάροσ. ενϊ το βάροσ είναι θ βαρυτικι δφναμθ που αςκείται ςτο ςϊμα. τόςο δυςκολότερα μεταβάλλεται θ ταχφτθτά του. δθλαδι. Φαντάςου τϊρα. Τρίτοσ νόμοσ του Νεφτωνα για τθν κίνθςθ (ι νόμοσ δράςθσ – αντίδραςθσ)  Πταν ζνα ςϊμα αςκεί δφναμθ ς’ ζνα άλλο ςϊμα (δράςθ).  Στον ίδιο τόπο. Προςοχι! Οι δυνάμεισ δράςθ – αντίδραςθ. Μπορϊ λοιπόν να ιςχυριςτϊ ότι θ μάηα είναι το μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςώματοσ. το ζνα άδειο και το άλλο γεμάτο με βιβλία. Αν ςτθν αριςτερι εικόνα ονομάςω ωσ Δράςθ τθν δφναμθ που αςκεί το χζρι μου ςτο λουλοφδι . ποιο κα κινείται ευκολότερα. τόςο γρθγορότερα μεταβάλλεται θ ταχφτθτά του. Ξζρεισ επίςθσ. ενϊ το βάροσ. ενϊ το βάροσ του αλλάηει από τόπο ςε τόπο. δθλαδι τόςο μεγαλφτερθ είναι θ επιτάχυνςι του.8 από 9  Μπορϊ να γενικεφςω αυτι τθ διαπίςτωςθ και να γράψω ότι.  Σφμφωνα με τον Νεφτωνα. διότι το πρϊτο είναι πιο «ελαφρφ». ςε ποιο κιβϊτιο θ ταχφτθτα μπορεί να μεταβλθκεί γρθγορότερα. Διαφορετικά: Οι δυνάμεισ εμφανίηονται πάντα ςτθ φφςθ κατά ηεφγθ. Με λίγα λόγια. δθλαδι ζχει μικρότερθ μάηα. ίςεσ μάηεσ ζχουν ίςα βάρθ. Αν και τα δφο κιβϊτια τα ςπρϊχνεισ με τθν ίδια δφναμθ. Αυτό ςθμαίνει ότι όςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα. iii) Η μάηα ζχει μονάδα μζτρθςθσ το 1 kg. iv) Η μάηα μετριζται με το ηυγό ιςορροπίασ. ότι είναι πιο εφκολο να τρζξεισ με ζνα ποδιλατο με ςκελετό αλουμινίου παρά με ζνα ποδιλατο με ςιδερζνιο ςκελετό. ενϊ το βάροσ το 1 Ν. τότε και το δεφτερο ςϊμα αςκεί ςτο πρϊτο δφναμθ ίςου μζτρου και αντίκετθσ κατεφκυνςθσ (αντίδραςθ). τόςο μικρότερθ είναι θ επιτάχυνςθ του ςώματοσ που προκαλείται από τθν ίδια δφναμθ. με το δυναμόμετρο. θ μάηα ενόσ ςϊματοσ είναι ίδια παντοφ. i) Η μάηα είμαι το μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςϊματοσ.

αν ςτθν δεξιά εικόνα ονομάςω ωσ Δράςθ τθν δφναμθ με τθν οποία ο υπάλλθλοσ ενόσ ηωολογικοφ κιπου ςπρϊχνει ζναν ελζφαντα. αλλά θ δφναμθ που αςκεί ο ελζφαντασ ςτον υπάλλθλο. θ Αντίδραςθ κα είναι θ δφναμθ που αςκεί το λουλοφδι ςτο χζρι μου. Μπορεί να ακοφγεται παράξενο. θ Αντίδραςθ κα είναι θ δφναμθ τθν οποία ο ελζφαντασ κα αςκεί ςτον υπάλλθλο.9 από 9 για να το κόψει. θ ανυψωτικι δφναμθ ςε ζνα ελικόπτερο (δυναμικι άνωςθ) είναι θ αντίδραςθ τθσ δφναμθσ που αςκοφν τα φτερά τθσ ζλικασ ςτα μόρια του αζρα όταν τα ςπρϊχνουν προσ τα κάτω. ζχει ίςο μζτρο με τθ δφναμθ που αςκεί ο υπάλλθλοσ ςτον ελζφαντα!!!  Επίςθσ. . Αντίςτοιχα.