You are on page 1of 12

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID

GROOTSTE BEDREIGING VOOR


VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE
Reactie op de uitspraken over Salafis geuit door Alain Winants,
administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE


BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE
Er zijn met de Arabische lente ongetwijfeld een paar verborgen aspecten aan het daglicht
gekomen die voordien enkel als vermoedens werden aangevoeld. Eerst en vooral heeft de hele
wereld de Westerse hypocrisie in haar relatie met de oude kolonies kunnen vaststellen.
Verschillende 'democratische' Arabische bondgenoten van de VS en Europe die decennialang
door hen met miljarden werden gesponsord om hun vuile klusjes op te knappen, zijn opeens
boze dictators en antidemocratische duivels geworden die tijdens de lente onmiddellijk
moesten aftreden. Indrukwekkend hoe snel sommige dingen soms kunnen veranderen
Iedereen herinnert zich nog de 'torture-on-demand'-politiek van de VS waarin onschuldige
moslims gedurende lange jaren met de 'beroemde geheime' CIA vluchten, vr hun marteling,
gratis en ongezien mochten tussenlanden in verschillende Oost-Europese landen die dan de
belofte kregen van de VS dat ze de EU zouden binnentreden. Als dat niet democratisch is!
Inderdaad, in die tijd waren Mubarak, Ben Ali, Al Asad en co allemaal nog eervolle
democraten ondanks het feit dat ze nooit n enkele maal eerlijke verkiezingen hadden
gehouden en ze hun dictaturen enkel en alleen in stand hebben kunnen houden dankzij
Westerse politieke en financile steun. Tijdens de lente reikte de Amerikaanse hypocrisie haar
toppunt toen Hillary Clinton tijdens de Tahrir opstand Hosni Mubarak verweet dat hij niet
democratisch genoeg was. Indien dat werkelijk het geval was, waarom heeft de VS dan
gedurende al die jaren mensen naar de Egyptische folterkamers gestuurd om ze er door de
staatsveiligheid van Hosni te laten folteren?
Een ander verschijnsel dat met de val van de Arabische dictators is opgevallen, is dat iedereen
met een baard in de Arabische wereld nu door de media als 'salafist' word bestempeld. Lang
voor de Arabische lente was het al moeilijk genoeg voor vele westerlingen om een
onderscheid te maken tussen Salafi's, Takfiri's, Khawaridj, Ikhwani's, Shiiten, Soefi's enz. Het
verwrongen beeld dat de Westerse media vandaag geschapen hebben, heeft dit alles nog
ingewikkelder gemaakt en nu worden zelfs Salafi's in dezelfde zak gestopt als diegenen die
hen als ongelovigen verklaren: de Takfiri's en Khawaridj. Opmerkelijk is dat deze verwarring
sterker aanwezig blijkt te zijn in Europese landen dan in de rest van de wereld en soms zijn
het zelfs 'Islam specialisten' die door de vele haren de baard niet meer zien
In de Knack verscheen vorig jaar een artikel waarin de administrateur-generaal van de
Staatsveiligheid, Alain Winants, op kruistocht trok tegen alle moslims die in Belgi hun
religie openlijk praktiseren. Ik heb het volledig artikel zelf niet voor ogen gehad omdat ik niet
geabonneerd ben op de Knack, maar ik heb in andere kranten een samenvatting kunnen lezen
van wat gemakkelijk als islamofobe propaganda mag beschouwd worden.
Twee artikels in de 'De Morgen' en 'Het Belang van Limburg' waarin het Knack-interview met
Alain Winants werd besproken, hebben het alarmerend gebrek aan professionalisme binnen
de Belgische Staatsveiligheid aan het licht gebracht. In HBVL blokletterde een eerste

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

journalist de grote en indrukwekkende titel: Staatsveiligheid: Salafisme grootste gevaar


voor democratie.
In de Morgen klonk het als volgt: Salafisme, de radicaalste stroming binnen de islam, vormt
de grootste bedreiging voor de Belgische democratie. Dat zegt Alain Winants,
administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.
In beide artikels werden de grootste absurditeiten verspreid en maakte Alain Winants zich
volslagen belachelijk. Laten we een paar passages uit deze twee artikels analyseren:
-Volgens de Staatsveiligheid is het salafisme - en dus Sharia4Belgium - "de belangrijkste
bedreiging voor de democratie in Belgi.
-Extreme salafisten vinden dat je de burgerlijke wetten niet moet toepassen en ongelovigen
zelfs mag beroven.
-En de meest extreme1, de takfirs, waarvan er ook al tientallen in ons land zijn, vinden dat je
geloofsafvalligen zelfs mag ombrengen.
-Springt jihadistisch salafisme het meest in het oog, dan is volgens Winants politiek
salafisme een nog grotere bedreiging, omdat het werkt als een sluipend gif.
Het klinkt inderdaad ongelofelijk, maar het hoofd van de Belgische Staatsveiligheid stelt het
Salafisme inderdaad gelijk aan Sharia4Belgium en beschouwt de Takfiris als een subgroep
van de Salafi's. Iedereen die nog maar een kleine basiskennis van Salafiya en de verschillende
moslimgroeperingen bezit, zou Meneer Winants hier gewoon uitlachen en zich de vraag
stellen hoe iemand die de hoogste functie in het veiligheidssysteem bekleed zo slecht
genformeerd is over de zaken die zijn veiligheidsdiensten normaal gezien perfect zouden
moeten beheersen. Neen, deze uitspraken zijn geen grap of fictie maar pure Belgische
realiteit. En dit, dames en heren, is waarom de mensen zich vandaag in Belgi alles behalve
veilig moeten voelen.
WAT SALAFIS OVER SHARIA4BELGIUM DENKEN
Het zou normaal overbodig moeten zijn, maar aangezien het niveau van expertise op het vlak
van moslimextremisme in Belgi zo laag ligt, moeten we even duidelijk maken wat 'Salafi-' of
'Ahl al-Sunna'-geleerden te zeggen hebben over Sharia4Belgium en wat de mensen van
Sharia4Belgium te zeggen hebben over de Salafis en hun geleerden. De mediageile
oproerkraaier Aboe Imran, zijn Sharia4Belgium-gang en alle andere Sharia4-groeperingen
zijn allang bekend bij de Salafi-geleerden van Ahl al-Sounna en worden door hen als
Khawaridj bestempeld. Ze hebben niets met Salafiyah te maken en beschouwen de meeste
Salafi geleerden als geloofsafvalligen. Hun gedachtegoed is niet nieuw omdat hun sekte al
meer dan 1200 jaar bestaat. Meer nog, de profeet Mohammed
waarschuwde zijn
gemeenschap tegen deze extremistische sekte door ze de honden van het hellevuur te
noemen. Een ander bekend lid van de Khawaridj-sekte is de persoon die het Amerikaans
neokolonialisme in verschillende moslimlanden heeft vergemakkelijkt: Osama Bin Laden.
Indien we dus zouden stellen dat Sharia4Belgium een Salafi groepering is, dan kunnen we
evengoed beweren dat het Vlaams Belang een communistische partij is die tot
verdraagzaamheid oproept.

t.t.z. van de Salafis

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

Maar hoe zit het nu allemaal in elkaar? De Salafis hebben een orthodox begrip van de Islam
die gebaseerd is op wat er in de religieuze teksten 2 is overgeleverd. De Islam wordt dus
begrepen zoals de profeet en zijn gezellen het begrepen en dat omdat zij allen aanwezig
waren tijdens de periode waarin de Koran werd geopenbaard. Dit liet hen toe om onmiddellijk
vragen te stellen in alle onderdelen van de Islam wanneer bepaalde aspecten onduidelijk
waren3. Voor deze reden verwijten vele islamofoben Salafis dat ze een literaire interpretatie
hebben van de religieuze teksten. Inderdaad, maar wat is daar eigenlijk mis mee? Waarom kan
je geen goede moslim zijn als je gewoon toepast wat de Islam voorschrijft in zijn originele
vorm? Iemand die in het Westen de democratische wetten op de letter naleeft - en dus een
literaire interpretatie van die wetten heeft - wordt als een modelburger beschouwd. Nu, de
moslim die de moslimvoorschriften naleeft en respecteert en gewoon de regels van zijn religie
naleeft, wordt in het Westen als een fundamentalist, extremist of Salafist bestempeld. Stel je
eens voor dat we alle eerlijke en trouwe Belgische burgers als extremisten en
fundamentalisten zouden bestempelen gewoon omdat ze de wetten van hun samenleving
naleven. Bijna alle Belgen zouden dan fundamentalisten zijn, en dit is precies wat Alain
Winants met de moslims gedaan heeft: hij heeft alle praktiserende moslims als extreme
fanatieken afgeschilderd omdat ze uiterlijk op de knapen van Sharia4Belgium lijken.
Om het simpel te stellen: het Salafisme is de gewone orthodoxe Islam waar mensen de
voorschriften van de Islam in praktijk brengen zonder zich bij een sekte aan te sluiten.
Waarom hebben ze een baard? Omdat dat een islamitisch voorschrift is. Waarom eten ze geen
varkensvlees en drinken ze geen alcohol? Omdat dat ook islamitische voorschriften zijn.
Waarom trouwen ze soms met meer dan n vrouw. Omdat de Islam dit toelaat, enz. En het is
niet omdat bepaalde van deze voorschriften verschillen van de Westerse normen, dat men ze
daarom als buitensporige praktijken moet taxeren. Salafis zijn dus gewone moslims die hun
religie in praktijk brengen zonder tot een sekte toe te treden, en dat opnieuw - omdat sekten
en alle vormen van sektarisme verboden zijn in de Islam. Hier is het belangrijk dat een
onderscheid gemaakt wordt met fysieke en uiterlijke zonden aangezien iemand met een baard
niet automatisch meer Salafi is dan iemand die zich scheert of alcohol drinkt. Je kan zo bv.
terzelfder tijd Salafi en homoseksueel zijn. Dit zijn in de Islam allemaal grote zonden maar
hebben niets met het 'Salafi-zijn' van de persoon te maken. Zolang je niet tot een sekte
behoort, zolang je geen sektarisch of gennoveerd gedachtengoed hebt en je de Islam begrijpt
zoals de profeet en zijn metgezellen het begrepen, dan ben je Salafi, ook al noem je jezelf
geen Salafi en bega je grote zonden door een of andere persoonlijke zwakheid4.
.
WAAROM SHARIA4BELGIUM GEEN SALAFIS ZIJN
Waar verschilt Sharia4Belgium hier nu van met Salafis? Zij verschillen in twee basispunten:
in het gedachtegoed 5 en in de Manhadj 6 . Abu Imran et zijn bende volgen inderdaad vele
uiterlijke voorschriften van de Islam (baard, moslimkledij etc.) maar dat wil daarom niet
zeggen dat ze dezelfde orthodoxe Islam als de Salafis praktiseren en hetzelfde begrip van de
religie hebben. Om dit duidelijk te maken, zouden we een vergelijking kunnen maken met de
Sikhs waarvan velen, na 9/11, door Amerikaanse islamofoben op straat werden gedood.
Waarom? Omdat de doorsnee Amerikaan natuurlijk niet genoeg culturele kennis heeft om een
2

t.t.z. in de Koran en de Soenna


Deze vragen van de gezellen aan de profeet Mohammed kunnen teruggevonden worden in de Hadiths, de profetische
overleveringen.
4
t.t.z. niet omdat je die zonden halal verklaart. Daarnaast heb je ook zonden die de persoon sowieso uit de Islam halen
5
t.t.z. de Islamic Creed
6
t.t.z. de methodologie
3

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

Sikh van een Moslim te onderscheiden. De Yankee ziet een baard en een tulband en denkt 'a
freaking muslim terrorist!' terwijl de Sikhs natuurlijk helemaal niets met de Islam te maken
hebben. En deze naeve denkwijze is spijtig genoeg ook aanwezig bij het hoofd van de
Belgische Staatsveiligheid. Inderdaad, Alain Winants ziet overal baarden en associeert ze
allemaal met Sharia4Belgium, het resultaat: iedereen met een baard is een potentile terrorist.
Iedereen die de basisprincipes van Salafis kent, zal weten dat de adepten van Sharia4Belgium
niets met Salafiya of orthodoxe Islam te maken hebben. Hier volgt een bondig overzicht van
de belangrijkste verschillen tussen Takfiri's/Khawaridj en Salafis binnen de twee eerder
vernoemde basispunten:
1.De Takfiri's/Khawaridj beschouwen moslims die grote zonden begaan als ongelovigen. Bij
de Salafis blijven ze moslim zolang ze die zonden niet halal verklaren7. Door het veelvuldig
zondigen daalt het geloof van de moslim wel op dezelfde wijze dat zijn geloof toeneemt met
het verrichten van goede daden. De Takfiris daarentegen beweren dat het begaan van een
grote zonde impliciet betekent dat de persoon deze zonde halal verklaart en daarom worden
zondaars8 bij de Takfiris dus verketterd. Dit is de kern van hun gedachtegoed en hiermee
worden al hun criminele acties gerechtvaardigd (terrorisme, moord van onschuldigen, opstand
tegen moslimleiders, bestelen en bedriegen van niet-moslims, takfier enz.) In de gewone
orthodoxe Islam is het anders: de grote zonden kunnen allemaal vergeven worden (buiten
Shirk) en alle moslims zullen in het paradijs eindigen, ook al zal een deel van de
moslimgemeenschap een periode in de hel doorbrengen voor de grote zonden die op de Dag
des Oordeels niet vergeven zijn geweest door hun Schepper9. Voor de Takfiri's/Khawaridj
gaan moslims die grote zonden begaan voor eeuwig en altijd naar de hel, punt aan de lijn. En
dat wil dus zeggen dat deze mensen voor hen geen moslims meer zijn en ze net als de
Amerikaanse bezetter mogen behandeld worden.
2. Voor Takfiri's/Khawaridj is het toegestaan om leiders die niet volledig volgens de
Islamitische wetgeving oordelen te doden. Ze worden ongelovig verklaard en de bevolking
mag daarom tegen hen in opstand komen. Bij Salafi's blijven deze leiders moslim10 en moeten
ze gehoorzaamd worden om bloedbaden en andere onrusten te vermijden. Zoals de vroegere
Salafi geleerden het stelden: zeventig jaar leven onder een onrechtvaardige leider is beter
dan n nacht doorbrengen zonder leider, en dit omdat mensenlevens in de Islam zeer
waardevol zijn en niet zomaar mogen opgeofferd worden voor een machtswisseling (zoals dat
in de Arabische lente het geval was). Salafis zijn dus van mening dat moslims via onderwijs
en een religieuze herbronning uit hun miserabele situatie moeten proberen te geraken,
opstanden en terreuraanslagen maken hun situatie alleen maar erger.
In de Islam heeft de leider van een moslimland een recht tegenover de bevolking: hij moet
gehoorzaamd worden door de burgers zolang hij geen haram beveelt. De bevolking heeft ook
een recht tegenover de leider van het land zolang hij moslim is: hij moet eerlijk en
rechtvaardig regeren volgens de Islamitische wetten en voorschriften. Maar als dat niet het
geval is, dan mag dat geen rechtvaardiging zijn voor de bevolking om een revolte te beginnen
tegen de autoriteiten. In dat geval is het aan de geleerden van het land om de leider raad te
7

En zolang het niet om zonden gaat die je sowieso uit de Islam halen (zoals het spotten en beledigen van de religie enz.)
T.t.z. zondaars die grote zonden verrichten
9
In de orthodoxe Islam is het Allah die beslist of Hij de grote zonden van Zijn dienaar op de Dag des Oordeels vergeeft of
niet. We hebben het hier over diegene die zich niet vr zijn dood heeft berouwd. Hij die zich berouwd heeft van zijn zonden
voor zijn dood is net als degene die nooit een zonde heeft begaan.
10
In bepaalde gevallen kunnen ze natuurlijk niet meer als moslim beschouwd worden, bv. indien ze stellen dat het regeren
met niet-Islamitische wetten toegestaan is of indien ze deze wetten als evenwaardig beschouwen met de moslimwetgeving
8

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

geven in priv en aan te sporen tot rechtvaardigheid. Van waar komt dit allemaal? Het staat
allemaal letterlijk vermeld in de Koran en de Hadiths van de Profetische Soenna.
Men kan nu zeggen: als dit allemaal letterlijk in de religieuze teksten vernoemd staat, waarom
leven de Takfiri's/Khawaridj deze teksten dan niet na? Het antwoord kennen jullie al: omdat
zij de moslimleiders allemaal ongelovig hebben verklaard en zo hun acties religieus kunnen
rechtvaardigen. Dit sektarisch geloof is al eeuwen oud en duikt nu weer op in een nieuw jasje:
Sharia4Belgium. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om het verleden van iedere sekte te
kennen om hun huidige handelingen te begrijpen.
Deze background laat ons ook toe om te begrijpen waarom Takfiri's/Khawaridj zoveel
aandacht besteden aan het Kalifaat en de Islamitische staat. Dit is voor hen het enige doel en
in hun strijd voor dat Kalifaat worden al hun handelingen gerechtvaardigd. Bij Salafis staat
Tawhid11 centraal en is het Kalifaat hier een onderdeel van12. Voor orthodoxe moslims is het
Kalifaat een middel om hun geloof beter te kunnen praktiseren en geen voorwaarde om een
land als islamitisch te kunnen beschouwen, net zoals een moskee: indien er een moskee is,
kan je je religie beter praktiseren, indien niet kan je nog steeds op andere plaatsen bidden.
Hetzelfde geldt voor het Kalifaat. Het doel bij de Salafi's is het exclusief aanbidden van Allah
et het praktiseren van de Islam in alle vrijheid. En als Salafis over een Islamitische staat
spreken dan hebben ze het in eerste instantie over de moslimlanden. De niet-moslimlanden
moeten echter door de moslims verlaten worden als deze landen de moslimgemeenschap niet
toelaten om er hun religie is alle vrijheid en openheid te beleven. Indien moslims dat wel
kunnen doen zonder dat ze onderdrukt of vervolgd worden, mogen ze er gerust verblijven13.
Waar halen de Salafi's dit allemaal vandaan? Inderdaad, weer uit de twee religieuze bronnen:
de Koran en de Soenna. In het begin van de Islamitische revelatie werd de profeet in
Mekka onderdrukt en vervolgd, hij kon er de Islam niet in vrijheid beleven door de grote
vijandigheid van de polythesten van Qoreysh. Hoe heeft hij gereageerd? Is hij net als
Sharia4Belgium in opstand gekomen tegen de niet-gelovige overheden? Is hij op straat gaan
schreeuwen om mensen te provoceren? Neen, hij werd door zijn Heer bevolen om Mekka te
verlaten om in Medina de Islam in alle rust te kunnen praktiseren. De moslims hebben in de
profeet hun beste voorbeeld en vinden in de Koran en de profetische Soenna antwoorden op
al hun vragen en problemen. Men zal opnieuw de vraag stellen: maar waarom gaan die
klungels van Sharia4Belgium dan niet in een moslimland leven? Het antwoord verandert niet:
omdat er voor hen vandaag geen moslimlanden meer bestaan. Jawel, Saoedi Arabi, Jemen,
Egypte en alle moslimlanden tussen Marokko en Indonesi zijn voor die mensen nietislamitische landen net zoals de VS, Frankrijk of China.
3. De Takfiri's/Khawaridj maken, als het hen uitkomt, wat verboden is in de Islam halal en
verklaren halal wat de Islam duidelijk verbiedt. Zo gaan ze bevoordeeld zelfmoordacties
halal verklaren terwijl dit letterlijk verboden wordt in de Koran en de Soenna. Ze gaan het
moorden van onschuldigen burgers goedkeuren terwijl de profeet formeel heeft verboden
dat er in tijden van Jihad vrouwen, kinderen, bejaarden of mensen die niet deelnemen aan de
oorlog gedood worden. De profeet heeft zelfs het ontwortelen van bomen in vijandig
gebied verboden tijdens de Jihad. Vele Takfiris gaan in Westerse landen ook interest toelaten,
het overvallen van geldcontainers, het dealen van harddrugs, het frauderen, liegen, bestelen en
bedriegen van niet-moslims14. Waarom? Omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat ze zich in
11

Tawhid is het exclusief aanbidden van Allah zonder Hem in deze aanbidding partners toe te kennen
T.t.z. dat dit onder de twee subcategorien valt van Tawhid al-Oeloehiya en Tawhid al-Roeboebiya
13
zoals dat bijvoorbeeld het geval is in de US, Groot-Brittanni, in de landen van Zuid-Amerikaanse enz.
14
Dit geld echter wel niet voor alle Takfiris
12

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

een oorlogsgebied bevinden en dat ze daardoor noodzakelijke 'acties' moeten ondernemen om


hun 'Jihad' te sponsoren. Bij de Salafi's blijft wat halal is halal en wat haram is haram, in
tijden van oorlog en vrede, met moslims en niet-moslims. Dat is die literaire interpretatie
van de teksten waarvoor ze door de Westerse media zo vaak bekritiseerd worden.
4. De Takfiri's/Khawaridj verklaren de grote erkende geleerden van de Islam als ongelovigen
en volgen hun eigen onwetende goeroes zoals Mohamed Al Maqdisi die vanuit Jordani heel
wat Westerse Khawaridj-heethoofden ophitst. De Shaykhs die de Takfiris volgen, behoren
niet tot de erkende Islamgeleerden, hebben in de meeste gevallen geen religieuze studies
verricht (Ayman al-Thawahiri, Osama Bin Laden, enz.) en cultiveren daardoor een
gedachtengoed dat niets met de orthodoxe Islam te maken heeft15.

DE ROEKELOOSHEID VAN SCHAAMTELOZE ONWETENDHEID


De meeste moslims behoren niet tot een sekte en kunnen daarom Salafis of Soennieten
genoemd worden. Ze verschillen onderling wel allemaal in de mate waarmee ze hun religie
praktiseren, sommigen begaan meer zonden dan anderen of sommigen zijn meer oprecht in
hun beleving van de Islam dan anderen, enz. Nu kan gevraagd worden: als Salafis de Islam
begrijpen en praktiseren zoals de profeet en zijn gezellen het deden, waarom wordt
Salafisme dan als een extreme en fundamentalistische stroming van de Islam beschouwd?
Omdat vele Europeanen niet kunnen aanvaarden dat moslims zich als moslims kleden, als
moslims denken en hun religie openlijk wensen te beleven. Daarom ook de volgende
uitspraak van Alain Winants:
-De leden gedragen zich zoals in de tijd van Mohammed, veertien eeuwen geleden, zij
volgen de regels van toen.
-Ze proberen te leven zoals in dat tijdperk en staan vijandig tegenover moderne waarden.
De Islam is een universele religie met algemene regels die in alle tijden gelden en overal van
toepassing zijn. Wat voor zin zou het hebben om een religie te hebben met allerlei
voorschriften waar je niets mag van toepassen omdat die voor bepaalde onverdraagzame
mensen als incompatibel met hun maatschappij worden beschouwd. Maar dat is precies wat
de islamofoben van moslims verwachten; ze wensen dat we ons allemaal assimileren aan de
westerse cultuur en onze waarden en overtuigingen overboord gooien om zo hun ber-cultuur
et monotone culturele samenleving in stand te kunnen houden. Salafi's antwoorden hier
simpelweg op dat de tijd van de kolonisatie voorbij is en dat (volgens Westers waarden) we
nu in een moderne en vrije wereld leven waar iedereen het recht heeft om zich te kleden
zoals hij of zij dat wenst en de waarden te volgen die hem of haar juist lijken. Zijn dat niet de
fameuze vrijheden waarmee het Westen zo vaak mee pronkt? Diezelfde vrijheden zouden in
principe anderen het recht moeten geven om te denken wat ze willen en zich te gedragen hoe
ze willen. Neen, de Westerse vrijheden lijken niet van toepassing te zijn als het om moslims
gaat16. Met alle anti-hidjab en anti-burka wetten die in Belgi en Frankrijk zijn gestemd, is het
duidelijk dat de Belgen en Fransen nog veel te leren hebben van de Amerikanen die, ondanks
hun barbaarse buitenlandse politiek in Islamitische landen, hun eigen moslimburgers het recht
geven om hun religie vrij te beleven. Dit alles verklaart waarom de gewone praktijk van
islamitische voorschriften die verschillen van de Westerse culturele normen, door Alain
Winants, als volgt wordt bestempeld: Het salafisme bestaat hier sinds de jaren negentig,
15
16

Zie de boeken van Mohammed Qoetb en broer Said Qoetb, enz.


En dit is waarom groeperingen als Sharia4Belgium en Forsanne El Izza zoveel aanhangers kunnen binnenslepen.

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

maar deint almaar meer uit..


Wat Meneer Winants in werkelijkheid bedoelt, is dat sinds de jaren 90 de moslims weer hun
religie openlijk in praktijk beginnen te brengen. In andere beweringen wordt het duidelijk dat
Winants niet in staat is om het minste onderscheid te maken tussen verschillende sekten met
het meest uiteenlopende gedachtengoed. Hij haalt allerlei onderwijsinstellingen, moskeen,
culturele centra door elkaar en ziet het allemaal als n pot nat: Salafi's. Waarom? Omdat ze
zich allemaal uitdrukkelijk Salafis verklaren. Hoe komt dat dan? Het antwoord is simpel:
Mubarak, Ben Ali en co hebben zichzelf ook altijd democraten genoemd, toch heeft nooit
iemand getwijfeld over het feit dat het allemaal dictators waren. Nu rijst de vraag: hoe kan er
dan tussen Salafis en Takiris een onderscheid gemaakt worden? Simpel: net op dezelfde
wijze dat er onderscheid gemaakt wordt tussen democraten en dictators. Indien een leider de
basisregels van de democratie schendt, geen vrije verkiezingen houdt, met Amerikaans geld
zijn bevolking terroriseert et martelt, dan weet iedereen dat we met een dictator te maken
hebben, ook al noemt hij zichzelf een democraat. Hetzelfde geldt voor Salafis en Takfiris:
indien moslims zich op gennoveerde en sectaire principes baseren en daarmee bepaalde
basisprincipes van de Islam schenden17, dan weet je dat je niet met Salafis te maken hebt, ook
al noemen ze zich Salafi18. Als men dit onderscheid niet kan maken, dan wordt men paranode
en ziet men een gevaar in alles wat een baard heeft. De volgende uitspraak van Alain Winants
is daar een perfect voorbeeld van:
De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, die film na film op het internet post en
doelbewust de provocatie zoekt, maar de meeste anderen werken op lokaal vlak in stilte',
aldus de staatsveiligheid in Knack.
Winants lijdt overduidelijk onder exorbitante hallucinaties. In een mengelmoes van
waanideen denkt hij dat iedere moslim met een baard die niet tot Sharia4Belgium behoort
automatisch, en ik citeer, 'een sluipend gif is van wie het gedachtengoed kan leiden tot een
polarisatie binnen de maatschappij'. Inderdaad, de broeders met baarden die je niet op
YouTube hoort schreeuwen, werken allemaal op lokaal vlak in grote stilte Winants' uitleg
aan de Knack lijkt meer op een triller dan op een gegronde op onderzoek gebaseerde
conclusie. Zelfs in de armste derde wereldlanden lees je op de dag van vandaag dergelijke
gekheden niet meer. En ik heb niet de minste twijfel dat met dezelfde islamofobe uitspraken,
iemand in de VS al lang voor de rechter zou verschenen zijn. Het demoniseren van
praktiserende moslims is spijtig genoeg niets nieuws in Europa19.
WIE NIET MET ONS IS, IS TEGEN ONS
Meneer Winants blijft de ene radicale uitspraak na de andere verkondigen :
Voor de staatsveiligheid bestaan er geen gematigde salafisten. "Niet alleen vanwege het
gevaar voor geweld en terrorisme, ook al is daar maar een kleine minderheid voor gewonnen.
Maar ook omdat het salafisme nu de felste antidemocratische stroming in het Westen is.

17

zoals in de eerder vier vermelde verschilpunten tussen Salafis en Takfiris


Het is ook interessant om vast te stellen hoe de termen Democraat en Salafi respectievelijk door dictators en Takfiris
worden gexploiteerd om zo meer aanhang te krijgen en beter over te kunnen komen in de buitenwereld.
19
Lees hier meer over in Les Fables de Lacroix commentes par luvre de Sheikh al-Albani of in Sheikh Al-Albanis
Works Reply to Stephane Lacroix Revolutionary Lie
18

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

Zoals eerder al vermeld in dit document: mensen die het terrorisme steunen kunnen sowieso
geen Salafis zijn. Maar wat ik Winants in deze uitspraak vooral verwijt, is de 'you're with us
or against us'-mentaliteit die hij hier zeer waarschijnlijk van de Amerikaanse 'Bushaap' heeft
overgenomen. Het zijn net dit soort uitspraken die tot polarisaties leiden binnen de Belgische
samenleving en de verdraagzaamheid vermoeilijken. Kijk, als mensen de Westerse democratie
niet wensen te steunen, dan wil dat niet zeggen dat het geen gematigde personen zijn en dat ze
als extremisten beschreven moeten worden. Deze wereld heeft al miljoenen jaren zonder
democratie bestaan en heeft ettelijke samenlevingen gekend die zeer rechtvaardig waren.
Vandaag, ondanks het feit dat het grootste democratisch land op deze planeet20 de wereld
regeert, is het onrecht op wereldniveau veel groter dan in het verleden.
Gewone Salafis zijn inderdaad niet voor democratie omdat ze weten dat de Islam en de
moslims hun eigen politiek en rechtssysteem hebben die hen toelaten om hun eigen landen te
regeren zonder te moeten afhangen van gemporteerde constituties uit landen die hen in het
verleden gekoloniseerd hebben. Inderdaad, Moslims hebben hun eigen normen, wetten, kledij,
denkwijze enz. zoals de westerlingen dat ook hebben. Maar dat wil niet zeggen dat hier
geweld voor gebruikt moet worden of dat de oprichting van het Kalifaat de eerste prioriteit
moet worden in het leven van de moslim. In de moslimwereld vragen gewone moslims21 niet
aan westerlingen om de Islamitische waarden over te nemen en daarom moeten westerlingen
ook hun democratie niet in moslimlanden opdringen22. Arrogante politici die de wereld nu
willen wijsmaken dat democratie de enige mogelijke manier is om een land rechtvaardig te
regeren, zijn misschien vergeten dat Hitler net dankzij democratie aan de macht is gekomen
en ook dankzij diezelfde democratie miljoenen onschuldige mensen heeft kunnen
vermoorden. Wat westerlingen doen in hun landen is hun zaak maar dat ze de moslims het
recht willen ontnemen om hun eigen landen te regeren volgens hun eigen religie, is iets
anders. Opnieuw, de tijden van de kolonisatie en de kruistochten zijn voorbij en het is geen
geheim dat, sinds het Westen de democratie in moslimlanden heeft willen opdwingen, er nog
nooit zoveel dictators in de Arabische wereld zijn opgedoken.
Maar laten we terugkeren naar onze geliefde Winants die met de volgende uitspraken wat
extreemrechtse trekjes lijkt te vertonen:
-De salafisten scheppen een parallelle samenleving. Ze zijn ook erg zichtbaar, al was het
maar door hun lange baarden en alles verhullende gewaden. Dat zorgt allemaal voor
maatschappelijke spanningen, en die gaan alleen nog maar toenemen.
-Ze hebben een parallelle samenleving opgericht en verwerpen de moderne maatschappij. In
die parallelle samenleving hebben ze hun eigen waarden, hun eigen banken, hun eigen
justitie, hun eigen geneeskunde en hun eigen onderwijs.
Dat baarden en alles verhullende gewaden voor maatschappelijke spanningen zorgen, toont
aan dat vele Belgen een probleem hebben met het aanvaarden van andere culturen en
religies23. Maar dat er nu Salafibanken bestaan in Belgi is voor mij een echte primeur. En ik
die overal lees dat Salafis de moderne maatschappij verwerpen! Meer nog, ze hebben nu ook
hun eigen justitie en geneeskunde! De volgende keer dat ik op bezoek ben in Belgi moet ik
zeker eens het nieuwe Salafi-justitiepaleis en een van de Belgische Salafi-ziekenhuizen gaan
20

t.t.z. de VS voor degene die de ironie niet doorhad


i.t.t. Sharia4Belgium
22
In Belgi zou men ook niet aanvaarden dat de Chinezen morgen eisen dat de Belgen het Chinees communistisch systeem
overnemen. Dus, waarom wordt dan van de moslims verwacht dat zij het Westers rechtssysteem invoeren?
23
Lees hier meer over in The French Suburban House and Filed Negro
21

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

bezoekenklinkt allemaal zeer cool.


Neen, wat Meneer Winants werkelijk stoort is dat Salafi's inderdaad hun eigen waarden
hebben en dat ze die dan ook nog durven doorspelen aan hun kinderen. Foei! Wat denken die
moslims wel, dat ze gewoon hun eigen kinderen mogen opvoeden zoals ze dat willen met hun
eigen principes!
Nu even serieus: ik daag Alain Winants uit om in een artikel aan de Knack uit te leggen hoe
de orthodoxe joden in Antwerpen leven. Ik daag hem uit om te zeggen dat ze een parallelle
samenleving scheppen en voor maatschappelijke spanningen zorgen met hun lange baarden,
hun gekrulde hoofdslingers, hun zwarte gewaden, hun eigen waarden, hun eigen banken, hun
eigen ziekenhuizen en hun eigen onderwijs. Ik daag hem en de Knack uit om zon artikel te
publiceren. Maar dat zal nooit gebeuren omdat Winants anders met de volledige Knackredactie onmiddellijk voor de rechter gesleept zullen worden en voor antisemitisme achter de
tralies zullen belanden. Maar met de moslims mag het allemaal wel! En dan heeft Winants
nog het lef om te zeggen : Toch denk ik ook dat men in een democratische maatschappij
moet durven stellen dat bepaalde gedragingen niet tolereerbaar zijn.
Ik zou wel eens willen weten welke gedragingen van de moslims dan niet toleerbaar moeten
zijn: hun lange baarden, hun alles verhullende gewaden, hun eigen waarden, hun eigen
scholen en moskeen?24
.
DE GEILE EXPERT, DE KNAPPE MOSLIMA EN SALAFI-SPROOKJES
Meneer Winants onverdraagzaamheid lijkt grenzeloos te zijn:
Een bijkomend probleem is dat die salafistische regels soms voorrang hebben op onze
wetten. Steeds meer mensen trouwen alleen religieus, zonder burgerlijke stand, of trouwen zo
zelfs met meerdere vrouwen. Zo komt polygamie weer voor in Belgi.
En: polygamie is niet iets dat zich beperkt tot Salafis maar dat door moslims in de hele
wereld gepraktiseerd wordt omdat het gewoon deel uitmaakt van de Islam. Maar waarom
noemt Alain Winants het dan een salafistische regel? Omdat hij alle moslimvoorschriften die
niet overeenkomen met de Westerse waarden en normen wil demoniseren, en dit door ze als
Salafistisch te bestempelen.
Twee: Is enkel religieus trouwen zonder burgerlijke stand tegen de Belgische wet? En is het
trouwen met meerdere vrouwen niet beter dan dat je je vrouw elke week met weer een andere
slet bedriegt? Ik verzoek Meneer Winants om tijdens een van de werkdagen rond 17uur in de
Aarschotstraat te gaan wandelen. Hij zal vaststellen hoe dagelijks honderden getrouwde
mannen hun vrouw bedriegen op de terugkeer van het werk. Dat mag dus wettelijk wel, maar
als een moslimvrouw akkoord gaat met het feit dat haar man met een tweede vrouw trouwt, is
dat een grote misdaad tegen de Westerse normen. Iedereen moet ophouden met zich hypocriet
te gedragen.
Maar we mogen de verantwoordelijkheid niet volledig bij Meneer Winants leggen aangezien
hij zich in grotendeels baseert op wat de experten van de Belgische veiligheidsdiensten hem
24

Winants moet niet vergeten dat, indien hij de baard in Belgi gaat verbieden, hij ook Sinterklaas en de Kerstman niet meer
op Belgische bodem zal mogen toelaten.

10

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

meedelen. Om jullie een idee te geven van de bekwame en professionele experts van wie
Meneer Winants zijn informatie krijgt, volstaat het om volgend artikel te lezen dat enkele
maanden geleden in de pers verscheen:
Alain Winants, hoofd van de Veiligheid van de Staat, weigerde vrijdag commentaar te geven.
Het Antwerpse parket bevestigt dat er een onderzoek loopt, zonder verder in detail te willen
treden. De chef van de Antwerpse staatsveiligheid werkte vroeger in Brussel maar werd een
paar jaar geleden naar Antwerpen gedetacheerd op basis van zijn expertise op het vlak van
moslimextremisme. Een van zijn tipgeefsters, een knappe moslima, bleef hem informatie en
tips doorspelen. Collega's hadden het er steeds moeilijker mee dat hun baas zondigde tegen
de deontologische code. Naar verluidt kreeg de informante een soort van
voorkeursbehandeling omdat, zo bleek, de commissaris een relatie had met de vrouw. Niet
alleen die relatie lag aan de basis van de schorsing. J.D.R. wordt ook verdacht van fraude.
Recent is daarom door de staatsveiligheid een klacht ingediend bij het Antwerpse parket, dat
de zaak onderzoekt
Zo zie je maar, de Antwerpse chef van de staatsveiligheid, J.D.R., die in Belgi als Islam
expert bekend staat, heeft tijdens zijn carrire inderdaad grondig veldwerk verricht en
niemand zal ooit kunnen ontkennen dat hij niet op dieper onderzoek is uitgegaan bij de
moslimgemeenschap. Hij is ongetwijfeld n van de bronnen die Meneer Winants het meest
benvloed heeft aangezien hij zogezegde expertise in het domein bezat. Nu blijkt dit exhoofd van de Antwerpse staatsveiligheid een corrupt figuur te zijn die helemaal geen expertise
heeft in moslimextremisme. En omdat hij Meneer Winants altijd zo slecht heeft genformeerd,
is het onmogelijk dat zijn knappe informante hem ooit enige serieuze of relevante informatie
heeft bezorgd. Maar tch, dames en heren, tch bleef J.D.R. deze informante betalen en
ontvangen met een speciale voorkeursbehandeling. Hmmm, zou dit niet als een vorm van
verborgen prostitutie beschouwd kunnen worden? Het enige verschil met de andere
prostituanten die hun prostituees in de Aarschotstraat bezoeken, is dat zij voor de geleverde
diensten met hun eigen geld betalen, J.D.R. betaalde zijn knappe moslima echter met
overheidsgeld dat bestemd was voor het verkrijgen van geheime staatsinformatie. Laten we
daarom de zeer belangrijke uitspraak van Alain Winants nooit vergeten toen hij de Salafis aan
het belasteren was en verklaarde dat men in een democratische maatschappij moet durven
stellen dat bepaalde gedragingen niet tolereerbaar zijn.
We kunnen ons ook afvragen, indien dit de ware toestand is van de grote moslimextremismeexpert en chef van de Antwerpse staatsveiligheid, hoe moet het dan gesteld zijn met de rest
van het personeel binnen de Belgische Staatsveiligheid?
KNACK RODDELS EN ANDERE STAATSONVEILIGE INCOMPETENTIE
Het is hoogtijd dat er vragen worden gesteld. Waar halen mensen als Winants en J.D.R. hun
merkwaardige informatie vandaan? Wie zijn hun bronnen? Geert Wilders, Gerolf Annemans,
een of andere gefrustreerde Deobandi Soefi? Of was J.D.R. gewoon smoorverliefd geworden
op zijn knappe moslima die hem dan duizend en n Salafi-sprookjes heeft kunnen wijsmaken
en die hij dan spontaan heeft doorverteld aan Meneer Winants?
De clownachtige en hilarische uitspraken van Alain Winants in zijn interview met de Knack
hebben aangetoond dat de Belgische Staatsveiligheid vandaag zelf in gevaar verkeert en de
onverdraagzaamheid tegenover de Belgische moslimgemeenschap enkel versterkt heeft. Ik

11

ONBEKWAME STAATSVEILIGHEID GROOTSTE BEDREIGING VOOR VERDRAAGZAAMHEID IN BELGIE

vrees zelfs dat bepaalde extreemrechtse visies en islamofobe ideen de veiligheidsdienst als
een sluipend gif zijn binnengedrongen.
Vragen moeten ook gesteld worden over de bekwaamheid van de 'experts' die voor de
Belgische Staatsveiligheid werken. Indien ze net als J.D.R. zo weinig onderscheid kunnen
maken tussen de verschillende moslimgroeperingen, is dat een zeer zorgwekkende zaak. En
nog meer verontrustend, is dat hun dwaasheden en lastertaal tegenover moslims zomaar
ongestraft in persblaadjes kunnen verschijnen. Dt, Meneer Winants, is wat werkelijk tot een
polarisatie binnen de maatschappij zal leiden. Dt, Meneer Winants, is een gedrag dat niet
tolereerbaar is in een maatschappij die zichzelf een democratie noemt.
Al deze uitspraken zijn niet enkel een schande voor de Belgische Staatsveiligheid, ze zijn
tevens een schande voor de Knack en de Belgische pers in het algemeen. De journalisten die
Alain Winants genterviewd hebben, waren niet eens in staat om zijn overduidelijke valse
beweringen in vraag te stellen. Ze hebben niet het minste onderzoekswerk geleverd en hebben
zich tevreden gesteld met dit papegaaiwerk.
Indien J.D.R. veroordeeld wordt, zal hij enkel en alleen maar moeten boeten voor fraude en
het zondigen tegen een onbenullige deontologische code. Maar deze zaken stellen niets voor
in vergelijking met de massieve misdaad die Meneer Winants in heel dit schandaal heeft
begaan: Alain Winants heeft het imago van Salafis en alle andere vreedzame praktiserende
moslims voorgoed vernietigd en zo het vuur van de islamofobe onverdraagzaamheid in Belgi
voor de komende jaren aangewakkerd en massaal verspreid
Kareem El Hidjaazi