SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[1]

I. Prezentarea generală 1.1. Cadrul instituţional şi organizatoric A. Cadrul institutional S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani este constituită ca persoană juridică română, fiind înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului al Judeţului Iasi, sub formă de societate comercială pe actiuni. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale începând cu 14.07.2011. Societatea are unic acţionar Consiliul Local Municipal Pascani. In calitate de operator regional S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani exploatează, întreţine, repară şi de asemenea modernizează, înlocuieşte şi extinde sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare din raza administrativ teritoriala a municipiului Pascani si a comunelor: Motca, Harmanesti, Todiresti si Cotnari din judeţul Iasi. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani s-a constituit în conformitate cu Hotărârea 8/28.02.2011 a Consiliului Local al Municipiului Pascani. B. Cadrul organizatoric Structura organizatorică a SC PREST SERV APA SA PASCANI, este următoarea: 1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este organul care administreaza societatea, atribuţiile şi modul de funcţionare sunt stabilite prin statutul societăţii. 2. DIRECTOR GENERAL Compartimentele în subordinea directa a directorului general sunt: • Birou resurse umane • Oficiul juridic • Birou Relatii cu Publicul • Sanatatea si securitatea muncii

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

• Biroul aprovizionare, pază administrativ • Unitatea de implementare a proiectelor UIP

[2]

3. DIRECTOR ECONOMIC Compartimentele în subordinea directă a directorului economic sunt: • Birou financiar – contabilitate • Birou contractare facturare încasare 4. DIRECTOR TEHNIC Compartimentele în subordinea directă a directorului tehnic sunt: • Biroul tehnic, investitii, proiectare • Exploatare apă • Exploatare ape uzate • Sectie Servicii Abonati • Sectie Monitorizare Servicii • Sector Auto • Biroul Calitate Mediu (Laborator Apa Potabila, Laborator Apa Uzata) • Laborator Metrologie • Dispecerat Numărul total de angajaţi ai organizaţiei, la 31.12.2012 este de 147 persoane. Structura personalului pe categorii, este următoarea: Personal pe categorii Personal de conducere Personal cu studii tehnice Ingineri Subingineri din care Tehnicieni Maiştri Personal cu studii medii Personal cu studii economice Economişti din care Contabili Personal de execuţie din care Muncitori calificaţi Număr 3 19 16 1 2 6 7 5 2 112 103

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[3]

Muncitori necalificaţi

9

C. Cadrul general Sediul S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani are sediul în mun. Pascani, str. Moldovei nr. 33. S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani îşi desfăşoară activitatea şi în alte clădiri, construcţii sau amenajări, amplasate atât pe raza municipiului Pascani cât şi în localităţile din sistemul zonal de alimentare cu apă potabilă mentionat mai sus.

1.2. Cadrul legal Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, localităţilor. Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii. S.C. Prest Serv Apa SA Pascani funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară. gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[4]

II. Misiunea şi obiectivele strategice 2.1. Misiune si strategie Misiune : Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor prin servicii de calitate oferite in conditii de universalitate, eficienta, continuitate si accesibilitate tarifara. Strategia SC PREST SERV APA SA Pascani, în perspectiva concurenţei pe piaţa unică a UE ca urmare a primirii României în Uniunea Europeană, vizează realizarea de servicii sigure, eficiente şi competitive. Un sistem sigur previne orice incident şi asigură tratarea urgentă a tuturor aspectelor neprevăzute. Un sistem eficient vizează minimizarea costurilor operaţionale şi conservarea resurselor. Un sistem competitiv face ca SC PREST SERV APA SA Pascani să reziste concurenţei şi forţelor pieţei din cadrul UE, odată cu aderarea României şi deschiderea pieţei serviciilor publice de gospodărie comunală. În calitate de furnizor de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, SC PREST SERV APA SA Pascani urmareste: a) creşterea satisfacţiei clienţilor; b) sa demonstreze aptitudinea de a furniza în mod constant servicii conforme cu cerinţele reglementare aplicabile; c) să-şi îmbunătăţească în mod continuu activitatea. În acest context, SC PREST SERV APA SA Pascani este constienta că: a) angajamentul privind calitatea şi mediul trebuie să fie o preocupare primordială a întregului personal; b) cultura în domeniul calităţii conştientizează personalul atât în ceea ce priveşte necesitatea atingerii excelenţei cât şi în ceea ce priveşte mecanismele care permit acest lucru.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[5]

Obiective strategice:

Alimentarea cu apă potabilă a tuturor clienţilor, în regim continuu, la nivelul de calitate corespunzător standardelor naţionale şi europene şi la preţuri accesibile

• •

Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de legislatia în vigoare Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolurilor rezultate in urma epurarii apelor uzate, cu respectarea prevederilor legale si a cerintelor standardelor naţionale şi europene de calitate si mediu

Urmărirea respectării programului de monitorizare a consumatorilor cu potenţial de poluare

• • •

Extinderea retelelor de alimentare cu apa si de canalizare Dezvoltarea resurselor umane prin instruire Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităţilor şi motivarea personalului

Aplicarea unor metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare

Orientarea către clienţi a activităţilor companiei, privind informarea, transparenţa, implicarea si cointeresarea acestora pentru o gestionare cat mai optima a resurselor de apa

• • • •

Reducerea consumurilor de resurse naturale Reducerea evacuărilor poluante în mediu Diminuarea impacturilor asupra mediului şi prevenirea poluării Asigurarea transparentei si informarii publice asupra actiunilor organizatiei in domeniul protectiei mediului

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri • Conştientizarea personalului cu privire

[6]

la aspectele semnificative de mediu ale

activitatilor desfasurate in cadrul SC PREST SERV APA SA Pascani.

Acreditarea laboratoarelor de analiza din cadrul SC PREST SERV APA SA Pascani prin implementarea cerinţelor Standardului ISO 17025 : 2005

Implementarea

si

asigurarea

funcţionării

eficiente

a

unui

Sistem

de

Management Integrat : Calitate – Mediu – Sănătate, Securitate Ocupationala.

Grija faţă de securitatea şi sănătatea personalului.

2.2. Obiectivele generale, rezultatele aşteptate Pentru respectarea principiilor şi atingerea obiectivelor stabilite, managementul la cel mai înalt nivel se implică direct în asigurarea serviciilor, evaluarea satisfactiei clienţilor, îndeplinirea cerinţelor legale şi a reglementărilor din domeniu de activitate, precum şi îmbunătăţirea continuă a activitatilor. O cale spre atingerea ţintelor propuse o constituie realizarea de investiţii în domeniul alimentării cu apă, al canalizării şi epurării apelor. 2.2.1. Obiective prevăzute a se realiza în perioada urmatoare a) Creşterea calităţii serviciilor, care să conducă la atragerea de noi clienţi, prin investiţii orientate spre perfecţionarea continuă a personalului şi achiziţionarea de tehnologii moderne; b) Reabilitarea şi modernizarea sistemului de distributie a apei in muncipiul Pascani si a sistemului de canalizare, prin accesarea unor fonduri europene Se urmăresc următoarele obiective: reabilitarea retelei de distributie din municipiul Pascani, care urmareste inlocuirea retelei publice care in prezent are un grad de uzura ridicat si care provoaca pierderi considerabile de apa cu impact asupra rentabilitatii activitatii operatorului si cu impact asupra mediului; reabilitarea reţelei de canalizare care are ca scop inlocuirea si redimensionarea unei parti din sistemul public de canalizare a apelor menajere, care in prezent, datorita uzurii ridicate materializata prin colmatarea unor tronsoane din retea si intreruperea

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[7]

sectiunii de scurgere determina frecvente intreruperi in preluarea si evacuarea apelor uzate, cu impact asupra gradului de confort a populatiei si a costurilor operatiilor de desfundare, spalare si refacere a tronsoanelor afectate. c) Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a reţelei de canalizare în municipiul Paşcani, obiectiv prin care se urmăreşte creşterea gradului de deservire a populaţiei. d) Finalizarea contorizarii la nivel de bransament pentru abonatii SC PREST SERV APA SA Pascani. e) Largirea ariei de operare prin preluarea sistemelor de distributie a apei din localitatile din regiunea invecinata a municipiului Pascani.

2.2.2. Rezultate asteptate
Prin realizarea obiectivelor propuse SC PREST SERV APA SA Pascani urmareste : • scoaterea din functiune a instalatiilor si a echipamentelor uzate, si dotarea cu echipamente moderne, cu fiabilitate si randamente ridicate. • reducerea substanţială a pierderilor de apa din reteaua de distributie • Imbunatatirea activitatii de monitorizare a calitatii apei potabile • reducerea riscului de poluare datorită deficienţelor retelei de canalizare a apelor uzate. • eliminarea riscurilor ce vizează sănătatea umană, mediul natural şi durabilitatea pe termen lung a serviciilor referitoare la apele uzate. • cresterea gradului de acces a populatiei la servicii de gospodarie comunala • imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor • reducerea volumului de apa nefacturat • cresterea rentabilitatii activitatilor de baza.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[8]

III. Descrierea activitatii curente 3.1. Aria de deservire Nr. crt. 1 2 3 4 3.2. Clienti Nr. Utilizatori (contracte) Clienţi persoane fizice Nr. persoane ce beneficiaza de servicii Clienţi persoane juridice 3.3. Bransamente Denumirea Nr. serviciului crt. public Branşamente/racorduri existente (buc) Total Din care: Populaţie 6.049 Agenţi 751 economici Instituţii publice Populaţie Agenţi economici Instituţii publice 59 1.411 611 37 Gradul de contorizare a branşamentelor (%) Total din care: Populaţie 97,67 Agenţi 100,00 97,94 economici Instituţii 100,00 publice 14.360 37.622 810 Unitatea administrativ teritoriala (localitatea) Numar locuitori deserviti la 31.12.2012

Serviciul de Serviciul de alimentare cu canalizare – apa epurare ape uzate Pascani 30.597 23.706 Com. Motca, Jud. Iasi 2.475 Com. Todiresti, Jud. Iasi 2.588 Com. Harmanesti, Jud. Iasi 817 -

1.

Alimentare cu apă 6.859 potabilă

2.

Canalizare – epurare

2.059

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[9]

3.4. Procesul Tehnologic
CAPTARE

POMPARE

ADUCŢIUNE

CLORINARE

INMAGAZINARE

DISTRIBUŢIE

CANALIZARE APE UZATE

EPURARE

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[10]

3.5. Descrierea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a apelor uzate A. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ Apa potabilă pentru municipiul Paşcani este asigurată din doua surse: - sursa Hăznăşeni - Moţca I - Moţca II - Moţca III - Moţca IV 25 l/s 105 l/s 115 l/s 78 l/s 125 l/s - sursa Motca, care a fost realizata in mai multe etape si este formata din:

A.1. Alimentarea cu apă Hăznăşeni Sursa Haznaseni se afla pe cursul pârâului Sodomeni, bazin hidrografic Siret, jud. Iasi , municipiul Pascani. Captarea Hăznăşeni cuprinde un număr de 6 puţuri forate la o adâncime de 8,3 10,5 m, front de captare 2400 m. Debitul instalat este de 25 l/s. Din puţuri apa este refulată în 4 bazine de acumulare cu o capacitate de 150 mc. Puţurile au următoarele caracteristici: - adâncime - diametru - debit 8,3 - 10,5 m 0,25 m 4 l/s

- nivel hidrostatic 3 m Tratarea apei potabile din sursa Haznaseni se face in rezervoarele de inmagazinare de 4 x 150 mc cu aparate de clorinare. A.2. Alimentarea cu apă Moţca A.2.1.Captarea Motca

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[11]

Caracteristici Nr. puturi

Lungime (m) Distanta intre puturi (m) Adancime puturi (m) Diametrul (m) Nivel Hidrostatic (m) Nivel hidrodinamic (m) Debit put (l/s)

Front 1 20 (2 in exploatare si 18 in conservare) 610 37 12 0,25 3 3,5 5,5

Front 2 15

650 40 12 0,5 3 3,5 7,5

Front 3 9 (2 in exploatare si 7 in conservare) 400 40 12 0,5 3 3,5 7,5

Front 4 18

400 50 8 – 13,8 0,5 3 3,5 7,5

A.2.2. Aductiunea Transportul apei de la captare pana la rezervoarele de inmagazinare se realizeaza prin intermediul unei conducte de aductiune GRP Φ 600, in lungime totala de 43 km, aductiune data in folosinta in anul 2009. Traseul conductei ocoleste zona deluroasa adiacenta municipiului Pascani. Apa transportata prin conducta de aductiune refuleaza in rezervoarele 2 x 1000 mc. Din rezervoarele 2 x 1000 mc, o parte de apa este pompata prin intermediul unei statii de pompare pana la rezervoarele de inmagazinare din zona superioara de presiune 1x5000 mc si 1x2500 mc ; A.2.3. Inmagazinarea apei Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu sistemul de alimentare cu apa este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare: pentru zona superioara de presiune doua rezervoare 1x5000 mc si 1x2500 mc ; pentru zona inferioara de presiune doua rezervoare cu V = 1000 mc fiecare . Rezervoarele 2x1000 mc servesc si ca bazin de aspiratie pentru pompele care transporta apa pana la rezervoarele aferente zonei inalte a municipiului Pascani (2500 mc si 5000 mc). A.2.4. Tratarea apei

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[12]

Pentru dezinfectarea apei s-a prevazut in incinta gospodariei de apa aferenta rezervoarelor de joasa presiune (2x1000 mc), o statie de clorare cu clor gazos, realizata intr-o constructie independenta, in concordanta cu NP 091-03 „Normativ pentru proiectarea constructiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului” si SR 9296/1996. Clorul gazos este injectat in conducte prin intermediul a 4 aparate de clorinare automate model Grundfoss – Alldos. A.2.5. Distribuţia apei potabile În cadrul reţelelor de distribuţie se disting următoarele conducte: - conducte principale Φ 250 - Φ 400 - conducte secundare (de serviciu) Φ 80 - Φ 200 - branşamente, cişmele, hidranţi, cămine de vane, cămine de apometre, cămine de aerisire, cămine de golire . Reţelele de distribuţie în municipiul Paşcani sunt de tip mixt: inelar combinat cu ramificat. Distribuţia apei se face diferenţiat în două zone de presiune având în vedere diferenţele mari de nivel între cele două zone. Zona superioară (Deal) este alimentată din rezervoarele de 2500 mc şi 5000 mc prin cădere liberă, iar pentru nivelele superioare ale blocurilor de locuinţe cu P+10 etaje se utilizează staţiile de hidrofor montate în centralele termice. Zona inferioară (Vale) este alimentată din rezervoarele 2x1000 mc prin cădere liberă. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a oraşului Paşcani este de 96,102 km. A.3. Alimentarea cu apă Boldesti Sistemul Boldesti asigura alimentarea cu apa a utilizatorilor din localităţile Cotnari, Stroieşti, Hărmăneşti si Todiresti A.3.1. Captare Boldesti Sursa de alimentare cu apă potabilă pentru aceste localităţi este izvorul Boldesti cu debitul de 23 l/s. A.3.2. Aductiune Boldesti - Cotnari

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[13]

Transportul apei de la captare (Boldesti) pana in localitatea Cotnari se realizeaza prin intermediul unei conducte cu o lungime de 15,8 km. De asemenea alimentarea cu apa a localitatii Todiresti, se realizeaza prin intermediul unei conducte de aductiune cu o lungime de 2,16 km. A.3.3. Inmagazinarea apei Pentru a asigura compensarea debitelor orare si pastrarea volumului intangibil de incendiu sistemul de alimentare cu apa Boldesti – Cotnari este dotat cu urmatoarele capacitati de inmagazinare: - Rezervor 1 x 500 mc (Stroiesti) - Rezervor 1 x 450 mc (Todiresti) A.3.4. Tratarea apei Dezinfectarea apei se realizeaza in incinta statiei de pompare Izvor Boldesti prin clorare cu clor gazos. Dezinfectarea se realizeaza cu ajutorul unui aparat de clorinare alimentat cu clor gazos din tuburi cu capaciatatea de 40 l. A.3.5. Distributia apei Conducta de aductiune serveste drept retea de distributie pe raza localitatii Harmanesti. Distributia apei in localitatea Todiresti se realizeaza prin intermediul unei retele de tip ramificat, cu o lungime de 8,49 km. De asemenea sistemul de distributie al localitatii Todiresti este prevazut cu o statie de pompare, care asigura transportul apei de la conducta de aductiune Boldesti – Cotnari pana la rezervorul de 450 mc Todiresti. Distributia apei in localitatea Cotnari se realizeaza de catre SC APA VITAL SA IASI. B. SISTEMUL DE CANALIZARE B.1. REŢELELE DE CANALIZARE ALE MUNICIPIULUI PAŞCANI Reţeaua de canalizare a municipiului Paşcani a fost concepută în mai multe etape şi construită în sistem divizor, totalizând o lungime de 56,486 km. Principalele colectoare sunt: 1. Str. 30 Decembrie - Cuza Vodă L=465 m Φ 400 PREMO

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[14]

2. Str. Industriei, Sportului, Crinilor, Grădiniţei 3. Colector DN 28 A 4. Str. Vatra 5. Colector pluvial Fabrica de pâine – Cuza Vodă 6. Colector pluvial 7. Colector pluvial str. Corbului – Sălciilor 8. Colector pluvial Integrata 9. Colector pluvial str. Ştefan cel Mare 10. Colector de apa uzata pe strada V. Alecsandri, 22 Decembrie, strada Garii

L=950 m Φ 400 BETON L=450 m Φ 1000 PREMO L=912 m Φ 300 BETON L=800 OV 600/900 BETON L=1150 m OV 1850/1700 BETON L=470 m OV 1800/1140 BETON L=2630 m OV 1800/1140 BETON L=600 m 1050/700 BETON L= 1187 m DN 700, de la caminul CR1 pana la caminul CR2, L=759m DN 800,de la caminul CR2 la caminul CR4, L=417m DN 1000, de la caminul CR4 la SPT, L= 11 m

11. Colector gospodarie apa

L= 3.633,3 m DN 400, L= 1.327,2 m DN500, L= 2.306,1m Evacuarea apelor pluviale din zona Deal se face prin colectorul Integrata şi colectorul

de pe str. Ştefan cel Mare, care se descarcă în pârâul Hăznăşeni la intersecţia străzii Ştefan cel Mare cu str. Morilor. Întrucât platforma din zona amintită este joasă, neputându-se asigura evacuarea gravitaţională a apelor uzate menajere, s-a intercalat o staţie de pompare pentru apele menajere si pluviale pe str. Vasile Alecsandri. B.2. Staţii de pompare ape uzate - Statia de pompare ape uzate „Str. Garii” SP0, dotata cu 2(1+1R) electropompe submersibile Abs XEP 150G; Q = 394 mc/h; H = 30m; P = 16 kw. - Statia de pompare ape uzate „Vasile Alecsandri” SP1 pompe ABS tip AFP 2046; Q = 450mc/h; H = 8,5 m; P = 16 kw - Statia de pompare ape pluviale SP PLUVIAL dotata cu 3(2+1R) pompe submersibile axiale Abs VUP0801, Q= 5.400mc, H = 5 m, P = 120 kw, - Statie pompare terminala SPT dotata cu 5 (4+1R) pompe submersibile tip Abs model AFP – 3001, Q = 969 MC/H ;h = 14,7 M; P = 60 KW. dotata cu 4 (3+1R)

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[15]

- Statie pompare Cheson (NECTAR) dotata cu 2(1+1R) pompe submersibile Abs XFP150E Q= 300 mc/h; H= 19,5 m; P= 10 kw si a unei conducte PEID Dn 300 mm, care preia si apele uzate provenite de la SC KOSAROM SA si Depoul CFR Pascani. B.3. STAŢIA DE EPURARE B.3.1. LINIA APEI Epurarea apelor uzate se realizeaza in doua trepte:mecanica si biologica. B 3.1.1 Treapta mecanica - cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: - Camin debitmetru - Camin by-pass general - Cladirea de pre-tratare, alcatuita din: • Camera gratarelor • Deznisipator si separator de grasimi • Canal de prea-plin • Canal de masurare a debitului de tip Parshall • Camera de distributie - Bazin de ape pluviale - Decantoare primare B 3.1.2.Treapta biologica -cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice : • Bazine biologice • Statia de suflante • Camine de distributie • Decantoare secundare • Camin debitmetru apa tratata si camin apa de serviciu • Canal evacuare B.3.2. LINIA NAMOLULUI Linia tehnologica a namolului consta in colectarea, recircularea, tratarea, ingrosarea, fermentarea, deshidratarea si depozitarea namolului, primar si secundar produs in statia de epurare, precum si a namolului secundar provenit de la fabrica de drojdie SC Rompak SRL, si cuprinde urmatoarele urmatoarele obiecte tehnologice :

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

• Statia de pompare namol primar, • Statia de pompare namol secundara • Bazin echilibrare namol • Bazin ingrosare namol primar • Bazin amestec namol • Ingrosator namol secundar • Paturile de uscare namol si statia de compost

[16]

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[17]

IV. Plan de actiune

4.1. Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizarea apelor uzate Serviciul public de apa potabila si ape uzate necesita investitii semnificative pentru: optimizarea unei infrastructuri invechite si deteriorate; respectarea cerintelor de reglementare; a servi o populatie in crestere; a imbunatati securitatea serviciilor prestate. Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare nu genereaza suficiente venituri din tarife si alte surse proprii de venit pentru a se acoperi atat costurile cu furnizarea serviciului cat si nevoia de fonduri pentru gestiunea activelor sistemului public. In consecinta, s-au intarziat activitatile de intretinere si s-au amanat investitiile de capital necesare. Pentru a rezolva aceste probleme si a asigura o gestionare eficienta a resurselor, este necesar un plan de masuri pentru reabilitarea activelor sistemului public. Operatorul se confrunta cu necesitatea de: reabilitare si inlocuire urgenta a retelelor uzate imbunatatirea instalatiilor pentru a corespunde standardelor actuale si viitoare referitoare la apa potabila si apa uzata Daca aceasta problema nu este luata in considerare si nu se opreste procesul de imbatranire a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare intr-un interval de timp rezonabil, cercul vicios al lipsei finantarilor si al scaderii eficientei operationale se va accelera. Intr-un viitor nu prea indepartat va fi in pericol sanatatea publica a populatiei. Este necesara in acest sens o evaluare detaliata si exacta a situatiei activelor si a performantei acestora pentru a realiza o planificare ulterioara eficienta. In acest sens se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate pntru reabilitarea sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, studiu ce va permite si stabilirea prioritatilor de investitii. Realizarea acestui obiectiv poate ajuta operatorul in atingerea mai multor obiective importante:

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[18]

-

Planificarea efectiva si eficienta a investitiei Grad mai mare de incredere in serviciul furnizat Conformare cu reglementarile actuale Rentabilitate si competitivitate marita Planificare si raportare financiara coerenta Vizibilitate pentru "activele ingropate".

4.2. Reducerea si controlul pierderilor Pierderile in retelele de apa reprezinta o risipa, dar sunt inevitabile. Sunt costisitoare si pot reprezenta un pericol. Controlarea pierderilor reflecta o abordare profesionista a managementului intregului sistem si este necesar sa fie reduse la un minim rentabil din punct de vedere economic. Pierderile se pot produce la: rezervoare; in conductele de transport; in sistemele de distributie. Desi exista un nivel economic optim al pierderilor in reteaua de distributie, cele mai multe dintre retelele din Romania au nivele de pierderi mult mai mari, cu un procent de peste 50%. Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investitii in sistem si prin aplicarea principiilor prezentate in aceasta sectiune. Controlul pierderilor este o componenta esentiala in mamagementul sistemului de distributie. Factori care afecteaza pierderile (scurgerile) in sistemele de distributie Exista mai multi factori care influenteaza scurgerile in sistemele de distributie, clasificati astfel: Presiunea: cresterile de presiune (socurile de presiune) pot duce la cresteri semnificative ale pierderilor in sistem si la cresterea frecventei avariilor. Presiuni mai mari, in general duc la aparitia timpurie a pierderilor ascunse. Miscari ale solului: aceste miscari pot duce la spargerea conductelor, la deplasarea imbinarilor sau la aparitia unor concentratii locale de tensiune in conducte sau in armaturi, care duc in final la ruperea acestora.

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[19]

-

Deteriorarea conductelor: cea mai grava problema este coroziunea interna sau externa a conductelor si armaturilor din metal. Coroziunea interna este in general mai severa in zonele cu apa cu duritate scazuta. Coroziunea exterioara apare din diverse cauze, printre care diferentele de aerare in

sol, coroziunea bimetalica, variatii ale concentratiei de saruri dizolvate in sol, activitatea microbiologica si pamantul contaminat din solurile poluate. Caracteristicile solului: un factor important care afecteaza durata pierderilor ascunse (scurgeri) este permeabilitatea solului in care sunt pozate conductele. In unele soluri, apa din scurgerile subterane poate apare la suprafata destul de repede, in timp ce in alte soluri cum ar fi cele calcaroase, aceste scurgeri pot dura un timp nedefinit, fara sa apara vreodata la suprafata. Incarcarile din trafic: efectele vibratiilor si a traficului greu in unele zone, pot avea un impact semnificativ asupra nivelului pierderilor. La instalarea de conducte in zone intens circulate, trebuie acordata o atentie speciala selectarii celui mai potrivit material pentru conducte si refacerii santurilor. 4.3. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii Gradul redus de echipare tehnico – edilitară ca şi lipsa surselor în anumite zone din municipiul Pascani (in special in suburbii) îngreunează accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor. Trebuie luate măsuri de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii prin : Accesarea unor programe de investiţii cu finanţare internaţională. Accelerarea implementării programelor de dezvoltare a infrastructurii rurale (Programul de Dezvoltare Rurală). 4.4. Extinderea ariei de operare (regionalizarea serviciilor) Se are in vedere extinderea ariei de operare prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « ECO APA » prin atragerea de noi membri (autoritati administrative) in aceasta asociatie. Principalele avantaje ale operarii in sistem regional:

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[20]

-

Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate si cu un management mai profesionist duce în timp la reducerea risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor de apa;

-

Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii precum si a capacitatii de negociere a finantarii; Îmbunatatirea calitatii serviciilor furnizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind operatorii; Realizarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de costuri: - centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar; - unitatea de implementare a proiectului la nivel central; - managementul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.;

-

Conducerea activitatii prin folosirea instrumentelor de management moderne si eficiente si reducerea implicarii factorului politic în desfasurarea activitatii. SC PREST SERV APA SA Pascani dispune de logistica necesara pentru operarea

in sistem regional prin: - resurse umane - dotare cu utilaje si echipamente specifice - laboratoare de analiza pentru apa potabila si pentru apele uzate - proceduri de lucru / sistem (Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate Ocupationala) - Experienta implementarii proiectelor de investitii, dintre care amintim Masura Ispa 2000/RO/16/P/PE/005, cu cele doua componente : - Componenta A: „Modernizarea sursei de alimentare cu apă Moţca” - Componenta B: „Modernizarea staţiei de epurare si a retelei de canalizare din Paşcani”

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[21]

V. Investitii Propuse Pentru realizarea obiectivelor, in conformitate cu planul de actiune descris anterior, se are in vedere realizarea urmatoarelor lucrari de investitii: Serviciu Lucrari propuse Extindere aductiuni: 14 km Extindere retele de distributie apa: 91 km (41 km in municipiul Pascani si 50 km in comune) Reabilitare retele de distributie apa: 70 km Executarea unor capacitati noi de inmagazinare: 7 rezervoare Statii de pompare de ridicare a presiunii: 7 statii Extindere retele de canalizare: 134 km Reabilitare retele de canalizare: 12 km Executarea statii de epurare ape uzate: 3 statii Statii de pompare ape uzate: 15 statii

A. Alimentare cu apa

B. Canalizare-epurare ape uzate

Costul total estimat al lucrarilor de investitii propuse este de 120.380.186,25 lei. Plan de finantare a investitiilor: Sursa de finantare Surse proprii, credite bancare Alte surse (Programe de Finantare din Fonduri Europene) Total Suma 6.019.009,30 lei 114.361.176,94 lei 120.380.186,25 lei Procent 5% 95% 100%

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[22]

VI. Proiectii financiare 6.1. Previzionarea veniturilor si a cheltuielilor pentru perioada 2013 – 2017 Varianta 1: pentru previzionarea veniturilor si costurilor s-a luat in calcul majorarea anuala a acestora cu o marja a ratei inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).
Articol Total venituri din exploatare Apa potabila livrata (tarif) Servicii canalizare (tarif) Alte venituri apa Alte venituri canalizareepurare Alte venituri Total costuri din exploatare Costuri activitate apa potabila Apa bruta Materii prime si materiale Energie electrica Salarii Amortizare Intretinere si reparatii Redeventa Alte cheltuieli Costuri activitate canal -epurare Materii prime Energie electrica si gaz Salarii Amortizare Intretinere si reparatii Redeventa Alte cheltuieli Costuri alte activitati Rezultat 2013 2014 2015 2016 2017 16.078.959,78 9.954.996,19 4.693.069,63 766.109,28 373.063,18 291.721,50 15.660.026,87 8.671.532,02 425.427,19 805.993,69 1.680.315,84 3.231.949,68 32.818,67 642.178,69 1.625.305,50 227.542,77 6.395.935,54 686.587,21 1.431.380,16 2.753.142,32 27.956,64 569.480,48 820.466,72 106.922,01 592.559,30 418.932,91

13.228.200,00 13.889.610,00 14.584.090,50 15.313.295,03 8.190.000,00 8.599.500,00 9.029.475,00 9.480.948,75 3.861.000,00 4.054.050,00 4.256.752,50 4.469.590,13 630.280,00 661.794,00 694.883,70 729.627,89 306.920,00 240.000,00 322.266,00 252.000,00 338.379,30 264.600,00 355.298,27 277.830,00

12.950.400,00 13.527.720,00 14.204.106,00 14.914.311,30 7.200.948,00 350.000,00 663.093,00 1.382.400,00 2.658.933,00 27.000,00 528.322,00 1.404.000,00 187.200,00 5.261.952,00 564.857,00 1.177.600,00 2.265.017,00 23.000,00 468.513,00 675.000,00 87.965,00 487.500,00 277.800,00 7.490.795,40 367.500,00 696.247,65 1.451.520,00 2.791.879,65 28.350,00 554.738,10 1.404.000,00 196.560,00 5.525.049,60 593.099,85 1.236.480,00 2.378.267,85 24.150,00 491.938,65 708.750,00 92.363,25 511.875,00 361.890,00 7.865.335,17 385.875,00 731.060,03 1.524.096,00 2.931.473,63 29.767,50 582.475,01 1.474.200,00 206.388,00 5.801.302,08 622.754,84 1.298.304,00 2.497.181,24 25.357,50 516.535,58 744.187,50 96.981,41 537.468,75 379.984,50 8.258.601,93 405.168,75 767.613,03 1.600.300,80 3.078.047,31 31.255,88 611.598,76 1.547.910,00 216.707,40 6.091.367,18 653.892,58 1.363.219,20 2.622.040,30 26.625,38 542.362,36 781.396,88 101.830,48 564.342,19 398.983,73

Varianta 2: pentru previzionarea veniturilor s-a luat in calcul o majorare a tarifelor la nivelul tarifelor practicate in cadrul ARSACIS IASI (pentru anul 2013), iar pentru

SC PREST SERV APA SA PASCANI - Plan de Afaceri

[23]

urmatorii ani s-a luat in calcul

majorarea veniturilor si a costurilor cu o marja a ratei

inflatiei de 5% pe an (valori exprimate in lei).

Articol Total venituri din exploatare Apa potabila livrata (tarif) Servicii canalizare (tarif) Alte venituri apa Alte venituri canalizareepurare Alte venituri Total costuri din exploatare Rezultat

2013
15.675.608,30 8.558.408,30 630.280,00 5.940.000,00 306.920,00 240.000,00 12.950.400,00

2014
16.511.888,72 8.986.328,72 661.794,00 6.237.000,00 322.266,00 304.500,00 13.527.720,00

2015
17.282.358,16 9.435.645,16 694.883,70 6.548.850,00 338.379,30 264.600,00 14.204.106,00

2016
18.146.476,08 9.907.427,41 729.627,89 6.876.292,51 355.298,27 277.830,00 14.914.311,30

2017
19.053.799,87 10.402.798,79 766.109,28 7.220.107,12 373.063,18 291.721,50 15.660.026,87

2.725.208,30

2.984.168,72

3.078.252,16

3.232.164,78

3.393.773,00

6.2. Plan de finantare a investitiilor

Sursa de finantare Surse proprii, credite bancare Alte surse (Programe de Finantare din Fonduri Europene) Total

Suma 6.019.009,30 lei 114.361.176,94 lei 120.380.186,25 lei

Procent 5% 95% 100%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful