You are on page 1of 734

This publication was approved by the Ministry of National Education for use in schools

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowao niniejsz publikacj jako ksik pomocnicz do uytku szkolnego

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie rda Publikacja dostpna na CD oraz w Internecie www.stat.gov.pl

When publishing CSO data please indicate source Publication available on CD and on the Internet www.stat.gov.pl

ISSN 1640-3630 aa

CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GWNY URZD STATYSTYCZNY

CONCISE STATISTICAL YEARBOOK OF POLAND

MAY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI

2012

YEAR LV

WARSAW

WARSZAWA

ROK LV

KOMITET REDAKCYJNY GWNEGO URZDU STATYSTYCZNEGO

EDITORIAL BOARD OF THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE

PRZEWODNICZCY PRESIDENT Janusz Witkowski REDAKTOR GWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZONKOWIE MEMBERS Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach, Ewa Kamiska-Gawryluk, Liliana Kursa, Lucyna Nowak, Hanna Poawska (sekretarz secretary), Dominika Rogaliska, Grayna Szydowska, Wanda Tkaczyk, Katarzyna Walkowska, Halina Woniak, Agnieszka Zgierska, Magorzata yra Compiled by Aggregated Publications Section, Prace merytoryczne Wydzia Publikacji Zbiorczych ANALYSES AND COMPREHENSIVE STUDIES w DEPARTAMENCIE ANALIZ I OPRACOWA DEPARTMENT: ZBIORCZYCH w skadzie: Grayna Czermak, Krystyna Gowacka-Smolis, Katarzyna Jaszczyk-El Guerouani, Anna Kozera, Elbieta Lipowska, Marcin Marikin, Anna Ostrowska, Krystyna Pilaszek, Eliza Rybak-Nguyen, Anna Szczepaska, Grayna Szydowska pod kierunkiem supervised by Teresy Nowak, Renaty Bielak

ZAKAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH STATISTICAL PUBLISHING ESTABLISHMENT Redakcja techniczna i korekta Technical supervision and proof-reading pod kierunkiem supervised by Boeny Gorczycy Skad Typesetting pod kierunkiem supervised by Jolanty Mossakowskiej Opracowanie graficzne Graphics and design pod kierunkiem supervised by Lidii Motrenko-Makuch Opracowanie mapy Map preparation Polskie Przedsibiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA Warszawa Druk mapy Zakad Wydawnictw Statystycznych Map printing Statistical Publishing Establishment

Projekt okadki Cover design Lidia Motrenko-Makuch, Robert Chmielewski

ZAKAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGOCI 208. Ark. druk. 45,75 i 1 mapa. Papier offset kl. III, 80 g, 61x86. Oddano do skadania w kwietniu 2012 r. Podpisano do druku w czerwcu 2012 r. Druk ukoczono w lipcu 2012 r. Zam. 138.

4 aa

PRZEDMOWA

Gwny Urzd Statystyczny przekazuje Pastwu pidziesite pite wydanie Maego Rocznika Statystycznego, prezentujcego informacje charakteryzujce poziom ycia spoeczestwa i stan gospodarki kraju, z uwzgldnieniem podstawowych zrnicowa regionalnych. Publikacja zawiera rwnie bogaty zestaw danych z zakresu porwna midzynarodowych. Przy niezmienionym ukadzie tematycznym, tre Rocznika w porwnaniu z poprzedni edycj uzupeniono midzy innymi o informacje z zakresu: podstawowych wynikw Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011 dotyczcych stanu i struktury ludnoci faktycznie zamieszkaej i rezydujcej, wynikw wyborw do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 X 2011 r., zatrudnienia i wynagrodze w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz w sdownictwie powszechnym, nadanych tytuw naukowych profesora w poszczeglnych dziedzinach nauk, dochodw, wydatkw i wyniku budetu rodkw europejskich, wskanika zagroenia ubstwem na podstawie wynikw Europejskiego Badania Dochodw i Warunkw ycia (EU-SILC). Ponadto w niniejszej edycji Rocznika dane z zakresu rachunkw narodowych wedug rodzajw dziaalnoci zaprezentowano, uwzgldniajc przeliczenia danych wczeniej opublikowanych, w ukadzie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci PKD 2007. Oddajc do rk Pastwa May Rocznik Statystyczny Polski 2012, pragn podzikowa respondentom za udzia w badaniach statystycznych oraz wszystkim osobom i instytucjom za przekazane informacje, uwagi i wnioski, ktre stanowi cenn inspiracj w ksztatowaniu i wzbogacaniu treci Rocznika. Prezes Gwnego Urzdu Statystycznego

prof. dr hab. Janusz Witkowski Warszawa, czerwiec 2012 r.

aa

FOREWORD

The Central Statistical Office presents the 55t h issue of the Concise Statistical Yearbook, containing statistical information on living standards of the society and on the condition of the Polish economy, taking into account basic regional differentiations. The publication also includes a wide range of international comparisons. While preserving thematic layout, certain additions have been introduced in the Yearbook, as compared to its previous edition: the primary results of the Population and Housing Census 2011 concerning the state and structure of actually living and residents population, the results of the elections to the Sejm and Senate of the Republic of Poland held on 9 X 2011, paid employment and wages and salaries in organizational units of the prosecutors office and in common courts, the titles of professor granted by field of science, revenue, expenditure and result of the European funds budget, the at-risk-of-poverty rate on the basis of the results of the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Moreover, in this edition of the Yearbook data on national accounts by kind of activity are presented according to the Polish Classification of Activities PKD 2007 (NACE Rev. 2), including the recalculations of the previously published data. Presenting the Concise Statistical Yearbook of Poland 2012, I would like to express my gratitude to the respondents for participating in statistical surveys as well as to all persons and institutions for their information and suggestions which constitute valuable inspiration for shaping and enriching content of the Yearbook. President of the Central Statistical Office

Prof. Janusz Witkowski, Ph.D.

Warsaw, June 2012

aa

SPIS RZECZY

CONTENTS
Str. Page 5, 6 12, 19

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . Uwagi oglne . . . . . . . . . . . .

Foreword . . . . . . . . . . . . . . General notes . . . . . . . . . . . .

Dziay
1. Warunki naturalne i ochrona rodowiska 2. 3. 4. 5. Organizacja pastwa . . Wymiar sprawiedliwoci . Ludno. Wyznania religijne Rynek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapters
1. Environment and environmental protection 2. 3. 4. 5. Organization of the State . . . Justice . . . . . . . . . . Population. Religious denominations Labour market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 95 116 137

6. Dochody i spoycie w gospodarstwach domowych . . . . . . . . . . . . 7. Handel i gastronomia. Ceny . . . . . . 8. 9. 10. 11. Infrastruktura komunalna i mieszkania . Edukacja i wychowanie . . . . . . Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna Kultura. Turystyka. Sport . . . . . . . . . . . . .

6. Household income and consumption expenditure . . . . . . . . . . . . . . . 7. Trade and catering. Prices . . . . . . . 8. 9. 10. 11. Municipal infrastructure Education . . . . . Health care and social Culture. Tourism. Sport and dwellings . . . . . welfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 208 223 234 259 276

12. 13. 14. 15.

Nauka i technika. Spoeczestwo informacyjne Rolnictwo, owiectwo i lenictwo. Rybowstwo Przemys i budownictwo . . . . . . . Transport i czno . . . . . . . .

12. 13. 14. 15.

Science and technology. Information society Agriculture, hunting and forestry. Fishing . . Industry and construction . . . . . . . Transport and communications . . . . .

292 311 351 373

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Handel zagraniczny . . . . . Finanse . . . . . . . . . Inwestycje. rodki trwae . . Rachunki narodowe . . . . . Prywatyzacja. Podmioty gospodarki Przegld midzynarodowy . .

. . . . . . . . . . . . . . . . narodowej . . . .

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Foreign trade . . . . . . . . . . . Finance . . . . . . . . . . . . . Investments. Fixed assets . . . . . . . National accounts . . . . . . . . . Privatization. Entities of the national economy International review . . . . . . . . .

389 403 460 474 489 504

7 aa

Tablice przegldowe

Review tables
Str. Page

I. Waniejsze dane o sytuacji spoeczno-gospodarczej kraju . . . . . . . . . . . II. Waniejsze dane o sytuacji spoeczno-gospodarczej kraju w przeliczeniu na mieszkaca III. Waniejsze dane o miastach w 2010 r. . . IV. Wybrane dane o Warszawie wedug dzielnic w 2010 r. . . . . . . . . . . . . V. Waniejsze dane o wojewdztwach w 2011 r. . . . . . . . . . . . .

I. Major data regarding the socio-economic situation of the country . . . . . . . . II. Major data regarding the socio-economic situation of the country calculated per capita III. Major data regarding cities in 2010 . . . IV. Selected data regarding Warszawa by district in 2010 . . . . . . . . . . . . . . V. Major data by voivodship in 2011 . . . .

618 640 650 662 664

rda danych

. . . . . . . . . . . .

Sources of data

. . . . . . . . . . . .

676

Spis tablic i wykresw . . . . . . . . . Skorowidz alfabetyczny . . . . . . . . .

List of tables and charts . . . . . . . . . 682 Index . . . . . . . . . . . . . . . 705, 719

Mapa Polski

. . . . . . . . . . . . .

Map of Poland

. . . . . . . . . . . .

732

aa

OBJANIENIA ZNAKW UMOWNYCH SYMBOLS


Kreska () Zero: (0) (0,0) Kropka (.) Znak x Znak zjawisko nie wystpio. magnitude zero. zjawisko istniao w wielkoci mniejszej od 0,5; magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit; zjawisko istniao w wielkoci mniejszej od 0,05. magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit. zupeny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. data not available or not reliable. wypenienie pozycji jest niemoliwe lub niecelowe. not applicable. wystpujcy w ,,Przegldzie midzynarodowym oznacza, e dane dla Polski rni si zakresem od danych w czci krajowej Rocznika. in the chapter International review indicates that data for Poland differ in scope from data in the domestic portion of the Yearbook. oznacza, e nazwy zostay skrcone w stosunku do obowizujcej klasyfikacji; ich pene nazwy podano w uwagach oglnych do Rocznika, ust. 17 na str. 16. categories of applied classification are presented in abbreviated form; their full names are given in the general notes to the Yearbook, item 17 on page 22. oznacza, e dane nie mog by opublikowane ze wzgldu na konieczno zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance with the Law on Official Statistics. oznacza, e nie podaje si wszystkich skadnikw sumy. indicates that not all elements of the sum are given. used in figures represents the decimal point.

Znak A

Znak #

,,W tym Of which Comma (,)

WANIEJSZE SKRTY MAJOR ABBREVIATIONS


tys. thous. mln mld bn z zl dol. USA USD = tysic = thousand = milion million = miliard = billion = = = = zoty zloty dolar Stanw Zjednoczonych United States dollar egz. kpl. szt. pcs wol. vol. = egzemplarz = komplet = sztuka = piece = wolumin = volume

9 aa

g kg dt t m mm cm m km cm2 m2 ha km l hl cm3 m3 dam3 hm3 km3 W kW kWh


2

= gram gram = kilogram kilogram = decytona deciton = tona tonne = mikrometr micrometre = milimetr millimetre = centymetr centimetre = metr metre = kilometr kilometre = centymetr kwadratowy square centimetre = metr kwadratowy square metre = hektar hectare = kilometr kwadratowy square kilometre = litr litre = hektolitr hectolitre = centymetr szecienny cubic centimetre = metr szecienny cubic metre = dekametr szecienny cubic decametre = hektometr szecienny cubic hectometre = kilometr szecienny cubic kilometre = wat watt = kilowat kilowatt = kilowatogodzina kilowatthour

GWh TWh

= gigawatogodzina gigawatthour = terawatogodzina terawatthour = kilodul kilojoule = petadul petajoule = milisiwert millisievert = stopie Celsjusza centigrade = milimetr supa rtci millimetre of mercury = sekunda second = minuta minute = godzina hour = doba = 24 hours = rok = tonokilometr tonkilometre = pasaer = passenger = pasaerokilometr = passengerkilometre = tona nonoci cakowitej adunku i zapasw statku dead weight ton = pojemno brutto statku gross tonnage = pojemno netto statku net tonnage = powierzchnia uytkowa = cega przeliczeniowa materiaw ciennych = standard brick unit expressing the quantity of wall building materials

kJ PJ

mSv C mm Hg s

min. h d 24 h r. tkm pas pass paskm passkm DWT

GT NT p u ceg brick

10 aa

art. Art. b. cd. cont. d. dok. cont. k. kl. kk kks kpk kw M. m. m.st. nr (Nr) No. O. ok. pkt poj. pow. poz. szer. tabl. ust. woj.

= artyku = article = bye = cig dalszy = continued = = = = = = = = = = = = dugo dokoczenie continued koo (w pobliu) klasa Kodeks karny Kodeks karny skarbowy Kodeks postpowania karnego Kodeks wykrocze morze miasto miasto stoeczne

Min. PKP CN ISCED

= Ministerstwo = Polskie Koleje Pastwowe = Nomenklatura Scalona Combined Nomenclature = Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji International Standard Classification of Education = Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajw Dziaalnoci International Standard Industrial Classification of All Economic Activities = produkt krajowy brutto = gross domestic product = Midzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu Standard International Trade Classification = Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu European Free Trade Association = Urzd Statystyczny Unii Europejskiej Statistical Office of the European Union = Organizacja Narodw Zjednoczonych do Spraw Wyywienia i Rolnictwa Food and Agriculture Organization of the United Nations = Midzynarodowe Zrzeszenie Przewonikw Lotniczych International Air Traffic Association = Midzynarodowy Fundusz Walutowy = International Monetary Fund = Midzynarodowa Organizacja Pracy = International Labour Organization = Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju Organization for Economic Cooperation and Development = Organizacja Narodw Zjednoczonych = United Nations = Unia Europejska = European Union = wiatowa Organizacja Zdrowia World Health Organization

ISIC

PKB GDP SITC

= numer = number = = = = = ocean okoo punkt pojemno powiat

EFTA

EUROSTAT FAO

= pozycja = szeroko = tablica table = ustp = wojewdztwo

IATA

011

E = Wschd N = East Pnoc North S = Poudnie South W= Zachd West


= Poudniowa = Republika Republic = Dziennik Ustaw = Monitor Polski

MFW IMF MOP ILO OECD

Pd. Rep. Dz. U. MP

ONZ UN UE EU WHO

11 aa

UWAGI OGLNE
1. Prezentowane w Roczniku dane jeli nie zaznaczono inaczej dotycz caej gospodarki narodowej. 2. Dane prezentuje si: 1) w ukadzie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci PKD 2007, opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Dziaalnoci Gospodarczej we Wsplnocie Europejskiej Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2. PKD 2007, wprowadzona z dniem 1 I 2008 r. rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), zastpia Polsk Klasyfikacj Dziaalnoci PKD 2004. PKD 2007, w stosunku do klasyfikacji PKD 2004, wprowadzia zmiany zakresowe polegajce na uwzgldnieniu nowych grupowa rodzajw dziaalnoci, a take na przesuniciu rodzajw dziaalnoci pomidzy poszczeglnymi poziomami klasyfikacyjnymi; zmiany te spowodoway brak porwnywalnoci danych rwnie przy niezmienionych nazwach niektrych poziomw klasyfikacyjnych. Peny wykaz sekcji wedug PKD 2007 przedstawiono w tabl. 7 i 8 w dziale ,,Prywatyzacja. Podmioty gospodarki narodowej. W ramach PKD 2007 wyodrbniono ,,Przemys jako dodatkowe grupowanie, ktre obejmuje sekcje: ,,Grnictwo i wydobywanie, ,,Przetwrstwo przemysowe, ,,Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych oraz ,,Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj; 2) wedug sektorw instytucjonalnych wycznie w zakresie rachunkw narodowych; 3) wedug sektorw wasnoci: a) sektor publiczny grupujcy wasno pastwow (Skarbu Pastwa i pastwowych osb prawnych), wasno jednostek samorzdu terytorialnego oraz ,,wasno mieszan z przewag kapitau (mienia) podmiotw sektora publicznego, 3) b) sektor prywatny grupujcy wasno prywatn krajow (osb fizycznych i pozostaych jednostek prywatnych), wasno zagraniczn (osb zagranicznych) oraz ,,wasno mieszan z przewag kapitau (mienia) podmiotw sektora prywatnego i brakiem przewagi sektorowej w kapitale (mieniu) podmiotu. 3) ,,Wasno mieszana okrelana jest gwnie dla spek i wyznaczana na podstawie struktury kapitau (mienia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym spki.

12 aa

3. Dane prezentowane w ukadzie terytorialnym odpowiadaj poszczeglnym poziomom Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych (NTS), opracowanej na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowizujcej w krajach Unii Europejskiej. NTS obowizujca od 1 I 2008 r. wprowadzona zostaa rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14 XI 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573) w miejsce obowizujcej do 31 XII 2007 r. 4. Prezentowane informacje zostay przedstawione stosownie do zakresu prowadzonych bada, uwzgldniajcych podmioty klasyfikowane wedug kryterium liczby pracujcych i jeli nie zaznaczono inaczej obejmuj podmioty o liczbie pracujcych: do 9 osb, od 10 do 49 osb, powyej 49 osb. 5. Dane jeli nie zaznaczono inaczej opracowano zgodnie z kadorazowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej. 6. Dane w podziale wedug sekcji i dziaw PKD 2007, wedug sektorw instytucjonalnych oraz w podziale terytorialnym opracowano jeli nie zaznaczono inaczej tzw. metod przedsibiorstw. Metoda przedsibiorstw (podmiotowa) oznacza przyjmowanie caych podmiotw gospodarki narodowej za podstaw grupowania wszystkich danych charakteryzujcych ich dziaalno wedug poszczeglnych poziomw klasyfikacyjnych i podziaw terytorialnych. 7. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie si jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz. Pod pojciem podmiotw gospodarczych rozumie si podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz (produkcyjn i usugow) na wasny rachunek w celu osignicia zysku. 8. Z waniejszych klasyfikacji, wedug ktrych prezentuje si dane w Roczniku obok PKD 2007 naley wymieni: 1) Klasyfikacj Zawodw i Specjalnoci, na podstawie ktrej dokonuje si grupowania radnych organw jednostek samorzdu terytorialnego, zatrudnionych i ich wynagrodze; klasyfikacja opracowana na podstawie Klasyfikacji Zawodw (ISCO-08) wprowadzona zostaa z dniem 1 VII 2010 r. rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 IV 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537), w miejsce obowizujcej do 30 VI 2010 r.; 2) Polsk Klasyfikacj Wyrobw i Usug PKWiU 2008, na podstawie ktrej dokonuje si grupowania wyrobw i towarw; PKWiU 2008, opracowana na podstawie midzynarodowych klasyfikacji i nomenklatur, wprowadzona zostaa z dniem 1 I 2009 r. rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 29 X 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) z pniejszymi zmianami w miejsce PKWiU stosowanej do 31 XII 2008 r.;

13 aa

3) Nomenklatur Scalon CN oraz Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Handlu (SITC), na podstawie ktrych dokonuje si grupowania towarw w handlu zagranicznym; 4) Klasyfikacj Spoycia Indywidualnego wedug Celu (COICOP), na podstawie ktrej dokonuje si grupowania spoycia produktw (wyrobw i usug) w sektorze gospodarstw domowych oraz wydatkw na towary i usugi konsumpcyjne w gospodarstwach domowych (przyjtych rwnie do opracowania wskanikw cen); 5) Polsk Klasyfikacj Obiektw Budowlanych (PKOB), na podstawie ktrej dokonuje si grupowania produktw budownictwa; PKOB, opracowana na podstawie Klasyfikacji Obiektw Budowlanych (CC), wprowadzona zostaa z dniem 1 I 2000 r. rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 30 XII 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) z pniejszymi zmianami; 6) Klasyfikacj rodkw Trwaych (KT), na podstawie ktrej dokonuje si grupowania rodkw trwaych wedug rodzajw; KT wprowadzona zostaa z dniem 1 I 2011 r. rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 10 XII 2010 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) w miejsce stosowanej do 31 XII 2010 r. 9. Informacje w podziale wedug regionw, wojewdztw, podregionw, powiatw i gmin oraz w podziale na miasta i wie jeli nie zaznaczono inaczej podano w kadorazowym podziale administracyjnym. Przez ,,miasta rozumie si obszar pooony w granicach administracyjnych tych jednostek, przez ,,wie pozostae terytorium kraju. 10. Dane w cenach biecych odpowiadaj uzyskanym dochodom, poniesionym wydatkom lub wartoci wyrobw, usug itp. W tablicach, notach i wykresach, w ktrych nie okrelono cen, dane liczbowe wyraono w cenach biecych. Do wyceny produkcji i wartoci dodanej brutto jeli nie zaznaczono inaczej przyjto kategori ceny bazowej, zastpujc stosowan poprzednio kategori ceny producenta. Cena bazowa definiowana jest jako kwota pienidzy otrzymywana przez producenta (w tym take przez jednostk handlow) od nabywcy za jednostk produktu (wyrobu lub usugi), pomniejszona o podatki od produktu oraz o ewentualne rabaty i opusty, powikszona o dotacje otrzymywane do produktu. Podatki od produktw obejmuj: podatek od towarw i usug VAT (od produktw krajowych i z importu), podatki i ca od importu (cznie z podatkiem akcyzowym) oraz inne podatki od produktw, jak podatek akcyzowy od produktw krajowych i podatki od niektrych rodzajw usug (np. od gier losowych i zakadw wzajemnych, zryczatowany podatek od towarw i usug od okazjonalnych przewozw osb autobusami zarejestrowanymi za granic). Cena producenta definiowana jest jako kwota pienidzy otrzymywana przez producenta (w tym take przez jednostk handlow) od nabywcy za jednostk produktu (wyrobu lub usugi), pomniejszona o naleny podatek od towarw i usug

14 aa

(VAT) i powikszona o podatek akcyzowy w przypadku patnika tych podatkw oraz pomniejszona o ewentualne rabaty i opusty. 11. Jako ceny stae w latach 19902011 przyjto w przypadku: 1) produkcji rolniczej, sprzeday detalicznej, importu i eksportu, rodkw trwaych, produkcji globalnej, zuycia poredniego i produktu krajowego brutto: ceny stae 1990 r. (rednie ceny biece 1990 r.) dla lat 19901992, ceny biece z roku poprzedzajcego rok badany od 1993 r., z wyjtkiem ziemniakw, warzyw i owocw, w przypadku ktrych przyjmuje si rednie ceny z dwch kolejnych lat, tj. z roku poprzedzajcego rok badany i z roku badanego; 2) produkcji sprzedanej przemysu i produkcji budowlano-montaowej ceny stae 2005 r. (rednie ceny biece 2005 r.) od 2006 r.; 3) nakadw inwestycyjnych: ceny stae 1992 r. (rednie ceny biece 1992 r.) dla lat 19901995, ceny biece z roku poprzedzajcego rok badany od 1996 r. Wskaniki dynamiki wolumenu produkcji od 1996 r., a w przypadku produkcji globalnej i wartoci dodanej brutto w rachunkach narodowych od 1995 r., obliczono na podstawie danych wyraonych w cenach bazowych (odpowiednio w latach poprzednich w cenach producenta). 12. Liczby wzgldne (wskaniki, odsetki) obliczono z reguy na podstawie danych bezwzgldnych wyraonych z wiksz dokadnoci ni podano w tablicach. Wskaniki dynamiki w przypadku zmian metodycznych, zmian kategorii ceny przyjmowanej do wyceny produkcji, zmian systemu cen staych oraz zmian systemu wag do obliczania wskanikw cen w poszczeglnych okresach obliczono w warunkach porwnywalnych. Wskaniki jednopodstawowe obliczono metod nawizania acuchowego. 13. Przy przeliczaniu na 1 mieszkaca (1000 ludnoci itp.) danych wedug stanu w kocu roku (np. ka w szpitalach, rodki trwae) przyjto liczb ludnoci faktycznie zamieszkaej wedug stanu w dniu 31 XII, a przy przeliczaniu danych charakteryzujcych wielko zjawiska w cigu roku (np. ruch naturalny ludnoci, produkcja, spoycie) wedug stanu w dniu 30 VI. Do przelicze za lata 19892011 jeli nie zaznaczono inaczej przyjto liczb ludnoci faktycznie zamieszkaej opracowan w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002. 14. Niektre informacje za ostatni rok zostay podane na podstawie danych nieostatecznych i mog ulec zmianie w nastpnych publikacjach Gwnego Urzdu Statystycznego. 15. Ze wzgldu na zaokrglenia danych, w niektrych przypadkach sumy skadnikw mog si nieznacznie rni od podanych wielkoci ,,ogem. 16. rdodawcw informacji statystycznych pochodzcych spoza Gwnego Urzdu Statystycznego podano w czci ,,rda danych na str. 676, przy przyjciu zasady, e jako rdodawc podaje si instytucj przekazujc informacje prezentowane za ostatni rok.

15 aa

17. W Roczniku zastosowano skrty nazw niektrych poziomw klasyfikacyjnych; zestawienie zastosowanych skrtw i penych nazw podaje si poniej: skrt pena nazwa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI PKD 2007 sekcje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja Handel; naprawa pojazdw samochodowych Zakwaterowanie i gastronomia Obsuga rynku nieruchomoci Administrowanie i dziaalno wspierajca Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle Dziaalno zwizana z zakwaterowaniem i usugami gastronomicznymi Dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci Dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno wspierajca dziay Produkcja skr i wyrobw skrzanych Produkcja wyrobw z drewna, korka, somy i wikliny Produkcja koksu i produktw rafinacji ropy naftowej Produkcja wyrobw farmaceutycznych Produkcja wyrobw z metali Produkcja maszyn i urzdze Produkcja skr i wyrobw ze skr wyprawionych Produkcja wyrobw z drewna oraz korka, z wyczeniem mebli; produkcja wyrobw ze somy i materiaw uywanych do wyplatania Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktw rafinacji ropy naftowej Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lekw i pozostaych wyrobw farmaceutycznych Produkcja metalowych wyrobw gotowych, z wyczeniem maszyn i urzdze Produkcja maszyn i urzdze, gdzie indziej niesklasyfikowana

16 aa

skrt

pena nazwa

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI PKD 2007 (dok.) dziay (dok.) Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczep Gospodarka odpadami; odzysk surowcw Budowa budynkw Budowa obiektw inynierii ldowej i wodnej Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczep, z wyczeniem motocykli Dziaalno zwizana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadw; odzysk surowcw Roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynkw Roboty zwizane z budow obiektw inynierii ldowej i wodnej

NOMENKLATURA SCALONA CN sekcje Tuszcze i oleje Tuszcze i oleje pochodzenia zwierzcego lub rolinnego oraz produkty ich rozkadu; gotowe tuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzcego lub rolinnego Gotowe artykuy spoywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tyto i przemysowe namiastki tytoniu Produkty przemysu chemicznego lub przemysw pokrewnych Tworzywa sztuczne i artykuy z nich; kauczuk i artykuy z kauczuku Drewno i artykuy z drewna; wgiel drzewny; korek i artykuy z korka; wyroby ze somy, z esparto lub pozostaych materiaw do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny cier z drewna lub z pozostaego wknistego materiau celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuy z nich

Przetwory spoywcze

Produkty przemysu chemicznego Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuy z nich Drewno i artykuy z drewna

cier drzewny, papier, tektura i artykuy z nich

17
2 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

skrt

pena nazwa NOMENKLATURA SCALONA CN (dok.) sekcje (dok.)

Obuwie, nakrycia gowy itp.

Obuwie, nakrycia gowy, parasole, parasole przeciwsoneczne, laski, stoki myliwskie, bicze, szpicruty i ich czci; pira preparowane i artykuy z nich; kwiaty sztuczne; artykuy z wosw ludzkich Artykuy z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiaw; wyroby ceramiczne; szko i wyroby ze szka Metale nieszlachetne i artykuy z metali nieszlachetnych Maszyny i urzdzenia mechaniczne; sprzt elektryczny; ich czci; urzdzenia do rejestracji i odtwarzania dwiku, urzdzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dwiku oraz czci i wyposaenie dodatkowe do tych artykuw Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pywajce oraz wspdziaajce urzdzenia transportowe Przyrzdy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich czci i akcesoria * * *

Artykuy z kamienia, wyroby ceramiczne, szko Metale nieszlachetne i artykuy z nich Maszyny i urzdzenia, sprzt elektryczny i elektrotechniczny

Sprzt transportowy

Przyrzdy i aparaty optyczne, fotograficzne, pomiarowe, kontrolne itp.

Wyjanienia metodyczne dotyczce podstawowych poj i metod opracowania danych liczbowych Czytelnik znajdzie w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej, a bardziej szczegowe uwagi dotyczce poszczeglnych dziedzin statystyki w publikacjach tematycznych oraz w serii ,,Zeszyty metodyczne i klasyfikacje.

18 aa

GENERAL NOTES
1. Data presented in the Yearbook, unless otherwise indicated, concern the entire national economy. 2. Data are presented: 1) according to the Polish Classification of Activities PKD 2007, compiled on the basis of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1 I 2008 by the decree of the Council of Ministers, dated 24 XII 2007 (Journal of Laws No. 251, item 1885) and replaced the Polish Classification of Activities PKD 2004/NACE Rev. 1.1. PKD 2007/NACE Rev. 2 differs from PKD 2004/NACE Rev. 1.1 classification in the fact that it introduced scope-related changes, i.e. new groupings of activity types as well as transfers of some types of activities between individual classification levels. In some cases these changes result in the lack of comparability of data, also if the names of classification levels remain unchanged. The full list of sections of PKD 2007/NACE Rev. 2 is presented in tables 7 and 8 in the chapter Privatization. Entities of the national economy. The item Industry was introduced as an additional grouping, including sections Mining and quarrying, Manufacturing, Electricity, gas, steam and air conditioning supply as well as Water supply; sewerage, waste management and remediation activities; 2) according to institutional sectors exclusively within the scope of national accounts; 3) according to ownership sectors: a) public sector grouping state ownership (of the State Treasury and state legal persons), local self-government entity ownership as well as mixed ownership with a predominance of capital (property) of public sector entities, b) private sector grouping private domestic ownership (of natural persons and other private entities), foreign ownership (of foreign persons) as well as mixed ownership with a predominance of capital (property) of private sector entities and lack of predominance of public or private sector in capital (property) of the entity. 3) Mixed ownership is defined mainly for companies and determined on the basis of the capital (property) structure as declared in a companys registration application. 3. Data presented in the territorial division correspond to separate levels of the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS), compiled on the basis of the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obligatory in countries of the European Union. NTS in force since 1 I 2008 was introduced by a decree of the Council of Ministers, dated 14 XI 2007 (Journal of Laws No. 214, item 1573) replacing the NTS in force until 31 XII 2007.

19 aa

4. Information is presented in compliance with the scope of conducted surveys, considering entities classified according to the criterion of the number of persons employed, and (unless otherwise indicated) include entities employing: up to 9 persons, from 10 to 49 persons, more than 49 persons. 5. Data, unless otherwise indicated, are compiled in accordance with the respective organizational status of units of the national economy. 6. Data according to NACE Rev. 2 sections and divisions, by institutional sectors as well as according to administrative division, are compiled, unless otherwise indicated, using the enterprise method. In the enterprise (entity) method, the entire organizational unit of entities in the national economy is the basis for grouping all data describing their activity according to individual classification levels and territorial divisions. 7. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity (production and services) on their own-account in order to earn a profit. 8. Other than NACE Rev. 2, among the more important classifications, according to which data are presented in the Yearbook, the following should be mentioned: 1) the Occupations and Specializations Classification, on the basis of which councillors of organs of local self-government entities, paid employees and their wages and salaries are grouped; the classification compiled on the basis of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), was introduced on 1 VII 2010 by a decree of the Minister of Labour and Social Policy, dated 27 IV 2010 (Journal of Laws No. 82, item 537), replacing the classification valid until 30 VI 2010; 2) the Polish Classification of Products and Services PKWiU 2008, on the basis of which products and goods are grouped; compiled on the basis of international classifications and nomenclatures, was introduced on 1 I 2009 by a decree of the Council of Ministers, dated 29 X 2008 (Journal of Laws No. 207, item 1293) with later amendments, in place of the PKWiU classification used until 31 XII 2008; 3) the Combined Nomenclature CN and the Standard International Trade Classification (SITC), on the basis of which goods in foreign trade are grouped; 4) the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), on the basis of which final consumption expenditure of products (goods and services) in the households sector as well as expenditures on consumer goods and services of households (also adopted for compiling price indices) are grouped; 5) the Polish Classification of Types of Construction (PKOB), on the basis of which products of construction are grouped; PKOB, compiled on the basis of the Classification of Types of Constructions (CC), was introduced on 1 I 2000 by a decree of the Council of Ministers, dated 30 XII 1999 (Journal of Laws No. 112, item 1316) with later amendments;

20 aa

6) the Classification of Fixed Assets (KT), on the basis of which fixed assets are grouped according to type; KT was introduced on 1 I 2011 by a decree of the Council of Ministers, dated 10 XII 2010 (Journal of Laws No. 242, item 1622) in place of the classification used until 31 XII 2010. 9. Information by region, voivodship, subregion, powiat and gmina as well as by urban and rural area, unless otherwise indicated, is presented according to administrative division in a given period. The term urban area is understood as an area located within the administrative borders of these units, while a rural area is understood as the remaining territory of the country. 10. Data in current prices correspond to obtained revenue, incurred expenditures or the value of products, services, etc. In tables, notes and charts in which prices are not defined, data are expressed in current prices. In order to evaluate production and gross value added, unless otherwise indicated, the basic price category was implemented, which replaced the producers price category used previously. Basic price is defined as the amount of money received by a producer (trade entities included) from a buyer for a unit of product (good or service), decreased by the tax on the product as well as by applicable rebates and deductions, and increased by subsidies received for the product. Taxes on products include: value added tax VAT (on domestic products and on imports), taxes and customs duties on imports (including excise tax) as well as other taxes on products, such as excise tax on domestic products and taxes on selected types of services (e.g., on games of chance and mutual betting, lump sum tax on goods and services from occasional transports of passengers in buses with foreign registration). Producers price is defined as the amount of money received by a producer (trade entities included) from a buyer for a unit of product (good or service), decreased by value added tax (VAT) due and increased by excise tax when applicable as well as decreased by applicable rebates and deductions. 11. Constant prices in 19902011 were adopted as follows: 1) agricultural output, retail sales, imports and exports, fixed assets as well as gross output, intermediate consumption and gross domestic product: 1990 constant prices (1990 average current prices) for 19901992, current prices from the year preceding the surveyed year since 1993, with the exception of potatoes, vegetables and fruit, in case of which average prices from two consecutive years are adopted, i.e., from the year preceding the surveyed year and from the surveyed year; 2) sold production of industry, construction and assembly production 2005 constant prices (2005 average current prices) since 2006; 3) investment outlays: 1992 constant prices (1992 average current prices) for 19901995, current prices from the year preceding the surveyed year since 1996. Indices of production volume since 1996, and in case of gross output and gross value added in national accounts since 1995, were calculated on the basis of data expressed in basic prices (in previous years, respectively in producers prices).

21 aa

12. Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in the tables. Indices in case of methodological changes, changes in price categories used in the evaluation of production, changes in the system of constant prices as well as changes in the system of weights for calculating price indices in individual periods are calculated in comparable conditions. Single base indices are calculated using the chain-base index method. 13. When computing per capita data (1000 population, etc.) as of the end of a year (e.g., beds in hospitals, fixed assets), the de facto population as of 31 XII was adopted, whereas data describing the magnitude of a phenomenon within a year (e.g., vital statistics, production, consumption) as of 30 VI. Calculations for 19892011, unless otherwise indicated, use the actually living population data prepared on the basis of the Population and Housing Census 2002. 14. Selected information for the last year presented on the basis of preliminary data may change in subsequent publications of the Central Statistical Office. 15. Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the amount given in the item total. 16. The providers of statistical information originating from sources other than the Central Statistical Office are presented in the part Sources of data on page 676, with the institution submitting the information for the last presented year given as the data provider. 17. The names of some classification levels used in the Yearbook have been abbreviated; the list of abbreviations used and their full names are given below:

abbreviation

full name

STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY NACE Rev. 2 sections Trade; repair of motor vehicles Accommodation and catering Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Accommodation and food service activities divisions Manufacture of products of wood, cork, straw and wicker Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

22 aa

abbreviation

full name

STATISTICAL CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE EUROPEAN COMMUNITY NACE Rev. 2 (cont.) divisions (cont.) Manufacture of pharmaceutical products Manufacture of metal products Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

COMBINED NOMENCLATURE CN sections Fats and oils Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes Products of the chemical or allied industries Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and articles thereof

Prepared foodstuffs

Products of the chemical industry Plastics and rubber and articles thereof Wood and articles of wood

Pulp of wood, paper, paperboard and articles thereof

23 aa

abbreviation

full name

COMBINED NOMENCLATURE CN (cont.) sections (cont.) Footwear, headgear and articles thereof Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared feathers and articles made therewith; artificial flowers; articles of human hair Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; ceramic products; glass and glassware Base metals and articles of base metal Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereof * * * Methodological explanations concerning basic definitions and methods of compiling statistical data are contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland, while more detailed notes, concerning particular fields of statistics, can be found in subject matter publications as well as in the series Zeszyty metodyczne i klasyfikacje (Methodologies and Classifications).

Articles of stone, ceramic products, glass Base metals and articles thereof Machinery and mechanical appliances, electrical and electrotechnical equipment

Transport equipment Optical, photographic, measuring, checking instruments and thereof

24 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
ENVIRONMENT
5 4

WARUNKI NATURALNE
P O O E N I E G E O G R A F I C Z N E P O L S K I G E O G R A P H I C L O C A T I O N O F P O L A N D

S k a l a 1 : 1 0 0 0 0 0 0 0

5 5 ' 5 4 5 0 s z e r . g e o g r . p n n o r t h e r n g e o g r a p h i c l a t i t u d e

0 7 1 4 ' d . g e o g r . w s c h . e a s t e r n g e o g r a p h i c l o n g i t u d e

R o z c i g o w k m : E x t e n t i n k m : z p o u d n i a n a p n o c 6 4 9 5 3 f r o m s o u t h t o n o r t h z z a c h o d u n a w s c h d 6 8 9 f r o m w e s t t o e a s t W A R S Z A W A
2 T e r y t o r i u m w k m 3 2 2 5 7 5 2 T e r r i t o r y i n k m o b s z a r l d o w y ( c z n i e z w o d a m i r d l d o w y m i ) 3 1 1 8 8 8 l a n d a r e a ( i n c l u d i n g i n l a n d w a t e r s ) m o r s k i e w o d y w e w n t r z n e 2 0 0 5 i n t e r n a l w a t e r s m o r z e t e r y t o r i a l n e 8 6 8 2 t e r r i t o r i a l s e a

5 2

5 1 ' 2 4 0 9 d . g e o g r . w s c h . e a s t e r n g e o g r a p h i c l o n g i t u d e 5 0

' 4 9 0 0 s z e r . g e o g r . p n 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 n o r t h e r n g e o g r a p h i c l a t i t u d e

g r a n i c a n a m o r z u b o r d e r a t s e a m o r s k a l i n i a b r z e g o w a c o a s t l i n e l i n i a p o d s t a w o w a m o r z a t e r y t o r i a l n e g o w Z a t o c e G d a s k i e j p r i m a r y l i n e o f t e r r i t o r i a l s e a i n t h e G u l f o f G d a s k o d c i n k i g r a n i c y r o z g r a n i c z a j c e o b s z a r m o r z a t e r y t o r i a l n e g o s e c t i o n s o f t h e b o r d e r d e m a r c a t i n g t h e a r e a o f t e r r i t o r i a l s e a

25 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Wedug stanu w dniu 1 I 2012 r. powierzchnia oglna kraju przyjta wedug podziau administracyjnego wynosi 312679 km2 i obejmuje obszar ldowy (cznie z wodami rdldowymi) 311888 km2 oraz cz morskich wd wewntrznych 791 km2, tj.: cz Zalewu Wilanego wraz z wodami portw, cz Jeziora Nowowarpieskiego i cz Zalewu Szczeciskiego wraz ze win i Dziwn oraz Zalewem Kamieskim wraz z wodami portw, Odr pomidzy Zalewem Szczeciskim a wodami portu Szczecin oraz wody portw Zatoki Gdaskiej i portw graniczcych z wodami morza terytorialnego. As of 1 I 2012, the total area of the country according to the administrative division amounts to 312679 km2 and includes a land area (including inland waters) of 311888 km2 as well as a part of internal waters 791 km2, i.e.: a part of the Wisa Bay including waters of ports, a part of Lake Nowowarpieskie and a part of Szczecin Bay including wina and Dziwna as well as Kamieski Bay including waters of ports, Odra between the Szczecin Bay and waters of Szczecin port as well as waters of the Gulf of Gdask and ports bordering on territorial sea waters.

TABL. 1. GRANICE POLSKI BORDERS OF POLAND W liczbach bezwzgldnych In absolute numbers 3511 3071 1295 210 104 418 535 541 796 467 440 395 22 22 770
b

Wyszczeglnienie

Specification

Dugo granicy pastwowej w km . . . Ldowej . . . . . . . . . . . . . w tym na wodach granicznych . . . z Rosj . . . . . . . . . . . . . z Litw . . . . . . . . . . . . . z Biaorusi . . . . . . . . . . . . z Ukrain . . . . . . . . . . . . ze Sowacj . . . . . . . . . . . z Republik Czesk . . . . . . . . . z Niemcami . . . . . . . . . . . . Morskiej . . . . . . . . . . . . . . a na morzu . . . . . . . . . . . . odcinki rozgraniczajce obszar morza terytorialnego: z Rosj . . . . . . . . . . . . z Niemcami . . . . . . . . . . . Dugo linii brzegowej w km . . . .

Length of the national border in km Land border of which boundary of territorial waters with Russian Federation with Lithuania with Belarus with Ukraine with Slovakia with Czech Republic with Germany Sea border a at sea sections demarcating the area of territorial sea: with Russian Federation with Germany Length of coast in km

a Przebiega wzdu linii, ktrej kady punkt jest oddalony o 12 mil morskich od morskiej linii brzegowej, a w Zatoce Gdaskiej od linii podstawowej morza terytorialnego. b W tym Mierzeja Helska 74 km; cznie z Zalewem Szczeciskim i Zalewem Wilanym. a Running along a line 12 nautical miles from the coast line, and 12 nautical miles from the primary line of territorial sea in the Gulf of Gdask. b Of which the Hel Peninsula 74 km; including Szczecin Bay and Wisa Bay.

26 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
5,6%, 2,9%, 0,2%. 173 2499 1125 1,8 1,3 wojewdztwo voivodship x maopolskie maopolskie warmisko-mazurskie warmisko-mazurskie

Ukad pionowy powierzchni Polski Elevations Udzia w powierzchni oglnej kraju powierzchni Share in total area of the country elevations: poniej 0 m 0,2%, below 0100 25,2%, 100200 49,7%, 200300 m 16,2%, o wzniesieniu nad poziom morza: 300 500 m 5001000 powyej 1000 m above

Wzniesienie nad poziom morza w m: Elevation above the sea level in m: rednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . average najwyej pooony punkt Rysy . . . . . . . . highest point Rysy najwyej pooona miejscowo Gubawka (cz m. Zakopane) . . . . . . . . . . . . . . . highest locality Gubawka (part of the city of Zakopane) najniej pooony punkt na terenie wsi Raczki Elblskie lowest point in the village of Raczki Elblskie najniej pooona miejscowo winiec . . . . . lowest locality winiec

WYSZE SZCZYTY W PASMACH GRSKICH HIGHER MOUNTAIN PEAKS IN MOUNTAIN RANGES Szczyty grskie Mountain peaks Rysy . . . . . . Miguszowiecki Szczyt winica . . . . . Woowiec . . . . Kasprowy Wierch . Giewont . . . . Babia Gra . . . Tarnica . . . . . Turbacz . . . . . Radziejowa . . . . Skrzyczne . . . . Barania Gra . . . Mogielnica (Mogielica) Wysokie Skaki . . Trzy Korony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzniesienie nad poziom morza w m Elevation above the sea level in m Karpaty Carpathian Mountains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499 2438 2301 2064 1987 1894 1723 1346 1314 1267 1257 1215 1170 1050 982

Tatry

Beskid ywiecki Bieszczady Gorce Beskid SdeckiBeskid lski Beskid Wyspowy Pieniny

27 aa

1
Szczyty grskie Mountain peaks nieka . . . Wielki Szyszak nienik . . . Wysoka Kopa . Kamienica . . Wielka Sowa . Szczeliniec Wielki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gry ysica . . . . . . . . . . . ysa Gra . . . . . . . . . Szczytniak . . . . . . . . .

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

WYSZE SZCZYTY W PASMACH GRSKICH (dok.) HIGHER MOUNTAIN PEAKS IN MOUNTAIN RANGES (cont.) Wzniesienie nad poziom morza w m Elevation above the sea level in m Sudety Sudeten Mountains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602 1509 1425 1126 973 1015 919

Karkonosze Masyw nienika Gry Izerskie Gry Sowie Gry Stoowe

witokrzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

witokrzyskie Mountains . . . . . . . . . 612 . . . . . . . . . 594 . . . . . . . . . 554

ysogry Pasmo Jeleniowskie

TABL. 2. NAJDUSZE JASKINIE THE LONGEST CAVES Regiony Regions Jaskinie Caves REGION WEWNTRZKARPACKI Tatry Zachodnie System Wielka niena Wielka Litworowa . . . . . . . . Jaskinia niena Studnia . . . . System Wysoka Za Siedmiu Progami . . . . . . . . . . Jaskinia Mitusia . . . . . . . Jaskinia Badzioch Kominiarski . . Jaskinia Czarna . . . . . . . System Ptasia Studnia Lodowa Litworowa . . . . . . . . Jaskinia Zimna . . . . . . . Jaskinia Maa w Muowej . . . . Jaskinia Kozia . . . . . . . . Pieniny Jaskinia w Ociemnem Deni- a Dugo welacja w m w m Deni- a Length in m velation in m Regiony Regions Jaskinie Caves REGION ZEWNTRZKARPACKI Jaskinia Wilana . . . . . . . Jaskinia Miecharska . . . . . . Jaskinia w Trzech Kopcach . . . REGION SUDECKI Jaskinia Niedwiedzia w Kletnie System z Filarami Prosta . . Jaskinia Radochowska . . . . . REGION GR WITOKRZYSKICH System Chelosiowa Jama Jaskinia Jaworznicka . . . . . REGION WYYNY KRAKOWSKO-CZSTOCHOWSKIEJ Jaskinia Wierna . . . . . . . Jaskinia Wierzchowska Grna . . Jaskinia Szachownica I . . . . . Jaskinia Brzozowa . . . . . . Jaskinia pod Skipirzep . . . . REGION NIECKI NIDZIASKIEJ Jaskinia Skorocicka . . . . . Deni- a Dugo welacja w m w m Deni- a Length in m velation in m

23619 12050 11660 10725 9550 6500 6291 4600 3760 3470 196

824 759 435 305 562 303 352 176 555 389 47

2223 1801 1254 3330 675 502 3670 1027 975 690 645 450 352

41 56 33 69 . . 61 30 25 13 18 9 5

a Rnica wysokoci pomidzy najwyej i najniej pooonym punktem. U w a g a. Podziau na regiony wystpowania jaski dokonano ze wzgldu na ich genez. a Difference between the highest and the lowest point. N o t e. Caves are divided into regions based on their origin.

28 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
W tym w Polsce Of which in Poland w % powierzchni oglnej in % of total area zlewiska lub dorzecza of drainage area or drainage basin 311,9 106,0 2,5 17,3 168,9 14,8 2,5 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 22,6 89,2 20,4 x 86,8 60,9 2,5 0,04 0,1 0,03 0,05 0,3 Polski b of Poland
b

TABL. 3. POWIERZCHNIE ZLEWISK I DORZECZY a DRAINAGE AREAS AND DRAINAGE BASINS

Ogem Total

Zlewiska i dorzecza Drainage areas and drainage basins

w tys. km2 in thous. km2

Zlewisko Morza Batyckiego . . . . . . . . . Baltic Sea drainage area Dorzecze Odry . . . . . . . . . . . . . . Odra drainage basin Zlewisko Zalewu Szczeciskiego Szczecin Bay drainage area c
d c

1380,9 119,1 12,1 x 194,0 24,2 98,1 519,9 146,5 1838,5 817,0 72,0

99,7 33,9 0,8 5,5 54,0 4,7 0,8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1

. . . . . . . .

Bezporednie zlewisko Batyku . d . . . . . . . . Direct drainage area of Baltic Sea Dorzecze Wisy .e . . . . . . . . . . . . . Wisa drainage basin Zlewisko Zalewu Wilanego Wisa Bay drainage area f
f e

. . . . . . . . . .

Dorzecze Niemna . . . . . . . . . . . . . . Niemen drainage basin Zlewisko Morza Pnocnego . . . . . . . . . North Sea drainage area Dorzecze aby . . . . . . . . . . . . . . aba drainage basin Zlewisko Morza Czarnego Black Sea drainage area . . . . . . . . .

Dorzecze Dunaju . . . . . . . . . . . . . . Dunaj drainage basin Dorzecze Dniestru . . . . . . . . . . . . . Dniestr drainage basin

a Niektre dane zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika. b Patrz nota na str. 26. c Bez Odry. d cznie z Martw Wis. e Bez delty. f cznie z prawostronn czci delty. a Some data have been changed in relation to the data published in the previous edition of the Yearbook. b See note on page 26. c Excluding the Odra. d Together with the Martwa Wisa. e Excluding the delta. f Together with the right side of the delta.

29 aa

1
TABL. 4. NAJDUSZE RZEKI THE LONGEST RIVERS Rzeki Rivers Wisa . . . Odra . . . Warta . . . Bug . . . . Narew . . San . . . . Note . . . Wieprz . . Pilica . . . Bbr . . . yna . . . Wkra . . . Dunajec . . Nysa uycka Brda . . . Drwca . . Prosna . . Wisok . . Wda (Czarna Drawa . . Nysa Kodzka Rega . . . Paska Bzura . Wisoka f Obra . Poprad Biebrza Nida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recypient a Recipient

Dugo w km Length in km w tym w Polsce of which in Poland 1022 726 795 590 443 457 391 349 333 276 207 255 249 197 245 231 227 220 198 192 189 188 187 173 173 171 63 164 154

Powierzchnia dorzecza w km2 Drainage basin area in km2 ogem total 193960 119074 54520 38712 74527 16877 17302 10497 9258 5874 5990 5348 6796 4403 4665 5697 4917 3538 2324 3291 4570 2767 2321 7764 4100 2760 2083 7092 3844
b

ogem total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batyckie } Morze Baltic Sea Odra Narew Wisa Wisa Warta Wisa Wisa Odra Pregoa Narew Wisa Odra Wisa Wisa Warta San Wisa Note Odra Morze Batyckie Baltic Sea Zalew Wilany Wisa Bay Wisa Wisa Warta Dunajec Narew Wisa 1022 840 795 774 499 458 391 349 333 279 264 255 e 249 246 245 231 227 220 198 192 189 188 187 173 173 171 169 164 154

w tym w Polsce of which in Poland 168868 106043 54520 c 19239 53846 14426 17302 10497 9258 5830 d 5722 5348 4838 2201 4665 5697 4917 3538 2324 3291 3742 2767 2319 7764 4100 2760 482 7067 3844
b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Rzeka lub zbiornik wodny, do ktrego uchodzi dopyw. b Bez delty. c Po ujcie do Jeziora Zegrzyskiego. d W profilu granicznym zamykajcym zlewni 5313 km2. e cznie z Czarnym Dunajcem. f Za pocztek Obry przyjto pocztek Obrzaskiego Kanau Pnocnego. a River or reservoir into which the water flows. b Excluding the delta. c Up to Lake Zegrzyskie. d At the border enclosing the drainage area 5313 km2. e Together with the Czarny Dunajec. f The beginning of the Northern Canal of the Obra was adopted as the beginning of the Obra.

30 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
108,5 79,7 79,3 76,4 73,0 68,7 68,0 65,0 60,0 58,8 58,2 56,6 50,8 49,6

WIKSZE I GBSZE JEZIORA LARGER AND DEEPER LAKES Wiksze jeziora powierzchnia w km2 a Larger lakes area in km2 niardwy (woj. warmisko-mazurskie) . . b Mamry (woj. warmisko-mazurskie) . . ebsko (woj. pomorskie) . . . . . . Dbie (woj. zachodniopomorskie) . . . Miedwie (woj. zachodniopomorskie) . . Jeziorak (woj. warmisko-mazurskie) . . Niegocin (woj. warmisko-mazurskie) . . Gardno (woj. pomorskie) . . . . . . Jamno (woj. zachodniopomorskie) . . . Gopo (woj. kujawsko-pomorskie) . . . Wigry (woj. podlaskie) . . . . . . . Ro (woj. warmisko-mazurskie) . . . Taty (z Jeziorem Ryskim; woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . . . Nidzkie (woj. warmisko-mazurskie) . . Drawsko (woj. zachodniopomorskie) . . Wielimie (woj. zachodniopomorskie) . . 113,4 102,8 71,4 56,0 35,3 32,2 26,0 24,7 22,4 21,5 21,2 18,9 18,3 18,2 17,8 17,5
a

Gbsze jeziora maksymalna gboko w m Deeper lakes maximum depth in m Hacza (woj. podlaskie) . . . . . . . Drawsko (woj. zachodniopomorskie) . . a Wielki Staw (woj. maopolskie) . . . b Czarny Staw (woj. maopolskie) . . . Wigry (woj. podlaskie) . . . . . . . c Wdzydze (woj. pomorskie) . . . . . Wuksniki (woj. warmisko-mazurskie) . . Babity Wlk. (woj. warmisko-mazurskie) Morzycko (woj. zachodniopomorskie) . . Ciecz (Trzeniowskie; woj. lubuskie) . . Eckie (woj. warmisko-mazurskie) . . . Piakno (woj. warmisko-mazurskie) . . Taty (z Jeziorem Ryskim; woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . . . . . Oewo (Uewo; woj. podlaskie) . . .

a Zwierciada wody i wysp na jeziorze. b System wodny jeziora Mamry: Mamry, wicajty, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno. a Water and island lake level. b Water system of Lake Mamry: Mamry, wicajty, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno.

a W Dolinie Piciu Staww Polskich w Tatrach. b Nad Morskim Okiem w Tatrach. c System wodny jeziora Wdzydze: Wdzydze Poudniowe, Radolne, Jelenie, Gou. a In the Valley of the Pi Staww Polskich in the Tatra Mountains. b Above Lake Morskie Oko in the Tatra Mountains. c Water system of Lake Wdzydze: Wdzydze Poudniowe, Radolne, Jelenie, Gou.

TABL. 5. WANIEJSZE KANAY MAJOR CANALS Kanay a Canals WieprzKrzna Augustowski . Elblski . . . Gliwicki . . . lesiski . . . Notecki . . . Bydgoski . . eraski . . czaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

Poczenia Linking WieprzKrzna Poudniowa Czarna HaczaBiebrza Jezioro Drwckiejezioro Druzno c KodnicaOdra Wartajezioro Gopo NoteKana Bydgoski BrdaNote WisaNarew WisaWisa

Rok uruchomienia Year opened 1961 1840 1850 1941 1950 1892 1914 1963 1961

Dugo w km Length in km 140,0 b 80,0 62,5 41,2 32,0 25,0 24,5 17,6 17,2

a Uszeregowane malejco wedug dugoci. b Dugo kanau w granicach Polski wraz z jeziorami i odcinkami ciekw naturalnych, lecymi na trasie kanau. c cznie z portem Gliwice. a Listed according to decreasing length. b Canals length within the borders of Poland together with lakes and sections of water along the canals course. c Together with the Port of Gliwice.

31 aa

1
Zbiorniki wodne a Reservoirs
a

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 6. WIKSZE SZTUCZNE ZBIORNIKI WODNE MAJOR ARTIFICIAL RESERVOIRS Pojemno cakowita (przy maksymalnym pitrzeniu) w hm3 Total capacity (at maximum accumulation) in hm3 472,4 370,0 231,9 202,8 165,6 159,3 141,7 130,5 123,4 106,2 96,1 94,0 90,0 84,1 80,6 79,5 71,8 52,5 50,0 46,3 45,8 43,5 38,7 35,0 29,1 27,2 26,5 24,2 23,5 21,8 20,7 Powierzchnia przy maksymalnym pitrzeniu w km2 Area at maximum accumulation in km2 22,0 75,0 12,3 42,3 32,0 16,0 10,7 20,6 20,7 20,8 9,6 6,2 33,0 23,8 15,6 32,5 9,1 7,1 2,4 4,8 13,0 3,1 4,9 4,1 2,4 3,3 3,4 4,7 4,6 5,1 4,7

Rzeka River

Rok uruchomienia Year opened

Wysoko pitrzenia w m Height of accumulation in m

Solina . . . . . . b Wocawek . . . CzorsztynNiedzica Jeziorsko . . . . Goczakowice . . . Ronw . . . . . Dobczyce . . . . Otmuchw . . . . Nysa . . . . . . Turawa . . . . . Tresna . . . . . c Dzierno Due . . Dbe b . . . . . Sulejw . . . . . Koronowo . . . . Siemianwka . . . Mietkw . . . . . c Dziekowice . . . Pilchowice . . . . c Kunica Waryska Pako . . . . . Klimkwka . . . . Sup . . . . . . Wiry . . . . . c Pawniowice . . . Porbka . . . . . Topola . . . . . Chacza . . . . . Rybnik . . . . . Poraj . . . . . . Przeczyce . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

San Wisa Dunajec Warta Maa Wisa Dunajec Raba Nysa Kodzka Nysa Kodzka Maa Panew Soa Kodnica Narew Pilica Brda Narew Bystrzyca woda z Soy Bbr Przemsza Note Zachodnia Ropa Nysa Szalona wilina Potok Toszecki Soa Nysa Kodzka Czarna Staszowska Ruda Warta Przemsza

1968 1970 1997 1986 1956 1942 1986 1933 1971 1948 1967 1964 1963 1973 1960 1991 1986 1976 1912 2005 1974 1994 1978 2007 1975 1936 2003 1985 1972 1978 1963

60,0 12,7 54,5 11,5 13,0 31,5 27,9 18,4 13,3 13,6 23,8 11,2 7,0 11,3 22,0 7,0 15,3 14,5 46,7 2,3 4,8 33,3 19,1 23,4 2,2 21,2 7,8 12,8 11,8 12,0 12,5

a Uszeregowane malejco wedug pojemnoci cakowitej (przy maksymalnym pitrzeniu). b Zbiornik przy stopniu wodnym. c Zbiornik w wyrobisku. U w a g a. Najstarszy zbiornik zosta uruchomiony w 1848 r. na rzece Brda zapora Mylof, a najnowszy w 2007 r. Wiry na rzece wilina. a Listed according to decreasing total capacity (at maximum accumulation). b A reservoir by a fall. c Excavation reservoir. N o t e. The oldest reservoir, the Mylof Dam on the Brda river, was opened in 1848, and the newest Wiry on the wilina river was opened in 2007.

32 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
rednia Usone- prdko cznienie wiatru w h w m/s Insola- Average tion wind in h velocity in m/s 2011
a

W 2011 r. (wedug stanu w dniu 31 XII) pomiary temperatury i opadw prowadzio 268 stacji synoptycznych i klimatologicznych, a wycznie pomiary opadw 989 stacji opadowych. In 2011 (as of 31 XII) temperature and precipitation measurements were recorded by 268 synoptic and climatological stations, while 989 precipitation stations recorded only precipitation measurements.

TABL. 7. DANE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL DATA

Stacje meteorologiczne Meteorological stations

rednie temperatury powietrza w C Average air temperature in C

Roczne sumy opadw atmosferycznych w mm Total annual atmospheric precipitation in mm

1971 1991 2001 1971 1991 2001 2000 2000 2010 2011a 2000 2000 2010 rednie average roczne annual Hel . . . . . . . eba . . . . . . Koszalin . . . . . Suwaki . . . . . Olsztyn . . . . . Chojnice . . . . . Szczecin . . . . . Biaystok . . . . . Toru . . . . . . Mawa . . . . . . Gorzw Wielkopolski Pozna . . . . . Warszawa . . . . Terespol . . . . . Zielona Gra . . . Kalisz . . . . . . d . . . . . . Wodawa . . . . Lublin . . . . . . Wrocaw . . . . Jelenia Gra . . . Kielce . . . . . . Czstochowa . . . a Dane nieostateczne. a Preliminary data. 8,1 7,7 8,0 6,3 7,3 7,3 8,8 6,9 8,1 7,3 8,6 8,5 8,1 7,5 8,5 8,4 8,0 7,5 7,4 8,7 7,4 7,4 8,0 8,4 8,0 8,4 6,8 7,6 7,6 9,1 7,2 8,5 7,7 9,0 8,8 8,3 7,9 8,8 8,8 8,3 7,8 7,7 9,1 7,7 7,7 8,2 8,7 8,3 8,7 7,1 7,9 7,9 9,4 7,5 8,7 8,0 9,3 9,2 8,8 8,2 9,2 9,1 8,6 8,2 8,1 9,4 7,8 8,1 8,7 8,8 8,5 9,0 7,3 8,2 8,3 9,7 7,6 9,0 8,3 9,7 9,6 9,1 8,4 9,7 9,6 9,0 8,4 8,3 9,9 8,1 8,3 9,1 578 632 717 591 625 547 530 577 528 543 531 507 519 512 572 507 571 515 572 569 678 600 617 590 638 740 575 623 574 572 573 526 573 541 555 532 527 598 505 565 518 590 522 686 626 660 623 703 778 619 646 670 588 613 583 556 572 535 571 549 591 511 601 566 614 560 743 659 673 521 652 698 610 617 537 630 586 467 519 544 475 604 506 576 392 483 654 502 520 666 537 506

2087 1986 2046 1914 . 2031 1931 1889 1949 1912 2093 2030 2418 2089 1937 2187 1966 1939 1906 2114 2080 1876 1863

3,9 5,0 3,6 3,7 3,2 4,0 4,0 2,6 2,6 3,6 2,7 3,5 3,1 2,8 3,2 3,8 3,6 3,8 3,2 3,2 2,6 2,8 2,5

33
3 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

1
Stacje meteorologiczne Meteorological stations nieka . . Kodzko . . Katowice . . Rzeszw . . Krakw . . Bielsko-Biaa Nowy Scz Zakopane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 7,4 8,2 7,9 8,1 8,1 8,2 5,4 1,0 7,6 8,6 8,2 8,5 8,4 8,5 5,8

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 7. DANE METEOROLOGICZNE (dok.) METEOROLOGICAL DATA (cont.) rednia Usone- prdko cznienie wiatru w h w m/s Insola- Average tion wind in h velocity in m/s 2011
a

rednie temperatury powietrza w C Average air temperature in C

Roczne sumy opadw atmosferycznych w mm Total annual atmospheric precipitation in mm

1971 1991 2001 1971 1991 2001 2000 2000 2010 2011a 2000 2000 2010 rednie average roczne annual 1,3 7,9 8,8 8,7 8,7 8,8 8,9 6,0 2,0 8,3 9,0 9,0 8,8 9,1 9,0 6,4 1150 576 729 629 662 942 696 1107 1101 596 728 666 669 879 703 992 1141 928 629 569 770 562 725 604 719 548 1039 881 806 645 1229 1007

1767 1927 1904 2051 . . 1739 1603

11,3 3,0 2,6 3,5 3,1 2,8 1,6 1,3

a Dane nieostateczne. a Preliminary data.

Absolutne maksimum temperatury w 2011 r. zostao zanotowane w sierpniu na stacji meteorologicznej w Supcu i wynioso 35,5C. Absolutne maksimum temperatury w okresie 19512011 zostao zanotowane w lipcu 1994 r. na stacji meteorologicznej w Subicach i wynioso 39,5C. Absolutne minimum temperatury w 2011 r. zostao zanotowane w lutym na stacji meteorologicznej w Borucinie i wynioso 27,2C. Absolutne minimum temperatury w okresie 19512011 zostao zanotowane w lutym 1956 r. na stacji meteorologicznej w Jeleniej Grze i wynioso 36,9C. Najwiksza amplituda skrajnych wartoci temperatury w 2011 r. w Polsce wyniosa 62,7C. Maksymalny dobowy opad atmosferyczny w 2011 r. zanotowano w lipcu na stacjach meteorologicznych w Mikowie i Kunicy Czarnkowskiej i wynis 160,7 mm. Maksymalny dobowy opad atmosferyczny w okresie 19512011 zanotowano w czerwcu 1973 r. na stacji meteorologicznej na Hali Gsienicowej i wynis 300 mm.

34 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

The absolute maximum temperature in 2011 was recorded in August at the meteorological station in Supiec and was 35,5C. The absolute maximum temperature in the period 19512011 was recorded in July 1994 at the meteorological station in Subice and was 39,5C. The absolute minimum temperature in 2011 was recorded in February at the meteorological station in Borucin and was 27,2C. The absolute minimum temperature in the period 19512011 was recorded in February 1956 at the meteorological station in Jelenia Gra and was 36,9C. The largest amplitude of extreme temperature values in 2011 in Poland was 62,7C. The maximum one-day atmospheric precipitation in 2011 was recorded in July at the meteorological stations in Mikw and Kunica Czarnkowska and was 160,7 mm. The maximum one-day atmospheric precipitation in the period 19512011 was recorded in June 1973 at the Hala Gsienicowa meteorological station and was 300 mm.

Polska Akademia Nauk prowadzi badania w 2 czynnych stacjach naukowo-badawczych dziaajcych poza granicami kraju: Polska Stacja Polarna 770004 N ,,Hornsund zaoona 153337 E w 1957 r. pooona w Fiordzie Hornsund na Spitsbergenie; prowadzi cige obserwacje geofizyczne i rodowiskowe, a latem badania w zakresie nauk o Ziemi i biologii. Polska Stacja Antarktyczna 620951 S im. H. Arctowskiego 502745 W zaoona w 1977 r. pooona w Zatoce Admiralicji na Wyspie Krla Jerzego w Archipelagu Szetlandw Poudniowych; prowadzi badania gwnie biologiczne i cigy monitoring rodowiskowy.

The Polish Academy of Sciences conducts research in 2 operating scientific researchstations located outside the country: The Polish Polar Station 77 0004 N Hornsund, established 153337 E in 1957 located in Hornsund Fiord on Spitsbergen; conducts on-going geophysical and environmental observations, and geological and biological research during the summer. The H. Arctowski 62 0951 S Polish Antarctic Station, 50 2745 W established in 1977 located in the Bay of Admirals on King George Island in the South Shetlands Archipelago; primarily conducts biological research and on-going monitoring of the environment.

35 aa

1
o 1 0 , 0 C 9 , 0 8 , 0 7 , 0 6 , 0 o 5 , 0 C

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

R O Z K A D R E D N I C H T E M P E R A T U R P O W I E T R Z A W 2 0 1 1 R . D I S T R I B U T I O N O F A V E R A G E A I R T E M P E R A T U R E I N 2 0 1 1

R O Z K A D S U M O P A D W A T M O S F E R Y C Z N Y C H W 2 0 1 1 R . D I S T R I B U T I O N O F S U M O F P R E C I P I T A T I O N I N 2 0 1 1

1 4 0 0 m m 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 m m

36 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
ENVIRONMENTAL PROTECTION
a

OCHRONA RODOWISKA

TABL. 8. STAN GEODEZYJNY I KIERUNKI WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI KRAJU Stan w dniu 1 I GEODESIC STATUS AND DIRECTIONS OF LAND USE As of 1 I 2005 2010
a

2012 na 1 mieszkacab w ha per b capita in ha 31268 18825

Wyszczeglnienie

w tys. ha in thous. ha

Specification

Powierzchnia oglna . . . . w tym: Uytki rolne . . . . . . . . w tym: grunty orne, sady, ki i pastwiska trwae . . . . . . grunty rolne zabudowane . . Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione . . . . . . Grunty pod wodami . . . . . Grunty zabudowane i zurbanizowane . . . . . . . . . w tym: tereny mieszkaniowe tereny przemysowe tereny rekreacji i wypoczynku . . . . tereny komunikacyjne uytki kopalne . . . Uytki ekologiczne . . . . . . Nieuytki . . . . . . . . .

31269 19148

31268 18931

18418 527 9338 636 1476 234 100 65 897 33 25 498

18193 530 9531 640 1550 278 112 65 891 29 34 482

18086 530 9600 646 1590 297 114 65 899 29 35 479

0,82 Total area of which: 0,49 Agricultural land of which: arable land, orchards, permanent 0,47 meadows and pastures 0,01 agricultural built-up areas Forest land as well as woody and 0,25 bushy land 0,02 Lands under waters 0,04 Built-up and urbanized areas 0,01 of which: residential areas 0,00 of which: industrial areas 0,00 of which: recreational areas 0,02 of which: transport areas 0,00 of which: minerals 0,00 Ecological arable lands 0,01 Wasteland

a Wedug ewidencji gruntw. b Stan ludnoci w dniu 31 XII 2011 r.; dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. c Obszar ldowy (cznie z wodami rdldowymi) oraz cz morskich wd wewntrznych; patrz nota na str. 26. a According to register of land. b Population as of 31 XII 2011; provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. c Land area (including inland waters) as well as a part of internal waters; see note on page 26.

37 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

W latach 20002011, w trybie obowizujcych przepisw prawnych o ochronie gruntw rolnych i lenych, wyczano na cele nierolnicze i nielene redniorocznie ok. 4,1 tys. ha gruntw. W 2011 r. wyczono 2,9 tys. ha gruntw rolnych, w tym 63,5% (1,8 tys. ha) stanowiy uytki rolne, z tego 60,8% stanowiy gleby najwartociowsze IIII klasy bonitacyjnej, 32,5% gleby klasy IV, 6,7% gleby klas najniszych oraz 0,6 tys. ha gruntw lenych. 50,0% wyczonych gruntw rolnych przeznaczonych byo pod budow osiedli mieszkaniowych. In 20002011, based on existing legal regulations concerning the protection of agricultural and forest land, an annual average of approximately 4,1 thous. ha of land has been designated for non-agricultural and non-forest related purposes. In 2011, 2,9 thous. ha of agricultural land was designated for non-agricultural and non-forest related purposes, of which 63,5% (1,8 thous. ha) accounted for arable land, of which 60,8% accounted for IIII class quality soil, 32,5% IV class quality soil and 6,7% the lowest quality soil and 0,6 thous. ha of forest land. 50,0% of this agricultural land was designated for residential purposes.

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajce rekultywacji i zagospodarowania to grunty, ktre utraciy cakowicie wartoci uytkowe (grunty zdewastowane) oraz grunty, ktrych warto uytkowa zmalaa w wyniku pogorszenia si warunkw przyrodniczych lub wskutek zmian rodowiska oraz dziaalnoci przemysowej, a take wadliwej dziaalnoci rolniczej (grunty zdegradowane). Powierzchnia gruntw zdewastowanych i zdegradowanych wymagajcych rekultywacji i zagospodarowania w kocu 2011 r. wyniosa 64 tys. ha (0,2% powierzchni oglnej kraju). Stopie procesw degradacji i dewastacji gleb nie wykazuje duego zrnicowania wedug wojewdztw (od poniej 0,1% oglnej powierzchni w woj. podkarpackim do 0,4% w woj. dolnolskim i lskim), stanowi jednak powany problem w rejonach o duym uprzemysowieniu. W 2011 r. zrekultywowano tylko 1770 ha, a zagospodarowano 629 ha gruntw, gwnie na cele lene i rolnicze. Devastated and degraded land requiring reclamation and management is land which has completely lost its utility value (devastated land) as well as land the utility value of which has declined due to a worsening in natural conditions or environmental changes and industrial activity as well as to inappropriate agricultural practices (degraded land). The area of devastated and degraded land requiring reclamation and management at the end of 2011 totalled 64 thous. ha (0,2% of the countrys total area). The degree of soil degradation and devastation processes do not show considerable differentiation by voivodship (from below 0,1% of the total area in the podkarpackie voivodship to 0,4% in the dolnolskie and lskie voivodship), but do account for an important problem in highly industrialized regions. In 2011, only 1770 ha of land were reclaimed and 629 ha of land were managed, primarily for forest and agricultural purposes.

38 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
Zasoby z udokumentowanych geologicznie w mln t Geologically documented deposit resources in mln t przyrost (+) lub ubytek () w tym w stosunku zagospodo 2009 r. darowane increase (+) of which exploited or decrease () in relation to 2009 ogem total

TABL. 9. ZASOBY WANIEJSZYCH KOPALIN W 2010 R. Stan w dniu 31 XII MAJOR MINERAL RESOURCES IN 2010 As of 31 XII Liczba z Number of deposits

Kopaliny Minerals ogem total

w tym zagospodarowane of which exploited

SUROWCE ENERGETYCZNE FUELS Ropa naftowa . . . . . . . . . . . . Crude petroleum Gaz ziemny Natural gas . . . . . . . . . . . . . 82 280 52 143 86 66 190 23 48 11 25 145 90 45144 19819
a

25 121 26 16852 1687


a

0,6 1,7
a

Metan pokadw wgla . . . . . . . . . Coal bed methane Wgiel kamienny Hard coal Wgiel brunatny Lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+0,1

+914 +4960

SUROWCE METALICZNE METALLIC RAW MATERIALS Rudy cynku i oowiu . . . . . . . . . . Zinc and lead ores Rudy miedzi Copper ores . . . . . . . . . . . . . 20 14 3 6 80 1753 20 1437 10,5 29,0

SUROWCE CHEMICZNE CHEMICAL RAW MATERIALS Siarka Sulphur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 19 5 4 514 85335 28 12506 1,1 30,2

Sl kamienna Rock-salt a W mld m 3. a In bn m 3.

39 aa

1
Kopaliny Minerals

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 9. ZASOBY WANIEJSZYCH KOPALIN W 2010 R. (dok.) Stan w dniu 31 XII MAJOR MINERAL RESOURCES IN 2010 (cont.) As of 31 XII Liczba z Number of deposits Zasoby z udokumentowanych geologicznie w mln t Geologically documented deposit resources in mln t przyrost (+) lub ubytek () w tym w stosunku zagospodo 2009 r. darowane increase (+) of which exploited or decrease () in relation to 2009

ogem total

w tym zagospodarowane of which exploited

ogem total

SUROWCE SKALNE MINERAL RESOURCES Dolomity Dolomites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 28 17 707 77 7997 4 5 3 303 8 2926 348 137 55 10174 338 16752 150 13 5 5019 90 4198 2,9 5,6 0,1 +390 2,1 +507

Gliny ceramiczne Ceramic clay Gliny ogniotrwae Fire-resistant clay

Kamienie amane i bloczne Crushed and block stones Piaski formierskie Moulding sand Piaski i wiry Sand and gravel

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Piaski kwarcowe do produkcji cegy i betonw . . . . . . . . . . . . . . Quartz sand for the production of bricks and concrete Piaski podsadzkowe Filling sand . . . . . . . . . .

161

43

748

150

1,3

34 1229

9 271

4537 4040

831 520

17,0 3,5

Surowce ilaste ceramiki budowlanej . . . . Argillaceous raw materials for construction ceramics Surowce szklarskie Glass materials . . . . . . . . . .

31

637

208

1,9

Wapienie i margle dla przemysu cementowego i wapienniczego . . . . . . . . . . . Limestone and marls for the cement and lime industry

188

38

18344

6094

+78,8

40 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
Specification
a

TABL. 10. ZASOBY WODNE I POBR WODY WATER RESOURCES AND WITHDRAWAL Wyszczeglnienie Opady w: mm . . . . km3 . . . . b Odpywy w km3 . . . 2c na 1 km w dam3 . . na 1 mieszkaca w dam3
a

2000 . . . . . . . . . . . . . . . 630,9 197,3 71,0 227,1 1,9 61,9 198,0 1,6 11049 9151 1747 151

2005 580,3 181,4 56,7 181,3 1,5 48,8 155,9 1,3 10940 9206 1640 94

2010 802,9 251,1 86,9 277,9 2,3 73,6 235,4 1,9 10866 9173 1625 69

2011

W tym z obszaru kraju w km3 . . na 1 km2 w dam3 . . . . . na 1 mieszkaca w dam3 . . . Pobr wody w hm3 . . . . . ze rde: wd powierzchniowych . . . wd podziemnych . . . . . wd z odwadniania zakadw grniczych oraz obiektw budowlanych (uytych do produkcji) na cele: Produkcyjne (poza rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem) z uj wasnych . . . . . Nawodnie w rolnictwie i lenictwie oraz napeniania i uzupeniania staww rybnych . . . . . . . Eksploatacji sieci wodocigowej e

7638 1061 2350

7734 1101 2105

7651 1153 2062

692,3 Precipitation in: mm a 216,5 Precipitation in: km3 b 76,6 Outflow in km3 c 244,8 per 1 km2 in dam3 d 2,0 per capita in dam3 Of which from the area of the country 66,8 in km3 213,6 per 1 km2 in dam3 d 1,7 per capita in dam3 11152 Water withdrawal in hm3 from sources: 9462 surface waters 1629 underground waters drainage water from mines and building constructions (used for production) 61 for purposes of: Production (excluding agriculture, forestry and fishing) from own intakes 8008 Irrigation in agriculture and forestry as well as filling and completing fish ponds 1111 e 2033 Exploitation of water-line system

a cznie z obszarami zlewni poza granicami kraju; dane obliczono metod regionw. b cznie z dopywami z zagranicy. c Powierzchni oglnej kraju. d Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. e Pobr wody na ujciach przed wtoczeniem do sieci. a Including catchment basins outside the borders of the country; data were compiled using the regional method. b Including foreign tributaries. c Total area of the country. d Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. e Water withdrawal by intakes before entering the water system.

Polska zaliczana jest do krajw o ubogich zasobach wodnych. redni roczny odpyw wd powierzchniowych, cznie z dopywami z zagranicy, w latach 19802010 wynis 62,3 km3, a z obszaru kraju 54,4 km3. W przeliczeniu na 1 mieszkaca daje to roczny zasb wd ok. 1,6 dam3, podczas gdy w krajach europejskich zasoby te s szacowane na 4,6 dam3/rok. Zasoby wodne Polski cechuje dua zmienno sezonowa i nierwnomierno rozmieszczenia terytorialnego. Zbiorniki retencyjne w Polsce posiadaj ma pojemno. Mog one zatrzyma tylko 6% rocznego odpywu wd w kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody. Poland is a country with a deficit of water resources. Average annual outflow of surface waters, including foreign tributaries, in 19802010 amounted to 62,3 km3, from the area of the country 54,4 km3. This equals per capita annual resources of surface waters 1,6 dam3, while per capita these water resources in European countries are estimated at 4,6 dam3/year.

41 aa

1
Wyszczeglnienie OGEM . . . . . z utworw geologicznych: Czwartorzdowych . . . Trzeciorzdowych . . . Kredowych . . . . . . Starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Polands water resources are characterized by significant seasonal variability and an uneven territorial distribution. The capacity of storage reservoirs in Poland is small, able to hold only 6% of the annual outflow of water, which does not provide adequate protection against periodic surpluses or deficits of water.

TABL. 11. ZASOBY EKSPLOATACYJNE WD PODZIEMNYCH Stan w dniu 31 XII EXPLOITABLE UNDERGROUND WATER RESOURCES As of 31 XII 2000 2005 2009 2010 Specification

w hm3 in hm3 16050 10570 1627 2179 1674 16575 10931 1682 2260 1702 17066 11293 1769 2329 1675

17177 T O T A L from geological formations of the: 11380 Quaternary period 1785 Tertiary period 2343 Cretaceous period 1669 Older

Uwaga do tablic 1214 Prezentowane dane podano zgodnie z rozporzdzeniami Ministra rodowiska: z dnia 13 V 2009 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 685), z dnia 23 VII 2008 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 896) oraz z dnia 20 VIII 2008 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Note to tables 1214 Presented data are given according to the decrees of the Minister of the Environment: dated 13 V 2009 (Journal of Laws No. 81, item 685), dated 23 VII 2008 (Journal of Laws No. 143, item 896) and dated 20 VIII 2008 (Journal of Laws No. 162, item 1008). TABL. 12. WYNIKI MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO JAKOCI WD PODZIEMNYCH W SIECI KRAJOWEJ W 2010 R. a THE RESULTS OF SURVEILLANCE MONITORING OF UNDERGROUND WATERS QUALITY IN DOMESTIC NETWORK IN 2010 Punkty pomiarowe Measurement points 884 495 389 Wody w % ogu punktw pomiarowych o klasie jakoci Waters in % of total measurement points by quality class dobrej good I 0,4 0,2 0,2 II 15,7 8,7 7,0 III 55,8 32,0 23,8 sabej poor IV 17,2 8,9 8,3 V 10,9 T O T A L with water table: 6,1 Unconfined 4,8 Confined
a

Jednolite czci wd podziemnych

Uniform bodies of underground waters

OGEM . . . o zwierciadle: Swobodnym . . . . Napitym . . . .

a Celem tego monitoringu jest ocena wpywu dziaa antropogenicznych na stan jednolitych czci wd podziemnych oraz dokonywanie ocen dugoterminowych zmian tego stanu. a The purpose of this monitoring is to evaluate the impact of anthropogenic activities on the status of underground water bodies and assessments of long-term changes in this status.

42 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
a b

TABL. 13. STAN JEDNOLITYCH CZCI WD RZEK OBJTYCH MONITORINGIEM W LATACH 20072009 a THE STATUS OF UNIFORM RIVER WATER BODIES SUBJECT TO MONITORING IN 20072009 Monitoring diagnostyczny b Surveillance monitoring

Monitoring operacyjny c Operational monitoring

Wyszczeglnienie Specification ogem total

liczba czci wd w dorzeczu number of water bodies in drainage basin o stanie of the status dobrym good 7 zym bad 147 o stanie of the status dobrym good 22 zym bad 164

ogem total

OGEM TOTAL dorzecze: drainage basin: Wisy Odry

. . . . . . . . .

154

186

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 54 1 2 2 2

4 2 1

89 52 1 2 1 2

120 60 2 1 3

15 6 1

105 54 2 1 2

Dniestru . . . . . . . . . . . . Dunaju aby Niemna Pregoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Dane dotycz jednolitych czci wd rzek, dla ktrych okrelono zarwno stan ekologiczny, jak i stan chemiczny. b Gwnym celem tego monitoringu jest ustalenie stanu jednolitych czci wd rzek oraz dokonywanie ocen dugoterminowych zmian tego stanu. c Realizowany w celu ustalenia stanu jednolitych czci wd rzek, ktre zostay okrelone jako zagroone niespenieniem okrelonych dla nich celw rodowiskowych. U w a g a. W dorzeczach rzek Jarft, wieej i Ucker w latach 20072009 nie prowadzono bada stanu jednolitych czci wd. a Data relate to the uniform river water bodies assessed in terms of their both ecological and chemical status. b The main purpose of this monitoring is to determine the status of river water bodies and assessments of long-term changes in this status. c Carried out to determine the status of river water bodies, which have been identified as water bodies at risk of failing to comply with environmental objectives. N o t e. In Jarft, wiea and Ucker drainage basins there was no research of uniform water bodies status conducted in 20072009.

43 aa

1
Jeziora (nazwa i lokalizacja) a Lakes (name and location)
a

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 14. STAN WD WIKSZYCH JEZIOR OBJTYCH MONITORINGIEM W 2010 R. WATER STATUS OF LARGER LAKES SUBJECT TO MONITORING IN 2010 Powierzchnia zwierciada wody w ha Surface area in ha Objto jeziora w hm3 Volume in hm3 rednia gboko w m Average depth in m Stan ekologiczny wd (klasa jakoci wd) Ecological water status (water quality class) dobry (II) good umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor dobry (II) good saby (IV) poor umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate zy (V) bad umiarkowany (III) moderate zy (V) bad bardzo dobry (I) high umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor umiarkowany (III) moderate bardzo dobry (I) high umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor

Mamry (woj. warmisko-mazurskie)

. . . . .

2504,0 1776,0 1446,0 976,8 903,3 870,0 817,3 661,1 620,4 615,1 524,6 497,9 494,5 436,9 377,9 360,3 342,7 341,7 336,7 314,7 311,4 305,3

298,3 140,0 17,4 120,8 134,9 50,1 42,7 69,4 15,3 50,6 49,0 55,7 62,9 18,1 19,6 45,0 49,8 49,7 26,1 34,8 120,4 13,6

11,7 7,8 1,2 12,0 14,9 5,7 5,2 10,5 2,4 8,2 9,1 11,2 12,7 4,2 5,1 12,5 14,5 14,5 7,5 10,9 38,7 4,5

Dobskie (woj. warmisko-mazurskie) . . . . . Druno (Druzno; woj. warmisko-mazurskie) . . Dadaj (woj. warmisko-mazurskie) . . . . . Pluszne (Pluszne Wielkie; woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . . . . . . . . . Drwckie (woj. warmisko-mazurskie) . . . .

Sawskie (Sawa; woj. lubuskie) . . . . . . . Ryskie (woj. warmisko-mazurskie) . . . . .

Paskie (woj. warmisko-mazurskie) . . . . . Dbrowa Wielka (Dua Woda; woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . . . . . . . . Bobiciskie Wielkie (Bobicino Wielkie; woj. pomorskie) . . . . . . . . . . . . . . Mikoajskie (woj. warmisko-mazurskie) . . . . Wadg (woj. warmisko-mazurskie) Wapusz (woj. warmisko-mazurskie) Bartek (woj. warmisko-mazurskie) Buweno (woj. warmisko-mazurskie) Morzycko (woj. zachodniopomorskie) Rospuda Filipowska (woj. podlaskie) Jasie Poudniowy (woj. pomorskie) Lubikowskie (woj. lubuskie) Hacza (woj. podlaskie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Strykowskie (woj. wielkopolskie)

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni zwierciada wody. a Listed according to declining surface area.

44 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
rednia gboko w m Average depth in m Stan ekologiczny wd (klasa jakoci wd) Ecological water status (water quality class) umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate dobry (II) good umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate saby (IV) poor umiarkowany (III) moderate umiarkowany (III) moderate 18,7 26,1 25,3 16,1 22,2 7,7 7,3 31,0 18,3 16,5 15,8 18,6 6,1 8,8 8,6 5,4 7,5 2,6 2,6 11,1 6,6 6,1 5,9 7,1

TABL. 14. STAN WD WIKSZYCH JEZIOR OBJTYCH MONITORINGIEM W 2010 R. (dok.) WATER STATUS OF LARGER LAKES SUBJECT TO MONITORING IN 2010 (cont.) Jeziora (nazwa i lokalizacja) a Lakes (name and location)
a

Powierzchnia zwierciada wody w ha Surface area in ha

Objto jeziora w hm3 Volume in hm3

Chrzypskie (woj. wielkopolskie) . . . . . . . Kaliszaskie (Kamienica; woj. wielkopolskie) Pomorze (woj. podlaskie) . .

304,3 297,2 295,4 295,1 293,8 293,1 282,6 279,1 277,6 271,1 264,3 259,1

. . . . . . . . .

Trzesiecko (Trzesieka; woj. zachodniopomorskie) Skarliskie (woj. warmisko-mazurskie) Wiajny (woj. podlaskie) . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Ptnowskie (woj. wielkopolskie)

Czos (woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . Sawianowskie (Wielkie; woj. wielkopolskie) Chemyskie (woj. kujawsko-pomorskie) Bdgoszcz (woj. zachodniopomorskie) Barlineckie (woj. zachodniopomorskie) . .

. . .

. . . . . . . .

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni zwierciada wody. a Listed according to declining surface area.

W 2010 r. na 139 jezior objtych monitoringiem, 5 posiadao wody o bardzo dobrym stanie ekologicznym (I klasie jakoci), co stanowio 4% objtoci monitorowanych jezior. Najliczniejsz grup (81 jezior) tworzyy jeziora z wodami o umiarkowanym stanie ekologicznym (III klasie jakoci), co stanowio 50% objtoci monitorowanych jezior. 27 jezior posiadao wody o zym stanie ekologicznym (V klasie jakoci), a ich udzia w zasobach wodnych (objtoci) monitorowanych jezior wynis 9%. Out of the 139 lakes subject to monitoring in 2010, 5 lakes were with very good ecological water status (I quality class), representing 4% of the total volume of monitored lake waters. Lakes with moderate ecological water status (III quality class) constituted the largest group (81 lakes), representing 50% of the total volume of monitored lake waters. 27 lakes were with bad ecological water status (V quality class), and their share in water resources (volume) of monitored lakes amounted to 9%.

45 aa

1
Wyszczeglnienie poniej below 100 4176 4101 Urzdzenia w ewidencji (stan w dniu 31 XII) . . . w tym skontrolowane W % skontrolowanych urzdzenia dostarczajce wod: odpowiadajc wymaganiom sanitarnym . . nieodpowiadajc wymaganiom sanitarnym . . Ludno zaopatrywana w wod odpowiadajc wymaganiom sanitarnym w % ludnoci korzystajcej z urzdze c . . . . . . 90,7 9,3

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 15. JAKO WODY Z WODOCIGW DOSTARCZANEJ LUDNOCI DO SPOYCIAa W 2011 R. QUALITY OF WATER FROM WATERWORKS SUPPLIED TO THE POPULATION FOR CONSUMPTION a IN 2011 Wodocigi b o wydajnoci w m3/d Waterworks b with a capacity of m3/24 h 100 1000 1001 10001 10000 100000 powyej over 100000 4 4 Specification

4122 4063

613 603

60 60

Facilities registered (as of 31 XII) of which controlled

93,7 6,3

93,5 6,5

95,0 5,0

In % of controlled facilities supplying water: meeting sanitary require100,0 ments not meeting sanitary requi rements Population supplied with water meeting sanitary requirements in % of population using facilitiesc 100,0

92,4

93,1

95,2

97,0

a Podano zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 III 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z pniejszymi zmianami. b Prowadzce zbiorowe zaopatrzenie ludnoci w wod. c Na podstawie szacunkw. a Presented according to the decree of the Minister of Health dated 29 III 2007 (Journal of Laws No. 61, item 417) with later amendments. b Providing collective water supply of the population. c Estimated data. TABL. 16. CIEKI PRZEMYSOWE I KOMUNALNE a ODPROWADZONE DO WD LUB DO ZIEMI INDUSTRIAL AND MUNICIPAL WASTEWATER a DISCHARGED INTO WATERS OR INTO THE GROUND Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 2011 w hm3 in hm3 9161 7667 6659 1494 2501 2200 8982 7708 6866 1274 2115 1929 9217 7919 6907 1298 2309 2134 Specification

OGEM . . . . . . . . . . odprowadzone bezporednio z zakadw w tym wody chodnicze . . . . odprowadzone sieci kanalizacyjn . . W tym cieki wymagajce oczyszczania oczyszczane . . . . . . . . . w tym odprowadzone sieci kanalizacyjn . . . . . . . . . mechanicznie . . . . . . . . . chemicznie b . . . . . . . . . biologicznie . . . . . . . . . z podwyszonym usuwaniem biogenw nieoczyszczane . . . . . . . . odprowadzone bezporednio z zakadw odprowadzone sieci kanalizacyjn a, b Notki patrz na str. 47. a, b See footnotes on page 47.

1243 1140 1242 733 576 616 131 109 122 876 502 362 460 743 1034 301 186 176 51 52 120 250 134 55

9487 T O T A L 8228 discharged directly by plants 7215 of which cooling water 1259 discharged by sewerage system 2272 Of which wastewater requiring treatment 2098 treated of which discharged by sewerage 1259 system 627 mechanically 114 chemically b 323 biologically 1035 with increased biogene removal (disposal) 174 untreated 118 discharged directly by plants 56 discharged by sewerage system

46 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

C I E K I P R Z E M Y S O W E I K O M U N A L N E W Y M A G A J C E O C Z Y S Z C Z A N I A W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . I N D U S T R I A L A N D M U N I C I P A L W A S T E W A T E R R E Q U I R I N G T R E A T M E N T B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1
3 O g e m w h m 3 T o t a l i n h m

4 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0

3 2 N a 1 k m w d a m 2 3 P e r 1 k m i n d a m

3 2 2 2 1 0 6 2

c i e k i : W a s t e w a t e r : o c z y s z c z a n e t r e a t e d
a w t y m c h e m i c z n i e , b i o l o g i c z n i e i z p o d w y s z o n y m u s u w a n i e m b i o g e n w a o f w h i c h c h e m i c a l l y , b i o l o g i c a l l y a n d w i t h i n c r e a s e d b i o g e n e r e m o v a l ( d i s p o s a l )

n i e o c z y s z c z a n e u n t r e a t e d
a D o t y c z y t y l k o c i e k w p r z e m y s o w y c h . a C o n c e r n s o n l y i n d u s t r i a l w a s t e w a t e r .

Notki do tabl. 16 na str. 46. a Dane za lata 2010 i 2011 nie s w peni porwnywalne z danymi za lata poprzednie z powodu zmiany metodologii badania ciekw komunalnych. b W latach 2005, 2010 i 2011 dotyczy tylko ciekw przemysowych. Footnotes to the table 16 on page 46. a Data for 2010 and 2011 are not strictly comparable with data for previous years due to changes in the methodology of municipal wastewater survey. b In 2005, 2010 and 2011 concerns only industrial wastewater.

47 aa

1
Wyszczeglnienie Oczyszczalnie ciekw przemysowych Liczba . . . . . . . . Przepustowo w dam3/d Oczyszczalnie ciekw komunalnych a Liczba . . . . . . . . Przepustowo w dam3/d Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw w % ludnoci ogem b . . . . 1110 6839 3143 8947 66,3

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 17. OCZYSZCZALNIE CIEKW W 2011 R. Stan w dniu 31 XII WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN 2011 As of 31 XII Z podwyszonym usuwaniem biogenw With increased biogene removal (disposal)

MechaOgem niczne Total Mechanical

Chemiczne Chemical

Biologiczne Biological

Specification

366 4798 55 8 0,1

110 1005

587 924 2261 1450 13,5

47 112 827 7489 52,7

Industrial wastewater treatment plants Number Capacity in dam3/24 h Municipal wastewater treatment plantsa Number Capacity in dam3/24 h Population connected to wastewater treatment plants in % of total population b

a Pracujce na sieci kanalizacyjnej; patrz dzia ,,Infrastruktura komunalna i mieszkania, tabl. 1 i 2 na str. 223 i 224. b Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw na podstawie szacunkw, ludno ogem na podstawie bilansw dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a On sewerage system; see chapter Municipal infrastructure and dwellings, tables 1 and 2 on pages 223 and 224. b Population connected to wastewater treatment plants estimated data, total population based on balances provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

W 2011 r. oczyszczalnie ciekw obsugiway tylko 66% ludnoci kraju (w miastach 89%, na wsi, gdzie mieszka ok. 39% ludnoci kraju, jedynie 31%; dane tymczasowe). W 2011 r. 7 miast nie byo obsugiwanych przez oczyszczalnie ciekw. Ok. 15% zakadw odprowadzajcych cieki bezporednio do wd lub do ziemi nie posiadao oczyszczalni ciekw. Tylko 497 miast i 630 gmin wiejskich byo obsugiwanych przez nowoczesne oczyszczalnie ciekw z podwyszonym usuwaniem biogenw. W obiektach tych oczyszczono 1013 hm3 ciekw, co stanowi 80% ciekw odprowadzonych sieci kanalizacyjn z miast i wsi. In 2011, wastewater treatment plants serviced only 66% of the population (89% in urban areas and 31% in rural areas, where about 39% of the population lives; provisional data). In 2011, 7 towns were not served by wastewater treatment plants. Approximately 15% of plants discharging wastewater directly into water or into the ground did not possess wastewater treatment plants. Only 497 towns and 630 rural gminas were served by modern wastewater treatment plants with increased biogene removal (disposal). In these plants, 1013 hm3 of wastewater was treated, which accounts for 80% of the wastewater discharged through urban and rural sewerage systems.

48 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
a

TABL. 18. CAKOWITA EMISJA GWNYCH ZANIECZYSZCZE POWIETRZA a TOTAL EMISSION OF MAIN AIR POLLUTANTS 2000 Wyszczeglnienie w tys. t Dwutlenek siarki . . . . . . . Tlenki azotu b . . . . . . . . Dwutlenek wgla . . . . . . Tlenek wgla . . . . . . . . Niemetanowe lotne zwizki organiczne . . . . . . . . . . rda antropogeniczne . . . przyroda . . . . . . . . . Amoniak . . . . . . . . . . Pyy . . . . . . . . . . . 1511 838 316114 3463 905 599 306 323 464 1222 811 317893 2521 867 566 301 326 430 in thous. t 862 822 312248 2778 926 634 292 273 404 974 867 332067 3076 949 662 287 271 445 2005 2009 2010

Specification

Sulphur dioxide Nitrogen oxides b Carbon dioxide Carbon oxide Volatile non-methane organic compounds anthropogenic sources nature Ammonia Particulates

a Dane szacunkowe; niektre dane za lata 2000, 2005 i 2009 zmieniono (zrekalkulowano) w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika. b Wyraone w NO2. a Estimated data; some data for 2000, 2005 and 2009 have been changed (re-calculated) in relation to the data published in the previous edition of the Yearbook. b Expressed in NO2. TABL. 19. CAKOWITA EMISJA DWUTLENKU SIARKI, TLENKW AZOTU I PYW WEDUG RDE ZANIECZYSZCZE a TOTAL EMISSION OF SULPHUR DIOXIDE, NITROGEN OXIDES AND PARTICULATES BY SOURCES OF POLLUTION Dwutlenek siarki Sulphur dioxide Wyszczeglnienie Specification 2005 w tys. t in thous. t 2010 w odsetkach in percent 100,0 Tlenki azotu b Nitrogen oxides b 2005 w tys. t in thous. t 2010 w odsetkach in percent 100,0 2005 w tys. t in thous. t
a

Pyy Particulates 2010 w odsetkach in percent 100,0

OGEM . . . . . . TOTAL rda stacjonarne: Stationary sources: energetyka zawodowa . power generating plants energetyka przemysowa . industrial power plants technologie przemysowe industrial technologies inne rda c . . . . . other sources c rda mobilne . . . . . Mobile sources

. .

1222

974

811

867

430

445

. . . . . . . . . .

673 202 56 290 1

366 202 23 381 2

37,6 20,7 2,4 39,1 0,2

246 125 54 74 312

234 78 39 143 373

27,0 9,0 4,5 16,5 43,0

39 13 53 257 68

20 8 33 295 89

4,5 1,8 7,4 66,3 20,0

a Dane szacunkowe. b Wyraone w NO2. c Kotownie lokalne, paleniska domowe, rolnictwo i inne. a Estimated data. b Expressed in NO2. c Local boiler plants, household furnaces, agriculture and others.

49
4 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

1
Wyszczeglnienie

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 20. EMISJA I REDUKCJA PRZEMYSOWYCH ZANIECZYSZCZE POWIETRZA EMISSION AND REDUCTION OF INDUSTRIAL AIR POLLUTANTS 2000 2005 2010 2011 Specification
a

Zakady szczeglnie uciliwe dla czyPlants generating substantial air pollution stoci powietrza a (stan w dniu 31 XII) 1725 1695 1796 1777 (as of 31 XII) w tym wyposaone w urzdzenia of which possessing systems to reduce do redukcji zanieczyszcze: the emission of: pyowych . . . . . . . . . 1353 1228 1209 1206 particulates gazowych . . . . . . . . . 235 233 260 258 gases Emisja zanieczyszcze w tys. t: Emission of pollutants in thous. t: pyowych . . . . . . . . . . 181 111 63 58 particulates gazowych (bez dwutlenku wgla) 2083 2007 1704 1665 gases (excluding carbon dioxide) w tym dwutlenek siarki . . . . 1040 856 519 503 of which sulphur dioxide Zanieczyszczenia zatrzymane w urzPollutants retained in pollutant reduction dzeniach do redukcji zanieczyszcze: systems: w tysicach ton: in thousand tonnes: pyowe . . . . . . . . . . 17970 17933 19192 19970 particulates gazowe (bez dwutlenku wgla) 1620 1967 2299 2524 gases (excluding carbon dioxide) w % zanieczyszcze wytworzonych: in % of pollutants produced: pyowych . . . . . . . . . 99,0 99,4 99,7 99,7 particulates gazowych (bez dwutlenku wgla) 43,7 49,5 57,4 60,2 gases (excluding carbon dioxide) a Emitujce pyy, gazy lub rwnoczenie pyy i gazy. a Emitting particulates, gases or particulates and gases.

Poziom (w wartociach bezwzgldnych) cakowitej emisji gwnych zanieczyszcze powietrza w Polsce, w tym dwutlenku wgla gwnego gazu cieplarnianego, naley do jednego z wyszych wrd krajw Unii Europejskiej. W przeliczeniu na 1 mieszkaca roczna emisja dwutlenku wgla w 2010 r. wyniosa 8,7 t dla Polski i 7,8 t dla Unii Europejskiej. W Polsce najwiksze iloci zanieczyszcze powstaj w procesach spalania: w sektorze energii (52% cakowitej emisji dwutlenku siarki i 33% tlenkw azotu) oraz w sektorze komunalnym i mieszkaniowym (odpowiednio: 28% i 12%). Take rda mobilne stanowi jedno z podstawowych rde zanieczyszcze gazowych powietrza, w szczeglnoci tlenkw azotu (43% cakowitej emisji tlenkw azotu), ze wzgldu na wzrost liczby pojazdw samochodowych. The total emission (in absolute values) of main air pollutants in Poland, including carbon dioxide the main greenhouse gas, is one of the highest among the European Union countries. Per capita, annual carbon dioxide emission amounted in 2010 to 8,7 t for Poland and 7,8 t for the European Union. In Poland, the largest amount of pollution is produced by combustion processes: in the energy sector (52% of sulphur dioxide total emission and 33% of nitrogen oxides) and in the municipal and housing sector (respectively: 28% and 12%). Also, mobile sources are one of the main sources of gaseous air pollutants, in particular nitrogen oxides (43% of nitrogen oxides total emission), due to the increase in the number of motor vehicles.

50 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Informacje o cakowitej zawartoci ozonu w atmosferze s wynikiem systematycznych pomiarw ozonu atmosferycznego za pomoc spektrofotometru Dobsona, a od 1992 r. rwnie spektrofotometru Brewera. Jednostk cakowitej zawartoci ozonu w atmosferze jest dobson (D), zwany rwnie miliatmocentymetrem (m atm-cm). Cakowita zawarto ozonu w atmosferze wynosi 1 dobson, jeli grubo warstwy ozonu zawartego w pionowym supie powietrza o podstawie 1 cm2 i sprowadzonego do warunkw normalnych (cinienie 760 mm Hg i temperatura 0C) wynosi 0,001 cm. Information regarding the total atmospheric ozone content is the result of systematic measurements of atmospheric ozone using the Dobson spectrophotometer and since 1992 also Brewer spectrophotometer. The dobson (D), also called the miliatmocentimetre (m atm-cm) is the unit of total atmospheric ozone content. The total atmospheric ozone content equals 1 D when the thickness of the ozone layer contained in an upright pillar of air with a 1 cm2 base and reduced to normal conditions (pressure at 760 mm Hg and temperature at 0C) equals 0,001 cm.

R E D N I E M I E S I C Z N E C A K O W I T E J Z A W A R T O C I O Z O N U W A T M O S F E R Z E M O N T H L Y A V E R A G E T O T A L O Z O N E C O N T E N T I N T H E A T M O S P H E R E
D o b s o n y D o b s o n s 4 1 0 3 9 0 3 7 0 3 5 0 3 3 0 3 1 0 2 9 0 2 7 0 I

I I

X I I I I V V V I V I I V I I I I X X I X I I

2 0 1 0

r e d n i e w i e l o l e t n i e 1 9 6 3 2 0 0 9 L o n g t e r m a v e r a g e s 1 9 6 3 2 0 0 9

51 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Promieniowanie jonizujce pochodzenia: naturalnego, to promieniowanie kosmiczne i promieniowanie radionuklidw naturalnych obecnych w rodowisku, sztucznego, to promieniowanie spowodowane stosowaniem rde promieniotwrczych, urzdze techniki radiacyjnej oraz prbnymi wybuchami jdrowymi i awariami obiektw techniki jdrowej. Wielko dawki, jak ludzie w cigu roku otrzymuj z rnych rde promieniowania, okrela cakowita roczna dawka skuteczna (efektywna). W 2011 r. rednia jej warto dla mieszkaca Polski wyniosa 3,30 mSv. Najwikszy udzia w tej dawce ma promieniowanie naturalne (73,8%) oraz promieniowanie stosowane w diagnostyce medycznej (25,8%). Ionizing radiation of: natural origin consists of cosmic radiation and radiation of natural radionuclides present in the environment, man-made is caused by using of radioactive sources, radiation technique installations, nuclear test explosions and accidents in nuclear facilities. The value of annual dose to the public from various sources of radiation is expressed as the total annual effective dose. In 2011 the average value for an inhabitant of Poland (per capita) was 3,30 mSv. A major contribution to this value (73,8%) arises from natural radiation. A substantial contribution also arises from ionizing radiation used in medical diagnostics (25,8%).

R O C Z N A D A W K A S K U T E C Z N A ( E F E K T Y W N A ) P R O M I E N I O W A N I A J O N I Z U J C E G O W E D U G R D E W 2 0 1 1 R . A N N U A L E F F E C T I V E D O S E O F I O N I Z I N G R A D I A T I O N B Y S O U R C E S I N 2 0 1 1
R D A N A T U R A L N E 7 3 , 8 % N A T U R A L S O U R C E S t o r o n 3 , 1 % t h o r o n r a d o n r a d o n 3 6 , 4 % 2 6 , 2 % 1 4 , 0 % p r o m i e n i o w a n i e 1 1 , 8 8 , 5 g a m m a % % g a m m a r a d i a t i o n p r o m i e n i o w a n i e w e w n t r z n e k o s m i c z n e i n t e r n a l r a d i a t i o n c o s m i c r a d i a t i o n R D A S Z T U C Z N E 2 6 , 2 % M A N M A D E S O U R C E S

d i a g n o s t y k a m e d y c z n a 2 5 , 8 % m e d i c a l d i a g n o s t i c s

a w a r i e 0 , 2 % n u c l e a r a c c i d e n t s i n n e 0 , 2 % o t h e r s

52 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
20,0 17,6 22,9 25,4 17,8 13,4 18,2 21,5 3,1 3,2 2,8 2,8 2011,0 1752,6 1724,5 1654,1

TABL. 21. ODPADY WEDUG RODZAJW a WASTE BY TYPE Odpady dotychczas skadowane (nagromaunieszkodliwione dzone b; maga- stan w kocu treated zynoroku) poddane wane ogem w tym w mln t odzyczasowo w mln t skadoc skowi Waste razem wane tempogrand landfilled recovered rarily of which total total up to now stored (accumulated landin mln t b; c filled end of the year) in mln t w % ogem in % of grand total Odpady wytworzone w cigu roku Waste generated during the year 125,5 124,6 113,5 123,5 76,9 79,2 74,3 71,8

Wyszczeglnienie Specification

OGEM TOTAL

. . . . . . . . . 2000 2005 2010 2011

w tym: of which: Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieelaznych . . . . . . . . . . . Waste from floatation dressing of non-ferrous metal ores Odpady powstajce przy pukaniu i oczyszczaniu kopalin . . . . . . . . . . . Waste from washing and cleaning of minerals Mieszanki popioowo-ulowe z mokrego odprowadzania odpadw paleniskowych . . Dust-slag compounds from wet treatment of furnace waste Popioy lotne z wgla . . . . . . . . Coal fly ash Mieszaniny popiow lotnych i odpadw staych z wapniowych metod odsiarczania gazw odlotowych . . . . . . . . . Mixtures of fly ash and solid waste originating from limestone methods of desulphurisation of waste gases ule z procesw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) . . . . . . . . . . . Melting slag (blast-furnace, steelmaking)

29,3

68,0

32,0

32,0

619,7

28,3

79,6

18,2

18,2

2,2

472,0

10,4

12,8

82,5

82,5

4,7

258,1

4,5

95,2

4,5

0,1

0,3

18,5

4,2

100,0

0,0

2,9

100,0

4,1

a Z wyczeniem odpadw komunalnych (patrz nota w dziale ,,Infrastruktura komunalna i mieszkania na str. 226); badaniem objto zakady wytwarzajce w cigu roku powyej 1 tys. t odpadw lub posiadajce 1 mln t i wicej odpadw nagromadzonych. b Na terenach wasnych zakadw. c Na terenach wasnych zakadw i terenach obcych. a Excluding municipal waste (see note in the chapter Municipal infrastructure and dwellings on page 227); plants generating over 1 thous. t of waste during the year or possessing at least 1 mln t of accumulated waste were included in the survey. b On own plant grounds. c On own plant grounds and other lands.

53 aa

1
a

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

O D P A D Y W Y T W O R Z O N E W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . a W A S T E G E N E R A T E D B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1

t y s . t t h o u s . t 1 0 0 0 5 0 0 0

2 N a 1 k m w t 2 P e r 1 k m i n t 2 8 6 0 1 8 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 3 5

w o j . d o l n o l s k i e

w o j . m a o p o l s k i e

w o j . l s k i e

a Z w y c z e n i e m o d p a d w k o m u n a l n y c h . a E x c l u d i n g m u n i c i p a l w a s t e .

54 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
2005 2010 2011 10175,9 32,5
b

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION As of 31 XII Wyszczeglnienie Specification 2000

OBSZARY O SZCZEGLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONE LEGALLY PROTECTED AREAS POSSESSING UNIQUE ENVIRONMENTAL VALUE O G E M w tys. ha . . . . . . . . . . T O T A La in thous. ha W % powierzchni oglnej kraju . . . . . . . . In % of total area of the country Parki narodowe Liczba parkw . . . . . . . . . . . Number of parks Powierzchnia w ha . . . . . . . . . Area in ha Biebrzaski (woj. podlaskie) . . . . . . . Kampinoski (woj. mazowieckie, dzkie) . . Bieszczadzki (woj. podkarpackie) . . . . . c Sowiski (woj. pomorskie) . . . . . . Tatrzaski (woj. maopolskie) . . . . . . Magurski (woj. podkarpackie, maopolskie) . Wigierski (woj. podlaskie) . . . . . . . Drawieski (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, polskie) . . . . . . . . . . . . . . Biaowieski (woj. podlaskie) . . . . . . . Poleski (woj. lubelskie) . . . . . . . . Roztoczaski (woj. lubelskie) . . . . . . Woliski c (woj. zachodniopomorskie) . . . Ujcie Warty (woj. lubuskie) . . . . . . witokrzyski (woj. witokrzyskie) . . . . Wielkopolski (woj. wielkopolskie) . . . . . Narwiaski (woj. podlaskie) . . . . . . . Gorczaski (woj. maopolskie) . . . . . . Gr Stoowych (woj. dolnolskie) . . . . Karkonoski (woj. dolnolskie) . . . . . . Bory Tucholskie (woj. pomorskie) . . . . Babiogrski (woj. maopolskie) . . . . . . Pieniski (woj. maopolskie) . . . . . . . Ojcowski (woj. maopolskie) . . . . . .
b a

10163,8 32,5 National parks 22 306494 59223 38544 29202 18618 21164 19439 15085 11342 10502 9762 8483 10943 7626 7584 7350 7030 6340 5575 4798 3392 2346 2146

10143,1 32,4

10148,7 32,5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wielko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 317234 59223 38548 29201 21573 21164 19439 14999 11342 10517 9762 8483 10937 8038 7626 7584 7350 7031 6340 5581 4613 3391 2346 2146

23 314475 59223 38545 29195 21573 21197 19438 14981 11342 10517 9764 8483 8135 8074 7626 7584 7350 7031 6340 5581 4613 3391 2346 2146

23 314571 59223 38544 29195 21573 21197 19438 15054 11342 10517 9764 8483 8135 8074 7626 7584 7350 7030 6340 5580 4613 3391 2372 2146

a Od 2005 r. cznie z t czci obszarw sieci ,,Natura 2000, ktra mieci si w granicach innych obszarw prawnie chronionych. b Uszeregowane malejco wedug powierzchni w 2011 r. c Bez wd przybrzenych M. Batyckiego, w przypadku Woliskiego Parku Narodowego w latach 2010 i 2011. a Since 2005 including this part of Natura 2000 sites which is located within the other legally protected areas. b Listed according to decreasing area in 2011. c Excluding coastal water of the Baltic Sea, in case of Woliski National Park in 2010 and 2011.

55 aa

1
Wyszczeglnienie Specification Liczba rezerwatw . . . . Number of reserves Powierzchnia w ha . . . Area in ha w tym pod ochron cis of which strictly protected Faunistyczne . . . . . . Fauna Krajobrazowe . . . . . . Landscape Lene . . . . . . . . . Forest Torfowiskowe . . . . . . Peat-bog Florystyczne . . . . . . Flora Wodne . . . . . . . . Water Przyrody nieoywionej . . . Inanimate nature Stepowe . . . . . . . . Steppe Sonorolowe . . . . . . Halophyte

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY (cd.) Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION (cont.) As of 31 XII 2000 2005 2010 2011

OBSZARY O SZCZEGLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONE (cd.) LEGALLY PROTECTED AREAS POSSESSING UNIQUE ENVIRONMENTAL VALUE (cont.) Rezerwaty przyrody Nature reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parki krajobrazowe Liczba parkw . . . . . . . . . . . . Number of parks b Powierzchnia w ha . . . . . . . . . . Area b in ha w tym najwiksze parki: of which the largest parks: Dolina Baryczy (woj. dolnolskie, wielkopolskie) Puszczy Knyszyskiej (woj. podlaskie) . . . . . . . .
a

1307 148732 3952 40903 36497 49994 12031 3098 3946 1777 435 51 Landscape parks 120 2530953
a

1395 165245 3331 38698 39034 61863 15225 3828 3957 2148 441 51

1463 164202 3768 43785 24896 64592 18075 5672 4485 2132 514 51

1469 164463 3691 42880 25036 66472 18213 4828 4652 1817 514 51

120 2603576

121 2607478

121 2607728

. . . .

87040 74447

87040 74447

87040 74447

87040 74447

a Uszeregowane malejco wedug powierzchni w 2011 r. b cznie z rezerwatami przyrody i innymi formami ochrony przyrody pooonymi na ich terenie. a Listed according to decreasing area in 2011. b Including nature reserves and other forms of nature protection located within those areas.

56 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
2005 2010 2011 74137 73850 61862 60481 55976 54393 53655 52637 50972 49387 41430 39150 38950 38700 38620 37040 36983 35870 35488 34026 33307 33202 30904 30850 30413 28980 28800 28718 27764 74137 73850 61862 60807 55976 54393 53655 52637 50972 49387 41430 39150 38950 38731 38620 37040 36983 35870 35488 34026 33307 33202 30904 30850 30413 28980 28800 28718 27720 74137 73850 61862 60807 55976 54393 53655 52637 50972 49387 41430 39150 38950 38731 38620 37040 36983 35870 35488 34026 33307 33202 30904 30850 30413 28980 28800 28718 27720

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY (cd.) Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION (cont.) As of 31 XII Wyszczeglnienie Specification 2000

OBSZARY O SZCZEGLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONE (cd.) LEGALLY PROTECTED AREAS POSSESSING UNIQUE ENVIRONMENTAL VALUE (cont.) a a Parki krajobrazowe (dok.) Landscape parks (cont.) Powierzchnia w ha (dok.) Area b in ha (cont.) Nadbuaski (woj. mazowieckie) . . . . . . . . Krajeski (woj. kujawsko-pomorskie) . . . . . . . Pogrza Przemyskiego (woj. podkarpackie) . . . . Orlich Gniazd (woj. lskie, maopolskie) . . . . . Gr Sonnych (woj. podkarpackie) . . . . . . . . Popradzki (woj. maopolskie) . . . . . . . . . . Mazurski (woj. warmisko-mazurskie) . . . . . . Stobrawski (woj. opolskie) . . . . . . . . . . . Ciniasko-Wetliski (woj. podkarpackie) . . . . . Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (woj. lskie) . . . . . . . . . . . . . . . Drawski (woj. zachodniopomorskie) . . . . . . . Lasy Janowskie (woj. lubelskie, podkarpackie) . . . . Gostynisko-Wocawski (woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie) . . . . . . . . . . . . . . . . Lasy nad Grn Liswart (woj. lskie) . . . . . . Beskidu lskiego (woj. lskie) . . . . . . . . . Dolina Supi (woj. pomorskie) . . . . . . . . . Tucholski (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie) . . ywiecki (woj. lskie) . . . . . . . . . . . . Skierbieszowski (woj. lubelskie) . . . . . . . . . Zaborski (woj. pomorskie) . . . . . . . . . . Nadwilaski (woj. kujawsko-pomorskie) . . . . . Kaszubski (woj. pomorskie) . . . . . . . . . . Podlaski Przeom Bugu (woj. lubelskie, mazowieckie) Cedyski (woj. zachodniopomorskie) . . . . . . . Sierakowski (woj. wielkopolskie) . . . . . . . . Puszczy Solskiej (woj. lubelskie, podkarpackie) . . . nienicki (woj. dolnolskie) . . . . . . . . . . Dolina Sanu (woj. podkarpackie) . . . . . . . . Grzniesko-Lidzbarski (woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmisko-mazurskie) . . . . . . . a, b Notki patrz na str. 56. a, b See footnotes on page 56.
b

57769 54395 61862 59730 51392 54393 53655 52637 51146 49387 41430 39150 38950 38701 38620 37040 36984 35870 35488 34026 . 33202 30906 30850 30413 28980 28800 34865 27764

57 aa

1
Wyszczeglnienie Specification
a

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY (cd.) Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION (cont.) As of 31 XII 2000 2005 2010 2011

OBSZARY O SZCZEGLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONE (dok.) LEGALLY PROTECTED AREAS POSSESSING UNIQUE ENVIRONMENTAL VALUE (cont.) Obszary chronionego krajobrazu Protected landscape areas Liczba obiektw . . . . . . . . . . . . . . Number of sites Powierzchnia w tys. ha . . . . . . . . . . . Area a in thous. ha 407 7213 449 7130 386 7075 386 7078

Stanowiska dokumentacyjne Documentation sites Liczba obiektw . . . . . . . . . . . . . . Number of sites Powierzchnia w ha . . . . . . . . . . . . . Area in ha 103 957 115 749 155 885 157 894

Uytki ekologiczne Ecological arable lands Liczba obiektw . . . . . . . . . . . . . . Number of areas Powierzchnia w ha . . . . . . . . . . . . . Area in ha 6113 44948 6421 44517 6877 51030 6952 51653

Zespoy przyrodniczo-krajobrazowe Landscape-nature complexes Liczba obiektw . . . . . . . . . . . . . . Number of complexes Powierzchnia w ha . . . . . . . . . . . . . Area in ha 170 78108 188 86837 318 93464 324 94927

POMNIKI PRZYRODY MONUMENTS OF NATURE OGEM TOTAL w tym: of which: Pojedyncze drzewa . . . . . . . . . . . . . Individual trees Grupy drzew . . . . . . . . . . . . . . . Tree clusters 25940 4501 27331 4878 30059 3658 30073 3643 . . . . . . . . . . . . . . . 33094 34989 36293 36318

a cznie z rezerwatami przyrody i innymi formami ochrony przyrody pooonymi na ich terenie. a Including nature reserves and other forms of nature protection located within those areas.

58 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1
2005 2010 2011 1202 761 817
b

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY (cd.) Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION (cont.) As of 31 XII Wyszczeglnienie Specification 2000

POMNIKI PRZYRODY (dok.) MONUMENTS OF NATURE (cont.) Gazy narzutowe . . . . . . . . . . . . . . Erratic boulders Skaki i jaskinie a . . . . . . . . . . . . . . Stones and caves Aleje Alleys . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b a

1104 777 772

1034 303 699

1050 302 701

LASY OCHRONNE w tys. ha PROTECTIVE FORESTS in thous. ha OGEM TOTAL Glebochronne Soil-protecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3399 257 1156 61 812 11 590 84 59 39 330 3265 317 1431 68 462 14 663 134 79 52 45 3356 325 1486 56 468 13 641 132 74 114 47 3372 324 1490 56 462 13 636 129 74 140 48

Wodochronne . . . . . . . . . . . . . . . Water-protecting Uzdrowiskowe Health-resort . . . . . . . . . . . . . .


c

Uszkodzone przez przemys Damaged by industry c

. . . . . . . . .

Nasienne . . . . . . . . . . . . . . . . . Seedling Podmiejskie d Suburband . . . . . . . . . . . . . . .

Obronne . . . . . . . . . . . . . . . . Defensive forests Ostoje zwierzt . . . . . . . . . . . . . . Animal sanctuaries Cenne pod wzgldem przyrodniczym Environmentally valuable Pozostae Others . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

a W latach 2000 i 2005 cznie z grotami. b W lasach w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe; stan w dniu 1 I. c, d W latach 2000 i 2005 okrelane jako: c w strefach szkodliwego oddziaywania przemysu, d w miastach i wok miast. a In 2000 and 2005 including grottos. b In forests managed by the State Forests National Forest Holding; as of 1 I. c, d In 2000 and 2005 defined as: c within zones characterized by harmful influence of industry, d in urban areas and around urban centres.

59 aa

1
Wyszczeglnienie Specification Kozice Chamois Niedwiedzie Bears

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

TABL. 22. WANIEJSZE DANE O OCHRONIE PRZYRODY (dok.) Stan w dniu 31 XII PRINCIPAL DATA ON NATURE PROTECTION (cont.) As of 31 XII 2000
a

2005

2010
a

2011

WANIEJSZE ZWIERZTA CHRONIONE ubry . . . . . . . . . . . . . . . . . . European bison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAJOR ANIMALS PROTECTED 715 87 118 24464 285 1086


b b

901 138 164 43499 231 800

1224 172 147 68993 285 770

1225 244 139 78174 291 913

Bobry . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beavers Rysie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynxes Wilki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolves

a Dane szacunkowe; z wyjtkiem ubrw, podawanych na podstawie ,,Ksigi Rodowodowej ubrw, prowadzonej od 1947 r. b Podawane wedug innej metody inwentaryzacji. a Estimated data; except european bison, presented on the basis of the European Bison Pedigree Book, conducted since 1947. b Presented according to different inventory method.

W 2010 r. nakady na rodki trwae (ceny biece) suce ochronie rodowiska wyniosy 10,9 mld z, a suce gospodarce wodnej 3,6 mld z; ich udzia w nakadach inwestycyjnych w gospodarce narodowej wynis odpowiednio: w 2010 r. 5,0% i 1,6%, w 2009 r. 4,9% i 1,3%, w 2005 r. 4,6% i 1,3%, w 2000 r. 4,9% i 1,2%, a w produkcie krajowym brutto: w 2010 r. 0,8% i 0,3%, w 2009 r. 0,8% i 0,2%, w 2005 r. 0,6% i 0,2%, w 2000 r. 0,9% i 0,2%. W 2010 r. istotny udzia w nakadach na rodki trwae suce ochronie rodowiska (14%) i suce gospodarce wodnej (13%) miay fundusze ekologiczne, tj. fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (Narodowy Fundusz, fundusze wojewdzkie, powiatowe i gminne), tworzone z opat za korzystanie ze rodowiska i z kar za naruszenie wymaga w zakresie ochrony rodowiska, a take ze spat poyczek udzielanych inwestorom. rodki tych funduszy w kocu 2010 r. wyniosy 16,5 mld z.

60 aa

WARUNKI NATURALNE I OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

In 2010 outlays on fixed assets (current prices) for environmental protection totalled 10,9 bn zl, and 3,6 bn zl for water management. Their share in investment outlays in the national economy amounted to 5,0% and 1,6% in 2010, 4,9% and 1,3% in 2009, 4,6% and 1,3% in 2005, 4,9% and 1,2% in 2000, and in gross domestic product, respectively: 0,8% and 0,3% in 2010, 0,8% and 0,2% in 2009, 0,6% and 0,2% in 2005, 0,9% and 0,2% in 2000. The ecological funds, i.e., environmental protection and water management funds (the National Fund, voivodship, powiat and gmina funds), raised from environment use fees and fines for violating environmental protection requirements, as well as repayments of loans granted for investors, had in 2010 an important share in the outlays on fixed assets for environmental protection (14%) and for water management (13%). At the end of 2010, these funds totalled 16,5 bn zl.

STRUKTURA NAKADW NA RODKI TRWAE SUCE OCHRONIE RODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ (ceny biece) STRUCTURE OF OUTLAYS ON FIXED ASSETS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT (current prices)
OCHRONA RODOWISKA ENVIRONMENTAL PROTECTION 2000 2010 50,9% 66,0% 36,8% 20,3% 9,9% 9,0% 2,4%

4,7% Gospodarka ciekowa i ochrona wd Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wastewater management and protection Protection of air and climate of waters Pozostae Gospodarka odpadami, ochrona gleb, wd podziemnych i powierzchniowych Others Waste management, protection of soils, underground and surface waters GOSPODARKA WODNA WATER MANAGEMENT 2000 2010 51,5% 50,4% 11,9% 19,9% Stacje uzdatniania wody Water treatment plants 12,5% 12,4% 24,1% 17,3%

Ujcia i doprowadzenia wody Water intakes and systems

Zbiorniki i stopnie wodne Water reservoirs and falls Pozostae Others

61 aa

2
ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

REPRESENTATIVE ORGANS

Kadencje Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podaje si zgodnie z kadorazowym stanem prawnym, obowizujcym w poszczeglnych kadencjach, gwnie z: ustaw z dnia 28 VI 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252; I kadencja Sejmu i II kadencja Senatu), ustaw konstytucyjn z dnia 17 X 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426; II kadencja Sejmu i III kadencja Senatu) oraz Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r., art. 98, ust. 1 (od III kadencji Sejmu i od IV kadencji Senatu): Sejm: I kadencji od 25 XI 1991 r. do 31 V 1993 r., II kadencji od 19 IX 1993 r. do 20 X 1997 r., III kadencji od 20 X 1997 r. do 18 X 2001 r., IV kadencji od 19 X 2001 r. do 18 X 2005 r., V kadencji od 19 X 2005 r. do 4 XI 2007 r., VI kadencji od 5 XI 2007 r. do 7 XI 2011 r., VII kadencji od 8 XI 2011 r. Senat: II kadencji od 25 XI 1991 r. do 31 V 1993 r., III kadencji od 19 IX 1993 r. do 20 X 1997 r., IV kadencji od 20 X 1997 r. do 18 X 2001 r., V kadencji od 19 X 2001 r. do 18 X 2005 r., VI kadencji od 19 X 2005 r. do 4 XI 2007 r., VII kadencji od 5 XI 2007 r. do 7 XI 2011 r., VIII kadencji od 8 XI 2011 r. U w a g a. I kadencja Senatu trwaa od 18 VI 1989 r. do 25 XI 1991 r., z tym e do 30 XII 1989 r. by to Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, od 31 XII 1989 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Terms of office of the Sejm and Senate of the Republic of Poland are each time presented according to the law binding during particular terms, mainly with: Law on Elections to the Sejm of the Republic of Poland, dated 28 VI 1991 (Journal of Laws No. 59, item 252; I term of the Sejm and II term of the Senate), constitutional act, dated 17 X 1992 (Journal of Laws No. 84, item 426; II term of the Sejm and III term of the Senate) as well as the Constitution of the Republic of Poland, dated 2 IV 1997, Art. 98, par. 1 (since III term of the Sejm and IV term of the Senate): Sejm: I term from 25 XI 1991 to 31 V 1993, II term from 19 IX 1993 to 20 X 1997, III term from 20 X 1997 to 18 X 2001, IV term from 19 X 2001 to 18 X 2005, V term from 19 X 2005 to 4 XI 2007, VI term from 5 XI 2007 to 7 XI 2011, VII term since 8 XI 2011. Senate: II term from 25 XI 1991 to 31 V 1993, III term from 19 IX 1993 to 20 X 1997, IV term from 20 X 1997 to 18 X 2001, V term from 19 X 2001 to 18 X 2005, VI term from 19 X 2005 to 4 XI 2007, VII term from 5 XI 2007 to 7 XI 2011, VIII term since 8 XI 2011. N o t e. I term of office of the Senate lasted from 18 VI 1989 to 25 XI 1991, however till 30 XII 1989 it was the Senate of the Polish Peoples Republic and since 31 XII 1989 the Senate of the Republic of Poland.

62 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybieranego w wyborach powszechnych trwa 5 lat. Lech Wasa od 23 XII 1990 r. do 23 XII 1995 r. Aleksander Kwaniewski od 23 XII 1995 r. do 23 XII 2000 r., od 23 XII 2000 r. do 23 XII 2005 r. Lech Aleksander Kaczyski od 23 XII 2005 r. do 10 IV 2010 r. a. Bronisaw Maria Komorowski od 6 VIII 2010 r.
a Kadencja przerwana na skutek tragicznej mierci Prezydenta w katastrofie lotniczej w Smolesku; zgodnie z art. 131, ust. 2 Konstytucji, do czasu wyboru nowego Prezydenta, Marszaek Sejmu tymczasowo wykonywa obowizki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

The term of office of the President of the Republic of Poland, elected in a general election, lasts 5 years. Lech Wasa from 23 XII 1990 to 23 XII 1995. Aleksander Kwaniewski from 23 XII 1995 to 23 XII 2000, from 23 XII 2000 to 23 XII 2005. Lech Aleksander Kaczyski from 23 XII 2005 to 10 IV 2010 a. Bronisaw Maria Komorowski since 6 VIII 2010.
a The term of office interrupted due to the tragic death of the President in a plane crash in Smolensk; according to Art. 131, par. 2 of the Constitution, until the election of a new President, the Marshal of the Sejm temporarily discharged the duties of the President of the Republic of Poland.

TABL. 1 (23). WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2010 R. a ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2010 I tura wyborw 20 VI I election round 20 VI w tys. in thous. 30813,0 16923,8 16806,2 w % uprawnionych in % of entitled voters x 54,92 54,54

Wyszczeglnienie Specification

II tura wyborw 4 VII II election round 4 VII w tys. in thous. 30833,9 17050,4 16853,0 w % uprawnionych in % of entitled voters x 55,30 54,66

Uprawnieni do gosowania Persons entitled to vote Oddane gosy . . . . Votes cast w tym gosy wane . . of which valid votes

a Frekwencja wyborcza w wyborach przeprowadzonych w dniu 20 VI wyniosa 54,94%, w dniu 4 VII 55,31%; w I turze wyborw brao udzia 10 kandydatw, spord ktrych do II tury przeszo 2 Jarosaw Aleksander Kaczyski i Bronisaw Maria Komorowski, ktrzy otrzymali odpowiednio: w I turze 36,46% i 41,54% ogu gosw wanych, a w II turze 46,99% i 53,01%. a The voting turnout in election conducted on 20 VI amounted to 54,94%, on 4 VII 55,31%; 10 candidates participated in the I election round, among whom 2 candidates entered the II election round Jarosaw Aleksander Kaczyski and Bronisaw Maria Komorowski, who received respectively: in the I round 36,46% and 41,54% of all valid votes, and in the II round 46,99% and 53,01%.

63 aa

2
Wyszczeglnienie Sejm Sejm Senat Senate 21 X 2007

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Do 2010 r. frekwencja wyborcza oznaczaa stosunek liczby osb, ktrym wydano karty do gosowania do oglnej liczby osb uprawnionych do gosowania. W 2011 r. frekwencja wyborcza oznacza stosunek liczby oddanych gosw (wanych kart do gosowania) do oglnej liczby osb uprawnionych do gosowania. Till 2010 the voting turnout constituted the rate of the number of persons, who were brought out the voting cards to the total number of entitled voters. In 2011 the voting turnout constitutes the rate of the number of votes cast (valid voting cards) to the total number of entitled voters.
TABL. 2 (24). WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a ELECTIONS TO THE SEJM AND SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND Sejm Sejm Senat Senate
a

Specification

9 X 2011

Uprawnieni do gosowania w tys. 30615,5 30762,9 Persons entitled to vote in thous. Oddane gosy: w tysicach . . . 16477,7 16475,7 15050,0 15048,3 Votes cast: in thousands w % uprawnionych 53,82 53,81 48,92 48,92 in % of entitled voters w tym gosy wane: of which valid votes: w tysicach . . . . . . . 16142,2 16190,8 14369,5 14531,5 in thousands w % uprawnionych . . . . 52,73 52,88 46,71 47,24 in % of entitled voters a Frekwencja wyborcza wyniosa: w dniu 21 X 2007 r. w wyborach do Sejmu 53,88%, do Senatu 53,88%, w dniu 9 X 2011 r. w wyborach do Sejmu 48,92%, do Senatu 48,92%. a The voting turnout amounted to: on 21 X 2007, in election to the Sejm 53,88%, Senate 53,88%, on 9 X 2011, in election to the Sejm 48,92%, Senate 48,92%.

TABL. 3 (25). WYNIKI WYBORW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 X 2011 R. WEDUG KOMITETW WYBORCZYCH RESULTS OF THE ELECTION TO THE SEJM AND SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND ON 9 X 2011 BY ELECTION COMMITTEES Sejm Sejm Wyszczeglnienie Specification Senat Senate

oddane gosy wane oddane gosy wane uzyskane uzyskane valid votes cast valid votes cast mandaty mandaty w odset- manw odset- manw tys. w tys. dates dates kach kach in thous. received in thous. received in percent in percent 14369,5 5629,8 4295,0 1439,5 1201,6 100,00 39,18 29,89 10,02 8,36 460 207 157 40 28 14531,5 5173,3 3915,4 x 1363,8 100,00 35,60 26,94 x 9,39 100 63 31 x 2

OGEM . . . . . . . . . . . . . . TOTAL Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Election Committee Civic Platform of the Republic of Poland Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo . . . Election Committee Law and Justice Komitet Wyborczy Ruch Palikota . . . . . . Election Committee Palikots Movement Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Election Committee Polish Peoples Party

64 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Sejm Sejm Senat Senate 8,24 2,19 1,06 27 1355,2 109,2 73,0 9,33 0,75 0,50

TABL. 3 (25). WYNIKI WYBORW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 X 2011 R. WEDUG KOMITETW WYBORCZYCH (dok.) RESULTS OF THE ELECTION TO THE SEJM AND SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND ON 9 X 2011 BY ELECTION COMMITTEES (cont.)

Wyszczeglnienie Specification

oddane gosy wane uzyskane oddane gosy wane uzyskane valid votes cast valid votes cast mandaty mandaty w odset- manw odset- manw tys. w tys. dates dates kach kach in thous. in percent received in thous. in percent received 1184,3 315,4 151,8

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Election Committee Democratic Left Alliance Komitet Wyborczy Polska Jest Najwaniejsza . . Election Committee Poland is the Most Important Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke . . . . . . . . . . . . . . Election Committee New Right of Janusz Korwin-Mikke Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Sierpie 80 . . . . . . . . . . . . . . Election Committee Polish Labour Party August 80 Komitet Wyborczy Prawica . . . . . . . . Election Committee Right Komitet Wyborczy Wyborcw Mniejszo Niemiecka . . . . . . . . . . . . . . . Election Committee of Electors German Minority Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska Samoobrona Andrzeja Leppera . . . . . . . . Election Committee Our Home Poland Self-defence of Andrzej Lepper Komitet Wyborczy Wyborcw Rafa Dutkiewicz Election Committee of Electors Rafa Dutkiewicz Komitet Wyborczy Wyborcw Marka Borowskiego Election Committee of Electors of Marek Borowski Komitet Wyborczy Wyborcw Kazimierza Kutza Election Committee of Electors of Kazimierz Kutz Komitet Wyborczy Wyborcw Cimoszewicz do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . Election Committee of Electors Cimoszewicz to the Senate Pozostae komitety wyborcze a . . . . . . . Other election committees a

79,1 35,2 28,0 9,7 x x x x x

0,55 0,25 0,19 0,07 x x x x x

1 x x x x x

76,9 82,1 34,2 16,3 261,1 104,2 81,7 39,1 1845,9

0,53 0,56 0,24 0,11 1,80 0,72 0,56 0,27 12,7

1 1 1 1

a Dotyczy 74 komitetw wyborczych. U w a g a. Posw wybierano spord 7035 kandydatw zarejestrowanych przez 11 komitetw wyborczych, a senatorw spord 500 kandydatw zarejestrowanych przez 88 komitetw wyborczych. a Concerns 74 election committees. N o t e. Deputies were elected from among 7035 candidates registered by 11 election committees and senators from among 500 candidates registered by 88 election committees.

65
5 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Na podstawie ustawy z dnia 23 I 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) z pniejszymi zmianami przeprowadzone zostay wybory posw do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku: w dniu 13 VI 2004 r. wybrano 54 posw (w tym 7 kobiet) spord 1887 kandydatw zgoszonych na 203 okrgowych listach kandydatw przez 21 komitetw wyborczych; cznie oddano 6091,5 tys. gosw wanych, co stanowi 97,33% oglnej liczby oddanych gosw; frekwencja wyborcza (stosunek liczby oddanych gosw/wanych kart do gosowania do oglnej liczby osb uprawnionych do gosowania) wyniosa 20,87%, w dniu 7 VI 2009 r. wybrano 50 posw (w tym 11 kobiet) spord 1293 kandydatw zgoszonych na 132 okrgowych listach kandydatw przez 12 komitetw wyborczych; cznie oddano 7364,8 tys. gosw wanych, co stanowi 98,23% oglnej liczby oddanych gosw; frekwencja wyborcza wyniosa 24,53%. Elections of the deputies to the European Parliament were held on the basis of the Law on Electoral Regulations to the European Parliament, dated 23 I 2004 (Journal of Laws No. 25, item 219) with later amendments. As a result of these elections: on 13 VI 2004 54 members of parliament were elected (of which 7 women) among the number of 1887 candidates registered on 203 regional lists of candidates by 21 election committees; in total 6091,5 thous. valid votes were cast which is 97,33% of the total number of votes cast; voting turnout (the rate of the number of votes cast/valid voting cards to the total number of entitled voters) amounted to 20,87%, on 7 VI 2009 50 members of parliament were elected (of which 11 women) among the number of 1293 candidates registered on 132 regional lists of candidates by 12 election committees; in total 7364,8 thous. valid votes were cast which is 98,23% of the total number of votes cast; voting turnout amounted to 24,53%.

TABL. 4 (26). POSOWIE I SENATOROWIE Stan na pocztku kadencji DEPUTIES AND SENATORS As of the beginning of the term of office Sejm Sejm Wyszczeglnienie Senat Senate Specification

Rzeczypospolitej Polskiej kadencje of the Republic of Poland terms VI VII OGEM VII TOTAL 100 8 VIII

OGEM . . . . . . . . W tym kobiety . . . . . . .

460 94

460 110

100 T O T A L 13 Of which women

66 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Senat Senate Specification VII VIII x 14 25 44 17 x 2129 4 3039 19 4049 45 5059 32 60 and more

TABL. 4 (26). POSOWIE I SENATOROWIE (dok.) Stan na pocztku kadencji DEPUTIES AND SENATORS (cont.) As of the beginning of the term of office Sejm Sejm Wyszczeglnienie

Rzeczypospolitej Polskiej kadencje of the Republic of Poland terms VI VII

WEDUG WIEKU BY AGE 2129 lat . . . . . . . . . 3039 . . . . . . . . . . . 4049 . . . . . . . . . . . 5059 . . . . . . . . . . . 60 lat i wicej . . . . . . . . 20 79 156 162 43 10 84 132 164 70

WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA BY EDUCATIONAL LEVEL Wysze . . . . . . . . . . . Policealne i rednie . . . . . . Zasadnicze zawodowe . . . . . 420 40 422 37 1 92 7 1 95 Tertiary 5 Post-secondary and secondary Basic vocational

TABL. 5 (27). KLUBY I KOA POSELSKIE VI ORAZ VII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 R. DEPUTY CLUBS AND GROUPS OF THE VI AND VII TERM OF THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2011 Czonkowie stan Members as of the Wyszczeglnienie w kocu VI kadencji end of VI term na pocztku VII kadencji beginning of VII term Specification

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska . . . . . . . . . . . . Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo . . . . . . . . . . . . Klub Poselski Ruch Palikota . . . . . Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego b . . . . . . . .

208 146 x 31

207
a

Parliamentary Club Civic Platform

138 Parliamentary Club Law and Justice 41 Deputies Club Palikots Movement Parliamentary Club of the Polish Peoples 28 Party b

a Bez 2 posw, ktrzy nie zoyli lubowania. b W VI kadencji Sejmu Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego. a Without 2 deputies who have not made a vow. b In the VI term of the Sejm Deputies Club of the Polish Peoples Party.

67 aa

2
Wyszczeglnienie w kocu VI kadencji end of VI term Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej . . . . . . . . . . . Klub Parlamentarny Solidarna Polska Klub Poselski Polska Jest Najwaniejsza Koo Poselskie Socjaldemokracji Polskiej Posowie niezrzeszeni . . . . . . .

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 5 (27). KLUBY I KOA POSELSKIE VI ORAZ VII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 R. (dok.) DEPUTY CLUBS AND GROUPS OF THE VI AND VII TERM OF THE SEJM OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2011 (cont.) Czonkowie stan Members as of the na pocztku VII kadencji beginning of VII term Specification

43 x 15 3 14

26 Deputies Club Democratic Left Alliance 16 Parliamentary Club Solidary Poland Deputies Club Poland is the Most Imx portant Deputies Group of the Social Democratic x Party of Poland 2 Independent deputies

W czasie trwania VI kadencji Sejm obradowa 294 dni, odby 100 posiedze. Do Sejmu wpyno 1511 projektw ustaw. Posowie uchwalili 952 ustawy, podjli 289 uchwa oraz zgosili 24409 interpelacji, 10598 zapyta poselskich i 947 pyta w sprawach biecych. W okresie tym dziaao 26 staych komisji sejmowych, 8 komisji nadzwyczajnych i 4 komisje ledcze. Odbyy one cznie 6768 posiedze oraz uchwaliy 1675 opinii i 218 dezyderatw, w tym komisje stae odpowiednio: 5679 posiedze, 1668 opinii i 180 dezyderatw. W okresie od 8 XI do 31 XII 2011 r. Sejm VII kadencji obradowa 11 dni, odby 4 posiedzenia. Do Sejmu wpyno 47 projektw ustaw. Posowie uchwalili 5 ustaw, podjli 24 uchway oraz zgosili 573 interpelacje, 128 zapyta poselskich i 33 pytania w sprawach biecych. W okresie tym dziaao 26 staych komisji sejmowych, ktre odbyy 116 posiedze oraz uchwaliy 57 opinii i 3 dezyderaty. During the VI term, the Sejm held 100 sessions (lasting 294 days in total). 1511 draft laws were submitted to the Sejm. Deputies passed 952 laws, 289 resolutions and submitted 24409 interpellations as well as 10598 inquiries and 947 questions in current affairs. During this period there were 26 standing Sejm committees, 8 special committees and 4 investigative committees. They held 6768 sessions in total and passed 1675 opinions as well as 218 desiderations, of which standing committees held 5679 sessions, passing 1668 opinions and 180 desiderations. In the period from 8 XI to 31 XII 2011, the Sejm of the VII term held 4 sessions (lasting 11 days in total). 47 draft laws were submitted to the Sejm. Deputies passed 5 laws, 24 resolutions and submitted 573 interpellations as well as 128 inquiries and 33 questions in current affairs. During this period there were 26 standing Sejm committees, which held 116 sessions and passed 57 opinions as well as 3 desiderations.

68 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
na pocztku VIII kadencji beginning of VIII term Specification 63 Civic Platform Senators Club 30 Parliamentary Club Law and Justice Parliamentary Club of the Polish Peoples 2 Party a 1 Parliamentary Club Solidary Poland 3 Independent Senators Group x Club Poland is the Most Important x Senate Group Citizens to the Senate 1 Independent senators

TABL. 6 (28). KLUBY I KOA SENACKIE VII ORAZ VIII KADENCJI SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 R. SENATE CLUBS AND GROUPS OF THE VII AND VIII TERM OF THE SENATE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2011 Czonkowie stan Members as of the Wyszczeglnienie w kocu VII kadencji end of VII term 52 37 2 x x 1 3 5

Klub Senatorw Platforma Obywatelska Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwo . . . . . . . . . . . . Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego a . . . . . . . . . . Klub Parlamentarny Solidarna Polska . . Koo Senatorw Niezalenych . . . . Klub Polska Jest Najwaniejsza . . . Koo Senackie ,,Obywatele do Senatu Senatorowie niezrzeszeni . . . . .

a W VII kadencji Senatu Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego. a In the VII term of the Senate Deputies Club of the Polish Peoples Party.

W czasie trwania VII kadencji Senat odby 83 posiedzenia (obrady trway 173 dni), podczas ktrych rozpatrzono 967 ustaw. Poprawki wniesiono do 472 ustaw, do 4 zgoszono wniosek o odrzucenie i podjto 1241 uchwa. Z inicjatywy Senatu do Sejmu wniesiono 124 projekty ustaw. W okresie tym dziaao 16 staych komisji senackich, ktre odbyy cznie 3101 posiedze. W okresie od 8 XI do 31 XII 2011 r. Senat VIII kadencji odby 3 posiedzenia (obrady trway 6 dni), podczas ktrych rozpatrzono 5 ustaw. Poprawki wniesiono do 1 ustawy i podjto 17 uchwa. W okresie tym dziaao 16 staych komisji senackich, ktre odbyy cznie 72 posiedzenia. During the VII term, the Senate held 83 sessions (lasting for 173 days in total). The senators considered 967 laws. Amendments were submitted to 472 laws, motions for rejection to 4 laws and there were 1241 resolutions passed. The Senate brought to the Sejm 124 draft laws. During this period there were 16 standing Senate committees, which held 3101 sessions. In the period from 8 XI to 31 XII 2011, the Senate of the VIII term held 3 sessions (lasting for 6 days in total). The senators considered 5 laws. Amendments were submitted to 1 law and there were 17 resolutions passed. During this period there were 16 standing Senate committees, which held 72 sessions.

69 aa

2
Wyszczeglnienie Specification

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 7 (29). WYBORY DO ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. ELECTIONS TO ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES IN 2010 A. WYBORY RADNYCH W DNIU 21 XI a ELECTIONS OF COUNCILLORS ON 21 XI Rady miast w miastach na prawach powiatu City councils in cities with powiat status Rady gmin b Gmina councils b
a

Rady dzielnic Sejmiki m.st. wojew tym Rady wdztw Warszawy Rada powiatw District Voivodm.st. councils Powiat ship Warszawy councils of the regional ogem of which Capital councils Council total City of the Warszawa Capital City Warszawa 1701 60 6290 561 409

Liczba mandatw . . . . . . . . . . . Number of mandates Liczba zarejestrowanych kandydatw na radnych: Number of registered candidates for councillors: w tysicach in thousands na 1 mandat per mandate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37848

160,0 4,2 20209,8 10157,9 50,3

20,7 12,2 10041,0 4175,9 41,6

1,0 17,3 1341,8 647,8 48,3

61,3 9,7 20567,8 10299,2 50,1

8,9 15,9 30608,5 14466,0 47,3

3,2 7,8 1339,3 647,0 48,3

Uprawnieni do gosowania w tys. Persons entitled to vote in thous. Oddane gosy: w tysicach Votes cast: in thousands

. . . . . . . .

w % uprawnionych . . . . . in % of entitled voters w tym gosy wane: of which valid votes: w tysicach in thousands . . . . . . . . . . . .

9787,5 48,4

4022,1 40,1

619,4 46,2

9457,3 46,0

12721,4 41,6

625,0 46,7

w % uprawnionych . . . . . . . . . in % of entitled voters

a Zgodnie z ustaw z dnia 15 III 2002 r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) z pniejszymi zmianami, Warszawa jest gmin majc status miasta na prawach powiatu, w skad ktrej wchodzi 18 dzielnic. b Bez rad miast w miastach na prawach powiatu. a In compliance with the law on the System of the Capital City Warszawa, dated 15 III 2002 (Journal of Laws No. 41, item 361) with later amendments, Warszawa is a gmina possessing city status with powiat status, encompassing 18 city districts. b Excluding city councils in cities with powiat status.

70 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Prezydenci miast Presidents of cities
c

TABL. 7 (29). WYBORY DO ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. (dok.) ELECTIONS TO ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES IN 2010 (cont.) B. WYBORY BEZPOREDNIE WJTW, BURMISTRZW I PREZYDENTW MIAST DIRECT ELECTIONS OF VILLAGE MAYORS, MAYORS AND PRESIDENTS OF CITIES Wjtowie Village mayors Burmistrzowie Mayors
c

Wyszczeglnienie

Specification

I TURA WYBORW Liczba mandatw . . . . . . . . Liczba zarejestrowanych kandydatw: ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4376 2,8 8589,0 4549,7 53,0 1576

I ELECTION ROUND 796

107 Number of mandates Number of registered candidates:

2808 3,5 10008,4 4905,2 49,0

591 5,5

total per mandate

na 1 mandat

Uprawnieni do gosowania w tys. . . Oddane gosy: w tysicach . . . .

12011,6 Persons entitled to vote in thous. 5027,7 Votes cast: in thousands 41,9 Votes cast: in % of entitled voters of which valid votes:

Oddane gosy: w % uprawnionych w tym gosy wane: w tysicach . . . . . . . .

4464,2 52,0 1172

4811,0 48,1 517


d

4967,1 41,4

in thousands in % of entitled voters

w % uprawnionych . . . . . Liczba obsadzonych mandatw . . .

52 Number of filled mandates


d

II TURA WYBORW Liczba mandatw . . . . . . . . Liczba kandydatw . . . . . . . 404 808 2205,3 1039,0 47,1

II ELECTION ROUND 279 557

55 Number of mandates 110 Number of candidates 6048,4 Persons entitled to vote in thous. 1795,5 Votes cast: in thousands 29,7 Votes cast: in % of entitled voters of which valid votes:

Uprawnieni do gosowania w tys. . . Oddane gosy: w tysicach . . . .

3951,3 1474,0 37,3

Oddane gosy: w % uprawnionych w tym gosy wane: w tysicach . . . . . . . .

1028,1 46,6

1458,9 36,9

1774,9 29,3

in thousands in % of entitled voters

w % uprawnionych . . . . .

c, d Wybory odbyy si w dniu: c 21 XI, d 5 lub 19 XII. c, d Elections took place on: c 21 XI, d 5 or 19 XII.

71 aa

2
Wyszczeglnienie rad a gmin gmina a councils OGEM . . w tym kobiety w wieku: 1829 lat . . . 3039 . . . . 4049 . . . . 5059 . . . . 60 lat i wicej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37848 9561 2006 6651 11025 12981 5185

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 8 (30). RADNI ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO COUNCILLORS OF ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES Radni Councillors of rad miast w miassejmikw tach na wojeprawach rad powiatu b powiatw wdztw voivodship powiat city counregional councils cils in councils cities with powiat status b

Specification

STAN W DNIU WYBORW 21 XI 2010 R. AS OF ELECTION DAY 21 XI 2010 2110 560 217 475 462 599 357 6290 1118 137 802 1808 2565 978 561 T O T A L 127 of which women aged: 12 1829 77 3039 157 4049 209 5059 106 60 and more

STAN W DNIU 31 XII 2011 R. AS OF 31 XII 2011 Ogem Total OGEM . . . . . . . W tym kobiety . . . . . . 37775 9681 2108 596 6284 1195 560 T O T A L 141 Of which women

Wedug wieku By age 1829 lat . . . 3039 . . . . 4049 . . . . 5059 . . . . 60 lat i wicej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 6051 10542 13244 6361 183 468 464 568 425 101 729 1601 2599 1254 14 68 118 226 134 1829 3039 4049 5059 60 and more

Wedug poziomu wyksztacenia By educational level Wysze . . . . . Policealne i rednie . Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne . . . . Podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12780 15262 8386 12 1335 1719 351 35 3 4796 1302 172 14 521 34 5 Tertiary Post-secondary and secondary Basic vocational Lower secondary Primary

a Bez radnych rad miast w miastach na prawach powiatu. b cznie z radnymi rad dzielnic m.st. Warszawy. a Excluding councillors of city councils in cities with powiat status. b Including councillors of the Capital City Warszawa district councils.

72 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Specification

TABL. 8 (30). RADNI ORGANW JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO (dok.) COUNCILLORS OF ORGANS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES (cont.) Radni Councillors of rad miast w miassejmikw tach na wojeprawach rad powiatu b powiatw wdztw voivodship powiat city counregional councils cils in councils cities with powiat status b

Wyszczeglnienie

rad a gmin gmina a councils

STAN W DNIU 31 XII 2011 R. (dok.) AS OF 31 XII 2011 (cont.) c c Wedug grup zawodw By occupational groups Przedstawiciele wadz publicznych, wysi urzdnicy i kierownicy Specjalici . . . . . . . . 2606 7930 443 1076 2624 1923 321 Managers 198 Professionals Technicians and associate professionals

Technicy i inny redni personel Pracownicy biurowi . . . . . Pracownicy usug i sprzedawcy

4927 2690 3543

191 151 89

396 427 258

7 Clerical support workers 2 Service and sales workers Skilled agricultural, forestry and fishery workers

Rolnicy, ogrodnicy, lenicy i rybacy Robotnicy przemysowi i rzemielnicy . . . . . . . . Operatorzy i monterzy maszyn i urzdze . . . . . . . . Pracownicy przy pracach prostych Siy zbrojne . . . . . . . .

9598

422

15

2611

18

49

2 Craft and related trades workers Plant and machine operators, and assemblers

1475 691 294

14 2 15

29 14 16

Elementary occupations 1 Armed forces occupations

a Bez radnych rad miast w miastach na prawach powiatu. b cznie z radnymi rad dzielnic m.st. Warszawy. c W podziale wedug grup zawodw nie uwzgldniono radnych bdcych bezrobotnymi, niepracujcymi i uczcymi si; emeryci i rencici ujmowani s wedug zawodu wykonywanego przed przejciem na emerytur lub rent. a Excluding councillors of city councils in cities with powiat status. b Including councillors of the Capital City Warszawa district councils. c In the division by occupational groups, data do not include unemployed, not working and studying councillors; retirees and pensioners are classified by performed occupation before taking retirement.

73 aa

2
Samorzd terytorialny

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Organy wykonawcze jednostek samorzdu terytorialnego w dniu 31 XII 2011 r. to: 1) wjtowie, burmistrzowie i prezydenci miast: w gminach (bez miast na prawach powiatu) 2413 osb (kobiety stanowiy 9,5%), w miastach na prawach powiatu 65 osb (kobiety stanowiy 7,7%), w dzielnicach m.st. Warszawy 18 osb (kobiety stanowiy 16,7%); 2) zarzdy powiatw, liczce 1501 czonkw (kobiety stanowiy 13,0%), w tym 1434 to radni, spord ktrych 297 penio funkcj starostw (przewodniczcych zarzdw powiatw), a 289 wicestarostw; 3) zarzdy wojewdztw, liczce 80 czonkw (kobiety stanowiy 13,8%), w tym 58 to radni, spord ktrych 14 penio funkcj marszakw wojewdztw (przewodniczcych zarzdw wojewdztw), a 23 wicemarszakw. Local self-government Executive bodies of local self-government entities on 31 XII 2011 were: 1) village mayors, mayors and presidents of cities: in gminas (excluding cities with powiat status) 2413 persons (9,5% women), in cities with powiat status 65 persons (7,7% women), in districts of the Capital City Warszawa 18 persons (16,7% women); 2) powiat boards 1501 members (13,0% women), of which 1434 were councillors among which 297 served as starosts (chairmen of powiat boards) and 289 as deputy starosts; 3) voivodship boards 80 members (13,8% women), of which 58 were councillors of voivodship regional councils among which 14 served as marshals of voivodships (chairmen of voivodship boards) and 23 as deputy marshals.

Trybuna Konstytucyjny dziaa na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 r. oraz ustawy z dnia 1 VIII 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) z pniejszymi zmianami. Trybuna Konstytucyjny skada si z 15 sdziw, ktrzy wybierani s przez Sejm na 9-letni kadencj. The legal base of the activity of the Constitutional Tribunal is the Constitution of the Republic of Poland, dated 2 IV 1997 as well as the Law on the Constitutional Tribunal, dated 1 VIII 1997 (Journal of Laws No. 102, item 643) with later amendments. The Constitutional Tribunal is composed of 15 judges who are chosen by the Sejm for a 9-year term.

74 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Specification 35 The conformity of statutes or ratified international agreements to the Constitution of the Republic of Poland and the conformity of statutes to international agreements, the ratification of which requires prior consent granted by statute 35 The conformity of law statutes (issued by central state organs) to the Constitution of the Republic of Poland, ratified international agreements and statutes The conformity to the Constitution of the Republic of Poland of the purposes or activities of political parties Questions of law Constitutional complaints 3 1 46 30 1 1 37 37

TABL. 9 (31). WYROKI I POSTANOWIENIA TRYBUNAU KONSTYTUCYJNEGO VERDICTS AND DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL Wyszczeglnienie Zgodno ustaw lub ratyfikowanych umw midzynarodowych z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodno ustaw z umowami midzynarodowymi, ktrych ratyfikacja wymagaa uprzedniej zgody wyraonej w ustawie Zgodno przepisw prawa (wydawanych przez centralne organy pastwowe) z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi i ustawami . . . . . . . Zgodno z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej celw lub dziaalnoci partii politycznych . . . . . . . . . . Pytania prawne . . . . . . . . . Skargi konstytucyjne . . . . . . . 2000 2005 2010 2011

38

54

7 1 15 25

6 27 61

Urzd Rzecznika Praw Obywatelskich utworzono na mocy ustawy z dnia 15 VII 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ktrej jednolity tekst ogoszono w Dz. U. 2001 Nr 14, poz. 147, z pniejszymi zmianami. Rzecznik Praw Obywatelskich powoywany jest przez Sejm, za zgod Senatu, na wniosek Marszaka Sejmu albo grupy 35 posw. Jego kadencja trwa 5 lat. Dziaalno Rzecznika Praw Obywatelskich polega m.in. na rozpatrywaniu spraw (skarg) zgoszonych w formie listw, notatek z przyj interesantw i z kontroli terenowych. W 2011 r. do Urzdu Rzecznika Praw Obywatelskich wpyno 58277 spraw, w tym 27491 nowych spraw rozumianych jako pierwsze pismo zarejestrowane w danej sprawie (w latach poprzednich odpowiednio: 49602 i 31532 w 2000 r., 51643 i 27602 w 2005 r. oraz 56641 i 26575 w 2010 r.). Institution of the Human Rights Defender (Ombudsman) was established upon the act on the Human Rights Defender, dated 15 VII 1987, which uniform text was published in the Journal of Laws 2001 No. 14, item 147, with later amendments. The Ombudsman is appointed by the Sejm, with the consent of the Senate, on a motion of the Marshal of the Sejm or a group of 35 deputies. The term runs for 5 years. Activities of the Human Rights Defender consist, among others, in examining cases (complaints) received in the form of letters, records from contacts with visitors, and local surveys. Total of 58277 cases were recorded in the Institution of the Human Rights Defender in 2011, of which 27491 cases were recorded as new, i.e., as the first letter or contact on a given issue (respectively, in previous years: 2000 49602 and 31532, 2005 51643 and 27602 as well as 2010 56641 and 26575).

75 aa

2
Wyszczeglnienie Specification OGEM TOTAL . . . . . . . . . . . . 2000 2005 2010 2011

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 10 (32). NOWE SPRAWY ROZPATRZONE PRZEZ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH NEW CASES CONSIDERED BY THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (OMBUDSMAN) Podjto Przekazano Udzielono wyjanie wedug do prowadzenia waciwoci i informacji Directed Clarification Accepted and for consid- to competent body information eration granted 13026 14109 12360 10069 747 389 545 477 19289 19861 20360 20875 Nie podjto Not accepted for consideration

Ogem a Total

34003 35060 34248 32343

941 701 983 922

Prawo konstytucyjne i midzynarodowe Constitutional and international law

. . . .

3138

836

10

2201

91

Prawo karne Criminal law

. . . . . . . . . . . . . .

11374

5157

161

5889

167

Prawo pracy i zabezpieczenie spoeczne Labour law and social security

. . . .

4946

1326

234

3273

113

Prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . Civil law

6830

1860

21

4744

205

Prawo administracyjne i gospodarcze Administrative law and economic law

. . . . .

5634

786

49

4501

298

Krajowy Mechanizm Prewencji National Preventive Mechanism

. . . . . . . .

155

97

58

Inne Others

. . . . . . . . . . . . . . . . .

266

209

48

a cznie z pozostaymi z lat poprzednich. a Including cases remaining from previous years.

76 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Specification 404 343 T O T A L of which: 293 95 204 Pronouncements of a general character 92 of which motions for undertaking a legislative initiative 10 10 6 61 3 1 3 9 7 Motions to the Constitutional Tribunal for ascertaining the incompatibility of regulations with the Constitution of the Republic of Poland 14 12 Initiation of constitutional complaint 7 Questions of law to the Supreme Court 78 Cassations 2 2 3 10 10 Cassational complaints to the Supreme Court on labour and civil issues Cassational complaints to the Supreme Administrative Court Motions to the Supreme Administrative Court for interpretation of legal acts Complaints to administrative courts of first instance Joining a court proceedings and administrative proceedings

TABL. 11 (33). WYSTPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRONOUNCEMENTS OF THE HUMAN RIGHTS DEFENDER (OMBUDSMAN) Wyszczeglnienie OGEM w tym: Wystpienia o charakterze oglnym . . w tym wnioski o podjcie inicjatywy prawodawczej . . . . . . . . Wnioski do Trybunau Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoci przepisw z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej Przystpienie do skargi konstytucyjnej Pytania prawne do Sdu Najwyszego Kasacje . . . . . . . . . . . . 256 121 244 89 . . . . . . . . . . 2000 2005 2010 2011 389 407

11 7 6 79 x x x x x

28 8 10 87 1 5 12 7

Skargi kasacyjne do Sdu Najwyszego w sprawach pracy i cywilnych . . . Skargi kasacyjne do Naczelnego Sdu Administracyjnego . . . . . . . Wnioski do Naczelnego Sdu Administracyjnego o wykadni przepisw . . Skargi do wojewdzkich sdw administracyjnych . . . . . . . . . . Przystpienie do postpowania sdowego i administracyjnego . . . . . . .

Najwysza Izba Kontroli dziaa na mocy ustawy z dnia 23 XII 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli, ktrej jednolity tekst ogoszono w Dz. U. 2001 Nr 85, poz. 937, z pniejszymi zmianami. The legal base of the activity of the Supreme Chamber of Control is the Law on the Supreme Chamber of Control, dated 23 XII 1994, which uniform text was published in the Journal of Laws 2001 No. 85, item 937, with later amendments.

77 aa

2
Wyszczeglnienie Kontrole jednostkowe w tym: Ministerstwa i urzdy centralne Urzdy wojewdzkie . . . 225 168 . . . . . . . Inne urzdy, instytucje i jednostki pastwowe . . . . . . . . . . . 1260 Urzdy gmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 251 137 17 91 483 196 173 21
c

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 12 (34). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI NAJWYSZEJ IZBY KONTROLI SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE SUPREME CHAMBER OF CONTROL 2000 2005 2010 2011 Specification

. . . . . . 4000 2903 2778 2840 Individual entity audits of which: 186 128 850 557 189 67 13 228 45 222 174 109 20 192 97 499 789 198 94 39 318 8 176 219 64 16 229 Ministries and central offices 101 Voivodship offices 483 Other state offices, institutions and entities 777 Gmina offices 150 Powiat starost offices 69 Marshals offices 11 Self-government appeal councils 524 Other self-government offices and entities 28 Financial institutions and insurance companies
a

Starostwa powiatowe Urzdy marszakowskie

Samorzdowe kolegia odwoawcze

Inne urzdy i jednostki samorzdowe Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe Spki . . . . . . . . . . . . . Szkoy podstawowe, gimnazjalne, rednie i wysze oraz przedszkola b . . . . Zakady opieki zdrowotnej . . . . .
a

112 Companies 192

Primary, lower secondary, secondary and tertiary schools as well as nursery schools b

51 Health care facilities 23 Voivodship branches of the National Health Fund

Oddziay wojewdzkie Narodowego Funduszu Zdrowia . . . . . . . . Wystpienia pokontrolne w tym przekazane: Prezesowi Rady Ministrw . . . . .

. . . . . 4383 3053 2995 3137 Post-audit statements of which transferred to: 6 261 216 5 157 148 952 156 131 651 The Prime Minister 159 Ministers and directors of central offices 69 Voivods 351 Directors of other state offices, institutions and entities

Ministrom i kierownikom urzdw centralnych . . . . . . . . . . . Wojewodom . . . . . . . . . .

Kierownikom innych urzdw, instytucji i jednostek pastwowych . . . . . 1412

a Bez spek instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. b cznie z kuratoriami owiaty. c Dane dotycz regionalnych kas chorych i Branowej Kasy Chorych dla Sub Mundurowych. a Excluding companies of financial institutions and insurance companies. b Including school superintendents offices. c Data concern regional health funds and the Branch Health Fund for the Uniformed Services.

78 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
Specification Post-audit statements (cont.) of which transferred to (cont.): 821 194 119 40 329 8 160 Village mayors, mayors and presidents of 959 cities 190 Starosts 80 Marshals of voivodships 11 Directors of self-government appeal councils 605 22 Directors of other self-government offices and entities Directors of financial institutions and insurance companies
a

TABL. 12 (34). WYBRANE DANE O DZIAALNOCI NAJWYSZEJ IZBY KONTROLI (dok.) SELECTED DATA REGARDING THE ACTIVITY OF THE SUPREME CHAMBER OF CONTROL (cont.) Wyszczeglnienie Wystpienia pokontrolne (dok.) w tym przekazane (dok.): Wjtom, burmistrzom i prezydentom miast . . . . . . . . . . . . Starostom . . . . . . . . . . . . . . . . 876 283 155 17 105 455 541 199 63 13 242 54 237 2000 2005 2010 2011

Marszakom wojewdztw

Prezesom samorzdowych kolegiw odwoawczych . . . . . . . . . Kierownikom innych urzdw i jednostek samorzdowych . . . . . . . . Kierownikom instytucji finansowych i ubezpieczeniowych . . . . . . . Osobom zarzdzajcym spkami
a

. .

119 Persons managing companies

Kierownikom szk podstawowych, gimnazjalnych, rednich i wyszych oraz przedszkoli b . . . . . . . . . . Kierownikom zakadw opieki zdrowotnej Kierownikom oddziaw wojewdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia . .

191 183 21
c

186 95 11

245 59 19

157

Directors of primary, lower secondary, secondary and tertiary schools as well as nursery schools b

43 Directors of health care facilities 21 Directors of the voivodship branches of the National Health Fund

a Bez spek instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. b cznie z kuratoriami owiaty. c Dane dotycz regionalnych kas chorych i Branowej Kasy Chorych dla Sub Mundurowych. a Excluding companies of financial institutions and insurance companies. b Including school superintendents offices. c Data concern regional health funds and the Branch Health Fund for the Uniformed Services.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Najwysza Izba Kontroli skierowaa zawiadomienia do organw powoanych do cigania przestpstw lub wykrocze: w 2000 r. 103, w 2005 r. 122, w 2010 r. 208 i w 2011 r. 184, w tym do prokuratury odpowiednio: 98, 84, 104 i 85. As a result of conducted audits, the Supreme Chamber of Control notified offices responsible for the prosecution of crimes and offences: 103 notifications in 2000, 122 in 2005, 208 in 2010 and 184 in 2011, including 98, 84, 104 and 85 respectively, to the prosecutors office.

79 aa

2
ADMINISTRACJA
Wyszczeglnienie 2000 2005

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

ADMINISTRATION

TABL. 13 (35). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION 2010 2011 Specification

PRZECITNE ZATRUDNIENIE AVERAGE PAID EMPLOYMENT OGEM . . . . . . . . 315336 367733 440597 430252 T O T A L Administracja pastwowa . . . . 135865 164642 183869 182166 State administration w tym: of which: naczelne i centralne organy administracji . . . . . . . . . 110897 123087 133356 131736 principle and central organs of administration

urzdy wojewdzkie . . . . . 9137 13012 11467 11198 voivodship offices Administracja samorzdu terytorialnego . . . . . . . . . . . 178765 202293 255732 247090 Local self-government administration gminy i miasta na prawach powiatu 132812 145663 175793 164510 gminas and cities with powiat status w tym urzdy miast na prawach of which offices of cities with popowiatu . . . . . . . . 28003 38784 44022 44186 wiat status powiaty . . . . . . . . . . 39819 47048 56931 58177 powiats wojewdztwa . . . . . . . 6134 9582 23008 24403 voivodships w tym urzdy marszakowskie 3977 5505 12479 13365 of which marshals offices Samorzdowe kolegia odwoawcze 706 798 996 996 Self-government appeal councils

W tym bez zatrudnionych przy Of which excluding persons empracach interwencyjnych i roboployed in intervention and public tach publicznych . . . . . 297816 344941 414061 418067 works Administracja pastwowa . . . . w tym: naczelne i centralne organy administracji . . . . . . . . . . urzdy wojewdzkie . . . . . Administracja samorzdu terytorialnego . . . . . . . . . . . gminy i miasta na prawach powiatu w tym urzdy miast na prawach powiatu . . . . . . . . powiaty . . . . . . . . . . wojewdztwa . . . . . . . w tym urzdy marszakowskie Samorzdowe kolegia odwoawcze 134927 164537 183751 182078 State administration of which: principle and central organs of ad110014 123015 133294 131683 ministration 9097 13003 11445 11184 voivodship offices 162183 179606 229318 234993 Local self-government administration 120719 131426 150968 153634 gminas and cities with powiat status of which offices of cities with po27800 37816 43261 43833 wiat status 35360 38607 55396 56994 powiats 6104 9573 22954 24365 voivodships 3952 5502 12470 13356 of which marshals offices 706 798 992 996 Self-government appeal councils

80 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
2010 2011 Specification 4014 4596 4195 T O T A L 4696 State administration of which: principle and central organs of administration voivodship offices 4818 3703 3593 3610 4338 3245 4324 4500 6085 4931 3836 3822 Local self-government administration 3882 4369 3391 4446 4570 gminas and cities with powiat status of which offices of cities with powiat status powiats voivodships of which marshals offices

TABL. 13 (35). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (dok.) PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE PUBLIC ADMINISTRATION (cont.) Wyszczeglnienie 2000 2005

PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO w z AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES in zl OGEM . . . . . . . . Administracja pastwowa . . . . w tym: naczelne i centralne organy administracji . . . . . . . . . urzdy wojewdzkie . . . . . Administracja samorzdu terytorialnego . . . . . . . . . . gminy i miasta na prawach powiatu w tym urzdy miast na prawach . . . . . . . powiatu powiaty . . . . . . . . . wojewdztwa . . . . . . . w tym urzdy marszakowskie Samorzdowe kolegia odwoawcze W tym bez zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych . . . . . Administracja w tym: naczelne i centralne organy administracji . . . . . . . . . urzdy wojewdzkie . . . . . Administracja samorzdu terytorialnego . . . . . . . . . . gminy i miasta na prawach powiatu w tym urzdy miast na prawach . . . . . . . powiatu powiaty . . . . . . . . . wojewdztwa . . . . . . . w tym urzdy marszakowskie Samorzdowe kolegia odwoawcze 3076 2341 2347 2467 2633 1910 2497 2674 4262 3686 2576 2848 2962 3352 2407 3061 3308 5271 4819 3707 3849 3980 4388 3292 4330 4502 6105 4932 3839 pastwowa . . . 3058 2335 2202 2311 2620 1795 2491 2664 4262 3684 2575 2636 2761 3294 2161 3059 3306 5271 2499 2887 3008 3462

6157 Self-government appeal councils Of which excluding persons employed in intervention and public works 4275 4698 State administration of which: principle and central organs of administration voivodship offices

2600 2901

3145 3464

4184 4598

3943 Local self-government administration 4052 gminas and cities with powiat status of which offices of cities with po4392 wiat status 3429 powiats 4451 4571 voivodships of which marshals offices

6157 Self-government appeal councils

U w a g a. W 2000 r. dane dotyczce m.st. Warszawy uwzgldniono wycznie w gminach. N o t e. Data for 2000 concerning the Capital City Warszawa have been presented only in gminas.

81
6 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Struktura terytorialna Po II wojnie wiatowej terytorium kraju podzielone byo na: 17 wojewdztw, 330 powiatw, a na szczeblu podstawowym 704 miasta i 2993 gminy. Z dniem 1 I 1955 r. zniesione zostay gminy, a na ich miejsce utworzono 8790 gromad. W latach 19551972 nastpowaa likwidacja gromad, a jednoczenie wystpia tendencja tworzenia nowych powiatw. W rezultacie w kocu 1972 r. byo w kraju 390 powiatw i 4315 gromad. 1 I 1973 r. w miejsce zniesionych gromad utworzono 2365 gmin. Z dniem 1 VI 1975 r. zniesiono powiaty, a w miejsce 17 wojewdztw i 5 miast wydzielonych utworzono 49 wojewdztw. Na szczeblu podstawowym jednostkami podziau terytorialnego pozostay miasta oraz gminy. Od 27 V 1990 r. termin ,,gmina stosuje si do kadej jednostki stopnia podstawowego obejmujcej zarwno miasto (gmina miejska) lub teren wiejski (gmina wiejska), jak i miasto wraz z otaczajcym je obszarem wiejskim (gmina miejsko-wiejska). Z dniem 1 I 1999 r. wprowadzono nowy zasadniczy trjstopniowy podzia terytorialny pastwa, ktrego jednostkami s: gminy, powiaty i wojewdztwa. Utworzono 308 powiatw i 65 miast na prawach powiatu oraz 16 wojewdztw. Bez zmian pozosta podzia na gminy, ktrych byo 2489. W dniu 31 XII 2011 r. byo 16 wojewdztw, 314 powiatw, 65 miast na prawach powiatu oraz 2479 gmin. Jednostkami pomocniczymi w gminach s m.in. soectwa. Wedug stanu w dniu 31 XII 2011 r. byo 40540 soectw. Territorial structure After the Second World War, the territory of Poland was divided into: 17 voivodships, 330 powiats and, on the primary level, 704 towns and 2993 gminas. On 1 I 1955, the gminas were dissolved and replaced by 8790 gromads. During 19551972 gromads were being liquidated with a trend of creating new powiats being adopted simultaneously. As a result, at the end of 1972, there were 390 powiats and 4315 gromads. On 1 I 1973, 2365 gminas were created, replacing the liquidated gromads. On 1 VI 1975, powiats were eliminated and the existing 17 voivodships and 5 separated cities were replaced by 49 voivodships. On the basic level the towns and the gminas remained the units of basic territorial division. Since 27 V 1990 the notion gmina has been related to every unit of basic level of territorial division, i.e.: town (urban gmina) or rural area (rural gmina) as well as town with surrounding it rural area (urban-rural gmina). On 1 I 1999, a new fundamental three-tier territorial division of the country was introduced, the entities of which are: gminas, powiats and voivodships. A total of 308 powiats and 65 cities with powiat status as well as 16 voivodships were created. This change did not affect gminas, of which there were 2489. On 31 XII 2011 there were 16 voivodships, 314 powiats, 65 cities with powiat status and 2479 gminas. Among others, village administrators offices comprise auxiliary entities in gminas. As of 31 XII 2011, there were 40540 such offices.

82 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

J E D N O S T K I P O D Z I A U T E R Y T O R I A L N E G O W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I T H E U N I T S O F T E R R I T O R I A L D I V I S I O N O F P O L A N D I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
N u m b e r o f g m i n a s L i c z b a g m i n 2 4 7 9 L i c z b a m i a s t n a p r a w a c h p o w i a t u ; l i c z b a N u m b e r o f c i t i e s w i t h p o w i a t s t a t u s ; n u m b e r 6 5 ; 3 1 4 p o w i a t w o f p o w i a t s

p o m o r s k i e w a r m i s k o 1 2 3 m a z u r s k i e 4 ; 1 6 z a c h o d n i o p o m o r s k i e 1 1 6 ; 1 9 p 1 1 4 o d l a s k i e k u j a w s k o - 2 3 ; 1 8 p o m o r s k i e 1 1 8 3 ; 1 4 1 4 4 4 ; 1 9 m a z o w i e c k i e w i e l k o p o l s k i e l u b u s k i e 3 1 4 2 2 6 5 ; 3 7 8 3 4 ; 3 1 2 ; 1 2 d z k i e l u b e l s k i e 1 7 7 2 1 3 3 ; 2 1 d o l n o l s k i e 4 ; 2 0 1 6 9 w i t o k r z y s k i e o p o l s k i e 3 ; 2 6 l s k i e 1 0 2 7 1 1 ; 1 3 1 6 7 1 ; 1 1 p o d k a r p a c k i e 2 a 1 9 ; 1 7 G s t o z a l u d n i e n i a n a 1 k m m a o p o l s k i e 2 1 6 0 a P o p u l a t i o n d e n s i t y p e r 1 k m 1 8 2 4 ; 2 1 3 ; 1 9

L i c z b a w o j e w d z t w 1 6 N u m b e r o f v o i v o d s h i p s

2 4 0 3 7 5 o s b 8 0 1 0 0 1 2 0 1 6 0 5 9 p e r s o n s

a D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

Najwiksze pod wzgldem powierzchni (35558 km2) jest woj. mazowieckie, a najmniejsze woj. opolskie (9412 km2). The largest voivodship, in terms of area (35558 km2), is mazowieckie and the smallest voivodship is opolskie (9412 km2).

83 aa

2
G M I N Y W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I G M I N A S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
P o n i e j 2 5 0 0 B e l o w 2 5 0 0 4 9 9 9 5 0 0 0 7 4 9 9 7 5 0 0 9 9 9 9 1 0 0 0 0 1 4 9 9 9

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2 P o w i e r z c h n i a w k m 3 0 0 , 0 2 P o n i e j A r e a i n k m 5 0 , 0 1 5 0 , 0 2 5 0 , 0 2 0 , 0 5 , 0 1 0 0 , 0 2 0 0 , 0 O g e m i w i c e j B e l o w a L u d n o 9 9 , 9 1 9 9 , 9 2 9 9 , 9 4 9 , 9 1 9 , 9 1 4 9 , 9 2 4 9 , 9 T o t a l a n d m o r e a 5 , 0 P o p u l a t i o n

1 6 11 1 58 6 2 1 1 4 1 0 2 2 8 2 1 5 5 6 8 9 3 9 3 2 64 8 5 1 7 3 4 21 91 86 2 6 3 2 1 1 1 2 3 0 1 0 0
6 8 3 1 3 1 6 6 2 51 61 43 5 8 1 7

1 1 5 9 86 1 2 91 92 03 6 4 9 3 2 8

1 5 0 0 0 1 9 9 9 9 2 3 5 2 5 61 1 2 2 2 18 1 1 9 6 7 2 0 0 0 0 3 9 9 9 9 3 3 3 4 1 91 01 62 1 0 4 5 2 8 2 5 4 0 0 0 0 9 9 9 9 9 4 4 0 2 28 5 4 2 1 0 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 1 1 64 1 8 5 2 2

6 2 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 1 6 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 i w i c e j 1 a n d m o r e O g e m T o t a l 1

b 1 6 8 7 6 9 3 5 1 8 39 6 2 4 7 9 2 2 7 6 7 8 1 0 1 6

a P a t r z n o t k a a d o w y k r e s u n a s t r . 8 3 . b W t y m 6 5 g m i n m a j c y c h r w n i e s t a t u s m i a s t a n a p r a w a c h p o w i a t u , k t r e p o d a n o n a s t r . 8 5 . a S e e f o o t n o t e a t o t h e c h a r t o n p a g e 8 3 . b O f w h i c h 6 5 g m i n a s t h a t a r e a l s o c i t i e s w i t h p o w i a t s t a t u s w h i c h a r e g i v e n o n p a g e 8 5 .

Najwiksz obszarowo gmin jest Pisz (634 km2) w pow. piskim, a najmniejsz gmina miejska Growo Iaweckie (3 km2) w pow. bartoszyckim, pooone w woj. warmisko-mazurskim. In terms of area, the largest gmina is Pisz (634 km2) located in piski powiat and the smallest is the urban gmina of Growo Iaweckie (3 km2) located in bartoszycki powiat, both of which are located in the warmisko-mazurskie voivodship.

84 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

M I A S T A N A P R A W A C H P O W I A T U W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I C I T I E S W I T H P O W I A T S T A T U S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
P o w i e r z c h n i a 2 P o n i e j w k m 5 0 0 , 0 O g e m 2 5 , 0 5 0 , 0 3 0 0 , 0 1 0 0 , 0 B e l o w A r e a i n i w i c e j T o t a l a 9 9 , 9 4 9 9 , 9 2 9 9 , 9 2 4 9 , 9 L u d n o 2 5 , 0 k m a n d m o r e a P o p u l a t i o n
P o n i e j 5 0 0 0 0 B e l o w 1 211 5

1 5 0 0 0 0 7 4 9 9 9 1 93 3 7 5 0 0 0 9 9 9 9 9 252 9 1 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 9 9 9 91 1 5 0 0 0 0 1 9 9 9 9 933 6 2 1 01 1 2 0 0 0 0 0 4 9 9 9 9 91 3 1 4 5 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 0 0 0 i w i c e j 1 1 a n d m o r e O g e m T o t a l 5 2 12 1 6 21 4 2 5

a P a t r z n o t k a a d o w y k r e s u n a s t r . 8 3 . a S e e f o o t n o t e a t o t h e c h a r t o n p a g e 8 3 .

P O W I A T Y W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I P O W I A T S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
P o w i e r z c h n i a 2 w k m 3 0 0 , 0 5 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 0 , 0 1 5 0 0 , 0 2 0 0 0 , 0 O g e m A r e a i n 4 9 9 , 9 9 9 9 , 9 2 9 9 , 9 1 4 9 9 , 9 1 9 9 9 , 9 i w i c e jT o t a l Najwikszy pod wzgl2 a L u d n o k m a n d m o r e a dem powierzchni jest pow. P o p u l a t i o n
P o n i e j 5 0 0 0 0 5 5 0 0 1 41 7 B e l o w 2 8 7 19 6 5 0 5 0 0 0 0 7 4 9 9 9 19 7 5 0 0 0 9 9 9 9 9 24 2 6 2 67 36 8 6 1 0 0 0 0 0 1 4 9 9 9 9 1 61 6 0 35 2 1 1 5 0 0 0 0 1 9 9 9 9 9 9 236 7 1 1 2 0 0 0 0 0 i w i c e j 1 1 2 1 5 a n d m o r e O g e m T o t a l 5 1 5 4 9 22 8 83 1 4 2 7 a P a t r z n o t k a a d o w y k r e s u n a s t r . 8 3 . a S e e f o o t n o t e a t o t h e c h a r t o n p a g e 8 3 .

biaostocki (2975 km2) w woj. podlaskim, a najmniejszy pow. bierusko-ldziski (158 km2) w woj. lskim. The largest powiat, in terms of area, is biaostocki (2975 km2) in the podlaskie voivodship and the smallest is bierusko-ldziski (158 km2) in the lskie voivodship.

85 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

Jednostki terytorialne do celw statystycznych Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych (NTS) stanowi hierarchiczny zbir jednostek powizanych z zasadniczym trjstopniowym podziaem terytorialnym kraju. Obszar Polski podzielono na 5 poziomw NTS, tj.: 1 regiony (grupujce jednostki szczebla wojewdzkiego), 2 wojewdztwa, 3 podregiony (grupujce jednostki szczebla powiatowego), 4 powiaty i 5 gminy. Wedug stanu w dniu 31 XII 2011 r. byo 6 regionw i 66 podregionw. Territorial units for statistical purposes The Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) constitutes the hierarchical set of the entities connected with a fundamental three-tier territorial division of the country. Poland is divided into five NTS levels, i.e.: 1 regions (grouping voivodship-level entities), 2 voivodships, 3 subregions (grouping powiat-level entities), 4 powiats and 5 gminas. As of 31 XII 2011, there were 6 regions and 66 subregions.

R E G I O N Y W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I R E G I O N S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
p n o c n y G r a n i c e r e g i o n w B o r d e r s o f r e g i o n s G r a n i c e w o j e w d z t w B o r d e r s o f v o i v o d s h i p s a 2 G s t o z a l u d n i e n i a n a 1 k m a 2 P o p u l a t i o n d e n s i t y p e r 1 k m p n o c n o z a c h o d n i 1 2 1 6 , 1 1 0 1 5 , 0 c e n t r a l n y 1 1 2 0 , 4 w s c h o d n i 1 3 1 7 , 5

p o u d n i o w o z a c h o d n i 7 2 8 9 o s b 1 0 0 1 5 0 8 9 1 0 , 2 p e r s o n s p o u d n i o w y L i c z b a p o d r e g i o n w 1 3 N u m b e r o f s u b r e g i o n s 1 1 2 0 , 8 a U d z i a w o g l n e j l i c z b i e l u d n o c i w % 2 0 , 4 a S h a r e i n t o t a l p o p u l a t i o n n u m b e r i n %
a P a t r z n o t k a a d o w y k r e s u n a s t r . 8 3 . a S e e f o o t n o t e a t o t h e c h a r t o n p a g e 8 3 .

86 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE


P O D R E G I O N Y W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I S U B R E G I O N S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I

2
8 63 2 52 8

4 3 4 0 4 1 3 9 5 4 2 5 65 5 4 7 3 7 6 4 6 06

6 66 3 6 5

1 1 36

5 8 6 2 2 8 1 9 2 9 5 9 1 4 1 6 3 0 9 1 5 5 7 G r a n i c e w o j e w d z t w 1 8 2 2 7 B o r d e r s o f v o i v o d s h i p s 4 1 2 1 7 1 1 5 G r a n i c e p o d r e g i o n w 1 5 2 B o r d e r s o f s u b r e g i o n s 4 6 1 0 2 3 3 4 5 6 5 05 3 1 33 a 2 G s t o z a l u d n i e n i a n a 1 k m 4 7 4 8 2 a 2 1 P o p u l a t i o n d e n s i t y p e r 1 k m 4 9 3 5 5 1 3 4 2 4 2 3 2 0 4 4 2 2 3 7 0 1 0 0 1 6 0 3 0 0 2 0 0 0 3 3 4 1 o s b 4 4 3
p e r s o n s P o d r e g i o n : S u b r e g i o n : 1 9 s k i e r n i e w i c k i 5 5 e c k i 3 7 b i a o s t o c k i 1 j e l e n i o g r s k i 0 k r a k o w s k i 5 6 o l s z t y s k i 3 8 o m y s k i 2 l e g n i c k o g o g o w s k i 2 2 1 m . K r a k w 5 7 k a l i s k i 3 9 s u w a l s k i 3 w a b r z y s k i 2 2 n o w o s d e c k i 5 8 k o n i s k i 4 0 g d a s k i 4 w r o c a w s k i 2 3 o w i c i m s k i 5 9 l e s z c z y s k i 4 1 s u p s k i 5 m . W r o c a w 2 4 t a r n o w s k i 6 0 p i l s k i 4 2 s t a r o g a r d z k i 6 b y d g o s k o t o r u s k i 2 5 c i e c h a n o w s k o p o c k i 6 1 p o z n a s k i 4 3 t r j m i e j s k i 7 g r u d z i d z k i 2 6 o s t r o c k o s i e d l e c k i 6 2 m . P o z n a 4 4 b i e l s k i 8 w o c a w s k i 2 7 r a d o m s k i 6 3 k o s z a l i s k i 4 5 b y t o m s k i 9 b i a l s k i 8 m . s t . W a r s z a w a 4 s t a r g a r d z k i 4 6 c z s t o c h o w s k i 6 1 0 c h e m s k o z a m o j s k i 2 2 9 w a r s z a w s k i w s c h o d n i 6 5 m . S z c z e c i n 4 7 g l i w i c k i 1 1 l u b e l s k i 3 0 w a r s z a w s k i z a c h o d n i 6 6 s z c z e c i s k i 4 8 k a t o w i c k i 1 2 p u a w s k i 3 1 n y s k i 4 9 r y b n i c k i 1 3 g o r z o w s k i 3 2 o p o l s k i 5 0 s o s n o w i e c k i 1 4 z i e l o n o g r s k i 3 3 k r o n i e s k i 5 1 t y s k i 1 5 d z k i 3 4 p r z e m y s k i 5 2 k i e l e c k i 1 6 m . d 3 5 r z e s z o w s k i 5 3 s a n d o m i e r s k o j d r z e j o w s k i 1 7 p i o t r k o w s k i 3 6 t a r n o b r z e s k i 5 4 e l b l s k i 1 8 s i e r a d z k i
a P a t r z n o t k a a d o w y k r e s u n a s t r . 8 3 . a S e e f o o t n o t e a t o t h e c h a r t o n p a g e 8 3 .

87 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

OBRONA NARODOWA NATIONAL DEFENCE I BEZPIECZESTWO PUBLICZNE AND PUBLIC SAFETY

Dziaalno w zakresie obrony narodowej (tabl. 1416) regulowana jest ustaw z dnia 21 XI 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. 2004 Nr 241, poz. 2416, z pniejszymi zmianami) oraz ustaw z dnia 11 IX 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 90, poz. 593, z pniejszymi zmianami) i prowadzona jest przez budetowe jednostki organizacyjne podlege Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, okrelone w obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 V 2011 r. (MP Nr 45, poz. 506). Zgodnie z przyjtym przez Rad Ministrw w dniu 5 VIII 2008 r. ,,Programem profesjonalizacji Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 20082010 w strukturze zasobw osobowych Wojska Polskiego nastpuj zmiany polegajce m.in. na: zwolnieniu i przeniesieniu do rezerwy z dniem 30 VIII 2009 r. wszystkich onierzy odbywajcych zasadnicz sub wojskow, na uzupenianiu korpusu szeregowych onierzy zawodowych, m.in. spord byych onierzy zasadniczej suby wojskowej oraz onierzy nadterminowej zasadniczej suby wojskowej, a take na utworzeniu w 2010 r. Narodowych Si Rezerwowych. Dziaalno w zakresie bezpieczestwa publicznego (tabl. 1719) prowadz jednostki budetowe podlege lub nadzorowane przez: Prezesa Rady Ministrw, tj. Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego i Agencja Wywiadu, utworzone na mocy ustawy z dnia 24 V 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) z pniejszymi zmianami, w miejsce zlikwidowanego 29 VI 2002 r. Urzdu Ochrony Pastwa oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne utworzone na mocy ustawy z dnia 9 VI 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708) z pniejszymi zmianami, Ministra Spraw Wewntrznych (do 17 XI 2011 r. Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji), tj. gwnie: Policja, Stra Graniczna, Biuro Ochrony Rzdu, Pastwowa Stra Poarna (w tym obrona cywilna kraju). Wynagrodzenia onierzy zawodowych, onierzy nadterminowej zasadniczej suby wojskowej i funkcjonariuszy (tabl. 16 i 17) nie zawieraj skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne emerytalne, rentowe i chorobowe (ustawa z dnia 23 VII 2003 r., Dz. U. Nr 166, poz. 1609, z pniejszymi zmianami), z wyjtkiem przyjtych do suby od 1 I 1999 r., ktrych wynagrodzenia do 30 IX 2003 r. zawieray skadki na obowizkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe; wynagrodzenia pracownikw cywilnych podaje si ze skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne paconymi przez ubezpieczonego pracownika. Activity within the scope of national defence (tables 1416) is regulated by the Law on the General Obligation to Defend the Republic of Poland, dated 21 XI 1967 (uniform text Journal of Laws 2004 No. 241, item 2416, with later amendments) and the Law on Military Service of Professional Soldiers, dated 11 IX 2003 (uniform text Journal of Laws 2010 No. 90, item 593, with later amendments) and is conducted by organizational budgetary entities subordinated to the Minister of National Defence or supervised by him, which are defined in the announcement of the Minister of National Defence, dated 31 V 2011 (Monitor Polski No. 45, item 506).

88 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

According to The Programme of Professionalisation of Polish Armed Forces for the years 20082010 adopted on 5 VIII 2008 by the Council of Ministers, changes occur in the human resources structure of the Polish Military. They involve, i.a., discharging and transferring all soldiers doing their mandatory military service to the reserve on 30 VIII 2009, supplementing the corps of professional private soldiers, i.a., with former soldiers of mandatory military service and soldiers of extended mandatory military service as well as creating National Reserve Forces in 2010. Activity within the scope of public safety (tables 1719) is conducted by budgetary entities subordinated or supervised by: the Prime Minister, i.e., the Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency, created on the basis of the Law on the Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency, dated 24 V 2002 (Journal of Laws No. 74, item 676) with later amendments, instead of the Office of State Protection, liquidated on 29 VI 2002, and the Central Anticorruption Bureau, created on the basis of the Law on the Central Anticorruption Bureau, dated 9 VI 2006 (Journal of Laws No.104, item 708) with later amendments, the Minister of Interior (until 17 XI 2011 the Minister of the Interior and Administration), i.e., primarily: the Police, the Border Guard, the Government Protection Bureau, the State Fire Service (including civil defence). Wages and salaries of professional soldiers, soldiers of extended mandatory military service and functionaries (tables 16 and 17) do not include contributions to compulsory social security retirement, pension and illness (law dated 23 VII 2003, Journal of Laws No. 166, item 1609, with later amendments), except those serving since 1 I 1999 whose wages and salaries included contributions to compulsory retirement and pension security until 30 IX 2003; wages and salaries of civilian employees are given including contributions to compulsory social security paid by the insured employee.

TABL. 14 (36). STAN OSOBOWY WOJSKA POLSKIEGO Stan w dniu 31 XII POLISH MILITARY PERSONNEL As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . onierze zawodowi . . . . . w tym szeregowi . . . . . . onierze nadterminowej zasadniczej suby wojskowej . . . . . . 177,7 84,2 x 8,9
a b

2005

2010

2011 Specification

135,0 77,9 6,9 5,0

95,6 95,4 34,6 0,1

93,9 T O T A L 93,9 Professional soldiers 37,6 of which privates Soldiers of extended mandatory military service

a, b W dalszym podziale bez onierzy zasadniczej suby wojskowej: a 84,6 tys., b 52,1 tys. U w a g a. Ponadto wedug stanu w dniu 31 XII Narodowe Siy Rezerwowe liczyy 2,8 tys. osb w 2010 r. oraz 10,2 tys. osb w 2011 r. a, b Further division excludes soldiers of mandatory military service: a 84,6 thous., b 52,1 thous. N o t e. Moreover, as of 31 XII National Reserve Forces consisted of 2,8 thous. persons in 2010 and 10,2 thous. persons in 2011.

89 aa

2
Wyszczeglnienie Specification 2000 2005

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 15 (37). ZATRUDNIENI W WOJSKU POLSKIM Stan w dniu 31 XII PAID EMPLOYMENT IN THE POLISH MILITARY As of 31 XII 2011 z wyksztaceniem by education policezasadalnym i red- niczym zawonim dowym post-secbasic ondary and sec- vocational ondary gimnazjalnym i podstawowym lower secondary and primary

2010

ogem total

wyszym tertiary

w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . TOTAL w tym kobiety . . . . . . . of which women onierze zawodowi . . . . . . Professional soldiers onierze nadterminowej zasadniczej suby wojskowej . . . . Soldiers of extended mandatory military service Pracownicy cywilni wojska . . . Civilian employees of the military 156,1 29,9 84,2 135,2 22,5 77,9 143,7 22,7 95,4 139,0 21,3 93,9
a

37,7 8,9 24,3

66,9 10,7 46,0

32,3 1,2 23,6

2,1 0,4

8,9

5,0

0,1

63,0

52,3

48,1

45,1

13,4

20,9

8,7

2,1

a, b W tym kobiety: a 2,0 tys., b 19,3 tys. a, b Of which women: a 2,0 thous., b 19,3 thous.

TABL. 16 (38). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W WOJSKU POLSKIM PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE POLISH MILITARY Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 2011 Specification

PRZECITNE ZATRUDNIENIE w tys. AVERAGE PAID EMPLOYMENT in thous. OGEM . . . . . . . . onierze zawodowi . . . . . 152,6 132,1 73,7 6,4 52,0 143,4 94,7 0,7 48,0 142,6 T O T A L 94,7 Professional soldiers 0,01 Soldiers of extended mandatory military service

onierze nadterminowej zasadniczej 87,9 suby wojskowej . . . . . . Pracownicy cywilni wojska . . . 64,7

47,9 Civilian employees of the military

90 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
2010 2011 Specification 4049 13473 7184 5130 3948 2822 2397 2913 4010 Professional soldiers 13639 7256 5165 3999 2825 generals senior officers junior officers warrant officers/ensigns and non-commissioned officers privates

TABL. 16 (38). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W WOJSKU POLSKIM (dok.) PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE POLISH MILITARY (cont.) Wyszczeglnienie 2000 2005

PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO w z AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES in zl onierze zawodowi . . . . . . generaowie 2439
a

3229 10082 5295 3607 2691 1764 1179 1972

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oficerowie starsi

oficerowie modsi . . . . . . . . . chorowie i podoficerowie szeregowi . . . . .

. . . . . . . . . . .

onierze nadterminowej zasadniczej suby wojskowej . . . . . . . . . . . . Pracownicy cywilni wojska . . . 1528

Soldiers of extended mandatory military 2403 service 3007 Civilian employees of the military

a cznie z wynagrodzeniami onierzy nadterminowej zasadniczej suby wojskowej. a Including wages and salaries of soldiers of extended mandatory military service.

Z inicjatywy Organizacji Narodw Zjednoczonych i innych organizacji midzynarodowych prowadzone s dziaania na rzecz utrzymania pokoju i zapobiegania konfliktom zbrojnym na wiecie. Polska uczestniczy w misjach i operacjach pokojowych od 1953 r. W latach 19532011 polscy onierze i pracownicy cywilni wojska uczestniczyli w 84 misjach i operacjach pokojowych, w tym w 35 zorganizowanych pod auspicjami Organizacji Narodw Zjednoczonych. Wzio w nich udzia (cznie z Midzynarodowymi Siami Stabilizacyjnymi w Iraku w latach 20032008) 102,0 tys. osb (onierzy zawodowych, onierzy zasadniczej i nadterminowej zasadniczej suby wojskowej oraz pracownikw cywilnych wojska). Peacekeeping activities and activities aimed at preventing armed conflict in the world are conducted on the initiative of the United Nations and other international organizations. Poland has participated in peacekeeping missions and operations since 1953. In 19532011, Polish soldiers and civilian employees of the military participated in 84 peacekeeping missions and operations, of which 35 were organized under the auspices of the United Nations. A total of 102,0 thous. persons (professional soldiers, soldiers of mandatory and extended mandatory military service and civilian employees of the military) participated in these missions and operations (including participating in the International Stabilization Forces in Iraq in 20032008).

91 aa

2
A f g a n i s t a n A f g h a n i s t a n B o n i a i H e r c e g o w i n a B o s n i a a n d H e r z e g o v i n a K o s o w o K o s o v o a P o z o s t a e k r a j e a O t h e r c o u n t r i e s

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

U D Z I A W O J S K A P O L S K I E G O W M I S J A C H I O P E R A C J A C H P O K O J O W Y C H W E D U G K R A J W W 2 0 1 1 R . P A R T I C I P A T I O N O F T H E P O L I S H M I L I T A R Y I N P E A C E K E E P I N G M I S S I O N S A N D O P E R A T I O N S B Y C O U N T R Y I N 2 0 1 1
0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 o s b p e r s o n s

a W t y m 2 1 o s b w I r a k u i 1 1 o s b w G r u z j i . U w a g a . W 2 0 1 1 r . P o l s k a u c z e s t n i c z y a w 9 ( k o n t y n u o w a n y c h ) m i s j a c h i o p e r a c j a c h p o k o j o w y c h , w k t r y c h w z i o u d z i a 5 7 7 6 o s b , z t e g o 5 6 2 4 o s o b y t o o n i e r z e z a w o d o w i , a 1 5 2 t o p r a c o w n i c y c y w i l n i w o j s k a . a O f w h i c h 2 1 p e r s o n s i n I r a q a n d 1 1 p e r s o n s i n G e o r g i a . N o t e . I n 2 0 1 1 , P o l a n d p a r t i c i p a t e d i n 9 ( c o n t i n u i n g ) p e a c e k e e p i n g m i s s i o n s a n d o p e r a t i o n s i n w h i c h p a r t i c i p a t e d 5 7 7 6 p e r s o n s , o f w h i c h 5 6 2 4 w e r e p r o f e s s i o n a l s o l d i e r s a n d 1 5 2 w e r e c i v i l i a n e m p l o y e e s o f t h e m i l i t a r y .

TABL. 17 (39). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W BEZPIECZESTWIE PUBLICZNYM PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN PUBLIC SAFETY SERVICES Funkcjonariusze a Functionaries a Wyszczeglnienie Specification Ogem Total razem total w tym w Policji of which in the Police . 99,2 97,0 95,6 . 2931 4199 4237 Pracownicy cywilni Civilian employees razem total w tym w Policji of which in the Police . 17,8 23,1 23,8 . 1879 2667 2705

Przecitne zatrudnienie w tys. . . . . . 2000 Average paid employment in thous. 2005 2010 2011 Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto 2000 w z 2005 Average monthly gross wages and salaries in zl 2010 2011 a W 2000 r. cznie z onierzami zawodowymi. a In 2000 including professional soldiers.

170,0 175,2 182,6 179,9 x x x x

146,2 150,8 151,3 149,1 2261 2907 4202 4237

23,8 24,4 31,3 30,9 1469 1962 2738 2781

92 aa

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

2
2011 z wyksztaceniem by education gimnapolice- zasadni- zjalnym alnym i podstaczym i rednim zawodo- wowym post-secwym lower ondary and sec- basic vo- secondary and cational ondary primary ogem total wyszym tertiary w tys. in thous.

TABL. 18 (40). PENOZATRUDNIENI W BEZPIECZESTWIE PUBLICZNYM Stan w dniu 31 XII FULL-TIME PAID EMPLOYMENT IN PUBLIC SAFETY SERVICES As of 31 XII
a

Wyszczeglnienie Specification

2000

2005

2010

OGEM TOTAL w tym kobiety . . of which women Funkcjonariusze b . . . Functionaries b w tym w Policji . . of which in the Police Pracownicy cywilni . . Civilian employees w tym w Policji . . of which in the Police

. . . . . . . . . . . .

173,5 30,4 147,7 . 25,8 .

179,2 32,9 153,3 100,7 25,9 19,1

185,0 41,2 151,8 97,5 33,2 25,4

182,4 42,1 151,2 97,5 31,2 23,7


c d e f

77,0 22,6 65,8 39,1 11,2 8,0

98,1 16,4 84,6 58,2 13,5 10,6

5,6 2,0 0,7 0,2 4,9 3,8

1,7 1,1 0,1 1,6 1,3

a cznie z niepenozatrudnionymi pracownikami cywilnymi w przeliczeniu na penozatrudnionych. b W 2000 r. cznie z onierzami zawodowymi. cf W tym kobiety: c 20,1 tys., d 13,3 tys., e 22,0 tys., f 17,5 tys. a Including part-time civilian employees, in terms of full-time employment. b In 2000 including professional soldiers. cf Of which women: c 20,1 thous., d 13,3 thous., e 22,0 thous., f 17,5 thous.

TABL. 19 (41). ZAREJESTROWANA DZIAALNO PASTWOWEJ STRAY POARNEJ a REGISTERED ACTIVITY OF THE STATE FIRE SERVICE Wyszczeglnienie Liczba zdarze (akcji ratowniczych) w tys. . . . . . . . Poary . . . . . . . . . . . Miejscowe zagroenia b . . . . . Wyjazdy do faszywych alarmw 2000 2005 2010 2011

Specification

269,9 135,9 123,0 11,0

400,0 184,3 201,8 13,9

509,0 135,5 355,5 18,0

Number of events (rescue opera457,8 tions) in thous. 171,8 Fires 268,2 Local threats b 17,8 False alarms

a cznie z dziaalnoci innych jednostek ochrony przeciwpoarowej (m.in. ochotniczych i zakadowych stray poarnych, zakadowych i terenowych sub ratowniczych). b Katastrofy naturalne, awarie techniczne, wypadki w komunikacji i inne zagroenia ycia i mienia. a Including activity of other fire protection entities (among others volunteer and company fire services, company and local rescue services). b Natural catastrophes, technical failures, transportation accidents and other threats to life and property.

93 aa

2
Wyszczeglnienie Ratownicy biorcy udzia w akcjach ratowniczych w tys. Poary . . . . . . . . . . . b Miejscowe zagroenia . . . . . Wypadki z ludmi . ofiary miertelne . w tym ratownicy ranni i poparzeni . w tym ratownicy W tym przy poarach ofiary miertelne . w tym ratownicy ranni i poparzeni . w tym ratownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 2005 1115,1 657,3 25808 3559 2 22249 588 2688 491 2 2197 389

ORGANIZACJA PASTWA ORGANIZATION OF THE STATE

TABL. 19 (41). ZAREJESTROWANA DZIAALNO PASTWOWEJ STRAY POARNEJ (dok.) a REGISTERED ACTIVITY OF THE STATE FIRE SERVICE (cont.) 2010 2011 Specification

1361,1 1044,1 41167 4082 2 37085 557 3816 605 3211 342

1052,7 2096,9 58267 4816 3 53451 507 4776 525 4251 286

Rescue personnel participating in rescue operations in thous. 1361,4 Fires b 1565,2 Local threats 60602 Casualties 5126 fatalities 3 of which rescue personnel 55476 injured and burn victims 537 of which rescue personnel 4912 Of which during fires 587 fatalities 2 of which rescue personnel 4325 injured and burn victims 314 of which rescue personnel

a cznie z dziaalnoci innych jednostek ochrony przeciwpoarowej (m.in. ochotniczych i zakadowych stray poarnych, zakadowych i terenowych sub ratowniczych). b Katastrofy naturalne, awarie techniczne, wypadki w komunikacji i inne zagroenia ycia i mienia. a Including activity of other fire protection entities (among others volunteer and company fire services, company and local rescue services). b Natural catastrophes, technical failures, transportation accidents and other threats to life and property.

Spord 171,8 tys. poarw w 2011 r. 2,4 tys. dotyczyo obiektw uytecznoci publicznej, 27,6 tys. obiektw mieszkalnych, 3,7 tys. obiektw produkcyjnych i magazynowych, 38,3 tys. w rolnictwie (gwnie: budynki, maszyny, uprawy), 7,4 tys. lasw. Spord 1361,4 tys. osb biorcych w 2011 r. udzia w gaszeniu poarw 702,5 tys. osb (w 123,1 tys. akcji) stanowili ratownicy z Pastwowej Stray Poarnej oraz 652,9 tys. osb (w 76,6 tys. akcji) czonkowie ochotniczych stray poarnych. Wsplne dziaania ratownikw Pastwowej Stray Poarnej i czonkw ochotniczych stray poarnych odnotowano w 28,3 tys. akcji. Among the 171,8 thous. fires in 2011, 2,4 thous. involved general purpose public buildings, 27,6 thous. residential buildings, 3,7 thous. manufacturing and warehouse facilities, 38,3 thous. in agriculture (mainly: buildings, machinery, crops), 7,4 thous. forests. Among the 1361,4 thous. persons participating in extinguishing fires in 2011, 702,5 thous. persons (in 123,1 thous. operations) represented State Fire Service rescue personnel and 652,9 thous. persons (in 76,6 thous. operations) volunteer fire services members. Joint actions of the rescue personnel of the State Fire Service and the members of volunteer fire services were recorded in 28,3 thous. operations.

94 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 wskaniki wykrywalnoci w % rates of detectability in % 58,6 67,9 68,7 przestpstwa w tys. crimes in thous. 1,3 0,8 0,7 0,7 87,0 90,6 92,3 94,7

TABL. 1 (42). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ I PROKURATUR W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ WSKANIKI WYKRYWALNOCI SPRAWCW PRZESTPSTW STWIERDZONYCH ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE AND PROSECUTORS OFFICE IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS AND RATES OF DETECTABILITY OF DELINQUENTS IN ASCERTAINED CRIMES 2000 Rodzaje przestpstw Type of crime

OGEM TOTAL w tym: of which:

. . . . . . . . . . . . . 1266,9 1380,0 1138,5 1159,6 47,8

Zabjstwo art. 148 kk . . . . . . . . Homicide Art. 148 Criminal Code Uszczerbek na zdrowiu art. 156 i 157 kk Damage to health Art. 156 and 157 Criminal Code Udzia w bjce lub pobiciu art. 158 i 159 kk Participation in violence or assault Art. 158 and 159 Criminal Code Przestpstwa z ustaw o przeciwdziaaniu narkomaniia . . . . . . . . . . . . . . Crimes from the laws on counteracting drug addica tion Zgwacenie art. 197 kk . . . . . . . . Rape Art. 197 Criminal Code Korupcja art. 228231, 250a, 296a i 296b kk Corruption Art. 228231, 250a, 296a and 296b Criminal Code Kradzie rzeczy art. 278 kk . . . . . . Property theft Art. 278 Criminal Code w tym kradzie samochodu . . . . . . . of which automobile theft Kradzie z wamaniem art. 279 kk Burglary Art. 279 Criminal Code . . .

18,4

15,0

15,7

16,4

89,7

87,8

89,7

90,2

14,4

13,9

11,9

12,0

77,4

77,4

80,7

82,7

19,6

67,6

72,4

74,5

98,5

97,0

97,7

97,7

2,4 1,9
b

2,0 6,1

1,6 12,5

1,5 12,2

85,9 97,1
b

84,1 98,5

82,3 99,3

80,1 99,2

309,8 68,1 364,8

324,1 45,3 221,0

220,5 16,5 140,1

230,2 16,6 135,6

21,5 8,9 23,3

20,7 11,9 22,4

29,0 22,4 31,6

31,3 22,5 33,1

a Dotyczy ustaw z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 24, poz. 198) oraz z dnia 29 VII 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z pniejszymi zmianami. b Dotyczy art. 228231 kk. a Concerns the laws dated 24 IV 1997 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 24, item 198) and dated 29 VII 2005 (Journal of Laws No. 179, item 1485) with later amendments. b Concerns Art. 228231 Criminal Code.

95 aa

3
2000 Rodzaje przestpstw Type of crime Rozbj art. 280 kk . . . . . . . . . Robbery Art. 280 Criminal Code Kradzie rozbjnicza art. 281 kk . . . . Theft with assault Art. 281 Criminal Code Wymuszenie rozbjnicze art. 282 kk . . . Criminal coercion Art. 282 Criminal Code Oszustwo art. 286 i 287 kk . . . . . . Fraud Art. 286 and 287 Criminal Code Prowadzenie pojazdu na drodze przez osob w stanie nietrzewym lub pod wpywem rodka odurzajcego art. 178a kk c . . . . . Operating a motor vehicle while under the influence of alcohol or other intoxicant Art. 178a Criminal Code c 41,9 1,4 10,3 79,8

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 1 (42). PRZESTPSTWA STWIERDZONE PRZEZ POLICJ I PROKURATUR W ZAKOCZONYCH POSTPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ WSKANIKI WYKRYWALNOCI SPRAWCW PRZESTPSTW STWIERDZONYCH (dok.) ASCERTAINED CRIMES BY THE POLICE AND PROSECUTORS OFFICE IN COMPLETED PREPARATORY PROCEEDINGS AND RATES OF DETECTABILITY OF DELINQUENTS IN ASCERTAINED CRIMES (cont.) 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 wskaniki wykrywalnoci w % rates of detectability in % 16,5 1,2 8,5 91,7 44,1 62,6 91,7 90,2 44,5 64,3 93,9 83,3 61,3 75,8 98,3 86,8 64,8 76,8 98,3 86,3

przestpstwa w tys. crimes in thous. 34,6 1,8 5,8 84,9 18,1 1,2 7,9 86,6

178,6

142,1

150,8

x 100,0 100,0

100,0

c Artyku dodany do Kodeksu karnego z moc obowizujc od 15 XII 2000 r. c Article has been added to Criminal Code valid since 15 XII 2000.

Wskanik wykrywalnoci sprawcw przestpstw jest to stosunek liczby przestpstw wykrytych w danym roku (cznie z wykrytymi po podjciu z umorzenia) do liczby przestpstw stwierdzonych w danym roku, powikszonej o liczb przestpstw stwierdzonych w podjtych postpowaniach, a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawcw. The rate of detectability of delinquents is the relation of the number of detected crimes in a given year (including those detected after resumption following discontinuance) to the total number of crimes ascertained in a given year, plus the number of crimes recorded in commenced proceedings and discontinued in previous years due to undetected delinquents.

96 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
6 2 , 5 7 1 , 1 7 4 , 5 6 5 , 4 3 9 , 2 7 2 , 2 5 9 , 1 7 0 , 2 2 5 , 6 7 0 , 3 1 0 1 , 4 4 1 , 1 7 5 , 2 7 7 , 7 1 4 2 , 5 6 1 , 1 7 3 , 9 5 1 , 5 6 5 , 8 1 1 3 , 3 7 3 , 9 6 8 , 1 3 4 , 3 3 1 , 4 1 7 2 , 1 7 9 , 9 7 3 , 5 6 4 , 4 3 8 , 8 9 8 , 4 7 3 , 8 6 8 , 1

P R Z E S T P S T W A S T W I E R D Z O N E P R Z E Z P O L I C J I P R O K U R A T U R W Z A K O C Z O N Y C H P O S T P O W A N I A C H P R Z Y G O T O W A W C Z Y C H O R A Z W S K A N I K I W Y K R Y W A L N O C I S P R A W C W P R Z E S T P S T W S T W I E R D Z O N Y C H W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . A S C E R T A I N E D C R I M E S B Y T H E P O L I C E A N D P R O S E C U T O R S O F F I C E I N C O M P L E T E D P R E P A R A T O R Y P R O C E E D I N G S A N D R A T E S O F D E T E C T A B I L I T Y O F D E L I N Q U E N T S I N A S C E R T A I N E D C R I M E S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1

P r z e s t p s t w a w t y s . 1 5 9 , 6 C r i m e s i n t h o u s . 1 6 8 , 7 W s k a n i k w y k r y w a l n o c i w % R a t e o f d e t e c t a b i l i t y i n %

Przestpstwa stwierdzone przez Policj i prokuratur w zakoczonych postpowaniach przygotowawczych wedug wyniku postpowania Ascertained crimes by the Police and prosecutors office in completed preparatory proceedings by result of the proceedings 2000 OGEM 2005 2010 2011

. . . . . . . 1266910 1379962 1138523 1159554 T O T A L of which crimes for which the proceedings completed with a motion for: 583399 676881 775947 589269 641319 382135 758601 Preparing of bill of indictment
a

w tym przestpstwa, co do ktrych postpowanie zakoczono wnioskiem o: Sporzdzenie aktu oskarenia Umorzenie sprawcy
a

wobec niewykrycia . . . . . . . .

Discontinuance due to lack of of379592 fender

a Dane dotycz rwnie przestpstw, co do ktrych postpowanie zakoczono wnioskiem o zastosowanie amnestii oraz ktrych akta przekazano: do sdu, do sdu rodzinnego w zakresie postpowania wobec nieletnich, do finansowych lub celnych organw orzekajcych w sprawach karnych skarbowych. a Data also relate to crimes with regard to which the proceedings were completed by presenting a motion for amnesty and for which records were handed over: to courts, to family courts for hearing in the course of proceedings against juveniles, to financial or customs adjudicating institutions in penal treasury cases.

97
7 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

3
Prokuratura Generalna Prokuratury powszechne Apelacyjne . . . . . . . . . . . . . Okrgowe . . . . . . . . . . . . . Rejonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prokuratury wojskowe Naczelna Prokuratura Wojskowa . . . .

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

Jednostki organizacyjne prokuratury w 2011 r. Organizational entities of the prosecutors office in 2011 1 General Prosecutors Office Common prosecutors offices 11 45 357 Appeal Regional District Military prosecutors offices 1 2 11 Chief Military Prosecutors Office Regional Garrison

Okrgowe . . . . . . . . . . . . . Garnizonowe . . . . . . . . . . . .

TABL. 2 (43). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W POWSZECHNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY W 2011 R. PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN THE COMMON ORGANIZATIONAL ENTITIES OF THE PROSECUTORS OFFICE IN 2011 Zatrudnienie (stan w dniu 31 XII) Paid employment (as of 31 XII) Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto w z Average monthly gross wages and salaries in zl
a

Wyszczeglnienie

Specification

Prokuratorzy Asesorzy Urzdnicy

. . . . . . .

6004 485 5641 1870

9402 Prosecutors 6299 Assessors 3526 Officials 2405 Other employees

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inni pracownicy

a Bez skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) paconych przez ubezpieczonego pracownika. a Excluding contributions to compulsory social security (retirement, pension and illness) paid by the insured employee.

98 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
Specification

Uwaga do tablic 35, 8 i 9 Sprawy (postpowania) zaatwione lub zakoczone w danym roku obejmuj rwnie sprawy niezaatwione w latach poprzednich. Note to tables 35, 8 and 9 A resolved cases and completed proceedings in the given year include the cases (proceedings) unresolved from previous years, too. TABL. 3 (44). DZIAALNO POWSZECHNYCH I WOJSKOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY W 2011 R. ACTIVITIES OF THE COMMON AND MILITARY ORGANIZATIONAL ENTITIES OF THE PROSECUTORS OFFICE IN 2011 Sprawy do zaatwienia w tys. Cases pending in thous.

Wyszczeglnienie

Sprawy zaatwione w tym w tys. wpyw spraw w Cases ogem 2011 r. resolved in thous. of which total incoming cases in 2011

Prokuratury powszechne Prokuratury rejonowe . . . . . . . sprawy: karne (dochodzeniowo-ledcze) cywilne . . . . . . . . . administracyjne . . . . . . Prokuratury okrgowe . . . . . . . sprawy: karne (nadzorowane) . . . karne (dochodzeniowo-ledcze) cywilne . . . . . . . . . administracyjne . . . . . . Prokuratury apelacyjne . . . . . . . sprawy: karne (nadzorowane) . . . karne (dochodzeniowo-ledcze) cywilne . . . . . . . . . administracyjne . . . . . . Prokuratury wojskowe Prokuratury garnizonowe . . . . . . w tym sprawy karne . . . . . . Prokuratury okrgowe . . . . . . .

1383,2 1261,5 74,3 47,5 36,1 9,0 7,4 17,9 1,8 4,0 2,2 1,1 0,3 0,4 3,3 . 0,3

1293,8 1183,3 65,9 44,6 26,9 6,0 5,6 13,8 1,5 2,5 1,1 0,8 0,3 0,3 3,0 2,2 0,2

1289,6 1180,5 64,8 44,2 27,4 6,6 5,7 13,6 1,5 2,6 1,1 0,8 0,3 0,3

Common prosecutors offices District prosecutors offices cases: criminal (investigations) cases: civil cases: administrative Regional prosecutors offices cases: criminal (supervised) cases: criminal (investigations) cases: civil cases: administrative Appeal prosecutors offices cases: criminal (supervised) cases) criminal (investigations) cases: civil cases: administrative

Military prosecutors offices 3,1 Garrison prosecutors offices . of which criminal cases 0,2 Regional prosecutors offices

U w a g a. Prokuratury rejonowe i okrgowe zaatwiaj rwnie sprawy cywilne dotyczce nieletnich, nieuwzgldnione w tablicy (w 2011 r. zarejestrowano wpyw 12482 takich spraw w prokuraturach rejonowych i 492 w okrgowych). N o t e. District and regional prosecutors offices also resolve civil cases concerning juveniles, excluded in the table (in 2011, 12482 and 492 incoming cases were registered in district and regional prosecutors offices respectively).

99 aa

3
Lata Years Rodzaje przestpstw Type of crime

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 4 (45). POSTPOWANIA W SPRAWACH O PRZESTPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE PROWADZONE PRZEZ URZDY CELNE PROCEEDINGS REGARDING FISCAL OFFENCES AND FISCAL PETTY OFFENCES INVESTIGATED BY CUSTOMS OFFICES Postpowania Proceedings zakoczone completed Warto zajtych towarw i rodkw dobrowolnym patniczych poddaniem w tys. z si odpowiedzialnoci The value aktem przez of the goods oskarenia seized and sprawc by bill of of the means with the perpetrators indictment of payment in thous. zl voluntarily subjecting him/herself to liability w tym of which 10170 10410 5559 1235 4324 4677 716 3961 13308 11436 4360 1129 3231 6681 463 6218 57731 54087 19922 17125 2797 27920 25028 2892

wszczte initiated

ogem total

OGEM TOTAL

. . . . . . . . . . 2010 2011

41810 47239 24034 4038 19996 20719 2602 18117

42853 38591 15806 3375 12431 21887 2812 19075

Przeciwko obowizkom podatkowym . . . . Against tax duties przestpstwa fiscal offences . . . . . . . . . . . .

wykroczenia . . . . . . . . . . . . fiscal petty offences Przeciwko obowizkom celnym . . . . . . Against customs duties przestpstwa fiscal offences . . . . . . . . . . . .

wykroczenia . . . . . . . . . . . . fiscal petty offences Przeciwko obrotowi dewizowemu wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . Against regulations on the trade in foreign currencies fiscal petty offences Przeciwko organizacji gier hazardowych . . . Against gambling and betting regulations przestpstwa fiscal offences . . . . . . . . . . . .

2482 2211 271

891 601 290

171 100 71

394 356 38

6245 6031 214

wykroczenia . . . . . . . . . . . . fiscal petty offences

100 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
w tym of which wnioskiem o sporzdzenie aktu oskarenia motion for preparing of bill of indictment 2580 3047 2266 2091 umorzeniem discontinuance Years Type of crime

TABL. 5 (46). POSTPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWACH O PRZESTPSTWA PROWADZONE PRZEZ STRA GRANICZN PREPARATORY PROCEEDINGS REGARDING OFFENCES INVESTIGATED BY THE BORDER GUARD Postpowania Proceedings zakoczone completed

Lata Rodzaje przestpstw

wszczte initiated

ogem total

OGEM

. . . .

2000 2005 2010 2011

9979 10157 8431 7331

9863 10356 8359 7089

1360 T O T A L 1791 903 898 of which: Illegal migration Art. 264 and 264a Criminal Code Reliability of documents 409 Art. 270276 Criminal Code Smuggling of excise goods, depletion of duty Art. 5496 91 Penal Fiscal Code Organized crime Art. 258 9 Criminal Code 156 Smuggling of arms, ammunition and explosives Art. 263 Criminal Code and Law of arms, a ammunition and explosives 46 Crimes by laws: on counteracting drug addic30 tionb c 2 on industrial property

w tym: Nielegalna migracja art. 264 i 264a kk . . . . . . . Wiarygodno dokumentw art. 270276 kk . . . . Przemyt towarw akcyzowych, uszczuplanie ca art. 5496 kks . . . . . Przestpczo zorganizowana art. 258 kk . . . . . Przemyt broni, amunicji i materiaw wybuchowych art. 263 kk i ustawa o broni, amunicji i materiaach a wybuchowych . . . . . Przestpstwa z ustaw: o przeciwdziaaniu narkomaniib . . . . . . . o wasnoci przemysowejc

771 2033 3167 35

739 1896 3120 27

563 1155 166 16

71 183 33

71 171 32

13 72 2

ac Dotyczy ustaw: a z dnia 31 I 1961 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 43) z pniejszymi zmianami, b z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 24, poz. 198) oraz z dnia 29 VII 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z pniejszymi zmianami, c z dnia 30 VI 2000 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117, z pniejszymi zmianami). ac Concerns the laws: a dated 31 I 1961 (Journal of Laws No. 6, item 43) with later amendments, b dated 24 IV 1997 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 24, item 198) and dated 29 VII 2005 (Journal of Laws No. 179, item 1485) with later amendments, c dated 30 VI 2000 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 119, item 1117, with later amendments).

101 aa

3
UNITS OF THE COURTS IN 2011 As of 31 XII Wyszczeglnienie Sd Najwyszy . . . . . . . . . . . . Naczelny Sd Administracyjny . . . . . Wojewdzkie sdy administracyjne . . . Sdy powszechne Sdy apelacyjne . . . . . . . . . . . . wydziay: cywilne . . . . . . . . . . . karne . . . . . . . . . . . pracy i ubezpiecze spoecznych Sdy okrgowe . . . . . . . . . . . . wydziay: cywilne . . . . . . . . . . . karne . . . . . . . . . . . penitencjarne i nadzoru nad wykonywaniem orzecze karnych . . . pracy (sdy pracy) i ubezpiecze spoecznych (sdy ubezpiecze spoecznych) . . . . . . . . . gospodarcze (sdy gospodarcze) Sd Wsplnotowych Znakw Towarowych i Wzorw Przemysowych a . . . .a . . Sd Ochrony Konkurencji i Konsumenta . . Sdy rejonowe . . . . . . . . . . . . wydziay: cywilne . . . . . . . . . . . karne . . . . . . . . . . . rodzinne i nieletnich (sdy rodzinne) pracy (sdy pracy) i ubezpiecze spoecznych (sdy ubezpiecze spoecznych) . . . . . . . . . ksig wieczystych . . . . .b . gospodarcze (sdy gospodarcze) Sdy wojskowe Sdy okrgowe . . . . . . . . . . . . Sdy garnizonowe . . . . . . . . . . . Rodzinne orodki diagnostyczno-konsultacyjne (cznie z filiami) . . . . . . . . Zakady dla nieletnich . . . . . . . . . Instytuty naukowo-badawcze . . . . . .

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 6 (47). JEDNOSTKI SDOWNICTWA W 2011 R. Stan w dniu 31 XII

Liczba jednostek Number of units

Specification

1 Supreme Court 1 Supreme Administrative Court 16 Administrative courts of first instance Common courts 11 Appeal courts 13 departments: civil 11 criminal 11 labour and social security 45 Regional courts 94 departments: civil 88 criminal penitentiary and supervision over 37 execution of penal decisions 62 28 labour (labour courts) and social security (social security courts) commercial (commercial courts)
a

1 Community Trademark and Design Court 1 Competition and Consumer Protection Court a 321 District courts 387 departments: civil 445 criminal 330 family and juvenile (family courts) 140 348 116 labour (labour courts) and social security (social security courts) real estate registers b commercial (commercial courts)

Military courts 2 Regional courts 7 Garrison courts 68 Family diagnostic and advisory centres (including branches)

35 Juvenile institutions 2 Research institutes

a Odrbna jednostka organizacyjna. b Tworzone w sdzie majcym siedzib w miecie bdcym siedzib sdu okrgowego lub w miecie na prawach powiatu. U w a g a. W dniu 31 XII 2011 r. liczba rewirw komorniczych wynosia 321. a Separate organizational entity. b Created in the court having a head office in the locality being the head office of the regional court or in a city with powiat status. N o t e. As of 31 XII 2011 there were 321 court receivers districts.

102 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto w z Average monthly gross wages and salaries in zl Specification Common courts Judges of courts: 13872 11975 9401
b b b

TABL. 7 (48). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W SDOWNICTWIE POWSZECHNYM W 2011 R. PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES IN COMMON COURTS IN 2011
a

Wyszczeglnienie

Zatrudnienie (stan w dniu) 31 XII) a Employment (as of 31 XII)

Sdy powszechne Sdziowie sdw: apelacyjnych . . . . . . . . . okrgowych rejonowych Urzdnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 2701 6710 27012 3492 5078 1774 2773

appeal regional district

3928 Officials 2402 Other employees 6315 Professional probation officers 6920 Court division officials 3902 Judges assistants

Inni pracownicy

Kuratorzy zawodowi

Referendarze sdowi . . . . . . . Asystenci sdziw . . . . . . . . Rodzinne orodki diagnostyczno-konsultacyjne Pedagodzy . . . . . . . . . . . . . . . .

Family diagnostic and advisory centres 503 142 5422 Pedagogues 3076 Other employees Juvenile institutions 1187 1107 161 6426 Pedagogues 3065 Other employees 5988 Research institutes employees

Pozostali pracownicy Zakady dla nieletnich Pedagodzy

. . . . . . . . . . . . . . . .

Pozostali pracownicy

Instytuty naukowo-badawcze pracownicy . . . . . . . . . .

a Penozatrudnieni i niepenozatrudnieni w przeliczeniu na penozatrudnionych. b Bez skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) paconych przez ubezpieczonego pracownika. a Full-time and part-time paid employees in terms of full-time paid employees. b Excluding contributions to compulsory social security (retirement, pension and illness) paid by the insured employee.

103 aa

3
Sprawy do zaatwienia w tys. Cases pending in thous. Rodzaje spraw ogem total OGEM . . . . . . . . . . . 15285,2 3027,2 2590,8 9001,6 8579,1 1476,7 143,7 125,9 249,3 36,8 1386,8 1315,6 Sprawy karne i wykroczeniowe w tym w sdach rejonowych . . a Sprawy cywilne . . . . . . . . w tym w sdach rejonowych . . Sprawy rodzinne w sdach rejonowych . . . . . . . . . . . Sprawy z zakresu prawa pracy . . w tym w sdach rejonowych . . Sprawy z zakresu ubezpiecze spoecznych . . . . . . . . . . . w tym w sdach rejonowych . . Sprawy gospodarcze . . . . . . w tym w sdach rejonowych . .

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 8 (49). DZIAALNO SDW POWSZECHNYCH W 2011 R. ACTIVITIES OF THE COMMON COURTS IN 2011

Sprawy zaatwione w tym w tys. wpyw Cases spraw resolved w 2011 r. in thous. of which incoming cases in 2011 13584,1 2598,6 2202,6 8085,8 7761,4 1322,0 111,6 96,8 170,8 26,4 1295,3 1237,9 13385,6 T O T A L

Type of cases

2621,2 Criminal cases and petty offences cases 2225,3 of which in district courts a 7919,9 Civil cases 7602,3 of which in district courts 1310,5 Family cases in district courts 109,6 Labour law cases 94,6 of which in district courts 174,0 Cases related to social security 24,6 of which in district courts 1250,4 Commercial cases 1194,6 of which in district courts

a W wydziaach cywilnych sdw okrgowych rozpatrywane s niektre sprawy rodzinne, np. o rozwd i separacj na podstawie ustawy z dnia 27 VII 2001 r. Prawo o ustroju sdw powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) z pniejszymi zmianami. a According to the law dated 27 VII 2001 on Common Courts System (Journal of Laws No. 98, item 1070) with later amendments, selected family cases, e.g. divorce and separation cases, are considered in civil departments of regional courts.

W posiedzeniach sdw powszechnych uczestnicz awnicy. W kadencji na lata 20082011 wybrano 22,1 tys. awnikw. awnik uczestniczy w rozprawach do 12 dni w cigu roku. Lay judges participate in sessions of common courts. In the tenures for 20082011, 22,1 thous. lay judges were selected. A lay judge participates in hearings for up to 12 days during the year.

104 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2010 2011 Specification
a

TABL. 9 (50). SPRAWY ZAATWIONE PRZEZ KOMORNIKW CASES RESOLVED BY COURT RECEIVERS 2000 Wyszczeglnienie w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . w tym: Egzekucja nalenoci sdowych . . Egzekucja wiadcze powtarzajcych si . . . . . . . . . . . w tym alimentacyjnych . . . . Egzekucja wiadcze pieninych O zabezpieczenie roszcze . . . O oprnienie lokali mieszkalnych w tym bez zapewnienia lokalu socjalnego . . . . . . . . . Egzekucja innych wiadcze niepieninych . . . . . . . . . 851,5 1679,8 2841,5 3819,7 365,0 41,1 41,1 . 3,0 13,2 9,3 2,6 294,4 68,1 68,0 . 13,7 7,0 3,7 4,4 353,7 60,9 60,8 2384,7 20,7 7,0 2,4 5,9 370,0 51,8 51,7 3356,6 16,0 7,3 2,3 6,2 TOTAL of which: Debt enforcement in courts Enforcement of repeated performances of which alimonies Enforcement of pecuniary performances To secure claims To vacate dwellings of which without providing a temporary dwelling Enforcement of other non-pecuniary performances 2005

a Ponadto 2867,3 tys. spraw (wedug stanu w dniu 31 XII) byo w trakcie zaatwiania. a Moreover, 2867,3 thous. cases (as of 31 XII) were being resolved.

W 2011 r. w wyniku postpowania wyjaniajcego, sdy skieroway sprawy na posiedzenie lub rozpraw w zwizku z demoralizacj wobec 20110 nieletnich (w 2000 r. wobec 10242, w 2005 r. wobec 17723, w 2010 r. wobec 20249) i w zwizku z czynami karalnymi wobec 34143 nieletnich (w 2000 r. wobec 38924, w 2005 r. wobec 38526, w 2010 r. wobec 35723). W 2011 r. sdy pierwszej instancji orzeky rodki wychowawcze, poprawcze lub kary wobec 22134 nieletnich w zwizku z demoralizacj (w 2000 r. wobec 15453, w 2005 r. wobec 19598, w 2010 r. wobec 22187) oraz wobec 32137 nieletnich w zwizku z czynami karalnymi (w 2000 r. wobec 31177, w 2005 r. wobec 36418, w 2010 r. wobec 33370). In 2011, as a result of investigation proceedings, courts filed cases against 20110 juveniles (in 2000 against 10242, in 2005 against 17723, in 2010 against 20249) for court session or hearing due to demoralization and against 34143 juveniles (in 2000 against 38924, in 2005 against 38526, in 2010 against 35723) due to punishable acts. In 2011, the common courts of the first instance adjudicated educational or correctional measures or penalties against 22134 juveniles (in 2000 against 15453, in 2005 against 19598, in 2010 against 22187) due to demoralization and against 32137 juveniles (in 2000 against 31177, in 2005 against 36418, in 2010 against 33370) due to punishable acts.

105 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

Dane o: nieletnich w zwizku z czynami karalnymi dotycz osb, ktre dopuciy si takiego czynu po ukoczeniu 13 lat, ale przed ukoczeniem 17 lat, dorosych osdzonych w sprawach karnych, w tym skazanych za przestpstwa dotycz osb, ktre w chwili popenienia przestpstwa miay ukoczone 17 lat. Data regarding: juveniles in relation to punishable acts concern persons who committed such acts between the age of 1316, adults judged in criminal cases, of which sentenced for crimes, concern persons who at the time of committing the crime were at least 17 years old.

TABL. 10 (51). NIELETNI, WOBEC KTRYCH PRAWOMOCNIE ORZECZONO RODKI WYCHOWAWCZE, POPRAWCZE LUB KARY W SDACH POWSZECHNYCH W ZWIZKU Z DEMORALIZACJ I CZYNAMI KARALNYMI JUVENILES WITH RESPECT TO WHOM EDUCATIONAL OR CORRECTIONAL MEASURES OR PENALTIES WERE VALIDLY ADJUDICATED BY COMMON COURTS FOR DEMORALIZATION AND PUNISHABLE ACTS 2010 Wyszczeglnienie 2000 2005 2009 w tym ogem chopcy total of which boys 16118 22758 7 1534 2345 1086 56 2792 1776 1116 47 520 Specification

Nieletni w zwizku z demoralizacj . . . . . . Nieletni w zwizku z czynami karalnymi . . . . . w tym za: Zabjstwo art. 148 kk . . Uszczerbek na zdrowiu art. 156 i 157 kk . . . . . . Udzia w bjce lub pobiciu art. 158 i 159 kk . . . Przestpstwa z ustaw o przeciwdziaaniu narkomanii a . . . Zgwacenie art. 197 kk . . Kradzie rzeczy art. 278 kk Kradzie z wamaniem art. 279 kk . . . . . . . . Rozbj art. 280 kk . . . Kradzie rozbjnicza art. 281 kk . . . . . . . . Wymuszenie rozbjnicze art. 282 kk . . . . . . . .

8878 25667 17 1396 1795 470 49 2924 6129 2152 47 695

15454 26228 14 1475 2004 1257 56 4013 2981 2040 50 549

18221 24953 5 1574 2605 1143 51 2854 2032 1317 73 418

11434 Juveniles for demoralization 18318 Juveniles for punishable acts of which: 5 Homicide Art. 148 Criminal Code Damage to health Art. 156 1300 and 157 Criminal Code Participation in violence or assault Art. 158 and 159 Criminal 1854 Code Crimes from the laws on counter914 acting drug addiction a 54 Rape Art. 197 Criminal Code Property theft Art. 278 Cri2243 minal Code 1682 Burglary Art. 279 Criminal Code 997 Robbery Art. 280 Criminal Code Theft with assault Art. 281 45 Criminal Code Criminal coercion Art. 282 482 Criminal Code

a Dotyczy ustaw z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 24, poz. 198) oraz z dnia 29 VII 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z pniejszymi zmianami. a Concerns the laws dated 24 IV 1997 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 24, item 198) and dated 29 VII 2005 (Journal of Laws No. 179, item 1485) with later amendments.

106 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
1 , 5 1 4 3 , 2 1 , 3 1 6 9 , 2 1 , 1 1 4 5 , 9 0 , 7 1 1 3 , 8 2 , 8 1 2 2 , 0 1 , 0 1 0 0 , 4 , 0 0 , 82 1 2 4 , 9 1 7 4 , 0 1 , 4 1 , 0 1 2 5 , 7 2 , 5 9 7 , 8 1 9 9 , 2 0 , 6 0 , 6 2 , 89 7 , 0 1 2 9 , 4 1 4 0 , 6 0 , 9 1 , 8 8 3 , 0 1 0 1 , 1

N I E L E T N I , W O B E C K T R Y C H P R A W O M O C N I E O R Z E C Z O N O R O D K I W Y C H O W A W C Z E , P O P R A W C Z E L U B K A R Y W S D A C H P O W S Z E C H N Y C H W Z W I Z K U Z C Z Y N A M I K A R A L N Y M I W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 0 R . J U V E N I L E S W I T H R E S P E C T T O W H O M E D U C A T I O N A L O R C O R R E C T I O N A L M E A S U R E S O R P E N A L T I E S W E R E V A L I D L Y A D J U D I C A T E D B Y C O M M O N C O U R T S F O R P U N I S H A B L E A C T S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 0
O g e m w t y s . o t a l i n t h o u s . 2 2 , 8T a a 1 0 t y s . l u d n o c i 1 2 8 , 6N a P e r 1 0 t h o u s . p o p u l a t i o n

a W w i e k u 1 3 1 6 l a t . a A g e d 1 3 1 6 .

TABL. 11 (52). NIELETNI WEDUG WYKONYWANYCH RODKW WYCHOWAWCZYCH LUB POPRAWCZYCH Stan w dniu 31 XII JUVENILES BY EDUCATIONAL OR CORRECTIONAL MEASURES ADJUDICATED As of 31 XII Rodzaje rodkw Nadzr: kuratora . . . . . . . w tym spoecznego . . rodzicw . . . . . . . Umieszczenie w: zakadzie poprawczym . . . . . modzieowym orodku wychowawczym . . . . . . . . . . modzieowym orodku socjoterapii i orodku szkolno-wychowawczym Skierowanie do orodka kuratorskiego 2000 39389 22914 15706 2349

2005 48084 30650 14662 2108


a

2010 47020 31794 12900 1520 5057 3326 1423

2011

Type of measure

47097 Supervision by: probation officer 31771 Supervision by: of which voluntary 11939 Supervision by: parents Placement in: 1433 correctional centre 4970 youth education centre youth social therapy centre and educa3437 tional centre 1591 Directed to probation officers centre

6879 866

4662 2802 1353

a Dotyczy umieszcze w zakadzie wychowawczym i w placwce opiekuczo-wychowawczej. a Concerns placed in educational institution and other care and education centre.

107 aa

3
Wyszczeglnienie Specification ogem total OGEM TOTAL . . . . . . . 2000 2005 2010 2011 w tym w sprawach z oskarenia: of which in cases of charge: 300123 577798 471558 478484
a b c d

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 12 (53). ORZECZENIA SDW POWSZECHNYCH PIERWSZEJ INSTANCJI W SPRAWACH KARNYCH DOROSYCH ADJUDICATIONS OF COMMON COURTS OF FIRST INSTANCE IN CRIMINAL CASES INVOLVING ADULTS Osoby osdzone Persons judged warunkowo odstpiono umorzono umorzono postpood wymie- postpowanie wanie rzenia kary punishment proceeding proceeding disconwithheld provisionally tinued discontinued 1460 1096 643 617 23399 30364 24913 28179 15130 17425 14252 13883

skazane sentenced

uniewinnione acquitted

250154 515822 420810 424996

9980 13091 10940 10809

Publicznego Indictment

. . . . . . . . 2000 2005 2010 2011

292240 568897 462541 468923 7821 8749 8110 8361

248831 514252 419187 423241 1284 1560 1485 1579

9231 12161 9669 9368 747 891 1055 1082

1234 856 416 387 226 240 222 226

22651 29678 24255 27446 744 680 631 701

10293 11950 9014 8481 4820 5378 4717 4773

Prywatnego . . . . . . . . 2000 Private accusation 2005 2010 2011

ad W tym nieuwzgldnione w podziale wedug rodzajw oskarenia osdzenia w trybie art. 55 1 kpk w zwizku z art. 330 2 kpk (dotyczy aktu oskarenia wniesionego przez pokrzywdzonego w razie powtrnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczcia lub o umorzeniu postpowania): a 62 osoby, b 152 osoby, c 907 osb, d 1200 osb. ad Of which, not taken into account in the breakdown by types of charges to Art. 55 1 Criminal Proceedings Code in connection with Art. 330 2 Criminal Proceedings Code, sentences pursuant (concerning the bill of indictment brought by the victim in the case of re-issued decisions of the prosecutors regarding refusals to institute or discontinue proceedings): a 62 persons, b 152 persons, c 907 persons, d 1200 persons.

108 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2010 w tym mogem czyni total of which men 2009 Type of crime

TABL. 13 (54). DOROLI SKAZANI PRAWOMOCNIE PRZEZ SDY POWSZECHNE ZA PRZESTPSTWA CIGANE Z OSKARENIA PUBLICZNEGOa WEDUG RODZAJW PRZESTPSTW ADULTS VALIDLY SENTENCED BY COMMON COURTS FOR CRIMES PROSECUTED ON THE BASIS OF AN INDICTMENT a BY TYPE OF CRIME

Rodzaje przestpstw

2000

2005

. . . . . . 222815 504281 415272 432891 396595 T O T A L of which: Homicide Art. 148 Criminal Zabjstwo art. 148 kk . . 480 657 489 533 466 Code Uszczerbek na zdrowiu Damage to health Art. 156 art. 156 i 157 kk . . . . 6867 8574 7108 6766 6362 and 157 Criminal Code Participation in violence or assault Art. 158 and 159 Criminal Udzia w bjce lub pobiciu Code art. 158 i 159 kk . . . . 10511 14501 12397 11531 11065 Przestpstwa z ustaw o przeciwCrimes for the laws on counteracdziaaniu narkomanii b . . . 2878 20219 20033 20601 19727 ting drug addiction b Zgwacenie art. 197 kk . . 776 1125 847 770 764 Rape Art. 197 Criminal Code Uchylanie si od obowizku aliAvoidance of duty of alimony mentacyjnego art. 209 kk 20984 10946 12139 17910 17501 Art. 209 Criminal Code Korupcja art. 228231, 250a, Corruption Art. 228231, 250a, c 296a i 296b kk . . . . 578 1918 3108 2955 2658 296a and 296b Criminal Code c Property theft Art. 278 CrimiKradzie rzeczy art. 278 kk 23061 47572 34853 39356 33754 nal Code Kradzie z wamaniem Burglary Art. 279 Criminal art. 279 kk . . . . . . 32424 26634 14428 16861 16452 Code Robbery Art. 280 Criminal Rozbj art. 280 kk . . . 8502 11535 7250 7371 7065 Code Kradzie rozbjnicza art. Theft with assault Art. 281 281 kk . . . . . . . . 314 835 608 578 552 Criminal Code Wymuszenie rozbjnicze Criminal coercion Art. 282 art. 282 kk . . . . . . 966 1469 693 697 677 Criminal Code Prowadzenie pojazdu na drodze Operating a motor vehicle while przez osob w stanie nietrzeunder the influence of alcohol or wym lub pod wpywem rodka other intoxicant Art. 178a odurzajcego art. 178a kk d 4 153160 125856 125359 121321 Criminal Code d OGEM w tym: a cznie z osobami skazanymi za przestpstwa popenione za granic (w 2010 r. 586 osb). b Dotyczy ustaw z dnia 24 IV 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 24, poz. 198) oraz z dnia 29 VII 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z pniejszymi zmianami. c W latach 2000 i 2005 dotyczy art. 228231 kk. d Artyku dodany do Kodeksu karnego z moc obowizujc od 15 XII 2000 r. a Including persons sentenced for crimes committed abroad (in 2010 586 persons). b Concerns the laws dated 24 IV 1997 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 24, item 198) and dated 29 VII 2005 (Journal of Laws No. 179, item 1485) with later amendments. c In 2000 and 2005 concerns Art. 228231 Criminal Code. d Article has been added to Criminal Code valid since 15 XII 2000.

109 aa

3
O g e m w t y s . a 4 3 2 , 9 T o t a l i n t h o u s . b 1 3 7 , 5N a 1 0 t y s . l u d n o c i b P e r 1 0 t h o u s . p o p u l a t i o n

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

D O R O L I S K A Z A N I P R A W O M O C N I E P R Z E Z S D Y P O W S Z E C H N E Z A P R Z E S T P S T W A C I G A N E Z O S K A R E N I A P U B L I C Z N E G O W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 0 R . A D U L T S V A L I D L Y S E N T E N C E D B Y C O M M O N C O U R T S F O R C R I M E S P R O S E C U T E D O N T H E B A S I S O F A N I N D I C T M E N T B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 0

2 3 , 8 8 , 8 1 3 1 , 3 1 2 3 , 3 1 6 2 , 3 1 2 , 3 1 6 6 , 7 2 2 , 0 1 2 5 , 6 1 3 0 , 1 5 4 , 2 3 6 , 4 1 8 , 8 1 2 5 , 4 1 3 0 , 8 2 2 7 , 1 2 9 , 8 2 6 , 5 1 4 0 , 1 4 0 , 8 1 5 0 , 0 1 6 9 , 5 1 4 , 1 1 2 , 3 5 3 , 6 1 3 3 , 8 1 4 2 , 2 1 3 7 , 7 1 9 , 5 2 6 , 1 1 1 3 , 8 9 6 , 8

a W t y m 0 , 6 t y s . o s b s k a z a n y c h z a p r z e s t p s t w a p o p e n i o n e z a g r a n i c , n i e u w z g l d n i o n y c h w p o d z i a l e w e d u g w o j e w d z t w . b W w i e k u 1 7 l a t i w i c e j . a O f w h i c h 0 , 6 t h o u s . p e r s o n s s e n t e n c e d f o r c r i m e s c o m m i t t e d a b r o a d , n o t i n c l u d e d i n t h e d i v i s i o n a c c o r d i n g t o v o i v o d s h i p s . b A g e d 1 7 a n d m o r e .

TABL. 14 (55). DOROLI SKAZANI PRAWOMOCNIE PRZEZ SDY POWSZECHNE ZA PRZESTPSTWA CIGANE Z OSKARENIA PUBLICZNEGO a WEDUG RODZAJU I WYMIARU KARY ADULTS VALIDLY SENTENCED BY COMMON COURTS FOR CRIMES PROSECUTED ON THE BASIS OF AN INDICTMENT a BY TYPE OF PUNISHMENT Wyszczeglnienie OGEM . . . . . . . . w tym: Grzywna . . . . . . . . . W tym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary . . . . Ograniczenie wolnoci . . . W tym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary . . . . 2000 222815 33699 1773 14796 1445 2005 2009 2010 432891 T O T A L of which: 92329 Fine Of which with conditional suspension 1660 of punishment 49692 Restriction of freedom Of which with conditional suspension 1332 of punishment Specification

504281 415272 100968 3551 67254 2848 88236 1637 43524 1201

a cznie z osobami skazanymi za przestpstwa popenione za granic. a Including persons sentenced for crimes committed abroad.

110 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2009 2010 290669 39582 251087
b

TABL. 14 (55). DOROLI SKAZANI PRAWOMOCNIE PRZEZ SDY POWSZECHNE ZA PRZESTPSTWA CIGANE Z OSKARENIA PUBLICZNEGO a WEDUG RODZAJU I WYMIARU KARY (dok.) ADULTS VALIDLY SENTENCED BY COMMON COURTS FOR CRIMES PROSECUTED ON THE BASIS OF AN INDICTMENT a BY TYPE OF PUNISHMENT (cont.) Wyszczeglnienie Pozbawienie wolnoci bezwzgldne . . . . 2000 174184 30687 143497 2005 Specification Imprisonment absolute with conditional suspension of punishment By type of punishment: 4025 6137 22564 33673 52792 48379 3790 1988 641 195 49 20108 26894 65279 65925 79178 68378 5182 2452 725 257 133 22960 29364 60934 58611 56283 46969 3949 1971 656 190 93 24420 31552 63393 60287 57140 47175 4008 1861 612 221 97
c

334378 281887 42969 291409 37913 243974

. . . . . . .

z warunkowym zawieszeniem wykonania kary . . . . . . W wymiarze kary: do 3 miesicy . . . . . . . 4 i 5 miesicy . . . . . . . 6 miesicy . . . . . . . .

up to 3 months 4 and 5 months 6 months over 6 months to 1 year 1 year over 1 year to 2 years over 2 to 3 years over 3 to 5 years over 5 to 10 years over 10 to 15 years 25 years imprisonment

powyej 6 miesicy poniej 1 roku . . . . . . . . . . 1 rok . . . . . . . . . . powyej 1 roku do 2 lat . . powyej 2 do powyej 3 do 3 lat 5 lat . . . . . . . . . . . .

powyej 5 do 10 lat powyej 10 do 15 lat

25 lat pozbawienia wolnoci Doywotnie pozbawienie wolnoci . . . . . . . . . . .

12

34

24

27

Life imprisonment

a cznie z osobami skazanymi za przestpstwa popenione za granic. b, c W tym w wymiarze: b 3 miesicy 19773 osoby, c 3 lat 1819 osb. a Including persons sentenced for crimes committed abroad. b, c Of which: b 3 months 19773 persons, c 3 years 1819 persons.

W 2010 r. sdy wojskowe skazay prawomocnie za przestpstwa 473 osoby (w 2000 r. 4616 osb, w 2005 r. 3098 osb, w 2009 r. 1360 osb). In 2010, there were 473 validly sentenced persons for crimes in military courts (in 2000 4616 persons, in 2005 3098 persons, in 2009 1360 persons).

111 aa

3
Rodzaje wykrocze Type of petty offences 2005 OGEM TOTAL . . . . . . . . w tym przeciwko: of which against: Porzdkowi i spokojowi publicznemu . . . Public peace and order Bezpieczestwu osb i mienia . . . . . Safety of people and property Bezpieczestwu i porzdkowi w komunikacji Traffic safety and order Mieniu . . . . . . . . . . . . . . Property . . .

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 15 (56). PRAWOMOCNE ORZECZENIA SDW REJONOWYCH W SPRAWACH O WYKROCZENIA VALID ADJUDICATIONS OF DISTRICT COURTS IN PETTY OFFENCES 2011 w tym of which 2010 ogem total orzeczone kary zasadnicze adjudicated ordinary punishment 463400 28671 9755 266742 71633 uniewinnienia acquittals

437221 36096 11270 201716

493982 32457 10239 278737 69873

492113 31013 10535


a b

16046 1399 543 8234 2593

281021 76493

84486

a, b W tym sprawy: a z art. 51 i 58 kw 27306, b z art. 70 2 kw 2920. a, b Of which cases: a with Art. 51 and 58 Petty Offences Code 27306, b with Art. 70 2 Petty Offences Code 2920.

W 2011 r. za wykroczenia przeciwko bezpieczestwu i porzdkowi w komunikacji sdy rejonowe orzeky obok kary zasadniczej zakaz prowadzenia pojazdw w 32220 przypadkach (w 2005 r. w 22738 przypadkach, w 2010 r. w 28264 przypadkach). In 2011, district courts adjudged additionally by the principal punishment a ban on driving vehicles in 32220 cases of petty offences against traffic safety and order (in 2005 in 22738 cases, in 2010 in 28264 cases).

TABL. 16 (57). ZAKADY KARNE I ARESZTY LEDCZE Stan w dniu 31 XII PRISONS AND REMAND PRISONS As of 31 XII Wyszczeglnienie OGEM . . . . . . . . Zakady karne . . . . . . . . Areszty ledcze . . . . . . . 2000 156 86 70 2005 156 86 70 2010 157 87 70 2011 Specification

157 T O T A L 87 Prisons 70 Remand prisons

112 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2010 80728 24218 15956 15797 8389 71867 35256 472 2011 81382 23144 10663 10621 8159 72692 37379 531 Specification TOTAL a of which employed of which remunerated of which convicts Pretrial detainees Convicts of which previously convicted Punished

TABL. 17 (58). TYMCZASOWO ARESZTOWANI I ODBYWAJCY KARY Stan w dniu 31 XII PRETRIAL DETAINEES AND CONVICTS SERVING PUNISHMENT As of 31 XII Wyszczeglnienie OGEM . . . . . a w tym zatrudnieni . . w tym odpatnie . . w tym skazani . . Tymczasowo aresztowani . Skazani . . . . . . . . w tym wielokrotnie karani Ukarani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 70544 14646 10952 10071 22032 48006 23907 506 2005 82955 21100 13418 12965 13416 69191 30660 348

a W czasie odbywania kary lub trwania tymczasowego aresztowania. a During punishment or temporary arrest.

TABL. 18 (59). ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA SUBY WIZIENNEJ PAID EMPLOYMENT AND WAGES AND SALARIES OF PENITENTIARY STAFF Pracownicy cywilni Civilian employees Wyszczeglnienie Specification Ogem Grand total Funkcjonariusze Prison staff w tym of which razem total ochrony zdrowia health care 523 556 569 580 2537 2883 4617 4535 nauczyciele teachers 208 185 199 189 2348 3525 4599 5125

2000 2005 2010 2011 a Przecitne miesiczne wynagrodzenia brutto 2000 w z 2005 a Average monthly gross wages and salaries in zl 2010 2011

Przecitne zatrudnienie . . . . . . . . Average paid employment

23045 24645 29420 29450 x x x x

21937 23357 27469 27501 2055 2823 4035 4026

1108 1288 1951 1949 2168 2654 3703 3772

a Wynagrodzenia funkcjonariuszy nie zawieraj skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne emerytalne, rentowe i chorobowe (ustawa z dnia 23 VII 2003 r., Dz. U. Nr 166, poz. 1609), z wyjtkiem przyjtych do suby od 1 I 1999 r., ktrych wynagrodzenia do 30 IX 2003 r. zawieray skadki na obowizkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe; wynagrodzenia pracownikw cywilnych podaje si ze skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne, paconymi przez ubezpieczonego pracownika. a Wages and salaries of prison staff do not include contributions to compulsory social security retirement, pension and illness (law dated 23 VII 2003, Journal of Laws No. 166, item 1609), except those serving since 1 I 1999 whose wages and salaries included contributions to compulsory retirement and pension security until 30 IX 2003; wages and salaries of civilian employees are given including contributions to compulsory social security, paid by the insured employee.

113
8 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

3
Wyszczeglnienie Specification 2000 OGEM TOTAL Funkcjonariusze Prison staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22517 21988 na stanowiskach: holding posts: oficerskich officers . . . . . . . . . . 4860 2045 15083 529

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

TABL. 19 (60). PENOZATRUDNIENI W SUBIE WIZIENNEJ Stan w dniu 31 XII FULL-TIME PAID EMPLOYMENT OF PENITENTIARY STAFF As of 31 XII 2011 2005 2010 z wyksztaceniem by education wyszym tertiary 14255 13419 rednim a secondary 14595 14147
a

ogem total

24335 23688

28844 27562

28850 27566

6097 2379 15212 647

8078 2189 17295 1282

8294 2182 17090 1284

8219 1636 3564 836

75 546 13526 448

chorych . . . . . . . . . . warrant officers podoficerskich . . . . . . . . . non-commissioned officers Pracownicy cywilni Civilian employees . . . . . . . .

a cznie z policealnym, zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i podstawowym. a Including post-secondary, basic vocational, lower secondary and elementary.

TABL. 20 (61). OCHRONA ZDROWIA W ZAKADACH KARNYCH Stan w dniu 31 XII HEALTH CARE IN PRISONS As of 31 XII Wyszczeglnienie Szpitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 14 1344 157 157 160 40 2005 13 1247 156 156 159 30 2010 13 1110 157 157 155 24 2011 13 Hospitals 1100 Beds in hospitals 157 Infirmaries 157 Ambulatory departments 153 Stomatological offices 28 Pharmacies Specification

ka w szpitalach Izby chorych

Ambulatoria . . . . . . . . . Gabinety stomatologiczne . . . . Apteki . . . . . . . . . . .

114 aa

WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI JUSTICE

3
2010 2011 Employees: Specification 683 1047 947 1206 doctors, dentists, pharmacists mid-level staff

TABL. 20 (61). OCHRONA ZDROWIA W ZAKADACH KARNYCH (dok.) Stan w dniu 31 XII HEALTH CARE IN PRISONS (cont.) As of 31 XII Wyszczeglnienie Zatrudnieni: lekarze, lekarze dentyci i farmaceuci . . . . . . . . . . personel redni . . . . . . . 2000 2005

703 988

699 957

TABL. 21 (62). SZKOY W ZAKADACH KARNYCH Stan w kocu roku szkolnego SCHOOLS IN PRISONS End of the school year 2000/01 2005/06 2009/10 Wyszczeglnienie uczniowie students Szkoy podstawowe . . . . Gimnazja . . . . . . . . Szkoy zasadnicze zawodowe Licea oglnoksztacce . . . Uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . . Technika uzupeniajce a . Szkoy policealne . . . b Kursy zawodowe (w cigu ku) . . . . . . . . . . . ro. . 56 388 2524 92 x 688 1085 35 391 2161 208 367 439 3205 25 411 1899 129 318 385 80 13755 29 322 1936 60 240 360 126 13291 2010/11 szkoy schools 2 9 20 2 7 8 3 1177 Specification

Primary schools Lower secondary schools Basic vocational schools General secondary schools Supplementary general secondary schools Supplementary technical secondary schools a Post-secondary schools b Vocational courses (during the year)

a W roku szkolnym 2000/01 rednie szkoy zawodowe. b W latach kalendarzowych: 2000, 2005, 2009 i 2010. a In the 2000/01 school year vocational schools. b In the calendar years: 2000, 2005, 2009 and 2010.

W 2011 r. wedug stanu w dniu 31 XII w zakadach karnych dziaao 157 bibliotek. Ksigozbir tych bibliotek liczy 1616 tys. wol. (w 2000 r. 1620 tys. wol., w 2005 r. 1624 tys. wol., w 2010 r. 1636 tys. wol.). In 2011 as of 31 XII, there were 157 libraries in prisons. The collection of these libraries numbered 1616 thous. vol. (1620 thous. vol. in 2000, 1624 thous. vol. in 2005, 1636 thous. vol. in 2010).

115 aa

4
LUDNO
Data spisu Census date

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

POPULATION

TABL. 1 (63). LUDNO NA PODSTAWIE SPISW POPULATION BASED ON CENSUS DATA Ogem Total Mczyni Males Kobiety Females Z liczby ogem w % ludno Of total number in % population miejska urban areas wiejska rural areas

Ludno na 1 km2 Population per 1 km2

w tys. in thous.

W GRANICACH Z DNIA 31 III 1938 R. (powierzchnia 389 tys. km2) WITHIN BORDERS AS OF 31 III 1938 (area 389 thous. km2) 30 IX 1921 9 XII 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27177 32107 34849 13133 15619 17000 14044 16488 17849 24,6 27,4 30,0 75,4 72,6 70,0 70 83 90

1938 (stan w dniu 31 XII) (as of 31 XII)

W GRANICACH OBECNYCH (powierzchnia oglna 313 tys. km2) WITHIN PRESENT BORDERS (total area 313 thous. km2) 14 II 1946 3 XII 1950 6 XII 1960 8 XII 1970 7 XII 1978 7 XII 1988 20 V 2002 31 III 2011
a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23930 25008 29776 32642 35061 37879 38230 38501

10954 11928 14404 15854 17079 18465 18516 18432

12976 13080 15372 16788 17982 19414 19714 20067

31,8 39,0 48,3 52,3 57,5 61,2 61,8 60,2

68,2 61,0 51,7 47,7 42,5 38,8 38,2 39,8

77 80 95 104 112 121 122 123

a Dane wstpne. a Preliminary data.

116 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

Ludno faktycznie zamieszkaa i rezydujca obejmuje liczb osb zameldowanych na pobyt stay lub deklarujcych pobyt stay w danej gminie skorygowan w przypadku: ludnoci faktycznej o rnic midzy liczb osb przebywajcych czasowo ponad 3 miesice (do 2005 r. ponad 2 miesice) przybyych z innej gminy a liczb osb czasowo nieobecnych ponad 3 miesice w danej gminie (do 2005 r. ponad 2 miesice); nie s w niej ujmowani cudzoziemcy przebywajcy czasowo w Polsce, natomiast wszystkie osoby przebywajce czasowo za granic (bez wzgldu na okres ich nieobecnoci) zaliczane s do gminy zameldowania, ludnoci rezydujcej o rnic midzy liczb osb przybyych na okres 12 miesicy i wicej z innego miejsca w kraju lub z zagranicy a liczb osb czasowo przebywajcych poza miejscem zamieszkania 12 miesicy i wicej (bez wzgldu na miejsce przebywania w kraju lub za granic). Prezentowane dane jeli nie zaznaczono inaczej dotycz ludnoci faktycznie zamieszkaej. Actually living and usual residents population includes persons registered for permanent residence or declaring permanent residence in the gmina, adjusted in the case of: actually living population by the difference between the number of people staying temporarily for above 3 months (until 2005 for a period of more than 2 months) who came from other gmina and the number of people temporarily absent for above 3 months (until 2005 for a period of more than 2 months) in the gmina; foreigners staying temporarily in Poland are not taken into account, while all persons staying temporarily abroad (regardless of the duration of their absence) are included among persons registered for permanent residence in the gmina, usual residence by the difference between the number of people arriving for a period of 12 months or more from other place in the country or from abroad and the number of people staying temporarily outside their place of residence for 12 months or more (regardless of the place of residence in the country or abroad). Presented data unless otherwise stated concern the population actually living.

TABL. 2 (64). LUDNO FAKTYCZNA I REZYDUJCA a ACTUALLY LIVING AND USUAL RESIDENTS POPULATION Wyszczeglnienie 2002 2011 Specification

LUDNO FAKTYCZNA ACTUALLY LIVING POPULATION Ogem Total O G E M: w tysicach . . . na 1 km2 . . . . w tym kobiety: w tysicach . . na 100 mczyzn . . . . . . . . 38230 122 19714 106 38501 T O T A L: in thousands 123 per 1 km2 20067 of which females: in thousands 109 per 100 males

a Dane spisw powszechnych, wedug stanu w dniu 20 V 2002 r. i 31 III 2011 r.; w 2011 r. dane wstpne. a Data of national censuses, as of 20 V 2002 and 31 III 2011; in 2011 preliminary data.

117 aa

4
Wyszczeglnienie Miasta: w tysicach . . w % . . . . . Wie: w tysicach . . . w % . . . . . . . . . . . . .

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

TABL. 2 (64). LUDNO FAKTYCZNA I REZYDUJCA (dok.) a ACTUALLY LIVING AND USUAL RESIDENTS POPULATION (cont.) 2002 2011 Specification

LUDNO FAKTYCZNA (dok.) ACTUALLY LIVING POPULATION (cont.) O g e m (dok.) T o t a l (cont.) . . . . . . . . . . . . . . . . 23610 61,8 14620 38,2 23169 Urban areas: in thousands 60,2 in % 15332 Rural areas: in thousands 39,8 in %

Ludno w wieku produkcyjnym b i nieprodukcyjnym Working b and non-working age population W wieku przedprodukcyjnym w tys. . . W wieku produkcyjnym w tys. . . . . mczyni . . . . . . . . . . kobiety . . . . . . . . . . . miasta . . . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . . . W wieku poprodukcyjnym w tys. . . . Ludno w wieku nieprodukcyjnym na 100 osb w wieku produkcyjnym 8851 23626 12145 11481 15170 8456 5749 62 7318 In pre-working age in thous. 24449 In working age in thous. 12651 males 11798 females 14914 urban areas 9535 rural areas 6730 In post-working age in thous. Non-working age population per 100 per57 sons of working age

LUDNO REZYDUJCA USUAL RESIDENTS POPULATION Ogem Total O G E M: w tysicach . . . na 1 km2 . . . . w tym kobiety: w tysicach . . na 100 mczyzn Miasta: w tysicach . . . . . . w % . . . . . . . . Wie: w tysicach . . . . . . . w % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37620 120 19383 106 23145 61,5 14475 38,5 37244 T O T A L: in thousands 119 per 1 km2 19413 of which females: in thousands 109 per 100 males 22318 Urban areas: in thousands 59,9 in % 14927 Rural areas: in thousands 40,1 in %

Ludno w wieku produkcyjnym b i nieprodukcyjnym Working b and non-working age population W wieku przedprodukcyjnym w tys. . . W wieku produkcyjnym w tys. . . . . mczyni . . . . . . . . . . kobiety . . . . . . . . . . . miasta . . . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . . . W wieku poprodukcyjnym w tys. . . . Ludno w wieku nieprodukcyjnym na 100 osb w wieku produkcyjnym . . 8730 23181 11942 11239 14820 8361 5706 62 7202 In pre-working age in thous. 23352 In working age in thous. 12120 males 11232 females 14165 urban areas 9150 rural areas 6686 In post-working age in thous. Non-working age population per 100 per59 sons of working age

a Dane spisw powszechnych, wedug stanu w dniu 20 V 2002 r. i 31 III 2011 r.; w 2011 r. dane wstpne. b Mczyni 1864 lata, kobiety 1859 lat. a Data of national censuses, as of 20 V 2002 and 31 III 2011; in 2011 preliminary data. b Age of 1864 for males and 1859 for females.

118 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
wie rural areas razem total w tym kobiety of which females w tym kobiety of which females 12322 15332 7745 100,0 4,8 4,0 4,2 5,2 6,8 8,1 7,8 6,8 5,7 6,0 7,8 8,4 7,2 4,3 4,3 3,8 2,8 1,9 100,0 5,7 5,4 6,2 7,5 7,5 7,6 7,3 7,1 6,5 6,6 7,3 6,6 5,4 3,3 3,4 3,0 2,3 1,5 100,0 5,5 5,2 6,0 7,2 7,1 7,3 7,1 6,9 6,3 6,3 6,9 6,4 5,5 3,6 3,9 3,8 3,1 2,1

TABL. 3 (65). LUDNO WEDUG PCI I WIEKU a POPULATION BY SEX AND AGE

2011 ogem grand total Wiek Age 2002 ogem grand total mczyni males kobiety females miasta urban areas razem total

W TYSICACH IN THOUSANDS OGEM TOTAL . . . . . . 38230 38501 18432 20067 23169

W ODSETKACH IN PERCENT OGEM TOTAL 0 4 5 9 1014 1519 2024 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 6569 7074 7579 8084 lata . . . . . . . . . . . . 100,0 4,9 6,0 7,2 8,6 8,3 7,6 6,4 6,4 7,6 8,1 7,3 4,6 4,3 4,2 3,7 2,7 1,3 0,9 100,0 5,4 4,7 5,2 6,4 7,3 8,2 7,9 7,1 6,1 6,3 7,5 7,5 6,3 3,7 3,6 3,1 2,2 1,4 100,0 5,8 5,1 5,6 6,8 7,7 8,6 8,2 7,4 6,3 6,5 7,6 7,4 6,0 3,3 3,0 2,4 1,5 0,8 100,0 5,0 4,4 4,9 6,0 6,9 7,8 7,5 6,8 5,9 6,1 7,4 7,6 6,5 4,0 4,2 3,8 2,9 2,0 100,0 5,2 4,3 4,6 5,6 7,2 8,6 8,2 7,1 5,9 6,1 7,7 8,1 6,9 4,0 3,8 3,2 2,2 1,4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 lat i wicej . . . . . . and more

a Dane spisw powszechnych, wedug stanu w dniu 20 V 2002 r. i 31 III 2011 r.; w 2011 r. dane wstpne. a Data of national censuses, as of 20 V 2002 and 31 III 2011; in 2011 preliminary data.

119 aa

4
A s o f 3 1 I I I

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

a L U D N O W E D U G P C I I W I E K U W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 I I I a P O P U L A T I O N B Y S E X A N D A G E I N 2 0 1 1

M C Z Y N I M A L E S

9 5 l a t i w i c e j a n d m o r e 9 0 8 5 8 0 7 5 7 0 6 5 6 0 5 5 5 0 4 5 4 0 3 5 3 0 2 5 2 0

K O B I E T Y F E M A L E S

N a d w y k a l i c z b y k o b i e t n a d l i c z b m c z y z n E x c e s s o f f e m a l e s o v e r m a l e s

N a d w y k a l i c z b y m c z y z n n a d l i c z b k o b i e t E x c e s s o f m a l e s o v e r f e m a l e s

1 5 1 0 5 0

3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 t y s . t h o u s .

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 t y s . t h o u s .

W i e k p r o d u k c y j n y W o r k i n g a g e

W i e k n i e p r o d u k c y j n y N o n w o r k i n g a g e

a D a n e w s t p n e N a r o d o w e g o S p i s u P o w s z e c h n e g o L u d n o c i i M i e s z k a . a P r e l i m i n a r y d a t a o f t h e P o p u l a t i o n a n d H o u s i n g C e n s u s .

120 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

a K O B I E T Y N A 1 0 0 M C Z Y Z N W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 I I I a F E M A L E S P E R 1 0 0 M A L E S I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 I I I

L i c z b a k o b i e t N u m b e r o f f e m a l e s 3 0 0 2 8 0 2 6 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 8 5 l a t i w i c e j y e a r s a n d m o r e 1 0 1 4 4 5 4 9 5 5 5 9 6 5 6 9 3 5 3 9 2 5 2 9 1 5 1 9 2 0 2 4 3 0 3 4 4 0 4 4 5 0 5 4 6 0 6 4 7 0 7 4 7 5 7 9 8 0 8 4 0 4 5 9

O g e m T o t a l M i a s t a U r b a n a r e a s W i e R u r a l a r e a s

a D a n e w s t p n e N a r o d o w e g o S p i s u P o w s z e c h n e g o L u d n o c i i M i e s z k a . a P r e l i m i n a r y d a t a o f t h e P o p u l a t i o n a n d H o u s i n g C e n s u s .

121 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

Szacunki liczby i struktury ludnoci faktycznie zamieszkaej dla lat midzyspisowych sporzdza si metod bilansow, przyjmujc wyniki ostatniego spisu powszechnego jako baz wyjciow do obliczenia danych dla danej gminy, z uwzgldnieniem w kadym roku liczby urodze, zgonw, salda migracji wewntrznych (na pobyt stay i czasowy) i zagranicznych na pobyt stay oraz zmian administracyjnych. Dla lat 19892011 jako baz wyjciow przyjto wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002; dane za 2011 r. naley traktowa jako tymczasowe do momentu opracowania bilansu ludnoci na bazie Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011. For the years between censuses, estimates of the number and structure of actually living population in gmina assume as a basis data of the last national census of population and then counting data by balance method including each year the number of births, deaths, net internal (for permanent residence and temporary stay) and international (for permanent residence) migration and administrative changes for a given gmina. For the years 19892011 the basis assumed were the results of the Population and Housing Census 2002; data for 2011 provisional data until the compilation of the population balance calculated on the basis of the Population and Housing Census 2011.

TABL. 4 (66). BILANS LUDNOCI POPULATION BALANCE Wyszczeglnienie 1946 2011 2000 2005 2010 2011
a

Specification

w tys. in thous. Stan ludnoci w dniu 1 I . . 23895 Przyrost rzeczywisty . . . . +15039 przyrost naturalny . . . . +17143 urodzenia ywe . . . . 38143 zgony . . . . . . . . 21001 saldo migracji zagranicznych na pobyt stay . . . . . 2104 imigracja . . . . . . . 2036 emigracja . . . . . . . 4141 Stan ludnoci b w dniu 31 XII 38209 38263 10 +10 378 368 20 7 27 38254 38174 17 4 364 368 13 9 22 38157 38167 +33 +35 413 378 2 15 17 38200 38200 Population as of 1 I +9 Actual increase +13 natural increase 388 live births 376 deaths net of international migration 4 for permanent residence 16 immigration 20 emigration 38209 Population b as of 31 XII

a Dane tymczasowe, patrz nota. b W latach: 1946, 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 oraz 19891999 poza elementami bilansu ludnoci (przyrost naturalny i saldo migracji zagranicznych) zostay uwzgldnione korekty liczby ludnoci wynikajce z rnic midzy danymi spisw powszechnych a biecymi szacunkami ludnoci. U w a g a. Wedug stanu w dniu 30 VI liczba ludnoci wynosia: w 2000 r. 38256 tys., w 2005 r. 38161 tys., w 2010 r. 38187 tys., w 2011 r. 38196 tys. (dane tymczasowe). a Provisional data, see note. b In 1946, 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 and 19891999 other than components of the population balance (natural increase and net international migration) corrections in the population resulting from differences between censuses data and current estimates of the population were included. N o t e. As of 30 VI population is: in 2000 38256 thous., in 2005 38161 thous., in 2010 38187 thous. and in 2011 38196 thous. (provisional data).

122 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
a

L U D N O W W I E K U N I E P R O D U K C Y J N Y M N A 1 0 0 O S B W W I E K U P R O D U K C Y J N Y M W W Y B R A N Y C H K R A J A C H a N O N W O R K I N G A G E P O P U L A T I O N P E R 1 0 0 P E R S O N S O F W O R K I N G A G E I N S E L E C T E D C O U N T R I E S
0 A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n T u r c j a T u r k e y U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y 2 0 0 0
a W i e k p r o d u k c y j n y : 1 5 6 4 l a t a . b 2 0 1 0 r . c D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a n a s t r . 1 2 2 . a W o r k i n g a g e : 1 5 6 4 . b 2 0 1 0 . c P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e o n p a g e 1 2 2 .
c

1 0

2 0 3 0

4 0

5 0

6 0

b b

b b

2 0 1 1

123 aa

4
Wyszczeglnienie Specification OGEM TOTAL

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

TABL. 5 (67). LUDNO W WIEKU 13 LAT I WICEJ WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA Stan w dniu 31 XII POPULATION AGED 13 AND MORE BY EDUCATIONAL LEVEL As of 31 XII
a

W tym wyksztacenie Of which educational level

Ogem Total

wysze tertiary

policealne zasadnicze zawoi rednie dowe post-seconbasic dary and secondary vocational

gimnazjalne lower secondary

podstawowe primary

W TYSICACH IN THOUSANDS . . . . . . . 2005 2009 2010 33008 33248 33273 4699 6075 6408 10908 11183 11176 7590 7342 7296 1802 1799 1780 7182 6224 6003

W ODSETKACH IN PERCENT OGEM TOTAL . . . . . . . 2005 2009 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,2 18,3 19,3 16,1 22,2 25,0 22,6 27,2 8,8 7,0 10,3 33,0 33,6 33,6 31,9 35,1 38,3 37,0 39,1 26,6 24,8 28,0 23,0 22,1 21,9 28,1 16,3 19,8 24,2 15,3 29,0 36,0 22,2 5,5 5,4 5,3 6,2 4,6 4,4 5,2 3,9 6,5 7,0 6,1 21,8 18,7 18,0 16,4 19,6 12,5 10,8 14,4 25,8 23,2 29,5

Mczyni Males Kobiety Females

Miasta . . . . . . . . . . . . Urban areas Mczyni Males Kobiety Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wie . . . . . . . . . . . . . Rural areas Mczyni Males Kobiety Females . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Dane szacunkowe opracowane z uwzgldnieniem wynikw Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002, biecych bilansw ludnoci oraz wynikw bada z zakresu szkolnictwa. a Estimated data prepared with the results of the Population and Housing Census 2002, current balances of population and results of education surveys.

124 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

Sie osiedlecza kraju w 2011 r. (stan w dniu 31 XII) Settlement system of the country in 2011 (as of 31 XII) Miasta Towns Ogem Total o liczbie ludnocia: 908
a

Miejscowoci wiejskie Rural localities Ogem Total


Wsie Villages Pozostae miejscowoci (kolonie i osady) Other localities (farmsteads and settlements)

52744
43043

by number of population : Poniej 5000 Below 5000 9999 10000 19999 20000 49999 50000 99999 100000199999 200000 i wicej and more

323 182 182 135 47 22 17

9701

a Dane tymczasowe, patrz nota na str. 122. a Provisional data, see note on page 122.

R U C H N A T U R A L N Y L U D N O C I V I T A L S T A T I S T I C S
t y s . t h o u s . 8 0 0 U r o d z e n i a y w e L i v e b i r t h s P r z y r o s t n a t u r a l n y N a t u r a l i n c r e a s e Z g o n y D e a t h s

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0 1 9 4 6 1 9 5 0 1 9 5 5 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0

125 aa

4
Wyszczeglnienie Maestwa . . . Separacje . . . . Rozwody . . . . Urodzenia ywe . . Zgony . . . . . w tym niemowlt Przyrost naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maestwa . . Separacje . . . Rozwody . . . Urodzenia ywe . Zgony . . . . Przyrost naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

TABL. 6 (68). RUCH NATURALNY LUDNOCI VITAL STATISTICS 2000 2005 2010 2011 Specification

W TYSICACH IN THOUSANDS 211,2 1,3 42,8 378,3 368,0 3,1 10,3 206,9 11,6 67,6 364,4 368,3 2,3 3,9
a

228,3 2,8 61,3 413,3 378,5 2,1 34,8

206,5 2,8 64,6 388,4 375,5 1,8 12,9


a

Marriages Separations Divorces Live births Deaths of which infants Natural increase

NA 1000 LUDNOCI PER 1000 POPULATION Ogem Total 5,5 0,0 1,1 9,9 9,6 0,3 5,4 0,3 1,8 9,6 9,7 0,1 6,0 0,1 1,6 10,8 9,9 0,9 5,4 0,1 1,7 10,2 9,8 0,3

Marriages Separations Divorces Live births Deaths Natural increase

Miasta Urban areas Maestwa . . Separacje . . . Rozwody . . . Urodzenia ywe . Zgony . . . . Przyrost naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 0,0 1,5 8,9 9,3 0,4 5,4 0,3 2,3 9,0 9,4 0,4 5,9 0,1 2,0 10,4 9,8 0,6 5,3 0,1 2,1 9,7 9,7 0,0 Marriages Separations Divorces Live births Deaths Natural increase

Wie Rural areas Maestwa . . Separacje . . . Rozwody . . . Urodzenia ywe . Zgony . . . . Przyrost naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 0,0 0,5 11,6 10,2 1,4 5,5 0,3 0,9 10,4 10,1 0,3 6,1 0,1 0,9 11,4 10,1 1,4 5,6 0,1 1,0 10,8 10,0 0,8 Marriages Separations Divorces Live births Deaths Natural increase

NA 1000 URODZE YWYCH PER 1000 LIVE BIRTHS Zgony niemowlt . . . . . miasta . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . 8,1 8,3 7,9 6,4 6,3 6,5 5,0 5,0 5,0 4,7 Infants deaths 4,7 urban areas 4,8 rural areas

NA 1 ZGON PER DEATH Urodzenia ywe . . . . . . miasta . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . 1,028 0,955 1,135 0,989 0,963 1,029 1,092 1,073 1,113 1,034 Live births 1,001 urban areas 1,085 rural areas

a W 2011 r. dane tymczasowe, patrz nota na str. 122. a In 2011 provisional data, see note on page 122.

126 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
Specification

TABL. 7 (69). MAESTWA ZAWARTE I ROZWIZANE MARRIAGES CONTRACTED AND DISSOLVED 2000 Wyszczeglnienie w tys. in thous. Maestwa zawarte . . . . . . Maestwa rozwizane . . . . przez: mier . . . . . . . rozwd . . . . . . . Rnica midzy maestwami zawartymi a rozwizanymi a . . . Maestwa istniejce (stan w dniu 31 XII) . . . . . . . . . . 211,2 209,8 167,0 42,8 3,4 9186,1 206,9 228,9 161,3 67,6 24,5 8927,6 228,3 220,7 159,4 61,3 6,3 8984,9 206,5 Marriages contracted 221,7 Marriages dissolved 157,1 by: death divorce Difference between contracted and 17,0 dissolved marriages a 8967,8 Marriages existing (as of 31 XII) 64,6 2005 2010 2011

a Po uwzgldnieniu salda migracji zagranicznych na pobyt stay osb pozostajcych w stanie maeskim. a After considering net international migration for permanent residence of married persons.

TABL. 8 (70). WSPCZYNNIKI REPRODUKCJI LUDNOCI a REPRODUCTION RATES OF POPULATION Wyszczeglnienie Wspczynnik miasta . wie . . Wspczynnik miasta . wie . . dzietnoci . . . . . . . . . . reprodukcji . . . . . . . . . .
c

2000 . . . . . . . . . d brutto . . . . . .
e

2005 1,243 1,149 1,399 0,604 0,557 0,682 0,599 0,554 0,673

2010 1,382 1,309 1,486 0,665 0,631 0,713 0,663 0,631 0,709

2011

Specification
c

. . . . .

1,367 1,201 1,652 0,663 0,581 0,805 0,653 0,572 0,792

1,301 Total fertility rate 1,228 urban areas 1,402 rural areas d 0,632 Gross reproduction rate 0,595 urban areas 0,682 rural areas 0,630 Net reproduction rate 0,595 urban areas 0,678 rural areas
e

Wspczynnik reprodukcji netto miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . .

a Wyznacza si dla konkretnych lat przy okrelonych zaoeniach dotyczcych niezmiennej intensywnoci urodze oraz trwania ycia, obserwowanych w danym roku wrd wszystkich rodzcych kobiet. b Dane tymczsowe, patrz nota na str. 122. c Oznacza liczb dzieci urodzonych przecitnie przez kobiet w cigu jej caego okresu rozrodczego, tj. w wieku 1549 lat. d Oznacza redni liczb crek urodzonych przecitnie przez kobiet w cigu jej caego okresu rozrodczego, tj. w wieku 1549 lat. e Wyraa stopie zastpowania pokole; oznacza redni liczb crek urodzonych przecitnie przez kobiet w cigu jej caego okresu rozrodczego, tj. w wieku 1549 lat przy zaoeniu, e crki te doyj wieku swych matek w momencie urodzenia. a Calculated for specific years with defined assumptions, concerning the constant density of births and the level of life expectancy observed in the given year among all women giving birth. b Provisional data, see note on page 122. c Refers to the number of children who are born on average by woman during her childbearing period, i.e. aged 1549. d Refers to the number of daughters who are born on average by woman during her childbearing period, i.e. aged 1549. e Expresses the degree of generation replacement; this rate refers to the number of daughters who are born on average by woman during her childbearing period, i.e. aged 1549, assuming that the daughters survive to the age of their mothers at the moment of birth.

127 aa

4
TABL. 9 (71). ZGONY DEATHS w tym: of which:

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

2010 Przyczyny zgonw a Causes of deaths


a

2000

2005

ogem total ogem total mczyni males kobiety females

miasta urban areas

wie rural areas

na 100 tys. ludnoci per 100 thous. population O G E M . . . . . . . . . . . . . . 962,0 TOTAL


b

965,1

991,1 1083,8

904,6

980,9

1006,9

Choroby ukadu krenia . . . . . . . . . Diseases of the circulatory system w tym: of which: choroba niedokrwienna serca ischaemic heart disease choroby naczy mzgowych cerebrovascular diseases . . . . . . . . . . . . . .

458,5

440,8

455,7

441,9

468,5

430,0

495,4

145,3 108,3 84,9 78,2 12,3 225,5 221,0

130,4 102,2 89,4 83,0 14,6 242,0 236,9

120,0 93,1 88,4 82,2 16,4 251,6 242,5

134,9 83,2 70,1 61,5 14,2 291,1 281,0

106,1 102,5 105,6 101,5 18,4 214,6 206,6

119,4 87,7 78,7 71,9 14,8 266,6 257,2

121,0 101,6 103,4 98,0 18,7 228,3 219,8

choroby ttnic, ttniczek i naczy wosowatych diseases of arteries, arterioles and capillaries w tym miadyca . . . . . . . . . . . of which atherosclerosis choroba nadcinieniowa hypertensive disease Nowotwory Neoplasms . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w tym nowotwory zoliwe of which malignant neoplasms

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidowe wyniki bada klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych, gdzie indziej niesklasyfikowane Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified

63,7

63,8

64,1

72,1

56,7

64,3

63,9

a Zgodnie z Midzynarodow Statystyczn Klasyfikacj Chorb i Problemw Zdrowotnych (X Rewizja). b W tym zgony bez orzeczonej przyczyny (brak orzeczenia lekarskiego o przyczynie zgonu w kartach zgonu forma protestu lekarzy) 4,4 na 100 tys. ludnoci. a In accordance with the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 Revision). b Of which deaths without stated cause (lack of a medical statement regarding the cause of death on death certificates due to doctors strike) 4,4 per 100 thous. population.

128 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
2010 mczyni males kobiety females miasta urban areas wie rural areas 98,9 29,9 27,3 4,2 56,7 14,0 69,9 20,7 62,3 39,7 49,2 52,9

TABL. 9 (71). ZGONY (dok.) DEATHS (cont.)

Przyczyny zgonw a Causes of deaths

2000

2005

ogem total ogem total

na 100 tys. ludnoci per 100 thous. population Urazy i zatrucia wedug zewntrznej przyczyny Injuries and poisonings by external cause w tym samobjstwa of which suicides . . . . . . . . . . 67,3 15,3 66,5 15,8 61,9 16,6

Choroby ukadu oddechowego . . . . . . . Diseases of the respiratory system Choroby ukadu trawiennego . . . . . . . . Diseases of the digestive system w tym zwknienie i marsko wtroby of which fibrosis and cirrhosis . . .

47,9

48,6

50,6

38,3 11,4

43,3 11,3

42,5 9,2

50,6 12,7

35,0 6,0

46,6 10,9

36,2 6,6

Zaburzenia wydzielania wewntrznego, stanu odywiania i przemiany metabolicznej . . . . . Endocrine, nutritional and metabolic diseases w tym cukrzyca . . . . . . . . . . . . of which diabetes mellitus Choroby ukadu moczowo-pciowego . . . . . Diseases of the genitourinary system Choroby ukadu nerwowego i narzdw zmysw Diseases of the nervous system and sense organs Choroby zakane i pasoytnicze . . . . . . . Infectious and parasitic diseases Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Mental and behavioural disordes Stany rozpoczynajce si w okresie okooporodowym . . . . . . . . . . . . . . . . Conditions originating in the perinatal period

14,9 13,6

15,6 14,3

18,0 17,1

15,7 14,9

20,1 19,1

18,5 17,4

17,3 16,5

10,8

11,9

13,5

13,3

13,6

13,5

13,5

9,4

12,7

13,4

12,8

14,1

14,4

12,0

6,4

6,1

7,3

9,1

5,7

8,2

6,1

4,0

4,8

4,7

8,1

1,5

5,6

3,3

3,8

3,1

2,8

3,2

2,4

2,8

2,8

a Zgodnie z Midzynarodow Statystyczn Klasyfikacj Chorb i Problemw Zdrowotnych (X Rewizja). a In accordance with the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 Revision).

129
9 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

4
Przyczyny zgonw Causes of deaths

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

W 2010 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwicej zgonw w Polsce byo w nastpstwie chorb ukadu krenia 46% oraz nowotworw zoliwych ponad 24%. Z kolei najczstsze przyczyny zgonw niemowlt to stany chorobowe powstae w okresie okooporodowym ponad 51% oraz wady rozwojowe wrodzone 34%. Z oglnej liczby zmarych w 2010 r. niemowlt (2,1 tys. dzieci poniej 1 roku ycia) prawie 53% dzieci zmaro w cigu pierwszego tygodnia ycia, a kolejne 19% przed ukoczeniem pierwszego miesica.

In 2010 as in the previous years, most of deaths in Poland were due to diseases of the circulatory system 46% and malignant neoplasms more than 24%. The most frequent causes of infant deaths are due to diseases contracted during the perinatal period more than 51% as well as congenital birth defects 34%. Of the total number of infant deaths in 2010 (2,1 thous. children below the age of 1), almost 53% died during the first week of life and a subsequent 19% before completing the first month of life.

TABL. 10 (72). ZAMACHY SAMOBJCZE ZAREJESTROWANE PRZEZ POLICJ a SUICIDES REGISTERED BY POLICE Ogem Total Lata Years w tym dokonane of which committed 4947 4621 4087 3839 14 lat i mniej and less Wiek samobjcw Age of suicidal persons 70 lat i wicej and more

ogem total

1519

2029

3049

5069

2000 . . . . . . . 2005 . . . . . . . 2010 . . . . . . . 2011 . . . . . . .

5621 5625 5456 5124

74 56 42 42

365 349 317 284

894 997 962 911

2396 2107 1899 1810

1426 1650 1795 1659

433 426 406 373

a Usiowane i dokonane; w podziale wedug wieku nie uwzgldniono samobjcw o nieustalonym wieku. a Attempted and committed; data by age of suicidal persons exclude cases for which age is unknown.

130 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

P R Z E C I T N E T R W A N I E Y C I A W W Y B R A N Y C H K R A J A C H W 2 0 1 0 R . L I F E E X P E C T A N C Y I N S E L E C T E D C O U N T R I E S I N 2 0 1 0
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 l a t y e a r s A u s t r i a A u s t r i a
a a B e l g i a B e l g i u m

B u g a r i a B u l g a r i a
a a C y p r C y p r u s

D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d a a J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c
a a R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n a a R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a

S o w e n i a S l o v e n i a
a a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s

S z w e c j a S w e d e n
a a T u r c j a T u r k e y

U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y
a a W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m a a W o c h y I t a l y

M c z y n i M a l e s
a 2 0 0 9 r .

K o b i e t y F e m a l e s

131 aa

4
Wyszczeglnienie Specification 2000 . . 2005 . . 2010 . . 2011 . . Miasta . Urban areas Wie . . Rural areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

TABL. 11 (73). PRZECITNE DALSZE TRWANIE YCIA LIFE EXPECTANCY Mczyni Males Kobiety Females

przecitna liczba lat dalszego trwania ycia osb w wieku lat life expectancy at age specified 0 69,7 70,8 72,1 72,4 73,0 71,6 15 55,6 56,5 57,6 58,0 58,5 57,2 30 41,4 42,2 43,3 43,7 44,1 43,0 45 27,9 28,7 29,7 30,0 30,4 29,4 60 16,7 17,5 18,3 18,5 18,9 18,0 0 78,0 79,4 80,6 80,9 80,9 80,9 15 63,8 65,0 66,1 66,4 66,4 66,4 30 49,0 50,3 51,3 51,6 51,6 51,6 45 34,7 35,8 36,8 37,1 37,1 37,1 60 21,5 22,7 23,5 23,8 23,8 23,6

TABL. 12 (74). MIGRACJE WEWNTRZNE LUDNOCI NA POBYT STAY INTERNAL MIGRATION OF POPULATION FOR PERMANENT RESIDENCE 2001 2005 2005 2010 2011 Specification w tys. in thous. Miasta: napyw odpyw Wie: napyw . odpyw . Saldo migracji w . . . . . . . . . . . . . . . . miastach . . . . . . . . . . 1131,5 1260,2 927,3 798,6 128,7 230,4 263,0 192,4 159,8 32,6 220,3 266,3 202,3 156,4 46,0 222,2 Urban areas: inflow 262,0 outflow 197,8 Rural areas: inflow 158,0 outflow 39,8 Net migration in urban areas

Wyszczeglnienie

Migracje zagraniczne ludnoci to przemieszczenia ludnoci zwizane ze zmian kraju zamieszkania. Ze wzgldu na okres przebywania za granic wyrnia si: migracje krtkookresowe zmiana kraju zamieszkania na okres od 3 do 12 miesicy (do 2005 r. od 2 do 12 miesicy), migracje dugookresowe zmiana kraju zamieszkania na okres 12 miesicy i wicej, a wic rwnie wyjazdy za granic (przyjazdy z zagranicy) na pobyt stay. International migration of the population is understood as movements of people related to the change of country of residence. Considering the period of stay abroad, the following types of migrations are distinguished: short-term migration changing the country of residence for a period of 312 months (until 2005 212 months), and long-term migration changing the country of residence for a period of 12 months and more, including also departures abroad (arrivals from abroad) for permanent residence.

132 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
2011 mczyni males 27420 4920 9570 11431 1499 22176 3878 5782 11148 1368 5244 kobiety females 18250 4766 4081 8063 1340 22161 3769 5615 11288 1489 3911 45670 9686 13651 19494 2839 44337 7647 11397 22436 2857 1333

TABL. 13 (75). MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOCI NA OKRES 12 MIESICY I WICEJ (dugookresowe) INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION FOR PERIOD OF 12 MONTHS AND MORE (long-term migration) A. OGEM TOTAL Wyszczeglnienie Specification 2010 ogem total 54499 8915 22304 20727 2553 41216 6676 11371 20634 2535 13283 mczyni males 35710 4527 17519 12323 1341 20773 3486 5806 10261 1220 14937 kobiety females 18789 4388 4785 8404 1212 20443 3190 5565 10373 1315 1654 ogem total

Imigranci . . Immigrants Poniej 18 lat Below age 18 1829 . . . 3059 . . . 60 lat i wicej 60 and more Emigranci . Emigrants Poniej 18 lat Below age 18 1829 . . . 3059 . . . 60 lat i wicej 60 and more Saldo migracji Net migration

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TABL. 13 (75). B. Z OGEM NA POBYT STAY FROM TOTAL FOR PERMANENT RESIDENCE Wyszczeglnienie Imigranci . . mczyni kobiety . w wieku: Poniej 18 lat 1829 . . . 3059 . . . 60 lat i wicej Emigranci . mczyni kobiety . w wieku: Poniej 18 lat 1829 . . . 3059 . . . 60 lat i wicej Saldo migracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 2005 39119 20417 18702 9205 7817 17292 4805 109832 57002 52830 15580 35036 51143 8073 70713 2005 9364 4873 4491 2154 2053 4159 998 22242 11880 10362 2554 8009 10347 1332 12878 2010 15246 9011 6235 5290 4003 4928 1025 17360 7975 9385 2778 4288 9148 1146 2114 2011 Specification

15524 Immigrants 8863 males 6661 females aged: 6006 Below 18 3157 1829 5190 3059 1171 60 and more 19858 Emigrants 9154 males 10704 females aged: 3464 Below 18 4669 1829 10294 3059 1431 60 and more 4334 Net migration

133 aa

4
WYZNANIA RELIGIJNE

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

RELIGIOUS DENOMINATIONS

TABL. 14 (76). NIEKTRE WYZNANIA RELIGIJNE W POLSCE W 2011 R. Stan w kocu roku SELECTED RELIGIOUS DENOMINATIONS IN POLAND IN 2011 End of the year Kocioy i zwizki wyznaniowe a Churches and religious associations
a

Jednostki kocielne b Church units b

Duchowni Clergy

Wierni, wyznawcy Adherents, faithful

Koci katolicki Catholic Church c Koci Rzymskokatolicki (obrzdek aciski) . . . Koci Greckokatolicki (obrzdek bizantyjsko-ukraiski) Koci Ormiaski (obrzdek ormiaski) . . . . . Koci Neounicki (obrzdek bizantyjsko-sowiaski) . Starokatolickie Old Catholic f Koci Starokatolicki Mariawitw Koci Polskokatolicki f . . . . Koci Katolicki Mariawitw . . Koci Starokatolicki . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

10150 135 3 1

30266 77 3 2

33523358 55000 5000 147

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

36 74 20 4

26 75 g 11 10

23436 20402 1980 1300

Prawosawne Orthodox f Polski Autokefaliczny Koci Prawosawny . . . . . . . . . Wschodni Koci Staroobrzdowcw w RP . . . . . . . . . Protestanckie i tradycji protestanckiej Protestant and Protestant-tradition Koci Ewangelicko-Augsburski f . . . . . Koci Zielonowitkowy . . . . . . . . Koci Adwentystw Dnia Sidmego . . . Chrzecijaski Koci Gosicieli Dobrej Nowiny Nowoapostolski Koci w Polsce . . . . . Koci Chrzecijan Baptystw f . . . . . . Koci Ewangelicko-Metodystyczny f . . . . Kocio Chrystusowy w RP . . . . . . .

233 4

416 6

504150 1006

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

134 220 152 54 52 86 42 38

214 366 61 54 61 70 29 118

61738 22429 9654 5500 5151 4864 4352 4252

a Uszeregowane malejco wedug liczby wiernych, wyznawcw. b Obejmuj m.in.: parafie, zbory, gminy wyznaniowe, orodki. c 2010 r. d W tym 72 ksiy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. e Ochrzczeni. f Koci stowarzyszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej. g W tym 8 kobiet. a Listed by the decreasing number of adherents and faithful. b Including, among others, parishes, congregations, religious communities, centres. c 2010. d Including 72 priests of the Military Ordinariat of the Polish Army. e Baptised. f Churches associated in the Polish Ecumenical Council. g Of which 8 women.

134 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

4
Duchowni Clergy Wierni, wyznawcy Adherents, faithful 63 11 12 57 61 46 66 183 6 12 82 241 73 359 4140 3488 3000 2834 1976 1838 1457
h

TABL. 14 (76). NIEKTRE WYZNANIA RELIGIJNE W POLSCE W 2011 R. (dok.) Stan w kocu roku SELECTED RELIGIOUS DENOMINATIONS IN POLAND IN 2011 (cont.) End of the year Kocioy i zwizki wyznaniowe a Churches and religious associations
a

Jednostki kocielne b Church units b

Protestanckie i tradycji protestanckiej (dok.) Protestant and Protestant-tradition (cont.) Koci Boy w Chrystusie . . . . . . . . Koci Ewangelicko-Reformowany f . . . . . . Koci Chrystusowy . . . . . . . . . . . Koci Wolnych Chrzecijan c . . . . . . . Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma witego . . Koci Ewangelicznych Chrzecijan c . . . . . wiecki Ruch Misyjny ,,Epifania . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

Inne Others Zwizek Wyznania wiadkw Jehowy . . . . . . . . . . . Misja Buddyjska Trzy Schronienia w Polsce i . . . . . . . . . Zwizek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang w Polsce c . . . . Instytut Wiedzy o Tosamoci ,,Misja Czaitanii . . . . . . . Muzumaski Zwizek Religijny w RP . . . . . . . . . . . Koci Jezusa Chrystusa witych w Dniach Ostatnich (Mormoni) c

1806 22 10 10 8 13

25 23 113 20 181

129270 2560 1955 1510 1132 1033

a Uszeregowane malejco wedug liczby wiernych, wyznawcw. b Obejmuj m.in.: parafie, zbory, gminy wyznaniowe, orodki. c 2010 r. f Koci stowarzyszony w Polskiej Radzie Ekumenicznej. h Gosiciele. i 2008 r. a Listed by the decreasing number of adherents and faithful. b Including, among others, parishes, congregations, religious communities, centres. c 2010. f Churches associated in the Polish Ecumenical Council. h Proclaimers. i 2008.

Obrzdki Kocioa katolickiego w Polsce W Kociele katolickim wystpuj cztery obrzdki: aciski, bizantyjsko-ukraiski, ormiaski oraz bizantyjsko-sowiaski. Koci katolicki o obrzdku bizantyjsko-ukraiskim, ze stolic arcybiskupi w Przemylu, posiada 10 dekanatw: elblski, koszaliski, krakowsko-krynicki, olsztyski, przemyski, sanocki, supski, wgorzewski, wrocawski i zielonogrski; o obrzdku ormiaskim 3 parafie: w Gliwicach, Warszawie i Gdasku; o obrzdku bizantyjsko-sowiaskim obejmuje 1 parafi w Kostomotach k. Terespola. Rites of the Catholic Church in Poland There are four rites in the Catholic Church: Roman, Byzantine-Ukrainian, Armenian and Byzantine-Slavic. The Byzantine-Ukrainian Rite Catholic Church, with the Archbishop in Przemyl, has 10 decanates: Elblg, Koszalin, Krakw-Krynica, Olsztyn, Przemyl, Sanok, Supsk, Wgorzewo, Wrocaw and Zielona Gra; the Armenian Rite has 3 parishes: in Gliwice, Warszawa and Gdask; the Byzantine-Slavic Rite includes one parish in Kostomoty near Terespol.

135 aa

LUDNO. WYZNANIA RELIGIJNE POPULATION. RELIGIOUS DENOMINATIONS

D I E C E Z J E I M E T R O P O L I E K O C I O A R Z Y M S K O K A O L I C K I E G O W 2 0 1 0 R . T S t a n w k o c u r o k u D I O C E S E S A N D M E T R O P O L I S E S O F T H E R O M A N C A T H O L I C C H U R C H I N 2 0 1 0 E n d o f t h e y e a r
a D i o c e s a n a n d m o n a s t i c p r i e s t s K s i a d i e c e z j a l n i i z a k o n n i 3 0 2 6 6 W i e r n i w d i e c e z j a c h w t y s . A d h e r e n t s i n t h o u s . 3 3 5 2 3

G D A S K 7 5 2 E k 9 0 6 E l b l g 4 8 K o s z a l i nP O L S Z T Y N3 e l p l i n 3 4 4 4 1 1 5 7 5 5 6 4 6 6 8 4 3 0 8 4 0 6 4 3 7 3 0 S Z C Z E C I N 6 8 1 T o r u B I A Y S T O K 4 9 9 B y d g o s z c z 3 5 7 1 0 0 0 o m a 4 3 2 5 6 0 5 8 9 5 7 3 3 5 7 P o c k 5 4 6 6 7 4 G N I E Z N O D r o h i c z y n 8 1 3 2 8 5 5 9 5 W a r s z a w a P r a g a P O Z N A 2 1 0 6 5 2 Z i e l o n a W o c a w e k 6 4 6 0 6 5 G r a1 6 5 3 1 0 9 8 o w i c z S i e d l c e 4 2 4 1 4 8 5 6 6 0 7 6 4 W A R S Z A W A 7 4 2 6 0 3 1 0 8 9 1 2 3 4 7 1 6 K a l i s z D 1 4 2 5 5 9 4 7 8 1 R a d o m 7 4 0 1 4 2 0 L e g n i c a U B L I N 8 2 3 L W R O C A W 1 5 7 9 0 8 1 5 1 1 9 5 4 C Z S T O C H O W A 1 0 4 9 7 7 6 1 1 5 3 9 1 2 K i e l c e S a n d o m i e r z w i d n i c a 8 2 0 7 Z a m o 1 0 G l i w i c e 7 0 6 4 1 1 5 0 4 8 3 1 7 6 4 O p o l e 5 0 4 6 9 1 4 4 3 6 3 0 8 4 7 3 5 0 S o s n o w i e c 6 3 8 6 4 0 1 1 9 9 R z e s z w K A T O W I C E K R A K W 7 1 4 5 3 9 6 T a r n w G r a n i c e d i e c e z j i 2 1 1 0 B i e l s k o B i a a 9 3 1 6 6 75 D i o c e s e s b o r d e r s 1 5 5 5 6 7 3 R Z E M Y L 1 1 1 2 P 6 8 0 G r a n i c e m e t r o p o l i i 1 1 3 7 M e t r o p o l i s e s b o r d e r s 7 1 1 S i e d z i b a d i e c e z j i P o c k S e a t o f d i o c e s e S i e d z i b a m e t r o p o l i i i d i e c e z j i W A R S Z A W A S e a t o f m e t r o p o l i s a n d d i o c e s e
a W t y m 7 2 k s i y O r d y n a r i a t u P o l o w e g o W o j s k a P o l s k i e g o n i e u w z g l d n i o n y c h w p o d z i a l e w e d u g d i e c e z j i i m e t r o p o l i i . a I n c l u d i n g 7 2 p r i e s t s o f t h e M i l i t a r y O r d i n a r i a t o f t h e P o l i s h A r m y n o t i n c l u d e d i n d i v i s i o n a c c o r d i n g t o d i o c e s e s a n d m e t r o p o l i s e s .

136 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Dane o aktywnoci ekonomicznej ludnoci dotycz ludnoci faktycznie zamieszkaej i obejmuj osoby w wieku 15 lat i wicej bdce czonkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach i prezentowane s na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci (BAEL) tabl. 1, 2, 6 i 15; badanie prowadzone jest metod obserwacji cigej, tj. aktywno ekonomiczn ludnoci bada si w kadym tygodniu w cigu caego kwartau. Od I kwartau 2003 r. do IV kwartau 2011 r. dane BAEL uoglniane s na podstawie bilansw ludnoci opracowywanych przy wykorzystaniu wynikw Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002. Dane prezentowane wedug grup wieku obliczane s w oparciu o dokadn dat urodzenia, do I kwartau 2006 r. z wyjtkiem osb w wieku 15 lat przedstawiane byy wedug roku urodzenia. Badanie nie obejmuje osb nieobecnych powyej 3 miesicy, jeeli ich nieobecno nie wynikaa z charakteru pracy. Podstawowe kryterium podziau na aktywnych zawodowo (pracujcych i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo stanowi praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bd poszukiwania pracy. Do pracujcych zaliczono osoby, ktre w badanym tygodniu: wykonyway, przez co najmniej 1 godzin, prac przynoszc zarobek lub dochd albo pomagay (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa w rolnictwie lub rodzinnej dziaalnoci gospodarczej poza rolnictwem, formalnie miay prac, ale jej nie wykonyway (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w dziaalnoci zakadu, trudnych warunkw atmosferycznych); jeeli przerwa w pracy wynosia ponad 3 miesice, dodatkowym kryterium od 2006 r. w przypadku pracownikw najemnych (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz osoby wykonujce prac nakadcz) by fakt otrzymywania co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. Za bezrobotne uznaje si osoby w wieku 1574 lata, ktre speniay jednoczenie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie byy osobami pracujcymi, aktywnie poszukiway pracy, tzn. podjy konkretne dziaania w cigu 4 tygodni (wliczajc jako ostatni tydzie badany), aby znale prac, byy gotowe podj prac w cigu 2 tygodni nastpujcych po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zaliczono rwnie osoby, ktre znalazy prac i oczekiway na jej rozpoczcie w okresie 3 miesicy oraz byy gotowe t prac podj. Za bierne zawodowo uznano osoby, ktre nie zostay zakwalifikowane jako pracujce lub bezrobotne.

137 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Data on economic activity of population concern the actually living population and cover persons aged 15 and more, who are members of households in the dwellings selected on a random basis, and is presented on the basis of representative Labour Force Survey (LFS) tables 1, 2, 6 and 15; the survey is conducted by the continuous observation method, i.e. economic activity of the population is surveyed in each week during the entire quarter. From the I quarter of 2003 to the IV quarter of 2011, the LFS data have been generalized on the basis of population balances compiled with the use of the Population and Housing Census 2002. Data presented by age groups have been calculated on the basis of the exact date of birth, until the I quarter of 2006 with the exception of persons aged 15 they were presented according to the year of birth. The survey does not cover persons absent for longer than 3 months except persons whose absence results from the type of their job. The main criterion in dividing the population into economically active (employed and unemployed persons) and inactive is work, i.e., performing, holding or looking for work. Employed persons are persons who during the reference week: performed, for at least 1 hour any work providing earnings or income, or assisted (without wages or salaries) in maintaining a family-owned farm in agriculture or conducting a family-owned business beyond agriculture, formally had work but did not perform it (e.g., due to illness, vacation, a break in company activity, bad weather); if the break in work exceeded 3 months, since 2006 the additional criterion in case of paid employees (employees hired on the basis of an employment contract and outworkers) was the fact of receiving at least 50% of the hitherto remuneration. Unemployed persons are persons aged 1574, who simultaneously fulfilled three conditions: within the reference week were not employed, actively sought work, i.e., within a 4-week period undertaken real activity (the last week being the reference week) to find work, were available for work within a fortnight period following the reference week. The unemployed also include persons who have found a work and were waiting to begin it within a 3-month period, as well as persons who were available for that work. Economically inactive persons are persons who are not classified either as employed or unemployed.

138 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
2005 2010 2011 IV kwarta quarter Specification przecitne w roku annual averages 31258 14902 16356 17161 9362 7799 14116 7809 6306 3045 1553 1493 14097 5540 8557 54,9 62,8 47,7 54,2 56,0 45,2 52,4 38,6 44,1 47,0 31674 15050 16624 17660 9643 8017 15961 8747 7214 1699 896 803 14014 5407 8606 55,8 64,1 48,2 55,9 55,5 50,4 58,1 43,4 50,4 50,4 31838 15153 16686 17853 9771 8082 16131 8892 7239 1723 879 843 13985 5381 8604 56,1 64,5 48,4 56,2 55,9 50,7 58,7 43,4 50,7 50,5 31884 POPULATION in thous. 15178 Men 16706 Women 17951 Economically active persons 9813 8138 8946 7255 867 883 men women men women men women
a

TABL. 1 (77). AKTYWNO EKONOMICZNA LUDNOCI W WIEKU 15 LAT I WICEJ ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION AGED 15 AND MORE

Wyszczeglnienie

LUDNO Mczyni Kobiety

w tys.

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktywni zawodowo mczyni kobiety Pracujcy mczyni kobiety Bezrobotni b mczyni kobiety Mczyni Kobiety

16201 Employed persons

1750 Unemployed persons b

Bierni zawodowo

13934 Economically inactive persons 5365 Men 8568 Women 56,3 ACTIVITY RATE in % 64,7 Men 48,7 Women 56,4 Urban areas 56,1 Rural areas 50,8 EMPLOYMENT RATE in % 58,9 Men 43,4 Women 51,0 Urban areas 50,5 Rural areas
d c

WSPCZYNNIK AKTYWNOCI ZAWODOWEJ c w % . . . . Mczyni Kobiety Miasta Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


d

WSKANIK ZATRUDNIENIA w % . . . . . . . . . . Mczyni Kobiety Miasta Wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a W 2011 r. dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. b Osoby w wieku 1574 lata. c, d Obliczono jako udzia: c aktywnych zawodowo (ogem lub danej grupy) w liczbie ludnoci w wieku 15 lat i wicej (ogem lub danej grupy), d pracujcych (ogem lub danej grupy) w liczbie ludnoci w wieku 15 lat i wicej (ogem lub danej grupy). a In 2011 provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. b Persons aged 1574. c, d Calculated as the share of: c the economically active persons (total or in a given group) in the population aged 15 and more (total or in a given group), d the employed persons (total or in a given group) in the population aged 15 and more (total or in a given group).

139 aa

5
Wyszczeglnienie Specification Lud-a no Population a Aktywni zawodowo Economically active persons ogem grand total pracujcy employed bezrobotnib unemployed b w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . TOTAL w tym w wieku produkcyjnyme of which of working age e 1524 lata . . . . . . . . 2534 . . . . . . . . . . 3544 . . . . . . . . . . 4554 . . . . . . . . . . 55 lat i wicej . . . . . . . and more Mczyni . . . . . . . . Men w tym w wieku produkcyjnyme of which of working agee 1524 lata . . . . . . . . 2534 . . . . . . . . . . 3544 . . . . . . . . . . 4554 . . . . . . . . . . 55 lat i wicej . . . . . . . and more Kobiety . . . . . . . . . Women w tym w wieku produkcyjnyme of which of working agee 1524 lata . . . . . . . . 2534 . . . . . . . . . . 3544 . . . . . . . . . . 4554 . . . . . . . . . . 55 lat i wicej . . . . . . . and more 31884 24012 4851 6224 5117 5142 10549 15178 12518 2479 3143 2567 2522 4468 16706 11494 2372 3082 2551 2620 6081 17951 17475 1632 5319 4505 4095 2400 9813 9633 955 2930 2382 2097 1449 8138 7842 677 2389 2123 1998 951 16201 15738 1200 4781 4188 3783 2248 8946 8770 729 2675 2239 1946 1357 7255 6968 472 2106 1949 1837 891 1750 1737 432 538 317 312 152 867 864 226 255 143 151 92 883 874 205 283 174 161 60

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

TABL. 2 (78). AKTYWNO EKONOMICZNA LUDNOCI W WIEKU 15 LAT I WICEJ WEDUG WIEKU I PCI W IV KWARTALE 2011 R. ECONOMIC ACTIVITY OF THE POPULATION AGED 15 AND MORE BY AGE AND SEX IN IV QUARTER 2011 Bierni zawodowo Economically inactive persons Wspczynnik aktywnoci zawo-c dowej Activity ratec Wskanik zatrudnieniad Employment rated

w % in % 13934 6537 3219 905 613 1048 8149 5365 2884 1524 212 185 425 3019 8568 3652 1695 693 427 623 5130 56,3 72,8 33,6 85,5 88,0 79,6 22,8 64,7 77,0 38,5 93,2 92,8 83,1 32,4 48,7 68,2 28,5 77,5 83,2 76,3 15,6 50,8 65,5 24,7 76,8 81,8 73,6 21,3 58,9 70,1 29,4 85,1 87,2 77,2 30,4 43,4 60,6 19,9 68,3 76,4 70,1 14,7

ad Patrz notki ad do tabl. 1 na str. 139. e Mczyni w wieku 1864 lata, kobiety w wieku 1859 lat. ad See footnotes ad to the table 1 on page 139. e Men aged 1864, women aged 1859.

140 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

a L U D N O A K T Y W N A Z A W O D O W O W W Y B R A N Y C H K R A J A C H W 2 0 1 0 R . a E C O N O M I C A L L Y A C T I V E P O P U L A T I O N I N S E L E C T E D C O U N T R I E S I N 2 0 1 0

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 % A u s t r i a A u s t r i a 5 1 , 9 % B e l g i a B e l g i u m 4 4 , 9 % B u g a r i a B u l g a r i a 4 5 , 0 % C y p r C y p r u s 5 3 , 2 % D a n i a D e n m a r k 5 2 , 9 % 5 1 , 4 % E s t o n i a E s t o n i a 5 0 , 0 % F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e 4 6 , 1 % G r e c j a G r e e c e 4 6 , 1 % 5 0 , 4 % H i s z p a n i a S p a i n 4 7 , 6 % I r l a n d i a I r e l a n d b b 5 1 , 8 % J a p o n i a J a p a n 4 9 , 4 % L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g 4 7 , 3 % 5 1 , 5 % o t w a L a t v i a 4 2 , 5 % M a l t a M a l t a 5 3 , 6 % N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s 5 1 , 6 % N i e m c y G e r m a n y 7 1 , 8 % N o r w e g i a N o r w a y c c 4 6 , 2 % P o l s k a P o l a n d 5 2 , 5 % P o r t u g a l i a P o r t u g a l 5 0 , 1 % R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c b b 5 3 , 2 % R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n 4 6 , 5 % R u m u n i a R o m a n i a 4 9 , 9 % S o w a c j a S l o v a k i a 5 0 , 8 % S o w e n i a S l o v e n i a b b 4 9 , 6 % S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s 5 3 , 0 % S z w e c j a S w e d e n b 4 8 , 1 % b U k r a i n a U k r a i n e 4 3 , 2 % W g r y H u n g a r y 5 1 , 4 % W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m 4 1 , 6 % W o c h y I t a l y
5 1 , 9 % U d z i a l u d n o c i

P r a c u j c y : a k t y w n e j z a w o d o w o E m p l o y e d p e r s o n s : w l u d n o c i o g e m e u s u g i r o l n i c t w o , l e n i c t w o , o w i e c t w o i r y b a c t w o T h e s h a r e e s e r v i c e s a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y a n d f i s h i n g o f t h e e c o n o m i c a l l y d p r z e m y s i b u d o w n i c t w o B e z r o b o t n i a c t i v e p o p u l a t i o n d i n d u s t r y a n d c o n s t r u c t i o n U n e m p l o y e d p e r s o n s i n t h e t o t a l p o p u l a t i o n

a D a n e n a p o d s t a w i e B a d a n i a A k t y w n o c i E k o n o m i c z n e j L u d n o c i ( B A E L ) o p r a c o w a n e w e d u g m e t o d o l o g i i M i d z y n a r o d o w e j O r g a n i z a c j i P r a c y ( M O P ) ; p a t r z u w a g a d o t a b l i c w d z i a l e P r z e g l d m i d z y n a r o d o w y n a s t r . 5 6 0 . b D a n e d l a p r a c u j c y c h i b e z r o b o t n y c h d o t y c z 2 0 0 8 r . c P r z e c i t n e w r o k u . d D l a D a n i i , L i t w y , L u k s e m b u r g a i M a l t y b e z g r n i c t w a i w y d o b y w a n i a ; d l a E s t o n i i i L u k s e m b u r g a b e z d o s t a w y w o d y ; g o s p o d a r o w a n i a c i e k a m i i o d p a d a m i ; r e k u l t y w a c j i . e D o t y c z y p o z o s t a y c h s e k c j i P K D 2 0 0 7 / N A C E R e v . 2 , a w p r z y p a d k u J a p o n i i , R o s j i , S t a n w Z j e d n o c z o n y c h i U k r a i n y p o z o s t a y c h s e k c j i I S I C R e v . 3 . a D a t a b a s e d o n t h e L a b o u r F o r c e S u r v e y s ( L F S ) c o m p i l e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e m e t h o d o l o g y o f I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i z a t i o n ( I L O ) ; s e e t h e n o t e t o t a b l e s i n t h e c h a p t e r I n t e r n a t i o n a l r e v i e w o n p a g e 5 6 0 . b D a t a f o r e m p l o y e d a n d u n e m p l o y e d p e r s o n s c o n c e r n 2 0 0 8 . c A n n u a l a v e r a g e s . d F o r D e n m a r k , L i t h u a n i a , L u x e m b o u r g a n d M a l t a e x c l u d i n g m i n i n g a n d q u a r r y i n g ; f o r E s t o n i a a n d L u x e m b o u r g e x c l u d i n g w a t e r s u p p l y ; s e w e r a g e , w a s t e m a n a g e m e n t a n d r e m e d i a t i o n a c t i v i t i e s . e C o n c e r n s r e m a i n i n g N A C E R e v . 2 s e c t i o n s a n d f o r J a p a n , R u s s i a n F e d e r a t i o n , t h e U n i t e d S t a t e s a n d U k r a i n e r e m a i n i n g s e c t i o n s o f I S I C R e v . 3 .

141 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Na podstawie BAEL w IV kwartale 2011 r. spord 13,9 mln osb biernych zawodowo w wieku 15 lat i wicej 45,8% stanowiy osoby, ktre nie podejmoway pracy z powodu przebywania na emeryturze. Kolejnymi przyczynami byy: nauka i uzupenianie kwalifikacji (21,6%), choroba i niesprawno (14,3%) oraz obowizki rodzinne (11,6%). W populacji osb w wieku produkcyjnym (1859/64 lata) gwnymi przyczynami biernoci zawodowej byy: nauka i uzupenianie kwalifikacji (26,8%), choroba i niesprawno (22,9%) oraz obowizki rodzinne (22,6%).
On the LFS basis in the IV quarter of 2011 from the 13,9 mln of economically inactive persons aged 15 and more 45,8% constituted persons who did not undertake work due to retirement. The successive reasons were: education and training (21,6%), illness and disability (14,3%) as well as family responsibilities (11,6%). In the working age population (1859/64) the main reasons for economic inactivity were: education and training (26,8%), illness and disability (22,9%), and family responsibilities (22,6%).

Dane o pracujcych dotycz osb wykonujcych prac przynoszc im zarobek lub dochd; do pracujcych zalicza si: 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o prac, powoanie, mianowanie, wybr lub stosunek subowy); 2) pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek cznie z pomagajcymi czonkami ich rodzin; 3) osoby wykonujce prac nakadcz; 4) agentw (cznie z pomagajcymi czonkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentw); 5) czonkw spdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spdzielni produkcyjnych i spdzielni powstaych na ich bazie oraz spdzielni kek rolniczych); 6) duchownych penicych obowizki duszpasterskie. Prezentowane dane o pracujcych, z wyjtkiem tabl. 3, 4 i 6 oraz wykresu na str. 144, nie obejmuj jednostek budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego; dane dla tych jednostek podano w dziale ,,Organizacja pastwa. Dane o pracujcych w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowano na podstawie wynikw spisw: w latach 2002 i 2005 Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002, w latach 2010 i 2011 Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Data regarding employment concern persons performing work providing earnings or income and include: 1) employees hired on the basis of an employment contract (labour contract, posting, appointment, election or service relation);

142 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

2) 3) 4) 5)

employers and own-account workers including contributing family workers; outworkers; agents (including contributing family workers and persons employed by agents); members of agricultural production co-operatives (agricultural producers co-operatives and co-operatives established on their basis as well as agricultural farmers co-operatives); 6) clergy fulfilling priestly obligations. Presented data regarding employment excluding tables 3, 4 and 6 as well as the chart on page 144, do not include budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety; data for these entities are given in the chapter Organization of the State. Data regarding employed persons on private farms in agriculture were estimated on the basis of the results of the censuses: in 2002 and 2005 Population and Housing Census 2002 as well as the Agricultural Census 2002, in 2010 and 2011 Agricultural Census 2010.

TABL. 3 (79). PRACUJCY Stan w dniu 31 XII EMPLOYED PERSONS As of 31 XII 2002 Wyszczeglnienie 2005 2010 2011 Specification

w tys. in thous.

O G E M . . . . . . . . 12803,3 12890,7 14106,9 14145,0 T O T A L w tym poza jednostkami budetowymi prowadzcymi dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego . . . . . . . . 12486,7 W tym: zatrudnieni na podstawie stosunku pracy . . . . . . . . pracodawcy i pracujcy na wasny rachunek . . . . . . w tym w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie a 9353,0 3388,5 1967,0 9543,1 3289,4 1967,0 10410,2 3641,8 2216,2 10443,2 3646,1 2216,2 of which excluding budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety Of which: employees hired on the basis of an employment contract employers and own-account workers of which on private farms in agriculture a

12576,3

13778,2

13823,6

a Dane szacunkowe. U w a g a. Ponadto, wedug danych szacunkowych, w ,,szarej gospodarce liczba pracujcych wyniosa: w 2002 r. 910 tys. osb, w 2005 r. 1035 tys. osb, w 2010 r. 1074 tys. osb, w 2011 r. 1083 tys. osb. a Estimated data. N o t e. Moreover, according to estimated data, the number of employed persons in the hidden economy totalled: 910 thous. in 2002, 1035 thous. in 2005, 1074 thous. in 2010 and 1083 thous. in 2011.

143 aa

5
0 , 5 % 2 0 0 2 3 2 0 1 12 4 , 6 % S e k t o r : S e c t o r : p u b l i c z n y p u b l i c p r y w a t n y p r i v a t e

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

S T R U K T U R A P R A C U J C Y C H W E D U G S E K T O R W W A S N O C I S t a n w d n i u 3 1 X I I S T R U C T U R E O F E M P L O Y E D P E R S O N S B Y O W N E R S H I P S E C T O R S A s o f 3 1 X I I
6 9 , 5 %

7 5 , 4 %

TABL. 4 (80). PRACUJCY WEDUG SEKCJI Stan w dniu 31 XII EMPLOYED PERSONS BY SECTIONS As of 31 XII 2005 Sekcje w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . . 12890,7 14106,9 14145,0 T O T A L 2010 2011 Sections

Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo . . . . . . . . . . w tym rolnictwo


a

2134,1 2082,2 2857,6 186,4 2400,2

2376,1 2326,2 2909,5 173,0 2436,5

2375,5 Agriculture, forestry and fishing 2325,1 of which agriculture


a

. . . . . . .

Przemys . . . . . . . . . . . grnictwo i wydobywanie . . . . przetwrstwo przemysowe . . . wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . . . . dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA

2912,2 Industry 175,6 2440,3 mining and quarrying manufacturing

150,5

159,1

152,8

electricity, gas, steam and air conditioning supply water supply; sewerage, waste management and remediation activities

120,5

140,9

143,5

a Dla gospodarstw indywidualnych dane szacunkowe. a For private farms estimated data.

144 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
2005 2010 w tys. in thous. 661,5 865,2 889,2 Construction 2011 Sections 2068,5 633,1 219,4 183,2 296,6 174,2 2189,1 701,4 237,4 237,8 337,9 196,0 2185,0 Trade; repair of motor vehiclesA 712,1 Transportation and storage 234,3 Accommodation and cateringA 246,8 Information and communication 346,5 Financial and insurance activities 199,2 Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities

TABL. 4 (80). PRACUJCY WEDUG SEKCJI (dok.) Stan w dniu 31 XII EMPLOYED PERSONS BY SECTIONS (cont.) As of 31 XII Sekcje

Budownictwo

. . . . . . . . .

Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . . . . . . . . . Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomiaA . .

Informacja i komunikacja . . . . . Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa Obsuga rynku nieruchomociA . .

Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna . . . . . . . . . Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . . . . . . . . . . Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne . . . . . . . . . Edukacja . . . . . . . . . . .

408,2

481,3

490,5

327,2

411,7

409,5

871,4 1043,0 689,0

970,1 1079,9 764,4

951,9

Public administration and defence; compulsory social security

1078,6 Education 762,6 Human health and social work activities

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj . . . . . . . . Pozostaa dziaalno usugowa . . .

130,9 192,8

148,4 200,7

149,2 Arts, entertainment and recreation 201,9 Other service activities

145
10 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

5
TABL. 5 (81). PRACUJCY WEDUG STATUSU ZATRUDNIENIA a EMPLOYED PERSONS BY EMPLOYMENT STATUS 2002 Wyszczeglnienie w tys. in thous. OGEM w tym: Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy . . . . . . . . Pracodawcy i pracujcy na wasny rachunek . . . . . . w tym w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwieb . . . . . . . 12728,9 12727,5 13726,2 2005 2010 2011
a

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Specification

13810,4 T O T A L of which: Employees hired on the basis of an employment contract

8736,3

8786,7

9744,8

9830,1

3889,4

3841,4

3884,3

3884,5 Employers and own-account workers of which on private farms in agricultureb

1837,8

1837,8

1875,6

1875,6

a Przecitne w roku. b Dane szacunkowe. a Annual averages. b Estimated data.

S T R U K T U R A P R A C U J C Y C H W E D U G S E K T O R W W A S N O C I ( p r z e c i t n e w r o k u ) S T R U C T U R E O F E M P L O Y E D P E R S O N S B Y O W N E R S H I P S E C T O R S ( a n n u a l a v e r a g e s )
Z A T R U D N I E N I N A P O D S T A W I E S T O S U N K U P R A C Y E M P L O Y E E S H I R E D O N T H E B A S I S O F A N E M P L O Y M E N T C O N T R A C T

O G E M T O T A L

2 8 , 2 %

7 1 , 8 %

2 0 0 24 0 , 6 %

5 9 , 4 %

2 3 , 0 %

7 7 , 0 %

2 0 1 1 3 1 , 9 %

6 8 , 1 %

S e k t o r : S e c t o r :

p u b l i c z n y p u b l i c

p r y w a t n y p r i v a t e

146 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
Z wyksztaceniem With education wyszym tertiary policealnym i rednim zawodowym post-secondary and vocational secondary 27,5 30,5 25,1 25,8 31,0 29,8 16,8 rednim oglnoksztaccym general secondary zasadniczym zawodowym basic vocational gimnazjalnym i podstaa wowym lower secondary a and primary 7,1 11,0 3,5 5,8 7,3 12,8 30,1 29,5 14,6 44,6 29,2 19,8 21,0 30,1 8,5 25,8 9,0 7,4 5,5 5,6 3,9 27,4 18,1 17,8 31,8 36,4 30,8 19,1

TABL. 6 (82). STRUKTURA PRACUJCYCH WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA I WIEKU W IV KWARTALE 2011 R. na podstawie BAEL STRUCTURE OF EMPLOYED PERSONS BY EDUCATIONAL LEVEL AND AGE IN IV QUARTER 2011 on the LFS basis

Wiek Age

Ogem Total

OGEM . . . . 100,0 100,0 TOTAL 1524 lata . . . . . 7,4 100,0 2534 . . . . . . . 29,5 100,0 3544 . . . 4554 . . . 5564 . . . 65 lat i wicej and more . . . . . . . . . . . . . . . . 25,8 23,4 12,3 1,6 100,0 100,0 100,0 100,0

a cznie z niepenym podstawowym. a Including incomplete primary education.

TABL. 7 (83). PRZECITNE ZATRUDNIENIE AVERAGE PAID EMPLOYMENT 2005 Sekcje w tys. in thous. OGEM
a

2010

2011 Sections

. . . . . . . . .

8786,7 153,0 2619,2 188,0 2162,9

9744,8 143,9 2696,1 173,2 2229,8

9830,1 T O T A L 142,8 Agriculture , forestry and fishing 2719,6 Industry 171,9 mining and quarrying 2256,2 manufacturing electricity, gas, steam and air conditioning supply water supply; sewerage, waste management and remediation activities
a

Rolnictwo , lenictwo, owiectwo i rybactwo . . . . . . . . . . . Przemys . . . . . . . . . . . grnictwo i wydobywanie . . . . przetwrstwo przemysowe . . . wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . . . . dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA

152,8 115,5

159,4 133,7

154,6 136,9

a Dla gospodarstw indywidualnych dane szacunkowe. a For private farms estimated data.

147 aa

5
TABL. 7 (83). PRZECITNE ZATRUDNIENIE (dok.) AVERAGE PAID EMPLOYMENT (cont.) 2005 Sekcje w tys. in thous. Budownictwo . . . . . . . . . 518,1 1379,9 507,4 147,5 155,5 244,0 133,6 270,5 262,8 674,4 1598,7 582,5 175,7 195,3 281,7 142,0 328,4 353,8 2010 2011 Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . . . . . . . . . Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomiaA . . Informacja i komunikacja . . . . . Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa Obsuga rynku nieruchomociA . .

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Sections

706,6 Construction 1599,7 Trade; repair of motor vehiclesA 590,9 Transportation and storage 174,4 Accommodation and cateringA 199,7 Information and communication 286,2 Financial and insurance activities 147,8 Real estate activities 337,8 361,3 Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security

Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna . . . . . . . . . Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . . . . . . . . . . Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne . . . . . . . . . Edukacja . . . . . . . . . . .

551,8 1018,2 621,7 113,7 89,8

642,8 1035,9 667,8 130,3 95,5

630,3

1037,1 Education 667,7 Human health and social work activities 130,9 Arts, entertainment and recreation 97,3 Other service activities

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj . . . . . . . . Pozostaa dziaalno usugowa . . .

Koszty pracy stanowi sum wynagrodze brutto (cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych i ze skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne emerytalne, rentowe i chorobowe, paconymi przez ubezpieczonego pracownika) oraz pozapacowych wydatkw (skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opacane przez pracodawc, skadki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, wydatki na doskonalenie, ksztacenie i przekwalifikowanie kadr, bezpieczestwo i higien pracy oraz pozostae wydatki, obejmujce m.in. delegacje subowe, zakadowy fundusz wiadcze socjalnych).

148
10 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Labour costs are defined as the sum of gross wages and salaries (including deductions for personal income taxes and contributions to compulsory social security retirement, pension and illness, paid by the insured employee) as well as non-wages related expenditures (contributions to retirement, pension and accident insurance paid by the employer, contributions to the Labour Fund and to the Guaranteed Employment Benefit Fund, expenditures on improving skills, training and retraining personnel, improving work safety as well as other expenditures including among others: business trips, benefits from establishments social fund).

Uwaga do tablic 811 Dane wedug rodzajw dziaalnoci opracowano metod jednostek lokalnych rodzaju dziaalnoci. Note to tables 811 Data according to the kinds of activity are compiled using the local kind-of-activity unit method. TABL. 8 (84). KOSZTY PRACY a LABOUR COSTS
a

Wyszczeglnienie

Na 1 zatrudnionego (przecitne miesiczne) Per paid employee (monthly averages)

Na 1 godzin przepracowan Per hour worked

Specification

w z in zl OGEM . . . . . . 2000 2005 2009 2010 Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo . . . . . . . . . . Przemys . . . . . . . . . . . grnictwo i wydobywanie . . . . przetwrstwo przemysowe . . . 2623 3252 4233 4388 4673 4305 7503 3843 18 T O T A L 23 31 31 31 Agriculture, forestry and fishing 29 Industry 53 26 mining and quarrying manufacturing

a Dane dotycz podmiotw, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb; w latach 2005, 2009 i 2010 dane szacunkowe. a Data concern entities employing more than 9 persons; in 2005, 2009 and 2010 estimated data.

149 aa

5
TABL. 8 (84). KOSZTY PRACY (dok.) a LABOUR COSTS (cont.) Na 1 zatrudnionego (przecitne miesiczne) Per paid employee (monthly averages)
a

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Wyszczeglnienie

Na 1 godzin przepracowan Per hour worked

Specification

w z in zl Przemys (dok.) wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . . . . dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA Budownictwo . . . . . . . . . Industry (cont.) electricity, gas, steam and air conditioning supply water supply; sewerage, waste management and remediation activities

6932 4164 4086 3735 4222 2792 7993 6930 4432 6269 3068

49 28

27 Construction 26 Trade; repair of motor vehiclesA 29 Transportation and storage 19 Accommodation and cateringA 55 Information and communication 49 Financial and insurance activities 31 Real estate activities 43 20 Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities Public administration and defence; compulsory social security

Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . . . . . . . . Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomiaA . . Informacja i komunikacja . . . . . Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa . . . . . . . . . . . . Obsuga rynku nieruchomociA . .

Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna . . . . . . . . . Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . . . . . . . . . . Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne . . . . . . . . Edukacja . . . . . . . . . . .

5068 4354 4011 3872 3449

36

44 Education 29 Human health and social work activities 27 Arts, entertainment and recreation 23 Other service activities

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj . . . . . . . . Pozostaa dziaalno usugowa . . .

a Dane dotycz podmiotw, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb; w latach 2005, 2009 i 2010 dane szacunkowe. a Data concern entities employing more than 9 persons; in 2005, 2009 and 2010 estimated data.

150 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
a

TABL. 9 (85). POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) a PERSONS INJURED IN ACCIDENTS AT WORK (excluding private farms in agriculture) Z liczby ogem powodujcych niezdolno do pracy Of total number accidents resulting in an inability to work

W wypadkach In accidents Wyszczeglnienie Specification Ogem Total miertelnych cikich serious fatal OGEM OGEM TOTAL TOTAL 594 468 446 404 1351 956 645 683 92964 82978 93116 96136

21 dni lejszych 13 dni 420 i wicej days days and light more

. . . . . . . . . . . 2000 94909 2005 84402 2010 94207 2011 97223

1016 595 1111 1333

42972 46749 26006 52747 30636 55189 33832 53624

NA 1000 PRACUJCYCH (wskanik wypadkowoci) PER 1000 EMPLOYED PERSONS (accident rate) OGEM TOTAL . . . . . . . . . . . 2000 2005 2010 2011 . . 8,37 7,99 8,15 8,37 13,31 13,59 16,68 13,71 0,05 0,04 0,04 0,03 0,23 0,05 0,17 0,03 0,12 0,09 0,06 0,06 0,15 0,11 0,12 0,11 8,20 7,86 8,05 8,28 12,93 13,43 16,39 13,57 0,09 0,06 0,10 0,11 0,06 0,17 0,10 0,18 3,79 2,46 2,65 2,91 4,17 4,89 3,28 5,19
b

4,12 4,99 4,77 4,62 8,19 7,76 12,99 7,52

Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo Agriculture, forestry and fishing Przemys Industry

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

grnictwo i wydobywanie mining and quarrying

przetwrstwo przemysowe . . . . . . . . manufacturing wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ciekami i padami; rekultywacjaA . . . . . . water supply; sewerage, waste management remediation activities Budownictwo . . . . . . . . . . . Construction od. . and . .

6,94

0,07

0,11

6,76

0,04

2,00

4,49

14,93

0,09

0,13

14,71

0,14

4,94

8,92

10,51

0,11

0,16

10,24

0,13

2,99

6,94

a Zgoszone w danym roku; cznie z pracownikami cywilnymi w jednostkach budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego. b, c Dotyczy wypadkw przy pracy powodujcych niezdolno do pracy: b 428 dni, c 29 dni i wicej. a Registered in a given year; including civilian employees in budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety. b, c Concerns accidents at work resulting in an inability to work: b 428 days, c 29 days and more.

151 aa

5
TABL. 9 (85). POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY (dok.) a PERSONS INJURED IN ACCIDENTS AT WORK (cont.)
a

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

W wypadkach In accidents Wyszczeglnienie Specification Ogem Total miertelnych cikich serious fatal

Z liczby ogem powodujcych niezdolno do pracy Of total number accidents resulting in an inability to work

21 dni lejszych 13 dni 420 i wicej days days and light more

NA 1000 PRACUJCYCH (dok.) PER 1000 EMPLOYED PERSONS (cont.) Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . Trade; repair of motor vehiclesA Transport i gospodarka magazynowa Transportation and storage . . . . . 5,35 9,66 5,84 2,55 2,88 5,95 2,93 10,09 0,02 0,08 0,02 0,01 0,00 0,03 0,03 0,08 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04 5,30 9,50 5,84 2,52 2,87 5,90 2,92 10,02 0,07 0,12 0,06 0,07 0,09 0,04 0,08 0,21 2,12 3,08 2,61 0,81 0,94 1,86 1,02 3,81 2,61 5,72 2,72 1,30 1,28 3,62 1,51 5,10

Zakwaterowanie i gastronomiaA . . . . . . . Accommodation and cateringA Informacja i komunikacja . . . . . . . . . Information and communication Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa . . . . Financial and insurance activities Obsuga rynku nieruchomociA Real estate activities . . . . . . .

Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna Professional, scientific and technical activities Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . . Administrative and support service activities Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne . . . . . Public administration and defence; compulsory social security Edukacja Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,44

0,02

0,02

6,40

0,11

2,16

3,24

4,30 10,55 6,07 2,45

0,00 0,01 0,01 0,01

0,01 0,01 0,05 0,00

4,29 10,53 6,01 2,44

0,07 0,14 0,10 0,04

1,45 3,36 1,97 0,77

2,13 5,20 3,17 1,41

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna Human health and social work activities

Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj Arts, entertainment and recreation Pozostaa dziaalno usugowa Other service activities . . . . . . .

a Zgoszone w danym roku; cznie z pracownikami cywilnymi w jednostkach budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego. a Registered in a given year; including civilian employees in budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

152 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
8 , 3 7

P O S Z K O D O W A N I W W Y P A D K A C H P R Z Y P R A C Y N A 1 0 0 0 P R A C U J C Y C H W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . ( p o z a g o s p o d a r s t w a m i i n d y w i d u a l n y m i w r o l n i c t w i e ) P E R S O N S I N J U R E D I N A C C I D E N T S A T W O R K P E R 1 0 0 0 E M P L O Y E D P E R S O N S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1 ( e x c l u d i n g p r i v a t e f a r m s i n a g r i c u l t u r e )

7 5 6 8 9 1 0 1 2

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, ktrym wypacono jednorazowe odszkodowania wyniosa: w 2000 r. 30,9 tys. osb, w 2005 r. 20,9 tys. osb, w 2010 r. 16,9 tys. osb, w 2011 r. 16,6 tys. osb; wypadkom miertelnym ulego odpowiednio: 216, 128, 89 i 81 osb. The number of persons injured in accidents at work on private farms in agriculture who received a one-off accident compensation payment, totalled: 30,9 thous. in 2000, 20,9 thous. in 2005, 16,9 thous. in 2010 and 16,6 thous. in 2011. Respectively: 216, 128, 89 and 81 persons were involved in fatal accidents.

W 2011 r. gwn przyczyn zgoszonych wypadkw przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) byo nieprawidowe zachowanie si pracownika. W oglnej liczbie przyczyn (188,8 tys.) jej udzia wynis 54,2%. Kolejn przyczyn wypadkw by niewaciwy stan czynnika materialnego (np. maszyn i urzdze, narzdzi, surowcw, materiaw pomocniczych), ktrej udzia wynis 9,0%. Gwnymi wydarzeniami powodujcymi wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w 2011 r. byy: upadek, podczas ktrego ulego wypadkom 8,4 tys. osb, tj. 50,5% wszystkich poszkodowanych, nastpnie pochwycenie i uderzenie przez czci ruchome maszyn i urzdze, w wyniku czego ulego wypadkom 2,2 tys. osb, tj. 13,0% wszystkich poszkodowanych.

153 aa

5
TABL. 10 (86). ZATRUDNIENI W WARUNKACH ZAGROENIA (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) Stan w dniu 31 XII
a a

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

In 2011, the main cause for accidents registered at work (excluding private farms in agriculture) was incorrect employee action. This reasons share in the total number of reasons (188,8 thous.) amounted to 54,2%. The subsequent cause for accidents was the inappropriate condition of the material object/agent (e.g., machinery and equipment, tools, raw materials, auxiliary materials) the share of which amounted to 9,0%. The main events for accidents at work on private farms in agriculture in 2011 were falls, during which 8,4 thous. persons were injured, i.e., 50,5% of all persons injured, followed by caught or hit by moving parts of machinery and equipment as a result of which 2,2 thous. persons were injured, i.e., 13,0% of all persons injured.

PERSONS WORKING IN HAZARDOUS CONDITIONS (excluding private farms in agriculture) As of 31 XII W tym Of which Ogem b Total
b

Wyszczeglnienie Specification

przemys industry

transport i gospodarka budowmagazynowa nictwo construction transportation and storage

na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowoci per 1000 paid employees of total surveyed OGEM TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 2005 2010 2011 . . 2005 2010 2011 120 97,9 97,0 70,4 56,4 55,9 34,6 28,4 28,3 14,6 13,2 12,8 180 162 160 118 101 100 39,2 38,2 38,0 23,6 22,3 21,7 132 108 104 65,7 58,6 55,8 50,1 35,5 34,0 16,2 14,0 14,2 115 76,2 76,6 28,1 16,3 16,0 78,0 54,1 55,3 9,0 5,8 5,2

Zagroenia zwizane ze rodowiskiem pracy Hazard connected with work environment Zagroenia zwizane z uciliwoci pracy Hazard connected with strenuous conditions

. . . 2005 2010 2011

Zagroenia czynnikami mechanicznymi zwizanymi 2005 z maszynami szczeglnie niebezpiecznymi 2010 Hazard connected with mechanical factors related to 2011 particularly dangerous machinery

a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przewaajcego, tzn. majcego najwiksze szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy; dane dotycz podmiotw, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. b Dotyczy wybranych rodzajw dziaalnoci. a Listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given work post; data concern entities employing more than 9 persons. b Concerns selected kinds of activity.

154 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
a

Liczba osb, u ktrych stwierdzono chorob zawodow wyniosa: w 2000 r. 7,3 tys., w 2005 r. 3,2 tys., w 2009 r. 3,1 tys., w 2010 r. 2,9 tys. i w przeliczeniu na 100 tys. zatrudnionych odpowiednio: 73,9; 34,8; 29,9; 28,3. Number of persons, who were found to suffer from occupational disease totalled: 7,3 thous. in 2000, 3,2 thous. in 2005, 3,1 thous. in 2009, 2,9 thous. in 2010 and calculating per 100 thous. of paid employees respectively: 73,9; 34,8; 29,9; 28,3.

TABL. 11 (87). DZIAALNO PASTWOWEJ INSPEKCJI PRACY a ACTIVITIES OF THE NATIONAL LABOUR INSPECTORATE

Wydane decyzje Decisions issued Skontro- Liczba lowane zakady kontroli Number Compaogem of nies total inspec- inspections ted skierowania pracowwstrzy- nikw do inmania nychb robt robt suspension of transfer work of employees to other works b 27132 15493 9387 9519 9106 6079 4893 4902 usunicia uchybie dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy correction of offences concerning safety and health at work 560766 431353 339717 322857 nakazujce wypat wiadc cze ordering payment of c benefits

Wyszczeglnienie Specification

OGEM TOTAL

. . . . . . . .

2000 2005 2009 2010

67134 66693 65346 70139

85424 93711 87946 95273

597004 473131 363217 346655

x 20206 9220 9377

w tym: of which: Rolnictwo, lenictwo, owiectwo two . . . . . . . . . Agriculture, forestry and fishing Przemys . . . . . . . . Industry grnictwo i wydobywanie . mining and quarrying przetwrstwo przemysowe manufacturing

i rybac. . . . . . . . . . . . . . . .

1369 16423 213 15126

1608

6554

192 1912 14 1798

101 964 21 887

6173 110482 2053 100350

88 3552 44 3443

22929 116910 422 2132

20864 106478

a Dotyczy kontroli w podmiotach gospodarki narodowej z wyczeniem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. b Wydane gwnie ze wzgldu na: brak wymaganych kwalifikacji i uprawnie, brak wymaganych bada lekarskich, zatrudnienie kobiet i modocianych przy pracach im wzbronionych. c Wydawane na podstawie przepisu obowizujcego od 25 VIII 2001 r. a Concerns inspections in entities of the national economy excluding private farms in agriculture. b Issued mainly due to: absence of required qualifications and competence, lack of medical certificates, employment of women and juveniles in positions restricted to men. c Issued on the basis of the provision in force since 25 VIII 2001.

155 aa

5
a

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

TABL. 11 (87). DZIAALNO PASTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (cd.) a ACTIVITIES OF THE NATIONAL LABOUR INSPECTORATE (cont.) Wydane decyzje Decisions issued skierowania pracowwstrzy- nikw do inmania nychb robt suspen- robt sion of transfer work of employees to other works b usunicia uchybie dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy correction of offences concerning safety and health at work

Wyszczeglnienie Specification

Skontro- Liczba lowane zakady kontroli Compa- Number ogem of nies total inspec- inspections ted

nakazujce wypat wiadc cze ordering payment of c benefits

Przemys (dok.) Industry (cont.) wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . . . . . . . . . electricity, gas, steam and air conditioning supply dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . water supply; sewerage, waste management and remediation activities Budownictwo . . . . . . . . . . Construction Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . . . . . . . . . . . Trade; repair of motor vehiclesA Transport i gospodarka magazynowa . . Transportation and storage Zakwaterowanie i gastronomiaA . . . Accommodation and cateringA Informacja i komunikacja . . . . . . Information and communication Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa Financial and insurance activities Obsuga rynku nieruchomociA . . . . Real estate activities Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna . . . . . . . . . . . . Professional, scientific and technical activities Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . . . . . . . . . . . Administrative and support service activities Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne . . . . . . . . . . . Public administration and defence; compulsory social security ac Notki patrz na str. 155. ac See footnotes on page 155.

315

555

3678

18

18

3638

769 13350 18855 3273 3042 584 525 970 1623 1815

1088 19362 24468 4582 3751 802 787 1256 2037 3174

4622 82909 83614 9562 11072 1731 1203 2717 4296 5198

82 6373 572 82 30 14 7 62 75 78

38 3224 345 58 33 12 3 39 26 48

4441 71641 81155 8796 10697 1530 1122 2513 3919 4785

61 1671 1542 626 312 175 71 103 276 287

1271

1829

2517

14

2482

15

156 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
a

TABL. 11 (87). DZIAALNO PASTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (dok.) a ACTIVITIES OF THE NATIONAL LABOUR INSPECTORATE (cont.) Wydane decyzje Decisions issued skierowania pracowwstrzy- nikw do inmania nychb robt suspen- robt sion of transfer work of employees to other works b 48 15 26 15 19 5 8 10 usunicia uchybie dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy correction of offences concerning safety and health at work 6926 3581 2299 4557

Wyszczeglnienie Specification

Skontro- Liczba lowane zakady kontroli Compa- Number ogem of nies total inspec- inspections ted

nakazujce wypat wiadc cze ordering payment of c benefits

Edukacja . . . . . . . . . . . . Education Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna Human health and social work activities Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj . . . . . . . . . . . Arts, entertainment and recreation Pozostaa dziaalno usugowa . . . . Other service activities

2532 1722 812 1693

2826 2294 1035 2063

7177 3752 2429 4810

184 151 96 228

ac Notki patrz na str. 155. U w a g a. Od 1 VII 2007 r. Pastwowa Inspekcja Pracy dziaa na mocy ustawy o Pastwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 IV 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 589) z poniejszymi zmianami. ac See footnotes on page 155. N o t e. Since 1 VII 2007 the legal base of the activity of the National Labour Inspectorate is the Law of the National Labour Inspectorate, dated 13 IV 2007 (Journal of Laws 2007 No. 89, item 589) with later amendments.

TABL. 12 (88). STRAJKI STRIKES Wyszczeglnienie Liczba strajkw . . . . . . . . . Strajkujcy: w tysicach . . . . . . . . . w % zatrudnionych w jednostkach, w ktrych wystpiy strajki . . . Liczba dni roboczych nieprzepracowanych w zwizku z uczestnictwem w strajkach: w tysicach . . . . . . . . . na 1 zatrudnionego w jednostkach, w ktrych wystpiy strajki . . . 2000 44 7,9 27,5 2005 8 1,6 33,2 2010 79 13,9 42,0 2011 Specification

74,3 2,60

0,4 0,09

14,7 0,44

53 Number of strikes Employees on strike: 18,7 in thousands in % of paid employees in entities 32,2 where strikes occurred Number of working days not worked due to participation in strikes: 26,0 in thousands per paid employee in entities where 0,45 strikes occurred

157 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Dane o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych, zgodnie z ustaw z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowizujc od 1 VI 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) z pniejszymi zmianami, obejmuj osoby niezatrudnione i niewykonujce innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjcia zatrudnienia w penym wymiarze czasu pracy (bd jeli s to osoby niepenosprawne zdolne i gotowe do podjcia zatrudnienia co najmniej w poowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczce si w szkole, z wyjtkiem szk dla dorosych (lub przystpujce do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoy) lub szk wyszych w systemie studiw niestacjonarnych (do 2006 r. wieczorowych, zaocznych lub eksternistycznych), zarejestrowane we waciwym dla miejsca zameldowania (staego lub czasowego) powiatowym urzdzie pracy oraz poszukujce zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeeli m.in.: ukoczyy 18 lat, nie ukoczyy: kobiety 60 lat, mczyni 65 lat. Do 31 V 2004 r. obowizywaa ustawa z 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 58, poz. 514, z pniejszymi zmianami). Stop bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludnoci aktywnej zawodowo, tj. bez osb odbywajcych czynn sub wojskow oraz pracownikw jednostek budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego. Data regarding registered unemployed persons, in accordance with the Law dated 20 IV 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions, in force since 1 VI 2004 (Journal of Laws No. 99, item 1001) with later amendments, include persons who are not employed and not performing any income-generating work, able and ready to take full-time employment (or in case of disabled persons are able and ready to take employment at least half the full work-time required within a given occupation or service), are not attending any full-time school with the exception of schools for adults (or taking extra curriculum exam with the scope of this school programme exam) or tertiary schools in part-time programme (until 2006 in the evening, weekend and extra curriculum education system) and registered in the powiat labour office corresponding to the persons permanent or temporary place of residence, and seeking employment or any other income-generating work if they, among others: are 18 or more, are less than 60 (women), less than 65 (men). Until 31 V 2004 the obligatory was the Law dated 14 XII 1994 on Employment and Combating Unemployment (uniform text Journal of Laws 2003 No. 58, item 514, with later amendments). The registered unemployment rate is calculated as the ratio of the number of registered unemployed persons to the economically active civilian population, i.e., excluding persons in active military service as well as employees of budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

158 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
2000 2005 2010 2011 Specification 939,9 922,5 men women of total number unemployed persons: 643,3 . . . 185,8 . 548,6 656,6 139,7 31,8 676,6 110,6 1828,8 374,3 405,1 122,6 34,8 516,1 61,2 906,3 326,6 394,4 Previously not employed 123,9 33,0 of which school-leavers a of which of tertiary education
b

TABL. 13 (89). BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI, STOPA BEZROBOCIA ORAZ OFERTY PRACY Stan w dniu 31 XII REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS, UNEMPLOYMENT RATE AS WELL AS JOB OFFERS As of 31 XII Wyszczeglnienie

Bezrobotni zarejestrowani ogem Total registered unemployed persons w tys. . . . . . . . . . . 2702,6 2773,0 1954,7 1982,7 in thous. mczyni kobiety . . . . . . . . 1211,0 1286,6

. . . . . . . . . 1491,6 1486,4 1014,8 1060,2

z liczby ogem bezrobotni: Dotychczas niepracujcy . . . . .


b

w tym absolwenci a . . . . . . w tym szkoy wyszej . . . . . .

Bez kwalifikacji zawodowych

591,3 Without occupational qualifications 58,7 Terminated for company reasons 996,6 Long-term unemployed
c

Zwolnieni z przyczyn dotyczcych zakadu pracy . . . . . . . . . Dugotrwale bezrobotni


c

. . . . . . . .

Posiadajcy prawo do zasiku

326,5 Possessing benefit rights Bringing up single-handed at least one child aged 18 and lessd

Samotnie wychowujcy co najmniej jedno dziecko w wieku 18 lat i mniej d . . . . . . . . . . Niepenosprawni . . . . . . . . Stopa bezrobocia rejestrowanego w % . . . . . . . . . . . Oferty pracy w tys. . . . . . .

. 39,6 15,1 5,7

93,2 76,8 17,6 17,5

155,8 100,3 12,4 23,5

170,9

104,7 Disabled persons 12,5 Registered unemployment rate in % 22,0 Job offers in thous.

a Za bezrobotnego absolwenta uwaa si osob w okresie do upywu 12 miesicy od dnia ukoczenia nauki potwierdzonej wiadectwem, dyplomem lub innym dokumentem ukoczenia: szkoy (dotyczy absolwentw z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym, rednim, policealnym lub wyszym), kursw zawodowych trwajcych co najmniej 24 miesice lub nabycia uprawnie do wykonywania zawodu przez osoby niepenosprawne. b Dotyczy osb, ktre nie ukoczyy 27 lat. c Pozostajcy w rejestrze powiatowego urzdu pracy cznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyczeniem okresw odbywania stau i przygotowania zawodowego dorosych w miejscu pracy. d W 2005 r. dane dotycz osb samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko w wieku 7 lat i mniej. a An unemployed school-leaver is a person who has, within the last 12 months graduated any school confirmed by a certificate, diploma or other document completion of education (concerns school-leavers with basic vocational, secondary, post-secondary or tertiary education), has completed a minimum of 24 months of vocational training courses or disabled persons acquired qualifications to work in a given occupation. b Concerns persons who have not reached their 27th birthday. c Remaining in the register rolls of the powiat labour office for the overall period of over 12 months during the last two years, excluding the periods of undergoing traineeship and occupational preparation of adults in the work place. d In 2005 data concern persons who bring up single-handed at least one child aged 7 and less.

159 aa

5
K o b i e t y 5 3 , 5 % 2 1 , 8 % W o m e n W i e k : A g e : 2 4 l a t a i m n i e j a n d l e s s 2 5 3 4 3 5 4 4

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

S T R U K T U R A B E Z R O B O T N Y C H Z A R E J E S T R O W A N Y C H W E D U G P C I I W I E K U W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I S T R U C T U R E O F R E G I S T E R E D U N E M P L O Y E D P E R S O N S B Y S E X A N D A G E I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
M c z y n i 1 6 , 5 % 2 0 , 0 % 2 5 , 4 % 1 7 , 6 % 2 0 , 5 % 4 6 , 5 % M e n 3 2 , 8 % 1 9 , 9 % 1 8 , 5 % 7 , 0 % 4 5 5 4 5 5 l a t i w i c e j a n d m o r e

U w a g a . U d z i a m c z y z n i k o b i e t w w i e k u p o w y e j 5 0 l a t w o g l n e j l i c z b i e b e z r o b o t n y c h d a n e j p c i w y n o s i o d p o w i e d n i o : 2 8 , 2 % i 1 7 , 1 % . N o t e . T h e s h a r e o f m e n a n d w o m e n a g e d m o r e t h a n 5 0 y e a r s i n t h e t o t a l n u m b e r o f u n e m p l o y e d p e r s o n s o f a g i v e n s e x a m o u n t e d r e s p e c t i v e l y : 2 8 , 2 % a n d 1 7 , 1 % .

TABL. 14 (90). BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA, CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY I STAU PRACY Stan w dniu 31 XII REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY EDUCATIONAL LEVEL, DURATION OF UNEMPLOYMENT AND WORK SENIORITY As of 31 XII 2011 Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 ogem total mczyni men kobiety women Specification

W TYSICACH IN THOUSANDS O G E M . . . . . . 2702,6 2773,0 1954,7 1982,7 922,5 1060,2 T O T A L

W ODSETKACH IN PERCENT Wedug poziomu wyksztacenia By educational level Wysze . . . . . . . . 2,6 20,8 6,2 37,0 33,4
a

5,5 21,9 7,6 32,6 32,4

10,5 22,0 10,9 28,4 28,2

11,5 22,2 10,8 28,0 27,5

7,7 18,7 7,5 33,4 32,7

14,6 Tertiary 25,3 Post-secondary and vocational secondary

Policealne oraz rednie zawodowe . . . . . . . . rednie oglnoksztacce . . Zasadnicze zawodowe . .

13,8 General secondary 23,3 Basic vocational 23,0 Lower secondary, primary and incomplete primary

Gimnazjalne, podstawowe i niepene podstawowe . . .

a Bez wyksztacenia gimnazjalnego. a Excluding lower secondary education.

160 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

5
2011 2000 2005 2010 ogem total mczyni men kobiety women Specification 22,0 15,5 17,9 22,1 22,5 21,9 13,3 14,6 15,5 34,7 34,2 18,3 18,4 17,1 12,0
c

TABL. 14 (90). BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDUG POZIOMU WYKSZTACENIA, CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY I STAU PRACY (dok.) Stan w dniu 31 XII REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS BY EDUCATIONAL LEVEL, DURATION OF UNEMPLOYMENT AND WORK SENIORITY (cont.) As of 31 XII

Wyszczeglnienie

W ODSETKACH (dok.) IN PERCENT (cont.) bc bc Wedug czasu pozostawania bez pracy By duration of unemployment 3 miesice i mniej 3 6 612 1224 . . . 29,0 17,5 18,9 19,3 15,3 33,6 17,1 18,3 17,7 13,3
c

25,0 17,9 19,5

3 months and less 3 6 612

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,6 1224 17,0 More than 24 months

Powyej 24 miesicy . . .

Wedug stau pracy Bez stau pracy Ze staem pracy: 1 rok i mniej 1 5 510 1020 2030 . . . . 17,4 18,2 12,8 17,2 9,9 0,7 14,4 19,1 13,6 16,3 11,2 1,7 15,1 22,3 13,3 14,8 10,6 3,2 . . . . 23,8 23,7 20,7

By work seniority 19,9 17,3

22,2 No work seniority With work seniority:

15,5 22,5 13,5 14,7 10,5 3,4

13,8 22,1 13,6 15,2 13,0 5,0

16,9 22,9 13,5 14,3 8,2 2,0

1 year and less 1 5 510 1020 2030 more than 30 years

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

powyej 30 lat

b Od momentu rejestracji w powiatowym urzdzie pracy. c Przedziay zostay domknite prawostronnie, np. w przedziale 36 uwzgldniono osoby, ktre pozostaway bez pracy 3 miesice i 1 dzie do 6 miesicy. b From the date of registering in the powiat labour office. c Intervals were shifted upward, e.g., in the interval 36 persons remaining unemployed from 3 months and 1 day to 6 months were included.

161
11 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

5
W O J E W D Z T W A V O I V O D S H I P S

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

S T O P A B E Z R O B O C I A R E J E S T R O W A N E G O W E D U G W O J E W D Z T W I P O D R E G I O N W W 2 0 1 1 . R S t a n w d n i u 3 1 X I I R E G I S T E R E D U N E M P L O Y M E N T R A T E B Y V O I V O D S H I P A N D S U B R E G I O N I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I

1 2 , 5 %

P O D R E G I O N Y a S U B R E G I O N S

% 2 4 , 4 2 0 , 0 1 5 , 0 1 0 , 0 7 , 5 5 , 0 3 , 7

a P a t r z d z i a O r g a n i z a c j i p a s t w a n a s t r . 8 7 . a S e e t h e c h a p t e r O r g a n i z a t i o n o f t h e S t a t e o n p a g e 8 7 .

162 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

W cigu 2011 r. z aktywnych form przeciwdziaania bezrobociu skorzystao: 28,3 tys. osb podejmujc zatrudnienie przy pracach interwencyjnych, 22,8 tys. osb podejmujc zatrudnienie przy robotach publicznych oraz 53,4 tys. osb, ktre rozpoczy szkolenie i 109,1 tys. osb, ktre rozpoczy sta u pracodawcy; w powiatowych urzdach pracy zgoszono 680,0 tys. ofert pracy. W kocu grudnia 2011 r. na 1 ofert pracy przypadao 90 bezrobotnych zarejestrowanych, wobec 83 w 2010 r., 158 w 2005 r. i 473 w 2000 r. During the year 2011 the following number of persons benefited from the labour market programme: 28,3 thous. undertaking intervention works, 22,8 thous. undertaking public works, 53,4 thous. starting training, and 109,1 thous. beginning traineeships with employers; a total of 680,0 thous. job offers were submitted to the powiat labour offices. At the end of December 2011, there were 90 registered unemployed persons per job offer, against 83 in 2010, 158 in 2005 and 473 in 2000.

TABL. 15 (91). STOPA BEZROBOCIA na podstawie BAEL UNEMPLOYMENT RATE on the LFS basis Z liczby ogem Of total number m- kobiety miasta czyni urban men women areas w % in % PRZECITNE W ROKU ANNUAL AVERAGES OGEM . . . . . . 2005 2010 2011 17,7 9,6 9,7 16,6 9,3 9,0 19,1 10,0 10,4 18,7 9,8 9,7 16,1 T O T A L 9,3 9,6 wie rural areas Specification

Wyszczeglnienie

Ogem Total

IV KWARTA 2011 R. IV QUARTER 2011 Ogem Total OGEM . . . . . . . .


a

9,7 9,9

8,8 9,0

10,9 11,1

9,6 9,8

9,9 T O T A L 10,2 Of which of working age


a

W tym w wieku produkcyjnym

a Mczyni w wieku 1864 lata, kobiety w wieku 1859 lat. a Men aged 1864, women aged 1859.

163 aa

5
TABL. 15 (91). STOPA BEZROBOCIA na podstawie BAEL (dok.) UNEMPLOYMENT RATE on the LFS basis (cont.) Z liczby ogem Of total number mmiasta czyni kobiety urban women men areas w % in % wie rural areas Wyszczeglnienie Ogem Total 1524 lata . . . . . . . . . 2534 3544 4554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 10,1 7,0 7,6 6,3 23,7 8,7 6,0 7,2 6,3 30,3 11,8 8,2 8,1 6,3 27,5 9,2 7,2 8,6 7,3

RYNEK PRACY LABOUR MARKET

Specification

IV KWARTA 2011 R. (dok.) IV QUARTER 2011 (cont.) Wedug wieku By age 25,3 1524 years 11,7 2534 6,7 3544 6,1 4554 4,4 55 and more

55 lat i wicej

Wedug poziomu wyksztacenia By educational level Wysze . . . . . . . . . . 5,3 4,4 6,0 4,7 7,3 Tertiary Post-secondary and vocational secondary

Policealne i rednie zawodowe . . rednie oglnoksztacce . . . . Zasadnicze zawodowe . . . .

9,3 13,8 11,3

7,7 10,8 10,3

11,2 16,1 13,6

8,8 13,4 13,7

10,2

14,5 General secondary 9,2 Basic vocational Lower secondary, primary and incomplete primary

Gimnazjalne, podstawowe i niepene podstawowe . . . . .

17,1

16,3

18,4

24,8

12,2

Stop bezrobocia wedug BAEL obliczono jako udzia bezrobotnych (ogem lub danej grupy) w liczbie ludnoci aktywnej zawodowo (ogem lub danej grupy). The LFS unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons (total or in a given group) to the economically active population (total or in a given group).

164 aa

RYNEK PRACY LABOUR MARKET


a

5
2 0 , 1

S T O P A B E Z R O B O C I A W W Y B R A N Y C H K R A J A C H a U N E M P L O Y M E N T R A T E I N S E L E C T E D C O U N T R I E S

2 0 % 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y
b b P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l

R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y

2 0 0 0 2 0 1 0

a D a n e n a p o d s t a w i e B a d a n i a A k t y w n o c i E k o n o m i c z n e j L u d n o c i ( B A E L ) o p r a c o w a n e w e d u g m e t o d o l o g i i M i d z y n a r o d o w e j O r g a n i z a c j i P r a c y ( M O P ) ; p a t r z u w a g a d o t a b l i c w d z i a l e P r z e g l d m i d z y n a r o d o w y n a s t r . 5 6 0 . b P r z e c i t n e w r o k u ; d a n e z a 2 0 0 0 r . d o t y c z b e z r o b o t n y c h w w i e k u 1 5 l a t i w i c e j . a D a t a b a s e d o n t h e L a b o u r F o r c e S u r v e y s ( L F S ) c o m p i l e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e m e t h o d o l o g y o f I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i z a t i o n ( I L O ) ; s e e t h e n o t e t o t a b l e s i n t h e c h a p t e r I n t e r n a t i o n a l r e v i e w o n p a g e 5 6 0 . b A n n u a l a v e r a g e s ; d a t a f o r 2 0 0 0 c o n c e r n u n e m p l o y e d p e r s o n s a g e d 1 5 a n d m o r e .

165 aa

6
DOCHODY

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

INCOME

Gospodarstwa domowe, stanowice sektor instytucjonalny w rachunkach narodowych, tworz osoby fizyczne lub grupy osb fizycznych wsplnie zamieszkujcych i wsplnie utrzymujcych si (czce dochody, wydatki i majtek) oraz wszystkie gospodarstwa zbiorowe, tj.: mieszkacy domw pomocy spoecznej, placwek opiekuczo-wychowawczych, klasztorw, wizie itp. Zgodnie z zaleceniami ,,Europejskiego Systemu Rachunkw Narodowych i Regionalnych (ESA 1995) jako kryterium kwalifikowania gospodarstw domowych do poszczeglnych podsektorw przyjto wyczne lub gwne (przewaajce) rdo dochodw gospodarstwa domowego, wyodrbniajc nastpujcych 6 podsektorw: 1) pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie dochd (nadwyka operacyjna brutto) z uytkowanego gospodarstwa indywidualnego; 2) pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie dochd (nadwyka operacyjna brutto) osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz z liczb pracujcych do 9 osb lub z wykonywania wolnego zawodu; 3) osb fizycznych pracujcych najemnie dochd z pracy najemnej; 4) osb fizycznych otrzymujcych emerytur i rent emerytura i renta; 5) osb fizycznych utrzymujcych si z niezarobkowych rde innych ni emerytura i renta dochd z tytuu wasnoci lub pozostaych wiadcze spoecznych; 6) pozostaych osb fizycznych dotyczy osb przebywajcych stale w instytucjach zbiorowego zamieszkania, bez wzgldu na rodzaj dochodu. Households, accounting for an institutional sector in national accounts, comprise natural persons or groups of natural persons living together and maintaining themselves jointly (combining incomes, expenditures and property) as well as all collective households, i.e.: residents of social welfare homes, care and education centres, convents, prisons, etc. According to the principles of the European System of National and Regional Accounts (ESA 1995), as the new criterion of qualifying households to the individual sub-sectors the exclusive or main (predominate) source of maintenance was used. The following 6 sub-sectors were differentiated: 1) employers and own-account workers in private farms in agriculture income (gross operating surplus) from the use of private farm in agriculture; 2) employers and own-account workers outside private farms in agriculture income (gross operating surplus) of natural persons conducting economic activity employing up to 9 persons and practising learned professions; 3) natural persons employees income from hired work; 4) natural persons recipients of retirements and pensions retirement and pension; 5) natural persons recipients of non-earned income sources other than retirement pay or pension property income or income from other social benefits; 6) other persons concerning persons permanently living in institutions, regardless of the kind of income.

166 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
4 4 , 1 % 1 9 , 6 % 4 5 , 1 % 1 8 , 5 %

N O M I N A L N E D O C H O D Y D O D Y S P O Z Y C J I B R U T T O W S E K T O R Z E G O S P O D A R S T W D O M O W Y C H G R O S S N O M I N A L D I S P O S A B L E I N C O M E O F T H E H O U S E H O L D S S E C T O R

0 , 3 % 2 , 4 % 4 , 6 7 0 , 1 2 0 0 0 2 9 , 0 % % %

5 , 1 2 8 , 4 % 6 4 , 2 2 0 1 0 % %

0 , 3 % 2 , 6 % P o d s e k t o r o s b f i z y c z n y c h : P o d s e k t o r p r a c o d a w c w i p r a c u j c y c h S u b s e c t o r o f n a t u r a l p e r s o n s : n a w a s n y r a c h u n e k : p r a c u j c y c h n a j e m n i e S u b s e c t o r o f e m p l o y e r s a n d o w n a c c o u n t e m p l o y e e s w o r k e r s : o t r z y m u j c y c h e m e r y t u r i r e n t w g o s p o d a r s t w a c h i n d y w i d u a l n y c h r e c i p i e n t s o f r e t i r e m e n t s a n d p e n s i o n s w r o l n i c t w i e i n p r i v a t e f a r m s i n a g r i c u l t u r e u t r z y m u j c y c h s i z n i e z a r o b k o w y c h z r d e d o c h o d w p o z a g o s p o d a r s t w a m i i n d y w i d u a l n y m i w r o l n i c t w i e r e c i p i e n t s o f n o n e a r n e d i n c o m e s o u r c e s o u t s i d e p r i v a t e f a r m s i n a g r i c u l t u r e p o z o s t a y c h o t h e r s U d z i a d o c h o d w d o d y s p o z y c j i b r u t t o w s e k t o r z e g o s p o d a r s t w d o m o w y c h w d o c h o d a c h d o d y s p o z y c j i b r u t t o w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j S h a r e o f g r o s s d i s p o s a b l e i n c o m e o f t h e h o u s e h o l d s s e c t o r t o g r o s s d i s p o s a b l e i n c o m e i n t h e n a t i o n a l e c o n o m y

Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych uzyskuje si w wyniku skorygowania dochodw pierwotnych brutto, tj.: pomniejszenia o podatki od dochodw i majtku (w tym podatek dochodowy po odliczeniu skadki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne) oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne pacone w swoim imieniu przez pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek oraz pacone (z tytuu pracy najemnej) przez ubezpieczonych pracownikw i przez pracodawcw, cznie ze skadk na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz z naliczon skadk na ubezpieczenie zdrowotne rolnikw finansowan z budetu pastwa, powikszenia o wiadczenia spoeczne, tj. wiadczenia z ubezpiecze spoecznych (emerytury, renty, zasiki, wiadczenia rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowania powypadkowe) i pozostae wiadczenia spoeczne, obejmujce m.in.: od 1 V 2004 r. wiadczenia rodzinne, ktre obejmuj zasiek rodzinny i dodatki do zasiku rodzinnego, wiadczenie pielgnacyjne oraz zasiek pielgnacyjny (do 30 IV 2004 r. zasiki rodzinne, wychowawcze i pielgnacyjne), od 9 II 2006 r. jednorazow zapomog z tytuu urodzenia si dziecka, wiadczenia z Funduszu Pracy (zasiki dla bezrobotnych, dodatki szkoleniowe do 2009 r., stypendia za szkolenie, przygotowanie do zawodu lub sta u pracodawcy oraz do 31 VII 2004 r. i od

167 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

1 I 2009 r. zasiki i wiadczenia przedemerytalne, ktre od 1 VIII 2004 r. do 31 XII 2008 r. finansowane byy z budetu pastwa), od 1 X 2008 r. wiadczenie z funduszu alimentacyjnego (do 30 IX 2008 r. zaliczka alimentacyjna, a do 30 IV 2004 r. wypaty z Funduszu Alimentacyjnego), rent socjaln (do 30 IX 2003 r. ujmowan w ustawie o pomocy spoecznej), skorygowania o rne transfery biece (m.in.: emerytury i renty zagraniczne, saldo biecych przeleww zagranicznych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, opaty administracyjne, naliczon skadk na ubezpieczenie zdrowotne rolnikw, od 2004 r. renty strukturalne realizowane w ramach planu rozwoju obszarw wiejskich, dopaty do kredytw preferencyjnych dla rolnictwa, saldo darowizn otrzymanych i przekazanych transferowanych midzy podsektorami, ktre nie ma wpywu na poziom dochodu do dyspozycji brutto ogem w sektorze). Dane dotyczce dochodw do dyspozycji brutto i oszczdnoci brutto w sektorze gospodarstw domowych za lata 2005 i 2009 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika z tytuu zmian (wynikajacych z nowej metodologii szacowania wynagrodze oraz transferw biecych) wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w bilansie patniczym. Gross disposable income of the households sector is obtained as a result of correcting gross primary income, i.e.: decreased by current taxes on income, wealth, etc. (of which income tax deduction of contributions to general health security) as well as by social contributions of employers and self-employed persons as well as paid (from hired work) by insured employees and employers, including contributions to general health security and calculated contribution for health security of farmers insurance financed from state budget, increased by social benefits, i.e. social security benefits (retirement pay, pensions, benefits, rehabilitation benefits as well as one-off accident compensations) and other social benefits, among others: since 1 V 2004 family allowances which include family benefit and supplements to the family benefit, nursing allowance and nursing benefit (until 30 IV 2004 family, child-care and nursing benefits), since 9 II 2006 one-off subsidy due to giving birth to a child, benefits from the Labour Fund (unemployment benefits, training allowances until 2009, scholarships for training, job occupational training or employer sponsored traineeships and until 31 VII 2004 and since 1 I 2009 pre-retirement benefits and allowances which from 1 VIII 2004 to 31 XII 2008 were financed from the state budget), since 1 X 2008 benefit from the alimony fund (until 30 IX 2008 alimony advance and until 30 IV 2004 payments from the Alimony Fund), social pension (until 30 IX 2003 included in the Law on Social Assistance), corrected by other current transfers (among others: foreign retirement pay and pensions, the balance of current foreign transfers connected with conducting economic activity, administrative fees, calculated contribution for health security of farmers, since 2004 structural pensions carrying out in a frame of a plan of developing rural areas, payments into preferential credits for agriculture, the balance of gifts, received and given, transferred between sub-sectors which do not effect the level of total gross disposable income in this sector). Data concerning gross disposable income and gross savings of the households sector for 2005 and 2009 have been updated in relation to the data published in previous edition of the Yearbook due to changes introduced by the National Bank of Poland in balance of payments (resulting from new methodology of estimation of wages and salaries and current transfers).

168 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
a

TABL. 1 (92). NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH a NOMINAL INCOME OF THE HOUSEHOLDS SECTOR Podsektor Sub-sector pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek of employers and own-account workers Ogem w gospoTotal darstwach indywidualnych w rolnictwie in private farms in agriculture

osb fizycznych of natural persons

Wyszczeglnienie Specification

utrzymupoza otrzymu- jcych gosposi z jcych niezarobdarstwami indywi- pracuj- emery- kowych tur dualnymi cych narde i rent w roldochojemnie nictwie recipients dw emof retioutside ployees rements recipients private and pen- of nonfarms in -earned sions agriculincome ture sources w mln z in mln zl

pozostaych other persons

1. Nadwyka operacyjna brutto Gross operating surplus b

2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010

197936 257364 330977 337978 260253 316551 442408 462018 42283 48415 62969 66923 43270 42414 43414 43606 543742 664744 879768 910525

11916 18224 24762 25401 8933 10866 13430 14517 1437 1628 1911 2103 767 966 759 665 23053 31684 40862 42686

142114 179520 233894 240282 7420 9672 13750 15013 1344 1489 1957 2175 17199 18743 21440 22072 168077 209424 271041 279542

28524 38400 46780 46576 216447 262079 370590 387448 35102 40058 52747 56121 17893 16025 16312 16004 297966 356562 486429 506149

12985 18169 21834 21963 23424 29220 38495 38671 3814 4469 5479 5601 6643 5985 4419 4421 46866 57843 70227 70656

2193 2780 3387 3436 3725 4454 5728 5944 546 731 816 861 749 681 477 436 7213 8646 10408 10677

204 271 320 320 304 260 415 425 40 40 59 62 19 14 7 8 567 585 801 815

2. Wynagrodzenia i inne dochody zwizane z prac najemn Wages, salaries and other income connected with hired work 3. Skadki na ubezpieczenia spoeczne pacone przez pracodawcw Employers social contributions

4. Dochody z tytuu wasnoci 2000 (saldo) 2005 Property income (balance) 2009 2010 5. Dochody pierwotne (1+2+3+4) Gross primary income brutto 2000 2005 2009 2010

a Patrz nota na str. 167. b Stanowi rnic pomidzy wartoci dodan brutto a kosztami zwizanymi z zatrudnieniem i podatkami od producentw. a See note on page 168. b The difference between gross value added and compensation of employees and other taxes on production.

169 aa

6
Wyszczeglnienie Specification

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 1 (92). NOMINALNE DOCHODY W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH (dok.) a NOMINAL INCOME OF THE HOUSEHOLDS SECTOR (cont.) Podsektor Sub-sector pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek of employers and own-account workers Ogem w gospoTotal darstwach indywidualnych w rolnictwie in private farms in agriculture osb fizycznych of natural persons

utrzymupoza otrzymu- jcych gosposi z jcych niezarobdarstwami indywi- pracuj- emery- kowych tur dualnymi cych narde i rent w roldochojemnie nictwie recipients dw emof retioutside ployees rements recipients private and pen- of nonfarms in -earned sions agriculincome ture sources w mln z in mln zl

pozostaych other persons

6. Podatki od dochodw i majtku c Current taxes on income, wealth, etc.c 7. Skadki na ubezpieczenia spoeczne Social contributions 8. wiadczenia spoeczne Social benefits . .

z ubezpiecze spoecznych social security benefits pozostae wiadczenia eczne other social benefits spo-

9. Rne transfery biece (saldo) Other current transfers (balance) 10. Dochody do dyspozycji brutto (567+8+9+10) Gross disposable income

2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010

35429 47526 66577 66169 107024 134401 175456 180582 119202 153946 197755 210072 100489 125693 168229 178207 18713 28253 29526 31865 6759 8022 11967 11338 527250 644785 847457 885184

1599 2376 2758 2546 4698 6104 7545 7555 6593 7571 9442 10560 5642 6382 8311 9328 951 1189 1131 1232 1112 811 1588 1582 24461 31586 41589 44727

11879 15521 19200 19264 7402 10942 15505 15530 2393 3301 3964 4263 1996 2693 3472 3739 397 608 492 524 1825 89 2601 2511 153014 186351 242901 251522

13202 19215 29944 30473 79999 94443 124581 129019 25207 33256 44158 46510 21280 27735 38838 40816 3927 5521 5320 5694 2608 5680 6915 6309 232580 281840 382977 399476

7513 8625 12295 11556 12970 19654 24145 24999 75697 95415 121441 129117 63683 77297 101933 108005 12014 18118 19508 21112 1017 1317 657 695 103097 126296 155885 163913

1087 1570 2005 1951 1865 3169 3549 3346 8046 12709 16404 17075 6838 10189 13694 14179 1208 2520 2710 2896 106 4 71 86 12413 16620 21329 22541

149 219 375 379 90 89 131 133 1266 1694 2346 2547 1050 1397 1981 2140 216 297 365 407 91 121 135 155 1685 2092 2776 3005

a Patrz nota na str. 167. c Obejmuj podatek dochodowy od osb fizycznych, podatek rolny oraz inne podatki i opaty pacone przez gospodarstwa domowe. a See note on page 168. c Include personal income tax, agricultural tax as well as other taxes and dues paid by households.

170 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Relacja nominalnych dochodw do dyspozycji brutto do dochodw do dyspozycji brutto powikszonych o podatki od dochodw i majtku oraz o skadki na ubezpieczenia spoeczne w sektorze gospodarstw domowych wyniosa: Relation of gross nominal disposable income to gross disposable income of the households sector, increased by current taxes on income, wealth, etc. as well as of social contributions amounted:
2000 2010

w % in %

Ogem

. . . . . . . . .

78,7

78,2 T o t a l

Podsektor pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie

79,5

81,6

Sub-sector of employers and own-account workers in private farms in agriculture

Podsektor pracodawcw i pracujcych na wasny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie

88,8

Sub-sector of employers and own-account workers outside private farms in agricul87,8 ture

Podsektor osb fizycznych pracujcych najemnie . . . . . . . . . .

71,4

71,5 Sub-sector of natural persons employees

Podsektor osb fizycznych otrzymujcych emerytur i rent . . . .

83,4

81,8

Sub-sector of natural persons recipients of retirements and pensions

Podsektor osb fizycznych utrzymujcych si z niezarobkowych rde dochodw . . . . . . . . .

80,8

81,0

Sub-sector of natural persons recipients of non-earned income sources

Podsektor pozostaych osb fizycznych

87,6

85,4 Sub-sector of other natural persons

171
aa

6
2 2 , 2 t y s . z t h o u s . z l

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

N O M I N A L N E D O C H O D Y D O D Y S P O Z Y C J I B R U T T O W S E K T O R Z E G O S P O D A R S T W a D O M O W Y C H N A 1 M I E S Z K A C A W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 0 9 R . G R O S S N O M I N A L D I S P O S A B L E I N C O M E O F T H E H O U S E H O L D S S E C T O R P E R C A P I T A a B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 0 9

3 0 t y s . z 1 6 1 8 2 0 2 4 t h o u s . z l

a W p o d z i a l e w e d u g w o j e w d z t w n i e u w z g l d n i o n o z m i a n p o d a n y c h w n o c i e n a s t r . 1 6 8 . a I n d i v i s i o n a c c o r d i n g t o v o i v o d s h i p s w i t h o u t t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n c h a n g e s g i v e n i n n o t e o n p a g e 1 6 8 .

172 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
Na 1 mieszkaca Per capita 1995=100 154,6 2000=100 128,4 2005=100 120,4

Dynamika realnych dochodw do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych: Indices of gross real disposable income of the households sector: Ogem Total

2010 . . . . . . . .

154,1

2010 . . . . . . . .

128,3

2010 . . . . . . . .

120,5

Rok poprzedni=100 Previous year=100 2005 . . . . . . . . 2006 . . . . . . . . 2007 . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . 2009 . . . . . . . . 2010 . . . . . . . . 101,5 105,1 104,4 104,2 103,5 101,9 101,6 105,2 104,4 104,2 103,4 101,8

Przeliczenia nominalnych dochodw do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na wartoci realne dokonano przy zastosowaniu wskanikw cen towarw i usug konsumpcyjnych wedug grup gospodarstw domowych. Gross nominal disposable income of the households sector was converted into real values using the consumer price indices of goods and services by household groups.

Wykorzystanie nominalnych dochodw do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych uwzgldnia take korekt z tytuu zmiany udziaw netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych. Stanowi ona rnic midzy wartoci skadek na ubezpieczenia spoeczne w odniesieniu do patnoci emerytalnych wpaconych do prywatnych kapitaowych systemw ubezpiecze spoecznych, powikszon o uzupenienia do skadek paconych od dochodw przypisanych posiadaczom polis ubezpieczeniowych, a opat

173 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

za usugi ubezpieczeniowe. Ogem przychody gospodarstw domowych przeznaczone s na finansowanie spoycia indywidualnego (z dochodw osobistych) oraz na oszczdnoci brutto. Oszczdnoci brutto stanowi cz dochodw do dyspozycji brutto przeznaczonych na: akumulacj (nakady brutto na rodki trwae, przyrost rzeczowych rodkw obrotowych i aktyww o wyjtkowej wartoci), transfery kapitaowe, wierzytelnoci netto lub zaduenie netto oraz rezerwy w funduszach emerytalnych. Use of gross nominal disposable income of the households sector includes as well adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves. It is a difference between value of the social contributions in respect of pensions payable into private funded pension schemes, increased by value of contribution supplements payable out of income attributed to insurance policy holders, and the value of the associated service charges. Total resources of households are designated for financing individual consumption expenditure and gross saving. Gross saving is a portion of gross disposable income designated for: gross capital formation (gross fixed capital formation, changes in inventories and valuables), capital transfers, net lending and net borrowing as well as pension funds reserves.

TABL. 2 (93). RACHUNEK WYKORZYSTANIA NOMINALNYCH DOCHODW W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH USE OF NOMINAL INCOME ACCOUNT OF THE HOUSEHOLDS SECTOR 2000 Transakcje Transactions 2005 2009 2010 w odsetkach in percent 885184 95,6

w mln z in mln zl

1. Dochody do dyspozycji brutto . . . . . . . . . . Gross disposable income 2. Korekta z tytuu zmiany udziaw netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych . . Adjustment for the change in net equity of households in pension funds reserves 3. Ogem przychody (1+2) Total resources . . . . . . . . . . . . .

527250

644785

847457

6870

23656

38775

41180

4,4

534120 469793 64327 534120

668441 614294 54147 668441

886232 809737 76495 886232

926364 856184 70180 926364

100,0 92,4 7,6 100,0

4. Spoycie indywidualne (z dochodw osobistych) Individual consumption expenditure 5. Oszczdnoci brutto (34) Gross saving

. . . . . . . . . . .

6. Ogem rozchody (4+5) . . . . . . . . . . . . Total uses

174 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Wynagrodzenia obejmuj wypaty pienine oraz warto wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty nalene pracownikom z tytuu pracy. Prezentowane dane nie obejmuj wynagrodze pracownikw w jednostkach budetowych prowadzcych dziaalno w zakresie obrony narodowej i bezpieczestwa publicznego, ktre podano w dziale ,,Organizacja pastwa. Dane o przecitnych wynagrodzeniach dotycz penozatrudnionych oraz niepenozatrudnionych w przeliczeniu na penozatrudnionych. Przecitne miesiczne wynagrodzenie (nominalne) przypadajce na 1 zatrudnionego obliczono przyjmujc: wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodze osb wykonujcych prac nakadcz oraz uczniw, a take osb zatrudnionych za granic, wypaty z tytuu udziau w zysku i w nadwyce bilansowej w spdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownikw jednostek sfery budetowej, honoraria wypacone niektrym grupom pracownikw za prace wynikajce z umowy o prac, np. dziennikarzom, realizatorom filmw, programw radiowych i telewizyjnych. Dane o wynagrodzeniach podaje si w ujciu brutto, tj. cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych oraz od 1999 r. ze skadkami na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) paconymi przez ubezpieczonego pracownika. Wages and salaries include monetary payments as well as the value of benefits in kind or their equivalents due to employees for work performed. The data presented do not include wages and salaries of employees in budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety, which are given in the chapter Organization of the State. Data regarding average wages and salaries concern full-time paid employees as well as part-time paid employees, the wages and salaries of whom have been converted into those of full-time paid employees. The average monthly (nominal) wages and salaries per paid employee were calculated assuming: personal wages and salaries, excluding wages and salaries of persons engaged in outwork as well as apprentices and persons employed abroad, payments from profit and balance surplus in co-operatives, annual extra wages and salaries for employees of budgetary sphere entities, fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with a labour contract, e.g., to journalists, film producers, radio and television programme producers. Data regarding wages and salaries are given in gross terms, i.e., including deductions for personal income taxes and since 1999 also employees contributions to compulsory social security (retirement, pension and illness) paid by the insured employee.

175 aa

6
A. OGEM TOTAL Wyszczeglnienie w z in zl B. WEDUG SEKCJI BY SECTIONS 2005 Wyszczeglnienie

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 3 (94). PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES

2000 2005 2010

2011 1995= 2000= 2005= 2010= =100 =100 =100 =100 Specification

O G E M . . . . . 1894 2361 3224 3400 399,8 179,4 143,8 105,4 T O T A L W tym bez nagrd roczcznych a . . . . . . 1861 2326 3182 3354 Of which excluding annual bonuses a

406,6

180,2

144,2

105,4

2010 w z in zl

2011 2005= =100 2010= =100 Specification

Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo . . . . . Przemys . . . . . . . .

2387 2362 4343 2099

3304 3258 5818 2917

3645 3471 6637 3088

152,8 146,9 152,8 147,2

110,3 Agriculture, forestry and fishing 106,5 Industry 114,1 105,9 mining and quarrying manufacturing

grnictwo i wydobywanie przetwrstwo przemysowe

wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . Budownictwo . . . . . .

3615

5252

5614

155,3

106,9

electricity, gas, steam and air conditioning supply water supply; sewerage, waste management and remediation activities

2380 1938

3228 2723

3352 2852

141,1 147,2

103,9

104,7 Construction

a Dotyczy wypat z tytuu udziau w zysku i w nadwyce bilansowej w spdzielniach oraz dodatkowych wynagrodze rocznych dla pracownikw jednostek sfery budetowej. a Concerns payments from profit and balance surplus in co-operatives as well as annual extra wages and salaries for employees of budgetary sphere entities.

176 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
2010= =100 Specification 104,2 Trade; repair of motor vehiclesA 102,8 Transportation and storage

TABL. 3 (94). PRZECITNE MIESICZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO (dok.) AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES (cont.) B. WEDUG SEKCJI (dok.) BY SECTIONS (cont.) 2005 Wyszczeglnienie w z in zl 2010 2011 2005= =100

Handel; naprawa pojazdw samochodowychA . . . . Transport i gospodarka magazynowa . . . . . . . . Zakwaterowanie i gastronomiaA . . . . . . . . . Informacja i komunikacja . . . Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa . . . . . . Obsuga rynku nieruchomociA . . . . . . . . Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna . . . . Administracja i dziaalno wspierajcaA . . . . . . Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczneA . . . . . . . Edukacja . . . . . . . .

1914

2634

2743

143,6

2327

2952

3035

130,4

1506 4219

2023 5538

2106 5800

139,8 137,3

104,1 Accommodation and cateringA 104,7 Information and communication Financial and insurance activities

4239

5390

5739

135,5

106,5

2578

3383

3514

136,5

103,9 Real estate activities Professional, scientific and technical activities Administrative and support service activities

3055

4055

4173

136,7

102,9

1582

2125

2309

146,1

108,7

3061 2469

4150 3381

4320 3582

141,1 144,9

104,1

Public administration and defence; compulsory social security

105,9 Education Human health and social work activities Arts, entertainment and recreation

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna . . . . . . . Dziaalno zwizana z kultur, rozrywk i rekreacj . . . Pozostaa dziaalno usugowa

1950

3137

3214

164,8

102,4

2197 2192

2934 2351

3036 2438

138,1 111,2

103,5

103,7 Other service activities

177
12 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

6
P r z e m y s I n d u s t r y g r n i c t w o i w y d o b y w a n i e m i n i n g a n d q u a r r y i n g

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

O D C H Y L E N I A W Z G L D N E P R Z E C I T N Y C H M I E S I C Z N Y C H W Y N A G R O D Z E B R U T T O O D P R Z E C I T N E G O W Y N A G R O D Z E N I A W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J R E L A T I V E D E V I A T I O N S O F A V E R A G E M O N T H L Y G R O S S W A G E S A N D S A L A R I E S F R O M T H E A V E R A G E W A G E S A N D S A L A R I E S I N T H E N A T I O N A L E C O N O M Y

% % 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
R o l n i c t w o , l e n i c t w o , o w i e c t w o i r y b a c t w o A g r i c u l t u r e , f o r e s t r y a n d f i s h i n g

p r z e t w r s t w o p r z e m y s o w e m a n u f a c t u r i n g w y t w a r z a n i e i z a o p a t r y w a n i e w e n e r g i e l e k t r y c z n , g a z , p a r w o d n i g o r c w o d e l e c t r i c i t y , g a s , s t e a m a n d a i r c o n d i t i o n i n g s u p p l y d o s t a w a w o d y ; g o s p o d a r o w a n i e c i e k a m i i o d p a d a m i ; r e k u l t y w a c j a w a t e r s u p p l y ; s e w e r a g e , w a s t e m a n a g e m e n t a n d r e m e d i a t i o n a c t i v i t i e s B u d o w n i c t w o C o n s t r u c t i o n H a n d e l ; n a p r a w a p o j a z d w s a m o c h o d o w y c h T r a d e ; r e p a i r o f m o t o r v e h i c l e s T r a n s p o r t i g o s p o d a r k a m a g a z y n o w a T r a n s p o r t a t i o n a n d s t o r a g e Z a k w a t e r o w a n i e i g a s t r o n o m i a A c c o m m o d a t i o n a n d c a t e r i n g I n f o r m a c j a i k o m u n i k a c j a I n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n D z i a a l n o f i n a n s o w a i u b e z p i e c z e n i o w a F i n a n c i a l a n d i n s u r a n c e a c t i v i t i e s O b s u g a r y n k u n i e r u c h o m o c i R e a l e s t a t e a c t i v i t i e s D z i a a l n o p r o f e s j o n a l n a , n a u k o w a i t e c h n i c z n a P r o f e s s i o n a l , s c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l a c t i v i t i e s A d m i n i s t r o w a n i e i d z i a a l n o w s p i e r a j c a A d m i n i s t r a t i v e a n d s u p p o r t s e r v i c e a c t i v i t i e s A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a i o b r o n a n a r o d o w a ; o b o w i z k o w e z a b e z p i e c z e n i a s p o e c z n e P u b l i c a d m i n i s t r a t i o n a n d d e f e n c e ; c o m p u l s o r y s o c i a l s e c u r i t y E d u k a c j a E d u c a t i o n O p i e k a z d r o w o t n a i p o m o c s p o e c z n a H u m a n h e a l t h a n d s o c i a l w o r k a c t i v i t i e s D z i a a l n o z w i z a n a z k u l t u r , r o z r y w k i r e k r e a c j A r t s , e n t e r t a i n m e n t a n d r e c r e a t i o n P o z o s t a a d z i a a l n o u s u g o w a O t h e r s e r v i c e a c t i v i t i e s

2 0 0 5 2 0 1 1

178 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
1 0 9 , 1 % 9 2 , 9 % 1 1 7 , 0 % 9 1 , 4 %

R E L A C J E P R Z E C I T N E G O M I E S I C Z N E G O W Y N A G R O D Z E N I A B R U T T O W S E K T O R A C H W A S N O C I D O P R Z E C I T N E G O W Y N A G R O D Z E N I A W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J R E L A T I O N O F A V E R A G E M O N T H L Y G R O S S W A G E S A N D S A L A R I E S I N O W N E R S H I P S E C T O R S T O T H E A V E R A G E W A G E S A N D S A L A R I E S I N T H E N A T I O N A L E C O N O M Y P r z e c i t n e m i e s i c z n e w y n a g r o d z e n i e b r u t t o w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j = 1 0 0 A v e r a g e m o n t h l y g r o s s w a g e s a n d s a l a r i e s i n t h e n a t i o n a l e c o n o m y = 1 0 0

2 0 0 0

2 0 1 1

S e k t o r : S e c t o r :

p u b l i c z n y p u b l i c

p r y w a t n y p r i v a t e

TABL. 4 (95). WSKANIKI WYNAGRODZE NOMINALNYCH, CEN TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH ORAZ WYNAGRODZE REALNYCH INDICES OF NOMINAL WAGES AND SALARIES, PRICES OF CONSUMER GOODS AND SERVICES AND REAL WAGES AND SALARIES 2005 Wyszczeglnienie Specification 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100

rok poprzedni=100 previous year=100

Przecitne miesiczne wynagrodzenie nominalne brutto . . . Average monthly gross nominal wages and salaries Ceny towarw i usug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych pracownikw a . . . Prices of consumer goods and services for households of employeesa Przecitne miesiczne wynagrodzenie realne brutto b . . . . Average monthly gross real wages and salariesb

103,8

104,9

107,9

110,1

105,4

103,9

105,4

399,8

179,4

143,8

102,0

100,9

102,3

104,0

103,3

102,5

104,1

101,8

104,0

105,5

105,9

102,0

101,4

101,2

162,1

133,0

121,6

a Do 2005 r. cznie z gospodarstwami pracownikw uytkujcych gospodarstwo rolne. b Wskaniki acuchowe (rok poprzedni=100) obliczono jako iloraz wskanika przecitnego miesicznego wynagrodzenia nominalnego brutto oraz wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych ujtych w tablicy, wskaniki jednopodstawowe od 2006 r. metod nawizania acuchowego. a Until 2005 including households of employees-farmers. b Chain indices (previous year=100) are calculated as the ratio of the index of the average monthly gross nominal wages and salaries and the price index of consumer goods and services for households, which have included the table, and single base indices since 2006 using the chain-base index method.

179 aa

6
a

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 5 (96). ZATRUDNIENI ORAZ PRZECITNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDUG GRUP ZAWODW WYKONYWANYCH ZA PADZIERNIK 2010 R. a PAID EMPLOYMENT AND AVERAGE GROSS WAGES AND SALARIES BY PERFORMED OCCUPATIONAL GROUPS FOR OCTOBER 2010 Zatrudnieni w odsetkach Paid employees in percent Przecitne wynagrodzenia brutto w z Average gross wages and salaries in zl ogem total 3543 mczyni men 3832 kobiety women 3256

Grupy zawodw Occupational groups

ogem total OGEM TOTAL . . . . . . . . . . 100,0

mczyni men 100,0

kobiety women 100,0

Przedstawiciele wadz publicznych, wysi urzdnicy i kierownicy . . . . . Managers Specjalici . . . . . . . . . . . . Professionals Technicy i inny redni personel . . . Technicians and associate professionals Pracownicy biurowi . . . . . . . . Clerical support workers Pracownicy usug i sprzedawcy Service and sales workers . . .

7,7

8,4

6,9

7344

8403

6068

26,7

17,4

36,1

4327

5046

3980

10,8

9,6

12,1

3653

4156

3255

9,0

6,5

11,5

2979

3020

2956

10,5

7,7

13,2

2107

2286

2003

Rolnicy, ogrodnicy, lenicy i rybacy . . Skilled agricultural, forestry and fishery workers Robotnicy przemysowi i rzemielnicy Craft and related trades workers Operatorzy i monterzy maszyn i urzdze Plant and machine operators, and assemblers Pracownicy przy pracach prostych Elementary occupations . .

0,2

0,3

0,1

2203

2362

1836

14,6

23,9

5,2

2772

2947

1978

11,3

18,9

3,8

3006

3131

2380

9,2

7,3

11,1

2074

2384

1872

a Dane dotycz penozatrudnionych i niepenozatrudnionych bez przeliczania na penozatrudnionych i obejmuj podmioty, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. a Data concern full- and part-time paid employees without converting into full-time paid employees and include entities employing more than 9 persons.

180
aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
2011 Specification 9124 T O T A L Covered by the non-agricultural social 7797 security system persons receiving: 5237 retirement pay pensions resulting from an inability 1211 to work 1349 family pensions 1327 Farmers persons receiving: 1057 retirement pay pensions resulting from an inability 227 to work family pensions 43

TABL. 6 (97). EMERYCI I RENCICI a RETIREES AND PENSIONERS 2000 Wyszczeglnienie w tys. in thous. OGEM . . . . . . . . Objci pozarolniczym systemem ubezpiecze spoecznych . . . . . pobierajcy: emerytury . . . . . . . . . renty z tytuu niezdolnoci do pracy . . . . . . . . . . renty rodzinne . . . . . . . Rolnicy indywidualni . . . . . . pobierajcy: emerytury . . . . . . . . renty z tytuu niezdolnoci do pracy renty rodzinne . . . . . . . a Przecitne w roku. a Annual averages. 9412 7525 3574 2678 1273 1887 1056 794 37 9169 7524 4168 2014 1342 1645 1273 328 44 9244 7869 5256 1265 1348 1375 1097 235 43 2005 2010

Dane o emeryturach i rentach oraz zasikach i wiadczeniach rehabilitacyjnych z tytuu ubezpieczenia spoecznego podaje si w ujciu brutto, tj. cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych. Opodatkowaniu nie podlegaj zasiki: chorobowy i macierzyski (wycznie w przypadku rolnikw indywidualnych), pogrzebowy oraz jednorazowe odszkodowania powypadkowe. Data regarding retirement pay and pensions as well as benefits and rehabilitation benefits from social security are given in gross terms, i.e., including deductions for personal income taxes. Sick and maternity benefits (exclusively for farmers), funeral benefits as well as one-off accident compensation payments are non-taxable.

wiadczenia emerytalne i rentowe (poza rolnikami indywidualnymi) wypacane s przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych (ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, budetu pastwa w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. take z odrbnego rozdziau wydatkw budetu pastwa i od 2009 r. ze rodkw zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych OFE) oraz ze rodkw budetw: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewntrznych (do 17 XI 2011 r. Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji) i Ministerstwa Sprawiedliwoci.

181 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

wiadczenia emerytalne i rentowe rolnikw indywidualnych wypacane s przez Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego ze rodkw Funduszu Emerytalno-Rentowego i budetu pastwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. take z odrbnego rozdziau wydatkw budetu pastwa), a take ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, w przypadku gdy rolnicy posiadaj uprawnienia do cznego pobierania wiadcze z tych rodkw. Retirement pay and pension benefits (excluding those for farmers) are paid by the Social Insurance Institution (from the sources of the Social Insurance Fund, the state budget within the scope of the appropriated allocation as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures, and since 2009 from the sources gathered in the open pension funds OFE), as well as from the budget sources of: the Ministry of National Defence, the Ministry of Interior (until 17 XI 2011 the Ministry of the Interior and Administration) and the Ministry of Justice. Retirement pay and pension benefits for farmers are paid by the Agricultural Social Insurance Fund from the source of the Pension Fund and by the state budget (within the scope of the appropriated allocation as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) as well as from the source of the Social Insurance Fund, in case of farmers who are authorized to receive benefits from those sources simultaneously.

TABL. 7 (98). PRZECITNE MIESICZNE EMERYTURY I RENTY BRUTTO AVERAGE MONTHLY GROSS RETIREMENT PAY AND PENSIONS 2000 2005 2010 Rodzaje wiadcze w z in zl 2011 1995= 2000= 2005= 2010= =100 =100 =100 =100 Type of benefits

Emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych

875 1171 1643 1728

393,1 362,1 382,4 371,2 331,5 334,5 275,4 392,8

197,1 184,5 190,5 185,9 164,0 163,0 137,2 203,1

147,5 141,3 147,4 142,8 130,2 129,7 125,6 136,7

105,2 105,1 105,0 104,6 103,3 103,2 103,5 104,3

Retirement pay and pensions from non-agricultural social security system retirement pay pensions resulting from an inability to work family pensions Retirement pay and pension of farmers retirement pay pensions resulting from an inability to work family pensions

emerytury . . . . . 1000 1306 1755 1845 renty z tytuu niezdolnoci do pracy . . renty rodzinne . . . 717 926 1300 1364

860 1119 1527 1597 602 631 566 519 758 794 619 955 986

Emerytury i renty rolnikw indywidualnych emerytury . . . . . renty z tytuu niezdolnoci do pracy . . renty rodzinne . . .

996 1029 751 777

771 1011 1054

182 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

W ramach pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych (z wyczeniem emerytur i rent wypaconych byym onierzom zawodowym i czonkom ich rodzin oraz funkcjonariuszom bezpieczestwa publicznego i suby wiziennej oraz czonkom ich rodzin) przecitna miesiczna emerytura i renta brutto wypacona przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w 2011 r. wyniosa 1669 z i bya wysza o 5,1% w porwnaniu z rokiem poprzednim. W marcu 2011 r. przecitna emerytura wyniosa 1789 z, renta z tytuu niezdolnoci do pracy 1326 z, renta rodzinna 1545 z; ok. 61,4% emerytw, 71,7% rencistw uprawnionych do renty z tytuu niezdolnoci do pracy i 58,7% rencistw uprawnionych do renty rodzinnej pobierao wiadczenie w wysokoci poniej przecitnego. In regard to non-agricultural social security system (excluding retirement pay and pensions paid to former professional soldiers and members of their families as well as to functionaries of the public safety and penitentiary staff as well as members of their families) the average monthly gross retirement pay and pension paid from the Social Insurance Institution in 2011 amounted to 1669 zl and was approximately 5,1% higher in comparison with the previous year. In March 2011 the average retirement pay amounted to 1789 zl, pension resulting from an inability to work 1326 zl, family pension 1545 zl; about 61,4% of retirees, 71,7% of pensioners authorized to receive a pension resulting from an inability to work and 58,7% of pensioners authorized to receive a family pension received a lower than average benefit.

R E L A C J E P R Z E C I T N E J M I E S I C Z N E J E M E R Y T U R Y B R U T T O Z P O Z A R O L N I C Z E G O S Y S T E M U U B E Z P I E C Z E S P O E C Z N Y C H D O P R Z E C I T N E G O W Y N A G R O D Z E N I A a W G O S P O D A R C E N A R O D O W E J R E L A T I O N O F A V E R A G E M O N T H L Y G R O S S R E T I R E M E N T P A Y F R O M N O N A G R I C U L T U R A L S O C I A L S E C U R U T Y S Y S T E M T O T H E A V E R A G E W A G E S A N D S A L A R I E S I N T H E N A T I O N A L a E C O N O M Y
P r z e c i t n e m i e s i c z n e w y n a g r o d z e n i e b r u t t o w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j = 1 0 0 A v e r a g e m o n t h l y g r o s s w a g e s a n d s a l a r i e s i n t h e n a t i o n a l e c o n o m y = 1 0 0

2 0 0 0

6 3 , 7 %

2 0 1 1

6 2 , 0 %

a D o o b l i c z e n i a r e l a c j i p r z y j t o z a p o d s t a w ( m i a n o w n i k ) p r z e c i t n e m i e s i c z n e w y n a g r o d z e n i e b r u t t o p o m n i e j s z o n e o s k a d k i n a o b o w i z k o w e u b e z p i e c z e n i a s p o e c z n e p a c o n e p r z e z u b e z p i e c z o n e g o p r a c o w n i k a . a F o r c a l c u l a t i n g t h e r a t i o , t h e a v e r a g e m o n t h l y g r o s s w a g e s a n d s a l a r i e s , l e s s c o n t r i b u t i o n s t o c o m p u l s o r y s o c i a l s e c u r i t y p a i d b y t h e i n s u r e d e m p l o y e e , w a s a d o p t e d a s t h e b a s e ( d e n o m i n a t o r ) .

183 aa

6
Wyszczeglnienie Specification Przecitna miesiczna emerytura i renta nominalna brutto z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych . . Average monthly gross nominal retirement pay and pension from non-agricultural social security system Przecitna miesiczna emerytura i renta nominalna brutto rolnikw indywidualnych . . . . . . . . . . Average monthly gross nominal retirement pay and pension of farmers Ceny towarw i usug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytw i rencistw . . . . . . . Prices of consumer goods and services for households of retirees and pensioners Przecitna miesiczna emerytura i renta realna brutto z pozarolniczego systemu ubezpiecze spoecznych a . . Average monthly gross real retirement pay and pension from non-agricultural social security system a Przecitna miesiczna emerytura i renta realna brutto rolnikw indywidualnych a Average monthly gross real retirement pay and pension of farmers a

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 8 (99). WSKANIKI EMERYTUR I RENT NOMINALNYCH, CEN TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH ORAZ EMERYTUR I RENT REALNYCH INDICES OF NOMINAL RETIREMENT PAY AND PENSIONS, PRICES OF CONSUMER GOODS AND SERVICES AND REAL RETIREMENT PAY AND PENSIONS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok poprzedni=100 previous year=100 2011 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100

102,6 107,7 103,0 109,2 108,7 106,5 105,2 393,1 197,1

147,5

101,5 105,9 101,4 105,4 106,2 104,8 103,3 331,5 164,0

130,2

102,3 101,4 103,0 104,9 104,2 102,8 104,8 257,4 142,7

122,9

100,3 106,2 100,0 104,1 104,3 103,6 100,4 152,7 138,1

120,1

99,2 104,4

98,4 100,5 101,9 101,9

98,6 128,7 114,8

105,7

a Wskaniki acuchowe (rok poprzedni=100) obliczono jako iloraz wskanika przecitnej miesicznej emerytury i renty nominalnej brutto oraz wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytw i rencistw, wskaniki jednopodstawowe od 2006 r. metod nawizania acuchowego. a Chain indices (previous year=100) are calculated as the ratio of the index of the average monthly gross nominal retirement pay and pension and the price index of consumer goods and services for households of retirees and pensioners, and single base indices since 2006 using the chain-base index method.

Zasiki, wiadczenia rehabilitacyjne i jednorazowe odszkodowania powypadkowe z tytuu ubezpieczenia spoecznego osb pracujcych (poza rolnikami indywidualnymi) wypacane s przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych (ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i budetu pastwa w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. take z odrbnego rozdziau wydatkw budetu pastwa) i nie obejmuj onierzy zawodowych, funkcjonariuszy bezpieczestwa publicznego i suby wiziennej oraz czonkw ich rodzin, z wyjtkiem zasiku pogrzebowego po emerytach, rencistach i czonkach ich rodzin. Zasiki i jednorazowe odszkodowania powypadkowe z tytuu ubezpieczenia spoecznego rolnikw indywidualnych finansowane s z Funduszu Skadkowego Rolnikw (z wyjtkiem zasiku pogrzebowego finansowanego z Funduszu Emerytalno-Rentowego).

184 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Benefits, rehabilitation benefits and one-off accident compensation from social security for employed persons (excluding farmers) are paid by the Social Insurance Institution (from the sources of the Social Insurance Fund and the state budget within the scope of the appropriated allocation as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) excluding the professional soldiers, functionaries of the public safety and penitentiary staff as well as members of their families, except funeral benefit for retirees, pensioners and members of their families. Benefits and one-off accident compensation from social security for farmers are financed from the Contribution Fund of the Social Insurance of Farmers (excluding funeral benefit financed from the Pension Fund).

TABL. 9 (100). PRZECITNE ZASIKI, WIADCZENIA REHABILITACYJNE I JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE Z TYTUU UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO AVERAGE BENEFITS, REHABILITATION BENEFITS AND ONE-OFF ACCIDENT COMPENSATIONS FROM SOCIAL SECURITY 2000 Wyszczeglnienie w z in zl POZA ROLNIKAMI INDYWIDUALNYMI EXCLUDING FARMERS Zasiek: chorobowy ab dziennie . . . macierzyski b dziennie . . . opiekuczy b dziennie . . . . pogrzebowy c jednorazowo . . wyrwnawczy b dziennie . . . wiadczenie rehabilitacyjne b miesicznie . . . . . . . . . . Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe . . . . . . . . . . w tym z tytuu wypadku miertelnego . . . . . . . . . . . 33 32 30 3649 17 908 3028 34968 38 42 40 4707 28 1063 3148 46607 57 69 63 6398 23 1271 4102 48676 59 73 67 4571 21 Benefit: sick ab daily maternity b daily care b daily funeral c one-off compensatory b daily 2005 2010 2011 Specification

1270 Rehabilitation benefit b monthly 4098 One-off accident compensation 51070 of which for fatal accident

ROLNICY INDYWIDUALNI FARMERS Zasiek: chorobowy dziennie . . . . macierzyski jednorazowo d . . pogrzebowy c jednorazowo . . Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe . . . . . . . . . . w tym z tytuu wypadku miertelnego . . . . . . . . . . . 4 4 3666 2719 35980 7 1944 4714 3570 54398 10 2766 6439 3412 50286 10 2866 4544 Benefit: sick daily maternity one-off d funeral c one-off

3569 One-off accident compensation 51292 of which for fatal accident

a Bez wynagrodze za czas niewykonywania pracy z powodu absencji chorobowej wypaconych przez zakady pracy oraz bez wypat z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. b Brutto. c Zmniejszenie w 2011 r. zasiku w stosunku do 2010 r. wynika ze zmian ustawowych (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1578). d W 2000 r. dziennie. a Excluding wages and salaries for health-related absence from work paid by employers as well as excluding the Guaranted Employee Benefit Fund payments. b Gross. c The decrease in 2011 of the benefits in relation to 2010 is a result of legal changes (Journal of Laws 2010 No. 238, item 1578). d In 2000 daily.

185 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

wiadczenia rodzinne od 1 V 2004 r. przysuguj osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 28 XI 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992, z pniejszymi zmianami) i obejmuj: zasiek rodzinny, dodatki do zasiku rodzinnego, jednorazow zapomog z tytuu urodzenia si dziecka od 2006 r., zasiek pielgnacyjny oraz wiadczenie pielgnacyjne. wiadczenia finansowane s z budetu pastwa i nie podlegaj opodatkowaniu z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych. Since 1 V 2004 family allowances have been designated to persons authorized on the basis of the Law on Family Allowances dated 28 XI 2003 (uniform text Journal of Laws 2006 No. 139, item 992, with later amendments), and included: family benefit, allowances supplementary to the family benefit, one-off subsidy due to giving birth to a child since 2006, nursing benefit as well as nursing allowance. Benefits are financed from the state budget and are not subject to personal income taxes.

TABL. 10 (101). WIADCZENIA RODZINNE FAMILY ALLOWANCES Wyszczeglnienie Przecitna liczba wypaconych wiadcze w tys.: zasiek rodzinny . . . . . . . . 5192,8 3003,3 2767,7 2005 2010 2011 Specification

Average number of paid benefits in thous.: family benefit supplement to the family benefit due to: 15,5 140,0 714,9 198,1 238,4 397,1 767,4
a a a

dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu: urodzenia dziecka . . . . . . . opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego . . . . . . rozpoczcia roku szkolnego . . . 15,2 111,9 139,4 172,9 178,0 326,0 504,7 13,4 98,4 130,2 162,0 168,8 298,6 462,1

giving birth to a child taking care of a child during child-care leave single parenthood education and rehabilitation of a disabled child beginning of a school year undertaking education outside the place of residence by a child multi-children parenthood

podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej . . . . . . . .

a Bez dodatkw wypaconych przez pracodawcw. b Dane dotycz okresu 1 IX31 XII. a Excluding supplements paid by the employers. b Data concern the period 1 IX31 XII.

186 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
Specification Average number of paid benefits in thous. (cont.): one-off subsidy due to giving birth to a child nursing benefit nursing allowance Average monthly benefit in zl:

TABL. 10 (101). WIADCZENIA RODZINNE (dok.) FAMILY ALLOWANCES (cont.) Wyszczeglnienie Przecitna liczba wypaconych wiadcze w tys. (dok.): jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka . . . . . . . zasiek pielgnacyjny . . . . . . . wiadczenie pielgnacyjne . . . . . Przecitne miesiczne wiadczenie w z: zasiek rodzinny . . . . . . . . 46 86 86 2005 2010 2011

x 642,9 71,2

34,4 873,0 108,4

33,2 898,1 168,4

family benefit supplement to the family benefit due to:

dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu: urodzenia dziecka . . . . . . . opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego . . . . . . rozpoczcia roku szkolnego . . . 500
a

1000

1000

giving birth to a child taking care of a child during child-care leave single parenthood education and rehabilitation of a disabled child beginning of a school year undertaking education outside the place of residence by a child

404 176
a a

385 175

387 175

67 90

77 100

77 100

podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej . . . . . . . . jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka . . . . . . zasiek pielgnacyjny . . . . . .

43

53

53

50

80

80

multi-children parenthood one-off subsidy due to giving birth to a child nursing benefit nursing allowance

x 144 414

1000 153 513

1000 153 510

wiadczenie pielgnacyjne . . . . .

a Bez dodatkw wypaconych przez pracodawcw. b Dane dotycz okresu 1 IX31 XII. a Excluding supplements paid by the employers. b Data concern the period 1 IX31 XII.

187 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Renta socjalna od 1 X 2003 r. przysuguje osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 27 VI 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) z pniejszymi zmianami; finansowana jest z budetu pastwa i podawana w ujciu brutto, tj. cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych. Since 1 X 2003 social pension is designated for persons authorized on the basis of the Law on Social Pension dated 27 VI 2003 (Journal of Laws No. 135, item 1268) with later amendments and is financed from the state budget and is given in gross terms, i.e., including deductions for personal income taxes.

TABL. 11 (102). RENTA SOCJALNA BRUTTO GROSS SOCIAL PENSION Wyszczeglnienie Przecitna liczba wypaconych wiadcze w tys. . . . . . . . . . . . . Przecitne miesiczne wiadczenie w z 2005 2010 2011 Specification

238,4 478

248,2 586

252,0 Average number of paid benefits in thous. 605 Average monthly benefit in zl

Zasiki dla bezrobotnych od 1 VI 2004 r. przysuguj osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) z pniejszymi zmianami. Zasiki i wiadczenia przedemerytalne od 1 VIII 2004 r. przysuguj osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 30 IV 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) z pniejszymi zmianami. Zasiki dla bezrobotnych do 31 V 2004 r. oraz zasiki i wiadczenia przedemerytalne do 31 VII 2004 r. przysugiway osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziaaniu bezrobociu (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 58, poz. 514, z pniejszymi zmianami). Zasiki dla bezrobotnych, zasiki i wiadczenia przedemerytalne finansowane s z Funduszu Pracy, z wyjtkiem zasikw i wiadcze przedemerytalnych finansowanych z budetu pastwa w okresie od 1 VIII 2004 r. do 31 XII 2008 r. Zasiki i wiadczenia podaje si w ujciu brutto, tj. cznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych.

188 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Unemployment benefits since 1 VI 2004 have been designated to persons authorized on the basis of the Law on Promotion of Employment and Labour Market Institutions dated 20 IV 2004 (Journal of Laws No. 99, item 1001) with later amendments. Pre-retirement benefits and allowances since 1 VIII 2004 have been designated to persons authorized on the basis of the Law on Pre-retirement benefits dated 30 IV 2004 (Journal of Laws No. 120, item 1252) with later amendments. Unemployment benefits until 31 V 2004 and pre-retirement benefits and allowances until 31 VII 2004 were designated to persons authorized on the basis of the Law on Employment and Combating Unemployment dated 14 XII 1994 (uniform text Journal of Laws 2003 No. 58, item 514, with later amendments). Unemployment benefits, pre-retirement benefits and allowances are financed from the Labour Fund, except for pre-retirement benefits and allowances which in the period from 1 VIII 2004 to 31 XII 2008 were financed from the state budget. Benefits and allowances are given in gross terms, i.e., including deductions for personal income taxes.

TABL. 12 (103). ZASIKI DLA BEZROBOTNYCH, ZASIKI I WIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE BRUTTO GROSS UNEMPLOYMENT BENEFITS, PRE-RETIREMENT BENEFITS AND ALLOWANCES Wyszczeglnienie Przecitna liczba wypaconych wiadcze w tys.: zasiek dla bezrobotnych . . zasiek przedemerytalny . . 535,3 221,0 54,5 371,1 251,1 287,7 345,7 79,1 73,0 309,0 61,8 87,1 2000 2005 2010 2011 Specification Average number of paid benefits in thous.: unemployment benefit pre-retirement benefit pre-retirement allowance

wiadczenie przedemerytalne

Przecitne miesiczne wiadczenie w z: zasiek dla bezrobotnych . . zasiek przedemerytalny . . 406 595 985 507 687 973 632 820 933 657 837 942

Average monthly benefit in zl: unemployment benefit pre-retirement benefit pre-retirement allowance

wiadczenie przedemerytalne

189 aa

6
SPOYCIE INDYWIDUALNE

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE

Spoycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (z dochodw osobistych) obejmuje: wydatki poniesione przez ludno na zakup produktw (wyrobw i usug) wycenianych w cenach paconych przez konsumentw, usugi porednictwa finansowego mierzone porednio (FISIM), warto oszustw na podatku od towarw i usug (tzw. VAT fraud), warto spoycia naturalnego produktw rolnych pochodzcych z wasnej produkcji wycenianego w cenach skupu surowych (nieprzetworzonych) produktw, zyski z inwestowania skadek otwartych funduszy emerytalnych (OFE), warto usug mieszkaniowych stanowic czynsze umowne (w odniesieniu do mieszka uytkowanych przez wacicieli i najemcw oszacowan przy wykorzystaniu metody kosztw uytkownika) oraz czynsze najmu dla mieszka w budynkach czynszowych (towarzystw budownictwa spoecznego i wynajtych w celu osignicia zysku); wycena tych usug dotyczy m.in. kosztw utrzymania i remontw biecych cznie z oszacowan amortyzacj i odpowiednim zyskiem. Warto tego spoycia rwna si przychodom ogem w sektorze gospodarstw domowych pomniejszonym o odrbnie oszacowan kwot oszczdnoci brutto (patrz tabl. 2 na str. 174). Spoycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych prezentuje si zgodnie z Klasyfikacj Spoycia Indywidualnego wedug Celu (COICOP). Individual consumption expenditure of the households sector includes: expenditure borne by the population for the purchases of products (goods and services) valuated at prices paid by consumers, financial intermediation services indirectly measured (FISIM), value of VAT fraud, the value of own consumption of agricultural products originating from own production valuated at procurement prices of raw (not processed) products, benefits from investing of insurance premium of open pension funds (OFE), value of dwelling services which are imputed rents referring to the dwellings occupied by householders (owners and others) estimated with the use of user cost method as well as actual rents for the dwellings in rental buildings (public building societies and dwellings rent for profit); valuation of these services concerns among others costs of maintenance and repair including the estimated depreciation and appropriate profit. The value of this final consumption expenditure is equal to total resources of the households sector decreased by the separately estimated amount of gross saving (see table 2 on page 174). Individual consumption expenditure of the households sector is presented according to the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP).

190 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Gospodarstwa domowe w 2010 r. przeznaczyy na spoycie indywidualne (z dochodw osobistych) 96,7% nominalnych dochodw do dyspozycji brutto, tj. wicej o 7,6 pkt. ni w 2000 r., o 1,4 pkt. ni w 2005 r. i o 1,2 pkt. ni w 2009 r. In 2010 households designed 96,7% of gross nominal disposable income for individual consumption expenditure, i.e., 7,6 point more than in 2000, 1,4 point more than in 2005 and 1,2 point more than in 2009.

Dynamika spoycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych (z dochodw osobistych; ceny stae): Indices of individual consumption expenditure of the households sector (constant prices):
Ogem Total Na 1 mieszkaca a
Per capita
a

1995=100 2011 . . . . . . . . 2011 . . . . . . . . 2011 . . . . . . . . 194,0 2000=100 146,1 2005=100 126,4 126,5 146,5 195,0

Rok poprzedni=100 Previous year =100 2005 . . . . . . . . 2006 . . . . . . . . 2007 . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . 2009 . . . . . . . . 2010 . . . . . . . . 2011 . . . . . . . . 102,1 105,0 104,9 105,7 102,1 103,2 103,1 102,1 105,1 105,0 105,7 102,0 103,1 103,1

a W 2011 r. dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a In 2011 provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

191 aa

6
2000 Wyszczeglnienie Specification

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 13 (104). SPOYCIE INDYWIDUALNE W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH (z dochodw osobistych) INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF THE HOUSEHOLDS SECTOR 2005 2009 2010 2009 2010
a

ceny biece current prices

ceny stae a constant prices w odsetkach rok poprzedni= 2000= =100 =100 in previous year=100 percent 100,0 19,6 6,8 4,1 24,1 102,1 100,1 100,9 109,0 104,3 103,2 100,1 97,8 115,6 101,7 141,7 116,2 119,7 209,5 141,5

w mln z in mln zl

OGEM . . . . . . . . 469793 614294 809737 856184 TOTAL ywno i napoje bezalkoholowe 107265 129513 162454 167862 Food and non-alcoholic beverages Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe . . . . . . . . . . 32647 40661 56313 57934 Alcoholic beverages, tobacco Odzie i obuwie . . . . . . . 24053 28350 31767 35528 Clothing and footwear Uytkowanie mieszkania i noniki energii . . . . . . . . . . 96159 145871 197831 206060 Housing, water, electricity, gas and other fuels Wyposaenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 20539 26802 35889 38630 Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house Zdrowie . . . . . . . . . . 16695 24648 33521 35515 Health Transport . . . . . . . . . 43020 53527 74653 79673 Transport czno . . . . . . . . . . 12749 20711 24542 26153 Communication Rekreacja i kultura . . . . . . 41792 46587 62211 66716 Recreation and culture Edukacja . . . . . . . . . . 5591 7664 9759 10778 Education Restauracje i hotele . . . . . . 14581 17465 23486 24392 Restaurants and hotels Inne towary i usugi . . . . . . 54702 72495 97311 106943 Miscellaneous goods and services NA 1 MIESZKACA PER CAPITA b
b

4,5 4,1 9,3 3,1 7,8 1,3 2,8 12,5

104,0 107,1 104,4 102,0 103,0 102,4 103,4 95,0

105,8 102,5 102,0 108,4 105,4 107,8 100,8 107,6

154,6 156,4 135,7 201,2 136,9 140,7 122,4 178,5

. . . .

12280

16097

21223

22421

102,0

103,1

142,1

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. b Warto w z. a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21. b Value in zl.

192 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
HOUSEHOLDS BUDGETS

BUDETY GOSPODARSTW DOMOWYCH

Badanie budetw gospodarstw domowych prowadzone jest metod reprezentacyjn, systemem rotacji miesicznej w cyklu kwartalnym. Wyniki badania oparte s na owiadczeniach osb biorcych udzia w badaniu budetw gospodarstw domowych. W celu zachowania relacji midzy struktur badanej zbiorowoci a struktur spoeczno-demograficzn zbiorowoci generalnej, dane za lata 20042011 uzyskane z badania budetw gospodarstw domowych s przewaane struktur gospodarstw domowych wedug liczby osb i miejsca zamieszkania pochodzc z Narodowego Spisu Ludnoci i Mieszka 2002. W 2011 r. badaniem budetw gospodarstw domowych objto 37375 gospodarstw (tj. 0,3% oglnej liczby gospodarstw) reprezentujcych poszczeglne grupy spoeczno-ekonomiczne ludnoci, a mianowicie gospodarstwa domowe: pracownikw, ktrych gwnym rdem utrzymania jest dochd z pracy najemnej, rolnikw, ktrych gwnym rdem utrzymania jest dochd z uytkowanego przez siebie gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, pracujcych na wasny rachunek, ktrych gwnym rdem utrzymania jest dochd z pracy na wasny rachunek, tj. z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej poza uytkowanym gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie, z wykonywania wolnego zawodu (np. twrcy, adwokaci), emerytw, ktrych gwnym rdem utrzymania jest emerytura, rencistw, ktrych gwnym rdem utrzymania jest renta, utrzymujcych si z niezarobkowych rde, innych ni emerytura lub renta, ktrych gwnym rdem utrzymania s: zasiki z ubezpiecze spoecznych, pozostae wiadczenia spoeczne, dochody z tytuu wasnoci, dochody z wynajmu nieruchomoci budynkw, gruntw niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, pozostae dochody oraz inne przychody. Przez gospodarstwo rolne w uytkowaniu indywidualnym rozumie si: gospodarstwo indywidualne, dziak roln oraz wacicieli zwierzt gospodarskich patrz nota w dziale ,,Rolnictwo, owiectwo i lenictwo. Rybowstwo na str. 311. Grupowania przychodw i rozchodw gospodarstw domowych dokonano w dostosowaniu do zasad systemu rachunkw narodowych. Wydatki na towary i usugi konsumpcyjne zagregowano zgodnie z Klasyfikacj Spoycia Indywidualnego wedug Celu do Badania Budetw Gospodarstw Domowych (COICOP/HBS), zgodnie z nomenklatur przyjt na lata 20092012. W tablicach 1416 oraz 1820, jak rwnie na wykresach nie zamieszczono wynikw bada dotyczcych grupy gospodarstw utrzymujcych si z niezarobkowych rde. Dane opracowane na podstawie wynikw reprezentacyjnego badania budetw gospodarstw domowych mog rni si od wielkoci ,,makro prezentowanych w tym dziale, w czciach ,,Dochody i ,,Spoycie.

193
13 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

The survey of household budgets is conducted using the sample method with monthly rotation and a quarterly cycle. Survey results are based on declarations made by persons participating in the survey of household budgets. In order to maintain the relation between the structure of the surveyed population and the socio-demographic structure of the total population, data for 20042011 obtained from the household budget survey are weighted with the structure of households by number of persons and class of locality coming from the Population and Housing Census 2002. In 2011, the household budget survey covered 37375 households (i.e., 0,3% of the total number of households) representing individual socio-economic groups of the population, in particular households: of employees, the main source of maintenance of which is income from hired work, of farmers, the main source of maintenance of which is income from the use of a private farm in agriculture, of the self-employed, the main source of maintenance of which is income from self-employment, i.e., from conducting economic activity other than farming or practising a learned profession (e.g., artists, lawyers), of retirees, the main source of maintenance of which is retirement pay, of pensioners, the main source of maintenance of which is a pension, maintained from non-earned sources, other than retirement pay and pensions, for whom the main source of maintenance is: social security benefits, other social benefits, income from property and rental of real estate not connected with conducting economic activity, other income as well as other revenue. An agricultural holding in private use includes: a private farm, an agricultural plot as well as owners of livestock see the note in the chapter Agriculture, hunting and forestry. Fishing on page 312. The grouping of household revenues and outgoings was made according to the principles of the system of national accounts. Expenditures for consumer goods and services were aggregated in accordance with the Classification of Individual Consumption by Purpose for the Household Budget Survey (COICOP/HBS), according to the nomenclature for 20092012. The results of the survey concerning households maintained from non-earned sources are not presented in the tables 1416 as well as 1820 and charts. Data compiled on the basis of results of a sample survey of household budgets can differ from the macro amount presented in this chapter in the sections Income and Individual consumption expenditure.

194 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
pracujcych na wasny rachunek of the self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees 10435 10426 2,01 2,03 rencistw of pensioners 2502 2488 2,01 1,98 razem total 2657 2584 3,35 3,31 12937 12914 2,01 2,02 4,19 4,08

TABL. 14 (105). GOSPODARSTWA DOMOWE HOUSEHOLDS W tym gospodarstwa domowe Of which households

Wyszczeglnienie Specification

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

Gospodarstwa domowe objte ba- 2010 daniem a 2011 a Households included in the survey Przecitna liczba osb w gospo- 2010 darstwie domowym 2011 Average number of persons in household pracujcych employed najemnie hired . . . . . . . 2010 2011 . . . . . . . 2010 2011

37412 37375 2,89 2,87

18441 18511 3,33 3,31

1909 1863

1,13 1,13 0,89 0,89 0,14 0,13

1,70 1,70 1,60 1,61 0,06 0,05

2,09 2,06 0,27 0,29 1,80 1,76

1,67 1,66 0,43 0,42 0,05 0,05

0,19 0,19 0,14 0,14 0,04 0,04

0,19 0,19 0,13 0,13 0,04 0,04

0,21 0,19 0,15 0,14 0,05 0,04

w gospodarstwie indywidu- 2010 alnym w rolnictwie 2011 on private farm in agriculture na wasny rachunek self-employed . . . 2010 2011

0,11 0,11 0,52 0,52 0,18 0,17 0,19 0,18

0,04 0,04 0,15 0,15 0,12 0,11 0,18 0,17

0,02 0,02 0,42 0,44 0,16 0,17 0,09 0,10

1,19 1,19 0,12 0,12 0,07 0,07 0,12 0,11

0,01 0,02 1,19 1,19 0,30 0,30 0,08 0,08

0,01 0,02 1,45 1,46 0,09 0,08 0,06 0,06

0,01 0,01 0,11 0,10 1,21 1,19 0,11 0,13

pobierajcych emerytur . . . 2010 recipients of retirement pay 2011 pobierajcych rent recipients of pension . . . . 2010 2011

utrzymujcych si z niezarob- 2010 kowych rde 2011 maintained from non-earned sources w tym z zasiku dla bezro- 2010 botnych 2011 of which from unemployment benefit pozostajcych na utrzymaniu dependents 2010 2011

0,02 0,02

0,02 0,02

0,01 0,00

0,02 0,01

0,01 0,01

0,01 0,01

0,02 0,01

0,87 0,86

1,18 1,18

1,43 1,30

1,37 1,35

0,25 0,26

0,23 0,24

0,37 0,37

a Liczba gospodarstw utrzymujcych si z niezarobkowych rde wynosia 1468 w 2010 r. i 1503 w 2011 r. a The number of households maintained from non-earned sources amounted to 1468 in 2010 and 1503 in 2011.

195 aa

6
G o s p o d a r s t w a p r a c o w n i k w H o u s e h o l d s o f e m p l o y e e s G o s p o d a r s t w a r o l n i k w H o u s e h o l d s o f f a r m e r s G o s p o d a r s t w a p r a c u j c y c h n a w a s n y r a c h u n e k H o u s e h o l d s o f t h e s e l f e m p l o y e d

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

A K T Y W N I Z A W O D O W O W G O S P O D A R S T W A C H D O M O W Y C H W 2 0 1 1 R . E C O N O M I C A L L Y A C T I V E P E R S O N S I N H O U S E H O L D S I N 2 0 1 1
G o s p o d a r s t w a e m e r y t w 5 2 , 4 %i r e n c i s t w H o u s e h o l d s o f r e t i r e e s a n d p e n s i o n e r s 5 0 , 8 %e m e r y t w o f r e t i r e e s 5 0 , 9 % r e n c i s t w o f p e n s i o n e r s 1 1 , 2 % 1 0 , 2 %

9 , 9 %

U d z i a a k t y w n y c h z a w o d o w o w o g l n e j l i c z b i e o s b w g o s p o d a r s t w a c h d o m o w y c h . S h a r e o f e c o n o m i c a l l y a c t i v e p e r s o n s i n t h e t o t a l n u m b e r o f p e r s o n s i n h o u s e h o l d s .

Dochd rozporzdzalny obejmuje biece dochody pienine i niepienine (w tym warto spoycia naturalnego, tj. warto towarw i usug konsumpcyjnych pobranych na potrzeby gospodarstwa domowego z dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek rolniczej i pozarolniczej oraz warto towarw i usug otrzymanych bezpatnie), bez zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych paconych z tytuu dochodw (z pracy najemnej, ze wiadcze z ubezpiecze spoecznych, pozostaych wiadcze spoecznych), bez skadek na obowizkowe ubezpieczenia spoeczne pacone przez ubezpieczonego pracownika oraz bez podatkw od dochodw z wasnoci paconych przez osoby pracujce na wasny rachunek. Dochd rozporzdzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczdnoci. Wydatki obejmuj wydatki na towary i usugi konsumpcyjne oraz pozostae wydatki. Wydatki na towary i usugi konsumpcyjne przeznaczone s na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmuj wydatki na towary i usugi zakupione za gotwk, rwnie przy uyciu karty patniczej lub kredytowej i na kredyt, warto artykuw otrzymanych bezpatnie oraz warto spoycia naturalnego. Towary konsumpcyjne obejmuj dobra nietrwaego uytkowania (np. ywno, napoje, artykuy farmaceutyczne), ptrwaego uytkowania (np. odzie, ksiki, zabawki) i trwaego uytkowania (np. samochody, pralki, lodwki, telewizory). Od 2005 r. do wydatkw nie zalicza si funduszu remontowego. Pozostae wydatki obejmuj m.in.: kwoty przekazane innym gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym, w tym dary; koszty zakwaterowania modziey i studentw uczcych si poza domem; alimenty od osb prywatnych; niektre podatki, np.: od nieruchomoci, od spadkw i darowizn, od dochodw z wasnoci, z wynajmu i sprzeday nieruchomoci; straty pienine. Dochd do dyspozycji jest to dochd rozporzdzalny pomniejszony o pozostae wydatki. Dochd do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki na towary i usugi konsumpcyjne oraz przyrost oszczdnoci.

196
13 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Available income includes current monetary and non-monetary income (including the value of own consumption, i.e., consumer goods and services acquired for household needs from self-employed agricultural or non-agricultural economic activity as well as the value of goods and services received free of charge), excluding prepayments on personal income tax paid (with income from hired labour, social security benefits and from other social benefits), excluding contributions to obligatory social security paid by the insured employee as well as excluding taxes paid by self-employed persons. Available income is designated for expenditures as well as for an increase in savings. Expenditures include expenditures on consumer goods and services as well as other expenditures. Expenditures on consumer goods and services are designated for meeting household needs. They include expenditures on goods and services purchased for cash, with the use of cash or a credit card, and on credit, the value of articles received free of charge as well as the value of own consumption. Consumer goods include non-durable goods (e.g., food, beverages, pharmaceutical products), semi-durable goods (e.g., clothing, books, toys) and durable goods (e.g., cars, washing machines, refrigerators, television sets). Since 2005 in expenditures is not included house renovation fund. Other expenditures include, i.a.: amounts transferred to other households and non-commercial institutions, including gifts; boarding costs of youth and students studying away from home; alimony; some taxes, e.g.: on real estate, inheritance and donations, income from property as well as renting and selling real estate; monetary losses. Disposable income is understood as available income less other expenditures. Disposable income is designated for consumer goods and services as well as for an increase in savings.

TABL. 15 (106). PRZECITNY MIESICZNY DOCHD NA 1 OSOB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH AVERAGE MONTHLY INCOME PER CAPITA IN HOUSEHOLDS W tym gospodarstwa domowe Of which households pracujcych na wasny rachunek of the self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees rencistw of pensioners

Wyszczeglnienie Specification

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

razem total

W ZOTYCH IN ZLOTYS Dochd rozporzdzalny . . . . 2010 Available income 2011 Dochd do dyspozycji Disposable income . . . . 2010 2011 1193 1227 1147 1184 1199 1244 1159 1206 1025 984 989 957 1468 1497 1416 1445 1181 1233 1117 1171 1245 1298 1176 1231 926 969 880 927

197 aa

6
Wyszczeglnienie Specification Dochd z pracy najemnej a Income from hired work
a

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 15 (106). PRZECITNY MIESICZNY DOCHD NA 1 OSOB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (dok.) AVERAGE MONTHLY INCOME PER CAPITA IN HOUSEHOLDS (cont.) W tym gospodarstwa domowe Of which households pracujcych na wasny rachunek of the self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees rencistw of pensioners

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

razem total

W % DOCHODU ROZPORZDZALNEGO W 2011 R. IN % OF AVAILABLE INCOME IN 2011 . . . . 54,4 84,1 11,4 16,6 8,9 9,0 8,1

Dochd z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie . . . . . . . Income from a private farm in agriculture Dochd z pracy na wasny rachunek Income from self-employment Dochd z wasnoci i z wynajmu nieruchomoci . . . . . . . . . Income from property and rental of real estate Dochd ze wiadcze spoecznych . . Income from social benefits z ubezpiecze spoecznych . . . . from social security benefits w tym: of which: emerytury . . . . . . . . . retirement pay renty z tytuu niezdolnoci do pracy pensions resulting from an inability to work z pozostaych wiadcze spoecznych from other social benefits Pozostay dochd . . . . . . . . Other income w tym dary od osb prywatnych of which gifts from individuals

3,6 8,9

0,3 1,9

68,8 1,0

0,2 73,4

0,6 1,1

0,4 1,2

1,6 0,8

0,4

0,3

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

28,4 25,2

9,7 7,1

16,8 13,6

6,8 5,3

86,0 83,6

86,3 84,5

84,4 79,2

20,0 2,5 3,2 4,3 3,8

4,5 1,4 2,6 3,7 3,2

10,4 2,2 3,2 1,8 1,5

3,6 0,9 1,5 2,5 2,3

69,9 6,1 2,4 3,1 2,8

81,9 2,0 1,8 2,8 2,5

4,4 28,6 5,2 4,9 4,6

a cznie z wypatami niezaliczonymi do wynagrodze, np.: dodatkiem za rozk, ekwiwalentem za uywanie wasnej odziey zamiast roboczej, wiadczeniami z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. a Including payments not included in wages and salaries, e.g.: severance pay, the monetary equivalent for the use of personal rather than company clothing, benefits from a company social benefit fund.

198 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
pracujcych na wasny rachunek of the self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees rencistw of pensioners razem total 757 736 722 709 1207 1222 1155 1169 1041 1080 977 1018 1085 1125 1017 1058 866 898 820 856

TABL. 16 (107). PRZECITNE MIESICZNE WYDATKI NA 1 OSOB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH AVERAGE MONTHLY EXPENDITURES PER CAPITA IN HOUSEHOLDS W tym gospodarstwa domowe Of which households

Wyszczeglnienie Specification

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

W ZOTYCH IN ZLOTYS OGEM TOTAL . . . . . . . 2010 2011 991 1015 946 972 979 1006 939 968

W tyma towary i usugi konsump- 2010 cyjne 2011 Of which consumer goods and services a

W % OGEM W 2011 R. IN % OF TOTAL IN 2011 Towary i usugi konsumpcyjne Consumer goods and services a
a

. .

95,7

96,2

96,4

95,7

94,3

94,1

95,4

ywno i napoje bezalkoholowe Food and non-alcoholic beverages

. .

25,0

23,7

33,0

21,2

27,9

27,4

30,5

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Alcoholic beverages, tobacco Odzie i obuwie . . . . . . . . Clothing and footwear Uytkowanie mieszkania i noniki energii Housing, water, electricity, gas and other fuels Wyposaenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego . . . . Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

2,7

2,8

2,5

2,6

2,5

2,5

2,7

5,1

5,8

5,2

6,1

3,2

3,2

2,8

20,7

19,2

18,0

18,6

24,9

24,5

26,8

4,8

4,9

5,3

5,2

4,6

4,7

4,0

a cznie z kieszonkowym nieuwzgldnionym w podziale wedug rodzajw wydatkw. a Including pocket money not considered in items by types of expenditures.

199 aa

6
Wyszczeglnienie Specification Towary i usugi konsumpcyjne (dok.) a Consumer goods and services (cont.) Zdrowie Health Transport Transport
a

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 16 (107). PRZECITNE MIESICZNE WYDATKI NA 1 OSOB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (dok.) AVERAGE MONTHLY EXPENDITURES PER CAPITA IN HOUSEHOLDS (cont.) W tym gospodarstwa domowe Of which households pracujcych na wasny rachunek of the self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees rencistw of pensioners

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

razem total

W % OGEM W 2011 R. (dok.)

IN % OF TOTAL IN 2011 (cont.)

. . . . . . . . . . .

5,0

4,0

3,7

4,1

8,0

8,1

7,6

. . . . . . . . . . .

9,6

10,8

10,4

11,8

5,9

6,2

4,4

czno . . . . . . . . . . . Communication Rekreacja i kultura . . . . . . . Recreation and culture Edukacja Education . . . . . . . . . . .

4,2

4,2

4,5

4,5

4,1

4,0

4,3

8,1

8,8

5,7

9,9

6,0

6,1

5,2

1,2

1,6

0,9

1,6

0,2

0,2

0,2

Restauracje i hotele . . . . . . . Restaurants and hotels Inne towary i usugi . . . . . . . Miscellaneous goods and services Pozostae wydatki Other expenditures . . . . . . .

2,4

2,8

0,7

3,3

1,3

1,2

1,4

5,2

5,5

4,2

5,2

4,7

4,7

4,3

4,3

3,8

3,6

4,3

5,7

5,9

4,6

a Notka patrz na str. 199. a See footnote on page 199.

200 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
D o c h d r o z p o r z d z a l n y A v a i l a b l e i n c o m e W y d a t k i E x p e n d i t u r e s

P R Z E C I T N E M I E S I C Z N E D O C H O D Y I W Y D A T K I N A 1 G O S P O D A R S T W O D O M O W E W 2 0 1 1 R . A V E R A G E M O N T H L Y I N C O M E A N D E X P E N D I T U R E S P E R H O U S E H O L D I N 2 0 1 1
G o s p o d a r s t w a d o m o w e : H o u s e h o l d s : p r a c o w n i k w o f e m p l o y e e s 5 0 0 0 z 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 z l

r o l n i k w o f f a r m e r s p r a c u j c y c h n a w a s n y r a c h u n e k o f t h e s e l f e m p l o y e d e m e r y t w i r e n c i s t w o f r e t i r e e s a n d p e n s i o n e r s e m e r y t w o f r e t i r e e s r e n c i s t w o f p e n s i o n e r s

Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych wedug grup gospodarstw domowych obrazuj dynamik cen towarw i usug konsumpcyjnych nabywanych przez poszczeglne grupy spoeczno-ekonomiczne ludnoci. Podstaw do opracowania wskanikw cen dla grup gospodarstw domowych stanowi obserwacja cen reprezentantw towarw i usug konsumpcyjnych (ok. 14001800 w rnych latach). Wskaniki cen obliczono przy przyjciu systemu wag opracowanego na podstawie struktury wydatkw (bez spoycia naturalnego) poszczeglnych grup gospodarstw domowych na zakup towarw i usug konsumpcyjnych z roku poprzedzajcego rok badany, uzyskanej z badania budetw gospodarstw domowych; patrz nota na str. 196. Grupowania towarw i usug konsumpcyjnych dokonano na podstawie Klasyfikacji Spoycia Indywidualnego wedug Celu zaadaptowanej na potrzeby zharmonizowanych wskanikw cen konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Price indices by household group illustrate changes in prices of consumer goods and services purchased by particular socio-economic groups of the population. The basis for compiling the price indices for groups of households is price observation of representatives of consumer goods and services (about 14001800 in various years). The consumer price indices have been calculated applying the system based on the structure of expenditure (excluding own consumption) of particular groups of households on purchasing consumer goods and services from the year preceding the surveyed year, derived from the household budget survey; see note on page 197. The grouping of consumer goods and services is presented on the basis of the Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the needs of the Harmonized Indices of Consumer Prices (COICOP/HICP).

201 aa

6
2009 Wyszczeglnienie Gospodarstwa pracownikw 103,3 Gospodarstwa rolnikw . . . 103,0 Gospodarstwa pracujcych na wasny rachunek . . . . Gospodarstwa emerytw i rencistw . . . . . . . . 102,9

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 17 (108). WSKANIKI CEN TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH WEDUG GRUP GOSPODARSTW DOMOWYCH PRICE INDICES OF CONSUMER GOODS AND SERVICES BY HOUSEHOLD GROUP 2010 2011 2000= =100 134,9 2005= =100 Specification

rok poprzedni=100 previous year=100 102,5 104,1

118,3 Households of employees

102,4

104,8

134,1

118,4 Households of farmers

102,5

103,9

132,3

116,7 Households of the self-employed Households of retirees and pensioners

104,2

102,8

104,8

142,7

122,9

gospodarstwa emerytw . .

104,2

102,8

104,7

142,3

122,7

households of retirees

gospodarstwa rencistw . . Gospodarstwa utrzymujcych si z niezarobkowych rde

104,5

102,8

104,9

143,8

123,8

households of pensioners Households maintained from non-earned sources

103,8

102,5

104,2

139,3

120,6

Spoycie artykuw ywnociowych (w ujciu ilociowym) w gospodarstwach domowych obejmuje artykuy zakupione za gotwk, rwnie przy uyciu karty patniczej lub karty kredytowej i na kredyt, otrzymane nieodpatnie oraz pobrane z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bd z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek (spoycie naturalne); bez spoycia w placwkach gastronomicznych. Consumption of foodstuffs (in terms of quantity) in households includes articles purchased for cash, with the use of cash or a credit card and on credit, received free of charge as well as taken from a private farm in agriculture or from conducted self-employed economic activity (own consumption); excluding consumption in catering establishments.

202 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
pracujcych na wasny rachunek of the self-employed w kg in kg emerytw i rencistw of retirees and pensioners emerytw of retirees rencistw of pensioners razem total 0,16 3,61 0,32 0,65 0,16 4,88 0,41 3,09 0,88 0,99 10,85 1,05 0,27 3,28 8,09 3,50 0,89 0,25 5,25 0,45 1,14 0,30 6,79 0,58 4,26 0,97 1,07 15,95 1,75 0,37 4,33 13,17 6,32 1,62 0,25 5,18 0,44 1,15 0,31 6,85 0,61 4,31 1,01 1,10 16,19 1,74 0,38 4,51 13,24 6,23 1,62 0,25 5,51 0,45 1,11 0,27 6,58 0,49 4,09 0,82 0,93 14,97 1,77 0,31 3,57 12,89 6,67 1,65

TABL. 18 (109). PRZECITNE MIESICZNE SPOYCIE NIEKTRYCH ARTYKUW YWNOCIOWYCH NA 1 OSOB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W 2011 R. AVERAGE MONTHLY PER CAPITA CONSUMPTION OF SELECTED FOODSTUFFS IN HOUSEHOLDS IN 2011 W tym gospodarstwa domowe Of which households

Wyszczeglnienie Specification

Ogem Grand total

pracownikw of employees

rolnikw of farmers

Ry . . . . . . . . . Rice Pieczywo . . . . . . . . Bread Makaron . . . . . . . . Pasta Mka . . . . . . . . . Flour Kasze i patki . . . . . . Groats and flakes Miso . . . . . . . . . Meat a Ryby . . . . . . . . . Fish a Mlekob . . . . . . . . Milk b Jogurty i napoje mleczne . . Yoghurt and milk-based beverages Sery . . . . . . . . . Cheese Jaja c . . . . . . . . . Eggs c Oleje i pozostae tuszcze . . Oils and fats w tym maso . . . . . of which butter Owoce . . . . . . . . Fruit Warzywa . . . . . . . . Vegetables w tym ziemniaki . . . . of which potatoes Cukier . . . . . . . . Sugar

. . . . . . . . . . . . . . . . .

0,19 4,46 0,36 0,82 0,20 5,48 0,43 3,42 0,82 0,94 12,54 1,31 0,26 3,29 9,88 4,73 1,18

0,17 4,14 0,33 0,68 0,16 4,98 0,37 2,99 0,80 0,92 11,12 1,17 0,22 2,97 8,63 4,07 1,00

0,17 5,56 0,35 1,26 0,18 6,52 0,42 4,91 0,47 0,74 16,01 1,42 0,23 2,87 12,28 6,55 1,78

a Bez marynat, przetworw ze zwierzt morskich i sodkowodnych, wyrobw garmaeryjnych i panierowanych. b W litrach; bez zagszczonego i w proszku. c W sztukach. a Excluding pickles, processed sea and fresh-water food and fish, ready-to-serve foods including coated food products. b In litres; excluding condensed and powdered milk. c In units.

203 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

Zagroenie ubstwem gospodarstwo domowe (a tym samym wszystkie osoby wchodzce w jego skad) zostao uznane za ubogie, jeeli poziom jego wydatkw (obejmujcych take warto artykuw otrzymanych bezpatnie oraz warto spoycia naturalnego) by niszy od wartoci przyjtej za granic ubstwa. W celu wyeliminowania wpywu, jaki na koszty utrzymania gospodarstw domowych wywiera ich skad spoeczno-demograficzny, zarwno przy obliczaniu poziomu wydatkw w gospodarstwach domowych, jak i ustalaniu granic ubstwa (relatywnego oraz minimum egzystencji) zastosowano tak zwan oryginaln skal ekwiwalentnoci OECD. Wedug tej skali wag 1 przypisuje si pierwszej osobie w gospodarstwie domowym w wieku 14 lat i wicej, wag 0,7 kadej nastpnej osobie w tym wieku oraz wag 0,5 kademu dziecku w wieku poniej 14 lat. Relatywna granica ubstwa to 50% rednich miesicznych wydatkw ustalonych na poziomie wszystkich gospodarstw domowych, z uwzgldnieniem tzw. oryginalnej skali ekwiwalentnoci OECD. ,,Ustawowa granica ubstwa to kwota, ktra zgodnie z obowizujc ustaw o pomocy spoecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z pniejszymi zmianami) uprawnia do ubiegania si o przyznanie wiadczenia pieninego z systemu pomocy spoecznej. Minimum egzystencji, uznane za granic ubstwa skrajnego, wyznacza poziom zaspokojenia potrzeb, poniej ktrego wystpuje biologiczne zagroenie ycia oraz rozwoju psychofizycznego czowieka. Przy ustalaniu granic ubstwa skrajnego przyjmuje si poziom minimum egzystencji obliczany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego. Risk of poverty a household and thus all its members have been regarded as poor if the expenditure level (including the value of products received free of charge as well as the value of own consumption) was below the adopted poverty threshold. In order to eliminate the effect of the socio-demographic composition of household on the maintenance costs, the so-called original OECD equivalence scale has been used for the calculation of the households expenditure level and determination of poverty thresholds (relative and subsistence minimum). According to this scale, weight 1 is attributed to the first person in the household at the age of 14 and over, weight 0,7 to any other person at that age and weight 0,5 to every child under 14. Relative poverty threshold is 50% of the mean monthly expenditure determined at the level of all households estimated with the use of the so-called original OECD equivalence scale. Legal poverty threshold is the amount which, according to the Law on Social Assistance (uniform text Journal of Laws 2008 No. 115, item 728, with later amendments), provides eligibility for a monetary benefit from social assistance system. The subsistence minimum, regarded as the extreme poverty threshold, sets the level of the satisfaction of needs below which the biological existence or psychophysical human development is threatened. The starting point adopted for determination of the extreme poverty threshold is subsistence minimum estimated by the Institute of Labour and Social Studies for the 1-person employees household.

204 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
2010 2011 Specification minimum egzystencji subsistence minimum 5,7 5,1 8,9 2,2 3,9 9,6 6,7 T O T A L of which households of: 5,7 Employees 13,1 Farmers 3,4 Self-employed 4,6 Retirees 13,0 Pensioners

TABL. 19 (110). WSKANIKI ZAGROENIA UBSTWEM W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH AT-RISK-OF-POVERTY RATES IN HOUSEHOLDS 2010 2011 2010 2011

Wyszczeglnienie

osoby w % ogu osb w gospodarstwach danego typu o wydatkach poniej persons in % of total persons in a given type of households with expenditures below relatywnej granicy ubstwa relative poverty threshold ,,ustawowej granicy ubstwa legal poverty threshold 7,3 6,9 12,1 3,3 4,1 10,1 6,5 5,8 13,4 3,4 3,7 10,7

OGEM . . . . . w tym gospodarstwa: Pracownikw . . . . . Rolnikw . . . . . . Pracujcych na wasny rachunek . . . . . . Emerytw . . . . . . Rencistw . . . . . .

17,1 16,3 25,9 9,3 13,3 25,4

16,7 15,3 28,7 9,9 12,6 26,4

TABL. 20 (111). GOSPODARSTWA DOMOWEaWYPOSAONE W NIEKTRE PRZEDMIOTY TRWAEGO UYTKOWANIA a HOUSEHOLDS EQUIPPED WITH SELECTED DURABLE GOODS W tym gospodarstwa domowe Of which households pracujcych na Ogem pracowwasny Grand nikw rolnikw rachuof farmtotal nek of emers of the ployees self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners razem total emerytw of retirees rencistw of pensioners

Wyszczeglnienie Specification

w % danej grupy gospodarstw in % of given group of households Chodziarka . . . . . . . Refrigerator Automat pralniczy . . . . Automatic washing machine Pralka i wirwka elektryczna . Washing machine and spin-dryer Zmywarka do naczy . . . Dishwasher Kuchenka mikrofalowa . . . Microwave oven Robot kuchenny . . . . . Food processor . . . 2005 2011 . . . 2005 2011 . . . 2005 2011 . . . 2005 2011 . . . 2005 2011 . . . 2005 2011 97,3 98,3 79,8 91,1 28,1 13,9 4,9 17,7 33,3 53,3 54,9 60,2 98,1 98,5 88,0 95,4 21,4 9,3 6,3 22,0 43,7 63,9 65,4 67,6 98,4 98,9 67,8 88,2 58,4 33,5 3,8 15,3 29,5 59,7 67,3 69,5 97,7 98,5 93,1 97,9 14,4 5,5 19,8 43,6 59,7 72,0 71,7 73,2 97,1 98,2 72,6 85,5 34,0 19,4 1,9 8,0 20,0 35,8 42,1 49,0 97,4 98,3 74,6 86,6 32,1 18,1 2,2 8,6 20,7 36,5 44,0 50,4 96,3 97,7 68,0 81,4 38,3 24,1 1,1 5,3 18,3 32,9 37,8 43,7

a Opracowano na podstawie stanu w kocu poszczeglnych kwartaw. a As of the end of individual quarters.

205 aa

6
Wyszczeglnienie Specification Samochd osobowy . . . . . . . Passenger car Motocykl, skuter, motorower . . . Motorcycle, scooter, motorbike Rower (bez dziecicego) . . . . . Bicycle (excluding childrens) Odtwarzacz pyt kompaktowych . . Compact disc player Zestaw do odbioru, rejestracji i odtwarzania dwiku (wiea) Hi-fi stereo music system Odbiornik telewizyjny . . . . . . Television set w tym nowej generacji (ciekokrystaliczny LCD, plazmowy, projekcyjny) . . . . . . . . . . . of which new generation (LCD, PDP, DLP) Odtwarzacz DVD . . . . . . . DVD player Telefon komrkowy . . . . . . Mobile phone Magnetowid, odtwarzacz wideo . . Videorecorder, video player Zestaw kina domowego . . . . . Home theatre system Urzdzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej Satellite or cable television equipment Kamera wideo . . . . . . . . Videocamera Aparat fotograficzny cyfrowy . . . Digital camera Komputer osobisty . . . . . . . Personal computer w tym z dostpem do Internetu of which with access to the Internet Drukarka . . . . . . . . . . Printer 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2011

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

TABL. 20 (111). GOSPODARSTWA DOMOWEaWYPOSAONE W NIEKTRE PRZEDMIOTY TRWAEGO UYTKOWANIA (dok.) a HOUSEHOLDS EQUIPPED WITH SELECTED DURABLE GOODS (cont.) W tym gospodarstwa domowe Of which households pracujcych na Ogem pracow- rolnikw wasny Grand rachunikw total of farmnek of emers of the ployees self-employed emerytw i rencistw of retirees and pensioners razem total emerytw of retirees rencistw of pensioners

w % danej grupy gospodarstw in % of given group of households 47,4 60,2 3,3 6,1 62,4 62,9 10,4 9,4 43,8 37,6 98,2 98,4 43,1 22,9 51,7 65,2 90,3 46,7 19,3 15,6 48,2 67,6 6,2 10,1 50,0 38,6 66,7 22,5 62,3 25,8 40,2 60,1 74,4 3,6 7,3 71,6 70,6 14,8 12,1 62,0 49,0 98,7 98,3 51,8 34,7 64,4 86,1 99,2 59,1 20,5 21,7 57,0 75,4 8,7 13,4 67,1 57,0 87,1 33,7 82,3 38,4 53,3 79,7 89,8 11,0 17,4 93,0 90,4 8,6 11,2 43,4 40,1 99,4 99,7 34,6 16,3 58,6 69,8 95,1 47,6 24,0 12,4 23,2 56,6 2,6 5,8 49,3 35,6 74,8 11,4 65,4 23,2 49,2 82,6 90,8 5,6 10,0 73,2 71,6 20,8 15,0 70,3 55,8 98,4 98,6 63,8 45,4 66,6 91,0 99,1 64,4 22,4 32,2 66,0 82,1 21,3 27,4 80,3 70,6 93,5 51,0 90,3 54,9 71,5 28,9 35,4 1,9 2,7 48,9 49,0 4,5 4,7 21,2 18,8 98,3 99,1 30,0 8,8 32,4 37,6 75,5 32,7 17,7 5,0 41,0 57,6 2,3 3,5 21,8 15,1 32,2 8,4 29,0 9,5 16,0 31,9 38,6 1,8 2,7 48,2 49,6 4,5 4,9 20,5 19,4 98,4 99,1 31,5 8,9 33,5 36,5 76,1 33,7 18,4 5,1 43,7 58,9 2,7 3,9 23,1 14,9 32,7 8,9 29,6 9,7 16,5 22,1 23,2 2,0 2,7 50,3 46,7 4,4 3,8 22,6 16,6 97,9 99,0 24,1 8,5 28,3 40,3 73,2 30,5 14,7 4,7 34,9 52,6 1,4 2,2 17,0 15,4 30,3 7,3 26,7 9,1 14,0

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2011 2005 2011 2005 2011 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011

a Opracowano na podstawie stanu w kocu poszczeglnych kwartaw. a As of the end of individual quarters.

206 aa

DOCHODY I SPOYCIE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH HOUSEHOLD INCOME AND CONSUMPTION EXPENDITURE

6
4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 5

G O S P O D A R S T W A D O M O W E W M I A S T A C H I N A W S I W Y P O S A O N E W N I E K T R E P R Z E D M I O T Y T R W A E G O U Y T K O W A N I A W 2 0 1 1 R . U R B A N A N D R U R A L H O U S E H O L D S E Q U I P P E D W I T H S E L E C T E D D U R A B L E G O O D S I N 2 0 1 1
K U C H E N K A S A U T O M A T P R A L N I C Z Y Z M Y W A R K A D O O D T W A R Z A C Z P Y T A M O C H D I K R O F A L O W A O N A C Z Y M K O M P A K T O W Y C H A U T O M A T I C W A S H I N G S O B O W Y I S H W A S H E R C O M P A C T D I S C M I C R O W A V E O V E N M A C H I N E D P A S S E N G E R C A R P L A Y E R % % 7 0 1 0 0 % 6 0 % 6 0 % 8 0 2 0 1 0 5 0 5 0 6 0 4 0 2 0 0 1 5 1 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0

U R Z D Z E N I E D O O D B I O R U Z E S T A W D O O D B I O R U , T E L E F O N T E L E W I Z J I S A T E L I T A R N E J R E J E S T R A C J I K O M R K O W Y L I O D T W A R Z A N I A O D T W A R Z A C Z D V D U B K A B L O W E J O B I L E P H O N E D W I K U ( W I E A ) D V D P L A Y E R M S A T E L L I T E O R C A B L E H I F I S T E R E O M U S I C % T E L E V I S I O N E Q U I P M E N T % 1 0 0 S Y S T E M % 6 0 % 8 0 4 0 8 0 5 0 3 0 2 0 1 0 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 4 0 6 0 4 0

K O M P U T E R A P A R A T O S O B I S T Y F O T O G R A F I C Z N Y P E R S O N A L C Y F R O W Y C O M P U T E R D I G I T A L C A M E R A% % 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0

D R U K A R K A P R I N T E R % 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 M i a s t a U r b a n a r e a s W i e R u r a l a r e a s Z d o s t p e m d o I n t e r n e t u W i t h a c c e s s t o t h e I n t e r n e t

207 aa

7
HANDEL I GASTRONOMIA

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TRADE AND CATERING

Informacje charakteryzujce handel i gastronomi dotycz: sprzeday detalicznej towarw konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w punktach sprzeday detalicznej, tj. w sklepach (cznie z aptekami oglnodostpnymi), skadach, skadnicach, stacjach paliw, punktach sprzeday drobnodetalicznej (straganach i ruchomych punktach sprzeday, punktach aptecznych) oraz w sieci hurtowej i u producenta w ilociach wskazujcych na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywcw, a take sprzeday w placwkach gastronomicznych, sprzeday hurtowej towarw w przedsibiorstwach handlowych, przychodw z dziaalnoci gastronomicznej, sieci handlowej (detalicznej i hurtowej), sieci placwek gastronomicznych. Przez przedsibiorstwa handlowe rozumie si podmioty gospodarcze, ktrych przewaajcym rodzajem dziaalnoci jest sprzeda towarw, zaliczana zgodnie z Polsk Klasyfikacj Dziaalnoci PKD 2007 do sekcji ,,Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle. Dane dotyczce sprzeday detalicznej towarw konsumpcyjnych prezentuje si w dostosowaniu do Klasyfikacji Spoycia Indywidualnego wedug Celu (COICOP), wydzielajc sprzeda w placwkach gastronomicznych. W odrnieniu od grupowa wystpujcych w klasyfikacji COICOP wyodrbnia si ,,towary nieywnociowe. Information characterizing trade and catering concerns: retail sales of consumer and non-consumer goods in the retail sales outlets, i.e. in: shops (including public pharmacies), warehouses, repositories, petrol stations and small retail sales outlets (stalls and portable sales outlets, pharmaceutical outlets) and wholesale networks and at producers in quantities indicating purchases for private needs as well as sold in catering establishments, wholesale of goods in trade enterprises, revenues from catering activity, the trade network (retail and wholesale), the network of catering establishments. Trade enterprises is understood as an economic entities, the principal activity of which is the sale of commodities, classified in accordance with NACE Rev. 2 in the section Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles. Data concerning retail sales of consumer goods sales are presented according to the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP), separating sales in catering establishments. As opposed to groupings in the COICOP classification, non-foodstuff goods are presented separately.

208 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES


a D Y N A M I K A S P R Z E D A Y D E T A L I C Z N E J ( c e n y s t a e ) a I N D I C E S O F R E T A I L S A L E S ( c o n s t a n t p r i c e s )

7
O g e m T o t a l y w n o i n a p o j e b e z a l k o h o l o w e F o o d a n d n o n a l c o h o l i c b e v e r a g e s N a p o j e a l k o h o l o w e i w y r o b y t y t o n i o w e A l c o h o l i c b e v e r a g e s , t o b a c c o T o w a r y k o n s u m p c y j n e n i e y w n o c i o w e C o n s u m e r g o o d s n o n f o o d s t u f f s

1 9 9 0 = 1 0 0 2 2 0 2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
P a t r z u w a g i o g l n e d o R o c z n i k a , u s t . 1 1 n a s t r . 1 5 ; z w y j t k i e m o g e m b e z s p r z e d a y w p l a c w k a c h g a s t r o a n o m i c z n y c h . a S e e g e n e r a l n o t e s t o t h e Y e a r b o o k , i t e m 1 1 o n p a g e 2 1 ; w i t h t h e e x c e p t i o n o f t o t a l e x c l u d i n g s a l e s i n c a t e r i n g e s t a b l i s h m e n t s .

TABL. 1 (112). SPRZEDA DETALICZNA I HURTOWA (ceny biece) RETAIL AND WHOLESALE (current prices) A. SPRZEDA DETALICZNA RETAIL SALES 2000 Wyszczeglnienie w mln z in mln zl 2005 2010 2011 w odsetkach in percent 100,0 T O T A L 96,7 In retail sales outlets 77,3 consumer goods food and non-alcoholic bever25,7 ages 8,6 alcoholic beverages, tobacco 43,0 non-foodstuffs 19,4 non-consumer goods 3,3 In catering establishments x PER CAPITA b
a

Specification

OGEM . . . . . . W punktach sprzeday detalicznej a . . . . . . . . . towary konsumpcyjne . . . ywno i napoje bezalkoholowe . . . . . . . napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe . . . . . . towary nieywnociowe . towary niekonsumpcyjne . . W placwkach gastronomicznych NA 1 MIESZKACA b . .

360318 433255 592958 633830 345610 416159 571893 612911 291810 343882 464389 490194 102861 125553 156013 162878 32833 38839 53763 54838 156116 179490 254612 272478 53800 72277 107504 122717 14708 17096 21065 20919 9419 11353 15528 16594

a cznie ze sprzeda detaliczn dokonywan w hurtowniach i u producentw. b W zotych; w 2011 r, dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a Including retail sales conducted at wholesale stores and producers. b In zlotys; in 2011 provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

209
14 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

7
2005 Wyszczeglnienie w mln z OGEM . . . . . . . . ywno i napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe . . . . . Towary nieywnociowec . . . c Konsumpcyjne i niekonsumpcyjne. c Consumer and non-consumer goods. 584146 78401 28387 477358

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 1 (112). SPRZEDA DETALICZNA I HURTOWA (dok.) RETAIL AND WHOLESALE (cont.) B. SPRZEDA HURTOWA W PRZEDSIBIORSTWACH HANDLOWYCH WHOLESALE IN TRADE ENTERPRISES 2010 2011 w odsetkach in percent 100,0 12,4 2,9 84,7 Specification

in mln zl

846490 108418 25287 712785

941035 116379 27732 796925

TOTAL Food and non-alcoholic beverages Alcoholic beverages Non-foodstuff goods c

S T R U K T U R A S P R Z E D A Y D E T A L I C Z N E J I H U R T O W E J W E D U G S E K T O R W W A S N O C I ( c e n y b i e c e ) S T R U C T U R E O F R E T A I L A N D W H O L E S A L E B Y O W N E R S H I P S E C T O R S ( c u r r e n t p r i c e s )
S P R Z E D A D E T A L I C Z N A R E T A I L S A L E S 4 , 9 2 0 0 0 % 0 , 5 2 0 1 1 % 9 5 , 1 % 9 9 , 5 % S e k t o r : S e c t o r :
a D a n e d o t y c z p r z e d s i b i o r s t w h a n d l o w y c h . a D a t a c o n c e r n t r a d e e n t e r p r i s e s .

S P R Z E D A H U R T O W A a W H O L E S A L E 3 , 4 2 0 0 5 % 1 , 3 2 0 1 1 % p u b l i c z n y p u b l i c 9 6 , 6 % 9 8 , 7 %

p r y w a t n y p r i v a t e

S T R U K T U R A S P R Z E D A Y D E T A L I C Z N E J W E D U G P O D M I O T W G O S P O D A R C Z Y C H ( c e n y b i e c e ) S T R U C T U R E O F R E T A I L S A L E S B Y E C O N O M I C E N T I T I E S ( c u r r e n t p r i c e s )
2 0 1 0 P o d m i o t y g o s p o d a r c z e o l i c z b i e p r a c u j c y c h : E c o n o m i c e n t i t i e s e m p l o y i n g : d o 9 o s b u p t o 9 p e r s o n s 1 0 4 9 5 0 o s b i w i c e j 5 0 p e r s o n s a n d m o r e 2 0 1 1

2 8 , 8 % 3 1 , 7 % 4 9 , 7 % 5 0 , 7 % 1 8 , 6 % 2 0 , 5 %

210 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
2010 Specification

TABL. 2 (113). STRUKTURA SPRZEDAY DETALICZNEJ W SKLEPACH I STACJACH PALIW WEDUG GRUP TOWARW (ceny biece) STRUCTURE OF RETAIL SALES IN SHOPS AND PETROL STATIONS BY GROUPS OF GOODS (current prices) Wyszczeglnienie 2000 2005 2009

O G E M . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 T O T A L w tym: of which: Owoce i warzywa . . . . . . . 2,1 2,4 2,4 2,5 Fruit and vegetables 5,9 6,0 5,6 5,4 Meat and meat products Miso i wyroby misne . . . . . Ryby i przetwory rybne . . . . . 1,1 1,0 1,1 1,1 Fish and fish products Pieczywo i przetwory zboowe . . 3,3 3,4 3,2 2,9 Bread and cereal products 2,9 3,5 3,4 3,6 Milk, eggs and cheese Mleko, jaja i sery . . . . . . . Napoje alkoholowe . . . . . . 6,5 6,5 5,2 4,8 Alcoholic beverages 2,3 2,4 2,8 2,9 Tobacco Wyroby tytoniowe . . . . . . . Artykuy farmaceutyczne i medyczne 4,9 4,7 4,2 4,8 Pharmaceutical and medical articles Kosmetyki i wyroby toaletowe . . . 3,3 3,5 4,3 3,7 Cosmetics and toilet goods Odzie cznie z dodatkami do ubra i wyrobami futrzarskimi . . . . 3,9 3,9 4,4 4,4 Clothing including accessories and furriery Meble i sprzt owietleniowy . . . 3,5 2,7 2,7 2,4 Furniture and lighting appliances Artykuy i sprzt gospodarstwa domowego . . . . . . . . . . . 3,1 2,7 2,6 2,6 Household appliances and articles Artykuy radiowo-telewizyjne . . . 2,4 2,0 2,0 1,6 Radio and television articles Ksiki, gazety i artykuy pimienne 2,4 1,9 2,0 1,4 Books, newspapers and stationery Pojazdy mechaniczne . . . . . . 13,0 8,6 7,6 8,9 Motor vehicles Paliwa . . . . . . . . . . . 14,8 15,3 14,7 16,2 Fuels

TABL. 3 (114). SKLEPY I STACJE PALIW Stan w dniu 31 XII SHOPS AND PETROL STATIONS As of 31 XII Wyszczeglnienie Sklepy . . . . . . . . w tym sektor prywatny . o powierzchni sprzedaowej: 99 m2 i mniej . . . . . 100 399 . . . . . . . 400 999 . . . . . . . 10001999 . . . . . . . 20002499 . . . . . . . 2500 m2 i wicej . . . . . Stacje paliw . . . . . . W tym sektor prywatny . . . Liczba ludnoci na 1 sklep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 385990 384673 363056 16406 4672 1182 130 544 10086 9805 98,9 2009 371839 370565 341019 21544 6501 1736 234 805 9738 9483 103 2010 Specification

346058 Shops 344982 of which private sector with sales floor: 313729 99 m2 and less 22403 100 399 6950 400 999 1875 10001999 244 20002499 857 2500 m2 and more 9603 Petrol stations 9351 Of which private sector 110 Population per 1 shop

211 aa

7
TABL. 4 (115). MAGAZYNY HANDLOWE Stan w dniu 31 XII TRADE WAREHOUSES As of 31 XII Wyszczeglnienie Magazyny zamknite: liczba . . . . . . . . . w tym sektor prywatny . powierzchnia skadowa w tys. w tym sektor prywatny . Magazyny zadaszone: liczba . . . . . . . . . w tym sektor prywatny . powierzchnia skadowa w tys. w tym sektor prywatny . Place skadowe: liczba . . . . . . . . . w tym sektor prywatny . powierzchnia skadowa w tys. w tym sektor prywatny . Silosy i zbiorniki: liczba . . . . . . . . . w tym sektor prywatny . pojemno w tys. m3 . . . w tym sektor prywatny .
a a

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

2000

2005

2009

Specification Secured warehouses: number of which private sector storage area in thous. m2 of which private sector Roofed warehouses: number of which private sector storage area in thous. m2 of which private sector Storage sites: number of which private sector storage area in thous. m2 of which private sector Silos and reservoirs: number of which private sector capacity in thous. m3 of which private sector

. . . . m2 . . . . . . m2 . . . . . . m2 . . . . . . . . . .

29826 27851 14776 13649 3057 2741 1064 943 4862 4369 13352 11062 8262 6537 3677 2293

29375 28393 16718 16260 2927 2828 1135 1095 4974 4768 14209 12135 11001 9548 3000 2114

26737 25885 20085 19485 3210 3144 1479 1460 4488 4308 11831 10431 8018 6711 3700 2820

a Hurtu i rozdzielcze detalu; dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. U w a g a. Od 2006 r. dane podaje si na podstawie badania cyklicznego prowadzonego co trzy lata. a Wholesale and retail distribution; data concern economic entities employing more than 9 persons. N o t e. Since 2006 data are presented on the basis of periodic surveys conducted every three years.

TABL. 5 (116). GASTRONOMIA CATERING Wyszczeglnienie Przychody z dziaalnoci gastronomicznej (ceny biece) w mln z sektor publiczny . . . . . . sektor prywatny . . . . . . Ze sprzeday towarw handlowych w tym ze sprzeday napojw alkoholowych i wyrobw tytoniowych . . . . . . . . . Z produkcji gastronomicznej . . . Z pozostaej dziaalnoci . . . . 2000 2005 2010 2011 Specification

15381 769 14612 6967 4296 7741 673

17681 531 17150 7449 4862 9647 585

21683 478 21205 6043 4200 15022 618

Revenues from catering activity 21567 (current prices) in mln zl 398 public sector 21169 private sector 5930 From sales of trade commodities of which from the sale of alcoholic 4091 beverages, tobacco 14989 From catering production 648 From other activity

212
14 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
2011 Specification Number of catering establishments (as of 31 XII) public sector private sector Restaurants Bars Canteens Food stands 67954 1299 66655 15096 25732 4323 22803

TABL. 5 (116). GASTRONOMIA (dok.) CATERING (cont.) Wyszczeglnienie Liczba placwek gastronomicznych (stan w dniu 31 XII) . . sektor publiczny . . . . . . sektor prywatny . . . . . . Restauracje . . . . . . . . . Bary . . . . . . . . . . . . Stowki . . . . . . . . . . Punkty gastronomiczne . . . . . 2000 2005 2010

84342 3320 81022 8519 36436 7010 32377

92072 2398 89674 9716 40834 6950 34572

70483 1527 68956 14937 27145 4509 23892

TABL. 6 (117). DOSTAWY WYBRANYCH TOWARW KONSUMPCYJNYCH a DELIVERIES OF SELECTED CONSUMER GOODS Towary 2000 2005 2009 2010 Commodities

YWNO w tys. t FOOD in thous. t Miso drobiowe . . . . . . . Konserwy, wdliny, wyroby wdliniarskie drobiowe . . . . . . Przetwory misne i b podrobowe ze zwierzt rzenych . . . . . c w tym wdliny . . . . . . Ryby morskie mroone . . . . Konserwy i prezerwy z ryb . . . d Margaryna i produkty do smarowania (z wyczeniem margaryny pynnej) Maso i pozostae tuszcze do smarowania e . . . . . . . . . . Sery i twarogi . . . . . . . . w tym: sery podpuszczkowe dojrzewajce sery przetworzone (topione) . . 607 120 871 809 237 55,3 371 142 445 144 41,0 1117 175 983 731 217 13,9 329 147 515 185 45,4 1144 162 939 687 197 27,3 320 163 621 242 56,0 1213 Poultry meat 156 Variety meat products from poultry Meat and variety meatb products from 863 animals for slaughter c 644 of which cured meat products 209 Frozen sea fish 35,3 Fish preserves d Margarine and spreads (excluding li315 quid margarine) 164 Butter and dairy spreads 623 Cheese and curd of which: 222 rennet ripening cheese 48,0 processed (melted) cheese

a Ilo wytworzonych w kraju wyrobw (dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb) pomniejszona o ich eksport i powikszona o import, skorygowana o saldo zmian stanu zapasw u producentw (dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb). b Obejmuj: konserwy, wdliny, wyroby wdliniarskie i pozostae przetwory. c Bez koskich, wtrobianych, z dziczyzny i krlikw. d O obnionej lub niskiej zawartoci tuszczu. e Otrzymywane z mleka. a Quantity of products produced domestically (data concern economic entities employing more than 9 persons) minus their exports and plus their imports corrected by the balance of changes of stocks at producers (data concern economic entities employing more than 49 persons). b Including: tinned food, cured meat products and other products. c Excluding horseflesh, liver, game and rabbit meat. d Reduced and low fat.

213 aa

7
a

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 6 (117). DOSTAWY WYBRANYCH TOWARW KONSUMPCYJNYCH (dok.) a DELIVERIES OF SELECTED CONSUMER GOODS (cont.) Towary 2000 2005 2009 2010 Commodities

YWNO w tys. t (dok.) FOOD in thous. t (cont.) Mka pszenna . Kasze i grysiki . Czekolada (cznie Makaron . . . . . z . . . . . . . f bia) . . . . . . . . . . . . . . . 2080 80,9 112 102 2501 97,3 158 161 2175 220 214 213 2200 195 184 204 Wheat flour Groats and meals f Chocolate (including white) Pasta

NAPOJE ALKOHOLOWE w tys. hl ALCOHOLIC BEVERAGES in thous. hl Wdki, likiery, inne napoje alkoholowe w przeliczeniu na 100% g . . . . . . . Wina gronowe h Piwo otrzymywane ze sodu . . 747 1120 25558 951 1041 30855 1238 1048 34687 Vodkas, liqueurs, other alcoholic be1245 verages in terms of 100% g 1107 Grape wines h 34857 Beer from malt

TOWARY NIEYWNOCIOWE w tys. szt. NON-FOODSTUFF GOODS in thous. units Mydo i produkty organiczne powierzchniowo czynne i preparaty stosowane jako mydoi . . . . Chodziarki i zamraarki typu domowego cznie z chodziarko-zamraarkami . . . . . . . . Pralki automatyczne typu domowego cznie z pralko-suszarkami . . Mynki i miksery spoywcze, sokowirwki . . . . . . . . . . Odbiorniki radiowe (cznie z zestawami) . . . . . . . . . . k Odbiorniki telewizyjne . . . . l Samochody osobowe . . . . . m Rowery . . . . . . . . . Soap and organic surface-active products and preparations for use as soapi Household refrigerators and freezers including combined refrigerators1306 -freezers Household automatic washing machines including machines which both wash and dry 1033 Food grinders, mixers and juice extract4165 ors 63,3 2797 5556 289 807 Radio receivers (including sets) k Television receivers l Passenger cars m Bicycles

49,3 1091 1148 1751 3106 1364 632 1112

54,9 1041 1332 2224 4294 1617 241 787

62,8 1473 1134 2723 2949 7055 282 752

a Ilo wytworzonych w kraju wyrobw (dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb) pomniejszona o ich eksport i powikszona o import, skorygowana o saldo zmian stanu zapasw u producentw (dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb). f Z czekoladkami i wyrobami czekoladowymi. g cznie z wermutem. h O objtociowej mocy alkoholu powyej 0,5%. i W tysicach ton. k cznie z monitorami ekranowymi, z wyjtkiem stosowanych do komputerw. l Bez samochodw kempingowych, pojazdw niegowych, do golfa i podobnych. m cznie z dziecicymi. U w a g a. Przedstawione towary prezentuje si zgodnie z Polsk Klasyfikacj Wyrobw i Usug (PKWiU 2008); patrz nota w dziale ,,Przemys i budownictwo na str. 359. a Quantity of products produced domestically (data concern economic entities employing more than 9 persons) minus their exports and plus their imports corrected by the balance of changes of stocks at producers (data concern economic entities employing more than 49 persons). f With sweet and chocolate goods. g Including vermouth. h Of an alcoholic strength of more than 0,5%. i In thousand tonnes. k Including monitors, excluding used for computers. l Excluding motor caravans, snowmobiles, golf car and similar vehicles. m Including childrens. N o t e. Goods are presented according to the Polish Classification of Products and Services (PKWiU 2008); see note in the chapter Industry and construction on page 359.

214 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
PRICES

CENY

Podstaw do opracowania wskanikw cen towarw i usug stanowi obserwacja cen reprezentantw towarw i usug konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych (ok. 17002100 w rnych latach). Wskaniki cen towarw i usug konsumpcyjnych obliczono przy przyjciu systemu wag z roku poprzedzajcego rok badany. System wag opracowano na podstawie struktury wydatkw (bez spoycia naturalnego) gospodarstw domowych na zakup towarw i usug konsumpcyjnych, uzyskanej z badania budetw gospodarstw domowych (patrz nota w dziale ,,Dochody i spoycie w gospodarstwach domowych na str. 196). Grupowania towarw i usug konsumpcyjnych dokonano na podstawie Klasyfikacji Spoycia Indywidualnego wedug Celu zaadaptowanej na potrzeby zharmonizowanych wskanikw cen konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Wskaniki cen towarw i usug ogem oraz towarw i usug niekonsumpcyjnych obliczono, przyjmujc jako system wag struktur ich sprzeday z roku poprzedzajcego rok badany. The basis for compiling the price indices of goods and services is price observation of representatives of consumer and non-consumer goods and services (about 17002100 in various years). Price indices of consumer goods and services have been calculated applying the system of weights from the year preceding the surveyed year. The weight system was based on the structure of households expenditure (excluding own consumption) on purchasing consumer goods and services, derived from the household budgets survey (see note in the chapter Household income and consumption expenditure on page 197). The grouping of consumer goods and services is presented on the basis of the Classification of Individual Consumption by Purpose adapted to the needs of the Harmonized Indices of Consumer Prices (COICOP/HICP). The total price indices of goods and services and price indices of non-consumer goods and services have been computed applying as the weight system, their sales structure in the year preceding the surveyed year.

215 aa

7
Wyszczeglnienie Specification OGEM . . . . . . TOTAL Towary i usugi konsumpcyjne Consumer goods and services w tym: of which: ywno i napoje bezalkoholowe . . . . . . . . food and non-alcoholic beverages napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe . . . . . . alcoholic beverages, tobacco Towary i usugi niekonsumpcyjne Non-consumer goods and services

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 7 (118). WSKANIKI CEN TOWARW I USUG PRICE INDICES OF GOODS AND SERVICES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok poprzedni=100 previous year=100 102,4 101,1 103,2 105,2 103,1 102,7 105,0 102,1 101,0 102,5 104,2 103,5 102,6 104,3 2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100 1395 256,6 141,5 1386 249,2 136,8 122,0 119,4

102,1 100,6 104,9 106,1 104,1 102,7 105,4 102,7 101,7 103,3 106,4 109,4 105,3 103,7 103,5 101,4 105,7 108,4 101,9 103,0 107,5

987,7 1799 1343

224,8 313,4 283,4

141,3 146,9 159,1

126,1 133,6 131,2

S Y S T E M W A G S T O S O W A N Y W O B L I C Z E N I A C H W S K A N I K W C E N T O W A R W I U S U G a K O N S U M P C Y J N Y C H W 2 0 1 1 R . W E I G H T I N G S Y S T E M A P P L I E D T O C A L C U L A T I O N S O F P R I C E I N D I C E S O F C O N S U M E R G O O D S a A N D S E R V I C E S I N 2 0 1 1
y w n o i n a p o j e b e z a l k o h o l o w e F o o d a n d n o n a l c o h o l i c b e v e r a g e s N a p o j e a l k o h o l o w e i w y r o b y t y t o n i o w e A l c o h o l i c b e v e r a g e s , t o b a c c o O d z i e i o b u w i e C l o t h i n g a n d f o o t w e a r U y t k o w a n i e m i e s z k a n i a i n o n i k i e n e r g i i H o u s i n g , w a t e r , e l e c t r i c i t y , g a s a n d o t h e r f u e l s 1 , 2 %5 , 2 % 6 , 8 % 2 4 , 0 % 7 , 8 % 4 , 5 %

5 , 7 % 9 , 1 % W y p o s a e n i e m i e s z k a n i a i p r o w a d z e n i e 5 , 2 % g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o F u r n i s h i n g s , h o u s e h o l d e q u i p m e n t a n d r o u t i n e 4 , 9 % m a i n t e n a n c e o f t h e h o u s e 2 0 , 7 % 4 , 9 % Z d r o w i e H e a l t h T r a n s p o r t E d u k a c j a T r a n s p o r t E d u c a t i o n c z n o R e s t a u r a c j e i h o t e l e C o m m u n i c a t i o n R e s t a u r a n t s a n d h o t e l s R e k r e a c j a i k u l t u r a R e c r e a t i o n a n d c u l t u r e I n n e t o w a r y i u s u g i M i s c e l l a n e o u s g o o d s a n d s e r v i c e s

a O p r a c o w a n o n a p o d s t a w i e s t r u k t u r y w y d a t k w k o n s u m p c y j n y c h g o s p o d a r s t w d o m o w y c h w 2 0 1 0 r . a B a s e d o n t h e s t r u c t u r e o f h o u s e h o l d s c o n s u m e r e x p e n d i t u r e i n 2 0 1 0 .

216 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
2011 Specification

TABL. 8 (119). WSKANIKI CEN TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH PRICE INDICES OF CONSUMER GOODS AND SERVICES 2009 Wyszczeglnienie 2010

rok poprzedni=100 previous year=100

2000= 2005= =100 =100

OGEM . . . . . . . ywno i napoje bezalkoholowe ywno . . . . . . . . pieczywo i produkty zboowe miso . . . . . . . . ryby . . . . . . . . . mleko, sery i jaja . . . . w tym: mleko . . . . . . .

. 103,5 102,6 104,3 136,8 119,4 T O T A L 104,1 102,7 105,4 141,3 126,1 Food and non-alcoholic beverages . 104,1 102,8 105,6 143,2 126,7 food 103,5 102,8 109,4 163,7 141,9 bread and cereals . 108,4 98,6 105,2 132,0 118,4 meat . 108,4 103,8 106,2 151,9 127,1 fish . 98,8 102,3 103,5 130,9 120,4 milk, cheese and eggs of which: . 99,3 100,6 104,5 143,7 125,0 milk yoghurt, cream, milk-based desserts, milk-based beverages and other similar milk-based jogurt, mietana, napoje i deproducts sery mleczne . . . . . 98,0 100,2 103,4 123,7 115,4 sery . . . . . . . . . 95,3 103,5 104,7 126,4 116,4 cheese oleje i pozostae tuszcze . . 101,8 105,5 107,6 148,0 130,3 oils and fats w tym maso . . . . . . 96,9 115,0 108,3 143,5 132,1 of which butter owoce . . . . . . . . . 95,8 109,2 109,3 168,5 137,8 fruit a a warzywa . . . . . . . . 104,5 114,1 96,1 138,6 134,0 vegetables w tym ziemniaki . . . . . 105,9 128,1 104,0 191,0 174,4 of which potatoes cukier, dem, mid, czekolada sugar, jam, honey, chocolate and i wyroby cukiernicze . . . 106,5 99,1 114,3 146,0 122,4 confectionery w tym cukier . . . . . . 114,9 89,3 148,2 166,0 134,7 of which sugar pozostae artykuy ywnociowe . . . . . . . . . . 103,4 102,2 103,4 137,3 119,6 food products n.e.c. napoje bezalkoholowe . . . . 103,5 101,9 103,8 123,6 120,0 non-alcoholic beverages Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe . . . . . . . . . . 109,4 105,3 103,7 146,9 133,6 Alcoholic beverages, tobacco Odzie i obuwie . . . . . . . 92,6 96,2 98,5 63,0 70,4 Clothing and footwear Uytkowanie mieszkania i noniki Housing, water, electricity, gas and energii . . . . . . . . . . 108,5 103,8 106,2 184,8 142,2 other fuels w tym: of which: b b opaty na rzecz wacicieli . . 104,7 102,8 103,0 167,3 127,5 actual rentals for housing zaopatrywanie w wod i inne usuwater supply and miscellaneous gi zwizane z zamieszkiwaniem 109,1 105,2 105,9 217,7 142,9 services relating to the dwelling noniki energii . . . . . . . 110,4 104,1 107,4 194,3 149,9 electricity, gas and other fuels energia elektryczna . . . . 111,9 105,4 107,1 200,8 148,0 electricity gaz . . . . . . . . . . 106,0 102,4 108,3 223,7 165,4 gas opa . . . . . . . . . . 114,6 102,2 108,7 199,7 161,2 liquid and solid fuels energia cieplna . . . . . . 108,3 105,7 105,2 160,1 131,2 heat energy a, b Do 2005 r. cznie z: a nasionami i pestkami jadalnymi, b funduszem remontowym. a, b Until 2005 including: a edible seeds, b renovation fund.

217 aa

7
2009 Wyszczeglnienie 2010 Wyposaenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego Zdrowie . . . . . . . . . . w tym: artykuy medyczno-farmaceutyczne, urzdzenia i sprzt medyczny w tym artykuy farmaceutyczne 102,0 102,1 102,2 102,4 104,4 106,2 99,1 109,5 111,9 104,2 98,7 99,7 102,7 103,2 102,1 102,6 102,0 103,2 101,2 102,9 usugi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej . . . . 105,6 Transport . . . . . . . . . 97,6 98,9 95,3 93,1 104,4 99,6 102,1 103,5 105,1 102,6 103,0 rodki transportu . . . . . . eksploatacja prywatnych rodkw transportu . . . . . . . . w tym paliwa . . . . . . . . . . . usugi transportowe

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 8 (119). WSKANIKI CEN TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH (dok.) PRICE INDICES OF CONSUMER GOODS AND SERVICES (cont.) 2011 2000= 2005= =100 =100 Specification

rok poprzedni=100 previous year=100

102,2 104,5

119,6 141,3

109,1

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house of which:

118,6 Health medical products, appliances and equipment of which pharmaceutical products out-patient services purchase of vehicles operation of equipment personal transport

104,1 104,5 104,9 107,7 97,2 111,4 113,7 107,1 99,2 100,5 103,4 104,2 103,3 102,3

139,4 142,4 144,3 139,9 87,0 154,6 161,3 162,1 98,0 114,2 141,7 147,9 123,9 120,5

114,6 115,8 127,7 87,9 127,7 131,2 127,6

118,3 Transport

of which fuels transport services

czno . . . . . . . . . . Rekreacja i kultura . . . . . . Edukacja . . . . . . . . . . Restauracje i hotele Inne towary i usugi . . . . . . . . . . . . .


c

96,2 Communication 101,5 Recreation and culture 117,3 Education


c

126,4 Restaurants and hotels 111,2 Miscellaneous goods and services 110,8 of which personal care

w tym higiena osobista

c Do 2004 r. bez wychowania przedszkolnego, ktre uwzgldniono w dziale ,,Inne towary i usugi. c Until 2004 excluding pre-primary education, which is included in the division Miscellaneous goods and services.

rdem informacji o cenach detalicznych towarw i usug s: notowania cen dokonywane przez ankieterw w wybranych punktach sprzeday, w wytypowanych rejonach badania cen, cenniki, zarzdzenia i decyzje w zakresie cen jednolitych obowizujcych na terenie caego kraju lub jego czci, notowania cen towarw i usug zakupywanych przez Internet. Przecitne ceny w grudniu obliczono jako rednie arytmetyczne z notowa na terenie caego kraju.

218 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
2011 Specification

The sources of information on retail prices of goods and services are the following: quotations conducted by price collectors in selected sales outlets, in selected price survey regions, price lists, regulations and decisions applicable as the uniform prices ruling throughout the country or its part, collected prices of goods and services purchased online. Average prices in December have been computed as the arithmetic means of quotations throughout the country.

TABL. 9 (120). CENY DETALICZNE WANIEJSZYCH TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH a RETAIL PRICES OF MAJOR CONSUMER GOODS AND SERVICES 2000 Wyszczeglnienie 2005 2010

w z in zl 2,35 1,30 3,46 1,77 15,12 14,28 5,88 19,89 22,55 12,47 13,72 9,20 5,98 2,20 8,52 16,10 0,36 2,71 3,32 4,22 2,60 1,33 4,10 1,42 21,17 13,07 4,63 19,67 24,41 11,82 13,14 11,15 8,51 2,45 9,41 15,88 0,35 3,10 2,82 4,64 3,97 2,08 3,63 2,09 26,85 13,68 5,96 21,65 27,00 13,93 17,95 13,46 9,24 2,67 12,21 17,97 0,44 4,27 3,72 5,97 4,18 2,25 3,78 2,32

Ry za 1 kg . . . . . . . . Chleb pszenno-ytni za 0,5 kg Makaron jajeczny za 400 g . . Mka pszenna ,,Poznaska za 1 kg Miso za 1 kg: woowe bez koci z udca . . wieprzowe z koci schab rodkowy . . . . . . . . . . Kurczta patroszone za 1 kg . . Szynka wieprzowa gotowana za 1 kg . . . . . . . . . . . Kiebasa za 1 kg: ,,Myliwska . . . . . . . . . ,,Toruska . . . . . . . . . Filety z morszczuka mroone za 1 kg . . . . . . . . . . . Karp wiey za 1 kg . . . . . led solony odgowiony za 1 kg Mleko krowie spoywcze o zawartoci tuszczu 33,5%, sterylizowane za 1 l . . . . . . . . . Ser za 1 kg: twarogowy ptusty . . . . . dojrzewajcy ,,Gouda . . . . . Jaja kurze wiee za 1 szt. . . Maso wiee o zawartoci tuszczu ok. 82,5% za 200 g . . . . Margaryna za 400 g . . . . . Olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l . . . . . . . . . a Przecitne w grudniu. a Average in December.

Rice per kg Wheat-rye bread per 0,5 kg Egg pasta per 400 g Wheat flour Poznaska per kg Meat per kg: 31,25 beef boneless gammon 15,34 pork, bone-in centre loin 7,12 Disembowelled chicken per kg 22,95 Pork ham, boiled per kg Sausage per kg: Myliwska Toruska

28,56 15,16

20,62 Fillets of hake, frozen per kg 15,12 Fresh carp per kg 11,53 Salted herring, headless per kg 2,78 12,72 19,25 0,48 4,63 3,97 Cows milk, fat content 33,5%, sterilized per 1 Cheese per kg: semi-fat cottage cheese ripening Gouda cheese Hen eggs, fresh per piece Fresh butter, fat content about 82,5% per 200 g Margarine per 400 g

6,88 Rape-oil, domestic production per l

219
aa

7
a

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 9 (120). CENY DETALICZNE WANIEJSZYCH TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH (cd.) a RETAIL PRICES OF MAJOR CONSUMER GOODS AND SERVICES (cont.) 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Jabka (w 2000 r. drosze) za 1 kg . . . . . . . . . . Kapusta biaa wiea za 1 kg . . Buraki za 1 kg . . . . . . . Marchew za 1 kg . . . . . . Cebula za 1 kg . . . . . . . Ziemniaki za 1 kg . . . . . . Cukier biay kryszta za 1 kg . . Czekolada mleczna za 100 g . . Sl warzona za 1 kg . . . . . Kawa naturalna mielona ,,Tchibo Family Classic (w latach 2000 i 2005 ,,Tchibo Family) za 250 g . . . . . . . . . . Herbata ,,Madras za 100 g . . Wdka czysta ,,Polonaise Polish Vodka 40% (w 2000 r. 50%) za 0,5 l . . . . . . . . . Wino biae gronowe, wytrawne za 0,75 l . . . . . . . . . . . Piwo jasne pene 12,5% ekstraktu wagowego, butelkowane za 0,5 l Papierosy ,,Mars za 20 szt. . . Garnitur mski 2-czciowy, z elanoweny za 1 kpl. . . . . . Koszula mska z elanobaweny, dugi rkaw . . . . . . . . . . Skarpety mskie krtkie, bawena z elastilem za 1 par . . . . Kostium damski z weny za 1 kpl. Rajstopy damskie cienkie, gadkie . . Spodnie na 611 lat z tkaniny typu jeans . . . . . . . . . . . Obuwie skrzane na podeszwie nieskrzanej za 1 par: mskie pbuty . . . . . . damskie: pbuty . . . . . . . damskie: kozaki . . . . . . . Podzelowanie obuwia mskiego za 1 par . . . . . . . . . . . Zimna woda z miejskiej sieci wodocigowej za 1 m3 . . . . . a Przecitne w grudniu. a Average in December. Apples (in 2000 dessert apples) per kg White cabbage, fresh per kg Beetroots per kg Carrots per kg Onions per kg Potatoes per kg White sugar, crystallized per kg Milk chocolate per 100 g Evaporated salt per kg 2005 2010 2011 Specification

1,86 0,48 1,00 1,08 0,97 0,54 2,67 2,35 0,73

2,10 0,88 1,13 1,34 1,20 0,89 3,03 3,10 0,75

3,20 1,77 1,63 1,85 2,25 1,43 2,94 3,29 0,90

2,50 0,76 1,30 1,50 1,40 0,74 3,95 3,40 1,07

6,22 2,08 25,43 9,29 2,63 4,26

4,66 2,25 18,87 8,42 2,61 5,46

6,09 3,37 19,61 9,08 2,89 9,67

Natural coffee Tchibo Family Classic (in 2000 and 2005 Tchibo Family), ground per 250 g 7,52 3,52 Tea Madras per 100 g 20,21 Vodka pure Polonaise Polish Vodka 40% (in 2000 50%) per 0,5 l

442,66 458,31 467,17 71,83 80,28 93,52

3,88 4,57 6,08 412,30 359,06 392,63 3,25 3,01 3,49 43,77 60,81 64,43

9,13 White grape wine, dry per 0,75 l Beer, full light, 12,5% of extract, bottled 2,88 per 0,5 l 10,50 Cigarettes Mars per 20 pcs Mens suit, polyester staple fibres and 484,87 wool per set Mens shirt, polyester staple fibres and 88,83 cotton, long sleeve Mens short socks, cotton and elastil 6,56 per pair 419,97 Womens costume, wool per set 3,87 Womens tights, thin, plain

66,05 Trousers for aged 611, jeans type Leather shoes with non-leather sole per pair: 127,92 146,77 164,09 172,72 mens low shoes 118,29 137,88 158,26 165,83 womens: low shoes 240,99 250,95 312,62 327,10 knee-boots 21,87 1,55 27,16 2,29 34,92 3,01 36,68 Resoling mens shoes per pair Cold water by municipal water-sys3,23 tem per m3

220 aa

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

7
2011 Specification 0,63 Electricity for households (all-day tariff) per kWh 1065 Fridge-freezer, capacity about 300 l (in 2000 capacity about 280 l, in 2005 about 320 l) Automatic washing machine, dry-linen capacity not exceeding 5 kg Vacuum cleaner Iron with duschsystem Transparent bulb, 60 W Washing powder (in 2000 Pollena 2000) per 400 g Vitaminum C, coated tablets 0,1 g per 30 pcs Consultation of a specialist doctor Passenger car Fiat Panda, engine capacity 1200 cm3 (in 2005 and 2010 engine capacity 1100 cm3; in 2000 Fiat Seicento, engine capacity 899 cm3), standard version Mountain bicycle (in 2000 imported)

TABL. 9 (120). CENY DETALICZNE WANIEJSZYCH TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH (cd.) a RETAIL PRICES OF MAJOR CONSUMER GOODS AND SERVICES (cont.) 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Energia elektryczna dla gospodarstw domowych (taryfa caodobowa) za 1 kWh . . . . . . . . . Gaz ziemny, wysokometanowy z sieci dla gospodarstw domowych za 1 m3 . . . . . . . . . . . Wgiel kamienny za 1 t . . . Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych za 1 m2 p u . . . . . Chodziarko-zamraarka typu domowego, poj. ok. 300 l (w 2000 r. poj. ok. 280 l, w 2005 r. ok. 320 l) . . . . . . . . . . . Pralka automatyczna typu domowego, na 5 kg suchej bielizny . . . . Odkurzacz typu domowego . . . . elazko z nawilaczem . . . . . arwka zwyka, 60 W . . . . . Proszek do prania (w 2000 r. ,,Pollena 2000) za 400 g . . . . ,,Vitaminum C, draetki 0,1 g za 30 szt. . . . . . . . . . . . Wizyta u lekarza specjalisty . . . . Samochd osobowy ,,Fiat Panda, poj. silnika 1200 cm3 (w latach 2005 i 2010 poj. silnika 1100 cm3; w 2000 r. ,,Fiat Seicento, poj. silnika 899 cm3 ), wersja standardowa Rower grski (w 2000 r. z importu) Benzyna silnikowa bezoowiowa, 95-oktanowa za 1 l . . . . Bilet normalny na przejazd: pocigiem osobowym kl. II, na odlego 91100 km . . . . . autobusem miejskim, jednorazowy Przejazd takswk osobow, taryfa dzienna za 5 km . . . . . Znaczek na list krajowy zwyky, ekonomiczny do 50 g (w latach 2000 i 2005 do 20 g) . . . . . Odbiornik telewizyjny LCD, 32 cale (w latach 2000 i 2005 odbiornik telewizji kolorowej, 21 cali) . . . Abonament za radio i telewizj . . a Przecitne w grudniu. a Average in December. 2005 2010

0,30

0,42

0,59

Natural net-gas, high-methanated for 0,92 1,57 2,56 2,71 households per m3 412,97 484,36 755,51 813,19 Hard coal per t Heating of dwellings per m2 of usable floor space 2,56 3,09 3,65 3,78

1944

1396

1272

1476 1265 1130 1110 365,66 306,18 350,39 356,06 154,76 158,06 185,49 187,26 1,10 1,11 1,56 1,73 3,63 1,96 44,76 2,97 1,59 51,31 4,43 2,54 69,63 4,46 3,00 74,13

23900 27767 27702 29631 791,96 660,73 868,39 934,82 3,09 11,40 1,59 12,13 0,80 3,93 14,50 1,94 13,05 1,30 4,81 17,00 2,23 15,05 1,55 1783 17,00

5,45 Unleaded 95 octane motor petrol per l Regular ticket for travelling by: slow train 2nd class, 91100 km 18,50 distance 2,46 intra-urban bus 15,63 Taxi daily fare for 5 km distance 1,55 Stamp for inland letter up to 50 g (in 2000 and 2005 up to 20 g)

1019 753,19 11,50 15,80

LCD TV set, 32 inches (in 2000 and 1546 2005 colour TV-set, 21 inches) 17,15 Radio and TV subscription

221 aa

7
a

HANDEL I GASTRONOMIA. CENY TRADE AND CATERING. PRICES

TABL. 9 (120). CENY DETALICZNE WANIEJSZYCH TOWARW I USUG KONSUMPCYJNYCH (dok.) a RETAIL PRICES OF MAJOR CONSUMER GOODS AND SERVICES (cont.) 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Gazety i czasopisma: dziennik lokalny . . . . . . . tygodnik ,,Polityka . . . . . . Strzyenie wosw mskich . . . Mydo toaletowe za 100 g a Przecitne w grudniu. a Average in December. . . Newspapers and magazines: 1,78 local daily newspaper 5,67 weekly magazine Polityka 15,56 Mens hair-cutting 2,00 Toilet soap per 100 g 2005 2010 2011 Specification

1,04 3,00 10,57 2,15

1,38 4,50 11,68 1,92

1,69 5,38 14,78 1,98

TABL. 10 (121). CENY DETALICZNE WANIEJSZYCH TOWARW I USUG NIEKONSUMPCYJNYCH a RETAIL PRICES OF MAJOR NON-CONSUMER GOODS AND SERVICES 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Cega budowlana pena palona, kl. 15 (w 2000 r. kl. 150) . . . . . 0,66 0,72 1,21 1,21 Cement portlandzki za 25 kg . . 6,22 8,79 11,00 11,37 Cignik ,,Ursus 3724 (w latach 2000 i 2005 ,,Ursus 2812, w 2010 r. ,,Ursus 3512) . . . . . . 36479 63575 77142 112777 Kopaczka do ziemniakw cignikowa, zawieszana (w 2000 r. elewatorowa, pzawieszana) . . . . . 5270 9952 12830 13824 Brona cignikowa, zawieszana . . . 792,25 1615 1897 2060 Nawozy mineralne lub chemiczne za 25 kg: mocznik nawozowy 46% N . . 14,91 23,48 34,07 41,89 superfosfat granulowany ok. 20% P2O5 . . . . . . . . . . 11,62 13,99 22,72 24,66 Mieszanka paszowa dla tucznikw (w 2000 r. wycznie ,,T-2) za 1 dt . . . . . . . . . 79,80 80,20 104,57 132,90 Olej napdowy za 1 l . . . . 2,78 3,82 4,64 5,61 Przemia pszenicy za 1 dt . . . 13,96 16,47 20,34 22,60 Badanie kliniczne krowy . . . . . 15,99 21,04 28,73 29,89 Przewz samochodem 10 t cegy, na odlego 20 km . . . . . . . 113,23 121,20 147,83 157,43 a Przecitne w grudniu. a Average in December. Building burnt brick, full, class 15 (in 2000 class 150) Portland cement per 25 kg Tractor Ursus 3724 (in 2000 and 2005 Ursus 2812, in 2010 Ursus 3512) Mounted tractor potato digger (in 2000 semi-mounted) Tractor mounted harrow Mineral or chemical fertilizers per 25 kg: urea, nutritive content 46% N granulated superphosphate, nutritive content about 20% P2O5 Compound feedingstuffs for porkers (in 2000 exclusively T-2) per dt Diesel oil per l Grinding of wheat per dt Cows clinical examination Transport of 10 t of bricks, 20 km distance 2005 2010 2011 Specification

222 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

8
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
2011 2000 2005 2010 2011 ludno w miastach korzystajca z urzdze komunalnych w % ogu ludnoci miast a population in urban areas connected to municipal installations in % of total urban population a 906 905 720 901 3 401 91,7 83,0 75,2 80,0 5,4 43,6
b

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

TABL. 1 (122). MIASTA I LUDNO W MIASTACH OBSUGIWANYCH PRZEZ URZDZENIA KOMUNALNE Stan w dniu 31 XII TOWNS AND POPULATION IN URBAN AREAS SERVED BY MUNICIPAL INSTALLATIONS As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2010

miasta obsugiwane przez urzdzenia komunalne towns served by municipal installations 877 845 614 801 30 522
c

Sie wodocigowa Water-line system Sie kanalizacyjna Sewerage system

. . . . . . . .

886 881 661 857 8 450

901 898 718 873 3 402

94,9 84,5 73,2 85,2 3,2 26,1


b

95,3 86,1 73,0 88,6 0,1 14,2


b

95,4 86,7 72,9 89,1 0,1 11,3


b

Sie gazowa . . . . . . Gas-line system Oczyszczalnie ciekw . . . Wastewater treatment plants mechaniczne mechanical biologiczne biological . . . . . . . . . . .

z podwyszonym usuwaniem biogenw . . . . . . with increased biogene removal (disposal)

247

399

468

497

31,0

55,9

74,3

77,7

a Ludno korzystajca na podstawie szacunkw, ludno miast ogem na podstawie bilansw (dane dotyczce ludnoci miast w 2000 r. nie uwzgldniaj skorygowanej liczby ludnoci na podstawie wynikw Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002 w zakresie sieci: wodocigowej, kanalizacyjnej i gazowej); w 2011 r. dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. b cznie z korzystajcymi z gazomierzy zbiorczych. c W dalszym podziale bez chemicznych oczyszczalni ciekw. a Population connected to estimated data, the total urban population based on balances (data concerning urban population in 2000 exclude the corrected number of population on the basis of the Population and Housing Census 2002 in the scope of water-line, sewerage and gas-line system); in 2011 provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. b Including connected to collective gas-meters. d Further division excludes chemical wastewater treatment plants.

223 aa

8
Wyszczeglnienie Specification Ogem Total Miasta Towns . . . . . . . . . . . . 908 w tym miasta obsugiwane przez oczyszczalnie ciekw . . . . . . . of which towns served by wastewater treatment plants Oczyszczalnie ciekw obsugujce miasta . . . . . . . . . . . . . Wastewater treatment plants servicing urban areas mechaniczne . . . . . . . . . . mechanical biologiczne biological . . . . . . . . . . 901

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

TABL. 2 (123). MIASTA I OCZYSZCZALNIE CIEKW OBSUGUJCE MIASTA W 2011 R. Stan w dniu 31 XII TOWNS AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS SERVICING URBAN AREAS IN 2011 As of 31 XII Miasta o liczbie ludnoci w tys. Towns by number of population in thous. poniej 10 below 507 1020 2050 50100 100 i wicej and more 39

180

135

47

501

179

135

47

39

822

410

163

110

52

87

5 427 390

2 307 101

55 108

24 86

10 42

3 31 53

z podwyszonym usuwaniem biogenw with increased biogene removal (disposal) Ludno w miastach korzystajca z oczyszczalni ciekw w % ogu ludnoci a danej grupy miast . . . . . . . Population in urban areas connected to wastewater treatment plants in % of total population of the given group of a urban areas mechaniczne mechanical biologiczne biological . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89,1

83,9

89,9

92,7

93,3

87,4

0,1 11,3 77,7

0,6 49,4 33,9

22,6 67,3

11,1 81,6

4,2 89,1

0,0 2,7 84,6

z podwyszonym usuwaniem biogenw with increased biogene removal (disposal)

a Ludno korzystajca z oczyszczalni ciekw na podstawie szacunkw, ludno miast ogem na podstawie bilansw dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a Population connected to wastewater treatment plants estimated data, the total urban population based on balances provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

224 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

8
2010 2011 Specification Water-line system Distribution network in thous. km a of which public sector urban areas rural areas Connections leading to residential buildings in thous. a of which public sector urban areas rural areas Sewerage system b Sewerage network in thous. km a of which public sector urban areas rural areas Connections leading to residential buildings in thous. a of which public sector urban areas rural areas Gas-line system Distribution and transmission network in thous. km a of which public sector urban areas rural areas Connections leading to residential and non-residential buildings in thous. a of which public sector urban areas rural areas 272,9 255,2 61,0 211,9 278,3 260,7 62,0 216,3 5063,0 4747,7 1952,3 3110,8 117,7 111,6 54,2 63,6 2493,9 2348,0 1478,4 1015,5

TABL. 3 (124). WODOCIGI, KANALIZACJA I GAZOWNICTWO Stan w dniu 31 XII WATER-LINE, SEWERAGE AND GAS-LINE SYSTEMS As of 31 XII Wyszczeglnienie Wodocigi Sie rozdzielcza w tys. km . . . a . . w tym sektor publiczny miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Przycza prowadzce do budynkw mieszkalnych w tys. . . . . . a . . w tym sektor publiczny miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Kanalizacja b Sie kanalizacyjna w tys. km . . a w tym sektor publiczny . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Przycza prowadzce do budynkw mieszkalnych w tys. . . . . . a w tym sektor publiczny . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Gazownictwo Sie rozdzielcza i przesyowa w tys. km . . . . . . . . . . . a w tym sektor publiczny . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Przycza prowadzce do budynkw mieszkalnych i niemieszkalnych w tys. . . . . . . . . . . a . . w tym sektor publiczny miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . 2000 2005

211,9 196,9 50,1 161,8 3861,4 3629,7 1564,1 2297,3 51,1 46,9 34,9 16,2 1127,3 1047,8 867,9 259,4

245,6 228,8 54,9 190,7 4509,2 4222,1 1757,1 2752,1 80,1 74,1 43,3 36,8 1754,5 1628,4 1156,5 598,0

4947,4 4641,8 1910,7 3036,7 107,5 101,7 51,9 55,6 2319,0 2179,0 1412,7 906,3

96,4 96,4 44,2 52,2 1887,9 1887,9 1122,0 765,9

122,3 113,8 50,8 71,5 2204,4 2059,0 1308,1 896,3

133,1 99,4 55,1 78,0 2455,6 1811,3 1464,4 991,2

135,0 100,8 56,1 78,8 2502,0 1846,6 1494,5 1007,4

a Dane dotycz sieci i przyczy zarzdzanych lub administrowanych przez jednostki sektora publicznego. b Sie rozdzielcza i kolektory. c Dotyczy tylko sieci rozdzielczej. d W tym sie przesyowa 19,4 tys. km (3,1 tys. km w miastach i 16,3 tys. km na wsi). e Dotyczy tylko budynkw mieszkalnych. a Data concern network and connections managed or administrated by public sector entities. b Distribution network and collectors. c Concerns only distribution network. d Of which transmission network 19,4 thous. km (3,1 thous. km in urban areas and 16,3 thous. km in rural areas). e Concerns only residential buildings.

225
15 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

8
Wyszczeglnienie Odbiorcy (stan w w tys. Energia elektryczna w tym miasta . b Gaz z sieci . . w tym miasta . dniu 31 XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11123 8572 6761 6081 21037 15826 668 3751 3143 133 1360 1040 43,9
a

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

TABL. 4 (125). ODBIORCY ORAZ ZUYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU I WODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH CONSUMERS AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY, GAS AND WATER IN HOUSEHOLDS 2000 2005 2010 2011 Specification

13648 8997 7008 6248 26565 16765 715 3855 3199 136 1219 872 37,2

14179 9409 7201 6324 29774 18406 791 4237 3419 147 1198 820 35,2

14278 9492 7230 6330 29417 18139 c 780 3869 3052 c 131 1202 816 c 35,1

Consumers (as of 31 XII) in thous. Electricity of which urban areas b Gas from gas-line system of which urban areas Consumption (during the year) Electricity in GWh of which urban areas: in GWh per capita in kWh d Gas from gas-line system in hm3 of which urban areas: in hm3 per capita in m3 Water from water-line system in hm3 of which urban areas: in hm3 per capita in m3

Zuycie (w cigu roku) Energia elektryczna w GWh . w tym miasta: w GWh . . . . . . na 1 mieszkaca w kWh . d Gaz z sieci w hm3 . . . . w tym miasta: w hm3 . . . . . . . na 1 mieszkaca w m3 . Woda z wodocigw w hm3 w tym miasta: w hm3 . . . . . . . na 1 mieszkaca w m3 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Bez gospodarstw domowych, ktrych gwnym rdem utrzymania by dochd z uytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. b cznie z odbiorcami korzystajcymi z gazomierzy zbiorczych. c Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. d W jednostkach naturalnych, wedug ktrych nastpuje rozliczenie z odbiorcami. a Excluding households in which the main source of maintenance was income from a private farm in agriculture. b Including consumers connected to collective gas-meters. c Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. d Consumption of gas in natural units on the basis of which settlements with clients occur.

W 2010 r. zebrano 10044 tys. t odpadw komunalnych (tj. o 17,8% mniej ni w 2000 r., o 7,4% wicej ni w 2005 r. i o 0,1% mniej ni w 2009 r.), w tym termicznemu, biologicznemu i mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu (bez odpadw biodegradowalnych zebranych selektywnie) poddano 711 tys. t (w 2000 r. 248 tys. t, w 2005 r. 362 tys. t i w 2009 r. 609 tys. t). Wedug stanu w dniu 31 XII 2010 r. byy 633 czynne skadowiska kontrolowane (w 2000 r. 999 skadowisk, w 2005 r. 1025 i w 2009 r. 803), na ktrych w cigu roku zdeponowano 7369 tys. t odpadw komunalnych (w 2000 r. 11965 tys. t, w 2005 r. 8623 tys. t i w 2009 r. 7859 tys. t). W 2010 r. zrekultywowano 112 ha powierzchni skadowisk, tj. o 11,1% mniej ni w 2000 r., oraz wicej o 202,7% ni w 2005 r. i o 180,0% ni w 2009 r. W 2010 r. wywieziono 24,7 hm3 nieczystoci ciekych, tj. wicej: o 81,2% ni w 2000 r., o 35,3% ni w 2005 r. i o 5,0% ni w 2009 r.

226 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

In 2010 10044 thous. t of municipal waste was collected (i.e. 17,8% less than in 2000, 7,4% more than in 2005 and 0,1% less than in 2009), of which 711 thous. t of waste (excluding biodegradable waste collected separately) was treated in thermal, biological and mechanical-biological processes (in 2000 248 thous. t, in 2005 362 thous. t and in 2009 609 thous. t). As of 31 XII 2010, there were 633 controlled landfill sites in operation (in 2000 999 landfill sites, in 2005 1025 and in 2009 803), on which 7369 thous. t of municipal waste was deposited during the year (in 2000 11965 thous. t, in 2005 8623 thous. t and in 2009 7859 thous. t). In 2010 112 ha of total area of controlled landfill sites was reclaimed, i.e. 11,1% less than in 2000, 202,7% more than in 2005 and 180,0% more than in 2009. In 2010 24,7 hm3 of liquid waste was removed, i.e. 81,2% more than in 2000, 35,3% more than in 2005 and 5,0% more than in 2009.

TABL. 5 (126). KOMUNIKACJA MIEJSKA Stan w dniu 31 XII URBAN TRANSPORT As of 31 XII Wyszczeglnienie Sie komunikacyjna linie w km autobusowe . . . . . . . . w tym sektor publiczny . . . tramwajowe . . . . . . . . trolejbusowe . . . . . . . . metro . . . . . . . . . . Tabor: autobusy: w sztukach . . . . w tym sektor publiczny . . . . . liczba miejsc w tys. w tym sektor publiczny . . . . . tramwaje: w sztukach . . . . liczba miejsc w tys. trolejbusy: w sztukach . . . . liczba miejsc w tys. metro: wagony . . . . . . . liczba miejsc w tys. . . Przewozy pasaerwb (w cigu roku) w mln: komunikacja naziemna . . . . komunikacja podziemna metro
a

2000 49776 47147 42586 2345 271 13 11605 10995 1330 1271 3768 498 203 22 84 16 4954 58

2005 54046 51418 42568 2353 258 17 11358 10206 1275 1170 3631 470 165 18 168 32 3994 93

2010 56310 53728 40453 2254 305 23 12098 10324 1361 1146 3620 481 180 19 240 62 3905 140

2011

Specification

53536 Transport network lines in km 51000 bus 41395 of which public sector 2216 tram 297 trolley bus 23 metro Fleet of: 12110 buses: in units 10617 1337 1198 3540 489 180 18 240 62 3890 134 of which public sector number of seats in thous. of which public sector trams: in units number of seats in thous. trolley buses: in units number of seats in thous. metro: wagons in units number of seats in thous. b Transport of passengers (during the year) in mln: ground transport underground transport metro

a Dane dotycz przedsibiorstw i zakadw komunikacji miejskiej, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb; w komunikacji tramwajowej, trolejbusowej i metra wystpuje tylko sektor publiczny. b Dane szacunkowe. a Data concern urban transport enterprises and companies employing more than 9 persons; trams, trolley buses and the metro operate exclusively within the public sector. b Estimated data.

227 aa

8
MIESZKANIA
Wyszczeglnienie Specification Mieszkania w tys. Dwellings in thous.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

DWELLINGS

TABL. 6 (127). ZASOBY MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE SPISW DWELLING STOCKS BASED ON CENSUS DATA 7 XII 1988 ogem total OGEM TOTAL . . . . . . . . . . . . . 10875 7135 3740 12384 8318 4066 miasta urban areas wie rural areas ogem total 20 V 2002 miasta urban areas
a

wie rural areas

w tym ZAMIESZKANE STALE of which PERMANENTLY INHABITED Mieszkania w tys. Dwellings in thous. . . . . . . . . . . . . . 10717 36287 7040 23143 3677 13144 11633 43004
b

7876 27629 478267 23262

3757 15375 318788 14539

Izby w mieszkaniach w tys. . . . . . . . . . . Rooms in dwellings in thous.

Powierzchnia uytkowa mieszka w tys. m2 . . . . 633115 378461 254654 797055 Usable floor space of dwellings in thous. m2 Ludno w mieszkaniach w tys. Population in dwellings in thous. . . . . . . . . 37129 22532 14597 37801

Gospodarstwa domowe w mieszkaniach: Households in dwellings: w tysicach in thousands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11967 111,7 7863 111,7 4104 111,6 13331 114,6 8961 113,8 4370 116,3

na 100 mieszka per 100 dwellings

Przecitna w zasobach mieszkaniowych: Dwelling stocks, average: liczba izb w mieszkaniu . . . . . . . . . . number of rooms in a dwelling 3,39 3,29 3,57 3,70 3,51 4,09

a Bez mieszka wykorzystywanych wycznie do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, przeznaczonych do rozbirki, opuszczonych oraz o nieustalonym przeznaczeniu. b Ponadto 131 tys. mieszka zamieszkanych czasowo (79 tys. w miastach i 52 tys. na wsi). a Excluding dwellings used only for conducting economic activity or dwellings for demolition and abandoned or dwellings without established purpose. b Moreover, 131 thous. dwellings inhabited temporarily (79 thous. in urban areas and 52 thous. in rural areas).

228 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

8
a

TABL. 6 (127). ZASOBY MIESZKANIOWE NA PODSTAWIE SPISW a DWELLING STOCKS BASED ON CENSUS DATA (cont.) 7 XII 1988 Wyszczeglnienie Specification ogem total miasta urban areas

(dok.) 20 V 2002 wie rural areas ogem total miasta urban areas
a

wie rural areas

ZAMIESZKANE STALE (dok.) PERMANENTLY INHABITED (cont.) Przecitna w zasobach mieszkaniowych (dok.): Dwelling stocks, average (cont.): powierzchnia uytkowa w m2: usable floor space in m2: 1 mieszkania . . . . . . . . . . . . . . per dwelling na 1 osob per person . . . . . . . . . . . . . . 59,1 17,1 53,8 16,8 69,3 17,4 68,6 21,0 60,8 20,5 84,9 21,9

liczba osb na: number of persons: 1 mieszkanie . . . . . . . . . . . . . . per dwelling 1 izb . . . . . . . . . . . . . . . . per room 3,46 1,02 3,20 0,97 3,97 1,11 3,25 0,88 2,95 0,84 3,87 0,95

a Bez mieszka wykorzystywanych wycznie do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, przeznaczonych do rozbirki, opuszczonych oraz o nieustalonym przeznaczeniu. U w a g a. W spisie z 1988 r. mieszkania zamieszkane utosamiano z mieszkaniami zamieszkanymi stale. a Excluding dwellings used only for conducting economic activity or dwellings for demolition and abandoned or dwellings without established purpose. N o t e. In census of 1988 inhabited dwellings were identified with permanently inhabited dwellings.

Informacje o zasobach mieszkaniowych dla lat midzyspisowych sporzdza si metod bilansow przyjmujc wyniki spisu powszechnego jako baz wyjciow do ich obliczenia; dla lat 20022010 przyjto wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2002. Prezentowane dane dotycz zasobw mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych. For the years between censuses, information about dwelling stocks assumes as a basis data of the national census and then counting data by balance method; for the years 20022010 the basis assumed were the results of the Population and Housing Census 2002. Presented data concern inhabited and uninhabited dwelling stocks.

229 aa

8
TABL. 7 (128). ZASOBY MIESZKANIOWE Stan w dniu 31 XII DWELLING STOCKS As of 31 XII
a a

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

2005 Wyszczeglnienie

2009 ogem total

2010 miasta urban areas wie rural areas Specification

9041 4381 Dwellings in thous. Mieszkania w tys. . . . . 12776 13302 13422 Izby w mieszkaniach w tys. 47122 49323 49836 31661 18175 Rooms in dwellings in thous. Powierzchnia uytkowa mieszka Usable floor space of dwellings in w tys. m2 . . . . . . . 885061 938475 951184 566737 384447 thous. m2 Przecitna w zasobach: Dwelling stocks, average: liczba izb w mieszkaniu . . 3,69 3,71 3,71 3,50 4,15 number of rooms in a dwelling powierzchnia uytkowa w m2: usable floor space in m2: 69,3 70,5 70,9 62,7 87,8 per dwelling 1 mieszkania . . . . . b b na 1 osob . . . . . 23,2 24,6 24,9 24,4 25,7 per person liczba osb na: number of persons: 1 mieszkanie . . . . . 2,99 2,87 2,85 2,57 3,41 per dwelling 1 izb . . . . . . . 0,81 0,77 0,77 0,73 0,82 per room a Opracowano na podstawie bilansw. b Do przelicze przyjto ogln liczb ludnoci wedug stanu w dniu 31 XII. a Compiled on the basis of balances. b The total number of population as of 31 XII was used in calculations.
a W Y P O S A E N I E M I E S Z K A W % O G U M I E S Z K A W 2 0 1 0 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a D W E L L I N G S F I T T E D I N % O F T O T A L D W E L L I N G S I N 2 0 1 0 A s o f 3 1 X I I

M I A S T A U R B A N A R E A S % 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0

W I E R U R A L A R E A S

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 %

W o d o c i g W a t e r l i n e s y s t e m U s t p L a v a t o r y a z i e n k a B a t h r o o m G a z z s i e c i G a s f r o m g a s l i n e s y s t e m C e n t r a l n e o g r z e w a n i e C e n t r a l h e a t i n g
a N a p o d s t a w i e b i l a n s w z a s o b w m i e s z k a n i o w y c h . a B a s e d o n b a l a n c e s o f n e t d w e l l i n g s t o c k s .

230 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

8
2009 Specification 938475 T O T A L ownership of: 129102 Housing co-operatives 47973 Gminas (municipal) 7413 Companies 2788 State Treasury 3867 Public building societies Natural persons: 102838 644493 in condominiums apart from condominiums
a

TABL. 8 (129). MIESZKANIA WEDUG STOSUNKW WASNOCIOWYCH Stan w dniu 31 XII DWELLINGS BY TYPE OF OWNERSHIP As of 31 XII 2007 Wyszczeglnienie 2009 2007

mieszkania w tys. dwellings in thous.

powierzchnia uytkowa mieszka w tys. m 2 usable floor space of dwellings in thous. m2 907225 157693 52648 8770 3222 3326 78911 602655

OGEM . . . . . . wasno: Spdzielni mieszkaniowych . . Gmin (komunalna) . . . . . Zakadw pracy . . . . . . Skarbu Pastwa . . . . . . Towarzystw budownictwa spoecznego . . . . . . . . Osb fizycznych: we wsplnotach mieszkaniowych . . . . . . . . poza wsplnotami mieszkaniowym a . . . . . . . .

12994 3148 1157 158 65 68 1574 6824

13302 2583 1063 132 57 79 1987 7400

a cznie z innymi podmiotami, m.in. mieszkania stanowice wasno instytucji budujcych dla zysku przeznaczone na sprzeda (ale jeszcze niesprzedane osobom fizycznym) lub na wynajem, mieszkania stanowice wasno instytucji wyznaniowych, stowarzysze, fundacji, partii, zwizkw zawodowych. U w a g a. Dane dotyczce pozycji ,,ogem i ,,poza wsplnotami mieszkaniowymi podaje si na podstawie bilansw zasobw mieszkaniowych, pozostae informacje na podstawie badania cyklicznego, przeprowadzanego co 2 lata. a Including other entities, i.a. dwellings owned by institutions constructing for profit for sale (but not yet sold to natural persons) or for rental, dwellings owned by religious institutions, associations, foundations, political parties, labour unions. N o t e. Data concerning items total and apart from condominiums are presented on the basis of balances of net dwelling stocks, other information on the basis of periodic survey conducted every two years.

W kocu 2011 r. w budowie znajdowao si 723,8 tys. mieszka, tj. wicej ni: w kocu 2000 r. o 1,9%, w kocu 2005 r. o 19,9% i w kocu 2010 r. o 4,5%. W 2011 r. rozpoczto budow 162,2 tys. mieszka, tj. wicej ni: w 2000 r. o 28,9%, w 2005 r. o 53,3% i w 2010 r. o 2,6%. At the end of 2011, there were 723,8 thous. dwellings under construction, i.e., 1,9% more than at the end of 2000, 19,9% more than at the end of 2005 and 4,5% more than at the end of 2010. In 2011, construction began on 162,2 thous. dwellings, i.e., 28,9% more than in 2000, 53,3% more than in 2005 and 2,6% more than in 2010.

231 aa

8
Wyszczeglnienie Mieszkania w tys. . . . . miasta . . . . . . . . wie . . . . . . . . . Spdzielcze . . . . . . . Komunalne (gminne) . . . . Zakadowe . . . . . . . Przeznaczone na sprzeda lub najem . . . . . . . . Spoeczne czynszowe . . . Indywidualne b. . . . . . . Izby w tys. . . . . . . . miasta . . . . . . . . wie . . . . . . . . . Spdzielcze . . . . . . . Komunalne (gminne) . . . . Zakadowe . . . . . . . Przeznaczone na sprzeda lub najem . . . . . . . . Spoeczne czynszowe . . . Indywidualne b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . wy. . . . . . . . . . . . . . . . . . wy. . . . . . 2001 a 2005 117,7 80,2 37,5 14,2 2,4 0,8 26,5 6,0 67,8 517,5 311,2 206,3 43,2 6,0 2,6 76,4 16,3 373,0 12256 7215 5041 833 114 48 1608 302 9351 104,1 90,0 134,4 58,8 46,6 63,4 60,7 50,5 137,8 2005

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

TABL. 9 (130). MIESZKANIA ODDANE DO UYTKOWANIA DWELLINGS COMPLETED 2010 135,8 86,1 49,7 5,1 3,4 0,3 53,5 3,1 70,4 584,3 312,6 271,7 15,8 7,4 1,0 158,6 8,9 392,6 14411 7441 6970 299 132 20 3544 155 10261 106,1 86,4 140,2 59,1 38,7 69,7 66,2 49,4 145,7 2011 131,0 80,0 51,0 3,8 2,5 0,3 48,8 2,0 73,6 570,0 293,9 276,1 11,0 5,5 1,1 Specification Dwellings in thous. urban areas rural areas Co-operative Municipal (gmina) Company For sale or rent Public building society Private b Rooms in thous. urban areas rural areas Co-operative Municipal (gmina) Company

114,1 77,7 36,4 8,2 3,6 0,5 33,1 5,4 63,3 497,8 296,5 201,3 24,1 7,9 1,9 95,2 14,9 353,8 12011 7011 5000 464 155 35 2068 271 9018 105,3 90,2 137,5 56,3 43,6 64,7 62,6 50,1 142,5

145,8 For sale or rent 5,7 Public building society 400,9 Private b Usable floor space of dwellings 14028 in thous. m2 6968 urban areas 7060 rural areas 221 Co-operative 102 Municipal (gmina) 23 Company 3153 For sale or rent 98 Public building society 10431 Private b Average usable floor space per 107,1 dwelling in m2 87,2 urban areas 138,4 rural areas 58,3 Co-operative 40,6 Municipal (gmina) 72,4 Company 64,6 For sale or rent 49,5 Public building society 141,8 Private b

Powierzchnia uytkowa mieszka w tys. m2 . . . . . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Spdzielcze . . . . . . . . . Komunalne (gminne) . . . . . . Zakadowe . . . . . . . . . Przeznaczone na sprzeda lub wynajem . . . . . . . . . . Spoeczne czynszowe . . . . . Indywidualne b. . . . . . . . . Przecitna powierzchnia uytkowa 1 mieszkania w m2 . . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Spdzielcze . . . . . . . . . Komunalne (gminne) . . . . . . Zakadowe . . . . . . . . . Przeznaczone na sprzeda lub wynajem . . . . . . . . . . Spoeczne czynszowe . . . . . Indywidualne b . . . . . . . .

a Przecitne roczne. b Realizowane przez osoby fizyczne, fundacje, kocioy i zwizki wyznaniowe, z przeznaczeniem na uytek wasny inwestora lub na sprzeda i wynajem. a Annual averages. b Realized by natural persons, foundations, churches and religious associations designed for the own use of the investor or for sale and rent.

232 aa

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I MIESZKANIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE AND DWELLINGS

8
a

Liczba mieszka oddanych do uytkowania w 2011 r.: na 1000 ludnoci (dane tymczasowe) 3,4 (w miastach 3,4, na wsi 3,4), na 1000 zawartych maestw 634 (w miastach 651, na wsi 609). W 2011 r. na 1000 ludnoci (dane tymczasowe) najwicej mieszka oddano w woj. pomorskim (5,3) oraz w woj. mazowieckim (4,8), najmniej w woj. opolskim (1,7) i w woj. lskim (2,1). Number of dwellings completed in 2011: per 1000 population (provisional data) 3,4 (urban areas 3,4, rural areas 3,4), per 1000 marriages contracted 634 (urban areas 651, rural areas 609). In 2011, per 1000 population (provisional data), the largest number of dwellings was completed in the voivodships of: pomorskie (5,3) and mazowieckie (4,8), and the smallest number in the voivodships of: opolskie (1,7) and lskie (2,1).

M I E S Z K A N I A O D D A N E D O U Y T K O W A N I A N A 1 0 0 0 L U D N O C I W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . a D W E L L I N G S C O M P L E T E D P E R 1 0 0 0 P O P U L A T I O N B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1
M I A S T A U R B A N A R E A S 6 5 3 0 4 2 1 W I E R U R A L A R E A S 0 3 5 6 1 2 4

P o l s k a P o l a n d D o l n o l s k i e K u j a w s k o p o m o r s k i e L u b e l s k i e L u b u s k i e d z k i e M a o p o l s k i e M a z o w i e c k i e O p o l s k i e P o d k a r p a c k i e P o d l a s k i e P o m o r s k i e l s k i e w i t o k r z y s k i e W a r m i s k o m a z u r s k i e W i e l k o p o l s k i e Z a c h o d n i o p o m o r s k i e
a D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a P r v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n s , R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

233 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustaw z dnia 7 IX 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pniejszymi zmianami) oraz ustaw z dnia 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z pniejszymi zmianami. Wrd szk objtych systemem owiaty funkcjonuj: od roku szkolnego 1999/2000 6-letnie szkoy podstawowe oraz 3-letnie gimnazja (powstae w miejsce 8-letnich szk podstawowych), w ktrych nauka jest obowizkowa, od roku szkolnego 2002/03 szkoy ponadgimnazjalne, tj. 23-letnie zasadnicze szkoy zawodowe, 3-letnie licea oglnoksztacce i profilowane, 4-letnie technika oraz od roku szkolnego 2004/05 szkoy dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych (tj. 2-letnie uzupeniajce licea oglnoksztacce i 3-letnie technika uzupeniajce) i 3-letnie szkoy specjalne przysposabiajce do pracy; do szk ponadgimnazjalnych zalicza si rwnie szkoy artystyczne dajce uprawnienia zawodowe oraz szkoy policealne. Ponadto szkoy ponadpodstawowe dla absolwentw 8-letniej szkoy podstawowej, dziaajce do zakoczenia cyklu ksztacenia, ujmowano odpowiednio w szkoach ponadgimnazjalnych (zasadniczych zawodowych, liceach oglnoksztaccych i technikach). Informacje o szkoach artystycznych dajcych uprawnienia zawodowe dotycz oglnoksztaccych szk artystycznych, ktre podaje si z wyczeniem szk realizujcych wycznie ksztacenie artystyczne. Szkoy (z wyjtkiem szk wyszych) i placwki mog by publiczne, niepubliczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szk publicznych. Szkoa niepubliczna moe uzyska uprawnienia szkoy publicznej, jeeli realizuje minimum programowe oraz stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniw ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, umoliwiajce uzyskanie wiadectw lub dyplomw pastwowych. Jednostki administracji centralnej (rzdowej) i jednostki samorzdu terytorialnego mog prowadzi tylko szkoy publiczne. Szkoy podstawowe i gimnazja mog by tylko publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szk publicznych. Szkoy wysze mog by publiczne i niepubliczne; uczelnie niepubliczne tworzone s na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Dane (z wyjtkiem szk wyszych i dla dorosych) prezentuje si, jeli nie zaznaczono inaczej, cznie ze szkoami specjalnymi. Dane dotyczce wychowania przedszkolnego, szk (poza szkoami wyszymi) oraz od roku szkolnego 2008/09 specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych, modzieowych orodkw wychowawczych, modzieowych orodkw socjoterapii, orodkw rewalidacyjno-wychowawczych oraz internatw i burs prezentuje si, jeli nie zaznaczono inaczej, wedug stanu na pocztku roku szkolnego, a dane o absolwentach na koniec roku szkolnego. Dane o szkoach wyszych prezentuje si wedug stanu w dniu 30 XI, dane o absolwentach dotycz poprzedniego roku akademickiego (np. dla roku akademickiego 2011/12 absolwenci z roku akademickiego 1 X 2010 r.30 IX 2011 r.). Prezentowane informacje, z wyjtkiem danych o szkoach wyszych, od roku szkolnego 2007/08 (a w przypadku absolwentw od roku szkolnego 2006/07) opracowano na podstawie systemu informacji owiatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

234 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

The educational system in Poland functions according to the Education System Act dated 7 IX 1991 (uniform text Journal of Laws 2004 No. 256, item 2572, with later amendments) and the Higher Education Act dated 27 VII 2005 (Journal of Laws No. 164, item 1365) with later amendments. Among schools covered by the educational system there are: since the 1999/2000 school year 6-year primary schools and 3-year lower secondary schools (which replaced 8-year primary schools), where education is compulsory and since the 2002/03 school year upper secondary schools, i.e. 23-year basic vocational schools, 3-year general secondary schools and specialized secondary schools, 4-year technical secondary schools, as well as since the 2004/05 school year supplementary schools for graduates from basic vocational schools (i.e. 2-year supplementary general secondary schools and 3-year supplementary technical secondary schools) and 3-year special job-training schools; upper secondary schools include also art schools leading to professional certification and post-secondary schools. Moreover, upper secondary (post-primary) schools for graduates from 8-year primary schools, operating until the end of the education cycle, were included respectively in the structure of upper secondary schools (basic vocational schools, general secondary schools and technical secondary schools). The information regarding art schools leading to professional certification refers exclusively to general art schools, and is presented excluding schools providing art education only. Schools (with the exception of higher education institutions) and establishments can be public, non-public and non-public with the competence of a public school. A non-public school can obtain the competence of a public school, if it implements the minimum programme as well as applies the principles of classifying and promoting pupils and students as established by the Minister of National Education, allowing students to obtain state certificates or diplomas. Central (government) administration entities and local self-government entities can administer public schools only. Primary schools and lower secondary schools can be public schools or non-public schools with the competence of public schools only. Tertiary education can be public and non-public; non-public higher education institutions are established on the basis of a permit of the Minister of Science and Higher Education. Data (excluding higher education institutions and schools for adults) are presented together with special schools, if not otherwise stated. Data regarding pre-primary education, schools (excluding higher education institutions) as well as since the 2008/09 school year special education care centres, youth education centres, youth social therapy centres and rehabilitation-education centres as well as boarding-school and dormitories, if not otherwise stated, concern the beginning of the school year, and data concerning graduates the end of the school year. Data regarding tertiary education are presented as of 30 XI, data regarding graduates concern the previous academic year (e.g., for the 2011/12 academic year, graduates from 1 X 201030 IX 2011 academic year). The information presented, excluding the data on higher education institutions, since the 2007/08 school year (in the case of graduates since the 2006/07 school year) was completed on the basis of the Educational Information System, administered by the Ministry of National Education.

235 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

E D U K A C J A W E D U G S Z C Z E B L I K S Z T A C E N I A W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 1 1 / 1 2 E D U C A T I O N B Y E D U C A T I O N A L L E V E L I N T H E 2 0 1 1 / 1 2 S C H O O L Y E A R

S Z K O Y W Y S Z E T E R T I A R Y E D U C A T I O N

S Z K O Y P O L I C E A L N E P O S T S E C O N D A R Y S C H O O L S

SZKOY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJCE DO PRACY SPECIAL JOB-TRAINING SCHOOLS

LICEA OGLNOKSZTACCE GENERAL SECONDARY SCHOOLS

LICEA PROFILOWANE SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS

UZUPENIAJCE LICEA OGLNOKSZTACCE SUPPLEMENTARY GENERAL SECONDARY SCHOOLS

ZASADNICZE SZKOY ZAWODOWE BASIC VOCATIONAL SCHOOLS

TECHNIKA UZUPENIAJCE SUPPLEMENTARY TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS

TECHNIKA TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS

OGLNOKSZTACCE SZKOY a ARTYSTYCZNE GENERAL ART a SCHOOLS

G I M N A Z J A L O W E R S E C O N D A R Y S C H O O L S

S Z K O Y P O D S T A W O W E P R I M A R Y S C H O O L S

W Y C H O W A N I E P R Z E D S Z K O L N E P R E P R I M A R Y E D U C A T I O N

a D a j c e u p r a w n i e n i a z a w o d o w e . a L e a d i n g t o p r o f e s s i o n a l c e r t i f i c a t i o n .

236 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
2011/12 Specification Schools: 13922 7278 428 1763 2360 87 438 2102 102 115 2941 460 3743 5 164 112 1268 1331 66 139 658 13772 7331 448 1754 2345 88 362 2060 95 120 2830 460 3780 5 179 118 1293 1367 67 127 624
b

TABL. 1 (131). EDUKACJA EDUCATION Wyszczeglnienie 2000/01 2005/06 2010/11 SZKOY SCHOOLS Szkoy: podstawowe . . . . . . . gimnazja specjalne pracy . . . . . . . . przysposabiajce do . . . . . . . . 16766 6295 x 2372 2292 x x 5724 x 79 2567 310 2932 21 72 151 978 x x 1710 x 14572 7031 286 1778 2485 87 1530 2668 234 99 3731 445 4127 10 130 119 1162 954 98 851 803

primary lower secondary special job-training basic vocational general secondary supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary general art a post-secondary tertiary for adults primary lower secondary basic vocational general secondary supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary

zasadnicze zawodowe . . . . licea oglnoksztacce . . . . uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . . .

technika uzupeniajce . . . . artystyczne oglnoksztacce


a

policealne . . . . . . . . wysze . . . . . . . . . dla dorosych podstawowe gimnazja . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

zasadnicze zawodowe . . . licea oglnoksztacce . . . uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . .

technika uzupeniajce . . .

a Dajce uprawnienia zawodowe. b Ponadto 168 szk artystycznych realizujcych wycznie ksztacenie artystyczne. a Leading to professional certification. b Moreover, 168 art schools providing art education only.

237 aa

9
TABL. 1 (131). EDUKACJA (cd.) EDUCATION (cont.) Wyszczeglnienie 2000/01 2005/06
a

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

2010/11 2011/12
a

Specification

NAUCZYCIELE Szkoy: b . . . podstawowe gimnazja b . . . . . bc zasadnicze zawodowe bd licea oglnoksztacce b licea profilowane . . bde technika . . . . policealne . . . . . f wysze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226,4 70,1 28,2 45,6 x 56,6 4,9 79,9

w tys. TEACHERS in thous. 176,3 109,4 17,2 50,3 2,9 47,4 9,7 103,5 173,3 106,8 16,5 47,8 2,2 44,6 9,8 102,7 Schools: b primary b lower secondary bc basic vocational bd general secondary b specialized secondary bde technical secondary post-secondary tertiary f

187,5 114,5 12,4 47,2 11,0 34,0 10,8 99,4

UCZNIOWIE I STUDENCI w tys. PUPILS AND STUDENTS in thous. Wychowanie przedszkolne . . . Szkoy: podstawowe . . . . . . gimnazja . . . . . . . . specjalne przysposabiajce do pracy . . . . . . . . zasadnicze zawodowe . . . . . . licea oglnoksztacce uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . . . technika uzupeniajce . . . artystyczne oglnoksztacce h policealne . . . . . . . wysze . . . . . . . .
g

451,6 3220,6 1189,9 x 542,0 924,2 x x 964,3 x 12,6 200,1 1584,8

371,4 2602,0 1596,8 4,8 232,5 735,7 2,9 202,2 520,2 8,2 13,2 313,5 1953,8

306,4 2191,7 1261,4 9,8 224,9 632,3 2,1 34,3 545,1 3,6 12,8 298,8 1841,3

281,8 2187,2 1210,0 10,4 210,9 606,1 2,4 26,6 528,8 3,2 i 12,7 330,6 1764,1

Pre-primary education Schools: primary lower secondary special job-training basic vocational general secondary

supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary general arth post-secondary tertiary

a Penozatrudnieni i niepenozatrudnieni w przeliczeniu na penozatrudnionych; w roku szkolnym 2000/01 tylko penozatrudnieni; w roku szkolnym 2005/06 bez nauczycieli pracujcych w zespoach szk. be cznie ze szkoami: b dla dorosych, c od roku szkolnego 2005/06 specjalnymi przysposabiajcymi do pracy, d od roku szkolnego 2005/06 uzupeniajcymi odpowiednio: liceami oglnoksztaccymi i technikami, e artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. f Nauczyciele akademiccy. g Dotyczy dzieci w wieku 6 lat objtych edukacj w placwkach wychowania przedszkolnego, ujtych rwnie w tabl. 18 na str. 257. h Dajce uprawnienia zawodowe. i Ponadto 9,9 tys. uczniw szk artystycznych realizujcych wycznie ksztacenie artystyczne. a Full-time and part-time employees expressed in terms of full-time paid employees; in the 2000/01 school year only full-time employees; in the 2005/06 school year excluding teachers working in complexes of schools. be Including: b schools for adults, c since the 2005/06 school year special job-training schools, d since the 2005/06 school year supplementary schools respectively: general secondary schools and technical secondary schools, e general art schools leading to professional certification. f Academic teachers. g Concerns children aged 6 attending pre-primary education establishments also described in table 18 on page 257. h Leading to professional certification. i Moreover, 9,9 thous. students of art schools providing art education only.

238 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
2011/12 Specification 289,2 0,2 16,1 5,6 122,6 95,8 6,4 6,6 35,9 286,8 0,2 15,8 5,9 122,0 97,8 5,2 6,0 33,9 Schools (cont.): for adults primary lower secondary basic vocational general secondary supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary

TABL. 1 (131). EDUKACJA (dok.) EDUCATION (cont.) Wyszczeglnienie 2000/01 2005/06 2010/11

UCZNIOWIE I STUDENCI w tys. (dok.) PUPILS AND STUDENTS in thous. (cont.) Szkoy (dok.): dla dorosych . . . . . . . podstawowe . . . . . . . gimnazja . . . . . . . . zasadnicze zawodowe . . . licea oglnoksztacce . . . uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . . . technika uzupeniajce . . . 341,7 0,7 4,8 13,5 129,5 x x 193,3 x 308,5 0,1 12,7 7,8 127,0 47,8 9,6 67,0 36,5

ABSOLWENCI w tys. GRADUATES in thous. Szkoy: podstawowe . . . . . . . gimnazja . . . . . . . . . specjalne przysposabiajce do pracy . . . . . . . . . zasadnicze zawodowe . . . . licea oglnoksztacce . . . . uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . . . . technika uzupeniajce . . . . artystyczne oglnoksztacce a policealne . . . . . . . . wysze . . . . . . . . . dla dorosych . . . . . . . podstawowe . . . . . . . gimnazja . . . . . . . . zasadnicze zawodowe . . . licea oglnoksztacce . . . uzupeniajce licea oglnoksztacce . . . . . . . . . licea profilowane . . . . . technika . . . . . . . . technika uzupeniajce . . . 561,8 x x 177,4 194,4 x x 192,2 x 2,2 78,4 304,0 99,5 0,5 x 4,4 41,5 x x 53,1 x 476,7 527,1 0,4 75,7 235,2 0,7 69,0 113,4 x 2,4 104,3 394,0 103,0 0,04 2,8 2,2 45,4 10,4 1,5 40,6 x 378,4 412,3 1,8 75,0 208,3 0,8 12,4 124,4 0,9 b 2,3 82,0 497,5 71,1 0,04 4,1 1,4 24,6 30,7 1,6 1,3 7,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schools: primary lower secondary special job-training basic vocational general secondary supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary general art a post-secondary tertiary for adults primary lower secondary basic vocational general secondary supplementary general secondary specialized secondary technical secondary supplementary technical secondary

a Dajce uprawnienia zawodowe. b Ponadto 1,0 tys. absolwentw szk artystycznych realizujcych wycznie ksztacenie artystyczne. a Leading to professional certification. b Moreover, 1,0 thous. graduates of art schools providing art education only.

239 aa

9
Wyszczeglnienie Szkoy Schools Szkoy podstawowe . . . . . . Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . . Gimnazja . . . . . . . . . . Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . . Zasadnicze szkoy zawodowe . . Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . . . . . . Licea oglnoksztacce Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . .
c b

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 2 (132). SZKOY WEDUG ORGANW PROWADZCYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY IN THE 2011/12 SCHOOL YEAR Uczniowie i studenci Pupils and students Absola wenci Grada uates

Specification

w tys. in thous. 13772 41 12652 681 83 315 7331 37 6505 397 129 263 2202 60 1956 92 19 75 2433 2 1963 178 91 199 2187,2 5,0 2108,0 38,6 11,6 24,0 1210,0 0,9 1153,5 24,5 17,1 14,0 221,3 1,9 204,7 6,5 0,6 7,6 608,5 0,3 575,2 10,4 9,9 12,6 378,4 Primary schools Central (government) administration en0,8 tities 367,4 Local self-government entities 5,8 Social organizations and associations 1,6 Religious organizations 2,8 Others 412,3 Lower secondary schools Central (government) administration en0,4 tities 395,1 Local self-government entities 7,7 Social organizations and associations 5,3 Religious organizations 3,7 Others 76,8 Basic vocational schools Central (government) administration en0,7 tities 71,7 Local self-government entities 2,2 Social organizations and associations 0,2 Religious organizations 2,0 Others 209,1 General secondary schools Central (government) administration en0,1 tities 198,1 Local self-government entities 3,6 Social organizations and associations 3,3 Religious organizations 4,1 Others
c b

a Z roku szkolnego 2010/11. b, c cznie ze szkoami: b specjalnymi przysposabiajcymi do pracy, c uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi. a Of 2010/11 school year. b, c Including: b special job-training schools, c supplementary general secondary schools.

240 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
Uczniowie i studenci Pupils and students Absola wenci Grada uates Specification w tys. in thous. 26,6 25,3 0,3 0,04 0,9 544,7 19,1 510,6 6,4 0,8 7,8 330,6 3,3 65,5 15,2 0,02 246,7 1764,1 1245,9 24,9 493,3 12,4 11,9 0,1 0,02 0,3 127,6 4,5 120,0 1,3 0,2 1,6 82,0 1,2 22,4 5,5 0,00 52,9 497,5 325,7 8,3 163,6 Specialized secondary schools Local self-government entities Social organizations and associations Religious organizations Others Technical secondary schools
b

TABL. 2 (132). SZKOY WEDUG ORGANW PROWADZCYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 (cd.) SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY IN THE 2011/12 SCHOOL YEAR (cont.)

Wyszczeglnienie

Szkoy Schools

Licea profilowane . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae Technika
b

362 337 8 2 15 2275 125 1973 76 13 88 2830 45 642 261 3 1879 460 132 15 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . .

Central (government) administration entities Local self-government entities Social organizations and associations Religious organizations Others Post-secondary schools Central (government) administration entities Local self-government entities Social organizations and associations Religious organizations Others Tertiary education Central (government) administration entities Religious organizations Others

Szkoy policealne . . . . . . . Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szkoy wysze

Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . .

a Z roku szkolnego 2010/11. b cznie z technikami uzupeniajcymi i oglnoksztaccymi szkoami artystycznymi dajcymi uprawnienia zawodowe. a Of 2010/11 school year. b Including supplementary technical secondary schools and general art schools leading to professional certification.

241
16 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

9
Wyszczeglnienie Szkoy Schools Szkoy dla dorosych . . . . . 3780 80 1150 401 4 2145 Jednostki administracji centralnej (rzdowej) . . . . . . . . . . Jednostki samorzdu terytorialnego Organizacje spoeczne i stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . Organizacje wyznaniowe . . . . . Pozostae . . . . . . . . . .

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 2 (132). SZKOY WEDUG ORGANW PROWADZCYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 (dok.) SCHOOLS BY SCHOOL GOVERNING AUTHORITY IN THE 2011/12 SCHOOL YEAR (cont.) Uczniowie i studenci Pupils and students Absola wenci Grada uates

Specification

w tys. in thous. 286,8 3,6 83,5 18,9 0,03 180,8 71,1 1,0 21,6 6,5 0,04 41,9 Schools for adults Central (government) administration entities Local self-government entities Social organizations and associations Religious organizations Others

a Z roku szkolnego 2010/11. a Of 2010/11 school year.

TABL. 3 (133). UCZNIOWIE I STUDENCI WEDUG GRUP WIEKU a PUPILS AND STUDENTS BY AGE GROUPS 2000/01 Grupy wieku Age groups 2005/06 2010/11 2011/12

w % ludnoci danej grupy wieku in % of population of given age group 98,8 97,2 88,7 45,4 9,7 0,9 98,3 98,4 95,4 54,8 10,2 1,0 96,6 96,7 95,3 57,3 9,8 1,2 94,4 96,4 95,1 57,9 9,6 1,2

712 lat 1315 1618 1924 2529

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 lat i wicej and more

a Bez studentw cudzoziemcw oraz studentw studiw eksternistycznych, ksztaccych si w tej formie do roku akademickiego 2005/06. a Excluding foreign students as well as students of extramural studies pursuing this form of education until the 2005/06 academic year.

242 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
Komputery w szkoach Personal computers in schools
b b

TABL. 4 (134). KOMPUTERY W SZKOACH a PERSONAL COMPUTERS IN SCHOOLS

Lata Years Szkoy Schools

Szkoy posiadajce komputery w % danej grupy szk Schools equipped with personal computers in % of a given group of schools

w tym przeznaczone do uytku uczniw i studentw of which used by pupils and students w tym z dostpem do Internetu of which with Internet access razem total w tym dostp szerokopasmowy of which broadband connection 115967 121765 75045 76485 10991 11586 50217 49620 3754 2856 65705 69224 17374 17664 90080 93107

ogem grand total

razem total

Podstawowe . . . . 2010/11 Primary 2011/12 Gimnazja . . . . . 2010/11 Lower secondary 2011/12 Zasadnicze zawodowe Basic vocational Licea oglnoksztacce c General secondary
c

96,0 96,3 82,6 82,6 34,4 34,9 77,2 77,3 43,4 42,0 72,1 72,7 45,1 45,3 . .

293043 303653 156613 161953 19346 20570 88516 90954 5777 4482 109981 116155 31762 31435 . .

223276 228091 116509 117866 15359 16036 66147 65355 4904 3680 87208 89888 26410 26151 95117 98283

201651 208808 112216 113961 14975 15648 64892 63925 4796 3586 84698 87529 25298 24726 92425 95441

2010/11 2011/12 2010/11 2011/12

Licea profilowane . . 2010/11 Specialized secondary 2011/12 Technika . . . d . . 2010/11 Technical secondary 2011/12 Policealne . . . . . 2010/11 Post-secondary 2011/12 Wysze Tertiary . . . . . 2010/11 2011/12
d

a Bez szk dla dorosych. b W przypadku wsplnego uytkowania komputerw przez kilka szk wykazane tylko raz. c, d cznie ze szkoami: c uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi, d technikami uzupeniajcymi i artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. a Excluding schools for adults. b Computers used jointly by a number of schools are presented only once. c, d Including: c supplementary general secondary schools, d supplementary technical secondary schools and general art schools leading to professional certification.

243 aa

9
Lata Years Jzyki ojczyste Native languages Szkoy a podstawowe a Primary schools szkoy schools uczniowie pupils 35372 38756 OGEM . . . . . TOTAL w tym: of which: Biaoruski . . . . . . Belarusian Kaszubski . . . . . . Kashubian Litewski . . . . . . Lithuanian emkowski Ruthenian . . . . . 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 22 23 196 229 8 8 20 19 283 299 83 81 1346 1383 8945 11013 256 259 110 110 23473 24756 897 897 2010/11 2011/12 621 669

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 5 (135). NAUCZANIE JZYKA MNIEJSZOCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JZYKA REGIONALNEGO W SZKOACH DLA DZIECI I MODZIEY TEACHING NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES LANGUAGE AND REGIONAL LANGUAGE IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH Gimnazja Lower secondary schoolsa
a

Licea oglnoksztacce General secondary schools szkoy schools


c

Technika Technical secondary schoolsb

szkoy schools

uczniowie students 9715 8982

uczniowie students 1350 1457


c

szkoy schools

uczniowie students 53 132

229 244

20 23

5 10

14 16 59 80 4 3 10 10 86 84 51 47

823 790 1349 1823 165 164 78 73 6756 5566 477 503

3 3 5 7 2 2 2 2 1 2 7 7

752 745 187 310 99 107 11 13 39 44 262 238

2 1 1 1 1 2 5 1 1

45 2 1 3 1 44 82 4 3

Niemiecki . . . . . . German Ukraiski Ukrainian . . . . . .

ac cznie z: a zespoami midzyszkolnymi, b zasadniczymi szkoami zawodowymi (w roku szkolnym 2011/12 2 szkoy z jzykiem niemieckim z 29 uczniami i 1 szkoa z jzykiem emkowskim z 1 uczniem), c liceami profilowanymi (1 szkoa z jzykiem ukraiskim z 1 uczniem). U w a g a. Dane obejmuj samodzielne szkoy dla dzieci i modziey mniejszoci narodowych i etnicznych oraz posugujcych si jzykiem regionalnym, jak rwnie szkoy i zespoy midzyszkolne, w ktrych organizowane s dodatkowe zajcia z nauczania tych jzykw. ac Including: a interschool groups, b basic vocational schools (in the 2011/12 school year 2 schools with German language with 29 students and 1 school with Ruthenian language with 1 student), c specialized secondary schools (1 school with Ukrainian language with 1 student). N o t e. Data include independently operating schools for children and youth of national and ethnic minorities as well as students using regional language, as well as schools and interschool groups, in which additional language teaching is organized.

244 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
a

TABL. 6 (136). UCZCY SI JZYKW OBCYCH W SZKOACH DLA DZIECI I MODZIEY ORAZ POLICEALNYCH a PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS W % ogu uczniw w szkoach In % of total pupils and students in schools Lata Years Jzyki obce Foreign languages Ogpodstawowych em primary w tys. Grand total miasta wie in thous. razem urban rural total areas areas NAUCZANIE OBOWIZKOWE Angielski . . . 2010/11 4515,2 English 2011/12 4537,8 90,1 92,5 91,3 93,3 88,4 91,2 zasad- liceach gimna- niczych oglnozjach zawodo- kszta-c b lower wych ccych seconbasic general dary voca-b secontional dary c OBLIGATORY EDUCATION 89,5 94,4 45,9 47,7 98,0 97,8 96,6 97,0 95,9 96,6 38,9 33,5 liceach tech-d policealprofilo- nikach wanych nyche specia- techpostnical lized secon- seconsecon- dary d dary e dary

Francuski . . . 2010/11 French 2011/12

143,1 147,5

0,3 0,3

0,4 0,5

0,1 0,1

2,7 3,7

0,9 0,8

11,5 11,3

5,2 4,7

4,6 4,4

0,1 0,1

Niemiecki German

. . 2010/11 1808,5 2011/12 1888,1

9,0 7,5

8,1 6,7

10,2 8,6

53,4 68,8

33,9 32,7

62,8 62,0

70,3 69,8

76,1 75,5

3,0 3,1

Rosyjski Russian

. . . 2010/11 2011/12

240,8 248,3

0,6 0,5

0,1 0,1

1,3 1,0

5,7 7,8

9,9 8,8

9,8 9,8

15,6 15,3

11,4 10,7

0,5 0,6

Inne . . . . 2010/11 Others 2011/12

73,0 81,8

0,1 0,1

0,2 0,2

0,1 0,1

1,0 1,5

0,06 0,04

8,5 9,0

0,6 0,9

0,5 0,7

0,3 0,3

a W podziale wedug jzykw obcych jedna osoba moe by wykazana wicej ni jeden raz. bd cznie ze szkoami: b specjalnymi przysposabiajcymi do pracy, c uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi, d technikami uzupeniajcymi oraz artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. e Bez kolegiw nauczycielskich, nauczycielskich kolegiw jzykw obcych i kolegiw pracownikw sub spoecznych. a In the division by foreign languages one person may be indicated more than once. bd Including: b special job-training schools, c supplementary general secondary schools, d supplementary technical secondary schools and general art schools leading to professional certification. e Excluding teacher training colleges, foreign language teacher training colleges and colleges of social work.

245 aa

9
a

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 6 (136). UCZCY SI JZYKW OBCYCH W SZKOACH DLA DZIECI I MODZIEY ORAZ POLICEALNYCH (dok.) a PUPILS AND STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH AND IN POST-SECONDARY SCHOOLS (cont.) W % ogu uczniw w szkoach In % of total pupils and students in schools Lata Years Jzyki obce Foreign languages Ogpodstawowych em primary w tys. Grand total miasta wie in thous. razem urban rural total areas areas NAUCZANIE DODATKOWE Angielski English Francuski French Niemiecki German Inne . . Others . . 2010/11 2011/12 . . 2010/11 2011/12 . . 2010/11 2011/12 . . 2010/11 2011/12 157,3 102,7 35,4 31,1 415,5 348,4 131,6 112,0 3,4 2,4 0,5 0,5 7,2 7,7 2,0 1,9 2,8 1,9 0,7 0,7 7,0 7,4 1,0 1,0
f

zasad- liceach gimna- niczych oglnozjach zawodo- kszta-c lower wych b ccych seconbasic general dary voca-b secontional dary c ADDITIONAL EDUCATION
f

liceach tech-d policealprofilo- nikach wanych nyche specia- techpostnical lized secon- seconsecon- dary d dary e dary

4,4 3,1 0,2 0,2 7,5 8,0 3,5 3,3

5,3 3,0 1,2 0,8 16,9 10,8 3,7 2,3

0,04 0,2 0,04 0,02 0,1 0,2 0,04 0,04

0,7 0,6 1,0 1,2 4,0 4,2 5,2 5,4

0,8 0,6 0,8 0,8 4,6 4,0 2,6 2,7

0,7 0,8 0,4 0,5 3,0 3,7 1,0 1,1

2,2 1,9 0,2 0,3 0,4 0,3

ae Notki patrz na str. 245. f Prowadzone w ramach godzin bdcych do dyspozycji dyrektora szkoy. ae See footnotes on page 245. f Conducted during the hours which are at the disposal of headperson.
a

TABL. 7 (137). UCZCY SI JZYKW OBCYCH W SZKOACH WYSZYCH a STUDENTS STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 2010/11 Jzyki obce w tys. in thous. 2011/12 2010/11 2011/12 Foreign languages

w % ogu studentw in % of total students 44,4 36,1 1,0 1,1 5,9 2,1 0,6 1,3 43,1 35,6 0,9 1,1 5,6 2,0 0,5 1,2

OGEM Angielski . Francuski . Hiszpaski . Niemiecki . Rosyjski . . Woski . . Inne . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

807,5 657,6 18,3 20,8 100,3 39,0 10,6 23,3

749,5 620,1 16,5 19,5 96,7 34,8 8,5 21,6

TOTAL English French Spanish German Russian Italian Others

a W formie obowizkowego lektoratu; dane podaje si bez studentw cudzoziemcw; w podziale wedug jzykw obcych jedna osoba moe by wykazana wicej ni jeden raz. a As obligatory language course; data exclude foreign students; in the division by foreign languages one person may be indicated more than once.

246 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
2009/10 2010/11 Specification absolwenci graduates 12531 5199 16359
a

TABL. 8 (138). KSZTACENIE OSB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI EDUCATION OF PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 2010/11 Wyszczeglnienie 2011/12

uczniowie pupils and students 61211 24459 53956 29733 9825 16792 14926 5195 2168 859 412 1994 798 536 345 58529 23773 51623 28632 10356 15997 14099 5276 2266 704 346 2206 821 517 352

Szkoy podstawowe . . . . . w tym specjalne . . . . . Gimnazja . . . . . . . . . w tym specjalne . . . . . Specjalne szkoy przysposabiajce do pracy . . . . . . . . Zasadnicze szkoy zawodowe w tym specjalne . . . . . Licea oglnoksztacce . . . . w tym specjalne . . . . . Licea profilowane . . . . . . w tym specjalne . . . . . Technika
c b

12136 5022 16056 8553 1839 5049 4618 1581 674 301 148 337 159 291 166
a

Primary schools of which special Lower secondary schools of which special Special job-training schools Basic vocational schools of which special General secondary schools of which special Specialized secondary schools of which special Technical secondary schools of which special Post-secondary schools of which special
c b

8627 1779 5155 4655 1586 561 324 182 335 142 226 148

. . . . . . . .

w tym specjalne . . . . . Szkoy policealne . . . . . . w tym specjalne . . . . .

a W tym 962 uczniw i 284 absolwentw w gimnazjach specjalnych z oddziaami przysposabiajcymi do pracy. b, c cznie ze szkoami: b uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi, c technikami uzupeniajcymi i artystycznymi oglnoksztaccymi dajcymi uprawnienia zawodowe. U w a g a. Ksztacenie odbywa si w szkoach oglnodostpnych (w ktrych tworzone s oddziay specjalne lub klasy integracyjne i oglnodostpne), w funkcjonujcych samodzielnie szkoach specjalnych oraz w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych, innych placwkach owiatowo-wychowawczych lub w zakadach opieki zdrowotnej (cznie z zakadami lecznictwa uzdrowiskowego). a Of which 962 students and 284 graduates in special lower secondary schools with job-training sections. b, c Including: b supplementary general secondary schools, c supplementary technical secondary schools and general art schools leading to professional certification. N o t e. Education occurs in mainstream schools (in which special or integrational and mainstream sections are established), in special schools operating independently as well as in special educational care centres, other educational institutions or health care institutions (including health resorts).

247 aa

9
Wyszczeglnienie Specjalne orodki szkolno-wychowawcze b Orodki . . . . . . . . . . Miejsca . . . . . . . . . . . Wychowankowie . . . . . . .
w tym: niewidomi i sabowidzcy przewlekle chorzy . . . . . . . . . 1284 3080 396 907 2766 146

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 9 (139). SPECJALNE ORODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE, MODZIEOWE ORODKI WYCHOWAWCZE, MODZIEOWE ORODKI SOCJOTERAPII ORAZ ORODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE SPECIAL EDUCATION CARE CENTRES, YOUTH EDUCATION CENTRES, YOUTH SOCIAL THERAPY CENTRES AND REHABILITATION-EDUCATION CENTRES 2000
a

2005

2010

2011

Specification

442 32930 31776

441 30544 26862

394 25614 19104


759 1799 8

Special education care centres b 391 Centres 25138 Places


18277 Residents of which: 741 1766 17 blind and sight impaired deaf and hearing impaired chronically ill

niesyszcy i sabosyszcy .

. .

z niepenosprawnoci ruchow c

z upoledzeniem umysowym . . zagroeni niedostosowaniem spoecznym . . . . . . . . . Modzieowe orodki cze Orodki . . . . . Miejsca . . . . . . Wychowankowie . . Modzieowe orodki Orodki . . . . . Miejsca . . . . . . Wychowankowie . . wychowaw. . . . . . . . . . . . . . . socjoterapii . . . . . . . . . . . . . . .

604 21976 2086

574 17294 2216

391 13289 395

393 12730 380

motor-skill impaired c mentally disabled socially maladjusted

48 3081 2866

51 3211 3195

73 4684 4433

Youth education centres 79 Centres 4834 Places 4427 Residents Youth social therapy centres 67 Centres 3885 Places 3661 Residents Rehabilitation-education centres 133 Centres 6216 Places 4843 Residents of which: 2311 2532 mental retardation-profound associated with defects

14 317 1818

14 257 1323

62 3531 3419

Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Orodki . . . . . . . . . . Miejsca . . . . . . . . . . . Wychowankowie . . . . . . . w tym: z upoledzeniem umysowym w stopniu gbokim . . . . . . z zaburzeniami sprzonymi . .

72 2238 3371

94 2901 4195

123 5757 4589

755 1681

1186 1959

2170 2419

a Stan w dniu 31 X. b cznie ze specjalnymi orodkami wychowawczymi (w 2011 r. 42 orodki z 1933 wychowankami). c W 2011 r. dotyczy wychowankw z niepenosprawnoci ruchow i z afazj. a As of 31 X. b Including special education centres (in 2011 there were 42 centres with 1933 residents). c In 2011 concerns motor-skill impaired residents and residents with aphasia.

248 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
absolwenci graduates 76987 x 25477 74989 T O T A L x 24860 of which 1st grade of which females of which by fields of education
a

TABL. 10 (140). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI ZASADNICZYCH SZK ZAWODOWYCH DLA MODZIEY STUDENTS AND GRADUATES OF BASIC VOCATIONAL SCHOOLS FOR YOUTH 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 Wyszczeglnienie uczniowie students Specification

OGEM

. . . . . . . . 224884 210910 . . . . . . . . . . . 90761 67700 84275 63378

w tym I klasa w tym kobiety

w tym wedug grup kierunkw ksztaceniaa: Artystyczne . . . . . . . . . . . 1386 21882 83799 28036 30817 2342 56599 1359 19587 78679 26376 28601 1995 54245 494 10397 26189 9852 9103 1015 19935

493 Arts 9683 Business and administration 25536 Engineering and engineering trades 8637 Manufacturing and processing 9979 Architecture and building 895 Agriculture, forestry and fishery 19756 Personal services

Ekonomiczne i administracyjne Inynieryjno-techniczne

. . . . .

Produkcji i przetwrstwa . . . . Architektury i budownictwa Rolnicze, lene i rybactwa Usug dla ludnoci . . . . . .

. . . . . .

a Zgodnie z Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Edukacji (ISCED97). a According to the International Standard Classification of Education (ISCED97).

TABL. 11 (141). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI LICEW OGLNOKSZTACCYCH DLA MODZIEY a a STUDENTS AND GRADUATES OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH Wyszczeglnienie Uczniowie . . . . . . . . . . . . 2010/11 634457 531 212752 392594 209115 130741 2011/12 608496 Students 598 196858 376140 . . of which preliminary bilingual class of which 1st grade of which females Graduates of which females Specification

w tym klasa wstpna dwujzyczna w tym I klasa . . . . . . . . . w tym kobiety Absolwenci . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w tym kobiety

a cznie z uzupeniajcymi liceami oglnoksztaccymi. a Including supplementary general secondary schools.

249 aa

9
Wyszczeglnienie uczniowie students 34298 9708 22715 26566 6971 17934 OGEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 12 (142). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI LICEW PROFILOWANYCH DLA MODZIEY STUDENTS AND GRADUATES OF SPECIALIZED SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 absolwenci graduates 18908 x 12645 12378 T O T A L x 8225 of which Ist grade of which females by educational profile : 54 8296 149 52 229 1769 112 41 167 216 156 9151 245 3787 9874 19 6803 116 23 134 1205 49 21 82 178 163 7748 215 2917 6893 88 4515 78 32 199 1081 98 37 120 118 38 3914 216 2095 6279 33 Chemical tests of environment 2841 Business and administration 50 Electronics 13 Electrotechnics 89 Fashion design 703 Shaping the environment 58 Forestry and wood technology 11 Mechanical techniques of production 106 Mechatronics 66 Agricultural and food processing 37 Art and usable metal craft 2980 Social 76 Transport and dispatching 1308 Services and economics 4007 Information management
a

Specification

w tym I klasa w tym kobiety

wedug profili ksztacenia : Chemiczne badanie rodowiska . . Ekonomiczno-administracyjny . . . Elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektrotechniczny

Kreowanie ubiorw

Ksztatowanie rodowiska . . . . Lenictwo i technologia drewna . . Mechaniczne techniki wytwarzania Mechatroniczny Rolniczo-spoywczy . . . . . . . . . . . . .

Rzemioso artystyczne i uytkowe w metalu . . . . . . . . . Socjalny . . . . . . . . . . . . . .

Transportowo-spedycyjny Usugowo-gospodarczy

. . . . .

Zarzdzanie informacj . . . . .

a Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 VI 2007 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 860). a According to a decree of the Minister of National Education, dated 26 VI 2007 (Journal of Laws No. 124 item 860).

250 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
a

TABL. 13 (143). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI TECHNIKW DLA MODZIEY a STUDENTS AND GRADUATES OF TECHNICAL SECONDARY SCHOOLS FOR YOUTH 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 Wyszczeglnienie uczniowie students absolwenci graduates Specification

OGEM

. . . . . . . . 548622 532062 117926 125242 T O T A L . . . . . 151554 146594 . . . . . . 218949 212917 x 47146 x 51048 of which Ist grade of which females
b

w tym I klasa w tym kobiety

w tym wedug grup kierunkw ksztacenia b: Artystyczne Spoeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689 63071 43837 2323 78955 1372 56446 46910 2552 80206 566 17410 7529 372 13462 25659 4323 9542 7706 362 49 27440 1338 2168

of which by fields of education : 565 Arts 17081 Social and behavioural science 8450 Business and administration 453 Physical science 16261 Computing 25534 Engineering and engineering trades 3675 Manufacturing and processing 13108 Architecture and building 7031 Agriculture, forestry and fishery 417 Veterinary 68 Health 28962 Personal services 1553 Transport services 2084 Environmental protection
c

Ekonomiczne i administracyjne Fizyczne


c

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informatyczne

Inynieryjno-techniczne

. . . . . 110238 105840 13589 59701 24495 1857 323 12178 58300 21019 2104 326

Produkcji i przetwrstwa . . . . Architektury i budownictwa Rolnicze, lene i rybactwa Weterynaryjne Medyczne . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Usug dla ludnoci . . . . . . . 134227 131970 Usug transportowych . . . . . 6615 7645 6308 6477

Ochrony rodowiska . . . . . .

a cznie z technikami uzupeniajcymi. b Zgodnie z Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Edukacji (ISCED97). c Midzy innymi: fizyka, chemia, geologia. a Including supplementary technical secondary schools. b According to the International Standard Classification of Education (ISCED97). c Among others: physics, chemistry, geology.

251 aa

9
Wyszczeglnienie Uczniowie . . . w tym I klasa w tym kobiety Absolwenci . . . w tym kobiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010/11 12812 2742 9528 2316 1732 a Dajce uprawnienia zawodowe. a Leading to professional certification.

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 14 (144). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI OGLNOKSZTACCYCH SZK ARTYSTYCZNYCH DLA MODZIEY a STUDENTS AND GRADUATES OF GENERAL ART SCHOOLS FOR YOUTH 2011/12 Specification

12669 Students 2755 of which 1st grade 9477 of which females . Graduates . of which females

TABL. 15 (145). UCZNIOWIE I ABSOLWENCI SZK POLICEALNYCH STUDENTS AND GRADUATES OF POST-SECONDARY SCHOOLS 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 Wyszczeglnienie uczniowie students absolwenci graduates 81526 x 52358 4553 1365 1671 88 14632 34 6343 1692 1099 1828 3969 187 14335 1958 14100 196 137 7527 Specification

OGEM . . . . . . . . 298837 330633 w tym I klasa . . . . . . 205114 234672 w tym kobiety . . . . . . 192515 216912 w tym wedug grup kierunkw ksztacenia a: Pedagogiczne . . . . . . . . . 14551 11935 Artystyczne . . . . . . . . . 5159 5818 Spoeczne . . . . . . . . . . 5769 5512 Dziennikarstwa i informacji . . . 407 330 Ekonomiczne i administracyjne . . 80724 90790 b Fizyczne . . . . . . . . . . 98 90 Informatyczne . . . . . . . . 20326 19922 Inynieryjno-techniczne . . . . . 4989 5941 Produkcji i przetwrstwa . . . . 3670 5427 Architektury i budownictwa . . . 6714 9301 Rolnicze, lene i rybactwa . . . . 8892 9760 Weterynaryjne . . . . . . . . 1081 1917 Medyczne . . . . . . . . . . 39747 43791 Opieki spoecznej . . . . . . . 6232 6936 Usug dla ludnoci . . . . . . . 51836 56155 Usug transportowych . . . . . 606 403 Ochrony rodowiska . . . . . . 246 353 Ochrony i bezpieczestwa . . . . 39445 47061

82007 T O T A L x of which 1st grade 57756 of which females 3765 1485 1667 121 15230 25 4191 1562 1172 1621 2938 416 16904 2209 14507 75 41 8425 of which by fields of education : Education science and teacher training Arts Social and behavioural science Journalism and information Business and administration Physical science b Computing Engineering and engineering trades Manufacturing and processing Architecture and building Agriculture, forestry and fishery Veterinary Health Social services Personal services Transport services Environmental protection Security services
a

a Zgodnie z Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Edukacji (ISCED97). b Midzy innymi: fizyka, chemia, geologia. a According to the International Standard Classification of Education (ISCED97). b Among others: physics, chemistry, geology.

252 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION


a

9
2 8 1 2

S Z K O L N I C T W O W Y S Z E W E D U G W O J E W D Z T W W R O K U A K A D E M I C K I M 2 0 1 1 / 1 2 a H I G H E R E D U C A T I O N I N S T I T U T I O N S B Y V O I V O D S H I P I N T H E 2 0 1 1 / 1 2 A C A D E M I C Y E A R
4 5 3N u m b e r o f h i g h e r e d u c a t i o n i n s t i t u t i o n s L i c z b a s z k w y s z y c h 1 4 3N u m b e r o f b r a n c h s e c t i o n s a n d b a s i c L i c z b a f i l i i i z a m i e j s c o w y c h o g a n i z a t i o n a l u n i t s i n a n o t h e r l o c a t i o n p o d s t a w o w y c h j e d n o s t e k o r g a n i z a c y j n y c h

S t u d e n c i : S t u d e n t s : w u c z e l n i a c h m a c i e r z y s t y c h a t t e n d i n g h i g h e r e d u c a t i o n i n s t i t u t i o n s

w f i l i a c h i z a m i e j s c o w y c h p o d s t a w o w y c h j e d n o s t k a c h o r g a n i z a c y j n y c h a t t e n d i n g b r a n c h s e c t i o n s a n d b a s i c o r g a n i z a t i o n a l u n i t s i n a n o t h e r l o c a t i o n

t y s . t h o u s . 5 0 2 5
0 2 2 1 6

9 6 2 1 7 1 0 6 1 9 1 8 7

8 3

4 0 1 5

3 0 7 3 8 7 6 2

1 8 5 1 5 3 1 6 8

4 5 1 9

3 3 7

B e z s z k r e s o r t w o b r o n y n a r o d o w e j o r a z s p r a w w e w n t r z n y c h ( d o 1 7 X I 2 0 1 1 r . s p r a w w e w n t r z n y c h i a d m i n i s t r a a c j i ) ; w p o d z i a l e w e d u g w o j e w d z t w z a m i e j s c o w e j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e z o s t a y w y k a z a n e w m i e j s c u s i e d z i b y t y c h j e d n o s t e k , z w y j t k i e m z a m i e j s c o w y c h j e d n o s t e k o r g a n i z a c y j n y c h d z i a a j c y c h z a g r a n i c , k t r e z o s t a y w y k a z a n e w m i e j s c u s i e d z i b y u c z e l n i m a c i e r z y s t e j . a E x c l u d i n g a c a d e m i e s o f t h e M i n i s t r y o f N a t i o n a l D e f e n c e a n d t h e M i n i s t r y o f I n t e r i o r ( u n t i l 1 7 X I 2 0 1 1 t h e M i n i s t r y o f t h e I n t e r i o r a n d A d m i n i s t r a t i o n ) ; o r g a n i z a t i o n a l u n i t s b y v o i v o d s h i p a r e s h o w n a c c o r d i n g t o t h e l o c a t i o n o f t h e s e u n i t s , e x c l u d i n g o r g a n i z a t i o n a l u n i t s o p e r a t i n g a b r o a d , w h i c h a r e s h o w n a c c o r d i n g t o t h e l o c a t i o n o f m a i n u n i t .

253 aa

9
2010/ /11 2011/12 studenci students Wyszczeglnienie ogem w tys. total in thous. w tym kobiety w % of which females in % 58,7 57,6 60,1 O G E M . . . . . . . 1841,3 1764,1 studia: stacjonarne . . . 949,5 965,3 studia: niestacjonarne . . 891,8 798,8 wedug grup kierunkw ksztacenia a: Pedagogiczne . . . . . . . Artystyczne . . . . . . . b Humanistyczne . . . . . . Spoeczne . . . . . . . . Dziennikarstwa i informacji . . Ekonomiczne i administracyjne Prawne . . . . . . . . . c . . . . . . . Biologiczne d Fizyczne . . . . . . . . Matematyczne i statystyczne Informatyczne . . . . . . . Inynieryjno-techniczne . . . Produkcji i przetwrstwa . . Architektury i budownictwa Rolnicze, lene i rybactwa . . Weterynaryjne . . . . . . Medyczne . . . . . . . . Opieki spoecznej . . . . . Usug dla ludnoci . . . . . Usug transportowych . . . Ochrony rodowiska . . . . Ochrony i bezpieczestwa . . 217,5 29,4 137,6 221,4 23,5 415,6 58,3 33,6 27,4 16,9 74,0 132,1 63,8 78,0 28,1 4,7 133,2 5,9 66,5 18,9 27,3 27,7 197,9 31,4 127,8 197,4 22,6 386,7 56,6 31,0 26,7 18,1 71,1 135,0 63,9 83,2 25,4 4,8 127,3 6,7 62,3 19,0 28,1 41,1

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 16 (146). STUDENCI I ABSOLWENCI SZK WYSZYCH STUDENTS AND GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 2009/ /10 2010/ /11

absolwenci w tys. graduates in thous.

Specification

478,9 228,9 250,1

497,5 T O T A L 239,8 full-time programmes 257,7 part-time programmes by fields of education : Education science and teacher training Arts b Humanities Social and behavioural science Journalism and information Business and administration Law c Life science d Physical science Mathematics and statistics Computing Engineering and engineering trades Manufacturing and processing Architecture and building Agriculture, forestry and fishery Veterinary Health Social services Personal services Transport services Environmental protection Security services
a

79,2 68,1 71,3 68,0 67,7 62,9 58,4 69,8 62,8 61,4 10,9 21,4 44,7 38,7 49,5 69,3 75,2 86,9 70,4 18,9 46,0 39,4

74,2 5,8 39,0 66,6 5,9 123,0 8,3 10,5 7,4 4,2 15,5 23,5 12,1 11,1 8,8 0,7 32,7 1,2 18,7 2,8 5,1 1,7

71,5 6,2 38,3 63,9 5,9 123,0 8,7 10,0 7,1 4,2 15,3 29,0 14,4 15,0 8,0 0,7 42,6 1,7 19,9 3,5 5,8 2,9

a Zgodnie z Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Edukacji (ISCED97). b cznie z teologi. c, d Midzy innymi: c biologia (w tym specjalnoci: botanika, biochemia, toksykologia, genetyka, zoologia) i ochrona rodowiska, d astronomia, fizyka, chemia, geologia, geografia. a According to the International Standard Classification of Education (ISCED97). b Including theology. c, d Among others: c biology (of which specialties: botany, biochemistry, toxicology, genetics, zoology) and environmental science, d astronomy, physics, chemistry, geology, geography.

254 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
21474 4117 3364 776 24253 4667 . . Students of which declaring Polish origin Graduates of which declaring Polish origin 561
a

Cudzoziemcy studiujcy w Polsce Foreigners studying in Poland 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 Studenci . . . . . w tym deklarujcy polskie . . . . Absolwenci . . . . w tym deklarujcy polskie . . . . . . . . . pochodzenie . . . . . . . . . . pochodzenie . . . . . 6563 3618 892 506 10092 3723 1306

TABL. 17 (147). UCZESTNICY STUDIW DOKTORANCKICH W SZKOACH WYSZYCH a STUDENTS OF DOCTORAL STUDIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 2010/11
b

2011/12 w tym kobiety w % of which females in %


b

Grupy kierunkw ksztacenia

ogem total

Fields of education

OGEM . . . . . . Artystyczne . . . . . . c Humanistyczne . . . . Spoeczne oraz ekonomiczne i ministracyjne . . . . . Prawne . . . . . . . . Biologiczne d . . . . . . Fizyczne e . . . . . . . Matematyczne i statystyczne Inynieryjno-techniczne . . Rolnicze, lene i rybactwa Weterynaryjne . . . . . Medyczne i opieki spoecznej

. . . . . . ad. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37492 308 11843 4703 2879 1470 3672 659 6146 1650 169 2892 630 471

40254 379 12694 4917 3193 1663 3774 587 6458 1816 173 3394 629 577

Usug dla ludnoci i pedagogiczne Ochrony i bezpieczestwa . .

52,4 T O T A L 54,6 Arts c 58,7 Humanities Social and behavioural science and 49,5 business and administration 50,7 Law d 66,8 Life science e 52,5 Physical science 25,4 Mathematics and statistics 32,5 Engineering and engineering trades 62,8 Agriculture, forestry and fishery 71,1 Veterinary 67,0 Health and social services Personal services and education 59,0 science and teacher training 26,5 Security services

a cznie z uczestnikami studiw doktoranckich w Centrum Medycznym Ksztacenia Podyplomowego, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutach badawczych. b Zgodnie z Midzynarodow Standardow Klasyfikacj Edukacji (ISCED97). c cznie z teologi. d, e Midzy innymi: d biologia (w tym specjalnoci: botanika, biochemia, toksykologia, genetyka, zoologia) i ochrona rodowiska, e astronomia, fizyka, chemia, geologia, geografia. a Including students of doctoral studies in Medical Center for Postgraduate Education, scientific instituties of the Polish Academy of Sciences as well as research institutes. b According to the International Standard Classification of Education (ISCED97). c Including theology. d, e Among others: d biology (of which specialties: botany, biochemistry, toxicology, genetics, zoology) and environmental science, e astronomy, physics, chemistry, geology, geography.

255 aa

9
Szkoy (poza policealnymi i Internaty i bursy . . . . Miejsca w tys. . . . . . Korzystajcy w tys. . . . wyszymi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

Internaty, bursy i domy studenckie w roku szkolnym 2011/12 Boarding-schools and dormitories in the 2011/12 school year Schools (excluding post-secondary schools and higher education institutions)a Boarding-schools and dormitories Beds in thous. Boarders in thous. Higher education institutions Student dormitories Beds in thous. Boarding: students: in thousands in % of total students students of doctoral studies: in thousands in % of total students of doctoral studies

742 73,2 56,4 517 137,9

Szkoy wysze Domy studenckie . . . . . . . . Miejsca w tys. . . . . . . . . . Korzystajcy: studenci: w tysicach . . . . . . . . . w % ogu studentw . . . . uczestnicy studiw doktoranckich: w tysicach . . . . . . . . . w % ogu uczestnikw studiw ranckich . . . . . . . . .

. . . . . . . . . dokto. . .

118,2 6,7 2,1 5,7

a Bez szk specjalnych; dotyczy szk dla dzieci i modziey: podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych. a Excluding special schools; concerns primary, lower secondary and upper secondary schools for children and youth.

Otrzymujcy stypendia w szkoach wyszych w roku akademickim 2011/12 a Scholarship recipients in higher education institutions in the 2011/12 academic year b b bc bc In % W tys. In thous. W % Studenci Students Ogem . . . . . . . . . d w tym stypendia : Socjalne . . . . . . . . . . Rektora dla najlepszych studentw 348,6 219,6 129,1 19,8 12,5 7,3 Total d of which scholarships : Social

Uczestnicy studiw doktoranckich Students of doctoral studies Ogem . . . . . . . . . d w tym stypendia : Socjalne . . . . . . . . . . Rektora dla najlepszych doktorantw 8,1 2,1 5,7 21,7 5,5 15,1 Total d of which scholarships : Social

a Dotyczy studentw i uczestnikw studiw doktoranckich otrzymujcych stypendia w ramach funduszu pomocy materialnej. b Dane nie obejmuj wojskowych studentw i uczestnikw studiw doktoranckich w szkoach resortu obrony narodowej. c Odpowiednio: ogu studentw i uczestnikw studiw doktoranckich. d W podziale wedug rodzajw stypendiw jedna osoba moe by wykazana wicej ni jeden raz. a Concerns students and students of doctoral studies receiving grants within the financial assistance fund. b Excluding military students and military students of doctoral studies in academies of the Ministry of National Defence. c Respectively total students as well as total students of doctoral studies. d In the division by type of scholarship one person may be indicated more than once.

256 aa

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

9
Specification 19090 8406 10684 8808 5907 2901 9048 113 1121 19906 Establishments 9024 10882 urban areas rural areas 9351 Nursery schools 6288 3063 urban areas rural areas 9044 Pre-primary sections of primary schools 106 Pre-primary education groups 1405 Pre-primary points Places in thous.:

TABL. 18 (148). WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY EDUCATION Wyszczeglnienie Placwki . . . . . . . . . . miasta . . . . . . . . . . 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 18003 6765 11238 8501 5386 3115 9502 x x 17229 6886 10343 7738 5154 2584 9491 x x

wie . . . . . . . . . . . Przedszkola miasta . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

wie . . . . . . . . . . . Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych . . . . . . . Zespoy wychowania przedszkolnego Punkty przedszkolne Miejsca w tys.: Przedszkola miasta . . . . . . . . . . . . . .

714,7 562,5 152,2 x x 73,7 51,4 22,3 59,7 14,0 x x

686,7 547,8 138,9 x x . . . . . x x

829,6 649,1 180,5 2,3 25,2 73,4 52,9 20,5 59,5 12,3 0,1 1,5

880,1 Nursery schools 683,1 197,0 urban areas rural areas

. . . . . . . . . .

wie . . . . . . . . . . . Zespoy wychowania przedszkolnego Punkty przedszkolne Nauczyciele miasta


a

2,1 Pre-primary education groups 32,0 Pre-primary points 78,9 Teachers in thous. 56,3 22,6 urban areas rural areas
a

. . . . . . . . . .

w tys.

. . . . . . . . . .

wie . . . . . . . . . . . Przedszkola . . . . . . . . .

62,8 Nursery schools 14,1 Pre-primary sections of primary schools 0,1 Pre-primary education groups 1,9 Pre-primary points

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych . . . . . . . Zespoy wychowania przedszkolnego Punkty przedszkolne . . . . .

a Penozatrudnieni i niepenozatrudnieni w przeliczeniu na penozatrudnionych; w roku szkolnym 2000/01 niepenozatrudnieni bez przeliczania na penozatrudnionych. a Full- and part-time employees expressed in terms of full-time employees; in the 2000/01 school year without conversion to full-time employees.

257
17 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

9
Wyszczeglnienie Dzieci w tys. . . . . . . . . w tym niepenosprawne . . miasta wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885,4 8,7 606,8 278,6 451,6 688,6 551,3 137,3 276,5 196,8 175,1 x x 11,3 590,4 249,6 371,4 654,4 528,2 126,2 211,2 185,6 160,2 x x w tym w wieku 6 lat Przedszkola miasta wie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EDUKACJA I WYCHOWANIE EDUCATION

TABL. 18 (148). WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dok.) PRE-PRIMARY EDUCATION (cont.) 2000/01 2005/06 2010/11 2011/12 Specification

840,0 1058,3 1160,5 Children in thous. 9,7 733,2 326,1 306,4 816,9 643,1 173,8 170,2 219,7 136,2 1,9 20,8 11,9 786,5 374,0 281,8 of which disabled urban areas rural areas of which aged 6

861,3 Nursery schools 671,1 190,2 155,2 urban areas rural areas of which aged 6

w tym w wieku 6 lat . . . . Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych . . . . . . . w tym w wieku 6 lat . . . . Zespoy wychowania przedszkolnego Punkty przedszkolne . . . . .

272,6 Pre-primary sections of primary schools 126,3 of which aged 6

1,6 Pre-primary education groups 25,0 Pre-primary points Children attending pre-primary education establishments per 1000 children aged:

Dzieci w placwkach wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku: 36 lat . . . . . . . . . . 500 327 972 556 410 976 699 646 867

734 36 720 35 778 6 Children attending nursery schools per:

35 . . . . . . . . . . . . 6 lat . . . . . . . . . . . . Dzieci w przedszkolach na: 1 przedszkole 100 miejsc 1 nauczyciela a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 96 12

85 95 .

93 98 14

92 Nursery schools 98 100 places 14 Teacher a

a Penozatrudnieni i niepenozatrudnieni w przeliczeniu na penozatrudnionych; w roku szkolnym 2000/01 niepenozatrudnieni bez przeliczania na penozatrudnionych. U w a g a. W latach szkolnych 2010/11 i 2011/12 bez wychowania przedszkolnego w zakadach opieki zdrowotnej, z ktrego w roku szkolnym 2005/06 nie byy uwzgldniane wycznie dzieci w podziale wedug wieku. a Full- and part-time employees expressed in terms of full-time employees; in the 2000/01 school year without conversion to full-time employees. N o t e. In the 2010/11 and 2011/12 school years excluding pre-primary education in health care institutions, in the 2005/06 school year excluded only in position pertaining to children by age.

258 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10

Prezentowane w dziale dane nie obejmuj informacji dotyczcych ochrony zdrowia w zakadach karnych, ktre zamieszczone s w dziale ,,Wymiar sprawiedliwoci. Oddzielnie prezentuje si (w tabl. 2 i 5) dane o ochronie zdrowia resortu obrony narodowej, resortu spraw wewntrznych (do 17 XI 2011 r. resort spraw wewntrzynych i administracji) oraz Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego. W pozostaych tablicach dotyczcych ochrony zdrowia jeli nie zaznaczono inaczej dane nie obejmuj ww. resortw. Dane o pracownikach medycznych od 2006 r. podaje si cznie z osobami, dla ktrych gwnym miejscem pracy jest praktyka: lekarska, pielgniarska lub poonej. Dane o lekarzach specjalistach dotycz lekarzy ze specjalizacj II stopnia oraz posiadajcych tytu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Dane o zakadach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obejmuj przychodnie, orodki zdrowia, ambulatoria i od 2001 r. poradnie. Udzielone porady podaje si w zakresie ww. zakadw. Dane dotyczce ratownictwa medycznego i pomocy doranej obejmuj jednostki zgoszone do systemu ratownictwa (zespoy ratownictwa medycznego, szpitalne oddziay ratunkowe, lotnicze pogotowie ratunkowe) oraz wiadczenia zdrowotne w nagych przypadkach zagroenia ycia lub zdrowia udzielone przez zespoy ratownictwa medycznego i lotnicze pogotowie ratunkowe w miejscu zdarzenia. Dane o zachorowaniach podano wedug Midzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorb i Problemw Zdrowotnych (X Rewizja). The data presented in this chapter do not include information concerning the health care in prisons, which is found in the chapter Justice. Data regarding the health care of the Ministry of National Defence, the Ministry of Interior (until 17 XI 2011 the Ministry of the Interior and Administration) and the Internal Security Agency are presented separately (table 2 and 5). In the remaining tables concerning health care, data do not include the above mentioned ministries, unless otherwise noted. Data of medical personnel are presented including persons for whom the primary workplace is a medical practice as well as a nurse or midwife practice, since 2006. Data on doctor specialists concern doctors with grade II specialization and with specialist title in proper medicine. Data concerning facilities of the out-patient health care include out-patient departments, health centres, ambulatory and since 2001 out-patient clinics. Consultations provided are presented within the scope of above mentioned facilities. Data concerning emergency medical services and first-aid include units reported to the rescue system (emergency rescue teams, hospital emergency wards, medical air rescue) and health care services rendered by emergency rescue teams and medical air rescue in emergency situations with risk to life or health in the place of occurrence. Data regarding incidences of illnesses are given according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 Revision).

259 aa

10
TABL. 1 (149). PRACOWNICY MEDYCZNI Stan w dniu 31 XII MEDICAL PERSONNEL As of 31 XII Wyszczeglnienie
a a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

2000

2005 76046 11881 21971 178790 5181 20832 164 16213

2009 79015 11855 24140 185893 9480 21999 975 19549 8149 9210

2010 79337 12326 25120 184748 11256 22193 1298 19637

Specification

Lekarze . . . . . . . . . . 85031 Lekarze dentyci . . . . . . . 11758 Farmaceuci . . . . . . . . . 22161 Pielgniarki . . . . . . . . . 189632 w tym magistrzy pielgniarstwa . Poone . . . . . . . . . . 21997 w tym magistrzy poonictwa . . . . Fizjoterapeuci . . . . . . . . . . .

w tym magistrzy fizjoterapii i rehabilitacji . . . . Diagnoci laboratoryjnib . . . . . . . . . . .

Doctors Dentists Pharmacists Nurses of which masters of nursing Midwives of which masters of midwifery Physiotherapists of which masters of physiotherapy 8699 and rehabilitation 9510 Laboratory diagnosticiansb

a Od 2005 r. pracujcy bezporednio z pacjentem, tj. bez osb, dla ktrych gwnym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji pastwowej lub samorzdu terytorialnego albo NFZ. b Analitycy medyczni i inni pracownicy z wyszym wyksztaceniem, np. chemicy, fizycy, mikrobiolodzy. a Since 2005 working directly with a patient, i.e., excluding persons for whom the primary workplace is university, units of state or local self-government administration and the National Health Fund. b Medical analysts and other employees with tertiary education, e.g. chemists, physicists, microbiologists.

TABL. 2 (150). PRACOWNICY MEDYCZNI RESORTU OBRONY NARODOWEJ ORAZ RESORTU SPRAW WEWNTRZNYCH a Stan w dniu 31 XII MEDICAL PERSONNEL OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE AND THE MINISTRY OF INTERIOR a As of 31 XII Wyszczeglnienie Specification 2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

resort obrony narodowej Ministry of National Defence 3700 2111 558 191 5070 221 2883 1231 283 62 4059 132 1958 1835 182 45 4421 195 1795 1420 199 32 2571 175

resort spraw wewntrznych b Ministry of Interior b 1600 910 142 57 3030 146 1386 844 24 45 3014 150 1693 1125 46 38 3125 214 1833 1383 41 42 3246 165

Lekarze . . . . Doctors w tym specjalici of which specialists Lekarze dentyci . Dentists Farmaceuci . . . Pharmacists Pielgniarki . . . Nurses Poone . . . . Midwives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Bez pracownikw zatrudnionych na kontraktach. b cznie z Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego. a Excluding employees on the contract. b Including the Internal Security Agency.

260 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE


a

10
L E K A R Z E 5 2 , 7 t y s . D O C T O R St h o u s . c h o r o b y w e w n t r z n e i n t e r n a l d i s e a s e s c h i r u r g i a s u r g e r y p e d i a t r i a p a e d i a t r i c s

L E K A R Z E S P E C J A L I C I W 2 0 1 0 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a D O C T O R S S P E C I A L I S T S I N 2 0 1 0 A s o f 3 1 X I I

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 % S p e c j a l i z a c j e : S p e c i a l i z a t i o n : m e d y c y n a r o d z i n n a g e n e r a l p r a c t i t i o n e r s p o o n i c t w o i g i n e k o l o g i a o b s t e t r i c s a n d g y n a e c o l o g y o k u l i s t y k a o p h t h a l m o l o g y

a n e s t e z j o l o g i a i i n t e n s y w n a t e r a p i a a n a e s t h e s i o l o g y a n d i n t e n s i v e t h e r a p y n e u r o l o g i a n e u r o l o g y p s y c h i a t r i a p s y c h i a t r y p o z o s t a e o t h e r s

o t o l a r y n g o l o g i a o t o l a r y n g o l o g y

L E K A R Z E D E N T Y C I 2 , 6 t y s . t h o u s . D E N T I S T S

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 % S p e c j a l i z a c j e : S p e c i a l i z a t i o n : s t o m a t o l o g i a z a c h o w a w c z a r e s t o r a t i v e d e n t i s t r y p r o t e t y k a s t o m a t o l o g i c z n a d e n t a l p r o s t h e t i c s s t o m a t o l o g i a d z i e c i c a c h i l d r e n s d e n t i s t r y c h i r u r g i a s t o m a t o l o g i c z n a d e n t a l s u r g e r y o r t o d o n c j a o r t h o d o n t i c s c h i r u r g i a s z c z k o w o t w a r z o w a m a x i l l o f a c i a l s u r g e r y p o z o s t a e o t h e r s
y a P r a c u j c b e z p o r e d n i o z p a c j e n t e m , t j . b e z o s b , d l a k t r y c h g w n y m m i e j s c e m p r a c y j e s t u c z e l n i a , j e d n o s t k a a d m i n i s t r a c j i p a s t w o w e j l u b s a m o r z d u t e r y t o r i a l n e g o a l b o N F Z . a W o r k i n g d i r e c t l y w i t h a p a t i e n t , i . e . , e x c l u d i n g p e r s o n s f o r w h o m t h e p r i m a r y w o r k p l a c e i s u n i v e r s i t y , u n i t s o f s t a t e o r l o c a l g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t i o n a n d N a t i o n a l H e a l t h F u n d .

261 aa

10
TABL. 3 (151). AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Stan w dniu 31 XII OUT-PATIENT HEALTH CARE As of 31 XII Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 Zakady opieki zdrowotnej miasta . . . . . . . . wie . . . . . . . . Praktyki lekarskie . . . . miasta . . . . . . . . wie . . . . . . . .
b a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

2011 zakady facilities niepubogem publicz- liczne total ne nonpublic -public 19151 14619 4532 6587 4901 1686 2763 1648 1115 x x x Specification

8188 5468 2720 5080 4211 869

12273 9090 3183 7587 6044 1543

16608 12418 4190 6927 5230 1697

16388 Health care institutions 12971 urban areas 3417 rural areas 6587 Medical practices 4901 urban areas 1686 rural areas
a

Porady udzielone (w cigu roku) w tys. . . . . . 234805 261252 284787 290690 w tym w ramach praktyk lekarskich a . . . 16827 22791 19176 17675 miasta . . . . . . 12537 17736 14851 13620 wie . . . . . . . 4290 5055 4325 4055 lekarskie . . . . . . . 209085 235125 253555 257603 w tym specjalistyczne 68365 89673 95591 100648 stomatologicznec . . . . 25720 26127 31232 33087

70457 220233 x 17675 x 13620 x 4055 67305 190298 37187 63461 3152 29935

Consultations provided (during the year) in thous. of which on the basis of medical practicesa urban areas rural areas doctors of which specialized stomatologicalc

a Dane obejmuj podmioty, ktre podpisay kontrakty z NFZ lub z zakadami opieki zdrowotnej; w 2000 r. w przypadku medycyny pracy dane dotycz tylko miast. b cznie z poradami finansowanymi przez pacjentw (rodki niepubliczne). c Od 2005 r. wszystkie porady stomatologiczne zaliczane s do porad specjalistycznych. a Data concern entities that have signed contract with the National Health Fund or health care facilities; in the case of occupational medicine the data apply only to cities. b Including consultations paid by patients (non-public funds). c Since 2005 all stomatological consultations were included into specialized consultations.

W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dziaaj rwnie praktyki lekarskie, ktre nie maj podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub zakadem opieki zdrowotnej, tj. dziaaj wycznie w ramach rodkw niepublicznych. Szacuje si, e w 2010 r. dziaao 37,5 tys. praktyk lekarskich i 13,4 tys. praktyk stomatologicznych (odpowiednio: w 2000 r. 24,0 tys. i 8,1 tys., w 2005 r. 24,6 tys. i 7,9 tys., w 2009 r. 28,6 tys. i 9,5 tys.), w ktrych udzielono 40863 tys. porad lekarskich i 13786 tys. porad stomatologicznych (odpowiednio: w 2000 r. 13791 tys. i 5353 tys., w 2005 r. 17077 tys. i 7419 tys., w 2009 r. 36479 tys. i 10392 tys.).

262 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10

Medical practices, which have not signed a contract with the National Health Fund or with a health care facility (i.e. functioning exclusively within the framework of non-public funds), also operate within the scope of out-patient health care. It is estimated that in 2010, 37,5 thous. medical practices and 13,4 thous. dental practices operated on the basis of non-public funds (respectively: 24,0 thous. and 8,1 thous. in 2000, 24,6 thous. and 7,9 thous. in 2005, 28,6 thous. and 9,5 thous. in 2009), within the framework of these practices 40863 thous. medical consultations and 13786 thous. dental consultations were granted (respectively: 13791 thous. and 5353 thous. in 2000, 17077 thous. and 7419 thous. in 2005, 36479 thous. and 10392 thous. in 2009).

TABL. 4 (152). STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Stan w dniu 31 XII IN-PATIENT HEALTH CARE As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie 2005 ka
b a

2009 beds
a

2010 zakady facilities Specification

Szpitale oglne

. . . . . 190952 23728 674 1451 209 9633 2372 451 3601 30160 20103 10057
d c c

179493 183040 181077 20027 985 2425 249 14726 5165 897 2949 34894 24830 10064 18258 1000 2416 249 18128 4977 931 1286 37888 27537 10351 17750 1070 2447 245 19250 5688 1126 37760 27758 10002

795 General hospitals

Szpitale psychiatryczne . . . Orodki leczenia odwykowego Orodki rehabilitacyjne dla narkomanw . . . . . . . Regionalne orodki psychiatrii sdowej . . . . . . . . Zakady opiekuczo-lecznicze Zakady pielgnacyjno-opiekucze . . . . . . . . . Hospicja . . . . . . . . . Sanatoria rehabilitacyjne . . . Lecznictwo uzdrowiskowe . . sanatoria e szpitale . . . . . . . . . . . . . . .

47 Psychiatric hospitals 21 Detoxification centres 58 Addiction recovery centres 4 Regional centres of forensic psychiatry

330 Chronic medical care homes 137 Nursing homes 67 Hospices Rehabilitation sanatoria 236 Health resort treatment 171 65 sanatoria e hospitals

a cznie z filiami szpitali. b Bez miejsc dziennych na oddziaach szpitalnych; w latach 2000 i 2005 bez ek i inkubatorw dla noworodkw. c Bez zakadw typu psychiatrycznego. d Przecitna liczba ek czynnych w cigu roku, z wyjtkiem prewentoriw uwzgldniajcych ka wedug stanu w dniu 31 XII. e cznie z prewentoriami. a Including hospital branches. b Excluding day places in hospital wards; in 2000 and 2005 excluding beds and incubators for newborns. c Excluding nursing homes psychiatry types. d Average number of beds occupied during the year, excluding preventoria, which include beds as of 31 XII. e Including preventoria.

263 aa

10

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

W 2010 r. w stacjonarnych zakadach opieki zdrowotnej przebywao: w szpitalach oglnych (bez midzydziaowego ruchu chorych) 7344 tys. osb (w 2000 r. 6007 tys., w 2005 r. 6739 tys., w 2009 r. 7241 tys.); przecitny pobyt chorego wynosi 5,7 dnia, w orodkach leczenia odwykowego 12725 osb (w 2000 r. 8377 osb, w 2005 r. 11239 osb, w 2009 r. 12074 osoby); przecitny pobyt chorego wynosi 26,4 dnia, w orodkach rehabilitacyjnych dla narkomanw 8374 osoby (w 2000 r. 4613 osb, w 2005 r. 7845 osb, w 2009 r. 7988 osb); przecitny pobyt chorego wynosi 97,2 dnia. W 2010 r. w stacjonarnej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludnoci przypadao 69,7 ka (cznie z kami i inkubatorami dla noworodkw w szpitalach oglnych). In 2010, the following number of patients were admitted to in-patient health care facilities: general hospitals (excluding inter-ward patient transfer) 7344 thous. persons (in 2000 6007 thous., in 2005 6739 thous., in 2009 7241 thous.); average patient stay was 5,7 days, detoxification centres 12725 persons (in 2000 8377 persons, in 2005 11239 persons, in 2009 12074 persons); average patient stay was 26,4 days, addiction recovery centres 8374 persons (in 2000 4613 persons, in 2005 7845 persons, in 2009 7988 persons); average patient stay was 97,2 days. In 2010 in the in-patient health care facilities there were 69,7 beds per 10 thous. population (including beds and incubators for newborns in general hospitals).

TABL. 5 (153). AMBULATORYJNA I STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA RESORTU OBRONY NARODOWEJ ORAZ RESORTU SPRAW WEWNTRZNYCH Stan w dniu 31 XII OUT-PATIENT AND IN-PATIENT HEALTH CARE OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE AND THE MINISTRY OF INTERIOR As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

resort obrony narodowej Ministry of National Defence

resort spraw wewntrznycha Ministry of Interiora

Ambulatoryjna opieka zdrowotna Out-patient health care Przychodnie . . . . . . . . . . . Out-patient departments Ambulatoria i izby chorych . . . . . Ambulatory departments and infirmariesb
b

52 x

51 195

48 165

49

45 127

53 69

50 32

51 29

a cznie z Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego. b W resorcie spraw wewntrznych bez izb chorych. a Including the Internal Security Agency. b In the Ministry of Interior excluding infirmaries.

264 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10
2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 resort obrony narodowej Ministry of National Defence resort spraw wewntrznycha Ministry of Interiora . 183 122 128 84 3269,9 4858,8 3885,1 3289,2

TABL. 5 (153). AMBULATORYJNA I STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA RESORTU OBRONY NARODOWEJ ORAZ RESORTU SPRAW WEWNTRZNYCH (dok.) Stan w dniu 31 XII OUT-PATIENT AND IN-PATIENT HEALTH CARE OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE AND THE MINISTRY OF INTERIOR (cont.) As of 31 XII Wyszczeglnienie Specification

Ambulatoryjna opieka zdrowotna (dok.) Out-patient health care (cont.) Zespoy lekarzy pierwszego kontaktu . . Groups of first contact doctors

6344,8 3941,4 2787,0 Porady udzielone c (w cigu roku) w tys. Consultations provided c (during the year) in thous. w tym przez zespoy lekarzy pierwszego kontaktu . . . . . . . . . . . of which in groups of first contact doctors Stacjonarna opieka zdrowotna d In-patient health cared Szpitale . . . . . . . . . . . . . Hospitals Beds
e ka e

2091,7 1538,7 1306,2

1164,2

27 7391 1195 190,0

25 5905 1302 224,7

24 6289 1166 261,5

21 5558 1327 226,1

29 5516 1380 134,9

29 5832 1523 197,7

28 5861 1607 203,0

28 5743 1622 227,1

. . . . . . . . . . . . .

w tym w lecznictwie uzdrowiskowym of which in health resort treatment Leczeni f (w cigu roku) w tys. . . . . In-patients f (during the year) in thous. w tym kuracjusze lecznictwa uzdrowiskowego . . . . . . . . . . . . of which health resort treatment patients Przecitny pobyt chorego g w Average patient stay g in days dniach . .

15,1 9,2

16,2 7,7

19,7 4,4

23,5 4,2

24,9 9,9

29,9 6,5

30,5 6,4

31,2 5,3

a cznie z Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego. c cznie z poradami finansowanymi przez pacjentw (rodki niepubliczne) oraz z poradami udzielonymi w ramach praktyk lekarskich, ktre podpisay kontrakt z NFZ lub z zakadem opieki zdrowotnej. d W resorcie obrony narodowej cznie ze szpitalami uzdrowiskowymi (w 2011 r. 4 szpitale), w resorcie spraw wewntrznych cznie z sanatoriami uzdrowiskowymi (w 2011 r. 6 sanatoriw). e cznie z kami i inkubatorami dla noworodkw; ponadto w resorcie spraw wewntrznych cznie z miejscami dziennymi na oddziaach szpitalnych. f W resorcie spraw wewntrznych bez midzyoddziaowego ruchu chorych. g Bez lecznictwa uzdrowiskowego. a Including the Internal Security Agency. c Including consultations paid by patients (non-public funds) as well as consultations provided within the framework of medical practices that have signed contract with the National Health Fund or health care facilities. d In the Ministry of National Defence including health resort hospitals (in 2011 4 hospitals), in the Ministry of Interior including health resort sanatoria (in 2011 6 sanatoria). e Including beds and incubators for newborns; moreover, in the Ministry of Interior including day places in hospital wards. f In the Ministry of Interior excluding inter-ward patient transfer. g Excluding health resort treatment.

265 aa

10
EMERGENCY MEDICAL SERVICES AND FIRST AID As of 31 XII Wyszczeglnienie Zespoy wyjazdowe ratownictwa medycznego . . . . . . . . . . . . podstawowe specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 2010
a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

TABL. 6 (154). RATOWNICTWO MEDYCZNE I POMOC DORANA Stan w dniu 31 XII

2011

Specification

939 x x 126 153 17

1470 831 639 219 149 19

1537 891 646 222 134 19

Ambulance emergency rescue teams basic specialist Hospital emergency wards Admission rooms
b

Szpitalne oddziay ratunkowe Izby przyj


b

. . . . . . . . . .
c

Lotnicze pogotowie ratunkowe

. . .

Medical air rescue

Wyjazdy na miejsce zdarzenia (w cigu roku): w tysicach . . . . . . . . . . na 1000 ludnoci . . . . . . . . Osoby, ktrym udzielono wiadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia (w cigu roku): w tysicach . . . . . . . . . . na 1000 ludnoci . . . . . . . . 3020 79,1 2867 75,1 2856 74,7
d

Calls to the occurrence places (during the year): 2998 78,6 2825 74,0 2827 74,0
d

in thousands per 1000 population Persons who received health care service in the place of occurrence (during the year): in thousands per 1000 population

a cznie z jednostkami podlegymi resortowi obrony narodowej oraz resortowi spraw wewntrznych. b Komrki organizacyjne szpitali zgoszone do wsppracy z ratownictwem medycznym. c Samolot lub migowiec wraz z zaog. d Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a Including entities subordinated to the Ministry of National Defence and the Ministry of Interior. b Organizational cells of hospitals applied to cooperate with emergency medical system. c Airplane or helicopter, including crew. d Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

266 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10
2011 2000 2005 2010 ogem total miasta urban areas 9841 9792 15 2,4 wie rural areas 1872 1872 1170 4,9 8318 7739 271 4,5 10012 10002 941 3,5 11297 11240 1161 3,1 11713 11664 1185 3,0

TABL. 7 (155). APTEKI OGLNODOSTPNE I PUNKTY APTECZNE Stan w dniu 31 XII GENERALLY AVAILABLE PHARMACIES AND PHARMACEUTICAL OUTLETS As of 31 XII

Wyszczeglnienie Specification

Apteki . . . . . . . . . . . . . . . . . Pharmacies w tym prywatne . . . . . . . . . . . . . of which private Punkty apteczne . . . . . . . . . . . . . . Pharmaceutical outlets a Liczba ludnoci na I aptek i punkt apteczny w tys. Number of population per pharmacy and pharmaceutical a outlet in thous.

a W 2011 r. dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a In 2011 provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

a K R W I O D A W S T W O a B L O O D D O N A T I O N

b I C Z B A D O N A C J I K R W I P E N E J K R W I O D A W C Y L b U M B E R O F C O L L E C T E D D O N A T I O N S B L O O D D O N O R S N O F W H O L E B L O O D

4 2 1 t y s . t h o u s . 6 3 5 t y s . t h o u s .

2 0 0 0 2 0 1 1

8 2 8 t y s . t h o u s . 1 1 8 1 t y s . t h o u s .

a c z n i e z d a n y m i r e s o r t u o b r o n y n a r o d o w e j o r a z w 2 0 1 1 r . r e s o r t u s p r a w w e w n t r z n y c h . b D o n a c j a t o p o b r a n i e n i e k r w i l u b j e j s k a d n i k a d o c e l w k l i n i c z n y c h , d i a g n o s t y c z n y c h l u b p r o d u k c y j n y c h . a I n c l u d i n g d a t a o f t h e M i n i s t r y o f N a t i o n a l D e f e n c e a n d i n 2 0 1 1 t h e M i n i s t r y o f I n t e r i o r . b D o n a t i o n i s c o l l e c t i o n o f b l o o d o r b l o o d c o m p o n e n t f o r c l i n i c a l , d i a g n o s t i c o r m a n u f a c t u r i n g p u r p o s e s .

W tablicy 8 i w nocie na str. 269 prezentuje si wyniki bada reprezentacyjnych: w 2009 r. ,,Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (objto nim 41,8 tys. osb), w 2004 r. ,,Stan zdrowia ludnoci Polski (objto nim 43,0 tys. osb). Wyniki bada zostay uoglnione na ludno wedug stanu w dniu 31 XII. W prezentowanych danych nie ujto osb o nieustalonym stanie zdrowia oraz osb, ktre nie okreliy swoich zachowa odnonie palenia tytoniu i picia alkoholu.

267 aa

10
TABL. 8 (156). STAN ZDROWIA LUDNOCI HEALTH STATUS OF POPULATION Ogem Total Wyszczeglnienie Specification 014

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

In table 8 and note on page 269 are presented the results of the sample surveys: European Health Interview Survey carried out in 2009 (covered 41,8 thous. persons) and Health Status of Population in Poland carried out in 2004 (covered 43,0 thous. persons). The results of the surveys were generalized for population as of 31 XII. In the data presented are not included persons of unspecified health status and persons who did not specify their behaviours connected with tobacco smoking and consumption of alcohol.

W wieku lat At the age of 1529 3044 4559 60 i wicej and more

w % ogu ludnoci danej grupy wieku in % of total population of a given age group SAMOOCENA STANU ZDROWIA PERCEIVED HEALTH Bardzo dobry i dobry Very good and good . . . . 2004 2009 61,0 65,7 26,4 23,4 12,1 10,9
ab

91,1 92,2 7,4 6,4 1,5 1,4 BODY WEIGHT x x x x x x x x

85,7 90,5 11,7 7,9 1,6 1,4


ab

71,0 79,9 23,7 16,6 4,9 3,4

39,2 49,6 42,7 37,2 17,7 13,1

16,4 21,3 46,7 45,0 36,5 33,6

Taki sobie, ani dobry ani zy . . 2004 Fair 2009 Zy i bardzo zy Bad and very bad . . . . . . 2004 2009

WAGA CIAA Otyo . . . . . . . . . . 2004 Obesity 2009 Nadwaga Overweight . . . . . . . . . 2004 2009 12,6 15,9 33,0 36,4 50,3 44,8 4,2 2,9

2,8 4,2 14,9 20,1 72,1 67,8 10,2 7,9

10,5 12,0 34,8 37,4 52,4 48,6 2,3 2,0

18,7 21,8 42,7 43,1 37,2 34,2 1,3 0,9

21,2 25,0 44,4 44,5 33,0 29,4 1,4 1,1

W normie . . . . . . . . . 2004 Normal 2009 Niedowaga Underweight . . . . . . . . 2004 2009

a Dane dotycz ludnoci w wieku 15 lat i wicej. b Wag ciaa opracowano na podstawie wskanika masy ciaa (BMI), obliczonego przez podzielenie wagi ciaa (w kilogramach) przez wzrost (w metrach do kwadratu) i podano wedug grup: otyo 30,0 i wicej, nadwaga od 25,0 do 29,99, w normie od 18,5 do 24,99, niedowaga poniej 18,5. a Data concerns population at the age of 15 and more. b Body weight was presented on the basis of body mass index (BMI), calculated by dividing the body weight in kilograms by square of the height in metres and was presented by the following groups of BMI values: obesity 30,0 and more, overweight 25,029,99, normal 18,524,99, underweight less than 18,5.

268 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10
Ogem Total W wieku lat At the age of 014 1529 3044 4559 60 i wicej and more w % ogu ludnoci danej grupy wieku in % of total population of a given age group
a

TABL. 8 (156). STAN ZDROWIA LUDNOCI (dok.) HEALTH STATUS OF POPULATION (cont.)

Wyszczeglnienie Specification

PALENIE TYTONIU Palcy . . . . . . . . . . 2004 Smokers 2009 w tym codziennie . . . . . 2004 of which daily smokers 2009 Niepalcy . . . . . . . . . 2004 Non smokers 2009 PICIE ALKOHOLU Pijcy . . . . . . . . . . 2004 Drinkers 2009 Niepijcy . . . . . . . . . 2004 Non drinkers 2009 30,3 29,1 26,3 23,8 69,1 70,7
ac

TOBACCO SMOKING x x x x x x 26,7 25,5 20,8 18,9 72,7 74,3

39,4 35,5 34,7 28,5 60,2 64,4


ac

39,1 38,1 35,6 32,8 60,3 61,6

13,6 16,2 12,5 13,7 85,5 83,6

CONSUMPTION OF ALCOHOL x x x x 71,1 70,9 28,4 28,3

74,9 73,9 24,7 25,3

87,4 86,9 12,4 12,5

82,6 81,0 17,2 18,1

56,1 55,9 43,4 43,5

a Notka patrz na str. 268. c W cigu ostatnich 12 miesicy do momentu przeprowadzenia badania. a Footnote see on page 268. c In the past 12 months to the moment this interview was carried out.

Wyniki badania z 2009 r. wykazay, e wrd osb w wieku 15 lat i wicej: 26,9% zostao zaszczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wtroby typu B, w tym w cigu ostatnich 5 lat do momentu przeprowadzenia badania 14,0% (wedug badania w 2004 r. odsetki wynosiy odpowiednio: 21,3% i 16,5%), 39,8% kobiet wykonao kiedykolwiek badanie mammograficzne i 76,7% cytologi (wedug badania w 2004 r. odsetki wynosiy odpowiednio: 28,1% i 70,1%). According to the survey conducted in 2009 among the population aged 15 and more: 26,9% of people had been vaccinated against viral hepatitis type B, of which in the past 5 years to the moment this interview was carried out 14,0% (acccording to the survey in 2004 respectively: 21,3% and 16,5%), 39,8% of women had ever undergone mammography and 76,7% cytology (according to the survey in 2004 respectively: 28,1% and 70,1%).

269 aa

10
TABL. 9 (157). ZACHOROWANIA NA NIEKTRE CHOROBY a INCIDENCE OF SOME DISEASES Choroby Grulica . . . . . . . . . . W tym grulica puc . . . . . Choroby weneryczne . . . . W tym kia . . . . . . . . . Inne choroby zakane i zatrucia Krztusiec . . . . . . . . . . Odra . . . . . . . . . . . Ryczka . . . . . . . . . . Wirusowe zapalenie wtroby: typ A . . . . . . . . . . typ B . . . . . . . . . . typ C . . . . . . . . . . c AIDS . . . . . . . . . . . Salmonellozy . . . . . . . . Czerwonka bakteryjna . . . . . Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 2000 11477 b 10960 1713 975 2005 9269 8449 1227 828 2009 8236 7654 1669 1267
a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

2010

Diseases

7509 Tuberculosis 6992 Of which pulmonary tuberculosis 1246 Venereal diseases 945 Of which syphilis Other infectious diseases and poisonings 1266 Whooping cough 13 Measles 4197 Rubella Viral hepatitis: 155 type A 1634 type B 2174 type C c 161 AIDS 9732 Other salmonella infections 30 Shigellosis 1915 Other bacterial foodborne intoxications Acute diarrhoea in children under 2 30053 years 13940 Scarlet fever 819 Bacterial meningitis and/or encephalitis 1167 Viral meningitis 452 Viral encephalitis

2269 77 46181 262 2825 2086 126 22799 121 3989

1925 13 7946 54 1727 2997 152 16006 80 4261 17306 9911 998 1077 392

2390 115 7587 652 1475 1891 127 8972 30 1970 31204 13968 865 718 526

Biegunki u dzieci do lat 2 . . . 17538 Szkarlatyna (ponica) . . . . . . 8345 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i/lub mzgu . . . . . . 982 Wirusowe zapalenie opon mzgowych 1051 Wirusowe zapalenie mzgu . . . 363 winka (zapalenie przyusznicy nagminne) . . . . . . . . . 17548 wierzb . . . . . . . . . . 16914 Grypa d . . . . . . . . . . 1596920 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania e . . . . . .

71945 2954 2754 Mumps 11630 . . Scabies 733234 1081974 551054 Influenza d . Malignant neoplasms

Nowotwory zoliwe . . . . . 114432 124407 135776

300439 407536 399192 393901 Mental and behavioural disorders e

a Dane dotycz wszystkich zachorowa zarejestrowanych w kraju, z wyjtkiem chorb wenerycznych oraz zaburze psychicznych i zaburze zachowania, ktre nie obejmuj danych z resortu obrony narodowej, resortu spraw wewntrznych oraz Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego. b Dotyczy grulicy ukadu oddechowego. c Dane nieostateczne z uwagi na specyfik choroby. d cznie z podejrzeniami zachorowa. e Osoby zarejestrowane po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych oraz profilaktyki i rehabilitacji osb uzalenionych od substancji psychoaktywnych. a Data concerns all registered diseases, with the exception of venereal diseases and mental and behavioural disorders, in which excluding data of the Ministry of National Defence, the Ministry of Interior and the Internal Security Agency. b Concerns respiratory tuberculosis. c Preliminary data, because of specific features of the disease. d Including influenza-like illness. e Persons registered for the first time in psychiatric out-patient clinics, out-patient clinics for alcohol dependent patients and drug addicted patients.

270 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10

W 2010 r. zarejestrowanych byoa: w tys. osb in thous. persons In 2010 registrations were as followsa: w poradniach grulicy i chorb puc chorzy i inni pozostajcy pod opiek (wedug stanu w dniu 31 XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235,2 in tuberculosis and lung diseases out-patient clinics the sick and other persons (as of 31 XII) z powodu: grulicy (cznie z osobami ze zwikszonym ryzykiem zachorowania) 167,6 because of: tuberculosis (including persons with high-risk of contracting) innych chorb ukadu oddechowego . . . . . . . . . . . 1067,6 other respiratory diseases w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych oraz profilaktyki i rehabilitacji osb uzalenionych od substancji psychoaktywnych . . . . . . . . . . . 1413,4 in out-patient psychiatric clinics, clinics for alcohol dependent patients and clinics for drug addicted patients w tym z powodu: of which because of: zaburze psychicznych i zaburze zachowania (bez uzalenie) . . . . . . 1178,0 mental and behavioural disorders (without dependence) zaburze spowodowanych uywaniem alkoholu . . . . . . . . . . . . 183,6 mental disorders due to use of alcohol zaburze psychicznych spowodowanych uywaniem rodkw psychoaktywnych 31,9 mental disorders due to use of drug
a Patrz notka a do tabl. 9 na str. 270. a See footnote a to the table 9 on page 270.

HIV ludzki wirus upoledzenia odpornoci. AIDS (zesp nabytego upoledzenia odpornoci) zesp objaww chorobowych wystpujcych w przebiegu zakaenia HIV, zwizanych z zaburzeniami odpornoci organizmu. Z dotychczasowych bada wynika, e u okoo 50% osb zakaonych HIV, AIDS rozwija si dopiero po 10 latach od zakaenia. W 2010 r. nowe przypadki zakaenia HIV stwierdzono u 943 osb (w latach 19902009 u 12977 osb). HIV Human Immunodeficiency Virus. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) syndrome of disease symptoms occurring in the course of HIV infection, associated with disorders of the immune system. From observations to data, it results that AIDS develops in approximately 50% of persons infected with HIV only after 10 years from the date of infection. In 2010, new cases of HIV infection were detected at 943 persons (in 19902009 12977 persons).

271 aa

10
TABL. 10 (158). OBKI Stan w dniu 31 XII NURSERIES As of 31 XII Wyszczeglnienie obki . . . . . . . . . . . w tym publiczne . . . . . . . Oddziay obkowe przy przedszkolach Miejscab w tys. . . . . . . . . Dzieci b (w cigu roku) w tys. . . 2000 428 416 168 29,1 52,8 2005 371 356 130 25,2 47,6 2010 392 372 119 32,5 56,9
a a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

2011 462 377 119 36,7 61,6

Specification Nurseries of which public Nursery wards of nursery schools Places b in thous. Childrenb (during the year) in thous.

a Do 2005 r. cznie ze obkami tygodniowymi. b W obkach i oddziaach obkowych. a Until 2005 including weekly nurseries. b In nurseries and nursery wards.
a

D Z I E C I W O B K A C H S t a n w d n i u 3 1 X I I a C H I L D R E N I N N U R S E R I E S N A 1 0 0 M I E J S CN A 1 0 0 0 D Z I E C I W W I E K U D O 3 L A T A s o f 3 1 X I I
P E R 1 0 0 P L A C E S P E R 1 0 0 0 C H I L D R E N U P T O T H E A G E O F 3 8 0 , 5 9 9 , 9

2 0 0 0 2 0 1 1

2 1 , 0
b 3 0 , 0

a c z n i e z d z i e m i w o d d z i a a c h o b k o w y c h . b D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a I n c l u d i n g c h i l d r e n i n n u r s e r y w a r d s . b P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

W 2011 r. (wedug stanu w dniu 31 XII) w 37344 rodzinach zastpczych przebywao 54160 dzieci do lat 18 (odpowiednio w: 2000 r. 39877 i 50122, 2005 r. 36510 i 49667, 2010 r. 37395 i 53798), w tym w wieku 03 lata 4656, w wieku 46 lat 6373. Z liczby ogem 40134 dzieci przebywao w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, 7541 w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem i 6485 w zawodowych rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem. W cigu 2011 r. 1132 dzieci zostao przekazanych do adopcji (w 2005 r. 678 dzieci, w 2010 r. 990 dzieci). In 2011 (as of 31 XII), 54160 children up to the age of 18 lived in 37344 foster families (respectively in: 2000 50122 and 39877, 2005 49667 and 36510, 2010 53798 and 37395), of which at the age of 03 4656, at the age of 46 6373. Of the total number 40134 children live in foster families related to the child, 7541 in families not related to the child and 6485 in professional families not related to the child. During 2011, 1132 children were adopted (in 2005 678 children, in 2010 990 children).

272 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10
2011 2005 2010 2011 2005 2010 wolontariusze volunteers 2011 wychowankowie residents 807 27 290 307 183
b

TABL. 11 (159). PLACWKI OPIEKUCZO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI I MODZIEY CARE AND EDUCATION CENTRES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE A. PLACWKI CAODOBOWE ROUND-THE-CLOCK CENTRES 2005 Placwki Centres 2010

liczba placwek number of centres

stan w dniu 31 XII as of 31 XII OGEM TOTAL . . . . . 673 39 238 291 105 779 24 277 283 195 20190 1514 1859 11772 5045 18982 523 2183 8572 7704 19000 497 2265 8985 7253
a

2522 154 142 1515 711

2022 33 146 943 900

2011 39 221 929 822

Interwencyjne . . . . . Intervention Rodzinne . . . . . . . Family Socjalizacyjne Socialization Wielofunkcyjne Multi-functional . . . . . . . . .

B. PLACWKI WSPARCIA DZIENNEGO b DAY-SUPPORT CENTRES 2005 Placwki 2010 2011

2005

2010

2011 Centres

liczba placwek (stan w dniu 31 XII) number of centres (as of 31 XII) 2980 3116 2989

wychowankowie w tys. residents in thous.

OGEM

. . . . .

151,8

138,9

136,1 T O T A L of which centres working minimum 5 days and 20 hours a week

w tym placwki pracujce minimum 5 dni i 20 godzin tygodniowo Opiekucze . . . . . . Specjalistyczne . . . .

1710 2658 322

1828 2735 381

1744 2607 382

106,8 132,5 19,3

100,1 114,0 24,9

92,4

111,5 General care 24,5 Specialized

a W tym 1244 wychowankw w wieku 03 lata i 1216 w wieku 46 lat oraz 517 sierot i 1837 niepenosprawnych. b Ponadto spord caodobowych placwek wielofunkcyjnych (ujtych w czci A) w 2011 r. 62 penio rwnie funkcj wsparcia dziennego, przebywao w nich, w cigu roku 3,1 tys. wychowankw. a Of which 1244 residents at the age of 03 and 1216 at the age of 46, 517 orphans and 1837 disabled. b Moreover, among round-the-clock multi-functional centres (shown in part A), in 2011, 62 centres also had the function of day-support. During the year there were 3,1 thous. children staying in them.

273
18 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

10
TABL. 12 (160). POMOC SPOECZNA STACJONARNA Stan w dniu 31 XII STATIONARY SOCIAL WELFARE As of 31 XII Wyszczeglnienie 2000
a a

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

W 2011 r. (wedug stanu w dniu 31 XII) w placwkach stacjonarnej pomocy spoecznej przebywao 3451 dzieci i modziey do lat 18, w tym na oddziaach dla dorosych niepenosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i modziey niepenosprawnych intelektualnie 1327, w placwkach dla bezdomnych 749, w placwkach dla matek z maoletnimi dziemi i kobiet w ciy 821. In 2011 (as of 31 XII), 3451 children and young people up to the age of 18 lived in stationary social welfare facilities, of which 1327 in wards for mentally retarded adults and for mentally retarded children and young people, 749 in facilities for homeless, 821 in facilities for mothers with dependent children and pregnant women.

2005

2010

2011

Specification Homes and facilities (excluding branches)

Domy i zakady (bez filii) w tym publiczne . b Miejsca w tys. . . w tym publiczne na 10 tys. ludnoci b Mieszkacy w tys. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

936 . 81,7 . 21,3 80,6 3,8 20,7 13,3 23,5 x 13,4 3,1 9,4

1196 686 97,5 70,9 25,6 93,4 3,6 32,5 15,7 24,3 15,0 17,6 9,3 7,0

1421 718 102,9 66,1 26,9 101,2 3,3 29,6 20,0 20,1 14,5 20,6 15,5 9,5

1514

756 of which public b 105,4 Places in thous. 68,9 of which public c per 10 thous. population 27,6 b 101,9 Residents in thous. 3,5 30,5 19,7 19,8 14,7 21,0 16,0 10,4 of which up to the age of 18 of which placed within during the year of which in homes and facilities for: aged persons chronically ill with somatic disorders mentally retarded chronically mentally ill homeless Persons awaiting a place in thous.

w tym do lat 18 . . . . w tym umieszczeni w cigu roku w tym w domach i zakadach dla: osb w podeszym wieku . . . . przewlekle somatycznie chorych dorosych niepenosprawnych intelektualnie . . . . . . . . . przewlekle psychicznie chorych . . bezdomnych . . . . . . . . Osoby oczekujce na umieszczenie w tys. . . . . . . . . . .

a cznie ze rodowiskowymi domami samopomocy. b cznie z filiami. c Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. a Including community self-help homes. b Including branches. c Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

274 aa

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE

10
b
a

M I E S Z K A C Y S T A C J O N A R N Y C H D O M W I Z A K A D W P O M O C Y S P O E C Z N E J ( c z n i e a z f i l i a m i ) N A 1 0 T Y S . L U D N O C I S t a n w d n i u 3 1 X I I a R E S I D E N T S O F S T A T I O N A R Y S O C I A L W E L F A R E H O M E S A N D F A C I L I T I E S ( i n c l u d i n g b r a n c h e s ) P E R 1 0 T H O U S . P O P U L A T I O N 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 A s o f 3 1 X I I
2 0 0 0 2 0 1 1

c z n i e z e r o d o w i s k o w y m i d o m a m i s a m o p o m o c y . b D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a I n c l u d i n g c o m m u n i t y s e l f h e l p h o m e s . b P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

TABL. 13 (161). WIADCZENIA POMOCY SPOECZNEJ a SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS Korzystajcy w tys. Beneficiaries in thous.

Wyszczeglnienie

Udzielone wiadczenia w mln z Benefits granted in mln zl 3107,4 2885,6 3588,9 3649,0 2716,2 648,3 636,9 789,7 112,1 932,8 35,6 425,2 2,7 9,7 441,0 18,5 TOTAL

Specification

OGEM

. . . . . . . . 2000 2005 2009 2010

2144 2575 2083 b 2085 1760 189 464 1009 27 1017 14 865 10 4 99 6

Pomoc pienina . . . . . . . . w tym: Zasiek stay . . . . . . . . . . . Zasiek okresowy . . . . . . . . . Zasiek celowy . . . . . . . . . . Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki . . . . . . . . Pomoc niepienina . . . . . . . w tym: Schronienie . . . . . . . . . . . Posiek . . . . . . . . . . . . Ubranie . . . . . . . . . . . . Sprawienie pogrzebu . . . . . . . Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze . . . . . . . . . . Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunkw mieszkaniowych, zatrudnienia i na zagospodarowanie . . . . . . . .

Monetary assistance of which: Permanent benefit Temporary benefit Appropriated benefit Assistance to reach self-dependence and to continue education Non-monetary assistance of which: Shelter Meal Clothing Burial Attendance services and specialized attendance services Assistance in gaining adequate housing conditions, gaining employment and for running ones own household

a Dane dotycz pomocy organizowanej przez administracj rzdow i samorzdow. b W podziale wedug form wiadcze korzystajcy mog by wykazani kilkakrotnie. a Data concern assistance organized by government and local self-government administration. b Under the item benefits, recipients may be shown several times.

275 aa

11
KULTURA
TABL. 1 (162). KSIKI I BROSZURY WYDANE BOOKS AND PAMPHLETS PUBLISHED Wyszczeglnienie Tytuy . . . . . . . . . w tym wydania pierwsze . Wydawnictwa naukowe . . . Podrczniki dla szk wyszych Wydawnictwa zawodowe . . Podrczniki szkolne . . . . Wydawnictwa popularne . . . Literatura pikna . . . . . w tym dla dzieci i modziey Nakad w mln egz. . . . . w tym wydania pierwsze . Wydawnictwa naukowe . . . Podrczniki dla szk wyszych Wydawnictwa zawodowe . . Podrczniki szkolne . . . . Wydawnictwa popularne . . . Literatura pikna . . . . . w tym dla dzieci i modziey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 2005

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

CULTURE

2010

2011

Specification

. 21647 19999 29539 31511 Titles . 18653 16280 25498 27108 of which first editions . 6840 6748 11291 11016 Scientific publications . 1785 1618 1724 1796 University textbooks . 1704 995 1496 1631 Professional publications . 1410 1331 1345 1690 School textbooks . 5890 4999 7493 8404 Popular science . 4018 4308 6190 6974 Belles-lettres . 810 1056 1482 1887 of which for children and youth . . . . . . . . . 102,8 82,0 6,0 1,7 5,8 41,4 23,6 24,3 5,6 81,0 49,2 5,5 1,5 2,7 21,3 20,7 29,3 7,7 83,4 61,0 7,1 1,3 2,7 22,9 21,6 27,8 7,5 95,7 64,9 6,9 1,4 2,9 28,8 24,2 31,5 9,6 Number of copies in mln of which first editions Scientific publications University textbooks Professional publications School textbooks Popular science Belles-lettres of which for children and youth

TABL. 2 (163). GAZETY I CZASOPISMA WYDANE NEWSPAPERS AND MAGAZINES PUBLISHED Wyszczeglnienie Gazety Tytuy . . . . . Nakad w mln egz. czny jednorazowy ny) w tys. egz. . Czasopisma Tytuy . . . . . Nakad w mln egz. czny jednorazowy ny) w tys. egz. . 2000 2005 2010 2011 Specification

. . . . . . nakad . . . . . . . . . nakad . . .

. . . . 66 69 . . . . 1153,3 1353,1 (przecit. . . . 4512 5804

51 994,1 3722

Newspapers 44 Titles 971,9 Number of copies in mln Total single circulation (average) in thous. 3671 copies

Magazines . . . . 5468 6652 7604 7520 Titles . . . . 1552,3 1795,5 1453,6 1362,5 Number of copies in mln (przecitTotal single circulation (average) in thous. . . . . 67820 81054 87075 85747 copies

276 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
2010 8,3 5,5 1,4 0,9 133,2 54,0 6,5 1,7 119,9 32,7 18,4 19,8 2011 8,3 5,5 1,4 0,9 132,5 53,5 6,5 1,6 120,4 32,4 18,6 19,7 Specification Libraries in thous. of which in rural areas Library service points in thous. of which in rural areas Collection in mln vol. of which in rural areas Borrowers a (during the year) in mln of which in rural areas Loans ab (during the year): in million volumes of which in rural areas per borrower in vol. of which in rural areas

TABL. 3 (164). BIBLIOTEKI PUBLICZNE (z filiami) Stan w dniu 31 XII PUBLIC LIBRARIES (with branches) As of 31 XII Wyszczeglnienie Biblioteki w tys. . . . . . . . w tym na wsi . . . . . . Punkty biblioteczne w tys. . . . w tym na wsi . . . . . . Ksigozbir w mln wol. . . . . w tym na wsi . . . . . . Czytelnicy a (w cigu roku) w mln w tym na wsi . . . . . . Wypoyczeniaab (w cigu roku): w milionach woluminw . . . w tym na wsi . . . . . . na 1 czytelnika w wol. . . . w tym na wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 8,9 5,9 2,5 1,7 135,8 56,4 7,4 1,9 147,2 40,2 19,9 21,0 2005 8,6 5,7 1,8 1,2 135,1 55,7 7,3 1,9 141,2 38,7 19,2 20,5

a cznie z punktami bibliotecznymi. b Bez wypoycze midzybibliotecznych. a Including library service points. b Excluding interlibrary lending. TABL. 4 (165). MUZEA MUSEUMS Wyszczeglnienie Muzea (stan w dniu 31 XII) Wystawy organizowane przez czasowe a . . . . . . objazdowe b . . . . . . Zwiedzajcy muzea i wystawy w tym modzie szkolnac . . . muzea . . . . . . w tys. . . . 2000 632 3535 2409 1126 16612 6537 2005 690 4422 3058 1364 18488 6136 2010 782 4750 3178 1572 22216 5513 2011 Specification

777 Museums (as of 31 XII) 4790 Exhibitions organized by museums 3235 temporary a 1555 travelling b 24918 Museum and exhibition visitors in thous. of which primary and secondary school 5808 studentsc

a, b Dotyczy liczby: a tytuw wystaw, b ekspozycji tytuw. c Zwiedzajca muzea w zorganizowanych grupach. a, b Concern the number of: a exhibition titles, b exhibitions held. c Visiting museums in organized groups. TABL. 5 (166). GALERIE SZTUKI ART GALLERIES Wyszczeglnienie Galerie (stan w dniu Wystawy . . . . . w tym z zagranicy Ekspozycje . . . . Zwiedzajcy w tys. . 31 . . . . XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 253 3009 233 3246 2644 2005 292 3640 291 4018 2956 2010 370 4392 255 4721 3968 2011 352 4487 334 5327 4174 Specification Galleries (as of 31 XII) Exhibitions of which foreign Expositions Visitors in thous.

277 aa

11
2000 2005 Wyszczeglnienie Specification Teatry i instytucje muzyczne Theatres and music institutions Teatry . . . . . . . . . Theatres dramatyczne . . . . . . dramatic lalkowe . . . . . . . . puppet Teatry muzyczne . . . . . Musical theatres opery . . . . . . . . operas operetki operettas . . . . . . . . . . . . 50,1 29,7 21,4 8,3 2,7 1,1 1,6 17,4 0,3 4,4 45,9 27,8 20,7 7,1 2,7 1,1 1,6 15,0 0,4 4,6

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

TABL. 6 (167). TEATRY, INSTYTUCJE MUZYCZNE, PRZEDSIBIORSTWA ESTRADOWE THEATRES, MUSIC INSTITUTIONS, ENTERTAINMENT ENTERPRISES 2010 2011 2000 2005 2010 2011 instytucje (stan w dniu 31 XII) institutions (as of 31 XII) 173 104 75 29 25 10 15 41 3 29

przedstawienia i koncerty performances and concerts

widzowie i suchacze audience

w tys. in thous. 55,5 30,1 21,0 9,1 4,4 1,6 2,8 20,6 0,4 2,8 53,6 10533 30,2 21,0 9,2 4,6 1,5 3,1 18,4 0,4 2,5 5540 4143 1397 1424 664 760 3167 402 2047 9609 11522 10936 4754 3759 995 1218 563 655 3241 396 1657 5312 3906 1406 2011 921 1090 3808 391 1731 5121 3801 1320 1996 868 1128 3502 317 2059

. . . . . . . . .

Filharmonie, orkiestry, chry . . . Philharmonic halls, orchestras, choirs Zespoy pieni i taca . . . . . Song and dance ensembles Przedsibiorstwa estradowe Entertainment enterprises . .

TABL. 7 (168). KINEMATOGRAFIA CINEMATOGRAPHY Wyszczeglnienie Kina (stan w dniu 31 XII) . w tym stae . . . . . w tym wie . . . . Sale projekcyjne w kinach (stan w dniu 31 XII) . . . . . . . . . . . staych . . . 2000 687 675 36 821 2005 544 536 24 937 2010 443 438 12 1076 2011 Specification

455 a Cinemas (as of 31 XII) of which fixed 448 11 of which rural areas 1122 Screens in fixed cinemas (as of 31 XII)

a W tym 42 minipleksw i 51 multipleksw. a Of which 42 miniplexes and 51 multiplexes.

278 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
2010 2011 Specification

TABL. 7 (168). KINEMATOGRAFIA (dok.) CINEMATOGRAPHY (cont.) Wyszczeglnienie Miejsca na widowni w kinach staych (stan w dniu 31 XII) w tys. . . w tym wie . . . . . . . . Seanse w tys. . . . . . . . . w tym wie . . . . . . . . Widzowie w mln . . . . . . . w tym wie . . . . . . . . Produkcja filmw dugometraowych fabularnych tytuy . . . . . 2000 2005

226,8 8,5 528,1 11,5 20,9 0,2 20

Seats in fixed cinemas (as of 31 XII) 235,2 248,0 249,4 in thous. 6,0 4,0 3,6 of which rural areas 948,6 1478,0 1570,1 Screenings in thous. 17,9 18,1 20,9 of which rural areas 24,9 37,7 39,7 Audience in mln 0,4 0,4 0,5 of which rural areas Production of full length feature films 29 31 27 titles

W I D Z O W I E N A 1 0 0 0 L U D N O C I A U D I E N C E P E R 1 0 0 0 P O P U L A T I O N
W T E A T R A C H a I N T H E A T R E S 2 0 0 0
b 2 0 1 1 a

W K I N A C H I N C I N E M A S

1 5 0 1 0 0 5 00

0 1 0 0 2 0 0 3 0 05 4 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

a D a n e d o t y c z t e a t r w d r a m a t y c z n y c h i l a l k o w y c h . b D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e a s t r . 1 2 2 . n a D a t a c o n c e r n d r a m a t i c a n d p u p p e t t h e a t r e s . b P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

W 2011 r. Polskie Radio nadawao audycje w 4 programach oglnopolskich. Programy regionalne nadawao 17 orodkw radiofonii publicznej w: Biaymstoku, Bydgoszczy, Gdasku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocawiu i Zielonej Grze. Oddzielny program V emitowany by do odbioru poza granicami Polski. Telewizja publiczna nadawaa 2 programy oglnopolskie oraz programy regionalne z 16 oddziaw terenowych w: Biaymstoku, Bydgoszczy, Gdasku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, odzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocawiu. Odrbny program ,,TV Polonia przeznaczony by dla odbiorcw poza granicami Polski.

279 aa

11

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

Ponadto wedug stanu w dniu 31 XII 2011 r. jednostki prywatne posiaday 292 koncesji radiowych i 20 koncesji telewizyjnych nadanych przez Krajow Rad Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie programw drog naziemn, z tego 8 koncesji radiowych i 11 telewizyjnych na emitowanie programu oglnopolskiego i ponadregionalnego oraz odpowiednio 284 i 9 na emitowanie programu lokalnego. In 2011, Polish Radio broadcasted programmes via 4 national channels. Regional channels were broadcasted by 17 public radio centres in: Biaystok, Bydgoszcz, Gdask, Katowice, Kielce, Koszalin, Krakw, Lublin, d, Olsztyn, Opole, Pozna, Rzeszw, Szczecin, Warszawa, Wrocaw and Zielona Gra. A separate channel, Program V, was broadcasted for reception outside of Poland. Public television broadcasted 2 national channels and regional channels from 16 local agencies in: Biaystok, Bydgoszcz, Gdask, Gorzw Wielkopolski, Katowice, Kielce, Krakw, Lublin, d, Opole, Olsztyn, Pozna, Rzeszw, Szczecin, Warszawa and Wrocaw. A separate channel, TV Polonia, was broadcasted for reception outside of Poland. Moreover, as of 31 XII 2011, private entities had been granted 292 radio licences and 20 television licences by the National Broadcasting Council for land-based broadcasting, of which 8 radio licences and 11 television licences for broadcasting national or extra-regional programmes as well as 284 and 9 licences, respectively for broadcasting local programmes.

TURYSTYKA

TOURISM

W zwizku z wczeniem Polski do obszaru i Systemu Informacyjnego Schengen, dane o przyjazdach i wyjazdach z Polski (patrz tabl. 8 i wykres na str. 281) dotycz kontroli i rejestracji ruchu granicznego osb przybywajcych spoza Unii Europejskiej lub pastw, ktre nie stosuj przepisw dorobku Schengen bd stosuj je tylko czciowo. Obywatele wszystkich pastw przybywajcy do Polski z obszaru Schengen s traktowani jako obywatele UE i nie s ujmowani w statystykach. W 2011 r. do osb przekraczajcych granic zalicza si rwnie osoby obsugujce rodki transportu (np. samoloty, pocigi, statki), co powoduje, e dane za 2011 r. nie s w peni porwnywalne z danymi za lata poprzednie. In connection with Polands accession to the Schengen area and to the Schengen Information System, data on arrivals and departures from Poland (see table 8 and chart on page 281) concern the control and registration of border traffic of citizens arriving from outside the European Union or countries which do not apply or only partly apply the Schengen acquis. Citizens of all countries arriving in Poland from the Schengen area are treated as the EU citizens and they are not counted. In 2011, the number of persons crossing the border includes attendants of means of transport (e.g. airplanes, trains, ships) and this results in the loss of full comparability with data for previous years.

280 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
a

TABL. 8 (169). PRZYJAZDY DO POLSKI I WYJAZDY Z POLSKI a ARRIVALS IN AND DEPARTURES FROM POLAND Ogem (liczba przekrocze granicy) Total (number of border crossings)

W tym Of which przyjazdy cudzoziemcw arrivals of foreigners w tys. in thous. wyjazdy obywateli polskich za granic foreign departures of Poles

Wyszczeglnienie

Specification

OGEM

. .

2010 2011

30377,3 33300,1 23283,3 1206,4 8537,3 272,9 0,3

8912,6 10763,9 9049,2 639,7 985,1 89,8 0,0

przejcia graniczne: Drogowe Kolejowe Morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6260,6 T O T A L 5926,9 border crossings: 2524,4 Road 61,0 Rail 3294,6 Air 46,7 Sea 0,2 River

Lotnicze . . . . . . . Rzeczne . . . . . . . a Patrz nota na str. 280. a See note on page 280.

P R Z Y J A Z D Y C U D Z O Z I E M C W D O P O L S K I O R A Z W Y J A Z D Y O B Y W A T E L I P O L S K I C H a Z A G R A N I C N A P R Z E J C I A C H D R O G O W Y C H , K O L E J O W Y C H I R Z E C Z N Y C H W 2 0 1 1 R . A R R I V A L S O F F O R E I G N E R S I N P O L A N D A N D F O R E I G N D E P A R T U R E S O F P O L E S A T R O A D , a R A I L A N D R I V E R B O R D E R C R O S S I N G S I N 2 0 1 1

P r z y j a z d y A r r i v a l s

01 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 %
W y j a z d y D e p a r t u r e s

P r z e j c i a g r a n i c z n e : B o r d e r c r o s s i n g s :
a P a t r z n o t a n a s t r . 2 8 0 . a S e e n o t e o n p a g e 2 8 0 .

z R o s j w i t h R u s s i a n F e d e r a t i o n

z B i a o r u s i w i t h B e l a r u s

z U k r a i n w i t h U k r a i n e

281 aa

11

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

Zgodnie z definicj wiatowej Organizacji Turystyki (UNWTO) termin turystyka obejmuje czynnoci osb podrujcych w celach innych ni podjcie pracy zarobkowej, tj. gwnie w celach wypoczynkowych, subowych, religijnych itp. i pozostajcych poza swoim codziennym rodowiskiem nie duej ni 1 rok. Tourism, in accordance with the definition of the World Tourism Organization (UNWTO), includes activities of persons travelling for purposes other than that connected with earning income, i.e., mainly for recreational, work-related, religious and other purposes, and remaining outside their usual environment not longer than 1 year.

TABL. 9 (170). UCZESTNICTWO POLAKW W WIEKU 15 LAT I WICEJ W WYJAZDACH TURYSTYCZNYCH PARTICIPATION OF POLES AGED 15 AND MORE IN TOURIST TRIPS Wyszczeglnienie Uczestnicy wyjazdw w % badanej populacji Wyjedajcy
b

2000

2005

2010

2011

Specification Participants of tourism in % of surveyed population

. . . . . . . . . .

60 37 34 15 40

47 24 29 12 53

45 22 26 14 55

43 Travellers 21 23 13 abroad

w kraju na okres: 24 dni

in country for: 24 days 5 days and more

5 dni i wicej za granic Niewyjedajcy . . . . . . . . . . . . . . .

57 Non-travellers Average per participant in domestic trips Number of trips for:

Przecitnie na 1 uczestnika wyjazdw krajowych Liczba wyjazdw na okres: 24 dni . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 1,8 2,8 1,6 2,8 1,6 2,7 1,4

24 days 5 days and more Length of trip number of nights spent considering trips for:

5 dni i wicej

Czas trwania wyjazdu w liczbie noclegw przy wyjazdach na okres: 24 dni . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 9,5 1,8 9,1 1,9 9,8 1,8 9,1

24 days 5 days and more

5 dni i wicej

a Dane szacunkowe. b W dalszym podziale uczestnik moe by wykazany wicej ni jeden raz. a Estimated data. b A participant may be indicated more than once in further division.

282 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
2010 2011 7039 5236 3285 1883 123 289 990 3754 54 65 327 281 135 188 1080 465 35 356 84 965 606,2 413,9 252,5 187,0 4,6 12,6 48,4 353,7 4,0 3,4 19,1 16,2 20,7 20,2 114,7 48,2 1,6 21,5 4,4 96,1 Specification Facilities (as of 31 VII) of which open all year Hotels and similar facilities hotels motels boarding houses other hotel facilities b Other facilities excursion hostels shelters youth hostels of which school youth hostels camping sites tent camp sites holiday centres training-recreational centres creative arts centres complexes of tourist cottages hostels miscellaneous facilities Bed places (as of 31 VII) in thous. of which open all year Hotels and similar facilities hotels motels boarding houses other hotel facilities b Other facilities excursion hostels shelters youth hostels of which school youth hostels camping sites tent camp sites holiday centres training-recreational centres creative arts centres c complexes of tourist cottages hostels miscellaneous facilities 7206 5323 3223 1796 123 293 1011 3983 52 60 346 294 121 193 1154 494 37 365 71 1090

TABL. 10 (171). TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS Wyszczeglnienie Obiekty (stan w dniu 31 VII) . . w tym caoroczne . . . . . . Obiekty hotelowe . . hotele . . . . . . motele . . . . . . pensjonaty . . . . inne obiekty hoteloweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 7818 4549 1449 924 116 409 . 6369 179 83 457 . 171 339 2079 497 56 514 . 1994 651,7 319,3 120,3 95,1 4,5 20,7 . 531,4 12,2 4,0 21,7 . 25,4 46,5 195,2 48,8 2,5 31,5 . 143,6
a a a

2005 6723 4497 2200 1231 116 238 615 4523 78 49 403 329 136 247 1391 492 47 315 . 1365 569,9 343,7 169,6 127,5 4,4 11,0 26,7 400,3 5,7 2,5 22,3 18,0 24,9 31,3 136,0 49,7 2,2 21,6 . 104,1
a a a

Pozostae obiekty . . . . . . . domy wycieczkowe . . . . . . schroniska . . . . . . . . . schroniska modzieowe . . . . w tym szkolne schroniska modzieowe . . . . . . . . kempingi . . . . . . . . . . pola biwakowe . . . . . . . orodki wczasowe . . . . . . orodki szkoleniowo-wypoczynkowe domy pracy twrczej . . . . . zespoy domkw turystycznych . . hostele . . . . . . . . . . inne obiekty . . . . . . . . . Miejsca noclegowe (stan 31 VII) w tys. . . . w tym caoroczne . . Obiekty hotelowe . . . hotele . . . . . . . motele . . . . . . . pensjonaty . . . . . inne obiekty hoteloweb w . . . . . . . . . . . . . . dniu . . . . . . . . . . . . . .

610,1 408,9 241,0 176,0 4,7 12,7 47,5 369,1 4,2 2,9 20,1 16,9 19,6 21,4 122,1 50,3 1,9 21,5 3,3 101,9

Pozostae obiekty . . . . . . . domy wycieczkowe . . . . . . schroniska . . . . . . . . . schroniska modzieowe . . . . w tym szkolne schroniska modzieowe . . . . . . . . kempingi . . . . . . . . . . pola biwakowe . . . . . . . orodki wczasowe . . . . . . orodki szkoleniowo-wypoczynkowe domy pracy twrczej . . . . . zespoy domkw turystycznych c hostele . . . . . . . . . . inne obiekty . . . . . . . . .

a Bez hosteli. b W 2000 r. ujte w pozycji ,,inne obiekty w pozostaych obiektach. c cznie z miejscami kempingowymi, jeli wystpuj na terenie zespou. a Excluding hostels. b In 2000 contained in miscellaneous facilities in other facilities. c Including camping sites if they exist in the territory of complexes of tourist cottages.

283 aa

11
Wyszczeglnienie 2000
a

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

TABL. 10 (171). TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (dok.) COLLECTIVE TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS (cont.) 2005
a

2010

2011

Specification Tourists accommodated in thous. of which foreign tourists Hotels and similar facilities hotels motels boarding houses other hotel facilities b Other facilities excursion hostels shelters youth hostels

Korzystajcy z noclegw w tys. 14560 16597 20461 21477 w tym turyci zagraniczni . . . 3117 4310 4135 4410 Obiekty hotelowe . . . . . . . 7246 10528 14354 15485 hotele . . . . . . . . . . . 6387 8693 11740 12722 motele . . . . . . . . . . . 335 285 328 316 pensjonaty . . . . . . . . . 524 331 346 367 b inne obiekty hotelowe . . . . . 1219 1941 2081 a a Pozostae obiekty . . . . . . . 7314 6069 6107 5991 domy wycieczkowe . . . . . . 396 220 168 172 schroniska . . . . . . . . . 130 108 114 133 schroniska modzieowe . . . . 531 527 528 521 w tym szkolne schroniska modzieowe . . . . . . . . . 411 423 412 kempingi . . . . . . . . . . 183 216 199 200 pola biwakowe . . . . . . . 170 121 74 71 orodki wczasowe . . . . . . 1836 1542 1492 1414 orodki szkoleniowo-wypoczynkowe 1046 1212 1231 1154 domy pracy twrczej . . . . . 67 59 46 42 c zespoy domkw turystycznych 280 226 246 233 hostele . . . . . . . . . . . . 223 289 inne obiekty . . . . . . . . 2675 1838 1787 1763 Udzielone noclegi w tys. . . . . w tym turystom zagranicznym . . Obiekty hotelowe . . . . . . . hotele . . . . . . . . . . . motele . . . . . . . . . . . pensjonaty . . . . . . . . . inne obiekty hotelowe b . . . . Pozostae obiekty . . . . . . . domy wycieczkowe . . . . . . schroniska . . . . . . . . . schroniska modzieowe . . . . w tym szkolne schroniska modzieowe . . . . . . . . kempingi . . . . . . . . . . pola biwakowe . . . . . . . orodki wczasowe . . . . . . orodki szkoleniowo-wypoczynkowe domy pracy twrczej . . . . . zespoy domkw turystycznych c hostele . . . . . . . . . . inne obiekty . . . . . . . . ac Notki patrz na str. 283. ac See footnotes on page 283. 48794 6891 14297 11922 473 1903 . a 34497 1057 268 1217 . 644 520 12469 3770 259 1379 . 12913
a

48618 10542 20333 16335 381 1077 2539 a 28285 634 186 1294 1016 660 425 9350 4223 215 898 . 10401

55794 10065 27141 21200 455 1071 4415 28654 440 196 1290

of which school youth hostels camping sites tent camp sites holiday centres training-recreational centres creative arts centres complexes of tourist cottages c hostels miscellaneous facilities Nights spent (overnight stays) in 57148 thous. 46528 of which foreign tourists 29182 Hotels and similar facilities 23097 hotels 440 motels 1086 boarding houses 4560 other hotel facilities b 27966 Other facilities 431 excursion hostels 225 shelters 1234 youth hostels of which school youth hostels camping sites tent camp sites holiday centres training-recreational centres creative arts centres complexes of tourist cottages c hostels miscellaneous facilities

1051 1006 585 547 245 233 8434 8015 4113 4068 177 150 932 877 446 537 11796 11648

284 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
2 1 , 5 m l n

N O C L E G W W O B I E K T A C H K O R Z Y S T A J C Y Z T U R Y S T Y C Z N Y C H Z B I O R O W E G O Z A K W A T E R O W A N I A W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . T O U R I S T S A C C O M M O D A T E D I N C O L L E C T I V E T O U R I S T A C C O M M O D A T I O N E S T A B L I S H M E N T S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1

0 0 , 5 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 m l n

T U R Y C I Z A G R A N I C Z N I Z W Y B R A N Y C H K R A J W K O R Z Y S T A J C Y Z N O C L E G W W T U R Y S T Y C Z N Y C H O B I E K T A C H Z B I O R O W E G O Z A K W A T E R O W A N I A W P O L S C E W 2 0 1 1 R . a F O R E I G N T O U R I S T S F R O M S E L E C T E D C O U N T R I E S A C C O M M O D A T E D I N C O L L E C T I V E T O U R I S T A C C O M M O D A T I O N E S T A B L I S H M E N T S I N P O L A N D I N 2 0 1 1
0 A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B i a o r u B e l a r u s B u g a r i a B u l g a r i a D a n i a D e n m a r k F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e H i s z p a n i a S p a i n J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y
a R e j e s t r o w a n i w e d u g k r a j u s t a e g o z a m i e s z k a n i a . a R e g i s t e r e d a c c o r d i n g t o c o u n t r y o f t h e i r p e r m a n e n t r e s i d e n c e .

0 0 t y s . 5 0 1 0 01 5 02 0 02 5 03 t h o u s .

285 aa

11

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

W kocu 2011 r. w ewidencji Zarzdu Gwnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego byo 66493 km szlakw turystycznych, w tym: pieszych na terenach nizinnych 37332 km i na terenach grskich 10478 km, rowerowych 13506 km, konnych 3019 km, kajakowych 1113 km, narciarskich 339 km. At the end of 2011, 66493 km of tourist trails were recorded by the Main Board of the Polish Tourist Country-Lovers Society, of which: foot trails in lowland areas 37332 km and in mountainous areas 10478 km, bicycle 13506 km, horse riding 3019 km, kayaking 1113 km, ski trails 339 km.

TABL. 11 (172). DZIAALNO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO ACTIVITY OF THE POLISH TOURIST COUNTRY-LOVERS SOCIETY Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 2011 Specification

Wycieczki . . . . . . . . . . w tym kwalifikowane


a

39655 26191 1076 676

37163 24581 1029 675

32738 22264 973 663

28901 Excursions 21646 of which professional


a

. . . .

Uczestnicy wycieczek w tys. . . . w tym kwalifikowanych . . . . Przewodnicy turystyczni (stan w dniu 31 XII) . . . . . . . . . . grscy terenowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b a

833 Excursion participants in thous. 606 of which professional


a

13618 3697 6959 2962

10189 3100 4862 2227

8850 3206 4061 1583

8941 Tour guides (as of 31 XII) 3182 4000 1759 mountain field city

miejscy . . . . . . . . . .

a Turystyka wymagajca specjalnego przygotowania kondycyjnego i umiejtnoci posugiwania si sprztem turystycznym. b Przewodnik moe by wykazany wicej ni jeden raz ze wzgldu na posiadane uprawnienia. a Tourism requiring special physical training and skills in using tourist equipment. b A guide may be indicated more than once due to qualifications possessed.

286 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
SPORT
wiczcy a Persons practising sports a Specification 383271 T O T A L 500594 502917 507935 b of which sports fields and kinds of sports : 239578 Football 25656 Karate c 25049 Volleyball 15252 Athletics c 14328 Sport shooting 13896 Basketball 12622 Swimming 10740 Table tennis 10637 Handball 8250 Tennis 7354 Judo 6907 Chess c 6831 Air sport 6713 Sailing c 5638 Indoor football c 5030 Equestrian sport c 4380 Motorsport c 4361 Skiing 4180 Taekwon-do ITF 3929 Boxing c 3853 Cycling 3218 Kick-boxing c 3080 Mountaineering 3023 Ice hockey 2802 Dance sport 2741 Golf 2586 Bridge 2339 Canoeing c 2334 Free style wrestling

SPORT

TABL. 12 (173). SEKCJE I WICZCY W KLUBACH SPORTOWYCH Stan w dniu 31 XII SECTIONS AND PERSONS PRACTISING SPORTS IN SPORTS CLUBS As of 31 XII Wyszczeglnienie OGEM . . . . . . . . 2000 2006 2008 2010 w tym dziedziny i rodzaje sportu b: Pika nona . . . . . . . . . . . Karate c . . . . . . . . . . . . Pika siatkowa . . . . . . . . . . Lekkoatletyka . . .c . . . . . . . Strzelectwo sportowe . . . . . . . Koszykwka . . . . . . . . . . . Pywanie . . . . . . . . . . . Tenis stoowy . . . . . . . . . . Pika rczna . . . . . . . . . . . Tenis . . . . . . . . . . . . . Judo . . . . . . . . . . . . . Szachy . . .c . . . . . . . . . . Sport lotniczy . . . . . . . . . . eglarstwoc . . . . . . . . . . . Pika nona halowa (futsal) . . . . . .c . . . . . . . . . Jedziectwoc Sport motorowy . . . . . . . . . c Narciarstwo . . . . . . . . . . Taekwon-do ITF . . . . . . . . . Boks . . . . . . . . . . . . . Kolarstwoc . . . . . . . . . . . Kick-boxing . . . . . . . . . . . Alpinizmc . . . . . . . . . . . . Hokej na lodzie . . . . . . . . . Taniec sportowy . . . . . . . . . Golf . . . . . . . . . . . . . Bryd sportowy . . . . . . . . . Kajakarstwoc . . . . . . . . . . Zapasy w stylu wolnym . . . . . . Sekcje Sections 7915 10600 10780 10876 4140 361 737 360 188 324 183 445 175 160 91 230 166 154 200 333 124 107 58 102 200 76 77 57 44 28 112 80 55

a Osoba wiczca moe by wykazana wielokrotnie, jeli uprawia wicej ni jeden rodzaj sportu. b Uszeregowane malejco wedug liczby wiczcych. c Dziedzina sportu (obejmuje kilka pokrewnych rodzajw sportu). U w a g a. Od 2002 r. dane podaje si na podstawie badania cyklicznego przeprowadzanego co dwa lata. a A person practising sports may be indicated more than once depending upon the number of sports practised. b Listed according to the number of persons practising a given sport. c A sports field (consists of a number of related kinds of sports). N o t e. Since 2002 data are presented on the basis of periodic surveys conducted every two years.

287 aa

11
Lata Years Miejscowoci Locations IGRZYSKA LETNIE SUMMER GAMES 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 Pary Paris . . . . Amsterdam . . . . Los Angeles . . . Berlin . . . . . . Londyn London . . Helsinki . . . . . Melbourne . . . . Rzym Rome . . . Tokio Tokyo . . . Meksyk Mexico City Monachium Munich . Montreal . . . . . Moskwa Moscow . Los Angeles . . . Seul Seoul . . . . Barcelona . . . . Atlanta . . . . . Sydney . . . . . Ateny Athens . . . Pekin Beijing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 64 20 112 24 128 64 186 140 177 290 223 306 143 207 167 187 194 263

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT


Z D O B Y T E M E D A L E N A I G R Z Y S K A C H O L I M P I J S K I C H M E D A L S W O N A T T H E O L Y M P I C G A M E S
P E K I N 2 0 0 8 B E I J I N G

TABL. 13 (174). UDZIA POLSKI W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH PARTICIPATION OF POLAND IN THE OLYMPIC GAMES ReprezentowaZawod- ne rodza- Zdobyte nicy je sportu medale Medals Kinds Comwon petitors of sports represented

L e k k o a t l e t y k a A t h l e t i c s 1 W i o l a r s t w o R o w i n g 1 G i m n a s t y k a s p o r t o w a 1 A r t i s t i c g y m n a s t i c s

10 10 3 14 4 11 9 16 12 15 21 20 23 18 24 22 22 26 22

2 5 7 6 1 4 9 21 23 18 21 24 32 16 19 17 14 10 10

L e k k o a t l e t y k a A t h l e t i c s 1 K a j a k a r s t w o k l a s y c z n e 1 C l a s s i c c a n o e i n g K o l a r s t w o g r s k i e 1 C r o s s c o u n t r y c y c l i n g P o d n o s z e n i e c i a r w 1 W e i g h t l i f t i n g 1 S z e r m i e r k a F e n c i n g 1 W i o l a r s t w o R o w i n g

Z a p a s y w s t y l u w o l n y m 1 F r e e s t y l e w r e s t l i n g V A N C O U V E R 2 0 1 0

IGRZYSKA ZIMOWE WINTER GAMES 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 Chamonix . . . . . St. Moritz . . . . . Lake Placid . . . . Garmisch-Partenkirchen St. Moritz . . . . . Oslo . . . . . . . Cortina DAmpezzo . Squaw Valley . . . . Innsbruck . . . . . Grenoble . . . . . . Sapporo . . . . . . Innsbruck . . . . . Lake Placid . . . . Sarajewo Sarajevo . . Calgary . . . . . . Albertville . . . . . Lillehammer . . . . . Nagano . . . . . . Salt Lake City . . . Turyn Turin . . . . Vancouver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 16 23 29 31 51 13 51 31 47 59 30 30 33 52 28 41 30 46 47 2 3 2 3 2 2 3 2 5 4 5 6 3 4 3 7 6 10 6 8 11 1 2 1 2 2 6

N a r c i a r s t w o k l a s y c z n e 1 C l a s s i c s k i i n g

N a r c i a r s t w o k l a s y c z n e 3 C l a s s i c s k i i n g

N a r c i a r s t w o k l a s y c z n e 1 C l a s s i c s k i i n g y w i a r s t w o s z y b k i e 1 S p e e d s k a t i n g

288 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
Z D O B Y T E M E D A L E N A I G R Z Y S K A C H P A R A O L I M P I J S K I C H M E D A L S W O N A T T H E P A R A L Y M P I C G A M E S
P E K I N 2 0 0 8 B E I J I N G

TABL. 14 (175). UDZIA POLSKI W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH PARTICIPATION OF POLAND IN THE PARALYMPIC GAMES Lata Years Miejscowoci Locations ReprezentowaZawod- ne rodza- Zdobyte nicy je sportu medale Medals Kinds Comwon petitors of sports represented

IGRZYSKA LETNIE SUMMER GAMES 1972 Heidelberg . . . . . . 18 38 80 19 14 50 40 61 114 106 91 3 3 5 2 3 4 4 8 10 11 11 33 53 179 56 50 81 32 35 53 54 30

1976 Toronto . . . . . . . 1980 Arnhem . . . . . . .


a

P y w a n i e S w i m m i n g 2 K o l a r s t w o s z o s o w e 1 R o a d c y c l i n g 1 L e k k o a t l e t y k a A t h l e t i c s T e n i s s t o o w y T a b l e t e n n i s 1

1984 Nowy Jork New York . . 1984 Stoke Mandeville 1988 Seul Seoul 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sydney . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 P y w a n i e S w i m m i n g 4 L e k k o a t l e t y k a A t h l e t i c s 2 T e n i s s t o o w y T a b l e t e n n i s P o d n o s z e n i e c i a r w 1 W e i g h t l i f t i n g

2004 Ateny Athens

2008 Pekin Beijing . . . . .

IGRZYSKA ZIMOWE WINTER GAMES 1976 Ornskoldsvik 1980 Geilo 1984 Innsbruck 1988 Innsbruck 1992 Albertville 1994 Lillehammer 1998 Nagano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 16 18 13 16 26 14 11 12 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 13 8 5 10 2 3 2 1

. . . . . . . .

6 L e k k o a t l e t y k a A t h l e t i c s 3 P y w a n i e S w i m m i n g S z e r m i e r k a F e n c i n g 2 K o l a r s t w o s z o s o w e 1 R o a d c y c l i n g P o d n o s z e n i e c i a r w 1 W e i g h t l i f t i n g

V A N C O U V E R 2 0 1 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2002 Salt Lake City . . . . . 2006 Turyn Turin 2010 Vancouver

N a r c i a r s t w o k l a s y c z n e 1 C l a s s i c s k i i n g

a Dla osb z obustronnym poraeniem koczyn (paraplegikw). a For paraplegics.

289
19 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

11
Wyszczeglnienie Ogem Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 102 29 28 27 20 19 17 16 14 10 7 4 4 4 4 4 533 313 55 38 36 31 28 26 23 23 22 21 18 18 16 15 15 13 12 11 10 Zote Gold 70 28 8 6 9 7 7 5 4 3 5 3 3 1 152 82 11 7 12 14 13 6 12 6 8 2 10 5 3 6 1 1 2 1 3 Mistrzostwa wiata . . . . . w tym juniorzy a . . . . . w tym: Taekwon-do ITF . . . . . . . Kick-boxing . . . . . . . . Wdkarstwo . . . . . . . . eglarstwo . . . . . . . . . Ju-jitsu . . . . . . . . . . Trjbj siowy, kulturystyka, fitness Kajakarstwo . . . . . . . . Karate . . . . . . . . . . Sport lotniczy . . . . . . . . Sport motorowy . . . . . . . Szachy . . . . . . . . . . Boks . . . . . . . . . . . Pywanie . . . . . . . . . Narciarstwo klasyczne . . . . Zapasy . . . . . . . . . . Mistrzostwa Europy . . . . . w tym juniorzy a . . . . . w tym: Sumo . . . . . . . . . . . Kick-boxing . . . . . . . . Taekwon-do ITF . . . . . . . Karate tradycyjne . . . . . . Sport lotniczy . . . . . . . . Kajakarstwo . . . . . . . . eglarstwo . . . . . . . . . Trjbj siowy, kulturystyka, fitness Lekkoatletyka . . . . . . . . Karate . . . . . . . . . . Wycigi psich zaprzgw . . . Wu-shu . . . . . . . . . . Boks . . . . . . . . . . . Pywanie . . . . . . . . . Szermierka . . . . . . . . Zapasy . . . . . . . . . . Kolarstwo . . . . . . . . . Podnoszenie ciarw . . . . Szachy . . . . . . . . . .

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

TABL. 15 (176). ZDOBYTE MEDALE PRZEZ ZAWODNIKW POLSKICH NA MISTRZOSTWACH WIATA I EUROPY W 2011 R. MEDALS WON BY POLISH COMPETITORS AT THE WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN 2011 BrSrebrne zowe Silver Bronze 81 32 13 9 11 8 3 4 4 5 4 1 1 3 2 2 155 92 16 13 11 8 8 10 7 8 9 2 3 7 6 1 6 5 3 4 Specification

85 World Championship 42 of which juniors a of which: 8 Taekwon-do ITF 13 Kick-boxing 7 Angling 5 Sailing 9 Ju-jitsu 8 Powerlifting, body-building, fitness 8 Canoeing 6 Karate 1 Air sport 3 Motorsport 1 Chess 2 Boxing 1 Swimming 2 Classic skiing 2 Wrestling 226 European Championship 139 of which juniorsa of which: 28 Sumo 18 Kick-boxing 13 Taekwon-do ITF 9 Traditional karate 7 Air sport 10 Canoeing 4 Sailing 9 Powerlifting, body-building, fitness 5 Athletics 17 Karate 5 Dogsled racing 6 Wu-shu 7 Boxing 8 Swimming 8 Fencing 12 Wrestling 5 Cycling 7 Weight lifting 3 Chess

a Dane obejmuj: modzieowcw, juniorw i juniorw modszych. a Data include: youths, juniors and younger juniors.

290 aa

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE. TOURISM. SPORT

11
Specification 2 4 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 58 22 12 4 5 5 5 2 1 1 1 14 3 5 2 2 2 5 4 4 2 1 2 4 6 1 3 1 2 3 54 24 14 5 1 1 3 4 1 1 25 8 8 6 2 1 European Championship (cont.) Pool billiard Model building Volleyball Bridge Motorsport Taekwon-do WTF Kendo Judo Motorboating Modern pentathlon Ju-jitsu Rowing Orienteering World Championship for the Disabled b Athletics Swimming Table tennis Cycling Classic skiing Tennis Weight lifting Bowling Wheelchair fencing Canoeing European Championship for the Disabled Athletics Swimming Wheelchair fencing Table tennis Rowing (ergometer) Chess Sport shooting

TABL. 15 (176). ZDOBYTE MEDALE PRZEZ ZAWODNIKW POLSKICH NA MISTRZOSTWACH WIATA I EUROPY W 2011 R. (dok.) MEDALS WON BY POLISH COMPETITORS AT THE WORLD AND EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN 2011 (cont.) Wyszczeglnienie Ogem Total Zote Gold BrSrebrne zowe Silver Bronze

Mistrzostwa Europy (dok.) Pool bilard . . . . . . . . . Modelarstwo . . . . . . . . . Pika siatkowa . . . . . . . . Bryd sportowy . . . . . . . . Sport motorowy . . . . . . . Taekwon-do WTF . . . . . . . Kendo . . . . . . . . . . . . Judo . . . . . . . . . . . . Sport motorowodny . . . . . . Piciobj nowoczesny . . . . . . Ju-jitsu . . . . . . . . . . . Wiolarstwo . . . . . . . . . Orientacja sportowa . . . . . . Mistrzostwa wiata osb niepenosprawnych b . . . . . . . . . Lekkoatletyka . . . . . . . . . Pywanie . . . . . . . . . . . Tenis stoowy . . . . . . . . Kolarstwo . . . . . . . . . . Narciarstwo klasyczne . . . . . Tenis ziemny . . . . . . . . . Podnoszenie ciarw . . . . . Krglarstwo . . . . . . . . . Szermierka na wzkach . . . . . Kajakarstwo . . . . . . . . . Mistrzostwa Europy osb niepenosprawnych . . . . . . . . . Lekkoatletyka . . . . . . . . . Pywanie . . . . . . . . . . . Szermierka na wzkach . . . . . Tenis stoowy . . . . . . . . Wiolarstwo (ergometr) . . . . . Szachy . . . . . . . . . . . Strzelectwo sportowe . . . . . .

10 9 8 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4 165 76 45 9 7 7 6 5 5 3 2 54 20 14 8 7 3 1 1

3 1 2 4 3 2 2 2 2 1 1 53 30 19 2 1 1 15 9 1 3 1 1

b cznie z Igrzyskami wiatowymi Niepenosprawnych Intelektualnie (Global Games): 12 medali zotych, 14 srebrnych i 14 brzowych. b Including medals 12 gold, 14 silver and 14 bronze of the Olympic World Intellectually Disabled (Global Games).

291 aa

12
NAUKA I TECHNIKA

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Informacje dotyczce dziaalnoci badawczej i rozwojowej (B+R) obejmuj nastpujce grupy jednostek prowadzcych t dziaalno: jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. jednostki, ktrych podstawowym rodzajem dziaalnoci jest prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych: instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk; w danych statystycznych do 2009 r. ujmowano rwnie samodzielne zakady naukowe, ktre zgodnie z ustaw z dnia 30 IV 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zostay przeksztacone w instytuty naukowe bd przez nie wchonite, instytuty badawcze dziaajce na podstawie ustawy z dnia 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 618); do 2009 r. okrelane jako jednostki badawczo-rozwojowe, ktre dziaay na podstawie ustawy 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 33, poz. 388, z pniejszymi zmianami), inne, tj. pozostae jednostki zaklasyfikowane wedug PKD 2007 do dziau 72 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe; pomocnicze jednostki naukowe (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, muzea, pomocnicze jednostki naukowe PAN oraz stowarzyszenia naukowe i fundacje wspierajce dziaalno badawcz i prace rozwojowe) okrelane do 2009 r. jako jednostki obsugi nauki; podmioty gospodarcze (niezaklasyfikowane wedug PKD 2007 do dziau 72 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe), obejmujce przede wszystkim przedsibiorstwa przemysowe, ktre obok swojej podstawowej dziaalnoci prowadz dziaalno badawcz i rozwojow; do 2009 r. okrelane jako jednostki rozwojowe; szkoy wysze; pozostae jednostki instytucje prowadzce dziaalno badawcz i rozwojow obok swojej podstawowej dziaalnoci, nieujte w ww. pozycjach, np.: szpitale, parki narodowe i ogrody botaniczne, agencje i instytucje rzdowe. Dziaalno badawcza i rozwojowa obejmuje badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe. Dane dotyczce zatrudnienia w dziaalnoci badawczej i rozwojowej obejmuj wycznie pracownikw bezporednio z ni zwizanych, powicajcych na t dziaalno co najmniej 10% nominalnego czasu pracy. Liczb zatrudnionych podano w jednostkach przeliczeniowych, tj. w tzw. ekwiwalentach penego czasu pracy (osobolatach). Jeden ekwiwalent penego czasu pracy oznacza jeden osoborok powicony wycznie na dziaalno badawcz i rozwojow. W dziale wyodrbniono sze podstawowych dziedzin nauk, zgodnie z Klasyfikacj Dziedzin Nauki i Techniki OECD: nauki przyrodnicze, inynieryjne i techniczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze, spoeczne oraz humanistyczne.

292
19 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12

Information regarding research and development activity (R&D) includes the following groups of entities conducting this activity: scientific and research-development units, i.e. units involved mainly in carrying out research and development: scientific institutes of the Polish Academy of Sciences; until 2009 statistical data included independent research departments which were transformed or incorporated into scientific institutes pursuant to the Law on the Polish Academy of Sciences, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws No. 96, item 619), research institutes operating on the basis of the Law on the Research Institutes, dated 30 IV 2010 (Journal of Laws No. 96, item 618); until 2009 defined as branch research-development units which operated on the basis of the Law on the Research and Development Units, dated 25 VII 1985 (uniform text, Journal of Laws 2001 No. 33, item 388, with later amendments), others units classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development; auxiliary scientific units scientific libraries, scientific archives, museums, auxiliary scientific units of the Polish Academy of Sciences, associations and foundations supporting research and development activity; until 2009 defined as science support units; economic entities (not classified into NACE Rev. 2 division 72 Scientific research and development) including mainly industrial enterprises conducting research and development besides their main principal activity; until 2009 defined as development units; higher education institutions; other units institutions conducting R&D besides their main principal activity, not included in the above positions, e.g., hospitals, national parks, botanic gardens, state agencies and institutions. Research and development activity includes basic research, applied research and experimental development. Data regarding employment in R&D activity include exclusively persons employed directly on this activity (or providing direct services for R&D) and spending at least 10 per cent of their normal working time on R&D. The number of persons engaged in R&D is expressed in full-time equivalents (FTE). One FTE equals one person-year spent on R&D. Six main fields of science were listed in the chapter tables according to Field of Science and Technology Classification OECD: natural sciences, engineering and technology, medical and health sciences, agricultural sciences, social sciences as well as humanities.

293 aa

12
Wyszczeglnienie Specification

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

Uwaga do tablic 13 oraz wykresw na str. 295298 Dane za lata 2000 i 2005 w zakresie ,,Jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz ,,Podmiotw gospodarczych dotycz jednostek, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb, z wyjtkiem zaliczonych do przemysu dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb. Note to tables 13 and charts on pages 295298 For 2000 and 2005 data on Scientific and research-development units and Economic entities concern entities employing more than 9 persons, except included in the industry employing more than 49 persons. TABL. 1 (177). JEDNOSTKI ORAZ ZATRUDNIENI W DZIAALNOCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ UNITS AND EMPLOYMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY 2000 2005 2010 2000 2005 2010

zatrudnieni a personnel a w tym of which jednostki (stan w dniu 31 XII) units (as of 31 XII) technicy prai pracowcownicy nicy nauko- rwnorzdni wo-badawczy technicians and research- equivalent staff ers 64511 15019 4697 10939 4278 739

ogem total

OGEM TOTAL

. . . . . . . . . . . .

860 1097 1767 78925 76761 81843 321 81 296 76 449 30277 23483 22095 76 7233 5681 6008

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe . . Scientific and research-development units instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk scientific institutes of the Polish Academy of Sciences instytuty badawcze . . . . . . . . . research institutes inne . . . . . . . . . . . . . . . others Pomocnicze jednostki naukowe Auxiliary scientific units . . . . .

222 18 18 402 114 5

194 26 34 603 143 21

124 22719 17546 14157 249 9 977 325 130 6906 256 238 1930 248

9103 1219 222 9841 39108 321

3268 271 13 4087 2471 90

Podmioty gospodarcze . . . . . . . . . Economic entities Szkoy wysze . . . . . . . . . . . . Higher education institutions Pozostae jednostki Other units . . . . . . . . . .

8121 15796

212 41499 44763 43022 120 113 156 682

a W tzw. ekwiwalentach penego czasu pracy. b W tym 23 wydziay i oddziay zamiejscowe. a In full-time equivalents. b Of which 23 non-local branches.

294 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY


a

12

S T R U K T U R A Z A T R U D N I O N Y C H W D Z I A A L N O C I B A D A W C Z E J I R O Z W O J O W E J W E D U G D Z I E D Z I N N A U K a S T R U C T U R E O F E M P L O Y M E N T I N R E S E A R C H A N D D E V E L O P M E N T A C T I V I T Y B Y F I E L D O F S C I E N C E

O g e m z a t r u d n i e n i 7 8 9 2 5 D z i e d z i n a n a u k : T o t a l e m p l o y m e n t F i e l d o f : 1 2 , 7 1 0 , 4 p r z y r o d n i c z y c h 7 , 0 % 1 7 , 2 % 2 2 , 7 %3 2 0 0 0 % % n a t u r a l s c i e n c e s i n y n i e r y j n y c h i t e c h n i c z n y c h O g e m z a t r u d n i e n i 8 1 8 4 3 e n g i n e e r i n g a n d t e c h n o l o g y T o t a l e m p l o y m e n t m e d y c z n y c h i n a u k o z d r o w i u m e d i c a l a n d h e a l t h s c i e n c e s 1 0 , 5 6 , 6 1 3 , 4 3 7 , 9 % 1 2 , 3 % 1 9 , 3 % 2 0 1 0 r o l n i c z y c h %% % a g r i c u l t u r a l s c i e n c e s b s p o e c z n y c h a Z a t r u d n i e n i w t z w . e k w i w a l e n t a c h p e n e g o c z a s u p r a c y . b s o c i a l s c i e n c e s b W 2 0 0 0 r . c z n i e z n a u k a m i h u m a n i s t y c z n y m i . h u m a n i s t y c z n y c h a E m p l o y m e n t i n f u l l t i m e e q u i v a l e n t s . b I n 2 0 0 0 i n c l u d i n g h u m a n i t i e s h u m a n i t i e s .
a

S T R U K T U R A N A K A D W N A D Z I A A L N O B A D A W C Z I R O Z W O J O W ( c e n y b i e c e ) a S T R U C T U R E O F G R O S S D O M E S T I C E X P E N D I T U R E S O N R E S E A R C H A N D D E V E L O P M E N T A C T I V I T Y ( c u r r e n t p r i c e s )
W E D U G R D E F I N A N S O W A N I A r o d k i : B Y S O U R C E O F F U N D S F u n d s f r o m : b 2 , 9 % 1 1 , 8 % 1 , 8 % 2 , 6 % z b u d e t u p a s t w a b t h e s t a t e b u d g e t 4 , 7 % p o d m i o t w g o s p o d a r c z y c h 7 , 7 e c o n o m i c e n t i t i e s % j e d n o s t e k n a u k o w y c h P A N i i n s t y t u t w b a d a w c z y c h 2 0 0 0 2 0 1 0 5 6 , 2 % 2 4 , 5 % s c i e n t i f i c u n i t s o f t h e P o l i s h A c a d e m y o f S c i e n c e s a n d r e s e a r c h i n s t i t u t e s 6 3 , 4 % 2 4 , 4 % o r g a n i z a c j i m i d z y n a r o d o w y c h i i n s t y t u c j i z a g r a n i c z n y c h i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s a n d f o r e i g n i n s t i t u t i o n s p o z o s t a e o t h e r s W E D U G D Z I E D Z I N N A U K 4 , 2 % 6 , 2 % B Y F I E L D O F S C I E N C E D z i e d z i n a n a u k : 2 , 6 % 6 , 9 F i e l d o f : r o l n i c z y c h % p r z y r o d n i c z y c h , 2 % 2 1 , 9 % a g r i c u l t u r a l s c i e n c e s9 7 , 6 % 2 4 , 7 % n a t u r a l s c i e n c e s c s p o e c z n y c h i n y n i e r y j n y c h 1 2 , 2 % c 1 0 , 3 % s o c i a l s c i e n c e s 2 0 1 0 2 0 0 0 i t e c h n i c z n y c h h u m a n i s t y c z n y c h e n g i n e e r i n g h u m a n i t i e s a n d t e c h n o l o g y 4 7 , 0 % 4 9 , 8 % m e d y c z n y c h i n a u k o z d r o w i u m e d i c a l a n d h e a l t h s c i e n c e s
a W e w n t r z n e , b e z a m o r t y z a c j i r o d k w t r w a y c h . b W 2 0 1 0 r . c z n i e z e r o d k a m i j e d n o s t e k s a m o r z d u t e r y t o r i a l n e g o . c W 2 0 0 0 r . c z n i e z n a u k a m i h u m a n i s t y c z n y m i . a I n t e r n a l e x c l u d i n g d e p r e c i a t i o n o f f i x e d a s s e t s . b I n 2 0 1 0 i n c l u d i n g f u n d s o f l o c a l s e l f g o v e r n m e n t e n t i t i e s . c I n 2 0 0 0 i n c l u d i n g h u m a n i t i e s .

295 aa

12
a

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

TABL. 2 (178). NAKADY NA DZIAALNO BADAWCZ I ROZWOJOW (ceny biece) a GROSS DOMESTIC EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (current prices) Nakady Expenditures inwestycyjne b na rodki trwae b capital w tym maszyny, urzdzenia technicznec of which machinery, technical equipment c

biece current Ogem Grand total razem total

Wyszczeglnienie Specification

w tym osobowe of which labour costs

razem total

w mln z in mln zl OGEM TOTAL . . . . . . . . . . . . 2000 2005 2009 2010 . . . 4796 5575 9070 10416 4031 1234 2470 328 36 2364 3864 122 3981 4411 7243 7743 3194 924 1991 279 34 1933 2478 103 1931 2286 3825 4228 1700 543 1026 131 30 1241 1192 66 815 1164 1827 2673 837 310 478 48 2 430 1386 19 566 759 1301 1914 593 253 314 27 2 346 954 19

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Scientific and research-development units

instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk . . . scientific institutes of the Polish Academy of Sciences instytuty badawcze research institutes . . . . . . . . . . .

inne . . . . . . . . . . . . . . . . . others Pomocnicze jednostki naukowe Auxiliary scientific units . . . . . . .

Podmioty gospodarcze . . . . . . . . . . . Economic entities Szkoy wysze . . . . . . . . . . . . . . Higher education institutions Pozostae jednostki Other units . . . . . . . . . . . .

a Wewntrzne, bez amortyzacji rodkw trwaych. b Nakady inwestycyjne na rodki trwae podaje si cznie z kosztami zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej nieujtej w ewidencji rodkw trwaych do czasu zakoczenia okrelonych prac B+R; w 2000 r. koszty te ujmowane byy w nakadach biecych na dziaalno badawcz i rozwojow. c Dotyczy ,,maszyn, urzdze technicznych i narzdzi oraz ,,rodkw transportu. a Internal, excluding depreciation of fixed assets. b Capital expenditures on fixed assets comprice expenditure on purchase or manufacture of research equipment not included in fixed assets untill completion of the particular R&D projects; in 2000, expenditures on such equipment were included in current expenditures on R&D. c Concerns machinery, technical equipment and tools as well as transport equipment.

296 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12

S T R U K T U R A Z A T R U D N I O N Y C H I N A K A D W N A D Z I A A L N O B A D A W C Z a I R O Z W O J O W W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 0 R . S T R U C T U R E O F E M P L O Y M E N T A N D G R O S S D O M E S T I C E X P E N D I T U R E S O N R E S E A R C H a A N D D E V E L O P M E N T A C T I V I T Y B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 0
% 1 0 5 0 Z a t r u d n i e n i E m p l o y m e n t N a k a d y ( c e n y b i e c e ) G r o s s d o m e s t i c e x p e n d i t u r e s ( c u r r e n t p r i c e s )
a G r u p o w a n i e m e t o d j e d n o s t e k l o k a l n y c h r o d z a j u d z i a a l n o c i ; z a t r u d n i e n i w t z w . e k w i w a l e n t a c h p e n e g o c z a s u p r a c y ; n a k a d y w e w n t r z n e , b e z a m o r t y z a c j i r o d k w t r w a y c h . a G r o u p i n g b y l o c a l k i n d o f a c t i v i t y u n i t m e t h o d ; e m p l o y m e n t i n f u l l t i m e e q u i v a l e n t s ; i n t e r n a l g r o s s d o m e s t i c e x p e n d i t u r e s e x c l u d i n g d e p r e c i a t i o n o f f i x e d a s s e t s .

TABL. 3 (179). NAKADY BIECE NA DZIAALNO BADAWCZ I ROZWOJOW (ceny biece) a CURRENT EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY (current prices) Prace rozwojowe Ogem Total podsta- stoso- Experimental wowe wane develbasic applied opment w mln z in mln zl . . . . . . 2000 2005 2009 2010 Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe . . . . . . . . . . instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk . . . . . . . . . . instytuty badawcze . . . . . . inne . . . . . . . . . . . Pomocnicze jednostki naukowe . . Podmioty gospodarcze . . . . . Szkoy wysze . . . . . . . . Pozostae jednostki . . . . . . . OGEM 3981 4411 7243 7743 3194 924 1991 279 34 1933 2478 103 1534 1648 2781 3072 1237 735 440 62 34 182 1573 46 992 1068 1370 1589 882 78 783 22 290 380 38 1456 T O T A L 1695 3092 3082 Scientific and research-development 1076 units scientific institutes of the Polish Aca111 demy of Sciences 769 research institutes 196 others 0,2 Auxiliary scientific units 1462 Economic entities 526 Higher education institutions 18 Other units Badania Research

Wyszczeglnienie

Specification

a Wewntrzne, bez amortyzacji rodkw trwaych; patrz notka b do tabl. 2 na str. 296. a Internal, excluding depreciation of fixed assets; see footnote b to the table 2 on page 296.

297 aa

12
R E L A C J A N A K A D W D O P R O D U K T U K R A J O W E G O B R U T T O R A T I O O F G R O S S D O M E S T I C E X P E N D I T U R E S T O G R O S S D O M E S T I C P R O D U C T % 4 3 2 1 0

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

a N A K A D Y N A D Z I A A L N O B A D A W C Z I R O Z W O J O W W W Y B R A N Y C H K R A J A C H a G R O S S D O M E S T I C E X P E N D I T U R E S O N R E S E A R C H A N D D E V E L O P M E N T A C T I V I T Y I N S E L E C T E D C O U N T R I E S

U D Z I A R O D K W Z B U D E T U P A S T W A W N A K A D A C H S H A R E O F F U N D S F R O M T H E S T A T E B U D G E T I N G R O S S D O M E S T I C E X P E N D I T U R E S

% 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 A u s t r i a A u s t r i a 2 0 1 0 B e l g i a B e l g i u m 2 0 1 0 B u g a r i a B u l g a r i a 2 0 1 0 C y p r C y p r u s 2 0 1 0 D a n i a D e n m a r k 2 0 1 0 E s t o n i a E s t o n i a 2 0 1 0 F i n l a n d i a F i n l a n d 2 0 1 0 F r a n c j a F r a n c e 2 0 1 0 G r e c j a G r e e c e 2 0 0 7 H i s z p a n i a S p a i n 2 0 1 0 I r l a n d i a I r e l a n d 2 0 1 0 J a p o n i a J a p a n 2 0 0 9
b
b b

b b

L i t w a L i t h u a n i a 2 0 1 0 L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g 2 0 1 0 o t w a L a t v i a 2 0 1 0 M a l t a M a l t a 2 0 1 0 N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s 2 0 1 0 N i e m c y G e r m a n y 2 0 1 0 N o r w e g i a N o r w a y 2 0 1 0 P o l s k a P o l a n d 2 0 1 0 P o r t u g a l i a P o r t u g a l 2 0 0 9 R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c 2 0 1 0 R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n 2 0 1 0 R u m u n i a R o m a n i a 2 0 1 0 S o w a c j a S l o v a k i a 2 0 1 0 S o w e n i a S l o v e n i a 2 0 1 0 S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s 2 0 0 9 S z w e c j a S w e d e n 2 0 1 0 W g r y H u n g a r y 2 0 1 0 W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m 2 0 1 0 W o c h y I t a l y 2 0 1 0

b b b d

e b

a W e w n t r z n e , b e z a m o r t y z a c j i r o d k w t r w a y c h . b 2 0 0 9 r . c 2 0 0 5 r . d U d z i a r o d k w z b u d e t u p a s t w a i j e d n o s t e k s a m o r z d u t e r y t o r i a l n e g o . e B e z w y d a t k w k a p i t a o w y c h . a I n t e r n a l , e x c l u d i n g d e p r e c i a t i o n o f f i x e d a s s e t s . b 2 0 0 9 . c 2 0 0 5 . d S h a r e o f f u n d s f r o m t h e s t a t e b u d g e t a n d l o c a l s e l f g o v e r n m e n t e n t i t i e s . e E x c l u d i n g c a p i t a l e x p e n d i t u r e s .

298 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
601 T O T A L 170 of which women in the field of: 124 Natural sciences 102 Engineering and technology 122 Medical and health sciences 64 Agricultural sciences 32 Social sciences 157 Humanities

Nadane tytuy naukowe profesora Number of titles of professor granted 2000 2005 2010 2011 OGEM . . . . . . . w tym kobiety . . . . . w dziedzinie nauk: Przyrodniczych . . . . . . Inynieryjnych i technicznych . Medycznych i nauk o zdrowiu Rolniczych . . . . . . . . Spoecznych . . . . . . . Humanistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 111 86 62 67 56 47 152 503 136 116 82 104 68 33 100 459 116 107 86 85 42 26 113

TABL. 4 (180). NADANE STOPNIE NAUKOWE NUMBER OF SCIENTIFIC DEGREES AWARDED 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2009 2010 2000 2005 2009 2010

doktora habilitowanego a habilitated doctor (HD) 829 240 955 344 908 330 960 350 4400 1832

doktora doctor

OGEM TOTAL

. . . . . . . . . . . . .

5917 2931

5068 2563

4815 2555

w tym kobietom of which women w dziedzinie nauk: in the field of: Przyrodniczych Natural sciences

. . . . . . .

171 137 181 70 58 212

157 184 146 102 72 294

186 134 143 85 90 270

181 147 175 99 77 281

709 728 1157 410 383 1013

916 987 1325 510 745 1434

847 880 1066 293 674 1308

777 806 1012 335 600 1285

Inynieryjnych i technicznych . . . Engineering and technology Medycznych i nauk o zdrowiu . . Medical and health sciences Rolniczych . . . . . . . . . . Agricultural sciences Spoecznych . . . . . . . . . Social sciences Humanistycznych . . . . . . . Humanities

a The habilitated doctors degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar to Poland. The degree is awarded on the basis of an appropriate dissertation and is necessary for obtaining the title of professor and a professorial post in scientific institutions.

299 aa

12
Wyszczeglnienie OGEM . . . . . . . w tym kobiety . . . . czonkowie krajowi . . . rzeczywici . . . . . korespondenci . . . . czonkowie zagraniczni . . w dziedzinie nauk: Przyrodniczych . . . . . . Inynieryjnych i technicznych . Medycznych i nauk o zdrowiu Rolniczych a . . . . . . . . Spoecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 551 13 326 193 133 225 238 97 65 58 93

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

TABL. 5 (181). CZONKOWIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Stan w dniu 31 XII MEMBERS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES As of 31 XII 2005 559 15 331 189 142 228 244 101 62 58 94 2010 542 21 333 184 149 209 240 96 62 58 86 2011 Specification

524 T O T A L 20 of which women 321 national members 176 full members 145 corresponding members 203 foreign members in the field of: 213 Natural sciences 110 Engineering and technology 61 Medical and health sciences 56 Agricultural sciences a 84 Social sciences

a cznie z naukami humanistycznymi. a Including humanities. TABL. 6 (182). BIBLIOTEKI NAUKOWE a SCIENTIFIC LIBRARIES Lata Years Biblioteki Libraries O G E M . . . . . . . . . . . . . 2001 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . 2005 2009 2011 Biblioteka Narodowa . . . . . . . . . . . . National Library Biblioteki: Libraries: szk wyszych . . . . . . . . . . . . . of higher education institutions instytutw naukowych Polskiej Akademii Nauk . . of scientific institutes of the Polish Academy of Sciences instytutw badawczych . . . . . . . . . . of research institutes inne (cznie z publicznymi) . . . . . . . . . others (including public)
a

WypoyczeZbiory Ksigozbirb specjalne Czytel- nia indywinicy d w tys. wol. w tys.bc dualne w tys. Biblioteki b Library b w tys.cde Special ReadLibraries b collection collecIndividual ers d in thous. tions loans in in thous. volumes in thous.bc thous.cde 1225 1219 1056 1153 1 73503 82938 84359 87229 3622 25967 24543 20713 21486 4224 2102 2445 2203 1739 17297 18092 16668 16026

936 70 107 39

63244 4832 4077 11454

12242 791 1791 2438

1458 16 15 250

13655 51 64 2256

a Gwne i podlege (zakadowe i oddziaowe); dane podaje si na podstawie badania cyklicznego, przeprowadzanego co 2 lata. b Stan w dniu 31 XII. c Jednostek inwentarzowych. d W cigu roku. e cznie ze zbiorami specjalnymi. a Main and subsidiary (division and branch); data are presented on the basis of periodic survey conducted every two years. b As of 31 XII. c Physical units. d During the year. e Including special collections.

300 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
Specification 12,4 T O T A L 15,6 Of which manufacturing 5,8 Manufacture of food products 6,6 Manufacture of beverages 24,7 Manufacture of tobacco products 10,9 Manufacture of textiles 3,5 Manufacture of wearing apparel 6,7 6,6 18,4 6,2 21,7 10,2 8,5 Manufacture of products leather and related

TABL. 7 (183). UDZIA PRZYCHODW NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAY W PRZEMYLE a SHARE OF NET REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN NET REVENUES FROM SALES IN INDUSTRY a 2009 2010

Wyszczeglnienie

produkty w % wprowadzone na rynek w latach products in % introduced into the market during 20072009 20082010

OGEM

. . . . . . . . .

11,3 14,1 6,0 8,3 9,8 6,1 2,3 3,8 8,4 16,5 4,0 25,6 9,2 8,0

W tym przetwrstwo przemysowe Produkcja artykuw spoywczych . . Produkcja napojw . . . . . . . . .

Produkcja wyrobw tytoniowych

Produkcja wyrobw tekstylnych . . . Produkcja odziey . . . . . . . . Produkcja skr i wyrobw skrzanychA . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobw z drewna, korka, somy i wiklinyA . . . . . Produkcja papieru i wyrobw z papieru . . . . . . . . . . . Poligrafia i reprodukcja zapisanych nonikw informacji . . . . . . . . Produkcja koksu i produktw rafinacji ropy naftowejA . . . . . . Produkcja chemikaliw i wyrobw chemicznych . . . . . . . . . Produkcja wyrobw farmaceutycznychA . . . . . . . . . . .

Manufacture of products of wood, cork, straw and wickerA Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of pharmaceutical productsA

a Dane dotycz podmiotw, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb; do obliczenia udziau przyjto za podstaw (mianownik) przychody netto ze sprzeday produktw oraz towarw i materiaw w przemyle. a Data concern entities employing more than 49 persons; for calculating the share, the net revenues from sales of products, goods and materials in industry, were adopted as the base (denominator).

301 aa

12
Wyszczeglnienie W tym przetwrstwo przemysowe (dok.) Produkcja wyrobw z gumy i tworzyw sztucznych . . . . . . . Produkcja wyrobw z pozostaych mineralnych surowcw niemetalicznych . . . . . . . . . . . . Produkcja metali . . . . . . . . metaliA . .

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

TABL. 7 (183). UDZIA PRZYCHODW NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTW NOWYCH LUB ISTOTNIE ULEPSZONYCH W PRZYCHODACH NETTO ZE SPRZEDAY W PRZEMYLE a (dok.) SHARE OF NET REVENUES FROM SALES OF NEW OR SIGNIFICANTLY IMPROVED PRODUCTS IN NET REVENUES FROM SALES IN INDUSTRY a (cont.) 2009 2010

produkty w % wprowadzone na rynek w latach products in % introduced into the market during 20072009 20082010

Specification

Of which manufacturing (cont.) 12,1 11,0 Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products

8,1 10,9 8,9 49,0 15,4 16,9 13,9 20,2 17,8 14,2 16,6

7,2

8,3 Manufacture of basic metals 13,1 Manufacture of metal productsA 29,0 Manufacture of computer, and optical products electronic

Produkcja wyrobw z

Produkcja komputerw, wyrobw elektronicznych i optycznych . . . Produkcja urzdze elektrycznych . . Produkcja maszyn i urzdzeA . .

20,7 Manufacture of electrical equipment 19,7 25,0 24,0 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment

Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczepA . . . . . . Produkcja pozostaego sprztu transportowego . . . . . . . . . Produkcja mebli . . . . . . . .

14,6 Manufacture of furniture 9,1 Other manufacturing 25,9 Repair and installation of machinery and equipment

Pozostaa produkcja wyrobw . . . Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzdze . . . . . . .

a Dane dotycz podmiotw, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb; do obliczenia udziau przyjto za podstaw (mianownik) przychody netto ze sprzeday produktw oraz towarw i materiaw w przemyle. a Data concern entities employing more than 49 persons; for calculating the share, the net revenues from sales of products, goods and materials in industry, were adopted as the base (denominator).

302 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
a

TABL. 8 (184). WYNALAZKI I WZORY UYTKOWE KRAJOWE a RESIDENT INVENTIONS AND UTILITY MODELS Wyszczeglnienie Wynalazki: zgoszone . . . . . . . . . 2404 939 2028 1054 3203 1385 2000 2005 2010

2011

Specification

3878 Patent applications 1989 Patents granted

udzielone patenty . . . . . . Wzory uytkowe: zgoszone . . . . . . . . .

1274 680

600 829

879 484

940 Utility model applications 498 Rights of protection granted

udzielone prawa ochronne . . .

a Zgoszone w Urzdzie Patentowym RP. a Filed at the Patent Office of the Republic of Poland.

W Y N A L A Z K I K R A J O W E W E D U G P O D M I O T W Z G A S Z A J C Y C H a R E S I D E N T I N V E N T I O N S B Y F I L I N G E N T I T I E S

1 8 , 5 % 3 3 , 2 % 3 5 , 4 % 4 7 , 1 % 2 0 1 1 3 4 , 4 % 3 1 , 4 %

2 0 0 5

J e d n o s t k i n a u k o w e P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k , i n s t y t u t y b a d a w c z e i s z k o y w y s z e S c i e n t i f i c u n i t s o f t h e P o l i s h A c a d e m y o f S c i e n c e s , r e s e a r c h i n s t i t u t e s a n d h i g h e r e d u c a t i o n i n s t i t u t i o n s

P o d m i o t y g o s p o d a r c z e E c o n o m i c e n t i t i e s O s o b y f i z y c z n e N a t u r a l p e r s o n s

a D o U r z d u P a t e n t o w e g o R P . a A t t h e P a t e n t O f f i c e o f t h e R e p u b l i c o f P o l a n d .

303 aa

12
0 D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

W Y N A L A Z K I Z G O S Z O N E P R Z E Z R E Z Y D E N T W D O O C H R O N Y N A 1 M I L I O N L U D N O C I W W Y B R A N Y C H K R A J A C H R E S I D E N T P A T E N T A P P L I C A T I O N S P E R M I L L I O N P O P U L A T I O N I N S E L E C T E D C O U N T R I E S
1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0

A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a

J a p o n i a J a p a n

L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m

2 0 0 0

2 0 0 9

304 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
2009
d

TABL. 9 (185). WYNALAZKI KRAJOWE ZGOSZONE DO OCHRONY W EUROPEJSKIM URZDZIE PATENTOWYM a a RESIDENT PATENT APPLICATIONS TO THE EUROPEAN PATENT OFFICE Dziay techniki OGEM
b

2000

2005

2008

Fields of technology

. . . . . . . . .

43,39 123,78 205,07 142,99 T O T A L 10,94 6,05 8,19 1,33 3,00 5,50 4,67 3,72 21,51 15,89 23,34 1,20 7,50 17,79 14,70 21,84 38,73 32,12 36,52 3,41 12,83 24,71 32,94 23,81 15,38 Human necessities 17,86 Performing operations; transporting 10,93 Chemistry; metallurgy 8,23 Textiles; paper 20,00 Fixed constructions 18,34 Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; blasting

Podstawowe potrzeby ludzkie . . . Rne procesy przemysowe; transport Chemia; metalurgia . . . . . . . Wkiennictwo; papiernictwo . . . Budownictwo; grnictwo; konstrukcje zespolone . . . . . . . . . Budowa maszyn; owietlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska Fizyka . . . . . . . . . . . . Elektrotechnika . . . . . . . .

24,90 Physics 27,34 Electricity

a Wynalazki zgoszone podano wedug daty pierwszestwa, czyli daty pierwszego zgoszenia wynalazku do ochrony patentowej w Urzdzie Patentowym RP lub bezporednio w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO); data pierwszestwa jest najblisz w czasie dacie dokonania wynalazku. b Na podstawie Midzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (IPC). c Niektre dane zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika. d Dane wstpne. U w a g a. W celu uniknicia wielokrotnego liczenia wynalazkw zgoszonych przez kilku wynalazcw z rnych krajw zastosowano metod naliczania czstkowego (np. wynalazek zgoszony przez dwch autorw, z ktrych jeden jest rezydentem polskim naliczany jest w prezentowanych danych jako 0,5). a Patent applications have been compiled by priority date, i.e. the first date of patent application, to protect an invention in the Patent Office of the Republic of Poland or directly in the European Patent Office; the priority date is the closest date to the date of invention. b According to the International Patent Classification (IPC). c Some data have been changed in relation to the data published in the previous edition of the Yearbook. d Preliminary data. N o t e. To eliminate multiple counting of patent applications with several inventors from different countries fractional counting is used (e.g. a patent application submitted by two authors of whom one is Polish resident is counted in the data as 0,5).

W 2010 r. w przemyle (w podmiotach gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb): wykorzystywano 1066 licencji zagranicznych (w 2009 r. 923), za granic sprzedano 22 licencje polskie (w 2009 r. 19 i w 2005 r. 3). In 2010, in industry (in economic entities employing more than 49 persons): 1066 foreign licences were used (in 2009 923), 22 Polish licences were sold abroad (in 2009 19 and in 2005 3).

305
20 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

12
SPOECZESTWO INFORMACYJNE

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

INFORMATION SOCIETY

Prezentowane informacje opracowano na podstawie uoglnionych wynikw bada dotyczcych wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, przeprowadzonych metod reprezentacyjn wedug zharmonizowanej metodologii stosowanej w krajach Unii Europejskiej. Dane o gospodarstwach domowych obejmuj gospodarstwa (z wyjtkiem zamieszkujcych obiekty zbiorowego zakwaterowania) z co najmniej jedn osob w wieku 1674 lata oraz osoby w tej grupie wiekowej w nich mieszkajce. Wyniki oparte s na informacjach uzyskanych w formie wywiadu bezporedniego. W 2011 r. badaniem objto 8,3 tys. gospodarstw domowych (tj. 0,06% ich oglnej liczby), a w nich 12,8 tys. osb w wieku 1674 lata (tj. 0,04% ich caej populacji). Dane o przedsibiorstwach dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb i zaliczanych, wedug PKD 2007, do sekcji: przetwrstwo przemysowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle; transport i gospodarka magazynowa; dziaalno zwizana z zakwaterowaniem i usugami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci; dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyczeniem dziaalnoci weterynaryjnej); dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno wspierajca; pozostaa dziaalno usugowa (w zakresie naprawy i konserwacji komputerw i sprztu komunikacyjnego). W 2011 r. badaniem objto 16,7 tys. przedsibiorstw (tj. 18,0% ich oglnej liczby). The information presented has been compiled on the basis of the generalized results of representative surveys on the ICT (Information and Communication Technologies) usage conducted in the European Union according to a harmonized methodology. Data on households cover households (excluding collective housing) with at least one person aged 1674 and persons from this age group living in these households. The results are based on the information obtained from the persons taking part in the survey through face-to-face interviews. In 2011 the survey covered 8,3 thous. of households (i.e. 0,06% of total households), of which 12,8 thous. of residents aged 1674 (i.e. 0,04% of the population). Data on enterprises concern economic entities employing more than 9 persons and included in the sections according to the NACE Rev. 2: manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply, sewerage and waste management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service activities; information and communication; real estate activities; professional, scientific and technical activities (excluding veterinary activities); administrative and support service activities; other service activities (repair of computers and communication equipment). In 2011 the survey covered 16,7 thous. enterprises (i.e. 18,0% of total enterprises).

306 aa

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
Z d o s t p e m s z e r o k o p a s m o w y m W i t h b r o a d b a n d a c c e s s

G O S P O D A R S T W A D O M O W E W Y P O S A O N E W K O M P U T E R Y I D O S T P D O I N T E R N E T U a H O U S E H O L D S E Q U I P P E D W I T H C O M P U T E R S A N D I N T E R N E T A C C E S S
b K O M P U T E R Y b C O M P U T E R S % c I N T E R N E T c I N T E R N E T %

7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5 2 0 1 1

7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5 2 0 1 1

a D a n e d o t y c z g o s p o d a r s t w d o m o w y c h z c o n a j m n i e j 1 o s o b w w i e k u 1 6 7 4 l a t a . b S t a c j o n a r n e , p r z e n o n e ( l a p t o p y ) i p o d r c z n e ( p a l m t o p y , P D A ) . c D a n e d o t y c z d o s t p u d o I n t e r n e t u p r z e z k o m p u t e r y s t a c j o n a r n e , p r z e n o n e i p o d r c z n e o r a z t e l e f o n y k o m r k o w e , k o n s o l e d o g i e r k o m p u t e r o w y c h i i n n e u r z d z e n i a . a D a t a c o n c e r n h o u s e h o l d s w i t h a t l e a s t o n e p e r s o n a g e d 1 6 7 4 . b D e s k t o p , l a p t o p o r h a n d h e l d ( p a l m t o p s , P D A s ) . c D a t a c o n c e r n a c c e s s t o t h e I n t e r n e t b y m e a n s o f c o m p u t e r s ( d e s k o p s , l a p t o p o r h a n d h e l d ) a s w e l l a s m o b i l e p h o n e s , g a m e c o n s o l e s o r a n y o t h e r d e v i c e s .

TABL. 10 (186). OSOBY W WIEKU 1674 LATA KORZYSTAJCE Z INTERNETU a PERSONS AGED 1674 USING THE INTERNET 2005 2010 ogem total 2011 miasta urban areas wie rural areas

Wyszczeglnienie

Specification

w % ogu osb w wieku 1674 lata in % of total persons aged 1674 O G E M . . . . . b. . Wedug miejsca korzystania : w miejscu zamieszkania . . w mieszkaniu innych osb w pracy . . . . . . . . w szkole lub na uczelni . c . w innym miejscu publicznym 35 20 8 11 10 6 59 54 11 19 9 5 62 58 10 18 9 5 68 64 11 24 9 6 52 T O T A L b By place of use : 48 at home 8 in other peoples houses 10 at work 9 at school or universityc 3 in other public places

a Dotyczy osb, ktre korzystay z Internetu w I kwartale danego roku, a w przypadku pozycji ,,administracja publiczna, w latach 2010 i 2011, rwnie od II do IV kwartau przed danym rokiem. b W podziale wedug miejsca i celu korzystania na uytek prywatny 1 osoba moe by wykazana wicej ni jeden raz, jeli korzystaa z Internetu w wicej ni jednym miejscu i w wicej ni jednym celu. c Midzy innymi w kawiarence internetowej, bibliotece publicznej, w punkcie bdcym w zasigu Internetu bezprzewodowego (hotspot). a Concerns persons using the Internet in the first quarter of the year and for the item public administration for the years 2010 and 2011 it also concerns quarters IIIV of the respective preceding year. b In the division by place and purpose of private use, one person may be indicated more than once if he or she used the Internet in more than one place and for more than one purpose. c Among others in places like: Internet cafe, public library or any location within the range of wireless network providing access to the Internet (hotspot).

307 aa

12
2005 2010 Wyszczeglnienie Wedug celu korzystania na uyb tek prywatny : korzystanie z poczty elektronicznej . . . . . . . telefonowanie przez Internet, odbywanie wideokonferencji wyszukiwanie informacji o towarach lub usugach . . zakup towarw i usug
d

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

TABL. 10 (186). OSOBY W WIEKU 1674 LATA KORZYSTAJCE Z INTERNETU (dok.) a PERSONS AGED 1674 USING THE INTERNET (cont.) 2011 miasta urban areas wie rural areas

ogem total

Specification

w % ogu osb w wieku 1674 lata in % of total persons aged 1674


b

By purpose of private use : 24 48 50 57 39 sending/receiving e-mails making a telephone call via the Internet, video conferencing finding information about goods or services purchase of goods or services
d

5 18 5

20 39 20

21 44 20

24 49 24

17 36 13

. .

granie w gry komputerowe, pobieranie plikw z grami, muzyk, grafik itp. . . czytanie online, pobieranie plikw z gazetami lub czasopismami . . . . . . . wyszukiwanie informacji dotyczcych zdrowia . . . . korzystanie z usug: bankowych . . . . . . administracji publicznej
e

12

22

23

25

18

playing or downloading games, music, images etc.

13

17

18

21

13

reading or downloading online newspapers or magazines

25

23

28

16

finding health information using the services of:

6 13

25 28

27 28

35 33

16 19

Internet banking public administration e

a Dotyczy osb, ktre korzystay z Internetu w I kwartale danego roku, a w przypadku pozycji ,,administracja publiczna, w latach 2010 i 2011, rwnie od II do IV kwartau przed danym rokiem. b W podziale wedug miejsca i celu korzystania na uytek prywatny 1 osoba moe by wykazana wicej ni jeden raz, jeli korzystaa z Internetu w wicej ni jednym miejscu i w wicej ni jednym celu. d Poprzez zoenie zamwienia na stronie internetowej sprzedawcy lub w portalu aukcyjnym. e W celu pozyskiwania informacji, pobierania formularzy urzdowych, wysyania wypenionych formularzy. a Concerns persons using the Internet in the first quarter of the year and for the item public administration for the years 2010 and 2011 it also concerns quarters IIIV of the respective preceding year. b In the division by place and purpose of private use, one person may be indicated more than once if he or she used the Internet in more than one place and for more than one purpose. d By placing an order on a sellers website or an auction website. e For the purpose of obtaining information, downloading official forms and sending completed forms.

308
20 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

12
86 96 94 93 96 98 92 95 96 88 99 97 98 92 100 49 66 65 68 73 70 55 61 58 70 92 63 80 67 98 . 49 66 65 79 72 60 69 71 52 74 69 71 66 70 . 34 35 31 61 43 21 41 35 21 65 43 40 34 45

TABL. 11 (187). PRZEDSIBIORSTWA WYKORZYSTUJCE WYBRANE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNE a ENTERPRISES USING SELECTED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Automatyczna wymiana danych c Dostp Wasna Automatic data exchange c strona Kom-b do interputery Internetu netowa na zewntrz wewntrz Compu- Internet przedsibiorstwa przedsibiorstwa Own ters b access website outside inside the enterprise the enterprise w % ogu przedsibiorstw a danego rodzaju dziaalnoci in % of total enterprisesa of a given economic activity . . . . . . . . . . . 2005 2010 2011 Przetwrstwo przemysowe . . . . . . . . Manufacturing Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . . Electricity, gas, steam and air conditioning supply Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . . . . . . . . Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Budownictwo . . . . . . . . . . . . . Construction Handel; naprawa pojazdw samochodowychA Trade; repair of motor vehiclesA Transport i gospodarka magazynowa . . . . Transportation and storage Zakwaterowanie i gastronomiaA . . . . . . Accommodation and cateringA Informacja i komunikacja . . . . . . . . . Information and communication Obsuga rynku nieruchomociA . . . . . . Real estate activities Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyczeniem dziaalnoci weterynaryjnej) Professional, scientific and technical activities (excluding veterinary activities) Administrowanie i dziaalno wspierajcaA . . Administrative and support service activities Pozostaa dziaalno usugowa naprawa i konserwacja komputerw i sprztu komunikacyjnego Other service activities repair of computers and communication equipment OGEM TOTAL 92 97 96 95 96 99 94 97 97 90 100 98 99 93 100

Wyszczeglnienie Specification

a Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb; stan w styczniu. b Stacjonarne i przenone, np. laptopy (notebooki); w 2011 r. rwnie smartphony i nettopy; dane nie obejmuj komputerw zintegrowanych z innymi urzdzeniami na jednej pycie montaowej, komputerw sucych do sterowania i regulacji procesw technologicznych oraz w 2005 r. urzdze podrcznych (np. palmtopw, PDA). c Poprzez sieci komputerowe. a Data concern economic entities employing more than 9 persons; as of January. b Desktops and portable computers e.g. laptops (notebooks); in 2011 also smartphones and nettops; data do not include computers integrated to other machines or devices on the same assembly board, computers used for the control and regulation of technological processes as well as in 2005 handheld computers (palmtops, PDAs). c Via any computer network.

309 aa

12
A s o f J a n u a r y

NAUKA I TECHNIKA. SPOECZESTWO INFORMACYJNE SCIENCE AND TECHNOLOGY. INFORMATION SOCIETY

P R Z E D S I B I O R S T W A W Y K O R Z Y S T U J C E S Z E R O K O P A S M O W Y D O S T P D O I N T E R N E T U a W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . S t a n w s t y c z n i u a E N T E R P R I S E S U S I N G B R O A D B A N D I N T E R N E T A C C E S S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1
8 2 % 7 8 % 7 9 % 7 2 % 7 6 % 8 4 % 8 3 % 8 4 7 1 % % 7 3 % 8 4 % 8 5 % 7 46 a D a n e d o t y c z p o d m i o t w g o s p o d a r c z y c h , w k t r y c h l i c z b a p r a c u j c y c h 0 % 7 1 % p r z e k r a c z a 9 o s b i o b e j m u j d o s t p d o I n t e r n e t u s t a y o r a z b e z p r z e w o d o w y % 8 1 % w y k o r z y s t u j c y c o n a j m n i e j t e c h n o l o g i 3 G . 7 5 %

a D a t a c o n c e r n e c o n o m i c e n t i t i e s e m p l o y i n g m o r e t h a n 9 p e r s o n s a n d c o m p r i s e f i x e d b r o a d b a n d I n t e r n e t a c c e s s i n c l u d i n g m o b i l e b r o a d b a n d c o n n e c t i o n u s i n g a t 3 G t e c h n o l o g y .

Przedsibiorstwa wykorzystujce Internet w kontaktach z administracj publiczn w 2010 r. a Enterprises using the Internet in their contacts with public administration in 2010 W % ogu przedsibiorstw danego rodzaju dziaalnoci In % of total enterprises of a given economic activity a Ogem . . . . . . . . . . . . . Przetwrstwo przemysowe . . . . . . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . . . . . . Budownictwo . . . . . . . . . . . . Handel; naprawa pojazdw samochodowychA Transport i gospodarka magazynowa . . . Zakwaterowanie i gastronomiaA . . . . Informacja i komunikacja . . . . . . . Obsuga rynku nieruchomociA . . . . . Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyczeniem dziaalnoci weterynaryjnej) . . . . . . . . . . . . Administrowanie i dziaalno wspierajcaA Pozostaa dziaalno usugowa naprawa i konserwacja komputerw i sprztu komunikacyjnego . . . . . . . . . . . 92 91 96 98 91 92 93 83 98 97 97 90 100 Total Manufacturing Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities Construction Trade; repair of motor vehiclesA Transportation and storage Accommodation and cateringA Information and communication Real estate activities Professional, scientific and technical activities (excluding veterinary activities) Administrative and support service activities Other service activities repair of computers and communication equipment
a

a Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb; przedsibiorstwa wykorzystuj Internet gwnie w celu: pozyskiwania informacji, pobierania i odsyania wypenionych formularzy, obsugi procedur administracyjnych oraz skadania ofert dotyczcych zamwie publicznych. a Data concern economic entities employing more than 9 persons; enterprises use the Internet mainly for: obtaining information, downloading and returning filled in forms, treating an administrative procedure, submitting a proposal in a public electronic tender system.

310 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
AGRICULTURE

ROLNICTWO

Prezentowane informacje opracowano metod rodzaju dziaalnoci i dotycz dziaalnoci rolniczej w zakresie produkcji rolinnej i zwierzcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezalenie od sekcji PKD 2007, do ktrej s zaliczane. Gospodarstwo rolne oznacza grunty rolne wraz z gruntami lenymi, budynkami lub ich czciami, urzdzeniami i inwentarzem, jeeli stanowi lub mog stanowi zorganizowan cao gospodarcz oraz prawami i obowizkami zwizanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa rolne w uytkowaniu indywidualnym obejmuj: gospodarstwa indywidualne o powierzchni powyej 1 ha uytkw rolnych prowadzone przez rolnikw na gruntach wasnych i niewasnych, gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha uytkw rolnych (dziaki rolne, w tym np. dziaki subowe) uytkowane rolniczo przez osoby fizyczne oraz wacicieli zwierzt gospodarskich nieposiadajcych uytkw rolnych. Dane o powierzchni uytkw rolnych ogem oraz wedug rodzajw uytkw podaje si bez gruntw niestanowicych gospodarstw rolnych. Zgodnie z metodologi EUROSTAT-u, uytki rolne w dobrej kulturze rolnej utrzymywane zgodnie z normami okrelanymi w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 III 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306) z pniejszymi zmianami prezentuje si od 2010 r. w podziale na: powierzchni pod zasiewami, grunty ugorowane (w tym uprawy na przyoranie nawozy zielone), uprawy trwae (w tym sady), ogrody przydomowe, ki trwae i pastwiska trwae. Dane za lata 2010 i 2011 nie s w peni porwnywalne z danymi za lata poprzednie. Produkcja rolinna obejmuje surowe (nieprzetworzone) produkty pochodzenia rolinnego (zbiory danego roku). Dane o zbiorach, plonach i skupie: zb, strczkowych i oleistych dotycz ziarna; kukurydz na ziarno zaliczono do zb. Strczkowe na ziarno obejmuj: konsumpcyjne (groch, fasola, bb oraz pozostae) i pastewne (wyka, ubin, bobik oraz pozostae, np. peluszka, mieszanki strczkowe). Do upraw przemysowych zalicza si: buraki cukrowe, uprawy rolin oleistych (rzepak, rzepik, mak, sonecznik, soja, gorczyca i od 2003 r. len oleisty), wknistych (len, konopie) i innych przemysowych (tj. tyto, chmiel, cykoria). Uprawy pastewne obejmuj: strczkowe pastewne, motylkowe drobnonasienne (w tym wieloletnie, tj. koniczyna, lucerna i esparceta) z innymi pastewnymi i trawami, a take okopowe pastewne (buraki pastewne, brukiew, marchew pastewna, kapusta pastewna, rzepa itp.) oraz kukurydz na pasze. Produkcja zwierzca obejmuje produkcj ywca rzenego oraz surowych (nieprzetworzonych) produktw pochodzenia zwierzcego i przyrost pogowia zwierzt gospodarskich (inwentarza ywego stada podstawowego i obrotowego), do ktrego zaliczono: bydo, trzod chlewn, owce, konie i drb. Produkcja ywca rzenego obejmuje skup zwierzt rzenych (pomniejszony o zwierzta wyselekcjonowane do dalszego chowu), sprzeda targowiskow oraz ubj z przeznaczeniem na spoycie naturalne.

311 aa

13

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

Przy ustalaniu produkcji rolniczej w cenach biecych przyjto: dla skupu, spoycia naturalnego oraz przyrostu pogowia zwierzt gospodarskich ceny skupu pacone przez podmioty gospodarcze skupujce produkty rolne bezporednio od producentw rolnych (bez podatku od towarw i usug VAT), dla sprzeday targowiskowej ceny uzyskiwane przez rolnikw na targowiskach, a dla zuycia produkcyjnego i zapasw produktw rolinnych ceny skupu pomniejszone o 5%. rdem informacji o cenach uzyskiwanych przez rolnikw na targowiskach s miesiczne notowania cen dokonane przez staych ankieterw na celowo wytypowanych targowiskach, do 2004 r. miesiczna sprawozdawczo korespondentw rolnych, ktrzy notowali rwnie ceny uzyskiwane w bezporednich obrotach midzy poszczeglnymi gospodarstwami; dane od 2005 r. nie s w peni porwnywalne z danymi za lata poprzednie. Skup produktw rolnych dotyczy iloci i wartoci produktw rolnych (rolinnych i zwierzcych) skupionych przez podmioty gospodarcze bezporednio od producentw. W produkcji zwierzcej w gospodarstwach indywidualnych powyej 1 ha uytkw rolnych oraz w skupie produktw zwierzcych z tych gospodarstw do 1993 r. ujmowane byy poowy (skup) ryb sodkowodnych. Prezentowane dane opracowano na podstawie sprawozdawczoci, wynikw bada reprezentacyjnych i spisw rolniczych oraz szacunkw. Do wylicze wskanikw natenia przyjto uytki rolne, powierzchni zasieww i zwierzta gospodarskie wedug stanu w czerwcu. Grupowania produktw rolnictwa dokonano na podstawie ,,Systematycznego Wykazu Wyrobw. Lata gospodarcze obejmuj okres od 1 VII do 30 VI (np. rok gospodarczy 2010/11 oznacza okres od 1 VII 2010 r. do 30 VI 2011 r.). Retrospekcja dane dla okresu wieloletniego podano jako przecitne roczne. The presented information was compiled using the kind of activity method and concerns agricultural activity in the area of crop and animal production conducted by economic entities regardless of the branch of the NACE Rev. 2 in which they are included. An agricultural holding is understood as an agricultural area, including forest land, buildings or their parts, equipment and stock if they constitute or may constitute an organized economic unit as well as rights and obligations related to running a holding. Agricultural holding in private use include: private farms exceeding 1 ha of agricultural land, tended by farmers on their own or rented land, private farms up to 1 ha of agricultural land (agricultural plots, of which e.g. company plots) used for agricultural purposes by natural persons as well as livestock owners who do not possess agricultural land. Data regarding the total area of agricultural land and area by type of agricultural land are presented excluding non-farm land. According to EUROSTATs methodology, agricultural land in a good agricultural condition maintained in accordance with norms defined in the decree of the Minister of Agriculture and Rural Development, dated 12 III 2007 regarding minimal norms (Journal of Laws No. 46, item 306) with later

312 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13

amendments since 2010 has been presented on the basis of a division into sown area, fallow land (including area intended for ploughing-green fertilizers), permanent crops (including orchards), kitchen gardens, permanent meadows and permanent pastures. Data for 2010 and 2011 are not comparable with data for previous years. Crop output includes raw (not processed) products of plant origin (harvests for a given year). Data regarding the crop production, yields and procurement of: cereals, pulses and oilseeds plants concern grain; maize designated for grain was included among cereals. Pulses for grain include: consumer pulses (peas, beans, broad beans and others) and feed pulses (vetch, lupine, field beans and others, e.g. field peas, pulses mixed). Industrial crops contain: sugar beets, oilseeds crops (rape, turnip rape, poppy, sunflower, soya, mustard and since 2003 oil-flax), fibrous plants (flax, hemp) and other industrial plants (i.e. tobacco, hops, chicory). Feed plants include: pulses, small-seed, legumes (of which perennial legumes: clover, lucerne and sainfoin) with other feed plants and field grasses, as well as root plants (fodder beat, rutabaga, fodder carrot, fodder cabbage, turnip) and maize for feeds. Animal output includes production of animals for slaughter, raw (not processed) products of animal origin as well as the increase in farm animal stocks (livestock the basic and working herd), which include: cattle, pigs, sheep, horses and poultry. Output of animals for slaughter includes the purchase of animals for slaughter (excluding animals selected for further breeding), market sales and slaughter intended for own consumption. The following were assumed in calculating agricultural output in current prices: for procurement of agricultural products, own consumption and increases in farm animal stocks procurement prices paid by economic entities purchasing agricultural products directly from agricultural producers (excluding value added tax VAT), for market sales prices received by farmers at marketplaces, for production consumption and stock of products of plant origin purchase prices less 5%. The information on prices received by farmers on marketplaces comes from price quotations of agricultural products, provided by a network of interviewers collecting it on selected marketplaces, until 2004 was collected monthly from agricultural correspondents, whose reports also included prices of products traded between farms; data since 2005 are not fully comparable with data in previous years. Procurement of agricultural products includes the quantity and value of agricultural products (crop and animal origin) purchased by economic entities directly from producers. Until 1993, animal output on private farms exceeding 1 ha of agricultural land as well as the procurement of products of animal origin from these farms included freshwater fishing. Presented data are compiled on the basis of reports, results of sample surveys and agricultural censuses as well as estimates. Intensity ratios were calculated on the basis of agricultural land, sown area and livestock as of June. Agricultural products were grouped according to the Systematic Nomenclature of Goods. Farming years cover the period from 1 VII to 30 VI (e.g. the 2010/11 farming year covers the period from 1 VII 2010 to 30 VI 2011). Retrospection data for long-term period are given as annual averages.

313 aa

13
2000 2005 Wyszczeglnienie

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

Uwaga do tabl. 14 Produkcja rolnicza w latach 19992003 cznie z dopatami bezporednimi Agencji Rynku Rolnego do interwencyjnego skupu pszenicy i yta, od 2005 r. z wyjtkiem skupu w tabl. 4 z naliczonymi za dany rok patnociami uzupeniajcymi do powierzchni upraw (m.in.: chmielu, tytoniu, zb, oleistych, strczkowych i rolin przeznaczonych na nasiona oraz na pasz). Note to tables 14 Agricultural output in 19992003 includes direct subsidies of the Agricultural Market Agency for the intervention procurement of wheat and rye, since 2005 with the exception of procurement in table 4 includes supplementary area payments calculated for particular year (among others: hop, tobacco, cereals, oilseeds, pulses and plants intended for seeds and feed). TABL. 1 (188). PRODUKCJA ROLNICZA (ceny biece) AGRICULTURAL OUTPUT (current prices) 2010 2011 na 1 ha uytkw rolnych w z per 1 ha of agricultural land in zl 99725 89454 78001 68977 70275 61453 49180

Specification

w mln z in mln zl

Produkcja globalna . . . W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . Produkcja kocowa . . . W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . Produkcja towarowa w tym gospodarstwa dywidualne . . . W tym skup . . . . . . in. . . .

55985 50417 38707 34275 33491 28926 22388

63337 56563 50141 44340 42907 37174 30948

84484 74573 66519 57922 59357 50474 41325

6458 Gross output 6439 Of which private farms 5051 Final output 4965 Of which private farms 4551 Market output 4424 of which private farms 3185 Of which procurement

TABL. 2 (189). DYNAMIKA PRODUKCJI ROLNICZEJ (ceny stae ) a INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (constant prices ) Wyszczeglnienie Specification 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok poprzedni=100 previous year=100 95,7 95,3 98,8 105,9 103,2 102,4 98,8 105,6 102,7 102,3 2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100 108,7 109,2

Produkcja globalna . . . Gross output W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . . Of which private farms

97,3 101,1 101,0 109,8 115,1 97,0 102,7 113,9 109,8 114,0

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

314 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100 111,9 112,0 116,4 117,9 118,7 97,3 102,0 125,3 126,9 128,6 97,2 103,9 140,4 125,9 127,2 98,4 102,2 124,4 141,1 129,3 98,3 105,2 99,6 143,1 154,0 143,2 205,6 129,1 155,5

TABL. 2 (189). DYNAMIKA PRODUKCJI ROLNICZEJ (dok.) INDICES OF AGRICULTURAL OUTPUT (cont.) Wyszczeglnienie Specification 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok poprzedni=100 previous year=100 100,0 105,6 103,6 103,0 100,0 104,9 102,8 102,9 104,2 101,5 106,1 103,1 104,6 100,4 105,3 103,1 103,9 101,0

Produkcja kocowa . . . 95,6 Final output W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . . 95,1 Of which private farms Produkcja towarowa . . . 95,4 Market output w tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . 94,5 of which private farms W tym skup . . . . . . 105,0 Of which procurement

98,6 109,0 105,8

TABL. 3 (190). GLOBALNA I TOWAROWA PRODUKCJA ROLNICZA (ceny biece) GROSS AND MARKET AGRICULTURAL OUTPUT (current prices) Wyszczeglnienie Specification a produkcja globalna gross output b produkcja towarowa market output OGEM . . . . . . . . . . . . . TOTAL Produkcja rolinna . . . . . . . . . . . Crop output w tym: of which: Zboa . . . . . . . . . . . . . . . . Cereals w tym zboa podstawowe z mieszankami zboowymi of which basic cereals including cereal mixed w tym: pszenica . . . . . . . . . . of which: wheat yto . . . . . . . . . . . . rye jczmie . . . . . . . . . . barley Ziemniaki . . . . . . . . . . . . . . . Potatoes Przemysowe . . . . . . . . . . . . . . Industrial w tym buraki cukrowe . . . . . . . . . of which sugar beets Warzywa . . . . . . . . . . . . . . . Vegetables Owoce . . . . . . . . . . . . . . . . Fruit a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b 2000 2005 2010 2011 w mln z in mln zl 100,0 100,0 55,9 45,8 21,4 15,0 19,4 12,9 8,0 7,7 2,1 1,9 2,6 1,3 5,8 5,1 6,3 7,3 2,2 3,1 6,6 6,9 6,4 7,6 99725 70275 55755 32208 21317 10562 19327 9043 7999 5382 2127 1361 2577 909 5778 3605 6293 5088 2234 2155 6583 4855 6412 5344

w odsetkach in percent

100,0 100,0 53,2 37,4 18,0 12,0 17,2 11,2 8,1 8,8 2,6 1,3 2,4 0,7 10,8 4,0 4,2 7,1 2,4 4,0 6,2 6,7 4,4 5,5

100,0 100,0 48,6 38,7 15,6 10,9 14,3 9,6 5,5 5,2 1,8 1,5 2,1 1,2 5,0 2,6 6,1 8,7 3,3 4,9 6,0 6,2 5,0 5,7

100,0 100,0 53,2 44,0 17,9 13,7 16,1 12,2 7,1 6,8 1,8 1,9 2,1 1,3 4,9 3,9 6,5 8,5 2,0 2,7 7,4 7,5 4,7 5,2

315 aa

13
Wyszczeglnienie Specification a produkcja globalna gross output b produkcja towarowa market output Produkcja zwierzca . . . . . . . . Animal output w tym: of which: ywiec rzeny1 . . . . . . . . . . Animals for slaughter1 w tym: of which: bydo (bez cielt) . . . . . . . . . cattle (excluding calves) cielta . . . . . . . . . . . . . calves trzoda chlewna . . . . . . . . . . pigs drb . . . . . . . . . . . . . . poultry Przyrost stada podstawowego i obrotowego Increase in herd (basic and working) Mleko krowie . . . . . . . . . . . Cows milk Jaja kurze . . . . . . . . . . . . . Hen eggs . . a b . . a b . . a b . . a b . . a b . . a b . . a . . a b . . a b

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 3 (190). GLOBALNA I TOWAROWA PRODUKCJA ROLNICZA (dok.) GROSS AND MARKET AGRICULTURAL OUTPUT (cont.) 2000 2005 2010 2011 w mln z in mln zl 44,1 54,2 24,2 31,5 4,2 5,6 0,4 0,5 10,9 13,7 8,4 11,5 0,6 15,0 17,4 4,0 4,8 43970 38067 24117 22166 4180 3930 418 327 10876 9611 8376 8058 613 14972 12215 3981 3388

w odsetkach in percent

46,8 62,6 25,8 37,8 3,3 5,1 0,8 1,0 16,3 23,5 4,9 7,5 1,6 16,6 20,1 3,7 4,1

51,4 61,3 27,6 36,4 3,7 5,1 0,8 0,9 15,3 19,4 7,4 10,4 0,9 17,1 19,8 4,2 4,6

46,8 56,0 24,1 31,4 4,0 5,4 0,6 0,7 11,0 13,8 8,2 11,2 0,3 15,6 18,0 4,9 5,9

1 Bydo, cielta, trzoda chlewna, owce, konie, drb, kozy i krliki. 1 Cattle, calves, pigs, sheep, horses, poultry, goats and rabbits.

TABL. 4 (191). WSKANIKI CEN TOWAROWEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ PRICE INDICES OF AGRICULTURAL MARKET OUTPUT 2005 Wyszczeglnienie Specification 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100 1023 230,1 162,4 848,1 1415 849,4 197,9 278,1 202,0 141,2 203,3 139,6 140,6 133,7 164,3 126,8

rok poprzedni=100 previous year=100

OGEM . . . TOTAL w tym skup . . . of which procurement Produkcja rolinna . Crop output Produkcja zwierzca . Animal output

. . . .

97,3 102,7 112,7 100,9 97,1 93,9 99,4 97,3 111,8 96,9 113,8 119,0 108,3 99,9 97,7 103,7

97,2 107,0 115,9 96,2 90,1 103,4 105,2 119,2 98,7 119,5 117,8 114,2

316 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2 , 6 % 2 , 2 %
l c o

U Y T K O W A N I E G R U N T W W G O S P O D A R S T W A C H R O L N Y C H W 2 0 1 1 R . S t a n w c z e r w c u L A N D U S E I N A G R I C U L T U R A L H O L D I N G S I N 2 0 1 1 A s o f J u n e T U L U R A C I L
U y t k i r o l n e w d U o b r e j k u l t u

R L G A A N a D a E l l a l n a d N r i u n t g u L o c i o r O d g A a R g r I i % c K 3 u , l T 3 t u 8 Y r a
e z r

5 9 , 6 %

1 4 , 6 %

4 , 0 % 3 , 7 % 6 , 7 %

n o i t i d n

6 , 3 %

U y t k i r o l n e w d o b r e j k u l t u r z e : A g r i c u l t u r a l l a n d i n g o o d a g r i c u l t u r a l c o n d i t i o n : p o d z a s i e w a m i o g r o d y p r z y d o m o w e s o w n a r e a k i t c h e n g a r d e n s g r u n t y u g o r o w a n e k i t r w a e f a l l o w l a n d p e r m a n e n t m e a d o w s u p r a w y t r w a e p a s t w i s k a t r w a e p e r m a n e n t c r o p s p e r m a n e n t p a s t u r e s

0 , 3 % P o z o s t a e u y t k i r o l n e O t h e r s a g r i c u l t u r a l l a n d
b L a s y b F o r e s t s P o z o s t a e g r u n t y O t h e r l a n d

a P a t r z n o t a n a s t r . 3 1 1 . b c z n i e z g r u n t a m i z w i z a n y m i z g o s p o d a r k l e n . a S e e n o t e o n p a g e 3 1 2 . b I n c l u d i n g l a n d c o n n e c t e d w i t h s i l v i c u l t u r e .

W 2011 r. (stan w czerwcu) powierzchnia lasw i gruntw lenych w gospodarstwach rolnych wynosia 1195,6 tys. ha (w tym w gospodarstwach indywidualnych stanowia 95,5%), wobec: 1293,5 tys. ha w 2010 r. (odpowiednio: 91,6%), 1157,7 tys. ha w 2005 r. (93,5%) i 1494,7 tys. ha w 2000 r. (93,7%). In 2011, as of June, forest areas and forest land in agricultural farms were 1195,6 thous. ha (of which in private farms were 95,5%), compared with: 1293,5 thous. ha in 2010 (respectively 91,6%), 1157,7 thous. ha in 2005 (93,5%) and 1494,7 thous. ha in 2000 (93,7%).

W 2011 r. (stan w czerwcu) gospodarstwa indywidualne uytkoway 90,0% oglnej powierzchni uytkw rolnych. In 2011, as of June, private farms used 90,0% of the total agricultural land.

317 aa

13
AGRICULTURAL LAND As of June
a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 5 (192). POWIERZCHNIA UYTKW ROLNYCH Stan w czerwcu

W dobrej kulturze rolnej Area in good agricultural condition uprawy trwae permanent grunty crops ugorowane w tym fallow land razem sady total of which orchards pastwiska Pozotrwae stae perma- Others nent pastures

Wyszczeglnienie Specification

Ogem Grand razem total total

pod zasiewami sown area

ogrody przydomowe kitchen gardens

ki trwae permanent meadows

w tys. ha in thous. ha OGEM TOTAL . . . . 2000 2005 2010


d

17812 15906

b b

x 12408 x 11193

c c

. . 450 468 409

. . 398 390 382

257 297 374 362 355

. . 44 55 54

2503 2529 2629 2589 2475

1369 858 654 702 641

x x 900 662 458

15503 14603 10428

2011 15442 14780 10576 W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . . . . 13892 13434 Of which private farms W tym gospodarstwa indywidualne o powierzchni powyej 1 ha uytkw rolnych . . . 13655 13226 Of which private farms exceeding 1 ha of agricultural land 1,01 4,99 ha . . . . . 5,00 9,99 10,0014,99 15,0019,99 20,0049,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375 2412 1924 1266 2840 2838 2162 2319 1894 1236 2805 2810 9473

9391

377

369

345

35

2420

634

429

1286 1625 1361 885 2086 2148

172 64 50 35 21 35

103 106 67 17 34 42

94 101 65 16 33 36

19 7 4 1 3 1

500 436 324 221 495 444

82 81 88 77 166 140

213 93 30 30 35 28

50,00 ha i wicej . . . . and more

a Patrz nota na str. 311. b W podziale wedug rodzajw uytkw nie ujto gruntw odogowanych i ugorowanych: w 2000 r. 1275 tys. ha, a w 2005 r. 1029 tys. ha. c cznie z uprawami trwaymi innymi ni sady, ogrodami przydomowymi oraz uprawami na przyoranie (nawozy zielone). d Dane Powszechnego Spisu Rolnego. a See note on page 312. b By breakdown area land type does not include set-aside and fallow land: in 2000 1275 thous. ha and in 2005 1029 thous. ha. c Including permanent crops other than orchards, with kitchen gardens as well as area intended for ploughing (green fertilizers). d Data of the Agricultural Census.

318 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13

Z R N I C O W A N I E G O S P O D A R S T W I N D Y W I D U A L N Y C H O P O W I E R Z C H N I P O W Y E J 1 h a U Y T K W R O L N Y C H W E D U G G R U P O B S Z A R O W Y C H I W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . S t a n w c z e r w c u D I F F E R E N T I A T I O N O F P R I V A T E F A R M S E X C E E D I N G 1 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D B Y S I Z E A N D V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1 A s o f J u n e

G o s p o d a r s t w a o p o w i e r z c h n i u y t k w r o l n y c h w h a : P r i v a t e f a r m s w i t h a g r i c u l t u r a l l a n d o f : 1 , 0 1 4 , 9 9 h a 5 , 0 0 1 4 , 9 9 1 5 , 0 0 h a i w i c e j a n d m o r e

P R Z E C I T N A P O W I E R Z C H N I A G O S P O D A R S T W A I N D Y W I D U A L N E G O O P O W I E R Z C H N I P O W Y E J 1 h a U Y T K W R O L N Y C H S t a n w c z e r w c u A V E R A G E A R E A O F P R I V A T E F A R M E X C E E D I N G 1 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D A s o f J u n e
8 , 0 h a P o w i e r z c h n i a o g l n a T o t a l a r e a w t y m u y t k i r o l n e o f w h i c h a g r i c u l t u r a l l a n d 9 , 3 h a

7 , 2 h a

8 , 3 h a

2 0 0 0

2 0 1 1

319 aa

13
TABL. 6 (193). POWIERZCHNIA ZASIEWW Stan w czerwcu SOWN AREA As of June
a a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms

Wyszczeglnienie

2000

2005

2010

Specification

W TYSICACH HEKTARW IN THOUSAND HECTARES OGEM . . . . . . . 12408 11193 10428 10576 9473 T O T A L

W % OGEM IN % OF TOTAL Zboa . . . . . . . . . 71,0 69,3 21,2 17,2 8,8 4,6 5,6 11,9 1,1 0,4 10,1 6,5 2,7 3,6 0,03 7,4 3,9 2,0 74,4 70,7 19,8 12,6 9,9 4,9 10,7 12,8 1,1 0,3 5,3 7,9 2,6 5,1 0,05 7,5 3,8 2,0 73,2 68,9 20,5 10,2 9,3 5,5 12,8 10,6 1,7 0,4 3,7 11,6 2,0 9,5 0,01 7,0 2,8 1,3 73,8 69,8 21,4 10,3 9,6 5,2 12,0 11,3 1,5 0,4 3,7 10,2 1,9 8,0 0,01 8,3 2,5 1,5 75,1 Cereals 71,6 20,2 10,9 9,7 5,5 12,7 12,6 of which basic cereals including cereal mixed wheat rye barley oats triticale cereal mixed

w tym zboa podstawowe z mieszankami zboowymi pszenica yto . jczmie owies . pszenyto mieszanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . zboowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strczkowe . . . . . . . w tym konsumpcyjne . . . Ziemniaki . . . . . . . . . . Przemysowe . . . . . . . w tym: buraki cukrowe oleiste wkniste Pastewne
c

1,6 Pulses 0,4 of which consumer pulses 4,0 Potatoes 8,6 Industrial 1,7 6,6 0,01 8,1 Feed 2,6 Other crops 1,6 of which ground vegetables
c

of which: sugar beets oilseeds fibrous

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

Pozostae uprawy . . . . . w tym warzywa gruntowe

a W latach 2000 i 2005 cznie z powierzchni upraw trwaych, ogrodw przydomowych oraz upraw na przyoranie (nawozy zielone). b Dane Powszechnego Spisu Rolnego. c Warzywa, truskawki, wysadki okopowych itp. a In 2000 and 2005 including permanent crops, kitchen gardens as well as area intended for ploughing (green fertilizers). b Data of the Agricultural Census. c Vegetables, strawberries, root plant planting, etc.

320 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2 2 , 9 % % 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0

S T R U K T U R A Z A S I E W W W G O S P O D A R S T W A C H I N D Y W I D U A L N Y C H O P O W I E R Z C H N I P O W Y E J 1 h a U Y T K W R O L N Y C H W 2 0 1 1 R . S t a n w c z e r w c u S T R U C T U R E O F C R O P S O N P R I V A T E F A R M S E X C E E D I N G 1 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D I N 2 0 1 1 A s o f J u n e
P o w i e r z c h n i a z a s i e w w o g e m = 1 0 0 % T o t a l s o w n a r e a = 1 0 0 %

% 1 7 , 3 % 1 3 , 7 % 1 4 , 5 % 9 , 4 % 2 2 , 2 % 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0

0 0 1 , 0 1 4 , 9 9 5 , 0 0 9 , 9 9 1 0 , 0 0 1 5 , 0 0 2 0 , 0 0 4 9 , 9 9 5 0 , 0 0 h a i w i c e j 1 4 , 9 9 1 9 , 9 9 a n d m o r e g o s p o d a r s t w a o p o w i e r z c h n i u y t k w r o l n y c h p r i v a t e f a r m s w i t h a g r i c u l t u r a l l a n d a r e a o f a P r z e m y s o w e a I n d u s t r i a l

Z b o a C e r e a l s

Z i e m n i a k i P o t a t o e s

P a s t e w n e F e e d

P o z o s t a e O t h e r s

w t y m p s z e n i c a o f w h i c h w h e a t
B e z c h m i e l u , c y k o r i i , m a k u , s o n e c z n i k a , s o i o r a z g o r c z y c y . a a E x c l u d i n g h o p s , c h i c o r y , p o p p y , s u n f l o w e r , s o y a b e a n a n d m u s t a r d .

321
21 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

13
Wyszczeglnienie 2001 2005 2005 Zboa . . . . . . . . . 26758 24800 9022 3910 3337 1346 3237 3948 270 78 14600 12236 1203 1178 2434 10605 1888 21154 26928 24900 8771 3404 3582 1324 3903 3916 254 66 10369 11912 1474 1450 1557 10840 1929 22427 w tym zboa podstawowe z mieszankami zboowymi pszenica yto . . . . . . .

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 7 (194). ZBIORY I PLONY GWNYCH ZIEMIOPODW MAJOR CROP PRODUCTION AND YIELDS 2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms

2010

Specification

ZBIORY w tys. t PRODUCTION in thous. t 27228 25088 9408 2852 3397 1516 4576 3339 360 88 8188 9973 2273 2229 672 12893 1437 23655 26767 24256 9339 2601 3326 1382 4235 3373 343 84 9111 11674 1888 1862 1060 13085 1932 22463 23258 Cereals 21504 7431 2456 2929 1330 3998 3360 of which basic cereals including cereal mixed wheat rye barley oats triticale cereal mixed

. . . . . . . . . . . . . .

jczmie

owies . . . . . . . . pszenyto . . . . . .

mieszanki zboowe . . . Strczkowe . . . . . . .

320 Pulses 75 of which consumer pulses

w tym konsumpcyjne . . . Ziemniaki . . . . . . . . . . . . .

8619 Potatoes 9440 Sugar beets 1387 Oilseeds 1365 of which rape and turnip rape

Buraki cukrowe Oleiste

. . . . . . . . . . .

w tym rzepak i rzepik Okopowe pastewne Siano: kowe

. . . .

1057 Feed root plants 12863 Hay: meadow 1784 from legumes

. . . . . .

z rolin motylkowych Soma zb podstawowych . .

19567 Straw from basic cereals

322 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms Specification 34,3 32,9 41,3 24,0 32,7 25,3 33,4 28,1 21,1 22,4 232 574 22,2 22,4 458 50,5 47,5 36,4 32,7 Cereals 31,7 38,9 23,7 32,0 25,3 33,2 28,1 of which basic cereals including cereal mixed wheat rye barley oats triticale cereal mixed

TABL. 7 (194). ZBIORY I PLONY GWNYCH ZIEMIOPODW (dok.) MAJOR CROP PRODUCTION AND YIELDS (cont.)

Wyszczeglnienie

2001 2005

2005

2010

PLONY z 1 ha w dt YIELDS per 1 ha in dt Zboa . . . . . . . . . 31,9 30,9 38,0 24,4 31,7 24,7 32,2 27,5 22,6 20,3 180 411 24,0 24,6 391 43,2 46,1 32,2 32,3 31,5 39,5 24,1 32,2 24,6 32,7 27,3 21,4 20,4 176 416 25,9 26,3 372 42,9 42,2 34,6 35,6 34,9 43,9 26,8 34,9 26,3 34,4 30,3 20,8 20,0 211 483 23,1 23,6 405 49,0 47,6 38,9

w tym zboa podstawowe z mieszankami zboowymi pszenica yto . . . . . . .

. . . . . . . .

jczmie . . . . . . . owies . . . . . . . . pszenyto . . . . . .

mieszanki zboowe . . . Strczkowe Ziemniaki . . . . . . . . . . . . . . .

21,2 Pulses 21,4 of which consumer pulses 227 Potatoes 575 Sugar beets 22,1 Oilseeds 22,4 of which rape and turnip rape

w tym konsumpcyjne . . .

Buraki cukrowe . . . . . . Oleiste . . . . . . . . . . .

w tym rzepak i rzepik Okopowe pastewne

. . . .

463 Feed root plants 52,0 Hay: meadow 48,6 from legumes

Siano: kowe . . . . . . . z rolin motylkowych Soma zb podstawowych Zboa, ziemniaki i buraki cukrowe a w przeliczeniu na zboa . . . . . . .

35,0 Straw from basic cereals Cereals, potatoes and sugar beets in terms of cereals a

31,4

31,9

35,5

34,6

33,0

a Wedug normatywnych wspczynnikw (dzielnikw) przyjto: dla zb 1, dla ziemniakw 7 i dla burakw cukrowych 12. a According to standardization factors (dividers) the following values were assumed: for cereals 1, for potatoes 7 and for sugar beets 12.

323 aa

13
P S Z E N I C A W H E A T

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

Z R N I C O W A N I E P L O N W O R A Z U D Z I A W O J E W D Z T W W Z B I O R A C H G W N Y C H Z I E M I O P O D W W 2 0 1 1 R . Y I E L D D I F F E R E N T I A T I O N A N D V O I V O D S H I P S H A R E I N M A J O R C R O P P R O D U C T I O N I N 2 0 1 1
U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n % 9 6 3 0 P l o n y z 1 h a w d t Y i e l d s p e r 1 h a i n d t 3 0 3 4 3 8 4 6 5 9 4 2 Y T O R Y E U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n 2 4 , 0 d t % 9 6 P l o n y z 1 h a w d t 3 Y i e l d s p e r 1 h a i n d t 0 2 0 2 2 2 6 2 8 3 2 3 8

4 1 , 3 d t

J C Z M I E B A R L E Y 3 2 , 7 d t U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n % 9 6 3 0 P l o n y z 1 h a w d t Y i e l d s p e r 1 h a i n d t

2 2 2 8 3 2 3 6 4 0 4 6

324 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n % 9 6 3 0 P l o n y z 1 h a w d t Y i e l d s p e r 1 h a i n d t 2 2 0 3 2 0 1 9 0 2 0 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0

Z R N I C O W A N I E P L O N W O R A Z U D Z I A W O J E W D Z T W W Z B I O R A C H G W N Y C H Z I E M I O P O D W W 2 0 1 1 R . ( d o k . ) Y I E L D D I F F E R E N T I A T I O N A N D V O I V O D S H I P S H A R E I N M A J O R C R O P P R O D U C T I O N I N 2 0 1 1 ( c o n t . )
Z I E M N I A K I P O T A T O E S

2 3 2 d t

B U R A K I C U K R O W E S U G A R B E E T S U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n % 9 6 P l o n y z 1 h a w d t Y i e l d s p e r 1 h a i n d t 3 0 5 7 4 d t

4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 8 0 3 5 0

R Z E P A K I R Z E P I K R A P E A N D T U R N I P R A P E

2 2 , 4 d t

U d z i a w z b i o r a c h S h a r e i n p r o d u c t i o n % 9 6 3 0 P l o n y z 1 h a w d t Y i e l d s p e r 1 h a i n d t 2 6 3 0 1 7 2 0 2 3

325 aa

13
TABL. 8 (195). ZBIORY I PLONY WARZYW VEGETABLE PRODUCTION AND YIELDS Wyszczeglnienie 2001 2005 2005 Zbiory w tys. t Warzywa gruntowe w tym: kapusta cebula marchew buraki ogrki pomidory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 701 861 365 280 235 1320 714 929 356 257 232 . . . . . . . . . 5283 4653 5458 4785

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms 5575 4803

2010

Specification

4878 4189

5376 Production in thous. t 4654 Ground vegetables of which:

986 578 765 290 253 225

1231 677 887 370 297 273

1227 609 857 363 293 268

cabbages onions carrots beetroots cucumbers tomatoes

Warzywa z upraw pod osonami . . . . . . . . . Plony warzyw z 1 ha w dt Kapusta Cebula Marchew Buraki Ogrki gruntowych

630

673

689

772

722 Vegetables cultivated under covers Yields of ground vegetables per 1 ha in dt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396 212 278 252 133 181

377 206 280 239 125 176

481 244 391 357 186 271

480 254 377 345 183 246

480 Cabbages 248 Onions 375 Carrots 344 Beetroots 182 Cucumbers 245 Tomatoes

Pomidory

326 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms Specification 2884 2860 Tree fruit production of which:

TABL. 9 (196). ZBIORY OWOCW FRUIT PRODUCTION

Wyszczeglnienie

2001 2005

2005

2010

w tys. t in thous. t Zbiory owocw z drzew . . w tym: Jabka . . . . . . . . . 2325 78,6 114 177 43,1 2075 59,3 91,4 140 37,5 1878 46,5 83,8 147 40,1 2493 62,8 91,8 175 38,0 2762 2422 2217

2472 Apples 62,3 Pears 91,1 Plums 174 Cherries 37,9 Sweet cherries

Gruszki . . . . . . . . . liwki Winie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czerenie

Zbiory owocw jagodowych w tym: Truskawki Maliny Porzeczki Agrest . . . . . . .

475

500

526

531

527 Berry fruit production of which:

179 51,0 181 21,7

185 65,5 187 16,7

153 92,9 197 14,2

166 118 170 14,6

165 Strawberries 118 Raspberries 169 Currants 14,6 Gooseberries

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327 aa

13
CATTLE, PIGS AND SHEEP As of June Wyszczeglnienie Specification OGEM TOTAL . . . . . . . . 20012005 2005 2010 2011
b

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 10 (197). BYDO, TRZODA CHLEWNA I OWCE Stan w czerwcu

Bydo Cattle ogem total w tym krowy of which cows

Trzoda chlewna ogem total

Pigs

w tym lochy of which sows

Owce Sheep

W TYSICACH SZTUK IN THOUSAND HEADS 5519 5483 5761 5762 2873 2795 2657 2626 17888 18112 15278 13509 1760 1813 1427 1177 332 316 268 251

W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . Of which private farms

5442

2491

11408

989

230

w tym o powierzchni powyej 1 ha uytkw rolnych . . . . . . . . . . . . . of which exceeding 1 ha of agricultural land

5416

2479

11272

976

224

NA 100 ha UYTKW ROLNYCH w szt. PER 100 ha OF AGRICULTURAL LAND in heads OGEM TOTAL . . . . . . . . 20012005 2005 2010 2011
b

33 35 37 37

17 18 17 17

108 114 99 88

11 11 9,2 7,6

2,0 2,0 1,7 1,6

W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . Of which private farms

39

18

82

7,1

1,7

a W latach 20012009 oraz w 2011 r. stan w kocu lipca. b Dane Powszechnego Spisu Rolnego. a In 20012009 and 2011 as of the end of July. b Data of the Agricultural Census.

328 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
s z t . h e a d 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 T R Z O D A C H L E W N A P I G S

B Y D O I T R Z O D A C H L E W N A N A 1 0 0 h a U Y T K W R O L N Y C H W W Y B R A N Y C H K R A J A C H C A T T L E A N D P I G S P E R 1 0 0 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D I N S E L E C T E D C O U N T R I E S
B Y D O C A T T L E s z t . h e a d 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y
a a P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l

R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y
a W 2 0 1 0 r . d a n e P o w s z e c h n e g o S p i s u R o l n e g o . a I n 2 0 1 0 d a t a o f t h e A g r i c u l t u r a l C e n s u s .

2 0 0 0

2 0 1 0

329 aa

13
TABL. 11 (198). DRB Stan w kocu roku POULTRY End of year
a a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

2011 w tym gospodarstwa ogem indywidualne total of which private farms

Wyszczeglnienie

2000

2005

2010

Specification

Kury w tys. szt.

. . . . .

48274 113488 155031 139964 126393 Hens in thous. heads 42649 614 802 3571 271 239 45201 2018 5008 4559 713 284 52374 5083 10156 6218 1000 338 49909 1430 8175 2644 906 323 42345 of which laying hens

w tym nioski . . . . . . Gsi w tys. szt.


c

. . . . .

1399 Geese in thous. heads 6571 Turkeys in thous. heads 2544 Ducks in thous. heads 910 305 Hens per 100 ha of agricultural land in heads of which laying hens
c

Indyki w tys. szt. . . . . . Kaczki w tys. szt. . . . .

Kury na 100 ha uytkw rolnych w szt. . . . . . . w tym nioski . . . . . .

a W wieku powyej 2 tygodni, w 2000 r. w wieku 6 miesicy i wicej. b Dane Powszechnego Spisu Rolnego. c cznie z drobiem pozostaym. a Aged more than 2 weeks, in 2000 6 months and more. b Data of the Agricultural Census. c Including other poultry.

TABL. 12 (199). PRODUKCJA WANIEJSZYCH PRODUKTW POCHODZENIA ZWIERZCEGO PRODUCTION OF MAJOR ANIMAL PRODUCTS Wyszczeglnienie 2001 2005 2005 2010 2011 Specification

ywiec rzeny w tys. szt.: bydo (bez cielt) . . . . . . cielta . . . . . . . . . . 1262 933 23252 197 66 1149 736 22737 167 67 1331 663 19745 129 66 1372 572 19675 127 60

Animals for slaughter in thous. heads: cattle (excluding calves) calves pigs sheep horses

trzoda chlewna . . . . . . . owce konie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2010 2011 Specification
a

TABL. 12 (199). PRODUKCJA WANIEJSZYCH PRODUKTW POCHODZENIA ZWIERZCEGO (dok.) PRODUCTION OF MAJOR ANIMAL PRODUCTS (cont.) Wyszczeglnienie 2001 2005 2005

Produkcja ywca rzenego w tys. t: w wadze ywej


b

Production of animals for slaughter in thous. t: 4505 577 2586 1223 4699 599 2540 1452 5205 743 2388 1971 5284 751 2405 2038 in live weight
b

. . . . . . . .

w tym: bydo (bez cielt) trzoda chlewna drb

of which: cattle (excluding calves) pigs poultry in terms of meat (including fats and pluck) in post-slaughter warm weight

. . .

. . . . . . .

w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami i podrobami) w wadze poubojowej ciepej . . . Mleko krowie w mln l . . . . . Jaja kurze w mln szt. . . . . . . . .

3425 11533 9013 1172

3565 11575 9640 998

3909 11921 11124 620

3965

12052 Cows milk in mln l 10373 Hen eggs in mln units 775 Sheeps greasy wool in t

Wena nieprana owcza w t

a Obejmuje ywiec: woowy, cielcy, wieprzowy, barani, koski, drobiowy, kozi, krliczy i dziczyzn. b Bez dziczyzny. a Includes animals: cattle, calves, pigs, sheep, horses, poultry, goat, rabbit and game. b Excluding game.

Produkcyjno zwierzt (przecitna roczna wydajno od 1 sztuki) ksztatowaa si nastpujco: Annual average yield from 1 animal:
2001 2005 2005 2010 2011

udj mleka od 1 krowy w l quantity of milk per cow in l

. .

. . .

3982 201 3,6

4147 208 3,2

4487 227 2,7

4618 211 3,4

liczba jaj uzyskanych od 1 kury nioski w szt. number of eggs per laying hen in units ilo weny uzyskanej od 1 owcy w kg quantity of wool per sheep in kg

331 aa

13
N A 1 h a U Y T K W R O L N Y C H P E R 1 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D 5 , 00 d t 2 0 , 0 1 0 , 0 1 5 , 0

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

P R O D U K C J A W A N I E J S Z Y C H P R O D U K T W R O L N Y C H P R O D U C T I O N O F M A J O R A G R I C U L T U R A L P R O D U C T S
a N A 1 M I E S Z K A C A a P E R C A P I T A

Z b o a C e r e a l s Z i e m n i a k i P o t a t o e s B u r a k i c u k r o w e S u g a r b e e t s 0 2468 d t

R z e p a k i r z e p i k R a p e a n d t u r n i p r a p e W a r z y w a V e g e t a b l e s O w o c e F r u i t
b M i s o b M e a t

4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 00 k g

0 7 5 5 0 2 5 1 0 0 1 2 5 1 5 0 k g

M l e k o k r o w i e C o w s m i l k 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 00 l 0 5 0 1 0 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 l 1 5 0

J a j a k u r z e H e n e g g s s z t . 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 00 u n i t s 2 0 0 1 2 0 0 5 5 0 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 s z t . u n i t s 2 0 1 1

a W 2 0 1 1 r . d a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . b W o o w e , c i e l c e , w i e p r z o w e , b a r a n i e , k o s k i e , d r o b i o w e , k o z i e , k r l i c z e i d z i c z y z n a ; c z n i e z t u s z c z a m i i p o d r o b a m i ; w w a d z e p o u b o j o w e j c i e p e j . a I n 2 0 1 1 p r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 . b B e e f , v e a l , p o r k , m u t t o n , h o r s e f l e s h , p o u l t r y , g o a t , r a b b i t a n d g a m e ; i n c l u d i n g f a t s a n d p l u c k ; i n p o s t s l a u g h t e r w a r m w e i g h t .

332 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2010 2666 889 1777 30,8 534 2011 Specification 3185 In zlotys (current prices) 1091 2094 products: crop animal 30,8 In terms of cereal units a in dt 499 Basic cereals (including cereal mixed) in kg Animals for slaughter in terms of meat (including fats)b in post-slaughter warm weight in kg 204 565 212 586 Cows milk in l

TABL. 13 (200). SKUP PRODUKTW ROLNYCH NA 1 ha UYTKW ROLNYCH PROCUREMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS PER 1 ha OF AGRICULTURAL LAND Wyszczeglnienie W zotych (ceny biece) . . . . produkty: rolinne zwierzce . . . . . . . . . . 2001 2005 1610 490 1121 23,0 393 2005 1945 538 1407 26,3 433

W przeliczeniu na jednostki zboowe a w dt . . . . . . . . . Zboa podstawowe (cznie z mieszankami zboowymi) w kg . . ywiec rzeny w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami)b w wadze poubojowej ciepej w kg . . . Mleko krowie w l . . . . . .

147 455

171 540

a Jednostka zboowa jest to przecitna warto energetyczna i biakowa 1 dt zb. b Woowe, cielce, wieprzowe, baranie, koskie i drobiowe. a A cereal unit is the average energy and protein equivalent of 1 dt of cereals. b Beef, veal, pork, mutton, horseflesh and poultry.

TABL. 14 (201). SKUP WANIEJSZYCH PRODUKTW ROLNYCH PROCUREMENT OF MAJOR AGRICULTURAL PRODUCTS 2001 2005 2005 Wyszczeglnienie 2010 2011 w % produkcji in % of production Specification

w liczbach bezwzgldnych in absolute numbers

Zboa w tys. t . . . . . . . w tym zboa podstawowe z mieszankami zboowymi (konsumpcyjne i paszowe) . . . . . pszenica yto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7465

7867

9383

9365

35,0 Cereals in thous. t of which basic cereals including cereal mixed (consumer and for feeds) wheat rye barley oats and cereal mixed triticale

6487 4871 852 441 72 251

6841 4852 866 610 101 412

8221 5581 936 839 98 767

7637 5645 654 741 95 502

31,5 60,4 25,2 22,3 2,0 11,9

jczmie

owies i mieszanki zboowe pszenyto . . . . . . .

333 aa

13
2001 2005 2005 Wyszczeglnienie Strczkowe konsumpcyjne w tys. t Ziemniaki w tys. t . . . . . . Buraki cukrowe w mln t . . .
a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 14 (201). SKUP WANIEJSZYCH PRODUKTW ROLNYCH (dok.) PROCUREMENT OF MAJOR AGRICULTURAL PRODUCTS (cont.) 2010 2011 w % produkcji in % of production Specification

w liczbach bezwzgldnych in absolute numbers

4,6 1244 12,1 1087 1059 1146 3407

6,7 1075 11,9 1357 1262 1194 3783

5,1 1143 9,6 1985 1371 1615 4449

6,1 1275 11,1 1324 1533 1737 4590

7,2 Consumer pulses in thous. t 14,0 Potatoes in thous. t 95,1 Sugar beets in mln t 71,1 Rape and turnip rape (industrial) in thous. t

Rzepak i rzepik przemysowy w tys. t . . . . . . . . . Warzywa w tys. t . . . . . . Owoce w tys. t . . . . . .

27,5 Vegetables in thous. t 50,9 Fruit in thous. t 87,0 Animals for slaughter b in live weight in thous. t of which:

ywiec rzeny b w wadze ywej w tys. t . . . . . . . . . w tym: bydo (bez cielt) cielta . . . . .

449 19,0 1800 1116

490 16,1 1944 1309

614 13,5 1988 1814

555 12,1 2086 1919

73,8 25,9 86,7 94,2

cattle (excluding calves) calves pigs poultry

. . . . . . . . . . . . . . .

trzoda chlewna drb

. . . . . . . . . .

ywiec rzeny w przeliczeniu na miso (cznie z tuszczami)c w wadze poubojowej ciepej w tys. t . . . . . . . . . Mleko krowie w mln l . . . .

2445 7586 763 242

2713 8584 1239 227

3162 8761 1813 207

3271 9043 1194 450

87,6

Animals for slaughter in terms of meat (including fats)c in post-slaughter warm weight in thous. t

75,0 Cows milk in mln l 12,8 Consumer hen eggs in mln units 58,1 Sheeps greasy wool in t

Jaja kurze konsumpcyjne w mln szt. Wena nieprana owcza w t . .

a Bez materiau siewnego. b Bydo, cielta, trzoda chlewna, owce, konie i drb. c Woowe, cielce, wieprzowe, baranie, koskie i drobiowe. a Excluding sowing. b Cattle, calves, pigs, sheep, horses and poultry. c Beef, veal, pork, mutton, horseflesh and poultry.

334 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2010 2011 Specification 4,56 8,82 3,89 1,07 0,19 Cereal grain consumer and for feeds per dt: 81,99 wheat 74,24 rye 75,38 barley 72,01 triticale 37,00 Potatoes per dt 49,57 of which: edible (excluding early kinds) 20,94 of which: industrial Animals for slaughter per kg: 5,58 cattle (excluding calves) 8,92 calves 4,52 pigs 1,21 Cows milk per l 0,18 Consumer hen eggs per piece

TABL. 15 (202). PRZECITNE CENY SKUPU WANIEJSZYCH PRODUKTW ROLNYCH AVERAGE PROCUREMENT PRICES OF MAJOR AGRICULTURAL PRODUCTS 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Ziarno zb konsumpcyjnych i paszowych za 1 dt: pszenicy . . . . . . . . . . . yta . . . . . . . . . . . . jczmienia . . . . . . . . . . pszenyta . . . . . . . . . . Ziemniaki za 1 dt . . . . . . w tym: jadalne (bez wczesnych) . . przemysowe . . . . . . ywiec rzeny za 1 kg: bydo (bez cielt) . . . . . . . cielta . . . . . . . . . . . trzoda chlewna . . . . . . . . Mleko krowie za 1 l . . . . . Jaja kurze konsumpcyjne za 1 szt. 2005

50,82 36,15 50,11 46,09 23,21 34,86 15,75 2,90 6,00 3,68 0,78 0,21

36,69 27,64 37,34 30,85 25,53 37,05 15,96 4,05 9,77 3,82 0,93 0,18

59,84 42,12 48,98 46,65 36,53 50,86 16,28

TABL. 16 (203). PRZECITNE CENY UZYSKIWANE PRZEZ ROLNIKW NA TARGOWISKACH a AVERAGE MARKETPLACE PRICES RECEIVED BY FARMERS 2000 Wyszczeglnienie w z in zl Ziemiopody za 1 dt Ziarno zb: pszenicy . . . . . . 56,11 45,49 yta . . . . . . . . 41,51 34,67 jczmienia . . . . . . 48,41 42,71 owsa . . . . . . . . 42,22 37,02 Ziemniaki (bez jadalnych wczesnych) 41,33 52,87 Siano kowe . . . . . . . . . . 21,19 29,69 Zwierzta gospodarskie za 1 szt. Krowa dojna . . . . . . . . . . 1410 2061 Jawka 1-roczna . . . . . . . . 890,45 1298 Prosi na chw . . . . . . . . . 86,25 131,00 Ko roboczy . . . . . . . . . . 2839 3336 rebi 1-roczne . . . . . . . . . 1597 2363 Produkty zwierzce ywiec rzeny za 1 kg: bydo (bez cielt) b . . . . . . . 2,79 4,13 cielta . . . . . . . . . . . 4,90 7,12 trzoda chlewna . . . . . . . . 3,60 3,91 Mleko krowie za 1 l . . . . . . 0,95 1,31 Jaja kurze za 1 szt. . . . . . . 0,32 0,37 2005 2010 2011 Specification

Crops per dt 64,91 95,51 Cereal grain of: wheat 48,58 78,79 Cereal grain of: rye 57,88 88,09 Cereal grain of: barley 49,22 76,28 Cereal grain of: oats 98,51 111,47 Potatoes (excluding edible early kinds) 41,00 38,26 Hay meadow Livestock per head 2495 2606 Dairy cow 1573 1735 One-year heifer 130,20 121,13 Piglet 3675 3914 Farm horse 2167 2315 One-year colt Animal products Animals for slaughter per kg: 4,79 5,52 cattle (excluding calves) b 8,72 9,03 calves 3,83 4,63 pigs 1,78 1,90 Cows milk per l 0,52 0,54 Hen eggs per piece

a Patrz nota na str. 312. b rednia waona cena byda rzenego obliczona przy przyjciu struktury iloci skupu modego byda i krw rzenych. a See note on page 313. b Average weighted price of cattle for slaughter calculated with the adoption of the structure of procurement quantity of young cattle and cows for slaughter.

335 aa

13
2000 Wyszczeglnienie Pszenica (ziarno siewne) dt . . . Ziemniaki (sadzeniaki) dt . . . . Wgiel kamienny t . . . . . . Mieszanki paszowe dt: dla byda . . . . . . . . . . dla tucznikw . . . . . . . . Olej napdowy letni hl . . . . Nawozy mineralne lub chemiczne dt: saletra amonowa 34% N . . . . 1,7 1,6 7,6 1,4 b 1,5 5,0 0,88 1,7 4,7 684 103 15,1 117
d a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 17 (204). RELACJE CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH RODKW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA DO CEN SKUPU NIEKTRYCH PRODUKTW ROLNYCH RELATIONS BETWEEN RETAIL PRICES OF SELECTED MEANS OF PRODUCTION FOR AGRICULTURE AND PROCUREMENT PRICES OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS 2005 2010 2011 Specification

ceny rodkw produkcji wyraone prices of means of production expressed W dt PSZENICY IN dt OF WHEAT 2,6 2,2 12,8 2,2 2,3 10,3 2,1 2,9 9,7 1714 263 43,1 342 2,5 2,4 12,3 2,0 1,6 7,3 1,7 2,9 7,6 1298 210 31,0 284

polifoska 8% N, 24% P2O5 i 24% K2O Cement portlandzki t . . . . . c Cignik . . . . . . . . . . . Kopaczka do ziemniakw cignikowa, zawieszana . . . . . . . . . Brona cignikowa, zawieszana . . . Siewnik zboowy cignikowy, zawieszany . . . . . . . . . . .

2,6 Wheat (sowing seed) dt 2,7 Seed-potatoes dt 9,7 Hard coal t Compound feedingstuffs dt: 1,8 for cattle 1,6 for porkers 6,2 Diesel oil (summer) hl Mineral or chemical fertilizers dt: ammonium nitrate, nutritive content 1,6 34% N polifoska, nutritive content 8% N, 2,4 24% P2O5 and 24% K2O 5,5 Portland cement t c 1384 Tractor 167 Mounted tractor potato digger 24,5 Tractor mounted harrow 240 Tractor mounted grain seeder

W kg YWCA RZENEGO WIEPRZOWEGO IN kg OF PIGS FOR SLAUGHTER Pszenica (ziarno siewne) dt . . . Ziemniaki (sadzeniaki) dt . . . . Wgiel kamienny t . . . . . . Mieszanki paszowe dt: dla byda . . . . . . . . . . dla tucznikw . . . . . . . . Olej napdowy letni hl . . . . Nawozy mineralne lub chemiczne dt: saletra amonowa 34% N . . . . 23,1 21,7 105 19,1 b 20,4 69,0 12,2 23,7
a

25,0 20,8 123 21,2 21,6 99,0 20,1 27,6

38,7 37,4 190 30,1 24,8 113 26,0 44,6

polifoska 8% N, 24% P2O5 i 24% K2O

46,5 Wheat (sowing seed) dt 48,6 Seed-potatoes dt 176 Hard coal t Compound feedingstuffs dt: 33,1 for cattle 28,9 for porkers 112 Diesel oil (summer) hl Mineral or chemical fertilizers dt: ammonium nitrate, nutritive content 29,0 34% N polifoska, nutritive content 8% N, 43,3 24% P2O5 and 24% K2O

a, b Wycznie mieszanka: a ,,B, b ,,T-2. c W latach 2000 i 2005 ,,Ursus 2812, w 2010 r. ,,Ursus 3512, w 2011 r. ,,Ursus 3724. d Elewatorowa, pzawieszana. a, b Exclusively compound: a B, b T-2. c In 2000 and 2005 Ursus 2812, in 2010 Ursus 3512, in 2011 Ursus 3724. d Semi-mounted.

336 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2010 2011 Specification 116 19974 3230 476 4367 100 Portland cement t 25108 Tractor
c

TABL. 17 (204). RELACJE CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH RODKW PRODUKCJI DLA ROLNICTWA DO CEN SKUPU NIEKTRYCH PRODUKTW ROLNYCH (dok.) RELATIONS BETWEEN RETAIL PRICES OF SELECTED MEANS OF PRODUCTION FOR AGRICULTURE AND PROCUREMENT PRICES OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS (cont.) 2000 Wyszczeglnienie 2005

ceny rodkw produkcji wyraone prices of means of production expressed

W kg YWCA RZENEGO WIEPRZOWEGO (dok.) IN kg OF PIGS FOR SLAUGHTER (cont.) Cement portlandzki t Cignik
c

. . . . .

65,2 9441 1421 208 1618


d

93,6 16464 2530 414 3280

. . . . . . . . . . .

Kopaczka do ziemniakw cignikowa, zawieszana . . . . . . . . . . Brona cignikowa, zawieszana . . . Siewnik zboowy cignikowy, zawieszany . . . . . . . . . . .

3023 Mounted tractor potato digger 445 Tractor mounted harrow 4359 Tractor mounted grain seeder

W l MLEKA KROWIEGO IN l OF COWS MILK Pszenica (ziarno siewne) dt . . . Ziemniaki (sadzeniaki) dt . . . . Wgiel kamienny t dla byda . . . . . . Mieszanki paszowe dt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,3 96,1 326 57,5 112
a b

109 102 495

103 85,5 506 87,1 88,8 407 82,6 113 385 67626
d

141 136 690 109 90,3 409 94,6 162 423 72617 11742 1732 15877

174 Wheat (sowing seed) dt 182 Seed-potatoes dt 657 Hard coal t Compound feedingstuffs dt: 123 108 for cattle for porkers

dla tucznikw

Olej napdowy letni hl . . . . Nawozy mineralne lub chemiczne dt: saletra amonowa 34% N . . . .

419 Diesel oil (summer) hl Mineral or chemical fertilizers dt: ammonium nitrate, nutritive content 108 34% N 162 polifoska, nutritive content 8% N, 24% P2O5 and 24% K2O

polifoska 8% N, 24% P2O5 i 24% K2O

Cement portlandzki t . . . . . 307 c . . . . . . . . . . . 44540 Cignik Kopaczka do ziemniakw cignikowa, zawieszana . . . . . . . . . Brona cignikowa, zawieszana . . . Siewnik zboowy cignikowy, zawieszany . . . . . . . . . . . 6703 983 7635

375 Portland cement t c 93792 Tractor 11294 Mounted tractor potato digger 1661 Tractor mounted harrow 16283 Tractor mounted grain seeder

10391 1701 13473

a, b Wycznie mieszanka: a ,,B, b ,,T-2. c W latach 2000 i 2005 ,,Ursus 2812, w 2010 r. ,,Ursus 3512, w 2011 r. ,,Ursus 3724. d Elewatorowa, pzawieszana. a, b Exclusively compound: a B, b T-2. c In 2000 and 2005 Ursus 2812, in 2010 Ursus 3512, in 2011 Ursus 3724. d Semi-mounted.

337
22 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

13
TABL. 18 (205). CIGNIKI ROLNICZE Stan w czerwcu AGRICULTURAL TRACTORS As of June Wyszczeglnienie 2001a 2005 2005 W tysicach sztuk . Przecitna nominalna silnika w kW . . Powierzchnia uytkw nych na 1 cignik w . . moc . . rolha 1369,4 39,4 12 1437,2 39,3 11

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

2010 2009 ogem total

w tym gospodarstwa indywidualne of which private farms

Specification

1577,3 39,9 10

1466,3 37,6 11

1443,6 In thousand units Average nominal motor power 37,0 in kW Agricultural land area per trac9,5 tor in ha

a W latach 2001, 2003 i 2004 stan w dniu 31 XII. b Dane Powszechnego Spisu Rolnego. a In 2001, 2003 and 2004 as of 31 XII. b Data of the Agricultural Census.

TABL. 19 (206). ZUYCIE NAWOZW MINERALNYCH LUB CHEMICZNYCH ORAZ WAPNIOWYCH CONSUMPTION OF MINERAL OR CHEMICAL AND LIME FERTILIZERS Nawozy w przeliczeniu na czysty skadnik Fertilizers in terms of pure ingredient Wyszczeglnienie Specification mineralne lub chemiczne ogem total azotowe nitrogenous
a

mineral or chemical fosforowe phosphatic

potasowe potassic

wapniowe lime

W TYSICACH TON IN THOUSAND TONNES . . . . . . 2000/012004/05 2004/05b 2009/10 2010/11 W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . Of which private farms OGEM TOTAL 1590 1628 1777 1954 1684 876 895 1027 1091 928 317 324 353 408 364 397 409 397 455 392 1555 1456 591 568 424

NA 1 ha UYTKW ROLNYCH w kg PER 1 ha OF AGRICULTURAL LAND in kg . . . . . . 2000/012004/05 2004/05b 2009/10 2010/11 W tym gospodarstwa indywidualne . . . . . Of which private farms OGEM TOTAL 96 102 115 126 121 53 56 66 71 67 19 20 23 26 26 24 26 26 29 28 94 92 38 37 31

a cznie z wieloskadnikowymi. b Dane Powszechnego Spisu Rolnego. a Including mixed fertilizers. b Data of the Agricultural Census.

338 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13

Z U Y C I E N A W O Z W M I N E R A L N Y C H L U B C H E M I C Z N Y C H W P R Z E L I C Z E N I U N A C Z Y S T Y S K A D N I K N A 1 h a U Y T K W R O L N Y C H W W Y B R A N Y C H K R A J A C H C O N S U M P T I O N O F M I N E R A L O R C H E M I C A L F E R T I L I Z E R S I N T E R M S O F P U R E I N G R E D I E N T P E R 1 h a O F A G R I C U L T U R A L L A N D I N S E L E C T E D C O U N T R I E S
0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 k g A u s t r i a A u s t r i a B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y
a a P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l

R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y
a W r o k u g o s p o d a r c z y m 2 0 0 9 / 1 0 d a n e P o w s z e c h n e g o S p i s u R o l n e g o . a I n t h e 2 0 0 9 / 1 0 f a r m i n g y e a r d a t a o f t h e A g r i c u l t u r a l C e n s u s .

2 0 0 4 / 0 5 2 0 0 9 / 1 0

339 aa

13
OWIECTWO
TABL. 20 (207). NIEKTRE ZWIERZTA OWNE Stan w dniu 10 III SELECTED GAME SPECIES As of 10 III 2000 Zwierzta owne
a a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

HUNTING

2005

2010

2011 Game species

w tys. szt. in thous. heads osie Jelenie Daniele Sarny Dziki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 117 9,1 597 118 145 551 264 346 3,9 141 13 692 174 201 475 333 347 8,4 180 23 822 250 198 559 463 388 9,9 195 27 830 268 212 597 458 330 Moose Deer Fallow deer Roe deer Wild boars Foxes Hares Pheasants Partridges

Lisy . . . . . . Zajce . . . . . Baanty . . . . Kuropatwy . . . a Dane szacunkowe. a Estimated data.

TABL. 21 (208). ODSTRZA, ODW I ZASIEDLENIE NIEKTRYCH ZWIERZT OWNYCH a SELECTED SPECIES OF GAME SHOT, TRAPPED AND STOCKED Zwierzta owne Odstrza w tys. szt. Jelenie . . . . . . . . . . . Sarny Dziki Baanty Kuropatwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 158 93 65 95 23 41 147 138 30 102 18 51 176 218 19 111 12 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 Game species Shot in thous. heads 54 Deer 161 Roe deer 233 Wild boars 18 Hares 104 Pheasants 3,1 Partridges

Zajce . . . . . . . . . . .

a Dane dotycz roku owieckiego, tj. okresu od I IV danego roku do 31 III nastpnego roku. a Data concern the hunting year, i.e., the period from 1 IV of a given year to 31 III of the following year.

340
22 May Rocznik Statystyczny Polski 2011

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
a

TABL. 21 (208). ODSTRZA, ODW I ZASIEDLENIE NIEKTRYCH ZWIERZT OWNYCH (dok.) a SELECTED SPECIES OF GAME SHOT, TRAPPED AND STOCKED (cont.) Zwierzta owne Odw w szt. Zajce . . . . . . . . . . . Kuropatwy . . . . . . . . . b Zasiedlenie w tys. szt. baanty 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 Game species

6342 282 62,0

1243 98,8

82 43 87,2

Trapped in heads 310 Hares 10 Partridges b 97,3 Stocked in thous. heads pheasants

a Dane dotycz roku owieckiego, tj. okresu od I IV danego roku do 31 III nastpnego roku. b Wprowadzanie do owiska w celu urozmaicenia struktury gatunkowej zwierzt ownych; dane dotycz wycznie obwodw wydzierawionych koom owieckim Polskiego Zwizku owieckiego. a Data concern the hunting year, i.e., the period from 1 IV of a given year to 31 III of the following year. b Introduced into hunting grounds in order to diversify the game stock; data concern exclusively districts leased to hunting clubs of the Polish Hunting Association.

LENICTWO

FORESTRY

Powierzchnia gruntw lenych obejmuje powierzchni lasw oraz gruntw zwizanych z gospodark len. Do powierzchni lasw zalicza si grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha: pokryte rolinnoci len (powierzchnia zalesiona), przejciowo pozbawione rolinnoci lenej (zrby, halizny, pazowiny, plantacje choinek i krzeww oraz poletka owieckie). S to grunty przeznaczone do produkcji lenej lub wchodzce w skad rezerwatw przyrody i parkw narodowych albo wpisane do rejestrw zabytkw. Do gruntw zwizanych z gospodark len zalicza si grunty zajte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lenej: budynki i budowle, linie podziau przestrzennego lasu, drogi lene, szkki lene, miejsca skadowania drewna itp. Forest land includes areas of forest as well as land connected with silviculture. Forest areas include land with a homogeneous area of at least 0,1 ha: covered by forest vegetation (wooded area), temporarily devoid of forest vegetation (felling sites, blanks, irregularly stocked open stands, coniferous tree and bush plantations, hunting grounds). These areas are designated for silviculture production, comprising portions of nature reserves and national parks or are registered as nature monuments. Land connected with silviculture includes land used for purposes of forest management: buildings and structures, spatial division lines in forests, forest roads, forest nurseries, wood stockpiling areas, etc.

341 aa

13
FOREST LAND As of 31 XII Wyszczeglnienie O G E M w tys. ha . . . . . . Lasy . . . . . . . . . . . . Publiczne . . . . . . . . . . . wasno Skarbu Pastwa . . . . w tym: w zarzdzie Lasw Pastwowych parki narodowe . . . . . . . wasno gmina . . . . . . . . Prywatne . . . . . . . . . . . w tym wasno: osb fizycznych . . . . . . . . wsplnot gruntowych . . . . . Grunty zwizane z gospodark len LESISTO w % . . . . . . . UDZIA POWIERZCHNI GRUNTW LENYCH W POWIERZCHNI LDOWEJ KRAJU w % . . . . . 2000 9059 8865 7341 7262 6953 181 79 1524 1428 69 194 28,4 2005

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 22 (209). POWIERZCHNIA GRUNTW LENYCH Stan w dniu 31 XII

2010 9329 9121 7435 7351 7072 184 84 1686 1587 67 208 29,2

2011

Specification

9200 9000 7410 7328 7042 183 82 1590 1492 68 200 28,8

9351 T O T A L in thous. ha 9144 Forests 7438 Public 7354 owned by the State Treasury of which: 7077 managed by State Forests 184 national parks 84 gmina owned a 1706 Private of which property of: 1605 natural persons 67 land co-operatives 207 Land connected with silviculture 29,2 FOREST COVER in % SHARE OF FOREST LAND IN LAND AREA in %

29,8

30,0

30,5

30,5

a Dotyczy take gmin majcych rwnie status miasta na prawach powiatu. a Also concerns gminas which are also cities with powiat status.

W latach 19462011 wskanik lesistoci (obliczony jako stosunek powierzchni lasw do powierzchni oglnej kraju) wzrs z 20,8% do 29,2%, ale jest nadal niszy od wskanika ustalonego docelowo dla Polski na poziomie 3334%. Opracowany w 1995 r. ,,Krajowy program zwikszania lesistoci zakada uzyskanie lesistoci na poziomie ok. 30% do 2020 r. i ok. 33% do 2050 r.; aby w 2020 r. osign zamierzony cel naley w latach 20122020 zalesi blisko 485 tys. ha gruntw porolnych (nieprzydatnych do produkcji rolniczej) i nieuytkw (w latach 19952011 zalesiono 262 tys. ha). In 19462011, the forest cover (calculated as the relation of forest area to the total area of the country) increased from 20,8% to 29,2%, although it remains lower than the 3334% target level established for Poland. Developed in 1995 the National Programme for Augmentation of Forest Cover calls for obtaining a forest cover of approximately 30% by 2020 and approximately 33% by 2050. In order to attain the goal set for 2020 almost 485 thous. ha of post-agricultural land (not usable for agricultural production) and wasteland would have to be forested in 20122020 (262 thous. ha were forested in 19952011).

342 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
2010 2011 Assortments
a

TABL. 23 (210). POZYSKANIE DREWNA REMOVALS Sortymenty


a

2000

2005

w dam3 in dam3

OGEM W tym grubizna

. . . . . . . . . 27659 31945 35467 37180 T O T A L . . . . . . . . 26025 29725 33568 34877 Of which timber . . . . . . . . 19540 21919 25579 26278 coniferous of which: . . . . . . do przerobu . . . . . . 9470 9953 11691 11877 large-size wood medium-size uses fuelwood non-coniferous of which: . . . . . . do przerobu . . . . . . 2484 3193 806 2762 3959 1085 2629 4008 1352 2844 4128 1627 large-size wood medium-size uses fuelwood wood for industrial wood for industrial

grubizna iglasta

w tym drewno: wielkowymiarowe redniowymiarowe przemysowego opaowe

8507 10249 11982 12330 730 6485 1015 7806 1364 7989 1568 8599

. . . . . . . . . . . . . . . .

grubizna liciasta w tym drewno: wielkowymiarowe

redniowymiarowe przemysowego opaowe

. . . . . . . . .

a Na podstawie klasyfikacji jakociowo-wymiarowej okrelonej Polskimi Normami. a On the basis of the quality-size classification defined by Polish Norms.

L E S I S T O I P O Z Y S K A N I E D R E W N A W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . F O R E S T C O V E R A N D R E M O V A L S B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1
P o z y s k a n i e d r e w n a ( g r u b i z n y ) n a 1 h a p o w i e r z c h n i l a s w R e m o v a l s ( t i m b e r ) p e r 1 h a o f f o r e s t a r e a s 3 m 4 2 0

2 9 , 2 %

L e s i s t o ( s t a n w d n i u 3 1 X I I ) F o r e s t c o v e r ( a s o f 3 1 X I I ) 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 5 0 %

343 aa

13

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasw kraju przeprowadzonej w latach 20062010 wskazuj, e zasoby drzewne na pniu w lasach wynosz 2336 hm3 grubizny w korze, w tym w lasach w zarzdzie Lasw Pastwowych stanowi 79,9% grubizny ogem, a w lasach prywatnych 15,2%. Zasobno, czyli przecitne zasoby grubizny na pniu przeliczone na 1 ha powierzchni zalesionej, wynosi w lasach kraju 257 m3, w tym w lasach w zarzdzie Lasw Pastwowych 264 m3, a w lasach prywatnych 215 m3. The results of large-scale country forest inventory conducted in 20062010 show that growing stock in forests amounts to 2336 hm3 of barked timber, of which in forests managed by the State Forests it accounts for 79,9% of total timber and in private forests for 15,2%. Resources i.e., the average growing stock calculated per 1 ha of forested area, amounts to 257 m3 in forests of the country, of which in forests managed by the State Forests 264 m3, and in private forests 215 m3.
a

S T R U K T U R A P O W I E R Z C H N I L A S W W E D U G S K A D U G A T U N K O W E G O a S T R U C T U R E O F F O R E S T A R E A S B Y C O M P O S I T I O N O F F O R E S T S B Y S P E C I E S
L A S Y W Z A R Z D Z I E L A S W P A S T W O W Y C H F O R E S T S M A N A G E D B Y T H E S T A T E F O R E S T S

01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 0 0 % 0 L A S Y P R Y W A T N E P R I V A T E F O R E S T S

01 04 05 06 08 02 07 09 1 0 0 % 03 0 D r z e w a i g l a s t e : C o n i f e r o u s t r e e s : s o s n a i m o d r z e w p i n e a n d l a r c h w i e r k s p r u c e j o d a i j e d l i c a f i r a n d D o u g l a s s p r u c e p o z o s t a e d r z e w a i g l a s t e o t h e r c o n i f e r o u s t r e e s D r z e w a l i c i a s t e : B r o a d l e a v e d t r e e s : b r z o z a i r o b i n i a b u k a k a c j o w a b e e c h b i r c h a n d f a l s e d b , j e s i o n , k l o n , j a w o r i w i z a c a c i a o a k , a s h , m a p l e , s y c a m o r e a n d e l m o l s z a g r a b , o s i k a , l i p a , w i e r z b a a l d e r i t o p o l a p o z o s t a e d r z e w a l i c i a s t e h o r n b e a m , a s p e n , l i n d e n , o t h e r b r o a d l e a v e d t r e e s w i l l o w a n d p o p l a r

a O p r a c o w a n a n a p o d s t a w i e w y n i k w w i e l k o o b s z a r o w e j i n w e n t a r y z a c j i s t a n u l a s w k r a j u p r z e p r o w a d z o n e j w l a t a c h 2 0 0 6 2 0 1 0 p r z e z B i u r o U r z d z a n i a L a s u i G e o d e z j i L e n e j . a P r e p a r e d o n t h e b a s i s o f t h e r e s u l t s o f l a r g e s c a l e c o u n t r y f o r e s t i n v e n t o r y c o n d u c t e d i n 2 0 0 6 2 0 1 0 b y t h e B u r e a u f o r F o r e s t M a n a g e m e n t a n d G e o d e s y .

344 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13

Zrby s to grunty przejciowo pozbawione drzewostanu w cigu ostatnich 2 lat i przewidywane do odnowienia w najbliszych latach. Halizny s to grunty przejciowo pozbawione drzewostanu duej ni 2 lata oraz uprawy i modniki I klasy wieku o zadrzewieniu niszym ni 0,5 (pene zadrzewienie 1,0), przewidywane do odnowienia w najbliszych latach. Pazowiny s to grunty poronite drzewami II klasy wieku (2140 lat) o zadrzewieniu do 0,3 wcznie albo drzewami III i wyszych klas wieku (41 lat i wicej) o zadrzewieniu do 0,2 wcznie, z wyjtkiem drzewostanw w klasie odnowienia i do odnowienia. Przez odnowienia rozumie si powstawanie modego drzewostanu w miejsce drzewostanu usuwanego lub usunitego: 1) odnowienia sztuczne s to uprawy lene zakadane przez sadzenie lub siew; 2) odnowienia naturalne s to uprawy lene powstae na powierzchni lasw z samosiewu i odroli, uznane za penowartociowe i pokrywajce co najmniej 50% terenu. Zalesienia polegaj na zakadaniu upraw lenych na gruntach pozostajcych poprzednio poza upraw len (niezaliczonych do powierzchni lasw). Felling sites are areas temporarily devoid of tree stands within the past 2 years and designated for renewal in coming years. Blanks are areas temporarily devoid of tree stands for longer than 2 years as well as crops and greenwoods in the age 1 category, with plantings at less than 0,5 (full plantings at 1,0), designated for renewal in coming years. Irregularly stocked open stands are areas planted with trees in the age II category (2140 years) with plantings of up to 0,3 inclusive, or planted with trees in the III or higher age category (41 years or more) with plantings of up to 0,2 inclusive, excluding tree stands in the renewal and to be renewed classes. Renewals are understood as new tree stands forming in place of removed stands: 1) artificial renewals are tree crops established through planting or sowing; 2) natural renewals are tree crops formed in woodland areas through self-seeding and offshoots, considered full-value and covering at least 50% of the area. Afforestation consists in establishing woodland crops on land previously outside silviculture (not included in forest area).

345 aa

13
2000 Wyszczeglnienie 2005 Odnowienia i Odnowienia . sztuczne a . zrbw zalesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,9 45,5 40,2 36,7 3,5 5,3 23,4 333,3 223,1 90,5 halizn i pazowin naturalne . . . . Zalesienia b . . . . Pielgnowanie c . . W tym: upraw . . . modnikw .

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 24 (211). ODNOWIENIA, ZALESIENIA I INNE PRACE HODOWLANE RENEWALS, AFFORESTATIONS AND OTHER FOREST BREEDING WORK 2010 2011 Specification w tys. ha in thous. ha 62,0 49,1 44,1 42,5 1,6 5,0 12,9 316,5 224,5 86,7 51,9 46,0 41,4 40,5 0,9 4,6 5,9 280,1 201,1 76,5 56,5 Renewals and afforestations 51,2 Renewals 45,0 artificial a 44,0 felling sites blanks and irregularly stocked open 1,0 stands 6,2 natural 5,3 Afforestationsb 316,8 Tendingc 229,1 Of which: crops 85,8 greenwoods

a cznie z odnowieniami pod oson drzewostanw. b Uytkw rolnych i nieuytkw przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego. c Prace hodowlane zwizane z pielgnowaniem gleby i drzewostanw w wieku do 20 lat. a Including renewals protected by tree stands. b Agricultural land and wasteland designated for afforestation in land development plan. c Forest breeding work connected with tending soils and tree stands aged up to 20 years.

TABL. 25 (212). OCHRONA LASW FOREST PROTECTION 2011 w % powierzchni ogem lasw total in % of forest areas

Wyszczeglnienie

2000

2005

2010

Specification

Powierzchnia lasw w ha a objta zabiegami ochronnymi : Zwalczajcymi owady wystpujce masowo . . . . . . . . . w tym opryski z samolotw b Zwalczajcymi pasoytnicze grzyby Chronicymi drzewostany przed zwierzyn bc . . . . . . . . Usunite z lasu : posusz, zomy i wywroty w dam3 . . . .
b

Forest areas in ha subject to protection a: 169562 118434 130702 94687 93533 50640 112589 6997 97994 5831 12825 138280 2954 123783 23747 25675 62057 5686 72520 5363 1,5 Extermination of insects plagues 1,3 of which aerial sprayings b 0,4 Extermination of parasitic fungi 1,0 Protecting trees from animals Deadwood, scrap and fallen trees removed from forests b x in dam3
bc

a Przy uyciu rodkw chemicznych, biologicznych i mechanicznych. b W lasach w zarzdzie Lasw Pastwowych. c Dane nie obejmuj powierzchni upraw grodzonych. a Using chemical, biological and mechanical agents. b In forests managed by the State Forests. c Data do not include the area of fenced crops.

346 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13

W 2011 r. wzroso zagroenie drzewostanw ze strony szkodliwych owadw w porwnaniu do 2010 r. powierzchnia zagroona ulega zwikszeniu o ok. 180%. Ogem zwalczano ok. 50 gatunkw owadw na powierzchni 138,3 tys. ha, tj. na obszarze lasw prawie 11-krotnie wikszym ni w 2010 r. Zabiegi ochronne koncentroway si w uprawach i drzewostanach sosnowych. Do podstawowych zwalczanych gatunkw licioernych naleay boreczniki sosnowe i chrabszcze. Blisko 90% powierzchni chronionej objto zabiegami prowadzonymi z wykorzystaniem samolotw, przy uyciu preparatw biologicznych i rodkw chemicznych o maej szkodliwoci dla rodowiska. W 2011 r. powierzchnia lasw objta wystpowaniem chorb grzybowych wynosia 401,8 tys. ha, w porwnaniu do 2010 r. by to area mniejszy o ok. 17,1%. Wikszo chorb grzybowych wystpia na mniejszym obszarze ni w 2010 r., natomiast w wikszym nasileniu obserwowano zamieranie pdw sosny (ponad 37-krotny wzrost powierzchni). In 2011, increased the threat to tree stands from harmful insects compared to 2010, the area at risk increased by about 180%. In general, control measures were taken against about 50 species of insects on the surface of 138,3 thous. ha of forests, i.e. area about 11 times higher than in 2010. The measures focused on crops and pine stands. The basic species of folivorous insects against which control measures were taken was pine sawfly and scarab beetles. Nearly 90% of the protected area was subject to air protection. Environmentally friendly biological preparation and chemical agents were sprayed by means of aeroplanes. In 2011, the area threatened by mycosis amounted to 401,8 thous. ha, and was smaller of about 17,1% compared with 2010. The majority of fungal diseases affected a smaller area than in 2010. In contrast, a higher intensity was observed in the withering of pine sprouts (37 times increase in area).

TABL. 26 (213). STAN ZDROWOTNY LASW a FOREST CONDITION

Drzewa w odsetkach o stopniu uszkodzenia Damaged trees in percent Wyszczeglnienie 0 (bez uszkodze) (none) 10,4 12,2 24,2 21,0 1 2 3 (uszkodze- (uszkodze- (uszkodzenia sabe) nia rednie) nia silne) (slight) (moderate) (severe) 57,7 56,9 58,1 58,3 29,9 27,9 16,9 19,5
b

Specification

O G E M . . . . 2000 2005 2009 2010 a, b Notki patrz na str. 348. a, b See footnotes on page 348.

1,6 T O T A L 2,4 0,6 1,0

347
aa

13
a

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

TABL. 26 (213). STAN ZDROWOTNY LASW (dok.) a FOREST CONDITION (cont.) Drzewa w odsetkach o stopniu uszkodzenia Damaged trees in percent Wyszczeglnienie 0 (bez uszkodze) (none) 2000 2005 2009 2010 . . . . . . . . . . . . 2000 2005 2009 2010 . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 12,3 22,6 18,8 17,6 22,9 32,9 28,4 12,9 12,0 27,3 25,2 47,3 12,8 19,7 24,8 34,2 1 2 3 (uszkodze- (uszkodze- (uszkodzenia sabe) nia rednie) nia silne) (severe) (slight) (moderate) 58,4 57,8 60,2 61,0 62,2 53,1 52,6 54,1 55,4 53,8 54,0 53,1 44,8 52,6 58,9 57,7 45,6 30,1 26,9 16,5 19,3 19,3 21,9 13,9 16,5 29,2 31,4 17,7 20,0 7,5 32,5 20,1 16,1 17,7
b

Specification

Drzewa iglaste . . .

sosna . wierk . joda . pozostae

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1,5 Coniferous trees 2,4 0,5 0,8 0,8 pine 1,8 spruce 0,7 fir 0,9 others 2,0 Broadleaved trees 2,1 0,9 1,2 0,4 beech 2,0 oak 0,9 birch 0,9 alder 1,6 others

Drzewa liciaste

. .

buk . . db . . brzoza . olsza . pozostae

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

a Okrelony na podstawie monitoringu biologicznego prowadzonego na staych powierzchniach, uwzgldniajcego defoliacj (ubytek) i odbarwienie aparatu asymilacyjnego w drzewostanach: w latach 2000 i 2005 w wieku 41 lat i wicej, w latach 2009 i 2010 w wieku 21 lat i wicej. b Nie uwzgldniono drzew martwych. a Defined on the basis of biological monitoring conducted in fixed areas including the defoliation and decolouration of needles and leaves of trees stands aged 41 years and more in 2000 and 2005, 21 years and more in 2009 and 2010. b Excluding dead trees.

W 2010 r. Polska znalaza si w grupie pastw europejskich o rednim poziomie uszkodzenia lasw udzia drzew o defoliacji powyej 25% wynosi 20,7%. Wyszy stopie defoliacji ni w Polsce odnotowano w 16 krajach, w tym najwiksze uszkodzenia wystpiy w Republice Czeskiej (54,2%), w W. Brytanii (48,5%) i na Sowacji (38,6%). Najniszym stopniem defoliacji w Europie charakteryzoway si natomiast drzewostany: Rosji (4,4%), Ukrainy (5,8%) oraz Biaorusi (7,4%).

348 aa

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

13
FISHING

In 2010 Poland was in the group of European countries with moderate level of forest damage the share of trees with defoliation exceeding 25% amounted to 20,7%. Higher level of defoliation than in Poland was noted in 16 countries, of which the highest level of damage was recorded in the Czech Republic (54,2%), the United Kingdom (48,5%) and Slovakia (38,6%). The lowest level of defoliation was noted in the tree stands of the Russian Federation (4,4%), Ukraine (5,8%) and Belarus (7,4%).

RYBOWSTWO

TABL. 27 (214). POOWY MORSKIE I SODKOWODNE SEA AND FRESHWATER FISH CATCHES 2001 a 2005 2005 2010 2011

Wyszczeglnienie

Specification

w tys. t in thous. t OGEM . . . . . . . . 219,8 190,4 219,2 225,7 T O T A L

Ryby morskie

. . . . . . .

176,4

136,3

170,8

179,7 Sea fish

w tym: dorszowate . . . . .

22,1

15,0

16,5

16,9

of which: codfishes

ledzie

. . . . . .

31,3

22,9

24,7

29,9

herring

szproty

. . . . . .

84,4

74,4

58,8

56,5

sprat

Ryby sodkowodne

. . . . .

43,4

54,1

48,4

46,0 Freshwater fish

a Przecitne roczne. b cznie z organizmami morskimi. c Bez produkcji materiau zarybieniowego w stawach. a Annual averages. b Including sea creatures. c Excluding production of fish-stocking materials in ponds.

349 aa

13
B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d F r a n c j a F r a n c e G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n L i t w a L i t h u a n i a o t w a L a t v i a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y

ROLNICTWO, OWIECTWO I LENICTWO. RYBOWSTWO AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY. FISHING

P O O W Y M O R S K I E I S O D K O W O D N E N A 1 M I E S Z K A C A W W Y B R A N Y C H K R A J A C H S E A A N D F R E S H W A T E R F I S H C A T C H E S P E R C A P I T A I N S E L E C T E D C O U N T R I E S
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 k g

N o r w e g i a N o r w a y

a a P o l s k a P o l a n d P o r t u g a l i a P o r t u g a l

R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n R u m u n i a R o m a n i a S o w e n i a S l o v e n i a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n U k r a i n a U k r a i n e W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y

2 0 0 0 2 0 0 9

a D a n e d o t y c z p o o w u r y b m o r s k i c h c z n i e z o r g a n i z m a m i m o r s k i m i o r a z r y b s o d k o w o d n y c h ( b e z p r o d u k c j i m a t e r i a u z a r y b i e n i o w e g o w s t a w a c h ) . a D a t a c o n c e r n f i s h c a t c h e s i n c l u d i n g s e a c r e a t u r e s a n d f r e s h w a t e r f i s h ( e x c l u d i n g p r o d u c t i o n o f f i s h s t o c k i n g m a t e r i a l s i n p o n d s ) .

350 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
INDUSTRY

PRZEMYS

Produkcja sprzedana przemysu obejmuje warto sprzedanych wyrobw gotowych, pfabrykatw i czci wasnej produkcji, warto robt i usug wiadczonych odpatnie, tj. zarwno przemysowych, jak i nieprzemysowych, zryczatowan odpatno agenta w przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pene przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej, warto produktw w formie rozlicze w naturze oraz produkty przeznaczone na powikszenie wartoci wasnych rodkw trwaych. Sold production of industry includes the value of finished products sold, semi-finished products and parts of own production, the value of paid work and services rendered, i.e., both industrial and non-industrial, lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agent fees in the case of concluding an agency agreement, the value of products in the form of settlements in kind as well as products designated for increasing the value of own fixed assets.

TABL. 1 (215). PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSU SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY Ogem Total Grnictwo i wydobywanie Mining and quarrying Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi Przetwrstwo elektryczn, gaz, par przemysowe wodn i goManufacrc wodA turing Electricity, gas, steam and air conditioning supply
a

Lata Years

ogem total

na 1 mieszkaca per capita

Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

CENY BIECE mln z 2005 2010 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687810 985716 1165749 18024 25813 b 30520
c

CURRENT PRICES mln zl 35244 50778 61531


c

571664 814957 978915

66401 94139 98709

14501 25842 26594

CENY STAE CONSTANT PRICES 2005=100 2011 . . . . . . 143,1 143,3


b

91,6

152,0

96,7

143,7

a Na 1 mieszkaca w z. b Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. c Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a Per capita in zl. b Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122. c See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

351 aa

14
Ogem Total Lata Years ogem total na 1 mieszkaca per capita
c

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 1 (215). PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSU (dok.) SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY (cont.) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi Przetwrstwo elektryczn, gaz, par przemysowe wodn i goManufacrc wodA turing Electricity, gas, steam and air conditioning supply
c

Grnictwo i wydobywanie Mining and quarrying

Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

CENY STAE (dok.) CONSTANT PRICES (cont.) Rok poprzedni=100 Previous year=100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,6 110,7 103,6 95,5 109,0 107,5 111,7 110,8 103,6 95,4 108,9 b 107,5 97,4 100,5 103,3 88,4 98,8 103,7 113,8 112,4 104,0 96,1 109,9 108,2 101,2 101,6 98,3 91,3 103,0 101,7 106,7 103,1 112,2 100,7 109,5 105,6

c Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. b Dane tymczasowe, patrz nota w dziale ,,Ludno. Wyznania religijne na str. 122. c See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21. b Provisional data, see note in the chapter Population. Religious denominations on page 122.

S T R U K T U R A P R O D U K C J I S P R Z E D A N E J P R Z E M Y S U W E D U G S E K T O R W W A S N O C I ( c e n y b i e c e ) S T R U C T U R E O F S O L D P R O D U C T I O N O F I N D U S T R Y B Y O W N E R S H I P S E C T O R S ( c u r r e n t p r i c e s ) 2 0 0 5
1 8 , 0 % 8 2 , 0 %

2 0 1 1 O g e m T o t a l G r n i c t w o i w y d o b y w a n i e M i n i n g a n d q u a r r y i n g
1 3 , 7 % 8 6 , 3 %

6 6 , 5 % 7 , 7 %

3 3 , 5 %

4 6 , 8 %

5 3 , 2 %

9 2 , 3 %

P r z e t w r s t w o p r z e m y s o w e 5 , 6 M a n u f a c t u r i n g

9 4 , 4 %

W y t w a r z a n i e i z a o p a t r y w a n i e w e n e r g i e l e k t r y c z n , g a z , p a r w o d n i g o r c w o d 6 , 1 % 6 3 , 9 % 3 7 1 , 9 % 2 8 , 1 % E l e c t r i c i t y , g a s , s t e a m a n d a i r c o n d i t i o n i n g s u p p l y D o s t a w a w o d y ; g o s p o d a r o w a n i e 0 , 7 % 3 , 7 % 6 , 3 % 5 5 9 , 3 % 4 c i e k a m i i o d p a d a m i ; r e k u l t y w a c j a 4 W a t e r s u p p l y ; s e w e r a g e , w a s t e m a n a g e m e n t a n d r e m e d i a t i o n a c t i v i t i e s S e k t o r : S e c t o r : p u b l i c z n y p u b l i c p r y w a t n y p r i v a t e

352 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
2011 w mln z in mln zl Sections and divisions 100,0 5,3 1165749 T O T A L 61531 Mining and quarrying Of which mining of coal and lignite 2,5 83,9 15,3 1,7 0,3 0,8 0,7 0,3 2,5 2,5 1,0 7,4 4,6 0,9 5,6 28804 978915 Manufacturing 178488 Manufacture of food products 19961 Manufacture of beverages 3345 Manufacture of tobacco products 9118 Manufacture of textiles 8514 Manufacture of wearing apparel 3825 29115 29328 11398 86228 53938 10930 65507 Manufacture of leather and related products Manufacture of products of wood, cork, straw and wickerA Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction recorded media of

TABL. 2 (216). PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSU WEDUG SEKCJI I DZIAW (ceny biece) SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY BY SECTIONS AND DIVISIONS (current prices) 2005 Sekcje i dziay w odsetkach in percent 2010

OGEM . . . . . . . Grnictwo i wydobywanie W tym wydobywanie wgla kamiennego i wgla brunatnego (lignitu) . . . . . Przetwrstwo przemysowe Produkcja artykuw spoywczych . . . . . . . . Produkcja napojw . . . .

100,0 5,1

100,0 5,1

3,3 83,1 15,5 2,2 0,5 1,1 1,4 0,4 2,9 2,4 1,2 4,9 4,4 1,0 4,9

2,5 82,7 14,3 1,8 0,3 0,8 0,8 0,3 2,6 2,5 1,0 6,0 4,5 1,2 5,3

Produkcja wyrobw tytoniowych Produkcja wyrobw tekstylnych Produkcja odziey . . . . . Produkcja skr i wyrobw skrzanychA . . . . . . Produkcja wyrobw z drewna, korka, somy i wiklinyA Produkcja papieru i wyrobw z papieru . . . . . Poligrafia i reprodukcja zapisanych nonikw informacji Produkcja koksu i produktw rafinacji ropy naftowejA . . Produkcja chemikaliw i wyrobw chemicznych . . . . Produkcja wyrobw farmaceutycznychA . . . . . . . Produkcja wyrobw z gumy i tworzyw sztucznych . .

Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of pharmaceutical productsA Manufacture of rubber and plastic products

353
23 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

14
2005 Sekcje i dziay Przetwrstwo (dok.) przemysowe Produkcja wyrobw z pozostaych mineralnych surowcw niemetalicznych . . . . . Produkcja metali . . . . . . Produkcja wyrobw z metaliA Produkcja komputerw, wyrobw elektronicznych i optycznych . . . . . . . . Produkcja urzdze elektrycznych . . . . . . . . . Produkcja maszyn i urzdzeA Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczepA Produkcja pozostaego sprztu transportowego . . . . . Produkcja mebli . . . . . . Pozostaa produkcja wyrobw Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzdze . . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . . . w tym: Pobr, uzdatnianie i dostarczanie wody . . . . . . . Gospodarka odpadami; odzysk surowcwA . . . . . . 0,6 3,9 4,1 5,6

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 2 (216). PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSU WEDUG SEKCJI I DZIAW (dok.) SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY BY SECTIONS AND DIVISIONS (cont.) 2010 2011 w mln z in mln zl Sections and divisions

w odsetkach in percent

Manufacturing (cont.) Manufacture of other non-metallic mineral products

4,0 3,6 6,2

4,1 4,0 6,5

47823

46994 Manufacture of basic metals 76006 Manufacture of metal productsA Manufacture of computer, electronic and optical products Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment

2,6 2,8 4,1 9,3 1,5 3,2 0,8 2,4

4,0 3,9 3,5 9,3 1,2 2,6 0,8 2,2

3,1 3,6 3,0 9,3 1,3 2,7 0,8 1,9

35458 41592 35264 108310 15371

31741 Manufacture of furniture 9224 Other manufacturing 21437 Repair and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities of which:

9,7

9,6

8,5

98709

2,1

2,6

2,3

26594

0,6

0,5

5628

Water collection, treatment and supply Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

0,9

1,4

1,2

14159

354 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
a

TABL. 3 (217). DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSU (ceny stae) a INDICES OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY (constant prices) 2009 Sekcje i dziay 2010 2011 2005= =100 Sections and divisions

rok poprzedni=100 previous year=100 95,5 88,4 84,5 96,1 104,5 99,2 111,3 99,0 84,3 90,2 94,5 105,7 94,4 96,2 98,0 108,3 96,4 109,0 98,8 88,3 109,9 104,6 91,5 98,5 100,6 99,6 105,2 107,6 118,3 109,8 97,9 113,1 103,9 115,7 107,5 103,7 95,6 108,2 105,8 103,6 103,9 109,7 106,7 115,2 100,9 107,2 105,2 105,5 111,3 87,8 111,7

OGEM

. . . . . . . .

143,1 T O T A L 91,6 Mining and quarrying 66,6 Of which mining of coal and lignite 152,0 Manufacturing 133,0 Manufacture of food products 112,7 Manufacture of beverages 69,6 Manufacture of tobacco products 126,3 Manufacture of textiles 90,7 Manufacture of wearing apparel 121,4 125,5 148,3 143,1 132,9 140,3 136,1 164,0 Manufacture of leather and related products Manufacture of products of wood, cork, straw and wickerA Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of pharmaceutical productsA Manufacture of rubber and plastic products

Grnictwo i wydobywanie . . . W tym wydobywanie wgla kamiennego i wgla brunatnego (lignitu) Przetwrstwo przemysowe . . Produkcja artykuw spoywczych Produkcja napojw . . . . . .

Produkcja wyrobw tytoniowych Produkcja wyrobw tekstylnych Produkcja odziey . . . . . . . Produkcja skr i wyrobw skrzanychA . . . . . . . . . . Produkcja wyrobw z drewna, korka, somy i wiklinyA . . . . Produkcja papieru i wyrobw z papieru . . . . . . . . . . . Poligrafia i reprodukcja zapisanych nonikw informacji . . . . . Produkcja koksu i produktw rafinacji ropy naftowejA . . . . . Produkcja chemikaliw i wyrobw chemicznych . . . . . . . . Produkcja wyrobw farmaceutycznychA . . . . . . . . . . Produkcja wyrobw z gumy i tworzyw sztucznych . . . . . .

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

355 aa

14
2009 Sekcje i dziay Przetwrstwo przemysowe (dok.) Produkcja wyrobw z pozostaych mineralnych surowcw niemetalicznych . . . . . . . . . Produkcja metali . . . . . . . 94,0 74,5 91,1 118,1 105,7 90,6 87,8 94,6 99,8 91,9 81,3 Produkcja wyrobw z metaliA . . Produkcja komputerw, wyrobw elektronicznych i optycznych . . Produkcja urzdze elektrycznych Produkcja maszyn i urzdzeA . . Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczepA . . . . . Produkcja pozostaego sprztu transportowego . . . . . . . . Produkcja mebli . . . . . . . . .

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 3 (217). DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSU a INDICES OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY (cont.) 2010 2011 2005= =100

(dok.)

rok poprzedni=100 previous year=100

Sections and divisions

Manufacturing (cont.) Manufacture of other non-metallic mineral products

112,4 119,3 113,3 134,9 116,2 96,8 116,8 90,0 94,2 112,3 116,8

114,2 112,0 118,2 93,0 108,9 97,1 113,6 139,1 118,2 117,9 97,1

164,4

123,2 Manufacture of basic metals 185,1 Manufacture of metal productsA 287,9 Manufacture of computer, electronic and optical products

241,2 Manufacture of electrical equipment 128,3 172,8 154,3 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment

139,2 Manufacture of furniture 168,1 Other manufacturing 131,0 Repair and installation of machinery and equipment

Pozostaa produkcja wyrobw

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzdze . . . . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . . . . . . . w tym: Pobr, uzdatnianie i dostarczanie wody . . . . . . . . . . Gospodarka odpadami; odzysk surowcwA . . . . . . . . .

91,3

103,0

101,7

96,7

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

100,7

109,5

105,6

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 143,7 of which:

102,6 103,1

112,0 110,6

96,1 107,7

Water collection, treatment and sup115,9 ply 168,4 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

356
aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
a

TABL. 4 (218). WSKANIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSU a PRICE INDICES OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY 2009 Sekcje i dziay 2010 2011 2005= =100

rok poprzedni=100 previous year=100 103,4 113,0 114,9 100,9 101,7 101,3 107,1 102,1 102,4 101,4 98,5 100,3 100,5 85,6 100,7 103,8 105,1 102,1 117,8 109,3 100,8 99,6 100,0 104,3 99,6 92,8 100,2 100,0 101,7 98,3 131,2 102,5 103,0 100,1 107,6 116,8 114,7 107,5 109,5 102,8 103,7 103,4 100,8 104,4 107,5 109,6 102,7 133,6 111,9 105,6 107,2

Sections and divisions

OGEM

. . . . . . . .

120,7 T O T A L 205,6 Mining and quarrying 180,2 Of which mining of coal and lignite 112,0 Manufacturing 115,6 Manufacture of food products 113,8 Manufacture of beverages 141,9 Manufacture of tobacco products 96,0 Manufacture of textiles 97,3 Manufacture of wearing apparel 105,4 109,4 114,5 96,1 196,8 131,0 112,1 112,6 Manufacture of leather and related products Manufacture of products of wood, cork, straw and wickerA Manufacture of paper and paper products Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum products Manufacture of chemicals and chemical products Manufacture of pharmaceutical productsA Manufacture of rubber and plastic products

Grnictwo i wydobywanie . . . W tym wydobywanie wgla kamiennego i wgla brunatnego (lignitu) Przetwrstwo przemysowe . .

Produkcja artykuw spoywczych Produkcja napojw . . . . . .

Produkcja wyrobw tytoniowych Produkcja wyrobw tekstylnych Produkcja odziey . . . . . .

Produkcja skr i wyrobw skrzanychA . . . . . . . . . . Produkcja wyrobw z drewna, korka, somy i wiklinyA . . . . Produkcja papieru i wyrobw z papieru . . . . . . . . . . Poligrafia i reprodukcja zapisanych nonikw informacji . . . . . Produkcja koksu i produktw rafinacji ropy naftowejA . . . . . Produkcja chemikaliw i wyrobw chemicznych . . . . . . . . Produkcja wyrobw farmaceutycznychA . . . . . . . . . . Produkcja wyrobw z gumy i tworzyw sztucznych . . . . . .

a Dane opracowano na podstawie miesicznego badania cen reprezentantw wyrobw i usug, uzyskiwanych przez wybrane podmioty gospodarcze, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. a Data have been calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services representatives obtained by selected economic entities employing more than 9 persons.

357 aa

14
2009 Sekcje i dziay Przetwrstwo przemysowe (dok.) Produkcja wyrobw z pozostaych mineralnych surowcw niemetalicznych . . . . . . . . . . Produkcja metali . . . . . . . Produkcja wyrobw z metaliA . . Produkcja komputerw, wyrobw elektronicznych i optycznych . . Produkcja urzdze elektrycznych Produkcja maszyn i urzdzeA . . Produkcja pojazdw samochodowych, przyczep i naczepA . . . . . Produkcja pozostaego sprztu transportowego . . . . . . . . . Produkcja mebli . . . . . . . . . 97,5 90,3 102,6 95,7 102,5 103,7 111,9 111,6 105,2 103,9 99,1

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 4 (218). WSKANIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSU a PRICE INDICES OF SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY (cont.) 2010 2011 2005= =100

(dok.)

rok poprzedni=100 previous year=100

Sections and divisions

Manufacturing (cont.) Manufacture of other non-metallic mineral products

93,8 108,9 96,7 93,1 95,7 95,9 94,8 98,4 98,5 98,7 100,9

102,1 114,9 103,1 95,9 98,6 101,9 103,3 100,9 101,6 98,6 104,9

104,1

135,8 Manufacture of basic metals 104,9 Manufacture of metal productsA 68,7 Manufacture of computer, electronic and optical products

88,5 Manufacture of electrical equipment 94,3 98,4 102,5 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment

102,5 Manufacture of furniture 99,7 Other manufacturing 101,6 Repair and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water supply; sewerage, waste management and remediation activities of which:

Pozostaa produkcja wyrobw

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urzdze . . . . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wodA . . Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacjaA . . . . . . . . . w tym: Pobr, uzdatnianie i dostarczanie wody . . . . . . . . . . . Gospodarka odpadami; odzysk surowcwA . . . . . . . . .

115,9

103,3

103,5

149,5

104,2

106,1

105,5

138,7

110,5 99,6

106,5 107,5

107,2 105,5

Water collection, treatment and sup142,6 ply 148,2 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

a Dane opracowano na podstawie miesicznego badania cen reprezentantw wyrobw i usug, uzyskiwanych przez wybrane podmioty gospodarcze, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. a Data have been calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services representatives obtained by selected economic entities employing more than 9 persons.

358 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14

Wyroby prezentuje si zgodnie z Polsk Klasyfikacj Wyrobw i Usug PKWiU 2008 oraz List PRODCOM, rekomendowan przez EUROSTAT do bada produktowych w krajach czonkowskich UE. W niektrych przypadkach wyroby prezentuje si wedug dodatkowych grupowa, stanowicych: sum niektrych pozycji PKWiU, PRODCOM-u lub ich czci, pozycj zbiorcz utworzon w oparciu o kryteria inne ni wystpujce w PKWiU i PRODCOM-ie. Ponadto w niektrych wyrobach zastosowano rwnie skrcone nazwy. Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 49 osb. Products are presented according to the Polish Classification of Products and Services PKWiU 2008 and PRODCOM List, recommended by the EUROSTAT for product surveys in EU member states. In selected cases products are presented according to additional groupings, comprising: the sum of some PKWiU, PRODCOM positions or the sum of their parts, collective item based on other criteria than the ones which are in PKWiU and PRODCOM. Moreover, abbreviated names were used for some products. Data concern economic entities employing more than 49 persons.

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS Wyroby 2000 2005 2010 2011 Products

WGIEL KAMIENNY I WGIEL BRUNATNY (LIGNIT) HARD COAL AND LIGNITE Wgiel kamiennya w mln t . . . . . Wgiel brunatny (lignit) w mln t . .
a

103 59,5

97,9 61,6

76,6 56,4

76,2 Hard coal in mln t a 62,8 Lignite in mln t

ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z mineraw bitumicznych, surowe w tys. t . . . . . . . . . . . Gaz ziemny w stanie ciekym lub gazowym w hm3 . . . . . . . . . Oils from crude oil and oils from bituminous minerals in thous. t

653

848

683

615

4956 5742 5666 5823 Natural gas in liquid or gas state in hm3 RUDY METALI METAL ORES

Rudy i koncentraty miedzi w tys. t . . 30259 33995 32648 33117 Copper ores and concentrates in thous. t POZOSTAE PRODUKTY GRNICTWA I WYDOBYWANIA OTHER PRODUCTS OF MINING AND QUARRYING Siarka rodzima b (w przeliczeniu na 100%) w tys. t . . . . . . . . . . . Sl kamienna c w tys. t . . . . . . Native sulphur b (in terms of 100%) 1369 802 517 657 in thous. t 841 1123 1232 1247 Rock salt c in thous. t

a Z wyczeniem brykietw i podobnych paliw staych. b Z wydobycia. c cznie z sol odpowiedni do spoycia przez ludzi. a Excluding coal briquettes and similar solid fuels. b From mining. c Including salt suitable for human consumption.

359 aa

14
Wyroby ubojua

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW (cd.) PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS (cont.) 2000 2005 2010 2011 ARTYKUY SPOYWCZE FOOD PRODUCTS Produkty wliczane do wydajnoci poubojowej w tys. t: byda i cielt . . . . . . . . . 117 133 186 trzody chlewnej . . . . . . . . 509 826 847 Miso drobiowe w tys. t . . . . . 464 1008 1368 b Wdliny w tys. t . . . . . . . . 705 688 666 Soki z owocw i warzyw w tys. hl . . 6463 7153 6497 Margaryna i produkty do smarowaniac (z wyczeniem margaryny pynnej) w tys. t . . . . . . . . . . . 384 345 375 Mleko pynne przetworzone d w mln l 1752 2137 2612 Maso i pozostae tuszcze do smarowaniae w tys. t . . . . . . . . . . . 138 170 175 Ser wiey (niedojrzewajcy i niekonserwowany), cznie z serem serwatkowym i twarogiem w tys. t . . . . 256 285 360 Cukier (w przeliczeniu na cukier biay) w tys. t . . . . . . . . . . . 2009 2033 1574 Slaughter products a included in slaughter capacity in thous. t: cattle and calves pigs Poultry meat in thous. t Cured meat productsb in thous. t Fruit and vegetable juice in thous. hl Products

188 821 1440 746 5895

Margarine and spreadsc (excluding liquid 380 margarine) in thous. t 2618 Processed liquid milkd in mln l 168 Butter and dairy spreads in thous. t 368 Fresh cheese (unripened or uncured cheese), including whey cheese and curd in thous. t

1943 Sugar (in terms of white sugar) in thous. t

NAPOJE BEVERAGES Wdka czysta f (w przeliczeniu na 100%) w mln l . . . . . . . . . . . Wina gronowe w mln l . . . . . . Piwo otrzymywane ze sodu g w mln hl 66,5 37,3 24,9 78,6 20,3 31,4 104 7,3 36,6 103 Vodka f (in terms of 100%) in mln l 7,5 Grape wines in mln l 37,9 Beer from malt g in mln hl

WYROBY TYTONIOWE TOBACCO PRODUCTS Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami w mld szt. . . Cigarettes containing tobacco or mixtures of tobacco and tobacco substitutes in bn units

83,5

102

143

150

WYROBY TEKSTYLNE TEXTILE PRODUCTS Tkaniny z przdzy z syntetycznych i sztuczWoven fabrics of synthetic filament yarns nych wkien cigych w km2 . . . 210 221 128 128 and artificial filament yarn in km2 2 h Wykadziny w tys. m . . . . . . 3623 1121 1032 1126 Floor covering h in thous. m2 a Obejmuj miso, tuszcze, podroby oraz czci niejadalne (odpadki); ubj przemysowy; w wadze poubojowej ciepej. b Bez drobiowych; w latach 2000 i 2005 bez koskich, z dziczyzny i krlikw. c O obnionej lub niskiej zawartoci tuszczu. d cznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji. e Otrzymywane z mleka. f, g O objtociowej mocy alkoholu: f 45,4% i mniej, g powyej 0,5%. h Wizane, tkane, igowe oraz gdzie indziej niesklasyfikowane. a Including meat, fats, offal and animal parts unfit for human consumption; industrial slaughter; in post-slaughter warm weight. b Excluding cured poultry meat; in 2000 and 2005 excluding horseflesh, game and rabbit. c Reduced and low fat. d Including milk for further processing. f, g Of an alcoholic strength of: f 45,4% and less, g more than 0,5%. h Knotted, woven, needlefelt and others.

360 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
Products Clothes and garments in thous. units: mens or boys suits and ensembles 157 womens or girls suits and ensembles 149 Panty hose and tights in mln units 31,8 Footwear (including rubber) in mln pairs 8,3 of which footwear with leather uppers
a

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW (cd.) PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS (cont.) Wyroby 2000 2005 2010 2011 ODZIE CLOTHING Okrycia i ubiory z tkanin w tys. szt.: garnitury i zestawy odzieowe mskie lub chopice . . . . . . . . 2276 garsonki i zestawy odzieowe damskie lub dziewczce . . . . . . . . 2597 Rajstopy i trykoty w mln szt. . . . . 87,7

2490 1364 1298 3097 95,3 438 135

SKRY I WYROBY ZE SKR WYPRAWIONYCH LEATHER AND LEATHER PRODUCTS Obuwie (cznie z gumowym) w mln par w tym obuwie za wierzchami wykonanymi ze skry . . . . . . . . 42,0 16,8 26,2 11,3 30,4 8,5

DREWNO I WYROBY Z DREWNA I KORKA, Z WYCZENIEM MEBLI; WYROBY ZE SOMY I MATERIAW W RODZAJU STOSOWANYCH DO WYPLATANIA WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE; ARTICLES OF STRAW AND PLAITING MATERIALS Tarcica w dam3 . . . w tym iglasta . . . Pyty pilniowe z drewna drewnopochodnych w Okleiny w km2 . . . . . . . . . 2676 . . . . . . 2231 lub materiaw km2 . . . . 216 . . . . . . 29,2 2188 2404 2577 Sawnwood in dam3 1845 2128 2299 of which coniferous sawnwood Fibreboards of wood or ligneous materials 340 499 480 in km2 53,8 32,5 25,4 Veneers in km2

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU PAPER AND PAPER PRODUCTS Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna ni do przerobu cheSoda or sulphate chemical wood pulp other micznego w tys. t . . . . . . . 751 b 802 881 894 than for dissolving grades in thous. t Papier i tektura w tys. t . . . . . . 1934 2699 3662 3722 Paper and paperboard in thous. t KOKS, BRYKIETY I PODOBNE PALIWA STAE Z WGLA I TORFU ORAZ PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ COKE, BRIQUETTE AND SIMILAR SOLID FUELS FROM COAL AND PEAT, AND REFINED PETROLEUM PRODUCTS Koks i pkoks z wgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; wgiel retortowy w mln t . . . . . . . . Benzyna silnikowa (cznie z lotnicz) w tys. t . . . . . . . . . . . w tym nieetylizowana (bezoowiowa) c Oleje napdowe w tys. t . . . . . e Oleje opaowe w tys. t: lekkie . . . cikie . . . Coke and semi-coke obtained from coal, lignite or peat; retort carbon in mln t Motor gasoline (including aviation gasoline) in thous. t of which unleaded gasoline c Diesel oils in thous. t e Fuel oils in thous. t: light heavy

8,9 4408 3725d 5531 2222 2809

8,5 4178 4178 5494 1607 2711

9,6 4222 4207 9739 1200 4382

9,2 3925 3904 10739 893 4205

a Bez obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego rnego typu; cznie z obuwiem ze spodem z drewna. b Dane dotycz podmiotw gospodarczych, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. c Do silnikw z zaponem samoczynnym; produkt gotowy; od 2005 r. cznie z olejami napdowymi zawierajcymi biokomponenty. d Bez olejw napdowych grzewczych, ktre byy ujte w olejach opaowych. e Bez pproduktw. a Excluding sports footwear, footwear incorporating a protective metal toe-cap and miscellaneous special footwear; including footwear with a wooden outer soles. b Data concern economic entities employing more than 9 persons. c For diesel engines; finished product; since 2005 including diesel oils containing biocomponents. d Excluding heating oils for heating /steam raising purposes which were included in fuel oils. e Excluding intermediate products.

361 aa

14
Wyroby Kwas siarkowy (w przeliczeniu na 100%) w tys. t . . . . . . . . . . . Oleum (w przeliczeniu na 100% H2SO4) w tys. t . . . . . . . . . . . Wodorotlenek sodu (w przeliczeniu na 100%) w tys. t: stay (soda kaustyczna) . . . . . w roztworze wodnym (ug sodowy) Etylen w tys. t . . . . . . . . . Propylen w tys. t . . . . . . . . Fenol w tys. t . . . . . a. . . . Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty skadnik) w tys. t: azotowe . . . . . . . . . . . fosforowe . . . . . . . . . . potasowe . . . . . . . . . . Tworzywa sztuczne b w tys. t . . . . w tym polichlorek winylu niezmieszany z innymi substancjami . . . . . Pestycydy w tys. t . . . . . . . Mydo, produkty organiczne powierzchniowo czynne i preparaty stosowane jako mydo w tys. t . . . . . . Wkna chemiczne w tys. t . . . .
c

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW (cd.) PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS (cont.) 2000 2005 2010 2011 Products

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS 1763 1807 1684 1888 Sulphuric acid (in terms of 100%) in thous. t 212 79,3 299 362 249 52,8 222 80,5 295 313 249 43,5 215 51,1 221 502 337 34,8 219 Oleum (in terms of 100% H2SO4) in thous. t Sodium hydroxide (in terms of 100%) in thous. t: 53,6 solid (caustic soda) 287 in aqueous solution (soda lye) 555 Ethylene in thous. t 359 Propylene in thous. t 40,5 Phenol in thous. t a Mineral or chemical fertilizers (in terms of pure ingredient) in thous. t: 1762 nitrogenous 530 phosphatic 314 potassic 2364 Plastics b in thous. t of which polyvinyl chloride not mixed with 282 any other substances 21,0 Pesticides in thous. t Soap, organic surface-active products and 91,1 preparations for use as soap in thous. t 42,5 Chemical fibres in thous. t
c

1576 1726 1630 539 591 478 310 290 314 1826 1676 2325 274 29,1 38,9 108 215 30,7 51,4 99,3 196 27,3 80,9 38,0

WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS Opony w tys. szt. . . . . . . . . 23331 35586 40822 42818 Tyres in thous. units w tym: of which: do pojazdw samochodowych osobowych . . . . . . . . . . . 16737 25053 29436 29783 for passenger cars do pojazdw samochodowych ciarowych i autobusw . . . . . . . 1822 1967 3455 4594 for lorries and buses do cignikw . . . . . . . . . 835 520 349 389 for tractors do maszyn i urzdze rolniczych . . 503 257 212 206 for agricultural machinery and equipment WYROBY Z POZOSTAYCH MINERALNYCH SUROWCW NIEMETALICZNYCH OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS Szko typu ,,float i szko powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, lecz niepoddane innej obrbce w km2 . . . . . . . . . . . Cega wypalana z gliny w mln ceg . . Dachwki z gliny nieogniotrwaej i elementy dachowe ceramiczne w mln szt. Cement d w mln t . . . . . . . . Wapno w tys. t . . . . . . . . . Sheets of float glass and surface ground or polished glass, but not otherwise worked in km2 96,0 114 Bricks of clay in mln bricks Non-reflacting clay roof tiles and other 105 133 159 162 ceramic roof tiles in mln units 14,8 12,4 15,4 18,9 Cementd in mln t 2192 1688 1756 1982 Lime in thous. t 35,0 547 54,8 360 86,9 152

a cznie z wieloskadnikowymi. b W formach podstawowych. c Bez opon rowerowych, motorowerowych, motocyklowych oraz bienikowanych. d Portlandzki, glinowy, ulowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego. a Including mixed fertilizers. b In primary forms. c Excluding bicycle, moped, motorbike and retreaded tyres. d Portland, aluminous, slag and other hydraulic cement.

362 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
Products
a

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW (cd.) PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS (cont.) Wyroby 2000 2005 2010 2011 METALE METALS Stal surowa w tys. t . . . . . . . 10498 a Wyroby walcowane na gorco (bez pwyrobw) w tys. t . . . . . . . 7470 a Rury stalowe w tys. t . . . . . . 483 Aluminium nieobrobione plastycznie, technicznie czyste hutnicze w tys. t 45,1 Mied rafinowana nieobrobiona plastycznie, niestopowa w tys. t . . . . . 518
a

8336 7993 8776 Crude steel in thous. t a Hot rolled products (excluding semi-fin6207 6658 7504 ished products) in thous. t a 380 384 408 Steel tubes in thous. t Unwrought primary aluminium, technically 42,7 10,1 6,1 pure in thous. t Unwrought, unalloyed refined copper in 577 568 594 thous. t

KOMPUTERY, WYROBY ELEKTRONICZNE I OPTYCZNE COMPUTERS, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych z jednostkami . wejcia i wyjcia b w tys. szt. . . . c Odbiorniki telewizyjne w tys. szt. . . 6257 Gazomierze w tys. szt. . . . . . . 515 Wodomierze w tys. szt. . . . . . . 1616 Liczniki energii elektrycznej w tys. szt. 65,7 Digital automatic data processing machines with input/output units b in thous. units c Television receivers in thous. units Gas meters in thous. units Water meters in thous. units Electricity meters in thous. units

. 6660 394 1513 1221

5869 26094 698 2613 1204

4441 20674 1871 4008 3569

URZDZENIA ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNY SPRZT GOSPODARSTWA DOMOWEGO ELECTRICAL AND NON-ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES Silniki elektryczne i prdnice w tys. szt. 4173 Akumulatory kwasowo-oowiowe w tys. szt. . . . . . . . . . . . . . 3970 w tym stosowane do uruchamiania silnikw tokowych w pojazdach samochodowych . . . . . . . . . 3888 arwki do oglnych celw owietleniowych w mln szt. . . . . . . . . 363 Chodziarki i zamraarki typu domowego, cznie z chodziarko-zamraarkami w tys. szt. . . . . . . . . . . 693 Pralki automatyczne typu domowego cznie z pralko-suszarkami w tys. szt. 477 Odkurzacze typu domowego w tys. szt. 1674 Kuchnie gazowe z piekarnikiem typu domowego w tys. szt. . . . . . . 161
d

6660 21358 22774

Electric motors and generators units

in thous.

6355 6121 5878 Lead-acid accumulators in thous. units 5364 5964 5693 722 505 of which used for starting piston engines for motor vehicles

1674 1867 1447 4025 1315 875 775 646

502 Light bulbs for general use in mln units Household refrigerators and freezers, including combined refrigerators-freezers in thous. units 1746 Household automatic washing machines including machines which both wash and 4036 dry in thous. units 1141 Household vacuum cleaners in thous. units Household gas stoves with oven in thous. 652 units

a Dane ze specjalistycznych bada Ministerstwa Gospodarki, obejmujcych podmioty gospodarcze, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. b cznie z komputerami stacjonarnymi, przenonymi (laptopy) i podrcznymi (np. palmtopy, organizery). c cznie z monitorami ekranowymi, z wyjtkiem stosowanych do komputerw. d Bez silnikw trakcyjnych. a Data from specialistic surveys of the Ministry of Economy including economic entities employing more than 9 persons. b Including desktop, laptop or handheld (e.g. palmtops, organizers). c Including monitors, excluding used for computers. d Excluding traction motors.

363 aa

14
Wyroby oyska toczne w mln szt. . . . . . w tym kulkowe . . . . . . . . Maszyny dla rolnictwa i lenictwa w tys. szt.: cigniki rolnicze . . . . . . . . pugi . . . . . . . . . . . . siewniki polowe . . . . . . . . a Obrabiarki do metali skrawajce w tys. szt. . . . . . . . . . . . . . w tym tokarki do usuwania metalu 130 84,5 7,2 4,0 1,3 8,1 0,7

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 5 (219). PRODUKCJA WANIEJSZYCH WYROBW (dok.) PRODUCTION OF MAJOR PRODUCTS (cont.) 2000 2005 2010 2011 Products

MASZYNY I URZDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C. 222 162 209 168 220 Rolling bearings in mln units 180 of which ball bearings Machinery for agriculture and forestry in thous. units: 3,4 agricultural tractors 5,9 ploughs 4,2 field seeders a Machine tools for machining metals in 1,8 thous. units 0,7 of which lathes for removing metal

5,7 3,9 2,0 3,8 1,0

3,4 5,7 4,6 1,3 0,4

POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY MOTOR VEHICLES (EXCLUDING MOTORCYCLES), TRAILERS AND SEMI-TRAILERS Samochody osobowe w tys. szt. . . . c Pojazdy do transportu publicznego w tys. szt. . . . . . . . . . . . . . Samochody ciarowe i cigniki drogowe do cignicia naczep w tys. szt. . .
b

532 2,0 58,3

540 5,4 67,7

785 4,5 79,9

740 Passenger cars in thous. units 5,1 Public transport vehicles in thous. units Lorries and road tractors for semi-trailers in 92,1 thous. units
c

PRODUKCJA POZOSTAEGO SPRZTU TRANSPORTOWEGO PRODUCTION OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT Statki morskie: w sztukach . . . . . . . . . . 34 28 w tysicach GT . . . . . . . . 611 722 d Rowery w tys. szt. . . . . . . . 1320 1528 8 23,9 753 Maritime ships: 14 in units 22,0 in thousands GT d 729 Bicycles in thous. units

ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORCA WODA I POWIETRZE DO UKADW KLIMATYZACYJNYCH ELECTRICITY, GAS FUELS, STEAM, HOT WATER AND AIR CONDITIONING Energia elektryczna
e

w TWh

. . . .
e

142 541

153 520

157 560

Ciepo w parze lub gorcej wodzie w PJ

163 Electricity in TWh e Thermal energy from steam or hot water 567 in PJ

a cznie z obrabiarkami do obrbki ciernej, w tym szlifierki. b Bez samochodw kempingowych, pojazdw niegowych, do golfa i podobnych. c Wyposaone w silniki spalinowe tokowe; do przewozu 10 osb i wicej. d cznie z dziecicymi. e W latach 2010 i 2011 dane ze specjalistycznych bada Ministerstwa Gospodarki i Urzdu Regulacji Energetyki, obejmujcych podmioty gospodarcze, niezalenie od liczby pracujcych. a Including machine tools for grinding and other abrasive operations. b Excluding motor caravans, snowmobiles, golf car and similar vehicles. c With piston engines; for transport of 10 and more persons. d Including children bicycles. e In 2010 and 2011 data from specialistic surveys of the Ministry of Economy and the Energy Regulatory Office including all economic entities regardless of the number of employees.

364 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14

Noniki energii pierwotnej, takie jak: wgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, pozyskuje si bezporednio z natury. Noniki energii pochodnej, takie jak: koks i pkoks, paliwa cieke, gazy przemysowe, energia elektryczna i ciepo, uzyskuje si w procesach przemian energetycznych. W tabl. 611 przedstawiono bilanse podstawowych nonikw energii charakteryzujce caoksztat gospodarowania materiaami, tj. okrelajce poziom i rda przychodw oraz gwne kierunki ich wykorzystania (zagospodarowania). Primary energy (hard coal, lignite, crude oil, natural gas) is the sum of the energy content of naturally existing primary fuels and energy. Derived energy is the sum of the energy content of derived (secondary) energy commodities, i.e. the energy forms obtained through transformation processes (coke and semi-coke, liquid fuels, industrial gases, electricity and heat). Balances of basic energy commodities are presented in 611 tables. These balances characterize the total management of materials, i.e. they define the level and sources of supply as well as the main directions of use (management).

TABL. 6 (220). BILANS WGLA KAMIENNEGO BALANCE OF HARD COAL Wyszczeglnienie 2000 2005 w tys. t Przychd . . . . . . . . 106616 101276 . . . . 105164 103331 1833 1452 97904 97904 3372 2009 in thous. t 88857 78065 78065 10792 88857 73997 94753 Supply 81150 From domestic sources 76728 4422 production decrease in stocks 2010 Specification

Ze rde krajowych wydobycie

. . . . . . . . . .

zmniejszenie zapasw Import Rozchd

. . . . . . . . .

13603 Imports 94753 Use 82162 Domestic consumption of which in thermal power plants, combined heat and power plants and district heat plants Increase in stocks

. . . . . . . . 106616 101276 . . . . . 84890 78722

Zuycie krajowe

w tym w elektrowniach, elektrociepowniach i ciepowniach . . . . . . . . Zwikszenie Eksport zapasw . . .

51628 23245 1519

50903 1469 19369 1716

47070 4732 8395 1733

50475

. . . . . . . . . .

9965 Exports 2626 Losses and statistical differences

Straty i rnice bilansowe

365 aa

14
TABL. 7 (221). BILANS WGLA BRUNATNEGO BALANCE OF LIGNITE 2000 Wyszczeglnienie Przychd wydobycie Import Rozchd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59497 59497 59484 13 59497 59487 59149 9 1 Ze rde krajowych zmniejszenie zapasw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuycie krajowe . . . . . . . w tym w elektrowniach, elektrociepowniach i ciepowniach Zwikszenie Eksport zapasw . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

2005 w tys. t 61637 61637 61637 61637 61589 61075 39 8 1

2009 in thous. t 57152 57122 57108 14 30 57152 56959 56059 68 125

2010 Specification

56708 Supply 56684 From domestic sources 56510 174 production decrease in stocks

24 Imports 56708 Use 56752 Domestic consumption of which in thermal power plants, combined heat and power 55732 plants and district heat plants Increase in stocks 115 Exports 159 Losses and statistical differences

Straty i rnice bilansowe

TABL. 8 (222). BILANS ROPY NAFTOWEJ a BALANCE OF CRUDE OIL 2000 Wyszczeglnienie

2005 w tys. t

2009 in thous. t 20785 687 687 20098 20785 20282 277 226

2010 Specification

Przychd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18655 653 653 18002 18655 18081 445 129

18760 848 848 17912 18760 18191 353 216

23374 Supply 686 686 From domestic sources production decrease in stocks
b

Ze rde krajowych wydobycie Import


b

zmniejszenie zapasw

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c

22688 Imports 23374 Use 22838

Rozchd

Zuycie krajowe (przerb w rafineriach) . . . . . . . . . Zwikszenie zapasw . . . . Eksport . . . . . . . . . .

Domestic consumption in refineries)

(processing

325 Increase in stocks 211 Exports

a Dotyczy olejw ropy naftowej i olejw otrzymywanych z mineraw bitumicznych. b Dane dotycz zuytej do przerobu ropy naftowej. c cznie ze stratami i rnicami bilansowymi. a Concern oils from crude oil and oils from bituminous minerals. b Data concern the crude oil consumed. c Including losses and statistical differences.

366 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
2010 Specification 14054 Supply 3726 From domestic sources a 2010 production production in gas denitrification 1386 and blending plants 330 decrease in stocks 10328 Imports 14054 13680 3926 44 330 Use Domestic consumption of which households Increase in stocks Exports Losses and statistical differences

Uwaga do tablic 9 i 10 Bilans gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego) od 2003 r. opracowano zgodnie z Polsk Norm (PN-C-04750), tj. przy przyjciu dla gazu okrelonej temperatury (0C) i cinienia (760 mm Hg). Note to tables 9 and 10 Since 2003 the balance of high-methane natural gas and nitrified natural gas has been prepared in accordance with the Polish Standard (PN-C-04750), i.e. assuming the specified temperature (0C) and pressure (760 mm Hg).

TABL. 9 (223). BILANS GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO BALANCE OF HIGH-METHANE NATURAL GAS Wyszczeglnienie 2000 2005 w hm3 . . . . . . mie. . . . . . . . . . . 10548 2872 2035 791 46 7676 10548 10119 3052 39 390 13182 3263 2232 1031 9919 13182 12694 3414 214 42 232 2009 in hm3 12809 3373 2047 1018 308 9436 12809 12512 3510 39 258

Przychd . . . . . . . Ze rde krajowych . . . a wydobycie . . . . . . produkcja w odazotowniach i szalniach gazw . . . zmniejszenie zapasw . . Import . . . . . . . .

Rozchd . . . . . . . . Zuycie krajowe . . . . . w tym gospodarstwa domowe Zwikszenie zapasw . . . Eksport . . . . . . . . . Straty i rnice bilansowe . .

a W latach 2000 i 2005 bez mieszanek metanu z powietrzem. a In 2000 and 2005 excluding mixture of methane and air.

TABL. 10 (224). BILANS GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO BALANCE OF NITRIFIED NATURAL GAS Wyszczeglnienie 2000 2005 w hm3 3117 2920 197 3117 3028 699 89 3570 3510 60 3570 3514 450 56 2009 in hm3 3578 3511 67 3578 3576 354 9 7 2010 Specification

Przychd ze rde krajowych Wydobycie . . . . . . . . Produkcja w mieszalniach gazw Rozchd . . . . . . . . Zuycie krajowe . . . . . . w tym gospodarstwa domowe Zwikszenie zapasw . . . . Straty i rnice bilansowe . . . . . .

3820 Supply from domestic sources 3753 Production 67 Production in gas blending plants 3820 3852 303 49 81 Use Domestic consumption of which households Increase in stocks Losses and statistical differences

367 aa

14
2000 Wyszczeglnienie Przychd . . . . . . . . . 148473 145183 133831 4151 3290 Ze rde krajowych produkcja a w tym elektrownie: cieplne zawodowe . . . . . wodne (razem z innymi rdami odnawialnymi)b . . . . . . c Import . . . . . . . . . . Rozchd . . . . . . . . . 148473 Zuycie krajowe . . . . . . 124576 na pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych 2789 zuycie bezporednie . . . . 121787 w tym gospodarstwa domowe d 21037 c Eksport . . . . . . . . . . 9663 Straty i rnice bilansowe . . . 14234

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 11 (225). BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ BALANCE OF ELECTRICITY 2005 2009 2010 Specification w GWh in GWh 161937 156935 144899 4024 5002 161937 131186 2207 128979 25064 16188 14563 159123 151720 140788 4400 7403 159123 136996 881 136115 27534 9594 12533 163968 Supply From domestic sources gener157658 ationa of which power plants: 144541 public thermal power plants hydroelectric power plants (includ5592 ing other renewables)b c 6310 Imports 163968 Use 144453 Domestic consumption for pumping water in pumped-stor828 age hydroelectric power plants 143625 direct consumption 28614 of which households d c 7664 Exports 11851 Losses and statistical differences

a Dane ze specjalistycznych bada Ministerstwa Gospodarki i Urzdu Regulacji Energetyki, obejmujcych podmioty niezalenie od liczby pracujcych. b Elektrownie wodne obejmuj elektrownie szczytowo-pompowe i przepywowe, inne rda odnawialne elektrownie wiatrowe i biogazowe. c cznie z nieodpatn wymian z zagranic. d W 2000 r. bez gospodarstw, ktrych gwnym rdem utrzymania by dochd z uytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie; od 2005 r. dotyczy zuycia na cele komunalno-bytowe. a Data from specialistic surveys of the Ministry of Economy and the Energy Regulatory Office including all entities regardless of the number of employees. b Hydroelectric power plants include pumped-storage hydroelectric power plants, run-of-river hydroelectric power plants, other renewables include wind and biogas power plants. c Including barter transactions. d In 2000 excluding households in which the main source of maintenance was income from a private farm in agriculture; since 2005 concerning consumption for community.

BUDOWNICTWO

CONSTRUCTION

Produkcja sprzedana budownictwa dotyczy caoksztatu dziaalnoci podmiotu gospodarczego, tj. zarwno dziaalnoci budowlanej, jak i niebudowlanej. Produkcja budowlano-montaowa dotyczy dziaalnoci zrealizowanej na terenie kraju. Przez podmioty budowlane rozumie si podmioty gospodarcze zaliczane wedug PKD 2007 do sekcji ,,Budownictwo.

368 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

14
W E D U G S E K T O R W W A S N O C I B Y O W N E R S H I P S E C T O R S 9 6 , 6 % 9 8 , 8 % p u b l i c z n y p u b l i c
a

Sold production of construction concerns the total activity of an economic entity, i.e., both construction and non-construction production. Construction and assembly production concerns activity realized domestically. The term construction entities is understood as economic entities included in the section Construction according to the NACE Rev. 2.

P R O D U K C J A S P R Z E D A N A B U D O W N I C T W A ( c e n y b i e c e ) S O L D P R O D U C T I O N O F C O N S T R U C T I O N ( c u r r e n t p r i c e s )
O G E M T O T A L m l n z m l n z l 2 0 0 5 1 2 5 5 6 3 2 0 1 0 2 5 4 4 8 0 2 8 8 3 4 0 2 0 1 1

3 , 4 2 0 0 5 % 1 , 2 2 0 1 1 % S e k t o r : S e c t o r :

p r y w a t n y p r i v a t e

TABL. 12 (226). DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAOWEJ (ceny stae) a INDICES OF CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION (constant prices) W tym Of which podmioty budowlane (system zleceniowy) construction entities (contract system) Lata Years Ogem Grand total budowa budynkwA construction of buildings budowa obiektw inynierii ldowej i wodnejA civil engineering system gospodarczy roboty budowlane ownspecjalistyczne -account construction specialised construction activities

razem total

2005=100 2011 . . . . . . . . 179,5 188,9 167,2 261,3 179,8 51,4

ROK POPRZEDNI=100 PREVIOUS YEAR=100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,0 117,0 109,9 105,9 104,4 111,7 118,1 115,5 112,1 105,1 104,6 112,4 116,7 115,0 117,8 93,7 107,6 104,9 120,7 113,3 116,5 128,1 104,8 122,1 118,5 117,3 102,5 108,4 100,5 115,8 90,6 99,0 92,0 89,7 84,0 82,6

a Patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a See general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

369
24 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

14
2005 Dziay 2010 OGEM . . . . . 100,0 Budowa budynkwA . . 46,9 Budowa obiektw inynierii ldowej i wodnejA . . 18,7

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 13 (227). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAOWA (ceny biece) a CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION (current prices) 2011 w mln z in mln zl 100,0 Divisions

w odsetkach in percent

100,0

17884 T O T A L

44,7

42,2

75559 Construction of buildings

23,4

25,6

45760 Civil engineering

Roboty budowlane specjalistyczne . . . . . .

34,4

31,9

32,2

57565

Specialised construction activities

a Zrealizowana przez podmioty budowlane (system zleceniowy). a Realized by construction entities (contract system).

TABL. 14 (228). WSKANIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAOWEJ a PRICE INDICES OF CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION 2009 Dziay 2010 rok poprzedni=100 previous year=100 100,2 99,9 101,0 2011

Divisions 2005=100

OGEM

. . . . .

117,4 T O T A L

Budowa budynkwA

. .

99,8

99,6

100,9

118,5 Construction of buildings

Budowa obiektw inynierii ldowej i wodnejA . . Roboty budowlane specjalistyczne . . . . . .

101,1

100,5

101,1

115,7 Civil engineering Specialised construction activities

99,8

99,7

101,3

118,2

a Dane opracowano na podstawie miesicznego badania cen reprezentantw robt budowlano-montaowych, uzyskiwanych przez wybrane podmioty gospodarcze, w ktrych liczba pracujcych przekracza 9 osb. a Data have been calculated on the basis of a monthly survey on prices of construction and assembly works representatives obtained by selected economic entities employing more than 9 persons.

370 aa

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION


a

14
2 0 1 1

S T R U K T U R A P R O D U K C J I B U D O W L A N O M O N T A O W E J W E D U G R O D Z A J W O B I E K T W B U D O W L A N Y C H ( c e n y b i e c e ) a S T R U C T U R E O F C O N S T R U C T I O N A N D A S S E M B L Y P R O D U C T I O N B Y T Y P E O F C O N S T R U C T I O N S ( c u r r e n t p r i c e s )
2 0 0 5

R e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 1 2 , 4 % 1 5 , 8 % B u d y n k i m i e s z k a l n e

N o n r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s 2 7 , 5 % 3 2 , 3 % B u d y n k i n i e m i e s z k a l n e

T r a n s p o r t i n f r a s t r u c t u r e s 3 6 , 7 % 2 6 , 1 % I n f r a s t r u k t u r a t r a n s p o r t u

R u r o c i g i , l i n i e t e l e k o m u n i k a c y j n e P i p e l i n e s , c o m m u n i c a t i o n a n d e l e c t r i c i t y 1 7 , 0 % i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e 1 5 , 0 % l i n e s K o m p l e k s o w e b u d o w l e n a t e r e n a c h C o m p l e x c o n s t r u c t i o n s o n i n d u s t r i a l s i t e s , 4 % 5 , 2 %4 p r z e m y s o w y c h , 0 % O t h e r c i v i l e n g i n e e r i n g w o r k s , 6 %4 O b i e k t y i n y n i e r i i l d o w e j i w o d n e j 3 p o z o s t a e
a Z r e a l i z o w a n e j p r z e z p o d m i o t y b u d o w l a n e ( s y s t e m z l e c e n i o w y ) , w k t r y c h l i c z b a p r a c u j c y c h p r z e k r a c z a 9 o s b . a R e a l i z e d b y c o n s t r u c t i o n e n t i t i e s ( c o n t r a c t s y s t e m ) e m p l o y i n g m o r e t h a n 9 p e r s o n s .

TABL. 15 (229). BUDYNKI ODDANE DO UYTKOWANIA BUILDINGS COMPLETED Wyszczeglnienie Budynki


a

2000 50205

2005 80118

2010 91459

2011 92010 Buildings


a

Specification

. . . . . . . . . .

w tym budynki mieszkalne jednorodzinne oraz o dwch mieszkaniach i wielomieszkaniowe b . . . . . . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . .

32114 28429 21776

58149 37105 43013

68654 34602 56857

68918 34003 58007

of which one-dwelling as well as two- and more dwelling residential buildings b urban areas rural areas

a Nowo wybudowane. b Bez domw letnich i domkw wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do staego zamieszkania (ujtych wycznie w oglnej liczbie budynkw mieszkalnych, a w 2000 r. w budynkach niemieszkalnych). a Newly built. b Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not adapted for permanent residence (included exclusively in the total number of residential buildings, in 2000 in non-residential buildings).

371 aa

14
Wyszczeglnienie Budynki (dok.) W tym budynki indywidualne
c a

PRZEMYS I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

TABL. 15 (229). BUDYNKI ODDANE DO UYTKOWANIA (dok.) BUILDINGS COMPLETED (cont.) 2000 2005 2010 2011
a

Specification Buildings (cont.)

. .

42844 22275 20569

73287 31964 41323

80635 27566 53069

81827 Of which private buildings 27343 54484 urban areas rural areas of which:

miasta . . . . . . . . . wie w tym: mieszkalne jednorodzinne oraz o dwch mieszkaniach i wielomieszkaniowe b . . . . . . niemieszkalne . . . . . . . . w tym gospodarstw rolnych
d

. . . . . . . . .

29105 13725 2896

55479 16311 4148

62962 15369 4683

63888 15883 4812

one-dwelling as well as two- and more dwelling residential buildings b non-residential of which farm buildings
d

Kubatura

w dam3

. . . . .

80795 119532 140235 144937 Cubic volume in dam3 of which one-dwelling as well as two- and more dwelling residential buildings b urban areas rural areas
c

w tym budynki mieszkalne jednorodzinne oraz o dwch mieszkaniach i wielomieszkanioweb . . . . . . . . miasta . . . . . . . . . .


c

39005 57812 22983 35688 19378 16310

57098 72657 46875 62668 28988 33680

64736 79652 60583 69525 26078 43447

63963 78901 66036

wie . . . . . . . . . . . W tym budynki indywidualne . .

77601 Of which private buildings 28507 49094 urban areas rural areas of which:

miasta . . . . . . . . . wie w tym: mieszkalne jednorodzinne oraz o dwch mieszkaniach i wielomieszkaniowe b . . . . . . niemieszkalne . . . . . . . . w tym gospodarstw rolnych . . . . . . . . .

23000 12577 2900

42237 19865 5370

44742 23958 7137

46226 30607 9235

one-dwelling as well as two- and more dwelling residential buildings b non-residential of which farm buildings

a Nowo wybudowane. b Bez domw letnich i domkw wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do staego zamieszkania (ujtych wycznie w oglnej liczbie budynkw mieszkalnych, a w 2000 r. w budynkach niemieszkalnych). c Realizowane przez osoby fizyczne, fundacje, kocioy i zwizki wyznaniowe, z przeznaczeniem na uytek wasny inwestora lub na sprzeda i wynajem. d Budynkw nowo wybudowanych i rozbudowanych (tylko w czci dotyczcej rozbudowy). a Newly built. b Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not adapted for permanent residence (included exclusively in the total number of residential buildings, in 2000 in non-residential buildings). c Realized by natural persons, foundations churches and religious associations, designed for the own use of the investor or for sale and rent. d Of newly built and expanded buildings (only concerning the expanded portion).

372 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
TRANSPORT
Specification Railway lines operated : in kilometres per 100 km2 of total area in km b of which standard gauge in km of which electrified: in kilometres per 100 km2 of total area in km of which single track in km Hard surface public roads (urban and non-urban): in thousands of kilometres per 100 km2 of total area in km of which: improved in thous. km motorways in km Main pipelines for crude petroleum and petroleum products in km
c a

TRANSPORT

TABL. 1 (230). SIE KOMUNIKACYJNA Stan w dniu 31 XII TRANSPORT INFRASTRUCTURE As of 31 XII Wyszczeglnienie Linie kolejowe eksploatowane : w kilometrach . . . . . . . na 100 km2 powierzchni oglnej w km . . . . . . . . . b w tym normalnotorowe w km w tym zelektryfikowane: w kilometrach . . . . . na 100 km2 powierzchni oglnej w km . . . . . . w tym jednotorowe w km . . Drogi publiczne o twardej nawierzchni (miejskie i zamiejskie): w tysicach kilometrw . . . na 100 km2 powierzchni oglnej w km . . . . . . . . . w tym: ulepszone w tys. km . . autostrady w km . . . Rurocigi magistralne do przetaczania ropy naftowej i produktw naftowych w km . . . . . . . . Drogi wodne rdldowe eglowne w km . . . . . . . . . . Trasy lotnicze w tys. km . . . . w tym zagraniczne . . . . . .
d c a

2000

2005

2010

2011

22560 7,2 21575 11905 3,8 12814

20253 6,5 19843 11884 3,8 11096

20228 6,5 20089 11916 3,8 11353

20228 6,5 20113 11880 3,8 11387

250 79,9 206 358

254 81,2 227 552

274 87,6 250 857

. . . .

2278 3813 90 87

2278 3638 147 144

2362 3659 343 341

2444

3659 Inland waterways in km 306 Air routes in thous. km 303 of which foreign
d

a Dane dotycz sieci PKP oraz innych podmiotw bdcych zarzdcami infrastruktury kolejowej, w 2000 r. wycznie PKP. b cznie z szerokotorowymi. c Od 2005 r. na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 7 V 2002 r. nowelizujcego przepisy kwalifikujce drogi wodne do eglugi rdldowej (Dz. U. Nr 77, poz. 695). d Dane dotycz dugoci liniowej odcinkw niepowtarzajcych si liczonej po ,,wielkim uku, zgodnie z przepisami midzynarodowymi IATA. a Data concern PKP network as well as other entities, being administrators of railway infrastructure, while in 2000 concern PKP only. b Including broad gauge. c Since 2005 on the basis of the decree of the Council of Ministers, dated 7 V 2002 amending regulations qualifying inland waterways for inland sailing (Journal of Laws No. 77, item 695). d Non-repetitive sections of routes calculated by the large curve, in accordance with the international regulations of IATA.

373 aa

15

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

U D Z I A L I N I I K O L E J O W Y C H Z E L E K T R Y F I K O W A N Y C H W O G L N E J D U G O C I L I N I I a N O R M A L N O T O R O W Y C H E K S P L O A T O W A N Y C H W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a S H A R E O F E L E C T R I F I E D R A I L W A Y L I N E S I N T O T A L S T A N D A R D G A U G E R A I L W A Y L I N E S O P E R A T E D B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
5 9 , 1 %

2 9 4 0 5 0 6 0 8 0 1 0 0 %

a c z n i e z s z e r o k o t o r o w y m i ; d a n e d o t y c z s i e c i P K P o r a z i n n y c h p o d m i o t w b d c y c h z a r z d c a m i i n f r a s t r u k t u r y k o l e j o w e j . a I n c l u d i n g b r o a d g a u g e ; d a t a c o n c e r n P K P n e t w o r k a s w e l l a s o t h e r e n t i t i e s , b e i n g a d m i n i s t r a t o r s o f r a i l w a y i n f r a s t r u c t u r e .
2 D R O G I P U B L I C Z N E O T W A R D E J N A W I E R Z C H N I N A 1 0 0 k m P O W I E R Z C H N I O G L N E J ( g s t o s i e c i ) W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 0 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a 2 H A R D S U R F A C E P U B L I C R O A D S P E R 1 0 0 k m O F T O T A L A R E A ( n e t w o r k d e n s i t y ) B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 0 A s o f 3 1 X I I

8 7 , 6 k m

1 2 0 5 0 6 0 8 0 1 0 0 1 7 3 k m

a M i e j s k i e i z a m i e j s k i e . a U r b a n a n d n o n u r b a n .

374 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
7 3 , 5 % 8 1 , 2 % p u b l i c z n y p u b l i c p r y w a t n y p r i v a t e

P R Z Y C H O D Y Z E S P R Z E D A Y W Y R O B W I U S U G T R A N S P O R T U I G O S P O D A R K I a M A G A Z Y N O W E J ( c e n y b i e c e ) a R E V E N U E S F R O M S A L E O F P R O D U C T S A N D S E R V I C E S O F T R A N S P O R T A T I O N A N D S T O R A G E ( c u r r e n t p r i c e s )
O G E M T O T A L W E D U G S E K T O R W W A S N O C I B Y O W N E R S H I P S E C T O R m l n z m l n z l 2 6 , 5 % 2 0 0 5 2 0 1 1 1 8 , 8 % S e k t o r : S e c t o r :

4 5 0 1 2 0 0 58 2 0 1 0 1 2 7 5 6 0 2 0 1 1 1 3 9 7 7 5

a Z w y c z e n i e m p o d m i o t w z a l i c z o n y c h w e d u g P K D 2 0 0 7 d o d z i a u D z i a a l n o p o c z t o w a i k u r i e r s k a . a E x c l u d i n g e n t i t i e s i n N A C E R e v . 2 i n c l u d e d i n d i v i s i o n P o s t a l a n d c o u r i e r a c t i v i t i e s .

Uwaga do tablic 2 i 3 oraz noty i wykresu na str. 377. Dane o transporcie kolejowym dotycz PKP oraz innych podmiotw, ktre otrzymay licencje na transport kolejowy, w 2000 r. wycznie PKP. Note to tables 2 and 3 as well as the note and chart on page 377. Data on railway transport concern PKP and other entities, which received licences for railway transport, while in 2000 concern PKP only. TABL. 2 (231). PRZEWOZY ADUNKW I PASAERW TRANSPORT OF GOODS AND PASSENGERS Wyszczeglnienie 2000 2005 2010 2011 Specification

PRZEWOZY ADUNKW TRANSPORT OF GOODS W tysicach ton . . . . . 1271529 1422576 1838492 1912178 In thousand tonnes Transport kolejowy a . . . . . 187247 269553 216899 248606 Railway transport a Transport samochodowy b . . . 1006705 1079761 1551841 1596209 Road transport b zarobkowy . . . . . . . . 563584 791848 839193 transport for hire or reward w tym przedsibiorstwa transof which road transport enportu samochodowego c 375976 447398 573098 639138 titiesc gospodarczy . . . . . . . 630729 516177 759993 757016 transport on own account Transport rurocigowy . . . . 44342 54259 56208 54488 Pipeline transport d Transport morski d . . . . . 22774 9362 8362 7737 Maritime transport rdldowy transport wodny . . 10433 9607 5141 5093 Inland waterway transport Transport lotniczye . . . . . 28 34 41 45 Air transporte a Bez przewozw manewrowych, z wyjtkiem danych za 2005 r.; cznie z nimi przewozy wynosiy: w 2010 r. 262903 tys. t i 48890 mln t km., a w 2011 r. 271577 tys. t i 53841 mln t km. b Dane czciowo szacunkowe. c Zaliczane wedug PKD 2007 do sekcji ,,Transport i gospodarka magazynowa (z wyczeniem dziau ,,Dziaalno pocztowa i kurierska). d Statkami wasnymi i dzierawionymi. e Rozkadowy i pozarozkadowy. a Excluding shunting, except data for 2005; including shunting, in 2010 262903 thous. t were transported and 48890 mln t km were covered while in 2011 271577 thous. t and 53841 mln t km. b Data partially estimated. c In NACE Rev. 2 included in section Transportation and storage (excluding division Postal and courier activities). d By owned or leased ships. e Scheduled and non-scheduled.

375 aa

15
Wyszczeglnienie 2000 W milionach tonokilometrw . . . . Transport kolejowy a Transport samochodowy b . . . zarobkowy . . . . . . . w tym przedsibiorstwa transportu samochodowegoc gospodarczy . . . . . . . Transport rurocigowy . Transport morski d rdldowy transport Transport lotniczy e . . . . . . . . . wodny . . . .

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

TABL. 2 (231). PRZEWOZY ADUNKW I PASAERW (dok.) TRANSPORT OF GOODS AND PASSENGERS (cont.) 2005 2010 2011 Specification

PRZEWOZY ADUNKW (dok.) TRANSPORT OF GOODS (cont.) 284740 54448 75023 . 46892 28131 20354 133654 1173 88 228216 49972 119740 92866 81626 26874 25388 31733 1277 106 316951 48707 223170 178657 151740 44513 24157 19773 1030 114 317807 In million tonne-kilometres 53746 Railway transport a 218888 Road transport b 178426 transport for hire or reward of which road transport en153345 titiesc 40462 transport on own account 22794 21341 909 129 Pipeline transport d Maritime transport Inland waterway transport Air transport e

PRZEWOZY PASAERW TRANSPORT OF PASSENGERS W tysicach pasaerw . Transport kolejowy . . . . Transport samochodowyf . . d Transport morski . . . . w tym promy . . . . g rdldowy transport wodny Transport lotniczye . . . . 1319972 1046930 . 360687 258110 . 954515 782025 . 625 714 . 624 695 1265 1444 . 2880 4637 62055 24092 31735 168 165 26 6034 56183 18157 29314 187 185 21 8504 838024 261314 569652 671 652 1397 4990 47985 17921 21600 168 164 23 8273 807021 263509 534865 637 620 1519 6491 50041 18161 20635 156 153 24 11065 In thousand passengers Railway transport Road transport f d Maritime transport of which ferries g Inland waterway transport Air transporte In million passenger-kilometres Railway transport Road transport f d Maritime transport of which ferries g Inland waterway transport Air transporte

W milionach pasaerokilometrw . . . . . . . . . Transport kolejowy . . . . . Transport samochodowyf . . . d Transport morski . . . . . w tym promy . . . . . g rdldowy transport wodny Transport lotniczye . . . .

ae Notki patrz na str. 375. f Bez przewozw taborem komunikacji miejskiej. g cznie z transportem przybrzenym. U w a g a. Oglne przewozy pasaerw cznie z komunikacj miejsk (patrz dzia ,,Infrastruktura komunalna i mieszkania, tabl. 5 na str. 227) wynosiy: w 2000 r. 6331,7 mln osb, w 2005 r. 5134,8 mln osb, w 2010 r. 4883,1 mln osb i w 2011 r. 4830,9 mln osb. ae See footnotes on page 375. f Excluding transport by urban road transport fleet. g Including coastal transport. N o t e. Transport of passengers including the urban transport (see the chapter Municipal infrastructure and dwellings, table 5 on page 227) amounted: 6331,7 mln persons in 2000, 5134,8 mln persons in 2005, 4883,1 mln persons in 2010 and 4830,9 mln persons in 2011.

376 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
Railway transport Road transport Maritime transport Inland waterway transport Air transport

rednia odlego przewozu w km a Average transport distance in km 1 tony adunku per tonne of goods 1 pasaera per passenger

2000 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011 Transport kolejowy . . . 291 185 225 216 67 69 69 69 Transport samochodowy . . 75 111 144 137 33 38 38 39 Transport morski . . . . 5869 3389 2365 2758 268 253 250 246 rdldowy transport wodny 112 133 200 178 20 14 17 16 Transport lotniczy . . . . 3120 3120 2807 2863 2095 1834 1658 1705 a Patrz odpowiednio notki ag do tabl. 2 na str. 375 i 376. a See respectively footnotes ag to table 2 on pages 375 and 376.

P R Z E W O Z Y A D U N K W T R A N S P O R T E M K O L E J O W Y M I S A M O C H O D O W Y M W E D U G G R U P A D U N K W W 2 0 1 0 R . R A I L W A Y A N D R O A D T R A N S P O R T O F G O O D S B Y G R O U P S O F G O O D S I N 2 0 1 0
a T r a n s p o r t k o l e j o w y a R a i l w a y t r a n s p o r t 2 1 7 m l n t b T r a n s p o r t s a m o c h o d o w y b R o a d t r a n s p o r t 1 2 7 7 m l n t

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 %

W g i e l k a m i e n n y , b r u n a t n y , r o p a n a f t o w a i g a z P r o d u k t y r o l n i c t w a , o w i e c t w a , z i e m n y ; k o k s i p r o d u k t y r a f i n a c j i r o p y n a f t o w e j l e n i c t w a , r y b a c t w a C o a l a n d l i g n i t e , c r u d e p e t r o l e u m a n d n a t u r a l g a s ; P r o d u c t s o f a g r i c u l t u r e , h u n t i n g , c o k e a n d r e f i n e d p e t r o l e u m p r o d u c t s f o r e s t r y , f i s h a n d f i s h i n g p r o d u c t s P r o d u k t y s p o y w c z e , n a p o j e i w y r o b y R u d y m e t a l i i p o z o s t a e p r o d u k t y g r n i c t w a t y t o n i o w e i k o p a l n i c t w a F o o d p r o d u c t s , b e v e r a g e s a n d t o b a c c o M e t a l o r e s a n d o t h e r m i n i n g a n d q u a r r y n i n g p r o d u c t s W y r o b y z p o z o s t a y c h s u r o w c w n i e m e t a l i c z n y c h C h e m i k a l i a , p r o d u k t y c h e m i c z n e , w k n a s z t u c z n e , O t h e r n o n m e t a l l i c m i n e r a l w y r o b y z g u m y i t w o r z y w s z t u c z n y c h , p a l i w o j d r o w e p r o d u c t s C h e m i c a l s , c h e m i c a l p r o d u c t s a n d m a n m a d e f i b e r s , r u b b e r a n d p l a s t i c p r o d u c t s , n u c l e a r f u e l S u r o w c e w t r n e , o d p a d y k o m u n a l n e M e t a l e , w y r o b y m e t a l o w e g o t o w e ( z w y c z e n i e m S e c o n d a r y r a w m a t e r i a l s , m a s z y n i u r z d z e ) u n i c i p a l w a s t e s B a s i c m e t a l s , f a b r i c a t e d m e t a l p r o d u c t s P o z o s t a e m ( e x c e p t m a c h i n e r y a n d e q u i p m e n t ) O t h e r s
a B e z p r z e w o z w m a n e w r o w y c h . b B e z p r z e w o z w a d u n k w p o j a z d a m i o d o p u s z c z a l n e j m a s i e c a k o w i t e j d o 3 , 5 t i w w i e k u p o w y e j 2 5 l a t . a E x c l u d i n g s h u t i n g . b E x c l u d i n g t r a n s p o r t o f g o o d s b y v e h i c l e s w i t h m a x i m u m p e r m i s s i b l e w e i g t u p t o 3 , 5 t o n n e s a n d o l d e r t h a n 2 5 y e a r .

377 aa

15
a

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

TABL. 3 (232). TABOR KOLEJOWY NORMALNOTOROWY Stan w dniu 31 XII STANDARD GAUGE ROLLING STOCK As of 31 XII Wyszczeglnienie Lokomotywy: elektryczne spalinowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b

2000

2005

2010

2011 Locomotives:

Specification

1774 2120 1222 5781

1856 2520 1341 4495

1905 2358 1213 89270 3795

1879 2301

electric diesel

Elektryczne zespoy trakcyjne Wagony towarowe

1256 Electric railcars 88928 Freight wagons 3556 Rail coaches


b

. . . . . .

97811 103234

Wagony do przewozu podrnych

a cznie z szerokotorowym. b Wagony z miejscami do siedzenia, sypialne i kuszetki. a Including broad gauge. b Coaches with places for sitting, sleeping cars and couchette coaches.

TABL. 4 (233). MORSKA FLOTA TRANSPORTOWA Stan w dniu 31 XII MARITIME TRANSPORT FLEET As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

statki ships

nono (DWT) w tys. DWT in thous. 108 2551 2610 2942 2931

OGEM TOTAL

. . . . . . . . . . . . .

128

130

121

w tym statki w wieku: of which age of ships: 5 lat i mniej . . . . . . . . . . . . and less 21 lat i wicej and more Statki towarowe Cargo ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 59 120 113 79 7 6 70 121 108 76 13 19 58 107 95 69 12 24 51 98 91 69 7 393 820 2529 2477 2117 52 211 942 2582 2518 2101 64 800 817 2887 2816 2463 71 1013 1025 2894 2852 2517 42

statki do przewozu adunkw staych ships for dry bulk transport

w tym masowce . . . . . . . . . . of which bulk cargo ships zbiornikowce tankers . . . . . . . . . . . .

378 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
2011 2000 2005 2010 2011 nono (DWT) w tys. DWT in thous. 7 3 22 28 0,2 55 0,2 37 0,2 11 3

TABL. 4 (233). MORSKA FLOTA TRANSPORTOWA (dok.) Stan w dniu 31 XII MARITIME TRANSPORT FLEET (cont.) As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2010

statki ships

Promy Ferries

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 2

Statki pasaerskie Passenger ships

TABL. 5 (234). ADUNKI ZAADOWANE I WYADOWANEa ORAZ POJEMNO STATKW WCHODZCYCH DO PORTW MORSKICH a GOODS LOADED AND UNLOADED AS WELL AS CAPACITY OF SHIPS DOCKING AT SEAPORTS 2005 Porty Ports 2010
b

2011

2005

2010

2011

zaadunek i wyadunek w tys. t b goods loaded and unloaded in thous. t 54770 59507 57738

pojemno statkw (NT) w tys. capacity of ships (NT) in thous.

OGEM TOTAL w tym: of which: Gdask

. . . . . . . . . .

51580

69779

71903

. . . . . . . . . . . .

22478 11038 154 2335 8246 10373

26421 12346 147 1829 7969 10683

23513 12992 264 2023 8064 10680

14221 15110 82 955 4451 16299

19456 22490 86 773 4937 21571

16972 26391 129 881 4687 22352

Gdynia . . . . . . . . . . . . . Koobrzeg . . . . . . . . . . .

Police . . . . . . . . . . . . . Szczecin . . . . . . . . . . . .

winoujcie . . . . . . . . . . .

a Dane dotycz statkw o pojemnoci brutto (GT) 100 i wicej. b Dotyczy midzynarodowego obrotu morskiego i kabotau (tj. adunkw przewoonych drog morsk w obrocie pomidzy polskimi portami morskimi); dane podaje si bez wagi wasnej jednostek adunkowych (np. kontenerw, wagonw) oraz bunkru (tj. paliwa dla statkw). a Data concern ships with gross tonnage (GT) 100 and more. b Concerns international maritime traffic and cabotage (i.e., seaborne cargo traffic between Polish seaports); data excluding the tare weight of ro-ro units (e.g. containers, wagons) and bunker (i.e., fuel for ships).

379 aa

15
Szczecin winoujcie

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

adunki tranzytowe zaadowane i wyadowane w portach morskich Goods loaded and unloaded transit cargo in seaports 2005 O g e m w tys. t . . . . . . . . . . . . . . T o t a l in thous. t Gdask . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gdynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010 15520
12230 37 1250 2003
b

2011 5609
1963 47 1287 2312
c

12625 9243 a
275 1600 1508

ac W tym przeadunek ropy naftowej: a 9101 tys. t, b 9967 tys. t, c 4 tys. t. ac Of which goods loaded and unloaded of crude petroleum: a 9101 thous. t, b 9967 thous. t, c 4 thous. t.

R U C H P A S A E R W W P O R T A C H M O R S K I C H P A S S E N G E R T R A F F I C I N S E A P O R T S
O G E M T O T A L

W W Y B R A N Y C H P O R T A C H I N S E L E C T E D S E A P O R T S

2 2 6 0 t y s . t h o u s .

G d y n i a 7 8 1 t y s . t h o u s . G d a s k w i n o u j c i e 8 0 3 t y s . t h o u s . t y s . t h o u s . 2 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0

2 2 0 5 t y s . t h o u s .

P r z y j a z d y p a s a e r w 2 0 0 0 d o k r a j u P a s s e n g e r a r r i v a l s 2 0 1 1 t o P o l a n d

W y j a z d y p a s a e r w z k r a j u P a s s e n g e r d e p a r t u r e s f r o m P o l a n d

4 0 0 2 0 0 1 0 0 0

380 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
a

TABL. 6 (235). TABOR PYWAJCY RDLDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO Stan w dniu 31 XII INLAND WATERWAY TRANSPORT FLEET As of 31 XII Wyszczeglnienie Holowniki: liczba . . . moc w kW Pchacze: liczba . . . moc w kW . Barki: liczba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 9 1615 236 67387 492 255 81 9439 2005 11 1733 242 66136 574 283 124 13615
a

2010 15 2132 207 55456 597 296 120 13355

2011 17 2291 193 50891 551

Specification

nono w tys. t wymierzonych b Statki pasaerskie: liczba . . . . . miejsca pasaerskie

Tugs: number Tugs: power in kW Pushers: number Pushers: power in kW Barges: number Barges: load capacity in thous. measured 275 Barges: tonnes b 126 Passenger ships: number 13431 Passenger ships: passenger capacity

a cznie z transportem przybrzenym. b Tona wymierzona tona nonoci adunkowej barki ustalonej przez tzw. pomierzanie statku. a Including coastal transport. b Measured tonne the tonne load capacity of a barge established through so-called ship measurements. TABL. 7 (236). WYBRANE DANE O TRANSPORCIE LOTNICZYM ROZKADOWYM Stan w dniu 31 XII SELECTED DATA ON SCHEDULED AIR TRANSPORT As of 31 XII Wyszczeglnienie Samoloty: liczba . . . . . . . . Samoloty: miejsca pasaerskie . . . Liczba tras lotniczych . . . . . . w tym zagranicznych . . . . . Liczba pastw, z ktrymi utrzymywana jest komunikacja regularna . . . Liczba miast, z ktrymi utrzymywana jest komunikacja regularna . . . w tym za granic . . . . . . 2000 47 4823 68 58 29 51 42 2005 53 4713 107 97 34 77 67 2010 56 5611 173 165 46 96 88
a a

2011

Specification

54 Aircraft: number 5373 Aircraft: passenger seats 149 Number of air routes 138 of which foreign Number of countries with which sched43 uled flights are maintained Number of cities with which scheduled 95 flights are maintained 86 of which foreign

a Transport lotniczy rozkadowy odbywa si na staych trasach i wedug staych rozkadw lotw. a Scheduled air transport the transport on permanent routes and according to established flight schedules.

Do najduszych tras transportu lotniczego rozkadowego w 2011 r. naleay: Among the longest scheduled air transport routes in 2011 there were: WarszawaHanoi 7818 km RzeszwNowy Jork (New York) 7032 km WarszawaToronto 6934 km KrakwChicago 7606 km KrakwNowy Jork (New York) 6897 km WarszawaChicago 7518 km WarszawaNowy Jork (New York) 6849 km

381 aa

15
a

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

R U C H P A S A E R W W P O R T A C H L O T N I C Z Y C H a P A S S E N G E R T R A F F I C I N A I R P O R T S
t y s . t h o u s . 8 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 8 5 1 9 t y s . t y s .t h o u s . t h o u s . 2 3 4 5 t y s . t h o u s .

9 6 9 0 t y s . t h o u s .

K o m u n i k a c j a k r a j o w a K o m u n i k a c j a m i d z y n a r o d o w a O G E M D o m e s t i c f l i g h t sT I n t e r n a t i o n a l f l i g h t s O T A L
5 1 7 1 3 4 t y s .1 t h o u s .t y s .

t h o u s .

2014 tys.

2 3 6 0 t y s . t h o u s . 9 8 0 4 t y s . t h o u s .

W W Y B R A N Y C H P O R T A C H I N S E L E C T E D A I R P O R T S

G d a s k

S z c z e c i n P o z n a W a r s z a w a

K o m u n i k a c j a k r a j o w a D o m e s t i c f l i g h t s P a s a e r o w i e P a s a e r o w i e p r z y b y l i o d p r a w i e n i P a s s e n g e rP a s s e n g e r a r r i v a l s d e p a r t u r e s 2 0 0 0 2 0 1 1 K o m u n i k a c j a m i d z y n a r o d o w a I n t e r n a t i o n a l f l i g h t s P a s a e r o w i e P a s a e r o w i e p r z y b y l i o d p r a w i e n i P a s s e n g e rP a s s e n g e r a r r i v a l sd e p a r t u r e s 2 0 0 0

W r o c a w

r a k w K a t o w i c eK

a D a n e n i e o b e j m u j d z i e c i w w i e k u d o 2 l a t . a D a t a d o n o t i n c l u d e c h i l d r e n b e l o w t h e a g e o f 2 .

2 0 1 1

382 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
Specification
a

TABL. 8 (237). POJAZDY SAMOCHODOWE I CIGNIKI ZAREJESTROWANE Stan w dniu 31 XII REGISTERED ROAD VEHICLES AND TRACTORS As of 31 XII 2000 Wyszczeglnienie 2005 2010 2011

w tys. szt. in thous. units TOTAL of which: 9991 82 1879 1253 803 12339 80 2305 1243 754 17240 18125 97 2982 1566 1013 100 3131 1614

OGEM w tym:

. . . . . . . . . 14106 16816 23037 24189

Samochody osobowe . . . . . . Autobusy . . . . . . . . . .

Passenger cars Buses Lorries and road tractors b Ballast and agricultural tractors

Samochody ciarowe i cigniki siodowe b . . . . . . . . . . . Cigniki balastowe i rolnicze Motocykle . . .

. . . . . . . . . .

1069 Motorcycles

a cznie z pojazdami posiadajcymi pozwolenia czasowe wydane w kocu roku. b cznie z samochodami ciarowo-osobowymi. a Including road vehicles having temporary permission given at the end of the year. b Including vans.

S A M O C H O D Y O S O B O W E Z A R E J E S T R O W A N E N A 1 0 0 0 L U D N O C I W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a R E G I S T E R E D P A S S E N G E R C A R S P E R 1 0 0 0 P O P U L A T I O N B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
4 7 4 s z t . u n i t s

4 2 0 4 4 0 4 6 0 4 8 0 5 0 0 4 0 0 5 3 5 s z t . u n i t s

a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a P a t r z n o t k a a d o t a b l . 8 ; d a n e t y m c z a s o w e , p a ; p r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s S e e f o o t n o t e a t o t a b l e 8 o n p a g e 1 2 2 .

383 aa

15

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

S A M O C H O D Y O S O B O W E W U Y T K O W A N I U N A 1 0 0 0 L U D N O C I W W Y B R A N Y C H K R A J A C H W 2 0 1 0 R . S t a n w k o c u r o k u P A S S E N G E R C A R S I N U S E P E R 1 0 0 0 P O P U L A T I O N I N S E L E C T E D C O U N T R I E S I N 2 0 1 0 E n d o f t h e y e a r
01 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 s z t . u n i t s

A u s t r i a A u s t r i a B e l g i a B e l g i u m B u g a r i a B u l g a r i a C y p r C y p r u s
a a D a n i a D e n m a r k E s t o n i a E s t o n i a F i n l a n d i a F i n l a n d a a F r a n c j a F r a n c e b b G r e c j a G r e e c e H i s z p a n i a S p a i n

I r l a n d i a I r e l a n d J a p o n i a J a p a n
a a K a n a d a C a n a d a L i t w a L i t h u a n i a L u k s e m b u r g L u x e m b o u r g a a o t w a L a t v i a a a M a l t a M a l t a N i d e r l a n d y N e t h e r l a n d s N i e m c y G e r m a n y N o r w e g i a N o r w a y c c P o l s k a P o l a n d d d P o r t u g a l i a P o r t u g a l R e p u b l i k a C z e s k a C z e c h R e p u b l i c R o s j a R u s s i a n F e d e r a t i o n

R u m u n i a R o m a n i a S o w a c j a S l o v a k i a S o w e n i a S l o v e n i a a a S t a n y Z j e d n o c z o n e U n i t e d S t a t e s S z w e c j a S w e d e n T u r c j a T u r k e y U k r a i n a U k r a i n e W g r y H u n g a r y W . B r y t a n i a U n i t e d K i n g d o m W o c h y I t a l y

a 2 0 0 9 r . b 2 0 0 5 r . c D a n e d o t y c z s a m o c h o d w z a r e j e s t r o w a n y c h . d 2 0 0 2 r . a 2 0 0 9 . b 2 0 0 5 . c D a t a c o n c e r n r e g i s t e r e d c a r s . d 2 0 0 2 .

384 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
Accidents In thousands Per 10 thous. registered motor vehicles and tractors b Road traffic casualties Fatalities of which juveniles to the age of 14 Injured of which juveniles to the age of 14

Wypadki drogowe a Road traffic accidents 2000 Wypadki W tysicach . . . . . . . . . Na 10 tys. pojazdw samochodowych i cignikw zarejestrowanych b . . Ofiary wypadkw miertelne . . . w tym nieletni do Ranni . . . . . w tym nieletni do . lat . lat . . 14 . . 14 . . . . . . . . . . . . 2005 2010 2011

57,3 40,6 6294 265 71638 9036

48,1 28,6 5444 173 61191 6091

38,8 16,9 3907 112 48952 4586

40,1 16,6 4189 102 49501 4414

a Zarejestrowane przez Policj. b Pojazdy wedug stanu w dniu 31 XII. a Registered by the Police. b Vehicles as of 31 XII.

CZNO

COMMUNICATIONS

Przychody ze sprzeday wyrobw i usug cznoci (dane dotycz podmiotw zaliczanych wedug PKD 2007 do dziaw ,,Dziaalno pocztowa i kurierska oraz ,,Telekomunikacja) w cenach biecych wynosiy: w 2005 r. 43934,0 mln z, w 2010 r. 49766,3 mln z, a w 2011 r. 51067,0 mln z. Revenues from sale of products and services of communication (data concern entities in NACE Rev. 2 included in divisions Postal and courier activities and Telecommunications) in current prices amounted to: 43934,0 mln zl in 2005, 49766,3 mln zl in 2010 and 51067,0 mln zl in 2011.

Uwaga do tablicy 9 i wykresu na str. 388. Telefoniczne cza gwne obejmuj standardowe cza gwne oraz cza w dostpach ISDN (telefoniczn sie cyfrow z integracj usug umoliwiajc wykorzystanie tej samej sieci dla transmisji gosu, obrazu, faksw, danych). Note to table 9 and to the chart on page 388. Telephone main lines include standard main lines and accessible ISDN (Integrated Services Digital Network), i.e., a digital phone network with integrated services making it possible to use the same network to transfer voice, image, fax and data.

385
25 May Rocznik Statystyczny Polski 2012

15
Wyszczeglnienie Placwki dla usug pocztowych . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . w tym operator publiczny . . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . Listonosze (przecitne w grudniu) w tys. . . . . . . . . . . miasta . . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . . Nadane (w cigu roku) w mln: przesyki listowe . . . . . . . w tym operator publiczny . . . c . . . . . . . . zwyke polecone . . . . . . . . przesyki w systemie EMS-POCZTEX . . . . . . . . . . . gazety i czasopisma . . . . . . paczki . . . . . . . . . . . w tym operator publiczny . . . Przekazy pocztowe i telegraficzne wpacone (w cigu roku) w mln . . Telefoniczne cza gwne w tys. d w tym abonenci prywatni . . miasta . . . . . . . . . . wie . . . . . . . . . . w tym standardowe cza gwne (abonenci telefonii przewodowej) d w tym abonenci prywatni . . Aparaty telefoniczne publiczne samoinkasujce w tys. . . . . . .

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

TABL. 9 (238). WANIEJSZE DANE O CZNOCI Stan w dniu 31 XII MAJOR COMMUNICATIONS DATA As of 31 XII 2000 8549 3650 4899 b 8549 3650 4899 25,8 13,4 12,4 2341,2 2341,2 2041,2 300,0 1,1 46,4 25,3 25,3 112,9 10947 8957 8376 2571 10740 8947 98
b a

2005 8350 3847 4503 8350 3847 4503 25,2 14,5 10,7

2010 10906 6319 4587 8365 3855 4510 27,0 15,5 11,5

2011

Specification

12748 Postal service offices 8232 urban areas 4516 rural areas 8383 of which public operator 4004 urban areas 4379 rural areas Postmen (average in December) in 26,4 thous. 15,6 urban areas 10,8 rural areas Mailed (during the year) in mln: letters mailed of which public operator c standard registered EMS-POCZTEX parcels newspapers and magazines packages of which public operator Postal and telegraphic transfers paid (during the year) in mln Telephone main lines in thous. d of which private subscribers urban areas rural areas of which standard main lines (fixed line telephone subscribers) d of which private subscribers

1814,6 1537,3 1493,4 1814,6 1366,3 1274,9 1493,9 958,6 849,4 320,7 407,7 425,5 1,2 53,5 30,7 30,7 87,3 11764 8721 9545 2219 10414 8485 81 2,8 43,8 56,9 19,8 51,2 8245 5794 6727 1518 7037 5741 44 2,5 41,7 61,6 19,2 58,8 6480 4510 5187 1293 5563 4482

31 Public pay telephones in thous.

a Dane dotycz poczty publicznej (operator publiczny) oraz operatorw telekomunikacyjnych sieci publicznej, a take w latach 2010 i 2011 w zakresie placwek dla usug pocztowych oraz przesyek listowych i paczek operatorw niepublicznych. b cznie z placwkami usug telekomunikacyjnych. c Dane szacunkowe. d Posiadajcy aparaty telefoniczne zainstalowane w mieszkaniach prywatnych. a Data concern the public post office (public operator) and operators of public telecommunication network as well as in 2010 and 2011 in scope of postal service offices, letters and packages non-public operators. b Including telecommunication service offices. c Estimated data. d Possessing telephones installed in private dwellings.

386 aa

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

15
Specification
e

TABL. 9 (238). WANIEJSZE DANE O CZNOCI (dok.) Stan w dniu 31 XII MAJOR COMMUNICATIONS DATA (cont.) As of 31 XII Wyszczeglnienie Abonenci telefonii ruchomej (komrkowej) w tys. . . . . . . . . Poczenia telefoniczne wychodzce w obrocie krajowym (w cigu roku) w mln min . . . . . . . . . telefonii stacjonarnej telefonii ruchomej . . . . . . . . . . .
e a

2000

2005

2010

2011

6748

29166

47477

50695 Cellular telephone subscribers in thous. Domestic telephone calls (during the year) in mln min fixed telephone mobile telephone

. . .

. . 15950

75095 17837 57258

81091 8933 72158

a Notka patrz na str. 386. e cznie z uytkownikami (usugi z przedpat). a See footnote on page 386. e Including users (prepaid services).

TABL. 10 (239). NIEKTRE USUGI POCZTOWE OPERATORA PUBLICZNEGO W OBROCIE ZAGRANICZNYM SELECTED POSTAL SERVICES OF PUBLIC OPERATOR IN FOREIGN TURNOVER 2000 Wyszczeglnienie Specification 2005 2010 2011 2000 2005 2010 2011

nadane z zagranicy do Polski sent to Poland from abroad

nadane z Polski za granic sent abroad from Poland

w tys. in thous. Przesyki listowe: Letters: zwyke standard polecone registered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 719 133 58903 1421 332 162 56736 2267 475 161 63956 2380 299 158 . 2257 248 120 60221 4078 364 209 27315 6116 468 180 27763 6899 522 179

Paczki . . . . . . . . . . . Packages Przesyki w systemie EMS-POCZTEX EMS-POCZTEX parcels

U w a g a. Ponadto w obrocie zagranicznym operatorzy niepubliczni dostarczyli w 2010 r. 1219 tys. przesyek listowych ekspresowych i standardowych oraz 1614 tys. paczek, a w 2011 r. odpowiednio: 1537 tys. i 1863 tys. N o t e. Moreover, in foreign turnover in 2010 1219 thous. standard and express letters and 1614 thous. packages in total, whereas in 2011: 1537 thous. and 1863 thous. respectively non-public operators delivered.

387 aa

15

TRANSPORT I CZNO TRANSPORT AND COMMUNICATIONS


a

T E L E F O N I C Z N E C Z A G W N E N A 1 0 0 0 L U D N O C I W E D U G W O J E W D Z T W W 2 0 1 1 R . S t a n w d n i u 3 1 X I I a T E L E P H O N E M A I N L I N E S P E R 1 0 0 0 P O P U L A T I O N B Y V O I V O D S H I P I N 2 0 1 1 A s o f 3 1 X I I
O G E M T O T A L 1 7 0 2 3 0 2 0 0 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 3 0

M I A S T A U R B A N A R E A S 2 2 3

W I E R U R A L A R E A S 8 6

3 0 0 2 6 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 1 8 0 1 6 0

1 1 0 1 0 0 9 0 8 0 7 0 6 0

a D a n e t y m c z a s o w e , p a t r z n o t a w d z i a l e L u d n o . W y z n a n i a r e l i g i j n e n a s t r . 1 2 2 . a P r o v i s i o n a l d a t a , s e e n o t e i n t h e c h a p t e r P o p u l a t i o n . R e l i g i o u s d e n o m i n a t i o n s o n p a g e 1 2 2 .

388
aa

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

16
Drugi partner Second partner w % ogem in % of total Trzeci partner Third partner w % ogem in % of total 8,5 10,5 w % ogem in % of total nazwa kraju country nazwa kraju country 27,3 Stany Zjednoczone United States 31,2 Czechosowacja Czechoslovakia 12,5 W. Brytania United Kingdom 10,5 Austria Austria

TABL. 1 (240). OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO WEDUG GWNYCH PARTNERW (ceny biece) FOREIGN TRADE TURNOVER BY MAIN TRADING PARTNERS (current prices) Ogem w mln dol. USA Total in mln USD Pierwszy partner First partner

Wyszczeglnienie Specification

nazwa kraju country

1929 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 1938 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 1950 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 1960 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 1970 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 1980 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance

342 Niemcy Germany 310 Niemcy Germany 32 247 Niemcy Germany 225 W. Brytania United Kingdom 22 668 ZSRR USSR 634 ZSRR USSR 34 1495 ZSRR USSR 1326 ZSRR USSR 169 3608 ZSRR USSR 3548 ZSRR USSR 60 19089 ZSRR USSR 16997 ZSRR USSR 2092

14,5 Stany Zjednoczone United States 18,2 Niemcy Germany

12,2 W. Brytania United Kingdom 14,5 Szwecja Sweden

11,4 6,0

28,8 Czechosowacja Czechoslovakia 24,3 NRD GDR

13,2 NRD GDR 13,9 Czechosowacja Czechoslovakia

11,5 9,2

31,2 NRD GDR 29,4 NRD GDR

12,5 Czechosowacja Czechoslovakia 9,4 Czechosowacja Czechoslovakia

8,5 8,5

37,7 NRD GDR 35,3 NRD GDR

11,1 Czechosowacja Czechoslovakia 9,3 Czechosowacja Czechoslovakia

8,6 7,5

33,1 RFN FRG 31,2 RFN FRG

6,7 NRD GDR 8,1 Czechosowacja Czechoslovakia

6,6 6,9

389 aa

16
Wyszczeglnienie Specification Ogem w mln dol. USA Total in mln USD Pierwszy partner First partner w % ogem in % of total nazwa kraju country 1992 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 2000 Import . . Imports Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 2005 Import Imports . . 15913 Niemcy Germany 13187 Niemcy Germany 2726 48940 Niemcy Germany 31651 Niemcy Germany 17289 101539 Niemcy Germany 89378 Niemcy Germany 12161 178063 Niemcy Germany 159758 Niemcy Germany 18305 209398 Niemcy Germany 188948 Niemcy Germany 20450

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

TABL. 1 (240). OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO WEDUG GWNYCH PARTNERW (dok.) FOREIGN TRADE TURNOVER BY MAIN TRADING PARTNERS (cont.) Drugi partner Second partner w % ogem in % of total Trzeci partner Third partner w % ogem in % of total 6,9 5,6

nazwa kraju country

nazwa kraju country

23,9 Rosja Russian Federation 31,4 Niderlandy Netherlands

8,5 Wochy Italy 6,0 Wochy Italy

23,9 Rosja Russian Federation 34,9 Wochy Italy

9,4 Wochy Italy 6,3 Francja France

8,3 5,2

24,7 Rosja Russian Federation 28,2 Francja France

8,9 Wochy Italy 6,2 Wochy Italy

7,1 6,1

Eksport . . Exports Saldo . . . Balance 2010 Import Imports Eksport Exports . . . .

21,9 Rosja Russian Federation 26,1 Francja France

10,2 Chiny China 6,8 W. Brytania United Kingdom

9,4 6,3

Saldo . . . Balance 2011 Import . . Imports Eksport Exports Saldo . . Balance

22,3 Rosja Russian Federation 26,1 W. Brytania United Kingdom

12,2 Chiny China 6,4 Republika Czeska Czech Republic

8,8

6,2

U w a g a. Nazwy krajw odnosz si do lat prezentacji; import do 1980 r. na warunkach fob. N o t e. Country names are relative to years of presentation; imports until 1980 according to fob.

390 aa

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

16

Od 1 I 1992 r. statystyka obrotw handlu zagranicznego prowadzona jest wedug metodologii Departamentu Statystyki Organizacji Narodw Zjednoczonych. rdem danych dla statystyki handlu zagranicznego od 1992 r. do 30 IV 2004 r. by dokument zgoszenia celnego Jednolity Dokument Administracyjny (SAD), a od 1 V 2004 r., tj. od dnia przystpienia Polski do Unii Europejskiej (UE), s: a) system INTRASTAT bazujcy na deklaracjach przywozu i wywozu INTRASTAT; system ten obejmuje obroty towarowe realizowane pomidzy Polsk a pastwami czonkowskimi UE; b) system EXTRASTAT bazujcy na zgoszeniach celnych; system ten obejmuje obroty towarowe realizowane pomidzy Polsk a tzw. krajami trzecimi, tj. niebdcymi czonkami UE; c) alternatywne rda danych wykorzystywane od 1 I 2006 r. do rejestracji obrotw tzw. ,,towarami specyficznymi, tj. energi elektryczn, gazem ziemnym, produktami morskimi, militariami. Dane otrzymane z poczenia ww. rde tworz jednolity zbir statystyki handlu zagranicznego. Ponadto w danych o obrotach handlu zagranicznego uwzgldnia si szacunek obrotw tych podmiotw, ktre zostay zwolnione ze skadania deklaracji INTRASTAT. Warto importu, jeli nie zaznaczono inaczej, zostaa wykazana na warunkach cif, tzn. cznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy polskiej. Warto eksportu zostaa wykazana na warunkach fob. Wskaniki cen transakcyjnych okrelaj zmiany cen w walutach obcych oraz zmiany kursw walut wyraonych w zotych. Wskaniki cen obliczono przy przyjciu struktury wartoci obrotw handlu zagranicznego z roku badanego. Wskanik ,,terms of trade jest to stosunek zmian cen towarw eksportowanych do zmian cen towarw importowanych. Since 1 I 1992 statistics of foreign trade turnover have been conducted according to the UN Statistics Division methodology. The source of data for foreign trade statistics in the period from 1992 to 30 IV 2004 was the customs declaration document Single Administrative Document (SAD), since 1 V 2004, i.e. from the day of Polands accession to the European Union (EU), have been: a) INTRASTAT system based on INTRASTAT declarations of supplies and dispatches covers the trade turnover between Poland and other EU member states; b) EXTRASTAT system based on customs declarations covers the trade turnover between Poland and the thrid countries, i.e. EU non-member states; c) alternative data sources which register since 1 I 2006 the specific goods and movements: electricity and gas, sea products, military goods. Data received from combination of the above mentioned sources constitute a uniform collection of foreign trade statistics. Moreover, the data on foreign trade turnover include estimations of turnover of the entities exempted from submitting INTRASTAT declaration. The value of imports, if not otherwise stated, is presented according to cif, i.e. together with transport and insurance charges to the Polish border. The value of exports is presented according to fob. Transaction price indices define changes in foreign currency prices and changes in exchange rates of foreign currencies expressed in zlotys. Price indices are calculated applying the structure of turnover value in the surveyed year. Terms of trade index presents the relation of price changes of exported commodities to price changes of imported commodities.

391 aa

16
1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 52 0 0 6 2 0 0 7

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

D Y N A M I K A I M P O R T U I E K S P O R T U O R A Z W S K A N I K T E R M S O F T R A D E I N D I C E S O F I M P O R T S A N D E X P O R T S A N D T E R M S O F T R A D E 1 9 9 0 = 1 0 0

I m p o r t I m p o r t s E k s p o r t E x p o r t s T e r m s o f t r a d e

2 0 0 8 2 0 0 92 0 1 0

2 0 1 1

U w a g a . D y n a m i k i m p o r t u i e k s p o r t u o b l i c z o n o n a p o d s t a w i e d a n y c h w y r a o n y c h w z o t y c h w c e n a c h s t a y c h ; p a t r z u w a g i o g l n e d o R o c z n i k a , u s t . 1 1 n a s t r . 1 5 . N o t e . I n d i c e s o f i m p o r t s a n d e x p o r t s a r e c a l c u l a t e d o n t h e b a s i s o f d a t a e x p r e s s e d i n z l o t y s i n c o n s t a n t p r i c e s ; s e e g e n e r a l n o t e s t o t h e Y e a r b o o k , i t e m 1 1 o n p a g e 2 1 .

TABL. 2 (241). DYNAMIKA IMPORTU I EKSPORTU ORAZ WSKANIKI CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS AND PRICE INDICES OF FOREIGN TRADE 2005 Wyszczeglnienie Specification 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100

rok poprzedni=100 previous year=100

Wskaniki wolumenu : Volume indices a : import . . . . . . imports eksport . . . . . . exports

105,2 110,6

116,8 116,1

115,1 109,4

108,5 106,8

85,7 92,0

113,7 113,2

105,2 1162,7 107,7 647,3

457,6 498,7

221,0 285,9

149,5 152,2

a Obliczono na podstawie danych wyraonych w zotych w cenach staych; patrz uwagi oglne do Rocznika, ust. 11 na str. 15. a Calculated on the basis of data expressed in zlotys in constant prices; see general notes to the Yearbook, item 11 on page 21.

392 aa

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

16
2007 2008 2009 2010 2011 1990= 1995= 2000= 2005= =100 =100 =100 =100 100,7 102,7 102,0 100,3 98,2 97,9 108,7 113,5 104,4 101,8 100,4 98,6 108,9 107,1 98,3 510,0 595,8 116,8 190,2 200,4 105,4 130,2 140,6 108,0 125,0 126,3 101,0

TABL. 2 (241). DYNAMIKA IMPORTU I EKSPORTU ORAZ WSKANIKI CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO (dok.) INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS AND PRICE INDICES OF FOREIGN TRADE (cont.) 2005 Wyszczeglnienie Specification 2006

rok poprzedni=100 previous year=100

Wskaniki cen transakcyjnych: Transaction price indices: import . . . . . . imports eksport . . . . . . exports Terms of trade . . .

95,8 95,9 100,1

102,8 102,5 99,7

S T R U K T U R A I M P O R T U I E K S P O R T U W E D U G S E K T O R W W A S N O C I ( c e n y b i e c e ) S T R U C T U R E O F I M P O R T S A N D E X P O R T S B Y O W N E R S H I P S E C T O R S ( c u r r e n t p r i c e s )
I M P O R T I M P O R T S
1 5 , 8 % 1 6 , 4 2 0 0 0

E K S P O R T E X P O R T S

8 4 , 2 %

8 3 , 6 %

1 6 , 8 %

8 3 , 2 %

2 0 1 1 1 8 , 2
%

8 1 , 8 %

S e k t o r : S e c t o r :

p u b l i c z n y p u b l i c

p r y w a t n y p r i v a t e

Skad ugrupowa gospodarczych: UE obejmuje kraje: Austri, Belgi, Dani, Finlandi, Francj, Grecj, Hiszpani, Irlandi, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugali, Szwecj, W. Brytani, Wochy, od 1 V 2004 r. Cypr, Estoni, Litw, otw, Malt, Polsk, Republik Czesk, Sowacj, Soweni i Wgry oraz od 1 I 2007 r. Bugari i Rumuni; EFTA obejmuje kraje: Islandi, Liechtenstein, Norwegi i Szwajcari; OECD obejmuje kraje: UE (wedug stanu organizacyjnego obowizujcego do 30 IV 2004 r.) i EFTA (bez Liechtensteinu) oraz Australi, Chile, Estoni, Izrael, Japoni, Kanad, Meksyk, Now Zelandi, Polsk, Republik Czesk, Republik Korei, Sowacj, Soweni, Stany Zjednoczone, Turcj i Wgry.

393 aa

16

HANDEL ZAGRANICZNY FOREIGN TRADE

Composition of economic groupings: EU includes the following countries: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Germany, Portugal, Sweden, the United Kingdom and Italy, since 1 V 2004 Cyprus, Estonia, Lithuania, Latvia, Malta, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary as well as since 1 I 2007 Bulgaria and Romania; EFTA includes the following countries: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland; OECD includes the following countries of the EU (according to the organizing status binding until 30 IV 2004) and EFTA (excluding Liechtenstein) as well as Australia, Chile, Estonia, Israel, Japan, Canada, Mexico, New Zealand, Poland, the Czech Republic, Korea, Republic of, Slovakia, Slovenia, the United States, Turkey and Hungary.

TABL. 3 (242). OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO WEDUG GR